Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2215(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0104/2019

Pateikti tekstai :

A8-0104/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.50

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0291

Priimti tekstai
PDF 174kWORD 49k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
P8_TA-PROV(2019)0291A8-0104/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (II NVI bendroji įmonė) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II NVI bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su II NVI bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad II NVI bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0104/2019),

1.  patvirtina 2 NVI bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad II NVI bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, vykdomajam direktoriui II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 452, 2018 12 14, p. 57.
(2) OL C 452, 2018 12 14, p. 59.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p.54.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (II NVI bendroji įmonė) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II NVI bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su II NVI bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad II NVI bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0104/2019),

1.  pritaria II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą vykdomajam direktoriui II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 452, 2018 12 14, p. 57.
(2) OL C 452, 2018 12 14, p. 59.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 54.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0104/2019),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui įsteigta bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (toliau – NVI bendroji įmonė), kad būtų galima gerokai pagerinti vaistų kūrimo proceso veiksmingumą bei rezultatyvumą ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus;

B.  kadangi 2014 m. gegužės mėn. priėmus Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014(1), 2014 m. birželio mėn. II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (toliau – II NVI bendroji įmonė) pakeitė Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrąją įmonę siekiant užbaigti Septintosios bendrosios programos mokslinių tyrimų veiklą ir Bendrosios įmonės veikimo laikas pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

C.  kadangi Bendrosios įmonės narės steigėjos yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija;

D.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į NVI bendrosios įmonės biudžetą yra 1 000 000 000 EUR, kuris turi būti išmokėtas iš Septintosios bendrosios programos biudžeto, o narės steigėjos privalo vienodai prisidėti prie einamųjų išlaidų – kiekviena jų skiria sumą, kuri yra ne didesnė kaip 4 proc. viso Sąjungos įnašo;

E.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į II NVI bendrosios įmonės biudžetą yra 1 638 000 000 EUR, kuris turi būti išmokėtas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto, o nariai, išskyrus Komisiją, turi prisidėti prie 50 proc. einamųjų išlaidų ir turėtų prisidėti prie veiklos išlaidų grynųjų pinigų arba nepiniginiais įnašais arba abiem įnašais, kurie prilygtų Sąjungos finansiniam įnašui;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad, Europos Audito Rūmų (toliau – Audito Rūmai) nuomone, II NVI bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės, o šios ataskaitos grindžiamos tarptautiniu mastu priimtais apskaitos standartais, taikomais viešajam sektoriui;

2.  pažymi teigiamą Audito Rūmų nuomonę dėl II NVI bendrosios įmonės 2017 m. metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, kurioje nurodoma, kad tos operacijos teisėtos ir tvarkingos visais reikšmingais aspektais;

3.  pažymi, kad galutinį 2017 m. biudžetą, skirtą Septintajai bendrajai programai ir programai „Horizontas 2020“ įgyvendinti, sudarė 322 396 498 EUR įsipareigojimų asignavimai bei 206 372 367 EUR mokėjimų asignavimai; pažymi, kad įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 97,07 proc. (palyginti su 2016 m., šis rodiklis padidėjo 2,99 proc.);

4.  apgailestaudamas pažymi, kad ketvirtus metus iš eilės mokėjimų asignavimų lygis nesiekė 75 proc. – 2017 m. jis buvo 71,96 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad žemą įgyvendinimo lygį daugiausia lėmė su kai kuriais didelės apimties ir sudėtingais atsparumo antimikrobinėms medžiagoms projektais ir programomis „Ebola“ susijusių klinikinių tyrimų skaičiaus sumažinimas arba atidėjimas ir vėlavimai sudarant susitarimus dėl dotacijų, susijusius su kvietimais teikti pasiūlymus pagal programą „Horizontas 2020“; prašo II NVI bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti naujausią informaciją ir pagerinti, turint mintyje kitų metų procedūrą, su mokėjimų asignavimais susijusią padėtį;

5.  palankiai vertina tai, kad mokėjimų skaičius išaugo 9,33 proc. (nuo 75 proc. iki 82 proc.); atkreipia dėmesį į tai, kad sumokėta suma sumažėjo dėl didesnės sąnaudų sumos, kuri apskaityta kaip išankstinis finansavimas, jau suteiktas NVI bendrajai įmonei ir II NVI bendrosios įmonės projektams (tarpuskaita padidėjo 189 proc. nuo 20 347 000 EUR iki 58 846 383 EUR);

6.  pripažįsta, kad mokėjimų asignavimų prognozės procesui būdingi apribojimai; apgailestaudamas pažymi, kad šie apribojimai lemia mokėjimų asignavimų planavimo ir stebėsenos trūkumų, dėl to 2017 m. pabaigoje susikaupė 78 700 000 mln. EUR ankstesnių metų nepanaudotų mokėjimų asignavimų; palankiai vertina tai, kad II NVI bendroji įmonė ėmėsi taisomųjų priemonių, kad nutrauktų perteklinio biudžeto sudarymo ciklą; pažymi, kad II NVI bendrosios įmonės valdyba nusprendė konkrečiais metais sumažinti veiklos mokėjimų asignavimus 56 000 000 EUR, o ankstesnių metų sukauptus nepanaudotus asignavimus – 25 800 000 EUR;

7.  pažymi, kad iš 1 000 000 000 EUR II NVI bendrajai įmonei skirtų Septintosios bendrosios programos lėšų sumos iki 2017 m. pabaigos II NVI bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 966 060 000 EUR ir atliko mokėjimų už 719 978 000 EUR; pastebi, kad neatliktų mokėjimų (246 082 000 EUR, t. y. 25,47 proc.) lygis buvo aukštas pirmiausia dėl to, kad atidėta veiklos pagal Septintąją bendrąją programą vykdymo pradžia pirmaisiais NVI bendrosios įmonės veiklos metais;

8.  pažymi, kad iš 1 000 000 000 EUR įnašų, kuriais prie NVI bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės sektoriaus nariai, iki 2017 m. pabaigos II NVI bendroji įmonė buvo patvirtinusi 551 800 000 EUR vertės nepiniginių ir piniginių įnašų sumą (529 900 0000 EUR nepiniginių įnašų ir 21 900 000 EUR piniginių įnašų); nurodo, kad sektoriaus nariai II NVI bendrajai įmonei pranešė apie 153 000 000 EUR nepiniginių įnašų be patvirtinimo; pabrėžia, kad dėl to 2017 m. pabaigoje pramonės sektoriaus narių nepiniginiai ir piniginiai įnašai sudarė 705 100 000 EUR, o Sąjungos piniginiai įnašai NVI bendrosios įmonės veiklai pagal Septintąją bendrąją programą sudarė 827 200 000 EUR;

9.  pažymi, kad iš 1 680 000 000 EUR programos „Horizontas 2020“ lėšų, skirtų II NVI bendrajai įmonei, iki 2017 m. pabaigos II NVI bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 819 010 000 EUR (50 proc.) ir atliko mokėjimų už 179 650 000 EUR (10,97 proc. visų skirtų lėšų ir 21,93 proc. įsipareigotų lėšų) siekdama įgyvendinti trylika kvietimų teikti pasiūlymus; pripažįsta, kad žemo mokėjimų lygio priežastis – laikas, kurio projektų konsorciumams reikia programos „Horizontas 2020“ dotacijos susitarimams su pramonės sektoriaus partneriais sudaryti (ir dėl to vėluojama atlikti suplanuotą NVI bendrosios įmonės tam tikrų metų išankstinį finansavimą), ir projektų, kurie dažnai įgyvendinami ilgiau kaip 5 metus, trukmė, dėl kurios didelė mokėjimų dalis bus atliekama po 2020 m.;

10.  pažymi, kad iš 1 638 000 000 EUR nepiniginių ir piniginių įnašų, kuriais prie II NVI bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės sektoriaus subjektai ir asocijuotieji partneriai, vykdomasis direktorius patvirtino 82 500 000 EUR, o iki 2017 m. pabaigos buvo pranešta apie papildomą 50 300 000 EUR sumą; be to, pažymi, kad vykdomasis direktorius patvirtino 7 600 000 EUR piniginius pramonės narių įnašus; taip pat pažymi, kad dėl to 2017 m. pabaigoje bendra sektoriaus subjektų įnašų II NVI bendrosios įmonės veiklai pagal programą „Horizontas 2020“ suma sudarė 140 400 000 EUR, palyginti su Sąjungos piniginiais įnašais, sudariusiais 157 300 000 EUR; pabrėžia tai, kad šiuo programos įgyvendinimo etapu 40-čiai programos „Horizontas 2020“ projektų (iš kurių 2017 m. pabaigoje dar buvo vykdomi 37 projektai) skirta 391 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų iš Sąjungos lėšų ir 381 000 000 EUR pramonės sektoriaus nepiniginių įnašų;

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. bendras II NVI bendrosios įmonės etatų skaičius buvo 49, t. y. 8 etatais daugiau nei praėjusiais metais;

Veiklos rezultatai

12.  palankiai vertina tai, kad vykdant programą „Horizontas 2020“ nebekyla nustatytų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių nebuvimo klausimas; apgailestauja dėl to, kad lėtai vykdomi kai kurie NVI bendrajai įmonei būdingi pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, kurie buvo nustatyti visam programos laikotarpiui (pasiekta mažiau nei 60 proc. 2017 m. pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių trečiojo rinkinio tikslų); palankiai vertina II NVI bendrosios įmonės valdybos sprendimą patvirtinti naują NVI bendrosios įmonės specialių pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinį, kuris būtų geriau suderintas su programos tikslais;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis / veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc. – tai rodo, kad II NVI bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

14.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. tarpinė sverto poveikio vertė buvo 0,96 ir beveik pasiektas tikslinis sverto poveikis per visą 2014–2020 m. laikotarpį;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad II NVI bendrosios įmonės kvietimai teikti pasiūlymus yra atviri naujiems dalyviams keliais būdais; vis dėlto pažymi, kad asocijuotųjų partnerių dalyvavimas vis dar yra nedidelis, atsižvelgiant į II NVI bendrosios įmonės reglamente nustatytus tikslus, ir jį reikės padidinti per likusius metus;

16.  palankiai vertina tai, kad visi kvietimai teikti pasiūlymus buvo paskelbti ir baigti pagal atitinkamus darbo planus ir kad laikotarpiai iki įsipareigojimo ir mokėjimo buvo gerokai trumpesni už nustatytus tikslinius laikotarpius;

17.  palankiai vertina strategiją, kaip būtų galima įtraukti MVĮ, kaip NVI bendrosios įmonės paramos gavėjas, ir taip prisidėti kuriant vertės grandinę; taip pat palankiai vertina pacientų organizacijų dalyvavimą; pripažįsta, kad 2017 m. pabaigoje maždaug 50 proc. NVI bendrosios įmonės projektų buvo susiję su kokiu nors būdu dalyvaujančiomis pacientų organizacijomis;

Kovos su sukčiavimu strategija

18.  pažymi, kad II NVI bendroji įmonė taiko kovos su sukčiavimu strategiją, atitinkančią Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendrąją kovos su sukčiavimu strategiją; palankiai vertina tai, kad 2017 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) nepranešta apie jokius naujus atvejus; vis dėlto pažymi, kad iš OLAF buvo gauti du prašymai pateikti informaciją; dėl vieno atvejo nebuvo reikalinga imtis jokių priemonių, o dėl kito atvejo II NVI bendroji įmonė pradėjo išieškojimo procedūrą;

Vidaus auditas

19.  pripažįsta, kad 2017 m. vasario mėn. Komisijos vidaus audito tarnyba (IAS) pateikė galutinę audito ataskaitą „ Programos „Horizontas 2020“ dotacijų skyrimas II NVI bendrajai įmonei“; atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus audito tarnyba rekomendavo, kad II NVI bendroji įmonė paaiškintų savo patariamųjų organų vykdytą veiklą ir jų sąveiką su Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA), be kita ko, pateikti informaciją apie EFPIA atstovų vaidmenį ir veiklą arba užtikrinti, kad visi vertintojai pasirašytų atitinkamą savo interesų deklaraciją prieš tai, kai pradedamas nuotolinis vertinimas;

20.  palankiai vertina tai, kad II NVI bendroji įmonė parengė veiksmų planą, o visos keturios rekomendacijos buvo įgyvendintos iki 2017 m. pabaigos;

21.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. lapkričio mėn. Bendroji įmonė parengė veiksmų planą, į kurį įtraukti įvairūs įgyvendintini veiksmai, ir kai kurie iš šių veiksmų jau buvo pradėti vykdyti, pvz., internetinių seminarų plėtra, MVĮ dalyvavimas ir kt.;

Vidaus kontrolės sistemos

22.  pripažįsta, kad II NVI bendroji įmonė įdiegė ex ante kontrolės procedūras, paremtas finansinių ir veiklos dokumentų peržiūra; pastebi, kad Septintosios bendrosios programos tarpinių ir galutinių mokėjimų ex post auditus naudos gavėjų įstaigose atlieka bendroji įmonė, tuo tarpu programos „Horizontas 2020“ projektų išlaidų atžvilgiu už ex post auditą atsakinga Komisijos bendra audito tarnyba; pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Bendrosios įmonės pranešti ex post auditų likutiniai klaidų lygiai sudarė 1,29 proc. Septintosios bendrosios programos projektų atveju ir 0,81 proc. programos „Horizontas 2020“ projektų atveju;

23.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. II NVI bendroji įmonė galėjo sumažinti vėlavimus mokant administracinio pobūdžio išmokas rangovams nuo 34 proc. iki 11,1 proc. ir mokėjimų, susijusių su tarpiniais mokėjimais naudos gavėjams vykdant projektą, išmokėjimo laikotarpį nuo 94 iki 65 dienų; todėl pripažįsta, kad vidutinis naudos gavėjų deklaruotų išlaidų galutinių apmokėjimų laikotarpis buvo 52 dienos;

24.  pažymi, kad Komisija 2017 m. užbaigė galutinį II NVI bendrosios įmonės veiklos vertinimą (2008–2016 m.) ir veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ tarpinį vertinimą (2014–2016 m.), pateikdama palankų vertinimą ir keturias rekomendacijas, dėl kurių buvo parengti veiksmų planai;

25.  pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Komisijos bendras paramos centras nebuvo užbaigęs konkrečių programos „Horizontas 2020“ dotacijų valdymo ir stebėjimo priemonių plėtojimo aspektų, skirtų II NVI bendrosios įmonės ataskaitų teikimo ir tvarkymo poreikiams, susijusiems su nepiniginiais įnašais; ragina II NVI bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie minėtus rezultatus;

26.  palankiai vertina naują 2017 m. pradėtą naudoti interneto svetainę, kurioje skelbiami NVI bendrosios įmonės pagrindinių suinteresuotųjų subjektų pasiūlymai ir jos komunikacijos tikslai ir kuri prisideda prie didesnio Bendrosios įmonės veiklos matomumo.

(1) 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 54).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas