Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0243(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0173/2019

Pateikti tekstai :

A8-0173/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0298

Priimti tekstai
PDF 757kWORD 203k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė ***I
P8_TA-PROV(2019)0298A8-0173/2019

2019 m. kovo 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0460),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 209, 212 straipsnius ir į 322 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0275/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 13 d. Audito Rūmų nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0173/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą keičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  programos „Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis tikslas turėtų būti visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;
(1)  programos „Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis tikslas turėtų būti nustatyti finansinę sistemą, kuria visame pasaulyje būtų remiamos Sąjungos vertybės, principai ir pagrindiniai interesai laikantis Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį, šio reglamento taikymas turi būti grindžiamas Sąjungos išorės veiksmų principais, t. y. demokratija, teisine valstybe, žmogaus teisėmis ir pagrindinių laisvių visuotinumu ir nedalomumu, pagarba žmogaus orumui, lygybei ir solidarumui bei Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymusi. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų, įskaitant Sąjungos politiką, susijusią su žmogaus teisėmis, ir tikslų, išdėstytų ES strateginėje programoje ir veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje. Sąjungos veiksmais turėtų būti skatinama laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 167 straipsnį, Sąjunga ir valstybės narės turėtų skatinti bendradarbiavimą kultūros srityje su trečiosiomis šalimis ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis. Šis reglamentas turėtų padėti siekti tame straipsnyje nustatytų tikslų;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o ilgainiui ir panaikinti skurdą. Įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką taip pat prisidedama prie ES išorės veiksmų tikslų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies d punkte – visų pirma skatinti besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos tvarų vystymąsi, pirmiausia siekiant panaikinti skurdą;
(4)  kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos (SESV) veikimo 208 straipsnyje, Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o ilgainiui ir panaikinti skurdą. Įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką taip pat prisidedama prie ES išorės veiksmų tikslų, nustatytų ES sutarties 21 straipsnio 2 dalies d punkte – visų pirma skatinti besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir aplinkos apsaugos tvarų vystymąsi, pirmiausia siekiant panaikinti skurdą, ir išsaugoti ilgai trunkančią taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti tarptautinį saugumą, kaip nustatyta ES sutarties 21 straipsnio 2 dalies c punkte;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Sąjunga užtikrina politikos suderinamumą vystymosi labui, kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį. Sąjunga turėtų atsižvelgti į įtakos besivystančioms šalims galinčius turėti vystomojo bendradarbiavimo tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, nes šie tikslai bus pagrindinis strategijos siekiant darnaus vystymosi tikslų, kurie yra apibrėžti 2015 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų priimtoje Darnaus vystymosi darbotvarkėje45 iki 2030 m. (toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), elementas. Norint užtikrinti politikos suderinamumą darnaus vystymosi labui, įtvirtintą Darbotvarkėje iki 2030 m., reikia atsižvelgti į visų sričių politikos poveikį darniam vystymuisi visais lygmenimis: nacionaliniu, ES vidaus, kitų šalių vidaus ir pasauliniu;
(5)  Sąjunga užtikrina politikos suderinamumą vystymosi labui, kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį. Sąjunga turėtų atsižvelgti į įtakos besivystančioms šalims galinčius turėti vystomojo bendradarbiavimo tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, nes šie tikslai bus pagrindinis strategijos siekiant darnaus vystymosi tikslų, kurie yra apibrėžti 2015 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų priimtoje Darnaus vystymosi darbotvarkėje45 iki 2030 m. (toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), elementas. Norint užtikrinti politikos suderinamumą darnaus vystymosi labui, įtvirtintą Darbotvarkėje iki 2030 m., reikia atsižvelgti į visų sričių politikos poveikį darniam vystymuisi visais lygmenimis: nacionaliniu, ES vidaus, kitų šalių vidaus ir pasauliniu; Sąjungos ir valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo politika turėtų papildyti ir sustiprinti viena kitą;
__________________
__________________
45 „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“, 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais (A/RES/70/1).
45 „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“, 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais (A/RES/70/1).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  šį veiksmą vykdant pasauliniu mastu reikia vadovautis taisyklėmis grindžiama pasauline tvarka, kurios pagrindinis principas – daugiašališkumas, o branduolys – Jungtinės Tautos. Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra tarptautinės bendruomenės atsakas į visuotinius uždavinius ir tendencijas, susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius skatinantis pagrindas pasauliniu mastu naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. Tai yra visuotinio masto, išsami bendra veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje užtikrinama darnaus vystymosi ekonominių, socialinių ir su aplinka susijusių aspektų pusiausvyra ir pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti nuošalyje. Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimas bus glaudžiai koordinuojamas su kitais atitinkamais Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio darnaus vystymosi tikslų tarpusavio sąsajoms ir integruotiems veiksmams, kuriais galima suderintai siekti papildomos naudos ir kelių tikslų;
(7)  šį veiksmą vykdant pasauliniu mastu reikia vadovautis taisyklėmis ir vertybėmis grindžiama pasauline tvarka, kurios pagrindinis principas – daugiašališkumas, o branduolys – Jungtinės Tautos. Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos57 (Paryžiaus susitarimas) ir Adis Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra tarptautinės bendruomenės atsakas į visuotinius uždavinius ir tendencijas, susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius skatinantis pagrindas pasauliniu mastu naikinti skurdą, siekti darnaus vystymosi ir propaguoti taikią, teisingą ir įtraukią visuomenę, kovojant su klimato kaita bei dirbant, kad būtų išsaugoti vandenynai ir miškai. Tai yra visuotinio masto, išsami bendra veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje užtikrinama darnaus vystymosi ekonominių, socialinių, kultūrinių, švietimo ir su aplinka susijusių aspektų pusiausvyra ir pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti nuošalyje ir pirmiausia padėti esantiems nepalankiausioje padėtyje. Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimas bus glaudžiai koordinuojamas su kitais atitinkamais Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą turėtų būti vadovaujamasi Darbotvarkėje iki 2030 m., Paryžiaus susitarime ir Adis Abebos veiksmų darbotvarkėje nustatytais principais ir tikslais ir turėtų būti siekiama darnaus vystymosi tikslų skiriant ypač daug dėmesio darnaus vystymosi tikslų tarpusavio sąsajoms ir integruotiems veiksmams, kuriais galima suderintai siekti papildomos naudos ir kelių tikslų nepakenkiant kitiems tikslams;
__________________
__________________
57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d. Niujorke.
57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d. Niujorke.
58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m. liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos patvirtinta rezoliucija „Trečiosios tarptautinės vystymosi finansavimo konferencijos Adis Abebos veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).
58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m. liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos patvirtinta rezoliucija „Trečiosios tarptautinės vystymosi finansavimo konferencijos Adis Abebos veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategijoje (toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės veiksmų pagrindas, siekiant skleisti Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, skatinti dialogą politikos klausimais ir bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės visais aspektais, įskaitant taikos išsaugojimą, konfliktų prevenciją, tarptautinio saugumo stiprinimą, pagrindinių neteisėtos migracijos priežasčių šalinimą ir pagalbą gyventojams, šalims ir regionams, nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos politikos, ekonominės diplomatijos ir ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, skaitmeninių sprendimų ir technologijų skatinimą bei Sąjungos politikos tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama savo interesus Sąjunga turėtų laikytis aukštų socialinių ir aplinkos standartų, teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos principų ir juos skatinti;
(8)  taikant šį reglamentą turėtų būti remiamasi penkiais prioritetais, nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategijoje (toliau – Visuotinė strategija), pristatytoje 2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės veiksmų pagrindas, siekiant skleisti Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, skatinti dialogą politikos klausimais ir bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų būti remiami Sąjungos pagrindiniai interesai, principai ir vertybės visais aspektais, įskaitant demokratijos ir žmogaus teisių propagavimą, kuriuo prisidedama prie skurdo naikinimo, taikos išsaugojimą, konfliktų prevenciją, tarpininkavimą ir atstatymą po konfliktų, įskaitant moterų įtraukimą visais etapais, branduolinės saugos užtikrinimą, tarptautinio saugumo stiprinimą, pagrindinių neteisėtos migracijos ir priverstinio gyventojų perkėlimo priežasčių šalinimą ir pagalbą gyventojams, šalims ir regionams, nukentėjusiems nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių, sąlygų sukurti tarptautinę teisinę asmenų, perkeltų dėl klimato kaitos, apsaugos sistemą sudarymą, įtraukaus kokybiško švietimo skatinimą, sąžiningos, tvarios ir taisyklėmis bei vertybėmis pagrįstos prekybos politikos, kaip vystymosi skatinimo ir teisinės valstybės bei žmogaus teisių padėties gerinimo priemonės, rėmimą, ekonominės ir kultūrinės diplomatijos ir ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, inovacijų, skaitmeninių sprendimų ir technologijų skatinimą, kultūros paveldo apsaugą, ypač konfliktinėse zonose, pasaulinio masto grėsmių visuomenės sveikatai šalinimą bei Sąjungos politikos tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama savo pagrindinius interesus, principus ir vertybes, Sąjunga turėtų laikytis aukštų pagarbos socialiniams, darbo ir aplinkos standartams, taip pat klimato kaitos srities standartams, įskaitant su klimato kaita susijusius standartus, teisinės valstybės, tarptautinės teisės, įskaitant humanitarinę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę, principų ir juos propaguoti;
__________________
__________________
59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa. Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija“, 2016 m. birželio mėn.
59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa. Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija“, 2016 m. birželio mėn.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  2017 m. birželio 7 d. pasirašytame naujame Europos konsensuse dėl vystymosi (toliau – Konsensusas)60 nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos valstybių narių vystomąjį bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo bendradarbiavimo politikos esmė – panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija ir nelygybe, nė vieno nepalikti nuošalyje ir didinti atsparumą;
(9)  taikant šį reglamentą taip pat turėtų būti remiamasi 2017 m. birželio 7 d. pasirašytu nauju Europos konsensusu dėl vystymosi (toliau – Konsensusas)60, kuriame nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos valstybių narių vystomąjį bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos veiksmų darbotvarkę, sistema. Šis reglamentas turėtų būti paremtas siekiu panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija ir nelygybe, nė vieno nepalikti nuošalyje, apsaugoti aplinką, kovoti su klimato kaita ir didinti atsparumą;
__________________
__________________
60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Europos Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.
60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Europos Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  be JT darbotvarkės iki 2030 m., Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, Adis Abebos veiksmų darbotvarkės, Visuotinės ES strategijos ir Europos konsensuso dėl vystymosi ir Europos kaimynystės politikos, kurie sudaro pagrindinę politikos struktūrą, taikant šį reglamentą taip pat turėtų būti vadovaujamasi šiais dokumentais ir jų būsimomis peržiūromis:
–  ES strategine programa ir veiksmų planu žmogaus teisių ir demokratijos srityje;
–  ES žmogaus teisių gairėmis;
–  ES integruotu požiūriu į išorės veiksmus ir 2013 m. ES visapusišku požiūriu į išorės konfliktus ir krizes;
–  visapusišku požiūriu į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų Nr. 1325 ir Nr. 1820 dėl moterų, taikos ir saugumo įgyvendinimą ES;
–  Sąjungos smurtinių konfliktų prevencijos programa;
–  2011 m. birželio 20 d. Tarybos išvadomis dėl sveikatos klausimų visose politikos kryptyse;
–  ES tarpininkavimo ir dialogo palaikymo gebėjimų stiprinimo koncepcija;
–  ES masto strategine sistema saugumo sektoriaus reformai (SSR) remti;
–  ES kovos su neteisėtais šaunamaisiais ginklais, šaulių ir lengvaisiais ginklais ir jų šaudmenimis strategija;
–  Paramos nusiginklavimui, demobilizacijai ir reintegracijai (NDR) ES koncepcija;
–  2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos išvadomis dėl ES reagavimo pažeidžiamomis aplinkybėmis ir taip pat 2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos bei Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadomis dėl saugumo ir vystymosi;
–  2004 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis dėl kovos su terorizmu, 2005 m. lapkričio 30 d. Europos Sąjungos kovos su terorizmu strategija ir 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos išvadomis dėl kovos su terorizmu vidaus ir išorės aspektų sąsajų stiprinimo;
–  EBPO rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms;
–  JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais;
–  JT naująja miestų darbotvarke;
–  JT neįgaliųjų teisių konvencija;
–  Konvencija dėl pabėgėlių statuso;
–  Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims;
–  Pekino veiksmų platformos ir Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programos (ICDP) rezultatais;
–  UNCTAD veiksmų gairėmis siekiant tvaraus valstybės skolos restruktūrizavimo (2015 m. balandžio mėn.)
–  JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro parengtais pagrindiniais principais dėl išorės skolos ir žmogaus teisių;
–  Pasauliniu susitarimu dėl pabėgėlių;
–  Pasauliniu susitarimu dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos, patvirtintu Marakeše 2018 m. gruodžio 10 d.;
–  Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  atsižvelgiant į Visuotinę strategiją ir 2015 m. kovo 18 d. priimtą Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą61 (2015–2030 m.), reikėtų pripažinti, kad nuo reagavimo į krizes ir izoliacijos reikia pareiti prie labiau struktūriško ilgalaikio požiūrio, pagal kurį būtų veiksmingiau reaguojama į nestabilumo padėtį, gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes ir užsitęsusias krizes. Reikia atkreipti didesnį dėmesį ir siekti bendro požiūrio į rizikos mažinimą, prevenciją, padarinių švelninimą ir pasirengimą; taip pat reikia dėti daugiau pastangų skatinant greitą atsaką ir ilgalaikį atsigavimą. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama prie atsparumo didinimo ir humanitarinės pagalbos susiejimo su veiksmais vystymosi srityje vykdant greitojo reagavimo veiksmus;
(11)  atsižvelgiant į Visuotinę strategiją ir 2015 m. kovo 18 d. priimtą Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą61 (2015–2030 m.), reikėtų pripažinti, kad nuo reagavimo į krizes ir izoliacijos reikia pereiti prie labiau struktūriško ilgalaikio prevencinio požiūrio, pagal kurį būtų veiksmingiau reaguojama į nestabilumo padėtį, gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes ir užsitęsusias krizes. Reikia atkreipti didesnį dėmesį ir siekti bendro požiūrio į rizikos mažinimą, prevenciją, padarinių švelninimą ir pasirengimą; taip pat reikia dėti daugiau pastangų skatinant greitą atsaką ir ilgalaikį atsigavimą. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama prie atsparumo didinimo ir humanitarinės pagalbos susiejimo su veiksmais vystymosi srityje ypač vykdant greitojo reagavimo veiksmus ir geografines bei temines programas, sykiu užtikrinant tinkamą nuspėjamumą, skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat suderinamumą, nuoseklumą ir papildomumą su humanitarine pagalba ir visapusišką tarptautinės humanitarinės teisės laikymąsi, netrukdant teikti humanitarinės pagalbos pagal humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principus, ekstremaliųjų situacijų aplinkybėmis ir aplinkybėmis toms situacijoms pasibaigus;
__________________
__________________
61 2015 m. kovo 18 d. priimta ir 2015 m. birželio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos patvirtinta „Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa“ (A/RES/69/283).
61 2015 m. kovo 18 d. priimta ir 2015 m. birželio 3 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos patvirtinta „Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa“ (A/RES/69/283).
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  atsižvelgiant į Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto lygio forume ir priminti Konsensuse, Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo srityje turėtų būti taikomi vystymosi veiksmingumo principai – besivystančių šalių atsakomybė už savo vystymosi prioritetus, dėmesio sutelkimas į rezultatus, įtraukių vystymosi partnerysčių kūrimas, skaidrumas ir atskaitomybė;
(12)  atsižvelgiant į Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus dėl vystymosi veiksmingumo, kurie 2011 m. priimti Busane, 2016 m. atnaujinti Nairobio aukšto lygio forume ir priminti Konsensuse, Sąjunga, be nuoseklumo ir suderinamumo principų, atsižvelgdama į savo įvairiais būdais teikiamą paramą vystymuisi turėtų taikyti vystymosi veiksmingumo principus  – besivystančių šalių atsakomybę už savo vystymosi prioritetus, dėmesio sutelkimą į rezultatus, įtraukių vystymosi partnerysčių kūrimą, taip pat abipusį skaidrumą ir atskaitomybę;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  pagal darnaus vystymosi tikslus, šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų teikimo, daugiausia dėmesio skiriant rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 20 proc. oficialios paramos vystymuisi, finansuojamos pagal šį reglamentą, bus skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą;
(13)  pagal darnaus vystymosi tikslus, šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų teikimo, daugiausia dėmesio skiriant rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų pirma, kaip sutarta Konsensuse, vykdant veiksmus pagal šį reglamentą ne mažiau kaip 20 proc. pagal šį reglamentą finansuojamos oficialios paramos turėtų būti skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus socialinei raidai, daugiausia dėmesio skiriant pagrindinėms socialinėms paslaugoms, visų pirma sveikatos, švietimo, mitybos, vandens tiekimo, sanitarijos ir higienos ir socialinės apsaugos paslaugoms, ypač labiausiai marginalizuotoms grupėms, kaip į horizantaliuosius klausimus atsižvelgiant į lyčių lygybę, moterų įgalėjimą ir vaikų teises;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  kai įmanoma ir tikslinga, Sąjungos išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie Priemonės ypatybių ir tikslų, ir, pageidautina, pagrįstais šalies partnerės rezultatų sistema;
(14)  siekiant pagerinti veiksmingą atskaitomybę ir Sąjungos biudžeto skaidrumą, Komisija turėtų nustatyti aiškius stebėsenos ir vertinimo mechanizmus, kad būtų galima veiksmingai įvertinti pažangą, padarytą siekiant šio reglamento tikslų; Sąjungos išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie Priemonės ypatybių ir tikslų, ir pagrįstais šalies partnerės rezultatų sistema. Komisija turėtų reguliariai stebėti savo veiksmus ir pažangą ir viešai skelbti rezultatus, visų pirma kaip metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama prie bendro Sąjungos tikslo – Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo laikotarpiu oficialiai paramai vystymuisi skirti 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų. Atsižvelgiant į tai, bent 92 proc. finansavimo pagal šį reglamentą turėtų būti skiriama veiksmams, parengtiems užtikrinant atitiktį Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto nustatytiems oficialios paramos vystymuisi kriterijams;
(15)  šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama prie bendro Sąjungos tikslo – Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo laikotarpiu oficialiai paramai vystymuisi skirti 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų. Šis įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas aiškiomis Sąjungos ir jos valstybių narių veiksmų gairėmis, kuriose būtų nustatyti šio tikslo terminai ir pasiekimo būdai. Atsižvelgiant į tai, bent 95 proc. finansavimo pagal šį reglamentą turėtų būti skiriama veiksmams, parengtiems užtikrinant atitiktį Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto nustatytiems oficialios paramos vystymuisi kriterijams;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų skiriami tam, kam jų labiausiai reikia, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir šalims, kuriose yra nestabili padėtis ir vyksta konfliktai, šis reglamentas turėtų padėti įgyvendinti bendrą tikslą – Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo laikotarpiu mažiausiai išsivysčiusioms šalims skirti 0,20 proc. Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų;
(16)  siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų skiriami tam, kam jų labiausiai reikia, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir šalims, kuriose yra nestabili padėtis ir vyksta konfliktai, šis reglamentas turėtų padėti įgyvendinti bendrą tikslą – Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo laikotarpiu mažiausiai išsivysčiusioms šalims skirti 0,20 proc. Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų. Šis įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas aiškiomis ES ir jos valstybių narių veiksmų gairėmis, kuriose nustatyti šio tikslo terminai ir pasiekimo būdai;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  pagal esamus įsipareigojimus, numatytus Antrajame ES lyčių lygybės veiksmų plane, lyčių lygybė turėtų būti ne mažiau kaip 85 proc. oficialios paramos vystymuisi lėšomis finansuojamų programų, tiek geografinių, tiek teminių, pagrindinis arba svarbus tikslas, kaip nustatė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komitetas. Vykdant privalomą išlaidų peržiūrą turėtų būti užtikrinama, kad didelės šių programų dalies pagrindinis tikslas būtų lyčių lygybė ir moterų ir mergaičių teisės bei įgalėjimas;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(16b)  šiame reglamente vaikams ir jaunimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes jie prisideda prie Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo. Pagal šį reglamentą vykdant Sąjungos išorės veiksmus ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jų poreikiams ir įgalėjimui ir bus padedama pasinaudoti jų, kaip pagrindinių pokyčių iniciatorių, potencialu, investuojant į žmogaus socialinę raidą ir socialinę įtrauktį;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(16c)   dauguma Užsachario Afrikos šalių gyventojų yra paaugliai ir jaunuoliai. Kiekviena šalis turėtų spręsti dėl savo demografinės politikos. Vis dėlto demografiniai uždaviniai turėtų būti sprendžiami visuotinai, siekiant užtikrinti esamoms ir būsimoms kartoms galimybes darniai realizuoti visą jų potencialą;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  šiuo reglamentu turėtų būti atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio skirti strateginiams prioritetams tiek geografine prasme – Europos kaimynystės regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir skurdžiausioms šalims, – tiek temine prasme saugumui, migracijai, klimato kaitai ir žmogaus teisėms;
(17)  šiuo reglamentu turėtų būti atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio skirti strateginiams prioritetams tiek geografine prasme – Europos kaimynystės regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir skurdžiausioms šalims, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims, – tiek temine prasme – darniam vystymuisi, skurdo naikinimui, demokratijai ir žmogaus teisėms, teisinei valstybei, geram valdymui, saugumui, saugiai, tvarkingai ir teisėtai migracijai, nelygybės mažinimui, lyčių lygybei, kovai su aplinkos būklės blogėjimu ir klimato kaita bei su pasaulinio masto grėsmėmis visuomenės sveikatai;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  šis reglamentas turėtų padėti užtikrinti valstybės ir visuomenės atsparumą pasaulio visuomenės sveikatos srityje sprendžiant visuotinių grėsmių visuomenės sveikatai klausimus, stiprinant sveikatos sistemas, užtikrinant visuotinę sveikatos apsaugą, užkertant kelią užkrečiamosioms ligoms ir kovojant su jomis, taip pat padedant užtikrinti vaistų ir vakcinų prieinamumą visiems;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  šiuo reglamentu turėtų būti remiamas 2015 m. peržiūrėtos Europos kaimynystės politikos įgyvendinimas ir regioninio bendradarbiavimo sistemų, kaip antai tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir atitinkamų makroregioninių ir jūrų baseinų strategijų ir politikos išorinių aspektų, įgyvendinimas. Tomis iniciatyvomis sukuriamas politinis pagrindas, kuriuo remiantis galima plėtoti tarpusavio atskaitomybės, bendrų įsipareigojimų ir atsakomybės principais grindžiamus santykius su šalimis partnerėmis ir jų tarpusavio santykius;
(18)  taikant šį reglamentą turėtų būti saugomi ir gerinami su Sąjungos kaimyninėmis šalimis išplėtoti ypatingi santykiai, pagal ES sutarties 8 straipsnį. Šis reglamentas turėtų padėti stiprinti Sąjungos kaimynystėje esančių valstybių ir visuomenių atsparumą, vykdant Visuotinėje strategijoje prisiimtus įsipareigojimus. Juo turėtų būti remiamas 2015 m. peržiūrėtos Europos kaimynystės politikos įgyvendinimas ir regioninio bendradarbiavimo sistemų, kaip antai tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir atitinkamų makroregioninių ir jūrų baseinų strategijų ir politikos išorinių aspektų, įgyvendinimas rytų ir pietų kaimynystėje, įskaitant Šiaurės dimensiją ir Bendradarbiavimą Juodosios jūros regione. Tomis iniciatyvomis sukuriamas papildomas politinis pagrindas, kuriuo remiantis galima plėtoti tarpusavio atskaitomybės, bendrų įsipareigojimų ir atsakomybės principais grindžiamus santykius su šalimis partnerėmis ir jų tarpusavio santykius;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  2015 m. peržiūrėta Europos kaimynystės politika62 siekiama pagrindinių Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą Europos kaimynystės politiką daugiausia dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms sritims: gero valdymo, demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį pilietinės visuomenės dalyvavimą; ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos migracijos ir priverstinio perkėlimo priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės politikos skiriamasis požymis – diferenciacija ir didesnė abipusė atsakomybė, pripažįstant skirtingą dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į kiekvienos šalies interesus, susijusius su jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir prioritetais;
(19)  Europos kaimynystės politika siekiama stiprinti demokratiją, skatinti žmogaus teises ir teisinės valstybės principo laikymąsi, pagrindinių Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, visų pirma skatinant politines, ekonomines ir socialines reformas. Siekiant šio tikslo, įgyvendinant peržiūrėtą Europos kaimynystės politiką daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama šioms prioritetinėms sritims: gero valdymo, demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį pilietinės visuomenės dalyvavimą, socialinio ir ekonominio vystymosi, įskaitant kovą su jaunimo nedarbu, taip pat švietimo ir aplinkos tvarumo, saugumo, migracijos ir judumo, įskaitant pagrindinių priverstinio perkėlimo priežasčių šalinimą ir pagalbą gyventojams, šalims ir regionams, susidūrusiems su didesniu migracijos spaudimu. Šiuo reglamentu turėtų būti remiamas Sąjungos asociacijos susitarimų ir išsamių bei visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų su kaimyninėmis šalimis įgyvendinimas. Europos kaimynystės politikos skiriamasis požymis – diferenciacija ir didesnė abipusė atsakomybė, pripažįstant skirtingą dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į kiekvienos šalies interesus, susijusius su jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir prioritetais; Veiklos rezultatais grindžiamas metodas yra vienas iš pagrindinių Europos kaimynystės politikos principų. Jei kurioje nors šalyje partnerėje itin smarkiai arba nuolat blogėtų demokratijos būklė, parama turėtų būti sustabdyta. Kaimynystės politikos finansavimas yra pagrindinis bendrų problemų, pvz., neteisėtos migracijos ir klimato kaitos, sprendimo užtikrinimo svertas, taip pat priemonė pasitelkiant ekonomikos plėtrą ir geresnį valdymą padidinti klestėjimą, saugumą ir stabilumą. Turėtų būti padidintas Sąjungos paramos matomumas kaimyninėse šalyse;
__________________
__________________
62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos kaimynystės politikos peržiūra“.
62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos kaimynystės politikos peržiūra“.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  šiuo reglamentu turėtų būti remiamas modernizuoto asociacijos susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupe įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos ES ir jos AKR partneriams toliau kurti tvirtus aljansus dėl pagrindinių visuotinių uždavinių. Visų pirma šiuo reglamentu turėtų būti remiamas tolesnis glaudus Sąjungos ir Afrikos Sąjungos bendradarbiavimas, atsižvelgiant į bendrą Afrikos ir ES strategiją ir remiantis būsimu AKR ir ES susitarimu po 2020 m., be kita ko, laikantis žemyninio požiūrio į Afriką;
(20)  šiuo reglamentu turėtų būti remiamas modernizuoto asociacijos susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupe įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos ES ir jos AKR partneriams toliau kurti tvirtus aljansus dėl pagrindinių ir bendrų visuotinių uždavinių. Visų pirma šiuo reglamentu turėtų būti remiamas tolesnis glaudus Sąjungos ir Afrikos Sąjungos bendradarbiavimas, atsižvelgiant į bendrą Afrikos ir ES strategiją, įskaitant Afrikos ir Sąjungos įsipareigojimą skatinti vaikų teises, taip pat Europos ir Afrikos jaunimo įgalėjimą, ir remiantis būsimu AKR ir ES susitarimu po 2020 m., be kita ko, laikantis žemyninio požiūrio į Afriką, taip pat palaikant abiem pusėms naudingą ES ir Afrikos lygiateisę partnerystę;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)   šiuo reglamentu taip pat turėtų būti prisidedama prie su prekyba susijusių Sąjungos išorės santykių aspektų, kaip antai bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis atliekant išsamų alavo, tantalo ir aukso tiekimo grandinės patikrinimą, Kimberley proceso, Tvarumo susitarimo, įsipareigojimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/20121a (BLS reglamentas), bendradarbiavimo pagal Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) susitarimą ir pagalbos prekybai iniciatyvų srityse, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir abipusę paramą tarp Sąjungos prekybos politikos ir vystymosi tikslų bei veiksmų;
_________________
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1).
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau naudoti turimus išteklius, kad jos išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės finansavimo priemonių, visų pirma Pasirengimo narystei paramos priemonės III63, humanitarinės pagalbos priemonės64, Sprendimo dėl užjūrio šalių ir teritorijų65, Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė66, bendros užsienio ir saugumo politikos ir naujai pasiūlytos Europos taikos priemonės67, kuri yra finansuojama ne iš ES biudžeto, suderinamumą ir papildomumą ir kuriant sinergijas su kitų sričių Sąjungos politika ir programomis. Kai tinkama, tai apima suderinamumą su makrofinansine parama ir jos papildomumą. Kad bendrų intervencinių priemonių poveikis siekiant bendro tikslo būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų būti leidžiama kartu naudoti ir pagal kitas Sąjungos programas skiriamą finansavimą, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos;
(21)  Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau naudoti turimus išteklius, kad jos išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės finansavimo priemonių, visų pirma Pasirengimo narystei paramos priemonės III63, humanitarinės pagalbos priemonės64, Sprendimo dėl užjūrio šalių ir teritorijų65, Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė66, bendros užsienio ir saugumo politikos ir naujai pasiūlytos Europos taikos priemonės67, kuri yra finansuojama ne iš ES biudžeto, suderinamumą, nuoseklumą ir papildomumą ir kuriant sinergijas su kitų sričių Sąjungos politika ir programomis, įskaitant patikos fondus ir ES valstybių narių politiką ir programas. Kai tinkama, tai apima suderinamumą su makrofinansine parama ir jos papildomumą. Kad bendrų intervencinių priemonių poveikis siekiant bendro tikslo būtų kuo didesnis, šiuo reglamentu turėtų būti leidžiama kartu naudoti ir pagal kitas Sąjungos programas skiriamą finansavimą, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos;
__________________
__________________
63 COM(2018) 465 final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) ​pasiūlymas.
63 COM(2018) 465 final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) ​pasiūlymas.
64 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos (OL L 163, 1996 7 2, p. 1).
64 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos (OL L 163, 1996 7 2, p. 1).
65 COM(2018) 461 final, Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas) pasiūlymas.
65 COM(2018) 461 final, Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas) pasiūlymas.
66 COM(2018) 462 final, Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, pasiūlymas.
66 COM(2018) 462 final, Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, pasiūlymas.
67 C(2018) 3800 final, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos sprendimo dėl Europos taikos priemonės.
67 C(2018) 3800 final, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymas Tarybai dėl Tarybos sprendimo dėl Europos taikos priemonės.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  pagal šį reglamentą finansavimas turėtų būti skirtas veiksmams pagal tarptautinį programos „Erasmus“ aspektą finansuoti, remiantis „Erasmus“ reglamentu68;
(22)  pagal šį reglamentą finansavimas turėtų būti skirtas veiksmams pagal tarptautinį programų „Erasmus“ ir „Kūrybiška Europa“ aspektą finansuoti, remiantis „Erasmus“ reglamentu68 ir „Kūrybiškos Europos“ reglamentu68a;
_________________
_________________
68 COM(2018) 367 final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, pasiūlymas.
68 COM(2018) 367 final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, pasiūlymas.
68a COM(2018) final, Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)   siekiant suteikti asmenims ir organizacijoms iš besivystančių pasaulio šalių daugiau galimybių judėti ir bendradarbiauti turėtų būti skatinamas tarptautinis programos „Erasmus+“ aspektas, remiant gebėjimų stiprinimą trečiosiose šalyse, gebėjimų ugdymą ir žmonių tarpusavio mainus ir suteikiant daugiau galimybių bendradarbiauti su išsivysčiusiomis ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis ir jose judėti;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(22b)  atsižvelgiant į švietimo ir kultūros problemų sprendimo svarbą vadovaujantis Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m. ir ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategija, šis reglamentas turėtų padėti užtikrinti įvairiapusį ir nešališką kokybišką ugdymą, skatinti visiems prieinamą mokymąsi visą gyvenimą, stiprinti tarptautinius kultūrinius ryšius, taip pat pripažinti kultūros vaidmenį skatinant Europos vertybes, įgyvendinant specialius ir tikslinius veiksmus, skirtus aiškiam pasaulinio masto Sąjungos poveikiui užtikrinti;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  pagal šį reglamentą finansuojami veiksmai turėtų būti įgyvendinami pagal geografines programas, siekiant kuo labiau padidinti Sąjungos paramos poveikį ir priartinti Sąjungos veiksmus prie šalių partnerių ir gyventojų. Šį bendrą metodą, kai tinkama, reikėtų papildyti teminėmis programomis ir greitojo reagavimo veiksmais;
(23)  pagal šį reglamentą finansuojami veiksmai turėtų būti įgyvendinami pagal geografines programas, siekiant kuo labiau padidinti Sąjungos paramos poveikį ir priartinti Sąjungos veiksmus prie šalių partnerių ir gyventojų, kartu remiant teminius prioritetus, pvz., žmogaus teises, pilietinę visuomenę ir tvarumą. Šių geografinių ir teminių programų tikslai turėtų būti nuoseklūs ir tarpusavyje suderinami ir, kai tinkama, turėtų būti papildyti teminėmis programomis ir greitojo reagavimo veiksmais. Turėtų būti užtikrintas veiksmingas geografinių, teminių ir skubaus reagavimo programų ir veiksmų papildomumas. Siekiant atsižvelgti į kiekvienos programos ypatumus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų papildomos šio reglamento nuostatos, nustatant Sąjungos strategiją, prioritetines sritis, laukiamus rezultatus, konkrečius veiklos rodiklius ir konkrečius kiekvienos programos finansinius asignavimus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais1a. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
________________
1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  pagal Konsensusą Sąjunga ir jos valstybės narės, sutelkdamos savo išteklius ir pajėgumus, turėtų stiprinti bendrą programavimą, kad programų kolektyvinis poveikis būtų didesnis. Bendras programavimas turėtų būti grindžiamas šalių partnerių dalyvavimu, asignavimais ir atsakomybe. Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų stengtis remti šalis partneres, kai tinkama, bendrai įgyvendindamos programas;
(24)  pagal Konsensusą Sąjunga ir jos valstybės narės, sutelkdamos savo išteklius ir pajėgumus, turėtų stiprinti bendrą programavimą, kad programų kolektyvinis poveikis būtų didesnis. Bendras programavimas turėtų būti grindžiamas šalių partnerių dalyvavimu, asignavimais ir atsakomybe. Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų stengtis remti šalis partneres, kai tinkama, atlikdamos bendrą vykdymą. Bendras įgyvendinimas turėtų būti įtraukus ir atviras visiems Sąjungos partneriams, kurie sutinka su bendra vizija ir gali prie jos prisidėti, įskaitant valstybių narių agentūras ir jų vystymosi finansavimo įstaigas, privatųjį sektorių, pilietinę visuomenę ir akademinę bendruomenę;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  tais atvejais, kai vienoje iš šalių partnerių gerokai arba sistemingai prastėja padėtis demokratijos, žmogaus teisių arba teisinės valstybės srityje, paramos teikimas turėtų būti deleguotuoju aktu dalinai arba visiškai sustabdytas. Priimdama sprendimus Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti į atitinkamas Europos Parlamento rezoliucijas;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
24 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(24b)  šiame reglamente dar kartą turi būti patvirtinama, kad branduolinė sauga yra svarbi Sąjungos išorės veiksmų dalis, be to, juo turėtų būti palengvinamos sąlygos siekti reglamente nustatytų konkrečių bendradarbiavimo tikslų (EBSP). Todėl tais atvejais, kai šalis partnerė nuolat nepaiso pagrindinių branduolinės saugos standartų, pvz., susijusių tarptautinių TATENA konvencijų nuostatų, Espo ir Arhuso konvencijų ir vėlesnių jų pakeitimų, Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo ir jos papildomų protokolų, nevykdo įsipareigojimų, susijusių su testavimu nepalankiausiomis sąlygomis ir kitomis panašiomis priemonėmis, ir nesiekia reglamente (EBSP) nustatytų bendradarbiavimo tikslų, paramos pagal šį reglamentą teikimo atitinkamai šaliai klausimas turi būti nagrinėjamas iš naujo, o paramos teikimas gali būti visiškai arba iš dalies sustabdytas;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  kadangi įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti nuolat atsižvelgiama į demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, Sąjungos parama pagal žmogaus teisių ir demokratijos, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų temines programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti konkrečią papildomąją funkciją;
(25)  kadangi taikant šį reglamentą turėtų būti nuosekliai atsižvelgiama į demokratiją, žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant vaikų, mažumų, neįgaliųjų ir LGBTI asmenų apsaugą, lyčių lygybę ir moterų bei merginų įgalėjimą ir šie aspektai turėtų būti integruojami, Sąjungos parama pagal žmogaus teisių ir demokratijos, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų, vietos valdžios institucijų temines programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti konkrečią papildomąją funkciją; Tai darydama, Sąjunga ypač daug dėmesio turėtų skirti šalims ir skubos situacijoms, kai žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms kyla didžiausias pavojus ir kai tos teisės ir laisvės ypač akivaizdžiai ir sistemingai negerbiamos, taip pat ir situacijoms, kai kyla grėsmės pilietinės visuomenės erdvei. Sąjungos parama pagal šį reglamentą turėtų būti teikiama taip, kad būtų galima remti pilietinę visuomenę ir bendradarbiauti su ja bei užmegzti su ja partnerystės ryšius sprendžiant opius ir su žmogaus teisėmis bei demokratija susijusius klausimus, užtikrinant lankstumą ir tinkamą reaktyvumą reaguojant į kintančias aplinkybes, paramos gavėjų poreikius arba krizės laikotarpius ir prireikus prisidedant prie pilietinės visuomenės pajėgumų stiprinimo. Tokiais atvejais politiniai prioritetai turėtų būti tokie: skatinti laikytis tarptautinės teisės ir suteikti veiklos priemones vietos pilietinei visuomenei ir kitiems atitinkamiems žmogaus teisių suinteresuotiesiems subjektams, siekiant prisidėti prie darbo, atliekamo labai sudėtingomis aplinkybėmis. Šiame reglamente taip pat turėtų būti numatyta galimybė pilietinės visuomenės organizacijoms greitai ir nepatiriant didelės biurokratinės naštos gauti mažas dotacijas visų pirma susidarius pačioms sudėtingiausioms situacijoms, pvz., trapumo, krizės ir įtampos tarp bendruomenių aplinkybėmis;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)  pagal ES sutarties 2, 3 ir 21 straipsnius ir SESV 8 straipsnį šio reglamento įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas lyčių lygybės, moterų ir mergaičių įgalėjimo principais ir turėtų būti siekiama apsaugoti ir skatinti moterų teises pagal lyčių lygybės veiksmų planą, 2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas dėl moterų taikos ir saugumo, Europos Tarybos Stambulo konvenciją ir Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 5-ąjį tikslą;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(25b)  šiuo reglamentu turėtų būti sprendžiamas ir integruojamas moterų teisių ir lyčių lygybės visame pasaulyje skatinimo klausimas, be kita ko, remiant organizacijas, kurios siekia skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises (prieiga prie kokybiškos ir prieinamos informacijos, švietimo ir paslaugų) ir kovoti su smurtu dėl lyties ir diskriminacija, taip pat pripažinti taikos, saugumo, vystymosi ir lyčių lygybės klausimų glaudžius ryšius ir spręsti su jais susijusias problemas. Šis darbas turėtų derėti su atitinkamais tarptautiniais ir Europos principais bei konvencijomis ir skatinti jų įgyvendinimą.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  pilietinės visuomenės organizacijoms turėtų būti priskiriama daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas nešališkai ir neprievartiniu būdu veikiančias nevalstybines, ne pelno organizacijas, į kurias žmonės buriasi siekdami bendrų politinių, kultūrinių, socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios organizacijos apima miesto ir kaimo vietovėse, oficialiai ir neoficialiai veikiančias organizacijas;
(26)  pilietinės visuomenės organizacijoms turėtų būti priskiriama daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir įgaliojimai yra įvairūs, įskaitant visas nešališkai ir neprievartiniu būdu veikiančias nevalstybines, ne pelno organizacijas, į kurias žmonės buriasi siekdami bendrų politinių, kultūrinių, socialinių, religinių, aplinkos arba ekonominių tikslų ir idealų arba siekdami priversti atsiskaityti valdžios institucijas. Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios organizacijos apima miesto ir kaimo vietovėse, oficialiai ir neoficialiai veikiančias organizacijas. Kitoms įstaigoms arba subjektams, kai nėra aiškiai nurodyta, kad jiems šis reglamentas netaikomas, turėtų būti sudaromos sąlygos būti finansuojamiems, kai to reikia šio reglamento tikslams pasiekti;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)  laikantis Konsensuso dėl vystymosi, Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų skatinti pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) ir vietos valdžios institucijų (VVI) dalyvavimą, padedant įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, be kita ko, demokratijos, teisinės valstybės, pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių, socialinio teisingumo srityse, taip pat teikti pagrindines socialines paslaugas gyventojams, kuriems labiausiai reikia paramos. Jos turėtų pripažinti daugialypį pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų atliekamą vaidmenį, pastarosioms skatinant taikyti teritorinį požiūrį į vystymąsi, be kita ko, vykdyti decentralizacijos procesus, užtikrinti dalyvavimą, priežiūrą ir atskaitomybę. Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų skatinti užtikrinti pilietinei visuomenei skirtą veiklos erdvę ir aplinką, toliau didinti savo paramą PVO ir VVI pajėgumų stiprinimui, kad jų balsas darnaus vystymosi procese būtų labiau girdimas ir būtų skatinama politinė, socialinė ir ekonominė pažanga, be kita ko, vykdant pilietinės visuomenės priemonių programas;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(26b)   Sąjunga turėtų remti pilietinės visuomenės organizacijas ir skatinti aktyvesnį jų dalyvavimą įgyvendinant visas išorės priemones bei programas, įskaitant šiame reglamente nurodytas geografines programas ir greitojo reagavimo veiksmus, vadovaudamasi 2012 m. spalio 15 d. Tarybos išvadomis „Demokratijos ir tvaraus vystymosi ištakos. ES bendradarbiavimas su pilietinės visuomenės organizacijomis išorės santykių srityje“;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo reglamentu bus padedama įtraukti klimato politikos veiksmus į Sąjungos politiką ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. ES biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Numatoma, kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 25 proc. jo bendrojo finansinio paketo bus skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti įgyvendinant šį reglamentą, o bendras įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir peržiūras;
(28)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, saugoti aplinką ir saugoti biologinę įvairovę nuo nykimo, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, Biologinės įvairovės konvenciją ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šiuo reglamentu bus padedama įtraukti klimato politikos ir su aplinkos apsauga susijusius veiksmus į Sąjungos politiką ir pasiekti bendrąjį tikslą dėl ES biudžeto išlaidų skyrimo su klimatu susijusiems tikslams, ir remti veiksmus, kurie duoda aiškią ir apčiuopiamą bendrą naudą įvairiuose sektoriuose. Ne mažiau kaip 45 proc. išlaidų pagal šį reglamentą turi sudaryti išlaidos kovos su klimato kaita tikslams, aplinkos valdymui ir apsaugai, biologinei įvairovei ir kovai su dykumėjimu ir 30 proc. viso šio finansinio paketo skiriama klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos. Atitinkami veiksmai bus nustatyti taikant šį reglamentą, o bendras įnašas pagal šį reglamentą turėtų būti nagrinėjamas per atitinkamus vertinimus ir peržiūras. Sąjungos veiksmais šioje srityje turėtų būti skatinama laikytis Paryžiaus susitarimo ir Rio konvencijų ir neskatinti aplinkos būklės blogėjimo ar daryti žalos aplinkai ar klimatui. Veiksmai ir priemonės, kurios padeda siekti klimato tikslo, turėtų būti vykdomi ypač atkreipiant dėmesį į klimato kaitą skurdžiose ir labai pažeidžiamose šalyse ir atsižvelgiant į klimato, taikos ir saugumo, moterų įgalėjimo ir kovos su skurdu ryšį. Šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama prie tvaraus gamtos išteklių valdymo ir skatinama tvari ir saugi kasyba, miškų valdymas ir žemės ūkis;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  būtina toliau stiprinti bendradarbiavimą migracijos srityje su šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir veiksmingai sprendžiant neteisėtos migracijos problemą. Toks bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines neteisėtos migracijos priežastis, gerinti sienų valdymą ir kovoti su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe ir visapusiškai laikantis su humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis susijusių prievolių. Todėl trečiųjų valstybių veiksmingas bendradarbiavimas su Sąjunga šioje srityje turėtų būti neatskiriama šio reglamento bendrųjų principų dalis. Siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą vystymuisi būtų padedama šalims partnerėms veiksmingiau valdyti migraciją, labai svarbus didesnis migracijos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų būti padedama laikytis labiau koordinuoto, visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrį į migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir darant būtiną įtaką;
(29)  bendradarbiavimas migracijos srityje su šalimis partnerėmis gali padėti gauti abipusės naudos iš tvarkingos, saugios ir atsakingos migracijos ir padėti veiksmingai kovoti su neteisėta migracija ir priverstiniu perkėlimu. Toks bendradarbiavimas turėtų padėti sudaryti saugius ir teisėtus migracijos ir prieglobsčio kelius, užtikrinti tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines neteisėtos migracijos ir priverstinio gyventojų perkėlimo priežastis, bendradarbiaujant su diasporomis, gerinti sienų valdymą ir toliau spręsti neteisėtos migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto migrantų gabenimo klausimus, kai tinkama, dirbti saugaus, oraus ir tvaraus grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos srityse, konfliktų požiūriu jautriu būdu, remiantis tarpusavio atskaitomybe ir visapusiškai laikantis su humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis susijusių prievolių pagal tarptautinę ir Sąjungos teisę. Siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą vystymuisi būtų padedama šalims partnerėms veiksmingiau kovoti su skurdu ir nelygybe, remti teises ir laisves ir padėti užtikrinti tvarkingą, saugų ir atsakingą migracijos valdymą, labai svarbus didesnis migracijos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų būti padedama laikytis labiau koordinuoto, visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrio į migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir užtikrinant migracijos ir judumo teigiamą poveikį vystymuisi;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  šiuo reglamentu Sąjungai turėtų būti suteiktos galimybės reaguoti į su migracija susijusius uždavinius, poreikius ir galimybes taip papildant Sąjungos migracijos politiką. Šiuo tikslu ir nedarant poveikio nenumatytoms aplinkybėms tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų 10 proc. viso finansinio paketo bus skirta pagrindinėms neteisėtos migracijos ir priverstinio gyventojų perkėlimo priežastims šalinti, migracijos valdymui remti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių apsaugą;
(30)  šiuo reglamentu Sąjungai turėtų būti suteiktos galimybės reaguoti į su migracija susijusius uždavinius, poreikius ir galimybes taip papildant Sąjungos migracijos ir vystymosi politiką. Šiuo tikslu, siekiant kuo labiau išnaudoti migracijos naudą vystymuisi ir nedarant poveikio naujai kylančių problemų sprendimui ar naujų poreikių tenkinimui, tikimasi, kad siekiant šio reglamento tikslų maksimali 10 proc. viso finansinio paketo dalis bus skirta pagrindinėms neteisėtos migracijos ir priverstinio gyventojų perkėlimo priežastims šalinti, tvirtesniam įsipareigojimui palengvinti saugią, tvarkingą, teisėtą ir atsakingą migraciją remti ir planuotai bei gerai valdomai migracijos politikai ir jos valdymui įgyvendinti, įskaitant pabėgėlių ir migrantų teisių apsaugą, remiantis tarptautine ir Sąjungos teise. Šis reglamentas taip pat turėtų padėti kovoti su protų nutekėjimo reiškiniu ir padėti patenkinti perkeltųjų asmenų ir priimančiųjų bendruomenių poreikius, visų pirma sudarant sąlygas naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir suteikiant pragyvenimo galimybes;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a)   neabejojama, kad informacijos ir ryšių technologijos (IRT) ir paslaugos yra pagrindiniai darnaus vystymosi ir integracinio augimo užtikrinimo aspektai. Jie gali ypač svarbūs gerinant piliečių gyvenimą net ir skurdžiausiose šalyse, visų pirma įgalinant moteris ir mergaites, gerinant demokratinį valdymą ir skaidrumą bei skatinant našumą ir darbo vietų kūrimą. Vis dėlto junglumas ir įperkamumas išlieka problematiškas įvairiuose regionuose, nes esama didelių skirtumų tarp didesnes ir mažesnes pajamas gaunančių šalių ir tarp miestų ir kaimo vietovių. Todėl šis reglamentas turėtų padėti Sąjungai toliau integruoti skaitmeninimą į Sąjungos vystymosi politiką;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(30b)  2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija priimtoje Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. pabrėžiama, kad svarbu skatinti taikios ir įtraukios visuomenės kūrimą – tiek įgyvendinant 16-ąjį darnaus vystymosi tikslą (16 DVT), tiek siekiant kitų vystymosi politikos rezultatų. DVT konkrečiai raginama „stiprinti atitinkamas nacionalines institucijas, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą, kurių paskirtis plėtoti gebėjimus visais lygiais, ypač besivystančiose šalyse, užkirsti kelią smurtui ir kovoti su terorizmu bei nusikalstamumu“;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
30 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(30c)  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Paramos vystymuisi komiteto 2016 m. vasario 19 d. aukšto lygio susitikimo komunikatu buvo atnaujinti ataskaitų dėl oficialios paramos vystymuisi taikos ir saugumo srityje teikimo nurodymai. Veiksmų, kurių imamasi pagal šį reglamentą, finansavimas yra oficiali parama vystymuisi, kai veiksmas atitinka kriterijus, nustatytus tuose ataskaitų teikimo nurodymuose arba bet kuriuose vėlesniuose ataskaitų teikimo nurodymuose, dėl kurių Paramos vystymuisi komitetas gali susitarti;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
30 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(30d)  pajėgumų stiprinimas remiant vystymąsi ir vystymosi saugumą turėtų būti naudojamas tik išimtiniais atvejais, kai reglamento tikslų negalima pasiekti vykdant kitą vystomojo bendradarbiavimo veiklą. Siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas skurdui panaikinti ir vystymuisi skatinti, trečiosiose šalyse itin svarbu remti saugumo sektoriaus subjektus, išimtinėmis aplinkybėmis ir kariuomenę, konfliktų prevencijos, krizių valdymo ar padėties stabilizavimo kontekste. Saugumo sistemos, įskaitant kariuomenę, geras valdymas, veiksminga demokratinė kontrolė ir civilinė priežiūra, taip pat žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų laikymasis yra būtini gerai veikiančios valstybės atributai bet kokiame kontekste, ir tai turėtų būti skatinama remiant platesnio pobūdžio saugumo sektoriaus reformas trečiosiose šalyse;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
30 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(30e)  šis reglamentas turėtų būti grindžiamas Komisijos vertinimo, kurį paprašyta pateikti 2020 m. birželio mėn., išvadomis, įskaitant plataus masto viešas konsultacijas su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, per kurias vertinama, ar nuosekliai vykdomas pajėgumų stiprinimas remiant vystymąsi ir vystymosi saugumą, atsižvelgiant į saugumo ir vystymosi sąsają, kurią Sąjunga ir jos valstybės narės finansuoja pagal Visuotinę strategiją ir JT darnaus vystymosi tikslus;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
30 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(30f)  Sąjunga taip pat turėtų propaguoti konfliktams ir lyčiai atžvalgų požiūrį visuose veiksmuose ir programose pagal šį reglamentą, siekiant išvengti neigiamo poveikio ir kuo labiau padidinti teigiamą poveikį;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  šiame reglamente numatytos finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą neatitikties riziką. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;
(32)  šiame reglamente numatytos finansavimo rūšys ir taikymo metodai turėtų būti pasirenkami pagal partnerio poreikius, prioritetus ir konkrečias aplinkybes, jų svarbą, tvarumą ir tai, ar jais galima laikytis veiksmingo vystymosi tikslų, pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą neatitikties riziką. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a (Finansinis reglamentas) 125 straipsnio 1 dalyje; Europos demokratijos fondo (EDF), kaip Europos institucijų pagrindo remiant demokratiją, pilietinę visuomenę ir žmogaus teises visame pasaulyje, vaidmuo pagal šį reglamentą turėtų būti sustiprintas ir padidintas. EDF reikėtų suteikti administracinį lankstumą ir finansines galimybes kompensuoti tikslines dotacijas, skirtas Europos kaimynystės pilietinės visuomenės subjektams, kurie pasisako už Europos kaimynystės politikos įgyvendinimą, visų pirma tais atvejais, kai tai yra susiję su demokratijos plėtra, žmogaus teisėmis, laisvais rinkimais ir teisine valstybe;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  sėkmingai veikiančiu pirmtaku EDVF70 grindžiamas naujasis „Europos darnaus vystymosi fondas +“ (toliau – EDVF+) turėtų būti laikomas integruotu finansiniu paketu, užtikrinančiu finansavimo pajėgumus visame pasaulyje dotacijų, biudžeto garantijų ir finansinių priemonių forma. Iš EDVF+ turėtų būti remiamas Išorės investicijų planas ir sujungiamos derinimo ir biudžeto garantijų operacijos, kurioms taikoma Išorės veiksmų garantija, įskaitant operacijas, aprėpiančias su skolinimo operacijomis susijusią valstybės riziką, kurios anksčiau buvo vykdomos pagal Europos investicijų bankui suteiktą išorės skolinimo įgaliojimą. Atsižvelgiant į vaidmenį pagal Sutartis ir patirtį, įgytą pastaraisiais dešimtmečiais remiant įvairių sričių Sąjungos politiką, Europos investicijų bankas ir toliau turėtų būti Komisijos įprastas partneris vykdant operacijas pagal Išorės veiksmų garantiją;
(33)  pirmtaku EDVF70 grindžiamas naujasis „Europos darnaus vystymosi fondas +“ (toliau – EDVF+) turėtų būti laikomas integruotu finansiniu paketu, užtikrinančiu finansavimo pajėgumus visame pasaulyje dotacijų, biudžeto garantijų ir finansinių priemonių forma. Iš EDVF+ turėtų būti remiamas Išorės investicijų planas ir sujungiamos derinimo ir biudžeto garantijų operacijos, kurioms taikoma Išorės veiksmų garantija, įskaitant operacijas, aprėpiančias su skolinimo operacijomis susijusią valstybės riziką, kurios anksčiau buvo vykdomos pagal Europos investicijų bankui suteiktą išorės skolinimo įgaliojimą. Atsižvelgiant į vaidmenį pagal Sutartis ir patirtį, įgytą pastaraisiais dešimtmečiais remiant įvairių sričių Sąjungos politiką, Europos investicijų bankas ir toliau turėtų būti Komisijos įprastas partneris vykdant operacijas pagal Išorės veiksmų garantiją. Kiti daugiašaliai plėtros bankai (toliau – DPB) ar ES nacionaliniai plėtros bankai (toliau – NPB) taip pat turi pajėgumų ir kapitalo, kurie gali labai padidinti Sąjungos poveikį vystymosi politikai, todėl taikant šį reglamentą taip pat turėtų būti aktyviai skatinamas jų dalyvavimas pagal EDVF+;
__________________
__________________
70 2017 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF), EDVF garantija ir EDVF garantijų fondas.
70 2017 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF), EDVF garantija ir EDVF garantijų fondas.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  EDVF+ turėtų būti siekiama remti investicijas, kuriomis būtų prisidedama prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, pagal atitinkamus orientacinius programavimo dokumentus ypatingą dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, tvariam ir integraciniam augimui, deramo darbo vietų kūrimui, ekonominėms galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, socialiniam ir ekonominiam sektoriams, labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir ekonominių pagrindinių neteisėtos migracijos priežasčių šalinimui. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims;
(34)  EDVF+ turėtų būti siekiama remti investicijas, kuriomis būtų prisidedama prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų ekonominį, kultūrinį ir socialinį vystymąsi, šalių partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, ypatingą dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, konfliktų prevencijai ir taikios, teisingos ir įtraukios visuomenės skatinimui, tvariai ir integracinei ekonominei pažangai, kovai su klimato kaita švelninant jos poveikį ir prisitaikant prie jos ir aplinkos būklės blogėjimo mažinimui, deramo darbo vietų kūrimui laikantis atitinkamų TDO standartų ir ekonominėms galimybėms, ypač moterų, jaunimo ir pažeidžiamų asmenų. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas įtraukaus ir teisingo kokybiško švietimo užtikrinimui bei įgūdžių ir verslumo plėtojimui stiprinant švietimo ir kultūros įstaigas, be kita ko, skirtas ekstremaliosiose humanitarinėse situacijose atsidūrusiems ir priverstinį perkėlimą patyrusiems vaikams. Juo pagal atitinkamus orientacinius programavimo dokumentus taip pat turėtų būti siekiama remti stabilią investicijų aplinką, industrializaciją, socialinį ir ekonominį sektorius, kooperatyvus, socialines įmones, labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, taip pat stiprinti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises, nes jų neužtikrinimas dažnai ir yra konkrečios socialinės ir ekonominės pagrindinės neteisėtos migracijos ir priverstinio perkėlimo priežastys. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims. Taip pat ypatingai turėtų būti stengiamasi gerinti būtiniausių pagrindinių viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinti aprūpinimą maistu ir gerinti miesto gyventojų, kurių sparčiai daugėja, gyvenimo kokybę, be kita ko, garantuojant tinkamą, saugų ir įperkamą būstą. EDVF+ turėtų skatinti pelno siekiančias ir ne pelno partnerystes, kaip būdą nukreipti privačiojo sektoriaus investicijas į darnų vystymąsi ir skurdo panaikinimą. Visais projekto ciklo etapais taip pat turėtų būti skatinamas strateginis šalių partnerių pilietinės visuomenės organizacijų ir Sąjungos delegacijų tose šalyse dalyvavimas siekiant padėti rasti poreikiams pritaikytus sprendimus, kad būtų skatinama bendruomenių socialinė ir ekonominė plėtra, darbo vietų kūrimas ir naujos verslo galimybės. Investicijos turėtų būti pagrįstos konfliktų analize, dėmesiu pagrindinėms konflikto, pažeidžiamumo ir nestabilumo priežastims, kuo labiau padidinant taikos puoselėjimo galimybes ir kuo labiau sumažinant konfliktų didinimo riziką;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  EDVF+ turėtų kuo labiau padidinti finansavimo papildomumą, spręsti rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemas, užtikrinti novatoriškus produktus ir pritraukti privačiojo sektoriaus lėšas. Privačiojo sektoriaus įtraukimas į Sąjungos bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis per EDVF+ turėtų turėti išmatuojamą ir papildomą poveikį vystymuisi, neiškraipant rinkos, ir turėtų būti ekonomiškai efektyvus, grindžiamas abipuse atskaitomybe ir rizikos bei išlaidų pasidalijimu. EDVF+ turėtų veikti vieno langelio principu: jis gautų finansų įstaigų ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią finansinę paramą;
(35)  EDVF+ turėtų kuo labiau padidinti finansavimo papildomumą, spręsti rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemas, užtikrinti novatoriškus produktus ir pritraukti privačiojo sektoriaus lėšas, kad būtų optimizuotas privačiojo finansavimo indėlis į vietos darnų vystymąsi. Privačiojo sektoriaus įtraukimas į Sąjungos bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis per EDVF+ turėtų turėti išmatuojamą ir papildomą poveikį vystymuisi, visapusiškai atsižvelgiant į aplinką, vietos bendruomenių teises bei pragyvenimo šaltinius, taip pat neiškraipant vietos rinkos ir nesąžiningai nekonkuruojant su vietos ekonominės veiklos vykdytojais. Tai turėtų būti ekonomiškai efektyvu, remiantis abipuse atskaitomybe ir rizikos bei išlaidų pasidalijimu. EDVF+, paremtas tinkamais atskaitomybės ir skaidrumo kriterijais, turėtų veikti vieno langelio principu: jis gautų finansų įstaigų ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią finansinę paramą;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a)  ES garantija valstybės investicijų operacijoms viešajame sektoriuje sudaro EDVF+ dalį. Ta ES garantija netaikoma valstybės investicijų operacijoms, kurios susijusios su perskolinimu privačiajam sektoriui arba skolinimu vietos valdžios subjektams, kurie gali gauti vietos valdžios subjektams skirtą finansavimą be valstybės garantijų, arba jų naudai. Siekiant padėti EIB planuoti pajėgumus, EIB skiriamas minimalus garantuojamas tokių valstybės investicijų operacijų kiekis;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  Išorės veiksmų garantija turėtų būti sukurta remiantis esama EDVF garantija ir Išorės veiksmų garantijų fondu. Išorės veiksmų garantija turėtų būti remiamos EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos biudžeto garantijos, makrofinansinė parama ir paskolos trečiosioms valstybėms pagal Tarybos sprendimą 77/270/Euratomas71. Šios operacijos turėtų būti remiamos skiriant pagal šį reglamentą, Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III) ir Reglamentą (ES) Nr. .../... (EBSP) numatytus asignavimus, kurie taip pat turėtų apimti atidėjinius ir įsipareigojimus, atsirandančius atitinkamai dėl makrofinansinės paramos paskolų ir paskolų trečiosioms valstybėms, nurodytų EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. Finansuojant EDVF+ operacijas pirmenybė turėtų būti teikiama toms operacijoms, kurios darytų didelį poveikį darbo vietų kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir naudos santykio padidėtų investicijų tvarumas. Vykdant Išorės veiksmų garantija remiamas operacijas, kai tinkama ir laikantis geresnio reglamentavimo reikalavimų, turėtų būti atliekami nuodugnūs aplinkos, finansinių ir socialinių aspektų ex ante vertinimai. Išorės veiksmų garantija neturėtų būti naudojama būtiniausioms viešosioms paslaugoms teikti, nes tai išlieka vyriausybės atsakomybė;
(36)  Išorės veiksmų garantija turėtų būti sukurta remiantis esama EDVF garantija ir Išorės veiksmų garantijų fondu. Išorės veiksmų garantija turėtų būti remiamos EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos biudžeto garantijos, makrofinansinė parama ir paskolos trečiosioms valstybėms pagal Tarybos sprendimą 77/270/Euratomas71. Šios operacijos turėtų būti remiamos skiriant pagal šį reglamentą, Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III) ir Reglamentą (ES) Nr. .../... (EBSP) numatytus asignavimus, kurie taip pat turėtų apimti atidėjinius ir įsipareigojimus, atsirandančius atitinkamai dėl makrofinansinės paramos paskolų ir paskolų trečiosioms valstybėms, nurodytų EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje. Finansuojant EDVF+ operacijas pirmenybė turėtų būti teikiama toms operacijoms, kurios darytų didelį poveikį deramo darbo vietų ir pragyvenimo šaltinių kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir naudos santykio padidėtų investicijų tvarumas bei kurios užtikrinus atsakomybę vietos lygmeniu teiktų didžiausias tvarumo garantijas ir turėtų ilgalaikį poveikį vystymuisi. Vykdant Išorės veiksmų garantija remiamas operacijas, turėtų būti atliekami nuodugnūs aplinkos, finansinių ir socialinių aspektų ex ante vertinimai, įskaitant poveikį nukentėjusių bendruomenių žmogaus teisėms ir pragyvenimo šaltiniams bei poveikį nelygybei ir būdų šiai nelygybei šalinti nustatymą laikantis geresnio reglamentavimo reikalavimų ir deramai atsižvelgiant į bendruomenių, kurioms turi poveikio su žeme susijusios investicijos, laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto sutikimo principą. Išorės veiksmų garantija neturėtų būti naudojama būtiniausioms viešosioms paslaugoms teikti, nes tai išlieka vyriausybės atsakomybė. Taip pat turėtų būti atliekami ex post poveikio vertinimai siekiant įvertinti EDVF+ operacijų poveikį vystymuisi;
__________________
__________________
71 1977 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas 77/270/Euratomas, suteikiantis Komisijai teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant prisidėti prie atominių elektrinių finansavimo (OL L 88, 1977 4 6, p. 9).
71 1977 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas 77/270/Euratomas, suteikiantis Komisijai teisę suteikti Euratomo paskolas, siekiant prisidėti prie atominių elektrinių finansavimo (OL L 88, 1977 4 6, p. 9).
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  siekiant užtikrinti lankstumą, padidinti patrauklumą privačiajam sektoriui ir užtikrinti kuo didesnį investicijų poveikį, turėtų būti numatyta nuostata dėl reikalavimus atitinkančių garantijos šalių, leidžianti nukrypti nuo taisyklių, susijusių su Sąjungos biudžeto vykdymo metodais, kaip nustatyta Finansiniame reglamente. Tos reikalavimus atitinkančios garantijos šalys taip pat galėtų būti įstaigos, kurioms nėra pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, taip pat šalies partnerės privatinės teisės reglamentuojamos įstaigos;
(37)  siekiant užtikrinti lankstumą, padidinti patrauklumą privačiajam sektoriui, skatinti sąžiningą konkurenciją ir užtikrinti kuo didesnį investicijų poveikį, turėtų būti numatyta nuostata dėl reikalavimus atitinkančių garantijos šalių, leidžianti nukrypti nuo taisyklių, susijusių su Sąjungos biudžeto vykdymo metodais, kaip nustatyta Finansiniame reglamente. Tos reikalavimus atitinkančios garantijos šalys taip pat galėtų būti įstaigos, kurioms nėra pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, taip pat šalies partnerės privatinės teisės reglamentuojamos įstaigos;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  išorės veiksmai dažnai įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių ir visuotinių uždavinių, susijusių su žmogaus teisėmis, demokratija ir geru valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato kaita ir aplinka, vandenynais, migracijos krize ir jos pagrindinėmis priežastimis. Nuspėjamumo principo derinimas su būtinybe greitai reaguoti į naujus poreikius visada reiškia finansinio programų įgyvendinimo koregavimą. Siekiant padidinti ES gebėjimą reaguoti į nenumatytus poreikius, remiantis sėkminga Europos plėtros fondo (EPF) patirtimi reikėtų numatyti nepaskirstytą sumą kaip rezervą naujiems uždaviniams ir prioritetams. Ji turėtų būti sutelkta šiame reglamente nustatyta tvarka;
(39)  išorės veiksmai dažnai taikomi labai nepastovioje aplinkoje, kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių ir visuotinių uždavinių, susijusių su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, demokratija ir geru valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato kaita ir aplinka, vandenynais ir migracija, įskaitant jos pagrindines priežastis, pavyzdžiui, skurdą ir nelygybę, ir su didėjančiu perkeltų asmenų skaičiaus poveikiu, ypač besivystančioms šalims. Nuspėjamumo principo derinimas su būtinybe greitai reaguoti į naujus poreikius visada reiškia finansinio programų taikymo koregavimą. Siekiant padidinti ES gebėjimą reaguoti į poreikius, nepatenkančius į programų ir programavimo dokumentų taikymo sritį, remiantis sėkminga Europos plėtros fondo (EPF) patirtimi reikėtų numatyti iš anksto nustatytą nepaskirstytą sumą kaip rezervą naujiems uždaviniams ir prioritetams. Ji turėtų būti sutelkta tinkamai pagrįstais atvejais šiame reglamente nustatyta tvarka;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  siekiant didinti šalių partnerių atsakomybę už savo vystymosi procesus ir išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai tinkama, turėtų teikti pirmenybę tam, kad visais bendradarbiavimo projekto ciklo aspektais būtų naudojamos šalių partnerių institucijos ir šalių partnerių sistemos ir procedūros;
(42)  siekiant didinti šalių partnerių demokratinę atsakomybę už savo vystymosi procesus ir išorės pagalbos tvarumą, Sąjunga, kai tinkama, turėtų teikti pirmenybę tam, kad visais bendradarbiavimo projekto ciklo aspektais būtų naudojamos šalių partnerių institucijos, ištekliai, ekspertinės žinios ir šalių partnerių sistemos ir procedūros, sykiu užtikrinant vietos išteklius ir ekspertines žinias bei visapusišką vietos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės dalyvavimą; Sąjunga taip pat turėtų parengti vietos valdžios institucijų valstybės tarnautojams ir pilietinės visuomenės organizacijoms skirtas mokymo programas, kaip teikti paraiškas dėl Sąjungos finansavimo, siekiant padėti jiems geriau įvykdyti projektų tinkamumo reikalavimus ir užtikrinti didesnį jų veiksmingumą. Šios programos, siekiant užtikrinti tikslingą tos šalies poreikius atitinkantį mokymą, turėtų būti įgyvendinamos atitinkamose šalyse, jos turėtų būti prieinamos šalies kalba ir papildyti bet kokias jau esamas nuotolinio mokymosi programas;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(44a)  siekiant prisidėti prie tarptautinės kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu, sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu, visas pagal šį reglamentą skiriamas finansavimas turėtų būti teikiamas visiškai skaidriai. Be to, reikalavimus atitinkančios garantijos šalys neturėtų remti jokios veiklos, kuri vykdoma neteisėtais tikslais, ir neturėtų dalyvauti jokiose finansavimo ar investavimo operacijose, kurios vykdomos per subjektą, esantį nebendradarbiaujančioje šalyje ar teritorijoje arba mokesčių rojuje. Garantijos šalys taip pat turėtų susilaikyti nuo bet kokių mokesčių vengimo ar agresyvaus mokesčių planavimo schemų naudojimo;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
(45)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento atitinkamų nuostatų įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201177;
Išbraukta.
__________________
77 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
(46)  siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 26 straipsnio 3 dalyje nustatytų atidėjinių normų, II, III ir IV prieduose išvardytų bendradarbiavimo ir intervencinių priemonių sričių, V priede išvardytų EDVF+ operacijų prioritetinių sričių, VI priede nurodyto EDVF+ valdymo, jei manoma, kad tai būtina – dėl VII priede išvardytų rodiklių peržiūrėjimo arba papildymo ir dėl šio reglamento papildymo nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo;
(46)  siekiant papildyti neesminius šio reglamento elementus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl Sąjungos strategijos, prioritetinių sričių, išsamių tikslų, numatomų rezultatų, konkrečių veiklos rezultatų rodiklių ir konkrečių finansinių asignavimų bei bendradarbiavimo sąlygų, susijusių su kiekviena geografine ir temine programa, taip pat su veiksmų planais ir priemonėmis, kurie nėra pagrįsti programavimo dokumentais, kuriais nustatoma žmogaus teisių srities veiklos sistema ir rizikos valdymo sistema, sprendžiama dėl poreikių, nepatenkančių į programų arba programavimo dokumentų taikymo sritį, sprendžiama dėl paramos teikimo sustabdymo, nustatoma į rezultatus orientuoto požiūrio sistema, nustatomos atidėjinių normos, nustatoma stebėsenos ir vertinimo sistema ir išplečiama veiksmų taikymo sritis, įtraukiant šalis ir teritorijas, kurios nepatenka į šio reglamento taikymo sritį. Siekiant iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl II, III ir IV prieduose išvardytų bendradarbiavimo ir intervencinių priemonių sričių, V priede išvardytų EDVF+ operacijų prioritetinių sričių ir investicijų linijų, taip pat dėl VII priede išvardytų rodiklių;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
(47)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros78 22 ir 23 dalimis, šią Programą reikia vertinti remiantis informacija, surinkta pagal konkrečius stebėsenos reikalavimus, tačiau reikia vengti pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, ypač tenkančios valstybėms narėms. Kai tinkama, šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, pagal kuriuos vertinamas vietinis programos poveikis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(47)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros78 22 ir 23 dalimis, šią Programą reikia vertinti remiantis informacija, surinkta pagal konkrečius stebėsenos reikalavimus, tačiau reikia vengti pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, ypač tenkančios valstybėms narėms. Šie reikalavimai turėtų apimti išmatuojamus rodiklius, pagal kuriuos vertinamas vietinis programos poveikis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., pilietine visuomene ir ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
__________________
__________________
78 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14).
78 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14).
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis
(48)  Tarybos sprendimo 2010/427/ES79 9 straipsnyje pateiktos nuorodos į Sąjungos priemones, kurios pakeičiamos šiuo reglamentu, turėtų būti laikomos nuorodomis į šį reglamentą, o Komisija turėtų užtikrinti, kad šis reglamentas būtų įgyvendinamas remiantis tame sprendime nustatytu Europos išorės veiksmų tarnybos (toliau – EIVT) vaidmeniu;
(48)  dėl šio reglamento bendro pobūdžio ir plačios taikymo srities bei siekiant užtikrinti šiame reglamente ir kitose išorės finansavimo priemonėse, pvz., Reglamente (ES) .../... (EBSP), arba priemonėse, kurios yra iš esmės susijusios su išorės politika, pvz., Reglamente (ES) .../... (PNPP III), nustatytų principų, tikslų ir išlaidų panaudojimo suderinamumą, horizontali iniciatyvinė grupė, kuri sudaryta iš visų susijusių Komisijos ir EIVT tarnybų atstovų ir kuriai pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis) arba tos tarnybos atstovas, turėtų būti atsakinga už politikos, programų, tikslų ir veiksmų pagal šį reglamentą priežiūrą, koordinavimą ir valdymą, siekiant užtikrinti Sąjungos išorės finansavimo nuoseklumą, veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis turėtų užtikrinti bendrą Sąjungos išorės veiksmų politikos koordinavimą. Įgyvendinant visus veiksmus, įskaitant greitojo reagavimo veiksmus ir išimtines paramos priemones, ir per visą priemonės programavimo, planavimo ir taikymo ciklą vyriausiasis įgaliotinis ir EIVT turėtų bendradarbiauti su atitinkamais Komisijos nariais ir tarnybomis, nustatytomis pagal numatomų veiksmų pobūdį ir tikslus, ir remtis jų ekspertinėmis žiniomis. Visi pasiūlymai dėl sprendimų turėtų būti rengiami laikantis Komisijos procedūrų ir turėtų būti pateikiami Komisijai priimti;
__________________
79 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(48a)  taikant šį reglamentą, kai tinkama, turėtų būti papildomos priemonės, Sąjungos patvirtintos pagal Bendros užsienio ir saugumo politikos tikslus, atsižvelgiant į ES sutarties V antraštinės dalies antrą skyrių, ir priemonės, patvirtintos atsižvelgiant į SESV penktą dalį, ir nuosekliai užtikrinama atitiktis toms priemonėms;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
(49)  vykdant toliau nurodytus numatytus veiksmus turėtų būti griežtai laikomasi Sąjungos ribojamosiomis priemonėmis nustatytų sąlygų ir tvarkos,
Išbraukta.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(49a)  Europos Parlamentas turėtų būti visapusiškai įtrauktas priemonių kūrimo, programavimo, stebėsenos ir vertinimo etapais siekiant garantuoti Sąjungos finansavimo išorės veiksmų srityje politinę kontrolę, demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę. Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas galėtų sistemiškai ir sklandžiai vykdyti politinę kontrolę taikant šį reglamentą ir taip stiprinti veiksmingumą ir teisėtumą, institucijos turėtų užmegzti tvirtesnį dialogą;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
6a)  pilietinės visuomenės organizacijos – visos nevalstybinės, ne pelno ir neprievartiniu būdu veikiančios organizacijos, į kurias žmonės buriasi siekdami bendrų politinių, kultūrinių, socialinių, ekonominių, religinių, aplinkosaugos tikslų ir idealų arba siekdami užtikrinti valdžios institucijų, kurios vykdo veiklą vietos, nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis ir apima miesto ir kaimo vietovėse, oficialiai ir neoficialiai veikiančias organizacijas, atskaitomybę. Teminės žmogaus teisių ir demokratijos programos srityje pilietinė visuomenė apima nuo valstybės nepriklausančius asmenis ar grupes, kurių veikla padeda propaguoti žmogaus teises ir demokratiją, taip pat žmogaus teisių gynėjai, kaip apibrėžta JT deklaracijoje dėl asmenų teisės ir atsakomybės;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 b punktas (naujas)
6b)  vietos valdžios institucijos – vyriausybės ar valdžios institucijų filialai, kurie veikia subnacionaliniu lygmeniu (pvz., savivaldybių, bendruomenių, rajonų, apskričių, provincijų ar regionų lygmeniu);
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
8)  įnašų mokėtojas – valstybė narė, tarptautinė finansų įstaiga ar valstybės narės viešoji institucija, viešoji vykdomoji įstaiga ar kiti subjektai, kurie grynaisiais pinigais arba garantijomis remia bendrą atidėjinių fondą.
8)  įnašų mokėtojas – valstybė narė, tarptautinė finansų įstaiga ar valstybės narės viešoji institucija, viešoji vykdomoji įstaiga ar kiti viešojo ar privačiojo sektorių subjektai, kurie grynaisiais pinigais arba garantijomis remia bendrą atidėjinių fondą.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
8a)  papildomumo principas – principas, kuriuo užtikrinama, kad Išorės veiksmų garantija būtų prisidedama prie darnaus vystymosi vykdant operacijas, kurių be šios garantijos nebūtų buvę galima vykdyti arba kurias vykdant pasiekiama gerokai didesnių teigiamų rezultatų negu būtų buvę galima pasiekti be šios garantijos, taip pat tai privačiojo sektoriaus lėšų pritraukimas ir rinkos nepakankamumo ar neoptimalios investavimo aplinkos problemų sprendimas, taip pat investicijų kokybės, tvarumo, poveikio arba masto gerinimas. Šiuo principu taip pat užtikrinama, kad Išorės veiksmų garantijos investavimo ir finansavimo operacijomis nepakeičiama valstybės narės parama, privatus finansavimas ar kita Sąjungos arba tarptautinė finansinė intervencija ir jomis vengiama išstumti kitas viešas ar privačias investicijas. Išorės veiksmų garantija remiami projektai paprastai pasižymi didesne rizika nei reikalavimus atitinkančių garantijos šalių remiamas investicijų portfelis pagal jų įprastą investavimo politiką, nenaudojant Išorės veiksmų garantijos;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 b punktas (naujas)
8b)  pramoninės šalys – trečiosios šalys, išskyrus besivystančias šalis, įtrauktas į EBPO Paramos vystymuisi komiteto (DAC) oficialios paramos vystymuisi (OPV) gavėjų sąrašą;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 c punktas (naujas)
8c)  skurdas – reiškinys, apimantis visas sąlygas, kuriomis asmenys patiria nepriteklių ir įvairiose visuomenėse bei vietos bendruomenėse laikomi neprisitaikančiais. Pagrindiniai skurdo aspektai apima ekonominius, žmogiškuosius, politinius, socialinius bei kultūrinius ir savigynos gebėjimus;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 d punktas (naujas)
8d)   atžvalgumas lyčiai – veikimas siekiant suprasti ir atsižvelgiant į socialinius ir kultūrinius veiksnius, susijusius su atskirtimi ir diskriminacija dėl lyties visose viešojo ir privataus gyvenimo srityse;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 8 e punktas (naujas)
8e)   apdairus konflikto traktavimas – veikimas siekiant suprasti, kad bet kokia iniciatyva, kurios imamasi konflikto paveiktoje aplinkoje, sąveikaus su tuo konfliktu ir kad tokia sąveika turės pasekmių, kurios gali daryti teigiamą arba neigiamą poveikį. Apdairus konflikto traktavimas taip pat reiškia užtikrinimą, kad Sąjungos veiksmais (politiniais), politika, išorės parama bus kuo labiau stengiamasi išvengti neigiamo poveikio ir siekiama kuo didesnio teigiamo poveikio konflikto dinamikai, taip prisidedant prie konflikto prevencijos, struktūrinio stabilumo ir taikos kūrimo;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Jei daroma nuoroda į žmogaus teises, laikoma, kad tai apima pagrindines laisves.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)
15 straipsnio tikslais sąvoka „skurdžiausios šalys“ gali apimti ir I priede išvardytas šalis.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Šio reglamento bendrasis tikslas – visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 bei 21 straipsniuose.
1.  Šio reglamento bendrasis tikslas – nustatyti finansinį pagrindą, kuris sudarytų Sąjungai galimybes visame pasaulyje išsaugoti ir skatinti savo vertybes, principus ir pagrindinius interesus laikantis Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir principų, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 bei 21 straipsniuose, taip pat SESV 11 ir 208 straipsniuose.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  prisidėti siekiant įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus ir tikslus, dėl kurių susitarė Sąjunga, ypač pagal Darbotvarkę iki 2030 m., DVT ir Paryžiaus susitarimą;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a b punktas (naujas)
ab)  plėtoti bendradarbiavimu, taika ir saugumu, tarpusavio atskaitomybe ir bendru įsipareigojimu visuotinėms demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėms, taip pat socialine ir ekonomine integracija bei aplinkos apsauga ir klimato politikos veiksmais paremtus ypatingus tvirtesnius santykius su rytinėmis ir pietinėmis Sąjungos kaimyninėmis šalimis;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a c punktas (naujas)
ac)  siekti mažinti ir ilguoju laikotarpiu panaikinti skurdą, visų pirma mažiausiai išsivysčiusiose šalyse; sudaryti sąlygas tvariai socialinei ir ekonominei plėtrai;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  pasauliniu lygmeniu stiprinti ir remti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises, remti pilietinės visuomenės organizacijas, tolesnį stabilumą bei taiką ir spręsti kitus visuotinius uždavinius, be kita ko, susijusius su migracija ir judumu;
b)  pasauliniu lygmeniu remti pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas, tolesnį stabilumą bei taiką, užkirsti kelią konfliktams ir skatinti teisingą bei įtraukią visuomenę, stiprinti daugiašališkumą, tarptautinį teisingumą ir didinti atskaitomybę ir spręsti kitus visuotinius ir regioninius uždavinius, be kita ko, susijusius su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu, taip pat atsižvelgti į užsienio politikos poreikius ir prioritetus, kaip nustatyta III priede, be kita ko, skatinant pasitikėjimo stiprinimą ir gerus kaimyninius santykius;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)
ba)  apsaugoti, skatinti ir propaguoti žmogaus teises, demokratiją, teisinę valstybę bei lyčių ir socialinę lygybę, be kita ko, pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis ir skubos atvejais, bendradarbiaujant su pilietine visuomene, įskaitant žmogaus teisių gynėjus visame pasaulyje;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  greitai reaguoti į krizių, nestabilumo ir konfliktų atvejus, su atsparumu susijusius uždavinius ir humanitarinės pagalbos susiejimą su veiksmais vystymosi srityje ir užsienio politikos poreikius bei prioritetus.
c)  greitai reaguoti į krizių, nestabilumo ir konfliktų atvejus, su atsparumu susijusius uždavinius ir humanitarinės pagalbos susiejimą su veiksmais vystymosi srityje.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Ne mažiau kaip 92 proc. išlaidų pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto nustatytus oficialios paramos vystymuisi kriterijus.
3.  Ne mažiau kaip 95 proc. išlaidų pagal šį reglamentą turi atitikti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto nustatytus oficialios paramos vystymuisi kriterijus. Šiuo reglamentu padedama siekti bendro tikslo – Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo laikotarpiu mažiausiai išsivysčiusioms šalims skirti 0,2 proc. Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų ir oficialiai paramai vystymuisi skirti 0,7 proc. Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Ne mažiau kaip 20 proc. oficialios paramos vystymuisi, finansuojamos pagal šį reglamentą, visose geografinėse ir teminėse programose, kasmet ir per visą jų veiksmų laikotarpį, skiriama vien tik socialinei įtraukčiai ir žmogaus socialinei raidai, siekiant remti ir stiprinti pagrindinių socialinių paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos, mitybos ir socialinės apsaugos, teikimą, ypač labiausiai marginalizuotoms grupėms, visų pirma moterims ir vaikams.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Ne mažiau kaip 85 proc. pagal šį reglamentą teikiant oficialią paramą vystymuisi finansuojamų geografinių ir teminių programų pagrindinis ar svarbus tikslas yra lyčių lygybė ir moterų ir mergaičių teisės bei įgalėjimas, kaip nustatė EBPO DAC. Didelės šių programų dalies pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė ir moterų ir mergaičių teisės bei įgalėjimas.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Sąjungos finansavimas pagal šį reglamentą vykdomas per:
1.  Sąjungos finansavimas pagal šį reglamentą taikomas per:
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Geografinės programos gali būti vykdomos visose trečiosiose valstybėse, išskyrus šalis kandidates ir potencialias kandidates, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. .../...80 (PNPP) ir užjūrio šalis ir teritorijas, kaip apibrėžta Tarybos sprendime .../... (ES).
Geografinės programos gali būti vykdomos visose trečiosiose valstybėse, išskyrus šalis kandidates ir potencialias kandidates, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. .../...80 (PNPP) ir užjūrio šalis ir teritorijas, kaip apibrėžta Tarybos sprendime .../... (ES). Taip pat gali būti nustatomos žemyninės ar tarpregioninės apimties geografinės programos, ypač visos Afrikos programa, apimanti Afrikos šalis pagal a ir b punktus, ir programa, apimanti Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regiono šalis pagal b, c ir d punktus.
__________________
__________________
80 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (OL L).
80 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (OL L).
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  pilietinės visuomenės organizacijos;
b)  pilietinės visuomenės organizacijos ir vietos valdžios institucijos:
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  užsienio politikos poreikiai ir prioritetai.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Teminės programos gali būti vykdomos visose trečiosiose valstybėse ir užjūrio šalyse ir teritorijose, kaip apibrėžta Tarybos sprendime .../... (ES).
Teminės programos gali būti vykdomos visose trečiosiose valstybėse. Užjūrio šalys ir teritorijos gali visateisiškai dalyvauti teminėse programose, kaip apibrėžta Tarybos sprendime .../... (ES). Veiksmingas jų dalyvavimas užtikrinamas atsižvelgiant į jų konkrečias savybes ir į joms iškylančius ypatingus sunkumus.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  prisidėti prie stabilumo ir konfliktų prevencijos skubos, kylančių krizių, krizių ir pokriziniais atvejais;
a)  prisidėti prie taikos, stabilumo ir konfliktų prevencijos skubos, kylančių krizių, krizių ir pokriziniais atvejais;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  padėti didinti valstybių, visuomenių, bendruomenių ir asmenų atsparumą ir humanitarinę pagalbą susieti su veiksmais vystymosi srityje;
b)  padėti didinti valstybių, įskaitant vietos valdžios institucijas, visuomenių, bendruomenių ir asmenų atsparumą ir humanitarinę pagalbą susieti su veiksmais vystymosi srityje;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  tenkinti užsienio politikos poreikius ir laikytis jos prioritetų.
Išbraukta.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
Veiksmai pagal šį reglamentą visų pirma įgyvendinami vykdant geografines programas.
Veiksmai pagal šį reglamentą visų pirma taikomi vykdant geografines programas.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Pagal temines programas įgyvendinami veiksmai papildo pagal geografines programas finansuojamus veiksmus, be to, jais remiamos pasaulinės ir tarpregioninės iniciatyvos siekiant tarptautiniu mastu sutartų tikslų, visų pirma darnaus vystymosi tikslų, apsaugant visuotines viešąsias gėrybes ar sprendžiant visuotinius uždavinius. Veiksmai pagal temines programas taip pat gali būti vykdomi tais atvejais, kai nėra jokios geografinės programos ar ji yra sustabdyta, arba kai dėl veiksmo nesusitariama su atitinkama šalimi partnere, arba kai veiksmo negalima tinkamai įgyvendinti vykdant geografines programas.
Pagal temines programas taikomi veiksmai papildo pagal geografines programas finansuojamus veiksmus, be to, jais remiamos pasaulinės ir tarpregioninės iniciatyvos, kurių tikslas – siekti tarptautiniu mastu sutartų tikslų, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalies aa punkte, taip pat užtikrinti visuotines viešąsias gėrybes ar spręsti visuotinius uždavinius. Veiksmai pagal temines programas taip pat gali būti vykdomi nepriklausomai, įskaitant tuos atvejus, kai nėra jokios geografinės programos ar ji yra sustabdyta, arba kai dėl veiksmo nesusitariama su atitinkama šalimi partnere, arba kai veiksmo negalima tinkamai įgyvendinti vykdant geografines programas.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
Greitojo reagavimo veiksmai papildo geografines ir temines programas. Šie veiksmai turi būti parengti ir įgyvendinami tam, kad prireikus būtų užtikrintas jų tęstinumas pagal geografines arba temines programas.
Greitojo reagavimo veiksmai papildo geografines ir temines programas, taip pat veiksmus, kurie finansuojami pagal 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 [Reglamentas dėl humanitarinės pagalbos]. Tie veiksmai turi būti parengti ir taikomi tam, kad prireikus būtų užtikrintas jų tęstinumas pagal geografines arba temines programas.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Įgyvendinant šį reglamentą užtikrinamas nuoseklumas, sinergija ir papildomumas su kitomis Sąjungos išorės veiksmų sritimis, kitų atitinkamų krypčių Sąjungos politika ir programomis, taip pat politikos suderinamumas vystymosi labui.
1.  Taikant šį reglamentą užtikrinamas nuoseklumas, sinergija ir papildomumas su visomis Sąjungos išorės veiksmų sritimis, įskaitant kitas išorės finansines priemones, visų pirma Reglamentą (ES) .../... [Reglamentas dėl PNPP III], taip pat priemones, patvirtintas pagal ES sutarties V antraštinės dalies antrą skyrių ir SESV penktą dalį, kitų atitinkamų krypčių Sąjungos politika ir programomis, taip pat politikos suderinamumas vystymosi labui. Sąjunga, taikydama politiką, kuri gali turėti įtakos besivystančioms šalims, atsižvelgia į vystomojo bendradarbiavimo tikslus.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Sąjunga ir valstybės narės derina atitinkamas savo paramos programas siekdamos padidinti jų įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą ir išvengti sutaptinio finansavimo.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Taikydamos šį reglamentą Komisija ir EIVT tinkamai atsižvelgia į Europos Parlamento pozicijas.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
1.  Šio reglamento įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 89 200 mln. EUR dabartinėmis kainomis.
1.  Šio reglamento taikymo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 82 451 mln. EUR 2018 m. kainomis (93 154 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [100 proc.].
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis
a)  68 000 mln. EUR geografinėms programoms:
a)  63 687 mln. EUR 2018 m. kainomis (71 954 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [77,24 proc.] geografinėms programoms:
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto 1 įtrauka
–  kaimynystės regionui – ne mažiau 22 000 mln. EUR;
–  kaimynystės regionui – ne mažiau 20 572 mln. EUR 2018 m. kainomis (23 243 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [24,95 proc.];
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto 2 įtrauka
–  Užsachario Afrikai – ne mažiau 32 000 mln. EUR;
–  Užsachario Afrikai – ne mažiau 30 723 mln. EUR 2018 m. kainomis (34 711 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [37,26 proc.];
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto 3 įtrauka
–  Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims – 10 000 mln. EUR;
–  Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims – 8 851 mln. EUR 2018 m. kainomis (10 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [10,73 proc.], įskaitant ne mažiau 620 mln. EUR 2018 m. kainomis (700 mln. EUR dabartinėmis kainomis) Ramiojo vandenyno šalims;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto 4 įtrauka
–  Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalims – 4 000 mln. EUR;
–  Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalims – 3 540 mln. EUR 2018 m. kainomis (4 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [4,29 proc.], įskaitant 1 062 mln. EUR 2018 m. kainomis (1 200 mln. EUR dabartinėmis kainomis) Karibų jūros regiono šalims;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis
b)  7 000 mln. EUR teminėms programoms:
b)  9 471 mln. EUR 2018 m. kainomis (10 700 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [11,49 proc.] teminėms programoms:
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtrauka
–  žmogaus teisėms ir demokratijai – 1 500 mln. EUR;
–  žmogaus teisėms ir demokratijai – ne mažiau 1 770 mln. EUR 2018 m. kainomis (2 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [2,15 proc.], iki 25 proc. programos lėšų turi būti skiriama ES rinkimų stebėjimo misijų finansavimui;
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punkto 2 įtrauka
–  pilietinės visuomenės organizacijoms – 1 500 mln. EUR;
–  pilietinės visuomenės organizacijoms (PVO) ir vietos valdžios institucijoms (VVI)2 390 mln. EUR 2018 m. kainomis (2 700 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [2,90 proc.], iš kurių 1 947 mln. EUR 2018 m. kainomis (2 200 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [2,36 proc.] skiriama PVO ir 443 mln. EUR 2018 m. kainomis (500 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [0,54 proc.] – VVI;
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punkto 3 įtrauka
–  stabilumui ir taikai – 1 000 mln. EUR;
–  stabilumui ir taikai – 885 mln. EUR 2018 m. kainomis (1 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [1,07 proc.];
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punkto 4 įtrauka
–  visuotiniams uždaviniams – 3 000 mln. EUR;
–  visuotiniams uždaviniams – 3 983 mln. EUR 2018 m. kainomis (4 500 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [4,83 proc.];
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)
–  užsienio politikos poreikiams ir prioritetams – 443 mln. EUR 2018 m. kainomis (500 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [0,54 proc.];
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  4 000 mln. EUR greitojo reagavimo veiksmams.
c)  3 098 mln. EUR 2018 m. kainomis (3 500 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [3,76 proc.] greitojo reagavimo veiksmams:
–  stabilumo ir konfliktų prevencijai skubos, kylančių krizių, krizių ir pokriziniais atvejais – 1 770 mln. EUR 2018 m. kainomis (2 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [2,15 proc.];
–  valstybių, visuomenių, bendruomenių ir asmenų atsparumo didinimui ir humanitarinės pagalbos susiejimui su veiksmais vystymosi srityje – 1 328 mln. EUR 2018 m. kainomis (1 500 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [1,61 proc.].
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Dėl 10 200 mln. EUR rezervo naujiems uždaviniams ir prioritetams pagal 15 straipsnį padidėja 2 dalyje nurodytos sumos.
3.  Dėl 6 196 mln. EUR 2018 m. kainomis (7 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis) [7,51 proc.] rezervo naujiems uždaviniams ir prioritetams pagal 15 straipsnį padidėja 2 dalyje nurodytos sumos.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Veiksmams pagal 9 straipsnį finansuoti skiriama ne didesnė kaip 270 mln. EUR suma.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.  Po to, kai institucijos susitaria dėl prioritetų, Europos Parlamentas ir Taryba per biudžeto procedūrą patvirtina metinius asignavimus laikydamiesi daugiametėje finansinėje programoje nustatytų ribų.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
Asociacijos susitarimai, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais nustatomi teisiškai įpareigojantys santykiai su šalimis partnerėmis, taip pat Europos Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su šalimis partnerėmis išvados, atitinkamos Europos Parlamento rezoliucijos, Komisijos komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai sudaro bendrą šio reglamento įgyvendinimo politikos sistemą.
Asociacijos susitarimai, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, prekybos susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais nustatomi teisiškai įpareigojantys santykiai su šalimis partnerėmis, tais susitarimais įsteigtų organų patvirtintos rekomendacijos ir aktai, taip pat atitinkami daugiašaliai susitarimai, Sąjungos teisėkūros procedūra priimti aktai, Europos Vadovų Tarybos išvados, Tarybos išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijos ir kitos tarptautinės deklaracijos ir aukšto lygio susitikimų su šalimis partnerėmis išvados, Europos Parlamento rezoliucijos ir pozicijos, Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatai ir Jungtinių Tautų konvencijos ir rezoliucijos sudaro bendrą šio reglamento taikymo politikos sistemą.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Palaikydama dialogą ir bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis ir regionais partneriais, Sąjunga siekia skatinti, plėtoti ir stiprinti demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus, kuriais ji yra pagrįsta.
1.  Palaikydama dialogą ir bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis ir regionais partneriais, imdamasi veiksmų Jungtinėse Tautose ir kituose tarptautiniuose forumuose, taip pat bendradarbiaudama su pilietinės visuomenės organizacijomis, vietos valdžios institucijomis ir privačiaisiais subjektais, Sąjunga siekia skatinti, plėtoti ir stiprinti principus, kuriais ji grindžiama – demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principus, taip pat pagarbą Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principams. Pagal šį reglamentą skiriamas finansavimas atitinka šiuos principus, taip pat Sąjungos įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Pagal ES sutarties 2 ir 21 straipsnius Sąjungos įnašas į demokratijos ir teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių propagavimą ir apsaugą įnešamas remiantis Visuotine žmogaus teisių deklaracija, tarptautine žmogaus teisių teise ir tarptautine humanitarine teise.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Teisėmis grindžiamas požiūris, apimantis visas žmogaus teises (pilietines ir politines ar ekonomines, socialines ir kultūrines), taikomas siekiant įtraukti žmogaus teisių principus, remti savo teisių reikalaujančius teisių turėtojus, didesnį dėmesį skiriant skurdesnių ir pažeidžiamesnių asmenų grupėms, ir padėti šalims partnerėms įgyvendinti savo tarptautines prievoles žmogaus teisių srityje. Šiuo reglamentu skatinama lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas.
2.  Teisėmis grindžiamas požiūris, apimantis visas žmogaus teises (pilietines ir politines ar ekonomines, socialines ir kultūrines), taikomas siekiant įtraukti žmogaus teisių principus, remti savo teisių reikalaujančius teisių turėtojus, didesnį dėmesį skiriant marginalizuotoms ir pažeidžiamoms grupėms, įskaitant mažumas, moteris, vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus asmenis, čiabuvius, LGBTI asmenis ir neįgaliuosius, esminėms darbo teisėms ir socialinei įtraukčiai, ir padėti šalims partnerėms įgyvendinti savo tarptautines prievoles žmogaus teisių srityje. Šiuo reglamentu skatinama lyčių lygybė ir moterų, jaunimo ir vaikų įgalėjimas, taip pat atsižvelgiant į lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Sąjunga skatina daugiašalį ir taisyklėmis grindžiamą požiūrį į visuotines prekes ir uždavinius ir šiuo tikslu bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, šalimis partnerėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais paramos teikėjais.
Sąjunga skatina daugiašalį ir taisyklėmis bei vertybėmis grindžiamą požiūrį į viešąsias gėrybes ir uždavinius ir šiuo tikslu bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, šalimis partnerėmis, tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant tarptautines finansų įstaigas ir JT agentūras, fondus ir programas, ir kitais paramos teikėjais.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Sąjunga skatina bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis ir kitais paramos teikėjais.
Sąjunga skatina bendradarbiavimą su tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis ir kitais paramos teikėjais.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa
Plėtojant santykius su šalimis partnerėmis atsižvelgiama į jų įsipareigojimų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo rezultatus, taip pat sutartinius santykius su Sąjunga.
Plėtojant santykius su šalimis partnerėmis atsižvelgiama į jų įsipareigojimų ir tarptautinių susitarimų, ypač Paryžiaus susitarimo, įgyvendinimo rezultatus, taip pat sutartinius santykius su Sąjunga, visų pirma asociacijos susitarimus, partnerystės bei bendradarbiavimo susitarimus ir prekybos susitarimus.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Sąjungos bei valstybių narių ir šalių partnerių bendradarbiavimas, kai tinkama, grindžiamas šiais vystymosi veiksmingumo principais, kurių skatinama laikytis: šalių partnerių politine atsakomybe įgyvendinant vystymosi prioritetus, dėmesiu rezultatams, įtraukia vystymosi partneryste, skaidrumu ir tarpusavio atskaitomybe. ES skatina veiksmingą ir efektyvų išteklių telkimą ir naudojimą.
Sąjungos bei valstybių narių ir šalių partnerių visų rūšių bendradarbiavimas grindžiamas šiais vystymosi veiksmingumo principais, kurių skatinama laikytis: šalių partnerių politine atsakomybe įgyvendinant vystymosi prioritetus, dėmesiu rezultatams, įtraukia vystymosi partneryste, skaidrumu, tarpusavio atskaitomybe ir prisiderinimu prie šalių partnerių prioritetų. ES skatina veiksmingą ir efektyvų išteklių telkimą ir naudojimą.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Laikydamasi integruotos partnerystės principo, kai tinkama, Komisija užtikrina, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su susijusiomis šalių partnerių suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas, ir sudaromos galimybės joms laiku susipažinti su susijusia informacija, kad suinteresuotosios šalys galėtų prasmingai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant programas, taip pat susijusiuose stebėsenos procesuose.
Laikydamasi integruotos partnerystės principo, Komisija užtikrina, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su susijusiomis šalių partnerių suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas, ir sudaromos galimybės joms laiku susipažinti su susijusia informacija, kad suinteresuotosios šalys galėtų prasmingai dalyvauti rengiant ir taikant programas, taip pat susijusiuose stebėsenos procesuose.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
Laikydamasi atsakomybės principo, Komisija, kai tinkama, remia šalių partnerių sistemų naudojimą programoms įgyvendinti.
Laikydamasi atsakomybės principo, Komisija, kai tinkama, remia šalių partnerių sistemų naudojimą programoms taikyti.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis
6.  Į programas ir veiksmus, vykdomus pagal šį reglamentą, įtraukiami su klimato kaita, aplinkos apsauga ir lyčių lygybe susiję aspektai, taip pat atsižvelgiama į darnaus vystymosi tikslų tarpusavio sąsajas, kad būtų skatinami integruoti veiksmai, kuriais galima suderintai siekti papildomos naudos ir kelių tikslų. Šios programos ir veiksmai grindžiami rizikos ir pažeidžiamumo analize, į juos įtraukiamas požiūris į atsparumą ir atsižvelgiama į konflikto ypatumus. Jie vykdomi vadovaujantis principu – nė vieno nepalikti nuošalyje.
6.  Į programas ir veiksmus, vykdomus pagal šį reglamentą, įtraukiami su klimato kaita, aplinkos apsauga pagal SESV 11 straipsnį, nelaimių rizikos mažinimu bei pasirengimu joms, žmogaus socialine raida, konfliktų prevencija ir taikos kūrimu, lyčių lygybe ir moterų, vaikų ir jaunimo įgalėjimu, nediskriminavimu, švietimu ir kultūra bei skaitmeninimu susiję aspektai, taip pat atsižvelgiama į darnaus vystymosi tikslų tarpusavio sąsajas, kad būtų skatinami integruoti veiksmai, kuriais galima suderintai siekti papildomos naudos ir kelių tikslų. Šios programos ir veiksmai grindžiami pajėgumų, rizikos ir pažeidžiamumo analize, į juos įtraukiamas į žmones ir bendruomenę orientuotas požiūris į atsparumą ir atsižvelgiama į konflikto ypatumus. Jie vykdomi vadovaujantis principais – nė vieno nepalikti nuošalyje ir nepakenkti.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis
7.  Kartu su partneriais toliau taikomas labiau koordinuotas, visa apimantis ir struktūrinis požiūris į migraciją ir reguliariai vertinamas jo veiksmingumas.
7.  Nedarant poveikio kitiems Sąjungos išorės veiksmų tikslams, kartu su partneriais toliau taikomas labiau koordinuotas, visa apimantis ir struktūrinis požiūris į migraciją ir reguliariai vertinamas jo veiksmingumas, nenustatant sąlygos, kad paramos vystymuisi teikimas turėtų priklausyti nuo trečiųjų šalių bendradarbiavimo migracijos valdymo srityje ir visapusiško žmogaus teisių, įskaitant kiekvieno asmens teisę išvykti iš savo kilmės šalies, paisymo.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Komisija užtikrina, kad pagal šį reglamentą patvirtinti veiksmai, susiję su saugumu, stabilumu ir taika, ypač susiję su karinių subjektų pajėgumų stiprinimu remiant vystymąsi ir vystymosi saugumą, kova su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu bei kibernetiniu saugumu, būtų vykdomi laikantis tarptautinės teisės, įskaitant tarptautinę žmogaus teisių ir humanitarinę teisę. Siekdama pagerinti karinių subjektų institucijų ir veiklos atitiktį skaidrumo ir žmogaus teisių standartams, Komisija kartu su parama gaunančiais partneriais gali parengti gaires. Siekdama užtikrinti prievolių žmogaus teisių srityje vykdymą, Komisija pagal kiekvieną atitinkamą 31 straipsnyje nustatytą tikslą atidžiai stebi bei vertina tokių veiksmų taikymą ir teikia apie juos ataskaitas. Dėl tokių veiksmų Komisija, taikydama rizikos valdymo nuostatas pagal 8 straipsnio 8 dalies b punktą, toliau papildomai taiko atsižvelgimo į konfliktines situacijas metodą, įskaitant griežtą ir sistemingą ex ante konfliktų analizę, į kurią visapusiškai įtraukiama lyčių aspekto analizė. Komisija pagal 34 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, nustatant esamomis gairėmis grindžiamą veiklos sistemą, pagal kurią užtikrinama, kad planuojant ir taikant šiame straipsnyje nurodytas priemones, ypač kai jos susijusios su kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio prevencija ir tinkamo proceso, įskaitant nekaltumo prezumpciją, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę į gynybą, užtikrinimu, būtų atsižvelgiama į žmogaus teises.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalis
8.  Komisija informuoja Europos Parlamentą ir reguliariai keičiasi informacija.
8.  Komisija savo iniciatyva ir Europos Parlamentui paprašius reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir vykdo su juo reikšmingus dialogus politikos klausimais.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Komisija reguliariai keičiasi informacija su pilietine visuomene ir vietos valdžios institucijomis.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 b dalis (nauja)
8b.  Komisija pagal 34 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, nustatant tinkamą rizikos valdymo sistemą, apimančią kiekvieno atitinkamo šio reglamento tikslo vertinimo ir švelninimo priemones.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 c dalis (nauja)
8c.  Skaidrumas ir atskaitomybė yra visos šios priemonės pagrindas, visų pirma pabrėžiant ataskaitų teikimą ir tikrinimą. Tai apima skaidrią kontrolės sistemą, įskaitant informacijos teikimą apie lėšų gavėjus ir apie tai, ar mokėjimai atlikti laiku.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal Europos Sąjungos sutarties 41 straipsnio 2 dalį Sąjungos finansavimas pagal šį reglamentą nenaudojamas ginklų ar šaudmenų viešiesiems pirkimams arba karinio ar gynybinio pobūdžio operacijoms finansuoti.
1.  Sąjungos finansavimas pagal šį reglamentą nenaudojamas ginklų ar šaudmenų viešiesiems pirkimams arba karinio ar gynybinio pobūdžio operacijoms finansuoti. Visai pagal šį reglamentą teikiamai įrangai, paslaugoms ar technologijoms taikomos griežtos perdavimo kontrolės priemonės, kaip nustatyta Bendrojoje pozicijoje 944/2008/BUSP, Reglamente dėl dvejopo naudojimo prekių ir visose kitose galiojančiose Sąjungos ribojamosiose priemonėse. Vadovaujantis Reglamentu (ES) .../... [ES reglamentas dėl prekių, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti arba kankinimui], finansavimu pagal šį reglamentą nesinaudojama bet kokios rūšies įrangai, kuri gali būti naudojama kankinimams, netinkamam elgesiui ar kitiems žmogaus teisių pažeidimams vykdyti, tiekti.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi, kuriam reikia stabilios, taikios ir įtraukios visuomenės, Sąjungos parama pagal šį reglamentą gali būti naudojama vykdant platesnio masto saugumo sektoriaus reformą arba siekiant 4 dalyje nustatytomis išimtinėmis aplinkybėmis stiprinti karinių subjektų pajėgumus šalyse partnerėse, kad būtų vykdoma vystymosi srities veikla ir užtikrinamas jos saugumas.
2.  Siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi, kuriam reikia stabilios, taikios ir įtraukios visuomenės, Sąjungos parama pagal šį reglamentą gali būti naudojama vykdant platesnio masto saugumo sektoriaus reformą arba siekiant 4 dalyje nustatytomis išimtinėmis aplinkybėmis stiprinti karinių subjektų pajėgumus šalyse partnerėse, kad būtų vykdoma vystymosi srities veikla ir užtikrinamas jos saugumas, atsižvelgiant į visa apimantį tikslą užtikrinti darnų vystymąsi.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  jeigu atitinkama šalis partnerė ir Sąjunga laikosi bendros nuomonės, kad kariniai subjektai yra itin svarbūs siekiant išsaugoti, sukurti ar atkurti sąlygas, būtinas darniam vystymuisi, be kita ko, krizių atvejais ir esant pažeidžiamai ar destabilizuotai padėčiai ir aplinkybėms.
b)  jeigu atitinkama šalis partnerė ir Sąjunga laikosi bendros nuomonės, kad kariniai subjektai yra itin svarbūs siekiant išsaugoti, sukurti ar atkurti sąlygas, būtinas darniam vystymuisi, ir kad tie kariniai subjektai nėra susiję su žmogaus teisių pažeidimais arba nekelia grėsmės valstybės institucijų veikimui, be kita ko, krizių atvejais ir esant pažeidžiamai ar destabilizuotai padėčiai ir aplinkybėms.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis
6.  Rengdama ir įgyvendindama priemones pagal šį straipsnį Komisija skatina šalies partnerės politinę atsakomybę. Ji taip pat parengia reikiamus elementus ir gerosios patirties principus, būtinus siekiant užtikrinti tvarumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais, ir propaguoja teisinės valstybės ir nustatytus tarptautinės teisės principus.
6.  Rengdama ir taikydama priemones pagal šį straipsnį Komisija skatina šalies partnerės politinę atsakomybę. Ji taip pat parengia reikiamus elementus ir gerosios patirties principus, būtinus siekiant užtikrinti tvarumą ir atskaitomybę vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais, ir propaguoja teisinės valstybės ir nustatytus tarptautinės teisės principus. Komisija užtikrina, kad šios priemonės teiktų tiesioginę naudą gyventojų žmogiškajam saugumui, būtų integruotos į platesnio masto saugumo sektoriaus reformos politiką, apimančią griežtos demokratinės ir parlamentinės priežiūros ir atskaitomybės elementus, be kita ko, susijusius su geresniu saugumo paslaugų teikimu, ir būtų įtrauktos į ilgalaikes taikos ir vystymosi strategijas, kuriomis siekiama šalinti pagrindines konflikto priežastis. Komisija taip pat užtikrina, kad veiksmais, kuriais siekiama reformuoti karines pajėgas, būtų prisidedama prie to, kad jos taptų skaidresnės, atskaitingesnės ir labiau laikytųsi jų jurisdikcijai priklausančių asmenų žmogaus teisių. Kiekvienai priemonei, kurios tikslas – partnerių karinėms pajėgoms tiekti įrangą, Komisija nurodo tiektinos įrangos rūšį. Siekiant užtikrinti, kad šią įrangą naudotų tik numatyti jos gavėjai, Komisija taiko naujosios 8 straipsnio 8b dalies nuostatas.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalis
7.  Komisija nustato tinkamas pagal šį straipsnį nustatytų priemonių rizikos vertinimo, stebėjimo ir vertinimo procedūras.
7.  Atlikdama vertinimą pagal 32 straipsnį ir ypač laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija kartu su valstybėmis narėmis atlieka bendrus vertinimus. Rezultatais remiamasi rengiant programas bei paskirstant išteklius, taip pat toliau didinant Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą ir papildomumą.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
II antraštinė dalis
ŠIO REGLAMENTO ĮGYVENDINIMAS
ŠIO REGLAMENTO TAIKYMAS
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Geografinių programų taikymo sritis
1.  Sąjungos bendradarbiavimo veikla pagal šį straipsnį taikoma vykdant vietos, nacionalinio, regioninio, tarpregioninio ir žemyninio pobūdžio veiklą.
2.  Siekiant 3 straipsnyje nustatytų tikslų, geografinės programos rengiamos šiose bendradarbiavimo srityse:
a)  geras valdymas, demokratija, teisinė valstybė, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir pilietinė visuomenė;
b)  skurdo panaikinimas, kova su nelygybe ir žmogaus socialinė raida;
c)  migracija ir judumas;
d)  aplinka ir klimato kaita;
e)  integracinis ir tvarus ekonomikos augimas ir deramas darbas;
f)  saugumas, stabilumas ir taika;
g)  partnerystė.
3.  Išsamesnė informacija apie 2 dalyje nurodytas bendradarbiavimo sritis pateikiama II priede.
(Šis naujas straipsnis įterpiamas prieš 10 straipsnį, II antraštinės dalies I skyriuje).
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
9 b straipsnis (naujas)
9b straipsnis
Teminių programų taikymo sritis
1.  Teminės programos apima šias intervencijos sritis:
a)  žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir demokratija:
–  žmogaus teisių ir žmogaus teisių gynėjų apsauga ir rėmimas šalyse ir skubos atvejais, kai kyla didžiausias pavojus žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, be kita ko, lanksčiai ir visapusiškai tenkinant neatidėliotinus žmogaus teisių gynėjų apsaugos poreikius;
–  visų asmenų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių užtikrinimas, prisidedant prie visuomenės, kuriai būdingas dalyvavimas, nediskriminavimas, lygybė, socialinis teisingumas ir atskaitomybė, formavimo;
–  parama demokratijai ir jos stiprinimas, skiriant dėmesį visiems demokratinio valdymo aspektams, be kita ko, stiprinant demokratinį pliuralizmą, skatinant piliečių dalyvavimą, taip pat ir remiant piliečių rinkimų stebėjimo organizacijas ir jų regioninius tinklus visame pasaulyje, kuriant palankią aplinką pilietinei visuomenei ir remiant patikimus, įtraukius ir skaidrius viso rinkimų ciklo rinkimų procesus, ypač pasitelkiant ES rinkimų stebėjimo misijas;
–  veiksmingo daugiašališkumo ir strateginės partnerystės skatinimas, prisidedant prie tarptautinių, regioninių ir nacionalinių sistemų pajėgumų stiprinimo, ir galių suteikimo vietos veikėjams propagavimas bei žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės gynimas;
–  vietos pilietinių visuomenių tarpregioninės sąveikos ir tinklų kūrimo, taip pat pilietinės visuomenės ir kitų atitinkamų žmogaus teisių organų ir mechanizmų tarpregioninės sąveikos ir tinklų kūrimo skatinimas, siekiant kuo daugiau dalytis geriausia patirtimi žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir kurti teigiamą dinamiką;
b)  pilietinės visuomenės organizacijos ir vietos valdžios institucijos:
–  įtraukios, aktyvios, įgalėtos ir nepriklausomos pilietinės visuomenės rėmimas šalyse partnerėse;
–  dialogo su pilietinės visuomenės organizacijomis ir tų organizacijų tarpusavio dialogo skatinimas;
–  vietos valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas ir jų ekspertinių žinių telkimas siekiant skatinti teritorinį požiūrį į vystymąsi;
–  Sąjungos piliečių informuotumo ir žinių apie šio reglamento 3 straipsnyje nustatytus tikslus ir jų įsitraukimo didinimas;
–  pilietinės visuomenės rėmimas, kad ji dalyvautų atstovaudama viešajai politikai ir dialoge su vyriausybėmis ir tarptautinėmis institucijomis;
–  pilietinės visuomenės rėmimas, siekiant labiau atkreipti vartotojų ir piliečių dėmesį į aplinkai palankią ir vadovaujantis sąžiningos prekybos principais vykdomą gamybą ir vartojimą ir padidinti jų informuotumą apie tai, kad būtų skatinamas tvaresnis jos elgesys;
c)  stabilumas ir taika:
–  parama konfliktų prevencijos, taikos kūrimo ir pasirengimo krizėms srityse;
–  parama pasaulinių ir tarpregioninių grėsmių ir kylančių grėsmių šalinimo srityse;
d)  pasauliniai uždaviniai:
–  sveikata;
–  švietimas;
–  lyčių lygybė;
–  vaikai ir jaunimas;
–  migracija ir priverstinis perkėlimas;
–  deramas darbas, socialinė apsauga ir nelygybė;
–  kultūra;
–  sveikos aplinkos užtikrinimas ir kova su klimato kaita;
–  tvari energetika;
–  darnus ir integracinis augimas, deramos darbo vietos ir privačiojo sektoriaus dalyvavimas;
–  maistas ir mityba;
–  įtraukių visuomenių, gero ekonomikos valdymo ir skaidraus viešųjų finansų valdymo skatinimas;
–  prieiga prie saugaus geriamojo vandens, sanitarijos paslaugos ir higiena;
e)  užsienio politikos poreikiai ir prioritetai:
–  Sąjungos dvišalio, regioninio ir tarpregioninio bendradarbiavimo strategijų rėmimas, skatinant dialogą politikos klausimais ir formuojant bendrą požiūrį į pasaulines problemas ir ieškant bendrų jų sprendimo būdų;
–  Sąjungos prekybos politikos rėmimas;
–  pagalba įgyvendinant Sąjungos vidaus politikos tarptautinį aspektą ir visuotinio supratimo apie Sąjungą ir jos vaidmenį pasaulinėje arenoje ir jų matomumo gerinimas.
2.  Išsamesnė informacija apie 3 dalyje nurodytas bendradarbiavimo sritis pateikta III priede.
(Šis naujas straipsnis įterpiamas prieš 10 straipsnį, II antraštinės dalies I skyriuje).
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  programavimo dokumentuose nustatoma nuosekli Sąjungos ir šalių partnerių ar regionų partnerių bendradarbiavimo sistema, atitinkanti šiame reglamente nustatytą bendrąjį tikslą ir taikymo sritį, tikslus ir principus;
a)  programavimo dokumentuose nustatoma nuosekli Sąjungos ir šalių partnerių ar regionų partnerių bendradarbiavimo sistema, atitinkanti šiame reglamente nustatytą bendrąjį tikslą ir taikymo sritį, tikslus ir principus ir paremta Sąjungos šaliai partnerei ar regionui skirta strategija arba Sąjungos teminėmis strategijomis;
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  Sąjunga taip pat konsultuojasi su kitais paramos teikėjais ir subjektais, be kita ko, kai tinkama, pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų atstovais;
c)  Sąjunga nuo pat programavimo proceso pradžios ir viso jo metu reguliariai skatina daugiašalį ir įtraukų dialogą su kitais Sąjungos ir ne Sąjungos paramos teikėjais ir subjektais, be kita ko, pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų atstovais, taip pat privačiaisiais ir politiniais fondais. Europos Parlamentas informuojamas apie tokių konsultacijų rezultatus;
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  pagal 4 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytas žmogaus teisių ir demokratijos, taip pat pilietinės visuomenės temines programas teikiama parama nepriklauso nuo atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir kitų valdžios institucijų sutikimo. Pagal šias temines programas daugiausia remiamos pilietinės visuomenės organizacijos.
d)  pagal 4 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose nurodytas žmogaus teisių ir demokratijos, pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų, taip pat stabilumo ir taikos temines programas teikiama parama nepriklauso nuo atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir kitų valdžios institucijų sutikimo. Pagal žmogaus teisių ir demokratijos, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų temines programas daugiausia remiama pilietinė visuomenė, įskaitant žmogaus teisių gynėjus ir spaudimą patiriančius žurnalistus.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pavadinimas
Geografinių programų programavimo principai
Programavimo principai
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Pagal šį reglamentą vykdant programavimą tinkamai atsižvelgiama į žmogaus teises, pagrindines laisves, gerą valdymą ir demokratiją šalyse partnerėse.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio -1 a dalis (nauja)
-1a.  Visų programavimo dokumentų rengimas, taikymas ir persvarstymas pagal šį straipsnį vykdomas laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui ir paramos veiksmingumo principų.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio -1 b dalis (nauja)
-1b.  Geografinės ir teminės programos papildo viena kitą ir dera viena su kita, taip pat kuria pridėtinę vertę.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  nedarant poveikio 4 daliai, veiksmai, kiek įmanoma, grindžiami Sąjungos, valstybių narių ir atitinkamų šalių partnerių, įskaitant nacionalines ir vietos valdžios institucijas, pilietinę visuomenę, nacionalinius ir vietos parlamentus bei kitas suinteresuotąsias šalis, dialogu siekiant sustiprinti atsakomybę už procesą ir skatinti remti nacionalines ir regionines strategijas;
a)  nedarant poveikio 4 daliai, veiksmai grindžiami Sąjungos, valstybių narių ir atitinkamų šalių partnerių institucijų, įskaitant nacionalines, vietos ir regionines valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijas, regionų, nacionalinius ir vietos parlamentus, bendruomenes bei kitas suinteresuotąsias šalis, įtraukiu dialogu siekiant sustiprinti demokratinę atsakomybę už procesą ir skatinti remti nacionalines ir regionines strategijas;
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  kai tinkama, programavimo laikotarpis derinamas su šalių partnerių strategijų ciklais;
b)  kai įmanoma, programavimo laikotarpis derinamas su šalių partnerių strategijų ciklais;
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Vykdant geografinių programų programavimą nustatoma speciali pritaikyta bendradarbiavimo sistema, grindžiama:
2.  Nedarant poveikio 1 daliai, vykdant geografinių programų programavimą nustatoma speciali pritaikyta bendradarbiavimo sistema, grindžiama:
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  partnerių poreikiais, nustatytais remiantis konkrečiais kriterijais atsižvelgiant į gyventojų skaičių, skurdą, nelygybę, žmogaus socialinę raidą, ekonominį ir aplinkos pažeidžiamumą, taip pat į valstybės ir visuomenės atsparumą;
a)  partnerių poreikiais, nustatytais remiantis konkrečiais kriterijais ir išsamia analize, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, skurdą, nelygybę, žmogaus socialinę raidą, žmogaus teisių, pagrindinių laisvių, demokratijos ir lyčių lygybės padėtį, pilietinę erdvę, ekonominį ir aplinkos pažeidžiamumą, taip pat į valstybės ir visuomenės atsparumą;
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  partnerių pajėgumais sutelkti finansinius išteklius ir jais naudotis, taip pat partnerių pajėgumais įsisavinti lėšas;
b)  partnerių pajėgumais sutelkti ir veiksmingai naudoti vidaus išteklius siekiant remti nacionalinius vystymosi prioritetus, taip pat partnerių pajėgumais įsisavinti lėšas;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  partnerių įsipareigojimais ir veiklos rezultatais, nustatytais remiantis tokiais kriterijais kaip politinės reformos ir ekonominis bei socialinis vystymasis;
c)  partnerių įsipareigojimais, įskaitant tuos įsipareigojimus, dėl kurių bendrai susitarta su Sąjunga, ir pastangas, nustatytais remiantis tokiais kriterijais kaip politinės reformos, pažanga teisinės valstybės, gero valdymo, žmogaus teisių ir kovos su korupcija srityse, ekonominis bei socialinis vystymasis, aplinkos tvarumas ir veiksmingas paramos naudojimas;
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  partnerių pajėgumu ir įsipareigojimu skatinti bendrus interesus bei vertybes ir remti bendrus tikslus bei daugiašalius aljansus, taip pat Sąjungos prioritetų įgyvendinimą.
e)  partnerių pajėgumu ir įsipareigojimu skatinti bendras vertybes, bendrus principus ir pagrindinius interesus ir remti bendrus tikslus bei daugiašalius aljansus, taip pat Sąjungos prioritetų įgyvendinimą.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis
4.  Bendradarbiaujant su pramoninėmis šalimis daugiausia dėmesio skiriama Sąjungos ir abipusių interesų skatinimui.
4.  Bendradarbiaujant su pramoninėmis šalimis daugiausia dėmesio skiriama Sąjungos ir abipusių interesų, taip pat bendrų pagrindinių interesų ir vertybių, bendrai sutartų tikslų ir daugiašališkumo skatinimui. Toks bendradarbiavimas, kai aktualu, grindžiamas Sąjungos, įskaitant Europos Parlamentą, ir valstybių narių dialogu, įtraukiant pilietinę visuomenę.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
5.  Geografinėms programoms skirti programavimo dokumentai turi būti pagrįsti rezultatais, juos rengiant turi būti atsižvelgiama, kai tinkama, į tarptautiniu mastu sutartas siektinas reikšmes ir rodiklius, visų pirma nustatytus darnaus vystymosi tikslams, taip pat šalies lygmens rezultatų sistemas, kad būtų galima įvertinti, koks yra Sąjungos indėlis į rezultatus produktų, rezultatų ir poveikio lygmeniu, ir apie tai pranešti.
5.  Programavimo dokumentai turi būti orientuoti į rezultatus ir, kai tai įmanoma, apimti aiškius tikslus ir rodiklius, pagal kuriuos matuojama pažanga ir Sąjungos paramos poveikis. Rodikliai gali būti grindžiami, kai tinkama, tarptautiniu mastu sutartais standartais, visų pirma nustatytais darnaus vystymosi tikslams, taip pat šalies lygmens rezultatų sistemomis.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis
6.  Rengiant programavimo dokumentus, skirtus krizę patiriančioms, krizę išgyvenusioms šalims ir regionams, taip pat šalims, kurių padėtis nestabili ir pažeidžiama, būtina tinkamai atsižvelgti į konkrečius atitinkamų šalių ar regionų poreikius ir aplinkybes.
6.  Rengiant programavimo dokumentus, skirtus krizę patiriančioms, krizę išgyvenusioms šalims ir regionams, taip pat šalims, kurių padėtis nestabili ir pažeidžiama, būtina tinkamai atsižvelgti į konkrečius atitinkamų šalių ar regionų poreikius ir aplinkybes, taip pat į jų pažeidžiamumą, riziką ir pajėgumus, kad būtų galima padidinti jų atsparumą. Taip pat atsižvelgiama į konfliktų prevenciją, valstybės kūrimą ir taikos stiprinimą, susitaikymą ir atstatymą po konflikto, pasirengimą nelaimėms, taip pat moterų vaidmenį ir vaikų teises šiuose procesuose. Taikomas žmogaus teisėmis grindžiamas ir į žmones orientuotas požiūris.
Tais atvejais, kai šalys partnerės ar regionai partneriai tiesiogiai patiria krizę arba yra paveikti krizės, išgyvenę krizę ar kurių padėtis nestabili ir pažeidžiama, ypatingas dėmesys skiriamas visų susijusių subjektų veiksmų koordinavimo stiprinimui siekiant padėti nuo nepaprastosios padėties pereiti prie vystymosi.
Tais atvejais, kai šalys partnerės ar regionai partneriai tiesiogiai patiria krizę arba yra paveikti krizės, išgyvenę krizę ar kurių padėtis nestabili ir pažeidžiama, ypatingas dėmesys skiriamas visų susijusių subjektų veiksmų koordinavimo stiprinimui siekiant padėti užkirsti kelią smurtui ir nuo nepaprastosios padėties pereiti prie vystymosi.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis
7.  Šiuo reglamentu prisidedama prie veiksmų, nustatytų pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... („Erasmus“). Bendrasis programavimo dokumentas pagal šį reglamentą rengiamas septyneriems metams, įskaitant lėšas pagal Reglamentą (ES) Nr…/... (PNPP III). Naudojant šias lėšas taikomas Reglamentas (ES) Nr. .../... („Erasmus“).
7.  Šiuo reglamentu iš programų, nustatytų pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį, prisidedama prie veiksmų, nustatytų pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... („Erasmus“). 2 000 mln. EUR preliminari suma iš geografinėms programoms skirtos paramos turi būti skiriama judumo, bendradarbiavimo ir politinio dialogo su šalių partnerių valdžios institucijomis, kitomis institucijomis ir organizacijomis veiklai remti. Bendrasis programavimo dokumentas pagal šį reglamentą rengiamas septyneriems metams, įskaitant lėšas pagal Reglamentą (ES) Nr. …/... (PNPP III). Naudojant šias lėšas taikomas Reglamentas (ES) Nr. .../... („Erasmus“), sykiu užtikrinant Reglamento (ES) Nr. .../... (PNPP III) laikymąsi.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.   Šiuo reglamentu prisidedama prie veiksmų, nustatytų pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... („Kūrybiška Europa“). Bendrasis programavimo dokumentas pagal šį reglamentą rengiamas septyneriems metams, įskaitant lėšas pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... (PNPP III). Naudojant šias lėšas taikomas Reglamentas (ES) Nr. .../... („Kūrybiška Europa“).
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 34 straipsnį siekiant papildyti neesminius šio reglamento elementus, nustatant kiekvienai konkrečiai šaliai ir daugiašalei daugiametei programai skirtas sistemas. Tų sistemų nuostatose:
a)  nurodoma, kurios 9a ir 15b straipsniuose apibrėžtos sritys yra prioritetinės;
b)  nustatomi konkretūs išsamūs ir išmatuojami kiekvienos programos tikslai;
c)  apibrėžiami laukiami rezultatai bei išmatuojami tikslai ir aiškūs bei konkretūs veiklos rezultatų rodikliai, susiję su tikslais;
d)  nustatoma orientacinė finansavimo suma – bendra ir pagal prioritetinę sritį;
e)  nustatoma bendradarbiavimo tvarka, įskaitant įnašų į Išorės veiksmų garantijų fondą dydį.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal šį reglamentą geografinės programos įgyvendinamos vykdant orientacines daugiametes šalies ir daugiašales programas.
Išbraukta.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Orientacinėse daugiametėse programose nustatomos pasirinktos prioritetinės sritys, kurioms turi būti skiriamas Sąjungos finansavimas, konkretūs tikslai, tikėtini rezultatai, aiškūs ir konkretūs rezultatų rodikliai ir preliminarūs finansiniai asignavimai bendrai ir pagal prioritetinę sritį.
Išbraukta.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Orientacinė daugiametė programa grindžiama:
3.  Daugiametės programos grindžiamos:
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas)
-a)  ataskaita, kurioje pateikiama šalių partnerių ar atitinkamų šalių poreikių, pajėgumų, įsipareigojimų ir veiklos rezultatų, galimo Sąjungos finansavimo poveikio analizė pagal 11 straipsnio 2 dalį, taip pat vienas ar daugiau iš toliau nurodytų aspektų:
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  nacionaline arba regionine strategija, kurią Komisija, remdamasi atitinkama orientacine daugiamete programa jos priėmimo metu, priima kaip vystymosi planą arba panašų dokumentą;
a)  nacionaline arba regionine strategija, kuri yra pagrįsta prasmingomis konsultacijomis su vietos gyventojais bei pilietine visuomene ir kurią Komisija, remdamasi atitinkama daugiamete programa jos priėmimo metu, priima kaip vystymosi planą arba panašų dokumentą;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  pagrindų dokumentu, kuriuo nustatoma Sąjungos politika atitinkamo partnerio ar partnerių atžvilgiu, įskaitant Sąjungos ir valstybių narių bendrą dokumentą;
b)  dokumentu, kuriuo nustatoma Sąjungos politika atitinkamo partnerio ar partnerių atžvilgiu, įskaitant Sąjungos ir valstybių narių bendrą dokumentą;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis
4.  Siekiant padidinti Sąjungos kolektyvinio bendradarbiavimo poveikį, kai įmanoma, Sąjungos ir valstybių narių programavimo dokumentus pakeičia bendro programavimo dokumentas. Bendro programavimo dokumentas gali pakeisti Sąjungos orientacinę daugiametę programą, jei jis atitinka 10 ir 11 straipsnius, jame yra šio straipsnio 2 dalyje išvardyti elementai ir juo nustatomas darbo pasidalijimas tarp Sąjungos ir valstybių narių.
4.  Siekiant padidinti Sąjungos kolektyvinio bendradarbiavimo poveikį, kai įmanoma, Sąjungos ir valstybių narių programavimo dokumentus pakeičia bendro programavimo dokumentas. Bendro programavimo dokumentas gali pakeisti Sąjungos daugiametę programą, jei jis patvirtintas pagal 14 straipsnį priimtu aktu ir atitinka 10 ir 11 straipsnius, jame yra šio straipsnio 2 dalyje išvardyti elementai ir juo nustatomas darbo pasidalijimas tarp Sąjungos ir valstybių narių.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Daugiametėse programose gali būti numatyta lėšų suma, neviršijanti 5 % visos sumos, kuri nėra skirta prioritetinei sričiai arba šaliai partnerei ar šalių partnerių grupei. Šios lėšos skiriamos pagal 21 straipsnį.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 34 straipsnį siekiant papildyti neesminius šio reglamento elementus, nustatant kiekvienai konkrečiai teminei daugiametei programai skirtas sistemas. Tų sistemų nuostatose:
a)  nurodoma, kurios 9a straipsnyje apibrėžtos sritys yra prioritetinės;
b)  nustatomi konkretūs išsamūs ir išmatuojami kiekvienos programos tikslai;
c)  apibrėžiami laukiami rezultatai bei išmatuojami tikslai ir aiškūs bei konkretūs veiklos rezultatų rodikliai, susiję su tikslais;
d)  nustatoma orientacinė finansavimo suma – bendra ir pagal prioritetinę sritį;
e)  nustatoma bendradarbiavimo tvarka.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal šį reglamentą teminės programos įgyvendinamos vykdant orientacines daugiametes programas.
Išbraukta.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Teminėms programoms skirtose orientacinėse daugiametėse programose nustatoma Sąjungos strategija, atrinktos prioritetinės sritys, kurioms turi būti skiriamas Sąjungos finansavimas, konkretūs tikslai, tikėtini rezultatai, aiškūs ir konkretūs rezultatų rodikliai, apibūdinama tarptautinė padėtis ir pagrindinių atitinkamos temos partnerių veikla.
Išbraukta.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Teminėms programoms skirtose orientacinėse daugiametėse programose nustatomas preliminarus finansinis asignavimas iš viso, pagal bendradarbiavimo sritį ir pagal prioritetą. Preliminarus finansinis asignavimas gali būti skiriamas nurodant intervalą.
Išbraukta.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)
12 ir 13 straipsniuose nurodytos bendrosios nuostatos nustatomos remiantis ataskaita, kurioje pateikiama tarptautinės padėties ir pagrindinių atitinkamos teminės srities partnerių veiklos analizė ir nurodomi laukiami programos rezultatai.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Daugiametėse programose gali būti numatyta lėšų suma, neviršijanti 5 % visos sumos, kuri nėra skirta prioritetinei sričiai arba šaliai partnerei ar šalių partnerių grupei. Šios lėšos skiriamos pagal 21 straipsnį.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pavadinimas
Orientacinių daugiamečių programų priėmimas ir keitimas
Daugiamečių programų priėmimas ir keitimas
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija 12 ir 13 straipsniuose nurodytas orientacines daugiametes programas priima įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Ši procedūra taip pat taikoma šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytoms peržiūroms, dėl kurių gali gerokai pasikeisti orientacinės daugiametės programos turinys.
1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 34 straipsnį siekiant deleguotaisiais aktais papildyti neesminius šio reglamento elementus, nustatant 12 ir 13 straipsniuose nurodytoms daugiametėms programoms skirtas sistemas. Tie deleguotieji aktai priimami laikantis 34 straipsnyje nurodytos procedūros. Ši procedūra taip pat taikoma šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytoms peržiūroms.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Priimant 12 straipsnyje nurodytus bendro daugiamečio programavimo dokumentus Komisijos sprendimas taikomas tik su Sąjungos įnašu susijusiai bendro daugiamečio programavimo dokumento daliai.
2.  Priimant 12 straipsnyje nurodytus bendro daugiamečio programavimo dokumentus deleguotasis aktas taikomas tik su Sąjungos įnašu susijusiai bendro daugiamečio programavimo dokumento daliai.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Geografinėms programoms skirtos orientacinės daugiametės programos gali būti peržiūrimos, jei to reikia veiksmingam įgyvendinimui, ypač jei yra esminių 7 straipsnyje nurodytos politikos sistemos pasikeitimų arba krizės ar pokrizinės padėties atveju.
3.  Daugiametės geografinės ir teminės programos baigia galioti ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d. Komisija iki 2025 m. birželio 30 d. patvirtina naujas daugiametes programas, remdamasi 32 straipsnyje nurodyto laikotarpio vidurio vertinimo rezultatais, nustatytais faktais ir išvadomis.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis
4.  Teminėms programoms skirtos orientacinės daugiametės programos gali būti peržiūrimos, jei to reikia veiksmingam įgyvendinimui, ypač jei yra esminių 7 straipsnyje nurodytos politikos sistemos pasikeitimų.
4.  Daugiametės programos gali būti nežymiai pakeistos, jei to reikia siekiant jas veiksmingai taikyti, ypač jei yra esminių 7 straipsnyje nurodytos politikos sistemos pasikeitimų. Daugiametės programos nežymiai keičiamos tais atvejais, kai dėl rezervo naujiems uždaviniams ir prioritetams sutelkimo reikia pakeisti atitinkamos programos bendrąsias nuostatas.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
5.  Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pavyzdžiui, krizių ar tiesioginių grėsmių demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms arba pagrindinėms laisvėms atvejais, Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais pagal 35 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą, gali iš dalies keisti šio reglamento 12 ir 13 straipsniuose nurodytas orientacines daugiametes programas.
5.  Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pavyzdžiui, krizių ar tiesioginių grėsmių demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms arba pagrindinėms laisvėms atvejais, Komisija deleguotaisiais aktais, priimtais pagal 34a straipsnyje nurodytą skubos procedūrą, gali iš dalies keisti 12 ir 13 straipsniuose nurodytas daugiametes programas.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  6 straipsnio 3 dalyje nurodyta suma naudojama, be kita ko, siekiant:
1.  6 straipsnio 3 dalyje nurodyta suma naudojama tinkamai pagrįstais atvejais, teikiant pirmenybę šalims, kurioms labiausiai reikia paramos, visapusiškai papildant pagal šį reglamentą patvirtintus aktus ir nuosekliai jų laikantis, siekiant:
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  užtikrinti tinkamą Sąjungos atsaką nenumatytų aplinkybių atveju;
a)  užtikrinti tinkamą Sąjungos atsaką nenumatytų poreikių, kurie nepatenka į programų ir programavimo dokumentų taikymo sritį, atveju;
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  reaguoti į naujus poreikius ar uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su krize ar pokrizine padėtimi arba migracijos spaudimu prie Sąjungos ir jos kaimyninių sienų;
b)  reaguoti į naujus poreikius ar uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su gaivaline ar žmogaus sukelta krize ar pokrizine padėtimi arba migracijos reiškiniu, ypač priverstiniu perkėlimu, prie Sąjungos ar jos kaimyninių sienų ar trečiosiose šalyse;
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  skatinti naujas Sąjungos pasiūlytas ar tarptautines iniciatyvas arba prioritetus.
c)  skatinti naujas tarptautines iniciatyvas arba prioritetus arba į juos reaguoti.
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)
15a straipsnis
Paramos sustabdymas
1.  Nedarant poveikio nuostatoms dėl paramos pagal susitarimus su šalimis partnerėmis ir regionais partneriais sustabdymo, kai šalis partnerė nuolat nesilaiko demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo ir pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms principų arba branduolinės saugos standartų, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 34 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VIIa priedas, įtraukiant šalį partnerę į šalių partnerių, kurioms sustabdytas arba iš dalies sustabdytas Sąjungos paramos teikimas, sąrašą. Jeigu paramos teikimas sustabdomas iš dalies, nurodomos programos, kurioms galioja paramos sustabdymas.
2.  Jei Komisija nustato, kad paramos sustabdymą pateisinančios priežastys išnyko, jai suteikiami įgaliojimai pagal 34 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies pakeičiamas VIIa priedas, siekiant toliau teikti Sąjungos paramą.
3.  Paramos teikimo sustabdymo iš dalies atvejais Sąjungos parama visų pirma naudojama pilietinės visuomenės organizacijoms ir nevalstybiniams subjektams remti priemonėmis, kuriomis siekiama skatinti gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves ir remti demokratizacijos bei dialogo procesus šalyse partnerėse.
4.  Priimdama sprendimą Komisija deramai atsižvelgia į susijusias Europos Parlamento rezoliucijas.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
15 b straipsnis (naujas)
15b straipsnis
Konkretūs kaimynystės regionui skirti tikslai
1.  Laikantis 3 ir 4 straipsnių Sąjungos paramai kaimynystės regione pagal šį reglamentą nustatomi tokie tikslai:
a)  gerinti Sąjungos ir jos šalių partnerių politinį bendradarbiavimą ir didinti atsakomybę už Europos kaimynystės politiką;
b)  remti asociacijos susitarimų arba kitų esamų ir būsimų susitarimų ir bendrai sutartų asociacijos darbotvarkių ir partnerystės prioritetų ar lygiaverčių dokumentų įgyvendinimą;
c)  stiprinti ir tvirtinti demokratiją, valstybės kūrimą, gerą valdymą, teisinę valstybę ir žmogaus teises, taip pat skatinti veiksmingiau įgyvendinti abipusiai sutartas reformas;
d)  stabilizuoti kaimyninius regionus politiniu, ekonominiu ir saugumo požiūriu;
e)  stiprinti regioninį bendradarbiavimą, visų pirma palaikant bendradarbiavimą pagal Rytų partnerystę, vykdant Viduržemio jūros sąjungos veiklą ir visą Europos kaimynystės regioną apimantį bendradarbiavimą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
f)  skatinti pasitikėjimo stiprinimą, gerus kaimynystės santykius ir kitas priemones, padedančias užtikrinti bet kokio pobūdžio saugumą ir išvengti konfliktų bei juos išspręsti, įskaitant užsitęsusius konfliktus, teikti paramą nukentėjusiems gyventojams bei remti atstatymą, taip pat skatinti pagarbą daugiašališkumui ir tarptautinei teisei;
g)  skatinti glaudesnius Sąjungos ir šalių partnerių visuomenių partnerystės ryšius, be kita ko, didesnį judumą ir žmonių tarpusavio ryšius, visų pirma susijusius su kultūros, švietimo, profesine ir sporto veikla;
h)  intensyvinti bendradarbiavimą teisėtos ir neteisėtos migracijos srityje;
i)  siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos vidaus rinką ir tvirtesnio bendradarbiavimo sektoriuose bei įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita ko, derinant teisės aktus ir siekiant konvergencijos su Sąjungos ir kitais atitinkamais tarptautiniais standartais reglamentavimo srityje, taip pat suteikiant geresnes galimybes patekti į rinką, be kita ko, kuriant išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves, stiprinant susijusias institucijas ir investicijas;
j)  remti tvarią, integracinę ir visiems naudingą ekonominę bei socialinę plėtrą skatinant darbo vietų kūrimą ir įsidarbinimo galimybes, ypač kalbant apie jaunimą;
k)  prisidėti įgyvendinant Paryžiaus susitarimą, visų pirma stiprinant bendradarbiavimą energetinio saugumo srityje ir skatinant atsinaujinančiosios bei tvarios energijos naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumo tikslų siekimą;
l)  skatinti drauge su šalių partnerių, kurioms taikoma kaimynystės politika, kaimyninėmis šalimis įgyvendinti teminius projektus, skirtus bendriems iššūkiams, tokiems kaip migracija, energetika, saugumas ir sveikata, atremti.
(Šis naujas straipsnis turi būti įterptas prieš II skyriaus II antraštinės dalies 16 straipsnį.)
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  įsipareigojimas įgyvendinti bendrai sutartus politinės, ekonominės ir socialinės reformos tikslus ir su tuo susijusi pažanga;
b)  įsipareigojimas įgyvendinti bendrai sutartus politinės, ekonominės, aplinkos ir socialinės reformos tikslus ir su tuo susijusi pažanga;
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  įsipareigojimas kurti tvirtą ir tvarią demokratiją ir su tuo susijusi pažanga;
c)  įsipareigojimas kurti tvirtą ir tvarią demokratiją ir su tuo susijusi pažanga, įskaitant žmogaus teisių propagavimą, gerą valdymą, teisinės valstybės principo laikymąsi ir kovą su korupcija;
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  įsipareigojimas užtikrinti daugiašališkumą;
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Sąjungos parama I priede išvardytoms šalims partnerėms taikoma laikantis Finansinio reglamento 190 straipsnyje nustatyto bendro finansavimo principo.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant įgyvendinti veiklos rezultatais grindžiamą požiūrį preliminariai 10 proc. finansinio paketo, nustatyto 4 straipsnio 2 dalies a punkte, kurie yra skirti 12 straipsnyje nurodytiems šalies finansiniams asignavimams papildyti, paskirstomi I priede išvardytoms šalims partnerėms. Sprendimai dėl veiklos rezultatais grindžiamų asignavimų priimami remiantis šalių pažanga demokratijos, žmogaus teisių, teisinės valstybės, bendradarbiavimo migracijos, ekonomikos valdymo ir reformų klausimais srityse. Šalių partnerių padaryta pažanga vertinama kasmet.
1.  Siekiant taikyti veiklos rezultatais grindžiamą požiūrį ne mažiau 10 proc. finansinio paketo, nustatyto 6 straipsnio 2 dalies a punkto pirmoje įtraukoje, kurie yra skirti 12 straipsnyje nurodytiems šalies finansiniams asignavimams papildyti, paskirstomi I priede išvardytoms šalims partnerėms. Sprendimai dėl veiklos rezultatais grindžiamų asignavimų priimami remiantis šalių pažanga demokratijos, žmogaus teisių, teisinės valstybės, gero valdymo, bendradarbiavimo saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos, ekonomikos valdymo ir sutartų reformų įgyvendinimo srityse. Šalių partnerių padaryta pažanga vertinama kasmet, aktyviai dalyvaujant pilietinei visuomenei, visų pirma pasitelkiant šalių pažangos ataskaitas, kuriose, be kita ko, išdėstomos tendencijos, palyginti su ankstesniais metais.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Europos Parlamente ir Taryboje reguliariai keičiamasi nuomonėmis apie pagal šį reglamentą taikomą veiklos rezultatais grindžiamą metodą.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
2.  Veiklos rezultatais grindžiamas metodas netaikomas teikiant paramą pilietinei visuomenei, žmonių tarpusavio ryšiams, įskaitant vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, paramą su žmogaus teisėmis susijusios padėties gerinimui arba vykdant su krize susijusias rėmimo priemones. Itin smarkiai arba nuolat blogėjant padėčiai, susijusiai su demokratija, žmogaus teisėmis ar teisine valstybe, šiems veiksmams teikiama parama gali būti padidinta.
2.  Veiklos rezultatais grindžiamas metodas netaikomas teikiant paramą pilietinei visuomenei, žmonių tarpusavio ryšiams, įskaitant vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, paramą su žmogaus teisėmis susijusios padėties gerinimui arba vykdant su krize susijusias rėmimo priemones. Itin smarkiai arba nuolat blogėjant padėčiai, susijusiai su demokratija, žmogaus teisėmis ar teisine valstybe, kai tinkama, šiems veiksmams teikiama parama turi būti padidinta.
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Itin smarkiai arba nuolat blogėjant padėčiai, susijusiai su demokratija, žmogaus teisėmis ar teisine valstybe, Komisija ir EIVT persvarsto veiklos rezultatais grindžiamą paramą.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Komisija pagal 34 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant į rezultatus orientuoto požiūrio metodinę sistemą.
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas tarpvalstybinis bendradarbiavimas apima bendradarbiavimą prie gretimų sausumos sienų, tarptautinį didesnių tarpvalstybinių teritorijų bendradarbiavimą, jūrų srities bendradarbiavimą aplink jūrų baseinus, taip pat tarpregioninį bendradarbiavimą.
1.  2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas tarpvalstybinis bendradarbiavimas apima bendradarbiavimą prie gretimų sausumos ir jūrų sienų, tarptautinį didesnių tarpvalstybinių teritorijų bendradarbiavimą, jūrų srities bendradarbiavimą aplink jūrų baseinus, taip pat tarpregioninį bendradarbiavimą. Siekiama, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas būtų suderintas su esamų ir būsimų makroregioninių strategijų ir regioninės integracijos procesų tikslais.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
II antraštinės dalies III skyriaus pavadinimas
Veiksmų planai, priemonės ir įgyvendinimo metodai
Vykdymas
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija priima metinius arba daugiamečius veiksmų planus ar priemones. Priemonės gali būti atskiros priemonės, specialiosios priemonės, rėmimo priemonės arba išimtinės paramos priemonės. Veiksmų planuose ir priemonėse nurodomi siektini kiekvieno veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, biudžetas ir visos susijusios rėmimo išlaidos.
1.  Komisija priima metinius arba daugiamečius veiksmų planus ar priemones. Priemonės gali būti atskiros priemonės, specialiosios priemonės, rėmimo priemonės arba išimtinės paramos priemonės. Veiksmų planuose ir priemonėse nurodomi siektini kiekvieno veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir pagrindinė veikla, taikymo metodai, biudžetas ir visos susijusios rėmimo išlaidos.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Jeigu atsiranda nenumatytų poreikių ar aplinkybių ir kai finansavimo neįmanoma gauti iš tinkamesnių šaltinių, Komisija gali priimti specialiąsias priemones, kurios nebuvo numatytos programavimo dokumentuose.
Jeigu atsiranda nenumatytų poreikių ar aplinkybių ir kai finansavimo neįmanoma gauti iš tinkamesnių šaltinių, Komisija gali priimti specialiąsias priemones, kurios negrindžiamos programavimo dokumentais.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
3.  Metiniai ar daugiamečiai veiksmų planai ir atskiros priemonės gali būti taikomi siekiant įgyvendinti 4 straipsnio 4 dalies b ir c punktuose nurodytus greitojo reagavimo veiksmus.
3.  Metiniai ar daugiamečiai veiksmų planai ir atskiros priemonės gali būti taikomi siekiant vykdyti 4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytus greitojo reagavimo veiksmus.
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Išimtinės paramos priemonės trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių ir, jei atsiranda objektyvių ir nenumatytų kliūčių jai įgyvendinti, gali būti pratęsta du kartus po ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį daugiausia iki 30 mėnesių, su sąlyga, kad priemonės finansinė suma nepadidėja.
Išbraukta.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
Užsitęsusios krizės ir konflikto atvejais Komisija gali priimti antrą išimtinę paramos priemonę, kurios trukmė yra ne ilgesnė kaip 18 mėnesių. Tinkamai pagrįstais atvejais gali būti priimtos papildomos priemonės, jei Sąjungos veiksmų tęstinumas yra būtinas ir jo negalima užtikrinti kitomis priemonėmis.
Išbraukta.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Priemonių, kurių imamasi pagal 19 straipsnio 3 ir 4 dalis, trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių ir, jei atsiranda objektyvių ir nenumatytų kliūčių joms vykdyti, gali būti pratęstos du kartus ne ilgesniems kaip šešių mėnesių laikotarpiams, kad bendra trukmė būtų ne ilgesnė nei 30 mėnesių, su sąlyga, kad priemonės finansinė suma nepadidėja.
Užsitęsusios krizės ir konflikto atvejais Komisija gali priimti antrą išimtinę paramos priemonę, kurios trukmė yra ne ilgesnė kaip 18 mėnesių. Tinkamai pagrįstais atvejais gali būti priimtos papildomos priemonės, jei pagal šią dalį vykdomų Sąjungos veiksmų tęstinumas yra būtinas ir kitomis priemonėmis jo negalima užtikrinti.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
1.  Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas Priemonės įgyvendinimo ir jos tikslų siekimo rėmimo išlaidoms, įskaitant administracinę paramą, susijusią su tokiam įgyvendinimui reikalinga parengiamąja, tolesne, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, taip pat būstinėse patiriamoms išlaidoms ir Sąjungos delegacijų išlaidoms administracinei programos paramai, taip pat pagal šį reglamentą finansuojamoms operacijoms valdyti, įskaitant informavimo ir komunikacijos veiksmus ir institucines informacinių technologijų sistemas.
1.  Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas Priemonės vykdymo ir jos tikslų siekimo rėmimo išlaidoms, įskaitant administracinę paramą, susijusią su tokiam vykdymui reikalinga parengiamąja, tolesne, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, taip pat būstinėse patiriamoms išlaidoms ir Sąjungos delegacijų išlaidoms administracinei programos paramai, taip pat pagal šį reglamentą finansuojamoms operacijoms valdyti, įskaitant informavimo ir komunikacijos veiksmus ir institucines informacinių technologijų sistemas.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
1.  Veiksmų planai ir priemonės priimami įgyvendinimo aktais, priimamais laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
1.  Veiksmų planai ir priemonės priimami Komisijos sprendimu, laikantis Finansinio reglamento.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodyta tvarka netaikoma:
Išbraukta.
a)  veiksmų planams, atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;
b)  specialiosioms priemonėms, taip pat veiksmų planams ir priemonėms, priimtiems siekiant įgyvendinti greitojo reagavimo veiksmus, kuriems skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 20 mln. EUR;
c)  toliau nurodytiems techniniams pakeitimams, jei jie iš esmės neturi įtakos atitinkamo veiksmų plano ar priemonės tikslams:
i)  įgyvendinimo metodo pakeitimui;
ii)  lėšų perskirstymui tarp veiksmų plane nurodytų veiksmų;
iii)  veiksmų planų ir priemonių biudžeto padidinimui arba sumažinimui ne daugiau kaip 20 proc. pradinio biudžeto ir ne daugiau kaip 10 mln. EUR.
Daugiamečiams veiksmų planams ir priemonėms 2 dalies a ir b punktuose ir c punkto iii papunktyje nurodytos ribos taikomos kasmet.
Per vieną mėnesį nuo veiksmų planų ir priemonių, išskyrus išimtines paramos priemones, ir techninių pakeitimų priėmimo pagal šią dalį apie juos turi būti pranešama Europos Parlamentui ir valstybėms narėms per 35 straipsnyje nurodytą atitinkamą komitetą.
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Prieš patvirtindama arba pratęsdama išimtines paramos priemones, kurios neviršija 20 mln. EUR, Komisija praneša Tarybai apie priemonių pobūdį, tikslus ir planuojamas finansines sumas. Prieš atlikdama reikšmingus esminius jau priimtų išimtinių paramos priemonių pakeitimus Komisija apie tai praneša Tarybai. Siekdama užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą Komisija atsižvelgia į susijusį Tarybos politikos požiūrį į tokių priemonių planavimą ir tolesnį įgyvendinimą.
Siekdama užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą Komisija atsižvelgia į susijusį Tarybos ir Europos Parlamento politikos požiūrį į tokių priemonių planavimą ir tolesnį taikymą.
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Komisija tinkamai laiku informuoja Europos Parlamentą apie išimtinių paramos priemonių planavimą ir įgyvendinimą pagal šį straipsnį, įskaitant planuojamas finansines sumas, be to, Europos Parlamentą informuoja apie atliekamus esminius tokios paramos pakeitimus ar pratęsimus.
Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą apie priemonių planavimą pagal šį straipsnį, įskaitant planuojamas finansines sumas, be to, Europos Parlamentą informuoja apie atliekamus esminius tokios paramos pakeitimus ar pratęsimus. Patvirtinusi arba esmingai pakeitusi priemonę, Komisija kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo patvirtinimo arba pakeitimo pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ir pateikia patvirtintos priemonės pobūdžio ir loginio pagrindo apžvalgą, nurodo jos trukmę, biudžetą ir jos turinį, įskaitant tai, kaip ta priemone papildomai vykdomi ir planuojami kiti Sąjungos reagavimo veiksmai. Išimtinių paramos priemonių atveju, Komisija taip pat nurodo, ar ji užtikrins, ir kiek ir kaip užtikrins politikos, kuri vykdoma teikiant išimtinę paramą kaip vidutinės trukmės ir ilgalaikę paramą pagal šį reglamentą, tęstinumą.
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Prieš patvirtindama veiksmų planus ir priemones, kurie nėra pagrįsti programavimo dokumentais pagal 19 straipsnio 2 dalį, išskyrus 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus, Komisija pagal 34 straipsnį priima deleguotąjį aktą, siekdama papildyti šį reglamentą, jame nustatant konkrečius siektinus tikslus, laukiamus rezultatus, naudotinas priemones, pagrindinę veiklą ir tiems veiksmų planams bei priemonėms skiriamus preliminarius finansinius asignavimus.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis
4.  Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pavyzdžiui, krizių, įskaitant gaivalines ar žmogaus sukeltas nelaimes, ar tiesioginių grėsmių demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms arba pagrindinėms laisvėms atvejais, Komisija nedelsiant taikytinais įgyvendinimo aktais pagal 35 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą gali priimti veiksmų planus ir priemones ar vykdomų veiksmų planų ir priemonių pakeitimus.
Išbraukta.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
Pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES82 ir Tarybos direktyvą 85/337/EEB83, veiksmų lygmeniu atliekama atitinkama patikra aplinkosaugos požiūriu, be kita ko, dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės poveikio, įskaitant, kai taikoma, aplinkos požiūriu rizikingų veiksmų poveikio aplinkai vertinimą, visų pirma didelės naujos infrastruktūros atveju.
Pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES82 ir Tarybos direktyvą 85/337/EEB83, veiksmų lygmeniu atliekama atitinkama patikra žmogaus teisų, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriais, be kita ko, dėl klimato kaitos ir poveikio biologinei įvairovei, įskaitant, kai taikoma, aplinkos požiūriu rizikingų veiksmų poveikio aplinkai vertinimą, visų pirma didelės naujos infrastruktūros atveju.
__________________
__________________
82 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (kodifikuota redakcija) (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).
82 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (kodifikuota redakcija) (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).
83 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48).
83 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48).
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Papildomai turėtų būti atliekami poveikio žmogaus teisėms, poveikio lytims, socialinio poveikio ir poveikio darbo jėgai ex ante vertinimai, taip pat konfliktų analizė ir rizikos vertinimas.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Kai tinkama, įgyvendinant sektorių programas atliekamas strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Užtikrinama, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimus dalyvautų suinteresuotosios šalys ir visuomenė galėtų susipažinti su tokių vertinimų rezultatais.
Kai tinkama, vykdant sektorių programas atliekamas poveikio žmogaus teisėms, socialinio poveikio ir strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Užtikrinama, kad atliekant šiuos vertinimus dalyvautų suinteresuotosios šalys ir visuomenė galėtų susipažinti su tokių vertinimų rezultatais.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)
21a straipsnis
Europos Parlamento pagalbos programos
Komisija palaiko dialogą su Europos Parlamentu ir atsižvelgia į Europos Parlamento nuomones srityse, kuriose pastarasis įgyvendina savo paramos programas, pvz., gebėjimų stiprinimo arba rinkimų stebėjimo programas.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 7 dalies c punktas
c)  skiriant įnašus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės kūrimo ir administravimo išlaidoms padengti;
c)  skiriant įnašus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės kūrimo ir administravimo išlaidoms padengti, įskaitant paramą plataus masto dalyvavimui, įsteigiant nepriklausomą trečiosios šalies PVO organą, kuris vertintų ir stebėtų viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės struktūras;
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pavadinimas
ES finansavimo formos ir įgyvendinimo metodai
Sąjungos finansavimo formos ir taikymo metodai
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
2.  Dirbdama su šalių partnerių suinteresuotosiomis šalimis Komisija, nustatydama finansavimo sąlygas, įnašo rūšį, sutarčių skyrimo sąlygas ir dotacijų valdymo administracines nuostatas, atsižvelgia į šių suinteresuotųjų šalių ypatumus, įskaitant jų poreikius ir susijusias aplinkybes, siekdama aprėpti kuo įvairesnes suinteresuotąsias šalis ir kuo geriau tenkinti jų poreikius. Skatinama taikyti specialias sąlygas pagal Finansinį reglamentą, pvz., partnerystės susitarimus, leidimus teikti finansinę paramą trečiosioms šalims, tiesioginį sutarčių skyrimą ar kvietimus teikti pasiūlymus ribojant tinkamumo kriterijus, arba fiksuotąsias sumas, vieneto įkainius ir finansavimą taikant fiksuotąją normą, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip numatyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje.
2.  Dirbdama su šalių partnerių suinteresuotosiomis šalimis Komisija, nustatydama finansavimo sąlygas, įnašo rūšį, sutarčių skyrimo sąlygas ir dotacijų valdymo administracines nuostatas, atsižvelgia į šių suinteresuotųjų šalių ypatumus, įskaitant jų poreikius ir susijusias aplinkybes, siekdama aprėpti kuo įvairesnes suinteresuotąsias šalis ir kuo geriau tenkinti jų poreikius. Atliekant tokį vertinimą atsižvelgiama į sąlygas, kurių reikia visų suinteresuotųjų subjektų, visų pirma, vietos pilietinės visuomenės prasmingam dalyvavimui ir įsitraukimui užtikrinti. Skatinama taikyti specialias sąlygas pagal Finansinį reglamentą, pvz., partnerystės susitarimus, leidimus teikti finansinę paramą trečiosioms šalims, tiesioginį sutarčių skyrimą ar kvietimus teikti pasiūlymus ribojant tinkamumo kriterijus, arba fiksuotąsias sumas, vieneto įkainius ir finansavimą taikant fiksuotąją normą, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip numatyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje. Tomis įvairiomis sąlygomis užtikrinamas skaidrumas, atsekamumas ir inovacijos. Turi būti skatinamas vietos ir tarptautinių NVO bendradarbiavimas siekiant stiprinti vietos pilietinės visuomenės gebėjimus, kad ji galėtų visapusiškai dalyvauti plėtros programose.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  kai tinkama ir kai nereikia bendro finansavimo, mažos vertės dotacijoms žmogaus teisių gynėjams skubiems apsaugos veiksmams finansuoti;
a)  kai tinkama ir kai nereikia bendro finansavimo, mažos vertės dotacijoms žmogaus teisių gynėjams ir žmogaus teisių gynėjų, kuriems gresia pavojus, apsaugos mechanizmams, kad būtų galima finansuoti skubius apsaugos veiksmus, taip pat taikinimo tarpininkams ir kitiems pilietinės visuomenės subjektams, dalyvaujantiems su krizėmis ir ginkluotais konfliktais susijusiame dialoge ir prisidedančius prie susitaikymo ir taikos kūrimo, finansuoti;
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  kai tinkama ir kai nereikia bendro finansavimo, dotacijoms, skirtoms veiksmams finansuoti sudėtingiausiomis sąlygomis, kai skelbti kvietimą teikti paraiškas būtų netikslinga, įskaitant aplinkybes, kai labai trūksta pagrindinių teisių, kai kyla didžiausias pavojus žmogiškajam saugumui arba kai žmogaus teisių organizacijos ir gynėjai veikia pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Tokios dotacijos neviršija 1 000 000 mln. EUR, jų trukmė negali būti ilgesnė kaip 18 mėnesių, o iškilus objektyvioms ir nenumatytoms jų įgyvendinimo kliūtims, ši trukmė gali būti pratęsta dar 12 mėnesių;
b)  kai tinkama ir kai nereikia bendro finansavimo, dotacijoms, skirtoms veiksmams finansuoti sudėtingiausiomis sąlygomis, kai skelbti kvietimą teikti paraiškas būtų netikslinga, įskaitant aplinkybes, kai labai trūksta pagrindinių teisių, kyla grėsmė demokratinėms institucijoms, gilėja krizė, vyksta ginkluotas konfliktas, kai kyla didžiausias pavojus žmogiškajam saugumui arba kai žmogaus teisių organizacijos ir gynėjai, taikinimo tarpininkai bei kiti pilietinės visuomenės subjektai, dalyvaujantys su krizėmis ir ginkluotais konfliktais susijusiame dialoge, prisidedantys prie susitaikymo ir taikos kūrimo, veikia pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Tokios dotacijos neviršija 1 000 000 mln. EUR, jų trukmė negali būti ilgesnė kaip 18 mėnesių, o iškilus objektyvioms ir nenumatytoms jų taikymo kliūtims, ši trukmė gali būti pratęsta dar 12 mėnesių;
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  dotacijoms JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui ir pasauliniam tinklui, Europos tarpuniversitetiniam žmogaus teisių ir demokratizacijos centrui, kuris organizuoja Europos magistrantūros studijas žmogaus teisių ir demokratizacijos srityje, ir su juo susijusiam universitetų, kurie organizuoja žmogaus teisių srities pouniversitetines studijas, tinklui, įskaitant stipendijas trečiųjų valstybių studentams ir žmogaus teisių gynėjams.
c)  dotacijoms JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui ir pasauliniam tinklui, Europos tarpuniversitetiniam žmogaus teisių ir demokratizacijos centrui, kuris organizuoja Europos magistrantūros studijas žmogaus teisių ir demokratizacijos srityje, ir su juo susijusiam universitetų, kurie organizuoja žmogaus teisių srities pouniversitetines studijas, tinklui, įskaitant stipendijas trečiųjų valstybių studentams, mokslininkams, mokytojams ir žmogaus teisių gynėjams.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)   mažiems projektams, kaip apibūdinta 23a (naujame) straipsnyje.
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
1 dalies c punkte nurodyta parama biudžetui, be kita ko, pagal sektorių reformos vykdymo sutartis, grindžiama šalių atsakomybe, tarpusavio atskaitomybe ir bendrais įsipareigojimais, susijusiais su visuotinėmis vertybėmis, demokratija, žmogaus teisėmis ir teisinės valstybės principu, ir ja siekiama stiprinti Sąjungos ir šalių partnerių partnerystę. Ji apima aktyvesnį dialogą politikos klausimais, gebėjimų stiprinimą ir geresnį valdymą ir papildo partnerių pastangas surinkti daugiau lėšų ir jas geriau panaudoti tvariam ir integraciniam ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir skurdo panaikinimui remti.
1 dalies c punkte nurodyta parama biudžetui, be kita ko, pagal sektorių reformos vykdymo sutartis, grindžiama šalių atsakomybe, tarpusavio atskaitomybe ir bendrais įsipareigojimais, susijusiais su visuotinėmis vertybėmis, demokratija, žmogaus teisėmis, lyčių lygybe, socialine įtrauktimi bei žmogaus socialine raida ir teisinės valstybės principu, ir ja siekiama stiprinti Sąjungos ir šalių partnerių partnerystę. Ji apima aktyvesnį dialogą politikos klausimais, gebėjimų stiprinimą ir geresnį valdymą ir papildo partnerių pastangas surinkti daugiau lėšų ir jas geriau panaudoti tvariai, įtraukiai ir visiems naudingai visuomenės bei ekonomikos plėtrai, deramo darbo vietų kūrimui, ypač daug dėmesio skiriant jaunimui, nelygybės mažinimui ir skurdo panaikinimui remti, tinkamai atsižvelgiant į vietos ekonomiką, aplinkos apsaugos ir socialines teises.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Visi sprendimai dėl paramos biudžetui teikimo grindžiami Sąjungos sutarta paramos biudžetui politika, aiškiais tinkamumo kriterijais ir atidžiu rizikos bei naudos vertinimu.
Visi sprendimai dėl paramos biudžetui teikimo grindžiami Sąjungos sutarta paramos biudžetui politika, aiškiais tinkamumo kriterijais ir atidžiu rizikos bei naudos vertinimu. Vienas iš pagrindinių tokį sprendimą lemiančių veiksnių yra šalių partnerių įsipareigojimo, rezultatų ir pažangos vertinimas demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse.
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Teikdama paramą biudžetui pagal Finansinio reglamento 236 straipsnį, Komisija aiškiai apibrėžia paramos biudžetui naudojimo sąlygų kriterijus, įskaitant reformų pažangą ir skaidrumą, ir stebi, kaip jų laikomasi, taip pat remia parlamentinės kontrolės ir nacionalinių audito gebėjimų plėtojimą, didina skaidrumą ir galimybes visuomenei susipažinti su informacija.
Teikdama paramą biudžetui pagal Finansinio reglamento 236 straipsnį, Komisija aiškiai apibrėžia paramos biudžetui naudojimo sąlygų kriterijus, įskaitant reformų pažangą ir skaidrumą, ir stebi, kaip jų laikomasi, taip pat remia parlamentinės kontrolės ir nacionalinių audito gebėjimų plėtojimą, PVO dalyvavimą vykdant stebėseną ir didesnį skaidrumą ir galimybes visuomenei susipažinti su informacija, taip pat tvirtų viešųjų pirkimų sistemų, kuriomis remiama vietos ekonomikos plėtra ir vietos verslo įmonės, kūrimą.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalis
7.  Tos finansinės priemonės gali būti suskirstytos į priemones įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo tikslais.
7.  Tos finansinės priemonės gali būti suskirstytos į priemones taikymo ir ataskaitų teikimo tikslais.
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.   Komisija ir EIVT nepradeda vykdyti naujų ar atnaujintų operacijų su subjektais, registruotais ar įsisteigusiais šalyse arba teritorijose, kurios pagal atitinkamą Sąjungos politiką apibrėžiamos kaip nebendradarbiaujančios šalys ir teritorijos, arba kurios, kaip nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalį, yra didelės rizikos trečiosios valstybės, arba kurios faktiškai nesilaiko Sąjungos ar tarptautiniu mastu sutartų mokesčių standartų dėl skaidrumo ir keitimosi informacija.
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)
23a straipsnis
Mažų projektų fondai
1.  Finansavimas pagal šį reglamentą gali būti teikiamas mažų projektų fondams siekiant išrinkti ir įgyvendinti riboto finansinio dydžio projektus.
2.  Mažų projektų fondo paramos gavėjos yra pilietinės visuomenės organizacijos.
3.  Galutiniai mažų projektų fondo lėšų gavėjai gauna paramą pagal šį reglamentą per fondo paramos gavėją ir įgyvendina mažus projektus (toliau – mažas projektas) per tą mažų projektų fondą.
4.  Kai viešasis įnašas mažam projektui neviršija 50 000 EUR, jis skiriamas vieneto įkainiais ar fiksuotosiomis sumomis arba apima finansavimą taikant fiksuotąsias normas.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalys narės, kai sutartys įgyvendinamos mažiausiai išsivysčiusioje šalyje arba labai įsiskolinusioje neturtingoje šalyje, įtrauktoje į oficialios paramos vystymuisi gavėjų sąrašą.
f)  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalys narės, kai sutartys taikomos mažiausiai išsivysčiusioje šalyje arba labai įsiskolinusioje neturtingoje šalyje, įtrauktoje į oficialios paramos vystymuisi gavėjų sąrašą.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis
5.  Vykdant veiksmus, kuriuos bendrai finansuoja subjektas arba kurie įgyvendinami tiesioginio ar netiesioginio valdymo būdu su subjektais, nurodytais Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkto ii–viii papunkčiuose, taip pat taikomos tų subjektų tinkamumo taisyklės.
5.  Vykdant veiksmus, kuriuos bendrai finansuoja subjektas arba kurie taikomi tiesioginio ar netiesioginio valdymo būdu su subjektais, nurodytais Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkto ii–viii papunkčiuose, taip pat taikomos tų subjektų tinkamumo taisyklės.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 9 dalis
9.  Šiame straipsnyje nustatytų tinkamumo taisyklių taikymas gali būti ribojamas atsižvelgiant į pareiškėjų pilietybę, geografinę padėtį ar pobūdį, kai tokie apribojimai yra reikalingi atsižvelgiant į veiksmo specifiką ir tikslus ir kai jie būtini veiksmingam jo įvykdymui.
9.  Šiame straipsnyje nustatytų tinkamumo taisyklių taikymas gali būti ribojamas atsižvelgiant į pareiškėjų pilietybę, geografinę padėtį ar pobūdį, kai tokie apribojimai yra reikalingi atsižvelgiant į veiksmo specifiką ir tikslus ir kai jie būtini veiksmingam jo taikymui. Tarptautinėms organizacijoms apribojimai dėl pilietybės netaikomi.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 11 dalis
11.  Kai Finansiniame reglamente numatyta sutartį skirti remiantis vieninteliu pasiūlymu, siekiant skatinti vietos pajėgumus, rinkas ir pirkimus pirmenybė teikiama vietos ir regiono rangovams. Visais kitais atvejais vietos ir regiono rangovų dalyvavimas skatinamas pagal atitinkamas to reglamento nuostatas.
11.  Kai Finansiniame reglamente numatyta sutartį skirti remiantis vieninteliu pasiūlymu, siekiant skatinti vietos pajėgumus, rinkas ir pirkimus pirmenybė teikiama vietos ir regiono rangovams, atsižvelgiant į tai, ar jie pasiekę gerų rezultatų, susijusių su aplinkos tvarumu ir sąžininga prekyba. Visais kitais atvejais vietos ir regiono rangovų dalyvavimas skatinamas pagal atitinkamas to reglamento nuostatas. Visais atvejais taikomi tvarumo ir išsamaus patikrinimo kriterijai.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 12 a dalis (nauja)
12a.   Pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę neremiami veiksmai, kurie, kaip nustatyta atlikus 21 straipsnyje nurodytą aplinkosaugos patikrą, kenkia aplinkai arba klimatui. Asignavimai turi visiškai atitikti Paryžiaus susitarimą, ir apskritai išorės veiksmams skiriamu Europos finansavimu turi būti padedama pasiekti Paryžiaus susitarimo ilgalaikius tikslus. Pagal šią priemonę visų pirma neremiami:
a)  veiksmai, nesuderinami su šalių paramos gavėjų nacionaliniu lygmeniu nustatytais įpareigojančiais veiksmais pagal Paryžiaus susitarimą;
b)  investicijos į iškastinio kuro pramonės pradinę, vidurinę ir galutinę grandis.
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie perkeltus įsipareigojimų asignavimus pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 6 dalį.
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie automatiškai perkeltus asignavimus, įskaitant susijusias sumas, pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 6 dalį.
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Iš 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto finansinio paketo finansuojamas „Europos darnaus vystymosi fondas +“ (EDVF+) ir Išorės veiksmų garantija.
„Europos darnaus vystymosi fondas +“ (EDVF+) ir Išorės veiksmų garantija finansuojami naudojant finansinį paketą, skirtą geografinėms programoms, nurodytoms 6 straipsnio 2 dalies a punkte, užtikrinant, kad šiuo finansavimu netrukdoma kitiems veiksmams, remiamiems pagal geografines programas.
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
EDVF+, kuris yra laikomas integruotu finansiniu paketu, užtikrinančiu finansinį pajėgumą, ir kuris yra grindžiamas 23 straipsnio 1 dalies a, e, f ir g punktuose nustatytais įgyvendinimo metodais, tikslas – remti investicijas ir didinti galimybes gauti finansavimą skatinant tvarų ir įtraukų ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, pagal atitinkamus orientacinius programavimo dokumentus ypatingą dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, tvariam ir integraciniam augimui, deramo darbo vietų kūrimui, ekonominėms galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, socialiniam ir ekonominiam sektoriams, labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir ekonominių pagrindinių neteisėtos migracijos priežasčių šalinimui. Ypatingas dėmesys skiriamas šalims, kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims.
EDVF+, kuris yra laikomas integruotu finansiniu paketu, užtikrinančiu finansinį pajėgumą dotacijų, garantijų ir kitų finansinių priemonių forma, kaip nustatyta 23 straipsnio 1 dalyje, tikslas – remti investicijas ir didinti galimybes gauti finansavimą, tuo pačiu metu kuo labiau didinant papildomumą, užtikrinant novatoriškus produktus ir pritraukiant privačiojo sektoriaus lėšas, skatinant tvarų ir įtraukų ekonominį, aplinkos apsaugos ir socialinį vystymąsi, industrializaciją ir stabilią investicijų aplinką, siekiant skatinti šalių partnerių socialinį ir ekonominį bei aplinkos atsparumą, pagal atitinkamus orientacinius programavimo dokumentus ypatingą dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, tvariam ir integraciniam augimui, prisitaikymui prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimui, aplinkos apsaugai ir valdymui, deramo darbo vietų kūrimui laikantis atitinkamų TDO standartų, visų pirma pažeidžiamų asmenų grupėms, įskaitant moteris ir jaunimą, ekonominėms galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, socialiniam ir ekonominiam sektoriams, daug dėmesio skiriant socialinėms įmonėms ir kooperatyvams, atsižvelgiant į jų potencialą mažinti skurdą, nelygybę, užtikrinti žmogaus teises ir pragyvenimo šaltinius, paramai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir ekonominių pagrindinių neteisėtos migracijos ir priverstinio perkėlimo priežasčių šalinimui ir pagalbai siekiant tvariai reintegruoti į kilmės šalis grįžusius migrantus. 45 % finansavimo turi būti skiriama investicijoms, kuriomis remiami klimato politikos tikslai, aplinkos valdymas ir jos apsauga, biologinė įvairovė ir kova su dykumėjimu, o 30 % viso šio finansinio paketo lėšų turi būti skiriama klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos. Ypatingas dėmesys ir papildoma parama institucinių gebėjimų stiprinimui, ekonomikos valdymui bei techninė parama skiriami šalims, kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims. Išorės veiksmų garantija naudojama papildant valstybės investicijas į pagrindines viešąsias paslaugas, kurios ir toliau yra valstybės atsakomybė.
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis
3.  Pagal Išorės veiksmų garantiją Sąjunga operacijoms, pasirašytoms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., gali užtikrinti iki 60 000 000 000 EUR.
3.  Pagal Išorės veiksmų garantiją Sąjunga operacijoms, pasirašytoms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., gali užtikrinti iki 60 000 000 000 EUR. Ši viršutinė riba peržiūrima rengiant laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą pagal 32 straipsnį.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
4.  Atidėjinių norma – nuo 9 iki 50 proc., nelygu operacijų rūšis.
4.  Atidėjinių norma – nuo 9 iki 50 proc., nelygu operacijų rūšis. Ne didesnė negu 10 mlrd. EUR suma bus atidėta iš Sąjungos biudžeto pagal specialią biudžeto eilutę vykdant metinę biudžeto procedūrą arba biudžeto perkėlimą. Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši didžiausia suma.
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
Atidėjinių normos peržiūrimos kas trejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios datos, nustatytos 40 straipsnyje. Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies papildomos arba iš dalies keičiamos šios normos.
Atidėjinių normos peržiūrimos kas dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios datos, nustatytos 40 straipsnyje. Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies papildomos arba iš dalies keičiamos šios normos ir susijusios lėšų sumos.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalis
6.  Pagal EDVF+ ir Išorės veiksmų garantiją gali būti remiamos finansavimo ir investavimo operacijos šalyse partnerėse 4 straipsnio 2 dalyje nurodytose geografinėse teritorijose. Išorės veiksmų garantijos atidėjiniai finansuojami iš 6 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų atitinkamų geografinių programų biudžeto ir pervedami į bendrą atidėjinių fondą. Pagal EDVF+ ir Išorės veiksmų garantiją taip pat gali būti remiamos operacijos PNPP III reglamento I priede išvardytose paramos gavėjose. Šių operacijų finansavimas iš EDVF+ ir Išorės veiksmų garantijos atidėjinių finansavimas skiriami pagal PNPP reglamentą. Išorės veiksmų garantijos atidėjiniai EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nurodytoms paskoloms, skirtoms trečiosioms valstybėms, finansuojami pagal EBSP reglamentą.
6.  Pagal EDVF+ ir Išorės veiksmų garantiją gali būti remiamos finansavimo ir investavimo operacijos šalyse partnerėse 4 straipsnio 2 dalyje nurodytose geografinėse teritorijose. Išorės veiksmų garantijos atidėjiniai finansuojami iš 6 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų atitinkamų geografinių programų biudžeto ir pervedami į bendrą atidėjinių fondą. EDVF+ operacijų geografinis pasiskirstymas, kiek tai įmanoma, taip pat atspindi santykinį įvairiems regionams skirtų finansinių asignavimų dydį, kaip nurodyta 6 straipsnio 2 dalies a punkte. Pagal EDVF+ ir Išorės veiksmų garantiją taip pat gali būti remiamos operacijos PNPP III reglamento I priede išvardytose paramos gavėjose. Šių operacijų finansavimas iš EDVF+ ir Išorės veiksmų garantijos atidėjinių finansavimas skiriami pagal PNPP reglamentą. Išorės veiksmų garantijos atidėjiniai EBSP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nurodytoms paskoloms, skirtoms trečiosioms valstybėms, finansuojami pagal EBSP reglamentą.
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)
26a straipsnis
EDVF+ tikslai
1.  EDVF+ operacijomis, kurios yra tinkamos remti pagal Išorės veiksmų garantiją, toliau nurodytose prioritetinėse srityse padedama:
a)  teikti finansavimą ir paramą privačiojo, kooperatinio ir socialinių įmonių sektoriaus plėtrai ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi, turint mintyje jo ekonominį, socialinį ir su aplinka susijusį aspektus, ypatingą dėmesį skiriant skurdo panaikinimui ir, kai tinka, prie Europos kaimynystės politikos ir Reglamento (ES) .../... [PNPP III] 3 straipsnyje nustatytų tikslų;
b)  spręsti kliūčių privačioms investicijoms problemą, visų pirma užtikrinant investicijų teisinį saugumą;
c)  pritraukti privačiojo sektoriaus finansavimą, ypač daug dėmesio skiriant labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
d)  stiprinti socialinius ir ekonomikos sektorius bei sritis ir susijusią viešąją ir privačią infrastruktūrą, tvarias jungtis ir tvarią gamybą, siekiant tikslo skatinti įtraukų ir tvarų socialinį bei ekonominį vystymąsi, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir tausojama aplinka;
e)  prisidėti prie veiksmų klimato kaitos srityje, aplinkos apsaugos ir valdymo;
f)  skatinant darnų vystymąsi, padėti šalinti konkrečias pagrindines migracijos, įskaitant neteisėtą migraciją ir prievartinį perkėlimą, priežastis ir prisidėti prie saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos bei judumo.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
1.  Finansavimo ir investavimo operacijos, kurios atitinka reikalavimus paramai gauti pagal Išorės veiksmų garantiją, turi būti nuoseklios ir suderintos su įvairių sričių Sąjungos politika, taip pat su šalių partnerių strategijomis ir politika. Jomis visų pirma remiami šio reglamento ir atitinkamų orientacinių programavimo dokumentų tikslai, bendrieji principai ir politikos sistema, tinkamai atsižvelgiant į V priede nustatytas prioritetines sritis.
1.  Finansavimo ir investavimo operacijos, kurios atitinka reikalavimus paramai gauti pagal Išorės veiksmų garantiją, turi būti nuoseklios ir suderintos su įvairių sričių Sąjungos politika, visų pirma su jos vystymosi politika ir Europos kaimynystės politika, taip pat su šalių partnerių strategijomis ir politika ir padėti spręsti vietos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo veiklos problemas ir dėl jų neturi būti sudaroma nesąžininga konkurencija su vietos ekonomikos subjektais. Jomis visų pirma remiami šio reglamento ir atitinkamų orientacinių programavimo dokumentų tikslai, bendrieji principai ir politikos sistema, tinkamai atsižvelgiant į 26a straipsnyje nurodytas ir V priede išsamiau aprašytas prioritetines sritis.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Išorės veiksmų garantija suteikiama su sąlyga, kad Komisija Sąjungos vardu ir reikalavimus atitinkanti garantijos šalis sudaro atitinkamus EDVF garantijos susitarimus.
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Pagal Išorės veiksmų garantiją remiamos finansavimo ir investavimo operacijos, kurios atitinka Finansinio reglamento 209 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nustatytas sąlygas ir kurios:
2.  Pagal Išorės veiksmų garantiją remiamos finansavimo ir investavimo operacijos, kuriomis sprendžiamos rinkos nepakankamumo ar neoptimalios investavimo aplinkos problemos. Operacijos taip pat atitinka Finansinio reglamento 209 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nustatytas sąlygas ir jos:
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies -a a punktas (naujas)
-aa)   užtikrina finansinį ir vystymuisi naudingą papildomumą;
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies -a b punktas (naujas)
-ab)   vykdomos atlikus viešai skelbiamus ir įtraukius poveikio žmogaus teisėms, socialinio poveikio, poveikio darbo jėgai ir aplinkai ex ante vertinimus, kuriais nustatomi ir aptariami rizikos veiksniai tose srityse, deramai atsižvelgiant į bendruomenių, kurioms turi poveikį su žeme susijusios investicijos, laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto sutikimo principą;
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  yra techniškai perspektyvios ir aplinkos bei socialiniu požiūriu tvarios.
c)  yra techniškai perspektyvios ir aplinkos bei ekonominiu ir socialiniu požiūriais tvarios.
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  yra skirtos sektoriams ir numatytos problemoms spręsti, kai esama aiškių rinkos ar institucinių trūkumų, varžančių privačiojo sektoriaus finansavimą;
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
cb)  yra suplanuotos taip, kad būtų skatinama rinkos plėtra ir privačiojo sektoriaus ištekliai būtų nukreipiami investicijų deficitui panaikinti;
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)
cc)  yra visų pirma skirtos projektams, susijusiems su didesne rizika, nei privatūs skolintojai būtų pasirengę prisiimti, kalbant tik apie komercinį pagrindą;
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c d punktas (naujas)
cd)  neiškreipia šalių ir regionų partnerių rinkų;
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c e punktas (naujas)
ce)  kai įmanoma, maksimaliai sutelkia vietos privačiojo sektoriaus kapitalą;
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c f punktas (naujas)
cf)  užtikrina, kad bus paisoma vystymosi veiksmingumo principų, nustatytų Busano partneryste dėl veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo ir pakartotinai patvirtintų 2016 m. Nairobyje, įskaitant atsakomybės, dėmesio rezultatams, skaidrumo ir tarpusavio atskaitomybės principus, ir nesąlygotosios pagalbos tikslo;
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c g punktas (naujas)
cg)  yra suplanuotos taip, kad atitiktų EBPO Paramos vystymuisi komiteto (DAC) nustatytus oficialios paramos vystymuisi (OPV) kriterijus, atsižvelgiant į privačiojo sektoriaus vystymosi ypatumus, išskyrus operacijas pramoninėse šalyse, kurioms netaikoma OPV;
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c h punktas (naujas)
ch)  yra įgyvendinamos visapusiškai laikantis tarptautinės žmogaus teisių teisės, tarptautiniu lygmeniu sutartų gairių, principų ir konvencijų, be kita ko, atsakingo investavimo principų, JT pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų, EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms, JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) atsakingo investavimo į žemės ūkį ir maisto sistemas principų ir Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir standartų, JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Mastrichto principų dėl valstybių ekstrateritorialių įsipareigojimų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių srityje ir FAO neprivalomų atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairių siekiant užtikrinti nacionalinį aprūpinimą maistu;
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis
4.  Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys Išorės veiksmų garantijos tikslais yra nurodytos Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalyje, įskaitant trečiųjų valstybių, kurios prisideda prie Išorės veiksmų garantijos, šalis su sąlyga, kad Komisija jas patvirtintų pagal šio reglamento 28 straipsnį. Be to, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 62 straipsnio 2 dalies c punkto, reikalavimus pasinaudoti garantija atitinka įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės arba trečiosios valstybės, kuri prisidėjo prie Išorės veiksmų garantijos pagal 28 straipsnį, privatinė teisė ir kurios tinkamai užtikrina finansinį pajėgumą.
4.  Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys Išorės veiksmų garantijos tikslais yra nurodytos Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalyje, įskaitant trečiųjų valstybių, kurios prisideda prie Išorės veiksmų garantijos, šalis su sąlyga, kad Komisija jas patvirtintų pagal šio reglamento 28 straipsnį ir strateginė valdyba pateiktų nuomonę. Be to, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 62 straipsnio 2 dalies c punkto, reikalavimus pasinaudoti garantija atitinka įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės arba trečiosios valstybės, kuri prisidėjo prie Išorės veiksmų garantijos pagal 28 straipsnį, privatinė teisė ir kurios tinkamai užtikrina finansinį pajėgumą.
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Europos investicijų banko grupė, be kita ko:
a)  dalyvauja kartu su kitomis Europos finansų institucijomis EDVF+ rizikos valdymo veikloje, tinkamai atsižvelgdama į būtinybę išvengti galimo interesų konflikto;
b)  išimtinai įgyvendina dalį investicijos linijos, apimančios valstybės paskolas, teikiamas panaudojant bent 1 000 000 000 EUR iš geografinių programų finansinių paketų, laikantis šios antraštinės dalies 1 ir 3 skyriuose numatytų procedūrų;
c)  yra reikalavimus atitinkanti šalis vykdant įgyvendinimo veiklą pagal kitas investicijų linijas.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys laikosi Finansinio reglamento 62 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytų taisyklių ir sąlygų. Atrenkant įstaigas, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės arba trečiosios valstybės, kuri prisidėjo prie Išorės veiksmų garantijos pagal šio reglamento 28 straipsnį, privatinė teisė, pirmenybė teikiama toms įstaigoms, kurios atskleidžia informaciją, susijusią su aplinkos, socialiniais ir įmonių valdymo kriterijais.
Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys laikosi Finansinio reglamento 62 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytų taisyklių ir sąlygų. Atrenkant įstaigas, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės arba trečiosios valstybės, kuri prisidėjo prie Išorės veiksmų garantijos pagal šio reglamento 28 straipsnį, privatinė teisė, pirmenybė teikiama toms įstaigoms, kurios atskleidžia informaciją, susijusią su aplinkos, socialiniais, mokesčių ir įmonių valdymo kriterijais.
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
Komisija užtikrina sąžiningas sąlygas visoms reikalavimus atitinkančios garantijos šalims ir pasirūpina, kad visu EDVF+ įgyvendinimo laikotarpiu būtų išvengta interesų konfliktų. Siekdama užtikrinti papildomumą Komisija gali prašyti, kad reikalavimus atitinkančios garantijos šalys pateiktų visą svarbią informaciją apie jų operacijas, nesusijusias su EDVF+.
Komisija užtikrina sąžiningas sąlygas ir vienodas galimybes gauti finansavimą visoms reikalavimus atitinkančios garantijos šalims ir pasirūpina, kad visu EDVF+ taikymo laikotarpiu būtų išvengta interesų konfliktų. Siekdama užtikrinti papildomumą Komisija gali prašyti, kad reikalavimus atitinkančios garantijos šalys pateiktų visą svarbią informaciją apie jų operacijas, nesusijusias su EDVF+.
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pakviesti reikalavimus atitinkančias garantijos šalis, PVO ir vietos bendruomenes pasikeisti nuomonėmis dėl finansavimo ir investavimo operacijų pagal šį reglamentą.
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies d a punktas (naujas)
da)   sąžiningų ir atvirų viešųjų pirkimų procedūrų principus.
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis
7.  Komisija regionams ir (arba) konkrečioms šalims partnerėms, konkretiems sektoriams, konkretiems projektams ir (arba) tam tikrų kategorijų galutiniams paramos gavėjams nustato pagal šį reglamentą finansuotinas investicijų linijas, kurioms skirta nustatyto dydžio suma būtų įtraukta į Išorės veiksmų garantiją. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia informaciją apie investicijų linijų atitiktį šiam straipsniui ir išsamius jų finansavimo prioritetus. Visi prašymai suteikti finansinę paramą pagal investicijų liniją teikiami Komisijai.
Išbraukta.
Investicijų linijų pasirinkimas yra tinkamai grindžiamas rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos analize. Tokią analizę atlieka Komisija, bendradarbiaudama su potencialiomis reikalavimus atitinkančiomis garantijos šalimis ir suinteresuotosiomis šalimis.
Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys gali nustatyti 3 dalyje nurodytas priemones pagal investicijų liniją ar atskirą projektą, kurį administruoja reikalavimus atitinkanti garantijos šalis. Priemonės gali būti skirtos šalių partnerių, įskaitant šalis, kuriose padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, arba šalis, kurioms kyla sunkumų, susijusių su atkūrimu ir atsigavimu po konflikto, naudai, tų šalių partnerių institucijų, įskaitant jų nacionalinius viešojo ir privačiojo sektorių vietos bankus ir finansų įstaigas, naudai, taip pat tų šalių partnerių privačiojo sektoriaus subjektų naudai.
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 8 dalis
8.  Komisija vertina Išorės veiksmų garantija remiamas operacijas atsižvelgdama į 2 ir 3 dalyse nustatytus tinkamumo kriterijus ir, kai įmanoma, remiasi galiojančiomis reikalavimus atitinkančių garantijos šalių rezultatų vertinimo sistemomis. Komisija kasmet skelbia savo atlikto kiekvienos investicijų linijos vertinimo rezultatus.
8.  Komisija vertina Išorės veiksmų garantija remiamas operacijas atsižvelgdama į 2 ir 3 dalyse nustatytus tinkamumo kriterijus. Komisija parengia projektų atrankos pagalbinių rodiklių suvestinę. Įgyvendinimo partneriai pildo šią suvestinę dėl visų EDVF+ operacijų. Komisija įvertina visas minėta garantija remiamas operacijas pagal tinkamumo kriterijus, išvardytus 27 straipsnyje, ir, naudodamasi rodiklių suvestine, atlieka nepriklausomą kokybės patikrinimą, kurio metu patikrina įgyvendinimo partnerių atliekamą išsamų patikrinimą ir vertinimą projektų lygmeniu. Prireikus Komisija prašo įgyvendinimo partnerių pateikti paaiškinimus ir atlikti pakeitimus. Komisija skelbia bendrą visų projektų rezultatų suvestinę po to, kai Komisija ir įgyvendinimo partneriai patvirtina šios garantijos naudojimą, taip pat kasmet skelbia savo atlikto kiekvienos investicijų linijos vertinimo rezultatus dėl visų garantijos priemonių ir atskirų projektų.
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 9 dalis
9.  Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos V priede nurodytos prioritetinės sritys ir VI priede nurodytas EDVF+ valdymas.
9.  Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos V priede nurodytos prioritetinės sritys ir investicijų linijos. Papildydama arba iš dalies keisdama pagal šį reglamentą finansuotinas investicijų linijas, kurioms skirta nustatyto dydžio suma būtų įtraukta į Išorės veiksmų garantiją, skirtas konkretiems regionams ir (arba) konkrečioms šalims partnerėms, konkretiems sektoriams arba konkretiems projektams ir (arba) tam tikrų kategorijų galutiniams paramos gavėjams, Komisija deramai atsižvelgia į strateginės valdybos pateiktas rekomendacijas ir pasikonsultuoja su operatyvinėmis valdybomis.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia informaciją apie investicijų linijų atitiktį 26 straipsnyje ir šiame straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir išsamius jų finansavimo prioritetus. Visi prašymai suteikti finansinę paramą pagal investicijų liniją teikiami Komisijai.
Investicijų linijų pasirinkimas yra tinkamai grindžiamas rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos analize. Tokią analizę atlieka Komisija, bendradarbiaudama su potencialiomis reikalavimus atitinkančiomis garantijos šalimis ir suinteresuotosiomis šalimis.
Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys gali nustatyti 3 dalyje nurodytas priemones pagal investicijų liniją ar atskirą projektą, kurį administruoja reikalavimus atitinkanti garantijos šalis. Priemonės gali būti skirtos šalių partnerių, įskaitant šalis, kuriose padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, arba šalis, kurioms kyla sunkumų, susijusių su atkūrimu ir atsigavimu po konflikto, naudai, tų šalių partnerių institucijų, įskaitant jų nacionalinius viešojo ir privačiojo sektorių vietos bankus ir finansų įstaigas, naudai, taip pat tų šalių partnerių privačiojo sektoriaus subjektų naudai. Šalyse, kuriose padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, ir kitose šalyse, kai tai pagrįsta, parama gali būti teikiama viešojo sektoriaus investicijoms, kuriomis daromas atitinkamas poveikis privačiojo sektoriaus plėtrai.
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)
27a straipsnis
EDVF+ valdymas ir struktūra
1.  EDVF+ sudaro regioninės investavimo platformos, sukurtos remiantis esamų Sąjungos išorės veiksmų lėšų derinimo priemonių darbo metodais, procedūromis ir struktūromis, kurios gali aprėpti savo lėšų derinimo operacijas ir Išorės veiksmų garantijų operacijas pagal EDVF+.
2.  Komisija yra atsakinga už bendrą EDVF+ ir Išorės veiksmų garantijos valdymą. Be to, Komisija nesiekia vykdyti bendrų banko operacijų. Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą siekdama užtikrinti aukščiausius skaidrumo ir finansinės atskaitomybės standartus.
3.  Komisijai EDVF+ valdymo klausimais pataria strateginė valdyba, išskyrus su ES plėtros politika susijusių ir pagal [PNPP III] finansuojamų operacijų atvejus, kai Komisijai pataria pagal Vakarų Balkanų investicijų programą įsteigta strateginė valdyba. Komisija taip pat glaudžiai bendradarbiauja su visomis reikalavimus atitinkančiomis garantijos šalimis Išorės veiksmų garantijos operacijų valdymo srityje. Šiuo tikslu, siekiant įvertinti riziką ir susijusią kainodarą, įsteigiama techninė darbo grupė, sudaryta iš Komisijos ir reikalavimus atitinkančių garantijos šalių ekspertų.
4.  Strateginė valdyba pataria Komisijai dėl EDVF+ išorės veiksmų garantijos investicijų strateginių gairių ir prioritetų ir prisideda prie jų suderinimo su Sąjungos išorės veiksmų, vystymosi politikos ir Europos kaimynystės politikos pagrindiniais principais ir tikslais, taip pat suderinimo su šio reglamento 3 straipsnyje nustatytais tikslais ir su 26 straipsnyje nustatytu EDVF+ tikslu. Ji taip pat padeda Komisijai nustatyti bendrus investavimo tikslus, susijusius su Išorės veiksmų garantijos naudojimu remiant EDVF+ operacijas ir stebint tinkamą ir įvairiapusę geografinę ir teminę investicijų linijų aprėptį, o ypatingas dėmesys skiriamas šalims, kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims.
5.  Strateginė valdyba taip pat padeda palaikyti bendrą koordinavimą, papildomumą ir nuoseklumą tarp regioninių investavimo platformų, tarp trijų Europos investicijų plano ramsčių, tarp Europos investicijų plano ir kitų Sąjungos pastangų migracijos srityje bei Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo, taip pat kartu su kitomis šiame reglamente numatytomis programomis, kitomis Sąjungos finansavimo priemonėmis ir patikos fondais.
6.  Strateginę valdybą sudaro Komisijos, vyriausiojo įgaliotinio, visų valstybių narių ir Europos investicijų banko atstovai. Europos Parlamentas turi stebėtojo statusą. Atitinkamais atvejais įnašų mokėtojams, reikalavimus atitinkančioms garantijos šalims, šalims partnerėms, atitinkamoms regioninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims gali būti suteiktas stebėtojo statusas. Prieš įtraukiant naujus stebėtojus konsultuojamasi su strategine valdyba. Strateginei valdybai bendrai pirmininkauja Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis.
7.  Strateginė valdyba posėdžiauja bent du kartus per metus ir, jei tai įmanoma, nuomones priima bendru sutarimu. Papildomi posėdžiai gali būti surengti bet kuriuo metu pirmininko arba trečdalio jos narių prašymu. Jei bendro sutarimo pasiekti nepavyksta, taikomos balsavimo teisės, kaip susitarta pirmame strateginės valdybos posėdyje ir išdėstyta jos darbo tvarkos taisyklėse. Tomis balsavimo teisėmis atsižvelgiama į finansavimo šaltinį. Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma sistema, susijusi su stebėtojų vaidmeniu. Strateginės valdybos posėdžių protokolai ir darbotvarkės juos priėmus skelbiami viešai.
8.  Komisija strateginei valdybai kasmet teikia EDVF+ naudojimo pažangos ataskaitą. Vakarų Balkanų investicijų programos strateginė valdyba minėtą ataskaitą papildo garantijos priemonės naudojimo plėtros regione pažangos ataskaita. Strateginė valdyba reguliariai organizuoja konsultacijas su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis dėl EDVF+ strateginės krypties ir naudojimo.
9.  Dviejų strateginių valdybų buvimas nedaro poveikio poreikiui nustatyti vieną bendrą EDVF+ rizikos valdymo sistemą.
10.  EDVF+ naudojimo laikotarpiu strateginė valdyba kuo greičiau patvirtina ir paskelbia gaires, kuriose nurodoma, kaip turi būti užtikrinta EDVF+ operacijų atitiktis tikslams ir tinkamumo kriterijams, nustatytiems 26a ir 27 straipsniuose.
11.  Strateginė valdyba savo strateginėse gairėse deramai atsižvelgia į atitinkamas Europos Parlamento rezoliucijas ir Tarybos sprendimus bei išvadas.
12.  Regioninių investavimo platformų operatyvinės valdybos padeda Komisijai taikymo lygmeniu nustatyti regioninius ir sektorių investavimo tikslus ir regionines, sektorių bei temines investicijų linijas, taip pat rengia nuomones dėl derinimo operacijų ir dėl Išorės veiksmų garantijos naudojimo EDVF+ operacijoms.
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Kitos trečiosios valstybės, kurios nėra Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiosios šalys, ir kitos trečiosios šalys įnašus gali skirti grynųjų pinigų forma, gavusios Komisijos patvirtinimą.
Kitos trečiosios valstybės, kurios nėra Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiosios šalys, ir kitos trečiosios šalys įnašus gali skirti grynųjų pinigų forma, gavusios strateginės valdybos nuomonę ir Komisijos patvirtinimą.
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa
Valstybių narių prašymu jų įnašai gali būti skirti veiksmams konkrečiuose regionuose, šalyse, sektoriuose ar esamose investicijų linijose inicijuoti.
Išbraukta.
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Reikalavimams dėl garantijos išmokėjimo įvykdyti gali būti naudojamas bet koks įnašas neatsižvelgiant į jo paskirtį.
Reikalavimams dėl garantijos išmokėjimo įvykdyti gali būti naudojamas bet koks įnašas.
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio pavadinimas
Susitarimų dėl Išorės veiksmų garantijos įgyvendinimas
Susitarimų dėl Išorės veiksmų garantijos vykdymas
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija Sąjungos vardu su reikalavimus atitinkančiomis garantijos šalimis, atrinktomis pagal 27 straipsnį, sudaro susitarimus dėl Išorės veiksmų garantijos. Susitarimai gali būti sudaromi su konsorciumais, sudarytais iš dviejų ar daugiau reikalavimus atitinkančių garantijos šalių.
1.  Komisija Sąjungos vardu su reikalavimus atitinkančiomis garantijos šalimis, atrinktomis pagal 27 straipsnį, sudaro susitarimus dėl Išorės veiksmų garantijos. Šiuose susitarimuose numatoma, kad atrinktai garantijos šaliai garantija suteikiama besąlygiškai, neatšaukiamai ir pagal pirmą pareikalavimą. Susitarimai gali būti sudaromi su konsorciumais, sudarytais iš dviejų ar daugiau reikalavimus atitinkančių garantijos šalių.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Paprašius visi susitarimai dėl Išorės veiksmų garantijos pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai, atsižvelgiant į reikalavimus dėl konfidencialios ir neskelbtinos komercinės informacijos apsaugos.
Visi susitarimai dėl Išorės veiksmų garantijos pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai, atsižvelgiant į reikalavimus dėl konfidencialios ir neskelbtinos komercinės informacijos apsaugos.
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  šio reglamento uždaviniai ir tikslas, poreikių vertinimas ir tikėtini rezultatai atsižvelgiant į įmonių socialinės atsakomybės ir atsakingo verslo skatinimą;
c)  c) šio reglamento uždaviniai ir tikslas, poreikių vertinimas ir tikėtini rezultatai atsižvelgiant į įmonių socialinės atsakomybės skatinimą ir poreikį užtikrinti atsakingą verslą ir, be kita ko, visų pirma laikantis tarptautiniu mastu sutartų rekomendacijų, principų ir teisinių priemonių, nurodytų 27 straipsnio 2 dalies ch punkte;
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  atlygis už garantiją, kuris turi atspindėti rizikos lygį, ir galimybė iš dalies subsidijuoti atlygį, siekiant tinkamai pagrįstais atvejais sudaryti lengvatines sąlygas;
d)  atlygis už garantiją, kuris turi atspindėti rizikos lygį, ir galimybė iš dalies subsidijuoti atlygį, siekiant tinkamai pagrįstais atvejais sudaryti lengvatines sąlygas, visų pirma šalyse, kuriose padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir labai įsiskolinusiose neturtingose šalyse;
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies g punktas
g)  stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo prievolės;
g)  skaidrios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo prievolės;
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies h punktas
h)  aiškios ir prieinamos skundų nagrinėjimo procedūros trečiosioms šalims, kurias galėtų paveikti įgyvendinami projektai, remiami pagal Išorės veiksmų garantiją.
h)  aiškios ir prieinamos skundų nagrinėjimo procedūros trečiosioms šalims, kurias galėtų paveikti taikomi projektai, remiami pagal Išorės veiksmų garantiją.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Komisija, sudarydama Išorės veiksmų garantijos susitarimus su reikalavimus atitinkančiomis garantijos šalimis, tinkamai atsižvelgia į:
a)  strateginių ir regioninių operatyvinių valdybų rekomendacijas ir gaires;
b)  investicijų linijos tikslus;
c)  reikalavimus atitinkančios garantijos šalies patirtį ir veiklos, finansinį bei rizikos valdymo pajėgumą;
d)  nuosavų išteklių, taip pat privačiojo sektoriaus bendro finansavimo sumą, kurią reikalavimus atitinkanti garantijos šalis yra pasirengusi sutelkti investicijų linijai.
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 7 dalis
7.  Komisijai paprašius, reikalavimus atitinkančios garantijos šalys jai pateikia papildomos informacijos, kurios reikia, kad Komisija galėtų įvykdyti su šiuo reglamentu susijusias prievoles.
7.  Komisijai paprašius, reikalavimus atitinkančios garantijos šalys jai pateikia papildomos informacijos, kurios reikia, kad Komisija galėtų įvykdyti su šiuo reglamentu susijusias prievoles, ypač susijusias su ex ante poveikio žmogaus teisėms, socialinio poveikio, poveikio darbo jėgai ir aplinkai vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimu ir kitais 27 straipsnyje išvardytais atrankos kriterijais.
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 8 dalis
8.  Komisija teikia finansinių priemonių, biudžeto garantijų ir finansinės paramos ataskaitas pagal Finansinio reglamento 241 ir 250 straipsnius. Šiuo tikslu reikalavimus atitinkančios garantijos šalys kasmet teikia informaciją, kurios reikia, kad Komisija galėtų vykdyti ataskaitų teikimo prievoles.
8.  Komisija teikia finansinių priemonių, biudžeto garantijų ir finansinės paramos ataskaitas pagal Finansinio reglamento 241 ir 250 straipsnius. Šiuo tikslu reikalavimus atitinkančios garantijos šalys kasmet teikia informaciją, kurios reikia, kad Komisija galėtų vykdyti ataskaitų teikimo prievoles. Be to, metinę ataskaitą Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip nurodyta 31 straipsnio 6a dalyje.
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Komisija arba reikalavimus atitinkančios garantijos šalys nedelsdamos praneša OLAF, jeigu bet kuriame finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, rengimo, įgyvendinimo ar užbaigimo etape yra pagrindo įtarti sukčiavimą, korupciją, pinigų plovimą ar bet kokią kitą neteisėtą veiklą, kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams interesams. Komisija arba reikalavimus atitinkančios garantijos šalys suteikia OLAF visą būtiną informaciją, kad OLAF galėtų atlikti visapusišką ir išsamų tyrimą.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)
29a straipsnis
Skundų teikimo ir teisių gynimo mechanizmas
Atsižvelgdamos į galimus trečiųjų šalių skundus šalyse partnerėse, įskaitant bendruomenių ir asmenų, kuriems poveikį padarė EDVF+ ir Išorės veiksmų garantija remiami projektai, skundus, Komisija ir Europos Sąjungos delegacijos savo interneto svetainėse skelbia tiesiogines nuorodas į skundų nagrinėjimo mechanizmus, taikomus atitinkamų garantijos šalių, sudariusių susitarimus su Komisija. Komisija taip pat sukuria ES centralizuotą skundų teikimo mechanizmą visiems projektams pagal šio reglamento IV skyrių, kad būtų galima tiesiogiai gauti skundus, susijusius su tuo, kaip skundus nagrinėja reikalavimus atitinkančios garantijos šalys. Komisija atsižvelgia į tą informaciją ateityje vykdydama bendradarbiavimą su tomis reikalavimus atitinkančiomis garantijos šalimis.
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
29 b straipsnis (naujas)
29b straipsnis
Neįtraukta veikla ir nebendradarbiaujančios šalys
1.  Išorės veiksmų garantija neremiamos finansavimo ir investavimo operacijos, jei:
a)  jos yra susijusios su kariniu ar valstybės saugumo sektoriumi;
b)  jomis remiamas branduolinės energetikos plėtojimas, išskyrus paskolas, teikiamas pagal EBSP reglamentą, ir iškastinis kuras, taip pat skatinama tolesnė ekonomikos ir visuomenės priklausomybė nuo iškastinio kuro;
c)  lemia dideles su aplinka susijusias išorės sąnaudas, kaip antai susijusias su saugomų teritorijų, pažeidžiamų buveinių ir paveldo vietų, kuriose nevykdomi darnaus vystymo ir valdymo planai, būklės blogėjimu;
d)  lemia žmogaus teisių pažeidimus šalyse partnerėse, kai, pavyzdžiui, iš bendruomenių atimama teisė gauti ir valdyti gamtos išteklius, kaip antai žemę, arba prisidedama prie priverstinio gyventojų perkėlimo, arba naudojamasi priverčiamuoju darbu ar vaikų darbu.
2.  Vykdydamos finansavimo ir investavimo operacijas reikalavimus atitinkančios garantijos šalys laikosi galiojančių Sąjungos teisės aktų ir sutartų tarptautinių ir Sąjungos standartų, taigi pagal šį reglamentą neremia projektų, kuriais prisidedama prie pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, mokesčių vengimo, mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo. Be to, reikalavimus atitinkančios garantijos šalys nepradeda vykdyti naujų operacijų ir neatnaujina operacijų su subjektais, registruotais arba įsisteigusiais šalyse ar teritorijose, kurios pagal Sąjungos politiką dėl nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų yra įtrauktos į didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalyje, arba faktiškai nesilaiko Sąjungos ar tarptautiniu mastu nustatytų mokesčių standartų, susijusių su skaidrumu ir keitimusi informacija. Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys gali nukrypti nuo šio principo tik tuo atveju, jeigu projektas yra fiziškai įgyvendinamas vienoje iš tokių šalių ar teritorijų ir nesama jokių požymių, kad atitinkama operacija priskiriama vienai iš šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų kategorijų. Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys, sudarydamos susitarimus su finansų tarpininkais, perkelia šiame straipsnyje numatytus reikalavimus į atitinkamus susitarimus ir paprašo finansų tarpininkų teikti ataskaitas dėl jų laikymosi.
3.  Vykdydama finansavimo ir investavimo operacijas, reikalavimus atitinkanti garantijos šalis laikosi Sąjungos teisėje ir visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/847 (2) bei Direktyvoje (ES) 2015/849 įtvirtintų principų ir standartų, susijusių su finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys pagal šį reglamentą teikia tiesioginį finansavimą ir finansavimą per tarpininkus tik tais atvejais, kai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atskleidžiama atitinkamų tikrųjų savininkų tapatybės informacija, ir paskelbia ataskaitų pagal šalis duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 89 straipsnio 1 dalį.
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Šio reglamento tikslų įgyvendinimas vertinamas taikant tinkamą, skaidrią ir atskaitingą stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo sistemą ir užtikrinant tinkamą Europos Parlamento ir Tarybos dalyvavimą, taip pat didinant visų Sąjungos partnerių, įskaitant pilietinę visuomenę, dalyvavimą vykdant programas.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis
1.  Rodikliai, kuriais grindžiama pažangos pagal šį reglamentą, padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti VII priede, laikantis darnaus vystymosi tikslų rodiklių. Vertinant, kokiu mastu pasiekti tikslai, remiamasi 2021 m. sausio 1 d. rodiklių vertėmis.
1.  Rodikliai, kuriais grindžiama pažangos pagal šį reglamentą, padarytos siekiant 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti VII priede, laikantis darnaus vystymosi tikslų rodiklių. Vertinant, kokiu mastu pasiekti tikslai, remiamasi 2021 m. sausio 1 d. rodiklių vertėmis.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Komisija reguliariai vykdo savo veiksmų stebėseną ir atlieka pažangos siekiant tikėtinų rezultatų, įskaitant produktus ir rezultatus, apžvalgą.
Komisija reguliariai vykdo savo veiksmų stebėseną ir atlieka pažangos siekiant 3 straipsnyje nustatytų tikslų, taip pat tikėtinų rezultatų, įskaitant produktus ir rezultatus, apžvalgą.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Pažanga, susijusi su tikėtinais rezultatais, turėtų būti stebima remiantis aiškiais, skaidriais ir, kai tinkama, išmatuojamais rodikliais. Kad būtų lengviau laiku teikti ataskaitas, turi būti nustatytas ribotas rodiklių skaičius.
Pažanga, susijusi su tikėtinais rezultatais, stebima remiantis aiškiais, skaidriais ir išmatuojamais rodikliais, nustatytais VII priede ir pagal 9 dalį patvirtintoje stebėsenos ir vertinimo sistemoje, taip pat laikantis nuostatų dėl Sąjungos biudžeto vykdymo. Kad būtų lengviau laiku teikti ataskaitas, turi būti nustatytas ribotas rodiklių skaičius ir turi bent jau numatytas suskirstymas pagal lytį ir amžių.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Į bendro programavimo dokumentus įtraukta bendra rezultatų sistema, atitinkanti 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, yra Sąjungos ir valstybių narių bendros paramos šaliai partnerei įgyvendinimo bendros stebėsenos pagrindas.
Į bendro programavimo dokumentus įtraukta bendra rezultatų sistema, atitinkanti 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, yra Sąjungos ir valstybių narių bendros paramos šaliai partnerei skyrimo bendros stebėsenos pagrindas.
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.
Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos taikymo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija nagrinėja pažangą, padarytą įgyvendinant šį reglamentą. Nuo 2022 m. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę šio reglamento tikslų įgyvendinimo ataskaitą, kuri rengiama pagal rodiklius, padedančius įvertinti pasiektus rezultatus ir reglamento veiksmingumą. Ta ataskaita taip pat perduodama Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.
4.  Komisija nagrinėja pažangą, padarytą taikant šį reglamentą. Nuo 2022 m. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę šio reglamento tikslų įgyvendinimo ataskaitą, kuri rengiama pagal rodiklius, įskaitant VII priede nustatytus rodiklius, bet jais neapsiribojant, taip pat atsižvelgiant į Sąjungos biudžeto vykdymo rodiklius, padedančius įvertinti pasiektus rezultatus ir reglamento veiksmingumą. Ta ataskaita taip pat perduodama Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis
5.  Metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie praėjusiaisiais metais finansuotas priemones, stebėsenos ir vertinimo rezultatus, susijusių partnerių dalyvavimą ir biudžetinių įsipareigojimų bei mokėjimų asignavimų, suskirstytų pagal šalį, regioną ir bendradarbiavimo sektorių, vykdymą. Joje įvertinami Sąjungos finansavimo rezultatai, kiek įmanoma remiantis konkrečiais ir išmatuojamais tokio finansavimo vaidmens siekiant šio reglamento tikslų rodikliais. Dėl vystomojo bendradarbiavimo, ataskaitoje taip pat įvertinama, kiek įmanoma ir kiek taikytina, tai, kaip laikytasi vystymosi veiksmingumo principų, įskaitant dėl novatoriškų finansinių priemonių.
5.  Metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie praėjusiaisiais metais finansuotas priemones, stebėsenos ir vertinimo rezultatus, susijusių partnerių dalyvavimą ir bendradarbiavimo lygį, biudžetinių įsipareigojimų bei mokėjimų asignavimų, suskirstytų pagal šalį, regioną ir bendradarbiavimo sektorių, taikymą. Į ataskaitą įtraukiamas pažangos, padarytos siekiant tikėtinų rezultatų ir įtraukiant kompleksinius klausimus, kaip nurodyta 8 straipsnio 6 dalyje, vertinimas. Joje įvertinami Sąjungos finansavimo rezultatai remiantis konkrečiais ir išmatuojamais tokio finansavimo vaidmens siekiant šio reglamento tikslų rodikliais. Dėl vystomojo bendradarbiavimo, ataskaitoje taip pat įvertinama, kaip laikytasi vystymosi veiksmingumo principų, įskaitant dėl novatoriškų finansinių priemonių.
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis
6.  2021 m. parengtoje metinėje ataskaitoje pateikiama 2014–2020 m. laikotarpio metinių ataskaitų konsoliduota informacija apie visą finansavimą pagal 40 straipsnio 2 dalyje nurodytus reglamentus, įskaitant išorės asignuotąsias pajamas ir įnašus į patikos fondus, be to, informacija apie išlaidas suskirstoma pagal šalis, naudotas finansines priemones, įsipareigojimus ir mokėjimus. Ataskaitoje aprašoma pagrindinė įgyta patirtis ir tolesnė veikla, susijusi su ankstesniais metais atliktuose išorės vertinimuose pateiktomis rekomendacijomis.
6.  2021 m. parengtoje metinėje ataskaitoje pateikiama 2014–2020 m. laikotarpio metinių ataskaitų konsoliduota informacija apie visą finansavimą pagal 39 straipsnio 2 dalyje nurodytus reglamentus, įskaitant išorės asignuotąsias pajamas ir įnašus į patikos fondus, be to, informacija apie išlaidas suskirstoma pagal šalis, naudotas finansines priemones, įsipareigojimus ir mokėjimus. Ataskaitoje aprašoma pagrindinė įgyta patirtis ir tolesnė veikla, susijusi su ankstesniais metais atliktuose išorės vertinimuose pateiktomis rekomendacijomis. Į ją įtraukiamas būstinės ir Sąjungos delegacijų lygmens personalo pajėgumo įgyvendinti visus šiame reglamente numatytus tikslus vertinimas.
Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai kaip metinės ataskaitos dalį išsamų pristatymą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma Išorės veiksmų garantija, ir dėl EDVF+ veikimo, valdymo bei veiksmingo indėlio siekiant tikslų. Kartu su ta metinės ataskaitos dalimi pateikiama Audito Rūmų nuomonė. Ją sudaro:
a)  rezultatų, kuriais prisidedama prie šiame reglamente nustatytos EDVF+ paskirties ir tikslų, vertinimas;
b)  sektoriaus, šalies ir regionų lygmenimis vykdomų dabartinių finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma Išorės veiksmų garantija, ir jų atitikties šiam reglamentui vertinimas, apimantis rizikos priemones ir jų poveikį finansiniam ir ekonominiam partnerių stabilumui;
c)  papildomumo ir pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus išteklių sutelkimo, finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma Išorės veiksmų garantija, apskaičiuotų ir faktinių bendrų produktų, rezultatų ir poveikio, įskaitant poveikį deramo darbo vietų kūrimui ir gebėjimui suteikti pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį, skurdo panaikinimui ir nelygybės mažinimui, vertinimą; tas vertinimas apima operacijų, kurioms taikoma garantija, lyčių aspekto analizę, remiantis, kai įmanoma, įrodymais ir duomenimis, išskaidytais pagal lytį, ir remiamo privačiojo sektoriaus pobūdžio, įskaitant kooperatyvus ir socialines įmones, analizę;
d)  vertinimas, kaip laikomasi Išorės veiksmų garantijos naudojimo reikalavimų ir kaip pasiekiami dėl kiekvieno pateikto pasiūlymo nustatyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai;
e)  operacijų, kurioms taikoma Išorės veiksmų garantija ir EDVF+, sverto poveikio vertinimas;
f)  paramos gavėjams perduota finansinė suma ir kiekvienos reikalavimus atitinkančios garantijos šalies vykdomų finansavimo ir investavimo operacijų vertinimas suvestinių duomenų pagrindu;
g)  reikalavimus atitinkančių garantijos šalių finansavimo ir investavimo operacijų papildomumo ir pridėtinės vertės ir su tokiomis operacijomis susijusios bendrosios rizikos vertinimas;
h)  išsami informacija apie reikalavimus mokėti pagal Išorės veiksmų garantiją, nuostolius, grąžą, susigrąžintas sumas ir bet kokius kitus gautus mokėjimus, taip pat bendrą rizikos poziciją;
i)  finansinės ataskaitos dėl reikalavimus atitinkančių garantijos šalių finansavimo ir investavimo operacijų pagal šį reglamentą, kurių auditą atliko nepriklausomas išorės auditorius;
j)  Išorės veiksmų garantija remiamų operacijų ir pagal antrąjį ir trečiąjį IIP ramsčius numatytų operacijų sąveikos ir papildomumo vertinimas remiantis atitinkamomis esamomis ataskaitomis, ypatingą dėmesį skiriant pažangai, padarytai užtikrinant gerą valdymą ir, be kita ko, kovojant su korupcija ir neteisėtais finansų srautais, užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms, teisinės valstybės principo paisymą ir vykdant politiką, kuria atsižvelgiama į lyčių aspektą, taip pat skatinant verslumą, vietinę verslo aplinką ir vietos finansų rinkas;
k)  Išorės veiksmų garantija remiamų operacijų atitikties tarptautiniu mastu sutartiems vystymosi veiksmingumo principams vertinimas;
l)  atlygio už garantiją įvertinimas;
m)  nuostatų, susijusių su įtraukta veikla ir nebendradarbiaujančiomis šalimis ir teritorijomis, įgyvendinimo vertinimas.
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 7 dalis
7.  Bendrų išlaidų, susijusių su veiksmais klimato kaitos ir biologinės įvairovės srityse, metinė sąmata sudaroma remiantis priimtais orientaciniais programavimo dokumentais. Pagal šį reglamentą skiriamam finansavimui taikoma metinė stebėjimo sistema, grindžiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodika („Rio rodikliais“) (neatmetant galimybės taikyti tikslesnę metodiką, jei tokios esama), įtraukta į esamą Sąjungos programų veiklos rezultatų valdymo metodiką, pagal kurią kiekybiškai įvertinamos vertinimuose bei metinėje ataskaitoje nurodytos išlaidos, susijusios su veiksmais klimato kaitos ir biologinės įvairovės srityse veiksmų planų bei priemonių, nurodytų 19 straipsnyje, lygiu.
7.  Bendrų išlaidų, susijusių su šiame reglamente nustatytais tikslais, metinė sąmata sudaroma remiantis priimtais orientaciniais programavimo dokumentais. Pagal šį reglamentą skiriamam finansavimui taikoma metinė stebėjimo sistema, grindžiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodika, įskaitant „Rio rodiklius“ (neatmetant galimybės taikyti tikslesnę metodiką, jei tokios esama), įtraukta į esamą Sąjungos programų veiklos rezultatų valdymo metodiką, pagal kurią kiekybiškai įvertinamos vertinimuose bei metinėje ataskaitoje nurodytos išlaidos, susijusios su veiksmais klimato kaitos ir biologinės įvairovės, konfliktų prevencijos, taikos kūrimo ir lyčių lygybės srityse veiksmų planų bei priemonių, nurodytų 19 straipsnyje, lygiu. Komisija sąmatą, įtrauktą į metinę ataskaitą, perduoda Europos Parlamentui.
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 8 dalis
8.  Taikydama pripažintus tarptautinius standartus Komisija pateikia informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą.
8.  Taikydama pripažintus tarptautinius standartus, įskaitant Tarptautinės darbo organizacijos standartus, naudodamasi bendro standarto rengimo pagrindu, sukurtu pagal Tarptautinę paramos skaidrumo iniciatyvą, Komisija pateikia informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą.
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 9 dalis
9.  Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą, kuri daroma siekiant šio reglamento tikslų, Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VII priedas, kad, jei manoma, kad būtina, rodikliai būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais reglamentas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.
9.  Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą, kuri daroma siekiant šio reglamento tikslų, Komisija pagal 34 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VII priedas, kad, jei manoma, jog būtina, rodikliai būtų peržiūrėti arba papildyti, taip pat pagal 32 straipsnį vykdant laikotarpio vidurio peržiūrą, ir kuriais reglamentas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos, kuri gali apimti papildomus veiklos rezultatų rodiklius, taikomus kiekvienam iš šio reglamento konkrečių tikslų, sukūrimo.
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio pavadinimas
Vertinimas
Laikotarpio vidurio peržiūra ir vertinimas
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Tarpinis šio reglamento vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie jo įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Priemonės įgyvendinimo pradžios.
Ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. Komisija pateikia laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą dėl šio reglamento įgyvendinimo. Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita apima laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. ir joje nagrinėjamas Sąjungos indėlis siekiant šio reglamento tikslų, naudojant rodiklius, padedančius įvertinti pasiektus rezultatus, ir atsižvelgiant į visus nustatytus faktus ir išvadas dėl šio reglamento, įskaitant „Europos darnaus vystymosi fondą +“ ir Išorės veiksmų garantiją, poveikio.
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Prie šio vertinimo gali prisidėti Europos Parlamentas. Komisija ir EIVT surengia konsultacijos su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis ir paramos gavėjais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas. Komisija ir EIVT ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų užtikrinta, jog būtų atstovaujama labiausiai socialiai atskirtiems asmenims.
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti tikslai, ir parengti rekomendacijas dėl būsimų veiksmų tobulinimo per vertinimus prireikus taikomi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto gerosios patirties principai.
Komisija taip pat įvertina savo veiksmų poveikį ir veiksmingumą atskirose intervencijos srityse ir programavimo veiksmingumą pasitelkdama išorės vertinimus. Komisija ir EIVT atsižvelgia į Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymus ir nuomones dėl nepriklausomų išorės vertinimų. Siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti tikslai, ir parengti rekomendacijas dėl būsimų veiksmų tobulinimo per vertinimus, kai taikytina, taikomi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto gerosios patirties principai. Atliekant tarpinį vertinimą vertinama, kaip Sąjunga vykdė šiuo reglamentu nustatytus tikslus.
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Baigiant įgyvendinti reglamentą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį reglamento vertinimą. Per šį vertinimą nagrinėjamas Sąjungos indėlis siekiant šio reglamento tikslų, naudojant rodiklius, padedančius įvertinti pasiektus rezultatus, ir atsižvelgiant į visus nustatytus faktus ir išvadas dėl šio reglamento poveikio.
Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje taip pat aptariami veiksmingumo, pridėtinės vertės, supaprastintos ir integruotos išorės finansavimo struktūros veikimo, vidaus ir išorės nuoseklumo ir nuolatinio šio reglamento tikslų aktualumo, finansuojamų veiksmų papildomumo ir sinergijos, priemonių indėlio į nuoseklius Sąjungos išorės veiksmus klausimai ir tai, kiek paramą gaunančiose šalyse visuomenė informuota apie Sąjungos finansinę paramą, jei tinkama, bei pateikiamos 31 straipsnio 4 dalyje nurodytų ataskaitų išvados.
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Be to, galutinio vertinimo ataskaitoje nagrinėjamas veiksmingumas, pridėtinė vertė, supaprastinimo galimybės, vidaus ir išorės aspektų suderinamumas ir įvertinama, ar reglamento tikslai tebėra aktualūs.
Išbraukta.
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Galutinio vertinimo ataskaita rengiama konkrečiu tikslu – pagerinti Sąjungos teikiamo finansavimo vykdymą. Joje nurodomi sprendimai dėl tam tikrų rūšių veiksmų, įgyvendintų pagal reglamentą, pratęsimo, keitimo ar sustabdymo.
Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita rengiama konkrečiu tikslu – pagerinti Sąjungos teikiamo finansavimo taikymą. Joje nurodomi sprendimai dėl tam tikrų rūšių veiksmų, įgyvendintų pagal reglamentą, pratęsimo, keitimo ar sustabdymo.
Pakeitimas 300
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
Galutinio vertinimo ataskaitoje taip pat pateikiama susijusių metinių ataskaitų konsoliduota informacija apie visą finansavimą, kuris reglamentuojamas šiuo reglamentu, įskaitant išorės asignuotąsias pajamas ir įnašus į patikos fondus, be to, informacija apie išlaidas suskirstoma pagal šalis paramos gavėjas, naudotas finansines priemones, įsipareigojimus ir mokėjimus.
Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje taip pat pateikiama susijusių metinių ataskaitų konsoliduota informacija apie visą finansavimą, kuris reglamentuojamas šiuo reglamentu, įskaitant išorės asignuotąsias pajamas ir įnašus į patikos fondus, be to, informacija apie išlaidas suskirstoma pagal šalis paramos gavėjas, naudotas finansines priemones, įsipareigojimus ir mokėjimus, taip pat pagal geografines ir temines programas ir greitojo reagavimo veiksmus, įskaitant lėšas, gautas iš naujų uždavinių ir prioritetų rezervo.
Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa
Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms per atitinkamus 35 straipsnyje nurodytus komitetus. Valstybių narių prašymu tame komitete gali būti aptariami konkretūs vertinimai. Rezultatai panaudojami rengiant programas ir paskirstant išteklius.
Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms. Rezultatai panaudojami rengiant programas ir paskirstant išteklius.
Pakeitimas 302
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa
Komisija į Sąjungos finansavimo, teikiamo pagal šį reglamentą, vertinimą reikiamu mastu įtraukia visas susijusias suinteresuotąsias šalis ir, kai tinkama, gali stengtis atlikti bendrus vertinimus su valstybėmis narėmis bei vystomojo bendradarbiavimo partneriais, glaudžiai bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis.
Komisija į Sąjungos finansavimo, teikiamo pagal šį reglamentą, vertinimą įtraukia visas susijusias suinteresuotąsias šalis ir paramos gavėjus, įskaitant PVO, ir, kai tinkama, gali stengtis atlikti bendrus vertinimus su valstybėmis narėmis bei vystomojo bendradarbiavimo partneriais, glaudžiai bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis.
Pakeitimas 303
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  2 dalyje nurodomą laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuose pateikiami būtini šio reglamento pakeitimai.
Pakeitimas 304
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Pasibaigus šio reglamento taikymo laikotarpiui, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį reglamento vertinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytas laikotarpio vidurio vertinimas.
Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
1.  Tinkamai pagrįstais atvejais ir kai įgyvendintini veiksmai yra pasaulinio, tarpregioninio ar regioninio pobūdžio, Komisija, siekdama užtikrinti Sąjungos finansavimo suderinamumą ir veiksmingumą arba skatinti regioninį arba tarpregioninį bendradarbiavimą, gali nuspręsti pagal atitinkamas orientacines daugiametes programas arba atitinkamus veiksmų planus arba priemones išplėsti veiksmų taikymo sritį ir įgyvendinti juos šalyse ir teritorijose, kurioms pagal 4 straipsnį šis reglamentas netaikomas.
1.  Tinkamai pagrįstais atvejais ir kai vykdytini veiksmai yra pasaulinio, tarpregioninio ar regioninio pobūdžio, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą pagal 34 straipsnį siekiant papildyti šį reglamentą įtraukiant šalis ir teritorijas be tų, kurioms pagal 4 straipsnį šis reglamentas taikomas, tam, kad būtų galima atlikti minėtus veiksmus.
Pakeitimas 306
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija gali įtraukti specialų finansinį asignavimą, skirtą padėti šalims partnerėms ir regionams partneriams stiprinti bendradarbiavimą su kaimyniniais Sąjungos atokiausiais regionais ir užjūrio šalimis bei teritorijomis, kurioms taikomas Tarybos sprendimas (UŠT sprendimas). Taigi prireikus, vadovaujantis abipusiškumo ir finansavimo pagal UŠT sprendimą ir (arba) ETB reglamentą proporcingumo principu, šiuo reglamentu galima prisidėti prie veiksmų, kuriuos pagal bendras veiklos programas arba tarpregioninio bendradarbiavimo programas ar priemones, sukurtas ir įgyvendinamas pagal ETB reglamentą, įgyvendina šalys partnerės ar regionai partneriai arba kiti subjektai pagal šį reglamentą, šalys, teritorijos arba kiti subjektai pagal UŠT sprendimą arba Sąjungos atokiausi regionai.
Išbraukta.
Pakeitimas 307
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)
33a straipsnis
Šalių partnerių ir regionų partnerių bendradarbiavimas su kaimyniniais Sąjungos atokiausiais regionais ir užjūrio šalimis bei teritorijomis
1.  Komisija gali įtraukti specialų finansinį asignavimą, skirtą padėti šalims partnerėms ir regionams partneriams stiprinti bendradarbiavimą su kaimyniniais Sąjungos atokiausiais regionais ir užjūrio šalimis bei teritorijomis, kurioms taikomas Tarybos sprendimas (UŠT sprendimas). Taigi prireikus, vadovaujantis abipusiškumo ir finansavimo pagal UŠT sprendimą ir (arba) ETB reglamentą proporcingumo principu, šiuo reglamentu galima prisidėti prie veiksmų, kuriuos pagal bendras veiklos programas arba tarpregioninio bendradarbiavimo programas ar priemones, sukurtas ir vykdomas pagal ETB reglamentą, vykdo šalys partnerės ar regionai partneriai arba kiti subjektai pagal šį reglamentą, šalys, teritorijos arba kiti subjektai pagal UŠT sprendimą arba Sąjungos atokiausi regionai.
2.  Sąjungos bendro finansavimo dalis neturi viršyti 90 proc. tinkamų finansuoti programos ar priemonės išlaidų. Techninės paramos bendro finansavimo dalis yra 100 proc.
Pakeitimas 308
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 6 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje ir 31 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šio reglamento galiojimo laikotarpiu.
2.  4 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 7a dalyje, 8 straipsnio 8b dalyje, 14 straipsnio dalyje, 15a straipsnyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 21 straipsnio 3a dalyje, 26 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje ir 33 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šio reglamento galiojimo laikotarpiu. Komisija kuo greičiau priima tuos deleguotuosius aktus. Tačiau 8 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje ir 31 straipsnio 9 dalyje nurodyti deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip... [6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 309
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 6 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje ir 31 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 7a dalyje, 8 straipsnio 8b dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje, 15a straipsnyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 21 straipsnio 3a dalyje, 26 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 31 straipsnio 9 dalyje ir 33 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 310
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 4 straipsnio 6 dalį, 26 straipsnio 3 dalį, 27 straipsnio 9 dalį ir 31 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 4 straipsnio 6 dalį, 8 straipsnio 7a dalį, 8 straipsnio 8b dalį, 14 straipsnio 1 dalį, 15a straipsnį, 17 straipsnio 4 dalį, 21 straipsnio 3a dalį, 26 straipsnio 4 dalį, 27 straipsnio 9 dalį, 31 straipsnio 9 dalį ir 33 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a straipsnis (naujas)
34a straipsnis
Skubos procedūra
1.  Jei ištikus gaivalinei ar žmogaus sukeltai nelaimei arba iškilus tiesioginei grėsmei demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms arba pagrindinėms laisvėms atvejais, esama priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir taikoma šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta procedūra.
2.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 3 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 34 straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.
Pakeitimas 312
Pasiūlymas dėl reglamento
34 b straipsnis (naujas)
34b straipsnis
Demokratinė atskaitomybė
1.  Siekiant stiprinti Sąjungos institucijų, visų pirma Europos Parlamento, Komisijos ir EIVT, dialogą ir užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat kad Komisija greičiau patvirtintų aktus ir priemones, Europos Parlamentas gali kviesti Komisiją ir EIVT atvykti į Parlamentą ir aptarti strateginius programavimo pagal šį reglamentą orientyrus ir gaires. Toks dialogas taip pat skatina bendrą visų išorės finansavimo priemonių suderinamumą pagal 5 straipsnį. Toks dialogas gali vykti prieš Komisijai priimant deleguotuosius aktus ir metinio biudžeto projektą. Šis dialogas taip pat gali vykti ad hoc pagrindu atsižvelgiant į svarbius politinius pokyčius, Europos Parlamento arba Europos Komisijos ar EIVT prašymu.
2.  Komisija ir EIVT ne vėliau kaip prieš mėnesį iki dialogo pradžios pateikia Europos Parlamentui visus su tuo susijusius dokumentus. Vykdant dialogą, susijusį su metiniu biudžetu, Komisija ir EIVT pateikia konsoliduotą informaciją apie visus patvirtintus ir planuojamus veiksmų planus ir priemones pagal 21 straipsnį, informaciją apie su kiekviena šalimi, regionu ir temine sritimi susijusį bendradarbiavimą, įgyvendinamus greito reagavimo veiksmus, rezervą naujiems uždaviniams ir prioritetams ir Išorės veiksmų garantiją.
3.  Komisija ir EIVT visapusiškai atsižvelgia į Europos Parlamento pareikštą poziciją. Jeigu Komisija ar EIVT neatsižvelgia į Europos Parlamento pozicijas, jos tai tinkamai pagrindžia.
4.  Komisija ir EIVT, visų pirma pasitelkdamos 38 straipsnyje nurodytą iniciatyvinę grupę, turi pareigą nuolat informuoti Europos Parlamentą apie šio reglamento taikymo padėtį, visų pirma, apie vykdomas priemones, veiksmus ir rezultatus.
Pakeitimas 313
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis
35 straipsnis
Išbraukta.
Komitetas
1.  Komisijai padeda Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo komitetas. Šis komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
3.  Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.
4.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.
5.  Priimtas sprendimas galioja priimto arba pakeisto dokumento, veiksmų programos arba priemonės taikymo laikotarpiu.
6.  Komiteto posėdžiuose Europos investicijų bankui aktualiais klausimais dalyvauja stebėtojas iš Europos investicijų banko.
Pakeitimas 314
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio pavadinimas
Informavimas, komunikacija ir viešinimas
Skaidrumas, komunikacija ir viešas informacijos atskleidimas
Pakeitimas 315
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis
1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.
1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. Komisija yra atsakinga už paramos gavėjų šių reikalavimų laikymosi stebėseną.
Pakeitimas 316
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija vykdo su šiuo reglamentu ir jo veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Šiam reglamentui skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinio informavimo apie Sąjungos politikos prioritetus, tiesiogiai susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.
2.  Komisija atlieka su šiuo reglamentu ir jo veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Šiam reglamentui skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinio informavimo apie Sąjungos politikos prioritetus, tiesiogiai susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.
Pakeitimas 317
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija imasi priemonių stiprinti strateginę komunikaciją ir viešąją diplomatiją siekiant, kad būtų informuojama apie Sąjungos vertybes ir Sąjungos lygmeniu užtikrinamą pridėtinę vertę.
Pakeitimas 318
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Komisija įsteigia bendrą viešą centrinį išsamų visų veiksmų, finansuojamų pagal šį reglamentą, registrą, kuriame taip pat nurodomi kriterijai, taikyti nustatant partnerių poreikius išteklių paskirstymo procese, ir užtikrina, kad jis būtų reguliariai atnaujinamas, neapimant veiksmų, dėl kurių, kaip manoma, kyla saugumo problemų arba vietos politinių opių klausimų, kaip nurodyta 37 straipsnyje.
Pakeitimas 319
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Registre taip pat pateikiama informacija apie visas finansavimo ir investavimo operacijas, be kita ko, atskirų operacijų ir projektų lygmeniu, ir apie pagrindinius visų EDVF+ garantijų susitarimų elementus, įskaitant informaciją apie reikalavimus atitinkančių garantijos šalių teisinę tapatybę, numatomą naudą vystymuisi ir skundų nagrinėjimo procedūras, atsižvelgdama į konfidencialios ir neskelbtinos komercinės informacijos apsaugą.
Pakeitimas 320
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d.  Reikalavimus atitinkančios EDVF+ garantijos šalys, laikydamosi savo skaidrumo politikos ir Sąjungos taisyklių dėl duomenų apsaugos ir galimybės susipažinti su dokumentais bei informacija, savo interneto svetainėse aktyviai ir sistemingai viešina informaciją apie visas Išorės veiksmų garantija remiamas finansavimo ir investavimo operacijas, visų pirma apie tai, kaip tomis operacijomis padedama pasiekti tikslus ir įvykdyti reikalavimus, nustatytus šiame reglamente. Ši informacija išskaidoma projektų lygmeniu. Teikiant tokią informaciją visada atsižvelgiama į konfidencialios ir neskelbtinos komercinės informacijos apsaugą. Reikalavimus atitinkančios garantijos šalys visoje savo skelbiamoje informacijoje apie Išorės veiksmų garantija remiamas finansavimo ir investavimo operacijas pagal šį reglamentą taip pat skelbia, kokią paramą skyrė Sąjunga.
Pakeitimas 321
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis
38 straipsnis
Išbraukta.
Sąlyga dėl EIVT
Šis reglamentas taikomas laikantis Sprendimo 2010/427/ES.
Pakeitimas 322
Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)
38a straipsnis
Valdymas
Horizontalioji iniciatyvinė grupė, kurią sudaro visos atitinkamos Komisijos ir EIVT tarnybos ir kuriai pirmininkauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojas arba šios tarnybos atstovas, yra atsakinga už su šia priemone susijusį vadovavimą, koordinavimą ir valdymą viso valdymo ciklo metu, kad būtų užtikrintas viso Sąjungos išorės finansavimo nuoseklumas, efektyvumas, skaidrumas ir atskaitomybė. Pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė užtikrina bendrą Sąjungos išorės veiksmų politikos koordinavimą. Įgyvendinant visus veiksmus, įskaitant greitojo reagavimo veiksmus ir išimtines paramos priemones, ir per visą priemonės programavimo, planavimo ir taikymo ciklą vyriausioji įgaliotinė ir EIVT bendradarbiauja su atitinkamais Komisijos nariais ir tarnybomis, nustatytomis pagal numatomų veiksmų pobūdį ir tikslus, ir remtis jų ekspertinėmis žiniomis. Visi pasiūlymai dėl sprendimų rengiami laikantis Komisijos procedūrų ir pateikiami Komisijai priimti.
Europos Parlamentas visapusiškai dalyvauja projektuojant, programuojant, stebint ir vertinant priemones, kad būtų galima užtikrinti Sąjungos finansavimo išorės veiksmų srityje politinę ir demokratinę kontrolę ir atskaitomybę.
Pakeitimas 323
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis
Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.
Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalis
Šioje srityje Sąjungos parama taip pat gali būti naudojama siekiant Rusijos Federacijai sudaryti sąlygas dalyvauti tarpvalstybinio bendradarbiavimo programose ir kitose atitinkamose daugiašalėse programose.
Šioje srityje Sąjungos parama taip pat gali būti naudojama siekiant Rusijos Federacijai sudaryti sąlygas dalyvauti tarpvalstybinio bendradarbiavimo programose ir kitose atitinkamose daugiašalėse programose, įskaitant bendradarbiavimą švietimo ir visų pirma studentų mainų srityje.
Pakeitimas 325
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto a papunktis
a)  Stiprinti demokratiją ir demokratinius procesus, valdymą ir priežiūrą, įskaitant skaidrius ir patikimus rinkimų procesus;
a)  Stiprinti demokratiją ir įtraukius demokratinius procesus, valdymą ir priežiūrą, įskaitant nepriklausomas teismines institucijas, teisinę valstybė ir skaidrius, taikius bei patikimus rinkimų procesus;
Pakeitimas 326
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto b papunktis
b)  stiprinti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą;
b)  stiprinti Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje įtvirtintų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių propagavimą ir apsaugą bei susijusių tarptautinių priemonių, kuriomis remiami ir apsaugomi žmogaus teisių gynėjai, įgyvendinimą, prisidėti prie pasaulinių ir regioninių paktų ir programų įgyvendinimo, didinti pilietinės visuomenės gebėjimus jų įgyvendinimo ir stebėsenos procese, dėti pagrindus dėl klimato kaitos persikėlusių asmenų apsaugos teisinei sistemai sukurti;
Pakeitimas 327
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto c papunktis
c)  skatinti kovą su visų formų diskriminacija ir laikytis lygybės, visų pirma lyčių lygybės, principo ir skatinti mažumoms priklausančių asmenų teises;
c)  skatinti kovą su visų formų diskriminacija ir laikytis lygybės, visų pirma lyčių lygybės, principo, skatinti moterų ir mergaičių teises ir įgalėjimą ir vaikų, jaunimo, neįgaliųjų ir mažumoms priklausančių asmenų, LGBTI asmenų bei čiabuvių teises;
Pakeitimas 328
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto d papunktis
d)  remti klestinčią pilietinę visuomenę ir jos vaidmenį vykdant reformas ir demokratinius pokyčius, skatinti kurti galimybių suteikiančią erdvę pilietinei visuomenei ir piliečių dalyvavimui priimant politinius sprendimus;
d)  remti klestinčią pilietinę visuomenę, stiprinti jos vaidmenį vykdant politines pertvarkas, reformas ir demokratinius pokyčius, skatinti kurti galimybių suteikiančią erdvę pilietinei visuomenei ir piliečių dalyvavimui politiniame gyvenime bei politinių sprendimų kontrolę;
Pakeitimas 329
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto f papunktis
f)  didinti valstybių, visuomenių, bendruomenių ir asmenų atsparumą politiniam, ekonominiam, su aplinka, maistu susijusiam, demografiniam ir visuomenės spaudimui ir sukrėtimams;
f)  didinti valstybių, visuomenių, bendruomenių ir asmenų atsparumą siekiant parengti juos, kad jie galėtų atsilaikyti prieš ekologinius ir ekonominius sukrėtimus, gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, konfliktus, sveikatos krizes ir apsirūpinimo maistu saugumo problemas, prie jų prisitaikyti ir greitai po jų atsigauti;
Pakeitimas 330
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto g papunktis
g)  stiprinti demokratinių viešųjų institucijų, įskaitant nepriklausomą, efektyvią, veiksmingą ir atskaitingą teismų sistemą, kūrimą nacionaliniu ir žemesniu nei nacionaliniu lygmenimis, skatinti laikytis teisinės valstybės principo ir visiems užtikrinti teises kreiptis į teismą;
g)  stiprinti demokratinių viešųjų institucijų, įskaitant nepriklausomą, efektyvią, veiksmingą ir atskaitingą teismų sistemą, kūrimą tarptautiniu, nacionaliniu ir žemesniu nei nacionaliniu lygmenimis, skatinti laikytis teisinės valstybės principo, tarptautinio teisingumo, atskaitomybės ir visiems užtikrinti teises kreiptis į teismą;
Pakeitimas 331
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto h papunktis
h)  remti viešojo administravimo reformų procesus, be kita ko, laikantis į piliečius orientuoto e. valdžios požiūrio, stiprinti teisines sistemas ir institucines struktūras, nacionalines statistikos sistemas, pajėgumus, patikimą viešųjų finansų valdymą ir prisidėti prie kovos su korupcija;
h)  remti viešojo administravimo reformų procesus, be kita ko, laikantis į piliečius orientuoto e. valdžios požiūrio, stiprinti teisines sistemas ir institucines struktūras, nacionalines statistikos sistemas, pajėgumus, patikimą viešųjų finansų valdymą ir prisidėti prie kovos su korupcija ir mokesčių vengimu, mokesčių slėpimu bei agresyviu mokesčių planavimu;
Pakeitimas 332
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto j papunktis
j)  didinti viešųjų institucijų skaidrumą ir atskaitomybę, stiprinti viešųjų pirkimų ir viešųjų finansų valdymą, plėtoti e. valdžios paslaugas ir tobulinti paslaugų teikimą;
j)  didinti viešųjų institucijų skaidrumą ir atskaitomybę, stiprinti viešuosius pirkimus, be kita ko, skatinant nustatyti tvarumo (aplinkos, socialinio bei ekonominio) kriterijus ir tikslus, stiprinti viešųjų finansų valdymą, plėtoti e. valdžios paslaugas ir tobulinti paslaugų teikimą;
Pakeitimas 333
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto k a papunktis (naujas)
ka)   skatinti parlamentinę demokratiją.
Pakeitimas 334
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto a papunktis
a)  Panaikinti skurdą visais aspektais, kovoti su diskriminacija ir nelygybe ir nė vieno nepalikti nuošalyje;
a)  Panaikinti skurdą visais aspektais, kovoti su diskriminacija ir nelygybe ir nė vieno nepalikti nuošalyje; ir pirmiausia parama turi pasiekti tuos, kuriems jos reikia labiausiai, teikiant pirmenybę investicijoms į viešąsias paslaugas, susijusias su sveikata, mityba, švietimu ir socialine apsauga;
Pakeitimas 335
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto b papunktis
b)  dėti daugiau pastangų nustatant politiką ir tinkamas investicijas, kad būtų remiamos moterų ir jaunimo teisės, kad jiems būtų lengviau dalyvauti socialiniame, pilietiniame ir ekonominiame gyvenime ir būtų užtikrintas visapusiškas jų indėlis į integracinį augimą ir darnų vystymąsi;
b)  dėti daugiau pastangų nustatant politiką ir tinkamas investicijas, kad būtų remiamos, saugomos ir įgyvendinamos moterų, jaunimo, vaikų ir neįgaliųjų teisės, kad jiems būtų lengviau įsitraukti ir prasmingai dalyvauti socialiniame, pilietiniame ir ekonominiame gyvenime ir būtų užtikrintas visapusiškas jų indėlis į integracinį augimą ir darnų vystymąsi;
Pakeitimas 336
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto c papunktis
c)  propaguoti moterų ir mergaičių teisių, įskaitant ekonomines, darbo ir socialines teises, apsaugą bei įgyvendinimą, užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, užkirsti kelią seksualiniam ir visų formų smurtui dėl lyties;
c)  propaguoti moterų ir mergaičių teisių ir įgalėjimo, įskaitant ekonomines, darbo ir socialines teises, žemės naudojimo teises, apsaugą bei įgyvendinimą, užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, užkirsti kelią seksualiniam ir visų formų smurtui dėl lyties ir jas apsaugoti nuo šio smurto; be kita ko, skatinti teikti visiems prieinamą išsamią informaciją apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir vykdyti visapusišką lytinį švietimą; skatinti bendradarbiavimą vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas dėl naujų ir patobulintų lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros, įskaitant šeimos planavimą, priemonių, ypač mažų išteklių sąlygomis;
Pakeitimas 337
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto d papunktis
d)  skirti ypatingą dėmesį tiems, kurie neturi palankių sąlygų, kurie yra pažeidžiami arba marginalizuoti, įskaitant vaikus, vyresnio amžiaus asmenis, neįgaliuosius, LGBTI asmenis ir čiabuvius. Taip pat bus skatinama pereiti nuo institucinės prie bendruomeninės vaikų priežiūros;
d)  skirti ypatingą dėmesį tiems, kurie neturi palankių sąlygų, kurie yra pažeidžiami arba marginalizuoti, įskaitant vaikus, vyresnio amžiaus asmenis, neįgaliuosius, LGBTI asmenis ir čiabuvius. Taip pat bus skatinama pereiti nuo institucinės prie bendruomeninės neįgalių ir sveikų vaikų priežiūros;
Pakeitimas 338
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto e papunktis
e)  tenkinant būtiniausius poreikius ir teikiant paslaugas skatinti laikytis integruoto bendruomenių, visų pirma skurdžiausių asmenų, rėmimo požiūrio;
e)  suteikiant visuotinę galimybę patenkinti būtiniausius poreikius ir pasinaudoti paslaugomis, visų pirma sveikatos priežiūros, įskaitant lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, švietimo ir aprūpinimo, švietimo, mitybos ir socialinės apsaugos srityse, skatinti laikytis integruoto bendruomenių, visų pirma skurdžiausių ir sunkiausiai pasiekiamų asmenų, rėmimo požiūrio;
Pakeitimas 339
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto f papunktis
f)  remti saugios ir įkvepiančios aplinkos vaikams, kuri yra svarbus sveikų jaunų gyventojų, galinčių pasinaudoti visomis savo galimybėmis, puoselėjimo elementas, užtikrinimą;
f)  suteikti vaikams, ypač labiausiai marginalizuotiems, galimybę pradėti gyvenimą geriausiomis sąlygomis, investuojant į ankstyvąjį ugdymą ir užtikrinant, kad vaikai, kurie patiria skurdą ar nelygybę, galėtų gauti pagrindines paslaugas, kaip antai susijusias su sveikata, mityba, švietimu ir socialine apsauga; remti saugios ir įkvepiančios aplinkos vaikams, kuri yra svarbus sveikų jaunų gyventojų, galinčių pasinaudoti visomis savo galimybėmis, puoselėjimo elementas, užtikrinimą, ir ypač daug dėmesio skiriant mergaičių poreikiams;
Pakeitimas 340
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto g papunktis
g)  remti visų žmonių, ypač pažeidžiamiausių asmenų pakankamą apsirūpinimą įperkamu, saugiu ir maistingu maistu, taip pat stiprinti aprūpinimą maistu ir gerinti mitybą, visų pirma užsitęsusių ar pasikartojančių krizių paveiktose šalyse;
g)  remti visų žmonių, ypač pažeidžiamiausių asmenų, inter alia, jaunesnių nei penkerių metų amžiaus vaikų, paauglių, tiek berniukų, tiek mergaičių, ir moterų, visų pirma nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpiu, pakankamą apsirūpinimą įperkamu, saugiu ir maistingu maistu, taip pat stiprinti aprūpinimą maistu ir gerinti mitybą, visų pirma užsitęsusių ar pasikartojančių krizių paveiktose šalyse; skatinti daugiasektorį su mitybos aspektais susijusį požiūrį į žemės ūkį;
Pakeitimas 341
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto h papunktis
h)  užtikrinti galimybę visiems gauti pakankamą kiekį saugaus geriamojo vandens ir patenkinti sanitarijos bei higienos poreikius, taip pat užtikrinti tausų ir integruotą vandens išteklių valdymą;
h)  užtikrinti galimybę visiems gauti pakankamą kiekį saugaus geriamojo vandens ir patenkinti sanitarijos, higienos poreikius, taip pat užtikrinti tausų ir integruotą vandens išteklių valdymą, kadangi tai yra pagrindiniai veiksniai, nuo kurių priklauso sveikata, švietimas, mityba, atsparumas klimato kaitai ir lyčių lygybė;
Pakeitimas 342
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto i papunktis
i)  užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą, lygias galimybes naudotis kokybiškomis ir prieinamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, be kita ko, remiant stiprių, kokybiškų ir atsparių sveikatos priežiūros sistemų kūrimą ir stiprinant ankstyvojo perspėjimo, rizikos mažinimo, valdymo ir atkūrimo pajėgumus;
i)  užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą, lygias galimybes naudotis kokybiškomis ir prieinamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, ir remiant įtraukių, stiprių, kokybiškų ir atsparių visiems prieinamų sveikatos priežiūros sistemų kūrimą ir stiprinant ankstyvojo perspėjimo, rizikos mažinimo, valdymo ir atkūrimo pajėgumus; papildyti veiksmus pagal Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą siekiant kovoti su visuotinėmis grėsmėmis sveikatai, kurti saugius, veiksmingus ir nebrangius skiepus ir gydymo metodus, naudotinus dėl skurdo plintančių ir apleistų ligų atvejais, taip pat gerinti atsaką į sveikatos problemas, įskaitant užkrečiamąsias ligas, atsparumą antimikrobinėms medžiagoms ir naujas ligas bei epidemijas;
Pakeitimas 343
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto j a papunktis (naujas)
ja)  stiprinti žmonių ir bendruomenių atsparumą, be kita ko, didinant investicijas į bendruomenės inicijuojamus nelaimių rizikos mažinimo ir pasirengimo joms projektus;
Pakeitimas 344
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto j b papunktis (naujas)
jb)  padėti nacionalinei, regioninei ir vietos valdžiai bei administracijai sukurti reikiamą, inter alia, fizinę, technologinę ir žmogiškųjų išteklių infrastruktūrą, naudojantis naujausiomis technologinėmis ir administracinėmis permainomis, kad galėtų būti tiksliai vykdoma visų piliečių civilinė metrikacija (nuo gimimo iki mirties) ir prireikus būtų galima paskelbti oficialiai pripažintus dokumentų dublikatus, siekiant užtikrinti, kad visų piliečių buvimas būtų oficialiai įformintas ir jie galėtų naudotis savo pagrindinėmis teisėmis;
Pakeitimas 345
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto k papunktis
k)  skatinti integracinę tvarią miestų plėtrą, kad miestuose būtų mažinama nelygybė, daugiausia dėmesio skiriant tiems, kam labiausiai reikia pagalbos;
k)  skatinti integracinę tvarią miestų plėtrą, kad miestuose būtų mažinama nelygybė, daugiausia dėmesio skiriant tiems, kam labiausiai reikia pagalbos, ir vadovaujantis lyčiai atžvalgiu požiūriu;
Pakeitimas 346
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto l papunktis
l)  remti vietos valdžios institucijas, kad miestų lygmeniu būtų geriau teikiamos pagrindinės paslaugos ir vienodomis sąlygomis būtų užtikrinamas aprūpinimas maistu, prieinamas, deramas ir įperkamas būstas ir gyvenimo kokybė, visų pirma neoficialiose gyvenvietėse ir lūšnynuose gyvenantiems asmenims;
Išbraukta.
Pakeitimas 347
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto m papunktis
m)  skatinti įtraukų ir teisingą kokybišką formalųjį švietimą, savaiminį mokymąsi ir neformalųjį švietimą visiems ir visais lygmenimis, įskaitant techninį ir profesinį mokymą, be kita ko, nepaprastosios padėties ar krizės atveju, taip pat naudojant skaitmenines technologijas, kad būtų tobulinamas švietimas, mokymas ir mokymasis;
m)  skatinti tarptautiniu mastu sutartų tikslų švietimo srityje siekį ypatingą dėmesį skiriant nemokamo švietimo sistemoms, pasitelkiant įtraukų ir teisingą kokybišką formalųjį švietimą, skatinant mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems, savaiminį mokymąsi ir neformalųjį švietimą visiems ir visais lygmenimis, įskaitant ankstyvąjį ugdymą, techninį ir profesinį mokymą, be kita ko, nepaprastosios padėties ar krizės atveju, taip pat naudojant skaitmenines technologijas, kad būtų tobulinamas švietimas, mokymas ir mokymasis;
Pakeitimas 348
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto m a papunktis (naujas)
ma)  remti švietimo koridorius siekiant užtikrinti, kad kariaujančių šalių studentai galėtų studijuoti Sąjungos universitetuose galėtų;
Pakeitimas 349
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto n papunktis
n)  remti veiksmus, kuriais stiprinami pajėgumai, mokymasis, judumas į šalis partneres, iš jų ir tarp jų, taip pat remti bendradarbiavimą ir politinį dialogą su šių šalių institucijomis, organizacijomis, vietos įgyvendinimo įstaigomis ir institucijomis;
n)  remti veiksmus, kuriais skatinamas judumas mokymosi tikslais į šalis partneres, iš jų arba tarp jų, gebėjimų stiprinimas ir kultūrinis bendradarbiavimas, taip pat remti bendradarbiavimą ir politinį dialogą su šių šalių institucijomis, organizacijomis, vietos įgyvendinimo įstaigomis ir institucijomis;
Pakeitimas 350
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto n a papunktis (naujas)
na)   skatinti gebėjimų stiprinimą ir bendradarbiavimą mokslo, technologijų ir mokslinių tyrimų srityse, visų pirma sprendžiant su skurdu susijusias, visuomenines problemas, darančias neproporcingai didelį poveikį šalims partnerėms, ir skiriant dėmesio apleistoms mokslinių tyrimų ir inovacijų sritims, kurioms trūksta privačiojo sektorių investicijų, taip pat atviriesiems duomenims bei socialinių inovacijų skatinimui;
Pakeitimas 351
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto o papunktis
o)  skatinti bendradarbiavimą mokslo, technologijų, mokslinių tyrimų, atvirų duomenų ir inovacijų srityse;
o)  skatinti pajėgumų stiprinimą ir bendradarbiavimą mokslo, technologijų, mokslinių tyrimų, atvirų duomenų, didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto, ir inovacijų srityse, veiksmus koordinuojant pagal Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, skirtą kovai su protų nutekėjimu;
Pakeitimas 352
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto q papunktis
q)  propaguoti kultūrų dialogą ir visų formų kultūrų įvairovę, saugoti ir propaguoti kultūros paveldą, išnaudoti kūrybos pramonės potencialą siekiant tvarios socialinės ir ekonominės plėtros;
q)  propaguoti kultūrų dialogą ir visų formų kultūros įvairovę, saugoti ir propaguoti kultūros paveldą, išnaudoti kultūros ir kūrybos sektorių potencialą siekiant tvarios socialinės ir ekonominės plėtros;
Pakeitimas 353
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto q a papunktis (naujas)
qa)  remti veiksmus ir skatinti bendradarbiavimą sporto srityje, taip prisidedant prie moterų, jaunimo, pavienių asmenų ir bendruomenių įgalėjimo ir padedant siekti Darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų sveikatos, švietimo ir socialinės įtraukties tikslų;
Pakeitimas 354
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto įžanginė dalis
3.  Migracija ir judumas
3.  Migracija ir priverstinis perkėlimas
Pakeitimas 355
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto -a papunktis (naujas)
-a)  remti veiksmingą ir žmogaus teisėmis grindžiamą migracijos politiką visais lygmenimis, įskaitant apsaugos programas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos saugiai, tvarkingai ir reguliariai migracijai;
Pakeitimas 356
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto a papunktis
a)  Stiprinti partnerystės ryšius migracijos ir judumo srityje, remiantis integruotu ir subalansuotu požiūriu, apimančiu visus migracijos aspektus, įskaitant paramą įgyvendinant Sąjungos dvišalius ar regioninius susitarimus ir priemones, be kita ko, judumo partnerystes;
a)  padėti stiprinti dvišalius, regioninius (taip pat pietų šalyse) ir tarptautinius partnerystės ryšius migracijos ir judumo srityje, remiantis integruotu ir subalansuotu požiūriu, apimančiu visus migracijos aspektus, ir laikantis tarptautinės ir Sąjungos teisės bei įsipareigojimų žmogaus teisių srityje;
Pakeitimas 357
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto a a papunktis (naujas)
aa)  teikti pagalbą įgyvendinant Sąjungos dvišalius ar regioninius susitarimus ir susitarimus su trečiosiomis šalimis, įskaitant partnerystes judumo srityje, ir kurti saugius ir teisėtus kelius, be kita ko, parengiant vizų režimo supaprastinimo ir perkėlimo į ES susitarimus, remiantis tarpusavio atskaitomybės principais ir visapusiškai laikantis humanitarinių ir su žmogaus teisėmis susijusių įsipareigojimų;
Pakeitimas 358
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto b papunktis
b)  remti tvarią grįžtančių migrantų reintegraciją;
b)  remti tvarią ir sėkmingą socialinę bei ekonominę grįžtančių migrantų reintegraciją;
Pakeitimas 359
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto d papunktis
d)  kovoti su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis, neteisėtu žmonių gabenimu, stiprinti bendradarbiavimą integruoto sienų valdymo srityje;
d)  sumažinti pažeidžiamumą migracijos metu, be kita ko, sprendžiant neteisėtos migracijos problemą, ir stiprinti tarpvalstybinį atsaką, reaguojant į prekybą žmonėmis ir neteisėtą migrantų gabenimą pagal tarptautinę ir Sąjungos teisę;
Pakeitimas 360
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto e papunktis
e)  stiprinti mokslinius, techninius, žmogiškuosius ir institucinius pajėgumus migracijos valdymo srityje;
e)  stiprinti mokslinius, techninius, žmogiškuosius ir institucinius pajėgumus migracijos valdymo srityje, be kita ko, rinkti bei naudoti tikslius ir atitinkamai suskirstytus duomenis kaip įrodymais pagrįstos politikos pagrindą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos saugiai, tvarkingai ir atsakingai migracijai;
Pakeitimas 361
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto f papunktis
f)  remti veiksmingą ir žmogaus teisėmis grindžiamą migracijos politiką, be kita ko, vykdant apsaugos programas;
Išbraukta.
Pakeitimas 362
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto g papunktis
g)  sudaryti sąlygas, kad būtų lengvinama teisėta migracija ir tinkamai valdomas judumas, žmonių tarpusavio ryšiai, taip siekiant kuo didesnio migracijos poveikio vystymuisi;
g)  sudaryti sąlygas, kad būtų lengvinama teisėta migracija ir tinkamai valdomas judumas, žmonių tarpusavio ryšiai, be kita ko, laiku teikiant tikslią informaciją visais migracijos etapais;
Pakeitimas 363
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto g a papunktis (naujas)
ga)  kuo labiau didinti migracijos poveikį vystymuisi ir gerinti bendrą migracijos ir vystymosi sąsajos suvokimą;
Pakeitimas 364
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto h papunktis
h)  užtikrinti migrantų ir priverstinai perkeltų asmenų apsaugą;
h)  užtikrinti migrantų ir priverstinai perkeltų asmenų apsaugą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms ir taikant teisėmis grindžiamo požiūrį, ir užtikrinti mišriuose migracijos srautuose esančių asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, atpažinimą ir jų statuso nustatymą;
Pakeitimas 365
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto i papunktis
i)  remti vystymusi pagrįstus sprendimus, skirtus priverstinai perkeltiems asmenims ir juos priimančioms bendruomenėms;
i)  remti vystymusi pagrįstus sprendimus, skirtus priverstinai perkeltiems asmenims ir juos priimančioms bendruomenėms, be kita ko, užtikrinant galimybes gauti išsilavinimą ir deramą darbo vietą, skatinti perkeltųjų asmenų orumo, atsparumo ir savarankiškumo užtikrinimą ir įtraukti juos į priimančiųjų šalių ekonominį ir socialinį gyvenimą;
Pakeitimas 366
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto j papunktis
j)  remti išeivių dalyvavimą kilmės šalyse;
j)  remti išeivių dalyvavimą kilmės šalyse ir taip užtikrinti galimybes visapusiškai prisidėti prie darnaus vystymosi;
Pakeitimas 367
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto k a papunktis (naujas)
ka)  padėti migrantams ir visuomenėms, kad jie pajėgtų visapusiškai integruotis ir dalyvauti socialinės sanglaudos procese.
Pakeitimas 368
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto 1 a pastraipa (nauja)
Bendradarbiavimas šioje srityje bus valdomas derinant su [Prieglobsčio ir migracijos fondo] veiksmais, visapusiškai laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo.
Pakeitimas 369
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto b papunktis
b)  prisidėti prie partnerių pastangų vykdyti įsipareigojimus, susijusius su kova su klimato kaita, laikantis Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, be kita ko, vykdant nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus, taip pat klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planus ir skatinant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo veiksmų sinergijas;
b)  padėti prisitaikyti prie klimato kaitos, ypatingą dėmesį skiriant ypač pažeidžiamoms valstybėms ir populiacijoms, kurioms trūksta išteklių, kad galėtų imtis būtinų priemonių; prisidėti prie partnerių pastangų vykdyti įsipareigojimus, susijusius su kova su klimato kaita, laikantis Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, be kita ko, vykdant nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus, taip pat klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planus ir skatinant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo veiksmų sinergijas, ir vykdyti jų įsipareigojimus pagal kitus daugiašalius aplinkos susitarimus, tokius kaip Biologinės įvairovės konvencija ir Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su dykumėjimu;
Pakeitimas 370
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto d papunktis
d)  stiprinti bendradarbiavimą tvarios energetikos srityje; skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą energijos efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo srityse;
d)  skatinti besivystančių šalių prieigą prie tvariosios energijos siekiant įvykdyti Sąjungos 2012 m. prisiimtą įsipareigojimą iki 2030 m. suteikti tokią prieigą dar 500 mln. žmonių ir pirmenybę teikti nedidelio masto mikrotinklais grindžiamais ir su tinklais nesusijusiems sprendimams, turintiems didelę naudą aplinkos ir vystymosi požiūriu; stiprinti bendradarbiavimą tvarios energetikos srityje; skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą energijos efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo srityse; skatinti patikimų, saugių, įperkamų, ekologiškai švarių ir tvarių energetikos paslaugų prieinamumą, visų pirma vietos lygmens ir decentralizuotais sprendimais, kuriais užtikrinamas energijos prieinamumas žmonėms, gyvenantiems skurdžiai ir atokiuose regionuose;
Pakeitimas 371
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto d a papunktis (naujas)
da)  stiprinti gebėjimus integruoti aplinkos tvarumo ir kovos su klimato kaita tikslus ir siekti aplinkos atžvilgiu tvaraus („žaliojo“) ekonomikos augimo pagal nacionalines ir vietos vystymosi strategijas, be kita ko, skatinant taikyti tvarumo kriterijus per viešuosius pirkimus;
Pakeitimas 372
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto d b papunktis (naujas)
db)  skatinti įmonių socialinę atsakomybę, tiekimo grandinių išsamų patikrinimą ir nuoseklų atsargumo principo bei principo „teršėjas moka“ taikymą;
Pakeitimas 373
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto d c papunktis (naujas)
dc)   remti aplinkos požiūriu tvarią žemės ūkio praktiką, įskaitant ekologinę žemdirbystę, kuri, kaip įrodyta, padeda apsaugoti ekosistemas ir biologinę įvairovę ir ilgainiui stiprina aplinkos ir visuomenės atsparumą klimato kaitai;
Pakeitimas 374
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto f papunktis
f)  stiprinti vietos bendruomenių dalyvavimą sprendžiant su klimato kaita susijusius uždavinius, išsaugant ekosistemas ir valdant gamtos išteklius; skatinti tvarią miestų plėtrą ir didinti miestų teritorijų atsparumą;
f)  stiprinti vietos bendruomenių ir čiabuvių tautų dalyvavimą sprendžiant su klimato kaita susijusius uždavinius, kovojant su biologinės įvairovės mažėjimu ir nusikaltimais laukinei gamtai, išsaugant ekosistemas ir valdant gamtos išteklius, be kita ko, gerinant naudojimąsi žeme ir vandens išteklių valdymą; skatinti tvarią miestų plėtrą ir didinti miestų teritorijų atsparumą;
Pakeitimas 375
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto f a papunktis (naujas)
fa)  nutraukti prekybą konflikto zonų naudingosiomis iškasenomis ir kalnakasių išnaudojimą ir remti vietos bendruomenių vystymąsi pagal Reglamentą (ES) 2017/821 dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolių ir susijusias priemones, taip pat suformuluoti analogišką požiūrį į kitas, dar nereglamentuojamas naudingąsias iškasenas;
Pakeitimas 376
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto f b papunktis (naujas)
fb)   skatinti švietimą darniam vystymuisi siekiant suteikti žmonėms įgaliojimų pertvarkyti visuomenę ir kurti tvarią ateitį;
Pakeitimas 377
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto g papunktis
g)  skatinti gamtos išteklių, sveikų ekosistemų išsaugojimą, tvarų valdymą ir naudojimą, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir apsaugoti laukinę gyvūniją;
g)  skatinti gamtos išteklių, sveikų ekosistemų išsaugojimą, tvarų valdymą ir naudojimą, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir apsaugoti laukinę gyvūniją, be kita ko, kovojant su brakonieriavimu ir neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais;
Pakeitimas 378
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto g a papunktis (naujas)
ga)  spręsti biologinės įvairovės mažėjimo problemą, įgyvendinant jai spręsti skirtas tarptautines ir Sąjungos iniciatyvas, visų pirma skatinant sausumos ir jūrų ekosistemų bei susijusios biologinės įvairovės išsaugojimą, tausų naudojimą ir valdymą;
Pakeitimas 379
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto h papunktis
h)  skatinti integruotą ir tvarų vandens išteklių valdymą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą vandens išteklių srityje;
h)  skatinti integruotą ir tvarų vandens išteklių valdymą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą vandens išteklių srityje pagal tarptautinę teisę;
Pakeitimas 380
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto i papunktis
i)  skatinti išsaugoti ir didinti anglies sankaupas užtikrinant tausų žemės naudojimo valdymą, žemės naudojimo keitimą ir miškininkystę, taip pat kovoti su aplinkos būklės blogėjimu, dykumėjimu ir dirvožemio degradacija;
i)  skatinti išsaugoti ir didinti anglies sankaupas užtikrinant tausų žemės naudojimo valdymą, žemės naudojimo keitimą ir miškininkystę, taip pat kovoti su aplinkos būklės blogėjimu, dykumėjimu, dirvožemio ir miškų degradacija ir sausromis;
Pakeitimas 381
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto j papunktis
j)  riboti miškų kirtimą ir skatinti miškų teisės aktų vykdymą, miškų valdymą ir prekybą mediena (toliau – FLEGT), kovoti su neteisėta medienos ruoša, neteisėta prekyba mediena ir medienos produktais;
j)  riboti miškų kirtimą ir skatinti miškų teisės aktų vykdymą, miškų valdymą ir prekybą mediena (toliau – FLEGT), kovoti su neteisėta medienos ruoša, neteisėta prekyba mediena ir medienos produktais; remti geresnį valdymą ir pajėgumų stiprinimą siekiant tvariai valdyti gamtos išteklius; remti derybas dėl savanoriškos partnerystės susitarimų ir jų įgyvendinimą;
Pakeitimas 382
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto k papunktis
k)  remti vandenynų valdymą, įskaitant visų formų pakrančių ir jūrų zonų bei ekosistemų apsaugą, atkūrimą ir išsaugojimą, kovoti su jūrų tarša, kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba ir apsaugoti jūrų biologinę įvairovę;
k)  remti vandenynų valdymą, įskaitant visų formų pakrančių ir jūrų zonų bei ekosistemų apsaugą, atkūrimą ir išsaugojimą, kovoti su jūrų tarša, kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba ir apsaugoti jūrų biologinę įvairovę pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (angl. UNCLOS);
Pakeitimas 383
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto l papunktis
l)  stiprinti regioninį nelaimių rizikos mažinimą ir atsparumą, kartu vykdant prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir veiksmus;
l)  stiprinti regioninį nelaimių rizikos mažinimą, pasirengimą ir atsparumą taikant bendruomene grindžiamą ir į žmones orientuotą požiūrį, kartu vykdant prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir veiksmus;
Pakeitimas 384
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto m papunktis
m)  skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir tausų vartojimą ir gamybą, be kita ko, sprendžiant taršos problemą ir užtikrinant tvarų cheminių medžiagų ir atliekų tvarkymą;
m)  skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir tausų vartojimą ir gamybą (be kita ko, visoje tiekimo grandinėje), be kita ko, sustabdant gamtos išteklių naudojimą konfliktams finansuoti ir remiant suinteresuotuosius subjektus, kad jie laikytųsi tokių iniciatyvų, kaip Kimberley proceso sertifikavimo schema; sprendžiant taršos problemą ir užtikrinant tvarų cheminių medžiagų ir atliekų tvarkymą;
Pakeitimas 385
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto n papunktis
n)  remti pastangas didinti tvarų ekonomikos įvairinimą, konkurencingumą ir prekybą, privačiojo sektoriaus plėtrą ypatingą dėmesį skiriant mažataršiam, klimato kaitai atspariam, aplinkos atžvilgiu tvariam augimui, labai mažoms įmonėms, MVĮ ir kooperatyvams, pasinaudojant esamais prekybos susitarimais su ES.
n)  remti pastangas didinti tvarų ekonomikos įvairinimą, konkurencingumą, vertės dalijimosi tiekimo grandines ir sąžiningą prekybą, privačiojo sektoriaus plėtrą ypatingą dėmesį skiriant mažataršiam, klimato kaitai atspariam, aplinkos atžvilgiu tvariam augimui, labai mažoms įmonėms, socialinėms įmonėms, MVĮ ir kooperatyvams, pasinaudojant esamų prekybos susitarimų su ES teikiamais vystymosi privalumais;
Pakeitimas 386
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto n a papunktis (naujas)
na)  įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus dėl biologinės įvairovės išsaugojimo tokiose sutartyse kaip Biologinės įvairovės konvencija, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija, Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija ir kitose su biologine įvairove susijusiose sutartyse;
Pakeitimas 387
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto n b papunktis (naujas)
nb)   geriau integruoti ir įtraukti klimato kaitos ir aplinkos tikslus į Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo veiklą remiant metodinę ir mokslinių tyrimų veiklą besivystančių šalių klausimais, mokslinių tyrimų veiklą besivystančiose šalyse ir pačių šių šalių vykdomą mokslinių tyrimų veiklą, įskaitant stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo mechanizmus, ekosistemų žemėlapių sudarymą, vertinimą, aplinkos srities kompetencijos didinimą ir novatoriškų veiksmų ir politikos nuoseklumo skatinimą;
Pakeitimas 388
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto n c papunktis (naujas)
nc)   spręsti pasaulines ir tarpregionines klimato kaitos poveikio problemas, kurios gali daryti destabilizuojantį poveikį vystymuisi, taikai ir saugumui;
Pakeitimas 389
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto a papunktis
a)  Skatinant įgyti įgūdžių ir kompetencijų, be kita ko, skatinant švietimą, darbo standartų ir darbo sąlygų gerinimą, kuriant galimybes, visų pirma jaunimui, remti verslumą, deramą darbą ir galimybes įsidarbinti;
a)  skatinant įgyti įgūdžių ir kompetencijų, be kita ko, skatinant švietimą, visapusiško TDO darbo standartų, įskaitant socialinį dialogą ir kovą su vaikų darbu, taikymo, darbo sąlygų ir sveikos aplinkos, pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio gerinimą, kuriant galimybes, visų pirma jaunimui, remti verslumą, be kita ko, pasitelkiant mikrofinansavimą, deramą darbą ir galimybes įsidarbinti;
Pakeitimas 390
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto b papunktis
b)  remti nacionalines vystymosi kryptis, kuriomis būtų užtikrinti kuo geresni socialiniai rezultatai ir poveikis, ir propaguoti progresinius mokesčius ir perskirstymo viešąją politiką;
b)  remti nacionalines vystymosi kryptis, kuriomis būtų užtikrinti kuo geresni socialiniai rezultatai ir poveikis, propaguoti veiksmingus ir tvarius mokesčius ir perskirstymo viešąją politiką ir kurti bei stiprinti tvarias socialinės apsaugos ir socialinio draudimo sistemas; nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu remti kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių rojais pastangas;
Pakeitimas 391
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto c papunktis
c)  gerinti verslo ir investicijų aplinką, kurti ekonomikos plėtrai palankią reglamentavimo aplinką ir remti įmones, visų pirma MMVĮ, kad jos plėstų veiklą ir kurtų darbo vietas;
c)  gerinti atsakingo verslo ir investicijų aplinką, kurti ekonomikos plėtrai palankią reglamentavimo aplinką ir remti įmones, visų pirma MMVĮ, kooperatyvus ir socialines įmones, kad jos plėstų veiklą ir kurtų darbo vietas, remti solidarumo ekonomikos plėtrą ir didinti privačiojo sektoriaus atskaitomybę;
Pakeitimas 392
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  skatinti įmonių atsakomybę ir teisių gynimo mechanizmus, taikytinus žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su privačiojo sektoriaus veikla, atvejais; remti vietos, regioninio ir pasaulio lygmens pastangas siekiant, kad įmonės laikytųsi žmogaus teisių standartų ir kintančio reglamentavimo, be kita ko, privalomo išsamaus patikrinimo taisyklių ir tarptautinės privalomos priemonės dėl verslo ir žmogaus teisių;
Pakeitimas 393
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto d papunktis
d)  stiprinti socialinį ir aplinkos tvarumą, didinti įmonių socialinę atsakomybę ir skatinti atsakingą verslą visose vertės grandinės grandyse;
d)  stiprinti socialinį ir aplinkos tvarumą, didinti įmonių socialinę atsakomybę ir skatinti atsakingą verslą visose vertės grandinės grandyse, užtikrinant dalijimąsi verte, sąžiningas kainas ir sąžiningas prekybos sąlygas;
Pakeitimas 394
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto e papunktis
e)  didinti viešųjų išlaidų veiksmingumą ir strategiškiau panaudoti viešuosius finansus, įskaitant dotacijų ir paskolų derinimo priemones, siekiant pritraukti papildomas viešąsias ir privačias investicijas;
e)  didinti viešųjų išlaidų veiksmingumą ir tvarumą, be kita ko, remiant tvarius viešuosius pirkimus, ir skatinti strategiškiau panaudoti viešuosius finansus, įskaitant dotacijų ir paskolų derinimo priemones, siekiant pritraukti papildomas viešąsias ir privačias investicijas;
Pakeitimas 395
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto g papunktis
g)  skatinti vidaus ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, stiprinti kaimo ir miesto vietovių tarpusavio ryšius, sudaryti sąlygas plėtoti turizmo, kaip darnaus vystymosi sverto, sektorių;
g)  skatinti vidaus ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, stiprinti kaimo ir miesto vietovių tarpusavio ryšius, sudaryti sąlygas plėtoti kūrybos pramonę ir kultūrinio turizmo, kaip darnaus vystymosi sverto, sektorių;
Pakeitimas 396
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto h papunktis
h)  tobulinti ir įvairinti žemės ūkio ir maisto vertės grandines, skatinti ekonomikos įvairinimą, vertės kūrimą, regioninę integraciją, konkurencingumą ir prekybą, skatinti tvarias, mažataršes ir klimato kaitai atsparias inovacijas;
h)  tobulinti ir įvairinti tvarias ir įtraukias žemės ūkio ir maisto vertės grandines, skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir ekonomikos įvairinimą, vertės kūrimą, regioninę integraciją, konkurencingumą ir sąžiningą prekybą, skatinti tvarias, mažataršes ir klimato kaitai atsparias inovacijas;
Pakeitimas 397
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto h a papunktis (naujas)
ha)   sutelkti dėmesį į smulkiesiems ūkininkams, visų pirma, moterims, skirtą ekologiniu požiūriu veiksmingą žemės ūkio intensyvinimą, teikiant paramą veiksmingai ir tvariai nacionalinei politikai, strategijoms ir teisinėms sistemoms, taip pat teisingai ir tvariai prieigai prie išteklių, įskaitant žemę, vandenį, (mikro)kreditus ir kitas žemės ūkio sąnaudas;
Pakeitimas 398
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto h b papunktis (naujas)
hb)   aktyviai remti aktyvesnį pilietinės visuomenės ir ūkininkų organizacijų dalyvavimą rengiant politiką ir vykdant mokslinių tyrimų programas ir labiau juos įtraukti į vyriausybės programų įgyvendinimą ir vertinimą;
Pakeitimas 399
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto j papunktis
j)  užtikrinti galimybę visiems naudotis tvariąja energija, skatinti mažataršę, klimato kaitai atsparią, efektyviai išteklius naudojančią žiedinę ekonomiką laikantis Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos;
j)  užtikrinti galimybę visiems naudotis saugia, įperkama ir tvaria energija, skatinti mažataršę, klimato kaitai atsparią, efektyviai išteklius naudojančią žiedinę ekonomiką laikantis Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos;
Pakeitimas 400
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto l papunktis
l)  skatinti įtraukų, patikimą skaitmeninį ryšį už prieinamą kainą ir skaitmeninę ekonomiką;
l)  propaguoti įtraukų, patikimą ir saugų skaitmeninį ryšį už prieinamą kainą ir skatinti skaitmeninę ekonomiką; skatinti skaitmeninį raštingumą ir įgūdžius; skatinti skaitmeninį verslumą ir darbo vietų kūrimą; propaguoti skaitmeninių technologijų naudojimą, kaip tvaraus vystymosi galimybę; spręsti kibernetinio saugumo, duomenų privatumo ir kitus su skaitmeninimu susijusius reglamentavimo klausimus;
Pakeitimas 401
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto m papunktis
m)  plėtoti ir stiprinti rinkas ir sektorius taip, kad būtų skatinamas integracinis ir tvarus augimas;
m)  plėtoti ir stiprinti rinkas ir sektorius taip, kad būtų skatinamas integracinis ir tvarus augimas bei sąžininga prekyba;
Pakeitimas 402
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto n papunktis
n)  remti regioninės integracijos darbotvarkę ir optimalią prekybos politiką, taip pat konsoliduoti ir įgyvendinti ES ir jos partnerių prekybos susitarimus;
n)  remti regioninės integracijos darbotvarkę ir optimalią prekybos politiką, padedančią įtraukiam ir darniam vystymuisi, taip pat konsoliduoti ir įgyvendinti Sąjungos ir jos partnerių sąžiningus prekybos susitarimus, įskaitant holistinius ir asimetriškus susitarimus su besivystančiomis šalimis partnerėmis; propaguoti ir stiprinti daugiašališkumą, tvarų ekonominį bendradarbiavimą, taip pat Pasaulio prekybos organizacijos taisykles;
Pakeitimas 403
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto o papunktis
o)  skatinti bendradarbiavimą mokslo, technologijų, mokslinių tyrimų, atvirų duomenų ir inovacijų srityse;
o)  skatinti bendradarbiavimą mokslo, technologijų, mokslinių tyrimų, skaitmeninimo, atvirųjų duomenų, didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto ir inovacijų srityse, taip pat plėtoti mokslo diplomatiją;
Pakeitimas 404
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto p papunktis
p)  propaguoti kultūrų dialogą ir visų formų kultūrų įvairovę, saugoti ir propaguoti kultūros paveldą;
p)  propaguoti kultūrų dialogą ir visų formų kultūrų įvairovę, plėtoti vietos amatus, taip pat šiuolaikinį meną ir kultūros raišką, saugoti ir propaguoti kultūros paveldą;
Pakeitimas 405
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto r papunktis
r)  didinti galimybes gauti deramą darbą ir kurti įtraukesnes ir gerai veikiančias darbo rinkas ir užimtumo politiką, skirtą užtikrinti, kad visi, įskaitant jaunimą, turėtų deramą darbą;
r)  didinti galimybes visiems gauti deramą darbą sveikoje aplinkoje ir kurti įtraukesnes ir gerai veikiančias darbo rinkas ir užimtumo politiką, skirtą užtikrinti, kad visi, ypač moterys ir jaunimas, turėtų deramą darbą, būtų gerbiamos jų žmogaus teisės ir darbuotojų teisės, įskaitant pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį;
Pakeitimas 406
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto r a papunktis (naujas)
ra)   užtikrinti, kad prieiga prie naudingųjų iškasenų gavybos būtų sąžininga ir tvari ir neskatintų konfliktų ir korupcijos;
Pakeitimas 407
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto s papunktis
s)  užtikrinti vienodas, tvarias ir neiškreiptas galimybes vykdyti naudingųjų iškasenų gavybą.
s)  užtikrinti vienodas, tvarias ir neiškreiptas galimybes vykdyti naudingųjų iškasenų gavybą; užtikrinti didesnį skaidrumą, išsamių patikrinimų vykdymą ir investuotojų atsakomybę, kartu skatinant privačiojo sektoriaus atskaitomybę; taikyti priemones, padedančias įgyvendinti 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo.
Pakeitimas 408
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto įžanginė dalis
6.  Saugumas, stabilumas ir taika
6.  Taika, saugumas ir stabilumas
Pakeitimas 409
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto a papunktis
a)  Prisidėti prie taikos ir stabilumo didinant valstybių, visuomenių, bendruomenių ir asmenų atsparumą politiniam, ekonominiam, su aplinka susijusiam, demografiniam ir visuomenės spaudimui ir sukrėtimams;
a)  Prisidėti prie taikos, konfliktų prevencijos, taigi ir prie stabilumo didinant valstybių, visuomenių, bendruomenių ir asmenų atsparumą politiniam, ekonominiam, su aplinka susijusiam, demografiniam ir socialiniam spaudimui ir sukrėtimams, be kita ko, remiant atsparumo vertinimus, kuriais siekiama nustatyti vietos bendruomenių pajėgumus įveikti tokius sunkumus ir sukrėtimus, prie jų prisitaikyti ir greitai atsigauti;
Pakeitimas 410
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto a a papunktis (naujas)
aa)  propaguoti nesmurtinę kultūrą, be kita ko, remiant formalųjį ir neformalųjį švietimą taikos klausimais;
Pakeitimas 411
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto b papunktis
b)  užtikrinant tarpininkavimą, krizių valdymą ir padėties stabilizavimą, remti konfliktų prevenciją, ankstyvąjį perspėjimą ir taikos palaikymą;
b)  remti konfliktų prevenciją, ankstyvąjį perspėjimą ir taikos palaikymą užtikrinant tarpininkavimą, krizių valdymą, padėties stabilizavimą ir atstatymą po konflikto, taip pat užtikrinant didesnį moterų vaidmenį visais šiais etapais; skatinti, lengvinti ir stiprinti pajėgumus pasitikėjimo stiprinimo, tarpininkavimo, dialogo ir susitaikymo, gerų kaimynystės santykių srityse ir kitas priemones, padedančias išvengti konfliktų ir juos išspręsti, ypatingą dėmesį skiriant kylančiai įtampai tarp bendruomenių, taip pat visuomenės sluoksnių sutaikymo priemonėms ir užsitęsusių konfliktų ir krizių sprendimui;
Pakeitimas 412
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  remti ginkluotųjų konfliktų aukų reabilitaciją ir reintegraciją, taip pat buvusių kovotojų nusiginklavimą, demobilizaciją ir jų bei jų šeimų reintegraciją į pilietinę visuomenę;
Pakeitimas 413
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto b b papunktis (naujas)
bb)  stiprinti moterų ir jaunimo vaidmenį taikos kūrimo ir konfliktų prevencijos srityje, taip pat gerinti jų įtrauktį, prasmingą civilinį ir politinį dalyvavimą ir socialinį pripažinimą; remti JT ST rezoliucijos 1325 įgyvendinimą, visų pirma nestabiliose šalyse, konfliktų apimtose šalyse ir šalyse po konflikto;
Pakeitimas 414
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto c papunktis
c)  remti saugumo sektoriaus reformas, kuriomis užtikrinamas veiksmingesnis ir atskaitingesnis valstybės ir asmenų saugumas ir prisidedama siekiant darnaus vystymosi;
c)  remti saugumo sektoriaus reformas, kuriomis atsižvelgiama į konflikto aplinkybes ir palaipsniui užtikrinamas veiksmingesnis, demokratiškesnis ir atskaitingesnis valstybės ir asmenų saugumas ir prisidedama siekiant darnaus vystymosi ir taikos;
Pakeitimas 415
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto d papunktis
d)  prisidėti prie karinių subjektų pajėgumų stiprinimo remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui;
d)  prisidėti prie karinių subjektų pajėgumų stiprinimo remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui;
Pakeitimas 416
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto d a papunktis (naujas)
da)   remti regionines ir tarptautines nusiginklavimo iniciatyvas ir ginklų eksporto kontrolės režimus ir priemones;
Pakeitimas 417
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto e papunktis
e)  remti regionines ir tarptautines iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie saugumo, stabilumo ir taikos;
e)  remti vietos, regionines ir tarptautines iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie saugumo, stabilumo ir taikos, taip pat susieti šias skirtingas iniciatyvas;
Pakeitimas 418
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto f papunktis
f)  užkirsti kelią radikalėjimui, skatinančiam smurtinį ekstremizmą ir terorizmą, ir su juo kovoti;
f)  užkirsti kelią radikalėjimui, skatinančiam smurtinį ekstremizmą ir terorizmą, ir su juo kovoti, taikant konkrečioms aplinkybėms ir konflikto aplinkybėms pritaikytas, į lyčių aspektą ir į žmones orientuotas programas ir veiksmus;
Pakeitimas 419
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto f a papunktis (naujas)
fa)  spręsti priešpėstinių minų, nesprogusių šaudmenų ar sprogstamųjų karo liekanų socialinio ir ekonominio poveikio civiliams gyventojams, įskaitant moterų poreikius, klausimus;
Pakeitimas 420
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto f b papunktis (naujas)
fb)  spręsti socialinio poveikio, daromo restruktūrizuojant ginkluotąsias pajėgas, klausimus, įskaitant moterų poreikių klausimus;
Pakeitimas 421
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto f c papunktis (naujas)
fc)  remti ad hoc vietos, nacionalinius, regioninius ir tarptautinius baudžiamuosius tribunolus, tiesos ir susitaikymo komisijas ir mechanizmus;
Pakeitimas 422
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto h papunktis
h)  skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tausaus bendrų gamtos išteklių valdymo srityje;
h)  skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tausaus bendrų gamtos išteklių valdymo srityje, laikantis tarptautinės ir Sąjungos teisės nuostatų;
Pakeitimas 423
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto i papunktis
i)  bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje, visų pirma stiprinant trečiųjų valstybių pajėgumus ir plėtojant infrastruktūrą sveikatos priežiūros, žemės ūkio ir maisto saugos srityse; taip pat remti socialinius veiksmus, kuriais šalinamos pažeidžiamiausių gyventojų grupių patirtos bet kokios radiologinės avarijos pasekmės ir siekiama gerinti jų gyvenimo sąlygas; skatinti žinių valdymą, mokymą ir švietimą branduolinės energetikos srityse;
i)  bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje, visų pirma stiprinant trečiųjų valstybių pajėgumus ir plėtojant infrastruktūrą sveikatos priežiūros, žemės ūkio ir maisto saugos srityse; taip pat remti socialinius veiksmus, kuriais šalinamos pažeidžiamiausių gyventojų grupių patirtos bet kokios radiologinės avarijos pasekmės ir siekiama gerinti jų gyvenimo sąlygas; skatinti žinių valdymą, mokymą ir švietimą branduolinės energetikos srityse. Tokia veikla plėtojama derinant su veikla pagal Europos branduolinės saugos priemonę, sukurtą Reglamentu ES .../... [EBSP reglamentas];
Pakeitimas 424
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto j papunktis
j)  didinti jūrų saugumą, kad vandenynai būtų saugūs, apsaugoti, švarūs ir tausiai valdomi;
j)  didinti jūrų saugumą ir saugą, kad vandenynai būtų saugūs, apsaugoti, švarūs ir tvariai valdomi;
Pakeitimas 425
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 7 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  remti ir plėtoti šalių partnerių ir regionų partnerių bendradarbiavimą su kaimyniniais Sąjungos atokiausiais regionais ir užjūrio šalimis bei teritorijomis, kurioms taikomas [... m. ... ... d.] Tarybos sprendimas [...] dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos;
Pakeitimas 426
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 7 punkto d papunktis
d)  sukurti pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant fondus, veiklai palankią aplinką, skatinti prasmingą ir struktūruotą jų dalyvavimą vidaus politikoje ir stiprinti jų kaip nepriklausomų vystymosi ir valdymo srities veikėjų pajėgumus atlikti savo užduotis; stiprinti naujus partnerystės ryšių palaikymo su pilietinės visuomenės organizacijomis būdus, skatinti su Sąjunga palaikyti struktūrinį dialogą esminiais klausimais ir veiksmingai naudoti ES konkrečioms šalims skirtas bendradarbiavimo su pilietine visuomene veiksmų gaires;
d)  sukurti pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant fondus, veiklai palankią aplinką, skatinti jų dalyvavimą vidaus politikoje ir stiprinti jų kaip nepriklausomų vystymosi ir valdymo srities veikėjų pajėgumus atlikti savo užduotis; stiprinti naujus partnerystės ryšių palaikymo su pilietinės visuomenės organizacijomis būdus, skatinti su Sąjunga palaikyti struktūrinį dialogą esminiais klausimais ir veiksmingai naudoti ir įgyvendinti Sąjungos konkrečioms šalims skirtas bendradarbiavimo su pilietine visuomene veiksmų gaires;
Pakeitimas 427
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 7 punkto f papunktis
f)  veiksmingiau įtraukti trečiųjų valstybių piliečius, be kita ko, visiškai išnaudojant ekonominės, kultūrinės ir viešosios diplomatijos galimybes;
f)  veiksmingiau įtraukti trečiųjų valstybių piliečius ir žmogaus teisių gynėjus, be kita ko, visiškai išnaudojant ekonomines, kultūrines, sporto ir viešosios diplomatijos galimybes;
Pakeitimas 428
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalis
B.  Skirtos kaimynystės regionui
Išbraukta.
a)  Skatinti tvirtesnį politinį bendradarbiavimą;
b)  remti asociacijos susitarimų arba kitų esamų ir būsimų susitarimų ir bendrai sutartų asociacijos darbotvarkių ir partnerystės prioritetų ar lygiaverčių dokumentų įgyvendinimą;
c)  skatinti glaudesnius Sąjungos ir šalių partnerių visuomenių partnerystės ryšius, be kita ko, žmonių tarpusavio ryšius;
d)  stiprinti regioninį bendradarbiavimą, visų pirma palaikant bendradarbiavimą pagal Rytų partnerystę, vykdant Viduržemio jūros sąjungos veiklą ir visą Europos kaimynystės regioną apimantį bendradarbiavimą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
e)  siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos vidaus rinką ir tvirtesnio bendradarbiavimo sektoriuose bei įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita ko, derinant teisės aktus ir siekiant konvergencijos su Sąjungos ir kitais atitinkamais tarptautiniais standartais reglamentavimo srityje, taip pat suteikiant geresnes galimybes patekti į rinką, be kita ko, kuriant išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves, stiprinant susijusias institucijas ir investicijas.
Pakeitimas 429
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 1 įtrauka
–  Prisidėti prie pagrindinių demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių visuotinumo ir nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui vertybių ir nediskriminavimo, lygybės ir solidarumo principų propagavimo ir laikytis Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų;
Išbraukta.
Pakeitimas 430
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 2 įtrauka
–  sudaryti sąlygas bendradarbiauti ir palaikyti partnerystės ryšius su pilietine visuomene žmogaus teisių ir demokratijos klausimų srityse, be kita ko, delikačios ir neatidėliotinos padėties atvejais. Nuosekli ir visa apimanti strategija visais lygmenimis padės siekti toliau nurodytų tikslų;
Išbraukta.
Pakeitimas 431
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 3 įtrauka
–  gerbti visų asmenų žmogaus teises ir pagrindines laisves, prisidėti formuojant visuomenę, kuriai būdingas dalyvavimas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas ir atskaitomybė, solidarumas ir lygybė. Pagarba visų asmenų žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir jų paisymas stebimi, skatinami ir stiprinami laikantis žmogaus teisių visuotinumo, nedalomumo ir tarpusavio priklausomybės principų. Į programos taikymo sritį patenka pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Su žmogaus teisėmis susiję uždaviniai sprendžiami aktyvinant pilietinę visuomenę ir apsaugant žmogaus teisių gynėjus bei užtikrinant jų įgalėjimą, taip pat kiek tai susiję su mažėjančiomis galimybėmis jiems imtis veiksmų;
Išbraukta.
Pakeitimas 432
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 4 įtrauka
–  plėtoti, stiprinti ir saugoti demokratiją, visapusiškai spręsti visus demokratinio valdymo aspektus, be kita ko, stiprinant demokratinį pliuralizmą, piliečių dalyvavimą ir remiant patikimus, įtraukius ir skaidrius rinkimų procesus. Demokratija stiprinama remiantis pagrindiniais demokratinių sistemų ramsčiais, įskaitant teisinę valstybę, demokratines normas ir vertybes, nepriklausomą žiniasklaidą, atskaitingas ir įtraukias institucijas, be kita ko, politines partijas ir parlamentus, ir kovojant su korupcija. Teikiant platesnio masto paramą demokratiniams procesams svarbus vaidmuo tenka rinkimų stebėjimui. Šiomis aplinkybėmis ES rinkimų stebėjimo misijoms programoje įgyvendinant tolesnius veiksmus dėl ES rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijų tenka svarbus vaidmuo;
Išbraukta.
Pakeitimas 433
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 5 įtrauka
–  skatinti veiksmingą daugiašališkumą ir strateginę partnerystę, prisidėti prie tarptautinių, regioninių ir nacionalinių sistemų, kuriomis propaguojamos ir ginamos žmogaus teisės, demokratija ir teisinė valstybė, pajėgumų didinimo. Stiprinamos strateginės partnerystės, ypatingą dėmesį skiriant Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui (OHCHR), Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir atitinkamiems regioniniams ir nacionaliniams žmogaus teisių mechanizmams. Be to, pagal programą skatinamas švietimas ir moksliniai tyrimai žmogaus teisių ir demokratijos srityse, be kita ko, pasitelkiant žmogaus teisių ir demokratijos studijų programų pasaulinį tinklą (angl. Global Campus for Human Rights and Democracy).
Išbraukta.
Pakeitimas 434
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 1 a dalis (nauja)
Pagal šią programą Sąjunga teikia pagalbą siekiant spręsti pasaulines, regionines, nacionalines ir vietos žmogaus teisių ir demokratizacijos problemas, bendradarbiaujant su pilietine visuomene šiose strateginėse intervencijos srityse:
1a.  saugoti ir remti žmogaus teises ir žmogaus teisių gynėjus šalyse ir skubos atvejais, kai kyla didžiausias pavojus žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, be kita ko, lanksčiai ir visapusiškai tenkinant neatidėliotinus žmogaus teisių gynėjų apsaugos poreikius.
Daugiausia dėmesio skiriama žmogaus teisių ir demokratijos klausimams, kurių negalima spręsti pagal geografines ar kitas temines programas dėl jų opaus ar neatidėliotino pobūdžio. Tokiais atvejais pirmiausia siekiama skatinti laikytis atitinkamų tarptautinės teisės aktų ir teikti konkrečią paramą bei veiklos priemones vietos pilietinei visuomenei, veikiančiai labai sudėtingomis aplinkybėmis. Ypatingas dėmesys taip pat skiriamas specialaus žmogaus teisių gynėjų apsaugos mechanizmo stiprinimui;
1b.  užtikrinti visų asmenų žmogaus teises ir pagrindines laisves, prisidedant prie visuomenės, kuriai būdingas dalyvavimas, nediskriminavimas, lygybė, socialinis teisingumas ir atskaitomybė, formavimo.
Dėl Sąjungos veiksmų nepriklausomumo ir didelio lankstumo bendradarbiavimo sąlygų požiūriu, teikiant Sąjungos paramą suteikiama galimybė spręsti opiausius politinius klausimus, kaip antai mirties bausmės, kankinimų, saviraiškos laisvės ribojančiomis aplinkybėmis ir pažeidžiamų grupių diskriminacijos, taip pat vaiko teisių apsaugos ir propagavimo (pvz., vaikų darbo, prekybos vaikais, vaikų prostitucijos ir vaikų karių klausimus) ir reaguojama į besiformuojančius ir sudėtingus iššūkius, kaip antai dėl klimato kaitos perkeltų asmenų apsauga;
1c.  sutvirtinti ir stiprinti demokratiją, skiriant dėmesį visiems demokratinio valdymo aspektams, be kita ko, stiprinant demokratinį pliuralizmą, skatinant piliečių dalyvavimą, kuriant įgalinančią aplinką pilietinei visuomenei ir remiant patikimą, įtraukų ir skaidrų rinkimų procesą, visų pirma organizuojant ES rinkimų stebėjimo misijas.
Demokratija stiprinama remiantis pagrindiniais demokratinių sistemų ramsčiais, įskaitant teisinę valstybę, demokratines normas ir vertybes, nepriklausomą žiniasklaidą, atskaitingas ir įtraukias institucijas, be kita ko, politines partijas ir parlamentus, taip pat atskaitingą saugumo sektorių, ir kovojant su korupcija. Pirmiausia siekiama teikti konkrečią paramą bei veiklos priemones politiniams veikėjams, vykdantiems savo veiklą labai sudėtingomis aplinkybėmis. Teikiant platesnio masto paramą demokratiniams procesams svarbus vaidmuo tenka rinkimų stebėjimui. Šiomis aplinkybėmis ES rinkimų stebėjimo misijos ir tolesni veiksmai pagal ES rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijas išlieka svarbios programos sudėtinės dalys. Dėmesys taip pat skiriamas piliečių rinkimų stebėjimo organizacijų ir regioninių jų tinklų visame pasaulyje rėmimui.
Piliečių rinkimų stebėjimo organizacijų Europos rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse bei atitinkamų regioninių platformų organizacijų pajėgumai ir matomumas stiprinami propaguojant nepriklausomoms ir nešališkoms piliečių rinkimų stebėjimo organizacijoms skirtą tvarią abipusio mokymosi programą. Sąjunga siekia gerinti nacionalinių piliečių rinkimų stebėjimo organizacijų pajėgumus, šviesti rinkėjus, stiprinti gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis, rengti nacionalinių ir tarptautinių rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimo programas ir saugoti rinkimų institutų ir rinkimų stebėjimo patikimumą ir pasitikėjimą jais;
1d.  skatinti veiksmingą daugiašališkumą ir strateginę partnerystę prisidedant prie tarptautinių, regioninių ir nacionalinių sistemų pajėgumų stiprinimo ir vietos veikėjų įgalinimo propaguoti ir ginti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę.
Partnerystėmis žmogaus teisių srityje daugiausia dėmesio skiriama nacionalinės ir tarptautinės žmogaus teisių sistemos stiprinimui, įskaitant paramą daugiašališkumui, nes būtina užtikrinti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR), Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) ir atitinkamų regioninių žmogaus teisių mechanizmų nepriklausomumą ir veiksmingumą. Toliau teikiama parama švietimui ir moksliniams tyrimams žmogaus teisių ir demokratijos srityse ir remiama akademinė laisvė, be kita ko, remiant Pasaulinį žmogaus teisių ir demokratijos tinklą (Global Campus for Human Rights and Democracy);
1e.  skatinti naują vietos pilietinės visuomenės, taip pat pilietinės visuomenės ir kitų atitinkamų žmogaus teisių organų ir mechanizmų tarpregioninę sąveiką ir tinklaveiką, siekiant kuo daugiau dalytis geriausia patirtimi žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir kurti teigiamą dinamiką.
Daugiausia dėmesio skiriama universalumo principo apsaugai ir propagavimui, nustatant geriausią patirtį visų žmogaus teisių – pilietinių ir politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių – ir pagrindinių laisvių srityje ir ja dalijantis, pvz., sprendžiant pagrindines problemas, be kita ko, tvaraus saugumo, kovos su terorizmu, migracijos ir mažėjančios NVO erdvės problemas. Todėl reikės sustiprinti pastangas iš įvairių šalių ir žemynų suburti įvairius su žmogaus teisėmis susijusius suinteresuotuosius subjektus (pvz., vietos pilietinės bendruomenės atstovus ir žmogaus teisių aktyvistus, teisininkus, mokslo bendruomenės atstovus, nacionalines žmogaus teisių ir moterų teisių institucijas, profsąjungas), kad jie kartu galėtų kurti pozityvų žmogaus teisių naratyvą, kuris turėtų stiprinamąjį poveikį;
1f.  Sąjunga, pagal šią priemonę palaikydama santykius su trečiosiomis šalimis, toliau skatina dėti tarptautines pastangas siekiant daugiašalio susitarimo uždrausti prekybą prekėmis, kurios naudojamos kankinimui ir mirties bausmei vykdyti.
Pakeitimas 435
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto įžanginė dalis
2.  PILIETINĖS VISUOMENĖS ORGANIZACIJŲ INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SRITYS
2.  PILIETINĖS VISUOMENĖS ORGANIZACIJŲ IR VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SRITYS
Pakeitimas 436
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 1 papunkčio įžanginė dalis
1.  Įtraukios, dalyvaujančios, įgalėtos ir nepriklausomos pilietinės visuomenės pilietinė erdvė šalyse partnerėse
1.  Įtrauki, dalyvaujanti, įgalėta ir nepriklausoma pilietinė visuomenė ir vietos valdžios institucijos šalyse partnerėse
Pakeitimas 437
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 1 papunkčio a dalis
a)  Kurti piliečių dalyvavimui ir pilietinės visuomenės veiksmams palankią aplinką, be kita ko, pasitelkiant fondus;
a)  Kurti piliečių dalyvavimui ir pilietinės visuomenės veiksmams palankią aplinką, be kita ko, naudojant fondus remti aktyvų pilietinės visuomenės dalyvavimą politiniame dialoge;
Pakeitimas 438
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 1 papunkčio b dalis
b)  stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant fondus, kaip vystymosi ir valdymo srities veikėjų pajėgumus;
b)  remti ir stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant fondus, kaip vystymosi ir valdymo srities veikėjų pajėgumus;
Pakeitimas 439
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 1 papunkčio c a dalis (nauja)
ca)  koordinuoti pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų, įskaitant pietinių regionų pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas ir skėtines organizacijas, veiklą, plėtoti jų pajėgumus ir stiprinti jų institucijas, kad būtų įsitraukiama į organizacijų veiklą ir bendradarbiaujama su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, aktyviai dalyvaujančiais viešosiose diskusijose dėl vystymosi, ir diskutuojama su vyriausybėmis dėl viešosios politikos bei veiksmingai dalyvaujama plėtros procese.
Pakeitimas 440
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 2 papunkčio įžanginė dalis
2.  Dialogas su pilietinės visuomenės organizacijomis ir jų tarpusavio dialogas vystymosi politikos klausimais
2.  Dialogas su pilietinės visuomenės organizacijomis ir jų tarpusavio dialogas
Pakeitimas 441
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 2 papunkčio a dalis
a)  Skatinti kitus įtraukius daugelio suinteresuotųjų šalių dialogo forumus, be kita ko, piliečių tarpusavio ryšius, pilietinės visuomenės organizacijų, vietos valdžios institucijų, valstybių narių, šalių partnerių ir kitų pagrindinių vystymosi srities suinteresuotųjų šalių ryšius;
a)  Skatinti įtraukius daugelio suinteresuotųjų šalių dialogo forumus ir institucinį pilietinės visuomenės bei vietos valdžios institucijų tinklų stiprinimą, be kita ko, piliečių, pilietinės visuomenės organizacijų, vietos valdžios institucijų, valstybių narių, šalių partnerių ir kitų pagrindinių vystymosi srities suinteresuotųjų šalių tarpusavio ryšius ir koordinavimą;
Pakeitimas 442
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 3 papunkčio b dalis
b)  Sąjungoje, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse sutelkti visuomenės paramą šalių partnerių tvaraus ir įtraukaus vystymosi strategijoms.
b)  Sąjungoje, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse sutelkti visuomenės paramą šalių partnerių skurdo mažinimo ir darnaus bei įtraukaus vystymosi strategijoms.
Pakeitimas 443
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 3 papunkčio b a dalis (nauja)
ba)   didinti informuotumą apie tvarų vartojimą ir gamybą, apie tiekimo grandines ir Sąjungos piliečių perkamosios galios poveikį siekiant darnaus vystymosi.
Pakeitimas 444
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto 3 a papunktis (naujas)
3a.  Pagrindinių socialinių paslaugų teikimas gyventojams, kuriems reikia paramos
Pasitelkiant pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas šalyse partnerėse vykdyti intervencijas, kuriomis būtų remiamos pažeidžiamos ir marginalizuotos gyventojų grupės, joms teikiant pagrindines socialines paslaugas, pvz., sveikatos priežiūros (įskaitant mitybą), švietimo, socialinės apsaugos paslaugos, taip pat užtikrinant prieigą prie saugaus geriamojo vandens, sanitarijos bei higienos paslaugų.
Pakeitimas 445
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto c b papunktis (naujas)
3b.  stiprinti vietos valdžios institucijų kaip vystymosi srities veikėjų vaidmenį:
a)  didinant Sąjungos ir besivystančių šalių vietos valdžios institucijų tinklų, platformų ir aljansų pajėgumus siekiant užtikrinti nuolatinį politinį dialogą esminiais klausimais ir veiksmingą dalyvavimą vystymosi srityje, skatinti demokratinį valdymą, visų pirma laikantis teritorinio požiūrio į vietos plėtrą;
b)  Sąjungoje, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse aktyviau bendraujant su Sąjungos piliečiais vystymosi klausimais (informuotumo didinimas, dalijimasis žiniomis, įsitraukimas, įskaitant tvarumo kriterijų pritaikymą viešiesiems pirkimams), visų pirma susijusiais su darnaus vystymosi tikslais;
c)  atsakomybės už paramą ir paramos įsisavinimo didinimas šalies viduje vykdant vietos savivaldos institucijų valstybės tarnautojams ir pilietinės visuomenės organizacijoms skirtas mokymo programas, kaip teikti paraiškas dėl ES finansavimo;
Pakeitimas 446
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto įžanginė dalis
3.  STABILUMO IR TAIKOS INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SRITYS
3.  TAIKOS KŪRIMO, KONFLIKTŲ PREVENCIJOS IR STABILUMO INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SRITYS
Pakeitimas 447
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies įžanginė dalis
Sąjunga teikia techninę ir finansinę paramą, apimančią paramą priemonėms, kuriomis siekiama kurti ir stiprinti partnerių pajėgumus užkirsti kelią konfliktams, kurti taiką ir tenkinti prieš krizę ir po jos atsirandančius poreikius, glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtinėmis Tautomis ir kitomis tarptautinėmis, regioninėmis ir subregioninėmis organizacijomis, valstybiniais ir pilietinės visuomenės subjektais, kiek tai susiję su jų pastangomis daugiausia toliau išvardytose srityse, įskaitant ypatingą dėmesį moterų dalyvavimui:
Sąjunga teikia techninę ir finansinę paramą, apimančią paramą priemonėms, kuriomis siekiama kurti ir stiprinti Sąjungos ir jos partnerių pajėgumus užkirsti kelią konfliktams, kurti taiką ir tenkinti prieš krizę ir po jos atsirandančius poreikius, glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtinėmis Tautomis ir kitomis tarptautinėmis, regioninėmis ir subregioninėmis organizacijomis, valstybiniais ir pilietinės visuomenės subjektais, kiek tai susiję su jų pastangomis daugiausia toliau išvardytose srityse, įskaitant ypatingą dėmesį lyčių lygybei, moterų įgalėjimui ir jaunimo dalyvavimui:
Pakeitimas 448
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies a punktas
a)  ankstyvasis perspėjimas ir su konfliktu susijusios rizikos analizė; pasitikėjimo stiprinimo, tarpininkavimo, dialogo ir sutaikinimo priemonės;
a)  ankstyvasis perspėjimas ir su konfliktu susijusios rizikos analizė formuojant ir įgyvendinant politiką;
Pakeitimas 449
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  pagalba ir pajėgumų stiprinimas pasitikėjimo didinimo, tarpininkavimo, dialogo ir sutaikinimo priemonių srityse, ypatingą dėmesį skiriant įtampos tarp bendruomenių mažinimui, visų pirma užkertant kelią genocidui ir nusikaltimams žmoniškumui;
Pakeitimas 450
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies a b punktas (naujas)
ab)  dalyvavimo ir dislokavimo civilinėse stabilizavimo misijose pajėgumų stiprinimas; Sąjungos, pilietinės visuomenės ir Sąjungos partnerių dalyvavimo ir dislokavimo civilinėse taikos palaikymo ir taikos kūrimo misijose pajėgumų stiprinimas; dalijimasis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais taikos kūrimo, konfliktų analizės, ankstyvojo perspėjimo arba mokymo ir paslaugų teikimo srityse;
Pakeitimas 451
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies b punktas
b)  atsigavimas po konflikto ir atsigavimas po nelaimės;
b)  parama atsigavimui po konflikto, įskaitant dingusių asmenų pasibaigus konfliktams problemos sprendimą, taip pat paramą atitinkamų daugiašalių susitarimų, kuriais sprendžiamas minų ir likusių nuo karo sprogmenų klausimas, įgyvendinimui ir atsigavimas po nelaimės atsižvelgiant į politinę ir saugumo padėtį;
Pakeitimas 452
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies c punktas
c)  taikos kūrimo ir valstybės kūrimo rėmimo veiksmai;
c)  parama taikos kūrimo ir valstybės kūrimo veiksmams, įskaitant vietos ir tarptautines pilietinės visuomenės organizacijas, valstybes ir tarptautines organizacijas; įvairių lygmenų struktūrinių dialogų tarp jų, tarp vietos pilietinės visuomenės ir šalių partnerių, taip pat su Sąjunga plėtojimas;
Pakeitimas 453
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  gamtos išteklių naudojimo konfliktams finansuoti ribojimas ir parama suinteresuotiesiems subjektams, kad jie laikytųsi tokių iniciatyvų, kaip Kimberley proceso sertifikavimo schema, įskaitant iniciatyvas, susijusias su 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo1a, ypač siekiant įdiegti veiksmingas gamtos išteklių gavybos ir prekybos jais vidaus kontrolės priemones;
__________________
1a OL L 130, 2017 5 19, p. 1.
Pakeitimas 454
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies e punktas
e)  pajėgumų stiprinimas remiant saugumą ir vystymąsi.
e)  karinių subjektų pajėgumų stiprinimas remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui;
Pakeitimas 455
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies e a punktas (naujas)
ea)  parama veiksmams, kuriais skatinama lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas, visų pirma įgyvendinant JT ST rezoliucijas 1325 ir 2250, taip pat moterų ir jaunimo dalyvavimas ir atstovavimas jiems oficialiuose ir neoficialiuose taikos procesuose;
Pakeitimas 456
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies e b punktas (naujas)
eb)  parama veiksmams, kuriais propaguojama nesmurtinė kultūra, be kita ko, remiant formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą taikos srityje;
Pakeitimas 457
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies e c punktas (naujas)
ec)  parama veiksmams, kuriais stiprinamas valstybių, visuomenių, bendruomenių ir asmenų atsparumas, įskaitant atsparumo vertinimus siekiant nustatyti visuomenių vietos pajėgumus, kad jos galėtų išlaikyti sunkumus ir sukrėtimus, prie jų prisitaikyti ir greitai atsigauti;
Pakeitimas 458
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies e d punktas (naujas)
ed)   parama tarptautiniams baudžiamiesiems tribunolams ir ad hoc nacionaliniams tribunolams, tiesos ir susitaikymo komisijoms, pereinamojo laikotarpio teisingumui ir kitiems skundų dėl žmogaus teisių pažeidimų teisinio sprendimo mechanizmams bei nuosavybės teisių, nustatytų pagal tarptautinius žmogaus teisių ir teisinės valstybės srities standartus, įtvirtinimui ir susijusių ginčų nagrinėjimui;
Pakeitimas 459
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 dalies e e punktas (naujas)
ee)   parama priemonėms, kuriomis kovojama su neteisėtu šaunamųjų, šaulių ir lengvųjų ginklų naudojimu ir galimybe jų gauti.
Pakeitimas 460
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 1 papunkčio 1 a dalis (nauja)
Šios srities priemonės:
a)  apima patirties perdavimą, keitimąsi informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais, rizikos arba pavojaus vertinimą, mokslinius tyrimus ir analizę, ankstyvojo perspėjimo sistemas, mokymą ir paslaugų teikimą;
b)  jomis prisidedama prie tolesnio struktūrinio dialogo taikos kūrimo klausimais plėtojimo;
c)  jos gali apimti techninę ir finansinę paramą taikos kūrimo ir valstybės kūrimo rėmimo veiksmams įgyvendinti.
Pakeitimas 461
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 2 papunkčio 1 dalies įžanginė dalis
Sąjunga teikia techninę ir finansinę paramą, remdama partnerių pastangas ir Sąjungos veiksmus, kuriais šalinamos pasaulinės ir tarpregioninės grėsmės bei kylančios daugiausia šiose srityse:
Sąjunga teikia techninę ir finansinę paramą, remdama partnerių pastangas ir Sąjungos veiksmus, kuriais šalinamos pasaulinės ir tarpregioninės grėsmės bei kylančios šiose srityse:
Pakeitimas 462
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 2 papunkčio 1 dalies a punktas
a)  grėsmės teisėtvarkai, asmenų saugumui ir apsaugai, įskaitant terorizmą, smurtinį ekstremizmą, organizuotą nusikalstamumą, kibernetinius nusikaltimus, hibridines grėsmes, neteisėtą prekybą, prekybą ir tranzitą;
a)  grėsmės teisėtvarkai, asmenų saugumui ir apsaugai, įskaitant terorizmą, smurtinį ekstremizmą, organizuotą nusikalstamumą, kibernetinius nusikaltimus, hibridines grėsmes, neteisėtą prekybą, prekybą ir tranzitą, visų pirma teisėsaugos ir teisminių bei civilinių institucijų, dalyvaujančių kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, įskaitant kibernetinius nusikaltimus, ir visų formų neteisėta prekyba, ir užtikrinančių veiksmingą neteisėtos prekybos ir tranzito kontrolę, pajėgumų stiprinimą.
Pirmenybė teikiama tarpregioniniam bendradarbiavimui dalyvaujant dviem ar daugiau trečiųjų šalių, kurios pademonstravo aiškią politinę valią spręsti kylančias problemas.
Priemonėmis ypač daug dėmesio skiriama geram valdymui; jos taikomos pagal tarptautinę teisę. Kovojant su terorizmu gali būti bendradarbiaujama ir su atskiromis šalimis, regionais ar tarptautinėmis, regioninėmis ir subregioninėmis organizacijomis.
Teikiant pagalbą kovoje su terorizmu dalyvaujančioms valdžios institucijoms pirmenybė teikiama paramai priemonėms, susijusioms su kovą su terorizmu reglamentuojančių teisės aktų rengimu ir tobulinimu, finansų, muitų ir imigracijos teisės įgyvendinimu ir taikymu, teisėsaugos procedūrų plėtojimu derinant su aukščiausiais tarptautiniais standartais ir laikantis tarptautinės teisės, demokratinės kontrolės ir institucinės priežiūros mechanizmų stiprinimu ir smurtinio radikalizmo prevencija.
Teikiant pagalbą, susijusią su narkotikų problema, deramas dėmesys skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui, kuriuo siekiama skatinti naudotis geriausia praktika, susijusia su paklausos, gamybos ir žalos mažinimu.
Pakeitimas 463
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 2 papunkčio 1 dalies b punktas
b)  grėsmės viešosioms erdvėms, ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, kibernetiniam saugumui, visuomenės sveikatai arba aplinkos stabilumui, grėsmės jūrų saugumui, grėsmės, kylančios dėl klimato kaitos poveikio;
b)  grėsmės viešosioms erdvėms, ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant tarptautinį transportą, be kita ko, keleivinį ir krovininį transportą, su energetika susijusioms operacijoms bei energijos tiekimui, kibernetiniam saugumui, visuomenės sveikatai, įskaitant netikėtas epidemijas, kurios gali turėti tarptautinį poveikį, arba aplinkos stabilumui, grėsmės jūrų saugumui, pasaulinės ir tarpregioninės grėsmės, kylančios dėl klimato kaitos poveikio ir galinčios daryti destabilizuojantį poveikį taikai ir saugumui;
Pakeitimas 464
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 2 papunkčio 1 dalies c punktas
c)  tyčinių, atsitiktinių arba gamtinių pavojų, susijusių su cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis medžiagomis ar agentais, taip pat grėsmių susijusiems įrenginiams arba objektams, mažinimas;
c)  tyčinių, atsitiktinių arba gamtinių pavojų, susijusių su cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis medžiagomis ar agentais, taip pat grėsmių susijusiems įrenginiams arba objektams, mažinimas, visų pirma šiose srityse:
1)  civilinių mokslinių tyrimų kaip alternatyvos su gynyba susijusiems moksliniams tyrimams skatinimas;
2)  civilinių įrenginių, kuriuose laikomos jautrios cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės medžiagos ar agentai arba su jais dirbama pagal civilinių mokslinių tyrimų programas, saugumo praktikų stiprinimas;
3)  parama civilinės infrastruktūros kūrimui ir atitinkamiems civiliniams tyrimams, būtiniems siekiant išmontuoti, išvalyti ar pertvarkyti su ginklais susijusius įrenginius ir objektus, kai paskelbiama, kad jie nebėra gynybos programos dalis, atsižvelgiant į Sąjungos bendradarbiavimo politiką ir jos tikslus;
4)  kompetentingų civilinės valdžios institucijų, dalyvaujančių plėtojant veiksmingą neteisėtos prekybos cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis medžiagomis arba agentais (be kita ko, jų gamybos ar siuntimo į taikinį įranga) kontrolę ir užtikrinant jos vykdymą, gebėjimų stiprinimas;
5)  teisinės sistemos ir institucinių pajėgumų siekiant sukurti veiksmingą eksporto kontrolę (visų pirma dvejopo naudojimo prekių), įskaitant regioninio bendradarbiavimo priemones, ir užtikrinti jos vykdymą, plėtojimas, susijęs su Sutarties dėl prekybos ginklais nuostatų įgyvendinimu ir skatinimu jos laikytis;
6)  veiksmingų pasirengimo civilinėms nelaimėms, ekstremaliųjų situacijų likvidavimo planavimo, reagavimo į krizes ir išvalymo priemonių pajėgumų plėtojimas.
Tokie veiksmai plėtojami kartu su veiksmais pagal Europos branduolinės saugos priemonę, sukurtą Reglamentu ES .../... [EBSP reglamentas];
Pakeitimas 465
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 2 papunkčio 1 dalies d punktas
d)  pajėgumų stiprinimas remiant saugumą ir vystymąsi.
d)  karinių subjektų pajėgumų stiprinimas remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui;
Pakeitimas 466
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 1 punkto a papunktis
a)  Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, svarbiausius veiksmingos ir visapusiškos sveikatos priežiūros sistemos elementus nustatyti viršnacionaliniu lygmeniu;
a)  Siekiant užtikrinti vienodas, įperkamas, įtraukias ir visuotines galimybes naudotis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, svarbiausius veiksmingos ir visapusiškos sveikatos priežiūros sistemos elementus nustatyti viršnacionaliniu lygmeniu;
Pakeitimas 467
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)
aa)  skatinti, teikti ir plėsti esmines paslaugas ir psichologinės paramos paslaugas smurto aukoms, ypač moterims ir vaikams išžaginimo aukoms;
Pakeitimas 468
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 1 punkto c papunktis
c)  spręsti pasaulinius sveikatos saugumo uždavinius vykdant su užkrečiamosiomis ligomis susijusius mokslinius tyrimus ir jų kontrolę, turimas žinias pritaikyti kuriant produktus ir politikos priemones, kuriais būtų sprendžiama kintančios ligos naštos problema (neužkrečiamosios ligos, visų formų neprievalgis ir aplinkos rizikos veiksniai), ir formuoti pasaulines rinkas, kad būtų didinamos galimybės naudotis sveikatos priežiūros prekėmis ir paslaugomis, visų pirma susijusiomis su lytine ir reprodukcine sveikata.
c)  spręsti pasaulinius sveikatos saugumo uždavinius vykdant su užkrečiamosiomis ligomis susijusius mokslinius tyrimus, be kita ko, tiriant su skurdu susijusias bei apleistas ligas, ir jų kontrolę, kovojant su tokiomis ligomis ir padirbtais vaistais, turimas žinias pritaikyti kuriant saugius, prieinamus ir įperkamus produktus ir politikos priemones, kuriais būtų sprendžiamos imunizacijos, įvairiausių užkrečiamųjų, naujų ir atsinaujinusių ligų, epidemijų ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms nuolatinės naštos problemos (neužkrečiamosios ligos, visų formų neprievalgis ir aplinkos rizikos veiksniai), ir formuoti pasaulines rinkas, kad būtų didinamos galimybės naudotis sveikatos priežiūros prekėmis ir paslaugomis, visų pirma susijusiomis su lytine ir reprodukcine sveikata.
Pakeitimas 469
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  remti iniciatyvas, siekiant padidinti galimybes gauti saugių, veiksmingų ir įperkamų vaistų, įskaitant generinius vaistus, diagnostiką ir susijusias sveikatos technologijas, panaudojant visas turimas priemones gyvybę gelbstinčių vaistų ir diagnostikos priemonių kainai sumažinti;
Pakeitimas 470
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 1 punkto c b papunktis (naujas)
cb)  skatinti gerą sveikatą ir kovoti su užkrečiamosiomis ligomis stiprinant sveikatos sistemas ir siekiant darnaus vystymosi tikslų, be kita ko, daugiau dėmesio skiriant prevencijai ir ligų, kurių galima išvengti skiepijant, problemoms spręsti;
Pakeitimas 471
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 2 punkto a papunktis
a)  Skatinti bendras visuotines pastangas siekiant įtraukaus ir teisingo kokybiško švietimo ir mokymo visais lygmenimis, be kita ko, nepaprastosios padėties ar krizės atveju;
a)  Skatinti siekti tarptautiniu mastu sutartų tikslų švietimo srityje ir kovoti su menku išsilavinimu dedant bendras visuotines pastangas siekiant įtraukaus ir teisingo kokybiško švietimo ir mokymo visais lygmenimis ir visais amžiais, be kita ko, ankstyvojo vaikų ugdymo, nepaprastosios padėties ar krizės atveju, ir ypatingą prioritetą skirti nemokamo viešojo švietimo sistemų stiprinimui;
Pakeitimas 472
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 2 punkto b papunktis
b)  palaikant partnerystės ryšius ir kuriant aljansus stiprinti žinias, įgūdžius ir vertybes, būtinus siekiant aktyvaus pilietiškumo ir našių, įtraukių ir atsparių visuomenių;
b)  palaikant partnerystės ryšius ir kuriant aljansus stiprinti žinias, mokslinius tyrimus ir inovacijas, įgūdžius ir vertybes, būtinus siekiant aktyvaus pilietiškumo ir našių, išsilavinusių, demokratinių, įtraukių ir atsparių visuomenių;
Pakeitimas 473
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 2 punkto b papunktis
c)  remti pasaulinius veiksmus, kuriais mažinama visų formų nelygybė, pvz., skirtumai tarp mergaičių / moterų ir berniukų / vyrų, kad visi turėtų lygias galimybes dalyvauti ekonominiame ir socialiniame gyvenime.
c)  remti pasaulinius veiksmus, kuriais mažinama visų formų diskriminacija ir nelygybė, pvz., skirtumai tarp mergaičių / moterų ir berniukų / vyrų, kad visi turėtų lygias galimybes dalyvauti ekonominiame, politiniame ir socialiniame ir kultūriniame gyvenime.
Pakeitimas 474
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 2 punkto c a papunktis (naujas)
ca)   remti pastangas ir gerinti pilietinės visuomenės subjektų gerąją praktiką siekiant užtikrinti įtraukų ir kokybišką švietimą nestabiliose vietovėse, kuriose valdžios struktūros yra silpnos.
Pakeitimas 475
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 2 punkto c b papunktis (naujas)
cb)  remti veiksmus ir skatinti bendradarbiavimą sporto srityje, taip prisidedant prie moterų ir jaunimo, pavienių asmenų ir bendruomenių įgalėjimo ir padedant siekti Darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų sveikatos, švietimo ir socialinės įtraukties tikslų;
Pakeitimas 476
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 3 punkto įžanginė dalis
3.  Moterys ir vaikai
3.  Moterys
Pakeitimas 477
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 3 punkto a papunktis
a)  Vadovauti pasaulinėms pastangoms, partnerystėms ir aljansams ir juos remti siekiant panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites. Tai pasakytina apie fizinį, psichologinį, lytinį, ekonominį ir kitų formų smurtą ir diskriminaciją, taip pat moterų atskirtį įvairiose privačiojo ir viešojo gyvenimo srityse;
a)  vadovauti vietos, nacionalinėms ir regioninėms iniciatyvoms ir pasaulinėms pastangoms, partnerystėms ir aljansams dėl moterų teisių, išdėstytų JT konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir jos fakultatyviniame protokole, ir juos remti siekiant panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites, žalingą praktiką ir visų formų jų diskriminaciją. Tai pasakytina apie fizinį, psichologinį, lytinį, ekonominį, politinį ir kitų formų smurtą ir diskriminaciją, taip pat moterų atskirtį įvairiose privačiojo ir viešojo gyvenimo srityse;
Pakeitimas 478
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 3 punkto a a papunktis (naujas)
aa)  šalinti pagrindines lyčių nelygybės priežastis ir taip remti konfliktų prevenciją ir taikos kūrimą; skatinti moterų įgalėjimą, įskaitant jų vaidmens vystymosi srityje ir taikos kūrime stiprinimą; remti moterų ir mergaičių atstovavimą, pasisakymą ir dalyvavimą socialiniame, ekonominiame, politiniame ir pilietiniame gyvenime;
Pakeitimas 479
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 3 punkto a b papunktis (naujas)
ab)  propaguoti moterų ir mergaičių teisių, įskaitant ekonomines, darbo, socialines ir politines teises, ir lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, įskaitant lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, švietimą ir išteklius, apsaugą ir įgyvendinimą;
Pakeitimas 480
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 3 punkto b papunktis
b)  skatinti naujas iniciatyvas, kad trečiosiose valstybėse būtų kuriamos tvirtesnės vaikų apsaugos sistemos, kuriomis užtikrinama, kad vaikai būtų apsaugoti nuo smurto, prievartos ir nepriežiūros visose srityse, be kita ko, skatinant perėjimą nuo institucinės prie bendruomeninės vaikų priežiūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 481
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 3 a punktas (naujas)
3a.  Vaikai ir jaunimas
a)  skatinti naujas iniciatyvas, kad trečiosiose valstybėse būtų kuriamos tvirtesnės vaikų apsaugos sistemos, kuriomis užtikrinama, kad vaikai pradėtų gyvenimą geriausiomis sąlygomis, būtų apsaugoti nuo smurto, prievartos ir nepriežiūros visose srityse, be kita ko, skatinant perėjimą nuo institucinės prie bendruomeninės vaikų priežiūros;
b)  skatinti vaikų ir jaunimo, įskaitant labiausiai marginalizuotus vaikus ir jaunuolius, galimybes naudotis pagrindinėmis socialinėmis paslaugomis, daug dėmesio skiriant sveikatai, mitybai, švietimui, ankstyvajam vaikų ugdymui ir socialinei apsaugai, įskaitant lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, informavimą ir išteklius, jaunimui skirtas ir palankias paslaugas ir išsamų lytinį švietimą, mitybą, švietimą ir socialinę apsaugą;
c)  skatinti jaunimo galimybes ugdyti įgūdžius, gauti deramą ir kokybišką darbą pasitelkiant švietimą, profesinį ir techninį mokymą bei galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis; remti jaunus verslininkus ir skatinti kurti tvarias darbo vietas, kuriose būtų užtikrintos deramo darbo sąlygos;
d)  skatinti iniciatyvas, kuriomis suteikiama daugiau galių jaunimui ir vaikams, ir remti politiką ir veiksmus, kuriais užtikrinama jų įtrauktis, prasmingas pilietinis ir politinis dalyvavimas ir socialinis pripažinimas, pripažinti tikrą jų kaip pokyčių iniciatorių potencialą tokiose srityse kaip taika, saugumas, darnus vystymasis, klimato kaita, aplinkos apsauga ir skurdo naikinimas.
Pakeitimas 482
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 4 punkto įžanginė dalis
4.  Migracija ir priverstinis perkėlimas
4.  Migracija, judumas ir priverstinis perkėlimas
Pakeitimas 483
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 4 punkto a papunktis
a)  Užtikrinti tolesnį ES vadovavimą nustatant pasaulinę darbotvarkę dėl migracijos ir priverstinio perkėlimo valdymo visais aspektais;
a)  Užtikrinti tolesnį ES vadovavimą nustatant pasaulinę darbotvarkę dėl migracijos ir priverstinio perkėlimo valdymo visais aspektais, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas saugiai, tvarkingai ir teisėtai migracijai;
Pakeitimas 484
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 4 punkto b papunktis
b)  vadovauti pasauliniams ir tarpregioniniams dialogams politikos klausimais ir juos remti, be kita ko, keistis patirtimi ir palaikyti bendradarbiavimą migracijos ir priverstinio perkėlimo srityse;
b)  vadovauti pasauliniams ir tarpregioniniams dialogams politikos klausimais ir juos remti, be kita ko, dėl migracijos tarp pietų šalių ir keitimosi patirtimi bei bendradarbiavimo migracijos ir priverstinio perkėlimo srityse;
Pakeitimas 485
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 4 punkto d a papunktis (naujas)
da)  bendradarbiavimas šioje srityje vykdomas laikantis žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio ir valdomas derinant su [Prieglobsčio ir migracijos fondo] veiksmais, visapusiškai paisant žmogaus orumo ir laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo;
Pakeitimas 486
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 5 punkto b papunktis
b)  prisidėti prie visuotinės darbotvarkės deramo darbo klausimais, visų pirma kiek tai susiję su pasaulinėmis vertės grandinėmis, ir didinti žinias apie veiksmingas užimtumo politikos priemones, be kita ko, profesinį rengimą bei mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kuriomis atsižvelgiama į darbo rinkos poreikius;
b)  prisidėti prie visuotinės darbotvarkės dėl deramo darbo visiems sveikoje aplinkoje, remiantis pagrindiniais TDO darbo standartais, įskaitant socialinį dialogą, pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį ir kovą su vaikų darbu ir priverstiniu darbu, visų pirma užtikrinant, kad pasaulinės vertės grandinės būtų tvarios ir atskaitingos, remiantis horizontaliosiomis išsamaus patikrinimo prievolėmis, ir didinti žinias apie veiksmingas užimtumo politikos priemones, be kita ko, profesinį rengimą bei mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kuriomis atsižvelgiama į darbo rinkos poreikius;
Pakeitimas 487
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 5 punkto b a papunktis (naujas)
ba)   remti visuotines iniciatyvas dėl verslo ir žmogaus teisių, įskaitant įmonių atsakomybę dėl teisių pažeidimų ir galimybes naudotis teisių gynimo priemonėmis;
Pakeitimas 488
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 5 punkto c papunktis
c)  remti pasaulines iniciatyvas dėl visuotinės socialinės apsaugos sistemų, kuriomis laikomasi veiksmingumo, tvarumo ir lygybės principų, be kita ko, remiant kovą su nelygybe ir užtikrinant socialinę sanglaudą;
c)  remti pasaulines iniciatyvas dėl visuotinės socialinės apsaugos sistemų, kuriomis laikomasi veiksmingumo, tvarumo ir lygybės principų, be kita ko, remiant kovą su nelygybe ir užtikrinant socialinę sanglaudą, visų pirma kuriant ir stiprinant tvarias socialinės apsaugos sistemas ir socialinio draudimo sistemas, vykdant fiskalinę reformą, stiprinant mokesčių sistemų pajėgumus ir kovojant su sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu;
Pakeitimas 489
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto a papunktis
a)  Skatinti su kultūrų įvairove ir tarpkultūriniu dialogu susijusias iniciatyvas, kuriomis puoselėjami taikūs bendruomenių tarpusavio ryšiai;
a)  Skatinti su kultūrų įvairove, tarpkultūriniu ir religijų dialogu susijusias iniciatyvas, kuriomis puoselėjami taikūs bendruomenių tarpusavio ryšiai;
Pakeitimas 490
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b papunktis
b)  remti kultūrą kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi variklį ir stiprinti bendradarbiavimą kultūros paveldo srityje.
b)  remti kultūrą ir kūrybinę bei meninę raišką kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi variklį ir stiprinti bendradarbiavimą kultūros paveldo, šiuolaikinio meno ir kitos kultūrinės raiškos ir jų išsaugojimo srityje;
Pakeitimas 491
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  plėtoti vietos amatus, siekiant išsaugoti vietos kultūros paveldą.
Pakeitimas 492
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b b papunktis (naujas)
bb)  stiprinti bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos, išsaugojimo ir gausinimo srityje, be kita ko, ypač pažeidžiamo kultūros paveldo, visų pirma mažumų ir izoliuotų bendruomenių ir čiabuvių, išsaugojimo srityje;
Pakeitimas 493
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b c papunktis (naujas)
bc)   remti iniciatyvas, kuriomis siekiama grąžinti kultūros vertybes į jų kilmės šalis arba jų restitucijos neteisėto pasisavinimo atveju;
Pakeitimas 494
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b d papunktis (naujas)
bd)  remti kultūrinį bendradarbiavimą su Sąjunga, be kita ko, vykdant mainus, partnerystes ir kitas iniciatyvas, ir pripažinti autorių, menininkų ir kultūros bei kūrybos veiklos vykdytojų profesionalumą;
Pakeitimas 495
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b e papunktis (naujas)
be)  remti sporto organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę;
Pakeitimas 496
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto B dalies 1 punkto b papunktis
b)  skleisti Sąjungos aplinkos ir kovos su klimato kaita politiką už ES ribų;
b)  skleisti Sąjungos aplinkos ir kovos su klimato kaita politiką už ES ribų, visapusiškai laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo;
Pakeitimas 497
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto B dalies 1 punkto c papunktis
c)  aplinkos, klimato kaitos ir nelaimių rizikos mažinimo tikslus įtraukti į politikos priemones, planus ir investicijas, be kita ko, gerinant žinias ir informaciją;
c)  aplinkos, klimato kaitos ir nelaimių rizikos mažinimo tikslus įtraukti į politikos priemones, planus ir investicijas, be kita ko, gerinant žinias ir informaciją, taip pat į tarpregioninio bendradarbiavimo programas ar priemones, parengtas, pirma, šalių partnerių ir regionų partnerių ir, antra, kaimyninių atokiausių regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų, kurioms taikomas UŠT sprendimas;
Pakeitimas 498
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto B dalies 1 punkto d papunktis
d)  įgyvendinti tarptautines ir ES iniciatyvas, kuriomis skatinamas prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimas, klimato kaitai atsparus mažataršis vystymasis, be kita ko, vykdant nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus ir strategijas, kuriais remiamas mažataršis klimato kaitai atsparus vystymasis, skatinant nelaimių rizikos mažinimą, sprendžiant aplinkos būklės blogėjimo ir biologinės įvairovės mažėjimo uždavinius, skatinant sausumos ir jūrų ekosistemų ir atsinaujinančių gamtos išteklių, įskaitant žemės, vandens išteklius, vandenynus, žuvininkystės ir miškų išteklius, išsaugojimą, tausų naudojimą ir valdymą, sprendžiant miškų kirtimo, dirvožemio blogėjimo, neteisėtos medienos ruošos, neteisėtos prekybos laukine gyvūnija ir taršos problemas, užtikrinant sveiką aplinką, sprendžiant atsirandančius klimato kaitos ir aplinkos uždavinius, skatinant veiksmingą išteklių naudojimą, tausų vartojimą ir gamybą, tvarų cheminių medžiagų ir atliekų tvarkymą ir remiant perėjimą prie mažataršės, klimato kaitai atsparios žaliosios ir žiedinės ekonomikos.
d)  įgyvendinti tarptautines ir ES iniciatyvas, kuriomis skatinamas prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimas, klimato kaitai atsparus mažataršis vystymasis, be kita ko, vykdant nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus ir strategijas, kuriais remiamas mažataršis klimato kaitai atsparus vystymasis, skatinant nelaimių rizikos mažinimą, sprendžiant aplinkos būklės blogėjimo ir biologinės įvairovės mažėjimo uždavinius, skatinant sausumos ir jūrų ekosistemų ir atsinaujinančių gamtos išteklių, įskaitant žemės, vandens išteklius, vandenynus, žuvininkystės ir miškų išteklius, išsaugojimą, tausų naudojimą ir valdymą, sprendžiant miškų kirtimo, dykumėjimo, dirvožemio blogėjimo, neteisėtos medienos ruošos, neteisėtos prekybos laukine gyvūnija ir taršos problemas, užtikrinant sveiką aplinką, sprendžiant atsirandančius klimato kaitos ir aplinkos uždavinius, skatinant veiksmingą išteklių naudojimą, tausų vartojimą ir gamybą, integruotą vandens išteklių valdymą, tvarų cheminių medžiagų ir atliekų tvarkymą ir remiant perėjimą prie mažataršės, klimato kaitai atsparios žaliosios ir žiedinės ekonomikos.
Pakeitimas 499
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto B dalies 1 punkto d a papunktis (naujas)
da)  skatinti ekologiškai tvarų žemės ūkį, įskaitant agroekologiją, kad būtų apsaugotos ekosistemos ir biologinė įvairovė ir padidintas aplinkos bei socialinis atsparumas klimato kaitai, visų pirma skiriant paramą smulkiesiems ūkininkams, darbuotojams ir amatininkams;
Pakeitimas 500
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto B dalies 1 punkto d b papunktis (naujas)
db)  įgyvendinti tarptautines ir Sąjungos iniciatyvas siekiant sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, remti sausumos ir jūrų ekosistemų bei susijusios biologinės įvairovės išsaugojimą, tausų naudojimą ir valdymą;
Pakeitimas 501
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto B dalies 2 punkto a papunktis
a)  Remti pasaulines pastangas, įsipareigojimus, partnerystės ryšius bei aljansus, įskaitant perėjimą prie tvariosios energetikos;
a)  Remti pasaulines pastangas, įsipareigojimus, partnerystės ryšius bei aljansus, visų pirma perėjimą prie tvariosios energetikos;
Pakeitimas 502
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto B dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)
aa)  skatinti šalių partnerių ir vietos bendruomenių energetinį saugumą, pvz., užtikrinant išteklių ir maršrutų įvairovę, atsižvelgiant į kainų nepastovumo klausimus, galimybes mažinti išmetamuosius teršalus, didinant rinkų teikiamas galimybes ir skatinant energijos, visų pirma, elektros energijos, tarpusavio jungtis ir prekybą energija;
Pakeitimas 503
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto B dalies 2 punkto b papunktis
b)  skatinti šalių partnerių vyriausybes rengti energetikos sektoriaus politiką ir rinkos reformas, siekiant sukurti palankią aplinką investicijoms, kuriomis plečiamos galimybės naudotis prieinamomis, šiuolaikiškomis, patikimomis ir tvariomis energetikos paslaugomis, daug dėmesio skiriant atsinaujinančiajai energijai ir energijos vartojimo efektyvumui;
b)  skatinti šalių partnerių vyriausybes rengti energetikos sektoriaus politiką ir rinkos reformas, siekiant sukurti palankią aplinką integraciniam augimui ir investicijoms, kuriomis plečiamos galimybės naudotis klimatui nekenkiančiomis, prieinamomis, šiuolaikiškomis, patikimomis ir tvariomis energetikos paslaugomis, prioritetą skiriant atsinaujinančiajai energijai ir energijos vartojimo efektyvumui;
Pakeitimas 504
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 1 punkto a papunktis
a)  Skatinti tvarias privačias investicijas taikant novatoriškus finansavimo mechanizmus ir rizikos pasidalijimą;
a)  Skatinti tvarias privačias investicijas taikant novatoriškus finansavimo mechanizmus ir rizikos pasidalijimą, be kita ko, mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir nestabilioms valstybėms, kurios kitaip negalėtų pritraukti tokių investicijų, ir kai įmanoma įrodyti papildomumą;
Pakeitimas 505
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 1 punkto b papunktis
b)  gerinti verslo ir investicijų aplinką, remti glaudesnį viešojo ir privačiojo sektorių dialogą, stiprinti labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių pajėgumus,
b)  kurti socialiniu ir ekologiniu požiūriu atsakingą vietos privatųjį sektorių, gerinti verslo ir investicijų aplinką, remti glaudesnį viešojo ir privačiojo sektorių dialogą, stiprinti vietos labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, taip pat kooperatyvų ir socialinių įmonių pajėgumus, konkurencingumą ir atsparumą bei jų integraciją į vietos, regioninę ir pasaulio ekonomiką,
Pakeitimas 506
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  remti finansinę įtrauktį skatinant labai mažų įmonių ir MVĮ bei namų ūkių, ypač palankių sąlygų neturinčių ir pažeidžiamų grupių, galimybes naudotis finansinėmis paslaugomis ir veiksmingą naudojimąsi šiomis paslaugomis, kaip antai mikrokreditų ir taupymo, mikrodraudimo ir mokėjimų pervedimo paslaugomis;
Pakeitimas 507
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 1 punkto c papunktis
c)  remti Sąjungos prekybos politiką ir prekybos susitarimus bei jų įgyvendinimą, taip pat gerinti Sąjungos bendrovių galimybes patekti į šalių partnerių rinkas ir plėsti jų prekybos, investicijų bei verslo galimybes, kartu pašalinant kliūtis patekti į rinką ir kliūtis investicijoms;
c)  remti Sąjungos prekybos politikos ir prekybos susitarimų, kuriais siekiama darnaus vystymosi, įgyvendinimą, taip pat gerinti Sąjungos bendrovių galimybes patekti į šalių partnerių rinkas ir plėsti jų sąžiningos prekybos, atsakingų ir atskaitingų investicijų bei verslo galimybes, kartu pašalinant kliūtis patekti į rinką ir kliūtis investicijoms, stengtis palengvinti prieigą prie klimatui nekenkiančių technologijų, kartu užtikrinant kuo didesnį vertės dalijimąsi ir kruopštų žmogaus teisių laikymosi tikrinimą tiekimo grandinėse ir visapusiškai laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kai tai susiję su besivystančiomis šalimis;
Pakeitimas 508
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 2 punkto a papunktis
a)  Remti tarptautines strategijas, organizacijas, mechanizmus ir veikėjus, plėtojančius su apsirūpinimo maistu ir mitybos saugumu susijusius svarbiausius visuotinės politikos klausimus ir pagrindus, ir jiems daryti poveikį;
a)  Remti tarptautines strategijas, organizacijas, mechanizmus ir veikėjus, plėtojančius su tvariu apsirūpinimo maistu ir mitybos saugumu susijusius svarbiausius visuotinės politikos klausimus ir pagrindus, ir jiems daryti poveikį, taip pat padėti didinti atskaitomybę dėl tarptautinių įsipareigojimų apsirūpinimo maistu saugumo, mitybos ir darnaus žemės ūkio srityje, įskaitant darnaus vystymosi tikslus ir Paryžiaus susitarimą;
Pakeitimas 509
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 2 punkto b papunktis
b)  gerinti visuotines viešąsias gėrybes, siekiant panaikinti alkį ir neprievalgį. Tokios priemonės kaip Visuotinis maisto krizių tinklas padeda stiprinti pajėgumus deramai reaguoti kilus maisto ir mitybos krizėms atsižvelgiant į humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos tarpusavio ryšį (pagalba sutelkiant 3 ramsčių išteklius);
b)  užtikrinti vienodas maisto prieinamumo sąlygas, be kita ko, padedant naikinti mitybos finansavimo deficitą; gerinti visuotines viešąsias gėrybes, siekiant panaikinti alkį ir neprievalgį. Tokios priemonės kaip Visuotinis maisto krizių tinklas padeda stiprinti pajėgumus deramai reaguoti kilus maisto ir mitybos krizėms atsižvelgiant į humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos tarpusavio ryšį (pagalba sutelkiant 3 ramsčių išteklius);
Pakeitimas 510
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 2 punkto b a papunktis (naujas)
ba)   koordinuotai ir sparčiai gerinti tarpsektorinius veiksmus siekiant padidinti diversifikuotos maisto gamybos pajėgumus, užtikrinti apsirūpinimo maistu ir mitybos saugumą, taip pat galimybę gauti geriamojo vandens ir padidinti pažeidžiamiausių asmenų, visų pirma užsitęsusių ar pasikartojančių krizių paveiktose valstybėse, atsparumą;
Pakeitimas 511
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 2 punkto c papunktis
c)  dar kartą pasauliniu lygmeniu patvirtinti, kad tvariam žemės ūkiui, žuvininkystei ir akvakultūrai tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinant aprūpinimą maistu, naikinant skurdą, kuriant darbo vietas, švelninant klimato kaitos poveikį ir prie jo prisitaikant, didinant atsparumą ir užtikrinant sveikas ekosistemas;
c)  dar kartą pasauliniu lygmeniu patvirtinti, kad tvariam žemės ūkiui, žuvininkystei ir akvakultūrai, įskaitant smulkųjį žemės ūkį, gyvulininkystę ir ganyklinę gyvulininkystę, tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinant aprūpinimą maistu, naikinant skurdą, kuriant darbo vietas, užtikrinant teisingą ir tvarią prieigą prie išteklių, įskaitant žemę ir žemės naudojimo teises, vandenį, (mikro)kreditus, nepatentuotas sėklas ir kitas žemės ūkio sąnaudas, ir jų valdymą, švelninant klimato kaitos poveikį ir prie jo prisitaikant, didinant atsparumą ir užtikrinant sveikas ekosistemas;
Pakeitimas 512
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 2 punkto d papunktis
d)  remiantis tarptautiniais moksliniais tyrimais diegti inovacijas ir stiprinti pasaulines žinias ir praktinę patirtį, visų pirma susijusias su prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimu, žemės ūkio biologine įvairove, pasaulinėmis ir įtraukiomis vertės grandinėmis, maisto sauga, atsakingomis investicijomis, žemės ir gamtos išteklių naudojimo valdymu.
d)  remiantis tarptautiniais moksliniais tyrimais diegti inovacijas ir stiprinti pasaulines žinias ir praktinę patirtį, skatinti ir stiprinti vietos ir nepriklausomo prisitaikymo strategijas, visų pirma susijusias su prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimu, žemės ūkio biologine įvairove, pasaulinėmis ir įtraukiomis vertės grandinėmis, maisto sauga, atsakingomis investicijomis, žemės ir gamtos išteklių naudojimo valdymu.
Pakeitimas 513
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto C dalies 2 punkto d a papunktis (naujas)
da)   aktyviai remti aktyvesnį pilietinės visuomenės ir ūkininkų organizacijų dalyvavimą rengiant politiką ir mokslinių tyrimų programose ir labiau juos įtraukti įgyvendinant ir vertinant vyriausybės programas;
Pakeitimas 514
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto D dalies 2 punktas
2.  Skatinti įtraukias visuomenes, gerą ekonomikos valdymą, be kita ko, sąžiningą ir įtraukų vidaus pajamų sutelkimą, skaidrų viešųjų finansų valdymą ir veiksmingas bei įtraukias viešąsias išlaidas.
2.  Skatinti įtraukias visuomenes, gerą ekonomikos valdymą, be kita ko, sąžiningą ir įtraukų vidaus pajamų sutelkimą ir kovą su mokesčių vengimu, skaidrų viešųjų finansų valdymą ir veiksmingas bei įtraukias viešąsias išlaidas.
Pakeitimas 515
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 a punktas (naujas)
4a.  UŽSIENIO POLITIKOS POREIKIŲ IR PRIORITETŲ INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SRITYS
Veiksmais, kuriais prisidedama įgyvendinant 4 straipsnio 3 punkto da papunktyje nurodytus tikslus, remiama Sąjungos užsienio politika sprendžiant politinius, vystymosi, ekonominius ir saugumo klausimus. Šiais veiksmais Sąjungai suteikiama galimybė veikti esant užsienio politikos interesui arba atsiradus galimybei pasiekti savo tikslus, kai sudėtinga naudotis kitomis priemonėmis. Tokiais veiksmais gali būti siekiama:
a)  remti Sąjungos dvišales, regionines ir tarpregionines bendradarbiavimo strategijas, kuriomis skatinamas dialogas politikos klausimais ir rengiamas kolektyvinis požiūris bei atsakas į visuotinį susirūpinimą keliančius klausimus, be kita ko, migraciją, vystymąsi, klimato kaitą ir saugumo klausimus, visų pirma šiose srityse:
–  partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų, veiksmų planų ir panašių dvišalių priemonių įgyvendinimo rėmimo;
–  dialogų politikos ir ekonomikos klausimais su trečiosiomis šalimis, kurios yra itin svarbios sprendžiant pasaulio reikalus, įskaitant užsienio politikos klausimus, stiprinimo;
–  bendradarbiavimo su atitinkamomis trečiosiomis šalimis bendrai rūpimais dvišaliais ir pasauliniais klausimais rėmimo;
–  tinkamų tolesnių veiksmų arba koordinuoto atitinkamuose tarptautiniuose forumuose padarytų išvadų ir prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo skatinimo;
b)  remti Sąjungos prekybos politiką:
–  remti Sąjungos prekybos politiką ir derybas dėl prekybos susitarimų, jų įgyvendinimą bei vykdymo užtikrinimą, visapusiškai laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kai tai susiję su besivystančiomis šalimis, ir visapusiškai atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslų siekį;
–  remti Sąjungos bendrovių, visų pirma MVĮ, galimybių patekti į šalių partnerių rinkas ir plėsti jų prekybos, investicijų bei verslo galimybes gerinimą, kartu pašalinant kliūtis patekti į rinką ir kliūtis investicijoms ir apsaugant intelektinės nuosavybės teises, pasitelkiant tokias priemones kaip ekonominės diplomatijos ryšiai, bendradarbiavimas verslo ir reguliavimo srityse, atliekant reikiamą pritaikymą besivystančių šalių partnerių atžvilgiu;
c)  prisidėti įgyvendinant Sąjungos vidaus politikos tarptautinį aspektą:
–  prisidėti prie Sąjungos vidaus politikos tarptautinio aspekto įgyvendinimo, be kita ko, tokiose srityse kaip aplinka, klimato kaita, energetika, mokslas ir švietimas, bendradarbiavimas vandenynų valdymo srityje;
–  propaguoti Sąjungos vidaus politiką santykiuose su pagrindinėmis šalimis partnerėmis ir šiuo atžvilgiu remti reguliavimo konvergenciją;
d)  gerinti visuotinį supratimą apie Sąjungą ir jos vaidmenį pasaulinėje arenoje ir didinti jos matomumą:
–  gerinti visuotinį supratimą apie Sąjungą ir jos vaidmenį pasaulinėje arenoje ir didinti jos matomumą pasitelkiant tokias priemones kaip strateginė komunikacija, viešoji diplomatija, žmonių tarpusavio ryšiai, kultūrinė diplomatija, bendradarbiavimas švietimo ir akademiniais klausimais, taip pat komunikacinė veikla Sąjungos vertybėms ir interesams propaguoti;
–  didinti studentų ir akademinių darbuotojų judumą skatinant kurti partnerystes, kurių tikslas – gerinti aukštojo mokslo ir jungtinių laipsnių, kurie lemia akademinį pripažinimą („Erasmus +“ programa), kokybę.
Vykdant tuos veiksmus taikomos naujoviškos politikos priemonės arba iniciatyvos, atitinkančios dabartinius arba kintančius trumpalaikius ar vidutinės trukmės poreikius, galimybes ir prioritetus, į kuriuos, be kita ko, bus galima atsižvelgti rengiant būsimus veiksmus pagal geografines arba temines programas. Jais daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų stiprinami Sąjungos santykiai ir dialogas, taip pat užmezgami partnerystės ryšiai ir kuriami aljansai su strategiškai svarbiausiomis šalimis, pirmiausia besivystančios rinkos ekonomikos ir vidutines pajamas gaunančiomis šalimis, kurių vaidmuo pasaulinių reikalų, pasaulinio valdymo, užsienio politikos, tarptautinės ekonomikos srityse ir daugiašaliuose forumuose tampa vis svarbesnis.
Pakeitimas 516
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto įžanginė dalis
1.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie stabilumo ir konfliktų prevencijos skubos, kylančių krizių, krizių ir pokriziniais atvejais
1.  Veiksmai, kuriais prisidedama prie taikos, stabilumo ir konfliktų prevencijos skubos, kylančių krizių, krizių ir pokriziniais atvejais
Pakeitimas 517
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto 1 dalies a punktas
a)  skubos atvejis, krizė, kylanti krizė ar gaivalinės nelaimės;
a)  skubos atvejis, krizė, kylanti krizė ar gaivalinės nelaimės, kai tai svarbu siekiant užtikrinti stabilumą, taiką ir saugumą;
Pakeitimas 518
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto 1 dalies b punktas
b)  padėtis, kelianti grėsmę demokratijai, teisėtvarkai, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai arba asmenų, ypač asmenų, kuriems kyla smurto dėl lyties pavojus susidarius nestabilumo situacijai, saugumui ir apsaugai;
b)  padėtis, kelianti grėsmę taikai, demokratijai, teisėtvarkai, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai arba asmenų, ypač asmenų, kuriems kyla smurto dėl lyties pavojus susidarius nestabilumo situacijai, saugumui ir apsaugai;
Pakeitimas 519
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 a punktas (naujas)
1a.  1 dalyje nurodyta techninė ir finansinė parama gali apimti šias sritis:
a)  paramą, teikiant techninę ir logistinę pagalbą, pastangoms, kurias deda tarptautinės, regioninės ir vietos organizacijos, valstybė ir pilietinės visuomenės subjektai skatinant pasitikėjimo stiprinimą, tarpininkavimą, dialogą ir susitaikymą, pereinamojo laikotarpio teisingumą, moterų ir jaunimo įgalėjimą, visų pirma atsižvelgiant į įtampą tarp bendruomenių ir užsitęsusius konfliktus;
b)  paramą įgyvendinant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas, ypač dėl moterų, taikos ir saugumo bei jaunimo, taikos ir saugumo, visų pirma nestabiliose šalyse, konfliktų apimtose šalyse ir šalyse po konflikto;
c)  paramą laikinųjų administracijų, kurioms suteikti įgaliojimai pagal tarptautinę teisę, sukūrimui ir veikimui;
d)  paramą demokratinių, pliuralistinių valstybinių institucijų kūrimui, įskaitant priemones, kuriomis didinamas moterų vaidmuo tokiose institucijose, veiksmingas saugumo sistemų civilinis administravimas ir civilinė priežiūra, taip pat priemones, kuriomis stiprinami teisėsaugos ir teisminių institucijų, dalyvaujančių kovoje su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir visų formų neteisėta prekyba, gebėjimai;
e)  paramą tarptautiniams baudžiamiesiems tribunolams ir ad hoc nacionaliniams tribunolams, tiesos ir susitaikymo komisijoms, pereinamojo laikotarpio teisingumui ir kitiems skundų dėl žmogaus teisių pažeidimų teisinio sprendimo mechanizmams bei nuosavybės teisių, nustatytų pagal tarptautinius žmogaus teisių ir teisinės valstybės srities standartus, įtvirtinimui ir susijusių ginčų nagrinėjimui;
f)  paramą stiprinant valstybės pajėgumus, kad susidūrus su dideliu spaudimu būtų galima greitai kurti, palaikyti ar atkurti jos pagrindines funkcijas ir užtikrinti pagrindinę socialinę ir politinę sanglaudą;
g)  paramą priemonėms, kurios būtinos, kad būtų pradėta atkurti ir atstatyti pagrindinė infrastruktūra, būstai, viešųjų institucijų pastatai ir ekonominis turtas, taip pat pagrindiniai gamybos pajėgumai, ir kitoms priemonėms, kad būtų vėl vykdoma ekonominė veikla, kuriamos darbo vietos ir sudarytos būtiniausios sąlygos, būtinos tvariai socialinei plėtrai;
h)  paramą civilinėms priemonėms, susijusioms su buvusių kovotojų ir jų šeimų demobilizacija ir reintegracija į pilietinę visuomenę, ir, jei reikia, jų repatriacija, taip pat priemonėms, skirtoms vaikų ir moterų kovotojų problemai spręsti;
i)  paramą priemonėms, skirtoms ginkluotųjų pajėgų restruktūrizavimo socialinėms pasekmėms švelninti;
j)  paramą priemonėms, skirtoms spręsti klausimus, susijusius su socialiniu ir ekonominiu priešpėstinių minų, nesprogusių šovinių ir kenksmingų karo liekanų poveikiu civiliams gyventojams, atsižvelgiant į Sąjungos bendradarbiavimo politiką ir jos tikslus. Pagal šį reglamentą finansuojama veikla gali apimti, inter alia, supažindinimą su pavojumi, minų aptikimą ir pašalinimą, kartu sunaikinant atsargas;
k)  paramą priemonėms, kuriomis kovojama su neteisėtu šaunamųjų, šaulių ir lengvųjų ginklų naudojimu ir galimybe jų gauti, atsižvelgiant į Sąjungos bendradarbiavimo politiką ir jos tikslus;
l)  paramą priemonėms, kuriomis užtikrinama, kad būtų tinkamai patenkinti specialūs moterų ir vaikų poreikiai krizių ir konfliktinių situacijų metu, įskaitant jų apsaugą nuo smurto dėl lyties pavojų;
m)  paramą ginkluotų konfliktų aukų reabilitacijai ir reintegracijai, įskaitant priemones, skirtas specialiems moterų ir vaikų poreikiams patenkinti;
n)  paramą priemonėms, kuriomis siekiama skatinti ir ginti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, demokratijai ir teisinei valstybei, taip pat laikytis susijusių tarptautinių dokumentų;
o)  paramą socialinėms ir ekonominėms priemonėms, kuriomis skatinamos vienodos galimybės naudoti gamtos išteklius bei jų skaidrus valdymas kilus krizei arba prasidedant krizei, įskaitant taikos kūrimą;
p)  paramą priemonėms, kuriomis sprendžiamos netikėto gyventojų judėjimo, susijusio su politine ir saugumo padėtimi, galimo poveikio problemos, įskaitant priemones, kuriomis siekiama patenkinti priimančiųjų bendruomenių poreikius kilus krizei arba prasidedant krizei, įskaitant taikos kūrimą;
q)  paramą priemonėms, kuriomis skatinamas pilietinės visuomenės vystymasis ir organizavimas bei jos dalyvavimas politiniame procese, įskaitant priemones moterų vaidmeniui tokiuose procesuose didinti ir priemones nepriklausomai, pliuralistinei ir profesionaliai žiniasklaidai skatinti;
r)  karinių subjektų pajėgumų stiprinimą remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui.
Pakeitimas 520
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto 1 dalis
4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytais greitojo reagavimo veiksmais siekiama veiksmingai stiprinti atsparumą ir susieti humanitarinę pagalbą ir vystymosi srities veiksmus, kurių nėra galimybės skubiai imtis pagal geografines ir temines programas.
4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytais greitojo reagavimo veiksmais siekiama veiksmingai stiprinti atsparumą ir susieti humanitarinę pagalbą ir vystymosi srities veiksmus, kurių nėra galimybės skubiai imtis pagal geografines ir temines programas, ir užtikrinti suderinamumą, nuoseklumą ir papildomumą 5 straipsnyje nurodytos humanitarinės pagalbos atžvilgiu.
Pakeitimas 521
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto 2 dalies a punktas
a)  didinti atsparumą teikiant paramą asmenims, bendruomenėms, institucijoms ir šalims, kad jie galėtų geriau pasirengti politiniams ir ekonominiams sunkumams ir sukrėtimams, visuomenės spaudimui, gaivalinėms arba žmogaus sukeltoms nelaimėms, konfliktams ir pasaulinėms grėsmėms, juos atremti, prie jų prisitaikyti ir greitai atsigauti, be kita ko, stiprinant valstybės pajėgumus, susidūrus su dideliu spaudimu, kurti, palaikyti ar atkurti savo pagrindines funkcijas ir užtikrinti pagrindinę socialinę ir politinę sanglaudą, taip pat visuomenės, bendruomenių ir asmenų gebėjimus, susidūrus su dideliu spaudimu, taikiai ir tvirtai suvaldyti galimybes ir riziką, taip pat kurti, išlaikyti ar atkurti pragyvenimo šaltinius;
a)  didinti atsparumą teikiant paramą asmenims, bendruomenėms, institucijoms ir šalims, kad jie galėtų geriau pasirengti politiniams ir ekonominiams sunkumams ir sukrėtimams, visuomenės spaudimui, gaivalinėms arba žmogaus sukeltoms nelaimėms, konfliktams ir pasaulinėms grėsmėms, juos atremti, prie jų prisitaikyti ir greitai atsigauti, be kita ko, stiprinant visuomenės, bendruomenių ir asmenų gebėjimus, susidūrus su dideliu spaudimu, taikiai ir, atsižvelgiant į konflikto ypatumus, tvirtai suvaldyti galimybes ir riziką, taip pat kurti, išlaikyti ar atkurti pragyvenimo šaltinius, taip pat padėti asmenims, bendruomenėms ir visuomenėms nustatyti ir sustiprinti turimus vietinius pajėgumus, kad jie galėtų išlaikyti tokius sunkumus ir sukrėtimus, įskaitant tuos, kurie gali lemti smurto eskalavimą, prie jų prisitaikyti ir greitai atsigauti;
Pakeitimas 522
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto 2 dalies c punktas
c)  atlikti trumpalaikius atstatymo ir rekonstrukcijos darbus, kad nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių, konfliktų ir pasaulinių grėsmių nukentėjusiems asmenims būtų užtikrinta minimali socialinė ir ekonominė integracija, ir kuo greičiau sudaryti sąlygas vėl imtis vystymosi veiksmų vadovaujantis atitinkamų šalių ir regionų nustatytais ilgalaikiais tikslais, be kita ko, tenkinant skubius būtiniausius poreikius, atsirandančius dėl asmenų (pabėgėlių, perkeltųjų asmenų ir grąžinamų asmenų) perkėlimo po gaivalinių arba žmogaus sukeltų nelaimių, ir
c)  atlikti trumpalaikius atstatymo ir rekonstrukcijos darbus, kad nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių, konfliktų ir pasaulinių grėsmių nukentėjusiems asmenims būtų užtikrinta minimali socialinė ir ekonominė integracija, ir kuo greičiau sudaryti sąlygas vėl imtis vystymosi veiksmų vadovaujantis atitinkamų šalių ir regionų nustatytais ilgalaikiais tikslais, be kita ko, tenkinant skubius būtiniausius poreikius, atsirandančius dėl priverstinio asmenų perkėlimo po gaivalinių arba žmogaus sukeltų nelaimių, ir
Pakeitimas 523
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto 2 dalies d punktas
d)  padėti valstybei arba regionui diegti trumpalaikius nelaimių prevencijos ir pasirengimo joms, įskaitant nelaimių prognozių ir ankstyvojo perspėjimo, mechanizmus, kad būtų sušvelninti nelaimių padariniai.
d)  padėti valstybei, regionui, vietos valdžios institucijoms arba atitinkamoms nevyriausybinėms organizacijoms diegti trumpalaikius nelaimių prevencijos ir pasirengimo joms, įskaitant nelaimių prognozių ir ankstyvojo perspėjimo, mechanizmus, kad būtų sušvelninti nelaimių padariniai.
Pakeitimas 524
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punktas
3.  Veiksmai, kuriais atsižvelgiama į užsienio politikos poreikius bei prioritetus
Išbraukta.
Greitojo reagavimo veiksmais, kuriais prisidedama įgyvendinant 4 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytus tikslus, remiama Sąjungos užsienio politika sprendžiant politinius, ekonominius ir saugumo klausimus. Jais Sąjungai suteikiama galimybė veikti esant skubiam ar svarbiam užsienio politikos interesui arba atsiradus galimybei pasiekti savo tikslų, kai būtina greitai reaguoti ir sudėtinga naudotis kitomis priemonėmis.
Tokiais veiksmais gali būti siekiama:
a)  remti Sąjungos dvišales, regionines ir tarpregionines bendradarbiavimo strategijas, kuriomis skatinamas dialogas politikos klausimais ir rengiamas kolektyvinis požiūris ir atsakas į visuotinius susirūpinimą keliančius klausimus, be kita ko, migraciją ir saugumo klausimus, taip pat išnaudojamos galimybės šioje srityje;
b)  remti Sąjungos prekybos politiką ir prekybos susitarimus bei jų įgyvendinimą; gerinti Sąjungos bendrovių, visų pirma MVĮ, galimybes patekti į šalių partnerių rinkas ir plėsti jų prekybos, investicijų bei verslo galimybes, kartu pašalinant kliūtis patekti į rinką ir kliūtis investicijoms pasitelkiant tokias priemones kaip ekonominės diplomatijos ryšiai ir bendradarbiavimas verslo ir reguliavimo srityse;
c)  prisidėti prie Sąjungos vidaus politikos tarptautinio aspekto įgyvendinimo, be kita ko, tokiose srityse kaip aplinka, klimato kaita, energetika, bendradarbiavimas vandenynų valdymo srityje;
d)  gerinti visuotinį supratimą apie Sąjungą ir jos vaidmenį pasaulinėje arenoje ir didinti jos matomumą pasitelkiant tokias priemones kaip strateginė komunikacija, viešoji diplomatija, žmonių tarpusavio ryšiai, kultūrinė diplomatija, bendradarbiavimas švietimo ir akademiniais klausimais, taip pat komunikacinė veikla Sąjungos vertybėms ir interesams propaguoti.
Šie veiksmai papildo naujoviškas politikos priemones arba iniciatyvas, atitinkančias dabartinius arba kintančius trumpalaikius ar vidutinės trukmės poreikius, galimybes ir prioritetus, į kuriuos, be kita ko, bus galima atsižvelgti rengiant būsimus veiksmus pagal geografines arba temines programas. Jais daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų stiprinami Sąjungos santykiai ir dialogas, taip pat užmezgami partnerystės ryšiai ir kuriami aljansai su strategiškai svarbiausiomis šalimis, pirmiausia besivystančios rinkos ekonomikos ir vidutines pajamas gaunančiomis šalimis, kurių vaidmuo pasaulinių reikalų, pasaulinio valdymo, užsienio politikos, tarptautinės ekonomikos srityse ir daugiašaliuose forumuose tampa vis svarbesnis.
Pakeitimas 525
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies įžanginė dalis
EDVF+ operacijomis, kurios yra tinkamos gauti paramą pagal Išorės veiksmų garantiją, toliau nurodytose prioritetinėse srityse visų pirma siekiama:
EDVF+ operacijomis, kurios yra tinkamos gauti paramą pagal Išorės veiksmų garantiją, toliau nurodytose prioritetinėse srityse padedama:
Pakeitimas 526
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies a punktas
a)  teikti finansavimą privačiojo ir kooperatyvinio sektoriaus vystymuisi ir jį remti, laikantis [Finansinio reglamento] 209 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, ypatingą dėmesį skiriant vietos įmonėms ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, propaguojant deramų darbo vietų kūrimą ir skatinant Europos įmones prisidėti siekiant EDVF+ tikslų;
a)  teikti finansavimą privačiojo, socialinių įmonių ir kooperatyvinio sektoriaus vystymuisi ir jį remti, laikantis [Finansinio reglamento] 209 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos aspektais ir Darbotvarkės iki 2030 m., Paryžiaus susitarimo ir, jei taikytina, Europos kaimynystės politikos bei Reglamento ES.../ ... 3 straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimo [PNPP III], panaikinti skurdą, skatinti įgūdžius ir verslumą, lyčių lygybę ir moterų bei jaunimo įgalėjimą, kartu siekiant užtikrinti teisinės valstybės principą, gerą valdymą bei žmogaus teises ir juos stiprinant, ypatingą dėmesį skiriant vietos įmonėms, socialinėms įmonėms ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, propaguojant deramų darbo vietų kūrimą laikantis atitinkamų TDO standartų, pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį, ekonomines galimybes ir skatinant Europos įmones prisidėti siekiant EDVF+ tikslų;
Pakeitimas 527
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies e punktas
e)  prisidėti prie klimato srities veiksmų, aplinkos apsaugos ir valdymo;
e)  prisidėti prie klimato srities veiksmų, aplinkos apsaugos ir valdymo ir taip suteikti papildomos naudos klimato ir aplinkos srityje, 45 proc. lėšų skiriant investicijoms, kuriomis prisidedama prie klimato politikos tikslų, aplinkos valdymo ir apsaugos, biologinės įvairovės ir kovos su dykumėjimu, ir 30 proc. viso šio finansinio paketo skirti klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos;
Pakeitimas 528
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 dalies f punktas
f)  skatinant darnų vystymąsi prisidėti šalinant konkrečias esmines neteisėtos migracijos priežastis, taip pat didinti tranzito ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą ir prisidėti prie tvarios migrantų, grįžtančių į savo kilmės šalis, reintegracijos, tinkamai atsižvelgiant į teisinės valstybės, gero valdymo ir žmogaus teisių stiprinimą.
f)  skatinant darnų vystymąsi prisidėti šalinant skurdą ir nelygybę, kaip migracijos, įskaitant neteisėtą migraciją ir priverstinį perkėlimą, veiksnius, ir prisidėti užtikrinant saugią, tvarkingą ir teisėtą migraciją, taip pat didinti tranzito ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą ir prisidėti prie tvarios migrantų, grįžtančių į savo kilmės šalis, reintegracijos, tinkamai atsižvelgiant į teisinės valstybės, gero valdymo, lyčių lygybės, socialinio teisingumo ir žmogaus teisių stiprinimą.
Pakeitimas 529
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 a dalis (nauja)
Sukuriamos šios investicijų linijos:
–  Tvari energetika ir tvarios jungtys
–  Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimas
–  Tvarus žemės ūkis, kaimo verslininkai, įskaitant natūrinį ūkininkavimą ir smulkiuosius ūkininkus, ganyklinės gyvulininkystės veikla ir ekologinė žemės ūkio pramonė
–  Darnūs miestai
–  Skaitmeninimas siekiant darnaus vystymosi
–  Žmogaus socialinė raida
Pakeitimas 530
Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 531
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 5 punktas
(5)  Pradinio ir vidurinio ugdymo bei mokymo programose, remiamose ES lėšomis, dalyvaujančių mokinių skaičius
5)  Pradinio ir vidurinio ugdymo bei mokymo programas, remiamas Sąjungos lėšomis, užbaigusių ir įgijusių būtiniausius skaitymo bei matematikos įgūdžius mokinių skaičius
Pakeitimas 532
Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 9 punktas
(9)  Politinio stabilumo ir smurto nebuvimo rodiklis
9)  Politinio stabilumo ir smurto nebuvimo rodiklis, nustatomas remiantis pirminiu vertinimu
Pakeitimas 533
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalis
Prireikus visi rodikliai suskirstomi pagal lytis.
4 rodiklis suskirstomas pagal lytis, o 2, 3 ir 5 rodikliai suskirstomi pagal lytis ir amžių.
Pakeitimas 534
Pasiūlymas dėl reglamento
VII a priedas (naujas)
VIIa priedas
Šalys partnerės, kurioms teikiama Sąjungos parama yra sustabdyta.
[Nustatys Komisija, vadovaudamasi 15a straipsniu.]

(1) OL C 45, 2019 2 4 p. 1.
(2) OL C 110, 2019 3 22, p. 163.
(3) OL C 86, 2019 3 7, p. 295.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas