Показалец 
Приети текстове
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург 
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза
 Неполучаване на мнозинство в комисия по предложение за правнообвързващ акт (тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) от Правилника за дейността)
 Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I
 Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) ***I
 Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
 Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан ***
 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (резолюция)
 Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в eu-Lisa***
 Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС
 Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I
 Визова информационна система ***I
 Фонд „Убежище и миграция“ ***I
 Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите, като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I
 Създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ ***I
 Определение, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I
 Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз ***I
 Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
 Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
 Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Европа, която закриля: чист въздух за всички
 Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни
 Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино
 Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I
 Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби ***I
 Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I
 Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства ***I
 Противопоставяне на акт за изпълнение: максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин
 Генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9)
 Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 ×1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507
 Активни вещества, включително тиаклоприд
 Доклад от 2018 г. относно Турция
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.

Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките
PDF 127kWORD 49k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0159B8-0143/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00793),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012(1), и по-специално член 1, параграф 9 и член 50, параграф 5 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че делегираният акт за изменение съдържа важни изменения, за да се гарантира, че Английската централна банка ще продължи да се ползва от съществуващото освобождаване, в съответствие с член 1, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014, след смяна на статута на Обединеното кралство, което ще стане трета държава;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 84.


Непредставяне на възражения срещу делегиран акт за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти
PDF 126kWORD 48k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0160B8-0144/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00794),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което последната отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и по-специално член 2, параграф 4 и член 30, параграф 5 от него(1),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че делегираният акт съдържа важни изменения, за да се гарантира, че централната банка и публичните органи на Обединеното кралство, на които е възложено или участват в управлението на държавния дълг, ще бъдат освободени от задължението за докладване съгласно член 4 и изискванията за прозрачност при повторно използване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) 2015/2365;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.


Непредставяне на възражения срещу делегиран акт за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти
PDF 128kWORD 48k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0161B8-0145/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00791),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции(1), и по-специално член 1, параграф 6 и член 82, параграф 6 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че делегираният акт съдържа важни изменения, които имат за цел да се гарантира, че централната банка и публичните органи на Обединеното кралство, на които е възложено или които участват в управлението на държавния дълг, ще бъдат освободени от изискванията за клиринг и докладване и изискванията за прилагане на техники за намаляване на риска при транзакции, за които не е извършен клиринг, определени в Регламент (ЕС) № 648/2012;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.


Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014
PDF 127kWORD 49k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0162B8-0146/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00792),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията(1), и по-специално член 6, параграф 5 и член 35, параграф 5 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник,

A.  като има предвид, че делегираният акт за изменение съдържа важни изменения, за да се гарантира, че Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга ще продължат да се ползват от съществуващото освобождаване, в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, след смяна на статуса на Обединеното кралство, което ще стане трета държава;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1.


Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза
PDF 130kWORD 49k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 13 февруари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0163B8-0149/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00904),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 21 февруари 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 4 март 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС(1), и по-специално член 49, параграф 3 от нея,

—  като взе предвид член 10, параграф 1 и член 13 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(2),

—  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти (РТС) относно „изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията (РТС 11)“, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари на 8 ноември 2018 г. в съответствие с член 49, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че делегираният акт съдържа важни изменения за запазване на конкурентоспособността на местата за търговия на ЕС, които предлагат търговия с тези акции, които са допуснати до търговия или се търгуват в Съюза и трета държава едновременно, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетите РТС не са „същите“ като проектите на РТС, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, поради промените, въведени от Комисията в този проект, и счита, че разполага с три месеца („период на контрол“), за да възрази срещу РТС; като има предвид, че Парламентът настоятелно призовава Комисията да посочва едномесечния контролен период единствено в случаите, когато Комисията е приела без промени проектите на Европейския орган за ценни книжа и пазари, т.е. когато проектът и приетите регулаторни технически стандарти са „едни и същи“;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.
(2) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.


Неполучаване на мнозинство в комисия по предложение за правнообвързващ акт (тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) от Правилника за дейността)
PDF 124kWORD 43k
Решение на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно неполучаване на мнозинство в комисия по предложение за правнообвързващ акт (тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) от Правилника за дейността) (2019/2011(REG))
P8_TA-PROV(2019)0164

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 7 март 2019 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник за дейността,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) на Правилника за дейността:"„Ако предложението за правнообвързващ акт, с евентуалните изменения, не успее да получи мнозинството от подадените гласове, комисията предлага на Парламента да отхвърли акта.“"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.


Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I
PDF 147kWORD 53k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0891),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0513/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 6 март 2019 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0071/2019),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство

P8_TC1-COD(2018)0435


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или, при липса на такова, две години след нотификацията, т.е. от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши с единодушие да удължи този срок.

(2)  С Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета(2) се създава обща система за контрол на износа на изделия с двойна употреба, която е необходима за повишаване на сигурността в Съюза и на международно равнище и за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за износителите от Съюза.

(3)  В Регламент (ЕО) № 428/2009 са предвидени генерални разрешения на Съюза за износ, с които се улеснява контролът върху нискорисковия износ на изделия с двойна употреба за определени трети държави. Понастоящем от генерално разрешение на Съюза за износ № EС001, предидено в Приложение IIа към Регламент (ЕО) № 428/2009, са обхванати Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, и Съединените американски щати.

(4)  Обединеното кралство е страна по съответните международни договори и член на международни организации за неразпространение, спазва изцяло съответните задължения и ангажименти. Обединеното кралство прилага пропорционален и подходящ контрол, за да взема надлежно под внимание съображенията относно предвидената крайна употреба и риска от отклоняване в съответствие с разпоредбите и целите на Регламент (EО) № 428/2009.

(5)  Като се има предвид, че Обединеното кралство е важно местоназначение за изделията с двойна употреба, произвеждани в Съюза, е целесъобразно Обединеното кралство да бъде добавено в списъка на местоназначенията, обхванати от генерално разрешение на Съюза за износ № EС001, така че да се осигури еднаквото и последователно осъществяване на контрол в целия Съюз, да се гарантират еднакви условия на конкуренция за износителите от Съюза и да се предотврати излишна административна тежест, като същевременно се обезпечи сигурността в Съюза и на международно равнище.

(6)  С оглед на неотложността на случая, дължаща се на обстоятелствата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е необходимо да се предвиди бързото прилагане на настоящия регламент относно включването на Обединеното кралство в генерално разрешение на Съюза за износ № EС001. Затова настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)  Обединеното кралство следва да бъде добавено в списъка на местоназначенията, обхванати от генерално разрешение на Съюза за износ № EС001, само ако до датата, от която се прекратява прилагането на Договорите по отношение на Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 3 от ДЕС, няма влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 2 от ДЕС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IІа към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета се изменя, както следва:

а)  заглавието „Износ за Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, и САЩ“ се заменя със следното:"

„Износ за Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и Съединени американски щати“;

"

б)  в част 2 след тирето „Швейцария, включително Лихтенщайн“ се вмъква следното тире:"

„— Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия“.

"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след датата, от която се прекратява прилагането на Договорите по отношение на Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС.

Настоящият регламент няма да се прилага, ако до датата, посочена във втора алинея от настоящия член, е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(2)Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).


Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) ***I
PDF 163kWORD 56k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0892),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 178 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0512/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 февруари 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0021/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)

P8_TC1-COD(2018)0432


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 178 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза, съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет, в съгласие с Обединеното кралство, не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)  Оттеглянето ще настъпи през програмния период 2014—2020 г., в който Обединеното кралство участва в петнадесет програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“. Две от тези програми, а именно PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство — Ирландия“ (Ирландия — Северна Ирландия — Шотландия) (наричани заедно „програми за сътрудничество“), са програми с участието на Северна Ирландия и подпомагат мира и помирението, както и сътрудничеството север–юг, които са заложени в мирното споразумение за Северна Ирландия („Споразумението от Разпети петък“) и които Съюзът възнамерява да продължи дори ако Обединеното кралство се оттегли от Съюза без да е влязло в сила споразумение за оттегляне към датата, на която по силата на член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престават да се прилагат спрямо Обединеното кралство. Поради това настоящият регламент следва да се ограничи до тези програми за сътрудничество.

(3)  Програмите за сътрудничество са уредени по-специално в регламенти (ЕС) № 1299/2013(4), (ЕС) № 1303/2013(5) и (ЕС, Евратом) 2018/1046(6) на Европейския парламент и на Съвета. В настоящия регламент следва да се предвидят разпоредби с оглед продължаването, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, на програмите за сътрудничество, в съответствие с посочените регламенти.

(4)  При програмите за сътрудничество управляващият орган е разположен в рамките на органа за специалните програми на ЕС, създаден по силата на споразумението между правителството на Ирландия и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за създаване на изпълнителни органи, подписано на 8 март 1999 г. Тъй като Северна Ирландия участва в програмите за сътрудничество, те следва да бъдат продължени, с необходимите допълващи разпоредби.

(5)  С оглед на продължаването на програмите за сътрудничество следва да се поясни, че без да се засяга член 20, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1299/2013, тези програми могат да обхващат участващите региони в Обединеното кралство, които следва да съответстват на региони от ниво 3 по NUTS.

(6)  С оглед на продължаването на програмите за сътрудничество чрез финансиране от общия бюджет на Съюза, между Комисията и Обединеното кралство следва да се сключи административно споразумение, което да породи действие от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство , и в което да бъде предвидена възможността за извършване на необходимите проверки и одит на програмите за сътрудничество. Ако такива проверки и одит не могат да бъдат извършвани, Комисията следва да разполага с възможността да прекъсва сроковете за плащане, да спира плащания и да прилага финансови корекции, съгласно предвиденото в членове 83, 142, 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(7)  В съответствие с член 76 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 решенията за изпълнение на Комисията за одобряване на програмата PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) от 30 ноември 2015 г. и решението на Комисията за одобряване на програмата Interreg VA от 12 февруари 2015 г. следва да продължат да представляват решения за финансиране по смисъла на Регламент (EС, Евратом) 2018/1046 и оттам — правни задължения по смисъла на Регламент (EС, Евратом) 2018/1046. Обединеното кралство остава обвързано с поетите като държава членка финансови задължения, отнасящи се до тези правни задължения на Съюза.

(8)  От датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, то ще престане да принадлежи към „частта на програмния район в Съюза“ по смисъла на член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1299/2013. Поради това разпоредбите на посочения регламент относно допустимостта на операциите в зависимост от местоположението следва да бъдат адаптирани.

(9)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се даде възможност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза да бъдат продължени програмите за сътрудничество, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради обхвата и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цел.

(10)  С оглед осигуряване на незабавното прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент следва да се прилага само ако към датата, на която съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установяват разпоредбите за смекчаване на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, в случай че към датата, на която по силата на член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престават да се прилагат спрямо Обединеното кралство, не е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС, що се отнася до продължаването на следните две програми за сътрудничество, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) № 1299/2013, с участието на Обединеното кралство (наричани заедно „програмите за сътрудничество“):

(1)  PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство);

(2)  „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия).

2.  Регламент (ЕС) № 1299/2013 продължава да се прилага спрямо програмите за сътрудничество при спазване на настоящия регламент.

Член 2

Географски обхват

Без да се засяга член 20, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1299/2013, програмите за сътрудничество могат да обхващат участващите региони в Обединеното кралство, които съответстват на региони от ниво 3 по NUTS.

Член 3

Органи по програмите

Чрез дерогация от член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1299/2013:

—  органът за специалните програми на ЕС, в рамките на който са разположени управляващият и сертифициращият орган на програмите за сътрудничество, продължава да упражнява функциите си;

—  министерството на финансите на Северна Ирландия остава одитният орган на програмите за сътрудничество.

Член 4

Контролни правомощия на Комисията

Упражняването на правомощията за извършване на проверки и одит по програмите за сътрудничество се договаря между Комисията и органите на Обединеното кралство. Проверките и одитът се извършват през целия период на действие на програмите за сътрудничество.

Ако необходимите проверки и одит на програмите за сътрудничество не могат да бъдат извършвани във всички съответни региони, това се счита за сериозен недостатък на системата за управление и контрол за целите на мерките, предвидени в членове 83, 142, 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 5

Допустимост на операциите в зависимост от местоположението

Таванът, установен в член 20, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1299/2013, не се прилага за програмите за сътрудничество.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след този, на който съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до посочената във втора алинея от настоящия член дата, влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2)Становище от 20 февруари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).
(5)Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(6)Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).


Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
PDF 174kWORD 56k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0065),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0040/2019),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 февруари 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 20 февруари 2019 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0082/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +“, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

P8_TC1-COD(2019)0030


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или, при липсата на такова споразумение — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет, в съгласие с Обединеното кралство, не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)  Оттеглянето настъпва през програмния период за 2014—2020 г. на програмата „Еразъм +“, в която Обединеното кралство участва.

(3)  Програмата „Еразъм +“ е създадена и уредена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4). В настоящия регламент следва да се предвидят разпоредби, които да позволят продължаването на вече поетите правни ангажименти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1288/2013, по отношение на текущите дейности за образователна мобилност с участието на Обединеното кралство, след оттеглянето му от Съюза.

(4)  От датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, то ще престане да бъде държава по програмата по смисъла на член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1288/2013. За да се избегне необходимостта настоящите участници в „Еразъм +“ да прекъснат своите текущи дейности за образователна мобилност, правилата относно допустимостта на текущите дейности за образователна мобилност по „Еразъм +“ следва да бъдат адаптирани.

(5)  За целите на продължаването на финансирането на текущите дейности за образователна мобилност от бюджета на Съюза, Комисията и Обединеното кралство следва да се споразумеят да допуснат извършването на проверки и одит на тези дейности по „Еразъм +“. Ако необходимите проверки и одит не могат да бъдат извършвани, това следва да се разглежда като сериозен недостатък на системата за управление и контрол.

(6)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се позволи продължаването на текущите дейности за образователна мобилност с участието на Обединеното кралство, започнали не по-късно от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(7)   Предвид факта, че при липса на споразумение за оттегляне или удължаване на двугодишния период след нотификацията на Обединеното кралство, договорите ще спрат да се прилагат за Обединеното кралство от 30 март 2019 г., и поради необходимостта да се гарантира, преди датата на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза, продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(8)  Настоящият регламент следва спешно да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и следва да се прилага от деня, следващ деня в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, освен ако към тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се установяват разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност, посочени в членове 7 и 13 от Регламент (ЕС) № 1288/2013, които се осъществяват в Обединеното кралство или които включват образувания или участници от Обединеното кралство и са започнали не по-късно от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство.

Член 2

Допустимост

1.  Дейностите за образователна мобилност, посочени в член 1, продължават да бъдат допустими за финансиране.

2.  За целите на прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1288/2013 и на актовете за изпълнение на посочения регламент, които са необходими за привеждането в действие на параграф 1, Обединеното кралство се третира като държава членка при спазване на настоящия регламент.

Въпреки това, представители на Обединеното кралство не участват в комитета, посочен в член 36 от Регламент (ЕС) № 1288/2013.

Член 3

Проверки и одит

Прилагането на правилата относно проверките и одитите на дейностите за образователна мобилност, посочени в член 1, се договаря между Комисията и органите на Обединеното кралство. Проверките и одитите обхващат целия период на дейностите за образователна мобилност, както и свързаните с тях последващи действия.

Ако необходимите проверки и одити на програмата „Еразъм +“ не могат да бъдат извършвани в Обединеното кралство, това представлява сериозен недостатък на спазването на основните задължения при изпълнението на правния ангажимент между Комисията и националната агенция на Обединеното кралство.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, следващ деня в който Договорите престанат да се прилагат спрямо на Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до датата, посочена във втората алинея от настоящия член, влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2)Становище от 20 февруари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).


Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
PDF 194kWORD 58k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0894),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0514/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 февруари 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 22 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0061/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

P8_TC1-COD(2018)0434


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат за Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне, или при липса на такова, две години следнотификацията, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши с единодушие да продължи този срок.

(2)  Главната цел на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета(4) е да се изгради и поддържа високо и еднакво равнище на безопасност на въздухоплаването в Съюза. За тази цел е създадена система от сертификати за различните авиационни дейности, с цел постигане на изискваните равнища на безопасност и осъществяване на необходимите проверки и взаимното приемане на издадените сертификати.

(3)  В областта на авиационната безопасност, въздействието на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху сертификатите и одобренията може да бъде коригирано от много от заинтересованите страни посредством различни мерки. Тези мерки включват преминаване към орган за гражданско въздухоплаване на една от останалите 27 държави членки, или подаване на заявление преди датата на оттегляне за сертификат, издаден от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“), който поражда действие едва от тази дата, и така е подложен на условието, че Обединеното кралство е станало трета държава.

(4)  Въпреки това, за разлика от други области на правото на Съюза, съществуват някои специфични случаи, при които не е възможно да се получи сертификат от друга държава членка или от Агенцията, защото от датата на оттегляне, Обединеното кралство ще си възвърне в своята юрисдикция ролята на „държава на проектирането“ съгласно Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване. Обединеното кралство, от друга страна, ще може да издава сертификати в тази нова роля, едва след като я е поело, а именно след като правото на Съюза престане да се прилага за Обединеното кралство след оттеглянето му от Съюза.

(5)  Поради това е необходимо да се създаде временен механизъм, с който да се удължи валидността на някои сертификати за безопасност на въздухоплаването, с цел да се даде достатъчно време на съответните оператори и на Агенцията да издадат необходимите сертификати съгласно член 68 от Регламент (ЕС) 2018/1139, за да се вземе предвид статута на Обединеното кралство на трета държава.

(6)  Продължителността на такова удължаване на валидността на сертификатите следва да е ограничена до строго необходимото за справяне с излизането на Обединеното кралство от системата на Съюза за авиационната безопасност.

(7)  С цел да се осигури допълнително време, когато това е необходимо, за да бъдат издадени сертификатите съгласно член 68 от Регламент (ЕС) № 2018/1139 на засегнатите оператори, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълнителното удължаване на срока на валидност на сертификатите, посочени в раздел I от приложението към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г за по-добро законотворчество(5). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(8)  Освен това, за разлика от повечето други области от правото на Съюза, свързани със стоките, невалидността на сертификати оказва въздействие не върху пускането на пазара, а върху действителното използване на въздухоплавателни продукти, части и устройства в Съюза, например при монтиране на части и устройства на въздухоплавателно средство на Съюза, експлоатирано в Съюза. Такова използване на авиационни продукти в Съюза, не следва да бъде засегнато от оттеглянето на Обединеното кралство.

(9)  В системата за авиационна безопасност на Съюза, обучението на пилоти и механици е строго регулирано и модулите за обучение са хармонизирани. Лицата, участващи в даден модул за обучение в дадена държава членка, не винаги могат да я заменят, по време на това обучение, с друга държава членка. Тази особена ситуация следва да се вземе предвид в извънредните мерки на Съюза.

(10)  Разпоредбите на настоящия регламент следва да влязат в сила по спешност и следва да се прилагат принципно от деня след този, на който Договорите престанат да се прилагат за Обединеното кралство, освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство. Въпреки това, за да се даде възможност за провеждане възможно най-скоро на необходимите административни процедури, определени разпоредби следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят специални разпоредби с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз, за някои сертификати за авиационна безопасност, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(6) или Регламент (ЕС) 2018/1139 на физически и юридически лица с основно място на стопанска дейност в Обединеното кралство, и за някои ситуации, свързани с авиационното обучение.

2.  Настоящият регламент се прилага към сертификатите, изброени в приложението към настоящия регламент, които са валидни на датата, предхождаща датата на прилагане на настоящия регламент и които са били издадени от:

а)  Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) на физически или на юридически лица, чието основно място на стопанска дейност е в Обединеното кралство, както е определено в раздел 1 от приложението; или

б)  физически или юридически лица, които са сертифицирани от компетентните органи на Обединеното кралство, както е определено в раздел 2 от приложението.

3.  В допълнение към сертификатите, посочени в параграф 2, настоящият регламент се прилага към модулите за ▌ обучение, посочени в член  5.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат съответстващите определения от Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент и съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.

Член 3

Сертификати, посочени в член 1, параграф 2, буква а)

Сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), остават валидни за срок от девет месеца от датата на прилагане на настоящия регламент.

Когато е необходимо допълнително време за издаването на сертификатите, посочени в член 68 от Регламент (ЕС) № 2018/1139, на засегнатите оператори, Комисията може да удължи чрез делегирани актове срока на валидност, посочен в първата алинея от настоящия член .

Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, посочени от всяка държава членка в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество

Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и нa Съвета.

Член 4

Сертификати, посочени в член 1, параграф 2, буква б)

Сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), засягащи използването на продукти, части и устройства, остават валидни ▌.

Член 5

Пренасяне на модули за ▌ обучение

Чрез дерогация от Регламенти (ЕС) № 1178/2011(7) и (ЕС) № 1321/2014(8) на Комисията, компетентните органи на държавите членки или Агенцията, както е приложимо, вземат предвид изпитите, преминати успешно в организации за обучение, които подлежат на надзор от страна на компетентния орган на Обединеното кралство, но които още не са довели до издаването на лиценза, преди датата на прилагане, посочена в член 10, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, по същия начин както ако са били преминати успешно в организация за обучение, която подлежи на надзор от компетентен орган на държава членка.

Член 6

Правила и задължения относно сертификатите по членове 3 или 4

1.  Сертификатите по членове 3 или 4 от настоящия регламент са обект на приложимите към тях правила в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно него или съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008. Агенцията разполага с правомощията, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/1139 и в актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно посочения регламент и съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 по отношение на субектите с основно място на стопанска дейност в трета държава.

2.  По искане на Агенцията притежателите на сертификатите, посочени в член 3, и издаващите сертификатите, посочени в член 4, представят копия от всички одитни доклади, констатации и планове за коригиращи действия, които имат отношение към сертификатите и които са били издадени през трите години, предхождащи искането. В случаите, когато тези документи не са представени в сроковете, посочени в искането на Агенцията, Агенцията може да отмени преимуществото, предоставено по силата на член 3 или член 4, както е приложимо.

3.  Притежателите на сертификатите, посочени в член 3, и издаващите сертификатите, посочени в член 4 от настоящия регламент, информират Агенцията без забавяне за всички действия от страна на органите на Обединеното кралство, които биха могли да бъдат в конфликт с техните задължения съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕС) 2018/1139.

Член 7

Компетентен орган

За целите на настоящия регламент и за целите на надзора на притежателите на сертификати и на издаващите сертификатите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, Агенцията е в ролята на компетентния орган, предвиден за субекти от трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно него или съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.

Член 8

Прилагане на Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията

Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията(9) се прилага към юридически и физически лица, притежаващи или издаващи сертификатите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при същите условия като към притежателите на съответните сертификати, издадени на физически или юридически лица от трета държава.

Член 9

Приемливи начини за постигане на съответствие и материали с насоки

Агенцията може да издава приемливи начини за постигане на съответствие и материали с насоки за прилагането на настоящия регламент, в съответствие с член 76, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага от деня след този, на който Договорите престанат да се прилагат за Обединеното кралство по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Въпреки това, член 5 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Настоящият регламент не се прилага, ако към датата, посочена в параграф 2, първа алинея от настоящия член, е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на сертификатите, посочени в член 1

Раздел 1: Сертификати, издадени от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“), на физически или юридически лица, чието основно място на стопанска дейност е в Обединеното кралство, и за въздухоплавателни средства, посочени в:

1.1.  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията(10), приложение I, част 21, раздел А, подчаст Б (Типови сертификати и ограничени типови сертификати)

1.2.  Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст Г (Промени в типови сертификати и ограничени типови сертификати)

1.3.  Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст Д (Допълнителни типови сертификати)

1.4.  Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст М (Ремонти)

1.5.  Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст О (Разрешения според европейските технически стандарти)

1.6.  Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, част 21, раздел А, подчаст Й (Одобрение за проектантски организации)

Раздел 2: Сертификати за продукти, части и устройства, издадени от юридически или физически лица, сертифицирани от компетентните органи на Обединеното кралство, посочени в:

2.1.  Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение I, раздел А, подчаст Ж, точка 21.А.163, буква в) (сертификати за пускане в експлоатация за продукти, части и оборудване)

2.2.  Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение II, част-145, точка 145.А.75, буква д) (сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване)

2.3.  Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение II, част-145, точка 145.А.75, буква е) (удостоверения за преглед на летателната годност за въздухоплавателни средства ELA1)

2.4.  Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение I, част М, раздел А, подчаст Е, точка M.A.615, буква г) (сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване)

2.5.  Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение I, част М, раздел А, подчаст Е, точка M.A.615, буква д) (удостоверения за прегледа на летателната годност за въздухоплавателни средства ELA1)

2.6.  Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение I, част М, раздел А, подчаст Ж, точка M.A.711, буква а), подточка 4 или буква б), подточка 1 (удостоверения за прегледа на летателната годност и тяхното удължаване)

2.7.  Регламент (ЕС) № 1321/2014, приложение I, част М, раздел А, подчаст З, точка М.А.801, буква б), подточки 2 и 3 и буква в) (сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване).

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2)Становище на 20 февруари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник)
(3) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).
(5) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1.
(6)Регламент (ЕО) №  216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).
(8)Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).
(9)Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007 (ОВ L 95, 28.3.2014 г., стр. 58).
(10) Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за изпълнение на сертифицирането за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).


Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан ***
PDF 127kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0169A8-0026/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15093/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (05385/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, член 209, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0107/2018),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 март 2019 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (А8-0026/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Ислямска република Афганистан.

(1) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0170.


Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (резолюция)
PDF 231kWORD 77k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0170A8-0058/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15093/2016),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна(1), подписано на 18 февруари 2017 г. от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателят/върховният представител) Федерика Могерини,

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета на 6 февруари 2018 г. в съответствие с член 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 207, член 209, член 218, параграф 6, буква а) втора алинея и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8-0107/2018),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 март 2019 г. относно предложението за решение на Съвета(2),

—  като взе предвид временното прилагане на частите от Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС, считано от 1 декември 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно преговорите за споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан(3),

—  като взе предвид своите предходни резолюции, свързани с Афганистан, и по-специално своите резолюции от 16 декември 2010 г. относно нова стратегия за Афганистан(4), от 15 декември 2011 г. относно бюджетния контрол върху финансовата помощ на ЕС за Афганистан(5), от 12 март 2014 г. относно регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС(6), от 8 октомври 2015 г. относно смъртното наказание(7), от 26 ноември 2015 г. относно Афганистан, по-специално убийствата в провинция Забул(8), от 28 април 2016 г. относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право(9), от 5 април 2017 г. относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС(10), от 13 септември 2017 г. относно политическите отношения на ЕС с Индия(11), и от 14 декември 2017 г. относно положението в Афганистан(12),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 ноември 2018 г. и от 16 октомври 2017 г. относно Афганистан,

—  като взе предвид съвместното съобщение на заместник-председателя заместник-председателя/върховния представител и Комисията до Европейския парламент и Съвета от 24 юли 2017 г., озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС относно Афганистан“ (JOIN(2017)0031),

—  като взе предвид многогодишната индикативна програма за Афганистан за периода 2014—2020 г. в рамките на инструмента за сътрудничество за развитие на Съюза,

—  като взе предвид пътната карта на ЕС за работа с гражданското общество в Афганистан за периода 2018—2020 г.,

—  като взе предвид закриването през 2016 г. на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL Афганистан),

—  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 10 септември 2018 г. относно положението в Афганистан и последиците от него за международния мир и международната сигурност,

—  като взе предвид документа за съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси, подписан на 2 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид Резолюции 2210 (2015 г.) и 2344 (2017 г.) на Съвета за сигурност на ООН и мандата на мисията на ООН за подпомагане на Афганистан (UNAMA),

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по въпросите на правата на човека на вътрешно разселените лица от 12 април 2017 г. относно мисията му в Афганистан,

—  като взе предвид искането на главния прокурор на МНС Фату Бенсуда от 3 ноември 2017 г. за започване на разследване на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, за които се твърди, че са извършвани в Афганистан от май 1 май 2003 г. насам,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид министерската конференция за Афганистан в Женева на 27—28 ноември 2018 г.,

—  като взе предвид резултатите от Международната конференция за Афганистан, проведена в Брюксел на 5 октомври 2016 г. и съпредседателствана от Европейския съюз и взаимните ангажименти, поети на международните конференции за Афганистан, проведени в Бон на 5 декември 2011 г., в Токио на 8 юли 2012 г. и в Лондон на 4 декември 2014 г.,

—  като взе предвид конференцията в Ташкент относно Афганистан на 26—27 март 2018 г.,

—  като взе предвид процеса „Сърцето на Азия“, стартиран в Истанбул на 2 ноември 2011 г.,

—  като взе предвид декларацията от Кабул от 22 декември 2002 г. относно добросъседските отношения,

—  като взе предвид ръководените от НАТО и получили мандат от ООН международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF) (2003—2014 г.) и заключенията на срещата на високо равнище на НАТО, проведена в Брюксел на 24—25 май 2017 г., относно продължаването на мисията за обучение, консултиране и помощ „Resolute Support“ на НАТО (стартирала през 2014 г.),

—  като взе предвид Плана за хуманитарна реакция за Афганистан 2018—2021 г.,

—  като взе предвид Рамката за самостоятелност чрез взаимна отчетност, договорена на конференцията за Афганистан, проведена в Брюксел на 4—5 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи, становището на комисията по развитие и позицията под формата на изменения на комисията по международна търговия (А8‑0058/2019),

А.  като има предвид, че на 10 ноември 2011 г. Съветът прие решение за упълномощаване на Европейската комисия да договори Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан(13); като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие започна да се прилага временно и частично от 1 декември 2017 г., преди Европейският парламент да даде съгласието си за това;

Б.  като има предвид, че на 13 януари 2016 г. заместник-председателя/върховния представител и Комисията представиха на Съвета съвместното предложение за решения на Съвета относно подписването и сключването на Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие като споразумение между Европейския съюз и Афганистан („само за ЕС“);

В.  като има предвид, че макар и съгласни със съдържанието на споразумението, държавите членки изразиха предпочитание за „смесено“ споразумение с временно прилагане, поради което поискаха от Комисията и заместник-председателя/върховния представител предложенията да бъдат съответно преразгледани, за да се предвиди смесено и временно прилагане;

Г.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие беше подписано на 18 февруари 2017 г.;

Д.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие ще бъде в основата на отношенията между ЕС и Афганистан през следващите десет години и би могло да бъде автоматично удължавано за периоди от по 5 години;

Е.  като има предвид, че Парламентът беше частично, но не напълно информиран по време на преговорите; като има предвид, че Парламентът получи директивите за преговори на Съвета за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) едва на 16 март 2018 г. вместо през ноември 2011 г., когато Парламентът беше информиран за решението за започване на преговори;

Ж.  като има предвид, че тази правна рамка се основава на настоящата стратегия на ЕС за Афганистан, както и на значителната външна финансова помощ на ЕС;

З.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие ще бъде първото договорно отношение между ЕС и Афганистан, с което се потвърждава ангажимента на ЕС за бъдещото развитие на Афганистан по време на „десетилетието на трансформация“ (2014—2024 г.), укрепвайки историческите, политическите и икономическите връзки между двете страни;

И.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие отразява принципите и условията, на които ще се основава бъдещото партньорство между ЕС и Афганистан (дял І и ІІ), включително клаузите на съществените елементи относно правата на човека и неразпространението на оръжие за масово унищожение (ОМУ); като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие предвижда възможност за сътрудничество в широк кръг области, включително развитието (дял III), търговията и инвестициите (дял IV), правосъдието и върховенството на закона (дял V), включително борбата с организираната престъпност и изпирането на пари и борбата с наркотиците, сътрудничество в областта на миграцията и потенциално бъдещо споразумение за реадмисия, както и секторно сътрудничество (дял VІ);

Й.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие ще даде възможност на ЕС и Афганистан да работят съвместно за решаване на глобални предизвикателства като ядрената сигурност, неразпространението на ядрено оръжие и изменението на климата;

К.  като има предвид, че Афганистан се намира в решаващ момент от своето развитие, което означава, че ако не бъдат направени по-нататъшни усилия, съществува риск всички положени досега усилия, постигнатият напредък и жертвите в името на развитието на Афганистан да бъдат обезсмислени;

Л.  като има предвид, че появата на терористичната заплаха от свързаната с Даиш група, известна като Ислямска държава провинция Хорасан (IS-KP) допринесе значително за допълнителното влошаване на състоянието на сигурността; като има предвид, че към май 2018 г. афганистанското правителство има контрол над 56% от областите в Афганистан и 56% от територията с 65% от населението, като контролът върху 32% от областите се оспорва, а 12% от областите са под контрола на бунтовниците(14),(15);

М.  като има предвид, че от 2002 г. насам Европейският съюз и неговите държави членки заедно са най-големият международен донор за Афганистан и неговия народ, като са предоставили над 3,66 милиарда евро за развитие и хуманитарна помощ; като има предвид, че според многогодишната индикативна програма за Афганистан за периода 2014—2020 г. за периода 2014—2020 г. е създаден нов фонд за развитие в размер на 1,4 милиарда евро; като има предвид, че БВП на Афганистан в момента е 20 милиарда щатски долара и че темпът на растеж намалява от 2014 г. насам; и като има предвид, че афганистанската икономика все още е изправена пред редица предизвикателства като корупция, ниско събиране на приходи, лоша инфраструктура и анемично създаване на работни места;

Н.  като има предвид, че от 2001 г. насам много държави – членки на ЕС, партньори от НАТО и съюзнически държави са допринесли за стабилизирането и развитието на Афганистан с военни и цивилни ресурси, понасяйки тежки жертви и загуби; като има предвид, че стабилен и независим Афганистан, който може да се грижи сам за себе си и да отказва сигурно убежище на терористични групи, все още е от жизненоважен интерес в областта на сигурността за НАТО, ЕС и неговите държави членки; като има предвид, че държавите — членки на ЕС, все още имат над 3 000 военнослужещи в Афганистан, участващи в мисията на НАТО „Resolute Support“;

О.  като има предвид, че в Иран и Пакистан има 2,5 милиона регистрирани бежанци и между 2 и 3 милиона афганистанци без документи; като има предвид, че в Афганистан има повече от 2 милиона вътрешно разселени лица, от които над 300 000 са разселени през 2018 г.; като има предвид, че много от тези лица страдат от продоволствена несигурност, липса на подходящ подслон, недостатъчен достъп до санитарни и здравни услуги и липса на защита, и като има предвид, че много от тях са деца, класифицирани като особено уязвими на риск от детски труд, сексуално насилие или потенциално вербуване в престъпни групи; като има предвид, че от началото на 2018 г. повече от 450 000 афганистанци са се завърнали в Афганистан или са били депортирани от Иран; като има предвид, че правителството на Пакистан обяви, че 1,7 милиона афганистански бежанци, регистрирани в държавата, ще трябва да бъдат върнати насила в Афганистан;

П.  като има предвид, че според ООН корупцията в Афганистан подкопава легитимността на държавата и представлява сериозна заплаха за доброто управление и устойчивото развитие, като пречи на „възникването на реална икономика“;

Р.  като има предвид, че Афганистан е претърпяла конфликт страна с ниски доходи и без излаз на море, представяща особени предизвикателства пред международната общност и нейните институции;

С.  като има предвид, че според индекса за глобална адаптация Афганистан е една от най-уязвимите държави в света по отношение на изменението на климата;

Т.  като има предвид, че възникват нови заплахи и международни кризи, които отклоняват вниманието на обществеността от положението в Афганистан и намаляват нейната подкрепа и загриженост;

У.  като има предвид, че 87% от афганистанските жени страдат от насилие, свързано с пола; като има предвид, че Афганистан се нарежда на 153 място от 160 държави по индекса на неравенството между половете на ООН за 2017 г.;

Ф.  като има предвид, че през 2017 г. отглеждането на опиум в Афганистан достигна рекордно високи стойности, бележейки 63% увеличение спрямо 2016 г.; като има предвид, че незаконният трафик на опиати допълнително подхранва нестабилността и бунтовете и увеличава финансирането за терористични групи в Афганистан;

Х.  като има предвид, че за първи път афганистанският бюджет за 2018 г. се придържа към международните стандарти за прогнози и счетоводство;

Ц.  като има предвид, че полицейската мисия на ЕС в Афганистан приключи през 2016 г. след девет години напредък;

Политически и стратегически аспекти

1.  запазва ангажимента си да подкрепя правителството на Афганистан в усилията му за изграждане на сигурно и стабилно бъдеще за народа на Афганистан чрез извършване на ключови реформи с цел подобряване на управлението и прилагането на принципите на правовата държава, за борба с тероризма и екстремизма, за постигане на траен мир и развитие, за изграждане на законни, демократични институции, за насърчаване на устойчивостта в контекста на националните и регионалните предизвикателства в областта на сигурността, за гарантиране на зачитането на правата на човека, включително на правата на жените, правата на етническите и религиозните малцинства, за борба с корупцията и наркотиците, за подобряване на фискалната устойчивост и насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, социално развитие и развитие на селските райони, за осигуряване на по-добро бъдеще за младите хора, които представляват две трети от населението; подчертава, че е необходимо мирно разрешаване на конфликта в Афганистан и че всички усилия следва да бъдат насочени към тази най-неотложна цел;

2.  подчертава, че дългосрочното развитие на Афганистан ще зависи от отчетността, доброто управление, устойчивото осигуряване на сигурност на хората, включително намаляването на бедността и създаването на възможности за работа, достъп до социални и здравни услуги, образование и защита на основните свободи и правата на човека, включително правата на жените и малцинствата; подчертава необходимостта от управление по начин, който гарантира приобщаващ икономически растеж и благоприятни условия за устойчиви чуждестранни инвестиции, които са от полза за афганистанския народ, при пълно зачитане на социалните, екологичните и трудовите стандарти;

3.  изразява загриженост относно уязвимостта и нестабилността на централното правителство и липсата на контрол от негова страна в голяма част от държавата, което задълбочава още повече последиците от конфликта за цивилното население; призовава ЕС и международната общност да улеснят медиацията в случаи като неразрешени проблеми след избори;

4.  призовава ЕС да помага в усилията срещу трайната тенденция на междуетническо напрежение, допринасяща за дезинтеграцията на централната власт, и да подкрепя богатата мултиетническа структура на афганистанското общество;

5.  подчертава своята трайна подкрепа за надеждните, свободни, честни и прозрачни избори в съответствие с международните стандарти, и изразява подкрепата си за наблюдението от страна на ЕС на изборите в страната, включително наблюдението на президентските избори през 2019 г.; подчертава, че поради хроничните политически съперничества резултатът от тези избори ще има огромно въздействие върху бъдещата стабилност на афганистанското правителство;

6.  подчертава огромния икономически потенциал на страната поради географското ѝ положение и човешките и природните ѝ ресурси;

7.  подчертава значителната финансова и политическа подкрепа на ЕС за социалното и икономическото развитие, хуманитарната помощ и регионалната свързаност на Афганистан; настоятелно призовава за по-нататъшни усилия за съвместно планиране между ЕС и неговите държави членки;

8.  във връзка с това подчертава необходимостта от засилване на координацията на политиката и диалога между ЕС и САЩ относно Афганистан и по регионалните въпроси;

9.  приветства съвместното комюнике, прието на министерската конференция за Афганистан в Женева на 27—28 ноември 2018 г., домакин на която беше ООН, с оглед на ангажиментите, поети на конференцията за Афганистан в Брюксел през 2016 г.;

Роля и отговорност на регионалните фактори

10.  припомня, че Афганистан е страна без излаз на море, със стратегическо местоположение между Азия и Близкия изток и признава, че подкрепата и положителното сътрудничество от страна на съседни държави и регионални сили, по-специално Китай, Иран, Индия, Русия и Пакистан, са от съществено значение за стабилизирането, развитието и икономическата жизнеспособност на Афганистан; изразява съжаление, че един стабилен и успешен Афганистан невинаги е крайната цел за тези регионални фактори и подчертава решаващата роля на тези страни за стабилизирането и мирния процес; отправя искане към съседните страни в бъдеще да се въздържат от блокиране на афганистанския износ, както се е случвало в миналото;

11.  подчертава, че мобилността и продължаващата активност на терористични мрежи, действащи в Афганистан, а също и в Пакистан, допринасят за нестабилността на ситуацията в целия регион;

12.  подчертава, че Афганистан често е обект на антагонистични цели на регионалните сили; призовава тези сили настоятелно за пълна подкрепа на усилията за мир в Афганистан; подкрепя форумите за регионално сътрудничество, но изразява загриженост във връзка с успоредното косвено участие на някои от съседите на Афганистан в конфликта, което подкопава усилията за постигане на мир; призовава тези съседи да се въздържат от използването на свои поддръжници в съперничествата си в Афганистан и настоятелно призовава както съседите, така и регионалните сили за пълно сътрудничество с цел постигане на дълготраен и устойчив мир в Афганистан;

13.  настоятелно призовава за увеличаване на усилията на ЕС за диалог и сътрудничество с регионалните партньори за борба с трафика на наркотици, с изпирането на пари, с финансирането на тероризма и с контрабандата на хора;

14.  подчертава огромното значение на инфраструктурата и регионалното развитие на Афганистан за подобряването на търговията и връзките между държавите от Централна и Южна Азия и като стабилизиращ фактор в региона;

15.  призовава ЕС да разгледа сътрудничеството между ЕС и Афганистан в своите стратегии за Централна и Южна Азия;

Сигурност и укрепване на мира

16.  остава дълбоко загрижен от влошаващото се положение със сигурността в Афганистан и продължаващите териториални завоевания на талибанските бунтовници и различни терористични групи, като например IS-KP, за което изглежда значително допринася присъствието на чуждестранни бойци; решително осъжда извършените от тях нападения срещу цивилното население, силите за сигурност, институциите и гражданското общество на Афганистан; отново заявява пълната си ангажираност по отношение на борбата с всички форми на тероризъм и отдава почит на всички участници в коалиционните и афганистанските сили и цивилни лица, платили с живота си за един демократичен, приобщаващ, благоденстващ, сигурен и стабилен Афганистан; отбелязва, че повече от половината от антиправителствените нападения през 2018 г. се приписват на IS-KР, чиято цел е да наруши и провали процеса на помирение и мир; отбелязва със загриженост, че сегашните джихадистки организации, IS-KР, Ал Кайда и техните различни дъщерни клонове са успели да се адаптират и да се установят, което представлява голямо предизвикателство за сигурността в Афганистан, региона и Европа;

17.  подчертава, че ЕС продължава да подкрепя ръководения и контролиран от Афганистан приобщаващ мирен и помирителен процес, включително изпълнението на мирното споразумение, договорено с групировката Хезб-е-Ислами; изразява готовност да допринася за това с всички подходящи инструменти на ЕС веднага щом има съдържателен мирен процес; призовава талибаните да се откажат от насилието, да се присъединят към мирния процес и да приемат конституцията на Афганистан; подчертава своята подкрепа за всеобхватното мирно предложение към талибаните, отправено многократно от правителството; призовава гражданското общество да участва пълноценно в тези разговори; признава, че е необходимо да се разгледа въпросът за дългосрочно комбинирано международно присъствие на сили за сигурност, за да се помогне на афганистанските сили за сигурност да стабилизират държавата и да се предотврати превръщането ѝ отново в сигурно убежище за терористични групи и източник на регионална нестабилност; призовава всички страни в конфликта да спазват международното хуманитарно право;

18.  приветства първия период на прекратяване на огъня от 2001 г. насам, Ейд ал-Фитр, който показа широкоразпространеното желание за мир сред афганистанците; призовава талибаните да се съобразят с призивите на афганистанския президент за нов период на прекратяване на огъня;

19.  подчертава, че четирите десетилетия на войни и конфликт, започнали със съветската инвазия в Афганистан през 1979 г., са причина за много от нерешените проблеми, пред които е изправен Афганистан днес; признава във връзка с това ролята на младите хора и афганистанската диаспора в процеса на изграждане на по-сигурно и по-добро бъдеще за страната; призовава ЕС да подкрепи правосъдие в условията на преход за жертвите на насилието;

20.  отбелязва, че след закриването през декември 2016 г. на мисията по линия на ОПСО EUPOL Афганистан, предоставяща специализирано обучение и съвети на афганистанската национална полиция и на Министерството на вътрешните работи, Съюзът продължи сътрудничеството си с афганистанската полиция чрез външните инструменти на ЕС, като Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (IcSP), с който се финансират и действия за помирение;

21.  отбелязва, че започвайки от нулата, мисията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF) успешно изгради способни афганистански национални сили за сигурност, които днес наброяват 352 000 войници и полицейски служители и разполагат с пехота, военна полиция, разузнаване, сили за разчистване на пътища, бойна подкрепа, медицински, авиационни и логистични способности, като по този начин се борят с влиянието на бунтовниците в страната;

22.  отбелязва, че ISAF създаде сигурна среда за подобряване на управлението и икономическото развитие, която доведе до най-високото процентно увеличение в сравнение с която и да било държава на основни показатели в областта на здравеопазването и развитието; отбелязва, че успехът на ISAF доведе също и до появата на жизнени медии и че сега милиони афганистанци упражняват правото си на глас;

23.  насърчава освен това мисията „Resolute Support“ на НАТО да продължи обучението и надзора си над афганистанската армия; насърчава държавите членки да предложат обучение по гражданско управление на кризи на националните и местните органи на управление на Афганистан;

24.  насърчава НАТО и ЕС да работят заедно за събиране на разузнавателни данни за бунтовническите групи, които заплашват Афганистан, и да координират съвместно препоръки в областта на политиките към афганистанските сили за сигурност;

25.  изразява дълбоко съжаление, че талибаните и другите бунтовнически групи използват присъствието на ЕС и международната общност в Афганистан и развитието, постигнато от тях, за разпространението с пропагандни цели на наратив, според който чужди окупатори възпрепятстват афганистанската държава и начин на живот; насърчава ЕС и правителството на Афганистан да противодействат на тази пропаганда;

26.  подчертава, че борбата с финансирането на тероризма е от ключово значение за създаването на благоприятна за сигурността в Афганистан среда; настоятелно призовава всички съответни партньори да увеличат усилията си за разбиване на всички мрежи за финансиране на тероризма, включително за слагане на край със злоупотребата с мрежите на системата „Хавала“ и с международните дарения за тази цел, с оглед на оказване на противодействие на радикализацията, екстремизма и инструментите за вербуване на бойци, на които афганистанските терористични организации продължават да разчитат;

27.  настоятелно призовава афганистанското правителство да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че превенцията и противодействието на разпространението на екстремистки идеологии са сред неговите най-важни приоритети;

28.  подкрепя програмата за мир и реинтеграция на Афганистан, която реинтегрира в обществото членове на талибаните, които се предават и се отказват от насилието; приветства Обединеното кралство за това, че вече участва с над 9 милиона британски лири;

29.  призовава правителството на Афганистан да изпълни изцяло резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността и да гарантира участието, закрилата и правата на жените в целия цикъл на конфликта – от предотвратяването му до възстановяването след него;

30.  насърчава афганистанското правителство да разработи ефективни мерки срещу химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) заплахи; настоятелно призовава ЕС да предостави оперативна, техническа и финансова подкрепа за изграждането на капацитет в областта на противодействието на ХБРЯ заплахи;

31.  насърчава афганистанското правителство да засили своите национални системи за контрол с цел противодействие на широкото разпространение на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) в съответствие със съществуващите международни стандарти;

Държавно изграждане

32.  подчертава необходимостта правителството на Афганистан и международната общност да увеличат усилията си за изкореняване на корупцията в страната, както и да засилят отговорните и приобщаващи институции и да подобрят местното управление като стъпки от решаващо значение в изграждането на стабилна и легитимна държава, способна да предотвратява конфликти и бунтовническа дейност; призовава правителството на Афганистан да укрепи националния капацитет за възстановяване на откраднати активи чрез програми като инициативата за възстановяване на откраднати активи, осъществявана от Групата на Световната банка и Службата на ООН по наркотиците и престъпността;

33.  призовава правителството на Афганистан да увеличи политическото приобщаване, да засили отчетността и да се бори активно с корупцията;

34.  подчертава, че дистанцията между националните и местните органи на управление трябва да бъде преодоляна; признава, че този проблем може потенциално да бъде смекчен, ако правителството на Афганистан приложи наредбата, която изисква областните управители да присъстват в провинцията, която представляват;

35.  призовава ЕС да гарантира, че средствата на ЕС се инвестират в проекти, които помагат на населението на Афганистан, и че общините получават подходяща подкрепа за предоставянето на основни услуги и в изграждането на местно управление, така че да се гарантират основни жизнени стандарти за населението, да се осигури координация между централните органи и местните общини, за да се определят приоритетите, в които да се инвестира, да се засили подкрепата за гражданското общество, особено за защитниците на правата на човека, и по-специално да се даде приоритет на финансирането на проекти, които подкрепят участници, насърчаващи отчетността, правата на човека и демократичните принципи, както и местния интегриран диалог и механизмите за разрешаване на конфликти;

36.  призовава ЕС да продължи своя план за постепенно оттегляне след приключването на мисията на EUPOL, който включва осигуряване на устойчиво прехвърляне на дейностите към местните и международните партньори на EUPOL; настоятелно призовава всички страни да продължат усилията си за превръщането на афганистанската национална полиция в професионална сила за безопасност и сигурност, за укрепването на всички правоприлагащи институции, със специален акцент върху независимостта на съдебната система, полицията и подобряването на състоянието на афганистанските затвори, както и върху зачитането на правата на лишените от свобода;

37.  изразява съжаление, че кампаниите за борба с наркотиците в Афганистан не успяват и че не се полагат достатъчно усилия срещу талибанските лаборатории за наркотици, които са в основата на трафика на наркотици и осигуряват финансиране за талибаните и терористичните операции; подкрепя и одобрява новата стратегия на правителството на Афганистан срещу наркотиците, подкрепена от Службата на ООН по наркотиците и престъпността; изразява загриженост относно увеличаването на отглеждането на опиум в Афганистан(16) и призовава правителството на Афганистан да въведе целенасочени политики за обръщане на тази тенденция; отбелязва, че е от решаващо значение да се генерират конкретни и устойчиви алтернативи по отношение на производството на мак, които да се предоставят на неговите производители;

38.  подчертава, че основните източници на приходи на талибаните са незаконният минен добив и производството на опиум; отбелязва, че настоящите приходи на талибаните от нелегален минен добив се изчисляват ва 200 – 300 милиона евро годишно;

39.  призовава за допълнително въвеждане на подходящи взаимозависимости и взаимоограничения и за повече прозрачност с цел гарантиране на ефективността на публичната администрация, включително на финансовото управление, както и на предотвратяването на злоупотреби с чуждестранна помощ или помощ за развитие в съответствие с Парижката декларация относно ефективността на помощта;

40.  припомня, че ЕС подписа договор за държавно изграждане с Афганистан, предоставяйки 200 милиона евро годишно бюджетна подкрепа в продължение на две години с цел укрепване на правителствените институции и увеличаване на ресурсите за приоритетите в областта на развитието, като генериране на икономически растеж, намаляване на бедността и борба с корупцията; подчертава, че ресурсите трябва да бъдат използвани ефективно;

41.  отбелязва, че този договор се основава на като цяло положителната оценка на напредъка, постигнат от Афганистан в ключови области на реформите; признава значението в очертаването на целите, посочени в Договора за държавно изграждане, и условията за финансиране; освен това подчертава значението на надзора и систематичния мониторинг с цел предотвратяване на злоупотреби; подчертава значението на поставянето на акцент върху развитието и стабилността от страна на афганистанското правителство; призовава Комисията редовно да информира Парламента относно прилагането на Договора за държавно изграждане и подчертава, че неговите констатации в тази връзка следва да се използват за подготовката на продължаването на бюджетната подкрепа през периода 2018—2021 г.

Гражданско общество и права на човека

42.  приветства факта, че в Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан се поставя акцент върху диалога по въпроси, свързани с правата на човека, по-специално правата на жените, децата и етническите и религиозните малцинства, за да се гарантира достъпът им до ресурси и да се подкрепи пълното упражняване на техните основни права, включително чрез наемане на повече жени в правителствените структури на Афганистан, както и в системите за сигурност и правосъдие; призовава Афганистан да работи за премахването на всички форми на насилие и дискриминация срещу жените и момичетата; подчертава необходимостта от полагане на повече усилия за прилагането на разпоредбите на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие, включени в дялове I и II;

43.  настоява ЕС да поддържа твърда позиция по отношение на правата на човека и подчертава, че спазването на демократичните принципи, правата на човека, и особено правата на жените и малцинствата, и върховенството на закона са съществени елементи на споразумението; настоява ЕС да предприеме конкретни мерки, ако правителството на Афганистан наруши съществени елементи от споразумението;

44.  припомня, че ЕС поставя специален акцент върху подобряването на положението на жените, децата, хората с увреждания и хората, живеещи в бедност, и че тези групи имат особена нужда от помощ, включително в областта на здравеопазването и образованието;

45.  приветства извеждането на преден план на равенството между половете и свързаните с него политики в споразумението, както и силния акцент върху развитието на гражданското общество; призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и мъжете и овластяването на жените в рамките на усилията си в областта на развитието, като се има предвид, че промяната в обществените нагласи по отношение на социално-икономическата роля на жените изисква да се предприемат съответни мерки за повишаване на осведомеността, образование и реформа на регулаторната уредба;

46.  подчертава необходимостта от закрила на етническите и религиозните малцинства, които са застрашени или са обект на нападения; отбелязва, че етническата група „Шиит Хазара“ е обект на нападения по-често от другите групи и затова заслужава специално внимание;

47.  призовава за укрепване и подкрепа на свързани с правата на човека национални и поднационални институции в Афганистан, на организации на гражданското общество и на академичните среди; настоятелно призовава международните партньори да насърчават по-тясно сътрудничество и ангажираност с тези афганистански партньори;

48.  подкрепя усилията на Международния наказателен съд (МНС) за гарантиране на търсенето на отговорност за военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, за които се твърди, че са извършени от май 2003 г. до сега;

49.  изразява загриженост относно нарастващия брой насилствени и умишлени нападения срещу здравни заведения и здравни работници и нападенията срещу гражданска инфраструктура; настоятелно призовава всички страни да изпълняват своите задължения съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право за предотвратяване на нападения срещу цивилни лица и гражданска инфраструктура;

50.  призовава правителството на Афганистан да наложи незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

Развитие и търговия

51.  отбелязва, че крайната цел на помощта от ЕС за Афганистан е да се помогне на правителството и икономиката на страната да изкоренят бедността и да достигнат състояние на независимост и растеж чрез вътрешно развитие и регионално сътрудничество чрез външна търговия и устойчиви публични инвестиции, с цел намаляване на прекомерното разчитане на чуждестранна помощ посредством допринасяне за социалното, икономическото и екологичното развитие на Афганистан;

52.  отбелязва, че Афганистан е сред държавите, които получават най-много помощ за развитие в световен мащаб, и че между 2002 и 2016 г. институциите на ЕС са отпуснали помощ за страната в размер на 3,6 милиарда евро; изразява съжаление във връзка с факта, че делът на афганистанците, живеещи под прага на бедността, се е увеличил от 38% (2012 г.) на 55% (2017 г.), и подчертава факта, че страната отбелязва бавен растеж от 2014 г. насам на фона на постепенното оттегляне на международните сили за сигурност, съпътстващото намаляване на предоставянето на международни безвъзмездни средства и влошаващото се положение по отношение на сигурността;

53.  подчертава необходимостта от справяне с високата безработица и от борба с бедността, за да се работи за постигането на мир и стабилност в страната;

54.  подчертава, че са необходими повече възможности за работа извън земеделието и за правителството, за да се предотврати вербуването на млади мъже от талибаните и други бунтовнически мрежи;

55.  посреща със задоволство Националната рамка на Афганистан за мир и развитие от 2016 г. и Рамката за самостоятелност чрез взаимна отчетност, приети от афганистанското правителство; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да подкрепят посредством Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие приоритетите на афганистанските органи в областта на развитието в съответствие с принципите на ефективност на сътрудничеството за развитие;

56.  призовава заместник-председателя/върховния представител и Комисията редовно да оценяват всички мерки на ЕС в Афганистан, като използват изрични качествени и количествени показатели, особено по отношение на помощта за развитие, доброто управление, включително правосъдния сектор, зачитането на правата на човека и сигурността; призовава също в тази връзка за оценка на относителното въздействие на мерките на ЕС върху цялостната обстановка в страната и на степента на координация и сътрудничество между участниците от ЕС и други международни мисии и мерки, както и за публикуване на заключенията и препоръките и докладването им пред Парламента;

57.  изразява съжаление, че въпреки значителния обем чуждестранна помощ, въздействието е ограничено; приканва Европейската сметна палата да изготви специален доклад относно ефективността на помощта от ЕС за Афганистан през последното десетилетие;

58.  насърчава ЕС и други международни агенции, участващи в развитието на Афганистан, да работят с афганистанските медии, за да се осигури стратегическа комуникация на усилията за развитие, техните източници, цели и въздействие върху афганистанския народ;

59.  припомня, че в Афганистан понастоящем няма достатъчно цивилни експерти; насърчава ЕС и неговите държави членки да назначават и предоставят подходящо обучение за цивилни експерти в ключови области, които са от решаващо значение за икономическото развитие и борбата с наркотиците, за да подпомагат и обучават афганистанските длъжностни лица и местни жители;

60.  подчертава необходимостта от подкрепа за образователната система на Афганистан в увеличаването на броя на децата, посещаващи учебни занятия на всички нива;

61.  приветства факта, че от 2001 г. насам броят на децата, посещаващи училище, се е увеличил десетократно, като момичетата съставляват 39% от учениците;

62.  настоятелно призовава да се обърне специално внимание на младото поколение и призовава за пълноценно използване на програми като „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ за установяване на връзки между образователните институции, академичните среди, научноизследователските сектори и малките и средните предприятия (МСП);

63.  подкрепя действията на ЕС и държавите членки, допринасящи за Доверителния фонд за възстановяване в Афганистан, който се управлява съвместно от Световната банка и Министерството на финансите на Афганистан и работи за предоставяне на основни услуги от първостепенно значение, със специален акцент върху здравеопазването и образованието;

64.  приветства присъединяването на Афганистан към Световната търговска организация (СТО) през 2016 г. и признава добавената стойност, която търговията и преките чуждестранни инвестиции ще донесат за бъдещето на Афганистан; признава положителната роля, която членството в СТО може да изиграе за интегрирането на Афганистан в световната икономика;

65.  отбелязва, че след присъединяването на страната към СТО през 2016 г., което увеличи връзките на Афганистан с глобалната икономика, ЕС предостави на Афганистан безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС, но отчита, че са необходими по-нататъшни конкретни мерки, за да се даде възможност на частния сектор да се възползва от предимствата на този режим и така да засили вътрешното си развитие;

66.  подчертава, че афганистанските органи следва да разработят устойчив икономически модел, в основата на който стои принципът на преразпределение; призовава ЕС да подкрепи Афганистан в неговото екологично развитие и енергиен преход, тъй като разпоредбите за чиста и устойчива енергия са от съществено значение за ускоряване на изпълнението на целите за устойчиво развитие;

67.  подчертава необходимостта от по-нататъшни усилия, за да се увеличи капацитетът на държавните институции за формулиране и прилагане на търговски стратегии и политики, подобряване на трансграничното движение на стоки и повишаване на качеството на продуктите с цел привеждането му в съответствие с международните стандарти;

68.  призовава за засилване на бизнес отношенията между дружествата в ЕС и афганистанския частен сектор; насърчава прилагането на благоприятни условия за развитие на МСП;

69.  подкрепя и приветства всяка програма за развитие, инициирана от ЕС, отделна държава членка или член на международната общност, която има за цел подпомагане на ориентирането на предприемачите и собствениците на малки предприятия по отношение на съдебните разноски, регулациите и други препятствия пред производството, които в противен случай биха обезсърчили предприятията да излязат на пазара и/или да растат в рамките на пазара;

70.  отчита, че залежите на полезни изкопаеми в Афганистан представляват икономическа възможност за държавата да генерира приходи и работни места; отбелязва, че Китай е проявил интерес към тези залежи и особено към редкоземните елементи;

Миграция

71.  признава, че миграцията продължава да бъде предизвикателство за Афганистан, което създава проблеми за съседните държави и за държавите — членки на ЕС; изразява загриженост относно безпрецедентния брой завръщащи се мигранти, главно от Пакистан и Иран и в по-малка степен от Европа; признава, че въпросите, свързани с вътрешно разселените лица и бежанците, са резултат от заплахата от насилие от страна на бунтовнически групировки в Афганистан, както и от икономически и екологични фактори; подчертава, че усилията на ЕС и международната общност следва да бъдат насочени към предотвратяване на първопричините за масовата миграция; приветства националната стратегия на Афганистан за управление на връщането; изразява загриженост обаче за липсата на постоянни интеграционни политики на афганистанските органи за управление на сега завръщащите се лица; изразява убеждението си, че за гарантирането на стабилност в страната е от решаващо значение завърналите се лица да бъдат подходящо реинтегрирани — особено децата, на които трябва да се гарантира достъп до начално и средно образование — и да не са били обект на насилие или принуда по време на процедурите за връщане;

72.  подчертава факта, че според Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси 5,5 милиона души в Афганистан, включително лица, вътрешно разселени вследствие на конфликта или сушата, се нуждаят от хуманитарна помощ, и подчертава, че сушата е довела до принудителното разселване на над 250 000 души в северната и западната част на страната; отбелязва, че са осигурени само 33,5% от финансирането за Плана за хуманитарна реакция и съответно настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да полагат повече усилия за справяне с ключови хуманитарни предизвикателства и основни човешки потребности и да обърнат особено внимание на уязвимите хора, включително на населението в труднодостъпните райони;

73.  изразява съжаление за това, че въпреки член 28, параграф 4 от Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие, който предвижда страните да сключат споразумение за обратно приемане, не е постигнато официално споразумение, а само неформално споразумение за съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси; счита, че е важно всички споразумения относно обратното приемане да имат официален характер, за да се гарантира демократичната отчетност; изразява съжаление за липсата на парламентарен и демократичен контрол по отношение на сключването на неформалното споразумение за съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси и подчертава, че е важно да се поддържа постоянен диалог със съответните участници, с цел да се намери устойчиво решение на регионалното измерение на въпроса за афганистанските бежанци;

74.  изразява съжаление относно миграционната вълна от Афганистан на запад, особено на образованите и на младите хора, поради липсата на перспективи в държавата; подчертава помощта на ЕС за подобряване на живота на афганистанските емигранти, разселени в Пакистан и Иран; призовава тези държави да не връщат насилствено тези лица, което може да има дълбоко отрицателно въздействие върху стабилността и икономиката на Афганистан; настоятелно призовава връщането на бежанците в домовете им да бъде безопасно, организирано и доброволно;

75.  приветства Комисията за изготвянето на голям проект през 2016 г. за по-добро реинтегриране на завръщащите се мигранти в Афганистан, Бангладеш и Пакистан със 72 милиона евро, предназначени специално за Афганистан за периода между 2016 г. и 2020 г.;

76.  подчертава, че помощта за развитие, която ЕС предоставя на Афганистан, не следва да се разглежда единствено през призмата на миграцията и целите на управлението на границите, и счита, че помощта за развитие следва да се насочи към ефективното отстраняване на първопричините за миграцията;

Отраслово сътрудничество

77.  настоятелно призовава Комисията да представи всеобхватни стратегии за всеки отрасъл с цел осигуряване на широко разпространено развитие във всички области на сътрудничество с Афганистан;

78.  призовава за използване на опита на ЕС в областта на изграждането на капацитет и реформата на публичната администрация и публичната служба; подчертава неотложната необходимост от подобряване на управлението в областта на данъчното облагане; призовава за подкрепа на организациите на гражданското общество при пълно зачитане на различния им етнически, религиозен, социален или политически характер;

79.  подчертава, че селското стопанство осигурява 50% от доходите на населението на Афганистан и една четвърт от неговия БВП; отбелязва, че през периода 2014 – 2020 г. ЕС е предвидил разходи, възлизащи на 1,4 милиарда евро, за проекти за развитие в селските райони; отбелязва освен това, че тези проекти са от решаващо значение за предотвратяване на насочването на земеделските производители към черната икономика;

80.  отбелязва, че 80% от афганистанското население се занимава със селско стопанство за собствени нужди в неблагоприятна за селското стопанство среда със слабо развито напояване; подкрепя засилването на усилията за гарантиране на продоволствената сигурност;

81.  отбелязва със загриженост настоящата суша в Афганистан, която е най-лошата от десетилетия и застрашава хората, животните и селското стопанство; изразява загриженост освен това за честите природни бедствия като внезапни наводнения, земетресения, свлачища и сурови зими;

82.  отбелязва със загриженост, че вредите за селскостопански продукти като пшеницата могат да доведат до разселване, бедност, глад, а в някои случаи до преминаване на черния пазар, и че три милиона души са изложени на изключително голям риск от продоволствена несигурност и загуба на препитание;

83.  признава, че преместването на по-голяма част от веригата на добавената стойност в хранителната промишленост обратно в Афганистан би могло да увеличи доходите на семействата, да увеличи продоволствената сигурност, да намали разходите за храна и да осигури повече възможности за заетост;

84.  насърчава ЕС да продължи усилията си за подобряване на здравеопазването в Афганистан и подчертава значението на ваксинирането за всички хора, но най-вече за тези, които са особено уязвими на заболявания, като децата;

85.  приветства факта, че първичният достъп до здравеопазване се е увеличил от 9% на над 57% и че продължителността на живота се е увеличила от 44 на 60 години, както и че тези подобрения са станали възможни чрез приноса на ЕС, отделните държави членки и международната общност; признава, в светлината на тези постижения, че трябва да се направи още повече, за да продължи да се увеличава продължителността на живота и да се намали смъртността на жените и децата по време на раждане;

86.  решително осъжда корупционните практики в афганистанската здравна система, като вноса на нелегални лекарства, и настоятелно призовава ЕС да продължи да упражнява натиск върху афганистанското правителство да направи повече за предотвратяването на подобни корупционни практики;

87.  отново заявява необходимостта от обучени медицински специалисти в Афганистан и насърчава ЕС и държавите членки да продължат да предоставят медицински специалисти, които да обучават местни лекари и медици;

88.  отбелязва, че трафикът на хора и контрабандата на мигранти нанася вреди на двете страни, и по-специално на афганистанското общество; призовава за бързо прилагане на съществуващите споразумения, включително за обмен на информация, за премахване на транснационалните престъпни мрежи, които се възползват от нестабилността и слабите институции;

Прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие

89.  приветства Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие като първото договорно отношение между ЕС и Афганистан;

90.  отбелязва, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие предоставя основа за развитие на отношенията в различни области като върховенството на закона, здравеопазването, развитието на селските райони, образованието, науката и технологиите, борбата с корупцията, изпирането на пари, с финансирането на тероризма, с организираната престъпност и с наркотиците, миграцията, ядрената сигурност, неразпространението на оръжия за масово унищожение и изменението на климата;

91.  приветства създаването на съвместни органи за сътрудничество на изпълнително равнище с акцент върху провеждането на редовен диалог по политически въпроси, включително по правата на човека, и по-специално правата на жените и децата, които са съществени елементи на това споразумение, който има за цел справяне с предизвикателствата и създаването на възможности са по-силно партньорство;

92.  изразява загриженост, че в Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие липсват разпоредби за съвместен парламентарен контрол на неговото изпълнение; подкрепя ролята на Европейския парламент, парламентите на държавите членки и парламента на Афганистан в наблюдението на прилагането на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие;

93.  отбелязва замяната от страна на ЕС на специалния представител на ЕС за Афганистан със специален пратеник от септември 2017 г., част от структурата на ЕСВД;

94.  изразява съжаление, че Съветът е взел решение за временно прилагане в области, които са предмет на одобрение от Парламента, по-специално главата относно сътрудничеството в областта на търговията и инвестициите, която попада в изключителната компетентност на ЕС, вместо да поиска ратифициране на ранен етап от процеса, преди да се предприеме тази стъпка; счита, че това решение противоречи на принципа на лоялно сътрудничество, заложен в член 4, параграф 3 от ДЕС, и нарушава законните права и отговорности на Парламента;

o
o   o

95.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя/върховния представител т, специалния пратеник на ЕС в Афганистан, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Ислямска република Афганистан.

(1) ОВ L 67, 14.3.2017 г., стр. 3.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0169.
(3) ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 133.
(4) ОВ С 169 Е, 15.6.2012 г., стр. 108.
(5) ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 55.
(6) OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 73.
(7) ОВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 41.
(8) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 129.
(9) ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 17.
(10) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 39.
(11) ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 48.
(12) OВ C 369, 11.10.2018 г., стp. 85.
(13) Решения на Съвета от 10 ноември 2011 г. (16146/11 и 16147/11).
(14) EASO Country of Origin Information Report, Afghanistan Security Situation - Update, май 2018 г., https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
(15) US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Quarterly report to the United States Congress (тримесечен доклад на специалния главен инспектор на САЩ за възстановяването в Афганистан до Конгреса на СЯЩ), 30 октомври 2018 г., https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
(16) https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в eu-Lisa***
PDF 131kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0171A8-0081/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15832/2018),

—  като взе предвид проекта на договореност между Европейския съюз и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн (12367/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 74, член 77, параграф 2, букви а) и б), член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0035/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0081/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на договореността;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.


Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС
PDF 169kWORD 58k
Препоръка на Европейския парламент от 13 март 2019 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС (2018/2116(INI))
P8_TA-PROV(2019)0172A8-0171/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3, 6, 21, 33 и 36 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид решението на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност(1),

—  като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно политическата отчетност(2),

—  като взе предвид годишните доклади на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност,

—  като взе предвид годишните доклади на ЕС за правата на човека и демокрацията по света,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана,

—  като взе предвид насоките относно назначаването, мандата и финансирането на специалните представители на ЕС от 9 юли 2007 г. и бележката на Съвета (7510/14) от 11 март 2014 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност(3),

—  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, представена от ЗП/ВП на 28 юни 2016 г., и последващите доклади за изпълнението,

—  като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица, приети от Съвета през 2013 г.,

—  като взе предвид заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и всичките му принципи като основен документ за европейската и регионалната система за сигурност в по-широк план,

—  като взе предвид своите резолюции относно годишните доклади на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност,

—  като взе предвид своите резолюции относно годишните доклади на ЕС за правата на човека и демокрацията по света,

—  като взе предвид своята препоръка от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство, с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида(5),

—  като взе предвид своите резолюции относно Украйна, в които се призовава за назначаване на специален представител на ЕС (СПЕС) за Крим и региона на Донбас,

—  като взе предвид своята препоръка към Съвета от 13 юни 2012 г. относно специалния представител на ЕС за правата на човека(6),

—  като взе предвид членове 110 и 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0171/2019),

А.  като има предвид, че ЕС има амбицията да бъде по-силен участник на световната сцена — не само в икономически, но и в политически план, като се стреми със своите действия и политики да допринася за поддържането на международния мир и сигурност и основан на правила световен ред;

Б.  като има предвид, че специалните представители на ЕС (СПЕС) се назначават от Съвета по предложение на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, с мандат за постигане на напредък по конкретни цели с тематичен или отчитащ географската специфика политически или свързан със сигурността характер; като има предвид, че СПЕС доказаха, че са ценен и гъвкав инструмент за дипломацията на ЕС, тъй като могат да персонализират и представляват ЕС на важни места и ситуации, с подкрепата на всички държави членки; като има предвид, че гъвкавостта на мандатите на СПЕС означава, че те са оперативни инструменти, които могат да се използват бързо, когато възникнат опасения в някои държави или по определени въпроси;

В.  като има предвид, че благодарение на честото присъствие на място, СПЕС имат привилегирована позиция за установяване на диалог с гражданското общество и местните участници, както и за провеждане на проучвания на място; като има предвид, че този пряк опит им позволява да допринасят конструктивно за формулирането на политики и стратегии;

Г.  като има предвид, че понастоящем има петима регионални СПЕС (за Африканския рог, Сахел, Централна Азия, близкоизточния мирен процес и Южен Кавказ и кризата в Грузия), двама СПЕС за специфични страни (Косово и Босна и Херцеговина) и един тематичен СПЕС, отговарящ за правата на човека;

Д.  като има предвид, че понастоящем само двама СПЕС са жени;

Е.  като има предвид, че в случая на СПЕС, назначени с мандати за специфични страни, тяхната двустранна роля, съобразно която СПЕС е същевременно и ръководител на делегацията на ЕС в съответната страна, допринесе за съгласуваността и ефикасността на присъствието на ЕС в чужбина; като има предвид, че разполагането на допълнителни специфични за отделни страни СПЕС вече трябва да бъде съгласувано със стратегиите на ЕС за външни дейности, като се има предвид укрепването на делегациите на ЕС чрез Договора от Лисабон, с помощта на който те придобиха отговорност за координирането на всички действия на ЕС по места, включително политиките в областта на ОВППС;

Ж.  като има предвид, че съществуват други области и конфликти с висок приоритет, включително в непосредствена близост на ЕС, които изискват специално внимание, по-голямо участие и видимост на ЕС, като например руската агресия в Украйна и незаконната окупация на Крим;

З.  като има предвид, че СПЕС доказаха своята полезност, особено при тяхното провеждане на политически диалози на високо равнище и с техния капацитет за достигане на партньори на високо равнище в много чувствителна политическа среда;

И.  като има предвид, че СПЕС се финансират от бюджета на ОВППС, по отношение на който се взема съвместно решение с Парламента, и се отчитат за изпълнението на бюджета пред Комисията;

Й.  като има предвид, че ЗП/ВП се ангажира да отговори положително на исканията на Европейския парламент за изслушване на новоназначените СПЕС преди заемането на длъжности от тях и за улесняване на редовното информиране на Парламента от СПЕС;

К.  като има предвид, че СПЕС се избират сред лица, които преди това са заемали висш дипломатически или политически пост в своята страна или в международни организации; като има предвид, че те се ползват със значителна степен на гъвкавост и свобода на преценка за начина, по който да изпълняват своя мандат, което може да способства за постигането на поставените цели, прилагането на стратегии и осигуряването на добавена стойност за ЕС;

Л.  като има предвид, че ключовата роля на СПЕС е да допринасят за единството, последователността, съгласуваността и ефективността на външната дейност и представителството на ЕС; като има предвид, че те показват интереса на ЕС към дадена държава, регион или тематична област и засилват неговата видимост, както и допринасят за изпълнението на дадена стратегия или политика на ЕС по отношение на държавата, региона или тематичния въпрос, за които е предоставен мандат;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

Относно мандата

Относно инструментите

Относно личния профил

В обхванатите области

Относно взаимодействието и сътрудничеството

   а) да представят стратегически размисъл относно използването, ролята, мандатите и приноса на СПЕС в контекста на изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС;
   б) да гарантират, че СПЕС се назначават само ако има ясна добавена стойност от използването на този инструмент, т.е. ако техните задачи не могат да бъдат ефикасно изпълнени от съществуващите структури в рамките на ЕСВД, включително от делегациите на ЕС, или в рамките на Комисията;
   в) да гарантират, че СПЕС се използват предимно за засилване на усилията на ЕС за предотвратяване и решаване на конфликти и прилагане на стратегиите на ЕС, в частност чрез посредничество и улесняване на диалога, и за постигане на целите на политиката на ЕС в специфични тематични области в областта на външните отношения и при зачитане на международното право;
   г) да избегнат умножаването на броя на СПЕС и фрагментирането на техните мандати, което би породило дублиране с други институции на ЕС и би довело до повишени разходи за координация;
   д) да гарантират, че мандатите и действията на СПЕС по отношение на регионалната сигурност и предотвратяването на конфликти, посредничеството при конфликти и решаването на конфликти се ръководят от принципите на международното право, както е посочено в Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. и други основни норми на международното право, както и от мирното уреждане на спорове, като ключов елемент на европейската система за сигурност и както се подчертава в Глобалната стратегия на ЕС; и да спазват всички правила и политики, приети от ЕС по отношение на региона или конфликта, попадащи в тяхната сфера на отговорност;
   е) да разгледат всички възможни средства за засилване на ролята на СПЕС като ефективен инструмент на външната политика на ЕС, със способност да развиват и да дават тласък на инициативи на ЕС в областта на външната политика, както и да насърчават полезното взаимодействие, по-специално чрез гарантиране на това, че СПЕС могат да пътуват свободно в рамките на зоната, обхваната от техния мандат, включително конфликтните зони, за целите на ефективното изпълнение на техните задачи;
   ж) да гарантират по-голяма прозрачност и видимост на работата на СПЕС, включително чрез публично докладване относно посещенията в държавите, работната програма и приоритетите, както и създаването на индивидуални уебстраници, за да се даде възможност за публичен контрол върху техните действия;
   з) да укрепят активите, които съставляват добавената стойност на СПЕС, а именно легитимност, изградена върху подкрепата на ЗП/ВП и на държавите членки, свързани с държави/регионални/тематични отговорности, политическа тежест, гъвкавост и засилване на присъствието и видимостта на ЕС в партньорски държави, като по този начин засилят имиджа на ЕС като ефективен международен фактор;
   и) да позволят подходяща продължителност на мандата, която да създава перспектива, позволяваща наемането на квалифициран висш персонал, и да дава възможност за изпълнение на мандата, както и за изграждане на доверие с партньорите, създаване на мрежи и оказване на влияние върху процесите; да гарантират редовен преглед в съответствие с развитието в съответната държава/ регион или в съответната област и също така да позволят удължаване на мандата, ако това се изисква от обстоятелствата;
   й) да допринасят за изпълнението на политика или стратегия на ЕС по отношение на района, обхванат от мандата, и за формулирането или преразглеждането на стратегии или политики;
   к) да гарантират, че предотвратяването и решаването на конфликти, посредничеството и улесняването на диалога, както и основните свободи, правата на човека, демокрацията, принципите на правовата държава и равенството на половете се разглеждат като хоризонтални приоритети и следователно като ключови аспекти от обхвата на мандата на СПЕС, и че се осигурява адекватно докладване относно действията, предприети в тези области;
   л) да изискват процедури за оценка и мониторинг, които обхващат постигнатите резултати, срещаните пречки, отбелязването на ключовите предизвикателства, приноса към формулирането на политиката и оценката на координацията на дейностите на СПЕС с други участници от ЕС, за да се насърчава обменът на най-добри практики сред СПЕС, както и да се прави оценка на изпълнението и да се разглежда подновяването и прегледа на мандатите;
   м) да осигурят съгласуваност на мандата за Централна Азия със стратегията на ЕС за Централна Азия от 2007 г., преразгледана през 2015 г., с цел да се повиши ефективността и видимостта на Съюза в региона;
   н) да въведат дълъг период на „изчакване“ за СПЕС, с цел да се гарантира възможно най-високо равнище на етични стандарти за случаите на конфликт на интереси;
   о) да гарантират, че комисията по външни работи на Европейския парламент участва в изготвянето на мандатите — нови и удължени — на СПЕС;
   п) да запазят гъвкавостта и автономността, с които се ползват СПЕС като характерен инструмент на ОВППС с отделен източник на финансиране и привилегировани отношения със Съвета; при все това, същевременно да засилят координацията и връзките с оглед на докладването със съответните управляващи дирекции на ЕСВД (регионални, тематични, по линия на ОПСО и реакцията при кризи) и със съответните генерални дирекции на Комисията; да гарантират бърза и прозрачна процедура за назначаване и потвърждаване;
   р) да предприемат мерки по отношение на недостатъците в областта на запазването на институционалната памет и приемствеността между изходящите и входящите СПЕС чрез засилване на логистичната и административната подкрепа от страна на ЕСВД, включително архивиране, и основно чрез командироването на политически съветници от ЕСВД и други институции на ЕС, по целесъобразност, които да се присъединят към екипите на СПЕС;
   с) да назначават като СПЕС лица с голям дипломатически и политически опит и подходящ профил, като гарантират по-специално, че те разполагат с необходимото политическо влияние за създаване на връзки и взаимно доверие с партньорите на високо равнище; да се възползват в това отношение от съществуващия резерв от лица с политически и дипломатически опит в целия ЕС; да зачитат баланса по отношение на половете и географското равновесие; да гарантират, че решението за назначаване на конкретно лице се взема по прозрачен начин и само след потвърждаване на допустимостта на кандидата, по-специално по отношение на потенциален конфликт на интереси и на гарантирането на това, че кандидатът отговаря на стандартите за етично поведение;
   т) да гарантират, че назначаването на СПЕС може да бъде потвърдено само след положително становище от комисията по външни работи на Европейския парламент;
   у) да осигурят по-лесен достъп до информация и обосновка по отношение на избраните кандидати;
   ф) да съсредоточат мандатите на СПЕС върху укрепването на регионалната сигурност и предотвратяването и решаването на конфликти, особено посредством улесняване на диалога и посредничество, при които ангажиментът на ЕС може да придаде добавена стойност; да гарантират, че в случай на тематична насоченост, назначаването на СПЕС не дублира или подкопава ролята на Комисията и СПЕС;
   х) като имат предвид ролята на СПЕС като специфичен дипломатически инструмент във външната дейност на ЕС и като отчитат значението на стабилността на съседните на ЕС държави, да насърчават СПЕС да развиват все по-близки отношения с държавите, засегнати от продължителни конфликти, с акцент върху силната необходимост от това, СПЕС да допринасят за мирното уреждане на конфликтите в съседните на ЕС държави;
   ц) да приветстват назначаването на новия СПЕС за правата на човека и да признаят работата на изпълнявалия преди това длъжността, който успешно е изпълнявал ролята си за повишаване на ефективността и видимостта на политиката на ЕС в областта на правата на човека; отбелязва, че отговорностите на длъжността са разширени, така че да включват насърчаване на спазването на международното хуманитарно право и насърчаване на подкрепата за международното наказателно правосъдие;
   ч) да засилят капацитета и ролята на СПЕС за правата на човека, като се има предвид, че тази позиция разполага с международен мандат, който следователно изисква и предполага политически диалог с трети държави, съответните партньори, бизнеса, гражданското общество и международни и регионални организации, както и действия в рамките на релевантни международни форуми;
   ш) като имат предвид, че е важно да не се увеличава значително броят на СПЕС, така че да не се отклоняват от специфичния им характер, да се премахнат постепенно мандатите на съществуващите СПЕС за специфични страни и, в очакване на цялостното разделяне на отговорностите в следващата Комисия и ЕСВД, да обмислят назначаването на регионални СПЕС; да обмислят назначаването на тематични СПЕС за международната координация на борбата срещу изменението на климата, за международното хуманитарно право и международното правосъдие и за разоръжаването и неразпространението на ядрено оръжие, като в последния случай да се поемат дейностите на настоящия специален пратеник на ЕС за тази област;
   щ) да назначат нов СПЕС за Украйна, с особено внимание върху Крим и Донбас, който да отговаря за наблюдението на положението с правата на човека в окупираните територии, изпълнението на споразуменията от Минск, намаляването на напрежението в Азовско море и застъпването за правата на вътрешно разселените лица, както беше поискано по-рано от Парламент в неговите резолюции;
   аа) да засилят взаимодействието и координацията на СПЕС с различните институции на ЕС, гражданското общество и държавите членки, така че да се осигури максимално полезно взаимодействие и съгласувана ангажираност на всички участници; да засилят участието на СПЕС в системата на ЕС за ранно предупреждение за конфликти; да гарантират, че няма припокриване с други дипломатически фигури на високо равнище, като например специалните пратеници на ЕС; и да осигурят сътрудничество с други единомислещи партньори и пратеници, включително тези, определени от ООН, НАТО и САЩ;
   аб) като има предвид, че Европейският парламент е съзаконодател по отношение на гражданската част на бюджета за ОВППС, която се администрира от Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI), да засилят надзора на Парламента върху дейностите на СПЕС и да повишат тяхното равнище на отчетност и прозрачността на тяхната работа, като припомня, че тази цел може да бъде постигната чрез редовно споделяне на информация относно изпълнението на мандата на СПЕС, тяхната работа и постижения и предизвикателствата, пред които те са изправени, чрез редовни и поне ежегодни срещи и размяна на мнения между СПЕС и съответните органи на ЕП, по-специално комисията по външни работи и подкомисиите съответно по правата на човека и по сигурност и отбрана на ЕП, както и чрез системно споделяне с ЕП на доклади и национални стратегии, изпратени от СПЕС до Комитета по политика и сигурност (КПС) в рамките на Съвета и до ЕСВД; и, за тази цел, да настояват тези документи да бъдат включени в междуинституционалното споразумение в областта на ОВППС;
   ав) да насърчават взаимодействието и да улесняват диалога с гражданското общество и гражданите, в регионите, обхванати от СПЕС, като част от процесите на превантивна дипломация и посредничество, както и в интерес на видимостта на ЕС; да гарантират по-специално, че СПЕС действат с проактивна ангажираност по отношение на участници от гражданското общество, защитници на правата на човека или гласове на несъгласие, които може да са заплашвани или атакувани от местните органи;

2.  препоръчва, следващият Европейски парламент да изиска поемането на ангажимент от страна на новия ЗП/ВП да представи, в рамките на първите шест месеца от своя мандат, стратегически размисъл относно използването на СПЕС, в контекста на изпълнението на Глобалната стратегия и в съответствие с изложените по-горе принципи и препоръки;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на специалните представители на ЕС.

(1) OВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.
(2) OВ C 210, 3.8.2010 г., стр. 1.
(3) OВ C 351E, 2.12.2011 г., стр. 454.
(4) OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(5) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 69.
(6) ОВ C 332E, 15.11.2013 г., стр. 114.


Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I
PDF 448kWORD 147k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))
P8_TA-PROV(2019)0173A8-0188/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2015)0615),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0387/2015),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по транспорт и туризъм, комисията по култура и образование, комисията по правата на жените и равенството между половете и комисията по петиции (A8-0188/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе отново до Парламента, ако замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изискванията за достъпност на продукти и услуги

P8_TC1-COD(2015)0278


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за определени продукти и услуги, по-специално като се премахнат и предотвратят пречките пред свободното движение на определени достъпни продукти и услуги, породени от различаващите се изисквания за достъпност в държавите членки. Това би повишило наличието на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар и би подобрило достъпността на съответната информация.

(2)  Търсенето на достъпни продукти и услуги е голямо и се предвижда броят на хората с увреждания ▌да се увеличи значително. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност за по-приобщаващо общество и улеснява независимия живот за хората с увреждания. В този контекст следва да се има предвид, че уврежданията в Съюза са по-разпространени сред жените, отколкото сред мъжете.

(3)  Настоящата директива дава определение за „хора с увреждания“ в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета на 13 декември 2006 г., по която Съюзът е страна от 21 януари 2011 г. и която е ратифицирана от всички държави членки. Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания хората с увреждания „включват лица с трайна физическа, умствена, интелектуална или сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. Настоящата директива насърчава пълноценното и ефективно равноправно участие чрез подобряване на достъпа до основни продукти и услуги, които чрез своя първоначален дизайн или последващо адаптиране са насочени към конкретните потребности на хората с увреждания.

(4)  Други лица с функционални ограничения, например лица в напреднала възраст, бременни жени или лица, пътуващи с багаж, също ще се ползват от настоящата директива. Понятието „лица с функционални ограничения“, използвано в настоящата директива, включва лица, при които съществуват физическa, умственa, интелектуалнa или сетивнa недостатъчност, свързана с възрастта недостатъчност или други причини, свързани с възможностите на техния организъм — трайни или временни, които при взаимодействие с различните пречки стават причина за техния ограничен достъп до продукти и услуги и поради това се стига до ситуация, която налага адаптиране на тези продукти и услуги към техните специфични нужди.

(5)  Различията между законовите, подзаконовите и административните разпоредби в ▌държавите членки относно достъпността на продуктите и услугите за ▌хората с увреждания, създават пречки пред свободното движение на продукти и услуги▌и нарушават ефективната конкуренция на вътрешния пазар. По отношение на някои продукти и услуги тези различия в Съюза е вероятно да нараснат след влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания . Икономическите оператори и по-специално малките и средните предприятия (МСП) са особено силно засегнати от тези пречки.

(6)  Поради различията в националните изисквания за достъпност лицата, упражняващи самостоятелна професионална дейност, МСП и микропредприятията до голяма степен са лишени от стимули да се ангажират със стопански начинания извън техните собствени вътрешни пазари. Националните, а дори и регионалните или местните изисквания за достъпност, въведени към момента от държавите членки, се различават и като обхват, и като равнище на детайлност. Тези различия се отразяват неблагоприятно на конкурентоспособността и растежа поради допълнителните разходи, свързани с разработването и маркетинга на отделните национални пазари на достъпни продукти и услуги.

(7)  Потребителите на достъпни продукти и услуги и на помощни технологии се сблъскват с високи цени, дължащи се на ограничената конкуренция сред доставчиците им. Разпокъсаността на националните разпоредби намалява потенциалните ползи от обмена на опит с националните и международните партньори в отговор на социалните и технологичните промени.

(8)  Поради това на равнището на Съюза с оглед на доброто функциониране на вътрешния пазар съществува необходимост от сближаване на националните мерки с цел да се преодолее фрагментираността на пазара на достъпни продукти и услуги, да бъдат постигнати икономии от мащаба, да бъде улеснена трансграничната търговия и мобилност, както и да се помогне на икономическите оператори да концентрират ресурсите си в иновации, вместо да ги използват ▌за покриване на разходи, свързани с фрагментираното ▌законодателство в целия Съюз.

(9)  Ползите, които произтичат от хармонизирането на изискванията за достъпност по отношение на вътрешния пазар, са доказани от прилагането на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(5) относно асансьорите и от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета(6) в сферата на транспорта.

(10)  В приложената към Договора от Амстердам декларация 22 относно хората с увреждания Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки прие, че при разработването на мерки по член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) институциите на Съюза трябва да отчитат потребностите на хората с увреждания.

(11)  Крайната цел на съобщението на Комисията от 6 май 2015 г. „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ е свързаният цифров единен пазар да донесе трайни икономически и социални ползи, като по този начин улеснява търговията и насърчава заетостта в рамките на Съюза. Потребителите в Съюза все още не могат да се възползват докрай от цените и избора, които единният пазар може да предложи, тъй като трансграничните онлайн сделки все още са много ограничени. Фрагментираността също така ограничава пазарното търсене за трансгранични сделки на електронната търговия. Необходими са и съгласувани действия, за да се гарантира, че ▌електронното съдържание, електронните съобщителни услуги и и достъпът до аудио-визуални медийни услуги, са ▌изцяло на разположение на хората с увреждания. Поради това е необходимо изискванията за достъпност да бъдат хармонизирани в рамките на целия цифров единен пазар и да се гарантира, че всички граждани на Съюза, независимо от техните способности, могат да се ползват от неговите предимства.

(12)  След като Съюзът стана страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания , разпоредбите на конвенцията се превърнаха в неделима част от правната уредба на Съюза и са задължителни за институциите на Съюза и за неговите държави членки.

(13)  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания изисква от страните по конвенцията да предприемат подходящи мерки за осигуряване за хората с увреждания на равен достъп с останалите до физическата среда на живеене, до транспорта, информацията и комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и технологии и до всички останали удобства и услуги, отворени или предназначени за широката общественост, както в градските, така и в селските райони. Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания посочи необходимостта от създаването на законодателна рамка с конкретни, приложими и обвързани със срокове референтни показатели за проследяване на постепенното прилагане на достъпността.

(14)  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания изисква страните по конвенцията, да предприемат или насърчават извършването на научна и развойна дейност, както и да способстват за достъпността и прилагането на нови технологии, включително информационни и съобщителни технологии, на помощни средства за осигуряване на мобилност, на устройства и помощни технологии, подходящи за хората с увреждания. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания също така призовава да се отдаде приоритет на технологии, които са на достъпна цена.

(15)  Влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания като част от правната уредба на държавите членки предполага необходимостта от приемане на допълнителни национални разпоредби относно достъпността на продуктите и услугите. Без действия от страна на Съюза тези разпоредби биха продължили да задълбочават различията между законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки.

(16)  Поради това е необходимо да се улесни изпълнението в Съюза на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания , като се предвидят общи правила на Съюза. С настоящата директива се оказва подкрепа на държавите членки да изпълнят по хармонизиран начин своите национални ангажименти, както и задълженията си по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по отношение на достъпността.

(17)  В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г. „Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 — 2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери“ определя достъпността като една от осемте области на действие и като основна предпоставка за участие в обществото и има за цел да гарантира достъпността на продуктите и услугите.

(18)  Определянето на продуктите и услугите, които попадат в обхвата на настоящата директива, се основава на специален подбор, извършен по време на изготвянето на оценката на въздействието, по време на който бяха набелязани ▌продукти и услуги за лицата с ▌увреждания, и ▌по отношение на които държавите членки са приели или вероятно ще приемат различаващи се национални изисквания за достъпност, които нарушават функционирането на вътрешния пазар.

(19)  С цел осигуряване на достъпност на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, за продуктите, използвани при предоставянето на тези услуги, с които потребителят влиза в досег, също следва да се изисква да отговарят на приложимите изисквания за достъпност ▌по настоящата директива.

(20)  Дори ако дадена услуга, или част от такава услуга, се възлага на трета страна като подизпълнител, това не бива да бъде в ущърб на достъпността на тази услуга и доставчиците на услуги следва да спазват задълженията по настоящата директива. Доставчиците следва също така да гарантират правилното и непрекъснато обучение на своя персонал, за да се гарантира, че той разполага с познания за начините на използване на достъпни продукти и услуги. Това обучение следва да обхваща въпроси като предоставянето на информация, съвети и реклама.

(21)  Изискванията за достъпност следва да бъдат въведени по начин, който е свързан с възможно най-малко тежест ▌за икономическите оператори и държавите членки▌.

(22)  ▌Необходимо е да бъдат определени изисквания за достъпност за пускането на пазара на продукти и услуги, които попадат в обхвата на настоящата директива, с цел да се гарантира тяхното свободно движение на вътрешния пазар.

(23)  Настоящата директива следва да направи функционалните изисквания за достъпност задължителни и те следва да бъдат изразени като общи цели. Тези изисквания следва да бъдат достатъчно точни, за да се създадат законови задължения, и достатъчно подробни, за да бъде възможно оценяването на съответствието с цел да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар за обхванатите от настоящата директива продукти и услуги, както и да се запази известна гъвкавост, която да даде възможност за иновации.

(24)  Настоящата директива съдържа редица критерии относно функционалните показатели, свързани с режима на функциониране на продуктите и услугите. Тези критерии не са замислени като цялостна алтернатива на изискванията за достъпност по настоящата директива, а следва да се използват само при строго специфични обстоятелства. Тези критерии следва да се прилагат за специфичните функции или характеристики на продуктите или услугите, за да ги направят достъпни, когато изискванията за достъпност по настоящата директива не отчитат една или повече от специфичните функции или характеристики. Освен това, в случай че изискване за достъпност предвижда специфични технически изисквания и в продукта или услугата е заложено алтернативно техническо решение за тези технически изисквания, алтернативното техническо решение все пак следва да отговаря на съответните изисквания за достъпност и следва да води до равностойна или по-голяма достъпност посредством прилагане на съответните критерии за функционални показатели.

(25)  Настоящата директива следва да обхваща потребителските компютърни хардуерни системи с общо предназначение. За да могат тези системи да функционират по достъпен начин техните операционни системи следва също да бъдат достъпни. Тези компютърни хардуерни системи се отличават с многофункционалния си характер и способността си да изпълняват, с подходящ софтуер, най-често срещаните задачи за компютърна обработка, зададени от потребителите, и са предназначени да бъдат управлявани от потребителите. Персоналните компютри, включително настолните компютри, преносимите компютри, смартфоните и таблетите, са примери за такива компютърни хардуерни системи. Специализираните компютри, внедрени в потребителски електронни продукти, не представляват потребителски компютърни хардуерни системи с общо предназначение. Настоящата директива не следва да обхваща, на индивидуална основа, отделни компоненти със специфични функции, като например дънна платка или чип с памет, които се използват или могат да се използват в такава система.

(26)  В обхвата на настоящата директива следва да попаднат и платежните терминали, включващи както хардуер, така и софтуер, и някои интерактивни терминали на самообслужване, включващи както хардуер, така и софтуер, предназначени за използване при предоставянето на услуги, попадащи в обхвата на настоящата директива: например терминални устройства АТМ; автомати за продажба на билети, издаващи билети на хартиен носител, които дават достъп до услуги, например автомати за продажба на билети за пътуване; автомати за ред на опашката в банките; автомати за регистрация на пътници; както и интерактивни терминали на самообслужване за предоставяне на информация, включително интерактивни информационни екрани.

(27)  Същевременно някои интерактивни терминали на самообслужване, предоставящи информация, инсталирани като съставна част от превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или подвижни състави, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива, тъй като съставляват част от тези превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или подвижни състави, които не попадат в обхвата на настоящата директива.

(28)  Настоящата директива следва да обхваща и електронните съобщителни услуги, включително спешните повиквания, съгласно определението в Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета(7). Понастоящем предприетите от държавите членки мерки за предоставяне на достъп на хора с увреждания се различават и не са хармонизирани в целия вътрешен пазар. Гарантираното прилагане на едни и същи изисквания за достъпност в целия Съюз ще осигури икономии от мащаба за икономическите оператори , извършващи дейност в повече от една държава членка, и ще улесни ефективния достъп за хората с увреждания в собствените им държави членки и при пътуванията между държавите членки. За да се осигури достъпността на електронните съобщителни услуги, включително на спешните повиквания, доставчиците следва, в допълнение към гласовите услуги, да предоставят текст в реално време и услуги за цялостен разговор с видеовръзка, осигурена от тях, като по този начин се гарантира синхрон между всички тези средства за комуникация. Наред с изискванията от настоящата директива, в съответствие с Директива (ЕС) 2018/1972 държавите членки следва да могат да определят доставчик на услуги за предаване, който да може да се използва от хора с увреждания.

(29)  Настоящата директива хармонизира изискванията за достъпност за електронните съобщителни услуги и свързаните с тях продукти и допълва Директива (ЕС) 2018/1972, която урежда изискванията за равностоен достъп и избор за крайните ползватели с увреждания. Директива (ЕС) 2018/1972 установява и изисквания по силата на задълженията за универсална услуга относно достъпните цени на достъпа до интернет и гласовите съобщения и относно достъпните цени и наличието на свързаното с тях крайно оборудване, специфично оборудване и услугите за потребителите с увреждания.

(30)  Директивата следва да обхваща и потребителското крайно оборудване с интерактивни възможности за компютърна обработка, предвидено да се използва основно за достъп до електронни съобщителни услуги. За целите на настоящата директива следва да се счита, че това оборудване включва оборудване, което се използва като част от конфигурацията на достъпа до електронните съобщителни услуги, като например маршрутизатор или модем.

(31)  За целите на настоящата директива достъпът до аудио-визуални медийни услуги следва да означава, че достъпът до аудио-визуално съдържание, както и механизмите, позволяващи на ползвателите с увреждания да използват помощни технологии, трябва да бъдат достъпни. Услугите, предоставящи достъп до аудио-визуални медийни услуги, може да включват уебсайтове, онлайн приложения, приложения, базирани на телевизионни приставки, достъпни за изтегляне приложения, услуги, базирани на мобилни устройства, включително мобилни приложения и свързани мултимедийни възпроизвеждащи устройства, както и свързани телевизионни услуги. Достъпността на аудио-визуалните медийни услуги е уредена в Директива № 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8) с изключение на достъпността на електронните програмни указатели (ЕПУ), които са включени в определението на услугите, предоставящи достъп до аудио-визуални медийни услуги, за които се прилага настоящата директива.

(32)  В контекста на услугите за въздушен, автобусен, железопътен и воден превоз на пътници настоящата директива следва да обхваща, inter alia, предоставянето на информация за транспортни услуги, включително информация за пътуването в реално време , чрез уебсайтове, услуги, базирани на мобилни устройства, интерактивни информационни екрани и интерактивни терминали на самообслужване, която е необходима на пътниците с увреждания, за да пътуват. Това може да включва информация относно продуктите и услугите за превоз на пътници, предлагани от доставчика на услугата, информация преди пътуването, информация по време на пътуването и информация, предоставяна при отмяна на услугата или закъснение при заминаването. Други елементи на информацията може също да включват информация за цени и промоции.

(33)  Настоящата директива следва да обхваща и уебсайтове, услуги, базирани на мобилни устройства, включително мобилните приложения, разработени или предоставени на разположение от операторите на услуги за превоз на пътници в обхвата на настоящата директива или от тяхно име, услуги за електронно издаване на билети, електронни билети, и интерактивни терминали на самообслужване.

(34)  Определянето на обхвата на настоящата директива по отношение на въздушния, автобусния, железопътния и водния превоз на пътници следва да се основава на съществуващото секторно законодателство, отнасящо се до правата на пътниците. В случаите, в които настоящата директива не се прилага към определени видове транспортни услуги, държавите членки следва да насърчават доставчиците на услуги да прилагат съответните изисквания за достъпност от настоящата директива.

(35)  В Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета(9) вече са предвидени задължения за организациите от обществения сектор, които предоставят транспортни услуги, включително градските и крайградски транспортни услуги и регионалните транспортни услуги, да направят уебсайтовете си достъпни. Настоящата директива предвижда освобождавания за микропредприятия, представящи услуги, включително градските и крайградски транспортни услуги и регионалните транспортни услуги . Наред с това настоящата директива включва задължения за да се гарантира достъпност на уебсайтовете за електронна търговия. След като настоящата директива съдържа задължения за значителното мнозинство частни доставчици на транспортни услуги да направят уебсайтовете си достъпни при продажба на билети онлайн, не е необходимо в настоящата директива да се въвеждат допълнителни изисквания за уебсайтовете на доставчиците на градски и крайградски транспортни услуги и на регионални транспортни услуги.

(36)  Някои елементи на изискванията за достъпност, по-специално във връзка с предоставянето на информация, както се посочва в настоящата директива, вече са обхванати от действащото право на Съюза в областта на превоза на пътници. Това включва елементи от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета(10), Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета(11), Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета(12), Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета(13) и Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета(14). . Това включва също съответните актове, , приети въз основа на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(15). За да се гарантира съгласуваност на правната уредба, изискванията за достъпност, определени в тези регламенти и тези актове, следва да продължат да се прилагат както досега. Същевременно допълнителните изисквания от настоящата директива, ще допълват съществуващите изисквания, като подобрят функционирането на вътрешния пазар в областта на транспорта и носят ползи за хората с увреждания.

(37)  Някои елементи на услугите за превоз не следва да бъдат обхванати от настоящата директива, когато се предоставят извън територията на държавите членки, дори и когато услугата е била насочена към пазара на Съюза. По отношение на тези елементи операторът на услуга за превоз на пътници следва да бъде задължен да гарантира единствено, че изискванията на настоящата директива, са изпълнени по отношение на частта от услугата, предлагана на територията на Съюза. Въпреки това, в случая с въздушния транспорт въздушните превозвачи от Съюза следва да гарантират, че приложимите изисквания от настоящата директива, са изпълнени и при полети, заминаващи от летище, разположено в трета държава, и пристигащи на летище, разположено на територията на държава членка. Освен това всички въздушни превозвачи, включително тези, които не са лицензирани в Съюза, следва да гарантират, че приложимите изисквания от настоящата директива, са изпълнени при полети от територията на Съюза до територията на трета държава.

(38)  Градските власти следва да се насърчават да интегрират безпрепятствената достъпност до услугите на градския транспорт в своите планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ), както и да публикуват редовно списъци на добрите практики по отношение на безпрепятствения достъп до обществения градски транспорт и мобилността.

(39)  Правото на Съюза относно банковите и финансовите услуги цели да защити потребителите на такива услуги в целия Съюз и да им предостави информация, но не включва изисквания за достъпност. За да се даде възможност на хората с увреждания да използват тези услуги в целия Съюз, включително когато са предоставяни посредством уебсайтове и услугите, базирани на мобилни устройства, включително мобилни приложения, да вземат информирани решения и да се чувстват сигурни, че са адекватно защитени наравно с останалите потребители, както и за да се осигурят равнопоставени условия за доставчиците на услуги, настоящата директива следва да установи изисквания за достъпност за определени банкови и финансови услуги, предоставяни на потребителите.

(40)  Съответните изисквания за достъпност следва да се прилагат и към методите за идентификация, електронния подпис и платежните услуги, тъй като те са необходими за сключването на потребителски банкови трансакции.

(41)  Файловете на електронните книги се базират на електронно компютърно кодиране, което позволява разпространението и справката с интелектуален труд с предимно текстови и графичен характер. Степента на прецизност на това кодиране определя достъпността на файловете на електронни книги, по-специално по отношение на определянето на различните съставни елементи на труда и стандартизираното описание на неговата структура. Оперативната съвместимост по отношение на достъпността следва да оптимизира съвместимостта на тези файлове с потребителските агенти и с настоящите и бъдещите помощни технологии. Специфичните характеристики на специалните издания като комикси, детски книги и книги за изкуството следва да се разглеждат във връзка с всички приложими изисквания за достъпност. Различаващите се изисквания за достъпност в държавите членки ще създадат пречки пред издателите и други икономически оператори да се възползват от предимствата на вътрешния пазар, може да създадат проблеми с оперативната съвместимост с електронните четци и ще ограничат достъпа за потребителите с увреждания. Що се отнася до електронните книги, понятието „доставчик на услуга“ би могло да включва издателите и други икономически оператори, участващи в разпространението им. Признава се, че хората с увреждания продължават да се сблъскват с пречки при достъпа до съдържание, което е защитено от авторско право и сродните му права, както и че вече са предприети някои мерки за подобряване на това положение, например посредством приемането на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета(16) и Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета(17) и също така в бъдеще може да се предприемат и други мерки на равнището на Съюза в тази насока.

(42)  Настоящата директива определя услугите за електронна търговия като услуга, предоставяна от разстояние, чрез уебсайтове и услуги, базирани на мобилни устройства, чрез електронни средства и по индивидуално искане на потребителя с цел сключване на потребителски договор. За целите на това определение „от разстояние“ означава, че тази услуга се предоставя, без страните да присъстват едновременно; „чрез електронни средства“ означава, че услугата първоначално се изпраща и получава по местоназначение чрез електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхранение на данни и се пренася, предава и получава в своята цялост чрез кабел, радио, оптични средства или други електромагнитни средства; „по индивидуално искане на потребителя“ означава, че услугата се предоставя по индивидуално искане. Като се има предвид нарастващото значение на услугите за електронна търговия и тяхното високотехнологично естество е важно да съществуват хармонизирани изисквания за достъпност до тях.

(43)  Задълженията за достъпност на услугите за електронна търговия от настоящата директива, следва да се прилагат за онлайн продажбата на всички продукти или услуги и поради това следва да се прилагат и за продажбите на продукти или услуги, обхванати самостоятелно от настоящата директива.

(44)  Мерките, свързани с достъпността на приемането на спешни повиквания, следва да се приемат, без да се засяга самата организация на службите за спешно реагиране, и не следва да оказват въздействие върху тази организация, която остава от изключителната компетентност на държавите членки.

(45)  В съответствие с Директива (ЕС) 2018/1972 държавите членки трябва да гарантират че достъп до службите за спешно реагиране за крайни ползватели с увреждания е възможен посредством спешни повиквания и е равностоен на достъпа, предоставен на останалите крайни ползватели в съответствие с правото на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продукти и услуги. Комисията и националните регулаторни органи или други компетентни органи трябва да вземат подходящи мерки, за да гарантират, че при пътувания в друга държава членка крайните ползватели с увреждания могат да имат достъп до службите за спешно реагиране наравно с останалите крайни ползватели, когато това е осъществимо, без предварителна регистрация. Тези мерки имат за цел да гарантират оперативна съвместимост в държавите членки и трябва да се основават във възможно най-голяма степен на европейските стандарти или спецификации, публикувани в съответствие с член 39 от Директива (ЕС) 2018/1972. Тези мерки не пречат държавите членки да приемат допълнителни изисквания с оглед постигането на поставените в посочената директива цели. Като алтернатива на изпълнението на изискванията за достъпност по отношение на приемането на спешни повиквания за ползватели с увреждания, предвидени в настоящата директива, държавите членки следва да могат да определят трета страна като доставчик на услуги за предаване, който да се използва от хора с увреждания за комуникация с център за приемане на спешни повиквания до момента, когато тези центрове за приемане на спешни повиквания бъдат в състояние да използват електронни съобщителни услуги посредством интернет протоколи за гарантиране на достъпност при приемането на спешни повиквания. Във всички случаи задълженията от настоящата директива, не следва да се тълкуват като ограничаващи или намаляващи които и да е задължения в полза на крайните ползватели с увреждания, включително равностоен достъп до електронни съобщителни услуги и до служби за спешно реагиране, както и задължения за достъпност , както е предвидено в Директива (ЕС) 2018/1972.

(46)  Директива (ЕС) 2016/2102 определя изискванията за достъпност за конкретен набор уебсайтове и мобилни приложения на организациите от обществения сектор и други свързани аспекти, по-специално изискванията по отношение на съответствието на въпросните уебсайтове и мобилни приложения. Същевременно посочената директива съдържа конкретен списък с изключения. Подобни изключения са от значение за настоящата директива. Някои дейности, които се осъществяват чрез уебсайтове и мобилни приложения на организации от обществения сектор, като услуги за превоз на пътници или услуги за електронна търговия, които попадат в обхвата на настоящата директива, следва наред с това да отговарят на изискванията за достъпност от настоящата директива, за да се гарантира, че онлайн продажбата на продукти и услуги е достъпна за хората с увреждания, независимо дали продавачът е частен или публичен икономически оператор. Изискванията за достъпност от настоящата директива, следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102, независимо от различията, например по отношение на мониторинга, докладването и прилагането.

(47)  Четирите принципа на достъпността на уебсайтове и мобилни приложения, използвани в Директива (ЕС) 2016/2102 са: лесно разпознаване на елементите, което означава информацията и компонентите на потребителския интерфейс да бъдат представени на ползвателите във вид, който могат да възприемат; оперативност, което означава компонентите на потребителския интерфейс и навигирането да бъдат използваеми; разбираемост, което означава информацията и използването на потребителския интерфейс да бъдат разбираеми; и стабилност, което означава съдържанието да е достатъчно стабилно, така че да може да бъде надеждно интерпретирано от най-различни потребителски агенти, включително помощни технологии. Тези принципи са от значение и за настоящата директива.

(48)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че когато продуктите и услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, съответстват на приложимите изисквания за достъпност, тяхното свободно движение в Съюза не се препятства поради причини, свързани с изискванията за достъпност.

(49)  В някои ситуации общите изисквания за достъпност на архитектурната среда ще улеснят свободното движение на свързаните услуги и на хората с увреждания. Поради това настоящата директива следва да дава възможност на държавите членки да включат архитектурната среда, използвана за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, като по този начин гарантират съответствие с изискванията за достъпност, предвидени в приложение III.

(50)  Достъпността следва да се постигне с помощта на систематичното премахване и предотвратяване на пречки, за предпочитане посредством универсален дизайн или подхода „дизайн за всички“, допринасящ за това на хората с увреждания да се осигури достъп на равни начала с останалите. Според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания този подход „означава дизайн на изделия, жизнена среда, програми и услуги, които да се ползват в максимална степен от всички хора, без да се налага тяхното адаптиране или специализиран дизайн“. Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания „“универсалният дизайн“ не изключва наличието на подпомагащи уреди за определени групи хора с увреждания, когато това се налага“. Освен това достъпността не следва да изключва осигуряването на разумна степен на адаптация, когато това се изисква от правото на Съюза или националното право. Достъпността и универсалният дизайн следва да се тълкуват в съответствие с общ коментар № 2(2014) по член 9: Достъпност, както е посочено от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания.

(51)  Фактът, че дадени продукти и услуги попадат в обхвата на настоящата директива, не означава автоматично, че те попадат в обхвата на Директива 93/42/ЕИО на Съвета(18). Същевременно някои помощни технологии, които са медицински изделия, могат да попадат в обхвата на посочената директива.

(52)  Повечето работни места в Съюза се осигуряват от МСП и микропредприятия. Те са от изключително голямо значение за бъдещия растеж, но много често са изправени пред препятствия и трудности при разработката на своите продукти и услуги, по-специално в трансгранични условия. Поради това е необходимо да се улесни работата на МСП и на микропредприятията, като се хармонизират националните разпоредби относно достъпността и същевременно се запазят необходимите предпазни мерки.

(53)  За да могат микропредприятията и МСП да се ползват от настоящата директива, те трябва действително да отговарят на изискванията, съдържащи се в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(19) и съответната съдебна практика, чиято цел е да се предотврати заобикалянето на нейните правила.

(54)  С цел да се гарантира последователността на правото на Съюза, настоящата директива следва да се основава на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(20), тъй като се отнася до продукти, които вече са предмет на други актове на Съюза, като същевременно се отчитат спецификите на изискванията за достъпност от настоящата директива.

(55)  Всички икономически оператори, които попадат в обхвата на настоящата директива и които имат участие във веригата на доставки и дистрибуция, следва да гарантират, че предоставят на пазара само продукти и услуги, които съответстват на ▌настоящата директива. Същото следва да се прилага и за икономическите оператори, предоставящи услуги. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което съответства на ролята на всеки икономически оператор в процеса на доставка и дистрибуция.

(56)  Икономическите оператори следва да бъдат отговорни за съответствието на продуктите и услугите в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се гарантира висока степен на защита на достъпността и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(57)  Задълженията от настоящата директива, следва да се прилагат по еднакъв начин за икономическите оператори от публичния и от частния сектор.

(58)  Производителят, който познава в детайли процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе цялата процедура за оценяване на съответствието. Въпреки че отговорността за съответствието на продуктите се носи от производителя, органите за надзор на пазара следва да играят решаваща роля при проверката дали продуктите, предоставяни в Съюза, са произведени в съответствие с правото на Съюза.

(59)  Вносителите и дистрибуторите и следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от националните органи, и следва да участват активно, като предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, свързана със съответния продукт.

(60)  Вносителите следва да гарантират, че продуктите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на ▌настоящата директива, и по-конкретно, че производителите са провели подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези продукти.

(61)  Когато пускат продукт на пазара, вносителите следва да посочват върху продукта името си, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и адрес за връзка с неговото дружество.

(62)  Дистрибуторите следва да гарантират, че техните действия спрямо продукта не се отразяват неблагоприятно на съответствието му с изискванията за достъпност от настоящата директива.

(63)  Всеки икономически оператор, който пуска на пазара продукт със своето име или търговска марка или изменя продукт, който вече е пуснат на пазара по начин, който може да засегне съответствието с приложимите изисквания, следва да бъде считан за производител на съответния продукт и следва да поеме задълженията на производителя.

(64)  От съображения във връзка с пропорционалността изискванията за достъпност следва да се прилагат само дотолкова, доколкото не налагат прекомерна тежест на засегнатите икономически оператори или дотолкова, доколкото не изискват значителна промяна в продуктите и услугите, която би довела до тяхното основно изменение съобразно настоящата директива. Следва обаче да са налице механизми за контрол, за да се провери правото на изключения от прилагането на изискванията за достъпност.

(65)  Настоящата директива следва да спазва принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ и да отчита административната тежест, с която се сблъскват МСП. В нея следва да бъдат определени облекчени правила по отношение на оценяването на съответствието и да бъдат предвидени предпазни клаузи за икономическите оператори, вместо да се предвиждат общи изключения и дерогации за този вид предприятия. Следователно при определянето на правилата за избора и изпълнението на най-подходящите процедури за оценяване на съответствието следва да бъде отчитано положението на МСП и задълженията за оценяване на съответствието следва да бъдат ограничени до степен да не възлагат прекомерна тежест за МСП. Освен това органите за надзор на пазара следва да работят пропорционално на размера на предприятията и на малкия сериен или несериен характер на засегнатите производства, без да създават ненужни специални и неподходящи за МСП решения и без да излагат на риск защитата на обществения интерес.

(66)  В изключителни случаи, когато съответствие с изискванията за достъпност от настоящата директива, би наложило прекомерна тежест на икономическите оператори, от икономическите оператори следва да се изисква единствено да се съобразяват с тези изисквания, доколкото те не налагат прекомерна тежест. В такива надлежно обосновани случаи не е разумно възможно стопанският субект да прилага изцяло едно или повече от изискванията за достъпност от настоящата директива. Стопанският субект обаче следва да направи услуга или продукт, попадащи в обхвата на настоящата директива, достъпни във възможно най-голяма степен, като прилага тези изисквания, доколкото те не налагат прекомерна тежест. Следва да се прилагат изцяло онези изисквания за достъпност, за които стопанският субект не е сметнал, че налагат прекомерна тежест. Изключенията от спазването на едно или повече от изискванията за достъпност поради прекомерната тежест, която те налагат, не следва да надхвърлят строго необходимото за ограничаването на тази тежест по отношение на въпросния конкретен продукт или услуга във всеки отделен случай. Под мерки, които биха наложили прекомерна тежест, следва да се разбират мерки, които биха наложили допълнителна прекомерна организационна или финансова тежест за икономическия оператор, като същевременно се отчита вероятната произтичаща полза за хората с увреждания в съответствие с критериите, установени в настоящата директива. Въз основа на тези съображения следва да се определят критерии, така че да се даде възможност на икономическите оператори и на съответните органи да сравняват различните ситуации и да преценяват по систематичен начин евентуалното наличие на прекомерна тежест. Когато се преценява до каква степен не могат да бъдат изпълнени изискванията за достъпност, тъй като биха довели до прекомерна тежест, следва да се вземат предвид единствено легитимни съображения. Липсата на приоритет, време или познания не следва да се счита за легитимно съображение.

(67)  Цялостната оценка на прекомерната тежест следва да се прави с помощта на критериите, предвидени в приложение VI. Оценката на прекомерната тежест следва да се документира от икономическия оператор, като се вземат предвид съответните критерии. Доставчиците на услуги следва да подновяват оценката на прекомерната тежест най-малко на всеки пет години.

(68)  Икономическият оператор следва да уведоми съответните органи, че се е позовал на разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се за основно изменение и/или прекомерна тежест. Икономическите оператори следва да предоставят копие на оценката само при поискване от страна на съответните органи, като обяснят защо техният продукт или услуга не са напълно достъпни и предоставят доказателства за прекомерната тежест или за основното изменение, или и двете.

(69)  Ако въз основа на изискваната оценка доставчик на услуги стигне до заключение, че би представлявало прекомерна тежест да изисква всички терминали на самообслужване, използвани при предоставянето на обхванатите от настоящата директива услуги, да съответстват на изискванията за достъпност от настоящата директива, доставчиците на услуги въпреки това прилага тези изисквания до степен, в която тези изисквания не му налагат прекомерна тежест. Следователно доставчиците на услуги следва да направят оценка на това до каква степен ограниченото ниво на достъпност във всички терминали на самообслужване или ограниченият брой напълно достъпни терминали на самообслужване биха им позволили да избегнат прекомерната тежест, която иначе би била наложена върху тях и следва да бъдат задължени да спазват изискванията за достъпност от настоящата директива, само в тази степен..

(70)  Микропредприятията се разграничават от всички други предприятия по ограничените си човешки ресурси, годишен оборот или годишен счетоводен баланс. Поради това тежестта, свързана със спазването на изискванията за достъпност, по принцип представлява по-голям дял от финансовите и човешките ресурси на микропредприятията в сравнение другите предприятия и е по-вероятно да представлява несъразмерен дял от разходите. Значителен дял от разходите на микропредприятията е свързан с попълването или воденето на документацията и регистрите за доказване на спазването на различните изисквания, предвидени в законодателството на Съюза. Въпреки че всички икономически оператори, попадащи в обхвата на настоящата директива, следва да са в състояние да оценят пропорционалността на спазването на изискванията за достъпност от настоящата директива, и следва да ги спазват само дотолкова, доколкото те не са прекомерни, само по себе си изискването за изготвяне на такава оценка от микропредприятията, предоставящи услуги, би представлявало прекомерна тежест. Ето защо изискванията и задълженията по настоящата директива, следва да не се прилагат за микропредприятията, предоставящи услуги от обхвата на настоящата директива.

(71)  За микропредприятията, които работят с продукти, попадащи в обхвата на настоящата директива, изискванията и задълженията по настоящата директива следва да са облекчени, с цел да се намали административната тежест.

(72)  Въпреки че някои микропредприятия са освободени от задължения от настоящата директива, всички микропредприятия следва да бъдат насърчавани да произвеждат, внасят или разпространяват продукти и да предоставят услуги, които съответстват на изискванията за достъпност от настоящата директива, така че да се повиши тяхната конкурентоспособност, както и техния потенциал за растежна вътрешния пазар. Ео защо държавите членки следва да предоставят насоки и инструменти за микропредприятията, така че да се улесни прилагането на националните мерки за транспониране на настоящата директива.

(73)  Всички икономически оператори следва да действат отговорно и да спазват изцяло всички приложими законови изисквания, когато пускат или предоставят продукти на пазара или когато предоставят услуги на пазара.

(74)  С цел улесняване на оценяването на съответствието с приложимите изисквания за достъпност е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за продуктите и услугите, които отговарят на доброволните хармонизирани стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета(21) с цел изготвяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания. Комисията вече е отправила към европейските организации по стандартизация няколко искания за стандартизация в сферата на достъпността, като мандати за стандартизация М/376, М/473 и М/420, които биха били относими към разработването на хармонизираните стандарти.

(75)  В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за повдигане на възражения срещу хармонизирани стандарти, когато се счита, че тези стандарти не отговарят на изискванията в от настоящата директива.

(76)  Европейските стандарти следва да се направляват от пазара, да отчитат обществения интерес, както и целите на политиките, заявени ясно в искането на Комисията до една или няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти, и следва да се основават на консенсус. Когато липсват хармонизирани стандарти и когато това е необходимо с цел хармонизация на вътрешния пазар, Комисията следва да може да приема актове за изпълнение в някои случаи, с които да определя ▌технически спецификации по отношение на изискванията за достъпност от настоящата директива. До технически спецификации следва да се прибягва само в такива случаи. Комисията следва да може да приема технически спецификации, например когато процесът на стандартизация е блокиран поради липса на консенсус между заинтересованите страни или при наличието на ненужни забавяния при установяването на хармонизиран стандарт, например тъй като не е постигнато изискваното качество. Комисията следва да остави достатъчно време между приемането на искане до една или няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти и приемането на дадена техническа спецификация по отношение на същото изискване за достъпност. На Комисията не следва да се позволява да приема технически спецификации, ако предварително не е положила усилия изискванията за достъпност да бъдат обхванати от Европейската система за стандартизация, освен когато Комисията може да демонстрира, че техническите спецификации зачитат изискванията, установени в приложение II от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

(77)  С оглед установяването по възможно най-ефективен начин на хармонизирани стандарти и технически спецификации, които да отговарят на изискванията за достъпност от настоящата директива за продукти и услуги, Комисията следва, когато това е възможно, да включва в процеса на вземане на решения европейски представителни организации на хората с увреждания, както и всички останали заинтересовани страни.

(78)  За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за деклариране на съответствие с всички приложими актове на Съюза, следва да се предоставя под формата на единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, те следва да могат да включват в единната ЕС декларация за съответствие всички приложими отделни декларации за съответствие.

(79)  За оценката на съответствието на продукти в настоящата директива следва да се използва вътрешният производствен контрол от модул А, предвиден в приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, тъй като той дава възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи — да гарантират, че продуктите, които се предоставят на пазара, съответстват на изискванията за достъпност, без същевременно да се налага неоправдана тежест.

(80)  При извършването на надзор на пазара на продукти и проверката за съответствие на услуги, органите следва също да проверяват дали оценките за съответствие, включително, дали съответната оценка на основно изменение или прекомерна тежест, е извършена правилно. При изпълнението на задълженията си органите следва също да правят това в сътрудничество с хората с увреждания и организациите, които представляват тях и техните интереси.

(81)  По отношение на услугите информацията, необходима за оценяването на ▌съответствието с изискванията за достъпност от настоящата директива, следва да бъде предоставена в общите условия или в еквивалентен документ, без да се засяга Директива (ЕС) 2011/83 на Европейския парламент и на Съвета(22).

(82)  Маркировката „CE“, указваща съответствието на продукта с изискванията за достъпност от настоящата директива, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Настоящата директива следва да се придържа към общите принципи, уреждащи маркировката „CE“ в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета(23) , в който се определят изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти. В допълнение към изготвянето на ЕС декларацията за съответствие производителят следва да информира потребителите по разходоефективен начин относно достъпността на продуктите.

(83)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008, като нанася маркировката „CE“ върху продукт, производителят декларира, че продуктът съответства на всички приложими изисквания за достъпност и че производителят носи цялата отговорност за това.

(84)  В съответствие с Решение № 768/2008/ЕО държавите членки отговарят за гарантирането на надежден и ефикасен надзор на пазара на продукти на своя територия и следва да заделят достатъчно сили и средства за своите органи за надзор на пазара.

(85)  Държавите членки следва да проверяват съответствието на услугите със задълженията от настоящата директива, и следва да проследяват жалбите или сигналите във връзка с показано несъответствие с цел да се гарантира предприемането на коригиращи мерки.

(86)  По целесъобразност Комисията може да приема необвързващи насоки в консултация със заинтересованите страни, с което ще подпомогне координацията между органите за надзор на пазара и органите, отговорни за проверката на съответствие на услуги. Комисията и държавите членки следва да могат да предприемат инициативи за споделяне на ресурси и експертен опит на органите.

(87)  Държавите членки следва да гарантират, че органите за надзор на пазара и органите, отговарящи за проверката на съответствието на услугите, проверяват съответствието на икономическите оператори с критериите, посочени в приложение VI, в съответствие с глави VIII и IX. Държавите членки следва да могат да определят специализиран орган за изпълнение на задължението на органите за надзор на пазара или на органите, отговарящи за проверка на съответствието на услуги, съгласно настоящата директива. Държавите членки следва да могат да решат, че правомощията на този специализиран орган следва да бъдат ограничени до обхвата на настоящата директива или до определени части от нея, без да се засягат задълженията на държавите членки по силата на Регламент (ЕО) № 765/2008.

(88)  Следва да се прилага предпазна процедура в случай на спорове между държавите членки по отношение на мерки, предприети от държава членка, и в рамките на която заинтересованите страни се уведомяват за мерки, които се планира да бъдат предприети по отношение на продукти, които не съответстват на изискванията за достъпност от настоящата директива. Предпазната процедура следва да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива продукти в сътрудничество със съответните икономически оператори.

(89)  Не следва да се изисква допълнителна намеса на Комисията в случаите, когато между държавите членки и Комисията е постигнато съгласие по отношение на основателността на мярката, предприета от дадена държава членка, освен когато несъответствието се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации.

(90)  В Директиви 2014/24/ЕС(24) и 2014/25/ЕС(25) на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки, определящи процедурите за възлагане на договори за обществени поръчки и за конкурс за проект за някои доставки (продукти), услуги и строителство, се предвижда, че за всички обществени поръчки, предназначени за ползване от физически лица, независимо дали от широката общественост или от персонала на възлагащия орган/възложителя, техническите спецификации, освен в надлежно обосновани случаи, се изготвят така, че да се вземат предвид критериите за достъпност за хората с увреждания или предназначението за всички ползватели. Освен това в посочените директиви се предвижда, че когато задължителните изисквания за достъпност са приети с правен акт на Съюза, техническите спецификации се установяват с препратка към тези изисквания, когато става въпрос за достъпност за хора с увреждания или за предназначение за всички ползватели. Настоящата директива следва да установи задължителни изисквания за достъпност за продукти и услуги, които попадат в обхвата ѝ. Изискванията за достъпност от настоящата директива, не са задължителни за продукти и услуги, които не попадат в обхвата ѝ. Същевременно използването на тези изисквания за достъпност за изпълнение на съответните задължения, установени в актове на Съюза, различни от настоящата директива, ще улесни прилагането на изискванията за достъпност и ще допринесе за правната сигурност и за сближаването на изискванията за достъпност в целия Съюз. Не следва да има пречка органите да установяват изисквания за достъпност, които надхвърлят изискванията за достъпност, предвидени в приложение I към настоящата директива.

(91)  Настоящата директива не следва да променя задължителния или доброволния характер на свързаните с достъпността разпоредби в други актове на Съюза.

(92)  Настоящата директива следва да се прилага само за процедури за възлагане на обществени поръчки, за които е отправена покана за участие в състезателна процедура, или, в случай че не се предвижда покана за участие в състезателна процедура, когато възлагащият орган/възложителят е започнал процедура на възлагане на обществени поръчки след датата на прилагане на настоящата директива.

(93)  За да се гарантира правилното прилагане на настоящата директива на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на: допълнително уточняване на изискванията за достъпност, които поради самото си естество, не могат да произведат желания ефект, освен ако не са допълнително уточнени в обвързващи правни актове на Съюза; промяна на срока, в който икономическите оператори трябва да идентифицират друг икономически оператор, който им е доставил продукт или на който те са доставили продукт; и допълнително уточняване на съответните критерии, които да се вземат предвид от икономическия оператор за оценката дали спазването на изискванията за достъпност би наложило прекомерна тежест. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(26). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(94)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на ▌настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на изготвянето на технически спецификации. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(27).

(95)  Държавите членки следва да осигурят наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране на спазването на настоящата директива и поради това следва да установят подходящи механизми за контрол, например последващ контрол от страна на органите за надзор на пазара, с цел да се удостовери, че освобождаването от прилагане на изискванията за достъпност е обосновано. Когато разглеждат жалби, свързани с достъпността, държавите членки следва да спазват общия принцип на добра администрация, и по-специално задължението на длъжностните лица да гарантират, че решението по всяка жалба се взема в разумен срок.

(96)  За да се улесни еднаквото прилагане на настоящата директива, Комисията следва да създаде работна група с участието на съответните органи и заинтересовани страни с оглед улесняване на обмена на информация и на добри практики и предоставяне на експертни съвети. Следва да се стимулира сътрудничеството между органите и заинтересованите страни, включително хората с увреждания и организациите, които ги представляват, наред с другото, за да се подобри съгласуваността при прилагането на разпоредбите от настоящата директива относно изискванията за достъпност и да се наблюдава прилагането на нейните разпоредби относно основното изменение и прекомерната тежест.

(97)  Като се има предвид съществуващата правна рамка относно средствата за правна защита в областите, обхванати от директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, разпоредбите на настоящата директива относно изпълнението и санкциите не следва да бъдат приложими за процедурите за възлагане на обществени поръчки, при условие че са спазени задълженията, наложени от настоящата директива. Това изключване не засяга задълженията на държавите членки по силата на Договорите да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането и ефективността на правото на Съюза.

(98)  Санкциите следва да съответстват на естеството на нарушенията и на обстоятелствата, така че да не служат като алтернатива на изпълнението от страна на икономическите оператори на задълженията им да направят достъпни своите продукти или услуги.

(99)  Държавите членки следва да гарантират, че в съответствие с действащото право на Съюза са налице алтернативни механизми за разрешаване на спорове, които позволяват намирането на решение на всяко предполагаемо несъответствие с настоящата директива преди подаването на иск пред съдилищата или компетентните административни органи.

(100)  В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията от 28 септември 2011 г. относно обяснителните документи(28) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерките за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(101)  За да се даде на доставчиците на услуги достатъчно време да се адаптират към изискванията от настоящата директива, е необходимо да се предвиди преходен период от пет години след датата на прилагане на настоящата директива, през който продуктите, които се използват за предоставянето на дадена услуга и които са били пуснати на пазара преди тази дата, не трябва да отговарят на изискванията за достъпност, предвидени в настоящата директива, освен ако са заменени от доставчиците на услуги през преходния период. Като се имат предвид цената и дългият жизнен цикъл на терминалите на самообслужване, уместно е да се предвиди, че когато тези терминали се използват за предоставянето на услуги, те може да продължат да се използват до края на жизнения им цикъл, стига през този период да не са заменени, но за не повече от 20 години.

(102)  Изискванията за достъпност от настоящата директива, следва да се прилагат за продуктите, пускани на пазар, и за услугите, предоставяни след датата на прилагане на националните мерки за транспониране на настоящата директива, включително за използваните продукти и продуктите втора употреба, внасяни от трета държава и пуснати на пазара след тази дата.

(103)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“). Настоящата директива се стреми по-специално да гарантира пълно зачитане на правата на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, и да насърчи прилагането на членове 21, 25 и 26 от Хартата.

(104)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно премахването на пречките пред свободното движение на някои достъпни продукти и услуги с цел да се допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, тъй като изисква хармонизация на съществуващите понастоящем различни правила в техните правни системи, а може — чрез ▌определяне на общи изисквания за достъпност и правила за функционирането на вътрешния пазар, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Целта на настоящата директива е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за определени продукти и услуги, по-специално като се премахнат и предотвратят пречките пред свободното движение на продуктите и услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива и породени от различаващите се изисквания за достъпност в държавите членки.

Член 2

Обхват

1.  Настоящата директива се прилага за следните продукти, пуснати на пазара след … [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива]:

а)  потребителски компютърни хардуерни системи с общо предназначение и компютърни операционни системи за тези хардуерни системи;

б)  следните терминали на самообслужване:

i)  платежни терминали;

ii)  следните терминали на самообслужване, предназначени за предоставяне на услуги, попадащи в обхвата на на настоящата директива;

—  терминални устройства АТМ;

—  автомати за продажба на билети;

—  автомати за регистрация на пътници;

—  интерактивни терминали на самообслужване, предоставящи информация, с изключение на терминалите, инсталирани като съставна част на превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или подвижен състав;

в)  потребителско крайно оборудване с интерактивни възможности за компютърна обработка, използвано за електронни съобщителни услуги;

г)  потребителско крайно оборудване с интерактивни възможности за компютърна обработка, използвано за достъп до аудио-визуални медийни услуги; и

д)  електронни четци.

2.  Без да се засяга член 32, настоящата директива се прилага за следните услуги, предоставяни на потребителите след … [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива]:

а)  електронни съобщителни услуги с изключение на услуги за предаване, използвани за предоставянето на междумашинни услуги;

б)  услуги за предоставяне на достъп до аудио-визуални медийни услуги▌;

в)  следните елементи на услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден превоз на пътници, с изключение на градски, крайградски и регионални транспортни услуги, за които се прилагат само елементите по подточка v):

i)  уебсайтове;

ii)  услуги, базирани на мобилни устройства, включително мобилни приложения;

iii)  електронни билети и услуги за електронно издаване на билети;

iv)  предоставяне на информация за транспортни услуги, включително информация за пътуването в реално време; по отношение на информационните екрани това се ограничава до интерактивните екрани, разположени на територията на Съюза; и

v)  интерактивни терминали на самообслужване, разположени на територията на Съюза, с изключение на инсталираните като съставна част на превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или подвижен състав, които се използват за предоставянето на която и да е част от тези услуги за превоз на пътници.

г)  потребителски банкови услуги;

д)  електронни книги и специализиран софтуер; и

е)  услуги за електронна търговия.

3.  Настоящата директива се прилага за приемане на спешни повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания „112“.

4.  Настоящата директива не се прилага за следното съдържание на уебсайтове и мобилни приложения, :

а)  предварително записано медийно съдържание с определено времетраене, публикувано преди … [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива];

б)  файлови формати за офис документи, публикувани преди ... [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива];

в)  онлайн карти и картографски услуги, ако основната информация е представена по достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване;

г)  съдържание на трета страна, което не е финансирано, разработено или под контрола на съответния икономически оператор;

д)  съдържание на уебсайтове и мобилни приложения, отговарящи на изискванията за архиви, което означава, че те единствено разполагат със съдържание, което не се актуализира или редактира след ... [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

5.  Настоящата директива не засяга Директива (ЕС) 2017/1564 и Регламент (ЕС) 2017/1563.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1)  „хора с увреждания“ означава лица с трайна физическа, умствена, интелектуална или сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите;

(2)  „продукт“ означава вещество, препарат или стока, създадени чрез производствен процес, различни от храна, фураж, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство;

(3)  „услуга“ означава услуга съгласно определението в член 4, точка 1 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(29);

(4)  „доставчик на услуга“ означава физическо или юридическо лице, което предоставя услуга на пазара на Съюза или предлага оферти за предоставянето на такава услуга на потребители в Съюза;

(5)  „аудио-визуални медийни услуги“ означава услуги, определени в член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2010/13/ЕС;

(6)  „услуги, предоставящи достъп до аудио-визуални медийни услуги“ означава услуги, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи, които се използват за намиране, подбиране и получаване на информация и за разглеждане на аудио-визуални медийни услуги, както и всякакви предвидени функции — например субтитри за лица с глухота и лица с увреден слух, аудиоописание, аудио субтитри и жестов превод, произтичащи от прилагането на мерки, които да ги направят услугите достъпни, както е посочено в член 7 от Директива 2010/13/ЕС; и включва електронните програмни указатели.

(7)  „потребителско крайно оборудване с интерактивни възможности за компютърна обработка, използвано за достъп до аудио-визуални медийни услуги“ означава оборудване, чиято основна цел е да предоставя достъп до аудио-визуални медийни услуги;

(8)  „електронна съобщителна услуга“ означава електронна съобщителна услуга съгласно определението в член 2, точка 4 от Директива (ЕС) 2018/1972;

(9)  „услуга за цялостен разговор“ означава услуга за цялостен разговор съгласно определението в член 2, точка 35 от Директива (ЕС) 2018/1972;

(10)  „обществен център за приемане на спешни повиквания“ или „PSAP“ означава обществен център за приемане на спешни повиквания или PSAP съгласно определението в член 2, точка 36 от Директива (ЕС) 2018/1972;

(11)  „най-подходящ PSAP“ означава най-подходящ PSAP съгласно определението в член 2, точка 37 от Директива (ЕС) 2018/1972;

(12)  „спешно повикване“ означава спешно повикване съгласно определението в член 2, точка 38 от Директива (ЕС) 2018/1972;

(13)  „служба за спешно реагиране“ означава служба за спешно реагиране съгласно определението в член 2, точка 39 от Директива (ЕС) 2018/1972;

(14)  „текст в реално време“ означава разговор под формата на текст от точка до точка или в рамките на конферентна връзка с множество точки, при който подаваният текст се изпраща по начин, който се възприема от получателя като непрекъсната поредица от символи;

(15)  „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

(16)  „пускане на пазара“ означава предоставянето на продукт на пазара на Съюза за първи път;

(17)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или което възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

(18)  „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

(19)  „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

(20)  „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя определен продукт на пазара;

(21)  „икономически оператор“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят, дистрибуторът или доставчикът на услуга;

(22)  потребител означава всяко физическо лице, което закупува съответния продукт или получава съответната услуга с оглед на цели, извън неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

(23)  „микропредприятие“ означава предприятие, в което са наети по-малко от 10 души и с годишен оборот, ненадхвърлящ 2 млн. евро или с общо салдо по годишния счетоводен баланс, ненадхвърлящо 2 млн. евро;

(24)  „малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава предприятия, в които са наети под 250 души и които имат годишен оборот, ненадхвърлящ 50 милиона евро, или са с общо салдо по годишния счетоводен баланс, ненадхвърлящо 43 милиона евро, но които изключват микропредприятията;

(25)  „хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт съгласно определението от член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

(26)  „▌техническа спецификация“ означава техническа спецификация съгласно определението от член 2, точка 4 от Регламент (ЕС) № 1025/2012, която осигурява изпълнението на изискванията за достъпност, приложими към даден продукт или услуга;

(27)  изтегляне означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на продукт, който е във веригата на доставка;

(28)  „потребителски банкови услуги“ означава предоставяне на потребителите на следните банкови и финансови услуги:

а)  договори за кредит, обхванати от Директива 2008/48/EО на Европейския парламент и на Съвета(30) или Директива 2014/17/EС на Европейския парламент и на Съвета(31);

б)  услугите, определени в приложение I, раздел A, точки 1, 2, 4 и 5 и раздел Б, точки 1, 2, 4 и 5 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(32);

в)  платежните услуги съгласно определението в член 4, точка 3 от Директива (EС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета(33);

г)  услуги, свързани с платежната сметка съгласно определението в член 2, точка 6 от Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(34); и

д)  електроните пари съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(35);

(29)  „платежен терминал“ означава устройство, чиято основна цел е да направи възможно извършването на плащания чрез използването на платежни инструменти, съгласно определението в член 4, точка 14 от Директива (ЕС) 2015/2366, на физическо място на продажба, но не във виртуална среда;

(30)  „услуги за електронна търговия“ означава услуги, предоставяни от разстояние, чрез уебсайтове и услуги, базирани на мобилни устройства, чрез електронни средства и по индивидуално искане на потребител с цел сключване на потребителски договор;

(31)  „услуги за въздушен превоз на пътници“ означава търговски пътнически въздушни услуги съгласно определението в член 2, буква л) от Регламент (ЕО) № 1107/2006 при заминаване, транзитно преминаване или пристигане на дадено летище, когато летището се намира на територията на държава членка, включително полети, заминаващи от летище, разположено в трета държава, до летище, разположено на територията на държава членка, когато услугите се извършват от въздушни превозвачи от Съюза;

(32)  „услуги за автобусен превоз на пътници“ означава услуги, попадащи в обхвата на член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011;

(33)  „услуги за железопътен превоз на пътници“ означава всички железопътни пътнически услуги съгласно посоченото в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 с изключение на услугите, посочени в член 2, параграф 2 от същия регламент;

(34)  „услуги за воден превоз на пътници“ означава пътнически услуги, обхванати от член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1177/2010, с изключение на услуги, посочени в член 2, параграф 2 от посочения регламент;

(35)  „градски и крайградски транспортни услуги“ означава градски и крайградски транспортни услуги, съгласно определението в член 3, точка 6 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(36), но за целите на настоящата директива те включват само следните видове транспорт: влакове, автобуси, метро, трамваи и тролейбуси;

(36)  „регионални транспортни услуги“ означава регионални услуги, съгласно определението в член 3, точка 7 от Директива 2012/34/ЕС, но за целите на настоящата директива включват само следните видове транспорт: влакове, автобуси, метро, трамваи и тролейбуси;

(37)  „помощна технология“ означава всяко изделие, част от оборудване, система за услуги или продукти, включително софтуер, който се използва за повишаване, поддържане, замяна или подобряване на функционалните способности на хора с увреждания или за облекчаване и компенсиране на недостатъчност, ограничения на дейност или участие;

(38)  „операционна система“ означава софтуер, който, наред с другото, осъществява интерфейса с периферен хардуер, планира задачи, възлага съхранение и представя стандартен интерфейс на потребителя, когато не се изпълнява приложна програма, включително графичен потребителски интерфейс, независимо дали този софтуер е неразделна част от потребителски компютърен хардуер с общо предназначение, или самостоятелен софтуер, предназначен за използване на потребителски компютърен хардуер с общо предназначение, но не включва програма за зареждане на операционна система, основна входно/изходна система или друг фърмуеър, необходим по време на първоначално зареждане или при инсталиране на операционната система;

(39)  „потребителска компютърна хардуерна система с общо предназначение“ означава комбинацията на хардуер, съставляваща завършен компютър, която се отличава с многофункционалния си характер, способността си да изпълнява, с подходящ софтуер, най-често срещаните задачи за компютърна обработка, зададени от потребителите, и която е предназначена да бъде управлявана от потребителите; включително персонални компютри, по-специално настолни компютри, преносими компютри, смартфони и таблети;

(40)  „интерактивни възможности за компютърна обработка“ означава функционалност, поддържаща взаимодействие между човек и машина, което дава възможност за обработване и предаване на данни, гласови данни или видеоматериал или всяка комбинация от тях;

(41)  „електронна книга и специализиран софтуер“ означава услуга, състояща се в предоставянето на цифрови файлове, които пренасят електронна версия на книга, достъпът до която е възможен и която може да бъде преглеждана, четена и използвана, както и софтуерът, включително услугите, базирани на мобилни устройства, включително мобилни приложения , предназначен за достъпа, преглеждането, четенето и използването на тези цифрови файлове, но не включва софтуер, попадащ в обхвата на определението в точка 42;

(42)  „електронен четец“ означава специализирано оборудване, включително хардуер и софтуер, използвано за достъп, преглеждане, четене и използване на файлове на електронни книги;

(43)  „електронни билети“ означава всяка система, при която документът, даващ право на пътуване, под формата на един или няколко билета, абонамент или кредит за пътуване, се съхранява по електронен път на физическа пътническа карта или друго приспособление, вместо да бъде отпечатан на хартиен билет;

(44)  „услуги за електронно издаване на билети“ означава всяка система, при която билетите за превоз на пътници се купуват, включително онлайн, чрез устройство с интерактивни възможности за компютърна обработка и се доставят на купувача в електронна форма, за да могат да бъдат отпечатани на хартиен носител или да бъдат показвани при пътуване чрез мобилно устройство с интерактивни възможности за компютърна обработка.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Член 4

Изисквания за достъпност

1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с параграфи 2, 3 и 5 от настоящия член и при условията на член 14, икономическите оператори пускат на пазара само продуктите и предоставят само услугите, които отговарят на изискванията за достъпност, установени в приложение І.

2.  Всички продукти, трябва да отговарят на изискванията за достъпност, установени в приложение I, раздел I.

Всички продукти, с изключение на терминалите на самообслужване, трябва да отговарят на изискванията за достъпност, установени в приложение I, раздел II.

3.  Без да се засяга параграф 5 от настоящия член, всички услуги, с изключение на градските и крайградските транспортни услуги и регионалните транспортни услуги, трябва да отговарят на изискванията за достъпност, установени в приложение I, раздел III.

Без да се засяга параграф 5 от настоящия член, всички услуги трябва да отговарят на изискванията за достъпност, установени в приложение I, раздел IV.

4.  В контекста на националните условия държавите членки могат да решат, че архитектурната среда, използвана от потребители на услугите, попадащи в обхвата на настоящата директива, трябва да съответства на изискванията за достъпност, предвидени в приложение III, така че да може да бъде използвана в максимална степен от лицата с ▌увреждания.

5.  Микропредприятията, които предлагат услуги, се освобождават от спазването на изискванията за достъпност, посочени в параграф 3 от настоящия член, и от всички задължения, свързани със спазването на тези изисквания.

6.  Държавите членки предоставят насоки и инструменти за микропредприятията, така че да се улесни прилагането на националните мерки за транспониране на настоящата директива. Държавите членки разработват тези инструменти в консултация със съответните заинтересовани страни.

7.  Държавите членки могат да уведомят икономическите оператори за индикативните примери, които се съдържат в приложение II, за възможни решения, които способстват за изпълнението на изискванията за достъпност в приложение I .

8.  Държавите членки гарантират, че приемането на спешни повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания „112“ от най-подходящия PSAP съответства на специфичните изисквания за достъпност, предвидени в раздел V от приложение I, по начин, който отговаря най-добре на националната организация на системите за спешно реагиране.

9.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за допълване на приложение I, като допълнително уточнява изискванията за достъпност, които поради самото си естество не могат да произведат предвидения ефект, освен ако не са допълнително уточнени в обвързващи правни актове на Съюза, като например изискванията, свързани с оперативната съвместимост.

Член 5

Действащо право на Съюза в областта на превоза на пътници

Услугите, които отговарят на изискванията за предоставяне на достъпна информация и на информация относно достъпността, установени в регламенти (ЕО) № 261/2004, (EО) № 1107/2006, (EО) № 1371/2007, (EС) № 1177/2010 и (ЕС) № 181/2011 и съответните актове, приети въз основа на Директива 2008/57/ЕО, се считат за отговарящи на съответните изисквания от настоящата директива. Когато настоящата директива предвижда допълнителни изисквания освен тези, предвидени в посочените регламенти и правни актове, допълнителните изисквания се прилагат изцяло.

Член 6

Свободно движение

Държавите членки не да възпрепятстват по съображения, свързани с изискванията за достъпност, предоставянето на пазара на тяхна територия на продукти или предоставянето на тяхна територия на услуги, които са в съответствие с настоящата директива.

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ, КОИТО РАБОТЯТ С ПРОДУКТИ

Член 7

Задължения на производителите

1.  Когато пускат своите продукти на пазара, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с приложимите изисквания за достъпност от настоящата директива.

2.  Производителите изготвят техническата документация в съответствие с приложение IV и провеждат процедурата за оценяване на съответствието, посочена в същото приложение, или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на един продукт с приложимите изисквания за достъпност е доказано след провеждането на такава процедура, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

3.  Производителите съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на пет години след пускането на продукта на пазара.

4.  Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с настоящата директива . Промените в проекта или характеристиките на продукта и промените в хармонизираните стандарти или в ▌техническите спецификации ▌, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на продукта, се вземат предвид по подходящ начин.

5.  Производителите гарантират, че върху техните продукти е нанесен типът, партидният или серийният номер или друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или — когато размерът или естеството на продукта не позволява нанасянето им — че необходимата информация е предоставена върху опаковката или в документ, придружаващ продукта.

6.  Производителите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, или — когато това не е възможно — върху опаковката му или в документ, придружаващ продукта. Адресът посочва едно-единствено място, на което може да се осъществи връзка с производителя. Данните за връзка трябва да са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

7.  Производителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка. Тези инструкции и информация, както и всички етикети, трябва да са ясни, разбираеми и смислени.

8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи, за да приведат продукта в съответствие ▌или ▌, ако е целесъобразно, да го изтеглят. Освен това, когато продуктът не отговаря на изискванията за достъпност от настоящата директива, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която са предоставили на пазара продукта, като предоставят данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки. В такива случаи производителите водят регистър на продуктите, които не отговарят на приложимите изисквания за достъпност, и на съответните жалби.

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на език, който е лесно разбираем за този орган. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на несъответствието с приложимите изисквания за достъпност на продуктите, които са пуснали на пазара, по-специално като привеждат продуктите в съответствие с приложимите изисквания за достъпност ▌.

Член 8

Упълномощени представители

1.  Производителят може да упълномощи писмено упълномощен представител.

Задълженията, предвидени в член 7, параграф 1, и изготвянето на техническата документация не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.  Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от страна на производителя. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)  да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на пет години;

б)  при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;

в)  да си сътрудничи с компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на несъответствието с приложимите изисквания за достъпност на продуктите, попадащи в обхвата на пълномощието.

Член 9

Задължения на вносителите

1.  Вносителите пускат на пазара само продукти съответстващи на изискванията.

2.  Преди да пуснат даден продукт на пазара, вносителите гарантират, че процедурата за оценяване на съответствието, определена в приложение IV, е проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, изисквана в посоченото приложение, че на продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и че той се придружава от необходимите документи, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 7, параграфи 5 и 6.

3.  Когато вносител счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на приложимите изисквания за достъпност от настоящата директива ▌, вносителят не пуска продукта на пазара, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът не съответства на приложимите изисквания за достъпност, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

4.  Вносителите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях, или — когато това не е възможно — върху опаковката му или в документ, придружаващ продукта. Данните за връзка трябва да са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

5.  Вносителите гарантират, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка.

6.  Вносителите гарантират, че докато отговарят за даден продукт с условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с приложимите изисквания за достъпност.

7.  Вносителите съхраняват в продължение на пет години копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

8.  Вносителите, които считат или имат основание да считат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие или, ако е целесъобразно, да го изтеглят ▌. Освен това, когато продуктът не отговаря на приложимите изисквания за достъпност, вносителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която са предоставили на пазара продукта, като съобщават данни, по-специално за несъответствието и за всякакви предприети коригиращи мерки. В такива случаи вносителите водят регистър на продуктите, които не отговарят на приложимите изисквания за достъпност, и на съответните жалби.

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт, на лесно разбираем за този орган. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на несъответствието с приложимите изисквания за достъпност на продуктите, които са пуснали на пазара.

Член 10

Задължения на дистрибуторите

1.  Когато предоставят продукт на пазара, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията от настоящата директива.

2.  Преди да предоставят на пазара даден продукт, дистрибуторите проверяват дали на него е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е придружен от необходимите документи и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която продуктът ще бъде предоставен на пазара, и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, определени съответно в член 7, параграфи 5 и 6 и в член 9, параграф 4.

3.  Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че даден продукт не съответства на приложимите изисквания за достъпност от настоящата директива , дистрибуторът не предоставя на пазара продукта, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът не съответства на приложимите изисквания за достъпност, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя и органите за надзор на пазара.

4.  Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за даден продукт, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с приложимите изисквания за достъпност ▌.

5.  Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че продукт, който са предоставили на пазара, не е в съответствие с изискванията на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки за привеждане на продукта в съответствие ▌ или ▌, ако е целесъобразно, за неговото изтегляне. Освен това, когато продуктът не отговаря на приложимите изисквания за достъпност, дистрибуторите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавата членка, в която са предоставили на пазара продукта, като съобщават данни по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

6.  При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на несъответствието с приложимите изисквания за достъпност на продукти, които те са предоставили на пазара.

Член 11

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и за вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на производителя по член 7, когато пуска на пазара продукт със своето име или търговска марка или променя продукт, който е вече пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията от настоящата директива, може да бъде засегнато.

Член 12

Идентифициране на икономическите оператори, които работят с продукти

1.  При искане на органите за надзор на пазара икономическите оператори, посочени в членове 7—10, идентифицират ▌ следното:

а)  всеки друг икономически оператор, който им е доставил даден продукт;

б)  всеки друг икономически оператор, на когото са доставили даден продукт.

2.  Икономическите оператори, посочени в членове 7—10, трябва да могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, в продължение на пет години, след като продуктът им е бил доставен, и в продължение на пет години, след като те са доставили продукта.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за изменение на настоящата директива, за да промени срока, посочен в параграф 2 от настоящия член, за конкретни продукти. Този изменен срок трябва да е по-дълъг от пет години и да е съразмерен с икономически полезния живот на съответния продукт.

ГЛАВА IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ

Член 13

Задължения на доставчиците на услуги

1.  Доставчиците на услуги гарантират, че проектират и предоставят услуги в съответствие с изискванията за достъпност от настоящата директива.

2.  Доставчиците на услуги изготвят необходимата информация в съответствие с приложение V и обясняват по какъв начин услугите изпълняват приложимите изисквания за достъпност ▌. Информацията се предоставя на обществеността в писмен и устен вид, включително по начин, който е достъпен за ▌ хората с увреждания. Доставчиците на услуги съхраняват тази информация за срока на предоставяне на услугата.

3.  Без да се засяга член 32, доставчиците на услуги гарантират, че са налице процедури, така че ▌ предоставянето на услуги да продължи да бъде в съответствие с приложимите изисквания за достъпност ▌. Промените в характеристиките на предоставянето на услугата, промените в приложимите изисквания за достъпност и промените в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации, чрез позоваване на които услугата се определя като съответстваща на изискванията за достъпност ▌, се вземат предвид по подходящ начин от доставчиците на услуги.

4.  В случай на несъответствие доставчиците на услуги предприемат коригиращите мерки, необходими за привеждане на услугата в съответствие с приложимите изисквания за достъпност ▌Освен това, когато услугата не отговаря на приложимите изисквания за достъпност, доставчиците на услуги незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които се предоставя услугата, като съобщават подробности по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.  При получаване на мотивирано искане от компетентен орган доставчиците на услуги му предоставят цялата информация, необходима за доказване на съответствието на услугата с приложимите изисквания за достъпност ▌. По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето с цел привеждане на услугата в съответствие с посочените изисквания..

ГЛАВА V

ОСНОВНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ И ПРЕКОМЕРНА ТЕЖЕСТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 14

Основно изменение и прекомерна тежест

1.  Изискванията за достъпност, посочени в член 4, се прилагат само дотолкова, доколкото тяхното спазване▌:

а)  не изисква значително изменение в продукт или услуга, което води до основно изменение на същността на продукта или услугата; и

б)  не води до прекомерна тежест на съответните икономически оператори.

2.  Икономическите оператори извършват оценка дали спазването на изискванията за достъпност, посочени в член 4, би довело до основно изменение или, въз основа на съответните критерии, установени в приложение VI, би наложило прекомерна тежест, съгласно предвиденото в параграф 1 от настоящия член.

3.  Икономическите оператори документират оценката, посочена в параграф 2. Икономическите оператори съхраняват всички имащи отношение резултати за срок от пет години, който се изчислява, считано от последното предоставяне на пазара на продукт или след последното предоставяне на услуга, според случая. При поискване от органите за надзор на пазара или от органите, отговарящи за проверка на съответствието на услугите, , според случая, икономическите оператори предоставят на съответните органи копие от оценката, посочена в параграф 2.

4.  Чрез дерогация от параграф 3 микропредприятията, които работят с продукти, се освобождават от изискването за документиране на своята оценка. Ако обаче орган за надзор на пазара отправи такова искане, микропредприятията, които работят с продукти и които са избрали да се позоват на параграф 1, предоставят на съответния орган фактите, отнасящи се до оценката, посочена параграф 2.

5.  Доставчиците на услуги, които се позовават на параграф 1, буква б), подновяват, по отношение на всяка категория или вид услуга, оценката си относно наличието на прекомерна тежест:

а)  при изменение в предлаганата услуга; или

б)  при поискване от органите, отговарящи за проверка на съответствието на услугите; и

в)  във всеки случай, най-малко на всеки пет години.

6.  Когато икономическите оператори получават финансиране от източници, различни от собствени средства на икономическия оператор, независимо дали са публични или частни, което финансиране се предоставя за целите на подобряване на достъпността, те не могат да се позовават на параграф 1, буква б).

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за допълване на приложение VI чрез допълнително уточняване на съответните критерии, които трябва да се вземат предвид от икономическия оператор с оглед на оценката, посочена в параграф 2 от настоящия член. При допълнителното уточняване на тези критерии Комисията взема предвид не само потенциалните ползи за хората с увреждания, но и за лицата с функционални ограничения.

Когато е необходимо, Комисията приема първия такъв делегиран акт до … [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Този акт започва да се прилага най-рано от … [шест години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

8.  Когато ▌ икономическите оператори се позовават на параграф 1 за конкретен продукт или услуга, те изпращат информация за това до съответните органи за надзор на пазара или органите, отговарящи за проверка на съответствието на услугите на държавата членка ▌, в която конкретният продукт е пуснат на пазара или в която се предоставя конкретната услуга.

Първа алинея не се прилага за микропредприятията.

ГЛАВА VІ

ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРТИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Член 15

Презумпция за съответствие

1.  Продуктите и услугите, които са в съответствие с хармонизирани стандарти или части от хармонизирани стандарти, чиито данни са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност от настоящата директива, дотолкова, доколкото тези стандарти или части от стандарти обхващат тези изисквания.

2.  Комисията, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1025/2012, изисква от една или от няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизирани стандарти за изискванията за достъпност на продуктите, предвидени в приложение I. Комисията представя първия проект за такова искане пред съответния комитет до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

3.  Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на технически спецификации, които отговарят на изискванията за достъпност от настоящата директива, когато са изпълнени следните условия:

а)  в Официален вестник на Европейския съюз не са публикувани данни на хармонизирани стандарти в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012; и

б)  или:

i)  Комисията е изискала от една или от няколко европейски организации по стандартизация да изготвят хармонизиран стандарт и има неоправдано забавяне в процедурата по стандартизация или искането не е било прието от никоя от европейските организации по стандартизация;

или

ii)  Комисията може да докаже, че дадена техническа спецификация отговаря на изискванията, установени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1025/2012, с изключение на изискването техническите спецификации да са разработени от организация с нестопанска цел.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

4.  Продуктите и услугите, които са в съответствие с техническите спецификации или части от тях, се счита, че съответстват на изискванията за достъпност от настоящата директива , дотолкова, доколкото тези технически спецификации или части от тях обхващат тези изисквания.

ГЛАВА VII

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИ И МАРКИРОВКА „СЕ“

Член 16

ЕС декларация за съответствие на продукти

1.  ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на приложимите изисквания за достъпност. Когато по изключение е използван член 14, в ЕС декларацията за съответствие се посочва кои изисквания за достъпност са предмет на това изключение.

2.  ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение III към Решение № 768/2008/ЕО. Тя съдържа елементите, определени в приложение IV към настоящата директива, и се актуализира редовно. При изискванията относно техническата документация се избягва налагането на неоправдана тежест за микро- предприятията и МСП. ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка в която се пуска или предоставя продуктът.

3.  Когато продукт е предмет на повече от един акт на Съюза, който изисква ЕС декларация за съответствие, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие по отношение на всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за публикуването им.

4.  Като изготвя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на продукта с изискванията от настоящата директива.

Член 17

Основни принципи за маркировката „СЕ“ за продукти

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 18

Правила и условия за нанасянето на маркировката СЕ

1.  Маркировката „СЕ“ се нанася върху самия продукт или върху неговата табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на продукта, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.

2.  Маркировката „CE“ се нанася, преди продуктът да бъде пуснат на пазара.

3.  Държавите членки доразвиват съществуващите механизми, за да гарантират правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ“, и предприемат подходящи действия в случай на неправилна употреба на тази маркировка.

ГЛАВА VIII

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 19

Надзор на пазара на продукти

1.  Член 15, параграф 3 и членове 16—19, член 21, членове 23—28 и член 29, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат за продукти.

2.  При осъществяването на надзор на пазара на продукти, когато икономическият оператор се е позовал на член 14 от настоящата директива, съответните органи за надзор на пазара:

а)  проверяват дали икономическият оператор е извършил оценката, посочена в член 14,

б)  правят преглед на оценката и на резултатите от нея, включително на правилното използване на определените в приложение VI критерии, и

в)  проверяват спазването на приложимите изисквания за достъпност.

3.  Държавите членки гарантират, че информацията, с която разполагат органите за надзор на пазара относно спазването от икономическите оператори на приложимите изисквания за достъпност от настоящата директива , и оценката ▌, предвидена в член 14, при поискване се предоставя на потребителите в достъпен формат, освен в случаите, когато такава информация не може да бъде предоставена поради съображения за поверителност съгласно предвиденото в член 19, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008,.

Член 20

Процедура на национално равнище при продукти, които не съответстват на приложимите изисквания за достъпност

1.  Когато органите за надзор на пазара на държава членка ▌ имат основателна причина да считат, че даден продукт, който попада в приложното поле на настоящата директива, не съответства на приложимите изисквания за достъпност, те извършват оценка на въпросния продукт, която обхваща всички изисквания, предвидени в настоящата директива. За целта съответните икономически оператори оказват пълно сътрудничество на органите за надзор на пазара.

Когато в процеса на оценката, посочена в първата алинея, органите за надзор на пазара констатират, че продуктът не съответства на изискванията, предвидени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания ▌ в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на несъответствието.

Органите за надзор на пазара изискват съответният икономически оператор да изтегли продукта от пазара в рамките на допълнителен разумен срок само ако съответният икономически оператор не е предприел подходящи коригиращи действия в рамките на срока, посочен във втора алинея.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора и трета алинея от настоящия параграф.

2.  В случаите, когато органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната им територия, те информират Комисията и останалите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да предприеме икономическият оператор.

3.  Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички засегнати продукти, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.  Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, трета алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар или да изтеглят продукта от този пазар.

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и останалите държави членки за тези мерки.

5.  Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични данни, и по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, естеството на предполагаемото несъответствие и изискванията за достъпност, на които продуктът не съответства, естеството и продължителността на предприетите национални мерки и аргументите, изложени от съответния икономически оператор. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)  несъответствие на продукта с приложимите изисквания за достъпност; или

б)  недостатъци в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации, посочени в член 15, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.  Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират без забавяне Комисията и останалите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросния продукт, и — в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

7.  Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за оправдана.

8.  Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки като изтегляне на продукта от техния пазар.

Член 21

Предпазна процедура на Съюза

1.  Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 20, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията има сериозни доказателства да предположи, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

2.  Когато се прецени, че националната мярка, посочена в параграф 1, е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия продукт и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка оттегля мярката.

3.  Когато се прецени, че националната мярка, посочена в параграф 1 от настоящия член, е оправдана и несъответствието на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 20, параграф 5, буква б), Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

4.  Когато се прецени, че националната мярка, посочена в параграф 1 от настоящия член, е оправдана и несъответствието на продукта се дължи на недостатъци в техническите спецификации, посочени в член 20, параграф 5, буква б), Комисията без забавяне приема акт за изпълнение, с който се изменя или отменя съответната техническа спецификация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

Член 22

Формално несъответствие

1.  Без да се засяга член 20, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати съответното несъответствие:

а)  маркировката СЕ е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 18 от настоящата директива;

б)  маркировката CE не е нанесена;

в)  ЕС декларацията за съответствие не е съставена;

г)  ЕС декларацията за съответствие е съставена неправилно;

д)  техническата документация не е налице или е непълна;

е)  информацията, посочена в член 7, параграф 6 или в член 9, параграф 4, липсва, не е вярна или е непълна;

ж)  не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 7 или в член 9.

2.  Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на продукта на пазара или да осигури неговото изтегляне от пазара.

ГЛАВА IX

СЪОТВЕТСТВИЕ НА УСЛУГИ

Член 23

Съответствие на услуги

1.  Държавите членки определят, прилагат и периодично актуализират подходящи процедури с цел:

а)  проверка на съответствието на услугите с изискванията от настоящата директива, включително с оценката посочена в член 14, за които член 19, параграф 2 се прилага mutatis mutandis;

б)  проследяване на жалби или доклади по въпроси, отнасящи се до несъответствие на услуги с изискванията за достъпност от настоящата директива;

в)  проверка дали икономическият оператор е предприел необходимите коригиращи действия.

2.  Държавите членки определят органите, отговарящи за изпълнението на процедурите, посочени в параграф 1, по отношение на съответствието на услугите.

Държавите членки гарантират, че на обществеността е известно, че съществуват — и кои са — органите, посочени в първа алинея, и какви са техните отговорности, дейности и решения. При поискване посочените органи предоставят тази информация в достъпен формат.

ГЛАВА Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ В ДРУГИ АКТОВЕ НА СЪЮЗА

Член 24

Достъпност съгласно други актове на Съюза

1.  По отношение на продуктите и услугите, посочени в член 2 от настоящата директива, изискванията за достъпност, предвидени в приложение I към нея, представляват задължителни изисквания за достъпност по смисъла на член 42, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС и член 60, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС.

2.  За всеки продукт или услуга, чиито характеристики, елементи или функции съответстват на изискванията за достъпност, предвидени в приложение I към настоящата директива в съответствие с раздел VI от него, се счита — освен ако не е предвидено друго — че изпълнява съответните задължения по отношение на достъпността, определени в актове на Съюза, различни от настоящата директива, по отношение на посочените в тези други актове характеристики, елементи и функции.

Член 25

Хармонизирани стандарти и технически спецификации за други актове на Съюза

Съответствието с хармонизирани стандарти и технически спецификации или с части от хармонизирани стандарти и технически спецификации, приети съгласно член 15, поражда презумпция за съответствие с член 24, доколкото тези стандарти и технически спецификации или части от стандарти и технически спецификации отговарят на изискванията за достъпност от настоящата директива.

ГЛАВА XI

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 9, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от … [датата на влизане в сила на настоящата директива].

Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, параграф 3 и в член 14, параграф 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 9, член 12, параграф 3 и член 14, параграф 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 9, член 12, параграф 3 и член 14, параграф 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 27

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 28

Работна група

Комисията създава работна група, която се състои от представители на органите за надзор на пазара, органите, отговарящи за съответствието на услугите, и имащите отношение заинтересовани страни, включително представители на организациите на лицата с увреждания.

Работната група:

а)  улеснява обмена на информация и на най-добри практики между органите и съответните заинтересовани страни;

б)  насърчава сътрудничеството между органите и съответните заинтересовани страни по въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, за да се подобри съгласуваността в прилагането на изискванията за достъпност от настоящата директива, и да се следи отблизо прилагането на член 14, и

в)  предоставя консултации, по-специално на Комисията, по-специално относно прилагането на членове 4 и 14.

Член 29

Правоприлагане

1.  Държавите членки осигуряват наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране на спазването на настоящата директива.

2.  Средствата, посочени в параграф 1, включват:

а)  разпоредби, по силата на които потребителят може да сезира съгласно националното право съдилищата или компетентните административни органи с цел да се обезпечи прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива;

б)  разпоредби, по силата на които публичните органи или частните сдружения, организации или други правни субекти, които имат законен интерес, с цел да се обезпечи спазването на настоящата директива, могат да участват съгласно националното право пред съдилищата или пред компетентните административни органи от името или в подкрепа на жалбоподателя, с негово съгласие, във всякакви съдебни или административни производства, предвидени с оглед на изпълнението на задълженията съгласно настоящата директива.

3.  Настоящият член не се прилага за процедури за възлагане на обществени поръчки, които са предмет на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/25/ЕС.

Член 30

Санкции

1.  Държавите членки определят правилата относно санкциите за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане.

2.  Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Тези санкции се придружават и от ефективни коригиращи действия в случай на неспазване от страна на икономическия оператор.

3.  Държавите членки без забавяне нотифицират на Комисията тези правила и мерки, както и всякакви последващи изменения, които се отнасят до тях.

4.  Санкциите отчитат степента на несъответствието, включително неговата сериозност, и броя на единиците несъответстващи продукти или услуги, както и броя на засегнатите лица.

5.  Настоящият член не се прилага за процедури за възлагане на обществени поръчки, които са предмет на Директива 2014/24/ЕС или Директива 2014/25/ЕС.

Член 31

Транспониране

1.  Държавите членки приемат и публикуват най-късно до … [три години след датата на влизането в сила на настоящата директива] ▌ законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията ▌текста на тези разпоредби.

2.  Те прилагат тези разпоредби от … [шест години след датата на влизането в сила на настоящата директива].

3.  Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член държавите членки могат да решат да започнат прилагането на мерките, свързани със задълженията, предвидени в член 4, параграф 8, най-късно от … [осем години след датата датата на влизането в сила на настоящата директива].

4.  Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

5.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

6.  Държавите членки, които използват възможността, предвидена в член 4, параграф 4, съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат за тази цел, и докладват на Комисията за напредъка при тяхното изпълнение.

Член 32

Преходни мерки

1.  Без да се засяга параграф 2 от настоящия член, държавите членки предвиждат преходен период, който приключва на … [11 години след датата на влизането в сила на настоящата директива], по време на който доставчиците на услуги могат да продължат да предоставят своите услуги, като използват продукти, които законосъобразно са използвали за предоставянето на подобни услуги преди тази дата.

Договори за услуга, договорени преди … [шест години след датата на влизането в сила на настоящата директива], могат да продължат да действат без изменение до изтичането на техния срок, но не по-дълго от пет години след посочената дата.

2.  Държавите членки могат да предвидят терминалите на самообслужване, които са законно използвани от доставчиците на услуги за предоставянето на услуги преди [шест години след влизането в сила на настоящата директива], да могат да продължат да се използват при предоставянето на подобни услуги до края на техния икономически полезен живот, но не по-дълго от 20 години след пускането им в употреба.

Член 33

Доклади и преглед

1.  До … [11 години след датата на влизането в сила на настоящата директива] и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящата директива.

2.   В доклада, inter alia, в контекста на социалните, икономическите и технологичните промени се разглеждат еволюцията в достъпността на продуктите и услугите, евентуалната зависимост от една-единствена технология или препятствията пред иновациите и въздействието на настоящата директива върху икономическите оператори и върху хората с увреждания ▌. В докладите се дава оценка дали прилагането на член 4, параграф 4 е допринесло за сближаване на различните изисквания по отношение на достъпността на архитектурната среда, използвана за предоставянето на пътнически транспортни услуги, потребителски банкови услуги и услуги на центрове за обслужване на клиенти на магазини на доставчици на електронни съобщителни услуги, при възможност, с цел да се създадат условия за постепенното хармонизиране към изискванията за достъпност, предвидени в приложение III.

В докладите се дава също така оценка дали прилагането на настоящата директива, и по-специално на нейните незадължителни разпоредби, е допринесло за сближаване на изискванията за достъпност на архитектурната среда, която представлява строителство, попадащо в обхвата на Директива 2014/23/EС на Европейския парламент и на Съвета(37), Директива 2014/24/EС и Директива 2014/25/EС.

В докладите се разглежда и въздействието на прилагането на член 14 от настоящата директива върху функционирането на вътрешния пазар, включително въз основа на информацията, получена в съответствие с член 14, параграф 8, когато има такава, както и въздействието на освобождаването за микропредприятията. В доклада се прави заключение дали настоящата директива е постигнала своите цели и дали би било уместно да се включат нови продукти и услуги или да се изключат определени продукти или услуги от обхвата на настоящата директива и се набелязват, когато е възможно, области за намаляване на тежестта ▌с оглед на евентуално преразглеждане на настоящата директива.

При необходимост Комисията предлага подходящи мерки, които може да включват законодателни мерки.

3.  Държавите членки своевременно представят на Комисията цялата информация, която ѝ е необходима за изготвянето на тези доклади.

4.  В докладите на Комисията се отчита гледната точка на заинтересованите икономически субекти и на съответните неправителствени организации, включително организациите на хората с увреждания ▌.

Член 34

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 35

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в … на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ І

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

Продуктите трябва да бъдат проектирани и произведени по такъв начин, че да се увеличи максимално очакваното им използване от хора с увреждания, и те се придружават от достъпна информация за тяхното функциониране и характеристиките по отношение на достъпността, когато е възможно във или върху продукта.

1.  Изисквания относно предоставянето на информация:

a)  информацията относно употребата на продукта, предоставена върху самия продукт (етикети, указания и предупреждения):

i)  се предоставя чрез повече от един сетивен канал;

ii)  се представя по разбираем начин;

iii)  се представя на ползвателите по начини, които те могат да възприемат;

iv)  се представя в шрифт с адекватен размер и подходяща форма, като се отчитат предвидимите условия на употреба и като се използва достатъчно контраст, както и регулируемо разстояние между буквите, редовете и абзаците;

б)  указанията за използване на продукта, които не са предоставени върху самия продукт, но които се предоставят при използването на продукта или чрез други средства, като например уебсайт, включително функциите за достъпност на продукта, как да бъдат активирани и оперативната им съвместимост с помощните решения, са достъпни за обществеността при пускането на продукта на пазара и:

i)  се предоставят чрез повече от един сетивен канал;

ii)  се представят по разбираем начин;

iii)  се представят на ползвателите по начини, които те могат да възприемат;

iv)  се представят в шрифт с адекватен размер и подходяща форма, като се отчитат предвидимите условия на употреба и като се използва достатъчно контраст, както и регулируемо разстояние между буквите, редовете и абзаците;

v)  що се отнася до съдържанието, указанията се представят в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал;

vi)  се придружават от алтернативно представяне на всяко нетекстово съдържание;

vii)  включват описание на потребителския интерфейс на продукта (боравене с продукта, контрол и обратна връзка, въвеждане на данни и представяне на обработени от продукта данни), което се предоставя в съответствие с точка 2; в описанието се посочва, за всяка от точките в точка 2, дали продуктът притежава тези характеристики;

viii)  включват описание на функционалността на продукта, представена чрез функции, насочени към удовлетворяване на потребностите на хората с увреждания в съответствие с точка 2; в описанието се посочва за всяка от точките в точка 2, дали продуктът притежава тези характеристики;

ix)  включват описание на софтуера и хардуера на продукта с помощни средства; описанието включва списък на тези помощни средства, които са били изпитани заедно с продукта.

2.  Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността:

Продуктът, включително неговият потребителски интерфейс, съдържа характеристики, елементи и функции, които предоставят на хората с увреждания възможността за достъп, възприятие, експлоатация, разбиране и контрол на продукта, като се гарантира, че:

а)  когато продуктът предвижда общуване, включително междуличностно общуване, експлоатация, информация, контрол и ориентация, това става чрез повече от един сетивен канал; това включва предоставяне на алтернативни елементи на зрението, слуха, речта и допира/тактилността;

б)  когато продуктът използва реч, той предоставя алтернативи на речта и гласовото подаване с цел общуване, контрол на експлоатацията и ориентация;

в)  когато продуктът използва визуални елементи, той предоставя гъвкаво увеличение, яркост и контраст с цел общуване, информация и експлоатация, както и осигурява оперативна съвместимост с програми и помощни устройства за използване на интерфейса;

г)  когато продуктът използва цвят, за да предаде информация, да обозначи действие, да изиска ответна реакция или да установи елементи, той осигурява алтернатива на цвета;

д)  когато продуктът използва звукови сигнали, за да предаде информация, да обозначи действие, да изиска ответна реакция или да установи елементи, той осигурява алтернатива на звуковите сигнали;

е)  когато продуктът използва визуални елементи, той предоставя гъвкави начини за постигане на по-ясно изображение;

ж)  когато продуктът използва звук, той предоставя на ползвателя контрол на силата и скоростта на звука и подобрени звукови характеристики, включително намаляване на смущаващите звукови сигнали от заобикалящи продукти, и по-ясен звук;

з)  когато продуктът изисква ръчно управление и контрол, той предоставя възможности за последователен контрол и алтернативи на контрола на фината моторика, като се избягва необходимостта от паралелни проверки на изпълнението, и използва части за разпознаване чрез допир;

и)  продуктът избягва режими на работа, които изискват широк обхват и голяма сила;

й)  продуктът избягва предизвикване на фотосензитивни епилептични припадъци;

к)  продуктът защитава правото на неприкосновеност на личния живот на ползвателя, когато той използва характеристиките по отношение на достъпността;

л)  продуктът предоставя алтернатива на установяването и контрола на биометрични данни;

м)  продуктът гарантира съгласуваността на функционалността и дава достатъчна и гъвкава времева рамка за взаимодействие;

н)  продуктът предоставя софтуер и хардуер за взаимодействие с помощните технологии;

o)  продуктът отговаря на следните специфични за сектора изисквания:

i)  терминали на самообслужване:

—  осигуряват технология за преминаване от текст към реч;

—  позволяват използването на индивидуални слушалки;

—  когато е необходима реакция в определен срок, предупреждават ползвателя чрез повече от един сетивен канал;

—  дават възможност за удължаване на даденото време;

—  разполагат с подходящ контраст и различими при докосване клавиши и бутони за управление, когато има клавиши и бутони;

—  не изискват дадена характеристика по отношение на достъпността да бъде активирана, за да може нуждаещ се от нея потребител да я включи;

—  когато продуктът използва звук или звукови сигнали, той е съвместим с помощни средства и технологии, налични на равнището на Съюза, включително слухови технологии, като например слухови апарати, теленамотки, кохлеарни импланти и спомагателни слухови устройства;

ii)  електронните четци осигуряват технология за преминаване от текст към реч;

iii)  потребителското крайно оборудване с интерактивни възможности за компютърна обработка, използвано за предоставянето на електронни съобщителни услуги:

—  когато тези продукти притежават текстови възможности в допълнение към глас, осигурява обработката на текст в реално време и поддържа предаване и възпроизвеждане на звук с високо качество;

—  когато тези продукти притежават възможности за видеоизлъчване в допълнение към текст и глас или в съчетание с тях, осигурява провеждането на цялостен разговор, включващ синхронизиран глас, текст в реално време и видео с резолюция, способстваща комуникацията чрез жестов език;

—  осигурява възможност за ефективно безжично свързване със слухови технологии;

—  избягва интерференции с помощните средства;

iv)  потребителското крайно оборудване с интерактивни възможности за компютърна обработка, използвано за достъп до аудио-визуални медийни услуги, предоставя на хората с увреждания компонентите на достъпността, осигурени от доставчика на аудио-визуални медийни услуги, с цел достъп, подбор, контрол и персонализиране и изпращане до помощни средства.

3.  Помощни услуги:

Когато са налични, помощните услуги (бюра за помощ, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за предаване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на продукта и неговата съвместимост с помощни технологии в достъпни режими на комуникация.

РАЗДЕЛ II: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИТЕ ПО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕРМИНАЛИТЕ НА САМООБСЛУЖВАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

В допълнение към изискванията от раздел I се осигурява достъпността на опаковката и указанията на продуктите, обхванати от настоящия раздел, с цел да се увеличи максимално очакваната употреба на продуктите от хора с увреждания. Това означава, че:

a)  се осигурява достъпност на опаковката на продукта, включително информацията, предоставена върху нея (напр. относно отварянето, затварянето, използването, изхвърлянето), в т.ч., ако е предоставена, информация за характеристиките на продукта по отношение на достъпността, и тази информация по отношение на достъпността се предоставя върху опаковката, когато това е осъществимо;

б)  указанията по отношение на инсталирането и поддръжката на продукта, неговото съхранение и изхвърляне, които не са предоставени върху самия продукт, но които се осигуряват чрез други средства, като например уебсайт, трябва да бъдат достъпни за обществеността при пускането на продукта на пазара и отговарят на следните изисквания:

i)  предоставят се чрез повече от един сетивен канал;

ii)  се представят по разбираем начин;

iii)  се представят на ползвателите по начини, които те могат да възприемат;

iv)  се представят в шрифт с подходящ размер и форма, като се отчитат предвидимите условия на употреба, и като се използва достатъчно контраст, както и регулируемо разстояние между буквите, редовете и абзаците;

v)  съдържанието на инструкциите трябва да бъде предоставено в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини и чрез повече от един сетивен канал; и

vi)  указанията, съдържащи нетекстово съдържание, се придружават от алтернативно представяне на това съдържание.

РАЗДЕЛ III: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ УСЛУГИ, ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2

▌С цел да се увеличи максимално очакваното използване от ▌хората с увреждания, предоставянето на услуги се осъществява, като:

a)  се гарантира достъпността на продуктите, използвани при предоставянето на услугата, в съответствие с раздел I от настоящото приложение и, където е приложимо, раздел II от него;

б)  се предоставя информация относно функционирането на услугата, а когато при предоставянето на услугата се използват продукти — връзката на услугата с тези продукти, както и информация относно техните характеристики по отношение на достъпността и оперативната им съвместимост с помощните средства и оборудване ▌:

i)  посредством предоставяне на информацията чрез повече от един сетивен канал;

ii)  посредством представяне на информацията по разбираем начин;

iii)  посредством представяне на информацията на ползвателите по начини, които те могат да възприемат;

iv)  посредством предоставяне на информационното съдържание ▌в текстови формати, които могат да бъдат използвани за създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по различни начини от ползвателите и посредством повече от един сетивен канал;

v)  посредством използване на шрифт с адекватен размер и подходяща форма, като се отчитат предвидимите условия на употреба, и като се използва достатъчно контраст, както и регулируемо разстояние между буквите, редовете и абзаците;

vi)  посредством допълване на всяко нетекстово съдържание с алтернативно представяне на това съдържание; и

vii)  посредством предоставяне на електронна информация, ▌необходима за предоставянето на услугата по последователен и адекватен начин, така че тя да стане достъпна за сетивата, функционално пригодна, разбираема и надеждна;

в)  се осигурява достъпността на уебсайтовете, включително свързаните онлайн приложения и услугите, базирани на мобилни устройства, включително мобилните приложения, по последователен и адекватен начин, като стават достъпни за сетивата, функционално пригодни, разбираеми и надеждни;

г)  когато са налични, помощните услуги (бюра за помощ, телефонни центрове, техническа помощ, услуги за предаване и услуги за обучение) предоставят информация относно достъпността на услугата и нейната съвместимост с помощни технологии в достъпни режими на комуникация.

РАЗДЕЛ IV: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИ УСЛУГИ

С цел да се увеличи максимално очакваното им използване от хора с увреждания, предоставянето на услуги се осъществява, като се включват функции, практики, политики и процедури, както и промени в действието на услугите, с оглед удовлетворяване на потребностите на хората с увреждания и осигуряване на оперативна съвместимост с помощни технологии:

а)  при електронните съобщителни услуги, включително спешните повиквания, посочени в член 109, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/1972:

i)  предоставя се текст в реално време в допълнение на гласовото повикване;

ii)  предоставя се цялостен разговор, при който се предоставя видео в допълнение към гласовото повикване;

iii)  гарантира се, че спешното повикване, при което се използват глас, текст (в т.ч. текст в реално време), е синхронизирано, а когато се предоставя видео, е синхронизирано също под формата на цялостен разговор и се изпраща от доставчиците на електронни съобщителни услуги на най-подходящия PSAP (център за приемане на спешни повиквания).

б)  Услуги, предоставящи достъп до аудио-визуални медийни услуги:

i)  предоставят се електронни програмни указатели, които са достъпни за сетивата, функционално пригодни, разбираеми и надеждни и предоставят информация относно наличната достъпност;

ii)  гарантира се, че компонентите на достъпността (услугите за достъп) на аудио-визуалните медийни услуги, например субтитри за лица с глухота и лица с увреден слух, аудио описание, аудио субтитри и жестов превод, са предадени изцяло с подходящо качество за точно представяне и са синхронизирани със звук и видео, като позволяват потребителски контрол върху тяхното представяне и използване.

в)  Услуги за въздушен, автобусен, железопътен и воден превоз на пътници, с изключение на градски и крайградски транспортни услуги и регионални транспортни услуги:

i)  гарантира се предоставянето на информация за достъпността на превозните средства, заобикалящата инфраструктура и архитектурната среда, както и за помощта, оказвана на хората с увреждания;

ii)  гарантира се предоставянето на информация за интелигентно издаване на билети (електронна резервация, резервиране на билети и др.), информация за пътуването в реално време (разписания, информация за смущения на трафика, връзки, продължаване на пътуването с други видове транспорт и др.) и допълнителна информация за обслужването (например персонал на гарите, асансьори, които не са в изправност, или услуги, които временно не са на разположение).

г)  Градски и крайградски транспортни услуги и регионални транспортни услуги:

гарантира се достъпността на терминалите на самообслужване, използвани при предоставянето на услугите в съответствие с раздел I от настоящото приложение.

д)  Потребителски банкови услуги:

i)  предоставят се методи за идентификация, електронни подписи, сигурност и платежни услуги, които са достъпни за сетивата, функционално пригодни, разбираеми и надеждни;

ii)  гарантира се разбираемостта на информацията, без да се превишава нивото на сложност В2 (самостоятелно ниво на владеене) от Общата европейска референтна рамка за езиците на Съвета на Европа.

е)  Електронни книги:

i)  гарантира се, че когато електронна книга съдържа аудио в допълнение към текста, тя предоставя синхронизиран текст и аудио;

ii)  гарантира се, че цифровите файлове на електронната книга не възпрепятстват правилното функциониране на помощните технологии;

iii)  гарантира се достъп до съдържанието, разглеждането на съдържанието и оформлението на файла, включително динамичното оформление, предоставянето на структура, гъвкавост и избор при представянето на съдържанието;

iv)  прави се възможно алтернативно предаване на съдържанието и неговата оперативна съвместимост с различни помощни технологии по начин, който е лесен за възприемане от сетивата, разбираем, функционално пригоден и надежден;

v)  осигурява се лесното им намиране чрез предоставянето на информация посредством метаданни относно характеристиките им по отношение на достъпността;

vi)  гарантира се, че мерките за управление на цифровите права не блокират характеристиките по отношение на достъпността.

ж)  Услуги за електронна търговия:

i)  предоставя се информация относно достъпността на продуктите и услугите, които са в продажба, когато тази информация се предоставя от отговорния икономически оператор;

ii)  гарантира се достъпността на функционалността с цел идентификация, сигурност и плащане, когато се доставя като част от услугата, вместо продукт, като се направи достъпна за сетивата, функционално пригодна, разбираема и надеждна;

iii)  предоставят се методи за идентификация, електронни подписи и платежни услуги, които са достъпни за сетивата, функционално пригодни, разбираеми и надеждни.

РАЗДЕЛ V: СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ КЪМ ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ „112“ ОТ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ PSAP (обществен център за приемане на спешни повиквания)

С цел максимално да се увеличи очакваното им използване от хора с увреждания, приемането на спешни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания „112“ от най-подходящия PSAP се извършва, като се включват функции, практики, политики и процедури, както и промени ▌ с цел удовлетворяване на потребностите на хората с увреждания.

На спешните повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания „112“ се дава подходящ отговор по начин, който съответства най-добре на националната организация на системите за спешно реагиране, от най-подходящия PSAP и чрез същите комуникационни средства, с които е получено повикването, а именно чрез използване на синхронизиран глас и текст (включително текст в реално време) или, когато се предоставя видео — глас, текст (включително текст в реално време) и видео, синхронизирани като цялостен разговор.

РАЗДЕЛ VІ: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЕЛЕМЕНТИ ИЛИ ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 24, ПАРАГРАФ 2

Презумпцията за изпълнение на съответните задължения, установени в други актове на Съюза по отношение на характеристики, елементи или функции на продукти и услуги, изисква следното:

1.  Продукти:

а)  достъпността на информацията за функционирането и за характеристиките по отношение на достъпността, свързани с продуктите, отговаря на съответните елементи, предвидени в раздел I, точка 1 от настоящото приложение, а именно информацията за употребата на продукта, предоставена върху самия продукт, и указанията за използване на продукта, които не са предоставени върху самия продукт, но се предоставят при използването на продукта или чрез други средства, например уебсайт;

б)  достъпността на характеристиките, елементите и функциите на потребителския интерфейс и проектното решение по отношение на функционалността на продуктите отговарят на съответните изисквания за достъпност на този потребителски интерфейс или това проектно решение по отношение на функционалността, предвидени в раздел I, точка 2 от настоящото приложение;

в)  достъпността на опаковката, включително информацията, предоставена в нея, и указанията за инсталиране и поддръжка, съхранение и изхвърляне на продукта, които не са предоставени върху самия продукт, но се осигуряват чрез други средства, например уебсайт, с изключение на терминалите на самообслужване, отговаря на съответните изисквания за достъпност, предвидени в раздел II от настоящото приложение.

2.  Услуги:

достъпността на характеристиките, елементите и функциите на услугите отговаря на съответните изисквания за достъпност за тези характеристики, елементи и функции, определени в разделите, отнасящи се за услугите, от настоящото приложение.

РАЗДЕЛ VІІ: КРИТЕРИИ ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

С оглед максимално да се увеличи предвидимото използване от хора с увреждания, когато изискванията за достъпност, предвидени в раздели I⸺VI от настоящото приложение, не се отнасят до една или повече функции на проектирането и производството на продукти или предоставянето на услуги, тези функции или средства са достъпни, като се спазват съответните критерии за функционалните показатели.

Тези критерии за функционалните показатели могат да се използват само като алтернатива на едно или повече специфични технически изисквания, когато те са посочени в изискванията за достъпност, единствено в случаите когато прилагането на съответните критерии за функционалните показатели съответства на изискванията за достъпност и се установи, че проектирането и производството на продукти и предоставянето на услуги води до еквивалентна или повишена достъпност за предполагаемото използване от хора с увреждания.

а)  Използване без зрение

Когато продуктът или услугата предоставя зрителни режими на работа, се осигурява поне един режим на работа, който не изисква зрение.

б)  Използване с ограничено зрение

Когато продуктът или услугата предоставя зрителни режими на работа, се осигурява поне един режим на работа, който дава възможност на ползвателите да боравят с продукта с ограничено зрение.

в)  Използване без възприемане на цвят

Когато продуктът или услугата предоставя зрителни режими на работа, се осигурява поне един режим на работа, който не изисква възприемане на цвят от ползвателя.

г)  Използване без слух

Когато продуктът или услугата предоставя звукови режими на работа, се осигурява поне един режим на работа, който не изисква слух/звук.

д)  Използване с ограничен слух

Когато продуктът или услугата предоставя звукови режими на работа, се осигурява поне един режим на работа с подобрени аудио характеристики, които дават възможност на ползвателите с ограничен слух да боравят с продукта.

е)  Използване без гласови способности

Когато продуктът или услугата изисква гласова намеса от ползвателите, се осигурява поне един режим на работа, който не изисква такава. Гласовата намеса включва произвеждани звуци от говорния апарат като говор, подсвирване или цъкане с език.

ж)  Използване с ограничени способности за боравене с ръце или сила

Когато продуктът или услугата изисква ръчни действия, се осигурява поне един режим на работа, който позволява на ползвателите да го използват чрез алтернативни действия, за които не се изисква управление и боравене чрез фина моторика, сила на ръката или задействането на повече от един бутон за управление в един и същи момент.

з)  Използване с ограничен обхват

Функционалните елементи на продуктите трябва да могат да бъдат достигнати от всички ползватели. Когато продуктът или услугата предоставя ръчен режим на работа, се осигурява поне един режим на работа при ограничен обхват и ограничена сила.

и)  Свеждане до минимум на риска от предизвикване на фотосензитивни епилептични припадъци

Когато продуктът предоставя зрителни режими на работа, той избягва режими на работа, които предизвикват фотосензитивни епилептични припадъци.

й)  Използване с ограничени когнитивни способности

Продуктът или услугата предоставя поне един режим на работа, включващ характеристики, които го правят по-опростен и по-лесен за ползване.

к)  Неприкосновеност на личния живот

Когато продуктът или услугата включва характеристики, които са предвидени за достъпност, се предоставя поне един режим на работа, който запазва неприкосновеността на личния живот при използването на характеристиките за достъпност.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНДИКАТИВНИ НЕОБВЪРЗВАЩИ ПРИМЕРИ ЗА ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО СПОСОБСТВАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ В ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗДЕЛ I:

ПРИМЕРИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

ИЗИСКВАНИЯ В РАЗДЕЛ I НА

ПРИЛОЖЕНИЕ І

ПРИМЕРИ

1.  Предоставяне на информация

а)  

i)

Предоставяне на зрителна и тактилна информация или зрителна и аудио информация, указващи мястото, на което се поставя карта в терминала на самообслужване, така че терминалът да може да се използва от лица със зрителни увреждания и лица с увреден слух.

ii)  

Последователно използване на едни и същи думи или на ясна и логична структура, така че лицата с интелектуални затруднения да могат да разберат информацията по-добре.

iii)  

Предоставяне на релефен, тактилен формат или звук в допълнение към текстово предупреждение, така че лицата със зрителни увреждания да могат да го възприемат.

iv)  

Предвиждане на възможност текстът да бъде разчитан от лица със зрителни увреждания.

б)  

i)  

Предоставяне на електронни файлове, които се разчитат от компютър чрез екранни четци, за да може информацията да се ползва от лица със зрителни увреждания.

ii)  

Последователно използване на едни и същи думи или на ясна и логична структура, така че лицата с интелектуални затруднения да могат да разберат информацията по-добре.

iii)  

Осигуряване на субтитри, когато се предоставят видеоуказания.

iv)  

Предвиждане на възможност текстът да бъде разчетен от лица със зрителни увреждания.

v)  

Отпечатване в брайлово писмо, за да може информацията да се ползва от лица със зрителни увреждания.

vi)  

Придружаване на диаграмите от текстово описание, в което се посочват основните елементи или се описват основните действия.

vii)  

Не се привеждат примери

viii)  

Не се привеждат примери

ix)  

Оборудване на банкомат с контакт и софтуер, които позволяват да се включат слушалки, през които изписаният на екрана текст се представя в звуков формат.

2.  Потребителски интерфейс и проектното решение по отношение на функционалността

а)  

Предоставяне на указания чрез звук и текст или чрез комбинация на релефни знаци /тактилни символи върху клавиатурата, така че продуктът да може да се ползва от лица със зрителни увреждания или лица с увреден слух.

б)  

В допълнение към устните инструкции на терминал на самообслужване, предоставяне на инструкции например под формата на текст или изображения, така че лица с увреден слух също да могат да извършат необходимите действия.

в)  

Предвиждане на възможност ползвателите да увеличават текст, да уголемяват определена пиктограма или да увеличават контраста, така че лицата с нарушено зрение да могат да възприемат информацията.

г)  

В допълнение към възможността да се избере вариант чрез натискане на зелен или червен бутон, изписване на вариантите върху бутоните, така че да могат и лицата с нарушено цветоусещане да направят своя избор.

д)  

Когато компютър дава сигнал за грешка, предоставяне на писмен текст или изображение с предупреждение за грешка, така че да се разбере и от лица с увреден слух.

е)  

Предвиждане на възможност да се засили контрастът на изображенията на преден план, така че да се виждат и от лица със слабо зрение.

ж)  

Предвиждане на възможност ползвателите на телефон да избират силата на звука и да намаляват смущаващите сигнали от слухови апарати, така че телефонът да може да се ползва от лица с увреден слух.

з)  

Оборудване на сензорните екрани с по-големи и достатъчно раздалечени бутони, така че да могат да се натискат по-лесно от хора с тремор.

и)

Гарантиране, че натискането на бутони не изисква голяма сила, така че да могат да се ползват от лица с двигателни затруднения.

й)  

Избягване на трептящи изображения, за да не се излагат на риск лицата, страдащи от епилепсия.

к)  

Предвиждане на възможност за използване на слушалки, когато банкомата дава звукова информация.

л)  

Като алтернатива на разпознаването на пръстови отпечатъци, предоставяне на възможност ползвателите, които не могат да използват ръцете си, да изберат парола за отключване и заключване на телефон.

м)  

Гарантиране, че софтуерът реагира по предсказуем начин при изпълнението на определено действие и предоставяне на достатъчно време за въвеждане на парола, така че да се улесни ползването на продукта от лица с интелектуални затруднения.

н)  

Осигуряване на връзка с обновяем брайлов дисплей, така че компютърът да може да се ползва от лица със зрителни увреждания.

o)  

Примери за специфични за сектора изисквания

i)  

Не се привеждат примери

ii)

Не се привеждат примери

iii)  Първо тире

Предвиждане на възможност мобилният телефон да поддържа разговори в реално време, за да могат лицата с увреден слух да обменят информация по интерактивен начин.

iii)  Четвърто тире

Предвиждане на възможност за едновременно използване на видео за представяне на жестов език и текст за изпращане на съобщение, така че лица с увреден слух да могат да общуват помежду си или с друго лице без слухови проблеми.

iv)

Гарантиране, че субтитрите се предават посредством приемник (set-top приставка), така че да се използват от лица с увреден слух.

3.  Помощни услуги Не се привеждат примери

РАЗДЕЛ II:

ПРИМЕРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ ЗА ПРОДУКТИТЕ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕРМИНАЛИТЕ НА САМООБСЛУЖВАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

ИЗИСКВАНИЯ В РАЗДЕЛ II НА

ПРИЛОЖЕНИЕ І

ПРИМЕРИ

Опаковки и указания за продуктите

а)  

Изписване на опаковката, че телефонът притежава характеристики за достъпност, предназначени за хора с увреждания.

б)

i)  

Предоставяне на електронни файлове, които се разчитат от компютър чрез екранни четци, за да може информацията да се ползва от лица със зрителни увреждания.

ii)  

Последователно използване на едни и същи думи или на ясна и логична структура, така че лицата с умствени увреждания да могат да разберат информацията по-добре.

iii)  

Предоставяне на релефен, осезаем на допир формат или звук, когато се отправя предупреждение под формата на текст, така че лица със зрителни увреждания да могат да разберат предупреждението.

iv)  

Предвиждане на възможност текстът да бъде разчитан от лица с нарушено зрение.

v)  

Отпечатване в брайлово писмо, за да може информацията да се чете от лица със зрителни увреждания.

vi)  

Придружаване на диаграмите от текстово описание, в което се посочват основните елементи или се описват основните действия.

РАЗДЕЛ III:

ПРИМЕРИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ, ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2

ИЗИСКВАНИЯ В РАЗДЕЛ III НА

ПРИЛОЖЕНИЕ І

ПРИМЕРИ

Предоставяне на услуги

а)  

Не се привеждат примери

б)  

i)  

Предоставяне на електронни файлове, които се разчитат от компютър чрез екранни четци, за да може информацията да се ползва от лица със зрителни увреждания.

ii)  

Последователно използване на едни и същи думи или на ясна и логична структура, така че лицата с умствени увреждания да могат да разберат информацията по-добре.

iii)  

Осигуряване на субтитри, когато се предоставят видеоуказания.

iv)  

Предвиждане на възможност сляпо лице да използва файл, като го разпечата в брайлово писмо.

v)  

Предвиждане на възможност текстът да бъде разчитан от лица с нарушено зрение.

vi)  

Придружаване на диаграмите от текстово описание, в което се посочват основните елементи или се описват основните действия.

vii)  

Ако доставчикът на услугата предоставя информация за услугата на USB устройство, предоставяне на достъп до тази информация.

в)  

Предоставяне на текстово описание на изображенията, предоставяне на достъп до всички функции от клавиатура, предоставяне на потребителите на достатъчно време за четене, осигуряване на появата и функционирането на съдържанието по предвидим начин и осигуряване на съвместимост с помощните технологии, така че лица с различни увреждания да могат да четат и използват даден уебсайт.

г)  

Не се привеждат примери

РАЗДЕЛ IV:

ПРИМЕРИ, СВЪРЗАНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ

ИЗИСКВАНИЯ В РАЗДЕЛ IV НА

ПРИЛОЖЕНИЕ І

ПРИМЕРИ

Специфични услуги

а)  

i)  

Предвиждане на възможност лицата с увреден слух да пишат и получават текст по интерактивен начин в реално време.

ii)

Предвиждане на възможност лицата с увреден слух да използват жестов език за общуване помежду си.

iii)

Предвиждане на възможност лице с увредени говор и слух, което е избрало да използва комбинация от текст, глас и видео, да разбере, че обаждането се предава по мрежата на служба за спешно реагиране.

б)  

i)  

Предвиждане на възможност сляпо лице да избира телевизионни програми.

ii)

Осигуряване на възможността за избор, персонализиране и показване на услуги за достъп, например субтитри за лица с глухота или лица с увреден слух, аудио описание, аудио субтитри и жестов превод, чрез предоставяне на средства за ефективно безжично свързване със слухови технологии или оборудване с бутони за управление с цел активиране на услугите за достъп за аудио-визуални медийни услуги със същото равнище на видимост като първичните бутони за управление на медийното устройство.

в)  

i)

Не се привеждат примери

ii)  

Не се привеждат примери

г)  Не се привеждат примери

д)  

i)  

Предвиждане на възможност процедурата по идентификация на екрана да се изчита с екранен четец, за да може да се прилага от лица със зрителни увреждания.

ii)  

Не се привеждат примери

е)

i)  

Предвиждане на възможност лице, страдащо от дислексия, да чете и чува текста едновременно.

ii)

Предвиждане на възможност за синхронизиран текст и аудио или за обновяем брайлов запис.

iii)

Предвиждане на възможност сляпо лице да получи достъп до указателя на съдържанието или да сменя главите.

iv)

Не се привеждат примери

v)  

Гарантиране, че в електронния файл е налична информация за характеристиките по отношение на достъпността, за да бъдат информирани хората с увреждания.

vi)

Гарантиране, че липсва блокиране например, че техническите мерки за защита, проблеми с информацията за управление на правата или оперативната съвместимост, не пречат текстът да бъде изчетен на глас от помощни уреди, за да може книгата да се чете от лица със зрителни увреждания.

ж)  

i)  

Гарантиране, че не може да бъде заличена наличната информация за характеристиките по отношение на достъпността на продукта.

ii)

Предоставяне на достъп чрез звук до потребителския интерфейс на услугата за плащане, така че да могат лица със зрителни увреждания да извършват самостоятелно покупки онлайн.

iii)

Предвиждане на възможност процедурата по идентификация на екрана да се изчита с екранен четец, за да може да се прилага от лица със зрителни увреждания.

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 4 ВЪВ ВРЪЗКА С АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

За да се увеличи очакваното използване по независим начин от хора с увреждания на архитектурната среда, в която се предоставя дадена услуга и за която отговаря доставчикът на услугата, съгласно посоченото в член 4, параграф 4, достъпността на зоните, предназначени за обществен достъп включва следните аспекти:

a)  използване на съответните външни пространства и съоръжения ▌;

б)  подходи към сградите ;

в)  използване на входовете;

г)  използване на пътищата за хоризонтално движение;

д)  използване на пътищата за вертикално движение;

е)  използване на помещенията с обществен достъп;

ж)  използване на оборудването и съоръженията, които служат за предоставянето на услугата;

з)  използване на тоалетните и санитарните съоръжения;

и)  използване на изходите, маршрутите за евакуация и концепциите за планиране на действията при извънредни ситуации;

й)  комуникация и ориентация чрез повече от един сетивен канал;

к)  използване на съоръженията и сградите за очакваната цел;

л)  защита от опасности във вътрешната и външната среда.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО – ПРОДУКТИ

1.  Вътрешен производствен контрол

▌Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 от настоящото приложение и гарантира и декларира на своя отговорност, че съответните продукти ▌ отговарят на съответните изисквания от настоящата директива.

2.   Техническа документация

Техническата документация се изготвя от производителя. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на продукта със съответните изисквания за достъпност, посочени в член 4, и — в случай че производителят се е позовал на член 14 — доказва, че съответните изисквания за достъпност биха довели до основно изменение или наложили прекомерна тежест. Техническата документация определя само приложимите изисквания и обхваща, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на продукта.

Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

а)  общо описание на продукта;

б)  списък на хармонизираните стандарти и технически спецификации, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията, приети с цел изпълнение на съответните изисквания за достъпност, посочени в член 4, когато тези хармонизирани стандарти или технически спецификации не са били приложени; при частично приложени хармонизирани стандарти или технически спецификации техническата документация посочва частите, които са приложени.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведените продукти с техническата документация, посочена в точка 2 от настоящото приложение, и с изискванията за достъпност от настоящата директива.

4.   Маркировка "CE" и ЕС декларация за съответствие

4.1.  Производителят нанася маркировката „СЕ“, посочена в настоящата директива, върху всеки отделен продукт, който отговаря на приложимите изисквания от настоящата директива.

4.2.  Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за образец от продукта. В ЕС декларацията за съответствие се посочва продуктът, за който е изготвена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

5.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ

1.   Доставчикът на услугата включва информацията, чрез която се прави оценка по какъв начин услугата отговаря на изискванията за достъпност, посочени в член 4, в общите условия или в друг еквивалентен документ. Тази информация представя точно приложимите изисквания и обхваща, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта и действието на услугата. Освен изискванията за информиране на потребителите съгласно Директива 2011/83/ЕС в информацията се включват, когато е приложимо, следните елементи:

a)  общо описание на услугата в достъпни формати;

б)  описания и обяснения, необходими за разбиране на начина на действие на услугата;

в)  описание по какъв начин по отношение на услугата са изпълнени съответните изисквания за достъпност, определени в приложение І.

2.   За да постигне съответствие с точка 1 от настоящото приложение, доставчикът на услугата може да приложи изцяло или отчасти хармонизирани стандарти и технически спецификации, чиито данни са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Доставчикът на услугата предоставя информация, сочеща, че процесът на предоставяне на услугата и неговото следене гарантират съответствието на услугата с точка 1 от настоящото приложение и с приложимите изисквания от настоящата директива.

_________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕКОМЕРНАТА ТЕЖЕСТ

Критерии за извършване и документиране на оценката:

1.  Съотношение между нетните разходи за постигане на съответствие с изискванията за достъпност и общите разходи на икономическите оператори (оперативни и капиталови разходи) при производството, дистрибуцията или вноса на продукта или предлагането на услугата;

Елементи, които да се използват при оценката на нетните разходи за постигане на съответствие с изискванията за достъпност:

а)  критерии, свързани с еднократни организационни разходи, които да се вземат предвид при оценката:

i)  разходи, свързани с допълнителни човешки ресурси с експертен опит относно достъпността;

ii)  разходи, свързани с обучение на персонала и придобиване на компетентност относно достъпността;

iii)  разходи за разработване на нов процес с цел включване на достъпността в разработването на продукти или предоставянето на услуги;

iv)  разходи, свързани с разработването на материали с указания относно достъпността;

v)  еднократни разходи за разбиране на законодателството относно достъпността;

б)  критерии, свързани с текущите разходи за производство и разработване, които да се вземат предвид при оценката:

i)  разходи, свързани с проектирането на свързаните с достъпността характеристики на продукта или услугата;

ii)  разходи, направени в хода на производствения процес;

iii)  разходи, свързани с изпитване на продукта или услугата за целите на достъпността;

iv)  разходи, свързани с изготвянето на документация.

2.  Очакваните разходи и ползи за икономическите оператори, включително процеса на производство и инвестициите, спрямо очакваните ползи за хората с увреждания, като се отчитат броят и честотата на използване на конкретния продукт или конкретната услуга.

3.  Съотношение между нетните разходи за постигане на съответствие с изискванията за достъпност и и нетната стойност на оборота на икономическия оператор.

Елементи, които да се използват при оценката на нетните разходи за постигане на съответствие с изискванията за на достъпност:

а)  критерии, свързани с еднократни организационни разходи, които да се вземат предвид при оценката:

i)  разходи, свързани с допълнителни човешки ресурси с експертен опит относно достъпността;

ii)  разходи, свързани с обучение на персонала и придобиване на компетентност относно достъпността;

iii)  разходи за разработване на нов процес с цел включване на достъпността в разработването на продукти или предоставянето на услуги;

iv)  разходи, свързани с разработването на материали с указания относно достъпността;

v)  еднократни разходи за разбиране на законодателството относно достъпността;

б)  критерии, свързани с текущите разходи за производство и разработване, които да се вземат предвид в оценката:

i)  разходи, свързани с проектирането на свързаните с достъпността характеристики на продукта или услугата;

ii)  разходи, направени в хода на производствения процес;

iii)  разходи, свързани с изпитване на продукта или услугата за целите на достъпността;

iv)  разходи, свързани с изготвянето на документация.

__________________

(1) OВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 103.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 14 септември 2017 г. (Приети текстове, P8_TA(2017)0347).
(3)ОВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 103.
(4)Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(5)Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251).
(6)Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр.1).
(7)Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаването на Европейски кодекс на електронните съобщения (преработен текст) (ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр.36).
(8)Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
(9)Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).
(10)Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (OB L 46, 17.2.2004 г., стр. 1)
(11)Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).
(13)Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1)
(14)Регламент № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).
(15)Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (преработена версия) (ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1)
(16) Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 242, 20.9.2017 г., стр. 6).
(17) Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 242, 20.9.2017 г., стр. 1).
(18)Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).
(19)Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(20)Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).
(21)Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
(22)Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр.64).
(23) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OB L 218, 13.8.2008 г, стр. 30).
(24) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(25) Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
(26) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(27) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(28) OВ C 369, 17.12.2011 г., стp. 14.
(29)Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36)
(30)Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66)
(31)Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34)
(32)Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349)
(33)Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35)
(34)Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214)
(35)Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7)
(36) Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12. 2012 г., стр. 32).
(37)Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1)


Визова информационна система ***I
PDF 583kWORD 161k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))
P8_TA-PROV(2019)0174A8-0078/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0302),

—  като взе предвид член 294, параграф 2,член 16, параграф 2, член 77, параграф 2, букви а), б), г) и д), член 78, параграф 2, букви г), д) и ж), член 79, параграф 2, букви в) и г), член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е представила предложението на Парламента (C8-0185/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0078/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета
за реформиране на Визовата информационна система чрез изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и за отмяна на Решение 2004/512/ЕО и на Решение 2008/633/ПВР на Съвета
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Визовата информационна система (ВИС) бе създадена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета41, за да служи като технологично решение за обмен на данни, свързани с визите, между държавите членки. С Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета42 бяха определени целта, функциите и отговорностите на ВИС и бяха установени условията и редът на извършване на обмена на данни за визите за краткосрочно пребиваване между държавите членки с цел да се улесни разглеждането на заявленията за издаване на визи за краткосрочно пребиваване и свързаните с това решения. С Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета43 бяха определени правилата относно регистрирането на биометричните данни във ВИС. С Решение 2008/633/ПВР на Съвета44 бяха определени условията, при които оправомощени органи на държавите членки и Европол могат да получат достъп до ВИС за справки с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления и други тежки престъпления.
(1)  Визовата информационна система (ВИС) бе създадена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета41, за да служи като технологично решение за обмен на данни, свързани с визите, между държавите членки. С Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета42 бяха определени целта, функциите и отговорностите на ВИС и бяха установени условията и редът на извършване на обмена на данни за визите за краткосрочно пребиваване между държавите членки с цел да се улесни разглеждането на заявленията за издаване на визи за краткосрочно пребиваване и свързаните с това решения. С Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета43 бяха определени правилата относно регистрирането на биометричните данни във ВИС. С Решение 2008/633/ПВР на Съвета44 бяха определени условията, при които оправомощени органи на държавите членки и Европол могат да получат достъп до ВИС за справки с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления и други тежки престъпления. ВИС започна да функционира на 11 октомври 2011 г.44a и беше постепенно въведена в експлоатация в консулствата на всички държави членки по света в периода между октомври 2011 г. и февруари 2016 г.
__________________
__________________
41 Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).
41 Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).
42 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).
42 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).
43 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за установяване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).
43 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за установяване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).
44 Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).
44 Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).
44а Решение за изпълнение 2011/636/ЕС на Комисията от 21 септември 2011 година за определяне на датата, от която следва да започне дейността на Визовата информационна система (ВИС) в първи регион (OВ L 249, 27.9.2011 г., стр. 18).
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  В съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“46, се посочва необходимостта ЕС да укрепи и подобри своите информационни системи, архитектура на данните и обмен на информация в областта на управлението на границите, правоприлагането и борбата с тероризма и се подчертава нуждата от по-добра оперативна съвместимост на информационните системи. В съобщението също така се установи, че е необходимо да бъдат отстранени информационните празнини, включително по отношение на граждани на трети държави, притежаващи виза за дългосрочно пребиваване.
(3)  В съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“46, се посочва необходимостта ЕС да укрепи и подобри своите информационни системи, архитектура на данните и обмен на информация в областта на управлението на границите, правоприлагането и борбата с тероризма и се подчертава нуждата от по-добра оперативна съвместимост на информационните системи. В съобщението също така се установи, че е необходимо да бъдат отстранени информационните празнини, включително по отношение на граждани на трети държави, притежаващи виза за дългосрочно пребиваване, като се има предвид, че в член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение се предвижда право на свободно движение на територията на държавите, които са страни по Споразумението, за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, чрез въвеждане на взаимно признаване на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от тези държави. Поради това Комисията осъществи две проучвания: в първото проучване за осъществимост46a се стига до заключението, че разработването на хранилище би било технически осъществимо и че повторното използване на структурата на ВИС би било най-добрият вариант от техническа гледна точка, а във второто проучване46б се прави анализ на необходимостта и пропорционалността и се стига до заключението, че би било необходимо и пропорционално приложното поле на ВИС да се разшири, за да бъдат включени посочените по-горе документи.
__________________
__________________
46 COM(2016) 205 final.
46 COM(2016) 205 final.
46a„Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ („Интегрирано управление на границите (ИУГ) — проучване за осъществимост на включването на документите във връзка с визи за дългосрочно пребиваване, разрешения за пребиваване и разрешителни за местен граничен трафик в хранилище“) (2017 г.).
46б „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ („Правен анализ на необходимостта и пропорционалността на разширяването на приложното поле на Визовата информационна система (ВИС), за да бъдат включени данни относно визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване“) (2018 г.).
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  На 10 юни 2016 г. Съветът одобри пътна карта с цел подобряване на обмена и управлението на информацията. С цел да се преодолее съществуващият недостиг на информация във връзка с документите, издадени на граждани на трети държави, Съветът прикани Комисията да оцени създаването на централно хранилище на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от държавите членки, с цел съхраняване на информация относно тези документи, включително за датите на изтичане на срока и евентуалното им отнемане. В член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение се предвижда право на свободно движение на територията на държавите, които са страни по Споразумението, за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, чрез въвеждане на взаимно признаване на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от тези държави.
заличава се
__________________
47 Пътна карта за укрепване на обмена и управлението на информация, включително решенията за оперативна съвместимост в областта на правосъдието и вътрешните работи (док. 9368/1/16 REV 1).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В Заключенията на Съвета от 9 юни 2017 г. относно бъдещите стъпки за подобряване на обмена на информация и осигуряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС48 Съветът отчита, че може да се окажат необходими нови мерки, за да се запълнят съществуващите пропуски в информацията в областта на управлението на границите и правоприлагането, свързани с преминаването на границите от страна на притежателите на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване. Съветът прикани Комисията приоритетно да извърши проучване за осъществимост на създаването на централно хранилище на ЕС, съдържащо информация относно визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване. На тази основа Комисията извърши две проучвания: в първото проучване за осъществимост49 се стига до заключението, че разработването на хранилище би било технически осъществимо и че повторното използване на структурата на ВИС би бил най-добрият вариант от техническа гледна точка, а във второто проучване50 се прави анализ на необходимостта и пропорционалността и се стига до заключението, че би било необходимо и пропорционално приложното поле на ВИС да се разшири, за да бъдат включени посочените по-горе документи.
заличава се
__________________
48 Заключения на Съвета относно бъдещите стъпки за подобряване на обмена на информация и осигуряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС (10151/17).
49„Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ („Интегрирано управление на границите (ИУГ) — проучване за осъществимост на включването на документите във връзка с визи за дългосрочно пребиваване, разрешения за пребиваване и разрешителни за местен граничен трафик в хранилище“) (2017 г.).
50„Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ („Правен анализ на необходимостта и пропорционалността на разширяването на приложното поле на Визовата информационна система (ВИС), за да бъдат включени данни относно визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване“) (2018 г.).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  При приемането на Регламент (ЕО) № 810/2009 беше отчетено, че въпросът за достатъчната степен на надеждност на пръстовите отпечатъци за установяване и проверка на самоличността на деца до 12-годишна възраст, и по-специално как с възрастта се променят пръстовите отпечатъци, ще трябва да бъде разгледан на по-късен етап, въз основа на резултатите от проучване, проведено под ръководството на Комисията. В проучване53, извършено през 2013 г. от Съвместния изследователски център, се стига до заключението, че разпознаването на пръстови отпечатъци на деца на възраст между 6 и 12 години се постига със задоволително равнище на точност при определени условия. Във второ проучване54 от декември 2017 г. тази констатация се потвърждава и се дава по-подробна информация за въздействието на стареенето върху качеството на пръстовите отпечатъци. На тази основа през 2017 г. Комисията проведе допълнително проучване на необходимостта и пропорционалността от намаляване на 6 години на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца при процедурата за кандидатстване за виза. В това проучване55 се установява, че намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци би допринесло за по-успешното постигане на целите на ВИС, по-специално във връзка с улесняването на борбата с използването на фалшива самоличност и улесняването на проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници, и би могло да донесе допълнителни ползи чрез засилването на предотвратяването и борбата с нарушенията на правата на децата, по-специално като позволи установяването/проверката на самоличността на деца — граждани на трети държави (ГТД), които се намират на Шенгенска територия в ситуация, в която правата им могат да бъдат или са били нарушени (напр. деца, жертви на трафик на хора, изчезнали деца и непридружени ненавършили пълнолетие, търсещи убежище).
(8)  При приемането на Регламент (ЕО) № 810/2009 беше отчетено, че въпросът за достатъчната степен на надеждност на пръстовите отпечатъци за установяване и проверка на самоличността на деца до 12-годишна възраст, и по-специално как с възрастта се променят пръстовите отпечатъци, ще трябва да бъде разгледан на по-късен етап, въз основа на резултатите от проучване, проведено под ръководството на Комисията. В проучване53, извършено през 2013 г. от Съвместния изследователски център, се стига до заключението, че разпознаването на пръстови отпечатъци на деца на възраст между 6 и 12 години се постига със задоволително равнище на точност при определени условия. Във второ проучване54 от декември 2017 г. тази констатация се потвърждава и се дава по-подробна информация за въздействието на стареенето върху качеството на пръстовите отпечатъци. На тази основа през 2017 г. Комисията проведе допълнително проучване на необходимостта и пропорционалността от намаляване на 6 години на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца при процедурата за кандидатстване за виза. В това проучване55 се установява, че намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци би допринесло за по-успешното постигане на целите на ВИС, по-специално във връзка с улесняването на борбата с използването на фалшива самоличност и улесняването на проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници, и би могло да донесе допълнителни ползи чрез засилването на предотвратяването и борбата с нарушенията на правата на децата, по-специално като позволи установяването/проверката на самоличността на деца — граждани на трети държави (ГТД), които се намират на Шенгенска територия в ситуация, в която правата им могат да бъдат или са били нарушени (напр. деца, жертви на трафик на хора, изчезнали деца и непридружени ненавършили пълнолетие, търсещи убежище). В същото време децата са особено уязвима група и събирането на специални категории данни, като например пръстови отпечатъци, от тях следва да подлежи на по-строги предпазни мерки и ограничаване на целите, за които тези данни могат да се използват, до ситуации, когато това е във висшия интерес на детето, включително чрез ограничаване на срока на съхраняване на данните. Второто проучване установи също, че пръстовите отпечатъци на лица на възраст над 70 години са с ниско качество и със средна точност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат в обмена на най-добри практики и да се справят с тези недостатъци.
__________________
__________________
53 „Fingerprint Recognition for Children“ („Разпознаване на пръстови отпечатъци на деца“) (2013 г., EUR 26193).
53 „Fingerprint Recognition for Children“ („Разпознаване на пръстови отпечатъци на деца“) (2013 г., EUR 26193).
54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ („Автоматизирано разпознаване на пръстови отпечатъци — от деца до възрастни хора“ (2018 г., Съвместен изследователски център).
54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ („Автоматизирано разпознаване на пръстови отпечатъци — от деца до възрастни хора“ (2018 г., Съвместен изследователски център).
55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ („Осъществимост и последиците на намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца и на съхраняването на сканирано копие от документите за пътуване на кандидатите за виза във Визовата информационна система (ВИС)“) (2018 г.).
55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ („Осъществимост и последиците на намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца и на съхраняването на сканирано копие от документите за пътуване на кандидатите за виза във Визовата информационна система (ВИС)“) (2018 г.).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Личните данни, предоставени от кандидата за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се обработват от ВИС, за да се прецени дали влизането на кандидата в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност или общественото здраве в Съюза, а също и за да се прецени рискът от незаконна миграция на кандидата. По отношение на гражданите на трети държави, които са получили виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тези проверки следва да се свеждат до това да спомагат за установяване на самоличността на притежателя на документа, автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или на разрешението за пребиваване, както и дали влизането на гражданина на трета държава в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност или общественото здраве в Съюза. Проверките не следва да влияят върху решенията относно визите за дългосрочно пребиваване или разрешенията за пребиваване.
(10)  Личните данни, предоставени от кандидата за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се обработват от ВИС, за да се прецени дали влизането на кандидата в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност в Съюза, а също и за да се прецени рискът от незаконна миграция на кандидата. По отношение на гражданите на трети държави, които са получили виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тези проверки следва да се свеждат до това да спомагат за установяване на самоличността на притежателя на документа, автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или на разрешението за пребиваване, както и дали влизането на гражданина на трета държава в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност в Съюза. Проверките не следва да влияят върху решенията относно визите за дългосрочно пребиваване или разрешенията за пребиваване.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Тези рискове не могат да бъдат преценени без обработване на личните данни, свързани със самоличността на лицето, документа за пътуване и в зависимост от случая — спонсора или, ако кандидатът е ненавършило пълнолетие лице — самоличността на отговорното лице. Всеки елемент от личните данни в заявленията следва да се сравни с данните, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани в информационна система (Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD), Системата за влизане/излизане (СВИ), Евродак, системата ECRIS-TCN, що се отнася до присъди, свързани с терористични престъпления или други тежки престъпления, и/или базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (Interpol TDAWN), или със списъците за наблюдение, или със специфични показатели за риска. Категориите лични данни, които следва да се използват за сравняване, следва да бъдат ограничени до категориите данни, налични в информационните системи, в които се правят справки, списъка за наблюдение или специфичните показатели за риска.
(11)  Тези рискове не могат да бъдат преценени без обработване на личните данни, свързани със самоличността на лицето, документа за пътуване и в зависимост от случая — спонсора или, ако кандидатът е ненавършило пълнолетие лице — самоличността на отговорното лице. Всеки елемент от личните данни в заявленията следва да се сравни с данните, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани в информационна система (Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD), Системата за влизане/излизане (СВИ), Евродак, или със списъка за наблюдение на ETIAS, или със специфични показатели за риска. Категориите лични данни, които следва да се използват за сравняване, следва да бъдат ограничени до категориите данни, налични в информационните системи, в които се правят справки, списъка за наблюдение или специфичните показатели за риска.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС е създадена с [Регламент (ЕС) ХХ за оперативната съвместимост], така че тези информационни системи на ЕС и техните данни да се допълват взаимно с цел подобряване на управлението на външните граници, допринасяне за предотвратяването и борбата с незаконната миграция и осигуряване на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, включително поддържане на обществената сигурност и обществения ред и гарантиране на сигурността на териториите на държавите членки.
(12)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС е създадена с [Регламент (ЕС) ХХ за оперативната съвместимост (граници и визи)] с цел подобряване на управлението на външните граници, допринасяне за предотвратяването и борбата с незаконната миграция и осигуряване на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, включително поддържане на обществената сигурност и обществения ред и гарантиране на сигурността на териториите на държавите членки.
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС позволява на тези системи да се допълват взаимно с цел улесняване на правилното установяване на самоличността на лицата, допринасяне за борбата с използването на фалшива самоличност, усъвършенстване и хармонизиране на изискванията за качество на данните на съответните информационни системи на ЕС, улесняване на техническото и оперативното използване от страна на държавите членки на съществуващите и бъдещите информационни системи на ЕС, засилване и опростяване на гаранциите за сигурността на данните и за защитата на данните, приложими за съответните информационни системи на ЕС, рационализиране на достъпа на правоприлагащите органи до СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак и оказване на подкрепа за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN].
(13)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС позволява на тези системи улесняване на правилното установяване на самоличността на лицата, допринасяне за борбата с използването на фалшива самоличност, усъвършенстване и хармонизиране на изискванията за качество на данните на съответните информационни системи на ЕС, улесняване на техническото и оперативното използване от страна на държавите членки на съществуващите информационни системи на ЕС, засилване, хармонизиране и опростяване на гаранциите за сигурността на данните и за защитата на данните, приложими за съответните информационни системи на ЕС, рационализиране на контролирания достъп на правоприлагащите органи до СВИ, ВИС, ETIAS и Евродак и оказване на подкрепа за постигането на целите на СВИ, ВИС, ETIAS, Евродак, ШИС и системата ECRIS-TCN.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Компонентите на оперативната съвместимост обхващат СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN], както и данните на Европол, за да може търсенето в тях да се извършва едновременно с търсенето в посочените информационни системи на ЕС, поради което е уместно тези компоненти да се използват за целите на извършването на автоматизирани проверки и при достъпа до ВИС за целите на правоприлагането. Европейският портал за търсене (ЕПТ) следва да се използва за тази цел, за да се позволи бърз, безпрепятствен, ефикасен, систематичен и контролиран достъп до информационните системи на ЕС, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол, необходими за изпълнението на задачите на потребителите на тези данни, в съответствие с предоставените им права на достъп, и за да се спомогне за постигането на целите на ВИС.
(14)  Компонентите на оперативната съвместимост обхващат СВИ, ВИС, ETIAS, Евродак, ШИС и системата ECRIS-TCN, както и данните на Европол, за да може търсенето в тях да се извършва едновременно с търсенето в посочените информационни системи на ЕС, поради което е уместно тези компоненти да се използват за целите на извършването на автоматизирани проверки и при достъпа до ВИС за целите на правоприлагането. Европейският портал за търсене (ЕПТ) следва да се използва за тази цел, за да се позволи бърз, безпрепятствен, ефикасен, систематичен и контролиран достъп до информационните системи на ЕС, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол, необходими за изпълнението на задачите на потребителите на тези данни, в съответствие с предоставените им права на достъп, и за да се спомогне за постигането на целите на ВИС.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Сравняването с други бази данни следва да бъде автоматизирано. Когато при сравняването бъде намерено съвпадение („съответствие“) между който и да е елемент или съчетание от елементи от личните данни, посочени в заявлението, от една страна, и запис, досие или сигнал в горепосочените информационни системи, или лични данни в списъка за наблюдение, от друга страна, заявлението следва да се обработи ръчно от оператор в отговорния орган. Преценката, извършена от отговорния орган, следва да доведе до решение за издаване или отказ на виза за краткосрочно пребиваване.
(15)  Сравняването с други бази данни следва да бъде автоматизирано. Когато при сравняването бъде намерено съвпадение („съответствие“) между който и да е елемент или съчетание от елементи от личните данни, посочени в заявлението, от една страна, и запис, досие или сигнал в горепосочените информационни системи, или лични данни в списъка за наблюдение, от друга страна, заявлението следва – в случаите, когато съответствието не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, да се обработи ръчно от оператор в отговорния орган. В зависимост от вида на данните, задействали съответствието, съответствието следва да бъде оценено или от консулствата, или от национално единно звено за контакт, като последното носи отговорност за съответствия, получени по-специално от бази данни или системи за правоприлагане. Преценката, извършена от отговорния орган, следва да доведе до решение за издаване или отказ на виза за краткосрочно пребиваване.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  С цел извършване на анализ на досието на заявлението за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се използват специфични показатели за риска, съответстващи на определени на по-ранен етап рискове, свързани със сигурността, незаконната миграция или общественото здраве. Критериите, използвани за определяне на специфичните показатели за риска, не следва при никакви обстоятелства да се основават единствено на пола или възрастта на лицето. При никакви обстоятелства те не трябва да се основават на информация, разкриваща расата, цвета на кожата, етническия или социалния произход, генетичните характеристики, езика, политическите или други възгледи, религиозните или философските убеждения, принадлежността към профсъюзи, принадлежността към национално малцинство, имотното състояние, произхода по рождение, увреждане или сексуалната ориентация на лицето.
(18)  С цел извършване на анализ на досието на заявлението за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се използват специфични показатели за риска, съответстващи на определени на по-ранен етап рискове, свързани със сигурността, незаконната миграция или високи епидемични рискове. Критериите, използвани за определяне на специфичните показатели за риска, не следва при никакви обстоятелства да се основават единствено на пола или възрастта на лицето. При никакви обстоятелства те не трябва да се основават на информация, разкриваща расата, цвета на кожата, етническия или социалния произход, генетичните характеристики, езика, политическите или други възгледи, религиозните или философските убеждения, принадлежността към профсъюзи, принадлежността към национално малцинство, имотното състояние, произхода по рождение, увреждане или сексуалната ориентация на лицето.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Непрекъснатата поява на нови заплахи за сигурността, нови модели на незаконна имиграция и заплахи за общественото здраве изисква ефективни реакции и противодействие със съвременни средства. Тъй като тези средства предполагат обработването на значителни количества лични данни, следва да се въведат подходящи гаранции за ограничаване на намесата в правата на зачитане на личния и семейния живот и на личните данни до необходимото в едно демократично общество.
(19)  Непрекъснатата поява на нови рискове за сигурността, нови модели на незаконна миграция и високи епидемични рискове изисква ефективни реакции и противодействие със съвременни средства. Тъй като тези средства предполагат обработването на значителни количества лични данни, следва да се въведат подходящи гаранции за ограничаване на намесата в правата на зачитане на личния и семейния живот и на личните данни до необходимото и пропорционалното в едно демократично общество.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  За да изпълнят задължението си по Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение, международните превозвачи следва да могат да проверяват дали гражданите на трети държави, притежаващи виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, притежават необходимите валидни документи за пътуване. Тази проверка следва да стане възможна чрез ежедневното извличане на данни от ВИС в отделна база данни с възможност само за четене, която позволява извличането на минимално необходимата подгрупа от данни, за да може да се извърши търсене, завършващо с положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор.
(21)  За да изпълнят задължението си по Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение, международните превозвачи следва да проверяват дали гражданите на трети държави, притежаващи виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, притежават необходимите валидни документи за пътуване, като изпратят запитване до ВИС. Тази проверка следва да стане възможна чрез ежедневното извличане на данни от ВИС в отделна база данни с възможност само за четене, която позволява извличането на минимално необходимата подгрупа от данни, за да може да се извърши търсене, завършващо с положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор. Самото досие на заявлението не следва да е достъпно за превозвачите. Техническите спецификации за достъп до ВИС посредством портала за превозвачи следва да ограничат въздействието върху пътническите пътувания и превозвачите, доколкото това е възможно. За тази цел следва да се обмисли интегриране със СВИ и ETIAS.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)  С цел да се ограничат последиците от задълженията по настоящия регламент за международните автобусни превозвачи на групи по сухопътен маршрут, следва да се предоставят удобни за използване мобилни решения.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)
(21б)  В рамките на две години от започването на прилагането на настоящия регламент Комисията следва да направи оценка на целесъобразността, съвместимостта и съгласуваността на разпоредбите, посочени в член 26 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници за целите на разпоредбите на ВИС относно сухопътния автобусен транспорт. Следва да бъде взето предвид скорошното развитие на сухопътния автобусен транспорт. Следва да се разгледа необходимостта от изменение на разпоредбите за сухопътния автобусен транспорт, посочени в член 26 от същата Конвенция или в настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)  Биометричните данни, които в контекста на настоящия регламент предполагат пръстови отпечатъци и портретни снимки, са единствени по рода си и поради това са много по-надеждни за целите на установяване на самоличността на дадено лице от буквено-цифровите данни. Биометричните данни обаче са чувствителни лични данни. Поради това настоящият регламент урежда основанията и гаранциите за обработването на такива данни за целите на единното установяване на самоличността на засегнатите лица.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  В [Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост] се предвижда възможността полицейски орган на държава членка, който е оправомощен за това по силата на национални законодателни мерки, да установи самоличността на дадено лице, като използва биометричните данни на въпросното лице, събрани при проверка за установяване на самоличността. Възможно е обаче да са налице специфични обстоятелства, при които е необходимо самоличността на дадено лице да бъде установена в интерес на това лице. Такива случаи включват ситуации, в които лицето е намерено, след като е било изчезнало, отвлечено или идентифицирано като жертви на трафик. В такива случаи на правоприлагащите органи следва да се осигури бърз достъп до данните от ВИС, за да може самоличността на лицето да бъде установена бързо и надеждно, без да е необходимо да бъдат спазени всички предварителни условия и допълнителни гаранции за достъп за целите на правоприлагането.
(28)  В [Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и визи)] се предвижда възможността полицейски орган на държава членка, който е оправомощен за това по силата на национални законодателни мерки, да установи самоличността на дадено лице, като използва биометричните данни на въпросното лице, събрани при проверка за установяване на самоличността. Възможно е обаче да са налице специфични обстоятелства, при които е необходимо самоличността на дадено лице да бъде установена в интерес на това лице. Такива случаи включват ситуации, в които лицето е намерено, след като е било изчезнало, отвлечено или идентифицирано като жертви на трафик. Само в такива случаи на правоприлагащите органи следва да се осигури бърз достъп до данните от ВИС, за да може самоличността на лицето да бъде установена бързо и надеждно, без да е необходимо да бъдат спазени всички предварителни условия и допълнителни гаранции за достъп за целите на правоприлагането.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Сравняването на данни въз основа на латентен пръстов отпечатък, който представлява дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на местопрестъпление, е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен пръстов отпечатък с данните за пръстови отпечатъци, съхранявани във ВИС, в случаите, в които има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или жертвата да са регистрирани във ВИС, ще предостави на правоприлагащите органи на държавите членки много ценен инструмент в предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на местопрестъплението са латентни пръстови отпечатъци.
(29)  Сравняването на данни въз основа на латентен пръстов отпечатък, който представлява дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на местопрестъпление, е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен пръстов отпечатък с данните за пръстови отпечатъци, съхранявани във ВИС, в случаите, в които има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или жертвата да са регистрирани във ВИС, и след извършено предварително търсене съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета1a, ще предостави на правоприлагащите органи на държавите членки много ценен инструмент в предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на местопрестъплението са латентни пръстови отпечатъци.
__________________
1a Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  За да се защитават личните данни и за да бъдат изключени систематичните търсения от правоприлагащите органи, обработването на данни от ВИС следва да се извършва само в специфични случаи и когато е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Оправомощените органи и Европол следва да искат достъп до данните от ВИС само когато имат основателни причини да смятат, че този достъп ще осигури информация, която значително ще им помогне в предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление.
(32)  За да се защитават личните данни и за да бъдат изключени систематичните търсения от правоприлагащите органи, обработването на данни от ВИС следва да се извършва само в специфични случаи и когато е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Оправомощените органи и Европол следва да искат достъп до данните от ВИС само когато имат основателни причини да смятат, че този достъп ще осигури информация, която значително ще им помогне в предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление, и след предварително търсене съгласно Решение 2008/615/ПВР.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)
(32а)  Като обща практика крайните ползватели на държавите членки извършват търсения в съответните национални бази данни преди или успоредно с търсенето в европейските бази данни.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Личните данни на притежатели на документи за дългосрочно пребиваване, съхранявани във ВИС, не следва да бъдат пазени по-дълго от необходимото за целите на ВИС. Целесъобразно е данните, свързани с граждани на трети държави, да се пазят за срок от пет години, за да може данните да бъдат взети предвид при оценката на заявления за издаване на виза за краткосрочно пребиваване, за да може да оставането след изтичането на срока на валидност да бъде откривано и за да може гражданите на трети държави, които са ги получили, да бъдат преценявани от гледна точка на сигурността. Данните за предишни използвания на даден документ биха могли да улеснят издаването в бъдеще на визи за краткосрочно пребиваване. По-кратък срок на съхранение не би бил достатъчен за постигане на посочените цели. Данните следва да бъдат заличени след срок от пет години, освен ако има причина да бъдат заличени по-рано.
(33)  Личните данни на притежатели на визи за дългосрочно пребиваване, съхранявани във ВИС, не следва да бъдат пазени по-дълго от необходимото за целите на ВИС. Целесъобразно е данните, свързани с граждани на трети държави, да се пазят за срок от пет години, за да може данните да бъдат взети предвид при оценката на заявления за издаване на виза за краткосрочно пребиваване, за да може да оставането след изтичането на срока на валидност да бъде откривано и за да може гражданите на трети държави, които са ги получили, да бъдат преценявани от гледна точка на сигурността. Данните за предишни използвания на даден документ биха могли да улеснят издаването в бъдеще на визи за краткосрочно пребиваване. По-кратък срок на съхранение не би бил достатъчен за постигане на посочените цели. Данните следва да бъдат заличени след срок от пет години, освен ако има причина да бъдат заличени по-рано.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  По силата на Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета членовете на екипите на европейската гранична и брегова охрана, както и екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, имат право да правят справки в европейските бази данни, когато това е необходимо за изпълнението на оперативните задачи, посочени в оперативния план за граничните проверки, наблюдението на границите и връщането, под отговорността на приемащата държава членка. С цел улесняване на тези справки и предоставяне на екипите на ефективен достъп до данните, въведени във ВИС, Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да получи достъп до ВИС. За този достъп следва да важат условията и ограниченията на достъпа, приложими за органите на държавите членки, компетентни по всяка специфична цел, във връзка с която може да се направи справка с данните от ВИС.
(35)  По силата на Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета членовете на екипите на европейската гранична и брегова охрана имат право да правят справки в европейските бази данни, когато това е необходимо за изпълнението на оперативните задачи, посочени в оперативния план за граничните проверки, наблюдението на границите и връщането, под отговорността на приемащата държава членка. За този достъп следва да важат условията и ограниченията на достъпа, приложими за органите на държавите членки, компетентни по всяка специфична цел, във връзка с която може да се направи справка с данните от ВИС.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Третите държави на връщане често не са адресати на решения относно адекватното ниво на защита, приети от Комисията по силата на член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 или по силата на националните разпоредби, приети с цел транспониране на член 36 от Директива (ЕС) 2016/680. Освен това, въпреки значителните усилия, които Съюзът положи за сътрудничеството с основните държави на произход на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които подлежат на задължение за връщане, не беше възможно да се осигури системното изпълнение от страна на такива трети държави на задължението, установено от международното право, да приемат обратно собствените си граждани. В споразуменията за обратно приемане, сключени или в процес на договаряне от Съюза или от държавите членки, в които се предвиждат подходящи гаранции за предаването на данни на трети държави съгласно член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или съгласно националните разпоредби, приети с цел транспониране на член 37 от Директива (ЕС) 2016/680, са включени ограничен брой такива трети държави и не се знае дали ще се стигне до сключването на нови споразумения. В такива ситуации личните данни биха могли да бъдат обработвани съгласно настоящия регламент от органите на трети държави за целите на прилагането на политиката на Съюза в областта на връщането, при условие че са изпълнени условията, предвидени в член 49, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС)  2016/679 или в националните разпоредби за транспониране на член 38 или член 39 от Директива (ЕС) 2016/680.
(37)  Личните данни, получени от държавите членки по силата на настоящия регламент, не следва да се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен в Европейския съюз или извън него. По изключение от това правило, обаче, предаването на такива лични данни на трета държава или на международна организация следва да е възможно при спазването на строги условия и ако това е необходимо в отделни случаи с цел да се подпомогне установяването на самоличността на гражданин на трета страна във връзка с неговото връщане. При липса на решение относно адекватното ниво на защита посредством акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 или на подходящи гаранции, от които са обусловени предаванията на данни съгласно посочения регламент, следва по изключение да е възможно за целите на връщането данните във ВИС да бъдат предадени на трета държава или на международна организация само ако това е необходимо поради важни причини от обществен интерес, както е посочено в същия регламент.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Съответните лични данни, обработвани във ВИС, следва да бъдат предоставяни от държавите членки, в съответствие с приложимите правила за защита на данните и, когато е необходимо, в отделни случаи с цел изпълнение на задълженията по Регламент (ЕС) [...]/[...] на Европейския парламент и на Съвета60 [Регламент относно рамката на Съюза за презаселване], на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и на съответните международни органи, като например върховния комисар на ООН за бежанците, Международната организация по миграция и Международния комитет на Червения кръст за операции във връзка с бежанците и презаселването, свързани с граждани на трети държави или лица без гражданство, които са насочени от тях към държавите членки с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) [...]/[...] [Регламент относно рамката на Съюза за презаселване].
заличава се
__________________
60 Регламент (ЕС) [...]/[...] на Европейския парламент и на Съвета [пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Регламент (ЕО)  45/2001 на Европейския парламент и на Съвета61 се прилага по отношение на дейностите на институциите или органите на Съюза при изпълнението на техните задължения във връзка с отговорността за оперативното управление на ВИС.
(39)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета61 се прилага по отношение на дейностите на институциите или органите на Съюза при изпълнението на техните задължения във връзка с отговорността за оперативното управление на ВИС.
__________________
__________________
61 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
61 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г.
(40)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 12 декември 2018 г.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  Без да се засяга отговорността на държавите членки по отношение на точността на данните, въведени във ВИС, eu-LISA следва да носи отговорност за повишаване на качеството на данните чрез въвеждане на инструмент за централно наблюдение на качеството на данните, както и за предоставяне на периодични доклади на държавите членки.
(43)  Без да се засяга отговорността на държавите членки по отношение на точността на данните, въведени във ВИС, eu-LISA следва да носи отговорност за повишаване на качеството на данните чрез въвеждане, поддръжка и постоянно усъвършенстване на инструмент за централно наблюдение на качеството на данните, както и за предоставяне на периодични доклади на държавите членки.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  За да се даде възможност за извършване на по-добро наблюдение върху използването на ВИС за анализиране на тенденциите, отнасящи се до миграционния натиск и управлението на границите, eu-LISA следва да може да развива капацитет за статистическо отчитане пред държавите членки, Комисията и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, без да се застрашава целостта на данните. Ето защо следва да бъде създадено централно хранилище за статистически данни. Изготвяните статистически данни не следва да съдържат лични данни.
(44)  За да се даде възможност за извършване на по-добро наблюдение върху използването на ВИС за анализиране на тенденциите, отнасящи се до миграционния натиск и управлението на границите, eu-LISA следва да може да развива капацитет за статистическо отчитане пред държавите членки, Комисията и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, без да се застрашава целостта на данните. Ето защо eu-LISA следва да съхранява определени статистически данни в централното хранилище за целите на докладването и предоставянето на статистика в съответствие с [Регламент 2018/XX относно оперативната съвместимост (граници и визи)] . Изготвяните статистически данни не следва да съдържат лични данни.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 47 a (ново)
(47а)  Настоящият регламент не засяга задълженията, произтичащи от Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г., и всички международни ангажименти, поети от Съюза и неговите държави членки.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Заглавие
(-1)  Заглавието се заменя със следното:
„Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС)“
„Регламент (ЕО)  767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на информация между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване, визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване (Регламент за ВИС)“;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 1 – уводна част
1.  ВИС има за цел да подобри прилагането на общата визова политика, консулското сътрудничество и консултациите между централните визови органи, посредством улесняване на обмена на данни между държавите членки относно заявленията и свързаните с тях решения, с цел:
1.  ВИС има за цел да подобри прилагането на общата политика в областта на визите за краткосрочно пребиваване, консулското сътрудничество и консултациите между централните визови органи, посредством улесняване на обмена на данни между държавите членки относно заявленията и свързаните с тях решения, с цел:
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 1 – буква а
a)  улесняване на процедурата за кандидатстване за виза;
a)  улесняване и ускоряване на процедурата за кандидатстване за виза;
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 1 – буква e
е)  спомагане за установяване на самоличността на лица, които са изчезнали;
е)  спомагане за установяване на самоличността на лица, посочени в член 22о, които са изчезнали;
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 1 – буква з
з)  допринасяне за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления;
з)  допринасяне за предотвратяването на заплахи за вътрешната сигурност на която и да е от държавите членки, а именно чрез предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления в подходящи и строго определени обстоятелства;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 1 – буква и
и)  допринасяне за предотвратяването на заплахите за вътрешната сигурност на държавите членки.
заличава се
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 2 – буква а
a)  поддържане на високо равнище на сигурност, като допринася за преценката на това дали кандидатът е смятан за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве, преди да пристигне на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници;
a)  поддържане на високо равнище на сигурност във всички държави членки, като допринася за преценката на това дали кандидатът или притежателят на документ е смятан за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 2 – буква б
б)  повишаване на ефективността на граничните проверки и проверките в рамките на територията;
б)  улесняване на проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове по външните граници и повишаване на ефективността на проверките в рамките на територията на държавите членки;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 2 – буква в
в)  допринасяне за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления;
в)  допринасяне за предотвратяването на заплахи за вътрешната сигурност на която и да е от държавите членки, а именно чрез предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления в подходящи и строго определени обстоятелства;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)  спомагане за установяване на самоличността на лица, посочени в член 22о, които са изчезнали;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 2 а (нов)
(2a)  вмъква се следният член:
„Член 2а
Структура
1.  ВИС се основава на централизирана структура и се състои от:
a)  общото хранилище на данни за самоличност, определено в [член 17, параграф 2, буква а) от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)];
б)  централна информационна система („централна система на ВИС“);
в)  интерфейс във всяка държава членка („национален интерфейс“, или „НИ–ВИС“), който осигурява връзката със съответния централен национален орган на съответната държава членка, или национален единен интерфейс (НЕИ) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система на ВИС с националните инфраструктури в държавите членки;
г)  комуникационна инфраструктура между централната система на ВИС и националните интерфейси;
д)  сигурен канал за комуникация между централната система на ВИС и централната система на СВИ;
е)  сигурна комуникационна инфраструктура между централната система на ВИС и централните инфраструктури на европейския портал за търсене, създаден с [член 6 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)], общата услуга за биометрично съпоставяне, създадена с [член 12 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)], общото хранилище на данни за самоличност, създадено с [член 17 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)] и детектора за множество самоличности, създаден с [член 25 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)];
ж)  механизъм за извършване на справки във връзка със заявленията и за обмен на информация между централните органи по издаването на визи („VISMail“);
з)  портал за превозвачи;
и)  защитена уеб услуга, позволяваща комуникация между централната система на ВИС, от една страна, и портала за превозвачи и международните системи, от друга страна;
й)  хранилище на данни за целите на докладването и статистиката;
к)  инструмент, даващ възможност на кандидатите да предоставят или да оттеглят своето съгласие за допълнителен срок на съхранение на досието на заявлението.
Централната система на ВИС, националните единни интерфейси, уеб услугата, порталът за превозвачи и комуникационната инфраструктура на ВИС споделят и използват повторно до максималната технически възможна степен хардуерните и софтуерните компоненти съответно на централната система на СВИ, националните единни интерфейси на СВИ, портала за превозвачи на ETIAS, уеб услугата на СВИ и комуникационната инфраструктура на СВИ.
2.  НИ-ВИС се състои от:
a)  един локален национален интерфейс (ЛНИ) за всяка държава членка, който е интерфейсът, който физически свързва държавата членка със защитената комуникационна мрежа и съдържа криптиращите устройства, предназначени за ВИС. ЛНИ се намира на територията на държавата членка;
б)  един резервен ЛНИ (РЛНИ), който има същото съдържание и функция като ЛНИ.
3.  ЛНИ и РЛНИ следва да се използват изключително за цели, определени от законодателството на Съюза, приложимо по отношение на ВИС.
4.  Централизираните услуги се дублират на две различни места, а именно в Страсбург, Франция, където се намира основната централна система на ВИС, централно звено (ЦЗ), и Санкт Йохан им Понгау, Австрия, където се намира резервната централна система на ВИС, резервно централно звено (РЦЗ). Връзката между основната централна система на ВИС и резервната централна система на ВИС дава възможност за непрекъснато синхронизиране между ЦЗ и РЦЗ. Комуникационната структура подпомага и допринася за осигуряването на непрекъснатия достъп до ВИС. Тя включва излишни и отделни канали за връзки между централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС и също така включва излишни и отделени канали за връзки между всеки национален интерфейс и централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС. Комуникационната инфраструктура осигурява криптирана, виртуална, частна мрежа, предназначена за данни на ВИС и за комуникация между държавите членки и между държавите членки и органа, отговарящ за оперативното управление на централната система на ВИС.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 4 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
(3a)  „централен орган“ е органът, създаден от държава членка за целите на Регламент (ЕО) № 810/2009;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 4 – параграф 1 – точка 15
(15)  „портретна снимка“ е цифрово изображение на лицето;
(15)  „портретна снимка“ е цифрово изображение на лицето с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизирано съпоставяне на биометрични данни;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 4 – параграф 1 – точка 19
(19)  „национален надзорен орган“ във връзка с целите на правоприлагането са надзорните органи, създадени в съответствие с член 41 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета***;
(19)  „надзорни органи“ са надзорните органи, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета** , и надзорните органи, посочени в член 41 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета***;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 4 – параграф 1 – точка 19 a (нова)
(19a)  „съответствие“ е наличието на съвпадение, установено при сравняване на съответните данни, регистрирани в досието на заявлението във ВИС, със съответните данни, които са налице в запис, досие или сигнал, регистрирани във ВИС, Шенгенската информационна система, СВИ, ETIAS, Евродак, данните на Европол или в базата данни SLTD на Интерпол;
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 4 – параграф 1 – точка 20
(20)  „правоприлагане“ е предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления;
(20)  „правоприлагане“ е предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления в строго определена рамка;
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 4 – параграф 1 – точка 21
(21)  „терористични престъпления“ са престъпления съгласно националното право, които съответстват или са равностойни на тези, посочени в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета****;
(21)  „терористични престъпления“ са престъпления съгласно националното право, посочени в членове 3–14 от Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета****, или, за държавите членки, които не са обвързани от тази директива, равностойни на някое от тези престъпления;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 4 – бележка под линия 2 (нова)
** Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  данни за пръстови отпечатъци по член 9, параграф 6 и член 22в, параграф 2, буква ж);
в)  данни за пръстови отпечатъци по член 9, параграф 6, член 22в, параграф 2, буква ж) и член 22г, буква ж);
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 5 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  сканирани копия на страницата с биографични данни от документа за пътуване, посочен в член 9, параграф 7;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 5 – параграф 3
3.  ОХДС съдържа данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а)—вв), член 9, параграфи 5 и 6, член 22в, параграф 2, букви а)—вв), е) и ж) и член 22г, букви а)—вв), е) и ж). Останалите данни от ВИС се съхраняват в централната система на ВИС.
3.  ОХДС съдържа данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а)—вв), член 9, параграфи 5 и 6, член 22в, параграф 2, букви а)—в), е) и ж) и член 22г, букви а)—вв), е) и ж). Останалите данни от ВИС се съхраняват в централната система на ВИС.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 5a – параграф 1
(1)   Списъкът на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, създаден с Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, се включва във ВИС.
1.   Списъкът на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, създаден с Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, се включва във ВИС.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 5a – параграф 2
(2)   ВИС осигурява функцията за централизирано управление на списъка на признати документи за пътуване и на уведомяването за признаването или непризнаването на включените в списъка документи за пътуване съгласно член 4 от Решение № 1105/2011/ЕС.
2.  ВИС осигурява функцията за централизирано управление на списъка на признати документи за пътуване и на уведомяването за признаването или непризнаването на включените в списъка документи за пътуване съгласно член 4 от Решение № 1105/2011/ЕС.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 5a – параграф 3
(3)   Подробните правила за управлението на функцията по параграф 2 се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.
3 Подробните правила за управлението на функцията по параграф 2 се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 6 – параграф 1
-a)  параграф 1 се заменя със следното:
1.   Достъпът до ВИС с цел въвеждане, изменяне или заличаване на данни, съгласно член 5, параграф 1, в съответствие с настоящия регламент е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на органите, компетентни да издават визи.
1. Без да се накърнява член 22а, достъпът до ВИС с цел въвеждане, изменяне или заличаване на данни, съгласно член 5, параграф 1, в съответствие с настоящия регламент е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на органите, компетентни да издават визи. Броят на надлежно оправомощените членове на персонала е строго ограничен от действителните нужди на службата им.“
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 6 – параграф 2
2.  Достъпът до ВИС за справка с данните е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на националните органи на всяка държава членка и на органите на ЕС, които са компетентни за целите, посочени в членове 15—22, членове 22в—22е, членове 22ж—22й, както и за целите, посочени в членове 20 и 21 от [Регламент (ЕС) 2018/XX за оперативната съвместимост].
2.  Достъпът до ВИС за справка с данните е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на националните органи на всяка държава членка и на органите на ЕС, които са компетентни за целите, посочени в членове 15—22 и членове 22ж—22л, както и за целите, посочени в членове 20 и 21 от [Регламент (ЕС) 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)].
Органите, които имат право да правят справка във ВИС или имат достъп до ВИС с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления, се определят в съответствие с глава IIIб.
Този достъп се ограничава дотолкова, доколкото данните са необходими за изпълнението на техните задачи, свързани с тези цели, и е пропорционален на преследваните цели.“;
Този достъп се ограничава дотолкова, доколкото данните са необходими за изпълнението на техните задачи, свързани с тези цели, и е пропорционален на преследваните цели.“;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 6 – параграф 3
aа)  параграф 3 се заменя със следното:
3.   Всяка държава-членка посочва компетентните органи, чиито надлежно оправомощени служители разполагат с достъп да въвеждат, изменят, заличават или преглеждат данните във ВИС. Всяка държава-членка своевременно предава на Комисията списък с тези органи, включително тези, които са посочени в член 41, параграф 4, и всяка промяна по този списък. Този списък следва да уточнява с каква цел всеки орган може да обработва данни във ВИС.
3. Всяка държава-членка посочва компетентните органи, чиито надлежно оправомощени служители разполагат с достъп да въвеждат, изменят, заличават или преглеждат данните във ВИС. Всяка държава-членка своевременно предава на eu-LISA списък с тези органи, включително тези, които са посочени в член 29, параграф , и всяка промяна по този списък. В този списък се посочва за всеки орган какви данни може да търси и с каква цел.
В рамките на 3 месеца след като ВИС е станала оперативна в съответствие с член 48, параграф 1 Комисията публикува консолидиран списък в Официален вестник на Европейския съюз. При промени в списъка Комисията публикува още веднъж годишно актуализиран консолидиран списък.
eu-LISA осигурява ежегодното публикуване на списъка и на списъците на определените органи, посочени в член 22к, параграф 2, и на централните звена за достъп, посочени в член 22к, параграф 4, в Официален вестник на Европейския съюз. eu-LISA поддържа на своя уебсайт постоянно актуализиран списък, който съдържа промените, изпратени от държавите членки в интервалите между ежегодните публикации.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 6 – параграф 5
5.  Подробните правила за управлението на функцията за централизирано управление на списъка по параграф 3 се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.
5.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно подробните правила за управлението на функцията за централизирано управление на списъка по параграф 3.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 7 – параграф 2
(7a)  В член 7 параграф 2 се заменя със следното:
2.   Всеки компетентен орган гарантира, че при използването на ВИС кандидат и притежател на визи не са дискриминирани на основание пол, раса, етнически произход, религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация и че има пълно зачитане на човешкото достойнство и неприкосновеност на кандидата или притежателя на виза.
2. Обработването на лични данни в рамките на ВИС от всеки компетентен орган не води до дискриминация на кандидати, притежатели на визи или кандидати и притежатели на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване на основание пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При обработването изцяло се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеност, както и основните права, и се спазват принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни. Особено внимание се обръща на децата, възрастните хора и хората с увреждания, както и на нуждаещите се от международна закрила лица. Висшият интерес на детето винаги е съображение от първостепенно значение.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 7 – параграф 3
3.  Висшият интерес на детето следва да бъде от първостепенно значение за държавите членки по отношение на всички процедури, предвидени в настоящия регламент. Благосъстоянието, безопасността и сигурността на детето, по-специално когато съществува риск детето да е жертва на трафик на хора, и възгледите на детето се вземат предвид и им се отдава необходимото значение в съответствие с неговата възраст и зрялост.
3.  Висшият интерес на детето има предимство пред всяко друго съображение за държавите членки по отношение на всички процедури, предвидени в настоящия регламент, при пълно спазване на Международната конвенция за правата на детето. Благосъстоянието, безопасността и сигурността на детето, по-специално когато съществува риск детето да е жертва на трафик на хора, и възгледите на детето се вземат предвид и им се отдава необходимото значение в съответствие с неговата възраст.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 7 – параграф 3 a (нов)
(8a)  В член 7 се добавя следният параграф:
“3a. Държавите членки прилагат регламента в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на човешко достойнство, правото на свобода и сигурност, зачитането на личния и семейния живот, защитата на личните данни, правото на убежище и защитата на принципа на забрана за връщане, защитата в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, правото на недискриминация, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита.“;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 б (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 7 a (нов)
(8б)  Вмъква се следният член:
„Член 7a
Данни за пръстови отпечатъци на деца
1.  Чрез дерогация от член 22в, параграф 2, буква ж) във ВИС не се въвеждат пръстови отпечатъци на деца на възраст под 6 години.
2.  Биометричните данни на ненавършили пълнолетие лица от шестгодишна възраст нататък се снемат от служители, които са специално обучени да снемат биометрични данни на ненавършили пълнолетие лица по начин, подходящ за деца и с необходимата чувствителност, и при пълно зачитане на висшия интерес на детето и гаранциите, предвидени в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето.
Ненавършилото пълнолетие лице бива придружено от, ако има такъв, възрастен член на семейството, докато се снемат биометричните му данни. Непридружено ненавършило пълнолетие лице бива придружено от настойник, представител или, когато не е определен представител, от лице, обучено да защитава висшия интерес на ненавършилото пълнолетие лице и неговото общо благосъстояние, докато биометричните му данни се снемат. Такова обучено лице не е служителят, който отговаря за снемането на биометричните данни, действа независимо и не получава заповеди нито от длъжностното лице, нито от службата, която отговаря за снемането на биометричните данни. Не се използва никаква форма на сила срещу ненавършили пълнолетие лица, за да се гарантира тяхното спазване на задължението за предоставяне на биометрични данни.
3.  Чрез дерогация от член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) 810/2009 консулствата не изискват от деца на възраст между 6 и 12 години да се явяват лично в консулството за събирането на биометрични идентификатори, когато това би представлявало прекомерна тежест и разходи за семействата. В такива случаи биометричните идентификатори се снемат на външните граници, когато се обръща особено внимание на избягването на трафика на деца.
4.  Чрез дерогация от разпоредбите относно използването на данни, предвидени в глави II, III, IIIa и IIIб, данните за пръстови отпечатъци на деца могат да бъдат достъпни само за следните цели:
a)  проверка на самоличността на детето в рамките на процедурата за подаване на заявление за виза в съответствие с член 15 и по външните граници в съответствие с членове 18 и 22ж и
б)  съгласно глава IIIб, за да се допринесе за предотвратяването на и борбата срещу злоупотребите с правата на децата, при условие че са изпълнени всички от следните условия:
i)  такъв достъп трябва да бъде необходимо условие за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на трафика на деца;
ii)  достъпът е необходим в конкретния случай;
iii)  идентификацията е във висш интерес на детето.“
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 767/2008
Глава II – заглавие
ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТНОСНО ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДА ИЗДАВАТ ВИЗИ ОРГАНИ
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9 – параграф 1 – точка 5
5.  портретна снимка на кандидата в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 810/2009.
5.  портретна снимка на кандидата в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 810/2009.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9 – параграф 1 – точка 6
ба)  точка 6 се заменя със следното:
6.   пръстовите отпечатъци на кандидата, в съответствие със съответните разпоредби на Общите консулски инструкции.
6. пръстовите отпечатъци на кандидата, в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 810/2009.“;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква г
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9 — параграф 1 а
8.  Посочената в точка 5 портретна снимка на гражданин на трета държава е с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизираното сравняване на биометрични данни.
Посочената в точка 5 портретна снимка на гражданин на трета държава е с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизираното сравняване на биометрични данни. Ако портретната снимка не е с достатъчно добро качество, тя не се използва за автоматизирано сравняване.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква г
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9 – параграф 1б
Чрез дерогация от първото изречение, в изключителни случаи, когато спецификациите за качеството и разделителната способност, определени за регистрирането във ВИС на направена на място портретна снимка, не могат да бъдат спазени, портретната снимка може да бъде извлечена по електронен път от чипа на електронния машинночетим документ за пътуване (еМЧДП). В тези случаи портретната снимка се включва в личното досие едва след като бъде направена електронна проверка, че портретната снимка, записана в чипа на еМЧДП, съответства на портретната снимка на съответния гражданин на трета страна, направена на място.
Чрез дерогация от първия параграф, в изключителни случаи, когато спецификациите за качеството и разделителната способност, определени за регистрирането във ВИС на направена на място портретна снимка, не могат да бъдат спазени, портретната снимка може да бъде извлечена по електронен път от чипа на електронния машинночетим документ за пътуване (еМЧДП). В тези случаи портретната снимка се включва в личното досие едва след като бъде направена електронна проверка, че портретната снимка, записана в чипа на еМЧДП, съответства на портретната снимка на съответния гражданин на трета страна, направена на място.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9a – параграф 2
2.  При създаването на заявление или издаването на виза ВИС проверява дали документът за пътуване, свързан с това заявление, е признат в съответствие с Решение № 1105/2011/ЕС, като извършва автоматизирано търсене в списъка на признати документи за пътуване по член 5а, и представя получените резултати.
2.  При създаването на заявление ВИС проверява дали документът за пътуване, свързан с това заявление, е признат в съответствие с Решение № 1105/2011/ЕС, като извършва автоматизирано търсене в списъка на признати документи за пътуване по член 5а, и представя получените резултати.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9a – параграф 3
3.  С цел извършването на проверките, предвидени в член 21, параграф 1 и параграф 3, букви а), в) и г) от Регламент (ЕО) № 810/2009, ВИС започва търсене чрез използване на европейския портал за търсене, предвиден в член 6, параграф 1 от [Регламента за оперативната съвместимост], за сравняване на съответните данни, посочени в член 9, точка 4 от настоящия регламент, с данните, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани във ВИС, Шенгенската информационна система (ШИС), Системата за влизане/излизане (СВИ), Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), включително списъка за наблюдение, посочен в член 29 от [Регламент (ЕС) 2018/XX за създаването на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им], Евродак, [системата ECRIS-TCN, що се отнася до присъди, свързани с терористични престъпления и други тежки престъпления], данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD) и базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (Interpol TDAWN).
3.  С цел извършването на проверките, предвидени в член 21, параграф 1 и параграф 3, букви а) и в) от Регламент (ЕО) № 810/2009, ВИС започва търсене чрез използване на европейския портал за търсене, предвиден в член 6, параграф 1 от [Регламента за оперативната съвместимост], за сравняване на съответните данни, посочени в член 9, точки 4, 5 и 6 от настоящия регламент. ВИС проверява:
a)  дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в ШИС за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен;
б)  дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в базата данни SLTD за изгубен, откраднат или недействителен;
в)  дали за кандидата има сигнал в ШИС за отказ за влизане и престой;
г)  дали за кандидата има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;
д)  дали данните за кандидата и документът за пътуване съответстват на данни за отказано, отнето или отменено разрешение за пътуване в централната система на ETIAS и неговия притежател;
е)  дали кандидатът и документът за пътуване са в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) № 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета*;
ж)  дали данните за кандидата са вече регистрирани във ВИС;
з)  дали предоставените в заявлението данни относно документа за пътуване съответстват на друго заявление за виза, свързано с различни данни за самоличност;
и)  дали понастоящем заявителят е обявен за лице, надвишило разрешения срок на престой, или в миналото е обявяван за такова лице в СВИ;
й)  дали за заявителя е записано, че му е отказано влизане, в СВИ;
к)  дали кандидатът е бил обект на регистрирано във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за краткосрочно пребиваване;
л)  дали кандидатът е бил обект на регистрирани във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване;
м)  дали данните, специфични за самоличността на заявителя, са записани в данните на Европол;
н)  дали кандидатът за виза за краткосрочно пребиваване е регистриран в Евродак;
o)  ако заявителят е ненавършило пълнолетие лице – дали за лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е назначено за негов законен настойник:
i)  има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;
ii)  има въведен сигнал в ШИС за отказ на влизане и пребиваване.
iii)  притежава документ за пътуване, който е включен в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) № 2018/1240.
________________________
* Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9 а – параграф 3 a (нов)
3a.  При търсене в базата данни SLTD, данните, използвани от потребителя на ЕПТ за извършване на търсенето, не се споделят със собствениците на данни на Интерпол.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9a – параграф 4
4.  ВИС добавя към досието за заявлението препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграф 3. Освен това ВИС установява, когато е приложимо, източника на въведените или предоставени данни, задействали съответствието или съответствията — държава членка/държави членки или Европол, и вписва тази информация в досието за заявлението.
4.  ВИС добавя към досието за заявлението препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграф 3. Освен това ВИС установява, когато е приложимо, източника на въведените или предоставени данни, задействали съответствието или съответствията — държава членка/държави членки или Европол, и вписва тази информация в досието за заявлението. Не се записва информация, различна от посочването на съответствие и първоизточника на данните.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9a – параграф 5 – буква г
г)  сигнал за лица и вещи за целите на дискретни проверки или специфични проверки.
г)  сигнал за лица и вещи за целите на дискретни проверки или специфични проверки или проверки, свързани с разследване.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9 а – параграф 5 a (нов)
5a.  Всяко съответствие от търсенията съобразно член 9а, параграф 3, букви а), б), в), д), ж), з), и), й), к), л) и н) се оценява, когато е необходимо след проверка от страна на централния орган в съответствие с член 9в, от консулството, в което е подадено заявлението за виза.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9а – параграф 5б (нов)
5б.  Всяко съответствие от търсенията съобразно член 9а, параграф 3, букви г), е), м) и о) се проверява, когато е необходимо, и се оценява от единното звено за контакт на държавите членки, които са въвели или предоставили данните, довели до намирането на съответствията, в съответствие с член 9ва.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9а – параграф 5в (нов)
5в.  Всяко съответствие в ШИС се съобщава автоматично и на бюрото SIRENE на държавата членка, която е създала сигнала, довел до намирането на съответствието.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9а – параграф 5 г (нов)
5г.  Уведомлението, предоставено на бюрото SIRENE на държавата членка или на единното звено за контакт, въвели сигнала, съдържа следните данни:
a)  фамилно(и) име(на), собствено(и) име(на) и псевдоним(и), ако има такъв/такива;
б)  място и дата на раждане;
в)  пол;
г)  гражданство и ако има такива, други гражданства;
д)  държава членка на първия планиран престой, и ако има такъв — адрес на първия планиран престой;
е)  домашен адрес на кандидата или, ако няма такъв, град и държава на пребиваване;
ж)  препратка към получени съответствия, включително датата и часа на съответствието.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9а – параграф 5 д (нов)
5д.  Настоящият член не възпрепятства подаването на молба за предоставяне на убежище на каквито и да е основания. В случай на заявление за виза, подадено от жертва на тежко престъпление, като например домашно насилие или трафик на хора, извършено от нейния спонсор, подаденото във ВИС досие се разглежда отделно от това на спонсора, за да се защитят жертвите от по-нататъшна опасност.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9б – параграф 1
1.  По отношение на гражданите на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, автоматизираните проверки по член 9а, параграф 3 се извършват единствено за да се провери, че не са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, за да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността или висок епидемичен риск в съответствие с Директива 2004/38/ЕО.
1.  По отношение на гражданите на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, автоматизираните проверки по член 9а, параграф 3 се извършват единствено за да се провери, че не са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, за да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността в съответствие с Директива 2004/38/ЕО.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9б – параграф 3
3.  Когато при автоматизираното обработване на заявлението, както е посочено в член 9а, параграф 3, бъде намерено съответствие, отговарящо на сигнал за отказ на влизане и пребиваване съгласно посоченото в член 24 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, визовият орган проверява основанието за решението, вследствие на което този сигнал е въведен в ШИС. Ако това основание е свързано с риск по отношение на незаконната имиграция, сигналът не се взема предвид за оценката на заявлението. Визовият орган процедира съгласно член 25, параграф 2 от Регламента за ШИС II.
3.  Когато при автоматизираното обработване на заявлението, както е посочено в член 9а, параграф 3, бъде намерено съответствие, отговарящо на сигнал за отказ на влизане и пребиваване съгласно посоченото в член 24 от Регламент (ЕС) № 2018/1861, визовият орган проверява основанието за решението, вследствие на което този сигнал е въведен в ШИС. Ако това основание е свързано с риск по отношение на незаконната имиграция, сигналът не се взема предвид за оценката на заявлението. Визовият орган процедира съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1861.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9в – заглавие
Проверка от страна на централните органи
Проверка от страна на централните органи и на националното единно звено за контакт
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9в – параграф 1
1.  Всяко съответствие вследствие на търсене съгласно член 9а, параграф 3 се проверява ръчно от централния орган на държавата членка, обработваща заявлението.
1.  Всяко съответствие, съгласно посоченото в член 9а, параграф 5б, вследствие на търсене съгласно член 9а, параграф 3, което не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, се проверява ръчно от националното единно звено за контакт в съответствие с член 9ва. Централният орган на държавата членка, обработваща заявлението, получава уведомление.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9в – параграф 2
2.  При ръчната проверка на съответствията централният орган има достъп до досието за заявлението и всички свързани с него други досиета за заявления, както и до всички съответствия, намерени при автоматизираното обработване съгласно член 9а, параграф 3.
2.  Всяко съответствие, съгласно посоченото в член 9а, параграф 5а, вследствие на търсене съгласно член 9а, параграф 3, което не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, се проверява ръчно от централния орган. При ръчната проверка на съответствията централният орган има достъп до досието за заявлението и всички свързани с него други досиета за заявления, както и до всички съответствия, намерени при автоматизираното обработване съгласно член 9а, параграф .
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9в – параграф 5
5.  Ако данните съвпадат или остават съмнения относно самоличността на кандидата, централният визов орган, който обработва заявлението, информира централния орган на другата държава членка или държави членки, които са въвели или предоставили данните, задействали съответствието съгласно член 9а, параграф 3. Когато е било установено, че една или няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали съответствието, централният орган се консултира с централните органи на другата държава членка или държави членки, като използва процедурата, предвидена в член 16, параграф 2.
5.  Ако данните съвпадат или остават съмнения относно самоличността на кандидата, в обосновани случаи централният визов орган, който обработва заявлението, информира централния орган на другата държава членка или държави членки, които са въвели или предоставили данните, задействали съответствието съгласно член 9а, параграф 3. Когато е било установено, че една или няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали съответствието, централният орган се консултира с централните органи на другата държава членка или държави членки, като използва процедурата, предвидена в член 16, параграф 2. В случай на съмнение, съмнението е в полза на кандидата.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9в – параграф 7
7.  Чрез дерогация от параграф 1, когато в резултат на сравнението по член 9а, параграф 5 се установят едно или няколко съответствия, ВИС изпраща автоматично уведомление до централния орган на държавата членка, започнала търсенето, и предприема подходящи последващи действия.
заличава се
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9в – параграф 8
8.  Когато се установи, че Европол е предоставил данните, задействали съответствие съгласно член 9а, параграф 3, централният орган на компетентната държава членка се консултира с националното звено на Европол за последващите действия в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794, и по-специално глава IV от него.
заличава се
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9в а (нов)
Член 9ва
Проверка и оценка от националното единно звено за контакт
1.  Всяка държава членка определя национален орган, работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, който осигурява съответните ръчни проверки и оценка на намерените съответствия за целите на настоящия регламент („единно звено за контакт“). Единното звено за контакт се състои от служители за връзка на бюрото SIRENE, националните централни бюра на Интерпол, националното централно звено на Европол, националното звено на ETIAS и всички съответни национални правоприлагащи органи. Държавите членки осигуряват достатъчен брой персонал, позволяващ единното звено за контакт да проверява съобщените му съответствия съгласно настоящия регламент, като взема предвид сроковете, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 810/2009.
2.  Единното звено за контакт проверява ръчно съобщените му съответствия. Прилагат се процедурите, посочени в член 9в, параграфи 2 – 6.
3.  В случай че след проверката, посочена в параграф 2 от настоящия член, данните съвпадат и съответствието бъде потвърдено, единното звено за контакт се свързва при необходимост с отговорните органи, включително Европол, които са предоставили данните, довели до намирането на съответствие. След това звеното прави оценка на намереното съответствие. Единното звено за контакт предоставя мотивирано становище с оглед на решението по заявлението, което трябва да бъде взето съгласно член 23 от Регламент (ЕО) № 810/2009. Това мотивирано становище се включва в досието на заявлението.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 9в б (нов)
Член 9вб
Наръчник
Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 48а, с който установява в наръчник съответните данни, които да бъдат сравнявани при търсенията в другите системи в съответствие с член 9а, параграф 3, и процедурите и правилата, необходими за извършване на търсенията, проверките и оценките, предвидени в членове 9а – 9ва. Този делегиран акт включва комбинацията от категории данни за търсене във всяка система в съответствие с член 9а.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 13 – параграф 4
4.  Когато досието за заявлението се актуализира съгласно параграфи 1 и 2, ВИС изпраща уведомление до държавата членка, която е издала визата, с което я уведомява за решението за анулиране или отмяна на визата. Това уведомление се генерира автоматично от централната система и се предава чрез механизма, предвиден в член 16.
4.  Когато досието за заявлението се актуализира съгласно параграфи 1 и 2, ВИС изпраща уведомление до държавата членка, която е издала визата, с което я уведомява за мотивираното решение за анулиране или отмяна на визата. Това уведомление се генерира автоматично от централната система и се предава чрез механизма, предвиден в член 16.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 16 – параграф 2 – алинея 3
Списъкът на държавите членки, изискващи съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 810/2009 извършването на консултация между централните им органи и централните органи на други държави членки при разглеждането на заявления за единни визи, подадени от граждани на конкретни трети държави или от конкретни категории граждани на тези държави, и на засегнатите граждани на трети държави се включва във ВИС единствено за целите на провеждането на процедурата за консултация.“
Списъкът на държавите членки, изискващи съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 810/2009 извършването на консултация между централните им органи и централните органи на други държави членки при разглеждането на заявления за единни визи, подадени от граждани на конкретни трети държави или от конкретни категории граждани на тези държави, се включва във ВИС единствено за целите на провеждането на процедурата за консултация.“
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 16 – параграф 3 – буква а
a)  предаването на информация съгласно член 25, параграф 4 във връзка с издаването на визи с ограничена териториална валидност, съгласно член 24, параграф 2 във връзка с изменението на данни и съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 810/2009 във връзка с последващите уведомления;
a)  предаването на информация съгласно член 25, параграф 4 във връзка с издаването на визи с ограничена териториална валидност, съгласно член 24, параграф 2 от настоящия регламент във връзка с изменението на данни и съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 810/2009 във връзка с последващите уведомления;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 16 – параграф 3 – буква б
б)  всички други съобщения, свързани с консулско сътрудничество и включващи предаване на лични данни, записани във ВИС или свързани с тях, съобщения, свързани с предаване на искания до компетентния за издаването на визи орган за предоставяне на копия от документи за пътуване съгласно член 9, точка 7 и на други документи, подкрепящи заявлението за виза, съобщения, свързани с предаване на електронни копия от тези документи, както и съобщения, свързани с искания съгласно член 9в и член 38, параграф 3. Компетентните за издаването на визи органи отговарят на това искане в срок от два работни дни.;
б)  всички други съобщения, свързани с консулско сътрудничество и включващи предаване на лични данни, записани във ВИС или свързани с тях, съобщения, свързани с предаване на искания до компетентния за издаването на визи орган за предоставяне на копия от документи, подкрепящи заявлението за виза, съобщения, свързани с предаване на електронни копия от тези документи, както и съобщения, свързани с искания съгласно член 9в и член 38, параграф 3. Компетентните за издаването на визи органи отговарят на това искане в срок от два работни дни.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 18а
(18a)  Член 18a се заменя със следното:
Член 18а
„Член 18а
Извличане на данни от ВИС за създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ
Извличане на данни от ВИС за създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ
Единствено с цел създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ в съответствие с член 14, параграф 2 и членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2017/2226, на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се предоставя достъп да извлича от ВИС и да импортира в СВИ данните, които се съхраняват във ВИС и са изброени в член 16, параграф 2, букви в)е) от посочения регламент.
Единствено с цел създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ в съответствие с член 14, параграф 2 и членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2017/2226, на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се предоставя достъп да извлича от ВИС и да импортира в СВИ данните, които се съхраняват във ВИС и са изброени в член 16, параграф 1, буква г) и член 16, параграф 2, букви в)е) от посочения регламент.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 20а – заглавие
Използване на данни от ВИС за целите на въвеждането на сигнали в ШИС за изчезнали лица и на последващия достъп до тези данни
Използване на данни от ВИС за целите на въвеждането на сигнали в ШИС за изчезнали лица или уязвими лица, чието пътуване е необходимо да се предотврати, и на последващия достъп до тези данни
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 20a – параграф 1
1.  Данни за пръстовите отпечатъци, съхранявани във ВИС, може да се използват за въвеждане на сигнал за изчезнали лица в съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент (ЕС) относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси]. В тези случаи обменът на данни за пръстови отпечатъци се извършва чрез сигурен канал до бюрото SIRENE на държавата членка, която притежава данните.
1.  Данни за пръстовите отпечатъци и портретни снимки, съхранявани във ВИС, може да се използват за въвеждане на сигнал за изчезнали лица, деца в риск от отвличане или уязвими лица, чието пътуване е необходимо да се предотврати, в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент (ЕС) относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси].В тези случаи обменът на данни за пръстови отпечатъци и портретни снимки се извършва чрез сигурен канал до бюрото SIRENE на държавата членка, която притежава данните.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 20a – параграф 2
2.  Когато е налице съвпадение във връзка със сигнал, посочен в параграф 1, органите за закрила на децата и националните съдебни органи, включително органите, отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, и техните координиращи органи, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕС) […] [COM(2016) 883 final  ШИС в областта на правоприлагането], могат да поискат при изпълнението на своите задачи достъп до данните, въведени във ВИС. Прилагат се условията, предвидени в законодателството на ЕС и в националното законодателство.
2.  Когато е налице съвпадение във връзка със сигнал, чрез използването на данни за пръстовите отпечатъци и портретните снимки, съхранявани във ВИС, посочен в параграф 1, органите за закрила на децата и националните съдебни органи, включително органите, отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, и техните координиращи органи, както е посочено в член 44 от Регламент (ЕС) […] [COM(2016) 883 final  ШИС в областта на полицейското сътрудничество], могат да поискат от орган с достъп до ВИС, при изпълнението на своите задачи достъп до данните, въведени във ВИС. Прилагат се условията, предвидени в законодателството на ЕС и в националното законодателство. Държавите членки гарантират, че данните се предават по сигурен начин.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19 a (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 22 – параграф 1
(19a)   в член 22 параграф 1 се заменя със следното:
1.   Единствено с цел разглеждане на заявлението за искане на убежище, компетентните органи за предоставяне на убежище имат достъп за търсене по пръстовите отпечатъци на лицата, търсещи убежище, съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 343/2003.
1. Единствено с цел разглеждане на заявлението за искане на убежище, компетентните органи за предоставяне на убежище имат достъп за търсене по пръстовите отпечатъци на лицата, търсещи убежище, съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 343/2003. Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, параграф 4, буква а) и/или б) – вв); търсенето може да се извърши съвместно с данните по член 9, параграф 4, буква аа).“
Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, параграф 4, буква а) и/или в); Търсенето може да се извърши съвместно с данните по член 9, параграф 4, буква б).
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 22 – параграф 2 – буква в
в)  снимки;
в)  портретни снимки;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 22 – параграф 2 – буква д
д)  посочените в член 9, точки 4 и 5 данни от свързаните досиета за заявления за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4.“;
д)  посочените в член 9, точка 4 данни от свързаните досиета за заявления за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 23 – параграф 1 – алинея 1
Всяко досие се съхранява във ВИС за срок от не повече от пет години, без това да засяга заличаването, посочено в членове 24 и 25, и воденето на записи, посочено в член 34.
Всяко досие на заявление се съхранява във ВИС за срок от не повече от пет години, без това да засяга заличаването, посочено в членове 24 и 25, и воденето на записи, посочено в член 34.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 23 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  новата дата на изтичане на срока на валидност на визата, визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване в случай на удължаване на виза, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване;
б)  новата дата на изтичане на срока на валидност на визата или визата за дългосрочно пребиваване в случай на удължаване на виза или виза за дългосрочно пребиваване;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 23 – параграф 2
2.  При изтичане на срока, посочен в параграф 1, ВИС автоматично заличава досието и връзката или връзките с това досие, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22а, параграфи 3 и 5.
2.  При изтичане на срока, посочен в параграф 1, ВИС автоматично заличава досието и връзката или връзките с това досие, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22а, параграф 3.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 23 – параграф 2 a (нов)
2a.  Чрез дерогация от параграф 1:
a)   досиетата на заявления, отнасящи се до разрешение за пребиваване, се заличават след максимален срок от 10 години;
б)   досиетата на заявления, отнасящи се до деца на възраст под 12 години, се заличават при напускане на Шенгенското пространство от детето.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 23 – параграф 2 б (нов)
2б.  Чрез дерогация от параграф 1, с цел улесняване на ново заявление, досието на заявлението, посочено в него, може да се съхранява за допълнителен срок от не повече от три години след изтичане на срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване и само когато, след искане за съгласие, кандидатът свободно и изрично даде съгласието си чрез подписана декларация. Искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и леснодостъпна форма, като се използва ясен и прост език, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. Кандидатът може да оттегли съгласието си по всяко време в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако кандидатът оттегли съгласието си, досието на заявлението автоматично се заличава от ВИС.
eu-LISA разработва инструмент, който да позволява на кандидатите да дават и оттеглят своето съгласие.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 48а за по-подробно дефиниране на инструмента, който да се използва от кандидатите за даване и оттегляне на съгласие.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 a (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 24 – параграф 3
(22a)  В член 24 параграф 3 се заменя със следното:
3.   Отговорната държава-членка проверява съответните данни и, ако е необходимо, ги коригира или заличава незабавно.
3. Отговорната държава членка проверява съответните данни във възможно най-кратки срокове и ако е необходимо, ги коригира или заличава незабавно.“;
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23 – буква а
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 25 – параграф 1
1.  Ако преди изтичане на срока по член 23, параграф 1 кандидат за виза е придобил гражданство на държава членка, отнасящите се до него досиета за заявленията, досиетата и връзките, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22, параграф 3, се заличават незабавно от ВИС от държавата членка, която е създала съответните досиета за заявления и връзки.“;
1.  Ако преди изтичане на срока по член 23, параграф 1 кандидат за виза е придобил гражданство на държава членка, отнасящите се до него досиета за заявленията, досиетата и връзките, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22, параграф 3, се заличават незабавно от ВИС от държавата членка, която е създала съответните досиета за заявления и връзки.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23 a (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 26 – параграф 1
(23a)  В член 26 параграф 1 се заменя със следното:
1.  След изтичане на преходен период, за оперативното управление на централната ВИС и на националните интерфейси ще отговаря Управителен орган („Управителният орган“), финансиран от общия бюджет на Европейския съюз. Управителният орган, в сътрудничество с държавите-членки, гарантира, че по отношение на централната ВИС и националните интерфейси непрекъснато се използва най-добрата налична технология, подлежаща на анализ на съотношението между разходи и ползи.
1. eu-LISA отговаря за оперативното управление на ВИС и нейните компоненти, както е посочено в член 2а. Тя гарантира, в сътрудничество с държавите членки, че за тези компоненти непрекъснато се използва най-добрата налична технология, подлежаща на анализ на съотношението между разходи и ползи.“
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23 б (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 26 – параграф 2
(23б)  В член 26 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Управителният орган отговаря също за следните задачи, свързани с комуникационната инфраструктура между централната ВИС и националните интерфейси:
2. Оперативното управление на ВИС обхваща всички задачи, чието изпълнение е необходимо за осигуряването на 24-часов режим на работа 7 дни в седмицата в съответствие с настоящия регламент, по-специално необходимите поддръжка и технически промени, за да се гарантира, че ВИС функционира със задоволително оперативно качество, по-специално по отношение на времето за отговор на търсения в централната система на ВИС от консулските служби и граничните органи. Времето за отговор е възможно най-кратко.“
a)  надзор;
б)  сигурност;
в)  координиране на отношенията между държавите-членки и доставчика.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23 в (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 26 – параграфи 3 - 8
(23в)  В член 26 параграфи 3 – 8 се заличават;
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 26 — параграф 8а
(24)  В член 26 се вмъква следният параграф 8a:
заличава се
„8a. На eu-LISA се разрешава да използва анонимизирани действителни лични данни от производствената система на ВИС за целите на провеждане на изпитвания при следните обстоятелства:
a)  за диагностика и поправяне при установяването на грешки в централната система;
б)  за изпитване на нови технологии и техники, чрез които може да се подобри функционирането на централната система или предаването на данни към нея.
В тези случаи мерките за сигурност, контролът на достъпа и влизането в средата за изпитване са еквивалентни на тези за производствената система на ВИС. Действителните лични данни, използвани за изпитване, се анонимизират така, че да не е възможно да се идентифицира субектът на данни.“;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24 a (нова)
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 26 – параграфи 9 а и 9 б (нови)
(24a)  В член 26 се добавят следните параграфи:
„9a. Когато eu-LISA си сътрудничи с външни изпълнители по отношение на свързани с ВИС задачи, тя контролира отблизо дейностите на изпълнителите, за да гарантира съответствие с настоящия регламент, по-специално по отношение на сигурността, поверителността и защитата на данните.
9б.  Оперативното управление на централната система на ВИС не се възлага на частни дружества или частни организации.“;
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 25
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 27 – параграф 2
Двата обекта могат да се използват едновременно за активното функциониране на ВИС, при условие че вторият обект продължава да е в състояние да осигури функционирането на ВИС в случай на неизправност на системата.“;
eu-LISA прилага технически решения, за да осигури непрекъснатия достъп до ВИС или чрез едновременното функциониране на централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС, при условие че резервната централна система на ВИС продължава да бъде в с