Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2215(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0104/2019

Předložené texty :

A8-0104/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.50

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0291

Přijaté texty
PDF 178kWORD 49k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
P8_TA-PROV(2019)0291A8-0104/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017 (2018/2215(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (společný podnik IIL 2) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku IIL 2 za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku IIL 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2019),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku IIL 2 za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku IIL 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 57.
(2) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 59.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2017 (2018/2215(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (společný podnik IIL 2) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku IIL 2 za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku IIL 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 za rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku pro inovativní léčiva 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452 14.12.2018, s. 57.
(2) Úř. věst. C 452 14.12.2018, s. 59.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54.
(6) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017 (2018/2215(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2019),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (dále jen „společný podnik IIL“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem výrazně zefektivnit proces vývoje léků a v dlouhodobém horizontu měl usilovat o to, aby farmaceutický průmysl vyráběl účinnější a bezpečnější inovativní léčiva;

B.  vzhledem k tomu, že v květnu 2014 bylo přijato nařízení Rady (EU) č. 557/2014(1), kterým byl společný podnik IIL v červnu 2014 nahrazen společným podnikem iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dále jen „společný podnik IIL 2“), jenž má za úkol dokončit výzkumné činnosti sedmého rámcového programu, a které prodloužilo trvání společného podniku do 31. prosince 2024;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, kterou zastupuje Komise, a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací;

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku IIL na desetileté období činí 1 000 000 000 EUR a že tato částka má být vyplacena z rozpočtu sedmého rámcového programu, zatímco zakládající členové mají přispět rovným dílem na režijní náklady, přičemž příspěvek každého z nich nepřekročí 4 % celkového příspěvku Unie;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie pro společný podnik ILL 2 na desetileté období činí 1 638 000 000 EUR, a že tato částka má být vyplacena z rozpočtu programu Horizont 2020, a členové jiní než Komise mají přispět na 50 % provozních nákladů a měli by přispívat na operační náklady peněžními nebo věcnými příspěvky či jejich kombinací ve výši, která odpovídá finančnímu příspěvku Unie;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že podle názoru Evropského účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“) účetní závěrka společného podniku IIL 2 za rok končící dnem 31. prosince 2017 zobrazuje věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2017, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise a která jsou založena na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro veřejný sektor;

2.  bere na vědomí čistý výrok vydaný Účetním dvorem ve věci legality a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku IIL 2 za rok 2017, a uznává, že jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že konečný disponibilní rozpočet na plnění sedmého rámcového programu a programu Horizont 2020 pro rok 2017 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 322 396 498 EUR a prostředky na platby ve výši 206 372 367 EUR; konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky dosáhla 97,07 % (zvýšení o 2,99 % oproti roku 2016);

4.  s politováním konstatuje, že míra plnění prostředků na platby byla již čtvrtým rokem nižší než 75 %: v roce 2017 dosáhla 71,96 %; bere na vědomí, že důvodem nízkého plnění bylo především omezení nebo odložení klinických hodnocení v rámci některých velkých a složitých projektů prováděných v programech, které se věnují rezistenci vůči antimikrobiálním látkám a ebole, a zpoždění při uzavírání grantových dohod u výzev zveřejněných v souvislosti s programem Horizont 2020; vyzývá společný podnik IIL 2, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil aktualizované informace a aby v dalším roce zlepšil čerpání prostředků na platby;

5.  vítá, že počet plateb se zvýšil o 9,33 % (ze 75 na 82 %); poukazuje na to, že vyplacená částka se snížila v důsledku většího objemu nákladů uznaných vůči předběžnému financování, které již bylo vyplaceno na projekty společnému podniku IIL a společného podniku IIL 2 (nárůst zúčtovaných plateb o 189 % z 20 347 000 EUR na 58 846 383 EUR);

6.  bere na vědomí, že pokud jde o prostředky na platby, lze stanovit prognózy jen omezeně; s politováním konstatuje, že tato omezení vedou k nedostatkům při plánování a monitorování prostředků na platby, což se ke konci roku 2017 odrazilo v částce 78 700 000 EUR nevyužitých prostředků na platby z předchozích let; vítá, že společný podnik IIL 2 přijal nápravná opatření ve snaze prolomit kruh nadhodnocování rozpočtu; shledává, že správní rada společného podniku IIL 2 se rozhodla snížit operační prostředky na platby pro daný rok na 56 000 000 EUR a nevyužité nashromážděné prostředky z předchozích let na 25 800 000 EUR;

7.  konstatuje, že z 1 000 000 000 EUR sedmého rámcového programu, která byla přidělena společnému podniku IIL, přijal společný podnik IIL 2 do konce roku 2017 závazky ve výši  966 060 000 EUR a provedl platby ve výši 719 978 000 EUR; konstatuje, že vysoká míra neprovedených plateb ve výši 246 082 000 EUR (25,47 %) byla zapříčiněna hlavně zpožděným zahájením činností sedmého rámcového programu v prvních letech existence společného podniku IIL;

8.  konstatuje, že z 1 000 000 000 EUR příspěvků, jimiž mají na činnosti společného podniku IIL přispět průmysloví partneři, společný podnik IIL 2 do konce roku 2017 potvrdil věcné a peněžní příspěvky ve výši 551 800 000 EUR (věcné příspěvky ve výši 529 900 000 EUR a peněžní příspěvky ve výši 21 900 000 EUR); poukazuje na to, že členové společného podniku IIL 2 vykázali další věcné příspěvky v hodnotě 153 000 000 EUR, které nebyly potvrzeny; zdůrazňuje proto skutečnost, že ke konci roku 2017 dosáhly věcné a peněžní příspěvky průmyslových partnerů celkem 705 100 000 EUR, oproti tomu peněžní příspěvky Unie na činnosti společného podniku IIL v rámci sedmého rámcového programu 827 200 000 EUR;

9.  konstatuje, že z částky1 680 000 000 EUR, která byla v rámci programu Horizont 2020 přidělena společnému podniku IIL, přijal společný podnik IIL 2 do konce roku 2017 závazky ve výši 819 010 000 EUR (50 %) a provedl platby ve výši 179 650 000 EUR (10,97 % přidělených prostředků a 21,93 % věcně vázaných prostředků) na realizaci 13 výzev k podávání návrhů; uznává skutečnost, že příčinou nízké míry plateb je především doba potřebná k tomu, aby projektová konsorcia uzavřela grantové dohody s průmyslovými partnery v rámci programu Horizont 2020, což zdržuje plánované předběžné financování společného podniku IIL na daný rok, a také doba trvání projektů často přesahující 5 let, což znamená, že značný podíl plateb se provede až po roce 2020;

10.  konstatuje, že z 1 638 000 000 EUR věcných a peněžních příspěvků, jimiž mají na činnosti společného podniku IIL 2 přispět průmysloví a přidružení partneři, potvrdil výkonný ředitel 82 500 000 EUR a další částka ve výši 50 300 000 EUR byla vykázána do konce roku 2017; dále bere na vědomí, že výkonný ředitel potvrdil peněžní příspěvky průmyslových partnerů ve výši 7 600 000 EUR; konstatuje tedy, že na konci roku 2017 dosáhly příspěvky průmyslových partnerů na činnosti společného podniku IIL 2 v rámci programu Horizont 2020 celkem 140 400 000 EUR, zatímco peněžní příspěvek Unie činil 157 300 000 EUR; zdůrazňuje, že v této fázi plnění programu byly 40 projektům programu Horizont 2020 (z nichž 37 ke konci roku 2017 ještě probíhalo) přiděleny prostředky na závazky ve výši 391 000 000 EUR z prostředků Unie a věcné příspěvky průmyslových partnerů ve výši 381 000 000 EUR;

11.  konstatuje, že k 31. prosinci 2017 bylo ve společném podniku IIL 2 obsazeno celkem 49 pracovních pozic, tedy o osm více než předchozí rok;

Výkonnost

12.  vítá, že v programu Horizont 2020 byly konečně zavedeny klíčové ukazatele výkonnosti; vyjadřuje politování nad pomalým plněním některých klíčových ukazatelů výkonnosti, které byly pro společný podnik IIL stanoveny na dobu trvání celého programu (bylo dosaženo méně než 60 % třetího souboru klíčových ukazatelů výkonnosti pro rok 2017); vítá rozhodnutí správní rady společného podniku IIL 2 schválit nový soubor specifických klíčových ukazatelů výkonnosti společného podniku IIL, který bude lépe odpovídat cílům programu;

13.  podotýká, že poměr nákladů na řízení (správní/operační rozpočet) zůstává pod 5 %, což poukazuje na jednoduchou a účinnou organizační strukturu společného podniku IIL 2;

14.  vítá, že průběžná hodnota pákového efektu ve výši 0,96 v roce 2016 téměř dosáhla hodnoty cílového pákového efektu za celé období 2014–2020;

15.  podotýká, že výzvy společného podniku IIL 2 k podávání návrhů jsou pro nové subjekty otevřené několika způsoby; konstatuje však, že účast přidružených partnerů je stále nízká s ohledem na cíle stanovené v nařízení o společném podniku IIL 2 a bude třeba ji ve zbývajících letech posílit;

16.  vítá skutečnost, že všechny výzvy k podávání návrhů byly zveřejněny a uzavřeny podle příslušných pracovních plánů a že výsledky týkající se doby od přihlášení do udělení grantu a doby do obdržení plateb zůstávají hluboko pod stanovenými cíli;

17.  vítá strategii zapojování malých a středních podniků do okruhu příjemců společného podniku IIL, což přispěje k vytváření hodnotového řetězce; dále vítá zapojení organizací pacientů; bere na vědomí, že na konci roku 2017 byly organizace pacientů nějakým způsobem zapojeny do přibližně 50 % projektů společného podniku IIL;

Strategie boje proti podvodům

18.  konstatuje, že společný podnik IIL 2 uplatňuje strategii proti podvodům, která je v souladu se společnou strategií proti podvodům generálního ředitelství pro výzkum a inovace; vítá skutečnost, že v roce 2017 nebyly Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nahlášeny žádné nové případy; konstatuje však, že od úřadu OLAF byly obdrženy dvě žádosti o informace – v případě první žádosti nebylo nutné přijmout žádná opatření a v souvislosti s druhou žádostí zahájil společný podnik IIL 2 postup zpětného vymáhání prostředků;

Interní audit

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise vydal v únoru 2017 závěrečnou zprávu o auditu o „Grantovém procesu programu Horizont 2020 pro společný podnik IIL 2“; zdůrazňuje skutečnost, že útvar interního auditu Komise doporučil, aby společný podnik IIL 2 vysvětlil činnosti jeho poradních orgánů a jejich spolupráci mj. s Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), dále aby poskytl informace o roli a činnostech představitelů EFPIA, nebo aby zajistil, aby všichni hodnotitelé podepsali příslušná prohlášení o zájmech před zahájením distančního hodnocení;

20.  vítá skutečnost, že společný podnik IIL 2 připravil akční plán a že všechna čtyři doporučení byla ke konci roku 2017 provedena;

21.  vítá skutečnost, že společný podnik vypracoval v listopadu 2017 akční plán zahrnující rozsáhlý soubor opatření, z nichž některá již byla zahájena, jako je např. rozvoj webinářů, účast malých a středních podniků atd.

Systémy vnitřní kontroly

22.  oceňuje, že společný podnik IIL 2 vytvořil spolehlivé postupy kontroly ex-ante založené na přezkumu finanční a operační dokumentace; podotýká, že u průběžných a konečných plateb sedmého rámcového programu provádí audity příjemců ex-post společný podnik, zatímco u žádostí o proplacení nákladů projektů v rámci programu Horizont 2020 je za audity ex-post odpovědný společný útvar auditu Evropské komise; konstatuje, že společný podnik vykázal v rámci auditů ex post ke konci roku 2017 u sedmého rámcového programu 1,29% míru chyb a u programu Horizont 2020 pak 0,81% míru chyb;

23.  vítá skutečnost, že společný podnik IIL 2 dokázal v roce 2017 snížit zpoždění administrativních plateb dodavatelům z 34 % na 11,1 % a platební lhůtu průběžných plateb příjemcům projektů z 94 na 65 dní; bere v této souvislosti na vědomí, že průměrná platební lhůta pro konečné proplacení nákladů vykázaných příjemci činila 52 dní;

24.  podotýká, že Komise v roce 2017 uzavřela závěrečné hodnocení činností společného podniku IIL 2 (2008–2016) a průběžné hodnocení činností jejího programu Horizont 2020 (2014–2016) kladným posudkem a čtyřmi doporučeními, pro která byly vypracovány akční plány;

25.  konstatuje, že společné centrum podpory zřízené Komisí do konce roku 2017 nedokončilo konkrétní kroky ve vývoji nástrojů pro řízení a monitorování grantů programu Horizont 2020, které měly sloužit pro účely vykazování a zpracovávání věcných příspěvků společného podniku IIL 2; vyzývá společný podnik IIL 2, aby tyto výsledky oznámil orgánu příslušnému k udělení absolutoria.

26.  vítá novou internetovou stránku spuštěnou v roce 2017, která odráží návrhy hlavních zúčastněných stran společného podniku IIL a vlastní komunikační cíle a přispívá k většímu zviditelnění společného podniku;

(1) Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 54).

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění