Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg 
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: výnimka z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pozmeňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pozmeňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: výnimka z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie
 Nedosiahnutie väčšiny vo výbore k návrhu právne záväzného aktu (výklad článku 171 ods. 1 prvého pododseku písm. b) rokovacieho poriadku)
 Všeobecné vývozné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I
 Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom ***
 Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
 Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti eu-LISA ***
 Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ
 Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I
 Vízový informačný systém ***I
 Fond pre azyl a migráciu ***I
 Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I
 Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I
 Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín***I
 Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I
 Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I
 Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých
 Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii
 Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom
 Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I
 Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí ***I
 Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I
 Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov ***I
 Námietka k vykonávaciemu aktu: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu
 Geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9)
 Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a čiastkové kombinácie Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507
 Účinné látky vrátane tiaklopridu
 Správa o Turecku za rok 2018
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019

Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: výnimka z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England
PDF 134kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0159B8-0143/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00793),

–  so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012(1), a najmä na jeho článok 1 ods. 9 a článok 50 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pozmeňujúci delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby pre Bank of England aj po zmene štatútu Spojeného kráľovstva na štatút tretej krajiny naďalej platila existujúca výnimka v súlade s článkom 1 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

B.  keďže Európsky parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pozmeňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
PDF 132kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0160B8-0144/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00794),

–  so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2365 zo 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia, a najmä na jeho článok 2 ods. 4 a článok 30 ods. 5(1),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby centrálna banka a verejné orgány Spojeného kráľovstva poverené riadením verejného dlhu alebo zasahujúce do riadenia verejného dlhu boli oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 4 a od požiadaviek týkajúcich sa transparentnosti opätovného použitia podľa článku 15 nariadenia (EÚ) 2015/2365;

B.  keďže Európsky parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: pozmeňujúce nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
PDF 132kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0161B8-0145/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00791),

–  so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho článok 1 ods. 6 a článok 82 ods. 6,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby centrálna banka a verejné orgány Spojeného kráľovstva poverené riadením verejného dlhu alebo zasahujúce do riadenia verejného dlhu boli oslobodené od požiadaviek týkajúcich sa zúčtovania a ohlasovania a od požiadavky uplatňovať techniky zmierňovania rizika na nezúčtované transakcie podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

B.  keďže Európsky parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s 1.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: výnimka z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva
PDF 134kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/522, pokiaľ ide o výnimku z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0162B8-0146/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00792),

–  so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES(1), a najmä jeho článok 6 ods. 5 a článok 35 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pozmeňujúci delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu aj po zmene štatútu Spojeného kráľovstva na štatút tretej krajiny naďalej platila existujúca výnimka v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

B.  keďže Európsky parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie
PDF 135kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 13. februára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0163B8-0149/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00904),

–  so zreteľom na list Komisie z 21. februára 2019, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. marca 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ(1), a najmä na jej článok 49 ods. 3,

–  so zreteľom na článok 10 ods. 1 a článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(2),

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov o zmene delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/588 (RTP 11), ktorý predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 8. novembra 2018 podľa článku 49 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny na zachovanie konkurencieschopnosti obchodných miest EÚ, ktoré ponúkajú obchodovanie s akciami, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo s ktorými sa súčasne obchoduje v Únii a v tretej krajine a ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom s týmito akciami nachádza mimo Únie;

B.  keďže Európsky parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

C.  keďže sa Európsky parlament domnieva, že prijaté regulačné technické predpisy nie sú rovnaké, ako návrh regulačných technických predpisov predložený Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy z dôvodu zmien, ktoré Komisia zaviedla v tomto návrhu, a zastáva názor, že má tri mesiace („lehota na preskúmanie“) na vznesenie námietok voči regulačným technickým predpisom; keďže Európsky parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila jednomesačnú lehotu na preskúmanie len v prípadoch, keď prijala návrhy európskych orgánov dohľadu bez zmien, t. j. keď návrh a prijaté regulačné technické predpisy sú rovnaké;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.


Nedosiahnutie väčšiny vo výbore k návrhu právne záväzného aktu (výklad článku 171 ods. 1 prvého pododseku písm. b) rokovacieho poriadku)
PDF 123kWORD 41k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o nedosiahnutí väčšiny vo výbore k návrhu právne záväzného aktu (výklad článku 171 ods. 1 prvého pododseku písm. b) rokovacieho poriadku) (2019/2011(REG))
P8_TA-PROV(2019)0164

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list predsedníčky Výboru pre ústavné veci zo 7. marca 2019,

–  so zreteľom na článok 226 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol pripojiť k článku 171 ods. 1 prvému pododseku písm. b) rokovacieho poriadku tento výklad:"„Ak návrh právne záväzného aktu v znení zmien alebo v pôvodnom znení nezíska pri hlasovaní vo výbore väčšinu hlasov, výbor navrhne Parlamentu zamietnutie aktu.“;"

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.


Všeobecné vývozné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I
PDF 147kWORD 46k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))
P8_TA-PROV(2019)0165A8-0071/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0891),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0513/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0071/2019),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného vývozného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva

P8_TC1-COD(2018)0435


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Nariadením Rady (ES) č. 428/2009(2) sa vytvára spoločný systém na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím, ktorý je nevyhnutný na podporu bezpečnosti Únie a medzinárodnej bezpečnosti a na vytvorenie rovnakých podmienok pre vývozcov Únie.

(3)  V nariadení (ES) č. 428/2009 sa stanovujú „všeobecné vývozné povolenia Únie“, ktoré uľahčujú kontroly nízkorizikového vývozu položiek s dvojakým použitím do určitých tretích krajín. V súčasnosti sa všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001 stanovené v prílohe IIa k nariadeniu (ES) č. 428/2009 vzťahuje na Austráliu, Japonsko, Kanadu, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko vrátane Lichtenštajnska a Spojené štáty americké.

(4)  Spojené kráľovstvo je zmluvnou stranou príslušných medzinárodných zmlúv a členom medzinárodných režimov nešírenia zbraní, plne dodržiava súvisiace povinnosti a záväzky. Spojené kráľovstvo uplatňuje primerané a náležité kontroly, ktoré účinne zohľadňujú dôvody týkajúce sa plánovaných konečných použití a rizika diverzie v súlade s ustanoveniami a cieľmi nariadenia (ES) č. 428/2009.

(5)  Berúc na vedomie, že Spojené kráľovstvo je dôležitým miestom určenia položiek s dvojakým použitím vyrobených v Únii, je vhodné pridať ho do zoznamu miest určenia, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001, s cieľom zabezpečiť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej Únii, podporiť rovnaké podmienky pre vývozcov Únie, ako aj predísť zbytočnej administratívnej záťaži, a pritom chrániť bezpečnosť Únie a medzinárodnú bezpečnosť.

(6)  Vzhľadom na naliehavosť situácie vyplývajúcej z okolností vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie je potrebné umožniť, aby sa toto nariadenie v súvislosti so zahrnutím Spojeného kráľovstva medzi krajiny, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001, uplatňovalo okamžite. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)  Spojené kráľovstvo by sa malo doplniť do zoznamu miest určenia, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001 len v prípade, že do dátumu, ku ktorému sa v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo zmluvy, nenadobudne platnosť žiadna dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 sa mení takto:

a)  názov „Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska a Spojených štátov amerických“ sa nahrádza takto:"

„Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a Spojených štátov amerických“;

"

b)  v časti 2 sa za zarážku „– Švajčiarsko vrátane Lichtenštajnska“ vkladá táto zarážka:"

„– Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,“.

"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(2)Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).


Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie ***I
PDF 152kWORD 50k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))
P8_TA-PROV(2019)0166A8-0021/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0892),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0512/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. februára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0021/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

P8_TC1-COD(2018)0432


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 178,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  K vystúpeniu dôjde počas programového obdobia 2014 – 2020, v ktorom sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje na pätnástich programoch spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Dva z týchto programov, konkrétne PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) (ďalej spoločne len „programy spolupráce“) sú programy, ktoré zahŕňajú Severné Írsko a podporujú mier, zmierenie a spoluprácu medzi Severom a Juhom na základe Mierovej dohody Severného Írska (ďalej len „Veľkopiatková dohoda“), ktorú Únia plánuje zachovať aj v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez toho, aby dohoda o vystúpení nadobudla platnosť do dňa, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Preto by sa toto nariadenie malo obmedziť na uvedené programy spolupráce.

(3)  Programy spolupráce sa riadia najmä nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013(4), (EÚ) č. 1303/2013(5) a (EÚ, Euratom) 2018/1046(6). V tomto nariadení by sa mali stanoviť ustanovenia s cieľom umožniť pokračovanie programov spolupráce aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie v súlade s uvedenými nariadeniami.

(4)  Pokiaľ ide o programy spolupráce, riadiaci orgán sa nachádza v orgáne pre osobitné programy EÚ (ďalej len „OOPEÚ“) zriadenom na základe Dohody medzi vládou Írska a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa zriaďujú vykonávacie orgány, ktorá bola podpísaná 8. marca 1999. Keďže sa programy spolupráce týkajú Severného Írska, mali by pokračovať s potrebnými doplňujúcimi ustanoveniami.

(5)  Na účely pokračovania programov spolupráce by sa malo objasniť, že bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, programy spolupráce môžu zahŕňať zúčastnené regióny v Spojenom kráľovstve, ktoré by mali byť rovnocenné regiónom na úrovni NUTS 3.

(6)  Na účely pokračovania programov spolupráce s financovaním zo všeobecného rozpočtu Únie by sa medzi Komisiou a orgánmi Spojeného kráľovstva mala uzavrieť administratívna dohoda s cieľom umožniť potrebné kontroly a audity programov spolupráce, a to s účinnosťou od dátumu, ku ktorému sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo. Ak sa nebudú môcť vykonať takéto kontroly a audity, Komisia by mala mať možnosť prerušiť platobné lehoty, pozastaviť platby a uplatniť finančné opravy, ako sa stanovuje v článkoch 83, 142, 144 a 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(7)  V súlade s článkom 76 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykonávacie rozhodnutia Komisie, ktorými sa schvaľuje program PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo), z 30. novembra 2015 a program Interreg VA, z 12. februára 2015, majú naďalej predstavovať rozhodnutie o financovaní v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, a tým aj právny záväzok v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Spojené kráľovstvo je naďalej zodpovedné za svoje finančné záväzky, ktoré prevzalo ako členský štát a ktoré sa týkajú uvedených právnych záväzkov Únie.

(8)  Spojené kráľovstvo od dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo, prestane byť súčasťou „časti programovej oblasti na území Únie“ v zmysle článku 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013. Preto by sa mali upraviť ustanovenia uvedeného nariadenia o oprávnenosti operácií v závislosti od miesta.

(9)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to umožniť po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie pokračovanie programov spolupráce, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)  S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len v situácii, ak dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ nenadobudne platnosť do dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V tomto nariadení sa stanovujú ustanovenia na riešenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie v situácii, ak dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ nenadobudne platnosť do dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a to pokiaľ ide o pokračovanie týchto dvoch programov spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1299/2013, za účasti Spojeného kráľovstva (ďalej spoločne len „programy spolupráce“):

1.  PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo);

2.  Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko).

2.  Nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 sa naďalej uplatňuje na programy spolupráce podliehajúce tomuto nariadeniu.

Článok 2

Geografické rozloženie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, programy spolupráce môžu zahŕňať zúčastnené regióny v Spojenom kráľovstve, ktoré sú rovnocenné regiónom na úrovni NUTS 3.

Článok 3

Orgány zodpovedné za programy

Odchylne od článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013:

–  orgán pre osobitné programy EÚ (OOPEÚ), v ktorom sa nachádza riadiaci orgán a certifikačný orgán programov spolupráce, aj naďalej vykonáva svoje funkcie,

–  ministerstvo financií Severného Írska zostáva orgánom auditu programov spolupráce.

Článok 4

Právomoci Komisie v súvislosti s kontrolami

Na uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa kontrol a auditu programov spolupráce sa dohodnú Komisia a orgány Spojeného kráľovstva. Kontroly a audity sa vzťahujú na celé obdobie predmetných programov spolupráce.

Ak sa potrebné kontroly a audit programov spolupráce nedajú vykonať vo všetkých príslušných regiónoch, považuje sa to za závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly na účely opatrení stanovených v článkoch 83, 142, 144 a 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 5

Oprávnenosť operácií v závislosti od miesta

Na programy spolupráce sa neuplatňuje strop stanovený v článku 20 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2)Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(3)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).


Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I
PDF 174kWORD 48k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))
P8_TA-PROV(2019)0167A8-0082/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0065),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0040/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. februára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0082/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ zriadeného nariadením (EÚ) č. 1288/2013 v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie

P8_TC1-COD(2019)0030


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, alebo prípadne, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  K vystúpeniu dôjde počas programového obdobia programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020, na ktorom sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje.

(3)  Program Erasmus+ sa zriadil a sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013(4). V tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré umožnia pokračovanie právnych záväzkov, ktoré sa už prijali v súlade s nariadením (EÚ) č. 1288/2013, v súvislosti s prebiehajúcimi činnosťami vzdelávacej mobility, na ktorých sa zúčastňuje Spojené kráľovstvo, po jeho vystúpení z Únie.

(4)  Spojené kráľovstvo od dátumu, ku ktorému sa naň prestanú vzťahovať zmluvy, prestane byť krajinou účastniacou sa programu v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. Mali by sa upraviť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, aby sa zabránilo tomu, že by súčasní účastníci programu Erasmus+ museli prerušiť svoje prebiehajúce činnosti vzdelávacej mobility.

(5)  Na účely pokračovania vo financovaní prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility z rozpočtu Únie by sa Komisia a Spojené kráľovstvo mali dohodnúť, že umožnia vykonávanie kontrol a auditov uvedených činností. Ak nie je možné vykonať potrebné kontroly a audity, malo by sa to považovať za závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly.

(6)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to umožnenie pokračovania prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility, na ktorých sa zúčastňuje Spojené kráľovstvo a ktoré sa začali realizovať najneskôr k dátumu, ku ktorému sa prestali vzťahovať na Spojené kráľovstvo zmluvy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)  Vzhľadom na skutočnosť, že pri absencii dohody o vystúpení alebo predĺženia dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť pokračovanie prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(8)  Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v činnostiach vzdelávacej mobility uvedených v článkoch 7 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, ktoré sa uskutočňujú v Spojenom kráľovstve alebo do ktorých sú zapojené subjekty alebo účastníci zo Spojeného kráľovstva a ktoré sa začali realizovať najneskôr k dátumu, ku ktorému sa prestali na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Článok 2

Oprávnenosť

1.  Činnosti vzdelávacej mobility uvedené v článku 1 sú naďalej oprávnené na financovanie.

2.  Na účely uplatňovania akýchkoľvek ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 a aktov, ktorými sa vykonáva uvedené nariadenie a ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinnosti odseku 1, sa Spojené kráľovstvo považuje za členský štát v súlade s týmto nariadením.

Zástupcovia Spojeného kráľovstva sa však nezúčastňujú na činnostiach výboru uvedeného v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013.

Článok 3

Kontroly a audity

Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa kontrol a auditov činností vzdelávacej mobility uvedených v článku 1 sa dohodne medzi Komisiou a orgánmi Spojeného kráľovstva. Kontroly a audity sa vzťahujú na celé obdobie činností vzdelávacej mobility a na súvisiace následné opatrenia.

Ak sa potrebné kontroly a audity programu Erasmus+ v Spojenom kráľovstve nemôžu vykonať, predstavuje to závažný nedostatok v dodržiavaní hlavných povinností vykonávania právneho záväzku medzi Komisiou a vnútroštátnou agentúrou Spojeného kráľovstva.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2)Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(3)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).


Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
PDF 189kWORD 51k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))
P8_TA-PROV(2019)0168A8-0061/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0894),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0514/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. februára 2019(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 22. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0061/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

P8_TC1-COD(2018)0434


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Hlavným cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139(4) je dosiahnuť a udržať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti letectva v Únii. Na tento účel bol vytvorený systém osvedčení pre rôzne letecké činnosti s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň bezpečnosti a umožniť potrebné overenia a vzájomné uznávanie vydaných osvedčení.

(3)  Mnohé zainteresované strany majú možnosť v oblasti bezpečnosti letectva prostredníctvom rôznych opatrení zmierniť vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na osvedčenia a schválenia. Uvedené opatrenia zahŕňajú prechod pod orgán civilného letectva jedného zo zostávajúcich 27 členských štátov alebo podanie žiadosti o vydanie osvedčenia Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) pred dátumom vystúpenia, pričom osvedčenie nadobudneplatnosť od tohto dátumu a je teda podmienené tým, že Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou.

(4)  Na rozdiel od iných oblastí práva Únie však existuje niekoľko konkrétnych prípadov, keď nie je možné získať osvedčenie od iného členského štátu alebo agentúry, pretože Spojené kráľovstvo bude od dátumu vystúpenia vo svojej jurisdikcii plniť úlohu „štátu projektu“ podľa Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Spojené kráľovstvo zase môže vydávať osvedčenia v tejto novej úlohe len v prípade, že túto novú úlohu prijalo, a to po tom, čo sa právo Únie prestane vzťahovať na Spojené kráľovstvo po jeho vystúpení z Únie.

(5)  Je preto potrebné stanoviť dočasný mechanizmus na predĺženie platnosti určitých osvedčení v oblasti bezpečnosti letectva, aby sa dotknutým prevádzkovateľom a agentúre poskytol dostatočný čas na vydanie potrebných osvedčení podľa článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 s cieľom zohľadniť štatút Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny.

(6)  Trvanie takéhoto predĺženia platnosti osvedčení by malo byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú na riešenie odchodu Spojeného kráľovstva zo systému bezpečnosti letectva Únie.

(7)  S cieľom poskytnúť v prípade potreby dodatočný čas na vydanie osvedčení pre príslušných prevádzkovateľov podľa článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti osvedčení uvedených v oddiele I prílohy k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(5). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(8)  Na rozdiel od mnohých iných oblastí práva Únie týkajúcich sa tovaru, neplatnosť osvedčení navyše nemá vplyv na uvedenie na trh, ale na skutočné používanie leteckých výrobkov, súčastí a zariadení v rámci Únie, napríklad keď sa súčasti a zariadenia inštalujú do lietadla Únie prevádzkovaného v rámci Únie. Vystúpenie Spojeného kráľovstva by nemalo ovplyvniť takéto používanie leteckých výrobkov v Únii.

(9)  Výcvik pilotov a mechanikov v oblasti systému bezpečnosti letectva Únie je prísne regulovaný a moduly výcviku sú harmonizované. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na module výcviku v jednom členskom štáte, nemôžu počas uvedeného výcviku vždy prejsť do iného členského štátu. Táto osobitná situácia by sa mala zohľadniť v rámci krízových opatrení Únie.

(10)  Ustanovenia tohto nariadenia by mali z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť čo najskôr a mali by sa v zásade uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa zmluvy prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom. V záujme čo najskoršieho vykonania potrebných administratívnych postupov by sa však určité ustanovenia mali uplatňovať od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V tomto nariadení sa stanovujú osobitné ustanovenia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie týkajúce sa určitých osvedčení o bezpečnosti letectva vydaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(6) alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139 fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, a týkajúce sa určitých situácii, pokiaľ ide o leteckú odbornú prípravu.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na osvedčenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktoré sú platné v deň predchádzajúci dňu, kedy sa toto nariadenie začne uplatňovať, a ktoré vydala:

a)  Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, ako sa uvádza v oddiele 1 prílohy, alebo

b)  fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli osvedčené príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva, ako sa uvádza v oddiele 2 prílohy.

3.  Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie uplatňuje na moduly ▌výcviku uvedené v článku 5.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú zodpovedajúce vymedzenia pojmov nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa uvedeného nariadenia a podľa nariadenia (ES) č. 216/2008.

Článok 3

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a)

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zostávajú platné počas obdobia deviatich mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

Ak je potrebný dodatočný čas na vydanie osvedčení uvedených v článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 pre príslušných prevádzkovateľov, Komisia môže delegovanými aktmi predĺžiť obdobie platnosti uvedené v prvom odseku tohto článku.

Pred prijatím delegovaného aktu sa Komisia poradí s odborníkmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 4

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b)

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné ▌.

Článok 5

Prenos modulov ▌výcviku

Odchylne od nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011(7) a (EÚ) č. 1321/2014(8) príslušné orgány členských štátov alebo vo vhodnom prípade agentúra zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva, ale ktoré doposiaľ neviedli k vydaniu preukazu spôsobilosti pred dátumom začiatku uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.

Článok 6

Pravidlá a povinnosti týkajúce sa osvedčení, na ktoré sa vzťahuje článok 3 alebo 4

1.  Osvedčenia, na ktoré sa vzťahujú články 3 alebo 4 tohto nariadenia, podliehajú pravidlám, ktoré sa na ne uplatňujú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1139 a v súlade s vykonávacími a delegovanými aktmi prijatými na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008. Agentúra má právomoci stanovené v nariadení (EÚ) 2018/1139 a vo vykonávacích a delegovaných aktoch prijatých podľa uvedeného nariadenia a podľa nariadenia (ES) č. 216/2008, pokiaľ ide o subjekty, ktoré majú hlavné miesto podnikania v tretej krajine.

2.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a osoby, ktoré vydali osvedčenia uvedené v článku 4, poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a plánov nápravných opatrení týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehotách stanovených agentúrou v jej žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článku 3 alebo 4.

3.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a osoby, ktoré vydali osvedčenia uvedené v článku 4 tohto nariadenia, bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.

Článok 7

Príslušný orgán

Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia a osobami, ktoré vydali tieto osvedčenia, koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých podľa uvedeného nariadenia alebo podľa nariadenia (ES) č. 216/2008.

Článok 8

Uplatňovanie nariadenia Komisie (EÚ) č. 319/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014(9) sa uplatňuje na fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia alebo osobami, ktoré vydali tieto osvedčenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov zodpovedajúcich osvedčení vydaných fyzickým alebo právnickým osobám tretích krajín.

Článok 9

Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál

Agentúra môže v súlade s článkom 76 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139 vydať prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál pre uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Článok 5 sa však uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v prvom pododseku odseku 2 nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Zoznam osvedčení uvedených v článku 1

Oddiel 1: Osvedčenia vydané Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, a pre lietadlá, uvedené v:

1.1.  nariadení Komisie (EÚ) č. 748/2012(10), prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti B (typové osvedčenia a obmedzené typové osvedčenia);

1.2.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti D (zmeny typových osvedčení a obmedzených typových osvedčení);

1.3.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti E (doplnkové typové osvedčenia);

1.4.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti M (opravy);

1.5.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti O (európske technické štandardné schválenia);

1.6.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti J (povolenie organizácie na projektovanie).

Oddiel 2: Osvedčenia pre výrobky, súčasti alebo zariadenia vydané fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré boli osvedčené príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva, uvedené v:

2.1.  nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, oddiele A, podčasti G, bode 21.A.163 písm. c) (úradné uvoľňovacie osvedčenia v prípade výrobkov, častí a zariadení);

2.2.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe II, časti 145, bode 145.A.75 písm. e) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby);

2.3.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe II, časti 145, bode 145.A.75 písm. f) (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v prípade lietadla ELA 1);

2.4.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti F, bode M.A.615 písm. d) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby);

2.5.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časť M, oddiele A, podčasti F, bode M.A.615 písm. e) (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v prípade lietadla ELA 1);

2.6.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti G, bode M.A.711 písm. a) bode 4 alebo písm. b) bode 1 (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti a predĺženie ich platnosti);

2.7.  nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti H, bode M.A.801 písm. b) bodoch 2 a 3 a písm. c) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v súvislosti s dokončením údržby).

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2)Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).
(5) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).
(7)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).
(8)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).
(9)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 28.3.2014, s. 58).
(10)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).


Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom ***
PDF 131kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0169A8-0026/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15093/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej (05385/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207, článkom 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0107/2018),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 13. marca 2019(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0026/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Afganskej islamskej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0170.


Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)
PDF 214kWORD 64k
Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0170A8-0058/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15093/2016),

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej(1), ktorú 18. februára 2017 podpísala podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federica Mogherini,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila 6. februára 2018 v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a článkom 207 článkom 209, článkom 218 ods. 6 písm. a) druhým pododsekom a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C8-0107/2018),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Rady(2),

–  so zreteľom na predbežné vykonávanie častí dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji (DSPR) patriacich do výlučnej právomoci EÚ od 1. decembra 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o rokovaniach o Dohode o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom(3),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa Afganistanu, najmä na uznesenie zo 16. decembra 2010 o novej stratégii pre Afganistan(4), z 15. decembra 2011 o rozpočtovej kontrole finančnej pomoci EÚ pre Afganistan(5), z 12. marca 2014 o regionálnej úlohe Pakistanu a jeho politických vzťahoch s EÚ(6), z 8. októbra 2015 o treste smrti(7), z 26. novembra 2015 o Afganistane, najmä zabíjaní v provincii Zábul(8), z 28. apríla 2016 o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva(9), z 5. apríla 2017 o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ(10), z 13. septembra 2017 o politických vzťahoch EÚ s Indiou(11) a zo 14. decembra 2017 o situácii v Afganistane(12),

–  so zreteľom na závery Rady z 19. novembra 2018 a zo 16. októbra 2017 o Afganistane,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie PK/VP a Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 24. júla 2017 o prvkoch stratégie EÚ v Afganistane (JOIN(2017)0031),

–  so zreteľom na viacročný orientačný program pre Afganistan na roky 2014 – 2020 v rámci nástroja rozvojovej spolupráce Únie,

–  so zreteľom na plán EÚ týkajúci sa spolupráce s občianskou spoločnosťou v Afganistane na obdobie 2018 – 2020,

—  so zreteľom na ukončenie policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) v roku 2016,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 10. septembra 2018 s názvom Situácia v Afganistane a jej dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť,

—  so zreteľom na dokument „Spoločné napredovanie v oblasti migrácie medzi EÚ a Afganistanom“ z 2. októbra 2016,

—  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2210 (2015) a č. 2344 (2017) a na mandát Misie OSN pre pomoc v Afganistane (UNAMA),

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre ľudské práva vnútorne vysídlených osôb z 12. apríla 2017 o jej misii v Afganistane,

–  so zreteľom na žiadosť hlavnej prokurátorky MTS Fatou Bensoudaovej z 3. novembra 2017, aby sa začalo vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti údajne spáchaných v Afganistane od 1. mája 2003,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na ministerskú konferenciu v Ženeve z 27. - 28. novembra 2018 o Afganistane,

—  so zreteľom na výsledky bruselskej medzinárodnej konferencie o Afganistane z 5. októbra 2016, ktorej spolupredsedala Európska únia, a na vzájomné záväzky prijaté na medzinárodných konferenciách o Afganistane, ktoré sa konali 5. decembra 2011 v Bonne, 8. júla 2012 Tokiu a 4. decembra 2014 v Londýne,

–  so zreteľom na konferenciu o Afganistane, ktorá sa konala v Taškente 26. – 27. marca 2018,

—  so zreteľom na proces s názvom Srdce Ázie, ktorý sa začal 2. novembra 2011 v Istanbule,

—  so zreteľom na kábulské vyhlásenie z 22. decembra 2002 o dobrých susedských vzťahoch,

–  so zreteľom na medzinárodné bezpečnostné pomocné sily (ISAF) pod vedením NATO a s mandátom OSN (2003 – 2014) a na závery samitu NATO, ktorý sa konal 24. – 25. mája 2017 v Bruseli, pokiaľ ide o pokračovanie výcvikovej, poradenskej a asistenčnej misie „Resolute Support“ (od roku 2014 až do súčasnosti),

–  so zreteľom na plán pre humanitárnu reakciu v Afganistane na roky 2018 – 2021,

–  so zreteľom na program sebestačnosti prostredníctvom rámca vzájomnej zodpovednosti, ktorý bol dohodnutý 4. a 5. októbra 2016 na bruselskej konferencii o Afganistane,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci, stanovisko Výboru pre rozvoj a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0058/2019),

A.  keďže Rada 10. novembra 2011 prijala rozhodnutie, ktorým sa Komisia poveruje rokovať o DSPR medzi Európskou úniou a Afganskou islamskou republikou(13); keďže DSPR sa predbežne a čiastočne začala uplatňovať od 1. decembra 2017, teda skôr, než s ňou vyslovil súhlas Európsky parlament;

B.  keďže 13. januára 2016 PK-VP a Komisia predložili Rade spoločný návrh rozhodnutia Rady o podpísaní a uzavretí DSPR ako dohody medzi Európskou úniou a Afganistanom („len EÚ“);

C.  keďže členské štáty síce súhlasia z podstatou DSPR, vyjadrili sa však tak, že uprednostňujú tzv. zmiešanú dohodu s predbežným uplatňovaním, a požiadali preto Komisiu a PK-VP, aby podľa toho návrhy zrevidovali s cieľom zohľadniť zmiešané a predbežné uplatňovanie;

D.  keďže DSPR bola podpísaná 18. februára 2017;

E.  keďže DSPR bude základom vzťahov medzi EÚ a Afganistanom na ďalších desať rokov a jej platnosť by sa mohla automaticky predlžovať o päťročné obdobia;

F.  keďže Európsky parlament bol počas rokovaní čiastočne, nie však úplne informovaný; keďže Európsky parlament dostal smernice Rady na rokovania pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) až 16. marca 2018, a nie v novembri 2011, keď bol Európsky parlament informovaný o rozhodnutí otvoriť rokovania;

G.  keďže tento právny rámec vychádza zo súčasnej stratégie EÚ pre Afganistan, ako aj z rozsiahlej vonkajšej finančnej pomoci EÚ;

H.  keďže DSPR bude prvým zmluvným vzťahom medzi EÚ a Afganistanom, čím sa potvrdí záväzok EÚ voči budúcemu vývoju Afganistanu počas „desaťročia transformácie“ (2014 – 2024) a posilnia historické, politické a hospodárske väzby medzi oboma stranami;

I.  keďže DSPR odráža zásady a podmienky, na ktorých sa bude zakladať budúce partnerstvo medzi EÚ a Afganistanom (hlavy I a II), vrátane základných prvkov týkajúcich sa ľudských práv a nešírenia zbraní hromadného ničenia; keďže DSPR stanovuje možnosť spolupráce v širokom spektre oblastí vrátane rozvoja (hlava III), obchodu a investícií (hlava IV) a spravodlivosti a právneho štátu (hlava V), a to aj v oblasti boja proti organizovanému zločinu, praniu špinavých peňazí a drogám, spolupráce v oblasti migrácie a potenciálnej budúcej readmisnej dohody, ako aj možnosti odvetvovej spolupráce (hlava VI);

J.  keďže DSPR takisto umožní, aby EÚ a Afganistan spoločne čelili globálnym výzvam, ako je jadrová bezpečnosť, nešírenie zbraní a zmena klímy;

K.  keďže Afganistan sa nachádza v rozhodujúcom okamihu, čo znamená, že ak sa nevyvinie ďalšie úsilie, tak hrozí riziko, že všetko úsilie, pokrok a obete, ku ktorým doteraz došlo pri rozvoji Afganistanu, vyjdú naprázdno;

L.  keďže vznik teroristickej hrozby skupiny napojenej na Dá’iš známej ako Islamský štát – provincia Chorásán výrazne prispel k ďalšiemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie; keďže v máji 2018 mala afganská vláda pod kontrolou 56 % oblastí Afganistanu a 56 % jeho územia so 65 % obyvateľstva, pričom o 32 % oblastí sa bojovalo a 12 % bolo pod kontrolou povstalcov(14)(15);

M.  keďže od roku 2002 sú Európska únia a jej členské štáty spoločne najväčším medzinárodným darcom pre Afganistan a jeho obyvateľov, pričom poskytujú viac ako 3,66 miliardy EUR na rozvojovú a humanitárnu pomoc; keďže podľa viacročného indikatívneho programu pre Afganistan na roky 2014 – 2020 bol na obdobie 2014 – 2020 pridelený nový rozvojový fond vo výške 1,4 miliardy EUR; keďže HDP Afganistanu je v súčasnosti 20 miliárd USD a tempo jeho rastu sa od roku 2014 spomalilo; keďže afganské hospodárstvo stále čelí niekoľkým výzvam ako korupcia, nízky výber rozpočtových príjmov, zlá infraštruktúra a anemická tvorba pracovných miest;

N.  keďže od roku 2001 mnohé členské štáty EÚ, partneri v NATO a spojenecké krajiny prispievajú ku stabilizácii a rozvoju Afganistanu vojenskými a civilnými zdrojmi, pričom utrpeli ťažké zranenia a straty; keďže stabilný nezávislý Afganistan, ktorý sa o seba dokáže postarať a ktorý dokáže teroristickým skupinám uprieť bezpečné útočisko, je stále v zásadne dôležitom bezpečnostnom záujme NATO, EÚ a jej členských štátov; keďže členské štáty EÚ majú v Afganistane stále viac než 3 000 členov vojenského personálu zapojených do misie NATO Resolute Support;

O.  keďže v Iráne a Pakistane sa nachádza 2,5 milióna registrovaných utečencov a 2 až 3 milióny Afgancov bez dokladov; keďže v dôsledku konfliktu sú v Afganistane viac než 2 milióny vnútorne vysídlených osôb, pričom viac ako 300 000 z nich bolo vysídlených v roku 2018; keďže mnohé z týchto osôb trpia potravinovou neistotou, neprimeraným bývaním, nedostatočným prístupom k hygiene a zdravotníckym zariadeniam a nedostatočnou ochranou, a keďže mnohé z nich sú deti, ktoré sú klasifikované ako osobitne zraniteľné voči riziku detskej práce, sexuálneho zneužívania alebo potenciálneho náboru do zločineckých skupín; keďže od začiatku roka 2018 sa do Afganistanu z Iránu vrátilo alebo bolo deportovaných viac než 450 000 Afgancov; keďže vláda Pakistanu oznámila, že 1,7 milióna afganských utečencov registrovaných v tejto krajine do Afganistanu bude musieť byť nútene vrátených;

P.  keďže podľa OSN korupcia v Afganistane oslabuje legitímnosť štátu a predstavuje závažnú hrozbu pre dobrú správu vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj tým, že bráni vzniku skutočného hospodárstva;

Q.  keďže Afganistan je krajina s nízkymi príjmami, po konflikte a bez prístupu k moru, čo predstavuje osobitné výzvy pre medzinárodné spoločenstvo a jeho inštitúcie;

R.  keďže podľa indexu globálnej adaptácie patrí Afganistan medzi krajiny sveta, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy;

S.  keďže sa objavujú nové hrozby a medzinárodné krízy spôsobujúce, že sa verejnosť prestáva na situáciu v Afganistane zameriavať a stráca sa v tomto smere podpora a záujem;

T.  keďže sa odhaduje, že 87 % afganských žien je vystavených násiliu súvisiacemu s rodovou príslušnosťou; keďže Afganistan je v indexe rodovej nerovnosti OSN za rok 2017 na 153. priečke zo 160 krajín;

U.  keďže v roku 2017 dosiahlo pestovanie ópia v Afganistane rekordne vysoké hodnoty a v porovnaní s rokom 2016 sa zvýšilo o 63 %; keďže nedovolené obchodovanie s opiátmi ešte viac priživuje nestabilitu, povstalecké nálady a zvyšuje financovanie teroristických skupín v Afganistane;

V.  keďže afganský rozpočet na rok 2018 sa po prvý raz pridržiava medzinárodných noriem pre projekcie a účtovníctvo;

W.  keďže policajná misia EÚ v Afganistane v roku 2016 po deviatich rokoch pokroku skončila;

Politicko-strategické aspekty

1.  naďalej sa zaväzuje podporovať afganskú vládu v jej úsilí o vybudovanie bezpečnej a stabilnej budúcnosti pre obyvateľov Afganistanu vykonávaním kľúčových reforiem s cieľom zlepšiť správu vecí verejných a právny štát, bojovať proti terorizmu a extrémizmu, dosiahnuť udržateľný mier a rozvoj, vybudovať legitímne, demokratické inštitúcie, posilniť odolnosť voči vnútroštátnym a regionálnym bezpečnostným výzvam, presadzovať dodržiavanie ľudských práv vrátane práv žien, detí, etnických a náboženských menšín, bojovať proti korupcii a proti drogám, zlepšovať fiškálnu udržateľnosť a podporovať inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a sociálny a vidiecky rozvoj, poskytnúť mladým ľuďom, ktorí tvoria dve tretiny obyvateľstva, možnosti na lepšiu budúcnosť; zdôrazňuje, že treba mierové riešenie konfliktu v Afganistane a že by sa na tento najnaliehavejší cieľ malo zamerať všetko úsilie;

2.  zdôrazňuje, že dlhodobý rozvoj Afganistanu bude závisieť od zodpovednosti, dobrej správy vecí verejných, udržateľného zabezpečenia ľudskej bezpečnosti vrátane znižovania chudoby a vytvárania pracovných príležitostí, prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, vzdelávania a ochrany základných slobôd a ľudských práv vrátane práv žien a menšín; zdôrazňuje, že treba riadiť záležitosti tak, aby sa zabezpečili inkluzívny hospodársky rast a priaznivé podmienky pre udržateľné zahraničné investície v prospech obyvateľov Afganistanu pri plnom rešpektovaní sociálnych, environmentálnych a pracovných noriem;

3.  vyjadruje znepokojenie nad krehkosťou a nestabilitou ústrednej vlády a nad nedostatočnou kontrolou nad veľkou časťou krajiny, čo ešte viac prehlbuje vplyv konfliktu na civilné obyvateľstvo; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby v prípadoch, ako sú nevyriešené povolebné otázky, uľahčili mediáciu;

4.  vyzýva EÚ, aby pomáhala v úsilí o zvrátenie dlhodobého trendu medzietnického napätia, ktoré prispieva k rozkladu ústrednej moci, a aby podporovala bohatú multietnickú štruktúru afganskej spoločnosti;

5.  zdôrazňuje svoju dlhodobú podporu dôveryhodných, slobodných, spravodlivých a transparentných volieb v súlade s medzinárodnými normami a vyjadruje svoju podporu pozorovateľskej misii EÚ v krajine vrátane pozorovania prezidentských volieb v roku 2019; zdôrazňuje, že z dôvodu chronickej politickej rivality bude mať výsledok týchto volieb ohromný vplyv na budúcu stabilitu afganskej vlády;

6.  zdôrazňuje, aký obrovský hospodársky potenciál krajina má vďaka svojmu geografickému umiestneniu a vďaka svojim ľudským a prírodným zdrojom;

7.  zdôrazňuje zásadnú finančnú a politickú podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja Afganistanu, humanitárnej pomoci a regionálnej prepojenosti zo strany EÚ; naliehavo žiada vyvíjať ďalšie úsilie o spoločnú tvorbu programov medzi EÚ a jej členskými štátmi;

8.  zdôrazňuje, že je v tomto smere potrebné zintenzívniť koordináciu politík a dialóg medzi EÚ a USA, pokiaľ ide o Afganistan a regionálne záležitosti;

9.  víta spoločné komuniké prijaté na ženevskej ministerskej konferencii o Afganistane organizovanej OSN v dňoch 27. a 28. novembra 2018 so zreteľom na záväzky prijaté na bruselskej konferencii o Afganistane v roku 2016;

Úloha a zodpovednosť regionálnych aktérov

10.  pripomína, že Afganistan je krajina bez prístupu k moru a nachádza sa na križovatke medzi Áziou a Blízkym východom, a uznáva, že podpora a pozitívna spolupráca zo strany susedných krajín a regionálnych mocností, najmä Číny, Iránu, Indie, Ruska a Pakistanu, má zásadný význam pre stabilizáciu, rozvoj a hospodársku životaschopnosť Afganistanu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že stabilný a úspešný Afganistan nie je vždy konečným cieľom týchto regionálnych aktérov a zdôrazňuje kľúčovú úlohu týchto krajín v procese stabilizácie a mierového procesu; žiada susedné krajiny, aby v budúcnosti neblokovali afganský vývoz, ako to bolo v minulosti;

11.  zdôrazňuje, že mobilita a pretrvávajúca činnosť teroristických sietí pôsobiacich v Afganistane a aj v Pakistane prispievajú k nestabilite situácie v celom regióne;

12.  zdôrazňuje, že Afganistan je často predmetom protichodných cieľov regionálnych mocností; naliehavo ich vyzýva, aby v plnej miere podporovali mierové úsilie v Afganistane; podporuje fóra regionálnej spolupráce, vyjadruje však znepokojenie nad zapájaním niektorých susedov Afganistanu do konfliktu prostredníctvom zástupcov, čím sa podkopáva mierové úsilie; vyzýva týchto susedov, aby sa zdržali zapájania sprostredkovateľov do súperenia v Afganistane a naliehavo vyzýva susedné aj regionálne mocnosti, aby v plnej miere spolupracovali s cieľom dosiahnuť dlhodobý a udržateľný mier v Afganistane;

13.  naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie o dialóg a spoluprácu s regionálnymi partnermi v oblasti boja proti obchodovaniu s drogami, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a prevádzačstvu;

14.  zdôrazňuje kľúčový význam infraštruktúry a regionálneho rozvoja v Afganistane pre zlepšenie obchodovania a prepojenosti medzi krajinami Strednej Ázie a južnej Ázie a ako stabilizačného faktora v regióne;

15.  vyzýva EÚ, aby úvahy o spolupráci medzi EÚ a Afganistanom zaradila do svojich stratégií pre Strednú a južnú Áziu;

Bezpečnosť a budovanie mieru

16.  je naďalej hlboko znepokojený pokračujúcim zhoršovaním bezpečnostnej situácie v Afganistane a pretrvávajúcim získavaním územia bojovníkmi Talibanu a rôznych teroristických skupín, ako je Islamský štát – provincia Chorásán, čo je pravdepodobne výrazne posilnené prítomnosťou zahraničných bojovníkov; dôrazne odsudzuje ich útoky na afganské civilné obyvateľstvo, bezpečnostné sily, inštitúcie a občiansku spoločnosť; opakuje, že sa plne zasadzuje za boj proti všetkým formám terorizmu, a vzdáva poctu všetkým koaličným a afganským vojakom a civilistom, ktorí za demokratický, inkluzívny, prosperujúci, bezpečný a stabilný Afganistan zaplatili tým najcennejším; konštatuje, že viac než polovica protivládnych útokov spáchaných v roku 2018 v Afganistane sa pripisuje skupine Islamský štát – provincia Chorásán, ktorej cieľom je narúšať a destabilizovať zmierovací a mierový proces; so znepokojením konštatuje, že súčasné džihádistické organizácie, Islamský štát – provincia Chorásán, al-Káida a ich rôzne dcérske organizácie, sa dokázali prispôsobiť a zakoreniť a predstavujú pre Afganistan, tento región a Európu významnú bezpečnostnú výzvu;

17.  zdôrazňuje, že EÚ naďalej podporuje inkluzívny mierový proces a proces zmierenia pod vedením a kontrolou Afganistanu vrátane implementácie mierovej dohody dohodnutej so skupinou Hezb-e-Islami; je pripravený k tomu prispieť všetkými vhodnými nástrojmi EÚ ihneď po tom, ako začne zmysluplný mierový proces; vyzýva Taliban, aby odsúdil násilie, pristúpil k mierovému procesu a prijal afganskú ústavu; zdôrazňuje svoju podporu komplexnej mierovej ponuky, ktorú vláda opakovane predložila Talibanu; vyzýva na plnohodnotné zapojenie občianskej spoločnosti do týchto rozhovorov; uznáva, že treba riešiť otázku dlhodobej kombinovanej vojenskej prítomnosti s cieľom pomáhať afganským bezpečnostným silám pri stabilizovaní krajiny a pri zabraňovaní tomu, aby sa opäť stala bezpečným útočiskom pre teroristické skupiny a zdrojom regionálnej nestability; vyzýva všetky strany konfliktu, aby rešpektovali medzinárodné humanitárne právo;

18.  víta prvé prímerie od roku 2001, Eid al-Fitr, ktoré dokázalo že medzi Afgancami je veľmi rozšírená túžba po mieri; vyzýva Taliban, aby prijal výzvy afganského prezidenta na nové prímerie;

19.  zdôrazňuje, že štyri desaťročia vojen a konfliktov, ktoré začali sovietskou inváziou do Afganistanu v roku 1979, viedli k mnohým z nevyriešených problémov, ktorým Afganistan dnes čelí; v tomto smere uznáva úlohu mladých ľudí a afganskej diaspóry v procese budovania bezpečnejšej a lepšej budúcnosti pre túto krajinu; vyzýva EÚ, aby podporovala spravodlivosť v prechodnom období pre obete násilia;

20.  konštatuje, že po skončení misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EUPOL Afganistan, ktorá poskytovala špecializovaný výcvik a poradenstvo afganskej vnútroštátnej polícii a ministerstvu vnútra, v decembri 2016 Únia pokračuje v spolupráci s afganskou políciou pomocou vonkajších nástrojov EÚ, ako je nástroj na podporu stability a mieru, z ktorého sa financujú aj činnosti v oblasti zmierenia;

21.  konštatuje, že misia ISAF úspešne vybudovala afganské národné bezpečnostné sily z nuly na úroveň 352 000 spôsobilých vojakov a príslušníkov polície s pechotou, vojenskou políciou, spravodajstvom, čistením trás, bojovou podporou a spôsobilosťami v oblasti zdravotníctva, letectva a logistiky, čím sa bojuje proti vplyvu povstalcov v krajine;

22.  konštatuje, že ISAF vytvorili bezpečné prostredie pre zlepšovanie správy vecí verejných a hospodárskeho rozvoja, čo viedlo k najväčšiemu percentuálnemu nárastu zo všetkých krajín v oblasti základných zdravotníckych a iných rozvojových ukazovateľov; konštatuje, že úspech ISAF viedol tiež k vzniku dynamických médií a že milióny Afgancov si dnes uplatňujú právo voliť;

23.  ďalej nabáda misiu NATO Resolute Support, aby pokračovala vo výcviku afganskej armády a v dohľade nad ňou; nabáda členské štáty, aby národnej vláde a miestnym vládam Afganistanu poskytli odbornú prípravu v oblasti civilného krízového riadenia;

24.  nabáda NATO a EÚ, aby spolupracovali na získavaní spravodajských informácií o povstaleckých skupinách, ktoré ohrozujú Afganistan, a aby spoločne koordinovali politické odporúčania pre afganské bezpečnostné sily;

25.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Taliban a iné povstalecké skupiny používajú prítomnosť EÚ a medzinárodných síl v Afganistane, ako aj úspechy, ktoré dosiahli, na účely propagandy, na presadzovanie názoru, podľa ktorého zahraniční okupanti ohrozujú afganskú krajinu a spôsob života; nabáda EÚ a afganskú vládu, aby proti takejto propagande bojovali;

26.  zdôrazňuje, že boj proti financovaniu terorizmu je kľúčovým pre vytvorenie prostredia vedúceho k bezpečnosti v Afganistane; naliehavo žiada všetkých relevantných partnerov, aby zvýšili svoje úsilie o rozloženie všetkých sietí na financovanie terorizmu vrátane ukončenia zneužívania sietí hawala a medzinárodných darov na tieto účely, a to s cieľom bojovať proti radikalizácii, extrémizmu a nástrojov náboru, o ktoré sa afganské teroristické organizácie naďalej opierajú;

27.  naliehavo žiada afganskú vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby prevencia šírenia extrémistických ideológií a boj proti nim patrili medzi jej najvyššie priority;

28.  podporuje afganský mierový a reintegračný program, ktorým sa členovia Talibanu, ktorí sa vzdali a zriekli násilia, opätovne začleňujú do spoločnosti; chváli Spojené kráľovstvo za to, že prispelo už viac než 9 miliónmi GBP;

29.  vyzýva vládu Afganistanu, aby v plnej miere implementovala rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti a aby zaistila zapojenie, ochranu a práva žien v celom cykle konfliktu, od predchádzania konfliktu po obnovu po skončení konfliktu;

30.  nabáda afganskú vládu, aby vytvorila účinné chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) protiopatrenia; naliehavo žiada EÚ, aby poskytovala operačnú, technickú a finančnú podporu pri budovaní CBRN kapacít;

31.  nabáda afganskú vládu, aby zlepšila svoje vnútroštátne kontrolné systémy na boj proti rozsiahlemu obehu ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) v súlade s existujúcimi medzinárodnými normami;

Budovanie štátu

32.  zdôrazňuje, že treba, aby vláda Afganistanu a medzinárodné spoločenstvo zintenzívnili úsilie o odstránenie korupcie v krajine, ako aj aby posilnili inkluzívne inštitúcie, ktoré reagujú na potreby spoločnosti, a zlepšili miestnu správu vecí verejných ako kriticky dôležitých krokov pri budovaní stabilného a legitímneho štátu schopného predchádzať konfliktom a povstaniam; vyzýva afganskú vládu, aby zlepšila vnútroštátnu schopnosť získavať späť ukradnutý majetok v rámci programov, ako je iniciatíva zameraná na prinavrátenie ukradnutého majetku pod vedením skupiny Svetovej banky a Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC);

33.  vyzýva vládu Afganistanu, aby zvýšila politickú inkluzívnosť, posilnila zodpovednosť a aktívne bojovala proti korupcii;

34.  zdôrazňuje, že medzeru medzi národnou vládou a miestnymi vládami Afganistanu treba preklenúť; uznáva, že by sa tento problém potenciálne mohol dať zmierniť, ak by afganská vláda presadila zákon, ktorým sa vyžaduje, aby boli regionálni guvernéri prítomní na územiach, ktoré zastupujú;

35.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby sa finančné prostriedky EÚ investovali do projektov, ktoré pomáhajú afganskému obyvateľstvu, a aby sa obce primerane podporovali pri poskytovaní základných služieb a pri budovaní miestnej samosprávy, a to s cieľom zaistiť základné životné štandardy pre obyvateľstvo, zaistiť koordináciu medzi ústrednými orgánmi a miestnou samosprávou v záujme identifikovania priorít, do ktorých sa má investovať, zlepšiť podporu občianskej spoločnosti, najmä obhajcov ľudských práv, predovšetkým prioritne financovať projekty podporujúce subjekty presadzujúce zodpovednosť, ľudské práva a demokratické zásady a projekty podporujúce dialóg a mechanizmy riešenia konfliktov v miestnom kontexte;

36.  vyzýva EÚ, aby pokračovala vo svojom pláne postupného ukončenia misie po uzavretí misie EUPOL, čo zahŕňa zabezpečenie udržateľného prechodu činností na miestnych a medzinárodných partnerov misie EUPOL; naliehavo vyzýva všetky strany, aby pokračovali vo svojom úsilí o rozvoj afganskej národnej polície do profesionálnych bezpečnostných a ochranných síl, o posilnenie všetkých orgánov presadzovania práva, a to s osobitným zameraním na nezávislosť súdneho systému a na zlepšovanie stavu afganských väzníc a rešpektovanie práv väzňov;

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že protidrogové kampane v Afganistane zlyhávajú a že sa nevynakladá dostatočné úsilie na to, aby boli zameranie sa na drogové laboratóriá Talibanu a medzinárodné siete organizovanej trestnej činnosti, ktoré sú v jadre obchodovania s drogami a zabezpečujú financovanie Talibanu a teroristických operácií; podporuje a schvaľuje novú protidrogovú stratégiu vlády Afganistanu podporovanú úradom UNODC; je znepokojený zvýšením miery pestovania ópia v Afganistane(16) a vyzýva vládu Afganistanu, aby zaviedla cielené politiky na zvrátenie tohto trendu; konštatuje, že je to zásadne dôležité na vytvorenie hmatateľných a udržateľných alternatív k produkcii maku, ktoré budú dostupné pre jeho producentov;

38.  zdôrazňuje, že hlavnými zdrojmi príjmov Talibanu sú nelegálna banská ťažba a produkcia ópia; konštatuje, že sa v súčasnosti odhaduje, že Taliban získava z nelegálnej banskej ťažby ročné príjmy vo výške 200 – 300 miliónov EUR;

39.  vyzýva na doplnenie primeraných bŕzd a protiváh a na zvýšenie transparentnosti s cieľom zabezpečiť účinnosť verejnej správy vrátane finančného riadenia, ako aj predchádzanie akémukoľvek zneužitiu zahraničnej alebo rozvojovej pomoci v súlade s Parížskou deklaráciou o účinnosti pomoci;

40.  víta to, že EÚ v roku 2016 podpísala s Afganistanom zmluvu o podpore konsolidácie štátu, ktorou sa počas dvoch rokov pridelí 200 miliónov EUR do podpory rozpočtu, s cieľom posilniť vládne inštitúcie a zvýšiť objem prostriedkov na rozvojové priority, ako je vytváranie hospodárskeho rastu, znižovanie chudoby a boj proti korupcii; zdôrazňuje, že zdroje sa musia využívať efektívne;

41.  konštatuje, že zmluva o podpore konsolidácie štátu vychádza z celkovo pozitívneho hodnotenia pokroku, ktorý Afganistan dosiahol v kľúčových oblastiach reforiem; uznáva, že je dôležité predstaviť ciele, ktoré sa v zmluve o podpore konsolidácie štátu stanovujú, a podmienky financovania; ďalej zdôrazňuje význam dohľadu a systematického monitorovania s cieľom zabrániť zneužívaniu; zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa na rozvoj a stabilitu afganskej vlády; vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament pravidelne informovala o plnení zmluvy o podpore konsolidácie štátu, a zdôrazňuje, že jej zistenia v tejto súvislosti by sa mali použiť na prípravu pokračovania operácie rozpočtovej podpory na obdobie 2018 – 2021.

Občianska spoločnosť a ľudské práva

42.  víta, že v DSPR medzi EÚ a Afganistanom sa zdôrazňuje dialóg o otázkach ľudských práv, najmä o právach žien, detí a etnických a náboženských menšín, s cieľom zabezpečiť prístup k zdrojom a plne uplatňovať ich základné práva, a to aj zamestnávaním väčšieho počtu žien v afganských vládnych štruktúrach, ako aj v systémoch bezpečnosti a súdnictva; vyzýva Afganistan, aby sa usiloval o odstránenie všetkých foriem násilia a diskriminácie žien a dievčat; zdôrazňuje, že treba vynaložiť viac úsilia na vykonávanie ustanovení DSPR uvedených v hlavách I a II;

43.  trvá na tom, aby EÚ naďalej zachovala dôrazný postoj k uplatňovaniu ľudských práv, a zdôrazňuje, že demokratické zásady, ľudské práva, najmä práva žien a menšín, a zásady právneho štátu tvoria základné prvky dohody; trvá na tom, aby EÚ prijala osobitné opatrenia, ak vláda Afganistanu poruší podstatné prvky dohody;

44.  pripomína, že EÚ sa zameriava predovšetkým na zlepšovanie podmienok žien, detí, zdravotne postihnutých osôb a ľudí žijúcich v chudobe a že tieto skupiny potrebujú osobitnú pomoc, a to aj v oblasti zdravotníctva a vzdelávania;

45.  víta veľmi významnú pozíciu, ktorá sa v dohode pripisuje rodovej rovnosti a súvisiacim politikám, a silný dôraz dohody na rozvoj občianskej spoločnosti; vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala rovnosť medzi ženami a mužmi a posilnenie postavenia žien svojim rozvojovým úsilím a aby pri tom mala na zreteli, že zmena postoja spoločnosti k sociálno-ekonomickej úlohe žien si vyžaduje príslušné opatrenia v oblasti zvyšovania informovanosti, vzdelávania a reformy regulačného rámca;

46.  zdôrazňuje, že treba chrániť etnické a náboženské menšiny, ktoré sú ohrozené alebo vystavené útoku; konštatuje, že šiitská etnická skupina Hazárov je cieľom častejšie než iné skupiny, a preto si zaslúži osobitnú pozornosť;

47.  vyzýva na posilnenie a podporu inštitúcií Afganistanu súvisiacich s ľudskými právami na celoštátnej aj nižšej úrovni, organizácií občianskej spoločnosti a akademickej sféry; naliehavo žiada medzinárodných partnerov, aby podnecovali užšiu spoluprácu a upevňovali kontakty s afganskými partnermi;

48.  podporuje úsilie MTS o zaistenie zodpovednosti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti údajne spáchané od mája 2003;

49.  je znepokojený čoraz väčším počtom násilnejších a zámernejších útokov na zdravotnícke zariadenia a zdravotníckych pracovníkov a zameranie na civilnú infraštruktúru; naliehavo žiada všetky strany, aby rešpektovali svoje záväzky podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva a predchádzali útokom na civilistov a civilnú infraštruktúru;

50.  vyzýva afganskú vládu, aby okamžite zaviedla moratórium na využívanie trestu smrti ako krok smerujúci k jeho zákazu;

Rozvoj a obchod

51.  uznáva, že konečným cieľom pomoci EÚ pre Afganistan je pomôcť vláde a hospodárstvu krajiny odstrániť chudobu a rozvinúť sa do stavu nezávislosti a rastu vďaka vnútornému rozvoju a regionálnej spolupráci v rámci zahraničného obchodu a udržateľných verejných investícií s cieľom znížiť prílišnú závislosť od zahraničnej pomoci, a to prispievaním k sociálnemu, hospodárskemu a environmentálnemu rozvoju Afganistanu;

52.  poznamenáva, že Afganistan je jedným z najväčších príjemcov rozvojovej pomoci na svete a že inštitúcie EÚ zaviazali 3,6 miliardy EUR na pomoc pre krajinu v rokoch 2002 až 2016; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podiel Afgancov žijúcich v chudobe sa zvýšil z 38 % (2012) na 55 % (2017), a zdôrazňuje, že krajina od roku 2014 zaznamenáva pomalý rast v dôsledku stiahnutia medzinárodných bezpečnostných síl, ktoré je sprevádzané znížením medzinárodných grantov a zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou;

53.  zdôrazňuje, že v záujme úsilia o dosiahnutie mieru a stability v tejto krajine treba riešiť vysokú mieru nezamestnanosti a bojovať proti chudobe;

54.  zdôrazňuje, že v záujme prevencie náboru mladých mužov do Talibanu a iných povstaleckých sietí je potrebných viac pracovných príležitostí okrem sektora poľnohospodárstva a práce pre vládu;

55.  víta afganský národný rámec pre mier a rozvoj (ANPDF) z roku 2016 a program sebestačnosti prostredníctvom rámca vzájomnej zodpovednosti (SMAF), ktoré prijala afganská vláda; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v rámci DSPR naďalej podporovali afganské rozvojové priority v súlade so zásadami účinnosti rozvoja;

56.  vyzýva PK/VP a Európsku komisiu, aby pravidelne vyhodnocovali všetky opatrenia EÚ v Afganistane v rámci výslovných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, najmä pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, dobrú správu vecí verejných vrátane sektora justície, rešpektovanie ľudských práv a bezpečnosť; v tomto kontexte vyzýva aj na vyhodnotenie relatívneho vplyvu opatrení EÚ na celkovú situáciu v krajine a úroveň koordinácie a spolupráce medzi aktérmi a EÚ a inými medzinárodnými misiami a opatreniami, na zverejnenie zistení a odporúčaní a na podanie správy Európskemu parlamentu;

57.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek významným injekciám zahraničnej pomoci je jej vplyv obmedzený; vyzýva Európsky dvor audítorov, aby vypracoval osobitnú správu o účinnosti pomoci EÚ poskytnutej Afganistanu za posledné desaťročie;

58.  nabáda agentúry EÚ a iné medzinárodné agentúry zapojené do rozvoja Afganistanu, aby spolupracovali s afganskými médiami pri zaisťovaní strategickej komunikácie rozvojového úsilia, jeho zdrojov, účelov a dôsledkov smerom k afganskému ľudu;

59.  pripomína, že v súčasnosti v Afganistane chýbajú civilní odborníci; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby zamestnávali a riadne školili civilných odborníkov v kľúčových oblastiach pre hospodársky rozvoj a boj proti drogám s cieľom pomáhať afganským úradníkom a miestnym obyvateľom a školiť ich;

60.  zdôrazňuje, že treba podporovať vzdelávací systém Afganistanu s cieľom zvýšiť počet detí navštevujúcich školy na všetkých stupňoch vzdelávania;

61.  víta to, že počet žiakov zapísaných do škôl sa od roku 2001 zvýšil desaťnásobne, pričom 39 % žiakov tvoria dievčatá;

62.  naliehavo žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala mladej generácii, a vyzýva na plnohodnotné využívanie programov ako Erasmus+ a Horizont 2020 na vytvorenie väzieb medzi vzdelávacími inštitúciami, akademickou sférou, výskumným sektorom a malými a strednými podnikmi (MSP);

63.  podporuje činnosti EÚ a členských štátov, ktoré prispievajú do trustového fondu na obnovu Afganistanu spoločne spravovaného Svetovou bankou a ministerstvom financií Afganistanu, ktorý sa snaží o zabezpečenie základných kritických služieb s osobitným dôrazom na zdravotníctvo a školstvo;

64.  víta pristúpenie Afganistanu k WTO v roku 2016 a uznáva pridanú hodnotu, ktorú pre budúcnosť Afganistanu prinesú obchod a priame zahraničné investície; uznáva pozitívnu úlohu, ktorú by členstvo vo WTO mohlo zohrávať pri integrácii Afganistanu do svetového hospodárstva;

65.  poznamenáva, že po vstupe Afganistanu do WTO v roku 2016, ktorý zvýšil väzby tejto krajiny na globálnu ekonomiku, poskytla EÚ Afganistanu bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ, uznáva však, že treba prijať ďalšie konkrétne opatrenia, aby sa súkromnému sektoru umožnilo tento režim využívať, a tým zvýšiť jeho vnútorný rozvoj;

66.  zdôrazňuje, že afganské orgány by mali vytvoriť udržateľný hospodársky model založený na zásade prerozdeľovania; vyzýva EÚ, aby podporovala Afganistan v jeho environmentálnom rozvoji a energetickej transformácii, keďže zabezpečenie čistej a udržateľnej energie je zásadne dôležité pre urýchlenie vykonávania cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

67.  zdôrazňuje, že sa treba ďalej usilovať o zvýšenie schopnosti vládnych inštitúcií formulovať a implementovať obchodné stratégie a politiky, zlepšovať cezhraničný pohyb tovaru a zvyšovať kvalitu výrobkov tak, aby spĺňali medzinárodné normy;

68.  vyzýva na posilnenie podnikateľských vzťahov medzi podnikmi so sídlom v EÚ a afganským súkromným sektorom; nabáda na zavedenie priaznivých podmienok pre rozvoj MSP;

69.  podporuje a víta všetky rozvojové programy EÚ, jednotlivých členských štátov či ktoréhokoľvek člena medzinárodného spoločenstva, ktorých cieľom je začať rozvojový program na pomoc vlastníkom malých podnikov a podnikateľom s tým, aby sa vyznali v právnych nákladoch, nariadeniach a iných prekážkach produkcie, ktoré by inak podniky odrádzali od vstupu na trh a/alebo od rastu na trhu;

70.  uznáva, že zásoby nerastných surovín v Afganistane predstavujú pre túto krajinu hospodársku príležitosť vytvárať príjmy a pracovné miesta; konštatuje, že Čína preukázala záujem o tieto zásoby nerastných surovín, s osobitným dôrazom na prvky vzácnych zemín;

Migrácia

71.  uznáva, že migrácia je pre Afganistan trvalou výzvou, ktorá prináša susedným krajinám a členským štátom EÚ problémy; vyjadruje znepokojenie nad bezprecedentným počtom vracajúcich sa migrantov, najmä z Pakistanu a Iránu a v menšom rozsahu z Európy; uznáva, že otázky týkajúce sa vnútorne vysídlených osôb a utečencov sú dôsledkom hrozby násilia povstaleckých skupín v Afganistane, ako aj hospodárskych a environmentálnych faktorov; zdôrazňuje, že úsilie EÚ a medzinárodného spoločenstva by sa malo zamerať na predchádzanie základným príčinám masovej migrácie; víta afganskú národnú stratégiu riadenia návratu; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že afganské orgány nemajú zavedené integračné politiky na zvládanie súčasného počtu vracajúcich sa osôb; vyjadruje presvedčenie, že riadne začlenenie navrátených osôb, najmä detí, ktorým sa musí zaručiť prístup k základnému a stredoškolskému vzdelaniu, je rozhodujúce pre zabezpečenie stability v krajine, a toho, aby osoby, ktoré sa vrátili, neboli počas konania o návrate vystavené násiliu alebo nátlaku;

72.  zdôrazňuje, že podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) potrebuje v Afganistane humanitárnu pomoc 5,5 milióna ľudí vrátane osôb, ktoré boli vnútorne vysídlené z dôvodu konfliktu alebo sucha a zdôrazňuje, že sucho viedlo k nútenému vysídleniu viac ako 250 000 ľudí na severe a západe krajiny; konštatuje, že plán humanitárnej reakcie je financovaný len z 33,5 %, a preto naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o riešenie kľúčových humanitárnych výziev a potrieb ľudí a aby venovali osobitnú pozornosť zraniteľným osobám vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v ťažko dostupných oblastiach;

73.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek článku 28 ods. 4 dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji, v ktorom sa uvádza, že strany by mali uzavrieť dohodu o readmisii, nebola stále dosiahnutá formálna dohoda, ale iba neformálna dohoda – spoločné napredovanie; považuje za dôležité, aby akékoľvek dohody týkajúce sa readmisie boli formalizované s cieľom zabezpečiť demokratickú zodpovednosť; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným parlamentným dohľadom a demokratickou kontrolou nad uzavretím dohody o spoločnom napredovaní a zdôrazňuje, že je dôležité viesť nepretržitý dialóg s príslušnými aktérmi s cieľom nájsť udržateľné riešenie pre regionálny rozmer otázky afganských utečencov;

74.  vyjadruje poľutovanie nad vlnou migrácie z Afganistanu na Západ – najmä migrácie vzdelaných a mladých ľudí – spôsobenou tým, že v krajine nemajú vyhliadky; zdôrazňuje pomoc EÚ pri zlepšovaní životov afganských emigrantov poskytovanú v Pakistane a Iráne; vyzýva tieto krajiny, aby tieto osoby nevyhosťovali, keďže by to mohlo mať veľmi negatívny vplyv na stabilitu a hospodárstvo Afganistanu; nalieha, aby bol návrat utečencov do ich domovov organizovaný bezpečne, usporiadane a na dobrovoľnom základe;

75.  chváli Komisiu za to, že v roku 2016 vytvorila významný projekt na lepšiu reintegráciu vracajúcich sa migrantov do Afganistanu, Bangladéša a Pakistanu, pričom na obdobie 2016 až 2020 sa 72 miliónov EUR vyčlenilo osobitne pre Afganistan;

76.  zdôrazňuje, že rozvojová pomoc EÚ pre Afganistan by sa nemala vnímať čisto z hľadiska migrácie a cieľov v oblasti riadenia hraníc a domnieva sa, že rozvojová pomoc by mala účinne riešiť základné príčiny migrácie;

Odvetvová spolupráca

77.  naliehavo žiada Komisiu, aby predložila komplexné stratégie pre každý sektor s cieľom zaistiť rozsiahly rozvoj vo všetkých oblastiach spolupráce s Afganistanom;

78.  vyzýva na úsilie o dobré využitie skúseností EÚ v oblasti budovania kapacít a v oblasti reformy verejnej správy a verejnej služby; zdôrazňuje naliehavú potrebu zlepšiť správu v oblasti daní; vyzýva na podporu organizácií občianskej spoločnosti, pri úplnom rešpektovaní ich rôznorodého etnického, náboženského, sociálneho alebo politického pozadia;

79.  zdôrazňuje, že poľnohospodárstvo zabezpečuje 50 % príjmov obyvateľstva Afganistanu a predstavuje štvrtinu jeho HDP; konštatuje, že EÚ sa zaviazala vynaložiť v období 2014 až 2020 1,4 miliardy EUR na rozvojové projekty vo vidieckych oblastiach; okrem toho konštatuje, že tieto projekty sú kľúčové na zaistenie toho, aby sa poľnohospodári neposúvali smerom k tieňovej ekonomike;

80.  konštatuje, že 80 % afganského obyvateľstva sa venuje samozásobiteľskému poľnohospodárstvu v prostredí nehostinnom pre poľnohospodárstvo a používa neefektívne metódy zavlažovania; podporuje zlepšovanie úsilia o zaistenie potravinovej bezpečnosti;

81.  berie so znepokojením na vedomie aktuálne sucho v Afganistane, ktoré je najhoršie za desaťročia a ohrozuje ľudí, hospodárske zvieratá aj poľnohospodárstvo; vyjadruje naďalej znepokojenie nad častými prírodnými katastrofami ako prívalové povodne, zemetrasenia, zosuvy pôdy a tuhé zimy;

82.  so znepokojením konštatuje, že poškodenie poľnohospodárskych produktov, napríklad pšenice, môže viesť k presídleniu, chudobe, hladu, a v niektorých prípadoch k presunu na čierny trh a že tri milióny ľudí čelí extrémne vysokému riziku v oblasti potravinovej bezpečnosti a straty živobytia;

83.  uznáva, že presun väčšej časti hodnotového reťazca spracúvania potravín späť do Afganistanu by mohol zvýšiť príjmy rodín, zvýšiť potravinovú bezpečnosť, znížiť ceny potravín a priniesť viac pracovných príležitostí;

84.  nabáda EÚ, aby pokračovala vo svojom úsilí o zlepšenie zdravotnej starostlivosti v Afganistane, a zdôrazňuje význam očkovania pre všetkých ľudí, ale najmä pre tých, ktorí sú obzvlášť citliví na choroby, ako napríklad deti;

85.  víta, že sa primárny prístup ku zdravotnej starostlivosti zvýšil z 9 % na viac než 57 %, že sa stredná dĺžka života zvýšila zo 44 na 60 rokov a že tieto zlepšenia boli umožnené príspevkami od EÚ, jednotlivých členských štátov a medzinárodného spoločenstva; vzhľadom na tieto úspechy uznáva, že je nutné vykonať ešte viac v záujme ďalšieho zvyšovania strednej dĺžky života a znižovania úmrtnosti rodičiek, ako aj novorodencov;

86.  dôrazne odsudzuje korupčné praktiky v afganskom zdravotníctve, napríklad dovoz nelegálnych liečiv, a naliehavo žiada EÚ, aby naďalej tlačila na afganskú vládu, aby v oblasti predchádzania takýmto korupčným praktikám vykonala viac;

87.  opakuje, že sú v Afganistane potrební vyškolení zdravotníci, a nabáda EÚ a jej členské štáty, aby tam naďalej posielali zdravotníkov s cieľom školiť miestnych lekárov a medikov;

88.  konštatuje, že obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo migrantov poškodzuje obe strany, najmä afganskú spoločnosť; vyzýva na urýchlené vykonávanie existujúcich dohôd vrátane dohôd o výmene informácií, a to s cieľom rozložiť nadnárodné zločinecké siete využívajúce nestabilitu a slabosť inštitúcií;

Vykonávanie DSPR

89.  víta DSPR ako prvý zmluvný vzťah medzi EÚ a Afganistanom;

90.  konštatuje, že DSPR je základom pre rozvoj vzťahov v rôznych oblastiach ako právny štát, zdravie, rozvoj vidieka, školstvo, veda a technika, boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, organizovanému zločinu a drogám, migrácia, jadrová bezpečnosť, nešírenie zbraní hromadného ničenia a zmena klímy;

91.  víta zriadenie spoločných orgánov spolupráce na výkonnej úrovni s dôrazom na organizovanie pravidelných dialógov o politických otázkach vrátane ľudských práv, najmä práv žien a detí, ktoré sú základnými prvkami tejto dohody, ako aj riešenie problémov a vytváranie príležitostí na pevnejšie partnerstvo;

92.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že DSPR neobsahuje ustanovenia o spoločnej parlamentnej kontrole jej vykonávania; podporuje úlohu Európskeho parlamentu, parlamentov členských štátov a afganského parlamentu pri monitorovaní vykonávania DSPR;

93.  berie na vedomie nahradenie osobitného zástupcu EÚ pre Afganistan osobitným vyslancom v septembri 2017, ktoré bolo urýchlené v rámci štruktúry ESVČ;

94.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada prijala rozhodnutie o predbežnom vykonávaní v oblastiach, ktoré sú predmetom súhlasu Európskeho parlamentu, najmä kapitoly o spolupráci v oblasti obchodu a investícií, ktoré patria do výlučnej právomoci EÚ, namiesto toho, aby požiadala o ratifikáciu v ranej fáze procesu, pred vykonaním tohto kroku; nazdáva sa, že toto rozhodnutie je v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce zakotvenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ a poškodzuje zákonné práva a zodpovednosti Európskeho parlamentu;

o
o   o

95.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, PK/VP, osobitnému vyslancovi EÚ pre Afganistan, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Afganskej islamskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 67, 14.3.2017, s. 3.
(2) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0169.
(3) Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 133.
(4) Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 108.
(5) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 55.
(6) Ú. v. EÚ C 378, 9.11.2017, s. 73.
(7) Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 41.
(8) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 129.
(9) Ú. v. EÚ C 66, 21.2.2018, s. 17.
(10) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 39.
(11) Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 48.
(12) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 85.
(13) Rozhodnutia Rady z 10. novembra 2011 (16146/11 a 16147/11).
(14) Informačná správa EASO o krajine pôvodu, bezpečnostná situácia v Afganistane – aktualizácia, máj 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf.
(15) Osobitný inšpektor USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR), štvrťročná správa pre Kongres Spojených štátov, 30. októbra 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf.
(16) https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti eu-LISA ***
PDF 131kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0171A8-0081/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15832/2018),

–  so zreteľom na návrh dojednania medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom (12367/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o súhlas, ktorý predložila Rada v súlade s článkom 74, článkom 77 ods. 2 písm. a) a b), článkom  78 ods. 2 písm. e), článkom 79 ods. 2 písm. c), článkom 82 ods. 1 písm. d), článkom 85 ods. 1, článkom 87 ods. 2 písm. a) a článkom 88 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0035/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dojednania;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva.


Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ
PDF 169kWORD 50k
Odporúčanie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ (2018/2116(INI))
P8_TA-PROV(2019)0172A8-0171/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3, 6, 21, 33 a 36 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 26. júla 2010, ktorým sa ustanovuje organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) o politickej zodpovednosti(2),

–  so zreteľom na výročné správy vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku za rok 2009 pre Európsky parlament na tému vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

–  so zreteľom na výročné správy EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete,

–  so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou z 20. novembra 2002 o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky,

–  so zreteľom na Usmernenia pre vymenovanie, mandát a financovanie osobitných zástupcov EÚ z 9. júla 2007 a na poznámku Rady (7510/14) z 11. marca 2014;

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť(3),

–  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorú 28. júna 2016 predstavila PK/VP, a na následné správy o vykonávaní,

–  so zreteľom na Usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktoré prijala Rada v roku 2013,

–  so zreteľom na Helsinský záverečný akt Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) z roku 1975 spolu so všetkými jeho zásadami ako základný dokument pre bezpečnostný poriadok v Európe a širšom regióne,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o výročných správach vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament na tému vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o výročných správach EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o riešení porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenia týkajúce sa Ukrajiny, v ktorých sa požaduje vymenovanie osobitného zástupcu EÚ (ďalej len „OZEÚ“) pre Krym a donbaský región,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 13. júna 2012 o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva(6),

–  so zreteľom na články 110 a 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0171/2019),

A.  keďže EÚ má ambíciu byť silným globálnym aktérom, a to nielen z hospodárskeho, ale i politického hľadiska, ktorý sa svojimi opatreniami a politikami snaží prispieť k zachovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti a svetového poriadku založeného na pravidlách;

B.  keďže osobitných zástupcov EÚ (OZEÚ) vymenúva Rada na návrh PK/VP a ich úlohou je presadzovať konkrétne ciele tematicky alebo geograficky špecifickej politickej alebo bezpečnostnej povahy; keďže sa osvedčili ako cenný a pružný nástroj diplomacie EÚ, pretože môžu vystupovať ako zosobnenie Európskej únie a zastupovať ju na kľúčových miestach a v kľúčových situáciách s podporou všetkých členských štátov; keďže flexibilita mandátov OZEÚ znamená, že predstavujú operačné nástroje, ktoré možno rýchlo využiť, keď vzniknú problémy v určitých krajinách alebo v súvislosti s určitými témami;

C.  keďže OZEÚ majú vďaka tomu, že sú často prítomní na mieste, privilegované postavenie pri zahájení dialógu s občianskou spoločnosťou a miestnymi aktérmi, ako aj pri vedení výskumu v teréne; keďže táto priama skúsenosť im umožňuje konštruktívne prispievať k utváraniu politík a stratégií;

D.  keďže v súčasnosti existuje päť regionálnych OZEÚ (pre Africký roh, Sahel, Strednú Áziu, mierový proces na Blízkom východe a Južný Kaukaz a krízu v Gruzínsku), dvaja osobitní zástupcovia EÚ pre konkrétne krajiny (Kosovo a Bosna a Hercegovina) a jeden tematicky zameraný osobitný zástupca EÚ, ktorý je zodpovedný za ľudské práva;

E.  keďže v súčasnosti sú vo funkcii OZEÚ len dve ženy;

F.  keďže dvojitá funkcia OZEÚ, ktorí majú po vymenovaní mandát pre konkrétne krajiny, na základe čoho je OZEÚ zároveň vedúcim delegácie EÚ v príslušnej krajine, prispela k súdržnosti a účinnosti vonkajšej činnosti EÚ; keďže menovanie ďalších osobitných zástupcov EÚ pre konkrétne krajiny musí byť v súlade so stratégiami EÚ v oblasti vonkajšej činnosti vzhľadom na posilnenie delegácií EÚ na základe Lisabonskej zmluvy, ktorou im bola zverená zodpovednosť za koordináciu všetkej činnosti EÚ v teréne vrátane opatrení SZBP;

G.  keďže existujú ďalšie oblasti a konflikty s veľkou prioritou, a to aj v bezprostrednom susedstve EÚ, ktoré si vyžadujú osobitné zameranie, viac zapojenia a viditeľnosti v EÚ, ako napríklad ruská agresia na Ukrajine a nezákonné obsadenie Krymu;

H.  keďže OZEÚ preukázali, že sú užitoční najmä pri vedení politických dialógov na vysokej úrovni a v súvislosti so svojou schopnosťou získať partnerov na vysokej úrovni vo veľmi citlivých politických prostrediach;

I.  keďže OZEÚ sú financovaní z rozpočtu SZBP, o ktorom spolurozhoduje Európsky parlament, a za plnenie rozpočtu sa zodpovedajú Komisii;

J.  keďže PK/VP sa zaviazala, že bude pozitívne reagovať na žiadosti Európskeho parlamentu o usporiadanie vypočutí novo vymenovaných osobitných zástupcov EÚ pred ich nástupom do funkcie a umožní pravidelné brífingy osobitných zástupcov EÚ pre Európsky parlament;

K.  keďže OZEÚ sa vyberajú spomedzi osôb, ktoré už predtým zastávali vyššiu diplomatickú alebo politickú funkciu vo svojej krajine alebo v medzinárodných organizáciách; keďže sa vyznačujú značným stupňom flexibility a voľnosti konania, pokiaľ ide o spôsob vykonávania ich mandátu, čo môže viesť k dosiahnutiu stanovených cieľov, vykonávaniu stratégií a vytváraniu pridanej hodnoty pre EÚ;

L.  keďže hlavnou úlohou OZEÚ je prispieť k jednote, konzistentnosti, súdržnosti a účinnosti vonkajšej činnosti a zastúpenia EÚ; keďže preukazujú záujem EÚ v danej krajine, regióne alebo tematickej oblasti, posilňujú jej viditeľnosť a prispievajú k vykonávaniu danej stratégie alebo politiky EÚ v krajine, regióne alebo tematickej oblasti patriacej do ich mandátu;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

K mandátu

K nástrojom

K osobnému profilu

K príslušným oblastiam

K interakcii a spolupráci

   a) predložiť strategickú úvahu o používaní, úlohe, mandátoch a prínose OZEÚ v súvislosti s vykonávaním globálnej stratégie EÚ;
   b) zabezpečiť, aby OZEÚ boli menovaní len vtedy, ak využívanie tohto nástroja prináša jasnú pridanú hodnotu, t. j. ak ich úlohy nemôžu účinne plniť existujúce štruktúry v rámci ESVČ vrátane delegácií EÚ alebo v rámci Komisie;
   c) zabezpečiť, aby sa OZEÚ využívali v prvom rade na posilnenie úsilia EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a ich riešení a vykonávania stratégií EÚ, najmä prostredníctvom uľahčenia mediácie a dialógu, a na presadzovanie politických cieľov EÚ v konkrétnych tematických oblastiach, a to v rámci vonkajších vzťahov a v súlade s medzinárodným právom;
   d) zabrániť zvyšovaniu počtu osobitných zástupcov EÚ a roztrieštenosti ich mandátov, v dôsledku čoho by dochádzalo k prekrývaniu s činnosťami iných inštitúcií EÚ a zvyšovaniu nákladov na koordináciu;
   e) zabezpečiť, aby mandáty a opatrenia OZEÚ pri riešení regionálnej bezpečnosti a predchádzania konfliktom, mediácie a riešenia krízových situácií vychádzali zo zásad medzinárodného práva, ktoré sú stanovené v Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 a v ďalších kľúčových normách medzinárodného práva, ako aj z mierového riešenia sporov, ako kľúčový prvok európskeho bezpečnostného poriadku a ako sa zdôrazňuje v globálnej stratégii EÚ; a aby dodržiavali všetky pravidlá a politiky, ktoré EÚ prijala vo vzťahu k danému regiónu alebo konfliktu, ktorý patrí do ich rámca pôsobnosti;
   f) zvážiť všetky možné spôsoby, ako posilniť úlohu OZEÚ ako účinného nástroja vonkajšej politiky EÚ, ktorý dokáže rozvíjať a presadzovať zahraničnopolitické iniciatívy EÚ a podporovať synergiu, najmä tým, že sa zabezpečí, aby OZEÚ mohli slobodne cestovať na území oblasti, na ktoré sa vzťahuje ich mandát, vrátane oblastí konfliktu, a tak účinne vykonávať svoje úlohy;
   g) zabezpečiť väčšiu transparentnosť a viditeľnosť práce OZEÚ vrátane informovania verejnosti o návštevách krajiny, pracovných programoch a prioritách, ako aj vytvorením samostatných webových stránok, ktoré umožnia verejnú kontrolu ich činnosti;
   h) posilniť prínosy, ktoré predstavujú pridanú hodnotu OZEÚ, konkrétne legitimitu založenú na podpore PK/VP a členských štátov, zodpovednosť voči krajine/regionálnu/tematickú zodpovednosť, politickú váhu, flexibilitu, podporiť prítomnosť a viditeľnosť EÚ v partnerských krajinách a posilniť tak profil EÚ ako účinného medzinárodného aktéra;
   i) umožniť primeranú dĺžku mandátu, ktorá vytvorí perspektívnu možnosť prijímať kvalifikovaných riadiacich pracovníkov a umožní vykonávať mandát, ako aj budovať dôveru vo vzťahu k partnerom, vytvárať siete a ovplyvňovať procesy; zabezpečiť pravidelné preskúmanie v súlade s vývojom v príslušnej krajine/príslušnom regióne alebo dotknutej oblasti a umožniť tiež predĺženie mandátu, ak si to vyžadujú okolnosti;
   j) prispieť k vykonávaniu politiky alebo stratégie EÚ v oblasti patriacej do ich pôsobnosti a k formulovaniu alebo revízii stratégií alebo politík;
   k) zabezpečiť, aby sa predchádzanie konfliktom a ich riešenie, uľahčenie mediácie a dialógu, ako aj základné slobody, ľudské práva, demokracia, právny štát a rodové otázky považovali za horizontálne priority, a teda ústredné prvky rozsahu pôsobnosti mandátov OZEÚ a aby sa zaručilo zodpovedajúce informovanie o krokoch podniknutých v týchto oblastiach;
   l) požadovať hodnotenie a monitorovanie postupov zahŕňajúcich dosiahnuté výsledky, zistených prekážok, uvedenie kľúčových výziev, prínos k tvorbe politiky a posúdenie koordinácie činností OZEÚ s inými aktérmi EÚ s cieľom podporiť výmeny najlepších postupov medzi OZEÚ, ako aj posúdiť výkonnosť a zvážiť obnovenie a preskúmanie mandátov;
   m) zabezpečiť súlad mandátu pre Strednú Áziu so stratégiou EÚ pre Strednú Áziu z roku 2007, ktorá bola zrevidovaná v roku 2015, s cieľom posilniť účinnosť a viditeľnosť Únie v tomto regióne;
   n) zaviesť rozsiahlu lehotu pre OZEÚ na zváženie v záujme zabezpečenia čo najvyššej úrovne etických noriem v prípadoch konfliktu záujmov;
   o) zabezpečiť, aby bol Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné veci zapojený do navrhovania nového aj rozšíreného mandátu OZEÚ;
   p) zachovať flexibilitu a autonómiu, ktorú v súčasnosti majú osobitní zástupcovia EÚ ako charakteristický nástroj SZBP s osobitným zdrojom financovania a privilegovaným vzťahom s Radou; zároveň však posilniť koordináciu a väzby zamerané na informovanie s príslušnými riadiacimi riaditeľstvami ESVČ (regionálne, tematické, SBOP a reakcia na krízu) a s príslušnými generálnymi riaditeľstvami Komisie; zabezpečiť rýchly a transparentný postup vymenovania a potvrdzovania;
   q) riešiť nedostatky pri zachovávaní inštitucionálnej pamäte a kontinuity medzi odchádzajúcimi a prichádzajúcimi OZEÚ, a to posilnením logistickej a administratívnej podpory, ktorú poskytuje ESVČ, vrátane archivácie, a najmä prostredníctvom vysielania politických poradcov ESVČ a ďalších inštitúcií EÚ, aby sa v náležitých prípadoch zapojili do tímov OZEÚ;
   r) menovať za OZEÚ osoby s rozsiahlymi diplomatickými a politickými odbornými znalosťami a vhodným profilom s cieľom zabezpečiť predovšetkým, aby mali politickú váhu potrebnú na vytvorenie väzieb a vzájomnej dôvery s partnermi na vysokej úrovni; využiť v tejto súvislosti veľký okruh osôb s politickými a diplomatickými skúsenosťami z celej EÚ; rešpektovať rodovú a geografickú rovnováhu; uistiť sa, aby rozhodnutie o menovaní konkrétnej osoby bolo prijaté transparentným spôsobom a až po potvrdení prípustnosti kandidáta, najmä so zreteľom na všetky možné konflikty záujmov a na to, aby kandidát spĺňal normy etického správania;
   s) zabezpečiť, aby sa menovanie OZEÚ mohlo potvrdiť až po tom, ako ich s pozitívnym výsledkom posúdi Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné veci;
   t) viac uľahčovať prístup k informáciám a odôvodnenie týkajúce sa vybraných kandidátov;
   u) zamerať mandáty OZEÚ na posilnenie regionálnej bezpečnosti a na predchádzanie konfliktom a ich riešenie, najmä prostredníctvom uľahčenia dialógu a mediácie, v čom môže zapojenie EÚ priniesť pridanú hodnotu; zabezpečiť, aby sa vymenovanie OZEÚ v prípade tematického zamerania neprekrývalo s úlohou Komisie a ESVČ ani ju neoslabovalo;
   v) berúc do úvahy úlohu osobitných zástupcov EÚ ako osobitného diplomatického nástroja v rámci vonkajšej činnosti EÚ a uznávajúc význam stability európskeho susedstva, podnecovať OZEÚ, aby rozvíjali čoraz užšie vzťahy s krajinami, ktoré sú postihnuté dlhotrvajúcimi konfliktmi, s dôrazom na to, že je veľmi potrebné, aby osobitní zástupcovia EÚ prispievali k mierovému riešeniu konfliktov v susedstve EÚ;
   w) oceniť vymenovanie nového osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a uznať prácu jeho predchodcu, ktorý úspešne splnil svoju úlohu zvyšovať účinnosť a zviditeľňovať politiku EÚ v oblasti ľudských práv; konštatuje, že právomoci v rámci tejto funkcie boli rozšírené tak, aby zahŕňali podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a podporu medzinárodnej trestnej justície;
   x) posilniť kapacitu a úlohu OZEÚ pre ľudské práva a zohľadniť pritom, že táto úloha má celosvetový mandát, ktorý si preto vyžaduje a zahŕňa politický dialóg s tretími krajinami, príslušnými partnermi, podnikmi, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, a činnosti v príslušných medzinárodných fórach;
   y) vzhľadom na to, že je dôležité, aby sa počet osobitných zástupcov EÚ výrazne nezvýšil, a tak sa neoslabil ich osobitný charakter, postupne ukončovať výkon mandátov súčasných OZEÚ pre jednotlivé krajiny a až do celkového rozdelenia právomocí v budúcej Komisii a ESVČ zvážiť vymenovanie regionálnych OZEÚ; zvážiť vymenovanie tematických osobitných zástupcov EÚ pre medzinárodnú koordináciu boja proti zmene klímy, pre medzinárodné humanitárne právo a medzinárodnú spravodlivosť, a pre odzbrojenie a nešírenie zbraní, v poslednom uvedenom prípade nahradiť súčasného osobitného zástupcu EÚ pre túto oblasť;
   z) vymenovať nového OZEÚ pre Ukrajinu so zameraním najmä na Krym a donbaský región, ktorý by bol zodpovedný za monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv na okupovaných územiach, vykonávanie dohôd z Minska, znižovanie napätia v Azovskom mori a presadzovanie práv vnútorne vysídlených osôb, ako v minulosti vyzýval Európsky parlament vo svojich uzneseniach;
   aa) upevňovať interakciu a koordináciu osobitných zástupcov EÚ s rôznymi inštitúciami EÚ, občianskou spoločnosťou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu synergiu a súdržné zapojenie všetkých aktérov; posilniť účasť OZEÚ na systéme EÚ pre včasné varovanie v prípade konfliktov; zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnemu prekrývaniu s inými diplomatmi na vysokej úrovni, ako sú napríklad osobitní vyslanci EÚ; a zabezpečiť spoluprácu s ďalšími podobne zmýšľajúcimi partnermi a vyslancami vrátane tých, ktorých vymenovali OSN, NATO a USA;
   ab) vzhľadom na to, že Európsky parlament je spoluzákonodarca, pokiaľ ide o civilnú časť rozpočtu SZBP, ktorý spravuje Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI), posilniť dohľad Európskeho parlamentu nad činnosťami osobitných zástupcov EÚ a zvýšiť úroveň ich zodpovednosti a transparentnosti ich práce, pričom treba pripomenúť, že tento cieľ možno dosiahnuť prostredníctvom pravidelných výmen informácií o plnení ich mandátu, o ich práci a výsledkoch, a výzvach, ktorým čelia, a to vo forme pravidelných a minimálne každoročných stretnutí a výmen názorov medzi OZEÚ a príslušnými orgánmi EP, najmä jeho Výborom pre zahraničné veci a jeho Podvýborom pre ľudské práva a Podvýborom pre bezpečnosť a obranu, ako aj prostredníctvom systematickej výmeny správ a stratégií pre konkrétne krajiny, ktoré posielajú osobitní zástupcovia EÚ Politickému a bezpečnostnému výboru (PBV) v rámci Rady a ESVČ, s Európskym parlamentom; a na tento účel trvať na tom, aby sa tieto dokumenty zahrnuli do medziinštitucionálnej dohody v oblasti SZBP;
   ac) podporovať interakciu a sprostredkovať dialóg s občianskou spoločnosťou a občanmi v regiónoch, ktoré patria do pôsobnosti OZEÚ, v rámci preventívnej diplomacie a postupov mediácie, ako aj v záujme zviditeľnenia EÚ; zabezpečiť najmä, aby sa OZEÚ proaktívne angažovali vo vzťahu k aktérom občianskej spoločnosti, obhajcom ľudských práv alebo ľuďom prejavujúcim nesúhlas, ktorí môžu byť v ohrození alebo sa stať terčom útokov zo strany miestnych orgánov;

2.  odporúča, aby budúci Európsky parlament požadoval od nového PK/VP prísľub, že v prvých šiestich mesiacoch svojho mandátu predloží strategickú úvahu o využívaní osobitných zástupcov EÚ v súvislosti s vykonávaním globálnej stratégie podľa uvedených zásad a odporúčaní;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a osobitným zástupcom EÚ.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.
(2) Ú. v. EÚ C 210, 3.8.2010, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 454.
(4) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 130.
(5) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 69.
(6) Ú. V. EÚ C 332E, 15.11.2013, s. 114.


Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I
PDF 411kWORD 130k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))
P8_TA-PROV(2019)0173A8-0188/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0615),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0387/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. mája 2016(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre petície (A8-0188/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb

P8_TC1-COD(2015)0278


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť určitých výrobkov a služieb, najmä odstraňovaním prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb a predchádzaním týmto prekážkam vyplývajúcim z nesúrodých požiadaviek na prístupnosť, ktoré existujú v členských štátoch. Tým by sa zvýšila dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu a zlepšila prístupnosť príslušných informácií.

(2)  Dopyt po prístupných výrobkoch a službách je vysoký a počet osôb so zdravotným postihnutím sa podľa očakávaní výrazne zvýši ▌. Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje vytvárať inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčuje nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti treba mať na pamäti, že zdravotné postihnutia sú v Únii rozšírenejšie medzi ženami než medzi mužmi.

(3)  V tejto smernici sa vymedzujú osoby so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím prijatým 13. decembra 2006 (ďalej len „dohovor UN CRPD“), ktorého zmluvnou stranou je od 21. januára 2011 aj Únia a ktorý ratifikovali všetky členské štáty. V dohovore UN CRPD sa uvádza, že osoby so zdravotným postihnutím „zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými“. Touto smernicou sa podporuje úplná a skutočná rovnaká účasť prostredníctvom zlepšenia prístupu k bežným výrobkom a službám, ktoré vďaka svojmu pôvodnému dizajnu alebo následnej adaptácii riešia osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím.

(4)  Z tejto smernice by mali prospech aj ďalšie osoby s funkčnými obmedzeniami, napríklad staršie osoby, tehotné ženy alebo cestujúci s batožinou. Pojem „osoby s funkčnými obmedzeniami“ uvádzaný v tejto smernici označuje osoby, ktoré majú trvalé alebo dočasné telesné, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutia, postihnutia súvisiace s vekom alebo iné trvalé či dočasné poškodenie súvisiace s výkonnosťou ľudského tela, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže obmedzovať ich prístup k výrobkom a službám, čo vedie k situácii, keď je potrebné prispôsobiť takéto výrobky a služby ich osobitným potrebám.

(5)  Rozdiely medzi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami ▌členských štátov týkajúcimi sa prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so ▌zdravotným postihnutím vytvárajú prekážky voľného pohybu výrobkov a služieb ▌a narúšajú účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Pokiaľ ide o niektoré výrobky a služby, po nadobudnutí platnosti dohovoru UN CRPD sa tieto rozdiely v Únii pravdepodobne prehĺbia. Uvedenými prekážkami sú obzvlášť zasiahnuté hospodárske subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“).

(6)  Rozdiely vo vnútroštátnych požiadavkách na prístupnosť odrádzajú najmä jednotlivých odborníkov, MSP a mikropodniky od podnikania mimo vlastných národných trhov. Vnútroštátne alebo dokonca regionálne či miestne požiadavky na prístupnosť, ktoré členské štáty zaviedli, sa v súčasnosti líšia nielen pokiaľ ide o rozsah, ale aj v miere podrobnosti. Tieto rozdiely majú nepriaznivý vplyv na konkurencieschopnosť a rast, a to z dôvodu dodatočných nákladov na vývoj a propagáciu prístupných výrobkov a služieb na trh v jednotlivých krajinách.

(7)  Spotrebitelia prístupných výrobkov a služieb, ako aj asistenčných technológií čelia vysokým cenám v dôsledku obmedzenej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi. Rozdrobenosť spôsobená rozdielmi medzi vnútroštátnymi predpismi má za následok zníženie potenciálnych prínosov, ktoré by prinieslo spoločné využívanie skúseností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v reakcii na spoločenský a technologický vývoj.

(8)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je preto nevyhnutná aproximácia vnútroštátnych opatrení na úrovni Únie, ktorej cieľom je odstrániť fragmentáciu trhu s prístupnými výrobkami a službami, vytvoriť úspory z rozsahu, uľahčiť cezhraničný obchod a mobilitu a pomôcť hospodárskym subjektom sústrediť zdroje na inovácie namiesto toho, aby sa tieto zdroje vynakladali na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z rozdrobených právnych predpisov v rámci Únie.

(9)  Prínosy harmonizácie požiadaviek na prístupnosť pre vnútorný trh sa preukázali pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ(5) o výťahoch a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009(6) týkajúceho sa oblasti dopravy.

(10)  Vo vyhlásení č. 22 týkajúcom sa osôb so zdravotným postihnutím a pripojenom k Amsterdamskej zmluve sa konferencia zástupcov vlád členských štátov dohodla na tom, že inštitúcie Únie majú pri vypracovávaní opatrení podľa článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) zohľadňovať potreby osôb so zdravotným postihnutím.

(11)  Hlavným cieľom oznámenia Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe je zabezpečiť udržateľné hospodárske a sociálne prínosy plynúce z prepojeného jednotného digitálneho trhu, čím sa uľahčí obchodná výmena a posilní zamestnanosť v rámci Únie. Spotrebitelia v Únii ešte stále nemajú v plnej miere úžitok z cien a výberu, ktoré môže ponúknuť jednotný trh, pretože cezhraničné online transakcie sú stále veľmi obmedzené. Fragmentácia trhu takisto obmedzuje dopyt po cezhraničných transakciách elektronického obchodu. Potrebné sú aj koordinované opatrenia na zaistenie toho, aby bol ▌elektronický obsah, elektronické komunikačné služby a prístup k audiovizuálnym mediálnym službám ▌v celom rozsahu dostupný osobám so zdravotným postihnutím. Preto je potrebné harmonizovať požiadavky na prístupnosť na jednotnom digitálnom trhu a zabezpečiť, aby jeho výhody mohli využívať všetci občania Únie bez ohľadu na schopnosti.

(12)  Odkedy sa Únia stala zmluvnou stranou dohovoru UN CRPD, sa ustanovenia tohto dohovoru stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie a záväznými pre inštitúcie Únie a jej členské štáty.

(13)  V dohovore UN CRPD sa vyžaduje, aby jeho zmluvné strany prijali príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach. Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím identifikoval potrebu vytvoriť legislatívny rámec s konkrétnymi, vynútiteľnými a časovo viazanými ukazovateľmi, ktoré umožňujú sledovať postupné zavádzanie prístupnosti.

(14)  V dohovore UN CRPD sa jeho zmluvné strany vyzývajú, aby vykonávali alebo podporovali výskum, vývoj, dostupnosť a využívanie nových technológií vrátane informačných a komunikačných technológií, mobilných pomôcok, zariadení a asistenčných technológií vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím. Dohovor UN CRPD takisto vyzýva, aby sa uprednostňovali cenovo dostupné technológie.

(15)  Vzhľadom na nadobudnutie platnosti dohovoru UN CRPD v rámci právnych poriadkov členských štátov vzniká potreba prijať ďalšie vnútroštátne predpisy v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb. Bez opatrení na úrovni Únie by tieto predpisy viedli k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi zákonmi, predpismi a správnymi opatreniami členských štátov.

(16)  Preto je nevyhnutné uľahčiť implementáciu dohovoru UN CRPD v Únii stanovením spoločných pravidiel Únie. Touto smernicou sa zároveň členské štáty podporujú v úsilí o harmonizované splnenie svojich vnútroštátnych záväzkov, ako aj svojich povinností podľa dohovoru UN CRPD, pokiaľ ide o prístupnosť.

(17)  Oznámenie Komisie z 15. novembra 2010 s názvom Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér ▌ identifikuje prístupnosť v súlade s dohovorom UN CRPD ako jednu z ôsmich oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia, označuje ju za základný predpoklad účasti na spoločnosti, a zameriava sa na zabezpečenie prístupnosti výrobkov a služieb.

(18)  Určenie výrobkov a služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, vychádza z prieskumu, ktorý bol vykonaný počas prípravy posúdenia vplyvu, v rámci ktorého sa identifikovali ▌výrobky a služby relevantné pre ľudí ▌so zdravotným postihnutím, ▌v súvislosti s ktorými členské štáty prijali alebo pravdepodobne prijmú odlišné vnútroštátne požiadavky na prístupnosť, ktoré narúšajú fungovanie vnútorného trhu.

(19)  S cieľom zabezpečiť prístupnosť služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by uplatniteľné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici mali spĺňať aj výrobky, ktoré sa používajú pri poskytovaní týchto služieb a s ktorými prichádza spotrebiteľ do styku.

(20)  Aj v prípade, keď je služba alebo časť služby zadaná tretej strane formou subdodávky, by prístupnosť tejto služby nemala byť ohrozená a poskytovatelia služby by mali dodržiavať povinnosti stanovené v tejto smernici. Poskytovatelia služby by mali tiež zabezpečiť riadnu a priebežnú odbornú prípravu svojich zamestnancov, aby zaistili, že majú poznatky o tom, ako používať prístupné výrobky a služby. Táto odborná príprava by mala zahŕňať oblasti týkajúce sa poskytovania informácií, poradenstva a propagácie.

(21)  Požiadavky na prístupnosť by sa mali zaviesť čo najmenej zaťažujúcim spôsobom ▌pre hospodárske subjekty a členské štáty ▌.

(22)  Je ▌ potrebné špecifikovať požiadavky na prístupnosť pre uvádzanie na trh týkajúce sa výrobkov a služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, aby sa zabezpečil ich voľný pohyb na vnútornom trhu.

(23)  Touto smernicou by sa mala zaviesť povinnosť uplatňovať funkčné požiadavky na prístupnosť a mali by byť sformulované ako všeobecné ciele. Uvedené požiadavky by mali byť dostatočne presné na to, aby zakladali právne záväzné povinnosti, a dostatočne podrobné na to, aby umožnili posúdenie zhody s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu v prípade výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, pričom by zároveň mali ponechať určitý stupeň flexibility umožňujúci inováciu.

(24)  Táto smernica obsahuje viacero kritérií funkčnej výkonnosti týkajúcich sa prevádzkových režimov výrobkov a služieb. Zámerom nie je, aby uvedené kritériá boli všeobecnou alternatívou k požiadavkám na prístupnosť stanoveným v tejto smernici, ale mali by sa uplatňovať len za veľmi špecifických okolností. Uvedené kritériá by sa mali vzťahovať na špecifické funkcie alebo vlastnosti výrobkov alebo služieb, aby boli prístupnými, ak požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici neriešia jednu či viaceré uvedené špecifické funkcie alebo vlastnosti.

Okrem toho, ak by požiadavka na prístupnosť obsahovala špecifické technické požiadavky a vo výrobku alebo v službe by sa poskytovalo alternatívne technické riešenie pre tieto technické požiadavky, toto alternatívne technické riešenie by malo stále spĺňať súvisiace požiadavky na prístupnosť a jeho výsledkom by mala byť rovnaká alebo zvýšená prístupnosť na základe uplatnenia relevantných kritérií funkčnej výkonnosti.

(25)  Táto smernica by sa mala vzťahovať na počítačové hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov. Aby uvedené systémy fungovali prístupným spôsobom, mali by byť prístupné aj ich operačné systémy. Takéto počítačové hardvérové systémy sa vyznačujú viacúčelovým charakterom a schopnosťou vykonávať pomocou príslušného softvéru najbežnejšie výpočtové úlohy, ktoré spotrebitelia požadujú, a sú určené na používanie zo strany spotrebiteľov. Príkladmi takýchto počítačových hardvérových systémov sú osobné počítače vrátane stolových počítačov, notebookov, inteligentných telefónov a tabletov. Špecializované počítače zabudované v spotrebnej elektronike nepredstavujú počítačové hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov. Táto smernica by sa na individuálnom základe nemala vzťahovať na jednotlivé komponenty s osobitnými funkciami, ako je napríklad základná doska alebo pamäťový čip, ktoré sa v takýchto systémoch používajú alebo by sa mohli použiť.

(26)  Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na platobné terminály vrátane ich hardvéru a softvéru, a určité interaktívne samoobslužné terminály vrátane ich hardvéru a softvéru určené na poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica: napríklad bankomaty, automaty na predaj fyzických lístkov umožňujúcich prístup k službám, ako napríklad automaty na vydávanie cestovných lístkov; stroje na vydávanie poradových lístkov v pobočkách bánk; odbavovacie zariadenia a interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie vrátane interaktívnych informačných obrazoviek.

(27)  Určité interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie inštalované ako integrované súčasti vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných koľajových vozidiel by sa však mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože tvoria súčasť týchto vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných koľajových vozidiel, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje.

(28)  Táto smernica by sa tiež mala vzťahovať na elektronické komunikačné služby vrátane tiesňovej komunikácie, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972(7). V súčasnosti sú opatrenia členských štátov zamerané na poskytovanie prístupu osobám so zdravotným postihnutím rozdielne a v rámci celého vnútorného trhu nie sú harmonizované. Zabezpečenie toho, aby sa v celej Únii uplatňovali rovnaké požiadavky na prístupnosť, povedie k úsporám z rozsahu pre hospodárske subjekty, ktoré pôsobia vo viac ako jednom členskom štáte, a uľahčí efektívny prístup osôb so zdravotným postihnutím, tak v ich vlastných členských štátoch ako aj pri cestovaní medzi členskými štátmi. V záujme prístupnosti elektronických komunikačných služieb vrátane tiesňovej komunikácie by poskytovatelia služby mali okrem hlasu poskytnúť text v reálnom čase a úplné konverzačné služby, ak poskytujú video, pričom sa zabezpečí synchronizácia všetkých týchto komunikačných prostriedkov. Členské štáty by popri požiadavkách tejto smernice v súlade so smernicou (EÚ) 2018/1972 mali mať možnosť určiť poskytovateľa konverznej služby, ktorú by mohli používať osoby so zdravotným postihnutím.

(29)  Touto smernicou sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť pre elektronické komunikačné služby a súvisiace výrobky a dopĺňa sa ňou smernica (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovujú požiadavky na rovnaký prístup a výber pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím. V smernici (EÚ) 2018/1972 sa zároveň na základe povinností univerzálnej služby stanovujú požiadavky týkajúce sa cenovej dostupnosti internetového prístupu a hlasovej komunikácie, ako aj cenovej dostupnosti a dostupnosti súvisiaceho koncového zariadenia, špecifického zariadenia a služieb pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím.

(30)  Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na spotrebiteľské koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou, ktoré sú primárne určené na pristupovanie k elektronickým komunikačným službám. Na účely tejto smernice by mali uvedené zariadenia zahŕňať zariadenia používané ako súčasť zostavy pri prístupe k elektronickým komunikačným službám, ako je smerovač alebo modem.

(31)  Na účely tejto smernice by mal prístup k audiovizuálnym mediálnym službám znamenať, že prístup k audiovizuálnemu obsahu je prístupný, rovnako ako aj mechanizmy, ktoré umožňujú používateľom so zdravotným postihnutím používať ich asistenčné technológie. Služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám by mohli zahŕňať webové sídla, online aplikácie, aplikácie založené na set-top boxe, sťahovateľné aplikácie, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií a súvisiacich mediálnych prehrávačov, ako aj služby hybridnej televízie. Prístupnosť audiovizuálnych mediálnych služieb upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ(8) s výnimkou prístupnosti elektronických programových sprievodcov (electronic programe guides - EPG), ktorí sú zahrnutí vo vymedzení pojmu služieb poskytujúcich prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

(32)  V rámci služieb leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy by sa táto smernica mala vzťahovať okrem iného na poskytovanie dopravných informácií vrátane cestovných informácií v reálnom čase prostredníctvom webových sídiel, služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení, interaktívnych informačných obrazoviek a interaktívnych samoobslužných terminálov, ktoré cestujúci so zdravotným postihnutím potrebujú na to, aby mohli cestovať. Mohlo by to zahŕňať informácie o produktoch a službách poskytovateľa služby v oblasti osobnej dopravy, informácie pred cestou, počas cesty a informácie v prípade zrušenia spoja alebo jeho meškania. Ďalšie informácie by mohli zahŕňať aj informácie o cenách a reklamných akciách.

(33)  Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na služby poskytované prostredníctvom webových sídiel, mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií, ktoré vyvinuli alebo sprístupnili prevádzkovatelia služieb osobnej dopravy v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice, alebo ktoré boli vyvinuté alebo sprístupnené v ich mene, služby elektronického predaja cestovných lístkov, elektronické cestovné lístky a interaktívne samoobslužné terminály.

(34)  Pri stanovení rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, by sa malo vychádzať z existujúcich odvetvových právnych predpisov týkajúcich sa práv cestujúcich. V prípade, že sa táto smernica neuplatňuje na niektoré druhy dopravných služieb, členské štáty by mali podnecovať poskytovateľov služby, aby uplatňovali príslušné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici.

(35)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102(9) sa už stanovujú povinnosti subjektov verejného sektora poskytujúcich dopravné služby vrátane služieb mestskej a prímestskej dopravy a služieb regionálnej dopravy, aby sa dosiahla dostupnosť ich webových sídiel. Táto smernica obsahuje výnimky pre mikropodniky poskytujúce služby vrátane služieb mestskej a prímestskej dopravy a služieb regionálnej dopravy. Okrem toho táto smernica obsahuje povinnosti na zabezpečenie prístupnosti webových sídiel elektronického obchodu. Vzhľadom na to, že táto smernica obsahuje povinnosti pre veľkú väčšinu súkromných poskytovateľov dopravných služieb, aby zaistili dostupnosť ich webových sídiel pri predaji lístkov online, nie je potrebné zavádzať v tejto smernici ďalšie požiadavky na webové sídla poskytovateľov služieb mestskej a prímestskej dopravy a poskytovateľov služieb regionálnej dopravy.

(36)  Niektoré prvky požiadaviek na prístupnosť, najmä vo vzťahu k poskytovaniu informácií, ako sa stanovujú v tejto smernici, sú už obsiahnuté v existujúcich právnych predpisoch Únie v oblasti osobnej dopravy. Patria medzi ne prvky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004(10), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006(11), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007(12), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010(13) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011(14). Rovnako medzi ne patria príslušné akty prijaté na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES(15). S cieľom zabezpečiť regulačný súlad by sa požiadavky na prístupnosť stanovené v uvedených nariadeniach a uvedených aktoch mali naďalej uplatňovať tak, ako doteraz. Dodatočnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici by sa však doplnili už existujúce požiadavky, čím by sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu v oblasti dopravy a vznikli prínosy pre osoby so zdravotným postihnutím.

(37)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na určité prvky dopravných služieb, ak sa poskytujú mimo územia členských štátov, a to aj v prípade, že služba bola určená na trh Únie. Pokiaľ ide o tieto prvky, prevádzkovateľ služby osobnej dopravy by mal byť povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek tejto smernice len v súvislosti s časťou služieb ponúkanou na území Únie. Avšak v prípade leteckej dopravy by leteckí dopravcovia Únie mali zabezpečiť, aby sa uplatniteľné požiadavky tejto smernice splnili aj pri letoch z letiska v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu. Okrem toho by všetci leteckí dopravcovia vrátane tých, ktorí nemajú licenciu v Únii, mali zabezpečiť, aby sa uplatniteľné požiadavky tejto smernice plnili v prípade letov s odletom z územia Únie na územie tretej krajiny.

(38)  Mestské orgány by sa mali nabádať k tomu, aby začleňovali bezbariérovú prístupnosť k službám mestskej dopravy do plánov udržateľnej mestskej mobility, a tiež k tomu, aby pravidelne uverejňovali zoznamy osvedčených postupov týkajúcich sa bezbariérovej prístupnosti k verejnej mestskej doprave a mobilite.

(39)  Právo Únie týkajúce sa bankových a finančných služieb sa zameriavajú na ochranu spotrebiteľov týchto služieb a na ich informovanie v celej Únii, ale nezahŕňajú požiadavky na prístupnosť. S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím využívať tieto služby v celej Únii vrátane prípadov, keď sú poskytované prostredníctvom webových sídiel a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií, prijímať rozhodnutia založené na dobrej informovanosti a dodať im istotu, že sú primerane chránení na rovnakom základe ako ostatní spotrebitelia, ako aj zabezpečiť rovnaké podmienky pre poskytovateľov služby, by sa touto smernicou mali stanoviť spoločné požiadavky na prístupnosť pre určité bankové a finančné služby poskytované spotrebiteľom.

(40)  Príslušné požiadavky na prístupnosť by sa mali uplatňovať aj na spôsoby identifikácie, elektronický podpis a platobné služby, pretože sú potrebné na realizáciu transakcií v rámci bankových služieb pre spotrebiteľov.

(41)  Súbory elektronických kníh sú založené na elektronickom počítačovom kódovaní, ktoré umožňuje šírenie a čítanie duševného diela vo zväčša textovej alebo grafickej podobe. Stupeň presnosti tohto kódovania určuje prístupnosť súborov elektronických kníh, najmä pokiaľ ide o kvalifikáciu rôznych konštitutívnych prvkov diela a normalizovaný opis jeho štruktúry. Interoperabilitou z hľadiska prístupnosti by sa mala optimalizovať kompatibilita týchto súborov s používateľskými agentmi a so súčasnými a s budúcimi asistenčnými technológiami. Špecifické vlastnosti zvláštnych publikácií, ako sú komiksy, detské knihy a umelecké knižné publikácie, by sa mali zohľadniť v súvislosti so všetkými požiadavkami na prístupnosť. Nesúrodé požiadavky na prístupnosť v členských štátoch by vydavateľom a iným hospodárskym subjektom sťažovali využívanie výhod vnútorného trhu, mohli by spôsobovať problémy s interoperabilitou elektronických čítačiek a obmedzovali by prístup pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím. V kontexte elektronických kníh by pojem poskytovateľ služby mohol zahŕňať vydavateľov a iné hospodárske subjekty, ktoré sa podieľajú na ich distribúcii. Vie sa, že osoby so zdravotným postihnutím naďalej čelia prekážkam v prístupe k obsahu, ktorý je chránený autorskými právami a súvisiacimi právami, a že na riešenie tejto situácie sa už prijali určité opatrenia, napríklad prostredníctvom prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564(16) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1563(17), a že v budúcnosti by sa v tejto oblasti mohli prijať ďalšie opatrenia Únie.

(42)  V tejto smernici sa vymedzujú služby elektronického obchodu ako služby poskytované na diaľku, prostredníctvom webových sídiel a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení elektronickými prostriedkami a na základe individuálnej žiadosti spotrebiteľa s cieľom uzavrieť spotrebiteľskú zmluvu. Na účely tohto vymedzenia „na diaľku“ znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné; „elektronickými prostriedkami“ znamená, že služba sa najprv odošle a na mieste jej určenia sa prijme prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovávanie (vrátane digitálnej kompresie) a ukladanie údajov a ako celok sa vysiela, prenáša a prijíma po drôte, rádiovými vlnami, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami; „na základe individuálnej žiadosti spotrebiteľa“ znamená, že služba sa poskytuje na individuálnu žiadosť. Vzhľadom na zvýšený význam služieb elektronického obchodu a ich vysoko technologickú povahu je dôležité mať harmonizované požiadavky na ich prístupnosť.

(43)  Povinnosti v oblasti prístupnosti služieb elektronického obchodu stanovené v tejto smernici by sa mali uplatňovať na online predaj akéhokoľvek výrobku alebo služby, a preto by sa mali uplatňovať aj na predaj výrobku alebo služby, ktoré sú osobitne upravené touto smernicou.

(44)  Opatrenia týkajúce sa prístupnosti odpovedania na tiesňovú komunikáciu by sa mali prijať bez toho, aby bola dotknutá a ovplyvnená organizácia záchranných služieb, ktorá zostáva vo výlučnej právomoci členských štátov.

(45)  V súlade so smernicou (EÚ) 2018/1972 členské štáty majú zabezpečiť, aby mali koncoví používatelia so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k záchranným službám dostupným prostredníctvom tiesňovej komunikácie, aký majú ostatní koncoví používatelia v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Komisia a národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány majú prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali koncoví používatelia so zdravotným postihnutím prístup k záchranným službám za rovnakých podmienok ako ostatní koncoví používatelia aj počas cestovania v inom členskom štáte, ak je to uskutočniteľné, bez akejkoľvek predregistrácie. Cieľom uvedených opatrení je zabezpečenie interoperability medzi členskými štátmi a majú vychádzať v čo najväčšej možnej miere z európskych noriem alebo špecifikácií stanovených v súlade s článkom 39 smernice (EÚ) 2018/1972. Takéto opatrenia nebránia členským štátom v prijímaní ďalších požiadaviek s cieľom plniť ciele stanovené v uvedenej smernici.

Ako alternatívu k splneniu požiadaviek na prístupnosť, pokiaľ ide o odpovedanie na tiesňové komunikácie pre používateľov so zdravotným postihnutím stanovené v tejto smernici, členské štáty by mali mať možnosť určiť poskytovateľa konverznej služby, ktorý je treťou stranou, ktorého majú používať osoby so zdravotným postihnutím na komunikáciu so strediskom tiesňového volania, kým tieto strediská nebudú môcť využívať elektronické komunikačné služby cez internetové protokoly na zabezpečenie prístupnosti odpovedania na tiesňovú komunikáciu.

V žiadnom prípade by sa povinnosti stanovené v tejto smernici nemali chápať ako obmedzenie alebo oslabenie akýchkoľvek povinností v prospech koncových používateľov so zdravotným postihnutím, vrátane rovnakého prístupu k elektronickým komunikačným službám a záchranným službám, ako aj povinností v oblasti prístupnosti, ako je stanovené v smernici (EÚ) 2018/1972.

(46)  V smernici (EÚ) 2016/2102 sa vymedzujú požiadavky na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a iné súvisiace aspekty, najmä požiadavky týkajúce sa súladu príslušných webových sídel a mobilných aplikácií. Uvedená smernica však obsahuje osobitný zoznam výnimiek. Podobné výnimky sa vzťahujú aj na túto smernicu. Niektoré činnosti, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ako napríklad služby osobnej dopravy alebo služby elektronického obchodu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by mali byť navyše v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici s cieľom zabezpečiť, aby bol online predaj výrobkov a služieb prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím bez ohľadu na to, či je predávajúcim verejný alebo súkromný hospodársky subjekt. Požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by sa mali zosúladiť s požiadavkami smernice (EÚ) 2016/2102, napriek rozdielom napríklad v oblasti monitorovania, podávania správ a presadzovania.

(47)  Štyri zásady prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií, ako sa používajú v smernici (EÚ) 2016/2102, sú: vnímateľnosť, ktorá znamená, že informácie a súčasti používateľského rozhrania sa musia dať prezentovať používateľovi v takej podobe, ktorú dokáže vnímať; ovládateľnosť, ktorá znamená, že súčasti používateľského rozhrania a navigácia sa musia dať ovládať; zrozumiteľnosť, ktorá znamená, že informácie a ovládanie používateľského rozhrania musia byť zrozumiteľné, a robustnosť, ktorá znamená, že obsah musí byť dostatočne robustný pre spoľahlivú interpretáciu širokým spektrom používateľských agentov vrátane podporných technológií. Uvedené zásady sú takisto relevantné pre túto smernicu.

(48)  Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby voľný pohyb výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré spĺňajú uplatniteľné požiadavky na prístupnosť, nebol v rámci Únie sťažený z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na prístupnosť.

(49)  V niektorých situáciách by spoločné požiadavky na prístupnosť zastavaného prostredia uľahčili voľný pohyb príslušných služieb a osôb so zdravotným postihnutím. Táto smernica by preto mala umožniť členským štátom, aby zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa používa pri poskytovaní príslušných služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čim sa zabezpečí dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť stanovených v prílohe III.

(50)  Prístupnosť by sa mala dosiahnuť systematickým odstraňovaním prekážok a predchádzaním ich vzniku, a to pokiaľ možno prostredníctvom koncepcie univerzálneho dizajnu alebo „dizajnu pre všetkých“, ktorá prispieva k zabezpečeniu rovnakého prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím ako pre ostatných. Podľa dohovoru UN CRPD tento prístup „znamená navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu“. V súlade s dohovorom UN CRPD „univerzálny dizajn“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. Okrem toho by prístupnosť nemala vylučovať poskytovanie primeraných úprav, ak sa to vyžaduje v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve. Prístupnosť a univerzálny dizajn by sa mali vykladať v súlade so všeobecnou pripomienkou č. 2 (2014) k článku 9: Prístupnosť v znení, ktoré vypracoval Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

(51)  Výrobky a služby patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice automaticky nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 93/42/EHS(18). Niektoré asistenčné technológie, ktoré sú zdravotníckymi pomôckami, by však mohli patriť do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

(52)  Väčšinu pracovných miest v Únii poskytujú MSP a mikropodniky. Tieto podniky majú kľúčový význam pre budúci rast, ale veľmi často narážajú na prekážky a problémy pri rozvíjaní svojich výrobkov alebo služieb, a to najmä v cezhraničnom kontexte. Preto je potrebné uľahčiť činnosť MSP a mikropodnikov prostredníctvom harmonizácie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa prístupnosti, avšak pri zachovaní potrebných záruk.

(53)  Aby mohli mikropodniky a MSP využívať výhody plynúce z tejto smernice, musia skutočne spĺňať požiadavky odporúčania Komisie 2003/361/ES(19) a príslušnej judikatúry, ktorej cieľom je zamedziť obchádzaniu jeho pravidiel.

(54)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť práva Únie by táto smernica mala vychádzať z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES(20), pretože sa týka výrobkov, ktoré už patria do rozsahu pôsobnosti iných aktov Únie, pričom by sa mali uznať osobitné črty požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici.

(55)  Všetky hospodárske subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ktoré sú zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali zabezpečiť, aby sa na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré sú v zhode s ▌touto smernicou. To isté by malo platiť pre hospodárske subjekty, ktoré poskytujú služby. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností, ktoré by zodpovedalo úlohe každého hospodárskeho subjektu v dodávateľskom a distribučnom procese.

(56)  Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výrobkov a služieb s právnymi predpismi v súvislosti s úlohou, ktorú zohrávajú v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany prístupnosti a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(57)  Povinnosti stanovené v tejto smernici by sa mali rovnako uplatňovať na hospodárske subjekty vo verejnom a súkromnom sektore.

(58)  Výrobca dokáže vďaka svojim podrobným znalostiam o procese projektovania a výroby výrobku najlepšie vykonať úplné posúdenie zhody. Hoci zodpovednosť za zhodu výrobkov nesie výrobca, orgány dohľadu nad trhom by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri kontrole toho, či výrobky sprístupnené v Únii sú vyrobené v súlade s právom Únie.

(59)  Dovozcovia a distribútori by mali byť zapojení do úloh spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, a mali by sa aktívne zapájať a príslušným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa príslušného výrobku.

(60)  Dovozcovia by mali zabezpečiť, aby výrobky z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, boli v ▌súlade s touto smernicou, a najmä aby výrobcovia uvedené výrobky podrobili náležitým postupom posúdenia zhody.

(61)  Pri uvádzaní výrobku na trh by mali dovozcovia uviesť na výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať.

(62)  Distribútori by mali zabezpečiť, aby pri nakladaní s výrobkom negatívne neovplyvnili súlad výrobku s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici.

(63)  Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie výrobok na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že by to mohlo mať vplyv na súlad s uplatniteľnými požiadavkami, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať záväzky výrobcu.

(64)  Požiadavky na prístupnosť by sa z dôvodu proporcionality mali uplatňovať len do tej miery, pokiaľ pre hospodársky subjekt nepredstavujú neprimeranú záťaž alebo do tej miery, pokiaľ si nevyžadujú významnú zmenu výrobkov a služieb, ktorá by na základe tejto smernice viedla k ich zásadnej zmene. Napriek tomu by sa však mali zaviesť kontrolné mechanizmy s cieľom overiť nárok na výnimky z uplatňovania požiadaviek na prístupnosť.

(65)  Táto smernica by mala vychádzať zo zásady „najskôr myslieť na MSP“ a zohľadňovať administratívnu záťaž, ktorej MSP čelia. Namiesto stanovenia všeobecných výnimiek a odchýlok pre uvedené podniky by sa v nej skôr mali stanoviť menej prísne pravidlá, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, a mali by sa v nej zaviesť ochranné doložky pre hospodárske subjekty. V dôsledku toho by sa pri stanovovaní pravidiel pre výber a vykonávanie najvhodnejších postupov posudzovania zhody mala zohľadňovať situácia MSP a povinnosti posudzovať zhodu s požiadavkami na prístupnosť by sa mali obmedziť tak, aby pre MSP nepredstavovali neprimeranú záťaž. Orgány dohľadu nad trhom by okrem toho mali svoju činnosť vykonávať proporčne k veľkosti podnikov a podľa toho, či ide o výrobky vyrábané v malých sériách alebo o nesériovú výrobu, nemali by pre MSP vytvárať neprimerané prekážky a nemali by narúšať ochranu verejných záujmov.

(66)  Vo výnimočných prípadoch, keď by súlad s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici predstavoval pre hospodárske subjekty neprimeranú záťaž, malo by sa od hospodárskych subjektov vyžadovať dodržiavanie týchto požiadaviek v rozsahu, v akom im nespôsobujú neprimeranú záťaž. V takýchto náležite odôvodnených prípadoch by nebolo pre hospodársky subjekt reálne možné, aby v plnej miere uplatňoval jednu alebo viacero požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici. Hospodársky subjekt by však mal službu alebo výrobok, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čo najviac sprístupniť uplatňovaním uvedených požiadaviek do rozsahu, do akého nespôsobujú neprimeranú záťaž. Požiadavky na prístupnosť, ktoré hospodársky subjekt nepovažuje za neprimeranú záťaž, by sa mali uplatňovať v plnom rozsahu. Výnimky z povinnosti dodržiavať jednu alebo viacero požiadaviek na prístupnosť v dôsledku neprimeranej záťaže, ktorú spôsobujú, by nemali prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na obmedzenie uvedenej záťaže v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou v každom jednotlivom prípade. Opatrenia, ktoré by predstavovali neprimeranú záťaž, by sa mali chápať ako opatrenia, ktoré by znamenali dodatočnú nadmernú organizačnú alebo finančnú záťaž pre hospodársky subjekt, a to pri zohľadnení pravdepodobného výsledného prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s kritériami stanovenými v tejto smernici. Mali by sa vymedziť kritériá založené na týchto faktoroch, aby mohli hospodárske subjekty aj príslušné orgány porovnať rôzne situácie a systematickým spôsobom posúdiť prípadnú existenciu neprimeranej záťaže. Pri každom posudzovaní miery, do akej nie je možné splniť požiadavky na prístupnosť, pretože by spôsobovali neprimeranú záťaž, by sa mali zohľadňovať iba legitímne dôvody. Nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí by sa nemali považovať za legitímne dôvody.

(67)  Celkové posúdenie neprimeranej záťaže by sa malo vykonať pomocou kritérií stanovených v prílohe VI. Posúdenie neprimeranej záťaže by mal hospodársky subjekt zdokumentovať s prihliadnutím na príslušné kritériá. Poskytovatelia služieb by mali obnoviť ich posúdenie neprimeranej záťaže minimálne každých päť rokov.

(68)  Hospodársky subjekt by mal informovať príslušné orgány o tom, že sa odvoláva na ustanovenia tejto smernice týkajúce sa zásadnej zmeny a/alebo neprimeranej záťaže. Hospodársky subjekt by mal predložiť kópiu posúdenia vysvetľujúceho, prečo jeho výrobok alebo služba nie je v plnej miere prístupná, spolu s dôkazmi o neprimeranej záťaži alebo zásadnej zmene prípadne oboch iba na základe žiadosti príslušných orgánov.

(69)  Ak na základe požadovaného posúdenia dospeje poskytovateľ služieb k záveru, že vyžadovať, aby všetky samoobslužné terminály, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spĺňali požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici, by predstavovalo neprimeranú záťaž, poskytovateľ služby by mal napriek tomu uplatňovať tieto požiadavky v rozsahu, v akom mu nespôsobujú takúto neprimeranú záťaž. Preto by mali poskytovatelia služieb posúdiť rozsah, v ktorom by im obmedzená úroveň prístupnosti vo všetkých samoobslužných termináloch alebo obmedzený počet plne prístupných samoobslužných terminálov umožnila vyhnúť sa neprimeranej záťaži, ktorá by im inak bola spôsobená, a malo by sa od nich požadovať, aby dodržiavali požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici len v tomto rozsahu.

(70)  Mikropodniky sa odlišujú od všetkých ostatných podnikov svojimi obmedzenými ľudskými zdrojmi, ročným obratom alebo ročnou súvahou. Záťaž vyplývajúca z dodržiavania požiadaviek na prístupnosť si v prípade mikropodnikov preto vo všeobecnosti vyžaduje väčší podiel ich finančných a ľudských zdrojov než v prípade iných podnikov a s väčšou pravdepodobnosťou bude predstavovať neprimeraný podiel na nákladoch. Značná časť nákladov mikropodnikov vyplýva z vypĺňania a archivovania dokladov a záznamov na preukázanie súladu s rôznymi požiadavkami stanovenými v práve Únie. Hoci všetky hospodárske subjekty, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali byť schopné posúdiť primeranosť dodržiavania požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici a mali by ich dodržiavať len v tom rozsahu, v akom nie sú neprimerané, požadovať takéto posúdenie od mikropodnikov poskytujúcich služby by samo osebe predstavovalo neprimeranú záťaž. Požiadavky a povinnosti stanovené v tejto smernici by sa preto nemali vzťahovať na mikropodniky, ktoré poskytujú služby v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(71)  Na mikropodniky, ktoré pracujú s výrobkami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by sa mali uplatňovať miernejšie požiadavky a povinnosti stanovené v tejto smernice s cieľom znížiť administratívnu záťaže.

(72)  I keď sú niektoré mikropodniky oslobodené od povinností stanovených v tejto smernici, všetky mikropodniky treba podnecovať k tomu, aby vyrábali, dovážali alebo distribuovali výrobky a poskytovali služby, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici, v záujme zvýšenia ich konkurencieschopnosti, ako ich aj potenciálu rastu na vnútornom trhu. Členské štáty by preto mali mikropodnikom poskytnúť usmernenia a nástroje s cieľom uľahčiť uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice.

(73)  Všetky hospodárske subjekty by mali pri uvádzaní výrobkov na trh alebo sprístupňovaní výrobkov na trhu konať zodpovedne a v plnom súlade s uplatniteľnými zákonnými požiadavkami.

(74)  S cieľom uľahčiť posúdenie zhody s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť je potrebné stanoviť predpoklad zhody výrobkov a služieb, ktoré spĺňajú dobrovoľné harmonizované normy prijaté v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012(21)▌, na účely vypracovania podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek. Komisia už európskym organizáciám pre normalizáciu podala niekoľko žiadostí o normalizáciu v oblasti prístupnosti, napríklad mandáty na vypracovanie noriem M/376, M/473 a M/420, ktoré by boli relevantné pre vypracovanie harmonizovaných noriem.

(75)  V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa formálnych námietok proti harmonizovaným normám, o ktorých sa usudzuje, že nespĺňajú požiadavky stanovené v tejto smernici.

(76)  Európske normy by mali byť trhovo orientované, zohľadňovať verejný záujem, ako aj politické ciele jasne uvedené v žiadosti Komisie jednej alebo viacerým európskym normalizačným organizáciám o navrhnutie harmonizovaných noriem a založené na konsenze. V prípade, že neexistujú harmonizované normy, Komisia by mala mať, ak je to potrebné na účely harmonizácie vnútorného trhu, možnosť prijať v určitých prípadoch vykonávacie akty, ktorými by sa ustanovili ▌technické špecifikácie požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici. Použitie technických špecifikácií by sa malo obmedziť na takéto prípady. Komisia by mala mať možnosť prijať technické špecifikácie napríklad v prípade, ak je proces normalizácie zablokovaný pre nedostatočný konsenzus medzi zainteresovanými stranami alebo kvôli zbytočným prieťahom pri stanovení harmonizovanej normy, napríklad z dôvodu nedosiahnutej požadovanej kvality. Komisia by mala ponechať dostatočný čas medzi prijatím žiadosti na jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie o vypracovanie návrhov harmonizovaných noriem a prijatím technických špecifikácií týkajúcich sa tej istej požiadavky na prístupnosť. Komisia by nemala mať možnosť prijať technickú špecifikáciu, ak sa predtým nesnažila riešiť danú požiadavku na prístupnosť cez európsky systém normalizácie, s výnimkou prípadu, keď môže preukázať, že technické špecifikácie spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1025/2012.

(77)  S cieľom vytvorenia harmonizovaných noriem a technických špecifikácií, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb stanovené v tejto smernici, najefektívnejším spôsobom, by Komisia v možných prípadoch mala do tohto procesu zapojiť európske organizácie zastrešujúce osoby so zdravotným postihnutím a všetky ostatné významné zainteresované strany.

(78)  S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by sa informácie požadované na preukázanie súladu so všetkými uplatniteľnými aktmi Únie mali dať k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. Hospodárske subjekty by v záujme zníženia svojho administratívneho zaťaženia mali mať možnosť začleniť všetky jednotlivé príslušné vyhlásenia o zhode do jediného EÚ vyhlásenia o zhode.

(79)  Pokiaľ ide o posudzovanie zhody výrobkov, v rámci tejto smernice by sa mal uplatňovať „modul A“, t. j. vnútorná kontrola výroby, ktorá je stanovená v prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, pretože umožňuje hospodárskym subjektom preukázať a príslušným orgánom zaistiť, že výrobky sprístupňované na trhu spĺňajú požiadavky na prístupnosť, ale nepredstavujú nepatričnú záťaž.

(80)  Orgány by pri vykonávaní dohľadu nad trhom s výrobkami a kontroly súladu v prípade služieb mali tiež overiť posudzovania zhody vrátane toho, či sa riadne vykonalo relevantné posudzovanie zásadnej zmeny alebo neprimeranej záťaže. Tieto orgány by pri vykonávaní svojich povinností mali konať tiež v spolupráci s osobami so zdravotným postihnutím a s organizáciami, ktoré tieto osoby a ich záujmy zastupujú.

(81)  V prípade služieb by informácie potrebné na posúdenie ▌zhody s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici mali byť uvedené vo všeobecných podmienkach alebo v rovnocennom dokumente bez toho, aby tým bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ(22).

(82)  Označenie CE, ktoré preukazuje zhodu výrobku s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, je viditeľným výsledkom celého procesu, ktorého súčasťou je posudzovanie zhody v širšom zmysle. Táto smernica by mala byť koncipovaná v súlade so všeobecnými zásadami, ktorými sa riadi označenie CE a ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008(23) ▌, ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Okrem vypracovania EÚ vyhlásenia o zhode by výrobca mal nákladovo efektívnym spôsobom informovať spotrebiteľov o prístupnosti svojich výrobkov.

(83)  V súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 výrobca umiestnením označenia CE na výrobku vyhlasuje, že výrobok je v zhode so všetkými uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť a že výrobca za to nesie plnú zodpovednosť.

(84)  V súlade s rozhodnutím č. 768/2008/ES sú členské štáty zodpovedné za zabezpečenie dôrazného a účinného dohľadu nad trhom s výrobkami na svojom území a svojim orgánom dohľadu nad trhom by mali prideliť dostatočné právomoci a zdroje.

(85)  Členské štáty by mali kontrolovať súlad služieb s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a mali by sledovať sťažnosti alebo správy týkajúce sa nesúladu s cieľom zabezpečiť, aby sa prijali nápravné opatrenia.

(86)  V prípade potreby by Komisia mohla po konzultácii so zainteresovanými stranami prijať nezáväzné usmernenia, ktorými sa podporí koordinácia medzi orgánmi dohľadu nad trhom a orgánmi zodpovednými za kontrolu súladu služieb. Komisia a členské štáty by mali mať možnosť vytvárať iniciatívy na účely spoločného využívania zdrojov a odborných znalostí orgánov.

(87)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby orgány dohľadu nad trhom a orgány zodpovedné za kontrolu súladu služieb kontrolovali, či hospodárske subjekty spĺňajú kritériá stanovené v prílohe VI, v súlade s kapitolami VIII a IX. Členské štáty by mali mať možnosť v zmysle tejto smernice určiť osobitný orgán na vykonávanie povinností orgánov dohľadu nad trhom alebo orgánov zodpovedných za kontrolu súladu služieb. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť, že právomoci takého osobitného orgánu by sa mali obmedziť na rozsah pôsobnosti tejto smernice alebo niektorých jej častí bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov podľa nariadenia (ES) č. 765/2008.

(88)  Mal by sa zaviesť ochranný postup, ktorý by sa uplatňoval iba v prípade rozporu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom, na základe ktorého by sa zainteresované strany informovali o zamýšľaných opatreniach, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Ochranný postup by mal orgánom dohľadu nad trhom umožniť, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi začali v súvislosti s týmito výrobkami konať skôr.

(89)  Ak sa členské štáty a Komisia zhodujú v tom, že opatrenie prijaté členským štátom je oprávnené, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie, okrem prípadu, keď nesúlad s právnymi predpismi vyplýva z nedostatkov v harmonizovaných normách alebo technických špecifikáciách.

(90)  V smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ(24) a 2014/25/EÚ(25) o verejnom obstarávaní, v ktorých sa vymedzujú postupy obstarávania verejných zákaziek a súťaží návrhov na dodávku niektorých tovarov (výrobkov), služieb a prác, sa stanovuje, že v prípade každého obstarávania, ktoré je určené na použitie fyzickými osobami, či už ide o širokú verejnosť alebo zamestnancov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, sa technické špecifikácie s výnimkou náležite odôvodnených prípadov majú vypracovať so zohľadnením kritérií prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo dizajnu vhodného pre všetkých používateľov. Ďalej sa v uvedených smerniciach vyžaduje, aby v prípade, že sa právnym aktom Únie prijali záväzné požiadavky na prístupnosť, technické špecifikácie vzťahujúce sa na kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo dizajn vhodný pre všetkých používateľov sa vymedzia odkazom na daný akt. V tejto smernici by sa mali stanoviť povinné požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje. V prípade výrobkov a služieb, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici nie sú záväzné. Využitie týchto požiadaviek na prístupnosť na splnenie príslušných povinností stanovených v aktoch Únie iných ako táto smernica by však uľahčilo implementáciu prístupnosti a prispelo k právnej istote a zbližovaniu požiadaviek na prístupnosť v celej Únii. Orgánom by sa nemalo brániť v stanovení požiadaviek na prístupnosť prekračujúcich rámec požiadaviek na prístupnosť stanovených v prílohe I k tejto smernici.

(91)  Touto smernicou by sa nemal zmeniť povinný alebo dobrovoľný charakter ustanovení týkajúcich sa prístupnosti v ďalších právnych aktoch Únie.

(92)  Táto smernica by sa mala vzťahovať len na postupy obstarávania, pri ktorých sa výzva na súťaž už zaslala alebo v prípade, ak výzva na súťaž nie je plánovaná, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ začal postup obstarávania po dátume začiatku uplatňovania tejto smernice.

(93)  S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tejto smernice by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o: bližšie špecifikovanie požiadaviek na prístupnosť, ktoré svojou povahou nemôžu priniesť zamýšľaný účinok, pokiaľ sa podrobnejšie nešpecifikujú v záväzných právnych aktoch Únie; zmenu obdobia, počas ktorého musia byť hospodárske subjekty schopné identifikovať každý iný hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok, alebo ktorému oni dodali výrobok; ďalšie špecifikácie príslušných kritérií, ktoré má hospodársky subjekt zohľadniť pri posúdení, či by dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť predstavovalo neprimeranú záťaž. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(26). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(94)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ▌tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o technické špecifikácie. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(27).

(95)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou, a preto by mali vytvoriť vhodné kontrolné mechanizmy, ako napríklad následnú kontrolu zo strany orgánov dohľadu nad trhom s cieľom overiť, či je žiadosť o výnimku z uplatňovania požiadaviek odôvodnená. Pri riešení sťažností súvisiacich s prístupnosťou by členské štáty mali dodržiavať všeobecné zásady dobrej správy, a najmä povinnosť úradníkov zabezpečiť, aby sa rozhodnutie o každej sťažnosti prijalo v primeranej časovej lehote.

(96)  S cieľom uľahčiť jednotné vykonávanie tejto smernice by Komisia mala vytvoriť z príslušných orgánov a zainteresovaných strán pracovnú skupinu, aby sa uľahčila výmena informácií a najlepších postupov a poskytlo poradenstvo. Mala by sa podporovať spolupráca medzi orgánmi a príslušnými zainteresovanými stranami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a organizácií, ktoré ich zastupujú, okrem iného preto, aby sa súdržnejšie uplatňovali ustanovenia tejto smernice týkajúce sa požiadaviek na prístupnosť a monitorovania vykonávania jej ustanovení o zásadnej zmene a neprimeranej záťaži.

(97)  Vzhľadom na existujúci právny rámec týkajúci sa nápravných opatrení v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú smernice 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, by sa však ustanovenia tejto smernice týkajúce sa presadzovania právnych predpisov a sankcií nemali uplatňovať pri postupoch verejného obstarávania, na ktoré sa vzťahujú povinnosti uložené touto smernicou. Takýmto vylúčením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov vyplývajúce zo zmlúv prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania a účinnosti práva Únie.

(98)  Sankcie by mali byť primerané povahe porušení a okolnostiam, aby neslúžili hospodárskemu subjektu ako alternatíva k splneniu povinnosti sprístupniť výrobky alebo služby.

(99)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi Únie zavedené alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ktoré umožnia riešenie akéhokoľvek údajného nesúladu s touto smernicou pred tým, ako sa vec predloží súdu alebo príslušnému správnemu orgánu.

(100)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch(28) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(101)  S cieľom poskytnúť poskytovateľom služieb dostatok času na prispôsobenie sa požiadavkám stanoveným v tejto smernici je potrebné poskytnúť prechodné obdobie piatich rokov od dátumu uplatňovania tejto smernice, počas ktorého výrobky používané na poskytovanie služby, ktoré boli uvedené na trh pred týmto dátumom, nemusia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici, pokiaľ ich poskytovatelia služieb počas prechodného obdobia nenahradia. Vzhľadom na náklady a dlhý životný cyklus samoobslužných terminálov je vhodné stanoviť, že v prípade, že sa tieto terminály používajú pri poskytovaní služieb, môžu sa používať do konca ich úžitkovej životnosti, pokiaľ sa počas tohto obdobia nenahradia, nie však dlhšie ako 20 rokov.

(102)  Požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by sa mali vzťahovať na výrobky uvádzané na trh a služby poskytované po dátume začiatku uplatňovania vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice vrátane použitých výrobkov a výrobkov z druhej ruky dovážaných z tretích krajín a uvádzaných na trh po tomto dátume.

(103)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva najmä Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote, a podporiť uplatňovanie článkov 21, 25 a 26 charty.

(104)  Keďže cieľ tejto smernice, a to odstránenie prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb s cieľom prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože si vyžaduje harmonizáciu rôznych predpisov, ktoré v súčasnosti existujú v ich právnych systémoch, ale možno ho ▌ vymedzením spoločných požiadaviek na prístupnosť a pravidlá fungovania vnútorného trhu lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť určitých výrobkov a služieb, najmä odstraňovaním prekážok pre voľný pohyb výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vyplývajúcim z nesúrodých požiadaviek na prístupnosť v členských štátoch, a predchádzaním týmto prekážkam.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa uplatňuje na tieto výrobky uvádzané na trh po ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice]

a)  počítačové hardvérové systémy a operačné systémy pre tieto hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov;

b)  tieto samoobslužné terminály:

i)   platobné terminály;

ii)  tieto samoobslužné terminály vyhradené na poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica:

–   bankomaty;

–  automaty na predaj lístkov;

–  odbavovacie zariadenia;

–  interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie s výnimkou terminálov inštalovaných ako integrovaná súčasť vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných koľajových vozidiel;

c)  koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na elektronické komunikačné služby;

d)  koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, a

e)  elektronické čítačky.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 32, táto smernica sa uplatňuje na tieto služby poskytované spotrebiteľom po ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:

a)  elektronické komunikačné služby s výnimkou prenosových služieb používaných na poskytovanie služieb stroj – stroj;

b)  služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám ▌;

c)  tieto prvky služieb leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy s výnimkou služieb mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy, pri ktorých ide len o prvky uvedené v bode v):

i)  webové sídla;

ii)  služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií;

iii)  elektronické lístky a služby elektronického predaja lístkov;

iv)  poskytovanie informácií o dopravných službách vrátane cestovných informácií v reálnom čase; pokiaľ ide o informačné obrazovky, obmedzí sa na interaktívne obrazovky umiestnené na území Únie, a

v)  interaktívne samoobslužné terminály umiestnené na území Únie s výnimkou tých, ktoré sú inštalované ako integrované súčasti vozidiel, lietadiel, lodí a železničných koľajových vozidiel používaných pri poskytovaní akejkoľvek časti takýchto služieb osobnej dopravy;

d)  bankové služby pre spotrebiteľov;

e)  elektronické knihy a špecializovaný softvér a

f)  služby elektronického obchodu.

3.  Táto smernica sa uplatňuje na odpovedanie na tiesňovú komunikáciu smerovanú na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“.

4.  Táto smernica sa neuplatňuje na tento obsah webových sídiel a mobilných aplikácií:

a)  vopred zaznamenané médiá založené na čase uverejnené pred ... [šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice];

b)  formáty kancelárskych súborov uverejnené pred ... [ šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice];

c)  online mapy a služby mapovania, pokiaľ sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu;

d)  obsah tretích strán, ktorý nefinancoval ani nevytvoril dotknutý hospodársky subjekt, a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou;

e)  obsah webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sa považujú za archívy v tom zmysle, že obsahujú len obsah, ktorý nie je aktualizovaný ani editovaný po ... [šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

5.  Touto smernicou nie je dotknutá smernica (EÚ) 2017/1564 ani nariadenie (EÚ) 2017/1563.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.  „osoby so zdravotným postihnutím“ osoby s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými;

2.  „výrobok“ je látka, prípravok alebo tovar vyrobený vo výrobnom procese okrem potravín, krmív, živých rastlín a zvierat, produktov ľudského pôvodu a produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré priamo súvisia s ich budúcim rozmnožovaním;

3.  „služba“ je služba v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES(29);

4.  „poskytovateľ služby“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu na trhu Únie, alebo ponúka poskytovanie takejto služby spotrebiteľom v Únii;

5.  „audiovizuálne mediálne služby“ sú služby v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2010/13/EÚ;

6.  „služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám“ sú služby prenášané elektronickými komunikačnými sieťami, ktoré sa používajú na identifikáciu a výber audiovizuálnych mediálnych služieb, prijímanie informácií o nich a ich sledovanie a všetky poskytované prvky, napríklad titulky pre nepočujúce a sluchovo postihnuté osoby, zvukové opisy, hovorené titulky a tlmočenie do posunkovej reči, ktoré sú výsledkom vykonávania opatrení zameraných na zabezpečenie prístupnosti služieb, ako sa uvádza v článku 7 smernice 2010/13/EÚ a zahŕňajú elektronických programových sprievodcov (EPG);

7.  „koncové zariadenie s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám“ je každé zariadenie, ktorého hlavným účelom je poskytovať prístup k audiovizuálnym mediálnym službám;

8.  „elektronická komunikačná služba“ je elektronická komunikačná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 4 smernice (EÚ) 2018/1972;

9.  „úplná konverzačná služba“ je úplná konverzačná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 35 smernice (EÚ) 2018/1972;

10.  „stredisko tiesňového volania“ alebo „PSAP“ je stredisko tiesňového volania alebo PSAP v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 36 smernice (EÚ) 2018/1972;

11.  „najvhodnejšie PSAP“ je najvhodnejšie PSAP v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 37 smernice (EÚ) 2018/1972;

12.  „tiesňová komunikácia“ je tiesňová komunikácia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 38 smernice (EÚ) 2018/1972;

13.  „záchranná služba“ je záchranná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 39 smernice (EÚ) 2018/1972;

14.  „text v reálnom čase“ je forma textovej konverzácie medzi dvoma alebo viacerými bodmi, keď sa zadávaný text prenáša tak, že používateľ vníma komunikáciu ako nepretržitú znak za znakom;

15.  sprístupnenie na trhu je dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za úhradu alebo bezplatne;

16.  uvedenie na trh je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;

17.  výrobca je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo si výrobok nechá navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza takýto výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

18.  splnomocnený zástupca je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene v súvislosti s konkrétnymi úlohami;

19.  dovozca je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh Únie výrobok z tretej krajiny;

20.  distribútor je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;

21.  hospodársky subjekt je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo poskytovateľ služby;

22.  spotrebiteľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá nakupuje príslušný výrobok alebo je príjemcom príslušnej služby na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou;

23.  mikropodnik je podnik, ktorý zamestnáva menej než 10 osôb, a ktorý má ročný obrat, ktorý nepresahuje 2 milióny EUR, alebo celkovú ročnú súvahu, ktorá nepresahuje 2 milióny EUR;

24.  „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR, ale ktoré nezahŕňajú mikropodniky;

25.  „harmonizovaná norma je harmonizovaná norma v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

26.   ▌technická špecifikácia je technická špecifikácia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012, ktorá predstavuje prostriedok na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť uplatniteľnými na výrobok alebo službu;

27.  stiahnutie z trhu je akékoľvek opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby výrobok, ktorý je v dodávateľskom reťazci, bol sprístupnený na trhu;

28.  „bankové služby pre spotrebiteľov“ je poskytovanie týchto bankových a finančných služieb spotrebiteľom:

a)  zmluvy o úveroch, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES(30) alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ(31);

b)  služby vymedzené v bodoch 1, 2, 4 a 5 v oddiele A v bodoch 1, 2, 4 a 5 v oddiele B prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(32);

c)  platobné služby vymedzené v článku 4 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366(33);

d)  služby viazané na platobné účty vymedzené v článku 2 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ(34), a 

e)  elektronické peniaze vymedzené v článku 2 bode 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES(35);

29.  „platobný terminál“ je zariadenie, ktorého hlavným účelom je umožniť vykonávať platby prostredníctvom platobných nástrojov v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 14 smernice (EÚ) 2015/2366, na fyzickom predajnom mieste, nie však vo virtuálnom prostredí;

30.  „služby elektronického obchodu“ sú služby poskytované na diaľku prostredníctvom webových sídiel a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení elektronickými prostriedkami a na základe individuálnej žiadosti spotrebiteľa s cieľom uzavrieť spotrebiteľskú zmluvu;

31.  „služby leteckej osobnej dopravy“ sú komerčné služby leteckej osobnej dopravy v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. l) nariadenia (ES) č. 1107/2006, s odletom a príletom na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, alebo s tranzitom cezeň, vrátane letov z letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu, ak služby poskytujú leteckí dopravcovia z Únie;

32.  „služby autobusovej osobnej dopravy“ sú služby, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 181/2011,

33.  „služby železničnej osobnej dopravy“ sú všetky služby železničnej osobnej dopravy podľa článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1371/2007 s výnimkou služieb uvedených v jeho článku 2 ods. 2;

34.  „služby vodnej osobnej dopravy“ sú služby osobnej dopravy, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010 s výnimkou služieb uvedených v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia;

35.  „služby mestskej a prímestskej dopravy“ sú služby mestskej a prímestskej dopravy v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ(36); avšak na účely tejto smernice zahŕňajú iba tieto druhy dopravy: doprava železnicou, autobusom a autokarom, metrom, električkou a trolejbusom;

36.  „služby regionálnej dopravy“ sú služby regionálnej dopravy v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 7 smernice 2012/34/EÚ; avšak na účely tejto smernice zahŕňajú iba tieto druhy dopravy: doprava železnicou, autobusom a autokarom, metrom, električkou a trolejbusom;

37.  „asistenčná technológia“ je akákoľvek položka, zariadenie, služba alebo produktový systém vrátane softvéru, ktoré sa používajú na zvýšenie, zachovanie, nahradenie alebo zlepšenie funkčných schopností osôb so zdravotným postihnutím alebo na zmiernenie a kompenzovanie postihnutia, obmedzenia činností alebo obmedzenia účasti;

38.  „operačný systém“ je softvér, ktorý okrem iného slúži ako rozhranie s periférnym hardvérom, časovo plánuje úlohy, prideľuje priestor na ukladanie dát a zobrazuje štandardné rozhranie pre používateľa v prípade, keď nebeží žiadna aplikácia vrátane grafického používateľského rozhrania, bez ohľadu na to, či už je takýto softvér neoddeliteľnou súčasťou počítačového hardvéru na všeobecné účely určeného pre spotrebiteľov alebo pozostáva zo samostatného softvéru určeného na chod na počítačovom hardvéri na všeobecné účely určenom pre spotrebiteľov s výnimkou zavádzača operačného systému, základného systému na vstup/výstup alebo iného firmvéru potrebného v čase spustenia hardvéru alebo pri inštalácii operačného systému;

39.  „počítačový hardvérový systém na všeobecné účely určený pre spotrebiteľov“ je kombináciou hardvéru, ktorý predstavuje úplný počítač a vyznačuje sa svojím multifunkčným charakterom a schopnosťou vykonávať pomocou príslušného softvéru najbežnejšie výpočtové úlohy, ktoré požadujú spotrebitelia, a je určený na používanie zo strany spotrebiteľov, vrátane osobných počítačov, najmä stolových počítačov, notebookov, inteligentných telefónov a tabletov;

40.  „interaktívna výpočtová schopnosť“ je funkcia, ktorou sa podporuje interakcia človek – zariadenie a ktorá umožňuje spracovanie a prenos údajov, hlasu alebo videa alebo akúkoľvek ich kombináciu;

41.  „elektronická kniha a špecializovaný softvér“ je služba spočívajúca v poskytnutí digitálnych súborov, ktoré predstavujú elektronickú verziu knihy, ku ktorým možno pristupovať, v ktorých je možné pohybovať sa, čítať a používať ich, a špecializovaný softvér vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií určených na prístup k takýmto digitálnym súborom, pohybovanie sa v nich a ich čítanie a používanie s výnimkou softvéru, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu v bode 42;

42.  „elektronická čítačka“ je špecializované zariadenie vrátane hardvéru a softvéru, ktoré sa používa na prístup k súborom elektronických kníh, pohybovanie sa v nich a ich čítanie a používanie;

43.  „elektronické lístky“ je akýkoľvek systém, v ktorom sa nárok cestovať, vo forme jedného alebo viacerých cestovných lístkov, predplatného alebo cestovného kreditu, ukladá elektronicky na fyzický cestovný preukaz alebo iné zariadenie namiesto toho, aby boli tieto informácie vytlačené na papierový lístok;

44.  „služby elektronického predaja lístkov“ je akýkoľvek systém, v ktorom sa predávajú lístky na osobnú dopravu, a to aj online prostredníctvom interaktívnej výpočtovej schopnosti, a kupujúcemu sa dodávajú v elektronickej podobe, aby mohli byť vytlačené v papierovej forme alebo zobrazené pri cestovaní pomocou mobilného zariadenia s interaktívnou výpočtovou kapacitou.

KAPITOLA II

POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ A VOĽNÝ POHYB

Článok 4

Požiadavky na prístupnosť

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v súlade s odsekmi 2, 3 a 5 tohto článku a s výhradou článku 14 hospodárske subjekty uvádzali na trh len výrobky a poskytovali len služby, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I.

2.  Všetky výrobky musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele I prílohy I.

Všetky výrobky s výnimkou samoobslužných terminálov musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele II prílohy I.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, všetky služby s výnimkou služieb mestskej a prímestskej dopravy a služieb regionálnej dopravy musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele III prílohy I.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, všetky služby musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele IV prílohy I.

4.  Členské štáty môžu vzhľadom na vnútroštátne podmienky rozhodnúť, že zastavané prostredie, ktoré využívajú používatelia služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe III, aby osobám so ▌zdravotným postihnutím umožnili v čo najväčšej miere využívať tieto služby.

5.  Mikropodniky, ktoré poskytujú služby, sú oslobodené od dodržiavania požiadaviek na prístupnosť uvedených v odseku 3 tohto článku a akejkoľvek povinnosti týkajúcej sa súladu s týmito požiadavkami.

6.  Členské štáty poskytnú mikropodnikom usmernenia a nástroje s cieľom uľahčiť uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice. Členské štáty vypracujú takéto nástroje po porade s príslušnými zainteresovanými stranami.

7.  Členské štáty môžu poskytnúť hospodárskym subjektom orientačné príklady uvedené v prílohe II týkajúce sa možných riešení, ktoré prispievajú k splneniu požiadaviek na prístupnosť uvedených v prílohe I.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby odpovedanie na tiesňovú komunikáciu, smerovanú na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“, zo strany najvhodnejšieho PSAP bolo v súlade s konkrétnymi požiadavkami na prístupnosť stanovenými v oddiele ▌V prílohy I, a to spôsobom, ktorý je najvhodnejší z hľadiska vnútroštátnej organizácie záchranných systémov.

9.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom doplniť prílohu I tým, že sa ďalej spresnia požiadavky na prístupnosť, ktorých očakávaný účinok sa z dôvodu ich povahy nemôže prejaviť bez toho, aby sa ďalej nespresnili v záväzných právnych aktoch Únie, ako je tomu napríklad v prípade požiadaviek týkajúcich sa interoperability.

Článok 5

Platné právne predpisy Únie v oblasti osobnej dopravy

Služby, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa poskytovania prístupných informácií a informácií o prístupnosti stanovené v nariadeniach (ES) č. 261/2004, (ES) č. 1107/2006, (ES) č. 1371/2007, (EÚ) č. 1177/2010 a (EÚ) č. 181/2011 a v príslušných aktoch prijatých na základe smernice 2008/57/ES, sa považujú za spĺňajúce zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici. Ak táto smernica stanovuje dodatočné požiadavky k tým, ktoré sú stanovené v uvedených nariadeniach a uvedených aktoch, tieto dodatočné požiadavky sa uplatňujú v plnom rozsahu.

Článok 6

Voľný pohyb

Členské štáty nesmú brániť z dôvodov týkajúcich sa požiadaviek na prístupnosť tomu, aby boli na ich území sprístupnené na trhu výrobky alebo aby boli na ich území poskytované služby, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

KAPITOLA III

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV, KTORÉ SA ZAOBERAJÚ VÝROBKAMI

Článok 7

Povinnosti výrobcov

1.  Výrobcovia musia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečiť, aby boli tieto výrobky navrhnuté a vyrobené v súlade so všetkými uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici.

2.  Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu v súlade s prílohou IV a vykonajú alebo nechajú vykonať postup posúdenia zhody, ako sa uvádza v uvedenej prílohe.

Ak sa postupom posúdenia zhody preukáže, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť, výrobcovia vystavia EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnia označenie CE.

3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode päť rokov od uvedenia výrobku na trh.

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby sa zaviedli postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s touto smernicou. Zmeny dizajnu alebo vlastností výrobku a zmeny harmonizovaných noriem alebo ▌technických špecifikácií, ▌na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výrobku, sa náležite zohľadnia.

5.  Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na ich výrobkoch umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožňuje identifikáciu výrobku, alebo ak to rozmer či povaha výrobku neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku.

6.  Výrobcovia uvedú na výrobku, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V údaji o adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom.

7.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným koncovým používateľom a ktorý určí dotknutý členský štát. Takéto návody na použitie a pokyny, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.  Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody tohto výrobku s príslušnými požiadavkami ▌alebo ▌v prípade potreby jeho stiahnutie z trhu. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia. V takýchto prípadoch výrobcovia vedú register výrobkov, ktoré nie sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, a súvisiacich sťažností.

9.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému môže tento orgán ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť v prípade výrobkov, ktoré uviedli na trh, a to najmä zosúladením výrobkov s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌.

Článok 8

Splnomocnení zástupcovia

1.  Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 7 ods. 1 a vypracovanie technickej dokumentácie nie sú súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.  Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi aspoň:

a)  uchovávať EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu pre orgány dohľadu nad trhom päť rokov;

b)  poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na základe odôvodnenej žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku,

c)  spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť nesúlad s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie.

Článok 9

Povinnosti dovozcov

1.  Dovozcovia môžu na trh uvádzať iba výrobky, ktoré sú v súlade s príslušnými požiadavkami.

2.  Pred uvedením výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal postup posúdenia zhody uvedený v prílohe IV. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu vyžadovanú podľa uvedenej prílohy, aby bolo na výrobku umiestnené označenie CE a bola k nemu priložená požadovaná dokumentácia, a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6.

3.  Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici ▌, neuvedie výrobok na trh, pokým sa nedosiahne zhoda výrobku s príslušnými požiadavkami. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

4.  Dovozcovia uvedú na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom.

5.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol k výrobku dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným koncovým používateľom a ktorý určí dotknutý členský štát.

6.  Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď sú za výrobok zodpovední, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali súlad tohto výrobku s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

7.  Dovozcovia uchovávajú pre orgány dohľadu nad trhom päť rokov kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby mohla byť týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

8.  Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu ▌. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia. V takýchto prípadoch dovozcovia vedú register výrobkov, ktoré nie sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, a súvisiacich sťažností.

9.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad výrobkov, ktoré uviedli na trh, s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

Článok 10

Povinnosti distribútorov

1.  Pri sprístupňovaní výrobku na trhu distribútori náležite zohľadňujú požiadavky stanovené v tejto smernici.

2.  Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overia, či je na ňom umiestnené označenie CE, či je spolu s ním dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a bezpečnostné informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok má sprístupniť na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6 a v príslušnom prípade v článku 9 ods. 4.

3.  Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v zhode s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, distribútor výrobok nesprístupní na trhu, kým sa nezaručí požadovaná zhoda. Okrem toho ak výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

4.  Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď sú za výrobok zodpovední, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali súlad tohto výrobku s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌.

5.  Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia, aby sa prijali nápravné opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody tohto výrobku s príslušnými požiadavkami ▌alebo ▌v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje týkajúce sa nesúladu výrobku a prijatých nápravných opatrení.

6.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad výrobkov, ktoré sprístupnili na trhu, s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

Článok 11

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov vzťahujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tejto smernice považuje za výrobcu a vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa článku 7, ak uvedie výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo ak zmení výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 12

Identifikácia hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú výrobkami

1.  Hospodárske subjekty uvedené v článkoch 7 až 10 na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom identifikujú ▌:

a)  každý iný hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok;

b)  každý iný hospodársky subjekt, ktorému výrobok dodali.

2.  Hospodárske subjekty uvedené v článkoch 7 až 10 musia byť schopné predložiť informácie uvedené v odseku 1 tohto článku počas obdobia piatich rokov po tom, ako im bol výrobok dodaný, a počas obdobia piatich rokov po tom, ako výrobok dodali.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 na doplnenie tejto smernice s cieľom zmeniť pre konkrétne výrobky obdobie uvedené v odseku 2 tohto článku. Toto zmenené obdobie nesmie byť dlhšie ako päť rokov a musí byť primerané ekonomickej životnosti daného výrobku.

KAPITOLA IV

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB

Článok 13

Povinnosti poskytovateľov služieb

1.  Poskytovatelia služieb zabezpečujú, aby boli pri navrhovaní a poskytovaní služieb splnené požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici.

2.  Poskytovatelia služieb pripravia potrebné informácie v súlade s prílohou V a vysvetlia, ako služby spĺňajú uplatniteľné požiadavky na prístupnosť ▌. Tieto informácie sa verejnosti sprístupnia v písomnej a ústnej forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný ▌ pre osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovatelia služieb uchovávajú tieto informácie po celý čas poskytovania služieb.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 32, poskytovatelia služieb zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým zostane ▌ poskytovanie služieb aj naďalej v zhode s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌. Poskytovatelia služieb primerane zohľadnia zmeny v povahe poskytovania služieb, zmeny uplatniteľných požiadaviek na prístupnosť a zmeny v harmonizovaných normách alebo technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje, že služba spĺňa požiadavky na prístupnosť ▌.

4.  V prípade, že služby nie sú v zhode s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, poskytovatelia služieb prijmú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie zhody služby s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌. Okrem toho v prípade, že služba nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, poskytovatelia služieb o tom okamžite informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých službu poskytujú, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody nesúladu výrobku a prijaté nápravné opatrenia.

5.  Poskytovatelia služieb na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu poskytnú tomuto orgánu všetky informácie potrebné na preukázanie zhody služby s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť ▌. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom zaručiť súlad služby s uvedenými požiadavkami.

KAPITOLA V

ZÁSADNÁ ZMENA VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB A NEPRIMERANÁ ZÁŤAŽ PRE HOSPODÁRSKE SUBJEKTY

Článok 14

Zásadná zmena a neprimeraná záťaž

1.  Požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 4 sa uplatňujú len do tej miery, pokiaľ ▌:

a)  si súlad nevyžaduje významnú zmenu výrobku alebo služby, ktorá by mala za následok zásadnú zmenu ich základnej povahy, a

b)  súlad nepredstavuje neprimeranú záťaž pre dotknuté hospodárske subjekty.

2.  Hospodárske subjekty vykonajú posúdenie na zistenie toho, či by súlad s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 4 neviedol k zásadnej zmene alebo či by na základe relevantných kritérií stanovených v prílohe VI nepredstavoval neprimeranú záťaž, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku.

3.  Hospodárske subjekty zdokumentujú posúdenie uvedené v odseku 2. Hospodárske subjekty uchovávajú všetky relevantné výsledky počas obdobia piatich rokov, ktoré sa podľa toho, čo je uplatniteľné, majú počítať od posledného sprístupnenia výrobku na trh alebo od posledného poskytnutia služby. Na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom alebo prípadne orgánov zodpovedných za kontrolu súladu služieb poskytnú hospodárske subjekty týmto orgánom kópiu posúdenia uvedeného v odseku 2.

4.  Odchylne od odseku 3 sa na mikropodniky, ktoré sa zaoberajú výrobkami, nevzťahuje požiadavka na dokumentáciu ich posúdenia. Na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom však mikropodniky, ktoré sa zaoberajú výrobkami a ktoré sa rozhodli, že sa budú odvolávať na odsek 1, poskytnú orgánu informácie relevantné na účely posúdenia uvedeného v odseku 2.

5.  Poskytovatelia služieb odvolávajúci sa na odsek 1 písm. b) obnovia so zreteľom na každú kategóriu alebo typ služby svoje posúdenie toho, či je záťaž neprimeraná:

a)  keď sa ponúkaná služba zmení alebo

b)  keď o to požiadajú orgány zodpovedné za kontrolu súladu služieb a

c)  v každom prípade aspoň každých päť rokov.

6.  Ak hospodárske subjekty dostávajú finančné prostriedky z iných verejných alebo súkromných zdrojov, ktoré nie sú ich vlastnými zdrojmi a ktoré sa poskytujú na účely zlepšenia prístupnosti, nie sú oprávnené odvolávať sa na odsek 1 písm. b).

7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 na doplnenie prílohy VI spresnením príslušných kritérií, ktoré majú hospodárske subjekty zohľadňovať pri posúdení uvedenom v odseku 2 tohto článku. Komisia pri spresnení uvedených kritérií zohľadní nielen prípadné prínosy pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj prínosy pre osoby s funkčnými obmedzeniami.

V prípade potreby prijme Komisia prvý takýto delegovaný akt do ... [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Takýto akt sa začne uplatňovať najskôr ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

8.  Ak sa ▌ hospodárske subjekty v prípade konkrétneho výrobku alebo služby odvolávajú na odsek 1, zašlú informácie o tejto skutočnosti príslušným orgánom dohľadu nad trhom alebo orgánom zodpovedným za kontrolu súladu služieb členského štátu ▌, v ktorom sa konkrétny výrobok uvádza na trh alebo sa konkrétna služba poskytuje.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na mikropodniky.

KAPITOLA VI

HARMONIZOVANÉ NORMY A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV A SLUŽIEB

Článok 15

Predpoklad zhody

1.  Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sú v zhode s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, pokiaľ sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky.

2.  Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 požiada jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie, aby vypracovali harmonizované normy, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov stanovené v prílohe I. Komisia predloží prvý takýto návrh žiadosti príslušnému výboru do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  v Úradnom vestníku Európskej únie nebol v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnený žiaden odkaz na harmonizované normy a

b)  buď:

i)  Komisia požiadala jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie, aby vypracovali návrh harmonizovanej normy, a v postupe normalizácie došlo k zbytočnému meškaniu alebo žiadna európska normalizačná organizácia žiadosť neakceptovala,

alebo

ii)  Komisia môže preukázať, že technická špecifikácia spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1025/2012 s výnimkou požiadavky, aby technické špecifikácie vypracovala nezisková organizácia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2 ▌.

4.  Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré sú v zhode s technickými špecifikáciami alebo ich časťami, sú v zhode s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici, pokiaľ sa tieto technické špecifikácie alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky.

KAPITOLA VII

ZHODA VÝROBKOV A OZNAČENIE CE

Článok 16

EÚ vyhlásenie o zhode v prípade výrobkov

1.  V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie, že bolo preukázané splnenie uplatniteľných požiadaviek na prístupnosť. Ak sa výnimočne uplatnil článok 14, v EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie, na ktoré požiadavky na prístupnosť sa táto výnimka vzťahuje.

2.  EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracúva v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. Obsahuje prvky uvedené v prílohe IV k tejto smernici a priebežne sa aktualizuje. Požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie nesmú predstavovať nepatričnú záťaž pre mikropodniky a MSP. EÚ vyhlásenie o zhode sa preloží do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.

3.  Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie jediné EÚ vyhlásenie o zhode. Uvedené vyhlásenie obsahuje identifikáciu príslušných aktov vrátane odkazov na uverejnenie.

4.  Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 17

Všeobecné zásady označenia CE v prípade výrobkov

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 18

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1.  Označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha výrobku neumožňuje alebo neopodstatňuje, toto označenie sa umiestni na obal a do sprievodnej dokumentácie.

2.  Označenie CE sa umiestni pred uvedením výrobku na trh.

3.  Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, vychádzajú z existujúcich mechanizmov a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú primerané opatrenia.

KAPITOLA VIII

DOHĽAD NAD TRHOM S VÝROBKAMI A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 19

Dohľad nad trhom s výrobkami

1.  Na výrobky sa vzťahuje článok 15 ods. 3, články 16 až 19, článok 21, články 23 až 28 a článok 29 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.  Ak sa hospodársky subjekt odvoláva na článok 14 tejto smernice, príslušné orgány dohľadu nad trhom pri vykonávaní dohľadu nad trhom s výrobkami:

a)  skontrolujú, či hospodársky subjekt vykonal posúdenie uvedené v článku 14;

b)  preskúmajú toto posúdenie a jeho výsledky vrátane správneho použitia kritérií stanovených v prílohe VI a

c)  skontrolujú súlad s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie, ktoré majú k dispozícii orgány dohľadu nad trhom a ktoré sa týkajú súladu s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici zo strany hospodárskych subjektov a posúdenia ▌stanoveného v článku 14 boli na vyžiadanie sprístupnené v prístupnom formáte spotrebiteľom okrem prípadov, keď tieto informácie nie je možné poskytnúť z dôvodov dôvernosti, ako sa stanovuje v článku 19 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 20

Postup na vnútroštátnej úrovni týkajúci sa zaobchádzania s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť

1.  Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu ▌ majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto smernica, nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, vykonajú hodnotenie predmetného výrobku, v ktorom posúdia všetky požiadavky stanovené v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel v plnej miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v priebehu hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie tohto výrobku do súladu s týmito požiadavkami ▌ v primeranej lehote, ktorá zodpovedá povahe nesúladuktorú môžu konkrétne stanoviť.

Orgány dohľadu nad trhom požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby v dodatočnej primeranej lehote výrobok stiahol z trhu len v prípade, ak príslušný hospodársky subjekt neprijal primerané nápravné opatrenia počas lehoty uvedenej v druhom pododseku.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom a treťom pododseku tohto odseku.

2.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa nesúlad s požiadavkami netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.  Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.  Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v treťom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie výrobkov na svojich vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť výrobok zo svojich trhov ▌.

Orgány dohľadu nad trhom o týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

5.  Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu výrobku, ktorý nie je v súlade s požiadavkami, údaje o pôvode výrobku, charaktere údajného nesúladu a požiadavky na prístupnosť, ktoré výrobok nespĺňa, údaje o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a zdôvodnení, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený tým, že:

a)  výrobok nespĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť, alebo

b)  existujú nedostatky v harmonizovaných normách alebo v technických špecifikáciách uvedených v článku 15, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.  Iné členské štáty ako členský štát, ktorý začal postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného výrobku, ktoré majú k dispozícii, a o ich námietkach v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením.

7.  Ak členské štáty alebo Komisia počas troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesú námietku proti predbežnému opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené.

8.  Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, napríklad stiahnutie tohto výrobku z ich trhu.

Článok 21

Ochranný postup Únie

1.  Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 20 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak má Komisia primeraný dôvod domnievať sa, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právom Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia im ho okamžite oznámi, ako aj príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.  Ak sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia výrobku, ktorý nie je v súlade, zo svojich trhov a informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát toto opatrenie stiahne.

3.  Ak sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 tohto článku považuje za opodstatnené a nesúlad výrobku sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 20 ods. 5 písm. b), Komisia uplatní postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

4.  Ak sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 tohto článku považuje za opodstatnené a nesúlad výrobku sa pripisuje nedostatkom v technických špecifikáciách uvedených v článku 20 ods. 5 písm. b), Komisia bezodkladne prijme vykonávacie akty, ktorými zmení alebo zruší dotknutú technickú špecifikáciu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2.

Článok 22

Formálny nesúlad

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)  označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 18 tejto smernice;

b)  označenie CE nebolo umiestnené;

c)  EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vypracované;

d)  EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vypracované správne;

e)  technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

f)  informácie uvedené v článku 7 ods. 6 alebo v článku 9 ods. 4 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

g)  nie je splnená ktorákoľvek iná administratívna požiadavka uvedená v článku 7 alebo 9.

2.  Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia výrobku na trhu alebo zabezpečí jeho stiahnutie z trhu.

KAPITOLA IX

SÚLAD SLUŽIEB

Článok 23

Súlad služieb

1.  Členské štáty stanovia, implementujú a pravidelne aktualizujú primerané postupy s cieľom:

a)  kontrolovať súlad služieb s požiadavkami stanovenými v tejto smernici vrátane posúdenia uvedeného v článku 14, na ktoré sa primerane uplatňuje článok 19 ods. 2;

b)  nadväzovať na sťažnosti alebo správy o otázkach týkajúcich sa nesúladu služieb s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici;

c)  overiť, či hospodársky subjekt prijal potrebné nápravné opatrenia.

2.  Členské štáty určia v súvislosti so súladom služieb orgány zodpovedné za vykonávanie postupov uvedených v odseku 1.

Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť bola informovaná o existencii, povinnostiach, identite, činnosti a rozhodnutiach orgánov uvedených v prvom pododseku. Uvedené orgány sprístupnia tieto informácie na vyžiadanie v prístupných formátoch.

KAPITOLA X

POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ V INÝCH PRÁVNYCH AKTOCH ÚNIE

Článok 24

Prístupnosť v iných aktoch Únie

1.  Pokiaľ ide o výrobky a služby uvedené v článku 2 tejto smernice, požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I tejto smernice predstavujú záväzné požiadavky na prístupnosť v zmysle článku 42 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ a článku 60 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ.

2.  Všetky výrobky alebo služby, ktorých vlastnosti, prvky alebo funkcie spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I tejto smernice v súlade s oddielom VI jej prílohy I, sa, pokiaľ ide o prístupnosť, považujú pre tieto vlastnosti, prvky alebo funkcie za spĺňajúce príslušné povinnosti stanovené v iných aktoch Únie než je táto smernica, pokiaľ sa v týchto iných aktoch nestanovuje inak.

Článok 25

Harmonizované normy a technické špecifikácie pre iné akty Únie

Zhoda s harmonizovanými normami a technickými špecifikáciami alebo ich časťami, ktoré sú prijaté v súlade s článkom 15, predstavuje predpoklad súladu s článkom 24, pokiaľ tieto normy a technické špecifikácie alebo ich časti spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici.

KAPITOLA XI

DELEGOVANÉ AKTY, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 3 a článku 14 ods. 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 9, článku 12 ods. 3 a článku 14 ods. 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi, ktorých určia jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 9, článku 12 ods. 3 a článku 14 ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 27

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 28

Pracovná skupina

Komisia zriadi pracovnú skupinu pozostávajúcu zo zástupcov orgánov dohľadu nad trhom, orgánov zodpovedných za kontrolu súladu služieb a relevantných zainteresovaných strán vrátane zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

Pracovná skupina:

a)  uľahčuje výmenu informácií a najlepších postupov medzi orgánmi a relevantnými zainteresovanými stranami;

b)  uľahčuje spoluprácu medzi orgánmi a relevantnými zainteresovanými stranami v záležitostiach súvisiacich s vykonávaním tejto smernice s cieľom zlepšiť súdržnosť uplatňovania požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici a podrobne monitorovať vykonávanie článku 14 a

c)  poskytuje poradenstvo najmä Komisii, predovšetkým pokiaľ ide o vykonávanie článku 4 a článku 14.

Článok 29

Presadzovanie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

2.  Prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a)  ustanovenia, na základe ktorých môže spotrebiteľ v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch s cieľom zabezpečiť súlad s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na účely transpozície tejto smernice,

b)  ustanovenia, podľa ktorých verejné orgány alebo súkromné združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú legitímny záujem na zabezpečení súladu s touto smernicou, môžu buďmene navrhovateľa, alebo na jeho podporu a s jeho súhlasomsúlade s vnútroštátnym právom na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch začať akékoľvek súdne alebo správne konanie stanovené na účely presadzovania plnenia povinností podľa tejto smernice.

3.  Tento článok sa nevzťahuje na postupy obstarávania, ktoré podliehajú smernici 2014/24/EÚ alebo smernici 2014/25/EÚ.

Článok 30

Sankcie

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania.

2.  Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. V prípade porušenia zo strany hospodárskeho subjektu musia byť tieto sankcie sprevádzané účinnými nápravnými opatreniami.

3.  Členské štáty bezodkladne oznamujú tieto pravidlá a opatrenia Komisii a bezodkladne ju informujú aj o všetkých následných zmenách takýchto pravidiel a opatrení.

4.  Pri stanovovaní sankcií sa zohľadňuje rozsah porušenia vrátane jeho závažnosti a počtu jednotiek dotknutých výrobkov alebo služieb, ktoré nie sú v súlade, ako aj počet dotknutých osôb.

5.  Tento článok sa nevzťahuje na postupy obstarávania, ktoré podliehajú smernici 2014/24/EÚ alebo smernici 2014/25/EÚ.

Článok 31

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia do ... [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] ▌zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia ▌Komisii znenie týchto ustanovení.

2.  Tieto opatrenia uplatňujú od ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.  Odchylne od odseku 2 tohto článku sa členské štáty môžu rozhodnúť uplatňovať opatrenia týkajúce sa povinností stanovených v článku 4 ods. 8 najneskôr od ... [osem rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

4.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

5.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

6.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosť stanovenú v článku 4 ods. 4, oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú na tento účel, a predložia Komisii správu o pokroku pri ich vykonávaní.

Článok 32

Prechodné opatrenia

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, členské štáty stanovia prechodné obdobie, ktoré sa skončí ... [11 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice], počas ktorého môžu poskytovatelia služieb naďalej poskytovať svoje služby pomocou výrobkov, ktoré pred týmto dátumom zákonne používali na poskytovanie podobných služieb.

Zmluvy o poskytovaní služieb dohodnuté pred ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] môžu v nezmenenej forme pokračovať až do skončenia ich doby platnosti, nie však dlhšie ako päť rokov od tohto dátumu.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že samoobslužné terminály, ktoré poskytovatelia služieb zákonne používali na poskytovanie služieb pred ... [šesť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice], sa môžu naďalej používať na poskytovanie podobných služieb až do skončenia ich ekonomickej životnosti, nie však dlhšie ako 20 rokov po začatí ich používania.

Článok 33

Podávanie správ a revízia

1.  Do ... [11 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každých päť rokov predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tejto smernice.

2.   Správy sa budú vzhľadom na sociálny, hospodársky a technologický vývoj okrem iného zameriavať na trendy v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb, možné zablokovanie technologického pokroku alebo prekážky inovácie a vplyv tejto smernice na hospodárske subjekty a na osoby so zdravotným postihnutím ▌. V správach sa tiež posúdi, či uplatňovanie článku 4 ods. 4 prispelo k aproximácii odlišných požiadaviek na prístupnosť zastavaných priestorov v službách osobnej dopravy, bankových službách pre spotrebiteľov a ústrediach zákazníckych služieb prevádzok poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ak je to vhodné, a to s cieľom umožniť ich postupné zosúladenie s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v prílohe III.

V správach sa takisto posúdi, či uplatňovanie tejto smernice, najmä jej nezáväzných ustanovení, prispelo k aproximácii požiadaviek na prístupnosť zastavaných priestorov, ktoré predstavujú práce, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ(37), smernice 2014/24/EÚ a smernice 2014/25/EÚ.

Správy sa budú zaoberať aj účinkami uplatňovania článku 14 tejto smernice na fungovanie vnútorného trhu, prípadne aj na základe informácií získaných v súlade s článkom 14 ods. 8, ako aj výnimkami pre mikropodniky. V závere správ sa posúdi, či sa dosiahli ciele tejto smernice a či by bolo vhodné, aby sa táto smernica vzťahovala aj na nové výrobky a služby alebo aby sa niektoré výrobky alebo služby vylúčili z rozsahu jej pôsobnosti, pričom sa v správach podľa možností určia oblasti, v ktorých je potrebné znížiť záťaž ▌ so zreteľom na možnú revíziu tejto smernice.

Komisia podľa potreby navrhne vhodné opatrenia, ktoré by mohli zahŕňať legislatívne opatrenia.

3.  Členské štáty oznámia Komisii dostatočne včas všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie takýchto správ.

4.  V správach Komisie sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných hospodárskych aktérov a príslušných mimovládnych organizácií vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím ▌.

Článok 34

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 35

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

_____________________

PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VÝROBKY A SLUŽBY

ODDIEL I: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH VÝROBKOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1

Výrobky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa maximalizovalo ich predpokladané používanie osobami so zdravotným postihnutím, a sú sprevádzané podľa možnosti vo výrobku alebo na ňom prístupnými informáciami o ich fungovaní a o ich prvkoch prístupnosti.

1.  Požiadavky na poskytovanie informácií:

a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie, pokyny a upozornenie) musia byť:

i)  sprístupnené prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

ii)  prezentované zrozumiteľným spôsobom;

iii)  prezentované spôsobmi, ktoré používatelia dokážu vnímať;

iv)   prezentované písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;

b)  návod na použitie výrobku, ktorý sa neuvádza na samotnom výrobku, ale je sprístupnený jeho používaním alebo inými spôsobmi, napríklad na webovom sídle, vrátane funkcií prístupnosti výrobku, ako ich aktivovať a ich interoperability s asistenčnými riešeniami, musí byť verejne prístupný pri uvedení výrobku na trh, pričom musí:

i)  byť sprístupnený prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

ii)  byť prezentovaný zrozumiteľným spôsobom;

iii)  byť prezentovaný používateľovi spôsobmi, ktoré dokáže vnímať;

iv)  byť prezentovaný písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;

v)  pokiaľ ide o obsah, byť sprístupnený v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

vi)  byť sprevádzaný alternatívnou prezentáciou akéhokoľvek netextového obsahu;

vii)  obsahovať opis používateľského rozhrania výrobku (manipulácia, kontrola a spätná väzba, vstupy a výstupy), ktoré sa poskytuje v súlade s bodom 2; v opise sa pri každom bode bodu 2 uvedie, či výrobok poskytuje uvedené prvky;

viii)  obsahovať opis funkčnosti výrobku, ktorá sa zabezpečuje pomocou funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím v súlade s bodom 2; v opise sa pri každom bode bodu 2 uvedie, či výrobok poskytuje uvedené prvky;

ix)  obsahovať opis softvérového a hardvérového prepojenia výrobku s asistenčnými zariadeniami; opis obsahuje zoznam tých asistenčných zariadení, ktoré boli testované spolu s výrobkom.

2.  Dizajn používateľského rozhrania a funkčnosti:

Výrobok vrátane jeho používateľského rozhrania musí mať vlastnosti, prvky a funkcie, ktoré osobám so zdravotným postihnutím umožňujú prístup k výrobku, jeho vnímanie, používanie, pochopenie a ovládanie tým, že sa zabezpečí, aby:

a)  ak výrobok umožňuje komunikáciu, vrátane komunikácie medzi osobami, používanie, informovanie, ovládanie a orientáciu, tieto činnosti vykonával prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála; zároveň sa poskytnú alternatívy pre zrakové, sluchové, rečové a hmatové prvky;

b)  ak výrobok používa rečový prejav, poskytoval alternatívy k reči a hlasovému vstupu na účely komunikácie, používania, ovládania a orientácie;

c)  ak výrobok používa vizuálne prvky, poskytoval variabilné nastavenie veľkosti, jasu a kontrastu pre komunikáciu, informovanie a používanie, ako aj poskytoval interoperabilitu s programami a asistenčnými zariadeniami na navigáciu v rozhraní;

d)  ak výrobok na informovanie, označenie činnosti, žiadosť o reakciu alebo určenie prvkov používa farbu, poskytoval alternatívu k farbe;

e)  ak výrobok na informovanie, označenie činnosti, žiadosť o reakciu alebo určenie prvkov používa počuteľné signály, poskytoval alternatívu k počuteľným signálom;

f)  ak výrobok používa vizuálne prvky, poskytoval flexibilné spôsoby zlepšenia ich jasnosti;

g)  ak výrobok používa zvuk, poskytoval používateľovi možnosť ovládať hlasitosť a rýchlosť a poskytoval zlepšené zvukové funkcie vrátane zníženia rušivých zvukových signálov z okolitých výrobkov a jasnosti zvuku;

h)  ak si výrobok vyžaduje ručné používanie a ovládanie, umožňoval sekvenčné ovládanie a alternatívy k ovládaniu jemnou motorikou, vďaka čomu nevznikne potreba simultánneho ovládania pri manipulácii, a obsahoval dotykom rozpoznateľné časti;

i)  sa výrobok vyhol prevádzkovým režimom, ktoré si vyžadujú veľký dosah a veľkú silu;

j)  výrobok nespúšťal fotosenzitívne záchvaty;

k)  výrobok chránil súkromie používateľa, keď používa prvky prístupnosti;

l)  výrobok poskytoval alternatívu k biometrickej identifikácii a biometrickému ovládaniu;

m)  výrobok zabezpečoval konzistentnosť funkčnosti a poskytoval dostatočný a flexibilný čas na interakciu;

n)  výrobok poskytoval softvér a hardvér pre interakciu s asistenčnými technológiami;

o)  výrobok spĺňal tieto sektorovo špecifické požiadavky:

i)  samoobslužné terminály:

–  sú vybavené technológiou konverzie textu na reč;

–  umožňujú používanie osobných slúchadiel s mikrofónom,

–  ak sa vyžaduje reakcia v časovom limite, upozornia používateľa prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

–  poskytujú možnosť predĺžiť daný časový limit;

–  ak majú k dispozícii klávesy a ovládače, musia byť rozpoznateľné na základe primeraného kontrastu a dotykom;

–  na to, aby používateľ mohol zapnúť prvok prístupnosti, nebude treba tento prvok najprv aktivovať;

–  ak výrobok využíva zvukové alebo počuteľné signály, musí byť kompatibilný s asistenčnými zariadeniami a technológiami, ktoré sú dostupné na úrovni Únie, vrátane načúvacích technológií, ako sú načúvacie prístroje, telecievky, kochleárne implantáty a asistenčné načúvacie zariadenia;

ii)  elektronické čítačky boli vybavené technológiou konverzie textu na reč;

iii)  koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov používané na poskytovanie elektronických komunikačných služieb:

–  ak majú okrem hlasovej aj textovú spôsobilosť, dokážu spracovať text v reálnom čase a podporujú vysoké rozlíšenie zvuku;

–  ak majú okrem textovej a hlasovej spôsobilosti aj video spôsobilosť alebo kombináciu týchto spôsobilostí, dokážu spracovať úplné konverzácie vrátane synchronizovaného hlasu, textu v reálnom čase a videa s rozlíšením umožňujúcim komunikáciu v posunkovej reči;

–  zabezpečujú účinné bezdrôtové prepojenie s načúvacími technológiami;

–  zabraňujú interferencii s asistenčnými zariadeniami;

iv)  koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám zabezpečia pre osoby so zdravotným postihnutím prvky prístupnosti, ktoré poskytuje poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb, na účely prístupu používateľov, výberu, ovládania, personalizácie a prenosu do asistenčných zariadení.

3.  Podporné služby:

Ak sú dostupné podporné služby (helpdesk, telefonické informačné strediská, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy), poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami, a to prístupnými spôsobmi komunikácie.

ODDIEL II: POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ TÝKAJÚCE SA VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1, S VÝNIMKOU SAMOOBSLUŽNÝCH TERMINÁLOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. b)

Okrem požiadaviek uvedených v oddiele I je potrebné, aby sa v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, sprístupnili ich obaly a návody, s cieľom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané používanie osobami so zdravotným postihnutím. To znamená, že:

a)  sa musí sprístupniť obal výrobku vrátane informácií, ktoré sú na ňom uvedené (týkajúcich sa napríklad otvárania, zatvárania, používania, likvidácie), prípadne vrátane informácií o vlastnostiach výrobku týkajúcich sa prístupnosti; a ak je to možné tieto informácie o prístupnosti sa uvedú na obale;

b)  návod na inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu výrobku, ktorý nie je uvedený na samotnom výrobku, ale je sprístupnený iným spôsobom, napríklad na webovom sídle, musí byť verejne prístupný pri uvedení výrobku na trh a musí spĺňať tieto požiadavky:

i)   byť dostupný prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

ii)  byť prezentovaný zrozumiteľným spôsobom;

iii)  byť prezentovaný používateľovi spôsobmi, ktoré dokáže vnímať;

iv)  byť prezentovaný písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;

v)   obsah návodu sa musí sprístupniť v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála, a

vi)  návod, ktorý obsahuje akýkoľvek netextový obsah, musí sprevádzať alternatívna prezentácia tohto obsahu.

ODDIEL III: VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH SLUŽIEB, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2

▌S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predpokladané využívanie služieb ▌ osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:

a)   sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s oddielom I tejto prílohy a prípadne s oddielom II tejto prílohy;

b)  poskytovaním informácií o fungovaní služby a v prípade, že sa výrobky používajú pri poskytovaní služby, o jej prepojení na tieto výrobky, ako aj informácie o ich vlastnostiach, ktoré sa týkajú prístupnosti, a interoperabilite s asistenčnými zariadeniami a prístrojmi, pričom sa ▌:

i)  sprístupnia informácie prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

ii)  prezentujú informácie zrozumiteľným spôsobom;

iii)  prezentujú informácie používateľom spôsobmi, ktoré dokážu vnímať;

iv)  sprístupní informačný obsah ▌dostupný v textových formátoch, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných používateľom rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;

v)  prezentujú písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;

vi)  doplní akýkoľvek netextový obsah alternatívnou prezentáciou tohto obsahu a

vii)   poskytnú elektronické informácie ▌, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby jednotným a primeraným spôsobom tak, aby bola vnímateľná, ovládateľná, zrozumiteľná a spoľahlivá;

c)  sa webové sídla vrátane súvisiacich online aplikácií a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií sprístupnili jednotným a primeraným spôsobom tak, že budú vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;

d)  ak sú dostupné, podporné služby (helpdesk, telefonické informačné strediská, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytovali informácie o prístupnosti služby a jej kompatibilite s asistenčnými technológiami, a to prístupnými spôsobmi komunikácie.

ODDIEL IV: DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH SLUŽIEB

Poskytovanie služieb s cieľom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím sa dosahuje tak, že sa zabezpečí, aby súčasťou prevádzkovania služby boli funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť interoperabilitu s asistenčnými technológiami:

a)  Elektronické komunikačné služby vrátane tiesňovej komunikácie uvedenej v článku 109 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/1972:

i)  zabezpečenie aj textu v reálnom čase popri hlasovej komunikácii;

ii)  zabezpečenie úplnej konverzácie v prípade, že je okrem hlasovej komunikácie k dispozícii aj video;

iii)  zabezpečenie toho, aby bola tiesňová komunikácia prostredníctvom hlasu, textu (vrátane textu v reálnom čase) synchronizovaná a ak je k dispozícii aj video, taktiež synchronizovaná ako úplná konverzácia, ktorú poskytovatelia elektronickej komunikačnej služby prenášajú do najvhodnejšieho PSAP.

b)  Služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám:

i)  zabezpečenie elektronických programových sprievodcov (EPG), ktorí sú vnímateľní, ovládateľní, zrozumiteľní, spoľahliví a poskytujú informácie o dostupnosti a prístupnosti;

ii)  zabezpečenie toho, aby sa prvky prístupnosti (prístupové služby) audiovizuálnych mediálnych služieb, ako sú titulky pre nepočujúce a sluchovo postihnuté osoby, zvukový opis, hovorené titulky a tlmočenie do posunkovej reči v plnej miere prenášali v primeranej kvalite na účely presného zobrazenia dobre synchronizovaného so zvukom a videom, pričom sa umožní používateľovi ovládať ich zobrazovanie a používanie.

c)  Služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy okrem mestských a prímestských dopravných služieb a regionálnych dopravných služieb:

i)  zabezpečenie poskytovania informácií o prístupnosti vozidiel, okolitej infraštruktúre a zastavanom prostredí, ako aj o pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím;

ii)  zabezpečenie poskytovania informácií o inteligentnom predaji cestovných lístkov (elektronické objednávanie, rezervácia cestovných lístkov atď.), cestovných informácií v reálnom čase (cestovné poriadky, informácie o narušeniach premávky, prípojoch, ďalšom cestovaní inými druhmi dopravy atď.), ako aj dodatočných informácií o službách (napr. personálne obsadenie staníc, výťahy mimo prevádzky alebo služby, ktoré sú dočasne nedostupné).

d)  Služby mestskej a prímestskej dopravy a služby regionálnej dopravy: zabezpečenie prístupnosti samoobslužných terminálov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby v súlade s oddielom I tejto prílohy.

e)  Bankové služby pre spotrebiteľov:

i)  poskytnutie metód identifikácie, elektronických podpisov, bezpečnosti a platobných systémov, ktoré sú vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;

ii)  zabezpečenie toho, aby boli informácie zrozumiteľné, a to bez toho, aby bola presiahnutá úroveň komplexnosti B2 (stredne pokročilá) spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre jazyky.

f)  Elektronické knihy:

i)  zabezpečenie toho, aby v prípade, že elektronická kniha obsahuje okrem textu aj zvuk, poskytovala aj synchronizovaný text a zvuk;

ii)  zabezpečenie toho, aby digitálne súbory elektronických kníh nebránili asistenčným technológiám v riadnom fungovaní;

iii)  zabezpečenie prístupu k obsahu, navigácii v obsahu súborov a grafickej úprave vrátane dynamickej grafickej úpravy, zabezpečenia štruktúry, flexibility a voľby pri prezentácii obsahu;

iv)  umožnenie alternatívneho podania obsahu a jeho interoperability s rôznymi asistenčnými technológiami spôsobom, ktorý je vnímateľný, zrozumiteľný, ovládateľný a spoľahlivý;

v)  zabezpečenie toho, aby ich bolo možné nájsť, a to tak, že prostredníctvom metaúdajov sa poskytnú informácie o ich prvkoch prístupnosti;

vi)  zabezpečenie toho, aby opatrenia správy digitálnych práv neblokovali prvky prístupnosti.

g)  Služby elektronického obchodu:

i)  poskytovanie informácií o prístupnosti predávaných výrobkov a služieb, ak tieto informácie poskytuje zodpovedný hospodársky subjekt;

ii)  zabezpečenie prístupnosti funkcií na účely identifikácie, bezpečnosti a platby, ak sú súčasťou služby namiesto výrobku, a to tak, aby boli vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;

iii)  poskytnutie metód identifikácie, elektronických podpisov a platobných systémov, ktoré sú vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé.

ODDIEL V: OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ SÚVISIACE S ODPOVEDANÍM NA TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU NA JEDNOTNÉ EURÓPSKE ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA „112” PROSTREDNÍCTVOM NAJVHODNEJŠIEHO PSAP

Odpovedanie na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo tiesňového volania „112” prostredníctvom najvhodnejšieho PSAP sa so zámerom v čo najväčšej miere umožniť jej predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím realizuje tak, že sa zabezpečí, aby jeho súčasťou boli funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy ▌, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím.

Na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo tiesňového volania „112” sa musí náležite odpovedať spôsobom, ktorý je z hľadiska vnútroštátnej organizácie záchranných systémov najvhodnejší, prostredníctvom najvhodnejšieho PSAP pri použití rovnakých komunikačných prostriedkov, cez ktoré sa komunikácia prijala, konkrétne použitím synchronizovanej hlasovej, textovej komunikácie (vrátane textu v reálnom čase) alebo, ak sa poskytuje video, použitím synchronizovanej hlasovej, textovej komunikácie (vrátane textu v reálnom čase) a videa v podobe úplnej konverzácie.

ODDIEL VI: POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VLASTNOSTI, PRVKY ALEBO FUNKCIE VÝROBKOV A SLUŽIEB V SÚLADE S ČLÁNKOM 24 ODS. 2

Predpoklad splnenia náležitých povinností stanovených v iných aktoch Únie týkajúcich sa vlastností, prvkov alebo funkcií výrobkov a služieb si vyžaduje nasledovné:

1.  Výrobky

a)  prístupnosť informácií o funkčných a prístupových vlastnostiach súvisiacich s výrobkami je v súlade s príslušnými prvkami stanovenými v oddiele I bode 1 tejto prílohy, konkrétne informácií o používaní výrobku, ktoré sa uvádzajú na samotnom výrobku, a návodu na použitie výrobku, ktoré sa neuvádzajú na samotnom výrobku, ale sú sprístupnené jeho používaním alebo inými spôsobmi, napríklad na webovom sídle;

b)  prístupnosť vlastností, prvkov a funkcií používateľského rozhrania a funkčného dizajnu výrobkov je v súlade s príslušnými požiadavkami na prístupnosť pre takéto používateľské rozhranie alebo funkčný dizajn stanovené v oddiele I bode 2 tejto prílohy;

c)  prístupnosť obalu vrátane informácií, ktoré sa na ňom uvádzajú a návod na inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu výrobku, ktorý nie je uvedený na samotnom výrobku, ale je sprístupnený iným spôsobom, napríklad na webovom sídle, s výnimkou samoobslužných terminálov, je v súlade s príslušnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v oddiele II tejto prílohy.

2.  Služby:

Prístupnosť vlastností, prvkov a funkcií služieb je v súlade s príslušnými požiadavkami na prístupnosť pre vlastnosti, prvky a funkcie stanovenými v oddieloch týkajúcich sa služieb v tejto prílohe.

ODDIEL VII: KRITÉRIÁ FUNKČNEJ VÝKONNOSTI

Ak požiadavky na prístupnosť stanovené v oddieloch I až VI tejto prílohy nezahŕňajú jednu alebo viaceré funkcie vyplývajúce z dizajnu a výroby výrobkov alebo z poskytovania služieb, tieto funkcie alebo prostriedky musia byť so zámerom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím prístupné na základe dodržiavania príslušných kritérií funkčnej výkonnosti.

Uvedené kritériá funkčnej výkonnosti možno použiť ako alternatívu iba jednej alebo viacerých konkrétnych technických požiadaviek, ak sa na ne odkazuje v požiadavkách na prístupnosť, a to výlučne vtedy, ak je uplatňovanie príslušných kritérií funkčnej výkonnosti v súlade s požiadavkami na prístupnosť a v rámci neho sa stanovuje, že výsledkom dizajnu a výroby výrobkov a poskytovania služieb je rovnaká alebo zvýšená prístupnosť predvídateľného používania osobami so zdravotným postihnutím.

a)  Používanie bez zraku

Ak výrobok alebo služba poskytujú zrakové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje zrak.

b)  Používanie v prípade obmedzeného zraku

Ak výrobok alebo služba poskytujú zrakové spôsoby používania, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý umožňuje používateľom s obmedzeným zrakom používať výrobok.

c)  Používanie bez vnímania farieb

Ak výrobok alebo služba poskytuje zrakové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, pri ktorom sa od používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.

d)  Používanie bez sluchu

Ak výrobok alebo služba poskytuje zvukové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje sluch.

e)  Používanie v prípade obmedzeného sluchu

Ak výrobok alebo služba poskytuje zvukové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania s rozšírenými zvukovými funkciami, ktoré umožňujú používateľom s obmedzeným sluchom používať výrobok.

f)  Používanie bez hlasových schopností

Ak výrobok alebo služba vyžaduje od používateľov hlasové pokyny, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje hlasové pokyny. Hlasový pokyn zahŕňa akékoľvek zvuky vytvorené ústne, ako je reč, pískanie alebo tľoskanie jazykom.

g)  Používanie v prípade obmedzenej motoriky alebo sily

Ak si výrobok alebo služba vyžaduje manuálne úkony, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý umožňuje používateľom využívať ho alternatívnymi spôsobmi, na ktoré nie je nevyhnutná jemná motorika a manipulácia, sila rúk ani použitie viac ako jedného ovládacieho prvku súčasne.

h)  Používanie s obmedzeným dosahom

Ovládacie prvky výrobkov musia byť v dosahu všetkých používateľov. Ak výrobok alebo služba poskytuje manuálny spôsob používania, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý funguje aj v prípade obmedzeného dosahu a obmedzenej sily.

i)  Minimalizovanie rizika vyvolania fotosenzitívnych záchvatov

Ak výrobok poskytuje zrakové spôsoby používania, musí sa vyhýbať spôsobom používania, ktoré spúšťajú fotosenzitívne záchvaty.

j)  Používanie v prípade obmedzených kognitívnych schopností

Výrobok alebo služba musia poskytovať aspoň jeden spôsob používania s prvkami, ktoré obsahujú vlastnosti zjednodušujúce a uľahčujúce jeho používanie.

k)  Súkromie

Ak výrobok alebo služba zahŕňa prvky, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, pri ktorom sa zachová súkromie v prípade používania tých prvkov, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.

___________________

PRÍLOHA II

INDIKATÍVNE NEZÁVÄZNÉ PRÍKLADY MOŽNÝCH RIEŠENÍ, KTORÉ PRISPIEVAJÚ K SPLNENIU POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ UVEDENÝCH V PRÍLOHE I

ODDIEL I:

PRÍKLADY TÝKAJÚCE SA VŠEOBECNÝCH POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKY VÝROBKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA V SÚLADE S ČLÁNKOM 2 ODS. 1

POŽIADAVKY V ODDIELE I PRÍLOHY I

PRÍKLADY

1.  Poskytovanie informácií

a)  

i)

poskytovanie vizuálnych a hmatových informácií alebo vizuálnych a sluchových informácií s uvedením miesta, kam sa vkladá karta do samoobslužného terminálu, aby terminál mohli použiť nevidiace osoby a nepočujúce osoby

ii)  

používanie rovnakých slov jednotným spôsobom alebo v jasnej a logickej štruktúre, aby ich osoby s mentálnym postihnutím mohli lepšie pochopiť

iii)  

zabezpečenie hmatového reliéfu alebo zvuku popri textovej výstrahe, aby ju mohli vnímať aj nevidiace osoby

iv)  

zabezpečenie toho, aby si text mohli prečítať osoby so zrakovým postihnutím

b)  

i)  

zabezpečenie elektronických súborov, ktoré možno prečítať počítačom za použitia čítačiek obrazoviek, aby tieto informácie mohli využívať aj nevidiace osoby

ii)  

používanie rovnakých slov jednotným spôsobom alebo v jasnej a logickej štruktúre, aby ich osoby s mentálnym postihnutím mohli lepšie pochopiť

iii)  

zabezpečenie titulkov, pokiaľ je k dispozícií video s pokynmi

iv)  

umožnenie toho, aby si text mohli prečítať osoby so zrakovým postihnutím

v)  

popisky v Braillovom písme, aby ich mohli využiť nevidiace osoby

vi)  

poskytnutie sprievodného znázornenia s textovým opisom, ktorým sa identifikujú hlavné prvky alebo opisujú kľúčové činnosti

vii)  

bez príkladu

viii)  

bez príkladu

ix)  

začlenenie zásuvky a softvéru do bankomatov, vďaka čomu bude možné pripojiť slúchadlá, cez ktoré bude možné prijímať text na obrazovke transponovaný do zvukovej podoby

2.  Dizajn používateľského rozhrania a funkčnosti

a)  

poskytnutie návodu v hlasovej a textovej forme alebo pridaním hmatových znakov na klávesnicu, aby výrobok mohli používať nevidiace alebo sluchovo postihnuté osoby

b)  

v rámci samoobslužného terminálu popri hlasových pokynoch ponúknutie pokynov napríklad aj vo forme textu alebo obrázkov, aby požadované úkony mohli vykonať aj nepočujúce osoby

c)  

umožnenie používateľom zväčšiť text, priblížiť určitý piktogram alebo zvýšiť kontrast, aby informácie mohli vnímať aj zrakovo postihnuté osoby

d)  

okrem možnosti uskutočniť výber stlačením zeleného alebo červeného tlačidla uvedenie na tlačidlách v písomnej forme, o aké možnosti ide, aby výber mohli uskutočniť aj farboslepé osoby

e)  

keď počítač ohlási chybu, zobrazenie aj textu alebo obrázka, ktorými sa chyba signalizuje, aby nepočujúce osoby mohli pochopiť, že nastala chyba

f)  

umožnenie nastavenia vyššieho kontrastu obrázkov v popredí, aby ich videli slabozraké osoby

g)  

umožnenie používateľovi telefónu nastaviť si hlasitosť zvuku a znížiť interferenciu s načúvacími pomôckami, aby telefón mohli používať sluchovo postihnuté osoby

h)  

zväčšenie tlačidiel na dotykovej obrazovke a ich vzájomné zreteľné oddelenie, aby ich mohli stláčať osoby trpiace tremorom

i)

zabezpečenie toho, aby si stlačenie tlačidiel nevyžadovalo príliš veľkú silu, aby ich mohli používať aj osoby s narušenou motorikou

j)  

zabránenie zobrazovaniu blikajúcich obrazov, aby neboli ohrozené osoby, ktoré trpia epilepsiou

k)  

umožnenie používania slúchadiel, keď bankomaty poskytujú hlasové informácie

l)  

ako alternatíva k rozpoznávaniu odtlačkov prstov, umožnenie používateľom, ktorí nemôžu používať ruky, zvoliť si na zablokovanie alebo odblokovanie telefónu heslo

m)  

zabezpečenie toho, aby softvér reagoval predvídateľným spôsobom pri konkrétnej činnosti a poskytoval dosť času na zadanie hesla, aby ho mohli ľahko používať aj osoby s mentálnym postihnutím

n)  

ponúknuť prepojenie s obnoviteľným displejom v Braillovom písme, aby počítač mohli využívať nevidiace osoby

o)  

Príklady sektorovo špecifických požiadaviek:

i)  

bez príkladu

ii)

bez príkladu

iii)  prvá zarážka

zabezpečenie toho, aby mobilný telefón dokázal spracovať textové konverzácie v reálnom čase, aby si sluchovo postihnuté osoby mohli vymieňať informácie interaktívnym spôsobom

iii)  štvrtá zarážka

zabezpečenie súčasného použitia videa na zobrazenie posunkovej reči a textu na napísanie správy, aby dvaja nepočujúci ľudia mohli komunikovať medzi sebou alebo s počujúcou osobou

iv)

zabezpečenie prenosu titulkov prostredníctvom dekodéru, aby ich mohli používať nepočujúce osoby

3.  Podporné služby: bez príkladu

ODDIEL II:

PRÍKLADY TÝKAJÚCE SA POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1, S VÝNIMKOU SAMOOBSLUŽNÝCH TERMINÁLOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. b)

POŽIADAVKY V ODDIELE II

PRÍLOHY I

PRÍKLADY

Obal výrobkov a návody na ich používanie

a)  

uvedenie na obale, že telefón obsahuje prvky prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

b)

i)  

zabezpečenie elektronických súborov, ktoré možno prečítať počítačom za použitia čítačiek obrazoviek, aby tieto informácie mohli využívať aj nevidiace osoby

ii)  

použitie rovnakých slov jednotným spôsobom alebo v jasnej a logickej štruktúre, aby ich osoby s mentálnym postihnutím mohli lepšie pochopiť

iii)  

zabezpečenie hmatateľného reliéfu alebo zvuku popri textovej výstrahe, aby ju mohli vnímať aj nevidiace osoby

iv)  

zabezpečenie toho, aby si text mohli prečítať osoby so zrakovým postihnutím

v)  

popisky v Braillovom písme, aby ich dokázali prečítať nevidiace osoby

vi)  

poskytnutie sprievodného znázornenia s textovým opisom, ktorým sa identifikujú hlavné prvky alebo opisujú kľúčové činnosti

ODDIEL III:

PRÍKLADY TÝKAJÚCE SA VŠEOBECNÝCH POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKY SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA V SÚLADE S ČLÁNKOM 2 ODS. 2

POŽIADAVKY V ODDIELE III

PRÍLOHY I

PRÍKLADY

Poskytovanie služieb

a)  

bez príkladu

b)  

i)  

zabezpečenie elektronických súborov, ktoré možno prečítať počítačom za použitia čítačiek obrazoviek, aby tieto informácie mohli využívať aj nevidiace osoby

ii)  

použitie rovnakých slov jednotným spôsobom alebo v jasnej a logickej štruktúre, aby ich osoby s mentálnym postihnutím mohli lepšie pochopiť

iii)  

zabezpečenie titulkov, pokiaľ je k dispozícií videoinštruktáž

iv)  

zabezpečenie toho, aby súbor mohla použiť nevidiaca osoba jeho vytlačením v Braillovom písme

v)  

zabezpečenie toho, aby si text mohli prečítať osoby so zrakovým postihnutím

vi)  

poskytnutie sprievodného znázornenia s textovým opisom, ktorým sa identifikujú hlavné prvky alebo opisujú kľúčové činnosti

vii)  

ak poskytovateľ služby ponúka USB kľúč obsahujúci informácie o danej službe, tieto informácie musia byť prístupné

c)  

zabezpečenie textového opisu obrázkov, aby všetky funkcie boli k dispozícii cez klávesnicu, aby mali používatelia dostatok času na čítanie, zobrazovanie a fungovanie obsahu predvídateľným spôsobom a zabezpečenie kompatibility s asistenčnými technológiami tak, aby mohli čítať a pracovať s webovým sídlom osoby s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia

d)  

bez príkladu

ODDIEL IV:

PRÍKLADY TÝKAJÚCE SA DODATOČNÝCH POŽIADAVIEK NA PRÍSTUPNOSŤ PRE OSOBITNÉ SLUŽBY

POŽIADAVKY V ODDIELE IV

PRÍLOHY I

PRÍKLADY

Osobitné služby

a)  

i)  

zabezpečenie toho, aby sluchovo postihnuté osoby mohli písať a dostávať textové správy interaktívnym spôsobom a v reálnom čase

ii)  

zabezpečenie toho, aby nepočujúce osoby mohli komunikovať medzi sebou posunkovou rečou

iii)  

zabezpečenie toho, aby osoba s poruchami reči a sluchu, ktorá si zvolí používanie kombinácie textu, hlasu a videa, vedela, že sa komunikácia prostredníctvom siete prenáša záchrannej službe

b)  

i)  

zabezpečenie toho, aby si nevidiace osoby mohli vyberať programy v televízii

ii)  

podpora možnosti výberu, personalizácie a zobrazenia prístupových služieb, ako sú titulky pre nepočujúce alebo sluchovo postihnuté osoby, zvukový opis, hovorené titulky a tlmočenie do posunkovej reči, zabezpečením prostriedkov účinného bezdrôtového prepojenia s načúvacími technológiami alebo poskytnutím používateľských ovládačov na aktiváciu prístupových služieb v prípade audiovizuálnych mediálnych služieb na rovnakej úrovni význačnosti, akú majú hlavné mediálne ovládače

c)  

i)

bez príkladu

ii)  

bez príkladu

d)  bez príkladu

e)

 

i)  

zabezpečenie čitateľnosti dialógov slúžiacich na identifikáciu na obrazovke čítačkami obrazoviek, aby ich mohli používať nevidiace osoby

ii)  

bez príkladu

f)

i)  

zabezpečenie, aby osoby trpiace dyslexiou mohli čítať text a zároveň ho počuť

ii)  

poskytnutie synchronizovaného textového a zvukového výstupu alebo obnoviteľného prepisu v Braillovom písme

iii)  

zabezpečenie toho, aby nevidiace osoby mali prístup k obsahu alebo mohli prejsť na inú kapitolu

iv)

bez príkladu

v)  

zabezpečenie, aby informácie o prvkoch prístupnosti boli k dispozícii v elektronickom súbore, aby o nich mohli byť informované osoby so zdravotným postihnutím

vi)  

Zabezpečenie, aby nebolo žiadne blokovanie, napríklad, aby technické ochranné opatrenia, informácie týkajúce sa správy práv alebo otázky týkajúce sa interoperability nebránili čítaniu textu nahlas za pomoci asistenčných zariadení, aby tak mohli knihu čítať nevidiace osoby

g)  

i)  

zabezpečenie toho, aby sa dostupné informácie o prvkoch prístupnosti výrobku nevymazali

ii)  

zabezpečenie hlasového používateľského rozhrania pre platobnú službu, aby nevidiace osoby mohli nezávisle nakupovať online

iii)  

zabezpečenie čitateľnosti dialógov na obrazovke prostredníctvom čítačiek obrazoviek, aby ich mohli používať nevidiace osoby

_______________________

PRÍLOHA III

POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ NA ÚČELY ČLÁNKU 4 ODS. 4 TÝKAJÚCE SA ZASTAVANÉHO PROSTREDIA, V KTOROM SA POSKYTUJÚ SLUŽBY PATRIACE DO ROZSAHU PÔSOBNOSTI TEJTO SMERNICE

So zámerom v čo najväčšej miere umožniť predpokladané využívanie zastavaného prostredia, v ktorom sa poskytuje služba a za ktoré je zodpovedný poskytovateľ služby v zmysle článku 4 ods. 4, nezávislým spôsobom osobami ▌so zdravotným postihnutím, prístupnosť priestorov určených pre prístup verejnosti musí zahŕňať tieto aspekty:

a)  využívanie príslušných vonkajších priestorov a zariadení;

b)  prístup do budov;

c)  používanie vstupov;

d)  používanie trás vo vodorovnom smere;

e)  používanie trás vo zvislom smere,

f)  používanie miestností verejnosťou,

g)  používanie zariadení a vybavenia používaných pri poskytovaní služby,

h)  používanie toaliet a hygienických zariadení,

i)  používanie východov, evakuačných trás a koncepcie núdzového plánovania,

j)  komunikácia a orientácia prostredníctvom viacerých zmyslových kanálov,

k)  používanie zariadení a budov na ich predpokladaný účel;

l)  ochrana pred nebezpečenstvami vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

_____________________

PRÍLOHA IV

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY – VÝROBKY

1.  Vnútorná kontrola výroby

▌Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 tejto prílohy a zaručuje a na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že príslušný výrobok spĺňa príslušné požiadavky stanovené v tejto smernici.

2.   Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia umožňuje posúdiť zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 4, a v prípade, že sa výrobca odvolal na článok 14, umožňuje preukázať, že príslušné požiadavky na prístupnosť by priniesli zásadnú zmenu alebo by predstavovali neprimeranú záťaž. V technickej dokumentácii sa špecifikujú len uplatniteľné požiadavky a táto dokumentácia sa vzťahuje na dizajn, výrobu a používanie výrobku v takej miere, v akej je to relevantné na účely posúdenia.

Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)  všeobecný opis výrobku;

b)  zoznam harmonizovaných noriem a technických špecifikácií, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sa uplatňujú v plnom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 4, v prípade, že sa tieto harmonizované normy alebo technické špecifikácie neuplatnili; v prípade, že sa harmonizované normy alebo technické špecifikácie uplatnili čiastočne, v technickej dokumentácii sa uvedú tie časti, ktoré boli uplatnené.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobný proces a jeho monitorovanie zaručovali súlad výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 tejto prílohy a s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.1.   Výrobca umiestňuje označenie CE uvedené v tejto smernici na každý jednotlivý výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v tejto smernici.

4.2.   Výrobca vystaví pre daný model výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výrobok, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môžu byť v jeho mene a na jeho zodpovednosť splnené jeho splnomocneným zástupcom, pokiaľ sa to uvádza v splnomocnení.

____________________

PRÍLOHA V

INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH SPĹŇAJÚCICH POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ

1.   Poskytovateľ služby zahrnie do všeobecných podmienok alebo obdobného dokumentu informácie slúžiace na posúdenie toho, akým spôsobom služba spĺňa požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 4. Tieto informácie obsahujú opis uplatniteľných požiadaviek a vzťahujú sa na dizajn a používanie výrobku v takej miere, v akej je to relevantné na účely posúdenia. Okrem požiadaviek na poskytovanie informácií spotrebiteľom podľa smernice 2011/83/EÚ zahŕňajú informácie vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)  všeobecný opis služby v prístupných formátoch;

b)  opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie toho, ako služba funguje;

c)  opis spôsobu, akým služba spĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I.

2.   Na dosiahnutie súladu s bodom 1 tejto prílohy môže poskytovateľ služby v plnom rozsahu alebo čiastočne uplatňovať harmonizované normy a technické špecifikácie, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Poskytovateľ služby poskytuje informácie, ktoré preukazujú, že proces poskytovania služby a jeho kontrola zabezpečujú súlad služby s bodom 1 tejto prílohy a s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

_________________________

PRÍLOHA VI

KRITÉRIÁ POSÚDENIA NEPRIMERANEJ ZÁŤAŽE

Kritériá na vykonávanie a zdokumentovanie posúdenia:

1.  Pomer medzi čistými nákladmi na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť vo vzťahu k celkovým nákladom (prevádzkové a kapitálové výdavky) na výrobu, distribúciu alebo dovoz výrobku alebo poskytovanie služby pre hospodárske subjekty.

Prvky na posúdenie čistých nákladov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť:

a)  kritériá týkajúce sa jednorazových organizačných nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:

i)  náklady na dodatočné ľudské zdroje s odbornými znalosťami v oblasti prístupnosti;

ii)  náklady na odbornú prípravu ľudských zdrojov a získanie schopností v oblasti prístupnosti;

iii)  náklady na vývoj nového procesu na začlenenie prístupnosti do vývoja výrobku alebo poskytovania služby;

iv)  náklady na vypracovanie usmernení o prístupnosti;

v)  jednorazové náklady na pochopenie právnych predpisov o prístupnosti;

b)  kritériá týkajúce sa priebežných výrobných a vývojových nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:

i)  náklady súvisiace s navrhovaním prvkov prístupnosti výrobku alebo služby;

ii)  náklady, ktoré vzniknú pri výrobných procesoch;

iii)   náklady súvisiace s testovaním prístupnosti výrobku alebo služby;

iv)   náklady týkajúce sa vypracovania dokumentácie.

2.  Odhadované náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vrátane výrobných procesov a investícií vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje množstvo a frekvenciu využívania konkrétnych výrobkov alebo služieb.

3.  Pomer medzi čistými nákladmi na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť vo vzťahu k čistému obratu hospodárskeho subjektu.

Prvky na posúdenie čistých nákladov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť:

a)  kritériá týkajúce sa jednorazových organizačných nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:

i)  náklady na dodatočné ľudské zdroje s odbornými znalosťami v oblasti prístupnosti;

ii)  náklady na odbornú prípravu ľudských zdrojov a získanie schopností v oblasti prístupnosti;

iii)  náklady na vývoj nového procesu na začlenenie prístupnosti do vývoja výrobku alebo poskytovania služby;

iv)  náklady na vypracovanie usmernení o prístupnosti;

v)  jednorazové náklady na pochopenie právnych predpisov o prístupnosti;

b)  kritériá týkajúce sa priebežných výrobných a vývojových nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:

i)  náklady súvisiace s navrhovaním prvkov prístupnosti výrobku alebo služby;

ii)  náklady, ktoré vzniknú pri výrobných procesoch;

iii)   náklady súvisiace s testovaním prístupnosti výrobku alebo služby;

iv)   náklady týkajúce sa vypracovania dokumentácie.

__________________

(1) Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 103.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 14. septembra 2017 (Prijaté texty, P8_TA(2017)0347).
(3)Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 103.
(4)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
(9)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011. s. 1).
(15)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).
(16)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 6).
(17)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1563 z 13. septembra 2017 o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 1).
(18)Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1).
(19)Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
(20)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
(21)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
(22)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).
(23)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
(24)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(25)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
(26)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(27)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(28) Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.
(29)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
(30)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).
(31)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).
(32)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(33)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).
(34)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).
(35)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).
(36)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).
(37)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).


Vízový informačný systém ***I
PDF 499kWORD 142k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))
P8_TA-PROV(2019)0174A8-0078/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0302),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 16 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. a), b), d) a e), článok 78 ods. 2 písm. d), e) a g), článok 79 ods. 2 písm. c) a d), článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0185/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0078/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV
ktorým sa vykonáva reforma vízového informačného systému tým, že sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a zrušuje rozhodnutie 2004/512/ES a rozhodnutie Rady 2008/633/SVV
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Vízový informačný systém (VIS) bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES41 s cieľom slúžiť ako technologické riešenie na výmenu údajov o vízach medzi členskými štátmi. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/200842 sa stanovil účel, funkcie a úlohy VIS, ako aj podmienky a postupy výmeny údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť posudzovanie žiadostí o udelenie krátkodobého víza a prijímanie príslušných rozhodnutí. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/200943 sa stanovili pravidlá registrácie biometrických identifikátorov vo VIS. V rozhodnutí Rady 2008/633/SVV44 sa stanovili podmienky, za ktorých môžu určené orgány členských štátov a Europol získať prístup k údajom v systéme VIS na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.
(1)  Vízový informačný systém (VIS) bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES41 s cieľom slúžiť ako technologické riešenie na výmenu údajov o vízach medzi členskými štátmi. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/200842 sa stanovil účel, funkcie a úlohy VIS, ako aj podmienky a postupy výmeny údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť posudzovanie žiadostí o udelenie krátkodobého víza a prijímanie príslušných rozhodnutí. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/200943 sa stanovili pravidlá registrácie biometrických identifikátorov vo VIS. V rozhodnutí Rady 2008/633/SVV44 sa stanovili podmienky, za ktorých môžu určené orgány členských štátov a Europol získať prístup k údajom v systéme VIS na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania. VIS bol uvedený do prevádzky 11. októbra 201144a a v období od októbra 2011 do februára 2016 sa postupne zavádzal na všetkých konzulátoch členských štátov na svete.
__________________
__________________
41 Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).
41 Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).
42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).
42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).
43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).
43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).
44 Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).
44 Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).
44a Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/636/EÚ z 21. septembra 2011, ktorým sa určuje dátum začatia prevádzky vízového informačného systému (VIS) v prvom regióne (Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2011, s. 18).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  V oznámení Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“46 sa uvádza, že EÚ musí posilniť a zlepšiť svoje informačné systémy, dátovú architektúru a výmenu informácií v oblasti riadenia hraníc, presadzovania práva a boja proti terorizmu, a zdôrazňuje sa potreba zlepšiť interoperabilitu informačných systémov. V oznámení sa ďalej uvádza potreba riešiť problém nedostatku informácií, a to aj vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú držiteľmi dlhodobých víz.
(3)  V oznámení Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“46 sa uvádza, že EÚ musí posilniť a zlepšiť svoje informačné systémy, dátovú architektúru a výmenu informácií v oblasti riadenia hraníc, presadzovania práva a boja proti terorizmu, a zdôrazňuje sa potreba zlepšiť interoperabilitu informačných systémov. V oznámení sa ďalej uvádza potreba riešiť problém nedostatku informácií, a to aj vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú držiteľmi dlhodobých víz, keďže v článku 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, sa stanovuje právo na voľný pohyb na území zmluvnej strany dohody v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia a zavádza sa v ňom vzájomné uznávanie povolení na pobyt a dlhodobých víz, ktoré tieto štáty vydali. Komisia preto uskutočnila dve štúdie: v prvej štúdii uskutočniteľnosti46a sa dospelo k záveru, že vytvorenie databázy je technicky uskutočniteľné a že najlepším technickým riešením by bolo opätovné využitie štruktúry systému VIS, zatiaľ čo v rámci druhej štúdie46b sa uskutočnila analýza nevyhnutnosti a primeranosti, pričom sa dospelo k záveru, že by bolo nevyhnutné a primerané rozšíriť VIS tak, aby zahŕňal aj uvedené doklady.
__________________
__________________
46 COM(2016)0205.
46 COM(2016)0205.
46a „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ [Integrované riadenie hraníc (IBM) – Štúdia uskutočniteľnosti rozšírenia databázy o doklady týkajúce sa dlhodobých víz, povolení na pobyt a povolení na malý pohraničný styk] (2017).
46b „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ [Právna analýza týkajúca sa nevyhnutnosti a primeranosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti vízového informačného systému (VIS) o údaje týkajúce sa dlhodobých víz a dokladov o pobyte] (2018).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Rada 10. júna 2016 schválila plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií47. V snahe riešiť existujúci problém nedostatku informácií v súvislosti s dokladmi vydanými štátnym príslušníkom tretích krajín Rada vyzvala Komisiu, aby posúdila vytvorenie centrálnej databázy povolení na pobyt a dlhodobých víz vydaných členskými štátmi, v ktorom by sa uchovávali informácie o týchto dokladoch vrátane údajov o dátume skončenia platnosti a prípadnom odňatí týchto dokladov. V článku 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, sa stanovuje právo na voľný pohyb na území zmluvnej strany dohody v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia a zavádza sa v ňom vzájomné uznávanie povolení na pobyt a dlhodobých víz, ktoré tieto štáty vydali.
vypúšťa sa
__________________
47 Plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane interoperabilných riešení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (9368/1/16 REV 1).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  V záveroch Rady z 9. júna 2017 o ďalšom postupe s cieľom zlepšiť výmenu informácií a zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ48 Rada uznala, že na odstránenie súčasných problémov nedostatku informácií v oblasti riadenia hraníc a presadzovania práva môžu byť potrebné nové opatrenia v súvislosti s prekračovaním hraníc držiteľmi dlhodobých víz alebo povolení na pobyt. Rada vyzvala Komisiu, aby prioritne vykonala štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na vytvorenie centrálnej databázy EÚ, ktorá by obsahovala informácie o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. Na základe uvedeného Komisia vykonala dve štúdie: v prvej štúdii uskutočniteľnosti49 sa dospelo k záveru, že vytvorenie databázy je technicky uskutočniteľné a že najlepším technickým riešením by bolo opätovné využitie štruktúry systému VIS, zatiaľ čo v rámci druhej štúdie50 sa uskutočnila analýza nevyhnutnosti a primeranosti, pričom sa dospelo k záveru, že bude nevyhnutné a primerané rozšíriť VIS tak, aby zahŕňal aj uvedené doklady.
vypúšťa sa
__________________
48 Závery Rady o ďalšom postupe s cieľom zlepšiť výmenu informácií a zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ (10151/17).
49 „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ [Integrované riadenie hraníc (IBM) – Štúdia uskutočniteľnosti rozšírenia databázy o doklady týkajúce sa dlhodobých víz, povolení na pobyt a povolení na malý pohraničný styk] (2017).
50 „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ [Právna analýza týkajúca sa nevyhnutnosti a primeranosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti vízového informačného systému (VIS) o údaje týkajúce sa dlhodobých víz a dokladov o pobyte] (2018).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Pri prijímaní nariadenia (ES) č. 810/2009 sa uznalo, že otázku dostatočnej spoľahlivosti odtlačkov prstov detí vo veku do 12 rokov na účely identifikácie a overovania, a to najmä otázku, ako sa odtlačky prstov menia s vekom, bude potrebné riešiť v neskoršej fáze na základe výsledkov štúdie, ktorej vypracovanie má za úlohu Komisia. V štúdii53, ktorú v roku 2013 uskutočnilo Spoločné výskumné centrum, sa dospelo k záveru, že rozpoznávanie odtlačkov prstov detí vo veku od 6 do 12 rokov dosahuje za určitých podmienok uspokojivú mieru presnosti. V druhej štúdii54 z decembra 2017 sa potvrdil tento záver a boli predstavené podrobnejšie informácie o tom, ako starnutie vplýva na kvalitu odtlačkov prstov. Na základe uvedených skutočností Komisia vykonala v roku 2017 ďalšiu štúdiu, v ktorej sa zamerala na nevyhnutnosť a primeranosť zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov počas konania o udelení víza, na 6 rokov. Na základe tejto štúdie55 sa zistilo, že znížením vekovej hranice, od ktorej sa žiadateľom odoberajú odtlačky prstov, by sa prispelo k lepšiemu dosahovaniu cieľov VIS, najmä v súvislosti s uľahčením boja proti podvodom s osobnými údajmi a uľahčením kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach, a toto zníženie vekovej hranice by mohlo priniesť ďalšie výhody, keďže by sa posilnilo predchádzanie zneužívaniu práv detí a boj proti nemu, a najmä by sa umožnila identifikácia alebo overovanie totožnosti detí, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktoré sa nachádzajú na schengenskom území v situácii, v ktorej môžu byť alebo boli porušené ich práva (napr. detské obete obchodovania s ľuďmi, nezvestné deti a maloleté osoby bez sprievodu uchádzajúce sa o azyl).
(8)  Pri prijímaní nariadenia (ES) č. 810/2009 sa uznalo, že otázku dostatočnej spoľahlivosti odtlačkov prstov detí vo veku do 12 rokov na účely identifikácie a overovania, a to najmä otázku, ako sa odtlačky prstov menia s vekom, bude potrebné riešiť v neskoršej fáze na základe výsledkov štúdie, ktorej vypracovanie má za úlohu Komisia. V štúdii53, ktorú v roku 2013 uskutočnilo Spoločné výskumné centrum, sa dospelo k záveru, že rozpoznávanie odtlačkov prstov detí vo veku od 6 do 12 rokov dosahuje za určitých podmienok uspokojivú mieru presnosti. V druhej štúdii54 z decembra 2017 sa potvrdil tento záver a boli predstavené podrobnejšie informácie o tom, ako starnutie vplýva na kvalitu odtlačkov prstov. Na základe uvedených skutočností Komisia vykonala v roku 2017 ďalšiu štúdiu, v ktorej sa zamerala na nevyhnutnosť a primeranosť zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov počas konania o udelení víza, na 6 rokov. Na základe tejto štúdie55 sa zistilo, že znížením vekovej hranice, od ktorej sa žiadateľom odoberajú odtlačky prstov, by sa prispelo k lepšiemu dosahovaniu cieľov VIS, najmä v súvislosti s uľahčením boja proti podvodom s osobnými údajmi a uľahčením kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach, a toto zníženie vekovej hranice by mohlo priniesť ďalšie výhody, keďže by sa posilnilo predchádzanie zneužívaniu práv detí a boj proti nemu, a najmä by sa umožnila identifikácia alebo overovanie totožnosti detí, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktoré sa nachádzajú na schengenskom území v situácii, v ktorej môžu byť alebo boli porušené ich práva (napr. detské obete obchodovania s ľuďmi, nezvestné deti a maloleté osoby bez sprievodu uchádzajúce sa o azyl). Deti sú zároveň mimoriadne zraniteľnou skupinou, a preto by sa na získavanie osobitných kategórií údajov od nich, ako sú odtlačky prstov, mali vzťahovať prísnejšie záruky, pričom by sa prípustný účel použitia týchto údajov mal obmedziť na situácie, v ktorých ide o najlepší záujem dieťaťa, a to aj tým, že sa obmedzí lehota uchovávania uložených údajov. V druhej štúdii sa takisto zistilo, že odtlačky prstov osôb starších ako 70 rokov majú nízku kvalitu a len priemernú presnosť. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať pri výmene najlepších postupov a riešení týchto nedostatkov.
__________________
__________________
53 Fingerprint Recognition for Children (Rozpoznávanie odtlačkov prstov detí) (2013 – EUR 26193).
53 Fingerprint Recognition for Children (Rozpoznávanie odtlačkov prstov detí) (2013 – EUR 26193).
54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ (Automatické rozpoznávanie odtlačkov prstov: od detí po staršie osoby) (2018 – JRC).
54 „Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ (Automatické rozpoznávanie odtlačkov prstov: od detí po staršie osoby) (2018 – JRC).
55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ [Uskutočniteľnosť a dôsledky zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov, a uchovávanie naskenovanej kópie cestovného dokladu žiadateľa o udelenie víza vo vízovom informačnom systéme (VIS)] (2018).
55 „Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ [Uskutočniteľnosť a dôsledky zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov, a uchovávanie naskenovanej kópie cestovného dokladu žiadateľa o udelenie víza vo vízovom informačnom systéme (VIS)] (2018).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Osobné údaje, ktoré poskytne žiadateľ o krátkodobé vízum, by sa mali spracovať vo VIS, aby sa posúdilo, či vstup žiadateľa do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii, a aby sa ďalej posúdilo riziko neregulárnej migrácie žiadateľa. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, tieto kontroly by sa mali obmedziť na to, aby prispeli k posúdeniu totožnosti držiteľa dokladu, pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ako aj toho, či vstup štátneho príslušníka tretej krajiny do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii. Nemali by mať žiadny vplyv na rozhodnutia o dlhodobých vízach alebo povoleniach na pobyt.
(10)  Osobné údaje, ktoré poskytne žiadateľ o krátkodobé vízum, by sa mali spracovať vo VIS, aby sa posúdilo, či vstup žiadateľa do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť v Únii, a aby sa ďalej posúdilo riziko neregulárnej migrácie žiadateľa. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, tieto kontroly by sa mali obmedziť na to, aby prispeli k posúdeniu totožnosti držiteľa dokladu, pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ako aj toho, či vstup štátneho príslušníka tretej krajiny do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť v Únii. Nemali by mať žiadny vplyv na rozhodnutia o dlhodobých vízach alebo povoleniach na pobyt.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Posúdenie takýchto rizík sa nemôže uskutočniť bez spracovania osobných údajov týkajúcich sa totožnosti osoby, jej cestovného dokladu a v závislosti od prípadu aj garanta, alebo ak je žiadateľ maloletý, totožnosti zodpovednej osoby. Každá položka osobných údajov v žiadostiach by sa mala porovnať s údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise uvedenom v niektorom informačnom systéme [Schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD), systém vstup/výstup (EES), systém Eurodac, systém ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo inými druhmi závažných trestných činov, a/alebo databáza Interpolu obsahujúca cestovné doklady súvisiace obežníkmi (databáza Interpolu TDAWN)] alebo s kontrolnými zoznamami či špecifickými ukazovateľmi rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré by sa mali použiť na porovnanie, by sa mali obmedziť na kategórie údajov uvedených v informačných systémoch, v ktorých sa vyhľadáva, v kontrolnom zozname alebo v špecifických ukazovateľoch rizika.
(11)  Posúdenie takýchto rizík sa nemôže uskutočniť bez spracovania osobných údajov týkajúcich sa totožnosti osoby, jej cestovného dokladu a v závislosti od prípadu aj garanta, alebo ak je žiadateľ maloletý, totožnosti zodpovednej osoby. Každá položka osobných údajov v žiadostiach by sa mala porovnať s údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise uvedenom v niektorom informačnom systéme [Schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD), systém vstup/výstup (EES), systém Eurodac alebo s kontrolným zoznamom ETIAS či so špecifickými ukazovateľmi rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré by sa mali použiť na porovnanie, by sa mali obmedziť na kategórie údajov uvedených v informačných systémoch, v ktorých sa vyhľadáva, v kontrolnom zozname alebo v špecifických ukazovateľoch rizika.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  [Nariadením (EÚ) XX o interoperabilite] sa stanovila interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ, aby sa tieto informačné systémy EÚ a údaje v nich navzájom dopĺňali s cieľom zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, prispieť k predchádzaniu nelegálnej migrácie a boju proti nej a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie vrátane zachovania verejnej bezpečnosti a verejného poriadku a zaručenia bezpečnosti na území členských štátov.
(12)  [Nariadením (EÚ) XX o interoperabilite (hranice a víza)] sa stanovila interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ s cieľom zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, prispieť k predchádzaniu nelegálnej migrácie a boju proti nej a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie vrátane zachovania verejnej bezpečnosti a verejného poriadku a zaručenia bezpečnosti na území členských štátov.
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Interoperabilitou medzi informačnými systémami EÚ sa umožní, aby sa systémy navzájom dopĺňali, a tak uľahčili správnu identifikáciu osôb, prispeje k boju proti podvodom s osobnými údajmi, zlepšia sa a harmonizujú požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch EÚ, uľahčí sa technická a prevádzková realizácia existujúcich a budúcich informačných systémov EÚ zo strany členských štátov, posilní a zjednoduší sa bezpečnosť údajov a záruky ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy EÚ, zjednoduší sa prístup orgánov presadzovania práva k systémom vstup/výstup, VIS, [ETIAS] a Eurodac a podporia sa účely systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN].
(13)  Interoperabilitou medzi informačnými systémami EÚ sa umožní, aby systémy uľahčili správnu identifikáciu osôb, prispeje k boju proti podvodom s osobnými údajmi, zlepšia sa a harmonizujú požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch EÚ, uľahčí sa technická a prevádzková realizácia existujúcich informačných systémov EÚ zo strany členských štátov, posilní, zharmonizuje a zjednoduší sa bezpečnosť údajov a záruky ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy EÚ, zjednoduší sa kontrolovaný prístup orgánov presadzovania práva k systémom vstup/výstup, VIS, ETIAS a Eurodac a podporia sa účely systémov EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a systému ECRIS-TCN.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Medzi komponenty interoperability patria systémy vstup/výstup, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systém ECRIS-TCN], ako aj údaje Europolu, čo umožní, aby sa v nich dalo vyhľadávať súbežne s uvedenými informačnými systémami EÚ, a preto je vhodné používať tieto komponenty na účely vykonávania automatizovaných kontrol a v súvislosti s prístupom k VIS na účely presadzovania práva. Na tento účel by sa mal používať európsky vyhľadávací portál (ESP), aby sa umožnil rýchly, bezproblémový, efektívny, systematický a kontrolovaný prístup k informačným systémom EÚ, údajom Europolu a databázam Interpolu, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh, v súlade s ich prístupovými právami, a aby sa podporili ciele systému VIS.
(14)  Medzi komponenty interoperability patria systémy vstup/výstup, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS a systém ECRIS-TCN, ako aj údaje Europolu, čo umožní, aby sa v nich dalo vyhľadávať súbežne s uvedenými informačnými systémami EÚ, a preto je vhodné používať tieto komponenty na účely vykonávania automatizovaných kontrol a v súvislosti s prístupom k VIS na účely presadzovania práva. Na tento účel by sa mal používať európsky vyhľadávací portál (ESP), aby sa umožnil rýchly, bezproblémový, efektívny, systematický a kontrolovaný prístup k informačným systémom EÚ, údajom Europolu a databázam Interpolu, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh, v súlade s ich prístupovými právami, a aby sa podporili ciele systému VIS.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Porovnávanie s ostatnými databázami by malo byť automatizované. Vždy, keď sa pri takomto porovnávaní odhalí existencia zhody („pozitívna lustrácia“) medzi akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ich kombináciou v žiadostiach a údajmi v zázname, súbore alebo zápise v uvedených informačných systémoch alebo osobnými údajmi v kontrolnom zozname, žiadosť by mal manuálne spracovať pracovník zodpovedného orgánu. Posúdenie, ktoré vykonal zodpovedný orgán, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení krátkodobého víza.
(15)  Porovnávanie s ostatnými databázami by malo byť automatizované. Vždy, keď sa pri takomto porovnávaní odhalí existencia zhody („pozitívna lustrácia“) medzi akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ich kombináciou v žiadostiach a údajmi v zázname, súbore alebo zápise v uvedených informačných systémoch alebo osobnými údajmi v kontrolnom zozname, žiadosť by v prípade, že VIS nemôže pozitívnu lustráciu automaticky potvrdiť, mal manuálne spracovať pracovník zodpovedného orgánu. V závislosti od typu údajov, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, by pozitívnu lustráciu mali posúdiť buď konzulárne úrady, alebo vnútroštátne jednotné kontaktné miesto, pričom toto vnútroštátne jednotné kontaktné miesto je zodpovedné za pozitívne lustrácie generované najmä databázami alebo systémami presadzovania práva. Posúdenie, ktoré vykonal zodpovedný orgán, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení krátkodobého víza.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Pri analýze súboru so žiadosťou o udelenie krátkodobého víza by sa mali použiť špecifické ukazovatele rizika, ktoré zodpovedajú predtým zistenému riziku v oblasti bezpečnosti, neregulárnej migrácie alebo verejného zdravia. Kritériá použité na vymedzenie špecifických ukazovateľov rizika by sa za žiadnych okolností nemali zakladať iba na pohlaví alebo veku osoby. Za žiadnych okolností sa nesmú zakladať na informáciách týkajúcich sa rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, politického alebo iného názoru, náboženstva alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, príslušnosti k národnostnej menšine, vlastníctva, narodenia, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie.
(18)  Pri analýze súboru so žiadosťou o udelenie krátkodobého víza by sa mali použiť špecifické ukazovatele rizika, ktoré zodpovedajú predtým zisteným rizikám v oblasti bezpečnosti, neregulárnej migrácie alebo vysokým epidemiologickým rizikám. Kritériá použité na vymedzenie špecifických ukazovateľov rizika by sa za žiadnych okolností nemali zakladať iba na pohlaví alebo veku osoby. Za žiadnych okolností sa nesmú zakladať na informáciách týkajúcich sa rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, politického alebo iného názoru, náboženstva alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, príslušnosti k národnostnej menšine, vlastníctva, narodenia, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Nepretržitý vznik nových foriem bezpečnostných hrozieb, nových spôsobov neregulárnej migrácie a hrozieb pre verejné zdravie si vyžaduje účinné odpovede a zároveň je potrebné mu čeliť modernými prostriedkami. Keďže tieto prostriedky zahŕňajú spracovanie významného množstva osobných údajov, mali by sa zaviesť náležité záruky na obmedzenie narušenia práv na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov na to, čo je potrebné v demokratickej spoločnosti.
(19)  Nepretržitý vznik nových foriem bezpečnostných rizík, nových spôsobov neregulárnej migrácie a vysokých epidemiologických rizík si vyžaduje účinné odpovede a zároveň je potrebné mu čeliť modernými prostriedkami. Keďže tieto prostriedky zahŕňajú spracovanie významného množstva osobných údajov, mali by sa zaviesť náležité záruky na obmedzenie narušenia práv na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov na to, čo je potrebné a primerané v demokratickej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  S cieľom plniť si záväzky vyplývajúce z Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, by medzinárodní dopravcovia mali mať možnosť overiť, či štátni príslušníci tretích krajín s krátkodobými vízami, s dlhodobými vízami alebo s povolením na pobyt majú požadované platné cestovné doklady. Toto overenie by malo byť možné na základe dennej extrakcie údajov VIS do samostatnej databázy určenej len na čítanie, ktorá umožní získanie minimálne potrebného čiastkového súboru údajov, z ktorého sa vyhľadávaním získa odpoveď vo formáte OK/NOT OK.
(21)  S cieľom plniť si záväzky vyplývajúce z Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, by medzinárodní dopravcovia mali overiť, či štátni príslušníci tretích krajín s krátkodobými vízami, s dlhodobými vízami alebo s povolením na pobyt majú požadované platné cestovné doklady, tým, že zadajú dopyt do VIS. Toto overenie by malo byť možné na základe dennej extrakcie údajov VIS do samostatnej databázy určenej len na čítanie, ktorá umožní získanie minimálne potrebného čiastkového súboru údajov, z ktorého sa vyhľadávaním získa odpoveď vo formáte OK/NOT OK. Dopravcovia by nemali mať prístup k samotnému súboru so žiadosťou. Technické špecifikácie pre prístup do VIS prostredníctvom brány pre dopravcov by mali v čo najväčšej miere obmedziť vplyv na osobnú dopravu a dopravcov. Na tento účel by sa malo zvážiť prepojenie so systémami EES a ETIAS.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  S cieľom obmedziť dosah povinností stanovených v tomto nariadení na medzinárodných dopravcov prepravujúcich skupiny autokarom po pevnine by mali byť k dispozícii ľahko použiteľné mobilné riešenia.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 b (nové)
(21b)  Do dvoch rokov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia by mala Komisia na účely ustanovení systému VIS, ktoré sa týkajú prepravy autokarom po pevnine, posúdiť vhodnosť, súlad a ucelenosť ustanovení uvedených v článku 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach. Mal by sa zohľadniť najnovší vývoj prepravy autokarom po pevnine. Malo by sa zvážiť, či je potrebné zmeniť ustanovenia, ktoré sa týkajú prepravy autokarom po pevnine, uvedené v článku 26 uvedeného dohovoru alebo v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  Biometrické údaje, ktoré v kontexte tohto nariadenia zahŕňajú odtlačky prstov a podoby tváre, sú jedinečné, a preto sú na účely identifikácie určitej osoby oveľa spoľahlivejšie než alfanumerické údaje. Biometrické údaje však predstavujú citlivé osobné údaje. Týmto nariadením sa preto stanovuje základ a záruky pre spracúvanie týchto údajov na účely jedinečnej identifikácie dotknutých osôb.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  V [nariadení 2018/XX o interoperabilite] sa policajným orgánom členských štátov, ktoré sú tým poverené na základe vnútroštátnych legislatívnych opatrení, umožňuje identifikovať osobu na základe biometrických údajov odobratých počas kontroly jej totožnosti. Môžu sa však vyskytnúť osobitné okolnosti, keď je identifikácia osoby nevyhnutná v záujme tejto osoby. Medzi takéto prípady patria situácie, keď sa našla nezvestná alebo unesená osoba alebo obeť obchodovania s ľuďmi. V takých prípadoch by orgánom presadzovania práva mal byť poskytnutý rýchly prístup k údajom VIS s cieľom umožniť rýchlu a spoľahlivú identifikáciu danej osoby bez potreby splniť všetky predpoklady a dodatočné záruky pre prístup na účely presadzovania práva.
(28)  V [nariadení 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)] sa policajným orgánom členských štátov, ktoré sú tým poverené na základe vnútroštátnych legislatívnych opatrení, umožňuje identifikovať osobu na základe biometrických údajov odobratých počas kontroly jej totožnosti. Môžu sa však vyskytnúť osobitné okolnosti, keď je identifikácia osoby nevyhnutná v záujme tejto osoby. Medzi takéto prípady patria situácie, keď sa našla nezvestná alebo unesená osoba alebo obeť obchodovania s ľuďmi. Len v takých prípadoch by orgánom presadzovania práva mal byť poskytnutý rýchly prístup k údajom VIS s cieľom umožniť rýchlu a spoľahlivú identifikáciu danej osoby bez potreby splniť všetky predpoklady a dodatočné záruky pre prístup na účely presadzovania práva.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  V oblasti policajnej spolupráce má zásadný význam porovnanie údajov na základe latentných odtlačkov prstov, čo sú daktyloskopické stopy nájdené na mieste činu. Možnosť porovnať latentné odtlačky prstov s údajmi o odtlačkoch prstov uloženými vo VIS v prípadoch, kde existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môžu byť zaznamenaní vo VIS, by orgánom presadzovania práva členských štátov mala poskytnúť veľmi cenný nástroj na predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, napríklad keď jediným dôkazom na mieste činu sú latentné odtlačky prstov.
(29)  V oblasti policajnej spolupráce má zásadný význam porovnanie údajov na základe latentných odtlačkov prstov, čo sú daktyloskopické stopy nájdené na mieste činu. Možnosť porovnať latentné odtlačky prstov s údajmi o odtlačkoch prstov uloženými vo VIS v prípadoch, kde existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môžu byť zaznamenaní vo VIS a po predchádzajúcom vyhľadávaní podľa rozhodnutia Rady 2008/615/SVV1a, by orgánom presadzovania práva členských štátov mala poskytnúť veľmi cenný nástroj na predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, napríklad keď jediným dôkazom na mieste činu sú latentné odtlačky prstov.
__________________
1a Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  Na účely ochrany osobných údajov a s cieľom vylúčiť systematické vyhľadávania orgánmi presadzovania práva by malo k spracúvaniu údajov VIS dochádzať iba v osobitných prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. Určené orgány a Europol by o prístup do VIS mali žiadať iba vtedy, ak majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto prístup poskytne informácie, ktoré im v podstatnej miere pomôžu pri predchádzaní trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaní alebo vyšetrovaní.
(32)  Na účely ochrany osobných údajov a s cieľom vylúčiť systematické vyhľadávania orgánmi presadzovania práva by malo k spracúvaniu údajov VIS dochádzať iba v osobitných prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. Určené orgány a Europol by o prístup do VIS mali žiadať iba vtedy, ak majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto prístup poskytne informácie, ktoré im v podstatnej miere pomôžu pri predchádzaní trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaní alebo vyšetrovaní, a po predchádzajúcom vyhľadávaní podľa rozhodnutia 2008/615/SVV.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)
(32a)  Vo všeobecnosti platí, že koncoví používatelia z členských štátov vykonávajú vyhľadávanie v príslušných vnútroštátnych databázach pred vyhľadávaním v európskych databázach alebo súbežne s ním.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  Osobné údaje držiteľov dokladov o dlhodobom pobyte uložené vo VIS by sa mali uchovávať len na čas nevyhnutný na účely VIS. Je vhodné uchovávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín počas piatich rokov, aby sa mohli zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o krátkodobé víza, pri odhaľovaní prekročenia dĺžky oprávneného pobytu po skončení platnosti a pri posudzovaní príslušníkov tretích krajín, ktorí víza získali, z hľadiska bezpečnosti. Údaje o predchádzajúcom použití dokladu by v budúcnosti mohli uľahčiť vydávanie krátkodobých víz. Kratšie obdobie uchovávania by nebolo na tieto účely dostatočné. Ak neexistujú dôvody na skoršie vymazanie, údaje by sa mali vymazať po piatich rokoch.
(33)  Osobné údaje držiteľov dlhodobých víz uložené vo VIS by sa mali uchovávať len na čas nevyhnutný na účely VIS. Je vhodné uchovávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín počas piatich rokov, aby sa mohli zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o krátkodobé víza, pri odhaľovaní prekročenia dĺžky oprávneného pobytu po skončení platnosti a pri posudzovaní príslušníkov tretích krajín, ktorí víza získali, z hľadiska bezpečnosti. Údaje o predchádzajúcom použití dokladu by v budúcnosti mohli uľahčiť vydávanie krátkodobých víz. Kratšie obdobie uchovávania by nebolo na tieto účely dostatočné. Ak neexistujú dôvody na skoršie vymazanie, údaje by sa mali vymazať po piatich rokoch.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj tímy pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, sú na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 oprávnení s povolením hostiteľského členského štátu nahliadať do európskych databáz, ak je to nevyhnutné pre plnenie operačných úloh špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Na uľahčenie nahliadania do týchto databáz a umožnenie účinného prístupu týmto tímom k údajom VIS by Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž mal byť poskytnutý prístup k VIS. Takýto prístup by sa mal riadiť podmienkami a obmedzeniami prístupu platnými pre orgány členských štátov, ktoré sú príslušné pre jednotlivé osobitné účely, na ktoré možno využiť údaje VIS.
(35)  Členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sú na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 oprávnení s povolením hostiteľského členského štátu nahliadať do európskych databáz, ak je to nevyhnutné pre plnenie operačných úloh špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Takýto prístup by sa mal riadiť podmienkami a obmedzeniami prístupu platnými pre orgány členských štátov, ktoré sú príslušné pre jednotlivé osobitné účely, na ktoré možno využiť údaje VIS.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  Tretie krajiny návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti prijatým Komisiou podľa článku 45 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa vnútroštátnych ustanovení prijatých s cieľom transponovať článok 36 smernice (EÚ) 2016/680. Navyše sa napriek rozsiahlym snahám Únie o spoluprácu s hlavnými krajinami pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území a majú povinnosť návratu, nepodarilo zabezpečiť, aby si tieto tretie krajiny systematicky plnili povinnosť prijať späť vlastných štátnych príslušníkov, ktorú stanovuje medzinárodné právo. Dohody o readmisii, ktoré Únia alebo členské štáty uzavreli alebo o nich rokujúktoré poskytujú primerané záruky na prenos údajov do tretích krajínsúladečlánkom 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými s cieľom transponovať článok 37 smernice (EÚ) 2016/680, existujú len v prípade obmedzeného počtu takýchto tretích krajín a uzavretie nových dohôd zostáva neisté. V takýchto situáciách by osobné údaje mohli podľa tohto nariadenia spracovávať orgány tretích krajín na účely vykonávania politiky návratu Únie, a to za predpokladu, že budú splnené podmienky stanovené v článku 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo vo vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich článok 38 alebo 39 smernice (EÚ) 2016/680.
(37)  Osobné údaje získané podľa tohto nariadenia členským štátom by sa nemali preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Odhliadnuc od tohto pravidla by však malo byť výnimočne možné preniesť takéto osobné údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ak sa na takýto prenos vzťahujú prísne podmienkyje to potrebné v jednotlivých prípadoch na pomoc pri identifikácii štátneho príslušníka tretej krajinysúvislostijeho návratom. Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti prostredníctvom vykonávacieho aktu podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo ak neexistujú primerané záruky, ktoré sa vzťahujú na prenosy podľa uvedeného nariadenia, malo by byť možné na účely návratu výnimočne preniesť údaje systému VIS tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, len ak je to potrebné zo závažných dôvodov verejného záujmu, ako sa uvádza v uvedenom nariadení.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Členské štáty by mali v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov a ak sa to v individuálnych prípadoch požaduje na vykonávanie úloh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...60 [nariadenie o rámci Únie pre presídľovanie] sprístupniť [Agentúre Európskej Únie pre azyl] a relevantným medzinárodným orgánom ako Vysokému komisárovi OSN pre utečencov, Medzinárodnej organizácii pre migráciu a na účely utečeneckých a presídľovacích operácií Medzinárodného výboru Červeného kríža relevantné osobné údaje spracované vo VIS týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré tieto orgány odovzdávajú členským štátom pri vykonávaní nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o rámci Únie pre presídľovanie].
vypúšťa sa
__________________
60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… z ... [celý názov] (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200161 sa vzťahuje na činnosti inštitúcií alebo orgánov Únie pri vykonávaní ich úloh v rámci zodpovednosti za prevádzkové riadenie VIS.
(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/172561 sa vzťahuje na činnosti inštitúcií alebo orgánov Únie pri vykonávaní ich úloh v rámci zodpovednosti za prevádzkové riadenie VIS.
__________________
__________________
61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 bol konzultovaný európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vydal stanovisko
(40)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 bol konzultovaný európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý 12. decembra 2018 vydal svoje stanovisko.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do VIS, by agentúra eu-LISA mala byť zodpovedná za posilnenie kvality údajov zavedením centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom.
(43)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do VIS, by agentúra eu-LISA mala byť zodpovedná za posilnenie kvality údajov zavedením, spravovaním a priebežnou modernizáciou centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  Agentúra eu-LISA mala byť schopná vybudovať kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Komisii a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania VIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby tým bola ovplyvnená integrita údajov. Z tohto dôvodu by sa malo zriadiť centrálne úložisko na účely štatistiky. Žiadne z vytvorených štatistík by nemali obsahovať osobné údaje.
(44)  Agentúra eu-LISA mala byť schopná vybudovať kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Komisii a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania VIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby tým bola ovplyvnená integrita údajov. Z tohto dôvodu by eu-LISA mala uchovávať určité štatistické údaje v centrálnom úložisku na účely podávania správ a poskytovania štatistík v súlade s [nariadením 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)]. Žiadne z vytvorených štatistík by nemali obsahovať osobné údaje.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)
(47a)  Týmto nariadením nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce zo Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov, doplneného Newyorským protokolom z 31. januára 1967, ani žiadne medzinárodné záväzky prijaté Úniou a jej členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Názov
-1.  Názov sa nahrádza takto:
„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS).“
„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene informácií o krátkodobých vízach, dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS)“;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Účelom VIS je zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky, konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi ústrednými vízovými orgánmi uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi s cieľom:
1.  Účelom VIS je zlepšiť vykonávanie spoločnej politiky v oblasti krátkodobých víz, konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi ústrednými vízovými orgánmi uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi s cieľom:
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
a)  uľahčiť konanie o udelení víza;
a)  uľahčiť a urýchliť konanie o udelení víza;
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f
f)  napomáhať pri identifikácii nezvestných osôb;
f)  napomáhať pri identifikácii nezvestných osôb uvedených v článku 22o;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h
h)  prispievať k predchádzaniu trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu;
h)  prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov, najmä prostredníctvom predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu za náležitých a presne vymedzených okolností;
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 1 – bod i
i)  prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a
a)  podporiť vysokú úroveň bezpečnosti prispievaním k posúdeniu toho, či žiadateľ pred príchodom na hraničný priechod na vonkajších hraniciach predstavuje hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie;
a)  podporiť vysokú úroveň bezpečnosti vo všetkých členských štátoch prispievaním k posúdeniu toho, či žiadateľ alebo držiteľ dokladu predstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť;
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b
b)  zvýšiť účinnosť hraničných kontrol a kontrol na území;
b)  uľahčovať kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a zvýšiť účinnosť na území členských štátov;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c
c)  prispievať k predchádzaniu teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu;
c)  prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov, najmä prostredníctvom predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu za náležitých a presne vymedzených okolností;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  napomáhať pri identifikácii nezvestných osôb uvedených v článku 22o;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 2 a (nový)
2a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 2a
Architektúra
1.  VIS je založený na centralizovanej architektúre a tvoria ho:
a)  spoločná databáza údajov o totožnosti zriadená [článkom 17 ods. 2 písm. a) nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)];
b)  centrálny informačný systém (centrálny systém VIS);
c)  rozhranie v každom členskom štáte („národné rozhranie“ alebo NI-VIS), ktoré poskytuje spojenie s príslušným centrálnym národným orgánom daného členského štátu, alebo jednotné národné rozhranie (NUI) v každom členskom štáte, ktoré vychádza zo spoločných technických špecifikácií a je rovnaké pre všetky členské štáty a ktoré umožňuje centrálnemu systému VIS spojenie s národnými infraštruktúrami v členských štátoch;
d)  komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a jednotnými národnými rozhraniami;
e)  bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom VIS a centrálnym systémom EES;
f)  bezpečná komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a centrálnymi infraštruktúrami európskeho vyhľadávacieho portálu zriadeného [článkom 6 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)], spoločnou službou porovnávania biometrických údajov zriadenou [článkom 12 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)], spoločnou databázou údajov o totožnosti zriadenou [článkom 17 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)] a detektorom viacnásobných totožností zriadeným [článkom 25 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)];
g)  mechanizmus nahliadania do žiadostí a výmeny informácií medzi centrálnymi vízovými orgánmi (ďalej len „VISMail“);
h)  brána pre dopravcov;
i)  bezpečná webová služba umožňujúca komunikáciu medzi centrálnym systémom VIS na jednej strane a bránou pre dopravcov a medzinárodnými systémami na strane druhej;
j)  úložisko na účely podávania správ a štatistiky;
k)  nástroj, prostredníctvom ktorého môžu žiadatelia udeliť alebo stiahnuť svoj súhlas s dodatočným obdobím uchovávania ich súboru žiadosti.
Centrálny systém VIS, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra VIS spoločne využívajú a v čo najväčšej technicky možnej miere opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému EES, jednotných národných rozhraní EES, brány pre dopravcov systému ETIAS, webovej služby EES a komunikačnej infraštruktúry EES.
2.  Národné rozhranie (NI-VIS) tvorí:
a)  jedno miestne národné rozhranie (LNI) v každom členskom štáte, ktoré fyzicky pripája členský štát k bezpečnej komunikačnej sieti a obsahuje šifrovacie zariadenia pre prevádzku VIS. LNI sa nachádza na území členského štátu;
b)  jedno záložné miestne národné rozhranie (BLNI), ktoré má rovnaký obsah a funkcie ako LNI.
3.  LNI a BLNI sa majú používať výhradne na účely vymedzené v právnych predpisoch Únie vzťahujúcich sa na VIS.
4.  Centralizované služby sa zdvoja a budú na dvoch rôznych miestach, konkrétne v Štrasburgu vo Francúzsku, kde sa bude nachádzať hlavný centrálny systém VIS, centrálna jednotka, a v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku, kde sa bude nachádzať záložný centrálny systém VIS, záložná centrálna jednotka. Spojenie medzi hlavným centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS umožňuje nepretržitú synchronizáciu medzi centrálnou jednotkou a záložnou centrálnou jednotkou. Komunikačná infraštruktúra podporuje zabezpečenie nepretržitej dostupnosti VIS a prispieva k nemu. Zahŕňa nadbytočné a oddelené spôsoby prepojenia medzi centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS a zahŕňa takisto nadbytočné a oddelené spôsoby prepojenia medzi každým národným rozhraním a centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS. Komunikačná infraštruktúra poskytuje šifrovanú virtuálnu súkromnú sieť určenú pre údaje VIS a na komunikáciu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a orgánom zodpovedným za prevádzkové riadenie centrálneho systému VIS.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
3a.  „ústredný orgán“ je orgán zriadený členským štátom na účely nariadenia (ES) č. 810/2009;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 4 – odsek 1 – bod 15
15.  „podoba tváre“ je digitálna podoba tváre;
15.  „podoba tváre“ je digitálna podoba tváre v dostatočnom rozlíšení a kvalite, aby sa dala použiť pri automatizovanom biometrickom porovnávaní;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 4 – odsek 1 – bod 19
19.  „vnútroštátny dozorný orgán“, pokiaľ ide o účely presadzovania práva, sú dozorné orgány zriadené v súlade s článkom 41 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680***;
19.  „dozorné orgány“ sú dozorné orgány uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679** a dozorné orgány uvedené v článku 41 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680***;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 4 – odsek 1 – bod 19 a (nový)
19a.  „pozitívna lustrácia“ je existencia zhody stanovenej porovnaním príslušných údajov uvedených v súbore žiadosti vo vízovom informačnom systéme (VIS) s príslušnými údajmi obsiahnutými v zázname, súbore alebo zápise vedenom vo VIS, v Schengenskom informačnom systéme, v EES, ETIAS, systéme Eurodac, údajoch Europolu alebo databáze Interpolu SLTD;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 4 – odsek 1 – bod 20
20.  „presadzovanie práva“ je predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie;
20.  „presadzovanie práva“ je predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie v prísne vymedzenom rámci;
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 4 – odsek 1 – bod 21
21.  „trestné činy terorizmu“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva, ktoré zodpovedajú trestným činom uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541**** alebo sú s nimi rovnocenné;
21.  „trestné činy terorizmu“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 3 až 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541**** alebo im rovnocenné trestné činy v prípade členských štátov, ktoré nie sú viazané uvedenou smernicou;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 4 – poznámka pod čiarou č. 2 (nová)
** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c)  údaje o odtlačkoch prstov podľa článku 9 ods. 6 a článku 22c ods. 2 písm. g);
c)  údaje o odtlačkoch prstov podľa článku 9 ods. 6, článku 22c ods. 2 písm. g) a článku 22d písm. g);
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  naskenované kópie strany cestovného dokladu s biografickými údajmi uvedeného v článku 9 ods. 7;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 5 – odsek 3
3.  Spoločná databáza údajov o totožnosti obsahuje údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) až cc), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc), písmenách f) a g) a v článku 22d písm. a) až cc) a písm. f) a g). Zvyšné údaje VIS sa uchovávajú v centrálnom systéme VIS.
3.  Spoločná databáza údajov o totožnosti obsahuje údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) až cc), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc), písmenách f) a g) a v článku 22d písm. a) až c) a písm. f) a g). Zvyšné údaje VIS sa uchovávajú v centrálnom systéme VIS.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 5a – odsek 1
(1)   Do VIS sa začlení zoznam cestovných dokladov, ktoré držiteľa oprávňujú na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, ako sa stanovuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ*.
1.   Do VIS sa začlení zoznam cestovných dokladov, ktoré držiteľa oprávňujú na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, ako sa stanovuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ*.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 5a – odsek 2
(2)   VIS poskytuje funkciu pre centralizovanú správu zoznamu uznaných cestovných dokladov a oznamovania uznania alebo neuznania cestovných dokladov podľa článku 4 rozhodnutia č. 1105/2011/EÚ.
2.  VIS poskytuje funkciu pre centralizovanú správu zoznamu uznaných cestovných dokladov a oznamovania uznania alebo neuznania cestovných dokladov podľa článku 4 rozhodnutia č. 1105/2011/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 5a – odsek 3
(3)   Podrobné pravidlá spravovania funkcie uvedenej v odseku 2 sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.
3.  Podrobné pravidlá spravovania funkcie uvedenej v odseku 2 sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 6 – odsek 1
-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:
1.  Prístup do VIS na účely vkladania, úpravy alebo vymazávania údajov uvedených v článku 5 ods. 1 v súlade s týmto nariadením je vyhradený výlučne riadne oprávneným zamestnancom vízových orgánov.
„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 22a, je prístup do VIS na účely vkladania, úpravy alebo vymazávania údajov uvedených v článku 5 ods. 1 v súlade s týmto nariadením vyhradený výlučne riadne oprávneným zamestnancom vízových orgánov. Počet riadne oprávnených zamestnancov musí byť prísne obmedzený skutočnými potrebami ich orgánov.“
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 6 – odsek 2
2.  Prístup do VIS na účely nahliadnutia do údajov je výlučne vyhradený riadne oprávneným zamestnancom vnútroštátnych orgánov každého členského štátu a orgánov EÚ, ktoré sú príslušné na účely uvedené v článkoch 15 až 22, článkoch 22c až 22f, článkoch 22g až 22j, ako aj na účely uvedené v článkoch 20 a 21 [nariadenia 2018/XX o interoperabilite].
2.  Prístup do VIS na účely nahliadnutia do údajov je výlučne vyhradený riadne oprávneným zamestnancom vnútroštátnych orgánov každého členského štátu a orgánov EÚ, ktoré sú príslušné na účely uvedené v článkoch 15 až 22 a článkoch 22g až 22l, ako aj na účely uvedené v článkoch 20 a 21 [nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)].
Orgány, ktoré majú právo na nahliadnutie do VIS alebo na prístup k nemu na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania, sa určia v súlade s kapitolou IIIb.
Tento prístup je obmedzený na rozsah, v akom sú údaje potrebné na plnenie ich úloh v súlade s týmito účelmi, a je primeraný sledovaným cieľom.
Tento prístup je obmedzený na rozsah, v akom sú údaje potrebné na plnenie ich úloh v súlade s týmito účelmi, a je primeraný sledovaným cieľom.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 6 – odsek 3
aa)  Odsek 3 sa nahrádza takto:
3.  Každý členský štát určí príslušné orgány, ktorých riadne oprávnení zamestnanci majú prístup k vkladaniu, úprave a vymazávaniu údajov alebo k nahliadnutiu do údajov vo VIS. Každý členský štát bezodkladne predloží Komisii zoznam týchto orgánov vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 41 ods. 4, ako aj všetky zmeny a doplnenia tohto zoznamu. V zozname sa uvádza účel, na ktorý môžu jednotlivé orgány spracúvať údaje vo VIS.
3. Každý členský štát určí príslušné orgány, ktorých riadne oprávnení zamestnanci majú prístup k vkladaniu, úprave a vymazávaniu údajov alebo k nahliadnutiu do údajov vo VIS. Každý členský štát bezodkladne predloží agentúre eu-LISA zoznam týchto orgánov vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 29 ods. 3a, ako aj všetky zmeny a doplnenia tohto zoznamu. V tomto zozname sa v prípade každého orgánu uvádza, v akých údajoch môže vyhľadávať a na aké účely.
Komisia do troch mesiacov po uvedení VIS do prevádzky v súlade s článkom 48 ods. 1 uverejní konsolidovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sa v tomto zozname urobia zmeny, Komisia uverejní raz do roka aktualizovaný konsolidovaný zoznam.
Agentúra eu-LISA zabezpečí každoročné uverejnenie tohto zoznamu, ako aj zoznamu určených orgánov uvedených v článku 22k ods. 2 a zoznamu centrálnych prístupových bodov uvedených v článku 22k ods. 4 v Úradnom vestníku Európskej únie. Agentúra eu-LISA na svojom webovom sídle vedie priebežne aktualizovaný zoznam obsahujúci zmeny zaslané členskými štátmi v období medzi jeho každoročným uverejnením.“
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 6 – odsek 5
5.  Podrobné pravidlá spravovania funkcie pre centralizovanú správu zoznamu uvedeného v odseku 3 sa ustanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.
5.  Komisia prijme v súlade s článkom 48a delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel spravovania funkcie pre centralizovanú správu zoznamu uvedeného v odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 7 – odsek 2
7a.  V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Každý príslušný orgán zabezpečí, že využívaním VIS nediskriminuje žiadateľov o udelenie víza ani držiteľov víz z dôvodu pohlavia, rasového či etnického pôvodu, náboženského vyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie a že v plnej miere rešpektuje ľudskú dôstojnosť a bezúhonnosť žiadateľov o udelenie víza či držiteľov víz.
2. Spracúvanie osobných údajov v rámci VIS ktorýmkoľvek príslušným orgánom nesmie viesť k diskriminácii žiadateľov o udelenie víza, držiteľov víz alebo žiadateľov o dlhodobé víza a o povolenia na pobyt a ich držiteľov z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie. Musí v plnej miere rešpektovať ľudskú dôstojnosť a integritu a základné práva a dodržiavať zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromia a na ochranu osobných údajov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať deťom, starším ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím a osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa.“
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 7 – odsek 3
3.  Členské štáty pri všetkých postupoch stanovených v tomto nariadení zohľadňujú predovšetkým najlepší záujem dieťaťa. Zohľadňuje sa blaho, bezpečnosť a ochrana dieťaťa, predovšetkým ak existuje riziko, že dieťa je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako aj názory dieťaťa, ktorým sa pripisuje náležitá vážnosť vzhľadom na vek dieťaťa a jeho vyspelosť.
3.  Členské štáty pri všetkých postupoch stanovených v tomto nariadení zohľadňujú najlepší záujem dieťaťa viac než čokoľvek iné, v plnej miere rešpektujúc Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Zohľadňuje sa blaho, bezpečnosť a ochrana dieťaťa, predovšetkým ak existuje riziko, že dieťa je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako aj názory dieťaťa, ktorým sa pripisuje náležitá vážnosť vzhľadom na vek dieťaťa.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 7 – odsek 3 a (nový)
8a.  V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Členské štáty toto nariadenie vykonávajú spôsobom, ktorý je v plnej miere v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, najmä s právom na ľudskú dôstojnosť, právom na slobodu a bezpečnosť, rešpektovaním súkromného a rodinného života, ochranou osobných údajov, právom na azyl a ochranou zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a ochranou v prípade odsunu, vyhostenia a vydania, právom na nediskrimináciu, právami dieťaťa a právom na účinný prostriedok nápravy.“
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 7 a (nový)
8b.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 7a
Údaje o odtlačkoch prstov detí
1.  Odchylne od článku 22c ods. 2 písm. g) sa do VIS nevkladajú odtlačky prstov detí do 6 rokov.
2.  Biometrické údaje maloletých osôb vo veku od šiestich rokov odoberajú úradníci, ktorí boli osobitne vyškolení na odoberanie biometrických údajov od maloletých osôb spôsobom pre deti vhodným a citlivým voči dieťaťu a pri plnom rešpektovaní najlepších záujmov dieťaťa a záruk stanovených v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.
Maloletú osobu musí pri odoberaní jej biometrických údajov sprevádzať dospelý rodinný príslušník, pokiaľ je prítomný. Maloletú osobu bez sprievodu musí pri odoberaní jej biometrických údajov sprevádzať poručník, zástupca alebo – v prípade, že zástupca nebol určený, osoba vyškolená na ochranu najlepšieho záujmu maloletej osoby a jej všeobecného blaha. Táto vyškolená osoba nie je úradník zodpovedný za odoberanie biometrických údajov, koná nezávisle a neprijíma pokyny ani od úradníka ani od útvaru zodpovedného za odoberanie biometrických údajov. Proti maloletej osobe sa nesmie použiť žiadna forma sily, aby sa zabezpečilo, že si splní povinnosť poskytnúť biometrické údaje.
3.  Odchylne od článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 810/2009 konzulárne úrady nepožadujú, aby sa deti vo veku od 6 do 12 rokov dostavili na konzulárny úrad na účely odobratia biometrických identifikátorov, pokiaľ by to pre rodiny detí predstavovalo nadmernú záťaž a nadmerné náklady. V takýchto prípadoch sa biometrické identifikátory odoberajú na vonkajších hraniciach, pričom osobitná pozornosť sa venuje tomu, aby sa zabránilo obchodovaniu s deťmi.
4.  Odchylne od ustanovení o používaní údajov uvedených v kapitolách II, III, IIIa a IIIb údaje o odtlačkoch prstov detí sú dostupné len na tieto účely:
a)  na overenie totožnosti dieťaťa v rámci konania o udelení víza v súlade s článkom 15 a na vonkajších hraniciach v súlade s článkami 18 a 22g a
b)  v súlade s kapitolou IIIb s cieľom prispieť k prevencii zneužívania práv detí a k boju proti nemu, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:
i)  tento prístup musí byť nevyhnutný na účely predchádzania obchodovaniu s deťmi, jeho odhaľovania alebo vyšetrovania;
ii)  prístup je nevyhnutný v konkrétnom prípade;
iii)  identifikácia je v najlepšom záujme dieťaťa.“
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Kapitola II – názov
VKLADANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV O KRÁTKODOBÝCH VÍZACH VÍZOVÝMI ORGÁNMI
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9 – odsek 1 – bod 5
5.  podobu tváre žiadateľa v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 810/2009.
5.  podobu tváre žiadateľa v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 810/2009.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9 – odsek 1 – bod 6
ba)  Bod 6 sa nahrádza takto:
6.  odtlačky prstov žiadateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločných konzulárnych pokynov.
6. odtlačky prstov žiadateľa v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 810/2009.“;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9 – odsek 1a
8.  Podoba tváre štátnych príslušníkov tretích krajín uvedená v prvom odseku v bode 5 musí mať dostatočné rozlíšenie a kvalitu zobrazenia, aby sa mohla použiť na automatizované biometrické porovnávanie.
Podoba tváre štátnych príslušníkov tretích krajín uvedená v prvom odseku v bode 5 musí mať dostatočné rozlíšenie a kvalitu zobrazenia, aby sa mohla použiť na automatizované biometrické porovnávanie. Ak nemá dostatočnú kvalitu zobrazenia, na automatizované porovnávanie sa nevyužije.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9 – odsek 1b
Odchylne od druhého odseku, vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné dodržať špecifikácie kvality a rozlíšenia stanovené pre zápis podoby tváre nasnímanej na mieste do VIS, sa podoba tváre môže extrahovať elektronicky z čipu elektronického strojovo čitateľného cestovného dokladu (ďalej len „eMRTD“). V takýchto prípadoch sa podoba tváre do individuálnej zložky vloží až po elektronickom overení, že podoba tváre zaznamenaná na čipe dokladu eMRTD zodpovedá podobe tváre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny nasnímanej na mieste.
Odchylne od prvého odseku, vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné dodržať špecifikácie kvality a rozlíšenia stanovené pre zápis podoby tváre nasnímanej na mieste do VIS, sa podoba tváre môže extrahovať elektronicky z čipu elektronického strojovo čitateľného cestovného dokladu (ďalej len „eMRTD“). V takýchto prípadoch sa podoba tváre do individuálnej zložky vloží až po elektronickom overení, že podoba tváre zaznamenaná na čipe dokladu eMRTD zodpovedá podobe tváre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny nasnímanej na mieste.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 2
2.  Po vytvorení žiadosti alebo po vydaní víza sa vo VIS vykonaním automatického vyhľadávania v zozname uznaných cestovných dokladov podľa článku 5a overí, či je cestovný doklad súvisiaci s touto žiadosťou uznaný v súlade s rozhodnutím č. 1105/2011/EÚ a zobrazí sa výsledok.
2.  Po vytvorení žiadosti sa vo VIS vykonaním automatického vyhľadávania v zozname uznaných cestovných dokladov podľa článku 5a overí, či je cestovný doklad súvisiaci s touto žiadosťou uznaný v súlade s rozhodnutím č. 1105/2011/EÚ a zobrazí sa výsledok.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 3
3.  V systéme VIS sa na účely overenia podľa článku 21 ods. 1 a článku 21 ods. 3 písm. a), c) a d) nariadenia (ES) č. 810/2009 spustí vyhľadávanie pomocou európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite] s cieľom porovnať relevantné údaje uvedené v článku 9 bode 4 tohto nariadenia s údajmi, ktoré sa nachádzajú v zázname, súbore alebo zápise registrovanom v systéme VIS, v Schengenskom informačnom systéme (SIS), v systéme vstup/výstup (EES), v európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) vrátane kontrolného zoznamu uvedeného v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/XX na účely vytvorenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, v systéme Eurodac, [systém ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu a inými formami závažnej trestnej činnosti], v údajoch Europolu, databáze odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu (SLTD) a v databáze cestovných dokladov súvisiacich s obežníkmi (Interpol TDAWN).
3.  V systéme VIS sa na účely overenia podľa článku 21 ods. 1 a článku 21 ods. 3 písm. a) a c) nariadenia (ES) č. 810/2009 spustí vyhľadávanie pomocou európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite] s cieľom porovnať údaje uvedené v článku 9 bodoch 4, 5 a 6 tohto nariadenia. Pomocou VIS sa overuje:
a)  či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v SIS nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný;
b)  či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v databáze SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný;
c)  či žiadateľ nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu v SIS;
d)  či žiadateľ nie je predmetom zápisu v SIS o osobe hľadanej na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;
e)  či žiadateľ a cestovný doklad nezodpovedajú žiadateľovi a cestovnému dokladu uvedeným v zamietnutom, odvolanom alebo zrušenom cestovnom povolení v centrálnom systéme ETIAS a jeho držiteľovi;
f)  či sa žiadateľ a cestovný doklad neuvádzajú na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240*;
g)  či už nie sú údaje o žiadateľovi zaznamenané vo VIS;
h)  či údaje o cestovnom doklade poskytnuté v žiadosti nezodpovedajú inej žiadosti o vízum spojenej s inými údajmi o totožnosti;
i)  či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či žiadateľ nebol v minulosti vedený ako takáto osoba v systéme EES;
j)  či žiadateľ nie je v systéme EES vedený ako osoba, ktorej bol odopretý vstup;
k)  či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní krátkodobého víza zaznamenané v systéme VIS;
l)  či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt zaznamenané v systéme VIS;
m)  či údaje týkajúce sa totožnosti žiadateľa nie sú zaznamenané v údajoch Europolu;
n)  či je žiadateľ o krátkodobé vízum nie je zaregistrovaný v systéme Eurodac;
o)  ak je žiadateľom maloletá osoba, či osoba, ktorá v prípade žiadateľa vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo:
i)  nie je predmetom zápisu v SIS v súvislosti s osobami hľadanými na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;
ii)  nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;
iii)  nie je držiteľom cestovného dokladu uvedeného na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240.
________________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 3 a (nový)
3a.  V prípade vyhľadávania v databáze SLTD sa údaje, ktoré používateľ systému ESP použil na spustenie vyhľadávania, neposkytujú vlastníkom údajov Interpolu.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 4
4.  V zložke VIS týkajúcej sa žiadosti sa uvádzajú akékoľvek kladné odpovede získané v súlade s odsekom 3. Ďalej VIS v relevantných prípadoch identifikuje členský(-é) štát(-y), ktoré vložili alebo poskytli údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-ám), prípadne Europol a táto skutočnosť sa uvedie v súbore so žiadosťou.
4.  V zložke VIS týkajúcej sa žiadosti sa uvádzajú akékoľvek kladné odpovede získané v súlade s odsekom 3. Ďalej VIS v relevantných prípadoch identifikuje členský(-é) štát(-y), ktoré vložili alebo poskytli údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-ám), prípadne Europol a táto skutočnosť sa uvedie v súbore so žiadosťou. Zaznamenávajú sa len informácie o prípadnej pozitívnej lustrácii a pôvodcovi príslušných údajov.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 5 – písmeno d
d)  zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly.
d)  zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej, špecifickej alebo zisťovacej kontroly.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 5 a (nový)
5a.  Všetky pozitívne lustrácie z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3 písm. a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) a n) musí posúdiť konzulárny úrad, na ktorom bola žiadosť o udelenie víza podaná, a to v prípade potreby po predchádzajúcom overení ústredným orgánom v súlade s článkom 9c.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 5 b (nový)
5b.  V súlade s článkom 9ca musí všetky pozitívne lustrácie z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3 písm. d), f), m) a o) overiť, prípadne posúdiť jednotné kontaktné miesto členských štátov, ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 5 c (nový)
5c.  Všetky pozitívne lustrácie na základe zápisu v SIS sa takisto automaticky oznámia útvaru SIRENE členského štátu, ktorý vytvoril zápis vedúci k pozitívnej lustrácii.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 5 d (nový)
5d.  Oznámenie poskytnuté útvaru SIRENE alebo miestu jednotného kontaktu členského štátu, ktorý vytvoril zápis, obsahuje tieto údaje:
a)  priezvisko (priezviská), meno (mená), prípadná prezývka (prezývky);
b)  miesto a dátum narodenia;
c)  pohlavie;
d)  štátna príslušnosť, a ak existujú, iné štátne príslušnosti;
e)  členský štát prvého plánovaného pobytu, a ak je k dispozícii, adresa prvého plánovaného pobytu;
f)  adresa bydliska žiadateľa, alebo, ak nie je k dispozícii, mesto a krajina jeho pobytu;
g)  odkaz na všetky získané pozitívne lustrácie vrátane dátumu a času pozitívnej lustrácie.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9a – odsek 5 e (nový)
5e.  Tento článok nesmie brániť podaniu žiadosti o azyl z akéhokoľvek dôvodu. V prípade žiadosti o vízum podanej obeťou násilnej trestnej činnosti, napríklad domáceho násilia alebo obchodovania s ľuďmi, spáchanej jej garantom, sa zložka uložená vo VIS musí oddeliť od zložky garanta v záujme ochrany obetí pred ďalším nebezpečenstvom.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9b – odsek 1
1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorého sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb zodpovedajúce právu občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej sa vykonávajú automatické kontroly podľa článku 9a ods. 3 výlučne s cieľom preveriť, že neexistujú konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť týchto osôb na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko alebo vysoké riziko epidémie podľa smernice 2004/38/ES.
1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorého sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb zodpovedajúce právu občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej sa vykonávajú automatické kontroly podľa článku 9a ods. 3 výlučne s cieľom preveriť, že neexistujú konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť týchto osôb na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko podľa smernice 2004/38/ES.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9b – odsek 3
3.  V prípadoch, keď sa pri automatickom spracovaní žiadosti podľa článku 9a ods. 3 zistí pozitívna lustrácia so zápisom na účely odopretia vstupu a pobytu podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1987/2006, vízový orgán preverí dôvod, na základe ktorého bolo prijaté rozhodnutie o vložení tohto zápisu do SIS. Ak sa tento zápis týka rizika nelegálnej imigrácie, pri posudzovaní žiadosti sa nezohľadňuje. Vízový orgán postupuje podľa článku 25 ods. 2 nariadenia o SIS II.
3.  V prípadoch, keď sa pri automatickom spracovaní žiadosti podľa článku 9a ods. 3 zistí pozitívna lustrácia so zápisom na účely odopretia vstupu a pobytu podľa článku 24 nariadenia (EÚ) 2018/1861, vízový orgán preverí dôvod, na základe ktorého bolo prijaté rozhodnutie o vložení tohto zápisu do SIS. Ak sa tento zápis týka rizika nelegálnej imigrácie, pri posudzovaní žiadosti sa nezohľadňuje. Vízový orgán postupuje podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1861.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9c – nadpis
Overenie ústrednými orgánmi
Overenie ústrednými orgánmi a národným jednotným kontaktným miestom
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9c – odsek 1
1.  Všetky pozitívne lustrácie z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3 manuálne overí ústredný orgán členského štátu, ktorý žiadosť spracúva.
1.  Všetky pozitívne lustrácie podľa článku 9a ods. 5b z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3, ktoré VIS nemôže automaticky potvrdiť, manuálne overí národné jednotné kontaktné miesto v súlade s článkom 9ca. Upovedomí sa ústredný orgán členského štátu, ktorý žiadosť spracúva.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9c – odsek 2
2.  Pri manuálnom overovaní pozitívnej lustrácie má ústredný orgán prístup k súboru so žiadosťou a k prípadným súvisiacim súborom so žiadosťami, ako aj ku všetkým pozitívnym lustráciám dosiahnutým počas automatizovaného spracovania podľa článku 9a ods. 3.
2.  Všetky pozitívne lustrácie podľa článku 9a ods. 5a z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3, ktoré VIS nemôže automaticky potvrdiť, manuálne overí ústredný orgán. Pri manuálnom overovaní pozitívnej lustrácie má ústredný orgán prístup k súboru so žiadosťou a k prípadným súvisiacim súborom so žiadosťami, ako aj ku všetkým pozitívnym lustráciám dosiahnutým počas automatizovaného spracovania podľa článku 9a ods. 5a.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9c – odsek 5
5.  V prípade, že údaje zodpovedajú totožnosti žiadateľa, alebo ak o totožnosti žiadateľa naďalej existujú pochybnosti, ústredný vízový orgán, ktorý žiadosť spracúva, informuje ústredný orgán druhého členského štátu alebo ostatných členských štátov, ktoré boli identifikované ako štáty ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 9a ods. 3. V prípade, že sa jeden alebo viacero členských štátov identifikuje ako štáty, ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla táto pozitívna lustrácia, ústredný orgán sa obráti na ústredné orgány týchto členských štátov v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2.
5.  V prípade, že údaje zodpovedajú totožnosti žiadateľa, alebo ak o totožnosti žiadateľa naďalej existujú pochybnosti, ústredný vízový orgán, ktorý žiadosť spracúva, v odôvodnených prípadoch informuje ústredný orgán druhého členského štátu alebo ostatných členských štátov, ktoré boli identifikované ako štáty ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 9a ods. 3. V prípade, že sa jeden alebo viacero členských štátov identifikuje ako štáty, ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla táto pozitívna lustrácia, ústredný orgán sa obráti na ústredné orgány týchto členských štátov v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2. Prípadná pochybnosť sa uplatňuje v prospech žiadateľa.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9c – odsek 7
7.  Odchylne od odseku 1, ak bude výsledkom porovnania podľa článku 9a ods. 5 minimálne jedna lustrácia, pomocou VIS sa pošle automatické oznámenie ústrednému orgánu členského štátu, ktorý vyhľadávanie spustil, aby mohol uskutočniť primerané následné opatrenie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9c – odsek 8
8.  V prípade, že údaje, na základe ktorých sa v systéme dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 9a ods. 3, poskytol Europol, ústredný orgán príslušného členského štátu sa s národnou jednotkou Europolu poradí o následnom postupe v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794, a najmä s jeho kapitolou IV.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9c a (nový)
Článok 9ca
Overovanie a posudzovanie národným jednotným kontaktným miestom
1.  Každý členský štát určí vnútroštátny orgán, ktorý bude fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ktorý zabezpečí príslušné manuálne overovanie a posudzovanie pozitívnych lustrácií na účely tohto nariadenia (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto tvoria styční dôstojníci útvaru SIRENE, národných ústrední Interpolu, národného centrálneho prístupového bodu Europolu, národnej jednotky ETIAS a všetkých príslušných vnútroštátnych orgánov presadzovania práva. Členské štáty zabezpečia, aby mali miesta jednotného kontaktu dostatočný počet zamestnancov a mohli tak overovať pozitívne lustrácie, ktoré im boli oznámené v súlade s týmto nariadením, vzhľadom na termíny stanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 810/2009.
2.  Jednotné kontaktné miesto manuálne overí pozitívne lustrácie, ktoré mu boli oznámené. Uplatňujú sa postupy stanovené v článku 9c ods. 2 až 6.
3.  Ak si po overení uvedenom v odseku 2 tohto článku údaje zodpovedajú a potvrdí sa pozitívna lustrácia, miesto jednotného kontaktu v prípade potreby kontaktuje zodpovedné orgány, ktoré poskytli údaje vedúce k pozitívnej lustrácii, ako aj Europol. Potom posúdi pozitívnu lustráciu. Jednotné kontaktné miesto poskytne odôvodnené stanovisko so zreteľom na rozhodnutie o žiadosti podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 810/2009. Toto odôvodnené stanovisko sa vloží do súboru so žiadosťou.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 9c b (nový)
Článok 9cb
Príručka
Komisia prijme v súlade s článkom 48a delegovaný akt s cieľom stanoviť v rámci príručky príslušné údaje, ktoré sa majú porovnávať pri vyhľadávaní v ostatných systémoch v súlade s článkom 9a ods. 3, a postupy a pravidlá, ktorými sa treba riadiť pri vyhľadávaní, overovaní a posudzovaní v zmysle článkov 9a až 9ca. Tento delegovaný akt obsahuje kombináciu kategórií údajov na vyhľadávanie v každom zo systémov podľa článku 9a.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 13 – odsek 4
4.  Keď sa súbor so žiadosťou aktualizuje v súlade s odsekmi 1 a 2, VIS členskému štátu, ktorý vízum vydal, zašle oznámenie o rozhodnutí toto vízum zrušiť alebo odvolať. Takéto oznámenie sa vytvorí automaticky v centrálnom systéme a zašle sa pomocou mechanizmu opísaného v článku 16.
4.  Keď sa súbor so žiadosťou aktualizuje v súlade s odsekmi 1 a 2, VIS členskému štátu, ktorý vízum vydal, zašle oznámenie o odôvodnenom rozhodnutí toto vízum zrušiť alebo odvolať. Takéto oznámenie sa vytvorí automaticky v centrálnom systéme a zašle sa pomocou mechanizmu opísaného v článku 16.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 3
Do VIS sa výlučne na účely vykonania konzultačného postupu začlení zoznam členských štátov, ktoré požadujú, aby sa ústredné orgány ostatných členských štátov obracali na ich ústredné orgány počas posudzovania žiadostí o udelenie jednotných víz, ktoré podávajú štátni príslušníci konkrétnych tretích krajín alebo určité kategórie takýchto príslušníkov podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 810/2009, ako aj zoznam dotknutých štátnych príslušníkov tretích krajín.
Do VIS sa výlučne na účely vykonania konzultačného postupu začlení zoznam členských štátov, ktoré požadujú, aby sa ústredné orgány ostatných členských štátov obracali na ich ústredné orgány počas posudzovania žiadostí o udelenie jednotných víz, ktoré podávajú štátni príslušníci konkrétnych tretích krajín alebo určité kategórie takýchto príslušníkov podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 810/2009.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a
a)  zasielanie informácií podľa článku 25 ods. 4 o udeľovaní víz s obmedzenou územnou platnosťou, článku 24 ods. 2 o zmenách údajov a článku 31 nariadenia (ES) č. 810/2009 o oznámeniach ex post;
a)  zasielanie informácií podľa článku 25 ods. 4 o udeľovaní víz s obmedzenou územnou platnosťou, článku 24 ods. 2 tohto nariadenia o zmenách údajov a článku 31 nariadenia (ES) č. 810/2009 o oznámeniach ex post;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b
b)  všetky ostatné správy týkajúce sa konzulárnej spolupráce, v rámci ktorých dochádza k zasielaniu osobných údajov zaznamenaných vo VIS alebo s ním súvisiacich, oznámenia týkajúce sa zasielania žiadostí o preposlanie kópií cestovných dokladov príslušnému vízovému orgánu podľa článku 9 bodu 7 a iných dokladov k žiadosti o víza a elektronických kópií týchto dokladov, ako aj správy týkajúce sa žiadostí podľa článku 9c a článku 38 ods. 3. Príslušné vízové orgány odpovedia na takúto žiadosť do dvoch pracovných dní.
b)  všetky ostatné správy týkajúce sa konzulárnej spolupráce, v rámci ktorých dochádza k zasielaniu osobných údajov zaznamenaných vo VIS alebo s ním súvisiacich, oznámenia týkajúce sa zasielania žiadostí o preposlanie kópií dokladov k žiadosti o víza a elektronických kópií týchto dokladov, ako aj správy týkajúce sa žiadostí podľa článku 9c a článku 38 ods. 3. Príslušné vízové orgány odpovedia na takúto žiadosť do dvoch pracovných dní.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18a
18a.  Článok 18a sa nahrádza takto:
Článok 18a
„Článok 18a
Získavanie údajov VIS na vytvorenie alebo aktualizáciu záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup
Získavanie údajov VIS na vytvorenie alebo aktualizáciu záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup
Výlučne na účely vytvorenia alebo aktualizácie záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 14 ods. 2 a článkami 16 a 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226 sa príslušnému orgánu zodpovednému za vykonávanie kontrol na hraniciach, na ktorých sa prevádzkuje systém vstup/výstup, poskytne prístup, aby získal z VIS a importoval do systému vstup/výstup údaje uložené vo VIS a uvedené v článku 16 ods. 2 písm. c) až f) uvedeného nariadenia.
„Výlučne na účely vytvorenia alebo aktualizácie záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 14 ods. 2 a článkami 16 a 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226 sa príslušnému orgánu zodpovednému za vykonávanie kontrol na hraniciach, na ktorých sa prevádzkuje systém vstup/výstup, poskytne prístup, aby získal z VIS a importoval do systému vstup/výstup údaje uložené vo VIS a uvedené v článku 16 ods. 1 písm. d) a článku 16 ods. 2 písm. c) až f) uvedeného nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 20a – nadpis
Použitie údajov VIS na účely vloženia zápisov o nezvestných osobách v SIS a následný prístup k týmto údajom
Použitie údajov VIS na účely vloženia zápisov o nezvestných osobách alebo zraniteľných osobách, ktorým treba zabrániť v cestovaní, v SIS a následný prístup k týmto údajom
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 20a – odsek 1
1.  Údaje o odtlačkoch prstov uchovávané vo VIS sa môžu použiť na účely vloženia zápisu o nezvestných osobách v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)... * [nariadenie (EÚ) o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach]. V týchto prípadoch sa výmena údajov o odtlačkoch prstov uskutoční prostredníctvom zabezpečených prostriedkov s útvarom SIRENE členského štátu, ktorý údaje vlastní.
1.  Údaje o odtlačkoch prstov a podoby tváre uchovávané vo VIS sa môžu použiť na účely vloženia zápisu o nezvestných osobách, deťoch, ktorým hrozí únos, alebo zraniteľných osobách, ktorým treba zabrániť v cestovaní, v súlade s článkom 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)... * [nariadenie (EÚ) o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach]. V týchto prípadoch sa výmena údajov o odtlačkoch prstov a podôb tváre uskutoční prostredníctvom zabezpečených prostriedkov s útvarom SIRENE členského štátu, ktorý údaje vlastní.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 20a – odsek 2
2.  V prípade, že sa na základe zápisu v SIS dosiahne pozitívna lustrácia, ako je uvedené v odseku 1, úrady na ochranu dieťaťa a vnútroštátne justičné orgány vrátane orgánov zodpovedných za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a za vyšetrovanie pred vznesením obvinenia a ich koordinačné orgány, ako sú uvedené v článku 43 nariadenia (EÚ)... [COM(2016)0883 – SIS LE], si pri výkone svojich úloh môžu vyžiadať prístup k údajom zaznamenaným vo VIS. Platia podmienky stanovené v právnych predpisoch Únie a vnútroštátnych právnych predpisoch.
2.  V prípade, že sa použitím údajov o odtlačkoch prstov a podôb tváre uložených vo VIS dosiahne pozitívna lustrácia v SIS, ako je uvedené v odseku 1, úrady na ochranu dieťaťa a vnútroštátne justičné orgány vrátane orgánov zodpovedných za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a za vyšetrovanie pred vznesením obvinenia a ich koordinačné orgány, ako sú uvedené v článku 44 nariadenia (EÚ) ... [COM(2016)0883 – SIS (policajná spolupráca)], si pri výkone svojich úloh môžu od orgánu s prístupom do VIS vyžiadať prístup k údajom zaznamenaným vo VIS. Platia podmienky stanovené v právnych predpisoch Únie a vnútroštátnych právnych predpisoch. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje prenášali bezpečným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22 – odsek 1
19a.   V článku 22 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.   Príslušné azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl výhradne na účel posúdenia žiadosti o azyl v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 343/2003.
1. Príslušné azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl výhradne na účel posúdenia žiadosti o azyl v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 343/2003. Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. b) cc). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. aa).
Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. c). Vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22 – odsek 2 – písmeno c
c)  fotografie;
c)  podoby tváre;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22 – odsek 2 – písmeno e
e)  údaje uvedené v článku 9 bodoch 4 a 5 prepojených súborov so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4.
e)  údaje uvedené v článku 9 bode 4 prepojených súborov so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1
Každý súbor sa uchováva vo VIS najviac päť rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vymazaní údajov v článkoch 24 a 25 a ustanovenia o vedení záznamov v článku 34.
Každý súbor so žiadosťou sa uchováva vo VIS najviac päť rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vymazaní údajov v článkoch 24 a 25 a ustanovenia o vedení zápisov v článku 34.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  novým dňom skončenia platnosti víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ak bola platnosť víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt predĺžená;
b)  novým dňom skončenia platnosti víza alebo dlhodobého víza, ak bola platnosť víza alebo dlhodobého víza predĺžená;
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 23 – odsek 2
2.  Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 VIS automaticky vymaže súbor so žiadosťou a prepojenie(-ia) s týmto súborom, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 a 4 a článku 22a ods. 3 a 5.
2.  Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 VIS automaticky vymaže súbor so žiadosťou a prepojenie(-ia) s týmto súborom, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 a 4 a článku 22a ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 23 – odsek 2 a (nový)
2a.  Odchylne od odseku 1:
a)   súbory žiadostí týkajúce sa povolenia na pobyt sa vymažú najneskôr po uplynutí obdobia 10 rokov;
b)   súbory žiadostí týkajúce sa detí mladších ako 12 rokov sa vymažú po tom, ako dieťa opustí schengenský priestor.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 23 – odsek 2 b (nový)
2b.  Odchylne od odseku 1 sa na účely uľahčenia novej žiadosti môže uvedený súbor so žiadosťou uložiť na ďalšie obdobie najviac troch rokov od skončenia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, a len ak s tým žiadateľ na požiadanie slobodne a výslovne vyjadrí svoj súhlas prostredníctvom podpísaného vyhlásenia. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 tak, aby bola jasne odlíšiteľná od iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Žiadateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679. Ak žiadateľ svoj súhlas odvolá, súbor so žiadosťou sa z VIS automaticky vymaže.
Agentúra eu-LISA vytvorí nástroj, pomocou ktorého budú môcť žiadatelia vyjadrovať a odvolávať svoj súhlas.
Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom podrobnejšie vymedziť nástroj, ktorý majú žiadatelia používať na účely vyjadrenia svojho súhlasu a jeho odvolania.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 24 – odsek 3
22a.  V článku 24 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Zodpovedný členský štát skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví alebo vymaže.
3 Zodpovedný členský štát čo najskôr skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví alebo vymaže.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 25 – odsek 1
1.  Ak žiadateľ nadobudne pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 23 ods. 1 štátne občianstvo niektorého členského štátu, súbory so žiadosťami, súbory a prepojenia uvedené v článku 8 ods. 3 a 4 a článku 22a ods. 3 súvisiace s týmto žiadateľom z VIS bezodkladne vymaže členský štát, ktorý príslušné súbory so žiadosťami a prepojenia vytvoril.
1.  Ak žiadateľ nadobudne pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 23 ods. 1 štátne občianstvo niektorého členského štátu, súbory so žiadosťami, súbory a prepojenia uvedené v článku 8 ods. 3 a 4 a v článku 22a ods. 3 súvisiace s týmto žiadateľom z VIS bezodkladne vymaže členský štát, ktorý príslušné súbory so žiadosťami a prepojenia vytvoril.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 26 – odsek 1
23a.   V článku 26 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Po uplynutí prechodného obdobia zodpovedá za prevádzkové riadenie centrálneho VIS a za národné rozhrania riadiaci orgán, ktorý je financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Tento riadiaci orgán v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, že v centrálnom VIS a v národných rozhraniach sa po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov vždy využívajú najmodernejšie technológie.
1. Agentúra eu-LISA zodpovedá za prevádzkové riadenie VIS a jeho zložiek, ako sa stanovuje v článku 2a. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, aby sa v prípade týchto zložiek po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov vždy využívali najlepšie dostupné technológie.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 26 – odsek 2
23b.   V článku 26 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Riadiaci orgán zodpovedá aj za nasledujúce úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou medzi centrálnym VIS a národnými rozhraniami:
2. Prevádzkové riadenie VIS pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby VIS fungoval v súlade s týmto nariadením 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to najmä z údržby a technického vývoja nevyhnutného na zabezpečenie toho, aby VIS fungoval na uspokojivej úrovni prevádzkovej kvality, najmä pokiaľ ide o čas odozvy na vyhľadávanie v centrálnom systéme VIS spustené konzulárnymi úradmi a pohraničnými orgánmi. Takéto časy odozvy musia byť čo najkratšie.
a)  dohľad;
b)  bezpečnosť;
c)  koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 26 – odseky 3 až 8
23c.   V článku 26 sa vypúšťajú odseky 3 až 8.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 24
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 26 – odsek 8a
(24)  V článku 26 sa vkladá tento odsek 8a:
vypúšťa sa
8a.  Agentúra eu-LISA má povolené používať na účely testovania anonymizované skutočné osobné údaje produkčného systému VIS, a to v týchto prípadoch:
a)  na diagnostiku a opravu, keď sa v centrálnom systéme zistia chyby;
b)  na testovanie nových technológií a metód významných pre zvýšenie výkonnosti centrálneho systému alebo na prenos údajov do tohto systému.
V takýchto prípadoch sú bezpečnostné opatrenia, kontrola prístupu a vedenie záznamov v testovacom prostredí rovnaké ako v prípade produkčného systému VIS. Skutočné osobné údaje na skúšobné účely sa anonymizujú takým spôsobom, aby nebolo možné stanoviť totožnosť osoby, ktorej sa údaje týkajú.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 24 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 26 – odseky 9 a a  9 b (nové)
24a.  V článku 26 sa dopĺňajú tieto odseky:
„9a. Ak agentúra eu-LISA spolupracuje s externými dodávateľmi na akýchkoľvek úlohách súvisiacich so systémom VIS, podrobne monitoruje činnosti dodávateľov s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, dôvernosť a ochranu údajov.
9b.  Prevádzkové riadenie centrálneho systému VIS sa nesmie zveriť súkromným spoločnostiam ani súkromným organizáciám.“
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 25
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 27 – odsek 2
Na zabezpečenie aktívnej prevádzky VIS možno obe pracoviská používať súbežne za predpokladu, že druhé pracovisko bude v prípade zlyhania systému schopné zabezpečiť jeho prevádzku.
Agentúra eu-LISA zavádza technické riešenia s cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť VIS buď prostredníctvom súbežnej prevádzky centrálneho systému VIS a záložného centrálneho systému VIS za predpokladu, že záložný centrálny systém VIS bude v prípade zlyhania centrálneho systému VIS aj naďalej schopný zabezpečiť prevádzku VIS, alebo prostredníctvom zdvojenia systému alebo jeho zložiek.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby sa pracovníkom konzulárnych úradov a pracovníkom všetkých externých poskytovateľov služieb, s ktorými spolupracujú podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 810/2009, pravidelne poskytovala odborná príprava v oblasti kvality údajov.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29 – odsek 2a – pododsek 1
2a.   Riadiaci orgán v súčinnosti s Komisiou vypracuje a spravuje automatické mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov na účely vykonávania kontrol kvality údajov vo VIS a členským štátom predkladá pravidelné správy. Riadiaci orgán predkladá členským štátom a Komisii pravidelnú správu o kontrole kvality údajov.
2a.  Agentúra eu-LISA v súčinnosti s Komisiou vypracuje, spravuje a neustále modernizuje automatické mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov na účely vykonávania kontrol kvality údajov vo VIS a členským štátom predkladá pravidelné správy. Agentúra eu-LISA zabezpečí primeraný počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonávanie technických inovácií a modernizácií potrebných na prevádzku mechanizmov kontroly kvality údajov. Agentúra eu-LISA predkladá členským štátom a Komisii pravidelnú správu o kontrole kvality údajov. Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade pravidelné správy o problémoch týkajúcich sa kvality údajov, ktoré sa vyskytli, a o tom, ako sa riešili.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno d a (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29 – odsek 2 b (nový)
da)  Vkladá sa tento odsek:
„2b. Komisia prekladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uskutočniteľnosti, dostupnosti, pripravenosti a spoľahlivosti požadovanej technológie na používanie podôb tváre na určenie totožnosti osoby.“
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 – písmeno d b (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29 – odsek 3 a (nový)
db)   Dopĺňa sa tento odsek:
„3a. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vo VIS určí každý členský štát orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 4 bodom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov týmto členským štátom. Každý členský štát oznámi tento určený orgán Komisii.“
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29a – odsek 1 – písmeno a
a)  údaje podľa článkov 9, 22c a 22d a podľa článku 6 ods. 4 sa môžu zaslať do VIS až po vykonaní kontroly kvality príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;
a)  údaje podľa článkov 9, 22c a 22d a podľa článku 6 ods. 4 sa môžu vložiť do VIS až po vykonaní kontroly kvality príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29a – odsek 2 – písmeno b
b)  automatické postupy podľa článku 9a ods. 3 a článku 22b ods. 2 môžu byť systémom VIS spustené až po kontrole kvality vykonanej VIS podľa tohto článku; ak sa týmito kontrolami zistí, že nie sú splnené stanovené kritériá kvality, VIS automaticky upozorní príslušný(-é) orgán(-y);
b)  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29a – odsek 2 – písmeno c
c)  pri vytváraní súborov so žiadosťami štátnych príslušníkov tretích krajín vo VIS sa vykonávajú kontroly kvality podoby tváre a daktyloskopických údajov, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne normy pre kvalitu údajov, ktoré umožňujú biometrické porovnávanie;
c)  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29a – odsek 3
3.  Pre uchovávanie údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa určia normy kvality. Špecifikácie týchto noriem sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.;
3.  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 31 – odseky 1 a 2
(28)  V článku 31 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:
vypúšťa sa
“1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, možno údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 preniesť alebo poskytnúť tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe, len ak je to v jednotlivých prípadoch nevyhnutné na účely preukázania totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a len na účely návratu v súlade so smernicou 2008/115/ES alebo na účely presídlenia v súlade s nariadením ... [ nariadenie o rámci pre presídľovanie] a za predpokladu, že členský štát, ktorý údaje do VIS vložil, vyjadril súhlas.“
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 31 – odsek 2
28a.  V článku 31 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Odchylne od odseku 1 môžu byť údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) prenesené alebo poskytnuté tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe, ak je to v jednotlivých prípadoch potrebné na účely preukázania totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane účelov návratu a len ak sú splnené tieto podmienky:
2. Odchylne od odseku 1 tohto článku môžu v konkrétnych prípadoch pohraničné orgány alebo imigračné orgány preniesť údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), aa), b), c), cc), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, ak je to nevyhnutné na preukázanie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín výlučne na účely návratu a len ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a)  Komisia prijala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov v dotknutej tretej krajine v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 95/46/ES alebo platí readmisná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou, alebo sa uplatňujú ustanovenia článku 26 ods. 1 písm. d) smernice 95/46/ES;
a)  Komisia prijala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov v danej tretej krajine v súlade s článkom 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679;
b)  tretia krajina alebo medzinárodná organizácia súhlasí s použitím údajov len na účel, na ktorý boli poskytnuté;
b)  sú stanovené primerané záruky, ako sa uvádzajú v článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679, a to napríklad v platnej readmisnej dohode medzi Úniou alebo členským štátom a danou treťou krajinou; alebo
c)  tieto údaje sú prenesené alebo poskytnuté v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, najmä readmisnými dohodami, a s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý údaje preniesol alebo poskytol, vrátane zákonných ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu údajov; ako aj
c)  sa uplatňuje článok 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679.
d)   členský(-é) štát(-y), ktorý(-é) údaje vložil(-i) do VIS, súhlasil(-li).
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 31 – odsek 3
28b.  V článku 31 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Takéto prenosy osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám nemajú vplyv na práva utečencov a osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu, najmä pokiaľ ide o zásadu zákazu vyhostenia či vrátenia.
3. Údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 sa môžu preniesť v súlade s odsekom 2 tohto článku, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a)   prenos údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s ustanoveniami v oblasti ochrany údajov, vrátane kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679, a dohodami o readmisii a v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý údaje prenáša;
b)   členský štát, ktorý údaje vložil do VIS, vyjadril súhlas;
c)   tretia krajina alebo medzinárodná organizácia súhlasili so spracúvaním údajov len na tie účely, na ktoré boli poskytnuté; a
d)   vo vzťahu k dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bolo vydané rozhodnutie o návrate prijaté podľa smernice 2008/115/ES, pričom platí, že výkon takéhoto rozhodnutia o návrate nebol pozastavený a že nebolo podané odvolanie, ktoré môže viesť k pozastaveniu jeho výkonu.“;
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 31 – odseky 3 a a  3 b (nové)
28c.  V článku 31 sa dopĺňajú tieto odseky:
„3a. Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám podľa odseku 2 nesmú mať vplyv na práva osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu a osôb, ktoré ju požívajú, najmä pokiaľ ide o zákaz vyhostenia alebo vrátenia.“;
3b.  Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol z VIS na účely presadzovania práva, sa nesmú preniesť ani poskytnúť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sa tieto údaje ďalej spracúvajú na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi podľa smernice (EÚ) 2016/680.“;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 e (nový) – písmeno a (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 32 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
28e.  V článku 32 sa odsek 2 mení takto:
a)   Vkladá sa toto písmeno:
„ea) zabrániť používaniu systémov automatizovaného spracúvania údajov neoprávnenými osobami pomocou zariadenia na prenos údajov;“;
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 e (nový) – písmeno b (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 32 – odsek 2 – písmená j a a j b (nové)
b)   Vkladajú sa tieto písmená:
„ja) zabezpečiť, aby v prípade prerušenia bolo možné obnoviť bežnú prevádzku nainštalovaných systémov;
jb)   zaistiť spoľahlivosť tým, že sa zabezpečí, aby sa akékoľvek chyby vo fungovaní VIS riadne nahlasovali a aby sa zavádzali potrebné technické opatrenia na zabezpečenie obnovy osobných údajov v prípade poškodenia v dôsledku nesprávneho fungovania VIS;“;
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 f (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 32 a (nový)
28f.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 32a
Bezpečnostné incidenty
1.   Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť VIS alebo môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov VIS, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä vtedy, ak mohlo dôjsť k nezákonnému prístupu k údajom alebo mohla byť alebo bola poškodená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.
2.   Bezpečnostné incidenty sa riadia tak, aby sa zabezpečila rýchla, účinná a správna reakcia.
3.   Bez toho, aby tým bolo dotknuté oznámenie porušenia ochrany osobných údajov v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) 2016/679 alebo článkom 30 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž bezodkladne oznámia bezpečnostné incidenty Komisii, agentúre eu-LISA, príslušnému dozornému orgánu a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Agentúra eu-LISA bezodkladne oznámi Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov každý bezpečnostný incident týkajúci sa centrálneho systému VIS.
4.   Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku VIS v členskom štáte alebo v agentúre eu-LISA alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, ktoré vložili alebo poslali iné členské štáty, sa bezodkladne poskytnú všetkým členským štátom a oznámia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý zabezpečuje agentúra eu-LISA.
5.   V prípade bezpečnostného incidentu členské štáty a agentúra eu-LISA spolupracujú.
6.   Komisia okamžite oznamuje závažné incidenty Európskemu parlamentu a Rade. Na takéto oznámenia sa vzťahuje stupeň utajenia EU RESTRICTED/RESTREINT UE v súlade s uplatniteľnými bezpečnostnými predpismi.
7.   Ak bezpečnostný incident spôsobilo zneužitie údajov, členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zabezpečia, aby sa uložili sankcie podľa článku 36.“;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 g (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 33
28g.  Článok 33 sa nahrádza takto:
Článok 33
„Článok 33
Zodpovednosť
Zodpovednosť
1.  Osoba alebo členský štát, ktorý utrpel škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania alebo akéhokoľvek konania nezlučiteľného s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od členského štátu, ktorý je za vzniknutú škodu zodpovedný. Tento členský štát sa úplne alebo čiastočne zbaví svojej zodpovednosti, ak preukáže, že nenesie zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.
1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na náhradu od prevádzkovateľa alebo spracovateľa údajov a ich zodpovednosť podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, smernice (EÚ) 2016/680 a nariadenia (EÚ) 2018/1726:
a)   každá osoba alebo každý členský štát, ktorý utrpel škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania alebo akéhokoľvek iného konania zo strany členského štátu nezlučiteľného s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od tohto členského štátu;
b)   každá osoba alebo každý členský štát, ktorý utrpel majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku akéhokoľvek konania zo strany Europolu, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúry eu-LISA, ktoré je nezlučiteľné s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od príslušnej agentúry.
Príslušný členský štát, Europol, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúra eu-LISA sa úplne alebo čiastočne zbavia svojej zodpovednosti podľa prvého pododseku, ak preukážu, že nenesú zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.
2.  V prípade, že akékoľvek neplnenie si svojich povinností v zmysle tohto nariadenia zo strany členského štátu spôsobí škodu systému VIS, tento členský štát zodpovedá za túto škodu okrem prípadov, ak riadiaci orgán alebo iný členský štát neprijali primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo vzniku škody alebo aby sa minimalizoval jej dosah.
2.  V prípade, že akékoľvek neplnenie si svojich povinností v zmysle tohto nariadenia zo strany členského štátu spôsobí škodu centrálnemu systému VIS, tento členský štát zodpovedá za túto škodu okrem prípadov, ak eu-LISA alebo iný členský štát podieľajúci sa na činnosti centrálneho systému VIS neprijali primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo vzniku škody alebo aby sa minimalizoval jej dosah.
3.  Nároky voči členskému štátu na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa spravujú ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov žalovaného členského štátu.
3.  Nároky voči členskému štátu na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa spravujú vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Nároky voči prevádzkovateľovi, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúre eu-LISA na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 podliehajú podmienkam stanoveným v zmluvách.“;
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 34 – odsek 1
1.  Každý členský štát, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a riadiaci orgán vedú záznamy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS. V týchto záznamoch sa uvádza účel prístupu uvedený v článku 6 ods. 1, článku 20a ods. 1, článku 22k ods. 1 a v článkoch 15 až 22 a 22g až 22j, dátum a čas, druh prenesených údajov podľa článkov 9 až 14, druh údajov použitých pri vyhľadávaní podľa článku 15 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 1, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a názov orgánu, ktorý údaje vložil alebo získal. Každý členský štát navyše vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie alebo získavanie údajov.
1.  Každý členský štát, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a eu-LISA vedú záznamy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS. V týchto záznamoch sa uvádza účel prístupu uvedený v článku 6 ods. 1, článku 20a ods. 1, článku 22k ods. 1 a v článkoch 15 až 22 a 22g až 22j, dátum a čas, druh prenesených údajov podľa článkov 9 až 14 a 22c až 22f, druh údajov použitých pri vyhľadávaní podľa článku 15 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 1, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a názov orgánu, ktorý údaje vložil alebo získal. Každý členský štát navyše vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie alebo získavanie údajov.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 34 – odsek 2
2.  V prípade operácií uvedených v článku 45b sa záznam o každej operácii spracovania údajov vykonanej vo VIS a systéme vstup/výstup uchováva v súlade s týmto článkom a článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 2226/2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES).
2.  V prípade operácií uvedených v článku 45b sa záznam o každej operácii spracovania údajov vykonanej vo VIS a systéme vstup/výstup uchováva v súlade s uvedeným článkom a článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 2226/2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES). V prípade operácií uvedených v článku 17a sa uchováva záznam o každej operácii spracúvania údajov v rámci VIS a EES v súlade s týmto článkom a článkom 46 nariadenia (EÚ) 2017/2226.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 35
29a.  Článok 35 sa nahrádza takto:
Článok 35
Článok 35
Vlastné monitorovanie
Vlastné monitorovanie
Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom VIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a spolupracoval, v prípade potreby, s vnútroštátnym dozorným orgánom.
„Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom VIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a spolupracoval s vnútroštátnym dozorným orgánom.“;
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 36
29b.  Článok 36 sa nahrádza takto:
Článok 36
Článok 36
Sankcie
Sankcie
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby každé zneužitie údajov vložených do VIS podliehalo účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám vrátane správnych a/alebo trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby každé zneužitie alebo spracovanie údajov vložených do VIS, ktoré je v rozpore s týmto nariadením, podliehalo účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám vrátane správnych a/alebo trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.“;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 37 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Zodpovedný členský štát poskytne žiadateľom a osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f) tieto informácie:
1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie uvedené v článkoch 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725, v článkoch 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 a v článku 13 smernice 2016/680, zodpovedný členský štát poskytne štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f), článku 22c ods. 2 písm. e) alebo článku 22d písm. e) tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 37 – odsek 1 – písmeno f
aa)   V odseku 1 sa písmeno f) nahrádza takto:
f)  informáciu o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak boli tieto údaje spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch vykonávania týchto práv a kontaktné údaje na vnútroštátne dozorné orgány uvedené v článku 41 ods. 1, ktoré rozhodujú o sťažnostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov.
„f) „informáciu o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak boli tieto údaje spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch vykonávania týchto práv a o kontaktných údajoch na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a na vnútroštátny dozorný orgán členského štátu zodpovedného za zber údajov uvedeného v článku 41 ods. 1, ktorý rozhoduje o sťažnostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov.“
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno a b (nové)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 37 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
ab)   V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„fa) skutočnosť, že do VIS majú prístup členské štáty a Europol na účely presadzovania práva.“;
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 37 – odsek 2
2.  Po zhromaždení údajov, fotografie a údajov o odtlačkoch prstov uvedených v článku 9 bodoch 4, 5 a 6, článku 22c ods. 2 a článku 22d písm. a) až g) sa informácie uvedené v odseku 1 poskytnú štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v písomnej podobe, a v prípade potreby, aj v ústnej podobe, a to v takom jazyku a takým spôsobom, aby dotknutá osoba rozumela alebo aby sa dalo odôvodnene predpokladať, že im rozumie. Deťom sa informácie musia poskytnúť spôsobom primeraným ich veku s použitím prospektov a/alebo infografiky a/alebo názorných pomôcok osobitne určených na vysvetlenie postupu odoberania odtlačkov prstov.
2.  Po zhromaždení údajov, podoby tváre a údajov o odtlačkoch prstov uvedených v článku 9 ods. 4 bodoch 4, 5 a 6, článku 22c ods. 2 a článku 22d písm. a) až g) sa informácie uvedené v odseku 1 poskytnú štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v písomnej podobe jednoznačným, stručným a presným spôsobom. Deťom sa informácie musia poskytnúť spôsobom primeraným ich veku s použitím prospektov a/alebo infografiky a/alebo názorných pomôcok osobitne určených na vysvetlenie postupu odoberania odtlačkov prstov.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 38 – odsek 3
(31)  V článku 38 sa odsek 3 nahrádza takto:
vypúšťa sa
„3. Ak bola žiadosť podľa odseku 2 podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote siedmich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát skontroluje v lehote jedného mesiaca správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania vo VIS.“
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 38
31a.  Článok 38 sa nahrádza takto:
Článok 38
Článok 38
Právo na prístup, opravu a vymazanie
Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, doplnenie a výmaz a na obmedzenie spracúvania
1.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytovať iné informácie v súlade s článkom 12 písm. a) smernice 95/46/ES, každá osoba má právo na informáciu o údajoch zaznamenaných vo VIS, ktoré sa jej týkajú, a o členskom štáte, ktorý ich do VIS preniesol. Takýto prístup k údajom môže udeliť iba členský štát. Každý členský štát vedie zápisy o akýchkoľvek žiadostiach o takýto prístup.
1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie podľa článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725, sú žiadatelia alebo držitelia dlhodobých víz alebo povolení na pobyt, ktorých údaje sú uložené vo VIS, informovaní v čase získavania ich údajov o postupoch vykonávania týchto práv podľa článkov 17 až 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679. Zároveň sa im poskytnú kontaktné údaje európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.
2.   Každá osoba môže požiadať o opravu údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne, a o vymazanie údajov, ak boli zaznamenané v rozpore so zákonom. Zodpovedný členský štát vykoná bezodkladne opravu a vymazanie v súlade so svojimi zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi.
2.   Na uplatnenie svojich práv podľa článkov 17 až 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679 osoby uvedené v odseku 1 majú právo obrátiť sa na členské štáty, ktoré vložili ich údaje do VIS. Členský štát, ktorému sa žiadosť doručí, ju čo najskôr preskúma a odpovie na ňu, a to najneskôr do 30 dní. Ak sa v reakcii na žiadosť zistí, že údaje uložené vo VIS sú fakticky nesprávne alebo že boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát tieto údaje v systéme VIS bezodkladne a najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti opraví alebo vymaže, a to v súlade s článkom 12 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/679. Ak bola žiadosť podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote siedmich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát v lehote jedného mesiaca skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracúvania vo VIS. Dotknuté osoby informuje členský štát, ktorý orgány zodpovedného členského štátu kontaktoval, o postúpení jeho žiadosti, o tom, komu bola postúpená, a o ďalšom postupe.
3.   Ak žiadosť ustanovená v odseku 2 bola podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote štrnástich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát v lehote jedného mesiaca skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracúvania vo VIS.
3.   Ak zodpovedný členský štát nesúhlasí s tvrdením, že údaje uložené vo VIS sú vecne nepresné alebo boli zaznamenané nezákonne, bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.
4.   Ak sa preukáže, že údaje zaznamenané vo VIS sú nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát údaje opraví alebo vymaže v súlade s článkom 24 ods. 3. Zodpovedný členský štát bezodkladne vydá dotknutej osobe písomné potvrdenie o vykonaní opravy alebo vymazaní údajov, ktoré sa jej týkajú.
4.   V uvedenom rozhodnutí sa dotknutej osobe takisto poskytnú informácie o možnosti napadnúť rozhodnutie prijaté v súvislosti so žiadosťou uvedenou v odseku 2 a prípadne informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom a aká pomoc je osobe k dispozícii vrátane pomoci od príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov.
5.  Ak zodpovedný členský štát nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané vo VIS sú nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, bezodkladne poskytne dotknutej osobe písomné vysvetlenie, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.
5.   Každá žiadosť podaná podľa odseku 2 musí obsahovať informácie potrebné na identifikáciu dotknutej osoby. Tieto informácie sa použijú výlučne na umožnenie výkonu práv uvedených v odseku 2 a potom sa okamžite vymažú.
6.  Zodpovedný členský štát dotknutej osobe tiež poskytne informácie vysvetľujúce kroky, ktoré môže táto osoba podniknúť, ak nesúhlasí s poskytnutým vysvetlením. Toto vysvetlenie obsahuje informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom tohto členského štátu, a o akejkoľvek pomoci, ktorá je dostupná v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi tohto členského štátu, vrátane pomoci, ktorú poskytuje vnútroštátny dozorný orgán uvedený v článku 41 ods. 1.
6.  Zodpovedný členský štát uchováva záznam v podobe písomného dokumentu o tom, že bola podaná žiadosť uvedená v odseku 2 a ako bola riešená. Uvedený dokument sprístupní príslušným národným dozorným orgánom na ochranu údajov bezodkladne a najneskôr sedem dní po prijatí rozhodnutia o oprave alebo výmaze údajov uvedeného v odseku 2 druhom pododseku alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 3.“;
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 39
31b.  Článok 39 sa nahrádza takto:
Článok 39
Článok 39
Spolupráca pri zabezpečovaní práv na ochranu údajov
Spolupráca pri zabezpečovaní práv na ochranu údajov
1.  Členské štáty aktívne spolupracujú pri presadzovaní práv stanovených v článku 38 ods. 2, 3 a 4.
1.  Príslušné orgány členských štátov aktívne spolupracujú pri presadzovaní práv stanovených v článku 38.
2.  Vnútroštátny dozorný orgán v každom členskom štáte na požiadanie poskytne dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice 95/46/ES.
2.  Dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 v každom členskom štáte na požiadanie poskytne dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo na obmedzenie spracúvania takýchto údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.
3.  Vnútroštátny dozorný orgán zodpovedného členského štátu, ktorý preniesol údaje, a vnútroštátny dozorný orgán členského štátu, ktorému bola podaná žiadosť, na tento účel spolupracujú.
Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v prvom pododseku vzájomne spolupracujú dozorný orgán zodpovedného členského štátu, ktorý údaje preniesol, a dozorný orgán členského štátu, ktorému sa žiadosť podala.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 40
31c.  Článok 40 sa nahrádza takto:
Článok 40
Článok 40
Prostriedky nápravy
Prostriedky nápravy
1.  Každá osoba v každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý jej zamietol právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, ako je stanovené v článku 38 ods. 1 a 2.
1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 77 a 79 nariadenia (EÚ) 2016/679, každá osoba v každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý jej zamietol právo na prístup alebo právo na opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, ako je stanovené v článku 38 tohto nariadenia. Právo podať takúto žalobu alebo sťažnosť sa uplatňuje aj v prípadoch, keď sa na žiadosti o prístup, opravu, doplnenie alebo vymazanie nereagovalo v lehotách stanovených v článku 38 alebo keď sa nimi prevádzkovateľ nikdy nezaoberal.
2.  V priebehu celého konania musí byť možné získať pomoc vnútroštátnych dozorných orgánov uvedenú v článku 39 ods. 2.
2.  V priebehu celého konania musí byť možné získať pomoc dozorného orgánu uvedenú v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.“;
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 d (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 41
31d.  Článok 41 sa nahrádza takto:
Článok 41
Článok 41
Dozor vnútroštátneho dozorného orgánu
Dozor vnútroštátneho dozorného orgánu
1.  Orgán alebo orgány, ktoré určí každý členský štát a ktorým sa udelia právomoci uvedené v článku 28 smernice 95/46/ES (ďalej len „vnútroštátny dozorný orgán“), nezávisle monitorujú zákonnosť spracúvania osobných údajov uvedených v článku 5 ods. 1 zo strany príslušného členského štátu vrátane ich prenosu do VIS a z VIS.
1.  Každý členský štát zabezpečí, aby dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 nezávisle monitoroval zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa tohto nariadenia zo strany príslušného členského štátu.
2.  Vnútroštátny dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov vo vnútroštátnom systéme.
2.   Dozorný orgán alebo orgány uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 zabezpečia, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé tri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov zodpovednými vnútroštátnymi orgánmi. Výsledky tohto auditu sa môžu zohľadniť pri hodnoteniach vykonávaných v rámci mechanizmu zriadeného nariadením Rady (EÚ) č. 1053/2013. Dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 uverejňuje každý rok informácie o počte žiadostí o opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, o následne prijatých opatreniach a o počte opráv, doplnení, vymazaní a obmedzení spracúvania vykonaných v reakcii na žiadosti dotknutých osôb.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátny dozorný orgán mal k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich dozorný orgán mal k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia, a aby mal prístup k poradenstvu od osôb s dostatočnými vedomosťami v oblasti biometrických údajov.
4.   V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vo VIS určí každý členský štát orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov daným členským štátom. Každý členský štát oznámi tento orgán Komisii.
5.   Každý členský štát poskytne všetky informácie, ktoré požadujú vnútroštátne dozorné orgány, a poskytne im najmä informácie o činnostiach vykonaných v súlade s článkom 28 a článkom 29 ods. 1, zabezpečí im prístup k svojim zoznamom uvedeným v článku 28 ods. 4 písm. c) a k svojim zápisom uvedeným v článku 34 a umožní im neustály prístup do všetkých svojich priestorov.
5.  Každý členský štát poskytne všetky informácie, ktoré požaduje dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, a poskytne mu najmä informácie o činnostiach vykonaných v súlade s jeho úlohami stanovenými v tomto nariadení. Členské štáty poskytnú dozornému orgánu uvedenému v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 prístup k svojim záznamom a umožnia mu neustály prístup do všetkých svojich priestorov súvisiacich s interoperabilitou.“;
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 e (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 42
31e.  Článok 42 sa nahrádza takto:
Článok 42
Článok 42
Dohľad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
Dohľad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov kontroluje, či riadiaci orgán vykonáva činnosti spracúvania osobných údajov v súlade s týmto nariadením. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.
1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie činností agentúry eu-LISA, Europolu a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž v oblasti spracovávania osobných údajov podľa tohto nariadenia, ako aj za zabezpečenie toho, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a s týmto nariadením.
2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva riadiaci orgán. Správa o takomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, riadiacemu orgánu, Komisii a vnútroštátnym dozorným orgánom. Pred prijatím správy sa riadiacemu orgánu poskytne príležitosť sa k tejto správe vyjadriť.
2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé tri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva agentúra eu-LISA. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii a členským štátom. Agentúra eu-LISA má pred prijatím takýchto správ príležitosť sa k nim vyjadriť.
3.   Riadiaci orgán poskytne európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov informácie, o ktoré požiadal, a zabezpečí mu prístup k všetkým dokumentom a svojim zápisom uvedeným v článku 34 ods. 1 a umožní mu kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov.
3.   Agentúra eu-LISA poskytne európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov informácie, o ktoré požiadal, a zabezpečí európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov prístup k všetkým dokumentom a svojim záznamom uvedeným v článkoch 22r, 34 a 45b a umožní európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov.“;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 43 – odseky 1 a 2
(32)  V článku 43 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:
vypúšťa sa
1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov úzko spolupracuje s vnútroštátnymi dozornými orgánmi v súvislosti s konkrétnymi otázkami vyžadujúcimi si zapojenie členských štátov, najmä ak európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo vnútroštátny dozorný orgán zistia závažné nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo možný protiprávny prenos prostredníctvom komunikačných kanálov komponentov interoperability, alebo v súvislosti s otázkami vznesenými jedným alebo viacerými vnútroštátnymi dozornými orgánmi vo vzťahu k vykonávaniu a výkladu tohto nariadenia.
2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 sa zabezpečí koordinovaný dozor v súlade s článkom 62 nariadenia (EÚ) č. XXXX/2018 [revidované nariadenie 45/2001].
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 43
(32a)  Článok 43 sa nahrádza takto:
Článok 43
Článok 43
Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov
Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov
1.  Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zabezpečujú koordinovaný dozor nad VIS a vnútroštátnymi systémami.
1.   Dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich príslušných povinností s cieľom zabezpečiť koordinovaný dohľad nad používaním komponentov interoperability a uplatňovaním ďalších ustanovení tohto nariadenia.
2.  Vnútroštátne dozorné orgány pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, si podľa potreby vymieňajú príslušné informácie, navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú problémy týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto nariadenia, ako aj problémy týkajúce sa výkonu nezávislého dozoru alebo výkonu práv dotknutých osôb, vypracúvajú harmonizované návrhy spoločných riešení akýchkoľvek problémov a podporujú zvyšovanie informovanosti o právach na ochranu údajov.
2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány si podľa potreby vymieňajú relevantné informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú akékoľvek ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto nariadenia, hodnotia problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv dotknutej osoby, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia všetkých problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.
3.  Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka. Náklady na tieto stretnutia uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý tieto stretnutia zároveň i zabezpečuje. Na prvej schôdzi sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa vypracujú spoločne podľa potreby.
3.   Na účely odseku 2 sa dozorné orgány stretávajú s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov najmenej dvakrát do roka v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Náklady na tieto schôdze znáša Európsky výbor pre ochranu údajov, ktorý sa ujíma aj ich organizácie. Na prvej schôdzi sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa vypracujú spoločne podľa potreby.
4.  Každé dva roky sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacemu orgánu spoločná správa o činnosti. Táto správa obsahuje kapitolu o každom členskom štáte, ktorú pripravil vnútroštátny dozorný orgán daného členského štátu.
4.   Európsky výbor pre ochranu údajov zašle každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúre eu-LISA spoločnú správu o činnosti. V uvedenej správe sa každému členskému štátu venuje kapitola vypracovaná dozorným orgánom daného členského štátu.“;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 44
32b.  Článok 44 sa vypúšťa.
Článok 44
Ochrana údajov v prechodnom období
Ak Komisia v prechodnom období poverí plnením svojich povinností iný orgán alebo orgány podľa článku 26 ods. 4 tohto nariadenia, zabezpečí, aby európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal právo a bol spôsobilý vykonávať svoje úlohy v plnom rozsahu vrátane možnosti vykonávať kontroly na mieste a vykonávať iné právomoci, ktoré mu boli udelené podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45 – odsek 2 a (nový)
32c.  V článku 45 sa vkladá tento odsek:
„2a. Opatrenia potrebné na rozvoj centrálneho systému VIS, národného rozhrania v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom VIS a národnými rozhraniami týkajúce sa týchto záležitostí sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 2:
a)   návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho komunikačnej siete;
b)   technické aspekty, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov;
c)   technické aspekty, ktoré majú vážne finančné dôsledky pre rozpočty členských štátov alebo ktoré majú vážne technické dôsledky pre vnútroštátne systémy členských štátov;
d)   vývoj požiadaviek na bezpečnosť vrátane biometrických aspektov.“;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 34
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie, agentúry eu-LISA a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadenej nariadením (EÚ) 2016/1624 sú, výhradne na účely podávania správ a poskytovania štatistík a bez možnosti individuálnej identifikácie, oprávnení nahliadať do týchto údajov:
Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie, agentúry eu-LISA a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadenej nariadením (EÚ) 2016/1624 sú, výhradne na účely podávania správ a poskytovania štatistík a bez možnosti individuálnej identifikácie vďaka úplnej anonymizácii údajov, oprávnení nahliadať do týchto údajov:
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 34
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c
c)  pohlavie, dátum narodenia a súčasná štátna príslušnosť žiadateľa;
c)  pohlavie, rok narodenia a súčasná štátna príslušnosť žiadateľa;
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 34
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno h
h)  uvedené dôvody akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré sa týkajú dokladu alebo žiadosti, len v prípade krátkodobých víz; v prípade dlhodobých víz a povolení na pobyt rozhodnutie o žiadosti (či sa má vízum udeliť alebo žiadosť zamietnuť a z akého dôvodu);
h)  uvedené dôvody akýchkoľvek rozhodnutí zamietnuť udelenie krátkodobých víz vrátane odkazu na všetky pozitívne lustrácie v porovnaní s informačnými systémami Únie, ktoré sa použijú, s údajmi Europolu alebo Interpolu, s kontrolným zoznamom uvedeným v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/1240 alebo so špecifickými ukazovateľmi rizika;
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 34
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  uvedené dôvody akýchkoľvek rozhodnutí zamietnuť udelenie dokladu vrátane odkazu na všetky pozitívne lustrácie v porovnaní s informačnými systémami Únie, ktoré sa použijú, s údajmi Europolu alebo Interpolu, s kontrolným zoznamom uvedeným v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240 alebo so špecifickými ukazovateľmi rizika;
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 34
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno k
k)  hlavný(-é) účel(-y) cesty v prípade krátkodobých víz; dôvod žiadosti v prípade dlhodobých víz a povolenia na pobyt;
k)  hlavný(-é) účel(-y) cesty v prípade krátkodobých víz;
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 34
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno l
l)  údaje vložené v súvislosti s každým dokladom, ktorý bol odňatý, zrušený, odvolaný alebo prípadne ktorého platnosť sa predĺžila;
l)  údaje vložené v súvislosti s každým vízovým dokladom, ktorý bol odňatý, zrušený, odvolaný alebo prípadne ktorého platnosť sa predĺžila;
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 34
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45a – odsek 6
6.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zostavia vo forme štvrťročných štatistík za daný rok. Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov.
6.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zhrnú vo výročnej správe za daný rok. Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov. Správa sa uverejní a zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a vnútroštátnym dozorným orgánom.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45b – odsek 1
1.  V rámci plnenia svojej povinnosti podľa článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zadajú leteckí dopravcovia, námorní dopravcovia a medzinárodní dopravcovia prepravujúci skupiny po zemi autobusom do VIS dopyt s cieľom overiť, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi krátkodobého víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, majú platné krátkodobé vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. Na tento účel dopravcovia v prípade krátkodobých víz poskytnú údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b) a c) tohto nariadenia alebo prípadne v článku 22c písm. a), b) a c).
1.  V rámci plnenia svojej povinnosti podľa článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zadajú leteckí dopravcovia, námorní dopravcovia a medzinárodní dopravcovia prepravujúci skupiny po zemi autobusom do VIS dopyt s cieľom overiť, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi krátkodobého víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, majú platné krátkodobé vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. V prípadoch, keď cestujúcim nie je povolený nástup v dôsledku vyhľadávania vo VIS, dopravcovia cestujúcich informujú o situácii a o spôsoboch, ako vykonávať svoje práva na prístup k osobným údajom uchovávaným vo VIS, na ich opravu a na ich vymazanie.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45b – odsek 3
3.  Bezpečný prístup do brány pre dopravcov uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. h) rozhodnutia 2004/512/ES zmeneného týmto nariadením umožňuje dopravcom uskutočniť dopyt podľa odseku 1 pred nástupom pasažiera. Dopravca na tento účel požiada o umožnenie nahliadnutia do VIS s použitím údajov uvedených v strojovo čitateľnej zóne cestovného dokladu.
3.  Zabezpečený prístup k bráne pre dopravcov uvedenej v článku 2a písm. h) vrátane možnosti využívania mobilných technických riešení umožňuje dopravcom uskutočniť vyhľadávanie uvedené v odseku 1 pred nástupom cestujúceho. Dopravca poskytne údaje uvedené v strojovo čitateľnej časti cestovného dokladu a uvedie členský štát vstupu. Odchylne od tohto ustanovenia v prípade leteckého tranzitu dopravca nie je povinný overiť, či štátny príslušník tretej krajiny vlastní platné krátkodobé vízum, resp. dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45b – odsek 4
4.  VIS v odpovedi uvedie, či daná osoba má alebo nemá platné vízum, pričom dopravca dostane odpoveď OK/NOT OK.
4.  VIS v odpovedi uvedie, či daná osoba má alebo nemá platné krátkodobé vízum, resp. dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, pričom dopravca dostane odpoveď OK/NOT OK. V prípade, že bolo udelené krátkodobé vízum s obmedzenou územnou platnosťou v súlade s článkom 25 nariadenia (ES) č. 810/2009, v odpovedi systému VIS sa zohľadní členský štát či členské štáty, pre ktoré je vízum platné, ako aj členský štát vstupu, ktorý uviedol dopravca. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu podľa nariadenia (EÚ) 2016/399. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok prevádzky brány pre dopravcov a platných pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45b – odsek 5
5.  S cieľom umožniť riadne oprávneným členom personálu dopravcov prístup k bráne pre dopravcov na účely odseku 2 sa zavedie autentifikačný systém vyhradený výlučne pre dopravcov. Autentifikačný systém prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania podľa článku 49 ods. 2.
5.  S cieľom umožniť riadne oprávneným členom personálu dopravcov prístup k bráne pre dopravcov na účely odseku 2 sa zavedie autentifikačný systém vyhradený výlučne pre dopravcov. Pri vytváraní autentifikačného systému sa zohľadní riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti a zásady špecificky navrhnutej a štandardne určenej ochrany údajov. Autentifikačný systém prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania podľa článku 49 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45b – odsek 5 a (nový)
5a.  Brána pre dopravcov používa samostatnú databázu určenú len na čítanie, ktorá sa každodenne aktualizuje jednosmernou extrakciou minimálneho potrebného čiastkového súboru údajov uchovávaných v systéme VIS. Za bezpečnosť brány pre dopravcov, bezpečnosť osobných údajov, ktoré obsahuje, a proces extrakcie osobných údajov do samostatnej databázy určenej len na čítanie je zodpovedná agentúra eu-LISA.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45b – odsek 5 b (nový)
5b.  Pri preprave štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného víza, hoci sa na nich vzťahuje povinnosť byť držiteľom víza, podliehajú dopravcovia uvedení v odseku 1 tohto článku sankciám stanoveným v súlade s článkom 26 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (ďalej len „Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda“), a článkom 4 smernice Rady 2001/51/ES.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45b – odsek 5 c (nový)
5c.  Ak bol štátnym príslušníkom tretej krajiny odopretý vstup, dopravca, ktorý ich letecky, po mori alebo po pevnine dopravil na vonkajšie hranice, je povinný okamžite za nich opätovne prevziať zodpovednosť. Na žiadosť pohraničných orgánov sú dopravcovia povinní vrátiť štátnych príslušníkov tretej krajiny buď do tretej krajiny, z ktorej boli dopravení, alebo do tretej krajiny, ktorá vydala cestovný doklad, na základe ktorého cestujú, alebo do akejkoľvek inej tretej krajiny, do ktorej majú zaručený vstup.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45b – odsek 5 d (nový)
5d.  Odchylne od odseku 1 dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine počas prvých troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia vykonávajú overenie uvedené v odseku 1 nepovinne a ustanovenia uvedené v odseku 5b sa na nich nevzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45c – odsek 1
1.  V prípadoch, keď je z dôvodu poruchy ktorejkoľvek časti VIS alebo z iných dôvodov mimo kontroly dopravcov technicky nemožné zadať dopyt do systému podľa článku 45b ods. 1, sú dopravcovia oslobodení od povinnosti overiť prostredníctvom brány pre dopravcov, či cestujúci majú platné vízum alebo platný cestovný doklad. Ak riadiaci orgán zistí takúto poruchu, oznámi to dopravcom. Dopravcov informuje aj o odstránení poruchy. Ak takúto poruchu zistia dopravcovia, môžu ju oznámiť riadiacemu orgánu.
1.  V prípadoch, keď je z dôvodu poruchy ktorejkoľvek časti VIS technicky nemožné zadať dopyt do systému podľa článku 45b ods. 1, sú dopravcovia oslobodení od povinnosti overiť prostredníctvom brány pre dopravcov, či cestujúci majú platné vízum alebo platný cestovný doklad. Ak agentúra eu-LISA zistí takúto poruchu, oznámi to dopravcom. Dopravcov informuje aj o odstránení poruchy. Ak takúto poruchu zistia dopravcovia, môžu ju oznámiť agentúre eu-LISA.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45c – odsek 1 a (nový)
1a.  V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku sa sankcie uvedené v článku 45b ods. 5b dopravcom neukladajú.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45c – odsek 1 b (nový)
1b.  Ak je z iných dôvodov, ako je porucha ktorejkoľvek časti VIS, dlhší čas technicky nemožné, aby dopravca zadal dopyt do systému podľa článku 45b ods. 1, informuje o tom agentúru eu-LISA.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45d – odsek 1
1.  S cieľom plniť úlohy a vykonávať právomoci podľa článku 40 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624* majú členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a tímy pracovníkov zapojených do operácií súvisiacich s návratom popri prístupe zabezpečovanom podľa článku 40 ods. 8 uvedeného nariadenia v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do VIS a vyhľadávanie v nich.
1.  S cieľom plniť úlohy a vykonávať právomoci podľa článku 40 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624* majú členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do VIS a vyhľadávanie v nich.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45e – odsek 1
1.  Vzhľadom na prístup uvedený v článku 45d ods. 1 tím európskej pohraničnej a pobrežnej stráže môže centrálnemu prístupovému bodu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako sa uvádza v článku 45d ods. 2, predložiť žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo konkrétneho súboru údajov uložených vo VIS. Žiadosť musí odkazovať na operačný plán daného členského štátu pre hraničné kontroly, hraničný dozor a/alebo návrat, z ktorého žiadosť vychádza. Po prijatí žiadosti o prístup centrálny prístupový bod európskej pohraničnej a pobrežnej stráže overí, či sú splnené podmienky prístupu uvedené v odseku 2. Ak sú všetky podmienky prístupu splnené, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho prístupového bodu žiadosti vybavia. Sprístupnené údaje VIS sa prenesú tímu spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.
1.  Vzhľadom na prístup uvedený v článku 45d ods. 1 tím európskej pohraničnej a pobrežnej stráže môže centrálnemu prístupovému bodu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako sa uvádza v článku 45d ods. 2, predložiť žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo konkrétneho súboru údajov uložených vo VIS. Žiadosť musí odkazovať na operačný plán daného členského štátu pre hraničné kontroly a hraničný dozor, z ktorého žiadosť vychádza. Po prijatí žiadosti o prístup centrálny prístupový bod európskej pohraničnej a pobrežnej stráže overí, či sú splnené podmienky prístupu uvedené v odseku 2. Ak sú všetky podmienky prístupu splnené, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho prístupového bodu žiadosti vybavia. Sprístupnené údaje VIS sa prenesú tímu spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45e – odsek 2 – písmeno a
a)  hostiteľský členský štát oprávni členov tímu na nahliadnutie do VIS s cieľom splniť operačné ciele uvedené v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat a
a)  hostiteľský členský štát oprávni členov tímu na nahliadnutie do VIS s cieľom splniť operačné ciele uvedené v operačnom pláne pre hraničné kontroly a hraničný dozor a
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45e – odsek 3
3.  V súlade s článkom 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1624 členovia tímov, ako aj tímy pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom môžu konať na základe informácií získaných z VIS len na základe pokynov a v zásade za prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže alebo pracovníkov hostiteľského členského štátu, v ktorom pôsobia, zapojených do úloh súvisiacich s návratom. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene.
3.  V súlade s článkom 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1624 členovia tímov môžu konať na základe informácií získaných z VIS len na základe pokynov a v zásade za prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu, v ktorom pôsobia. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45e – odsek 7
7.  Riadiaci orgán v súlade s ustanoveniami článku 34 uchováva každý záznam o operáciách spracúvania údajov v rámci VIS vykonaných členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže alebo členom tímov pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom.
7.  Riadiaci orgán v súlade s ustanoveniami článku 34 uchováva každý záznam o operáciách spracúvania údajov v rámci VIS vykonaných členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45e – odsek 8
8.  Každý prípad prístupu a každé vyhľadávanie, ktoré uskutoční Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 34 a každý prípad použitia údajov, ku ktorým Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž získala prístup, sa zaregistruje.
8.  Každý prípad prístupu a každé vyhľadávanie, ktoré uskutoční Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 34 a každý prípad použitia údajov, ku ktorým tímy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž získali prístup, sa zaregistruje.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 45e – odsek 9
9.  Okrem prípadov, keď je to potrebné na plnenie úloh na účely nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), sa žiadne časti VIS nesmú spájať so žiadnym počítačovým systémom na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo ktorý sa v nej prevádzkuje, ani sa do žiadneho takéhoto počítačového systému nesmú prenášať údaje obsiahnuté vo VIS, ku ktorým má Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup. Žiadna časť VIS sa nesmie sťahovať. Záznamy o prístupe a vyhľadávaniach sa nepovažujú za sťahovanie alebo kopírovanie údajov VIS.
9.  Žiadne časti VIS sa nesmú spájať so žiadnym počítačovým systémom na získavanie a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo ktorý sa v nej prevádzkuje, ani sa do žiadneho takéhoto počítačového systému nesmú prenášať údaje obsiahnuté vo VIS, ku ktorým má Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup. Žiadna časť VIS sa nesmie sťahovať. Záznamy o prístupe a vyhľadávaniach sa nepovažujú za sťahovanie alebo kopírovanie údajov VIS.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 46
35a.  Článok 46 sa vypúšťa.
Článok 46
Integrácia technických funkcií schengenskej konzultačnej siete
Konzultačný mechanizmus uvedený v článku 16 nahradí schengenskú konzultačnú sieť odo dňa, ktorý sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 3, ak všetky členské štáty využívajúce schengenskú konzultačnú sieť ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia oznámia prijatie právnych a technických opatrení na využívanie VIS na účely konzultácie o žiadostiach o udelenie víz medzi ústrednými vízovými orgánmi podľa článku 17 ods. 2 schengenského dohovoru.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 47
35b.  Článok 47 sa vypúšťa.
Článok 47
Začiatok prenosu
Každý členský štát oznámi Komisii, že uskutočnil technické a právne opatrenia potrebné na prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do centrálneho VIS prostredníctvom národného rozhrania.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 48
35c.  Článok 48 sa vypúšťa.
Článok 48
Začiatok prevádzky
1.   Komisia určí dátum začatia prevádzky VIS po tom, ako:
a)   sa prijmú opatrenia uvedené v článku 45 ods. 2;
b)   Komisia oznámi úspešné ukončenie komplexného testu VIS, ktorý vykoná Komisia spolu s členskými štátmi;
c)   členské štáty po validácii technických opatrení oznámia Komisii, že uskutočnili technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do VIS pre všetky žiadosti v prvom regióne určenom v súlade s odsekom 4 vrátane opatrení na zhromažďovanie a/alebo prenos údajov v mene iného členského štátu.
2.   Komisia informuje Európsky parlament o výsledkoch testu uskutočneného v súlade s odsekom 1 písm. b).
3.   Komisia pre všetky ostatné regióny určí dátum, od ktorého bude povinný prenos údajov v článku 5 ods. 1, keď členské štáty oznámia Komisii, že uskutočnili technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do VIS pre všetky žiadosti v dotknutom regióne vrátane opatrení na zhromažďovanie a/alebo prenos údajov v mene iného členského štátu. Každý členský štát môže začať prevádzku v ktoromkoľvek z týchto regiónov aj pred týmto dátumom, ak oznámi Komisii, že uskutočnil všetky technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos aspoň tých údajov, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b), do VIS.
4.   Regióny uvedené v odsekoch 1 a 3 sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 3. Medzi kritériá na určenie týchto regiónov patrí riziko nelegálneho prisťahovalectva, ohrozenia vnútornej bezpečnosti členských štátov a uskutočniteľnosť zhromažďovania biometrických údajov zo všetkých území tohto regiónu.
5.   Komisia uverejní dátumy začatia prevádzky v každom regióne v Úradnom vestníku Európskej únie.
6.   Žiadny členský štát nenahliadne do údajov, ktoré do VIS preniesli iné členské štáty, skôr, ako on samotný alebo iný členský štát, ktorý ho zastupuje, nezačne vkladať údaje v súlade s odsekmi 1 a 3.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 35 d (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 48 a (nový)
35d.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 48a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 9cb a 23 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9cb a článku 23 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9cb a článku 23 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – nadpis
Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie a hodnotenie vplyvu na základné práva
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie fungovania VIS vzhľadom na ciele, ktoré sa týkajú výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.
1.  Agentúra eu-LISA zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie fungovania VIS vzhľadom na ciele, ktoré sa týkajú výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby, ako aj na monitorovanie dodržiavania základných práv vrátane práva na ochranu osobných údajov, práva na nediskrimináciu, práv dieťaťa a práva na účinný prostriedok nápravy.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám, ktoré sa týkajú operácií spracúvania vykonávaných vo VIS.
2.  Agentúra eu-LISA má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám, ktoré sa týkajú operácií spracúvania vykonávaných vo VIS.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 3
3.  Agentúra eu-LISA každé dva roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní VIS vrátane jeho bezpečnosti.
3.  Agentúra eu-LISA každé dva roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní VIS vrátane jeho bezpečnosti a nákladov. V tejto správe uvedie prehľad aktuálneho pokroku vo vývoji projektu a súvisiacich nákladov, posúdenie finančného vplyvu a informácie o prípadných technických problémoch a rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť celkové náklady na systém.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ak v procese vývoja dôjde k omeškaniu, agentúra eu-LISA čo najskôr informuje Európsky parlament a Radu o dôvodoch tohto omeškania a o jeho časových a finančných dôsledkoch.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a
a)  presnom účele nahliadnutí vrátane druhu trestného činu terorizmu alebo závažného trestného činu;
a)  presnom účele nahliadnutí vrátane druhu trestného činu terorizmu alebo závažného trestného činu a o prístupoch k údajom o deťoch mladších ako 12 rokov;
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  počte a type prípadov, v ktorých sa použili naliehavé postupy uvedené v článku 22m ods. 2, vrátane tých prípadov, v ktorých naliehavosť nebola akceptovaná následným overením vykonaným centrálnym prístupovým bodom;
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  štatistikách týkajúcich sa obchodovania s deťmi vrátane prípadov úspešnej identifikácie.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 4 – pododsek 2
Výročné správy členských štátov a Europolu sa Komisii zašlú do 30. júna nasledujúceho roka.
Výročné správy členských štátov a Europolu sa Komisii zašlú do 30. júna nasledujúceho roka. Komisia zhrnie výročné správy do komplexnej správy, ktorá sa má uverejniť do 30. decembra rovnakého roka.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 50 – odsek 5
5.  Komisia každé štyri roky vypracuje celkové hodnotenie VIS. Toto celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k cieľom, posúdenie platnosti východiskových princípov, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s VIS, bezpečnosti VIS, využívania ustanovení uvedených v článku 31 a vplyvu na budúce operácie. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia každé dva roky vypracuje celkové hodnotenie VIS. Toto celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k cieľom a k vzniknutým nákladom, posúdenie platnosti východiskových princípov a ich vplyvu na základné práva, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s VIS, bezpečnosti VIS, využívania ustanovení uvedených v článku 31 a vplyvu na budúce operácie. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 39
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Príloha 1 – názov
(39)  Názov prílohy 1 sa nahrádza takto:
vypúšťa sa
Zoznam medzinárodných organizácií uvedených v článku 31 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
KAPITOLA IIIa – článok 22a – odsek 1 a (nový)
1a.  Orgán oprávnený vydať rozhodnutie vytvorí pred vydaním rozhodnutia individuálnu zložku.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
KAPITOLA IIIa – článok 22a – odsek 3
3.  Ak držiteľ podá žiadosť v rámci skupiny alebo spolu s rodinným príslušníkom, orgán vytvorí individuálnu zložku pre každú osobu v skupine a prepojí zložky osôb, ktoré podali žiadosť spoločne a ktorým bolo vydané dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt.
3.  Ak držiteľ podá žiadosť v rámci skupiny alebo spolu s rodinným príslušníkom, orgán vytvorí individuálnu zložku pre každú osobu v skupine a prepojí zložky osôb, ktoré podali žiadosť spoločne a ktorým bolo vydané dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. Žiadosti rodičov alebo zákonných opatrovateľov sa nesmú oddeľovať od žiadostí ich detí.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 1
1.  Výhradne na účely posúdenia, či daná osoba môže predstavovať hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie členských štátov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenie (EÚ) 2016/399, VIS automaticky spracuje zložky s cieľom identifikovať pozitívnu(-e) lustráciu(-e). VIS posúdi každú zložku individuálne.
1.  Výhradne na účely posúdenia, či daná osoba môže predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť členských štátov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenie (EÚ) 2016/399, VIS automaticky spracuje zložky s cieľom identifikovať pozitívnu(-e) lustráciu(-e). VIS posúdi každú zložku individuálne.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 2
2.  Vždy, keď sa na základe vydania alebo zamietnutia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt podľa článku 22d vytvorí individuálna zložka, VIS začne vyhľadávanie prostredníctvom európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite] s cieľom porovnať relevantné údaje uvedené v článku 22c ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) tohto nariadenia s relevantnými údajmi vo VIS, v Schengenskom informačnom systéme (SIS), systéme vstup/výstup (EES), európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) vrátane kontrolného zoznamu, ktorý je uvedený v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/XX na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, [systéme ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu a inými formami závažných trestných činov], s údajmi Europolu, databázou odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD) Interpolu a databázou cestovných dokladov spojených s obežníkmi (databázou Interpolu TDAWN) Interpolu.
2.  Vždy, keď sa podľa článku 22c v súvislosti s dlhodobým vízom alebo povolením na pobyt vytvorí individuálna zložka, VIS začne vyhľadávanie prostredníctvom európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite] s cieľom porovnať údaje uvedené v článku 22c ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) tohto nariadenia. Pomocou VIS sa overuje:
a)   či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v SIS nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný;
b)   či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v databáze SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný;
c)   či žiadateľ nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;
d)   či žiadateľ nie je predmetom zápisu v SIS o osobe hľadanej na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;
e)   či žiadateľ a cestovný doklad nezodpovedajú žiadateľovi a cestovnému dokladu uvedeným v zamietnutom, odvolanom alebo zrušenom cestovnom povolení v centrálnom systéme ETIAS;
f)   či sa žiadateľ a cestovný doklad neuvádzajú na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240;
g)   či už údaje o žiadateľovi nie sú zaznamenané vo VIS;
h)   či údaje o cestovnom doklade poskytnuté v žiadosti nezodpovedajú inej žiadosti o dlhodobé vízum alebo o povolenie na pobyt spojenej s inými údajmi o totožnosti;
i)   či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či žiadateľ nebol v minulosti vedený ako takáto osoba v systéme EES;
j)   či žiadateľ nie je v systéme EES vedený ako osoba, ktorej bol odopretý vstup;
k)   či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní krátkodobého víza zaznamenané v systéme VIS;
l)   či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt zaznamenané v systéme VIS;
m)   či údaje týkajúce sa totožnosti žiadateľa nie sú zaznamenané v údajoch Europolu;
n)   ak je žiadateľom maloletá osoba, či je osoba, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo:
i)   nie je predmetom zápisu v SIS v súvislosti s osobami hľadanými na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;
ii)   predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;
iii)   držiteľom cestovných dokladov uvedených na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240.
Tento odsek nesmie brániť podaniu žiadosti o azyl z akéhokoľvek dôvodu. V prípade žiadosti o vízum podanej obeťou násilnej trestnej činnosti, napríklad domáceho násilia alebo obchodovania s ľuďmi, spáchanej jej garantom, sa zložka uložená vo VIS musí oddeliť od zložky garanta v záujme ochrany obete pred ďalším nebezpečenstvom.
Aby sa predišlo riziku nesprávnej pozitívnej lustrácie, každý dopyt týkajúci sa detí do14 rokov alebo osôb nad 75 rokov na základe biometrických identifikačných znakov odobraných viac ako päť rokov pred nájdením zhody, ktorý nepotvrdzuje totožnosť štátneho príslušníka tretej krajiny, musí povinne manuálne skontrolovať odborník na biometrické údaje.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 3
3.  VIS doplní do individuálnej zložky odkaz na akúkoľvek pozitívnu lustráciu dosiahnutú podľa odsekov 2 a 5. Keď je to relevantné, VIS navyše určí členský(-é) štát(-y), prípadne Europol, ktorý(-é) vložil(-i) alebo poskytol(-tli) údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-iám), a uvedie to v individuálnej zložke.
3.  VIS doplní do individuálnej zložky odkaz na akúkoľvek pozitívnu lustráciu dosiahnutú podľa odsekov 2 a 5. Keď je to relevantné, VIS navyše určí členský(-é) štát(-y), prípadne Europol, ktorý(-é) vložil(-i) alebo poskytol(-tli) údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-iám), a uvedie to v individuálnej zložke. Zaznamenávajú sa len informácie o prípadnej pozitívnej lustrácii a pôvodcovi príslušných údajov.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 3 a (nový)
3a.  V prípade vyhľadávania v databáze SLTD sa údaje, ktoré používateľ systému ESP použil na spustenie vyhľadávania, neposkytujú vlastníkom údajov Interpolu.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť
4.  Na účely článku 2 ods. 2 písm. f) sa v súvislosti s vydaním alebo predĺžením dlhodobého víza vyhľadávaním uskutočneným podľa článku 22b ods. 2 porovnajú relevantné údaje uvedené v článku 22c ods. 2 a údaje v SIS s cieľom určiť, či sa na držiteľa nevzťahuje jeden z týchto zápisov:
4.  Na účely článku 2 ods. 2 písm. f) sa v súvislosti s vydaním alebo predĺžením dlhodobého víza vyhľadávaním uskutočneným podľa odseku 2 tohto článku porovnajú relevantné údaje uvedené v článku 22c ods. 2 a údaje v SIS s cieľom určiť, či sa na držiteľa nevzťahuje jeden z týchto zápisov:
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d
d)  zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly.
d)  zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej, špecifickej alebo zisťovacej kontroly.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 4 – pododsek 2
Ak sa porovnaním uvedeným v tomto odseku dosiahne jedna pozitívna lustrácia alebo viacero pozitívnych lustrácií, VIS pošle automatické oznámenie centrálnemu orgánu členského štátu, ktorý vyhľadávanie uskutočnil, a prijme všetky primerané následné opatrenia.
Článok 9a ods. 5a, 5b, 5c, 5d a články 9c, 9ca, 9cb sa uplatňujú mutatis mutandis s výhradou týchto osobitných ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 6
6.  V prípadoch vydania alebo predĺženia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt konzulárnym orgánom členského štátu sa uplatňuje článok 9a.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22b – odsek 7
7.  V prípadoch vydania alebo predĺženia platnosti povolenia na pobyt alebo predĺženia platnosti dlhodobého víza orgánom na území členského štátu sa uplatňujú tieto pravidlá:
vypúšťa sa
a)  orgán overí, či údaje zaznamenané v individuálnej zložke zodpovedajú údajom vo VIS alebo v jednom z informačných systémov/jednej z informačných databáz EÚ, do ktorých sa nahliadlo, údajom Europolu alebo databázam Interpolu v súlade s odsekom 2;
b)  ak sa pozitívna lustrácia v súlade s odsekom 2 vzťahuje na údaje Europolu, na účely následných opatrení sa vyrozumie národná ústredňa Europolu;
c)  ak si údaje nezodpovedajú a počas automatizovaného spracovávania v súlade s odsekmi 2 a 3 sa nezistila žiadna ďalšia pozitívna lustrácia, orgán vymaže nesprávnu pozitívnu lustráciu zo súboru so žiadosťou;
d)  ak si údaje zodpovedajú alebo ak pretrvávajú pochybnosti o totožnosti žiadateľa, orgán prijme opatrenia v súvislosti s údajmi, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, podľa odseku 4 a v súlade s postupmi, podmienkami a kritériami stanovenými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22c – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
a)  priezvisko, meno (mená), dátum narodenia, súčasná(-é) štátna(-e) príslušnosť(-ti), pohlavie, dátum, miesto a krajina narodenia;
a)  priezvisko, meno (mená), rok narodenia súčasná(-é) štátna(-e) príslušnosť(-ti), pohlavie, miesto a krajina narodenia;
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22c – odsek 1 – bod 2 – písmeno f
f)  podoba tváre držiteľa, pokiaľ možno nasnímaná na mieste;
f)  podoba tváre držiteľa nasnímaná na mieste;
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22d – odsek 1 – úvodná časť
Ak sa prijme rozhodnutie o zamietnutí udelenia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, pretože žiadateľ sa považuje za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť či verejné zdravie, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo, orgán, ktorý rozhodol o zamietnutí, bezodkladne vytvorí individuálnu zložku s týmito údajmi:
Ak sa prijme rozhodnutie o zamietnutí udelenia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, pretože žiadateľ sa považuje za hrozbu pre verejný poriadok či vnútornú bezpečnosť, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo, orgán, ktorý rozhodol o zamietnutí, bezodkladne vytvorí individuálnu zložku s týmito údajmi:
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22d – odsek 1 – písmeno e
e)  priezvisko, meno a bydlisko fyzickej osoby, na ktorú sa žiadosť vzťahuje;
e)  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22d – odsek 1 – písmeno f
f)  podoba tváre žiadateľa, pokiaľ možno nasnímaná na mieste;
f)  podoba tváre žiadateľa nasnímaná na mieste;
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22d – odsek 1 – písmeno h
h)  informáciu o tom, že udelenie dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt bolo zamietnuté, pretože žiadateľ predstavuje hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť či verejné zdravie, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo;
h)  informáciu o tom, že udelenie dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt bolo zamietnuté, pretože žiadateľ predstavuje hrozbu pre verejný poriadok či verejnú bezpečnosť, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo;
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22g – odsek 1
1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa dokladu a/alebo pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a toho, či sa daná osoba nepovažuje za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/399, príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s uvedeným nariadením majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dokladu v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c) tohto nariadenia.
1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa dokladu a/alebo pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a toho, či sa daná osoba nepovažuje za hrozbu pre verejný poriadok či vnútornú bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/399, príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s uvedeným nariadením majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dokladu v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c) tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22 – odsek 2 – písmeno e
e)  fotografií uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f).
e)  podôb tváre uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f).
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22h – odsek 1
1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa a pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a toho, či daná osoba nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie ktoréhokoľvek členského štátu, príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na území členských štátov týkajúcich sa toho, či sú splnené podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, a prípadne policajné orgány majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c).
1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa a pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na území členských štátov týkajúcich sa toho, či sú splnené podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c).
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22h – odsek 2 – písmeno e
e)  fotografií uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f).
e)  podôb tváre uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f).
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22k – odsek 1
1.  Členské štáty určia orgány oprávnené nahliadať do údajov uložených vo VIS s cieľom predchádzať trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, odhaľovať ich a vyšetrovať.
1.  Členské štáty určia orgány oprávnené nahliadať do údajov uložených vo VIS s cieľom predchádzať trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, odhaľovať ich a vyšetrovať v náležitých a presne vymedzených prípadoch, ako sa uvádza v článku 22n. Tieto orgány môžu nahliadať do údajov detí vo veku do 12 rokov len na účely ochrany nezvestných detí a detí, ktoré sú obeťami závažných trestných činov.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22k – odsek 2
2.  Každý členský štát vedie zoznam určených orgánov. Každý členský štát oznámi agentúre eu-LISA a Komisii svoje určené orgány a môže kedykoľvek toto oznámenie zmeniť alebo ho nahradiť.
2.  Každý členský štát vedie prísne obmedzený zoznam určených orgánov. Každý členský štát oznámi agentúre eu-LISA a Komisii svoje určené orgány a môže kedykoľvek toto oznámenie zmeniť alebo ho nahradiť.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22l – odsek 2 – pododsek 2
Centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia nezávisle a neprijíma pokyny od určeného orgánu Europolu uvedeného v odseku 1, pokiaľ ide o výsledok overenia.
Centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia úplne nezávisle a neprijíma pokyny od určeného orgánu Europolu uvedeného v odseku 1, pokiaľ ide o výsledok overenia.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22m – odsek 3
3.  Ak sa následným overením zistí, že prístup k údajom VIS nebol odôvodnený, všetky orgány, ktoré mali prístup k takýmto údajom, vymažú informácie získané z VIS a informujú o tom centrálne prístupové body.
3.  Ak sa následným overením zistí, že prístup k údajom VIS nebol odôvodnený, všetky orgány, ktoré mali prístup k takýmto údajom, ihneď vymažú informácie získané z VIS a informujú o tom centrálne prístupové body.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22n – odsek 1 – úvodná časť
1.  Určené orgány môžu mať prístup do VIS na účely nahliadnutia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite] určené orgány môžu mať prístup do VIS na účely nahliadnutia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22n – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  v prípade vyhľadávaní s použitím odtlačkov prstov sa v automatizovaných systémoch identifikácie odtlačkov prstov iných členských štátov spustilo predchádzajúce vyhľadávanie podľa rozhodnutia 2008/615/SVV, ak je porovnanie odtlačkov prstov technicky možné, a buď sa vyhľadávanie vykonalo v plnom rozsahu, alebo sa vyhľadávanie v plnom rozsahu nevykonalo do 24 hodín odo dňa, keď sa začalo.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22n – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade vyhľadávania v spoločnej databáze údajov v súlade s článkom 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite] odpoveď prijatá v zmysle [článku 22] ods. 5 [nariadenia] ukáže, že údaje sú uložené vo VIS.
d)  v prípade vyhľadávania v spoločnej databáze údajov v súlade s článkom 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite] odpoveď prijatá v zmysle [článku 22] ods. 5 [nariadenia 2018/XX (o interoperabilite)] ukáže, že údaje sú uložené vo VIS.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22n – odsek 3 – úvodná časť
3.  Nahliadnutie do VIS sa obmedzí na vyhľadávanie v týchto údajoch uložených v individuálnej zložke:
3.  Nahliadnutie do VIS sa obmedzí na vyhľadávanie v týchto údajoch uložených v súbore so žiadosťou alebo v individuálnej zložke:
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22n – odsek 3 – písmeno a
a)  priezvisko(-á), meno(-á), dátum narodenia, štátna(-e) príslušnosť(-ti) a/alebo pohlavie;
a)  priezvisko(-á), meno(-á), rok narodenia, štátna(-e) príslušnosť(-ti) a/alebo pohlavie;
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22n – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia prekladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uskutočniteľnosti, dostupnosti, pripravenosti a spoľahlivosti požadovanej technológie na používanie podôb tváre na určenie totožnosti osoby.
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22n – odsek 3 b (nový)
3b.  Podoba tváre uvedená v odseku 3 písm. e) nie je jediným vyhľadávacím kritériom.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22n – odsek 4
4.  Prostredníctvom nahliadnutia do VIS sa v prípade pozitívnej lustrácie získa prístup k údajom uvedeným v tomto odseku, ako aj k akýmkoľvek iným údajom získaným z individuálnej zložky vrátane údajov zaznamenaných v súvislosti s akýmkoľvek vydaným, zamietnutým, zrušeným, odvolaným alebo predĺženým dokladom. Prístup k údajom uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. l), ktoré sú zaznamenané v súbore so žiadosťou, sa poskytne len v prípade, že nahliadnutie do týchto údajov bolo výslovne požadované v odôvodnenej žiadosti a bolo schválené nezávislým overovaním.
4.  Prostredníctvom nahliadnutia do VIS sa v prípade pozitívnej lustrácie získa prístup k údajom uvedeným v odseku 3 tohto článku, ako aj k akýmkoľvek iným údajom získaným zo súboru so žiadosťou alebo z individuálnej zložky vrátane údajov zaznamenaných v súvislosti s akýmkoľvek vydaným, zamietnutým, zrušeným, odvolaným alebo predĺženým dokladom. Prístup k údajom uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. l), ktoré sú zaznamenané v súbore so žiadosťou, sa poskytne len v prípade, že nahliadnutie do týchto údajov bolo výslovne požadované v odôvodnenej žiadosti a bolo schválené nezávislým overovaním.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22o – odsek 1
Odchylne od článku 22n ods. 1 určené orgány nemajú povinnosť splniť podmienky prístupu do VIS stanovené v uvedenom odseku, ak ide o prístup na účely identifikácie nezvestných a unesených osôb alebo osôb, ktoré boli identifikované ako obete obchodovania s ľuďmi a v prípade ktorých existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov VIS uľahčí ich identifikáciu a/alebo prispeje k vyšetreniu konkrétnych prípadov obchodovania s ľuďmi. V takýchto prípadoch môžu určené orgány vyhľadávať vo VIS podľa odtlačkov prstov uvedených osôb.
Odchylne od článku 22n ods. 1 určené orgány nemajú povinnosť splniť podmienky prístupu do VIS stanovené v uvedenom odseku, ak ide o prístup na účely identifikácie osôb, najmä detí, ktoré sú nezvestné, unesené alebo ktoré boli identifikované ako obete obchodovania s ľuďmi a v prípade ktorých existujú závažné dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov VIS uľahčí ich identifikáciu a prispeje k vyšetreniu konkrétnych prípadov obchodovania s ľuďmi. V takýchto prípadoch môžu určené orgány vyhľadávať vo VIS podľa odtlačkov prstov uvedených osôb.
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22o – odsek 2
Ak odtlačky prstov uvedených osôb nemožno použiť alebo ak je vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 písm. a) a b).
Ak odtlačky prstov uvedených osôb nemožno použiť alebo ak je vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a b) alebo v článku 22c ods. 2 písm. a) a b).
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22o – odsek 3
Nahliadnutie do VIS v prípade pozitívnej lustrácie umožní prístup ku všetkým údajom uvedeným v článku 9, ako aj k údajom uvedeným v článku 8 ods. 3 a 4.
Nahliadnutie do VIS v prípade pozitívnej lustrácie umožní prístup ku všetkým údajom uvedeným v článku 9, článku 22c alebo 22d, ako aj k údajom uvedeným v článku 8 ods. 3 a 4 alebo článku 22a ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22p – odsek 3
3.  Určený orgán Europolu môže centrálnemu prístupovému bodu Europolu uvedenému v článku 22k ods. 3 predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo do osobitného súboru údajov uložených vo VIS. Centrálny prístupový bod Europolu po prijatí žiadosti o prístup overí, či boli splnené podmienky prístupu uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak sú splnené všetky podmienky prístupu, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho(-ych) prístupového(-ých) bodu(-ov) žiadosť vybavia. Údaje získané z VIS sa prenesú operačným jednotkám uvedeným v článku 22l ods. 1 spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.
3.  Určený orgán Europolu môže centrálnemu prístupovému bodu Europolu uvedenému v článku 22l ods. 2 predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo do osobitného súboru údajov uložených vo VIS. Centrálny prístupový bod Europolu po prijatí žiadosti o prístup overí, či boli splnené podmienky prístupu uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak sú splnené všetky podmienky prístupu, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho(-ych) prístupového(-ých) bodu(-ov) žiadosť vybavia. Údaje získané z VIS sa prenesú operačným jednotkám uvedeným v článku 22l ods. 1 spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22q – odsek 1
1.  Každý členský štát a Europol zabezpečia, aby sa všetky operácie spracúvania údajov vyplývajúce zo žiadostí o prístup k údajom VIS v súlade s kapitolou IIIc zaznamenali alebo zdokumentovali na účely kontroly prípustnosti žiadosti, monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity a bezpečnosti a na účely vlastného monitorovania.
1.  Každý členský štát a Europol zabezpečia, aby sa všetky operácie spracúvania údajov vyplývajúce zo žiadostí o prístup k údajom VIS v súlade s kapitolou IIIb zaznamenali alebo zdokumentovali na účely monitorovania prípustnosti žiadosti, monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity, ako aj bezpečnosti a možných vplyvov na základné práva, a na účely vlastného monitorovania.
Tieto záznamy alebo dokumenty sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa dva roky po ich vytvorení, pokiaľ nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 29q – odsek 2 – písmeno g
g)  jedinečnú používateľskú totožnosť úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie nariadil, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo s nariadením (EÚ) 2016/794.
g)  jedinečnú používateľskú totožnosť úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie nariadil, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo s nariadením (EÚ) 2016/794, prípadne s nariadením (EÚ) 2018/1725.
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22q – odsek 3
3.  Záznamy a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a na zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 50 tohto nariadenia sa môžu použiť len záznamy, ktoré neobsahujú osobné údaje. Dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680, ktorý je zodpovedný za kontrolu prípustnosti žiadosti a monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity a bezpečnosti, má na požiadanie prístup k týmto záznamom na účely plnenia svojich úloh.
3.  Záznamy a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov, na monitorovanie vplyvu na základné práva a na zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 50 tohto nariadenia sa môžu použiť len záznamy, ktoré neobsahujú osobné údaje. Dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680, ktorý je zodpovedný za monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity a bezpečnosti, má na požiadanie prístup k týmto záznamom na účely plnenia svojich úloh.
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 22r a (nový)
Článok 22ra
Ochrana osobných údajov, ku ktorým sa pristupuje v súlade s kapitolou IIIb
1.   Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa smernice (EÚ) 2016/680 boli uplatniteľné aj na prístup jeho vnútroštátnych orgánov do systému VIS v súlade s touto kapitolou, a to aj vo vzťahu k právam osôb, ku ktorých údajom sa takto pristupuje.
2.   Dozorný orgán uvedený v článku 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 monitoruje zákonnosť prístupu členských štátov k osobným údajom v súlade s touto kapitolou vrátane ich prenosu do systému VIS a z neho. Článok 41 ods. 3 a 4 tohto nariadenia sa uplatňuje primerane.
3.   Spracúvanie osobných údajov Europolom podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794 a dozor nad ním vykonáva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.
4.   Osobné údaje, ku ktorým sa pristupuje v systéme VIS v súlade s touto kapitolou, sa spracúvajú iba na účely predchádzania, odhaľovania alebo vyšetrovania súvisiaceho s konkrétnym prípadom, v súvislosti s ktorým o údaje požiadal členský štát alebo Europol.
5.   Agentúra eu-LISA, určené orgány, centrálne prístupové body a Europol uchovávajú záznamy o vyhľadávaniach podľa článku 22q s cieľom umožniť dozornému orgánu uvedenému v článku 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov monitorovať súlad spracúvania údajov s pravidlami Únie a členských štátov v oblasti ochrany údajov. S výnimkou údajov uchovávaných na tento účel sa osobné údaje a záznamy o vyhľadávaniach vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu po uplynutí 30 dní, ak uvedené údaje a záznamy nie sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, v súvislosti s ktorým o ne požiadal členský štát alebo Europol.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 2 – nadpis
Zmeny rozhodnutia 2004/512/ES
Zrušenie rozhodnutia 2004/512/ES
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
Rozhodnutie 2004/512/ES
Článok 1 – odsek 2
Článok 1 ods. 2 rozhodnutia 2004/512/ES sa nahrádza takto:
Rozhodnutie 2004/512/ES sa zrušuje. Odkazy na toto rozhodnutie sa považujú za odkazy na nariadenie (ES) č. 767/2008 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe 2.
2.  Vízový informačný systém je založený na centralizovanej architektúre a tvoria ho tieto prvky:
a)  spoločná databáza údajov o totožnosti podľa [článku 17 ods. 2 písm. a) nariadenia 2018/XX o interoperabilite];
b)  centrálny informačný systém, ďalej len „centrálny vízový informačný systém“ (VIS);
c)  rozhranie v každom členskom štáte, ďalej len „národné rozhranie“ (NI-VIS), ktoré poskytuje spojenie s príslušným centrálnym národným orgánom daného členského štátu, alebo „jednotné národné rozhranie“ (NUI) v každom členskom štáte, ktoré vychádza zo spoločných technických špecifikácií a je rovnaké pre všetky členské štáty a ktoré umožňuje centrálnemu systému spojenie s národnými infraštruktúrami v členských štátoch;
d)  komunikačná infraštruktúra medzi VIS a národnými rozhraniami;
e)  bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnymi systémami VIS a vstup/výstup;
f)  bezpečná komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a centrálnymi infraštruktúrami európskeho vyhľadávacieho portálu zriadeného [článkom 6 nariadenia 2017/XX o interoperabilite], spoločnou službou porovnávania biometrických údajov zriadenou [článkom 12 nariadenia 2017/XX o interoperabilite], spoločnou databázou údajov o totožnosti zriadenou [článkom 17 nariadenia 2017/XX o interoperabilite] a detektorom viacnásobných totožností (MID) zriadeným [článkom 25 nariadenia 2017/XX o interoperabilite];
g)  mechanizmus nahliadania do žiadostí a výmeny informácií medzi centrálnymi vízovými orgánmi (ďalej len „VISMail“);
h)  brána pre dopravcov;
i)  bezpečná webová služba umožňujúca komunikáciu medzi systémom VIS na jednej strane a bránou pre dopravcov a medzinárodnými systémami (systémami/databázami Interpolu) na strane druhej;
j)  úložisko na účely podávania správ a štatistiky.
Centrálny systém, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra VIS spoločne využívajú a v čo najväčšej technicky možnej miere opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému vstup/výstup, jednotných národných rozhraní systému vstup/výstup, brány pre dopravcov systému ETIAS, webovej služby systému vstup/výstup a komunikačnej infraštruktúry systému vstup/výstup.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 10 – odsek 3 – písmeno c
c)  predloží fotografiu v súlade s normami ustanovenými v nariadení (ES) č. 1683/95 alebo v prípade, že ide o prvé podanie žiadosti, a následne aspoň každých 59 mesiacov, v súlade s normami ustanovenými v článku 13 tohto nariadenia.
c)  dovolí nasnímanie podoby tváre na mieste v prípade, že ide o prvé podanie žiadosti, a následne aspoň každých 59 mesiacov, v súlade s normami ustanovenými v článku 13 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 13 – odsek 2 – zarážka 1
–  fotografia nasnímaná na mieste a získaná v digitálnej forme v čase podania žiadosti;
–  podoba tváre nasnímaná na mieste v čase podania žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1
Ak sa žiadateľovi odobrali odtlačky prstov a získala sa jeho fotografia v dostatočnej kvalite nasnímaná na mieste a vložili sa do VIS ako súčasť žiadosti, ktorá bola podaná menej ako 59 mesiacov pred dňom podania novej žiadosti, tieto [údaje] sa môžu skopírovať do následnej žiadosti.
Ak sa žiadateľovi odobrali odtlačky prstov a získala sa jeho fotografia v dostatočnej kvalite nasnímaná na mieste a vložili sa do VIS ako súčasť žiadosti, ktorá bola podaná menej ako 59 mesiacov pred dňom podania novej žiadosti, skopírujú sa do následnej žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 253
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 13 – odsek 7 – písmeno a
a)  deti mladšie ako 6 rokov;
a)  deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie než 70 rokov;
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21 – odsek 3a – písmeno a
a)  systéme SIS a databáze SLTD s cieľom overiť, či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný, a či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol zaznamenaný v súbore v databáze Interpolu TDAWN.
a)  systéme SIS a databáze SLTD s cieľom overiť, či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný.
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21 – odsek 3a – písmeno g
g)  systéme ECRIS-TCN s cieľom overiť, či žiadateľ nezodpovedá osobe, ktorej údaje sú zaznamenané v tejto databáze v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21a – odsek -1
-1.  Špecifické ukazovatele rizika sú algoritmom umožňujúcim profilovanie, ako sa vymedzuje v článku 4 bode 4 nariadenia (EÚ) 2016/679, a to porovnaním údajov zaznamenaných v súbore so žiadosťou a špecifických rizikových ukazovateľov, ktoré poukazujú na bezpečnosť, nelegálne prisťahovalectvo alebo vysoké riziká epidémie. Špecifické ukazovatele rizika sa musia zaznamenať do VIS.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21a – odsek 1 – úvodná časť
1.  Posúdenie bezpečnosti alebo nelegálneho prisťahovalectva alebo vysokého rizika epidémie vychádza z/zo:
1.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 51a na účely podrobnejšieho vymedzenia rizík, ktoré súvisia s bezpečnosťou alebo nelegálnym prisťahovalectvom alebo vysokým rizikom epidémie na základe:
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21a – odsek 1 – písmeno b
b)  štatistík vygenerovaných VIS v súlade s článkom 45a, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia žiadosti o udelenie víza konkrétnej skupine cestujúcich z dôvodu rizika spojeného s neregulárnou migráciou, bezpečnosťou alebo verejným zdravím presiahol bežnú mieru;
b)  štatistík vygenerovaných VIS v súlade s článkom 45a, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia žiadosti o udelenie víza žiadateľovi z dôvodu rizika spojeného s neregulárnou migráciou alebo bezpečnosťou presiahol bežnú mieru;
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21a – odsek 2
2.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým určí riziká uvedené v odseku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21a – odsek 3 – úvodná časť
3.  Na základe špecifických rizík stanovených v súlade s odsekom 2 sa určia špecifické ukazovatele rizika pozostávajúce z kombinácie údajov vrátane jedného alebo viacerých z nasledujúcich údajov:
3.  Na základe špecifických rizík stanovených v súlade s týmto nariadením a delegovaným aktom uvedeným v odseku 1 sa určia špecifické ukazovatele rizika pozostávajúce z kombinácie údajov vrátane jedného alebo viacerých z nasledujúcich údajov:
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21a – odsek 6
6.  Vízové orgány používajú špecifické ukazovatele rizika pri posudzovaní toho, či žiadateľ predstavuje riziko z hľadiska nelegálnej imigrácie, bezpečnostné riziko pre členské štáty alebo vysoké epidemiologické riziko v súlade s článkom 21 ods. 1.
6.  Vízové orgány používajú špecifické ukazovatele rizika pri posudzovaní toho, či žiadateľ predstavuje riziko z hľadiska nelegálnej imigrácie alebo bezpečnostné riziko pre členské štáty v súlade s článkom 21 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 21a – odsek 7
7.  Komisia špecifické riziká a špecifické ukazovatele rizika pravidelne preskúmava.
7.  Komisia a Agentúra Európskej únie pre základné práva špecifické riziká a špecifické ukazovatele rizika pravidelne preskúmavajú.
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 39
4a.  Článok 39 sa nahrádza takto:
Článok 39
Článok 39
Pravidlá správania sa pracovníkov
Pravidlá správania sa pracovníkov a rešpektovanie základných práv
1.  Konzulárne úrady členských štátov zabezpečia, aby sa so žiadateľmi zaobchádzalo úctivo.
1.  Konzulárne úrady členských štátov zabezpečia, aby sa so žiadateľmi zaobchádzalo úctivo. Pracovníci konzulárnych úradov pri plnení svojich povinností v plnej miere rešpektujú ľudskú dôstojnosť.
2.  Pracovníci konzulárnych úradov pri vykonávaní svojich povinností v plnej miere rešpektujú ľudskú dôstojnosť. Všetky prijaté opatrenia musia byť primerané cieľom, ktoré sa nimi sledujú.
2.  Pracovníci konzulárnych úradov pri vykonávaní svojich povinností v plnej miere rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv, Európskej únie. Všetky prijaté opatrenia musia byť primerané cieľom, ktoré sa nimi sledujú.
3.  Pracovníci konzulárnych úradov vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
3.  Pracovníci konzulárnych úradov vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nedochádzalo k diskriminácii, napríklad na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, farby pleti, sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Prvoradým hľadiskom je najlepší záujem dieťaťa.“
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 39 a (nový)
4b.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 39a
Základné práva
Členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia konajú v plnom súlade s príslušným právom Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie, príslušným medzinárodným právom vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov, podpísaného 28. júla 1951 v Ženeve, so záväzkami súvisiacimi s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä s ohľadom na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, a základnými právami. V súlade so všeobecnými zásadami práva Únie sa rozhodnutia podľa tohto nariadenia prijímajú na individuálnom základe. Prvoradým hľadiskom je najlepší záujem dieťaťa.“
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 810/2009
Článok 51 a (nový)
5a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 51a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 21a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 21a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určia jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 21a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 13 – odsek 3
3.  Dopravcovia na účely plnenia svojej povinnosti v zmysle článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pomocou webovej služby overia platnosť krátkodobého víza vrátane toho, či už držiteľ využil počet oprávnených vstupov alebo či dosiahol maximálnu dĺžku oprávneného pobytu, alebo prípadne či je vízum platné pre územie cieľového prístavu predmetnej cesty. Dopravca poskytne údaje uvedené v článku 16 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto nariadenia. Webová služba na tomto základe poskytne dopravcom odpoveď OK/NOT OK. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Dopravcovia vytvoria systém autentifikácie s cieľom zaistiť, aby prístup k webovej službe mal len oprávnený personál. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399.
3.  Dopravcovia na účely plnenia svojej povinnosti v zmysle článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pomocou webovej služby overia platnosť krátkodobého víza vrátane toho, či už držiteľ využil počet oprávnených vstupov alebo či dosiahol maximálnu dĺžku oprávneného pobytu, alebo prípadne či je vízum platné pre územie cieľového prístavu predmetnej cesty. Dopravca poskytne údaje uvedené v článku 16 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto nariadenia. Webová služba na tomto základe poskytne dopravcom odpoveď OK/NOT OK. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Dopravcovia vytvoria systém autentifikácie s cieľom zaistiť, aby prístup k webovej službe mal len oprávnený personál. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399. V prípadoch, keď cestujúcim nie je povolený nástup v dôsledku vyhľadávania vo VIS, dopravcovia cestujúcich informujú o situácii a o spôsoboch, ako vykonávať svoje práva na prístup k osobným údajom uchovávaným vo VIS, na ich opravu a na ich vymazanie.“
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 14 – odsek 3
2a.  V článku 14 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Ak je potrebné vložiť alebo aktualizovať údaje v zázname o vstupe/výstupe držiteľa víza, pohraničné orgány môžu získať údaje stanovené v článku 16 ods. 2 písm. c) až f) tohto nariadenia z VIS a importovať ich do systému vstup/výstup v súlade s článkom 8 tohto nariadenia a článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.
3. Ak je potrebné vložiť alebo aktualizovať údaje v zázname o vstupe/výstupe držiteľa víza, pohraničné orgány môžu získať údaje stanovené v článku 16 ods. 1 písm. d) a v článku 16 ods. 2 písm. c) až f) tohto nariadenia z VIS a importovať ich do systému vstup/výstup v súlade s článkom 8 tohto nariadenia a článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 15 – odsek 1
2b.  V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Ak treba vytvoriť individuálnu zložku alebo aktualizovať podobu tváre podľa článku 16 ods. 1 písm. d) a článku 17 ods. 1 písm. b), podoba tváre sa nasníma priamo na mieste.
1. Ak treba vytvoriť individuálnu zložku alebo aktualizovať podobu tváre podľa článku 17 ods. 1 písm. b), podoba tváre sa nasníma priamo na mieste.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 15 – odsek 1 a (nový)
2c.  V článku 15 sa vkladá tento odsek:
„1a. Podoba tváre podľa článku 16 ods. 1 písm. d) sa získa z VIS a importuje do EES.“
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 d (nový)
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 15 – odsek 5
2d.  V článku 15 sa odsek 5 vypúšťa.
5.   V priebehu dvoch rokov od uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky Komisia vypracuje správu o normách kvality vzťahujúcich sa na podoby tváre uchovávané vo VIS a o tom, či tieto normy umožňujú biometrické porovnávanie v záujme využitia podôb tváre uložených vo VIS na hraniciach a na území členských štátov na účely overenia totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú vízovej povinnosti, bez uchovávania takýchto podôb tváre v systéme vstup/výstup. Komisia predloží uvedenú správu Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej správe sa podľa zváženia Komisie pripoja legislatívne návrhy vrátane návrhov na zmenu tohto nariadenia a/alebo nariadenia (ES) č. 767/2008, pokiaľ ide o využívanie podôb tváre štátnych príslušníkov tretích krajín uchovávaných vo VIS na účely uvedené v tomto odseku.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie 2018/XX o interoperabilite
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b
b)  údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b) a c), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc) a písm. f) a g) a v článku 22d písm. a), b), c), f) a g) nariadenia (ES) č. 767/2008;
b)  údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) až cc), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc) a písm. f) a g) a v článku 22d písm. a), b), c), f) a g) nariadenia (ES) č. 767/2008;
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od … [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti] s výnimkou ustanovení o vykonávacích a delegovaných aktoch stanovených v článku 1 bodoch 6, 7, 26, 27, 33 a 35, článku 3 bode 4 a článku 4 bode 1, ktoré sa budú uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Komisia do … [jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o súčasnom stave príprav na úplné vykonávanie tohto nariadenia. Táto správa obsahuje aj podrobné informácie o vzniknutých nákladoch a informácie o prípadných rizikách, ktoré môžu ovplyvniť celkové náklady.

Fond pre azyl a migráciu ***I
PDF 485kWORD 139k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
P8_TA(2019)0175A8-0106/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I
PDF 406kWORD 121k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))
P8_TA(2019)0176A8-0089/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I
PDF 363kWORD 116k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))
P8_TA(2019)0177A8-0115/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín***I
PDF 459kWORD 139k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín (COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))
P8_TA-PROV(2019)0178A8-0021/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0750),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0496/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality talianskym Senátom, ktoré tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2017(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v listoch z 10. decembra 2018 a 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0021/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008

P8_TC1-COD(2016)0392


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 114 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008(5) sa v oblasti regulácie liehovarníckeho odvetvia ukázalo ako úspešné. Na základe najnovších skúseností a technologických inovácií, situácie na trhu a vývoja očakávaní spotrebiteľov je však potrebné aktualizovať pravidlá, ktoré sa uplatňujú na definovanie, popis, prezentáciu a označovanie liehovín, a zrevidovať spôsoby registrácie a ochrany zemepisných označení liehovín.

(2)  Pravidlami, ktoré sa vzťahujú na liehoviny, by sa malo prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, odstráneniu informačnej asymetrie, predchádzaniu klamlivým praktikám a dosiahnutiu transparentnosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaže. Mala by sa nimi chrániť dobrá povesť, ktorú liehoviny Únie dosiahli v Únii a na svetovom trhu, pričom by sa naďalej mali zohľadňovať tradičné postupy používané pri výrobe liehovín, ako aj rastúce nároky na ochranu a informovanosť spotrebiteľa. Technologické inovácie by sa mali zohľadňovať aj v súvislosti s liehovinami, ak takéto inovácie prispievajú k zvyšovaniu kvality, a to bez toho, aby ovplyvnili tradičný charakter dotknutých liehovín.

(3)  Liehoviny predstavujú dôležitý odbyt pre odvetvie poľnohospodárstva Únie a ich výroba s uvedeným odvetvím úzko súvisí. ▌Táto súvislosť určuje kvalitu, bezpečnosť a dobrú povesť liehovín vyrábaných v Únii. Preto by sa táto silná súvislosť s poľnohospodársko-potravinárskym odvetvím mala prehĺbiť regulačným rámcom.

(4)  Pravidlá platné pre liehoviny predstavujú osobitný prípad v porovnaní so všeobecnými pravidlami stanovenými pre poľnohospodársko-potravinárske odvetvie a mali by tiež zohľadňovať tradičné výrobné metódy používané v jednotlivých členských štátoch.

(5)  ▌V tomto nariadení by sa mali stanoviť jasné kritériá definovania, popisu, prezentácie a označovania liehovín, ako aj ochrany zemepisných označení, a nemala by ním byť dotknutá rôznorodosť úradných jazykov a abecied Únie. Mali by sa v ňom stanoviť aj pravidlá používania etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu pri výrobe alkoholických nápojov a používania názvov liehovín pri prezentácii a označovaní potravín podľa právnych predpisov.

(6)  V záujme splnenia očakávaní spotrebiteľov a dosiahnutia súladu s tradičnými postupmi by mali mať etylalkohol a destiláty používané na výrobu liehovín výlučne poľnohospodársky pôvod.

(7)  V záujme spotrebiteľov by sa toto nariadenie malo vzťahovať na všetky liehoviny umiestňované na trh Únie bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v členských štátoch alebo v tretích krajinách. S cieľom zachovať a zlepšiť dobrú povesť liehovín vyrábaných v Únii na svetovom trhu by sa toto nariadenie malo uplatňovať aj na liehoviny vyrábané v Únii na vývoz.

(8)  ▌Definície liehovín a technické požiadavky na liehoviny a kategorizácia liehovín podľa kategórií by mali aj naďalej zohľadňovať ▌tradičnú ▌prax. Mali by sa stanoviť aj osobitné pravidlá pre určité liehoviny, ktoré do zoznamu kategórií nie sú zaradené.

(9)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008(6) a (ES) č. 1334/2008(7) sa uplatňujú aj na liehoviny. Je však potrebné stanoviť ďalšie pravidlá pre farbivá a arómy, ktoré by sa mali uplatňovať len na liehoviny. Je tiež potrebné stanoviť dodatočné pravidlá týkajúce sa riedenia a rozpúšťania aróm, farbív a iných povolených zložiek, ktoré by sa mali uplatňovať len na výrobu alkoholických nápojov.

(10)  Mali by sa stanoviť pravidlá pre názvy podľa právnych predpisov, ktoré sa majú používať pre liehoviny umiestňované na trh Únie, aby sa zaistilo, že takéto názvy podľa právnych predpisov sa používajú v celej Únii harmonizovaným spôsobom a aby sa zabezpečila transparentnosť informácií pre spotrebiteľa.

(11)  Vzhľadom na dôležitosť a zložitosť liehovarníckeho odvetvia je vhodné stanoviť osobitné pravidlá pre popis, prezentáciu a označovanie liehovín, najmä pokiaľ ide o používanie názvov podľa právnych predpisov, zemepisných označení, zložených výrazov a zmienok v popise, prezentácii a označovaní.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011(8) by sa malo uplatňovať na popis, prezentáciu a označovanie liehovín, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak. V uvedenej súvislosti vzhľadom na dôležitosť a zložitosť liehovarníckeho odvetvia je však vhodné stanoviť v tomto nariadení osobitné pravidlá pre popis, prezentáciu a označovanie liehovín nad rámec nariadenia (EÚ) č. 1169/2011. Tieto osobitné pravidlá by mali tiež zabrániť zneužívaniu výrazu „liehovina“ a názvov liehovín podľa právnych predpisov, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nezodpovedajú definíciám a požiadavkám stanoveným v tomto nariadení.

(13)  S cieľom zabezpečiť jednotné používanie zložených výrazov a zmienok v členských štátoch a s cieľom poskytnúť spotrebiteľom primerané informácie, a tým ich ochrániť pred uvedením do omylu, je nevyhnutné prijať ustanovenia týkajúce sa ich používania pri prezentácii liehovín a iných potravín. Cieľom takýchto pravidiel je tiež ochrániť dobrú povesť liehovín používaných v tejto súvislosti.

(14)  S cieľom poskytnúť spotrebiteľom primerané informácie by sa mali prijať ustanovenia týkajúce sa popisu, prezentácie a označovania liehovín, ktoré sa považujú za zmesi alebo scelené zmesi.

(15)  Hoci je dôležité zabezpečiť, aby sa vo všeobecnosti doba zrenia alebo vek uvádzaný v popise, prezentácii a označovaní liehovín vzťahoval iba na alkoholickú zložku s najkratšou dobou zrenia s cieľom zohľadniť tradičné postupy stárenia v členských štátoch, malo by byť možné stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov výnimku z uvedeného všeobecného pravidla a príslušné mechanizmy kontroly vo vzťahu k brandy vyrábanému tradičným systémom dynamického stárenia známym ako systém „criaderas y solera“ alebo systém „solera e criaderas“.

(16)  Z dôvodu právnej istoty a s cieľom zabezpečiť, že spotrebiteľom sa poskytnú primerané informácie, používanie názvov surovín alebo prídavných mien ako názvov určitých liehovín podľa právnych predpisov by nemalo byť prekážkou používania názvov takýchto surovín alebo prídavných mien v prezentácii a označovaní iných potravín. Z toho istého dôvodu by používanie nemeckého slova „geist“ ako názvu kategórie liehovín podľa právnych predpisov nemalo byť prekážkou používania uvedeného slova ako vymysleného názvu na doplnenie názvu iných liehovín podľa právnych predpisov alebo názvu iných alkoholických nápojov za predpokladu, že takéto použitie neuvádza spotrebiteľa do omylu.

(17)  S cieľom zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytovali primerané informácie a zdokonaliť postupy kvalitnej výroby by malo byť možné, aby sa názov ktorejkoľvek liehoviny podľa právnych predpisov doplnil o výraz „suchý/suchá/suché“ alebo „dry“, čo znamená výraz buď preložený v jazyku alebo jazykoch príslušného členského štátu alebo nepreložený tak, ako je uvedený v kurzíve v tomto nariadení, ak uvedená liehovina nie je sladená. Avšak v súlade so zásadou, že informácie o potravinách nesmú zavádzať, obzvlášť poukazovaním na to, že potravina má osobitné charakteristiky napriek skutočnosti, že všetky podobné potraviny majú takéto charakteristiky, by sa toto pravidlo nemalo vzťahovať na liehoviny, ktoré sa podľa tohto nariadenia nesmú sladiť, a to ani na dotvorenie chuti, osobitne na whisky alebo whiskey. Toto pravidlo by sa tiež nemalo vzťahovať na gin, destilovaný gin a London gin, pre ktoré by naďalej mali platiť špecifické pravidlá sladenia a označovania. Navyše by malo byť možné označovať likéry, ktoré sa vyznačujú najmä kyselkavou, horkou, ostrou, trpkou, kyslou alebo citrusovou chuťou, bez ohľadu na stupeň ich sladenia, ako „suchý/suchá/suché“ alebo „dry“. Keďže sa vyžaduje, aby mali likéry istý minimálny obsah cukru, nie je pravdepodobné, že by takéto označovanie uvádzalo spotrebiteľa do omylu. V súlade s tým by sa v prípade likérov výraz „suchý/suchá/suché“ alebo „dry“ nemal chápať v tom zmysle, že liehovina nie je sladená.

(18)  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľa v súvislosti so surovinami používanými pri výrobe vodky, najmä v členských štátoch, ktoré vyrábajú vodku tradičnými postupmi, by sa mali poskytovať primerané informácie o použitých surovinách, ak sa vodka vyrába z iných surovín poľnohospodárskeho pôvodu než sú obilie, zemiaky alebo obilie a zemiaky.

(19)  Na účel presadzovania a kontroly uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa pravidiel stárenia a označovania a na účel boja proti podvodom by malo byť povinné uvádzať v elektronických administratívnych dokumentoch názov podľa právnych predpisov a dobu zrenia každej liehoviny.

(20)  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov chcú v niektorých prípadoch ▌ uviesť miesto proveniencie liehoviny, ktoré je odlišné od zemepisného označenia a ochrannej známky, aby pozornosť spotrebiteľa upriamili na vlastnosti svojho výrobku. ▌Preto by sa mali prijať osobitné ustanovenia o označovaní miesta proveniencie v popise, prezentácii a označovaní liehovín. Okrem toho by sa povinnosť stanovená v nariadení (EÚ) č. 1169/2011 uvádzať krajinu pôvodu alebo miesto proveniencie hlavnej zložky nemala uplatňovať v prípade liehovín, aj keď krajina pôvodu alebo miesto proveniencie hlavnej zložky liehoviny nie sú rovnaké ako miesto proveniencie uvedené v popise, prezentácii alebo označení tejto liehoviny.

(21)  S cieľom chrániť dobrú povesť určitých liehovín by sa na účely vývozu mali prijať ustanovenia o preklade, transkripcii a transliterácii názvov podľa právnych predpisov.

(22)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali stanoviť referenčné metódy Únie pre analýzu liehovín a etylalkoholu používaného na výrobu liehovín.

(23)  Používanie olovnatých kapsúl a olovnatých fólií ako krytov na uzávery nádob, v ktorých sa nachádzajú liehoviny, by malo byť naďalej zakázané, aby sa predišlo akémukoľvek riziku kontaminácie, najmä náhodným stykom s týmito kapsulami alebo fóliami, a znečisteniu životného prostredia odpadom s obsahom olova z týchto kapsúl alebo fólií.

(24)  Pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení, je dôležité náležite zohľadniť Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), a najmä jej články 22 a 23, a Všeobecnú dohodu o clách a obchode (ďalej len „dohoda GATT“) vrátane jej článku V o slobode tranzitu, ktoré boli schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES(9). V takomto právnom rámci by sa s cieľom posilnenia ochrany zemepisného označenia a efektívnejšieho boja proti falšovaniu mala takáto ochrana vzťahovať aj na tovary, ktoré vstupujú na colné územie Únie bez prepustenia do voľného obehu a na ktoré sa vzťahujú osobitné colné režimy ako režimy týkajúce sa tranzitu, skladovania, konkrétneho použitia alebo spracovania.

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012(10) sa na liehoviny neuplatňuje. Preto by sa mali stanoviť pravidlá ochrany zemepisných označení liehovín. Zemepisné označenia ▌by mala zapisovať do registra Komisia.

(26)  Mali by sa stanoviť postupy pre zápis do registra, úpravu a prípadné zrušenie zemepisných označení Únie alebo tretej krajiny v súlade s dohodou TRIPS, pričom by sa automaticky uznalo postavenie platných ▌zemepisných označení, ktoré sú v Únii chránené. S cieľom zosúladiť procesné pravidlá týkajúce sa zemepisných označení vo všetkých dotknutých odvetviach by takéto postupy pre liehoviny mali vychádzať z podrobnejších a overených postupov pre poľnohospodárske produkty a potraviny, ktoré sa stanovujú v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, pričom by sa mala zohľadniť osobitná povaha liehovín. S cieľom zjednodušiť postupy registrácie a zabezpečiť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a spotrebiteľom elektronickú dostupnosť informácií by sa mal zriadiť elektronický register zemepisných označení. Zemepisné označenia chránené nariadením (ES) č. 110/2008 by mali byť automaticky chránené podľa tohto nariadenia a zapísané do elektronického registra. Komisia by mala dokončiť overovanie zemepisných označení uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 v súlade s článkom 20 uvedeného nariadenia.

(27)  Z dôvodu súladu s pravidlami uplatniteľnými na zemepisné označenia pre potraviny, víno a aromatizované vínne výrobky by sa mal názov spisu, v ktorom sú stanovené špecifikácie pre liehoviny, ktoré sa zapisujú do registra ako zemepisné označenie, zmeniť z „technickej dokumentácie“ na „špecifikáciu výrobku“. Technická dokumentácia predkladaná ako súčasť každej žiadosti podľa nariadenia (ES) č. 110/2008 by sa mala považovať za špecifikáciu výrobku.

(28)  Vzťah medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami liehovín by sa mal objasniť vo vzťahu ku kritériám pre zamietnutie, vyhlásenie za neplatné a koexistenciu. Takéto objasnenie by nemalo mať vplyv na práva, ktoré nadobudli držitelia zemepisných označení na vnútroštátnej úrovni alebo ktoré existujú na základe medzinárodných dohôd uzatvorených členskými štátmi na obdobie pred ustanovením ochranného systému Únie podľa nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89(11).

(29)  Ochrana vysokej úrovne kvality je nevyhnutná pre zachovanie dobrej povesti a hodnoty liehovarníckeho odvetvia. Orgány členských štátov by mali byť zodpovedné za zachovanie uvedenej úrovne kvality dodržiavaním tohto nariadenia. Komisia by mala mať možnosť monitorovať a overovať jeho dodržiavanie v záujme zaručenia jednotného presadzovania tohto nariadenia. Komisia a členské štáty by preto mali mať povinnosť navzájom si poskytovať príslušné informácie.

(30)  Členským štátom by sa pri uplatňovaní politiky kvality a najmä v záujme dosiahnutia vysokej úrovne kvality liehovín a rozmanitosti v liehovarníckom odvetví malo umožniť prijímať prísnejšie pravidlá výroby, popisu, prezentácie a označovania liehovín vyrábaných na ich území, ako sú pravidlá stanovené v tomto nariadení.

(31)  S cieľom zohľadniť vývoj požiadaviek spotrebiteľov, technologický pokrok, zmeny príslušných medzinárodných noriem, potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a umiestňovania výrobkov na trh, tradičné postupy stárenia ▌a právne predpisy dovážajúcich tretích krajín, ako aj chrániť oprávnené záujmy výrobcov a prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ ide o: zmeny technických definícií a požiadaviek na liehoviny a výnimky z nich▌; povoľovanie nových sladiacich produktov; výnimky týkajúce sa špecifikácie doby zrenia alebo veku brandy a vytvorenie verejného registra subjektov zodpovedných za dohľad nad procesmi stárenia; ▌vytvorenie elektronického registra zemepisných označení liehovín a podrobných pravidiel o forme a obsahu tohto registra; ďalšie podmienky týkajúce sa žiadostí o ochranu zemepisných označení a predbežných vnútroštátnych postupov, preskúmanie zo strany Komisie, námietkové konanie a zrušenie zemepisných označení; podmienky a požiadavky týkajúce sa postupu zmien špecifikácií výrobkov; zmeny určitých definícií a pravidiel týkajúcich sa popisu, prezentácie a označovania a výnimky z nich. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(12). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(32)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o uverejnenie jednotného dokumentu v Úradnom vestníku Európskej únie a rozhodnutí o registrácii názvov ako zemepisných označení, ak nie sú námietky, ak nie je žiadna prípustná odôvodnená námietka, alebo ak je prípustná odôvodnená námietka, ale bola dosiahnutá dohoda.

(33)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci týkajúce sa pravidiel používania nových sladiacich produktov; informácií, ktoré majú členské štáty poskytovať o orgánoch určených na výkon dohľadu nad postupmi stárenia; uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta proveniencie v popise, prezentácii alebo označovaní liehovín; používania symbolu Únie pre chránené zemepisné označenia; podrobných technických pravidiel pre referenčné metódy Únie na analýzu etylalkoholu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu a liehovín; udeľovania prechodného obdobia na používanie zemepisných označení a predlžovania týchto období; zamietnutia žiadostí, ak podmienky zápisu do registra nie sú splnené už pred uverejnením oznámenia o námietkach; registrácie alebo zamietnutia zemepisných označení uverejnených s cieľom umožniť predkladanie námietok, ak bola predložená námietka a nedospelo sa k dohode; schválenia alebo zamietnutia zmien špecifikácie výrobku na úrovni Únie; schválenia alebo zamietnutia žiadosti o zrušenie zápisu zemepisného označenia v registri; formulára špecifikácie výrobku a opatrení týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú uviesť v špecifikácii výrobku v súvislosti so spojením medzi zemepisnou oblasťou a konečným výrobkom; postupov, formy a predkladania žiadostí, námietok, žiadostí o zmenu a oznámení v súvislosti so zmenami a postupu pri zrušení zemepisného označenia; kontrol a overovania, ktoré majú členské štáty vykonávať; ako aj vzhľadom na nevyhnutné informácie, ktoré sa majú vymieňať pri uplatňovaní tohto nariadenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(13).

(34)  S cieľom zabezpečiť vykonávanie Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve(14) bolo potrebné zabezpečiť výnimku z nominálnych množstiev stanovených v prílohe k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES(15) pre liehoviny, aby sa umožnilo, že jedenkrát destilované šóčú vyrábané periodickou destiláciou a fľašované v Japonsku sa bude umiestňovať na trh Únie vo fľašiach tradičnej japonskej veľkosti. Táto výnimka bola zavedená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1670(16) a mala by sa uplatňovať aj naďalej.

(35) Vzhľadom na povahu a rozsah zmien, ktoré je potrebné vykonať v nariadení (ES) č. 110/2008, je v tejto oblasti potrebný nový právny rámec, aby sa zvýšila právna istota, jasnosť a transparentnosť. Nariadenie (ES) č. 110/2008 by sa preto malo zrušiť.

▌(36) Na ochranu oprávnených záujmov dotknutých výrobcov alebo zainteresovaných strán, pokiaľ ide o využitie publicity, ktorú jednotné dokumenty získajú v novom právnom rámci, by sa na žiadosť dotknutých členských štátov malo umožniť uverejňovanie jednotných dokumentov súvisiacich so zemepisnými označeniami zaregistrovanými v súlade s nariadením (ES) č. 110/2008.

(37)  Keďže pravidlami o zemepisnom označovaní sa zvyšuje ochrana hospodárskych subjektov, uvedené pravidlá by sa mali začať uplatňovať dva týždne od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Mali by sa však prijať ustanovenia týkajúce sa vhodných opatrení, ktorými sa zabezpečí bezproblémový prechod od pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 110/2008 k pravidlám stanoveným v tomto nariadení ▌.

(38)  Pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa netýkajú zemepisných označení, mali by sa prijať ustanovenia na zabezpečenie dostatočného času, ktorý umožní bezproblémový prechod od pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 110/2008 k pravidlám stanoveným v tomto nariadení.

(39)   Umiestňovanie existujúcich zásob liehovín na trh po začatí uplatňovania tohto nariadenia by malo byť možné, a to až do vyčerpania uvedených zásob,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, DEFINÍCIE▌A KATEGÓRIE LIEHOVÍN

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie stanovuje pravidlá pre:

–  definovanie, popis, prezentáciu a označovanie liehovín, ako aj pre ochranu zemepisných označení liehovín;

–  ▌etylalkohol a destiláty používané pri výrobe alkoholických nápojov a

–  ▌používanie názvov liehovín ▌podľa právnych predpisov v prezentácii a označovaní ▌potravín iných ako liehoviny.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na výrobky uvedené v odseku 1, ktoré sa umiestňujú na trh Únie, bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v Únii alebo v tretích krajinách, ako aj na výrobky vyrábané v Únii na vývoz.

3.  Pokiaľ ide ochranu zemepisných označení, kapitola III tohto nariadenia sa tiež uplatňuje na tovary, ktoré vstupujú na colné územie Únie bez toho, aby v nej boli prepustené do voľného obehu.

Článok 2

Definícia liehovín a požiadavky týkajúce sa liehovín

▌Na účely tohto nariadenia je liehovina alkoholický nápoj, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a)  je určený na ľudskú spotrebu;

b)  má špecifické organoleptické vlastnosti;

c)  má obsah alkoholu najmenej 15 % obj., s výnimkou liehovín, ktoré spĺňajú požiadavky kategórie 39 prílohy I ▌;

d)  je vyrobený buď:

i)  ▌priamo ktoroukoľvek z týchto metód, a to jednotlivo alebo v kombinácii:

−  destiláciou fermentovaných výrobkov s pridanými arómami alebo potravinami s aromatickými vlastnosťami alebo bez nich;

−  macerovaním alebo podobným spracovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovinách alebo ich kombinácii ▌;

−  pridaním ktorejkoľvek z týchto látok, jednotlivo alebo v kombinácii, do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo do liehovín:

−  aróm použitých v súlade s nariadením (ES) č. 1334/2008,

−  farbív použitých v súlade s nariadením (ES) č. 1333/2008,

−  iných povolených zložiek použitých v súlade s nariadeniami (ES) č. 1333/2008 a (ES) č. 1334/2008,

−  ▌sladiacich produktov,

−  iných poľnohospodárskych produktov,

−  potravín alebo

ii)  pridaním ktorejkoľvek z týchto látok, jednotlivo alebo v kombinácii:

−  iných liehovín,

−  etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu,

−  destilátov poľnohospodárskeho pôvodu,

−  iných potravín;

e)  nepatrí pod číselné znaky KN 2203, 2204, 2205, 2206 a 2207;

f)   ak bola pri jej výrobe pridaná voda, ktorá môže byť destilovaná, demineralizovaná, deionizovaná alebo zmäkčená:

i)  kvalita uvedenej vody je v súlade so smernicou Rady 98/83/ES(17) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES(18), a

ii)  obsah alkoholu v liehovine po pridaní vody je naďalej v súlade s minimálnym obsahom alkoholu v objemových percentách stanoveným v písmene c) tohto článku alebo v príslušnej kategórii liehovín stanovenej v prílohe I.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „názov podľa právnych predpisov“ je názov, pod ktorým sa liehovina umiestňuje na trh v zmysle článku 2 ods. 2 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

2.  „zložený výraz“ je v súvislosti s popisom, prezentáciou a označovaním alkoholického nápoja kombinácia buď názvu podľa právnych predpisov stanoveného v kategóriách liehovín uvedených v prílohe I alebo ▌zemepisného označenia liehoviny, z ktorej pochádza všetok alkohol konečného výrobku, a jedného alebo viacerých týchto výrazov:

a)  názvu jednej alebo viacerých potravín, ktoré nie sú alkoholickým nápojom a ktoré sa líšia od potravín používaných na výrobu danej liehoviny podľa prílohy I, alebo prídavného mena odvodeného od týchto názvov;

b)  výrazu „likér“ alebo „krém“;

3.  „zmienka“ je priamy alebo nepriamy odkaz na jeden alebo viaceré názvy podľa právnych predpisov stanovené v kategóriách liehovín v ▌prílohe I alebo na jedno či viaceré zemepisné označenia liehovín, ktoré sú iné ako odkazy v zloženom výraze alebo v zozname zložiek uvedených v článku 13 ods. 2, 3 a 4 v popise, prezentácii alebo označovaní:

a)  potraviny, ktorá je iná ako liehovina alebo

b)  liehoviny, ktorá spĺňa požiadavky kategórií 33 až 40 prílohy I;

4.  „zemepisné označenie“ je označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z územia krajiny, regiónu alebo lokality na uvedenom území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti uvedenej liehoviny zásadne prisúdiť jej zemepisnému pôvodu;

5.  „špecifikácia výrobku“ je dokumentácia priložená k žiadosti o ochranu zemepisného označenia, v ktorej sú stanovené špecifiká, ktoré musí táto liehovina spĺňať, a ktorá bola uvedená ako „technická dokumentácia“ podľa nariadenia (ES) č. 110/2008;

6.  „skupina“ je akékoľvek združenie bez ohľadu na jeho právnu formu, ktoré je zložené najmä z výrobcov alebo spracovateľov, ktorí pracujú s dotknutými liehovinami;

7.  „druhový názov“ je názov liehoviny, ktorý zovšeobecnel a hoci sa vzťahuje na miesto alebo región, kde sa liehovina pôvodne vyrábala alebo umiestňovala na trh, stal sa bežným názvom uvedenej liehoviny v Únii;

8.  „zorné pole“ je zorné pole v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. k) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

9.  „miešať“ znamená spájať liehovinu, ktorá patrí buď do kategórie liehovín stanovenej v prílohe I alebo k zemepisnému označeniu, s jedným alebo viacerými z týchto produktov:

a)  inými liehovinami, ktoré nepatria do tej istej kategórie liehovín uvedenej v prílohe I;

b)  destilátmi poľnohospodárskeho pôvodu;

c)  etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu;

10.  „zmes“ je liehovina, ktorá bola získaná miešaním;

11.   „sceľovať (egalizovať)“ znamená spájať dve alebo viaceré liehoviny tej istej kategórie, ktoré sa vyznačujú len malými rozdielmi v zložení spôsobenými jedným alebo viacerými z týchto faktorov:

a)  výrobná metóda;

b)  použité destilačné prístroje;

c)  doba zrenia alebo stárenia;

d)  zemepisná oblasť výroby;

takto vyrobená liehovina patrí do rovnakej kategórie liehovín ako pôvodné liehoviny pred sceľovaním;

12.  „scelená zmes“ je liehovina, ktorá bola sceľovaná.

Článok 4

Technické definície a požiadavky

Na účely tohto nariadenia platia tieto technické definície a požiadavky:

1.  „popis“ sú výrazy, ktoré sa používajú na označenie, pri prezentácii a na obale liehoviny, v sprievodných dokladoch pri preprave liehoviny, v obchodných dokumentoch, najmä na faktúrach a dodacích listoch, a v reklame liehoviny;

2.  „prezentácia“ sú výrazy použité pri označovaní a na obale, ako aj v reklame a propagácii predaja výrobku, na vyobrazeniach a podobne, ako aj na nádobe vrátane fľaše alebo uzáveru;

3.  „označenie“ je akékoľvek slovo, údaj, ochranná známka, názov značky, obrázkový materiál alebo symboly, ktoré sa týkajú výrobku a sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, oznámení, kruhovej alebo prstencovej etikete, ktorá je priložená k takémuto výrobku alebo naň odkazuje;

4.  „etiketa“ je akákoľvek visačka, značka, známka, obrázkový alebo iný opisný materiál písaný, tlačený, šablónou natlačený, vyznačený, vyrazený alebo vtlačený na obal alebo potravinovú nádobu alebo k nim pripojený;

5.  „obal“ je ochranné balenie, kartóny, debny, nádoby a fľaše, ktoré sa používajú pri preprave alebo predaji liehovín;

6.  „destilácia“ je postup tepelnej separácie, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých krokov separácie, ktorých cieľom je dosiahnutie určitých organoleptických vlastností alebo vyššej koncentrácie alkoholu alebo dosiahnutie určitých organoleptických vlastností aj vyššej koncentrácie alkoholu, nezávisle od toho, či takéto kroky prebiehajú pri normálnom tlaku alebo vo vákuu podľa toho, aké destilačné zariadenie sa používa; a môže byť jednoduchá, viacnásobná alebo opakovaná;

7.  „destilát poľnohospodárskeho pôvodu“ je alkoholická kvapalina, ktorá pochádza z destilácie poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k Zmluve po ich alkoholovej fermentácii a ktorá nemá vlastnosti etylalkoholu, ale zachováva si arómu a chuť použitých surovín;

8.  „sladiť“ znamená používať jedno alebo viaceré sladiace produkty vo výrobe liehovín;

9.  „sladiace produkty“ sú:

a)  polobiely cukor, biely cukor, extra biely cukor, dextróza, fruktóza, glukózový sirup, cukrový roztok, roztok invertného cukru a sirup z invertného cukru, ako sa vymedzuje v časti A prílohy k smernici Rady 2001/111/ES(19);

b)  rektifikovaný zahustený hroznový mušt, zahustený hroznový mušt a čerstvý hroznový mušt;

c)  karamelizovaný cukor, ktorý je výrobkom získaným výlučne z kontrolovaného ohrievania sacharózy bez zásad, minerálnych kyselín alebo iných chemických prídavných látok;

d)  med, ako sa vymedzuje v bode 1 prílohy I k smernici Rady 2001/110/ES(20);

e)  sirup zo svätojánskeho chleba;

f)  akékoľvek iné prírodné uhľovodíkové látky, ktoré majú podobný účinok ako produkty uvedené v písmenách a) až e);

10.  „pridanie alkoholu“ je pridanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo aj etylalkoholu aj destilátov poľnohospodárskeho pôvodu do liehoviny; za pridanie alkoholu sa nepovažuje používanie alkoholu na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, aróm alebo iných povolených zložiek používaných pri výrobe liehovín;

11.  „zrenie“ alebo „stárenie“ je skladovanie liehoviny vo vhodných nádobách na určitú dobu s cieľom umožniť, aby v liehovine prebehli prirodzené reakcie, ktoré uvedenej liehovine dodajú špecifické vlastnosti;

12.  „aromatizovať“ znamená používať vo výrobe liehoviny jednu alebo viaceré arómy alebo potraviny s aromatickými vlastnosťami pomocou jedného alebo viacerých z týchto postupov: pridanie, luhovanie, macerácia alebo alkoholová fermentácia alebo destilácia alkoholu za prítomnosti aróm alebo potravín s aromatickými vlastnosťami;

13.  „arómy“ sú arómy podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

14.  „aromatická látka“ je aromatická látka podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

15.  „prírodná aromatická látka“ je prírodná aromatická látka podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

16.  „aromatický prípravok“ je aromatický prípravok podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

17.  „iná aróma“ je iná aróma podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

18.  „potraviny s aromatickými vlastnosťami“ sú potraviny podľa vymedzenia v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(21), ktoré sa používajú na výrobu liehovín, pričom hlavným cieľom je ochutiť liehoviny;

19.  „farbiť“ znamená používať jedno alebo viaceré farbivá vo výrobe liehovín;

20.  „farbivá“ sú farbivá v zmysle bodu 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1333/2008;

21.  „karamel“ je prídavná látka v potravinách, ktorá zodpovedá označeniu E 150a, E 150b, E 150c alebo E 150d a vzťahuje sa na produkty viac či menej intenzívnej hnedej farby, ktoré sú určené na farbenie podľa vymedzenia v časti B prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008; nezodpovedá cukrovému aromatickému produktu získanému zahriatím cukrov a používa sa na ochutenie;

22.  „iné povolené zložky“ sú zložky potravín s aromatickými vlastnosťami povolené podľa nariadenia (ES) č. 1334/2008 a prídavné látky v potravinách iné ako farbivá povolené podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008;

23.  „obsah alkoholu v objemových percentách“ je pomer objemu čistého alkoholu prítomného vo výrobku pri teplote 20 °C a celkového objemu tohto výrobku pri tej istej teplote;

24.  „obsah prchavých látok“ je množstvo prchavých látok okrem etylalkoholu a metanolu v liehovine vyrábanej výlučne destiláciou.

Článok 5

Definícia a požiadavky na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu

Na účely tohto nariadenia je etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu kvapalina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

a)  bola získaná výlučne z produktov uvedených v prílohe I k Zmluve;

b)  nemá inú rozpoznateľnú chuť okrem chuti surovín použitých pri jej výrobe;

c)  obsahuje minimálne 96,0 % obj. alkoholu;

d)  najvyšší obsah rezíduí v nej neprekračuje tieto hodnoty:

i)  celková kyslosť (vyjadrená v kyseline octovej): 1,5 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

ii)  obsah esterov (vyjadrený v etylacetáte): 1,3 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iii)  obsah aldehydov (vyjadrený v acetaldehyde): 0,5 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iv)  obsah vyšších alkoholov (vyjadrený v 2-metylpropán-1-ole): 0,5 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

v)  obsah metanolu: 30 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

vi)  suchý extrakt: 1,5 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

vii)  obsah prchavých dusíkatých látok (vyjadrený v dusíku): 0,1 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

viii)  furfural: nezistiteľný.

Článok 6

Etylalkohol a destiláty používané v alkoholických nápojoch

1.  Etylalkohol a destiláty, ktoré sa používajú na výrobu liehovín, musia byť ▌výlučne poľnohospodárskeho pôvodu v zmysle prílohy I k zmluve.

2.  Okrem etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovín kategórie 1 až 14 prílohy I sa na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených zložiek používaných vo výrobe alkoholických nápojov ▌nesmie používať žiadny iný alkohol. Takýto alkohol používaný na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených zložiek sa smie používať iba v množstvách nevyhnutne potrebných na uvedený účel.

3.  Alkoholické nápoje nesmú obsahovať alkohol syntetického pôvodu ani iný alkohol nepoľnohospodárskeho pôvodu v zmysle prílohy I k zmluve.

Článok 7

Kategórie liehovín

1.  Liehoviny sa rozdeľujú do kategórií podľa všeobecných pravidiel stanovených v tomto článku a osobitných pravidiel stanovených v prílohe I.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené pre každú z kategórií liehovín 1 až 14 ▌prílohy I, liehoviny uvedených kategórií:

a)  sa vyrábajú alkoholovou fermentáciou a destiláciou a výlučne zo surovín stanovených v zodpovedajúcej kategórii liehovín v prílohe I;

b)  neobsahujú pridaný alkohol ▌nezávisle od toho, či je zriedený alebo nezriedený;

c)  nesmú byť aromatizované;

d)  nesmú byť čímkoľvek farbené okrem karamelu, ktorý sa používa výlučne na prispôsobenie zafarbenia týchto liehovín;

e)  nesmú byť sladené, s výnimkou na dotvorenie konečnej chuti výrobku; maximálny obsah sladiacich produktov vyjadrených ako invertný cukor nesmie presahovať prahové hodnoty stanovené pre každú kategóriu v prílohe I;

f)  nesmú obsahovať doplnky s výnimkou celých nespracovaných kusov suroviny, z ktorej sa alkohol získava, a ktoré sa používajú hlavne na účely dekorácie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené pre každú z kategórií liehovín 15 až 44 ▌prílohy I, liehoviny uvedených kategórií môžu:

a)  sa vyrábať z akejkoľvek poľnohospodárskej suroviny uvedenej v prílohe I k zmluve;

b)  mať pridaný alkohol ▌;

c)  obsahovať aromatické látky, prírodné aromatické látky, aromatické prípravky a potraviny s aromatickými vlastnosťami;

d)  byť farbené;

e)  byť sladené ▌.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v prílohe II, liehoviny, ktoré nespĺňajú osobitné pravidlá stanovené pre každú z kategórií stanovených v ▌prílohe I, môžu:

a)  byť vyrobené z akejkoľvek poľnohospodárskej suroviny uvedenej v prílohe I k Zmluve alebo z akejkoľvek potraviny ▌alebo z obidvoch;

b)  mať pridaný alkohol ▌;

c)  byť aromatizované;

d)  byť farbené;

e)  byť sladené ▌.

Článok 8

Delegované a vykonávacie právomoci

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na zmenu tohto nariadenia zavedením ▌zmien technických definícií a požiadaviek stanovených v článku 2 písm. f) a v článkoch 4 a 5.

Delegované akty uvedené v ▌prvom pododseku sa obmedzujú výlučne na naplnenie preukázaných potrieb vyplývajúcich z vývoja požiadaviek spotrebiteľov, technologického pokroku ▌alebo potreby inovovať výrobky.

Komisia prijme samostatný delegovaný akt pre každú technickú definíciu alebo požiadavku uvedenú v prvom pododseku.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na zmenu tohto nariadenia stanovením vo výnimočných prípadoch, ak si to vyžadujú právne predpisy dovážajúcej tretej krajiny, výnimiek z požiadaviek stanovených v článku 2 písm. f) a článkoch 4 a 5, požiadaviek pre jednotlivé kategórie liehovín stanovených v ▌prílohe I a osobitných pravidiel pre určité liehoviny stanovených v prílohe II.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na doplnenie tohto nariadenia uvedením, ktoré ďalšie prírodné látky alebo poľnohospodárske suroviny s podobnými účinkami ako produkty uvedené v článku 4 ods. 9 písm. a) až e) sú vo výrobe liehovín v Únii povolené ako sladiace produkty.

4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijímať jednotné pravidlá používania iných prírodných látok alebo poľnohospodárskych surovín povolených delegovanými aktmi ako sladiace produkty vo výrobe liehovín podľa odseku 3, pričom určí najmä príslušné konverzné faktory cukornatosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

KAPITOLA II

POPIS, PREZENTÁCIA A OZNAČOVANIE LIEHOVÍN A POUŽÍVANIE NÁZVOV LIEHOVÍN PRI PREZENTÁCII A OZNAČOVANÍ INÝCH POTRAVÍN

Článok 9

Prezentácia a označovanie

Liehoviny umiestňované na trh Únie musia spĺňať požiadavky na prezentáciu a označovanie stanovené v nariadení (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 10

Názvy liehovín podľa právnych predpisov

1.  Názvom liehoviny musí byť názov podľa právnych predpisov.

Liehoviny majú názvy podľa právnych predpisov uvedené v ich popise, prezentácii a označení.

Názvy podľa právnych predpisov musia byť uvedené na etikete liehoviny jasne a viditeľne a nesmú sa nahrádzať ani upravovať.

2.  Pre liehoviny, ktoré spĺňajú požiadavky ▌kategórie liehovín uvedenej v prílohe I, sa ako názov podľa právnych predpisov používa názov uvedenej kategórie, pokiaľ uvedená kategória neumožňuje používať iný názov podľa právnych predpisov.

3.  ▌Pre liehovinu, ktorá nespĺňa požiadavky stanovené pre žiadnu kategóriu liehovín uvedenú v prílohe I, sa používa názov podľa právnych predpisov „liehovina“.

4.  ▌Liehovina, ktorá spĺňa požiadavky viac ako jednej kategórie liehovín uvedenej v prílohe I ▌, sa môže umiestňovať na trh pod jedným alebo viacerými názvami stanovenými podľa právnych predpisov pre uvedené kategórie v prílohe I.

5.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku sa názov liehoviny podľa právnych predpisov môže:

a)  doplniť alebo nahradiť zemepisným označením uvedeným v kapitole III. V tomto prípade sa môže zemepisné označenie ešte doplniť akýmkoľvek výrazom, ktorý špecifikácia príslušného výrobku dovoľuje, za predpokladu, že to spotrebiteľa neuvedie do omylu; a

b)  nahradiť zloženým výrazom, ktorý obsahuje výraz „likér“ alebo „krém“, pokiaľ konečný výrobok spĺňa požiadavky kategórie 33 ▌prílohy I.

6.  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 a osobitné pravidlá stanovené pre kategórie liehovín v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa názov liehoviny podľa právnych predpisov môže doplniť o:

a)  názov alebo zemepisný odkaz stanovený v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach platných v tom členskom štáte, v ktorom sa liehovina umiestňuje na trh, za predpokladu, že to spotrebiteľa neuvádza do omylu;

b)  zaužívaný názov podľa článku 2 ods. 2 písm. o) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 za predpokladu, že to spotrebiteľa neuvádza do omylu;

c)  zložený výraz alebo zmienku v súlade s článkami 11 a 12;

d)  výraz „scelená zmes“ „sceľovanie“ alebo „scelená“, ak bola daná liehovina sceľovaná;

e)  výraz „zmes“ „zmiešaná“ alebo „miešaná liehovina“, ak bola daná liehovina miešaná, alebo

f)  výraz „suchý“ alebo „dry“, s výnimkou liehovín, ktoré spĺňajú požiadavky kategórie 2 prílohy I, bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky stanovené v kategóriách 20 až 22 prílohy I, a za predpokladu, že daná liehovina nie je sladená, a to ani na dotvorenie konečnej chuti. Odchylne od prvej časti tohto písmena môže výraz „suchý“ alebo „dry“ doplniť názov liehovín podľa právnych predpisov, ktoré spĺňajú požiadavky kategórie 33 a boli preto sladené.

7.  Bez toho, aby boli dotknuté články 11 a 12 a článok 13 ods. 2, 3 a 4, názvy podľa právnych predpisov uvedené v odseku 2 tohto článku alebo zemepisné označenia sa nesmú používať ▌v popise, prezentácii ani označovaní žiadneho nápoja, ktorý nespĺňa požiadavky príslušnej kategórie stanovené v prílohe I alebo príslušného zemepisného označenia. Uvedený zákaz sa vzťahuje aj na prípady, keď sa takéto názvy podľa právnych predpisov alebo zemepisné označenia používajú v spojení so slovami alebo slovnými spojeniami, ako napríklad „podobný“, „typ“, „štýl“, „vyrobený“, „aróma“ alebo inými podobnými výrazmi ▌.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 1, arómy, ktoré napodobňujú liehovinu alebo jej používanie vo výrobe potravín iných ako nápoje, môžu vo svojej prezentácii alebo na označení obsahovať odkaz na názov podľa právnych predpisov uvedený v odseku 2 tohto článku za predpokladu, že takýto názov podľa právnych predpisov je doplnený výrazom „aróma“ alebo inými podobnými výrazmi ▌. Zemepisné označenia sa na opis takýchto aróm nepoužívajú.

Článok 11

Zložené výrazy

1.  Používanie zloženého výrazu, ktorý obsahuje názov podľa právnych predpisov podľa kategórií liehovín stanovených v prílohe I alebo ▌zemepisné označenie liehovín, sa ▌povolí na popis, prezentáciu a označovanie alkoholického nápoja, ak:

a)  alkohol používaný vo výrobe daného alkoholického nápoja pochádza výlučne z liehoviny uvedenej v zloženom výraze ▌okrem alkoholu, ktorý sa môže nachádzať v arómach, farbivách alebo iných povolených zložkách používaných na výrobu uvedeného alkoholického nápoja, a

b)  liehovina nebola zriedená iba pridaním vody tak, aby jej obsah alkoholu klesol ▌pod minimálny obsah stanovený v príslušnej kategórií liehovín stanovených v prílohe I.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté názvy podľa právnych predpisov uvedené v článku 10, výrazy „alkohol“, „destilát“, „nápoj“, „liehovina“ a „voda“ nesmú byť súčasťou zloženého výrazu, ktorým sa opisuje alkoholický nápoj.

3.  Zložené výrazy, ktorými sa opisuje alkoholický nápoj:

a)  sa musia uviesť jednotným písmom toho istého typu, veľkosti a farby;

b)   nesmú byť prerušené žiadnymi textovými alebo obrazovými prvkami, ktoré nie sú ich súčasťou, a

c)   nesmú byť uvedené ▌väčším písmom ako veľkosť písma použitá pre názov alkoholického nápoja.

Článok 12

Zmienky

1.  Zmienka názvu podľa právnych predpisov stanoveného v jednej alebo viacerých kategóriách liehovín uvedených v prílohe I alebo jedného či viacerých zemepisných označení liehovín sa povolí v prezentácii a označovaní potraviny inej ako alkoholický nápoj pod podmienkou, že alkohol použitý na výrobu danej potraviny pochádza výhradne z liehoviny alebo liehovín, na ktoré zmienka odkazuje, s výnimkou alkoholu, ktorý sa môže nachádzať v arómach, farbivách alebo iných povolených zložkách použitých na výrobu uvedenej potraviny.

2.