Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2212(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0118/2019

Esitatud tekstid :

A8-0118/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.52

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0293

Vastuvõetud tekstid
PDF 157kWORD 52k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
P8_TA-PROV(2019)0293A8-0118/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2212(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(5), eriti selle artiklit 4b,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0118/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 10.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 12.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 64, 2.3.2007, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus ühisettevõtte SESAR 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2212(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte SESAR 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks(5), eriti selle artiklit 4b,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0118/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte SESAR 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte SESAR tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 10.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 12.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 64, 2.3.2007, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2212(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0118/2019),

A.  arvestades, et ühisettevõte SESAR (edaspidi „ühisettevõte“) loodi 2007. aasta veebruaris selleks, et viia ellu Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) programm, mille eesmärk on moderniseerida liikluse juhtimist liidus;

B.  arvestades, et tulenevalt nõukogu määruse (EL) nr 721/2014(1) vastuvõtmisest pikenes ühisettevõtte tegutsemisaeg programmiga SESAR 2 kuni 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et ühisettevõte kavandati avaliku ja erasektori partnerlusena ning selle asutajaliikmed on liit ja Eurocontrol;

D.  arvestades, et liidu rahaline toetus on programmist „Horisont 2020“ rahastatava programmi SESAR 2 2014–2024 kasutuselevõtu etapis 585 000 000 eurot; arvestades, et uute programmi „Horisont 2020“ liikmelepingute alusel on Eurocontroli eeldatav osalus umbes 500 000 000 eurot ning lennundustööstuse muude partnerite eeldatav osalus umbes 720 700 000 eurot, ning ligikaudu 90 % Eurocontroli ja muude partnerite osalusest peaks olema mitterahaline;

E.  märgib, et ühisettevõte on esitanud oma eelarve kahes eraldi jaos: üks SESAR 1 jaoks ja teine SESAR 2020 jaoks; märgib ühtlasi, et SESAR 1 kaasrahastati TEN-T programmist ja teadusuuringute seitsmendast raamprogrammist ning SESAR 2020 kaasrahastatakse programmist „Horisont 2020“;

Üldine teave

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 31. detsembril 2017 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta („kontrollikoja aruanne“) leitakse, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2017. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi, rahavooge ja netovara muutusi siis lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirja sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal on ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et 2017. aasta lõpus tegutses ühisettevõte nelja eri rahastamisallika toel; juhib tähelepanu sellele, kui mitmekesised on kohaldatavad õigusraamistikud oma vormide ja kohustustega, mille kohaselt ühisettevõte tegutseb, ning tunnistab, et selline mudel on väga keeruline;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et ühisettevõtte maksete assigneeringute kogusumma oli 2017. aastal 191 813 383 eurot (2016. aastal 157 152 638 eurot), koos sihtotstarbelise tulu ja ülekantud assigneeringutega 213 022 000 eurot (2016. aastal 162 851 972 eurot); märgib, et kulukohustuste assigneeringud olid 113 346 265 eurot (2016. aastal 99 073 761 eurot) koos sihtotstarbelise tulu ja ülekantud assigneeringutega 130 944 000 eurot (2016. aastal 101 407 854 eurot);

5.  märgib, et kontrollikoja aruande põhjal olid kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad vastavalt 80,24 % ja 67,97 % (2016. aastal 95,7 % ja 63,2 %);

6.  märgib, et SESAR 1 kulukohustuste ja maksete assigneeringute täitmismäärad olid vastavalt 11 % ja 68 %, kusjuures madal määr on seletatav ettenägematu sihtotstarbelise tuluga, mille suurus oli ligikaudu 17 miljonit eurot, ning et 2016. aasta detsembris SESAR 1 programm lõpetati ametlikult ja viimane makse tehti detsembris 2017, ning ühisettevõte pidi 2017. aasta lõpuks tagama seitsmenda raamprogrammi vahendite piisavuse ühisettevõtte SESAR 1 liikmetelt ülemääraste sularahamaksete hüvitamiseks ning seitsmenda raamprogrammi projektidega seotud hilinenud, kuid siiski põhjendatud väljamaksetaotluste tasumiseks;

7.  märgib, et SESAR 2020 kulukohustuste kui ka maksete täitmise määr oli vastavalt 92 % ja 68 %, viimane tingituna peamiselt viivitustest programmi „Horisont 2020“ mitme projekti rakendamisel (tööstusharu esindavate liikmete elluviidavad projektid) ja üsna konservatiivsest eelarveplaneerimisest, võttes arvesse iga-aastaste finantsrakendamise delegeerimislepingute hilise saabumise riski;

