Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Inglise Pangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemine
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses selliste üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse erandit
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses vabastatud üksuste loeteluga
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele erandi tegemine määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: võimalus kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu
 Õiguslikult siduva akti ettepanekule komisjonis antud häälte enamuse puudumine (kodukorra artikli 171 lõike 1 esimese lõigu punkti b tõlgendamine)
 Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Ühendkuningriiki ***I
 Territoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis ***I
 Programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis ***I
 Lennundusohutus seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I
 ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping ***
 ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon)
 Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini osalemine eu-LISA tegevuses ***
 ELi eriesindajate tegevusulatus ja volitused
 Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I
 Viisainfosüsteem ***I
 Varjupaiga- ja Rändefondi loomine ***I
 Piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana ***I
 Sisejulgeolekufondi loomine ***I
 Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I
 Protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) kavandatud muudatused ***I
 Erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I
 Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I
 Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I
 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I
 Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes ***I
 Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I
 Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile
 Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale
 ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping
 Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I
 Määruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I
 Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I
 Sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks ***I
 Muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil ***I
 Võitlus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu ***I
 Vastuväited rakendusaktile: teatavate ainete, sealhulgas klotianidiini jääkide piirnormid
 Geneetiliselt muundatud mais 4114 (DPØØ41143)
 Geneetiliselt muundatud mais MON 87411 (MON874119)
 Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ja alakombinatsioonid Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ning MIR162 × 1507
 Toimeained, sealhulgas tiaklopriid
 2018. aasta aruanne Türgi kohta
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
Tekstid
 (2050 kb)
Õigusalane teave