Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0027(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0085/2019

Předložené texty :

A8-0085/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0295

Přijaté texty
PDF 154kWORD 48k
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
P8_TA-PROV(2019)0295A8-0085/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0055),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0041/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. března 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0085/2019),

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
P8_TC1-COD(2019)0027

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013(3) stanoví společná a obecná pravidla použitelná pro evropské strukturální a investiční fondy.

(2)  Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019(4) změnil celkovou částku zdrojů pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) tak, že navýšil prostředky na závazky na zvláštní příděl pro YEI v roce 2019 o 116,7 milionu EUR v běžných cenách, a celkovou částku prostředků na závazky na zvláštní příděl pro YEI na celé programové období tak navýšil na 4 527 882 072 EUR v běžných cenách.

(3)  Pro rok 2019 jsou dodatečné zdroje ve výši 99 573 877 EUR v cenách roku 2011 financovány z celkového rozpětí pro závazky v rámci rozpětí víceletého finančního rámce na období 2014–2020.

(4)  Vzhledem k pokročilé fázi provádění operačních programů na programové období 2014–2020 je vhodné stanovit zvláštní opatření pro usnadnění provádění YEI.

(5)  S ohledem na naléhavou potřebu změnit programy na podporu YEI tak, aby zahrnovaly dodatečné zdroje na zvláštní příděl pro YEI před koncem roku 2019, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)  Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

1)  v článku 91 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2014–2020, činí 330 081 919 243 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze VI, z nichž 325 938 694 233 EUR představuje celkové finanční zdroje přidělené na EFRR, ESF a Fond soudržnosti a 4 143 225 010 představuje zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro účely programování a následného zahrnutí do rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost indexuje sazbou 2 % ročně.“;

"

2)  v článku 92 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„5. Zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí 4 143 225 010 EUR ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, z nichž 99 573 877 EUR představuje dodatečné zdroje pro rok 2019. Tyto prostředky se doplní o cílenou investici z ESF v souladu s článkem 22 nařízení o ESF.

Členské státy, které využívají dodatečných zdrojů na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí pro rok 2019, jak je uvedeno v prvním pododstavci, mohou požádat o převod až 50 % dodatečných zdrojů na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí na ESF tak, aby tvořily odpovídající cílenou investici z ESF, jak požaduje článek 22 nařízení o ESF. Takový převod se provede pro jednotlivé kategorie regionů, které odpovídají kategorizaci regionů způsobilých pro navýšení zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Členské státy požádají o převod v žádosti o změnu programu v souladu s čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení. Prostředky přidělené v minulých letech nelze převádět.

Druhý pododstavec tohoto odstavce se použije na veškeré dodatečné zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, které navyšují zdroje nad částku 4 043 651 133 EUR.“;

"

(3)  příloha VI se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VI

ROČNÍ ROZPIS PROSTŘEDKŮ NA ZÁVAZKY PRO ROKY 2014 AŽ 2020

Nastavený roční profil (včetně zvýšení prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, v cenách roku 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

 

2018

2019

2020

Celkem

EUR, v cenách roku 2011

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243“

(1)Stanovisko ze dne 22. března 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
(4)Úř. věst. L 67, 7.3.2019, s. 1.

Poslední aktualizace: 13. dubna 2019Právní upozornění