Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2211(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0126/2019

Pateikti tekstai :

A8-0126/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.51

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0292

Priimti tekstai
PDF 171kWORD 48k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
P8_TA-PROV(2019)0292A8-0126/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2211(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas(5), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0126/2019),

1.  patvirtina Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 452, 2018 12 14, p. 36.
(2) OL C 452, 2018 12 14, p. 36.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 90, 2007 3 30, p. 58.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2211(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas(5), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0126/2019),

1.  pritaria Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 452, 2018 12 14, p. 36.
(2) OL C 452, 2018 12 14, p. 36.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 90, 2007 3 30, p. 58.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2211(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0126/2019),

A.  kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) Tarybos sprendimu 2007/198/Euratomas(1) įsteigta 2007 m. kovo mėn. 35 metų laikotarpiui;

B.  kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Komisijos atstovaujamas Euratomas, Euratomo valstybės narės ir trečiosios šalys, sudariusios su Euratomu bendradarbiavimo susitarimą valdomos branduolių sintezės srityje;

C.  kadangi Bendrosios įmonės tikslai – užtikrinti Sąjungos indėlį į ITER tarptautinį branduolių sintezės energijos projektą, įgyvendinti Euratomo ir Japonijos platesnio požiūrio susitarimą ir pasirengti demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus statybai;

D.  kadangi Bendroji įmonė pradėjo savarankiškai dirbti 2008 m. kovo mėn.;

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) padarė išvadą, jog Bendrosios įmonės finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais pagrindiniais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės;

2.  pripažįsta, kad 2017 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais pagrindiniais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pabrėžia, kad Bendroji įmonė yra atsakinga už Sąjungos įnašo į ITER projektą valdymą ir kad iki 2020 m. privaloma laikytis viršutinės 6 600 000 000 EUR biudžeto ribos; pažymi, kad į šią sumą neįtraukta Komisijos 2010 m. pasiūlyta 663 000 000 EUR suma galimoms nenumatytoms išlaidoms padengti;

4.  pažymi, kad 2016 m. lapkričio mėn. ITER organizacijos taryba (toliau – ITER taryba) patvirtino naują ITER projekto bazinį scenarijų: apimtį, tvarkaraštį ir sąnaudas; taip pat pažymi, kad patvirtintas bendras projekto operacijų „Pirmoji plazma“ ir „Deuteris ir tritis“ tvarkaraštis; pažymi, kad priėmus naują ITER projekto bazinį scenarijų, Bendroji įmonė nustatė naują tvarkaraštį ir iš naujo apskaičiavo susijusias sąnaudas, kurios susidarys iki Bendrosios įmonės indėlio į projekto statybos etapą pabaigos;

5.  vėl reiškia susirūpinimą, kad planuojama įvertinta viso statybos etapo užbaigimo data dabar yra maždaug 15 metų vėlesnė, palyginti su pradiniu scenarijumi; pripažįsta, kad ataskaitose dėl ITER projekto pranešta, kad 2017 m. pradžioje užbaigta 50 proc. visos apimties statybos darbų per operaciją „Pirmoji plazma“; atkreipia dėmesį į tai, kad ITER tarybos patvirtintame naujame tvarkaraštyje pasirinktas keturių etapų metodas: pirmąjį projekto statybos etapo strateginį orientyrą („Pirmoji plazma“) numatoma pasiekti 2025 m. gruodžio mėn., o visą statybos etapą numatoma užbaigti 2035 m. gruodžio mėn.; pripažįsta, kad naujo etapų metodo tikslas yra projekto įgyvendinimą geriau suderinti su visų ITER organizacijos narių prioritetais ir ribotomis galimybėmis;

6.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitoje pateikiamą išvadą, kad, remiantis 2016 m. gruodžio mėn. Bendrosios įmonės valdančiajai tarybai pateiktais rezultatais, yra numatoma, kad, neskaitant statybos etapui po 2020 m. jau skirtų lėšų, reikės dar papildomo 5 400 000 000 EUR (2008 m. kainomis) finansavimo, todėl patvirtintas 6 600 000 000 EUR (2008 m. kainomis) biudžetas padidės 82 proc.; pakartoja, kad Tarybos 2010 m. patvirtinta 6 600 000 000 EUR suma yra viršutinė Bendrosios įmonės išlaidų iki 2020 m. riba; pripažįsta, kad, norint skirti papildomą finansavimą ITER projektui užbaigti, įsipareigojimai turi būti įtraukti į būsimą daugiametę finansinę programą;

7.  pabrėžia, kad, neskaitant statybos etapo, Bendroji įmonė turės prisidėti prie ITER eksploatavimo etapo, o vėliau prie ITER deaktyvavimo ir eksploatacijos nutraukimo etapų; atkreipia dėmesį į tai, kad numatomas įnašas į deaktyvavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapus yra 95 540 000 EUR (2001 m. kainomis) ir 180 200 000 EUR (2001 m. kainomis); reiškia susirūpinimą dėl to, kad įnašas į eksploatacijos etapą po 2035 m. finansiškai dar nenumatytas; ragina Bendrąją įmonę kuo greičiau apskaičiuoti numatomas eksploatavimo etapo po 2035 m. sąnaudas;

8.  pabrėžia, kad 2017 m. birželio 14 d. Komisija paskelbė komunikatą dėl ES įnašo į pertvarkytą ITER projektą ir jame nurodė, kad laiko atžvilgiu atsargai derėtų numatyti iki 24 mėnesių laikotarpį, o biudžeto – 10–20 proc. išteklių; pažymi, kad priemonės, kurių imtasi tam, kad būtų laikomasi viršutinės 6 600 000 000 EUR biudžeto ribos, apėmė visų komponentų, kurie neturi esminės reikšmės „Pirmosios plazmos“ operacijai, viešųjų pirkimų ir įrengimo atidėjimą; yra labai susirūpinęs dėl to, kad, nors imtasi teigiamų veiksmų ITER projekto statybos etapo valdymui ir kontrolei pagerinti, vis dar yra rizikos, kad būsimos sąnaudos didės ir projektą bus vėluojama įgyvendinti, palyginti su siūlomu nauju baziniu scenarijumi; ragina Bendrąją įmonę ir visas projekto šalis imtis atitinkamų veiksmų siekiant nustatyti ir išnagrinėti visą galimą riziką ir parengti veiksmų planą, kuriame taip pat būtų pateikta tolesnė „Brexit’o“ poveikio analizė;

Biudžeto ir finansų valdymas

9.  pažymi, kad 2017 m. galutinį įgyvendinimui skirtą biudžetą sudarė 588 916 058 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 864 914 263 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad įsipareigojimų panaudojimo lygis buvo 99,9 proc., mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 96,3 proc. (2016 m. atitinkamai 99,8 proc. ir 98,1 proc.);

10.  apgailestauja dėl to, kad dėl didelių biudžeto planavimo proceso trūkumų, prie kurių prisidėjo kai kurių sutarčių paspartinimas, Bendrajai įmonei reikėjo 832 600 000 EUR mokėjimų asignavimų 2017 m., nors 2017 m. vasario mėn. patvirtinta pradinė suma buvo 548 600 000 EUR; su apgailestavimu pažymi, kad, remiantis Bendrosios įmonės skaičiavimais, 2018 m. biudžete trūksta maždaug 150 000 000 EUR mokėjimų asignavimų; remdamasis Bendrosios įmonės pateiktu atsakymu pažymi, kad Euratomas suteikė papildomų mokėjimų asignavimų ir kad mokėjimų prognozavimo sistema visiškai pertvarkyta ir integruota;

11.  pažymi, kad iš 588 916 058 EUR, skirtų įsipareigojimų asignavimams, 96,5 proc. panaudota tiesioginiams individualiems įsipareigojimams (2016 m. 99,7 proc.);

12.  pripažįsta, kad 2017 m. biudžetas beveik visiškai įgyvendintas ir atkreipia dėmesį į automatiškai perkeltas sumas;

13.  pažymi, kad 2017 m. likutis, kalbant apie biudžeto vykdymo rezultatą, buvo 17 236 192 EUR (2016 m. 5 880 000 EUR);

Veiklos rezultatai

14.  pastebi, kad Bendroji įmonė taiko techninius ir netechninius uždavinius ir pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad įvertintų savo veiklos rezultatus; palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė 2017 m. pasiekė septynis iš devynių suplanuotų ITER tarybos nustatytų orientyrų; su džiaugsmu pažymi, kad viso ITER projekto lygmeniu pasiekta 30 iš 32 ITER tarybos nustatytų orientyrų;

15.  pažymi, kad per pastaruosius metus pagerėjo tvarkaraščių turinys, struktūra ir atitinkamai jų patikimumas ir efektyvumas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  pažymi, kad 2017 m. Bendrosios įmonės valdančioji taryba ir toliau įgyvendino kovos su sukčiavimu strategiją vykdant viešąjį pirkimą; pažymi, kad Bendroji įmonė patvirtino kontrolinį sąrašą, pagrįstą jos pačios viešųjų pirkimų sukčiavimo rizikos rodikliais, t. y. raudonosiomis vėliavėlėmis: tie rodikliai buvo laikomi būtina kovai su sukčiavimu skirtos IT priemonės sukūrimo sąlyga ir buvo sukurti vidaus lygmeniu; pripažįsta, kad kontrolinis sąrašas dabar jau diegiamas Bendrosios įmonės vidaus procesuose kartu su viešojo pirkimo pakeitimais; pažymi, kad naujiems darbuotojams buvo surengti etikos ir tarnybinės etikos mokymai;

Darbuotojų atranka ir įdarbinimas

17.  su apgailestavimu pažymi, kad Audito Rūmai nustatė didelių trūkumų, susijusių su pagrindinių vadovaujančių darbuotojų įdarbinimu; ragina Bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visus patobulinimus šioje srityje;

Vidaus kontrolė

18.  pažymi, kad Bendroji įmonė nesistemingai atsižvelgė į vyresniosios vadovybės interesų deklaracijas; ragina Bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visus patobulinimus šioje srityje;

19.  pažymi, kad 2018 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas dėl įdarbinimo proceso pažeidimų panaikino du 2015 m. Bendrosios įmonės įdarbinimo sprendimus; remdamasis Bendrosios įmonės pateiktu atsakymu pažymi, kad ji pateikė apeliacinį skundą dėl panaikintų sprendimų ir kad Europos ombudsmenas priėmė Bendrajai įmonei palankų sprendimą abiem atvejais;

20.  su apgailestavimu pažymi, kad dėl didelių vidaus komunikacijos strategijų trūkumų nebuvo užtikrinta tinkamos informacijos apie numatomas eksploatavimo etapo sąnaudas sklaida organizacijoje ir todėl Bendroji įmonė į ankstesnių metų sąmatas neįtraukė jokių atidėjinių šiam įsipareigojimui; pažymi, kad iki 2017 m. gruodžio 31 d. numatytas atidėjinys siekė 85 200 000 EUR;

Einamieji viešieji pirkimai ir dotacijos

21.  pažymi, kad 2017 m. pradėtos 83 su veikla susijusios viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos 69 su veikla susijusios viešųjų pirkimų sutartys.

(1) 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas (OL L 90, 2007 3 30, p. 58).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas