Index 
Texte adoptate
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg 
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: excluderea Băncii Angliei și a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri a acțiunii respective se află în afara Uniunii
 Neobținerea în comisie de către o propunere de act obligatoriu din punct de vedere juridic a majorității voturilor exprimate (interpretarea articolului 171 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul de procedură)
 Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit ***I
 Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I
 Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE ***I
 Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan ***
 Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)
 Participarea Regatului Norvegiei, a Republicii Islanda, a Confederației Elvețiene și a Principatului Liechtenstein la eu-LISA ***
 Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE
 Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I
 Sistemul de informații privind vizele ***I
 Fondul pentru azil și migrație ***I
 Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I
 Instituirea Fondului pentru securitate internă ***I
 Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I
 Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene ***I
 Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE ***I
 Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune
 Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I
 Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 O Europă care protejează: aer curat pentru toți
 Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
 Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
 Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune - ***I
 Instalații portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave ***I
 Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii ***I
 Combaterea fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul ***I
 Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul
 Porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9)
 Porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și subcombinațiile Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507
 Substanțe active, inclusiv tiaclopridul
 Raport pe 2018 referitor la Turcia
 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019
 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019

Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014
PDF 122kWORD 48k
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0159B8-0143/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)00793),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 ianuarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 februarie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012(1), în special articolul 1 alineatul (9) și articolul 50 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actul delegat de modificare conține amendamente importante vizând să asigure faptul că Banca Angliei va beneficia în continuare de exceptările în vigoare în temeiul articolului 1 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, după schimbarea statutului Regatului Unit, care va deveni o țară terță;

B.  întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 173, 12.6.2014, p. 84.


Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție
PDF 121kWORD 48k
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0160B8-0144/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C2019/00794),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 ianuarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 februarie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării(1), în special articolul 2 alineatul (4) și articolul 30 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actul delegat conține amendamente importante vizând să asigure faptul că banca centrală a Regatului Unit și organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice sau care intervin în gestiunea acesteia vor fi exceptate de la obligația de raportare prevăzută la articolul 4 și de la cerințele de transparență în caz de reutilizare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2015/2365;

B.  întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 337, 23.12.2015, p. 1.


Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție
PDF 122kWORD 48k
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0161B8-0145/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)00791),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 ianuarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 februarie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 1 alineatul (6) și articolul 82 alineatul (6),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actul delegat conține amendamente importante vizând să asigure faptul că banca centrală a Regatului Unit și organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice sau care intervin în gestiunea acesteia vor fi exceptate de la obligațiile de compensare și de raportare, precum și de la cerința de a le aplica tranzacțiilor necompensate tehnici de atenuare a riscurilor, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

B.  întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.


Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: excluderea Băncii Angliei și a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014
PDF 122kWORD 48k
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/522 în ceea ce privește excluderea Băncii Angliei și a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0162B8-0146/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)00792),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 ianuarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 februarie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei(1), în special articolul 6 alineatul (5) și articolul 35 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actul delegat de modificare conține amendamente importante vizând să asigure faptul că Banca Angliei și Oficiul de administrare a datoriei Regatului Unit vor beneficia în continuare de exceptările în vigoare în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, după schimbarea statutului Regatului Unit, care va deveni o țară terță;

B.  întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 173, 12.6.2014, p. 1.


Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri a acțiunii respective se află în afara Uniunii
PDF 124kWORD 48k
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 februarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri a acțiunii respective se află în afara Uniunii (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0163B8-0149/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)00904),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 21 februarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la Regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 4 martie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE(1), în special articolul 49 alineatul (3),

–  având în vedere articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(2),

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2017/588 (RTS11) al Comisiei, transmisă de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe la 8 noiembrie 2018, în temeiul articolului 49 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actul delegat conține modificări importante pentru a menține competitivitatea locurilor de tranzacționare din UE care oferă tranzacții cu acele acțiuni care sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate în Uniune și într-o țară terță concomitent și în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare cifră de afaceri pentru aceste acțiuni este situat în afara Uniunii;

B.  întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

C.  întrucât Parlamentul consideră că standardele tehnice de reglementare adoptate nu sunt „identice” cu proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, ca urmare a modificării proiectului respectiv de către Comisie și consideră că are la dispoziție trei luni („perioada de control”) pentru a formula obiecțiuni la standardele tehnice de reglementare; întrucât Parlamentul îndeamnă Comisia să indice perioada de control de o lună numai în cazurile în care Comisia a adoptat fără modificări proiectele prezentate de autoritățile europene de supraveghere, adică atunci când proiectul și standardele tehnice de reglementare adoptate sunt „identice”,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 173, 12.6.2014, p. 349.
(2) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.


Neobținerea în comisie de către o propunere de act obligatoriu din punct de vedere juridic a majorității voturilor exprimate (interpretarea articolului 171 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul de procedură)
PDF 116kWORD 47k
Decizia Parlamentului European din 13 martie 2019 privind neobținerea în comisie de către o propunere de act obligatoriu din punct de vedere juridic a majorității voturilor exprimate (interpretarea articolului 171 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul de procedură) (2019/2011(REG))
P8_TA-PROV(2019)0164

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea din 7 martie 2019 a președintei Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere articolul 226 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să introducă următoarea interpretare la articolul 171 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul său de procedură:"„Dacă propunerea de act obligatoriu din punct de vedere juridic, eventual modificată, nu obține în comisie majoritatea voturilor exprimate, comisia propune Parlamentului respingerea actului.”"

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.


Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit ***I
PDF 140kWORD 51k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0891),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0513/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0071/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit

P8_TC1-COD(2018)0435


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în absența unui astfel de acord, la doi ani după notificarea respectivă, adică de la 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului(2) stabilește un sistem comun pentru controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare, care este necesar pentru a promova securitatea Uniunii și securitatea internațională și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru exportatorii din Uniune.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede „autorizații generale de export ale Uniunii”, care facilitează controlul exporturilor cu risc scăzut de produse cu dublă utilizare către anumite țări terțe. În prezent, Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, inclusiv Liechtenstein, și Statele Unite ale Americii fac obiectul autorizației generale de export a Uniunii nr. EU001 stabilite în anexa IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

(4)  Regatul Unit este parte la tratatele internaționale aplicabile și este membru al regimurilor internaționale de neproliferare, își îndeplinește pe deplin obligațiile și angajamentele aferente. Regatul Unit aplică controale proporționate și adecvate, pentru a aborda în mod eficace considerentele referitoare la utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare, în conformitate cu dispozițiile și obiectivele Regulamentului (CE) nr. 428/2009.

(5)  Având în vedere că Regatul Unit este o destinație importantă pentru produsele cu dublă utilizare produse în Uniune, este oportun să se adauge Regatul Unit pe lista destinațiilor care fac obiectul autorizației generale de export a Uniunii nr. EU001, pentru a se asigura aplicarea uniformă și coerentă a controalelor pe întreg teritoriul UE, pentru a se promova condiții de concurență echitabile pentru exportatorii din Uniune și pentru a se evita o sarcină administrativă inutilă, protejându-se, în același timp, securitatea Uniunii și securitatea internațională.

(6)  Având în vedere urgența determinată de circumstanțele ieșirii Regatului Unit din Uniune, este necesar să se permită aplicarea rapidă a prezentului regulament referitoare la includerea Regatului Unit pe lista destinațiilor care fac obiectul autorizației generale de export a Uniunii nr. EU001. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)  Regatul Unit ar trebui adăugat pe lista destinațiilor care fac obiectul autorizației generale de export a Uniunii nr. EU001 numai în cazul în care niciun acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (2) din TUE nu a intrat în vigoare până la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului se modifică după cum urmează:

(a)  titlul „Exporturi către Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, inclusiv Liechtenstein, și Statele Unite ale Americii” se înlocuiește cu următorul text:"

„Exporturi către Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, inclusiv Liechtenstein, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii”;

"

(b)  în partea 2, după liniuța cu textul „Elveția, inclusiv Liechtenstein” se inserează următoarea liniuță:"

„– Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”.

"

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Prezentul regulament nu se aplică dacă, până la data menționată în paragraful al doilea din prezentul articol, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(2)Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).


Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I
PDF 165kWORD 54k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0892),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0512/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 februarie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8–0021/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

P8_TC1-COD(2018)0432


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 178,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă perioada respectivă.

(2)  Retragerea va avea loc în perioada de programare 2014-2020, în care Regatul Unit participă la cincisprezece programe de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Două dintre programele respective, mai precis PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) (denumite în comun „programe de cooperare”) sunt programe care implică Irlanda de Nord și sprijină pacea și reconcilierea, precum și cooperarea nord-sud în temeiul Acordului de pace privind Irlanda de Nord (denumit în continuare „Acordul din Vinerea Mare”), pe care Uniunea intenționează să le continue chiar dacă Regatul Unit se retrage din Uniune fără să fi intrat în vigoare un acord de retragere până la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie limitat la respectivele programe de cooperare.

(3)  Programele de cooperare sunt reglementate, în special, de Regulamentele (UE) nr. 1299/2013(5), (UE) nr. 1303/2013(6) și (UE, Euratom) 2018/1046(7) ale Parlamentului European și ale Consiliului. Prezentul regulament ar trebui să prevadă dispoziții care să permită, în urma retragerii Regatului Unit din Uniune, continuarea programelor de cooperare în conformitate cu regulamentele menționate.

(4)  În ceea ce privește programele de cooperare, autoritatea de management face parte din Organismul pentru programe speciale UE, instituit în temeiul Acordului dintre Guvernul Irlandei și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de instituire a organismelor de punere în aplicare, semnat la 8 martie 1999. Întrucât implică Irlanda de Nord, programele de cooperare ar trebui să continue cu dispozițiile complementare necesare.

(5)  În scopul continuării programelor de cooperare, ar trebui clarificat faptul că, fără a se aduce atingere articolului 20 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, acestea pot viza regiunile participante din Regatul Unit, care ar trebui să fie echivalente cu regiunile de nivel NUTS 3.

(6)  În scopul continuării programelor de cooperare cu finanțare din bugetul general al Uniunii, ar trebui încheiat un acord administrativ între Comisie și autoritățile din Regatul Unit, cu efect de la data la care tratatele încetează a se mai aplica Regatului Unit, pentru a se permite efectuarea controalelor și a auditurilor necesare asupra programelor de cooperare. Dacă nu pot fi efectuate astfel de controale și audituri, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a întrerupe termenele de plată, de a suspenda plățile și de a aplica corecții financiare, în conformitate cu articolele 83, 142, 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)  În conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, deciziile de punere în aplicare ale Comisiei de aprobare a programului PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit), din 30 noiembrie 2015 și de aprobare a programului Interreg VA, din 12 februarie 2015 urmează să constituie în continuare o decizie de finanțare în înțelesul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 și, prin urmare, un angajament juridic în sensul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Regatul Unit rămâne responsabil pentru obligațiile sale financiare care au fost asumate ca stat membru și care se referă la aceste angajamente juridice ale Uniunii.

(8)  De la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, Regatul Unit va înceta a fi inclus în partea din Uniune a zonei vizate de program în sensul articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013. Prin urmare, ar trebui adaptate dispozițiile regulamentului respectiv privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare.

(9)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a permite, ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune, continuarea programelor de cooperare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele sale, să fie realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(10)  Pentru a se permite aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai în situația în care, până la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE, nu a intrat în vigoare niciun acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (2) din TUE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește dispoziții în vederea gestionării consecințelor retragerii Regatului Unit din Uniune în situația în care, până la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE, nu a intrat în vigoare niciun acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (2) din TUE, precum și dispoziții privind continuarea următoarelor două programe de cooperare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 cu participarea Regatului Unit (denumite în comun „programe de cooperare”):

1.  PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit);

2.  Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 se aplică în continuare programelor de cooperare care fac obiectul prezentului regulament.

Articolul 2

Acoperire geografică

Fără a se aduce atingere articolului 20 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, programele de cooperare pot viza regiunile participante din Regatul Unit, care sunt echivalente cu regiunile de nivel NUTS 3.

Articolul 3

Autoritățile responsabile cu programele

Prin derogare de la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013:

–  Organismul pentru programe speciale UE, care găzduiește autoritatea de management și autoritatea de certificare a programelor de cooperare, continuă să își exercite funcțiile;

–  Ministerul Finanțelor din Irlanda de Nord rămâne autoritatea de audit a programelor de cooperare.

Articolul 4

Competențele Comisiei în privința controalelor

Aplicarea normelor referitoare la controalele și auditul programelor de coperare se stabilește de comun acord de către Comisie și autoritățile din Regatul Unit. Controalele și auditurile vizează întreaga perioadă a programelor de cooperare.

În cazul în care controalele și auditurile necesare asupra programelor de cooperare nu pot fi efectuate în toate regiunile în cauză, acest lucru este considerat a constitui o deficiență gravă a sistemului de gestiune și control în sensul măsurilor prevăzute la articolele 83, 142, 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 5

Eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare

Plafonul stabilit la articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 nu se aplică programelor de cooperare.

Articolul 6

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică dacă până la data prevăzută în al doilea paragraf din prezentul articol, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2)Avizul din 20 februarie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3)
(4) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(5)Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 347, 20.12.2013, p. 259).
(6)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(7)Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).


Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE ***I
PDF 164kWORD 55k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0065),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 articolul (4) și articolul 166 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0040/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 februarie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0082/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

P8_TC1-COD(2019)0030


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit începând cu data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă.

(2)  Retragerea are loc în perioada de programare 2014-2020 a programului Erasmus+, la care Regatul Unit participă.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(4) stabilește și reglementează programul Erasmus+. Prezentul regulament ar trebui să stabilească norme pentru a permite continuarea angajamentelor juridice asumate deja, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, în ceea ce privește activitățile de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare care implică Regatul Unit, după retragerea sa din Uniune.

(4)  Începând cu data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, Regatul Unit va înceta să fie o țară din program în sensul articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013. Pentru a evita ca actualii participanți la Erasmus+ să fie nevoiți să-și întrerupă activitățile de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare, ar trebui adaptate normele privind eligibilitatea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+.

(5)  În scopul continuării finanțării de la bugetul Uniunii a activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare, Comisia și Regatul Unit ar trebui să convină cu privire la permiterea exercitării controalelor și a auditurilor vizând activitățile respective. În cazul în care controalele și auditurile necesare nu pot fi efectuate, acest lucru ar trebui considerat drept o deficiență gravă în sistemul de gestiune și control.

(6)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a permite continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare care implică Regatul Unit și care au început cel târziu la data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(7)  Având în vedere faptul că, în absența unui acord de retragere sau a unei prelungiri a perioadei de doi ani de la notificarea Regatului Unit, tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data de 30 martie 2019 și având în vedere necesitatea de a asigura, înaintea datei ieșirii Regatului Unit din Uniune, a continuării activităților de mobilitate în scopul învățării din cadrul programului Erasmus+, aflate în curs de desfășurare, s-a considerat adecvată acordarea unei derogări de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat TUE, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(8)  Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și să se aplice începând cu ziua următoare datei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit a intrat în vigoare până la acea dată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament prevede dispozițiile pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării menționate la articolele 7 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, care se desfășoară în Regatul Unit sau care implică entități sau participanți din Regatul Unit și care au început cel târziu la data la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit.

Articolul 2

Eligibilitate

(1)  Activitățile de mobilitate în scopul învățării menționate la articolul 1 continuă a fi eligibile pentru finanțare.

(2)  În scopul aplicării oricăror dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 și ale actelor de punere în aplicare a regulamentului respectiv care sunt necesare pentru aplicarea alineatului (1), Regatul Unit este tratat ca un stat membru, care face obiectul prezentului regulament.

Cu toate acestea, reprezentanții Regatului Unit nu fac parte din comitetul menționat la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013.

Articolul 3

Controale și audituri

Aplicarea normelor referitoare la controalele și la auditurile activităților de mobilitate în scopul învățării menționate la articolul 1 se stabilește de comun acord de către Comisie și autoritățile din Regatul Unit. Controalele și auditurile vizează întreaga perioadă de desfășurare a activităților de mobilitate în scop educațional, precum și a activităților de monitorizare aferente.

În cazul în care controalele și auditurile necesare ale programului Erasmus+ nu pot fi efectuate în Regatul Unit, acest lucru constituie o deficiență gravă în respectarea obligațiilor principale privind punerea în aplicare a angajamentului juridic între Comisie și agenția națională din Regatul Unit.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la ziua următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică dacă, până la data menționată la paragraful al doilea din prezentul articol, intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2)Avizul din 20 februarie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(4)Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).


Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
PDF 182kWORD 97k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0894),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0514/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 februarie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0061/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană

P8_TC1-COD(2018)0434


(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa intrării în vigoare a unui acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume de la data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă perioada respectivă.

(2)  Principalul obiectiv al Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului(4) este stabilirea și menținerea unui nivel ridicat și uniform al siguranței aviației în Uniune. În acest scop, a fost instituit un sistem de certificate pentru diverse activități din domeniul aviației, pentru a se atinge nivelurile de siguranță impuse și pentru a se permite efectuarea verificărilor necesare și acceptarea reciprocă a certificatelor eliberate.

(3)  În domeniul siguranței aviației, impactul retragerii din Uniune a Regatului Unit asupra certificatelor și a aprobărilor poate fi remediat de multe părți interesate prin luarea de diverse măsuri. Respectivele măsuri includ transferul către o autoritate aeronautică civilă dintr-unul din cele 27 de state membre rămase sau solicitarea, înainte de data retragerii, a unui certificat eliberat de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației („agenția”) care să producă efecte doar de la acea dată și, prin urmare, cu condiția ca Regatul Unit să fi devenit țară terță.

(4)  Cu toate acestea, spre deosebire de alte domenii ale dreptului Uniunii, există unele situații specifice în care nu este posibilă obținerea unui certificat de la un alt stat membru sau de la agenție, întrucât Regatul Unit își va relua, începând cu data retragerii, rolul de „stat de proiectare” în temeiul Convenției privind aviația civilă internațională. La rândul său, Regatul Unit poate elibera certificate în acest nou rol numai după ce și-a asumat rolul respectiv, și anume după ce dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit în urma retragerii acestuia din Uniune.

(5)  Prin urmare, este necesar să se instituie un mecanism temporar pentru prelungirea perioadei de valabilitate a anumitor certificate de siguranță a aviației, astfel încât să se acorde agenției și operatorilor în cauză timp suficient pentru eliberarea certificatelor necesare în temeiul articolului 68 din Regulamentul (UE) 2018/1139, pentru a se ține seama de statutul de țară terță al Regatului Unit.

(6)  Durata cu care se prelungește valabilitatea certificatelor ar trebui să fie limitată la ceea ce este strict necesar pentru gestionarea ieșirii Regatului Unit din sistemul de siguranță a aviației al Uniunii.

(7)  Pentru ca, atunci când este necesar, să se acorde timp suplimentar pentru eliberarea de certificate în temeiul articolului 68 din Regulamentul (UE) 2018/1139 pentru operatorii în cauză, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește prelungirea în continuare a perioadei de valabilitate a certificatelor menționate în secțiunea I din anexa la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(5). În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(8)  În plus, spre deosebire de cazul majorității celorlalte domenii ale legislației Uniunii referitoare la mărfuri, inexistența valabilității certificatelor afectează nu introducerea pe piață, ci utilizarea efectivă a produselor, pieselor și echipamentelor aeronautice în Uniune, de exemplu atunci când se instalează piese și echipamente pe o aeronavă din Uniune operată în Uniune. Această utilizare a produselor aeronautice în Uniune nu ar trebui să fie afectată de retragerea Regatului Unit.

(9)  În sistemul de siguranță a aviației al Uniunii, pregătirea piloților și a mecanicilor este strict reglementată, iar modulele de pregătire sunt armonizate. Persoanele care participă la un modul de pregătire într-un stat membru nu pot trece întotdeauna, pe parcursul modulului respectiv, în alt stat membru. Măsurile de contingență ale Uniunii ar trebui să țină seama de această situație specială.

(10)  Dispozițiile din prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și ar trebui să se aplice, în principiu, începând cu ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care, până la acea dată, intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit. Cu toate acestea, pentru a se permite desfășurarea cât mai timpurie a procedurilor administrative necesare, anumite dispoziții ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană, prezentul regulament stabilește dispoziții specifice referitoare la anumite certificate de siguranță a aviației eliberate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(6) sau al Regulamentului (UE) 2018/1139 persoanelor fizice și juridice care își au sediul principal în Regatul Unit, precum și referitoare la anumite situații legate de pregătirea în domeniul aviației.

(2)  Prezentul regulament se aplică certificatelor enumerate în anexa la prezentul regulament care sunt valabile în ziua anterioară datei aplicării prezentului regulament și care au fost eliberate de:

(a)  Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației („agenția”), persoanelor fizice sau juridice care își au locul principal de desfășurare a activității în Regatul Unit, în conformitate cu secțiunea 1 din anexă; sau

(b)  persoanele fizice sau juridice certificate de autoritățile competente din Regatul Unit, în conformitate cu secțiunea 2 din anexă.

(3)  În plus față de certificatele enumerate la alineatul (2), prezentul regulament se aplică modulelor de pregătire ▌ menționate la articolul 5.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile corespunzătoare din Regulamentul (UE) 2018/1139 și din actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv și în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

Articolul 3

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) rămân valabile pentru o perioadă de nouă luni de la data aplicării prezentului regulament.

Dacă este nevoie de mai mult timp pentru eliberarea către operatorii în cauză a certificatelor menționate la articolul 68 din Regulamentul (UE) 2018/1139, Comisia poate prelungi, prin intermediul unor acte delegate, perioada de valabilitate menționată la primul paragraf din prezentul articol.

Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 4

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) referitoare la utilizarea produselor, a pieselor și a echipamentelor rămân valabile ▌.

Articolul 5

Reportarea modulelor de pregătire ▌

Prin derogare de la Regulamentele (UE) nr. 1178/2011(7) și (UE) nr. 1321/2014(8) ale Comisiei, autoritățile competente din statele membre sau agenția, după caz, iau în considerare examinările efectuate în cadrul organizațiilor de pregătire care fac obiectul supravegherii de către autoritatea competentă din Regatul Unit, dar care nu au condus încă la eliberarea licenței înainte de data aplicării menționată la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament, ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei organizații de pregătire care face obiectul supravegherii de către autoritatea competentă a unui stat membru.

Articolul 6

Norme și obligații referitoare la certificatele reglementate de articolul 3 sau 4

(1)  Certificatele reglementate de articolul 3 sau 4 din prezentul regulament fac obiectul normelor aplicabile lor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008. Agenția are competențele stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1139 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv și al Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în ceea ce privește entitățile care își au sediul principal într-o țară terță.

(2)  La cererea agenției, titularii certificatelor menționate la articolul 3 și emitenții de certificate menționate la articolul 4 transmit copii ale tuturor rapoartelor de audit, ale constatărilor și ale planurilor de acțiuni corective care sunt relevante pentru certificate și care au fost emise în cursul celor trei ani care preced cererea. Dacă documentele respective nu sunt transmise până la termenele stabilite de agenție în solicitarea sa, agenția poate retrage beneficiul obținut în temeiul articolului 3 sau 4, după caz.

(3)  Titularii certificatelor menționate la articolul 3 sau emitenții de certificate menționate la articolul 4 din prezentul regulament informează fără întârziere agenția cu privire la eventualele acțiuni întreprinse de autoritățile din Regatul Unit care ar putea intra în conflict cu obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament sau în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139.

Articolul 7

Autoritatea competentă

În scopul prezentului regulament și în scopul supravegherii titularilor certificatelor și a emitenților de certificate menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează drept autoritatea competentă prevăzută pentru entitățile din țări terțe în Regulamentul (UE) 2018/1139 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

Articolul 8

Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 319/2014 al Comisiei

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei(9) se aplică persoanelor fizice și juridice care sunt titulare ale certificatelor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, sau emit astfel de certificate, în aceleași condiții ca titularilor certificatelor de același tip eliberate persoanelor fizice sau juridice din țări terțe.

Articolul 9

Mijloace acceptabile de conformare și materiale de îndrumare

Agenția poate emite mijloace acceptabile de conformare și materiale de îndrumare în scopul aplicării prezentului regulament, în conformitate cu articolul 76 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Prezentul regulament se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, articolul 5 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)  Prezentul regulament nu se aplică dacă până la data menționată la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

Lista certificatelor menționate la articolul 1

Secțiunea 1: Certificatele eliberate de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației („agenția”) persoanelor fizice sau juridice care își au sediul principal în Regatul Unit și pentru aeronave, menționate în:

1.1.  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei(10), anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul B (Certificate de tip și certificate de tip restrictive)

1.2.  Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul D (Modificări ale certificatelor de tip și ale certificatelor de tip restrictive)

1.3.  Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul E (Certificate de tip suplimentare)

1.4.  Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul M (Reparații)

1.5.  Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul O (Autorizații ETSO)

1.6.  Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul J (Aprobarea organizației de proiectare)

Secțiunea 2: Certificatele pentru produse, piese sau echipamente eliberate de persoanele juridice sau fizice certificate de autoritățile competente din Regatul Unit, menționate în:

2.1.  Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul G punctul 21.A.163, litera (c) (Certificate de autorizare a dării în exploatare pentru produse, piese și echipamente)

2.2.  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa II, partea 145, punctul 145.A.75, litera (e)(certificate de autorizare a punerii în serviciu, referitoare la efectuarea întreținerii)

2.3.  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa II, partea 145, punctul 145.A.75, litera (f (certificate de examinare a navigabilității pentru aeronavele ELA1)

2.4.  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa I, partea M, secțiunea A, capitolul F, punctul M.A.615, litera (d) (certificate de punere în serviciu, la încheierea lucrărilor de întreținere)

2.5.  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa I, partea M, secțiunea A, capitolul F, punctul M.A.615, litera (e) (certificate de examinare a navigabilității pentru aeronavele ELA1)

2.6.  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa I, partea M, secțiunea A, capitolul G, punctul M.A.711, litera (a), punctul 4 sau litera (b), punctul 1 (certificate de examinare a navigabilității și prelungirile acestora)

2.7.  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa I, partea M, secțiunea A, capitolul H, punctul M.A.801, litera (b), punctele 2 și 3 și litera (c) (certificate de punere în serviciu, referitoare la încheierea operațiunilor de întreținere).

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2)Avizul din 20 februarie 2019.
(3)Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(4)Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).
(5) JO L 123, 12.5.2016, p.1.
(6)Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).
(7)Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).
(8)Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).
(9)Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007 (JO L 95, 28.3.2014, p. 58).
(10)Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).


Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan ***
PDF 121kWORD 47k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0169A8-0026/2019

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15093/2016),

–  având în vedere proiectul de acord de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte (05385/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207, articolul 209, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0107/2018),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 13 martie 2019(1) referitoare la proiectul de decizie ,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0026/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Islamice Afganistan.

(1) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0170.


Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)
PDF 210kWORD 69k
Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0170A8-0058/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15093/2016),

–  având în vedere Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte(1), semnat la 18 februarie 2017 de Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini,

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu la 6 februarie 2018 în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cu articolele 207, 209, 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C8-0107/2018),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului(2),

–  având în vedere aplicarea provizorie a părților din Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea (CAPD), care intră în sfera de competență exclusivă a UE începând cu 1 decembrie 2017,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Afganistan, în special Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la o nouă strategie pentru Afganistan(4), Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la controlul bugetar al asistenței financiare acordate de UE Afganistanului(5), Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE(6), Rezoluția sa din 8 octombrie 2015 referitoare la pedeapsa cu moartea(7), Rezoluția din 26 noiembrie 2015 referitoare la Afganistan, în special asasinatele din provincia Zabul(8), Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului umanitar internațional(9), precum și Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE(10), Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu India(11) și Rezoluția sa din 14 decembrie 2017 referitoare la situația din Afganistan(12),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2018 și din 16 octombrie 2017 referitoare la Afganistan,

–  având în vedere comunicarea comună a VP/ÎR și a Comisiei din 24 iulie 2017 adresată Parlamentului European și Consiliului, intitulată „Elemente pentru o strategie a UE privind Afganistanul” (JOIN(2017)0031),

–  având în vedere Programul indicativ multianual 2014-2020 pentru Afganistan, din cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare al Uniunii,

–  având în vedere Foaia de parcurs a UE în vederea stabilirii unui cadru de dialog cu societatea civilă din Afganistan pentru perioada 2018-2020,

—  având în vedere încheierea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL Afganistan) în 2016,

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 10 septembrie 2018 intitulat „Situația din Afganistan și implicațiile sale pentru pacea și securitatea internațională”,

—  având în vedere Calea comună de urmat privind unele aspecte legate de migrație UE-Afganistan, din 2 octombrie 2016,

—  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 2210 (2015) și 2344 (2017), precum și mandatul misiunii ONU de asistență în Afganistan (UNAMA),

–  având în vedere raportul din 12 aprilie 2017 al raportorului special al ONU pentru drepturile omului ale persoanele strămutate în interiorul țării referitor la misiunea sa în Afganistan,

–  având în vedere cererea procurorului-șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Fatou Bensouda, din 3 noiembrie 2017, de a începe o investigație cu privire la crimele de război și la crimele împotriva umanității care se presupune că au fost comise în Afganistan începând din 1 mai 2003,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Conferința ministerială de la Geneva privind Afganistanul din 27-28 noiembrie 2018,

—  având în vedere rezultatele Conferinței internaționale de la Bruxelles privind Afganistanul din 5 octombrie 2016, coprezidată de Uniunea Europeană, precum și angajamentele reciproce asumate la conferințele internaționale privind Afganistanul organizate la Bonn la 5 decembrie 2011, la Tokyo la 8 iulie 2012 și la Londra la 4 decembrie 2014,

–  având în vedere Conferința de la Tașkent privind Afganistanul din 26-27 martie 2018,

—  având în vedere procesul „Inima Asiei”, lansat la Istanbul la 2 noiembrie 2011,

—  având în vedere Declarația de la Kabul din 22 decembrie 2002 privind relațiile de bună-vecinătate,

–  având în vedere Forța internațională de asistență în materie de securitate (ISAF) (2003-2014) sub egida ONU, condusă de NATO, precum și concluziile summitului NATO de la Bruxelles din 24-25 mai 2017 în ceea ce privește continuarea misiunii sale de formare, consiliere și asistență „Sprijin ferm” (din 2014 până în prezent),

–  având în vedere Planul de răspuns umanitar 2018-2021 al Afganistanului,

–  având în vedere Cadrul de autonomie prin intermediul răspunderii reciproce, convenit la Conferința de la Bruxelles privind Afganistanul din 4-5 octombrie 2016,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe, avizul Comisiei pentru dezvoltare și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru comerț internațional (A8-0058/2019),

A.  întrucât, la 10 noiembrie 2011, Consiliul a adoptat o decizie prin care autoriza Comisia Europeană să negocieze un CAPD între Uniunea Europeană și Republica Islamică Afganistan(13); întrucât CAPD a fost aplicat provizoriu și parțial de la 1 decembrie 2017, înainte ca Parlamentul European să își dea consimțământul cu privire la acesta;

B.  întrucât, la 13 ianuarie 2016, VP/ÎR și Comisia au prezentat Consiliului Propunerea comună de decizii ale Consiliului privind semnarea și încheierea CAPD, ca un acord între Uniunea Europeană și Afganistan („relevant numai pentru UE”);

C.  întrucât, deși și-au exprimat acordul cu privire la conținutul acordului, statele membre și-au exprimat preferința pentru un acord „mixt” cu aplicare provizorie, solicitând, prin urmare, Comisiei și VP/ÎR să revizuiască propunerile în consecință pentru a ține seama de aplicarea mixtă și provizorie;

D.  întrucât CAPD a fost semnat la 18 februarie 2017;

E.  întrucât CAPD va sta la baza relațiilor UE-afgane pentru următorii zece ani și ar putea fi extins automat pentru perioade de cinci ani;

F.  întrucât Parlamentul a fost parțial, dar nu complet informat în decursul negocierilor; întrucât Parlamentul a primit directivele de negociere ale Consiliului destinate Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) doar la 16 martie 2018, în loc de noiembrie 2011, când Parlamentul a fost informat cu privire la decizia de a iniția negocieri;

G.  întrucât acest cadru juridic se bazează pe Strategia actuală a UE privind Afganistanul, precum și pe asistența financiară externă extinsă din partea UE;

H.  întrucât CAPD va fi prima relație contractuală dintre UE și Afganistan, confirmând angajamentul UE față de dezvoltarea viitoare a Afganistanului în cursul „deceniului de transformare” (2014-2024), consolidând legăturile istorice, politice și economice dintre cele două părți;

I.  întrucât CAPD reflectă principiile și condițiile care vor sta la baza viitorului parteneriat UE-Afganistan (titlul I și II), inclusiv dispozițiile privind aspectele esențiale referitoare la drepturile omului și neproliferarea armelor de distrugere în masă (ADM); întrucât CAPD prevede posibilitatea cooperării într-o gamă largă de domenii, inclusiv în domeniul dezvoltării (titlul III), al comerțului și investițiilor (titlul IV), al justiției și statului de drept (titlul V), al combaterii crimei organizate, a spălării banilor și a drogurilor, al cooperării privind migrația și al unui potențial viitor acord de readmisie, precum și al cooperării sectoriale (titlul VI);

J.  întrucât CAPD va permite, de asemenea, UE și Afganistanului să abordeze în comun provocările globale, cum ar fi securitatea nucleară, neproliferarea și schimbările climatice;

K.  întrucât Afganistanul se află într-un moment crucial, ceea ce înseamnă că, dacă nu se vor mai face eforturi, toate eforturile, progresele și sacrificiile făcute până în prezent în ceea ce privește dezvoltarea Afganistanului riscă să fi fost în zadar;

L.  întrucât emergența amenințării teroriste din partea grupului cunoscut ca Statul Islamic - Provincia Khorasan (IS-KP), având legături cu Daesh, a contribuit semnificativ la degradarea într-o măsură și mai mare a situației de securitate; întrucât, în mai 2018, guvernul afgan controla 56 % din districtele Afganistanului și 56 % din teritoriu, respectiv 65 % din populație, 32 % dintre districte făcând obiectul unor contestații, iar 12 % aflându-se sub controlul insurgenților(14) (15);

M.  întrucât, începând din 2002, Uniunea Europeană și statele sale membre au reprezentat împreună cel mai mare donator internațional în sprijinul Afganistanului și al poporului său, oferind peste 3,66 miliarde EUR în ajutoare umanitare și pentru dezvoltare; întrucât, potrivit Programului indicativ multianual pentru Afganistan 2014-2020, se alocă un nou fond pentru dezvoltare în valoare de 1,4 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020; întrucât PIB-ul Afganistanului este în prezent de 20 de miliarde de dolari americani, iar ritmul de creștere a încetinit din 2014; întrucât economia afgană încă se confruntă cu o serie de provocări, cum ar fi corupția, colectarea scăzută a veniturilor, infrastructura slab dezvoltată și un nivel scăzut de creare de locuri de muncă;

N.  întrucât, din 2001, multe state membre ale UE, parteneri NATO și țări aliate au contribuit la stabilizarea și dezvoltarea Afganistanului cu resurse militare și civile, suferind pierderi importante de vieți omenești și alte daune; întrucât un Afganistan stabil și independent care se poate susține singur și care refuză să fie un refugiu sigur pentru grupurile teroriste se numără în continuare printre interesele principale de securitate ale NATO, UE și ale statelor sale membre; întrucât statele membre ale UE au în continuare peste 3 000 de cadre militare în Afganistan, care participă la Misiunea de sprijin ferm a NATO;

O.  întrucât există peste 2,5 milioane de refugiați înregistrați și între 2 și 3 milioane de afgani fără forme legale în Iran și Pakistan; întrucât există peste 2 milioane de persoane strămutate în interiorul țării în Afganistan, dintre care peste 300 000 au fost strămutate în 2018; întrucât multe dintre aceste persoane suferă de insecuritate alimentară, de adăpost necorespunzător, de acces insuficient la unități de îngrijire medicală și de lipsă de protecție și întrucât multe sunt copii clasificați drept extrem de vulnerabili la riscul de a face obiectul muncii copiilor, al abuzurilor sexuale sau al recrutării potențiale de către grupuri infracționale; întrucât mai mult de 450 000 de afgani s-au întors sau au fost deportați din Iran de la începutul anului 2018; întrucât Guvernul Pakistanului a anunțat că 1,7 milioane de refugiați afgani înregistrați în țară vor trebui să se întoarcă cu forța în Afganistan;

P.  întrucât, potrivit ONU, corupția din Afganistan subminează legitimitatea statului, reprezentând o amenințare serioasă pentru buna guvernanță și dezvoltarea durabilă prin împiedicarea „apariției unei economii reale”;

Q.  întrucât Afganistanul este o țară cu venituri scăzute, postconflict și fără ieșire la mare, care prezintă provocări speciale pentru comunitatea internațională și instituțiile sale;

R.  întrucât, potrivit Indicelui global de adaptare, Afganistanul este una dintre cele mai vulnerabile țări din lume în ceea ce privește schimbările climatice;

S.  întrucât apar noi amenințări și crize internaționale, din cauza cărora opinia publică nu se mai concentrează pe situația din Afganistan, nu mai sprijină această țară și nu mai este preocupată de ea;

T.  întrucât se estimează că 87 % dintre femeile afgane sunt victime ale violenței bazate pe gen; întrucât Afganistanul se află pe locul 153 din 160 de țări în Indicele inegalității de gen al ONU pe 2017;

U.  întrucât, în 2017, cultivarea opiului a atins un nivel record în Afganistan, cu o creștere de 63 % față de 2016; întrucât traficul ilicit de opiacee alimentează și mai mult instabilitatea și insurgența și crește finanțarea organizațiilor teroriste în Afganistan;

V.  întrucât, pentru prima dată, bugetul afgan din 2018 respectă standardele internaționale pentru previziuni și contabilitate;

W.  întrucât Misiunea de Poliție a UE în Afganistan s-a încheiat în 2016, după nouă ani de progrese,

Aspecte politico-strategice

1.  își menține angajamentul față de sprijinirea Guvernului afgan în eforturile sale vizând construirea unui viitor sigur și stabil pentru poporul afgan, prin realizarea de reforme esențiale menite să îmbunătățească guvernanța și statul de drept, să combată terorismul și extremismul, să realizeze o pace sustenabilă și o dezvoltare durabilă, să construiască instituții democratice legitime, să susțină reziliența în fața provocărilor de securitate naționale și regionale, să asigure respectarea drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, copiilor, minorităților etnice și religioase, să combată corupția și traficul de narcotice, să îmbunătățească sustenabilitatea finanțelor publice și să promoveze creșterea economică incluzivă și sustenabilă și dezvoltarea socială și rurală, asigurându-le tinerilor, care reprezintă două treimi din populație, un viitor mai bun; subliniază că este necesară o rezolvare pașnică a conflictului din Afganistan și că toate eforturile ar trebui îndreptate spre acest obiectiv, care este cel mai urgent;

2.  subliniază că dezvoltarea pe termen lung a Afganistanului va depinde de asumarea răspunderii, de buna guvernare, de asigurarea sustenabilă a securității umane, inclusiv de reducerea sărăciei și de crearea oportunităților de angajare, de accesul la serviciile sociale și medicale, de educație și de protecția libertăților fundamentale și a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor femeilor și minorităților; subliniază că economia trebuie gestionată în așa fel încât să asigure o creștere incluzivă și condiții favorabile investițiilor străine sustenabile, de care să beneficieze poporul afgan, respectând pe deplin standardele sociale, de mediu și în domeniul muncii;

3.  este preocupat de fragilitatea și instabilitatea guvernului central și de lipsa de control a acestuia într-o mare parte a țării, ceea ce amplifică impactul negativ al conflictului asupra populației civile; solicită UE și comunității internaționale să faciliteze medierea în cazuri cum ar fi chestiunile postelectorale nerezolvate;

4.  solicită UE să susțină eforturile depuse împotriva tendinței pe termen lung a tensiunilor interetnice care contribuie la dezintegrarea puterii centrale și să sprijine caracterul multietnic bogat al societății afgane;

5.  subliniază sprijinul său pe termen lung pentru alegeri credibile, libere, corecte și transparente, în conformitate cu standardele internaționale, și își exprimă sprijinul pentru observarea alegerilor de către UE în această țară, inclusiv observarea alegerilor prezidențiale din 2019; subliniază că, din cauza rivalităților politice continue, rezultatul acestor alegeri va avea un impact enorm asupra stabilității viitoare a guvernului afgan;

6.  evidențiază potențialul economic vast al țării datorat poziției sale geografice și resurselor sale umane și naturale;

7.  subliniază sprijinul financiar și politic substanțial al UE pentru dezvoltarea socială și economică a Afganistanului, ajutorul umanitar și conectivitatea regională; îndeamnă să se depună eforturi suplimentare pentru programarea comună între UE și statele sale membre;

8.  subliniază, în acest sens, necesitatea unei mai mari coordonări a politicii UE-SUA și a dialogului privind Afganistanul și temele regionale;

9.  salută comunicatul comun adoptat în cadrul Conferinței ministeriale de la Geneva privind Afganistanul din 27-28 noiembrie 2018, găzduită de ONU, având în vedere angajamentele asumate în cadrul Conferinței de la Bruxelles privind Afganistanul din 2016;

Rolul și responsabilitatea actorilor regionali

10.  reamintește că Afganistanul este o țară fără ieșire la mare situată la intersecția dintre Asia și Orientul Mijlociu și recunoaște că sprijinul și cooperarea pozitivă din partea țărilor vecine și a puterilor regionale, în special China, Iran, India, Rusia și Pakistan, sunt esențiale pentru stabilizarea, dezvoltarea și viabilitatea economică a Afganistanului; regretă că un Afganistan stabil și de succes nu constituie întotdeauna scopul final al acestor actori regionali și subliniază rolul crucial al țărilor respective în procesul de stabilizare și de pace; solicită țărilor vecine să se abțină pe viitor de la a bloca exporturile din Afganistan, astfel cum s-a întâmplat în trecut;

11.  subliniază că mobilitatea și activitatea susținută a rețelelor teroriste care își desfășoară activitatea în Afganistan, precum și în Pakistan, contribuie la instabilitatea situației în întreaga regiune;

12.  subliniază că Afganistanul face adesea obiectul unor obiective contradictorii ale puterilor regionale; le îndeamnă pe acestea să sprijine pe deplin eforturile de pace din Afganistan; sprijină forumurile de cooperare regională, cu toate acestea, este îngrijorat de implicarea în paralel, indirectă, a unora dintre vecinii Afganistanului în conflict, subminând eforturile de pace; face apel la acești vecini să se abțină de la a implica interpuși în rivalitățile lor din Afganistan și îndeamnă atât țările învecinate, cât și puterile regionale să coopereze pe deplin pentru realizarea unei păci sustenabile pe termen lung în Afganistan;

13.  îndeamnă UE să își intensifice eforturile de a dialoga și de a coopera cu partenerii regionali pentru a combate traficul de droguri, spălarea de bani, finanțarea terorismului și introducerea ilegală de persoane;

14.  subliniază importanța fundamentală a infrastructurii Afganistanului și a dezvoltării regionale pentru îmbunătățirea comerțului și conectivității între țările din Asia Centrală și Asia de Sud și ca factor stabilizator în regiune;

15.  solicită UE să includă considerații privind cooperarea UE-Afganistan în strategiile sale pentru Asia Centrală și de Sud;

Securitatea și edificarea păcii

16.  rămâne profund preocupat de deteriorarea continuă a situației de securitate din Afganistan și de câștigurile teritoriale în curs obținute de luptătorii talibani și de diverse grupări teroriste, cum ar fi IS-KP, care par să fie puternic întărite de prezența luptătorilor străini; condamnă ferm atacurile comise de aceștia împotriva civililor afgani, a forțelor de securitate, a instituțiilor și a societății civile; își reafirmă angajamentul deplin de a combate toate formele de terorism și aduce un omagiu tuturor forțelor coaliției și forțelor afgane, precum și populației civile, care au plătit prețul suprem pentru un Afganistan democratic, incluziv, prosper, sigur și stabil; observă că mai mult de jumătate dintre atacurile împotriva guvernului din 2018 au fost atribuite IS-K, al cărui obiectiv este de a destabiliza și a afecta procesul de reconciliere și de pace; observă cu preocupare că organizațiile jihadiste actuale, IS-KP, Al-Qaida și diferitele lor filiale, au reușit să se adapteze și să se înrădăcineze, reprezentând o provocare majoră la adresa securității Afganistanului, a regiunii și a Europei;

17.  subliniază sprijinul continuu al UE pentru procesul incluziv de pace și reconciliere condus și asumat de statul afgan, inclusiv punerea în aplicare a acordului de pace convenit cu Hezb-e-Islami; este pregătit să ofere contribuții concrete prin toate instrumentele UE imediat ce va exista un proces de pace semnificativ; face apel la talibani să denunțe violențele, să se alăture procesului de pace și să accepte Constituția afgană; își subliniază sprijinul pentru oferta de pace cuprinzătoare făcută în mod repetat talibanilor de către guvern; solicită societății civile să se implice pe deplin în aceste discuții; recunoaște că problema unei prezențe militare mixte internaționale va trebui soluționată, pentru a asista forțele de securitate afgane în stabilizarea țării și pentru a împiedica Afganistanul să devină din nou un refugiu sigur pentru grupurile teroriste și o sursă de instabilitate regională; solicită tuturor părților la conflict să respecte dreptul internațional umanitar;

18.  salută prima perioadă de încetare a focului din 2001, Eid al-Fitr, care a demonstrat o dorință larg răspândită de pace în rândul afganilor; solicită talibanilor să dea curs solicitărilor președintelui afgan privind o nouă perioadă de încetare a focului;

19.  subliniază că patru decenii de război și conflicte, începând de la invazia sovietică a Afganistanului în 1979, au dus la multe probleme nerezolvate cu care Afganistanul se confruntă în prezent; recunoaște, în această privință, rolul tinerilor și al diasporei afgane în procesul de construire a unui viitor sigur și mai bun pentru țară; solicită UE să sprijine justiția de tranziție pentru victimele violențelor;

20.  observă că, în urma încheierii, în decembrie 2016, a misiunii EUPOL Afganistan a PSAC, care furniza formare și consiliere specializată poliției naționale afgane și Ministerului de Interne, acțiunea Uniunii cu poliția afgană continuă prin instrumentele externe ale Uniunii Europene, cum ar fi Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), care finanțează, de asemenea, acțiunile de reconciliere;

21.  observă că misiunea Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) a reconstruit de la zero cu succes forțele de securitate națională afgane, transformându-le într-o forță capabilă compusă din 352 000 de soldați și ofițeri de poliție, cu infanterie, poliție militară, servicii de informații, înlăturarea obstacolelor de pe drumuri, sprijin pentru luptă, capacități medicale, logistice și în domeniul aviatic, combătând astfel influența insurgenților în interiorul țării;

22.  observă că FIAS a creat un mediu sigur pentru îmbunătățirea guvernanței și a dezvoltării economice, care a dus la cel mai ridicat câștig procentual din rândul tuturor țărilor în ceea ce privește serviciile medicale de bază și alți indicatori de dezvoltare; constată că succesul FIAS a dus și la apariția unui peisaj mediatic dinamic și că milioane de afgani își exercită în prezent dreptul de vot;

23.  încurajează în continuare Misiunea de sprijin ferm a NATO pentru a continua formarea și supravegherea armatei afgane; încurajează statele membre să ofere cursuri de formare guvernelor național și locale din Afganistan pentru gestionarea civilă a crizelor;

24.  încurajează NATO și UE să colaboreze pentru a colecta informații cu privire la grupurile de insurgenți care amenință Afganistanul și să coordoneze în comun recomandările de politică pentru forțele de securitate afgane;

25.  regretă profund că talibanii și alte grupuri de insurgenți se folosesc de prezența UE și a comunității internaționale în Afganistan și de progresele înregistrate de acestea în scopuri propagandistice, pentru a promova discursul potrivit căruia forțele de ocupație străine sunt nocive pentru țară și pentru modul de viață al locuitorilor săi; încurajează UE și Guvernul afgan să contracareze această propagandă;

26.  subliniază faptul că lupta împotriva terorismului și a finanțării acestuia este esențială pentru crearea unui mediu propice pentru securitate în Afganistan; îndeamnă toți partenerii competenți să își sporească eforturile în vederea destructurării tuturor rețelelor de finanțare a terorismului, în special a rețelelor hawala și a donațiilor internaționale în acest scop, pentru a combate radicalizarea, extremismul și instrumentele de recrutare pe care organizațiile teroriste afgane continuă să se bazeze;

27.  îndeamnă Guvernul afgan să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că prevenirea și combaterea răspândirii ideologiilor extremiste se află printre principalele sale priorități;

28.  sprijină Programul pentru pace și reconciliere în Afganistan, care reintegrează în societate membri talibani care se predau și renunță la violență; își manifestă aprecierea față de Regatul Unit care a contribuit deja cu peste 9 milioane GBP;

29.  solicită Guvernului Afganistanului să pună în aplicare pe deplin rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea și să garanteze participarea, protecția și drepturile femeilor pe întreg parcursul conflictului, de la prevenirea conflictului la reconstrucția postconflict;

30.  încurajează Guvernul afgan să elaboreze contramăsuri chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) eficiente; îndeamnă UE să furnizeze sprijin operațional, tehnic și financiar pentru consolidarea capacităților CBRN;

31.  încurajează Guvernul afgan să își consolideze sistemele interne de control pentru a combate circulația răspândită a armelor de calibru mic și armament ușor (SALW), în conformitate cu standardele internaționale existente;

Edificarea statală

32.  încurajează Guvernul afgan și comunitatea internațională să își intensifice eforturile de combatere a corupției în țară, precum și de consolidare a instituțiilor cu capacitate mare de răspuns și favorabile incluziunii și de îmbunătățire a guvernanței locale ca etape critice în construirea unui stat stabil și legitim, capabil să prevină conflictele și mișcările de insurgență; solicită Guvernului afgan să consolideze capacitatea națională de recuperare a bunurilor furate prin intermediul unor programe precum Inițiativa de recuperare a activelor furate, gestionată de Grupul Băncii Mondiale și de Biroul ONU pentru droguri și criminalitate (UNODC);

33.  solicită Guvernului Afganistanului să sporească incluziunea politică, să consolideze răspunderea și să combată în mod activ corupția;

34.  subliniază că decalajul dintre administrațiile naționale și locale din Afganistan trebuie redus; recunoaște că această problemă ar putea fi eventual atenuată dacă Guvernul afgan ar asigura respectarea statutului care impune guvernatorilor regionali să fie prezenți în teritoriile pe care le reprezintă;

35.  invită UE să se asigure că fondurile europene sunt investite în proiecte care ajută populația afgană și să se asigure că se acordă un sprijin adecvat localităților în furnizarea de servicii esențiale și în dezvoltarea capacităților autorităților locale, pentru a garanta un nivel de trai elementar pentru populație, să asigure coordonarea dintre autoritățile centrale și cele locale, în vederea identificării unor priorități pentru investiții, să sporească sprijinul acordat societății civile, în special apărătorilor drepturilor omului, și, în particular, să acorde prioritate finanțării proiectelor în sprijinul unor actori care promovează asumarea răspunderii, drepturile omului și principiile democratice și care sprijină dialogul și mecanismele de soluționare a conflictelor ancorate la nivel local;

36.  solicită UE să își continue planul de eliminare treptată după încheierea misiunii EUPOL, care include asigurarea unei tranziții sustenabile a activităților către partenerii locali și internaționali ai EUPOL; îndeamnă toate părțile să își continue eforturile de dezvoltare a Poliției Naționale Afgane ca forță profesionistă de asigurare a siguranței și securității, de întărire a tuturor instituțiilor de aplicare a legii, cu un accent special pe independența sistemului judiciar, pe poliție și pe îmbunătățirea stării închisorilor afgane, precum și pe respectarea drepturilor deținuților;

37.  regretă eșecul campaniilor antidrog din Afganistan și eforturile insuficiente depuse pentru a viza laboratoare de droguri ale talibanilor și rețele internaționale de criminalitate organizată, care se află în centrul traficului de droguri și asigură finanțare pentru operațiunile talibane și teroriste; sprijină și susține noua strategie antidrog a Guvernului din Afganistan, susținută de UNODC; este preocupat de creșterea cultivării opiului în Afganistan(16) și solicită Guvernului Afganistanului să pună în aplicare politici specifice pentru a inversa această tendință; observă că este deosebit de important să se genereze alternative concrete și sustenabile la producția de mac opiaceu, care să fie puse la dispoziția producătorilor;

38.  subliniază că principalele surse de venit ale talibanilor sunt mineritul ilegal și producția de opiu; observă că, în prezent, se estimează că talibanii generează venituri cuprinse între 200 și 300 de milioane EUR pe an din activitățile de minerit ilegal;

39.  solicită adăugarea unui sistem adecvat de control și echilibru și creșterea transparenței pentru a asigura eficacitatea administrației publice, inclusiv a gestiunii financiare, precum și prevenirea oricărei utilizări abuzive a ajutorului extern sau pentru dezvoltare, în conformitate cu Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului;

40.  salută faptul că în 2016 UE a semnat un Contract de sprijin în vederea consolidării statului (SBC) cu Afganistanul, prin care alocă 200 de milioane EUR pe o perioadă de doi ani pentru sprijinirea bugetului în vederea întăririi instituțiilor guvernamentale și a creșterii resurselor pentru prioritățile de dezvoltare, cum ar fi generarea creșterii economice, reducerea sărăciei și combaterea corupției; subliniază că resursele trebuie utilizate în mod eficace;

41.  observă că SBC se bazează pe o analiză în general pozitivă a progreselor înregistrate de Afganistan în domenii-cheie de reformă; recunoaște importanța sublinierii obiectivelor prezentate de SBC și a condițiilor pentru finanțare; subliniază, de asemenea, importanța supravegherii și a monitorizării sistematice pentru a preveni utilizarea abuzivă; subliniază că este important ca guvernul afgan să se concentreze pe dezvoltare și stabilitate; invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a SBC și evidențiază faptul că constatările sale în acest sens ar trebui utilizate la pregătirea continuării operațiunii de sprijin bugetar pentru perioada 2018-2021;

Societatea civilă și drepturile omului

42.  salută faptul că CAPD UE - Afganistan scoate în evidență dialogul privind aspectele legate de drepturile omului, în special drepturile femeilor, copiilor și minorităților etnice și religioase, pentru a asigura accesul la resurse și a sprijini exercitarea deplină a drepturilor lor fundamentale, inclusiv prin angajarea mai multor femei în structurile guvernamentale din Afganistan, precum și în sistemele de securitate și judiciare; invită Afganistanul să depună eforturi în vederea eradicării tuturor formelor de violență și de discriminare împotriva femeilor și a fetelor; subliniază necesitatea de a depune mai multe eforturi pentru punerea în aplicare a dispozițiilor CAPD menționate în titlurile I și II;

43.  insistă ca UE să păstreze o poziție fermă în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor omului și subliniază că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului, îndeosebi a drepturilor femeilor și minorităților, precum și a statului de drept sunt elemente esențiale ale acordului; insistă ca UE să adopte măsuri specifice în cazul în care guvernul Afganistanului încalcă elemente esențiale ale acordului;

44.  reamintește că UE se concentrează în special pe îmbunătățirea condițiilor femeilor, copiilor, persoanelor cu handicap și ale persoanelor care trăiesc în sărăcie și că aceste grupuri au în special nevoie de asistență, inclusiv în domeniile sănătății și educației;

45.  salută poziția foarte importantă rezervată în acord egalității între femei și bărbați și politicilor aferente, precum și accentul puternic pus pe dezvoltarea societății civile; solicită UE să promoveze în continuare egalitatea dintre bărbați și femei și capacitarea femeilor prin eforturile sale în domeniul dezvoltării, ținând cont de faptul că schimbarea atitudinilor din societate față de rolul socio-economic al femeilor necesită măsuri însoțitoare de sensibilizare, de educare, precum și reforma cadrului normativ;

46.  subliniază nevoia de protejare a minorităților etnice și religioase, care sunt amenințate sau atacate; observă că grupul etnic șiit Hazara este vizat mai des decât alte grupuri și necesită, prin urmare, o atenție deosebită;

47.  solicită consolidarea și sprijinirea instituțiilor naționale și subnaționale legate de drepturile omului, a organizațiilor societății civile și a mediului universitar din Afganistan; îndeamnă omologii internaționali să încurajeze cooperarea și contactele mai strânse cu acești parteneri afgani;

48.  sprijină eforturile CPI de a asigura responsabilitatea pentru crimele de război și pentru crimele împotriva umanității care se presupune că au fost comise din mai 2003;

49.  este preocupat de numărul crescând de atacuri violente și deliberate asupra unităților medicale, a lucrătorilor din domeniul medical și de vizarea infrastructurii civile; îndeamnă toate părțile să își respecte obligațiile în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului și al dreptului internațional umanitar pentru a împiedica atacurile împotriva populației civile și infrastructurilor civile;

50.  invită guvernul afgan să introducă imediat un moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea, ca un pas către abolirea acesteia;

Dezvoltarea și comerțul

51.  recunoaște că obiectivul final al ajutorului acordat de UE Afganistanului este de a ajuta guvernul și economia țării să eradicheze sărăcia și să se dezvolte în direcția unei stări de independență și creștere economică, cu dezvoltare internă și cooperare regională prin comerț exterior și investiții publice sustenabile, pentru a diminua dependența excesivă de ajutoarele străine, contribuind la dezvoltarea socială, economică și de mediu a Afganistanului;

52.  ia act de faptul că Afganistanul este unul dintre cei mai mari beneficiari din lume de ajutor pentru dezvoltare și că instituțiile UE s-au angajat să acorde țării un ajutor în valoare de 3,6 miliarde EUR în perioada 2002-2016; regretă că proporția afganilor care trăiesc în sărăcie a crescut de la 38 % (2012) la 55 % (2017) și evidențiază faptul că, din 2014, țara înregistrează o creștere lentă, odată cu retragerea forțelor internaționale de securitate, reducerile corespunzătoare ale subvențiilor internaționale, precum și înrăutățirea situației securității;

53.  subliniază nevoia de a combate nivelul ridicat de șomaj și sărăcia pentru a acționa în vederea instaurării păcii și stabilității în țară;

54.  subliniază că sunt necesare mai multe oportunități de angajare, pe lângă agricultură și desfășurarea de activități pentru guvern, pentru a evita ca tinerii să fie recrutați de talibani sau de alte rețele de insurgenți;

55.  salută Cadrul național pentru pace și dezvoltare al Afganistanului (ANPDF) din 2016 și Cadrul pentru autonomie prin intermediul răspunderii reciproce (SMAF), adoptate de guvernul afgan; solicită UE și statelor sale membre să sprijine în continuare, prin intermediul CAPD, prioritățile în materie de dezvoltare asumate de autoritățile afgane, în conformitate cu principiile eficacității dezvoltării;

56.  invită Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate și Comisia să evalueze periodic toate măsurile UE întreprinse în Afganistan, utilizând indicatori calitativi și cantitativi expliciți, în special în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, buna guvernare, inclusiv sectorul justiției, respectarea drepturilor omului și securitatea; solicită, în acest context, o evaluare a impactului relativ al măsurilor UE referitoare la situația generală din țară și la nivelul de coordonare și cooperare dintre actorii UE și alte misiuni și măsuri internaționale, publicarea rezultatelor și recomandărilor și informarea Parlamentului;

57.  regretă faptul că, în ciuda afluxului semnificativ de asistență externă, impactul a fost limitat; invită Curtea de Conturi Europeană să întocmească un raport special privind eficacitatea asistenței UE pentru Afganistan în ultimul deceniu;

58.  încurajează UE și alte agenții internaționale implicate în dezvoltarea Afganistanului să conlucreze cu mass-media afgană pentru a asigura comunicarea strategică către poporul afgan privind eforturile de dezvoltare, sursele, scopurile și impactul acestora;

59.  reamintește că în prezent Afganistanul duce lipsă de experți civili; încurajează UE și statele sale membre să angajeze și să formeze în mod adecvat experți civili în domenii-cheie cruciale pentru dezvoltarea economică și combaterea drogurilor care să ofere asistență și formare funcționarilor și localnicilor afgani;

60.  subliniază necesitatea de a sprijini sistemul de învățământ al Afganistanului pentru a crește numărul de copii care urmează cursuri școlare la toate nivelurile;

61.  salută faptul că rata de școlarizare a crescut de zece ori din 2001, fetele constituind 39 % din elevi;

62.  îndeamnă să se acorde o atenție specială generației tinere și solicită utilizarea deplină a programelor precum Erasmus + și Orizont 2020 pentru a stabili legături între instituțiile de învățământ, mediul academic, sectoarele cercetării și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

63.  sprijină acțiunile UE și ale statelor membre care contribuie la Fondul fiduciar pentru reconstrucția Afganistanului, gestionat în comun de Banca Mondială și de Ministerul de Finanțe al țării și care desfășoară activități în vederea furnizării de servicii critice de bază cu un accent deosebit pe sănătate și pe educație;

64.  salută aderarea Afganistanului la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în 2016 și recunoaște valoarea adăugată pe care comerțul și investițiile străine directe o vor aduce viitorului Afganistanului; recunoaște rolul pozitiv pe care l-ar putea avea calitatea de membru al OMC în ce privește integrarea Afganistanului în economia mondială;

65.  observă că, în urma aderării țării la OMC în 2016, care a consolidat legăturile Afganistanului cu economia mondială, UE a acordat Afganistanului accesul pe piața UE fără taxe și fără contingente tarifare, dar că sunt necesare măsuri concrete suplimentare pentru a permite sectorului privat să beneficieze de acest regim și pentru a spori, prin urmare, dezvoltarea sa internă;

66.  subliniază că autoritățile afgane ar trebui să elaboreze un model economic sustenabil bazat pe principiul redistribuirii; solicită UE să sprijine Afganistanul în dezvoltarea sa ecologică și în tranziția energetică, întrucât dispozițiile privind energia curată și durabilă sunt esențiale pentru a accelera punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă;

67.  subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a crește capacitatea instituțiilor guvernului de a formula și de a pune în aplicare politici și strategii comerciale, de a îmbunătăți circulația transfrontalieră a bunurilor și a consolida calitatea produselor pentru a respecta standardele internaționale;

68.  solicită îmbunătățirea relațiilor de afaceri dintre întreprinderile cu sediul în UE și sectorul privat afgan; încurajează punerea în aplicare a unor condiții favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor;

69.  sprijină și salută orice program de dezvoltare inițiat de către UE, un stat membru sau orice membru al comunității internaționale care este destinat ajutorării proprietarilor de întreprinderi mici și întreprinzătorilor să facă față costurilor juridice, reglementărilor și altor obstacole în calea producției, care, altfel, ar descuraja întreprinderile să intre pe piață și/sau să se dezvolte în cadrul pieței;

70.  recunoaște că rezervele de minerale din Afganistan oferă o oportunitate economică pentru ca țara să genereze venituri și locuri de muncă; observă că China și-a arătat interesul pentru aceste rezerve de minerale, cu un accent deosebit pe pământurile rare;

Migrație

71.  recunoaște că migrația constituie o provocare continuă pentru Afganistan, care prezintă probleme pentru țările vecine și pentru statele membre ale UE; este preocupat de numărul fără precedent al migranților returnați în principal din Pakistan și din Iran și, într-o măsură mai mică, din Europa; recunoaște că problemele legate de persoanele strămutate în interiorul țării și de refugiați sunt rezultatul amenințării pe care o reprezintă violențele din partea grupurilor de insurgenți din Afganistan, precum și factorii economici și de mediu; subliniază că eforturile UE și ale comunității internaționale ar trebui să se concentreze asupra prevenirii cauzelor profunde ale migrației în masă; salută strategia națională afgană de gestionare a returnărilor; este preocupat, totuși, de lipsa continuității politicilor în materie de integrare din partea autorităților afgane pentru a gestiona persoanele returnate în prezent; este convins că o reintegrare adecvată a persoanelor returnate, în special a copiilor, cărora trebuie să li se garanteze accesul la învățământul primar și secundar, este esențială pentru asigurarea stabilității în țară și că persoanele care s-au întors nu au fost supuse violenței sau coerciției în timpul procedurilor de returnare;

72.  subliniază faptul că, potrivit Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), 5,5 milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar în Afganistan, inclusiv persoane strămutate în interiorul țării în urma conflictelor sau a secetei, și evidențiază faptul că seceta a dus la strămutarea forțată a peste 250 000 de persoane în nordul și vestul țării; ia act de faptul că Planul de răspuns umanitar este finanțat în proporție de numai 33,5 % și îndeamnă UE și statele sale membre, prin urmare, să își intensifice toate eforturile pentru a face față principalelor provocări umanitare și nevoi umane și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, inclusiv celor aflate în zone greu accesibile;

73.  regretă faptul că, deși articolul 28 alineatul (4) din CAPD prevede că părțile ar trebui să încheie un acord de readmisie, nu s-a ajuns la un acord formal, ci la unul neoficial - Calea comună de urmat; consideră că este important ca orice acord privind readmisia să fie oficializat pentru a asigura responsabilitatea democratică; regretă lipsa de supraveghere parlamentară și control democratic asupra încheierii acordului privind Calea comună de urmat și subliniază importanța purtării unui dialog continuu cu actorii competenți pentru a găsi o soluție sustenabilă la dimensiunea regională a chestiunii refugiaților afgani;

74.  își exprimă regretul cu privire la valul de migrație din Afganistan către vest, în special a persoanelor educate și a tinerilor, din cauza lipsei de perspective din țară; subliniază asistența UE pentru îmbunătățirea vieților emigranților afgani acordată în Pakistan și Iran; solicită acestor țări să nu expulzeze aceste persoane, lucru care ar putea avea un efect profund negativ asupra stabilității și economiei Afganistanului; îndeamnă ca returnarea refugiaților la locuințele lor să fie organizată în condiții de siguranță, ordine și în mod voluntar;

75.  își manifestă aprecierea față de Comisie pentru realizarea unui proiect major în 2016 în vederea unei reintegrări mai bune a migranților returnați în Afganistan, Bangladesh și Pakistan, 72 de milioane EUR fiind alocate special pentru Afganistan în perioada 2016 - 2020;

76.  scoate în evidență faptul că asistența pentru dezvoltare oferită de UE Afganistanului nu ar trebui văzută exclusiv prin prisma migrației și a obiectivelor privind controlul frontierelor, și este de părere că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să abordeze în mod eficace cauzele profunde ale migrației;

Cooperarea sectorială

77.  îndeamnă Comisia să prezinte strategii cuprinzătoare pentru fiecare sector, cu scopul de a asigura dezvoltarea amplă a tuturor domeniilor de cooperare cu Afganistanul;

78.  solicită depunerea de eforturi pentru a valorifica experiența dobândită de UE în ceea ce privește întărirea capacităților și reforma administrației publice și a funcției publice; subliniază nevoia urgentă de a îmbunătăți guvernarea în domeniul fiscal; solicită sprijinirea organizațiilor societății civile, cu respectarea deplină a contextelor lor etnice, religioase, sociale sau politice diferite;

79.  subliniază că agricultura furnizează 50 % din veniturile populației afgane și un sfert din PIB-ul Afganistanului; observă că UE s-a angajat să cheltuiască 1,4 miliarde EUR între 2014 și 2020 pentru proiectele de dezvoltare din zonele rurale; observă, în plus, că aceste proiecte sunt extrem de importante pentru a asigura că fermierii nu trec la economia neagră;

80.  observă că 80 % din populația afgană desfășoară activități în agricultura de subzistență într-un mediu ostil agriculturii și se confruntă cu metode de irigare slab dezvoltate; sprijină amplificarea eforturilor pentru a asigura securitatea alimentară;

81.  observă cu îngrijorare că seceta actuală din Afganistan este cea mai gravă din ultimele decenii, amenințând populația, șeptelul și agricultura; este îngrijorat, în plus, de dezastrele naturale frecvente, cum ar fi inundațiile neașteptate, cutremurele, alunecările de teren și iernile extrem de friguroase;

82.  observă cu îngrijorare că pagubele aduse produselor agricole, cum ar fi grâul, pot duce la strămutare, sărăcie, foamete și, în unele cazuri, la recurgerea la piața neagră și că trei milioane de oameni sunt supuși unui risc extrem de ridicat de insecuritate alimentară și de pierdere a mijloacelor de subzistență;

83.  recunoaște că relansarea în Afganistan a lanțului valoric al prelucrării produselor alimentare ar putea mări veniturile familiilor, crește securitatea alimentară, reduce costurile alimentare și oferi mai multe oportunități de angajare;

84.  încurajează UE să își continue eforturile de îmbunătățire a asistenței medicale în Afganistan și subliniază importanța vaccinării pentru toți oamenii, și în special pentru cei care sunt deosebit de vulnerabili în fața bolilor, cum ar fi copiii;

85.  salută faptul că accesul primar la servicii de sănătate a crescut de la 9 % la peste 57 %, că speranța de viață a crescut de la 44 la 60 de ani și că aceste îmbunătățiri au fost posibile grație contribuțiilor din partea UE, a unor state membre și a comunității internaționale; recunoaște, în lumina acestor realizări, că încă mai sunt multe lucruri de realizat pentru a se continua creșterea speranței de viață și a se reduce rata mortalității femeilor care nasc, precum și a mortalității în rândul nou-născuților;

86.  condamnă cu fermitate practicile de corupție din sistemul de sănătate afgan, cum ar fi importul de produse farmaceutice ilegale, și îndeamnă UE să continue să pună presiune pe guvernul afgan pentru a face mai multe în vederea împiedicării acestor practici de corupție;

87.  reafirmă nevoia de profesioniști medicali formați în Afganistan și încurajează UE și statele sale membre să continue să trimită personal medical profesionist pentru a forma medicii locali;

88.  observă că traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți afectează ambele părți, în special societatea afgană; solicită punerea în aplicare rapidă a acordurilor existente, inclusiv schimbul de informații, pentru a elimina rețelele criminale transnaționale care beneficiază de pe urma instabilității și a unor instituții slăbite;

Punerea în aplicare a CAPD

89.  salută CAPD ca prima relație contractuală între UE și Afganistan;

90.  observă că CAPD furnizează baza pentru dezvoltarea relațiilor în diferite domenii, cum ar fi statul de drept, sănătatea, dezvoltarea rurală, educația, știința și tehnologia, combaterea corupției, a spălării de bani și a finanțării terorismului, a crimei organizate și a drogurilor, migrația, securitatea nucleară, neproliferarea ADM și schimbările climatice;

91.  salută înființarea organismelor mixte de cooperare la nivel executiv, cu accent pe organizarea de dialoguri periodice pe teme politice, inclusiv drepturile omului, în special drepturile femeilor și ale copiilor, care sunt elemente esențiale ale acestui acord, pe abordarea încercărilor și pe crearea de oportunități pentru un parteneriat mai puternic;

92.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că CAPD nu cuprinde dispoziții privind controlul parlamentar comun al punerii sale în aplicare; promovează rolul Parlamentului European, al parlamentelor statelor membre și al Parlamentului afgan în monitorizarea punerii în aplicare a CAPD;

93.  ia act de faptul că, în septembrie 2017, UE a înlocuit reprezentantul special al UE pentru țară cu un trimis special, integrat în structura SEAE;

94.  regretă că Consiliul a adoptat o decizie privind aplicarea cu titlu provizoriu în domenii care fac obiectul aprobării Parlamentului, în special capitolul privind cooperarea în materie de comerț și investiții, care se încadrează în competențele exclusive ale UE, mai degrabă decât să solicite ratificarea la începutul procesului, înainte de a trece la această etapă; consideră că această decizie contravine principiului cooperării loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) din TUE și subminează drepturile și responsabilitățile legale ale Parlamentului;

o
o   o

95.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, VP/ÎR, trimisului special al UE în Afganistan, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Islamice Afganistan.

(1) JO L 67, 14.3.2017, p. 3.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0169.
(3) JO C 65, 19.2.2016, p. 133.
(4) JO C 169 E, 15.6.2012, p. 108.
(5) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 55.
(6) JO C 378, 9.11.2017, p. 73.
(7) JO C 349, 17.10.2017, p. 41.
(8) JO C 366, 27.10.2017, p. 129.
(9) JO C 66, 21.2.2018, p. 17.
(10) JO C 298, 23.8.2018, p. 39.
(11) JO C 337, 20.9.2018, p. 48.
(12) JO C 369, 11.10.2018, p. 85.
(13) Deciziile Consiliului din 10 noiembrie 2011 (16146/11 și 16147/11).
(14) Raport de informare privind țara de origine întocmit de EASO, Situația de securitate din Afganistan - Actualizare, mai 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
(15) Inspectorul general special pentru reconstrucția Afganistanului numit de SUA (SIGAR), Raport trimestrial adresat Congresului Statelor Unite, 30 octombrie 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
(16) https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


Participarea Regatului Norvegiei, a Republicii Islanda, a Confederației Elvețiene și a Principatului Liechtenstein la eu-LISA ***
PDF 122kWORD 48k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0171A8-0081/2019

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15832/2018),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein (12367/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 74, articolul 77 alineatul (2) literele (a) și (b), articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) litera (d), articolul 85 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) litera (a), articolul 88 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0035/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei, Republicii Islanda, Confederației Elvețiene și Principatului Liechtenstein.


Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE
PDF 161kWORD 55k
Recomandarea Parlamentului European din 13 martie 2019 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE (2018/2116(INI))
P8_TA-PROV(2019)0172A8-0171/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2, 3, 6, 21, 33 și 36 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă(1),

–  având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la responsabilitatea politică(2),

–  având în vedere rapoartele anuale ale Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate adresate Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună,

–  având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 noiembrie 2002 dintre Parlamentul European și Consiliu privind accesul Parlamentului European la informații sensibile ale Consiliului din domeniul politicii de securitate și apărare;

–  având în vedere Orientările privind numirea, mandatul și finanțarea reprezentantului special al UE din 9 iulie 2007 și Nota Consiliului (7510/14) din 11 martie 2014,

–  având în vedere rezoluția sa din 8 iulie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă(3),

–  având în vedere Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, prezentată de VP/ÎR la 28 iunie 2016, și rapoartele de punere în aplicare ulterioare,

–  având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu în 2013,

–  având în vedere Actul final de la Helsinki din 1975 al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), precum și toate principiile acestuia, ca document de temelie pentru securitatea europeană și regională,

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la rapoartele anuale ale Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate adresate Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună,

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la rapoartele anuale ale UE privind drepturile omului și democrația în lume,

–  având în vedere Recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2017 referitoare la abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul(5),

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la Ucraina, în care se solicită numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Crimeea și regiunea Donbas,

–  având în vedere recomandarea sa din 13 iunie 2012 adresată Consiliului referitoare la reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului(6),

–  având în vedere articolele 110 și 113 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0171/2019),

A.  întrucât UE are ambiția de a fi un actor global mai puternic - nu doar din punct de vedere economic, dar și politic - străduindu-se, prin acțiunile sale, să contribuie la menținerea păcii și securității la nivel global și a unei ordini mondiale bazate pe reguli;

B.  întrucât reprezentanții speciali ai UE (RSUE) sunt numiți de către Consiliu la propunerea VP/ÎR, având mandatul de a înregistra progrese în privința realizării unor obiective de natură tematică sau politică sau de securitate specifice din punct de vedere geografic; întrucât aceștia s-au dovedit a fi un instrument valoros și flexibil pentru diplomația UE, deoarece pot personaliza și reprezenta UE în locuri și situații cruciale, cu sprijinul tuturor statelor membre; întrucât flexibilitatea mandatelor RSUE înseamnă că ei sunt instrumente operaționale care pot fi mobilizate rapid atunci când survin preocupări legate de anumite țări sau de anumite teme;

C.  întrucât, datorită prezenței lor constante pe teren, RSUE se situează pe o poziție privilegiată pentru stabilirea unui dialog cu societatea civilă și cu actorii locali, precum și pentru realizarea de cercetări la fața locului; întrucât această experiență directă le permite să contribuie în mod constructiv la elaborarea politicilor și strategiilor;

D.  întrucât în prezent există cinci RSUE regionali (pentru Cornul Africii, Sahel, Asia Centrală, procesul de pace din Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud și criza din Georgia), doi RSUE specifici unei țări (Kosovo și Bosnia și Herțegovina) și un RSUE tematic responsabil cu drepturile omului;

E.  întrucât, în prezent, doar doi RSUE sunt femei;

F.  întrucât, în cazul RSUE desemnați cu mandate pentru anumite țări, mandatul lor dublu, ei fiind și șefi ai delegațiilor UE din țările în cauză, a contribuit la coerența și eficiența prezenței externe a UE; întrucât trimiterea de noi RSUE în anumite țări trebuie să fie coerentă cu strategiile UE de acțiune externă, având în vedere întărirea delegațiilor UE prin Tratatul de la Lisabona, prin care acestea au dobândit responsabilitatea coordonării tuturor acțiunilor UE pe teren, inclusiv a politicilor PESC;

G.  întrucât există alte zone și conflicte prioritare, inclusiv în vecinătatea imediată a UE, care necesită o atenție specială, mai multă implicare și vizibilitate a UE, cum ar fi agresiunea Rusiei în Ucraina și ocuparea ilegală a Crimeii;

H.  întrucât RSUE s-au dovedit utili, în special în ceea ce privește purtarea unor dialoguri politice la nivel înalt și capacitatea de a intra în contact cu parteneri de înalt nivel în medii politice foarte sensibile;

I.  întrucât RSUE sunt finanțați din bugetul PESC, astfel cum a fost adoptat de Parlament în cadrul procedurii de codecizie, și sunt răspunzători pentru execuția bugetară în fața Comisiei;

J.  întrucât VP/ÎR s-a angajat să răspundă pozitiv la solicitările Parlamentului European de a îi audia pe RSUE nou-numiți înainte de preluarea posturilor și a facilita informări periodice ale Parlamentului de către RSUE;

K.  întrucât RSUE sunt selectați dintre persoanele care au ocupat anterior funcții diplomatice sau politice de rang înalt în țara lor sau în cadrul organizațiilor internaționale; întrucât ei beneficiază de un grad substanțial de flexibilitate și libertate de acțiune în ceea ce privește modul de executare a mandatului lor, ceea ce poate contribui la atingerea obiectivelor stabilite, la punerea în aplicare a strategiilor și la crearea de valoare adăugată pentru UE;

L.  întrucât rolul-cheie al RSUE este să contribuie la unitatea, consecvența, coerența și eficacitatea acțiunii externe și reprezentării UE; întrucât ei demonstrează interesul UE pentru o țară, o regiune sau o temă anume, îi întăresc vizibilitatea și contribuie la implementarea unei strategii sau politici specifice a UE pentru țara, regiunea sau tema în legătură cu care își exercită mandatul;

1.  recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

Cu privire la mandat

Cu privire la instrumente

Cu privire la profilul personal

Cu privire la zonele cuprinse

Cu privire la interacțiune și cooperare

   (a) să prezinte o reflecție strategică privind utilizarea, rolul, mandatele și contribuția RSUE în contextul punerii în aplicare a Strategiei globale a UE;
   (b) să se asigure că RSUE sunt numiți numai în cazul în care există o valoare adăugată clară în utilizarea acestui instrument, și anume dacă sarcinile acestora nu pot fi îndeplinite în mod eficient de structurile existente din cadrul SEAE, inclusiv de către delegațiile UE, sau în cadrul Comisiei;
   (c) să se asigure, de asemenea, că RSUE sunt în primul rând utilizați pentru a intensifica eforturile UE de prevenire și soluționare a conflictelor, precum și de implementare a strategiilor UE, în special prin mediere și facilitare a dialogului, și pentru a promova obiectivele de politică ale UE în domenii tematice specifice din sfera relațiilor externe și cu respectarea dreptului internațional;
   (d) să evite creșterea necontrolată a numărului RSUE și fragmentarea mandatelor acestora, care ar crea suprapuneri cu alte instituții ale UE și ar duce la creșterea costurilor de coordonare;
   (e) să se asigure că mandatele și acțiunile RSUE în ceea ce privește securitatea regională și prevenirea, medierea și soluționarea conflictelor sunt ghidate de principiile dreptului internațional enunțate în Actul final de la Helsinki din 1975 și în alte norme esențiale ale dreptului internațional, precum și de soluționarea pașnică a diferendelor, ca element-cheie al ordinii de securitate europene, astfel cum s-a subliniat în Strategia globală a UE; și să respecte toate normele și politicile adoptate de UE în ceea ce privește regiunea sau conflictul care intră în sfera lor de responsabilitate
   (f) să ia în considerare toate mijloacele posibile de întărire a rolului RSUE ca instrument eficace al politicii externe a UE, capabil să dezvolte și să promoveze inițiativele de politică externă ale UE și să promoveze sinergia, îndeosebi prin asigurarea libertății lor de deplasare în zonele incluse în mandatul lor, inclusiv în zonele de conflict, în scopul punerii efective în aplicare a îndatoririlor lor;
   (g) să asigure o mai mare transparență și vizibilitate a activității RSUE, inclusiv prin raportări publice și vizite în țările respective, programe de lucru și priorități, precum și crearea unor pagini de internet individuale pentru a permite controlul public al acțiunilor lor;
   (h) să întărească activele care constituie valoarea adăugată a RSUE - legitimitatea întemeiată pe sprijinul VP/ÎR și al statelor membre, pe responsabilitățile naționale/regionale/tematice, pe importanța politică, pe flexibilitate și pe amplificarea prezenței și vizibilității UE în țările partenere, întărind astfel profilul UE ca actor internațional efectiv;
   (i) să permită o perioadă adecvată de mandat, care să creeze o perspectivă ce permite angajarea de personal cu calificări înalte și să permită punerea în aplicare a mandatului, precum și instaurarea unui climat de încredere cu partenerii, crearea de rețele și influențarea proceselor; să asigure reexaminarea periodică, în conformitate cu evoluțiile din țara/regiunea sau cu subiectul în cauză și, de asemenea, să permită prelungirea mandatului, după caz, în funcție de circumstanțe;
   (j) să contribuie la implementarea unei politici sau strategii a UE vizând regiunea cuprinsă în mandat, precum și la formularea sau la revizuirea strategiilor sau politicilor;
   (k) să se asigure că prevenirea și soluționarea conflictelor, medierea și facilitarea dialogului, precum și libertățile fundamentale, drepturile omului, democrația, statul de drept și egalitatea între femei și bărbați sunt considerate priorități orizontale și, prin urmare, ca pietrele de temelie ale domeniului de acțiune al mandatelor RSUE, și să se asigure informarea adecvată cu privire la acțiunile întreprinse în acest domeniu;
   (l) să solicite evaluarea și monitorizarea procedurilor care cuprind rezultatele obținute, obstacolele întâlnite, indicarea principalelor provocări, contribuții la formularea politicilor și evaluarea coordonării activităților RSUE cu alți actori din UE pentru a favoriza schimburile de bune practici în rândul RSUE, precum și evaluarea performanței și luarea în considerare a reînnoirii și reexaminării mandatelor;
   (m) să asigure coerența mandatului pentru Asia Centrală cu Strategia UE pentru Asia Centrală din 2007, reexaminată în 2015, pentru a consolida eficacitatea și vizibilitatea Uniunii în regiune;
   (n) să introducă o perioadă extinsă a existenței stării de incompatibilitate pentru RSUE, în scopul de a asigura cel mai înalt nivel posibil de standarde etice pentru cazurile de conflicte de interese;
   (o) să se asigure că Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului este implicată în redactarea mandatelor RSUE, noi și prelungite;
   (p) să mențină flexibilitatea și autonomia de care se bucură în prezent RSUE ca instrument specific al PESC cu o sursă de finanțare separată și cu o relație privilegiată cu Consiliul; să întărească, totuși, în același timp, legăturile de coordonare și de informare cu direcțiile de gestionare aferente din cadrul SEAE (regionale, tematice, PSAC și reacția la situații de criză) și cu direcțiile generale respective ale Comisiei; să asigure un proces de numire și confirmare rapid și transparent;
   (q) pentru a remedia deficiențele în menținerea memoriei instituționale și a continuității între RSUE aflați la sfârșit de mandat și cei care își încep mandatul, prin întărirea sprijinului logistic și administrativ din partea SEAE, inclusiv arhivarea, și prin detașarea, în principal, a unor consilieri în materie de politici din partea SEAE și a altor instituții ale UE, după caz, pentru a se alătura echipelor RSUE;
   (r) să numească în calitate de RSUE persoană cu vaste cunoștințe diplomatice și politice și cu un profil adecvat, asigurându-se în special că aceștia au influența politică necesară pentru a stabili legături și încredere reciprocă cu interlocutorii de nivel înalt; să profite, în acest sens, de rezerva existentă de persoane cu experiență politică și diplomatică în întreaga UE; să respecte echilibrul geografic și cel între femei și bărbați; să se asigure că decizia de numire a unei persoane anume se ia de manieră transparentă și numai după confirmarea admisibilității candidatului, în special în ceea ce privește orice potențial conflict de interese și măsura în care candidatul îndeplinește standardele în materie de comportament etic;
   (s) să se asigure că numirea RSUE poate fi confirmată doar după o evaluare favorabilă din partea Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului;
   (t) să asigure un acces mai ușor la informații și justificări privind candidații selecționați;
   (u) să concentreze mandatele RSUE pe consolidarea securității regionale și pe prevenirea și soluționarea conflictelor, în special prin facilitarea dialogului și mediere, în care angajamentul UE poate aduce valoare adăugată; să se asigure că, în cazul unei concentrări tematice, numirea unui RSUE nu se suprapune peste rolul Comisiei și al SEAE sau nu îl subminează;
   (v) luând în considerare rolul RSUE ca instrument diplomatic specific în acțiunea externă a UE și recunoscând importanța stabilității vecinătății europene, să încurajeze RSUE să dezvolte relații din ce în ce mai strânse cu țările afectate de conflicte prelungite, cu accent pe nevoia puternică a RSUE de a contribui la soluționarea pașnică a conflictelor din vecinătatea UE;
   (w) să salute numirea unui nou RSUE pentru drepturile omului și să recunoască activitatea deținătorului precedent al funcției, care și-a îndeplinit cu succes rolul de a spori eficacitatea și vizibilitatea politicii UE în domeniul drepturilor omului; constată că responsabilitățile postului au fost extinse pentru a include promovarea respectării dreptului internațional umanitar și promovarea sprijinului pentru justiția penală internațională;
   (x) să întărească capacitatea și rolul RSUE pentru drepturile omului, ținând cont de faptul că mandatul său este mondial și, prin urmare, necesită și implică dialog politic cu țări terțe, parteneri pertinenți, mediul de afaceri, societatea civilă și organizații internaționale și regionale și acțiuni în forurile internaționale competente;
   (y) ținând seama de faptul că este important să nu se mărească semnificativ numărul RSUE pentru a nu reduce natura specială a acestora, să se elimine treptat mandatele RSUE specifici fiecărei țări și, până la repartizarea generală a responsabilităților în cadrul viitoarei Comisii și al SEAE, să se ia în considerare numirea unor RSUE regionali; să ia în considerare desemnarea unor RSUE tematici pentru coordonarea internațională a luptei împotriva schimbărilor climatice, pentru dreptul umanitar internațional și justiția internațională, precum și pentru dezarmare și neproliferare, în acest ultim caz înlocuindu-l pe actualul trimis special al UE pentru acest domeniu;
   (z) să numească un nou RSUE pentru Ucraina, axat în special pe Crimeea și Donbas, responsabil cu monitorizarea situației drepturilor omului în teritoriile ocupate, implementarea Acordurilor de la Minsk, dezamorsarea situației din Marea Azov și asigurarea drepturilor persoanelor strămutate intern, (PSI), astfel cum solicitase anterior Parlamentul în rezoluțiile sale;
   (aa) să întărească interacțiunea și coordonarea RSUE cu diferitele instituții ale UE, cu societatea civilă și cu statele membre, astfel încât să se asigure o sinergie maximă și o implicare coerentă a tuturor actorilor; să consolideze implicarea RSUE în sistemul UE de alertă timpurie în caz de conflict; să se asigure că nu există suprapuneri cu alte personalități diplomatice la nivel înalt, cum ar fi trimișii speciali ai UE; și să asigure cooperarea cu alți parteneri și trimiși care împărtășesc aceeași viziune, inclusiv cu cei numiți de ONU, NATO și SUA;
   (ab) având în vedere că Parlamentul European este colegiuitor pentru partea civilă a bugetului PESC, care este gestionat de Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI), pentru a consolida supravegherea de către Parlament a activităților RSUE și a crește nivelul lor de responsabilitate și transparența activității lor, reamintind că acest obiectiv poate fi atins prin schimbul de informații în mod regulat cu privire la punerea în aplicare de către RSUE a mandatului lor, la activitatea și realizările acestora și la provocările cu care se confruntă, prin reuniuni și schimburi de opinii regulate și cel puțin anuale între RSUE și organele pertinente ale PE, în special Comisia pentru afaceri externe și subcomisiile sale pentru drepturile omului și pentru apărare, precum și prin transmiterea sistematică către PE a rapoartelor și strategiilor de țară trimise de RSUE Comisiei politice și de securitate (PSC) în cadrul Consiliului și al SEAE; în acest sens, insistă ca aceste documente să fie incluse în Acordul interinstituțional în domeniul PESC;
   (ac) să încurajeze interacțiunea și să faciliteze dialogul cu societatea civilă și cu cetățenii, în regiunile vizată de RSUE, ca parte a diplomației preventive și a procesului de mediere, precum și în interesul vizibilității UE; să asigure, în special, că RSUE fac dovada unui angajament proactiv față de actorii societății civile, apărătorii drepturilor omului sau dizidenții, care pot fi amenințați sau vizați de autoritățile locale;

2.  recomandă ca următorul Parlament European să solicite un angajament din partea noului VP/ÎR de a prezenta, în primele șase luni ale mandatului său, o reflecție strategică privind utilizarea RSUE, în contextul punerii în aplicare a Strategiei globale și în concordanță cu principiile și recomandările prezentate mai sus;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și reprezentanților speciali ai UE.

(1) JO L 201, 3.8.2010, p. 30.
(2) JO C 210, 3.8.2010, p. 1.
(3) JO C 351E, 2.12.2011, p. 454.
(4) JO C 356, 4.10.2018, p. 130.
(5) JO C 334, 19.9.2018, p. 69.
(6) JO C 332E, 15.11.2013, p. 114.


Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I
PDF 423kWORD 134k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))
P8_TA-PROV(2019)0173A8-0188/2017

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0615),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0387/2015),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și Comisiei pentru petiții (A8-0188/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

P8_TC1-COD(2015)0278


(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (4),

întrucât:

(1)  Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, în special prin eliminarea și prevenirea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile, bariere care decurg din cerințe de accesibilitate divergente ale statelor membre. Acest lucru ar spori disponibilitatea, în cadrul pieței interne, a produselor și serviciilor accesibile și ar îmbunătăți accesibilitatea informațiilor relevante.

(2)  Cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și se preconizează că numărul de persoane cu dizabilități va crește semnificativ ▌. Un mediu în care produsele și serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabilă incluziunii și facilitează o viață independentă pentru persoanele cu dizabilități . În acest context, ar trebui să se țină seama de faptul că prevalența dizabilității în Uniune este mai mare în rândul femeilor decât în rândul bărbaților.

(3)  Prezenta directivă definește persoanele cu dizabilități în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la 13 decembrie 2006 (CNUDPD), la care Uniunea este parte începând cu 21 ianuarie 2011 și pe care au ratificat-o toate statele membre. CNUDPD stabilește că persoanele cu dizabilități „includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi”. Prezenta directivă promovează participarea egală, deplină și efectivă, prin îmbunătățirea accesului la principalele produse și servicii care, prin concepția lor inițială sau prin adaptarea ulterioară, abordează nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități.

(4)  Alte persoane care se confruntă cu limitări funcționale, precum persoanele în vârstă, femeile gravide sau persoanele care călătoresc cu bagaje, ar avea și ele de câștigat de pe urma prezentei directive. Conceptul de „persoane cu limitări funcționale” la care face trimitere prezenta directivă include persoanele care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale, deficiențe legate de vârstă sau provocate de alte cauze legate de funcționarea corpului uman, permanente sau temporare, care, în interacțiune cu diferite bariere, pot limita accesul la produse și la servicii și pot conduce la o situație ce impune adaptarea respectivelor produse și servicii la nevoile lor specifice.

(5)  Disparitățile dintre actele cu putere de lege și actele administrative ▌ale statelor membre referitoare la accesibilitatea produselor și a serviciilor pentru persoanele cu ▌dizabilități creează obstacole în calea liberei circulații a produselor și serviciilor ▌ și denaturează concurența efectivă pe piața internă. În cazul unor produse și servicii, se preconizează că disparitățile respective vor crește în Uniune după intrarea în vigoare a CNUDPD . Operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), sunt cu deosebire afectați de aceste obstacole.

(6)  Din cauza diferențelor naționale în ceea ce privește cerințele de accesibilitate, profesioniștii independenți, IMM-urile și ▌microîntreprinderile, în special, sunt descurajați de la a valorifica oportunități de afaceri în afara piețelor lor naționale. Cerințele de accesibilitate naționale, sau chiar regionale și locale, instituite de statele membre diferă în prezent în ceea ce privește atât domeniul de aplicare, cât și nivelul detaliilor. Aceste diferențe afectează negativ competitivitatea și creșterea, din cauza costurilor suplimentare suportate pentru elaborarea și comercializarea unor produse și servicii accesibile pentru fiecare piață națională.

(7)  Consumatorii de produse și ▌servicii accesibile și de tehnologii de asistare se confruntă cu un nivel ridicat al prețurilor din cauza concurenței limitate între furnizori. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

(8)  Apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară pentru buna funcționare a pieței interne, cu scopul de a pune capăt fragmentării pieței de produse și servicii accesibile, de a crea economii de scară, de a facilita comerțul transfrontalier și mobilitatea, precum și de a ajuta operatorii economici să-și concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse ▌pentru acoperirea cheltuielilor generate de legislația ▌fragmentată din Uniune.

(9)  Beneficiile armonizării cerințelor de accesibilitate pentru piața internă au fost demonstrate prin aplicarea Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului(5) privind ascensoarele  și a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6) în domeniul transporturilor.

(10)  În conformitate cu Declarația nr. 22 privind persoanele cu dizabilități anexată la Tratatul de la Amsterdam, la Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre s-a convenit asupra faptului că, la elaborarea de măsuri în temeiul articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), instituțiile Uniunii urmează să țină seama de nevoile persoanelor cu dizabilități.

(11)  Obiectivul general al comunicării Comisiei din 6 mai 2015 „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” este de a genera beneficii economice și sociale durabile cu ajutorul unei piețe unice digitale conectate, facilitând astfel comerțul și promovând ocuparea forței de muncă în interiorul Uniunii. Consumatorii Uniunii nu beneficiază încă de toate avantajele în materie de prețuri și de opțiuni pe care le poate oferi piața unică, deoarece tranzacțiile transfrontaliere online sunt, în continuare, foarte limitate. Fragmentarea limitează, de asemenea, cererea de tranzacții comerciale electronice transfrontaliere. Totodată, sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că ▌conținutul electronic, serviciile de comunicații electronice și accesul la serviciile mass-media audiovizuale, sunt ▌ disponibile pe deplin pentru persoanele cu dizabilități. Prin urmare, este necesar să se armonizeze cerințele de accesibilitate la nivelul întregii piețe unice digitale și să se garanteze că toți cetățenii Uniunii, indiferent de abilitățile lor, pot să se bucure de avantajele acesteia.

(12)  Din momentul în care Uniunea a devenit parte la CNUDPD, dispozițiile acesteia au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii și sunt obligatorii pentru instituțiile Uniunii și pentru statele sale membre.

(13)  CNUDPD prevede că părțile la aceasta iau măsuri adecvate pentru a garanta că persoanele cu dizabilități au acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații și comunicații, inclusiv la sisteme și tehnologii ale informației și comunicațiilor, precum și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale. Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a identificat necesitatea de a se crea un cadru legislativ cu repere concrete, executorii și cu termene precise pentru monitorizarea punerii în aplicare treptate a cerințelor de accesibilitate.

(14)  CNUDPD solicită părților la aceasta să întreprindă sau să sprijine cercetarea și dezvoltarea în domeniul noilor tehnologii, precum și să promoveze disponibilitatea și utilizarea acestora, inclusiv a tehnologiilor informației și comunicațiilor, a echipamentelor de mobilitate, a dispozitivelor și tehnologiilor de asistare, adecvate pentru persoanele cu dizabilități. În CNUDPD se solicită, de asemenea, să se acorde prioritate tehnologiilor cu prețuri accesibile.

(15)  Intrarea în vigoare a CNUDPD în cadrul ordinii juridice a statelor membre atrage după sine necesitatea de a adopta dispoziții naționale suplimentare privind accesibilitatea produselor și a serviciilor. Fără o acțiune a Uniunii, respectivele dispoziții ar duce la accentuarea în continuare a diferențelor dintre actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre.

(16)  Prin urmare, este necesar să se faciliteze punerea în aplicare în Uniune a CNUDPD prin prevederea de norme comune la nivelul Uniunii. De asemenea, prezenta directivă sprijină statele membre în eforturile lor de a își îndeplini, în mod armonizat, atât angajamentele lor naționale, cât și obligațiile care le revin în temeiul CNUDPD, în ceea ce privește accesibilitatea.

(17)  Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2010 intitulată Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități – un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere , în conformitate cu CNUDPD , identifică accesibilitatea drept unul dintre cele opt domenii de acțiune ale sale, precizând că aceasta este o condiție prealabilă de bază pentru participarea în societate, și urmărește să asigure accesibilitatea produselor și serviciilor.

(18)  Stabilirea produselor și a serviciilor care intră sub incidența prezentei directive se bazează pe un exercițiu de examinare, care a fost efectuat în timpul pregătirii evaluării de impact, care a permis identificarea produselor și serviciilor relevante ▌pentru persoanele cu dizabilități și ▌ pentru care statele membre au adoptat sau probabil vor adopta cerințe de accesibilitate naționale divergente care perturbă funcționarea pieței interne.

(19)  În vederea asigurării accesibilității serviciilor care intră sub incidența prezentei directive, pentru produsele utilizate pentru furnizarea serviciilor cu care interacționează consumatorul ar trebui, de asemenea, să se solicite respectarea cerințelor de accesibilitate aplicabile prevăzute de prezenta directivă.

(20)  Chiar dacă un serviciu, sau o parte a unui serviciu, este subcontractat unei părți terțe, accesibilitatea respectivului serviciu nu ar trebui să fie compromisă, iar furnizorii de servicii ar trebui să respecte obligațiile prevăzute în prezenta directivă. Furnizorii de servicii ar trebui, de asemenea, să asigure formarea adecvată și continuă a angajaților lor, pentru a garanta că aceștia cunosc modul de utilizare a produselor și serviciilor accesibile. Formarea respectivă ar trebui să includă aspecte precum furnizarea de informații, consilierea și publicitatea.

(21)  Cerințele de accesibilitate ar trebui introduse în modul cel mai puțin împovărător cu putință ▌ pentru operatorii economici și statele membre ▌.

(22)  ▌Este necesar să se precizeze cerințele de accesibilitate aplicabile în cazul introducerii pe piață a produselor și a serviciilor care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, pentru a asigura libera lor circulație pe piața internă.

(23)  Prezenta directivă ar trebui să prevadă obligativitatea cerințelor de accesibilitate funcționale și acestea ar trebui să fie prezentate sub forma unor obiective generale. Respectivele cerințe ar trebui să fie suficient de precise pentru a fi obligatorii din punct de vedere juridic și suficient de detaliate pentru a permite evaluarea conformității, cu scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne pentru produsele și serviciile vizate de prezenta directivă, precum și să lase un anumit grad de flexibilitate cu scopul de a permite inovarea.

(24)  Prezenta directivă conține un număr de criterii de performanță funcțională legate de modurile de operare ale produselor și serviciilor. Criteriile respective nu sunt destinate să reprezinte o alternativă generală la cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, ci ar trebui să fie folosite numai în circumstanțe foarte specifice. Respectivele criterii ar trebui să se aplice unor funcții sau caracteristici specifice ale produselor sau serviciilor respective, pentru a le face accesibile, atunci când cerințele de accesibilitate din prezenta directivă nu abordează una sau mai multe dintre aceste funcții sau caracteristici specifice. În plus, în cazul în care o cerință de accesibilitate conține cerințe tehnice specifice și produsul sau serviciul oferă o soluție tehnică alternativă pentru respectivele cerințe tehnice, această soluție tehnică alternativă ar trebui să respecte, și ea, cerințele de accesibilitate aferente și ar trebui să conducă la un grad echivalent sau superior de accesibilitate, prin aplicarea criteriilor de performanță funcțională relevante.

(25)  Prezenta directivă ar trebui să vizeze sistemele hardware de uz general destinate consumatorilor. Pentru ca respectivele sisteme să funcționeze în mod accesibil ar trebui ca și sistemele lor de operare să fie accesibile. Astfel de sisteme hardware sunt caracterizate prin natura lor multifuncțională și prin capacitatea lor de a efectua, cu software-ul adecvat, cele mai frecvente sarcini informatice solicitate de consumatori și sunt destinate folosirii de către consumatori. Calculatoarele personale, inclusiv calculatoarele de birou, calculatoarele portabile, telefoanele inteligente și tabletele, sunt exemple de astfel de sisteme hardware. Calculatoarele specializate integrate în produse electronice destinate consumatorilor nu constituie sisteme hardware de uz general destinate consumatorilor. Prezenta directivă nu ar trebui să vizeze în mod individual componentele individuale cu funcții specifice, cum ar fi o placă de bază sau un cip de memorie, care sunt utilizate sau care ar putea fi utilizate într-un astfel de sistem.

(26)  Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să includă în domeniul său de aplicare terminale de plată, atât hardware cât și software, și anumite terminale pentru autoservire interactive, atât hardware cât și software, destinate a fi utilizate pentru furnizarea de servicii reglementate de prezenta directivă: de exemplu, bancomatele; automatele pentru bilete care emit bilete fizice garantând accesul la servicii, cum ar fi distribuitoarele de bilete de călătorie, automatele de bonuri de ordine din oficiile bancare; automatele de check-in; și terminalele pentru autoservire interactive care oferă informații, inclusiv ecranele de informare interactive.

(27)  Cu toate acestea, anumite terminale pentru autoservire interactive care oferă informații, instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, deoarece acestea constituie părți componente ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant care nu sunt reglementate de prezenta directivă.

(28)  Prezenta directivă ar trebui să vizeze și serviciile de comunicații electronice, inclusiv comunicațiile de urgență, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului (7). În prezent, măsurile luate de statele membre pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități sunt divergente și nu sunt armonizate la nivelul întregii piețe interne. Asigurarea faptului că în întreaga Uniune se aplică aceleași cerințe de accesibilitate va duce la realizarea unor economii de scară pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea în mai mult de un stat membru și va facilita accesul efectiv al persoanelor cu dizabilități, atât în propriile state membre și cât și atunci când călătoresc între statele membre. Pentru ca serviciile de comunicații electronice, inclusiv comunicațiile de urgență, să fie accesibile, furnizorii ar trebui, pe lângă funcția vocală, să ofere funcția de tip text în timp real, precum și servicii de conversație totală în cazul în care oferă funcția de tip video, asigurând sincronizarea tuturor aceste mijloace de comunicare. Statele membre, în plus față de cerințele prevăzute în prezenta directivă, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/1972, ar trebui să poată stabili un furnizor de servicii de retransmisie la care ar putea recurge persoanele cu dizabilități.

(29)  Prezenta directivă armonizează cerințele de accesibilitate pentru servicii de comunicații electronice și produse conexe și completează Directiva (UE) 2018/1972, care stabilește cerințe privind accesul echivalent și posibilitatea de alegere în condiții de echivalență de către utilizatorii finali cu dizabilități. Directiva (UE) 2018/1972 stabilește, de asemenea, cerințe în temeiul obligațiilor de serviciu universal privind accesibilitatea tarifelor aferente serviciilor de acces la internet și comunicațiilor de vocale, precum și privind disponibilitatea și accesibilitatea tarifelor aferente echipamentelor terminale conexe, a echipamentelor specifice și a serviciilor pentru consumatorii cu dizabilități.

(30)  Prezenta directivă ar trebui să reglementeze și echipamentele terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, preconizate a fi utilizate în primul rând pentru accesarea serviciilor de comunicații electronice. În sensul prezentei directive ar trebui să se considere că respectivele echipamente includ echipamente care fac parte din configurația utilizată la accesarea serviciilor de comunicații electronice, precum un router sau un modem.

(31)  În sensul prezentei directive, accesul la serviciile mass-media audiovizuale ar trebui să însemne că accesul la conținutul audiovizual este accesibil, precum și că există mecanisme care să le permită persoanelor cu dizabilități să utilizeze tehnologiile de asistare. Serviciile care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale pot include site-uri web, aplicații online, aplicații bazate pe set-top boxuri, aplicații care pot fi descărcate, servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicații mobile și playere media conexe, precum și servicii de televiziune conectată. Accesibilitatea serviciilor mass-media audiovizuale este reglementată de Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8), cu excepția accesibilității grilelor electronice de programe (EPG), care sunt incluse în definiția serviciilor care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale cărora li se aplică prezenta directivă.

(32)  În contextul serviciilor de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul pentru pasageri, prezenta directivă ar trebui să reglementeze și furnizarea de informații privind serviciul de transport, puse la dispoziție prin site-uri web, servicii integrate pe dispozitive mobile, ecrane de informare interactive și terminale pentru autoservire interactive, necesare pasagerilor cu dizabilități în scopul efectuării unei călătorii, inclusiv informațiile de călătorie în timp real. Aceasta ar putea include, de exemplu, informațiile prealabile călătoriei, informațiile din timpul călătoriei și informațiile furnizate în cazul anulării serviciului sau al producerii unei întârzieri la plecare. Alte tipuri de informații ar putea include, de exemplu, informațiile privind prețurile și ofertele.

(33)  Prezenta directivă ar trebui să vizeze și site-urile web, serviciile integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicațiile mobile create sau furnizate de operatorii de servicii de transport de călători care fac parte din domeniul de aplicare al prezentei directive, sau în numele acestora, cum ar fi serviciile electronice de emitere a biletelor, biletele electronice, precum și furnizarea de informații despre produsele și serviciile de transport de persoane ale furnizorului de servicii, inclusiv furnizarea de informații de călătorie în timp real.

(34)  Stabilirea domeniului de aplicare al prezentei directive în ceea ce privește serviciile de transport aerian, cu autobuzul, feroviar și naval pentru pasageri ar trebui să se bazeze pe legislația sectorială existentă privind drepturile pasagerilor. Acolo unde prezenta directivă nu se aplică anumitor tipuri de servicii de transport, statele membre ar trebui să încurajeze furnizorii de servicii să aplice cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(35)  Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului (9) prevede deja obligații pentru organismele din sectorul public care furnizează servicii de transport, inclusiv servicii urbane și suburbane de transport și servicii regionale de transport, de a-și face site-urile web accesibile. Prezenta directivă conține scutiri pentru microîntreprinderile care furnizează servicii, inclusiv servicii urbane și suburbane de transport și servicii regionale de transport. Pe lângă acestea, prezenta directivă include obligații pentru a se garanta accesibilitatea site-urilor web de comerț electronic. Deoarece prezenta directivă cuprinde obligații pentru marea majoritate a furnizorilor de servicii private de transport să își facă site-urile web accesibile, atunci când vând bilete online, nu este necesar să se introducă în prezenta directivă cerințe suplimentare pentru site-urile web ale furnizorilor de servicii urbane și suburbane de transport și ale furnizorilor de servicii regionale de transport.

(36)  Anumite elemente ale cerințelor de accesibilitate, în special în ceea ce privește furnizarea de informații, astfel cum se precizează în prezenta directivă, sunt deja reglementate în dreptul Uniunii din domeniul transporturilor de pasageri. Sunt incluse elemente ale Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (10) în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, ale Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (11), ale Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (12), ale Regulamentului (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (13) în ceea ce privește transportul maritim și pe căi navigabile interioare și ale Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (14) în ceea ce privește transportul cu autobuzul și autocarul. Sunt incluse de asemenea acte relevante adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (15). Pentru a garanta coerența în materie de reglementare, cerințele de accesibilitate prevăzute în regulamentele respective și respectivele acte ar trebui să se aplice în continuare ca și înainte. Cu toate acestea, cerințele suplimentare prevăzute în prezenta directivă ar completa cerințele existente, îmbunătățind funcționarea pieței interne în domeniul transporturilor și acționând în beneficiul persoanelor cu dizabilități.

(37)  Anumite elemente ale serviciilor de transport nu ar trebui să facă obiectul prezentei directive atunci când sunt furnizate în afara teritoriului statelor membre, chiar dacă serviciul a fost destinat pieței Uniunii. În ceea ce privește aceste elemente, un operator de servicii de transport de persoane ar trebui să fie obligat să se asigure că cerințele prevăzute în prezenta directivă sunt îndeplinite numai în ceea ce privește partea de serviciu oferită pe teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, în cazul transportului aerian, transportatorii aerieni din Uniune ar trebui să se asigure că cerințele aplicabile prevăzute în prezenta directivă sunt, de asemenea, îndeplinite în cazul zborurilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară terță și care zboară către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru. În plus, toți transportatorii aerieni, inclusiv cei care nu sunt autorizați în Uniune ar trebui să se asigure că cerințele aplicabile prevăzute în prezenta directivă sunt respectate în cazurile în care zborurile pleacă de pe teritoriul Uniunii către o țară terță.

(38)  Autoritățile urbane ar trebui încurajate să integreze accesibilitatea fără obstacole la serviciile de transport urban în planurile lor de mobilitate urbană sustenabilă (PMUS) și să publice cu regularitate liste cu cele mai bune practici privind accesibilitatea fără obstacole la transportul public urban și la mobilitatea urbană.

(39)  Dreptul Uniunii privind serviciile bancare și financiare urmărește să protejeze consumatorii acestor servicii și să le furnizeze informații pe întreg teritoriul Uniunii, dar nu include cerințe de accesibilitate. Pentru a le permite persoanelor cu dizabilități să utilizeze aceste servicii pe întreg teritoriul Uniunii, inclusiv atunci când sunt furnizate prin site-uri web și servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicații mobile, să ia decizii în cunoștință de cauză și să aibă încredere că sunt protejate în mod adecvat, la fel ca ceilalți consumatori, precum și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru furnizorii de servicii, prezenta directivă ar trebui să instituie cerințe de accesibilitate comune pentru anumite servicii bancare și financiare furnizate consumatorilor.

(40)  Cerințele de accesibilitate corespunzătoare ar trebui să se aplice și metodelor de identificare, semnăturii electronice și serviciilor de plată, întrucât acestea sunt necesare pentru încheierea de tranzacții bancare destinate consumatorilor.

(41)  Fișierele cărților electronice sunt bazate pe o reprezentare electronică ce permite circulația și consultarea unor opere intelectuale în principal textuale și grafice. Gradul de precizie al acestei reprezentări determină accesibilitatea fișierelor de cărți electronice, în special în ceea ce privește adecvarea diferitelor elemente constitutive ale operei și descrierea standardizată a structurii sale. Interoperabilitatea în termeni de accesibilitate ar trebui să optimizeze compatibilitatea acestor fișiere cu agenții utilizatori și cu actualele și viitoarele tehnologii de asistare. Caracteristicile specifice ale volumelor speciale, cum ar fi benzile desenate, cărțile pentru copii și cărțile de artă, ar trebui avute în vedere din perspectiva tuturor cerințelor de accesibilitate aplicabile. Existența unor cerințe divergente de accesibilitate în statele membre ar face ca editorii și alți operatori economici să beneficieze cu greu de avantajele pieței interne, ar putea crea probleme de interoperabilitate cu e-readerele și ar limita accesul pentru consumatorii cu dizabilități. În contextul cărților electronice, conceptul de furnizor de servicii poate include editorii și alți operatori economici implicați în distribuția acestora. Este recunoscut faptul că persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu obstacole în calea accesului la conținut care este protejat prin drepturi de autor și drepturi conexe și că au fost deja luate anumite măsuri pentru a remedia această situație, de exemplu prin adoptarea Directivei (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului (16) și a Regulamentului (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului (17) și că în viitor ar putea fi luate măsuri suplimentare în acest sens la nivelul Uniunii.

(42)  Prezenta directivă definește serviciile de comerț electronic drept serviciu furnizat la distanță, prin intermediul site-urilor web și al serviciilor integrate pe dispozitive mobile, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a unui consumator în vederea încheierii unui contract de consum. În sensul respectivei definiții, „la distanță” înseamnă că serviciul este furnizat fără ca părțile să fie prezente simultan; „prin mijloace electronice” înseamnă că serviciul este inițial transmis și primit la destinație prin intermediul unui echipament electronic pentru prelucrarea (inclusiv arhivarea digitală) și stocarea datelor și este transmis, transferat și recepționat, în integralitatea sa, prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; „la solicitarea individuală a unui consumator” înseamnă că serviciul este furnizat în urma unei cereri individuale. Având în vedere importanța tot mai mare a serviciilor de comerț electronic, precum și caracterul lor tehnologic pronunțat, este important să existe cerințe armonizate pentru accesibilitatea acestora.

(43)  Obligațiile în materie de accesibilitate privind serviciile de comerț electronic prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice vânzării online a oricărui produs sau serviciu și ar trebui, prin urmare, să se aplice și vânzării unui produs sau serviciu care intră de drept în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(44)  Măsurile referitoare la accesibilitatea preluării comunicațiilor de urgență ar trebui adoptate fără a aduce atingere și fără a avea vreun impact asupra organizării serviciilor de urgență, ce rămâne în competența exclusivă a statelor membre.

(45)  În conformitate cu Directiva (UE) 2018/1972, statele membre urmează să se asigure că accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență este posibil prin intermediul comunicațiilor de urgență și că este echivalent cu cel de care beneficiază alți utilizatori finali în conformitate cu dreptul Uniunii care armonizează cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Comisia și autoritățile naționale de reglementare și alte autorități competente urmează să ia măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilități pot apela serviciile de urgență în mod echivalent cu celelalte persoane, atunci când călătoresc în alt stat membru, fără vreo înregistrare prealabilă, în cazul în care acest lucru este fezabil. Respectivele măsuri urmăresc garantarea interoperabilității între statele membre și se bazează în cea mai mare măsură cu putință pe standardele sau specificațiile europene publicate în conformitate cu articolul 39 din Directiva (UE) 2018/1972. Respectivele măsuri nu împiedică statele membre să adopte cerințe suplimentare în vederea urmăririi obiectivelor stabilite în directiva respectivă. Ca alternativă la respectarea cerințelor de accesibilitate în ceea ce privește preluarea comunicațiilor de urgență pentru utilizatorii cu dizabilități prevăzută de prezenta directivă, statele membre ar trebui să poată să stabilească un furnizor terț de servicii de retransmisie prin intermediul căruia persoanele cu dizabilități să comunice cu centrul de preluare a apelurilor de urgență, până când respectivele centre de preluare a apelurilor de urgență sunt capabile să utilizeze servicii de comunicații electronice prin protocoale internet pentru garantarea accesibilității privind preluarea comunicațiilor de urgență. În orice caz, obligațiile prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui înțelese în sensul restrângerii sau diminuării oricărei obligații prevăzute în beneficiul utilizatorilor finali cu dizabilități, inclusiv accesul echivalent la servicii de comunicații electronice și la servicii de urgență și obligațiile de accesibilitate astfel cum sunt prevăzute în Directiva (UE) 2018/1972.

(46)  Directiva (UE) 2016/2102 definește cerințele de accesibilitate pentru site-uri web și aplicații mobile ale organismelor din sectorul public și alte aspecte conexe, în special cerințe referitoare la conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile relevante. Directiva respectivă cuprinde însă o listă specifică de excepții. Există excepții similare relevante pentru prezenta directivă. Anumite activități care au loc prin intermediul site-urilor web și al aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, cum ar fi serviciile de transport de persoane sau serviciile de comerț electronic, care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, ar trebui, în plus, să respecte cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute în prezenta directivă în vederea asigurării faptului că vânzarea online de produse și servicii este accesibilă persoanelor cu dizabilități, indiferent dacă vânzătorul este un operator economic public sau privat. Cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui aliniate la cerințele Directivei (UE) 2016/2102, în pofida diferențelor în ceea ce privește, de exemplu, monitorizarea, raportarea și asigurarea respectării normelor.

(47)  Cele patru principii ale accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile sunt: perceptibilitatea, care înseamnă că informațiile și componentele interfeței de utilizare trebuie să poată fi prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceștia le pot percepe; operabilitatea, care înseamnă că componentele interfeței de utilizare și navigarea trebuie să poată fi utilizate; inteligibilitatea, care înseamnă că informațiile și exploatarea interfeței de utilizare trebuie să poată fi înțelese; și robustețea, care înseamnă că conținutul trebuie să fie suficient de robust încât să poată fi interpretat în mod fiabil de o gamă largă de agenți utilizatori, inclusiv de tehnologiile de asistare. Aceste principii sunt, de asemenea, utilizate în Directiva (UE) 2016/2102.

(48)  Statele membre ar trebui să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în cazul în care produsele și serviciile reglementate de prezenta directivă sunt în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile, libera lor circulație în Uniune nu este împiedicată din motive legate de cerințe de accesibilitate.

(49)  În anumite situații, cerințele comune în materie de accesibilitate a mediului construit ar facilita libera circulație a serviciilor conexe și a persoanelor cu dizabilități. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să permită statelor membre să includă mediul construit utilizat la furnizarea de servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând conformitatea cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în anexa III.

(50)  Accesibilitatea ar trebui să fie obținută prin eliminarea și prevenirea sistematică a barierelor, de preferință printr-o abordare care să ia în calcul proiectarea universală sau „proiectarea pentru toți”, care contribuie astfel la asigurarea, pentru persoanele cu dizabilități, a accesului în condiții de egalitate cu ceilalți. Potrivit CNUDPD, această abordare „înseamnă proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate”. În conformitate cu CNUDPD, «„proiectarea universală” nu exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilități, atunci când sunt necesare ». În plus, accesibilitatea nu ar trebui să excludă punerea la dispoziție a unor amenajări rezonabile, atunci când acest lucru este impus de dreptul național sau al Uniunii. Accesibilitatea și proiectarea universală ar trebui interpretate în conformitate cu comentariul general nr.2 (2014) - articolul 9: Accesibilitate, astfel cum a fost redactat de Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

(51)  Produsele și serviciile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive nu sunt automat incluse în domeniul de aplicare al Directivei 93/42/CEE a Consiliului (18). Cu toate acestea, unele tehnologii de asistare care constituie dispozitive medicale ar putea intra în domeniul de aplicare al respectivei directive.

(52)  Cele mai multe locuri de muncă din Uniune sunt oferite de IMM-uri și de microîntreprinderi. Acestea au o importanță vitală pentru dezvoltarea viitoare, dar se confruntă foarte des cu piedici și obstacole în calea dezvoltării produselor sau a serviciilor lor, în special în context transfrontalier. Prin urmare, este necesar să se faciliteze activitatea IMM-urilor și a microîntreprinderilor prin armonizarea dispozițiilor naționale privind accesibilitatea, menținându-se, în același timp, garanțiile necesare.

(53)  Pentru ca microîntreprinderile și IMM-urile să beneficieze de prezenta directivă, acestea trebuie să îndeplinească în mod autentic cerințele Recomandării 2003/361/CE a Comisiei (19) și jurisprudența relevantă, destinate să prevină eludarea normelor sale.

(54)  Pentru a asigura coerența legislației Uniunii, prezenta directivă ar trebui să se întemeieze pe Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (20), întrucât aceasta reglementează produse care fac deja obiectul altor acte ale Uniunii, recunoscând totodată caracteristicile speciale ale cerințelor de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(55)  Toți operatorii economici care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să se asigure că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu ▌prezenta directivă. Același lucru ar trebui să se aplice operatorilor economici care furnizează servicii. Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator economic în procesul de aprovizionare și de distribuție.

(56)  Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor și a serviciilor, în ce privește rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a accesibilității și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(57)  Obligațiile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice în egală măsură operatorilor economici din sectoarele public și privat.

(58)  Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze evaluarea completă a conformității. Deși responsabilitatea pentru conformitatea produselor îi revine producătorului, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să joace un rol esențial în a verifica dacă produsele puse la dispoziție în Uniune sunt fabricate în conformitate cu dreptul Uniunii.

(59)  Importatorii și distribuitorii ar trebui să fie implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale și ar trebui să participe activ, furnizând autorităților competente toate informațiile referitoare la produsul vizat.

(60)  Importatorii ar trebui să se asigure că produsele din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă ▌ prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru produsele în cauză.

(61)  Atunci când introduce un produs pe piață, importatorii ar trebui să indice pe produs numele lor , denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, precum și adresa la care pot fi contactați.

(62)  Distribuitorii ar trebui să se asigure că modul în care manipulează un produs nu afectează conformitatea acestuia cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(63)  Orice operator economic care introduce pe piață un produs sub numele sau marca sa sau care modifică un produs introdus deja pe piață astfel încât conformitatea acestuia cu cerințele aplicabile ar putea fi afectată, ar trebui să fie considerat ca fiind producător și, prin urmare, ar trebui să își asume obligațiile producătorului.

(64)  Din motive de proporționalitate, cerințele de accesibilitate ar trebui să se aplice numai în măsura în care nu impun o sarcină disproporționată asupra operatorului economic în cauză sau în măsura în care nu necesită o modificare fundamentală a produselor și a serviciilor care ar conduce la modificarea fundamentală a acestora din perspectiva prezentei directive. Cu toate acestea, ar trebui să existe mecanisme de control pentru a verifica dacă exonerarea de la aplicabilitatea cerințelor de accesibilitate este justificată.

(65)  Prezenta directivă ar trebui să urmeze principiul „a gândi mai întâi la scară mică” și ar trebui să țină seama de sarcinile administrative cu care se confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să stabilească norme minime în ceea ce privește evaluarea conformității și să includă clauze de salvgardare pentru operatorii economici, mai degrabă decât să prevadă excepții și derogări generale pentru întreprinderile respective. În consecință, la elaborarea normelor de selecție și de punere în aplicare a celor mai adecvate proceduri de evaluare a conformității ar trebui să fie luată în considerare situația IMM-urilor, iar obligațiile de evaluare a conformității cu cerințele de accesibilitate ar trebui să fie limitate astfel încât acestea să nu reprezinte o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. În plus, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să funcționeze în mod proporțional, în funcție de dimensiunea întreprinderilor, precum și de caracterul de serie sau de volum redus al producției în cauză, fără a crea obstacole inutile pentru IMM-uri și fără a compromite protecția interesului public.

(66)  În cazuri excepționale, când conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar constitui o sarcină disproporționată pentru operatorii economici, aceștia ar trebui să fie obligați să respecte cerințele respective doar în măsura în care acestea nu impun o sarcină disproporționată. În astfel de cazuri justificate corespunzător, nu ar fi posibil în mod rezonabil pentru un operator economic să aplice pe deplin una sau mai multe dintre cerințele de accesibilitate din prezenta directivă. Cu toate acestea, operatorul economic ar trebui să facă serviciul sau produsul care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive cât mai accesibil cu putință prin aplicarea respectivelor cerințe în măsura în care acestea nu impun o sarcină disproporționată. Cerințele de accesibilitate pe care operatorul economic nu le consideră ca impunând o sarcină disproporționată ar trebui să se aplice pe deplin. Exonerarea de la respectarea uneia sau mai multor cerințe de accesibilitate din cauza sarcinii disproporționate impuse de acestea nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru a limita sarcina respectivă în ceea ce privește produsul sau serviciul vizat de fiecare caz în parte. Măsurile care ar impune o sarcină disproporționată ar trebui înțelese ca fiind măsuri ce impun o sarcină suplimentară excesivă de natură organizatorică sau financiară pentru operatorul economic, luând în același timp în considerare posibilele beneficii aduse persoanelor cu dizabilități în conformitate cu criteriile stabilite în prezenta directivă. Ar trebui stabilite criterii bazate pe aceste considerații, pentru a permite atât operatorilor economici, cât și autorităților relevante să compare situații diferite și să evalueze în mod sistematic posibila prezență a unei sarcini disproporționate. Ar trebui luate în considerare numai elementele legitime în orice evaluare a măsurii în care cerințele de accesibilitate nu pot fi îndeplinite din cauza faptului că acestea ar impune o sarcină disproporționată. Lipsa priorității, a timpului sau a cunoștințelor nu ar trebui să constituie motive legitime.

(67)  Evaluarea globală a existenței unei sarcini disproporționate ar trebui efectuată utilizând criteriile stabilite în anexa VI. Evaluarea existenței sarcinii disproporționate ar trebui documentată de către operatorul economic, luând în considerare criteriile relevante. Ulterior, furnizorii de servicii ar trebui să reînnoiască evaluarea existenței unei sarcini disproporționate cel puțin o dată la cinci ani.

(68)  Operatorul economic ar trebui să informeze autoritățile competente că s-a prevalat de dispozițiile prezentei directive referitoare la modificare fundamentală și/sau sarcină disproporționată. Numai la cererea autorităților competente ar trebui ca operatorul economic să furnizeze o copie a evaluării, explicând de ce produsul sau serviciul său nu este pe deplin accesibil și oferind dovezi cu privire la sarcina disproporționată sau modificarea fundamentală sau cu privire la ambele.

(69)  În cazul în care, pe baza evaluării solicitate, un furnizor de servicii conchide că cerința ca toate terminalele pentru autoservire utilizate pentru furnizarea serviciilor vizate de prezenta directivă să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute de prezenta directivă ar constitui o sarcină disproporționată, acesta ar trebui totuși să aplice aceste cerințe în măsura în care acestea nu impun o astfel de sarcină disproporționată asupra sa. În consecință, furnizorii de servicii ar trebui să evalueze măsura în care un nivel limitat de accesibilitate în toate terminalele pentru autoservire sau într-un număr limitat de terminale pentru autoservire accesibile ar permite evitarea unei sarcini disproporționate care le-ar fi impusă altfel, cu scopul de a îndeplini cerințele de accesibilitate din prezenta directivă în această măsură.

(70)  Microîntreprinderile se disting de toate celelalte întreprinderi prin faptul că resursele lor umane , cifra lor de afaceri anuală sau bilanțul lor anual sunt limitate. Prin urmare, pentru microîntreprinderi, sarcina de respectare a cerințelor de accesibilitate ocupă o parte mai mare din resursele lor umane și financiare decât pentru alte întreprinderi și este mai susceptibilă să reprezinte o cotă disproporționată din costuri. O proporție semnificativă a costurilor pentru microîntreprinderi rezultă din completarea sau păstrarea de documente și evidențe pentru a demonstra conformitatea cu diferitele cerințe stabilite în dreptul Uniunii. Deși toți operatorii economici care intră sub incidența prezentei directive ar trebui să fie în măsură să evalueze caracterul proporțional al respectării cerințelor de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă și ar trebui să le respecte numai în măsura în care acestea nu sunt disproporționate, solicitarea unei astfel de evaluări din partea microîntreprinderilor care furnizează servicii ar constitui, în sine, o sarcină disproporționată. Cerințele și obligațiile din prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să nu se aplice microîntreprinderilor care furnizează servicii care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(71)  Pentru microîntreprinderile care lucrează cu produse care întră în domeniul de aplicare al prezentei directive, cerințele și obligațiile din prezenta directivă ar trebui să fie mai puțin stricte, în vederea evitării impunerii unei sarcini administrative disproporționate.

(72)  Deși unele microîntreprinderi sunt exonerate de obligațiile prevăzute de prezenta directivă, toate microîntreprinderile ar trebui încurajate să fabrice, să importe sau să distribuie produse și să furnizeze servicii care respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, cu scopul de a își spori competitivitatea, precum și potențialul de creștere pe piața internă. Prin urmare, statele membre ar trebui să ofere microîntreprinderilor orientări și instrumente care să faciliteze aplicarea măsurilor naționale ce transpun prezenta directivă.

(73)  Toți operatorii economici ar trebui să acționeze în mod responsabil și în deplină conformitate cu cerințele legale aplicabile atunci când introduc sau pun la dispoziție produse pe piață sau atunci când furnizează servicii pe piață.

(74)  Pentru a înlesni evaluarea conformității cu cerințele de accesibilitate aplicabile, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (21) , în scopul redactării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective. Comisia a emis deja o serie de solicitări de standardizare pentru organizațiile europene de standardizare privind accesibilitatea, cum ar fi mandatele de standardizare M/376, M/473 și M/420, care ar fi relevante pentru elaborarea de standarde armonizate.

(75)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 prevede o procedură pentru formularea de obiecții formale asupra standardelor armonizate despre care se consideră că nu respectă cerințele prevăzute în prezenta directivă.

(76)  Standardele europene ar trebui să fie determinate de piață, să țină cont de interesul public, precum și de obiectivele politice specificate clar în cererea Comisiei către una sau mai multe organizații de standardizare europene de a redacta standarde armonizate, și să bazeze pe consens. În absența unor standarde armonizate și, dacă este necesar, în scopul armonizării pieței interne, Comisia ar trebui să poată adopta, în anumite cazuri, acte de punere în aplicare pentru stabilirea specificațiilor tehnice ▌privind cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Recurgerea la specificații tehnice ar trebui să fie limitată la cazurile respective. Comisia ar trebui să poată adopta specificații tehnice în special atunci când procesul de standardizare este blocat întrucât părțile interesate nu reușesc să ajungă la un consens, sau când există întârzieri nedorite în stabilirea unei cerințe, de exemplu pentru că nu s-a atins calitatea necesară. Comisia ar trebui să lase o perioadă suficientă de timp între adoptarea unei cereri către una sau mai multe organizații de standardizare europene de a redacta standarde armonizate și adoptarea unei specificații tehnice legate de aceeași cerință de accesibilitate. Comisia nu ar trebui să aibă permisiunea de a adopta o specificație tehnică dacă nu a încercat în prealabil să acopere cerințele de accesibilitate prin intermediul sistemului european de standardizare, cu excepția cazului în care Comisia poate demonstra că specificațiile tehnice respectă cerințele stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

(77)  În scopul stabilirii, în modul cel mai eficace, a unor standarde armonizate și a unor specificații tehnice comune care să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă pentru produse și servicii, Comisia ar trebui să implice în acest proces, dacă este fezabil, organizațiile-umbrelă europene ale persoanelor cu dizabilități și toate celelalte părți interesate relevante.

(78)  Pentru a asigura accesul eficient la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile solicitate pentru declararea conformității cu toate actele aplicabile ale Uniunii ar trebui să fie puse la dispoziție într-o declarație de conformitate UE unică. În scopul reducerii sarcinii administrative pentru operatorii economici, aceștia ar trebui să aibă posibilitatea de a include, în declarația de conformitate UE unică, toate declarațiile de conformitate individuale relevante.

(79)  Pentru evaluarea conformității produselor, prezenta directivă ar trebui să urmeze procedura de control intern al producției din „Modulul A”, prevăzută în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, întrucât aceasta permite operatorilor economici să demonstreze, iar autorităților competente să garanteze, că produsele puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele de accesibilitate, evitând, în același timp, impunerea unei sarcini disproporționate.

(80)  Atunci când efectuează supravegherea pe piață a produselor și verifică conformitatea serviciilor, autoritățile ar trebui să verifice, de asemenea, evaluările conformității, inclusiv dacă evaluarea relevantă a modificării fundamentale sau a sarcinii disproporționate a fost făcută în mod corespunzător. În îndeplinirea sarcinilor lor, autoritățile ar trebui să coopereze cu persoanele cu dizabilități și cu organizațiile care le reprezintă și care le apără interesele.

(81)  În ceea ce privește serviciile, informațiile necesare pentru a evalua ▌ conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să fie furnizate în clauzele și condițiile generale sau în documentul echivalent, fără a aduce atingere Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului (22).

(82)  Marcajul CE, ca indicație concretă a conformității unui produs cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sensul larg. Prezenta directivă ar trebui să respecte principiile generale care guvernează marcajul CE, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (23) de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. Pe lângă efectuarea declarației de conformitate UE, producătorul ar trebui să informeze consumatorii, într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, în legătură cu caracteristicile de accesibilitate ale produselor sale.

(83)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele de accesibilitate aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate pentru aceasta.

(84)  În conformitate cu Decizia nr. 768/2008/CE, statele membre au responsabilitatea de a asigura, pe teritoriile lor, o supraveghere temeinică și eficientă a pieței produselor și ar trebui să confere competențe și resurse suficiente autorităților lor de supraveghere a pieței.

(85)  Statele membre ar trebui să verifice conformitatea serviciilor cu obligațiile prevăzute în prezenta directivă și ar trebui să gestioneze plângerile sau rapoartele referitoare la cazuri de neconformitate pentru a se asigura că au fost luate măsuri corective.

(86)  După caz, Comisia ar putea să adopte orientări fără caracter obligatoriu, în consultare cu părțile interesate, pentru a sprijini coordonarea între autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile responsabile de verificarea conformității serviciilor. Comisia și statele membre ar trebui să poată lansa inițiative cu scopul de a pune în comun resursele și expertiza autorităților.

(87)  Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile responsabile de verificarea conformității serviciilor verifică îndeplinirea de către operatorii economici a criteriilor menționate în anexa VI în conformitate cu capitolele VIII și IX. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a desemna un organism specializat pentru îndeplinirea obligațiilor autorităților de supraveghere a pieței sau ale autorităților responsabile de verificarea conformității serviciilor în temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide că un astfel de organism specializat ar trebui să aibă competențe limitate la domeniul de aplicare al prezentei directive sau la anumite părți din acesta, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

(88)  Ar trebui stabilită o procedură de salvgardare care să se aplice numai în cazul unui dezacord între statele membre asupra unor măsuri luate de către un stat membru, în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la acțiunile preconizate în legătură cu produsele neconforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Procedura de salvgardare ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse.

(89)  În cazul în care statele membre și Comisia sunt de acord cu privire la faptul că măsura luată de un stat membru este justificată, nu ar trebui să mai fie necesară intervenția ulterioară a Comisiei, cu excepția cazurilor în care neconformitatea poate fi atribuită unor deficiențe ale standardului armonizat sau specificației tehnice.

(90)  Directivele 2014/24/UE (24) și 2014/25/UE (25) ale Parlamentului European și ale Consiliului privind achizițiile publice, care definesc proceduri pentru contractele de achiziții publice și pentru concursurile de proiecte pentru anumite bunuri (produse), servicii și lucrări, stabilesc că, pentru toate achizițiile destinate utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de personalul autorității sau entității contractante, specificațiile tehnice se redactează, cu excepția cazurilor bine justificate, astfel încât să ia în considerare criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori. În plus, directivele respective prevăd că, în cazul în care printr-un act juridic al Uniunii sunt adoptate cerințe de accesibilitate obligatorii, specificațiile tehnice se stabilesc, în ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la acestea. Prezenta directivă ar trebui să stabilească cerințe obligatorii de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor care intră în domeniul său de aplicare. Pentru produsele și serviciile care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă nu sunt obligatorii. Cu toate acestea, utilizarea acestor cerințe pentru a îndeplini obligațiile relevante stabilite în acte ale Uniunii, altele decât prezenta directivă, ar facilita punerea în aplicare a accesibilității și ar contribui la securitatea juridică și la armonizarea cerințelor de accesibilitate în întreaga Uniune. Autoritățile nu ar trebui să fie împiedicate să stabilească cerințe de accesibilitate suplimentare față de cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I la prezenta directivă.

(91)  Prezenta directivă nu ar trebui să modifice caracterul obligatoriu sau voluntar al dispozițiilor legate de accesibilitate din alte acte ale Uniunii.

(92)  Prezenta directivă ar trebui să se aplice numai procedurilor de achiziții pentru care a fost deschisă procedura de ofertare, sau, în cazul în care nu este prevăzută o procedură de ofertare, situațiilor în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă a început procedura de achiziții după data de aplicare a prezentei directive.

(93)  Pentru a garanta aplicarea adecvată a prezentei directive, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește: specificarea mai detaliată a cerințelor de accesibilitate care, prin însăși natura lor, nu pot produce efectul vizat dacă nu fac obiectul unor specificări suplimentare în acte juridice obligatorii ale Uniunii; modificarea perioadei în care operatorii economici urmează să poată identifica orice alt operator economic care le-a furnizat un produs sau căruia i-au furnizat un produs; și adăugarea de precizări referitoare la criteriile relevante de care urmează să țină seama operatorul economic pentru a evalua dacă conformitatea cu cerințele de accesibilitate ar impune o sarcină disproporționată. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (26). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(94)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a ▌prezentei directive, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește specificațiile tehnice. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (27).

(95)  Statele membre ar trebui să se asigure că există mijloace adecvate și eficace pentru a garanta conformitatea cu prezenta directivă și ar trebui așadar să instituie mecanisme de control corespunzătoare, precum controale a posteriori din partea autorităților de supraveghere a pieței, pentru a verifica dacă exonerarea de la îndeplinirea cerințelor de accesibilitate este justificată. Când tratează plângerile privind accesibilitatea, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu principiul bunei administrări și îndeosebi cu obligația funcționarilor de a garanta, pentru fiecare plângere, luarea unei decizii în termen rezonabil.

(96)  Pentru a facilita punerea în aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia ar trebui să înființeze un grup de lucru care să reunească autoritățile competente și părțile interesate, cu scopul de a înlesni schimbul de informații și de bune practici și de a primi consiliere. Ar trebui stimulată cooperarea între autorități și părțile interesate relevante, inclusiv persoanele cu dizabilități și organizațiile care le reprezintă, printre altele pentru a îmbunătăți coerența în aplicarea dispozițiilor prezentei directive în ceea ce privește cerințele de accesibilitate și pentru a monitoriza punerea în aplicare a dispzițiilor privind modificarea fundamentală și sarcina disproporționată.

(97)  Având în vedere cadrul juridic existent privind căile de atac în domeniile reglementate de Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE, ar trebui ca dispozițiile prezentei directive referitoare la asigurarea respectării normelor și la sancțiuni să nu se aplice procedurilor de achiziții care fac obiectul obligațiilor impuse de prezenta directivă. O astfel de excludere nu aduce atingere obligațiilor statelor membre în temeiul tratatelor de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea și eficacitatea dreptului Uniunii.

(98)  Sancțiunile ar trebui să fie adecvate în raport cu natura încălcărilor și cu circumstanțele, astfel încât să nu constituie o alternativă la îndeplinirea de către operatorii economici a obligației acestora de a face produsele sau serviciile lor accesibile.

(99)  Statele membre ar trebui să se asigure că, în conformitate cu dreptul Uniunii în vigoare, există mecanisme alternative de soluționare a litigiilor care să permită soluționarea oricărui caz de neconformitate prezumată cu dispozițiile prezentei directive înainte de introducerea unei acțiuni în fața instanțelor sau a organismelor administrative competente.

(100)  Potrivit Declarației politice comune din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei cu privire la documentele explicative(28), statele membre și-au luat angajamentul de a însoți, în cazuri justificate, notificarea măsurilor lor de transpunere cu unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele de transpunere naționale. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente.

(101)  Pentru a oferi furnizorilor de servicii timp suficient pentru a se adapta la cerințele prevăzute în prezenta directivă, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție de cinci ani de la data aplicării prezentei directive, pe parcursul căreia produsele utilizate pentru furnizarea unui serviciu care au fost introduse pe piață înainte de data respectivă nu trebuie să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care sunt înlocuite de către furnizorii de servicii în timpul perioadei de tranziție. Având în vedere costul și ciclul de viață lung al terminalelor pentru autoservire, este oportun să se prevadă că, atunci când astfel de terminale sunt utilizate pentru furnizarea de servicii, acestea pot continua să fie utilizate până la finalul duratei lor de viață economică, atât timp cât nu sunt înlocuite în respectiva perioadă, dar nu mai mult de 20 ani.

(102)  Cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice produselor introduse pe piață și serviciilor furnizate după data aplicării măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive, inclusiv produselor folosite și de ocazie importate dintr-o țară terță și introduse pe piață după data respectivă.

(103)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”). În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității, precum și să promoveze aplicarea articolelor 21, 25 și 26 din cartă.

(104)  Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume eliminarea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile, pentru a contribui la buna funcționare a pieței interne, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre deoarece necesită armonizarea unor norme diferite existente în prezent în sistemele lor juridice respective, ci poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, ▌ prin definirea unor cerințe și norme comune de accesibilitate pentru funcționarea pieței unice, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, în special prin eliminarea și prevenirea barierelor din calea liberei circulații a produselor și a serviciilor reglementate de prezenta directivă, bariere care decurg din cerințe de accesibilitate divergente ale statelor membre.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)  Prezenta directivă se aplică următoarelor produse introduse pe piață după ... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] :

(a)  sisteme hardware de uz general destinate consumatorilor și sisteme de operare pentru aceste sisteme hardware;

(b)  următoarele terminale pentru autoservire:

(i)  terminale de plată;

(ii)  următoarele terminale pentru autoservire destinate furnizării de servicii care sunt reglementate de prezenta directivă:

—  bancomate;

—  automate pentru bilete;

—  automate de check-in;

—   terminale pentru autoservire interactive care furnizează informații, exceptând terminalele instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant;

(c)  echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru servicii de comunicații electronice;

(d)  echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru accesul la serviciile mass-media audiovizuale; și

(e)  e-readere.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 32, prezenta directivă se aplică următoarelor servicii furnizate consumatorilor după ... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]:

(a)  servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de transmitere utilizate pentru furnizarea de servicii de la mașină la mașină;

(b)  servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale ▌;

(c)  următoarele elemente ale serviciilor de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul pentru pasageri, cu excepția serviciilor urbane și suburbane de transport, precum și a serviciilor regionale de transport, pentru care se aplică numai elementele de la punctul (v):

(i)  site-uri web;

(ii)  servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicații mobile;

(iii)  bilete electronice și servicii electronice de emitere a biletelor;

(iv)  furnizarea de informații privind serviciul de transport, inclusiv informații de călătorie în timp real; în ceea ce privește ecranele de informare, aceasta se limitează la ecrane interactive amplasate pe teritoriul Uniunii; și

(v)  terminale pentru autoservire interactive situate pe teritoriul Uniunii, cu excepția celor instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant, utilizate la furnizarea oricărei părți a unor astfel de servicii de transport pentru pasageri ▌;

(d)  servicii bancare destinate consumatorilor;

(e)  cărți electronice și software dedicat; și

(f)  servicii de comerț electronic.

(3)  Prezenta directivă se aplică preluării comunicațiilor de urgență către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112.

(4)  Prezenta directivă nu se aplică următoarelor conținuturi ale site-urilor web și ale aplicațiilor mobile:

(a)  conținut media cu dimensiune temporală preînregistrat, publicat înainte de ... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive];

(b)  formatele de fișiere asociate activităților de birou, publicate înainte de ... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] ;

(c)  hărți și servicii de cartografiere online, dacă informațiile esențiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărțile destinate navigației;

(d)  conținut aparținând unor terți care nu este finanțat, elaborat ori aflat sub controlul operatorului economic în cauză;

(e)  conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile care pot fi calificate drept arhive, ceea ce înseamnă că nu conțin decât conținut care nu este nici actualizat, nici editat după ... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] .

(5)  Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei (UE)  2017/1564 și nici Regulamentului (UE)  2017/1563.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.  „persoane cu dizabilități” înseamnă persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi;

2.  „produs” înseamnă o substanță, un preparat sau un bun produs printr-un proces de prelucrare, altul decât produsele alimentare, furajele, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare;

3.  „serviciu” înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului(29);

4.  „furnizor de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care furnizează un serviciu pe piața Uniunii sau care face oferte de furnizare a unui serviciu pentru consumatorii din Uniune;

5.  „servicii mass-media audiovizuale” înseamnă serviciile definite la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2010/13/UE;

6.  „servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale” înseamnă servicii transmise prin intermediul unei rețele de comunicații electronice, care sunt utilizate pentru a identifica, a selecta, a primi informații despre și a vizualiza servicii mass-media audiovizuale și eventualele caracteristici oferite, precum subtitrări pentru persoanele cu surditate sau cu deficiențe de auz, descrieri audio, subtitrări vorbite și interpretare în limbajul semnelor, care decurg din punerea în aplicare a măsurilor ce urmăresc să le facă accesibile, după cum se menționează la articolul 7 din Directiva 2010/13/UE; fiind incluse grilele electronice de programe (EPG);

7.  „echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru accesarea serviciilor mass-media audiovizuale” înseamnă orice echipament al cărui scop principal este de a oferi acces la servicii mass-media audiovizuale;

8.  „serviciu de comunicații electronice” înseamnă serviciu de comunicații electronice astfel cum este definit la articolul 2 punctul 4 din Directiva (UE) 2018/1972;

9.  „serviciu de conversație totală” înseamnă serviciu de conversație totală astfel cum este definit la articolul 2 punctul 35 din Directiva (UE) 2018/1972;

10.  „centru de preluare a apelurilor de urgență ” sau "PSAP" înseamnă un centru de preluare a apelurilor de urgență sau PSAP astfel cum este definit la articolul 2 punctul 36 din Directiva (UE) 2018/1972;

11.  „cel mai adecvat PSAP” înseamnă cel mai adecvat PSAP astfel cum este definit la articolul 2 punctul 37 din Directiva (UE) 2018/1972;

12.  „comunicație de urgență” înseamnă comunicație de urgență, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 38 din Directiva (UE) 2018/1972;

13.  „serviciu de urgență” înseamnă serviciu de urgență astfel cum este definit la articolul 2 punctul 39 din Directiva (UE) 2018/1972;

14.  „text în timp real” înseamnă o formă de conversație sub formă de text între doi interlocutori sau în cadrul unei conferințe cu mai mulți interlocutori, în care textul introdus este trimis în așa fel încât comunicarea este percepută de către utilizator ca fiind continuă, literă cu literă;

15.  „punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui produs pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

16.  „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața Uniunii;

17.  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care un produs este conceput sau fabricat și care comercializează produsul respectiv în nume propriu sau sub propria marcă comercială;

18.  „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care a primit din partea unui producător un mandat scris de a acționa în numele său pentru îndeplinirea unor sarcini determinate;

19.  „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs dintr-o țară terță pe piața Uniunii;

20.  „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un produs la dispoziție pe piață;

21.  „operator economic” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul sau furnizorul de servicii;

22.  „consumator” înseamnă orice persoană fizică care cumpără produsul în cauză sau beneficiază de serviciul în cauză în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională;

23.  „microîntreprindere” înseamnă o întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 2 milioane EUR sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 2 milioane EUR;

24.  „întreprinderi mici și mijlocii” sau "IMM-uri" înseamnă întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43 de milioane EUR, dar care nu includ microîntreprinderile;

25.  „standard armonizat” înseamnă un standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

26.  „specificație tehnică ▌” înseamnă o specificație tehnică în sensul articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, care constituie un mijloc de a se conforma cerințelor de accesibilitate aplicabile unui produs sau serviciu;

27.  „retragere” înseamnă orice măsură care are ca scop împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a unui produs prezent în lanțul de aprovizionare;

28.  „servicii bancare destinate consumatorilor” înseamnă furnizarea către consumatori a următoarelor servicii bancare sau financiare:

(a)  contracte de credit reglementate de Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (30) sau de Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului (31);

(b)  serviciile astfel cum sunt definite la punctele 1, 2, 4 și 5 din secțiunea A și la punctele 1, 2, 4 și 5 din secțiunea B din anexa I la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (32);

(c)  serviciile de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul  3 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (33);

(d)  serviciile legate de conturile de plăți, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 6 din Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (34); și

(e ) moneda electronică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (35);

29.  „terminal de plată” înseamnă un dispozitiv al cărui scop principal este acela de a permite efectuarea de plăți prin utilizarea instrumentelor de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 14 din Directiva (UE) 2015/2366, la un punct de vânzare fizic, dar nu într-un mediu virtual;

30.  „servicii de comerț electronic” înseamnă servicii furnizate la distanță, prin site-uri web, și servicii integrate pe dispozitive mobile , prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a unui consumator în vederea încheierii unui contract de consum;

31.  „servicii de transport aerian pentru pasageri” înseamnă servicii de transport aerian comercial pentru pasageri, după cum sunt definite la articolul 2 litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2006, la plecarea de pe un aeroport, la tranzitarea unui aeroport sau la sosirea pe un aeroport, atunci când aeroportul se află pe teritoriul unui stat membru, inclusiv zborurile care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară terță către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, în cazul în care serviciile sunt operate de transportatori din Uniune;

32.  „servicii de transport cu autobuzul pentru pasageri” înseamnă serviciile reglementate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 181/2011;

33.  „servicii de transport feroviar pentru pasageri” înseamnă toate serviciile de transport feroviar de călători astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007, cu excepția serviciilor menționate la articolul 2 alineatul (2) din același regulament;

34.  „servicii de transport naval pentru pasageri” înseamnă serviciile de transport pentru pasageri reglementate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1177/2010, cu excepția serviciilor menționate la articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament;

35.  „servicii urbane și suburbane” înseamnă servicii urbane și suburbane, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (36), dar în sensul prezentei directive sunt incluse numai următoarele moduri de transport: feroviar, cu autobuzul și autocarul, cu metroul, cu tramvaiul și cu troleibuzul.

36.  „servicii regionale” înseamnă servicii regionale, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 7 din Directiva 2012/34/UE, dar în sensul prezentei directive, sunt incluse numai următoarele moduri de transport: feroviar, cu autobuzul și autocarul, cu metroul, cu tramvaiul și cu troleibuzul.

37.  „tehnologie de asistare” înseamnă orice obiect, articol de echipament, serviciu sau sistem de produse, inclusiv software, care se utilizează pentru a mări, a menține, a înlocui sau a îmbunătăți capacitățile funcționale ale persoanelor cu dizabilități ori pentru reducerea și compensarea unor deficiențe, limitări de activitate sau restricții de participare;

38.  „sistem de operare” înseamnă software care, printre altele, gestionează interfața cu dispozitive hardware periferice, planifică sarcini, alocă spațiu de stocare și prezintă o interfață implicită utilizatorului atunci când nu este în funcțiune un program de aplicație, inclusiv o interfață grafică cu utilizatorul, indiferent dacă software-ul respectiv este parte integrantă din hardware-ul de uz general destinat consumatorilor sau este un software autonom prevăzut să funcționeze pe un hardware de uz general destinat consumatorilor; dar exclude programul de încărcare a sistemului de operare, sistemul de intrare/ieșire de bază sau alte forme de firmware necesare în momentul pornirii echipamentului sau la instalarea sistemului de operare;

39.  „sistem hardware de uz general destinat consumatorilor” înseamnă combinația de hardware care formează un calculator complet, caracterizată prin natura sa multifuncțională, prin capacitatea de a efectua, cu software-ul adecvat, cele mai frecvente sarcini informatice solicitate de consumatori și destinată folosirii de către consumatori; inclusiv calculatoarele personale, în special calculatoare de birou, calculatoarele portabile, telefoanele inteligente și tabletele;

40.  „capacitate informatică interactivă” înseamnă funcționalitatea care susține interacțiunea om-mașină, permițând prelucrarea și transmisia datelor, a conținutului vocal sau video sau orice combinație a acestora;

41.  „carte electronică și software dedicat” înseamnă un serviciu care constă în furnizarea unei versiuni electronice a unei cărți, care poate fi accesată, citită și utilizată și în al cărei conținut se poate naviga, precum și software-ul, inclusiv serviciile integrate pe dispozitive mobile care cuprind aplicații mobile, dedicat accesării, citirii și utilizării fișierelor electronice respective și navigării în conținutul acestora, dar excluzând software-ul vizat la definiția de la punctul 42;

42.  „e-reader” înseamnă echipament dedicat, inclusiv hardware și software, folosit pentru accesarea, citirea și utilizarea fișierelor cărților electronice și pentru navigarea în conținutul acestora;

43.  „bilete electronice” înseamnă orice sistem în care dreptul de călătorie, sub forma unuia sau a mai multor bilete de călătorie, a abonamentelor de călătorie sau a creditului de călătorie, este stocat în format electronic pe o legitimație de transport fizică sau pe alt dispozitiv, în loc să fie imprimat pe un bilet pe hârtie;

44.  „servicii electronice de emitere a biletelor” înseamnă orice sistem în care biletele de transport de călători sunt achiziționate inclusiv online prin intermediul unui dispozitiv cu capacități informatice interactive și livrate cumpărătorului în format electronic, astfel încât acestea să poată fi imprimate pe suport de hârtie sau afișate prin intermediul unui dispozitiv mobil cu capacități informatice interactive în cursul călătoriei.

CAPITOLUL II

CERINȚELE DE ACCESIBILITATE ȘI LIBERA CIRCULAȚIE

Articolul 4

Cerințele de accesibilitate

(1)  Statele membre se asigură că, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (5) ale prezentului articol și sub rezerva articolului 14, operatorii economici introduc pe piață numai produse și furnizează numai servicii care sunt conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I .

(2)  Toate produsele trebuie să fie conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunea I din anexa I.

Toate produsele , cu excepția terminalelor pentru autoservire , trebuie să fie conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunea II din anexa I.

(3)  Fără a se aduce atingere alineatului (5) de la prezentul articol, toate serviciile , cu excepția serviciilor urbane, suburbane și regionale, trebuie să fie conforme cu cerințele prevăzute în secțiunea III din anexa I.

Fără a se aduce atingere alineatului (5) de la prezentul articol, toate serviciile trebuie să fie conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunea IV din anexa I.

(4)  Statele membre pot decide, prin prisma condițiilor naționale, că mediul construit utilizat de clienții serviciilor reglementate de prezenta directivă trebuie să fie conform cu cerințele de accesibilitate din anexa III, în scopul maximizării utilizării acestora de către persoanele cu ▌dizabilități.

(5)  Microîntreprinderile ce oferă servicii sunt scutite de obligația de a respecta cerințele de accesibilitate menționate la alineatul (3) din prezentul articol și de orice obligație legată de conformitatea cu cerințele respective.

(6)  Statele membre oferă microîntreprinderilor orientări și instrumente care să faciliteze aplicarea măsurilor naționale ce transpun prezenta directivă. Statele membre elaborează instrumentele respective în consultare cu părțile interesate relevante.

(7)  Statele membre pot informa operatorii economici cu privire la exemplele orientative cuprinse în anexa II și la soluțiile posibile care contribuie îndeplinirea cerințelor de accesibilitate prevăzute în anexa I anexa II.

(8)  Statele membre se asigură că preluarea de către cel mai adecvat PSAP a comunicațiilor de urgență efectuate către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112 respectă cerințele de accesibilitate specifice prevăzute în secțiunea ▌V din anexa I în modul cel mai potrivit cu organizarea națională a sistemelor de urgență.

(9)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a completa anexa I prin specificarea mai detaliată a cerințelor de accesibilitate care, prin însăși natura lor, nu pot produce efectul vizat dacă nu fac obiectul unor specificări suplimentare în acte juridice obligatorii ale Uniunii, cum ar fi cerințele legate de interoperabilitate.

Articolul 5

Legislația existentă a Uniunii în domeniul transportului de persoane

Serviciile care respectă cerințele privind furnizarea de informații accesibile și de informații cu privire la accesibilitate stabilite în Regulamentele (CE) nr. 261/2004, (CE) nr. 1107/2006, (CE) nr. 1371/2007, (UE) nr. 1177/2010 și (UE) nr. 181/2011 și actele relevante adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE sunt considerate ca fiind în conformitate cu cerințele corespunzătoare din prezenta directivă. Acolo unde prezenta directivă prevede cerințe suplimentare față de cele prevăzute în regulamentele și actele respective, cerințele suplimentare respective se aplică pe deplin.

Articolul 6

Libera circulație

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a produselor sau a furnizării de servicii pe teritoriul lor care sunt conforme cu prezenta directivă din motive legate de cerințele de accesibilitate.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI CARE LUCREAZĂ CU PRODUSE

Articolul 7

Obligații ale producătorilor

(1)  Atunci când își introduc pe piață produsele, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute în prezenta directivă.

(2)  Producătorii întocmesc documentația tehnică în conformitate cu anexa IV și efectuează procedura de evaluare a conformității menționată în anexa respectivă sau dispun efectuarea acestei proceduri.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.

(3)  Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de cinci ani după introducerea pe piață a produsului.

(4)  Producătorii se asigură că există proceduri care garantează conformitatea permanentă cu prezenta directivă a producției de serie. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate sau ale ▌ specificațiilor tehnice ▌ în raport cu care se declară conformitatea unui produs se iau în considerare în mod corespunzător.

(5)  Producătorii se asigură de faptul că produsele lor poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element de identificare. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul.

(6)  Producătorii indică pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact se comunică într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și pentru autoritățile de supraveghere a pieței.

(7)  Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații privind siguranța, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză. Instrucțiunile și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, de înțeles și inteligibile.

(8)  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului produs ▌sau, ▌după caz, pentru a-l retrage. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate. În astfel de cazuri, producătorii păstrează un registru al produselor care nu sunt conforme cu cerințele de accesibilitate aplicabile și al plângerilor conexe.

(9)  Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor pe care le-au introdus pe piață cu cerințele de accesibilitate aplicabile a, în special prin asigurarea conformității produselor cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

Articolul 8

Reprezentanți autorizați

(1)  Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat.

Obligațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu sunt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.

(2)  Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

(a)  să păstreze la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței, timp de cinci ani, declarația de conformitate UE și documentația tehnică;

(b)  în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului;

(c)  să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor care fac obiectul mandatului lor cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

Articolul 9

Obligațiile importatorilor

(1)  Importatorii introduc pe piață numai produse conforme.

(2)  Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii se asigură că procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa IV a fost efectuată de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică cerută în anexa respectivă, că produsul poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6).

(3)  În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, acesta nu introduce produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(4)  Importatorii indică pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul. Datele de contact se comunică într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și pentru autoritățile de supraveghere a pieței.

(5)  Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații privind siguranța, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

(6)  Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

(7)  Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de cinci ani și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(8)  Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului produs sau, după caz, pentru a-l retrage ▌. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate. În astfel de cazuri, producătorii păstrează un registru al produselor care nu sunt conforme cu cerințele de accesibilitate aplicabile și al plângerilor conexe.

(9)  Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor pe care le-au introdus pe piață cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

Articolul 10

Obligațiile distribuitorilor

(1)  În cazul în care pun la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prevăzute în prezenta directivă.

(2)  Înainte de a pune la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentele prevăzute și de instrucțiuni și informații privind siguranța într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6) și respectiv la articolul 9 alineatul (4).

(3)  În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, acesta nu pune la dispoziție produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, distribuitorul informează producătorul sau importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(4)  Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

(5)  Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă se asigură că sunt luate de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate ▌sau, ▌ după caz, pentru a-l retrage. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate.

(6)  Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor pe care le-au pus la dispoziție pe piață cu cerințele de accesibilitate aplicabile a.

Articolul 11

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 7 atunci când introduce pe piață un produs sub numele său sau marca sa ori modifică un produs deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 12

Identificarea operatorilor economici care lucrează cu produse

(1)  Operatorii economici menționați la articolele 7-10 transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a)  oricărui alt operator economic care le-a furnizat un produs;

(b)  oricărui alt operator economic căruia i-au furnizat un produs.

(2)  Operatorii economici menționați la articolele 7-10 sunt în măsură să prezinte informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol timp de cinci ani după ce le-a fost furnizat produsul și timp de cinci ani după ce au furnizat produsul.

(3)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 26, pentru modificarea prezentei directive cu scopul de a schimba perioada menționată la alineatul (2) din prezentul articol pentru anumite produse. Perioada respectivă modificată este mai mare de cinci ani și este proporțională cu durata de viață economică utilă a produsului în cauză.

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE FURNIZORILOR DE SERVICII

Articolul 13

Obligațiile furnizorilor de servicii

(1)  Furnizorii de servicii se asigură că proiectează și furnizează servicii în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(2)  Furnizorii de servicii pregătesc informațiile necesare în conformitate cu anexa V și explică modul în care serviciile îndeplinesc cerințele de accesibilitate aplicabile. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în formă scrisă și orală, inclusiv într-un mod accesibil pentru ▌.persoanele cu dizabilități . Furnizorii de servicii păstrează informațiile atât timp cât serviciul este disponibil.

(3)  Fără a aduce atingere articolului 32, furnizorii de servicii se asigură că sunt instituite proceduri prin care ▌.furnizarea de servicii să rămână în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile. Modificările caracteristicilor furnizării serviciului, modificările cerințelor de accesibilitate aplicabile și modificările standardelor armonizate sau ale specificațiilor tehnice în raport cu care se declară că un serviciu îndeplinește cerințele de accesibilitate ▌. sunt luate în considerare în mod corespunzător de către furnizorii de servicii.

(4)  În caz de neconformitate, furnizorii de servicii iau măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea serviciului cu cerințele de accesibilitate aplicabile. În plus, în cazul în care serviciul nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile, furnizorii de servicii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care este furnizat serviciul, oferind informații în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate.

(5)  În urma unei cereri motivate din partea unei autorități competente, furnizorii de servicii îi furnizează acesteia toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea serviciului cu cerințele de accesibilitate aplicabile. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea serviciului cu respectivele cerințe

CAPITOLUL V

MODIFICAREA FUNDAMENTALĂ A PRODUSELOR SAU SERVICIILOR ȘI SARCINA DISPROPORȚIONATĂ PENTRU OPERATORII ECONOMICI

Articolul 14

Modificare fundamentală și sarcină disproporționată

(1)  Cerințele de accesibilitate menționate la articolul 4 se aplică numai în măsura în care ▌asigurarea conformității:

a)  nu presupune o modificare semnificativă a unui produs sau serviciu care duce la modificarea fundamentală naturii de bază a acestuia; și

b)  nu duce la impunerea unei sarcini disproporționate asupra operatorilor economici în cauză.

(2)  Operatorii economici efectuează o evaluare pentru a estima dacă conformitatea cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 4 ar introduce o modificare fundamentală sau, pe baza criteriilor relevante stabilite în anexa VI, ar impune o sarcină disproporționată, astfel cum se prevede la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)  Operatorii economici documentează evaluarea menționată la alineatul (2). Operatorii economici păstrează toate rezultatele relevante pentru o perioadă de cinci ani care se calculează de la ultima punere la dispoziție pe piață a unui produs sau de la ultima furnizare a unui serviciu, după caz. La cererea autorităților de supraveghere a pieței sau a autorităților responsabile de verificarea conformității serviciilor, după caz, , operatorii economici pun la dispoziția autorităților o copie a evaluării menționate la alineatul (2).

(4)  Prin derogare de la alineatul (3), microîntreprinderile care lucrează cu produse sunt scutite de obligația de a-și documenta evaluarea. Cu toate acestea, dacă o autoritate de supraveghere a pieței solicită acest lucru, microîntreprinderile care lucrează cu produse și care au ales să se prevaleze de alineatul (1) furnizează autorității datele relevante pentru evaluarea menționată la alineatul (2).

(5)  Furnizorii de servicii care se prevalează de alineatul (1) litera (b) își reînnoiesc evaluarea sarcinii disproporționate cu privire la fiecare categorie sau tip de serviciu:

a)  atunci când serviciul oferit este modificat; sau

b)  la solicitarea autorităților responsabile de verificarea conformității serviciilor; și

(c)  în orice caz, cel puțin o dată la cinci ani.

(6)  În cazul în care operatorii economici beneficiază de finanțare din alte surse decât resursele proprii ale operatorului economic, indiferent dacă acestea sunt publice sau private, furnizată în vederea îmbunătățirii accesibilității, ei nu se pot prevala de alineatul (1) litera (b).

(7)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a completa anexa VI prin detalierea criteriilor relevante care trebuie să fie luate în considerare de către operatorul economic pentru evaluarea menționată la alineatul (2) din prezentul alineat. Atunci când detaliază criteriile respective, Comisia nu ține seama doar de potențialele beneficii pentru persoanele cu dizabilități, ci și de cele pentru persoanele cu limitări funcționale.

După caz, Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la ...[un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Actul respectiv începe să se aplice, cel mai devreme, la.. [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]..

(8)  În cazul în care ▌operatorii economici se prevalează de alineatul (1) pentru un anumit produs sau serviciu, aceștia trimit informații în acest sens către autoritățile competente de supraveghere a pieței sau către autoritățile responsabile de verificarea conformității serviciilor din statul membru ▌în care este introdus pe piață produsul respectiv sau este furnizat serviciul respectiv.

Primul paragraf nu se aplică microîntreprinderilor.

CAPITOLUL VI

STANDARDE ARMONIZATE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE ALE PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Articolul 15

Prezumția de conformitate

(1)  Produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt presupuse a fi în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă în măsura în care standardele respective sau părțile acestora acoperă cerințele în cauză.

(2)  Comisia solicită, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, uneia sau mai multor organizații de standardizare europene să elaboreze proiecte de standarde armonizate pentru cerințele de accesibilitate ale produselor prevăzute în anexa I. Comisia transmite comitetului relevant prima solicitare de proiect de acest fel până la... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

(3)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să stabilească specificațiile tehnice ce întrunesc cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)  nu este publicată nicio trimitere la standardele armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012; și

(b)  fie:

(i)  Comisia a solicitat uneia sau mai multor organizații de standardizare europene să elaboreze un proiect de standard armonizat și există întârzieri nejustificate în procedura de standardizare sau solicitarea nu a fost acceptată de nicio organizație de standardizare europeană;

fie

(ii)  Comisia poate demonstra că o specificație tehnică respectă cerințele stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, cu excepția cerinței ca specificațiile tehnice să fi fost elaborate de o organizație fără scop lucrativ.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2)▌.

(4)  Produsele și serviciile care sunt conforme cu specificațiile tehnice menționate la alineatul (1) sau cu părți ale acestora sunt presupuse a fi conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă în măsura în care specificațiile tehnice respective sau părțile acestora acoperă cerințele în cauză.

CAPITOLUL VII

CONFORMITATEA PRODUSELOR ȘI MARCAJUL CE

Articolul 16

Declarația de conformitate UE a produselor

(1)  Declarația de conformitate UE atestă faptul că îndeplinirea cerințelor de accesibilitate aplicabile a fost demonstrată. În cazul în care, ca excepție, a fost aplicat articolul 14, declarația de conformitate UE stipulează cerințele de accesibilitate care fac obiectul acestei excepții.

(2)  Declarația de conformitate UE este stabilită conform modelului prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE. Aceasta conține elementele stipulate în anexa IV la prezenta directivă și este actualizată constant. Prin cerințele privind documentația tehnică se evită impunerea unei sarcini inutile asupra microîntreprinderilor și a IMM-urilor. Declarația se traduce în limba sau limbile cerute de statul membru în care este introdus sau pus la dispoziție produsul pe piață.

(3)  În cazul în care un produs intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă menționează actele în cauză, inclusiv referințele de publicare.

(4)  Prin întocmirea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu cerințele prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 17

Principii generale ale marcajului CE pentru produse

Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 18

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1)  Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe produs sau pe plăcuța cu date a produsului. Dacă acest lucru nu este posibil sau nu se justifică dată fiind natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.

(2)  Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piață.

(3)  Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

CAPITOLUL VIII

SUPRAVEGHEREA PE PIAȚĂ A PRODUSELOR ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII

Articolul 19

Supravegherea pe piață a produselor

(1)  Articolul 15 alineatul (3), articolele 16-19, articolul 21, articolele 23-28 și articolul 29 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică produselor.

(2)  Când efectuează supravegherea pe piață a produselor, autoritățile de supraveghere a pieței competente, atunci când operatorul economic a invocat articolul 14 din prezenta directivă:

(a)  verifică dacă evaluarea menționată la articolul 14 fost efectuată de către operatorul economic,

(b)  examinează această evaluare și rezultatele sale, inclusiv în ceea ce privește utilizarea corectă a criteriilor prevăzute în anexa VI, și

(c)  verifică conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

(3)  Statele membre se asigură că informațiile deținute de autoritățile de supraveghere a pieței în ceea ce privește conformitatea operatorilor economici cu cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute în prezenta directivă și evaluarea ▌ prevăzută la articolul 14 sunt puse la dispoziția consumatorilor, la cererea acestora și într-un format accesibil, cu excepția situației în care aceste informații nu pot fi furnizate din motive de confidențialitate, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 20

Procedura la nivel național în ceea ce privește produsele care nu sunt conforme cu cerințele de accesibilitate aplicabile

(1)  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive ▌ suficiente să considere că un produs care face obiectul prezentei directive nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, acestea realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin în acest scop cu autoritățile de supraveghere a pieței.

În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cu cerințele prevăzute în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce produsul în conformitate cu cerințele respective ▌ în decursul unei perioade rezonabile, proporționale cu natura neconformității, după cum stabilesc acestea.

Autoritățile de supraveghere a pieței solicită operatorului economic relevant să retragă produsul de pe piață în decursul unei perioade suplimentare rezonabile, doar în cazul în care operatorul respectiv nu a întreprins acțiunile corective adecvate în decursul perioadei menționate la al doilea paragraf.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea și al treilea paragraf din prezentul alineat.

(2)  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.

(3)  Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

(4)  În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al treilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice ori a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piețele lor naționale sau pentru a retrage produsul de pe piață ▌. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

(5)  Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului neconform, originea produsului, natura neconformității invocate și cerințele de accesibilitate cu care produsul nu este conform, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează :

(a)  fie neconformității produsului cu cerințele de accesibilitate aplicabile;

(b)  fie deficiențelor existente în ceea ce privește standardele armonizate sau specificațiile tehnice menționate la articolul 15, care conferă o prezumție de conformitate.

(6)  Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la eventualele măsuri adoptate și la eventualele informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea produsului în cauză aflate la dispoziția lor și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.

(7)  În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

(8)  Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului de pe piețele lor.

Articolul 21

Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

(1)  În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 20 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia are dovezi rezonabile că o măsură națională contravine dreptului Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).

(2)  În cazul în care măsura națională menționată la alineatul (1) este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că produsul neconform este retras de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.

(3)  Atunci când măsura națională menționată la alineatul (1) din prezentul articol este considerată justificată și neconformitatea produsului este atribuită unor deficiențe în ceea ce privește standardele armonizate menționate la articolul 20 alineatul (5) litera (b), Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

(4)  În cazul în care măsura națională menționată la alineatul (1) din prezentul articol este considerată justificată, iar neconformitatea produsului este atribuită unor deficiențe în ceea ce privește specificațiile tehnice menționate la articolul 20 alineatul (5) litera (b), Comisia adoptă, fără întârziere, acte de punere în aplicare care modifică sau abrogă specificația tehnică în cauză. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

Articolul 22

Neconformitatea formală

(1)  Fără a se aduce atingere articolului 20, în cazul în care un stat membru constată una dintre situațiile următoare, solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității în cauză:

(a)  marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 18 din prezenta directivă;

(b)  marcajul CE nu a fost aplicat;

(c)  declarația de conformitate UE nu a fost întocmită;

(d)  declarația de conformitate UE nu a fost întocmită corect;

(e)  documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(f)  informațiile menționate la articolul 7 alineatul (6) sau la articolul 9 alineatul (4) lipsesc, sunt false sau sunt incomplete;

(g)  nu sunt îndeplinite oricare alte cerințe administrative prevăzute la articolul 7 sau la articolul 9.

(2)  În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului sau pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață.

CAPITOLUL IX

CONFORMITATEA SERVICIILOR

Articolul 23

Conformitatea serviciilor

(1)  Statele membre stabilesc, pun în aplicare și actualizează periodic proceduri adecvate pentru:

(a)  a controla conformitatea serviciilor cu cerințele prevăzute în prezenta directivă, inclusiv evaluarea menționată la articolul 14, pentru care articolul 19 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis;

(b)  a monitoriza plângerile sau rapoartele privind aspecte legate de neconformitatea serviciilor cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă;

(c)  a verifica dacă operatorul economic a luat măsurile corective necesare.

(2)  Statele membre desemnează autoritățile responsabile de punerea în aplicare a procedurilor menționate la alineatul (1) în ceea ce privește conformitatea serviciilor.

Statele membre se asigură că publicul este informat cu privire la existența, responsabilitățile, identitatea, activitatea și deciziile autorităților menționate la primul paragraf. Autoritățile respective furnizează respectivele informații la cerere și în formate accesibile.

CAPITOLUL X

CERINȚE DE ACCESIBILITATE ÎN ALTE ACTE ALE UNIUNII

Articolul 24

Accesibilitatea reglementată în alte acte ale Uniunii

(1)  În ceea ce privește produsele și serviciile menționate la articolul 2 din prezenta directivă, cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I la aceasta constituie cerințe de accesibilitate obligatorii în sensul articolului 42 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE și al articolului 60 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE.

(2)  Orice produs sau serviciu, ale cărui caracteristici, elemente sau funcții sunt conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I la prezenta directivă în conformitate cu secțiunea VI din anexa respectivă sunt considerate a îndeplini obligațiile relevante prevăzute în acte ale Uniunii, altele decât prezenta directivă, în ceea ce privește accesibilitatea, pentru respectivele caracteristici, elemente și funcții, cu excepția cazului în care actele respective conțin dispoziții contrare.

Articolul 25

Standarde armonizate și specificații tehnice pentru alte acte ale Uniunii

Conformitatea cu standardele armonizate și specificațiile tehnice sau cu părți ale acestora care sunt adoptate în conformitate cu articolul 15 oferă prezumția conformității cu articolul 24, în măsura în care standardele și specificațiile tehnice respective sau părți ale acestora îndeplinesc cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

CAPITOLUL XI

ACTE DELEGATE, COMPETENȚE DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (9) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive].

Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 14 alineatul (7) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (9), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 14 alineatul (7) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (9), al articolului 12 alineatul (3) sau al articolului 14 alineatul (7) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 27

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 28

Grupul de lucru

Comisia înființează un grup de lucru compus din reprezentanți ai autorităților de supraveghere a pieței, ai autorităților responsabile de verificarea conformității serviciilor și ai părților interesate relevante, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor persoanelor cu dizabilități.

Grupul de lucru:

(a)  facilitează schimbul de informații și de bune practici între autorități și părțile interesate relevante;

(b)  stimulează cooperarea între autorități și părțile interesate relevante cu privire la chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentei directive, în vederea îmbunătățirii coerenței în aplicarea cerințelor de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă și pentru a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a articolului 14, și

(c)  oferă consiliere, în special Comisiei, mai ales cu privire la punerea în aplicare a articolelor 4 și 14.

Articolul 29

Asigurarea respectării normelor

(1)  Statele membre se asigură că există mijloace adecvate și eficace pentru a asigura conformitatea cu garanta respectarea prezentei directive.

(2)  Mijloacele menționate la alineatul (1) cuprind:

(a)  dispoziții în baza cărora un consumator poate sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive;

(b)  dispoziții în baza cărora organismele publice sau asociațiile, organizațiile sau alte entități juridice private care au un interes legitim în a se asigura că prezenta directivă este respectată pot iniția, în temeiul dreptului intern, în fața instanțelor sau a organismelor administrative competente, fie în numele, fie în sprijinul reclamantului, cu acordul acestuia, orice procedură judiciară sau administrativă prevăzută pentru asigurarea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă.

(3)  Prezentul articol nu se aplică procedurilor de achiziții care sunt reglementate de Directiva 2014/24/UE sau de Directiva 2014/25/UE.

Articolul 30

Sancțiuni

(1)  Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt aplicate.

(2)  Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Sancțiunile respective sunt, de asemenea, însoțite de măsuri eficace de remediere în caz de neconformitate a operatorului economic.

(3)  Statele membre informează fără întârziere Comisia despre sancțiunile și măsurile respective, precum și, în cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioară care le afectează.

(4)  Sancțiunile țin cont de gradul de neconformitate, inclusiv de gravitatea acesteia, și de numărul de unități de produse sau de servicii neconforme, precum și de numărul de persoane afectate.

(5)  Prezentul articol nu se aplică procedurilor de achiziții care sunt reglementate de Directiva 2014/24/UE sau de Directiva 2014/25/UE.

Articolul 31

Transpunere

(1)  Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la ▌ ...[ trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndatăComisiei textul actelor respective.

(2)  Statele membre aplică actele respective începând cu.. [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]..

(3)  Prin derogare de la articolul 31 alineatul (2), statele membre pot decide să aplice măsurile privind obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (8) cel târziu de la ...[opt ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

(4)  Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

(5)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor acte de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(6)  Statele membre care utilizează posibilitatea prevăzută la articolul 4 alineatul (4) comunică Comisiei textul principalelor acte de drept intern pe care le adoptă în acest scop și informează Comisia cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a acestora.

Articolul 32

Măsuri tranzitorii

(1)  Fără a aduce atingere alineatului (2) de la prezentul articol, statele membre prevăd o perioadă de tranziție care se încheie la ... .... [11 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], în care furnizorii de servicii pot continua să își furnizeze serviciile, utilizând produsele pe care le-au folosit în mod legal pentru a furniza servicii similare înainte de această dată.

Contractele de furnizare de servicii convenite înainte de .... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] rămân valabile fără modificări până la expirare, dar nu mai mult de cinci ani de la respectiva dată.

(2)  Statele membre pot să prevadă că terminalele pentru autoservire utilizate în mod legal de către furnizorii de servicii pentru furnizarea de servicii înainte de… [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] pot să fie utilizate în continuare pentru furnizarea de servicii similare până la sfârșitul duratei lor de viață economică utilă, dar nu mai mult de 20 ani după intrarea lor în uz.

Articolul 33

Raportarea și reexaminarea

(1)  Până la ...[11 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentei directive.

(2)   Ținând cont de evoluțiile sociale, economice și tehnologice, rapoartele abordează, printre altele, evoluția accesibilității produselor și a serviciilor, posibilul blocaj tehnologic și eventualele bariere din calea inovării, precum și impactul prezentei directive asupra operatorilor economici și asupra persoanelor cu dizabilități ▌. Rapoartele evaluează, de asemenea, dacă aplicarea articolului 4 alineatul (4) a contribuit la apropierea cerințelor divergente de accesibilitate pentru mediul construit al serviciilor de transport de pasageri, al serviciilor bancare destinate consumatorilor și al centrelor de servicii pentru clienți ale magazinelor furnizorilor de servicii de comunicații electronice, acolo unde este posibil, pentru a permite alinierea progresivă a cerințelor de accesibilitate stabilite în anexa III.

De asemenea, rapoartele evaluează dacă aplicarea prezentei directive, în special a dispozițiilor voluntare, a contribuit la apropierea cerințelor de accesibilitate pentru mediul construit reprezentând lucrări care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului (37), al Directivei 2014/24/UE sau al Directivei 2014/25/UE.

Rapoartele abordează, de asemenea, efectele asupra funcționării pieței interne ale aplicării articolul 14 din prezenta directivă, inclusiv, după caz, pe baza informațiilor primite în conformitate cu articolul 14 alineatul (8), precum și ale scutirilor acordate microîntreprinderilor. Rapoartele conchid dacă prezenta directivă și-a atins obiectivele și dacă ar fi oportun să se includă noi produse și servicii, sau să se excludă anumite produse sau servicii din domeniul de aplicare al prezentei directive, și identifică, acolo unde este posibil, oportunități de reducere a sarcinii administrative, ▌ în vederea unei eventuale revizuiri a prezentei directive.

Dacă este necesar, Comisia propune măsuri corespunzătoare, care ar putea include măsuri legislative.

(3)  Statele membre comunică în timp util Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unor astfel de rapoarte.

(4)  Rapoartele Comisiei țin cont de punctele de vedere ale actorilor economici și ale organizațiilor neguvernamentale relevante, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități ▌.

Articolul 34

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 35

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

_____________________

ANEXA I

CERINȚE DE ACCESIBILITATE PENTRU PRODUSE ȘI SERVICII

SECȚIUNEA I: CERINȚE DE ACCESIBILITATE GENERALE PRIVIND TOATE PRODUSELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTEI DIRECTIVE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

Produsele trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să se maximizeze utilizarea previzibilă a acestora de către persoanele cu dizabilități și sunt însoțite de informații accesibile privind funcționarea lor și caracteristicile lor de accesibilitate, acolo unde este posibil pe produs sau în interiorul acestuia.

1.  Cerințe privind furnizarea de informații:

(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare) sunt:

(i)  puse la dispoziție prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  prezentate într-un mod ușor de înțeles;

(iii)  prezentate utilizatorilor în moduri pe care le pot percepe;

(iv)  prezentate cu ajutorul unor caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe;

(b)  instrucțiunile de utilizare a unui produs, atunci când nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziție prin utilizarea produsului sau prin alte mijloace, cum ar fi un site web, inclusiv funcțiile de accesibilitate ale produsului, activarea acestora și interoperabilitatea acestora cu soluții de asistență se pun la dispoziția publicului în momentul în care produsul este introdus pe piață și:

(i)  sunt puse la dispoziție prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  sunt prezentate într-un mod ușor de înțeles;

(iii)  sunt prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceștia le pot percepe;

(iv)  sunt prezentate cu ajutorul unor caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe;

(v)  în ceea ce privește conținutul, sunt puse la dispoziție în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale,

(vi)  sunt însoțite de o prezentare alternativă a oricărui conținut de tip non-text;

(vii)  includ o descriere a interfeței pentru utilizatori a produsului (manipulare, comandă și feedback, intrare și ieșire de date), care este furnizată în conformitate cu punctul 2; descrierea indică, pentru fiecare dintre punctele de la punctul 2, dacă produsul prezintă aceste caracteristici;

(viii)  includ o descriere a funcționalității produsului care este oferită prin funcții menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu punctul 2; descrierea indică, pentru fiecare dintre punctele de la punctul a 2, dacă produsul prezintă aceste caracteristici;

(ix)  includ o descriere a interfeței software și hardware a produsului cu dispozitivele de asistare; descrierea include o listă a dispozitivelor de asistare care au fost testate împreună cu produsul.

2.  Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității:

Produsul, inclusiv interfața sa pentru utilizatori, conține caracteristici, elemente și funcții care să permită persoanelor cu dizabilități accesul la produs și perceperea, utilizarea, înțelegerea și controlul acestuia prin asigurarea faptului că:

(a)  atunci când produsul este prevăzut cu funcții de comunicare, inclusiv comunicare interpersonală, utilizare, informare, control și orientare, acestea sunt accesibile prin intermediul mai multor canale senzoriale; acest lucru include punerea la dispoziție a unor alternative la elementele vizuale, auditive, vocale și tactile;

(b)  atunci când produsul utilizează vorbirea, acesta oferă alternative la vorbire și la introducerea vocală de date pentru comunicare, controlul funcționării și pentru orientare;

(c)  atunci când produsul utilizează elemente vizuale, acesta prevede funcții flexibile de mărire a imaginii, de reglare a luminozității și contrastului pentru comunicare, informare și utilizare, precum și pentru asigurarea interoperabilității cu programele și dispozitivele de asistare pentru navigarea prin interfață;

(d)  atunci când produsul utilizează culori pentru a transmite informații, pentru a indica o acțiune, pentru a solicita un răspuns sau pentru a identifica elemente, acesta oferă o alternativă la culori;

(e)  atunci când produsul utilizează semnale sonore, pentru a transmite informații, a indica o acțiune, a solicita un răspuns sau pentru a identifica elemente, acesta oferă o alternativă la semnalele sonore;

(f)  atunci când produsul folosește elemente vizuale, acesta prevede metode flexibile pentru îmbunătățirea clarității vizuale;

(g)  atunci când produsul utilizează semnale audio, acesta prevede funcții de reglare a volumului și a vitezei de către utilizator, precum și caracteristici audio amplificate, inclusiv reducerea interferenței semnalelor audio provenite de la produse din jur și claritate audio;

(h)  atunci când produsul necesită utilizare și comandă manuale, acesta prevede comenzi secvențiale și alte posibilități de comandă decât cele bazate pe motricitatea fină, evitând necesitatea unor comenzi simultane pentru manipulare, și utilizează componente tactile perceptibile;

(i)  produsul evită modurile de operare care necesită o rază de acțiune largă sau multă forță;

(j)  produsul evită declanșarea unor crize convulsive determinate de fotosensibilitate;

(k)  produsul protejează viața privată a utilizatorilor atunci când aceștia folosesc caracteristicile de accesibilitate;

(l)  produsul oferă o alternativă la identificarea și controlul biometrice;

(m)  produsul asigură coerența funcționalităților și oferă intervale de timp suficiente și flexibile pentru interacțiune;

(n)  produsul oferă software și hardware pentru crearea de interfețe cu tehnologiile de asistare;

(o)  produsul este conform cu următoarele cerințe sectoriale specifice:

(i)  terminalele pentru autoservire:

—  sunt prevăzute cu tehnologii de sinteză vocală (text-to-speech);

—  permit utilizarea de căști audio personale;

—  atunci când este prevăzut un interval de timp pentru răspuns, utilizatorul este avertizat prin intermediul mai multor canale senzoriale;

—  oferă posibilitatea de a prelungi intervalul de timp alocat;

—  afișează un nivel de contrast adecvat și, atunci când dispun de taste și butoane de control, acestea sunt ușor de deosebit la nivel tactil;

—  nu necesită ca o caracteristică de accesibilitate să fie activată pentru ca un utilizator care are nevoie de acea caracteristică să o declanșeze;

—  atunci când produsul utilizează semnale audio sau perceptibile prin auz, acesta trebuie să fie compatibil cu dispozitivele și tehnologiile de asistare disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, buclele auditive, implanturile cohleare și dispozitivele de asistare pentru ascultare;

(ii)  e-readerele sunt prevăzute cu tehnologii de sinteză vocală (text-to-speech);

(iii)  echipamentele terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice:

—  atunci când dispun de o funcție de comunicare prin text pe lângă funcția de comunicare vocală, oferă posibilitatea prelucrării textului în timp real și sunt compatibile cu sisteme audio de înaltă fidelitate;

—  permit, atunci când dispun de capacități video în plus față de funcțiile de tip text și voce sau în combinație cu acestea, utilizarea conversației totale, inclusiv funcțiile de sincronizare vocală, text în timp real, precum și video cu o rezoluție care să permită comunicarea în limbajul semnelor;

—  garantează conectarea wireless eficientă cu tehnologiile auditive;

—  evită interferențele cu dispozitivele de asistare;

(iv)  echipamentele terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive utilizate pentru accesarea serviciilor mass-media audiovizuale pun la dispoziția persoanelor cu dizabilități componentele de accesibilitate oferite de furnizorul de servicii mass-media audiovizuale pentru accesarea, selectarea, controlul, și personalizarea de către utilizator și pentru transmiterea către dispozitive de asistare.

(3)  Servicii de asistență:

În cazul în care sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistare, în moduri de comunicare accesibile.

SECȚIUNEA II: CERINȚE DE ACCESIBILITATE LEGATE DE PRODUSELE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1), CU EXCEPȚIA TERMINALELOR PENTRU AUTOSERVIRE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (b)

Pe lângă cerințele prevăzute în secțiunea I, ambalajul și instrucțiunile produselor care intră în sfera de aplicare a prezentei secțiuni sunt făcute accesibile, astfel încât să se maximizeze utilizarea previzibilă a acestora de către persoanele cu dizabilități. Aceasta înseamnă că:

(a)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile prevăzute pe acesta (de exemplu, despre deschidere, închidere, utilizare, eliminare), inclusiv, atunci când sunt furnizate, informațiile referitoare la caracteristicile de accesibilitate ale produsului, sunt făcute accesibile și , atunci când acest lucru este posibil, respectivele informații accesibile sunt prezentate pe ambalaj;

(b)  instrucțiunile privind instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziție prin alte mijloace, cum ar fi un site web, se află la dispoziția publicului în momentul în care produsul este introdus pe piață și respectă următoarele cerințe:

(i)   sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  sunt prezentate într-un mod ușor de înțeles;

(iii)  sunt prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceștia le pot percepe;

(iv)  sunt prezentate cu caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe;

(v)  conținutul instrucțiunilor este pus la dispoziție în formate de text care pot fi utilizate pentru a genera formate de asistență alternative, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(vi)  instrucțiunile care cuprind orice conținut de tip non-text sunt însoțite de o prezentare alternativă a conținutului respectiv.

SECȚIUNEA III: CERINȚE DE ACCESIBILITATE GENERALE PRIVIND TOATE SERVICIILECARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTEI DIRECTIVE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

▌În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către ▌persoanele cu dizabilități, furnizarea acestora se face prin:

(a)   garantarea accesibilității produselor utilizate pentru furnizarea serviciului, în conformitate cu secțiunea I din prezenta anexă și, după caz, cu secțiunea II din prezenta anexă;

(b)  furnizarea de informații privind modul de funcționare al serviciului și, dacă pentru furnizarea serviciului sunt utilizate produse, informații privind legătura serviciului cu aceste produse, precum și informații privind caracteristicile lor de accesibilitate și interoperabilitatea lor cu dispozitive și instalații de asistare ▌:

(i)  punând la dispoziție informațiile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)  prezentând informațiile într-un mod ușor de înțeles;

(iii)  prezentând utilizatorilor informațiile în moduri pe care aceștia le pot percepe;

(iv)  punând la dispoziție conținutul informațiilor ▌în formate de text care pot fi utilizate pentru a genera formate de asistență alternative, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(v)  prezentând cu caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe;

(vi)  completând orice conținut de tip non-text cu o prezentare alternativă a conținutului respectiv; și

(vii)  furnizând într-o manieră coerentă și adecvată informațiile electronice ▌necesare pentru furnizarea serviciului, făcându-le perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide;

(c)  realizarea accesibilității site-urilor web, inclusiv a aplicațiilor online aferente, și a serviciilor bazate pe dispozitive mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile, într-o manieră coerentă și adecvată, făcându-le perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide;

(d)  acolo unde sunt disponibile, servicii de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) care furnizează informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistare, în moduri de comunicare accesibile.

SECȚIUNEA IV: CERINȚE DE ACCESIBILITATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA SERVICII SPECIFICE

În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către persoanele cu dizabilități, furnizarea acestora se face prin includerea de funcții, practici, politici și proceduri, precum și de modificări ale funcționării serviciului, menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități și să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile de asistare:

(a)  Serviciile de comunicații electronice, inclusiv comunicațiile de urgență menționate la articolul 109 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972:

(i)  furnizarea funcției de text în timp real, în plus față de comunicarea vocală;

(ii)  furnizarea opțiunii de conversație totală în cazul în care, pe lângă comunicarea vocală, este furnizată și funcția video;

(iii)  asigurarea faptului că comunicațiile de urgență ce folosesc funcția vocală și funcția de tip text (inclusiv text în timp real) sunt sincronizate, iar cele ce folosesc funcția de tip video, atunci când este disponibilă, sunt și ele sincronizate sub formă de conversație totală și transmise de furnizorii de servicii de comunicații electronice către cel mai adecvat PSAP.

(b)  Serviciile care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale:

(i)  furnizarea de grile electronice de programe (EPG) care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide și furnizează informații cu privire la disponibilitatea caracteristicilor de accesibilitate;

(ii)  asigurarea faptului că componentele de accesibilitate (serviciile de acces) ale serviciilor mass-media audiovizuale, precum subtitrările pentru persoanele cu surditate sau cu deficiențe de auz, descrierile audio, subtitrările vorbite și interpretarea în limbajul semnelor, sunt transmise integral la o calitate adecvată pentru afișare precisă, sincronizate cu difuzarea de sunet și video, permițând totodată utilizatorului să controleze afișarea și utilizarea lor.

(c)  Serviciile de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul pentru pasageri, cu excepția serviciilor urbane și suburbane de transport și a serviciilor regionale de transport:

(i)  asigurarea furnizării de informații privind accesibilitatea vehiculelor, a infrastructurii înconjurătoare și a mediului construit și privind asistența pentru persoanele cu dizabilități.

(ii)  asigurarea furnizării de informații despre serviciile inteligente de emitere a biletelor (rezervări electronice, rezervări de bilete etc), de informații în timp real privind călătoria (orare, informații cu privire la perturbări ale traficului, legături de transport, continuarea călătoriei cu alte moduri de transport etc.) și de informații privind servicii suplimentare (prezența personalului în stații, ascensoare care nu funcționează sau servicii indisponibile temporar).

(d)  Servicii urbane și suburbane de transport și servicii regionale de transport:

asigurarea accesibilității terminalelor pentru autoservire utilizate pentru furnizarea serviciului, în conformitate cu secțiunea I din prezenta anexă.

(e)  Servicii bancare destinate consumatorilor:

(i)  furnizarea de metode de identificare, semnături electronice, securitate și servicii de plată care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide;

(ii)  garantarea faptului că informațiile sunt ușor de înțeles, fără a depăși un nivel de complexitate superior nivelului B2 (post-intermediar) din clasificarea operată de Cadrul european comun de referință pentru limbi al Consiliului Europei.

(f)  Cărți electronice:

(i)  asigurarea faptului că, în cazul în care o carte electronică conține format audio pe lângă text, aceasta furnizează conținuturile audio și de text sincronizate;

(ii)  asigurarea faptului că fișierele digitale ale cărților electronice nu împiedică tehnologiile de asistare să funcționeze în mod corespunzător;

(iii)  asigurarea accesului la conținut, a navigării în cadrul conținutului și al formatului fișierului, inclusiv al formatului dinamic, furnizarea structurii, asigurarea flexibilității și a posibilității de alegere a modului de prezentare a conținutului;

(iv)  oferirea posibilității de redare a conținutului sub forme alternative și a interoperabilității acestuia cu o varietate de tehnologii de asistare, astfel încât să fie perceptibil, inteligibil, utilizabil și solid.

(v)  oferirea posibilității de a le identifica, furnizând informații privind caracteristicile lor de accesibilitate, prin intermediul metadatelor;

(vi)  asigurarea faptului că măsurile în materie de gestionare a drepturilor digitale nu blochează caracteristicile de accesibilitate.

(g)  Servicii de comerț electronic:

(i)  furnizarea informațiilor privind accesibilitatea produselor și a serviciilor vândute, în cazul în care aceste informații sunt furnizate de către operatorul economic responsabil;

(ii)  asigurarea accesibilității funcțiilor de identificare, de securitate și de plată atunci când sunt livrate ca parte a serviciului, și nu ca parte a unui produs, făcând aceste funcții perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide;

(iii)  furnizarea de metode de identificare, semnături electronice și sisteme de plată care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide.

SECȚIUNEA V: CERINȚE DE ACCESIBILITATE SPECIFICE LEGATE DE PRELUAREA COMUNICAȚIILOR DE URGENȚĂ EFECTUATE CĂTRE NUMĂRUL EUROPEAN UNIC PENTRU APELURI DE URGENȚĂ 112 DE CĂTRE CEL MAI ADECVAT PSAP:

În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către persoanele cu dizabilități, preluarea de către cel mai adecvat PSAP a comunicațiilor de urgență efectuate către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112 se realizează prin includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ▌menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități:

Comunicațiile de urgență către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112 sunt preluate corespunzător, în modul cel mai potrivit cu organizarea la nivel național a sistemelor de urgențe, la cel mai adecvat PSAP, utilizând aceleași mijloace de comunicare ca cele prin care sunt inițiate, și anume prin utilizarea de voce și text sincronizate (inclusiv text în timp real), sau, în cazul în care este oferită și funcția video, de voce, text (inclusiv text în timp real) și video sincronizate ca conversație totală.

SECȚIUNEA VI: CERINȚE DE ACCESIBILITATE PENTRU CARACTERISTICI, ELEMENTE SAU FUNCȚII ALE PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 24 ALINEATUL (2)

Prezumția de îndeplinire a obligațiilor relevante prevăzute în alte acte ale Uniunii referitoare la caracteristici, elemente sau funcții ale produselor și serviciilor necesită următoarele:

1.  Produse:

(a)  Accesibilitatea informațiilor privind funcționarea și caracteristicile de accesibilitate aferente produselor respectă elementele corespunzătoare prevăzute în secțiunea I punctul 1 din prezenta anexă, și anume informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs, și instrucțiunile de utilizare a produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziție prin utilizarea produsului sau prin alte mijloace, cum ar fi un site web;

(b)  Accesibilitatea caracteristicilor, elementelor și funcțiilor interfeței pentru utilizatori și ale proiectării funcționale a produselor respectă cerințele de accesibilitate corespunzătoare pentru astfel de interfețe pentru utilizatori sau proiectări funcționale prevăzute în secțiunea I punctul 2 din prezenta anexă;

(c)  Accesibilitatea ambalajului, inclusiv a informațiilor furnizate în cadrul acestuia și a instrucțiunilor referitoare la instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziție prin alte mijloace, cum ar fi un site web, cu excepția terminalelor pentru autoservire, respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunea II din prezenta anexă.

2.  Servicii:

Accesibilitatea caracteristicilor, elementelor și funcțiilor serviciilor respectă cerințele de accesibilitate corespunzătoare pentru respectivele caracteristici, elemente și funcții, prevăzute în secțiunile referitoare la servicii din prezenta anexă.

SECȚIUNEA VII: CRITERII DE PERFORMANȚĂ FUNCȚIONALĂ

În vederea maximizării utilizării previzibile de către persoanele cu dizabilități, în cazurile în care cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunile I - VI din prezenta anexă nu se referă la una sau mai multe funcții legate de proiectarea și fabricarea produselor sau de furnizarea serviciilor, accesibilitatea respectivelor funcții sau mijloace se asigură prin conformitatea cu criteriile de performanță funcțională aferente.

Aceste criterii de performanță funcțională pot fi utilizate numai ca alternativă la una sau mai multe cerințe tehnice specifice, atunci când acestea sunt menționate în cerințele de accesibilitate, dacă și numai dacă aplicarea criteriilor de performanță funcțională relevante este conformă cu cerințele de accesibilitate și are drept urmare faptul că proiectarea și fabricarea produselor și furnizarea serviciilor duc la o accesibilitate echivalentă sau mai mare pentru utilizarea previzibilă de către persoanele cu dizabilități.

(a)  Utilizare de către persoane nevăzătoare

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare pentru persoane nevăzătoare.

(b)  Utilizare de către persoane cu capacități vizuale limitate

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare care permite utilizatorilor cu capacități vizuale limitate să opereze produsul.

(c)  Utilizare fără percepția culorilor

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, acesta oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor.

(d)  Utilizare fără sonor

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare auditive, acesta oferă cel puțin un mod de operare pentru care nu este nevoie de auz.

(e)  Utilizare de către persoanele cu capacități auditive limitate

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare auditive, acest oferă cel puțin un mod de operare cu caracteristici audio amplificate, care permite utilizatorilor cu capacități auditive limitate să opereze produsul.

(f)  Utilizare fără funcție vocală

În cazul în care produsul sau serviciul presupune comenzi vocale date de utilizator, acesta oferă cel puțin un mod de operare care nu necesită intervenție vocală. Prin intervenție vocală se înțelege orice sunet generat la nivel oral, precum vorbirea, fluierăturile, interjecțiile.

(g)  Utilizare cu manipulare sau forță limitată

În cazul în care presupune acționarea manuală, produsul sau serviciul oferă cel puțin un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu necesită motricitate fină, manipulare precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp.

(h)  Utilizare de către persoane cu rază de acțiune limitată

Elementele operaționale ale produselor se află în raza de acțiune pentru toți utilizatorii. În cazul în care produsele sau serviciile oferă un mod de operare manuală, acestea oferă cel puțin un mod de operare care să poată fi utilizat de către persoanele cu rază de acțiune limitată și cu forță limitată.

(i)  Reducerea la minimum a riscului declanșării unor crize convulsive determinate de fotosensibilitate

În cazul în care produsul oferă moduri de operare vizuale, acestea evită modurile de operare care declanșează crize convulsive determinate de fotosensibilitate.

(j)  Utilizare de către persoane cu capacități cognitive limitate

Produsul sau serviciul oferă cel puțin un mod de operare cu caracteristici care fac produsul mai simplu și mai ușor de utilizat.

(k)  Viața privată

În cazul în care produsul sau serviciul oferă funcții care asigură accesibilitatea, acesta oferă cel puțin un mod de operare care protejează viața privată a utilizatorilor ce folosesc respectivele caracteristici care asigură accesibilitatea.

___________________

ANEXA II

EXEMPLE INDICATIVE ȘI FĂRĂ CARACTER OBLIGATORIU DE SOLUȚII POSIBILE CARE CONTRIBUIE LA RESPECTAREA CERINȚELOR DE ACCESIBILITATE DIN ANEXA I

SECȚIUNEA I:

EXEMPLE REFERITOARE LA CERINȚE DE ACCESIBILITATE GENERALE PENTRU TOATE PRODUSELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTEI DIRECTIVE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

CERINȚE DIN SECȚIUNEA I DIN

ANEXA I

EXEMPLE

1.  Furnizarea de informații

(a)  

(i)

Furnizarea de informații vizuale și tactile sau vizuale și auditive indicând locul în care se introduce un card într-un terminal pentru autoservire, astfel încât persoanele nevăzătoare și persoanele cu surditate să poată utiliza terminalul.

(ii)  

Utilizarea acelorași termeni în mod consecvent, sau într-o structură clară și logică, astfel încât persoanele cu deficiențe intelectuale să poată înțelege mai bine.

(iii)  

Furnizarea unui format de relief tactil sau de sunet în plus față de un mesaj de avertizare scris, astfel încât persoanele nevăzătoare să îl poată percepe.

(iv)  

Oferirea posibilității ca textul să fie citit de către persoane cu deficiențe de vedere.

(b)  

(i)  

Furnizarea de fișiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informațiile.

(ii)  

Utilizarea acelorași termeni în mod consecvent, sau într-o structură clară și logică, astfel încât persoanele cu deficiențe intelectuale să îi poată înțelege mai bine.

(iii)  

Furnizarea de subtitrări atunci când sunt prevăzute instrucțiuni în format video.

(iv)  

Oferirea posibilității ca textul să fie citit de către persoane cu deficiențe de vedere.

(v)  

Imprimarea în Braille, permițând astfel utilizarea de către persoane nevăzătoare.

(vi)  

Adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să prezinte principalele elemente sau să descrie acțiunile principale.

(vii)  

Nu sunt furnizate exemple

(viii)  

Nu sunt furnizate exemple

(ix)  

Includerea unei mufe și a unui software într-un bancomat , ceea ce va permite conectarea unei căști audio care va primi textul de pe ecran sub formă de sunet.

2.  Interfața pentru utilizatori și la proiectarea funcțională

(a)  

Furnizarea de instrucțiuni sub formă de voce și text, sau încorporarea unor semne tactile în cazul unei tastaturi, astfel încât persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de auz să poată interacționa cu produsul.

(b)  

Furnizarea, într-un terminal pentru autoservire, pe lângă instrucțiunile prin vorbire, și a unor instrucțiuni sub formă de text sau imagini, de exemplu, astfel încât persoanele cu surditate să poată la rândul lor să efectueze acțiunile necesare.

(c)  

Oferirea pentru utilizatori a posibilității de a mări un text, de a recurge la funcția de zoom pentru o anumită pictogramă sau de a mări contrastul, astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să poată percepe informațiile.

(d)  

În plus față de oferirea unei alegeri de apăsare a butonului roșu sau verde pentru selectarea unei opțiuni, indicarea în scris pe butoane a opțiunilor, pentru a le permite persoanelor care suferă de daltonism să efectueze alegerea.

(e)  

Când un calculator emite un semnal de eroare, oferirea unui text scris sau a unei imagini care să indice eroarea, astfel încât să permită persoanelor cu surditate să își dea seama că se produce o eroare.

(f)  

Oferirea posibilității unui contrast suplimentar în imaginile din prim plan, astfel încât persoanele cu dificultăți de vedere să le poată vedea.

(g)  

Oferirea posibilității ca utilizatorul unui telefon să selecteze volumul sunetului și să reducă interferența cu aparatele auditive, astfel încât persoanele cu deficiențe de auz să poată utiliza telefonul.

(h)  

Furnizarea de butoane mai mari și mai bine separate pe ecranul tactil, astfel încât persoanele cu tremor să le poată apăsa.

(i)

Asigurarea faptului că butoanele care trebuie apăsate nu necesită multă forță, astfel încât persoanele cu deficiențe motorii să le poată utiliza.

(j)  

Evitarea imaginilor cu lumină intermitentă, astfel încât persoanele susceptibile să aibă crize convulsive să nu fie expuse acestui risc.

(k)  

Oferirea posibilității de a utiliza căști audio atunci când un bancomat furnizează informații verbale.

(l)  

Ca alternativă la recunoașterea prin amprente digitale, oferirea pentru utilizatorii care nu își pot utiliza mâinile a posibilității de a selecta o parolă pentru blocarea și deblocarea unui telefon.

(m)  

Asigurarea faptului că software-ul reacționează într-un mod previzibil atunci când este efectuată o anumită acțiune și acordarea de timp suficient pentru introducerea unei parole, astfel încât să fie ușor de utilizat de către persoanele cu deficiențe intelectuale.

(n)  

Oferirea unei conexiuni cu un afișaj Braille actualizabil, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza calculatorul.

(o)  

Exemple de cerințe specifice unor sectoare

(i)  

Nu sunt furnizate exemple

(ii)

Nu sunt furnizate exemple

(iii)  Prima liniuță

Oferirea posibilității ca un telefon mobil să poată prelucra conversații în timp real, astfel încât persoanele cu deficiențe de auz să poată face schimb de informații într-un mod interactiv.

(iii)  A patra liniuță

Oferirea posibilității de a utiliza simultan formatul video pentru afișarea limbajului prin semne și a formatului de text pentru scrierea unui mesaj, astfel încât două persoane cu surditate să poată comunica între ele sau cu o persoană cu auz normal.

(iv)  

Asigurarea faptului că subtitrările sunt transmise prin intermediul set-top boxului pentru utilizarea lor de către persoanele cu surditate.

3.  Servicii de asistență Nu sunt furnizate exemple

SECȚIUNEA II:

EXEMPLE REFERITOARE LA CERINȚELE DE ACCESIBILITATE PENTRU PRODUSELE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1), CU EXCEPȚIA TERMINALELOR PENTRU AUTOSERVIRE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (b)

CERINȚE DIN SECȚIUNEA II DIN

ANEXA I

EXEMPLE

Ambalajul și instrucțiunile produselor

(a)  

Indicarea în cadrul ambalajului că telefonul este dotat cu caracteristici de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

(b)

(i)  

Furnizarea de fișiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informațiile.

(ii)  

Utilizarea acelorași termeni în mod consecvent, sau într-o structură clară și logică, astfel încât persoanele cu deficiențe intelectuale să îi poată înțelege mai bine.

(iii)  

Furnizarea unui format de relief tactil sau de sunet atunci când este prezent un mesaj de avertizare scris, astfel încât nevăzătorii să poată primi mesajul de avertizare.

(iv)  

Oferirea posibilității ca textul să fie citit de către persoane cu deficiențe de vedere.

(v)  

Imprimarea în Braille, permițând astfel citirea de către persoane nevăzătoare.

(vi)  

Adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să prezinte principalele elemente sau să descrie acțiunile principale.

SECȚIUNEA III:

EXEMPLE REFERITOARE LA CERINȚE DE ACCESIBILITATE GENERALE PENTRU TOATE SERVICIILE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTEI DIRECTIVE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

CERINȚE DIN SECȚIUNEA III DIN

ANEXA I

EXEMPLE

Furnizarea de servicii

(a)  

Nu sunt furnizate exemple

(b)  

(i)  

Furnizarea de fișiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informațiile.

(ii)  

Utilizarea acelorași termeni în mod consecvent, sau într-o structură clară și logică, astfel încât persoanele cu deficiențe intelectuale să poată înțelege mai bine.

(iii)  

Furnizarea de subtitrări atunci când este prevăzut un material video cu instrucțiuni.

(iv)  

Oferirea posibilității ca persoanele nevăzătoare să poată utiliza un fișier imprimându-l în Braille.

(v)  

Oferirea posibilității ca textul să fie citit de către persoane cu deficiențe de vedere.

(vi)  

Adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să identifice principalele elemente sau să prezinte acțiunile principale.

(vii)  

Atunci când un furnizor de servicii oferă un stick USB care conține informații cu privire la serviciu, asigurarea faptului că informațiile respective sunt accesibile.

(c)  

Furnizarea de descrieri textuale pentru imagini, punerea la dispoziție a tuturor funcționalităților prin intermediul tastaturii, oferirea pentru utilizatori de suficient timp pentru citire, asigurarea faptului că conținutul apare și funcționează într-un mod previzibil și asigurarea compatibilității cu tehnologiile de asistare, astfel încât persoanele cu diverse dizabilități să poată citi un site web și interacționa cu acesta.

(d)  

Nu sunt furnizate exemple

SECȚIUNEA IV:

EXEMPLE REFERITOARE LA CERINȚE DE ACCESIBILITATE SUPLIMENTARE PENTRU SERVICII SPECIFICE

CERINȚE DIN SECȚIUNEA IV DIN

ANEXA I

EXEMPLE

Servicii specifice

(a)  

(i)  

Oferirea posibilității ca persoanele cu deficiențe de auz să poată trimite și primi texte într-un mod interactiv și în timp real.

(ii)  

Oferirea posibilității ca persoanele cu surditate să poată utiliza limbajul prin semne pentru a comunica între ele.

(iii)  

Oferirea posibilității ca o persoană cu deficiențe de vorbire și de auz care alege să recurgă la o combinație de text, voce și video să știe că această comunicare este transmisă prin rețea către un serviciu de urgență.

(b)  

(i)  

Oferirea posibilității ca o persoană nevăzătoare să poată selecta programele pe televizor.

(ii)

Asigurarea posibilității de a selecționa, personaliza și afișa "servicii de acces" precum subtitrări pentru persoanele cu surditate sau cu deficiențe de auz, descrieri audio, subtitrări vorbite și interpretare în limbajul semnelor, oferind mijloace de conectare eficace prin tehnologie fără fir la tehnologiile auditive sau permițând utilizatorului să activeze "servicii de acces" pentru serviciile mass-media audiovizuale la același nivel de control ca cel al controlului primar al dispozitivelor.

(c)  

(i)

Nu sunt furnizate exemple

(ii)  

Nu sunt furnizate exemple

(d)  Nu sunt furnizate exemple

(e)  

(i)  

Asigurarea posibilității de a citi dialogurile de identificare de pe un ecran de către cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să le poată utiliza.

(ii)  

Nu sunt furnizate exemple

(f)

(i)  

Oferirea posibilității ca o persoană cu dislexie să poată citi și asculta textul în același timp.

(ii)

Oferirea de conținut de tip text sincronizat cu conținut audio sau oferirea unei transcrieri în Braille actualizabile.

(iii)  

Oferirea posibilității ca o persoană nevăzătoare să poată accesa indexul sau schimba capitolele.

(iv)

Nu sunt furnizate exemple

(v)  

Asigurarea faptului că informațiile privind caracteristicile lor de accesibilitate sunt disponibile în fișierul electronic, astfel încât persoanele cu dizabilități să poată fi informate.

(vi)  

Asigurarea faptului că nu există un sistem de blocare, spre exemplu că măsurile tehnice de protecție, informațiile privind regimul drepturilor sau chestiunile legate de interoperabilitate nu împiedică citirea textului cu voce tare de către dispozitive de asistare, astfel încât utilizatorii nevăzători să poată citi cartea.

(g)  

(i)  

Asigurarea faptului că nu sunt eliminate informațiile disponibile cu privire la caracteristicile de accesibilitate ale unui produs.

(ii)  

Asigurarea disponibilității prin voce a interfeței pentru utilizatori a serviciilor de plată, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată face cumpărături online în mod independent.

(iii)  

Asigurarea posibilității de a citi dialogurile de identificare de pe un ecran de către cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să le poată utiliza.

_______________________

ANEXA III

CERINȚE DE ACCESIBILITATE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 4 ALINEATUL (4) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MEDIUL CONSTRUIT ÎN CARE SUNT FURNIZATE SERVICIILE INCLUSE ÎN DOMENIUL DE APLICARE AL PREZENTEI DIRECTIVE

În vederea maximizării utilizării previzibile autonome de către persoanele cu ▌ dizabilități ▌ a mediului construit în care este furnizat un serviciu și care este sub răspunderea furnizorului de servicii, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (4), accesibilitatea zonelor destinate accesului public trebuie să includă următoarele aspecte:

(a)  utilizarea zonelor și a instalațiilor exterioare conexe ▌;

(b)  împrejurimile clădirilor ▌;

(c)  utilizarea intrărilor;

(d)  utilizarea ▌căilor de circulație orizontală;

(e)  utilizarea căilor de circulație verticală;

(f)  utilizarea sălilor deschise publicului;

(g)  utilizarea echipamentelor și a instalațiilor utilizate pentru furnizarea serviciului;

(h)  utilizarea toaletelor și a instalațiilor sanitare;

(i)  utilizarea ieșirilor, a căilor de evacuare și a elementelor pentru planificarea măsurilor de urgență;

(j)  comunicări și orientări prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(k)  utilizarea instalațiilor și a clădirilor în scopul lor previzibil;

(l)  protecția împotriva pericolelor în mediul interior și exterior.

_____________________

ANEXA IV

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII – PRODUSE

1.  Controlul intern al producției

▌Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din prezenta anexă, și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsul ▌ în cauză satisface cerințele corespunzătoare prevăzute în prezenta directivă.

2.   Documentația tehnică

Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea conformității produsului cu cerințele de accesibilitate relevante menționate la articolul 4 și, în cazul în care producătorul s-a bazat pe articolul 14, face posibilă demonstrarea faptului că cerințele de accesibilitate relevante ar introduce o modificare fundamentală sau ar impune o sarcină disproporționată. Documentația tehnică specifică doar cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea produsului.

Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(a)  o descriere generală a produsului;

(b)  o listă a standardelor armonizate și a specificațiilor tehnice ale căror trimiteri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate integral sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele de accesibilitate relevante menționate la articolul 4 în cazul în care nu s-au aplicat respectivele standarde armonizate sau specificații tehnice; în eventualitatea unor standarde armonizate sau specificații tehnice aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate.

3.   Fabricația

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor cu documentația tehnică prevăzută la punctul 2 din prezenta anexă și cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

4.   Marcajul CE și declarația de conformitate UE

4.1.   Producătorul aplică marcajul CE menționat în prezenta directivă pe fiecare produs în parte care respectă cerințele aplicabile prevăzute în prezenta directivă.

4.2   Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă UE pentru un model de produs. Declarația de conformitate UE identifică produsul pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației de conformitate UE se pune la dispoziția autorităților competente, la cerere.

5.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

____________________

ANEXA V

INFORMAȚII PRIVIND SERVICIILE CONFORME CU CERINȚELE DE ACCESIBILITATE

1.   Furnizorul de servicii include, în clauzele și condițiile generale sau într-un document echivalent, informații care să permită evaluarea modului în care serviciul respectă cerințele de accesibilitate menționate la articolul 4. Aceste informații descriu cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea și funcționarea serviciului. În plus față de cerințele privind informarea consumatorilor din Directiva 2011/83/UE , informațiile cuprind, după caz, următoarele elemente:

(a)  o descriere generală a serviciului în formate accesibile;

(b)  descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea funcționării serviciului;

(c)  o descriere a modului în care serviciul respectă cerințele de accesibilitate relevante prevăzute în anexa I.

2.   Pentru a se conforma punctului 1 din prezenta anexă, furnizorul de servicii poate aplica, în totalitate sau în parte, standardele armonizate și specificațiile tehnice ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

3.   Furnizorul de servicii furnizează informații care să demonstreze că procesul de furnizare a serviciului și monitorizarea acestuia asigură conformitatea serviciului cu punctul 1 din prezenta anexă și cu cerințele aplicabile prevăzute în prezenta directivă.

_________________________

ANEXA VI

CRITERII DE EVALUARE A SARCINII DISPROPORȚIONATE

Criterii pentru efectuarea și documentarea evaluării:

1.  Raportul dintre costurile nete ale conformității cu cerințele de accesibilitate și costurile totale (cheltuieli operaționale și de capital) de fabricare, distribuire sau importare a produsului sau de furnizare a serviciului ale operatorilor economici.

Elemente de utilizat pentru evaluarea costurilor nete de conformitate cu cerințele de accesibilitate:

(a)  criterii legate de costurile organizaționale unice de luat în considerare în cadrul evaluării:

(i)  costurile aferente resurselor umane suplimentare care dispun de expertiză în materie de accesibilitate;

(ii)  costurile aferente formării resurselor umane și dobândirii de competențe privind accesibilitatea;

(iii)  costurile dezvoltării unui nou proces pentru includerea accesibilității în dezvoltarea produsului sau în furnizarea serviciului;

(iv)  costurile aferente dezvoltării de materiale de orientare privind accesibilitatea;

(v)  costurile unice aferente înțelegerii legislației în materie de accesibilitate;

(b)  criterii legate de costurile aferente producției și dezvoltării în curs, de luat în considerare în cadrul evaluării:

(ii)  costurile aferente proiectării caracteristicilor de accesibilitate ale produsului sau serviciului;

(ii)  costurile suportate în procesele de fabricație;

(iii)  costurile aferente testării produsului sau serviciului pentru accesibilitate;

(iv)  costurile aferente întocmirii documentației.

2.  Costurile și beneficiile estimate pentru operatorii economici, incluzând procesele de producție și investițiile, în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu dizabilități, luând în considerare cât de mult este utilizat produsul sau serviciul în cauză și frecvența de utilizare a acestora.

3.  Raportul dintre costurile nete ale conformității cu cerințele de accesibilitate și cifra de afaceri netă a operatorului economic.

Elemente de utilizat pentru evaluarea costurilor nete ale conformității cu cerințele de accesibilitate:

(a)  criterii legate de costurile organizaționale unice de luat în considerare în cadrul evaluării:

(i)  costurile aferente resurselor umane suplimentare care dispun de expertiză în materie de accesibilitate;

(ii)  costurile aferente formării resurselor umane și dobândirii de competențe privind accesibilitatea;

(iii)  costurile dezvoltării unui nou proces pentru includerea accesibilității în dezvoltarea produsului sau în furnizarea serviciului;

(iv)  costurile aferente dezvoltării de materiale de orientare privind accesibilitatea;

(v)  costurile unice aferente înțelegerii legislației în materie de accesibilitate;

(b)  criterii legate de costurile aferente producției și dezvoltării în curs, de luat în considerare în cadrul evaluării:

(i)  costurile aferente proiectării caracteristicilor de accesibilitate ale produsului sau serviciului;

(ii)  costurile suportate în procesele de fabricație;

(iii)  costurile aferente testării produsului sau serviciului pentru accesibilitate;

(iv)  costurile aferente întocmirii documentației. __________________

(1) JO C 303, 19.8.2016, p. 103.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 14 septembrie 2017 (Texte adoptate, P8_TA(2017)0347).
(3)JO C 303, 19.8.2016, p. 103.
(4)Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(5)Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (JO L 96, 29.3.2014, p. 251).
(6)Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).
(7)Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p.36).
(8)Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).
(9)Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).
(10)Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, p. 1).
(11)Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1).
(12)Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p.14).
(13)Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).
(14)Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).
(15)Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (JO L 191, 18.7.2008, p. 1).
(16)Directiva (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 242, 20.9.2017, p. 6).
(17)Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 242, 20.9.2017, p. 1).
(18)Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).
(19)Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
(20)Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).
(21)Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
(22)Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
(23)Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
(24)Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
(25)Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
(26)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(27)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(28) JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
(29)Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
(30)Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).
(31)Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).
(32)Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
(33)Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).
(34)Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214).
(35)Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).
(36)Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).
(37)Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).


Sistemul de informații privind vizele ***I
PDF 508kWORD 183k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) nr. 2017/2226, a Regulamentului (UE) nr. 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))
P8_TA-PROV(2019)0174A8-0078/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0302),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e), articolul 78 alineatul (2) literele (d), (e) și (g), articolul 79 alineatul (2) literele (c) și (d), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0185/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0078/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
Propunere de
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului
de reformare a Sistemului de informații privind vizele prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și de abrogare a Deciziei 2004/512/CE și a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Sistemul de informații privind vizele (VIS) a fost instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului41, ca soluție tehnologică pentru schimbul de date privind vizele între statele membre. Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului42 a prevăzut obiectivul, funcționalitățile și responsabilitățile VIS, precum și condițiile și procedurile pentru schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere în scopul de a facilita examinarea cererilor de viză de scurtă ședere și deciziile aferente. Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului43 a stabilit regulile cu privire la înregistrarea elementelor biometrice de identificare în VIS. Decizia 2008/633/JAI a Consiliului44 a stabilit condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot obține accesul pentru consultarea VIS în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave.
(1)  Sistemul de informații privind vizele (VIS) a fost instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului41, ca soluție tehnologică pentru schimbul de date privind vizele între statele membre. Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului42 a prevăzut obiectivul, funcționalitățile și responsabilitățile VIS, precum și condițiile și procedurile pentru schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere în scopul de a facilita examinarea cererilor de viză de scurtă ședere și deciziile aferente. Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului43 a stabilit regulile cu privire la înregistrarea elementelor biometrice de identificare în VIS. Decizia 2008/633/JAI a Consiliului44 a stabilit condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot obține accesul pentru consultarea VIS în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. VIS a început să funcționeze la 11 octombrie 201144a și a fost introdus treptat în toate consulatele statelor membre din lume între octombrie 2011 și februarie 2016.
__________________
__________________
41 Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5).
41 Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5).
42 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).
42 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).
43 Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).
43Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).
44 Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).
44 Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).
44a Decizia de punere în aplicare 2011/636/UE a Comisiei din 21 septembrie 2011 de stabilire a datei de la care Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) își începe activitatea în prima regiune (JO L 249, 27.9.2011, p. 18).
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”46 a subliniat necesitatea ca UE să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului, precum și necesitatea de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor informatice. De asemenea, comunicarea a identificat necesitatea de a remedia lacunele în materie de informații, inclusiv în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de lungă ședere.
(3)  Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”46 a subliniat necesitatea ca UE să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului, precum și necesitatea de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor informatice. De asemenea, comunicarea a identificat necesitatea de a remedia lacunele în materie de informații, inclusiv în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de lungă ședere, având în vedere că articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen prevede dreptul la libera circulație pe teritoriul statelor care sunt parte la acord pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, prin introducerea recunoașterii reciproce a permiselor de ședere și a vizelor de lungă ședere eliberate de aceste state. Comisia a realizat, prin urmare, două studii: primul studiu de fezabilitate46a a concluzionat că instituirea unui registru ar fi fezabilă din punct de vedere tehnic și că cea mai bună opțiune tehnică ar fi aceea de a reutiliza structura VIS, iar al doilea studiu46b a efectuat o analiză a necesității și proporționalității și a concluzionat că ar fi necesar și proporțional să se extindă domeniul de aplicare al VIS pentru a include documentele menționate mai sus.
__________________
__________________
46 COM(2016) 205 final.
46 COM(2016) 205 final.
46a „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” (Studiu privind gestionarea integrată a frontierelor – Studiu de fezabilitate privind includerea într-un registru a documentelor necesare pentru eliberarea vizelor, a permiselor de lungă ședere și a permiselor de mic trafic de frontieră) (2017).
46b „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” [Analiza juridică cu privire la necesitatea și proporționalitatea extinderii domeniului de aplicare al Sistemului de informații privind vizele (VIS) pentru a include datele referitoare la vizele de lungă ședere și documentele de ședere] (2018).
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  La 10 iunie 2016, Consiliul a aprobat o foaie de parcurs pentru consolidarea schimbului de informații și a gestionării informațiilor47. Pentru a aborda lacunele existente în materie de informații cu privire la documentele eliberate resortisanților țărilor terțe, Consiliul a invitat Comisia să evalueze posibilitatea instituirii unui registru central al permiselor de ședere și al vizelor de lungă ședere eliberate de statele membre, care să conțină informații privind aceste documente, inclusiv datele de expirare și eventuala retragere. Articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen prevede dreptul la libera circulație pe teritoriul statelor care sunt parte la acord pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, prin introducerea recunoașterii reciproce a permiselor de ședere și a vizelor de lungă ședere eliberate de aceste state.
eliminat
__________________
47 Foaia de parcurs din 6 iunie 2016 pentru a consolida schimbul de informații și gestionarea informațiilor, inclusiv soluțiile de interoperabilitate, în domeniul justiției și afacerilor interne (9368/1/16 REV 1).
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În Concluziile sale din 9 iunie 2017 privind calea de urmat pentru îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sistemelor de informații ale UE48, Consiliul a recunoscut că ar putea fi necesare măsuri noi pentru a remedia lacunele actuale în materie de informații în scopul gestionării frontierelor și al asigurării respectării legii, în ceea ce privește trecerea frontierelor de către titularii vizelor de lungă ședere și ai permiselor de ședere. Consiliul a invitat Comisia să realizeze cu prioritate un studiu de fezabilitate privind înființarea unui registru central al UE care să conțină informații despre vizele de lungă ședere și permisele de ședere. Pe această bază, Comisia a realizat două studii: primul studiu de fezabilitate49 a concluzionat că instituirea registrului este fezabilă din punct de vedere tehnic și că cea mai bună opțiune tehnică ar fi aceea de a reutiliza structura VIS, iar al doilea studiu50 a efectuat o analiză a necesității și proporționalității și a concluzionat că ar fi necesar și proporțional să se extindă domeniul de aplicare al VIS pentru a include documentele menționate mai sus.
eliminat
__________________
48 Concluziile Consiliului privind calea de urmat pentru îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sistemelor de informații ale UE (10151/17).
49 Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits (2017).
50 Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents (2018).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  La momentul adoptării Regulamentului (CE) nr. 810/2009 s-a recunoscut faptul aspectele legate de fiabilitatea suficientă în scopul identificării și verificării amprentelor digitale ale copiilor cu vârsta sub 12 ani și, în special, de modul în care evoluează amprentele digitale odată cu vârsta, ar trebui abordate într-un stadiu ulterior, pe baza rezultatelor unui studiu efectuat sub responsabilitatea Comisiei. Un studiu53 realizat în 2013 de Centrul Comun de Cercetare a concluzionat că recunoașterea amprentelor digitale ale copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani poate fi atinsă cu un grad satisfăcător de acuratețe în anumite condiții. Un al doilea studiu54 a confirmat această constatare în decembrie 2017 și a oferit o perspectivă suplimentară cu privire la efectul înaintării în vârstă asupra calității amprentelor digitale. Pe această bază, Comisia a realizat în 2017 un nou studiu care a examinat necesitatea și proporționalitatea reducerii la 6 ani a vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor în cadrul procedurii de acordare a vizelor. Studiul55 a concluzionat că reducerea vârstei de prelevare a amprentelor digitale ar contribui la o mai bună îndeplinire a obiectivelor VIS, în special în ceea ce privește combaterea fraudelor de identitate și facilitarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe, și ar putea aduce beneficii suplimentare prin consolidarea prevenirii și a luptei împotriva încălcărilor drepturilor copiilor, în special prin facilitarea procedurii de identificare/verificare a identității copiilor resortisanți ai țărilor terțe care sunt găsiți în spațiul Schengen într-o situație în care este posibil ca drepturile lor să fie sau să fi fost încălcate (de exemplu, copiii victime ale traficului de persoane, copiii dispăruți și minorii neînsoțiți care solicită azil).
(8)  La momentul adoptării Regulamentului (CE) nr. 810/2009 s-a recunoscut faptul aspectele legate de fiabilitatea suficientă în scopul identificării și verificării amprentelor digitale ale copiilor cu vârsta sub 12 ani și, în special, de modul în care evoluează amprentele digitale odată cu vârsta, ar trebui abordate într-un stadiu ulterior, pe baza rezultatelor unui studiu efectuat sub responsabilitatea Comisiei. Un studiu53 realizat în 2013 de Centrul Comun de Cercetare a concluzionat că recunoașterea amprentelor digitale ale copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani poate fi atinsă cu un grad satisfăcător de acuratețe în anumite condiții. Un al doilea studiu54 a confirmat această constatare în decembrie 2017 și a oferit o perspectivă suplimentară cu privire la efectul înaintării în vârstă asupra calității amprentelor digitale. Pe această bază, Comisia a realizat în 2017 un nou studiu care a examinat necesitatea și proporționalitatea reducerii la 6 ani a vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor în cadrul procedurii de acordare a vizelor. Studiul55 a concluzionat că reducerea vârstei de prelevare a amprentelor digitale ar contribui la o mai bună îndeplinire a obiectivelor VIS, în special în ceea ce privește combaterea fraudelor de identitate și facilitarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe, și ar putea aduce beneficii suplimentare prin consolidarea prevenirii și a luptei împotriva încălcărilor drepturilor copiilor, în special prin facilitarea procedurii de identificare/verificare a identității copiilor resortisanți ai țărilor terțe care sunt găsiți în spațiul Schengen într-o situație în care este posibil ca drepturile lor să fie sau să fi fost încălcate (de exemplu, copiii victime ale traficului de persoane, copiii dispăruți și minorii neînsoțiți care solicită azil). În același timp, copiii sunt un grup deosebit de vulnerabil și colectarea unor categorii speciale de date ale acestora, cum ar fi datele dactiloscopice, ar trebui să fie supusă unor garanții mai stricte și unei limitări a scopurilor pentru care aceste date pot fi utilizate exclusiv la situațiile în care acest lucru este în interesul superior al copilului, inclusiv prin limitarea perioadei de păstrare a datelor stocate. Al doilea studiu a identificat, de asemenea, o calitate slabă și o precizie medie a amprentelor digitale ale persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani. Comisia și statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește schimbul de bune practici și ar trebui să remedieze aceste deficiențe.
__________________
__________________
53 Recunoașterea amprentelor digitale în cazul copiilor (2013 - EUR 26193).
53 Recunoașterea amprentelor digitale în cazul copiilor (2013 - EUR 26193).
54 „Dispozitiv automat de recunoaștere a amprentelor digitale: de la copii până la persoane în vârstă” (2018 – JRC).
54 „Dispozitiv automat de recunoaștere a amprentelor digitale: de la copii până la persoane în vârstă” (2018 – JRC).
55 „Fezabilitatea și implicațiile reducerii vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor și privind stocarea unei copii scanate a documentului de călătorie al solicitantului de viză în Sistemul de Informații privind Vizele (VIS)” (2018).
55 „Fezabilitatea și implicațiile reducerii vârstei de prelevare a amprentelor digitale în cazul copiilor și privind stocarea unei copii scanate a documentului de călătorie al solicitantului de viză în Sistemul de Informații privind Vizele (VIS)” (2018).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Datele cu caracter personal furnizate de solicitantul unei vize de scurtă ședere ar trebui să fie prelucrate de VIS pentru a se evalua dacă intrarea acestuia în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice din Uniune și, de asemenea, pentru a se evalua riscul de migrație neregulamentară a solicitantului. În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obținut o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, aceste controale ar trebui să se limiteze la contribuirea la verificarea identității titularului documentului, a autenticității și a valabilității vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, precum și la verificări pentru a stabili dacă intrarea resortisantului unei țări terțe în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității sau a sănătății publice din Uniune. Aceste verificări nu ar trebui să interfereze cu nicio decizie privind vizele de lungă ședere sau permisele de ședere.
(10)  Datele cu caracter personal furnizate de solicitantul unei vize de scurtă ședere ar trebui să fie prelucrate de VIS pentru a se evalua dacă intrarea acestuia în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității din Uniune și, de asemenea, pentru a se evalua riscul de migrație neregulamentară a solicitantului. În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obținut o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, aceste controale ar trebui să se limiteze la contribuirea la verificarea identității titularului documentului, a autenticității și a valabilității vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, precum și la verificări pentru a stabili dacă intrarea resortisantului unei țări terțe în Uniune ar putea constitui o amenințare la adresa securității din Uniune. Aceste verificări nu ar trebui să interfereze cu nicio decizie privind vizele de lungă ședere sau permisele de ședere.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal legate de identitatea persoanei, documentul de călătorie și, după caz, susținătorul financiar sau, în cazul în care solicitantul este minor, identitatea persoanei responsabile. Fiecare element al datelor cu caracter personal din cereri ar trebui comparat cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată într-un sistem de informații [Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD), sistemul de intrare/ieșire (EES), Eurodac, sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave și/sau baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol)], cu lista de supraveghere sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui utilizate în scopul comparării ar trebui să se limiteze la categoriile de date existente în sistemele de informații în care se efectuează căutările, în lista de supraveghere sau în indicatorii de risc specifici.
(11)  Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal legate de identitatea persoanei, documentul de călătorie și, după caz, susținătorul financiar sau, în cazul în care solicitantul este minor, identitatea persoanei responsabile. Fiecare element al datelor cu caracter personal din cereri ar trebui comparat cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată într-un sistem de informații [Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS), datele Europol, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD), sistemul de intrare/ieșire (EES), Eurodac], cu lista de supraveghere a ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui utilizate în scopul comparării ar trebui să se limiteze la categoriile de date existente în sistemele de informații în care se efectuează căutările, în lista de supraveghere sau în indicatorii de risc specifici.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE a fost stabilită prin [Regulamentul (UE) XX privind interoperabilitatea], astfel încât aceste sisteme de informații ale UE și datele pe care le conțin să se completeze reciproc, îmbunătățind astfel gestionarea frontierelor externe, contribuind la prevenirea și combaterea migrației ilegale și asigurând un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește menținerea securității și a ordinii publice și garantarea securității pe teritoriul statelor membre.
(12)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE a fost stabilită prin [Regulamentul (UE) XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], cu scopul de a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe, de a contribui la prevenirea și combaterea migrației ilegale și de a asigura un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, inclusiv menținerea securității și a ordinii publice și garantarea securității pe teritoriul statelor membre.
(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE permite completarea reciprocă pentru a facilita identificarea corectă a persoanelor, pentru a contribui la combaterea fraudelor de identitate, pentru a îmbunătăți și a armoniza cerințele de calitate a datelor prevăzute în respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a facilita punerea în aplicare tehnică și operațională a sistemelor de informații actuale și viitoare ale UE, pentru a consolida și a simplifica garanțiile în materie de securitate și protecție a datelor prevăzute de respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a simplifica accesul în scopul asigurării respectării legii la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac și pentru a îndeplini obiectivele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și ale [sistemului ECRIS-TCN].
(13)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE permite acestor sisteme să faciliteze identificarea corectă a persoanelor, pentru a contribui la combaterea fraudelor de identitate, pentru a îmbunătăți și a armoniza cerințele de calitate a datelor prevăzute în respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a facilita punerea în aplicare tehnică și operațională a sistemelor de informații actuale ale UE, pentru a consolida, a armoniza și a simplifica garanțiile în materie de securitate și protecție a datelor prevăzute de respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a simplifica accesul controlat în scopul asigurării respectării legii la EES, VIS, ETIAS și Eurodac și pentru a îndeplini obiectivele EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS și ale sistemului ECRIS-TCN.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Componentele de interoperabilitate acoperă EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [sistemul ECRIS-TCN] și datele Europol, pentru a permite consultarea acestuia din urmă simultan cu respectivele sisteme de informații ale UE. Prin urmare, este adecvat ca aceste componente să fie utilizate în scopul de a efectua verificări automatizate și atunci când se accesează VIS în scopul asigurării respectării legii. În acest scop ar trebui utilizat și portalul european de căutare (ESP), pentru un acces rapid, ușor, eficient, sistematic și controlat la sistemele de informații ale UE, la datele Europol și la bazele de date ale Interpol necesare pentru îndeplinirea sarcinilor relevante, în conformitate cu drepturile de acces, și pentru a sprijini obiectivele VIS.
(14)  Componentele de interoperabilitate acoperă EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS și sistemul ECRIS-TCN și datele Europol, pentru a permite consultarea acestuia din urmă simultan cu respectivele sisteme de informații ale UE. Prin urmare, este adecvat ca aceste componente să fie utilizate în scopul de a efectua verificări automatizate și atunci când se accesează VIS în scopul asigurării respectării legii. În acest scop ar trebui utilizat și portalul european de căutare (ESP), pentru un acces rapid, ușor, eficient, sistematic și controlat la sistemele de informații ale UE, la datele Europol și la bazele de date ale Interpol necesare pentru îndeplinirea sarcinilor relevante, în conformitate cu drepturile de acces, și pentru a sprijini obiectivele VIS.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Compararea datelor cu cele din alte baze de date ar trebui să fie automatizată. Ori de câte ori această comparare indică faptul că există o corespondență (un rezultat pozitiv - „hit”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere sau o combinație a acestora și datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în sistemele de informații menționate mai sus sau datele cu caracter personal din lista de supraveghere, cererea ar trebui să fie prelucrată manual de un operator din cadrul autorității responsabile. Evaluarea realizată de autoritatea responsabilă ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu viza de scurtă ședere.
(15)  Compararea datelor cu cele din alte baze de date ar trebui să fie automatizată. Ori de câte ori această comparare indică faptul că există o corespondență (un rezultat pozitiv - „hit”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere sau o combinație a acestora și datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în sistemele de informații menționate mai sus sau datele cu caracter personal din lista de supraveghere, în cazul în care rezultatul pozitiv nu poate fi confirmat în mod automat de VIS, cererea ar trebui să fie prelucrată manual de un operator din cadrul autorității responsabile. În funcție de tipul de date care au generat rezultatul pozitiv, acest rezultat ar trebui să fie evaluat fie de către consulate, fie de către un punct unic național de contact, acesta din urmă fiind responsabil pentru rezultatele pozitive generate în special de bazele de date sau de sistemele de asigurare a respectării legii. Evaluarea realizată de autoritatea responsabilă ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu viza de scurtă ședere.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Pentru a analiza dosarul de cerere a unei vize de scurtă ședere ar trebui utilizați indicatori de risc specifici care corespund unor riscuri identificate anterior legate de securitate, migrație neregulamentară sau sănătate publică. Criteriile utilizate pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui în niciun caz să se bazeze exclusiv pe sex sau vârstă. De asemenea, nu ar trebui să se bazeze în niciun caz pe informații privind rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, religia sau convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, apartenența la o minoritate națională, situația materială, nașterea, handicapul sau orientarea sexuală a unei persoane.
(18)  Pentru a analiza dosarul de cerere a unei vize de scurtă ședere ar trebui utilizați indicatori de risc specifici care corespund unor riscuri identificate anterior legate de securitate și de migrație neregulamentară sau unor riscuri epidemice ridicate. Criteriile utilizate pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui în niciun caz să se bazeze exclusiv pe sex sau vârstă. De asemenea, nu ar trebui să se bazeze în niciun caz pe informații privind rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, religia sau convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, apartenența la o minoritate națională, situația materială, nașterea, handicapul sau orientarea sexuală a unei persoane.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Apariția continuă a unor noi forme de amenințări la adresa securității, noi modele de migrație neregulamentară și amenințări la adresa sănătății publice impune răspunsuri eficace și trebuie combătută cu mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui introduse garanții corespunzătoare pentru ca imixtiunea în drepturile la respectarea vieții private și de familie și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să rămână limitată la ceea ce este necesar într-o societate democratică.
(19)  Apariția continuă a unor noi forme de riscuri legate de securitate, noi modele de migrație neregulamentară și a unor riscuri epidemice ridicate impune răspunsuri eficace și trebuie combătută cu mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui introduse garanții corespunzătoare pentru ca imixtiunea în drepturile la respectarea vieții private și de familie și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să rămână limitată la ceea ce este necesar și proporțional într-o societate democratică.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport internațional ar trebui să poată verifica dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere sunt în posesia documentelor de călătorie valabile necesare. Această verificare ar trebui să devină posibilă prin extracția zilnică a datelor din VIS într-o bază de date separată needitabilă, care să permită extracția unui subset minim de date necesare pentru o interogare care să conducă la un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK).
(21)  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport internațional ar trebui să verifice dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere sunt în posesia documentelor de călătorie valabile necesare, prin efectuarea unei interogări în VIS. Această verificare ar trebui să devină posibilă prin extracția zilnică a datelor din VIS într-o bază de date separată needitabilă, care să permită extracția unui subset minim de date necesare pentru o interogare care să conducă la un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). Dosarul de cerere propriu-zis nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de transport. Specificațiile tehnice pentru accesarea VIS prin intermediul portalului pentru operatorii de transport ar trebui să limiteze, în măsura posibilului, impactul asupra călătoriilor pasagerilor și a operatorilor de transport. În acest scop, ar trebui luată în considerare integrarea VIS cu EES și cu ETIAS.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)  În vederea limitării impactului obligațiilor prevăzute în prezentul regulament asupra operatorilor de transport internațional care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, ar trebui puse la dispoziție soluții mobile ușor de utilizat.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)
(21b)  În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să evalueze adecvarea, compatibilitatea și coerența dispozițiilor menționate la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune în sensul dispozițiilor VIS privind transportul pe cale terestră cu autocarul. Ar trebui să fie luată în considerare evoluția recentă a transportului pe cale terestră cu autocarul. De asemenea, ar trebui să se țină seama de necesitatea de a modifica dispozițiile referitoare la transportul pe cale terestră cu autocarul menționate la articolul 26 din Convenție sau în prezentul regulament.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)  Datele biometrice, care în contextul prezentului regulament includ amprentele digitale și imaginile faciale, sunt unice și, prin urmare, sunt mult mai fiabile decât datele alfanumerice pentru identificarea unei persoane. Cu toate acestea, datele biometrice reprezintă date cu caracter personal sensibile. Prezentul regulament stabilește, prin urmare, fundamentele și garanțiile pentru prelucrarea unor astfel de date pentru identificarea univocă a persoanelor în cauză.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea] prevede posibilitatea ca o autoritate de poliție dintr-un stat membru care a fost împuternicită în acest sens prin măsuri legislative naționale să identifice o persoană pe baza datelor biometrice ale persoanei respective prelevate în cursul unui control al identității. Cu toate acestea, pot exista circumstanțe specifice în care identificarea unei persoane este necesară în interesul persoanei respective. Aceste cazuri includ situațiile în care persoana este găsită după ce a fost dată dispărută, a fost răpită sau a fost identificată ca victimă a traficului de persoane. În astfel de cazuri, autoritățile de asigurare a respectării legii ar trebui să aibă un acces rapid la datele din VIS pentru ca respectiva persoană să fie identificată cu promptitudine și în mod fiabil, fără a fi nevoie să se îndeplinească toate condițiile prealabile și garanțiile suplimentare pentru accesul în scopul asigurării respectării legii.
(28)  [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)] prevede posibilitatea ca o autoritate de poliție dintr-un stat membru care a fost împuternicită în acest sens prin măsuri legislative naționale să identifice o persoană pe baza datelor biometrice ale persoanei respective prelevate în cursul unui control al identității. Cu toate acestea, pot exista circumstanțe specifice în care identificarea unei persoane este necesară în interesul persoanei respective. Aceste cazuri includ situațiile în care persoana este găsită după ce a fost dată dispărută, a fost răpită sau a fost identificată ca victimă a traficului de persoane. Doar în astfel de cazuri, autoritățile de asigurare a respectării legii ar trebui să aibă un acces rapid la datele din VIS pentru ca respectiva persoană să fie identificată cu promptitudine și în mod fiabil, fără a fi nevoie să se îndeplinească toate condițiile prealabile și garanțiile suplimentare pentru accesul în scopul asigurării respectării legii.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Compararea datelor pe baza unei amprente digitale latente, care este urma dactiloscopică ce poate fi găsită la locul infracțiunii, este fundamentală în domeniul cooperării polițienești. Posibilitatea de a compara o amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în VIS, în cazurile în care există motive întemeiate să se considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în VIS, ar trebui să ofere autorităților de asigurare a respectării legii ale statelor membre un instrument extrem de valoros în prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracțiunii sunt amprentele digitale latente.
(29)  Compararea datelor pe baza unei amprente digitale latente, care este urma dactiloscopică ce poate fi găsită la locul infracțiunii, este fundamentală în domeniul cooperării polițienești. Posibilitatea de a compara o amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în VIS, în cazurile în care există motive întemeiate să se considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în VIS și după o căutare prealabilă în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului1a, ar trebui să ofere autorităților de asigurare a respectării legii ale statelor membre un instrument extrem de valoros în prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracțiunii sunt amprentele digitale latente.
__________________
1a Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Pentru a proteja datele cu caracter personal și a exclude căutările sistematice în scopul asigurării respectării legii, prelucrarea datelor din VIS ar trebui să se realizeze numai în anumite cazuri și atunci când este necesară în scopul prevenirii, detectării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și Europol ar trebui să solicite accesul la VIS numai atunci când au motive întemeiate să creadă că acest acces va furniza informații care să contribuie în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave.
(32)  Pentru a proteja datele cu caracter personal și a exclude căutările sistematice în scopul asigurării respectării legii, prelucrarea datelor din VIS ar trebui să se realizeze numai în anumite cazuri și atunci când este necesară în scopul prevenirii, detectării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și Europol ar trebui să solicite accesul la VIS numai atunci când au motive întemeiate să creadă că acest acces va furniza informații care să contribuie în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave și după o căutare prealabilă în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)
(32a)  Ca practică generală, utilizatorii finali din statele membre efectuează căutări în bazele de date naționale relevante, înainte de sau în paralel cu interogarea bazelor de date europene.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Datele cu caracter personal stocate în VIS referitoare la titularii unor documente de lungă ședere nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile VIS. Este adecvat ca datele referitoare la resortisanții țărilor terțe să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani, astfel încât să poată fi luate în considerare la evaluarea cererilor de viză de scurtă ședere, pentru a permite detectarea depășirii perioadei permise de ședere la încetarea perioadei de valabilitate și pentru a efectua evaluări de securitate privind resortisanții țărilor terțe cărora le-au fost eliberate documentele respective. Datele privind utilizările anterioare ale unui document ar putea facilita eliberarea viitoarelor vize de scurtă ședere. O perioadă mai scurtă de stocare nu ar fi suficientă pentru atingerea obiectivelor menționate. În lipsa unor motive de eliminare anticipată, datele ar trebui șterse după o perioadă de cinci ani.
(33)  Datele cu caracter personal stocate în VIS referitoare la titularii unor vize de lungă ședere nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile VIS. Este adecvat ca datele referitoare la resortisanții țărilor terțe să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani, astfel încât să poată fi luate în considerare la evaluarea cererilor de viză de scurtă ședere, pentru a permite detectarea depășirii perioadei permise de ședere la încetarea perioadei de valabilitate și pentru a efectua evaluări de securitate privind resortisanții țărilor terțe cărora le-au fost eliberate documentele respective. Datele privind utilizările anterioare ale unui document ar putea facilita eliberarea viitoarelor vize de scurtă ședere. O perioadă mai scurtă de stocare nu ar fi suficientă pentru atingerea obiectivelor menționate. În lipsa unor motive de eliminare anticipată, datele ar trebui șterse după o perioadă de cinci ani.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, precum și ai echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sunt autorizați prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului să consulte bazele de date europene atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare, sub autoritatea statului membru gazdă. Pentru a facilita consultarea și a permite ca echipele să aibă un acces efectiv la datele introduse în VIS, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ar trebui să aibă acces la VIS. Acest acces ar trebui să facă obiectul condițiilor și limitărilor accesului aplicabile autorităților statelor membre competente pentru fiecare scop specific pentru care pot fi consultate datele din VIS.
(35)  Membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sunt autorizați prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului să consulte bazele de date europene atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare, sub autoritatea statului membru gazdă. Acest acces ar trebui să facă obiectul condițiilor și limitărilor accesului aplicabile autorităților statelor membre competente pentru fiecare scop specific pentru care pot fi consultate datele din VIS.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  Țările terțe de returnare adeseori nu fac obiectul unor decizii privind caracterul adecvat adoptate de Comisie în temeiul articolului 45 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul dispozițiilor naționale adoptate în vederea transpunerii articolului 36 din Directiva (UE) 2016/680. În plus, eforturile extinse ale Uniunii de cooperare cu principalele țări de origine a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală care fac obiectul unei obligații de returnare nu au fost în măsură să asigure îndeplinirea sistematică de către aceste țări terțe a obligației stabilite de dreptul internațional de a-și readmite propriii resortisanți. Acordurile de readmisie, încheiate sau în curs de negociere de către Uniune sau de către statele membre, care oferă garanții adecvate pentru transferul de date către țările terțe, în temeiul articolului 46 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al dispozițiilor naționale adoptate în vederea transpunerii articolului 37 din Directiva (UE) 2016/680, acoperă un număr limitat de astfel de țări terțe, iar încheierea unor noi acorduri rămâne incertă. În astfel de situații, datele cu caracter personal ar putea fi prelucrate în temeiul prezentului regulament de către autoritățile țărilor terțe în scopul punerii în aplicare a politicii Uniunii în materie de returnare, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau a dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 38 sau 39 din Directiva (UE) 2016/680.
(37)  Datele cu caracter personal obținute de un stat membru în temeiul prezentului regulament nu ar trebui transferate sau puse la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private stabilite în Uniune sau în afara acesteia. Totuși, ca o excepție de la această regulă, ar trebui să fie posibil să se transfere astfel de date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, în cazul în care un astfel de transfer este supus unor condiții stricte și este necesar în cazuri individuale pentru a sprijini identificarea unui resortisant al unei țări terțe în legătură cu returnarea sa. În absența unei decizii privind caracterul adecvat adoptate prin intermediul unui act de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 sau a unor garanții adecvate la care sunt supuse transferurile în temeiul respectivului regulament, ar trebui să fie posibil ca datele din VIS să fie transferate, în mod excepțional, în scopul returnării, către o țară terță sau o organizație internațională, numai atunci când acest lucru este necesar din motive importante de interes public, astfel cum se prevede în respectivul regulament.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Datele cu caracter personal relevante prelucrate în VIS, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și dacă este necesar în cazuri individuale pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) …/... al Parlamentului European și al Consiliului60 [Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii], ar trebui puse de statele membre la dispoziția [Agenției pentru Azil a Uniunii Europene] și a organismelor internaționale relevante, cum ar fi înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Organizația Internațională pentru Migrație, precum și Comitetul internațional al Crucii Roșii pentru refugiați și operațiuni de relocare, în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe sau apatrizii ale căror cazuri sunt transmise de acestea către statele membre în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (UE).../... [Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii].
eliminat
__________________
60 Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului [titlul complet] (JO L …, …, p. …).
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului61 se aplică activităților instituțiilor sau organelor Uniunii atunci când își îndeplinesc sarcinile care le revin în calitate de responsabili pentru gestionarea operațională a VIS.
(39)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului61 se aplică activităților instituțiilor sau organelor Uniunii atunci când își îndeplinesc sarcinile care le revin în calitate de responsabili pentru gestionarea operațională a VIS.
__________________
__________________
61 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
61 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la
(40)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 12 decembrie 2018.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  Fără a se aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în VIS, eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre la intervale regulate.
(43)  Fără a se aduce atingere responsabilității statelor membre pentru exactitatea datelor introduse în VIS, eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu îmbunătățirea calității datelor, prin introducerea, menținerea și actualizarea sistematică a unui instrument central de monitorizare a calității datelor, și cu furnizarea de rapoarte statelor membre la intervale regulate.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării VIS în scopul de a analiza tendințele privind presiunea migrației și gestionarea frontierelor, eu-LISA ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem în vederea elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Comisiei și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, fără a pune în pericol integritatea datelor. Prin urmare, ar trebui să se instituie un registru statistic central. Statisticile generate nu ar trebui să conțină date cu caracter personal.
(44)  Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării VIS în scopul de a analiza tendințele privind presiunea migrației și gestionarea frontierelor, eu-LISA ar trebui să fie în măsură să dezvolte un sistem în vederea elaborării de rapoarte statistice destinate statelor membre, Comisiei și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, fără a pune în pericol integritatea datelor. Prin urmare, eu-LISA ar trebui să stocheze anumite date statistice în registrul statistic central în scopul elaborării rapoartelor și a statisticilor prevăzute în conformitate cu [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)]. Statisticile generate nu ar trebui să conțină date cu caracter personal.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)
(47a)  Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor care rezultă din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967, și nici angajamentelor internaționale asumate de Uniune și statele sale membre.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Titlu
(-1)  Titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS)”
„Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de informații între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere, vizele de lungă ședere și permisele de ședere (Regulamentul VIS)”;
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  VIS are scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor, cooperarea consulară și consultările care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile referitoare la acestea, pentru:
1.  VIS are scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor în ceea ce privește vizele de scurtă ședere, cooperarea consulară și consultările care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză și la deciziile referitoare la acestea, pentru:
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
(a)  a simplifica procedura de solicitare a vizelor;
(a)  a simplifica și a accelera procedura de solicitare a vizelor;
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f
(f)  a ajuta la identificarea persoanelor dispărute;
(f)  a ajuta la identificarea persoanelor dispărute, la care se face referire la articolul 22o;
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h
(h)  a contribui la prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;
(h)  a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricărui stat membru, mai precis prin prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în circumstanțe definite în mod adecvat și strict;
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i
(i)  a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricăruia dintre statele membre;
eliminat
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a
(a)  a asigura un nivel ridicat de securitate contribuind la realizarea unei evaluări pentru a se stabili dacă solicitantul prezintă riscuri pentru ordinea publică, pentru securitatea internă sau pentru sănătatea publică, înainte de sosirea acestuia la un punct de trecere a frontierelor externe;
(a)  a asigura un nivel ridicat de securitate în toate statele membre, contribuind la realizarea unei evaluări pentru a se stabili dacă solicitantul sau posesorul unui document prezintă riscuri pentru ordinea publică sau pentru securitatea internă;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b
(b)  a consolida eficacitatea verificărilor efectuate la frontiere și pe teritoriul statelor membre;
(b)  a facilita verificările efectuate la punctele de trecere a frontierelor externe și a consolida eficacitatea verificărilor efectuate pe teritoriul statelor membre;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c
(c)  a contribui la prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;
(c)  a contribui la prevenirea amenințărilor la adresa securității interne a oricărui stat membru, mai precis prin prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în circumstanțe definite în mod adecvat și strict;
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da)  a ajuta la identificarea persoanelor dispărute, la care se face referire la articolul 22o;
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 2 a (nou)
(2a)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 2a
Arhitectură
1.  VIS se bazează pe o arhitectură centralizată și cuprinde:
(a)  registrul comun de date de identitate, instituit prin [articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)];
(b)  un sistem central de informații («sistemul central al VIS»);
(c)  o interfață în fiecare stat membru (denumită în continuare «interfața națională» sau «NI-VIS»), care asigură conectarea la autoritatea centrală națională relevantă din statul membru respectiv, sau o interfață uniformă națională (NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central al VIS la infrastructurile naționale din statele membre;
(d)  o infrastructură de comunicații între sistemul central al VIS și interfețele naționale;
(e)  un canal securizat de comunicare între sistemul central al VIS și sistemul central al EES;
(f)  o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central al VIS și infrastructurile centrale ale portalului european de căutare instituit prin [articolul 6 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], serviciul comun de comparare a datelor biometrice instituit prin [articolul 12 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], registrul comun de date de identitate instituit prin [articolul 17 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)] și detectorul de identități multiple instituit prin [articolul 25 din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)];
(g)  un mecanism de consultare a cererilor și de schimb de informații între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor („VISMail”);
(h)  un portal pentru operatorii de transport;
(i)  un serviciu web securizat care permite comunicarea între sistemul central al VIS, pe de o parte, și portalul pentru operatorii de transport și sistemele internaționale, pe de altă parte;
(j)  un registru de date utilizat în scopul întocmirii de rapoarte și statistici;
(k)  un instrument care le permite solicitanților să își dea sau să își retragă consimțământul pentru încă o perioadă de păstrare a dosarului lor de cerere.
Sistemul central al VIS, interfețele uniforme naționale, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații a VIS partajează și reutilizează cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale portalului ETIAS pentru operatorii de transport, ale serviciului web al EES și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES.
2.  NI-VIS constă în:
(a)  o interfață națională locală (LNI) pentru fiecare stat membru, care conectează fizic statul membru la rețeaua de comunicații securizată și conține dispozitivele de criptare consacrate sistemului VIS. Interfața națională locală este situată pe teritoriul statului membru;
(b)  o interfață națională locală de rezervă, care are același conținut și aceeași funcție ca interfața națională locală.
3.  Interfața națională locală și interfața națională locală de rezervă trebuie utilizate exclusiv în scopurile definite de legislația Uniunii aplicabilă sistemului VIS.
4.  Serviciile centralizate sunt duplicate în două locații diferite, și anume, la Strasbourg, în Franța, unde este găzduit principalul sistem central al VIS, unitatea centrală (CU), și la St Johann im Pongau, în Austria, unde este găzduit sistemul central de rezervă al VIS, unitatea centrală de rezervă (BCU). Conexiunea dintre sistemul central principal al VIS și sistemul central de rezervă al VIS permite sincronizarea continuă dintre CU și BCU. Infrastructura de comunicații sprijină și contribuie la asigurarea disponibilității neîntrerupte a VIS. Aceasta include căi redundante și separate pentru conexiunile dintre sistemul central al VIS și sistemul central de rezervă al VIS și include, de asemenea, căi redundante și separate pentru conexiunile dintre fiecare interfață națională și sistemul central al VIS și sistemul central de rezervă al VIS. Infrastructura de comunicații furnizează o rețea virtuală privată și criptată, consacrată datelor din VIS și comunicării dintre statele membre și dintre statele membre și autoritatea responsabilă cu gestionarea operațională a sistemului central al VIS.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)
(3a)  „autoritate centrală” înseamnă autoritatea instituită de un stat membru în sensul Regulamentului (CE) nr. 810/2009;
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 15
(15)  «imagine facială» înseamnă imaginea digitală a feței;
(15)  «imagine facială» înseamnă imaginea digitală a feței, având o rezoluție a imaginii și o calitate suficiente pentru a fi utilizate în compararea automatizată a datelor biometrice;
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 19
(19)  «autoritate națională de supraveghere» în scopul asigurării respectării legii înseamnă autoritățile de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului***;
(19)  «autorități de supraveghere» înseamnă autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului** și autoritățile de supraveghere menționate la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului***;
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 19 a (nou)
(19a)  „rezultat pozitiv” înseamnă existența unei corespondențe stabilite prin compararea relevante înregistrate într-un dosar de cerere al VIS cu datele relevante dintr-o fișă, dintr-un dosar sau dintr-o semnalare înregistrată în VIS, Sistemul de informații Schengen, EES, ETIAS, Eurodac, în datele Europol sau în baza de date a SLTD a Interpol;
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 20
(20)  «asigurarea respectării legii» înseamnă prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;
(20)  «asigurarea respectării legii» înseamnă prevenirea, detectarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, într-un cadru definit în mod strict;
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 21
(21)  «infracțiuni de terorism» înseamnă infracțiunile prevăzute de dreptul național care corespund sau sunt echivalente cu infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului****;
(21)  «infracțiuni de terorism» înseamnă infracțiunile prevăzute de dreptul național menționate la articolele 3-14 din Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului**** sau care sunt echivalente cu una dintre aceste infracțiuni în cazul statelor membre care nu au obligații în temeiul directivei respective;
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 4 – nota de subsol 2 (nouă)
** Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c
(c)  datele dactiloscopice menționate la articolul 9 alineatul (6) și la articolul 22c alineatul (2) litera (g);
(c)  datele dactiloscopice menționate la articolul 9 alineatul (6), la articolul 22c alineatul (2) litera (g) și la articolul 22d litera (g);
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  scanarea paginii cu date biometrice a documentului de călătorie prevăzută la articolul 9 alineatul (7);
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 5 – alineatul 3
3.  CIR conține datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(cc), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g) și la articolul 22d literele (a)-(cc), (f) și (g). Celelalte date din VIS se stochează în sistemul central al VIS.
3.  CIR conține datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(cc), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g) și la articolul 22d literele (a)-(c), (f) și (g). Celelalte date din VIS se stochează în sistemul central al VIS.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 5 a – alineatul 1
(1)   Lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, instituită prin Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului*, se integrează în VIS.
1.   Lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, instituită prin Decizia nr. 1105/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului*, se integrează în VIS.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 5 a – alineatul 2
(2)   VIS oferă funcționalitatea de gestionare centralizată a listei documentelor de călătorie recunoscute și de notificare a recunoașterii sau a nerecunoașterii documentelor de călătorie înscrise pe listă în temeiul articolului 4 din Decizia 1105/2011/UE.
2.  VIS oferă funcționalitatea de gestionare centralizată a listei documentelor de călătorie recunoscute și de notificare a recunoașterii sau a nerecunoașterii documentelor de călătorie înscrise pe listă în temeiul articolului 4 din Decizia nr. 1105/2011/UE.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 5 a – alineatul 3
(3)   Normele detaliate privind administrarea funcționalității menționate la alineatul (2) se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).
3 Normele detaliate privind administrarea funcționalității menționate la alineatul (2) se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 6 – alineatul 1
(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  Accesul la VIS pentru introducerea, modificarea sau ștergerea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în conformitate cu prezentul regulament este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităților responsabile în domeniul vizelor.
(1) Fără a aduce atingere articolului 22a, accesul la VIS pentru introducerea, modificarea sau ștergerea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) în conformitate cu prezentul regulament este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat din cadrul autorităților responsabile în domeniul vizelor. Numărul de membri ai personalului autorizați în mod corespunzător este strict limitat de nevoile reale ale serviciului lor.”
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Accesul la VIS pentru consultarea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale ale statelor membre și al organismelor UE care au competențe în ceea ce privește scopurile prevăzute la articolele 15-22, la articolele 22c-22f, la articolele 22g-22j, precum și scopurile prevăzute la articolele 20 și 21 din [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea].
(2)  Accesul la VIS pentru consultarea datelor este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților naționale ale statelor membre și al organismelor UE care au competențe în ceea ce privește scopurile prevăzute la articolele 15-22 și la articolele 22g-22l, precum și scopurile prevăzute la articolele 20 și 21 din [Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea (frontiere și vize)].
Autoritățile care au dreptul să consulte sau să acceseze datele din VIS în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave sunt desemnate în conformitate cu capitolul IIIb.
Accesul este limitat la măsura în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora în conformitate cu scopurile respective și proporțional cu obiectivele urmărite.
Accesul este limitat la măsura în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora în conformitate cu scopurile respective și proporțional cu obiectivele urmărite.”
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 - litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 6 – alineatul 3
(aa)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente al căror personal este autorizat în mod corespunzător să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date în/din VIS. Fiecare stat membru comunică fără întârziere Comisiei lista acestor autorități, inclusiv a celor menționate la articolul 41 alineatul (4), precum și orice modificări aduse respectivei liste. Lista specifică în ce scop pot fi procesate datele din VIS de fiecare dintre aceste autorități.
„(3) Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente al căror personal este autorizat în mod corespunzător să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date în/din VIS. Fiecare stat membru comunică fără întârziere eu-LISA lista acestor autorități, inclusiv a celor menționate la articolul 29 alineatul (3a), precum și orice modificări aduse respectivei liste. Această listă specifică, pentru fiecare autoritate în parte, ce date este autorizată să consulte și în ce scopuri.
În termen de trei luni de la data la care VIS devine operațional, în conformitate cu articolul 48 alineatul (1), Comisia publică o listă consolidată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care există modificări ale listei, Comisia publică o dată pe an o listă consolidată actualizată.
eu-LISA asigură publicarea anuală a listei și a listelor autorităților desemnate menționate la articolul 22k alineatul (2) și a punctelor centrale de acces menționate la articolul 22k alineatul (4) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. eu-LISA păstrează pe site-ul său web o listă actualizată permanent, care conține modificările trimise de statele membre în perioada dintre publicările anuale.”;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 6 – alineatul 5
5.  Normele detaliate privind administrarea funcționalității de gestionare centralizată a listei menționate la alineatul (3) se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).
5.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 48a în ceea ce privește normele detaliate privind administrarea funcționalității de gestionare centralizată a listei menționate la alineatul (3).
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 7 – alineatul 2
(7a)  La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Fiecare autoritate competentă garantează că, utilizând VIS, nu discriminează solicitanții și deținătorii de viză pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și că respectă pe deplin demnitatea umană și integritatea solicitantului sau a deținătorului de viză.
„(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul VIS de către fiecare autoritate competentă nu conduce la discriminare împotriva solicitanților, deținătorilor de viză sau solicitanților și deținătorilor de vize de lungă ședere și de permise de ședere pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Această prelucrare respectă pe deplin demnitatea și integritatea persoanelor în cauză, precum și drepturile fundamentale și se realizează în conformitate cu principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Se acordă o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap și persoanelor care au nevoie de protecție internațională. Interesul superior al copilului este considerat primordial.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 7 – alineatul 3
3.  Interesul superior al copilului reprezintă un element fundamental pentru statele membre în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament. Bunăstarea, siguranța și securitatea, în special atunci când există riscul ca un copil să fie victima traficului de persoane, precum și opiniile copilului sunt luate în considerare și li se acordă importanța cuvenită, în funcție de vârsta și de maturitatea acestuia.
3.  Interesul superior al copilului primează în raport cu orice alte considerații pentru statele membre în ceea ce privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament, cu respectarea deplină a Convenției internaționale cu privire la drepturile copilului. Bunăstarea, siguranța și securitatea, în special atunci când există riscul ca un copil să fie victima traficului de persoane, precum și opiniile copilului sunt luate în considerare și li se acordă importanța cuvenită, în funcție de vârsta acestuia.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
(8a)  La articolul 7, se adaugă următorul alineat:
„(3a) Statele membre pun în aplicare regulamentul cu respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește dreptul la demnitate umană, dreptul la libertate și securitate, respectul pentru viața privată și de familie, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la azil și protecția principiului nereturnării, precum și protecția în cazul îndepărtării, al expulzării sau al extrădării, dreptul la nediscriminare, drepturile copilului și dreptul la o cale de atac eficientă.”
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 7 a (nou)
(8b)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
Date dactiloscopice ale copiilor
1.  Prin derogare de la articolul 22c alineatul (2) litera (g), în VIS nu se introduc amprente digitale ale copiilor cu vârsta mai mică de 6 ani.
2.  Prelevarea datelor biometrice ale minorilor cu vârsta de cel puțin șase ani se realizează de către funcționari special instruiți în scopul prelevării datelor biometrice ale unui minor, într-un mod care ține seama de vârsta și nevoile copiilor și adaptat acestora și cu respectarea deplină a interesului superior al copilului și a garanțiilor prevăzute în Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.
În timpul prelevării datelor sale biometrice, minorul este însoțit de un membru adult al familiei, dacă acesta este prezent. Un minor neînsoțit este însoțit, în timpul prelevării datelor sale biometrice, de un tutore, un reprezentant sau, în cazul în care nu a fost desemnat un reprezentant, de o persoană instruită pentru a proteja interesul superior al minorului și bunăstarea sa generală. Persoana instruită menționată anterior nu este funcționarul responsabil pentru prelevarea datelor biometrice, acționează independent și nu primește ordine de la funcționarul sau de la serviciul responsabil pentru prelevarea datelor biometrice. Se interzice utilizarea oricărei forme de coerciție împotriva minorilor pentru a asigura respectarea de către aceștia a obligației de a furniza date biometrice.
3.  Prin derogare de la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, consulatele nu impun copiilor cu vârsta între 6 și 12 de ani să se prezinte personal la consulat pentru prelevarea elementelor biometrice de identificare, în cazul în care acest lucru ar genera o sarcină și costuri excesive pentru familii. În astfel de cazuri, elementele biometrice de identificare sunt prelevate la frontierele externe și se acordă, în acest context, o atenție deosebită măsurilor de combatere a traficului de copii.
4.  Prin derogare de la dispozițiile privind utilizarea datelor prevăzute în capitolele II, III, IIIa și IIIb, datele dactiloscopice ale copiilor pot fi accesate numai în următoarele scopuri:
(a)  cu scopul de a verifica identitatea copilului în cadrul procedurii de solicitare a vizelor, în conformitate cu articolul 15, și la frontierele externe, în conformitate cu articolele 18 și 22g și
(b)  în temeiul capitolului IIIb, cu scopul de a contribui la prevenirea și combaterea încălcărilor drepturilor copiilor, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:
(i)  accesarea acestor date este necesară în scopul prevenirii, depistării și anchetării cazurilor de trafic de copii;
(ii)  accesarea acestor date este necesară într-un caz specific;
(iii)  identificarea este în interesul superior al copilului.”
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Capitolul II – titlu
INTRODUCEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PRIVIND VIZELE DE SCURTĂ ȘEDERE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL VIZELOR
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 5
5.  imaginea facială a solicitantului, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.
5.  imaginea facială a solicitantului, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 6
(ba)  punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:
6.  amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul Instrucțiunilor consulare comune.
„6. amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.”;
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 11 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 – paragraful 1 a
8.  Imaginea facială a resortisanților țărilor terțe menționată la primul paragraf punctul 5 trebuie să aibă o rezoluție și o calitate a imaginii suficiente pentru a putea fi utilizate în stabilirea automatizată de corespondențe biometrice.
Imaginea facială a resortisanților țărilor terțe menționată la primul paragraf punctul 5 trebuie să aibă o rezoluție și o calitate a imaginii suficiente pentru a putea fi utilizate în stabilirea automatizată de corespondențe biometrice. Dacă imaginea facială nu are o calitate satisfăcătoare, aceasta nu este utilizată pentru stabilirea automatizată de corespondențe.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 11 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 – alineatul 1 b
Prin derogare de la al doilea paragraf, în cazurile excepționale în care nu pot fi respectate specificațiile în ceea ce privește calitatea și rezoluția stabilite pentru înregistrarea în VIS a imaginii faciale prelevate în timp real, imaginea facială poate fi extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică (electronic Machine Readable Travel Document – eMRTD). În aceste cazuri, imaginea facială este introdusă în dosarul individual numai după verificarea electronică a corespondenței dintre imaginea facială înregistrată pe cipul eMRTD și imaginea facială prelevată în timp real a resortisantului țării terțe în cauză.
Prin derogare de la primul paragraf, în cazurile excepționale în care nu pot fi respectate specificațiile în ceea ce privește calitatea și rezoluția stabilite pentru înregistrarea în VIS a imaginii faciale prelevate în timp real, imaginea facială poate fi extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică (electronic Machine Readable Travel Document – eMRTD). În aceste cazuri, imaginea facială este introdusă în dosarul individual numai după verificarea electronică a corespondenței dintre imaginea facială înregistrată pe cipul eMRTD și imaginea facială prelevată în timp real a resortisantului țării terțe în cauză.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 2
2.  Atunci când se creează o cerere sau se eliberează o viză, VIS verifică dacă documentul de călătorie care corespunde cererii respective este recunoscut în conformitate cu Decizia nr. 1105/2011/UE, prin efectuarea unei căutări automate în lista documentelor de călătorie recunoscute menționată la articolul 5a, și transmite rezultatul.
2.  Atunci când se creează o cerere, VIS verifică dacă documentul de călătorie care corespunde cererii respective este recunoscut în conformitate cu Decizia nr. 1105/2011/UE, prin efectuarea unei căutări automate în lista documentelor de călătorie recunoscute menționată la articolul 5a, și transmite rezultatul.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 3
3.  În scopul verificărilor prevăzute la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 21 alineatul (3) literele (a), (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) [din Regulamentul privind interoperabilitatea] pentru a compara datele relevante menționate la articolul 9 punctul 4 din prezentul regulament cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o semnalare înregistrată în VIS, în Sistemul de informații Schengen (SIS), în sistemul de intrare/ieșire (EES), în sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), inclusiv în lista de supraveghere menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/XX în scopul instituirii unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile, în Eurodac, [în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave], în datele Europol , în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol).
3.  În scopul verificărilor prevăzute la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 21 alineatul (3) literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) [din Regulamentul privind interoperabilitatea] pentru a compara datele relevante menționate la articolul 9 punctele 4, 5 și 6 din prezentul regulament. VIS verifică:
(a)  dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS drept pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;
(b)  dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în baza de date SLTD drept pierdut, furat sau anulat;
(c)  dacă solicitantul este vizat de o alertă în SIS privind refuzul intrării și șederii;
(d)  dacă solicitantul este vizat de o alertă în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;
(e)  dacă solicitantul și documentul de călătorie corespund unei autorizații de călătorie refuzate, revocate sau anulate în sistemul central al ETIAS și titularului acesteia;
(f)  dacă solicitantul și documentul de călătorie se află pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului*;
(g)  dacă datele privind solicitantul sunt deja înregistrate în VIS;
(h)  dacă datele furnizate în cerere privind documentul de călătorie corespund unei alte cereri de viză asociate unor date de identitate diferite;
(i)  dacă în prezent solicitantul figurează în EES ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată;
(j)  dacă în EES este înregistrat faptul că solicitantului i s-a refuzat intrarea;
(k)  dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de scurtă ședere înregistrate în VIS;
(l)  dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere înregistrate în VIS;
(m)  dacă datele privind identitatea solicitantului sunt înregistrate în datele Europol;
(n)  dacă solicitantul unei vize de scurtă ședere este înregistrat în Eurodac;
(o)  în cazurile în care solicitantul este minor, dacă autoritatea părintească sau tutorele legal al acestuia:
(i)  este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;
(ii)  face obiectul unei alerte privind refuzul intrării și șederii introduse în SIS;
(iii)  este titularul unui document de călătorie care figurează pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240.
________________________
* Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 3 a (nou)
3a.  Atunci când se interoghează SLTD, datele folosite de utilizatorul portalului european de căutare (ESP) pentru a lansa interogarea nu sunt partajate cu titularii datelor Interpol.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 4
4.  VIS adaugă la dosarul de cerere o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatului (3). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și înregistrează informațiile respective în dosarul de cerere.
4.  VIS adaugă la dosarul de cerere o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatului (3). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și înregistrează informațiile respective în dosarul de cerere. Nu se înregistrează alte informații în afară de trimiterea la un rezultat pozitiv și de emitentul datelor.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 5 – litera d
(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete sau unor controale specifice.
(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete, unor controale specifice sau unor verificări prin interviu.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 5 a (nou)
5a.  Orice rezultat pozitiv obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) literele (a), (b), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) și (n) este evaluat de către consulatul la care a fost depusă cererea de viză, dacă este necesar în urma unei verificări realizate de către autoritatea centrală în conformitate cu articolul 9c.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 5 b (nou)
5b.  Orice rezultat pozitiv rezultat în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) literele (d), (f), (m) și (o) este verificat, dacă este necesar, și evaluat de către punctul unic de contact din statele membre care au introdus sau au furnizat datele care au generat rezultatele pozitive, în conformitate cu articolul 9ca.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 5 c (nou)
5c.  Orice rezultat pozitiv generat în raport cu SIS se notifică, de asemenea, în mod automat, biroului SIRENE al statului membru care a creat semnalarea care a generat rezultatul pozitiv.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 5 d (nou)
5d.  Notificarea trimisă biroului SIRENE al statului membru sau punctului unic de contact care a introdus semnalarea cuprinde următoarele date:
(a)  numele, prenumele și, dacă este cazul, pseudonimul;
(b)  locul și data nașterii;
(c)  sexul;
(d)  cetățenia și, dacă este cazul, alte cetățenii;
(e)  statul membru al primei șederi preconizate și, dacă este disponibilă, adresa primei șederi preconizate;
(f)  adresa de domiciliu a solicitantului sau, dacă aceasta nu este disponibilă, localitatea și țara de rezidență;
(g)  o trimitere către orice rezultat pozitiv obținut, inclusiv data și ora la care a fost generat rezultatul pozitiv.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 a – alineatul 5 e (nou)
5e.  Dispozițiile prezentului articol nu pot împiedica, sub niciun motiv, depunerea unei cereri de azil. În cazul în care cererea de viză este depusă de o victimă a unor infracțiuni precum violența domestică sau traficul de persoane, săvârșite cu violență de susținătorul financiar, dosarul din VIS trebuie să fie separat de cel al susținătorului financiar, pentru a proteja victima în fața unor noi riscuri.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 b – alineatul 1
1.  În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii și cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte, verificările automatizate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) se efectuează exclusiv în scopul de a verifica dacă nu există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe indicii concrete, pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre prezintă un risc în materie de securitate sau un risc epidemic ridicat în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.
1.  În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii și cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte, verificările automatizate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) se efectuează exclusiv în scopul de a verifica dacă nu există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe indicii concrete, pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre prezintă un risc în materie de securitate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 b – alineatul 3
3.  În cazul în care prelucrarea automată a cererii menționată la articolul 9a alineatul (3) a generat un rezultat pozitiv corespunzând unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii, astfel cum se menționează la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor verifică motivul deciziei în urma căreia a fost introdusă în SIS semnalarea respectivă. Dacă motivul este legat de un risc de imigrație ilegală, semnalarea nu trebuie luată în considerare pentru evaluarea cererii. Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor acționează în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul SIS II.
3.  În cazul în care prelucrarea automată a cererii menționată la articolul 9a alineatul (3) a generat un rezultat pozitiv corespunzând unei semnalări privind refuzul intrării și al șederii, astfel cum se menționează la articolul 24 din Regulamentul (UE) 2018/1861, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor verifică motivul deciziei în urma căreia a fost introdusă în SIS semnalarea respectivă. Dacă motivul este legat de un risc de imigrație ilegală, semnalarea nu trebuie luată în considerare pentru evaluarea cererii. Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor acționează în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1861.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 c – titlu
Verificarea de către autoritățile centrale
Verificarea de către autoritățile centrale și de către punctul unic național de contact
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 c – alineatul 1
1.  Orice rezultat pozitiv obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3) este verificat manual de către autoritatea centrală a statului membru care prelucrează cererea.
1.  Orice rezultat pozitiv, astfel cum se menționează la articolul 9a alineatul (5b), obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3), care nu poate fi confirmat automat de VIS, este verificat manual de către punctul unic de contact în conformitate cu articolul 9ca. Autoritatea centrală a statului membru care prelucrează cererea trebuie să fie informată în legătură cu acest lucru.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 c – alineatul 2
2.  Atunci când verifică manual rezultatele pozitive, autoritatea centrală are acces la dosarul de cerere și la orice dosar de cerere conexat, precum și la toate rezultatele pozitive generate în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (3).
2.  Orice rezultat pozitiv, astfel cum se menționează la articolul 9a alineatul (5a), obținut în urma interogărilor efectuate în temeiul articolului9a alineatul(3), care nu poate fi confirmat de automat de VIS, este verificat manual de către autoritatea centrală. Atunci când verifică manual rezultatele pozitive, autoritatea centrală are acces la dosarul de cerere și la orice dosar de cerere conexat, precum și la toate rezultatele pozitive generate în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul articolului 9a alineatul (5a).
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 c – alineatul 5
5.  Dacă datele corespund sau dacă rămân îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, autoritatea centrală responsabilă în domeniul vizelor care prelucrează cererea informează autoritatea centrală a statului membru sau statelor membre identificate că au introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul pozitiv în temeiul articolului 9a alineatul (3). În cazul în care unul sau mai multe state membre au fost identificate că au introdus sau au furnizat datele care au declanșat răspunsul pozitiv, autoritatea centrală consultă autoritățile centrale ale statului sau statelor membre respective în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2).
5.  Dacă datele corespund sau dacă rămân îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, în cazuri justificate, autoritatea centrală responsabilă în domeniul vizelor care prelucrează cererea informează autoritatea centrală a statului membru sau statelor membre identificate că au introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul pozitiv în temeiul articolului 9a alineatul (3). În cazul în care unul sau mai multe state membre au fost identificate că au introdus sau au furnizat datele care au declanșat răspunsul pozitiv, autoritatea centrală consultă autoritățile centrale ale statului sau statelor membre respective în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2). În cazul în care există îndoieli, răspunsul este în favoarea solicitantului.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 c – alineatul 7
7.  Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care compararea menționată la articolul 9a alineatul (5) generează unul sau mai multe rezultate pozitive, VIS transmite o notificare automată autorității centrale a statului membru care a lansat interogarea, pentru ca aceasta să ia măsurile subsecvente adecvate.
eliminat
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 c – alineatul 8
8.  În cazul în care Europol este identificat că a introdus sau a furnizat datele care au generat un rezultat pozitiv în conformitate cu articolul 9a alineatul (3), autoritatea centrală a statului membru responsabil consultă unitatea națională a Europol în vederea unor măsuri subsecvente în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, în special cu capitolul IV.
eliminat
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 ca (nou)
Articolul 9ca
Verificarea și evaluarea efectuate de către punctul unic de contact
1.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională operațională 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, care asigură verificările manuale relevante și evaluarea rezultatelor pozitive în sensul prezentului regulament („punctul unic de contact”). Punctul unic de contact este reprezentat de ofițerii de legătură ai biroului SIRENE, de birourile centrale naționale Interpol, de centrul național central al Europol, de unitatea națională a ETIAS și de toate autoritățile naționale relevante de aplicare a legii. Statele membre asigură suficient personal pentru a-i permite punctului unic de contact să verifice rezultatele pozitive în legătură cu care a fost informat în temeiul prezentului regulament, luând în considerare termenele limită prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.
2.  Punctul unic de contact trebuie să verifice manual rezultatele pozitive care i-au fost prezentate. Se aplică procedurile stabilite la articolul 9c alineatele (2)-(6).
3.  În cazul în care, în urma verificării menționate la alineatul (2) din prezentul articol, datele corespund și se confirmă un rezultat pozitiv, punctul unic de contact contactează, dacă este necesar, autoritățile responsabile, inclusiv Europolul, care au furnizat datele care au generat rezultatul pozitiv. În continuare, acesta evaluează rezultatul pozitiv. Punctul unic de contact furnizează un aviz motivat în vederea luării unei decizii privind cererea în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009. Acest aviz motivat se include în dosarul cererii.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 9 cb (nou)
Articolul 9cb
Manualul
În conformitate cu articolul 48a, Comisia adoptă un act delegat pentru a stabili într-un manual datele relevante care trebuie comparate în căutările celorlalte sisteme în conformitate cu articolul 9a alineatul (3) și procedurile și normele necesare pentru efectuarea căutărilor, verificărilor și evaluărilor prevăzute la articolele 9a-9ca. Respectivul act delegat include combinația de categorii de date pentru interogarea fiecărui sistem în conformitate cu articolul 9a.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 13 – alineatul 4
4.  Când dosarul de cerere este actualizat în temeiul alineatelor (1) și (2), VIS transmite o notificare statului membru care a eliberat viza, prin care îi comunică decizia de anulare sau de revocare a vizei. Notificarea este generată automat de sistemul central și transmisă prin mecanismul prevăzut la articolul 16.
4.  Când dosarul de cerere este actualizat în temeiul alineatelor (1) și (2), VIS transmite o notificare statului membru care a eliberat viza, prin care îi comunică decizia motivată de anulare sau de revocare a vizei. Notificarea este generată automat de sistemul central și transmisă prin mecanismul prevăzut la articolul 16.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 3
Exclusiv în scopul desfășurării procedurii de consultare, se integrează în VIS lista statelor membre care solicită ca autoritățile lor centrale să fie consultate de autoritățile centrale ale altor state membre în cursul examinării cererilor de vize uniforme depuse de resortisanții anumitor țări terțe sau de anumite categorii de astfel de resortisanți, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, precum și a resortisanților țărilor terțe în cauză.
Exclusiv în scopul desfășurării procedurii de consultare, se integrează în VIS lista statelor membre care solicită ca autoritățile lor centrale să fie consultate de autoritățile centrale ale altor state membre în cursul examinării cererilor de vize uniforme depuse de resortisanții anumitor țări terțe sau de anumite categorii de astfel de resortisanți, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009.”
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a
(a)  transmiterii de informații în temeiul articolului 25 alineatul (4) privind eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată, al articolului 24 alineatul (2) privind modificarea datelor și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind notificările ex post;
(a)  transmiterii de informații în temeiul articolului 25 alineatul (4) privind eliberarea vizelor cu valabilitate teritorială limitată, al articolului 24 alineatul (2) privind modificarea datelor prezentului regulament și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind notificările ex post;
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b
(b)  tuturor celorlalte mesaje referitoare la cooperarea consulară care presupun transmiterea de date cu caracter personal înregistrate în VIS sau care au legătură cu aceasta, transmiterii de solicitări către autoritatea competentă în domeniul vizelor având ca obiect punerea la dispoziție a unor copii ale documentelor de călătorie în temeiul articolului 9 punctul 7 și a altor documente în sprijinul cererii, transmiterii de copii electronice ale acestor documente, precum și cererilor în temeiul articolului 9c și al articolului 38 alineatul (3). Autoritățile competente în domeniul vizelor trebuie să răspundă la orice astfel de cerere în termen de două zile lucrătoare.
(b)  tuturor celorlalte mesaje referitoare la cooperarea consulară care presupun transmiterea de date cu caracter personal înregistrate în VIS sau care au legătură cu aceasta, transmiterii de solicitări către autoritatea competentă în domeniul vizelor având ca obiect punerea la dispoziție a unor copii ale documentelor în sprijinul cererii, transmiterii de copii electronice ale acestor documente, precum și cererilor în temeiul articolului 9c și al articolului 38 alineatul (3). Autoritățile competente în domeniul vizelor trebuie să răspundă la orice astfel de cerere în termen de două zile lucrătoare.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 18 a
(18a)  Articolul 18a se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 18a
Articolul 18a
Recuperarea datelor din VIS pentru a crea sau a actualiza în EES o fișă de intrare/ieșire sau o fișă privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză
Recuperarea datelor din VIS pentru a crea sau a actualiza în EES o fișă de intrare/ieșire sau o fișă privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză
Exclusiv în scopul creării sau al actualizării în EES a unei fișe de intrare/ieșire sau a unei fișe privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu articolele 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a recupera din VIS și a importa în EES datele stocate în VIS și menționate la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din respectivul regulament.
Exclusiv în scopul creării sau al actualizării în EES a unei fișe de intrare/ieșire sau a unei fișe privind refuzul intrării aparținând unui titular de viză în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și cu articolele 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2017/2226, autorității competente să efectueze verificări la frontierele la care se operează EES i se permite accesul pentru a recupera din VIS și a importa în EES datele stocate în VIS și menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și alineatul (2) literele (c)-(f) din respectivul regulament.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 20 a – titlu
Utilizarea datelor din VIS în scopul introducerii de semnalări SIS privind persoane dispărute și accesul ulterior la aceste date
Utilizarea datelor din VIS în scopul introducerii de semnalări SIS privind persoane dispărute sau persoane vulnerabile care trebuie împiedicate să călătorească și accesul ulterior la aceste date
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 20 a – alineatul 1
1.  Datele dactiloscopice stocate în VIS pot fi utilizate pentru introducerea unei semnalări privind persoane dispărute, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr… al Parlamentului European și al Consiliului* [Regulamentul (UE) privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală]. În aceste cazuri, schimbul de date dactiloscopice se efectuează prin mijloace securizate în cadrul biroului SIRENE din statul membru care deține datele.
1.  Datele dactiloscopice și imaginile faciale stocate în VIS pot fi utilizate pentru introducerea unei semnalări privind persoane dispărute, copii expuși riscului de răpire sau persoane vulnerabile care trebuie să fie împiedicate să călătorească în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) … al Parlamentului European și al Consiliului* [Regulamentul (UE) privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală]. În aceste cazuri, schimbul de date dactiloscopice și de imagini faciale se efectuează prin mijloace securizate în cadrul biroului SIRENE din statul membru care deține datele.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 20 a – alineatul 2
2.  Dacă se obține un rezultat pozitiv în urma unei semnalări SIS astfel cum se menționează la alineatul (1), autoritățile pentru protecția copilului și autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în procedurile penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, precum și autoritățile lor coordonatoare, astfel cum se menționează la articolul 43 din Regulamentul (UE) … [COM(2016) 883 final – SIS LE], pot cere, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, accesul la datele înregistrate în VIS. Sunt aplicabile condițiile prevăzute de legislația Uniunii și legislația națională.
2.  Dacă se obține un rezultat pozitiv în urma unei semnalări SIS prin utilizarea datelor dactiloscopice și a imaginilor faciale stocate în VIS astfel cum se menționează la alineatul (1), autoritățile pentru protecția copilului și autoritățile judiciare naționale, inclusiv cele responsabile cu inițierea urmăririi penale în procedurile penale și cu anchetele judiciare anterioare punerii sub acuzare, precum și autoritățile lor coordonatoare, astfel cum se menționează la articolul 44 din Regulamentul (UE) … [COM(2016) 883 final – SIS (cooperare polițienească)], pot cere, în îndeplinirea sarcinilor care le revin, accesul la datele înregistrate în VIS de la o autoritate care deține acest acces. Sunt aplicabile condițiile prevăzute de legislația Uniunii și legislația națională. Statele membre se asigură că datele sunt transmise în condiții de siguranță.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 – alineatul 1
(19a)   la articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.   Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003, să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul examinării cererilor de azil.
„1. Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003, să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale ale solicitantului de azil, numai în scopul examinării cererilor de azil. În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a) și/sau literele (b)-(cc); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (aa).”
În cazul în care amprentele digitale ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul datelor privind amprentele digitale rămâne fără niciun rezultat, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (a) și/sau litera (c); această căutare poate fi efectuată și cu ajutorul datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (4) litera (b).
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 – alineatul 2 – litera c
(c)  fotografii;
(c)  imagini faciale;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e
(e)  datele menționate la articolul 9 punctele 4 și 5, din dosarele de cerere conexate în temeiul articolului 8 alineatul (4).
(e)  datele menționate la articolul 9 punctul 4 din dosarele de cerere conexate în temeiul articolului 8 alineatul (4).
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1
Perioada de păstrare a dosarelor în VIS este de cel mult cinci ani, fără a se aduce atingere ștergerii datelor menționată la articolele 24 și 25, precum și ținerii evidenței menționată la articolul 34.
Perioada de păstrare a dosarelor de cerere în VIS este de cel mult cinci ani, fără a se aduce atingere ștergerii datelor menționată la articolele 24 și 25, precum și ținerii evidenței menționată la articolul 34.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  la noua dată de expirare a vizei, a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, în cazul prelungirii unei vize, a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere;
(b)  la noua dată de expirare a vizei sau a vizei de lungă ședere, în cazul prelungirii unei vize sau a unei vize de lungă ședere;
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 23 – alineatul 2
2.  La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), VIS șterge automat dosarul și conexiunea sau conexiunile stabilite cu acest dosar, menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatele (3) și (5).
2.  La expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1), VIS șterge automat dosarul și conexiunea sau conexiunile stabilite cu acest dosar, menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatul (3).
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Prin derogare de la alineatul (1):
(a)   dosarele de cerere referitoare la un permis de ședere se șterg după o perioadă maximă de 10 ani;
(b)   dosarele de cerere referitoare la copiii cu vârsta mai mică de 12 ani se șterg la ieșirea copilului din spațiul Schengen.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 23 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Prin derogare de la alineatul (1), în scopul facilitării unei noi cereri, dosarul de cerere menționat poate fi stocat pentru o perioadă suplimentară de maximum trei ani de la încheierea perioadei de valabilitate a vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere și numai în cazul în care, în urma unei cereri de aprobare, solicitantul își exprimă în mod liber și explicit consimțământul prin intermediul unei declarații semnate. Cererea de exprimare a consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de alte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă și utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679. În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, solicitantul poate, în orice moment, să își retragă consimțământul. În cazul în care solicitantul își retrage consimțământul, dosarul de cerere se șterge automat din VIS.
eu-LISA elaborează un instrument care să le permită solicitanților să își dea și să își retragă consimțământul.
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a defini mai în detaliu instrumentul care va fi utilizat de către solicitanți pentru a-și da și pentru a-și retrage consimțământul.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 24 – alineatul 3
(22a)  La articolul 24, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Statul membru responsabil verifică datele respective și, dacă este nevoie, le corectează sau le șterge imediat.
„3. Statul membru responsabil verifică, cât mai rapid posibil, datele respective și, dacă este nevoie, le corectează sau le șterge imediat.”;
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 25 – alineatul 1
1.  În cazul în care, înainte de expirarea perioadei menționate la articolul 23 alineatul (1), un solicitant a dobândit cetățenia unui stat membru, dosarele de cerere, dosarele și conexiunile menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatul (3) cu privire la acesta sunt șterse din VIS fără întârziere de către statul membru care a creat dosarul (dosarele) de cerere și conexiunea în cauză.
1.  În cazul în care, înainte de expirarea perioadei menționate la articolul 23 alineatul (1), un solicitant a dobândit cetățenia unui stat membru, dosarele de cerere, dosarele și conexiunile menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) și la articolul 22a alineatul (3) cu privire la acesta sunt șterse din VIS fără întârziere de către statul membru care a creat dosarul (dosarele) de cerere și conexiunea în cauză.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 26 – alineatul 1
(23a)  La articolul 26, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  După o perioadă de tranziție, o autoritate de administrare („autoritatea de administrare”), finanțată de la bugetul general al Uniunii Europene, este responsabilă de gestionarea operativă a VIS central și a interfețelor naționale. Autoritatea de administrare garantează, în colaborare cu statele membre, că se utilizează, în permanență, cea mai performantă tehnologie existentă, supusă unei analize costuri-beneficii, pentru VIS central și interfețele naționale.
„1. eu-LISA este responsabilă de gestionarea operativă a VIS și a componentelor sale, astfel cum prevede articolul 2a. Aceasta garantează, în colaborare cu statele membre, că se utilizează, în permanență, cea mai performantă tehnologie existentă, supusă unei analize costuri-beneficii, pentru componentele respective.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 26 – alineatul 2
(23b)  La articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Autoritatea de administrare este, de asemenea, responsabilă pentru următoare sarcini legate de infrastructura de comunicații dintre VIS central și interfețele naționale:
„2. Gestionarea operațională a VIS cuprinde toate sarcinile necesare pentru a menține VIS în stare de funcționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și perfecționările tehnice necesare pentru a asigura funcționarea VIS la un nivel satisfăcător de calitate operațională, mai ales în ceea ce privește timpul de răspuns pentru efectuarea căutărilor în sistemul central al VIS de către oficiile consulare și autoritățile de frontieră. Acești timpi de răspuns trebuie să fie cât mai reduși posibil.”
(a)  supraveghere;
(b)  garantarea securității;
(c)  coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 26 – alineatele 3-8
(23c)  La articolul 26, alineatele (3)-(8) se elimină;
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 26 – alineatul 8 a
(24)  La articolul 26, se introduce următorul alineat (8a):
eliminat
„8a. Eu-LISA este autorizată să utilizeze date cu caracter personal reale anonimizate din sistemul de producție al VIS în scopul testării în următoarele circumstanțe:
(a)  pentru diagnostic și reparații atunci când se constată defecțiuni ale sistemului central;
(b)  pentru testarea noilor tehnologii și tehnici relevante în vederea îmbunătățirii performanței sistemului central sau a transmiterii de date către acesta.
În astfel de cazuri, măsurile de securitate, controlul accesului și înregistrarea activităților în mediul de testare sunt identice cu cele utilizate pentru sistemul de producție al VIS. Datele cu caracter personal reale utilizate pentru testare se anonimizează astfel încât persoanele vizate să nu mai fie identificabile.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 26 – alineatele 9 a și 9 b (noi)
(24a)  La articolul 26 se adaugă următoarele alineate:
„9a. În cazul în care eu-LISA cooperează cu contractanți externi pentru îndeplinirea oricărei sarcini în legătură cu VIS, agenția monitorizează îndeaproape activitățile contractorului pentru a asigura respectarea prezentului regulament, în special în ceea ce privește securitatea, confidențialitatea și protecția datelor.
9b.  Gestionarea operațională a sistemului central al VIS nu se încredințează societăților private și nici organizațiilor private.”;
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 27 – paragraful 2
Ambele unități pot fi utilizate simultan pentru funcționarea activă a VIS, cu condiția ca a doua unitate să își păstreze capacitatea de a asigura funcționarea acestuia în cazul unei defecțiuni a sistemului.
Eu-LISA pune în aplicare soluții tehnice pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă a VIS fie prin funcționarea simultană a sistemului central al VIS și a sistemului central de rezervă al VIS, cu condiția ca sistemul central de rezervă al VIS să își păstreze capacitatea de a asigura funcționarea VIS în cazul unei defecțiuni a sistemului central al VIS, fie prin duplicarea sistemului sau a componentelor acestuia.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
În acest scop, statele membre se asigură că personalul consular și personalul oricărui prestator extern de servicii cu care cooperează, în sensul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 810/2009, beneficiază periodic de o formare privind calitatea datelor.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 26 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 – alineatul 2 a – paragraful 1
2a.   Autoritatea de administrare, împreună cu Comisia, elaborează și menține mecanisme automate de control al calității datelor și proceduri de verificare a calității datelor în VIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. Autoritatea de administrare prezintă periodic statelor membre și Comisiei un raport cu privire la controalele de calitate a datelor.
2a.  eu-Lisa, împreună cu Comisia, elaborează, menține și actualizează în mod sistematic mecanisme automate de control al calității datelor și proceduri de verificare a calității datelor în VIS și furnizează rapoarte periodice statelor membre. eu-Lisa asigură faptul că se mențin niveluri adecvate ale personalului instruit în mod corespunzător cu scopul de a pune în aplicare inovațiile și actualizările tehnice necesare pentru funcționarea mecanismelor de control al calității datelor. eu-LISA prezintă periodic statelor membre și Comisiei un raport cu privire la controalele de calitate a datelor. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport periodic cu privire la problemele legate de calitatea datelor cu care se confruntă și la modalitatea în care sunt soluționate.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera da (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 – alineatul 2 b (nou)
(da)  se introduce următorul alineat:
„2b. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care arată dacă tehnologia necesară pentru a identifica persoanele pe baza imaginilor faciale este viabilă, disponibilă, gata pentru a fi utilizată și fiabilă.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera db (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)
(db)  se adaugă următorul alineat:
„3a. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în VIS, fiecare stat membru desemnează autoritatea care trebuie considerată operator, în conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru informează Comisia în legătură cu această desemnare.”;
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 a – alineatul 1 – litera a
(a)   datele menționate la articolele 9, 22c și 22d și la articolul 6 alineatul (4) pot fi trimise VIS numai după efectuarea unei verificări a calității de către autoritățile naționale responsabile;
(a)  datele menționate la articolele 9, 22c și 22d și la articolul 6 alineatul (4) pot fi introduse în VIS numai după efectuarea unei verificări a calității de către autoritățile naționale responsabile;
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 a – alineatul 2 – litera b
(b)  procedurile automate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) și la articolului 22b alineatul (2) pot fi declanșate de VIS doar în urma unei verificări a calității efectuată de acesta în temeiul prezentului articol; în cazul în care aceste verificări stabilesc că nu sunt îndeplinite criteriile de calitate stabilite, VIS notifică automat autoritatea sau autoritățile responsabile;
(b)  procedurile automate prevăzute la articolul 9a alineatul (3) și la articolului 22b alineatul (2) pot fi declanșate de VIS doar în urma unei verificări a calității efectuată de acesta în temeiul prezentului articol; în cazul în care aceste verificări stabilesc că nu sunt îndeplinite criteriile de calitate stabilite, VIS notifică automat autoritatea sau autoritățile responsabile;
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 a – alineatul 2 – litera c
(c)  la crearea în VIS a dosarelor de cerere privind resortisanți ai țărilor terțe se efectuează verificări ale calității în ceea ce privește imaginile faciale și datele dactiloscopice, pentru a se asigura îndeplinirea standardelor minime de calitate a datelor care permit stabilirea de corespondențe biometrice;
(c)  la crearea în VIS a dosarelor de cerere privind resortisanți ai țărilor terțe se efectuează verificări ale calității în ceea ce privește imaginile faciale și datele dactiloscopice, pentru a se asigura îndeplinirea standardelor minime de calitate a datelor care permit stabilirea de corespondențe biometrice;
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 a – alineatul 3
3.  Se stabilesc standarde de calitate privind stocarea datelor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Specificațiile acestor standarde se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).
3.  Se stabilesc standarde de calitate privind stocarea datelor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Specificațiile acestor standarde se stabilesc prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 31 – alineatele 1 și 2
(28)  La articolul 31, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:
eliminat
„1. Fără a se aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679, datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b), (c), (k) și (m) și la articolul 9 alineatele (6) și (7) pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale enumerate în anexă, numai dacă acest lucru este necesar în cazuri individuale pentru a dovedi identitatea resortisanților țărilor terțe și numai în scopul returnării în conformitate cu Directiva 2008/115/CE sau al relocării în conformitate cu Regulamentul... [Regulamentul privind cadrul de relocare], cu condiția ca statul membru care a introdus datele în VIS să-și fi dat acordul.”;
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 31 – alineatul 2
(28a)  La articolul 31, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Prin derogare de la alineatul (1), datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b), (c), (k) și (m) pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe sau a unei organizații internaționale menționate în anexă, dacă sunt necesare în cazuri individuale pentru a dovedi identitatea resortisanților din țări terțe, inclusiv în scopul repatrierii, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
„2. Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, datele prevăzute la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (aa), (b), (c), (cc), (k) și (m), alineatele (6) și (7) pot fi transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale menționate în anexa la prezentul regulament, dacă sunt necesare, în cazuri individuale, de către autoritățile de frontieră sau autoritățile responsabile în domeniul imigrației, pentru a dovedi identitatea resortisanților din țări terțe, în scopul unic al repatrierii, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a)  Comisia a adoptat o decizie privind protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal în țara terță respectivă, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE, sau un acord de readmisie este în vigoare între Comunitate și țara terță respectivă sau se aplică dispozițiile articolului 26 alineatul (1) litera (d) din Directiva 95/46/CE;
(a)  Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, o decizie în care constată că țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;
(b)  țara terță sau organizația internațională este de acord să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care acestea au fost furnizate;
(b)  au fost prezentate garanții adecvate, astfel cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679, de exemplu prin intermediul unui acord de readmisie care este în vigoare între Uniune sau un stat membru și țara terță în cauză; sau
(c)  datele sunt transferate sau puse la dispoziție în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației comunitare, în special acordurile de readmisie, și cu legislația națională a statului membru care a transferat sau a pus la dispoziție datele, inclusiv dispozițiile legale relevante în domeniul protecției și al securității datelor; și
(c)  se aplică articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679.
(d)   statul membru sau statele membre care a (au) introdus datele în VIS și-a (și-au) dat acordul.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 31 – alineatul 3
(28b)  La articolul 31, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Aceste transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale nu aduc atingere drepturilor refugiaților sau ale persoanelor care solicită protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.
„3. Datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b) (c), (k) și (m), alineatele (6) și (7) pot fi transferate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
(a)   transferul datelor este realizat în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, în special dispozițiile privind protecția datelor, inclusiv capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, și cu acordurile de readmisie, precum și cu dreptul intern al statului membru care transferă datele;
(b)   statul membru care a introdus datele în VIS și-a dat acordul;
(c)   țara terță sau organizația internațională a fost de acord să prelucreze datele exclusiv în scopurile pentru care acestea au fost furnizate; și
(d)   a fost emisă o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE cu privire la resortisantul țării terțe în cauză, cu condiția ca aplicarea unei astfel de decizii de returnare să nu fie suspendată și să nu fi fost introdusă nicio cale de atac care poate conduce la suspendarea aplicării acesteia.”;
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 31 – alineatele 3 a și 3 b (noi)
(28c)  La articolul 31 se adaugă următoarele alineate:
„3a. Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale în temeiul alineatului (2) nu aduc atingere drepturilor solicitanților și ale beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.”;
3b.  Datele cu caracter personal obținute din VIS de un stat membru sau de Europol în scopul asigurării respectării legii nu se transferă și nici nu se pun la dispoziția unei țări terțe, unei organizații internaționale ori a unei entități private constituite pe teritoriul sau în afara Uniunii. Interdicția se aplică și atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele membre în temeiul Directivei (UE) 2016/680.”;
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 e (nou) – litera a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 32 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
(28e)  La articolul 32, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(a)   se introduce următoarea literă:
”(ea) a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor;”;
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 e (nou) – litera b (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 32 – alineatul 2 – literele ja și jb (noi)
(b)  se introduc următoarele litere:
„(ja) a asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la funcționarea normală;
(jb)   a asigura fiabilitatea, garantând că orice erori de funcționare a VIS sunt semnalate în mod adecvat și că sunt luate măsurile tehnice necesare pentru a garanta că datele cu caracter personal pot fi recuperate în cazul coruperii acestora din cauza unei funcționări defectuoase a VIS;”;
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 f (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 32 a (nou)
(28f)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 32a
Incidente de securitate
1.   Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității VIS sau care poate cauza daune sau pierderi ale datelor din VIS este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat datele în mod neautorizat sau în cazul în care au fost afectate sau este posibil să fi fost afectate disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.
2.   Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace și corespunzător.
3.   Fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu articolul 30 din Directiva (UE) 2016/680, statele membre, Europolul și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă notifică fără întârziere Comisiei, eu-LISA, autorității de supraveghere competente și Autorității Europene pentru Protecția Datelor orice incident de securitate. eu-LISA notifică fără întârziere Comisiei și Autorității Europene pentru Protecția Datelor orice incident de securitate care afectează sistemul central al VIS.
4.   Informațiile privind un incident de securitate care are sau poate să aibă un impact asupra funcționării VIS într-un stat membru sau, în cadrul eu-LISA, asupra disponibilității, a integrității și a confidențialității datelor introduse sau trimise de alte state membre se transmit tuturor statelor membre fără întârziere și se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor furnizat de eu-LISA.
5.   Statele membre și eu-LISA colaborează în cazul unui incident de securitate.
6.   Comisia raportează imediat incidentele grave Parlamentului European și Consiliului. Rapoartele respective se clasifică drept document EU RESTRICTED/RESTREINT UE, în conformitate cu normele de securitate aplicabile.
7.   În cazul în care un incident de securitate este cauzat de utilizarea abuzivă a datelor, statele membre, Europolul și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se asigură că sunt impuse sancțiuni, în conformitate cu articolul 36.”;
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 g (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 33
(28g)  Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 33
Articolul 33
Răspunderea
Răspunderea
1.  Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operații ilegale de prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru răspunzător pentru prejudiciul provocat. Respectivul stat membru poate fi exonerat de răspundere, integral sau parțial, dacă dovedește că fapta care a cauzat prejudiciul nu îi este imputabilă.
1.  Fără a aduce atingere dreptului la despăgubiri și răspunderii din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și Regulamentul (UE) 2018/1726:
(a)   orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare a datelor cu caracter personal sau a oricărei alte acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament realizate de către un stat membru are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru respectiv;
(b)   orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a oricărei acțiuni realizate de către Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau eu-LISA care este incompatibilă cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul de a primi despăgubiri din partea agenției respective.
Respectivul stat membru, Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau eu-LISA pot fi exonerate de răspunderea care le revine în temeiul primului paragraf, integral sau parțial, dacă acestea dovedesc că fapta care a cauzat prejudiciul nu le este imputabilă.
2.  În cazul în care orice nerespectare, de către un stat membru, a obligațiilor care îi revin în virtutea prezentului regulament produce prejudicii VIS, statul membru respectiv este considerat răspunzător pentru prejudiciile aduse, cu excepția cazului și în măsura în care autoritatea de administrare sau alt stat membru nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni producerea prejudiciilor sau pentru a diminua întinderea lor.
2.  În cazul în care orice nerespectare, de către un stat membru, a obligațiilor care îi revin în virtutea prezentului regulament produce prejudicii sistemului central al VIS, statul membru respectiv este considerat răspunzător pentru prejudiciile aduse, cu excepția cazului și în măsura în care eu-LISA sau alt stat membru care participă la sistemul central al VIS nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni producerea prejudiciilor sau pentru a diminua întinderea lor.
3.  Acțiunile în despăgubire intentate împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt guvernate de dispozițiile din legislația națională a statului membru împotriva căruia este introdusă acțiunea.
3.  Acțiunile în despăgubire intentate împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt guvernate de dreptul național al statului membru respectiv. Acțiunile în despăgubire intentate împotriva operatorului, a Europol, a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau a eu-LISA pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) fac obiectul condițiilor prevăzute în tratate.”;
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 34 – alineatul 1
1.  Fiecare stat membru, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și autoritatea de administrare păstrează evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în VIS. Aceste evidențe indică scopul accesării menționate la articolul 6 alineatul (1), la articolul 20a alineatul (1), la articolul 22k alineatul (1) și la articolele 15-22 și 22g-22j, data și ora, tipul datelor transmise astfel cum se menționează la articolele 9-14, tipul de date utilizate pentru interogare astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (2), la articolul 18, la articolul 19 alineatul (1), la articolul 20 alineatul (1), la articolul 21 alineatul (1), la articolul 22 alineatul (1) și la articolele 22g, 22h, 22i, 22j, 45a și 45d, precum și denumirea autorității care a introdus sau a extras datele. În plus, fiecare stat membru păstrează evidențe privind personalul autorizat în mod corespunzător să introducă sau să extragă date.
1.  Fiecare stat membru, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA păstrează evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în VIS. Aceste evidențe indică scopul accesării menționate la articolul 6 alineatul (1), la articolul 20a alineatul (1), la articolul 22k alineatul (1) și la articolele 15-22 și 22g-22j, data și ora, tipul datelor transmise astfel cum se menționează la articolele 9-14 și 22c-22f, tipul de date utilizate pentru interogare astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (2), la articolul 18, la articolul 19 alineatul (1), la articolul 20 alineatul (1), la articolul 21 alineatul (1), la articolul 22 alineatul (1) și la articolele 22g, 22h, 22i, 22j, 45a și 45d, precum și denumirea autorității care a introdus sau a extras datele. În plus, fiecare stat membru păstrează evidențe privind personalul autorizat în mod corespunzător să introducă sau să extragă date.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 34 – alineatul 2
2.  Pentru operațiunile menționate la articolul 45b, se păstrează evidențe ale fiecărei operațiuni de prelucrare a datelor efectuată în cadrul VIS și EES în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2226/2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES).
2.  Pentru operațiunile menționate la articolul 45b, se păstrează evidențe ale fiecărei operațiuni de prelucrare a datelor efectuată în cadrul VIS și EES în conformitate cu articolul respectiv și cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2226/2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES). În vederea operațiunilor menționate la articolul 17a, se ține evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul VIS și EES în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 35
(29a)  Articolul 35 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 35
Articolul 35
Autocontrolul
Autocontrolul
Statele membre garantează că fiecare autoritate care are acces la datele VIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează, unde este cazul, cu autoritatea națională de supraveghere.
Statele membre garantează că fiecare autoritate care are acces la datele VIS ia măsurile necesare pentru a respecta prezentul regulament și cooperează cu autoritatea națională de supraveghere.”;
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 36
(29b)  Articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 36
Articolul 36
Sancțiuni
Sancțiuni
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare frauduloasă a datelor introduse în VIS se pedepsește prin sancțiuni, inclusiv sancțiuni de natură administrativă și/sau penală în conformitate cu legislația națională, care sunt efective, proporționale și disuasive.
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare sau prelucrare frauduloasă a datelor introduse în VIS, care contravine dispozițiilor prezentului regulament, se pedepsește prin sancțiuni, inclusiv sancțiuni de natură administrativă și/sau penală în conformitate cu legislația națională, care sunt efective, proporționale și disuasive.”;
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Statul membru responsabil pune la dispoziția solicitanților și a persoanelor menționate la articolul 9 alineatul (4) litera (f) următoarele informații:
1.  Fără a aduce atingere dreptului la informare menționat la articolele 15 și 16 din Regulamentul (CE) 2018/1725, la articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 13 din Directiva (UE) 2016/680, statul membru responsabil pune la dispoziția resortisanților țărilor terțe și a persoanelor menționate la articolul 9 alineatul (4) litera (f), articolul 22c alineatul (2) litera (e) sau articolul 22d litera (e) următoarele informații:
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 - litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f
(aa)   la alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
(f)  existența dreptului de acces la datele care le privesc și a dreptului de a solicita rectificarea datelor inexacte care le privesc sau ștergerea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi și datele de contact ale autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1), care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
(f) existența dreptului de acces la datele care le privesc și a dreptului de a solicita rectificarea datelor inexacte care le privesc sau ștergerea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi și datele de contact ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil de colectarea datelor menționate la articolul 41 alineatul (1), care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.”;
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 37 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
(ab)   la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:
„(fa) faptul că VIS poate fi accesat de statele membre și de Europol în scopul aplicării legii.”;
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 37 – alineatul 2
2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se furnizează în scris resortisantului unei țări terțe atunci când sunt colectate datele, fotografia și datele dactiloscopice, astfel cum se prevede la articolul 9 punctele 4, 5 și 6, la articolul 22c alineatul (2) și la articolul 22d literele (a)-(g), precum și, dacă este necesar, oral, utilizând o limbă și modalități pe care persoana vizată le înțelege sau este rezonabil de presupus că le înțelege. Copiii trebuie informați într-un mod adaptat vârstei lor, prin intermediul unor broșuri și/sau grafice informative și/sau demonstrații concepute special pentru a explica procedura de prelevare a amprentelor digitale.;
2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se furnizează în mod clar, concis și cu precizie, în scris, resortisantului unei țări terțe atunci când sunt colectate datele, imaginea facială și datele dactiloscopice, astfel cum se prevede la articolul 9 punctele 4, 5 și 6, la articolul 22c alineatul (2) și la articolul 22d literele (a)-(g). Copiii trebuie informați într-un mod adaptat vârstei lor, prin intermediul unor broșuri și/sau grafice informative și/sau demonstrații concepute special pentru a explica procedura de prelevare a amprentelor digitale.;
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 38 – alineatul 3
(31)  La articolul 38, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„3. În cazul în care solicitarea prevăzută la alineatul (2) nu este adresată statului membru responsabil, ci unui alt stat membru, autoritățile statului membru căruia i-a fost prezentată solicitarea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună.”;
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 38
(31a)  Articolul 38 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 38
Articolul 38
Dreptul de acces, de rectificare și de ștergere
Dreptul de acces, dreptul la rectificarea, completarea și ștergerea datelor cu caracter personal și dreptul la restricționarea prelucrării
1.  Fără a aduce atingere obligației de a furniza alte informații în conformitate cu articolul 12 litera (a) din Directiva 95/46/CE, orice persoană are dreptul să i se comunice datele care o privesc înregistrate în VIS și identitatea statului membru care le-a transmis către VIS. Accesul la date poate fi acordat numai de către un stat membru. Fiecare stat membru ține evidența solicitărilor pentru un astfel de acces.
1.  Fără a aduce atingere dreptului la informare prevăzut la articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725, solicitanții sau titularii de vize de lungă ședere sau de permise de ședere ale căror date sunt stocate în VIS sunt informați, la momentul colectării datelor lor, cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 17-20 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acestora le sunt furnizate, în același timp, datele de contact ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.
2.   Orice persoană poate solicita ca datele care o privesc și care sunt inexacte să fie rectificate și ca datele înregistrate în mod ilegal să fie șterse. Rectificarea și ștergerea sunt efectuate fără întârziere de către statul membru responsabil, în conformitate cu legile, reglementările și procedurile sale.
2.   Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 17-20 din Regulamentul (UE) 2018/1725] și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679, persoanele menționate la alineatul (1) au dreptul de a se adresa statului membru care a introdus datele lor în VIS. Statul membru care primește cererea examinează solicitarea și răspunde la aceasta cât mai rapid posibil, în termen de maximum 30 de zile. În cazul în care, ca răspuns la o cerere, se constată că datele stocate în VIS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil rectifică sau șterge datele respective în VIS în cel mai scurt timp și cel târziu în termen de 30 de zile de la primirea cererii, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) și alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care cererea este adresată unui alt stat membru decât cel responsabil, autoritățile statului membru căruia i-a fost transmisă cererea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună. Persoanele în cauză sunt informate de statul membru care a contactat autoritatea statului membru responsabil că solicitarea sa a fost transmisă, precum și cu privire la destinatarul acesteia și la procedura ulterioară.
3.   În cazul în care solicitarea prevăzută la alineatul (2) nu este adresată statului membru responsabil, ci unui alt stat membru, autoritățile statului membru căruia i-a fost prezentată solicitarea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de 14 zile. Statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în VIS în termen de o lună.
3.   În cazul în care statul membru responsabil nu este de acord cu afirmația potrivit căreia datele înregistrate în VIS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, acesta adoptă fără întârziere o decizie administrativă în care îi explică în scris persoanei vizate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.
4.   Dacă se constată că datele înregistrate în VIS sunt incorecte sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil le rectifică sau le șterge în conformitate cu articolul 24 alineatul (3). Statul membru responsabil îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei interesate că a procedat la rectificarea sau la ștergerea datelor care o privesc.
4.   Respectiva decizie furnizează, de asemenea, persoanei vizate informații care explică posibilitatea de a contesta decizia luată în privința cererii menționate la alineatul (2) și, dacă este cazul, informații cu privire la modalitatea de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente și cu privire la orice asistență de care poate beneficia, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere competente.
5.  În cazul în care statul membru responsabil nu consideră că datele înregistrate în VIS sunt incorecte sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta îi explică în scris și fără întârziere persoanei interesate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.
5.   Orice cerere înaintată în temeiul alineatului (2) conține informațiile necesare pentru a identifica persoana vizată. Aceste informații se utilizează exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatul (2).
6.  De asemenea, statul membru responsabil îi indică persoanei interesate ce măsuri poate lua în cazul în care nu acceptă explicația oferită. Informarea cuprinde precizări referitoare la căile de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere în fața autorităților sau a instanțelor judecătorești competente din respectivul stat membru sau la orice asistență, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1), care este disponibilă în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile respectivului stat membru.
6.  Statul membru responsabil ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste faptul că s-a depus o cerere de tipul celei menționate la alineatul (2) și modul în care aceasta a fost soluționată. Acesta pune documentul respectiv la dispoziția autorităților naționale de supraveghere competente în domeniul protecției datelor fără întârziere, în cel mult șapte zile de la luarea deciziei de a rectifica sau de a șterge datele menționate la alineatul (2) al doilea paragraf sau, respectiv, de la luarea deciziei menționate la alineatul (3).”;
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 39
(31b)  Articolul 39 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 39
Articolul 39
Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor
Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor
1.  Statele membre colaborează în mod activ în vederea garantării drepturilor prevăzute la articolul 38 alineatele (2), (3) și (4).
1.  Autoritățile competente ale statelor membre colaborează în mod activ în vederea garantării drepturilor prevăzute la articolul 38.
2.  În fiecare stat membru, autoritatea națională de supraveghere asistă, la cerere, persoana interesată și îi oferă consiliere în exercitarea dreptului său de a obține rectificarea sau ștergerea datelor care o privesc, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE.
2.  În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 asistă, la cerere, persoana vizată și îi oferă consiliere în exercitarea dreptului său de a obține rectificarea, completarea sau ștergerea datelor care o privesc sau de a restricționa prelucrarea acestor date în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
3.  Autoritatea națională de supraveghere a statului membru responsabil care a transmis datele și autoritățile naționale de supraveghere ale statelor membre cărora le-a fost prezentată solicitarea cooperează în acest scop.
Pentru realizarea obiectivelor menționate la primul paragraf, autoritatea de supraveghere a statului membru responsabil care a transmis datele cooperează cu autoritatea de supraveghere a statului membru căruia i s-a adresat cererea.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 40
(31c)  Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 40
Articolul 40
Căi de atac
Căi de atac
1.  În fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau la instanțele judecătorești competente ale statelor membre care au refuzat dreptul de acces sau dreptul de rectificare sau de ștergere a datelor care o privesc, prevăzut la articolul 38 alineatele (1) și (2).
1.   Fără a aduce atingere articolelor 77 și 79 din Regulamentul (UE) 2016/679, în fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau la instanțele judecătorești competente ale statelor membre care au refuzat dreptul de acces sau dreptul de rectificare, completare sau ștergere a datelor care o privesc, prevăzut la articolul 38 din prezentul regulament. Dreptul de a introduce o astfel de acțiune sau de a depune o astfel de plângere se aplică, de asemenea, în cazurile în care cererile de acces, de rectificare, de completare sau de ștergere nu au primit răspuns în termenele prevăzute la articolul 38 sau nu au fost deloc prelucrate de către operatorul de date.
2.  Asistența acordată de autoritățile naționale de supraveghere menționate la articolul 39 alineatul (2) se menține pe întreaga durată a procedurii.
2.  Asistența acordată de autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1)din Regulamentul (UE) 2016/679 se menține pe întreaga durată a procedurii.”;
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 41
(31d)  Articolul 41 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 41
Articolul 41
Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere
Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere
1.  Autoritatea sau autoritățile desemnate în fiecare stat membru și având competențele prevăzute la articolul 28 din Directiva 95/46/CE („autoritatea națională de supraveghere”) supraveghează în mod independent dacă datele cu caracter personal menționate la articolul 5 alineatul (1), inclusiv transmiterea acestora la/de la VIS, au fost prelucrate legal de către statul membru respectiv.
1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către statul membru în cauză.
2.  Autoritatea națională de supraveghere garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se realizează un audit al operațiilor de prelucrare a datelor în sistemul național, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante.
2.   Autoritatea sau autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 garantează că, cel puțin la fiecare trei ani, autoritățile naționale responsabile realizează un audit al operațiilor de prelucrare a datelor, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Rezultatele auditului pot fi luate în considerare în evaluările realizate în cadrul mecanismului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului. Autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 publică anual numărul solicitărilor de rectificare, completare sau ștergere a datelor sau al restricționărilor prelucrării datelor, acțiunile întreprinse ulterior și numărul rectificărilor, completărilor, ștergerilor și restricționărilor prelucrării efectuate în urma solicitărilor depuse de persoanele în cauză.
3.  Statele membre se asigură că autoritatea lor națională de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament.
3.  Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament și are acces la consiliere din partea unor persoane cu suficiente cunoștințe în domeniul datelor biometrice.
4.   În ceea ce privește prelucrarea în VIS a datelor cu caracter personal, fiecare stat membru desemnează autoritatea considerată responsabilă de prelucrare, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică Comisiei datele de contact ale respectivei autorități.
5.   Fiecare stat membru pune la dispoziția autorităților naționale de supraveghere toate informațiile solicitate de acestea și, în special, informații despre activitățile realizate în conformitate cu articolul 28 și articolul 29 alineatul (1) și le asigură permanent accesul la listele prevăzute la articolul 28 alineatul (4) litera (c) și la arhivele menționate la articolul 34, precum și în toate localurile proprii.
5.  Fiecare stat membru pune la dispoziția autorității de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 toate informațiile solicitate de aceasta și, în special, îi furnizează informații despre activitățile realizate în conformitate cu responsabilitățile sale, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. Statele membre acordă autorității de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 accesul la evidențele lor și îi permit în orice moment accesul în toate localurile proprii care au legătură cu asigurarea interoperabilității.”;
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 e (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 42
(31e)  Articolul 42 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 42
Articolul 42
Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor verifică dacă activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de autoritatea de administrare sunt realizate în conformitate cu prezentul regulament. Îndatoririle și competențele menționate la articolele 46 și 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în consecință.
1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA, ale Europolului și ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul prezentului regulament, precum și de asigurarea faptului că aceste activități se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și cu prezentul regulament.
2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de autoritatea de administrare, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, autorității de administrare, Comisiei și autorităților naționale de supraveghere. Autorității de administrare i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.
2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin la fiecare trei ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de eu-LISA, în conformitate cu normele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, agenției eu-LISA, Comisiei și statelor membre. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea rapoartelor.
3.   Autoritatea de administrare pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, asigurându-i permanent accesul la toate documentele și arhivele menționate la articolul 34 alineatul (1) și în toate localurile proprii.
3.   Agenția eu-LISA pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, îi oferă Autorității Europene pentru Protecția Datelor accesul la toate documentele și la evidențele sale, menționate la articolele 22r, 34 și 45b, precum și în toate localurile proprii, în orice moment.”;
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 43 – alineatele 1 și 2
(32)  La articolul 43, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:
eliminat
1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în ceea ce privește aspecte specifice care necesită o implicare la nivel național, în special dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau transferuri potențial ilegale efectuate prin canalele de comunicare ale componentelor de interoperabilitate sau în contextul întrebărilor adresate de una sau mai multe autorități naționale de supraveghere cu privire la punerea în aplicare și interpretarea prezentului regulament.
2.  În cazurile menționate la alineatul (1), supravegherea coordonată este asigurată în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (UE) XXXX/2018 [Regulamentul 45/2001 revizuit].;
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 43
(32a)  Articolul 43 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 43
Articolul 43
Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
1.  Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor și asigură o supraveghere coordonată a sistemului VIS, precum și a sistemelor naționale.
1.   Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor pentru a asigura o supraveghere coordonată a utilizării componentelor de interoperabilitate și a aplicării altor dispoziții ale prezentului regulament.
2.  Aceste autorități, fiecare acționând în conformitate cu propriile lor competențe, fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în realizarea activităților de audit și a inspecțiilor, examinează dificultățile legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului regulament, analizează problemele care pot apărea în ceea ce privește exercitarea supravegherii independente sau a drepturilor persoanelor la care se referă datele respective, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la problemele posibile și asigură sensibilizarea în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.
2.   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în realizarea activităților de audit și a inspecțiilor, examinează dificultățile legate de interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau a drepturilor persoanelor la care se referă datele respective, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la problemele posibile și asigură sensibilizarea în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.
3.  Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc în acest scop cel puțin de două ori pe an. Costurile și organizarea acestor reuniuni sunt în sarcina Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei reuniuni. Alte metode de lucru sunt elaborate în comun, dacă este necesar.
3.   În sensul alineatului (2), autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc cel puțin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor. Costurile acestor reuniuni sunt suportate de Comitetul european pentru protecția datelor, care se ocupă și de organizarea lor. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei reuniuni. Alte metode de lucru sunt elaborate în comun, dacă este necesar.
4.  Un raport comun al activităților se trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și autorității de administrare la fiecare doi ani. Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru, întocmit de autoritatea națională de supraveghere a statului membru respectiv.
4.   La fiecare doi ani, Comitetul european pentru protecția datelor trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Europol, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA un raport comun al activităților. Raportul respectiv include un capitol despre fiecare stat membru, elaborat de autoritatea de supraveghere a statului membru respectiv.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 44
(32b)  Articolul 44 se elimină;
Articolul 44
Protecția datelor în cursul perioadei de tranziție
În cazul în care Comisia își deleagă responsabilitățile unui alt organism sau altor organisme în cursul perioadei de tranziție, în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din prezentul regulament, aceasta se asigură că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are dreptul și posibilitatea de a-și îndeplini integral sarcinile, inclusiv de a efectua verificări la fața locului sau de a exercita orice alte competențe care îi sunt atribuite prin articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 – alineatul 2 a (nou)
(32c)  La articolul 45 se introduce următorul alineat:
„2a. Măsurile necesare pentru dezvoltarea sistemului central al VIS, a interfeței naționale din fiecare stat membru și a infrastructurii de comunicații între sistemul central al VIS și interfețele naționale cu privire la următoarele aspecte sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (2):
(a)   conceperea arhitecturii fizice a sistemului, incluzând rețeaua sa de comunicații;
(b)   aspectele tehnice care au incidență asupra protecției datelor cu caracter personal;
(c)   aspectele tehnice care au incidențe financiare importante pentru bugetele statelor membre sau care au incidențe tehnice importante pentru sistemele naționale ale statelor membre;
(d)   dezvoltarea cerințelor în materie de securitate, inclusiv aspectele biometrice.”
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, al Comisiei, al eu-LISA și al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și statistici, datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală:
Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, al Comisiei, al eu-LISA și al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și statistici, datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală având în vedere că datele sunt complet anonime:
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  sexul, data nașterii și cetățenia actuală a solicitantului;
(c)  sexul, anul nașterii și cetățenia actuală a solicitantului;
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera h
(h)  motivele indicate în cazul deciziilor referitoare la document sau la cerere, numai pentru vizele de scurtă ședere; pentru vizele de lungă ședere și permisele de ședere, decizia referitoare la cerere (de eliberare a vizei sau de respingere a cererii și din ce motiv);
(h)  motivele indicate în cazul deciziilor de a refuza acordarea vizei de scurtă ședere, inclusiv referirile la orice rezultat pozitiv obținut în urma consultării sistemelor de informații ale Uniunii, a datelor Europol sau Interpol, a listei de supraveghere menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/1240 sau în urma aplicării criteriilor bazate pe indicatorii de risc specifici;
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ha (nouă)
(ha)  motivele indicate în cazul deciziilor de a refuza un document, inclusiv referirile la orice rezultat pozitiv obținut în urma consultării sistemelor de informații ale Uniunii, a datelor Europol sau Interpol, a listei de supraveghere menționate la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240 sau în urma aplicării criteriilor bazate pe indicatorii de risc specifici;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera k
(k)  pentru vizele de scurtă ședere, principalul sau principalele scopuri ale călătoriei; pentru vizele de lungă ședere și permisele de ședere, scopul cererii;
(k)  pentru vizele de scurtă ședere, principalul sau principalele scopuri ale călătoriei;
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera l
(l)  datele introduse în legătură cu orice document retras, anulat, revocat sau a cărui durată de valabilitate este prelungită, după caz;
(l)  datele introduse în legătură cu orice document privind viza retras, anulat, revocat sau a cărui durată de valabilitate este prelungită, după caz;
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 34
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 a – alineatul 6
6.  La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate sub formă de statistici trimestriale pentru anul respectiv. Statisticile conțin o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru.
6.  La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate într-un raport anual pentru anul respectiv. Statisticile conțin o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru. Raportul este publicat și transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și autorităților naționale de supraveghere.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 b – alineatul 1
1.  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport aerian și maritim, precum și operatorii de transport internațional care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul lansează o interogare în VIS pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe titulari ai unei vize de scurtă ședere, ai unei vize de lungă ședere sau ai unui permis de ședere sunt în posesia unei vize de ședere de scurtă ședere valabile, a unei vize de lungă ședere valabile sau a unui permis de ședere valabil, după caz. În acest scop, în ceea ce privește vizele de scurtă ședere, operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 9 punctul 4 literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament sau la articolul 22c literele (a), (b) și (c), după caz.
1.  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport aerian și maritim, precum și operatorii de transport internațional care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul lansează o interogare în VIS pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe titulari ai unei vize de scurtă ședere, ai unei vize de lungă ședere sau ai unui permis de ședere sunt în posesia unei vize de ședere de scurtă ședere valabile, a unei vize de lungă ședere valabile sau a unui permis de ședere valabil, după caz. În cazul în care pasagerilor nu le este permis accesul în mijlocul de transport ca urmare a efectuării unei căutări în VIS, transportatorii informează pasagerii cu privire la această situație și la mijloacele prin care aceștia își pot exercita drepturile de acces, de rectificare și de ștergere a datelor lor cu caracter personal înregistrate în VIS.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 b – alineatul 3
3.  Accesul în condiții de siguranță la portalul pentru operatorii de transport menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (h) din Decizia 2004/512/CE, astfel cum a fost modificată prin prezentul regulament, le permite operatorilor de transport să efectueze interogările menționate la alineatul (1) înainte de îmbarcarea unui pasager. În acest scop, operatorul de transport lansează interogarea pentru a fi autorizatconsulte VIS utilizând datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie.
3.  Accesul în condiții de siguranță la portalul pentru operatorii de transport menționat la articolul 2a litera (h), inclusiv posibilitatea de a utiliza soluții tehnice mobile, permite operatorilor de transport să efectueze interogările menționate la alineatul (1) înainte de îmbarcarea unui pasager. Operatorul de transport introduce datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie și indică statul membru de intrare. Prin derogare, în cazul tranzitului aeroportuar, operatorul de transport nu este obligat să verifice dacă resortisantul țării terțe deține o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere valabil(ă), după caz.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 b – alineatul 4
4.  Răspunsul transmis de VIS indică dacă persoana în cauză are sau nu o viză valabilă, furnizând operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK).
4.  Răspunsul transmis de VIS indică dacă persoana în cauză are sau nu o viză de scurtă ședere, o viză de lungă ședere sau un permis de ședere valabil(ă), după caz, furnizând operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). În cazul în care a fost eliberată o viză de scurtă durată cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, răspunsul oferit de VIS ține seama de statul membru (statele membre) pentru care viza este valabilă, precum și de statul membru de intrare indicat de operatorul de transport. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Răspunsul de tip „OK/NOT OK” nu poate fi considerat drept o decizie de autorizare sau de refuzare a intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399. Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă norme detaliate referitoare la condițiile de operare a portalului pentru operatorii de transport, precum și referitoare la protecția datelor și la normele de securitate aplicabile. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 b – alineatul 5
5.  Se instituie un sistem de autentificare, destinat exclusiv operatorilor de transport, astfel încât la portalul pentru operatorii de transport să poată avea acces, în scopurile prevăzute la alineatul (2), membrii autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de transport. Sistemul de autentificare se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).
5.  Se instituie un sistem de autentificare, destinat exclusiv operatorilor de transport, astfel încât la portalul pentru operatorii de transport să poată avea acces, în scopurile prevăzute la alineatul (2), membrii autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de transport. Atunci când se înființează sistemul de autentificare, se au în vedere gestionarea riscurilor pentru securitatea informațiilor, precum și principiul asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit a datelor. Sistemul de autentificare se adoptă de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 49 alineatul (2).
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 b – alineatul 5 a (nou)
5a.  Portalul pentru operatorii de transport utilizează o bază de date separată care poate fi doar citită, actualizată zilnic prin extragerea unidirecțională a subsetului minim necesar de date stocate în VIS. eu-LISA este responsabilă de securitatea portalului pentru operatorii de transport, de securitatea datelor cu caracter personal pe care le conține și de procesul de extragere a datelor cu caracter personal către baza de date separată care poate fi doar citită.
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 b – alineatul 5 b (nou)
5b.  Operatorii de transport menționați la alineatul (1) din prezentul articol sunt supuși sancțiunilor prevăzute în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (denumită în continuare „Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen”) și cu articolul 4 din Directiva 2001/51/CE a Consiliului, în cazul în care transportă resortisanți ai țărilor terțe care, deși sunt supuși obligației de a deține viză, nu dețin o viză valabilă.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 b – alineatul 5 c (nou)
5c.  În cazul în care resortisanților țărilor terțe li se refuză intrarea, orice operator de transport care i-a transportat la frontierele externe pe cale aeriană, maritimă sau terestră are obligația de a-și asuma de îndată din nou responsabilitatea pentru aceștia. La solicitarea autorităților de frontieră, operatorii de transport sunt obligați să returneze resortisanții țărilor terțe fie către țara terță din care au fost transportați, fie către țara terță care a eliberat documentul de călătorie cu care au efectuat călătoria, fie către orice altă țară terță în care există certitudinea admisiei.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 b – alineatul 5 d (nou)
5d.  Prin derogare de la alineatul (1), pentru operatorii de transport care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, în primii trei ani de la data la care începe să se aplice prezentul regulament, verificarea menționată la alineatul (1) este opțională, iar dispozițiile menționate la alineatul (5b) nu li se aplică.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 c – alineatul 1
1.  În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze interogarea menționată la articolul 45b alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a unei părți a VIS sau din alte motive care nu se află sub controlul operatorilor de transport, aceștia sunt scutiți de obligația de a verifica deținerea unei vize valabile sau a unui document de călătorie valabil prin utilizarea portalului pentru operatorii de transport. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de autoritatea de administrare, aceasta o notifică operatorilor de transport. Aceasta notifică, de asemenea, operatorilor de transport remedierea defecțiunii. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de operatorii de transport, aceștia o pot notifica autorității de administrare.
1.  În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze interogarea menționată la articolul 45b alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a unei părți a VIS, operatorii de transport sunt scutiți de obligația de a verifica deținerea unei vize valabile sau a unui document de călătorie valabil prin utilizarea portalului pentru operatorii de transport. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de eu-LISA, aceasta o notifică operatorilor de transport. Aceasta notifică, de asemenea, operatorilor de transport remedierea defecțiunii. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de operatorii de transport, aceștia o pot notifica agenției eu-LISA.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 c – alineatul 1 a (nou)
1a.  Sancțiunile menționate la articolul 45b alineatul (5b) nu se impun operatorilor de transport în cazurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 c – alineatul 1 b (nou)
1b.  Dacă din alte motive decât o defecțiune a unei părți a VIS, un operator de transport se află în imposibilitatea, din punct de vedere tehnic, de a efectua interogarea menționată la articolul 45b alineatul (1) o perioadă de timp mai îndelungată, acesta informează eu-LISA.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 d – alineatul 1
1.  În vederea exercitării sarcinilor și competențelor în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului* și în plus față de accesul prevăzut la articolul 40 alineatul (8) din respectivul regulament, membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă, precum și ai echipelor de personal implicat în operațiuni legate de returnare, au dreptul de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în VIS, în limitele mandatului lor.
1.  În vederea exercitării sarcinilor și competențelor în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului*, membrii echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă au dreptul de a accesa și de a efectua căutări în datele introduse în VIS, în limitele mandatului lor.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 e – alineatul 1
1.  În vederea accesului menționat la articolul 45d alineatul (1), o echipă europeană de poliție de frontieră și gardă de coastă poate transmite punctului central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european menționat la articolul 45d alineatul (2) o solicitare de consultare a tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. Solicitarea trebuie să facă trimitere la planul operativ al statului membru respectiv privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și/sau returnarea pe care se bazează cererea. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatul (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului central de acces prelucrează solicitările. Datele VIS accesate sunt transmise echipei în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.
1.  În vederea accesului menționat la articolul 45d alineatul (1), o echipă europeană de poliție de frontieră și gardă de coastă poate transmite punctului central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european menționat la articolul 45d alineatul (2) o solicitare de consultare a tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. Solicitarea trebuie să facă trimitere la planul operativ al statului membru respectiv privind verificările la frontieră și supravegherea frontierelor pe care se bazează cererea. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatul (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului central de acces prelucrează solicitările. Datele VIS accesate sunt transmise echipei în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 e – alineatul 2 – litera a
(a)  statul membru gazdă autorizează membrii echipei să consulte VIS pentru îndeplinirea obiectivelor operative specificate în planul operativ privind verificările la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare și
(a)  statul membru gazdă autorizează membrii echipei să consulte VIS pentru îndeplinirea obiectivelor operative specificate în planul operativ privind verificările la frontieră și supravegherea frontierelor și
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 e – alineatul 3
3.  În conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor, precum și echipele de personal implicat în sarcini legate de returnare pot acționa doar ca răspuns la informațiile obținute din VIS, pe baza instrucțiunilor agenților de poliție de frontieră sau ale personalului implicat în sarcini legate de returnare din statul membru gazdă în care își desfășoară activitatea și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.
3.  În conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1624, membrii echipelor pot acționa doar ca răspuns la informațiile obținute din VIS, pe baza instrucțiunilor agenților de poliție de frontieră din statul membru gazdă în care își desfășoară activitatea și, ca regulă generală, în prezența acestora. Statul membru gazdă poate autoriza membrii echipelor să acționeze în numele său.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 e – alineatul 7
7.  Toate evidențele operațiunilor de prelucrare a datelor în VIS de către un membru al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sau al echipelor de personal implicat în sarcini legate de returnare sunt gestionate de autoritatea de administrare, în conformitate cu dispozițiile articolului 34.
7.  Toate evidențele operațiunilor de prelucrare a datelor în VIS de către un membru al echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă sunt gestionate de autoritatea de administrare, în conformitate cu dispozițiile articolului 34.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 e – alineatul 8
8.  Fiecare accesare a datelor și fiecare căutare în acestea efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se înregistrează în conformitate cu dispozițiile articolului 34 și fiecare utilizare de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a datelor pe care le-a accesat se înregistrează.
8.  Fiecare accesare a datelor și fiecare căutare în acestea efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se înregistrează în conformitate cu dispozițiile articolului 34 și fiecare utilizare de către echipele Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a datelor pe care le-a accesat se înregistrează.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 45 e – alineatul 9
9.  Cu excepția cazurilor în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor în scopul aplicării Regulamentului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), nicio parte a VIS nu se conectează la un sistem informatic pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau în cadrul acesteia și nici nu se transferă către un astfel de sistem datele din VIS la care are acces Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Nicio parte a VIS nu se descarcă. Evidențele accesului și ale căutărilor nu se consideră ca reprezentând o descărcare sau o copiere a datelor din VIS.
9.  Nicio parte a VIS nu se conectează la un sistem informatic pentru colectarea și prelucrarea datelor efectuate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau în cadrul acesteia și nici nu se transferă către un astfel de sistem datele din VIS la care are acces Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Nicio parte a VIS nu se descarcă. Evidențele accesului și ale căutărilor nu se consideră ca reprezentând o descărcare sau o copiere a datelor din VIS.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 46
(35a)  Articolul 46 se elimină;
Articolul 46
Integrarea funcționalităților tehnice ale rețelei de consultare Schengen
Mecanismul de consultare prevăzut la articolul 16 înlocuiește Rețeaua de consultare Schengen începând cu data stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 alineatul (3), după ce toate statele membre care utilizează Rețeaua de consultare Schengen la data de intrare în vigoare a prezentului regulament anunță că au luat măsurile tehnice și juridice pentru utilizarea VIS în scopul consultării între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor cu privire la cererile de viză, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Convenția Schengen.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 47
(35b)  Articolul 47 se elimină;
Articolul 47
Începerea transmiterii datelor
Fiecare stat membru aduce la cunoștința Comisiei faptul că a luat măsurile tehnice și juridice necesare transmiterii datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) către VIS central prin intermediul interfeței naționale.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 48
(35c)  Articolul 48 se elimină;
Articolul 48
Începerea transmiterii datelor
1.  Comisia stabilește data de la care VIS își începe activitatea, după ce:
(a)  măsurile prevăzute la articolul 45 alineatul (2) au fost adoptate;
(b)  Comisia a anunțat finalizarea cu succes a unei verificări cuprinzătoare a VIS, efectuată de către Comisie împreună cu statele membre;
(c)  în urma validării măsurilor tehnice, statele membre au informat Comisia că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) cu privire la toate cererile din prima regiune, stabilită în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, printre care se numără și măsurile referitoare la culegerea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.
2.  Comisia informează Parlamentul European cu privire la rezultatele testului realizat în conformitate cu alineatul (1) litera (b).
3.  În fiecare dintre celelalte regiuni, Comisia stabilește data de la care transmiterea datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) devine obligatorie, după ce statele membre anunță Comisia că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1), cu privire la toate cererile din regiunea respectivă, printre care se numără și măsurile referitoare la culegerea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru. Înainte de data menționată, fiecare stat membru poate începe activitatea în oricare dintre aceste regiuni, de îndată ce anunță Comisia că a luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru culegerea și transmiterea către VIS cel puțin a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b).
4.  Regiunile prevăzute la alineatele (1) și (3) sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 49 alineatul (3). Criteriile de stabilire a acestor regiuni sunt riscul imigrației ilegale, amenințările la adresa siguranței interne a statelor membre și fezabilitatea culegerii datelor biometrice din toate zonele din regiune.
5.  Comisia publică datele corespunzătoare începutului activităților în fiecare regiune în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
6.  Niciun stat membru nu consultă datele transmise de alte state membre către VIS înainte de a începe, direct sau prin intermediul unui alt stat membru care îl reprezintă, să introducă date în conformitate cu alineatele (1) și (3).
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 35 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 48 a (nou)
(35d)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 48a
Exercitarea delegării de competențe
1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 9cb și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.   Delegarea de competențe menționată la articolele 9cb și 23 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 9cb și 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”;
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – titlu
Monitorizare și evaluare
Monitorizarea și evaluarea impactului asupra drepturilor fundamentale
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 1
1.  Autoritatea de administrare garantează că sunt stabilite proceduri pentru a controla funcționarea VIS prin raportarea la obiective în funcție de rezultate, eficiența costurilor, siguranța și calitatea serviciului.
1.  eu-LISA garantează că sunt stabilite proceduri pentru a controla funcționarea VIS prin raportarea la obiective în funcție de rezultate, eficiența costurilor, siguranța și calitatea serviciului, precum și pentru a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la nediscriminare, drepturile copilului și dreptul la o cale de atac eficientă.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 2
2.  În vederea întreținerii tehnice, autoritatea de administrare are acces la informațiile necesare legate de operațiile de prelucrare efectuate în VIS.
2.  În vederea întreținerii tehnice, eu-LISA are acces la informațiile necesare legate de operațiile de prelucrare efectuate în VIS.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 3
3.  O dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestuia.
3.  O dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea și costurile acestuia. Raportul include o imagine de ansamblu a evoluției actuale a proiectului și a costurilor aferente, o evaluare a impactului financiar, precum și informații cu privire la orice problemă tehnică și risc care ar putea afecta costurile globale ale sistemului.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 3 a (nou)
3a.  În cazul unor întârzieri în procesul de dezvoltare, eu-LISA informează Parlamentul European și Consiliul cât mai curând posibil cu privire la motivele întârzierilor, precum și cu privire la implicațiile financiare și temporale ale acestora.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  scopul exact al consultării, inclusiv tipul infracțiunii de terorism sau al infracțiunii grave;
(a)  scopul exact al consultării, inclusiv tipul infracțiunii de terorism sau al infracțiunii grave și accesările unor date privind copii cu vârsta sub 12 ani;
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca)  numărul și tipul de cazuri în care s-a recurs la procedurile de urgență menționate la articolul 22m alineatul (2), inclusiv cazurile în care urgența respectivă nu a fost acceptată în urma verificării ex-post efectuate de punctul central de acces;
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)  statistici privind traficul de copii, inclusiv cazurile de identificări reușite.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 4 – paragraful 2
Rapoartele anuale ale statelor membre și ale Europol se transmit Comisiei până la data de 30 iunie a anului următor.
Rapoartele anuale ale statelor membre și ale Europol se transmit Comisiei până la data de 30 iunie a anului următor. Comisia compilează rapoartele anuale și le integrează într-un raport global, pe care îl publică până la data de 30 decembrie a aceluiași an.
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 5
5.  O dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate, determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile, examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS și securitatea VIS, utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31 și orice implicații pentru viitoarele operațiuni. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.
5.  O dată la doi ani, Comisia realizează o evaluare generală a VIS. Această evaluare generală include o analiză a rezultatelor obținute în funcție de obiectivele fixate și costurile suportate, determină măsura în care principiile de bază rămân în continuare valabile și impactul său asupra drepturilor fundamentale, examinează aplicarea prezentului regulament în raport cu VIS și securitatea VIS, utilizarea dispozițiilor prevăzute la articolul 31 și orice implicații pentru viitoarele operațiuni. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 39
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Anexa 1 – titlu
(39)  Titlul anexei 1 se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
Lista organizațiilor internaționale menționate la articolul 31 alineatul (1).
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
CAPITOLUL III a – Articolul 22 a – alineatul 1 a (nou)
1a.  Autoritatea competentă responsabilă pentru adoptarea unei decizii creează un dosar individual înainte de a o adopta.
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
CAPITOLUL III a – Articolul 22 a – alineatul 3
3.  Dacă titularul a depus cererea ca parte a unui grup sau împreună cu un membru al familiei, autoritatea creează un dosar individual pentru fiecare persoană din grup și conexează dosarele persoanelor care au depus cererea împreună și cărora li s-a eliberat o viză de lungă ședere sau un permis de ședere.
3.  Dacă titularul a depus cererea ca parte a unui grup sau împreună cu un membru al familiei, autoritatea creează un dosar individual pentru fiecare persoană din grup și conexează dosarele persoanelor care au depus cererea împreună și cărora li s-a eliberat o viză de lungă ședere sau un permis de ședere. Cererile părinților sau tutorilor legali nu sunt separate de cererile copiilor lor.
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 1
1.  Exclusiv în scopul de a evalua dacă persoana ar putea reprezenta o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea internă sau sănătatea publică din statele membre, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, dosarele sunt prelucrate automat de VIS pentru a se identifica rezultate pozitive. VIS examinează fiecare dosar în mod individual.
1.  Exclusiv în scopul de a evalua dacă persoana ar putea reprezenta o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea internă din statele membre, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, dosarele sunt prelucrate automat de VIS pentru a se identifica rezultate pozitive. VIS examinează fiecare dosar în mod individual.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 2
2.  De fiecare dată când este creat un dosar individual în urma eliberării sau al refuzului acordării unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere în temeiul articolului 22d, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) [din Regulamentul privind interoperabilitatea] pentru a compara datele relevante menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b), (c), (f) și (g) din prezentul regulament cu datele relevante existente în VIS, în Sistemul de informații Schengen (SIS), în sistemul de intrare/ieșire (EES), în sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), inclusiv în lista de supraveghere menționată la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/XX în scopul instituirii unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile, [în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește condamnările legate de infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave], în datele Europol, în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (baza de date TDAWN a Interpol).
2.  De fiecare dată când este creat un dosar individual în temeiul articolului 22c în legătură cu o viză de lungă ședere sau un permis de ședere, VIS lansează o interogare prin utilizarea portalului european de căutare definit la articolul 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind interoperabilitatea] pentru a compara datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b), (c), (f) și (g) din prezentul regulament. VIS verifică:
(a)   dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS ca fiind pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;
(b)   dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în baza de date SLTD ca fiind pierdut, furat sau anulat;
(c)   dacă solicitantul este subiectul unei alerte introduse în SIS privind refuzul intrării și interdicția de ședere;
(d)   dacă solicitantul este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;
(e)   dacă solicitantul și documentul de călătorie corespund unei autorizații de călătorie refuzate, revocate sau anulate în sistemul central al ETIAS;
(f)   dacă solicitantul și documentul de călătorie se află pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240;
(g)   dacă datele privind solicitantul sunt deja înregistrate în VIS pentru aceeași persoană;
(h)   dacă datele furnizate în cerere privind documentul de călătorie corespund unei alte cereri de viză de lungă ședere sau de permis de ședere asociate cu date de identitate diferite;
(i)   dacă în prezent solicitantul figurează în EES ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată;
(j)   dacă în EES este înregistrat faptul că solicitantului i s-a refuzat intrarea;
(k)   dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de scurtă ședere înregistrate în VIS;
(l)   dacă solicitantul a făcut obiectul unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de lungă ședere sau a unui permis de ședere înregistrate în VIS;
(m)   dacă date specifice privind identitatea solicitantului sunt înregistrate în datele Europol;
(n)   în cazurile în care solicitantul este minor, dacă autoritatea părintească sau tutorele legal al acestuia:
(i)   este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;
(ii)   este subiectul unei alerte privind refuzul intrării și interdicția de ședere introduse în SIS;
(iii)   este titularul unui document de călătorie care figurează pe lista de supraveghere menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1240.
Dispozițiile prezentului alineat nu trebuie să împiedice, sub niciun motiv, depunerea unei cereri de azil. În cazul în care cererea de viză este depusă de o victimă a unor infracțiuni precum violența domestică sau traficul de persoane, săvârșite cu violență de susținătorul financiar, dosarul din VIS trebuie să fie separat de cel al susținătorului financiar, pentru a proteja victima de alte pericole.
Pentru a evita riscul unor rezultate false pozitive, orice interogare referitoare la copii cu vârsta sub 14 ani sau la persoane cu vârsta peste 75 de ani efectuată cu elemente de identificare biometrice colectate cu mai mult de cinci ani înainte de realizarea concordanței și care nu confirmă identitatea resortisantului țării terțe face obiectul unei verificări manuale obligatorii efectuate de experți în date biometrice.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 3
3.  VIS adaugă la dosarul individual o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatelor (2) și (5). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și consemnează acest lucru în dosarul individual.
3.  VIS adaugă la dosarul individual o trimitere la fiecare rezultat pozitiv obținut în temeiul alineatelor (2) și (5). În plus, VIS identifică, după caz, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau furnizat datele care au generat rezultatul (rezultatele) pozitiv(e) sau dacă acestea au fost introduse sau furnizate de Europol și consemnează acest lucru în dosarul individual. Nu se înregistrează alte informații în afară de trimiterea la un rezultat pozitiv și de emitentul datelor.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 3 a (nou)
3a.  Atunci când se interoghează SLTD, datele folosite de utilizatorul portalului european de căutare (ESP) pentru a lansa interogarea nu sunt partajate cu titularii datelor Interpol.
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
4.  În sensul articolului 2 alineatul (2) litera (f), în privința unei vize de lungă ședere eliberate sau a cărei durată a fost prelungită, interogările efectuate în temeiul alineatului (2) din prezentul articol compară datele relevante menționate la articolul 22c alineatul (2) cu datele existente în SIS pentru a stabili dacă titularul face obiectul uneia dintre următoarele semnalări:
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d
(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete sau unor controale specifice.
(d)  o semnalare privind persoane și obiecte care trebuie să fie supuse unor controale discrete, unor controale specifice sau unor verificări prin interviu.
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 4 – paragraful 2
În cazul în care compararea menționată la prezentul alineat generează unul sau mai multe rezultate pozitive, VIS transmite o notificare automată autorității centrale a statului membru care a lansat căutarea, pentru ca aceasta să ia măsurile subsecvente adecvate.
Articolul 9a alineatele (5a), (5b), (5c), (5d) și articolele 9c, 9ca, 9cb se aplică mutatis mutandis, sub rezerva următoarelor dispoziții specifice.
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 6
6.  Dacă eliberarea sau prelungirea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere este efectuată de o autoritate consulară a unui stat membru, se aplică articolul 9a.
eliminat
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 b – alineatul 7
7.  Dacă permisul de ședere este eliberat sau prelungit sau o viză de lungă ședere este prelungită de o autoritate pe teritoriul unui stat membru, se aplică următoarele cerințe:
eliminat
(a)  autoritatea respectivă verifică dacă datele înregistrate în dosarul individual corespund cu datele existente în VIS sau în unul dintre sistemele de informații/bazele de date ale UE consultate, cu datele Europol sau cu informațiile din bazele de date ale Interpol prevăzute la alineatul (2);
(b)  dacă rezultatul pozitiv în temeiul alineatului (2) se referă la datele Europol, unitatea națională a Europol este informată în vederea măsurilor subsecvente;
(c)  dacă datele nu corespund și nu s-a obținut niciun alt rezultat pozitiv în cursul prelucrării automate efectuate în temeiul alineatelor (2) și (3), autoritatea șterge rezultatul fals pozitiv din dosarul de cerere;
(d)  dacă datele corespund sau dacă rămân îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, autoritatea ia măsuri cu privire la datele care au declanșat rezultatul pozitiv în temeiul alineatului (4), în conformitate cu procedurile, condițiile și criteriile prevăzute de legislația UE și de legislația națională.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 c – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
(a)  numele de familie; prenumele; data nașterii; cetățenia sau cetățeniile actuale; sexul; data, locul și țara nașterii;
(a)  numele de familie; prenumele; anul nașterii; cetățenia sau cetățeniile actuale; sexul; locul și țara nașterii;
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 c – paragraful 1 – punctul 2 – litera f
(f)  imaginea facială a titularului, prelevată în timp real dacă este posibil;
(f)  imaginea facială a titularului, prelevată în timp real;
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 d – paragraful 1 – partea introductivă
În cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză de lungă ședere sau un permis de ședere deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă sau pentru sănătatea publică sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate, autoritatea care a refuzat acordarea creează fără întârziere un dosar individual care conține următoarele date:
În cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză de lungă ședere sau un permis de ședere deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică sau siguranța internă sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate, autoritatea care a refuzat acordarea creează fără întârziere un dosar individual care conține următoarele date:
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 d – paragraful 1 – litera e
e.  numele, prenumele și adresa persoanei fizice pe care se întemeiază cererea;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 d – paragraful 1 – litera f
f.  imaginea facială a solicitantului, prelevată în timp real dacă este posibil;
f.  imaginea facială a solicitantului, prelevată în timp real;
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 d – paragraful 1 – litera h
h.  informații care să indice faptul că viza de lungă ședere sau permisul de ședere a fost refuzat deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, pentru siguranța publică sau pentru sănătatea publică sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;
h.  informații care să indice faptul că viza de lungă ședere sau permisul de ședere a fost refuzat deoarece se consideră că solicitantul reprezintă o amenințare pentru ordinea publică sau pentru siguranța publică sau deoarece solicitantul a prezentat documente care au fost dobândite în mod fraudulos, au fost falsificate sau modificate;
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 g – alineatul 1
1.  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului documentului și/sau autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere și dacă persoana nu este considerată a fi o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă sau sănătatea publică a statelor membre, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, autoritățile competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu regulamentul respectiv sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul documentului în combinație cu una sau mai multe dintre informațiile menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament.
1.  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului documentului și/sau autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere și dacă persoana nu este considerată a fi o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea internă a statelor membre, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/399, autoritățile competente să efectueze verificări la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu regulamentul respectiv sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul documentului în combinație cu una sau mai multe dintre informațiile menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 g – alineatul 2 – litera e
(e)  fotografii, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f).
(e)  imagini faciale, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f).
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 h – alineatul 1
1.  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului și autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere sau pentru a verifica dacă persoana în cauză nu reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă sau sănătatea publică a statelor membre, autoritățile competente pentru efectuarea de controale pe teritoriul statelor membre cu privire la îndeplinirea condițiilor de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre și, după caz, autoritățile de poliție, sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere în combinație cu una sau mai multe din datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
1.  Exclusiv în scopul de a verifica identitatea titularului și autenticitatea și valabilitatea vizei de lungă ședere sau a permisului de ședere, autoritățile competente pentru efectuarea de controale pe teritoriul statelor membre cu privire la îndeplinirea condițiilor de intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre sunt autorizate să efectueze căutări utilizând numărul vizei de lungă ședere sau al permisului de ședere în combinație cu una sau mai multe din datele menționate la articolul 22c alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 h – alineatul 2 – litera e
(e)  fotografii, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f).
(e)  imagini faciale, astfel cum se menționează la articolul 22c alineatul (2) litera (f).
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 k – alineatul 1
1.  Statele membre desemnează autoritățile care au dreptul de a consulta datele stocate în VIS în scopul prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.
1.  Statele membre desemnează autoritățile care au dreptul de a consulta datele stocate în VIS în scopul prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, în circumstanțe adecvate și clar definite, astfel cum se prevede la articolul 22n. Respectivele autorități au dreptul să consulte datele copiilor cu vârsta sub 12 ani numai în scopul protejării copiilor declarați dispăruți și a copiilor care sunt victime ale unor infracțiuni grave.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 k – alineatul 2
2.  Fiecare stat membru întocmește o listă a autorităților desemnate. Fiecare stat membru notifică eu-LISA și Comisiei autoritățile pe care le-a desemnat și poate în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificarea.
2.  Fiecare stat membru întocmește o listă strict limitată a autorităților desemnate. Fiecare stat membru notifică eu-LISA și Comisiei autoritățile pe care le-a desemnat și poate în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificarea.
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 l – alineatul 2 – paragraful 2
Punctul central de acces acționează independent atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament și nu primește instrucțiuni din partea autorității desemnate de Europol menționate la alineatul (1) în ceea ce privește rezultatul verificării.
Punctul central de acces acționează pe deplin independent atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament și nu primește instrucțiuni din partea autorității desemnate de Europol menționate la alineatul (1) în ceea ce privește rezultatul verificării.
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 m – alineatul 3
3.  Dacă în urma unei verificări ex post se constată că accesul la datele din VIS nu a fost justificat, toate autoritățile care au accesat datele respective șterg informațiile accesate din VIS și informează punctele centrale de acces cu privire la ștergerea informațiilor.
3.  Dacă în urma unei verificări ex post se constată că accesul la datele din VIS nu a fost justificat, toate autoritățile care au accesat datele respective șterg imediat informațiile accesate din VIS și informează punctele centrale de acces cu privire la ștergerea informațiilor.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 n – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Autoritățile desemnate pot accesa VIS în vederea consultării dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
1.  Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea], autoritățile desemnate pot accesa VIS în vederea consultării dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 n – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  în cazul căutărilor după amprentele digitale, a fost lansată o căutare anterioară în sistemul automatizat de identificare a amprentelor digitale al celorlalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, în cazul în care compararea amprentelor este posibilă din punct de vedere tehnic, iar căutarea respectivă fie a fost efectuată integral, fie nu a fost efectuată integral în termen de 24 de ore de la lansarea sa.
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 n – alineatul 1 – litera d
(d)  dacă a fost lansată o interogare în CIR în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea], din răspunsul primit, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatul (5) din regulament, rezultă că datele sunt stocate în VIS.”
(d)  dacă a fost lansată o interogare în CIR în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea], din răspunsul primit, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatul (5) din Regulamentul 2018/XX [privind interoperabilitatea], rezultă că datele sunt stocate în VIS.”
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 n – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Consultarea VIS se limitează la căutarea oricărora dintre următoarele tipuri de date în dosarul individual:
3.  Consultarea VIS se limitează la căutarea oricărora dintre următoarele tipuri de date în dosarul de cerere sau în dosarul individual:
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 n – alineatul 3 – litera a
(a)  numele de familie, prenumele, data nașterii, cetățenia sau cetățeniile și/sau sexul;
(a)  numele de familie, prenumele, anul nașterii, cetățenia sau cetățeniile și/sau sexul;
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 n – alineatul 3 a (nou)
3a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care arată dacă tehnologia necesară pentru a identifica persoanele pe baza imaginilor faciale este viabilă, disponibilă, gata pentru a fi utilizată și fiabilă.
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 n – alineatul 3 b (nou)
3b.  Imaginea facială menționată la alineatul (3) litera (e) nu trebuie să fie singurul criteriu de căutare.
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 n – alineatul 4
4.  În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la datele menționate în prezentul alineat, precum și la orice alte date preluate din dosarul individual, inclusiv datele introduse în ceea ce privește orice document eliberat, refuzat, anulat, revocat sau prelungit. Accesul la datele menționate la articolul 9 punctul 4 litera (l) înregistrate în dosarul de cerere se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit într-o cerere motivată și aprobată în urma unei verificări independente.
4.  În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la datele menționate la alineatul (3) de la prezentul articol, precum și la orice alte date preluate din dosarul de cerere sau din dosarul individual, inclusiv datele introduse în ceea ce privește orice document eliberat, refuzat, anulat, revocat sau prelungit. Accesul la datele menționate la articolul 9 punctul 4 litera (l) înregistrate în dosarul de cerere se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit într-o cerere motivată și aprobată în urma unei verificări independente.
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 o – paragraful 1
Prin derogare de la articolul 22n alineatul (1), autoritățile desemnate nu trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la respectivul alineat pentru a accesa VIS în scopul identificării persoanelor date dispărute, răpite sau identificate ca victime ale traficului de persoane și atunci când există motive întemeiate pentru a se considera că respectiva consultare a datelor din VIS va sprijini identificarea acestora și/sau va contribui la investigarea unor cazuri specifice de trafic de persoane. În astfel de circumstanțe, autoritățile desemnate pot efectua o căutare în VIS utilizând amprentele digitale ale persoanelor respective.
Prin derogare de la articolul 22n alineatul (1), autoritățile desemnate nu trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la respectivul alineat pentru a accesa VIS în scopul identificării persoanelor, în special copii, date dispărute, răpite sau identificate ca victime ale traficului de persoane și atunci când există motive serioase pentru a se considera că respectiva consultare a datelor din VIS va sprijini identificarea acestora și va contribui la investigarea unor cazuri specifice de trafic de persoane. În astfel de circumstanțe, autoritățile desemnate pot efectua o căutare în VIS utilizând amprentele digitale ale persoanelor respective.
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 o – paragraful 2
În cazul în care amprentele digitale ale persoanelor respective nu pot fi utilizate sau căutarea cu ajutorul amprentelor digitale eșuează, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor menționate la articolul 9 literele (a) și (b).
În cazul în care amprentele digitale ale persoanelor respective nu pot fi utilizate sau căutarea cu ajutorul amprentelor digitale eșuează, aceasta se efectuează cu ajutorul datelor menționate la articolul 9 punctul 4 literele (a) și (b) sau la articolul 22c alineatul (2) literele (a) și (b).
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 o – paragraful 3
În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la toate datele menționate la articolul 9, precum și la datele menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4).
În cazul unui rezultat pozitiv, consultarea VIS permite accesul la toate datele menționate la articolul 9, la articolul 22c sau la articolul 22d, precum și la datele menționate la articolul 8 alineatele (3) și (4) sau la articolul 22a alineatul (3).
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 p – paragraful 3
3.  Autoritatea desemnată a Europol poate transmite punctului de acces central al Europol menționat la articolul 22k alineatul (3) o solicitare motivată, în format electronic, pentru consultarea tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al Europol verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatele (1) și (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului (punctelor) central(e) de acces prelucrează solicitările. Datele din VIS accesate sunt transmise unităților operaționale menționate la articolul 22l alineatul (1) în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.
3.  Autoritatea desemnată a Europol poate transmite punctului de acces central al Europol menționat la articolul 22l alineatul (2) o solicitare motivată, în format electronic, pentru consultarea tuturor datelor sau a unui set specific de date stocate în VIS. La primirea unei solicitări de acces, punctul central de acces al Europol verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la alineatele (1) și (2). În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de acces, personalul autorizat în mod corespunzător al punctului (punctelor) central(e) de acces prelucrează solicitările. Datele din VIS accesate sunt transmise unităților operaționale menționate la articolul 22l alineatul (1) în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 q – alineatul 1
1.  Fiecare stat membru și Europol se asigură că toate operațiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările de acces la datele din VIS în conformitate cu capitolul IIIc sunt înregistrate sau documentate pentru a verifica admisibilitatea solicitării, a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, integritatea și securitatea acestora, precum și în scopuri de auto-monitorizare.
1.  Fiecare stat membru și Europol se asigură că toate operațiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările de acces la datele din VIS în conformitate cu capitolul IIIb sunt înregistrate sau documentate în scopul de a monitoriza admisibilitatea solicitării, de a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și integritatea și securitatea acestora și posibilele impacturi asupra drepturilor fundamentale, precum și în scopul auto-monitorizării.
Înregistrările sau documentele sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de doi ani de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea procedurilor de monitorizare aflate în curs.
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 q – alineatul 2 – litera g
(g)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794, identitatea de utilizator unică a funcționarului care a efectuat căutarea și a funcționarului care a dispus căutarea datelor.
(g)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794 sau, după caz, cu Regulamentul (UE) 2018/1725, identitatea de utilizator unică a funcționarului care a efectuat căutarea și a funcționarului care a dispus căutarea datelor.
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 q – alineatul 3
3.  Evidențele și documentația sunt utilizate numai pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care nu conțin date cu caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și a evaluării menționate la articolul 50 din prezentul regulament. Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, care este responsabilă de verificarea admisibilității solicitării și de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și a integrității și a securității datelor, are acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin.
3.  Evidențele și documentația sunt utilizate numai pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, impactul acestora asupra drepturilor fundamentale și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care nu conțin date cu caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și a evaluării menționate la articolul 50 din prezentul regulament. Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, care este responsabilă de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și a integrității și a securității datelor, are acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin.
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 40
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 22 ra (nou)
Articolul 22ra
Protecția datelor cu caracter personal accesate în conformitate cu capitolul IIIb
1.   Fiecare stat membru se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în temeiul Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și accesului la VIS de către autoritățile sale naționale în conformitate cu prezentul capitol, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor ale căror date sunt accesate în acest mod.
2.   Autoritatea de supraveghere menționată la articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în conformitate cu prezentul capitol, inclusiv a transmiterii acestora către și din VIS. Articolul 41 alineatele (3) și (4) din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.
3.   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul prezentului regulament se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 și este supravegheată de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
4.   Datele cu caracter personal accesate în VIS în conformitate cu prezentul capitol sunt prelucrate doar în scopul prevenirii, detectării sau investigării cazului specific pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.
5.   Agenția eu-LISA, autoritățile desemnate, punctele centrale de acces și Europol țin evidențe, astfel cum sunt menționate la articolul 22q, ale căutărilor efectuate, cu scopul de a permite autorității de supraveghere menționate la articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 și Autorității Europene pentru Protecția Datelor să monitorizeze conformitatea prelucrării datelor cu normele Uniunii și cu normele naționale în domeniul protecției datelor. Cu excepția datelor deținute în scopul menționat mai sus, datele cu caracter personal, precum și evidența căutărilor efectuate sunt șterse din toate dosarele naționale și ale Europol după 30 de zile, dacă aceste date și această evidență nu sunt necesare în scopurile unei anchete penale specifice aflate în curs pentru care acestea au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu
Modificări aduse Deciziei 2004/512/CE
Abrogarea Deciziei 2004/512/CE
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1
Decizia 2004/512/CE
Articolul 1 – alineatul 2
La articolul 1 din Decizia 2004/512/CE, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: „(2)
Decizia 2004/512/CE se abrogă. Trimiterile la această decizie se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa 2.
2.  Sistemul de informații privind vizele se bazează pe o arhitectură centralizată și cuprinde:
(a)  un registru comun de date de identitate, astfel cum se menționează la [articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea];
(b)  un sistem central de informații, denumit în continuare «Sistemul central de informații privind vizele» (VIS);
(c)  o interfață în fiecare stat membru, denumită în continuare «interfața națională» (NI-VIS), care asigură conectarea la autoritatea centrală națională relevantă din statul membru respectiv, sau o interfață uniformă națională (NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale din statele membre;
(d)  o infrastructură de comunicații între VIS și interfețele naționale;
(e)  un canal securizat de comunicații între VIS sistemul central al EES;
(f)  o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central al VIS și infrastructurile centrale ale portalului european de căutare instituit prin [articolul 6 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea], serviciul comun de comparare a datelor biometrice instituit prin [articolul 12 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea], registrul comun de date de identitate instituit prin [articolul 17 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea] și detectorul de identități multiple instituit prin [articolul 25 din Regulamentul 2017/XX privind interoperabilitatea];
(g)  un mecanism de consultare a cererilor și de schimb de informații între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor („VISMail”);
(h)  un portal pentru operatorii de transport;
(i)  un serviciu web securizat care permite comunicarea între VIS, pe de o parte, și portalul pentru operatorii de transport, și sistemele internaționale (sistemele/bazele de date ale Interpol), pe de altă parte;
(j)  un registru de date utilizat în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.
Sistemul central, interfețele uniforme naționale, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații a VIS partajează și reutilizează cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale portalului ETIAS pentru operatorii de transport, ale serviciului web al EES și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 10 – alineatul 3 – litera c
(c)  prezintă o fotografie în conformitate cu standardele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1683/95 sau, la depunerea primei cereri și ulterior cel puțin o dată la 59 de luni, în conformitate cu standardele prevăzute la articolul 13 din prezentul regulament.;
(c)  permite prelevarea în timp real a unei imagini faciale la depunerea primei cereri și ulterior cel puțin o dată la 59 de luni, în conformitate cu standardele prevăzute la articolul 13 din prezentul regulament.
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 13 – alineatul 2 – liniuța 1
—  o fotografie făcută în timp real și colectată digital în momentul depunerii cererii;
—  o imagine facială prelevată în timp real în momentul depunerii cererii.
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1
În cazul în care amprentele digitale și o fotografie în timp real de o calitate satisfăcătoare ale solicitantului au fost colectate și introduse în VIS ca parte a unei cereri depuse cu mai puțin de 59 de luni înaintea depunerii unei noi cereri, aceste [date] pot fi copiate în cererea ulterioară.;
În cazul în care amprentele digitale și o fotografie în timp real de o calitate satisfăcătoare ale solicitantului au fost colectate și introduse în VIS ca parte a unei cereri depuse cu mai puțin de 59 de luni înaintea depunerii unei noi cereri, acestea sunt copiate în cererea ulterioară.
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 13 – alineatul 7 – litera a
(a)  copiii cu vârsta sub 6 ani;
(a)  copiii cu vârsta sub 6 ani și persoanele cu vârsta de peste 70 de ani;
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 – alineatul 3 a – litera a
(a)  SIS și SLTD, pentru a verifica dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat pierdut, furat sau anulat și dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie înregistrat într-un dosar din baza de date TDAWN a Interpol;
(a)  SIS și SLTD, pentru a verifica dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat pierdut, furat sau anulat;
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 – alineatul 3 a – litera g
(g)  sistemul ECRIS-TCN, pentru a verifica dacă solicitantul corespunde unei persoane ale cărei date sunt înregistrate în această bază de date pentru infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave;
eliminat
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 a – alineatul -1
-1.  Indicatorii de risc specifici constau într-un algoritm care permite crearea de profiluri, astfel cum este aceasta definită la articolul 4 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679, prin compararea datelor înregistrate într-un dosar de cerere cu o serie de indicatori de risc specifici care evidențiază riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau riscurile epidemice ridicate. Indicatorii de risc specifici sunt înregistrați în VIS.
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 a – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Evaluarea riscurilor în materie de securitate, de imigrație ilegală sau a unui risc epidemic ridicat se bazează pe:
1.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 51a pentru a defini mai precis riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat, pe baza următoarelor elemente:
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 a – alineatul 1 – litera b
(b)  statistici generate de VIS în conformitate cu articolul 45a care indică rate anormale de refuz al cererilor de viză din cauza unui risc în materie de migrație neregulamentară, de securitate sau de sănătate publică prezentat de un anumit grup de călători;
(b)  statistici generate de VIS în conformitate cu articolul 45a care indică rate anormale de refuz al cererilor de viză din cauza unui risc în materie de migrație neregulamentară sau de securitate prezentat de un solicitant;
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 a – alineatul 2
2.  Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care specifică riscurile menționate la alineatul (1). Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 52 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 a – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Pe baza riscurilor specifice determinate în conformitate cu alineatul (2) se stabilesc indicatori de risc specifici, care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
3.  Pe baza riscurilor specifice determinate în conformitate cu prezentul regulament și cu actul delegat menționat la alineatul (1) se stabilesc indicatori de risc specifici, care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 a – alineatul 6
6.  Autoritățile responsabile în domeniul vizelor utilizează indicatorii de risc specifici atunci când evaluează dacă solicitantul prezintă un risc de imigrație ilegală, un risc pentru securitatea statelor membre sau un risc epidemic ridicat în conformitate cu articolul 21 alineatul (1).
6.  Autoritățile responsabile în domeniul vizelor utilizează indicatorii de risc specifici atunci când evaluează dacă solicitantul prezintă un risc de imigrație ilegală sau un risc pentru securitatea statelor membre în conformitate cu articolul 21 alineatul (1).
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 21 a – alineatul 7
7.  Comisia revizuiește în mod regulat riscurile specifice și indicatorii de risc specifici.;
7.  Comisia și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene revizuiesc în mod regulat riscurile specifice și indicatorii de risc specifici.
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 39
(4a)  Articolul 39 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 39
„Articolul 39
Conduita personalului
Conduita personalului și respectarea drepturilor fundamentale
1.  Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților.
1.  Consulatele statelor membre asigură întâmpinarea cu amabilitate a solicitanților. Personalul consular respectă pe deplin demnitatea umană în exercitarea îndatoririlor sale.
2.  În exercitarea îndatoririlor sale, personalul consular respectă pe deplin demnitatea umană. Măsurile luate sunt pe măsura obiectivelor urmărite.
2.  Personalul consular respectă pe deplin, în exercitarea îndatoririlor sale, drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Măsurile luate sunt pe măsura obiectivelor urmărite.
3.  În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele pe motive legate de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.
3.  În exercitarea funcțiunilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele din niciun motiv, cum ar fi legat de sex, rasă sau origine etnică, culoare, origine socială, caracteristici genetice, limbă, opinie politică sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, religie ori credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Interesul superior al copilului este considerat primordial.”;
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 39 a (nou)
(4b)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 39a
Drepturi fundamentale
În aplicarea prezentului regulament, statele membre respectă pe deplin dreptul relevant al Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția privind statutul refugiaților încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, obligațiile legate de accesul la protecție internațională, în special principiul nereturnării și drepturile fundamentale. În conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, deciziile în temeiul prezentului regulament se adoptă în mod individual. Interesul superior al copilului este considerat primordial.”;
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 810/2009
Articolul 51 a (nou)
(5a)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 51a
Exercitarea delegării de competențe
1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 21a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.   Delegarea de competențe menționată la articolul 21a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 21a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”;
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 13 – alineatul 3
3.  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport utilizează serviciul web pentru a verifica dacă o viză de ședere de scurtă durată este valabilă, inclusiv dacă numărul de intrări autorizate a fost deja utilizat, dacă titularul a atins durata maximă de ședere autorizată sau, după caz, dacă viza este valabilă pentru teritoriul portului de destinație al călătoriei. Operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament. Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Operatorii de transport stabilesc un sistem de autentificare pentru a se asigura că doar personalul autorizat poate accesa serviciul web. Răspunsul „OK/NOT OK” nu poate fi considerat o decizie de autorizare sau de refuz al intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399.;
3.  În vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, operatorii de transport utilizează serviciul web pentru a verifica dacă o viză de ședere de scurtă durată este valabilă, inclusiv dacă numărul de intrări autorizate a fost deja utilizat, dacă titularul a atins durata maximă de ședere autorizată sau, după caz, dacă viza este valabilă pentru teritoriul portului de destinație al călătoriei. Operatorii de transport furnizează datele menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament. Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un răspuns pozitiv sau negativ (OK/NOT OK). Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Operatorii de transport stabilesc un sistem de autentificare pentru a se asigura că doar personalul autorizat poate accesa serviciul web. Răspunsul de tip „OK/NOT OK” nu poate fi considerat drept o decizie de autorizare sau de refuzare a intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399. În cazul în care pasagerilor nu le este permis accesul în mijlocul de transport ca urmare a efectuării unei căutări în VIS, operatorii de transport informează pasagerii cu privire la această situație și la mijloacele prin care aceștia își pot exercita drepturile de acces, de rectificare și de ștergere a datelor lor cu caracter personal înregistrate în VIS.”;
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 14 – alineatul 3
(2a)  La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  În cazul în care este necesar să se introducă sau să se actualizeze datele din fișa de intrare/ieșire a unui titular de viză, autoritățile de frontieră pot recupera din VIS și importa în EES datele prevăzute la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament și cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.
„3. În cazul în care este necesar să se introducă sau să se actualizeze datele din fișa de intrare/ieșire a unui titular de viză, autoritățile de frontieră pot recupera din VIS și importa în EES datele prevăzute la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(f) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament și cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.”;
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 15 – alineatul 1
(2b)  La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  În cazul în care este necesar să se creeze un dosar individual sau să se actualizeze imaginea facială menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (d) și la articolul 17 alineatul (1) litera (b), imaginea facială este prelevată în timp real.
„1. În cazul în care este necesar să se creeze un dosar individual sau să se actualizeze imaginea facială menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (b), imaginea facială este prelevată în timp real.”;
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)
(2c)  La articolul 15 se introduce următorul alineat:
„1a. Imaginea facială menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (d) poate fi recuperată din VIS și importată în EES.”;
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 15 – alineatul 5
(2d)  La articolul 15, alineatul (5) se elimină;
5.   În decursul unei perioade de doi ani de la punerea în funcțiune a EES, Comisia întocmește un raport referitor la standardele de calitate pentru imaginile faciale stocate în VIS, care analizează dacă acestea sunt de natură să permită stabilirea de corespondențe biometrice în vederea utilizării imaginilor faciale stocate în VIS la frontiere și în interiorul teritoriului statelor membre pentru verificarea identității resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține viză, fără a stoca imaginile faciale respective în EES. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv este însoțit, dacă se consideră adecvat de către Comisie, de propuneri legislative, inclusiv de propuneri de modificare a prezentului regulament, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, sau a ambelor, în ceea ce privește utilizarea imaginilor faciale ale resortisanților țărilor terțe stocate în VIS în scopurile menționate în prezentul alineat.
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul 2018/XX privind interoperabilitatea
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b
(b)  datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a), (b) și (c), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g), la articolul 22d literele (a), (b), (c), (f) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
(b)  datele menționate la articolul 9 alineatul (4) literele (a)-(cc), la articolul 9 alineatele (5) și (6), la articolul 22c alineatul (2) literele (a)-(cc), (f) și (g), la articolul 22d literele (a), (b), (c), (f) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la ... [doi ani de la data intrării în vigoare] cu excepția dispozițiilor referitoare la actele de punere în aplicare și la actele delegate menționate la articolul 1 punctele 6, 7, 26, 27, 33 și 35, la articolul 3 punctul 4 și la articolul 4 punctul 1, care se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul pregătirilor pentru punerea în aplicare deplină a prezentului regulament. Acest raport conține totodată informații detaliate cu privire la costurile aferente și la orice risc care poate avea un impact asupra costurilor totale.

Fondul pentru azil și migrație ***I
PDF 474kWORD 126k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
P8_TA(2019)0175A8-0106/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I
PDF 416kWORD 113k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))
P8_TA(2019)0176A8-0089/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Instituirea Fondului pentru securitate internă ***I
PDF 372kWORD 102k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))
P8_TA(2019)0177A8-0115/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I
PDF 473kWORD 136k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))
P8_TA-PROV(2019)0178A8-0021/2018

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0750),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0496/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Italiei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 2017(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisorile din 10 decembrie 2018 și 27 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0021/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea
denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse
alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

P8_TC1-COD(2016)0392


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(5) s-a dovedit eficace în ceea ce privește reglementarea sectorului băuturilor spirtoase. Cu toate acestea, având în vedere experiența recentă și inovarea tehnologică, evoluțiile pieței și evoluția așteptărilor consumatorilor, este necesară actualizarea normelor aplicabile definirii, descrierii, prezentării și etichetării băuturilor spirtoase, precum și reexaminarea modalităților de înregistrare și protejare a indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.

(2)  Normele aplicabile băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, la eliminarea asimetriei informațiilor, la prevenirea practicilor frauduloase, precum și la asigurarea transparenței pieței și a concurenței loiale. Aceste măsuri ar trebui să protejeze reputația pe care băuturile spirtoase produse în Uniune au dobândit-o în cadrul Uniunii și pe piața mondială, ținând în continuare seama de practicile tradiționale utilizate în procesul de producție a băuturilor spirtoase, precum și de cererea tot mai mare privind protecția și informarea consumatorilor. Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, luată în considerare în ceea ce privește băuturile spirtoase, în cazul în care aceasta duce la îmbunătățirea calității, fără a afecta caracterul tradițional al băuturilor spirtoase în cauză.

(3)  Băuturile spirtoase reprezintă un debușeu important pentru sectorul agricol al Uniunii și există o strânsă legătură între producția de băuturi spirtoase și acest sector. ▌ Această legătură determină calitatea, siguranța și reputația băuturilor spirtoase produse în Uniune. Prin urmare, cadrul de reglementare ar trebui să sublinieze această legătură strânsă cu sectorul agroalimentar.

(4)  Normele aplicabile băuturilor spirtoase constituie un caz particular în raport cu normele generale stabilite pentru sectorul agroalimentar și ar trebui să țină seama și de metodele de producție tradiționale utilizate în diferite state membre.

(5)  ▌Prezentul regulament ar trebui să stabilească criterii clare cu privire la definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și la protecția indicațiilor geografice, și ar trebui să nu aducă atingere diversității limbilor oficiale și a alfabetelor din Uniune. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme cu privire la folosirea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă la producerea băuturilor alcoolice și cu privire la utilizarea denumirilor legale ale băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea produselor alimentare.

(6)  Pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor și pentru a respecta practicile tradiționale, ar trebui ca alcoolul etilic și distilatele utilizate pentru producerea băuturilor spirtoase să fie exclusiv de origine agricolă.

(7)  În interesul consumatorilor, prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor băuturilor spirtoase introduse pe piața Uniunii, indiferent dacă sunt produse în statele membre sau în țări terțe. Pentru a menține și a îmbunătăți reputația pe piața mondială a băuturilor spirtoase produse în Uniune, prezentul regulament ar trebui să se aplice și băuturilor spirtoase produse în Uniune pentru export.

(8)  Definițiile băuturilor spirtoase și cerințele tehnice pentru acestea, precum și clasificarea băuturilor spirtoase pe categorii ar trebui să continue să țină seama de practicile tradiționale ▌. ▌Ar trebui să se stabilească, de asemenea, norme specifice pentru anumite băuturi spirtoase care nu sunt incluse în lista de categorii.

(9)  Regulamentele (CE) nr. 1333/2008(6) și (CE) nr. 1334/2008(7) ale Parlamentului European și ale Consiliului se aplică și băuturilor spirtoase. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească norme suplimentare privind coloranții și aromele, aplicabile numai băuturilor spirtoase. Totodată, este necesar să se stabilească norme suplimentare privind diluarea și dizolvarea aromelor, a coloranților și a altor ingrediente autorizate, aplicabile numai producției de băuturi alcoolice.

(10)  Ar trebui stabilite norme privind denumirile legale care urmează să fie utilizate pentru băuturile spirtoase introduse pe piața Uniunii, pentru a asigura că aceste denumiri legale se utilizează într-un mod armonizat la nivelul întregii Uniuni și pentru a asigura informarea transparentă a consumatorilor.

(11)  Având în vedere importanța și complexitatea sectorului băuturilor spirtoase, este necesar să se stabilească norme specifice privind descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, în special în ceea ce privește utilizarea denumirilor legale, a indicațiilor geografice, a termenilor compuși și a aluziilor în descriere, prezentare și etichetare.

(12)  Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(8) ar trebui să se aplice descrierii, prezentării și etichetării băuturilor spirtoase, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament. În acest sens, având în vedere importanța și complexitatea sectorului băuturilor spirtoase, este oportun să se stabilească în prezentul regulament norme specifice privind descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase în plus față de cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Aceste norme specifice ar trebui, de asemenea, să împiedice utilizarea improprie a termenului „băutură spirtoasă” și a denumirilor legale ale băuturilor spirtoase în legătură cu produsele care nu respectă definițiile și cerințele stabilite în prezentul regulament.

(13)  Pentru a asigura utilizarea uniformă a termenilor compuși și a aluziilor în statele membre, și pentru a pune la dispoziția consumatorilor informații adecvate, protejându-i astfel de posibilitatea de a fi induși în eroare, este necesar să se stabilească dispoziții privind folosirea acestora în scopul prezentării băuturilor spirtoase și a altor produse alimentare. Dispozițiile respective sunt menite și să protejeze reputația băuturilor spirtoase utilizate în acest context.

(14)  Pentru a oferi consumatorilor informații adecvate, ar trebui prevăzute dispoziții privind descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase care îndeplinesc condițiile necesare pentru a putea fi considerate ▌ca fiind amestecuri sau cupaje.

(15)  Deși este important să se asigure că, în general, perioada de maturare sau vechimea declarată în descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase se referă numai la cea mai nouă componentă alcoolică, pentru a se ține seama de procedeele tradiționale de învechire folosite în statele membre, ar trebui să fie posibil să se prevadă, prin intermediul unor acte delegate, o derogare de la această regula generală și mecanisme adecvate de control în ceea ce privește brandy-urile produse utilizând sistemul tradițional dinamic de învechire cunoscut sub numele de „criaderas y solera” sau „solera e criaderas”.

(16)  Din motive de securitate juridică și pentru a asigura o informare adecvată a consumatorilor, utilizarea denumirilor materiilor prime sau a adjectivelor ca denumiri legale ale anumitor băuturi spirtoase nu ar trebui să excludă utilizarea denumirilor unor astfel de materii prime sau adjective la prezentarea și etichetarea altor produse alimentare. Din aceleași motive, utilizarea cuvântului german „-geist” ca denumire legală a unei categorii de băuturi spirtoase nu ar trebui să excludă utilizarea acestui cuvânt ca denumire fantezistă care completează denumirea legală a altor băuturi spirtoase sau denumirea altor băuturi alcoolice, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu inducă în eroare consumatorul.

(17)  Pentru a garanta informarea adecvată a consumatorilor și pentru a îmbunătăți metodele producției de calitate, ar trebui ca denumirea legală a oricărei băuturi spirtoase care nu a fost îndulcită să poată fi completată cu termenul „sec” sau „dry”, deci cu termenul respectiv tradus în limba sau în limbile statului membru relevant sau netradusă, astfel cum se indică în caractere cursive în prezentul regulament. Totuși, conform principiului că informațiile referitoare la produsele alimentare trebuie să nu fie înșelătoare, în special să nu sugereze că produsul alimentar posedă caracteristici speciale, cu toate că toate produsele alimentare similare posedă astfel de caracteristici, această normă nu ar trebui să se aplice băuturilor spirtoase care, în temeiul prezentului regulament, nu pot fi îndulcite, nici măcar pentru completarea gustului, îndeosebi pentru whisky sau whiskey. Norma nu ar trebui să se aplice nici ginului, ginului distilat sau London gin, cărora ar trebui să li se aplice în continuare norme specifice de îndulcire și etichetare. În plus, ar trebui să fie posibilă etichetarea cu „sec” sau „dry