Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο 
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων
 Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης
 Μη συγκέντρωση πλειοψηφίας στην επιτροπή όσον αφορά πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη (ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού)
 Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο ***I
 Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
 Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
 Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη ***
 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)
 Συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στο eu-LISA ***
 Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή για των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ
 Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I
 Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ***I
 Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ***I
 Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων ***I
 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***I
 Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I
 Προτεινόμενες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
 Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης ***I
 Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους
 Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της
 Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου
 Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία ***I
 Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα ***I
 Καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών ***I
 Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων διαφόρων ουσιών συμπεριλαμβανομένης της clothianidin
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Γενικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87411 (MON-87411-9)
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 και τους επιμέρους συνδυασμούς Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 και MIR162 × 1507
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της θειακλοπρίδης
 Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014
PDF 123kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1799 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0159B8-0143/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00793),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 9 και το άρθρο 50 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποιητική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα συνεχίσει να επωφελείται από την υφιστάμενη εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, μετά την αλλαγή του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτη χώρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων
PDF 122kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0160B8-0144/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00794),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 παράγραφος 4 και το άρθρο 30 παράγραφος 5 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κεντρική τράπεζα και οι δημόσιοι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του εξαιρούνται από την υποχρέωση γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 και τις απαιτήσεις για τη διαφάνεια της επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων
PDF 122kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0161B8-0145/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00791),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 6 και το άρθρο 82 παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κεντρική τράπεζα και οι δημόσιοι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του εξαιρούνται από τις απαιτήσεις εκκαθάρισης και αναφοράς, καθώς και από την απαίτηση εφαρμογής τεχνικών μετριασμού του κινδύνου σε μη εκκαθαριζόμενες συναλλαγές, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014
PDF 125kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0162B8-0146/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00792),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 35 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποιητική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα της Αγγλίας και το Γραφείο Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την υφιστάμενη εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, μετά την αλλαγή του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτη χώρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1.


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης
PDF 126kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά τη δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0163B8-0149/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00904),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ(1), και ιδίως το άρθρο 49 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 της Επιτροπής (ΡΤΠ-11) που υπέβαλε στις 8 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών τόπων διαπραγμάτευσης οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ένωση και σε τρίτη χώρα ταυτόχρονα, και εφόσον ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών των εν λόγω μετοχών βρίσκεται εκτός της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το εγκριθέν ΡΤΠ δεν είναι «ίδιο» με το σχέδιο ΡΤΠ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, λόγω των αλλαγών που επέφερε η Επιτροπή στο εν λόγω σχέδιο, και θεωρεί ότι έχει στη διάθεσή του τρεις μήνες για να διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με το ΡΤΠ («περίοδος ελέγχου»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποδεικνύει τη μηνιαία περίοδο ελέγχου μόνο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει εγκρίνει τα σχέδια των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών χωρίς αλλαγές, δηλαδή όταν το σχέδιο και το εγκριθέν ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο παραμένουν «ίδια»·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.


Μη συγκέντρωση πλειοψηφίας στην επιτροπή όσον αφορά πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη (ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού)
PDF 115kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη μη συγκέντρωση πλειοψηφίας στην επιτροπή όσον αφορά πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη (ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού) (2019/2011(REG))
P8_TA-PROV(2019)0164

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 7 Μαρτίου 2019 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού:"«Αν η πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη, όπως έχει τροποποιηθεί ή άλλως, δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφισάντων στην επιτροπή, η επιτροπή προτείνει στο Κοινοβούλιο την απόρριψη της πράξης.»"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο ***I
PDF 143kWORD 53k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0891),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0513/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0071/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο

P8_TC1-COD(2018)0435


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου(2) καθιερώνει κοινό σύστημα για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης, το οποίο είναι αναγκαίο για την προώθηση της ενωσιακής και της διεθνούς ασφάλειας και για τη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους ενωσιακούς εξαγωγείς.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει τη χορήγηση «ενωσιακών γενικών αδειών εξαγωγής», οι οποίες διευκολύνουν τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης χαμηλού κινδύνου σε ορισμένες τρίτες χώρες. Επί του παρόντος, η γενική ενωσιακή άδεια εξαγωγής EU001 που ορίζεται στο παράρτημα IIα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 καλύπτει την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

(4)  Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συμβαλλόμενο μέρος των οικείων διεθνών συνθηκών και μέλος διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης, παραμένει δε σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο διενεργεί κατάλληλους και επαρκείς ελέγχους για να δοθεί αποτελεσματική απάντηση στους προβληματισμούς που εκφράζονται σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση των ειδών και τον κίνδυνο εκτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

(5)  Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικός προορισμός για τα είδη διπλής χρήσης που παράγονται στην Ένωση, κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο των προορισμών που καλύπτονται από την ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής αριθ. EU001, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε όλη την Ένωση, να προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους ενωσιακούς εξαγωγείς, να αποφευχθεί η περιττή διοικητική επιβάρυνση και, παράλληλα, να διαφυλαχθεί η ενωσιακή και η διεθνής ασφάλεια.

(6)  Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα που έχουν οι συνθήκες αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι αναγκαίο να επιτραπεί η ταχεία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σχετικά με την κάλυψη και του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής αριθ. EU001. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)  Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των προορισμών που καλύπτονται από τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής αριθ. EU001 μόνο αν συμφωνία αποχώρησης που έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ δεν έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος «Εξαγωγές στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν, και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εξαγωγές στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής»·

"

β)  στο μέρος 2 παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση μετά την περίπτωση «– Ελβετία, συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν»:"

«– Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας».

"

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να εφαρμόζεται την ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν, μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).


Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
PDF 184kWORD 50k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0892),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0512/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0021/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

P8_TC1-COD(2018)0432


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 178,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, δηλαδή στις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Η αποχώρηση θα λάβειι χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει σε δεκαπέντε προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Δύο από τα προγράμματα αυτά, δηλαδή το PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και το Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) (αναφερόμενα από κοινού ως «προγράμματα συνεργασίας»), είναι προγράμματα που αφορούν τη Βόρεια Ιρλανδία και στηρίζουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση, καθώς και τη συνεργασία Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ειρήνης της Βορείου Ιρλανδίας («Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής»), τα οποία η Ένωση προτίθεται να συνεχίσει ακόμη και εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς να έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιορίζεται στα εν λόγω προγράμματα συνεργασίας.

(3)  Τα προγράμματα συνεργασίας διέπονται συγκεκριμένα από τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1299/2013(4), (ΕΕ) αριθ. 1303/2013(5) και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046(6). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις ώστε να επιτραπεί,κατόπιν της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η συνέχιση των προγραμμάτων συνεργασίας σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς.

(4)  Όσον αφορά τα προγράμματα συνεργασίας, η αρχή διαχείρισης εντοπίζεται στον ειδικό οργανισμό για τα προγράμματα της ΕΕ ("SEUPB") που συστάθηκε βάσει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας για τη θέσπιση εκτελεστικών φορέων, η οποία υπογράφτηκε στις 8 Μαρτίου 1999. Δεδομένου ότι τα προγράμματα συνεργασίας αφορούν τη Βόρεια Ιρλανδία, θα πρέπει να συνεχιστούν με τις απαραίτητες συμπληρωματικές διατάξεις.

(5)  Για τους σκοπούς της συνέχισης των προγραμμάτων συνεργασίας, θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι, με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, αυτά μπορούν να καλύπτουν τις συμμετέχουσες περιφέρειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα πρέπει να είναι ισοδύναμες των περιφερειών του επιπέδου NUTS 3.

(6)  Για τους σκοπούς της συνέχισης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων συνεργασίας από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου διοικητική συμφωνία που θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια απαραίτητων οικονομικών και λοιπών ελέγχων των προγραμμάτων συνεργασίας. Εάν δεν μπορούν να διενεργηθούν οι εν λόγω οικονομικοί και λοιποί έλεγχοι, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει τις προθεσμίες πληρωμής, να αναστέλλει τις πληρωμές και να επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 83, 142, 144 και 145 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(7)  Σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) της 30ής Νοεμβρίου 2015 και για την έγκριση του προγράμματος Interreg VA της 12ης Φεβρουαρίου 2015, οφείλεται να συνεχίσουν να αποτελούν απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 και, επομένως, νομική δέσμευση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει υπεύθυνο για τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε ως κράτος μέλος όσον αφορά τις νομικές αυτές δεσμεύσεις της Ένωσης.

(8)  Από την ημερομηνία κατά την οποία θα σταματήσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες, αυτό θα παύσει να αποτελεί «εντός Ένωσης μέρος της περιοχής του προγράμματος» κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την επιλεξιμότητα των πράξεων ανάλογα με τον τόπο.

(9)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η εξασφάλιση, κατόπιν της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, της συνέχισης των προγραμμάτων συνεργασίας, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(10)  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο σε περίπτωση που δεν τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που να έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, σε περίπτωση που δεν τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που να έχει συναφθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ και όσον αφορά τη συνέχιση των ακόλουθων δύο προγραμμάτων συνεργασίας που διέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου (αναφερόμενα από κοινού ως «προγράμματα συνεργασίας»):

1)  PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο),

2)  Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία).

2.  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 συνεχίζει να εφαρμόζεται στα προγράμματα συνεργασίας που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Γεωγραφική κάλυψη

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, τα προγράμματα συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν τις συμμετέχουσες περιφέρειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες είναι ισοδύναμες των περιφερειών του επιπέδου NUTS 3.

Άρθρο 3

Αρχές του προγράμματος

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013:

–  ο ειδικός οργανισμός για τα προγράμματα της ΕΕ (SEUPB), ο οποίος φιλοξενεί την αρχή διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης των προγραμμάτων συνεργασίας, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του,

–  το υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει η αρχή οικονομικού ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες της Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους

Η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τους οικονομικούς και λοιπούς ελέγχους των προγραμμάτων συνεργασίας συμφωνείται μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι οικονομικοί και λοιποί έλεγχοι καλύπτουν το σύνολο της περιόδου των προγραμμάτων συνεργασίας.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί και λοιποί έλεγχοι των προγραμμάτων συνεργασίας σε όλες τις σχετικές περιφέρειες, αυτό θεωρείται ότι αποτελεί σοβαρή ανεπάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για τους σκοπούς των μέτρων που ορίζονται στα άρθρα 83, 142, 144 και 145 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 5

Επιλεξιμότητα πράξεων βάσει της γεωγραφικής θέσης

Το ανώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 δεν ισχύει για τα προγράμματα συνεργασίας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης που συνάφθηκε με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2)Γνώμη της 20ής Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259).
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(6)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).


Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
PDF 178kWORD 48k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0065),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4 και 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0040/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0082/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

P8_TC1-COD(2019)0030


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 166 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Η αποχώρηση επέρχεται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο.

(3)  Το πρόγραμμα Erasmus+ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των νομικών δεσμεύσεων που είχαν ήδη αναληφθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, όσον αφορά τις εν εξελίξει δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

(4)  Από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσει να αποτελεί χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα του προγράμματος, κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν οι σημερινοί συμμετέχοντες στο Erasmus+ να διακόψουν τις εν εξελίξει δραστηριότητές τους μαθησιακής κινητικότητας, οι κανόνες επιλεξιμότητας των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει να προσαρμοστούν.

(5)  Για τους σκοπούς της συνέχισης της χρηματοδότησης των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, η Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμφωνήσουν να καταστήσουν δυνατή την άσκηση ελέγχων και λογιστικών ελέγχων αυτών των δραστηριοτήτων. Εάν δεν είναι δυνατή η διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και λογιστικών ελέγχων, αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως σοβαρή ανεπάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(6)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η εξασφάλιση της συνέχισης των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας που περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και που έχουν αρχίσει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

(7)  Ενόψει του γεγονότος ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας αποχώρησης ή παράτασης της διετούς περιόδου μετά την κοινοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Συνθήκες θα παύσουν να εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 30 Μαρτίου 2019 και ενόψει της ανάγκης να διασφαλιστεί, πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η συνέχιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θεωρήθηκε αρμόζον να προβλεφθεί εξαίρεση όσον αφορά το διάστημα οχτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσαρτάται στη ΣΕΕ, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(8)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμοστεί από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός αν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία αποχώρησης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή περιλαμβάνουν οντότητες ή συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες έχουν αρχίσει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα

1.  Οι δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

2.  Για τον σκοπό της εφαρμογής διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 και των εκτελεστικών πράξεων του εν λόγω κανονισμού που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παραγράφου 1, το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται κράτος μέλος, με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συμμετέχουν στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

Άρθρο 3

Έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι

Η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τους ελέγχους και τους λογιστικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι έλεγχοι και οι λογιστικοί έλεγχοι καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο των δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας και τη σχετική παρακολούθηση.

Εάν οι αναγκαίοι έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι του προγράμματος Erasmus+ δεν μπορούν να εκτελεστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό συνιστά σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της νομικής δέσμευσης μεταξύ της Επιτροπής και του εθνικού οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν, μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Γνώμη της 20ής Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).


Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
PDF 182kWORD 59k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0894),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0514/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0061/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

P8_TC1-COD(2018)0434


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Ο κύριος στόχος του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) είναι η καθιέρωση και η διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της αεροπορίας στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, έχει θεσπιστεί ένα σύστημα πιστοποιητικών για διάφορες αεροπορικές δραστηριότητες, προκειμένου να επιτευχθούν τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας και να καταστούν δυνατές οι αναγκαίες επαληθεύσεις και η αμοιβαία αποδοχή των πιστοποιητικών που εκδίδονται.

(3)  Στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας, οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε πιστοποιητικά και εγκρίσεις είναι δυνατόν να αποκατασταθούν από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη μέσω διαφόρων μέτρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη μεταφορά σε αρχή πολιτικής αεροπορίας ενός από τα λοιπά 27 κράτη μέλη ή την υποβολή, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, αίτησης για πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός»), με ισχύ μόνο από την ημερομηνία αυτή και, ως εκ τούτου, υπό τον όρο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει καταστεί τρίτη χώρα.

(4)  Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης, υπάρχουν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να ληφθεί πιστοποιητικό από άλλο κράτος μέλος ή από τον Οργανισμό, καθόσον, από την ημερομηνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναλάβει εκ νέου, για την περιοχή δικαιοδοσίας του, τον ρόλο του «κράτους σχεδιασμού» σύμφωνα με τη σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη σειρά του, μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά στο πλαίσιο αυτού του νέου ρόλου, μόνον αφότου αναλάβει αυτόν τον ρόλο, δηλαδή αφότου το δίκαιο της Ένωσης παύσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

(5)  Είναι, συνεπώς, αναγκαίο, να δημιουργηθεί ένας προσωρινός μηχανισμός με σκοπό να παραταθεί η εγκυρότητα ορισμένων πιστοποιητικών ασφάλειας της αεροπορίας, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης και στον Οργανισμό επαρκές χρονικό περιθώριο για να εκδώσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας.

(6)  Η διάρκεια αυτής της παράτασης της εγκυρότητας των πιστοποιητικών θα πρέπει να περιοριστεί σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για να αντιμετωπιστεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το σύστημα ασφάλειας της αεροπορίας της Ένωσης.

(7)  Για να δοθεί περαιτέρω χρόνος, εφόσον απαιτείται, για να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης τα πιστοποιητικά δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περαιτέρω παράταση της περιόδου εγκυρότητας των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(5). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(8)  Εξάλλου, σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης που αφορούν εμπορεύματα, η ακυρότητα των πιστοποιητικών έχει επιπτώσεις όχι στη διάθεση στην αγορά, αλλά στην πραγματική χρήση αεροπορικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού στην Ένωση, για παράδειγμα κατά την εγκατάσταση εξαρτημάτων και εξοπλισμού σε αεροσκάφος της Ένωσης που εκτελεί πτήσεις στην Ένωση. Η εν λόγω χρήση αεροπορικών προϊόντων στην Ένωση δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

(9)  Στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας της αεροπορίας, η εκπαίδευση χειριστών και μηχανικών ρυθμίζεται αυστηρά και οι ενότητες εκπαίδευσης έχουν εναρμονιστεί. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε μια ενότητα εκπαίδευσης σε ένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται πάντοτε να μεταπηδούν, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής, σε άλλο κράτος μέλος. Αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Ένωσης.

(10)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν επειγόντως και θα πρέπει να εφαρμόζονται, κατ’ αρχήν, από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, εκτός εάν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία αποχώρησης. Ωστόσο, για να δοθεί η δυνατότητα να διεξαχθούν οι αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν, ορισμένες διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικές διατάξεις, εν όψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ορισμένα πιστοποιητικά ασφάλειας της αεροπορίας που έχουν χορηγηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) ή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και για ορισμένες καταστάσεις που αφορούν την αεροπορική εκπαίδευση.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, τα οποία ισχύουν την προηγουμένη της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τα οποία έχουν εκδοθεί από:

α)  τον Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός»), για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος, ή

β)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος.

3.  Εκτός από τα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ▌ εκπαιδευτικές ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι αντίστοιχοι ορισμοί του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Άρθρο 3

Πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) παραμένουν σε ισχύ για περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Εάν απαιτείται περαιτέρω χρόνος για να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 4

Πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), σχετικά με τη χρήση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού παραμένουν σε ισχύ ▌.

Άρθρο 5

Μεταφορά ▌ εκπαιδευτικών ενοτήτων

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1178/2011(7) και (ΕΕ) αριθ. 1321/2014(8) της Επιτροπής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή ο Οργανισμός, κατά περίπτωση, λαμβάνουν υπόψη τις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από φορείς εκπαίδευσης που υπόκεινται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά οι οποίες δεν έχουν οδηγήσει ακόμη στην έκδοση της άδειας πριν από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, ως εάν είχαν διοργανωθεί από φορέα εκπαίδευσης που υπόκειται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 6

Κανόνες και υποχρεώσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά που διέπονται από τα άρθρα 3 ή 4

1.  Τα πιστοποιητικά που διέπονται από τo άρθρo 3 ή 4 του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στους κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και τις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Ο Οργανισμός διαθέτει τις εξουσίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και στις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όσον αφορά τις οντότητες που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους σε τρίτη χώρα.

2.  Κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού, οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και οι φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4, διαβιβάζουν αντίγραφα όλων των σχετικών με τα πιστοποιητικά εκθέσεων ελέγχου, πορισμάτων και σχεδίων διορθωτικών μέτρων, που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την αίτηση. Εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν έχουν διαβιβαστεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον Οργανισμό στην αίτησή του, ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει το ευεργέτημα που έχει αποκτηθεί δυνάμει του άρθρου 3 ή του άρθρου 4, κατά περίπτωση.

3.  Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και οι φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τον Οργανισμό για τυχόν ενέργειες των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

Άρθρο 7

Αρμόδια αρχή

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και για λόγους εποπτείας των κατόχων και των φορέων έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός ενεργεί ως η αρμόδια αρχή που προβλέπεται για οντότητες τρίτων χωρών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και των εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Άρθρο 8

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής(9) εφαρμόζεται στα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή εκδίδουν πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους αντίστοιχων πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα τρίτης χώρας.

Άρθρο 9

Αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό

Ο Οργανισμός μπορεί να εκδώσει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, το άρθρο 5 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 1

Τμήμα 1: Πιστοποιητικά που χορηγούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας («Οργανισμός») σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια εγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και για αεροσκάφη, αναφερόμενα στον:

1.1.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής(10), παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα Β (πιστοποιητικά τύπου και περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου)

1.2.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα Δ (τροποποιήσεις στα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου)

1.3.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα Ε (συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου)

1.4.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα ΙΓ (επισκευές)

1.5.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα ΙΕ (αδειοδοτήσεις βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών)

1.6.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, μέρος 21, τμήμα Α, υποτμήμα Ι (έγκριση του φορέα σχεδιασμού)

Τμήμα 2: Πιστοποιητικά για προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό που χορηγούνται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα πιστοποιημένα από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφερόμενα στον:

2.1.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, παράρτημα I, τμήμα Α, υποτμήμα Ζ, σημείο 21.A.163 στοιχείο γ) (πιστοποιητικά εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία για προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό)

2.2.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα II, μέρος 145, σημείο 145.A.75 στοιχείο ε) (πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία, αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση)

2.3.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα II, μέρος 145, σημείο 145.A.75 στοιχείο στ) (πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για αεροσκάφη ELA 1)

2.4.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα I, μέρος Μ, τμήμα Α, υποτμήμα ΣΤ, σημείο M.A.615 στοιχείο δ) (πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία, αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση)

2.5.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα I, μέρος Μ, τμήμα Α, υποτμήμα ΣΤ, σημείο M.A.615 στοιχείο ε) (πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για αεροσκάφη ELA 1)

2.6.  κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα I, μέρος Μ, τμήμα Α, υποτμήμα ΣΤ, σημείο M.A.711 στοιχείο α) σημείο (4) ή στοιχείο β) σημείο (1) (πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας και παρατάσεις τους)

2.7  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, παράρτημα I, μέρος -M, τμήμα A, υποτμήμα H, σημείο M.A.801 στοιχείο β) σημεία (2) και (3) και στοιχείο γ) (πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία, αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση).

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2)Γνώμη της 20ής Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).
(5) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2007 (ΕΕ L 95 της 28.3.2014, σ. 58).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1).


Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για εταιρική σχέση και ανάπτυξη ***
PDF 123kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0169A8-0026/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15093/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (05385/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, το άρθρο 209, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0107/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2019(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0026/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0170.


Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)
PDF 232kWORD 76k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (15093/2016 – C8-0107/2018 – 0015/0302M(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0170A8-0058/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15093/2016),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου(1), που υπεγράφη στις 18 Φεβρουαρίου 2017 από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο στις 6 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 207, 209, το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C8-0107/2018),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή εφαρμογή των μερών της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (CAPD), υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ από την 1η Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Αφγανιστάν, και ιδίως εκείνα της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν(4), της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο της χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ στο Αφγανιστάν(5), της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο του Πακιστάν και τις πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ(6), της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(7), της 26ης Νοεμβρίου 2015 για το Αφγανιστάν, ιδίως τις δολοφονίες στην επαρχία Ζαμπούλ(8), της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(9), της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ(10), της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(11), της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2018 και της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 24ης Ιουλίου 2017, της ΑΠ/ΥΕ και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για το Αφγανιστάν» (JOIN(2017)0031),

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της ΕΕ για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν για την περίοδο 2018-2020,

—  έχοντας υπόψη το κλείσιμο της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL Afghanistan) το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «η κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι επιπτώσεις της για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια»,

—  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Joint Way Forward on migration issues» («Κοινή πορεία σε ζητήματα μετανάστευσης» που υπέγραψαν η ΕΕ και το Αφγανιστάν στις 2 Οκτωβρίου 2016,

—  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 2210 (2015) και 2344 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την εντολή της Αποστολής βοήθειας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 12ης Απριλίου 2017, του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων, σχετικά με την αποστολή του στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλε ο Εισαγγελέας του ΔΠΔ Fatou Bensouda στις 3 Νοεμβρίου 2017 για την έναρξη έρευνας σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διαπράχθηκαν στο Αφγανιστάν από την 1η Μαΐου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική συνεδρίαση της Γενεύης για το Αφγανιστάν, που διεξήχθη στις 27-28 Νοεμβρίου 2018,

—  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διεθνούς Διάσκεψης των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν, της 5ης Οκτωβρίου 2016, υπό την συμπροεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των διεθνών διασκέψεων για το Αφγανιστάν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Βόννη στις 5 Δεκεμβρίου 2011, στο Τόκιο στις 8 Ιουλίου 2012 και στο Λονδίνο στις 4 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη της Τασκένδης για το Αφγανιστάν, που διεξήχθη στις 26-27 Μαρτίου 2018,

—  έχοντας υπόψη τη διαδικασία «Καρδιά της Ασίας» που δρομολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Νοεμβρίου 2011,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Καμπούλ, της 22ας Δεκεμβρίου 2002, περί σχέσεων καλής γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη την υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και με εντολή του ΟΗΕ Διεθνή Δύναμη για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) (2003-2014) και τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 24-25 Μαΐου 2017, όσον αφορά τη συνέχιση της αποστολής εκπαίδευσης, παροχής συμβουλών και βοήθειας «Resolute Support» (2014 έως σήμερα),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας για το Αφγανιστάν 2018-2021,

–  έχοντας υπόψη το «πλαίσιο αυτάρκειας μέσω της αμοιβαίας λογοδοσίας», που συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν στις 4-5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0058/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Νοεμβρίου 2011, το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση που εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί μια CAPD μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD εφαρμόζεται εν μέρει και προσωρινά από την 1η Δεκεμβρίου 2017, προτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την εφαρμογή της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2016, η ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή υπέβαλαν στο Συμβούλιο κοινή πρόταση για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη της CAPD, ως συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αφγανιστάν («μόνο σε επίπεδο ΕΕ»)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι συμφώνησαν με το περιεχόμενο της CAPD, τα κράτη μέλη εξέφρασαν προτίμηση για μια «μεικτή» συμφωνία με προσωρινή εφαρμογή, ζητώντας συνεπώς από την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να αναθεωρήσουν τις προτάσεις αναλόγως ώστε να λάβουν υπόψη τη μεικτή και προσωρινή εφαρμογή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD υπεγράφη στις 18 Φεβρουαρίου 2017·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα αποτελεί τη βάση των σχέσεων ΕΕ-Αφγανιστάν για τα επόμενα δέκα έτη και θα μπορούσε να ανανεώνεται αυτόματα για περιόδους πέντε ετών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξε μερική και όχι πλήρης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έλαβε τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μόλις στις 16 Μαρτίου 2018, αντί του Νοεμβρίου 2011, όταν το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το νομικό πλαίσιο βασίζεται στην τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν, καθώς και στην εκτεταμένη εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια εκ μέρους της ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα είναι η πρώτη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της «δεκαετίας του μετασχηματισμού» (2014-2024), ενισχύοντας τους ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο μερών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD αντανακλά τις αρχές και τις προϋποθέσεις στις οποίες θα βασίζεται η μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφγανιστάν (τίτλοι Ι και ΙΙ), συμπεριλαμβανομένων των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) που αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης (τίτλος ΙΙΙ), του εμπορίου και των επενδύσεων (τίτλος IV), της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου (τίτλος V), όπως μεταξύ άλλων η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση των ναρκωτικών, η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία επανεισδοχής, καθώς και της τομεακής συνεργασίας (τίτλος VI)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CAPD θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην ΕΕ και στο Αφγανιστάν να αντιμετωπίσουν από κοινού παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η πυρηνική ασφάλεια, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και η κλιματική αλλαγή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, πράγμα που σημαίνει ότι εάν δεν καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, τότε κινδυνεύουν να χαθούν όλες οι προσπάθειες, η πρόοδος και οι θυσίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη του Αφγανιστάν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση της τρομοκρατικής απειλής από τη συνδεόμενη με το Daesh -Ισλαμικό Κράτος ομάδα που είναι γνωστή ως Ισλαμικό Κράτος - Επαρχία Χορασάν (IS-KP) συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2018 η αφγανική κυβέρνηση είχε τον έλεγχο του 56% των επαρχιών του Αφγανιστάν, του 56% του εδάφους και του 65% του πληθυσμού, ενώ το 32% των επαρχιών είναι διαφιλονικούμενο και το 12% βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών(14),(15)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της συλλογικά είναι ο μεγαλύτερος διεθνής δωρητής προς το Αφγανιστάν και τον λαό του, παρέχοντας αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια ύψους άνω των 3,66 δισ. ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για το Αφγανιστάν, έχει διατεθεί για την περίοδο 2014-2020 ένα νέο αναπτυξιακό κονδύλιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ του Αφγανιστάν ανέρχεται σήμερα σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ότι το ποσοστό αύξησής του έχει συρρικνωθεί από το 2014· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η αφγανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως διαφθορά, υποτονική είσπραξη εσόδων, κακές υποδομές και αναιμική δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2001, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, εταίροι του ΝΑΤΟ και συμμαχικές χώρες έχουν συμβάλει στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του Αφγανιστάν με στρατιωτικούς και πολιτικούς πόρους, θρηνώντας πολλά θύματα και απώλειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σταθερό και ανεξάρτητο Αφγανιστάν που να είναι αύταρκες και να μην παρέχει καταφύγιο σε τρομοκρατικές ομάδες εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό συμφέρον του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν πάνω από 3.000 μέλη στρατιωτικού προσωπικού στο Αφγανιστάν που συμμετέχουν στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ «Αποφασιστική στήριξη»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και 2 έως 3 εκατομμύρια Αφγανών χωρίς επίσημα έγγραφα στο Ιράν και το Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένων στο Αφγανιστάν, εκ των οποίων περισσότεροι από 300.000 εκτοπίστηκαν στη διάρκεια του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από αυτά τα άτομα πάσχουν από επισιτιστική ανασφάλεια, ανεπαρκή στέγαση, ανεπαρκή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και εγκαταστάσεις υγείας και έλλειψη προστασίας, καθώς και ότι πολλά παιδιά ταξινομούνται ως ιδιαίτερα ευάλωτα στον κίνδυνο παιδικής εργασίας, σεξουαλικής κακοποίησης ή δυνητικής στρατολόγησης σε εγκληματικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 450.000 Αφγανοί έχουν επιστρέψει ή έχουν απελαθεί από το Ιράν από τις αρχές του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι 1,7 εκατ. αφγανών προσφύγων που είναι καταγεγραμμένοι στη χώρα θα πρέπει να επιστρέψουν διά της βίας στο Αφγανιστάν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η διαφθορά στο Αφγανιστάν υπονομεύει τη νομιμότητα του κράτους, απειλώντας σοβαρά τη χρηστή διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι εμποδίζει την εμφάνιση μιας πραγματικής οικονομίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν είναι μια περίκλειστη χώρα με χαμηλό εισόδημα, που διάγει περίοδο εξόδου από σύγκρουση και θέτει συγκεκριμένες προκλήσεις στη διεθνή κοινότητα και τους θεσμούς της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Προσαρμογής, το Αφγανιστάν είναι μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο στην κλιματική αλλαγή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανακύπτουν νέες απειλές και διεθνείς κρίσεις, γεγονός που εκτρέπει την δημόσια προσοχή και μειώνει τη δημόσια στήριξη και μέριμνα για την κατάσταση στο Αφγανιστάν·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 87% των αφγανών γυναικών υφίστανται βία λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν καταλαμβάνει την 154η θέση μεταξύ 160 χωρών στον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων του ΟΗΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, η καλλιέργεια οπίου στο Αφγανιστάν έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ, σημειώνοντας αύξηση 63% σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο οπιούχων τροφοδοτεί περαιτέρω την αστάθεια και τις εξεγέρσεις και αυξάνει τη χρηματοδότηση σε τρομοκρατικές ομάδες στο Αφγανιστάν·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Αφγανιστάν του 2018 για πρώτη φορά πληροί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις προβλέψεις και τη λογιστική·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν φτάνει στο τέλος της, μετά από εννιά χρόνια προόδου·

Πολιτικο-στρατηγικές πτυχές

1.  παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη της αφγανικής κυβέρνησης στις προσπάθειές της να οικοδομήσει ένα ασφαλές και σταθερό μέλλον για τον λαό του Αφγανιστάν, πραγματοποιώντας βασικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ανάπτυξης, την οικοδόμηση νόμιμων δημοκρατικών θεσμών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις εθνικές και περιφερειακές προκλήσεις ασφάλειας, τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, τη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής και αγροτικής ανάπτυξης, προσφέροντας στους νέους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του πληθυσμού, ένα καλύτερο μέλλον· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν και ότι όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτόν τον εξαιρετικά επείγοντα στόχο·

2.  υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Αφγανιστάν θα εξαρτηθεί από τη λογοδοσία, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη σταθερή παροχή ανθρώπινης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας και της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων· τονίζει την ανάγκη διαχείρισης των υποθέσεων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ευνοϊκές συνθήκες για βιώσιμες ξένες επενδύσεις προς όφελος του λαού του Αφγανιστάν, με πλήρη σεβασμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων·

3.  ανησυχεί για τον ευάλωτο χαρακτήρα και την αστάθεια της κεντρικής κυβέρνησης και για την έλλειψη κρατικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος της χώρας, γεγονός που επιδεινώνει τις συνέπειες της σύγκρουσης για τον άμαχο πληθυσμό· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να διευκολύνουν τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις όπως τα ανεπίλυτα μετεκλογικά ζητήματα·

4.  καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις προσπάθειες κατά της μακροχρόνιας τάσης διεθνοτικών εντάσεων που συμβάλλουν στη διάλυση της κεντρικής εξουσίας και να στηρίξει τον πλούσιο πολυεθνοτικό ιστό της αφγανικής κοινωνίας·

5.  τονίζει την μακροπρόθεσμη υποστήριξή του για αξιόπιστες, ελεύθερες, δίκαιες και διαφανείς εκλογές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και εκφράζει την υποστήριξή του στην παρακολούθηση των αφγανικών εκλογών από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης των προεδρικών εκλογών του 2019· τονίζει ότι, λόγω των χρόνιων πολιτικών αντιπαλοτήτων, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα έχει ισχυρότατο αντίκτυπο στη μελλοντική σταθερότητα της αφγανικής κυβέρνησης·

6.  υπογραμμίζει το μεγάλο οικονομικό δυναμικό της χώρας λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των ανθρώπινων και φυσικών της πόρων·

7.  υπογραμμίζει τη σημαντική οικονομική και πολιτική στήριξη της ΕΕ για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Αφγανιστάν, την ανθρωπιστική βοήθεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για κοινό προγραμματισμό μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της·

8.  τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού πολιτικής και περισσότερου διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε σχέση με το Αφγανιστάν και περιφερειακά θέματα·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το κοινό ανακοινωθέν που εγκρίθηκε από τη διοργανωθείσα από τον ΟΗΕ υπουργική διάσκεψη της Γενεύης σχετικά με το Αφγανιστάν, στις 27-28 Νοεμβρίου 2018, για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν το 2016·

Ρόλος και ευθύνη των περιφερειακών παραγόντων

10.  υπενθυμίζει ότι το Αφγανιστάν είναι μια περίκλειστη χώρα που βρίσκεται στη διασταύρωση Ασίας και Μέσης Ανατολής και αναγνωρίζει ότι η στήριξη και η θετική συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών και περιφερειακών δυνάμεων, ιδίως της Κίνας, του Ιράν, της Ινδίας, της Ρωσίας και του Πακιστάν, είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση, την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα του Αφγανιστάν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα σταθερό και επιτυχημένο Αφγανιστάν δεν αποτελεί πάντα τον τελικό στόχο για αυτούς τους περιφερειακούς παράγοντες και υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο αυτών των χωρών στη διαδικασία σταθεροποίησης και ειρήνης· ζητεί από τις γειτονικές χώρες να μην εμποδίζουν στο μέλλον τις αφγανικές εξαγωγές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν·

11.  τονίζει ότι η κινητικότητα και η συνεχιζόμενη δραστηριότητα των τρομοκρατικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν αλλά και στο Πακιστάν συμβάλλουν στην αστάθεια της κατάστασης σε όλη την περιοχή·

12.  υπογραμμίζει ότι το Αφγανιστάν συχνά υφίσταται τις επιπτώσεις των ανταγωνιστικών στόχων των περιφερειακών δυνάμεων· καλεί τις περιφερειακές δυνάμεις να στηρίξουν πλήρως τις ειρηνευτικές προσπάθειες στο Αφγανιστάν· υποστηρίζει τα φόρουμ περιφερειακής συνεργασίας, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για την παράλληλη μέσω τρίτων συμμετοχή στη σύγκρουση ορισμένων από τις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν, γεγονός που υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες· καλεί αυτούς τους γείτονες να μην εντάσσουν εξαρτώμενους τρίτους στις αντιπαλότητές τους στο Αφγανιστάν και παροτρύνει τόσο τους γείτονες όσο και τις περιφερειακές δυνάμεις να συνεργαστούν πλήρως προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στο Αφγανιστάν·

13.  προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για διάλογο και συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων·

14.  τονίζει τη θεμελιώδη σημασία των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης στο Αφγανιστάν για τη βελτίωση του εμπορίου και της συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Νότιας Ασίας, καθώς και ως σταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή·

15.  καλεί την ΕΕ να περιλάβει σκέψεις για μια συνεργασία ΕΕ-Αφγανιστάν στις στρατηγικές της για την Κεντρική και τη Νότια Ασία·

Ασφάλεια και οικοδόμηση της ειρήνης

16.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στο Αφγανιστάν και τα διαρκή εδαφικά οφέλη των μαχητών Ταλιμπάν και διαφόρων τρομοκρατικών ομάδων όπως το IS-KP, που φαίνεται να ενισχύεται έντονα από την παρουσία ξένων μαχητών· καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις τους εναντίον των Αφγανών πολιτών, των δυνάμεων ασφαλείας, των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την πλήρη δέσμευσή του για την καταπολέμηση όλων των μορφών τρομοκρατίας και αποτίει φόρο τιμής σε όλους τους νεκρούς του συνασπισμού, των αφγανικών δυνάμεων και τους αμάχους που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για ένα δημοκρατικό, ασφαλές και σταθερό Αφγανιστάν, με ευημερία για όλους τους πολίτες του· σημειώνει ότι περισσότερες από τις μισές αντικυβερνητικές επιθέσεις το 2018 αποδόθηκαν στο IS-KP του οποίου στόχος είναι η παράλυση και ο εκτροχιασμός της διαδικασίας συμφιλίωσης και ειρήνης· σημειώνει με ανησυχία ότι οι σημερινές τζιχαντιστικές οργανώσεις, το IS-KP, η Αλ Κάιντα και οι διάφορες υποομάδες τους, κατάφεραν να προσαρμοστούν και να εδραιωθούν, γεγονός που συνιστά μείζονα πρόκληση για την ασφάλεια του Αφγανιστάν, της περιοχής και της Ευρώπης·

17.  τονίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη και χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας που συνήφθη με τους Hezb-e-Islami· είναι έτοιμο να συμβάλει έμπρακτα στο πλαίσιο κάθε κατάλληλου μέσου της ΕΕ, αμέσως μόλις υπάρξει ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία· καλεί τους Ταλιμπάν να καταγγείλουν τη βία, να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διαδικασία και να αποδεχτούν το Σύνταγμα του Αφγανιστάν· τονίζει τη στήριξή του για την ολοκληρωμένη ειρηνευτική προσφορά που έχει επανειλημμένως προτείνει η κυβέρνηση στους Ταλιμπάν· καλεί την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει πλήρως στις συνομιλίες αυτές· αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της μακροπρόθεσμης συνδυασμένης διεθνούς παρουσίας στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας ώστε να σταθεροποιηθεί η χώρα και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί εκ νέου ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές ομάδες και πηγή περιφερειακής αστάθειας· υπενθυμίζει ότι όλες οι πλευρές της σύγκρουσης πρέπει να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη περίοδο κατάπαυσης του πυρός από το 2001, το Eid al-Fitr, που έδειξε τη γενικευμένη επιθυμία των Αφγανών για ειρήνη· ζητεί από τους Ταλιμπάν να ανταποκριθούν θετικά στις εκκλήσεις του Αφγανού Προέδρου για μια νέα περίοδο κατάπαυσης του πυρός·

19.  τονίζει ότι τέσσερις δεκαετίες πολέμων και συγκρούσεων, αρχής γενομένης από τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979, οδήγησαν σε πολλά από τα άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Αφγανιστάν· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των νέων και της αφγανικής διασποράς στη διαδικασία οικοδόμησης ενός ασφαλούς και καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα· καλεί την ΕΕ να ταχθεί υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης για τα θύματα βίας·

20.  επισημαίνει ότι, μετά το κλείσιμο, τον Δεκέμβριο του 2016, της Αστυνομικής Αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL Afghanistan) η οποία παρείχε εξειδικευμένη κατάρτιση και συμβουλές στην αφγανική Εθνική Αστυνομία και στο Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση συνέχισε τη συνεργασία της με την αφγανική αστυνομία μέσω των εξωτερικών μέσων της ΕΕ, όπως ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και στην ειρήνη (IcSP) ο οποίος χρηματοδοτεί επίσης δράσεις συμφιλίωσης·

21.  επισημαίνει ότι η αποστολή της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF) δημιούργησε εκ του μηδενός τις αφγανικές δυνάμεις εθνικής ασφάλειας που αποτελούν πλέον μια ικανή δύναμη 352 000 στρατιωτών και αστυνομικών αξιωματούχων η οποία διαθέτει πεζικό, στρατιωτική αστυνομία, υπηρεσία πληροφοριών, υπηρεσία για αποναρκοθετήσεις οδών και διαδρομών, υποστήριξη πολεμικών επιχειρήσεων, ιατρικές, αεροπορικές και υλικοτεχνικές ικανότητες, καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτόν την επιρροή των ανταρτών στη χώρα·

22.  σημειώνει ότι η ISAF δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης που οδήγησε στη μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση των βασικών δεικτών υγείας και άλλων αναπτυξιακών δεικτών από οποιαδήποτε άλλη χώρα· σημειώνει ότι η επιτυχία της ISAF οδήγησε επίσης στην ανάδυση δυναμικών μέσων ενημέρωσης και εκατομμύρια Αφγανών ασκούν τώρα το δικαίωμα ψήφου τους·

23.  ενθαρρύνει περαιτέρω την αποστολή Resolute Support του ΝΑΤΟ για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και της εποπτείας του αφγανικού στρατού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν μη στρατιωτική εκπαίδευση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων στην εθνική και τις τοπικές κυβερνήσεις του Αφγανιστάν·

24.  ενθαρρύνει το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να συνεργαστούν για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με ομάδες ανταρτών που απειλούν το Αφγανιστάν και να συντονίσουν από κοινού τις συστάσεις πολιτικής προς τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας·

25.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι οι Ταλιμπάν και άλλες ομάδες ανταρτών εκμεταλλεύονται την ενωσιακή και τη διεθνή παρουσία στο Αφγανιστάν και την ανάπτυξη που αυτές έχουν επιτύχει ως προπαγάνδα για να προωθήσουν το αφήγημα ότι οι ξένοι κατακτητές θέτουν εμπόδια στο Αφγανιστάν και τον τρόπο ζωής του· ενθαρρύνει την ΕΕ και την αφγανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν αυτή την προπαγάνδα·

26.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό συστατικό της δημιουργίας περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ασφάλεια στο Αφγανιστάν· παροτρύνει όλους τους σημαντικούς εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάρθρωση όλων των δικτύων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τον τερματισμό της κατάχρησης των δικτύων hawala και των διεθνών δωρεών για τον σκοπό αυτό, με σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, του εξτρεμισμού και των εργαλείων στρατολόγησης που εξακολουθούν να βασίζονται σε αφγανικές τρομοκρατικές οργανώσεις·

27.  ζητεί επιτακτικά από την αφγανική κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση της διάδοσης εξτρεμιστικών ιδεολογιών βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της·

28.  τάσσεται υπέρ του αφγανικού προγράμματος ειρήνης και επανένταξης, το οποίο προωθεί την επανένταξη στην κοινωνία μελών των Ταλιμπάν που παραδίδονται και αποκηρύττουν τη βία· συγχαίρει το Ηνωμένο Βασίλειο για το γεγονός ότι έχει ήδη συνεισφέρει εκεί πάνω από 9 εκατομμύρια λίρες·

29.  καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή, την προστασία και τα δικαιώματα των γυναικών καθ’ όλο τον κύκλο της σύγκρουσης, από την πρόληψη των συγκρούσεων έως και την ανασυγκρότηση μετά τη σύγκρουση·

30.  ενθαρρύνει την αφγανική κυβέρνηση να αναπτύξει αποτελεσματικά χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά (ΧΒΡΠ) αντίμετρα· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να παράσχει επιχειρησιακή, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων ΧΒΡΠ·

31.  ενθαρρύνει την αφγανική κυβέρνηση να ενισχύσει τα εγχώρια συστήματα ελέγχου της για την καταπολέμηση της ευρείας διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, σύμφωνα με τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα·

Οικοδόμηση του κράτους

32.  τονίζει την ανάγκη η κυβέρνηση του Αφγανιστάν και η διεθνής κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη της διαφθοράς στη χώρα, καθώς και να ενισχύσουν θεσμούς χωρίς αποκλεισμούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και να βελτιώσουν την τοπική διακυβέρνηση ως κρίσιμα βήματα προς την οικοδόμηση ενός σταθερού και νόμιμου κράτους ικανού να προλαμβάνει συγκρούσεις και εξεγέρσεις· καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να ενισχύσει την εθνική ικανότητα ανάκτησης των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων μέσω προγραμμάτων όπως η πρωτοβουλία ανάκτησης κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων που διευθύνουν η Παγκόσμια Τράπεζα και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC)·

33.  καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να αυξήσει την πολιτική συμμετοχικότητα, να ενισχύσει τη λογοδοσία και να καταπολεμήσει ενεργά τη διαφθορά·

34.  τονίζει ότι πρέπει να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ εθνικής κυβέρνησης και τοπικών αρχών στο Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε δυνητικά να αμβλυνθεί εάν η αφγανική κυβέρνηση επιβάλλει τον νόμο που απαιτεί από τους περιφερειακούς κυβερνήτες να είναι παρόντες στις περιφέρειες που εκπροσωπούν·

35.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ επενδύονται σε έργα που βοηθούν τον πληθυσμό του Αφγανιστάν και ότι παρέχεται επαρκής στήριξη στους δήμους κατά την παροχή των βασικών υπηρεσιών τους, και στην οικοδόμηση της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστούν τα βασικά πρότυπα διαβίωσης για τον πληθυσμό, να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των κεντρικών αρχών και των τοπικών δήμων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις, να ενισχυθεί η στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών, και ιδίως προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, ειδικότερα, να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων που υποστηρίζουν φορείς που προωθούν τη λογοδοσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές και προωθούν τοπικά ενσωματωμένους μηχανισμούς διαλόγου και επίλυσης συγκρούσεων·

36.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει το πρόγραμμα σταδιακής αποχώρησης μετά το κλείσιμο της αποστολής EUPOL, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση βιώσιμης μεταβίβασης των δραστηριοτήτων της EUPOL στους τοπικούς και διεθνείς εταίρους· παροτρύνει όλα τα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαμόρφωση της Αφγανικής Εθνικής Αστυνομίας σε μια επαγγελματική δύναμη προστασίας και ασφάλειας, την ενίσχυση όλων των οργάνων επιβολής του νόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και στη βελτίωση της κατάστασης των αφγανικών φυλακών, καθώς και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων·

37.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι εκστρατείες καταπολέμησης των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν έχουν αποτύχει και δεν έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για τη στόχευση των εργαστηρίων ναρκωτικών των Ταλιμπάν και των διεθνών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και παρέχουν χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις των Ταλιμπάν και τρομοκρατικών οργανώσεων· υποστηρίζει και ενστερνίζεται τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης του Αφγανιστάν για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, που στηρίζεται από το UNODC· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της καλλιέργειας οπίου στο Αφγανιστάν(16) και καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να θέσει σε εφαρμογή στοχευμένες πολιτικές για να αντιστρέψει αυτή την τάση· επισημαίνει ότι έχει καίρια σημασία να βρεθούν απτές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην παραγωγή οπιούχου παπαρούνας και να τις προσφέρουν στους παραγωγούς·

38.  υπογραμμίζει ότι οι κύριες πηγές εισοδήματος για τους Ταλιμπάν είναι τα παράνομα ορυχεία και η παραγωγή οπίου· σημειώνει ότι εκτιμάται επί του παρόντος ότι οι παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες αποφέρουν στους Ταλιμπάν έσοδα 200-300 εκατομμυρίων EUR ετησίως·

39.  ζητεί την προσθήκη κατάλληλων ελέγχων και ισορροπιών και την αύξηση της διαφάνειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και η πρόληψη οποιασδήποτε κατάχρησης της εξωτερικής ή αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

40.  υπενθυμίζει ότι το 2016 η ΕΕ υπέγραψε με το Αφγανιστάν σύμβαση για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού (SBC), διαθέτοντας 200 εκατομμύρια EUR σε μία διετία για τη στήριξη του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθούν τα κυβερνητικά όργανα και να αυξηθούν οι πόροι για αναπτυξιακές προτεραιότητες όπως η δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, η μείωση της φτώχειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει ότι οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά·

41.  επισημαίνει ότι η σύμβαση SBC βασίζεται σε μια συνολικά θετική αξιολόγηση της προόδου που σημείωσε το Αφγανιστάν σε βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων· αναγνωρίζει τη σημασία περιγραφής των στόχων που έχουν καθοριστεί στην SBC και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης· τονίζει περαιτέρω τη σημασία της εποπτείας και της συστηματικής παρακολούθησης για την πρόληψη καταχρήσεων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να δοθεί έμφαση από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα· καλεί την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση της σύμβασης SBC και τονίζει ότι τα πορίσματά της σχετικά με αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμαστεί η συνέχιση της δράσης δημοσιονομικής στήριξης για την περίοδο 2018-2021·

Κοινωνία των πολιτών και ανθρώπινα δικαιώματα

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η CAPD ΕΕ-Αφγανιστάν τονίζει τον διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στους πόρους και να υποστηριχθεί η πλήρης άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων μέσω της απασχόλησης περισσότερων γυναικών στις κυβερνητικές δομές του Αφγανιστάν, καθώς και στα συστήματα ασφάλειας και δικαιοσύνης· καλεί το Αφγανιστάν να εργαστεί για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή των διατάξεων της CAPD που αναφέρονται στους τίτλους Ι και ΙΙ·

43.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει σθεναρή στάση όσον αφορά την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων, και του κράτους δικαίου αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της συμφωνίας· επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα εάν η κυβέρνηση του Αφγανιστάν παραβιάζει τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας·

44.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθηκών για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ανθρώπους με αναπηρία και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ότι οι ομάδες αυτές έχουν ιδιαίτερη ανάγκη βοήθειας, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η συμφωνία στην ισότητα των φύλων και τις συναφείς πολιτικές, καθώς και για τη μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και τη χειραφέτηση των γυναικών, μέσω των αναπτυξιακών της προσπαθειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή των κοινωνιακών στάσεων απέναντι στον κοινωνικοοικονομικό ρόλο των γυναικών απαιτεί τη λήψη αντίστοιχων μέτρων για την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου·

46.  τονίζει την ανάγκη προστασίας των εθνοτικών και των θρησκευτικών μειονοτήτων είτε απειλούνται είτε δέχονται επίθεση· σημειώνει ότι η σιιτική εθνοτική ομάδα Hazara στοχοποιείται περισσότερο από άλλες ομάδες και, συνεπώς, αξίζει ιδιαίτερη προσοχή·

47.  ζητεί την ενίσχυση και τη στήριξη των εθνικών και υποεθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας· ζητεί επιτακτικά από τους διεθνείς ομολόγους να ενθαρρύνουν τη στενότερη συνεργασία με αυτούς τους αφγανούς εταίρους·

48.  στηρίζει τις προσπάθειες του ΔΠΔ να διασφαλίσει τη λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διαπράχθηκαν από τον Μάιο του 2003 και μετά·

49.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό πιο βίαιων και εσκεμμένων επιθέσεων σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και κατά εργαζομένων στον τομέα της υγείας και για τη στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών· ζητεί επιτακτικά από όλες τις πλευρές να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου προκειμένου να αποτραπούν οι επιθέσεις κατά αμάχων και κατά μη στρατιωτικών υποδομών·

50.  καλεί τις αρχές του Αφγανιστάν να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

Ανάπτυξη και εμπόριο

51.  αναγνωρίζει ότι ο τελικός στόχος της βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν είναι να βοηθήσει την κυβέρνηση και την οικονομία της χώρας στην εξάλειψη της φτώχειας και στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και την οικονομική μεγέθυνση με την εσωτερική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία μέσω του εξωτερικού εμπορίου και των βιώσιμων δημόσιων επενδύσεων, προκειμένου να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση από την εξωτερική βοήθεια, συμβάλλοντας στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Αφγανιστάν·

52.  Σημειώνει ότι το Αφγανιστάν είναι από τους μεγαλύτερους αποδέκτες αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δέσμευσαν 3,6 δισεκατομμύρια EUR για βοήθεια στη χώρα μεταξύ του 2002 και του 2016· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των Αφγανών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε από 38 % (2012) σε 55 % (2017) και επισημαίνει ότι η χώρα καταγράφει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014, λόγω της σταδιακής αποχώρησης των διεθνών δυνάμεων ασφαλείας, σε συνδυασμό με τη μείωση της διεθνούς βοήθειας και την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας·

53.  τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης του υψηλού ποσοστού ανεργίας και καταπολέμησης της φτώχειας ούτως ώστε υπάρξει πρόοδος προς την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα·

54.  τονίζει ότι χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης πέραν της γεωργίας και της εργασίας για την κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί η στρατολόγηση νέων ανδρών στους Ταλιμπάν και σε άλλα δίκτυα ανταρτών·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εθνικό πλαίσιο ειρήνης και ανάπτυξης του Αφγανιστάν (ANPDF), του 2016, και για το πλαίσιο αυτάρκειας μέσω αμοιβαίας λογοδοσίας (SMAF), που εγκρίθηκαν από την αφγανική κυβέρνηση· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν, μέσω της CAPD, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχει ενστερνιστεί το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

56.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να αξιολογούν ανά τακτά διαστήματα όλα τα μέτρα της ΕΕ στο Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντας ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, ιδίως σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια, τη χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της δικαιοσύνης, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ασφάλεια· ζητεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση του σχετικού αντικτύπου των μέτρων της ΕΕ στη συνολική κατάσταση στη χώρα και στο επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ παραγόντων της ΕΕ και άλλων διεθνών αποστολών και μέτρων, καθώς και τη δημοσίευση των πορισμάτων και των συστάσεων και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα σημαντικά ποσά εξωτερικής βοήθειας, ο αντίκτυπος ήταν περιορισμένος· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Αφγανιστάν την τελευταία δεκαετία·

58.  ενθαρρύνει την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη του Αφγανιστάν να συνεργαστούν με τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η στρατηγική προβολή των αναπτυξιακών προσπαθειών, των πηγών τους, των σκοπών και του αντικτύπου τους στον αφγανικό λαό·

59.  υπενθυμίζει ότι υπάρχει έλλειψη μη στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στο Αφγανιστάν· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν καταλλήλως μη στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ναρκωτικών, οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα εκπαιδεύσουν αφγανούς αξιωματούχους και τοπικούς υπαλλήλους·

60.  υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα του Αφγανιστάν για την αύξηση του αριθμού των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία όλων των βαθμίδων·

61.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εγγραφές στα σχολεία έχουν δεκαπλασιαστεί από το 2001, καθώς και ότι τα κορίτσια αποτελούν το 39% των μαθητών·

62.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία και ζητεί την πλήρη χρήση προγραμμάτων όπως το Erasmus+ και το «Ορίζων 2020» προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών τομέων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

63.  υποστηρίζει τις δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών που συμβάλλουν στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν, το οποίο διαχειρίζονται από κοινού η Παγκόσμια Τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών του Αφγανιστάν και το οποίο επιδιώκει την παροχή βασικών υπηρεσιών ζωτικής σημασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την εκπαίδευση·

64.  χαιρετίζει την προσχώρηση του Αφγανιστάν στον ΠΟΕ το 2016 και αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που θα προσφέρουν το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο μέλλον του Αφγανιστάν· αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ιδιότητα του μέλους του ΠΟΕ στην ενσωμάτωση του Αφγανιστάν στην παγκόσμια οικονομία·

65.  επισημαίνει ότι, μετά την προσχώρηση της χώρας στον ΠΟΕ το 2016, η οποία ενίσχυσε τους δεσμούς του Αφγανιστάν με την παγκόσμια οικονομία, η ΕΕ χορήγησε στο Αφγανιστάν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να εκμεταλλευτεί αυτό το καθεστώς και να αυξήσει την εσωτερική του ανάπτυξη·

66.  τονίζει ότι οι αφγανικές αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στην αρχή της ανακατανομής· καλεί την ΕΕ να βοηθήσει το Αφγανιστάν στην περιβαλλοντική του ανάπτυξη και στην ενεργειακή μετάβασή του, δεδομένου ότι η παροχή καθαρής και βιώσιμης ενέργειας είναι απαραίτητη προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

67.  υπογραμμίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των κυβερνητικών θεσμών να χαράξουν και να εφαρμόσουν εμπορικές στρατηγικές και πολιτικές, να βελτιώσουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών και να ενισχύσουν την ποιότητα των προϊόντων ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα·

68.  ζητεί την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΕΕ και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα του Αφγανιστάν· ενθαρρύνει τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

69.  υποστηρίζει και χαιρετίζει κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα που δρομολογείται από την ΕΕ, από ένα μεμονωμένο κράτος μέλος ή από οποιοδήποτε μέλος της διεθνούς κοινότητας, και το οποίο έχει ως στόχο να βοηθά τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και τους επιχειρηματίες να αντεπεξέρχονται στα νομικά έξοδα, τους κανονισμούς και άλλα εμπόδια στην παραγωγή που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από το να εισέλθουν στην αγορά ή/και να αναπτυχθούν στην αγορά·

70.  αναγνωρίζει ότι τα αποθέματα ορυκτών στο Αφγανιστάν προσφέρουν μια οικονομική ευκαιρία για τη δημιουργία εισοδημάτων και θέσεων απασχόλησης στη χώρα· σημειώνει ότι η Κίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για αυτά τα αποθέματα ορυκτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις σπάνιες γαίες·

Μετανάστευση

71.  αναγνωρίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί συνεχή πρόκληση για το Αφγανιστάν και συνιστά πρόβλημα για τις γειτονικές χώρες και τα κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τους πρωτοφανείς αριθμούς επαναπατριζόμενων μεταναστών κυρίως από το Πακιστάν και το Ιράν και, σε μικρότερο βαθμό, από την Ευρώπη· αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες είναι αποτέλεσμα της απειλής βίας από τις ανταρτικές ομάδες του Αφγανιστάν, καθώς και οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων· τονίζει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη των βαθύτερων αιτίων της μαζικής μετανάστευσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εθνική στρατηγική του Αφγανιστάν για τη διαχείριση της επιστροφής· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη μόνιμων πολιτικών ένταξης για τη διαχείριση των υφιστάμενων ρυθμών επιστροφής από τις αφγανικές αρχές· είναι πεπεισμένο ότι η κατάλληλη επανένταξη των επιστρεφόντων, ιδίως των παιδιών, που πρέπει να έχουν εγγυημένη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη χώρα, και ότι τα άτομα που έχουν επιστρέψει δεν υφίστανται βία ή εξαναγκασμό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επιστροφής·

72.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας λόγω συγκρούσεων ή ξηρασίας, και τονίζει ότι η ξηρασία έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από 250.000 ατόμων στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της χώρας· σημειώνει ότι το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας χρηματοδοτείται μόνο κατά το 33,5 % και, ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν όλες τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν τις κύριες ανθρωπιστικές προκλήσεις και ανθρώπινες ανάγκες, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές·

73.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, μολονότι το άρθρο 28 παράγραφος 4 της CAPD ορίζει ότι τα μέρη θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής, δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία παρά μία άτυπη συμφωνία («Η κοινή πορεία»)· θεωρεί σημαντική την επισημοποίηση τυχόν συμφωνιών επανεισδοχής, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κοινοβουλευτικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου κατά τη σύναψη της «Κοινής Πορείας» και τονίζει τη σημασία που έχει η διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης όσον αφορά το ζήτημα των αφγανών προσφύγων στην περιφερειακή του διάσταση·

74.  εκφράζει τη λύπη του για το μεταναστευτικό κύμα από το Αφγανιστάν προς τη Δύση, ιδίως των μορφωμένων και των νέων, λόγω έλλειψης προοπτικών στη χώρα· τονίζει τη βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ για τη βελτίωση της ζωής των αφγανών μεταναστών στο Πακιστάν και το Ιράν· καλεί τις χώρες αυτές να μην απελαύνουν τα άτομα αυτά, καθώς αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σταθερότητα και την οικονομία του Αφγανιστάν· ζητεί την ασφαλή, οργανωμένη και εθελοντική επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους·

75.  συγχαίρει την Επιτροπή για τη θέσπιση, το 2016, σημαντικού σχεδίου για την καλύτερη επανένταξη των επαναπατριζόμενων μεταναστών στο Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, με τη διάθεση 72 εκατομμυρίων EUR ειδικά για το Αφγανιστάν για την περίοδο 2016-2020·

76.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα της μετανάστευσης και των στόχων της διαχείρισης των συνόρων, και θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

Τομεακή συνεργασία

77.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ολοκληρωμένες στρατηγικές για κάθε τομέα, με στόχο να διασφαλίσει ευρεία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς συνεργασίας με το Αφγανιστάν·

78.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αξιοποιηθεί η πείρα της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας· ζητεί την παροχή στήριξης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με πλήρη σεβασμό του διαφορετικού εθνοτικού, θρησκευτικού, κοινωνικού ή πολιτικού υποβάθρου τους·

79.  υπογραμμίζει ότι η γεωργία αντιπροσωπεύει το 50% του εισοδήματος του πληθυσμού του Αφγανιστάν και το ένα τέταρτο του ΑΕγχΠ του· σημειώνει ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να διαθέσει 1,4 δισ. EUR για την περίοδο 2014-2020 σε αναπτυξιακά έργα στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει επίσης ότι αυτά τα έργα έχουν καίρια σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα στραφούν στη μαύρη οικονομία·

80.  σημειώνει ότι 80% του αφγανικού πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία επιβίωσης σε ένα περιβάλλον εχθρικό στη γεωργία, με ανεπαρκείς μεθόδους άρδευσης· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των προσπαθειών για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας·

81.  σημειώνει με ανησυχία την ξηρασία που πλήττει σήμερα το Αφγανιστάν, η οποία είναι η χειρότερη εδώ και δεκαετίες και απειλεί ανθρώπους, ζώα και τη γεωργία· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις συχνές φυσικές καταστροφές, όπως ξαφνικές πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις και δριμείς χειμώνες·

82.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι ζημίες σε γεωργικά προϊόντα όπως το σιτάρι μπορούν να οδηγήσουν σε εκτόπιση, φτώχεια, πείνα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στροφή στη μαύρη αγορά, και ότι τρία εκατομμύρια άτομα αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας και απώλειας των μέσων διαβίωσης·

83.  αναγνωρίζει ότι η επιστροφή του μεγαλύτερου μέρους της αλυσίδας αξίας της επεξεργασίας τροφίμων στο Αφγανιστάν θα μπορούσε να αυξήσει το εισόδημα των οικογενειών, να αυξήσει την επισιτιστική ασφάλεια, να μειώσει το κόστος των τροφίμων και να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης·

84.  ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στο Αφγανιστάν και τονίζει τη σημασία του εμβολιασμού για όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδίως για εκείνους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ασθένειες, όπως τα παιδιά·

85.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η βασική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη έχει αυξηθεί από 9% σε περισσότερο από 57% και ότι το προσδόκιμο ζωής έχει ανέλθει από 44 σε 60 έτη, καθώς και ότι αυτές οι βελτιώσεις μπόρεσαν να επιτευχθούν χάρη στις συνδρομές της ΕΕ, των μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ, και της διεθνούς κοινότητας· αναγνωρίζει, υπό το φως αυτών των επιτευγμάτων, ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να συνεχιστούν η άνοδος του προσδόκιμου ζωής και η μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των γυναικών κατά τον τοκετό, καθώς και των νεογέννητων παιδιών·

86.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρακτικές διαφθοράς στο αφγανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι εισαγωγές παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, και ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην αφγανική κυβέρνηση ώστε να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη αυτών των πρακτικών διαφθοράς·

87.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας στο Αφγανιστάν και ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στέλνουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την εκπαίδευση των τοπικών ιατρών και του λοιπού ιατρικού προσωπικού·

88.  σημειώνει ότι η εμπορία ανθρώπων και η διακίνηση μεταναστών ζημιώνει και τις δύο πλευρές, και ιδίως την αφγανική κοινωνία· ζητεί, ως εκ τούτου, την υλοποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, για τη διάλυση των διεθνικών εγκληματικών δικτύων που επωφελούνται από την αστάθεια και τους αδύναμους θεσμούς·

Εφαρμογή της CAPD

89.  επικροτεί την CAPD ως την πρώτη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν·

90.  σημειώνει ότι η CAPD παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη σχέσεων σε διάφορους τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η υγεία, η αγροτική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, οι επιστήμες και η τεχνολογία, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών, η μετανάστευση, η πυρηνική ασφάλεια, η μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και η κλιματική αλλαγή·

91.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση των κοινών οργάνων συνεργασίας σε εκτελεστικό επίπεδο, με έμφαση στη διεξαγωγή τακτικών διαλόγων για πολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας·

92.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η CAPD δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τον από κοινού κοινοβουλευτικό έλεγχο της εφαρμογής της· προωθεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του αφγανικού κοινοβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της CAPD·

93.  σημειώνει την αντικατάσταση του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τη χώρα από ειδικό απεσταλμένο, τον Σεπτέμβριο του 2017, και την ενσωμάτωσή του στη δομή της ΕΥΕΔ·

94.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή σε τομείς που υπόκεινται στη συναίνεση του Κοινοβουλίου, ιδίως το κεφάλαιο για τη συνεργασία σε θέματα εμπορίου και επενδύσεων, το οποίο εμπίπτει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ, αντί να ζητήσει την κύρωση στην αρχή της διαδικασίας, πριν από τη λήψη του εν λόγω μέτρου· θεωρεί ότι η απόφαση αυτή αντίκειται στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και υπονομεύει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου·

o
o   o

95.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΑΠ/ΥΕ, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το Αφγανιστάν, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.

(1) ΕΕ L 67 της 14.3.2017, σ. 3.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0169.
(3) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 133.
(4) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 108.
(5) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 55.
(6) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 73.
(7) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 41.
(8) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 129.
(9) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 17.
(10) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 39.
(11) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 48.
(12) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 85.
(13) Αποφάσεις του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2011 (16146/11 και 16147/11).
(14) Έκθεση πληροφοριών της EASO σχετικά με τη χώρα καταγωγής, κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν — επικαιροποίηση, Μάιος 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
(15) Ειδικός γενικός επιθεωρητής των ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν (SIGAR), Τριμηνιαία έκθεση προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, 30 Οκτωβρίου 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
(16) https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


Συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στο eu-LISA ***
PDF 125kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 αναφορικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0171A8-0081/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15832/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν (12367/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 74, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ, το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2, καθώς με και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0035/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της ρύθμισης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.


Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή για των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ
PDF 161kWORD 55k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά το πεδίο αρμοδιότητας και την εντολή των ειδικών εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/2116(INI))
P8_TA-PROV(2019)0172A8-0171/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 8, 21, 33 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την πολιτική ευθύνη(2),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της 9ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τον διορισμό, την εντολή και τη χρηματοδότηση των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ, καθώς και το σημείωμα του Συμβουλίου (7510/14) της 11ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(3),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η ΑΠ/ΥΕ στις 28 Ιουνίου 2016 και τις επακόλουθες εκθέσεις εφαρμογής,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το σύνολο των αρχών του, ως έγγραφο που συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την ευρωπαϊκή και ευρύτερη περιφερειακή τάξη ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του σχετικά με την Ουκρανία, με τα οποία ζητείται ο διορισμός ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 13ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(6),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 110 και 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0171/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φιλοδοξία της ΕΕ είναι να καταστεί ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας –όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο– επιδιώκοντας να συμβάλει με τις δράσεις και τις πολιτικές της στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ (ΕΕΕΕ) διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της ΑΠ/ΥΕ, με την εντολή να προωθήσουν συγκεκριμένους στόχους –θεματικά ή γεωγραφικά– με ειδικό πολιτικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί αυτοί εντεταλμένοι έχουν αποδειχθεί πολύτιμο και ευέλικτο μέσο για τη διπλωματία της ΕΕ, καθώς μπορούν να εξατομικεύουν και να εκπροσωπούν την ΕΕ σε κρίσιμης σημασίας τόπους και καταστάσεις, με τη στήριξη όλων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία των εντολών τους καθιστά τους ΕΕΕΕ επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται γρήγορα όταν προκύπτουν ανησυχίες σε ορισμένες χώρες ή σχετικά με ορισμένα θέματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στη συχνή επιτόπια παρουσία τους, οι ΕΕΕΕ βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την ανάπτυξη διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και τοπικούς παράγοντες, καθώς και τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση αυτή εμπειρία τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υπάρχουν πέντε περιφερειακοί ΕΕΕΕ (για το Κέρας της Αφρικής, το Σαχέλ, την Κεντρική Ασία, την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τον Νότιο Καύκασο καθώς και για την κρίση στη Γεωργία), δύο ΕΕΕΕ για συγκεκριμένες χώρες ΕΕΕΕ (Κοσσυφοπέδιο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη), καθώς και ένας θεματικός ΕΕΕΕ, που είναι υπεύθυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος μόνο δύο ΕΕΕΕ είναι γυναίκες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των ΕΕΕΕ που έχουν οριστεί με εντολές για συγκεκριμένες χώρες, η «διττή τους ιδιότητα» ως ΕΕΕΕ και ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ έχει συμβάλει στη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της παρουσίας της ΕΕ σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή περαιτέρω ΕΕΕΕ για συγκεκριμένες χώρες πρέπει να συνάδει με τις στρατηγικές εξωτερικής δράσης της ΕΕ, λόγω της ενίσχυσης των αντιπροσωπειών της ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, μέσω της οποίας αυτές απέκτησαν αρμοδιότητα συντονισμού όλων των επιτόπιων δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς υψηλής προτεραιότητας και συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στην άμεση γειτονία της ΕΕ, που απαιτούν ειδική εστίαση και μεγαλύτερη συμμετοχή και προβολή της ΕΕ, όπως η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και η παράνομη κατοχή της Κριμαίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ αποδείχθηκαν χρήσιμοι ιδίως για τη διεξαγωγή πολιτικών διαλόγων υψηλού επιπέδου και όσον αφορά την ικανότητά τους να προσεγγίζουν εταίρους υψηλού επιπέδου σε πολύ ευαίσθητα πολιτικά περιβάλλοντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ, για τον οποίο συναποφασίζει το Κοινοβούλιο, και είναι υπόλογοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους έναντι της Επιτροπής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζητεί να ακούει τους νεοδιοριζόμενους ΕΕΕΕ πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, και να διευκολύνει την τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου από τους ΕΕΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ επιλέγονται μεταξύ προσώπων τα οποία κατείχαν προηγουμένως ανώτερα διπλωματικά ή πολιτικά αξιώματα στη χώρα τους ή σε διεθνείς οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ απολαμβάνουν σημαντικό βαθμό ευελιξίας και διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης της εντολής τους, κάτι που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη καθορισμένων στόχων, στην υλοποίηση στρατηγικών και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός ρόλος των ΕΕΕΕ είναι να συμβάλλουν στην ενότητα, τη συνέπεια, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης και εκπροσώπησης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της ΕΕ για μια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή θεματικό τομέα και ενισχύουν την προβολή της, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας δεδομένης στρατηγικής ή πολιτικής της ΕΕ που εστιάζει στη σχετική χώρα ή περιοχή, ή στο σχετικό θεματικό ζήτημα·

1.  συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

Όσον αφορά την εντολή

Όσον αφορά τα εργαλεία

Όσον αφορά το προσωπικό προφίλ

Όσον αφορά τους καλυπτόμενους τομείς

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία

   α) να υποβάλλουν προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα όσον αφορά την αξιοποίηση, τον ρόλο, τις εντολές και τη συμβολή των ΕΕΕΕ, υπό το πρίσμα της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής·
   β) να διασφαλίσουν ότι οι ΕΕΕΕ διορίζονται μόνο εάν υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία από τη χρήση του μέσου αυτού, εάν δηλαδή τα καθήκοντά τους δεν μπορούν να επιτελεστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών εντός της ΕΥΕΔ, όπως είναι μεταξύ άλλων οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, ή εντός της Επιτροπής·
   γ) να διασφαλίσουν ότι οι ΕΕΕΕ χρησιμοποιούνται κυρίως προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και για την εφαρμογή των στρατηγικών της ΕΕ, ιδίως μέσω της διαμεσολάβησης και της διευκόλυνσης του διαλόγου, και να προωθηθούν οι στόχοι πολιτικής της ΕΕ σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων, τηρουμένου του διεθνούς δικαίου·
   δ) να μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των ΕΕΕΕ και ο κατακερματισμός των εντολών τους, γεγονός που θα συνεπαγόταν αλληλοεπικάλυψη με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και αυξημένο κόστος συντονισμού·
   ε) να διασφαλίσουν ότι οι εντολές και οι ενέργειες των ΕΕΕΕ στους τομείς της περιφερειακής ασφάλειας και της πρόληψης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης και της επίλυσης συγκρούσεων , καθοδηγούνται από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως ορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και σε άλλους σημαντικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και από την ειρηνική επίλυση των διαφορών, ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εντολής ασφάλειας, όπως τονίζεται επίσης στη συνολική στρατηγική της ΕΕ· να διασφαλίζουν ότι οι ΕΕΕΕ συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες και τις πολιτικές που θεσπίζει η ΕΕ όσον αφορά την περιοχή ή τη σύγκρουση που εμπίπτει στη σφαίρα της αρμοδιότητάς τους
   στ) να εξετάσουν όλους τους δυνατούς τρόπους προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των ΕΕΕΕ ως αποτελεσματικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ικανό να αναπτύσσει και να προωθεί πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να προάγει τη συνέργεια, διασφαλίζοντας ιδίως ότι οι ΕΕΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της περιοχής που καλύπτεται από την εντολή τους, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συγκρούσεων, ώστε να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους·
   ζ) να διασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και προβολή του έργου των ΕΕΕΕ, μεταξύ άλλων με τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις σε χώρες, το πρόγραμμα εργασίας και τις προτεραιότητες, καθώς και με τη δημιουργία επιμέρους ιστοσελίδων ώστε να είναι δυνατός ο δημόσιος έλεγχος της δράσης τους·
   η) να ενισχύσουν τα θετικά στοιχεία που συνιστούν την προστιθέμενη αξία του ΕΕΕΕ, όπως η νομιμότητα που βασίζεται στη στήριξη της ΑΠ/ΥΕ και των κρατών μελών, αρμοδιότητες για μια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή θεματικό τομέα, πολιτικό βάρος, ευελιξία και αύξηση της παρουσίας και της προβολής της ΕΕ στις χώρες εταίρους, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εικόνα της ΕΕ ως αποτελεσματικού διεθνούς παράγοντα·
   θ) να χορηγούν εντολή με εύλογη διάρκεια και προοπτικές ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη ειδικευμένων στελεχών και η εκτέλεση της εντολής, καθώς και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εταίρους, η δημιουργία δικτύων και η άσκηση επιρροής στις διαδικασίες· να εξασφαλίζουν τακτική επανεξέταση των εξελίξεων στην εκάστοτε χώρα/περιοχή ή υπόθεση και να επιτρέπουν την παράταση της εντολής εάν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις·
   ι) να συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτικής ή στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα που εμπίπτει στη σχετική εντολή και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ή την αναθεώρηση στρατηγικών ή πολιτικών·
   ια) να μεριμνούν ώστε η πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, η διαμεσολάβηση και η διευκόλυνση του διαλόγου, καθώς και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η ισότητα των φύλων να αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες και, συνεπώς, ακρογωνιαίους λίθους του πεδίου αρμοδιοτήτων των ΕΕΕΕ, και να διασφαλίσουν την υποβολή κατάλληλων εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτούς τους τομείς.
   ιβ) να απαιτούν διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης όσον αφορά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, τα εμπόδια που ανέκυψαν, τις βασικές προκλήσεις, τη συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής και την αξιολόγηση του συντονισμού των δραστηριοτήτων του ΕΕΕΕ με άλλους παράγοντες της ΕΕ, προκειμένου να ευνοούν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΕΕΕΕ καθώς και να αξιολογούν τις επιδόσεις και να εξετάζουν την ανανέωση και την επανεξέταση των εντολών·
   ιγ) να διασφαλίσουν τη συνοχή της εντολής για την Κεντρική Ασία με τη στρατηγική της ΕΕ του 2007 για την Κεντρική Ασία, η οποία αναθεωρήθηκε το 2015, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η προβολή της Ένωσης στην περιοχή·
   ιδ) να θεσπίσουν «περίοδο αναμονής» για τους ΕΕΕΕ, με σκοπό να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δεοντολογικών προτύπων σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων·
   ιε) να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στην κατάρτιση της νέας και διευρυμένης εντολής των ΕΕΕΕ·
   ιστ) να διατηρούν την ευελιξία και την αυτονομία που διαθέτουν επί του παρόντος οι ΕΕΕΕ ως ξεχωριστό μέσο της ΚΕΠΠΑ με ξεχωριστή χρηματοδότηση και προνομιακή σχέση με το Συμβούλιο· να ενισχύσουν, ωστόσο, ταυτόχρονα, τον συντονισμό και την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων έναντι των σχετικών διαχειριστικών διευθύνσεων της ΕΥΕΔ (περιφερειακή, θεματική, ΚΠΑΑ και αντιμετώπιση κρίσεων), καθώς και έναντι των αντίστοιχων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής· να διασφαλίσουν την εφαρμογή ταχείας και διαφανούς διαδικασίας διορισμού και επιβεβαίωσης·
   ιζ) να αντιμετωπίζουν τις ανεπάρκειες όσον αφορά τη διατήρηση της θεσμικής μνήμης και συνέχειας μεταξύ των απερχόμενων και των νέων ΕΕΕΕ με την ενίσχυση της υλικοτεχνικής και διοικητικής υποστήριξης από την ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της αρχειοθέτησης, και κυρίως με την δέουσα απόσπαση πολιτικών συμβούλων από την ΕΥΕΔ και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να συμμετάσχουν στις ομάδες των ΕΕΕΕ·
   ιη) να διορίζουν ως ΕΕΕΕ πρόσωπα με ευρεία διπλωματική και πολιτική εμπειρογνωμοσύνη και κατάλληλο προφίλ, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν το πολιτικό βάρος που απαιτείται για τη δημιουργία δεσμών και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συνομιλητές υψηλού επιπέδου· να αξιοποιούν στη συνάρτηση αυτή οφέλη από την υφιστάμενη δεξαμενή ατόμων που διαθέτουν πολιτική και διπλωματική εμπειρία σε ολόκληρη την ΕΕ· να τηρούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία· να διασφαλίζουν ότι η απόφαση διορισμού ενός συγκεκριμένου προσώπου λαμβάνεται με διαφάνεια και μόνον αφού επιβεβαιωθεί η δυνατότητα αποδοχής του υποψηφίου, ιδίως όσον αφορά πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι ο υποψήφιος πληροί τα πρότυπα δεοντολογίας·
   ιθ) να διασφαλίσουν ότι ο διορισμός ΕΕΕΕ μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο έπειτα από θετική αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   κ) να παρέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και αιτιολόγηση σχετικά με τους επιλεγέντες υποψηφίους·
   κα) να εστιάσουν τις εντολές των ΕΕΕΕ στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης του διαλόγου και της διαμεσολάβησης, στις οποίες η παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει προστιθέμενη αξία· να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση εστίασης σε συγκεκριμένο θέμα ο διορισμός ΕΕΕΕ δεν επικαλύπτει ή δεν υπονομεύει τον ρόλο της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ·
   κβ) λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των ΕΕΕΕ ως ειδικού διπλωματικού εργαλείου στην εξωτερική δράση της ΕΕ και αναγνωρίζοντας τη σημασία της σταθερότητας ευρωπαϊκής, να ενθαρρύνουν τους ΕΕΕΕ να αναπτύξουν ολοένα στενότερες σχέσεις με τις χώρες που πλήττονται από παρατεταμένες συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ανάγκη για συνεισφορά των ΕΕΕΕ στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων στις χώρες γειτονίας της ΕΕ·
   κγ) να χαιρετίσουν τον διορισμό νέου ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναγνωρίσουν το έργο του προηγούμενου κατόχου της θέσης, ο οποίος εκπλήρωσε επιτυχώς τον ρόλο του για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι οι αρμοδιότητες των ΕΕΕΕ διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την προώθηση της υποστήριξης στον τομέα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης·
   κδ) να ενισχύσουν την ικανότητα και τον ρόλο του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος αυτός βασίζεται σε παγκόσμια εντολή η οποία, επομένως, απαιτεί και συνεπάγεται τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες, σχετικούς εταίρους, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, και την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο σχετικών διεθνών φόρουμ·
   κε) λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι είναι σημαντικό να μην αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ΕΕΕΕ ώστε να μην υποβαθμιστεί ο ειδικός τους χαρακτήρας, να καταργήσουν σταδιακά τις εντολές των υφιστάμενων ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ για συγκεκριμένες χώρες και, εν αναμονή της γενικής κατανομής των αρμοδιοτήτων στην επόμενη Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού περιφερειακών ΕΕΕΕ· να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού θεματικών ΕΕΕΕ για τον διεθνή συντονισμό της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη, καθώς και για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση - στην τελευταία περίπτωση ο θεματικός ΕΕΕΕ θα διαδεχθεί τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ που είναι επί του παρόντος αρμόδιος για τον τομέα αυτό·
   κστ) να διορίσουν νέο ΕΕΕΕ για την Ουκρανία, ο οποίος θα εστιάζει ιδίως στην Κριμαία και στο Ντονμπάς και θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κατεχόμενα εδάφη, της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, της αποκλιμάκωσης στην Αζοφική Θάλασσα και της άσκησης των δικαιωμάτων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, σύμφωνα με προηγούμενες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώνονται στα ψηφίσματά του·
   κζ) να προωθήσουν την αλληλεπίδραση και τον συντονισμό των ΕΕΕΕ με τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών και τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί μέγιστη συνέργεια και συνεπής συμμετοχή όλων των φορέων· να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ΕΕΕ στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για τις συγκρούσεις· να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με άλλους διπλωματικούς παράγοντες υψηλού επιπέδου, όπως οι ειδικοί απεσταλμένοι της ΕΕ· και να διασφαλίσουν τη συνεργασία με άλλους εταίρους και απεσταλμένους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ·
   κη) λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης για το μη στρατιωτικό σκέλος του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ, το οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), να ενισχύσουν την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ΕΕΕΕ από το Κοινοβούλιο και να αυξήσουν το επίπεδο λογοδοσίας και τη διαφάνεια του έργου τους, επισημαίνοντας ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε τακτική βάση σχετικά με την εκτέλεση της εντολής από τους ΕΕΕΕ, το έργο και τα επιτεύγματά τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, μέσω τακτικών και τουλάχιστον ετήσιων συνεδριάσεων και ανταλλαγών απόψεων μεταξύ των ΕΕΕΕ και των αρμόδιων οργάνων του ΕΚ, ιδίως της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και των Υποεπιτροπών της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ασφάλεια και την Άμυνα, καθώς και με τη συστηματική ανταλλαγή με το ΕΚ εκθέσεων και εθνικών στρατηγικών που αποστέλλουν ΕΕΕΕ στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) στο πλαίσιο του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ· και, για τον σκοπό αυτό, να επιμείνουν ότι τα έγγραφα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στη διοργανική συμφωνία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·
   κθ) να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και να διευκολύνουν τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες, στην περιοχές αρμοδιότητας των ΕΕΕΕ, στο πλαίσιο προληπτικής διπλωματίας και διαδικασιών διαμεσολάβησης, καθώς και χάριν της προβολής της ΕΕ· να διασφαλίσουν, ειδικότερα, ότι οι ΕΕΕΕ συνεργάζονται προορατικά με τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή τους αντιφρονούντες, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται υπό απειλή ή στο στόχαστρο των τοπικών αρχών·

2.  συνιστά το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από τον νέο ΑΕ/ΥΕ να δεσμευτεί ότι θα παρουσιάσει, εντός των πρώτων έξι μηνών της θητείας του, προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των ΕΕΕΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής και σύμφωνα με τις αρχές και τις συστάσεις που εκτίθενται ανωτέρω·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ.

(1) ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
(2) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 454.
(4) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 130.
(5) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 69.
(6) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 114.


Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I
PDF 465kWORD 154k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))
P8_TA-PROV(2019)0173A8-0188/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0387/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0188/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών

P8_TC1-COD(2015)0278


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ιδίως με την εξάλειψη και πρόληψη φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών που προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός των κρατών μελών. Αυτό αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αυξημένη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και θα βελτιώσει την προσβασιμότητα των σχετικών πληροφοριών.

(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι μεγάλη και ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά ▌. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα καθιστά δυνατή μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς και διευκολύνει την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η συχνότητα εμφάνισης αναπηρίας στην Ένωση είναι υψηλότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.

(3)  Η παρούσα οδηγία ορίζει τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006 (ΣΗΕΔΑΑ), της οποίας η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος από τις 21 Ιανουαρίου 2011 και την οποία έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη μέλη. Η ΣΗΕΔΑΑ ορίζει ότι στα άτομα με αναπηρίες «συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, ψυχικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους». Η παρούσα οδηγία προάγει την πλήρη και αποτελεσματική ισότητα συμμετοχής βελτιώνοντας την πρόσβαση σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που με τον αρχικό τους σχεδιασμό ή τη μεταγενέστερη προσαρμογή τους καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

(4)  Άλλα άτομα που βιώνουν λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι ή άτομα που ταξιδεύουν με αποσκευές, θα αποκομίσουν επίσης οφέλη από την παρούσα οδηγία. Η έννοια «άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς» όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβάνει άτομα που έχουν τυχόν σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, διαταραχές που συνδέονται με την ηλικία ή άλλες αιτίες που σχετίζονται με τις επιδόσεις του ανθρώπινου σώματος, μόνιμες ή προσωρινές, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, έχουν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε μια κατάσταση που απαιτεί την προσαρμογή των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

(5)  Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων που θεσπίζονται από ▌ κράτη μέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα ▌ των προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με ▌αναπηρίες, δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών, ενώ στρεβλώνουν τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, οι εν λόγω ανισότητες είναι πιθανόν να αυξηθούν στην Ένωση μετά την έναρξη ισχύος της ΣΗΕΔΑΑ. Οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια.

(6)  Λόγω των διαφορών στις εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έξω από τις εγχώριες αγορές τους. Οι εθνικές, ή ακόμα και οι περιφερειακές ή τοπικές, απαιτήσεις προσβασιμότητας που τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή επί του παρόντος διαφέρουν όσον αφορά τόσο την κάλυψη όσο και το επίπεδο λεπτομέρειας. Οι διαφορές αυτές επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, λόγω του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται η ανάπτυξη και η εμπορία σε κάθε εθνική αγορά των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

(7)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και υποστηρικτικών τεχνολογιών έρχονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Η πολυσχιδία των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη που απορρέουν από την ανταλλαγή εμπειριών με ομοτίμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανταπόκριση στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

(8)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να τερματιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο και η κινητικότητα, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους στην καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για να καλύπτουν δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας της κατακερματισμένης νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ένωση.

(9)  Τα οφέλη της εναρμόνισης των απαιτήσεων προσβασιμότητας για την εσωτερική αγορά έχουν καταδειχθεί με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ανελκυστήρες(5) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) στον τομέα των μεταφορών.

(10)  Στη δήλωση αριθ. 22, σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, που προσαρτάται στη συνθήκη του Άμστερνταμ, η διάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συμφώνησε ότι, κατά την κατάρτιση μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

(11)  Ο γενικός στόχος της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2015 «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» είναι να προκύψουν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ενιαία ψηφιακή αγορά, ούτως ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο και να ενισχυθεί η απασχόληση στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν όλα τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές επιγραμμικές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλισθεί ότι το ▌ηλεκτρονικό περιεχόμενο, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι ▌πλήρως διαθέσιμα στα άτομα με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ενιαία ψηφιακή αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.

(12)  Από τότε που η Ένωση έγινε συμβαλλόμενο μέρος της ΣΗΕΔΑΑ, οι διατάξεις της έχουν καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της ενωσιακής έννομης τάξης και είναι δεσμευτικές για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη.

(13)  Η ΣΗΕΔΑΑ απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις πληροφορίες και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ελεύθερης χρήσης ή παρεχόμενες στο ευρύ κοινό, σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες έχει εντοπίσει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο με συγκεκριμένα, υλοποιήσιμα και χρονικά προσδιορισμένα κριτήρια αναφοράς για την παρακολούθηση της σταδιακής εφαρμογής της προσβασιμότητας.

(14)  Η ΣΗΕΔΑΑ ζητεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της να αναλάβουν την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και την προώθηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης των νέων τεχνολογιών, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, βοηθητικών μέσων κινητικότητας, βοηθητικού εξοπλισμού και συσκευών και τεχνολογιών κατάλληλων για άτομα με αναπηρίες. Η ΣΗΕΔΑΑ ζητεί επίσης να δοθεί προτεραιότητα στις τεχνολογίες που έχουν προσιτό κόστος.

(15)  Η έναρξη ισχύος της ΣΗΕΔΑΑ στην έννομη τάξη των κρατών μελών συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπισθούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Χωρίς την ανάληψη ενωσιακής δράσης, αυτές οι διατάξεις θα όξυναν περαιτέρω τις αποκλίσεις μεταξύ των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών.

(16)  Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ στην Ένωση με την παροχή κοινών ενωσιακών κανόνων. Η παρούσα οδηγία στηρίζει επιπλέον τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την εναρμονισμένη εκπλήρωση των εθνικών τους δεσμεύσεων καθώς και των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει της ΣΗΕΔΑΑ όσον αφορά την προσβασιμότητα.

(17)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με θέμα «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 – Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», σε συμφωνία με τη ΣΗΕΔΑΑ, θεωρεί την προσβασιμότητα ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης, αναφέρει ότι είναι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία, και αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

(18)  Ο προσδιορισμός των προϊόντων και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας βασίζεται σε διαδικασία λεπτομερούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της εκτίμησης αντικτύπου η οποία προσδιόρισε ▌ τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σημασία για τα άτομα με ▌ αναπηρίες, και ▌για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή είναι πιθανό να θεσπίσουν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας οι οποίες θα διαταράξουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(19)  Για να διασφαλισθεί η προσβασιμότητα των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών και έχουν αλληλεπίδραση με τον καταναλωτή θα πρέπει επίσης να συνάδουν με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

(20)  Ακόμη και αν μια υπηρεσία ή μέρος μιας υπηρεσίας ανατίθεται με υπεργολαβία σε τρίτο μέρος, δεν θα πρέπει να διακυβεύεται η προσβασιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την ορθή και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο χρήσης προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να καλύπτει ζητήματα όπως η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και η διαφήμιση.

(21)  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να θεσπισθούν με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη ▌.

(22)  Είναι ▌ αναγκαίο να εξειδικευθούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας προκειμένου να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

(23)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθιστά υποχρεωτικές τις λειτουργικές απαιτήσεις προσβασιμότητας και θα πρέπει να διατυπώνονται με όρους γενικών στόχων. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να δημιουργούν νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις και επαρκώς λεπτομερείς ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, καθώς επίσης να παραμένει κάποιος βαθμός ευελιξίας υπέρ της καινοτομίας.

(24)  Η παρούσα οδηγία περιέχει μια σειρά κριτηρίων λειτουργικής απόδοσης που σχετίζονται με τους τρόπους λειτουργίας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Τα εν λόγω κριτήρια δεν νοούνται ως γενική εναλλακτική επιλογή έναντι των απαιτήσεων προσβασιμότητας που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πολύ ειδικές καταστάσεις και μόνον. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται σε ειδικές λειτουργίες ή χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβασή τους, όταν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας δεν αφορούν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω ειδικές λειτουργίες ή χαρακτηριστικά. Επιπλέον, στην περίπτωση που μια απαίτηση προσβασιμότητας περιέχει ειδικές τεχνικές απαιτήσεις και παρέχεται εναλλακτική τεχνική λύση για αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις στο προϊόν ή την υπηρεσία, η εν λόγω εναλλακτική τεχνική λύση θα πρέπει και πάλι να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας και θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ισοδύναμη ή αυξημένη προσβασιμότητα, με εφαρμογή των εκάστοτε κριτηρίων λειτουργικής απόδοσης.

(25)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει υλικά συστήματα πληροφορικής για γενική χρήση από τους καταναλωτές. Προκειμένου τα εν λόγω συστήματα να λειτουργούν με προσβάσιμο τρόπο, θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και τα λειτουργικά τους συστήματα. Αυτά τα υλικά συστήματα πληροφορικής χαρακτηρίζονται από την πολυλειτουργική τους φύση και την ικανότητά τους να εκτελούν, με το αρμόζον λογισμικό, τις περισσότερες κοινές υπολογιστικές εργασίες που ζητούν οι καταναλωτές και προορίζονται για χρήση από τους καταναλωτές. Παραδείγματα τέτοιων υλικών συστημάτων πληροφορικής αποτελούν οι προσωπικοί υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένων των επιτραπέζιων υπολογιστών, των φορητών υπολογιστών, των έξυπνων τηλεφώνων και των ταμπλετών. Δεν αποτελούν υλικά συστήματα πληροφορικής για γενική χρήση από τους καταναλωτές οι ειδικοί υπολογιστές που είναι ενσωματωμένοι σε ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να καλύπτει, σε ατομική βάση, μεμονωμένα στοιχεία που επιτελούν ειδικές λειτουργίες, όπως μητρικές κάρτες ή κάρτες μνήμης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο σύστημα.

(26)  Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει επίσης να εμπίπτουν ορισμένα τερματικά πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου τόσο του υλικού εξοπλισμού όσο και του λογισμικού τους, και ορισμένα διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένου τόσο του υλικού εξοπλισμού όσο και του λογισμικού τους, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η παρούσα οδηγία, επί παραδείγματι, οι αυτόματες ταμειακές μηχανές, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων που εκδίδουν εισιτήρια υπό υλική μορφή τα οποία δίνουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως μηχανήματα διανομής εισιτηρίων ταξιδίου· μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων αναμονής σε τράπεζες· μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων· και διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που παρέχουν πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και οι διαδραστικές οθόνες πληροφοριών.

(27)  Ωστόσο, ορισμένα διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που παρέχουν πληροφορίες, εγκατεστημένα ως αναπόσπαστα τμήματα οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων ή τροχαίου υλικού θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος των εν λόγω οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων ή τροχαίου υλικού, τα οποία δεν καλύπτει η παρούσα οδηγία.

(28)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επιπλέον να καλύπτει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). Επί του παρόντος, τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για την παροχή πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες παρουσιάζουν αποκλίσεις και δεν είναι εναρμονισμένα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Η διασφάλιση των ίδιων απαιτήσεων προσβασιμότητας σε ολόκληρη την Ένωση θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας για τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και θα διευκολύνει την ουσιαστική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες, τόσο στα δικά τους κράτη μέλη αλλά και όταν ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών. Για να είναι προσβάσιμες οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, οι πάροχοι θα πρέπει, εκτός από τη φωνητική επικοινωνία, να παρέχουν υπηρεσίες κειμένου σε πραγματικό χρόνο και υπηρεσίες πλήρους συνομιλίας όταν παρέχουν βίντεο, εξασφαλίζοντας τον συγχρονισμό όλων αυτών των μέσων επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη, επιπλέον των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να μπορούν να ορίσουν, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972, πάροχο υπηρεσιών αναμετάδοσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρίες.

(29)  Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προϊόντων, και συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις για την ισοδύναμη πρόσβαση και τις επιλογές για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες. Η οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 καθορίζει επίσης απαιτήσεις στο πλαίσιο των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο και των φωνητικών επικοινωνιών και την οικονομική προσιτότητα και τη διαθεσιμότητα του σχετικού τερματικού εξοπλισμού, του ειδικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών για τους καταναλωτές με αναπηρίες.

(30)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τον τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με διαδραστικές υπολογιστικές δυνατότητες που αναμένεται κατά κύριον λόγο να χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο εν λόγω εξοπλισμός θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ως μέρος μιας διάταξης κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως δρομολογητή ή μόντεμ.

(31)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να σημαίνει ότι οι υπηρεσίες παροχής πρόσβασης σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι προσβάσιμες καθώς και ότι παρέχονται μηχανισμοί που επιτρέπουν στους χρήστες με αναπηρίες να χρησιμοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες. Υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν δικτυακούς τόπους, επιγραμμικές εφαρμογές, εφαρμογές για αποκωδικοποιητή, εφαρμογές που μπορούν να καταφορτωθούν, υπηρεσίες για φορητές συσκευές συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές, και σχετικές εφαρμογές αναπαραγωγής μέσων καθώς και υπηρεσίες συνδεδεμένης τηλεόρασης. Η προσβασιμότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ρυθμίζεται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), με την εξαίρεση την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (EPG) που περιλαμβάνονται στον ορισμό των υπηρεσιών που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων όπου εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.

(32)  Στο πλαίσιο των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, η παρούσα οδηγία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καλύπτει την παροχή πληροφοριών για μεταφορικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, που παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων, υπηρεσιών για φορητές συσκευές, διαδραστικών οθονών πληροφοριών και διαδραστικών τερματικών αυτοεξυπηρέτησης που απαιτούνται για τους επιβάτες με αναπηρίες προκειμένου να ταξιδεύσουν. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών του παρόχου υπηρεσιών, παροχή πληροφοριών πριν από την αναχώρηση, παροχή πληροφοριών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και πληροφορίες που παρέχονται όταν ακυρώνεται ένα δρομολόγιο ή καθυστερεί η αναχώρησή του. Άλλα στοιχεία μπορούν επίσης να είναι πληροφορίες σχετικά με τιμές και εκπτώσεις.

(33)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει διαδικτυακούς τόπους, υπηρεσίες βάσει φορητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές που έχουν αναπτύξει ή θέτουν στη διάθεση του κοινού οι φορείς υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ή για λογαριασμό τους, υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων, ηλεκτρονικά εισιτήρια και διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης.

(34)  Ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα θα πρέπει να βασίζεται στην υπάρχουσα τομεακή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Όταν η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα είδη υπηρεσιών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν τις σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

(35)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) προβλέπει ήδη υποχρεώσεις για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αστικών και προαστιακών μεταφορών, και περιφερειακών μεταφορών, να καταστήσουν προσβάσιμους τους δικτυακούς τους τόπους. Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης απαλλαγές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αστικών και προαστιακών μεταφορών και περιφερειακών μεταφορών. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για τους δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει υποχρεώσεις για τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών μεταφορών να καταστήσουν προσβάσιμους τους δικτυακούς τους τόπους, για την επιγραμμική πώληση εισιτηρίων, δεν είναι απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα οδηγία πρόσθετες απαιτήσεις για τους δικτυακούς τόπους των παρόχων υπηρεσιών αστικών και προαστιακών μεταφορών και των παρόχων περιφερειακών μεταφορών.

(36)  Ορισμένα στοιχεία των απαιτήσεων προσβασιμότητας, ιδίως σε σχέση με την παροχή πληροφοριών κατά τα οριζόμενα στην παρούσα οδηγία καλύπτονται ήδη από το υφιστάμενο ενωσιακό δίκαιο στον τομέα των επιβατικών μεταφορών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14). Καλύπτονται επίσης από σχετικές πράξεις οι οποίες εγκρίθηκαν βάσει της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15). Προκειμένου να διασφαλισθεί η κανονιστική συνέπεια, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στους εν λόγω κανονισμούς και τις εν λόγω πράξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όπως πριν. Ωστόσο, οι επιπρόσθετες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες απαιτήσεις, βελτιώνοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των μεταφορών με επιπλέον όφελος για τα άτομα με αναπηρίες.

(37)  Ορισμένα στοιχεία των υπηρεσιών μεταφορών δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία όταν παρέχονται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών, ακόμη και όταν η υπηρεσία απευθύνεται στην αγορά της Ένωσης. Ως προς τα στοιχεία αυτά, οι φορείς υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών θα πρέπει να υποχρεούνται να μεριμνούν μόνο για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το μέρος των υπηρεσιών που προσφέρεται εντός της επικράτειας της Ένωσης. Ωστόσο, στην περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών, οι ενωσιακοί αερομεταφορείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας πληρούνται και στις πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα που βρίσκεται σε τρίτη χώρα προς αερολιμένα που βρίσκεται στην επικράτεια των κρατών μελών. Επιπλέον, όλοι οι αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν αδειοδοτηθεί στην Ένωση, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας πληρούνται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πτήσεις αναχωρούν από έδαφος της Ένωσης προς την επικράτεια τρίτης χώρας.

(38)  Οι αρχές των πόλεων θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εντάσσουν στα οικεία Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ/SUMPs) την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες αστικών μεταφορών και να δημοσιεύουν τακτικά καταλόγους βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στις δημόσιες αστικές μεταφορές και την κινητικότητα.

(39)  Το ενωσιακό δίκαιο περί τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποσκοπεί στην προστασία και στην ενημέρωση των καταναλωτών αυτών των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση αλλά δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις προσβασιμότητας. Προκειμένου να έχουν τα άτομα με αναπηρίες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων και, εφόσον παρέχονται, μέσω δικτυακών τόπων και υπηρεσιών που βασίζονται σε φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών για φορητές συσκευές, να λαμβάνουν καλά ενημερωμένες αποφάσεις και να έχουν τη βεβαιότητα ότι προστατεύονται επαρκώς και ισότιμα με τους άλλους καταναλωτές, καθώς και για να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παρόχους υπηρεσιών, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένες τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές.

(40)  Οι αρμόζουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις μεθόδους ταυτοποίησης, στην ηλεκτρονική υπογραφή και τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς είναι απαραίτητες για τη σύναψη τραπεζικών συναλλαγών με καταναλωτές.

(41)  Τα αρχεία ηλεκτρονικών βιβλίων βασίζονται σε κωδικοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή που επιτρέπει την κυκλοφορία και την ανάγνωση πνευματικού έργου κατά κύριο λόγο με κείμενο και γραφικά. Ο βαθμός ακριβείας αυτής της κωδικοποίησης καθορίζει την προσβασιμότητα των αρχείων ηλεκτρονικών βιβλίων, ιδίως όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των διαφόρων συστατικών στοιχείων του έργου και την τυποποιημένη περιγραφή της δομής του. Η διαλειτουργικότητα από την άποψη της προσβασιμότητας αναμένεται να βελτιστοποιήσει τη συμβατότητα των εν λόγω φακέλων προς τους πράκτορες χρήστη και προς τις τρέχουσες και τις μελλοντικές υποστηρικτικές τεχνολογίες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικών «εκδόσεων», όπως τα εικονογραφημένα/κόμικς, τα παιδικά βιβλία και τα βιβλία τέχνης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα όλων των εφαρμοστέων απαιτήσεων προσβασιμότητας. Οι αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας στα κράτη μέλη θα καθιστούν δύσκολο για τους εκδότες και λοιπούς οικονομικούς φορείς να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς, θα δημιουργήσουν ενδεχομένως προβλήματα διαλειτουργικότητας με τις συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων και θα περιορίζουν την πρόσβαση των καταναλωτών με αναπηρίες. Στο πεδίο των ηλεκτρονικών βιβλίων, η έννοια του παρόχου υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει τους εκδότες και άλλους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στη διανομή τους. Αναγνωρίζεται ότι τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και συγγενικών δικαιώματα και ότι έχουν ήδη ληφθεί ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης για παράδειγμα μέσω της έκδοσης της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), καθώς και ότι θα μπορούσαν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα της Ένωσης σχετικά με το θέμα αυτό στο μέλλον.

(42)  Η παρούσα οδηγία ορίζει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ως υπηρεσία που παρέχεται εξ αποστάσεως, μέσω δικτυακών τόπων και υπηρεσιών βασισμένων σε φορητές συσκευές, με ηλεκτρονικά μέσα και κατόπιν ατομικού αιτήματος καταναλωτή, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεως καταναλωτών. Για τους σκοπούς του εν λόγω ορισμού ως «εξ αποστάσεως» νοείται η υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτοχρόνως παρόντα· η διατύπωση «με ηλεκτρονικά μέσα» σημαίνει ότι η υπηρεσία παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα· με τη διατύπωση «κατόπιν ατομικού αιτήματος καταναλωτή» νοείται ότι η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν ατομικού αιτήματος· Δεδομένης της αυξανόμενης σπουδαιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και του υψηλής τεχνολογίας χαρακτήρα τους, είναι σημαντικό να υπάρχουν εναρμονισμένες απαιτήσεις για την προσβασιμότητά τους.

(43)  Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται στις μέσω διαδικτύου πωλήσεις όλων των προϊόντων και υπηρεσιών και θα πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται επίσης στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται καθ’ εαυτά από την παρούσα οδηγία.

(44)  Τα μέτρα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα της απάντησης σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να λαμβάνονται με την επιφύλαξη της οργάνωσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και χωρίς επιπτώσεις σε αυτή, η οποία παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

(45)  Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι διαθέσιμη μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η Επιτροπή και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους τελικούς χρήστες χωρίς οποιαδήποτε προεγγραφή. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των κρατών μελών και να βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό σε ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 39 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν επιπλέον απαιτήσεις με σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της εκπλήρωσης των απαιτήσεων προσβασιμότητας όσον αφορά την απάντηση των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης για χρήστες με αναπηρίες όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ορίσουν έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών αναμετάδοσης που θα χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρίες για να επικοινωνούν με το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, έως ότου τα εν λόγω κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης να μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω διαδικτυακών πρωτοκόλλων για διασφάλιση της προσβασιμότητας της απάντησης των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση, οι υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιορίζουν ή μειώνουν τις υποχρεώσεις προσβασιμότητας για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καθώς και τις υποχρεώσεις προσβασιμότητας όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972.

(46)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 καθορίζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, και άλλες σχετικές πτυχές, ιδίως τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των σχετικών δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παραθέτει συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Παρόμοιες εξαιρέσεις συντρέχουν και για την παρούσα οδηγία. Ορισμένες δραστηριότητες μέσω δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές του δημόσιου τομέα, όπως υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει επιπλέον να συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας για να διασφαλίζεται ότι η επιγραμμική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από το αν ο πωλητής είναι οικονομικός φορέας του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, παρά τις διαφορές, για παράδειγμα στην παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επιβολή.

(47)  Οι τέσσερις αρχές της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως χρησιμοποιούνται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2102, είναι: αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη πρέπει να μπορούν να παρουσιασθούν στους χρήστες με τρόπους που αυτοί να μπορούν να αντιληφθούν· χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη και η πλοήγηση θα πρέπει να είναι εύχρηστα· κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη θα πρέπει να είναι κατανοητές· και στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι αρκετά στιβαρό ώστε να μπορεί να ερμηνευθεί αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, περιλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών. Οι αρχές αυτές ισχύουν και για την παρούσα οδηγία.

(48)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία τηρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της Ένωσης εξαιτίας της προσβασιμότητας.

(49)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών υπηρεσιών και των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα III.

(50)  Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την συστηματική εξάλειψη και πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «σχεδιασμός για όλους», η οποία συμβάλλει για τα άτομα με αναπηρίες στην διασφάλιση πρόσβασης επί ίσοις όροις με τους υπολοίπους. Σύμφωνα με τη ΣΗΕΔΑΑ, η προσέγγιση αυτή «σημαίνει τον σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή ειδικός σχεδιασμός». Σύμφωνα με τη ΣΗΕΔΑΑ, «ο καθολικός σχεδιασμός δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται». Επιπλέον, η προσβασιμότητα δεν αποκλείει τις εύλογες προσαρμογές, όταν αυτές απαιτούνται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Η προσβασιμότητα και ο καθολικός σχεδιασμός θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το γενικό σχόλιο αριθ. 2 (2014) άρθρο 9: Προσβασιμότητα όπως συντάχθηκε από την επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

(51)  Προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν υπάγονται αυτομάτως στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου(18). Ωστόσο, ορισμένες υποστηρικτικές τεχνολογίες, οι οποίες είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

(52)  Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη, αλλά πολύ συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια και φραγμούς στην ανάπτυξη των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκολύνεται το έργο των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εναρμόνισης των εθνικών διατάξεων σχετικά με την προσβασιμότητα, διατηρώντας παράλληλα τις απαραίτητες εγγυήσεις.

(53)  Προκειμένου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ να επωφεληθούν από την παρούσα οδηγία, πρέπει να πληρούν πραγματικά τις απαιτήσεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(19) και τη σχετική νομολογία, με στόχο την αποφυγή της καταστρατήγησης των κανόνων της.

(54)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασισθεί στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20) καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε άλλες ενωσιακές πράξεις, και να αναγνωρίζονται παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των απαιτήσεων προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

(55)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που συμμορφώνονται με ▌την παρούσα οδηγία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους οικονομικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων με ανταπόκριση στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.

(56)  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της προσβασιμότητας και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.

(57)  Οι υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ισχύουν και για τους οικονομικούς φορείς από τον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

(58)  Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων φέρει μεν ο κατασκευαστής, ωστόσο ο ρόλος των αρχών εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να είναι καθοριστικός όσον αφορά τον έλεγχο του κατά πόσον τα προϊόντα που διατίθενται στην Ένωση κατασκευάζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης.

(59)  Οι εισαγωγείς και οι διανομείς θα πρέπει να συμμετέχουν σε καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις εθνικές αρχές και θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν το εκάστοτε προϊόν.

(60)  Οι εισαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με ▌ την παρούσα οδηγία και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.

(61)  Κατά τη διάθεση προϊόντος στην αγορά, οι εισαγωγείς θα πρέπει να σημειώνουν επί του προϊόντος το όνομά τους, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα τους, και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί τους.

(62)  Οι διανομείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται το προϊόν δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

(63)  Κάθε οικονομικός φορέας, είτε διαθέτει προϊόν στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα είτε τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπον ώστε να ενδέχεται να επηρεάζεται η συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, θα πρέπει να λογίζεται ως ο κατασκευαστής και να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

(64)  Για λόγους αναλογικότητας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή στο βαθμό που δεν απαιτούν σημαντική αλλαγή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεμελιώδη μεταβολή τους υπό το πρίσμα της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει ωστόσο να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί ελέγχου για να εξακριβώνεται η ορθή εξαίρεση από την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας.

(65)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και να λαμβάνει υπόψη την διοικητική επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Θα πρέπει να καθορίσει ήπιους κανόνες όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και να προβλέψει ρήτρες διασφάλισης για τους οικονομικούς φορείς αντί γενικών εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, κατά τον καθορισμό των κανόνων για την επιλογή και την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των ΜΜΕ, και οι υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να περιορίζονται στον βαθμό που δεν συνιστούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λειτουργούν αναλόγως με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τη φύση της μικρής εν σειρά ή μη εν σειρά συγκεκριμένης παραγωγής, χωρίς να δημιουργούνται περιττά εμπόδια για τις ΜΜΕ και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

(66)  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας θα επέβαλαν δυσανάλογη επιβάρυνση των οικονομικών φορέων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να απαιτείται να συμμορφώνονται προς αυτές μόνο στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση. Σε αυτές τις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, δεν θα ήταν ευλόγως εφικτό για έναν οικονομικό φορέα να εφαρμόσει πλήρως μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσφέρει σε κάθε υπηρεσία ή προϊόν που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσβασιμότητα, με την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών, εφόσον δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση. Όσες απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν θεωρήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ότι συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση θα πρέπει να εφαρμόζονται στο ακέραιο. Οι εξαιρέσεις στη συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες απαιτήσεις προσβασιμότητας λόγω της δυσανάλογης επιβάρυνσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του απολύτως αναγκαίου για τον περιορισμό της επιβάρυνσης αναφορικά με το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Ως μέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση θα πρέπει να νοούνται μέτρα τα οποία θα επέβαλλαν υπερβολική οργανωτική ή πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον οικονομικό φορέα, λαμβάνοντας εν τούτοις υπόψη το πιθανό όφελος για τα άτομα με αναπηρίες σε συμμόρφωση με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να οριστούν κριτήρια βασισμένα σε αυτές τις εκτιμήσεις προκειμένου να επιτραπεί στους οικονομικούς φορείς και τις σχετικές αρχές να συγκρίνουν τις διάφορες καταστάσεις και να εκτιμούν με συστηματικό τρόπο αν υφίσταται δυσανάλογη επιβάρυνση. Μόνο θεμιτοί λόγοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του βαθμού στον οποίον οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω του ότι θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση. Η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται θεμιτοί λόγοι.

(67)  Η συνολική εκτίμηση της δυσανάλογης επιβάρυνσης θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα VI. Η εκτίμηση της δυσανάλογης επιβάρυνσης τεκμηριώνεται από τον οικονομικό φορέα, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών κριτηρίων. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να ανανεώνουν την εκτίμησή τους της δυσανάλογης επιβάρυνσης μετά την παρέλευση κάθε πενταετίας τουλάχιστον.

(68)  Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να ενημερώνει τις σχετικές αρχές ότι βασίστηκε στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί θεμελιώδους μεταβολής και/ή δυσανάλογης επιβάρυνσης. Μόνον κατόπιν σχετικού αιτήματος των σχετικών αρχών ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να παρέχει αντίγραφο της εκτίμησης με την οποία θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το προϊόν ή η υπηρεσία του δεν παρουσιάζει πλήρη προσβασιμότητα και θα τεκμηριώνεται η δυσανάλογη επιβάρυνση ή η θεμελιώδης μεταβολή ή αμφότερες.

(69)  Εάν, με βάση την απαιτούμενη εκτίμηση, οι πάροχοι υπηρεσιών καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θα αποτελούσε δυσανάλογη επιβάρυνση να απαιτηθεί όλα τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, και πάλι οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν αυτές τις απαιτήσεις στον βαθμό που οι απαιτήσεις αυτές δεν συνεπάγονται τέτοια δυσανάλογη επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εκτιμούν τον βαθμό στον οποίο ένα περιορισμένο επίπεδο προσβασιμότητας σε όλα τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης ή σε περιορισμένο αριθμό πλήρως προσβάσιμων τερματικών αυτοεξυπηρέτησης θα τους βοηθούσε να αποφύγουν θα επιτρέπει δυσανάλογη επιβάρυνση η οποία αλλιώς θα τους επιβαλλόταν, και θα πρέπει να απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας μόνο κατά τον ίδιο βαθμό.

(70)  Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις διακρίνονται από όλες τις άλλες επιχειρήσεις από τους περιορισμένους ανθρώπινους πόρους, τον περιορισμένο ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό. Το βάρος της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολεί επομένως, κατά κανόνα, μεγαλύτερο μερίδιο των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων τους σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις και είναι πιο πιθανό να αποτελέσει δυσανάλογο μερίδιο των δαπανών. Σημαντικό ποσοστό των δαπανών για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις προέρχεται από τη συμπλήρωση ή την τήρηση εγγράφων και αρχείων προκειμένου να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις διάφορες απαιτήσεις που καθορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης. Ενώ όλοι οι οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμούν την αναλογικότητα της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας και θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές μόνο στον βαθμό που δεν είναι δυσανάλογες, η απαίτηση μιας τέτοιας εκτίμησης από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες θα συνιστούσε από μόνη της δυσανάλογη επιβάρυνση. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει συνεπώς να ισχύουν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(71)  Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σχέση με προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να προβλέπονται λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στην παρούσα οδηγία προκειμένου να μειώνεται ο διοικητικός φόρτος.

(72)  Αν και ορισμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας, όλες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει θα ενθαρρύνονται να κατασκευάζουν, να εισάγουν ή να διανέμουν προϊόντα και να παρέχουν υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, ώστε να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και οι προοπτικές ανάπτυξής τους στην εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για να διευκολύνουν την εφαρμογή των εθνικών μέτρων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας.

(73)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ενεργούν με υπευθυνότητα και να τηρούν πλήρως τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις όταν διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμα προϊόντα στην αγορά ή όταν παρέχουν υπηρεσίες στην αγορά.

(74)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συνάδουν με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21) με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, όπως οι εντολές τυποποίησης Μ/376, Μ/473 και Μ/420,τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.

(75)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει επίσημη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εναρμονισμένων προτύπων, όταν θεωρείται ότι τα εν λόγω πρότυπα δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(76)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να έχουν γνώμονα την αγορά, να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τους στόχους πολιτικής που δηλώνονται σαφώς στο αίτημα της Επιτροπής προς έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα, και να βασίζονται στη συναίνεση. Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και όπου απαιτείται για σκοπούς εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει σε ορισμένες περιπτώσεις εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν ▌κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Η προσφυγή σε τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές, για παράδειγμα, όταν η διαδικασία τυποποίησης δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω της έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ή όταν σημειώνονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου προτύπου, για παράδειγμα, επειδή δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αφήνει αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης της αίτησης σε έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα και να εγκρίνουν τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με την ίδια απαίτηση περί προσβασιμότητας. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές εάν δεν έχει προηγουμένως επιχειρήσει την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, εκτός εάν η Επιτροπή μπορεί να αποδείξει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

(77)  Προκειμένου να θεσπιστούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο εναρμονισμένα πρότυπα και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατόν, να συμπεριλάβει τις ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες και όλους τους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία.

(78)  Για να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη δήλωση συμμόρφωσης με όλες τις ισχύουσες πράξεις της Ένωσης θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες σε ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να είναι σε θέση να περιλαμβάνουν στην ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ όλες τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.

(79)  Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής της «ενότητας Α» που καθορίζεται στο παράρτημα II της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ, καθώς η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα αφενός στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν και αφετέρου στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας χωρίς αδικαιολόγητη επιβάρυνση.

(80)  Κατά την άσκηση της εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπηρεσιών, οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τις αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ορθής αξιολόγησης της θεμελιώδους μεταβολής ή της δυσανάλογης επιβάρυνσης Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται με άτομα με αναπηρίες και με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα εν λόγω άτομα και τα συμφέροντά τους.

(81)  Για τις υπηρεσίες, οι απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση ▌ της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αναφέρονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή σε ισοδύναμο έγγραφο με την επιφύλαξη της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22).

(82)  Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23) για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. Εκτός από την ενωσιακή δήλωση συμμόρφωσης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων του.

(83)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, θέτοντας τη σήμανση CE στο προϊόν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.

(84)  Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ, τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα στην επικράτειά τους και θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους στις αρχές εποπτείας της αγοράς.

(85)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας και θα πρέπει να δίνουν συνέχεια στις καταγγελίες ή τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με τη μη συμμόρφωση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα.

(86)  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή σε συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους φορείς θα μπορούσε να εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα υποστηρίζουν τον συντονισμό μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπηρεσιών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν πρωτοβουλίες με σκοπό την ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας των αρχών.

(87)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη συμμόρφωση των υπηρεσιών να ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα VI σύμφωνα με τα Κεφάλαια VIII και IX. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν σε ειδικευμένο οργανισμό την υλοποίηση των υποχρεώσεων των αρχών εποπτείας της αγοράς και των αρχών που είναι αρμόδιες για τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με βάση την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν ότι οι αρμοδιότητες ενός τέτοιου ειδικευμένου οργανισμού θα πρέπει να περιορίζονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή σε ορισμένα τμήματά του, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(88)  Θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία διασφάλισης που θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος, βάσει της οποίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Η διαδικασία διασφάλισης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν περισσότερο έγκαιρα όσον αφορά τέτοιου είδους προϊόντα.

(89)  Εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνήσουν ότι είναι δικαιολογημένο το μέτρο που λαμβάνει κράτος μέλος, δεν θα απαιτείται περαιτέρω ανάμειξη της Επιτροπής, εκτός αν η μη συμμόρφωση μπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις ενός εναρμονισμένου προτύπου ή των τεχνικών προδιαγραφών.

(90)  Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ(24) και 2014/25/ΕΕ(25) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που καθορίζουν διαδικασίες για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελέτης για ορισμένες προμήθειες (προϊόντα), υπηρεσίες και έργα, προβλέπουν ότι, για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Επιπλέον, οι εν λόγω οδηγίες καθιστούν υποχρεωτικό, εφόσον έχουν εγκριθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας βάσει νομικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, να καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτει. Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας δεν είναι δεσμευτικές. Ωστόσο, η χρήση αυτών των απαιτήσεων προσβασιμότητας με σκοπό να εκπληρώνονται οι σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται σε πράξεις της Ένωσης άλλες από την παρούσα οδηγία θα διευκολύνει την επίτευξη προσβασιμότητας και θα συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου και στην εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας στο σύνολο της Ένωσης. Οι αρχές δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να καθιερώνουν απαιτήσεις προσβασιμότητας που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

(91)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να μεταβάλει τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των σχετικών με την προσβασιμότητα διατάξεων σε άλλες πράξεις της Ένωσης.

(92)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις οποίες η προκήρυξη διαγωνισμού απεστάλη ή, αν δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει κινήσει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(93)  Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τα εξής: περαιτέρω καθορισμός εκείνων των απαιτήσεων προσβασιμότητας που εκ της φύσεως τους δεν μπορούν να παραγάγουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμά τους εάν δεν προσδιοριστούν περαιτέρω σε δεσμευτικές νομικές πράξεις της Ένωσης· την αλλαγή της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει κάποιο προϊόν ή στον οποίον προμήθευσαν αυτοί κάποιο προϊόν· περαιτέρω εξειδίκευση των σχετικών κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον οικονομικό φορέα για την εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(26). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(94)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση ▌της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27).

(95)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, ως εκ τούτου, να θεσπίσουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως ο εκ των υστέρων έλεγχος από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να επαληθεύεται ότι η απαλλαγή από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας είναι αιτιολογημένη. Κατά την αντιμετώπιση των καταγγελιών που αφορούν την προσβασιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, και ιδίως με την υποχρέωση των υπαλλήλων να εξασφαλίζουν ότι η απόφαση για κάθε καταγγελία θα λαμβάνεται εντός εύλογης προθεσμίας.

(96)  Για να διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους ενδιαφερόμενους φορείς και αρχές ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και να παρέχονται συμβουλές. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, μεταξύ άλλων, για να διασφαλιστεί η συνεκτικότερη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τον έλεγχο της εφαρμογής των σχετικών με τη θεμελιώδη μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση διατάξεων.

(97)  Δεδομένου του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί των μέσων ένδικης προστασίας στους τομείς που υπάγονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν την επιβολή και τις κυρώσεις δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών, όπως απορρέουν από τις Συνθήκες, να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εγγυώνται την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης.

(98)  Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες σε σχέση με την φύση των παραβάσεων και τις περιστάσεις, ώστε να μην χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της εκπλήρωσης, από τους οικονομικούς φορείς, των υποχρεώσεών τους να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες τους.

(99)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης, προβλέπονται εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών που επιτρέπουν την επίλυση κάθε εικαζόμενης μη συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία, πριν από την άσκηση προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων.

(100)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(28), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο από ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Για την παρούσα οδηγία ο νομοθέτης εκτιμά ότι η διαβίβαση των εγγράφων αυτών είναι δικαιολογημένη.

(101)  Προκειμένου να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών αρκετός χρόνος ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος πέντε ετών μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, κατά τη διάρκεια της οποίας προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσίας και διατέθηκαν στην αγορά πριν από την εν λόγω ημερομηνία δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν αντικατασταθούν από τους παρόχους της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Δεδομένου του κόστους και της μακράς διάρκειας ζωής των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, όταν τα τερματικά αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της οικονομικής τους ζωής, εφόσον δεν έχουν αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, αλλά όχι για περισσότερο από 20 έτη.

(102)  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και σε υπηρεσίες που παρέχονται από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων μεταχειρισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτη χώρα και διατίθενται στην αγορά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

(103)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»). Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21, 25 και 26 του Χάρτη.

(104)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, η εξάλειψη δηλαδή των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, για τη συμβολή στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη διότι απαιτείται η εναρμόνιση των διαφορετικών κανόνων που υπάρχουν σήμερα στα αντίστοιχα νομικά τους συστήματα, μπορεί, όμως, μέσω ▌ του καθορισμού απαιτήσεων προσβασιμότητας και κοινών κανόνων για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ιδίως με την εξάλειψη και πρόληψη φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των καλυπτόμενων από την παρούσα οδηγία προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίοι προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός των κρατών μελών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία διατίθενται στην αγορά μετά τις … [έξι έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]:

α)  υλικά συστήματα πληροφορικής γενικής χρήσης από τους καταναλωτές και λειτουργικά συστήματα για τα εν λόγω υλικά συστήματα·

β)  τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης:

i)  τερματικά πληρωμών·

ii)  τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που προορίζονται ειδικά για την παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία:

–  αυτόματες ταμειακές μηχανές·

–   μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων·

–  μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων·

–  διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που παρέχουν πληροφορίες, εκτός από τα τερματικά που εγκαθίστανται ως αναπόσπαστα τμήματα οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων ή τροχαίου υλικού·

γ)  τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με διαδραστικές υπολογιστικές δυνατότητες που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

δ)  ο τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με διαδραστική υπολογιστική δυνατότητα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· και

ε)  συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων·

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 32 της παρούσας οδηγίας, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται στους καταναλωτές μετά … [έξι έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας],:

α)  υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πλην των υπηρεσιών μετάδοσης οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ μηχανών·

β)  υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ▌·

γ)  τα ακόλουθα στοιχεία των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών για τις οποίες ισχύουν μόνον τα στοιχεία του σημείου v:

i)  δικτυακούς τόπους·

ii)  υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των φορητών εφαρμογών·

iii)  ηλεκτρονικά εισιτήρια και υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων·

iv)  μετάδοση πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο· προκειμένου για τις οθόνες πληροφοριών, αφορά μόνον τις διαδραστικές οθόνες που βρίσκονται εντός του εδάφους της Ένωσης· και

v)  διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που βρίσκονται εντός του εδάφους της Ένωσης, πλην όσων είναι εγκατεστημένα ως αναπόσπαστα τμήματα οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων ή τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται στην παροχή οποιουδήποτε τμήματος των εν λόγω υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών ▌.

δ)  τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές·

ε)  ηλεκτρονικά βιβλία και υλικό εξοπλισμό που προορίζεται ειδικά για αυτά· και

στ)  υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

3.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην απάντηση των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

4.  H παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο ακόλουθο περιεχόμενο δικτυακών τόπων και φορητών εφαρμογών:

α)  προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου που δημοσιεύθηκαν πριν … [6 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]·

β)  μορφότυποι αρχείου γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν ... [6 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]·

γ)  επιγραμμικούς χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης·

δ)  περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικονομικό φορέα, ούτε είναι υπό τον έλεγχό του·

ε)  το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων και των φορητών εφαρμογών που χαρακτηρίζονται ως αρχεία, υπό την έννοια ότι αυτοί περιέχουν μόνο περιεχόμενο που δεν επικαιροποιείται ή μετά ... [6 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

5.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1563.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  ως «άτομα με αναπηρίες» νοούνται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους·

2)  ως «προϊόν» νοείται ουσία, παρασκεύασμα ή αγαθό που παράγεται μέσω μεταποιητικής διεργασίας, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους·

3)  ως «υπηρεσία» νοείται υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 1 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌(29)·

4)  ως «πάροχος υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μια υπηρεσία στην αγορά της Ένωσης ή προβαίνει σε προσφορές για την παροχή τέτοιας υπηρεσίας για τους καταναλωτές στην Ένωση·

5)  ως «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» νοούνται υπηρεσίες σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας αριθ. 2010/13/ΕΕ·

6)  ως «υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» νοούνται υπηρεσίες που μεταδίδονται μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση, την επιλογή, τη λήψη πληροφοριών και την παρακολούθηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και όλων των παρεχόμενων χαρακτηριστικών, όπως η εμφάνιση υποτίτλων για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων τα οποία αποσκοπούν να καταστήσουν τις υπηρεσίες προσβάσιμες, όπως ορίζει το άρθρο 7 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ· και ο παρών ορισμός και περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων (EPG)·

7)  ως «καταναλωτικός τερματικός εξοπλισμός με διαδραστική υπολογιστική ικανότητα που χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» νοείται κάθε είδους εξοπλισμός του οποίου κύριος σκοπός είναι να παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

8)  ως «υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών» νοείται η υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

9)  ως «υπηρεσίες πλήρους συνομιλίας» νοούνται οι υπηρεσίες πλήρους συνομιλίας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 35 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

10)  ως «κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης» ή «» νοείται το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης ή PSAP όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

11)  ως «πλέον κατάλληλο PSAP» νοείται το πλέον κατάλληλο PSAP όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

12)  ως «επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης» νοούνται οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 38 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

13)  «υπηρεσία έκτακτης ανάγκης» νοείται η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 39 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972·

14)  ως «κείμενο σε πραγματικό χρόνο» νοείται συνομιλία μέσω κειμένου από ένα σημείο σε άλλο ή τηλεδιασκέψεις πολλαπλών σημείων όπου το κείμενο που εισάγεται αποστέλλεται το ένα στοιχείο μετά το άλλο κατά τέτοιον τρόπο ώστε η επικοινωνία να γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη ως συνεχής διεργασία·

15)  ως «διαθεσιμότητα στην αγορά» νοείται κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

16)  ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης·

17)  ως «κατασκευαστής» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και το προωθεί στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

18)  ως «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

19)  ως «εισαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης·

20)  ως «διανομέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά·

21)  ως «οικονομικός φορέας» νοείται ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας ή ο πάροχος υπηρεσιών·

22)  ως «καταναλωτής» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει το σχετικό προϊόν ή είναι αποδέκτης της σχετικής υπηρεσίας για σκοπούς άσχετους με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

23)  ως «πολύ μικρή επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια EUR ή με συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια EUR·

24)  ως «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» (ΜΜΕ) νοούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια EUR, εξαιρουμένων όμως των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

25)  ως «εναρμονισμένο πρότυπο» νοείται ένα εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

26)  ως « ▌κοινή τεχνική προδιαγραφή» νοείται η τεχνική προδιαγραφή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, που παρέχει ένα μέσο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ισχύουν για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία·

27)  ως «απόσυρση» νοείται κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά προϊόντος από την αλυσίδα εφοδιασμού·

28)  «τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές» νοείται η παροχή στους καταναλωτές των ακόλουθων τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών:

α)  συμβάσεις πίστωσης που καλύπτονται από την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(30) ή από την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(31)·

β)  υπηρεσίες που ορίζονται στα σημεία 1, 2, 4 και 5 του τμήματος Α και στα σημεία 1, 2, 4 και 5 του τμήματος Β του παραρτήματος I της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(32)

γ)  υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 σημείο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(33)·

δ)  υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 3 της οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(34)·και

ε)  το ηλεκτρονικό χρήμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2 τη2 οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(35)·

29)  ως «τερματικό πληρωμών» νοείται συσκευή της οποίας κύριος σκοπός είναι να επιτρέπει τη διενέργεια πληρωμών με τη χρήση μέσων πληρωμών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 σε υλικό σημείο πώλησης αλλά όχι σε εικονικό περιβάλλον·

30)  ως «υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου» νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως μέσω δικτυακών τόπων και υπηρεσιών που βασίζονται σε φορητές συσκευές, με ηλεκτρονικά μέσα και κατόπιν ατομικού αιτήματος καταναλωτή, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεως καταναλωτών·

31)  ως «υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών επιβατών» νοούνται εμπορικές υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών επιβατών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, σε περίπτωση αναχώρησης ή διέλευσης από ή άφιξης σε αερολιμένα ευρισκόμενο στην επικράτεια κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων που αναχωρούν από αερολιμένα ευρισκόμενο σε τρίτη χώρα προς αερολιμένα ευρισκόμενο στην επικράτεια κράτους μέλους, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται από ενωσιακούς αερομεταφορείς ·

32)  ως «υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λεωφορεία» νοούνται οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011·

33)  ως «υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών» νοούνται όλες οι υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού·

34)  ως «υπηρεσίες πλωτών μεταφορών επιβατών» νοούνται οι επιβατικές υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 με εξαίρεση τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·

35)  ως «υπηρεσίες αστικών και προαστιακών μεταφορών» νοούνται οι αστικές και προαστιακές υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα του Συμβουλίου(36)· για τους σκοπούς όμως της παρούσας οδηγίας περιλαμβάνουν μόνο τους ακόλουθους τρόπους μεταφοράς: τρένο, λεωφορείο και πούλμαν, μετρό, τραμ και τρόλεϊ·

36)  ως «υπηρεσίες περιφερειακών μεταφορών» νοούνται οι περιφερειακές υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 7 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ· για τους σκοπούς όμως της παρούσας οδηγίας περιλαμβάνουν μόνο τους ακόλουθους τρόπους μεταφοράς: τρένο, λεωφορείο και πούλμαν, μετρό, τραμ και τρόλεϊ·

37)  ως «υποστηρικτική τεχνολογία» νοείται κάθε στοιχείο, τμήμα εξοπλισμού, υπηρεσία ή προϊόν συστήματος που περιλαμβάνει λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για να αυξηθούν, να διατηρηθούν, να υποκατασταθούν ή να βελτιωθούν οι λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες ή για τη ανακούφιση και αντιστάθμιση των αναπηριών και των περιορισμών δραστηριότητας ή συμμετοχής·

38)  ως «λειτουργικό σύστημα» νοείται το λογισμικό, το οποίο, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει τη διασύνδεση του περιφερειακού υλικού εξοπλισμού, προγραμματίζει καθήκοντα, κατανέμει αποθήκευση, και παρουσιάζει στον χρήστη μια προεπιλεγμένη διεπαφή όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία κανένα πρόγραμμα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών γραφικών των χρηστών, είτε το εν λόγω λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος υλικού συστήματος πληροφορικής γενικής χρήσης από τους καταναλωτές, είτε αποτελεί άλλου είδους αυτοτελές λογισμικό που προορίζεται να λειτουργεί σε υλικό σύστημα πληροφορικής γενικής χρήσης από τους καταναλωτές αλλά εξαιρουμένων των φορτωτών λειτουργικού συστήματος, των βασικών συστημάτων εισροής/εκροής ή του λοιπού υλικό λογισμικού που απαιτείται κατά την εκκίνηση ή την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος·

39)  ως «υλικό σύστημα πληροφορικής για γενική χρήση από τους καταναλωτές» νοείται ο συνδυασμός υλικού εξοπλισμού που συνιστά έναν πλήρη υπολογιστή και χαρακτηρίζεται από την πολυλειτουργική του φύση, την ικανότητά του να εκτελεί, με το κατάλληλο λογισμικό, τις περισσότερες κοινές υπολογιστικές εργασίες που ζητούν οι καταναλωτές και προορίζεται για χρήση από καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών υπολογιστών, ιδίως των επιτραπέζιων υπολογιστών, των φορητών υπολογιστών, των έξυπνων τηλεφώνων και των ταμπλετών·

40)  ως «διαδραστική υπολογιστική ικανότητα» νοείται λειτουργία που υποστηρίζει την αλληλεπίδραση ανθρώπου-συσκευής και επιτρέπει την επεξεργασία και τη μετάδοση δεδομένων, φωνής ή βίντεο ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω·

41)  ως «ηλεκτρονικό βιβλίο και ειδικό λογισμικό» νοείται η υπηρεσία, που συνίσταται στην παροχή ψηφιακών αρχείων που φέρουν ηλεκτρονική εκδοχή αρχείου βιβλίου, η οποία προσφέρει δυνατότητες πρόσβασης, πλοήγησης, ανάγνωσης και χρήσης και το λογισμικό –συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για φορητές συσκευές συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές που προορίζεται ειδικά για την πρόσβαση, πλοήγηση, ανάγνωση και χρήση αυτών των ψηφιακών αρχείων και δεν περιλαμβάνει λογισμικό που καλύπτεται από τον ορισμό στο σημείο 42·

42)  ως «συσκευή ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων» νοείται ειδικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου τόσο του υλικού εξοπλισμού όσο και του λογισμικού, που χρησιμοποιείται για πρόσβαση, πλοήγηση, ανάγνωση και χρήση αρχείων ηλεκτρονικών βιβλίων·

43)  ως «ηλεκτρονικά εισιτήρια» νοείται κάθε σύστημα στο οποίο αποθηκεύεται ηλεκτρονικά σε υλική κάρτα μετακινήσεων ή σε άλλη συσκευή, αντί να εκτυπώνεται σε έντυπο εισιτήριο, το δικαίωμα ταξιδίου, υπό μορφή μεμονωμένων ή πολλαπλών εισιτηρίων ταξιδίου, ταξιδιωτικών συνδρομών, ή ταξιδιωτικής πίστωσης·

44)  ως «υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων» νοείται κάθε σύστημα στο οποίο αγοράζονται, μεταξύ άλλων σε επιγραμμικό περιβάλλον, εισιτήρια επιβατικών μεταφορών με τη χρήση συσκευής με διαδραστική υπολογιστική ικανότητα, και παραδίδονται στον αγοραστή σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να μπορούν να τυπωθούν σε χαρτί ή να εμφανιστούν με τη χρήση φορητής συσκευής με διαδραστική υπολογιστική ικανότητα στη διάρκεια του ταξιδιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 4

Απαιτήσεις προσβασιμότητας

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου, και με την επιφύλαξη του άρθρου 14 ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα και παρέχουν μόνον υπηρεσίες που τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.  Όλα τα προϊόντα τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο τμήμα I του παραρτήματος I.

Όλα τα προϊόντα, πλην των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο τμήμα ΙΙ του παραρτήματος I.

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, όλες οι υπηρεσίες, με εξαίρεση τις υπηρεσίες αστικών και προαστιακών υπηρεσιών μεταφορών και περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών, τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, όλες οι υπηρεσίες τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, τη συμμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στο παράρτημα III, ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση τους από άτομα με ▌αναπηρίες.

5.  Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες απαλλάσσονται από την τήρηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και από οποιανδήποτε υποχρέωση σχετικά με την τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων.

6.  Τα κράτη μέλη παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για να διευκολύνουν την εφαρμογή των εθνικών μέτρων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν τα εν λόγω εργαλεία σε διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

7.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τα ενδεικτικά παραδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, για δυνατές λύσεις που συμβάλλουν στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος Ι.

8.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η απάντηση στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 από το πλέον κατάλληλο PSAP τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στο τμήμα V του παραρτήματος I με τον τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην εθνική οργάνωση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης.

9.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για τη συμπλήρωση του παραρτήματος Ι, προσδιορίζοντας περαιτέρω τις απαιτήσεις προσβασιμότητας οι οποίες, εκ της φύσεώς τους, δεν μπορούν να παραγάγουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμά τους εάν δεν προσδιορίζονται περαιτέρω σε δεσμευτικές νομικές πράξεις της Ένωσης, όπως οι απαιτήσεις που αφορούν τη διαλειτουργικότητα.

Άρθρο 5

Ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των επιβατικών μεταφορών

Υπηρεσίες που τηρούν τις απαιτήσεις σχετικά με την παροχή προσβάσιμων πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα που καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 261/2004, (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, και (ΕΕ) αριθ. 181/2011 και σε σχετικές πράξεις εκδοθείσες βάσει της οδηγίας 2008/57/ΕΚ θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Όποτε η παρούσα οδηγία προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισμούς και στις εν λόγω πράξεις, οι πρόσθετες απαιτήσεις εφαρμόζονται πλήρως.

Άρθρο 6

Ελεύθερη κυκλοφορία

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν, για λόγους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην επικράτειά τους που συμμορφώνονται προς την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τυχόν εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

2.  Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το παράρτημα IV και διενεργούν τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα ή αναθέτουν τη διενέργειά της.

Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με αυτήν τη διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση CE.

3.  Οι κατασκευαστές διατηρούν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ επί πέντε έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

4.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση των σειρών παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. Οι αλλαγές στο σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις ▌τεχνικές προδιαγραφές ▌με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση προϊόντος λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

5.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταύτισή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, εξασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

6.  Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομά τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο για επικοινωνία με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με όσα έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες καθώς και κάθε επισήμανση πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ▌ή ▌ κατά περίπτωση, να το αποσύρουν. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που τυχόν έλαβαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθώς και σχετικών καταγγελιών.

9.  Οι κατασκευαστές παρέχουν σε αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες που γίνονται ώστε να εξαλειφθεί η μη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά, ιδίως εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Άρθρο 8

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1.  Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2.  Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης EΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εποπτικών αρχών της αγοράς επί πέντε έτη·

β)  να παρέχει σε αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος·

γ)  να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, για τις ενέργειες για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων που καλύπτει η εντολή του.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.  Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενα προϊόντα.

2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα IV. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 5 και 6.

3.  Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

4.  Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

5.  Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με όσα έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος.

6.  Οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για κάποιο προϊόν, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς να μη θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

7.  Οι εισαγωγείς θέτουν, για περίοδο πέντε ετών, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

8.  Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, ή, που είναι κατάλληλα για να το αποσύρουν ▌. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που τυχόν έλαβαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθώς και σχετικών καταγγελιών.

9.  Οι εισαγωγείς παρέχουν σε αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τυχόν ενέργειες για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των διανομέων

1.  Όταν οι διανομείς καθιστούν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.  Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 9 παράγραφος 4 αντίστοιχα.

3.  Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, ο διανομέας δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

4.  Οι διανομείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για κάποιο προϊόν, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς να μη θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

5.  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος ▌ή ▌, κατά περίπτωση, την απόσυρσή του. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν, και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που τυχόν έλαβαν.

6.  Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τυχόν ενέργειες για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 11

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 7, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 12

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται προϊόντα

1.  Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 7 ως 10 προσδιορίζουν ▌ στις αρχές εποπτείας της αγοράς τα ακόλουθα:

α)  κάθε άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν·

β)  κάθε άλλον οικονομικό φορέα στον οποίον έχουν προμηθεύσει προϊόν.

2.  Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 7 ως 10 είναι σε θέση να παρέχουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες επί πέντε έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και επί πέντε έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, για τροποποίηση της παρούσας οδηγίας ώστε να τροποποιηθεί η χρονική περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για συγκεκριμένα προϊόντα. Η εν λόγω τροποποιημένη περίοδος είναι μεγαλύτερη από πέντε έτη και ανάλογη με την οικονομικά ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε προϊόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι σχεδιάζουν και παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών συντάσσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα V και εξηγούν πώς οι υπηρεσίες ικανοποιούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας ▌. Οι πληροφορίες διατίθενται στο κοινό σε γραπτή και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με τρόπο προσβάσιμο ▌από άτομα με αναπηρίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 32, οι πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται διαδικασίες ώστε η ▌ παροχή υπηρεσιών να εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας ▌. Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της παροχής της υπηρεσίας, οι αλλαγές στις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ▌λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους παρόχους υπηρεσιών.

4.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας ▌. Επιπλέον, όταν η υπηρεσία δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, στα οποία παρέχεται η υπηρεσία και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που τυχόν έλαβαν.

5.  Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας ▌. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος της αρχής αυτής, για τις ενέργειες που γίνονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 14

Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση

1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4 εφαρμόζονται μόνον στον βαθμό που η συμμόρφωση:

α)  δεν απαιτεί σημαντική αλλαγή στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα την θεμελιώδη μεταβολή του βασικού χαρακτήρα τους, και

β)   δεν συνεπάγεται την επιβολή δυσανάλογης επιβάρυνσης για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

2.  Οι οικονομικοί φορείς διενεργούν εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4 θα προκαλούσε σημαντική αλλαγή ή, με βάση τα σχετικά κριτήρια που προσδιορίζονται στο παράρτημα VI, θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.  Οι οικονομικοί φορείς τεκμηριώνουν την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Οι οικονομικοί φορείς διατηρούν όλα τα σχετικά αποτελέσματα για περίοδο πέντε ετών υπολογιζόμενη από την ημερομηνία της τελευταίας διάθεσης προϊόντος στην αγορά ή της τελευταίας παροχής υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Κατόπιν αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς ή των αρχών ελέγχου της συμμόρφωσης των υπηρεσιών, κατά περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς παρέχουν στις αρχές αντίγραφο της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 εκτίμησης.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των προϊόντων απαλλάσσονται από την απαίτηση να τεκμηριώνουν την εκτίμησή τους. Ωστόσο, εάν μια αρχή εποπτείας της αγοράς το ζητήσει, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των προϊόντων για τα οποία έχουν επιλέξει να επικαλεστούν την παράγραφο 1 παρέχουν στην αρχή τα τεκμήρια που αφορούν την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 εκτίμηση.

5.  Οι πάροχοι υπηρεσιών που επικαλούνται το στοιχείο β) της παραγράφου 1, ανανεώνουν, για κάθε κατηγορία ή είδος υπηρεσίας, την εκτίμησή τους για το κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη:

α)  όταν μεταβάλλεται η προσφερόμενη υπηρεσία, ή

β)  όταν ζητείται από τις αρχές εποπτείας της συμμόρφωσης των υπηρεσιών, και

γ)  σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, που παρέχεται για τον σκοπό της βελτίωσης της προσβασιμότητας, δεν δικαιούνται να επικαλούνται το στοιχείο β) της παραγράφου 1.

7.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 ώστε να συμπληρώσει το παράρτημα VI εξειδικεύοντας τα σχετικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον οικονομικό φορέα για την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εκτίμηση. Κατά τον περαιτέρω προσδιορισμό κριτηρίων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όχι μόνον τα δυνητικά οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και τα δυνητικά οφέλη για τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς.

Όταν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έως ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω πράξη αρχίζει να ισχύει, το νωρίτερο, στις … [6 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

8.  Όταν οι ▌ οικονομικοί φορείς επικαλούνται την παράγραφο 1 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν σχετικά τις οικείες αρχές εποπτείας της αγοράς ή τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπηρεσιών του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται το συγκεκριμένο προϊόν ή παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ▌

Άρθρο 15

Τεκμήριο συμμόρφωσης

1.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή τα μέρη τους καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές.

2.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, ζητά από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του προϊόντος που αναφέρονται στο παράρτημα I. Η Επιτροπή υποβάλλει το πρώτο σχέδιο τέτοιου αιτήματος στην αρμόδια επιτροπή έως ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)  ουδεμία αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012· και

β)  είτε:

i)  η Επιτροπή έχει ζητήσει από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένο πρότυπο αλλά καθυστερεί αδικαιολόγητα η διαδικασία τυποποίησης ή το αίτημα δεν έχει γίνει αποδεκτό από κανέναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης·

ή

ii)  η Επιτροπή μπορεί να αποδείξει ότι μια τεχνική προδιαγραφή τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, εκτός από την απαίτηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να έχουν καταρτιστεί από μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 27 παράγραφος 2.

4.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές ή με μέρη αυτών τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Άρθρο 16

Δήλωση ΕΕ για τη συμμόρφωση των προϊόντων

1.  Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Όταν κατ' εξαίρεση γίνεται χρήση του άρθρου 14, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει ποιες απαιτήσεις προσβασιμότητας υπάγονται σε αυτή την εξαίρεση.

2.  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν.

3.  Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

4.  Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 17

Γενικές αρχές της σήμανσης CE των προϊόντων

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 18

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE

1.  Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του. Όταν η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία του προϊόντος και στα συνοδευτικά έγγραφα.

2.  Η σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί το προϊόν στην αγορά.

3.  Τα κράτη μέλη βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 19

Εποπτεία της αγοράς για προϊόντα

1.  Το άρθρο 15 παράγραφος 3, τα άρθρα 16 έως 19, το άρθρο 21, τα άρθρα 23 έως 28 και το άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύουν για τα προϊόντα.

2.  Κατά την άσκηση της εποπτείας της αγοράς για προϊόντα, οι οικείες αρχές εποπτείας της αγοράς, εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει επικαλεστεί το άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας:

α)  ελέγχουν ότι η εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 14 έχει διενεργηθεί από τον οικονομικό φορέα,

β)  επανεξετάζουν την εκτίμηση και τα αποτελέσματά της, καθώς και την ορθή χρήση των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα VI, και

γ)  ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας και με την εκτίμηση ▌που προβλέπεται στο άρθρο 14 διατίθενται στους καταναλωτές κατόπιν αιτήματος και σε προσβάσιμη μορφή, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατόν να παρέχονται για λόγους εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 20

Διαδικασία σε εθνικό επίπεδο για την μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας

1.  Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους ▌ έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, τότε διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις απαιτήσεις ς της παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Εάν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να φέρει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ▌ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ανάλογου προς τη φύση της μη συμμόρφωσης, όπως αυτές ορίζουν.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον σχετικό οικονομικό φορέα να αποσύρει το προϊόν από την αγορά εντός επιπλέον ευλόγου διαστήματος, μόνον εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μέτρα.

2.  Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική τους επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και για τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.

3.  Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλα τα προϊόντα που έχει θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά σε όλη την Ένωση.

4.  Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να αποσύρουν το προϊόν από αυτήν την αγορά ▌.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

5.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας με τις οποίες δεν συμμορφώνεται το προϊόν, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

α)  το προϊόν δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας· ή

β)  υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 15 όπου βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

6.  Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία βάσει του παρόντος άρθρου, ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που ενδεχομένως έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του προϊόντος, και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.

7.  Εάν, εντός τριών μηνών από τη λήψη των κατά την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο πληροφοριών, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

8.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά τους, όσον αφορά το σχετικό προϊόν.

Άρθρο 21

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

1.  Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 20 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

2.  Εάν το εθνικό μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο προϊόν αποσύρεται από τις αγορές τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.

3.  Εάν το εθνικό μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του προϊόντος αποδοθεί σε ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα κατά το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

4.  Εάν το εθνικό μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του προϊόντος αποδοθεί σε ελλείψεις στις τεχνικές προδιαγραφές κατά το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή εκδίδει αμελλητί εκτελεστικές πράξεις που τροποποιούν ή καταργούν τη συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

Άρθρο 22

Τυπική μη συμμόρφωση

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ένα από τα ακόλουθα, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:

α)  η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 18 της παρούσας οδηγίας,

β)  η σήμανση CE δεν έχει τοποθετηθεί,

γ)  η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί,

δ)  η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά,

ε)  ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης,

στ)  οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 ή στο άρθρο 9 παράγραφος 4 απουσιάζουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς,

ζ)  δεν πληρούται οποιαδήποτε άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 ή στο άρθρο 9.

2.  Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του προϊόντος ή για να εξασφαλίσει την απόσυρσή του από την αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 23

Συμμόρφωση των υπηρεσιών

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, υλοποιούν και επικαιροποιούν τακτικά επαρκείς διαδικασίες προκειμένου:

a)  να ελέγχουν τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και την εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 14 και για την οποία εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 19 παράγραφος 2·

β)  να δίνουν συνέχεια στις καταγγελίες ή τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με θέματα που αφορούν τη μη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας·

γ)  να επαληθεύουν ότι ο οικονομικός φορέας έχει λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά την εποπτεία της συμμόρφωσης των υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες, την ταυτότητα, το έργο και τις αποφάσεις των αρχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω αρχές καθιστούν αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΙΠΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 24

Η προσβασιμότητα δυνάμει άλλων πράξεων της Ένωσης

1.  Όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι συνιστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και του άρθρου 60 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

2.  Κάθε προϊόν ή υπηρεσία, των οποίων τα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία ή οι λειτουργίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το τμήμα VI αυτού, τεκμαίρεται ότι πληροί τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται σε άλλες πράξεις της Ένωσης εκτός από την παρούσα οδηγία, όσον αφορά την προσβασιμότητα, για τα εν λόγω χαρακτηριστικά, στοιχεία ή λειτουργίες εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις εν λόγω άλλες πράξεις.

Άρθρο 25

Εναρμονισμένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές για άλλες πράξεις της Ένωσης

Η συμμόρφωση με εναρμονισμένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές ή τμήματα αυτών που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 δημιουργεί τεκμήριο συμμόρφωσης με το άρθρο 24, στο μέτρο που τα εν λόγω πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές ή τα τμήματά τους πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 9 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 παράγραφος 7 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 9, στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 παράγραφος 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 9, του άρθρου 12 παράγραφος 3 και του άρθρου 14 παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 28

Ομάδα εργασίας

Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρχών εποπτείας της αγοράς, των αρχών εποπτείας της συμμόρφωσης των υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες.

Η ομάδα εργασίας:

α)  διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων·

β)  ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή του άρθρου 14, και

γ)  παρέχει συμβουλές, ειδικότερα στην Επιτροπή, ιδίως σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 14.

Άρθρο 29

Επιβολή

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

2.  Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α)  διατάξεις που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσφεύγει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς φορείς ώστε να επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας·

β)  διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μπορούν να κινήσουν βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων είτε για λογαριασμό είτε προς υποστήριξη του καταγγέλλοντος, με την έγκρισή του, οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία.

3.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που υπόκεινται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ ή στην οδηγία 2014/25/ΕΕ.

Άρθρο 30

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους.

2.  Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις αυτές συνοδεύονται επίσης από αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή και την ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

4.  Οι κυρώσεις λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της σοβαρότητάς της και του αριθμού των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται.

5.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που υπόκεινται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ ή στην οδηγία 2014/25/ΕΕ.

Άρθρο 31

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, μέχρι … [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] ▌, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή ▌το κείμενο των εν λόγω μέτρων.

2.  Εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα μέτρα όσον αφορά τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8, το αργότερο από … [οκτώ έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

4.  Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

5.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εθνικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

6.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εσωτερικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν για τον σκοπό αυτό και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.

Άρθρο 32

Μεταβατικά μέτρα

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη προβλέπουν μεταβατική περίοδο που λήγει στις … [11 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με προϊόντα που χρησιμοποιούσαν νόμιμα για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Οι συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί πριν από … [έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] μπορούν να συνεχιστούν χωρίς μεταβολή έως τη λήξη τους, αλλά όχι περισσότερο από πέντε έτη από την ημερομηνία αυτή.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που χρησιμοποιούνταν νομίμως από παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών πριν από … [έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών μέχρι το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους, αλλά για ανώτατο διάστημα 20 ετών από την έναρξη χρήσης τους.

Άρθρο 33

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1.  Μέχρι ... [11 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2.   Οι εκθέσεις, μεταξύ άλλων, εξετάζουν υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων την εξέλιξη της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, το ενδεχόμενο τεχνολογικό κλείδωμα ή τους φραγμούς στην καινοτομία και τον αντίκτυπο στους οικονομικούς φορείς και στα άτομα με αναπηρίες ▌. Στις εκθέσεις αξιολογείται επίσης κατά πόσον η εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 4 συνέβαλε στην προσέγγιση των αποκλινουσών απαιτήσεων προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών, των τραπεζικών υπηρεσιών καταναλωτών και των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ει δυνατόν, με απώτερο σκοπό να καταστεί δυνατή η σταδιακή ευθυγράμμισή τους με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Στις εκθέσεις θα πρέπει επίσης να αξιολογείται εάν η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως των εθελοντικών διατάξεών της, συνέβαλε στην προσέγγιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος στην περίπτωση έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(37), της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Οι εκθέσεις εξετάζουν επίσης τις επιπτώσεις που έχει στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η εφαρμογή του άρθρου 14 της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων, εφόσον διατίθενται, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 8, καθώς και οι απαλλαγές των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι εκθέσεις καταλήγουν σε συμπέρασμα κατά πόσον η παρούσα οδηγία έχει επιτύχει τους στόχους της και αν θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ή να εξαιρεθούν ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και προσδιορίζουν, όπου αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της επιβάρυνσης ▌ενόψει ενδεχόμενης αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν και νομοθετικά μέτρα.

3.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν εγκαίρως στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει σχετικές εκθέσεις.

4.  Οι εκθέσεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των οικονομικών φορέων και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες ▌.

Άρθρο 34

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 35

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται και να παράγονται κατά τρόπον ώστε να μεγιστοποιείται η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες και πρέπει να συνοδεύονται, όπου είναι δυνατόν εντός ή επί του προϊόντος, από προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους και τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς τους.

1.  Απαιτήσεις σχετικά με την παροχή πληροφοριών

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις):

i)  καθίστανται διαθέσιμες με περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

ii)  παρουσιάζονται με κατανοητό τρόπο·

iii)  παρουσιάζονται στους χρήστες έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτές·

iv)  παρουσιάζονται με γραμματοσειρά κατάλληλου μεγέθους και αρμόζοντος σχήματος, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψιμων συνθηκών χρήσης, και εφαρμόζοντας επαρκή αντίθεση, καθώς και ρυθμιζόμενο διάστημα μεταξύ γραμμάτων, σειρών και παραγράφων·

β)  οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όταν δεν παρέχονται στο ίδιο το προϊόν αλλά καθίστανται διαθέσιμες κατά τη χρήση του προϊόντος ή με άλλα μέσα, όπως δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών προσβασιμότητας του προϊόντος, της ενεργοποίησής τους και της διαλειτουργικότητάς τους με υποστηρικτικές λύσεις, τίθενται στη διάθεση του κοινού όταν το προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά και:

i)  καθίστανται διαθέσιμες με περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

ii)  παρουσιάζονται με κατανοητό τρόπο·

iii)  παρουσιάζονται στους χρήστες έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτές·

iv)  παρουσιάζονται με γραμματοσειρά κατάλληλου μεγέθους και αρμόζοντος σχήματος, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψιμων συνθηκών χρήσης, και εφαρμόζοντας επαρκή αντίθεση, καθώς και ρυθμιζόμενο διάστημα μεταξύ γραμμάτων, σειρών και παραγράφων·

v)  όσον αφορά το περιεχόμενο, διατίθενται σε μορφοτύπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών υποστηρικτικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

vi)  συνοδεύονται από εναλλακτική παρουσίαση κάθε περιεχομένου που δεν είναι κείμενο·

vii)  περιλαμβάνουν περιγραφή της διεπαφής χρήστη του προϊόντος (χειρισμός, έλεγχος και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) που παρέχεται σύμφωνα με το σημείο 2· η περιγραφή αναφέρει για καθένα από τα σημεία στο σημείο 2 εάν το προϊόν παρέχει τα εν λόγω χαρακτηριστικά·

viii)  περιλαμβάνουν περιγραφή της λειτουργικότητας του προϊόντος που παρέχεται με λειτουργίες οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες, σύμφωνα με το σημείο 2· η περιγραφή αναφέρει για καθένα από τα σημεία στο σημείο 2 εάν το προϊόν παρέχει τα εν λόγω χαρακτηριστικά·

ix)  περιλαμβάνουν περιγραφή της διεπικοινωνίας λογισμικού και υλισμικού του προϊόντος με υποστηρικτικές συσκευές· η περιγραφή περιλαμβάνει κατάλογο των υποστηρικτικών συσκευών που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές μαζί με το προϊόν.

2.  Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός:

Το προϊόν, μαζί με την οικεία διεπαφή χρήστη, πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικά, στοιχεία και λειτουργίες που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, την αντίληψη, τη λειτουργία, την κατανόηση και τον έλεγχο του προϊόντος, με τη διασφάλιση ότι:

α)  όταν το προϊόν παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της διαπροσωπικής επικοινωνίας, λειτουργίας, ενημέρωσης, ελέγχου και προσανατολισμού, αυτό επιτυγχάνεται μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών· αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων να παρέχονται εναλλακτικές δυνατότητες έναντι των στοιχείων όρασης, ακοής, ομιλίας και αφής·

β)  όταν το προϊόν χρησιμοποιεί ομιλία, παρέχει εναλλακτικές δυνατότητες έναντι της ομιλίας και της φωνητικής καταγραφής για σκοπούς επικοινωνίας, λειτουργίας, ελέγχου και προσανατολισμού·

γ)  όταν το προϊόν χρησιμοποιεί οπτικά στοιχεία, παρέχει δυνατότητες ευέλικτης μεγέθυνσης, φωτεινότητας και αντίθεσης για σκοπούς επικοινωνίας, ενημέρωσης και λειτουργίας και επίσης εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα με προγράμματα και υποστηρικτικές συσκευές πλοήγησης στη διεπαφή·

δ)  όταν το προϊόν χρησιμοποιεί χρώμα για να μεταδώσει πληροφορίες, να υποδείξει μια ενέργεια, να ζητήσει μια αντίδραση ή να προσδιορίσει στοιχεία, παρέχει εναλλακτική δυνατότητα έναντι του χρώματος·

ε)  όταν το προϊόν χρησιμοποιεί ακουστικά σήματα για να μεταδώσει πληροφορίες, να υποδείξει μια ενέργεια, να ζητήσει μια αντίδραση ή να προσδιορίσει στοιχεία, παρέχει εναλλακτική δυνατότητα έναντι των ακουστικών σημάτων·

στ)  όταν το προϊόν χρησιμοποιεί οπτικά στοιχεία, παρέχει ευέλικτους τρόπους βελτίωσης της οπτικής ευκρίνειας·

ζ)  όταν το προϊόν χρησιμοποιεί ήχο, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της έντασης του ήχου και της ταχύτητας από τον χρήστη, καθώς και προηγμένα ηχητικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των παρεμβολών από ηχητικά σήματα που προέρχονται από προϊόντα του περιβάλλοντος και ακουστικής ευκρίνειας·

η)  όταν το προϊόν απαιτεί χειρωνακτική λειτουργία και έλεγχο, παρέχει δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικές δυνατότητες αναπλήρωσης μικροκινήσεων και λεπτών χειρισμών, χωρίς να απαιτούνται ταυτόχρονοι έλεγχοι χειρισμού, και χρησιμοποιεί μέρη που είναι αισθητά με την αφή·

θ)  το προϊόν αποφεύγει τρόπους λειτουργίας που απαιτούν εκτεταμένο εύρος κινήσεων και πολλή δύναμη·

ι)  το προϊόν αποφεύγει την πρόκληση κρίσεων φωτοευαισθησίας·

ια)  το προϊόν προστατεύει την ιδιωτικότητα του χρήστη όταν χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας·

ιβ)  το προϊόν παρέχει εναλλακτική δυνατότητα έναντι της βιομετρικής ταυτοποίησης και ελέγχου·

ιγ)  το προϊόν εξασφαλίζει τη συνεπή λειτουργικότητα και παρέχει επαρκή και ευέλικτο χρόνο αλληλεπίδρασης·

ιδ)  το προϊόν παρέχει λογισμικό και υλισμικό για τη διεπικοινωνία με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες·

ιε)  το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ειδικές τομεακές απαιτήσεις:

i)  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης:

—  παρέχουν τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία·

—  επιτρέπουν τη χρήση ατομικών ακουστικών,

—  όπου απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος απόκρισης, ο χρήστης ειδοποιείται μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

—  δίνουν τη δυνατότητα παράτασης του δεδομένου χρονικού ορίου,

—  διαθέτουν επαρκή αντίθεση και διαφοροποίηση αισθητή με την αφή μεταξύ των κλειδιών και των χειριστηρίων, όταν υπάρχουν κλειδιά και χειριστήρια,

—  δεν απαιτείται η ενεργοποίηση χαρακτηριστικού προσβασιμότητας για να έχει πρόσβαση ο χρήστης,

—  όταν το προϊόν χρησιμοποιεί ήχο ή ηχητικά σήματα, είναι συμβατό με υποστηρικτικές συσκευές και τεχνολογίες που διατίθενται σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής, όπως βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής (telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας·

ii)  συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων:

—  παρέχουν τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία·

iii)  ο τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με διαδραστική υπολογιστική δυνατότητα που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

—  επιτρέπει τον χειρισμό κειμένου σε πραγματικό χρόνο, όταν τα προϊόντα αυτά έχουν δυνατότητες κειμένου επιπλέον των φωνητικών, και υποστηρίζει ήχο υψηλής πιστότητας,

—  όταν υπάρχουν δυνατότητες βίντεο επιπλέον του κειμένου και της φωνής ή σε συνδυασμό με αυτά, επιτρέπει τον χειρισμό πλήρους συνομιλίας, συμπεριλαμβανομένων συγχρονισμένης φωνής, κειμένου σε πραγματικό χρόνο και βίντεο με ανάλυση που επιτρέπει την επικοινωνία στη νοηματική γλώσσα,

—  εξασφαλίζει την αποτελεσματική ζεύξη ασύρματων τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής,

—  αποφεύγει τις παρεμβολές με βοηθητικές συσκευές·

iv)  ο τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με διαδραστική υπολογιστική δυνατότητα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων:

—  θέτει στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες τις συνιστώσες προσβασιμότητας που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με την πρόσβαση του χρήστη, την επιλογή, τον έλεγχο, την εξατομίκευση, καθώς και τη μετάδοση σε υποστηρικτικές συσκευές.

3.  Υπηρεσίες υποστήριξης:

Όταν είναι διαθέσιμες, οι υπηρεσίες υποστήριξης (γραφεία βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες, σε προσβάσιμες μορφές επικοινωνίας.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)

Επιπλέον των απαιτήσεων του τμήματος Ι, η συσκευασία και οι οδηγίες των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν τμήμα καθίστανται προσβάσιμες με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες. Αυτό σημαίνει ότι:

α)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (π.χ. άνοιγμα, κλείσιμο, χρήση, διάθεση), και συνάμα, εφόσον παρέχονται, των πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθίσταται προσβάσιμη και, όταν αυτό είναι εφικτό, η πληροφορία προσβασιμότητας παρέχεται στη συσκευασία

β)  οι οδηγίες για την εγκατάσταση και συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση του προϊόντος που δεν παρέχονται στο ίδιο το προϊόν αλλά διατίθενται με άλλα μέσα, όπως μέσω διαδικτυακού τόπου, τίθενται στη διάθεση του κοινού όταν το προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά και πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)  είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

ii)  παρουσιάζονται με κατανοητό τρόπο·

iii)  παρουσιάζονται στους χρήστες έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτές·

iv)  παρουσιάζονται με γραμματοσειρά κατάλληλου μεγέθους και αρμόζοντος σχήματος, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψιμων συνθηκών χρήσης, και εφαρμόζοντας επαρκή αντίθεση, καθώς και ρυθμιζόμενο διάστημα μεταξύ γραμμάτων, σειρών και παραγράφων·

v)   το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφοτύπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών υποστηρικτικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

vi)  οι οδηγίες που περιέχουν μη κειμενικό περιεχόμενο συνοδεύονται από εναλλακτική παρουσίαση του περιεχομένου αυτού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

▌Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από ▌ άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται ως ακολούθως:

α)  με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με το τμήμα Ι και, κατά περίπτωση, το τμήμα ΙΙ του παρόντος παραρτήματος.

β)  με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας, και όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα για την παροχή της υπηρεσίας, πληροφοριών όσον αφορά τη σχέση της με τα προϊόντα αυτά, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς τους και τη διαλειτουργικότητά τους με τις υποστηρικτικές ς συσκευές και δομές ▌:

i)  καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιμες με περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

ii)  παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με κατανοητό τρόπο·

iii)  παρουσιάζοντας τις πληροφορίες στους χρήστες έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτές·

iv)  διαθέτοντας το περιεχόμενο ▌των πληροφοριών σε μορφοτύπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών υποστηρικτικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

v)  παρουσιάζοντας με γραμματοσειρά κατάλληλου μεγέθους και αρμόζοντος σχήματος, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψιμων συνθηκών χρήσης, και εφαρμόζοντας επαρκή αντίθεση, καθώς και ρυθμιζόμενο διάστημα μεταξύ γραμμάτων, σειρών και παραγράφων·

vi)  συμπληρώνοντας κάθε περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο με εναλλακτική παρουσίαση του συγκεκριμένου περιεχομένου· και

vii)  παρέχοντας ηλεκτρονικές πληροφορίες ▌που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας κατά τρόπο συνεπή και κατάλληλο με τη διευκόλυνση της δυνατότητας αντίληψης, χρήσης και κατανόησης από τον χρήστη και με την αξιοπιστία τους·

γ)  με την εξασφάλιση της συνεπούς και κατάλληλης προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων, συμπεριλαμβανομένων των συναφών διαδικτυακών εφαρμογών και των υπηρεσιών που βασίζονται σε κινητές συσκευές, καθώς και των κινητών εφαρμογών, η οποία επιτυγχάνεται με τη διευκόλυνση της δυνατότητας αντίληψης, χρήσης και κατανόησης από τον χρήστη και με την αξιοπιστία τους·

δ)  με την παροχή από τις υπηρεσίες υποστήριξης (γραφεία βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης), όταν είναι διαθέσιμες, πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα της υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με υποστηρικτικές τεχνολογίες, σε προσβάσιμες μορφές επικοινωνίας.

ΤΜΗΜΑ IV: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με υποστηρικτικές ς τεχνολογίες:

α)  υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972:

i)  παροχή κειμένου σε πραγματικό χρόνο επιπλέον της φωνητικής επικοινωνίας·

ii)  παροχή πλήρους συνομιλίας όταν παρέχεται βίντεο επιπλέον της φωνητικής επικοινωνίας·

iii)  εξασφάλιση ότι οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης με τη χρήση φωνής, κειμένου (συμπεριλαμβανομένου του κειμένου σε πραγματικό χρόνο) είναι συγχρονισμένες, και, εφόσον παρέχεται βίντεο, ότι είναι και αυτό συγχρονισμένο ως πλήρης συνομιλία και διαβιβάζεται από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλέον κατάλληλο PSAP·

β)  υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων:

i)  παροχή ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (EPG) που μπορούν να γίνουν αντιληπτοί και είναι εύχρηστοι, κατανοητοί και αξιόπιστοι, και οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα της προσβασιμότητας·

ii)  εξασφάλιση ότι οι συνιστώσες προσβασιμότητας (υπηρεσίες πρόσβασης) των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως η εμφάνιση υποτίτλων για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, μεταδίδονται πλήρως με επαρκή ποιότητα για ακριβή απεικόνιση και συγχρονισμό με ήχο και εικόνα, δίνοντας τη δυνατότητα ελέγχου της απεικόνισης και της χρήσης τους από τον χρήστη·

γ)  υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες αστικών και προαστιακών μεταφορών και περιφερειακών μεταφορών:

i)  εξασφάλιση της παροχής πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων, της περιβάλλουσας υποδομής και του δομημένου περιβάλλοντος και της βοήθειας για άτομα με αναπηρίες·

ii)  εξασφάλιση της παροχής πληροφοριών σχετικά με την έξυπνη έκδοση εισιτηρίων (ηλεκτρονική κράτηση, κράτηση εισιτηρίων, κλπ.), τις ταξιδιωτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (πίνακες δρομολογίων, πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές κυκλοφορίας, υπηρεσίες ανταπόκρισης, συνέχιση του ταξιδιού με άλλα μέσα μεταφοράς, κ.λπ.), και συμπληρωματικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες (π.χ. προσωπικό των σταθμών, ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας ή υπηρεσίες που είναι προσωρινά μη διαθέσιμες)·

δ)  υπηρεσίες αστικών και προαστιακών μεταφορών και περιφερειακών μεταφορών: εξασφάλιση της προσβασιμότητας των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με το τμήμα Ι του παρόντος παραρτήματος·

δ)  τραπεζικές υπηρεσίες καταναλωτών:

i)  με την παροχή μεθόδων ταυτοποίησης, ηλεκτρονικών υπογραφών, ασφάλειας και υπηρεσιών πληρωμής που μπορούν να γίνουν αντιληπτές και είναι εύχρηστες, κατανοητές και αξιόπιστες,

ii)  να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι κατανοητές, χωρίς να υπερβαίνουν ένα επίπεδο πολυπλοκότητας ανώτερο του επιπέδου Β2 (καλή γνώση) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, του Συμβουλίου της Ευρώπης·

ε)  ηλεκτρονικά βιβλία:

i)  να εξασφαλίζεται ότι, όταν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο περιέχει και ήχο επιπλέον του κειμένου, τότε παρέχει συγχρονισμένο κείμενο και ήχο·

ii)  να εξασφαλίζεται ότι τα ψηφιακά αρχεία των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν εμποδίζουν την ορθή λειτουργία της υποστηρικτικής τεχνολογίας·

iii)  να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο περιεχόμενο, η πλοήγηση στο περιεχόμενο και τη διάταξη του αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής διάταξης, η παροχή της δομής, της ευελιξίας και της επιλογής όσον αφορά την παρουσίαση του περιεχομένου·

iv)  να επιτρέπονται εναλλακτικές αποδόσεις του περιεχομένου και η διαλειτουργικότητά του με διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες κατά τρόπο αντιληπτό, κατανοητό, εύχρηστο και αξιόπιστο·

v)  να είναι ανευρέσιμα με την παροχή πληροφοριών μέσω μεταδεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς τους·

vi)  να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων δεν εμποδίζουν τη λειτουργία των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας·

vi)  υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου:

i)  Με την παροχή των πληροφοριών που αφορούν την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που πωλούνται, όταν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον αρμόδιο οικονομικό φορέα·

ii)  Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας της λειτουργίας ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής, όταν παρέχεται ως μέρος υπηρεσίας αντί προϊόντος, καθιστώντας την αντιληπτή, εύχρηστη, κατανοητή και αξιόπιστη·

iii)  Με την παροχή μεθόδων ταυτοποίησης, ηλεκτρονικών υπογραφών και υπηρεσιών πληρωμής που μπορούν να γίνουν αντιληπτά και είναι εύχρηστα, κατανοητά και αξιόπιστα.

ΤΜΗΜΑ V: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ "112" ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ PSAP:

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση από άτομα με αναπηρίες των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» από το πλέον κατάλληλο PSAP, η απάντηση στις εν λόγω επικοινωνίες επιτυγχάνεται με λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές ▌ που στοχεύουν ειδικά στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.

Οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη απάντηση, με τον τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην εθνική οργάνωση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης, στο πλέον κατάλληλο PSAP, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα επικοινωνίας με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη, δηλαδή με τη χρήση συγχρονισμένης φωνής και κειμένου (συμπεριλαμβανομένου κειμένου σε πραγματικό χρόνο), ή, όταν παρέχεται βίντεο, φωνής, κειμένου (συμπεριλαμβανομένου κειμένου σε πραγματικό χρόνο) και βίντεο συγχρονισμένων ως πλήρη συνομιλία.

ΤΜΗΜΑ VI: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που ορίζονται σε άλλες πράξεις της Ένωσης σχετικά με χαρακτηριστικά, στοιχεία ή λειτουργίες των προϊόντων και των υπηρεσιών, τεκμαίρεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Προϊόντα

α)  Η προσβασιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για προϊόντα πληροί τα αντίστοιχα στοιχεία που καθορίζονται στο τμήμα I σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος, ήτοι οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν και οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος που δεν παρέχονται στο ίδιο το προϊόν καθίστανται διαθέσιμες κατά τη χρήση του προϊόντος ή με άλλα μέσα, όπως δικτυακό τόπο.

β)  Η προσβασιμότητα των χαρακτηριστικών, στοιχείων και λειτουργιών της διεπαφής χρήστη και ο λειτουργικός σχεδιασμός των προϊόντων συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις προσβασιμότητας της εν λόγω διεπαφής χρήστη ή λειτουργικού σχεδιασμού που ορίζονται στο τμήμα Ι σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

γ)  Η προσβασιμότητα της συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν και των οδηγιών για την εγκατάσταση και συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση του προϊόντος που δεν παρέχονται στο ίδιο το προϊόν αλλά διατίθενται με άλλα μέσα, όπως μέσω διαδικτυακού τόπου, πλην των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο τμήμα ΙΙ του παρόντος παραρτήματος.

2.  Υπηρεσίες

Η προσβασιμότητα των χαρακτηριστικών, στοιχείων και λειτουργιών των υπηρεσιών συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα εν λόγω χαρακτηριστικά, στοιχεία και λειτουργίες που αφορούν τις υπηρεσίες που ορίζονται στα σχετικά με τις υπηρεσίες τμήματα του παρόντος παραρτήματος.

ΤΜΗΜΑ VII: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες, όταν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας, που καθορίζονται στα τμήματα I έως VI του παρόντος παραρτήματος, δεν αφορούν μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών, οι εν λόγω λειτουργίες ή μέσα είναι προσβάσιμα, μέσω της συμμόρφωσης με τα σχετικά κριτήρια λειτουργικής απόδοσης.

Τα κριτήρια λειτουργικής απόδοσης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εναλλακτικά αντί ενός ή περισσοτέρων ειδικών τεχνικών απαιτήσεων, όταν γίνεται αναφορά σε αυτά στις απαιτήσεις προσβασιμότητας, εάν και μόνον εάν η εφαρμογή των εκάστοτε κριτηρίων λειτουργικής απόδοσης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και συνεπάγεται ότι ο σχεδιασμός και η παραγωγή των προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα ισοδύναμη ή αυξημένη προσβασιμότητα για την προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες.

a)  Χρήση από μη βλέποντα άτομα

Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα όρασης.

β)  Χρήση από άτομα με περιορισμένη όραση

Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να χειρίζονται το προϊόν με περιορισμένη όραση.

γ)  Χρήση από άτομα με δυσκολία διάκρισης των χρωμάτων

Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα διάκρισης των χρωμάτων από τον χρήστη.

δ)  Χρήση από μη ακούοντα άτομα

Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα ακοής.

ε)  Χρήση από άτομα με περιορισμένη ακοή

Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με προηγμένα ηχητικά χαρακτηριστικά που επιτρέπει στους χρήστες με περιορισμένη ακοή να χειρίζονται το προϊόν·

στ)  Χρήση από άτομα χωρίς φωνητική ικανότητα

Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία απαιτεί φωνητική εισροή από τους χρήστες, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί φωνητική εισροή. Η φωνητική εισροή περιλαμβάνει κάθε προφορικώς παραγόμενο ήχο, όπως ομιλία, συριγμούς ή κλικ.

ζ)  Χρήση από άτομα με περιορισμένη ικανότητα χειρισμού αντικειμένων ή με περιορισμένη δύναμη

Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία απαιτεί χειρωνακτικές ενέργειες, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας του που επιτρέπει στους χρήστες να το χρησιμοποιούν μέσω εναλλακτικών ενεργειών που δεν απαιτούν έλεγχο μικρο-κινήσεων και χειρισμό, δύναμη χεριού ή ταυτόχρονο χειρισμό περισσοτέρων του ενός ελέγχων·

η)  Χρήση για περιορισμένο εύρος κινήσεων

Τα λειτουργικά στοιχεία των προϊόντων πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους τους χρήστες. Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία έχει χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας του που επιτρέπει στους χρήστες να το χρησιμοποιούν με περιορισμένο εύρος κινήσεων και περιορισμένη δύναμη.

θ)  Ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης επιληπτικών κρίσεων εξαιτίας φωτοευαισθησίας

Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, αποφεύγονται οι τρόποι λειτουργίας που προκαλούν κρίσεις φωτοευαισθησίας.

ι)  Χρήση από άτομα με περιορισμένη γνωστική λειτουργία

Το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά που καθιστούν απλούστερη και ευκολότερη την χρήση του.

ια)  Ιδιωτικότητα

Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχει χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών όταν χρησιμοποιούν τα εν λόγω χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.

___________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΜΗΜΑ Ι:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1.  Παροχή πληροφοριών

α)  

i)  

Παρέχονται οπτικές και απτικές πληροφορίες ή οπτικές και ακουστικές πληροφορίες που υποδεικνύουν το σημείο εισαγωγής της κάρτας σε τερματικά αυτοεξυπηρέτησης ώστε τυφλοί και κωφοί να μπορούν να κάνουν χρήση του τερματικού.

ii)  

Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ούτως ώστε τα άτομα με διανοητικές αναπηρίες να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.

iii)  

Παρέχεται ψηλαφητό ανάγλυφο ή ήχος επιπλέον της γραπτής προειδοποίησης, έτσι ώστε να μπορούν οι τυφλοί να την αντιλαμβάνονται.

iv)  

Το κείμενο είναι αναγνώσιμο και από άτομα με προβλήματα όρασης.

β)  

i)  

Παρέχονται ηλεκτρονικά αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστή που χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες.

ii)  

Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ούτως ώστε τα άτομα με διανοητικές αναπηρίες να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.

iii)

Υπάρχουν υπότιτλοι όταν παρέχονται οδηγίες βίντεο.

iv)  

Το κείμενο είναι αναγνώσιμο και από άτομα με προβλήματα όρασης.

v)

Εκτυπωμένο κείμενο σε γραφή Μπράιγ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τυφλούς.

vi)  

Τα διαγράμματα συνοδεύονται από περιγραφικό κείμενο το οποίο επισημαίνει τα κυριότερα στοιχεία ή περιγράφει βασικές δράσεις.

vii)

Δεν παρέχεται παράδειγμα

viii)  

Δεν παρέχεται παράδειγμα

ix)  

Περιλαμβάνεται υποδοχή και λογισμικό στις αυτόματες ταμειακές μηχανές που επιτρέπουν τη σύνδεση ακουστικού το οποίο θα λαμβάνει το κείμενο επί της οθόνης σε μορφή ήχου.

2.  Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός

α)  

Παρέχονται οδηγίες με τη χρήση φωνής και κειμένου, ή ενσωματώνονται απτικά σήματα στο πληκτρολόγιο, έτσι ώστε οι τυφλοί ή οι βαρήκοοι να μπορούν να αλληλεπιδρούν με το προϊόν·

β)  

Τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που προσφέρουν φωνητικές οδηγίες τις προσφέρουν επίσης με τη μορφή κειμένου ή εικόνων, ώστε και οι κωφοί να μπορούν να προβούν στην απαιτούμενη ενέργεια.

γ)  

Παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα μεγέθυνσης του κειμένου, εστίασης σε συγκεκριμένο εικονόγραμμα ή αύξησης της αντίθεσης, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να μπορούν να αντιληφθούν τις πληροφορίες.

δ)  

Επιπλέον τυχόν οδηγίας όπως «πατήστε το πράσινο ή το κόκκινο κουμπί» για μια επιλογή, αναγράφεται στα κουμπιά ποιες είναι οι επιλογές, προκειμένου να μπορούν να κάνουν την επιλογή και όσοι πάσχουν από αχρωματοψία.

ε)  

Όταν ένας υπολογιστής δίνει σήμα σφάλματος, παρέχει επίσης γραπτό κείμενο ή εικόνα που επισημαίνει το σφάλμα ώστε να επιτρέπει στους κωφούς να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει σφάλμα.

στ)  

Παρέχεται δυνατότητα επιπλέον αντίθεσης στις εικόνες του πρώτου πλάνου ώστε να μπορούν να τις διακρίνουν άτομα με μειωμένη όραση.

ζ)  

Επιτρέπεται στον χρήστη τηλεφωνικής συσκευής να επιλέξει την ένταση του ήχου και να μειώσει τις παρεμβολές με βοηθήματα ακοής, έτσι ώστε οι βαρήκοοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο.

η)  

Οι οθόνες αφής διαθέτουν μεγαλύτερα και καλά διαχωρισμένα κουμπιά, ώστε τα άτομα που πάσχουν από τρόμο να μπορούν να τα πιέσουν.

θ )

Εξασφαλίζεται ότι για να πιεστούν τα πλήκτρα δεν απαιτείται μεγάλη δύναμη, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άτομα με κινητικές αναπηρίες.

ι)  

Αποφεύγονται εικόνες που τρεμοπαίζουν, ώστε τα άτομα που παθαίνουν επιληπτικές κρίσεις να μην διατρέχουν κίνδυνο.

ια)  

Επιτρέπεται η χρήση ακουστικών κεφαλής όταν παρέχονται σε αυτόματες ταμειακές μηχανές πληροφορίες μέσω ομιλίας.

ιβ)  

Ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, επιτρέπεται στους χρήστες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους να επιλέξουν έναν κωδικό για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα τηλεφωνικής συσκευής.

ιγ)  

Εξασφαλίζεται ότι το λογισμικό αντιδρά με προβλέψιμο τρόπο όταν διενεργείται μια συγκεκριμένη πράξη και παρέχεται αρκετός χρόνος για εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, ώστε να είναι εύχρηστο από άτομα με διανοητικές αναπηρίες.

ιδ)  

Παρέχεται σύνδεση με ανανεώσιμη οπτική απεικόνιση Μπράιγ ώστε να μπορούν τυφλοί να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή.

ιε)  

Παραδείγματα ειδικών τομεακών απαιτήσεων

i)  

Δεν παρέχεται παράδειγμα

ii)  

Δεν παρέχεται παράδειγμα

iii)  Πρώτη περίπτωση

Προβλέπεται ότι το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να επιτρέπει τον χειρισμό συνδιαλέξεων σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι βαρήκοοι να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αλληλεπιδραστικό τρόπο.

iii)  Τέταρτη περίπτωση

Παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης βίντεο με απεικόνιση νοηματικής γλώσσας και κειμένου για γραπτό μήνυμα ώστε δύο κωφοί να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με άτομα που δεν έχουν πρόβλημα ακοής.

iv)  

Οι υπότιτλοι μεταδίδονται μέσω του μετατροπέα-αποκωδικοποιητή για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κωφούς.

3.  Υπηρεσίες υποστήριξης: Δεν παρέχεται παράδειγμα

ΤΜΗΜΑ II:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ II ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Συσκευασία και οδηγίες των προϊόντων

α)  

Αναγράφεται στη συσκευασία ότι η τηλεφωνική συσκευή περιέχει χαρακτηριστικά πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες.

β)

i)  

Παρέχονται ηλεκτρονικά αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστή που χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες.

ii)  

Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ούτως ώστε τα άτομα με διανοητικές αναπηρίες να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.

iii)  

Παρέχεται ψηλαφητό ανάγλυφο ή ήχος όταν υπάρχει γραπτή προειδοποίηση, έτσι ώστε και οι τυφλοί να αντιλαμβάνονται την προειδοποίηση.

iv)  

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το κείμενο να μπορεί να διαβαστεί από άτομα με μειωμένη όραση.

v)  

Εκτύπωση σε γραφή Μπράιγ, ώστε να μπορεί να αναγνωσθεί από τυφλούς.

vi)  

Τα διαγράμματα συνοδεύονται από περιγραφικό κείμενο το οποίο επισημαίνει τα κυριότερα στοιχεία ή περιγράφει βασικές δράσεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ III

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παροχή υπηρεσιών

α)  

Δεν παρέχεται παράδειγμα

β)  

i)  

Παρέχονται ηλεκτρονικά αρχεία που μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστή που χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες.

ii)  

Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με συνεπή τρόπο, ή με σαφή και λογική διάρθρωση ούτως ώστε τα άτομα με διανοητικές αναπηρίες να μπορούν να τις κατανοήσουν καλύτερα.

iii)  

Υπάρχουν υπότιτλοι όταν παρέχονται οδηγίες βίντεο.

iv)  

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αρχείο εκτυπώνοντάς το σε Μπράιγ.

v)  

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το κείμενο να μπορεί να διαβαστεί από άτομα με μειωμένη όραση.

vi)  

Τα διαγράμματα συνοδεύονται από περιγραφικό κείμενο το οποίο επισημαίνει τα κυριότερα στοιχεία ή περιγράφει βασικές δράσεις.

vii)  

Όταν ένας πάροχος υπηρεσίας προσφέρει κλειδί USB το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι προσβάσιμες.

γ)  

Παρέχεται περιγραφικό κείμενο για τις εικόνες, καθίστανται διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες με χρήση του πληκτρολογίου, δίδεται στους χρήστες επαρκής χρόνος ανάγνωσης, το περιεχόμενο εμφανίζεται και λειτουργεί με προβλέψιμο τρόπο και εξασφαλίζεται συμβατότητα με υποστηρικτικές τεχνολογίες, ώστε άτομα με διαφόρων ειδών αναπηρίες να μπορούν να διαβάζουν και να αλληλεπιδρούν με τους διαδικτυακούς τόπους.

δ)  

Δεν παρέχεται παράδειγμα

ΤΜΗΜΑ IV:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV ΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTΟΣ Ι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ειδικές υπηρεσίες

α)  

i)  

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι βαρήκοοι να μπορούν να γράφουν και να λαμβάνουν κείμενο με αλληλεπιδραστικό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο.

ii)  

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι κωφοί να μπορούν να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

iii)  

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε άτομο που έχει προβλήματα ομιλίας και ακοής και επιλέγει να χρησιμοποιήσει συνδυασμό κειμένου, φωνής και βίντεο, να γνωρίζει ότι η επικοινωνία διαβιβάζεται μέσω του δικτύου σε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

β)  

i)

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τυφλοί να μπορούν να επιλέγουν τηλεοπτικά προγράμματα.

ii)  

Υποστηρίζεται η δυνατότητα επιλογής, εξατομίκευσης και προβολής των υπηρεσιών πρόσβασης, όπως η εμφάνιση υποτίτλων για τα κωφά ή βαρήκοα άτομα, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, μέσω της παροχής μέσων αποτελεσματικής ζεύξης ασύρματων τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής ή της παροχής στον χρήστη χειριστηρίων για την ενεργοποίηση υπηρεσιών πρόσβασης για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον χρήστη, στο ίδιο επίπεδο προβολής με τα πρωτογενή μέσα χειρισμού.

γ)  

i)

Δεν παρέχεται παράδειγμα

ii)

Δεν παρέχεται παράδειγμα

δ)  Δεν παρέχεται παράδειγμα

ε)

i)  

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα άτομα με δυσλεξία να μπορούν ταυτόχρονα να διαβάζουν και να ακούν το κείμενο.

ii)  

Παρέχεται δυνατότητα συγχρονισμένης εκροής κειμένου και ήχου ή δυνατότητα ανανεώσιμης καταγραφής σε αλφάβητο Μπράιγ.

iii)  

Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι τυφλοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ευρετήριο περιεχομένων ή να αλλάζουν κεφάλαια.

iv)

Δεν παρέχεται παράδειγμα

v)  

Εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς τους είναι διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό αρχείο, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ενημερώνονται.

vi)  

Εξασφαλίζεται για παράδειγμα ότι τα μέτρα τεχνικής προστασίας, η πληροφόρηση για τη διαχείριση των δικαιωμάτων ή θέματα διαλειτουργικότητας δεν μπλοκάρουν τη μεγαλόφωνη ανάγνωση του κειμένου από τα μηχανήματα υποβοήθησης, ούτως ώστε οι τυφλοί χρήστες να μπορούν να διαβάσουν το βιβλίο.

στ)  

i)  

Εξασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας ενός προϊόντος δεν διαγράφονται.

ii)  

Η διεπαφή χρήστη υπηρεσιών πληρωμής καθίσταται διαθέσιμη φωνητικά ώστε οι τυφλοί να μπορούν να πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές αυτόνομα.

iii)  

Οι διάλογοι αναγνώρισης ταυτότητας στην οθόνη καθίστανται αναγνώσιμοι από αναγνώστες οθόνης, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τυφλούς.

_______________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση με ανεξάρτητο τρόπο από άτομα με αναπηρίες ▌ στο δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία και η οποία τελεί υπό την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4η προσβασιμότητα των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές:

α)  χρήση των συναφών εξωτερικών χώρων και εγκαταστάσεων ▌·

β)  προσεγγίσεις των κτιρίων ▌·

γ)  χρήση εισόδων·

δ)  χρήση ▌διαδρομών με οριζόντια κυκλοφορία·

ε)  χρήση διαδρομών με κάθετη κυκλοφορία·

στ)   χρήση αιθουσών από το κοινό·

ζ)  χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας·

η)   χρήση τουαλετών και εγκαταστάσεων υγιεινής·

θ)   χρήση εξόδων, οδών εκκένωσης και ιδεών για τον σχεδιασμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

ι)   δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

ια)   χρήση των εγκαταστάσεων και των κτιρίων για τον προβλεπόμενο σκοπό τους·

ιβ)   προστασία από κινδύνους στο περιβάλλον σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

_____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1.   Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής

▌Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το σχετικό προϊόν ▌πληροί τις οικείες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.  Τεχνικός φάκελος

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4 και, στην περίπτωση που ο κατασκευαστής κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 14, να αποδειχθεί ότι οι σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας θα συνεπάγονταν θεμελιώδη μεταβολή ή θα επέβαλαν δυσανάλογη επιβάρυνση. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει μόνο τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και καλύπτει - στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση - τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος.

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα εξής:

α)  γενική περιγραφή του προϊόντος,

β)  κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα ή οι τεχνικές προδιαγραφές· σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί.

3.  Μεταποίηση

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τεχνικό φάκελο ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος και προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

4.  Σήμανση ΕΕ και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

4.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

4.2  Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ταυτοποιεί το προϊόν για το οποίο έχει συνταχθεί.

Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

5.  Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.  Ο πάροχος υπηρεσιών περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίον η υπηρεσία πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, ή σε ισοδύναμο έγγραφο. Οι πληροφορίες περιγράφουν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και καλύπτουν - στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση - τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της υπηρεσίας. Εκτός από τις απαιτήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών της οδηγίας 2011/83/ΕΕ , οι πληροφορίες περιέχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  γενική περιγραφή της υπηρεσίας σε προσβάσιμο μορφότυπο·

β)  τις αναγκαίες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση της λειτουργίας της υπηρεσίας·

γ)  περιγραφή του τρόπου με τον οποίον οι σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι πληρούνται από την υπηρεσία.

2.  Προκειμένου να συμμορφωθεί με το σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να εφαρμόσει, εν όλω ή εν μέρει, τα εναρμονισμένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας και η παρακολούθησή της εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της υπηρεσίας με το σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος, καθώς και με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

_________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Κριτήρια για τη διενέργεια και την τεκμηρίωση της εκτίμησης:

1.  Ο λόγος του καθαρού κόστους της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προς το συνολικό κόστος (λειτουργικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες) κατασκευής, διανομής και εισαγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας για τους οικονομικούς φορείς·

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί το καθαρό κόστος της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας:

α)  κριτήρια που αφορούν τις εφάπαξ οργανωτικές δαπάνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση:

i)  δαπάνες σχετιζόμενες με συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα προσβασιμότητας,

ii)  δαπάνες που συνδέονται με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την απόκτηση ικανοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας,

iii)  δαπάνες για την ανάπτυξη νέων διεργασιών για την συμπερίληψη της προσβασιμότητας στην ανάπτυξη προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών,

iv)  δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης σχετικά με την προσβασιμότητα,

v)  εφάπαξ δαπάνες για την άρτια κατανόηση της νομοθεσίας περί προσβασιμότητας·

β)  κριτήρια που αφορούν τις τρέχουσες δαπάνες παραγωγής και ανάπτυξης που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση:

i)  δαπάνες που συνδέονται με τον σχεδιασμό των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας,

ii)  δαπάνες που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες μεταποίησης,

iii)  δαπάνες που συνδέονται με δοκιμές του προϊόντος ή της υπηρεσίας ως προς την προσβασιμότητα,

iv)  δαπάνες που συνδέονται με τη δημιουργία τεκμηρίωσης.

2.  Το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παραγωγής και των επενδύσεων, σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και τη συχνότητα της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

3.  Ο λόγος του καθαρού κόστους της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προς τον καθαρό κύκλο εργασιών του οικονομικού φορέα.

Στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί το καθαρό κόστος της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας:

α)  κριτήρια που αφορούν τις εφάπαξ οργανωτικές δαπάνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση:

i)  δαπάνες που συνδέονται με συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα προσβασιμότητας,

ii)  δαπάνες που συνδέονται με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την απόκτηση ικανοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας,

iii)  δαπάνες για την ανάπτυξη νέων διεργασιών για την συμπερίληψη της προσβασιμότητας στην ανάπτυξη προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών,

iv)  δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης σχετικά με την προσβασιμότητα,

v)  εφάπαξ δαπάνες για την άρτια κατανόηση της νομοθεσίας περί προσβασιμότητας·

β)  κριτήρια που αφορούν τις τρέχουσες δαπάνες παραγωγής και ανάπτυξης που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση:

i)  δαπάνες που συνδέονται με τον σχεδιασμό των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας,

ii)  δαπάνες που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες μεταποίησης,

iii)  δαπάνες που συνδέονται με δοκιμές του προϊόντος ή της υπηρεσίας ως προς την προσβασιμότητα,

iv)  δαπάνες που συνδέονται με τη δημιουργία τεκμηρίωσης.

__________________

(1) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 103.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0347).
(3)ΕΕ L 303 της 19.8.2016, σ. 103.
(4)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(5)Οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 251).
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
(7)Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).
(8)Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
(9)Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1).
(12)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 1).
(14)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1).
(15)Οδηγία 2008/57/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1).
(16) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 242 της 20.9.2017, σ. 6).
(17) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (ΕΕ L 242 της 20.9.2017, σ. 1).
(18)Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EE L 169 της 12.7.1993, σ. 1).
(19)Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(20)Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13/8/2008, σ. 82).
(21)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου αριθ. 89/686/ΕΟΚ και αριθ. 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 94/9/ΕΚ, αριθ. 94/25/ΕΚ, αριθ. 95/16/ΕΚ, αριθ. 97/23/ΕΚ, αριθ. 98/34/ΕΚ, αριθ. 2004/22/ΕΚ, αριθ. 2007/23/ΕΚ, αριθ. 2009/23/ΕΚ και αριθ. 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
(22)Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
(23)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(24)Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(25)Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(26)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(27)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(28) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(29)Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).
(30)Οδηγία 2008/48/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66).
(31)Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34).
(32)Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(33)Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/EΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).
(34)Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214).
(35)Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).
(36) Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).
(37)Οδηγία 2014/23/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).


Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ***I
PDF 605kWORD 163k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))
P8_TA-PROV(2019)0174A8-0078/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0302),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και ζ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0185/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0078/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου
για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα], και για την κατάργηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ και της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου41 ως τεχνολογική λύση για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 ορίστηκαν ο σκοπός, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες του VIS, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις βραχείας διάρκειας μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της εξέτασης αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας και των σχετικών αποφάσεων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 καθόρισε τους κανόνες για την καταχώριση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο VIS. Η απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου44 καθόρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο VIS για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.
(1)  Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου41 ως τεχνολογική λύση για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 ορίστηκαν ο σκοπός, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες του VIS, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θεωρήσεις βραχείας διάρκειας μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της εξέτασης αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας και των σχετικών αποφάσεων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 καθόρισε τους κανόνες για την καταχώριση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στο VIS. Η απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου44 καθόρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο VIS για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Το VIS άρχισε να λειτουργεί στις 11 Οκτωβρίου 201144α και αναπτύχθηκε σταδιακά στα προξενεία όλων των κρατών μελών ανά τον κόσμο από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Φεβρουάριο 2016.
__________________
__________________
41Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).
41Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).
42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).
42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).
43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).
43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).
44 Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129).
44 Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129).
44α Εκτελεστική απόφαση 2011/636/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, για τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) σε πρώτη περιφέρεια (ΕΕ L 249 της 27.9.2011, σ. 18).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια»46 τονίστηκε η ανάγκη να ενισχύσει και να βελτιώσει η ΕΕ τα οικεία συστήματα ΤΠ, την αρχιτεκτονική δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και δόθηκε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ. Στην ανακοίνωση προσδιορίστηκε επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης των κενών πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης μακράς διάρκειας.
(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια»46 τονίστηκε η ανάγκη να ενισχύσει και να βελτιώσει η ΕΕ τα οικεία συστήματα ΤΠ, την αρχιτεκτονική δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και δόθηκε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ. Στην ανακοίνωση προσδιορίστηκε επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης των κενών πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης μακράς διάρκειας, δεδομένου ότι το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν προβλέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω συμφωνία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, θεσπίζοντας την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών διαμονής και των θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη αυτά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διεξήγαγε δύο μελέτες: η πρώτη μελέτη σκοπιμότητας46α κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία αποθετηρίου θα ήταν τεχνικά εφικτή και ότι η καλύτερη τεχνική επιλογή θα ήταν η επαναχρησιμοποίηση της δομής του VIS, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης μελέτης46β διενεργήθηκε ανάλυση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και συνήχθη το συμπέρασμα ότι θα ήταν αναγκαίο και αναλογικό να επεκταθεί το πεδίο του VIS ώστε να περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα έγγραφα.
__________________
__________________
46 COM(2016)0205.
46 COM(2016)0205.
46α «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).
46β «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το Συμβούλιο ενέκρινε οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαχείρισης πληροφοριών47 στις 10 Ιουνίου 2016. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά πληροφόρησης στα έγγραφα που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κεντρικού αποθετηρίου αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, με σκοπό την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα αυτά, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών λήξης και της πιθανής τους ανάκλησης. Το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν προβλέπει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω συμφωνία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, θεσπίζοντας την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών διαμονής και των θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδονται από τα κράτη αυτά.
διαγράφεται
__________________
47 Οδικός χάρτης για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαχείρισης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων διαλειτουργικότητας στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (9368/1/16 REV 1).
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στα συμπεράσματά του της 9ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ48, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι ενδέχεται να απαιτείται η λήψη νέων μέτρων για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών πληροφόρησης όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και την επιβολή του νόμου σε σχέση με τη διέλευση συνόρων από κατόχους θεωρήσεων μακράς διάρκειας και αδειών διαμονής. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας ως ζήτημα προτεραιότητας για τη δημιουργία ενός κεντρικού αποθετηρίου της ΕΕ το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας και άδειες διαμονής. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκπόνησε δύο μελέτες: η πρώτη μελέτη σκοπιμότητας49 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία αποθετηρίου θα ήταν τεχνικά εφικτή και ότι η καλύτερη τεχνική επιλογή θα ήταν η αξιοποίηση της δομής του VIS, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης μελέτης50 διενεργήθηκε ανάλυση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και συνήχθη το συμπέρασμα ότι θα ήταν αναγκαίο και αναλογικό να επεκταθεί το πεδίο του VIS ώστε να περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα έγγραφα.
διαγράφεται
__________________
48 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (10151/17).
49 «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).
50 «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 αναγνωρίστηκε ότι το ζήτημα της επαρκούς αξιοπιστίας ως προς τους στόχους εξακρίβωσης και επαλήθευσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών και, ειδικότερα, την εξέλιξη των δακτυλικών αποτυπωμάτων με την ηλικία, θα έπρεπε να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που θα εκπονούνταν υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Μελέτη53 που εκπονήθηκε το 2013 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών είναι εφικτή με ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μια δεύτερη μελέτη54 επιβεβαίωσε το πόρισμα αυτό τον Δεκέμβριο του 2017 και παρέσχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίπτωση της ηλικίας στην ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκπόνησε το 2017 και άλλη μελέτη, στην οποία εξετάστηκε η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της μείωσης της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων για τα παιδιά στα 6 έτη στο πλαίσιο της διαδικασίας θεωρήσεων. Στη μελέτη αυτή55 διαπιστώθηκε ότι η μείωση της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του VIS, ιδίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της υποκλοπής ταυτότητας και των ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, και θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα οφέλη με την ενίσχυση της πρόληψης και καταπολέμησης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικότερα καθιστώντας δυνατή την ταυτοποίηση/επαλήθευση της ταυτότητας παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εντοπίζονται στο έδαφος Σένγκεν σε κατάσταση στην οποία τα δικαιώματά τους έχουν ή ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί (π.χ. παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, αγνοούμενα παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι που υποβάλλουν αίτηση ασύλου).
(8)  Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 αναγνωρίστηκε ότι το ζήτημα της επαρκούς αξιοπιστίας ως προς τους στόχους εξακρίβωσης και επαλήθευσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών και, ειδικότερα, την εξέλιξη των δακτυλικών αποτυπωμάτων με την ηλικία, θα έπρεπε να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που θα εκπονούνταν υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Μελέτη53 που εκπονήθηκε το 2013 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών είναι εφικτή με ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Μια δεύτερη μελέτη54 επιβεβαίωσε το πόρισμα αυτό τον Δεκέμβριο του 2017 και παρέσχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίπτωση της ηλικίας στην ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκπόνησε το 2017 και άλλη μελέτη, στην οποία εξετάστηκε η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της μείωσης της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων για τα παιδιά στα 6 έτη στο πλαίσιο της διαδικασίας θεωρήσεων. Στη μελέτη αυτή55 διαπιστώθηκε ότι η μείωση της ηλικίας συλλογής δακτυλικών αποτυπωμάτων θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του VIS, ιδίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της υποκλοπής ταυτότητας και των ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, και θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα οφέλη με την ενίσχυση της πρόληψης και καταπολέμησης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικότερα καθιστώντας δυνατή την ταυτοποίηση/επαλήθευση της ταυτότητας παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εντοπίζονται στο έδαφος Σένγκεν σε κατάσταση στην οποία τα δικαιώματά τους έχουν ή ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί (π.χ. παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, αγνοούμενα παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι που υποβάλλουν αίτηση ασύλου). Ταυτόχρονα, τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα και η συλλογή ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρότερες διασφαλίσεις και σε περιορισμό των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις στις οποίες πρόκειται για το συμφέρον του παιδιού, μεταξύ άλλων μέσω του περιορισμού της περιόδου διατήρησης για την αποθήκευση δεδομένων. Στη δεύτερη μελέτη διαπιστώθηκε επίσης ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών είναι χαμηλής ποιότητας και μέτριας ακρίβειας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων.
__________________
__________________
53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).
53 Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).
54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).
54 "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).
55 ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).
55 ''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον αιτούντα θεώρηση βραχείας διάρκειας θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το VIS ώστε να αξιολογείται αν η είσοδος του αιτούντος στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση, καθώς και να αξιολογείται ο κίνδυνος παράτυπης μετανάστευσης ως προς τον αιτούντα. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έλαβαν θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται στη συμβολή στην αξιολόγηση της ταυτότητας του κατόχου του εγγράφου, της γνησιότητας και εγκυρότητας της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, καθώς και του αν η είσοδος του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση. Οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στη λήψη απόφασης σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας ή άδειες διαμονής.
(10)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον αιτούντα θεώρηση βραχείας διάρκειας θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το VIS ώστε να αξιολογείται αν η είσοδος του αιτούντος στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια στην Ένωση, καθώς και να αξιολογείται ο κίνδυνος παράτυπης μετανάστευσης ως προς τον αιτούντα. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έλαβαν θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται στη συμβολή στην αξιολόγηση της ταυτότητας του κατόχου του εγγράφου, της γνησιότητας και εγκυρότητας της θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής, καθώς και του αν η είσοδος του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ένωση θα μπορούσε να συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια στην Ένωση. Οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στη λήψη απόφασης σχετικά με θεωρήσεις μακράς διάρκειας ή άδειες διαμονής.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η αξιολόγηση των κινδύνων αυτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με την ταυτότητα, το ταξιδιωτικό έγγραφο και, κατά περίπτωση, τον συντηρούντα του προσώπου ή, εάν ο αιτών είναι ανήλικος, την ταυτότητα του υπεύθυνου προσώπου. Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση συστήματος πληροφοριών [σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δεδομένα Ευρωπόλ, βάση δεδομένων της Interpol για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD), σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), Eurodac, σύστημα ECRIS-TCN όσον αφορά καταδίκες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις και/ή βάση δεδομένων της Interpol για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Interpol TDAWN)] ή με τους καταλόγους επιτήρησης ή με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες δεδομένων που υπάρχουν στα συστήματα πληροφοριών όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον κατάλογο επιτήρησης ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου.
(11)  Η αξιολόγηση των κινδύνων αυτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με την ταυτότητα, το ταξιδιωτικό έγγραφο και, κατά περίπτωση, τον συντηρούντα του προσώπου ή, εάν ο αιτών είναι ανήλικος, την ταυτότητα του υπεύθυνου προσώπου. Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση συστήματος πληροφοριών [σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δεδομένα Ευρωπόλ, βάση δεδομένων της Interpol για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD), σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), Eurodac, ή με τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS ή με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες δεδομένων που υπάρχουν στα συστήματα πληροφοριών όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον κατάλογο επιτήρησης ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ θεσπίστηκε με τον [κανονισμό (ΕΕ) XX για τη διαλειτουργικότητα] προκειμένου τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα τους να αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, και της διαφύλαξης της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών.
(12)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ θεσπίστηκε με τον [κανονισμό (ΕΕ) XX για τη διαλειτουργικότητα] (σύνορα και θεωρήσεις) με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, και της διαφύλαξης της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ δίνει στα συστήματα τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ένα το άλλο με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής ταυτοποίησης προσώπων, τη συμβολή στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας, τη βελτίωση και την εναρμόνιση των απαιτήσεων για την ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, τη διευκόλυνση της τεχνικής και επιχειρησιακής εφαρμογής από τα κράτη μέλη των υφιστάμενων και των μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, την ενίσχυση και την απλούστευση των εγγυήσεων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, την απλούστευση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το Eurodac και τη στήριξη των σκοπών του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS και του [συστήματος ECRIS-TCN].
(13)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ δίνει στα συστήματα τη δυνατότητα να διευκολύνουν την ορθή ταυτοποίηση προσώπων, να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας, να βελτιώνουν και να εναρμονίζουν τις απαιτήσεις για την ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, να διευκολύνουν την τεχνική και επιχειρησιακή εφαρμογή από τα κράτη μέλη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, να ενισχύουν, να εναρμονίζουν και να απλουστεύουν τις εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, να απλουστεύουν την ελεγχόμενη πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το Eurodac και να στηρίζουν τους σκοπούς του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS και του [συστήματος ECRIS-TCN].
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας καλύπτουν το ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS], το Eurodac, το SIS και το [σύστημα ECRIS-TCN], καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτά ταυτόχρονα με τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι συνιστώσες αυτές για τον σκοπό της διενέργειας των αυτοματοποιημένων ελέγχων και κατά την πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), ώστε να καθίσταται δυνατή η γρήγορη, απρόσκοπτη, αποτελεσματική, συστηματική και ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, στα δεδομένα της Ευρωπόλ και στις βάσεις δεδομένων της Interpol που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και για τη στήριξη των στόχων του VIS.
(14)  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας καλύπτουν το ΣΕΕ, το VIS, το ETIAS, το Eurodac, το SIS και το σύστημα ECRIS-TCN, καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτά ταυτόχρονα με τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι συνιστώσες αυτές για τον σκοπό της διενέργειας των αυτοματοποιημένων ελέγχων και κατά την πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), ώστε να καθίσταται δυνατή η γρήγορη, απρόσκοπτη, αποτελεσματική, συστηματική και ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, στα δεδομένα της Ευρωπόλ και στις βάσεις δεδομένων της Interpol που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμόδιων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και για τη στήριξη των στόχων του VIS.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι αυτόματη. Όταν από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η ύπαρξη αντιστοιχίας («θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης») με οποιοδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνδυασμό αυτών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και ένα αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στα ανωτέρω συστήματα πληροφοριών, ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, η αίτηση θα πρέπει να διεκπεραιώνεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από χειριστή της αρμόδιας αρχής. Η αξιολόγηση που διενεργείται από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να οδηγεί σε απόφαση σχετικά με την έκδοση ή μη έκδοση της θεώρησης βραχείας διάρκειας.
(15)  Η σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι αυτόματη. Όταν από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η ύπαρξη αντιστοιχίας («θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης») με οποιοδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνδυασμό αυτών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και ένα αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στα ανωτέρω συστήματα πληροφοριών, ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, η αίτηση θα πρέπει να διεκπεραιώνεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από χειριστή της αρμόδιας αρχής. Ανάλογα με το είδος των δεδομένων από τα οποία προκύπτει, το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης θα πρέπει να αξιολογείται είτε από τα προξενεία είτε από ένα εθνικό ενιαίο σημείο επαφής, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προκύπτουν συγκεκριμένα από βάσεις δεδομένων ή συστήματα επιβολής του νόμου. Η αξιολόγηση που διενεργείται από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να οδηγεί σε απόφαση σχετικά με την έκδοση ή μη έκδοση της θεώρησης βραχείας διάρκειας.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για την ανάλυση του φακέλου της αίτησης θεώρησης βραχείας διάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου που αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ο οποίος έχει εντοπιστεί κατά το παρελθόν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ή στην ηλικία ενός προσώπου. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται σε πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου.
(18)  Για την ανάλυση του φακέλου της αίτησης θεώρησης βραχείας διάρκειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου που αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης ή υψηλούς επιδημικούς κινδύνους, οι οποίοι έχει εντοπιστεί κατά το παρελθόν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ή στην ηλικία ενός προσώπου. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται σε πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών παράτυπης μετανάστευσης και απειλών για τη δημόσια υγεία απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες διασφαλίσεις ώστε η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία.
(19)  Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών κινδύνων για την ασφάλεια, νέων ειδών παράτυπης μετανάστευσης και υψηλών επιδημικών κινδύνων απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες διασφαλίσεις ώστε η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία και ανάλογη σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν βάσει της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι διεθνείς μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσουν αν υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης βραχείας διάρκειας, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής έχουν στην κατοχή τους τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εξακρίβωση αυτή θα πρέπει να καθίσταται δυνατή μέσω της καθημερινής εξαγωγής δεδομένων του VIS σε χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου δεδομένων ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση αναζήτησης που οδηγεί σε απάντηση ok/not ok.
(21)  Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν βάσει της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, οι διεθνείς μεταφορείς θα πρέπει να εξακριβώνουν αν υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεώρησης βραχείας διάρκειας, θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής έχουν στην κατοχή τους τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, αποστέλλοντας ερώτημα στο VIS. Η εξακρίβωση αυτή θα πρέπει να καθίσταται δυνατή μέσω της καθημερινής εξαγωγής δεδομένων του VIS σε χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου δεδομένων ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση αναζήτησης που οδηγεί σε απάντηση ok/not ok. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν καθ’ αυτόν τον φάκελο της αίτησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο VIS μέσω της πύλης μεταφορέων θα πρέπει να περιορίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις στα ταξίδια των επιβατών και στους μεταφορείς. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενσωμάτωση του ΣΕΕ και του ETIAS.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Για να είναι περιορισμένος ο αντίκτυπος των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τους διεθνείς μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με τουριστικά λεωφορεία, θα πρέπει να διατίθενται εύχρηστες λύσεις κινητής επικοινωνίας.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)
(21β)  Εντός διετίας από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη συμβατότητα και τη συνοχή των διατάξεων του άρθρου 26 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα για τους σκοπούς των διατάξεων του VIS σχετικά με τις οδικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία. Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη εξέλιξη των οδικών μεταφορών με τουριστικά λεωφορεία. Θα πρέπει να εξετασθεί η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων σχετικά με τις οδικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία που αναφέρονται στο άρθρο 26 της εν λόγω σύμβασης ή στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Τα βιομετρικά δεδομένα, τα οποία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου, είναι μοναδικά και ως εκ τούτου πολύ πιο αξιόπιστα από τα αλφαριθμητικά δεδομένα για τον σκοπό της ταυτοποίησης ενός προσώπου. Ωστόσο, τα βιομετρικά δεδομένα αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο παρών κανονισμός θέτει επομένως να τη βάση και θεσπίζει εγγυήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση των εκάστοτε προσώπων.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  [Ο κανονισμός 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα] παρέχει στην αστυνομική αρχή κράτους μέλους που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, με εθνικά νομοθετικά μέτρα, τη δυνατότητα να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο με χρήση των βιομετρικών δεδομένων αυτού του προσώπου τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας. Ωστόσο, ενδέχεται να συντρέχουν ειδικές περιστάσεις όπου η ταυτοποίηση ενός προσώπου είναι αναγκαία προς το συμφέρον του ίδιου του προσώπου. Στις περιστάσεις αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου το πρόσωπο εντοπίζεται αφού είχε εξαφανιστεί, είχε απαχθεί ή είχε προσδιοριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να παρέχεται στις αρχές επιβολής του νόμου ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα του VIS, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίηση του προσώπου, χωρίς να απαιτείται εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων και πρόσθετων διασφαλίσεων που προβλέπονται για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου.
(28)  [Ο κανονισμός 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] παρέχει στην αστυνομική αρχή κράτους μέλους που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, με εθνικά νομοθετικά μέτρα, τη δυνατότητα να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο με χρήση των βιομετρικών δεδομένων αυτού του προσώπου τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας. Ωστόσο, ενδέχεται να συντρέχουν ειδικές περιστάσεις όπου η ταυτοποίηση ενός προσώπου είναι αναγκαία προς το συμφέρον του ίδιου του προσώπου. Στις περιστάσεις αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου το πρόσωπο εντοπίζεται αφού είχε εξαφανιστεί, είχε απαχθεί ή είχε προσδιοριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο, θα πρέπει να παρέχεται στις αρχές επιβολής του νόμου ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα του VIS, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίηση του προσώπου, χωρίς να απαιτείται εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων και πρόσθετων διασφαλίσεων που προβλέπονται για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Η αντιπαραβολή δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο VIS σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή το θύμα ενδέχεται να έχει καταχωριστεί στο VIS, θα πρέπει να αποτελέσει για τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων όταν, για παράδειγμα, τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος είναι λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα.
(29)  Η αντιπαραβολή δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο VIS σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή το θύμα ενδέχεται να έχει καταχωριστεί στο VIS και κατόπιν προγενέστερης αναζήτησης δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θα πρέπει να αποτελέσει για τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων όταν, για παράδειγμα, τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος είναι λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα.
__________________
Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1).
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο συστηματικών ερευνών από τις αρχές επιβολής του νόμου, η επεξεργασία των δεδομένων του VIS θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε ειδικές περιπτώσεις και μόνον όταν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS μόνον όταν έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.
(32)  Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο συστηματικών ερευνών από τις αρχές επιβολής του νόμου, η επεξεργασία των δεδομένων του VIS θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε ειδικές περιπτώσεις και μόνον όταν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του VIS μόνον όταν έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων και κατόπιν προγενέστερης αναζήτησης δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
(32α)  Ως γενική πρακτική, οι τελικοί χρήστες των κρατών μελών διενεργούν έρευνες σε σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων πριν ή παράλληλα με την αναζήτηση στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόχων εγγράφων μακράς παραμονής που αποθηκεύονται στο VIS θα πρέπει να τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του VIS. Είναι σκόπιμο να διατηρούνται τα δεδομένα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών για περίοδο πέντε ετών ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεκτίμηση των δεδομένων κατά την αξιολόγηση αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας, να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός περιπτώσεων παραμονής μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος και προκειμένου να διενεργούνται αξιολογήσεις ασφάλειας όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι σχετικές θεωρήσεις. Τα δεδομένα σχετικά με προηγούμενες χρήσεις ενός εγγράφου θα μπορούσαν να διευκολύνουν την έκδοση μελλοντικών θεωρήσεων βραχείας διάρκειας. Μια συντομότερη περίοδος αποθήκευσης δεν θα ήταν επαρκής για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών. Τα δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται μετά από περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι να διαγραφούν νωρίτερα.
(33)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρήσεων μακράς παραμονής που αποθηκεύονται στο VIS θα πρέπει να τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του VIS. Είναι σκόπιμο να διατηρούνται τα δεδομένα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών για περίοδο πέντε ετών ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεκτίμηση των δεδομένων κατά την αξιολόγηση αιτήσεων θεώρησης βραχείας διάρκειας, να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός περιπτώσεων παραμονής μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος και προκειμένου να διενεργούνται αξιολογήσεις ασφάλειας όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι σχετικές θεωρήσεις. Τα δεδομένα σχετικά με προηγούμενες χρήσεις ενός εγγράφου θα μπορούσαν να διευκολύνουν την έκδοση μελλοντικών θεωρήσεων βραχείας διάρκειας. Μια συντομότερη περίοδος αποθήκευσης δεν θα ήταν επαρκής για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών. Τα δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται μετά από περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι να διαγραφούν νωρίτερα.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, καθώς και ομάδες του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή, δύνανται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, υπό την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής. Για τη διευκόλυνση της εν λόγω αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασης των ομάδων στα δεδομένα που εισάγονται στο VIS, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο VIS. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς πρόσβασης που ισχύουν για τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για κάθε ειδικό σκοπό για τον οποίο μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση στα δεδομένα του VIS.
(35)  Τα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής δύνανται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση των συνόρων και την επιστροφή, υπό την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς πρόσβασης που ισχύουν για τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για κάθε ειδικό σκοπό για τον οποίο μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση στα δεδομένα του VIS.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Οι τρίτες χώρες επιστροφής συχνά δεν υπόκεινται στις αποφάσεις επάρκειας που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται για τη μεταφορά του άρθρου 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, παρά τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για συνεργασία με τις κυριότερες χώρες καταγωγής παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν έχει καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί η συστηματική εκπλήρωση από τις εν λόγω τρίτες χώρες της υποχρέωσης που επιβάλλεται από το διεθνές δίκαιο για επανεισδοχή των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή τελούν υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή τα κράτη μέλη και προβλέπουν κατάλληλες διασφαλίσεις για τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για τη μεταφορά του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό των εν λόγω τρίτων χωρών και η σύναψη νέων συμφωνιών παραμένει αβέβαιη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών για τον σκοπό της εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης για την επιστροφή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή στις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν το άρθρο 38 ή το άρθρο 39 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.
(37)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση οποιασδήποτε τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή τρίτου μέρους εγκατεστημένου εντός ή εκτός της Ένωσης. Ως εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η διαβίβαση τέτοιων προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό όταν αυτό γίνεται με αυστηρούς όρους και είναι απαραίτητο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας σε σχέση με την επιστροφή του. Ελλείψει απόφασης επάρκειας με την έννοια εκτελεστικής πράξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή κατάλληλων διασφαλίσεων σχετικά με τη διαβίβαση δυνάμει του ανωτέρω κανονισμού, τα δεδομένα VIS για τον σκοπό της επιστροφής θα πρέπει να μπορούν κατ’ εξαίρεση να διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο VIS, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία δεδομένων και όπου απαιτείται σε επιμέρους περιπτώσεις για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60 [κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση], στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και σε αρμόδιους διεθνείς φορείς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και οι υπηρεσίες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με τους πρόσφυγες και επιχειρήσεων επανεγκατάστασης, σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες που παραπέμπονται από τους φορείς αυτούς στα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση].
διαγράφεται
__________________
60 Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L … της …, σ. …).
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους ως υπεύθυνοι για την επιχειρησιακή διαχείριση του VIS.
(39)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους ως υπεύθυνοι για την επιχειρησιακή διαχείριση του VIS.
__________________
__________________
61 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
61 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις
(40)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 12 Δεκεμβρίου 2018.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο VIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του eu-LISA για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
(43)  Με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγονται στο VIS, θα πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του eu-LISA για την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων μέσω της θέσπισης, της διατήρησης και της συνεχούς αναβάθμισης ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του VIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τις μεταναστευτικές πιέσεις και τη διαχείριση των συνόρων, ο eu-LISA θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο στατιστικών στοιχείων. Κανένα από τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία δεν θα πρέπει να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
(44)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του VIS για την ανάλυση των τάσεων που αφορούν τις μεταναστευτικές πιέσεις και τη διαχείριση των συνόρων, ο eu-LISA θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει ικανότητες για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, ο eu-LISA θα πρέπει να αποθηκεύει ορισμένα στατιστικά δεδομένα στο κεντρικό αποθετήριο για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και της παροχής στατιστικών σύμφωνα με [κανονισμός 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]. Κανένα από τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία δεν θα πρέπει να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)
(47α)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, όπως συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, ούτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των διεθνών δεσμεύσεων που ανέλαβαν η Ένωση και τα κράτη μέλη της·
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Τίτλος
(-1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS)»
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής (κανονισμός VIS)»·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Το VIS αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, την προξενική συνεργασία και τη διαβούλευση μεταξύ κεντρικών αρχών θεώρησης διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις αιτήσεις θεωρήσεων και τις σχετικές αποφάσεις, με σκοπό:
1.  Το VIS αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, την προξενική συνεργασία και τη διαβούλευση μεταξύ κεντρικών αρχών θεώρησης διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις αιτήσεις θεωρήσεων και τις σχετικές αποφάσεις, με σκοπό:
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων·
α)  να διευκολύνει και να επισπεύσει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων·
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  να βοηθά στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων·
στ)  να βοηθά στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 22ιε·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  να συμβάλλει στην πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·
η)  να συμβάλλει στην πρόληψη των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως με την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε ενδεδειγμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις·
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  να συμβάλλει στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών·
διαγράφεται
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  να υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας συμβάλλοντας στην αξιολόγηση του αν ο αιτών θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία πριν από την άφιξή του στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων·
α)  να υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση του αν ο αιτών ή ο κάτοχος ενός εγγράφου θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων και των ελέγχων εντός της επικράτειας·
β)  να διευκολύνει τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων εντός της επικράτειας των κρατών μελών·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  να συμβάλλει στην πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·
γ)  να συμβάλλει στην πρόληψη των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας ενός εκ των κρατών μελών, ιδίως με την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε ενδεδειγμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  να βοηθά στον εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 22ιε·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 2 α (νέο)
(2α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2α
Αρχιτεκτονική
1.  Το VIS βασίζεται σε κεντρική αρχιτεκτονική και απαρτίζεται από τα εξής:
α)  το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας που θεσπίστηκε με το [άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]·
β)  ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών (κεντρικό σύστημα του VIS)·
γ)  διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, (η «εθνική διεπαφή» ή «NI-VIS»), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η διασύνδεση με την αντίστοιχη κεντρική εθνική αρχή του οικείου κράτους μέλους, ή εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία καθιστά δυνατή τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος του VIS με τις εθνικές υποδομές στα κράτη μέλη·
δ)  δομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των εθνικών διεπαφών·
ε)  ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ·
στ)  ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και των κεντρικών υποδομών της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης που θεσπίζεται με [το άρθρο 6 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων που θεσπίζεται με [το άρθρο 12 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)], του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας που θεσπίζεται με [το άρθρο 17 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)] και του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) που θεσπίζεται με το [άρθρο 25 του κανονισμού 2018/XX για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)]·
ζ)  μηχανισμό διαβούλευσης σχετικά με τις αιτήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών αρχών θεώρησης («VISMail»),
η)  πύλη μεταφορέων,
θ)  ασφαλή διαδικτυακή υπηρεσία που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ, αφενός, του κεντρικού συστήματος του VIS και, αφετέρου, της πύλης μεταφορέων και των διεθνών συστημάτων·
ι)  αποθετήριο δεδομένων για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και της κατάρτισης στατιστικών·
ια)  εργαλείο που επιτρέπει στους αιτούντες να παρέχουν ή να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους για πρόσθετη περίοδο διατήρησης του φακέλου αίτησής τους.
Το κεντρικό σύστημα του VIS, οι εθνικές ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή υπηρεσία, η πύλη μεταφορέων και η υποδομή επικοινωνίας του VIS μοιράζονται και χρησιμοποιούν εκ νέου, στο μέτρο που είναι εφικτό από τεχνικής σκοπιάς, τα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της πύλης μεταφορέων του ETIAS, της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ και της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ, αντίστοιχα.
2.  Η NI-VIS συνίσταται στα εξής:
α)  μία τοπική εθνική διεπαφή (LNI) για κάθε κράτος μέλος, η οποία αποτελεί τη διεπαφή που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους μέλους με το ασφαλές δίκτυο επικοινωνιών και περιλαμβάνει διατάξεις κρυπτοθέτησης αποκλειστικά για δεδομένα του VIS. Η LNI είναι εγκατεστημένη σε χώρους του κράτους μέλους·
β)  μια εφεδρική LNI (BLNI) που έχει το ίδιο περιεχόμενο και την ίδια λειτουργία με την LNI.
3.  Η LNI και η BLNI θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς που ορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία η οποία ισχύει για το VIS.
4.  Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι διπλές σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις, δηλαδή στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου φιλοξενείται το κύριο κεντρικό σύστημα του VIS, η κύρια κεντρική μονάδα (CU) και στο St Johann im Pongau της Αυστρίας, όπου φιλοξενείται το εφεδρικό κεντρικό σύστημα του VIS, η εφεδρική κεντρική μονάδα (BCU). Η σύνδεση μεταξύ του κύριου κεντρικού συστήματος του VIS και του εφεδρικού κεντρικού συστήματος του VIS επιτρέπει τον συνεχή συγχρονισμό μεταξύ της CU και της BCU. Η επικοινωνιακή υποδομή υποστηρίζει και συμβάλλει στη διασφάλιση αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του VIS. Περιλαμβάνει πλεονάζουσες και ξεχωριστές διαδρομές για τις συνδέσεις μεταξύ του κεντρικού συστήματος του VIS και του εφεδρικού κεντρικού συστήματος του VIS και περιλαμβάνει επίσης πλεονάζουσες και ξεχωριστές διαδρομές για τις συνδέσεις μεταξύ κάθε εθνικής διεπαφής και κεντρικού συστήματος του VIS και εφεδρικού κεντρικού συστήματος VIS. Η επικοινωνιακή υποδομή παρέχει κρυπτοθετημένο, εικονικό, ιδιωτικό δίκτυο αποκλειστικά για δεδομένα VIS και για την επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και της αρχής που είναι αρμόδια για τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού συστήματος του VIS.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
(3α)  «κεντρική αρχή», η αρχή που έχει συσταθεί από κράτος μέλος για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 15
(15)  «εικόνα προσώπου», η ψηφιακή εικόνα του προσώπου·
(15)  «εικόνα προσώπου», η ψηφιακή εικόνα του προσώπου με επαρκή ανάλυση και ποιότητα εικόνας για χρήση σε αυτοματοποιημένη βιομετρική αντιστοίχιση·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19
(19)  «εθνική εποπτική αρχή» για σκοπούς επιβολής του νόμου, οι εποπτικές αρχές που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***·
(19)  «εποπτικές αρχές», οι εποπτικές αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου** και οι εποπτικές αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 19 α (νέο)
(19α)  «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» (hit), η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει από την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που έχουν καταγραφεί σε φάκελο αίτησης του VIS με τα σχετικά δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στο VIS, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, στο ΣΕΕ, στο ETIAS, στο Eurodac, στα δεδομένα της Ευρωπόλ ή στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ SLTD·
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 20
(20)  «επιβολή του νόμου», η πρόληψη, η εξακρίβωση ή η διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·
(20)  «επιβολή του νόμου», η πρόληψη, η εξακρίβωση ή η διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο·
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 21
(21)  «τρομοκρατικά εγκλήματα», τα εγκλήματα βάσει του εθνικού δικαίου τα οποία αντιστοιχούν ή είναι ισοδύναμα με εκείνα που αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****·
(21)  «τρομοκρατικά εγκλήματα», τα εγκλήματα βάσει του εθνικού δικαίου τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** ή είναι ισοδύναμα με ένα από τα εγκλήματα αυτά για τα κράτη μέλη που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω οδηγία·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 4 – υποσημείωση 2 (νέα)
** Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 και στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ)·
γ)  δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 22δ στοιχείο ζ)·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  σαρωμένα αντίγραφα της σελίδας στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου, που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 7·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Το CIR περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γγ), στο άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γγ), στ) και ζ), και στο άρθρο 22δ στοιχεία α) έως γγ), στ και ζ). Τα υπόλοιπα δεδομένα του VIS αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα VIS.
3.  Το CIR περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γγ), στο άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γγ), στ) και ζ), και στο άρθρο 22δ στοιχεία α) έως γ), στ και ζ). Τα υπόλοιπα δεδομένα του VIS αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα VIS.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 5α – παράγραφος 5
(1)   Ο κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση, όπως θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ενσωματώνεται στο VIS.
1.   Ο κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση, όπως θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ενσωματώνεται στο VIS.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 5α – παράγραφος 2
(2)   Το VIS παρέχει τη λειτουργική δυνατότητα για την κεντρική διαχείριση του καταλόγου των αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και την κοινοποίηση της αναγνώρισης ή της μη αναγνώρισης των ταξιδιωτικών εγγράφων του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1105/2011/ΕΕ.
2.  Το VIS παρέχει τη λειτουργική δυνατότητα για την κεντρική διαχείριση του καταλόγου των αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και την κοινοποίηση της αναγνώρισης ή της μη αναγνώρισης των ταξιδιωτικών εγγράφων του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1105/2011/ΕΕ.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 5α – παράγραφος 3
(3)   Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.
3.  Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Πρόσβαση στο VIS για την εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών θεώρησης.
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22α, πρόσβαση στο VIS για την εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών θεώρησης. Τηρείται αυστηρό όριο ως προς τον αριθμό των δεόντως εξουσιοδοτημένων μελών του προσωπικού, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.».
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Πρόσβαση στο VIS για την αναζήτηση δεδομένων έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους και των οργάνων της ΕΕ που είναι αρμόδια για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 22, στα άρθρα 22γ έως 22στ και στα άρθρα 22ζ έως 22ι, καθώς και για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του [κανονισμού 2018/ΧΧ για τη διαλειτουργικότητα].
2.  Πρόσβαση στο VIS για την αναζήτηση δεδομένων έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους και των οργάνων της ΕΕ που είναι αρμόδια για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 22 και στα άρθρα 22ζ έως 22ιβ, καθώς και για τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του [κανονισμού 2018/ΧΧ για τη διαλειτουργικότητα (σύνορα και θεωρήσεις)].
Οι αρχές που έχουν το δικαίωμα να συμβουλεύονται τα δεδομένα VIS ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων ορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο IV.
Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στον βαθμό που τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους σκοπούς αυτούς, και είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους.
Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στον βαθμό που τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους σκοπούς αυτούς, και είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – σημείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
αα)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές των οποίων το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να εισάγει, να τροποποιεί, να διαγράφει ή να αναζητεί δεδομένα στο VIS. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει αμελλητί στην Επιτροπή, κατάλογο αυτών των αρχών, περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 4, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Στον κατάλογο προσδιορίζεται ο σκοπός για τον οποίον κάθε αρχή επιτρέπεται να επεξεργάζεται δεδομένα στο VIS.
«3. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές των οποίων το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να εισάγει, να τροποποιεί, να διαγράφει ή να αναζητεί δεδομένα στο VIS. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει αμελλητί στον eu-LISA, κατάλογο αυτών των αρχών, περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος , καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Στον κατάλογο αυτό προσδιορίζονται, για κάθε αρχή, τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αναζητεί και για ποιους σκοπούς.
Εντός τριών μηνών από τη θέση σε λειτουργία του VIS σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1, η Επιτροπή δημοσιεύει ενοποιημένο κατάλογο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο κατάλογος τροποποιείται, η Επιτροπή δημοσιεύει άπαξ εντός του ιδίου έτους ενημερωμένο ενοποιημένο κατάλογο.
Ο eu-LISA εξασφαλίζει την ετήσια δημοσίευση του καταλόγου και των καταλόγων των εντεταλμένων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 2 και των κεντρικών σημείων πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 22ια παράγραφος 4 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο eu-LISA τηρεί συνεχώς ενημερωμένο κατάλογο στον δικτυακό του τόπο, ο οποίος περιλαμβάνει τις αλλαγές που αποστέλλουν τα κράτη μέλη μεταξύ των ετήσιων εκδόσεων.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
5.  Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας για τη κεντρική διαχείριση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.
5.  H Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργικής δυνατότητας για τη κεντρική διαχείριση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
(7α)  στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Κάθε αρμόδια αρχή, όταν χρησιμοποιεί το VIS, δεν προβαίνει σε διακρίσεις εναντίον αιτούντων και κατόχων θεώρησης για λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποίθησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του αιτούντος ή του κατόχου της θεώρησης.
«2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο VIS από κάθε αρμόδια αρχή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση εναντίον αιτούντων, κατόχων θεώρησης ή αιτούντων, κατόχων θεωρήσεων μακράς διαρκείας και αδειών διαμονής για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποίθησης, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αποδίδεται πρωταρχική σημασία στο συμφέρον του παιδιού.».
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η ευημερία και η ασφάλεια του παιδιού, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και οι απόψεις του, λαμβάνονται υπόψη και σταθμίζονται σε συνάρτηση με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς του.
3.  Το συμφέρον του παιδιού υπερισχύει κάθε άλλου μελήματος των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σε πλαίσιο πλήρους τήρησης της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η ευημερία και η ασφάλεια του παιδιού, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και οι απόψεις του, λαμβάνονται υπόψη και σταθμίζονται σε συνάρτηση με την ηλικία του.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)
(8α)  στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα ασύλου και την τήρηση της αρχής της «μη επαναπροώθησης» καθώς και την προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης, το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής.»
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 7 α (νέο)
(8β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7a
Δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν εισάγονται στο VIS τα δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών κάτω των 6 ετών.
2.  Τα βιομετρικά δεδομένα των ανηλίκων από την ηλικία των έξι ετών λαμβάνονται από υπαλλήλους που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να λαμβάνουν τα βιομετρικά δεδομένα του ανηλίκου με φιλικό και ευαίσθητο προς το παιδί τρόπο και με πλήρη σεβασμό του συμφέροντος του παιδιού και των διασφαλίσεων που προβλέπονται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.
Το παιδί συνοδεύεται κατά τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων από ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας, εφόσον είναι παρόν. Ο ασυνόδευτος ανήλικος συνοδεύεται από επίτροπο, εκπρόσωπο ή, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος, από άτομο εκπαιδευμένο να διασφαλίζει το συμφέρον του ανηλίκου και την γενική ευημερία του κατά την λήψη των βιομετρικών δεδομένων του. Αυτό το εκπαιδευμένο άτομο δεν είναι ο υπάλληλος που είναι αρμόδιος για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές ούτε από τον υπάλληλο ούτε από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η χρήση καμίας μορφής βίας εις βάρος ανηλίκων για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση παροχής βιομετρικών δεδομένων.
3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, τα προξενεία δεν ζητούν από τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στο προξενείο για τη συλλογή βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων, εφόσον αυτό θα συνιστούσε υπερβολικό βάρος και κόστος για τις οικογένειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα βιομετρικά στοιχεία λαμβάνονται στα εξωτερικά σύνορα, όπου πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή της εμπορίας παιδιών.
4.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙΙα και ΙΙΙβ, η πρόσβαση στα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών επιτρέπεται μόνο για τους εξής σκοπούς:
α)  για να επαληθεύεται η ταυτότητα του παιδιού στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης θεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 και στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 παράγραφος ζ, και
β)  σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙβ, για να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i)  η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση της εμπορίας παιδιών·
ii)  η πρόσβαση είναι αναγκαία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση·
iii)  η ταυτοποίηση εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Κεφάλαιο II – τίτλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 5
5.  εικόνα προσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009.
5.  εικόνα προσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6
βα)  το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.  τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κοινής προξενικής εγκυκλίου.
«6. τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009.»·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9 – εδάφιο 1α
8.  Η εικόνα προσώπου υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρεται στο σημείο 5 της παραγράφου 1 διαθέτει επαρκή ανάλυση και ποιότητα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων.
Η εικόνα προσώπου υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρεται στο σημείο 5 της παραγράφου 1 διαθέτει επαρκή ανάλυση και ποιότητα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση βιομετρικών δεδομένων. Εάν δεν διαθέτει την επαρκή ποιότητα, η εικόνα προσώπου δεν χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9 – εδάφιο 1β
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν μπορούν να πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας και ανάλυσης που έχουν καθορισθεί για την εγγραφή της ζωντανής εικόνας προσώπου στο VIS, η εικόνα προσώπου μπορεί να εξάγεται ηλεκτρονικά από το τσιπ του ηλεκτρονικού μηχανικώς αναγνώσιμου ταξιδιωτικού εγγράφου (eMRTD). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εικόνα προσώπου εισάγεται στον ατομικό φάκελο μόνο αφού επαληθευθεί ηλεκτρονικά ότι η εικόνα προσώπου που έχει καταχωρισθεί στο τσιπ του eMRTD αντιστοιχεί στη ζωντανή εικόνα προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν μπορούν να πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας και ανάλυσης που έχουν καθορισθεί για την εγγραφή της ζωντανής εικόνας προσώπου στο VIS, η εικόνα προσώπου μπορεί να εξάγεται ηλεκτρονικά από το τσιπ του ηλεκτρονικού μηχανικώς αναγνώσιμου ταξιδιωτικού εγγράφου (eMRTD). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εικόνα προσώπου εισάγεται στον ατομικό φάκελο μόνο αφού επαληθευθεί ηλεκτρονικά ότι η εικόνα προσώπου που έχει καταχωρισθεί στο τσιπ του eMRTD αντιστοιχεί στη ζωντανή εικόνα προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 2
2.  Όταν δημιουργείται αίτηση ή εκδίδεται θεώρηση, το VIS ελέγχει αν το ταξιδιωτικό έγγραφο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη αίτηση αναγνωρίζεται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ, εκτελώντας αυτόματη αναζήτηση στον κατάλογο αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων που αναφέρεται στο άρθρο 5α, και εμφανίζει το αποτέλεσμα.
2.  Όταν δημιουργείται αίτηση, το VIS ελέγχει αν το ταξιδιωτικό έγγραφο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη αίτηση αναγνωρίζεται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ, εκτελώντας αυτόματη αναζήτηση στον κατάλογο αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων που αναφέρεται στο άρθρο 5α, και εμφανίζει το αποτέλεσμα.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 3
3.  Για τους σκοπούς των επαληθεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχεία α), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, το VIS πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 [του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα] για την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημείο 4 του παρόντος κανονισμού με τα δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση που έχει καταχωριστεί στο VIS, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), στο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), συμπεριλαμβανομένου του κατάλογου επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/ΧΧ για τον σκοπό της θέσπισης ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου, στο Eurodac, [στο σύστημα ECRIS-TNT όσον αφορά καταδίκες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις], στα δεδομένα της Ευρωπόλ, στη βάση δεδομένων της Interpol για τα κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) και στη βάση δεδομένων της Interpol για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (Interpol TDAWN)]
3.  Για τους σκοπούς των επαληθεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, το VIS πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 [του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα] για την αντιπαραβολή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 5 και 6 του παρόντος κανονισμού. Το VIS επαληθεύει:
α)  εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν στο SIS
β)  εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν στη βάση δεδομένων SLTD
γ)  εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS
δ)  εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS
ε)  εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε απορριφθείσα, ανακληθείσα ή ακυρωθείσα άδεια ταξιδιού στο κεντρικό σύστημα ETIAS και τον κάτοχό της·
στ)  εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
ζ)  εάν δεδομένα σχετικά με τον αιτούντα έχουν ήδη καταχωριστεί στο VIS·
η)  εάν τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε άλλη αίτηση για θεώρηση που σχετίζεται με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας·
θ)  εάν ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή εάν έχει δηλωθεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής·
ι)  εάν ο αιτών έχει καταχωριστεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο στο οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος·
ια)  εάν ο αιτών έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης βραχείας διάρκειας που είναι καταγεγραμμένες στο VIS·
ιβ)  εάν έχει εκδοθεί για τον αιτούντα απόφαση καταγεγραμμένη στο VIS για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης μακράς διάρκειας ή άδειας διαμονής·
ιγ)  εάν τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα την ταυτότητα του αιτούντος είναι καταχωρισμένα στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·
ιδ)  εάν ο αιτών θεώρηση βραχείας διάρκειας είναι καταχωρισμένος στο Eurodac·
ιε)  σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αιτούντος:
i)  αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS,
ii)  αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS,
iii)  είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1240.
________________________
* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Κατά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στην SLTD, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη της ESP για την πραγματοποίηση αναζήτησης δεν κοινοποιούνται στους κατόχους δεδομένων της Interpol.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 4
4.  Το VIS προσθέτει στον φάκελο της αίτησης παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3. Επιπλέον, το VIS προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εισήγαγαν ή παρέσχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης, ή την Ευρωπόλ, και καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στον φάκελο της αίτησης.
4.  Το VIS προσθέτει στον φάκελο της αίτησης παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3. Επιπλέον, το VIS προσδιορίζει, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εισήγαγαν ή παρέσχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης, ή την Ευρωπόλ, και καταχωρίζει την πληροφορία αυτή στον φάκελο της αίτησης. Δεν καταγράφονται άλλες πληροφορίες εκτός από την αναφορά σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και την πηγή προέλευση των δεδομένων.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 5 – στοιχείο δ
δ)  καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή ειδικό έλεγχο.
δ)  καταχώριση για πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση, ειδικό έλεγχο ή ελέγχους έρευνας.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει από τα ερωτήματα σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 στοιχεία α), β), γ), ε), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ) και ιδ) αξιολογείται, εφόσον είναι αναγκαίο μετά από την επαλήθευση από την κεντρική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9γ, από το προξενείο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση θεώρησης.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει από τα ερωτήματα σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 στοιχεία δ), στ), ιγ) και ιε) επαληθεύεται, εφόσον είναι αναγκαίο και αξιολογείται από το ενιαίο σημείο επαφής των κρατών μελών τα οποία έχουν εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9γα.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 5 γ (νέα)
5γ.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης βάσει του SIS κοινοποιείται επίσης αυτόματα στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση από όπου προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 5 δ (νέα)
5δ.  Η προβλεπόμενη κοινοποίηση στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους ή στο ενιαίο σημείο επαφής που εισήγαγε την καταχώριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:
α)  επώνυμο ή επώνυμα, όνομα ή ονόματα και, εφόσον υπάρχουν, ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα·
β)  τόπο και ημερομηνία γέννησης·
γ)  φύλο·
δ)  ιθαγένεια και, εάν υπάρχουν, άλλες ιθαγένειες·
ε)  το κράτος μέλος της πρώτης σκοπούμενης παραμονής, και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση της πρώτης σκοπούμενης παραμονής·
στ)  διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος ή, εάν δεν είναι διαθέσιμη, πόλη και χώρα διαμονής του·
ζ)  παραπομπή σε κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που έχει προκύψει, με την ημερομηνία και την ώρα κατά τις οποίες προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9α – παράγραφος 5 ε (νέα)
5ε.  Το παρόν άρθρο δεν παρεμποδίζει την υποβολή αίτησης ασύλου για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αίτησης θεώρησης η οποία κατατέθηκε από θύμα(τα) βίαιων εγκληματικών πράξεων όπως η ενδοοικογενειακή βία ή η εμπορία ανθρώπων που διαπράχθηκαν από τον χρηματοδότη τους, ο φάκελος που κατατίθεται στο VIS αποσυνδέεται από τον φάκελο του χρηματοδότη ώστε να προστατεύονται τα θύματα από καινούριους κινδύνους.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9β – παράγραφος 1
1.  Όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έναντι του οποίου εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με αυτό των πολιτών της Ένωσης βάσει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 διεξάγονται με αποκλειστικό σκοπό να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι που βασίζονται σε πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στο έδαφος του κράτους μέλους συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια ή παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο επιδημίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.
1.  Όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έναντι του οποίου εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με αυτό των πολιτών της Ένωσης βάσει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 διεξάγονται με αποκλειστικό σκοπό να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι που βασίζονται σε πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στο έδαφος του κράτους μέλους συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9β – παράγραφος 3
3.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της αίτησης κατά το άρθρο 9α παράγραφος 3 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που αντιστοιχεί σε καταχώριση απαγόρευσης εισόδου και διαμονής κατά το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, η αρχή θεώρησης επαληθεύει τον λόγο στον οποίο βασίζεται η απόφαση σε συνέχεια της οποίας εισήχθη η συγκεκριμένη καταχώριση στο SIS. Εάν ο λόγος αυτός σχετίζεται με κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης, η καταχώριση δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης. Η αρχή θεώρησης ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού SIS II.
3.  Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της αίτησης κατά το άρθρο 9α παράγραφος 3 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που αντιστοιχεί σε καταχώριση απαγόρευσης εισόδου και διαμονής κατά το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1861, η αρχή θεώρησης επαληθεύει τον λόγο στον οποίο βασίζεται η απόφαση σε συνέχεια της οποίας εισήχθη η συγκεκριμένη καταχώριση στο SIS. Εάν ο λόγος αυτός σχετίζεται με κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης, η καταχώριση δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης. Η αρχή θεώρησης ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1861.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9γ – τίτλος
Επαλήθευση από τις κεντρικές αρχές
Επαλήθευση από τις κεντρικές αρχές και το εθνικό ενιαίο σημείο επαφής
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9γ – παράγραφος 1
1.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει από τις αναζητήσεις δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 επαληθεύεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους που διεκπεραιώνει την αίτηση.
1.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5β που προκύπτει από τις αναζητήσεις δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, επαληθεύεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από το ενιαίο σημείο επαφής, σύμφωνα με το άρθρο 9γα. Κοινοποιείται στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους που διεκπεραιώνει την αίτηση.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9γ – παράγραφος 2
2.  Κατά τη μη αυτοματοποιημένη επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης, η κεντρική αρχή έχει πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και σε τυχόν συνδεδεμένους φακέλους αίτησης, καθώς και σε όλα τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3.
2.  Κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5α που προκύπτει από τις αναζητήσεις δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3 το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από το VIS, επαληθεύεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία από την κεντρική αρχή. Κατά τη μη αυτοματοποιημένη επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης, η κεντρική αρχή έχει πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και σε τυχόν συνδεδεμένους φακέλους αίτησης, καθώς και σε όλα τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος .
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9γ – παράγραφος 5
5.  Εάν τα δεδομένα αντιστοιχούν ή εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, η κεντρική αρχή θεώρησης που διεκπεραιώνει την αίτηση ενημερώνει την κεντρική αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών για τα οποία διαπιστώθηκε ότι εισήγαγαν ή παρείχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης εισήχθησαν ή παρασχέθηκαν από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η κεντρική αρχή διαβουλεύεται με τις κεντρικές αρχές του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
5.  Εάν τα δεδομένα αντιστοιχούν ή εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις η κεντρική αρχή θεώρησης που διεκπεραιώνει την αίτηση ενημερώνει την κεντρική αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών για τα οποία διαπιστώθηκε ότι εισήγαγαν ή παρείχαν τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης εισήχθησαν ή παρασχέθηκαν από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η κεντρική αρχή διαβουλεύεται με τις κεντρικές αρχές του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η αμφιβολία ευνοεί τον αιτούντα.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9γ – παράγραφος 7
7.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν από την αντιπαραβολή που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 5 προκύπτει ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το VIS αποστέλλει αυτοματοποιημένη κοινοποίηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους που πραγματοποίησε την αναζήτηση, προκειμένου να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες.
διαγράφεται
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9γ – παράγραφος 8
8.  Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα για τα οποία προέκυψε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 2 παρασχέθηκαν από την Ευρωπόλ, η κεντρική αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους διαβουλεύεται με την εθνική μονάδα της Ευρωπόλ προκειμένου να αναληφθούν ενέργειες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και ιδίως το κεφάλαιο IV.
διαγράφεται
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9γ α (νέο)
Άρθρο 9γα
Επαλήθευση και αξιολόγηση από το ενιαίο σημείο επαφής
1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική αρχή, η οποία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, η οποία εξασφαλίζει τις σχετικές μη αυτοματοποιημένες επαληθεύσεις και την αξιολόγηση των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού («ενιαίο σημείο επαφής»). Το ενιαίο κέντρο επαφής απαρτίζεται από αξιωματικούς συνδέσμους προερχόμενους από το τμήμα SIRENE, τα εθνικά κεντρικά γραφεία της Ιντερπόλ, το εθνικό κεντρικό σημείο της Ευρωπόλ, την εθνική μονάδα ETIAS και όλες τις σχετικές εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επάρκεια στελέχωσης που επιτρέπει στο ενιαίο σημείο επαφής να επαληθεύει τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που του κοινοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 23 του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009.
2.  Το ενιαίο σημείο επαφής επαληθεύει με μη αυτόματο τρόπο τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που του παραπέμπονται. Ισχύουν οι διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 9γ παράγραφοι 2 έως 6.
3.  Εάν, μετά την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα αντιστοιχούν και το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης επιβεβαιώνεται, το ενιαίο σημείο επαφής επικοινωνεί, όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, που παρείχαν τα δεδομένα από τα οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Στη συνέχεια, αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Το ενιαίο σημείο επαφής παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ενόψει της απόφασης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να ληφθεί δυνάμει του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009. Αυτή η αιτιολογημένη γνώμη περιλαμβάνεται στον φάκελο της αίτησης.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 9γ β (νέο)
Άρθρο 9γβ
Εγχειρίδιο
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 48α, για να καθορίσει, σε εγχειρίδιο, τα σχετικά δεδομένα που πρέπει να αντιπαραβάλλονται στο πλαίσιο των αναζητήσεων των άλλων συστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 9α παράγραφος 3 καθώς και τις διαδικασίες και τους κανόνες που απαιτούνται για τις αναζητήσεις, τις επαληθεύσεις και τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 9α έως 9γ α. Αυτή η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιλαμβάνει τον συνδυασμό κατηγοριών δεδομένων για την πραγματοποίηση αναζητήσεων σε κάθε σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 9α.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
4.  Όταν ο φάκελος της αίτησης επικαιροποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το VIS αποστέλλει κοινοποίηση στο κράτος μέλος που εξέδωσε τη θεώρηση, ενημερώνοντάς το σχετικά με την απόφαση ακύρωσης ή ανάκλησης αυτής της θεώρησης, Η εν λόγω κοινοποίηση παράγεται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα και διαβιβάζεται μέσω του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16.»·
4.  Όταν ο φάκελος της αίτησης επικαιροποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το VIS αποστέλλει κοινοποίηση στο κράτος μέλος που εξέδωσε τη θεώρηση, ενημερώνοντάς το σχετικά με την αιτιολογημένη απόφαση ακύρωσης ή ανάκλησης αυτής της θεώρησης, Η εν λόγω κοινοποίηση παράγεται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα και διαβιβάζεται μέσω του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 16.»·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαβούλευσης, ο κατάλογος των κρατών μελών τα οποία απαιτούν να ζητείται διαβούλευση με τις κεντρικές τους αρχές από τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης για ομοιόμορφες θεωρήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, καθώς και ο κατάλογος των σχετικών υπηκόων τρίτων χωρών, ενσωματώνονται στο VIS.
Με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαβούλευσης, ο κατάλογος των κρατών μελών τα οποία απαιτούν να ζητείται διαβούλευση με τις κεντρικές τους αρχές από τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης για ομοιόμορφες θεωρήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, ενσωματώνονται στο VIS.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  στη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, το άρθρο 24 παράγραφος 2 σχετικά με τις τροποποιήσεις δεδομένων και το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 σχετικά με τις εκ των υστέρων γνωστοποιήσεις·
α)  στη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, το άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις τροποποιήσεις δεδομένων και το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 σχετικά με τις εκ των υστέρων γνωστοποιήσεις·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  σε όλα τα άλλα μηνύματα που αφορούν την προξενική συνεργασία και συνεπάγονται τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα στο VIS ή σχετίζονται με αυτό, στη διαβίβαση αιτημάτων στην αρμόδια αρχή θεώρησης να προωθήσει αντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 9 σημείο 7 και άλλα έγγραφα υποστηρικτικά της αίτησης και στη διαβίβαση ηλεκτρονικών αντιγράφων αυτών των εγγράφων, καθώς και στις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9γ και του άρθρου 38 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης απαντούν σε κάθε αίτηση εντός δύο εργάσιμων ημερών.
β)  σε όλα τα άλλα μηνύματα που αφορούν την προξενική συνεργασία και συνεπάγονται τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα στο VIS ή σχετίζονται με αυτό, στη διαβίβαση αιτημάτων στην αρμόδια αρχή θεώρησης να προωθήσει αντίγραφα εγγράφων υποστηρικτικών της αίτησης και στη διαβίβαση ηλεκτρονικών αντιγράφων αυτών των εγγράφων, καθώς και στις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9γ και του άρθρου 38 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης απαντούν σε κάθε αίτηση εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 18α
(18α)  το άρθρο 18α α