Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2195(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0153/2019

Esitatud tekstid :

A8-0153/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.44

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0285

Vastuvõetud tekstid
PDF 158kWORD 57k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
P8_TA-PROV(2019)0285A8-0153/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1624 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ)(5), eriti selle artiklit 76,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0153/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 173.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 173.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 251, 16.9.2016, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1624 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ)(5), eriti selle artiklit 76,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0153/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 173.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 173.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 251, 16.9.2016, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2195(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0153/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli ameti eelarveaasta 2017 lõplik eelarve 280 560 000 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 20,54 % suurust kasvu; arvestades, et kasv oli seotud ameti volituste märkimisväärse laiendamisega 2017. aastal reageeringuna liitu tabanud rändekriisile; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,63 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes veidi ehk 0,27 % võrra madalam; märgib murega, et maksete assigneeringute täitmise määr oli madal, 66,42 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes veidi ehk 0,35 % võrra kõrgem;

2.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ameti esialgne eelarve sisaldas 8 800 000 euro suurust põhitegevuse kohustuslikku finantsreservi, et rahastada piirivalve kiirreageerimisrühmi ja tagasisaatmisoperatsioone; märgib, et amet paigutas reservist kokku 3 800 000 eurot ümber oma tegevuseelarvesse muu tegevuse rahastamiseks; märgib murega, et ümberpaigutused ei olnud kooskõlas ameti finantsmäärusega; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et ameti arvates peaks seadusandja reservist ümberpaigutuste tegemist selgitama; palub, et amet väldiks tulevikus sellist nõuetele mittevastavat tegevust ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru, millist selgitust ta vajalikuks peab;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati suur osa – 11 125 174 eurot, mis moodustab järgmisse aastasse üle kantud assigneeringute kogusummast 14,96 % ja on sarnane 2016. aasta määraga; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru meetmete kohta, mida kavatsetakse võtta ülekantud assigneeringute täielikuks kasutamiseks, et vältida suure hulga assigneeringute vabastamist, nagu juhtus eelnevatel aastatel;

Tulemused

4.  märgib rahuloluga, et amet kasutab mitmesuguseid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et mõõta oma tegevusest tulenevat lisaväärtust; võtab teadmiseks, et amet kavatseb näitajad 2019. aastal läbi vaadata; kutsub ametit üles võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid eelarve haldamise tõhustamiseks edasi arendama, võttes eelkõige arvesse oma volituste laiendamist ja pidevalt suurenevat eelarvet, ning andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles küsimuses tehtud edusammudest; väljendab muret seoses eelarve osaga, mida amet ei suutnud ära kasutada;

5.  tuletab meelde, et reageeringuna 2015. aastal liidus tekkinud rände- ja varjupaigaolukorrale anti ametile 2016. aastal palju suuremad volitused, et ametil oleks võimalik paremini toime tulla liidu välispiiridel esinevate probleemide ja vajadustega; märgib, et 2017. aastal kestis veel süsteemide ja menetluste kohandamine ameti uue mandaadiga, mida ajakohastati 2016. aastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1624(2);

6.  peab kahetsusväärseks, et enamik ameti rakenduskavadest ei sisalda ühisoperatsioonidega seotud kvantitatiivseid eesmärke ega konkreetseid sihtväärtusi; märgib murelikult, et selle probleemi tõttu ja koostööd tegevate riikide puudulike dokumentide tõttu võib juhtuda, et pikas perspektiivis ei ole ühisoperatsioonide tulemuslikkust võimalik tagantjärele hinnata; palub ametil seada oma tegevusele asjakohased strateegilised eesmärgid ja kehtestada mõjus tulemuspõhine järelevalve- ja aruandlussüsteem, mis hõlmab asjakohaseid ja mõõdetavaid peamisi tulemusnäitajaid;

7.  võtab teadmiseks haldusnõukogu heakskiidu ameti struktuuride ümberkorraldamisele juunis 2017, mis mõjutab vahendite eraldamist; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle uue organisatsioonilise struktuuri rakendamise kohta;

8.  märgib rahuloluga, et kõik liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid osalesid vähemalt ühes ühisoperatsioonis ja et 26 liikmesriiki osales korraldajate või osalejatena ameti koordineeritud ja kaasrahastatud tagasisaatmisoperatsioonides, mis teeb kaks liikmesriiki rohkem kui 2016. aastal;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet edendab ametitevahelist koostööd, eelkõige rannikuvalve, aga ka tolli- ja õiguskaitsealase koostöö valdkonnas, et kasutada täielikult ära mitmeotstarbeliste operatsioonide eeliseid kui integreeritud piirihalduse olulist elementi;

10.  märgib rahuloluga, et amet teeb koostööd teiste ametitega, muu hulgas toetades neid töölevõtmise, kinnisvaraprojektide ja julgeolekualaste konsultatsioonide alal, ning jagab Euroopa Liidu piirkondliku rakkerühma raames Itaalias ja Kreekas büroosid Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti, Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksuse ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga;

11.  nõuab tungivalt, et amet töötaks välja põhjaliku talitluspidevuse kava;

Personalipoliitika

12.  peab kahetsusväärseks, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud vaid 74,43 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 352 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 262 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 275); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 139 lepingulist töötajat ja 113 lähetatud riiklikku eksperti;

13.  märgib jälle murega, et ameti haldusnõukogu liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus; tuletab meelde, et ameti haldusnõukogu liikmete nimetamise eest vastutavad liikmesriigid; kutsub liikmesriike üles tagama, et nad kindlustaksid oma liikmete ameti haldusnõukogusse määramisel soolise tasakaalu; palub ametil liikmesriikidele soolise tasakaalu tähtsust ennetavalt meelde tuletada; juhib tähelepanu sellele, et soovitavad oleksid meetmed, mille eesmärk on saavutada ameti personali koosseisu parem geograafiline tasakaal;

14.  märgib, et 2017. aasta oli teine aasta määruse (EL) 2016/1624 vastuvõtmisele järgnenud viieaastasest kasvukavast, millega suurendati märkimisväärselt vahendeid ameti eelarve ja personali valdkonnas; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et pärast ameti volituste laiendamist suureneb selle töötajate arv 365 töötajalt 2016. aastal 1000 töötajale 2020. aastal, st enam kui kaks korda; märgib lisaks, et kavandatav töötajate arvu suurendamine nõuab täiendavaid kontoriruume; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru töötajate arvu suurenemisest tulenevate probleemidega tegelemiseks võetud meetmetest ning hoida teda tihedalt kursis uue peakorteri ehitamisega seotud edasiste sammude, sealhulgas finantsarvutustega;

15.  võtab murega teadmiseks, et ametil on raskusi vajaliku profiiliga töötajate leidmisega, mis tuleneb sageli madalast palga paranduskoefitsiendist (66,7%); palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru komisjoniga võimalike leevendusmeetmete üle peetud arutelude tulemustest ning ameti kavandatavatest muudest võimalikest meetmetest uute töötajate ligimeelitamiseks, võttes eelkõige arvesse ameti volituste laiendamist ja töölevõtmiste arvu suurenemist; palub ametil nimetada viivitamata ametisse uue põhiõiguste ametniku, et tagada põhiõigusi ähvardavate ohtudega seotud probleemide kohene käsitlemine ja põhiõiguste poliitika pidev täiendamine organisatsioonis;

16.  peab väga kahetsusväärseks, et kuigi Euroopa Parlament on seda korduvalt nõudnud ja ameti töötajate koguarv on palju suurem kui enne, ei ole põhiõiguste ametnikul endiselt piisavalt inimressursse ning seetõttu on tal selgelt raskusi talle määrusega (EL) 2016/1624 antud ülesannete nõuetekohase täitmisega; nõuab tungivalt, et amet eraldaks põhiõiguste ametnikule piisavalt vahendeid ja töötajaid, eelkõige et luua kaebuste esitamise mehhanism ning arendada ja rakendada strateegiat, mille alusel amet põhiõigusi seirab ja kaitseb;

17.  väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti muret kirjaliku tõlke kulude pärast;

18.  märgib, et amet kasutab ahistamise küsimustega tegelemise meetmetena kõigi Frontexi operatiivtegevuses osalevate isikute käitumisjuhendit ja konfidentsiaalset aruandlust;

19.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et 2017. aastal jätkas amet õigusnormide vastaseid värbamisi väliste valikumenetluste alusel, nimetades kandidaate kõrgematele AST palgaastmetele kui personalieeskirjade kohaselt ette nähtud kõrgeim palgaaste; juhib tähelepanu, et sellega seoses tunnistati 2017. aastal kaks töölevõtmist õigusnormide vastaseks (2016. aastal 14); võtab teadmiseks ameti põhjenduse töölevõtmiste kohta ja tunnustab, et alates 2017. aasta märtsist ei nimeta amet ühtegi koosseisuvälist kandidaati ametisse kõrgemale palgaastmele kui AST4;

Hanked

20.  võtab teadmiseks ameti esitatud teabe, et 2017. aastal vaatas ta läbi kogu oma rahastamissüsteemi, et viia sisse lihtsustusi, asendades toetused teenuslepingutega ning võttes kasutusele kindlasummalised väljamaksed; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru uue süsteemi rakendamise kohta;

21.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta kasutusele ühtne lahendus hankemenetlustes (e-hangetes) osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks ja andmete säilitamiseks; märgib, et amet oli teatud menetluste puhul kasutusele võtnud e-arved ja e-hanked, kuid mitte hankedokumentide elektroonilise esitamise rakendust; palub, et amet võtaks kasutusele kõik hankemenetluste haldamiseks vajalikud vahendid ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru nende rakendamise kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

22.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet koostas rikkumisest teatamist käsitlevate sise-eeskirjade kavandi, kuid pärast komisjonilt vastavasisulise soovituse saamist rakendab ta komisjoni näidisotsust, kui see on ametitele teatavaks tehtud; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle otsuse rakendamisest ja võtta viivitamata vastu rikkumisest teatamise poliitika;

23.  tuletab meelde, et sätteid, milles käsitletakse ameti aruandluskohustuse raames üldsusele teabe esitamist ja üldsuse teavitamist, muudeti märkimisväärselt määrusega (EL) 2016/1624 ja nende kohaselt on nõutav, et amet tegutseks läbipaistvamalt; peab kahetsusväärseks, et amet ei ole uusi sätteid ikka veel täielikult järgima hakanud, ja palub tal seda viivitamata teha;

Sisekontroll

24.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ameti antud toetuste summa suurenes märgatavalt – 123 000 000 eurolt 2016. aastal 167 000 000 euroni 2017. aastal; märgib murega, et 2017. aastal ei teinud amet välja makstud toetuste järelkontrolli; võtab teadmiseks, et amet on seisukohal, et enne kulude hüvitamist tehtud eelkontrollid olid paranenud, ning kuna eelkontrollide katvus oli saavutanud teatud taseme, annavad need ameti hinnangul vajaliku kindluse; juhib siiski tähelepanu, et kontrollikoda on alates 2014. aastast järjepidevalt märkinud, et koostööd tegevate riikide esitatud tõendid kulude kohta on sageli ebapiisavad, mida kinnitati ka 2017. aastal; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru nende riskide vähendamiseks võetud meetmete kohta;

25.  võtab teadmiseks, et amet vaatas läbi oma sisekontrolliraamistiku ja muutis varasema nõuetele vastavuse põhise lähenemisviisi riskipõhiseks; võtab teadmiseks, et muudetud sisekontrolliraamistik võeti vastu novembris 2017 ja selle käigus loodi Frontexi parenduste konsolideeritud register;

26.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et amet maksis Islandi rannavalvele toetust ühe lennuki kasutamise eest Kreekas ning et enne Islandi esitatud väljamaksetaotluse põhjal kulude hüvitamist palus amet ühe deklareeritud kululiigi kohta tõendavad arved esitada; peab kahetsusväärseks, et hoolimata asjaolust, et tõendavaid arveid ei esitatud, hüvitas amet ligikaudu 440 000 eurot, mis näitab, et eelkontroll ei olnud tõhus; võtab teadmiseks ameti seisukoha, et tunnipõhine hoolduskulude prognoos on piisav alus kulude heakskiitmiseks;

27.  märgib murega, et ametil puudub ikka veel haldusnõukogu poolt heaks kiidetud põhjalik talitluspidevuse kava; palub, et amet võtaks sellise kava vastuvõtmiseks vajalikud meetmed ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle vastuvõtmise kohta;

28.  nõuab, et ameti haldusnõukogu sõlmiks selged teenustaseme kokkulepped, millega tagada tegevuse jätkumine, kui ameti asukohas toimub katastroof, ning seaks sellega seoses IT töö taastamise eesmärgid ning teeks kindaks, kui suur on maksimaalne lubatav andmekadu, mida ameti kõige tähtsamad süsteemid ja rakendused suudavad taluda; nõuab, et amet koostaks tugikavad, rakendaks neid ja laseks katsetulemused haldusnõukogul korrektselt kinnitada;

Muud märkused

29.  märgib, et asukohaleping ameti ja Poola valitsuse vahel jõustus 1. novembril 2017; märgib, et see avaldab mõju mitmetele ameti protsessidele, millel on olulised tagajärjed töötingimustele ja haldusvahenditele; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru sellest tulenevate projektide kohta, eelkõige uue peakorteri ehitamise ja Euroopa kooli loomise kohta Varssavis;

o
o   o

30.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 108, 22.3.2018, lk 112.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave