Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2195(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0153/2019

Texte depuse :

A8-0153/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.44

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0285

Texte adoptate
PDF 171kWORD 56k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
P8_TA-PROV(2019)0285A8-0153/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2195(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Agenția) pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului(5), în special articolul 76,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0153/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 173.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 173.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 251, 16.9.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2195(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Agenția) pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului(5), în special articolul 76,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0153/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 173.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 173.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 251, 16.9.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2195(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0153/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 280 560 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 20,54 % față de bugetul pe 2016; întrucât această creștere a fost legată de prelungirea considerabilă a mandatului agenției în 2017, ca urmare a crizei migrației cu care se confruntă Uniunea; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente ale conturilor anuale ale Agenției,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,63 %, reprezentând o ușoara scădere de 0,27 % față de 2016; constată cu preocupare că rata de execuție a creditelor de plată a fost scăzută, adică de 66,42 %, dar reprezintă o ușoară creștere de 0,35 % în comparație cu 2016;

2.  constată că, potrivit raportului Curții, bugetul inițial al agenției includea o rezervă financiară operativă statutară de 8 800 000 EUR pentru finanțarea desfășurării intervențiilor rapide la frontieră și a intervențiilor de returnare; constată că Agenția a transferat în total 3 800 000 EUR din rezervă la bugetul său operațional pentru a finanța alte activități; constată cu îngrijorare că aceste transferuri nu sunt conforme cu regulamentul financiar al Agenției; ia act, din răspunsul Agenției, că aceasta consideră că legiuitorul ar trebui să ofere clarificări cu privire la executarea transferurilor din rezervă; invită Agenția să evite astfel de acțiuni neconforme în viitor și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la clarificările pe care Agenția le consideră necesare;

Anularea reportărilor

3.  regretă nivelul ridicat de anulare a reportărilor din 2016 în 2017, care se ridică la 11 125 174 EUR, reprezentând 14,96 % din suma totală reportată, un procent similar celui din exercițiul 2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a asigura utilizarea completă a creditelor reportate, pentru a evita dezangajarea unor resurse substanțiale, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți;

Performanța

4.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția utilizează diferiți indicatori-cheie de performanță pentru a evalua valoarea adăugată generată de activitățile sale; ia act de faptul că Agenția intenționează să își revizuiască indicatorii în 2019; invită Agenția să dezvolte în continuare indicatorii-cheie de performanță pentru a-și îmbunătăți gestionarea bugetului, ținând seama în special de prelungirea mandatului său și de creșterea continuă a bugetului, și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile înregistrate în acest sens; își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește partea din buget care nu a putut fi absorbită de Agenție;

5.  reamintește că mandatul Agenției a fost extins în mod considerabil în 2016, ca urmare a situației migrației și azilului din 2015 cu care s-a confruntat Uniunea, pentru ca Agenția să poată trata mai bine necesitățile și provocările existente la frontierele externe ale Uniunii; subliniază faptul că, în 2017, sistemele și procedurile se aflau încă în curs de adaptare pentru a face față noului mandat al Agenției, care a fost actualizat în 2016 prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului(2);

6.  regretă faptul că majoritatea programelor operaționale ale Agenției nu dispun de obiective cantitative și valori-țintă specifice pentru operațiunile comune; ia act cu îngrijorare de faptul că acest lucru, împreună cu documentația insuficientă furnizată de țările care cooperează cu Agenția, ar putea împiedica evaluarea ex-post a eficacității operațiunilor comune pe termen lung; invită Agenția să își stabilească obiective strategice corespunzătoare pentru activitățile sale și să creeze un sistem eficace, axat pe rezultate, de monitorizare și de raportare, însoțit de indicatori-cheie de performanță pertinenți și măsurabili;

7.  ia act de aprobarea Consiliului de administrație din iunie 2017 a reorganizării structurilor Agenției, ceea ce afectează alocarea resurselor; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea noii structuri organizatorice;

8.  ia act cu satisfacție de faptul că toate statele membre și țările asociate spațiului Schengen au participat la cel puțin o operațiune comună, iar 26 de state membre au participat în calitate de organizatori sau participanți la operațiuni de returnare coordonate și cofinanțate de Agenție, adică au participat cu două state membre mai mult decât în 2016;

9.  salută faptul că Agenția promovează cooperarea dintre agenții, în special în domeniul pazei de coastă, dar și în domeniul vamal și al cooperării în materie de aplicare a legii, pentru a exploata pe deplin avantajele operațiunilor cu scopuri multiple ca un element important al gestionării integrate a frontierelor;

10.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția cooperează cu alte agenții, sprijinindu-le, printre altele, în realizarea recrutărilor, proiectele imobiliare și consultanța de securitate, și folosește în comun spații de birouri cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară și Biroul European de Sprijin pentru Azil în cadrul Grupului operativ la nivel regional din Italia și Grecia;

11.  îndeamnă Agenția să elaboreze un plan cuprinzător de asigurare a continuității activității;

Politica de personal

12.  regretă faptul că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de numai 74,43 %, fiind numiți 262 de agenți temporari din cei 352 de agenți temporari autorizați în conformitate cu bugetul Uniunii (față de 275 posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, în plus, 139 de agenți contractuali și 113 experți naționali detașați;

13.  constată cu preocupare din nou că, în rândul membrilor Consiliului de administrație al Agenției, se înregistrează un dezechilibru de gen; reamintește că statele membre au responsabilitatea numirii membrilor Consiliului de administrație; invită statele membre să asigure echilibrul de gen atunci când își numesc membrii în Consiliul de administrație al Agenției; invită Agenția să dea dovadă de inițiativă și să le reamintească activ statelor membre importanța echilibrului de gen; subliniază că ar fi de dorit să se adopte măsuri destinate obținerii unui mai bun echilibru geografic în compoziția personalului Agenției;

14.  ia act de faptul că 2017 a fost al doilea an din planul de creștere pe cinci ani, în urma adoptării Regulamentului (UE) 2016/1624, în cursul căruia au crescut în mod semnificativ resursele bugetare și de personal ale Agenției; ia act, din raportul Curții, de faptul că, în urma prelungirii mandatului Agenției, personalul acesteia va crește de mai mult de două ori, și anume de la 365 de posturi în 2016 la 1 000 în 2020; constată, de asemenea, că creșterea planificată a efectivului de personal va aduce după sine nevoia de a se extinde spațiile de birouri; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a face față provocărilor legate de creșterea personalului și să o informeze sistematic cu privire la etapele viitoare, inclusiv calculele financiare, legate de construirea noului sediu;

15.  constată cu preocupare că Agenția se confruntă cu dificultăți în a găsi personal cu profilul necesar, adeseori din cauza coeficientului scăzut de corecție a salariilor (66,7%); invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele discuțiilor purtate cu Comisia referitor la posibilele soluții și la planurile Agenției privind alte măsuri posibile pentru atragerea de noi angajați, în special luând în considerare prelungirea mandatului Agenției și creșterea numărului de recrutări; invită Agenția să numească un nou responsabil cu drepturile fundamentale, fără alte întârzieri, pentru a se asigura soluționarea imediată a problemelor legate de amenințările la adresa drepturilor fundamentale și actualizarea constantă a politicii privind drepturile fundamentale din cadrul organizației;

16.  regretă profund faptul că, în pofida apelurilor repetate ale Parlamentului și a unei creșteri globale semnificative a personalului Agenției, responsabilul cu drepturile fundamentale nu dispune încă de resurse umane adecvate, ceea ce afectează în mod evident buna desfășurare a sarcinilor care îi sunt încredințate prin Regulamentul (UE) 2016/1624; îndeamnă Agenția să pună la dispoziția responsabilului său cu drepturile fundamentale personal și resurse suficiente, în special pentru a crea un serviciu de reclamații și pentru a pune în practică și a dezvolta în continuare strategia Agenției pentru monitorizarea și asigurarea protecției drepturilor fundamentale ale omului.

17.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege preocuparea Agenției cu privire la costurile de traducere;

18.  ia act de faptul că Agenția utilizează „Codul de conduită pentru toate persoanele care participă la activitățile operaționale ale Frontex”, precum și raportarea confidențială ca măsuri de abordare a problemelor legate de hărțuire;

19.  ia act cu îngrijorare de faptul că din raportul Curții reiese că, în 2017, Agenția a continuat să efectueze recrutări neregulamentare în cadrul procedurilor de selecție externe, numind candidați în grade AST mai mari decât gradul maxim prevăzut de Statutul funcționarilor; subliniază că, în acest sens, în 2017, două recrutări au fost considerate neregulamentare (14 în 2016); ia act de justificarea Agenției în ceea ce privește recrutările și recunoaște faptul că, începând din martie 2017, Agenția nu a numit niciun candidat extern în grade mai mari de AST4;

Achizițiile

20.  ia act, pe baza informațiilor prezentate de Agenție, că aceasta și-a revizuit întregul sistem financiar în 2017, urmărind realizarea de simplificări, trecerea de la granturi la contracte de servicii și introducerea ratelor forfetare; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a noului sistem;

21.  constată, pe baza raportului Curții, că Agenția nu introdusese până la sfârșitul lui 2017 toate instrumentele lansate de Comisie pentru a aplica o singură soluție privind stocarea și schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); subliniază faptul că Agenția a introdus instrumentele e-invoicing și e-tendering pentru anumite proceduri, dar nu și instrumentul e-submission; invită Agenția să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții publice și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea lor în aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

22.  ia act de măsurile aplicate de Agenție și efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; constată, pe baza informațiilor prezentate de Agenție, că aceasta a elaborat un proiect de norme interne privind avertizarea de integritate în interes public, însă, în urma recomandării Comisiei, va pune în aplicare decizia-tip a Comisiei, odată ce aceasta va fi transmisă agențiilor; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea acestei decizii și să adopte fără întârziere politica privind avertizarea de integritate;

23.  reamintește că dispozițiile privind informarea și comunicarea drept instrumente de asigurare a răspunderii Agenției în fața publicului au fost modificate în mod considerabil prin Regulamentul (UE) 2016/1624, care impune Agenției să asigure o transparență mai mare a activităților sale; regretă faptul că Agenția nu respectă încă pe deplin aceste noi norme și o invită să le pună în aplicare fără întârziere;

Controlul intern

24.  constată din raportul Curții că cheltuielile aferente granturilor acordate de Agenție au crescut considerabil, de la 123 000 000 EUR în 2016 la 167 000 000 EUR în 2017; constată cu îngrijorare că în 2017 Agenția nu a efectuat verificări ex post cu privire la rambursarea cheltuielilor aferente acestor granturi; ia act de faptul că Agenția consideră că verificările ex ante pe care le efectuează înainte de rambursarea acestor cheltuieli s-au ameliorat și că, deoarece gradul de acoperire al acestor verificări a atins un anumit nivel, ele pot garanta asigurarea necesară; subliniază, cu toate acestea, că, așa cum a raportat Curtea în mod constant din 2014, dovada cheltuielilor declarate de către țările partenere este adesea insuficientă, fapt confirmat și în 2017; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a reduce aceste riscuri;

25.  ia act de faptul că Agenția și-a revizuit cadrul de control intern (CCI) și a modificat abordarea anterioară, bazată pe conformitate, într-una bazată pe riscuri; ia act de faptul că CCI revizuit a fost adoptat în noiembrie 2017 și, ulterior, Frontex a creat un registru consolidat al ameliorărilor;

26.  constată, din raportul Curții, că Agenția a finanțat măsuri de sprijinire a pazei de coastă din Islanda pentru trimiterea unui avion în Grecia și că, înainte de a rambursa cheltuielile declarate de Islanda, Agenția a solicitat facturile ca probe pentru o categorie de cheltuieli declarate; regretă că, deși facturile nu au fost transmise, Agenția a rambursat 440 000 EUR, ceea ce arată că verificarea ex ante s-a dovedit ineficientă; ia act de faptul că Agenția a considerat că estimarea costurilor de întreținere pe oră este suficientă pentru aprobarea cheltuielilor;

27.  constată cu preocupare că Agenția nu dispune încă de un plan complet de asigurare a continuității activității, aprobat de Consiliul de administrație; invită Agenția să ia măsurile necesare pentru a adopta un astfel de plan și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptarea acestuia;

28.  solicită Consiliului de administrație al Agenției să adopte acorduri clare privind nivelul serviciilor pentru continuitatea activităților sale în caz de catastrofă la fața locului, precum și obiective corespunzătoare pentru sistemele și aplicațiile sale cele mai importante privind recuperarea elementelor informatice și pierderile maxime admisibile de date; solicită Agenției să elaboreze planuri de sprijin, să le implementeze în mod adecvat și să asigure aprobarea în mod responsabil a rezultatelor testelor de către Consiliul său de administrație;

Alte observații

29.  constată că acordul dintre Agenție și guvernul polonez privind sediul a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2017; ia act de faptul că acesta afectează mai multe procese ale Agenției, cu consecințe majore asupra condițiilor de muncă și a structurilor de administrare; solicită Agenției să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la desfășurarea proiectelor, în special cu privire la construcția noii clădiri și înființarea unei școli europene în Varșovia;

o
o   o

30.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 108, 22.3.2018, p. 112.
(2) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
(3) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică