Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2211(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0126/2019

Texte depuse :

A8-0126/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.51

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0292

Texte adoptate
PDF 162kWORD 53k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
P8_TA-PROV(2019)0292A8-0126/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2211(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(5), în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0126/2019),

1.  acordă directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos,

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 36.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 36.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193,30.7.2018, p.1.
(5) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2211(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(5), în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0126/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2017

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 36.
(2) JO C 452, 14.12.2018 p. 36.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2211(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0126/2019),

A.  întrucât întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune („întreprinderea comună”) a fost înființată în martie 2007 pentru o perioadă de 35 de ani prin Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului(1);

B.  întrucât membrii întreprinderii comune sunt Euratom, reprezentat de Comisie, statele membre ale Euratom și țări terțe care au încheiat cu Euratom acorduri de cooperare în domeniul fuziunii nucleare controlate;

C.  întrucât obiectivele întreprinderii comune sunt asigurarea contribuției din partea Uniunii la proiectul internațional ITER pentru energia prin fuziune, punerea în aplicare a acordului privind o abordare mai largă încheiat între Euratom și Japonia și pregătirea pentru construcția unui reactor de fuziune demonstrativ;

D.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în martie 2008,

Aspecte generale

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și variațiile activelor sale nete pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2017 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  subliniază că întreprinderea comună este responsabilă de gestionarea contribuției Uniunii la proiectul ITER și că plafonul bugetar de 6 600 000 000 EUR până în 2020 trebuie să fie menținut; observă că această sumă nu include cuantumul de 663 000 000 EUR propus de Comisie în 2010 pentru a acoperi eventuale cheltuieli neprevăzute;

4.  ia act de faptul că în noiembrie 2016 Consiliul Organizației ITER („Consiliul ITER”) a aprobat un nou scenariu de referință pentru proiectul ITER în ceea ce privește anvergura, calendarul și costurile acestuia; constată, în plus, că a fost aprobat calendarul global al proiectului pentru operațiunile „Prima plasmă“ și „Deuterium-Tritium”; ia act de faptul că, în urma aprobării noului scenariu de referință pentru proiectul ITER, întreprinderea comună a stabilit noul calendar și a recalculat costul aferent la finalizare care corespunde contribuției întreprinderii comune la faza de construcție a proiectului;

5.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că data de finalizare estimată pentru întreaga fază de construcție este planificată în prezent cu o întârziere de aproximativ 15 ani față de scenariul de referință inițial; ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2017, proiectul ITER a anunțat finalizarea a 50% din „toate lucrările de construcție până la Prima plasmă”; observă că noul calendar aprobat de Consiliul ITER stabilește o abordare în patru etape, decembrie 2025 fiind termenul stabilit pentru atingerea primului obiectiv de etapă strategic al fazei de construcție din cadrul proiectului („Prima plasmă”), iar decembrie 2035 fiind data estimată de finalizare indicată pentru întreaga fază de construcție; ia act de faptul că scopul noii abordări în etape este de a alinia mai bine implementarea proiectului la prioritățile și constrângerile tuturor membrilor Organizației ITER;

6.  ia act de faptul că raportul Curții a constatat că rezultatele, care au fost prezentate Consiliului de administrație al întreprinderii comune în decembrie 2016, au indicat că faza de construcție după 2020 ar necesita o finanțare suplimentară de 5 400 000 000 EUR (la valoarea din 2008) față de cuantumul deja angajat, ceea ce reprezintă o creștere de 82 % în raport cu bugetul aprobat de 6 600 000 000 EUR (la valoarea din 2008); reiterează faptul că suma de 6 600 000 000 EUR adoptată de Consiliu în 2010 reprezintă un plafon pentru cheltuielile întreprinderii comune până în 2020; recunoaște că fondurile suplimentare necesare finalizării proiectului ITER trebuie să implice credite de angajament din viitorul cadru financiar multianual;

7.  subliniază că, în plus față de faza de construcție, întreprinderea comună va trebui să contribuie și la faza operațională a proiectului ITER, precum și la fazele ulterioare de dezactivare și dezafectare a ITER; ia act de faptul că contribuția la fazele de dezactivare și dezafectare se estimează la 95 540 000 EUR (la valoarea din 2001) și 180 200 000 EUR (la valoarea din 2001); este îngrijorat de faptul că nu a fost încă estimată în termeni financiari contribuția la faza operațională după 2035; invită întreprinderea comună să estimeze cât mai curând costul aferent fazei operaționale după 2035;

8.  subliniază că la 14 iunie 2017 Comisia a publicat o comunicare intitulată „Contribuția UE la proiectul ITER reformat”, în care sugera că ar fi indicat să se prevadă o întârziere de până la 24 de luni în calendarul de desfășurare a proiectului și o incertitudine de 10‑20 % în buget; observă, în plus, că printre măsurile luate pentru a se respecta bugetul plafonat la 6 600 000 000 EUR se număra amânarea achiziției și a instalării tuturor componentelor care nu sunt esențiale pentru faza „Prima plasmă”; este foarte preocupat de faptul că, deși s-au luat măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea gestionării și a controlului fazei de construcție a proiectului ITER, persistă riscul unor creșteri suplimentare ale costurilor și al altor întârzieri în implementarea proiectului față de noul scenariu de referință propus; solicită întreprinderii comune și tuturor părților la proiect să ia măsuri corespunzătoare pentru a identifica și analiza toate riscurile potențiale și să întocmească un plan de acțiune care să includă și o analiză suplimentară a impactului Brexitului;

Gestiunea bugetară și financiară

9.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2017 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 588 916 058 EUR și credite de plată în valoare de 864 914 263 EUR; observă că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 99,9 % și, respectiv, de 96,3 % (99,8 % și 98,1 % în 2016);

10.  regretă faptul că, din cauza unor deficiențe grave ce au afectat procesul de planificare a bugetului, cuplate cu accelerarea unor contracte, pentru exercițiul 2017 întreprinderea comună a avut nevoie în cele din urmă de credite de plată în valoare de 832 600 000 EUR, suma inițială aprobată în februarie 2017 fiind de 548 600 000 EUR; constată cu regret că, potrivit estimărilor întreprinderii comune, pentru bugetul pe 2018 mai sunt necesare credite de plată în valoare de aproximativ 150 000 000 EUR; constată, pe baza răspunsului întreprinderii comune, că Euratom a pus la dispoziție credite de plată suplimentare, iar sistemul de prognozare a plăților a fost reformat în totalitate și integrat;

11.  observă că, din suma de 588 916 058 EUR disponibilă pentru credite de angajament, 96,5 % au fost executate prin angajamente directe individuale (99,7 % în 2016);

12.  ia act de execuția aproape integrală a bugetului pentru 2017 și de reportările automate;

13.  constată că, în 2017, rezultatul execuției bugetare a fost de 17 236 192 EUR (5 880 000 EUR în 2016);

Performanța

14.  constată că, pentru măsurarea performanței sale, întreprinderea comună utilizează seturi de obiective și de indicatori-cheie de performanță de natură tehnică și netehnică; salută faptul că, în 2017, întreprinderea comună a realizat șapte dintre cele nouă repere de etapă prevăzute de Consiliul ITER; constată cu satisfacție faptul că la nivelul general al proiectului ITER au fost realizate 30 din cele 32 de repere de etapă prevăzute de Consiliul ITER;

15.  observă că s-au îmbunătățit în ultimii ani conținutul, structura și, prin urmare, fiabilitatea și eficacitatea programărilor;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  constată că, în 2017, Consiliul de administrație al întreprinderii comune a continuat punerea în practică a elementului strategiei antifraudă ce ține de achizițiile publice; ia act de faptul că întreprinderea comună a adoptat o listă de verificare bazată pe propriii indicatori privind fraudele la care sunt susceptibile achizițiile publice, și anume o serie de semnale de avertizare considerate necesare pentru conceperea instrumentului informatic de combatere a fraudelor, care au fost elaborate la nivel intern; constată că utilizarea listei de verificare este introdusă în prezent în procesele interne ale întreprinderii comune, fiind operate și alte modificări în procedurile de achiziții; ia act de faptul că noii veniți au beneficiat de cursuri de formare pe teme de etică și integritate;

Selecția personalului și recrutarea

17.  constată cu regret identificarea de către Curte a unor deficiențe semnificative în legătură cu recrutarea personalului de conducere de nivel superior; invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventuale îmbunătățiri în acest sens;

Controlul intern

18.  constată că întreprinderea comună nu a asigurat o urmărire sistematică a declarațiilor de interese ale personalului de conducere de nivel superior; invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventuale îmbunătățiri în acest sens;

19.  constată că, în 2018, Tribunalul Uniunii Europene a anulat două decizii de recrutare din 2015 din cauza unor nereguli în procesul de recrutare; constată, pe baza răspunsului întreprinderii comune, că aceasta a depus un recurs împotriva acestor anulări, iar Ombudsmanul European a susținut poziția întreprinderii comune în aceste cazuri;

20.  constată cu regret că, din cauza unor deficiențe semnificative în strategiile de comunicare internă, nu s-a putut asigura difuzarea în cadrul organizației a informațiilor corespunzătoare privind costul estimat al fazei de dezafectare, ceea ce a avut ca rezultat faptul că întreprinderea comună nu a inclus în conturile pentru exercițiile anterioare provizioane pentru aceste cheltuieli; ia act de faptul că valoarea provizionului până la 31 decembrie 2017 a fost estimată la 85 200 000 EUR;

Achizițiile pentru activitățile operaționale și granturile

21.  constată că, în cursul exercițiului 2017, au fost lansate 83 de proceduri de achiziții publice pentru activitățile operaționale și au fost semnate 69 de contracte de achiziții publice pentru activitățile operaționale.

(1) Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (JO L 90, 30.3.2007, p. 58).

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică