Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0247(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0174/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0174/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0299

Hyväksytyt tekstit
PDF 287kWORD 99k
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I
P8_TA-PROV(2019)0299A8-0174/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0465),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0274/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon 6. joulukuuta 2018 annetun alueiden komitean lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0174/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Liittymistä valmistelevan tukivälineen tavoitteet poikkeavat olennaisesti unionin ulkoisen toiminnan yleisistä tavoitteista, koska välineen tarkoituksena on valmistaa liitteessä I lueteltuja tuensaajia unionin jäsenyyteen ja tukea niitä niiden liittymisprosessissa. Sen vuoksi on tärkeää, että laajentumisen tukemiseen on käytettävissä erillinen väline, jonka on kuitenkin täydennettävä unionin ulkoisen toiminnan yleisiä tavoitteita ja varsinkin naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä (NDICI).
(2)  Liittymistä valmistelevan tukivälineen tavoitteena on valmistaa liitteessä I lueteltuja tuensaajia (jäljempänä ’tuensaajat’) unionin jäsenyyteen ja tukea niitä niiden liittymisprosessissa unionin ulkoisen toiminnan yleisten tavoitteiden mukaisesti, mukaan lukien perusoikeuksien ja -periaatteiden kunnioittaminen sekä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen suojelu ja edistäminen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti. Liittymisprosessin erityisen luonteen vuoksi on tärkeää, että laajentumisen tukemiseen on käytettävissä erillinen väline, jonka tavoitteiden ja toiminnan olisi kuitenkin oltava yhdenmukaisia unionin ulkoisen toiminnan yleisten tavoitteiden ja varsinkin naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) kanssa sekä täydennettävä niitä.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 49 artiklan mukaan unionin jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, joka noudattaa ja sitoutuu edistämään seuraavia arvoja: ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien, myös vähemmistöihin kuuluvien oikeuksien, kunnioittaminen. Unionin jäsenyyttä hakeneesta Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain, jos sen on vahvistettu täyttävän Kööpenhaminassa kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamat jäsenyysehdot, jäljempänä ’Kööpenhaminan kriteerit’, ja edellyttäen, että unionilla on valmiudet ottaa uusi jäsen vastaan. Kööpenhaminan kriteereitä ovat demokratian takaavien instituutioiden vakaus, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu, toimiva markkinatalous, kyky selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineesta unionissa sekä valmius omaksua oikeuksien lisäksi myös perussopimuksista johtuvat velvoitteet, joihin kuuluu poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteiden noudattaminen.
(3)  SEU 49 artiklan mukaan unionin jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, joka noudattaa ja sitoutuu edistämään seuraavia arvoja: ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien, myös vähemmistöihin kuuluvien oikeuksien, kunnioittaminen. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Laajentumisprosessi perustu vakiintuneisiin kriteereihin sekä oikeudenmukaisiin ja tiukkoihin ehtoihin. Kutakin tuensaajaa arvioidaan sen omien ansioiden perusteella. Edistyksen arvioimisen ja puutteiden toteamisen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata liitteessä I lueteltuja tuensaajia jatkamaan välttämättömiä ja kauaskantoisia uudistuksia. Jotta laajentumisnäkymistä tulisi totta, ”perusasiat ensin” -periaatteesta15 on jatkossakin pidettävä tiukasti kiinni. Liittymisen eteneminen riippuu siitä, miten kukin hakija kunnioittaa unionin arvoja, ja hakijan valmiudesta toteuttaa tarvittavat uudistukset, joilla sen poliittinen, institutionaalinen, oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen järjestelmä saatetaan vastaamaan unionin sääntöjä, normeja, politiikkoja ja käytäntöjä.
(4)  Laajentumisprosessi perustuu vakiintuneisiin kriteereihin sekä oikeudenmukaisiin ja tiukkoihin ehtoihin. Kutakin tuensaajaa arvioidaan sen omien ansioiden perusteella. Edistyksen arvioimisen ja puutteiden toteamisen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata liitteessä I lueteltuja tuensaajia jatkamaan välttämättömiä ja kauaskantoisia uudistuksia. Jotta laajentumisnäkymistä tulisi totta, ”perusasiat ensin” -periaatteesta on jatkossakin pidettävä tiukasti kiinni. Hyvät naapuruussuhteet ja alueellinen yhteistyö, joka perustuu kahdenvälisten riitojen lopulliseen, osallistavaan ja sitovaan ratkaisuun, ovat laajentumisprosessin keskeisiä osatekijöitä ja ratkaisevan tärkeitä koko unionin turvallisuuden ja vakauden kannalta. Liittymisen edistyminen riippuu siitä, miten kukin hakija kunnioittaa unionin arvoja, ja hakijan valmiudesta toteuttaa ja panna täytäntöön tarvittavat uudistukset, joilla sen poliittinen, institutionaalinen, oikeudellinen, sosiaalinen, hallinnollinen ja taloudellinen järjestelmä saatetaan vastaamaan unionin sääntöjä, normeja, politiikkoja ja käytäntöjä. Neuvottelukehyksessä vahvistetaan vaatimukset, joiden mukaan arvioidaan kunkin ehdokasmaan edistymistä liittymisprosessissa.
_________________
_________________
15 ”Perusasiat ensin” -lähestymistavassa oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet kytketään kahteen muuhun liittymisprosessin avaintekijään, jotka ovat talouden ohjausjärjestelmä (panostus talouden kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen) sekä demokraattisten instituutioiden lujittaminen ja julkishallinnon uudistaminen. Jokainen näistä kolmesta perusasiasta on ratkaisevan tärkeä ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden uudistusprosessien kannalta ja pureutuu kansalaisten keskeisiin huolenaiheisiin.
15 ”Perusasiat ensin” -lähestymistavassa oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet kytketään kahteen muuhun liittymisprosessin avaintekijään, jotka ovat talouden ohjausjärjestelmä (panostus talouden kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen) sekä demokraattisten instituutioiden lujittaminen ja julkishallinnon uudistaminen. Jokainen näistä kolmesta perusasiasta on ratkaisevan tärkeä ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden uudistusprosessien kannalta ja pureutuu kansalaisten keskeisiin huolenaiheisiin.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Unionin jäsenyyttä hakeneesta Euroopan valtiosta voi tulla unionin jäsen vain, jos sen on vahvistettu täyttävän kaikilta osin Kööpenhaminassa kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamat jäsenyysehdot, jäljempänä ’Kööpenhaminan kriteerit’, ja edellyttäen, että unionilla on valmiudet ottaa uusi jäsen vastaan. Kööpenhaminan kriteereitä ovat demokratian takaavien instituutioiden vakaus, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu, toimiva markkinatalous, kyky selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineesta unionissa sekä valmius omaksua oikeuksien lisäksi myös perussopimuksista johtuvat velvoitteet, joihin kuuluu poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteisiin pyrkiminen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Unionin laajentumispolitiikka on investointi rauhaan, turvallisuuteen ja vakauteen Euroopassa. Se tarjoaa uusia taloudellisia ja kaupallisia mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä EU että jäseniksi pyrkivät maat. Mahdollisuus liittyä unioniin on voimakas kimmoke tehdä pysyviä demokraattisia, poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.
(5)  Laajentumispolitiikka on keskeinen osa unionin ulkoista toimintaa, ja sen avulla edistetään rauhaa, turvallisuutta, vaurautta ja vakautta niin unionissa kuin sen rajojen ulkopuolellakin. Se tarjoaa uusia taloudellisia ja kaupallisia mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä EU että jäseniksi pyrkivät maat, ja siinä noudatetaan asteittaisen yhdentymisen periaatetta, jotta voidaan varmistaa tuensaajien muutoksen sujuvuus. Mahdollisuus liittyä unioniin on voimakas kimmoke tehdä pysyviä demokraattisia, poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tukea olisi annettava niiden sopimusten mukaisesti, jotka unioni on tehnyt liitteessä I lueteltujen tuensaajien kanssa. Tuella olisi pääasiassa avustettava liitteessä I lueteltuja tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia sekä edistämään sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä. Tukea olisi annettava myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa17 määriteltyjen tärkeimpien periaatteiden ja oikeuksien edistämiseen. Sillä olisi jatkossakin tuettava tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä muun muassa panemalla unionin makroaluestrategiat täytäntöön. Lisäksi tuella olisi tehostettava tuensaajien taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä talouden ohjausta ja hallintaa, joilla tuetaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvuagendaa, muun muassa aluekehityksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä sosiaali- ja työllisyysalan politiikkojen avulla sekä kehittämällä digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa, myös lippulaiva-aloitteen ”Länsi-Balkanin digitaalistrategia” mukaisesti.
(7)  Tukea olisi annettava niiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti, jotka unioni on tehnyt, myös tuensaajien kanssa. Tuella olisi pääasiassa avustettava tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia, vähemmistöjen oikeudet mukaan lukien, sekä edistämään sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta, kansainvälisten työelämän normien noudattamista sekä haavoittuvien ryhmien, myös lasten ja vammaisten, syrjimättömyyttä. Tuella olisi myös autettava tuensaajia noudattamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa17 määriteltyjä tärkeimpiä periaatteita ja oikeuksia sekä sosiaalista markkinataloutta ja lähentymään sosiaalialan säännöstöön. Sillä olisi jatkossakin tuettava tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä muun muassa panemalla unionin makroaluestrategiat täytäntöön, jotta voidaan kehittää hyvät naapuruussuhteet ja edistää sovintoa. Lisäksi tuella olisi edistettävä alakohtaisia alueellisia yhteistyörakenteita ja tehostettava tuensaajien taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä talouden ohjausta ja hallintaa, edistettävä taloudellista yhdentymistä unionin sisämarkkinoihin, myös tulliyhteistyöhön, sekä edistettävä avointa ja reilua kauppaa, joilla tuetaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvuagendaa, muun muassa aluekehityksen, yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä sosiaali- ja työllisyysalan politiikkojen avulla sekä kehittämällä digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa, myös lippulaiva-aloitteen ”Länsi-Balkanin digitaalistrategia” mukaisesti.
_________________
_________________
17 Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 2017 julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa.
17 Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 2017 julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)   Ottaen huomioon ehdokasmaissa laajentumisprosessin aikana toteutettavien uudistusten aiheuttamat muutokset unionin olisi lisättävä toimiaan asettaakseen unionin rahoituksen etusijalle keskeiset osa-alueet, kuten institutionaalisten rakenteiden ja turvallisuuden kehittämisen, sekä lisättävä tukeaan ehdokasmaille, kun toteutetaan hankkeita, joilla kyseisiä ehdokasmaita suojataan EU:n ulkopuolisilta vaikutuksilta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)   Ehdokasmaissa ja EU:n jäsenvaltioissa olisi tiedotettava asianmukaisesti unionin IPA-rahoituksella toteuttamista toimista, joilla unioni pyrkii tukemaan uudistusten edistymistä ehdokasmaissa. Unionin olisi tässä suhteessa lisättävä viestintä- ja kampanjatoimia varmistaakseen, että IPA-rahoitus, joka on EU:n laajentumispolitiikan tärkein rauhaa ja vakautta edistävä väline, saa näkyvyyttä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)   Toimien helpottaminen ja talousarvion toteutus on tärkeää institutionaalisten rakentamisen kehittämiselle, mikä puolestaan auttaa varautumaan mahdollisiin turvallisuusongelmiin ja ehkäisemään mahdollisia tulevia laittomia muuttovirtoja jäsenvaltioihin.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Unionin ja liitteessä I lueteltujen tuensaajien välinen tehostettu strateginen ja operatiivinen yhteistyö on avainasemassa, kun turvallisuusuhkia ja terrorismin uhkaa pyritään torjumaan tuloksellisesti ja tehokkaasti.
(9)  Unionin ja liitteessä I lueteltujen tuensaajien välinen turvallisuus- ja puolustusalan uudistusta koskeva tehostettu strateginen ja operatiivinen yhteistyö on avainasemassa, kun turvallisuusuhkia sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin uhkaa pyritään torjumaan tuloksellisesti ja tehokkaasti.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Tällä asetuksella perustetun välineen mukaisilla toimilla olisi myös autettava tuensaajia saavuttamaan asteittainen yhdenmukaisuus unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa sekä panemaan täytäntöön rajoittavia toimenpiteitä ja unionin laajemmat ulkoiset toimintalinjat kansainvälisissä instituutioissa ja maailmanlaajuisilla foorumeilla. Komission olisi kannustettava tuensaajia tukemaan sääntöihin ja arvoihin perustuvaa maailmanjärjestystä sekä tekemään yhteistyötä monenkeskisyyden edistämiseksi ja kansainvälisen kauppajärjestelmän lujittamiseksi entisestään, WTO:n uudistukset mukaan luettuna.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  On tärkeää lisätä muuttoliikeasioissa tehtävää yhteistyötä rajaturvallisuus mukaan lukien, varmistaa kansainvälisen suojelun saatavuus, jakaa olennaisia tietoja, lujittaa kehitystä tukevia muuttoliikkeen vaikutuksia, helpottaa laillista ja työperäistä muuttoliikettä, tehostaa rajavalvontaa sekä jatkaa sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen, ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen torjuntaa.
(10)  Muuttoliikeasioissa tehtävä yhteistyö, rajaturvallisuus ja -valvonta mukaan lukien, kansainvälisen suojelun saatavuuden varmistaminen, olennaisten tietojen jakaminen, kehitystä tukevien muuttoliikkeen vaikutusten vahvistaminen, laillisen ja työperäisen muuttoliikkeen helpottaminen, rajavalvonnan tehostaminen, pakkomuuton ja sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen estämistä ja hillitsemistä koskevat toimet sekä ihmiskaupan ja ihmisten salakuljetuksen torjunta ovat tärkeä osa unionin ja tuensaajien välistä yhteistyötä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Oikeusvaltioperiaate, johon kuuluu korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, ja hyvä hallintotapa, johon kuuluu julkishallinnon uudistaminen, ovat edelleen useimpien liitteessä I lueteltujen tuensaajien suurimpia haasteita, ja niiden toteutuminen on tärkeää, jotta tuensaajat voivat lähentyä unionia ja myöhemmin täyttää unionin jäsenyysvelvoitteet kaikilta osin. Ottaen huomioon näillä aloilla toteutettavien uudistusten pitkäkestoisuus ja tarve saada aikaan tuloksia, tämän asetuksen mukaisella rahoitustuella olisi vastattava liitteessä I luetelluille tuensaajille asetettuihin vaatimuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
(11)  Oikeusvaltioperiaatteen, myös oikeuslaitoksen riippumattomuuden, lujittaminen sekä korruption, rahanpesun ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja hyvä hallintotapa, johon kuuluu julkishallinnon uudistaminen, ihmisoikeuksien puolustajien tukeminen, avoimuusvaatimusten jatkuva noudattaminen, julkiset hankinnat, kilpailu, valtionapu, immateriaalioikeudet ja ulkomaiset sijoitukset ovat edelleen suurimpia haasteita, ja niiden toteutuminen on tärkeää, jotta tuensaajat voivat lähentyä unionia ja valmistautua täyttämään unionin jäsenyysvelvoitteet kaikilta osin. Ottaen huomioon näillä aloilla toteutettavien uudistusten pitkäkestoisuus ja tarve saada aikaan tuloksia, tämän asetuksen mukainen rahoitustuki olisi ohjelmoitava niin, että näihin haasteisiin voidaan vastata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Osallistuvan demokratian periaatteen mukaisesti komission olisi kannustettava kutakin liitteessä I lueteltua tuensaajaa huolehtimaan parlamentaarisesta valvonnasta.
(12)  Parlamentaarinen ulottuvuus on edelleen keskeinen tekijä liittymisprosessissa. Osallistuvan demokratian periaatteen mukaisesti komission olisi siksi edistettävä parlamentaaristen valmiuksien, parlamentaarisen valvonnan, demokraattisten menettelyjen ja oikeudenmukaisen edustuksen lujittamista kussakin tuensaajavaltiossa.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Liitteessä I lueteltujen tuensaajien on valmistauduttava paremmin kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja mukauduttava toimiin, joilla unioni pyrkii ratkaisemaan nämä kysymykset. Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, tällä ohjelmalla olisi pyrittävä valtavirtaistamaan ilmastotoimet unionin politiikoissa sekä saavuttamaan kokonaistavoite, jonka mukaan 25 prosenttia EU:n talousarviomenoista kohdennetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen. Tämän ohjelman mukaisten toimien odotetaan edistävän tavoitetta, jonka mukaan 16 prosenttia ohjelman kokonaisrahoituksesta kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. Tähän liittyvät toimet määritellään ohjelman valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja ohjelman kokonaisvaikutusta olisi tarkasteltava asiaankuuluvissa arvioinneissa ja uudelleentarkasteluprosesseissa.
(13)  Tuensaajien on valmistauduttava paremmin kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja mukauduttava toimiin, joilla unioni pyrkii ratkaisemaan nämä kysymykset. Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, tällä ohjelmalla olisi pyrittävä valtavirtaistamaan ilmastotoimet unionin politiikoissa sekä saavuttamaan kokonaistavoite, jonka mukaan 25 prosenttia EU:n talousarviomenoista kohdennetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen. Tämän ohjelman mukaisilla toimilla olisi pyrittävä siihen, että vähintään 16 prosenttia ohjelman kokonaisrahoituksesta kohdennetaan ilmastotavoitteisiin, ja pyrittävä saavuttamaan tavoite, jonka mukaan ilmastoon liittyvien menojen osuus nousee 30 prosenttiin monivuotisen rahoituskehyksen menoista vuoteen 2027 mennessä. Etusijalle olisi asetettava ympäristöhankkeet, jotka koskevat rajat ylittävää saastumista. Tähän liittyvät toimet määritellään ohjelman valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja ohjelman kokonaisvaikutusta olisi tarkasteltava asiaankuuluvissa arvioinneissa ja uudelleentarkasteluprosesseissa.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava antamansa tuen vaatimustenmukaisuus, johdonmukaisuus ja täydentävyys erityisesti säännöllisillä neuvotteluilla ja usein tapahtuvalla tietojenvaihdolla tukimenettelyn eri vaiheissa. Lisäksi olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet koordinoinnin ja täydentävyyden lisäämiseksi, myös kuulemalla säännöllisesti muita avunantajia. Kansalaisyhteiskunnan asemaa olisi parannettava sekä valtiovallan elinten toteuttamissa ohjelmissa että unionin tuen välittömänä saajana.
(16)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava ulkoisen rahoituksen tuen vaatimustenmukaisuus, johdonmukaisuus, yhtenäisyys ja täydentävyys erityisesti säännöllisillä neuvotteluilla ja usein tapahtuvalla tietojenvaihdolla tukimenettelyn eri vaiheissa. Lisäksi olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet koordinoinnin ja täydentävyyden lisäämiseksi, myös kuulemalla säännöllisesti muita avunantajia. Erilaisilla riippumattomilla kansalaisyhteiskunnan järjestöillä sekä erityyppisillä ja -tasoisilla paikallisviranomaisilla olisi oltava mielekäs rooli prosessissa. Osallistavan kumppanuuden periaatteen mukaisesti kansalaisyhteiskunnan järjestöjen olisi osallistuttava valtiovallan elinten toteuttamien ohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin sekä oltava unionin tuen välittömänä saajana.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Toiminnan painopistealat, joilla pyritään saavuttamaan tällä asetuksella tuettavien politiikanalojen tavoitteet, olisi määriteltävä ohjelmasuunnittelukehyksessä, jonka komissio vahvistaa vuodet 2021–2027 kattavan unionin monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajaksi yhteistyössä liitteessä I lueteltujen tuensaajien kanssa laajentumisagendan ja tuensaajien erityistarpeiden pohjalta tässä asetuksessa määriteltyjen yleis- ja erityistavoitteiden mukaisesti ja asiaankuuluvat kansalliset strategiat asianmukaisesti huomioon ottaen. Ohjelmakehyksessä olisi määriteltävä tukikohteet ja kullekin kohteelle myönnettävä ohjeellinen rahoitus, mukaan lukien arvio ilmastotoimiin liittyvistä menoista.
(17)  Kullekin tuensaajalle olisi määriteltävä politiikanalojen erityiset ja mitattavissa olevat tavoitteet, minkä jälkeen toiminnan painopistealat, joilla pyritään saavuttamaan kyseiset tavoitteet, olisi määriteltävä ohjelmasuunnittelukehyksessä, jonka komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä. Ohjelmasuunnittelukehys olisi vahvistettava yhteistyössä tuensaajien kanssa laajentumisagendan ja tuensaajien erityistarpeiden pohjalta tässä asetuksessa määriteltyjen yleis- ja erityistavoitteiden ja unionin ulkoisen toiminnan periaatteiden mukaisesti ja asiaankuuluvat kansalliset strategiat ja asiaa koskevat Euroopan parlamentin päätöslauselmat asianmukaisesti huomioon ottaen. Kumppanuuteen olisi tapauksen mukaan otettava mukaan toimivaltaisia viranomaisia sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Komission olisi kannustettava asiaan liittyvien sidosryhmien yhteistyötä ja avunantajien koordinointia. Ohjelmasuunnittelukehystä olisi tarkasteltava uudelleen väliarvioinnin jälkeen. Ohjelmakehyksessä olisi määriteltävä tukikohteet ja kullekin kohteelle myönnettävä ohjeellinen rahoitus, mukaan lukien arvio ilmastotoimiin liittyvistä menoista.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  On unionin edun mukaista avustaa liitteessä I lueteltuja tuensaajia niiden pyrkiessä uudistumaan unionin jäsenyyttä silmällä pitäen. Tuen hallinnoinnissa olisi keskityttävä voimakkaasti tuloksiin ja kannustimien luomiseen niille, jotka osoittavat sitoutumisensa uudistuksiin panemalla tehokkaasti täytäntöön liittymistä valmistelevan tuen ja edistymällä jäsenyysehtojen täyttämisessä.
(18)  On unionin ja tuensaajien yhteisen edun mukaista avustaa tuensaajia niiden pyrkiessä uudistamaan poliittisia, oikeudellisia ja taloudellisia järjestelmiään unionin jäsenyyttä silmällä pitäen. Tukea olisi hallinnoitava tulosperusteisen lähestymistavan mukaisesti ja luotava merkittäviä kannustimia varojen vaikuttavampaan ja tehokkaampaan käyttöön niille, jotka osoittavat sitoutumisensa uudistuksiin panemalla tehokkaasti täytäntöön liittymistä valmistelevan tuen ja edistymällä jäsenyysehtojen täyttämisessä. Tukea olisi osoitettava niin kutsutun oikeudenmukaista osuutta koskevan periaatteen mukaisesti ja asetettava selkeät seuraukset tapauksissa, joissa ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on heikentynyt vakavasti tai niiden suhteen ei ole edistytty.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)   Komission olisi luotava selkeät seuranta- ja arviointimekanismit varmistaakseen, että tavoitteet ja toimet eri tuensaajien osalta ovat jatkuvasti asianmukaisia ja toteuttavissa, sekä mitattava edistymistä säännöllisesti. Tätä varten kaikkiin tavoitteisiin olisi liitettävä yksi tai useampi tulosindikaattori sen arvioimiseksi, missä määrin tuensaajat ovat hyväksyneet uudistuksia ja toteuttaneet ne käytännössä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Siirtyminen komission suorittamasta liittymistä valmistelevien varojen suorasta hallinnoinnista liitteessä I lueteltujen tuensaajien toteuttamaan välilliseen hallinnointiin olisi toteutettava asteittain ja kunkin tuensaajan valmiuksien mukaisesti. Tuessa olisi edelleen hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä valmistelevassa prosessissa.
(19)  Siirtyminen komission suorittamasta liittymistä valmistelevien varojen suorasta hallinnoinnista tuensaajien toteuttamaan välilliseen hallinnointiin olisi toteutettava asteittain ja kunkin tuensaajan valmiuksien mukaisesti. Kyseinen siirtyminen olisi peruutettava tai keskeytettävä tietyllä politiikan tai ohjelman alalla, jos tuensaaja ei täytä asianmukaisia velvoitteita tai hallinnoi unionin varoja vahvistettujen sääntöjen, periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tällaisessa päätöksessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon mahdolliset kielteiset taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset. Tuessa olisi edelleen hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä valmistelevassa prosessissa.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Unionin olisi pyrittävä hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti optimoidakseen ulkoisen toimintansa vaikutukset. Tähän olisi päästävä huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden keskinäisestä johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä sekä luomalla yhteisvaikutuksia unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien kanssa. Tähän kuuluu tapauksen mukaan myös johdonmukaisuus ja täydentävyys makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa.
(20)  Unionin olisi pyrittävä hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti optimoidakseen ulkoisen toimintansa vaikutukset. Jotta vältetään päällekkäisyys muiden olemassa olevien ulkoisten rahoitusvälineiden kanssa, tähän olisi päästävä huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden keskinäisestä johdonmukaisuudesta, yhtenäisyydestä ja täydentävyydestä sekä luomalla yhteisvaikutuksia unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien kanssa. Tähän kuuluu tapauksen mukaan myös johdonmukaisuus ja täydentävyys makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a)   Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteen I muuttamiseksi, jotta unionin tuki on mahdollista keskeyttää kokonaan tai osittain, sanotun kuitenkaan rajoittamatta talousarviomenettelyä tai tuensaajien kanssa tehdyissä kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja tuen keskeyttämistä koskevia määräyksiä. Tätä valtaa olisi käytettävä, jos yhden tai useamman Kööpenhaminan kriteerin osalta tapahtuu jatkuvaa taantumista tai jos tuensaaja ei noudata demokratian tai oikeusvaltion periaatteita, kunnioita ihmisoikeuksia tai perusvapauksia tai rikkoo asiaan liittyvissä unionin kanssa tehdyissä sopimuksissa annettuja sitoumuksia. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä liitteen I muuttamiseksi, jotta unionin tuki voidaan palauttaa tapauksissa, joissa komissio havaitsee, että tuen keskeyttämiseen oikeuttavat syyt eivät enää päde.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Tämän asetuksen mukaiset rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen huomioon erityisesti tarkastuskustannukset, hallinnollinen rasitus ja arvioitu sääntöjen noudattamatta jättämisen riski. Harkittavia muotoja olisi oltava varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti kertakorvausten, kiinteämääräisen rahoituksen ja yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, joka ei perustu kustannuksiin.
(24)  Tämän asetuksen mukaiset rahoituksen muodot ja toteuttamismenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen huomioon erityisesti tarkastuskustannukset, hallinnollinen rasitus ja arvioitu sääntöjen noudattamatta jättämisen riski. Harkittavia muotoja olisi oltava varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti kertakorvausten, kiinteämääräisen rahoituksen ja yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, joka ei perustu kustannuksiin.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Unionin olisi jatkettava yhteisten sääntöjen soveltamista ulkoisen toiminnan toteutukseen. Unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden täytäntöönpanosäännöt ja -menettelyt vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [NDICI]. Yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä olisi annettava varsinkin rajatylittävään yhteistyöhön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen politiikanalaan liittyviä erityistilanteita varten.
(25)  Unionin olisi jatkettava yhteisten sääntöjen soveltamista ulkoisen toiminnan toteutukseen. Unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden soveltamissäännöt ja -menettelyt vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [NDICI]. Yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä olisi annettava varsinkin rajatylittävään yhteistyöhön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen politiikanalaan liittyviä erityistilanteita varten.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Ulkoista toimintaa toteutetaan usein nopeasti muuttuvassa ympäristössä, mikä edellyttää jatkuvaa ja nopeaa mukautumista unionin kumppaneiden muuttuviin tarpeisiin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään hallintotapaan, turvallisuuteen ja vakauteen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, sääntöjenvastaiseen muuttoliikkeeseen ja sen perimmäisiin syihin. Ennakoitavuuden periaatteen sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon mukauttamista. Jotta unionin kykyä vastata ennakoimattomiin tarpeisiin voitaisiin parantaa, tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa samanlaista joustoa kuin varainhoitoasetuksessa jo sallitaan muilla politiikan aloilla eli varainhoitovuodelta toiselle siirtämistä ja sidottujen varojen uudelleenkohdentamista, jotta voidaan varmistaa EU:n varojen tehokas käyttö niin EU:n kansalaisten kuin liitteessä I lueteltujen tuensaajienkin näkökulmasta ja näin maksimoida EU:n ulkoisiin toimiin käytettävissä olevat EU:n varat noudattaen samalla periaatetta, jonka mukaan unionin talousarvio vahvistetaan vuosittain.
(26)  Ulkoista toimintaa toteutetaan usein nopeasti muuttuvassa ympäristössä, mikä edellyttää jatkuvaa ja nopeaa mukautumista unionin kumppaneiden muuttuviin tarpeisiin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään hallintotapaan, turvallisuuteen, puolustukseen ja vakauteen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, taloudelliseen protektionismiin, sääntöjenvastaiseen muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon ja sen perimmäisiin syihin. Ennakoitavuuden periaatteen sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää ohjelmien rahoituksen toteuttamisen mukauttamista. Jotta unionin kykyä vastata ennakoimattomiin tarpeisiin voitaisiin parantaa, tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa samanlaista joustoa kuin varainhoitoasetuksessa jo sallitaan muilla politiikan aloilla eli varainhoitovuodelta toiselle siirtämistä ja sidottujen varojen uudelleenkohdentamista kuitenkin niin, että pyritään saavuttamaan tässä asetuksessa määritellyt tavoitteet, jotta voidaan varmistaa EU:n varojen tehokas käyttö niin EU:n kansalaisten kuin liitteessä I lueteltujen tuensaajienkin näkökulmasta ja näin maksimoida EU:n ulkoisiin toimiin käytettävissä olevat EU:n varat noudattaen samalla periaatetta, jonka mukaan unionin talousarvio vahvistetaan vuosittain. Olisi sallittava joustovaran muitakin muotoja, kuten painopisteiden uudelleen kohdennus, hankkeiden jaksottaminen ja sopimuksissa määrättyjen summien ylittäminen.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)
(29 a)   Rajatylittävän yhteistyön ohjelmat ovat liittymistä valmistelevan tukivälineen näkyvimmät ohjelmat, ja kansalaiset tuntevat ne hyvin. Rajatylittävän yhteistyön ohjelmat voisivat siten merkittävästi parantaa unionin rahoittamien hankkeiden näkyvyyttä ehdokasmaissa.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)
(31 a)   Määrärahojen myöntämisen tämän asetuksen mukaisesti olisi aina tapahduttava avoimesti, tehokkaasti, vastuullisesti, epäpoliittisesti ja syrjimättömästi, myös käyttämällä tasapuolista jakoa, jossa otetaan huomioon alueiden ja kuntien tarpeet. Komission, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan (jäljempänä ’korkea edustaja / varapuheenjohtaja’) ja etenkin unionin edustustojen olisi seurattava tarkasti, että nämä kriteerit täyttyvät ja että varojen myöntämisessä noudatetaan avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)
(31 b)   Komission, korkean edustajan / varapuheenjohtajan sekä etenkin unionin edustustojen ja tuensaajien olisi lisättävä unionin liittymistä valmistelevan tuen näkyvyyttä, jotta unionin tuen tuottamasta lisäarvosta voidaan tiedottaa. Unionin rahoituksen saajien olisi ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava sen asianmukainen näkyvyys. IPA-välineestä olisi osoitettava rahoitusta viestintätoimiin, joilla edistetään unionin avun tulosten tunnetuksi tekemistä eri yleisöille tuensaajamaissa.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)   Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle, erityisesti välilliseen hallinnointiin liitteessä I lueteltujen tuensaajien kanssa liittyviä erityisehtoja ja rakenteita sekä maaseudun kehittämistukea koskevien säännösten osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011] mukaisesti. Vahvistettaessa yhdenmukaisia edellytyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanolle olisi otettava huomioon aiemman liittymistä valmistelevan tuen hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta saadut kokemukset. Näitä yhdenmukaisia edellytyksiä olisi muutettava, jos tilanne sitä edellyttää.
Poistetaan.
_________________
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)   Tällä asetuksella perustetulla komitealla olisi oltava toimivalta myös asetusten (EY) N:o 1085/2006 ja (EU) N:o 231/2014 mukaisten säädösten ja sitoumusten osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 389/2006 3 artiklan täytäntöönpanon osalta.
Poistetaan.
_________________
26 Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).
27 Neuvoston asetus (EY) N:o 389/2006, annettu 27 päivänä helmikuuta 2006, rahoitusvälineen perustamisesta Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 5).
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)
(34 a)   Euroopan parlamentti olisi otettava täysimääräisesti mukaan välineiden suunnittelu-, ohjelmasuunnittelu-, seuranta- ja arviointivaiheisiin, jotta taataan unionin ulkoisten toimien alan rahoituksen poliittinen valvonta, demokraattinen valvonta ja vastuuvelvollisuus. Toimielinten välistä vuoropuhelua olisi vahvistettava sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti voi harjoittaa poliittista valvontaa tämän asetuksen soveltamisen ajan järjestelmällisellä ja sujuvalla tavalla sekä tehokkuuden että legitimiteetin vahvistamiseksi.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
(1 a)  ’tuen oikeudenmukaista osuutta koskevalla periaatteella’ tuloksellisuuteen perustuvan lähestymistavan täydentämistä korjaavalla jakomekanismilla tapauksissa, joissa tuensaajalle osoitettava tuki olisi muutoin suhteettoman pieni tai suuri verrattuna muihin tuensaajiin, ottaen huomioon kyseisen väestön tarpeet ja liittymisneuvottelujen avaamiseen tai niiden etenemiseen liittyvien uudistusten suhteellisen edistymisen;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  IPA III -välineen yleistavoitteena on tukea liitteessä I lueteltuja tuensaajia, kun ne hyväksyvät ja toteuttavat sellaisia niiden vakautta, turvallisuutta ja vaurautta edistäviä poliittisia, institutionaalisia, oikeudellisia, hallinnollisia, sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia, joihin niiden on ryhdyttävä noudattaakseen unionin arvoja ja mukautuakseen asteittain unionin sääntöihin, normeihin, politiikkoihin ja käytäntöihin unionin jäsenyyttä silmällä pitäen.
1.  IPA III -välineen yleistavoitteena on tukea tuensaajia, kun ne hyväksyvät ja toteuttavat sellaisia rauhaa, vakautta, turvallisuutta ja vaurautta sekä unionin strategisia etuja edistäviä poliittisia, institutionaalisia, oikeudellisia, hallinnollisia, sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia, joihin niiden on ryhdyttävä noudattaakseen unionin arvoja ja säännöstöä ja mukautuakseen asteittain unionin sääntöihin, normeihin, politiikkoihin ja käytäntöihin unionin jäsenyyttä silmällä pitäen.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  vahvistaa oikeusvaltiota, demokratiaa, ihmisoikeuksien, perusoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, kansalaisyhteiskuntaa ja turvallisuutta sekä parantaa muuttoliikkeen hallintaa rajaturvallisuus mukaan lukien;
a)  vahvistaa oikeusvaltiota, demokratiaa, ihmisoikeuksien, myös vähemmistöjen ja lasten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon, perusoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, kansalaisyhteiskuntaa, akateemista vapautta, rauhaa ja turvallisuutta sekä kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamista, syrjimättömyyttä ja suvaitsevaisuutta;
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)   puuttua pakkomuuttoon ja laittomaan muuttoliikkeeseen siten, että varmistetaan, että maahantulo tapahtuu turvallisella, järjestäytyneellä ja sääntöjenmukaisella tavalla ja taataan kansainvälisen suojelun saatavuus;
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  lisätä julkishallinnon tuloksellisuutta sekä tukea rakenneuudistuksia ja hyvää hallintotapaa kaikilla tasoilla;
b)  lisätä julkishallinnon tuloksellisuutta sekä tukea avoimuutta, rakenneuudistuksia, oikeuslaitokseen riippumattomuutta, korruption torjuntaa ja hyvää hallintotapaa kaikilla tasoilla, mukaan luettuna julkisten hankintojen, valtion tukien, kilpailun, ulkomaisten investointien ja immateriaalioikeuksien aloilla;
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  sovittaa liitteessä I lueteltujen tuensaajien säännöt, normit, politiikat ja käytännöt yhteen unionin vastaavien kanssa sekä vahvistaa sovintoa, hyviä naapuruussuhteita, ihmisten välisiä yhteyksiä ja viestintää;
c)  sovittaa tuensaajien säännöt, normit, politiikat ja käytännöt yhteen unionin vastaavien, myös YUTP:n, kanssa sekä lujittaa sääntöihin perustuvaa monenvälistä kansainvälistä järjestystä ja vahvistaa sisäistä ja kansainvälistä sovintoa, hyviä naapuruussuhteita, rauhan rakentamista ja konfliktien estoa, myös luottamuksen rakentamisen ja sovittelutoiminnan avulla, osallistavaa ja yhdennettyä koulutusta, ihmisten välisiä yhteyksiä, tiedotusvälineiden vapautta ja viestintää;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  vahvistaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä muun muassa parempien yhteyksien, aluekehityksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä sosiaali- ja työllisyyspolitiikkojen avulla, vahvistaa ympäristönsuojelua, parantaa kykyä sietää ilmastonmuutosta, nopeuttaa siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja kehittää digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa;
d)  vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä ja yhteenkuuluvuutta muun muassa parempien yhteyksien, aluekehityksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä sosiaali- ja työllisyyspolitiikkojen avulla, vähentämällä köyhyyttä ja alueellista epätasapainoa, edistämällä sosiaalista suojelua ja osallisuutta vahvistamalla valtion tason alueellisia yhteistyörakenteita, pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja yhteisöön perustuvien aloitteiden valmiuksia, tukemalla investointeja maaseutualueille ja parantamalla liiketoiminta- ja investointiympäristöä;
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  vahvistaa ympäristönsuojelua, lisätä kykyä sietää ilmastonmuutosta, nopeuttaa siirtymistä vähähiiliseen talouteen sekä kehittää digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa luoden siten työpaikkoja erityisesti nuorille;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  tukea alueellista ja rajatylittävää yhteistyötä.
e)  tukea alueellista ja rajatylittävää yhteistyötä, myös merirajoilla, sekä edistää kauppaa ja taloussuhteita panemalla kaikilta osin täytäntöön unionin kanssa jo tehdyt sopimukset sekä vähentämällä alueellista epätasapainoa.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Rahoituspuitteet IPA III -välineen toteuttamiselle kaudella 2021–2027 ovat 14 500 000 000 euroa käypinä hintoina.
1.  Rahoituspuitteet IPA III -välineen toteuttamiselle kaudella 2021–2027 ovat 13 009 976 000 euroa vuoden 2018 hintoina (14 663 401 000 euroa käypinä hintoina).
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää [NDICI-asetuksen] 20 artiklan mukaisesti ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen tukeen, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät sekä liittymistä valmistelevan tuen seuraajaohjelman valmisteluun liittyvä toiminta.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä tietty prosenttiosuus käytetään ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen tukeen, johon sisältyy valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaa sekä institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien lisäämiseen myönnettävä tuki, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät sekä liittymistä valmistelevan tuen seuraajaohjelman valmisteluun liittyvä toiminta.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanossa on varmistettava yhdenmukaisuus, yhteisvaikutus ja täydentävyys unionin muiden ulkoisen toiminnan alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja ohjelmien kanssa sekä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus.
1.  Tätä asetusta sovellettaessa on varmistettava yhdenmukaisuus, yhteisvaikutus ja täydentävyys unionin muiden ulkoisen toiminnan alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja ohjelmien kanssa sekä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  [NDICI-asetusta] sovelletaan tämän asetuksen nojalla toteutettavaan toimintaan siltä osin kuin siihen viitataan tässä asetuksessa.
2.  Asetusta (EU) .../... [NDICI-asetusta] sovelletaan tämän asetuksen nojalla toteutettavaan toimintaan siltä osin kuin siihen viitataan tässä asetuksessa.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
4.  IPA III -välineen tukea voidaan antaa Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta30, Euroopan sosiaalirahasto plussasta31 ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta32 rahoitettaviin toimiin.
4.  IPA III -välineen tukea voidaan antaa Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta30, Euroopan sosiaalirahasto plussasta31 ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta32 sekä oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahastosta rahoitettaviin toimiin niin kansallisella, rajaylittävällä, valtioiden välisellä, alueiden välisellä kuin makroalueellisella tasolla.
__________________
__________________
30 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (COM(2018) 372 final).
30 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (COM(2018) 372 final).
31 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) (COM(2018) 382 final).
31 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) (COM(2018) 382 final).
32 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (COM(2018) 392 final).
32 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (COM(2018) 392 final).
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Komissio kohdentaa tietyn prosenttiosuuden IPA III -välineen varoista liitteessä I lueteltujen tuensaajien valmistelemiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin (ERI-rahastot) ja erityisesti Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) osallistumiseen.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta
5.  Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)32 rahoitetaan liitteessä I lueteltujen tuensaajien ja jäsenvaltioiden välistä rajatylittävää yhteistyötä koskevia ohjelmia tai toimenpiteitä. Komissio hyväksyy kyseiset ohjelmat ja toimenpiteet 16 artiklan mukaisesti. IPA-välineen rajatylittävän yhteistyön määrärahoista myönnettävä rahoitusosuus määritetään [ETC-asetuksen] 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti. IPA-välineen rajatylittävän yhteistyön ohjelmia hallinnoidaan [ETC-asetuksen] mukaisesti.
5.  Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)32 rahoitetaan liitteessä I lueteltujen tuensaajien ja yhden tai useamman jäsenvaltion välistä rajatylittävää yhteistyötä koskevia ohjelmia tai toimenpiteitä. Komissio hyväksyy kyseiset ohjelmat ja toimenpiteet 16 artiklan mukaisesti. IPA-välineen rajatylittävän yhteistyön määrärahoista myönnettävä rahoitusosuus määritetään [ETC-asetuksen] 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja IPA III -välineestä maksettavan rahoitusosuuden enimmäismäärä on 85 prosenttia. IPA-välineen rajatylittävän yhteistyön ohjelmia hallinnoidaan [ETC-asetuksen] mukaisesti.
________________________
_____________________
32 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (COM(2018)0372 final).
32 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (COM(2018)0372 final).
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta
8.  Komissio voi asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa sekä unionin rahoituksen johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi tai alueellisen yhteistyön edistämiseksi päättää ulottaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ohjelmia ja toimenpiteitä koskevan osallistumiskelpoisuuden muihin kuin liitteessä I tarkoitettuihin maihin ja alueisiin, jos toteutettava ohjelma tai toimenpide on luonteeltaan maailmanlaajuinen, alueellinen tai rajatylittävä.
8.  Komissio voi asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa sekä unionin rahoituksen johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi tai alueellisen yhteistyön edistämiseksi päättää ulottaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ohjelmia ja toimenpiteitä koskevan osallistumiskelpoisuuden muihin kuin liitteessä I tarkoitettuihin maihin ja alueisiin, jos sovellettava ohjelma tai toimenpide on luonteeltaan maailmanlaajuinen, alueellinen tai rajatylittävä.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Laajentumisen politiikkakehys, jonka Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ovat määritelleet, sopimukset, joilla luodaan oikeudellisesti sitova suhde liitteessä I lueteltuihin tuensaajiin, sekä asiaankuuluvat Euroopan parlamentin päätöslauselmat, komission tiedonannot tai komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteiset tiedonannot muodostavat yleisen politiikkakehyksen tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten. Komissio huolehtii tuen ja laajentumisen politiikkakehyksen välisestä johdonmukaisuudesta.
1.  Laajentumisen politiikkakehys, jonka Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ovat määritelleet, sopimukset, joilla luodaan oikeudellisesti sitova suhde tuensaajiin, sekä asiaankuuluvat Euroopan parlamentin päätöslauselmat, komission tiedonannot tai komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteiset tiedonannot muodostavat kattavan politiikkakehyksen tämän asetuksen soveltamista varten. Komissio huolehtii tuen ja laajentumisen yleisen politiikkakehyksen välisestä johdonmukaisuudesta.
Korkea edustaja / varapuheenjohtaja ja komissio huolehtivat unionin ulkoisen toiminnan ja laajentumispolitiikan koordinoinnista 3 artiklassa vahvistettujen politiikkatavoitteiden puitteissa.
Komissio koordinoi tämän asetuksen mukaista ohjelmasuunnittelua EUH:n asianmukaisella tuella.
Annettava tuki perustuu laajentumisen politiikkakehykseen.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa ohjelmissa ja toimissa valtavirtaistetaan ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu ja sukupuolten tasa-arvo ja otetaan soveltuvin osin huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden väliset kytkökset sellaisen yhdennetyn toiminnan edistämiseksi, jolla voidaan saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.
2.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa ohjelmissa ja toimissa valtavirtaistetaan ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, ihmisoikeuskonfliktien ehkäisy ja ratkaiseminen, muuttoliike ja pakkomuutot, turvallisuus, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, köyhyyden vähentäminen ja sukupuolten tasa-arvo ja otetaan soveltuvin osin huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden34 väliset kytkökset sellaisen yhdennetyn toiminnan edistämiseksi, jolla voidaan saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla. Niillä pyritään edistämään tavoitetta, jonka mukaan vähintään 16 prosenttia kokonaisrahoituksesta kohdennetaan ilmastotavoitteisiin.
__________________
____________________
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja pyrkivät välttämään IPA III -välineestä myönnettävän tuen ja unionin, jäsenvaltioiden ja Euroopan investointipankin (EIP) myöntämän muun avun päällekkäisyyttä noudattaen vakiintuneita periaatteita, joilla lisätään operatiivista koordinointia ulkoisen avun alalla ja yhdenmukaistetaan politiikkoja ja menettelyjä, erityisesti kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevia kansainvälisiä periaatteita35. Koordinointi käsittää säännölliset kuulemiset, usein toistuvan tiedonvaihdon tukimenettelyn eri vaiheissa sekä tuen koordinoimiseksi järjestettävät osallistavat kokoukset, ja se on tärkeä osa unionin ja jäsenvaltioiden ohjelmasuunnittelua.
3.  Komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja pyrkivät välttämään IPA III -välineestä myönnettävän tuen ja unionin, jäsenvaltioiden ja Euroopan investointipankin (EIP) myöntämän muun avun päällekkäisyyttä noudattaen vakiintuneita periaatteita, joilla lisätään operatiivista koordinointia ulkoisen avun alalla ja yhdenmukaistetaan politiikkoja ja menettelyjä, erityisesti kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevia kansainvälisiä periaatteita35. Koordinointi käsittää säännölliset kuulemiset, usein toistuvan tiedonvaihdon tukimenettelyn eri vaiheissa sekä tuen koordinoimiseksi järjestettävät osallistavat kokoukset, ja se on tärkeä osa unionin ja jäsenvaltioiden ohjelmasuunnittelua. Tuella pyritään varmistamaan yhdenmukaisuus älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian, rahastojen vaikuttavan ja tehokkaan täytäntöönpanon, kumppanuusperiaatetta koskevien järjestelyjen ja aluekehitystä koskevan yhdennetyn lähestymistavan kanssa.
_________________
_________________
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Komissio toimii kumppanuudessa tuensaajien kanssa. Kumppanuuteen osallistuu tapauksen mukaan toimivaltaisia kansallisia ja paikallisia viranomaisia sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, mikä antaa niille mahdollisuuden omaksua mielekkään roolin suunnittelu-, täytäntöönpano- ja seurantavaiheissa.
Komissio kannustaa asiaan liittyvien sidosryhmien koordinointia. IPA III -tuella vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen valmiuksia, tapauksen mukaan myös suorina tuensaajina.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
3 luku – otsikko
TÄYTÄNTÖÖNPANO
OHJELMASUUNNITTELUKEHYS JA TOTEUTUS
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  IPA III -välineestä annettava tuki perustuu IPA-ohjelmasuunnittelukehykseen 3 artiklassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio vahvistaa IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen unionin monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajaksi.
1.  Tätä asetusta täydennetään IPA-ohjelmasuunnittelukehyksellä, jossa vahvistetaan lisäsäännöksiä siitä, kuinka 3 artiklassa tarkoitetut erityistavoitteet on määrä saavuttaa. Komissio vahvistaa IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen delegoiduilla säädöksillä tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille asiaan liittyvät ohjelmasuunnitteluasiakirjat hyvissä ajoin ennen ohjelmakauden alkua. Asiakirjoissa on vahvistettava ohjeelliset määrärahat kutakin aihekohtaista osiota varten ja, mikäli saatavilla, kutakin maata tai aluetta varten sekä odotettavissa olevat tulokset ja tukijärjestelyjen valinta.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuotuiset määrärahat vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
IPA-ohjelmasuunnittelukehyksessä otetaan asianmukaisesti huomioon asiaankuuluvat kansalliset strategiat ja alakohtaiset politiikat.
IPA-ohjelmasuunnittelukehyksessä otetaan asianmukaisesti huomioon asiaankuuluvat Euroopan parlamentin päätöslauselmat ja kannat sekä kansalliset strategiat ja alakohtaiset politiikat.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Komissio hyväksyy IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen täytäntöönpanosäädöksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklassa tarkoitetun komitean tarkastelumenettelyä noudattaen.
3.  Komissio hyväksyy delegoidulla säädöksellä 14 artiklan mukaisesti IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen sekä järjestelyt niin kutsutun oikeudenmukaisen osuuden periaatteen noudattamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan soveltamista. IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen voimassaolo päättyy viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025. Komissio hyväksyy 30 päivään kesäkuuta 2025 mennessä uuden IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen, joka perustuu väliarviointiin ja on yhdenmukainen muiden ulkoisen rahoituksen välineiden kanssa ja jossa otetaan huomioon Euroopan parlamentin asiaa koskevat päätöslauselmat. Komissio voi tarvittaessa myös tarkastella uudelleen IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen vaikuttavaa täytäntöönpanoa, erityisesti jos 6 artiklassa tarkoitettuun politiikkakehykseen tehdään huomattavia muutoksia, ja ottaen huomioon asiaa koskevat Euroopan parlamentin päätöslauselmat.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta
5.  IPA-ohjelmasuunnittelukehys sisältää indikaattoreita, joilla arvioidaan edistymistä kehyksessä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
5.  IPA-ohjelmasuunnittelukehys perustuu liitteessä IV vahvistettuihin selkeisiin ja todennettavissa oleviin tulosindikaattoreihin, joilla arvioidaan edistymistä kehyksessä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä edistystä ja tuloksia muun muassa seuraavilla aloilla:
a)  demokratia, oikeusvaltioperiaate ja riippumaton ja tehokas oikeusjärjestelmä;
b)  ihmisoikeudet ja perusvapaudet, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien ja heikoimmassa asemassa olevien ryhmien oikeudet;
c)  sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet;
d)  korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta;
e)  sovinto, rauhan rakentaminen ja hyvät naapuruussuhteet;
f)  tiedotusvälineiden vapaus;
g)  ilmastonmuutoksen torjunta Pariisin sopimuksen velvoitteiden mukaisesti.
Komissio sisällyttää kyseisillä indikaattoreilla mitatun edistymisen vuotuisiin kertomuksiinsa.
Tämän asetuksen mukaisesta tuloksellisuuteen perustuvasta lähestymistavasta käydään säännöllistä keskustelua Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
7 aartikla (uusi)
7 a  artikla
Välitarkastelu ja -arviointi
1.  Komissio hyväksyy uuden IPA-ohjelmasuunnittelukehyksen väliarvioinnin perusteella. Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024 väliarviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Väliarviointikertomus kattaa 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2023 välisen ajanjakson ja siinä tarkastellaan unionin osuutta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa hyödyntäen indikaattoreita, joilla mitataan saatuja tuloksia, sekä kaikkia havaintoja ja päätelmiä, jotka koskevat tämän asetuksen vaikutusta.
Euroopan parlamentti voi osallistua arviointiin. Komissio ja EUH järjestävät keskeisten sidosryhmien ja edunsaajien, myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kuulemisen. Komissio ja EUH kiinnittävät erityistä huomiota sen varmistamiseen, että kaikkein syrjäytyneimmät ovat edustettuina.
Komissio arvioi myös toimiensa vaikutusta ja tehokkuutta kullakin toiminta-alalla sekä ohjelmasuunnittelun tehokkuutta ulkoisten arviointien välityksellä. Komissio ja EUH ottavat asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukset ja näkemykset, jotka koskevat riippumattomia ulkoisia arviointeja. Väliarvioinnissa arvioidaan, miten unioni on edistynyt tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
2.  Väliarviointikertomuksessa tarkastellaan lisäksi tämän asetuksen tehokkuutta, lisäarvoa, yksinkertaistetun ja virtaviivaistetun ulkoisen rahoitusarkkitehtuurin toimintaa, sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta ja sitä, ovatko asetuksen tavoitteet edelleen asianmukaisia, rahoitettujen toimien välistä täydentävyyttä ja niiden välisiä synergioita, toimien vaikutusta unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen ja tapauksen mukaan sitä, missä määrin vastaanottajamaiden kansalaiset ovat tietoisia unionin rahoitustuesta.
3.  Väliarviointikertomuksen nimenomaisena tarkoituksena on parantaa unionin rahoituksen käyttöä. Siihen sisältyy tietoja tämän asetuksen nojalla täytäntöön pantujen eri toimien jatkamista, muuttamista tai keskeyttämistä koskevia päätöksiä varten.
4.  Väliarviointikertomus sisältää myös asiaankuuluvien vuosikertomusten konsolidoidut tiedot kaikesta tämän asetuksen nojalla hallinnoidusta rahoituksesta, mukaan lukien ulkoiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja rahoitusosuudet erityisrahastoihin, ja siinä eritellään menot tuensaajamaan, rahoitusvälineiden käytön, sitoumusten ja maksujen mukaan.
5.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille. Tuloksia hyödynnetään ohjelmien suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa.
6.  Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla myönnetyn unionin rahoituksen arviointiprosessiin mukaan kaikki asianomaiset sidosryhmät, myös kansalaisyhteiskunnan järjestöt, ja voi tarvittaessa pyrkiä tekemään yhteisiä arviointeja jäsenvaltioiden kanssa siten, että myös tuensaajat osallistuvat niihin tiiviisti.
7.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tässä artiklassa tarkoitetun väliarviointikertomuksen, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia tähän asetukseen tehtävistä tarvittavista tarkistuksista.
8.  Komissio suorittaa tämän asetuksen soveltamisjakson päätyttyä, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun jakson päättymisestä, asetuksen lopullisen arvioinnin samoin perustein kuin tässä artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
7 bartikla (uusi)
7 b  artikla
Avun keskeyttäminen
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tämän asetuksen liitteen I muuttamiseksi, jotta unionin tuki voidaan keskeyttää kokonaan tai osittain, jos tuensaaja ei noudata demokratian, oikeusvaltion tai hyvän hallinnon periaatteita, kunnioita ihmisoikeuksia tai perusvapauksia tai ydinturvallisuutta koskevaa säännöstöä tai rikkoo asiaan liittyvissä unionin kanssa tehdyissä sopimuksissa annettuja sitoumuksia tai jättää jatkuvasti noudattamatta yhtä tai useampaa Kööpenhaminan kriteeriä. Jos tuki keskeytetään osittain, on ilmoitettava ohjelmat, joihin keskeyttäminen vaikuttaa.
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti delegoitu säädös liitteen I muuttamiseksi, jotta unionin tuki voidaan palauttaa, jos komissio havaitsee, että tuen keskeyttämiseen oikeuttavat syyt eivät enää päde.
3.  Tapauksissa, joissa tuki keskeytetään osittain, unionin tukea on käytettävä ensisijaisesti tukemaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja valtiosta riippumattomia toimijoita toimenpiteissä, joilla pyritään edistämään ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä tukemaan demokratiakehitystä ja vuoropuheluprosesseja kumppanimaissa.
4.  Komissio ottaa päätöksenteossaan asianmukaisesti huomioon asiaan liittyvät Euroopan parlamentin päätöslauselmat.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
7 cartikla (uusi)
7 c  artikla
Hallinnointi
Asiaankuuluvista komission ja EUH:n yksiköistä koostuva horisontaalinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii korkea edustaja / varapuheenjohtaja tai hänen edustajansa, on vastuussa tämän välineen ohjauksesta, koordinoinnista ja hallinnasta koko hallintosyklin ajan, jotta varmistetaan kaiken unionin ulkoisen rahoituksen johdonmukaisuus, tehokkuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus. Korkea edustaja / varapuheenjohtaja varmistaa unionin ulkoisen toiminnan yleisen poliittisen koordinoinnin. Välineen ohjelmoinnin, suunnittelun ja soveltamisen koko syklin ajan korkea edustaja / varapuheenjohtaja ja EUH tekevät yhteistyötä komission asiaankuuluvien jäsenten ja yksiköiden kanssa, jotka nimetään suunnitellun toiminnan luonteen ja tavoitteiden pohjalta näiden asiantuntemus huomioon ottaen. Korkea edustaja / varapuheenjohtaja, EUH, ja komissio valmistelevat kaikki päätösehdotukset komission menettelyjen mukaisesti ja toimittavat ne hyväksyttäväksi.
Euroopan parlamentti otetaan täysimääräisesti mukaan ulkoisen rahoituksen välineiden suunnittelu-, ohjelmasuunnittelu-, seuranta- ja arviointivaiheisiin, jotta taataan unionin ulkoisten toimien alan rahoituksen poliittinen valvonta, demokraattinen valvonta ja vastuuvelvollisuus.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko
Toteuttamistoimenpiteet ja -menetelmät
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  IPA III -välineen tuki toteutetaan varainhoitoasetuksen mukaisesti suoraan tai välillisesti hallinnoiden [NDICI-asetuksen] II osaston III luvussa tarkoitettujen vuotuisten tai monivuotisten toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden avulla. Tähän asetukseen sovelletaan [NDICI-asetuksen] II osaston III lukua 24 artiklan [osallistumiskelpoiset henkilöt ja yksiköt] 1 kohtaa lukuun ottamatta.
1.  IPA III -välineen tuki toteutetaan varainhoitoasetuksen mukaisesti suoraan tai välillisesti hallinnoiden III a luvussa tarkoitettujen vuotuisten tai monivuotisten toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden avulla.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Välillinen hallinnointi voidaan perua, jos tuensaaja ei kykene tai halua hallinnoida myönnettyjä varoja tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen, periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Siinä tapauksessa, että tuensaaja ei noudata demokratian tai oikeusvaltion periaatteita, kunnioita ihmisoikeuksia tai perusvapauksia tai rikkoo asiaan liittyvissä unionin kanssa tehdyissä sopimuksissa annettuja sitoumuksia, komissio voi tietyillä politiikan aloilla tai tietyissä ohjelmissa peruuttaa tuensaajamaan kanssa suoritettavan välillisen hallinnoinnin ja siirtyä takaisin yhden tai useamman muun valtuutetun elimen kuin tuensaajan välilliseen hallinnointiin tai suoraan hallinnointiin.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Komissio käy vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa ja ottaa huomioon tämän näkemykset, jotka koskevat aloja, joilla parlamentti panee täytäntöön omia avustusohjelmiaan, kuten valmiuksien kehittäminen ja vaalitarkkailu.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille täysimääräisesti kysymyksistä, jotka liittyvät tämän artiklan mukaisten toimenpiteiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, mukaan lukien suunnitellut merkittävät muutokset tai määrärahat.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Yleisen tai alakohtaisen talousarviotuen maksamisen ehtona on tyydyttävä edistyminen tuensaajan kanssa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Komissio soveltaa talousarviotuen ehtoja, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) .../... [NDICI-asetus] 23 artiklan 4 kohdassa. Se toteuttaa toimenpiteitä unionin talousarviotuen vähentämiseksi tai keskeyttämiseksi tapauksissa, joissa hallinto- ja valvontajärjestelmissä esiintyy systeemisiä sääntöjenvastaisuuksia tai tuensaajan kanssa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa ei ole edistytty tyydyttävällä tavalla.
Tässä asetuksessa tarkoitetun keskeytyksen jälkeiseen, komission tekemään tuen palauttamiseen on liityttävä kohdennettu apu kansallisille tarkastusviranomaisille.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko
III a luku
Toteutus
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
8 aartikla (uusi)
8 a  artikla
Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet
1.  Komissio hyväksyy vuotuiset tai monivuotiset toimintasuunnitelmat tai toimenpiteet. Toimenpiteet voivat olla yksittäisiä toimenpiteitä, erityistoimenpiteitä, tukitoimenpiteitä tai poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä. Toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä yksilöidään kunkin toimen osalta tavoitteet, odotetut tulokset ja tärkeimmät toiminnot, soveltamismenetelmät, määrärahat ja niihin mahdollisesti liittyvät tukimenot.
2.  Toimintasuunnitelmat perustuvat ohjelma-asiakirjoihin lukuun ottamatta 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.
Toimi voidaan tarvittaessa hyväksyä yksittäisenä toimenpiteenä ennen toimintasuunnitelmien hyväksymistä tai sen jälkeen. Yksittäiset toimenpiteet perustuvat ohjelma-asiakirjoihin lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia ja muita asianmukaisesti perusteltuja tapauksia.
Siirretään komissiolle valta antaa asetuksen ... [NDICI-asetus] 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan erityistoimenpiteitä, jotka eivät perustu ohjelma-asiakirjoihin, kun on kyse ennakoimattomista tarpeista tai olosuhteista ja jos rahoitus ei ole mahdollista sopivammista lähteistä.
3.  Vuotuisia tai monivuotisia toimintasuunnitelmia ja yksittäisiä toimenpiteitä voidaan käyttää asetuksen ... [NDICI-asetus] 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen nopean vasteen toimien suorittamiseen.
4.  Komissio voi hyväksyä poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä asetuksen ...[NDICI-asetus] 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin nopean vasteen toimiin.
5.  Tällaisten 19 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden kesto voi olla enintään 18 kuukautta, ja sitä voidaan pidentää kahdesti enintään kuudella kuukaudella siten, että yhteenlaskettu enimmäiskesto on 30 kuukautta, jos toimenpiteen toteuttamisessa ilmenee objektiivisia ja odottamattomia esteitä ja edellyttäen, että toimenpiteen rahoitusta ei lisätä.
Pitkittyneissä kriiseissä ja konflikteissa komissio voi toteuttaa toisen poikkeuksellisen avustustoimenpiteen, jonka kesto voi olla enintään 18 kuukautta. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa voidaan hyväksyä muita toimenpiteitä, jos unionin tämän kohdan mukaisen toiminnan jatkuvuus on olennaista eikä sitä voida varmistaa muilla tavoin.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
8 bartikla (uusi)
8 b  artikla
Tukitoimenpiteet
1.  Unionin rahoitus voi kattaa menot, joilla tuetaan välineen toteuttamista ja sen tavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien hallinnollinen tuki, joka liittyy toteuttamisen kannalta tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin, sekä päätoimipaikassa ja unionin edustustoissa aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät ohjelman tarvitsemaan hallinnolliseen tukeen, ja joilla tuetaan tämän asetuksen nojalla rahoitettavien toimien hallinnointia, mukaan lukien tiedotus- ja viestintätoimet sekä tietotekniikkajärjestelmät.
2.  Jos tukimenot eivät sisälly 8 c artiklassa tarkoitettuihin toimintasuunnitelmiin tai toimenpiteisiin, komissio hyväksyy tarvittaessa tukitoimenpiteitä. Unionin tukitoimenpiteille osoittama rahoitus voi kattaa:
a)  selvityksistä, kokouksista, tiedotus- ja valistustoimista, koulutuksesta, valmistelusta, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdosta, julkaisutoiminnasta ja muusta hallinnollisesta tai teknisestä avusta, mukaan lukien palkatut ulkopuoliset asiantuntijat, aiheutuvat menot, jotka ovat ohjelmasuunnittelun ja toimien hallinnoinnin kannalta välttämättömiä;
b)  menot, jotka aiheutuvat asiaankuuluvia kysymyksiä koskevista tutkimus- ja innovointitoimista ja selvityksistä ja niiden tulosten tunnetuksi tekemisestä;
c)  menot, jotka liittyvät tiedottamiseen ja viestintätoimiin, mukaan lukien viestintästrategioiden laatiminen ja unionin poliittisia painopisteitä koskeva tiedottaminen ja näkyvyys.
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
8 aartikla (uusi)
8 a  artikla
8 c  artikla
Toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden hyväksyminen
1.  Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet hyväksytään komission päätöksellä varainhoitoasetuksen mukaisesti.
2.  Unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissio ottaa tällaisia toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä suunnitellessaan ja soveltaessaan huomioon neuvoston ja Euroopan parlamentin poliittisen lähestymistavan asiaan.
Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille välittömästi tämän artiklan mukaisten toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden suunnittelusta, mukaan lukien suunnitellusta rahoituksen määrästä, ja ilmoittaa Euroopan parlamentille myös tehdessään kyseiseen apuun merkittäviä muutoksia tai jatkaessaan sen voimassaoloa. Mahdollisimman pian toimenpiteen hyväksymisen tai sen merkittävän muuttamisen jälkeen ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisesityksen hyväksytyn toimenpiteen luonteesta ja sen perusteluista, kestosta ja siihen liittyvistä olosuhteista sekä toimenpiteen täydentävyydestä käynnissä olevien ja suunniteltujen unionin avustustoimenpiteiden kanssa. Poikkeuksellisten avustustoimenpiteiden yhteydessä komission on myös ilmoitettava, varmistaako se poikkeuksellisella avulla toteutetun politiikan jatkuvuuden tämän asetuksen mukaisella keskipitkän tai pitkän aikavälin avulla ja miten ja missä laajuudessa se niin tekee.
3.  Ennen sellaisten toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden hyväksymistä, jotka eivät perustu 8 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin ohjelma-asiakirjoihin, lukuun ottamatta 8 a artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, komissio antaa 14 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla täydennetään tätä asetusta yksilöimällä näiden toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden erityistavoitteet, odotetut tulokset, käytettävät välineet, tärkeimmät toiminnot ja suuntaa-antavat määrärahat.
4.  Asianmukainen ihmisoikeusnäkökohtien, sosiaalisten näkökohtien ja ympäristönäkökohtien tarkastelu, mukaan lukien vaikutukset ilmastonmuutokseen ja biologiseen monimuotoisuuteen, tehdään toimien tasolla sovellettavien unionin säädösten mukaisesti, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU1 a sekä neuvoston direktiivi 85/337/ETY1 b, ja siihen sisältyy ympäristön kannalta herkissä hankkeissa tarvittaessa tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, etenkin kun on kyse mittavasta uudesta infrastruktuurista.
Lisäksi toteutetaan ihmisoikeusnäkökohdat, sukupuoleen liittyvät kysymykset sekä sosiaaliset ja työvoimanäkökohdat kattavat ennakkoarvioinnit samoin kuin konfliktialanyysi ja riskinarviointi. 
Alakohtaisten ohjelmien toteuttamisessa käytetään tarvittaessa ihmisoikeuksia koskevia, sosiaalisia näkökohtia koskevia ja strategisia ympäristöarviointeja. Komissio varmistaa asianomaisten sidosryhmien osallistumisen näihin arviointeihin ja tällaisten arviointien tulosten julkisen saatavuuden.
__________________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (kodifikaatio) (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).
1 b   Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40).
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
8 dartikla (uusi)
8 d  artikla
Yhteistyömenetelmät
1.  Komissio panee tähän välineeseen perustuvan rahoituksen täytäntöön varainhoitoasetuksen mukaisesti joko suoraan omien yksiköidensä, unionin edustustojen ja toimeenpanovirastojen kautta tai välillisesti varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa lueteltujen yhteisöjen kautta.
2.  Tähän välineeseen perustuvaa rahoitusta voidaan antaa myös rahoitusosuuksina kansainvälisiin, alueellisiin tai kansallisiin rahastoihin, joita esimerkiksi EIP, jäsenvaltiot, kumppanimaat ja -alueet, kansainväliset järjestöt tai muut avunantajat ovat perustaneet tai joita ne hallinnoivat.
3.  Varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja asetuksen ... [NDICI-asetus] 29 artiklan 1 kohdassa lueteltujen yhteisöjen on täytettävä varainhoitoasetuksen 155 artiklan mukaiset vuotuiset raportointivelvollisuutensa. Kaikkia näitä yhteisöjä koskevat raportointivaatimukset kirjataan puitekumppanuussopimukseen, rahoitusosuussopimukseen, talousarviotakuuta koskevaan sopimukseen tai rahoitussopimukseen.
4.  Välineellä rahoitettavien toimien täytäntöönpanossa voidaan käyttää rinnakkaista tai yhdistettyä yhteisrahoitusta.
5.  Rinnakkaisessa osarahoituksessa toimi jaetaan helposti tunnistettavissa oleviin osiin, joista kutakin rahoittaa osarahoitukseen osallistuva eri kumppani siten, että rahoituksen lopullinen kohde on aina yksilöitävissä.
6.  Yhdistetyssä osarahoituksessa toimen kokonaiskustannukset jaetaan osarahoitukseen osallistuvien kumppaneiden kesken ja varat yhdistetään siten, ettei toimen yksittäisten toimintojen rahoituslähde ole enää yksilöitävissä.
7.  Unionin ja sen kumppaneiden yhteistyötä voidaan tehdä muun muassa seuraavissa muodoissa:
a)  kolmenväliset järjestelyt, joissa unioni koordinoi kumppanimaalle tai -alueelle antamaansa apua kolmansien maiden kanssa;
b)  hallinnolliset yhteistyötoimenpiteet, esimerkiksi jäsenvaltion ja kumppanimaan tai -alueen julkisten laitosten, paikallisviranomaisten, kansallisten julkisten elinten tai julkisen palvelun tehtäviä hoitavien yksityisoikeudellisten yhteisöjen välinen twinning-toiminta, sekä yhteistyötoimenpiteet, joihin osallistuu jäsenvaltioiden lähettämiä julkisen sektorin asiantuntijoita sekä jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisia;
c)  osallistuminen kustannuksiin, joita aiheutuu julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien perustamisesta ja hallinnoinnista, mukaan lukien laajan osallistumisen tukeminen perustamalla riippumaton kolmannen osapuolen kansalaisyhteiskunnan järjestön muodostama elin arvioimaan ja seuraamaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyjä;
d)  alakohtaisia politiikkoja tukevat ohjelmat, joilla unioni antaa tukea kumppanimaan sektoriohjelmalle;
e)  osallistuminen kustannuksiin, joita aiheutuu kyseisten maiden osallistumisesta unionin ohjelmiin ja toimintaan, jota toteuttavat unionin virastot ja elimet sekä sellaiset elimet tai henkilöt, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia;
f)  korkotuet.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
8 eartikla (uusi)
8 e  artikla
Unionin rahoituksen muodot ja soveltamistavat
1.  Unionin rahoitusta voidaan myöntää varainhoitoasetuksen mukaisissa muodoissa, joita ovat erityisesti:
a)  avustukset;
b)  palvelujen, tavaroiden ja rakennusurakoiden hankintasopimukset;
c)  budjettituki;
d)  rahoitusosuudet komission varainhoitoasetuksen 234 artiklan mukaisesti perustamiin erityisrahastoihin;
e)  rahoitusvälineet;
f)  talousarviotakuut;
g)  rahoitusta yhdistävät toimet;
h)  velkahelpotus kansainvälisesti hyväksytyn velkahelpotusohjelman yhteydessä;
i)  rahoitusapu;
j)  palkatut ulkopuoliset asiantuntijat.
2.  Työskennellessään kumppanimaiden sidosryhmien kanssa komissio ottaa huomioon niiden erityispiirteet, mukaan lukien niiden tarpeet ja toimintaympäristön, määrittäessään rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, rahoitusmuodon, myöntämisedellytykset ja avustusten hallinnointiin sovellettavat hallinnolliset säännökset, jotta saavutettaisiin näistä sidosryhmistä mahdollisimman monet ja vastattaisiin mahdollisimman hyvin niiden tarpeisiin. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon ehdot, jotka koskevat kaikkien sidosryhmien, erityisesti paikallisen kansalaisyhteiskunnan, tarkoituksenmukaista osallistumista ja osallisuutta. Edistetään varainhoitoasetuksen mukaisesti erityismenettelyjä, kuten kumppanuussopimuksia, rahoitusavun myöntämistä kolmansille osapuolille, suoraa myöntämistä tai kelpoisuusehtojen perusteella rajattuja ehdotuspyyntöjä taikka varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kertakorvauksia, yksikkökustannuksiin perustuvaa rahoitusta, kiinteämääräistä rahoitusta sekä rahoitusta, joka ei perustu kustannuksiin. Näillä eri menettelyillä on varmistettava avoimuus, jäljitettävyys ja innovointi. Paikallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä on edistettävä, jotta voidaan vahvistaa kansalaisyhteiskunnan valmiuksia osallistua täysimääräisesti kehitysohjelmiin.
3.  Varainhoitoasetuksen 195 artiklassa tarkoitettujen tapausten lisäksi suoraa myöntämismenettelyä voidaan käyttää seuraaviin:
a)  vähäiset avustukset ihmisoikeuksien puolustajille ja mekanismeille, joilla suojellaan vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia, kiireellisten suojelutoimien rahoittamiseen, soveltuvissa tapauksissa ilman tarvetta yhteisrahoitukseen, sekä sovittelijoille ja muille kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka osallistuvat kriisien ja aseellisten selkkausten yhteydessä käytävään vuoropuheluun, konfliktien ratkaisuun, sovintoon ja rauhan rakentamiseen;
b)  avustukset, soveltuvissa tapauksissa ilman tarvetta yhteisrahoitukseen, toimien rahoittamiseksi kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa, joissa ehdotuspyynnön julkaiseminen ei tule kyseeseen, mukaan lukien tilanteet, joissa perusvapauksien puute on vakava, demokraattisiin instituutioihin kohdistuu uhkia tai kyseessä on kriisin laajeneminen tai aseellinen selkkaus, ja joissa ihmisten turvallisuus on eniten uhattuna tai joissa ihmisoikeusjärjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien, sovittelijoiden ja muiden kriisien ja aseellisten selkkausten yhteydessä käytävään vuoropuheluun, sovintoon ja rauhan rakentamiseen osallistuvien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintaolosuhteet ovat vaikeimmat. Tällaiset avustukset voivat olla määrältään enintään 1 000 000 euroa ja kestoltaan enintään 18 kuukautta, mitä on mahdollista jatkaa 12 kuukaudella, jos niiden soveltamisessa on objektiivisia ja odottamattomia esteitä;
c)  avustukset YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle ja Global Campukselle, ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä käsittelevälle Euroopan yliopistojen väliselle keskukselle, jossa on mahdollista suorittaa eurooppalainen ylempi korkeakoulututkinto ihmisoikeuksien ja demokratiakehityksen alalla, sekä keskukseen assosioituneelle yliopistojen verkostolle, jossa on mahdollista suorittaa ihmisoikeusalan jatkotutkintoja, mukaan lukien apurahat kolmansien maiden opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja ihmisoikeuksien puolustajille.
d)  Asetuksen ... [NDICI-asetus] 23 a artiklassa kuvaillut pienet hankkeet.
Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu budjettituki, mukaan lukien alakohtaiset tulosperusteiset uudistamissopimukset, perustuu kyseisen maan omavastuullisuuteen, molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen ja yhteiseen sitoutumiseen yleismaailmallisiin arvoihin, demokratiaan, ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon, sosiaaliseen osallisuuteen ja inhimilliseen kehitykseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen, ja sen tavoitteena on vahvistaa unionin ja kumppanimaiden välisiä kumppanuuksia. Siihen sisältyy tehostettu alakohtaista politiikkaa koskeva vuoropuhelu, valmiuksien kehittäminen ja hallinnon parantaminen, jolla täydennetään kumppaneiden pyrkimyksiä kerätä tuloja tehokkaammin ja käyttää varoja järkevämmin kestävän, osallistavan ja kaikkia hyödyttävän sosioekonomisen kehityksen tukemiseksi ja ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseksi, kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin, eriarvoisuuden vähentämiseksi ja köyhyyden poistamiseksi ottaen asianmukaisella tavalla huomioon paikallinen talous sekä ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset oikeudet.
Jokaisen päätöksen budjettituen myöntämisestä on perustuttava unionin hyväksymään budjettitukipolitiikkaan, selkeisiin tukikelpoisuusperusteisiin sekä riskien ja hyötyjen huolelliseen arvioimiseen. Yksi tällaisen päätöksen keskeinen tekijä on sen arviointi, miten sitoutuneita kumppanimaat ovat demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseen, miten ne ovat niitä toteuttaneet ja miten ne ovat toteuttamisessa edenneet.
4.  Budjettituki on eriytettävä siten, että sillä vastataan paremmin kumppanimaan poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja otetaan huomioon epävakaat tilanteet.
Myönnettäessä budjettitukea varainhoitoasetuksen 236 artiklan mukaisesti komissio määrittelee selkeästi budjettituen ehdollisuuden kriteerit, kuten edistymisen uudistuksissa ja avoimuuden, ja seuraa niiden noudattamista sekä tukee parlamentaarisen valvonnan ja kansallisten tarkastusvalmiuksien kehittämistä, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumista seurantaan sekä avoimuuden lisäämistä, tietojen julkista saatavuutta sekä paikallista talouskehitystä ja paikallisia yrityksiä tukevien vakaiden julkisten hankintojen järjestelmien kehittämistä.
5.  Budjettituen maksu perustuu indikaattoreihin, jotka osoittavat, että kumppanimaan kanssa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty tyydyttävästi.
6.  Tämän asetuksen mukaisten rahoitusvälineiden muotoja voivat olla esimerkiksi lainat, vakuudet, oman pääoman ehtoinen tai luonteinen rahoitus, sijoitukset tai osakkuudet ja riskinjakorahoitusvälineet, jos mahdollista, ja niitä toteutetaan varainhoitoasetuksen 209 artiklan 1 kohdan mukaisesti EIP:n, jonkin monenvälisen eurooppalaisen rahoituslaitoksen, kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, tai kahdenvälisen eurooppalaisen rahoituslaitoksen, esimerkiksi kahdenvälisten kehityspankkien, johdolla, mahdollisesti yhdessä jäsenvaltioilta ja kolmansilta osapuolilta saatavien lisäavustusten kanssa.
Tämän asetuksen mukaisten unionin rahoitusvälineiden rahoittamiseen voivat osallistua jäsenvaltiot sekä mitkä tahansa varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut yhteisöt.
7.  Mainittuja rahoitusvälineitä voidaan ryhmitellä eri välineiksi soveltamista ja raportointia varten.
8.  Komissio ja EUH eivät toteuta uusia toimia tai jatka toimia sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka on rekisteröity tai jotka ovat sijoittautuneet oikeudenkäyttöalueille, jotka on määritelty yhteistyöhaluttomiksi unionin asiaa koskevan politiikan yhteydessä tai jotka on yksilöity suuririskisiksi kolmansiksi maiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai jotka eivät tosiasiallisesti noudata avoimuutta ja tietojen vaihtoa koskevia unionin tai kansainvälisesti sovittuja veronormeja.
9.  Unionin rahoitus ei saa johtaa erityisten verojen, tullien tai muiden maksujen muodostumiseen tai niiden kantoon.
10.  Kumppanimaiden määräämiin veroihin, tulleihin ja maksuihin voidaan antaa rahoitusta tämän asetuksen nojalla.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
8 fartikla (uusi)
8 f  artikla
Määrärahojen siirtäminen, vuotuiset erät, maksusitoumusmäärärahat, palautukset ja rahoitusvälineiden tuottamat tulot
1.  Sen lisäksi, mitä säädetään varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohdassa, tämän asetuksen mukaiset käyttämättömät maksusitoumus- ja maksumäärärahat siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle varainhoitovuodelle ja niitä voidaan sitoa sen vuoden joulukuun 31 päivään saakka. Varainhoitovuodelta toiselle siirretty määrä käytetään seuraavana varainhoitovuonna ensin.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja määrärahoista, jotka on siirretty varainhoitovuodelta toiselle ilman eri toimenpiteitä, mukaan lukien asianomaiset määrät, varainhoitoasetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
2.  Sen lisäksi, mitä varainhoitoasetuksen 15 artiklassa säädetään määrärahojen ottamisesta uudelleen käyttöön, maksusitoumusmäärärahat, jotka vastaavat tämän asetuksen mukaisten toimien kokonaan tai osittain toteutumatta jäämisen vuoksi vapautettujen sitoumusten määrää, otetaan takaisin alkuperäiseen budjettikohtaan.
Monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevien viittausten varainhoitoasetuksen 15 artiklaan katsotaan tätä asetusta sovellettaessa sisältävän viittauksen tähän kohtaan.
3.  Useamman kuin yhden varainhoitovuoden aikana toteutettavia toimia koskevat talousarviositoumukset voidaan jakaa usealle eri varainhoitovuodelle vuotuisiksi eriksi varainhoitoasetuksen 112 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tällaisiin monivuotisiin toimiin ei sovelleta varainhoitoasetuksen 114 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa. Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä toimen talousarviositoumuksen osat, joita ei ole talousarviositoumuksen tekovuotta seuraavan viidennen vuoden joulukuun 31 päivään mennessä käytetty ennakkorahoitukseen tai välimaksuihin tai joista ei ole esitetty todennettua menoilmoitusta tai maksupyyntöä.
Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan myös vuotuisiin eriin.
4.  Poiketen varainhoitoasetuksen 209 artiklan 3 kohdasta palautukset ja rahoitusvälineen tuottamat tulot otetaan alkuperäiseen budjettikohtaan sisäisinä käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina sen jälkeen, kun hallinnointikustannukset ja -palkkiot on vähennetty. Komissio tarkastelee joka viides vuosi olemassa olevien rahoitusvälineiden vaikutusta unionin tavoitteiden saavuttamiseen ja niiden tuloksellisuutta.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Jos rajatylittävän yhteistyön ohjelma keskeytetään [ETC-asetuksen] 12 artiklan mukaisesti, keskeytetylle ohjelmalle tästä asetuksesta myönnetyn tuen jäljellä oleva määrä voidaan käyttää minkä tahansa muiden tämän asetuksen nojalla tukikelpoisten toimien rahoittamiseen.
4.  Jos rajatylittävän yhteistyön ohjelma keskeytetään [ETC-asetuksen] 12 artiklan mukaisesti, keskeytetylle ohjelmalle tästä asetuksesta myönnetyn tuen jäljellä oleva määrä voidaan käyttää minkä tahansa muiden tämän asetuksen nojalla tukikelpoisten toimien rahoittamiseen. Tällaisessa tapauksessa määrärahoja voidaan siirtää seuraavalle vuodelle, ellei kuluvana vuonna ole rahoitettavia tukikelpoisia toimia.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
II luku – Otsikko
SEURANTA JA ARVIOINTI
SEURANTA, RAPORTOINTI, ARVIOINTI JA VIESTINTÄ
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Indikaattorit, joiden avulla seurataan IPA III -välineen toteutusta ja edistymistä 3 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään tämän asetuksen liitteessä IV.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta
4.  Liitteessä IV tarkoitettujen indikaattoreiden lisäksi laajentumiskertomuksissa otetaan huomioon IPA III -tuen tuloskehys.
4.  Liitteessä IV tarkoitettujen indikaattoreiden lisäksi IPA III -tuen tuloskehyksessä otetaan huomioon laajentumiskertomukset ja komission arviot talouden uudistusohjelmista.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Komissio toimittaa ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen (EU) .../... [NDICI-asetus] 32 artiklassa tarkoitetut väli- ja loppuarviointikertomukset. Komissio julkistaa nämä kertomukset.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
5.  Varainhoitoasetuksen unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevan 129 artiklan soveltamisen lisäksi liitteessä I lueteltujen tuensaajien on osana välillistä hallinnointia raportoitava komissiolle viipymättä sääntöjenvastaisuuksista, mukaan lukien petokset, joista on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä, ja pidettävä komissio ajan tasalla hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen etenemisestä. Raportointi on toteutettava sähköisesti komission perustamaa sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää käyttäen.
5.  Varainhoitoasetuksen unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevan 129 artiklan soveltamisen lisäksi tuensaajien on osana välillistä hallinnointia raportoitava komissiolle viipymättä sääntöjenvastaisuuksista, mukaan lukien petokset, joista on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä, ja pidettävä komissio ajan tasalla hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen etenemisestä. Raportointi on toteutettava sähköisesti komission perustamaa sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää käyttäen. Komissio tukee parlamentaarisen valvonnan ja tilintarkastusvalmiuksien kehittämistä sekä avoimuuden ja yleisön tiedonsaantimahdollisuuksien lisäämistä tuensaajamaissa. Komission, varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja erityisesti tuensaajamaissa sijaitsevien unionin edustustojen on varmistettava, että kaikki välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluva määrärahojen myöntäminen toteutetaan avoimesti, epäpoliittisesti ja syrjimättömästi, myös käyttämällä tasapuolista jakoa, jossa otetaan huomioon alueiden ja kuntien tarpeet.
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle.
2.  Siirretään 7 artiklan 3 kohdassa, 7 a artiklassa, 7 b artiklan 1 ja 2 kohdassa, 8 c artiklan 3 kohdassa sekä 13 ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
14 aartikla (uusi)
14 a artikla
Demokraattinen vastuuvelvollisuus
1.   Unionin toimielinten ja yksikköjen, erityisesti Euroopan parlamentin, komission ja EUH:n, välisen vuoropuhelun edistämiseksi, kaikkien ulkoisen rahoituksen välineiden yleisen yhdenmukaisuuden edistämiseksi, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden laajentamisen varmistamiseksi ja komissiossa toteutettavan säädösten ja toimien hyväksymisen nopeuttamiseksi Euroopan parlamentti voi kutsua komission ja EUH:n keskustelemaan strategisista linjauksista ja suuntaviivoista, jotka koskevat tämän asetuksen mukaista ohjelmasuunnittelua. Vuoropuhelua voidaan käydä ennen kuin komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä ja vuotuisen talousarvioesityksen tai, Euroopan parlamentin, komission tai EUH:n pyynnöstä, tapauskohtaisesti merkittävien poliittisten tapahtumien vuoksi.
2.   Kun 1 kohdassa tarkoitettu vuoropuhelu on tarkoitus pitää, komissio ja EUH toimittavat Euroopan parlamentille kaikki kyseistä vuoropuhelua koskevat merkitykselliset asiakirjat. Vuotuiseen talousarvioon liittyvässä vuoropuhelussa annetaan konsolidoituja tietoja kaikista 8 artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä tai suunnitelluista toimintasuunnitelmista ja toimenpiteistä maittain, alueittain ja eri temaattisten toimien kehyksessä tehdystä yhteistyöstä sekä nopean vasteen toimien ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn käytöstä.
3.   Komissio ja EUH ottavat Euroopan parlamentin kannan tarkoin huomioon. Komissio ja EUH esittävät asianmukaiset perustelut siinä tapauksessa, että ne eivät ota Euroopan parlamentin kantoja huomioon.
4.  Komission ja EUH:n tehtävänä on erityisesti 7 c artiklassa tarkoitetun ohjausryhmän kautta tiedottaa Euroopan parlamentille tämän asetuksen soveltamisesta ja erityisesti käynnissä olevista toimenpiteistä, toimista ja tuloksista.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko
Täytäntöönpanoa koskevien lisäsääntöjen hyväksyminen
Lisäsääntöjen hyväksyminen
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
1.  Erityiset säännöt, joilla luodaan yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle erityisesti liittymisvalmisteluja varten luotavien rakenteiden ja maaseudun kehittämistuen osalta, hyväksytään 16 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
1.  Erityiset säännöt liittymisvalmisteluja varten luotavien rakenteiden ja maaseudun kehittämistuen osalta hyväksytään delegoidulla säädöksellä.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
2.  Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet hyväksytään komission päätöksellä varainhoitoasetuksen mukaisesti.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
16 artikla
16 artikla
Poistetaan.
Komitea
1.  Komissiota avustaa komitea (liittymistä valmistelevan tukivälineen komitea). Kyseinen komitea on [asetuksessa (EU) N:o 182/2011] tarkoitettu komitea.
2.  Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.
3.  EIP:n tarkkailija osallistuu pankkia koskevien asioiden käsittelyyn komiteassa.
4.  IPA III -komitea avustaa komissiota, ja sillä on myös toimivalta asetusten (EY) N:o 1085/2006 ja (EU) N:o 231/2014 mukaisten säädösten ja sitoumusten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 389/2006 3 artiklan täytäntöönpanon osalta.
5.  IPA III -komitealla ei ole toimivaltaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun Erasmus+ -ohjelman rahoituksen osalta.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko
Tiedotus, viestintä ja julkisuus
Tiedotus, viestintä, näkyvyys ja julkisuus
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
1.  Sovelletaan [NDICI-asetuksen] 36 ja 37 artiklaa.
1.  Kun annetaan tämän asetuksen mukaista rahoitustukea, komission, korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja erityisesti tuensaajamaissa sijaitsevien unionin edustustojen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet unionin rahoitustuen näkyvyyden varmistamiseksi, myös seurattava, että tuensaajat täyttävät kyseiset vaatimukset. IPA-välineestä rahoitettaviin toimiin sovelletaan vaatimuksia, jotka esitettiin EU:n ulkoisiin toimiin liittyvää tiedotusta ja näkyvyyttä koskevassa käsikirjassa. Komissio antaa kullekin tuensaajalle ohjeita unionin rahoittamien hankkeiden näkyvyyttä ja niistä tiedottamista edistävistä toimista.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio toteuttaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan strategista viestintää ja julkista diplomatiaa, jotta voidaan välittää tietoa unionin arvoista ja korostaa unionin antaman tuen lisäarvoa.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava sen asianmukainen näkyvyys
a)  antamalla lausunto, jossa korostetaan unionilta saatua tukea näkyvästi tuen toteutukseen liittyvissä asiakirjoissa ja tiedotusaineistossa, myös mahdollisella virallisella verkkosivustolla; ja
b)  tiedottamalla toimista ja niiden tuloksista johdonmukaisesti, tehokkaasti ja oikeasuhteisesti eri kohderyhmille, mukaan lukien tiedotusvälineet ja suuri yleisö.
Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat tätä asetusta ja siinä tarkoitettuja toimia sekä saavutettuja tuloksia. Tälle asetukselle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa toimielinten tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät suoraan 3 artiklassa sekä liitteissä II ja III tarkoitettuihin tavoitteisiin.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 31 päivään joulukuuta 2027.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 kohta
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
Pohjois-Makedonian tasavalta
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – a alakohta
(a)  Varmistetaan oikeusvaltion toteutumisen takaavien instituutioiden moitteeton toiminta ja edistetään sitä varhaisessa vaiheessa. Tämän alan toimien tarkoituksena on luoda riippumaton, vastuuvelvollinen ja tehokas oikeuslaitos, mukaan lukien läpinäkyvä ja ansioihin perustuva työhönotto, oikeudellinen yhteistyö, arviointi- ja ylennysjärjestelmät ja tehokkaat kurinpitomenettelyt väärinkäytöstapauksissa; varmistaa vahvojen järjestelmien luominen rajojen suojeluun, muuttovirtojen hallintaan ja turvapaikan myöntämiseen sitä tarvitseville; kehittää tehokkaat välineet järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, muuttajien salakuljetuksen, rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja korruption ehkäisyä ja torjuntaa varten; edistää ja suojella ihmisoikeuksia, vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, kuten romanien sekä homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten, oikeuksia ja perusvapauksia, tiedonvälityksen vapaus ja tietosuoja mukaan lukien.
(a)  Varmistetaan oikeusvaltion toteutumisen takaavien instituutioiden moitteeton toiminta ja edistetään sitä varhaisessa vaiheessa. Tämän alan toimien tarkoituksena on varmistaa vallanjako, luoda riippumaton, vastuuvelvollinen ja tehokas oikeuslaitos, mukaan lukien läpinäkyvä ja ansioihin perustuva työhönotto, oikeudellinen yhteistyö, arviointi- ja ylennysjärjestelmät ja tehokkaat kurinpitomenettelyt väärinkäytöstapauksissa; varmistaa asianmukaisten järjestelmien luominen rajojen suojeluun, muuttovirtojen hallintaan ja turvapaikan myöntämiseen sitä tarvitseville; kehittää tehokkaat välineet järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, muuttajien salakuljetuksen, huumausainekaupan, rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja korruption ehkäisyä ja torjuntaa varten; edistää ja suojella ihmisoikeuksia, mukaan lukien lapsen oikeudet, sukupuolten tasa-arvo vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, kuten romanien sekä homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten, oikeuksia ja perusvapauksia, tiedonvälityksen vapaus ja tietosuoja mukaan lukien.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – c alakohta
(c)  Vahvistetaan talouden ohjausjärjestelmää. Tämän alan toimien tarkoituksena on tukea osallistumista talouden uudistusohjelmiin liittyvään prosessiin ja systemaattista yhteistyötä talouspolitiikan perusteista kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa; kehittää valmiuksia lisätä makrotalouden vakautta ja tukea asteittaista kehittymistä toimivaksi markkinataloudeksi, joka pystyy selviytymään kilpailun ja markkinavoimien paineesta unionissa.
(c)  Vahvistetaan talouden ohjausjärjestelmää. Tämän alan toimien tarkoituksena on tukea osallistumista talouden uudistusohjelmiin liittyvään prosessiin ja systemaattista yhteistyötä talouspolitiikan perusteista kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa sekä vahvistaa monenvälisiä talousalan instituutioita; kehittää valmiuksia lisätä makrotalouden vakautta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tukea asteittaista kehittymistä kohti kestävää kehitystä ja toimivaksi markkinataloudeksi, joka pystyy selviytymään kilpailun ja markkinavoimien paineesta unionissa.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – d alakohta
(d)  Parannetaan unionin ja sen kumppaneiden valmiuksia estää konflikteja, rakentaa rauhaa ja selvitä kriisiä edeltävistä/seuraavista tilanteista muun muassa varhaisvaroittamisen ja konfliktiriskianalyysien avulla; edistetään ihmisten välistä verkostoitumista, sovittelua, rauhanrakentamista ja luottamusta lisääviä toimenpiteitä ja tuetaan turvallisuutta ja kehitystä tukevien valmiuksien kehittämistä.
(d)  Parannetaan unionin ja sen kumppaneiden valmiuksia estää konflikteja, rakentaa rauhaa ja hyviä naapuruussuhteita sekä selvitä kriisiä edeltävistä/seuraavista tilanteista muun muassa varhaisvaroittamisen ja konfliktiriskianalyysien avulla; edistetään ihmisten välistä verkostoitumista, sovittelua, vastuuvelvollisuutta, kansainvälistä oikeutta, rauhanrakentamista ja luottamusta lisääviä toimenpiteitä, mukaan lukien alueellisen totuuskomission perustaminen käsittelemään entisen Jugoslavian sotarikoksiin ja muihin vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin liittyviä tosiseikkoja, sekä tuetaan turvallisuutta ja kehitystä tukevien valmiuksien kehittämistä vahvistamalla valmiuksia kyberpuolustukseen ja strategiseen viestintään, jotta voidaan edistää disinformaation järjestelmällistä paljastamista
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – e alakohta
(e)  Parannetaan kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten, myös ammattialajärjestöjen, valmiuksia liitteessä I luetelluissa tuensaajamaissa sekä kannustetaan unionissa ja liitteessä I luetelluissa tuensaajamaissa toimivien organisaatioiden välistä verkostoitumista kaikilla tasoilla, jotta ne voivat käydä hedelmällistä vuoropuhelua julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.
(e)  Parannetaan kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten, myös ammattialajärjestöjen, valmiuksia, riippumattomuutta ja moniarvoisuutta tuensaajamaissa sekä kannustetaan unionissa ja tuensaajamaissa toimivien organisaatioiden välistä verkostoitumista kaikilla tasoilla, jotta ne voivat käydä hedelmällistä vuoropuhelua julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Tuen on oltava tuensaajamaiden erilaisten järjestöjen saatavilla mahdollisimman laajalti.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – f alakohta
(f)  Edistetään kumppanimaiden sääntöjen, normien, politiikkojen ja käytäntöjen lähentämistä unionin vastaaviin.
(f)  Edistetään kumppanimaiden sääntöjen, normien, politiikkojen ja käytäntöjen, mukaan lukien YUTP, julkiset hankinnat ja valtiontukisäännöt, lähentämistä unionin vastaaviin.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – g alakohta
(g)  Parannetaan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen laatua ja niiden piiriin pääsyä kaikilla tasoilla ja tuetaan kulttuuria ja luovia aloja. Tämän alan toimien tarkoituksena on edistää tasapuolista pääsyä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sekä alempaan ja ylempään perusasteen koulutukseen ja parantaa perustaitojen opetusta; nostaa koulutustasoa, vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä ja parantaa opettajankoulutusta; kehittää ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja edistää työssä oppimiseen perustuvia järjestelmiä työmarkkinoille siirtymisen helpottamiseksi; parantaa korkeakoulutuksen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta; kannustaa alumnitoimintaan; parantaa pääsyä elinikäisen oppimisen piiriin ja tukea investointeja koulutusinfrastruktuuriin erityisesti alueellisten erojen kaventamiseksi ja kaikille ryhmille avoimen koulutuksen edistämiseksi muun muassa digitaaliteknologiaa hyödyntämällä.
(g)  Parannetaan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen laatua ja niiden piiriin pääsyä kaikilla tasoilla ja tuetaan kulttuuria, luovia aloja ja urheilua. Tämän alan toimien tarkoituksena on edistää tasapuolista pääsyä laadukkaaseen, osallistavaan ja yhteisöperustaiseen varhaiskasvatukseen sekä alempaan ja ylempään perusasteen koulutukseen ja parantaa perustaitojen opetusta; nostaa koulutustasoa, vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä ja parantaa opettajankoulutusta; parantaa lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja heidän mahdollisuuksiaan ottaa kaikki kykynsä käyttöön; kehittää ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja edistää työssä oppimiseen perustuvia järjestelmiä työmarkkinoille siirtymisen helpottamiseksi; parantaa korkeakoulutuksen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta; kannustaa alumnitoimintaan; parantaa pääsyä elinikäisen oppimisen piiriin ja urheilutoimintaan ja tukea investointeja koulutus- ja urheiluinfrastruktuuriin erityisesti alueellisten erojen kaventamiseksi ja kaikille ryhmille avoimen koulutuksen edistämiseksi muun muassa digitaaliteknologiaa hyödyntämällä.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – h alakohta
(h)  Edistetään laadukkaita työpaikkoja ja työmarkkinoille pääsyä. Tämän alan toimien tarkoituksena on torjua korkeaa työttömyyttä ja passiivisuutta tukemalla varsinkin nuorten (erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten), naisten, pitkäaikaistyöttömien ja kaikkien työmarkkinoilla aliedustettuina olevien ryhmien kestävää työmarkkinoille integroitumista. Toimenpiteillä on tuettava laadukkaiden työpaikkojen luomista ja työmarkkinasääntöjen ja -ehtojen tosiasiallista noudattamista koko alueella. Muita keskeisiä toiminta-aloja ovat sukupuolten tasa-arvon tukeminen, työllistettävyyden ja tuottavuuden edistäminen, työntekijöiden ja yritysten valmentaminen muutokseen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vakiinnuttaminen sekä työmarkkinoiden instituutioiden, esimerkiksi julkisten työvoimapalvelujen ja työsuojeluviranomaisten, uudistaminen ja tehostaminen.
(h)  Edistetään laadukkaita työpaikkoja ja työmarkkinoille pääsyä. Tämän alan toimien tarkoituksena on torjua korkeaa työttömyyttä ja passiivisuutta tukemalla varsinkin nuorten (erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten), naisten, pitkäaikaistyöttömien ja kaikkien työmarkkinoilla aliedustettuina olevien ryhmien kestävää työmarkkinoille integroitumista. Toimenpiteillä on tuettava laadukkaiden työpaikkojen luomista ja työmarkkinasääntöjen ja kansainvälisesti sovittujen normien tosiasiallista noudattamista koko alueella, myös edistämällä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa tarkoitettujen keskeisten periaatteiden ja oikeuksien noudattamista. Muita keskeisiä toiminta-aloja ovat sukupuolten tasa-arvon tukeminen, työllistettävyyden ja tuottavuuden edistäminen, työntekijöiden ja yritysten valmentaminen muutokseen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vakiinnuttaminen sekä työmarkkinoiden instituutioiden, esimerkiksi julkisten työvoimapalvelujen ja työsuojeluviranomaisten, uudistaminen ja tehostaminen.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – i alakohta
(i)  Edistetään sosiaalista suojelua ja osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä. Tämän alan toimien tarkoituksena on uudistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta niillä voidaan tarjota vaikuttava, tehokas ja riittävä suoja kaikissa elämänvaiheissa, edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä torjua epätasa-arvoa ja köyhyyttä. Tämän alan toimissa keskitytään myös integroimaan romanien kaltaisia marginalisoituneita ryhmiä; torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää; parantamaan kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen, asumisen, terveydenhoidon, perussosiaalipalvelujen ja pitkäaikaishoidon, saatavuutta muun muassa uudistamalla sosiaaliturvajärjestelmiä.
(i)  Edistetään sosiaalista suojelua ja osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä. Tämän alan toimien tarkoituksena on uudistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta niillä voidaan tarjota vaikuttava, tehokas ja riittävä suoja kaikissa elämänvaiheissa, edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, torjua epätasa-arvoa ja köyhyyttä sekä tukea siirtymistä laitoslähtöisestä hoidosta perhe- ja yhteisölähtöisiin hoitomuotoihin. Tämän alan toimissa keskitytään myös integroimaan romanien kaltaisia marginalisoituneita ryhmiä; torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää; parantamaan kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten perhe- ja yhteisöpalvelujen, kuten osallistavan ja kaikille avoimen varhaiskasvatuksen, asumisen, terveydenhoidon, perussosiaalipalvelujen ja pitkäaikaishoidon, saatavuutta muun muassa uudistamalla sosiaaliturvajärjestelmiä. Toimia, jotka edistävät mitä tahansa syrjinnän tai sosiaalisen syrjäytymisen muotoa, ei pitäisi tukea.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – j alakohta
(j)  Edistetään älykästä, kestävää, osallistavaa ja turvallista liikennettä ja poistetaan keskeisen verkkoinfrastruktuurin pullonkauloja investoimalla suurta lisäarvoa EU:n tasolla tarjoaviin hankkeisiin. Investoinnit olisi priorisoitava sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat liikenteen TEN-yhteyksille EU:n kanssa, miten ne tukevat kestävää ja turvallista liikkuvuutta, vähentävät päästöjä ja vaikuttavat ympäristöön yhdessä liikenneyhteisösopimuksella tuettavien uudistusten kanssa.
(j)  Edistetään älykästä, kestävää, osallistavaa ja turvallista liikennettä ja poistetaan keskeisen verkkoinfrastruktuurin pullonkauloja investoimalla suurta lisäarvoa EU:n tasolla tarjoaviin hankkeisiin. Investoinnit olisi priorisoitava sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat liikenteen TEN-yhteyksille EU:n kanssa, rajatylittäville yhteyksille, työpaikkojen luomiselle ja miten ne tukevat kestävää ja turvallista liikkuvuutta, vähentävät päästöjä ja vaikuttavat ympäristöön yhdessä liikenneyhteisösopimuksella tuettavien uudistusten kanssa.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – k alakohta
(k)  Yksityisen sektorin toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen, älykäs erikoistuminen mukaan lukien, kasvun, työpaikkojen luomisen ja koheesion keskeisinä edistäjinä. Etusijalle nostetaan liiketoimintaympäristöä kehittävät hankkeet.
(k)  Yksityisen sektorin toimintaympäristön ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn parantaminen, älykäs erikoistuminen mukaan lukien, kasvun, työpaikkojen luomisen ja koheesion keskeisinä edistäjinä. Etusijalle nostetaan liiketoimintaympäristöä kehittävät kestävät hankkeet.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – m alakohta
(m)  Elintarvikkeiden toimitusvarmuuden ja turvallisuuden edistäminen sekä monipuolisten ja elinkelpoisten viljelyjärjestelmien säilyttäminen vireissä maaseutuyhteisöissä ja maaseudulla.
(m)  Elintarvikkeiden ja vesihuollon toimitusvarmuuden ja turvallisuuden edistäminen sekä monipuolisten ja elinkelpoisten viljelyjärjestelmien säilyttäminen vireissä maaseutuyhteisöissä ja maaseudulla.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – p alakohta
(p)  Lisätään elintarviketeollisuuden ja kalatalouden valmiuksia selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineesta sekä lähentyä asteittain unionin sääntöjä ja vaatimuksia niiden pyrkiessä saavuttamaan maaseudun ja rannikko-alueiden tasapainoista kehittämistä koskevia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.
(p)  Lisätään elintarviketeollisuuden ja kalatalouden valmiuksia selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineesta sekä lähentyä asteittain unionin sääntöjä ja vaatimuksia pyrittäessä lisäämään niiden tuontivalmiuksia unionin markkinoille niiden pyrkiessä saavuttamaan maaseudun ja rannikko-alueiden tasapainoista kehittämistä koskevia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – p a alakohta (uusi)
(p a)   Edistetään radikalisoitumisen ja väkivaltaisten ääriliikkeiden ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan tähtäävää toimintaa kehitetään niihin liittyviä pitkän aikavälin strategioita ja toimintapolitiikkoja.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta
(a)  työllisyyden, työvoiman liikkuvuuden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen yli rajojen muun muassa seuraavin keinoin: rajatylittävät työmarkkinat ja liikkuvuus; yhteiset paikalliset työllisyysaloitteet; tieto- ja neuvontapalvelut, yhteinen koulutus; sukupuolten tasa-arvo; yhtäläiset mahdollisuudet; maahanmuuttajayhteisöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien integroiminen; investoinnit julkisiin työvoimapalveluihin; kansanterveys- ja sosiaalipalveluinvestointien tukeminen;
(a)  työllisyyden, työvoiman liikkuvuuden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen yli rajojen muun muassa seuraavin keinoin: rajatylittävät työmarkkinat ja liikkuvuus; yhteiset paikalliset työllisyysaloitteet; tieto- ja neuvontapalvelut, yhteinen koulutus; sukupuolten tasa-arvo; yhtäläiset mahdollisuudet; maahanmuuttajayhteisöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien integroiminen; investoinnit julkisiin työvoimapalveluihin; kansanterveysinvestointien sekä perhe- ja yhteisöperustaisiin sosiaalipalveluihin siirtymisen tukeminen;
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a)   tarpeettomien kaupan esteiden, kuten byrokraattisten esteiden, tulliesteiden ja muiden kuin tulliesteiden purkamisen edistäminen;
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – e alakohta
(e)  Matkailun sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön edistäminen.
(e)  Matkailun ja urheilun sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön edistäminen.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – f alakohta
(f)  Investoiminen nuorisoon, koulutukseen ja ammattitaitoon muun muassa seuraavin tavoin: yhteisen koulutuksen ja ammattikoulutuksen sekä koulutusjärjestelmien ja infrastruktuurin kehittäminen ja toteuttaminen yhteisten nuorisotoimien tueksi.
(f)  Investoiminen nuorisoon, urheiluun, koulutukseen ja ammattitaitoon muun muassa seuraavin tavoin: taitojen ja tutkintojen tunnustamisen varmistaminen, yhteisen koulutuksen ja ammattikoulutuksen sekä koulutusjärjestelmien ja infrastruktuurin kehittäminen ja toteuttaminen yhteisten nuorisotoimien tueksi.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – g alakohta
(g)  Paikallis- ja aluehallinnon edistäminen sekä paikallisten ja alueellisten viranomaisten suunnittelu- ja hallinnollisten valmiuksien parantaminen.
(g)  paikallis- ja aluehallinnon tukeminen, mukaan lukien rajat ylittävä hallintojen välinen yhteistyö sovinnon ja rauhan rakentamiseksi, ja niiden viranomaisten suunnittelu- ja hallinnollisten valmiuksien parantaminen;
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
(g a)   investoiminen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen valmiuksien kehittämiseen;
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – g b alakohta (uusi)
(g b)  rajatylittävän hallintojen välisen yhteistyön edistäminen sovinnon ja rauhan rakentamiseksi, mukaan lukien entisen Jugoslavian sotarikoksiin ja muihin vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin liittyviä tosiseikkoja käsittelevän alueellisen totuuskomission perustaminen;
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – i a alakohta (uusi)
(i a)   rajatylittävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön sekä tietojenvaihdon parantaminen tutkimusten ja syytetoimien helpottamiseksi rajatylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ja toisiinsa liittyvien talous- ja rahoitusalan rikosten, korruption, laittoman kaupan ja salakuljetuksen yhteydessä;
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – johdantokappale
Seuraavassa lueteltuja keskeisiä tulosindikaattoreita käytetään apuna mitattaessa sitä, miten unioni on osaltaan edistänyt erityistavoitteiden saavuttamista:
Seuraavassa lueteltuja keskeisiä tulosindikaattoreita ja niiden vuotuista kehitystä käytetään apuna mitattaessa sitä, miten unioni on osaltaan edistänyt erityistavoitteiden saavuttamista ja miten tuensaajat ovat edistyneet:
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
1 a.  Yhdistelmäindikaattori, jolla mitataan kumppaneiden sovintoon, rauhan rakentamiseen, hyviin naapuruussuhteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin liittyviä toimia;
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
1 b.  Väkivallan puuttumisen indikaattori, jonka yhteydessä mitataan myös konfliktien aiheuttajien (kuten poliittisen tai taloudellisen syrjäytymisen) vähenemistä lähtökohta-arviointiin verraten.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
1 c.  Niiden tuensaajien kansalaisten osuus, jotka katsovat olevansa hyvin perillä tämän asetuksen mukaisesta unionin avusta (lähde: Euroopan komissio).
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
3 a.  YUTP-päätöksiin ja -toimenpiteisiin mukauttamisen aste ja vuotuinen kehitys (lähde: EUH).
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 5 alakohta
5.  Julkiset sosiaaliturvamenot (lähde: ILO) tai työllisyysaste (lähde: kansalliset tilastot).
5.  Julkiset sosiaaliturvamenot (prosenttiosuus BKT:stä, lähde: ILO), terveydenhoitomenot, epätasainen tulonjako, köyhyysaste, työllisyysaste ja työttömyysaste virallisten kansallisten tilastojen mukaisesti.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
5 a.  Muutokset tuensaajan GINI-kertoimessa ajan kuluessa.
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 10 alakohta
10.  IPAn tuensaajien keskinäisten ja IPAn tuensaajien ja EU:n jäsenvaltioiden välisten rajatylittävien yhteistyöohjelmien lukumäärä (lähde: Euroopan komissio).
10.  IPAn tuensaajien keskinäisten ja IPAn tuensaajien ja EU:n jäsenvaltioiden välisten rajatylittävien täytäntöönpantujen yhteistyöohjelmien lukumäärä Euroopan komission ilmoituksen mukaan.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
10 a.  Toimiin ja ohjelmiin ajan kuluessa osallistuvien uusien järjestöjen määrä.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta
Tarvittaessa indikaattorit eriytetään sukupuolen mukaan.
Tarvittaessa indikaattorit eriytetään vähintään iän ja sukupuolen mukaan.

(1) OJ C 110, 22.3.2019, s. 156.
(2) EUVL C 86, 7.3.2019, s. 8.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus