Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2195(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0153/2019

Pateikti tekstai :

A8-0153/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.44

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0285

Priimti tekstai
PDF 179kWORD 46k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
P8_TA-PROV(2019)0285A8-0153/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2195(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB(5), ypač į jo 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0153/2019),

1.  patvirtina Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OJ C 434, 2018 11 30, p. 173.
(2) OJ C 434, 2018 11 30, p. 173.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 251, 2016 9 16, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2195(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB(5), ypač į jo 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0153/2019),

1.  pritaria Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OJ C 434, 2018 11 30, p. 173.
(2) OJ C 434, 2018 11 30, p. 173.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 251, 2016 9 16, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2195(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0153/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas buvo 280 560 000 EUR, t. y. 20,54 % didesnis nei 2016 m.; kadangi padidėjimas buvo susijęs su nemažu agentūros įgaliojimų pratęsimu 2017 m., reaguojant į migracijos krizę, su kuria susidūrė Sąjunga; kadangi lėšos Agentūros biudžetui iš esmės skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, kad Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,63 %, t. y. šiek tiek (0,27 %) mažesnis, palyginti su 2016 m.; apgailestaudamas pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 66,42 %, t. y., palyginti su 2016 m., padidėjo 0,35 %;

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Agentūros pirminis biudžetas apėmė įstatuose numatytą 8 800 000 EUR finansinį operacijų rezervą, skirtą skubios pasienio pagalbos ir grąžinimo operacijoms finansuoti; pažymi, kad Agentūra iš rezervo į savo veiklos biudžetą iš viso perkėlė 3 800 000 EUR kitai veiklai finansuoti; susirūpinęs pažymi, kad šie perkėlimai pažeidžia Agentūros finansinį reglamentą; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad, jos nuomone, teisės aktų leidėjas turėtų pateikti paaiškinimą dėl perkėlimų iš rezervo vykdymo; ragina Agentūrą ateityje vengti tokių reikalavimų neatitinkančių veiksmų ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, koks paaiškinimas, Agentūros manymu, reikalingas;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

3.  labai apgailestauja dėl to, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma buvo labai didelė ir sudarė 11 125 174 EUR, t. y. 14,96 % visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra panašus lygis kaip ir 2016 m.; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti, kad perkelti asignavimai būtų visiškai panaudoti siekiant išvengti didelių išteklių panaikinimo kaip praėjusiais metais;

Veikla

4.  džiaugdamasis pažymi, kad siekdama įvertinti savo veiklos teikiamą papildomą naudą, Agentūra naudoja įvairius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR); atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra planuoja 2019 m. peržiūrėti savo rodiklius; ragina Agentūrą toliau plėtoti PVRR, kad būtų galima pagerinti jos biudžeto valdymą, ypač atsižvelgiant į jos įgaliojimų pratęsimą ir nuolat didėjantį biudžetą, ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie toje srityje padarytą pažangą; reiškia susirūpinimą dėl biudžeto dalies, kurios Agentūra negalėjo panaudoti;

5.  primena, kad, reaguojant į Sąjungoje 2015 m. susidariusią padėtį migracijos ir prieglobsčio srityje, Agentūros įgaliojimai 2016 m. buvo gerokai išplėsti, kad ji galėtų geriau atsižvelgti į poreikius ir uždavinius, su kuriais susiduriama prie Sąjungos išorės sienų; pažymi, kad 2017 m. vis dar vyko sistemų ir procedūrų pritaikymas, kad jos atitiktų naujus Agentūros įgaliojimus, kurie buvo atnaujinti 2016 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1624(2);

6.  apgailestauja dėl to, kad didžioji dalis Agentūros veiksmų programų neturi kiekybinių tikslų ir bendroms operacijoms nenustatomos konkrečios tikslinės vertės; susirūpinęs pažymi, kad dėl minėtos priežasties ir dėl nepakankamų iš bendradarbiaujančių šalių gaunamų dokumentų gali būti sudėtinga atlikti ilgalaikio bendrų operacijų veiksmingumo ex post vertinimą; ragina Agentūrą nustatyti atitinkamus savo veiklos strateginius tikslus ir įdiegti veiksmingą ir į rezultatus orientuotą stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą bei kartu numatyti aktualius ir išmatuojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR);

7.  atkreipia dėmesį į valdančiosios tarybos 2017 m. birželio mėn. patvirtintą Agentūros struktūrų reorganizaciją, kuri turėjo įtakos išteklių paskirstymui; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios naujos organizacinės struktūros įgyvendinimą;

8.  džiaugdamasis pažymi, kad visos valstybės narės ir Šengeno asocijuotosios šalys dalyvavo bent vienoje bendroje operacijoje ir kad kaip organizatorės ar dalyvės Agentūros koordinuojamose ir bendrai finansuojamose grąžinimo operacijose dalyvavo 26 valstybės narės – tai yra dviem valstybėmis narėmis daugiau nei 2016 m.;

9.  palankiai vertina tai, kad Agentūra skatina tarpžinybinį bendradarbiavimą, ypač pakrančių apsaugos funkcijos srityje, taip pat muitinių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo srityje, siekiant visapusiškai išnaudoti įvairios paskirties operacijų, kaip svarbaus integruoto sienų valdymo elemento, privalumus;

10.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su kitomis agentūromis, be kita ko, remdama jų įdarbinimą, pastatų projektus ir saugumo konsultavimo tarnybas, ir dalijasi biurais su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra, Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padaliniu ir Europos prieglobsčio paramos biuru vykdant Europos regioninės specialiosios paskirties grupės veiklą Italijoje ir Graikijoje;

11.  primygtinai ragina Agentūrą parengti išsamų veiklos tęstinumo planą;

Personalo politika

12.  apgailestauja, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas įvykdytas tik 74,43 %: iš 352 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 262 laikinieji darbuotojai (2016 m. patvirtinti 275 etatai); be to, pažymi, kad 2017 m. Agentūroje taip pat dirbo 139 sutartininkai ir 113 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

13.  dar kartą susirūpinęs atkreipia dėmesį į lyčių nelygybę Agentūros valdančiojoje taryboje; primena, kad būtent valstybės narės yra atsakingos už valdančiosios tarybos narių skyrimą; ragina valstybes nares užtikrinti lyčių pusiausvyrą skiriant savo narius į Agentūros valdančiąją tarybą; ragina Agentūrą aktyviai priminti valstybėms narėms apie lyčių pusiausvyros svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad būtų pageidautina nustatyti priemones, kuriomis būtų siekiama užtikrinti geresnę geografinę Agentūros darbuotojų sudėties pusiausvyrą;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad, priėmus Reglamentą (ES) 2016/1624, 2017 m. buvo antrieji penkerių metų augimo plano metai, kuriais buvo gerokai padidinti ištekliai Agentūros biudžeto ir personalo srityse; remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad, išplėtus Agentūros įgaliojimus, jos darbuotojų skaičius padidės daugiau nei dvigubai – nuo 365 darbuotojų 2016 m. iki 1 000 darbuotojų 2020 m.; be to pažymi, kad dėl planuojamo darbuotojų skaičiaus padidėjimo reikės papildomų biuro patalpų; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant spręsti su darbuotojų skaičiaus didinimu susijusias problemas, ir nuolat jį informuoti apie tolesnius veiksmus, įskaitant finansinius skaičiavimus, susijusius su naujos būstinės statyba;

15.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Agentūrai sunku rasti reikalingo profilio darbuotojų, iš dalies dėl mažo atlyginimų korekcinio koeficiento (66,7 %); ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie diskusijų su Komisija dėl galimų švelninimo priemonių rezultatus ir Agentūros planus dėl kitų galimų priemonių siekiant pritraukti naujų darbuotojų, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad pratęsti Agentūros įgaliojimai ir didinamas įdarbinimų skaičius; ragina Agentūrą nedelsiant paskirti naują pagrindinių teisių pareigūną siekiant užtikrinti, kad su grėsmėmis pagrindinėms teisėms susijusios problemos nedelsiant būtų sprendžiamos ir kad organizacijoje būtų nuolat atnaujinama pagrindinių teisių politika;

16.  labai apgailestauja dėl to, kad, nepaisant nuolatinių Parlamento raginimų ir bendrai stipriai padidėjusio Agentūros darbuotojų skaičiaus, pagrindinių teisių pareigūnei vis dar trūksta reikiamų žmogiškųjų išteklių, ir tai jai neabejotinai trukdo tinkamai vykdyti Reglamentu (ES) 2016/1624 patikėtas užduotis; primygtinai ragina Agentūrą skirti pakankamai išteklių ir darbuotojų savo pagrindinių teisių pareigūnui, siekiant, kad, visų pirma, būtų sukurtas skundų teikimo mechanizmas ir būtų toliau plėtojama ir įgyvendinama Agentūros pagrindinių teisių apsaugos stebėsenos ir užtikrinimo strategija;

17.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas taip pat ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Agentūros susirūpinimą dėl vertimo raštu išlaidų;

18.  pažymi, kad Agentūra kaip priemones, skirtas priekabiavimo klausimams spręsti, naudoja Elgesio kodeksą, taikomą visiems subjektams, dalyvaujantiems FRONTEX veikloje, ir konfidencialų informavimą;

19.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. Agentūra, vykdydama išorės atrankos procedūras, ir toliau ne pagal taisykles įdarbino darbuotojus, skirdama kandidatus į aukštesnio AST lygio pareigas nei pagal Tarnybos nuostatus numatytas aukščiausias lygis; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atžvilgiu 2017 m. laikyta, kad ne pagal taisykles atlikti du įdarbinimai (2016 m. – 14); atkreipia dėmesį į Agentūros įdarbinimų pagrindimą ir pripažįsta, kad nuo 2017 m. kovo mėn. Agentūra neskyrė išorės kandidatų į aukštesnes nei AST4 lygio pareigas;

Viešieji pirkimai

20.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, konstatuoja, kad ji 2017 m. peržiūrėjo visą savo finansavimo schemą, siekdama ją supaprastinti, pereiti nuo dotacijų prie paslaugų teikimo sutarčių ir nustatyti fiksuotąsias normas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie naujosios schemos įgyvendinimą;

21.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos Biuras dar nebuvo įdiegęs visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų bendram keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimui taikyti; pažymi, kad Agentūra buvo įdiegusi tam tikroms procedūroms taikomas e. sąskaitų išrašymo ir e. konkursų, bet ne e. pasiūlymų teikimo priemones; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas viešųjų pirkimų procedūroms administruoti reikalingas priemones ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai jų įgyvendinimo ataskaitas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

22.  pripažįsta esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; remdamasis Agentūros pateikta informacija, atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra parengė vidaus informavimo apie pažeidimus taisyklių projektą, tačiau po to, kai gavo Komisijos patarimą, ji įgyvendins Komisijos pavyzdinį sprendimą, kai apie tai bus pranešta agentūroms; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio sprendimo įgyvendinimą ir daugiau nedelsiant patvirtinti savo informavimo apie pažeidimus politiką;

23.  primena, kad su Agentūros atskaitomybe visuomenei susijusios nuostatos dėl informacijos ir ryšių buvo gerokai pakeistos Reglamentu (ES) 2016/1624, kuriame reikalaujama, kad Agentūra, vykdydama savo veiklą, užtikrintų didesnį skaidrumą; apgailestauja dėl to, kad Agentūra vis dar nevisapusiškai laikosi šių naujų taisyklių, ir ragina Agentūrą nedelsiant jas įgyvendinti;

Vidaus kontrolė

24.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Agentūros dotacijų išlaidos labai padidėjo: nuo 123 000 000 EUR 2016 m. iki 167 000 000 EUR 2017 m.; susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. agentūra neatliko jokių dotacijų išlaidų kompensavimo ex post patikrų; atkreipia dėmesį, kad, Agentūros nuomone, pagerėjo jos ex ante patikros, atliekamos iki kompensavimo, ir kad ex ante aprėpčiai pasiekus tam tikrą lygį, ji jau galėjo teikti būtiną patikinimą; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip Audito Rūmai nuolat nurodė nuo 2014 m., bendradarbiaujančių šalių deklaruotų išlaidų įrodymų dažnai nepakanka – tai pasitvirtino ir 2017 m.; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi siekiant sušvelninti šią riziką;

25.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra peržiūrėjo savo vidaus kontrolės sistemą ir pakeitė ankstesnį atitikties užtikrinimu grindžiamą metodą į rizika grindžiamą metodą; pripažįsta, kad persvarstyta vidaus kontrolės sistema buvo patvirtinta 2017 m. lapkričio mėn. ir vėliau parengtas konsoliduotas FRONTEX padėties gerinimo žurnalas;

26.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Agentūra finansavo paramą Islandijos pakrančių apsaugos tarnybai dėl lėktuvo naudojimo Graikijoje ir kad prieš kompensuodama Islandijos prašomas išlaidas, Agentūra paprašė sąskaitų faktūrų kaip vienos kategorijos deklaruotų išlaidų įrodymų; apgailestauja, kad, nors sąskaitos faktūros niekada nebuvo pateiktos, Agentūra grąžino apie 440 000 EUR, o tai rodo, kad ex ante patikra buvo neveiksminga; atkreipia dėmesį į Agentūros nuomonę, kad valandinis išlaikymo išlaidų apskaičiavimas suteikia pakankamą pagrindą išlaidoms patvirtinti;

27.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra vis dar neturi išsamaus valdančiosios tarybos patvirtinto veiklos tęstinumo plano; ragina Agentūrą imtis reikalingų veiksmų siekiant patvirtinti tokį planą ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie jo patvirtinimą;

28.  prašo, kad Agentūros valdančioji taryba patvirtintų aiškius susitarimus dėl paslaugų lygio, siekiant užtikrinti jos veiklos tęstinumą avarijos veiklos vietoje atveju, taip pat nustatytų atitinkamus IT atkūrimo tikslus ir didžiausią leistiną duomenų praradimo svarbiausiose sistemose ir taikomosiose programose kiekį; prašo, kad Agentūra parengtų paramos planus, juos tinkamai įgyvendintų ir turėtų valdančiosios tarybos atsakingai patvirtintus testavimo rezultatus;

Kitos pastabos

29.  pažymi, kad Agentūros ir Lenkijos vyriausybės susitarimas dėl būstinės įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d.; pažymi, kad tai daro poveikį keliems Agentūros procesams, turintiems didelių pasekmių darbo sąlygoms ir valdymo priemonėms; prašo Agentūros pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie su tuo susijusius projektus, ypač apie naujo būstinės pastato statybą ir Europos mokyklos Varšuvoje įsteigimą;

o
o   o

30.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 108, 2018 3 22, p. 112.
(2) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).
(3) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas