Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 Πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I
 Γενικό καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) *
 Προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης *
 Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας ***I
 Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) ***I
 Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων ***I
 Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP) ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής ***I
 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I
 Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I
 Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ ***I
 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία ***I
 Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές ***I
 Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I
 Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I
 Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
 Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
 Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 (MON-87751-7)
 Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (DEZA a.s.)
 Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου
 Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)
Κείμενα
 (3387 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου