Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2212(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0118/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0118/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.52

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0293

Usvojeni tekstovi
PDF 170kWORD 54k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR
P8_TA-PROV(2019)0293A8-0118/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. (2018/2212(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(5), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0118/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 10.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 12.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 64, 2.3.2007., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. (2018/2212(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(5), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0118/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 14.12.2018., str. 10.
(2) SL C 452, 14.12.2018., str. 12.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 64, 2.3.2007., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. (2018/2212(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0118/2019),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće SESAR („Zajedničko poduzeće”) osnovano u veljači 2007. kako bi vodilo Istraživački program o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR), kojemu je cilj modernizirati upravljanje prometom u Uniji;

B.  budući da je, nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) br. 721/2014(1), programom SESAR 2 razdoblje djelovanja Zajedničkog poduzeća produženo do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano kao javno-privatno partnerstvo čiji su osnivači Unija i Eurocontrol;

D.  budući da doprinos Unije za fazu uvođenja programa SESAR 2 u razdoblju 2014. – 2024., financiran u okviru programa Obzor 2020., iznosi 585 000 000 EUR; budući da se očekuje da će u sklopu novih ugovora o članstvu u okviru programa Obzor 2020. doprinos Eurocontrola iznositi oko 500 000 000 EUR, a drugi partneri iz sektora zrakoplovstva doprinijet će s najmanje 720 700 000 EUR, što je oko 90 % doprinosa u naravi od Eurocontrola i drugih partnera;

E.  napominje da je Zajedničko poduzeće predstavilo svoj proračun u dva zasebna dijela: (1) SESAR 1 i (2) SESAR 2020.; nadalje, napominje da je SESAR 1 sufinanciran iz mreže TEN-T i Sedmog okvirnog programa za istraživanja, a SESAR 2020. iz Obzora 2020.;

Općenito

1.  napominje da se u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da ona u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2017. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da je na kraju 2017. Zajedničko poduzeće djelovalo u okviru četiri različita izvora financiranja; prima na znanje raznolikost primjenjivih pravnih okvira s vlastitim predlošcima i obvezama u okviru kojih djeluje Zajedničko poduzeće i konstatira visok stupanj složenosti takvog modela;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  napominje da su 2017. ukupna odobrena sredstva za plaćanje za Zajedničko poduzeće iznosila 191 813 383 EUR (2016.: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR (2016.: 162 851 972 EUR) uključujući namjenske prihode i prijenose; napominje da su odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 113 346 265 EUR (2016.: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR (2016.: 101 407 854 EUR) uključujući namjenske prihode i prijenose;

5.  napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da su stope korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 80,24 %, odnosno 67,97 % (95,7 % i 63,2 % 2016.);

6.  napominje da su stope izvršenja u okviru programa SESAR 1 za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 11 %, odnosno 68 %, a tako niske stope mogu se objasniti neočekivanim namjenskim prihodima u iznosu od oko 17 milijuna EUR i činjenicom da je u prosincu 2016. program SESAR 1 službeno zatvoren te da je posljednje plaćanje provedeno u prosincu 2017., pri čemu je Zajedničko poduzeće do kraja 2017. osiguralo dovoljno sredstava iz Sedmog okvirnog programa za nadoknadu viška novčanih doprinosa primljenih od članova iz predmetnog sektora u okviru programa SESAR 1, kao i nadoknadu troškova za zakašnjele, ali opravdane zahtjeve za povrat u vezi s tekućim projektima u okviru Sedmog okvirnog programa;

7.  napominje da su stope izvršenja za SESAR 2020. za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 92 %, odnosne 68 %, pri čemu je stopa izvršenja za plaćanje niska zbog kašnjenja u projektima u okviru programa Obzor 2020. koje su provodili članovi iz relevantnog sektora i prilično konzervativnog planiranja proračuna uzimajući u obzir rizik od kašnjenja u dostavi godišnjih sporazuma o delegiranju u pogledu financijskog izvršenja.

8.  napominje da je u okviru revizije za 2016. pregledano 476 troškovnika, koji predstavljaju svih 15 članova i iznose 120 000 000 EUR, odnosno 14 % od ukupno prijavljenih troškova u visini od 884 000 000 EUR, sa stopom preostale pogreške od 1,09 %;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru Sedmog okvirnog programa i programa TEN-T

9.  napominje da je od ukupnog operativnog i administrativnog proračuna u iznosu od 892 800 000 EUR za aktivnosti u okviru programa SESAR I Zajedničko poduzeće do kraja 2017. preuzelo obveze u iznosu od 853 000 000 EUR i isplatilo 801 000 000 EUR (89,7 % dostupnog proračuna);

10.  napominje da je od 1 254 500 000 EUR doprinosa u naravi i novčanih doprinosa koje ostali članovi trebaju dati za operativne i administrativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća (670 200 000 EUR od Eurocontrola i 584 300 000 EUR od članova iz sektora zračnog prometa) Zajedničko poduzeće do kraja 2017. potvrdilo doprinose u iznosu od 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR od Eurocontrola i 539 200 000 EUR iz sektora zračnog prometa);

11.  napominje da su na kraju 2017. objedinjeni novčani doprinosi Unije iznosili 633 900 000 EUR, dok su ukupni doprinosi u naravi i novčani doprinosi Eurocontrola iznosili 560 700 000 EUR, a doprinosi članova iz sektora zračnog prometa 539 200 000 EUR;

12.  napominje da je 2017. Zajedničko poduzeće provelo financijsko i administrativno zaključenje programa SESAR 1; prima na znanje da je 2017. SESAR 1 primio 37 milijuna EUR od Unije radi pokrivanja nepodmirenih obveza prema članovima Zajedničkog poduzeća koje proizlaze iz ocjene završne računovodstvene dokumentacije, zaprimljenih i pregledanih 2017., te radi pokrivanja troškova vjerojatnih dodatnih revizija, potencijalnih zakonskih postupaka protiv Zajedničkog poduzeća te naknade viška novčanih doprinosa svojih članova; osim toga, napominje da je 25,9 milijuna EUR odobreno kao doprinos u gotovini Eurocontrola, od kojih je 13,4 milijuna EUR iz 2016., ali je dio proračuna za 2017. zbog tehničkih problema, dok je 12,5 milijuna EUR za 2017.; napominje da je Zajedničko poduzeće primilo 16,8 milijuna EUR izvanrednih prihoda, koje ponajprije čine povrati povezani s članovima; pozdravlja činjenicu da su preostali višak u gotovini od 23,1 milijuna EUR te odobrena sredstva za plaćanje od 38,6 milijuna EUR dovoljni za podmirenje svih obveza i zaključenje programa SESAR 1;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa Obzor 2020.

13.  napominje da je od sredstava iz operativnog i administrativnog proračuna programa Obzor 2020. u visini od 639 800 000 EUR dodijeljenih Zajedničkom poduzeću za provedbu projekta SESAR 2020. Zajedničko poduzeće do kraja 2017. preuzelo obveze u iznosu od 236 700 000 EUR i isplatilo 112 300 000 EUR; nadalje, napominje da su većinu tih plaćanja činile isplate pretfinanciranja za prvu i drugu skupinu projekata SESAR 2020.;

14.  primjećuje da su se ostali članovi obvezali na davanje doprinosa u naravi i novčanih doprinosa za operativne aktivnosti koje Zajedničko poduzeće provodi u okviru programa SESAR 2020. u iznosu od najmanje 825 900 000 EUR (otprilike 500 000 000 EUR od Eurocontrola i procijenjen iznos od 325 900 000 EUR iz sektora zračnog prometa). nadalje, napominje da su krajem 2017. ostali članovi prijavili doprinose u naravi u iznosu od 97 300 000 EUR, ali da oni još nisu potvrđeni;

15.  pozdravlja činjenicu da po prvi put drugi dio proračuna za 2017. uključuje operativne troškove i doprinose u naravi povezane s programom SESAR 2020.; napominje da je SESAR 2020. primio 75,5 milijuna EUR od Unije za podmirenje preostalih obveza iz 2017. te za prvih nekoliko mjeseci 2018., a 6,7 milijuna EUR od Eurocontrola kao doprinos u gotovini za operativne troškove;

16.  napominje da do kraja 2017. u zajedničke alate Komisije za upravljanje bespovratnim sredstvima u okviru programa Obzor 2020. i njihovo praćenje nisu u cijelosti uvedene posebne izmjene potrebne za obradu doprinosa u naravi koje Zajedničko poduzeće prima;

17.  napominje da je do kraja 2017. ukupan novčani doprinos Unije operativnim aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosio 132 900 000 EUR te da su doprinosi iz sektora zračnog prometa i Eurocontrola iznosili 104 000 000 EUR;

18.  napominje da prve revizije programa SESAR 2020. upućuju na to da su broj i razina pogrešaka niži zbog pojednostavnjenja uvedenih u Obzoru 2020. te većeg iskustva velikih korisnika;

Uspješnost

19.  pozdravlja činjenicu da nedostatak utvrđenih ključnih pokazatelja uspješnosti više nije problem u okviru programa Obzor 2020.; izražava žaljenje zbog toga što informacije o trećem skupu ključnih pokazatelja uspješnosti još nisu dostupne zbog nedovoljne zrelosti projekata; napominje, međutim, da ključni pokazatelji uspješnosti pokazuju da su ciljevi općenito ispunjeni; prima na znanje da stručnjaci pozivaju na daljnje praćenje aktivnosti i analizu, uz jasno razlikovanje stvarno ostvarenih ključnih pokazatelja uspješnosti na kraju svake godine i predviđenih ključnih pokazatelja uspješnosti;

20.  napominje da je Zajedničko poduzeće ispunilo svoje ključne političke i operativne ciljeve navedene u jedinstvenom programskom dokumentu za razdoblje 2017. – 2019.;

21.  pozdravlja to što je Zajedničko poduzeće SESAR objavilo plan za jamčenje sigurnih i zaštićenih operacija bespilotnih letjelica diljem Europe; smatra da je za sigurnu integraciju bespilotnih letjelica u europski zračni prostor potreban niz inovacija, što se odnosi i na tehnologije u području upravljanja zračnim prostorom (ATM); sa zanimanjem primjećuje da se u toj studiji pruža pregled razvoja europskog tržišta bespilotnih letjelica do 2050. i njegova ogromnog potencijala za Europu i njezinu globalnu konkurentnost, kao i mjera koje je u sljedećih pet do deset godina potrebno poduzeti kako bi se taj potencijal iskoristio, među kojima je i pružanje potpore za istraživanje i razvoj na način da se na razini Unije uspostavi ekosustav koji obuhvaća i regulatorni okvir i tehnologiju, povezuje ključne javne i privatne dionike te rezultira većim izdvajanjem sredstava Unije, posebno kako bi se dao poticaj djelovanju malih i srednjih poduzeća u tom sektoru;

22.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

23.  sa zabrinutošću primjećuje da je srednja vrijednost učinka poluge na kraju 2017. iznosila 0,56; poziva Zajedničko poduzeće da poduzme korake kako bi ostvarilo procijenjeni ciljani učinak poluge od 0,85 tijekom cijelog razdoblja od 2014. do 2020. godine;

24.  sa zadovoljstvom prima na znanje primjedbe stručnjaka o tome da je, u usporedbi s djelovanjem Zajedničkog poduzeća u okviru Sedmog okvirnog programa, veći naglasak već stavljen na postizanje veće uključenosti cijelog raspona dionika za provedbu glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom („glavni plan ATM-a“).

Postupci javne nabave i zapošljavanja

25.  navodi na temelju izvješća Revizorskog suda da je na dan 31. prosinca 2017. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 40 članova osoblja (2016.: 44);

26.  prima na znanje rezultate komparativne analize radnih mjesta provedene 2017.: 60 % operativnih radnih mjesta, 30 % administrativnih i 10 % neutralnih;

27.  ističe da je Zajedničko poduzeće pokrenulo osam postupaka nabave, što je dovelo do 14 okvirnih i izravnih ugovora o pružanju usluga; primjećuje da je Zajedničko poduzeće sklopilo 29 posebnih ugovora i 13 izmjena u ukupnoj vrijednosti postupaka javne nabave finaliziranih 2017. većoj od 5 540 000 EUR;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

28.  napominje da je tijekom 2017. deset revizija provelo drugo vanjsko revizorsko društvo i da je za jednu reviziju bilo potrebno primijeniti okvirni ugovor Glavne uprave za proračun zbog utvrđenog sukoba interesa triju poduzeća u okvirnom ugovoru Zajedničkog poduzeća; prima na znanje da je devet revizija proveo ovlašteni revizor; navodi da Zajedničko poduzeće ima revidiran okvirni ugovor za usluge revizije s tri vanjska revizorska društva i da revizije obavljaju isključivo ta trgovačka društva; ističe da provedenim revizijama do sada nisu otkriveni nikakvi značajni problemi koji bi zahtijevali pozornost upravnog odbora;

Unutarnja kontrola

29.  sa zadovoljstvom pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije te da provodi ex post revizije korisnika;

30.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće nastavilo primjenjivati višedimenzionalni pristup u svrhu učinkovitog razmatranja, upravljanja i ublažavanja rizika te očekuje od Zajedničkog poduzeća da pozornost posveti kritičnim razinama korporativnog rizika koje je utvrdilo u pogledu glavnog plana upravljanja zračnim prometom i programa SESAR 2020.;

31.  izražava žaljenje zbog činjenice da je vanjski revizor utvrdio nedostatke u postupcima financijske kontrole Zajedničkog poduzeća, koji su uglavnom posljedica složenog financijskog regulatornog okvira, nedavnog odlaska ključnog osoblja zaduženog za financijske poslove i preopterećenosti odjela za financijske poslove;

Unutarnje revizije

32.  napominje da je u okviru programa SESAR 1 postupak revizije gotovo dovršen, nakon planiranih 20 revizija sedam odabranih članova, od čega je 2017. dovršeno njih 18 u okviru četvrtog ciklusa revizija, kao što je opisano u ex post revizijskoj strategiji Zajedničkog poduzeća; pozdravlja činjenicu da je stopa preostalih pogrešaka 2017. iznosila 0,36 %;

33.  konstatira da je Komisija provela privremenu evaluaciju operativnih aktivnosti Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016.; napominje da je Upravni odbor Zajedničkog poduzeća u svibnju 2018. donio akcijski plan, koji uključuje niz već pokrenutih aktivnosti;

34.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u listopadu 2016. provela reviziju „postupaka dodjele bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.”; primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju izdala pet preporuka, od kojih je jedna ocijenjena kao „vrlo važna”; nadalje, napominje da je izrađen detaljan akcijski plan te da je do kraja 2017. proveden akcijski plan za 4 od 5 preporuka; traži od Zajedničkog poduzeća da o provedbi preostale otvorene preporuke obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

35.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju u listopadu 2017. provela reviziju postupaka Zajedničkog poduzeća koji se odnose na upravljanje, upravljanje rizikom i unutarnju kontrolu radi usklađivanja sa Zajedničkim centrom za podršku i radi primjene alata i usluga Zajedničkog centara za podršku; navodi da je Služba za unutarnju reviziju iznijela tri preporuke; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o provedbi preporuka;

Ostala pitanja

36.  prima na znanje da je Komisijina završna evaluacija programa SESAR 1 (2007. – 2016.) provedena tijekom 2017. i da je pokazala da Zajedničko poduzeće ostvaruje svoje ciljeve, pomaže u prevladavanju rascjepkanosti i stvaranju kontinuiteta istraživačkih ciljeva; primjećuje da je provedena privremena završna evaluacija programa SESAR 2020. (2014. – 2016.) i da je u njoj zaključeno da su istraživačka partnerstva između Unije, privatnog sektora i država članica na dobrom putu da ostvare svoje ciljeve; pozdravlja činjenicu da je odobren akcijski plan kojim će se odgovoriti na preporuke iz tih evaluacija;

37.  napominje da je upravljanje zračnim prostorom u Europi i dalje rascjepkano, a koncept jedinstvenog europskog neba još uvijek nije ostvaren; ponovno ističe ključnu ulogu Zajedničkog poduzeća SESAR u koordinaciji i implementaciji istraživanja u projekt SESAR i ostvarivanju ciljeva projekta;

38.  poziva Zajedničko poduzeće SESAR i Komisiju da evaluiraju rezultate provedbe rješenja SESAR-a, posebno u pogledu jamčenja interoperabilnosti i ostvarenog napretka u pogledu dovršetka inicijative jedinstvenog europskog neba;

39.  primjećuje da je Revizorski sud 2017. objavio posebno izvješće o inicijativi jedinstvenog europskog neba; izražava žaljenje zbog činjenice da su u tom izvješću, kao i u konačnim evaluacijama Komisije, zabilježena kašnjenja u provedbi glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom i neusklađenost između zakonom predviđenog razdoblja djelovanja Zajedničkog poduzeća i planiranog trajanja očekivanih radova; također prima na znanje da je Revizorski sud istaknuo potrebu za povećanjem odgovornosti Zajedničkog poduzeća SESAR u pogledu provedbe glavnog plana ATM;

o
o   o

40.  napominje da su revizori uzeli uzorke 16 projekata SESAR-a, za koje je revizija provedena u pet različitih zemalja, te uključuje različite dionike SESAR-a; poziva Zajedničko poduzeće da u potpunosti uzme u obzir preporuke iz tematskog izvješća i poduzme odgovarajuće mjere.

(1) SL L 192, 1.7.2014., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena