Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2195(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0153/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0153/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.44

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0285

Pieņemtie teksti
PDF 176kWORD 56k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
P8_TA-PROV(2019)0285A8-0153/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2195(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Aģentūra”) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) Nr. 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK,(5) un jo īpaši tās 76. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0153/2019),

1.  sniedz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 173. lpp.
(2) OV C 434., 30.11.2018, 173. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2195(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Aģentūra”) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) Nr. 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK,(5) un jo īpaši tās 76. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0153/2019),

1.  apstiprina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 173 lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 173 lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2195(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0153/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 280 560 000 EUR, t. i., par 20,54 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā, reaģējot uz migrācijas krīzi, ar ko saskaras Savienība, 2017. gadā tika ievērojami paplašinātas Aģentūras pilnvaras; tā kā Aģentūras budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pieņem zināšanai, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,63 %, proti, nedaudz (par 0,27 %) zemāks nekā 2016. gadā; ar bažām norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija tikai 66,42 %, t. i., par 0,35 % zemāks nekā 2016. gadā;

2.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūras 2017. gada sākotnējais budžets ietvēra 8 800 000 EUR lielu obligātu finanšu operatīvo rezervi, kas paredzēta, lai finansētu ātrās reaģēšanas robežapsardzes intervences pasākumus un personu atgriešanas intervences pasākumus; atzīmē, ka citu darbību finansēšanai Aģentūra no minētās rezerves uz darbības budžetu kopumā ir pārvietojusi 3 800 000 EUR; ar bažām norāda, ka šie pārvietojumi neatbilst Aģentūras finanšu noteikumiem; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka tā uzskata, ka likumdevējam būtu jāpaskaidro, kā īstenojami pārvietojumi no minētās rezerves; aicina Aģentūru turpmāk izvairīties no šādām noteikumiem neatbilstošām darbībām un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to, kādu skaidrojumu Aģentūra uzskata par nepieciešamu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  pauž nožēlu par augsto no 2016. gada uz 2017. gadu pārnesto apropriāciju atcelšanas līmeni — atcelto apropriāciju summa sasniedza 11 125 174 EUR jeb 14,96 % no kopējā pārnesto apropriāciju apjoma —, kas bija līdzīgs kā 2016. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu pārnesto apropriāciju pilnīgu izmantošanu un līdz ar to izvairītos no ievērojamu līdzekļu summu atcelšanas, kā tas bija iepriekšējos gados;

Sniegums

4.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra savu darbību sniegtās pievienotās vērtības mērīšanai izmanto dažādus galvenos darbības rādītājus; pieņem zināšanai, ka Aģentūra 2019. gadā plāno pārskatīt savus rādītājus; aicina Aģentūru turpināt pilnveidot galvenos darbības rādītājus budžeta pārvaldības uzlabošanai, it īpaši ņemot vērā tās pilnvaru paplašināšanu un pastāvīgo budžeta palielināšanu, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā panākto progresu; pauž bažas par to budžeta daļu, kuru Aģentūra nespēja izmantot;

5.  atgādina, ka, reaģējot uz situāciju migrācijas un patvēruma jomā, ar kuru 2015. gadā saskārās Savienība, 2016. gadā tika ievērojami paplašinātas Aģentūras pilnvaras, lai varētu labāk apmierināt vajadzības un risināt problēmjautājumus, ar ko nācās saskarties pie Savienības ārējām robežām; uzsver, ka 2017. gadā joprojām tika pielāgotas sistēmas un procedūras, lai tās atbilstu Aģentūras jaunajām pilnvarām, kas tika atjauninātas 2016. gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624(2);

6.  pauž nožēlu, ka lielākajai daļai Aģentūras darbības programmu trūkst kvantitatīvu mērķu un konkrētu mērķvērtību attiecībā uz kopīgajām operācijām; ar bažām norāda, ka minētais kopā ar nepilnīgu dokumentāciju, kas tiek saņemta no sadarbības valstīm, var apgrūtināt kopīgo operāciju ilgtermiņa efektivitātes ex post izvērtēšanu; aicina Aģentūru savām darbībām noteikt attiecīgus stratēģiskos mērķus un izveidot efektīvu uz rezultātiem orientētu uzraudzības un ziņošanas sistēmu ar atbilstošiem un izmērāmiem galvenajiem snieguma rādītājiem;

7.  pieņem zināšanai valdes sniegto piekrišanu Aģentūras struktūrvienību reorganizēšanai 2017. gada jūnijā, kura skar līdzekļu piešķiršanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs jaunās organizatoriskās struktūras ieviešanu;

8.  ar gandarījumu atzīmē, ka visas dalībvalstis un Šengenas zonas asociētās valstis ir piedalījušās vismaz vienā kopīgā operācijā un ka 26 dalībvalstis, proti, par divām vairāk nekā 2016. gadā, ir piedalījušās kā organizatori vai dalībnieki Aģentūra koordinētajās un līdzfinansētajās atgriešanas operācijās;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra veicina aģentūru sadarbību, it īpaši krasta apsardzes jomā, kā arī muitas un tiesībaizsardzības sadarbības jomā, lai pilnībā izmantotu daudzfunkcionālu operāciju priekšrocības kā svarīgu integrētas robežu pārvaldības elementu;

10.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra sadarbojas ar citām aģentūrām, tostarp sniedzot tām atbalstu attiecībā uz pieņemšanu darbā, būvniecības projektiem un konsultācijām drošības jomā, un Eiropas reģionālās darba grupas ietvaros Itālijā un Grieķijā izmanto birojus kopīgi ar Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai, Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienību un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju;

11.  mudina Aģentūru izstrādāt visaptverošu darbības nepārtrauktības plānu;

Personāla politika

12.  pauž nožēlu, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 74,43 % no Aģentūras štatu saraksta, proti, bija aizpildītas 262 no saskaņā ar Savienības budžetu atļautajām 352 pagaidu darbinieka vietām (2016. gadā bija atļautas 275 vietas); pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 139 līgumdarbinieki un 113 norīkotie valstu eksperti;

13.  atkārtoti pauž bažas par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē; atgādina, ka par valdes locekļu iecelšanu atbild dalībvalstis; aicina dalībvalstis nodrošināt dzimumu līdzsvaru, kad tās izvirza savus kandidātus Aģentūras valdes locekļa amatam; aicina Aģentūru aktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu; norāda, ka būtu vēlami pasākumi, kuru mērķis ir panākt labāku ģeogrāfisko līdzsvaru Aģentūras personāla sastāvā;

14.  atzīmē, ka 2017. gads bija otrais piecu gadu izaugsmes plāna gads pēc Regulas (ES) 2016/1624 pieņemšanas, kas būtiski palielināja resursus Aģentūras budžeta un personāla jomā; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka pēc Aģentūras pilnvaru paplašināšanas tās darbinieku skaits palielināsies vairāk nekā divas reizes — no 365 darbiniekiem 2016. gada līdz 1000 darbinieku 2020. gadā; turklāt atzīmē, ka plānotajai darbinieku skaita palielināšanai būs nepieciešamas papildu biroju telpas; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai risinātu problēmjautājumus, kuri saistīti ar personāla palielināšanu, un pastāvīgi to informēt par turpmākajiem pasākumiem, tostarp par finanšu aprēķiniem, saistībā ar jaunās mītnes celtniecību;

15.  ar bažām atzīmē, ka Aģentūrai ir grūti atrast izvirzītajām prasībām atbilstošus darbiniekus un ka iemesls tam bieži vien ir zemais darba samaksas korekcijas koeficients (66,7 %); aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par iznākumu diskusijām ar Komisiju par iespējamiem ietekmes mazināšanas pasākumiem un par Aģentūras plāniem attiecībā uz citiem iespējamiem pasākumiem, kuru mērķis ir piesaistīt jaunus darbiniekus, it īpaši ņemot vērā Aģentūras pilnvaru paplašināšanu un arvien pieaugošo darbā pieņemšanu skaitu; aicina Aģentūru bez turpmākas kavēšanās iecelt jaunu pamattiesību amatpersonu, lai nodrošinātu, ka nekavējoties tiek risināti jautājumi, kas saistīti ar pamattiesību apdraudējumiem, un ka organizācijā pastāvīgi tiek atjaunināta pamattiesību politika;

16.  pauž nožēlu, ka, neraugoties uz atkārtotiem Parlamenta aicinājumiem un ievērojamu Aģentūras darbinieku skaita vispārējo pieaugumu, pamattiesību amatpersonai joprojām trūkst atbilstošu cilvēkresursu un ka tāpēc skaidri ir apgrūtināta to uzdevumu pienācīga veikšanai, kas tai uzticēti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1624; mudina Aģentūru nodrošināt savai pamattiesību amatpersonai atbilstošus līdzekļus un personālu, it īpaši sūdzību izskatīšanas mehānisma izveidei un tam, lai turpinātu attīstīt un īstenot Aģentūras stratēģiju pamattiesību uzraudzībai un to aizsardzības nodrošināšanai;

17.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; saprot Aģentūras bažas par rakstiskās tulkošanas izmaksām;

18.  atzīmē, ka Aģentūra izmanto Rīcības kodeksu attiecībā uz visām personām, kas piedalās Frontex operatīvajās darbībās, un konfidenciālu ziņošanu kā pasākumus aizskarošas izturēšanās problēmas risināšanai;

19.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra arī 2017. gadā turpināja noteikumiem neatbilstošu darbā pieņemšanu, pieņemot darbā kandidātus AST pakāpē, kas augstāka nekā Civildienesta noteikumos paredzētā maksimālā pakāpe; norāda, ka šajā sakarā 2017. gadā par noteikumiem neatbilstošiem tika atzīti divi darbā pieņemšanas gadījumi (2016. gadā — 14 gadījumi); pieņem zināšanai Aģentūras pamatojumu minētajiem darbā pieņemšanas gadījumiem un to, ka kopš 2017. gada marta Aģentūra ārējos kandidātus nepieņem darbā amata pakāpē, kas augstāka par AST 4;

Iepirkums

20.  pieņem zināšanai Aģentūras sniegto informāciju, ka 2017. gadā tā vienkāršošanas nolūkā pārskatīja visu savu finanšu shēmu, no dotācijām pārejot uz pakalpojumu līgumiem un ieviešot vienotas likmes; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs jaunās shēmas īstenošanu;

21.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija sākusi izmantot pilnībā visus instrumentus, ko Komisija ieviesusi, lai rastu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā), un šādas informācijas glabāšanai; atzīmē, ka attiecībā uz atsevišķām procedūrām Aģentūra bija ieviesusi e-rēķinu sagatavošanu un piedāvājumu konkursa elektronisku izsludināšanu, taču vēl nebija ieviesusi e-iesniegšanu; aicina Aģentūru ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un par šo procesu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

22.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai arī to, ka tā ir izstrādājusi iekšējus noteikumus par trauksmes celšanu, taču pēc Komisijas ieteikuma ieviesīs Komisijas sagatavotu parauglēmumu, tiklīdz tas būs darīts zināms aģentūrām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī lēmuma ieviešanu un bez turpmākas kavēšanās pieņemt savu trauksmes celšanas politiku;

23.  atgādina, ka noteikumi par informēšanu un komunikāciju kā daļu no Aģentūras pārskatatbildības sabiedrībai tika ievērojami grozīti ar Regulu (ES) 2016/1624, kas paredz, ka Aģentūras darbībām ir jābūt pārredzamākām; pauž nožēlu, ka Aģentūra joprojām pilnībā neievēro šos jaunos noteikumus, un aicina Aģentūru tos nekavējoties īstenot;

Iekšējā kontrole

24.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka ir ievērojami palielinājušies Aģentūras dotāciju izdevumi — no 123 000 000 EUR 2016. gadā līdz 167 000 000 EUR 2017. gadā; ar bažām norāda, ka 2017. gadā Aģentūra nav veikusi nevienu dotāciju izdevumu atmaksājumu ex post pārbaudi; pieņem zināšanai to, ka saskaņā ar Aģentūras viedokli ir uzlabojušās pirms atmaksāšanas veiktās ex ante pārbaudes un ka tās var sniegt nepieciešamo pārliecību, ja ir sasniegts noteikts ex ante pārbaužu tvēruma līmenis; tomēr norāda — Revīzijas palāta kopš 2014. gada pastāvīgi ziņo par to, ka pierādījumi par sadarbības valstu deklarētajiem izdevumiem bieži vien ir nepietiekami, kā tas apstiprinājās arī 2017. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti šo risku mazināšanai;

25.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir pārskatījusi savu iekšējās kontroles satvaru (IKS) un līdzšinējo uz atbilstības nodrošināšanu balstīto pieeju nomainījusi ar pieeju, kas balstās uz risku; pieņem zināšanai, ka pārskatītais IKS tika pieņemts 2017. gada novembrī un ka šī procesa gaitā tika izveidots konsolidēts Frontex uzlabojumu reģistrs (Frontex Improvement Log);

26.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūra ir finansējusi atbalstu Islandes Krasta apsardzei lidmašīnas izvietošanai Grieķijā un ka pirms Islandes deklarēto izdevumu atlīdzināšanas Aģentūra kā pierādījumu pieprasīja rēķinus attiecībā uz vienu deklarēto izdevumu kategoriju; pauž nožēlu, ka, lai gan prasītie rēķini tā arī netika iesniegti, Aģentūra atmaksāja aptuveni 440 000 EUR, kas liecina, ka ex ante pārbaude ir bijusi neefektīva; pieņem zināšanai Aģentūras viedokli, ka aplēse par uzturēšanas izmaksām stundā ir pietiekams pamats attiecīgo izdevumu apstiprināšanai;

27.  ar bažām atzīmē, ka Aģentūrai joprojām nav valdes apstiprināta visaptveroša darbības nepārtrauktības plāna; aicina Aģentūru veikt visus šāda plāna pieņemšanai nepieciešamos pasākumus un par tā pieņemšanu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

28.  prasa Aģentūras valdei pieņemt skaidru pakalpojumu līmeņa vienošanos tās darbību nepārtrauktības nodrošināšanai būtisku vietnes darbības traucējumu gadījumā, kā arī atbilstošus IT atgūšanas mērķus un maksimāli pieļaujamo datu zudumu attiecībā uz tās svarīgākajām sistēmām un lietotnēm; prasa, lai Aģentūra izstrādātu un atbilstoši īstenotu atbalsta plānus un lai tai būtu valdes atbildīgā veidā apstiprināti testēšanas rezultāti;

Citi komentāri

29.  konstatē, ka mītnes nolīgums starp Aģentūru un Polijas valdību stājās spēkā 2017. gada 1. novembrī; atzīmē, ka tas ietekmē vairākus Aģentūras procesus, kam savukārt ir būtiska ietekme uz darba apstākļiem un pārvaldības iekārtām; prasa Aģentūrai ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par izrietošajiem projektiem, jo īpaši par jaunās mītnes celtniecību un Eiropas skolas izveidi Varšavā;

o
o   o

30.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) OV C 108, 22.3.2018., 112. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).
(3) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums