Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0247(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0174/2019

Pateikti tekstai :

A8-0174/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0299

Priimti tekstai
PDF 342kWORD 96k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***I
P8_TA-PROV(2019)0299A8-0174/2019

2019 m. kovo 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0465),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0274/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdami į 2018 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą, taip pat į Tarptautinio prekybos komiteto, Biudžeto komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugo komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0174/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Pasirengimo narystei priemonės tikslai iš esmės skiriasi nuo bendrųjų Sąjungos išorės veiksmų tikslų, nes šia priemone siekiama parengti I priede išvardytus gavėjus būsimai narystei Sąjungoje ir remti jų stojimo procesą. Todėl labai svarbu turėti plėtrai remti skirtą priemonę, kartu užtikrinant, kad ji papildytų bendruosius Sąjungos išorės veiksmų, visų pirma Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) tikslus;
(2)  pasirengimo narystei priemonės tikslas yra parengti I priede išvardytus gavėjus (toliau – gavėjai) būsimai narystei Sąjungoje ir remti jų stojimo procesą, atsižvelgiant į bendruosius Sąjungos išorės veiksmų tikslus, įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms ir principams, taip pat į žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės apsaugą ir skatinimą, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje. Nors kitoks stojimo proceso pobūdis pagrindžia plėtrai remti skirtą priemonę, šios priemonės tikslai ir veikimas turi derėti su bendraisiais Sąjungos išorės veiksmų, visų pirma Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP), tikslais ir juos papildyti;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 49 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena Europos valstybė, gerbianti nurodytas vertybes, t. y. pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinės valstybės principą ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir įsipareigojusi remti šias vertybes, gali pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Europos valstybė, pateikusi paraišką dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik tada, kai patvirtinama, jog ji atitinka narystės kriterijus, kuriuos nustatė 1993 m. birželio mėn. Kopenhagos Europos Vadovų Taryba (toliau – Kopenhagos kriterijai), ir jeigu Sąjunga turi pajėgumo integruoti naują narę. Kopenhagos kriterijai yra susiję su institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisinės valstybės principą, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, stabilumu, veikiančios rinkos ekonomikos egzistavimu, taip pat pajėgumu atlaikyti konkurencinį spaudimą bei Sąjungoje veikiančias rinkos jėgas, ir gebėjimu ne tik naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal Sutartis numatytas pareigas, be kita ko, siekti politinės, ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų;
(3)  ES sutarties 49 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena Europos valstybė, gerbianti nurodytas vertybes, t. y. pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinės valstybės principą ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir įsipareigojusi remti šias vertybes, gali pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Šios vertybės yra bendros valstybėms narėms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  plėtros procesas grindžiamas nustatytais kriterijais ir sąžiningomis bei griežtomis sąlygomis. Kiekvienas paramos gavėjas vertinamas pagal jo nuopelnus. Vertinant padarytą pažangą ir nustatant trūkumus siekiama paskatinti I priede išvardytus paramos gavėjus vykdyti būtinas plataus užmojo reformas ir nubrėžti atitinkamas gaires. Kad plėtros perspektyva taptų realybe, plėtros šalims labai svarbu tvirtai įsipareigoti laikytis pagrindinių principų15 metodo. Pasirengimo narystei pažanga priklauso nuo to, kaip kiekviena paraišką pateikusi valstybė laikosi Sąjungos vertybių, ir nuo jos gebėjimo įgyvendinti būtinas reformas, kad suderintų savo politinių, institucinių, teisinių, administracinių ir ekonominių sistemų veikimą su Sąjungoje taikomomis taisyklėmis, standartais, politika ir praktika.
(4)  plėtros procesas grindžiamas nustatytais kriterijais ir sąžiningomis bei griežtomis sąlygomis. Kiekvienas paramos gavėjas vertinamas pagal jo nuopelnus. Vertinant padarytą pažangą ir nustatant trūkumus siekiama paskatinti I priede išvardytus paramos gavėjus vykdyti būtinas plataus užmojo reformas ir nubrėžti atitinkamas gaires. Kad plėtros perspektyva taptų realybe, plėtros šalims labai svarbu tvirtai įsipareigoti laikytis pagrindinių principų15 metodo. Geri kaimyniniai santykiai ir regioninis bendradarbiavimas, pagrįsti galutiniu, įtraukiu ir privalomu dvišalių ginčų sprendimu, yra esminiai plėtros proceso elementai ir nepaprastai svarbūs siekiant visos Sąjungos saugumo ir stabilumo. Pasirengimo narystei pažanga priklauso nuo to, kaip kiekviena paraišką pateikusi valstybė laikosi Sąjungos vertybių, ir nuo jos gebėjimo pradėti ir įgyvendinti būtinas reformas, kad suderintų savo politinių, institucinių, teisinių, socialinių, administracinių ir ekonominių sistemų veikimą su Sąjungoje taikomomis taisyklėmis, standartais, politika ir praktika. Derybų programoje nustatyti aiškūs reikalavimai, pagal kuriuos vertinama stojimo derybų su kiekviena šalimi kandidate pažanga;
_________________
_________________
15 Pagrindinių principų metodu teisinės valstybės principas ir pagrindinių teisių principai susiejami su kitomis dviem pagrindinėmis stojimo proceso sritimis: ekonomikos valdymu (didesniu dėmesiu ekonominei plėtrai ir konkurencingumo didinimui) ir demokratinių institucijų stiprinimu bei viešojo administravimo reforma. Visi trys pagrindiniai principai yra labai svarbūs kandidatų ir potencialių kandidatų reformų procesams ir jais sprendžiami svarbiausi piliečiams rūpimi klausimai.
15 Pagrindinių principų metodu teisinės valstybės principas ir pagrindinių teisių principai susiejami su kitomis dviem pagrindinėmis stojimo proceso sritimis: ekonomikos valdymu (didesniu dėmesiu ekonominei plėtrai ir konkurencingumo didinimui) ir demokratinių institucijų stiprinimu bei viešojo administravimo reforma. Visi trys pagrindiniai principai yra labai svarbūs kandidatų ir potencialių kandidatų reformų procesams ir jais sprendžiami svarbiausi piliečiams rūpimi klausimai.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Europos valstybė, pateikusi paraišką dėl narystės Sąjungoje, gali tapti nare tik tada, kai patvirtinama, jog ji visapusiškai atitinka stojimo kriterijus, kuriuos nustatė 1993 m. birželio mėn. Kopenhagos Europos Vadovų Taryba (toliau – Kopenhagos kriterijai), ir jeigu Sąjunga turi pajėgumo integruoti naują narę. Kopenhagos kriterijai yra susiję su institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisinės valstybės principą, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, stabilumu, veikiančios rinkos ekonomikos egzistavimu, taip pat pajėgumu atlaikyti konkurencinį spaudimą bei Sąjungoje veikiančias rinkos jėgas, ir gebėjimu ne tik naudotis teisėmis, bet ir prisiimti pagal Sutartis numatytas pareigas, be kita ko, siekti politinės, ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Sąjungos plėtros politika yra investicija Europos taikos, saugumo ir stabilumo labui. Ji suteikia daugiau ekonominių ir prekybos galimybių, o tai naudinga tiek Sąjungai, tiek potencialioms valstybėms narėms. Narystės Sąjungoje perspektyva turi stiprų keičiamąjį poveikį, kuriuo įtvirtinami teigiami demokratiniai, politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai;
(5)  plėtros politika yra neatskiriama Sąjungos išorės veiksmų dalis ir ja prisidedama prie taikos, saugumo, gerovės ir stabilumo Sąjungoje ir už jos ribų. Ji suteikia daugiau ekonominių ir prekybos galimybių, o tai naudinga tiek Sąjungai, tiek potencialioms valstybėms narėms, tuo pat metu laikantis laipsniškos integracijos principo siekiant užtikrinti sklandžią paramos gavėjų transformaciją. Narystės Sąjungoje perspektyva turi stiprų keičiamąjį poveikį, kuriuo įtvirtinami teigiami demokratiniai, politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  parama turėtų būti teikiama laikantis susitarimų, kuriuos Sąjunga sudarė su I priede išvardytais paramos gavėjais. Parama I priede išvardytiems paramos gavėjams daugiausia turėtų būti teikiama siekiant stiprinti demokratines institucijas ir teisinės valstybės principą, atlikti teismų sistemos ir viešojo administravimo reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms ir skatinti lyčių lygybę, toleranciją, socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą. Parama taip pat turėtų padėti įgyvendinti pagrindinius principus ir teises, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje17. Teikiant paramą turėtų būti toliau remiamos jų pastangos plėtoti regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei teritorinį vystymąsi, be kita ko, įgyvendinant Sąjungos makroregionines strategijas. Parama taip pat turėtų gerinti jų ekonominį ir socialinį vystymąsi ir ekonomikos valdymą, kuriuo grindžiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo darbotvarkė, be kita ko, įgyvendinant regioninę plėtrą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo politiką, skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės plėtrą, kuri taip pat atitinka pavyzdinę iniciatyvą „Vakarų Balkanų skaitmeninė darbotvarkė“;
(7)  parama taip pat turėtų būti teikiama laikantis tarptautinių susitarimų, kuriuos sudarė Sąjunga, be kita ko, su paramos gavėjais. Parama paramos gavėjams daugiausia turėtų būti teikiama siekiant stiprinti demokratines institucijas ir teisinės valstybės principą, atlikti teismų sistemos ir viešojo administravimo reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms, įskaitant mažumų teises, ir skatinti lyčių lygybę, toleranciją, socialinę įtrauktį, pagarbą tarptautiniams darbo standartams, susijusiems su darbuotojų teisėmis, ir pažeidžiamų grupių, įskaitant vaikus ir neįgaliuosius, nediskriminavimą. Parama taip pat turėtų padėti paramos gavėjams laikytis pagrindinių principų ir teisių, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje17, taip pat siekti socialinės rinkos ekonomikos ir konvergencijos socialinio acquis srityje. Teikiant paramą turėtų būti toliau remiamos jų pastangos plėtoti regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei teritorinį vystymąsi, be kita ko, įgyvendinant Sąjungos makroregionines strategijas, kad būtų puoselėjami geri kaimyniniai santykiai ir stiprinamas susitaikymas. Ji taip pat turėtų skatinti sektorių regionines bendradarbiavimo struktūras ir gerinti jų ekonominį ir socialinį vystymąsi ir ekonomikos valdymą, didinti ekonominę integraciją į Sąjungos bendrąją rinką, įskaitant muitinių bendradarbiavimą, skatinti atvirą ir sąžiningą prekybą, kuria grindžiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo darbotvarkė, be kita ko, įgyvendinant regioninę plėtrą, sanglaudą ir įtrauktį, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo politiką, skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės plėtrą, kuri taip pat atitinka pavyzdinę iniciatyvą „Vakarų Balkanų skaitmeninė darbotvarkė“;
_________________
_________________
17 Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija iškilmingai paskelbė apie Europos socialinių teisių ramstį 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais.
17 Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija iškilmingai paskelbė apie Europos socialinių teisių ramstį 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)   atsižvelgdama į transformacinį reformų proceso pobūdį šalyse kandidatėse vykstant plėtros procesui, Sąjunga turėtų labiau stengtis skirti didesnį prioritetą pagrindinėms Sąjungos finansavimo sritims, pvz., institucijų stiprinimo ir saugumo didinimo, ir didinti savo paramą šalims kandidatėms įgyvendinant projektus, kuriais siekiama apsaugoti šias kandidates nuo ne ES įtakos šaltinių;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)   informacija apie Sąjungos pastangas remti pažangą vykdant reformas kandidatėse šalyse skiriant PNPP finansavimą šiose šalyse ir valstybėse narėse turėtų būti plačiai skleidžiama. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų stiprinti pastangas komunikacijos ir kampanijų vykdymo srityse, kad užtikrintų PNPP finansavimo, kaip pagrindinės ES priemonės, kuria siekiama taikos ir stabilumo plėtros teritorijoje, matomumą; 
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(7c)   pripažįstama biudžeto sudarymo palengvinimo ir vykdymo svarba institucijų stiprinimo požiūriu, nes tai galiausiai padės numatyti galimas saugumo problemas ir užkirsti kelią būsimiems neteisėtos migracijos į valstybes nares srautams;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  tvirtesnis Europos Sąjungos ir I priede išvardytų paramos gavėjų strateginis ir operatyvinis bendradarbiavimas yra esminis veiksnys siekiant veiksmingai ir efektyviai šalinti grėsmes saugumui ir terorizmo grėsmes;
(9)  tvirtesnis Sąjungos ir I priede išvardytų paramos gavėjų strateginis ir operatyvinis bendradarbiavimas saugumo ir gynybos sektoriaus reformos klausimais yra esminis veiksnys siekiant veiksmingai ir efektyviai šalinti grėsmes saugumui, organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  veiksmais, vykdomais pagal šiuo reglamentu nustatytą priemonę, taip pat turėtų būti padedama paramos gavėjams palaipsniui suderinti savo politiką su bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) ir įgyvendinti ribojamąsias priemones, taip pat platesnę Sąjungos išorės politiką tarptautinėse institucijose ir daugiašaliuose forumuose. Komisija turėtų skatinti paramos gavėjus laikytis taisyklėmis ir vertybėmis pagrįstos pasaulinės tvarkos ir bendradarbiauti skatinant daugiašališkumą ir toliau stiprinant tarptautinę prekybos sistemą, įskaitant PPO reformas;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  labai svarbu toliau stiprinti bendradarbiavimą migracijos srityje, įskaitant sienų valdymą, užtikrinant galimybę gauti tarptautinę apsaugą, dalijantis svarbia informacija, didinant migracijos teikiamą naudą vystymuisi, lengvinant teisėtą ir darbo jėgos migraciją, stiprinant sienų kontrolę ir toliau kovojant su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu;
(10)  bendradarbiavimas migracijos srityje, įskaitant sienų valdymą ir kontrolę, užtikrinant galimybę gauti tarptautinę apsaugą, dalijantis svarbia informacija, didinant migracijos teikiamą naudą vystymuisi, lengvinant teisėtą ir darbo jėgos migraciją, stiprinant sienų kontrolę ir pastangas užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir priverstiniam gyventojų perkėlimui bei nuo jų atgrasyti ir kovoti su prekyba žmonėmis ir neteisėtu žmonių gabenimu, yra svarbus Sąjungos ir paramos gavėjų bendradarbiavimo aspektas;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  teisinės valstybės principo stiprinimas, įskaitant kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, ir geras valdymas, įskaitant viešojo administravimo reformą, tebėra svarbiausios užduotys daugumai I priede išvardytų paramos gavėjų ir yra esminiai veiksniai tam, kad paramos gavėjai galėtų priartėti prie Sąjungos, o vėliau visiškai prisiimti narystės Sąjungoje įsipareigojimus. Kadangi tose srityse vykdomos reformos yra labiau ilgalaikio pobūdžio ir reikia įtvirtinti rezultatus, finansinė parama pagal šį reglamentą turėtų būti teikiama kuo anksčiau atsižvelgiant į I priede išvardytiems paramos gavėjams nustatytus reikalavimus;
(11)  teisinės valstybės principo stiprinimas, įskaitant teismų nepriklausomumą, kovą su korupcija, pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu, ir geras valdymas, įskaitant viešojo administravimo reformą, paramos žmogaus teisių gynėjams teikimą, nuolatinį derinimą skaidrumo, viešųjų pirkimų, konkurencijos, valstybės pagalbos, intelektinės nuosavybės ir užsienio investicijų srityje, tebėra svarbiausios užduotys ir yra esminiai veiksniai tam, kad paramos gavėjai galėtų priartėti prie Sąjungos ir pasirengti visiškai prisiimti narystės Sąjungoje įsipareigojimus. Kadangi tose srityse vykdomos reformos yra labiau ilgalaikio pobūdžio ir reikia įtvirtinti rezultatus, finansinė parama pagal šį reglamentą turėtų būti suplanuota būtų galima šiuos klausimus spręsti kuo anksčiau;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  laikydamasi dalyvaujamosios demokratijos principo, Komisija turėtų skatinti vykdyti kiekvieno iš I priede išvardytų paramos gavėjų parlamentinę priežiūrą;
(12)  stojimo procese parlamentinis aspektas ir toliau yra labai svarbus. Todėl, laikydamasi dalyvaujamosios demokratijos principo, Komisija turėtų skatinti parlamentinių gebėjimų, parlamentinės priežiūros, demokratinių procedūrų ir sąžiningo atstovavimo stiprinimą kiekvienoje iš paramos gavėjų;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  I priede išvardyti paramos gavėjai turi būti geriau pasirengę padėti spręsti pasaulines problemas, pavyzdžiui, darnaus vystymosi ir klimato kaitos, ir suderinti savo veiksmus su Sąjungos pastangomis spręsti tuos klausimus. Atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, kuri atitinka Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, ši programa turėtų padėti integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir siekti tikslo skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Numatoma, kad veiksmais pagal šią programą 16 proc. jos bendrojo finansinio paketo bus skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o bendras Programos įnašas turėtų būti atitinkamų vertinimų ir peržiūros procesų dalis;
(13)  paramos gavėjai turi būti geriau pasirengę padėti spręsti pasaulines problemas, pavyzdžiui, darnaus vystymosi ir klimato kaitos, ir suderinti savo veiksmus su Sąjungos pastangomis spręsti tuos klausimus. Atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, kuri atitinka Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, ši programa turėtų padėti integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir siekti tikslo skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Veiksmais pagal šią programą turėtų būti siekiama bent 16 proc. jos bendrojo finansinio paketo skirti su klimatu susijusiems tikslams, siekiant tikslo, kad iki 2027 m. su klimatu susijusios išlaidos sudarytų 30 proc. DFP. Pirmenybė turėtų būti teikiama aplinkos apsaugos projektams, kuriais sprendžiamas tarpvalstybinės taršos klausimas. Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant ir vykdant Programą, o bendras Programos įnašas turėtų būti atitinkamų vertinimų ir peržiūros procesų dalis;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti savo teikiamos paramos atitiktį, darną ir papildomumą, visų pirma rengdamos reguliarias konsultacijas ir dažnai keisdamosi informacija įvairiais paramos teikimo ciklo etapais. Taip pat turėtų būti imtasi būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas geresnis koordinavimas ir papildomumas su kitais paramos teikėjais, be kita ko, rengiant reguliarias konsultacijas. Turėtų būti stiprinamas pilietinės visuomenės vaidmuo programose – tiek įgyvendinamose valdžios įstaigų, tiek remiamose Sąjungos tiesiogiai;
(16)  Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti išorės finansavimo paramos atitiktį, darną, nuoseklumą ir papildomumą, visų pirma rengdamos reguliarias konsultacijas ir dažnai keisdamosi informacija įvairiais paramos teikimo ciklo etapais. Taip pat turėtų būti imtasi būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas geresnis koordinavimas ir papildomumas su kitais paramos teikėjais, be kita ko, rengiant reguliarias konsultacijas. Įvairios nepriklausomos pilietinės visuomenės organizacijos ir įvairių rūšių ir lygmenų vietos valdžios institucijos procese turėtų atlikti prasmingą vaidmenį. Laikantis įtraukios partnerystės principo, pilietinės visuomenės organizacijos turėtų dalyvauti kuriant, įgyvendinant, stebint ir vertinant programas, kurias vykdo valdžios įstaigos, be to, jos turėtų būti tiesioginės Sąjungos paramos gavėjos;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  veiksmų, kuriais siekiama tikslų atitinkamose politikos srityse ir kurie bus remiami pagal šį reglamentą, prioritetai turėtų būti nustatyti pagal programavimo sistemą, kurią Komisija nustatė Sąjungos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiui, bendradarbiaudama su I priede išvardytais paramos gavėjais, remdamasi plėtros darbotvarke ir jų konkrečiais poreikiais ir plėtros darbotvarke, laikydamasi bendrųjų ir konkrečių šiame reglamente nustatytų tikslų ir deramai atsižvelgdama į atitinkamas nacionalines strategijas. Programavimo sistemoje turėtų būti nustatytos sritys, kurioms turėtų būti teikiama parama, ir nurodyti orientaciniai asignavimai kiekvienai paramos sričiai, įskaitant su klimatu susijusių išlaidų sąmatą;
(17)  konkretūs ir išmatuojami tikslai atitinkamose politikos srityse turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į kiekvieną paramos gavėją, taip pat turėtų būti nustatyti prioritetiniai veiksmai, kuriais siekiama šių tikslų, pagal programavimo sistemą, kurią Komisija nustatė priimdama deleguotąjį aktą. Programavimo sistema turėtų būti nustatyta bendradarbiaujant su paramos gavėjais, remiantis plėtros darbotvarke ir jų konkrečiais poreikiais, laikantis bendrųjų ir konkrečių šiame reglamente nustatytų tikslų ir Sąjungos išorės veiksmų principų, deramai atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines strategijas ir susijusias Europos Parlamento rezoliucijas. Į tas partnerystes, kai tinkama, turėtų būti įtrauktos kompetentingos valdžios institucijos, taip pat pilietinės visuomenės organizacijos. Komisija turėtų skatinti susijusių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir paramos teikėjų koordinavimą. Programavimo sistema turėtų būti persvarstyta atlikus laikotarpio vidurio vertinimą. Programavimo sistemoje turėtų būti nustatytos sritys, kurioms turėtų būti teikiama parama, ir nurodyti orientaciniai asignavimai kiekvienai paramos sričiai, įskaitant su klimatu susijusių išlaidų sąmatą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Sąjunga suinteresuota remti I priede išvardytų paramos gavėjų pastangas įgyvendinti reformas siekiant narystės Sąjungoje. Parama turėtų būti valdoma daug dėmesio skiriant rezultatams ir teikiant paskatas toms šalims, kurios įrodo savo ryžtą vykdyti reformas, veiksmingai įgyvendindamos pasirengimo narystei paramą ir darydamos pažangą, kad atitiktų narystės kriterijus;
(18)  Sąjunga ir paramos gavėjai turi bendrą interesą remti paramos gavėjų pastangas įgyvendinti reformas, susijusias su jų politinėmis, teisinėmis ir ekonomikos sistemomis, siekiant narystės Sąjungoje. Parama turėtų būti valdoma taikant rezultatais grindžiamą metodą ir teikiant dideles paskatas siekiant veiksmingesnio ir efektyvesnio lėšų panaudojimo, skirtas toms šalims, kurios įrodo savo ryžtą vykdyti reformas, veiksmingai įgyvendindamos pasirengimo narystei paramą ir darydamos pažangą, kad atitiktų narystės kriterijus; pagalba turėtų būti teikiama laikantis „teisingos dalies“ principo ir užtikrinant aiškias pasekmes tais atvejais, kai labai blogėja padėtis arba stokojama pažangos pagarbos žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms srityje;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)   Komisija turėtų nustatyti aiškius stebėsenos ir vertinimo mechanizmus siekdama užtikrinti, kad su skirtingais paramos gavėjais susiję tikslai ir veiksmai išliktų svarbūs ir įgyvendinami, ir reguliariai įvertinti pažangą. Atsižvelgiant į tai, kiekvienam tikslui turėtų būti numatyti vienas ar daugiau veiklos rodiklių, pagal kuriuos būtų vertinamas paramos gavėjų reformų tvirtinimas ir konkretus įgyvendinimas;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  perėjimas nuo Komisijos vykdomo tiesioginio pasirengimo narystei lėšų valdymo prie netiesioginio valdymo, kurį vykdytų I priede išvardyti paramos gavėjai, turėtų būti laipsniškas ir atitikti tų paramos gavėjų atitinkamus gebėjimus. Teikiant paramą turėtų būti toliau naudojamasi struktūromis ir priemonėmis, kurių naudingumas buvo patvirtintas pasirengimo stojimui proceso metu;
(19)  perėjimas nuo Komisijos vykdomo tiesioginio pasirengimo narystei lėšų valdymo prie netiesioginio valdymo, kurį vykdytų paramos gavėjai, turėtų būti laipsniškas ir atitikti tų paramos gavėjų atitinkamus gebėjimus. Tas perėjimas turėtų būti panaikintas arba sustabdytas tam tikrose politikos arba programų srityse tuo atveju, kai paramos gavėjai nevykdo atitinkamų įsipareigojimų arba neadministruoja Sąjungos lėšų pagal nustatytas taisykles, principus ir tikslus. Priimant tokį sprendimą reikėtų tinkamai atsižvelgti į galimas neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes. Teikiant paramą turėtų būti toliau naudojamasi struktūromis ir priemonėmis, kurių naudingumas buvo patvirtintas pasirengimo stojimui proceso metu;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau naudoti turimus išteklius, kad jos išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės finansavimo priemonių suderinamumą bei papildomumą, taip pat kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir programų sąveiką. Prireikus tai apima suderinamumą su makrofinansine parama ir jos papildomumą;
(20)  Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau naudoti turimus išteklius, kad jos išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Siekiant išvengti dubliavimosi su kitomis taikomomis išorės finansavimo priemonėmis, tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės finansavimo priemonių suderinamumą, nuoseklumą bei papildomumą, taip pat kuriant kitų Sąjungos politikos sričių ir programų sąveiką. Prireikus tai apima suderinamumą su makrofinansine parama ir jos papildomumą;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)   nedarant poveikio biudžeto sudarymo procedūrai ir tarptautiniuose susitarimuose su paramos gavėjais nustatytoms nuostatoms dėl pagalbos teikimo sustabdymo, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 209 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento I priedo pakeitimo siekiant visiškai arba iš dalies sustabdyti Sąjungos teikiamą paramą. Tais įgaliojimais reikėtų naudotis tais atvejais, kai pastebimas nuolatinis regresas laikantis vieno ar daugiau Kopenhagos kriterijų arba kai paramos gavėjas nesilaiko demokratijos, teisinės valstybės principų, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių arba pažeidžia atitinkamuose su Sąjunga sudarytuose susitarimuose prisiimtus įsipareigojimus. Komisija, nustačiusi, kad paramos sustabdymą pateisinančios priežastys išnyko, turėtų turėti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies pakeičiamas I priedas, siekiant toliau teikti Sąjungos paramą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  šiame reglamente nustatyti finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų nesilaikymo riziką. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;
(24)  šiame reglamente nustatyti finansavimo būdai ir vykdymo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų nesilaikymo riziką. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir vieneto įkainių naudojimo galimybes ir į su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Sąjunga turėtų ir toliau taikyti bendras išorės veiksmų įgyvendinimo taisykles. Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. [KVTBP]. Reikėtų nustatyti papildomas išsamias nuostatas dėl konkrečių atvejų, ypač tarpvalstybinio bendradarbiavimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srityse;
(25)  Sąjunga turėtų ir toliau taikyti bendras išorės veiksmų įgyvendinimo taisykles. Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių taikymo taisyklės ir procedūros nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. [KVTBP]. Reikėtų nustatyti papildomas išsamias nuostatas dėl konkrečių atvejų, ypač tarpvalstybinio bendradarbiavimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srityse;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  išorės veiksmai dažnai įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių ir pasaulinių uždavinių, kaip antai susijusių su žmogaus teisėmis, demokratija ir geru valdymu, saugumu ir stabilumu, klimato kaita ir aplinka, neteisėta migracija ir jos pagrindinėmis priežastimis. Derinant nuspėjamumo principą su poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti finansinį programų įgyvendinimą. Siekiant padidinti Sąjungos gebėjimą reaguoti į nenumatytus poreikius, kartu laikantis principo, kad Sąjungos biudžetas yra nustatomas kasmet, šiuo reglamentu turėtų būti išsaugota galimybė taikyti lankstumo priemones, kurios pagal Finansinį reglamentą jau buvo leidžiamos kitoms politikos sritims, t. y. perkėlimus ir įsipareigojimų dėl jau numatytų lėšų perskirstymą, siekiant užtikrinti veiksmingą ES lėšų naudojimą tiek ES piliečiams, tiek I priede išvardytiems paramos gavėjams, taip kuo labiau padidinant ES lėšas, skirtas ES išorės veiksmų intervencinėms priemonėms;
(26)  išorės veiksmai dažnai įgyvendinami labai nepastovioje aplinkoje, kurioje reikia nuolat ir greitai prisitaikyti prie kintančių Sąjungos partnerių poreikių ir pasaulinių uždavinių, kaip antai susijusių su žmogaus teisėmis, demokratija ir geru valdymu, saugumu, gynyba ir stabilumu, klimato kaita ir aplinka, ekonominiu protekcionizmu, neteisėta migracija ir priverstiniu gyventojų perkėlimu bei jų pagrindinėmis priežastimis. Derinant nuspėjamumo principą su poreikiu greitai reaguoti į naujus poreikius reikia koreguoti finansinį programų vykdymą. Siekiant padidinti Sąjungos gebėjimą reaguoti į nenumatytus poreikius, kartu laikantis principo, kad Sąjungos biudžetas yra nustatomas kasmet, šiuo reglamentu turėtų būti išsaugota galimybė taikyti lankstumo priemones, kurios pagal Finansinį reglamentą jau buvo leidžiamos kitoms politikos sritims, t. y. perkėlimus ir įsipareigojimų dėl jau numatytų lėšų perskirstymą kartu laikantis šiame reglamente nustatytų tikslų ir uždavinių, siekiant užtikrinti veiksmingą ES lėšų naudojimą tiek ES piliečiams, tiek I priede išvardytiems paramos gavėjams, taip kuo labiau padidinant ES lėšas, skirtas ES išorės veiksmų intervencinėms priemonėms; Reikia leisti naudotis papildomomis lankstumo priemonėmis, pvz., perskirstymu iš vieno prioriteto į kitą, palaipsniui vykdomais projektais ir dažnu sutarčių sudarymu;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(29a)   Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos yra labiausiai matomos pasirengimo narystei pagalbos priemonės programos ir gerai žinomos piliečiams. Todėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos galėtų gerokai padidinti Sąjungos finansuojamų projektų matomumą šalyse kandidatėse;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(31a)   visi pagal šį reglamentą atliekami finansiniai asignavimai turėtų būti skaidrūs, veiksmingi, pagrįsti atskaitomybės principu, depolitizuoti ir nediskriminuojantys, įskaitant teisingo paramos paskirstymo, atsižvelgiant į regionų ir vietos savivaldybių poreikius, priemones. Komisija, Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, ir ypač Sąjungos delegacijos turėtų atidžiai stebėti, kaip paskirstant lėšas laikomasi šių kriterijų ir skaidrumo, atskaitomybės ir nediskriminavimo principų;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(31b)   Komisija, Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, ir ypač Sąjungos delegacijos ir paramos gavėjai turėtų didinti Sąjungos skiriamos pasirengimo narystei paramos matomumą, siekiant skleisti žinią apie Sąjungos paramos pridėtinę vertę. Sąjungos finansavimo gavėjai turėtų nurodyti Sąjungos finansavimo kilmę ir užtikrinti tinkamą tokio finansavimo matomumą. PNPP turėtų prisidėti prie ryšių palaikymo finansavimo siekiant informuoti įvairią paramos gavėjų auditoriją apie Sąjungos paramos rezultatus;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)   siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, visų pirma dėl konkrečių netiesioginio valdymo su I priede išvardytais paramos gavėjais sąlygų ir struktūrų ir dėl paramos kaimo plėtrai įgyvendinimo, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201125. Nustatant vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą valdant ir įgyvendinant ankstesnę pasirengimo narystei paramą. Tos vienodos sąlygos turėtų būti iš dalies keičiamos, jei dėl pasikeitusių aplinkybių to reikėtų;
Išbraukta.
_________________
25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)   pagal šį reglamentą įsteigto komiteto kompetencijai taip pat turėtų būti priskiriami teisės aktai ir įsipareigojimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1085/200626 bei Reglamentą (ES) Nr. 231/2014 ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 389/200627 3 straipsnio įgyvendinimas;
Išbraukta.
_________________
26 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA) (OL L 210, 2006 7 31, p. 82).
27 2006 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 389/2006, nustatantis finansinės paramos priemonę Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros (OL L 65, 2006 3 7, p. 5).
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(34a)   Europos Parlamentas turėtų būti visapusiškai įtrauktas priemonių kūrimo, programavimo, stebėsenos ir vertinimo etapuose siekiant garantuoti Sąjungos finansavimo išorės veiksmų srityje politinę kontrolę, demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę. Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas galėtų sistemiškai ir sklandžiai vykdyti politinę kontrolę taikant šį reglamentą ir taip stiprinti veiksmingumą ir teisėtumą, institucijos turėtų užmegzti tvirtesnį dialogą;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a)  Teisingos paramos dalies principu papildomas veiklos rezultatais grindžiamas metodas nustatant teisingą paskirstymo mechanizmą tais atvejais, kai priešingu atveju paramos gavėjui teikiama parama būtų neproporcingai maža arba didelė, palyginti su kitiems paramos gavėjams skiriama parama, atsižvelgiant į susijusios gyventojų dalies poreikius ir santykinę pažangą vykdant su prisijungimo derybų pradžia arba tokių derybų pažanga susijusias reformas.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrasis PNPP III tikslas – remti I priede išvardytus paramos gavėjus jiems priimant ir įgyvendinant politines, institucines, teisines, administracines, socialines ir ekonomines reformas, reikalingas tam, kad paramos gavėjai laikytųsi Sąjungos vertybių ir laipsniškai prisiderintų prie Sąjungos taisyklių, standartų, politikos ir praktikos rengdamiesi narystei Sąjungoje, ir tokiu būdu prisidėti prie stabilumo, saugumo ir klestėjimo.
1.  Bendrasis PNPP III tikslas – remti paramos gavėjus jiems priimant ir įgyvendinant politines, institucines, teisines, administracines, socialines ir ekonomines reformas, reikalingas tam, kad paramos gavėjai laikytųsi Sąjungos vertybių bei acquis ir laipsniškai prisiderintų prie Sąjungos taisyklių, standartų, politikos ir praktikos rengdamiesi narystei Sąjungoje, ir tokiu būdu prisidėti prie taikos, stabilumo, saugumo ir klestėjimo, taip pat Sąjungos strateginių interesų.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  stiprinti teisinės valstybės principą, demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, pagrindines teises ir tarptautinę teisę, pilietinę visuomenę ir saugumą, gerinti migracijos valdymą, įskaitant sienų valdymą;
a)  stiprinti teisinės valstybės principą, demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant mažumų ir vaikų teises, lyčių lygybę, pagrindines teises ir tarptautinę teisę, pilietinę visuomenę, akademinę laisvę, taiką ir saugumą, pagarbą kultūros įvairovei, nediskriminaciją ir toleranciją;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)
aa)   spręsti priverstinio gyventojų perkėlimo ir neteisėtos migracijos klausimus, užtikrinant, kad migracija vyktų saugiai, tvarkingai ir reguliariai, ir užtikrinant galimybę gauti tarptautinę apsaugą;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  didinti viešojo administravimo veiksmingumą ir remti struktūrines reformas ir gerą valdymą visais lygmenimis;
b)  didinti viešojo administravimo veiksmingumą ir remti skaidrumą, struktūrines reformas, teisminių institucijų nepriklausomumą, kovą su korupcija ir gerą valdymą visais lygmenimis, taip pat ir viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos, konkurencijos, užsienio investicijų ir intelektinės nuosavybės srityse;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  I priede išvardytų paramos gavėjų taisykles, standartus, politiką ir praktiką suderinti su Sąjungos taisyklėmis, standartais ir praktika, stiprinti susitaikymą ir gerus kaimyninius santykius, žmonių tarpusavio ryšius ir bendravimą;
c)  paramos gavėjų taisykles, standartus, politiką ir praktiką suderinti su Sąjungos taisyklėmis, standartais ir praktika, įskaitant BUSP srityje, sustiprinti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką ir stiprinti vidinį ir išorinį susitaikymą ir gerus kaimyninius santykius, taip pat taikos stiprinimą ir konfliktų prevenciją, be kita ko, pasitelkiant pasitikėjimo stiprinimą, tarpininkavimą, įtraukų ir integruotą švietimą, žmonių tarpusavio ryšius žiniasklaidos laisvę ir bendravimą;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  stiprinti ekonominį ir socialinį vystymąsi, be kita ko, didinant sujungiamumą ir regioninę plėtrą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo politiką, gerinti aplinkos apsaugą, didinti atsparumą klimato kaitai, spartinti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir plėtoti skaitmeninę ekonomiką bei visuomenę;
d)  stiprinti ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi ir sanglaudą, be kita ko, didinant sujungiamumą ir regioninę plėtrą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, socialinę ir užimtumo politiką, mažinant skurdą ir regioninius skirtumus, skatinant socialinę apsaugą ir įtrauktį stiprinant valstybinio lygmens regioninio bendradarbiavimo struktūras, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), bendruomenių iniciatyvų pajėgumus, remiant investicijas kaimo vietovėse ir gerinant verslo ir investicijų aplinką;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  stiprinti aplinkos apsaugą, didinti atsparumą klimato kaitai, spartinti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir plėtoti skaitmeninę ekonomiką bei visuomenę, taip kuriant darbo, visų pirma skirto jaunimui, galimybes;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  remti teritorinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
e)  remti teritorinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, taip pat prie jūrų sienų, ir visapusiškai įgyvendinant esamus susitarimus su Sąjunga stiprinti prekybinius ir ekonominius santykius, mažinant regioninius skirtumus.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
1.  PNPP III įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 14 500 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.
1.  PNPP III įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 13 009 976 000 EUR 2018 m. kainomis (14 663 401 000 EUR dabartinėmis kainomis).
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodyta suma gali būti naudojama techninei ir administracinei paramai teikti įgyvendinant programą, kaip antai, pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklai, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas, ir bet kokiai kitai veiklai, susijusiai su pasiruošimu paskesnei pasirengimo narystei paramos programai, vadovaujantis [KVTBP reglamento] 20 straipsniu.
2.  fiksuotas procentas nuo 1 dalyje nurodytos sumos naudojamas techninei ir administracinei paramai teikti vykdant programą, o tai turi apimti pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, paramą institucijų ir administracinių gebėjimų stiprinimui, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas, ir bet kokiai kitai veiklai, susijusiai su pasiruošimu paskesnei pasirengimo narystei paramos programai.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Įgyvendinant šį reglamentą užtikrinamas nuoseklumas, sąveika ir papildomumas su kitomis Sąjungos išorės veiksmų sritimis, kitų atitinkamų krypčių Sąjungos politika ir programomis, taip pat politikos suderinamumas vystymosi labui.
1.  Taikant šį reglamentą užtikrinamas nuoseklumas, sąveika ir papildomumas su kitomis Sąjungos išorės veiksmų sritimis, kitų atitinkamų krypčių Sąjungos politika ir programomis, taip pat politikos suderinamumas vystymosi labui.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal šį reglamentą įgyvendinamai veiklai taikomas [KVTBP reglamentas], kai tai nurodyta šiame reglamente.
2.  Pagal šį reglamentą vykdomai veiklai taikomas Reglamentas (ES) .../... [KVTBP reglamentas], kai tai nurodyta šiame reglamente.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
4.  Parama pagal PNPP III gali būti teikiama pagal Europos regioninės plėtros fondą ir Sanglaudos fondą30, „Europos socialinio fondą +“31 ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai32 numatytų rūšių veiksmams
4.  Nacionaliniu lygmeniu, taip pat tarpvalstybiniu, tarptautiniu, tarpregioniniu arba makroregioniniu mastu parama pagal PNPP III gali būti teikiama pagal Europos regioninės plėtros fondą ir Sanglaudos fondą30, „Europos socialinį fondą +“31, Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai32 ir Teisingumo, teisių ir vertybių fondą numatytų rūšių veiksmams.
__________________
__________________
30 COM(2018)0372 final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pasiūlymas.
30 COM(2018)0372 final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pasiūlymas.
31 COM(2018)0382final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) pasiūlymas.
31 COM(2018)0382final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) pasiūlymas.
32 COM(2018)0392final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, pasiūlymas.
32 COM(2018)0392final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, pasiūlymas.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Komisija skiria PNPP III lėšų procentinę dalį, kad I priede išvardyti paramos gavėjai pasirengtų dalyvauti Europos struktūriniuose ir investicijų fonduose (ESI fondai), ypač Europos socialiniame fonde (ESF).
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis
5.  [ERPF]32 prisideda prie I priede išvardytų paramos gavėjų ir valstybių narių tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skirtų programų arba priemonių finansavimo. Šias programas ir priemones Komisija patvirtina pagal 16 straipsnį. PNPP tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos įnašo suma nustatoma pagal [ETB reglamento] 10 straipsnio 3 dalį. PNPP tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos valdomos pagal [ETB reglamentą].
5.  [ERPF]32 prisideda prie paramos gavėjų ir vienos ar daugiau valstybių narių tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skirtų programų arba priemonių finansavimo. Šias programas ir priemones Komisija patvirtina pagal 16 straipsnį. PNPP tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos įnašo suma nustatoma pagal [ETB reglamento] 10 straipsnio 3 dalį, o jos didžiausia riba, atsižvelgiant į PNPP III įnašą, sudaro 85 proc. PNPP tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos valdomos pagal [ETB reglamentą].
________________________
_____________________
32 COM(2018)0372 final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pasiūlymas.
32 COM(2018)0372 final, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pasiūlymas.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 pastraipa
8.  Tinkamai pagrįstais atvejais ir siekdama užtikrinti Sąjungos finansavimo nuoseklumą bei veiksmingumą arba skatinti regioninį bendradarbiavimą, Komisija gali nuspręsti, kad kitos šalys, teritorijos ir regionai, nenurodyti I priede, gali pasinaudoti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis veiksmų programomis ir priemonėmis, jeigu ta programa arba priemonė yra pasaulinio, regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio.
8.  Tinkamai pagrįstais atvejais ir siekdama užtikrinti Sąjungos finansavimo nuoseklumą bei veiksmingumą arba skatinti regioninį bendradarbiavimą, Komisija gali nuspręsti, kad kitos šalys, teritorijos ir regionai, nenurodyti I priede, gali pasinaudoti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis veiksmų programomis ir priemonėmis, jeigu ta taikoma programa arba priemonė yra pasaulinio, regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrą šio reglamento įgyvendinimo politinę sistemą sudaro Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos nustatyta plėtros politikos sistema, teisiškai saistantys susitarimai su I priede išvardytais paramos gavėjais, atitinkamos Europos Parlamento rezoliucijos, Komisijos komunikatai arba Komisijos bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai. Komisija užtikrina paramos ir plėtros politikos sistemos nuoseklumą.
1.  Išsamią šio reglamento taikymo politinę sistemą sudaro Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos nustatyta plėtros politikos sistema, teisiškai saistantys susitarimai su paramos gavėjais, atitinkamos Europos Parlamento rezoliucijos, Komisijos komunikatai arba Komisijos bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendri komunikatai. Komisija užtikrina bendrą paramos ir plėtros politikos sistemos nuoseklumą.
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai užtikrina Sąjungos išorės veiksmų ir plėtros politikos koordinavimą pagal 3 straipsnyje nustatytą politinių tikslų sistemą.
Komisija koordinuoja programavimą pagal šį reglamentą, tinkamai dalyvaujant EIVT.
Plėtros politikos sistema yra pagrindas, kuriuo remiantis teikiama parama.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Į programas ir veiksmus, vykdomus pagal šį reglamentą, įtraukiami su klimato kaita, aplinkos apsauga ir lyčių lygybe susiję aspektai, prireikus taip pat atsižvelgiama į darnaus vystymosi tikslų33 tarpusavio sąsajas, kad būtų skatinama imtis integruotų veiksmų, kuriais galima darniai siekti papildomos naudos ir kelių tikslų.
2.  Į programas ir veiksmus, vykdomus pagal šį reglamentą, įtraukiami su klimato kaita, aplinkos apsauga, žmogaus teisių konfliktų prevencija ir sprendimas, migracija ir prievartinis perkėlimas, saugumas, socialinė ir regioninė sanglauda, skurdo mažinimas ir lyčių lygybe susiję aspektai, prireikus taip pat atsižvelgiama į darnaus vystymosi tikslų34 tarpusavio sąsajas, kad būtų skatinama imtis integruotų veiksmų, kuriais galima darniai siekti papildomos naudos ir kelių tikslų. Jais siekiama prie bendro finansinio paketo prisidėti skiriant ne mažiau kaip 16 proc. išlaidų su klimatu susijusiems tikslams.
__________________
____________________
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja užtikrindamos nuoseklumą ir stengiasi išvengti pagal PNPP III teikiamos paramos ir kitos Sąjungos, valstybių narių bei Europos investicijų banko teikiamos paramos dubliavimo, laikydamosi nustatytų veiklos koordinavimo išorės paramos srityje stiprinimo ir politikos bei procedūrų derinimo principų, visų pirma tarptautinių vystymosi veiksmingumo principų35. Koordinavimas apima reguliarias konsultacijas, dažną keitimąsi informacija įvairiais paramos teikimo ciklo etapais ir įtraukius susitikimus, kuriais siekiama koordinuoti paramą, ir yra vienas iš svarbiausių Sąjungos ir valstybių narių programavimo procesų etapų
3.  Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja užtikrindamos nuoseklumą ir vengia pagal PNPP III teikiamos paramos ir kitos Sąjungos, valstybių narių bei Europos investicijų banko teikiamos paramos dubliavimo, laikydamosi nustatytų veiklos koordinavimo išorės paramos srityje stiprinimo ir politikos bei procedūrų derinimo principų, visų pirma tarptautinių vystymosi veiksmingumo principų35. Koordinavimas apima reguliarias konsultacijas, dažną keitimąsi informacija įvairiais paramos teikimo ciklo etapais ir įtraukius susitikimus, kuriais siekiama koordinuoti paramą, ir yra vienas iš svarbiausių Sąjungos ir valstybių narių programavimo procesų etapų. Parama siekiama užtikrinti suderinamumą su Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, veiksmingą ir efektyvų lėšų panaudojimą ir partnerystės principo bei integruoto požiūrio į teritorinę plėtrą taikymo tvarką.
_________________
_________________
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija bendradarbiauja su paramos gavėjais pagal partnerystės principą. Partnerystė prireikus apima kompetentingas nacionalines ir vietos valdžios institucijas, taip pat pilietinės visuomenės organizacijas, kad jos galėtų atlikti svarbų vaidmenį projektavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos etapais.
Komisija skatina susijusių suinteresuotųjų šalių koordinavimą. PNPP III parama stiprina pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumus, be kita ko, prireikus joms tiesiogiai teikiant paramą;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
3 skyriaus pavadinimas
ĮGYVENDINIMAS
PROGRAMAVIMO SISTEMA IR VYKDYMAS
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.  Parama pagal PNPP III grindžiama PNPP programavimo sistema, siekiant 3 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų. Komisija nustato PNPP programavimo sistemą Sąjungos daugiametės finansinės programos laikotarpiui.
1.  Šį reglamentą papildo PNPP programavimo sistema, kurioje nustatomos tolesnės nuostatos, kaip siekti 3 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų. Komisija nustato PNPP programavimo sistemą deleguotaisiais aktais pagal šio straipsnio 3 dalį.
Komisija laiku iki programavimo laikotarpio pradžios pateikia Europos Parlamentui susijusius programavimo dokumentus. Šiuose dokumentuose nurodomi orientaciniai asignavimai pagal temines linijas ir, kai tinkama, pagal šalį ir (arba) regioną, įskaitant tikėtinus rezultatus ir sprendimą dėl paramos teikimo tvarkos.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Europos Parlamentas ir Taryba turi patvirtinti metinius asignavimus neviršydami nustatytų daugiametės finansinės programos 2021–2027 m. laikotarpiu ribų.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
PNPP programavimo sistemoje tinkamai atsižvelgiama į atitinkamas nacionalines strategijas ir sektorių politiką.
PNPP programavimo sistemoje tinkamai atsižvelgiama į atitinkamas Europos Parlamento rezoliucijas bei pozicijas ir nacionalines strategijas ir sektorių politiką.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
3.  Nedarant poveikio 4 daliai, Komisija PNPP programavimo sistemą priima įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnyje nurodytos Komiteto nagrinėjimo procedūros.
3.  Nedarant poveikio šio straipsnio 4 daliai, Komisija PNPP programavimo sistemą, įskaitant sprendimus dėl „teisingos dalies“ principo įgyvendinimo, priima deleguotaisiais aktais pagal 14 straipsnį. PNPP programavimo sistema baigia galioti ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d. Komisija remdamasi nustatyto laikotarpio vidurio vertinimo rezultatais ir atsižvelgdama į susijusias Europos Parlamento rezoliucijas, iki 2025 m. birželio 30 d. priima naują PNPP programavimo sistemą, suderinimą su kitomis išorės finansavimo priemonėmis. Komisija prireikus taip pat gali peržiūrėti realų PNPP programavimo sistemos įgyvendinimą visų pirma tais atvejais, kai yra esminių 6 straipsnyje nurodytos politinės sistemos pakeitimų, ir atsižvelgiant į susijusias Europos Parlamento rezoliucijas.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis
5.  Į PNPP programavimo sistemą įtraukiami pažangos, padarytos siekiant joje nustatytų tikslų, vertinimo rodikliai.
5.  PNPP programavimo sistema grindžiama aiškiais ir patikrinamais veiklos rezultatų rodikliais, nustatytais IV priede siekiant įvertinti pažangą, padarytą siekiant joje nustatytų tikslų, inter alia, pažangą ir rezultatus šiose srityse:
a)  demokratija, teisinė valstybė ir nepriklausoma ir veiksminga teismų sistema;
b)  žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įskaitant mažumoms ir pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų teises;
c)  lyčių lygybė ir moterų teisės;
d)  kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu;
e)  sutaikinimas, taikos stiprinimas, geri kaimyniniai santykiai;
f)  žiniasklaidos laisvė;
g)  klimato kaitos problemų sprendimas laikantis Paryžiaus susitarime nustatytų įsipareigojimų.
Komisija savo metinėse ataskaitose aptaria pagal šiuos rodiklius padarytą pažangą.
Europos Parlamente ir Taryboje reguliariai keičiamasi nuomonėmis apie pagal šį reglamentą įgyvendinamą veiklos rezultatais grindžiamą metodą.
Or. en
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7a straipsnis
Laikotarpio vidurio peržiūra ir vertinimas
1.  Komisija, remdamasi laikotarpio vidurio vertinimu, patvirtina naują PNPP programavimo sistemą. Ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. Komisija pateikia laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą dėl šio reglamento taikymo. Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita apima laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. ir joje nagrinėjamas Sąjungos indėlis siekiant šio reglamento tikslų, naudojant rodiklius, padedančius įvertinti pasiektus rezultatus, ir atsižvelgiant į visus nustatytus faktus ir išvadas dėl šio reglamento poveikio.
Prie šio vertinimo gali prisidėti Europos Parlamentas. Komisija ir EIVT surengia konsultacijas su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir paramos gavėjais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas. Komisija ir EIVT ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų užtikrinta, jog būtų atstovaujama labiausiai socialiai atskirtiems asmenims.
Komisija, pasitelkdama išorės vertinimus, taip pat įvertina savo veiksmų poveikį ir veiksmingumą atskirose intervencijos srityse ir programavimo veiksmingumą. Komisija ir EIVT atsižvelgia į Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymus ir nuomones dėl nepriklausomų išorės vertinimų. Atliekant tarpinį vertinimą vertinama, kaip Sąjunga vykdė šiuo reglamentu nustatytus tikslus.
2.  Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje taip pat aptariami veiksmingumo, pridėtinės vertės, supaprastintos ir integruotos išorės finansavimo struktūros veikimo, vidaus ir išorės nuoseklumo ir nuolatinio šio reglamento tikslų aktualumo, finansuojamų veiksmų papildomumo ir sinergijos, priemonių indėlio į nuoseklius Sąjungos išorės veiksmus klausimai ir tai, kiek paramą gaunančiose šalyse visuomenė informuota apie Sąjungos finansinę paramą, jei tinkama.
3.  Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita rengiama konkrečiu tikslu – pagerinti Sąjungos teikiamo finansavimo panaudojimą. Atsižvelgiant į ją priimami sprendimai dėl tam tikrų rūšių veiksmų, įgyvendintų pagal šį reglamentą, pratęsimo, keitimo ar sustabdymo.
4.  Laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje taip pat pateikiama susijusių metinių ataskaitų konsoliduota informacija apie visą finansavimą, kuris reglamentuojamas šiuo reglamentu, įskaitant išorės asignuotąsias pajamas ir įnašus į patikos fondus, be to, informacija apie išlaidas suskirstoma pagal šalis paramos gavėjas, naudotas finansines priemones, įsipareigojimus ir mokėjimus. 
5.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms. Rezultatai panaudojami rengiant programas ir paskirstant išteklius.
6.  Komisija į Sąjungos finansavimo, teikiamo pagal šį reglamentą, vertinimo procesą įtraukia visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, ir, kai tinkama, gali siekti atlikti bendrus vertinimus su valstybėmis narėmis, glaudžiai bendradarbiaudama su paramos gavėjais.
7.  Komisija pateikia šiame straipsnyje nurodytą laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, jei reikia, kartu su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais nustatomi būtini šio reglamento pakeitimai.
8.  Pasibaigus šio reglamento taikymo laikotarpiui, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį reglamento vertinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir šiame straipsnyje nurodytas laikotarpio vidurio vertinimas.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)
7b straipsnis
Pagalbos teikimo sustabdymas
 1. Jeigu paramos gavėjas nesilaiko demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų ar branduolinės saugos standartų arba pažeidžia įsipareigojimus, prisiimtus atitinkamuose su Sąjunga sudarytuose susitarimuose, arba nuosekliai nesilaiko vieno arba daugiau Kopenhagos kriterijų, Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šio reglamento I priedas, siekiant visiškai arba iš dalies sustabdyti Sąjungos paramos teikimą. Jeigu paramos teikimas sustabdomas iš dalies, nurodomos programos, kurioms galioja paramos sustabdymas. 
2.  Komisija, nustačiusi, kad paramos sustabdymą pateisinančios priežastys išnyko, pagal 14 straipsnį turi įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies pakeičiamas I priedas, siekiant toliau teikti Sąjungos paramą. 
3.  Tokiais dalinio paramos sustabdymo atvejais Sąjungos pagalba visų pirma naudojama pilietinės visuomenės organizacijoms ir nevalstybiniams veikėjams remti, įgyvendinant priemones, kurių tikslas – propaguoti žmogaus teises ir pagrindines laisves bei skatinti demokratizacijos ir dialogo procesus šalyse partnerėse. 
4.  Priimdama sprendimus Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti į atitinkamas Europos Parlamento rezoliucijas. 
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
7 c straipsnis (naujas)
7c straipsnis
Valdymas
Horizontalioji iniciatyvinė grupė, kurią sudaro visos atitinkamos Komisijos ir EIVT tarnybos ir kuriai pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai arba šios tarnybos atstovas, yra atsakinga už su šia priemone susijusį vadovavimą, koordinavimą ir valdymą viso valdymo ciklo metu, kad būtų užtikrintas viso Sąjungos išorės finansavimo nuoseklumas, efektyvumas, skaidrumas ir atskaitomybė. Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užtikrina bendrą Sąjungos išorės veiksmų politikos koordinavimą. Per visą priemonės programavimo, planavimo ir taikymo ciklą Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausias įgaliotinis bei EIVT bendradarbiauja su atitinkamais Komisijos nariais ir tarnybomis, nustatytais pagal numatomų veiksmų pobūdį ir tikslus, ir remiasi jų ekspertinėmis žiniomis. Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausias įgaliotinis, EIVT ir Komisija parengia visus pasiūlymus dėl sprendimų pagal Komisijos procedūras ir pateikia juos priimti. 
Europos Parlamentas yra visapusiškai įtrauktas išorės finansavimo priemonių kūrimo, programavimo, stebėsenos ir vertinimo etapais siekiant garantuoti Sąjungos finansavimo išorės veiksmų srityje politinę kontrolę, demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pavadinimas
Įgyvendinimo priemonės ir metodai
Vykdymo priemonės ir metodai
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal PNPP III teikiama parama įgyvendinama tiesioginio valdymo arba netiesioginio valdymo būdu pagal Finansinį reglamentą, taikant metinius arba daugiamečius veiksmų planus ir priemones, kaip nurodyta [KVTBP reglamento] II antraštinės dalies III skyriuje. [KVTBP reglamento] II antraštinės dalies III skyrius taikomas šiam reglamentui, išskyrus 24 straipsnio 1 dalį [reikalavimus atitinkantys asmenys ir subjektai].
1.  Pagal PNPP III teikiama parama vykdoma tiesioginio valdymo arba netiesioginio valdymo būdu pagal Finansinį reglamentą, taikant metinius arba daugiamečius veiksmų planus ir priemones, kaip nurodyta IIIa skyriuje.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Netiesioginis valdymas gali būti panaikintas, jeigu paramos gavėjas negali arba nenori administruoti skirtų lėšų pagal šiame reglamente nustatytas taisykles, principus ir tikslus. Jeigu paramos gavėjas nesilaiko demokratijos ir teisinės valstybės principų ir negerbia žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių arba pažeidžia įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė atitinkamuose su Sąjunga sudarytuose susitarimuose, tuomet Komisija konkrečiose politikos srityse arba programose netiesioginį valdymą su paramą gaunančia šalimi gali pakeisti netiesioginiu valdymu, kurį vykdytų vienas ar keli patikimi subjektai, bet ne paramos gavėjas, arba nustatyti tiesioginį valdymą,
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Komisija palaiko dialogą su Europos Parlamentu ir atsižvelgia į Europos Parlamento nuomones srityse, kuriose Parlamentas įgyvendina savo paramos programas, pvz., gebėjimų stiprinimo arba rinkimų stebėjimo programas.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija užtikrina visapusišką Europos Parlamento dalyvavimą sprendžiant klausimus, susijusius su šiame straipsnyje nustatytų priemonių planavimu ir įgyvendinimu, įskaitant bet kokius numatomus esminius pakeitimus arba lėšų paskirstymą.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Bendros arba sektorinės paramos biudžetui išmokėjimas priklauso nuo pakankamos pažangos siekiant tikslų, dėl kurių susitarta su paramos gavėju.
Komisija taiko Reglamento (ES) .../... [KPTBP reglamentas] 23 straipsnio 4 dalyje nustatytus biudžeto paramos sąlygų kriterijus. Ji imasi priemonių siekdama sumažinti arba sustabdyti Sąjungos finansavimą skiriant paramą biudžetui tais atvejais, kai nustatomi sistemingi valdymo ir kontrolės sistemų pažeidimai arba daroma nepakankama pažanga siekiant su paramos gavėju sutartų tikslų.
Jei Komisija vėl pradeda teikti paramą po to, kai ji buvo sustabdyta pagal šį straipsnį, tai kartu teikiama ir tikslinga pagalba nacionalinėms audito institucijoms.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
III a skyriaus (naujo) pavadinimas
IIIa skyrius
Vykdymas
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
8a straipsnis
Veiksmų planai ir priemonės
1.  Komisija priima metinius arba daugiamečius veiksmų planus ar priemones. Priemonės gali būti atskiros priemonės, specialiosios priemonės, rėmimo priemonės arba išimtinės paramos priemonės. Veiksmų planuose ir priemonėse nurodomi siektini kiekvieno veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, biudžetas ir visos susijusios rėmimo išlaidos.
2.  Veiksmų planai grindžiami programavimo dokumentais, išskyrus 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus.
Prireikus veiksmas gali būti patvirtintas kaip atskira priemonė prieš priimant veiksmų planus arba juos priėmus. Atskiros priemonės grindžiamos programavimo dokumentais, išskyrus 3 dalyje nurodytus atvejus ir kitais tinkamai pagrįstais atvejais.
Jeigu atsiranda nenumatytų poreikių ar aplinkybių ir jeigu finansavimo neįmanoma gauti iš tinkamesnių šaltinių, Komisija gali priimti deleguotuosius aktus pagal Reglamento ... [KPTBP reglamentas] 34 straipsnį ir nustatyti specialias priemones, nepagrįstas programavimo dokumentais.
3.  Metiniai ar daugiamečiai veiksmų planai ir atskiros priemonės gali būti naudojami siekiant vykdyti Reglamento ... [KPTBP reglamentas] 4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytus greitojo reagavimo veiksmus.
4.  Komisija gali priimti išimtines paramos priemones, skirtas greitojo reagavimo veiksmams, kaip nurodyta Reglamento ... [KPTBP reglamentas] 4 straipsnio 4 dalies a punkte.
5.  Priemonių, kurių imamasi pagal 19 straipsnio 3 ir 4 dalis, trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių ir, jei atsiranda objektyvių ir nenumatytų kliūčių joms įgyvendinti, gali būti pratęsta du kartus po ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį daugiausia iki 30 mėnesių, su sąlyga, kad priemonės finansinė suma nepadidėja.
Užsitęsusios krizės ir konflikto atvejais Komisija gali priimti antrą išimtinę paramos priemonę, kurios trukmė yra ne ilgesnė kaip 18 mėnesių. Tinkamai pagrįstais atvejais gali būti priimtos papildomos priemonės, jei Sąjungos veiksmų tęstinumas yra būtinas ir jo negalima užtikrinti kitomis priemonėmis.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b straipsnis (naujas)
8b straipsnis
Rėmimo priemonės
1.  Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas priemonės vykdymo ir jos tikslų siekimo rėmimo išlaidoms, įskaitant administracinę paramą, susijusią su tokiam vykdymui reikalinga parengiamąja, tolesne, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, taip pat būstinėse patiriamoms išlaidoms ir Sąjungos delegacijų išlaidoms administracinei programos paramai, taip pat pagal šį reglamentą finansuojamoms operacijoms valdyti, įskaitant informavimo ir komunikacijos veiksmus ir institucines informacinių technologijų sistemas.
2.  Jei rėmimo išlaidos neįtrauktos į 8c straipsnyje nurodytus veiksmų planus ar priemones, Komisija, kai tinkama, priima rėmimo priemones. Sąjungos finansavimas pagal rėmimo priemones gali apimti:
a)  tyrimus, susitikimus, informavimą, informuotumo didinimą, mokymą, pasirengimą ir keitimąsi įgyta patirtimi ir geriausia praktika, leidybos veiklą ir bet kokias kitas administracinės ar techninės paramos išlaidas, reikalingas veiksmams programuoti ir valdyti, įskaitant atlygį gaunančių išorės ekspertų paslaugas;
b)  mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą ir tyrimus atitinkamais klausimais bei jų rezultatų sklaidą;
c)  išlaidas, susijusias su informacijos teikimu ir komunikacijos veiksmais, įskaitant komunikacijos strategijų rengimą ir institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus ir jų matomumą.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
8 c straipsnis (naujas)
8c straipsnis
 Veiksmų planų ir priemonių priėmimas 
1.  Komisija veiksmų planus ir priemones patvirtina priimdama Komisijos sprendimą pagal Finansinį reglamentą.
2.  Siekdama užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą Komisija atsižvelgia į susijusį Tarybos ir Europos Parlamento politikos požiūrį į tokių veiksmų planų ir priemonių planavimą ir tolesnį įgyvendinimą. 
Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą apie veiksmų planų ir priemonių planavimą pagal šį straipsnį, įskaitant planuojamas finansines sumas, be to, Europos Parlamentą informuoja apie atliekamus esminius tokios paramos pakeitimus ar pratęsimus. Komisija, patvirtinusi priemonę ar iš esmės ją pakeitusi, kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo patvirtinimo ar pakeitimo pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje apžvelgia patvirtintos priemonės pobūdį ir loginį pagrindą, jos trukmę, biudžetą ir aplinkybes, įskaitant tai, kaip ta priemone papildomi kiti vykdomi ir planuojami Sąjungos pagalbos veiksmai. Išimtinių pagalbos priemonių atveju, Komisija taip pat nurodo, ar, kokiu mastu ir kaip ji užtikrins vykdomos politikos tęstinumą teikdama išimtinę pagalbą vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu pagal šį reglamentą. 
3.  Prieš patvirtindama veiksmų planus ir priemones, kurie nėra pagrįsti programavimo dokumentais pagal 8a straipsnio 2 dalį, išskyrus 8a straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus, Komisija pagal 14 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo papildomas šis reglamentas, jame nustatant tų veiksmų planų bei priemonių konkrečius siektinus tikslus, laukiamus rezultatus, naudotinas priemones, pagrindinę veiklą ir preliminarius finansinius asignavimus. 
4.  Pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES1a ir Tarybos direktyvą 85/337/EEB1b, veiksmų lygmeniu atliekama atitinkama patikra žmogaus teisių, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu, be kita ko, dėl poveikio klimato kaitai ir biologinei įvairovei, įskaitant, kai taikoma, aplinkos požiūriu rizikingų veiksmų poveikio aplinkai vertinimą, visų pirma, didelės naujos infrastruktūros atveju. 
Be to, atliekami ex ante poveikio vertinimai žmogaus teisių, lyčių, socialiniais ir darbo požiūriais, taip pat konfliktų analizė ir rizikos vertinimas. 
Kai tinkama, vykdant sektorių programas atliekamas žmogaus teisių, socialinių aspektų vertinimas ir strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Komisija užtikrina, kad atliekant vertinimus dalyvautų suinteresuotieji subjektai ir visuomenė galėtų susipažinti su tokių vertinimų rezultatais. 
 __________________ 
1a 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (kodifikuota redakcija) (OL L 26, 2012 1 28, p. 1). 
1b 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5, p. 40). 
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
8 d straipsnis (naujas)
8d straipsnis
Bendradarbiavimo metodai
1.  Kaip numatyta Finansiniame reglamente, finansavimą pagal šią priemonę vykdo Komisija: tiesiogiai – pati Komisija, Sąjungos delegacijos ir vykdomosios įstaigos, arba netiesiogiai – per bet kurį iš Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytų subjektų.
2.  Finansavimas pagal šią priemonę taip pat gali būti teikiamas per įnašus į tarptautinius, regioninius arba nacionalinius fondus, pvz., tuos, kuriuos įsteigė arba valdo EIB, valstybės narės, šalys partnerės ir regionai partneriai arba tarptautinės organizacijos, arba kiti paramos teikėjai.
3.  Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte ir Reglamento ... [KPTBP reglamentas] 29 straipsnio 1 dalyje išvardyti subjektai kasmet vykdo savo ataskaitų teikimo prievoles pagal Finansinio reglamento 155 straipsnį. Visiems šiems subjektams taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti partnerystės pagrindų susitarime, susitarime dėl įnašo, susitarime dėl biudžeto garantijų arba finansavimo susitarime.
4.  Pagal šią priemonę finansuojamų veiksmų bendras finansavimas gali būti lygiagretus arba jungtinis.
5.  Jeigu bendras finansavimas yra lygiagretus, veiksmas padalijamas į keletą aiškiai apibrėžtų komponentų, kurių kiekvieną finansuoja skirtingi partneriai, bendrą finansavimą teikiant taip, kad visais atvejais būtų galima nustatyti, koks buvo galutinis finansavimo panaudojimas.
6.  Jeigu bendras finansavimas yra jungtinis, bendros veiksmo išlaidos padalijamos tarp partnerių, kurie teikia bendrą finansavimą, o ištekliai yra sutelkiami taip, kad nebeįmanoma nustatyti jokios pagal veiksmą vykdytos konkrečios veiklos finansavimo šaltinio.
7.  Sąjungos ir jos partnerių bendradarbiavimas gali būti vykdomas, be kita ko, šiomis formomis:
a)  trišaliais susitarimais, pagal kuriuos Sąjunga su trečiosiomis valstybėmis derina savo paramos finansavimą šaliai partnerei arba regionui partneriui;
b)  administracinio bendradarbiavimo priemonėmis, pavyzdžiui, pagal porinius valstybės narės ir šalies partnerės arba regiono partnerio viešųjų institucijų, vietos valdžios institucijų, nacionalinių viešojo sektoriaus įstaigų arba privatinės teisės subjektų, kuriems pavestos užduotys teikti viešąsias paslaugas, projektus, taip pat bendradarbiavimo priemonėmis, kurioms pasitelkiami valstybių narių ir jų regioninių ir vietos valdžios institucijų paskirti viešojo sektoriaus ekspertai;
c)  skiriant įnašus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės kūrimo ir administravimo išlaidoms padengti, įskaitant paramą plataus masto dalyvavimui įsteigiant nepriklausomą trečiosios šalies PVO organą, kuris vertintų ir stebėtų viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės struktūras;
d)  sektorių politikos paramos programomis, kurias vykdant Sąjunga teikia paramą šalies partnerės sektoriaus programai;
e)  skiriant įnašus išlaidoms, kurios susidaro šalims dalyvaujant Sąjungos programose ir Sąjungos agentūrų ir įstaigų, taip pat įstaigų ar asmenų, kuriems patikėta įgyvendinti konkrečius veiksmus bendros užsienio ir saugumo politikos srityje pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį, vykdomuose veiksmuose, padengti;
f)  palūkanų subsidijomis.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
8 e straipsnis (naujas)
8e straipsnis
ES finansavimo formos ir įgyvendinimo metodai
1.  Sąjungos finansavimas gali būti teikiamas Finansiniame reglamente numatytų rūšių finansavimu, visų pirma:
a)  dotacijomis;
b)  paslaugų, prekių ar darbų viešojo pirkimo sutartimis;
c)  parama biudžetui;
d)  įnašais į patikos fondus, Komisijos įsteigtus pagal Finansinio reglamento 234 straipsnį;
e)  finansinėmis priemonėmis;
f)  biudžeto garantijomis;
g)  derinimu;
h)  skolos mažinimu vykdant tarptautiniu mastu sutartą skolos mažinimo programą;
i)  finansine parama;
j)  už atlygį dirbančių išorės ekspertų paslaugomis.
2.  Dirbdama su šalių partnerių suinteresuotosiomis šalimis, Komisija, nustatydama finansavimo sąlygas, įnašo rūšį, sutarčių skyrimo sąlygas ir dotacijų valdymo administracines nuostatas, atsižvelgia į šių suinteresuotųjų šalių ypatumus, įskaitant jų poreikius ir susijusias aplinkybes, siekdama aprėpti kuo įvairesnes suinteresuotąsias šalis ir kuo geriau tenkinti jų poreikius. Atliekant tą vertinimą atsižvelgiama į sąlygas, skirtas tam, kad prasmingai dalyvautų visos suinteresuotosios šalys, visų pirma vietos pilietinė visuomenė. Skatinama taikyti specialias sąlygas pagal Finansinį reglamentą, pvz., partnerystės susitarimus, leidimus teikti finansinę paramą trečiosioms šalims, tiesioginį sutarčių skyrimą ar kvietimus teikti pasiūlymus ribojant tinkamumo kriterijus, arba fiksuotąsias sumas, vieneto įkainius ir finansavimą taikant fiksuotąją normą, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip numatyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje. Šios skirtingos sąlygos užtikrina skaidrumą, atsekamumą ir inovacijas. Skatinamas vietos ir tarptautinių NVO bendradarbiavimas siekiant stiprinti vietos pilietinės visuomenės gebėjimus, kad ji galėtų visapusiškai dalyvauti plėtros programose.
3.  Be Finansinio reglamento 195 straipsnyje nurodytų atvejų tiesioginė sutarčių procedūra gal būti taikoma:
a)  kai tinkama ir kai nereikia bendro finansavimo, mažos vertės dotacijoms žmogaus teisių gynėjams ir žmogaus teisių gynėjų, kuriems kyla grėsmė, apsaugos mechanizmams siekiant finansuoti skubius apsaugos veiksmus, taip pat taikinimo tarpininkams bei kitiems pilietinės visuomenės subjektams, dalyvaujantiems su krizėmis ir ginkluotais konfliktais susijusiame dialoge, prisidedantiems prie susitaikymo ir taikos kūrimo;
b)  kai tinkama ir kai nereikia bendro finansavimo, dotacijoms, skirtoms veiksmams finansuoti sudėtingiausiomis sąlygomis, kai skelbti kvietimą teikti paraiškas būtų netikslinga, įskaitant aplinkybes, kai labai trūksta pagrindinių teisių, kyla grėsmė demokratinėms institucijoms, gilėja krizė, vyksta ginkluotas konfliktas, kai kyla didžiausias pavojus žmogiškajam saugumui arba kai žmogaus teisių organizacijos ir gynėjai, taikinimo tarpininkai bei kiti pilietinės visuomenės subjektai, dalyvaujantys su krizėmis ir ginkluotais konfliktais susijusiame dialoge, prisidedantys prie susitaikymo ir taikos kūrimo, veikia pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Tokios dotacijos neviršija 1 000 000 mln. EUR, jų trukmė negali būti ilgesnė kaip 18 mėnesių, o iškilus objektyvioms ir nenumatytoms jų naudojimo kliūtims, ši trukmė gali būti pratęsta dar 12 mėnesių;
c)  dotacijoms JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui ir pasauliniam tinklui, Europos tarpuniversitetiniam žmogaus teisių ir demokratizacijos centrui, kuris organizuoja Europos magistrantūros studijas žmogaus teisių ir demokratizacijos srityje, ir su juo susijusiam universitetų, kurie organizuoja žmogaus teisių srities pouniversitetines studijas, tinklui, įskaitant stipendijas trečiųjų valstybių studentams, mokslininkams, pedagogams ir žmogaus teisių gynėjams;
d)  mažiems projektams, nurodytiems Reglamento ... [KPTBP reglamentas] 23a straipsnyje.
1 dalies c punkte nurodyta parama biudžetui, be kita ko, pagal sektorių reformos vykdymo sutartis, grindžiama šalių atsakomybe, tarpusavio atskaitomybe ir bendrais įsipareigojimais, susijusiais su visuotinėmis vertybėmis, demokratija, žmogaus teisėmis, lyčių lygybe, socialine įtrauktimi, žmogaus raida ir teisinės valstybės principu, ir ja siekiama stiprinti Sąjungos ir šalių partnerių partnerystę. Ji apima aktyvesnį dialogą politikos klausimais, gebėjimų stiprinimą ir geresnį valdymą ir papildo partnerių pastangas surinkti daugiau lėšų ir jas geriau panaudoti tvariam ir integraciniam ekonomikos augimui, kuris būtų naudingas visiems, deramo darbo vietų kūrimui, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, nelygybės mažinimui ir skurdo panaikinimui, deramai atsižvelgiant į vietos ekonomiką, aplinkosaugą ir socialines teises, remti.
Visi sprendimai dėl paramos biudžetui suteikimo grindžiami Sąjungos sutarta paramos biudžetui politika, aiškiu tinkamumo kriterijų rinkiniu bei atidžiu rizikos ir naudos vertinimu. Vienas iš pagrindinių tokį sprendimą lemiančių veiksnių yra šalių partnerių įsipareigojimo, rezultatų ir pažangos vertinimas demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse.
4.  Parama biudžetui diferencijuojama taip, kad būtų galima geriau reaguoti į šalies partnerės politines, ekonomines ir socialines sąlygas, atsižvelgiant į nestabilumo padėtį.
Teikdama paramą biudžetui pagal Finansinio reglamento 236 straipsnį, Komisija aiškiai apibrėžia paramos biudžetui naudojimo sąlygų kriterijus, įskaitant reformų pažangą ir skaidrumą, ir stebi, kaip jų laikomasi, taip pat remia parlamentinės kontrolės ir nacionalinių audito gebėjimų plėtojimą, PVO dalyvavimą vykdant stebėseną ir užtikrinant didesnį skaidrumą ir galimybes visuomenei susipažinti su informacija, taip pat tvirtų viešųjų pirkimų sistemų, kuriomis remiama vietos ekonomikos plėtra ir vietos verslo įmonės, kūrimą.
5.  Paramos biudžetui išmokėjimas grindžiamas rodikliais, iš kurių matyti, kad padaryta pakankama pažanga siekiant su šalimi partnere sutartų tikslų.
6.  Pagal šį reglamentą finansinės priemonės gali būti tokių formų: paskolos, garantijos, nuosavas arba kvazi nuosavas kapitalas, investicijos arba dalyvavimas ir rizikos pasidalijimo priemonės, kai įmanoma ir laikantis Finansinio reglamento 209 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų, vadovaujant EIB, daugiašalei Europos finansų įstaigai, pvz., Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui, arba dvišalei Europos finansų įstaigai, pvz., dvišaliams vystymosi bankams, kurių teikiama parama gali būti sujungta su papildomomis kitomis finansinės paramos formomis – tiek iš valstybių narių, tiek iš trečiųjų šalių.
Pagal šį reglamentą įnašus Sąjungos finansinėms priemonėms gali skirti valstybės narės ir bet koks subjektas, nurodytas Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte.
7.  Tos finansinės priemonės gali būti suskirstytos į priemones įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo tikslais.
8.  Komisija ir EIVT nepradeda vykdyti naujų ar atnaujintų operacijų su subjektais, registruotais ar įsisteigusiais šalyse arba teritorijose, kurios pagal atitinkamą Sąjungos politiką apibrėžiamos kaip nebendradarbiaujančios šalys ir teritorijos, arba kurios, kaip nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalį, yra didelės rizikos trečiosios valstybės, arba kurios faktiškai nesilaiko Sąjungos ar tarptautiniu mastu sutartų mokesčių standartų dėl skaidrumo ir keitimosi informacija.
9.  Už Sąjungos paramą specialūs mokesčiai, muitai arba rinkliavos nemokami arba nerenkami.
10.  Šalių partnerių nustatyti mokesčiai, muitai ir rinkliavos gali būti tinkami finansuoti pagal šį reglamentą.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
8 f straipsnis (naujas)
8f straipsnis
Perkėlimai, metinės dalys, įsipareigojimų asignavimai, grąžinimai ir iš finansinių priemonių gautos pajamos
1.  Be to, kaip nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje, nepanaudoti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai pagal šį reglamentą perkeliami automatiškai ir gali būti priskirti įsipareigojimams ne vėliau kaip kitų finansinių metų gruodžio 31 d. Kitais finansiniais metais pirmiausia naudojama perkelta suma.
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie automatiškai perkeltus asignavimus, įskaitant susijusias sumas, pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 6 dalį.
2.  Be to, kaip nurodyta Finansinio reglamento 15 straipsnyje nustatytose taisyklėse dėl galimybės vėl panaudoti asignavimus, dėl atitinkamų veiksmų pagal šį reglamentą visiško arba dalinio neįgyvendinimo panaikintų įsipareigojimų sumą atitinkančius įsipareigojimų asignavimus leidžiama vėl naudoti pagal kilmės biudžeto eilutę.
Taikant šį reglamentą, Reglamento, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio 1 dalies b punkto nuorodos į Finansinio reglamento 15 straipsnį suprantamos kaip nuorodos, kurios apima nuorodą į šią dalį.
3.  Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiksmų, kurie tęsiasi ilgiau kaip vienus finansinius metus, pagal Finansinio reglamento 112 straipsnio 2 dalį gali būti suskaidyti į per keletą metų mokamas metines dalis.
Finansinio reglamento 114 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa šiems daugiamečiams veiksmams netaikoma. Komisija automatiškai panaikina bet kokią tam tikram veiksmui skirtą biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri iki penktųjų metų, einančių po to biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d. nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui arba tarpiniams mokėjimams, arba dėl kurios nebuvo pateikta patvirtinta išlaidų suvestinė arba mokėjimo prašymas.
Šio straipsnio 2 dalis taikoma ir metinėms įmokoms.
4.  Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 209 straipsnio 3 dalies, grąžinimai ir iš finansinių priemonių gautos pajamos priskiriami kilmės biudžeto eilutėms kaip vidaus asignuotosios pajamos, atėmus valdymo sąnaudas ir mokesčius. Kas penkerius metus Komisija išnagrinėja, kaip galiojančiomis finansinėmis priemonėmis prisidėta siekiant Sąjungos tikslų ir ar jos veiksmingos.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
4.  Jei tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos nutraukiamos pagal [ETB reglamento] 12 straipsnį, nepanaudota pagal šį reglamentą parama nutrauktai programai gali būti naudojama bet kuriems kitiems tinkamiems veiksmams pagal šį reglamentą finansuoti.
4.  Jei tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos nutraukiamos pagal [ETB reglamento] 12 straipsnį, nepanaudota pagal šį reglamentą parama nutrauktai programai gali būti naudojama bet kuriems kitiems tinkamiems veiksmams pagal šį reglamentą finansuoti. Tokiu atveju, jei einamaisiais metais nėra tinkamų finansuoti veiksmų, asignavimus galima perkelti į ateinančius metus. 
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
VI skyriaus pavadinimas
STEBĖSENA IR VERTINIMAS
STEBĖSENA, ATASKAITŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR KOMUNIKACIJA
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Rodikliai, skirti stebėti PNPP III įgyvendinimą ir pažangą, padarytą siekiant 3 straipsnyje nustatytų konkrečių tikslų, nustatyti šio reglamento IV priede.
2.  Rodikliai, skirti stebėti PNPP III vykdymą ir pažangą, padarytą siekiant 3 straipsnyje nustatytų konkrečių tikslų, nustatyti šio reglamento IV priede.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis
4.  PNPP III paramos rezultatų sistemoje atsižvelgiama ne tik į IV priede nurodytus rodiklius, bet ir į plėtros ataskaitas.
4.  PNPP III paramos rezultatų sistemoje ir Komisijos atliekamame ekonomikos reformų programos vertinime atsižvelgiama ne tik į IV priede nurodytus rodiklius, bet ir į plėtros ataskaitas.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ir pristato Reglamento (ES) .../...[KVTBP reglamentas] 32 straipsnyje nurodyto tarpinio ir galutinio vertinimo ataskaitas. Komisija viešai paskelbia šias ataskaitas.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis
5.  Be Finansinio reglamento 129 straipsnio dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos, kai vykdomas netiesioginis valdymas, I priede išvardyti paramos gavėjai praneša Komisijai apie pažeidimus, įskaitant sukčiavimo atvejus, kurie buvo nustatyti pirminėse administracinėse ar teisminėse išvadose, ir ją informuoja apie administracinių ir teisinių procedūrų eigą. Pranešama elektroninėmis priemonėmis, naudojant Komisijos sukurtą Pažeidimų valdymo sistemą.
5.  Be Finansinio reglamento 129 straipsnio dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos, kai vykdomas netiesioginis valdymas, paramos gavėjai praneša Komisijai apie pažeidimus, įskaitant sukčiavimo atvejus, kurie buvo nustatyti pirminėse administracinėse ar teisminėse išvadose, ir ją informuoja apie administracinių ir teisinių procedūrų eigą. Pranešama elektroninėmis priemonėmis, naudojant Komisijos sukurtą Pažeidimų valdymo sistemą. Komisija remia parlamentinės kontrolės ir audito pajėgumų kūrimą paramą gaunančiose šalyse ir skaidrumo didinimą bei viešos prieigos prie informacijos užtikrinimą. Komisija, vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas ir visų pirma Sąjungos delegacijos paramą gaunančiose šalyse užtikrina, kad pagal netiesioginį valdymą visi finansiniai asignavimai būtų skiriami skaidriai, depolitizuotai ir nešališkai, be kita, užtikrinant teisingą paskirstymą atsižvelgiant į regionų ir vietos savivaldybių poreikius.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijai suteikiami 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.
2.  Komisijai suteikiami 7 straipsnio 3 dalyje, 7a straipsnyje, 7b straipsnio 1 ir 2 dalyse, 8c straipsnio 3 dalyje ir 13 bei 15 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)
14a straipsnis
Demokratinė atskaitomybė
1.   Siekiant stiprinti Sąjungos institucijų ir tarnybų, visų pirma Europos Parlamento, Komisijos ir EIVT, dialogą, skatinti bendrą visų išorės finansavimo priemonių nuoseklumą ir užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat Komisijos galimybę greičiau priimti aktus ir priemones, Europos Parlamentas gali kviesti Komisiją ir EIVT atvykti į Parlamentą aptarti strateginius programavimo pagal šį reglamentą orientyrus ir gaires. Šis dialogas gali būti surengtas prieš tai, kai Komisija priima deleguotąjį aktą ar metinio biudžeto projektą, arba, atsižvelgiant į svarbius politinius pokyčius, ad hoc pagrindu, kai Europos Parlamentas, Komisija arba EIVT to paprašo.
2.   Jei turėtų vykti 1 dalyje nurodytas dialogas, Komisija ir EIVT pateikia Europos Parlamentui visus su tuo dialogu susijusius dokumentus. Jei vykdomas dialogas metinio biudžeto klausimais, pateikiama konsoliduota informacija apie visus veiksmų planus ir priemones, priimtas arba planuojamas priimti pagal 8c straipsnį, informacija apie bendradarbiavimą su kiekviena šalimi, regionu ir pagal teminę sritį, taip pat apie greito reagavimo veiksmų vykdymą ir apie išorės veiksmų garantiją.
3.   Komisija ir EIVT visapusiškai atsižvelgia į Europos Parlamento pareikštą poziciją. Jeigu Komisija ar EIVT neatsižvelgia į Europos Parlamento pozicijas, jos tai tinkamai pagrindžia.
4.  Komisija ir EIVT, visų pirma pasitelkdamos 7c straipsnyje nurodytą iniciatyvinę grupę, turi pareigą nuolat informuoti Europos Parlamentą apie šio reglamento taikymo padėtį, visų pirma, apie vykdomas priemones, veiksmus ir rezultatus.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pavadinimas
Papildomų įgyvendinimo taisyklių priėmimas
Papildomų taisyklių priėmimas
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.  Konkrečios taisyklės, kuriomis nustatomos vienodos šio reglamento įgyvendinimo sąlygos, visų pirma susijusios su struktūromis, kurios turi būti sukurtos rengiantis narystei, ir susijusios su parama kaimo plėtrai, priimamos laikantis 16 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
1.  Konkrečios taisyklės susijusios su struktūromis, kurios turi būti sukurtos rengiantis narystei, ir susijusios su parama kaimo plėtrai, priimamos deleguotuoju aktu.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
2.  Komisija veiksmų planus ir priemones patvirtina priimdama sprendimą pagal Finansinį reglamentą.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis
16 straipsnis
Išbraukta.
Komitetas
1.  Komisijai padeda komitetas (toliau – Pasirengimo narystei paramos priemonės komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta [Reglamente (ES) Nr. 182/2011].
2.  Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.
3.  Komiteto posėdžiuose EIB aktualiais klausimais dalyvauja stebėtojas iš EIB.
4.  PNPP III komitetas padeda Komisijai ir turi kompetenciją teisės aktų ir įsipareigojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1085/2006 bei Reglamentą (ES) Nr. 231/2014 ir Reglamento (EB) Nr. 389/2006 3 straipsnio įgyvendinimo klausimais.
5.  PNPP III komitetas nėra kompetentingas dėl įnašo programai „Erasmus+“, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pavadinimas
Informavimas, komunikacija ir viešinimas
Informavimas, komunikacija, matomumas ir viešinimas
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Taikomi [KVTBP reglamento] 36 ir 37 straipsniai.
1.  Teikdama paramą pagal šį reglamentą, Komisija, Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ypač Sąjungos delegacijos paramą gaunančiose šalyse imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų Sąjungos finansinės paramos matomumą, įskaitant gavėjų atitikties tiems reikalavimams stebėseną. Pagal PNPP finansuojamiems veiksmams taikomi komunikate ir ES išorės veiksmų matomumo vadove nustatyti reikalavimai. Komisija priima kiekvienam paramos gavėjui skirtas rekomendacijas dėl matomumo ir komunikacijos veiksmų, kurių reikia laikytis įgyvendinant Sąjungos finansuojamus projektus.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija imasi priemonių, kad stiprintų strateginę komunikaciją ir viešą diplomatiją, siekdama skleisti žinią apie Sąjungos vertybes ir atkreipti dėmesį į Sąjungos paramos pridėtinę vertę.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Sąjungos finansavimo gavėjai nurodo Sąjungos finansavimo kilmę ir užtikrina tinkamą tokio finansavimo matomumą:
a)  dokumentuose ir komunikacinėje medžiagoje, susijusioje su lėšų panaudojimu, įskaitant oficialią interneto svetainę, jei tokia yra, pateikdami aiškų pareiškimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į gautą Sąjungos paramą; taip pat
b)  remdami veiksmus ir jų rezultatus, pateikdami nuoseklią, veiksmingą, proporcingą ir tikslingą informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.
Komisija vykdo su šiuo reglamentu ir su šiame reglamente nustatytais veiksmais ir pasiektais rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Šiam reglamentui skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinio informavimo apie Sąjungos politikos prioritetus, tiesiogiai susijusius su 3 straipsnyje ir II ir III prieduose nurodytais tikslais.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.
Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 pastraipa
buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.
Šiaurės Makedonijos Respublika
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies a punktas
a)  Institucijų, būtinų teisinės valstybės principui užtikrinti, įsteigimas ir jų tinkamo veikimo skatinimas jau ankstyvame etape. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje siekiama: sukurti nepriklausomas, atskaitingas ir veiksmingas teismų sistemas, įskaitant skaidrų ir nuopelnais grindžiamą įdarbinimą, ir skatinti teisminį bendradarbiavimą, vertinimo bei paaukštinimo sistemas ir veiksmingas drausmines procedūras teisės normų pažeidimo atvejais; užtikrinti, kad būtų sukurtos patikimos sienų apsaugos, migracijos srautų valdymo ir prieglobsčio teikimo tiems, kuriems jo reikia, sistemos; sukurti veiksmingas organizuoto nusikalstamumo, prekybos žmonėmis, neteisėto migrantų gabenimo, pinigų plovimo ir (arba) terorizmo finansavimo ir korupcijos prevencijos ir kovos su šiais reiškiniais priemones; remti ir saugoti žmogaus teises, mažumoms priklausančių asmenų, įskaitant romus ir lesbietes, gėjus, biseksualius, transseksualius bei interseksualius asmenis, teises ir pagrindines laisves, įskaitant žiniasklaidos laisvę ir duomenų apsaugą.
a)  Institucijų, būtinų teisinės valstybės principui užtikrinti, įsteigimas ir jų tinkamo veikimo skatinimas jau ankstyvame etape. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje siekiama: atskirti valdžias, sukurti nepriklausomas, atskaitingas ir veiksmingas teismų sistemas, įskaitant skaidrų ir nuopelnais grindžiamą įdarbinimą, ir skatinti teisminį bendradarbiavimą, vertinimo bei paaukštinimo sistemas ir veiksmingas drausmines procedūras teisės normų pažeidimo atvejais; užtikrinti, kad būtų sukurtos tinkamos sienų apsaugos, migracijos srautų valdymo ir prieglobsčio teikimo tiems, kuriems jo reikia, sistemos; sukurti veiksmingas organizuoto nusikalstamumo, prekybos žmonėmis, neteisėto migrantų gabenimo, prekybos narkotikais, pinigų plovimo ir (arba) terorizmo finansavimo ir korupcijos prevencijos ir kovos su šiais reiškiniais priemones; remti ir saugoti žmogaus teises, įskaitant vaiko teises, lyčių lygybę, mažumoms priklausančių asmenų, įskaitant romus ir lesbietes, gėjus, biseksualius, transseksualius bei interseksualius asmenis, teises ir pagrindines laisves, įskaitant žiniasklaidos laisvę ir duomenų apsaugą.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies c punktas
c)  Ekonominio valdymo stiprinimas. Intervencinėmis priemonėmis siekiama remti dalyvavimą ekonominių reformų programoje (ERP) ir sistemingą bendradarbiavimą su tarptautinėmis finansų įstaigomis ekonomikos politikos pagrindų klausimais. Gerinti gebėjimą stiprinti makroekonominį stabilumą ir remti pažangą siekiant veikiančios rinkos ekonomikos, kuri būtų pajėgi atlaikyti konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgas Sąjungoje.
c)  Ekonominio valdymo stiprinimas. Intervencinėmis priemonėmis siekiama remti dalyvavimą ekonominių reformų programoje (ERP) ir sistemingą bendradarbiavimą su tarptautinėmis finansų įstaigomis ekonomikos politikos pagrindų klausimais, taip pat stiprinti daugiašales ekonomikos institucijas. Gerinti gebėjimą stiprinti makroekonominį stabilumą, socialinę sanglaudą ir remti pažangą siekiant darnaus vystymosi ir veikiančios rinkos ekonomikos, kuri būtų pajėgi atlaikyti konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgas Sąjungoje.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies d punktas
d)  Sąjungos ir jos partnerių gebėjimų užkirsti kelią konfliktams, kurti taiką ir spręsti prieš krizę ir po krizės kilusias problemas, be kita ko, pasitelkiant išankstinį perspėjimą ir atliekant su konfliktais susijusios rizikos analizę; skatinti žmonių tarpusavio tinklus, susitaikymą, taikos kūrimą ir pasitikėjimo stiprinimo priemones, remti gebėjimų stiprinimą, paremiant saugumo ir vystymosi veiksmus, stiprinimas.
d)  Sąjungos ir jos partnerių gebėjimų užkirsti kelią konfliktams, kurti taiką, gerus kaimyninius santykius ir spręsti prieš krizę ir po krizės kilusias problemas, be kita ko, pasitelkiant išankstinį perspėjimą ir atliekant su konfliktais susijusios rizikos analizę; skatinti žmonių tarpusavio tinklus, susitaikymą, atskaitomybę, tarptautinį teisingumą, taikos kūrimą ir pasitikėjimo stiprinimo priemones, įskaitant regioninės komisijos faktų apie karo nusikaltimus ir kitus rimtus žmogaus teisių pažeidimus, padarytus buvusiojoje Jugoslavijoje (RECOM), nustatymui įsteigimą, taip pat remti gebėjimų stiprinimą, paremiant saugumo ir vystymosi veiksmus, stiprinti kibernetinės gynybos ir strateginės komunikacijos pajėgumus siekiant skatinti sistemingą dezinformacijos atskleidimą.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies e punktas
e)  I priede išvardytų paramos gavėjų pilietinės visuomenės organizacijų ir socialinių partnerių organizacijų, įskaitant profesines asociacijas, gebėjimų stiprinimas ir Sąjungos bei I priede išvardytų paramos gavėjų organizacijų ryšių palaikymo visais lygiais skatinimas, sudarant joms galimybes vesti veiksmingą dialogą su viešaisiais ir privačiais subjektais.
e)  Šalių paramos gavėjų pilietinės visuomenės organizacijų ir socialinių partnerių organizacijų, įskaitant profesines asociacijas, pajėgumų stiprinimas, nepriklausomumo ir pliuralizmo didinimas ir Sąjungos bei paramos gavėjų organizacijų ryšių palaikymo visais lygiais skatinimas, sudarant joms galimybes vesti veiksmingą dialogą su viešaisiais ir privačiais subjektais. Parama turi būti prieinama kuo platesniam paramą gaunančiose šalyse veikiančių įvairių organizacijų ratui.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies f punktas
f)  Šalių partnerių taisyklių, standartų, politikos ir praktikos derinimo su Sąjungos taisyklėmis, standartais, politika ir praktika, įskaitant valstybės pagalbos taisykles, skatinimas.
f)  Šalių partnerių taisyklių, standartų, politikos ir praktikos derinimo su Sąjungos taisyklėmis, standartais, politika ir praktika, įskaitant BUSP, viešuosius pirkimus ir valstybės pagalbos taisykles, skatinimas.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies g punktas
g)  Švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių ir kokybės visais lygmenimis gerinimas ir parama kultūros bei kūrybos sektoriams. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje siekiama: skatinti lygias galimybes gauti kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, gerinti pagrindinių įgūdžių teikimą; didinti įgyjamo išsilavinimo lygį, mažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių ir stiprinti mokytojų rengimą; plėtoti profesinio rengimo ir mokymo sistemas ir skatinti mokymosi darbo vietoje sistemas, siekiant palengvinti perėjimą į darbo rinką; gerinti aukštojo mokslo kokybę ir didinti jo aktualumą, skatinti su absolventais susijusią veiklą; sudaryti daugiau galimybių mokytis visą gyvenimą ir remti investicijas į švietimo ir mokymo infrastruktūrą, visų pirma siekiant sumažinti teritorinius skirtumus ir skatinti nesegreguotą švietimą, be kita ko, pasitelkiant skaitmenines technologijas.
g)  Švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių ir kokybės visais lygmenimis gerinimas ir parama kultūros bei kūrybos sektoriams ir sportui. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje siekiama: skatinti lygias galimybes gauti kokybišką, įtraukų ir bendruomeninį ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, gerinti pagrindinių įgūdžių teikimą; didinti įgyjamo išsilavinimo lygį, mažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių ir stiprinti mokytojų rengimą; įgalinti vaikus ir jaunimą ir sudaryti jiems sąlygas realizuoti visą savo potencialą; plėtoti profesinio rengimo ir mokymo sistemas ir skatinti mokymosi darbo vietoje sistemas, siekiant palengvinti perėjimą į darbo rinką; gerinti aukštojo mokslo kokybę ir didinti jo aktualumą, skatinti su absolventais susijusią veiklą; sudaryti daugiau galimybių mokytis visą gyvenimą ir daugiau fizinės veiklos galimybių, remti investicijas į švietimo ir mokymo ir sporto infrastruktūrą, visų pirma siekiant sumažinti teritorinius skirtumus ir skatinti nesegreguotą švietimą, be kita ko, naudojant skaitmenines technologijas.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies h punktas
h)  Kokybiško užimtumo ir galimybių patekti į darbo rinką skatinimas. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje siekiama: spręsti didelio nedarbo ir ekonominio neveiklumo problemą remiant tvarią integraciją į darbo rinką, visų pirma jaunuolių (ypač nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (NEET)), moterų, ilgalaikių bedarbių ir visų nepakankamai atstovaujamų grupių. Priemonėmis turėtų būti skatinama kurti kokybiškas darbo vietas ir padedama veiksmingai įgyvendinti darbo taisykles ir standartus visoje teritorijoje. Kitos pagrindinės intervencinių priemonių sritys yra lyčių lygybės rėmimas, skatinant įdarbinamumą ir našumą, darbuotojų ir įmonių prisitaikymo prie pokyčių rėmimas, tvaraus socialinio dialogo užmezgimas ir darbo rinkos institucijų, pavyzdžiui, viešųjų įdarbinimo tarnybų ir darbo inspekcijų, modernizavimas bei stiprinimas.
h)  Kokybiško užimtumo ir galimybių patekti į darbo rinką skatinimas. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje siekiama: spręsti didelio nedarbo ir ekonominio neveiklumo problemą remiant tvarią integraciją į darbo rinką, visų pirma jaunuolių (ypač nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (NEET)), moterų, ilgalaikių bedarbių ir visų nepakankamai atstovaujamų grupių. Priemonėmis turėtų būti skatinama kurti kokybiškas darbo vietas ir padedama veiksmingai įgyvendinti darbo taisykles ir tarptautiniu lygmeniu sutartus standartus visoje teritorijoje, įskaitant skatinimą laikytis pagrindinių principų ir teisių, nustatytų Europos socialinių teisių ramstyje. Kitos pagrindinės intervencinių priemonių sritys yra lyčių lygybės rėmimas, skatinant įdarbinamumą ir našumą, darbuotojų ir įmonių prisitaikymo prie pokyčių rėmimas, tvaraus socialinio dialogo užmezgimas ir darbo rinkos institucijų, pavyzdžiui, viešųjų įdarbinimo tarnybų ir darbo inspekcijų, modernizavimas bei stiprinimas.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies i punktas
i)  Socialinės apsaugos ir įtraukties skatinimas ir kova su skurdu. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje siekiama modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, kad jomis būtų užtikrinta veiksminga, efektyvi ir tinkama apsauga visais asmens gyvenimo etapais, stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti lygias galimybes ir kovoti su nelygybe bei skurdu. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje taip pat daugiausia dėmesio skiriama: marginalizuotų bendruomenių, pavyzdžiui, romų, integracijai; kovai su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos; galimybių gauti prieinamų, tvarių ir kokybiškų paslaugų, pavyzdžiui, ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, būstą, sveikatos apsaugą, pagrindines socialines paslaugas ir priežiūrą, didinimui, be kita ko, modernizuojant socialinės apsaugos sistemas.
i)  Socialinės apsaugos ir įtraukties skatinimas ir kova su skurdu. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje siekiama modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, kad jomis būtų užtikrinta veiksminga, efektyvi ir tinkama apsauga visais asmens gyvenimo etapais, stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti lygias galimybes, kovoti su nelygybe bei skurdu, ir skatinti perėjimą nuo institucinės priežiūros prie priežiūros šeimoje ir bendruomenėje. Intervencinėmis priemonėmis šioje srityje taip pat daugiausia dėmesio skiriama: marginalizuotų bendruomenių, pavyzdžiui, romų, integracijai; kovai su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos; galimybių gauti prieinamų, tvarių ir kokybiškų šeimos ir bendruomenės teikiamų paslaugų, pavyzdžiui, įtraukų ir nesegreguotą ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, būstą, sveikatos apsaugą, pagrindines socialines paslaugas ir priežiūrą, didinimui, be kita ko, modernizuojant socialinės apsaugos sistemas. Veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios formos segregacijos ar socialinės atskirties, neremiami.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies j punktas
j)  Pažangaus, tvaraus, įtraukaus, saugaus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas investuojant į didelę ES pridėtinę vertę turinčius projektus. Investicijų prioritetai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į jų svarbą TEN-T jungtims su ES, indėlį į tvarų judumą, išmetamo teršalų kiekio mažinimą, poveikį aplinkai, saugų judumą, sąveiką su reformomis, skatinamomis Transporto bendrijos sutartimi.
j)  Pažangaus, tvaraus, įtraukaus, saugaus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas investuojant į didelę ES pridėtinę vertę turinčius projektus. Investicijų prioritetai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į jų svarbą TEN-T jungtims su ES, tarpvalstybinėms jungtims, darbų vietų kūrimą, indėlį į tvarų judumą, išmetamo teršalų kiekio mažinimą, poveikį aplinkai, saugų judumą, sąveiką su reformomis, skatinamomis Transporto bendrijos sutartimi.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies k punktas
k)  Privačiojo sektoriaus aplinkos ir įmonių konkurencingumo, įskaitant pažangiąją specializaciją, gerinimas, nes jie yra vieni svarbiausių ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir sanglaudos veiksnių. Pirmenybė teikiama projektams, kuriais gerinama verslo aplinka.
k)  Privačiojo sektoriaus aplinkos ir įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumo, įskaitant pažangiąją specializaciją, gerinimas, nes jie yra vieni svarbiausių ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir sanglaudos veiksnių. Pirmenybė teikiama tvariems projektams, kuriais gerinama verslo aplinka.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies m punktas
m)  Indėlis į aprūpinimo maistu užtikrinimą bei saugą ir į įvairių bei ekonomiškai tvarių ūkininkavimo sistemų išlaikymą gyvybingose kaimo bendruomenėse ir kaimo vietovėse.
m)  Indėlis į aprūpinimo maistu ir vandeniu užtikrinimą bei saugą ir į įvairių bei ekonomiškai tvarių ūkininkavimo sistemų išlaikymą gyvybingose kaimo bendruomenėse ir kaimo vietovėse.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies p punktas
p)  Žemės ūkio, maisto produktų ir žuvininkystės sektorių gebėjimo atlaikyti konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgas ir laipsniškai perimti Sąjungos taisykles ir standartus stiprinimas, kartu siekiant ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų kaimo ir pakrančių vietovių darnaus teritorinio vystymosi srityje.
p)  Žemės ūkio, maisto produktų ir žuvininkystės sektorių gebėjimo atlaikyti konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgas ir laipsniškai perimti Sąjungos taisykles ir standartus, siekiant didinti eksporto į Sąjungos rinką pajėgumus, stiprinimas, kartu siekiant ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų kaimo ir pakrančių vietovių darnaus teritorinio vystymosi srityje.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies p a punktas (naujas)
pa)   Veiklos rėmimas ir ilgalaikių strategijų ir politikos, kuriomis siekiama užkirsti kelią radikalėjimui ir smurtiniam ekstremizmui ir kovoti su jais, gerinimas.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies a punktas
a)  Užimtumo, darbo jėgos judumo ir socialinės bei kultūrinės įtraukties skatinimas tarpvalstybiniu lygiu, be kita ko: tarpvalstybinių darbo rinkų integravimas, įskaitant tarpvalstybinį judumą; bendros vietos lygmes užimtumo iniciatyvos; informavimas, konsultavimo paslaugos ir bendri mokymai; lyčių lygybė; lygios galimybės; imigrantų bendruomenių ir pažeidžiamų grupių integravimas; investicijos į valstybines užimtumo tarnybas; parama investicijoms į visuomenės sveikatos ir socialines paslaugas.
a)  Užimtumo, darbo jėgos judumo ir socialinės bei kultūrinės įtraukties skatinimas tarpvalstybiniu lygiu, be kita ko: tarpvalstybinių darbo rinkų integravimas, įskaitant tarpvalstybinį judumą; bendros vietos lygmes užimtumo iniciatyvos; informavimas, konsultavimo paslaugos ir bendri mokymai; lyčių lygybė; lygios galimybės; imigrantų bendruomenių ir pažeidžiamų grupių integravimas; investicijos į valstybines užimtumo tarnybas; parama investicijoms į visuomenės sveikatą, taip pat perėjimui prie šeimos ir bendruomenės teikiamų socialinių paslaugų.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies d a punktas (naujas)
da)   Nereikalingų prekybos kliūčių, įskaitant biurokratines kliūtis, tarifines ir netarifines kliūtis, šalinimo skatinimas. 
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies e punktas
e)  Turizmo ir kultūros bei gamtos paveldo skatinimas.
e)  turizmo, sporto ir kultūros bei gamtos paveldo propagavimas.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies f punktas
f)  Investicijos į jaunimą, švietimą ir įgūdžius, be kita ko, bendrų švietimo, profesinio mokymo, mokymo programų, mokymo sistemų ir infrastruktūros, kuria remiama bendra jaunimo veikla, kūrimas ir įgyvendinimas.
f)  Investicijos į jaunimą, švietimą ir įgūdžius, be kita ko, užtikrinant įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimą, bendrų švietimo, profesinio mokymo, mokymo programų, mokymo sistemų ir infrastruktūros, kuria remiama bendra jaunimo veikla, kūrimas ir įgyvendinimas.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies g punktas
g)  Vietos ir regionų valdymo skatinimas ir vietos bei regionų valdžios institucijų planavimo ir administracinių gebėjimų stiprinimas.
g)  vietos ir regionų valdymo skatinimas, įskaitant tarpvalstybinį administracijų bendradarbiavimą siekiant skatinti susitaikymą ir taikos kūrimą, vietos bei regionų valdžios institucijų planavimo ir administracinių pajėgumų stiprinimas.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies g a punktas (naujas)
ga)   Investicijos į pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumų stiprinimą.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies g b punktas (naujas)
gb)  Tarpvalstybinio administracijų bendradarbiavimo skatinimas siekiant skatinti susitaikymą ir taikos kūrimą, įskaitant faktų apie karo nusikaltimus ir kitus rimtus žmogaus teisių pažeidimus buvusioje Jugoslavijoje nustatymo regioninės komisijos (RECOM) įsteigimą.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies i a punktas (naujas)
ia)   Tarpvalstybinio policijos ir teisminio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija gerinimas siekiant palengvinti tarpvalstybinių organizuotų nusikaltimų ir susijusių ekonominių ir finansinių nusikaltimų, taip pat korupcijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto žmonių gabenimo bylų tyrimą ir baudžiamojo persekiojimo vykdymą.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies įžanginė dalis
Toliau pateikiamas pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių sąrašas naudojamas siekiant padėti įvertinti Sąjungos indėlį siekiant konkrečių susijusių tikslų.
Toliau pateikiamas pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių sąrašas ir jų metinis vertinimas naudojami siekiant padėti įvertinti Sąjungos indėlį siekiant konkrečių tikslų ir paramos gavėjų padarytą pažangą.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a.  Sudėtinis rodiklis dėl partnerių pastangų, susijusių su sutaikinimu, taikos kūrimu, gerais kaimyniniais santykiais ir tarptautiniais įsipareigojimais, lyčių lygybe ir moterų teisėmis.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1 b punktas (naujas)
1b.  Smurto nebuvimo rodiklis, susietas su konfliktą skatinančių veiksnių sumažėjimu (pvz., politinė arba ekonominė atskirtis), pagrįstas baziniu vertinimu.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 1 c punktas (naujas)
1c.  Šalių paramos gavėjų piliečių, manančių, kad jie yra gerai informuoti apie Sąjungos pagalbą pagal šį reglamentą (šaltinis – Europos Komisija), dalis.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 3 a punktas (naujas)
3a.  Suderinamumo su BUSP sprendimais ir priemonėmis rodiklis ir metinė raida (šaltinis – EIVT).
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 5 punktas
5.  Viešosios socialinės apsaugos išlaidos (procentinė BVP dalis) (šaltinis – TDO) arba užimtumo lygis (šaltinis – nacionaliniai statistiniai duomenys).
5.  Viešosios socialinės apsaugos išlaidos (procentinė BVP dalis) (šaltinis – TDO), išlaidos sveikatai, pajamų nelygybė, skurdo lygis, užimtumo lygis ir nedarbo lygis, kaip nurodė oficialios nacionalinės statistikos institucijos.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 5 a punktas (naujas)
5a.  Paramos gavėjo GINI koeficiento pokyčiai laikui bėgant.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 10 punktas
10.  Tarp PNPP paramos gavėjų ir PNPP/ES valstybių narių sudarytų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų skaičius (šaltinis – Europos Komisija)
10.  PNPP paramos gavėjų ir PNPP/ES valstybių narių sudarytų ir įgyvendintų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų skaičius, kaip nurodė Europos Komisija.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies 10 a punktas (naujas)
10a.  Naujų organizacijų, per tam tikrą laiką dalyvaujančių įgyvendinant veiksmus ir programas, skaičius.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punktas
Prireikus rodikliai bus išskaidomi pagal lytį.
Prireikus rodikliai bus išskaidomi pagal minimalų amžių ir lytį.

(1) OL C 110, 2019 3 22, p. 156.
(2) OL C 86, 2019 3 7, p. 8.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas