Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2211(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0126/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0126/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.51

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0292

Pieņemtie teksti
PDF 171kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER)
P8_TA-PROV(2019)0292A8-0126/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2211(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības(5), un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0126/2019),

1.  sniedz ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 14.12.2018., 36. lpp.
(2) OV C 452, 14.12.2018., 36. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2211(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības(5), un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0126/2019),

1.  apstiprina ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 14.12.2018., 36. lpp.
(2) OV C 452, 14.12.2018., 36. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2211(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0126/2019),

A.  tā kā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (“Kopuzņēmums”) tika nodibināts 2007. gada martā uz 35 gadiem ar Padomes Lēmumu 2007/198/Euratom(1);

B.  tā kā Kopuzņēmuma dalībnieki ir Euratom, ko pārstāv Komisija, Euratom dalībvalstis un trešās valstis, kuras ar Euratom ir noslēgušas sadarbības nolīgumus vadāmas kodolsintēzes jomā;

C.  tā kā Kopuzņēmuma mērķi ir sniegt Savienības ieguldījumu ITER starptautiskajā kodolsintēzes projektā, īstenot plašākas pieejas nolīgumu starp Euratom un Japānu un sagatavoties demonstrējumu kodolsintēzes reaktora celtniecībai;

D.  tā kā Kopuzņēmums 2008. gada martā sāka darboties patstāvīgi,

Vispārīga informācija

1.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir konstatēts, ka gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kas atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  atzīst, ka Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  uzsver, ka Kopuzņēmums ir atbildīgs par Savienības ieguldījuma ITER projektā pārvaldību un ka līdz 2020. gadam ir jāievēro budžetam noteiktais ierobežojums 6 600 000 000 EUR apmērā; norāda, ka šajā summā nav iekļauti 663 000 000 EUR, ko 2010. gadā piedāvāja Komisija, lai segtu iespējamus neparedzētus izdevumus;

4.  atzīmē, ka 2016. gada novembrī ITER organizācijas padome (“ITER padome”) apstiprināja jaunu ITER projekta pamatscenāriju attiecībā uz projekta tvērumu, grafiku un izmaksām; turklāt atzīmē, ka tika apstiprināts vispārējais projekta grafiks operācijām “Pirmā plazma” un “Deitērijs un tritijs”; norāda, ka pēc ITER projekta jaunā pamatscenārija apstiprināšanas Kopuzņēmums noteica jaunu grafiku un pārrēķināja attiecīgās izmaksas, kas saistītas ar Kopuzņēmuma ieguldījuma projekta celtniecības fāzē pabeigšanu;

5.  joprojām pauž bažas par to, ka pašlaik visu celtniecības fāzi ir paredzēts pabeigt ar aptuveni 15 gadu kavēšanos salīdzinājumā ar sākotnējo pamatscenāriju; atzīst, ka attiecībā uz ITER projektu ir ziņots, ka 2017. gada beigās ir pabeigti 50 % no “operācijas “Pirmā plazma” kopējā celtniecības apjoma”; pieņem zināšanai, ka ar ITER padomes apstiprināto jauno grafiku ir ieviesta četru posmu pieeja, saskaņā ar kuru 2025. gada decembris ir termiņš, kurā ir jāsasniedz projekta celtniecības fāzes pirmais stratēģiskais atskaites punkts (“Pirmā plazma”), savukārt 2035. gada decembrī ir paredzēts pabeigt visu celtniecības fāzi; atzīmē, ka ar jauno pieeju, kas paredz īstenošanu pa posmiem, ir iecerēts labāk saskaņot projekta īstenošanu ar visu ITER organizācijas dalībnieku prioritātēm un ierobežojumiem;

6.  konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu rezultāti, ar kuriem Kopuzņēmuma valde tika iepazīstināta 2016. gada decembrī, liecina, ka celtniecības fāzei pēc 2020. gada papildus jau atvēlētajam finansējumam vajadzēs 5 400 000 000 EUR (2008. gada vērtībās), kas ir par 82 % vairāk nekā apstiprinātais budžets 6 600 000 000 EUR (2008. gada vērtībās) apmērā; atkārto, ka Padomes 2010. gadā apstiprinātie 6 600 000 000 EUR ir maksimālais Kopuzņēmuma izdevumu apjoms līdz 2020. gadam; atzīst, ka papildu finansējumam, kas vajadzīgs ITER projekta pabeigšanai, jāietver turpmākas daudzgadu finanšu shēmas saistības;

7.  uzsver, ka papildus celtniecības fāzei Kopuzņēmumam būs jāiegulda līdzekļi arī ITER darbības fāzē un pēc tam arī ITER deaktivēšanas un dezekspluatācijas fāzēs; pieņem zināšanai, ka ieguldījums deaktivēšanas un dezekspluatācijas fāzēs tiek lēsts attiecīgi 95 540 000 EUR (2001. gada vērtībās) un 180 200 000 EUR (2001. gada vērtībās) apmērā; pauž bažas, ka ieguldījums darbības fāzē pēc 2035. gada vēl nav aplēsts finanšu izteiksmē; aicina Kopuzņēmumu pēc iespējas drīz aplēst izmaksas darbības fāzei pēc 2035. gada;

8.  uzsver, ka Komisija 2017. gada 14. jūnijā nāca klajā ar paziņojumu “ES ieguldījums reformētajā ITER projektā” un ierosināja, ka būtu noderīgi paredzēt ne vairāk kā 24 mēnešu rezervi saistībā ar laika grafika izpildi un 10 līdz 20 % rezervi saistībā ar budžeta vajadzībām; turklāt atzīmē, ka pasākumi, kas veikti, lai būtu ievērots 6 600 000 000 EUR apmērā noteiktais budžeta ierobežojums, paredzēja atlikt uz vēlāku laiku visu to komponentu iepirkumu un uzstādīšanu, kuri nav būtiski operācijai “Pirmā plazma”; ir nopietni noraizējies par to, ka, lai gan ir panākta pozitīva virzība ITER celtniecības fāzes pārvaldības un kontroles uzlabošanā, joprojām pastāv risks, ka salīdzinājumā ar jauno ierosināto pamatscenāriju izmaksas pieaugs vēl vairāk un projekta īstenošana varētu aizkavēties; aicina Kopuzņēmumu un visas projekta puses atbilstīgi rīkoties, lai noteiktu un analizētu visus iespējamos riskus, un izstrādāt rīcības plānu, kurā būs iekļauta arī Brexit ietekmes papildanalīze;

Budžeta un finanšu pārvaldība

9.  norāda, ka izpildei pieejamajā 2017. gada galīgajā budžetā bija iekļautas saistību apropriācijas 588 916 058 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 864 914 263 EUR apmērā; norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 99,9 % un 96,3 % (2016. gadā — 99,8 % un 98,1 %);

10.  pauž nožēlu, ka nopietnu budžeta plānošanas procesa nepilnību un dažu līgumu paātrinātas izpildes dēļ Kopuzņēmumam 2017. gadā galu galā bija vajadzīgas maksājumu apropriācijas 832 600 000 EUR apmērā, lai arī 2017. gada februārī apstiprinātais sākotnējais apmērs bija 548 600 000 EUR; ar nožēlu norāda, ka Kopuzņēmums ir aplēsis, ka attiecībā uz 2018. gada budžetu pietrūkst maksājumu apropriāciju aptuveni 150 000 000 EUR apmērā; norāda, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma atbildē sniegto informāciju Euratom nodrošināja papildu maksājumu apropriācijas un ka maksājumu prognozēšanas sistēma ir pilnībā pārstrādāta un integrēta;

11.  atzīmē, ka no 588 916 058 EUR, kas bija pieejami saistību apropriācijām, 96,5 % tika izlietoti, uzņemoties tiešas individuālās saistības (2016. gadā — 99,7 %);

12.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada budžets tika izpildīts gandrīz pilnībā un apropriācijas tika pārnestas automātiski;

13.  atzīmē, ka 2017. gadā budžeta izpildes rezultāts bija 17 236 192 EUR (2016. gadā — 5 880 000 EUR);

Sniegums

14.  konstatē, ka Kopuzņēmums sava snieguma mērīšanai izmanto tehnisku un netehnisku mērķu un galveno snieguma rādītāju kopumus; atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums 2017. gadā sasniedza septiņus no deviņiem plānotajiem ITER padomes starpposma mērķrādītājiem; ar gandarījumu norāda, ka vispārējā ITER projekta līmenī tika sasniegti 30 no 32 ITER padomes mērķrādītājiem;

15.  norāda, ka pēdējo gadu laikā ir uzlabojies grafiku saturs, struktūra un līdz ar to arī uzticamība un efektivitāte;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmuma valde turpināja īstenot krāpšanas apkarošanas stratēģiju attiecībā uz publisko iepirkumu; norāda, ka Kopuzņēmums ir pieņēmis kontroles sarakstu, pamatojoties uz savu iepirkuma krāpšanas risku rādītāju kopumu, proti, tā dēvētajiem trauksmes signāliem, kas tika uzskatīti par priekšnoteikumu krāpšanas apkarošanas IT rīka izstrādei un kas tika izstrādāti Kopuzņēmumā; atzīst, ka kontroles saraksta izmantošana tagad tiek ieviesta Kopuzņēmuma iekšējās procedūrās un tiek īstenotas arī citas iepirkuma procedūras izmaiņas; norāda, ka jaunajiem darbiniekiem tiek sniegts ētikas un integritātes apmācības kurss;

Darbinieku atlase un pieņemšana darbā

17.  ar nožēlu norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi nozīmīgus trūkumus saistībā ar augstāko vadītāju pieņemšanu darbā; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā veiktiem uzlabojumiem;

Iekšējā kontrole

18.  norāda, ka Kopuzņēmums nav sistemātiski uzraudzījis augstākās vadības interešu deklarācijas; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā veiktiem uzlabojumiem;

19.  konstatē, ka Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa 2018. gadā atcēla divus Kopuzņēmuma 2015. gada darbā pieņemšanas lēmumus, jo darbā pieņemšanas procesā tika atklāti pārkāpumi; norāda, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma atbildē sniegto informāciju tas ir pārsūdzējis minētos lēmumus un ka Eiropas Ombuds abās lietās ir lēmis par labu Kopuzņēmumam;

20.  ar nožēlu atzīmē, ka būtisku iekšējās komunikācijas stratēģiju nepilnību dēļ organizācijā netika izplatīta pienācīga informācija par aplēstajām dezekspluatācijas fāzes izmaksām un ka līdz ar to Kopuzņēmums iepriekšējo gadu pārskatos nav ietvēris uzkrājumus šādām saistībām; atzīmē, ka līdz 2017. gada 31. decembrim izveidotais uzkrājums ir aplēsts 85 200 000 EUR apmērā;

Ar pamatdarbību saistītais iepirkums un dotācijas

21.  atzīmē, ka 2017. gadā tika sāktas 83 ar pamatdarbību saistīta iepirkuma procedūras un tika parakstīti 69 ar pamatdarbību saistīta iepirkuma līgumi.

(1) Padomes 2007. gada 27. marta Lēmums 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības (OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums