Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0247(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0174/2019

Texte depuse :

A8-0174/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Voturi :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0299

Texte adoptate
PDF 336kWORD 119k
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I
P8_TA-PROV(2019)0299A8-0174/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0465),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0274/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0174/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Obiectivele unui instrument pentru preaderare sunt substanțial diferite față de obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii, deoarece acest instrument urmărește să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare. Prin urmare, este esențial să existe un instrument specific care să sprijine procesul de extindere, asigurând, în același timp, complementaritatea sa cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).
(2)  Obiectivul unui instrument pentru preaderare este să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I (denumiți în continuare „beneficiari” ) pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare, conform obiectivelor generale ale acțiunii externe a Uniunii, inclusiv respectarea drepturilor și principiilor fundamentale, precum și protecția și promovarea drepturilor omului, democrației și statului de drept, potrivit dispozițiilor de la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Deși natura distinctă a procesului de aderare justifică existența unui instrument specific care să sprijine procesul de extindere, obiectivele și funcționarea acestui instrument ar trebui să fie consecvente și complementare cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice stat european care respectă valorile - demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Un stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru doar după ce se confirmă că întrunește criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra noul membru. Aceste criterii se referă la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și la capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, dar și a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv prin aderarea la țelurile uniunii politice, economice și monetare.
(3)  Articolul 49 din TUE prevede că orice stat european care respectă valorile - demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Procesul de extindere se bazează pe criterii consacrate și pe condiții echitabile și riguroase. Fiecare beneficiar este evaluat pe baza propriilor merite. Prin evaluarea progreselor realizate și identificarea deficiențelor se oferă beneficiarilor enumerați în anexa I stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare necesare. Pentru ca dorința de aderare să devină realitate, rămâne esențial un angajament ferm față de principiul „abordării cu prioritate a elementelor fundamentale”15. Progresul în direcția aderării depinde de respectul fiecărui solicitant pentru valorile Uniunii și de capacitatea sa de a realiza reformele necesare pentru alinierea sistemelor sale politice, instituționale, juridice, administrative și economice la normele, standardele, politicile și practicile din Uniune.
(4)  Procesul de extindere se bazează pe criterii consacrate și pe condiții echitabile și riguroase. Fiecare beneficiar este evaluat pe baza propriilor merite. Prin evaluarea progreselor realizate și identificarea deficiențelor se oferă beneficiarilor enumerați în anexa I stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare necesare. Pentru ca dorința de aderare să devină realitate, rămâne esențial un angajament ferm față de principiul „abordării cu prioritate a elementelor fundamentale”15. Bunele relații de vecinătate și cooperarea regională bazată pe soluționarea definitivă, incluzivă și obligatorie a disputelor bilaterale reprezintă elemente esențiale ale procesului de extindere și sunt cruciale pentru securitatea și stabilitatea Uniunii în ansamblul său. Progresul în direcția aderării depinde de respectul fiecărui solicitant pentru valorile Uniunii și de capacitatea sa de a realiza reformele necesare pentru alinierea sistemelor sale politice, instituționale, juridice, administrative și economice la normele, standardele, politicile și practicile din Uniune. Cadrul de negociere stabilește cerințe în raport cu care este evaluat progresul înregistrat în negocierile de aderare cu fiecare țară candidată.
_________________
_________________
15 „Abordarea cu prioritate a elementelor fundamentale” leagă statul de drept și drepturile fundamentale de celelalte două domenii esențiale ale procesului de aderare: guvernanța economică – un accent sporit pe dezvoltarea economică și îmbunătățirea competitivității – și consolidarea instituțiilor democratice și a reformei administrației publice. Fiecare dintre cele trei elemente fundamentale are o importanță crucială pentru procesele de reformă ale țărilor candidate și ale candidaților potențiali și răspunde unor preocupări majore ale cetățenilor.
15 „Abordarea cu prioritate a elementelor fundamentale” leagă statul de drept și drepturile fundamentale de celelalte două domenii esențiale ale procesului de aderare: guvernanța economică – un accent sporit pe dezvoltarea economică și îmbunătățirea competitivității – și consolidarea instituțiilor democratice și a reformei administrației publice. Fiecare dintre cele trei elemente fundamentale are o importanță crucială pentru procesele de reformă ale țărilor candidate și ale candidaților potențiali și răspunde unor preocupări majore ale cetățenilor.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Orice stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru al Uniunii doar după ce se confirmă că întrunește pe deplin criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra noul membru. Criteriile de la Copenhaga se referă la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și la capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, dar și a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv urmărirea țelurile uniunii politice, economice și monetare.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Politica de extindere a Uniunii constituie o investiție în pacea, securitatea și stabilitatea Europei. Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.
(5)  Politica de extindere a Uniunii constituie o parte integrantă a acțiunii externe a Uniunii, contribuind la pacea, securitatea, prosperitatea și stabilitatea atât din interiorul, cât și din exteriorul frontierelor Uniunii. Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii, respectând în același timp principiul integrării treptate, pentru a asigura o transformare fără probleme a beneficiarilor. Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile încheiate de Uniune cu beneficiarii enumerați în anexa I. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor enumerați în anexa I pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială și nediscriminarea. Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, principiile și drepturile esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale.17 Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. De asemenea, asistența ar trebui să promoveze dezvoltarea economică și socială și gestionarea economică a acestor beneficiari, elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă includerii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.
(7)  Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile internaționale încheiate de Uniune, inclusiv cu beneficiarii. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale, inclusiv pe cele ale minorităților, și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială, respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și nediscriminarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a copiilor și a persoanelor cu handicap. Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, respectarea de către beneficiari a principiilor și drepturilor esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale17, precum și realizarea unei economii sociale de piață și convergența către acquis-ul social. Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii, în scopul dezvoltării unor bune relații de vecinătate și al consolidării reconcilierii. De asemenea, asistența ar trebui să promoveze structurile regionale de cooperare structurală și să consolideze dezvoltarea economică și socială și gestionarea economică a acestor beneficiari, să sprijine integrarea economică cu piața unică a Uniunii, inclusiv cooperarea în domeniul vamal, și să promoveze comerțul deschis și echitabil, elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă includerii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, de coeziune și incluziune, a politicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.
_________________
_________________
17 Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.
17 Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)   Având în vedere natura transformatoare a procesului de reformă în țările candidate în timpul procesului de extindere, Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de prioritizare a domeniilor-cheie pentru finanțarea din partea Uniunii, cum ar fi consolidarea instituțiilor și a securității, și să acorde un sprijin sporit țărilor candidate pentru punerea în aplicare a proiectelor, în vederea protejării țărilor candidate împotriva influențelor din afara UE.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)   Eforturile Uniunii de a sprijini progresul reformelor în țările candidate prin finanțare în cadrul IPA ar trebui să fie comunicate în mod eficace în țările candidate, precum și în statele membre. În acest sens, Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de comunicare și campaniile, pentru a asigura vizibilitatea finanțării acordate în cadrul IPA, ca instrument principal al UE de asigurare a păcii și a stabilității în regiunea vizată de extindere. 
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 7 c (nou)
(7c)   Se recunoaște importanța facilitării și a execuției bugetului în ceea ce privește consolidarea instituțiilor, care, în schimb, va contribui la anticiparea posibilelor probleme de securitate și va preveni posibilele viitoare fluxuri de migrație neregulamentară către statele membre.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Consolidarea cooperării strategice și operaționale privind securitatea dintre UE și beneficiarii enumerați în lista din anexa 1 este esențială pentru abordarea în mod eficace și eficient a amenințărilor la adresa securității și ale terorismului.
(9)  Consolidarea cooperării strategice și operaționale privind securitatea și reforma sectorului apărării dintre UE și beneficiarii enumerați în lista din anexa I este esențială pentru abordarea în mod eficace și eficient a amenințărilor la adresa securității, ale criminalității organizate și ale terorismului.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Acțiunile în cadrul instrumentului instituit prin prezentul regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la sprijinirea beneficiarilor în alinierea lor treptată la politica externă și de securitate comună (PESC) și la aplicarea unor măsuri restrictive, precum și la sprijinirea politicii externe mai extinse a Uniunii, în instituțiile internaționale și în forurile multilaterale. Comisia ar trebui să încurajeze beneficiarii să susțină o ordine mondială bazată pe reguli și valori și să coopereze pentru promovarea multilateralismului și a consolidării în continuare a sistemului comercial internațional, inclusiv a reformelor OMC.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Este esențial să se intensifice în continuare cooperarea în materie de migrație, inclusiv în ceea ce privește gestionarea frontierelor, asigurarea accesului la protecție internațională, schimbul de informații relevante, consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare ale migrației, facilitarea migrației legale și a migrației forței de muncă, îmbunătățirea controalelor la frontieră și continuarea eforturilor noastre în lupta împotriva migrației neregulamentare, a traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de migranți.
(10)  Cooperarea în materie de migrație, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și controlul frontierelor, asigurarea accesului la protecție internațională, schimbul de informații relevante, consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare ale migrației, facilitarea migrației legale și a migrației forței de muncă, îmbunătățirea controalelor la frontieră și eforturile de prevenire și descurajare a migrației neregulamentare și a strămutărilor forțate, precum și de combatere a traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de persoane, constituie un aspect important al cooperării dintre Uniune și beneficiari.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Consolidarea statului de drept, inclusiv combaterea corupției și a criminalității organizate, și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, rămân provocări-cheie pentru majoritatea beneficiarilor enumerați în anexa I și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și pentru asumarea ulterioară deplină de către aceștia a obligațiilor care le revin în calitate de membri. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să abordeze cerințele care le incumbă beneficiarilor enumerați în anexa I cât mai curând posibil.
(11)  Consolidarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar, combaterea corupției, a spălării de bani și a criminalității organizate, și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, sprijinirea apărătorilor drepturilor omului, alinierea continuă în materie de transparență, achiziții publice, concurență, ajutoare de stat, proprietate intelectuală și investiții străine rămân provocări-cheie și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și să se pregătească pentru asumarea ulterioară deplină a obligațiilor care le revin în calitate de membri. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie programată să abordeze aceste chestiuni cât mai curând posibil.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  În conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să încurajeze supravegherea parlamentară în fiecare din țările beneficiare enumerate în anexa I.
(12)  Dimensiunea parlamentară rămâne fundamentală în procesul de aderare. Prin urmare, în conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să promoveze întărirea capacităților parlamentare, supravegherea parlamentară, procedurile democratice și reprezentarea echitabilă în fiecare dintre țările beneficiare.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Beneficiarii enumerați în anexa I trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure alocarea a 16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire.
(13)  Beneficiarii trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să vizeze să contribuie la alocarea a cel puțin 16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice, încercând să atingă obiectivul conform căruia cheltuielile legate de climă ar trebui să ajungă la 30 % din cheltuielile din CFM până în 2027. Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor de mediu care vizează poluarea transfrontalieră. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și execuției programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)   Comisia și statele membre ar trebui să asigure conformitatea, coerența și complementaritatea asistenței pe care o oferă, în special prin consultări periodice și schimburi frecvente de informații pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență. Ar trebui adoptate, de asemenea, măsurile necesare pentru a asigura o mai bună coordonare și complementaritate cu alți donatori, inclusiv prin intermediul unor consultări periodice. Rolul societății civile ar trebui consolidat, atât prin programe puse în aplicare prin intermediul organismelor guvernamentale, cât și în calitate de beneficiar direct al asistenței din partea Uniunii.
(16)   Comisia și statele membre ar trebui să asigure conformitatea, coerența, consecvența și complementaritatea asistenței financiare externe, în special prin consultări periodice și schimburi frecvente de informații pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență. Ar trebui adoptate, de asemenea, măsurile necesare pentru a asigura o mai bună coordonare și complementaritate cu alți donatori, inclusiv prin intermediul unor consultări periodice. Diverse organizații independente ale societății civile și autorități locale de diferite tipuri și de la diferite niveluri ar trebui să joace un rol semnificativ în acest proces. În conformitate cu principiul parteneriatului favorabil incluziunii, organizațiile societății civile ar trebui să participe atât la elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor executate prin intermediul organismelor guvernamentale, cât și să fie beneficiari direcți ai asistenței din partea Uniunii.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Prioritățile de acțiune pentru realizarea obiectivelor din domeniile de politică relevante pentru care se va acorda asistență în temeiul prezentului regulament ar trebui definite printr-un cadru de programare stabilit de Comisie pentru durata cadrului financiar multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027, în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante. Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă.
(17)  Obiectivele specifice și cuantificabile din domeniile de politică relevante ar trebui definite pentru fiecare beneficiar și urmate de priorități de acțiune pentru îndeplinirea acestor obiective printr-un cadru de programare stabilit de Comisie prin intermediul unor acte delegate. Cadrul de programare ar trebui să fie stabilit în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și cu principiile acțiunii externe a Uniunii, luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante, precum și rezoluțiile aplicabile ale Parlamentului European. Aceste parteneriate ar trebui să includă, după caz, autorități competente, precum și organizații ale societății civile. Comisia ar trebui să încurajeze cooperarea între părțile interesate relevante și coordonarea donatorilor. Cadrul de programare ar trebui reexaminat în urma evaluării la jumătatea perioadei. Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Este în interesul Uniunii să ofere asistență beneficiarilor enumerați în anexa I în cadrul eforturilor de reformare ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în așa fel încât să se pună un accent puternic pe rezultate și să se acorde stimulente pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare.
(18)  Este în interesul comun al Uniunii și al beneficiarilor să sprijine eforturile de reformare ale sistemelor politice, juridice și economice ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în conformitate cu o abordare bazată pe performanță și cu stimulente semnificative pentru o utilizare mai eficace și mai eficientă a fondurilor pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare. Asistența ar trebui alocată în conformitate cu „principiul împărțirii echitabile” și prevăzându-se consecințe clare în caz de deteriorare gravă sau de lipsă a progreselor în ceea ce privește respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)   Comisia ar trebui să instituie mecanisme de monitorizare și evaluare clare pentru a se asigura că obiectivele și acțiunile în ceea ce privește diferiții beneficiari rămân aplicabile și fezabile, precum și pentru a măsura în mod regulat progresele realizate. În acest scop, fiecare obiectiv ar trebui să fie însoțit de unu sau mai mulți indicatori de performanță, care să evalueze adoptarea de către beneficiari a reformelor și punerea lor concretă în aplicare.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie la gestiunea indirectă de către beneficiarii enumerați în anexa I ar trebui să fie progresivă și să țină cont de capacitățile fiecăruia dintre respectivii beneficiari. Asistența ar trebui să utilizeze în continuare structurile și instrumentele care și-au dovedit valoarea în procesul de preaderare.
(19)  Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie la gestiunea indirectă de către beneficiari ar trebui să fie progresivă și să țină cont de capacitățile fiecăruia dintre respectivii beneficiari. Această tranziție ar trebui să fie inversată sau suspendată în domenii de politică sau de programe specifice, în eventualitatea în care beneficiarii nu își îndeplinesc obligațiile aplicabile sau nu administrează fondurile Uniunii conform normelor, principiilor și obiectivelor stabilite. O astfel de decizie ar trebui să țină seama în mod corespunzător de eventualele consecințe economice și sociale negative. Asistența ar trebui să utilizeze în continuare structurile și instrumentele care și-au dovedit valoarea în procesul de preaderare.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut prin asigurarea coerenței și a complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include, atunci când este cazul, coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară.
(20)  Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut, pentru a se evita suprapunerea cu alte instrumente de finanțare externă existente, prin asigurarea coerenței, a consecvenței și a complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include, atunci când este cazul, coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)   Fără a aduce atingere procedurii bugetare și dispozițiilor privind suspendarea ajutorului stabilite în acorduri internaționale cu beneficiarii, prerogativa de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în privința modificării anexei I la prezentul regulament pentru a suspenda sau a suspenda parțial asistența din partea Uniunii. Această prerogativă ar trebui utilizată în cazurile în care se înregistrează regrese constante în ceea ce privește unul sau mai multe dintre criteriile de la Copenhaga sau atunci când un beneficiar nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale sau încalcă angajamentele asumate în acordurile aplicabile încheiate cu Uniunea. În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, ar trebui să i se confere prerogativa de a adopta acte delegate de modificare a anexei I pentru a reintroduce asistența din partea Uniunii.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Uniunea ar trebui să continue să aplice norme comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor externe. Normele și procedurile pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [IVCDCI] al Parlamentului European și al Consiliului. Ar trebui stabilite dispoziții detaliate suplimentare pentru abordarea situațiilor specifice, în special pentru cooperarea transfrontalieră și domeniul de politică agricultură și dezvoltare rurală.
(25)  Uniunea ar trebui să continue să aplice norme comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor externe. Normele și procedurile pentru aplicarea instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [IVCDCI] al Parlamentului European și al Consiliului. Ar trebui stabilite dispoziții detaliate suplimentare pentru abordarea situațiilor specifice, în special pentru cooperarea transfrontalieră și domeniul de politică agricultură și dezvoltare rurală.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care necesită o adaptare continuă și rapidă la necesitățile în schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale, cum ar fi drepturile omului, democrația și buna guvernanță, securitatea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul și migrația neregulamentară și cauzele profunde ale acesteia. Reconcilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile necesități presupune, în consecință, adaptarea execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea Uniunii de a răspunde unor necesități neprevăzute, respectându-se, în același timp, principiul întocmirii anuale a bugetului Uniunii, prezentul regulament ar trebui să mențină posibilitatea de a aplica mecanismele de flexibilitate deja permise de Regulamentul financiar pentru alte politici, și anume reportări și reangajări ale fondurilor angajate, pentru a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor UE atât pentru cetățenii UE, cât și pentru beneficiarii enumerați în anexa I, maximizând astfel fondurile UE disponibile pentru intervențiile din cadrul acțiunilor externe ale UE.
(26)  Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care necesită o adaptare continuă și rapidă la necesitățile în schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale, cum ar fi drepturile omului, democrația și buna guvernanță, securitatea, apărarea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul, protecționismul economic, migrația neregulamentară și strămutările forțate și cauzele profunde ale acestora. Reconcilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile necesități presupune, în consecință, adaptarea execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea Uniunii de a răspunde unor necesități neprevăzute, respectându-se, în același timp, principiul întocmirii anuale a bugetului Uniunii, prezentul regulament ar trebui să mențină posibilitatea de a aplica mecanismele de flexibilitate deja permise de Regulamentul financiar pentru alte politici, și anume reportări și reangajări ale fondurilor angajate, respectând totodată scopurile și obiectivele prevăzute în prezentul regulament, pentru a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor UE atât pentru cetățenii UE, cât și pentru beneficiarii enumerați în anexa I, maximizând astfel fondurile UE disponibile pentru intervențiile din cadrul acțiunilor externe ale UE. Ar trebui să se permită forme suplimentare de flexibilitate, cum ar fi realocarea priorităților, eșalonarea proiectelor și supracontractarea.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
(29a)   Programele de cooperare transfrontalieră sunt cele mai vizibile programe ale Instrumentului de asistență pentru preaderare și sunt, de asemenea, bine cunoscute de către cetățeni. Programele de cooperare transfrontalieră ar putea, prin urmare, să îmbunătățească semnificativ vizibilitatea proiectelor finanțate de Uniune în țările candidate.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)
(31a)   Toate alocările de fonduri în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie efectuate în mod transparent, eficace, responsabil, depolitizat și nediscriminatoriu, inclusiv prin intermediul unei distribuții echitabile care să reflecte nevoile regiunilor și ale municipalităților locale. Comisia, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („VP/ÎR”) și, în special, delegațiile Uniunii ar trebui să monitorizeze îndeaproape respectarea acestor criterii și respectarea principiilor transparenței, responsabilității și nediscriminării la alocarea fondurilor.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 31 b (nou)
(31b)   Comisia, ÎR/VP și, în special, delegațiile Uniunii și beneficiarii ar trebui să sporească vizibilitatea asistenței de preaderare a Uniunii pentru a comunica valoarea adăugată a sprijinului acordat de Uniune. Beneficiarii fondurilor Uniunii ar trebui să recunoască originea finanțării din partea Uniunii și să asigure o vizibilitate adecvată a acesteia. IPA ar trebui să contribuie la finanțarea acțiunilor de comunicare pentru promovarea rezultatelor asistenței acordate de Uniune mai multor categorii de public din cadrul țărilor beneficiare.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)   În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special cu privire la condițiile și structurile specifice pentru gestiunea indirectă cu beneficiarii enumerați în anexa I și punerea în aplicare a asistenței pentru dezvoltare rurală, ar trebui să fie conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu [Regulamentul (UE) nr. 182/201125 al Parlamentului European și al Consiliului]. La stabilirea condițiilor uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se țină seama de învățămintele desprinse din gestionarea și punerea în aplicare a asistenței pentru preaderare anterioare. Aceste condiții uniforme ar trebui modificate în cazul în care evoluțiile impun acest lucru.
eliminat
_________________
25 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)   Comitetul instituit în temeiul prezentului regulament ar trebui să aibă competențe în ceea ce privește actele juridice și angajamentele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr.1085/200626 și a Regulamentului (UE) nr. 231/2014, precum și în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului27.
eliminat
_________________
26 Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 210, 31.7.2006, p. 82).
27 Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului din 27 februarie 2006 privind crearea unui instrument de sprijin financiar în scopul de a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turce și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție (JO L 65, 7.3.2006, p. 5).
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)
(34a)   Parlamentul European ar trebui să fie implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, ca și supravegherea și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. Ar trebui să se stabilească un dialog consolidat între instituții, pentru a se asigura faptul că Parlamentul European poate exercita controlul politic în timpul aplicării prezentului regulament într-un mod sistematic și adecvat, îmbunătățind astfel atât eficiența, cât și legitimitatea.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
(1a)  „Principiul împărțirii echitabile a asistenței” înseamnă completarea abordării bazate pe performanță cu un mecanism de repartizare corectiv, în cazurile în care asistența acordată beneficiarului ar fi altfel disproporționat de scăzută sau ridicată în comparație cu ceilalți beneficiari, luând în considerare nevoile populației afectate și progresele relative în materie de reforme legate de deschiderea negocierilor de aderare sau de progresele înregistrate de acestea;
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Obiectivul general al IPA III este de a sprijini țările beneficiare enumerate în anexa I în vederea adoptării și implementării reformelor politice, instituționale, juridice, administrative, sociale și economice necesare pentru ca respectivii beneficiari să respecte valorile Uniunii și să se alinieze treptat la normele, standardele, politicile și practicile Uniunii în vederea aderării la aceasta, contribuind astfel la stabilitatea, securitatea și prosperitatea lor.
1.  Obiectivul general al IPA III este de a sprijini țările beneficiare în vederea adoptării și implementării reformelor politice, instituționale, juridice, administrative, sociale și economice necesare pentru ca respectivii beneficiari să respecte valorile și acquis-ul Uniunii și să se alinieze treptat la normele, standardele, politicile și practicile Uniunii în vederea aderării la aceasta, contribuind astfel la pacea, stabilitatea, securitatea și prosperitatea lor, precum și la interesele strategice ale Uniunii.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
(a)  consolidarea statului de drept, a democrației, a respectării drepturilor omului, drepturilor fundamentale și legislației internaționale, a societății civile și a securității, precum și îmbunătățirea gestionării migrației, inclusiv a frontierelor;
(a)  consolidarea statului de drept, a democrației, a respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților și ale copiilor, a egalității de gen, drepturilor fundamentale și legislației internaționale, a societății civile, a libertății economice, a păcii și a securității, respectarea diversității culturale, nediscriminarea și toleranța;
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2– litera aa (nouă)
(aa)   abordarea strămutărilor forțate și a migrației neregulamentare, asigurând că migrația se desfășoară într-o manieră sigură, ordonată și regulamentară și garantând accesul la protecția internațională;
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b
(b)  sporirea eficacității administrației publice și sprijinirea reformelor structurale și a bunei guvernanțe la toate nivelurile;
(b)  sporirea eficacității administrației publice și sprijinirea transparenței, reformelor structurale, independenței sistemului judiciar, combaterii corupției și sprijinirea bunei guvernanțe la toate nivelurile, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, al ajutoarelor de stat, al concurenței, al investițiilor străine și al proprietății intelectuale;
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
(c)  adaptarea normelor, standardelor, politicilor și practicilor beneficiarilor enumerați în anexa I astfel încât acestea să fie aliniate celor ale Uniunii și consolidarea reconcilierii și a bunelor relații de vecinătate, precum și a contactelor interpersonale și a comunicării;
(c)  adaptarea normelor, standardelor, politicilor și practicilor beneficiarilor astfel încât acestea să fie aliniate celor ale Uniunii, inclusiv PESC, consolidarea ordinii internaționale multilaterale bazate pe norme și consolidarea reconcilierii interne și externe și a bunelor relații de vecinătate, precum și consolidarea păcii și prevenirea conflictelor, inclusiv prin întărirea încrederii și prin mediere, a educației incluzive și integrate și a contactelor interpersonale, a libertății mass-mediei și a comunicării;
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d
(d)  consolidarea dezvoltării economice și sociale, inclusiv printr-o mai mare conectivitate și prin dezvoltare regională, agricultură și dezvoltare rurală, precum și prin politici sociale și de ocupare a forței de muncă, consolidarea protecției mediului, creșterea rezistenței la schimbările climatice, accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea economiei și a societății digitale;
(d)  consolidarea dezvoltării economice, sociale și teritoriale și a coeziunii, inclusiv printr-o mai mare conectivitate și prin dezvoltare regională, agricultură și dezvoltare rurală, precum și prin politici sociale și de ocupare a forței de muncă, reducerea sărăciei și a dezechilibrelor regionale, promovarea protecției sociale și a incluziunii prin consolidarea structurilor de cooperare regională de la nivel statal, a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), a capacităților inițiativelor de la nivelul comunităților, sprijinirea investițiilor în zonele rurale și îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da)  consolidarea protecției mediului, creșterea rezistenței la schimbările climatice, accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea economiei și societății digitale, creând astfel oportunități de încadrare în muncă, în special pentru tineri;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e
(e)  sprijinirea cooperării teritoriale și transfrontaliere.
(e)  sprijinirea cooperării teritoriale și transfrontaliere, inclusiv pe mare, și consolidarea relațiilor comerciale și economice prin transpunerea deplină în practică a acordurilor existente cu Uniunea, reducând dezechilibrele regionale.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului IPA III în perioada 2021-2027 este de 14 500 000 000 EUR, în prețuri curente.
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului IPA III în perioada 2021-2027 este de 13 009 976 000 EUR la prețurile din 2018 (14 663 401 000 EUR în prețuri curente).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistența tehnică și administrativă necesară punerii în aplicare a programului, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme tehnologice de informații ale instituțiilor și orice activitate legată de pregătirea programului de asistență pentru preaderare următor, în conformitate cu articolul 20 din [Regulamentul privind IVCDCI].
2.  Un procent stabilit din suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru asistența tehnică și administrativă necesară executării programului, care include, de asemenea, activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, sprijinul pentru consolidarea instituțională și a capacității administrative, inclusiv pentru sisteme tehnologice de informații ale instituțiilor și orice activitate legată de pregătirea programului de asistență pentru preaderare următor.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  În punerea în aplicare a prezentului regulament se asigură coerența, sinergiile și complementaritățile cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, precum și coerența politicilor de dezvoltare.
1.  În aplicarea prezentului regulament se asigură coerența, sinergiile și complementaritățile cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, precum și coerența politicilor de dezvoltare.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  [Regulamentul IVCDCI] se aplică activităților puse în aplicare în temeiul prezentului regulament în cazul în cazul menționării în prezentul regulament.
2.  Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul IVCDCI] se aplică activităților executate în temeiul prezentului regulament în cazul în cazul menționării în prezentul regulament.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
4.  Asistența acordată în cadrul IPA III poate fi furnizată tipului de acțiuni prevăzute în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune30, al Fondului Social European Plus31 și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală32.
4.  Asistența acordată în cadrul IPA III poate fi furnizată tipului de acțiuni prevăzute în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune30, al Fondului Social European Plus31, al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală32, precum și al Fondului pentru justiție, drepturi și valori, atât la nivel național, cât și într-un context transfrontalier, transnațional, interregional sau macroregional.
__________________
__________________
30 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
30 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
31 COM(2018) 382 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European Plus (FSE+).
31 COM(2018) 382 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European Plus (FSE+).
32 COM(2018) 392 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
32 COM(2018) 392 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Comisia alocă un procent din resursele din cadrul IPA III pentru pregătirea beneficiarilor enumerați în anexa I în vederea participării la fondurile structurale și de investiții europene (ESI), în special la Fondul social european (FSE).
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5
5.  [FEDR]32 contribuie la programele sau măsurile instituite pentru cooperarea transfrontalieră dintre beneficiarii enumerați în anexa I și statele membre. Aceste programe și măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu articolul 16. Cuantumul contribuției de la IPA-CTF este stabilit în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul privind CTE]. Programele de cooperare transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în conformitate cu [Regulamentul privind CTE].
5.  [FEDR]32 contribuie la programele sau măsurile instituite pentru cooperarea transfrontalieră dintre beneficiari și unul sau mai multe dintre statele membre. Aceste programe și măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu articolul 16. Cuantumul contribuției de la IPA-CTF este stabilit în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul privind CTE], cu un prag maxim pentru o contribuție din IPA III stabilit la 85 %. Programele de cooperare transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în conformitate cu [Regulamentul privind CTE].
________________________
_____________________
32 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
32 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8
8.  În situații justificate în mod corespunzător și pentru a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a dezvolta cooperarea regională, Comisia poate decide să extindă eligibilitatea programelor de acțiuni și a măsurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) la alte țări, teritorii și regiuni decât cele menționate în anexa I, în cazul în care programul sau măsura care urmează a fi pusă în aplicare este de natură globală, regională sau transfrontalieră.
8.  În situații justificate în mod corespunzător și pentru a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a dezvolta cooperarea regională, Comisia poate decide să extindă eligibilitatea programelor de acțiuni și a măsurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) la alte țări, teritorii și regiuni decât cele menționate în anexa I, în cazul în care programul sau măsura care urmează a fi aplicată este de natură globală, regională sau transfrontalieră.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
1.  Cadrul politicii de extindere definit de Consiliul European și de Consiliu, acordurile care instituie o relație obligatorie din punct de vedere juridic cu beneficiarii enumerați în anexa I, precum și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei și comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Comisia asigură coerența dintre asistență și cadrul politicii de extindere.
1.  Cadrul politicii de extindere definit de Consiliul European și de Consiliu, acordurile care instituie o relație obligatorie din punct de vedere juridic cu beneficiarii, precum și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei și comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul cuprinzător de politică pentru aplicarea prezentului regulament. Comisia asigură coerența dintre asistență și cadrul general al politicii de extindere.
ÎR/VP și Comisia asigură coordonarea dintre acțiunea externă a Uniunii și politica de extindere în cadrul obiectivelor de politică prevăzute la articolul 3.
Comisia coordonează programarea realizată în conformitate cu prezentul regulament cu implicarea corespunzătoare a SEAE.
Cadrul politicii de extindere constituie baza acordării asistenței.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Programele și acțiunile desfășurate în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului și egalitatea de gen și, dacă este cazul, abordează legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă33, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera co-beneficii și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent.
2.  Programele și acțiunile desfășurate în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului, drepturile omului, prevenirea și soluționarea conflictelor, migrația și strămutarea forțată, securitatea, coeziunea socială și regională, reducerea sărăciei și egalitatea de gen și, dacă este cazul, abordează legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă34, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera co-beneficii și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. Acestea urmăresc să contribuie cu cel puțin 16 % din pachetul financiar global la atingerea obiectivelor legate de climă.
__________________
____________________
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Comisia și statele membre cooperează în vederea asigurării coerenței și fac eforturi pentru a evita suprapunerile dintre asistența acordată în cadrul IPA III și alte tipuri de asistență acordată de Uniune, de statele membre și de Banca Europeană de Investiții, în conformitate cu principiile stabilite pentru consolidarea coordonării operaționale din domeniul asistenței externe și pentru armonizarea politicilor și a procedurilor, în special a principiilor internaționale privind eficacitatea dezvoltării35. Coordonarea presupune consultări periodice și schimburi frecvente de informații în timpul diferitelor etape ale ciclului de asistență, precum și reuniuni deschise tuturor părților, având drept scop coordonarea asistenței, și reprezintă o etapă esențială în procesele de programare ale Uniunii și ale statelor membre.
3.  Comisia și statele membre cooperează în vederea asigurării coerenței și evită suprapunerile dintre asistența acordată în cadrul IPA III și alte tipuri de asistență acordată de Uniune, de statele membre și de Banca Europeană de Investiții, în conformitate cu principiile stabilite pentru consolidarea coordonării operaționale din domeniul asistenței externe și pentru armonizarea politicilor și a procedurilor, în special a principiilor internaționale privind eficacitatea dezvoltării35. Coordonarea presupune consultări periodice și schimburi frecvente de informații în timpul diferitelor etape ale ciclului de asistență, precum și reuniuni deschise tuturor părților, având drept scop coordonarea asistenței, și reprezintă o etapă esențială în procesele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. Asistența urmărește să asigure alinierea cu strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, executarea eficientă și eficace a fondurilor, dispoziții pentru principiul parteneriatului și o abordare integrată a dezvoltării teritoriale.
_________________
_________________
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Comisia acționează în parteneriat cu beneficiarii. Acest parteneriat include, după caz, autorități naționale și locale competente, precum și organizații ale societății civile, permițându-le să joace un rol semnificativ în etapele de elaborare, punere în aplicare și monitorizare.
Comisia încurajează coordonarea între părțile interesate relevante. Asistența acordată prin intermediul IPA III consolidează capacitățile organizațiilor societății civile, inclusiv, după caz, în situația în care acestea sunt beneficiari direcți ai asistenței;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Capitolul 3 – titlu
PUNEREA ÎN APLICARE
CADRUL DE PROGRAMARE ȘI EXECUTAREA
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
1.  Asistența acordată în cadrul IPA III se bazează pe un cadru de programare al IPA pentru îndeplinirea obiectivelor specifice menționate la articolul 3. Cadrul de programare al IPA este stabilit de Comisie pe durata cadrului financiar multianual al Uniunii.
1.  Prezentul regulament este completat de un cadru de programare al IPA care conține prevederi suplimentare cu privire la modul în care se urmărește îndeplinirea obiectivelor specifice menționate la articolul 3. Cadrul de programare al IPA este stabilit de Comisie pe durata cadrului financiar multianual al Uniunii prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol.
Comisia prezintă Parlamentului European documentele de programare relevante în timp util, înainte de începerea perioadei de programare. Aceste documente menționează alocările indicative prevăzute pentru fiecare fereastră tematică și, în cazul în care sunt disponibile, pentru fiecare țară/regiune, prevăzând rezultatele preconizate și alegerea modalităților de asistență.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele alocate anual în limitele cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1
Cadrul de programare al IPA ține seama în mod corespunzător de strategiile naționale și politicile sectoriale relevante.
Cadrul de programare al IPA ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile și pozițiile Parlamentului European și de strategiile naționale și politicile sectoriale relevante.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
3.  Fără a se aduce atingere alineatului (4), cadrul de programare al IPA este adoptat de Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare a comitetului menționat la articolul 16.
3.  Fără a se aduce atingere alineatului (4) al prezentului articol, Comisia adoptă cadrul de programare al IPA, inclusiv dispozițiile privind aplicarea „principiului împărțirii echitabile”, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 14. Cadrul de programare al IPA expiră până la data de 30 iunie 2025 cel târziu. Comisia adoptă un nou cadru de programare al IPA până la 30 iunie 2025, pe baza evaluării la jumătatea perioadei, care ține seama de celelalte instrumente de finanțare externă, și luând în considerare rezoluțiile relevante ale Parlamentului European. Comisia poate revizui de asemenea, dacă este necesar, punerea în aplicare eficace a cadrului de programare al IPA, în special în cazul unor modificări substanțiale ale cadrului de politică menționat la articolul 6 și ținând seama de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
5.  Cadrul de programare al IPA include indicatori pentru evaluarea progreselor în raport cu atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestuia.
5.  Cadrul de programare al IPA se bazează pe indicatorii de performanță clari și verificabili prevăzuți în anexa IV pentru evaluarea progreselor în raport cu atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestuia, precum, printre altele, progresele și rezultatele din următoarele domenii:
(a)  democrația, statul de drept și un sistem juridic independent și eficient;
(b)  drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților și grupurilor vulnerabile;
(c)  egalitatea de gen și drepturile femeilor;
(d)  combaterea corupției și a criminalității organizate;
(e)  reconcilierea, consolidarea păcii, relațiile de bună vecinătate;
(f)  libertatea mijloacelor de informare în masă;
(g)  combaterea schimbărilor climatice, în conformitate cu obligațiile stabilite în Acordul de la Paris.
Progresele măsurate în raport cu acești indicatori sunt incluse de Comisie în rapoartele sale anuale.
Abordarea bazată pe performanță aplicată în temeiul prezentului regulament face obiectul unor schimburi de opinii periodice în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
Articolul 7a
Reexaminarea și evaluarea la jumătatea perioadei
1.  Comisia adoptă un nou cadru de programare al IPA pe baza evaluării la jumătatea perioadei. Cel târziu până la 30 iunie 2024, Comisia prezintă un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind aplicarea prezentului regulament. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023 și examinează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, prin intermediul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și al oricăror constatări și concluzii privind impactul prezentului regulament.
Parlamentul European poate furniza informații pentru această evaluare. Comisia și SEAE organizează o consultare cu principalele părți interesate și cu beneficiarii, inclusiv cu organizațiile societății civile. Comisia și SEAE se asigură în mod special că sunt reprezentate persoanele cele mai marginalizate.
Comisia evaluează, de asemenea, impactul și eficacitatea acțiunilor sale pentru fiecare domeniu de intervenție și eficacitatea programării, prin evaluări externe. Comisia și SEAE iau în considerare propunerile și punctele de vedere ale Parlamentului European și ale Consiliului privind evaluările externe independente. Evaluarea la jumătatea perioadei evaluează modul în care Uniunea și-a atins obiectivele stabilite de prezentul regulament.
2.  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei se referă, de asemenea, la eficiența, la valoarea adăugată, la funcționarea arhitecturii simplificate și raționalizate de finanțare externă, la coerența internă și externă și la relevanța continuă a obiectivelor prezentului regulament, la complementaritatea și sinergiile dintre acțiunile finanțate, la contribuția măsurilor la o acțiune externă coerentă a Uniunii și la măsura în care publicul din țările beneficiare sunt informați cu privire la sprijinul financiar din partea Uniunii, dacă este cazul.
3.  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți aplicarea finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.
4.  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, inclusiv la veniturile alocate externe și la contribuțiile la fondurile fiduciare, realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți. 
5.  Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor.
6.  În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică toate părțile interesate relevante, inclusiv organizații ale societății civile, și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre, în strânsă colaborare cu beneficiarii.
7.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul de evaluare la jumătatea perioadei menționat în prezentul articol însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care prevăd modificările necesare ale prezentului regulament.
8.  La finalul perioadei de aplicare a prezentului regulament, dar cel târziu la trei ani după sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului în aceleași condiții ca evaluarea la jumătatea perioadei menționată în prezentul articol.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)
Articolul 7b
Suspendarea asistenței
1.  În cazul în care un beneficiar nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, ale bunei guvernări, ale respectării drepturile omului și libertăților fundamentale sau standardele de securitate nucleară, ori încalcă angajamentele asumate în acordurile aplicabile încheiate cu Uniunea sau înregistrează un regres constant în ceea ce privește unul sau mai multe dintre criteriile de la Copenhaga, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 14, să adopte acte delegate de modificare a anexei I la prezentul regulament pentru a suspenda total sau parțial asistența Uniunii. În cazul unei suspendări parțiale, se indică programele pentru care se aplică suspendarea. 
2.  În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, aceasta este împuternicită să adopte un act delegat, în conformitate cu articolul 14, de modificare a anexei I pentru a reintroduce asistența din partea Uniunii. 
3.  În cazul suspendării parțiale, asistența Uniunii este utilizată în special pentru a sprijini organizațiile societății civile și actorii nestatali în acțiuni care vizează promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și sprijinirea democratizării și dialogului în țările partenere. 
4.  În cursul procesului său decizional, Comisia ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile aplicabile ale Parlamentului European. 
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 7 c (nou)
Articolul 7c
Guvernanță
Un grup de coordonare orizontală compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și ale SEAE și prezidat de VP/ÎR sau de un reprezentant al oficiului respectiv este responsabil de gestionarea, coordonarea și administrarea prezentului instrument pe parcursul ciclului de gestionare, pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și asumarea răspunderii pentru toate finanțările externe ale Uniunii. VP/ÎR asigură coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, VP/ÎR și SEAE colaborează cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. VP/ÎR, SEAE și Comisia elaborează toate propunerile de decizii în conformitate cu procedurile Comisiei și le prezintă spre adoptare. 
Parlamentul European este implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor de finanțare externă, pentru a garanta controlul politic, controlul democratic și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu
Măsuri și metode de punere în aplicare
Măsuri și metode de executare
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.  Asistența acordată în cadrul IPA III este pusă în aplicare prin gestiune directă sau prin gestiune indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin planuri de acțiune și măsuri anuale sau multianuale, astfel cum se precizează la Titlul II capitolul III din [Regulamentul privind IVCDCI]. Titlul II capitolul III din [Regulamentul privind IVCDCI] se aplică prezentului regulament, cu excepția articolului 24 alineatul (1) [persoane și entități eligibile].
1.  Asistența acordată în cadrul IPA III este executată prin gestiune directă sau prin gestiune indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin planuri de acțiune și măsuri anuale sau multianuale, astfel cum se precizează la capitolul III a.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Gestiunea indirectă poate fi revocată dacă beneficiarul nu sunt capabil sau nu este dispus să administreze fondurile care îi sunt acordate în conformitate cu normele, principiile și obiectivele prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care beneficiarul nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale sau încalcă angajamentele asumate în acordurile relevante încheiate cu Uniunea, Comisia poate reveni, în anumite domenii de politică sau programe specifice, de la regimul de gestiune indirectă aplicat beneficiarului respectiv la gestiunea indirectă de către una sau mai multe entități abilitate, altele decât beneficiarul, sau la gestiunea directă.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Comisia poartă un dialog cu Parlamentul European și ia în considerare opiniile Parlamentului European cu privire la domenii în care acesta din urmă derulează propriile sale programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților și observarea alegerilor.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la aspectele legate de planificarea și punerea în aplicare a măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv orice modificări sau alocări substanțiale avute în vedere.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Plata sprijinului bugetar general sau sectorial depinde de realizarea unor progrese satisfăcătoare în vederea atingerii obiectivelor convenite cu beneficiarul.
Comisia aplică criteriile de condiționalitate privind sprijinul bugetar prevăzute la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind IVCDCI]. Comisia ia măsuri pentru a reduce sau a suspenda finanțarea din partea Uniunii prin sprijin bugetar în cazuri de nereguli sistemice în sistemele de gestiune și control sau de progrese nesatisfăcătoare realizate în vederea atingerii obiectivelor convenite cu beneficiarul.
Reintroducerea asistenței de către Comisie după suspendarea menționată în prezentul articol este însoțită de o asistență specifică acordată autorităților naționale de audit.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Capitolul III a (nou) – titlu
Capitolul IIIa
Executarea
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)
Articolul 8a
Planuri de acțiune și măsuri
1.  Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.
2.  Planurile de acțiune se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (3) și (4).
Atunci când este necesar, o acțiune poate fi adoptată sub formă de măsură individuală înainte sau după adoptarea planurilor de acțiune. Măsurile individuale se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatul (3) și a altor cazuri justificate în mod corespunzător.
În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul ...[Regulamentul privind IVCDCI] , prin care sunt prevăzute măsuri speciale care nu sunt bazate pe documentele de programare.
3.  Planurile de acțiune și măsurile individuale anuale sau multianuale pot fi utilizate pentru a executa acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul ... [Regulamentul privind IVCDCI].
4.  Comisia poate adopta măsuri excepționale de asistență pentru acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul ... [Regulamentul privind IVCDCI].
5.  Măsurile adoptate conform articolului 19 alineatele (3) și (4) pot avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea executării, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.
În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii conform prezentului alineat este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 8 b (nou)
Articolul 8b
Măsuri de sprijin
1.  Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile pentru sprijinirea executării instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această executare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor de informare și de comunicare și a sistemelor corporative de tehnologie a informațiilor.
2.  În cazul în care cheltuielile de sprijin nu sunt incluse în planurile de acțiune sau în măsurile menționate la articolul 8c, Comisia adoptă, dacă este cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din partea Uniunii în cadrul măsurilor de sprijin poate acoperi:
(a)  studii, reuniuni, activități de informare, de sensibilizare, de formare și de pregătire, activități de schimb de experiență și de bune practici, activități de publicare, precum și orice alte cheltuieli de asistență administrativă sau tehnică necesare pentru programarea și gestionarea acțiunilor, inclusiv experții externi remunerați;
(b)  activități de cercetare și inovare, precum și studii pe teme relevante și difuzarea acestora;
(c)  cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii și vizibilitatea acestor priorități.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 8 c (nou)
Articolul 8c
Adoptarea planurilor de acțiune și a măsurilor 
1.  Comisia adoptă planuri de acțiune și măsuri prin intermediul unei decizii a Comisiei, în conformitate cu Regulamentul financiar.
2.  Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului și a Parlamentului European atât la planificarea, cât și la aplicarea ulterioară a acestor planuri de acțiune și măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii. 
Comisia informează fără întârziere Parlamentul European cu privire la planificarea planurilor de acțiune și a măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează, de asemenea, Parlamentul European atunci când modifică sau prelungește în mod substanțial respectiva asistență. Cât mai curând posibil după adoptarea sau modificarea substanțială a unei măsuri și, în orice caz, în termen de o lună de la adoptarea acesteia, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și oferă o prezentare generală privind natura și motivația măsurii adoptate, durata sa, bugetul alocat și contextul, inclusiv complementaritatea respectivei măsuri în raport cu altă asistență în curs de desfășurare și planificată a Uniunii. Pentru măsuri excepționale de asistență, Comisia indică, de asemenea, dacă, în ce măsură și modul în care va asigura continuitatea politicii puse în aplicare prin asistența excepțională cu ajutorul asistenței pe termen mediu și lung în temeiul prezentului regulament. 
3.  Înainte de a adopta planuri de acțiune și măsuri care nu se bazează pe documentele de programare conform articolului 8a alineatul (2), cu excepția situațiilor menționate la articolul 8a alineatele (3) și (4), Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 14 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea obiectivelor specifice care trebuie urmărite, a rezultatelor preconizate, a instrumentelor care trebuie utilizate, a activităților principale și a alocărilor financiare indicative ale acestor planuri de acțiune și măsuri. 
4.  La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză a drepturilor omului, sociale și de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, inclusiv cu Directiva 2011/92/UE1a a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 85/337/CEE1b a Consiliului, care cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură. 
De asemenea, se efectuează evaluări ex ante ale impactului social, asupra drepturilor omului, asupra genului și asupra muncii, precum și o analiză a conflictelor și o evaluare a riscurilor. 
Pentru executarea programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări sociale, privind drepturile omului și evaluări strategice de mediu. Comisia asigură implicarea părților interesate în aceste evaluări și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări. 
 __________________ 
1a Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1). 
1b Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40). 40). 
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 8 d (nou)
Articolul 8d
Metode de cooperare
1.  Finanțarea în temeiul prezentului instrument este pusă în aplicare de către Comisie, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar, fie în mod direct de către Comisie, delegațiile Uniunii și agențiile executive, fie indirect, prin intermediul oricăreia dintre entitățile enumerate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.
2.  Finanțarea în temeiul prezentului instrument poate fi, de asemenea, furnizată prin contribuții la fonduri internaționale, regionale sau naționale, precum cele instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de țări și regiuni partenere ori de organizații internaționale sau de alți donatori.
3.  Entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar și la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul ... [Regulamentul IVCDCI] își îndeplinesc anual obligațiile de raportare în temeiul articolului 155 din Regulamentul financiar. Cerințele de raportare pentru oricare dintre aceste entități sunt stabilite în acordul-cadru de parteneriat, acordul de contribuție, acordul privind garanțiile bugetare sau acordul de finanțare.
4.  Acțiunile finanțate în temeiul instrumentului pot fi puse în aplicare prin cofinanțări paralele sau cofinanțări comune.
5.  În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune se împarte în mai multe componente clar identificabile care sunt finanțate, fiecare în parte, de diferiți parteneri ce asigură cofinanțarea, astfel încât destinația finală a finanțării să poată fi întotdeauna identificată.
6.  În cazul unei cofinanțări comune, costul total al acțiunii se repartizează între partenerii care asigură cofinanțarea, iar resursele sunt puse în comun, astfel încât nu mai este posibil să se identifice sursa finanțării unei activități date întreprinse în cadrul acțiunii.
7.  Cooperarea dintre Uniune și partenerii săi poate lua, printre altele, următoarele forme:
(a)  acorduri trilaterale prin care Uniunea coordonează, împreună cu țările terțe, finanțarea asistenței pe care o acordă unei țări sau unei regiuni partenere;
(b)  măsuri de cooperare administrativă, precum programele de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate sarcini de serviciu public ale unui stat membru și cele ale unei țări sau regiuni partenere, precum și măsuri de cooperare la care participă experți din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora;
(c)  contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat, inclusiv pentru sprijinirea participării pe scară largă, prin crearea unui organism terț independent din partea organizațiilor societății civile (OSC), care să evalueze și să monitorizeze înființările de parteneriate public-privat;
(d)  programe de sprijin pentru politicile sectoriale, prin care Uniunea oferă asistență pentru programul sectorial al unei țări partenere;
(e)  contribuții la costurile participării țărilor la programele și acțiunile Uniunii puse în aplicare de către agenții și organisme ale Uniunii, precum și de către organisme sau persoane cărora li se încredințează punerea în aplicare a unor acțiuni specifice în cadrul politicii externe și de securitate comune, în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană;
(f)  subvenții la rata dobânzii.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 8 e (nou)
Articolul 8e
Forme de finanțare din partea Uniunii și metode de aplicare
1.  Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată prin intermediul tipurilor de finanțare prevăzute în Regulamentul financiar, în special prin:
(a)  granturi;
(b)  contracte de achiziții publice pentru servicii, bunuri sau lucrări;
(c)  sprijin bugetar;
(d)  contribuții la fondurile fiduciare constituite de Comisie, în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar;
(e)  instrumente financiare;
(f)  garanții bugetare;
(g)  finanțare mixtă;
(h)  o reducere a datoriei în cadrul programelor de reducere a datoriilor convenite la nivel internațional;
(i)  asistență financiară;
(j)  experți externi remunerați.
2.  Atunci când colaborează cu părți interesate din țări partenere, Comisia ține seama de particularitățile acestora, inclusiv de nevoile lor și de contextul relevant, în momentul definirii modalităților de finanțare, a tipului de contribuție, a modalităților de atribuire și a dispozițiilor administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă cât mai extinsă posibil de părți interesate și pentru a le răspunde în mod optim. Această evaluare ia în considerare condițiile pentru participarea și implicarea semnificativă a tuturor părților interesate, în special a societății civile locale. Se încurajează modalitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul financiar, cum ar fi acordurile de parteneriat, autorizarea sprijinului financiar pentru terți, atribuirea directă sau cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare, precum și finanțările care nu sunt legate de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Aceste modalități diferite trebuie să asigure transparența, trasabilitatea și inovarea. Va fi încurajată cooperarea dintre ONG-urile locale și internaționale, astfel încât capacitățile societății civile locale să fie consolidate în vederea participării depline la programele de dezvoltare.
3.  În plus față de cazurile menționate la articolul 195 din Regulamentul financiar, procedura de atribuire directă poate fi utilizată pentru:
(a)  granturile cu valoare mică acordate apărătorilor drepturilor omului și mecanismelor de protecție a apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, pentru finanțarea unor acțiuni urgente de protecție, dacă este cazul fără necesitatea cofinanțării, precum și cele care sunt acordate mediatorilor și altor actori ai societății civile implicați în situații de criză și în dialoguri pe marginea conflictelor armate, în soluționarea conflictelor, în reconciliere și în consolidarea păcii;
(b)  granturile, dacă este cazul fără a fi necesară cofinanțarea, care vizează finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai dificile, în care publicarea unei cereri de propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile în care există o lipsă acută de libertăți fundamentale, amenințări la adresa instituțiilor democratice, accentuări ale crizelor, conflicte armate, în care siguranța persoanelor este supusă celor mai puternice amenințări sau în care organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului, mediatorii și alți actori ai societății civile implicați în dialoguri pe marginea crizelor și a conflictelor armate, în acțiuni de reconciliere și de consolidare a păcii își desfășoară activitatea în cele mai grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de maximum 18 luni, care poate fi prelungită cu încă 12 luni în cazul în care aplicarea acestor granturi se confruntă cu obstacole obiective și neprevăzute;
(c)  granturile acordate Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, precum și Global Campus, Centrului European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare, care propune un master european în domeniul drepturilor omului și democratizării, și rețelei de universități asociate acestui centru care propun diplome postuniversitare în domeniul drepturilor omului, inclusiv burse pentru studenți, cercetători, profesori și pentru apărători ai drepturilor omului din țări terțe.
(d)  proiectele mici, astfel cum sunt descrise la articolul 23a din Regulamentul ... [Regulamentul privind IVCDCI].
Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) litera (c), inclusiv cel realizat prin contractele de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, se bazează pe asumarea responsabilității la nivel național, pe răspunderea reciprocă și pe angajamentele comune față de valorile universale, democrație, drepturile omului, egalitatea de gen, incluziunea socială, dezvoltarea umană și statul de drept și vizează consolidarea parteneriatelor dintre Uniune și țările partenere. Acesta include consolidarea dialogului politic, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea guvernanței, venind în completarea eforturilor partenerilor de a colecta mai mult și a cheltui mai eficient, cu scopul de a sprijini o dezvoltare socioeconomică durabilă și favorabilă incluziunii, care să aducă beneficii tuturor, precum și crearea de locuri de muncă decente, acordând o atenție deosebită tinerilor, reducerea inegalităților și eradicarea sărăciei, acordând atenția cuvenită economiilor locale, drepturilor de mediu și sociale.
Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor. Unul dintre principalii factori determinanți referitori la o astfel de decizie îl constituie evaluarea angajamentului, a istoricului și a progreselor țărilor partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept.
4.  Sprijinul bugetar este diferențiat, astfel încât să răspundă mai bine contextului politic, economic și social al țării partenere, ținând seama de situațiile de fragilitate.
Atunci când acordă sprijin bugetar în conformitate cu articolul 236 din Regulamentul financiar, Comisia definește în mod clar și monitorizează criteriile pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, inclusiv progresele în ceea ce privește reformele și transparența, și sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților naționale de audit, participarea organizațiilor societății civile la monitorizare, precum și sporirea transparenței și a accesului publicului la informații și dezvoltarea unor sisteme puternice de achiziții publice în sprijinul dezvoltării economice locale și al întreprinderilor locale.
5.  Plata sprijinului bugetar se bazează pe indicatori care demonstrează că s-au realizat progrese satisfăcătoare în vederea atingerii obiectivelor convenite cu țara parteneră.
6.  Instrumentele financiare prevăzute în prezentul regulament pot lua diferite forme, cum ar fi împrumuturi, garanții, investiții sau participații de capital sau cvasicapital și instrumente de partajare a riscurilor, ori de câte ori este posibil și în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 209 alineatul (1) din Regulamentul financiar, coordonate de BEI, de o instituție financiară europeană multilaterală, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sau de o instituție financiară europeană bilaterală, cum ar fi băncile de dezvoltare bilaterale, eventual combinate cu alte forme de sprijin financiar, atât din partea statelor membre, cât și a părților terțe.
Contribuțiile la instrumentele financiare ale Uniunii în temeiul prezentului regulament pot fi efectuate de statele membre, precum și de oricare dintre entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.
7.  Instrumentele financiare respective pot fi grupate în facilități în scopul aplicării și al raportării.
8.  Comisia și SEAE nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile definite în cadrul politicii relevante a Uniunii ca fiind jurisdicții necooperante, care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații.
9.  Finanțarea Uniunii nu generează, nici nu declanșează colectarea de impozite, taxe sau alte impuneri specifice.
10.  Impozitele, taxele și alte impuneri aplicate de țările partenere pot fi eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 8 f (nou)
Articolul 8f
Reportări, tranșe anuale, credite de angajament, rambursări și venituri generate de instrumentele financiare
1.  Pe lângă dispozițiile articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul financiar, creditele de angajament și de plată neutilizate în cadrul prezentului regulament se reportează automat și pot fi angajate până la data de 31 decembrie a exercițiului financiar următor. Sumele reportate sunt primele utilizate în exercițiul financiar următor.
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații privind creditele care au fost reportate automat, inclusiv sumele în cauză, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar.
2.  Pe lângă normele prevăzute la articolul 15 din Regulamentul financiar referitoare la repunerea la dispoziție a creditelor, creditele de angajament corespunzătoare cuantumului dezangajărilor efectuate ca urmare a neaplicării totale sau parțiale a unei acțiuni în temeiul prezentului regulament sunt repuse la dispoziție în beneficiul liniei bugetare de origine.
Trimiterile la articolul 15 din Regulamentul financiar care figurează la articolul 12 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual sunt înțelese ca incluzând o trimitere la prezentul alineat în scopul prezentului regulament.
3.  Angajamentele bugetare pentru acțiuni care se desfășoară pe parcursul a mai mult de un exercițiu financiar se pot repartiza pe mai multe exerciții, în tranșe anuale, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul financiar.
Articolul 114 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul financiar nu se aplică în cazul acestor acțiuni multianuale. Comisia dezangajează în mod automat orice parte a unui angajament bugetar pentru o acțiune care, până la data de 31 decembrie a celui de al cincilea an care urmează anului angajamentului bugetar, nu a fost utilizată în scopul prefinanțării sau al efectuării de plăți intermediare sau pentru care nu s-a prezentat nicio declarație de cheltuieli certificată sau nicio cerere de plată.
Alineatul (2) al prezentului articol se aplică, de asemenea, tranșelor anuale.
4.  Prin derogare de la articolul 209 alineatul (3) din Regulamentul financiar, rambursările și veniturile generate de un instrument financiar sunt alocate liniei bugetare de origine ca venituri alocate interne după deducerea costurilor și comisioanelor de gestionare. La interval de cinci ani, Comisia examinează contribuția adusă la realizarea obiectivelor Uniunii de instrumentele financiare existente și eficiența acestora.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
4.  În cazul în care un program de cooperare transfrontalieră este întrerupt, în conformitate cu articolul 12 din [Regulamentul privind CTE], sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament programului întrerupt, care rămâne disponibil, poate fi utilizat pentru a finanța orice altă acțiune eligibilă în temeiul prezentului regulament.
4.  În cazul în care un program de cooperare transfrontalieră este întrerupt, în conformitate cu articolul 12 din [Regulamentul privind CTE], sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament programului întrerupt, care rămâne disponibil, poate fi utilizat pentru a finanța orice altă acțiune eligibilă în temeiul prezentului regulament. Într-un astfel de caz, dacă nu există acțiuni eligibile care să fie finanțate în anul în curs, creditele pot fi reportate pentru exercițiul următor. 
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Capitolul VI – titlu
MONITORIZARE ȘI EVALUARE
MONITORIZARE, RAPORTARE, EVALUARE ȘI COMUNICARE
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Indicatorii pentru monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor înregistrate de IPA III în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 sunt prevăzuți în anexa IV la prezentul regulament.
2.  Indicatorii pentru monitorizarea executării și a progreselor înregistrate de IPA III în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 sunt prevăzuți în anexa IV la prezentul regulament.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
4.  În plus față de indicatorii menționați în anexa IV, în cadrul privind rezultatele al asistenței oferite prin IPA III se ține seama de rapoartele privind extinderea.
4.  În plus față de indicatorii menționați în anexa IV, în cadrul privind rezultatele al asistenței oferite prin IPA III se ține seama de rapoartele privind extinderea și de evaluările realizate de Comisie cu privire la programele de reformă economică.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Comisia trimite și prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoartele de evaluare intermediare și finale menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind NDICI]. Comisia publică aceste rapoarte.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5
5.  În plus față de articolul 129 din Regulamentul financiar, referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii în cadrul gestiunii indirecte, beneficiarii enumerați în anexa I raportează Comisiei, fără întârziere, neregulile, inclusiv fraudele care au făcut obiectul unei constatări administrative sau judiciare primare, și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și juridice. Raportarea se efectuează prin mijloace electronice, utilizându-se Sistemul de gestionare a neregulilor instituit de Comisie.
5.  În plus față de articolul 129 din Regulamentul financiar, referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii în cadrul gestiunii indirecte, beneficiarii raportează Comisiei, fără întârziere, neregulile, inclusiv fraudele care au făcut obiectul unei constatări administrative sau judiciare primare, și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și juridice. Raportarea se efectuează prin mijloace electronice, utilizându-se Sistemul de gestionare a neregulilor instituit de Comisie. Comisia sprijină dezvoltarea în cadrul țărilor beneficiare a controlului parlamentar, a capacităților de audit, precum și îmbunătățirea transparenței și a accesului public la informații. Comisia, VP/ÎR și în special delegațiile Uniunii din cadrul țărilor beneficiare se asigură că toate alocările de fonduri din cadrul gestiunii indirecte se efectuează în mod transparent, depolitizat și neparțial, inclusiv o distribuție echitabilă, care să reflecte nevoile regiunilor și ale municipalităților locale .
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
2.  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13.
2.  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (3), la articolul 7a, la articolul 7b alineatele (1) și (2), la articolul 8c alineatul (3) și la articolele 13 și 15.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)
Articolul 14a
Răspunderea democratică
1.   În vederea consolidării dialogului dintre instituțiile și serviciile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Comisie și SEAE, a stimulării coerenței globale a tuturor instrumentelor de finanțare externă și pentru a asigura o mai mare transparență și asumare a răspunderii, precum și promptitudinea în adoptarea actelor și a măsurilor de către Comisie, Parlamentul European poate invita Comisia și SEAE să se prezinte la Parlamentul European pentru a discuta orientările strategice pentru programare conform prezentului regulament. Acest dialog poate avea loc înainte de adoptarea actelor delegate și a proiectului de buget anual de către Comisie sau, la cererea Parlamentului European, a Comisiei sau a SEAE, pe bază ad hoc, în funcție de evoluțiile politice majore.
2.   În cazul în care urmează să aibă loc un dialog la care se face referire la alineatul (1), Comisia și SEAE prezintă Parlamentului European toate documentele relevante referitoare la acest dialog. În vederea unui dialog legat de bugetul anual, se transmit informații consolidate cu privire la toate planurile de acțiune și măsurile adoptate sau planificate în conformitate cu articolul 8, informații privind cooperarea pentru fiecare țară, regiune sau domeniu tematic și utilizarea acțiunilor de răspuns rapid, precum și garanția pentru acțiunea externă.
3.   Comisia și SEAE iau în considerare în cea mai mare măsură posibilă poziția exprimată de Parlamentul European. În eventualitatea în care Comisia sau SEAE nu ține seama de pozițiile Parlamentului European, acestea prezintă o justificare corespunzătoare.
4.  Comisia și SEAE, în special prin intermediul grupului de coordonare prevăzut la articolul 7c, au responsabilitatea de a informa Parlamentul European cu privire la stadiul aplicării prezentului regulament, în special cu privire la măsurile, acțiunile și rezultatele în curs de desfășurare.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu
Adoptarea de norme de aplicare suplimentare
Adoptarea de norme suplimentare
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
1.  Normele specifice de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește structurile care urmează a fi instituite în vederea pregătirii pentru aderare și în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare rurală, se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16.
1.  Normele specifice în ceea ce privește structurile care urmează a fi instituite în vederea pregătirii pentru aderare și în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare rurală, se adoptă prin intermediul unor acte delegate.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
2.  Comisia adoptă planuri de acțiune și măsuri prin intermediul deciziilor, în conformitate cu Regulamentul financiar.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 16
Articolul 16
eliminat
Comitetul
1.  Comisia este asistată de un comitet („Comitetul pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare”). Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul [Regulamentului (UE) nr. 182/2011].
2.  În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, procedura se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de trimitere a avizului, acest lucru este hotărât de președintele comitetului sau solicitat de o majoritate simplă a membrilor comitetului.
3.  Un observator al BEI participă la lucrările comitetului pentru chestiunile care privesc BEI.
4.  Comitetul IPA III asistă Comisia și are, de asemenea, competențe în ceea ce privește actele juridice și angajamentele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 și a Regulamentului 231/2014 și în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 389/2006.
5.  Comitetul IPA III nu are competențe în ceea ce privește contribuția la programul Erasmus+, prevăzută la articolul 5 alineatul (3).
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu
Informare, comunicare și publicitate
Informare, comunicare, vizibilitate și publicitate
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
1.  Se aplică dispozițiile articolelor 36 și 37 din [Regulamentul privind IVCDCI].
1.  Atunci când furnizează asistență financiară în temeiul prezentului regulament, Comisia, VP/ÎR și în special delegațiile Uniunii din cadrul țărilor beneficiare iau toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea sprijinului financiar al Uniunii, inclusiv monitorizarea respectării acestor cerințe de către destinatari. Acțiunile finanțate prin IPA fac obiectul cerințelor prevăzute în Manualul privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile externe ale UE. Comisia adoptă orientări pentru proiectele finanțate de Uniune privind vizibilitatea și acțiunile de comunicare pentru fiecare beneficiar.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Comisia adoptă măsuri de consolidare a comunicării strategice și a diplomației publice pentru comunicarea valorilor Uniunii și pentru evidențierea valorii adăugate a sprijinului acordat de Uniune.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea finanțării din partea Uniunii și asigură o vizibilitate adecvată a acesteia prin:
(a)  includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul primit din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea fondurilor, inclusiv pe un site internet oficial, dacă există un astfel de site; și
(b)  promovarea acțiunilor și a rezultatelor acestora prin furnizarea de informații coerente, eficiente și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.
Comisia demarează acțiuni de informare și comunicare referitoare la prezentul regulament, precum și acțiunile stabilite de aceasta și rezultatele obținute. Resursele financiare alocate prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități sunt legate în mod direct de obiectivele menționate la articolul 3 și în anexele II și III.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 2
Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2021.
Se aplică de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 8
fosta Republică iugoslavă a Macedoniei
Republica Macedonia de Nord
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera a
(a)  Instituirea și promovarea de la o etapă timpurie a funcționării corecte a instituțiilor necesare pentru garantarea statului de drept. Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: instituirea unor sisteme judiciare independente, responsabile și eficiente, care să includă o recrutare transparentă și bazată pe merit și promovarea cooperării judiciare, a unor sisteme de evaluare și promovare și a unor proceduri disciplinare eficace pentru cazurile de încălcări; asigurarea instituirii de sisteme robuste pentru protecția granițelor, gestionarea fluxurilor migratoare și acordarea de azil celor care au nevoie de acesta; dezvoltarea de instrumente eficace de prevenire și de combatere a criminalității organizate, a traficului de ființe umane, a introducerii ilegale de migranți, a spălării de bani/a finanțării terorismului și a corupției; promovarea și protejarea drepturilor omului, a drepturilor persoanelor aparținând unor minorități - inclusiv ale persoanelor de etnie romă, precum și ale persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale - și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății presei și a protecției datelor.
(a)  Instituirea și promovarea de la o etapă timpurie a funcționării corecte a instituțiilor necesare pentru garantarea statului de drept. Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: separarea puterilor, instituirea unor sisteme judiciare independente, responsabile și eficiente, care să includă o recrutare transparentă și bazată pe merit și promovarea cooperării judiciare, a unor sisteme de evaluare și promovare și a unor proceduri disciplinare eficace pentru cazurile de încălcări; asigurarea instituirii de sisteme adecvate pentru protecția granițelor, gestionarea fluxurilor migratoare și acordarea de azil celor care au nevoie de acesta; dezvoltarea de instrumente eficace de prevenire și de combatere a criminalității organizate, a traficului de ființe umane, a introducerii ilegale de migranți, a traficului de droguri, a spălării de bani/a finanțării terorismului și a corupției; promovarea și protejarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor copilului, a egalității de gen, a drepturilor persoanelor aparținând unor minorități - inclusiv ale persoanelor de etnie romă, precum și ale persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale - și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății presei și a protecției datelor.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera c
(c)  Consolidarea guvernanței economice: Intervențiile trebuie să urmărească să sprijine participarea la procesul programului de reformă economică și cooperarea sistematică cu instituțiile financiare internaționale cu privire la elementele fundamentale ale politicii economice, sporirea capacității de a consolida stabilitatea macroeconomică și sprijinirea progreselor către o economie de piață funcțională capabilă să facă față presiunii concurențiale și forțelor de piață din interiorul Uniunii;
(c)  Consolidarea guvernanței economice: Intervențiile trebuie să urmărească să sprijine participarea la procesul programului de reformă economică și cooperarea sistematică cu instituțiile financiare internaționale cu privire la elementele fundamentale ale politicii economice și consolidarea instituțiilor economice cu caracter multilateral, sporirea capacității de a consolida stabilitatea macroeconomică, coeziunea socială și sprijinirea progreselor către dezvoltarea durabilă și o economie de piață funcțională capabilă să facă față presiunii concurențiale și forțelor de piață din interiorul Uniunii;
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera d
(d)  Consolidarea capacității Uniunii și a partenerilor săi de a preveni conflictele, a edifica pacea și a aborda crizele înainte de declanșarea lor și ulterior, inclusiv prin avertizare timpurie și analize ale riscurilor de conflicte; promovarea rețelelor dintre oameni, a reconcilierii, a măsurilor de consolidare a păcii și a încrederii, prin sprijinirea consolidării capacităților în vederea susținerii acțiunilor în domeniul securității și dezvoltării (CBSD).
(d)  Consolidarea capacității Uniunii și a partenerilor săi de a preveni conflictele, a edifica pacea, bunele relații de vecinătate și a aborda crizele înainte de declanșarea lor și ulterior, inclusiv prin avertizare timpurie și analize ale riscurilor de conflicte; promovarea contactelor interpersonale, a reconcilierii, a responsabilității, a justiției internaționale, a măsurilor de consolidare a păcii și a încrederii, inclusiv înființarea Comisiei regionale de anchetă privind crimele de război și alte încălcări grave ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie (RECOM), precum și sprijinirea consolidării capacităților în vederea susținerii acțiunilor în domeniul securității și dezvoltării (CBSD), consolidarea capacităților de apărare cibernetică și comunicarea strategică pentru a încuraja descoperirea sistematică a dezinformării.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera e
(e)  Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și ale partenerilor sociali, inclusiv ale asociațiilor profesionale, din țările beneficiare enumerate în anexa I și încurajarea creării de rețele la toate nivelurile în rândul organizațiilor cu sediul în Uniune și în rândul beneficiarilor enumerați în anexa I, facilitând angajarea acestora într-un dialog efectiv cu sectorul public și cu sectorul privat.
(e)  Consolidarea capacităților, a independenței și pluralismului organizațiilor societății civile și ale partenerilor sociali, inclusiv ale asociațiilor profesionale, din țările beneficiare și încurajarea creării de rețele la toate nivelurile în rândul organizațiilor cu sediul în Uniune și în rândul beneficiarilor, facilitând angajarea acestora într-un dialog efectiv cu sectorul public și cu sectorul privat. Asistența ar trebui să fie accesibilă unei varietăți cât mai mari de organizații ale beneficiarilor.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera f
(f)  Promovarea alinierii normelor, standardelor, politicilor și practicilor țărilor partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a normelor privind ajutoarele de stat.
(f)  Promovarea alinierii normelor, standardelor, politicilor și practicilor țărilor partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a normelor privind PESC, achizițiile publice și ajutoarele de stat.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera g
(g)  Consolidarea accesului la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de calitate, la toate nivelurile, și acordarea de sprijin sectoarelor culturale și creative: Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: promovarea accesului egal la educație și îngrijire a copiilor preșcolari și la învățământ primar și secundar de calitate, îmbunătățindu-se asigurarea aptitudinilor de bază; atingerea unor niveluri de instruire mai înalte, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și consolidarea programelor de formare a cadrelor didactice; dezvoltarea educației și formării profesionale (EFP) și promovarea sistemelor de învățare la locul de muncă pentru a facilita tranziția către piața muncii; îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior; încurajarea activităților legate de foștii studenți; sporirea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și sprijinirea investițiilor în infrastructura de educație și formare, în special în vederea reducerii discrepanțelor teritoriale și a promovării unui învățământ nesegregat, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale.
(g)  Consolidarea accesului la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de calitate, la toate nivelurile, și acordarea de sprijin sectoarelor culturale, creative și cel sportiv. Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: promovarea accesului egal la educație și îngrijire (în comunitate și cu caracter incluziv) a copiilor preșcolari și la învățământ primar și secundar de calitate, îmbunătățindu-se asigurarea aptitudinilor de bază; atingerea unor niveluri de instruire mai înalte, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și consolidarea programelor de formare a cadrelor didactice; capacitarea copiilor și a tinerilor și măsuri care să le permită acestora să-și atingă întregul potențial; dezvoltarea educației și formării profesionale (EFP) și promovarea sistemelor de învățare la locul de muncă pentru a facilita tranziția către piața muncii; îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior; încurajarea activităților legate de foștii studenți; sporirea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și la activități fizice, precum și sprijinirea investițiilor în infrastructura de educație, formare și sportivă, în special în vederea reducerii discrepanțelor teritoriale și a promovării unui învățământ nesegregat, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera h
(h)  Promovarea locurilor de muncă de calitate și a accesului la piața muncii: Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: combaterea ratei ridicate a șomajului și a inactivității prin sprijinirea integrării durabile pe piața muncii, în special în rândul tinerilor (mai ales al celor care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare), al femeilor, al șomerilor pe termen lung și al tuturor grupurilor subreprezentate. Măsurile trebuie să stimuleze crearea de locuri de muncă de calitate și să sprijine aplicarea cu eficacitate a normelor și standardelor muncii pe întreg teritoriul. Alte domenii-cheie de intervenție vor trebui să fie sprijinirea egalității de gen, promovarea capacității de inserție profesională și a productivității, adaptarea lucrătorilor și a întreprinderilor la schimbare, stabilirea unui dialog social durabil și modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii, cum ar fi serviciile publice de ocupare a forței de muncă și inspectoratele muncii.
(h)  Promovarea locurilor de muncă de calitate și a accesului la piața muncii: Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: combaterea ratei ridicate a șomajului și a inactivității prin sprijinirea integrării durabile pe piața muncii, în special în rândul tinerilor (mai ales al celor care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare), al femeilor, al șomerilor pe termen lung și al tuturor grupurilor subreprezentate. Măsurile trebuie să stimuleze crearea de locuri de muncă de calitate și să sprijine aplicarea cu eficacitate a normelor și standardelor muncii convenite la nivel internațional pe întreg teritoriul, inclusiv prin încurajarea aderării la principiile-cheie și drepturile menționate în Pilonul european al drepturilor sociale. Alte domenii-cheie de intervenție vor trebui să fie sprijinirea egalității de gen, promovarea capacității de inserție profesională și a productivității, adaptarea lucrătorilor și a întreprinderilor la schimbare, stabilirea unui dialog social durabil și modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii, cum ar fi serviciile publice de ocupare a forței de muncă și inspectoratele muncii.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera i
(i)  Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei: intervențiile din acest domeniu trebuie să vizeze modernizarea sistemelor de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, stimulând incluziunea socială, promovând egalitatea de șanse și abordând inegalitățile și sărăcia. Intervențiile în acest domeniu vizează și: integrarea comunităților marginalizate, precum etnia romă, combaterea discriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală; creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, precum educația și îngrijirea copiilor preșcolari, locuințe, asistență medicală și servicii sociale esențiale și de îngrijire pe termen lung, inclusiv prin modernizarea sistemelor de protecție socială.
(i)  Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei: intervențiile din acest domeniu trebuie să vizeze modernizarea sistemelor de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, stimulând incluziunea socială, promovând egalitatea de șanse, abordând inegalitățile și sărăcia și promovând tranziția de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în cadrul familiei sau al comunității. Intervențiile în acest domeniu vizează și: integrarea comunităților marginalizate, precum etnia romă, combaterea discriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală; creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru familie și comunitate, precum educația și îngrijirea copiilor preșcolari (cu caracter incluziv și nesegregat), locuințe, asistență medicală și servicii sociale esențiale și de îngrijire pe termen lung, inclusiv prin modernizarea sistemelor de protecție socială. Acțiunile care contribuie la orice formă de segregare sau excluziune socială nu ar trebui sprijinite.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera j
(j)  Promovarea unui transport inteligent, durabil, favorabil incluziunii și sigur și înlăturarea blocajelor din infrastructurile rețelelor majore, prin investiții în proiecte cu înaltă valoare adăugată europeană: în ceea ce privește investițiile, ar trebui să se stabilească priorități în funcție de relevanța lor pentru conexiunile TEN-T cu UE, de contribuția la o mobilitate durabilă, de reducerea emisiilor, de impactul asupra mediului și de siguranță, în sinergie cu reformele promovate prin Tratatul de instituire a Comunității transporturilor.
(j)  Promovarea unui transport inteligent, durabil, favorabil incluziunii și sigur și înlăturarea blocajelor din infrastructurile rețelelor majore, prin investiții în proiecte cu înaltă valoare adăugată europeană: în ceea ce privește investițiile, ar trebui să se stabilească priorități în funcție de relevanța lor pentru conexiunile TEN-T cu UE, de legăturile transfrontaliere, de crearea de locuri de muncă, de contribuția la o mobilitate durabilă, de reducerea emisiilor, de impactul asupra mediului și de siguranță, în sinergie cu reformele promovate prin Tratatul de instituire a Comunității transporturilor.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera k
(k)  Îmbunătățirea mediului privat și a competitivității întreprinderilor, inclusiv prin specializarea inteligentă, ca factori-cheie ai creșterii economice, ai creării de locuri de muncă și ai coeziunii. Trebuie să se acorde prioritate proiectelor care îmbunătățesc mediul de afaceri.
(k)  Îmbunătățirea mediului și a competitivității întreprinderilor din sectorul privat, în special a IMM-urilor, inclusiv specializarea inteligentă, ca factori-cheie ai creșterii economice, creării de locuri de muncă și coeziunii. Trebuie să se acorde prioritate proiectelor sustenabile care îmbunătățesc mediul de afaceri.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera m
(m)  Contribuția la securitatea și la siguranța alimentară și menținerea unor sisteme agricole diversificate și viabile în comunitățile rurale active și în mediul rural.
(m)  Contribuția la securitatea și la siguranța alimentară și a apei și menținerea unor sisteme agricole diversificate și viabile în comunitățile rurale active și în mediul rural.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera p
(p)  Creșterea capacității sectoarelor agroalimentar și de pescuit de a face față presiunii concurenței și forțelor pieței, precum și de a se alinia treptat la normele și la standardele Uniunii, urmărind totodată atingerea unor obiective economice, sociale și de mediu în ceea ce privește dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale și de coastă.
(p)  Creșterea capacității sectoarelor agroalimentar și de pescuit de a face față presiunii concurenței și forțelor pieței, precum și de a se alinia treptat la normele și la standardele Uniunii, în vederea creșterii capacității de export pe piața Uniunii, urmărind totodată atingerea unor obiective economice, sociale și de mediu în ceea ce privește dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale și de coastă.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera p a (nouă)
(pa)   Promovarea activităților și îmbunătățirea strategiilor și a politicilor pe termen lung care vizează prevenirea și combaterea radicalizării și a extremismului violent.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera a
(a)  promovarea ocupării forței de muncă, a mobilității forței de muncă și a includerii sociale și culturale transfrontaliere, printre altele prin: integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv a mobilității transfrontaliere; inițiative comune la nivel local în domeniul ocupării forței de muncă; servicii de informare și de consiliere și formări comune; egalitatea între femei și bărbați; egalitatea de șanse; integrarea comunităților de imigranți și a grupurilor vulnerabile; investiții în serviciile publice de ocupare a forței de muncă; și sprijinirea investițiilor în servicii sociale și de sănătate publice;
(a)  promovarea ocupării forței de muncă, a mobilității forței de muncă și a includerii sociale și culturale transfrontaliere, printre altele prin: integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv a mobilității transfrontaliere; inițiative comune la nivel local în domeniul ocupării forței de muncă; servicii de informare și de consiliere și formări comune; egalitatea între femei și bărbați; egalitatea de șanse; integrarea comunităților de imigranți și a grupurilor vulnerabile; investiții în serviciile publice de ocupare a forței de muncă; sprijinirea investițiilor în servicii de sănătate publice, precum și în servicii sociale ce asigură tranziția la îngrijirea în cadrul familiei și al comunității;
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera d a (nouă)
(da)   promovarea eliminării barierelor inutile în calea comerțului, inclusiv a obstacolelor birocratice, a tarifelor și a obstacolelor netarifare 
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera e
(e)  încurajarea turismului și a patrimoniului cultural și natural;
(e)  încurajarea turismului și sportului, precum și a patrimoniului cultural și natural;
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera f
(f)  investiții în tineret, educație și aptitudini, printre altele prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor sisteme și infrastructuri comune de educație, de formare profesională și de formare, care să sprijine activitățile în comun ale tinerilor;
(f)  investiții în tineret, sport, educație și aptitudini, printre altele prin asigurarea recunoașterii competențelor și a calificărilor, prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor sisteme și infrastructuri comune de educație, de formare profesională și de formare, care să sprijine activitățile în comun ale tinerilor;
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera g
(g)  promovarea guvernanței locale și regionale și consolidarea capacității administrative și de planificare a autorităților locale și regionale;
(g)  promovarea guvernanței locale și regionale, inclusiv cooperarea transfrontalieră între administrații în vederea promovării reconcilierii și a consolidării păcii, consolidarea capacității administrative și de planificare a autorităților locale și regionale;
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera ga (nouă)
(ga)   asigurarea de investiții în consolidarea capacităților organizațiilor societății civile;
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera ga (nouă)
(gb)  promovarea cooperării transfrontaliere între administrații în vederea promovării reconcilierii și a consolidării păcii, inclusiv înființarea Comisiei regionale pentru stabilirea faptelor legate de crimele de război și de alte încălcări grave ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie (RECOM);
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera i a (nouă)
(ia)   îmbunătățirea cooperării polițienești și judiciare transfrontaliere, precum și a schimbului de informații, pentru a facilita investigarea și urmărirea penală a cazurilor de criminalitate organizată și a cazurilor conexe de infracțiuni economice, financiare și de corupție, de trafic și de introducere ilegală.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – partea introductivă
Trebuie să fie utilizată următoarea listă de indicatori-cheie de performanță pentru a se facilita măsurarea contribuției Uniunii la realizarea obiectivelor sale specifice.
Se folosește următoarea listă de indicatori-cheie de performanță și tendința lor anuală pentru a se facilita măsurarea contribuției Uniunii la realizarea obiectivelor sale specifice și a progreselor realizate de beneficiari:
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
1a.  Indicator sintetic privind eforturile partenerilor în ceea ce privește reconcilierea, consolidarea păcii, relațiile de bună vecinătate și relațiile internaționale, egalitatea de gen și drepturile femeilor;
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
1b.  Indicator de absență a violenței coroborat cu reducerea factorilor care generează conflicte (de exemplu, excluziunea politică sau economică), în raport cu o evaluare de referință.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 1 c (nou)
1c.  Ponderea cetățenilor beneficiarilor care consideră că sunt bine informați cu privire la asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament (sursa: comisia Europeană).
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
3a.  Rata și evoluția anuală a alinierii la deciziile și măsurile PESC (sursa: SEAE).
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 5
5.  Cheltuielile publice cu securitatea socială (procent din PIB) (sursa OIM) sau rata de ocupare a forței de muncă (sursa: statistici naționale )
5.  Cheltuielile publice cu securitatea socială (procent din PIB), astfel cum au fost indicate de OIM, cheltuielile pentru sănătate, inegalitatea veniturilor, rata sărăciei, rata de ocupare a forței de muncă și rata șomajului, conform statisticilor naționale oficiale.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
5a.  Modificări ale coeficientului GINI al unui beneficiar în timp.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 10
10.  Numărul de programe de cooperare transfrontalieră încheiate între țările beneficiare ale IPA și între acestea și statele membre ale UE (sursa: Comisia Europeană)
10.  Numărul de programe de cooperare transfrontalieră încheiate și implementate între țările beneficiare ale IPA și între acestea și statele membre ale UE, astfel cum este indicat de Comisia Europeană.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
10a.  Numărul de noi organizații care participă la acțiuni și programe de-a lungul timpului.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 2
Indicatorii vor fi, în cazul în care este relevant, defalcați pe sexe.
Indicatorii vor fi defalcați, acolo unde este cazul, în funcție de vârsta minimă și de gen.

(1) JO C 110, 22.3.2019, p. 156.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 8.

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică