Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2211(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0126/2019

Předložené texty :

A8-0126/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.51

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0292

Přijaté texty
PDF 172kWORD 48k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
P8_TA-PROV(2019)0292A8-0126/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2017 (2018/2211(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(5), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0126/2019),

1.  uděluje řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017,

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 36.
(2) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 36.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2017 (2018/2211(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(5), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0126/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2017,

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 36.
(2) Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 36.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2017 (2018/2211(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0126/2019),

A.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v březnu 2007 na období 35 let rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom(1);

B.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Euratom, zastoupený Komisí, členské státy Euratomu a třetí země, které s Euratomem uzavřely dohody o spolupráci v oblasti kontrolované jaderné syntézy;

C.  vzhledem k tomu, že cílem společného podniku je poskytovat příspěvek Unie k mezinárodnímu projektu ITER v oblasti energie z jaderné syntézy, provádět dohodu o širším přístupu mezi Euratomem a Japonskem a připravit výstavbu demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu;

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v březnu 2008;

Všeobecně

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) dospěla k závěru, že účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy k 31. prosinci 2017, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  uznává, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2017, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  upozorňuje na to, že společný podnik je odpovědný za správu příspěvku Unie na projekt ITER a že je nutno dodržet rozpočtový limit ve výši 6 600 000 000 EUR do roku 2020; konstatuje, že v této částce není zahrnuto 663 000 000 EUR, které navrhla Komise v roce 2010 na pokrytí možných nepředvídatelných událostí;

4.  konstatuje, že v listopadu 2016 schválila rada organizace ITER (dále jen „rada ITER“) novou výchozí strategii pro projekt ITER týkající se jeho rozsahu, harmonogramu a nákladů; dále konstatuje, že byl schválen celkový projektový harmonogram pro operace „první plazma“ a „deuterium-tritium“, konstatuje, že po schválení nové výchozí strategie pro projekt ITER stanovil společný podnik nový časový plán a přepočítal náklady související s dokončením příspěvku společného podniku ke konstrukční fázi projektu.

5.  vyjadřuje dlouhodobé znepokojení nad tím, že odhadované datum dokončení celé konstrukční fáze je nyní plánováno přibližně o 15 let později, než tomu bylo v původní výchozí strategii; bere na vědomí, že projekt ITER koncem roku 2017 informoval, že konstrukční fáze projektu „první plazma“ je dokončena z 50 %; bere na vědomí, že nový harmonogram schválený radou ITER stanovil čtyřfázový přístup s tím, že jako lhůtu pro dosažení prvního strategického milníku konstrukční fáze projektu („první plazma“) stanovil prosinec 2025 a jako odhadované datum dokončení celé konstrukční fáze prosinec 2035; bere na vědomí, že cílem nového fázového přístupu je lépe sladit realizaci projektu s prioritami a omezeními všech členů organizace ITER;

6.  bere na vědomí zjištění zprávy Účetního dvora, že z výsledků, jež byly správní radě společného podniku předloženy v prosinci 2016, vyplývá, že na financování konstrukční fáze po roce 2020 budou zapotřebí dodatečné finanční prostředky ve výši 5 400 000 000 EUR (v cenách z roku 2008), což představuje 82 % nárůst schváleného rozpočtu ve výši 6 600 000 000 EUR (v cenách z roku 2008); znovu opakuje, že částka 6 600 000 000 EUR, kterou Rada schválila v roce 2010, představuje strop pro výdaje společného podniku do roku 2020; uznává, že dodatečné financování požadované pro dokončení projektu ITER musí zahrnovat prostředky na závazky z budoucího víceletého finančního rámce;

7.  zdůrazňuje, že kromě konstrukční fáze bude muset společný podnik přispívat i na operační fázi projektu ITER a následně na jeho fázi deaktivace a fázi vyřazování z provozu; bere na vědomí, že příspěvky na fázi deaktivace a vyřazování z provozu se odhadují na 95 540 000 EUR (v cenách z roku 2001), respektive 180 200 000 EUR (v cenách z roku 2001); vyjadřuje znepokojení nad tím, že celkový příspěvek na operační fázi po roce 2035 dosud nebyl z finančního hlediska odhadnut; vyzývá společný podnik, aby co nejdříve stanovil odhad nákladů na operační fázi po roce 2035;

8.  zdůrazňuje, že dne 14. června 2017 vydala Komise sdělení o příspěvku EU k reformovanému projektu ITER, v němž uvedla, že by bylo vhodné mít rezervu pro nepředvídatelné události až na 24 měsíců, pokud jde o harmonogram, a v řádu 10 až 20 %, pokud jde o rozpočet; kromě toho konstatuje, že opatření přijatá k dodržení rozpočtového omezení ve výši 6 600 000 000 EUR zahrnovala také odložení nákupu a instalace všech komponentů, které nejsou pro fázi „první plazmy“ zásadní; je velmi znepokojen skutečností, že přestože byly přijaty určité pozitivní kroky ke zlepšení řízení a kontroly konstrukční fáze projektu ITER, riziko dalšího zvyšování nákladů a zpožděné realizace projektu oproti nově navrhované výchozí strategii přetrvává; vyzývá společný podnik i všechny smluvní strany projektu, aby přijaly vhodná opatření s cílem identifikovat a analyzovat všechna potenciální rizika a stanovit akční plán, jehož součástí bude i další analýza dopadů brexitu;

Rozpočtové a finanční řízení

9.  konstatuje, že konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 588 916 058 EUR a prostředky na platby ve výši 864 914 263 EUR; konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky činila 99,9 % a míra čerpání prostředků na platby 96,3 % (99,8 % a 98,1 % v roce 2016);

10.  vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku závažných nedostatků v procesu plánování rozpočtu, k nimž se přidalo urychlení některých smluv, společný podnik nakonec v roce 2017 potřeboval 832 600 000 EUR v prostředcích na platby, zatímco původní částka schválená v únoru 2017 činila 548 600 000 EUR; s politováním konstatuje, že podle odhadu společného podniku chybí v rozpočtu na rok 2018 prostředky na platby ve výši přibližně 150 000 000 EUR; konstatuje na základě odpovědi společného podniku, že dodatečné prostředky na platby poskytl Euratom a že došlo k úplnému přepracování a integraci systému k předvídání plateb;

11.  konstatuje, že z prostředků na závazky ve výši 588 916 058 EUR bylo téměř 96,5 % čerpáno prostřednictvím přímých individuálních závazků (99,7 % v roce 2016);

12.  bere na vědomí téměř úplné plnění rozpočtu na rok 2017 a automatické přenosy;

13.  konstatuje, že v roce 2017 činil zůstatek plnění rozpočtu 17 236 192 EUR (5 880 000 EUR v roce 2016);

Výkonnost

14.  poukazuje na to, že společný podnik používá k měření své výkonnosti soubory technických a netechnických cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti; vítá skutečnost, že společný podnik dosáhl sedmi z devíti milníků plánovaných radou ITER na rok 2017; bere na vědomí a oceňuje, že na celkové úrovni projektu ITER bylo dosaženo 30 ze 32 milníků rady ITER;

15.  bere na vědomí, že se v posledních letech zlepšil obsah, struktura, a tedy i spolehlivost a účinnost harmonogramů;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  konstatuje, že v roce 2017 pokračovala správní rada společného podniku v zavádění části strategie boje proti podvodům týkající se veřejných zakázek; konstatuje, že společný podnik přijal kontrolní seznam založený na vlastním souboru ukazatelů rizika podvodů při zadávání zakázek, tj. varovných ukazatelů považovaných za základní podmínku pro rozvoj IT nástroje pro boj proti podvodům, přičemž tyto ukazatele vyvinul interně; bere na vědomí, že používání tohoto kontrolního seznamu je nyní zaváděno do vnitřních procesů společného podniku spolu s dalšími změnami zadávacích řízení; konstatuje, že nově příchozí absolvovali školení v oblasti etiky a bezúhonnosti;

Výběr a přijímání zaměstnanců

17.  s politováním konstatuje, že Účetní dvůr zjistil značné nedostatky v oblasti přijímání klíčových vedoucích pracovníků; žádá společný podnik, aby orgán příslušnému k udělení absolutoria informoval o veškerých zlepšeních dosažených v této oblasti;

Vnitřní kontrola

18.  konstatuje, že společný podnik neprovádí soustavnou následnou kontrolu prohlášení o zájmech vydaných vrcholným vedením; žádá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o veškerých zlepšeních dosažených v této souvislosti;

19.  připomíná, že Tribunál Soudního dvora Evropské unie zrušil v roce 2018 dvě rozhodnutí společného podniku o přijetí do zaměstnaneckého poměru z roku 2015 z důvodu nesrovnalostí v přijímacím řízení; z odpovědi společného podniku bere na vědomí, že se proti zrušení těchto rozhodnutí odvolal a že evropský veřejný ochránce práv rozhodl v jeho prospěch;

20.  s politováním konstatuje, že značné nedostatky ve strategiích vnitřní komunikace nezajišťují šíření příslušných informací o odhadovaných nákladech na fázi vyřazování z provozu v rámci organizace, a proto společný podnik nezveřejnil žádnou informaci o tomto závazku v účetních závěrkách za předchozí roky; konstatuje, že výše účetní rezervy ke 31. prosinci 2017 se odhaduje na 85 200 000 EUR;

Operační zakázky a granty

21.  konstatuje, že během roku 2017 bylo zahájeno 83 postupů zadávání provozních zakázek a bylo podepsáno 69 smluv na provozní zakázky.

(1) Rozhodnutí Rady č. 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58).

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění