Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 26. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave
Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet
 Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I
 Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) ***
 Den omfattende aftale mellem EU og Usbekistan
 Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I
 Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I
 Indre marked for elektricitet ***I
 Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I
 Risikoberedskab i elsektoren ***I
 Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***I
 Ophavsret på det digitale indre marked ***I
 Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I
 Aftaler om salg af varer ***I
 Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I
 Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I
 Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse ***I
 Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt ***I
 Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I
 Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning
 Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
 Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
 Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
 Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
 EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
 Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
 Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
 Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
 Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
 Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
 Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
 Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
 Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
 Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
 Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
 Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
 Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
 Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
 Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
 Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
 Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
 Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2
 Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)
 Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)
 Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
 Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
 Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet
 Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail

Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet
PDF 120kWORD 45k
Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet (2018/2277(IMM))
P8_TA(2019)0221A8-0178/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I
PDF 298kWORD 89k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
P8_TA(2019)0222A8-0447/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) ***
PDF 113kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))
P8_TA(2019)0223A8-0164/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Den omfattende aftale mellem EU og Usbekistan
PDF 159kWORD 59k
Europa-Parlamentets henstilling af 26. marts 2019 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Usbekistan (2018/2236(INI))
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I
PDF 179kWORD 55k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))
P8_TA(2019)0225A8-0169/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I
PDF 131kWORD 53k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
P8_TA(2019)0226A8-0044/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Indre marked for elektricitet ***I
PDF 127kWORD 61k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))
P8_TA(2019)0227A8-0042/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I
PDF 122kWORD 58k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (omarbejdning) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))
P8_TA(2019)0228A8-0040/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Risikoberedskab i elsektoren ***I
PDF 123kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))
P8_TA(2019)0229A8-0039/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***I
PDF 527kWORD 398k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Ophavsret på det digitale indre marked ***I
PDF 130kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
P8_TA(2019)0231A8-0245/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I
PDF 124kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))
P8_TA(2019)0232A8-0375/2017

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Aftaler om salg af varer ***I
PDF 121kWORD 52k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))
P8_TA(2019)0233A8-0043/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I
PDF 125kWORD 52k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I
PDF 125kWORD 45k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))
P8_TA(2019)0235A8-0324/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse ***I
PDF 121kWORD 51k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))
P8_TA(2019)0236A8-0042/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt ***I
PDF 121kWORD 51k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))
P8_TA(2019)0237A8-0483/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I
PDF 454kWORD 180k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
P8_TA(2019)0238A8-0470/2018

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning
PDF 140kWORD 50k
Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 om grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa (2018/2899(RSP))
P8_TA(2019)0239B8-0212/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
PDF 378kWORD 158k
Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (2018/2121(INI))
P8_TA(2019)0240A8-0170/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz
PDF 150kWORD 54k
Europa-Parlamentets henstilling af 26. marts 2019 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund (2018/2262(INI))
P8_TA(2019)0241A8-0147/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
PDF 296kWORD 113k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (2018/2166(DEC))
P8_TA(2019)0242A8-0110/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
PDF 241kWORD 88k
Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 (2018/2219(DEC))
P8_TA(2019)0243A8-0088/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF
PDF 183kWORD 63k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2017 (2018/2177(DEC))
P8_TA(2019)0244A8-0107/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
PDF 237kWORD 105k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet (2018/2167(DEC))
P8_TA(2019)0245A8-0108/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
PDF 140kWORD 49k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2018/2168(DEC))
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen
PDF 136kWORD 57k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen (2018/2169(DEC))
P8_TA(2019)0247A8-0098/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten
PDF 148kWORD 59k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten (2018/2171(DEC))
P8_TA(2019)0248A8-0097/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
PDF 133kWORD 56k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2018/2172(DEC))
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
PDF 137kWORD 56k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget (2018/2173(DEC))
P8_TA(2019)0250A8-0101/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
PDF 141kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (2018/2176(DEC))
P8_TA(2019)0251A8-0109/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
PDF 128kWORD 50k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (2018/2174(DEC))
P8_TA(2019)0252A8-0099/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
PDF 128kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2018/2175(DEC))
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
PDF 161kWORD 61k
Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (2018/2210(DEC))
P8_TA(2019)0254A8-0140/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
PDF 147kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017 (2018/2205(DEC))
P8_TA(2019)0255A8-0113/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
PDF 148kWORD 56k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) for regnskabsåret 2017 (2018/2206(DEC))
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
PDF 149kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017 (2018/2184(DEC))
P8_TA(2019)0257A8-0122/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
PDF 150kWORD 50k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2017 (2018/2178(DEC))
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
PDF 149kWORD 56k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017 (2018/2194(DEC))
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
PDF 152kWORD 58k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (nu Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur) (EASA) for regnskabsåret 2017 (2018/2189(DEC))
P8_TA(2019)0260A8-0120/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
PDF 158kWORD 52k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 (2018/2208(DEC)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
PDF 149kWORD 50k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017 (2018/2202(DEC))
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
PDF 149kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017 (2018/2191(DEC))
P8_TA(2019)0263A8-0134/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
PDF 150kWORD 51k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2017 (2018/2198(DEC))
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
PDF 155kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017 (2018/2182(DEC))
P8_TA(2019)0265A8-0127/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
PDF 145kWORD 48k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2017 (2018/2197(DEC))
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
PDF 148kWORD 50k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for regnskabsåret 2017 (2018/2190(DEC))
P8_TA(2019)0267A8-0128/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
PDF 151kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2017 (2018/2201(DEC))
P8_TA(2019)0268A8-0150/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
PDF 149kWORD 55k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017 (2018/2203(DEC))
P8_TA(2019)0269A8-0137/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
PDF 149kWORD 56k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2017 (2018/2207(DEC))
P8_TA(2019)0270A8-0152/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
PDF 156kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for regnskabsåret 2017 (2018/2185(DEC))
P8_TA(2019)0271A8-0135/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
PDF 145kWORD 48k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for regnskabsåret 2017 (2018/2181(DEC))
P8_TA(2019)0272A8-0139/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
PDF 149kWORD 50k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for regnskabsåret 2017 (2018/2188(DEC))
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
PDF 143kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2017 (2018/2192(DEC))
P8_TA(2019)0274A8-0129/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
PDF 149kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) (ERA) for regnskabsåret 2017 (2018/2193(DEC))
P8_TA(2019)0275A8-0158/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
PDF 149kWORD 51k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017 (2018/2204(DEC))
P8_TA(2019)0276A8-0141/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
PDF 146kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017 (2018/2187(DEC))
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
PDF 158kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) for regnskabsåret 2017 (2018/2209(DEC))
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
PDF 149kWORD 55k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017 (2018/2183(DEC))
P8_TA(2019)0279A8-0138/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
PDF 138kWORD 51k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur (ESA) for regnskabsåret 2017 (2018/2199(DEC))
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
PDF 151kWORD 51k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017 (2018/2179(DEC))
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
PDF 147kWORD 51k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017 (2018/2186(DEC))
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
PDF 150kWORD 55k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017 (2018/2200(DEC))
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
PDF 149kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for regnskabsåret 2017 (2018/2180(DEC))
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
PDF 155kWORD 51k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 (2018/2195(DEC))
P8_TA(2019)0285A8-0153/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
PDF 146kWORD 49k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur (GSA) for regnskabsåret 2017 (2018/2196(DEC))
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
PDF 148kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) for regnskabsåret 2017 (2018/2214(DEC))
P8_TA(2019)0287A8-0103/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2
PDF 148kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017 (2018/2213(DEC))
P8_TA(2019)0288A8-0095/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)
PDF 145kWORD 50k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017 (2018/2218(DEC))
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)
PDF 150kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) for regnskabsåret 2017 (2018/2216(DEC))
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
PDF 150kWORD 54k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2017 (2018/2215(DEC))
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
PDF 147kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2017 (2018/2211(DEC))
P8_TA(2019)0292A8-0126/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet
PDF 154kWORD 51k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017 (2018/2212(DEC))
P8_TA(2019)0293A8-0118/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.


Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail
PDF 151kWORD 53k
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017 (2018/2217(DEC))
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019

Denne tekst er stadig under behandling med henblik på offentliggørelse på dit sprog. PDF- eller Word-udgaven er allerede tilgængelig og kan findes ved at klikke på ikonet øverst til højre.

Juridisk meddelelse