8.  märgib, et 2016. aasta auditi raames auditeeriti 476 kuluaruannet, milles olid esindatud kõik 15 liiget ja mille summa oli 120 000 000 eurot ehk 14 % kulunõuete 884 000 000 euro suurusest kogusummast, kusjuures jääkvigade määr oli 1,09 %;

Mitmeaastane eelarve täitmine seitsmenda raamprogrammi ja TEN-T raames

9.  märgib, et ühisettevõte oli programmi SESAR I tegevus- ja halduseelarvest (kokku 892 800 000 eurot) 2017. aasta lõpu seisuga sidunud kulukohustusi summas 853 000 000 eurot ja teinud makseid summas 801 000 000 eurot (89,7 % olemasolevast eelarvest);

10.  märgib, et ühisettevõtte põhi- ja haldustegevuseks ette nähtud teiste liikmete mitterahalise ja rahalise osaluse 1 254 500 000 euro suurusest summast (670 200 000 eurot Eurocontrolilt ja 584 300 000 eurot lennundussektori esindajatelt) oli ühisettevõte 2017. aasta lõpuks kinnitanud 1 099 900 000 euro suuruse osaluse (560 700 000 eurot Eurocontrolilt ja 539 200 000 eurot lennundussektorilt);

11.  märgib, et 2017. aasta lõpu seisuga oli liidu rahaline toetus kokku 633 900 000 eurot, samas kui Eurocontroli ja lennundussektorit esindavate liikmete mitterahalise ja rahalise osaluse kogumaht oli vastavalt 560 700 000 eurot ja 539 200 000 eurot;

12.  märgib, et 2017. aastal lõpetas ühisettevõte SESAR 1 rahastamise ja haldamise; võtab teadmiseks, et SESAR 1 sai 2017. aastal liidult 37 miljonit eurot, et katta 2017. aastal saadud ja läbi vaadatud lõplike finantsaruannete hindamisest tulenenud täitmata kohustused ühisettevõtte liikmete ees, ning samuti selleks, et katta ka võimalike lisaauditite läbiviimine, võimalikud kohtumenetlused ühisettevõtte vastu ja oma liikmete rahalise osaluse ülejäägi hüvitamine; märgib samuti, et 25,9 miljonit eurot kinnitati Eurocontrolilt saadud rahalise toetusena, millest 13,4 miljonit eurot saadi 2016. aastal, kuid see kuulub tehnilistel põhjustel 2017. aasta eelarve alla, ja 12,5 miljonit eurot oli ette nähtud 2017. aastaks; märgib, et ühisettevõte sai 16,8 miljonit eurot erakorralise tuluna, mis koosnes peamiselt liikmetega seotud sissenõudmistest; väljendab heameelt selle üle, et allesjäänud 23,1 miljoni euro suurune rahaline ülejääk ja maksete assigneeringud summas 38,6 miljonit eurot on piisavad kõigi kohustuste täitmiseks ja SESAR 1 sulgemiseks;

Mitmeaastane eelarve täitmine „Horisont 2020“ raames

13.  märgib, et ühisettevõttele programmi „Horisont 2020“ raames programmi SESAR 2020 rakendamiseks eraldatud 639 800 000 eurost oli ühisettevõte 2017. aasta lõpuks sidunud kulukohustustega 236 700 000 eurot ja teinud makseid summas 112 300 000 eurot; märgib ka, et nimetatud makseid tehti peamiselt programmi SESAR 2020 projektide esimese ja teise laine ettemakseteks;

14.  tõdeb, et teised liikmed võtsid kohustuse osaleda ühisettevõtet programmi SESAR 2020 tegevuskulude katmisel rahaliselt ja mitterahaliselt vähemalt summas 825 900 000 eurot (ligikaudu 500 000 000 eurot Eurocontrolilt ja hinnanguliselt 325 900 000 eurot lennundussektorilt); märgib lisaks, et 2017. aasta lõpuks olid teised liikmed teatanud mitterahalistest panustest summas 97 300 000 eurot, kuid neid ei olnud veel kinnitatud;

15.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2017. aasta eelarve 2. jagu sisaldab esimest korda SESAR 2020ga seotud jooksvaid kulusid ja mitterahalist toetust; märgib, et SESAR 2020 sai liidult 75,5 miljonit eurot, et täita 2017. aasta ja 2018. aasta esimeste kuude kohustusi, ning Eurocontrolilt saadi 6,7 miljonit eurot jooksvate kulude jaoks ette nähtud rahaliseks toetuseks;

16.  võtab teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud veel valminud komisjoni programmi „Horisont 2020“ toetuste ühiste haldus- ja seirevahendite moodulid, mis on vajalikud ühisettevõttele eraldatud mitterahalise toetuse kajastamiseks ja seireks;

17.  märgib, et 2017. aasta lõpuks oli liidu kumulatiivne rahaline osalus ühisettevõtte tegevuses 132 900 000 eurot ning lennuliikluse sektori ja Eurocontroli rahaline osalus 104 000 000 eurot;

18.  märgib, et SESAR 2020 esimesed auditid näitavad, et vigade arv ja tase on madalam tänu programmis „Horisont 2020“ ette nähtud lihtsustamisele ja peamiste abisaajate suuremale kogemusele;

Tulemused

19.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kehtestatud tulemuslikkuse põhinäitajate puudumine ei kujuta endast programmi „Horisont 2020“ raames enam probleemi; peab kahetsusväärseks, et teave tulemuslikkuse põhinäitajate kolmanda kogumi kohta ei ole projektide ebapiisava valmiduse tõttu veel kättesaadav; märgib siiski, et peamistest tulemuslikkuse põhinäitajatest nähtub, et üldeesmärgid on üldiselt täidetud; märgib, et eksperdid nõuavad täiendavat järelevalvet ja analüüsi ning iga aasta lõpuks tegelikult kehtestatud ja kavandatud tulemuslikkuse põhinäitajate selget eristamist;

20.  märgib, et ühisettevõte on täitnud oma peamised poliitika- ja tegevuseesmärgid, mis on esitatud dokumendis „Ühtne programmdokument aastateks 2017–2019“;

21.  väljendab heameelt SESARi avaldatud tegevuskava üle ohutute ja turvaliste droonioperatsioonide tagamiseks kogu Euroopas; on seisukohal, et droonide ohutuks integreerimiseks Euroopa õhuruumi on vaja mitmesuguseid uuendusi, sealhulgas lennuliikluse korraldamisega seotud tehnoloogiaid; võtab huviga teadmiseks, et tegevuskavas on antud ülevaade Euroopa droonituru arengust 2050. aastani ja kirjeldatud suurt potentsiaali, mis sellel Euroopa ja selle üldise konkurentsivõime jaoks on, samuti meetmeid, mida tuleb järgmise 5–10 aasta jooksul võtta, et see potentsiaal ära kasutada, sh on käsitletud seda, kuidas toetataks teadus- ja arendustegevust sellega, kui loodaks liidu tasandi süsteem, mis kätkeb nii õigusraamistikku kui ka tehnoloogiat, mis koondab kõik peamised avaliku ja erasektori asjaosalised ning mille tulemusel eraldatakse rohkem liidu raha, edendades nii eelkõige selle sektori väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid;

22.  märgib, et halduskulude suhe (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis viitab sellele, et ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

23.  märgib murega, et finantsvõimenduse vaheväärtus oli 2017. aasta lõpus 0,56; palub ühisettevõttel võtta meetmeid, et saavutada kogu perioodiks 2014–2020 hinnanguline finantsvõimenduse sihttase 0,85;

24.  võtab rahuloluga teadmiseks ekspertide tähelepaneku, et võrreldes ühisettevõtte tegevusega seitsmenda raamprogrammi raames, on juba hakatud rohkem rõhku panema kõigi sidusrühmade suuremale kaasamisele Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava rakendamisse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

25.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõttes oli 31. detsembri 2017. aasta seisuga 40 töötajat (2016. aastal 44);

26.  võtab teadmiseks 2017. aastal tehtud personali võrdlusuuringu tulemused: 60 % põhitegevusega seotud ametikohti, 30 % administratiivseid ja 10 % neutraalseid ametikohti;

27.  tuletab meelde, et ühisettevõte algatas kaheksa hankemenetlust, mille tulemusel sõlmiti 14 raamlepingut ja teenuste otselepingut; märgib, et ühisettevõte sõlmis 29 erilepingut ja tegi 13 muudatust ning 2017. aastal lõpuleviidud hangete koguväärtus ulatus üle 5 540 000 euro;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

28.  märgib, et 2017. aastal tehti eri välisauditiettevõtete poolt kümme auditit ja ühe auditi puhul tuli kasutada eelarve peadirektoraadi raamlepingut, sest ühisettevõtte raamlepingus tuvastati kolme ettevõtte huvide konflikt; võtab teadmiseks, et audiitor viis läbi üheksa auditit; võtab teadmiseks, et ühisettevõtte muudetud raamleping näeb ette auditeerimisteenuseid kolme välisauditiettevõtte poolt ja auditeid teevad üksnes need ettevõtted; rõhutab tõsiasja, et tehtud auditite käigus ei ole seni tuvastatud ühtegi tõsist probleemi, mis nõuaks haldusnõukogu tähelepanu;

Sisekontroll

29.  peab tervitatavaks asjaolu, et ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ja teeb toetusesaajate juures järelauditeid;

30.  tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõte kasutab jätkuvalt riskide tõhusaks kontrollimiseks, juhtimiseks ja maandamiseks mitmetahulist käsitlust, ja eeldab, et ühisettevõte pöörab tähelepanu kriitilise tähtsusega ettevõtlusriskidele, mille ta tegi kindlaks seoses lennuliikluse korraldamise üldkava ja SESAR 2020-ga;

31.  peab kahetsusväärseks, et välisaudiitor täheldas puudusi ühisettevõtte finantskontrolli protsessides, mis tulenevad peamiselt keerulisest finantsalasest õigusraamistikust, oluliste finantsvaldkonna töötajate hiljutisest lahkumisest ja liigsest töökoormusest finantsosakonnas;

Siseauditid

32.  märgib, et SESAR 1 puhul on auditeerimine peaaegu lõpule viidud, seitsme valitud liikme juures kavandati 20 audititoimingut, millest 18 viidi lõpule 2017. aastal neljanda audititsükli raames, nagu on kirjeldatud ühisettevõtte järelauditite strateegias; märgib heakskiitvalt, et 2017. aasta jääkvigade määr oli 0,36 %;

33.  märgib, et komisjon korraldas programmi „Horisont 2020” raames ühisettevõtte tegevuse vahehindamise, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2016; märgib, et ühisettevõtte haldusnõukogu võttis mais 2018 vastu tegevuskava, mis sisaldab mitmeid meetmeid, millega on juba algust tehtud;

34.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus auditeeris 2016. aasta oktoobris „Horisont 2020“ toetuste määramist; märgib, et siseauditi talitus esitas viis soovitust, millest üks oli hinnatud „väga oluliseks“; märgib lisaks, et on koostatud üksikasjalik tegevuskava ning et 2017. aasta lõpuks oli ellu viidud tegevuskava nelja soovituse kohta viiest; palub ühisettevõttel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile veel täitmata soovituse rakendamise kohta aru;

35.  märgib, et 2017. aasta oktoobris viis siseauditi talitus läbi ühisettevõtte juhtimise, riskijuhtimise ja sisekontrolliprotsessi auditi, mis puudutas kooskõlastamist ühise tugikeskusega ning ühise tugikeskuse vahendite ja teenuste rakendamist; märgib, et siseauditi talitus esitas kolm soovitust; palub, et ühisettevõte annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende soovituste täitmise kohta aru;

Muud küsimused

36.  võtab teadmiseks, et 2017. aastal viis komisjon läbi programmi SESAR 1 (2007–2016) lõpliku hindamise, millest nähtub, et ühisettevõte täidab oma eesmärke, püüab üle saada killustatusest ja saavutada teadusuuringute eesmärkide järjepidevus; märgib, et komisjon viis läbi programmi SESAR 2020 (2014–2016) vahehindamise, millest järeldati, et liidu, erasektori ja liikmesriikide vahelised teaduspartnerlused on oma eesmärkide saavutamiseks graafikus; väljendab heameelt asjaolu üle, et nende hindamiste tulemusel esitatud soovitustega tegelemiseks kiideti heaks tegevuskava;

37.  märgib, et Euroopa õhuruumi korraldamine on endiselt killustatud ja ühtse Euroopa taeva kontseptsiooni ei ole veel saavutatud; kordab, et SESARil on projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel ning projekti eesmärkide täitmisel äärmiselt oluline roll;

38.  kutsub SESARit ja komisjoni üles hindama SESARi lahenduse kasutuselevõtu tulemusi, pidades eelkõige silmas koostalitlusvõime tagamist ja edasisi samme ühtse Euroopa taeva lõpuleviimisel;

39.  märgib, et 2017. aastal avaldas kontrollikoda eriaruande ühtse Euroopa taeva algatuse kohta; peab kahetsusväärseks, et nii selles aruandes kui ka komisjoni lõplikus hindamises täheldati, et lennuliikluse korraldamise üldkava täitmises on tekkinud viivitusi ning ühisettevõtte tegevuse fikseeritud tegutsemisaeg ei vasta kavandatud töö eeldatavale kestusele; märgib lisaks, et kontrollikoda rõhutab, et ühisettevõte peab tugevdama oma aruandekohustust Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava täitmisel;

40.  märgib, et audiitorid moodustasid valimi kuueteistkümnest SESARi projektist, mida auditeeriti viies eri riigis ja mis hõlmasid mitmesuguseid SESARi sidusrühmi; palub ühisettevõttel võtta eriaruande soovitusi täielikult arvesse ja rakendada asjakohaseid meetmeid.

(1) ELT L 192, 1.7.2014, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave