Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 26 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna
 Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I
 Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) ***
 Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem
 Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I
 Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I
 Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I
 Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I
 Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I
 Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów ***I
 Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I
 Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych ***I
 Umowy sprzedaży towarów ***I
 Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I
 Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska ***I
 Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin ***I
 Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność ***I
 Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I
 Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego
 Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
 Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
 Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE - ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE - Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE - Europejski Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE - Europejski Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
 Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
 Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
 Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
 Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
 Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
 Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
 Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
 Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
 Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
 Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
 Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
 Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
 Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
 Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
 Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
 Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
 Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
 Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
 Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
 Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Teksty
Wersja ostateczna
Informacja prawna