Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2217(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0163/2019

Esitatud tekstid :

A8-0163/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0294

Vastuvõetud tekstid
PDF 155kWORD 55k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
P8_TA-PROV(2019)0294A8-0163/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2217(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrust (EL) nr 642/2014 (millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail)(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0163/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Shift2Rail tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Shift2Rail tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 10.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 12.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 177, 17.6.2014, lk 9.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2217(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrust (EL) nr 642/2014 (millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail)(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0163/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Shift2Rail tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 10.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 12.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 177, 17.6.2014, lk 9.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2217(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0163/2019),

A.  arvestades, et ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi: ühisettevõte) loodi 2014. aasta juunis kümne aasta pikkuseks perioodiks nõukogu määrusega (EL) nr 642/2014(1);

B.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, mida esindab komisjon, ja raudteesektori partnerid (peamised sidusrühmad, sh raudteeseadmete tootjad, raudtee-ettevõtjad, taristuettevõtjad ja teaduskeskused), ning muud üksused võivad ühisettevõttes osaleda assotsieerunud liikmetena;

C.  arvestades, et ühisettevõtte eesmärgid on: a) saavutada ühtne Euroopa raudteepiirkond; b) parandada Euroopa raudteesüsteemi atraktiivsust ja konkurentsivõimet ning edendada selle innovatiivseid tehnoloogiaid ja lahendusi; c) tagada transpordi ümbersuunamine maanteedelt raudteedele ning d) säilitada Euroopa raudteetööstuse juhtpositsioon maailmaturul;

D.  rõhutab, et ühisettevõttele tuleb anda rahalised ja materiaalsed vahendid ning personal, mida ta vajab, et saavutada need eesmärgid tõhusalt ja tulemuslikult;

E.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvat tööd 2016. aasta mais;

Üldine teave

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2017 lõppenud eelarveaasta kohta kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ühisettevõtte finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal on ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ kaudu ühisettevõtte tegevuseks antav maksimaalne liidu toetus on 450 000 000 eurot; märgib, et ühisettevõtte tööstusharu liikmed peavad osalema rahastamises vähemalt 470 000 000 euro ulatuses, sh rahalise ja mitterahalise toetusega ühisettevõtte operatiivtegevuseks ja halduskuludeks vähemalt 350 000 000 euro suuruses summas ning mitterahalise osalusega ühisettevõtte täiendavas tegevuses vähemalt 120 000 000 euro suuruses summas;

4.  tuletab meelde, et teadusuuringud ja innovatsioon ei ole eraldiseisev protsess, mis allub lihtsale protsessijuhtimise reeglile; rõhutab seepärast, et teadus- ja innovatsiooniprojektide hulgast tuleb tingimata leida need, mille abil saab turule tuua innovaatilisi lahendusi; rõhutab, et muudatused, mida tehakse ühisettevõtte asutamismääruses ja põhikirjas, on ühisettevõtte edasise arendamise jaoks väga olulised, et parandada selle tõhusust; rõhutab, et eelkõige on vaja ette näha mitmeaastase rahastamise põhimõtte rakendamine ja kehtestada projektiettepanekute avaldamiseks paindlik ajakava;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

5.  märgib, et ühisettevõtte 2017. aasta lõplik, täitmiseks kasutada olnud eelarve sisaldas 68 600 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 44 100 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; rõhutab, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 94 % ja 79 %, mis on madal tase, eriti maksete assigneeringute osas; märgib lisaks, et 2017. aastal oli enamik ühisettevõtte tehtud maksetest ettemaksed „Horisont 2020“ projektidele, mis valiti 2017. aasta projektikonkursside tulemusel; märgib, et ühisettevõtte varasemate aastate kasutamata maksete assigneeringute summa oli 7,6 miljonit eurot; võtab ühisettevõtte vastuse põhjal teadmiseks, et seda kogusummat võeti 2018. aasta esimese kvartali maksete katmiseks arvesse komisjoni tehtavate maksete ajastuse tõttu;

6.  märgib, et 2017. aasta lõpuks oli ühisettevõte 411 500 000 eurost (sh 398 000 000 eurot liidu maksimaalse rahalise osalusena ja 13 500 000 eurot tööstusharu esindavate liikmete rahalist toetust ühisettevõtte halduskuludeks) esimese laine projektide elluviimiseks võtnud kulukohustusi summas 158 800 000 eurot ja teinud makseid summas 78 600 000 eurot (19,1 % olemasolevast eelarvest); see näitab, et ühisettevõte on kooskõlas oma mitmeaastase tööprogrammiga praeguseks sõlminud omavahel seotud mitmeaastased toetuslepingud ja riigihankelepingud, mis katavad 39 % ühisettevõtte teadus- ja innovatsiooniprogrammi mahust;

7.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõtte tegevus- ja halduskulude katmiseks ette nähtud tööstusharu liikmete 350 000 000 euro suurusest osalusest olid liikmed 2017. aasta lõpuks ehk neli kuud pärast seda, kui ühisettevõte oli käivitanud oma esimesed projektid programmi „Horisont 2020“ raames, deklareerinud tegevuskulude katteks mitterahalist toetust summas 34 900 000 eurot, millest kinnitatud oli 3 000 000 eurot; märgib, et juhatus oli ühisettevõtte halduskulude katmiseks heaks kiitnud rahalise toetuse summas 4 900 000 eurot;

8.  peab kahetsusväärseks, et 31. jaanuari 2018. aasta tähtajaks ei olnud ükski muudest liikmetest saanud tõendada oma kulusid seoses 2017. aasta mitterahalise osalusega tegevuskulude katteks (IKOP) ja mitterahalise osalusega täiendavate meetmete võtmiseks (IKAA); märgib, et eelarvestuse kohaselt oli IKOPi summa 2017. aastal 21,3 miljonit eurot, mis on positiivne suund ja kooskõlas programmi tavapärase juhtimise S-kõveraga; on rahul, et 2017. aasta lõpuks oli muude liikmete deklareeritud kumulatiivne IKAA 130,0 miljonit eurot, mis on suurem kui kooskõlas ühisettevõtte asutamismäärusega kehtestatud 120,0 miljoni euro suurune miinimumsumma;

9.  märgib, et 2017. aasta lõpus oli tööstusharu liikmete osaluse kogusumma 169 800 000 eurot ning liidu rahaline toetus 83 200 000 eurot;

10.  märgib, et 2017. aastal allkirjastas ühisettevõte 17 toetuslepingut, mis tulenesid 2017. aasta projektikonkurssidest, ning nende konkursside teadusuuringute ja innovatsiooni alase tegevuse väärtus oli 110 900 000 eurot, mida ühisettevõte kaasrahastab kuni 60 100 000 euro ulatuses;

11.  märgib lisaks, et muud asutajaliikmed kui liit ja assotsieerunud liikmed leppisid kokku, et nende kaasrahastamistaotlus piirdub 44,44 %-ga projekti kogukuludest, mis on programmi „Horisont 2020“ puhul madalaim protsent; väljendab heameelt asjaolu üle, et 2017. aasta konkursil osales 120 VKEd ja rahastamiseks valiti välja 50 VKEd (25 %);

Tulemused

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kehtestatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate puudumine ei kujuta endast programmi „Horisont 2020“ raames enam probleemi; peab kahetsusväärseks, et tulemuslikkuse põhinäitajate kolmanda kogumi kohta ei ole teave projektide laadi tõttu veel kättesaadav; märgib, et eksperdid nõuavad täiendavat järelevalvet ja analüüsi ning iga aasta lõpuks tegelikult kehtestatud ja kavandatud tulemuslikkuse põhinäitajate selget eristamist;

13.  märgib, et halduskulude suhe (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5%, mis viitab sellele, et ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

14.  märgib murega, et finantsvõimenduse vaheväärtus oli 2016. aasta lõpus 0,9; palub ühisettevõttel võtta meetmeid, et saavutada kogu perioodiks 2014–2020 finantsvõimenduse sihttase 1,18;

15.  võtab teadmiseks ekspertide arvamuse, et ühisettevõte on juba aidanud luua raudteekogukonnas raudteealase teadustöö järjepidevuse ja ühise visiooni; väljendab heameelt selle üle, et lisaks on ühisettevõte aidanud luua usaldust turuosaliste vahel, kellel muidu ei oleks võimalust jagada ideid ja ühiseid huvisid väljaspool kaubandusolukorda; märgib, et raudtee-ettevõtjate kohalolu ühisettevõttes tuleks aja jooksul tugevdada;

16.  võtab teadmiseks ekspertide seisukohta, et on teatav oht, et ühisettevõtet loetakse nn kinniseks klubiks, mis on osaliselt tingitud inimeste meeltes püsivatest ajaloolistest põhjustest; palub ühisettevõttel seda silmas pidada ning tugevdada edu ja usaldust, eelkõige sellega, et tulevasi innovatsiooniteemasid ja uusi partnereid valitakse avatult;

Töötajate valik ja töölevõtmine

17.  märgib, et ühisettevõte võttis 2017. aastal kooskõlas oma ametikohtade loeteluga tööle seitse töötajat: jurist, haldus- ja finantsassistent, tegevuse ja toetuste eest vastutav ametnik ning neli programmijuhti;

18.  märgib, et 2017. aasta lõpu seisuga oli ühisettevõttes 20 töötajat ametikohtade loetelus ettenähtud 23-st;

Sisekontroll

19.  märgib, et ühisettevõte on loonud usaldusväärsed eelkontrollimenetlused, mis põhinevad finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil, ning et programmi „Horisont 2020“ projektikulude väljamaksetaotluste järelkontrolli eest vastutab komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi ühine audititeenistus (edaspidi „ühine audititeenistus“); lisab, et 2017. aasta lõpu seisuga olid kõige olulisemad sisekontrollistandardid enamjaolt rakendatud, lõpule viia tuli veel mõned tegevused; palub, et ühisettevõte annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamisest aru;

20.  väljendab heameelt seoses ühisettevõtte valmisolekuga katsetada 2018. aastal haldusmenetluste lihtsustamist, rakendades piiratud programmi kontrolliraamistikus katseprojektina ühekordset toetust;

21.  võtab teadmiseks, et programmi „Horisont 2020“ jääkvigade määr jäi kontrollikoja hinnangul alla olulisuse piirmäära, ulatudes 1,44 % -ni, kuigi eeldatavasti suureneb see kuni 2,24 %, kui võtta arvesse auditiaruannete projekte;

22.  märgib, et 2017. aasta järelkontrolliks määrati ühisettevõtte esindavaks valimiks 15 osalust, mille puhul on ühisettevõtte kaasrahastamine kinnitatud 1,3 miljoni euro ulatuses; peab kahetsusväärseks, et ühisettevõtte esindava valimi auditite puhul ei ole esitatud konkreetset veamäära;

23.  võtab teadmiseks asjaolu, et siseauditi talitus täidab ühisettevõtte siseaudiitori ülesandeid ja seoses sellega annab kaudselt aru juhatusele ja tegevdirektorile; märgib, et esimene audit hõlmas ühisettevõtte riskiprofiili loomist, eesmärgiga kehtestada kolmeaastane siseauditi töökava; märgib, et 2017. aasta juunis esitleti siseauditi talituse strateegilist siseauditi kava aastateks 2017–2019 ning et see vaadatakse igal aastal läbi;

24.  märgib asjaolu, et 2017. aastal käivitas kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte koos ühise audititeenistusega programmi „Horisont 2020“ vahemaksetaotluste juhusliku valimi esimese järelauditi; palub, et ühisettevõte annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle hindamise tulemuste kohta;

25.  märgib kahetsusega, et 2017. aasta lõpuks ei olnud veel valminud komisjoni programmi „Horisont 2020“ toetuste ühiste haldus- ja seirevahendite moodulid, mis on vajalikud ühisettevõttele eraldatud mitterahalise toetuse kajastamiseks ja seireks; palub, et ühisettevõte annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile olukorra arengust aru;

26.  märgib, et komisjon koostas programmi „Horisont 2020“ raames ühisettevõtte tegevuse vahehindamise, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2016; märgib, et koostatud on tegevuskava, mille võttis juhatus vastu 2018. aasta juunis; märgib, et mõne meetme elluviimist on juba alustatud, ning võtab arvesse, et praeguse finantsraamistiku programmi raames ei käsitleta kõiki soovitusi;

Põhitegevusega seotud hanked ja toetused

27.  märgib, et kontrollikoda täheldas mõningaid kvalitatiivseid puudusi ühisettevõtte avatud hankemenetluses, millega hangiti neljaks aastaks enam kui 1 200 000 euro eest sideteenuseid ja ürituste korraldamise teenuseid. märgib, et ühisettevõtte vastuse kohaselt otsustas ühisettevõte mitte kehtestada finantssuutlikkuse miinimumtasandit, et mitte takistada VKEde osalemist pakkumismenetluses;

Muud küsimused

28.  väljendab heameelt seoses asjaoluga, et ühisettevõte on kehtestanud oma pettusevastase strateegia ja tegevuskava, et võtta parandusmeetmeid 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames kontrollikoja esitatud peamiste märkuste alusel;

29.  märgib, et ühisettevõte on vastu võtnud eeskirjad, mis reguleerivad tema liikmete, organite, töötajate ja lähetatud töötajate ning juhatuse liikmete huvide konflikte, ning on võtnud kasutusele kohandatud pettusevastase strateegia, mis täiendab programmi „Horisont 2020“, sealhulgas selle riskide ja võimaluste hindamist;

30.  toonitab ühisettevõtte ja Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) vahelise koostöö olulisust; väljendab heameelt ERA kaasamise üle ühisettevõtte juhatuse koosolekutele ja mitmeaastase tegevuskava koostanud rühmadesse; märgib lisaks, et ühisettevõte hindas ERA taotlust teadusuuringute ja innovatsiooni taotlust, et vältida tegevuste kattumist.

31.  väljendab heameelt ühisettevõtte koostoime üle muude liidu programmide ja fondidega, näiteks Euroopa Parlamendi teaduse tipptaseme saavutamise katseprojekt, ning tunneb heameelt muude asjakohaste projektidega, näiteks SESARi või Rail Baltica projektiga tehtava koostöö üle;

32.  väljendab heameelt meetmete üle, mida on võetud selleks, et suurendada ühisettevõtte nähtavust veebis; võtab teadmiseks veebisaidi ümberkorraldamise, iga kahe kuu tagant välja antava uudiskirja loomise ning külastajate ja sotsiaalmeedia jälgijate arvu ning pressikajastuse suurenemise;

33.  väljendab heameelt seoses asjaoluga, et ühisettevõte on võtnud kasutusele kohandatud pettustevastase strateegia, mis täiendab programmi „Horisont 2020“ strateegiat, hõlmates ka riskide ja võimaluste hindamist.

(1) Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 642/2014, millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail (ELT L 177, 17.6.2014, lk 9).

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave