Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2195(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0153/2019

Ingivna texter :

A8-0153/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.44

Antagna texter :

P8_TA(2019)0285

Antagna texter
PDF 167kWORD 50k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
P8_TA-PROV(2019)0285A8-0153/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 (2018/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns‑ och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0085/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG(5), särskilt artikel 76,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0153/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 173.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 173.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2017 (2018/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns‑ och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0085/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG(5), särskilt artikel 76,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0153/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 173.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 173.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2017 (2018/2195(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0153/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 280 560 000 EUR, vilket är en ökning med 20,54 % jämfört med 2016. Ökningen avsåg den stora utvidgningen av byråns mandat 2017, som svar på den migrationskris som unionen stod inför. Byråns budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,63 %, vilket innebär en liten minskning med 0,27 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar med oro att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena bara var 66,42 %, vilket innebär en liten ökning med 0,35 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att det i byråns ursprungliga budget ingick en lagstadgad finansiell operativ reserv på 8 800 000 EUR för att finansiera snabba gränsinsatser och återsändandeinterventioner. Parlamentet noterar att byrån totalt överförde 3 800 000 EUR från reserven till sin driftsbudget för att finansiera annan verksamhet. Parlamentet noterar med oro att överföringarna inte är i överensstämmelse med byråns budgetförordning. Parlamentet noterar utifrån byråns svar att den anser att lagstiftaren bör ge förtydliganden om genomförandet av överföringar från reserven. Parlamentet uppmanar byrån att undvika sådana icke överensstämmande åtgärder i framtiden och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilket förtydligande som byrån skulle anse vara nödvändigt.

Överförda anslag som har förfallit

3.  Europaparlamentet beklagar den stora andelen förfallna överföringar från 2016 till 2017, som uppgår till 11 125 174 EUR och som utgör 14,96 % av det totala belopp som överförts, vilket är ungefär samma andel som under 2016. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa fullständig användning av de anslag som överförts för att undvika att väsentliga resurser återtas såsom varit fallet under tidigare år.

Prestationer

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder olika centrala resultatindikatorer för att mäta det mervärde som dess verksamhet tillfört. Parlamentet noterar att byrån planerar att se över sina indikatorer 2019. Parlamentet uppmanar byrån att vidareutveckla de centrala resultatindikatorerna för att förbättra sin budgetförvaltning, särskilt med hänsyn till utvidgningen av dess mandat och den ständigt ökande budgeten, och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen som gjorts i detta avseende. Parlamentet uttrycker sin oro över den del av budgeten som byrån inte kunnat utnyttja.

5.  Europaparlamentet påminner om att till följd av migrations- och asylsituationen i EU 2015 utvidgades uppdraget betydligt 2016 för att byrån i större utsträckning skulle kunna hantera behoven och utmaningarna vid unionens yttre gränser. Parlamentet betonar att system och rutiner fortfarande 2017 höll på att anpassas för att klara byråns nya uppdrag, som uppdaterades 2016 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624(2).

6.  Europaparlamentet konstaterar att de flesta av byråns operativa program saknar kvantitativa mål och särskilda målvärden för de gemensamma åtgärderna. Parlamentet noterar med oro att detta, tillsammans med otillräcklig dokumentation från samarbetande länder, kan hämma efterhandsutvärderingen av de gemensamma åtgärdernas ändamålsenlighet på lång sikt. Parlamentet uppmanar byrån att fastställa relevanta strategiska mål för verksamheterna och inrätta ett ändamålsenligt resultatinriktat system för övervakning och rapportering med relevanta och mätbara centrala resultatindikatorer.

7.  Europaparlamentet noterar styrelsens godkännande av omorganiseringen av byråns organisation i juni 2017, vilket påverkar resursfördelningen. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna nya organisationsstruktur.

8.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att alla medlemsstater och länder associerade till Schengenavtalet deltog i åtminstone en gemensam insats och att 26 medlemsstater deltog som organisatörer eller deltagare i återsändandeinsatser som samordnades och samfinansierades av byrån, dvs. två fler medlemsstater än 2016.

9.  Europaparlamentet välkomnar att byrån främjar samarbete mellan byråer, särskilt på området för kustbevakningstjänster, men även när det gäller tull- och brottsbekämpningssamarbete, för att till fullo utnyttja fördelarna med multifunktionella insatser som en viktig del av integrerad gränsförvaltning.

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån samarbetar med andra byråer, bland annat genom att stödja dem i samband med rekryteringar, byggprojekt och säkerhetsrådgivning, och delar kontor med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, europeiska enheten för rättsligt samarbete och Europeiska stödkontoret för asylfrågor inom ramen för Europeiska unionens regionala insatsstyrka i Italien och Grekland.

11.  Europaparlamentet uppmanar bestämt byrån att utveckla en heltäckande kontinuitetsplan.

Personalpolitik

12.  Europaparlamentet beklagar att endast 74,43 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 352 tillfälliga tjänster som får tillsättas enligt unionsbudgeten (275 beviljade tjänster 2016) hade 262 tillsatts. Parlamentet noterar att dessutom har 139 kontraktsanställda och 113 utstationerade nationella experter arbetat för byrån under 2017.

13.  Europaparlamentet noterar återigen med oro den ojämna könsfördelningen i byråns styrelse. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna är ansvariga för att utse styrelseledamöter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa en jämn könsfördelning när de utser sina ledamöter till byråns styrelse. Parlamentet uppmanar byrån att proaktivt påminna medlemsstaterna om vikten av en jämn könsfördelning. Parlamentet påpekar att byrån också bör vidta åtgärder för en större geografisk balans bland personalen.

14.  Europaparlamentet noterar att 2017 var det andra året av den femåriga tillväxtplanen efter antagandet av förordning (EU) 2016/1624, som avsevärt ökat byråns budget- och personalresurser. Parlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att personalen, till följd av utvidgningen av byråns uppdrag, kommer att mer än fördubblas, från 365 år 2016 till 1 000 år 2020. Parlamentet noterar vidare att den planerade personalökningen kommer att kräva ytterligare kontorsutrymme. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att hantera utmaningarna i samband att personalstyrkan ökar och hålla den väl informerad om de ytterligare åtgärder, inbegripet finansiella beräkningar, som rör uppförandet av det nya huvudkontoret.

15.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån har svårt att hitta personal med rätt profil, ofta på grund av den låga lönekorrigeringskoefficienten (66,7%). Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av diskussionerna med kommissionen om eventuella mildrande åtgärder och byråns planer på andra möjliga åtgärder för att locka ny personal, särskilt med hänsyn till byråns utvidgade mandat och ökande antal rekryteringar. Parlamentet uppmanar byrån att utan ytterligare dröjsmål utnämna en ny tjänsteman för grundläggande rättigheter för att se till att hoten mot de grundläggande rättigheterna omedelbart åtgärdas och att politiken för grundläggande rättigheter inom organisationen ständigt förbättras.

16.  Parlamentet beklagar djupt att ombudet för grundläggande rättigheter, trots upprepade krav från parlamentet och en betydande övergripande personalökning för byrån, fortfarande inte har tillräckliga personalresurser och därför klart hindras från att på ett korrekt sätt utföra de uppgifter som hon tilldelats genom förordning (EU) 2016/1624. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att ge sitt ombud för grundläggande rättigheter tillräckligt med resurser och personal, i synnerhet för att inrätta ett system för klagomål och för att vidareutveckla och genomföra byråns strategi för att övervaka och säkerställa skyddet för de grundläggande rättigheterna.

17.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens förslag om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster även på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns oro över översättningskostnaderna.

18.  Europaparlamentet noterar att byrån tillämpar uppförandekoden för alla personer som deltar i Frontex operativa verksamhet och konfidentiell rapportering som åtgärder för att ta itu med trakasserifrågor.

19.  Europaparlamentet erfar med oro revisionsrättens rapport om att byrån under 2017 fortsatte att göra rättsstridiga rekryteringar baserat på externa urvalsförfaranden och anställde sökande med högre AST-lönegrader än den maximala lönegrad som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet påpekar att i detta avseende ansågs två rekryteringar vara rättsstridiga under 2017 (14 under 2016). Parlamentet noterar byråns motivering för rekryteringarna och erkänner att byrån sedan mars 2017 inte har anställt några externa sökande med lönegrader högre än AST4.

Upphandling

20.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att den reviderade hela sitt finansieringssystem under 2017 för att förenkla systemet, gå över från bidrag till tjänsteavtal och införa fasta ersättningar. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av det nya systemet.

21.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 ännu inte hade infört alla de verktyg som kommissionen lanserat och som syftar till att införa en gemensam lösning för elektroniskt utbyte och lagring av information där tredje parter deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar att byrån hade infört e-fakturering och e-upphandling för vissa förfaranden, men inte e‑inlämning. Parlamentet uppmanar byrån att införa alla de verktyg som krävs för att hantera upphandlingsförfaranden, och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om deras genomförande.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

22.  Europaparlamentet erkänner byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av uppgiftslämnare. Parlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att den utarbetade förslag till interna bestämmelser om rapportering om missförhållanden, men på inrådan av kommissionen kommer den att genomföra kommissionens modellbeslut så snart byråerna underrättats om det. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av detta beslut och att utan ytterligare dröjsmål anta sin policy för rapportering om missförhållanden.

23.  Parlamentet påminner om att bestämmelserna om information och kommunikation som utgör en del av byråns ansvarsskyldighet gentemot allmänheten ändrades betydligt i förordning (EU) 2016/1624 och kräver att byrån ska vara mer transparent i fråga om sin verksamhet. Parlamentet beklagar att byrån fortfarande inte helt lever upp till de nya reglerna och uppmanar byrån att genomföra dem utan dröjsmål.

Internkontroll

24.  Europaparlamentet erfar från revisionsrättens rapport att byråns bidragsutgifter ökade kraftigt från 123 000 000 EUR 2016 till 167 000 000 EUR 2017. Parlamentet noterar med oro att byrån inte genomförde några efterhandskontroller av utbetalningarna av bidrag till ersättning av kostnader under 2017. Parlamentet konstaterar att byrån anser att de förhandskontroller som den gör innan ersättningen betalas ut har blivit bättre och kan ge den nödvändiga säkerheten, när mängden utbetalningar som förhandskontrolleras når en viss nivå. Parlamentet påpekar dock, vilket revisionsrätten genomgående rapporterat sedan 2014, att bevisningen för de utgifter som samarbetsländerna begär ersättning för ofta är otillräcklig, vilket också bekräftades 2017. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker.

25.  Europaparlamentet noterar att byrån reviderade sin ram för internkontroll och ändrade den tidigare efterlevnadsbaserade strategin till en strategi baserad på risk. Parlamentet erkänner att den reviderade ramen för internkontroll antogs i november 2017, och att det därefter upprättades en konsoliderad loggbok för förbättringar inom Frontex.

26.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån finansierade stödet till Islands kustbevakning för utplacering av ett flygplan i Grekland och att byrån, innan ersättningen för de utgifter som Island begärde betalades ut, begärde fakturor som bevisning för en kategori av redovisade utgifter. Parlamentet beklagar att även om fakturorna aldrig tillhandahölls betalade byrån tillbaka 440 000 EUR, vilket visar att förhandskontrollen var ineffektiv. Parlamentet noterar byråns ståndpunkt att den beräknade underhållskostnaden per timme ger tillräckliga skäl för att godkänna utgiften.

27.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån fortfarande inte har någon heltäckande kontinuitetsplan som godkänts av styrelsen. Parlamentet uppmanar byrån att vidta nödvändiga åtgärder för att anta en sådan plan och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om dess antagande.

28.  Parlamentet uppmanar byråns styrelse att ingå tydliga servicenivåavtal för att säkra kontinuiteten i byråns verksamhet i händelse av en it-krasch och tillhörande mål för it‑återställande och högsta tillåtna dataförlust för de mest kritiska systemen och applikationerna. Byrån uppmanas att utveckla supportplaner och att genomföra dem på lämpligt sätt och få testresultaten vederbörligen godkända av styrelsen.

Övriga kommentarer

29.  Europaparlamentet konstaterar att avtalet om säte mellan byrån och den polska regeringen trädde i kraft den 1 november 2017. Parlamentet noterar att det inverkar på flera av byråns processer och medför stora konsekvenser för arbetsförhållandena och ledningsresurserna. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de resulterande projekten, särskilt uppförandet av det nya huvudkontoret och inrättandet av en Europaskola i Warszawa.

o
o   o

30.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 108, 22.3.2018, s. 112.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns‑ och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).
(3) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande