Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2214(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0103/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0103/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.46

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0287

Usvojeni tekstovi
PDF 159kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
P8_TA-PROV(2019)0287A8-0103/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017. (2018/2214(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 10.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 12.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 130.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017. (2018/2214(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 10.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 12.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 30.7.2018., str. 130.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017. (2018/2214(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0103/2019),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za bioindustriju („Zajedničko poduzeće”) osnovano kao javno-privatno partnerstvo Uredbom Vijeća (EU) br. 560/2014 na razdoblje od 10 godina radi okupljanja svih relevantnih dionika i utvrđivanja položaja Unije kao ključnog faktora u istraživanju, upotrebi i uvođenju naprednih bioproizvoda i biogoriva;

B.  budući da je prema člancima 38. i 43. financijskih pravila Zajedničkog poduzeća, koja su usvojena 14. listopada 2014. odlukom njegova upravnog odbora, Zajedničko poduzeće obvezno pripremiti i donijeti svoju godišnju računovodstvenu dokumentaciju koju priprema njegov računovodstveni službenik kojeg je imenovao upravni odbor;

C.  budući da članove osnivače Zajedničkog poduzeća čine Europska unija (EU), koju predstavlja Europska komisija, i sektorski partneri, koje predstavlja Konzorcij za bioindustriju (BIC);

Općenito

1.  napominje da najveći mogući doprinos Unije aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosi 975 000 000 EUR, a isplaćuje se iz programa Obzor 2020.; napominje da sektorski partneri uključeni u Zajedničko poduzeće doprinose resursima u iznosu od najmanje 2 730 000 000 EUR tijekom razdoblja djelovanja Zajedničkog poduzeća, od čega su najmanje 975 000 000 EUR doprinosi u naravi i novčani doprinosi za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća, a najmanje 1 755 000 000 EUR doprinosi u naravi za provedbu dodatnih aktivnosti izvan plana rada Zajedničkog poduzeća;

2.  napominje da je 17 od 82 odabrana prijedloga iz poziva za podnošenje prijedloga za 2017. krajem 2017. bilo u fazi pripreme sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava; također napominje da će program Zajedničkog poduzeća do početka 2017. imati portfelj od 82 projekta u tijeku s ukupno 932 sudionika iz 30 zemalja s ukupnom vrijednošću bespovratnih sredstava u iznosu od 414 000 000 EUR;

3.  napominje da se ciljevi Zajedničkog poduzeća ne mogu ostvarivati tradicionalnim instrumentima Unije; prima na znanje da je Zajedničko poduzeće ostvarilo strukturni učinak približavanjem sektora i dionika pokretanju novih vrijednosnih lanaca te je mobiliziralo sve više ulaganja u razvoj inovacija za bioindustriju;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) utvrdio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2017. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2017. te rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu tim danom, u skladu s financijskim propisima Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

5.  napominje da je prema godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća dostupan konačni proračun za financijsku godinu 2017. potreban za provedbu i da obuhvaća odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 92 900 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 91 600 000 EUR, a da je stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosila 97 %, a odobrenih sredstava za plaćanja 95 %;

6.  napominje da su odobrena sredstava za plaćanja uglavnom upotrijebljena za pretfinanciranje sporazuma o bespovratnim sredstvima proizašlih iz poziva na podnošenje prijedloga iz 2016. godine.

7.  napominje da, od 1 186 750 000 EUR sredstava iz programa Obzor 2020. dodijeljenih Zajedničkom poduzeću, uključujući 975 000 000 UER operativnih i administrativnih troškova te novčanog doprinosa sektorskih partnera za administrativne troškove (29 250 000 EUR) i operativne troškove (182 500 000 EUR), Zajedničko poduzeće do kraja 2017. preuzelo je obveze u iznosu od 509 800 000 EUR (42,96 %) i isplatilo 172 200 000 EUR (14,51 % dodijeljenih sredstava) za provedbu svojeg prvog kruga projekata;

8.  izražava zabrinutost zbog činjenice da su od iznosa od 975 000 000 EUR doprinosa koje sektorski partneri trebaju dati za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća sektorski partneri prijavili doprinose u naravi u iznosu od samo 26 000 000 EUR za operativne aktivnosti, a upravni odbor potvrdio je novčane doprinose članova za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća u iznosu od 5 800 000 EUR; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o tijeku doprinosa u naravi i izvršenih plaćanja;

9.  izražava žaljenje zbog toga što je od minimuma od 182 500 000 EUR novčanih doprinosa koje sektorski partneri trebaju uplatiti za operativne troškove Zajedničkog poduzeća isplaćeno samo 800 000 EUR do kraja 2017., zbog čega je Komisija obustavila svoje novčane doprinose u iznosu od 50 000 000 EUR; napominje da postoji velika opasnost da se minimum neće ostvariti do kraja programa Zajedničkog poduzeća; napominje da je Komisija nastavila sa smanjenjem doprinosa Unije Zajedničkom poduzeću od 140 000 000 EUR, što bi i dalje trebalo omogućiti dosljedne pozive na podnošenje prijedloga u 2020. kako bi se 2024. ostvarili strateški ciljevi Zajedničkog poduzeća; pozdravlja činjenicu da su u siječnju 2018. donesene izmjene Uredbe (EU) br. 560/2014 kojima se privatnom sektoru omogućuje financijski doprinos na razini projekta uz razinu programa; naglašava da je primijećen pozitivan trend u području doprinosa u naravi za operativne aktivnosti za koje se očekuje da će se povećati za 61 % (72 500 000 EUR umjesto procijenjenih 45 000 000 EUR) u pozivima za podnošenje prijedloga u 2018.;

Uspješnost

10.  pozdravlja činjenicu da nedostatak utvrđenih ključnih pokazatelja uspješnosti više nije problem u okviru programa Obzor 2020.; sa zadovoljstvom prima na znanje da je utvrđeno da su posebni ključni pokazatelji uspješnosti Zajedničkog poduzeća dobri; pozdravlja činjenicu da su 2017. godine premašene ciljane vrijednosti 7 od 8 ključnih pokazatelja uspješnosti za 2020.;

11.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni i operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

12.  sa zabrinutošću primjećuje da je vrijednost učinka poluge na kraju 2017. iznosila 2.077, što je ispod očekivanja; poziva Zajedničko poduzeće da poduzme korake kako bi ostvarilo ciljani učinak poluge od 2,80 tijekom cijelog razdoblja od 2014. do 2020. godine;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje da su pozivi na podnošenje prijedloga Zajedničkog poduzeća u potpunosti otvoreni za sudjelovanje bilo kojeg dionika; pozdravlja velike napore koje Zajedničko poduzeće ulaže u informiranje o svojim ciljevima i rezultatima, kao i njegove pozive dionicima u Uniji putem svojih događanja, sastanaka i internetskih stranica;

14.  prima na znanje činjenicu da stručnjaci potvrđuju da je Zajedničko poduzeće privuklo zadovoljavajuću razinu sudjelovanja najboljih igrača Unije u područjima odabranih vrijednosnih lanaca;

15.  pozdravlja činjenicu da su svi pozivi za podnošenje prijedloga objavljeni i zaključeni u skladu s odgovarajućim planovima rada te da su rezultati u pogledu vremena potrebnog za dodjelu bespovratnih sredstava i vremena isplate ostali znatno ispod utvrđenih ciljeva;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

16.  napominje da su gotovo sva radna mjesta u Zajedničkom poduzeću do kraja 2017. bila popunjena, odnosno da je bilo popunjeno 20 radnih mjesta od ukupno 22 radna mjesta predviđena planom radnih mjesta Zajedničkog poduzeća; prima na znanje da je tijekom 2017. Zajedničko poduzeće zaposlilo 2 privremena djelatnika i 2 ugovorna djelatnika; nadalje napominje da je radi rješavanja dodatnog radnog opterećenja Komisija odobrila Zajedničkom poduzeću da podijeli jedan položaj u planu radnih mjesta na jednog privremenog djelatnika s nižim stupnjem i jednog dodatnog ugovornog djelatnika; prima na znanje da se u pogledu te mjere još uvijek čeka na odobrenje Upravnog odbora;

Unutarnja revizija

17.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju u studenom 2017 provela revizijski terenski rad za reviziju „Ograničena revizija provedbe standarda unutarnje kontrole u Zajedničkom poduzeću za bioindustriju”; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležno za davanje razrješnice podnese izvješće o rezultatima te revizije;

18.  primjećuje da je programski ured proveo samoprocjenu svojih standarda unutarnje kontrole kako bi ocijenio trenutačnu razinu provedbe standarda unutarnje kontrole i istražio uvjete potrebne za prelazak okvira unutarnje kontrole organizacije na višu razinu zrelosti; napominje da je zaključak da Zajedničko poduzeće ima dobru razinu zrelosti za provedbu standarda unutarnje kontrole i da je akcijski plan za njih ažuriran;

19.  sa zabrinutošću napominje, na temelju izvješća Suda, da još uvijek postoje određeni standardi unutarnje kontrole koji čekaju na provedbu, kao što su standardi br. 8 (procesi i postupci), 10 (kontinuitet poslovanja) i 11 (upravljanje dokumentima);

20.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće u suradnji sa Zajedničkom službom za reviziju Glavne uprave za istraživanje i inovacije pokrenulo prvu ex post reviziju nasumičnog uzorka privremenih zahtjeva za povrat troškova u okviru programa Obzor 2020.; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležno za davanje razrješnice podnese izvješće o rezultatima te revizije;

21.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je stopa preostale pogreške za program Obzor 2020. bila ispod praga značajnosti, u visini od 1,44 %;

22.  napominje da je provedena privremena evaluacija Komisije o aktivnostima Zajedničkog poduzeća od 2014. do 2016., pripremljen je akcijski plan kako bi se uzele u obzir donesene preporuke, npr. promicanje novih vrijednosnih lanaca uz uključivanje novih sudionika, poticanje daljnjih nacionalnih i regionalnih strategija biogospodarstva u državama članicama, bolja koordinacija s Komisijom kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje, maksimalno povećanje mogućih financijskih doprinosa i doprinosa u naravi industrije itd.; napominje da je nekoliko mjera već provedeno;

Pravni okvir

23.  pozdravlja činjenicu da je tijekom 2017. odjelom ljudskih resursa dodatno ojačan pravni okvir, pri čemu se posebna pozornost posvetila primjeni provedbenih pravila Komisije na Zajedničko poduzeće; pozdravlja činjenicu da je upravni odbor u vezi s tim usvojio sedam novih provedbenih pravila tijekom 2017.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

24.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće, zajedno sa šest drugih zajedničkih poduzeća, pokrenulo zajednički poziv na iskaz interesa zajedničkih poduzeća za odabir najviše sedam povjerljivih savjetnika koji će uspostaviti mrežu povjerljivih savjetnika.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena