Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg
 Wniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier
 Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena
 Wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde
 Przedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej
 Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego ***I
 Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem ***
 Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja)
 Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych ***
 Upoważnienie państw członkowskich do zostania stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych ***
 Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim UE-Chiny (przystąpienie Chorwacji) ***
 Układ eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji) ***
 Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem
 Decyzja wykonawcza w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA *
 Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I
 Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I
 Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności” ***I
 Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I
 Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I
 Europejska inicjatywa obywatelska ***I
 Przywóz dóbr kultury ***I
 Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego ***I
 Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia
 Stan stosunków politycznych między UE a Rosją
 Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji
Teksty
 (1018 kb)
Informacja prawna