Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2211(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0126/2019

Predložena besedila :

A8-0126/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.51

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0292

Sprejeta besedila
PDF 160kWORD 53k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Razrešnica 2017: Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER)
P8_TA-PROV(2019)0292A8-0126/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 (2018/2211(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2017 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(5) in zlasti člena 5(3),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2019),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 14.12.2018, str. 36.
(2) UL C 452, 14.12.2018, str. 36.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 90, 30.3.2007, str. 58.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2017 (2018/2211(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2017 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(5) in zlasti člena 5(3),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 14.12.2018, str. 36.
(2) UL C 452, 14.12.2018, str. 36.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 90, 30.3.2007, str. 58.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2017 (2018/2211(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2019),

A.  ker je bilo Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) z Odločbo Sveta 2007/198/Euratom(1) ustanovljeno marca 2007 za obdobje 35 let;

B.  ker so člani skupnega podjetja Euratom, ki ga zastopa Komisija, države članice Euratoma in tretje države, ki so sklenile sporazum o sodelovanju z Euratomom na področju nadzorovane jedrske fuzije;

C.  ker so cilji skupnega podjetja zagotavljati prispevek Unije k mednarodnemu projektu za fuzijsko energijo ITER, izvajati sporazum o širšem pristopu med Euratomom in Japonsko ter pripraviti gradnjo demonstracijskega fuzijskega reaktorja;

D.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati marca 2008;

Splošno

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  potrjuje, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2017, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  poudarja, da je skupno podjetje odgovorno za upravljanje prispevka Unije za projekt ITER in da je treba ohraniti zgornjo proračunsko mejo do leta 2020, ki znaša 6.600.000.000 EUR; ugotavlja, da ta znesek ne vključuje 663.000.000 EUR, ki jih je predlagala Komisija leta 2010 za kritje morebitnih nepredvidenih stroškov;

4.  ugotavlja, da je svet organizacije ITER (v nadaljnjem besedilu: svet ITER) novembra 2016 potrdil novo referenčno osnovo obsega, časovnega razporeda in stroškov projekta ITER; ugotavlja tudi, da je bil odobren splošni časovni razpored za operaciji prva plazma in devterij-tritij; ugotavlja, da je skupno podjetje po odobritvi nove referenčne osnove projekta ITER določilo nov časovni načrt in ponovno izračunalo stroške ob dokončanju svojega prispevka h gradbeni fazi projekta;

5.  je zaskrbljen, ker je datum dokončanja celotne gradbene faze trenutno predviden približno 15 let pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano; potrjuje, da se je za projekt ITER ob koncu leta 2017 poročalo o tem, da je končanih 50 % „celotnega obsega gradbenih del v okviru operacije prva plazma“; ugotavlja, da je v novem časovnem razporedu, ki ga je sprejel svet ITER, določen pristop v štirih fazah, pri čemer je december 2025 rok za dosego prvega strateškega mejnika gradbene faze projekta („prva plazma“), december 2035 pa predvideni datum dokončanja celotne gradbene faze; priznava dejstvo, da je novi pristop v fazah namenjen boljši uskladitvi izvajanja projekta s prednostnimi nalogami in omejitvami vseh članov organizacije ITER;

6.  je seznanjen z ugotovitvijo v poročilu Računskega sodišča, da rezultati, ki so bili predstavljeni upravnemu odboru skupnega podjetja decembra 2016, kažejo na to, da se poleg že dodeljenih sredstev za gradbeno fazo po letu 2020 pričakujejo dodatna sredstva v znesku 5.400.000.000 EUR (v vrednostih iz leta 2008), kar pomeni 82-odstotno povečanje odobrenega proračuna v višini 6.600.000.000 EUR (v vrednostih iz leta 2008); ponavlja, da znesek 6.600.000.000 EUR, ki ga je leta 2010 sprejel Svet, pomeni zgornjo mejo za porabo skupnega podjetja do leta 2020; se zaveda, da morajo dodatna sredstva, ki so potrebna za dokončanje projekta ITER, vključevati prihodnje obveznosti iz večletnega finančnega okvira;

7.  poudarja, da bo moralo skupno podjetje poleg gradbene faze prispevati tudi k operativni fazi ITER ter k poznejšima fazama deaktivacije in razgradnje; ugotavlja, da sta bila prispevka k fazama deaktivacije in razgradnje ocenjena na 95.540.000 EUR (v vrednostih iz leta 2001) oziroma 180.200.000 EUR (v vrednostih iz leta 2001); je zaskrbljen, ker prispevek za operativno fazo po letu 2035 še ni bil ocenjen s finančnega vidika; poziva skupno podjetje, naj čim prej oceni stroške operativne faze po letu 2035;

8.  poudarja, da je Komisija 14. junija 2017 objavila sporočilo o prispevku EU k spremenjenemu projektu ITER, v katerem je predlagala, da bi primerna rezerva za časovni načrt znašala do 24 mesecev, za proračun pa 10 do 20 % sredstev; poleg tega ugotavlja, da je bil med ukrepi, ki so bili sprejeti, da bi upoštevali omejitev proračuna na 6.600.000.000 EUR, odlog naročila in namestitve vseh sestavnih delov, ki niso bistveni za prvo plazmo; je zelo zaskrbljen, da so bili sicer sprejeti pozitivni ukrepi za izboljšanje upravljanja in nadziranja gradbene faze projekta ITER, vendar še vedno obstaja tveganje nadaljnjih zvišanj stroškov in zamud pri izvedbi projekta glede na novo predlagano osnovo; poziva skupno podjetje in dejansko vse strani v projektu, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za opredelitev in analizo vseh potencialnih tveganj ter pripravijo akcijski načrt, ki bo vključeval nadaljnjo analizo učinka izstopa Združenega kraljestva iz EU;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

9.  je seznanjen, da je končni proračun za leto 2017, ki je bil na voljo za izvajanje, vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 588.916.058 EUR in odobritve plačil v višini 864.914.263 EUR; ugotavlja, da je stopnja uporabe odobritev za prevzem obveznosti znašala 99,9 %, uporabe odobritev plačil pa 96,3 % (leta 2016 je znašala 99,8 % oziroma 98,1 %);

10.  obžaluje, da je skupno podjetje za leto 2017 zaradi resnih pomanjkljivosti v postopku načrtovanja proračuna skupaj s pospešitvijo nekaterih pogodb nazadnje potrebovalo odobritve plačil v znesku 832.600.000 EUR, medtem ko je bil februarja 2017 sprva odobren znesek 548.600.000 EUR; z obžalovanjem ugotavlja, da je skupno podjetje ocenilo, da za proračun za leto 2018 primanjkujejo odobritve plačil v višini približno 150.000.000 EUR; je seznanjen z odgovorom skupnega podjetja, da je Euratom zagotovil dodatne odobritve plačil in da je bil sistem za napovedovanje plačil povsem prenovljen in integriran;

11.  ugotavlja, da je bilo od zneska 588.916.058 EUR, ki je bil na voljo za odobritve za prevzem obveznosti, skoraj 96,5 % izvršenih z neposrednimi posameznimi prevzetimi obveznostmi (99,7 % leta 2016);

12.  je seznanjen s skoraj polnim izvrševanjem proračuna za leto 2017 in samodejnimi prenosi;

13.  ugotavlja, da je leta 2017 bilanca realizacije proračuna znašala 17.236.192 EUR (5.880.000 EUR leta 2016);

Uspešnost

14.  opaža, da skupno podjetje uspešnost meri z vrsto tehničnih in netehničnih ciljev ter ključnih kazalnikov uspešnosti; pozdravlja, da je v letu 2017 doseglo sedem od devetih načrtovanih mejnikov sveta ITER; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo na skupni ravni projekta ITER doseženih 30 od 32 mejnikov sveta ITER;

15.  ugotavlja, da sta se v zadnjih letih izboljšali vsebina in struktura, posledično pa tudi zanesljivost in učinkovitost časovnih načrtov;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

16.  ugotavlja, da je upravni odbor skupnega podjetja tudi leta 2017 izvajal del strategije boja proti goljufijam, ki se nanaša na področje javnih naročil; ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo kontrolni seznam na podlagi lastnega niza kazalnikov za tveganje goljufije pri javnem naročanju, t. i. opozorilnih znakov, ki veljajo za osnovni pogoj za oblikovanje orodja IT za boj proti goljufijam in jih je skupno podjetje razvilo interno; potrjuje, da se uporaba kontrolnega seznama skupaj z drugimi spremembami na področju javnega naročanja sedaj uvaja v notranje postopke skupnega podjetja; ugotavlja, da so za nove uslužbence potekala usposabljanja o etiki in integriteti;

Izbor osebja in zaposlovanje

17.  z obžalovanjem ugotavlja, da je Računsko sodišče odkrilo precejšnje pomanjkljivosti pri zaposlovanju ključnih vodstvenih uslužbencev; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o vseh izboljšavah v zvezi s tem;

Notranja kontrola

18.  ugotavlja, da skupno podjetje ni dosledno obravnavalo izjav o interesih višjega vodstva; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o vseh izboljšavah v zvezi s tem;

19.  ugotavlja, da je Splošno sodišče Sodišča Evropske unije leta 2018 zaradi nepravilnosti v postopku zaposlovanja razveljavilo dva sklepa skupnega podjetja o zaposlitvi iz leta 2015; je seznanjen z odgovorom skupnega podjetja, da se je pritožilo zoper razveljavitvi in da je evropski varuh človekovih pravic v obeh primerih razsodil v korist skupnega podjetja;

20.  z obžalovanjem ugotavlja, da zaradi precejšnjih pomanjkljivosti v notranji komunikacijski strategiji v organizaciji ni bilo mogoče razširiti ustreznih informacij o ocenjenih stroških faze razgradnje, zato skupno podjetje v računovodskih izkazih iz prejšnjih let ni prikazalo nikakršnih rezervacij v zvezi s tem; ugotavlja, da je bil znesek računovodske rezervacije do 31. decembra 2017 ocenjen na 85.200.000 EUR;

Operativna javna naročila in nepovratna sredstva

21.  ugotavlja, da je bilo v letu 2017 začetih 83 postopkov in podpisanih 69 pogodb za operativna javna naročila.

(1) Odločba Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (UL L 90, 30.3.2007, str. 58).

Zadnja posodobitev: 3. april 2019Pravno obvestilo