Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2214(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0103/2019

Esitatud tekstid :

A8-0103/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.46

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0287

Vastuvõetud tekstid
PDF 150kWORD 49k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
P8_TA-PROV(2019)0287A8-0103/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2214(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2019),

1.  annab heakskiidu biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 10.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 12.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 130.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2214(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8‑0103/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2019),

1.  annab heakskiidu biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 10.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 12.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 30.7.2018, lk 130.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2214(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0103/2019),

A.  arvestades, et biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte“) asutati nõukogu määrusega (EL) nr 560/2014 avaliku ja erasektori partnerlusena 10 aastaks, et viia kokku kõik asjaomased sidusrühmad ning aidata liidul saavutada keskne roll täiustatud bioressursipõhiste toodete ja biokütuste teadusuuringute, tutvustamise ja kasutuselevõtu alal;

B.  arvestades, et ühisettevõtte juhatuse 14. oktoobri 2014. aasta otsusega vastu võetud ühisettevõtte finantseeskirjade artiklite 38 ja 43 kohaselt on ühisettevõte kohustatud koostama ja võtma vastu oma raamatupidamise aastaaruanded, mille koostab juhatuse poolt ametisse nimetatud pearaamatupidaja;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, ning tööstuspartnerid, keda esindab biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium (BTK);

Üldine teave

1.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ kaudu ühisettevõtte tegevuseks antav maksimaalne liidu toetus on 975 000 000 eurot; märgib, et ühisettevõtte tööstuspartneritest liikmed peavad ühisettevõtte tegutsemisaja vältel rahastamises osalema vähemalt 2 730 000 000 euro ulatuses, sh vähemalt 975 000 000 euro ulatuses mitterahalise ja rahalise panusega ühisettevõtte operatiivtegevusse ning vähemalt 1 755 000 000 euro ulatuses mitterahalise panusega ühisettevõtte lisategevusse väljaspool ühisettevõtte töökava;

2.  märgib, et 2017. aasta lõpuks oli 2017. aasta projektikonkursi 82 heakskiidetud toetustaotlusest 17 toetuslepingu ettevalmistamise etapis; märgib lisaks, et 2017. aasta alguseks on ühisettevõtte programmiportfellis 82 käimasolevat projekti kokku 932 osalejaga 30 riigist ja toetuste koguväärtusega 414 000 000 eurot;

3.  märgib, et ühisettevõtte eesmärke ei olnud võimalik tavapäraste liidu vahenditega saavutada; märgib, et ühisettevõttel on olnud struktureeriv mõju, tuues sektorid ja osalejad uute väärtusahelate kasutuselevõtuks kokku, ning see on suurendanud investeeringuid biotoorainel põhinevate tööstusharude uuenduste arendamisse;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2017. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ettevõtte finantseeskirjadele ja komisjoni pearaamatupidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

5.  märgib, et ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruandest nähtub, et 2017. aasta lõplik kasutatav eelarve sisaldas kulukohustuste assigneeringuid summas 92 900 000 eurot ja maksete assigneeringuid summas 91 600 000 eurot, mille kasutusmäärad olid vastavalt 97 % ja 95 %;

6.  märgib, et maksete assigneeringuid kasutati peamiselt 2016. aasta projektikonkursside põhjal sõlmitud toetuslepingute eelrahastamiseks;

7.  märgib, et ühisettevõttele programmist „Horisont 2020“ eraldatud vahenditest (1 186 750 000 eurot), sealhulgas 975 000 000 eurot tegevus- ja halduskuludeks ning tööstuspartnerite rahaline osalus halduskuludes (29 250 000 eurot) ja tegevuskuludes (182 500 000 eurot), võttis ühisettevõte 2017. aasta lõpuks kulukohustusi 509 800 000 eurot (42,96 %) ja tegi 172 200 000 euro ulatuses makseid (14,51 % eraldatud vahenditest) oma esimese etapi projektide rakendamiseks;

8.  väljendab muret selle pärast, et ühisettevõtte tegevus- ja halduskulude katmiseks ette nähtud tööstuspartnerite 975 000 000 euro suurusest osalusest oli teatatud mitterahalisest toetusest ainult 26 000 000 euro ulatuses tegevuskulude katteks, ning ühisettevõtte juhatus oli tõendanud, et liikmed olid halduskulude katteks üle kandnud 5 800 000 eurot; kutsub ühisettevõtet üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni arengutest tehtud sissemaksete ja mitterahaliste panuste osas;

9.  peab kahetsusväärseks, et tööstuspartnerite poolt ühisettevõtte tegevuskulude katteks ette nähtud vähemalt 182 500 000 euro suurusest rahalisest osalusest maksti 2017. aasta lõpuks ainult 800 000 eurot, mistõttu komisjon peatas oma 50 000 000 EUR suuruse rahalise osaluse väljamaksmise; täheldab, et on suur oht, et ühisettevõtte programmi lõpuks ei saavutata minimaalselt ettenähtut; märgib, et komisjon vähendas liidu toetust ühisettevõttele 140 000 000 euro võrra, see peaks aga siiski võimaldama käivitada 2020. aastal ühtse konkursikutse, et saavutada ühisettevõtte strateegilised eesmärgid 2024. aastaks; väljendab heameelt selle üle, et 2018. aasta jaanuaris võeti vastu määruse (EL) nr 560/2014 muudatused, mis võimaldavad erasektoril panustada rahaliselt nii projekti kui ka programmi tasandil; rõhutab, et on täheldatud positiivset suundumust operatiivtegevusse mitterahalise panustamise osas, mis suureneb 2018. aasta konkursikutses eeldatavasti 61 % (eeldatud 45 000 000 euro asemel 72 500 000 eurot);

Tulemused

10.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kehtestatud peamiste tulemusnäitajate puudumine ei kujuta endast programmi „Horisont 2020“ raames enam probleemi; märgib rahuloluga, et olemasolevad, ühisettevõttele spetsiifilised peamised tulemusnäitajad leiti olevat asjakohased; väljendab heameelt asjaolu üle, et 2017. aastal ületati 2020. aasta sihtväärtusi kaheksast peamisest tulemusnäitajast seitsme puhul;

11.  märgib, et halduskulude suhe (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis viitab sellele, et ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

12.  märgib murelikult, et võimendustegur oli 2017. aasta lõpus 2,077, mis on eeldatust väiksem; palub ühisettevõttel võtta meetmeid, et saavutada kogu perioodiks 2014–2020 finantsvõimenduse sihttase 2,80;

13.  märgib rahuloluga, et ühisettevõtte projektikonkursid on täielikult avatud kõigi sidusrühmade osalusele; väljendab heameelt ühisettevõtte suurte püüdluste üle teavitada sidusrühmi Euroopa Liidus oma eesmärkidest, tulemustest ja projektikonkurssidest oma ürituste, kohtumiste ja veebisaidi kaudu;

14.  võtab teadmiseks asjaolu, et ekspertide kinnitusel on ühisettevõte tõmmanud ligi rahuldaval määral valitud väärtusahelate valdkondade parimaid liidu osalisi;

15.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik konkursikutsed avaldati ja suleti vastavalt töökavadele ning et taotluse esitamisest toetuse eraldamiseni kuluv aeg ja raha saamiseni kuluv aeg jäid suure varuga selgelt kindlaksmääratud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

16.  märgib, et 2017. aasta lõpuks oli ühisettevõte töötajaskond peaaegu komplekteeritud – ühisettevõttele eraldatud ametikohtade loetelu 22 ametikohast oli täidetud 20; võtab teadmiseks, et ühisettevõte võttis 2017. aastal tööle kaks ajutist ja kaks lepingulist töötajat; märgib lisaks, et suurema töökoormusega toimetulekuks andis komisjon ühisettevõttele loa jagada ametikohtade loetelus üks ametikoht ühe madalamal palgaastmel ajutise töötaja ja veel ühe lepingulise töötaja vahel; võtab teadmiseks, et see meede ootab ikka veel juhatuse heakskiitu;

Siseaudit

17.  täheldab, et novembris 2017 viis siseauditi talitus läbi kohapealse audititöö auditiks „Sisekontrollistandardite rakendamise piiratud läbivaatamine biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõttes“; palub, et ühisettevõte annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle auditi tulemustest aru;

18.  märgib, et programmiüksus tegi oma sisekontrollistandardite enesehindamise, et hinnata sisekontrollistandardite rakendamise praegust taset ja uurida tingimusi, mis on vajalikud, et viia organisatsiooni sisekontrolli raamistik kõrgemale küpsusastmele; märgib, et selle järelduse kohaselt on ühisettevõttel sisekontrollistandardite rakendamisel hea küpsusaste ning et nende tegevuskava on ajakohastatud;

19.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et mõnda sisekontrollistandardit ei ole veel rakendatud, näiteks sisekontrollistandard nr 8 (protsessid ja menetlused), nr 10 (talitluspidevus) ja nr 11 (dokumendihaldus);

20.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2017. aastal käivitas ühisettevõte koos Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi ühise audititalitusega programmi „Horisont 2020“ vahemaksetaotluste juhusliku valimi esimese järelauditi; palub, et ühisettevõte annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle auditi tulemustest aru;

21.  märgib rahuloluga, et allesjäänud veamäär on allpool olulisuse piirmäära, moodustades programmi „Horisont 2020“ puhul 1,44 %;

22.  võtab teadmiseks, et komisjon tegi vahehinnangu ühisettevõtte tegevusele aastatel 2014–2016, esitatud soovituste elluviimiseks koostati tegevuskava, nt uute väärtusahelate edendamine uute osaliste kaasamisega, edasiste riiklike ja piirkondlike biomajanduse strateegiate ergutamine liikmesriikides, parem kooskõlastamine komisjoniga, et vältida topeltrahastamist, valdkonna rahalise ja mitterahalise toetamise suurendamine maksimaalse tasemeni jne; märgib, et juba on võetud mitu meedet;

Õigusraamistik

23.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tugevdas inimressursside üksus jätkuvalt õigusraamistikku, kusjuures erilist tähelepanu pöörati komisjoni koostatud ühisettevõtte rakenduseeskirjade kohaldamisele; väljendab heameelt asjaolu üle, et sellega seoses võttis ühisettevõtte juhatus 2017. aastal vastu seitse uut rakenduseeskirja;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

24.  tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõte on koos kuue teise ühisettevõttega käivitanud nende ühise konkursikutse, et valida välja kuni seitse usaldusnõunikku, kes loovad usaldusnõunike võrgustiku.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave