Показалец 
Приети текстове
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург 
Специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост ***I
 Общ режим на облагане с акциз (преработен текст) *
 Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ *
 Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I
 Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I
 Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти ***I
 Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса ***I
 Пазари на финансови инструменти: доставчици на услуги за колективно финансиране ***I
 Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I
 Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I
 Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I
 Продукти за наторяване в ЕС ***I
 Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I
 Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки ***I
 Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I
 Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
 Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“
 Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7)
 Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.)
 Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Някои видове употреба на хромен триоксид
 След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка

Специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост ***I
PDF 153kWORD 55k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))
P8_TA-PROV(2019)0295A8-0085/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0055),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0041/2019),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 март 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие, както и становището на комисията по бюджети (A8-0085/2019),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост

P8_TC1-COD(2019)0027


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4) се определят общоприложимите и общите правила, приложими за европейските структурни и инвестиционни фондове.

(2)  С общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година(5) бе изменен общият размер на средствата за инициативата за младежка заетост, като бюджетните кредити за поети задължения за специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост през 2019 г. бяха увеличени с 116,7 млн. евро по текущи цени, a бюджетните кредити за поети задължения за специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост за целия програмен период бяха увеличенидо 4 527 882 072 EUR по текущи цени.

(3)  За 2019 г. допълнителните средства в размер на 99 573 877 EUR по цени от 2011 г. се финансират от общия марж за поетите задължения в рамките на маржа на Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

(4)  Поради напредналия стадий на изпълнение на оперативните програми за програмния период 2014—2020 г. е целесъобразно да се предвидят специфични мерки за улесняване на изпълнението на инициативата за младежка заетост.

(5)  Предвид спешната необходимост от изменение на програмите в подкрепа на инициативата за младежка заетост, така че да се включат допълнителните средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост преди края на 2019 г., настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)  Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва:

1)  В член 91 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Наличните средства за поемане на бюджетни задължения за икономическо, социално и териториално сближаване за периода 2014—2020 г. са в размер на 330 081 919 243 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение VI, от които 325 938 694 233 EUR представляват глобалните средства, разпределени за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, а 4 143 225 010 EUR представляват специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост. За целите на програмирането и последващото включване в бюджета на Съюза размерът на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване се индексира с 2 % годишно.“

"

2)  В член 92 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Средствата за инициативата за младежка заетост са в размер на 4 143 225 010 EUR от специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост, 99 573 877 EUR от които представляват допълнителни средства за 2019 г. Тези средства се допълват от целеви инвестиции по линия на ЕСФ в съответствие с член 22 от Регламента за ЕСФ.

Държавите членки, които се ползват от допълнителните средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост за 2019 г. съгласно първа алинея, могат да поискат прехвърлянето към ЕСФ на до 50 % от допълнителните средства по линия на специално разпределените за инициативата за младежка заетост средства, което да съставлява размерът на съответните целеви инвестиции по линия на ЕСФ по силата на член 22 от Регламентa за ЕСФ. Такова прехвърляне се извършва в полза на различните категории региони, съответстващи на категоризацията на регионите, които отговарят на условията за целите на увеличението на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост. Държавите членки заявяват прехвърлянето в искането за изменение на програмата в съответствие с член 30, параграф 1 от настоящия регламент. Средствата, разпределени за предходни години, не могат да се прехвърлят.

Втора алинея от настоящия параграф се прилага за всички допълнителни средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост, с които общият размер на средствата надхвърля 4 043 651 133 EUR.“.

"

3)  Приложение VI се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в .

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ГОДИНИТЕ 2014—2020

Коригиран годишен профил (включващ допълнителните средства за инициативата за младежка заетост)

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

В евро, по цени от 2011 г.

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

В евро, по цени от 2011 г.

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2)Становище от 22 март 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) Позиция на Европейския парламент от 27 март 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(5)ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1.


Общ режим на облагане с акциз (преработен текст) *
PDF 126kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0296A8-0117/2019

(Специална законодателна процедура – консултация – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0346),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0381/2018),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 22 февруари 2019 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 104, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 104 и 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0117/2019),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ *
PDF 126kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0297A8-0112/2019

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0825),

—  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0034/2019),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0112/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I
PDF 874kWORD 253k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))
P8_TA(2019)0298A8-0173/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I
PDF 386kWORD 115k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))
P8_TA(2019)0299A8-0174/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти ***I
PDF 714kWORD 220k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))
P8_TA(2019)0300A8-0015/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса ***I
PDF 336kWORD 102k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))
P8_TA(2019)0301A8-0364/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Пазари на финансови инструменти: доставчици на услуги за колективно финансиране ***I
PDF 159kWORD 53k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))
P8_TA(2019)0302A8-0362/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I
PDF 347kWORD 115k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))
P8_TA(2019)0303A8-0094/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I
PDF 477kWORD 173k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))
P8_TA-PROV(2019)0304A8-0287/2018

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0676),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0395/2017),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 3 май 2018 г. до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 16 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0287/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията(3);

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства▌ и за отмяна на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (EО) № 510/2011 (преработен текст)

P8_TC1-COD(2017)0293


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета(6) и Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета(7) бяха неколкократно съществено изменени. Тъй като предстоят още изменения, тези регламенти следва да бъдат преработени от съображения за яснота.

(2)  За да се осигури съгласуван и ефективен преход след преработката и отмяната на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2020 г. Целесъобразно е обаче стандартите за емисии на CO2 и условията за постигането им, посочени в тези регламенти, да бъдат запазени без промяна до 2024 г.

(3)  В Парижкото споразумение(8), се поставя, inter alia, дългосрочна цел, която е в съответствие с целта да се задържи покачването на средната температура до значително под 2°C над нивата от прединдустриалния период и да се полагат по-нататъшни усилия за ограничаването му до 1,5°С над нивата от преиндустриалния период. Най-новите научни констатации, посочени в специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата относно въздействието на глобалното затопляне с 1,5°C спрямо нивата от прединдустриалния период и свързаните с него траектории на емисиите на парникови газове в световен мащаб, недвусмислено потвърждават отрицателните въздействия на изменението на климата. В този специален доклад се стига до заключението, че намаляването на емисиите във всички сектори е от решаващо значение за ограничаване на глобалното затопляне.

(4)  За да се допринесе за постигането на целите на Парижкото споразумение, е необходимо да се ускори преобразуването на целия транспортен сектор в посока към нулеви емисии, като се има предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2018 г., озаглавено „Чиста планета за всички – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“, в което се очертава визията за необходимите икономически и социални трансформации, като се ангажират всички сектори на икономиката и обществото, за да се осъществи преходът към нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта, значително вредящи на нашето здраве и околната среда, също ще трябва да бъдат незабавно драстично намалени. Ще е нужно емисиите от превозни средства с конвенционални двигатели с вътрешно горене да бъдат намалени допълнително след 2020 г. Превозните средства с нулеви и ниски емисии трябва да навлязат и да придобият значителен пазарен дял до 2030 г. След 2030 г. ще е необходимо допълнително намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и от леки търговски превозни средства.

(5)  В съобщението на Комисията от 31 май 2017 г., озаглавено „Европа в движение – Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“ и в съобщението на Комисията от 8 ноември 2017 г., озаглавено „Към мобилност с ниски емисии: за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“ се подчертава, че стандартите за емисии на CO2 за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства са силен двигател за иновации и ефективност, ще допринесат за засилване на конкурентоспособността на автомобилната промишленост и ще проправят пътя за превозни средства с нулеви и ниски емисии по технологично неутрален начин.

(6)  Настоящият регламент предвижда ясен път за намаляване на емисиите на СО2 от сектора на автомобилния транспорт и допринася за постигането на обвързващата цел за намаляване най-малко с 40% на вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., както беше приета в заключенията на Съвета на Европейския съюз от 23 – 24 октомври 2014 г. и одобрена като планиран национално определен принос на Съюза и неговите държави членки в рамките на Парижкото споразумение на заседанието на Съвета по околна среда на 6 март 2015 г.

(7)  Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета(9) установява задължения за държавите членки да постигнат през 2030 г. целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове с 30% под равнищата от 2005 г. за секторите, които не са обхванати от схемата на Европейския съюз за търговия с емисии, създадена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10). Автомобилният транспорт има основен принос за емисиите от тези сектори ▌. Освен това, при емисиите от автомобилния транспорт се наблюдава тенденция на нарастване, като те продължават да са значително по-високи от нивата от 1990 г. Ако емисиите от автомобилния транспорт продължават да се увеличават, това увеличение ще продължи да противодейства на намаленията на емисии, постигнати от другите сектори в борбата с изменението на климата.

(8)  Заключенията на Европейския съвет от 23 – 24 октомври 2014 г. подчертаха значението на намаляването на емисиите на парникови газове и на рисковете, свързани със зависимостта от изкопаеми горива в транспортния сектор чрез цялостен и технологично неутрален подход за насърчаване на намаляването на емисиите и енергийната ефективност в транспорта, за електрически превозни средства и за възобновяеми източници в транспорта и след 2020 г.

(9)  С цел на потребителите в Съюза да се предоставя сигурна, конкурентоспособна и достъпна енергия, енергийната ефективност и нейният принос за ограничаване на потреблението е едно от петте взаимно подсилващи се и тясно взаимосвързани измерения, изложени в съобщението на Комисията от 25 февруари 2015 г., озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“. В това съобщение се посочва, че докато всички икономически сектори трябва да предприемат стъпки за повишаване на ефективността на своето потребление на енергия, транспортът има огромен потенциал за енергийна ефективност, който може да бъде реализиран също така с трайно съсредоточаване върху въвеждането на по-строги стандарти за емисии на CO2 на леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства в перспектива до 2030 г.

(10)  В направената през 2015 г. оценка на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 се стигна до заключението, че те са важни, до голяма степен съгласувани и са породили значителни икономии на емисии, като същевременно са показали по-голяма икономическа ефективност от очакваната. Те също така са създали значителна добавена стойност за Съюза, която не би могла да бъде постигната в същата степен посредством национални мерки. Ползите от тези регламенти обаче бяха унищожени от нарастващото несъответствие между емисиите на CO2, измерени в рамките на новия европейски цикъл на движение (NEDC), и емисиите на CO2, отделяни от превозни средства, задвижвани при реални условия.

(11)  Поради това е уместно да продължат да се преследват целите на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011, като за периода до 2030 г. се определят нови цели за намаляване на емисиите на CO2 за автомобилния парк на целия ЕС, който се състои от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. При определянето на нивата на тези цели са взети предвид тяхната ефективност за осигуряването на икономически ефективен принос за намаляване на емисиите от секторите, обхванати от Регламент (ЕС) 2018/842 до 2030 г., произтичащите от тях разходи и икономии за обществото, производителите и ползвателите на превозните средства, както и преките и непреките последици, които те имат за заетостта, конкурентоспособността и иновациите, а също така и съпътстващите ползи от гледна точка на намаляване на замърсяването на въздуха и енергийната сигурност. Предвид това, че пазарният дял на леките пътнически автомобили и следователно общият им принос за емисии на СО2 са значително по-големи от дела и приноса на леките търговски превозни средства, за уместно се счита да има диференциран подход, при който да се прави разлика между леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства.

(12)  Следва да се осигури социално приемлив и справедлив преход към мобилност с нулеви емисии. Поради това е важно да се вземат предвид социалните последици от този преход в цялата верига за създаване на стойност в автомобилния сектор и да се вземат активни мерки във връзка с последиците за заетостта. Поради това на равнището на Съюза, на национално и на местно равнище следва да бъде обмислено въвеждането на целеви програми за преквалификация, повишаване на квалификацията и пренасочване на работници, както и инициативи за образование и търсене на работа в неблагоприятно засегнатите общности и региони, в тесен диалог със социалните партньори и компетентните органи. Като част от този преход следва да се увеличат заетостта на жените, както и равните възможности в този сектор.

(13)  За успешния преход към мобилност с нулеви емисии е необходим цялостен подход и подходяща благоприятна среда за стимулиране на иновациите и запазване на технологичното лидерство на Съюза в този сектор. Това включва публични и частни инвестиции в научни изследвания и иновации, нарастващо предлагане на превозни средства с нулеви и ниски емисии, разгръщането на инфраструктурата за зареждане с електричество или с гориво, интегрирането в енергийните системи, както и устойчивата доставка на материали, устойчивото производство , повторната употреба и рециклирането на акумулаторни батерии в Европа. Всичко това изисква съгласувани действия на равнището на Съюза, на национално, регионално и местно равнище.

(14)  Като част от прилагането на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета(11), през 2017 г. започна да се прилага нова процедура на изпитване за измерването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства — Хармонизираната в глобален мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства („WLTP“), посочена в Регламент (ЕС) 2017/1151(12) на Комисията. Тази ▌процедура за изпитване осигурява стойности на емисиите на CO2 и разхода на гориво, които са по-представителни за реалните условия. Поради това е целесъобразно новите цели за емисии на CO2 да се основават на стойностите на емисиите на CO2, определени съгласно тази процедура за изпитване. Но предвид това, че емисиите на CO2 на базата на WLTP ще бъдат на разположение от 2021 г. за установяване на съответствието с целите , уместно е да се определят нови стандарти за емисиите като нива на намаляване, определени по отношение на целите за 2021 г., изчислени въз основа на емисиите на СО2, измерени за целите на изпитването за емисии по WLTP. С цел да се гарантират надеждността и представителността на стойностите, използвани като отправна точка за определяне на целите за намаляване на емисиите, които следва да се прилагат през 2025 и 2030 г., условията за извършване на тези измервания са изяснени като част от прилагането на регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/1152(13) и (ЕС) 2017/1153(14) на Комисията.

(15)  Важно е определянето на изисквания за намаляване на емисиите на CO2 да продължи да осигурява предвидимост и сигурност в целия Съюз при планирането за производителите на превозни средства по отношение на автомобилните им паркове от новилеки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза.

(16)  В оценката на Комисията на Директива 1999/94/EО на Европейския парламент и на Съвета(15) през 2016 г. беше отбелязана необходимостта от допълнително разясняване и опростяване на този законодателен акт, с което би могло да се увеличат неговото значение, ефективност, ефикасност и съгласуваност. Ето защо Комисията следва да направи преглед на посочената директива не по-късно от 31 декември 2020 г. и ако е целесъобразно – да представи съответно законодателно предложение. За да се подкрепи навлизането на най-екологичните и най-ефективните от гледна точка на разхода на гориво превозни средства, при това преразглеждане следва по-специално да се обмисли включването на леките търговски превозни средства и да се разгледа необходимостта от по-добре формулирани и по-хармонизирани изисквания на Съюза за етикетиране, което може да предоставя на потребителите сравнима, надеждна и лесна за ползване информация за ползите от превозни средства с нулеви и ниски емисии, включително информация за замърсителите на въздуха.

(17)  Поради това целите за намаляване на емисиите за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове на целия Съюз, които се състоят от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства ,следва да се определят, като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на автомобилния транспорт да допринесе за постигане на целите за климата и енергетиката за 2030 г. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на автомобилната промишленост да не отлага въвеждането на пазара на технологии за енергийна ефективност и превозни средства с нулеви и ниски емисии.

(18)  Стандартите за емисиите на CO2, предвидени в настоящия регламент, се прилагат спрямо нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства. По отношение на съществуващия автомобилен парк от такива превозни средства, включително превозни средства втора употреба, може също да бъдат предприети допълнителни мерки, насочени към намаляване на емисиите, наред с другото, на национално равнище и на равнището на Съюза. Например може да се предприемат мерки за насърчаване на по-висок темп на обновяване на автомобилния парк, така че възможно най-бързо да бъдат заменени по-старите и по-замърсяващи превозни средства с по-ефективни такива. Достъпът до по-евтини превозни средства с нулеви или ниски емисии би могъл да стимулира промяна в поведението на потребителите и ускорено внедряване на технологии с ниски емисии.

(19)  Макар Съюзът да е сред най-големите световни производители на моторни превозни средства и да показва лидерската си позиция в технологично отношение в автомобилния сектор в световен мащаб, конкуренцията се увеличава и този сектор се променя бързо чрез иновации в електрифицираното силово предаване и чрез съвместна, свързана и автоматизирана мобилност. За да запази своята конкурентоспособност на световно равнище и достъпа си до пазарите, Съюзът се нуждае от регулаторна рамка, включваща специален стимул за превозни средства с нулеви и ниски емисии, която ще допринесе за създаването на голям вътрешен пазар и подкрепя технологичното развитие и иновациите.

(20)  Следва да се въведе специален насърчителен механизъм, за да се улесни плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Този механизм следва да бъде замислен по такъв начин, че да насърчава навлизането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии. Също така следва да се въведе специална преходна мярка, за да се даде възможност за достъп до превозни средства с нулеви и ниски емисии за потребителите от държавите членки, в които равнището на навлизане на тези превозни средства на пазара е ниско.

(21)  Определянето на подходящи целеви показатели за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на ЕС, съчетано с добре изграден механизъм за коригиране на целта за специфични емисии на производителя въз основа на дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии в собствения му автомобилен парк следва да осигури силен и категоричен сигнал за проектирането, въвеждането и предлагането на пазара на такива превозни средства, като същевременно се остави възможност за по-нататъшно подобряване на ефективността на конвенционалните двигатели с вътрешно горене.

(22)  При определянето на облекчения за превозни средства с нулеви и ниски емисии е целесъобразно да се вземе предвид разликата между емисиите на CO2 на съответните превозни средства. Що се отнася до леките пътнически автомобили, при прехода към превозни средства с нулеви емисии следва да се отчита ролята на превозните средства с ниски емисии, по-специално на зареждащите се от електрическата мрежа хибридни превозни средства,. Механизмът за коригиране следва да гарантира, че производител, който надхвърля целевия показател, ще има по-висока цел за специфични емисии. За да се гарантира балансиран подход, следва да бъдат определени граници на допустимите корекции в посочения механизъм. Това ще създаде стимули, с които насърчава своевременното изграждане на инфраструктура за зареждане с електричество или с гориво и се осигуряват значителни ползи за потребителите, конкурентоспособността и околната среда.

(23)  Със законодателната рамка за постигане на целта за автомобилния парк на целия ЕС следва да се гарантират неутрални за конкуренцията, социално справедливи и устойчиви цели за намаляване на емисиите, с които се отчита многообразието на европейските производители на автомобили и се избягва всяко необосновано нарушаване на конкуренцията между тях.

(24)  За да се запазят многообразието на пазара за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства и способността му да отговаря на различни нужди на потребителите, целите за специфични емисии следва да се определят на линейна база в зависимост от полезността на превозните средства. Запазването на масата като параметър за полезност се счита за съвместимо с действащия режим. С цел да се отрази по-добре масата на превозните средства по пътищата, този параметър следва да бъде променен ▌, считано от 2025 г., от маса в готовност за движение на маса на изпитване, както е определено в WLTP.

(25)  Следва да се избягва промяната на целите за автомобилния парк на целия ЕС поради промени в средната маса на автомобилния парк. Поради това промените в средната маса следва да се отразяват незабавно в изчисленията на целта за специфични емисии, а корекциите на стойността на средната маса, която се използва за тази цел, следва да се правят на всеки две години, считано от 2025 г.

(26)  С цел усилието за намаляване на емисиите да бъде разпределено по неутрален за конкуренцията и справедлив начин, който отразява многообразието на пазара на леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, и предвид прехода през 2021 г. към цели за специфични емисии на базата на WLTP, е целесъобразно наклонът на кривата на граничните стойности да се определи на основата на специфичните емисии на CO2 на всички нови превозни средства, регистрирани през посочената година, и да се вземе предвид промяната на целите за автомобилния парк на целия ЕС между 2021, 2025 и 2030 г. с оглед на осигуряването на равностойно усилие за намаляване на емисиите за всички производители. Във връзка с леките търговски превозни средства, към производителите на леки, сходни с автомобили микробуси следва да се прилага същият подход като този за производителите на леки пътнически автомобили, докато за производителите на превозни средства от по-тежките сегменти следва да се определи по-висок и постоянен наклон за целия период.

(27)  Настоящият регламент има за цел да постигне стратегическите си цели чрез, наред с другото, създаването на стимули за автомобилната промишленост да инвестира в нови технологии. С настоящия регламент активно се насърчават екологичните иновации и се осигурява механизъм, който следва да може да отчете бъдещото развитие на технологиите. Опитът показва, че екологичните иновации успешно допринесоха за икономическата ефективност на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 и за намаляването на емисиите на CO2 в реални условия. Поради това посоченото условие следва да се запази и обхватът му следва да бъде разширен, за да се стимулират подобренията на ефективността в климатичните системи.

(28)  Следва обаче да се осигури баланс между стимулите за екологичните иновации и технологиите, за които ефектът на намаляване на емисиите е доказан по официалната процедура за изпитване. В резултат на това е уместно да има горна граница на намалението чрез екологични иновации, която производителят може да вземе под предвид за постигане на съответствие с целите. Комисията следва да има възможност да преразгледа стойността на тази горна граница, по-специално за да вземе предвид ефектите от промяната при официалната процедура за изпитване. Също така е целесъобразно да се уточни как следва да се изчисляват икономиите за постигане на съответствие с целите.

(29)  За намаляване на разхода на енергия и на емисиите на CO2 на новите превозни средства е важно да се използват устойчиви леки компоненти. Тяхното по-нататъшно разработване и внедряване следва да подкрепя прехода към мобилност с нулеви и ниски емисии.

(30)  С Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(16) се създаде хармонизирана рамка, съдържаща административните разпоредби и общите технически изисквания за одобрение на всички нови превозни средства, които попадат в приложното ѝ поле. Субектът, отговорен за спазване на настоящия регламент, следва да е същият като субекта, отговорен за всички аспекти от процеса на одобрение на типа в съответствие с Директива 2007/46/ЕО и за гарантиране на съответствието на продукцията.

(31)  За целите на одобрението на типа се прилагат специални изисквания за превозните средства със специално предназначение по смисъла на определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО и поради това те следва да се изключат от приложното поле на настоящия регламент.

(32)  В случаите, в които единствено поради масата на системата за натрупване на енергия леките търговски превозни средства с нулеви емисии с базова маса над 2 610 kg или 2 840 kg не попадат в приложното поле на настоящия регламент, е целесъобразно да се позволи тези превозни средства да се считат за попадащи в приложното му поле.

(33)  Не е целесъобразно да се използва един и същ метод за определяне на целите за намаляване на емисиите за големите и малките производители, които се разглеждат като независими въз основа на критериите, установени в настоящия регламент. Тези малки производители следва да имат възможността да кандидатстват за алтернативни цели за намаляване на емисиите, свързани с технологичния потенциал на превозните средства на съответния производител да намаляват на специфичните емисии на СО2 и съответстващи на характеристиките на съответните пазарни сегменти.

(34)  Предвид непропорционалното въздействие върху най-малките производители, произтичащо от необходимостта да се постигне съответствие с целите за специфични емисии, определени въз основа на полезността на превозното средство, голямата административна тежест на процедурата за предоставяне на дерогации и незначителните извлечени ползи по отношение на намаляването на емисиите на CO2 от превозните средства, продадени от тези производители, целта за специфични емисии и таксата за извънредно количество емисии следва да не се прилагат по отношение на производителите, които отговарят за по-малко от 1000 нови леки пътнически автомобила и нови леки търговски превозни средства, регистрирани годишно в Съюза. Когато обаче производител, обхванат от изключение, въпреки това поиска и получи дерогация, целесъобразно е от този производител да се изисква да спазва целите съгласно тази дерогация.

(35)  С процедурата за предоставяне на дерогации от целта от 95 g CO2/km за автомобилния парк на целия EС за тясноспециализираните производители на леки автомобили се гарантира, че усилията за намаляване на емисиите, които е необходимо да положат тясноспециализираните производители, са съпоставими с тези на големите производители по отношение на посочената цел. Уместно е и занапред за тези тясноспециализирани производители да се предвижда възможността за предоставяне на дерогация и от целите, приложими от 2025 г. до 2028 г.

(36)  При определянето на средните специфичните емисии на CO2 за всички нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза, за които производителите носят отговорност, следва да се вземат предвид всички леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства независимо от тяхната маса или други характеристики. Въпреки че в приложното поле на Регламент (ЕО) № 715/2007 не попадат леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства с базова маса над 2 610 kg и за които обхватът на одобрението на типа не е разширен съгласно член 2, параграф 2 от посочения регламент ▌, емисиите за тези превозни средства следва да бъдат измервани съгласно процедурите за измерване, определени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, и по-специално процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията(17) и в Регламент (ЕС) 2017/1151, както и корелационните процедури, приети въз основа на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011, и по-специално регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/1152 и (ЕС) 2017/1153. Получените стойности на емисиите на CO2 следва да бъдат въведени в сертификата за съответствие на превозното средство, за да се позволи тяхното включване в схемата за мониторинг.

(37)  Специфичните емисии на CO2 от напълно комплектовани леки търговски превозни средства следва да бъдат разпределени на производителя на базовото превозно средство.

(38)  Следва да се обърне внимание на специфичното положение на производителите на леки търговски превозни средства, които произвеждат некомплектовани превозни средства, чийто тип се одобрява на няколко етапа. Макар че тези производители са отговорни за постигане на целите за емисиите на CO2, те следва да имат възможност да предвидят с разумна степен на вероятност емисиите на CO2 на напълно комплектованите превозни средства. Комисията следва да гарантира, че тези техни нужди са съответно отразени в мерките по прилагането, приети съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007.

(39)  За да се осигури гъвкавост с оглед на изпълнението на целите им по настоящия регламент, производителите може да се споразумеят да се обединят в група на открита, прозрачна и недискриминационна основа. Срокът на споразумението за създаване на група не следва да превишава пет години, но то следва да може да бъде подновявано. Когато производителите са обединени в група, следва да се счита, че те са постигнали целите си съгласно настоящия регламент, ако средните емисии на групата като цяло не превишават целта за специфични емисии на групата.

(40)  Възможността производителите да сформират групи доказа икономическата си ефективност като начин за постигане на съответствие с целите за емисиите на CO2, по-специално като улеснява постигането на съответствието за тези производители, които произвеждат ограничена гама от превозни средства. За да се подобри неутралността по отношение на конкуренцията, Комисията следва да има правомощия да изясни условията, при които независимите производители могат да се обединят в група, за да могат да са в положение, равностойно на положението на свързаните предприятия.

(41)  Необходим е стабилен механизъм за осигуряване на съответствието, за да се гарантира постигането на целите съгласно настоящия регламент.

(42)  За постигането на намаленията на емисиите на CO2, предвидени в настоящия регламент, също така е особено важно емисиите на превозните средства в експлоатация да съответстват на стойностите на CO2, определени при одобрението на типа. Поради това следва да бъде възможно при изчисляването на средните специфични емисии на CO2 на производителя Комисията да вземе предвид всички системни несъответствия, установени от органите по одобряване на типа по отношение на емисиите на CO2 на превозните средства в експлоатация.

(43)  Комисията следва да разполага с правомощия да създаде и прилага процедура за удостоверяване на съответствието между емисиите на CO2 от ▌ превозни средства в експлоатация, определени съгласно WLTP, и стойностите на емисиите на СО2, записани в сертификатите за съответствие. При разработването на тази процедура следва да се обърне особено внимание на установяването на методи, включително използването на данни от бордови устройства за следене на разхода на гориво и/или енергия, с цел откриване на стратегии, с помощта на които по време на процедурата за изпитване за одобрение на типа може изкуствено да се подобрят резултатите за емисиите на CO2 на превозното средство. Когато в хода на тези проверки бъдат установени отклонения или стратегии, с които изкуствено се подобряват резултатите за емисиите на СО2 на дадено превозно средство, тези констатации следва да се считат за достатъчно основание за съмнение, че съществува сериозен риск от неспазване на изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета(18) и Регламент (ЕО) № 715/2007, и въз основа на това държавите членки следва да вземат необходимите мерки съгласно глава XI от Регламент (ЕС) 2018/858.

(44)  Специфичните емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства се измерват на хармонизирана основа в Съюза в съответствие с WLTP. За да се намали във възможно най-голяма степен административната тежест, свързана с настоящия регламент, спазването на целите следва да се оценява на базата на данните за регистрацията на нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза, събрани от държавите членки и отчетени на Комисията. С цел да се осигури съгласуваността между данните, използвани за оценката на спазването на целите, правилата за тяхното събиране и отчитане следва да се хармонизират във възможно най-голяма степен. Поради това следва ясно да се посочат отговорността на компетентните органи за осигуряването на точни и пълни данни, както и необходимостта от ефективно сътрудничество между тези органи и Комисията по въпросите на качеството на данните.

(45)  Спазването от страна на производителите на целите, определени в настоящия регламент, следва да бъде оценявано на равнището на Съюза. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите по настоящия регламент, следва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза. В своя преглед за 2023 г. Комисията следва да направи оценка на възможността за разпределяне на сумите от таксата за извънредно количество емисии в специален фонд или подходяща програма, които имат за цел да гарантират справедлив преход към мобилност с нулеви емисии и да подкрепи преквалификацията, повишаването на квалификацията и развитието на други умения на работниците в автомобилния сектор.

(46)  Като се отчитат целта на настоящия регламент и процедурите, установени с него, националните мерки, които държавите членки могат да поддържат или въведат в съответствие с член 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), не следва да налагат допълнителни или по-строги санкции на производителите, които не постигат определените им с настоящия регламент целите..

(47)  Настоящият регламент не засяга пълното прилагане на правилата на Съюза в областта на конкуренцията.

(48)  Ефективността на целите, определени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 в реални условия е тясно зависима от представителността в реални условия на официалната процедура за изпитване. В съответствие със становището на Механизма за научни становища, озаглавено „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от леките превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“ и препоръката на Европейския парламент от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията след проведеното от него проучване на измерванията на емисии в автомобилния сектор(19), следва да се въведе механизъм за оценка на представителността в реални условия на стойностите на емисиите на CO2 и стойностите на разхода на енергия от превозните средства, определени в съответствие с WLTP . Най-надеждният начин за гарантиране на представителността на стойностите на одобрението на типа в реални условия е чрез използване на данни от бордовите устройства за следене на разхода на гориво и/или енергия. Комисията следва да има правомощията да ▌разработи нужните процедури за ▌събиране и обработка на данните за разхода на гориво и енергия, необходими за извършване на такива оценки и да осигури публичен достъп до такива данни, като същевременно гарантира защитата на личните данни. Освен това, за да се гарантира наличието на данни за разхода на гориво и енергия от задвижвани с акумулаторна батерия електрически превозни средства и превозни средства, използващи с газови горива, включително водород, е целесъобразно работата по стандартизация на бордовите устройства за следене на разхода на гориво и/или енергия на тези превозни средства да се осъществява незабавно като част от прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1151.

(49)  Освен това Комисията следва да оцени доколко данните за разход на гориво и енергия могат да спомогнат да се гарантира, че емисиите на CO2 на превозното средство, определени в съответствие с WLTP., продължават да бъдат представителни за емисиите в реални условия с течение на времето за всички производители и по-точно – доколко тези данни може да се използват за проследяване на разликата между емисиите на CO2 в лабораторни и в реални условия и когато е необходимо – за предотвратяване на увеличаването на тази разлика.

(50)  Важно е да се направи оценка на равнището на Съюза на емисиите от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства през целия им жизнен цикъл. За тази цел не по-късно от 2023 г. Комисията следва да направи оценка на възможността за разработване на обща методика на Съюза за оценяването и последователното отчитане на данни за емисиите на CO2 от тези превозни средства, пуснати на пазара на Съюза, през целия им жизнен цикъл. Комисията следва да приеме последващи мерки, включително, когато е целесъобразно, законодателни предложения. 

(51)  През 2024 г. ще се направи преглед на напредъка по Регламент (ЕС) 2018/842 и Директива 2003/87/ЕО. ▌Поради това е уместно през 2023 г. да се направи изчерпателна оценка на действието на настоящия регламент, за да има възможност за координирана и последователна оценка на мерките, прилагани съгласно тези актове. При прегледа през 2023 г. Комисията следва да определи и ясен път за по-нататъшното намаляване на емисиите на CO2 за леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства за периода след 2030 г. с цел да се допринесе значително за постигането на дългосрочната цел на Парижкото споразумение. По целесъобразност докладът за този преглед следва да бъде придружен от предложение за изменение на настоящия регламент.

(52)  За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с: определянето на подробни условия за споразуменията за създаване на група; приемането на подробни правила относно процедурите за мониторинг и отчитане на данни за средните емисии и относно прилагането на приложения II и III; приемането на подробни правила относно процедурите за отчитане на отклоненията в емисиите на CO2 на превозни средства в експлоатация, установени в резултат на проверки, и за вземането на тези отклонения предвид при изчисляването на средните специфични емисии на СО2 за даден производител; определянето на средствата за събиране на таксите за извънредни количества емисии; публикуване на резултатите на производителите; приемане на подробни разпоредби за процедурaта за одобряване на иновативни технологии или на пакети от иновативни технологии; приемане на подробна процедура за събиране и обработка на параметрите, свързани с емисиите на CO2 и разхода на гориво или енергия в реални условия от леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства; определяне на процедурите за извършване на проверките на: i) стойностите на емисиите на CO2 и стойностите на разхода на гориво, записани в сертификатите за съответствие, съответстват на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозни средства в експлоатация, и ii) наличието на стратегии на борда или във връзка с включените в извадката превозни средства, с които изкуствено се подобряват резултатите на превозното средство по време на изпитванията за одобрение на типа; и определянето на корелационните параметри, необходими за отразяване на промените в регулаторната процедура за изпитване, която се използва за измерването на специфичните емисии на СО2.. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(20).

(53)  С цел да се изменят ▌или допълват несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с: изменението на изискванията за данните и параметрите на данните, посочени в приложения II и III към настоящия регламент; определянето на правилата относно тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации за някои производители, съдържанието на заявленията за дерогация и съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2; ▌ изменението на част А от приложение I към настоящия регламент с цел да се определят формулите за изчисляване на целите съгласно дерогацията за тясноспециализираните производители; коригирането на горната граница за общия принос на иновационните технологии за намаляване на средните специфични емисии на CO2 на даден производител, считано от 2025 г.; определянето на ръководните принципи и критерии за създаване на процедури за извършване на проверките; установяването на мерките за коригиране на стойностите на M0 и TM0; и адаптиране на формулите за изчисляване на целите за специфичните емисии, така че да се отразява промяната в регулаторната процедура за изпитване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(21) По-специално, за да се гарантира равностойно участие в изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът ▌ получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти ▌имат системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, които се занимават с изготвянето на делегираните актове.

(54)  Регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 следва да бъдат отменени, считано от 1 януари 2020 г.

(55)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно определяне на изискванията по отношение на обема на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но по-скоро поради мащаба и последиците, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и цели

1.  С настоящия регламент се определят изискванията по отношение на обема на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства с цел да се допринесе за постигане на целта на Съюза за намаляване на емисиите му на парникови газове съгласно Регламент (ЕС) 2018/842 и за постигане на целите на Парижкото споразумение, както и за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар.

2.  С действие от 1 януари 2020 г., с настоящия регламент се определят цел за автомобилния парк на целия ЕС от 95 g CO2/km за средните емисии от нови леки пътнически автомобили и цел за автомобилния парк на целия ЕС от 147 g CO2/km за средните емисии от нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза, измервани до 31 декември 2020 г. съгласно Регламент (ЕО) № 692/2008 заедно с регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/1152 и (ЕС) 2017/1153, а от 1 януари 2021 г. — измервани съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151.

3.  До 31 декември 2024 г. настоящият регламент ще се допълва с допълнителни мерки, съответстващи на намаление с 10 g CO2/km като част от цялостния подход на Съюза, посочен в съобщението на Комисията от 7 февруари 2017 г. , озаглавено „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътническите леки автомобили и лекотоварните автомобили“.

4.  От 1 януари 2025 г. се прилагат следните цели за автомобилния парк на целия ЕС:

а)  за средните емисии на парка от нови леки пътнически автомобили се определя цел за автомобилния парк на целия ЕС, равна на намаление от 15% намаление спрямо целта за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част А на приложение I;

б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на намаление от 15% спрямо целта за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част Б на приложение I.

5.  От 1 януари 2030 г. се прилагат следните цели за автомобилния парк на целия ЕС:

а)  за средните емисии на парка от нови леки пътнически автомобили се определя цел за автомобилния парк на целия ЕС, равна на намаление от 37,5% спрямо целта за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.2 от част А на приложение I;

б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на намаление от 31% спрямо целта за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.2 от част Б на приложение I.

6.  От 1 януари 2025 г. се прилага целеви показател за превозни средства с нулеви и ниски емисии, който е равен на дял от 15% от съответния автомобилен парк от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, съгласно точка 6.3 съответно от част А и част Б на приложение I.

7.  От 1 януари 2030 г. се прилагат следните целеви показатели за превозни средства с нулеви и ниски емисии, съгласно точка 6.3 съответно от част А и част Б на приложение I:

(а)  целеви показател, който е равен на 35% от автомобилния парк от нови леки пътнически автомобили

(б)  целеви показател, който е равен на 30% от автомобилния парк от нови леки търговски превозни средства.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за следните моторни превозни средства:

а)  категория M1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО („леки пътнически автомобили“), които са регистрирани за първи път в Съюза и които не са били регистрирани преди това извън него („нови леки пътнически автомобили“);

б)  категория N1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2 610 kg, и превозни средства от категория N1, за които одобрението на типа е разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки търговски превозни средства“), които са регистрирани за първи път в Съюза и не са били регистрирани преди това извън него („нови леки търговски превозни средства“). За целите на настоящия регламент и без да се засягат Директива 2007/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 715/2007, от 1 януари 2025 г. превозните средства с нулеви емисии от категория N с базова маса над 2 610 kg или 2 840 kg, в зависимост от случая, се считат за леки търговски превозни средства, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, ако превишението на базовата маса се дължи единствено на масата на системата за натрупване на енергия.

2.  Не се взема предвид предходна регистрация извън Съюза, направена по-малко от три месеца преди регистрацията в Съюза.

3.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на превозните средства със специално предназначение съгласно определението в приложение II, част А, точка 5 от Директива 2007/46/ЕО.

4.  Член 4, член 7, параграф 4, букви б) и в), член 8 и член 9, параграф 1, букви a) и в) не се прилагат по отношение на производител, който заедно с всички свои свързани предприятия отговаря за по-малко от 1000 нови леки пътнически автомобила или по-малко от 1000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза през предходната календарна година, освен ако този производител поиска дерогация съгласно член 10 и тя му бъде предоставена.

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „средни специфични емисии на CO2“ означава, по отношение на даден производител, средната стойност на специфичните емисии на CO2 от всички нови леки пътнически автомобили или всички нови леки търговски превозни средства, които той е произвел;

б)  „сертификат за съответствие“ означава сертификатът за съответствие, посочен в член 18 от Директива 2007/46/ЕО;

в)  „напълно комплектовано превозно средство“ означава леко търговско превозно средство, за което е издадено одобрение на типа след приключване на процедура на многоетапно одобрение на типа в съответствие с Директива 2007/46/ЕО;

г)  „комплектовано превозно средство“ означава леко търговско превозно средство, което не се нуждае от пълно комплектоване, за да отговаря на съответните технически изисквания на Директива 2007/46/ЕО;

д)  „базово превозно средство“ означава леко търговско превозно средство, което се използва в началния стадий на процедура на многоетапно одобрение на типа;

е)  „производител“ означава лицето или органът, отговорен пред компетентния орган по одобряването по отношение на всички аспекти на процедурата за ЕО одобрение на типа в съответствие с Директива 2007/46/ЕО и за осигуряване на съответствието на производството;

ж)  „маса в готовност за движение “ или „М“ означава масата на лекия пътнически автомобил или лекото търговско превозно средство заедно с каросерията в готовност за движение, така както е посочена в сертификата за съответствие и определена в приложение I, точка 2.6 от Директива 2007/46/ЕО;

з)  „специфични емисии на CO2“ означава емисиите на CO2 от лек пътнически автомобил или леко търговско превозно средство , измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и регламентите за неговото изпълнение и посочени като маса на CO2 в емисиите (комбинирано) в сертификата за съответствие на превозното средство. За леките пътнически автомобили или леките търговски превозни средства, за които няма одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, „специфични емисии на CO2“ означава емисиите на CO2, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, и по-специално — до 31 декември 2020 г.— в съответствие с процедурата за измерване, определена в Регламент (ЕО) № 692/2008, а от 1 януари 2021 г. — в съответствие с процедурата за измерване, определена в Регламент (ЕС) 2017/1151, или в съответствие с приетите от Комисията процедури за определяне на емисиите на CO2 от тези превозни средства;

и)  „отпечатък“ означава средната широчина на колеята, умножена по междуосовото разстояние, както е посочено в сертификата за съответствие и определено в приложение I, точки 2.1 и 2.3 от Директива 2007/46/ЕО;

й)  „цел за специфични емисии“ означава, по отношение на даден производител, годишната цел, определена в съответствие с приложение I, или, когато на производителя е предоставена дерогация съгласно член 10, целите за специфични емисии, определени съгласно тази дерогация;

к)  „цел за автомобилния парк на целия ЕС“ означава средните емисии на CO2 от всички нови леки пътнически автомобили или всички нови търговски превозни средства, които трябва да бъдат постигнати в определен срок;

л)  „маса на изпитване“ или TM означава масата при изпитването на лек пътнически автомобил или леко търговско превозно средство, посочена в сертификата за съответствие и определена в точка 3.2.25 от приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151;

м)  „превозно средство с нулеви и ниски емисии“ означава лек пътнически автомобил или леко търговско превозно средство с емисии на отработилите газове от нула до 50 g CO2/km, определени съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151;

н)  „товароносимост“ означава разликата между технически допустимата максимална маса с товар съгласно приложение II към Директива 2007/46/ЕО и масата на превозното средство.

2.  За целите на настоящия регламент, „група свързани производители“ означава производител и свързаните с него предприятия. По отношение на даден производител „свързани предприятия“ означава:

а)  предприятия, в които производителят пряко или косвено има:

i)  право да упражнява повече от половината от правата на глас; или

ii)  право да назначава повече от половината от членовете на надзорния съвет, управителния съвет или на органите, които са законни представители на предприятието; или

iii)  право да управлява делата на предприятието;

б)  предприятия, които пряко или косвено имат правата, посочени в буква а), по отношение на производителя;

в)  предприятия, в които предприятие по буква б) пряко или косвено има правата, посочени в буква а);

г)  предприятия, в които производителят заедно с едно или повече от предприятията, посочени в буква а), б) или в), или в които две или повече от тези предприятия съвместно притежават правата, посочени в буква а);

д)  предприятия, в които правата, посочени в буква а), се притежават съвместно от производителя или едно или повече от свързаните с него предприятия, посочени в букви а) – г), и едно или повече трети лица.

Член 4

Цели за специфични емисии

1.  Производителят гарантира, че средните специфични емисии на CO2 не превишават следните цели за специфични емисии:

а)  за календарната 2020 г. целта за специфични емисии, определена съгласно точки 1 и 2 от част А на приложение I за леките пътнически автомобили, или точки 1 и 2 от част Б на приложение I за леките търговски превозни средства, или когато на производителя е предоставена дерогация по член 10 — съгласно тази дерогация;

б)  за всяка календарна година от 2021 г. до 2024 г. целите за специфични емисии, определени съгласно точки 3 и 4 от част А или Б на приложение I според приложимото, или, когато на производителя е предоставена дерогация по член 10 — съгласно тази дерогация и точка 5 от част А или Б на приложение I;

в)  за всяка календарна година, считано от 2025 г., целите за специфични емисии, определени съгласно точка 6.3 от част А или Б на приложение I, или, когато на производителя е предоставена дерогация по член 10 — съгласно тази дерогация.

2.  В случая на леките търговски превозни средства, когато специфичните емисии на CO2 на напълно комплектованото превозно средство не са известни, производителят на базовото превозно средство използва специфичните емисии на CO2 на базовото превозно средство, за да определи средните специфични емисии на CO2.

3.  За определянето на средните специфични емисии на CO2 на всеки производител се вземат предвид следните проценти от новите леки пътнически автомобили на всеки производител, регистрирани през съответната година:

—  95% през 2020 г.

—  100% от 2021 г. нататък.

Член 5

Облекчения

При изчисляването на средните специфични емисии на CO2 всеки нов лек пътнически автомобил със специфични емисии на CO2 под 50 g CO2/km се счита за:

—  2 леки пътнически автомобила през 2020 г.,

—  1,67 леки пътнически автомобила през 2021 г.,

—  1,33 леки пътнически автомобила през 2022 г.,

—  1 лек пътнически автомобил от 2023 г.,

за годината, през която е регистриран, в периода 2020 – 2022 г., при горна граница от 7,5 g CO2/km за този период за всеки производител съгласно изчисленията в съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153.

Член 6

Групиране

1.  Производителите, с изключение на тези, на които е била предоставена дерогация съгласно член 10, могат да създадат група с цел изпълнение на задълженията си по член 4.

2.  Споразумението за създаване на група може да се отнася за една или повече календарни години, при условие че общият срок на всяко споразумение не превишава пет календарни години, и трябва да влезе в сила на или преди 31 декември през първата календарна година, за която емисиите ще бъдат обединени. Производителите, които създават група, предоставят на Комисията следната информация:

а)  производителите, които ще бъдат включени в групата;

б)  производителят, определен за ръководител на групата, чрез когото ще се осъществяват контактите с групата и който ще отговаря за плащането на таксата за извънредно количество емисии, наложена на групата в съответствие с член 8;

в)  доказателства, че ръководителят на групата ще бъде в състояние да изпълнява задълженията си по буква б);

г)  категорията превозни средства, регистрирани като M1 или N1, за които се прилага групирането.

3.  Комисията уведомява производителите, когато предложеният ръководител на групата не изпълни изискването за плащане на таксата за извънредно количество емисии, наложена на групата в съответствие с член 8.

4.  Производителите, включени в групата, уведомяват съвместно Комисията за смяната на ръководителя на групата или за промените във финансовото му положение, доколкото това може да окаже влияние върху способността му да изпълнява изискването за плащане на таксата за извънредно количество емисии, наложена на групата в съответствие с член 8, както и за всички промени на членовете на групата или за прекратяването на съществуването ѝ.

5.  Производителите могат да сключват споразумения за създаване на група, ако тези споразумения са в съответствие с членове 101 и 102 от ДФЕС и допускат открито, прозрачно и недискриминационно участие при разумни търговски условия на всеки производител, който поиска да стане член на групата. Без да се засяга общата приложимост на правилата на Съюза в областта на конкуренцията по отношение на тези групи, всички членове на групата гарантират по-специално, че в контекста на сключеното от тях споразумение за създаване на група не може да се осъществява обмен на данни или информация, освен по отношение на следното:

а)  средните специфични емисии на CO2;

б)  целта за специфични емисии;

в)  общият брой на регистрираните превозни средства.

6.  Параграф 5 не се прилага, когато всички производители, включени в групата, принадлежат към една и съща група свързани производители.

7.  Освен при уведомяване съгласно параграф 3 от настоящия член, производителите в група, за която е на Комисията е предоставена информация, се считат за един производител за целите на изпълнението на задълженията им по член 4. В централния регистър, посочен в член 7, параграф 4, ще се вписват, отчитат и предоставят данни за мониторинга и отчитането във връзка с отделни производители, както и във връзка с групи от производители.

8.  Комисията може да определя чрез актове за изпълнение подробните условия, които се прилагат за споразуменията за създаване на групи, сключени съгласно параграф 5 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 7

Мониторинг и отчитане на средните емисии

1.  За всяка календарна година всяка държава членка отчита данните, посочени в част А от приложения II и III от настоящия регламент, за всеки нов лек пътнически автомобил и всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирани на нейната територия. Тези данни се предоставят на производителите и на определените от тях вносители или представители във всяка държава членка. Държавите членки полагат всички възможни усилия, за да гарантират, че органите, които отчитат данните, работят по прозрачен начин. Всяка държава членка гарантира, че специфичните емисии на CO2 от леките пътнически автомобили, за които не е издадено одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, се измерват и отразяват в сертификата за съответствие.

2.  До 28 февруари всяка година всяка държава членка определя и предава на Комисията информацията, посочена в части А от приложения II и III за предходната календарна година. Данните се предават в съответствие с форма̀та, посочен в приложение II, част Б и приложение III, част В.

3.  По искане на Комисията държавата членка предава и пълния набор от данни, събрани съгласно параграф 1.

4.  Комисията поддържа централен регистър с данните, отчетени от държавите членки съгласно настоящия член, и до 30 юни на всяка година прави предварителни изчисления за всеки производител за:

а)  средните специфични емисии на CO2 през предходната календарна година;

б)  целта за специфични емисии през предходната календарна година;

в)  разликата между неговите средни специфични емисии на CO2 през предходната календарна година и целта му за специфични емисии през същата тази година.

Комисията уведомява всеки производител за предварителните си изчисления, отнасящи се до него. Уведомлението включва данни за всяка държава членка относно броя на новите регистрирани леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства и техните специфични емисии на CO2.

Регистърът е публичен.

5.  В срок до три месеца след като са били уведомени за предварителните изчисления по параграф 4, производителите могат да уведомят Комисията за грешки в данните, като посочват държавата членка, в която те считат, че е възникнала грешката.

Комисията разглежда всички уведомления от производителите и до 31 октомври потвърждава или изменя предварителните изчисления по параграф 4.

6.  Държавите членки определят компетентен орган за събирането и предаването на данните от мониторинга съгласно настоящия регламент и уведомяват Комисията за определения компетентен орган.

Определените компетентни органи гарантират точността и пълнотата на данните, предавани на Комисията, и осигуряват звено за контакт, което е на разположение за бърза реакция на запитвания от страна на Комисията във връзка с отстраняването на грешките и пропуските в предадените набори от данни.

7.  Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни правила относно процедурите за мониторинг и отчитане на данни съгласно параграфи 1 – 6 от настоящия член и относно прилагането на приложения II и III. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за изменение на изискванията за данните и параметрите на данните, посочени в приложения II и III.

9.  Органите по одобряване на типа незабавно отчитат на Комисията отклоненията в емисиите на CO2 на превозни средства в експлоатация в сравнение със специфичните емисии на CO2 , посочени в сертификатите за съответствие, които са установили в резултат на проверките, извършвани съгласно член 13.

Комисията взема предвид тези отклонения за целите на изчисляването на средните специфични емисии на CO2 на производителя.

Комисията ▌ приема чрез актове за изпълнение подробни правила относно процедурите за отчитане на тези отклонения и за вземането им предвид при изчисляването на средните специфични емисии на CO2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

10.  Не по-късно от 2023 г. Комисията прави оценка на възможността за разработване на обща методика на Съюза за оценяването и последователното отчитане на данни за емисиите на CO2 от леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства, които се пускат на пазара на Съюза, през целия им жизнен цикъл. Комисията представя тази оценка на Европейския парламент и на Съвета, като включва по целесъобразност и предложения за последващи действия, като например законодателни предложения.

11.  Държавите членки събират и отчитат данни в съответствие с настоящия член и за регистрацията на превозни средства от категории M2 и N2, както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2 610 kg, и превозни средства, за които одобрението на типа е разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Член 8

Такса за извънредно количество емисии

1.  По отношение на всяка календарна година Комисията налага такса за извънредно количество емисии на производителя или, ако това е приложимо — на ръководителя на групата, когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишат целта му за специфични емисии.

2.  Таксата за извънредно количество емисии по параграф 1 се изчислява, като се използва следната формула:

(извънредно количество емисии × 95 EUR) × брой новорегистрирани превозни средства.

За целите на настоящия член се прилагат следните определения:

—  „извънредно количество емисии“ означава положителният брой грамове на километър, с който средните специфични емисии на CO2 на производителя – като се вземе предвид намалението на емисиите на CO2, дължащо се на одобрени иновативни технологии в съответствие с член 11 – превишават целта му за специфични емисии през календарната година или през част от календарната година, за която се прилага задължението по член 4, закръглен до най-близките три знака след десетичната запетая; и

—  „брой новорегистрирани превозни средства“ означава броят на новите леки пътнически автомобили или новите леки търговски превозни средства, преброени отделно, произведени от производителя, които са регистрирани през този период в съответствие с критериите за поетапно въвеждане, определени в член 4, параграф 3.

3.  Комисията определя чрез актове за изпълнение средствата за събиране на таксите за извънредни количества емисии, наложени съгласно параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза.

Член 9

Публикуване на резултатите на производителите

1.  До 31 октомври всяка година Комисията публикува чрез актове за изпълнение списък, в който се посочват:

а)  за всеки производител, неговата цел за специфични емисии през предходната календарна година;

б)  за всеки производител, неговите средни специфични емисии на CO2 през предходната календарна година;

в)  разликата между средните специфични емисии на CO2 на производителя през предходната календарна година и целта му за специфични емисии през същата тази година;

г)  средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза през предходната календарна година;

д)  средната маса в готовност за движение за всички нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза през предходната календарна година до 31 декември 2020 г.;

е)  средната маса при изпитване на всички нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза през предходната календарна година.

2.  В списъка, който се публикува съгласно параграф 1 от настоящия член, се посочва и дали производителят е спазил изискванията на член 4 по отношение на предходната календарна година.

3.  С оглед на публикуването до 31 октомври 2022 г. в списъка съгласно параграф 1 от настоящия член се посочва и следното:

а)  целите за 2025 и 2030 г. за автомобилния парк на целия ЕС, предвидени съответно в член 1, параграфи 4 и 5, изчислени от Комисията в съответствие с точки 6.1.1 и 6.1.2 от части А и Б от приложение I;

б)  стойностите за a2021, a2025 и a2030, изчислени от Комисията в съответствие с точка 6.2 от части А и Б от приложение I.

Член 10

Дерогации за определени производители

1.  Заявление за дерогация от целта за специфични емисии, изчислена в съответствие с приложение I, може да бъде подадено от производител на по-малко от 10 000 нови леки пътнически автомобила или 22 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза за календарна година, който:

а)  не е член на група свързани производители; или

б)  е член на група свързани производители, която отговаря общо за по-малко от 10 000 нови леки пътнически автомобила или 22 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза за календарна година; или

в)  е член на група свързани производители, но поддържа собствени производствени съоръжения и център за проектиране.

2.  Дерогация, за която е подадено заявление съгласно параграф 1, може да бъде предоставена за максимален срок от пет календарни години, който подлежи на подновяване. Заявлението се подава до Комисията и включва:

а)  наименование и лице за контакти на производителя;

б)  доказателства, че производителят отговаря на условията за предоставяне на дерогацията съгласно параграф 1;

в)  подробни данни за леките пътнически автомобили или леките търговски превозни средства, които той произвежда, включително масата при изпитване и специфичните емисии на CO2 на тези леки пътнически автомобили или леки търговски превозни средства; и

г)  цел за специфични емисии, съответстваща на неговия потенциал за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и съобразена с особеностите на пазара за типа произведени лек пътнически автомобил или леко търговско превозно средство.

3.  Комисията предоставя дерогация на производителя, когато счита, че той отговаря на условията за предоставяне на дерогацията, за която е подадено заявление съгласно параграф 1, и че целта за специфични емисии, предложена от него, съответства на потенциала му за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и е съобразена с особеностите на пазара за типа произведени лек пътнически автомобил или леко търговско превозно средство,.

Заявлението се подава най-късно до 31 октомври на първата година, за която ще се прилага дерогацията.

4.  Заявление за дерогация от целта за специфични емисии, изчислена в съответствие с приложение I, част А, точки 1 – 4 и  6.3, може да бъде подадено от производител, който заедно с всички свои свързани предприятия отговаря за от 10 000 до 300 0000 нови леки пътнически автомобила, регистрирани в Съюза за календарна година.

Заявлението може да бъде подадено от производителя за самия него или за него и което и да било от свързаните с него предприятия. Заявлението се подава до Комисията и включва:

а)  цялата информация, посочена в параграф 2, букви a) и в), включително, когато е приложимо, информация за свързани предприятия;

б)  по отношение на заявленията по приложение I, част А, точки 1 – 4, цел, изразяваща се в 45-процентно намаление на средните специфични емисии на CO2 през 2007 г. или, когато се подава едно заявление за няколко свързани предприятия – 45-процентно намаление на средната стойност на средните специфични емисии на CO2 на тези предприятия през 2007 г.;

в)  по отношение на заявленията по приложение I, част А, точка 6.3 от настоящия регламент, цел, приложима през календарните 2025 – 2028 г., която представлява намалението, посочено в член 1, параграф 4, буква а) от настоящия регламент, спрямо целта, изчислена в съответствие с буква б) от настоящия параграф, като се вземат предвид емисиите на CO2, измерени съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151.

Когато няма данни за средните специфични емисии на CO2 на даден производител през 2007 г., Комисията определя равностойна цел за намаляване на емисиите въз основа на най-добрите налични технологии за намаляване на емисиите на СО2, използвани в леки пътнически автомобили със сравнима маса, като се съобразява с особеностите на пазара за типа произвеждан лек автомобил. Тази цел се използва от заявителя за целите на втора алинея, буква б).

Комисията предоставя дерогация на производителя, ако е било доказано изпълнението на критериите за дерогация, посочени в настоящия параграф.

5.  Производител, който е получил дерогация съгласно настоящия член, уведомява незабавно Комисията за всяка промяна, която оказва влияние или може да окаже влияние върху изпълнението на условията за предоставяне на дерогация.

6.  Когато Комисията прецени, въз основа на уведомление по параграф 5 или по друг начин, че даден производител вече не отговаря на условията за предоставяне на дерогация, тя отменя дерогацията, считано от 1 януари на следващата календарна година, като уведомява производителя за това.

7.  Когато производителят не изпълни целта за специфични емисии, Комисията налага на производителя такса за извънредно количество емисии, както е предвидено в член 8.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, с които се установяват правила, допълващи параграфи 1—7 от настоящия член, относно тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации, съдържанието на заявленията, както и съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2.

На Комисията се предоставя и правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17 за изменение на част А от приложение I с оглед на определянето на формулите за изчисляване на целите съгласно дерогацията, посочена в параграф 4, втора алинея, буква в) от настоящия член.

9.  При спазване на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(22) се осигурява публичен достъп до заявленията за дерогация, включително информацията в подкрепа на заявленията, уведомленията по параграф 5, решенията за отмяна по параграф 6 от настоящия член,решенията за налагане на такса за извънредно количество емисии по параграф 7 и мерките, приети съгласно параграф 8

Член 11

Екологични иновации

1.  По заявление на доставчик или производител се взема предвид намалението на емисиите на СО2, постигнато чрез използване на иновативни технологии или съчетание от иновативни технологии („пакети от иновативни технологии“).

Тези технологии се вземат предвид само ако методиката, по която се оценяват, може да осигури проверими, възпроизводими и съпоставими резултати.

Общият принос на тези технологии за намаляване на средните специфични емисии на СО2 на производител може да бъде до 7 g CO2/km.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17 за изменение на настоящия регламент с цел коригиране на горната граница, посочена в трета алинея от настоящия параграф, считано от 2025 г. нататък, за да се вземе предвид технологичното развитие, като същевременно се гарантира балансирано съотношение на равнището на тази горна граница спрямо средните специфични емисии на СО2 на производителите.

2.  Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни разпоредби за процедурата за одобряване на иновативните технологии или на пакетите от иновативни технологии по параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2. Тези подробни разпоредби се основават на следните критерии за иновативните технологии:

а)  намалението на емисиите на CO2, постигнато чрез използването на иновативни технологии, трябва да се дължи на доставчика или производителя;

б)  иновативните технологии трябва да имат проверен принос за намаляване на емисиите на СО2;

в)  иновативните технологии не трябва да са обхванати от измерването на СО2 при стандартния цикъл на изпитване;

г)  спрямо иновативните технологии:

(i)  не трябва да се прилагат императивни разпоредби в резултат от приемането на допълнителните мерки, съответстващи на намалението от 10 g CO2/km, посочени в член 1, параграф 3; или

(ii)  не трябва да са задължителни съгласно други разпоредби на правото на Съюза.

Считано от 1 януари 2025 г., критерият, посочен в буква г), подточка i), няма да се прилага към подобренията на ефективността на климатичните системи.

3.  Доставчик или производител, който е подал заявление за одобряване на дадена мярка като иновативна технология или пакет от иновативни технологии, представя на Комисията доклад, включително доклад от проверка, предприета от независим сертифициран орган. При възможно взаимодействие между тази мярка и друга вече одобрена иновативна технология или пакет от иновативни технологии в този доклад се посочва това взаимодействие, а докладът от проверката съдържа оценка на степента, в която това взаимодействие изменя намалението, постигнато чрез всяка от мерките.

4.  Комисията удостоверява постигнатото намаление въз основа на критериите, посочени в параграф 2.

Член 12

Емисии на CO2 и разход на гориво или енергия в реални условия

1.  Комисията извършва мониторинг и оценка на представителността на стойностите на емисиите на CO2 и стойностите на разхода на гориво или енергия в реални условия, определени съгласно Регламент (ЕС) № 715/2007.

Освен това Комисията редовно събира данни за емисиите на CO2 и за разхода на гориво или енергия в реални условия от леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства, които използват бордови устройства за следене на разхода на гориво и/или енергия, като събирането на данни започва с новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства, регистрирани през 2021 г.

Комисията гарантира предоставянето на информация на обществеността относно това как на представителността на стойностите в реални условия се променя във времето.

2.  За целта, определена в параграф 1, Комисията гарантира, че от 1 януари 2021 г. тя получава редовно от производителите, националните органи или чрез пряко предаване на данни от превозните средства следните параметри, свързани с емисиите на CO2 и с разхода на гориво или енергия от леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства в реални условия:

а)  идентификационен номер на превозното средство;

б)  разход на гориво и/или на електроенергия;

в)  общо изминато разстояние;

г)  за хибридните електрически превозни средства с външно зареждане – разходът на гориво и електроенергия и изминатото разстояние, разпределени в различните режими на движение;

д)  други параметри, необходими за да се гарантира, че задълженията, посочени в параграф 1, могат да бъдат изпълнени.

Комисията обработва данните, получени съгласно първа алинея, за да създаде анонимни и обобщени набори от данни, включително по производител, за целите на параграф 1. Идентификационните номера на превозните средства се използват само за целите на обработка на тези данни и не се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за това.

3.  За да се предотврати увеличаването на разликата с емисиите в реални условия, не по-късно от 1 юни 2023 г. Комисията оценява как могат да се използват данните за разхода на гориво и енергия, за да се гарантира, че стойностите на емисиите на CO2 и стойностите на разхода на гориво или енергия на превозните средства, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, продължават да бъдат представителни за емисиите в реални условия с течение на времето за всеки производител .

Комисията ежегодно наблюдава и отчитакак се развива разликата, посочена в първа алинея, през периода 2021—2026 г. и с цел да се предотврати увеличаването на тази разлика, оценява през 2027 г. осъществимостта на механизъм за коригиране на средните специфични емисии на CO2 на производителя от 2030 г. и ако е целесъобразно, представя законодателно предложение за въвеждане на такъв механизъм.

4.  Комисията приема чрез актове за изпълнение подробната процедура за събиране и обработка на данните, посочени в параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 13

Проверка на емисиите на CO2 от превозни средства в експлоатация

1.  Производителите гарантират, че стойностите на емисиите на CO2 и стойностите на разход на гориво, вписани в сертификатите за съответствие, отговарят на емисиите на CO2 и на разхода на гориво от превозни средства в експлоатация, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151.

2.  След влизането в сила на процедурите, посочени в параграф 4, първа алинея, въз основа на подходящи и представителни образци от превозните средства органите по одобряване на типа проверяват за фамилиите превозни средства, за чието одобрение на типа отговарят, дали стойностите на емисиите на CO2 и стойностите на разхода на гориво, вписани в сертификатите за съответствие, отговарят на емисиите на CO2 и на разхода на гориво от превозни средства в експлоатация, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151, като вземат предвид, inter alia, наличните данни от бордовите устройства за следене на разхода на гориво и/или енергия.

Органите по одобряване на типа проверяват и наличието на каквито и да е стратегии на борда или по отношение на включените в извадката превозни средства, с които изкуствено се подобряват резултатите на превозното средство по време на изпитванията за целите на одобряването на типа, като, inter alia, използват данни от бордовите устройства за следене на разхода на гориво и/или енергия.

3.  Когато в резултат на проверките, извършени съгласно параграф 2, се установи липса на съответствие на стойностите на емисиите на CO2 и стойностите на разхода на гориво или наличие на стратегии за изкуствено подобряване на резултатите на превозното средство, в допълнение към предприемането на необходимите мерки, посочени в глава XI от Регламент (ЕС) 2018/858, компетентният орган по одобряване на типа гарантира коригирането на сертификатите за съответствие.

4.  Комисията определя чрез актове за изпълнение процедурите за извършване на проверките, посочени в параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

На Комисията се предоставя правомощието, преди да приеме актовете за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, да приеме делегиран акт в съответствие с член 17 с цел допълване на настоящия регламент, с който определя ръководните принципи и критерии за създаване на процедурите, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

Член 14

Коригиране на стойностите на M0 и TM0

1.  Стойностите на M0 и TM0, посочени в части А и Б от приложение I, се коригират както следва:

а)  до 31 октомври 2020 г. стойността на M0 в приложение I, част А, точка 4 се коригира в зависимост от средната маса в готовност за движение на всички нови леки пътнически автомобили, регистрирани през  2017, 2018 и 2019 г. Новата стойност на M0 се прилага от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2024 г.;

б)  до 31 октомври 2022 г. стойността на M0 в приложение I, част Б, точка 4 се коригира в зависимост от средната маса в готовност за движение на всички нови леки търговски превозни средства, регистрирани през 2019, 2020 и 2021 г. Новата стойност на М0 се прилага през 2024 г.;

в)  до 31 октомври 2022 г. примерната стойност на ТМ0 за 2025 г. се определя като съответната средна маса на изпитване на всички нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, регистрирани през 2021 г.;

г)  до 31 октомври 2024 г. и на всеки две години след това стойностите на ТМ0 в точка 6.2. в част А и част Б от приложение I, се коригират в зависимост от съответната средна маса на изпитване на новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства, регистрирани през предходните две календарни години, като се започне от 2022 и 2023 г. Нови стойности на TM0 се прилагат от 1 януари на календарната година, следваща датата на корекцията.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17 за допълване на настоящия регламент, с които установяват мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 15

Преглед и доклад

1.  През 2023 г. Комисията прави обстоен преглед на действието на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и до Съвета с резултатите от прегледа.

2.  В доклада, посочен в параграф 1, Комисията разглежда, inter alia: представителността на стойностите на емисиите на CO2 и на разхода на гориво или енергия в реални условия, определени съгласно Регламент (ЕС) № 715/2007; навлизането въвеждането на превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, по-специално във връзка с леките търговски превозни средства; разгръщането на инфраструктура за зареждане с електричество или с гориво, докладвано по Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(23), включително нейното финансиране; потенциалния принос, който използването на синтетични и алтернативни горива от ново поколение, произведени с енергия от възобновяеми източници, може да има за намаляването на емисиите; действително наблюдаваното намаляване на емисиите на CO2 на равнището на съществуващия автомобилен парк; действието на насърчителния механизъм за въвеждане на пазара на превозни средства с нулеви и ниски емисии; потенциалните последици от преходната мярка, посочена в приложение I, част А, точка 6.3; въздействието на настоящия регламент върху потребителите, особено върху хората с ниски и средни доходи; както и въпроси, свързани с по-нататъшното улесняване на икономически жизнеспособен и социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и финансово достъпна мобилност в Съюза.

В посочения доклад Комисията определя и ясен път за по-нататъшното намаляване на емисиите на CO2 за леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства за периода след 2030 г. с цел да се допринесе значително за постигането на дългосрочната цел на Парижкото споразумение.

3.  Когато е целесъобразно, посоченият в параграф 2 доклад се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент, по-специално за евентуалното преразглеждане на целите за автомобилния парк на целия ЕС за 2030 г. във връзка с елементите, изброени в параграф 2, и за въвеждането на обвързващи цели за намаляване на емисиите за 2035 г. и за периода след 2040 г. за леките пътнически автомобили и за леките търговски превозни средства, за да се гарантира своевременното преобразуване на транспортния сектор в посока към нетни нулеви емисии в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

4.  Като част от прегледа, посочен в параграф1 от настоящия член, Комисията извършва оценка на осъществимостта на разработването на процедури за изпитване на емисии в реални условия с използване на преносими системи за измерване на емисиите. Комисията взема предвид тази оценка, както и оценките, извършени съгласно член 12 от настоящия регламент, и може по целесъобразност да преразгледа процедурите за измерване на емисиите на СО2, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. По-конкретно Комисията представя подходящи предложения за адаптиране на тези процедури, така че да отразяват адекватно емисиите на CO2 на леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства в реални условия.

5.  Като част от прегледа, посочен в параграф 1 от настоящия член, Комисията извършва оценка на възможността приходите от таксите за извънредно количество емисии да бъдат прехвърлени към специален фонд или съответна програма, с цел да се гарантира справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика, както е посочено в член 4.1 от Парижкото споразумение, и по-специално да се подкрепи преквалификацията, повишаването на квалификацията иразвитието на други умения и преразпределението на работниците в автомобилния сектор във всички засегнати държави членки, по-специално в регионите и общностите, засегнати в най-голяма степен от този преход. Ако е целесъобразно, Комисията прави законодателно предложение в този смисъл най-късно до 2027 г.

6.  До 31 декември 2019 г. Комисията преразглежда Директива 1999/94/ЕО, като има предвид необходимостта да се предостави на потребителите точна, надеждна и съпоставима информация за разхода на гориво, емисиите на CO2 и замърсителите на въздуха от новите леки пътнически автомобили, пуснати на пазара, и прави оценка на възможностите за въвеждане на етикет за разхода на гориво и за емисиите на CO2 за новите леки търговски превозни средства. Когато е целесъобразно, прегледът се придружава от законодателно предложение.

7.  Комисията определя чрез актове за изпълнение корелационните параметри, необходими за отразяване на промени в регулаторната процедура за изпитване, която се използва за измерването на специфичните емисии на СО2, посочена в регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 692/2008 и когато е приложимо – в Регламент (ЕС) 2017/1151. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2 от настоящия регламент.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17 за изменение на регламента, с които се адаптират формулите, посочени в приложение I, като се използва методиката, приета съгласно параграф 7 от настоящия член, и същевременно се гарантира, че при старите и новите процедури за изпитване се прилагат съпоставимо строги изисквания за намаляване на емисиите по отношение на производителите и превозните средства с различна полезност.

Член 16

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, посочен в член 44, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета(24). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 17

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 8, ▌ член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 13, параграф 4, член 14, параграф 2 и член 15, параграф 8▌се предоставя на Комисията за срок от шест години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на шестгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 8,▌ член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 13, параграф 4, член 14, параграф 2 и член 15, параграф 8 ▌може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 8, ▌член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 13, параграф 4, член 14, параграф 2 и член 15, параграф 8 ▌влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 18

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 се отменят, считано от 1 януари 2020 г.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A. ЦЕЛИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЕМИСИИ НА ЛЕКИ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

1.  За календарната 2020 година за всеки нов лек пътнически автомобил специфичните емисии на CO2 се определят в съответствие със следната формула за целите на изчисленията в настоящата точка и в точка 2:

Специфични емисии на CO2 = 95 + a · (M – M0)

където:

M

=

масата в готовност за движение на превозното средство в килограми (kg)

M0

=

1 379,88

a

=

0,0333

2.  Целта за специфични емисии за даден производител през 2020 година се изчислява, като се осреднят специфичните емисии на CO2, определени в съответствие с точка 1, от всеки произведен от него нов лек пътнически автомобил, регистриран през същата календарна година.

3.  Еталонната цел за специфични емисии за производител през 2021 г. се изчислява както следва:

Еталонна цел за специфични емисии по WLTP = WLTPCO2 · 20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000001.png

където:

WLTPCO2 са средните специфични емисии на CO2 през 2020 г., определени в съответствие с приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151 и изчислени в съответствие с член 4, параграф 3, второ тире от настоящия регламент, без да се включва намалението на емисиите на CO2 вследствие на прилагането на членове 5 и 11 от настоящия регламент;

NEDCCO2 са средните специфични емисии на CO2 през 2020 г., определени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 и изчислени в съответствие с член 4, параграф 3, второ тире от настоящия регламент, без да се включва намалението на емисиите на CO2 вследствие на прилагането на членове 5 и 11 от настоящия регламент;

NEDC2020target е целта за специфични емисии за 2020 г., изчислена в съответствие с точки 1 и 2.

4.  За календарните години 2021 – 2024 г., целта за специфичните емисии за даден производител се изчислява, както следва:

Цел за специфични емисии = WLTPreference target + a [(Mø-M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

където:

WLTPreference target е еталонната цел за специфични емисии по WLTP за 2021 г., изчислена в съответствие с точка 3;

a е 0,0333;

Mø е средната стойност на масата в готовност за движение (M) на новите леки пътнически автомобили на производителя, регистрирани през съответната целева година, в килограми (kg);

M0 е 1379,88 за 2021 г. и съгласно определеното в член 14, параграф 1, буква a), за годините 2022, 2023 и 2024;

2020 е средната стойност на масата в готовност за движение (M) на новите леки пътнически автомобили на производителя, регистрирани през 2020 г.,в килограми (kg);

M0,2020 е 1379,88.

5.  За производител, на когото е предоставена дерогация по отношение на цел за специфични емисии по NEDC през 2021 г., базираната на WLTP цел съгласно дерогацията се изчислява, както следва:

Derogation target2021 = WLTPCO2 ·20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000002.png

където:

WLTPCO2 е WLTPCO2 съгласно определеното в точка 3;

NEDCCO2 е NEDCCO2 съгласно определеното в точка 3;

NEDC2021target е целта за 2021 г. съгласно дерогацията , предоставена от Комисията съгласно член 10.

6.  Считано от 1 януари 2025 г., целите за автомобилния парк на целия ЕС и целта за специфичните емисии за даден производител се изчисляват, както следва:

6.0.  Цел за автомобилния парк на целия ЕС за 2021 г.

Целта за автомобилния парк на целия ЕС2021 е средната стойност на референтните стойности за 2021 г., определени за всеки отделен производител, за който се прилага цел за специфични емисии в съответствие с точка 4, претеглена спрямо броя на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2021 г..

Референтната стойност за 2021 г. се определя за всеки производител, както следва:

20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000003.png

където:

WLTPCO2,measured е средната стойност, за всеки отделен производител, на измерените комбинирани емисии на CO2 на всеки отделен нов лек пътнически автомобил, регистриран през 2020 г., определени и отчетени в съответствие с член 7а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153;

NEDC2020,Fleet Target е 95 g/km;

NEDCCO2 е съгласно определеното в точка 3;

M2021 е средната стойност на масата в готовност за движение на новите леки пътнически автомобили на производителя, регистрирани през 2021 г., в килограми (kg);

M0,2021 е средната маса в готовност за движение в килограми (kg) от всички нови леки пътнически автомобили на тези производители, регистрирани през 2021 г., за които се прилага цел за специфични емисии в съответствие с точка 4;

a е съгласно определеното в точка 4.

6.1.  Цели за автомобилния парк на целия ЕС за 2025 и 2030 г.

6.1.1.  Цел за автомобилния парк на целия ЕС (EU fleet-wide target) за периода 2025 – 2029 г.

EU fleet-wide target2025 = EU fleet-wide target2021 · (1 - reduction factor2025)

където:

EU fleet-wide target2021 е съгласно определеното в точка 6.0;

reduction factor2025 е намалението, определено в член 1, параграф 4, буква а).

6.1.2.  Цел за автомобилния парк на целия ЕС (EU fleet-wide target) от 2030 г. нататък

EU fleet-wide target2030 = EU fleet-wide target2021 · (1 - reduction factor2030)

където:

EU fleet-wide target2021 е съгласно определеното в точка 6.0;

reduction factor2030 е намалението, определено в член 1, параграф 5, буква а).

6.2.  Еталонни цели за специфични емисии от 2025 г. нататък

6.2.1.  Еталонни цели за специфични емисии за периода от 2025 г. до 2029 г.

Еталонна цел за специфични емисии = EU fleet-wide target2025 + a2025 · (TM-TM0)

където:

EU fleet-wide target2025 е стойност, определена в съответствие с точка 6.1.1;

a2025 е 20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000004.png

където:

a2021 е наклонът на най-добре съответстващата права линия, изчислена чрез прилагане на линейния метод на най-малките квадрати към масата на изпитване (независима променлива) и специфичните емисии на CO2 (зависима променлива) на всеки нов лек пътнически автомобил, регистриран през 2021 г.;

average emissions2021 е средната стойност за специфичните емисии на CO2 на всички нови леки пътнически автомобили, регистрирани през 2021 г. на производителите, за които се изчислява целта за специфичните емисии в съответствие с точка 4;

TM е средната маса на изпитване в килограми (кg) на всички нови леки пътнически автомобили на производителя, регистрирани през съответната календарна година;

TM0 е стойността, определена в съответствие с член 14, параграф 1, буква г).

6.2.2.  Еталонни цели за специфични емисии от 2030 г. нататък

Еталонна цел за специфичните емисии = EU fleet-wide target2030 + a2030 · (TM-TM0)

където:

EU fleet-wide target2030 е стойност, определена в съответствие с точка 6.1.2;

a2030 е 20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000005.png

където:

a2021 е съгласно определено в точка 6.2.1;

average emissions2021 е съгласно определено в точка 6.2.1;

TM е съгласно определено в точка 6.2.1;

TM0 е както е определено в точка 6.2.

6.3.  Цел за специфичните емисии от 2025 г. нататък

Цел за специфичните емисии = еталонна цел за специфичните емисии · ZLEV коефициент

където:

Еталонна цел за специфичните емисии (specific emissions reference target) е еталонната цел за специфичните емисии на CO2, определена в съответствие с точка 6.2.1 за периода 2025 – 2029 г. и точка 6.2.2 за периода от 2030 г. нататък;

ZLEV коефициент е (1+y-x) освенако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, като в тези случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0;

където:

y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) в автомобилния парк на производителя на нови леки пътнически автомобили, изчислен като общия брой на нови превозни средства с нулеви и ниски емисии, като всеки от тях се брои като ZLEVspecific в съответствие със следната формула, разделен на общия брой на нови леките пътнически автомобили, регистрирани през съответната календарна година

20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000006.png

За новите леки пътнически автомобили, регистрирани в държавите членки с дял на превозните средства с нулеви и ниски емисии в техния автомобилен парк под 60% от средната стойност за Съюза през 2017 г.(25) и с по-малко от 1 000 нови превозни средства с нулеви и ниски емисии, регистрирани през 2017 г., ZLEVspecific се изчислява, до 2030 г. включително, в съответствие със следната формула:

20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000007.png

Когато делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на дадена държава членка от нови леки пътнически автомобили, регистрирани в рамките на година между 2025 и 2030 г., надхвърля 5%, тази държава членка не отговаря на критериите за прилагане на коефициента 1,85 през следващите години;

x е 15% за годините от 2025 до 2029 и 35% от 2030 г. нататък.

ЧАСТ Б. ЦЕЛИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЕМИСИИ ЗА ЛЕКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1.  За календарната 2020 г. специфичните емисии на CO2 за всяко ново леко търговско превозно средство се определят в съответствие със следната формула за целите на изчисленията в настоящата точка и в точка в:

Специфични емисии на CO2 = 147 + a · (M – M0)

където:

M

=

масата в готовност за движение на превозното средство в килограми (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,096

2.  Целта за специфичните емисии за даден производител през 2020 година се изчислява като средната стойност на специфичните емисии на CO2, определени в съответствие с точка 1, от всяко произведено от него ново леко търговско превозно средство, регистрирано през същата календарна година.

3.  Еталонната цел за специфични емисии за производител през 2021 г. се изчислява както следва:

Еталонна цел за специфичните емисии по WLTP =20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000008.png

където:

WLTPCO2 са средните специфични емисии на CO2 през 2020 г., определени в съответствие с приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151, без да се включва намалението на емисиите на CO2 вследствие на прилагането на член 11 от настоящия регламент;

NEDCCO2 са средните специфични емисии на CO2 през 2020 г., определени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152, без да се включва намалението на емисиите на CO2 вследствие на прилагането на член 11 от настоящия регламент;

NEDC2020target е целта за специфични емисии за 2020 г., изчислена в съответствие с точки 1 и 2.

4.  За календарните години 2021 – 2024 г. целта за специфичните емисии за даден производител се изчислява, както следва:

Цел за специфични емисии = WLTPreference target + a [(Mø-M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

където:

WLTPreference target е еталонната цел за специфични емисии по WLTP за 2021 г., изчислена в съответствие с точка 3;

a е 0,096;

Mø е средната стойност на масата в готовност за движение (M) на новите леки търговски превозни средства на производителя, регистрирани в съответната целева година, в килограми (kg);

M0 е 1766,4 за 2020 г.; за годините 2021, 2022 и 2023 – стойността, приета в съответствие с член 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011; за 2024 г. – стойността, приета в съответствие с член 14, параграф 1, буква б) от настоящия регламент;

Mø2020 е средната стойност на масата в готовност за движение (M) на новите леки търговски превозни средства на производителя, регистрирани през 2020 г., в килограми (kg);

M0,2020 е 1766.4.

5.  За производител, на когото е предоставена дерогация от целта за специфични емисии по NEDC през 2021 г., целта на базата на WLTP съгласно дерогацията се изчислява, както следва:

Цел съгласно дерогацията2021 = WLTPCO2 ·20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000009.png

където:

WLTPCO2 е WLTPCO2 съгласно определеното в точка 3;

NEDCCO2 е NEDCCO2 съгласно определеното в точка 3;

NEDC2021target е целта за 2021 г. съгласно дерогацията, предоставена от Комисията съгласно член 10.

6.  Считано от 1 януари 2025 г., целите за автомобилния парк на целия ЕС и целта за специфичните емисии за даден производител се изчисляват, както следва:

6.0.  Цел за автомобилния парк на целия ЕС за 2021 г.

Целта за автомобилния парк на целия ЕС2021 е средната стойност на референтните стойности за 2021 г., определени за всеки отделен производител, за който се прилага цел за специфични емисии в съответствие с точка 4, претеглена спрямо броя нови леки търговски превозни средства, регистрирани през 2021 г.

Референтната стойност за 2021 г. се определя за всеки производител, както следва:

20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000010.png

където:

WLTPCO2,measured е средната стойност, за всеки отделен производител, на измерените комбинирани емисии на CO2 на всяко отделно ново леко търговско превозно средство, регистрирано през 2020 г., определени и отчетени в съответствие с член 7а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152;

NEDC2020,Fleet Target е 147 g/km;

NEDCCO2 е съгласно определеното в точка 3;

M2021 е средната стойност на масата в готовност за движение на новите леки търговски превозни средства на производителя, регистриран през 2021 г., в килограми (kg);

M0,2021 е средната маса в готовност за движение . в килограми (kg) от всички нови леки търговски превозни средства на тези производители, регистрирани през 2021 г., , за които се прилага цел за специфични емисии в съответствие с точка 4;

a е съгласно определеното в точка 4.

6.1.  Цели за автомобилния парк на целия ЕС за 2025 и 2030 г.

6.1.1.  Цел за автомобилния парк на целия ЕС (EU fleet-wide target) за периода 2025 – 2029 г.

EU fleet-wide target2025 = EU fleet-wide target2021 · (1 - reduction factor2025)

където:

EU fleet-wide target2021 е съгласно определеното в точка 6.0;

reduction factor2025 е намалението, посочено в член 1, параграф 4, буква б).

6.1.2.  Цел за автомобилния парк на целия ЕС (EU fleet-wide target) от 2030 г. нататък

EU fleet-wide target2030 = EU fleet-wide target2021 · (1 - reduction factor2030)

където:

EU fleet-wide target2021 е съгласно определеното в точка 6.0;

reduction factor2030 е намалението, посочено в член 1, параграф 5, буква б).

6.2.  Цели за специфичните емисии от 2025 г. нататък

6.2.1.  Еталонни цели за специфични емисии за периода от 2025 г. до 2029 г.

Еталонна цел за специфични емисии = EU fleet-wide target2025 + α · (TM-TM0)

където:

EU fleet-wide target2025 е стойност, определена в съответствие с точка 6.1.1;

α е a2025, когато средната маса на изпитване на новите леки търговски превозни средства на производителя е по-малка или равна на стойността TM0, определена в съответствие с член 14, параграф 1, буква г), или a2021, когато средната маса на изпитване новите леки търговски превозни средства на производителя е по-голяма от стойността TM0, определена в съответствие с член 14, параграф 1, буква г),

където:

a2025 е 20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000011.png

a2021 е наклонът на най-добре съответстващата права линия, изчислена чрез прилагане на линейния метод на най-малките квадрати към маса на изпитване (независима променлива) и специфичните емисии на CO2 (зависима променлива) на всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирано през 2021 г.

average emissions2021 е средната стойност за специфичните емисии на CO2 на всички нови леки търговски превозни средства, регистрирани през 2021 г., на производителите, за които се изчислява целта за специфичните емисии в съответствие с точка 4;

TM е средната маса на изпитване в килограми (kg) на всички нови леки търговски превозни средства на производителя, регистрирани през съответната календарна година;

TM0 е стойността, определена в съответствие с член 14, параграф 1, буква г).

6.2.2.  Еталонни цели за специфични емисии от 2030 г. нататък

Еталонна цел за специфични емисии = EU fleet-wide target2030 + α · (TM-TM0)

където:

EU fleet-wide target2030 е стойност, определена в съответствие с точка 6.1.2;

α е a2030, когато средната маса на изпитване на новите леки търговски превозни средства на производителя е по-малка или равна на стойността TM0, определена в съответствие с член 13, параграф 1, буква г), или a2021, когато средната изпитвателна маса на новите леки търговски превозни средства на производителя е по-голяма от стойността TM0, определена в съответствие с член 13, параграф 1, буква г);

където:

a2030 е 20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000012.png

a2021 съгласно определеното в точка 6.2.1;

average emissions2021 съгласно определеното в точка 6.2.1;

TM съгласно определеното в точка 6.2.1;

TM0 съгласно определеното в точка 6.2.1.

6.3.  Цел за специфичните емисии от 2025 г. нататък

6.3.1.  Еталонни цели за специфични емисии за периода 2025 – 2029 г.

Еталонна цел за специфични емисии = (еталонна цел за специфични емисии – (øtargets – EU fleet-wide target2025)) ZLEV коефициент

където:

еталонна цел за специфични емисии (specific emissions reference target) е еталонната цел за специфични емисии за производителя, определена в съответствие с точка 6.2.1;

øtargets е претеглената спрямо броя на новите леки търговски превозни средства на всеки отделен производител средна стойност на всички цели за специфичните емисии, определени в съответствие с точка 6.2.1;

ZLEV коефициент е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, като в тези случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0;

където:

y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) в автомобилния парк на производителя на нови леки търговски превозни средства, който се изчислява като общия брой на нови превозни средства с нулеви и ниски емисии, като всяко от тях се брои за ZLEVspecific съгласно формулата по-долу, разделен на общия брой нови леки търговски превозни средства, регистрирани през съответната календарна година

20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000013.png

x е 15%.

6.3.2.  Еталонни цели за специфични емисии от 2030 г. нататък

Цел за специфични емисии = (еталонна цел за специфични емисии – (øtargets – EU fleet-wide target2030)) ZLEV коефициент

където:

еталонна цел за специфични емисии (specific emissions reference target) е еталонната цел за специфични емисии за производителя, определена в съответствие с точка 6.2.2;

øtargets е претеглената спрямо броя на новите леки търговски превозни средства на всеки отделен производител средна стойност на всички цели за специфични емисии, определени в съответствие с точка 6.2.2;

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, като е тези случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0;

където:

y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) в автомобилния парк на производителя на новите леки търговски превозни средства, който се изчислява като общия брой на новите превозни средства с нулеви и ниски емисии, като всяко от тях се брои за ZLEVspecific съгласно следната формула, разделен на общия брой нови леки търговски превозни средства, регистрирани през съответната календарна година:

20190327-P8_TA-PROV(2019)0304_BG-p0000014.png

x е 30%.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ НОВИ ЛЕКИ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

ЧАСТ А – Събиране на данни за новите леки пътнически автомобили и определяне на информацията за мониторинга на емисиите на CO2

1.  За всяка календарна година държавите членки отчитат следните подробни данни за всеки нов лек пътнически автомобил, регистриран на тяхна територия като превозно средство от категория M1:

а)  производител;

б)  номер на одобрението на типа и неговото разширение;

в)  тип, вариант и версия (когато е приложимо);

г)  марка и търговско наименование;

д)  категория на превозното средство с одобрение на типа;

е)  общ брой нови регистрации;

ж)  маса в готовност за движение;

з)  специфични емисии на CO2 (по NEDC и по WLTP);

и)  отпечатък: междуосово разстояние, колея на управляемата ос и колея на останалите оси;

й)  вид гориво и горивен режим;

к)  обем на двигателя;

л)  консумация на електроенергия;

м)  код за иновативната технология или групата иновативни технологии и намаление на емисиите на CO2 вследствие на тази технология (по NEDC и по WLTP);

н)  максимална полезна мощност;

о)  идентификационен номер на превозното средство;

п)  маса на изпитване по WLTP;

р)  коефициенти на отклонение и на проверка, посочени в точка 3.2.8 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153;

с)  категория на регистрираното превозно средство;

т)  идентификационен номер на фамилията превозни средства;

у)  пробег в електрически режим на задвижване, когато е приложимо.

В съответствие с член 7 държавите членки предоставят на Комисията всички данни, изброени в тази точка, във форма̀та, посочен от раздел 2 на част Б.

2.  Подробните данни, посочени в точка 1, се вземат от сертификата за съответствие на лекия пътнически автомобил. При превозни средства, задвижвани с два вида гориво (бензин/газ), в чиито сертификати за съответствие са посочени стойности на специфичните емисии на CO2 за двата вида гориво, държавите членки използват само стойността, измерена за газта.

3.  За всяка календарна година държавите членки определят:

а)  общия брой нови регистрации на нови леки пътнически автомобили, които са предмет на ЕО одобрение на типа;

б)  общия брой нови регистрации на нови леки пътнически автомобили с индивидуално одобрение;

в)  общия брой нови регистрации на нови леки пътнически автомобили при условията на национално одобрение на типа за малки серии.

ЧАСТ Б – Формат за предаване на данните

За всяка година държавите членки отчитат информацията, посочена в част А, точки 1 и 3, в следните формати:

Раздел 1 – Обобщени данни от мониторинга

Държава членка(26)

 

Година

 

Общ брой нови регистрации на нови леки пътнически автомобили, които са предмет на ЕО одобрение на типа

 

Общ брой нови регистрации на нови леки пътнически автомобили с индивидуално одобрение

 

Общ брой нови регистрации на нови леки пътнически автомобили при условията на национално одобрение на типа за малки серии

 

Раздел 2 – Подробни данни от мониторинга – запис за едно превозно средство

Точка 1 от част A

Подробни данни за всяко регистрирано превозно средство

а)

Наименование на производителя – стандартно наименование в ЕС

Наименование на производителя – декларирано за сегмента на ПОО

Наименование на производителя в регистъра на държавата членка1

б)

Номер на одобрението на типа и неговото разширение

в)

Тип

Вариант

Версия

г)

Марка и търговско наименование

д)

Категория на одобрения тип превозно средство

е)

Общ брой нови регистрации

ж)

Маса в готовност за движение

з)

Специфични емисии на CO2 (комбинирани)

Стойност по NEDC до 31 декември 2020 г. освен за превозните средства, които попадат в приложното поле на член 5, за които стойността по NEDC се определя до 31 декември 2022 г. в съответствие с член 5 от Регламента за изпълнение (ЕС) 2017/1153

Специфични емисии на CO2 (комбинирани)

Стойност по WLTP

и)

Междуосово разстояние

Широчина на колеята на управляемата ос (ос 1)

Широчина на колеята на друга ос (ос 2)

й)

Вид гориво

Горивен режим

к)

Работен обем на двигателя (cm3)

л)

Консумация на електроенергия (Wh/km)

м)

Код на екологичната(ите) иновация(ии)

Сумарно намаление на емисии на CO2 по NEDC, дължащо се на екологичната(ите) иновация(ии) до 31 декември 2020 г. включително

Сумарно намаление на емисиите на CO2 по WLTP, дължащо се на екологичната(ите) иновация(ии)

н)

Максимална полезна мощност

о)

Идентификационен номер на превозното средство

п)

Маса на изпитване по WLTP

р)

Коефициент на отклонение De (когато има)

Коефициент на проверка (когато има)

с)

Категория на регистрираното превозно средство

т)

Идентификационен номер на фамилията превозни средства

у)

Пробег в електрически режим на задвижване, когато е наличен

Бележки:

1 В случай на национално одобрение на типа за малки серии (NSS) или с индивидуално одобрение (IVA) наименованието на производителя се посочва в колоната „Наименование на производителя в регистъра на държавата членка“, докато в колоната „Наименование на производителя – стандартно наименование в ЕС“ се посочва: „AA-NSS“ или „AA-IVA“ – според случая.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ НОВИ ЛЕКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

А.  Събиране на данни за новите леки търговски превозни средства и определяне на информацията за мониторинга на емисиите на CO2

1.  Подробни данни

1.1.  Комплектовани превозни средства, регистрирани като превозни средства от категория N1

За комплектованите превозни средства с ЕО одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1, държавите членки отчитат за всяка календарна година следните подробни данни за всяко ново леко търговско превозно средство при първоначалното му регистриране на тяхната територия:

а)  производител;

б)  номер на одобрението на типа и неговото разширение;

в)  тип, вариант и версия;

г)  марка;

д)  категория на превозното средство с одобрение на типа;

е)  категория на регистрираното превозно средство;

ж)  специфични емисии на CO2 (по NEDC и по WLTP);

з)  маса в готовност за движение;

и)  технически допустима максимална маса с товар;

й)  отпечатък: междуосово разстояние, широчина на колеята на управляемата ос и широчина на колеята на друга ос;

к)  вид гориво и горивен режим;

л)  обем на двигателя;

м)  консумация на електроенергия;

н)  код за иновативната технология или групата иновативни технологии и намаление на емисиите на CO2 вследствие на тази технология (по NEDC и по WLTP);

о)  идентификационен номер на превозното средство;

п)  маса на изпитване по WLTP;

р)  коефициенти на отклонение и на проверка, посочени в точка 3.2.8 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152;

с)  идентификационен номер на фамилията превозни средства, определен в съответствие с точка 5.0 от приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151;

т)  пробег в електрически режим на задвижване, когато е приложимо.

В съответствие с член 7 държавите членки предоставят на Комисията, всички данни, изброени в тази точка, във форма̀та, посочен от раздел 2 на част В от настоящото приложение.

1.2.  Превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1

За превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1, държавите членки отчитат за всяка календарна година следните подробни данни по отношение на:

а)  базовото (т.е. некомплектованото) превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), б), в), г), д), ж), з), и), н) и о), или вместо данните, определени в букви з) и и) – предварително определената маса, посочена като част от информацията за одобрението на типа съгласно точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО;

б)  базовото (т.е. некомплектованото) превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), б), в), г), д), ж), з), и), н) и о);

в)  напълно комплектованото превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), е), ж), з), й), к), л), м) и о).

Когато не е възможно да се предоставят някои от данните за базовото превозно средство, посочени в първа алинея, букви а) и б), вместо тях държавата членка предоставя данни за напълно комплектованото превозно средство.

За напълно комплектованите превозни средства от категория N1 се използва форматът, определен в част В, раздел 2.

Идентификационният номер на превозното средство, посочен в точка 1.1, буква о), не се оповестява публично.

2.  Подробните данни, посочени в точка 1, се вземат от сертификата за съответствие. При превозни средства, задвижвани с два вида гориво (бензин/газ), в чиито сертификати за съответствие са посочени стойности на специфичните емисии на CO2 за двата вида гориво, държавите членки използват само стойността, измерена за газта.

3.  Държавите членки определят за всяка календарна година:

а)  общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа;

б)  общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа, ако има такива;

в)  общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква индивидуално одобрение;

г)  общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква национално одобрение на типа за малки серии.

Б.  Методика за определяне на информацията за целите на мониторинга на CO2 за нови леки търговски превозни средства

Информацията за целите на мониторинга, която държавите членки трябва определят в съответствие с част А, точки 1 и 3, се определя в съответствие с методиката в настоящата част.

1.  Брой регистрирани нови леки търговски превозни средства

Държавите членки определят броя на новите леки търговски превозни средства, регистрирани на тяхната територия през съответната година на мониторинг, за всяка от следните групи: превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа, превозни средства с индивидуално одобрение и превозни средства с национално одобрение на типа за малки серии, както и превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа, ако има такива.

2.  Напълно комплектовани превозни средства

При превозни средства с многоетапно одобрение на типа специфичните емисии на CO2 на напълно комплектованите превозни средства се разпределят на производителя на базовото превозно средство.

С цел да се гарантира, че стойностите за емисиите на CO2, ефективността на използване на гориво и масата на напълно комплектованите превозни средства са представителни, без да се създава прекомерна тежест за производителя на базовото превозно средство, Комисията предлага специална процедура за мониторинг и когато е уместно, прави необходимите изменения на съответното законодателство относно одобрението на типа.

Независимо от това, че за изчисляването на целта за 2020 г. в съответствие с точка 2 от част Б на приложение І предварително определената маса се взема от част В от настоящото приложение, когато стойността на тази маса не може да бъде определена, масата в готовност за движение на напълно комплектованото превозно средство може да се използва за предварителното изчисляване на целта за специфичните емисии, посочена в член 7, параграф 4.

Когато базовото превозно средство е комплектовано превозно средство, за изчисляването на целта за специфичните емисии на това превозно средство се използва масата му в готовност за движение. Когато обаче стойността на тази маса не може да бъде определена, за предварителното изчисляване на целта за специфичните емисии може да се използва масата в готовност за движение на напълно комплектованото превозно средство.

В.  Формати за предаване на данните

Държавите членки предават посочената в част А, точки 1 и 3 информация за всяка година в следния формат:

Раздел 1 – Обобщени данни от мониторинга

Държава членка(27)

 

Година

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с индивидуално одобрение

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква национално одобрение на типа за малки серии

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа (ако има такива)

 

Раздел 2 – Подробни данни от мониторинга – запис за едно превозно средство

Точка 1.1 от част А

Подробни данни за всяко регистрирано превозно средство(1)

а)

Наименование на производителя – стандартно наименование в ЕС(2)

Наименование на производителя – декларирано за сегмента на ПОО

КОМПЛЕКТОВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/БАЗОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(3)

Наименование на производителя – декларирано за сегмента на ПОО

НАПЪЛНО КОМПЛЕКТОВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО(3)

Наименование на производителя в регистъра на държавата членка(2)

б)

Номер на одобрението на типа и неговото разширение

в)

Тип

Вариант

Версия

г)

Марка

д)

Категория на одобреното превозно средство

е)

Категория на регистрираното превозно средство

ж)

Специфични емисии на CO2 (комбинирани)

Стойност по NEDC до 31 декември 2020 г.

Специфични емисии на CO2 (комбинирани)

Стойност по WLTP

з)

Маса в готовност за движение

БАЗОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Маса в готовност за движение

НАПЪЛНО КОМПЛЕКТОВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/КОМПЛЕКТОВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

и)(4)

Технически допустима максимална маса с товар

й)

Междуосово разстояние

Широчина на колеята на управляемата ос (ос 1)

Широчина на колеята на друга ос (ос 2)

к)

Вид гориво

Горивен режим

л)

Работен обем на двигателя (cm3)

м)

Консумация на електроенергия (Wh/km)

н)  

Код на екологичната(ите) иновация(ии)

Сумарно намаление на емисии на CO2 по NEDC, дължащо се на екологичната(ите) иновация(ии) до 31 декември 2020 г.

Сумарно намаление на емисиите на CO2 по WLTP, дължащо се на екологичната(ите) иновация(ии)

о)

Идентификационен номер на превозното средство

п)

Маса на изпитване по WLTP

р)

Коефициент на отклонение De (когато има)

Коефициент на проверка (когато има)

с)

Идентификационен номер на фамилията превозни средства

т)

Пробег в електрически режим на задвижване, когато е приложимо

Точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО(5)

Предварително определена маса (когато е приложимо в случай на превозни средства с многоетапно одобрение)

Бележки:

(1)  Когато при превозни средства с многоетапно одобрение не е възможно да бъдат предоставени данни за базовото превозно средство, държавата членка предоставя като минимум посочените в настоящия формат данни за напълно комплектованото превозно средство.

(2)  В случай на национално одобрение на типа за малки серии (NSS) или индивидуално одобрение (IVA) наименованието на производителя се посочва в колоната „Наименование на производителя в регистъра на държавата членка“, докато в колоната „Наименование на производителя – стандартно наименование в ЕС“ се посочва: „AA-NSS“ или „AA-IVA“ – според случая

(3)  За превозните средства с многоетапно одобрение се посочва производителят на базовото (некомплектованото/комплектованото) превозно средство. Ако производителят на базовото превозно средство не е известен, се посочва само производителят на напълно комплектованото превозно средство.

(4)  За превозните средства с многоетапно одобрение се посочва технически допустимата максимална маса с товар на базовото превозно средство.

(5)  При превозни средства с многоетапно одобрение масата в готовност за движение и технически допустимата максимална маса с товар на базовото превозно средство могат да бъдат заменени с предварително определената маса, посочена в информацията за одобряване на типа в съответствие с точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Отменените регламенти и списък на техните последователни изменения

Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕС) № 397/2013 на Комисията

(ОВ L 120, 1.5.2013 г., стр. 4)

Регламент (ЕС) № 333/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 15)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/6 на Комисията

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1502 на Комисията

Делегиран регламент (ЕС) 2018/649 на Комисията

(ОВ L 3, 7.1.2015 г., стр. 1)

(ОВ L 221, 26.8.2017 г., стр. 4)

(ОВ L 108, 27.4.2018 г., стр. 14)

Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1)

 

Делегиран регламент (EС) № 205/2012 на Комисията

(ОВ L 72, 10.3.2012 г., стр. 2)

Регламент (ЕС) № 253/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 38)

Делегиран регламент (EС) № 404/2014 на Комисията

(ОВ L 121, 24.4.2014 г., стр. 1)

Делегиран регламент (ЕС) 2017/748 на Комисията

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1499 на Комисията

(ОВ L 113, 29.4.2017 г., стр. 9)

(ОВ L 219, 25.8.2017 г., стр. 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 443/2009

Регламент (ЕС) № 510/2011

Настоящият регламент

Член 1, първа алинея

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, втора алинея

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 1, трета алинея

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 4

 

 

Член 1, параграф 5

 

 

Член 1, параграф 6

 

 

Член 1, параграф 7

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 4

Член 3, параграф 1, уводен текст

Член 3, параграф 1, уводен текст

Член 3, параграф 1, уводен текст

Член 3, параграф 1, букви а) и б)

Член 3, параграф 1, букви а) и б)

Член 3, параграф 1, букви а) и б)

Член 3, параграф 1, букви в), г) и д)

Член 3, параграф 1, букви в), г) и д)

Член 3, параграф 1, букви в) и г)

Член 3, параграф 1, букви е) и ж)

Член 3, параграф 1, букви е) и ж)

 

 

Член 3, параграф 1, буквa е)

Член 3, параграф 1, буквa з)

Член 3, параграф 1, буква з)

Член 3, параграф 1, буква д)

Член 3, параграф 1, буква й)

Член 3, параграф 1, буква и)

Член 3, параграф 1, буква ж)

Член 3, параграф 1, буква и)

Член 3, параграф 1, буква й)

Член 3, параграф 1, букви к), л) и м)

 

Член 3, параграф 1, буква к)

Член 3, параграф 1, буква н)

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 4, първа алинея

Член 4, първа алинея

Член 4, параграф 1, уводна част и букви а) и б)

 

 

 

 

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 4, втора алинея

Член 4, трета алинея

Член 4, параграф 3

Член 5

Член 5

Член 5а

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 2, букви а), б) и в)

Член 7, параграф 2, букви а), б) и в)

Член 6, параграф 2, букви а), б) и в)

Член 6, параграф 2, буква г)

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 3

Член 6, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 7, параграф 4

Член 6, параграф 4

Член 7, параграф 5

Член 7, параграф 5

Член 6, параграф 5

Член 7, параграф 6

Член 7, параграф 6

Член 6, параграф 6

Член 7, параграф 7

Член 7, параграф 7

Член 6, параграф 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 7, параграф 3

Член 8, параграф 4, първа и втора алинеи

Член 8, параграф 4, първа и втора алинеи

Член 7, параграф 4, първа и втора алинеи

Член 8, параграф 4, трета алинея

Член 8, параграф 4, първа алинея

Член 7, параграф 4, трета алинея

Член 8, параграф 5, първата алинея

Член 8, параграф 5

Член 7, параграф 5, първа алинея

Член 8, параграф 5, втора алинея

Член 8, параграф 6

Член 7 параграф 5, втора алинея

Член 8, параграф 6

Член 8, параграф 7

Член 8, параграф 7

Член 8, параграф 8

Член 7, параграф 6, първа алинея

Член 7, параграф 6, втора алинея

 

Член 8, параграф 8

Член 8, параграф 9, първа алинея

Член 8, параграф 9, първа алинея

Член 7, параграф 7

–Член 8, параграф 9, втора алинея

–Член 8, параграф 9, втора алинея

Член 7, параграф 8

 

 

Член 7, параграф 9

 

 

Член 7, параграф 10

Член 8, параграф 10

Член 7, параграф 11

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 9, параграф 2, първа алинея, уводен текст

Член 9, параграф 2, първа алинея, уводен текст

Член 8, параграф 2, първа алинея, първа част

Член 9, параграф 2, първа алинея, буква a)

Член 9, параграф 2, първа алинея, буква a)

Член 9, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 9, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 8, параграф 2, първа алинея, втора част

Член 9, параграф 2, втора алинея

Член 9, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 2, втора алинея

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 9, параграф 4

Член 9, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 10, параграф 1, уводен текст

Член 10, параграф 1, уводен текст

Член 9, параграф 1, уводен текст

Член 10, параграф 1, букви а) — д)

Член 10, параграф 1, букви а) — д)

Член 9, параграф 1, букви а) — д)

Член 9, параграф 1, буква е)

Член 10, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 9, параграф 2

 

 

Член 9, параграф 3

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 11, параграф 3

Член 10, параграф 3, първа алинея

Член 10, параграф 3, втора алинея

Член 11, параграф 4, първа алинея

Член 10, параграф 4, първа алинея

Член 11, параграф 4, втора алинея, уводен текст

Член 10, параграф 4, втора алинея, уводен текст

Член 11, параграф 4, втора алинея, буква а)

Член 10, параграф 4, втора алинея, буква а)

Член 11, параграф 4, втора алинея, буква б)

Член 11, параграф 4, втора алинея, буква в)

Член 10, параграф 4, втора алинея, буква б)

 

 

Член 10, параграф 4, втора алинея, буква в)

Член 11, параграф 4, трета и четвърта алинея

Член 10, параграф 4, трета и четвърта алинея

Член 11, параграф 5

Член 11, параграф 4

Член 10, параграф 5

Член 11, параграф 6

Член 11, параграф 5

Член 10, параграф 6

Член 11, параграф 7

Член 11, параграф 6

Член 10, параграф 7

Член 11, параграф 8

Член 11, параграф 7

Член 10, параграф 8

Член 11, параграф 9

Член 11, параграф 8

Член 10, параграф 9

Член 12, параграф 1, първа алинея

Член 12, параграф 1, първа алинея

Член 11, параграф 1, първа алинея

Член 12, параграф 1, втора алинея

Член 11, параграф 1, втора алинея

Член 12, параграф 1, трета алинея

Член 12, параграф 1, втора алинея

Член 11, параграф 1, трета алинея

Член 11, параграф 1, четвърта алинея

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 11, параграф 2, уводен текст, букви а), б) и в) и буква г), първа част

Член 11, параграф 2, буква г), последна част

Член 12, параграф 3

Член 12, параграф 3

Член 11, параграф 3

Член 12, параграф 4

Член 12, параграф 4

Член 11, параграф 4

Член 12

Член 13

Член 13, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 14, заглавие

Член 14, параграф 1, първа алинея, уводен текст

Член 13, параграф 2, първа и втора алинея

Член 14, параграф 1, буква а)

Член 13, параграф 5

Член 14, параграф 1, буква б)

 

 

Член 14, параграф 1, букви в) и г)

 

Член 13, параграф 2, трета алинея

Член 13, параграф 5

Член 14, параграф 2

 

Член 15, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 15, параграф 3

Член 13, параграф 2;

Член 15, параграф 4, първа част

Член 13, параграф 3

Член 13, параграф 6, първа алинея

Член 15, параграф 4, втора част

Член 13, параграф 4

Член 13, параграф 4;

–Член 13, параграф 6, втора алинея

Член 13, параграф 5

Член 13, параграф 6

Член 13, параграф 3

Член 13, параграф 7, първа алинея

–Член 13, параграф 6, трета алинея

Член 15, параграф 7

Член 13, параграф 7, втора алинея

Член 13, параграф 6, четвърта алинея

Член 15, параграф 8

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 1

Член 16, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 14, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 14, параграф 2а

Член 16, параграф 3

Член 14a, параграф 1

Член 15, параграф 3

Член 17, параграф 1

Член 14a, параграф 2

Член 15, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 14a, параграф 3

Член 16

Член 17, параграф 3

Член 14a, параграф 4

Член 15, параграф 2

Член 17, параграф 4

Член 14a, параграф 5

Член 17

Член 17, параграф 5

Член 15

Член 16

Член 18

Член 19

Приложение I

Приложение I, част A, точки 1 — 5

Приложение I, част A, точка 6

Приложение I

Приложение I, част Б, точки 1 — 5

Приложение I, част Б, точка 6

Приложение II, част A

Приложение II, част A

Приложение II, част Б

Приложение II, част В

Приложение ІI, част Б

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно член 15

По време на прегледа, предвиден в член 15, и когато предлага по целесъобразност законодателно изменение на настоящия регламент, Комисията ще извършва съответните консултации в съответствие с Договорите. По-специално, тя ще се консултира с Европейския парламент и с държавите членки в този контекст.

Като част от посочения преглед, Комисията ще провери също целесъобразността на горната граница от 5%, посочена в точка 6.3 от част А на приложение I, по отношение на необходимостта да се ускори насърчаването на превозни средства с нулеви и ниски емисии в съответните държави членки.

(1) ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 52.
(2) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 3 октомври 2018 г. (Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0370).
(4)ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 52.
(5)Позиция на Европейския парламент от 27 март 2019 г.
(6)Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1);
(7)Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1);
(8) OВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
(9)Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 26).
(10) Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).
(11)Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).
(13)Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152 на Комисията от 2 юни 2017 г. за установяване на методика за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на изменението на регламентираната изпитвателна процедура по отношение на леки търговски превозни средства и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 644).
(14) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията от 2 юни 2017 г. за създаване на методика за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на промяната в регулаторната процедура за изпитване и за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 679).
(15)Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили (ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16).
(16)Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).
(17)Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).
(19)OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 140.
(20)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(21)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(22)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(23)Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).
(24)Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
(25)Делът на превозните средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк с нови леки пътнически автомобили в държава членка през 2017 г. се изчислява, като общият брой нови превозни средства с нулеви и ниски емисии, регистрирани през 2017 г. , се разделя на общия брой нови леки пътнически автомобили, регистрирани през същата година.
(26)Кодове ISO 3166 alpha-2 с изключение на Гърция и Обединеното кралство, за които кодовете са съответно „EL“ и „UK“.
(27)Кодове ISO 3166 alpha-2 с изключение на Гърция и Обединеното кралство, за които кодовете са съответно „EL“ и „UK“.


Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I
PDF 318kWORD 97k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))
P8_TA-PROV(2019)0305A8-0317/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0340),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0218/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 18 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по рибно стопанство (A8-0317/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

P8_TC1-COD(2018)0172


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(6),

като имат предвид, че:

(1)  Поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасата този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Макар пластмасата да играе полезна роля в икономиката и да намира място в основни приложения в много сектори, нарастващата ѝ употреба при приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика, установен със съобщение на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“, в европейската стратегия за пластмасите, представена в съобщението ѝ от 16 януари 2018 г., озаглавена „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“, Комисията стигна до заключението , че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и изпускането на пластмасови отпадъци в околната среда, в частност в морската среда, ако искаме да постигнем ▌ кръгов жизнен цикъл при пластмасите. Европейската стратегия за пластмасите е стъпка към изграждането на кръгова икономика, при която проектирането и производството на пластмаси и пластмасови продукти изцяло отговарят на потребностите от повторна употреба, ремонт и рециклиране и се разработват и популяризират по-устойчиви материали. Значителното отрицателно въздействие на определени пластмасови продукти върху околната среда, здравето и икономиката налага създаването на специална правна уредба за ефективното намаляване на тези отрицателни последици.

(2)  С настоящата директива се насърчават подходите на кръговата икономика, даващи приоритет на устойчивите и нетоксични продукти, които могат да бъдат използвани повторно , и на системите за повторна употреба пред продуктите за еднократна употреба, като се цели преди всичко да се намали количеството на образуваните отпадъци. Това предотвратяване на отпадъците заема първо място в йерархията на отпадъците, заложена в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7). Настоящата директива ще допринесе за постигането на цел за устойчиво развитие № 12 на Организацията на обединените нации (ООН) за осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство, което е част от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г. Чрез запазване на стойността на продуктите и материалите за възможно най-дълъг период от време и чрез генериране на по-малко отпадъци икономиката на Съюза може да стане по-конкурентоспособна и по-устойчива, като същевременно се намалява натискът върху ценните ресурси и околната среда.

(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като все по-голям глобален проблем. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на ООН, която призовава за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси с цел устойчиво развитие ▌. Съюзът трябва да играе своята роля в предотвратяването на морските отпадъци и борбата с тях и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия, като настоящата директива е част от усилията на Съюза в това отношение. С цел тези усилия да бъдат резултатни, е важно също така износът на пластмасови отпадъци от Съюза да не води до повишаване на морските отпадъци по други места.

(4)  В съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS)(8), Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 29 декември 1972 г. (Лондонската конвенция) и протоколът към нея от 1996 г. (Лондонският протокол), приложение V към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (MARPOL), изменена с отнасящия се до нея Протокол от 1978 г., както и с Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане от 22 март 1989 г.(9) и със законодателството на Съюза в областта на отпадъците, а именно Директива 2008/98/ЕО и Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10), от държавите членки се изисква да осигурят добро управление на отпадъците, за да предотвратяват и намаляват морските отпадъци от източници, разположени както в морето, така и на сушата. Съгласно законодателството на Съюза в областта на водите, а именно директиви 2000/60/ЕО(11) и 2008/56/ЕО(12) на Европейския парламент и на Съвета от държавите членки се изисква също така да се справят с морските отпадъци, когато те възпрепятстват постигането на добро състояние на околната среда в морските им води, включително като принос към цел за устойчиво развитие № 14 на ООН.

(5)  В Съюза 80—85 % от морските отпадъци, измерени чрез преброяване на отпадъците по плажовете, представляват пластмаса, като 50 % от тях са пластмасови продукти за еднократна употреба, а 27 % са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, но рядко се рециклират и лесно се превръщат в отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци, представляват сериозен риск за морските екосистеми, за биологичното разнообразие и ▌ за здравето на човека, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.

(6)  Правилното управление на отпадъците продължава да бъде от съществено значение за предотвратяването на всички отпадъци, включително морските. Съществуващото законодателство на Съюза, установено в директиви 2008/98/ЕО, 2000/59/ЕО, 2000/60/ЕО, 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета(13) и инструментите на политиката предвиждат някои регулаторни ответни мерки за справяне с морските отпадъци. По-специално пластмасовите отпадъци подлежат на общите мерки и целеви стойности на Съюза за управление на отпадъците, като например целевата стойност за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки, установена в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14) и целта в Европейската стратегия за пластмасите да се гарантира, че до 2030 г. всички пластмасови опаковки, които се пускат на пазара в Съюза, ще могат да бъдат използвани повторно или лесно рециклирани. Въздействието на тези мерки върху морските отпадъци обаче не е достатъчно, а обхватът и равнището на амбиция на националните мерки за предотвратяване и намаляване на морските отпадъци се различават. Освен това някои от тези мерки, в частност ограниченията за търговия с пластмасови продукти за еднократна употреба, биха могли да създадат пречки пред търговията и да нарушат конкуренцията в Съюза.

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само най-често срещаните по плажовете на Съюза пластмасови продукти за еднократна употреба, както и съдържащите пластмаса риболовни съоръжения и продуктите, изработени от разградима при окисляване пластмаса. За пластмасовите продукти за еднократна употреба, обхванати от мерките съгласно настоящата директива, е изчислено, че представляват около 86 % от пластмасите за еднократна употреба, срещащи се по плажовете в Съюза, които са отчетени чрез преброяване. Стъклените и металните съдове за напитки следва да не попадат в обхвата на настоящата директива, тъй като те не са сред най-често срещаните по плажовете на Съюза пластмасови продукти за еднократна употреба.

(8)  Пластмасовите микрочастици не попадат пряко в приложното поле на настоящата директива, въпреки че те допринасят за морските отпадъци, и поради това Съюзът следва да възприеме всеобхватен подход към този проблем. Съюзът следва да насърчава всички производители да ограничават строго пластмасовите микрочастици в състава на своите продукти.

(9)  Замърсяването на земната повърхност и на почвата с по-големи пластмасови предмети и отделилите се от тях фрагменти или пластмасови микрочастици може да бъде значително, като тази пластмаса може да проникне в морската среда.

(10)  Настоящата директива се явява lex specialis спрямо директиви 94/62/ЕО и 2008/98/ЕО. В случай на противоречие между посочените директиви и настоящата директива, последната следва да има превес в рамките на своето приложно поле. Такъв е случаят с ограниченията за пускане на пазара. По-специално, що се отнася до мерките за намаляване на потреблението, изискванията по отношение на продуктите, изискванията относно маркировката и разширената отговорност на производителя, с настоящата директива се допълват Директиви 94/62/ЕО, 2008/98/ЕО и Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(15).

(11)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба могат да бъдат произведени от широк спектър от пластмаси. Пластмасите обикновено се определят като полимерни материали, в които може да се съдържат добавки. В обхвата на това определение обаче попадат някои естествени полимери. По смисъла на определението за “ химически немодифицираните вещества“ в член 3, точка 40 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(16) немодифицираните естествени полимери следва да не бъдат включени в обхвата на настоящата директива, тъй като те се срещат в естествен вид в околната среда. Поради това определението за „полимер“ в член 3, точка 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 ▌ следва да бъде адаптирано и за целите на настоящата директива следва да се въведе отделно определение. Пластмасите, произведени с модифицирани естествени полимери, или пластмасите, произведени от изходни вещества на биологична основа, на основата на изкопаеми горива или синтетични изходни вещества, не се срещат в естествен вид и поради това следва да бъдат предмет на настоящата директива. Следователно адаптираното определение за пластмаси следва да обхваща каучукови изделия на полимерна основа, пластмаси на биологична основа и биоразградими пластмаси, независимо от това дали са получени от биомаса или е предвидено да се разградят биологично с течение на времето. Бои, мастила и лепила следва да не бъдат предмет на настоящата директива и поради това тези полимерни материали следва да не бъдат включени в определението.

(12)  За да се определи ясно приложното поле на настоящата директива, следва да се даде определение на понятието „пластмасов продукт за еднократна употреба“. Определението следва да изключва пластмасови продукти, които са замислени, проектирани и пуснати на пазара, за да направят в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се пълнят отново или се използват повторно за същата цел, за която са били определени. Пластмасовите продукти за еднократна употреба обикновено са предназначени за използване само веднъж или за кратко време, преди да бъдат изхвърлени. Мокрите кърпички за лична хигиена и битова употреба също следва да попадат в обхвата на настоящата директива, докато мокрите кърпички за промишлена употреба следва да са изключени. За да се изясни по-задълбочено дали даден продукт следва да се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба за целите на настоящата директива, Комисията следва да разработи насоки относно пластмасовите продукти за еднократна употреба. Предвид критериите, изложени в настоящата директива, примери за съдове за храна, които следва да се считат за пластмасови продукти за еднократна употреба за целите на настоящата директива, са съдовете за „бързи храни“ или кутиите за ястия, сандвичи, питки с плънки, салати — със студена или топла храна, или съдовете за прясна или преработена храна, ненуждаеща се от допълнително приготвяне, като например плодове, зеленчуци или десерти. Примери за съдове за храна, които следва да не се считат за пластмасови продукти за еднократна употреба за целите на настоящата директива, са съдовете със сушена храна или храна, която се продава изстудена и изисква допълнително приготвяне, съдовете, съдържащи храна под формата на повече от една порция, или съдовете за храна под формата на единична порция, продавани в количество от повече от една бройка. Примери за съдове за напитки, които следва да се считат за пластмасови продукти за еднократна употреба, са бутилките за напитки или смесените опаковки за напитки, използвани за бира, вино, вода, освежаващи напитки, сокове и нектари, разтворими напитки или мляко, като се изключат чашите за напитки, понеже за целите на настоящата директива те са отделна категория пластмасови продукти за еднократна употреба. Тъй като те не са сред пластмасовите продукти за еднократна употреба, които се срещат най-често по плажовете в Съюза, стъклените и металните съдове за напитки следва да не са в обхвата на настоящата директива. В контекста на прегледа на настоящата директива обаче Комисията следва да направи оценка, наред с останалото, на произведените от пластмаса капачки и капаци, които се използват за стъклени и метални съдове за напитки.

(13)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба, влизащи в обхвата на настоящата директива, следва да бъдат предмет на една или няколко мерки в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи и по-устойчиви алтернативи, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза.

(14)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се обърне тази тенденция и да се насърчат усилията за постигане на по-устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки, например чрез определянето на национални цели за намаляване на потреблението, за постигане на амбициозно и устойчиво намаляване на потреблението на тези продукти, без да се излагат на риск хигиената на храните, безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в регламенти (ЕО) № 178/2002(17), ЕО) № 852/2004(18) и (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета, както и друго подходящо законодателство, свързано с безопасността на храните, хигиената и етикетирането (19). Държавите членки следва да имат възможно най-високи амбиции по отношение на тези мерки, които следва да предизвикат съществен обрат в растящите тенденции в потреблението и да доведат до измеримо количествено намаление. Тези мерки следва да отчитат въздействието на продуктите през целия им жизнен цикъл, включително когато последните попаднат в морската среда, както и да зачитат йерархията на отпадъците. Ако държавите членки решат да изпълнят това задължение чрез пазарни ограничения, те следва да гарантират, че подобни ограничения са пропорционални и недискриминационни. Държавите членки следва да насърчават използването на продукти, които са подходящи за многократна употреба и които след като се превърнат в отпадъци, могат да бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране.

(15)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на такива продукти за еднократна употреба върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забранят пускането им на пазара ▌. По този начин те ще стимулират използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, както и на иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, алтернативи за повторна употреба и заместване на материали. Ограниченията за пускане на пазара, които се въвеждат с настоящата директива, следва да обхванат също така продукти, направени от оксо-разградима пластмаса, тъй като този вид пластмаса не се разгражда биологично по подходящ начин и поради това допринася за замърсяването на околната среда с пластмасови микрочастици, не подлежи на компостиране, въздейства отрицателно на рециклирането на конвенционалната пластмаса и няма доказана полза за околната среда. Освен това, предвид широкото разпространение на отпадъци от експандиран полистирен в морската среда и наличието на алтернативи, съдовете за храни и напитки за еднократна употреба и чашите за напитки, направени от експандиран полистирен, също следва да бъдат ограничени.

(16)  Филтрите за тютюневи изделия, съдържащи пластмаса, са на второ място сред най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба по плажовете на Съюза. Трябва да бъде намалено огромното въздействие върху околната среда вследствие на отпадъците след потребление на тютюневи изделия с филтри, съдържащи пластмаса, изхвърлени директно в околната среда. Иновациите и разработването на продукти се очаква да предостави реални алтернативи на филтрите, съдържащи пластмаса, и това разработване трябва да се ускори. Схемите за разширена отговорност на производителя по отношение на тютюневите изделия със съдържащи пластмаса филтри следва да насърчават и иновациите, водещи до разработването на устойчиви алтернативи на филтрите за тютюневи изделия, съдържащи пластмаса. Държавите членки следва да насърчават широк кръг от мерки за намаляване на отпадъците след потребление на тютюневи изделия със съдържащи пластмаса филтри.

(17)  Капачките и капаците ▌ от пластмаса, които се използват за съдове за напитки, са сред най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба по плажовете в Съюза. Следователно пускането на пазара на съдове за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, следва да е разрешено само ако те отговарят на специфичните изисквания за дизайн на продукта, които значително намаляват разпръсването в околната среда на пластмасови капачки и капаци от съдове за напитки. За съдовете за напитки, които представляват едновременно пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба, това изискване е в допълнение към основните изисквания за състава и естеството на опаковките, използваеми повторно и възстановими, включително годни за рециклиране, посочени в приложение II към Директива 94/62/ЕО. За да се улесни привеждането в съответствие с изискването за дизайна на продукта и да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се разработи и приеме хармонизиран стандарт в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета(20) и спазването на този стандарт следва да доведе до презумпция, че е налице съответствие с въпросните изисквания. Поради това своевременното разработване на хармонизиран стандарт представлява най-голям приоритет с оглед да се гарантира ефективното прилагане на настоящата директива. Следва да се предвиди достатъчно време за разработването на хармонизиран стандарт и да се позволи на производителите да адаптират производствените си вериги във връзка с изпълнението на изискването за дизайн на продукта. За да се гарантира кръговата употреба на пластмасите, трябва да се насърчава навлизането на рециклираните материали на пазара. Поради това е целесъобразно да се въведат изисквания за задължително минимално съдържание на рециклирана пластмаса в бутилките за напитки.

(18)  Пластмасовите продукти следва да се произвеждат, като се отчита цялата продължителност на тяхното съществуване. Проектирането на пластмасовите продукти следва винаги да отчита фазата на производство и на употреба, както и възможността за повторна употреба и рециклиране на продукта. В рамките на прегледа, който ще бъде предприет съгласно член 9, параграф 5 от Директива 94/62/ЕО, Комисията следва да вземе предвид относителните свойства на различните опаковъчни материали, включително смесените материали, въз основа на оценки на жизнения цикъл, като се обърне особено внимание на предотвратяването на отпадъци и на проектирането с цел кръговост.

(19)  Наличието на опасни химични вещества в дамски превръзки, тампони и апликатори за тампони следва да бъде избягвано в интерес на здравето на жените. В рамките на процеса на ограничения съгласно Регламент (ЕС) № 1907/2006 е подходящо Комисията да направи допълнителна оценка на ограниченията на тези вещества.

(20)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализационната система или друго неправилно освобождаване в околната среда. Обезвреждането чрез канализационната система може в допълнение да нанесе значителни икономически щети на канализационните мрежи поради запушване на помпите и тръбите. По отношение на тези продукти често съществува значителен недостиг на информация за характеристиките на материалите в тях и за подходящите методи за обезвреждане на отпадъците. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често се обезвреждат неправилно чрез канализационната система или по друг неподходящ начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката следва да информира потребителите за подходящите варианти за управление на отпадъците за продукта или за методите за обезвреждане на отпадъците, които трябва да се избягват за продукта в съответствие с йерархията на отпадъците, и ▌ следва да ги информира за наличието на пластмаси в продукта, както и за произтичащото от това отрицателно въздействие върху околната среда от замърсяване или друг неправилен начин на обезвреждане на продукта. Маркировката следва да бъде поставена върху опаковката на продукта или директно върху самия продукт, което е подходящо. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи ▌хармонизирани спецификации за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и лесно разбиране. Вече се прилагат изисквания относно маркировката по отношение на риболовните съоръжения съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(21)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият необходимите разходи за управление и почистване на отпадъците, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци. Тези разходи следва да не надвишават разходите, необходими за икономически ефективното осигуряване на тези услуги, и следва да бъдат установени по прозрачен начин между съответните участници.

(22)  В Директива 2008/98/ЕО са установени общи минимални изисквания за схемите за разширена отговорност на производителя. Тези изисквания следва да се прилагат за схемите за разширена отговорност на производителя, установени с настоящата директива, независимо дали начинът им на прилагане е чрез законодателен акт или чрез споразумения съгласно настоящата директива. Приложимостта на някои изисквания зависи от характеристиките на продукта. За тютюневите изделия с филтри, съдържащи пластмаса, мокрите кърпички и балоните не се изисква разделно събиране, за да се осигури правилно третиране в съответствие с йерархията на отпадъците. Поради това следва да не е задължително да се установи разделно събиране на тези продукти. В настоящата директива ▌ следва да се установяват и изисквания за разширена отговорност на производителя, в допълнение към тези, определени в Директива 2008/98/ЕО, например изискването производителите на определени пластмасови продукти за еднократна употреба да покриват разходите за почистване на замърсяването с отпадъци. Освен това следва да е възможно да се покрият разходите за създаването на специална инфраструктура за събиране на отпадъците след потребление на тютюневи изделия, като например подходящи контейнери за отпадъците на обичайни места на замърсяване с отпадъци. Методологията за изчисляване на разходите за почистване на замърсяването с отпадъци следва да взема предвид съображенията, свързани с пропорционалността. За да се сведат до минимум административните разходи, държавите членки следва да могат да определят финансов принос за разходите по почистване на замърсяването с отпадъци чрез налагането на подходящи многогодишни фиксирани суми.

(23)  Големият процент в морските отпадъци на пластмасите от ▌ изхвърлени риболовни съоръжения, включително изоставени и изгубени риболовни съоръжения, показва, че съществуващите правни изисквания, определени в Регламент (ЕО) № 1224/2009, Директива 2000/59/ЕО и Директива 2008/98/ЕО, не осигуряват достатъчно стимули за връщането на такива риболовни съоръжения на брега с цел събирането и третирането им. Системата за събиране на непрeки такси, създадена съгласно Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета(21)(22) предвижда система за премахване на стимулите за корабите да обезвреждат своите отпадъци в морето и гарантира право на депониране. Тази система обаче следва да бъде подкрепена с допълнителни финансови стимули за рибарите при връщане на техните отпадъци от риболовни съоръжения на брега, за да се избегне евентуално увеличаване на непряката такса за отпадъци, която ще се плаща. Тъй като потенциалът за рециклиране на пластмасовите компоненти в риболовните съоръжения е висок, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, разширена отговорност на производителя за риболовни съоръжения и компоненти на риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, за да гарантират разделното събиране на отпадъците от риболовни съоръжения и да финансират екологично устойчивото управление на такива отпадъци, по-специално тяхното рециклиране.

(24)  В рамките на разширената отговорност на производителя за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, държавите членки следва да наблюдават и оценяват риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, в съответствие със задълженията за докладване, определени в настоящата директива.

(25)  Макар че всички морски замърсявания с отпадъци, съдържащи пластмаса, представляват опасност за околната среда и здравето на човека и следва да бъдат взети мерки за справяне с тях, следва да се вземат предвид и съображенията за пропорционалност. Ето защо самите рибари и занаятчийските производители на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, следва да не бъдат считани за производители и следва да не бъдат държани отговорни за изпълнението на задълженията на производителите, произтичащи от разширената отговорност на производителя.

(26)  Икономическите и други стимули, които подпомагат устойчивия избор на потребителите и насърчават тяхното отговорно поведение, могат да бъдат ефективен инструмент за постигането на целите на настоящата директива.

(27)  Бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните морски отпадъци по плажовете в Съюза. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране. Поради това следва да се установи минимална целева стойност за разделно събиране на бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба. Макар че задължението за разделно събиране на отпадъците налага отпадъците да се съхраняват отделно по вид и естество, някои видове отпадъци следва да могат да се събират заедно, ако това не възпрепятства висококачественото рециклиране съгласно йерархията на отпадъците в съответствие с член 10, параграф 2 и член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2008/98/ЕО. Определянето на отделна целевата стойност за събирането следва да се основава на количеството пластмасови бутилки за еднократна употреба, пуснати на пазара в дадена държава членка или, като алтернативна възможност — на количеството отпадъци от пластмасови бутилки за еднократна употреба, генерирани в дадена държава членка. Изчисляването на количеството на отпадъците, генерирани в дадена държава членка, следва да отчита надлежно всички генерирани отпадъци от пластмасови бутилки за еднократна употреба, включително тези, които са се превърнали в отпадъци, вместо да бъдат обезвредени през системите за събиране на отпадъци. Държавите членки следва да могат да постигнат тази минимална целева стойност, като определят целеви стойности за разделно събиране на бутилки за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, в рамките на схемите за разширена отговорност на производителя, като създадат схеми за възстановяване на депозитите или чрез всяка друга мярка, която те считат за подходяща. Това ще окаже пряко положително въздействие върху нивото на събираемост, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали. Това ще подпомогне постигането на целевите стойности за рециклиране на отпадъците от опаковки, установени в Директива 94/62/ЕО.

(28)  За да се предотвратят замърсяването с отпадъци и другите неправилни начини на обезвреждане на отпадъците, водещи до морски замърсявания с отпадъци, съдържащи пластмаса, е необходимо потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и ползвателите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, да бъдат надлежно информирани за наличието на алтернативи и системи за повторна употреба, за най-подходящите варианти за управление на отпадъците и/или за вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за добрите практики по отношение на доброто управление на отпадъци и за въздействието върху околната среда на лошите практики за обезвреждане, както и за съдържанието на пластмаса в определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения и за въздействието от неправилното обезвреждане на отпадъците върху канализационната мрежа. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат мерки за повишаване на осведомеността, с които се гарантира, че такава информация се предоставя на тези потребители и ползватели. Информацията следва да не съдържа рекламно съдържание, насърчаващо употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да избират най-подходящите мерки въз основа на естеството на продукта или неговата употреба. Производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, следва да покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността като част от тяхното задължение за разширена отговорност на производителя.

(29)  Целта на настоящата директива е защитата на околната среда и здравето на човека. Както Съдът многократно е посочвал, изключването по принцип на възможността заинтересованите лица да се позовават на наложено от дадена директива задължение би било несъвместимо с обвързващия характер на директивите, предвиден в член 288, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това съображение се прилага по-специално по отношение на директива, която има за цел да предотврати и да намали въздействието на определени пластмасови продукти върху водната среда.

(30)  Важно е да се наблюдават нивата на морските замърсявания с отпадъци в Съюза, за да се направи оценка на прилагането на настоящата директива. В съответствие с Директива 2008/56/ЕО от държавите членки се изисква редовно да наблюдават характеристиките и количествата на морските замърсявания с отпадъци, включително морските замърсявания с отпадъци от пластмаса. Данните от това наблюдение следва също така да се съобщават на Комисията.

(31)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и следва да вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(32)  Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(23) Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директиви 2008/56/ЕО и 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки, включително определянето на цели за намаляване в целия Съюз до 2030 г. и след това, и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба, както и дали обхватът на настоящата директива може да бъде разширен, така че да включва и други продукти за еднократна употреба.

(33)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на методологията за изчисляване и проверка на годишното потребление на пластмасови продукти за еднократна употреба, за които са определени цели за намаляване на потреблението, правилата за изчисляване и проверка на нивото на изпълнение на целите за минимално количество рециклирани пластмасови бутилки за еднократна употреба, спецификациите за маркировката, която трябва да се нанася върху определени пластмасови продукти за еднократна употреба, методологията за изчисляване и проверка на целевите стойности за събиране на пластмасови продукти за еднократна употреба, за които са определени целеви стойности за разделно събиране, и формàта за докладване на данните и на информацията във връзка с прилагането на настоящата директива. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(24).

(34)  Целесъобразно е да се допусне държавите членки да решат да прилагат определени разпоредби на настоящата директива посредством споразумения между компетентните органи и заинтересованите икономически сектори, при условие че се спазват определени изисквания.

(35)  Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е споделено усилие на компетентните органи, производителите и потребителите. Публичните органи, включително институциите на Съюза, следва да дават пример.

(36)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, продукти, изработени от оксо-разградима пластмаса, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, върху околната среда и здравето на човека, както и да се насърчи преходът към кръгова икономика, включително да се стимулират иновативните и устойчиви бизнес модели, продукти и материали, като по този начин се допринесе също за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците на действията могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цели

Целите на настоящата директива са да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали, като по този начин така се допринесе също за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Член 2

Обхват

1.  Настоящата директива се прилага за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в приложението, за продукти, изработени от разградима при окисляване пластмаса, и за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.

2.  Когато настоящата директива е в противоречие с Директива 94/62/ЕО или Директива 2008/98/ЕО, превес има настоящата директива.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1)  „пластмаса“ означава материал, състоящ се от полимер, както е определен в член 3, точка 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени адитиви или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествените полимери, които не са били химически модифицирани;

(2)  „пластмасов продукт за еднократна употреба“ означава продукт, който е направен изцяло или отчасти от пластмаса и не е замислен, проектиран или пуснат на пазара, за да направи в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се връща на производител за повторно пълнене или повторна употреба за същата цел, за която е бил замислен;

(3)  „оксо-разградима пластмаса“ означава пластмасови материали, съдържащи добавки, които при окисляване водят до разпадане на пластмасовия материал на микрофрагменти или до химично разграждане;

(4)  „риболовни съоръжения“ означава всяко изделие или част от оборудване, което се използва за целите на риболова или аквакултурите за насочване към, улавяне, или развъждане на морски биологични ресурси или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличането и улавянето или развъждането на такива морски биологични ресурси;

(5)  „отпадък от риболовно съоръжение“ означава всяко риболовно съоръжение, обхванато от определението за отпадък в член 3, точка 1 на Директива 2008/98/ЕО, включително всички отделни компоненти, вещества или материали, които са били част от такова риболовно съоръжение или са били прикрепени към него в момента на изхвърлянето му, включително когато то е било изоставено или изгубено;

(6)  „пускане на пазара“ означава предоставянето за първи път на даден продукт на ▌пазара на държава членка;

(7)  „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на държава членка в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

(8)  „хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт, както е определен в член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

(9)  „отпадък“ означава отпадък, както е определен в член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО;

(10)  “схема за разширена отговорност на производителя“ означава схема за разширена отговорност на производителя, както е определена в член 3, точка 21 от Директива 2008/98/ЕО;

(11)  „производител“ означава:

i)  всяко физическо или юридическо лице, установено в държава членка, което професионално произвежда, пълни, продава или внася, независимо от използваните техники за продажба, включително чрез договори от разстояние, както са определени в член 2, точка 7 на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(25), и пуска на пазара на същата държава членка пластмасови продукти за еднократна употреба, пълнени пластмасови продукти за еднократна употреба, или риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, различно от лицата, осъществяващи риболовна дейност, както е определена в член 4, точка 28 от Регламент (ЕО) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(26); или

ii)  всяко физическо или юридическо лице, установено в една държава членка или в трета държава, което професионално продава в друга държава членка пряко на частни домакинства или на потребители, различни от частни домакинства, чрез договори от разстояние, както са определени в член 2, точка 7 на Директива 2011/83/ЕС, пластмасови продукти за еднократна употреба, пълнени пластмасови продукти за еднократна употреба или риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, различно от лицата, осъществяващи риболовна дейност, както е определена в член 4, точка 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

(12)  „събиране“ означава събиране, както е определено в член 3, точка 10 от Директива 2008/98/ЕО;

(13)  „разделно събиране“ означава разделно събиране, както е определено в член 3, точка 11 от Директива 2008/98/ЕО;

(14)  „третиране“ означава третиране, както е определено в член 3, точка 14 от Директива 2008/98/ЕО;

(15)  „опаковка“ означава опаковка, както е определена в член 3, точка 1 от Директива 94/62/ЕО;

(16)  „биоразградима пластмаса“ означава пластмаса, която може да претърпи физическо и биологично разлагане, така че в крайна сметка да се разложи до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода и е в съответствие с европейските стандарти за опаковките, подлежащи на рециклиране чрез компостиране и анаеробно разграждане;

(17)  „пристанищни приемни съоръжения“ означава пристанищни приемни съоръжения, както са определени в член 2, буква д) от Директива 2000/59/ЕО;

(18)  „тютюневи изделия“ означава тютюневи изделия, както са определени в член 2, точка 4 от Директива 2014/40/ЕС.

Член 4

Намаляване на потреблението

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на амбициозно и устойчиво намаляване на потреблението на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, в съответствие с общите цели на политиката на Съюза в областта на отпадъците, по-специално за предотвратяване на отпадъците, което да доведе до съществен обрат в тенденциите на нарастващо потребление. Чрез тези мерки до 2026 г. се постига измеримо спрямо 2022 г. количествено намаление на потреблението на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, на територията на държавата членка.

До … [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива] държавите членки изготвят описание на всички мерки, приети от тях съгласно първата алинея, уведомяват Комисията за това описание и го оповестяват публично. Държавите членки включват мерките, изложени в описанието, в плановете или програмите, посочени в член 11, при първото следващо актуализиране на тези планове или програми в съответствие с приложимите законодателни актове на Съюза, уреждащи тези планове или програми, или във всякакви други програми, изготвени специално за тази цел.

Мерките могат да включват национални цели за намаляване на потреблението, мерки, гарантиращи предоставянето на алтернативи за многократно използване на продуктите за еднократна употреба, изброени в част А на приложението, на мястото на продажба на крайния потребител, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба, и споразумения, както е посочено в член 17, параграф 3. Държавите членки могат да наложат ограничения за пускането на пазара чрез дерогация от член 18 от Директива 94/62/ЕО с цел предотвратяване на превръщането на тези продукти в отпадъци, така че да се гарантира, че те са заменени с алтернативни, които позволяват многократна употреба или не съдържат пластмаса. Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието върху околната среда на продуктите за еднократна употреба в продължение на жизнения им цикъл, включително при превръщането им в отпадъци.

Мерките, приети съгласно настоящия параграф, са пропорционални и недискриминационни. Държавите членки съобщават на Комисията тези мерки в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета(27), когато това се изисква в посочената директива.

За да спази първа алинея от настоящия параграф, всяка държава членка извършва наблюдение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част А от приложението, които се пускат на пазара, и на предприетите мерки за намаляването им и докладва за постигнатия напредък на Комисията в съответствие с параграф 2 от настоящия член и с член 13, параграф 1, с оглед на определянето на задължителни количествени цели на Съюза за намаляване на потреблението.

2.  До … [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията приема акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване и проверка на амбициозното и устойчиво намаление на потреблението на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А на приложението. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 5

Ограничения за пускането на пазара

Държавите членки забраняват пускането на пазара на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Б от приложението, и на продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса.

Член 6

Изисквания по отношение на продуктите

1.  Държавите членки гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част В от приложението, които имат капачки и капаци, ▌произведени от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съдовете по време на предвидения етап на употреба на продукта.

2.  За целите на настоящия член не се счита, че металните капачки или капаци с пластмасови уплътнения са произведени от пластмаса.

3.  До ... [3 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията отправя искане към европейските организации за стандартизация да разработят хармонизирани стандарти, свързани с изискването, посочено в параграф 1. Тези стандарти засягат по-специално необходимостта от гарантиране на необходимата здравина, надеждност и безопасност на системите за затваряне на съдовете за напитки, включително за газирани напитки.

4.  От датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на номерата на посочените в параграф 3 хармонизирани стандарти се счита, че продуктите за еднократна употреба, посочени в параграф 1, които са в съответствие с тези стандарти или части от тях, съответстват на изискването, посочено в параграф 1.

5.  По отношение на бутилките за напитки, изброени в част Е от приложението, всяка държава членка гарантира, че:

а)  от 2025 г. бутилките за напитки, изброени в част Е от приложението, които са произведени от полиетилентерефталат като основен компонент („бутилки от PET“) съдържат най-малко 25 % рециклирана пластмаса, изчислени като средна стойност за всички бутилки от PET, пуснати на пазара на територията на съответната държава членка; и

б)  от 2030 г. бутилките за напитки, изброени в част Е от приложението, съдържат най-малко 30 % рециклирана пластмаса, изчислени като средна стойност за всички бутилки за напитки, пуснати на пазара на територията на съответната държава членка.

До 1 януари 2022 г. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правилата за изчисляване и проверка на целите, определени в първата алинея от настоящия параграф. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 7

Изисквания относно маркировката

1.  Държавите членки гарантират, че на всеки пуснат на пазара пластмасов продукт за еднократна употреба, посочен в част Г от приложението, е нанесена — върху неговата опаковка или върху самия продукт — видима, ясно четлива и незаличима маркировка, която информира потребителите за ▌ следните елементи:

а)  подходящите варианти за управление на отпадъците за продукта или начините за обезвреждане, които трябва да се избягват за този продукт, в съответствие с йерархията на отпадъците, и

б)  наличието на пластмаси в продукта и произтичащото от това отрицателно въздействие върху околната среда от замърсяване или друг неправилен начин на обезвреждане на отпадъците от продукта.

Хармонизираните спецификации относно маркировката се определят от Комисията в съответствие с параграф 2.

2.  До … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията приема акт за изпълнение за определяне на хармонизираните спецификации относно маркировката, посочени в параграф 1, с които:

а)  се предвижда, че маркировката на пластмасови продукти за еднократна употреба, посочени в точки 1, 2 и 3 от част Г от приложението, се поставя върху търговската и груповата опаковка на тези продукти. Когато няколко единично продавани бройки са групирани в момента на покупката, маркировка се нанася върху опаковката на всяка продавана бройка. Не се изисква маркировка за опаковки с повърхност, ненадвишаваща 10 cm2;

б)  се предвижда, че маркировката на пластмасови продукти за еднократна употреба, посочени в точка 4 от част Г от приложението, се поставя върху самия продукт; и

в)  се отчитат съществуващите секторни доброволни подходи и се обръща специално внимание на необходимостта да се избягва информация, подвеждаща потребителите.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

3.  Разпоредбите на настоящия член за тютюневите изделия, са в допълнение към предвидените в Директива 2014/40/ЕС.

Член 8

Разширена отговорност на производителя

1.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми за разширена отговорност на производителя за всички пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, които са пуснати на пазара на държавата членка в съответствие с членове 8 и 8а от Директива 2008/98/ЕО.

2.  ▌ Държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в Раздел I от част Д от приложението към настоящата директива, покриват разходите в съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя от директиви 2008/98/ЕО и 94/62/ЕО, както и следните разходи, доколкото вече не са включени:

а)  разходите по мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10 от настоящата директива, във връзка с тези продукти;

б)  разходите за събиране на отпадъците от тези продукти, които са изхвърлени в обществени системи за събиране, включително за инфраструктурата и нейното функциониране, и за последващото транспортиране и третиране на тези отпадъци; и

в)  разходите за почистване на замърсяването с отпадъци, които произтичат от тези продукти, и за последващото транспортиране и третиране на тези отпадъци.

3.  Държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в раздели II и III на част Д от приложението, покриват най-малко следните разходи:

а)  разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10 от настоящата директива, във връзка с тези продукти;

б)  разходите за почистване на замърсяването с отпадъци, които произтичат от тези продукти, и за последващото транспортиране и третиране на тези отпадъци; и

в)  разходите за събирането на данни и докладването в съответствие с член 8а, параграф 1, буква в) от Директива 2008/98/ЕО.

По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в раздел III на част Д от приложението към настоящата директива, държавите членки правят необходимото производителите да покриват освен това разходите за събирането на отпадъците от тези продукти, които са изхвърлени в обществени системи за събиране, включително за инфраструктурата и нейното функциониране, и за последващото транспортиране и третиране на тези отпадъци. Разходите може да включват създаването на специална инфраструктура за събирането на отпадъците от тези продукти, като например подходящи контейнери за отпадъци на обичайни места на замърсяване.

4.  Посочените в параграфи 2 и 3 разходи, подлежащи на покриване, не надвишават разходите, необходими за икономически ефективното предоставяне на посочените в тях услуги, и се определят по прозрачен начин между съответните участници. Разходите за почистване на замърсяването с отпадъци се ограничават до дейности, извършвани от публични органи или от тяхно име. Методологията за изчисляване се разработва по начин, позволяващ разходите за почистването на отпадъци да бъдат определяни пропорционално. С цел свеждане до минимум на административните разходи държавите членки могат да определят финансов принос към разходите за почистване на отпадъците чрез определянето на подходящи фиксирани суми за многогодишни периоди.

След консултация с държавите членки Комисията публикува насоки за критериите относно разходите за почистване на отпадъците, посочени в параграфи 2 и 3.

5.  Държавите членки определят ясно ролите и задълженията на всички съответни участници.

По отношение на опаковките тези роли и задължения се определят в съответствие с Директива 94/62/ЕО.

6.  Всяка държава членка разрешава на производителите, установени в друга държава членка, които пускат продукти на нейния пазар, да назначават юридическо или физическо лице, установено на нейна територия, в качеството му на упълномощен представител за целите на изпълнението на задълженията на производител, свързани със схемите на разширена отговорност на производителя, приложими на нейна територия.

7.  Всяка държава членка гарантира, че производител, установен на нейна територия, който продава пластмасови продукти за еднократна употреба, посочени в част Д от приложението, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, в друга държава членка, в която не е установен, назначава упълномощен представител в тази друга държава членка. Упълномощеният представител е лицето, отговарящо за изпълнението на задълженията на този производителя в съответствие с настоящата директива на територията на тази друга държава членка.

8.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми за разширена отговорност на производителя за пуснатите на ▌пазара на държавата членка риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, в съответствие с членове 8 и 8а от Директива 2008/98/ЕО.

Държавите членки, които имат морски води, както e определено в член 3, точка 1 от Директива 2008/56/EО, определят национално минимално годишно ниво на събираемост на отпадъците от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, с цел рециклиране.

Държавите членки извършват наблюдение на риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, които се пускат на пазара на държавата членка, както и на събраните отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, и докладват на Комисията в съответствие с член 13, параграф 1 от настоящата директива с оглед на определянето на задължителни количествени цели на Съюза за събиране.

9.  По отношение на схемите за разширена отговорност на производителя, създадени по силата на параграф 8 от настоящия член, държавите членки гарантират, че производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, покриват разходите за разделно събиране на отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, които са предадени на подходящи пристанищни приемни съоръжения в съответствие с Директива (ЕС) 2019/…(28) или на други еквивалентни системи за събиране на отпадъци, които попадат извън обхвата на посочената директива, и разходите за последващото им транспортиране и третиране. Производителите също така покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса.

Изискванията, посочени в настоящия параграф, допълват изискванията, приложими за отпадъци от риболовни кораби, установени в законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения.

Без да се засягат техническите мерки, посочени в Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета(29), Комисията изисква от европейските организации по стандартизация да разработят хармонизирани стандарти за съответстващ на кръговата икономика дизайн на риболовните съоръжения с цел насърчаване на подготовката за повторната им употреба и улесняване на възможността за рециклиране в края на жизнения им цикъл.

Член 9

Разделно събиране

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят разделното събиране с цел рециклиране:

а)  до 2025 г., на количество отпадъци от пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е от приложението, равняващо се на 77 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година;

б)  до 2029 г., на количество отпадъчни пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е от приложението, равняващо се на 90 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година.

Пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Е от приложението, които са пуснати на пазара в държава членка, може да се считат за равни по количество на генерираните от тези продукти отпадъци, включително изхвърлените, през същата година в посочената държава членка.

За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с другото:

а)  да създадат схеми за възстановяване на депозитите;

б)  да определят целеви стойности за разделно събиране за съответните схеми за разширена отговорност на производителя.

Първата алинея се прилага, без да се засяга член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2008/98/ЕО.

2.  Комисията улеснява обмена на информация и споделянето на най-добри практики между държавите членки относно подходящите мерки за постигането на целите, посочени в параграф 1, и наред с останалото – относно схемите за възстановяване на депозитите. Комисията предоставя публичен достъп до резултатите от този обмен на информация и споделяне на най-добри практики.

3.  До … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията приема акт за изпълнение за определяне на методологията за изчисляване и проверка на целите за разделно събиране, посочени в параграф 1 от настоящия член. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 10

Мерки за повишаване на осведомеността

Държавите членки вземат мерки за информиране на потребителите, както и за насърчаване на тяхното отговорно поведение с цел намаляване на отпадъците от продукти, попадащи в обхвата на настоящата директива, и вземат мерки за информиране на потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Ж от приложението, и на ползвателите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, относно следното:

а)  наличността на алтернативи за многократно използване, системи за повторно използване и варианти за управление на отпадъците за тези пластмасови продукти за еднократна употреба и за риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, както и за най-добрите практики за добро управление на отпадъците, осъществявано в съответствие с член 13 от Директива 2008/98/ЕО;

б)  въздействието на замърсяването с отпадъци и на други неправилни начини за обезвреждане на отпадъците от такива пластмасови продукти за еднократна употреба и на риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, върху околната среда и по-специално върху морската среда; както и

в)  въздействието на неправилните начини на обезвреждане на тези пластмасови продукти за еднократна употреба върху канализационната мрежа.

Член 11

Координиране на мерките

Без да се засяга член 4, параграф 1, първа алинея от настоящата директива, всяка държава членка гарантира, че взетите мерки за транспониране и прилагане на настоящата директива са неразделна част от програмите от мерки, установени съгласно член 13 от Директива 2008/56/ЕО за онези държави членки, които имат морски води, програмите от мерки, установени съгласно член 11 от Директива 2000/60/ЕО, плановете за управление на отпадъците и програмите за предотвратяване на отпадъци, установени съгласно членове 28 и 29 от Директива 2008/98/ЕО, и плановете за приемане и обработка на отпадъците, установени съгласно Директива (ЕС) 2019/… (30), и са в съответствие с тях.

Мерките, които държавите членки предприемат, за да транспонират и прилагат членове 4—9 от настоящата директива, са съобразени с правото на Съюза в областта на храните, за да се гарантира, че хигиената на храните и безопасността на храните не се излагат на риск. Където е възможно, държавите членки насърчават използването на устойчиви алтернативи на пластмасата за еднократна употреба за материалите, предназначени за контакт с храни.

Член 12

Спецификации и насоки относно пластмасовите продукти за еднократна употреба

За да се определи дали даден съд за храна следва да се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба за целите на настоящата директива, в допълнение към критериите, посочени в приложението по отношение на съдовете за храна, решаваща роля играе вероятността той да се превърне в отпадък поради обема или размера си, по-специално при съдовете за единична порция.

До... [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията публикува насоки, като се консултира с държавите членки, включително, по целесъобразност, примери за това какво следва да се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба за целите на настоящата директива.

Член 13

Информационни системи и докладване

1.  За всяка календарна година държавите членки докладват на Комисията следното:

а)  данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, които са пуснати на пазара на ▌ държавата членка всяка година, за да се демонстрира намаляването на потреблението в съответствие с член 4, параграф 1;

б)  информация за мерките, предприети от държавата членка за целите на член 4, параграф 1;

в)  данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Е от приложението, които са събрани разделно в държавата членка всяка година, за да се демонстрира постигането на целевите стойности за разделно събиране в съответствие с член 9, параграф 1;

г)  данните за пуснатите на пазара риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, и за събраните отпадъци от риболовни съоръжения в държавата членка всяка година;

д)  информация за съдържанието на рециклирани пластмаси в бутилките за напитки, изброени в част Е от приложението, за да се демонстрира постигането на целевите стойности, посочени в член 6, параграф 5; и

е)  данните за отпадъците след потребление на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Д, раздел III от приложението, които са събрани в съответствие с член 8, параграф 3.

Държавите членки докладват данните и информацията по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която са били събрани данните. Данните и информацията се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 4 от настоящия член.

Първият период на докладване е календарната 2022 година, с изключение на букви д) и е) от параграф 1, за които първият период на докладване е календарната 2023 г.

2.  Данните и информацията, докладвани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството. Данните и информацията се докладват във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 4.

3.  Комисията прави преглед на данните и информацията, докладвани в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът съдържа оценка на организацията на събирането на данните и информацията, на източниците на данните и информацията, и на методологията, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни и информация. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобряване. Докладът се изготвя след първото докладване на данните и информацията от държавите членки, а след това на интервалите, предвидени в член 12, параграф 3в от Директива 94/62/ЕО.

4.  До … [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията приема актове за изпълнение за определяне на формàта за докладване на данните и информацията в съответствие с параграф 1, букви а) и б) и с параграф 2 от настоящия член.

До … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията приема актове за изпълнение за определяне на формàта за докладване на данните в съответствие с параграф 1, букви в) и г) и с параграф 2 от настоящия член.

До 1 януари 2022 г. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на формàта за докладване на данните и информацията в съответствие с параграф 1, букви д) и е) и с параграф 2 от настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2. Взема се предвид форматът, разработен в съответствие с член 12 от Директива 94/62/ЕО.

Член 14

Санкции

Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, които са приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички мерки, необходими за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. В срок до ... [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива] държавите членки нотифицират Комисията за посочените правила и мерки, както и за всички последващи изменения, които ги засягат.

Член 15

Оценка и преразглеждане

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [осем години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна информация, необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада, посочен в параграф 2 от настоящия член.

2.  Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад с основните констатации от оценката, извършена в съответствие с параграф 1. Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение. Ако е целесъобразно, в това предложение се определят задължителни количествени цели за намаляване на потреблението и задължителни нива на събираемост на отпадъците от риболовни съоръжения.

3.  Докладът включва:

а)  оценка на необходимостта от преразглеждане на приложението, в което се изброяват пластмасовите продукти за еднократна употреба, включително по отношение на произведените от пластмаса капачки и капаци, които се използват за стъклени и метални съдове за напитки;

б)  проучване дали е практически осъществимо да се определят задължителни нива на събираемост на отпадъците от риболовни съоръжения и задължителни количествени целеви стойности на Съюза за намаляване на потреблението по-специално на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, като се имат предвид равнищата на потребление и вече постигнатите намаления в държавите членки;

в)  оценка на промяната на материалите, използвани в пластмасовите продукти за еднократна употреба от обхвата на настоящата директива, както и на нови модели на потребление и бизнес модели, основани на алтернативи за многократно използване; това включва, когато е възможно, цялостен анализ на жизнения цикъл с оглед оценка на въздействието на тези продукти и техните алтернативи върху околната среда; и

г)  оценка на научния и техническия прогрес във връзка с критерии или стандарт за биоразградимост в морската среда, приложими за пластмасовите продукти за еднократна употреба, попадащи в обхвата на настоящата директива, и техните заместители за еднократна употреба, които гарантират пълно разграждане на въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в рамките на достатъчно кратък срок, за да не настъпи вредно въздействие на пластмасите върху морските организми и натрупване на пластмаси в околната среда.

4.  Като част от оценката, извършена съгласно параграф 1, Комисията прави преглед на мерките, предприети съгласно настоящата директива относно пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Д, раздел III от приложението, и представя основните констатации в доклад. В доклада се разглеждат и вариантите за задължителни мерки за намаляване на отпадъците след потребление на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Д, раздел III от приложението, включително възможността за определяне на задължителни нива на събираемост за тези отпадъци след потребление. Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 16

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 17

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от … [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно информират Комисията за тях.

Държавите членки обаче прилагат мерките, необходими за постигане на съответствие със ▌

—  член 5, считано от ... [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива],

—  член 6, параграф 1, считано от ... [5 години след датата на влизане в сила на настоящата директива],

—  член 7, параграф 1, считано от ... [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива],

—  член 8 до 31 декември 2024 г., но във връзка със схемите за разширена отговорност на производителя, установени преди 4 юли 2018 г., а във връзка с пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Д, раздел III от приложението до 5 януари 2023 г.

.

Когато държавите членки приемат мерките, посочени в настоящия параграф, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки. .

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.  При условие че целевите стойности и целите за управление на отпадъците, определени в членове 4 и 8, са постигнати, държавите членки могат да транспонират разпоредбите на член 4, параграф 1 и член 8, параграфи 1 и 8, с изключение по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Д, раздел III от приложението, посредством споразумения между компетентните органи и заинтересованите икономически сектори.

Тези споразумения отговарят на следните изисквания:

а)  споразуменията имат изпълнителна сила;

б)  споразуменията трябва да уточняват целите със съответните крайни срокове;

в)  споразуменията се публикуват в националния официален вестник или в официален документ, който е еднакво достъпен за обществеността, и се изпращат на Комисията;

г)  постигнатите резултати в рамките на споразумението се наблюдават редовно, докладват се на компетентните органи и на Комисията и са достъпни за обществеността при условията, посочени в споразуменията;

д)  компетентните органи предвиждат разглеждането на напредъка, постигнат по споразумението; и

е)  в случай на неспазване на споразумението държавите членки изпълняват съответните разпоредби на настоящата директива посредством законови, подзаконови или административни мерки.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в…

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 4 относно намаляване на потреблението

1)  Чаши за напитки и техните капаци и капачки;

2)  Съдове за храна, т.е. съдове като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:

а)  e предназначена за незабавна консумация, ▌ както на място, така и за изнасяне от обекта;

б)  по принцип се консумира от съда; и

в)  е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване,

включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.

Част Б

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 5 относно ограничения за пускането на пазара

1)  Клечки за уши, освен ако не попадат в обхвата на Директива 90/385/ЕИО(31) на Съвета или Директива 93/42/ЕИО на Съвета(32);

2)  Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене);

3)  Чинии;

4)  Сламки, освен ако не попадат в обхвата на Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО;

5)  Бъркалки за напитки;

6)  Пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите, включително механизмите за такива пръчици;

7)  Съдове за храна, изработени от експандиран полистирен, т.е. съдове като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:

а)  e предназначена за незабавна консумация, както на място, така и за изнасяне от обекта;

б)  по принцип се консумира от съда; и

в)  е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или претопляне,

включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни;

8)  Съдове за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капачки и капаци за тях;

–9) Чаши за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капаци и капачки за тях.

Част В

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 6, параграфи 1 — 4 относно изисквания по отношение на продуктите

1)  Съдове за напитки с вместимост до три литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, и композитни опаковки за напитки и техните капачки и капаци, но не:

а)  стъклени или метални съдове за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса;

б)  съдове за напитки, предназначени и използвани за храни за специални медицински цели, които са в течно състояние, съгласно определението в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета(33)

Част Г

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 7 относно изисквания към маркировката

1)  Дамски превръзки, хигиенни тампони и апликатори за тампони;

2)  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена и битова ▌ употреба;

3)  Тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия;

4)  Чаши за напитки.

Част Д

I.  Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 8, параграф 2 относно разширената отговорност на производителя

1)  Съдове за храна, т.е. съдове като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:

а)  e предназначена за незабавна консумация ▌, както на място, така и за изнасяне от обекта;

б)  по принцип се консумира от съда; и

в)  е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или претопляне,

включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни;

2)  Пликове и обвивки, направени от гъвкав материал, съдържащи храни, предназначени за незабавна консумация от плика или обвивката, без по-нататъшна подготовка;

3)  Съдове за напитки с вместимост до три литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, и смесените опаковки за напитки и техните капачки и капаци, но не стъклени или метални съдове за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса;

4)  Чаши за напитки, включително техните капаци и капачки;

5)  Тънки пластмасови торбички за пазаруване съгласно определението в член 3, точка 1, буква в) от Директива 94/62/ЕО.

II.  Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 8, параграф 3 относно разширената отговорност на производителя

1)  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена и битова ▌ употреба;

2)  Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите.

III.  Други пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 8, параграф 3 относно разширената отговорност на производителя

1)  Тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.

Част Е

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 9 относно разделното събиране и на член 6, параграф 5 относно изискванията за продукти

1)  Бутилки за напитки с вместимост до три литра, включително техните капачки и капаци, но не:

а)  стъклени или метални бутилки за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса,

б)  бутилки за напитки, предназначени и използвани за храни за специални медицински цели, които са в течно състояние, съгласно определението в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 609/2013.

Част Ж

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 10 относно повишаването на осведомеността

1)  Съдове за храна, т.е. съдове като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:

а)  e предназначена за незабавна консумация, ▌ както на място, така и за изнасяне от обекта,

б)  по принцип се консумира от съда, и

в)  е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или претопляне,

включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни;

2)  Пликове и обвивки, направени от гъвкав материал, съдържащи храни, предназначени за незабавна консумация от плика или обвивката, без по-нататъшна подготовка;

3)  Съдове за напитки с вместимост до три литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, и смесените опаковки за напитки и техните капачки и капаци, но не стъклени или метални съдове за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса;

4)  Чаши за напитки, включително капаци и капачки за тях;

5)  Тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия;

6)  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена и битова ▌ употреба;

7)  Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите;

8)  Тънки пластмасови торбички за пазаруване съгласно определението в член 3, точка 1, буква в) от Директива 94/62/ЕО;

9)  Дамски превръзки, хигиенни тампони и апликатори за тампони.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 207.
(2) ОВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 210.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 24октомври 2018 г. (Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0411).
(4)OВ С 62, 15.2.2019 г., стр. 207.
(5)ОВ С 461, 21.12.2018 г., стр. 210.
(6) Позиция на Европейския парламент от 27 март 2019 г.
(7)Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(8)OВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 3.
(9)OВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 3.
(10)Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81).
(11)Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(12)Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(13)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(14)Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
(15)Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (OВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(17)Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
(19)Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).
(20)Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
(21)Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (ОВ …)
(22)+OВ: Моля въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в док. PE-CONS 85/18 (2018/0012 (COD)) и въведете номера, датата и данните за публикацията в ОВ на посочената директива в бележката под линия.
(23)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(24)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(25)Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
(26)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(27)Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
(28)+OВ: моля въведете номера на директивата, съдържащ се в док. PE-CONS 85/18 (2018/0012 (COD)).
(29)Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).
(30)+ ОВ: Моля въведете номера на директивата, която се съдържа в документ PE-CONS 85/18 (2018/0012 (COD)).
(31)Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17).
(32)Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).
(33)Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35).


Продукти за наторяване в ЕС ***I
PDF 2996kWORD 2762k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))
P8_TA-PROV(2019)0306A8-0270/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0157),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0123/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 12 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по международна търговия (A8-0270/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003

P8_TC1-COD(2016)0084


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Условията за предоставяне на вътрешния пазар на торове бяха частично хармонизирани с Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета(5), който обхваща почти само торовете, произведени с неорганични материали, получени от полезни изкопаеми или произведени по химичен път. Налице е също така необходимост за целите на наторяването да се използват рециклирани или органични материали. Следва да се установят хармонизирани условия, за да могат торове, произведени от такива рециклирани или органични материали, да се предоставят на целия вътрешен пазар с оглед на това да се осигури значителен стимул за по-нататъшното им използване. Насърчаването на по-интензивно използване на рециклирани хранителни елементи ще подпомогне допълнително развитието на кръговата икономика и ще позволи по-ефективно общо ползване на ресурсите от хранителни елементи, като същевременно ще намали зависимостта на Съюза от хранителни елементи от трети държави. Обхватът на хармонизирането следователно следва да бъде разширен с цел да включи рециклирани и органични материали.

(2)  Някои продукти, които се използват в комбинация с торове с цел да се подобри ефикасността на храненето, оказват благотворно въздействие за намаляване на количеството прилагани торове и с това спомагат да се намали въздействието им върху околната среда. С цел да се улесни тяхното свободно движение на вътрешния пазар, не само торовете, т.е. продуктите, предназначени да доставят на растенията хранителни елементи, но също и продуктите, предназначени да подобряват ефикасността на храненето на растенията, следва да бъдат обхванати от хармонизирането.

(3)  С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета(6) се определят правила за акредитация на органите за оценяване на съответствието, предвижда се рамка за надзор на пазара на продукти и за контрол върху продукти от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ”. Посоченият регламент следва да се прилага към продукти, попадащи в ▌ обхвата на настоящия регламент, с цел да се гарантира, че продуктите, ползващи се от свободното движение на стоки в рамките на Съюза, отговарят на изискванията, с които се осигурява високо ниво на защита на обществените интереси като здравето на човека, животните и растенията, ▌ безопасността ▌ и околната среда.

(4)  С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) се установяват общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство с цел да се създаде последователна основа за преразглеждането или преработването на това законодателство. Поради това Регламент (ЕО) № 2003/2003 следва да бъде заменен с настоящия регламент, изготвен, доколкото е възможно, в съответствие с тези общи принципи и референтни разпоредби.

(5)  За разлика от повечето други мерки за хармонизиране на продуктите в правото на Съюза, Регламент (ЕО) № 2003/2003 не възпрепятства предоставянето на нехармонизираните торове на вътрешния пазар в съответствие с националното законодателство и общите правила за свободно движение от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Предвид твърде ограничения характер на определени пазари на продукти, тази възможност следва да се запази. Поради това съответствието с определени хармонизирани правила следва да запази незадължителния си характер и следва да се изисква само за продуктите, предназначени да доставят на растенията хранителни елементи или да подобряват ефикасността на храненето на растенията, които са маркирани с маркировката „СЕ”, когато се предоставят на пазара. Поради това настоящият регламент следва да не се прилага за продукти, които не носят маркировката „СЕ” към момента на предоставянето им на пазара.

(6)  Различните функции на продуктите налагат различни изисквания за безопасност и качество на тези продукти, адаптирани към различните видове предвидена употреба. ЕС продуктите за наторяване следва поради това да се разделят на различни продуктови функционални категории, всяка от които да подлежи на специфични изисквания за безопасност и качество.

(7)   Даден ЕС продукт за наторяване може да има повече от една от функциите, описани в продуктовите функционални категории, предвидени в настоящия регламент. Когато е обявена само една от тези функции, следва да е достатъчно ЕС продуктът за наторяване да съответства на изискванията на продуктовата функционална категория, описваща въпросната обявена функция. От друга страна, когато са обявени повече от една от тези функции, ЕС продуктът за наторяване следва да се разглежда като смесен продукт от два или повече съставни ЕС продукта за наторяване и следва да се изисква всеки от съставните ЕС продукти за наторяване да съответства на изискванията по отношение на неговата функция. Поради това тези смесени продукти следва да се включат в специална продуктова функционална категория.

(8)  Производител, който използва един или повече ЕС продукти за наторяване, за които вече е било извършено оценяване на съответствието от въпросния производител или от друг производител, може да пожелае да се възползва от това оценяване на съответствието. С цел свеждане на административната тежест до минимум, полученият ЕС продукт за наторяване следва също така да се разглежда като смесен продукт от два или повече съставни ЕС продукта за наторяване, а допълнителните изисквания за съответствие за смесения продукт следва да се ограничат до аспектите, наложени от смесването.

(9)  Различните съставни материали предполагат различни изисквания към производствените процеси и към механизмите за контрол, адаптирани към различията в степента им на опасност и към променливия състав. Поради това съставните материали на ЕС продуктите за наторяване следва да се разделят на различни категории, всяка от които да подлежи на специфични изисквания по отношение на производствения процес и механизмите за контрол. Следва да бъде възможно на пазара да се предоставя ЕС продукт за наторяване съставен от няколко съставни материали от различни категории съставни материали, като всеки съставен материал съответства на изискванията за категорията, към която спада този материал.

(10)  Замърсителите в ЕС продуктите наторяване, напр. кадмий, биха могли да представляват риск за здравето на човека, ▌животните или растенията, за безопасността или за околната среда, тъй като те се натрупват в околната среда и навлизат в хранителната верига. Във връзка с това съдържанието им в такива продукти следва да се ограничава. Освен това наличието на онечиствания в получените от биоотпадъци ЕС продукти за наторяване, по-специално наличието на полимери, а също на метал и стъкло, следва да бъде предотвратено или ограничено до технически възможната степен чрез откриване на подобни онечиствания в разделно събираните биоотпадъци преди обработката им.

(11)  Някои държави членки са въвели национални разпоредби, ограничаващи съдържанието на кадмий във фосфатните торове, от съображения, свързани със защита на човешкото здраве и околната среда. Ако държава членка счете за необходимо да запази тези национални разпоредби след приемането на хармонизирани пределно допустими стойности съгласно настоящия регламент и докато тези хармонизирани пределно допустими стойности не станат равни или по-ниски от вече въведените на национално равнище пределно допустими стойности, тя следва да уведоми Комисията за тези разпоредби в съответствие с член 114, параграф 4 от ДФЕС. Освен това, в съответствие с член 114, параграф 5 от ДФЕС, ако държава членка счете за необходимо да въведе нови национални разпоредби, като например разпоредби за ограничаване на съдържанието на кадмий във фосфатните торове, въз основа на нови научни доказателства, свързани със защитата на околната или работната среда поради специфичен проблем на тази държава членка, който е възникнал след приемането на настоящия регламент, тя уведомява Комисията за предвижданите мерки и за основанията за тяхното приемане. И в двата случая, в съответствие с член 114, параграф 6 от ДФЕС, Комисията следва да провери дали националните разпоредби, за които е уведомена, представляват средство за произволна дискриминация, прикрито ограничение на търговията или пречка за функционирането на вътрешния пазар.

(12)  Предвид факта, че на някои държави членки са били предоставени дерогации от член 5 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 в съответствие с ДФЕС по отношение на съдържанието на кадмий в торовете от съображения, inter alia, за защита на човешкото здраве и околната среда в контекста на специфични почвени и климатични условия, наблюдавани в тези държави членки, и доколкото фактическите обстоятелства, довели до предоставянето на тези дерогации от Комисията, продължават да са валидни, въпросните държави членки следва да могат да продължат да прилагат националните си пределно допустими стойности за съдържанието на кадмий е до момента, в който на равнището на Съюза започнaт да се прилагат хармонизирани пределно допустими стойности за съдържание на кадмий във фосфатните торове, които да са равни или по-ниски от националните пределно допустими стойности.

(13)  За да се улесни съответствието на фосфатни торове с изискванията на настоящия регламент и да се насърчат иновациите, следва да се осигурят достатъчни стимули за развитие на съответните технологии, и по-специално на технологиите за отстраняване на кадмия, и за управлението на богатите на кадмий опасни отпадъци, под формата на съответните финансови средства, налични например по линия на „Хоризонт Европа“, платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика или чрез Европейската инвестиционна банка. Тези стимули следва да са насочени към решения за отстраняване на кадмий, които са икономически жизнеспособни в промишлен мащаб и дават възможност за подходящо третиране на генерираните отпадъци.

(14)  ЕС продуктите за наторяване, които отговарят на изискванията на настоящия регламент, следва да могат да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар. Когато един или повече от съставните материали е производен продукт ▌по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета(8), но е достигнал точка от производствената верига, след която вече не представлява значителен риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда („крайна точка в производствената верига“), би било ненужна административна тежест към продукта да продължават да се прилагат разпоредбите на посочения регламент. Поради това тези продукти за наторяване следва да бъдат изключени от изискванията на посочения регламент. Поради това Регламент (ЕО) № 1069/2009 следва да бъде съответно изменен.

(15)  За всяка категория съставни материали, която включва производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, крайната точка в производствената верига следва да се определи ▌ в съответствие с процедурите, предвидени в посочения регламент. Когато тази крайна точка е достигната преди ЕС продуктът за наторяване да е пуснат на пазара, но след започването на производствения процес, уреден с настоящия регламент, изискванията към процеса съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и настоящия регламент следва да се прилагат кумулативно по отношение на ЕС продукта за наторяване, което означава, че в случай че един и същ параметър се регулира и в двата регламента, се прилага по-строгото изискване.

(16)  Производните продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, които вече са пуснати на пазара и се използват в Съюза като органични торове и подобрители на почвата в съответствие с посочения регламент, представляват обещаващи суровини за производството на иновативни продукти за наторяване в кръговата икономика. Веднага след като за съответния производен продукт бъде определена крайна точка в производствената верига, ЕС продуктите за наторяване, които съдържат такива производни продукти в съответствие с настоящия регламент, следва да се ползват от свободно движение на вътрешния пазар, без спрямо тях да се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. За тази цел Комисията следва, без излишно забавяне, да извърши първоначална оценка, за да провери дали може да се определи крайна точка в производствената верига.

(17)  В случай на рискове за общественото здраве или здравето на животните, причинени от продукти за наторяване, производни на странични животински продукти, следва да е възможно да се прибегне до предпазните мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(9), както при други категории продукти, производни на странични животински продукти.

(18)  Предоставянето на пазара на страничен животински продукт или производен продукт по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009, за който не е определена крайна точка в производствената верига или за който определената крайна точка не е достигната към момента на предоставянето на пазара, се извършва съгласно изискванията на посочения регламент. Ето защо би било подвеждащо да се определят разпоредби за нанасяне на маркировката „СЕ” на продукта съгласно настоящия регламент. Поради това всеки продукт, който съдържа или се състои от такъв страничен животински продукт или производен продукт, следва да бъде изключен от обхвата на настоящия регламент. Необработените странични животински продукти следва да не са предмет на настоящия регламент.

(19)  За някои оползотворени отпадъци, например струвит, биовъглища и продукти на основата на пепел, по смисъла на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10) беше регистрирано пазарно търсене за употребата им като продукти за наторяване. Освен това са необходими определени изисквания за отпадъците, използвани като суровина в дейността по оползотворяване, за процесите и техниките на обработка, както и за продуктите за наторяване, получени в резултат на оползотворяването, за да се гарантира, че употребата на посочените продукти за наторяване не води до общо неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За ЕС продуктите за наторяване посочените изисквания следва да се установят в настоящия регламент. Поради това от момента, в който посочените продукти отговарят на всички изисквания на настоящия регламент, те трябва да престанат да се смятат за отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и следователно следва да бъде възможно продуктите за наторяване, които съдържат или се състоят от такива материали от оползотворени отпадъци, да имат достъп до вътрешния пазар. За да се гарантира правна сигурност, да се извлича полза от техническия напредък и допълнително да се насърчават стимулите сред производителите да използват в по-голяма степен ценните потоци от отпадъци, научните анализи и определянето на равнището на Съюза на изисквания за оползотворяване на такива продукти следва да започнат веднага след влизането в сила на настоящия регламент. Съответно на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с определянето без неоправдано забавяне на по-широки или допълнителни категории съставни материали, допустими за употреба при производството на ЕС продукти за наторяване.

(20)  Някои странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО в момента се използват от производителите като компоненти на продукти за наторяване или могат да бъдат използвани в бъдеще на нововъзникващите пазари. За такива компоненти следва да се предвидят специфични изисквания като отделна категория съставни материали в приложение II към настоящия регламент.

(21)  Някои вещества и смеси, които обикновено се наричат инхибитори, подобряват схемата на освобождаване на хранителните елементи от торовете, като забавят или спират активността на определени групи микроорганизми или ензими. За инхибитори, които се предоставят на пазара с цел да се добавят към продукти за наторяване, производителят следва да носи отговорност, че тези инхибитори отговарят на определени критерии за ефикасност. Поради това тези инхибитори следва да се разглеждат като ЕС продукти за наторяване по смисъла на настоящия регламент. Освен това ЕС продуктите за наторяване, които съдържат такива инхибитори, следва да са обект на определени критерии за ефикасност, безопасност и екологосъобразност. Поради това такива инхибитори следва да се регулират също и като съставни материали за ЕС продукти за наторяване.

(22)  Определени вещества, смеси и микроорганизми ▌, наричани „растителни биостимуланти”, не добавят сами по себе си хранителни елементи, но независимо от това стимулират естествените процеси на хранене на растенията. Когато с такива продукти се цели само подобряване на ефикасността на използването на хранителните елементи от страна на растенията, на устойчивостта на абиотичен стрес, ▌ на качествените характеристики или увеличаване на наличността на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата, те са по естеството си по-сходни с продуктите за наторяване, отколкото с повечето категории продукти за растителна защита. Те действат в допълнение към торовете с цел да се оптимизира ефективността на тези торове и да се намали норма на прилагане на хранителни елементи. Поради това следва да е допустимо такива продукти да се маркират с маркировката „СЕ” по силата на настоящия регламент и същите да се изключат от обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(11). Поради това Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъде съответно изменен.

(23)  Продуктите с една или повече функции, една от които попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват продукти за растителна защита, които попадат в обхвата на посочения регламент. Тези продукти следва да продължат да се контролират по разработения за такива продукти начин, предвиден в посочения регламент. Когато такива продукти имат и функция на продукт за наторяване, би било подвеждащо на тях да се нанася маркировката „СЕ” съгласно настоящия регламент, тъй като предоставянето на пазара на продукти за растителна защита зависи от разрешение, валидно в съответната държава членка. Поради това тези продукти следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(24)  Настоящият регламент не възпрепятства прилагането на съществуващото законодателство на Съюза, което урежда аспектите на защитата на здравето на човека, животните и растенията, на безопасността и на околната среда, които не са обхванати от настоящия регламент. Поради това настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат Директива 86/278/ЕИО на Съвета(12), Директива 89/391/ЕИО на Съвета(13), Директива 91/676/ЕИО на Съвета(14), , Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(15), Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(16), Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета(17), Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета(18), Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(19), Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията(20), Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета(21), Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(22), Регламент (EС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета (23), Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета(24), Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета(25), Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета(26) и Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета(27).

(25)  В съответствие с общоприетата практика елементите азот, фосфор и калий следва да бъдат наричани основни макроелементи, а елементите калций, магнезий, натрий и сяра следва да бъдат наричани второстепенни макроелементи. Също в съответствие с общоприетата практика торовете следва да бъдат наричани еднокомпонентни, когато съдържат или само един макроелемент, независимо дали е основен или второстепенен, или само един основен макроелемент в комбинация с един или повече второстепенни макроелементи. В съответствие със същата практика торовете следва да бъдат наричани сложни, когато съдържат или повече от един основен макроелемент, независимо дали съдържат също един или повече второстепенни макроелементи, или не съдържат основен макроелемент, но съдържат повече от един второстепенен макроелемент.

(26)  Когато ЕС продукт за наторяване съдържа вещество или смес по смисъла на Регламент (ЕС) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, безопасността на съставящите го вещества по отношение на предвидената употреба следва да се установи чрез регистрация съгласно посочения регламент. Изискванията за информация следва да гарантират, че безопасността на предвидената употреба на ЕС продукта за наторяване е доказана по начин, сравним с реализирания при други регулаторни режими за продукти, предназначени за употреба върху обработваема земя или култури, по-специално националното законодателство на държавите членки за торовете и Регламент (ЕО) № 1107/2009. Поради това, когато действителните количества, които се пускат на пазара, са по-малки от 10 тона на дружество на година, изискванията за информация, определени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 за регистрацията на вещества в количества от 10 до 100 тона, следва по изключение да се прилагат като условие за използване в ЕС продукти за наторяване. Тези изисквания за информация следва да се прилагат за веществата, които действително се съдържат в ЕС продуктите за наторяване, за разлика от прекурсорите, използвани за производството на тези вещества. Самите прекурсори, като например сярната киселина, използвана като прекурсор за производството на обикновен суперфосфат, не следва да бъдат регулирани като съставни материали за целите на настоящия регламент, тъй като химическата безопасност ще бъде гарантирана в по-висока степен посредством регулирането като съставни материали на веществата, съставени от прекурсори, които действително се съдържат в ЕС продукта за наторяване. Задължението да се спазват всички изисквания на категория съставни материали следва съответно да се прилага за тези вещества.

(27)  Когато действителните количества на веществата в ЕС продуктите за наторяване, които са регулирани от настоящия регламент, са по-големи от 100 тона, допълнителните изисквания за информация, посочени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, следва да се прилагат пряко по силата на посочения регламент. Прилагането на другите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1907/2006 също не следва да бъде засегнато от настоящия регламент.

(28)  Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на ЕС продуктите за наторяване с настоящия регламент, в зависимост от ролята си във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на аспектите на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и да се гарантира също така лоялна конкуренция на вътрешния пазар. Когато е целесъобразно, производителите и вносителите следва да провеждат изпитвания на проби от ЕС продуктите за наторяване, които те са предоставили на пазара, за да се защити здравето и безопасността на потребителите и околната среда.

(29)  Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, които съответстват на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(30)  Производителят, който има подробни познания за процеса на проектиране и производство, е в най-изгодна позиция да проведе процедурата за оценяване на съответствието. Поради това оценяването на съответствието на ЕС продуктите за наторяване следва да остане задължение единствено и само на производителя.

(31)  Необходимо е да се гарантира, че ЕС продуктите за наторяване от трети държави, които се въвеждат на вътрешния пазар, са в съответствие с настоящия регламент, и по-специално, че производителите са провели подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези ЕС продукти за наторяване. Поради това следва да се предвиди вносителите да се уверят, че ЕС продуктите за наторяване, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящия регламент и че не пускат на пазара ЕС продукти за наторяване, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда. Следва също така да се предвиди такива вносители да се уверят, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на ЕС продуктите за наторяване и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните национални органи.

(32)  Когато пускат на пазара ЕС продукт за наторяване, вносителите следва да посочат върху опаковката на ЕС продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, за да се даде възможност за надзор на пазара.

(33)  Тъй като дистрибуторите предоставят на пазара ЕС продукт за наторяване, след като продуктът е бил пуснат на пазара от производителя или вносителя, те следва да действат с дължимата грижа, така че да гарантират, че техните действия с ЕС продукта за наторяване не се отразяват неблагоприятно на съответствието на ЕС продукта за наторяване с настоящия регламент.

(34)  Икономически оператори, които пускат на пазара ЕС продукт за наторяване със своето име или търговска марка или изменят ЕС продукт за наторяване по начин, който може да засегне съответствието с настоящия регламент, следва да бъдат смятани за производители и следва да поемат задълженията на производителите. В други случаи икономическите оператори, които само опаковат или преопаковат ЕС продукти за наторяване, които вече са пуснати на пазара от други икономически оператори, следва да могат да докажат, че спазването на изискванията от настоящия регламент не е засегнато, като посочат самоличността си на опаковката, и запазят копие от оригиналната информация върху етикета.

(35)  Тъй като дейността на дистрибуторите и вносителите е в непосредствена връзка с пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и от тях следва да се изисква да участват активно и да предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана с ЕС продукта за наторяване.

(36)  Осигуряването на проследимостта на ЕС продукта за наторяване по цялата верига на доставка спомага за опростяване на осъществяването на надзора на пазара и за повишаване на неговата ефикасност. Ефикасната система за проследяване улеснява задачата на органите за надзор на пазара да откриват икономическите оператори, които са предоставили на пазара несъответстващи ЕС продукти за наторяване. Когато съхраняват информацията, изисквана за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори не следва да се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили даден ЕС продукт за наторяване или на които те са доставили ЕС продукт за наторяване, тъй като обичайно такава актуализирана информация не е достъпна за тях.

(37)  С цел да се улесни оценяването на съответствието с изискванията на настоящия регламент, необходимо е да се предвиди презумпция за съответствие по отношение на ЕС продуктите за наторяване, които съответстват на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета(28) или на общи спецификации, приети в съответствие с настоящия регламент.

(38)  За да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да проверят дали предоставените на пазара ЕС продукти за наторяване отговарят на изискванията на настоящия регламент, е необходимо да се предвидят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, от най-малко ограничителния до модула с най-строги изисквания, съобразно степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат варианти ad hoc, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули. Следва да е възможно производителите да изберат по-строга процедура за оценяване на съответствието при оценката на ЕС продукт за наторяване, за който се допуска по-малко строга процедура, тъй като това може да позволи на производителите да рационализират своята администрация, без да се застрашава съответствието на ЕС продукта за наторяване. Освен това е необходимо модулите, установени в Решение № 768/2008/EО, да бъдат адаптирани, за да се отразят специфични аспекти на продуктите за наторяване. По-специално, необходимо е да се подсилят системите за качество и участието на нотифицираните органи за оценяването на съответствието на определени ЕС продукти за наторяване, получени от оползотворени отпадъци.

(39)  За да се гарантира, че амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот не застрашават безопасността и за да се гарантира, че те не се използват за цели, различни от онези, за които те са предназначени, например за експлозиви, към тези торове следва да се прилагат специфични изисквания по отношение на изпитванията за устойчивост на детонация и на проследимостта.

(40)  За да се осигури ефективен достъп до информация за целите на надзора на пазара, следва да се представи информация за съответствието с всички актове на Съюза, приложими към ЕС продуктите за наторяване, под формата на единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, следва да е възможно тази единна ЕС декларация за съответствие да представлява досие, включващо относимите отделни декларации за съответствие.

(41)  Маркировката „CE”, указваща съответствието на ЕС продукта за наторяване с настоящия регламент, е видимата последица от цялостен процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Основните принципи, уреждащи маркировката „СЕ” и нейното отношение към други маркировки, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Следва да бъдат определени специфичните правила, уреждащи нанасянето на маркировката „СЕ” при ЕС продуктите за наторяване.

(42)  При някои от процедурите за оценяване на съответствието, определени в настоящия регламент, е необходимо да участват органи за оценяване на съответствието, които се нотифицират на Комисията от държавите членки.

(43)  От съществено значение е нотифицираните органи да осъществяват функциите си на едно и също ниво и в условията на лоялна конкуренция. Това налага определянето на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед предоставянето на услуги по оценяване на съответствието.

(44)  Ако даден орган за оценяване на съответствието докаже съответствие с критериите, установени в хармонизираните стандарти, следва да се приеме, че той отговаря на съответните изискванията, посочени в настоящия регламент.

(45)  С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяването на съответствието на ЕС продуктите за наторяване, е необходимо също така да се определят изискванията за нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценката, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи.

(46)  Системата, установена с настоящия регламент, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на органите за оценяване на съответствието, тя също следва да бъде използвана и за целите на нотифицирането.

(47)  Поради непостоянното естество на някои съставни материали на ЕС продуктите за наторяване и потенциално необратимия характер на някои от щетите, до които експозицията на онечистванията на почвата и културите може да доведе, прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие на ЕС продуктите за наторяване , следва да бъде единственото средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието.

(48)  Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за ЕС продуктите за наторяване, които се пускат на пазара, от съществено значение е подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

(49)  Необходимо е да се предвиди ефикасна и прозрачна процедура по нотифициране и по-специално, тя да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(50)  Тъй като услугите, предлагани от нотифицираните органи в държава членка, могат да се отнасят до ЕС продуктите за наторяване, предоставяни на пазара в целия Съюз, целесъобразно е да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или опасения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

(51)  В интерес на улесняване на достъпа до пазара от съществено значение е нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури последователност в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(52)  С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на вътрешния пазар и за контрола на продуктите, въвеждани на вътрешния пазар, се прилагат и по отношение на ЕС продуктите за наторяване, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Настоящият регламент не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

(53)  ЕС продуктите за наторяване следва да се пускат на пазара само ако са достатъчно ефективни и не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, когато те са правилно съхранявани и се използват за предвидената им употреба или при разумно предвидими условия, т.е., когато употребата им може да е в резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение. .

(54)  В Регламент (ЕО) № 2003/2003 е предвидена предпазна процедура, с която се предоставя възможност на Комисията да разгледа доколко е оправдана мярка, предприета от държава членка по отношение на ЕО торове, за които е преценено, че представляват риск . С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за обработка е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

(55)  Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни биват информирани относно планираните мерки по отношение на ЕС продуктите за наторяване, представляващи риск за здравето на човека, животните и растенията, за безопасността или за околната среда. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара в сътрудничество със съответните икономически оператори да предприемат действия на ранен етап по отношение на такива ЕС продукти за наторяване.

(56)  Задълженията на органите за надзор на пазара съгласно настоящия регламент да изискват от икономическите оператори да предприемат коригиращи действия следва да се прилага само по отношение на продукти за наторяване с нанесена маркировка „СЕ” при предоставянето им на пазара. Ето защо тези задължения следва да не засягат възможностите, съществуващи съгласно националното право, които допускат икономическият оператор да отстрани маркировката „СЕ” и законно да пусне продукта на пазара като продукт, който не попада в обхвата на настоящия регламент.

(57)  С цел постигане на целите на настоящия регламент на Комисията следва да бъда предоставено правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на адаптирането към техническия прогрес, по-специално в областта на производството на продукти за наторяване, производни на странични животински продукти, и в областта на оползотворяването на отпадъци, както и в селскостопанския сектор и в хранително-вкусовата промишленост.

(58)  В областта на рециклирането на отпадъците се постига обещаващ технически напредък, например рециклиране на фосфора от утайки от отпадъчни води и производство на продукти за наторяване от странични животински продукти, като например биовъглища. Следва да бъде възможно продукти, които съдържат такива материали или са съставени от тях, да имат достъп до вътрешния пазар без неоправдано забавяне, когато производствените процеси са били обект на научен анализ и изискванията по отношение на процеса са били установени на равнището на Съюза. За целта на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актовете в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на определяне и въвеждане на допълнителни съставни материали, допустими за употреба при производството на ЕС продукти за наторяване и съответните пределно допустими стойности на замърсителите в такива продукти. Това предоставено правомощие следва да се прилага единствено доколкото това е обосновано от техническия прогрес след приемането на настоящия регламент, а не с цел изменение на елементи на настоящия регламент при липса на нови доказателства за такъв прогрес. С цел въвеждането на нови пределно допустими стойности на замърсителите в ЕС продуктите за наторяване да се основава на пълно зачитане на прякото и косвеното въздействие върху безопасността на храните и фуражите и върху околната среда, преди приемането на нови пределно допустими стойности на замърсителите следва да бъдат отчетени научните становища от Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по химикали или Съвместния изследователски център на Комисията, в зависимост от случая. За производните продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 категориите съставни материали следва да бъдат разширени или да се добавят нови категории само дотолкова, доколкото е била определена крайна точка в производствената верига в съответствие с процедурите, предвидени в посочения регламент, тъй като производните продукти, за които не е била определена такава крайна точка, са така или иначе изключени от обхвата на настоящия регламент.

(59)  Тъй като микроорганизмите не подлежат на регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 или всяка друга хоризонтално законодателство на Съюза, която изисква от производителите да докажат, че предвидената употреба е безопасна, те следва да се считат за съставни материали на ЕС продукти за наторяване единствено доколкото са ясно установени и подкрепени от данни, които да доказват, че използването им е безопасно, и са посочени в изчерпателен списък, приет на тази основа. Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на добавяне на нови микроорганизми към този изчерпателен списък на същата основа.

(60)  ЕС продукт за наторяване може да съдържа полимери, различни от полимерите на хранителни елементи Това следва да бъде ограничено до случаите, когато полимерът е предназначен да контролира освобождаването на хранителни елементи или да увеличава способността за задържане на вода или мокрещата способност на ЕС продукта за наторяване. Следва да е възможно иновативни продукти, съдържащи такива полимери, да имат достъп до вътрешния пазар. С цел свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве, за безопасността или за околната среда, които могат да бъдат породени от полимери, различни от полимерите на хранителни елементи, следва да бъдат установени критериите за тяхната биоразградимост, така че те да може да претърпяват физическо и биологично разграждане. За целта на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на определянето на критериите за превръщането на полимерния въглерод във въглероден диоксид и на съответния метод за изпитване. Полимерите, които не изпълняват тези критерии, следва да бъдат забранени след преходен период.

(61)  Освен това, следва да е възможно да се реагира незабавно спрямо нови научни доказателства както и спрямо нови оценки на риска за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда. За тази цел на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел изменение на изискванията, приложими към различните категории ЕС продукти за наторяване.

(62)  При приемането на делегирани актове съгласно настоящия регламент, от особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(29). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(63)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приемa актове, за да определи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на несъответстващи ЕС продукти за наторяване, са оправдани, или не. Тъй като тези актове ще се отнасят до въпроса дали националните мерки са оправдани, не е необходимо актовете да бъдат обект на контрол от страна на държавите членки..

(64)  За да се гарантират освен това еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(30).

(65)  За приемането на актове за изпълнение, изискващи от нотифициращите държави членки да предприемат необходимите коригиращи мерки спрямо нотифицираните органи, които не отговарят или са престанали да отговарят на изискванията за нотификацията си, следва да бъде използвана процедурата по консултиране.

(66)  Следва да се използва процедурата по разглеждане за приемането на актове за изпълнение за установяване в общи спецификации на еднакви условия за прилагането на изискванията на настоящия регламент и изпитванията за проверка на съответствието на ЕС продуктите за наторяване, когато не са били приети хармонизирани стандарти, или те не изпълняват изискванията на настоящия регламент, или когато е налице необосновано забавяне при приемането или актуализирането на тези стандарти; за изменение или отмяна на общи спецификации, когато несъответствието на ЕС продукти за наторяване може да бъде отдадено на недостатъци в тези общи спецификации; за определяне дали е оправдана дадена национална мярка, предприета по отношение на ЕС продукт за наторяване, който е в съответствие с настоящия регламент, но въпреки това представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда. .

(67)  Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение за определяне дали е оправдана дадена национална мярка, предприета по отношение на ЕС продукт на за наторяване, който не е в съответствие с настоящия регламент и представлява риск, когато във връзка с опазването на здравето на човека, животните или растенията, на безопасността или на околната среда, наложителни причини за спешност изискват това.

(68)  Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими за нарушенията на настоящия регламент, и да гарантират, че тези правила се прилагат. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(69)  С оглед на необходимостта да се гарантира високо равнище на защита на околната среда и необходимостта да се вземат предвид новите развития, основаващи се на научни факти, Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, който включва преглед на пределно допустимите стойности на съдържанието на кадмий.

(70)  Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби, даващи възможност за предоставяне на пазара на ЕО торовете, които вече са били пускани на пазара в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди датата на прилагане на настоящия регламент, без да е необходимо тези продукти да отговарят на допълнителни изисквания. Поради това дистрибуторите следва да могат да доставят ЕО торове, които са били пуснати на пазара, а именно които вече са налични във веригата на дистрибуция преди началната дата на прилагане на настоящия регламент.

(71)  Необходимо е да се предвиди достатъчно време, за да могат икономическите оператори да изпълнят задълженията си по настоящия регламент, а държавите членки да създадат административната инфраструктура, необходима за прилагането му. Поради това началото на прилагането следва да се отложи до дата, на която е разумно да се очаква, че приготовленията ще бъдат завършени.

(72)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се създадат условия ЕС продуктите за наторяване, които са на пазара, да отговарят на изискванията, предвиждащи високо равнище на защита на здравето на човека, животните и растенията, на безопасността и на околната среда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на ЕС продуктите за наторяване.

Настоящият регламент не се прилага за:

а)  страничните животински продукти или производните продукти, за които се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009, когато се предоставят на пазара;

б)  продуктите за растителна защита, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.  Настоящият регламент не засяга прилагането на следните правни актове:

а)  Директива 86/278/ЕИО;

б)  Директива 89/391/ЕИО;

в)  Директива 91/676/ЕИО;

г)  Директива 2000/60/ЕО;

д)  Директива 2001/18/ЕО;

е)  Регламент (ЕО) № 852/2004;

ж)  Регламент (ЕО) № 882/2004;

з)  Регламент (ЕО) № 1881/2006;

и)  Регламент (ЕО) № 1907/2006;

й)   Регламент (ЕО) № 834/2007;

к)  Регламент (ЕО) № 1272/2008;

л)   Регламент (ЕО) № 98/2013

м)  Регламент (ЕС) № 1143/2014;

н)   Регламент (ЕС) 2016/2031;

о)  Директива (ЕС) 2016/2284;

п)  Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „продукт за наторяване“ означава вещество, смес, микроорганизъм или всякакъв друг материал, който се прилага или е предназначен да се прилага върху растения или тяхната ризосфера, или върху гъби или тяхната микосфера, или е предназначен да съставлява ризосферата или микосферата, самостоятелно или смесен с други материали, с цел да достави на растенията или гъбите хранителен елемент или да подобри ефикасността на храненето им;

2)  „ЕС продукт за наторяване“ означава продукт за наторяване, който при предоставянето на пазара има маркировка „СЕ”;

3)  „вещество“ означава вещество съгласно определението в член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

4)  „смес“ означава смес съгласно определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

5)  „микроорганизъм“ означава микроорганизъм съгласно определението в член 3, точка 15 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

6)  „течно състояние“ означава суспензия или разтвор, където под „суспензия“ се разбира двуфазна дисперсна система, в която твърдите частици се поддържат в суспензия в течната фаза, а под „разтвор“ се разбира течност, в която няма твърди частици, или гел, и включва пасти;

7)  „твърдо състояние“ означава състояние, характеризиращо се с липсата на структурна гъвкавост и с устойчивост на промени на формата или обема, в което атомите са тясно свързани помежду си под формата на правилна геометрична решетка (кристални твърди вещества) или неправилно (аморфно твърдо вещество);

8)  „% от масата“ означава процент от масата на ЕС продукта за наторяване в състоянието, в което е предоставен на пазара;

9)  „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на ЕС продукт за наторяване за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно;

10)  „пускане на пазара“ означава предоставянето на ЕС продукт за наторяване на пазара на Съюза за първи път;

11)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда ЕС продукт за наторяване или което възлага проектирането или производството на ЕС продукт за наторяване и предлага този ЕС продукт за наторяване на пазара със своето име или търговска марка;

12)  „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

13)  „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза ЕС продукт за наторяване от трета държава;

14)  „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя ЕС продукт за наторяване на пазара;

15)  „икономически оператори“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът;

16)  „техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен ЕС продукт за наторяване, за неговия производствен процес или за методите за вземане на проби от него и анализ;

17)  „хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт съгласно определението в член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

18)  „акредитация“ означава акредитация съгласно определението в член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

19)  „национален орган по акредитация“ означава национален орган по акредитация съгласно определението в член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

20)  „оценяване на съответствието“ означава процес, чрез който се доказва дали са изпълнени изискванията на настоящия регламент, свързани с даден ЕС продукт за наторяване;

21)  „орган за оценяване на съответствието“ означава орган, който осъществява дейности по оценяване на съответствието, включително изпитване, сертификация и контрол;

22)  „изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на ЕС продукт за наторяване, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

23)  „изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на ЕС продукт за наторяване, който е във веригата на доставка;

24)  „законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

25)  „маркировка „CE“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че ЕС продуктът за наторяване е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

Член 3

Свободно движение

1.  Държавите членки не трябва да възпрепятстват, поради причини, свързани със състава, етикетирането или други аспекти, уредени от настоящия регламент, предоставянето на пазара на ЕС продукти за наторяване, които са в съответствие с настоящия регламент.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член държава членка, която към ... [един ден преди датата на влизане в сила на настоящия регламент] се ползва от дерогация от член 5 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 във връзка със съдържанието на кадмий в торовете, предоставена в съответствие с член 114, параграф 4 от ДФЕС, може да продължи да прилага националната пределно допустима стойност за съдържание на кадмий в торовете, която се прилага във въпросната държава членка към ... [един ден преди датата на влизане в сила на настоящия регламент], по отношение на ЕС продукти за наторяване, до момента, в който на равнището на Съюза започнат да се прилагат хармонизирани пределно допустими стойности за съдържание на кадмий във фосфатните торове, които са равни на или по-ниски от пределно допустимите стойности, прилагани в съответната държава членка към ... [един ден преди датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Настоящият регламент не възпрепятства държавите членки, с цел защита на здравето на човека и околната среда, да запазят или приемат разпоредби, които са в съответствие с Договорите, относно използването на ЕС продукти за наторяване, при условие че тези разпоредби не налагат промяна на ЕС продуктите за наторяване, които са в съответствие с настоящия регламент, и не оказват влияние върху условията за предоставянето им на пазара.

Член 4

Изисквания по отношение на продуктите

1.  ЕС продуктът за наторяване:

а)  отговаря на изискванията, предвидени в приложение I за съответната продуктова функционална категория;

б)  отговаря на изискванията, предвидени в приложение II за съответната категория или категории съставни материали; и

в)  е етикетиран в съответствие с изискванията за етикетиране, предвидени в приложение III.

2.  За аспектите, които не са обхванати от приложение I или II, ЕС продуктите за наторяване не трябва да представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда.

3.  До ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията публикува ръководство за производителите и органите за надзор на пазара, в което се дава ясна информация и са посочени примери за това как трябва да изглежда етикетът, посочен в приложение III.

Член 5

Предоставяне на пазара

ЕС продуктите за наторяване се предоставят на пазара само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 6

Задължения на производителите

1.  Когато пускат на пазара ЕС продукти за наторяване, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие с изискванията, предвидени в приложения I и II.

2.  Преди да пуснат на пазара ЕС продукти за наторяване, производителите изготвят техническата документация и провеждат приложимата процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 15, или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на ЕС продукт за наторяване с приложимите изисквания, установени в настоящия регламент, е доказано в процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ” .

3.  Производителите съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 5 години, след като ЕС продуктът за наторяване, който е обхванат от посочените документи, е бил пуснат на пазара.

При поискване производителите предоставят копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на други икономически оператори.

4.  Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които ЕС продуктите за наторяване, които са обект на серийно производство, да останат в съответствие с настоящия регламент. Промените в производствения процес или в характеристиките на посочените ЕС продукти за наторяване и промените в хармонизираните стандарти, в общите спецификации, посочени в член 14, или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на ЕС продукта за наторяване или чрез чието прилагане е потвърдено това съответствие, се вземат предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид въздействието на или рисковете, които представлява даден ЕС продукт за наторяване, производителите провеждат изпитвания на проби от предоставени на пазара ЕС продукти за наторяване, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващите на изискванията ЕС продукти за наторяване и за изземванията на такива ЕС продукти за наторяване, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.  Производителите гарантират, че върху опаковката на ЕС продуктите за наторяване, които са пуснали на пазара, има нанесен номер на типа, номер на партидата или друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или — когато ЕС продуктите за наторяване се доставят без опаковка — че необходимата информация е представена в документ, който придружава всеки продукт за наторяване.

6.  Производителите посочват върху опаковката на ЕС продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава ЕС продукта за наторяване. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място за връзка с производителя. Тази информация трябва да е на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара, и трябва да е ясна, разбираема и четлива.

7.  Производителите гарантират, че ЕС продуктите за наторяване са придружени от информацията, изисквана съгласно приложение III. Когато ЕС продукт за наторяване се доставя в опаковка, информацията се посочва на етикет, прикрепен към опаковката. Когато опаковката е твърде малка, за да побере цялата информация, информацията, която не може да бъде предоставена на етикета, се предоставя в отделна листовка, придружаваща тази опаковка. Тази листовка се счита за част от етикета. Когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, цялата информация се предоставя в листовка. Етикетът и листовката трябва да са достъпни за проверка, когато ЕС продуктът за наторяване се предоставя на пазара. Информацията трябва да е на език, лесно разбираем за крайните ползватели, както е определен от съответната държава членка, и трябва да е ясна и разбираема.

8.  Производителите, които считат или имат основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат ЕС продукта за наторяване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, което е целесъобразно. Освен това, когато производителите считат или имат основания да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които те са предоставили на пазара ЕС продукта за наторяване, като предоставят подробни данни, по-специално за всякакви несъответствия с изискванията и за предприетите коригиращи мерки.

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган, производителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден ЕС продукт за наторяване с настоящия регламент, на език, лесно разбираем за този орган. По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с ЕС продукти за наторяване, които те са пуснали на пазара.

Член 7

Упълномощен представител

1.  Производителят може да определи писмено упълномощен представител.

Задълженията по член 6, параграф 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по член 6, параграф 2 не са част от пълномощното на упълномощения представител.

2.  Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени от производителя в пълномощното. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)  да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 5 години след пускането на пазара на ЕС продукта за наторяване, попадащ в обхвата на тези документи;

б)  при обосновано искане от компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден ЕС продукт за наторяване;

в)  да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с ЕС продуктите за наторяване, обхванати от пълномощното на упълномощения представител.

Член 8

Задължения на вносителите

1.  Вносителите пускат на пазара само ЕС продукти за наторяване, съответстващи на изискванията.

2.  Преди да пуснат на пазара ЕС продукт за наторяване, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 15, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че ЕС продуктът за наторяване е придружен от изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6.

Когато вносител счита или има основание да счита, че даден ЕС продукт за наторяване не е в съответствие с настоящия регламент, вносителят не пуска на пазара ЕС продукта за наторяване, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато ЕС продуктът за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.  Вносителите посочват върху опаковката на ЕС продукта за наторяване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава ЕС продукта за наторяване. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

4.  Вносителите гарантират, че ЕС продуктите за наторяване са придружени от информацията, изисквана съгласно приложение III. Когато ЕС продукт за наторяване се доставя в опаковка, информацията се посочва на етикет, прикрепен към опаковката. Когато опаковката е твърде малка, за да побере цялата информация, информацията, която не може да бъде предоставена на етикета, се предоставя в отделна листовка, придружаваща тази опаковка. Тази листовка се счита за част от етикета. Когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, цялата информация се предоставя в листовка. Етикетът и листовката трябва да са достъпни за проверка, когато ЕС продуктът за наторяване се предоставя на пазара. Информацията трябва да е на език, лесно разбираем за крайните ползватели, както е определен от съответната държава членка.

5.  Вносителите гарантират, че докато отговарят за даден ЕС продукт за наторяване, условията на съхранението или транспортирането му не застрашават съответствието му с изискванията, предвидени в приложение I или III.

6.  Когато се счита за целесъобразно предвид въздействието на или рисковете, които представлява даден ЕС продукт за наторяване, вносителите провеждат изпитвания на проби от предоставени на пазара ЕС продукти за наторяване, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващите на изискванията ЕС продукти за наторяване и за изземванията на такива ЕС продукти за наторяване, а също и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.  Вносителите, които считат или имат основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, не съответства на настоящия регламент, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат ЕС продукта за наторяване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, което е целесъобразно. Освен това, когато вносителите считат или имат основания да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са пуснали на пазара, представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които те са предоставили на пазара ЕС продукта за наторяване, като предоставят подробни данни, по-специално за всякакви несъответствия с изискванията и за предприетите коригиращи мерки.

8.  В продължение на 5 години след пускането на пазара на ЕС продукта за наторяване вносителите съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

При поискване вносителите предоставят копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на други икономически оператори.

9.  При обосновано искане от компетентен национален орган, вносителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието с настоящия регламент на ЕС продукта за наторяване, на език, лесноразбираем за този орган. По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с ЕС продукт за наторяване, който те са пуснали на пазара.

Член 9

Задължения на дистрибуторите

1.  Когато предоставят на пазара ЕС продукт за наторяване, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящия регламент.

2.  Преди да предоставят на пазара ЕС продукт за наторяване, дистрибуторите проверяват дали той е придружен от изискваните документи, включително информацията, посочена в член 6, параграф 7 или член 8, параграф 4, предоставена по начина, посочен там, на език, който е лесно разбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която ЕС продуктът за наторяване ще бъде предоставен на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, предвидени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че даден ЕС продукт за наторяване не е в съответствие с настоящия регламент, дистрибуторът не предоставя на пазара ЕС продукта за наторяване, докато не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато ЕС продуктът за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

3.  Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за даден ЕС продукт за наторяване, условията на съхранението или транспортирането му не застрашават съответствието му с изискванията, предвидени в приложение I или III.

4.  Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са предоставили на пазара, не съответства на настоящия регламент, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да се приведе ЕС продукта за наторяване в съответствие, да се изтегли или да се изземе, което е целесъобразно. Освен това, когато дистрибуторите считат или имат основания да считат, че даден ЕС продукт за наторяване, който са предоставили на пазара, представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, те незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които те са предоставили на пазара ЕС продукта за наторяване, като предоставят подробни данни, по-специално за всякакви несъответствия с изискванията и за предприетите коригиращи мерки.

5.  При обосновано искане от компетентен национален орган, дистрибуторите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието с настоящия регламент на ЕС продукта за наторяване. По искане на този орган те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с ЕС продукти за наторяване, които те са предоставили на пазара.

Член 10

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящия регламент и е носител на задълженията на производителя по член 6, когато този вносител или дистрибутор пуска на пазара ЕС продукт за наторяване със своето име или търговска марка или изменя вече пуснат на пазара ЕС продукт за наторяване по такъв начин, че съответствието с настоящия регламент може да бъде засегнато.

Член 11

Опаковане и преопаковане от вносители и дистрибутори

Когато вносител или дистрибутор, който не се счита за производител съгласно член 10, опакова или преопакова ЕС продукт за наторяване, този вносител или дистрибутор:

а)  гарантира, че върху опаковката са нанесени неговото име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес, предшествани от думите „опаковано от“ или „преопаковано от“; и

б)  съхранява екземпляр от оригиналната информация, посочена в член 6, параграф 7 или член 8, параграф 4, на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 5 години, след като е предоставил на пазара ЕС продукта за наторяване.

Член 12

Идентификация на икономическите оператори

1.  При поискване икономическите оператори идентифицират пред органите за надзор на пазара:

а)  всеки икономически оператор, който им е доставил ЕС продукт за наторяване;

б)  всеки икономически оператор, на когото са доставили ЕС продукт за наторяване.

2.  Икономическите оператори трябва да са в състояние да предоставят информацията, посочена в параграф 1, в продължение на 5 години, след като ЕС продуктът за наторяване им е бил доставен, и в продължение на 5 години, след като те са доставили ЕС продукта за наторяване.

ГЛАВА III

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС ПРОДУКТИТЕ ЗА НАТОРЯВАНЕ

Член 13

Презумпция за съответствие

1.  ЕС продуктите за наторяване, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответстват на изискванията, предвидени в приложения I, II и III, обхванати от тези стандарти или части от тях.

2.  Изпитванията за проверка на съответствието на ЕС продуктите за наторяване с изискванията, предвидени в приложения I, II и III, се извършват по надежден и възпроизводим начин. Изпитванията, които са в съответствие с хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се считат за надеждни и възпроизводими до степента, в която изпитванията са обхванати от посочените стандарти или части от тях.

Член 14

Общи спецификации

1.  Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които се установяват общи спецификации за изискванията, предвидени в приложение I, II или III, или изпитванията, посочени в член 13, параграф 2, когато

а)  тези изисквания или изпитвания не са обхванати от хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз;

б)  Комисията констатира необосновани забавяния при приемането на изискваните хармонизирани стандарти; или

в)  Комисията е решила , в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 да запази с ограничение или да оттегли позоваванията на хармонизираните стандарти или части от тях, които обхващат тези изисквания или изпитвания.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

2.  ЕС продукти за наторяване, които са в съответствие с общите спецификации или части от тях, се считат за съответстващи на изискванията, предвидени в приложения I, II и III, обхванати от посочените общи спецификации или части от тях.

3.  Изпитванията в съответствие с общите спецификации или части от тях, които са проведени за проверка на съответствието на ЕС продуктите за наторяване с изискванията, посочени в приложения I, II и III, се считат за надеждни и възпроизводими до степента, в която тези изпитванията са обхванати от посочените общи спецификации или части от тях.

Член 15

Процедури за оценяване на съответствието

1.  Оценяването на съответствието на ЕС продукт за наторяване с изискванията, установени в настоящия регламент се извършва по приложимата процедура за оценяване на съответствието съгласно приложение IV.

2.  Документите и кореспонденцията във връзка с процедурите за оценяване на съответствието се изготвят на официалния език или официалните езици на държавата членка, в която е установен нотифицираният орган, провеждащ процедурите за оценяване на съответствието, или на език, приемлив за този орган.

Член 16

ЕС декларация за съответствие

1.  ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на изискванията, установени в настоящия регламент.

2.  ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, предвиден в приложение V, съдържа елементите, определени в съответните модули, предвидени в приложение IV, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която ЕС продуктът за наторяване се пуска или се предоставя на пазара.

3.  Когато актовете на Съюза, приложими към ЕС продукта за наторяване, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза и данните за публикуването им. Тя може да представлява досие, в което са включени относимите индивидуални ЕС декларации за съответствие.

4.  Със съставянето на ЕС декларацията за съответствие производителят поема отговорност за съответствието на ЕС продукта за наторяване с изискванията, установени в настоящия регламент.

Член 17

Основни принципи за маркировката „СЕ”

За маркировката „СЕ” се прилагат основните принципи, предвидени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 18

Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ”

1.  Маркировката „СЕ” се нанася ясно, четливо и незаличимо върху опаковката на ЕС продукта за наторяване или, когато ЕС продуктът за наторяване се доставя без опаковка, в документ, който придружава ЕС продукта за наторяване.

2.  Маркировката „СЕ” се нанася преди ЕС продуктът за наторяване да бъде пуснат на пазара.

3.  Маркировката „СЕ” е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато това се изисква съгласно приложение IV .

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или от негов упълномощен представител.

4.  Държавите членки доразвиват съществуващите механизми, за да гарантират правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ”, и предприемат подходящи действия в случай на неправилна употреба на тази маркировка.

Член 19

Статус за край на отпадъка

Настоящият регламент определя критериите, съгласно които материал, който представлява отпадък, съгласно определението в Директива 2008/98/ЕО, може да престане да бъде отпадък, ако се съдържа в съответстващ на изискванията ЕС продукт за наторяване. В такива случаи дейността по оползотворяване съгласно настоящия регламент се извършва преди материалът да престане да бъде отпадък, и се счита, че материалът отговаря на условията, установени в член 6 от посочената директива , и поради това е престанал да бъде отпадък от момента на съставянето на ЕС декларацията за съответствие.

ГЛАВА IV

НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 20

Нотифициране

Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящия регламент.

Член 21

Нотифициращи органи

1.  Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на нотифицираните органи, включително съответствието с член 26.

2.  Държавите членки могат да решат, че оценката и наблюдението, посочени в параграф 1 от настоящия член, се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 и в съответствие с него.

3.  Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценката, нотифицирането или наблюдението, посочени в параграф 1 от настоящия член, на орган, който не е правителствена структура, този орган трябва да е юридическо лице и да отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 22. Освен това този орган трябва да разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.  Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 22

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.  Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.  Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.  Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на орган за оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.  Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, нито консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.  Нотифициращият орган запазва поверителността на получената от него информация.

6.  Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 23

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави публично достъпна тази информация.

Член 24

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.  За целите на нотифицирането даден орган за оценяване на съответствието трябва да отговаря на изискванията, установени в параграфи 2—11.

2.  Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.  Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от ЕС продуктите за наторяване, които оценява.

4.  Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, доставчик, купувач, собственик или ползвател на продукти за наторяване, нито представител на някое от тези лица. Това не изключва използването на продукти за наторяване, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или използването на такива продукти за наторяване за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да вземат пряко участие в проектирането, производството, продажбата или използването на продукти за наторяване, нито да представляват страните, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независимост на преценката или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантски услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейността на свързаните с тях поделения или подизпълнители не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.  Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на професионално почтено поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, в частност финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.  Органът за оценяване на съответствието трябва да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, които са му възложени съгласно приложение IV за които органът е нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория ЕС продукти за наторяване, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той разполага с необходимите:

а)  персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)  описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в)  процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производствения процес.

Органът за оценяване на съответствието разполага със средствата, необходими за изпълнение по подходящ начин на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, както и с достъп до необходимото оборудване или съоръжения.

7.  Персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

а)  необходимата техническа и професионална квалификация, която обхваща всички дейности по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)  достатъчни познания за изискванията за оценяването, което извършва, както и подходящи правомощия за осъществяване на такова оценяване;

в)  подходящи знания и разбиране на изискванията, предвидени в приложения І, II и III, на приложимите хармонизирани стандарти, посочени в член 13, и общите спецификации, посочени в член 14, и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация и на националното законодателство;

г)  способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били извършени.

8.  Гарантира се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала на органа за оценяване на съответствието, който отговаря за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.  Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата в съответствие с националното право или ако държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.  Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на цялата информация, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложение IV, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която се осъществява дейността му. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.  Органите за оценяване на съответствието участват в съответните дейности по стандартизация и дейностите на групата за координация на нотифицираните органи, създадена съгласно член 36, или гарантират, че техният персонал, който отговаря за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за такива дейности, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат от работата на посочената група.

Член 25

Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

Когато органът за оценяване на съответствието докаже своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, предвидени в член 24, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 26

Поделения и подизпълнители на нотифицираните органи

1.  В случаите, в които нотифициран орган възлага на подизпълнител конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, или използва свое поделение, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, предвидени в член 24, и информира нотифициращия орган за това.

2.  Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.  Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.  Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно приложение IV.

Член 27

Заявление за нотифициране

1.  Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.  Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и на ЕС продукта или продуктите за наторяване, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, установени в член 24.

Член 28

Процедура по нотифициране

1.  Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, установени в член 24.

2.  Те нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средството за електронно нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.  Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и съответния продукт или ЕС продукти за наторяване, както и сертификата за акредитация, посочен в член 27, параграф 2.

4.  Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако в срок от две седмици след нотифицирането не са направени възражения от Комисията или от другите държави членки.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящия регламент.

5.  Нотифициращият орган уведомява Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотифицирането.

Член 29

Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи

1.  Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

2.  Комисията прави публично достъпен списъка на органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, включително определените им идентификационни номера, както и дейностите, за които са нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 30

Промени в нотификацията

1.  Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, установени в член 24, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава нотификацията, спира действието ѝ или я оттегля, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

2.  В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите действия, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 31

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.  Комисията проучва всички случаи, за които има съмнения или за които пред нея са изразени съмнения относно компетентността на нотифицирания орган или относно непрекъснатото изпълнение от страна на нотифицирания орган на изискванията и възложените му отговорности.

2.  При поискване нотифициращата държава членка предоставя на Комисията цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.

3.  Комисията гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, се третира като поверителна.

4.  Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или е престанал да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя приема акт за изпълнение, с който от нотифициращата държава членка се изисква да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на нотификацията.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 45, параграф 2.

Член 32

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.  Нотифицираните органи извършват оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в приложение IV.

2.  Оценяването на съответствието се извършва по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираните органи осъществяват дейностите си, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейността си, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството.

Въпреки това при тази своя дейност те спазват степента на взискателност и нивото на защита, необходими за съответствието на ЕС продукта за наторяване с настоящия регламент.

3.  Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, предвидени в приложение I, II или III, или в съответстващите хармонизирани стандарти, общи спецификации, посочени в член 14, или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат или решение за одобрение.

4.  Когато в процеса на наблюдение на съответствието след издаването на сертификата или решението за одобрение нотифицираният орган установи, че даден ЕС продукт за наторяване вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата или решението за одобрение, ако това се налага.

5.  Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема всякакви сертификати или решения за одобрение, в зависимост от случая.

Член 33

Обжалване на решенията на нотифицираните органи

Държавите членки гарантират наличието на процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

Член 34

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.  Нотифицираните органи информират нотифициращия орган за следното:

а)  всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификат или решение за одобрение,

б)  всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в)  всички искания за получаване на информация, които са получили от органите за надзор на пазара относно дейности по оценяване на съответствието;

г)  при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.

2.  Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящия регламент, осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите ЕС продукти за наторяване, съответна информация по въпроси, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Член 35

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговарящи за политиката на нотифициране.

Член 36

Координация между нотифицираните органи

Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, под формата на секторна група от нотифицирани органи.

Нотифицираните органи участват в работата на тази група пряко или чрез определени представители.

ГЛАВА V

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕС ПРОДУКТИТЕ ЗА НАТОРЯВАНЕ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 37

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху ЕС продуктите за наторяване, които се въвеждат на пазара на Съюза

Членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на ЕС продуктите за наторяване.

Член 38

Процедура на национално равнище при ЕС продукти за наторяване, представляващи риск

1.  Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат достатъчно основание да считат, че даден ЕС продукт за наторяване представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, те извършат оценяване по отношение на съответния ЕС продукт за наторяване, което обхваща всички имащи отношение изисквания, установени в настоящия регламент. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

Когато в хода на оценяването, посочено в първа алинея, органите за надзор на пазара констатират, че ЕС продукта за наторяване не съответства на изискванията, установени в настоящия регламент, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок, определен от органа за надзор на пазара и съразмерен с естеството на риска, всички подходящи коригиращи действия, за да приведе ЕС продукта за наторяване в съответствие с тези изисквания, да изтегли ЕС продукта за наторяване от пазара или да го изземе .

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо посочените във втора алинея от настоящия параграф мерки.

2.  Когато органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценяването и действията, които са изискали да предприеме икономическият оператор.

3.  Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни ЕС продукти за наторяване, които икономическият оператор е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.  Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки за да забранят или ограничат предоставянето на ЕС продукта за наторяване на националния им пазар, за да изтеглят ЕС продукта за наторяване от този пазар или да го изземат.

Органите за надзор на пазара информират без забавяне Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.  Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия на изискванията ЕС продукт за наторяване, произхода на този ЕС продукт за наторяване, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)  невъзможност ЕС продуктът за наторяване да спази изискванията, установени в приложения I, II или III;

б)  недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 13;

в)  недостатъци в общите спецификации, посочени в член 14.

6.  Държавите членки, различни от държавата членка, започнала процедурата по настоящия член, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответния ЕС продукт за наторяване, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.  Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за оправдана.

8.  Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния ЕС продукт за наторяване са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на ЕС продукта за наторяване от пазара.

9.  Задълженията на органите за надзор на пазара по настоящия член не засягат възможността държавите членки да регулират продуктите за наторяване, които не са ЕС продукти за наторяване

Член 39

Предпазна процедура на Съюза

1.  Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 38, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения, или когато Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на правото на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от това оценяване Комисията приема акт за изпълнение под формата на решение, с който определя дали националната мярка е оправдана или не.

Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, с решението се разпорежда всички държави членки да предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия ЕС продукт за наторяване и да информират Комисията за това.

Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, с решението се разпорежда съответната държава членка да оттегли тази мярка.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

2.  Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на ЕС продукта за наторяване се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 38, параграф 5, буква б) от настоящия регламент, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

3.  Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на ЕС продукта за наторяване се дължи на недостатъци в общите спецификации, посочени в член 38, параграф 5, буква в), Комисията приема без забавяне актове за изпълнение, с които се изменя или отменя съответната обща спецификация.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

Член 40

Съответстващи на изискванията ЕС продукти за наторяване, представляващи риск

1.  Когато държава членка, след като е извършила оценяване по член 38, параграф 1, установи, че въпреки че даден ЕС продукт за наторяване е в съответствие с настоящия регламент, той представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда, тя без забавяне изисква от съответния икономически оператор да предприеме в рамките на разумен срок, определен от органа за надзор на пазара и съразмерен с естеството на риска, всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато съответният ЕС продукт за наторяване бъде предоставен на пазара, той повече няма да представлява този риск, да изтегли ЕС продукта за наторяване от пазара или да го изземе.

2.  Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни ЕС продукти за наторяване, които икономическият оператор е предоставил на пазара в целия Съюз.

3.  Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на ЕС продукта за наторяване, произхода и веригата на доставка на ЕС продукта за наторяване, естеството на съпътстващия риск и естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки.

4.  Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния(те) икономически оператор(и) и оценява предприетите на национално равнище мерки. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение под формата на решение, с който определя дали националната мярка е оправдана или не, и когато е необходимо разпорежда подходящи мерки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

По надлежно обосновани наложителни причини за спешност във връзка с опазването на здравето на човека, животните или растенията, на безопасността или околната среда, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 45, параграф 4.

5.  Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

Член 41

Формално несъответствие

1.  Без да се засяга член 38, когато държава членка направи една от следните констатации по отношение на ЕС продукт за наторяване, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати въпросното несъответствие:

а)  маркировката „СЕ” е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 18 от настоящия регламент;

б)  идентификационният номер на нотифицирания орган е нанесен в нарушение на член 18 или не е нанесен, когато това се изисква съгласно член 18;

в)  ЕС декларацията за съответствие не е съставена или е неправилно съставена;

г)  техническата документация не е налице или не е пълна;

д)  информацията, посочена в член 6, параграф 6 или в член 8, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

е)  не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 6 или в член 8.

2.  Когато посоченото в параграф 1 несъответствие продължава, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки, за да ограничи или да забрани предоставянето на пазара на ЕС продукта за наторяване или да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара .

Задълженията на държавите членки в това отношение не засягат тяхната възможност да регулират продуктите за наторяване, които не са ЕС продукти за наторяване.

ГЛАВА VI

ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТА

Член 42

Изменения на приложенията

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 44, за да изменя приложение I, с изключение на пределно допустимите стойности за съдържанието на кадмий и определенията или други елементи свързани с обхвата на продуктовите функционални категории, и за да изменя приложения II, III и IV за целите на адаптирането на тези приложения към техническия прогрес и на улесняването на достъпа до вътрешния пазар и свободното движение на ЕС продуктите за наторяване:

а)  които имат потенциала да бъдат обект на значителна по обем търговия на вътрешния пазар, и

б)  за които има научни доказателства, че те:

i)  не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, и

ii)  гарантират агрономичната ефективност.

При приемането на делегирани актове, с които се въвеждат нови пределно допустими стойности на замърсителите в приложение I, Комисията отчита научните становища от Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по химикали или Съвместния изследователски център на Комисията, в зависимост от случая.

Когато Комисията приема делегирани актове с цел да добавя или преразглежда категории съставни материали, за да включи материали, които могат да се считат за оползотворени отпадъци или странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО, тези делегирани актове изрично изключват тези материали от категории съставни материали 1 и 11 от приложение II към настоящия регламент.

При приемането на делегирани актове съгласно настоящия параграф Комисията отдава приоритет в частност на странични животински продукти, странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и оползотворени отпадъци, по-специално от сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, както и на материали и продукти, които вече са законно пуснати на пазара в една или повече държави членки.

2.  Без излишно забавяне след … [дата на влизането в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на струвит, биовъглища и продукти на основата на пепел. Ако в тази оценка се стигне до заключение, че критериите по параграф 1, буква б) са изпълнени, Комисията приема делегирани актове в съответствие с параграф 1, за да включи тези материали в приложение II.

3.  Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с параграф 1 за изменение на приложение II към настоящия регламент единствено с цел да включи в категориите съставни материали, материали, които престават да бъдат отпадъци вследствие на дейност по оползотворяване, ако правилата за оползотворяване в посоченото приложение, приети не по-късно от включването, гарантират, че материалите отговарят на условията, установени в член 6 от Директива 2008/98/EО.

4.  Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с параграф 1 за изменение на приложение II единствено с цел да добави нови микроорганизми или щамове микроорганизми, или допълнителни методи за обработка към категорията съставни материали за съответните микроорганизми, след като е проверила, кои щамове на добавения микроорганизъм отговаря на критериите по параграф 1, буква б), на основание на следните данни:

а)  наименование на микроорганизма;

б)  таксономична класификация на микроорганизма: род, вид, щам и метод на получаване;

в)  научна литература, в която се съобщава за безопасно производство, съхраняване и използване на микроорганизма;

г)  таксономична връзка с видове микроорганизми, които отговарят на изискванията за квалифицирана презумпция за безопасност, съгласно установеното от Европейския орган за безопасност на храните;

д)  информация относно производствения процес, включително, когато е от значение, методите на преработка като пулверизационно сушене, сушене с флуидизирано легло, статично сушене, центрофугиране, дезактивиране чрез загряване, филтриране и смилане; ▌

е)  информация за идентичността и равнището на остатъчни вещества на остатъчните междинни продукти, токсини или микробни метаболити в съставния материал; и

ж)  разпространение в природата, оцеляване и подвижност в околната среда.

5.  Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с параграф 1 за изменение на приложение II към настоящия регламент единствено с цел да добавя производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 в категориите съставни материали, когато е определена крайната точка в производствената верига в съответствие с член 5, параграф 2 от посочения регламент.

Комисията извършва оценка на такива производни продукти по отношение на аспекти, които не са взети предвид за целите на определянето на крайна точка в производствената верига в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009. Ако в тази оценка се стигне до заключение, че критериите по параграф 1, буква б) от настоящия член са изпълнени, Комисията приема делегирани актове в съответствие с параграф 1 от настоящия член, за да включи тези материали в таблицата в категория съставни материали 10 в част II от приложение II към настоящия регламент без излишно забавяне винаги когато е определена такава крайна точка.

6.  До... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на критериите за биоразградимост за полимерите, посочени приложение II, част II, точка 2 от категория съставни материали 9, и методите за изпитване с цел проверка на съответствието с тези критерии и, ако е целесъобразно, приема делегирани актове в съответствие с параграф 1, в които се определят тези критерии.

Критериите гарантират, че:

а)  полимерът може да претърпи физично и биологично разграждане в естествени почвени условия и водни среди в целия Съюз, така че да се разгради до въглероден диоксид , биомаса и вода.

б)  най-малко 90% от съдържащия се в полимера органичен въглерод се преобразува във въглероден диоксид за максимален период от 48 месеца след края на посочения върху етикета съответен функционален период на ЕС продукта за наторяване и спрямо подходящ стандарт при изпитването за биоразграждане; и

в)  използването на полимери не води до натрупване на пластмаса в околната среда.

7.  До ... [3 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент], Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на параграф 3 от категория съставни материали 11 в част II от приложение II към настоящия регламент, като определя критерии относно агрономичната ефективност и безопасност за използването на странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО в ЕС продуктите за наторяване. Тези критерии следва да отразяват настоящите практики за производство на продукти, технологичното развитие и най-новите научни доказателства.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 44, за да изменя приложение І, с изключение на пределно допустимите стойности за съдържанието на кадмий , и приложения II, III и IV, предвид новите научни доказателства. Комисията използва тези правомощия, когато въз основата на оценка на риска се налага изменение с цел да се гарантира, че всеки ЕС продукт за наторяване, който отговаря на изискванията на настоящия регламент, при нормални условия на употреба не представлява риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или за околната среда.

Член 43

Отделни делегирани актове за отделни категории съставни материали

При упражняване на правомощието си да приема делегирани актове съгласно член 42, Комисията приема отделен делегиран акт за всяка категория съставни материали в приложение II. Тези делегирани актове включват всякакви изменения на приложения I, ІІІ и ІV, които са необходими вследствие на измененията на приложение II.

Член 44

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 42, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 42, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 42, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 45

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по продуктите за наторяване. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

ГЛАВА VII

ИЗМЕНЕНИЯ

Член 46

Изменения на Регламент (ЕО) № 1069/2009

Регламент (ЕО) № 1069/2009 се изменя, както следва:

(1)  В член 5 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:"

2. За производните продукти, посочени в членове 32, 35 и 36, които вече не представляват значителен риск за общественото здраве или здравето на животните, може да бъде определена крайна точка в производствената верига, след която за тях повече не се прилагат изискванията на настоящия регламент.

Тези производни продукти могат впоследствие да бъдат пускани на пазара без ограничения по настоящия регламент и престават да бъдат предмет на официален контрол в съответствие с настоящия регламент.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 51а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на крайна точка в производствената верига, след която за производните продукти, посочени в настоящия параграф, повече не се прилагат изискванията на настоящия регламент.

3.  В случай на риск за общественото здраве или за здравето на животните членове 53 и 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002 относно извънредните мерки се прилагат mutatis mutandis към производните продукти, посочени в членове 32, 33 и 36 от настоящия регламент.

4.  В рамките на шест месеца след... [датата на влизане в сила на настоящия регламент](31), Комисията започва първоначална оценка на производните продукти, посочени в член 32, които вече са широко използвани в Съюза като органични торове и подобрители на почвата. Тази оценка обхваща най-малко следните продукти: месно брашно, костно брашно, месокостно брашно, хидролизирани протеини от материали от категория 3, преработен оборски тор, компост, остатъци от производството на биогаз, брашно от пера, глицерин и други продукти от материали от категории 2 или 3, получени от производство на биодизел и възобновяеми горива, както и храните за домашни любимци, фуражи и дъвчащи предмети за кучета, които са отказани по причини от търговски характер или поради технически недостатъци, и производни продукти от кръв от животни, кожи с косми и кожи без косми, копита и рога, гуано от прилепи и птици, вълна и косми, пера и перушина и свинска четина. Ако заключението от оценката е, че тези производни продукти вече не представляват значителен риск за общественото здраве или за здравето на животните, Комисията определя крайна точка в производствената верига в съответствие с параграф 2 от настоящия член, без излишно забавяне и при всички случаи не по-късно от шест месеца след окончателното приключване на оценката.“;

"

(2)  Вмъква се следният член:"

„Член 51а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] (32). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

__________________

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“

"

Член 47

Изменения на Регламент (ЕО) № 1107/2009

Регламент (ЕО) № 1107/2009 се изменя, както следва:

(1)  в член 2, параграф 1, буква б) се заменя със следното:"

„б) оказване на влияние върху жизнените процеси на растенията, като например вещества, влияещи на растежа, различни от хранителни елементи или растителни биостимуланти;“;

"

(2)  в член 3 се добавя следната точка:

„34. „растителен биостимулант“ е продукт, който стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствена цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението или ризосферата на растението:

а)  ефикасността на използване на хранителните елементи;

б)  устойчивостта на абиотичен стрес;

в)  качествените характеристики;

г)  наличността на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата;

(3)  в член 80 се добавя следният параграф:"

„8. По отношение на продукт, за който е издадено разрешение съгласно член 32, параграф 1 въз основа на заявление, подадено преди [датата на влизането в сила на настоящия регламент] (33), и който след тази дата попада в обхвата на определението в член 3, точка 34, настоящият регламент продължава да се прилага за срока, предвиден в разрешението.“.

"

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48

Санкции

Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 49

Доклад

До ... [седем години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се оценява прилагането на настоящия регламент и общото му въздействие по отношение на постигането на неговите цели, включително въздействието върху малките и средни предприятия. Докладът включва:

а)  оценка на функционирането на вътрешния пазар на продуктите за наторяване, включително ефективността на оценяването на съответствието и надзора на пазара, и анализ на въздействието на незадължителното хармонизиране върху производството, пазарния дял и търговските потоци на ЕС продуктите за наторяване и продуктите за наторяване, пуснати на пазара съгласно националните правила;

б)  преглед на пределно допустимите стойности за съдържанието на кадмий във фосфатните торове, с цел оценка на осъществимостта на намаляването на тези пределно допустими стойности до подходящи по-ниски стойности въз основа на наличните технологии и научни доказателства относно експозицията на кадмий и натрупването му в околната среда, като се отчитат факторите на околната среда, по-специално в контекста на почвени и климатични условия, здравни фактори, както и социално-икономически фактори, включително съображения, свързани със сигурността на доставките;

в)  оценка на прилагането на ограниченията за нивата на замърсители, предвидени в приложение I и оценка на всяка нова относима научна информация по отношение на токсичността и канцерогенността на замърсителите, която е налична, включително рисковете от замърсяване с уран в продуктите за наторяване.

В доклада се вземат надлежно предвид техническият прогрес и иновациите, както и процесите на стандартизация, засягащи производството и използването на продукти за наторяване. Ако е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 50

Преглед за биоразградимостта

До... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва преглед, за да се прецени възможността за определяне на критериите за биоразградимост на фолиата за мулчиране и възможността за включването им в категория съставни материали 9 в приложение II, част II.

Член 51

Отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003

Регламент (ЕО) № 2003/2003 се отменя, считано от ... [3 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 52

Преходни разпоредби

Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на продуктите, пуснати на пазара като торове с обозначение „ЕО тор“, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2003/2003 преди ... [три години след датата на влизането в сила на настоящия регламент]. Към тези продукти обаче се прилага mutatis mutandis глава V от настоящия регламент.

Член 53

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от … [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Въпреки това :

а)  член 4, параграф 3, членове 14, 42, 43, 44, 45, 46 и 47 се прилагат от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]; и

б)  членове 20—36 се прилагат от … [девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продуктови функционални категории („ПФК“) на ЕС продуктите за наторяване

Част I

Наименования на ПФК

1.  Тор

А.  Органичен тор

I.  Твърд органичен тор

II.  Течен органичен тор

B.  Органо-минерален тор

I.  Твърд органо-минерален тор

II.  Течен органо-минерален тор

C.  Неорганичен тор

I.  Неорганичен тор с макроелементи

а)  Твърд неорганичен тор с макроелементи

i)  Еднокомпонентен твърд неорганичен тор с макроелементи

А.  Еднокомпонентен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот

ii)  Сложен твърд неорганичен тор с макроелементи

А.  Сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот

b)  Течен неорганичен тор с макроелементи

i)  Еднокомпонентен течен неорганичен тор с макроелементи

ii)  Сложен течен неорганичен тор с макроелементи

II.  Неорганичен тор с микроелементи

а)  Еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи

b)  Сложен неорганичен тор с микроелементи

2.  Материал за варуване

3.  Подобрител на почвата

А.  Органичен подобрител на почвата

B.  Неорганичен подобрител на почвата

4.  Растежна среда

5.  Инхибитор

А.   Инхибитор на нитрификация

B.  Инхибитор на денитрификацията

C.  Инхибитор на уреаза

6.  Растителен биостимулант

А.  Микробен растителен биостимулант

B.  Немикробен растителен биостимулант

7.  Смесен продукт за наторяване

Част II

Изисквания по отношение на ПФК

1.  В настоящата част се определят изискванията по отношение на ПФК, към които ЕС продуктите за наторяване принадлежатспоред обявената им функция.

2.  Изискванията, определени в настоящото приложение за дадена ПФК се прилагат към ЕС продуктите за наторяване за всички подкатегории на тази ПФК.

3.  Твърдението, че даден ЕС продукт за наторяване отговаря на функцията, описана в настоящото приложение за съответната ПФК, се потвърждава от начина на действие на продукта, относителното съдържание на различните му компоненти или всеки друг съответен параметър.

4.  Когато от естеството на ЕС продукта за наторяване или от процеса на производство на ЕС продукт за наторяване сигурно и безспорно следва, че този продукт съответства на дадено изискване (напр. липсата на определен замърсител), това съответствие може да се предположи без проверка (напр. изпитване) при процедурата за оценяване на съответствието, за което производителят носи отговорност.

5.  Когато ЕС продуктът за наторяване съдържа вещество, за което са определени пределно допустими стойности на остатъчни вещества за храни и фуражи в съответствие с:

а)  Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета(34),

б)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(35),

в)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета(36) или

г)  Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(37),

употребата на ЕС продукта за наторяване така, както е посочено в инструкциите за употреба, не трябва да води до надвишаване на посочените пределно допустими стойности в храните или фуражите.

6.  Фосфонатите не се добавят целенасочено към ЕС продукт за наторяване. Непреднамереното наличие на фосфонати не трябва да надвишава 0,5% от масата.

7.  Изискванията в настоящото приложение са изразени в окислена форма за определени хранителни елементи. Когато съответствието се оценява въз основа на наличието на съответния хранителен елемент в неговата елементна форма, се използват следните коефициенти за преобразуване:

фосфор (P) = фосфорен пентаоксид (P2O5) × 0,436;

калий (К) = калиев оксид (K2O) × 0,830;

калций (Са) = калциев оксид (СаО) х 0,715;

магнезий (Mg) = магнезиев оксид (MgO) х 0,603;

натрий (Na) = натриев оксид (Na2O) × 0,742;

сяра (S) = серен триоксид (SO3) × 0,400.

8.  Изискванията в настоящото приложение са изразени посредством органичния въглерод (Corg). Когато съответствието се оценява въз основа на органична материя, се използва следният коефициент за преобразуване:

органичен въглерод (Corg) = органична материя × 0,56.

ПФК 1: Тор

Тор е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да доставя хранителни елементи на растенията или гъбите.

ПФК 1(А): Органичен тор

1.  Органичният тор съдържа:

—  органичен въглерод (Corg) и

—  хранителни елементи,

които са само с биологичен произход .

Органичният тор може да съдържа торф, леонардит и лигнит, но не и друг материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геоложки образувания.

2.  В органичния тор замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)  кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо вещество,

б)  шествалентен хром (Cr VI) 2 mg/kg сухо вещество,

в)  живак (Hg) 1 mg/kg сухо вещество,

г)  никел (Ni) 50 mg/kg сухо вещество,

д)  олово (Pb) 120 mg/kg сухо вещество, и

е)  неорганичен арсен (As) 40 mg/kg сухо вещество.

В органичния тор не трябва да се съдържа биурет (C2H5N3O2).

3.  В органичния тор съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 300 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 800 mg/kg сухо вещество.

4.  В органичния тор не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица :

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1 g или 1 ml

Където:

n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в единици образуващи колония (CFU), е между m и M,

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M = максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 1(А)(I): Твърд органичен тор

1.  Твърдият органичен тор е в твърдо състояние.

2.  Твърдият органичен тор съдържа най-малко един от следните обявени основни хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).

Когато твърдият органичен тор съдържа само един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на този хранителен елемент е най-малко следното:

а)   2,5% от масата общ азот (N)

б)  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5) или

в)   2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Когато твърдият органичен тор съдържа повече от един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на тези хранителни елементи е най-малко следното:

а)  1% от масата общ азот (N),

б)  1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)  1% от масата общ калиев оксид (K2O).

Съдържанието на тези хранителни елементи като сума е най-малко 4% от масата.

3.  Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в твърдия органичен тор е най-малко 15 % от масата.

ПФК 1(А)(II): Течен органичен тор

1.  Течният органичен тор е в течно състояние.

2.  Течният органичен тор съдържа най-малко един от следните обявени основни хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).

Когато течният органичен тор съдържа само един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на този хранителен елемент е най-малко следното:

а)  2% от масата общ азот (N),

б)  1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)  2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Когато течният органичен тор съдържа повече от един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на тези хранителни елементи е най-малко следното:

а)  1% от масата общ азот (N,)

б)  1% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)  1% от масата общ калиев оксид (K2O).

Съдържанието на тези хранителни елементи като сума е най-малко 3% от масата.

3.  Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в течния органичен тор е най-малко 5% от масата.

ПФК 1(B): Органо-минерален тор

1.  Органо-минералният тор е коформулация на:

а)   един или повече неорганични торове, както е посочено в ПФК 1(C), и

б)  един или повече материали, които съдържат:

—  органичен въглерод (Corg); и

—  хранителни елементи,

които са само с биологичен произход .

Органо-минералният тор може да съдържа торф, леонардит и лигнит, но не и друг материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геоложки образувания.

2.  Ако един или повече от неорганичните торове в коформулацията е еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот, както е посочено в ПФК 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), органо-минералният тор не съдържа 16 % или повече от масата азот (N), получен от амониев нитрат (NH4NO3).

3.  В органо-минералния тор замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)  кадмий (Cd):

(i)  когато органо-минералният тор е с общо съдържание на фосфор (P) по-малко от 5% от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5): 3 mg/kg сухо вещество, или

(ii)  когато органо-минералният тор е с общо съдържание на фосфор (P) 5% от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5) или повече („фосфатен тор“): 60 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5);

б)  шествалентен хром (Cr VI): 2 mg/kg сухо вещество;

в)  живак (Hg): 1 mg/kg сухо вещество;

г)  никел (Ni): 50 mg/kg сухо вещество;

д)  олово (Pb): 120 mg/kg сухо вещество;

е)  неорганичен арсен (As): 40 mg/kg сухо вещество; и

ж)  биурет (C2H5N3O2): 12 g/kg сухо вещество.

4.  В органо-минералния тор съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 600 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 1500 mg/kg сухо вещество. Тези пределно допустими стойности обаче не се прилагат, когато към органо-минералния тор целенасочено е добавен мед (Cu) или цинк (Zn) с цел коригиране на недостига на микроелементи в почвата и това е обявено в съответствие с приложение III.

5.  В органо-минералния тор не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1 g или 1 ml

където:

n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M = максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 1(B)(I): Твърд органо-минерален тор

1.  Твърдият органо-минерален тор е в твърдо състояние.

2.  Твърдият органо-минерален тор съдържа най-малко един от следните обявени основни хранителни елементи: азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).

Когато твърдият органо-минерален тор съдържа само един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на този хранителен елемент е най-малко следното:

а)  2,5% от масата общ азот (N), от които 1% от масата е органичен азот (Norg),

б)  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)  2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Когато твърдият органо-минерален тор съдържа повече от един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на тези хранителни елементи е най-малко следното:

а)  2% от масата общ азот (N), от които 0,5% от масата, е органичен азот (Norg),

б)  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)  2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Съдържанието на тези хранителни елементи като сума е най-малко 8% от масата.

3.  Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в твърдия органо-минерален тор е най-малко 7,5% от масата.

4.  Съдържанието на органичен въглерод (Corg) и на всички хранителни елементи във всяка физическа единица от твърдия органо-минерален тор отговаря на обявеното. Физическа единица се отнася за една от съставните части на продукта, като гранули или пелети.

ПФК 1(B)(II): Течен органо-минерален тор

1.  Течният органо-минерален тор е в течно състояние.

2.  Течният органо-минерален тор съдържа най-малко един от следните обявени основни хранителни елементи : азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) или калиев оксид (K2O).

Когато течният органо-минерален тор съдържа само един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на този хранителен елемент е най-малко следното:

а)  2% от масата общ азот (N), от които 0,5% от масата е органичен азот (N org),

б)  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5,), или

в)  2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Когато течният органо-минерален тор съдържа повече от един обявен основен хранителен елемент, съдържанието на тези хранителни елементи е най-малко следното:

а)  2% от масата общ азот (N), от които 0,5% от масата е органичен азот (Norg),

б)  2% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

в)  2% от масата общ калиев оксид (K2O).

Съдържанието на тези хранителни елементи като сума е най-малко 6% от масата.

3.  Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в течния органично-минерален тор е най-малко 3% от масата.

ПФК 1(C): Неорганичен тор

1.  Неорганичният тор е тор, различен от органичния или органо-минералния тор, който съдържа или освобождава хранителни елементи в минерална форма.

2.  В допълнение към изискванията на ПФК 1(C)(I) или на ПФК 1(C)(II), неорганичен тор, който съдържа повече от 1% от масата органичен въглерод (Corg), различен от органичен въглерод (Corg), от:

—  хелатни или комплексообразуващи агенти, посочени в точка 3 от категория съставни материали (КСМ) 1 в част II от приложение II,

—  инхибитори на нитрификация, инхибитори на денитрификация или инхибитори на уреаза, посочени в точка 4 от КСМ 1 в част II от приложение II,

—  покриващи агенти, посочени в точка 1, буква а) от КСМ 9 в част II от приложение II,

—  урея (CH4N2O), или

—  калциев цианамид (CaCN2),

отговаря на изискването, че в неорганичния тор не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми

за изследване

Планове

за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в

25 g или 25 ml

Escherichia coli

или

Enterococcaceae

5

5

0

1000 в

1 g или 1 ml

Където:

n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M = максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 1 (C)(I): Неорганичен тор с макроелементи

1.  Неорганичният тор с макроелементи е предназначен да доставя на растенията или гъбите един или повече от следните макроелементи:

а)  основни макроелементи: азот (N), фосфор (P) или калий (К),

б)  второстепенни макроелементи: калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na) или сяра (S).

2.  В неорганичния тор с макроелементи замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)  кадмий (Cd)

i)  когато неорганичният тор с макроелементи е с общо съдържание на фосфор (P) по-малко от 5% от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5): 3 mg/kg сухо вещество, или

ii)  когато неорганичният тор с макроелементи е с общо съдържание на фосфор (P) 5% от масата еквивалент на фосфорен пентаоксид (P2O5) или повече („фосфатен тор“): 60 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5);

б)  шествалентен хром (Cr VI): 2 mg/kg сухо вещество,

в)  живак (Hg): 1 mg/kg сухо вещество,

г)  никел (Ni): 100 mg/kg сухо вещество,

д)  олово (Pb): 120 mg/kg сухо вещество.

е)  арсен (As): 40 mg/kg сухо вещество,

ж)  биурет (C2H5N3O2): 12 g/kg сухо вещество,

з)  перхлорат (ClO4-): 50 mg/kg сухо вещество.

3.  В неорганичния тор с макроелементи съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 600 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 1500 mg/kg сухо вещество. Тези пределно допустими стойности обаче не се прилагат, когато към неорганичния тор с макроелементи целенасочено е добавен мед (Cu) или цинк (Zn) с цел коригиране на недостига на микроелементи в почвата и това е обявено в съответствие с приложение III.

ПФК 1(C)(I)(а): Твърд неорганичен тор с макроелементи

Твърдият неорганичен тор с макроелементи е в твърдо състояние.

ПФК 1(C)(I)(а)(i): Еднокомпонентен твърд неорганичен тор с макроелементи

1.  Еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на:

а)  само един макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na),сяра (S)), или

б)  само един основен макроелемент (азот (N), фосфор (P) или калий (К)) и един или повече второстепенни макроелементи (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na),сяра (S)).

2.  Когато еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи съдържа само един обявен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)), съдържанието на този макроелемент е най-малко следното:

а)   10% от масата общ азот (N),

б)   12% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

в)   6% от масата общ калиев оксид (K2O),

г)   5% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

д)   12% от масата общ калциев оксид (СаO),

е)   10% от масата общ серен триоксид (SO3) или

ж)   1% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надхвърля 40% от масата.

Когато еднокомпонентният твърд неорганичен тор с макроелементи съдържа само един обявен основен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К)) и един или повече обявени второстепенни макроелементи (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na,) сяра (S)):

а)  съдържанието на този основен макроелемент е най-малко следното:

i)  3% от масата общ азот (N),

ii)  3% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

iii)  3% от масата общ калиев оксид (K2O);

б)  съдържанието на този или тези второстепенни макроелементи е най-малко следното:

i)  1,5% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

ii)  1,5% от масата общ калциев оксид (СаO),

iii)  1,5% от масата общ серен триоксид (SO3), или

iv)  1% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Концентрацията на общия натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надвишава 40% от масата.

Съдържанието на всички обявени основни и второстепенни макроелементи като сума е най-малко 18% от масата.

ПФК 1(C)(I)(a)(ii): Сложен твърд неорганичен тор с макроелементи

1.  Сложният твърд неорганичен тор с макроелементи има обявено съдържание на:

а)  повече от един основен макроелемент (азот (N), фосфор (P) или калий (К)), или

б)  повече от един второстепенен макроелемент (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)) и никакви основни макроелементи (натрий (N), фосфор (P), калий (K)).

2.  Сложният твърд неорганичен тор с макроелементи съдържа повече от един от следните обявени макроелементи, чието съдържание е най-малко следното:

а)   3% от масата общ азот (N),

б)   3% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

в)   3% от масата общ калиев оксид (K2O),

г)   1,5% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

д)   1,5% от масата общ калциев оксид (СаO),

е)   1,5% от масата общ серен триоксид (SO3), или

ж)   1% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надхвърля 40% от масата.

Съдържанието на всички обявени макроелементи като сума е най-малко 18% от масата.

ПФК 1(C)(I)(a)(i‑ii)(A): Еднокомпонентен или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот

1.  Еднокомпонентният или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот е произведен на основата на амониев нитрат (NH4NO3) и съдържа 28% от масата или повече азот (N) с произход от амониев нитрат (NH4NO3).

2.  Всеки материал, различен от амониев нитрат (NH4NO3) е инертен по отношение на амониевия нитрат (NH4NO3).

3.  Еднокомпонентният или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен с макроелементи тор с високо съдържание на азот се предоставя на крайния ползвател само опакован. Опаковката е затворена по такъв начин или с такова устройство, че при отваряне устройството, затварящата пломба или самата опаковка се поврежда непоправимо. Могат да се използват вентилни торби.

4.  След два термични цикъла съгласно описанието в точка 4.1 в модул А1 в приложение IV, част II, маслопоглъщаемостта на еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот не трябва да надвишава 4% от масата.

5.  Устойчивостта на детонация на еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот е такава, че

—   след пет термични цикъла съгласно описанието в точка 4.3 в модул А1 в приложение IV, част II,

—   за две изпитвания на устойчивост на детонация съгласно описанието в точка 4.4 в модул А1 в приложение IV, част II,

един или повече от поддържащите оловни цилиндри е разрушен по-малко от 5%.

6.  % от масата на горимия материал, измерен като въглерод (С), не трябва да надвишава

—   0,2% за еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот, със съдържание на азот (N) най-малко 31,5% от масата и

—   0,4% за еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот, със съдържание на азот (N) най-малко 28% от масата, но по-малко от 31,5% от масата.

7.  Разтвор на 10 g от еднокомпонентния или сложен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот в 100 ml вода трябва да има рН най-малко 4,5.

8.  Не повече от 5 % от масата преминава през сито с размер на отворите 1 mm и не повече от 3% от масата преминава през сито с размер на отворите 0,5 mm.

9.  Съдържанието на мед (Cu) не трябва да надвишава 10 mg/kg, а съдържанието на хлор (Cl) не трябва да надвишава 200 mg/kg.

ПФК 1(C)(I)(b): Течен неорганичен тор с макроелементи

Течният неорганичен тор с макроелементи е в течно състояние.

ПФК 1 (C)(I)(b)(i): Еднокомпонентен течен неорганичен тор с макроелементи

1.  Еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на:

а)  само един макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)), или

б)  само един основен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К)) и един или повече второстепенни макроелементи (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)).

2.  Когато еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи съдържа само един обявен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К), калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)), съдържанието на този макроелемент е най-малко следното:

а)   5% от масата общ азот (N),

б)   5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

в)   3% от масата общ калиев оксид (K2O),

г)   2% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

д)   6% от масата общ калциев оксид (СаO),

е)   5% от масата общ серен триоксид (SO3), или

ж)   1% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надвишава 40% от масата.

Когато еднокомпонентният течен неорганичен тор с макроелементи съдържа само един обявен основен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К)), и един или повече обявени второстепенни макроелементи (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)):

а)  съдържанието на този основен макроелемент е най-малко следното:

i)  1,5% от масата общ азот (N),

ii)  1,5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или

iii)  1,5 % от масата общ калиев оксид (K2O); и

б)  съдържанието на този или тези второстепенни макроелементи е най-малко следното:

i)  0,75% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

ii)  0,75% от масата общ калциев оксид (СаO),

iii)  0,75% от масата общ серен триоксид (SO3), или

iv)  0,5% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надвишава 20% от масата.

Съдържанието на всички обявени основни и второстепенни макроелементи като сума е най-малко 7% от масата.

ПФК 1(C)(I)(b)(ii): Сложен течен неорганичен тор с макроелементи

1.  Сложният течен неорганичен тор с макроелементи трябва да има обявено съдържание на:

а)  повече от един основен макроелемент (азот (N), фосфор (P), калий (К)), или

б)  повече от един второстепенен макроелемент (калций (Ca), магнезий (Mg), натрий (Na), сяра (S)), и никакви основни макроелементи (натрий (N), фосфор (P), калий (K)).

2.  Сложният течен неорганичен тор с макроелементи съдържа повече от един от следните обявени хранителни елементи, чието съдържание е най-малко следното:

а)   1,5% от масата общ азот (N),

б)   1,5% от масата общ фосфорен пентаоксид (P2O5),

в)   1,5% от масата общ калиев оксид (K2O),

г)   0,75% от масата общ магнезиев оксид (MgO),

д)   0,75% от масата общ калциев оксид (СаO),

е)   0,75% от масата общ серен триоксид (SO3), или

ж)   0,5% от масата общ натриев оксид (Na2O).

Съдържанието на общ натриев оксид (Na2O) обаче не трябва да надвишава 20% от масата.

Съдържанието на всички обявени хранителни елементи като сума е най-малко 7% от масата.

ПФК 1(C)(II): Неорганичен тор с микроелементи

1.  Неорганичен тор с микроелементи е неорганичен тор, различен от неорганичен тор с макроелементи, предвиден да доставя на растенията или гъбите един или повече от следните микроелементи: бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) или цинк (Zn).

2.  Неорганичният тор с микроелементи се предоставя на крайния ползвател само опакован.

3.  В неорганичния тор с микроелементи замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

Замърсител

Пределно допустими стойности на замърсители, изразени в mg, спрямо общото съдържание на микроелементи, изразено в kg

(mg/kg от общото съдържание на микроелементи, което означава бор (B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn))

Арсен (As)

1000

Кадмий (Cd)

200

Олово (Pb)

600

Живак (Hg)

100

Никел (Ni)

2000

ПФК 1 (C)(II)(a): Еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи

1.  Еднокомпонентният неорганичен тор с микроелементи има обявено съдържание на не повече от един микроелемент.

2.  Еднокомпонентният неорганичен тор с микроелементи спада към един от типовете, и отговаря на съответните описание и изисквания за минимално съдържание на микроелемента в следната таблица:

Тип

Описание

Минимално съдържание на микроелемента

Тор със сол на микроелемент

Получен по химичен път еднокомпонентен твърд неорганичен тор с микроелементи, който съдържа като основна съставка сол на неорганичен йон

10% от масата на тор със сол на микроелемент се състои от водоразтворим микроелемент

Тор с оксид или хидроксид на микроелемент

Получен по химичен път еднокомпонентен твърд тор с микроелементи, който съдържа като основна съставка оксид или хидроксид

10% от масата на тор с оксид или хидроксид на микроелемент се състои от микроелемент

Тор на основата на микроелемент

Еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи, в който са комбинирани тор със сол на микроелемент с един или повече други торове със сол на микроелемент и/или с хелат на един микроелемент

5% от масата на тор на основата на микроелемент се състои от микроелемент

Разтвор на тор с микроелемент

Воден разтвор на различни типове еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи

2% от масата на разтвор на тор с микроелемент се състои от водоразтворим микроелемент

Суспензия на тор с микроелемент

Суспензия на различни типове еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи

2% от масата на суспензия на тор с микроелемент се състои от микроелемент

Тор с хелатиран микроелемент

Водоразтворим еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи, в който обявеният микроелемент е химически свързан с хелатен(и) агент(и), отговарящ(и) на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

—  5% от масата на тор с хелатиран микроелемент се състои от водоразтворим микроелемент, и

—  най-малко 80% от водоразтворимия микроелемент е хелатиран с хелатен агент, отговарящ на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

UVCB1 железни хелати

Водоразтворим еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи, в който обявеното желязо е химически свързано с хелатен(и) агент(и), отговарящ(и) на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

—  5% от масата на UVCB железни хелати се състои от водоразтворимо желязо, и

—  най-малко 80% от водоразтворимото желязо е хелатирано и най-малко 50% от водоразтворимото желязо е хелатирано с хелатен агент, отговарящ на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

Тор с микроелемент в комплекс

Водоразтворим еднокомпонентен неорганичен тор с микроелементи, в който обявеният микроелемент е химически свързан с комплексообразуващ(и) агент(и), отговарящ(и) на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

—  5% от масата на тор с микроелемент в комплекс се състои от водоразтворим микроелемент и

—  най-малко 80% от водоразтворимия микроелемент образува комплекс с комплексообразуващ агент, отговарящ на изискванията на КСМ 1 в приложение II, част II

1 UVCB: вещество с неизвестен или променлив състав, сложни продукти от реакции или биологични материали.

ПФК 1 (C)(II)(b): Сложен неорганичен тор с микроелементи

1.  Сложният неорганичен тор с микроелементи има обявено съдържание на повече от един микроелемент.

2.  Съдържанието на всички обявени микроелементи като сума в сложния неорганичен тор с микроелементи е най-малко:

а)  2% от масата за торовете в течно състояние;

б)  5% от масата за торовете в твърдо състояние.

ПФК 2: Материал за варуване

1.  Материал за варуване е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да коригира киселинността на почвата.

Материалът за варуване съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати или силикати на хранителните елементи калций (Са) или магнезий (Mg).

2.  В материала за варуване замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)   кадмий (Cd): 2 mg/kg сухо вещество,

б)   шествалентен хром (Cr VI): 2 mg/kg сухо вещество,

в)   живак (Hg): 1 mg/kg сухо вещество,

г)   никел (Ni): 90 mg/kg сухо вещество,

д)  олово (Pb) : 120 mg/kg сухо вещество,

е)  арсен (As): 40 mg/kg сухо вещество.

В материала за варуване съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 300 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 800 mg/kg сухо вещество.

4.  Спазват се следните параметри, определени въз основа на масата на материала за варуване:

а)   минимално неутрализационно число: 15 (еквивалент на CaO) или 9 (еквивалент на HO-),

б)   минимална реакционна способност: 10% (изпитване на основата на солна киселина) или 50% след 6 месеца (инкубационно изпитване), и

в)  минимален размер на частиците: най-малко 70% < 1 mm, с изключение на негасена вар, гранулиран материал за варуване и креда ( най-малко 70% от материала за варуване преминава през сито с размер на отворите 1 mm)

ПФК 3: Подобрител на почвата

Подобрител на почвата е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да поддържа, подобрява или запазва физичните или химичните свойства, структурата или биологичната активност на почвата, към която е добавен.

ПФК 3(А): Органичен подобрител на почвата

1.  Органичният подобрител на почвата се състои от материал, 95% от който е само с биологичен произход.

Органичният подобрител на почвата може да съдържа торф, леонардит и лигнит, но не и друг материал, който е претърпял фосилизация или който е част от геоложки образувания.

2.  В подобрителя на почвата замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)   кадмий (Cd): 2 mg/kg сухо вещество,

б)   шествалентен хром (Cr VI): 2 mg/kg сухо вещество,

в)   живак (Hg): 1 mg/kg сухо вещество,

г)   никел (Ni): 50 mg/kg сухо вещество,

д)   олово (Pb) : 120 mg/kg сухо вещество, и

е)  неорганичен арсен (As): 40 mg/kg сухо вещество.

3.  В подобрителя на почвата съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 300 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 800 mg/kg сухо вещество.

4.  В органичния подобрител на почвата не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблицата:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1 g или 1 ml

Където:

n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M = максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

5.  Органичният подобрител на почвата съдържа 20% или повече сухо вещество.

6.  Съдържанието на органичен въглерод (Corg) в органичния подобрител на почвата е най-малко 7,5% от масата.

ПФК 3(B): Неорганичен подобрител на почвата

1.  Неорганичният подобрител на почвата е подобрител на почвата, различен от органичен подобрител на почвата.

2.  В неорганичния подобрител на почвата замърсителите не трябва да надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)   кадмий (Cd): 1,5 mg/kg сухо вещество,

б)   шествалентен хром (Cr VI): 2 mg/kg сухо вещество,

в)   живак (Hg): 1 mg/kg сухо вещество,

г)   никел (Ni): 100 mg/kg сухо вещество,

д)  олово (Pb): 120 mg/kg сухо вещество.

е)  неорганичен арсен (As): 40 mg/kg сухо вещество.

3.  В неорганичния подобрител на почвата съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 300 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 800 mg/kg сухо вещество.

ПФК 4: Растежна среда

1.  Растежна среда е ЕС продукт за наторяване, различен от почвата in situ, чиято функция е в него да се осъществява растеж на растения или гъби.

За целите на настоящата точка растенията включват и водораслите.

2.  В растежната среда замърсителите не трябва надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)   кадмий (Cd): 1,5 mg/kg сухо вещество,

б)   шествалентен хром (Cr VI): 2 mg/kg сухо вещество,

в)   живак (Hg): 1 mg/kg сухо вещество,

г)   никел (Ni): 50 mg/kg сухо вещество,

д)   олово (Pb): 120 mg/kg сухо вещество, и

е)  неорганичен арсен (As:) 40 mg/kg сухо вещество.

3.  В растежната среда съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 200 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 500 mg/kg сухо вещество.

4.  В растежната среда не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблицата:

Микроорганизми за изследване

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli или Enterococcaceae

5

5

0

1000 в 1 g или 1 ml

Където:

n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M = максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 5 ▌: Инхибитор

Инхибиторът е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да подобри схемата на освобождаване на хранителните елементи на продукт, доставящ хранителни елементи на растенията, чрез забавяне или спиране на активността на определени групи микроорганизми или ензими.

ПФК 5(A) ▌: Инхибитор на нитрификация

1.  Инхибиторът на нитрификация инхибира биологичното окисляване на амонячния азот (NH3-N) до нитритен азот (NO2-), с което се забавя образуването на нитратен азот (NO3-).

2.  Скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) се измерва чрез:

а)  периода на полуотделяне на амонячния азот (NH3-N) или

б)  получаването на сумата от нитритния (NO2-) и нитратния (NO3-) азот като функция от времето.

В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на нитрификация, почвената проба, съдържаща инхибитор на нитрификация , показва 20% намаление на скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

ПФК 5(B): Инхибитор на денитрификация

1.  Инхибиторът на денитрификация инхибира образуването на диазотен оксид (N2O), като забавя или блокира превръщането на нитратен азот (NO3-) в азот (N2), без да оказва въздействие на процеса на нитрификация, описан в ПФК 5(A).

2.  В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на денитрификация, инвитро изпитването, съдържащо инхибитор на денитрификация, показва 20% намаление на скоростта на освобождаване на диазотен оксид (N2O) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

ПФК 5(C): Инхибитор на уреаза

1.  Инхибиторът на уреаза инхибира хидролитичното действие на ензима уреаза върху уреята (CH4N2O), най-вече с цел намаляване на изпаряването на амоняка.

2.  В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на уреаза, инвитро изпитването, съдържащо инхибитор на уреаза, показва 20% намаление на скоростта на хидролизата на уреята (CH4N2O) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

ПФК 6: Растителен биостимулант

1.  Растителен биостимулант е ЕС продукт за наторяване, чиято функция е да стимулира процесите на хранене на растенията независимо от съдържанието на хранителни елементи в продукта с единствената цел да подобри една или повече от следните характеристики на растението или ризосферата на растението:

а)  ефикасност на използване на хранителните елементи,

б)  устойчивост на абиотичен стрес ,

в)  качествените характеристики, или

г)  наличие на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата.

2.  В растителния биостимулант замърсителите не трябва надхвърлят следните пределно допустими стойности:

а)   кадмий (Cd): 1,5 mg/kg сухо вещество,

б)   шествалентен хром (Cr VI): 2 mg/kg сухо вещество,

в)   олово (Pb): 120 mg/kg сухо вещество,

г)  живак (Hg): 1 mg/kg сухо вещество,

д)  никел (Ni): 50 mg/kg сухо вещество, и

е)  неорганичен арсен (As): 40 mg/kg сухо вещество.

3.  В растителния биостимулант съдържанието на мед (Cu) не трябва да надхвърля 600 mg/kg сухо вещество, а съдържанието на цинк (Zn) не трябва да надхвърля 1500 mg/kg сухо вещество.

4.  Растителният биостимулант оказва въздействието, което е обявено на етикета, за посочените на него растения.

ПФК 6(А): Микробен растителен биостимулант

1.  Микробният растителен биостимулант се състои от микроорганизми или от консорциум от микроорганизми, посочени в КСМ 7 в част II от приложение II.

2.  В микробния растителен биостимулант не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми/техните токсини, метаболити

Планове за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

Salmonella spp.

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Escherichia coli

5

0

Отсъствие в 1 g или 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Shigella spp.

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Staphylococus aureus

5

0

Отсъствие в 25 g или 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Общ брой анаеробни микроорганизми, освен ако микробният растителен биостимулант не е анаеробна бактерия

5

2

105 CFU/g или ml

Общ брой на дрождите и плесените, освен ако микробният растителен биостимулант не е гъба

5

2

1000 CFU/g или ml

Където:

n = брой на единиците в пробата;

c = броя на единиците от пробата, показващи стойности над определената пределна стойност.

3.  Когато микробният растителен биостимулант е в течно състояние, растителният биостимулант е с рН, което е оптимално за съдържащите се в него микроорганизми и за растенията.

ПФК 6(B): Немикробен растителен биостимулант

1.  Немикробен растителен биостимулант е растителен биостимулант, различен от микробен растителен биостимулант.

2.  В немикробния растителен биостимулант не трябва да се съдържат патогени над пределно допустимите стойности, посочени в следната таблица:

Микроорганизми

за изследване

Планове

за вземане на проби

Пределно допустима стойност

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Отсъствие в

25 g или 25 ml

Escherichia coli

или

Enterococcaceae

5

5

0

1000 в

1 g или 1 ml

Където:

n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, е между m и M,

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за приемлив,

M = максимална стойност на броя бактерии, изразен в CFU.

ПФК 7: Смесен продукт за наторяване

1.  Смесен продукт за наторяване е ЕС продукт за наторяване, съставен от два или повече ЕС продукта за наторяване от ПФК 1—6, като съответствието на всеки съставен ЕС продукт за наторяване в смесения продукт с изискванията на настоящия регламент е доказано съгласно процедурата за оценяване на съответствието, приложима към съответния съставен ЕС продукт за наторяване.

2.  Смесването не изменя естеството на който и да било съставен ЕС продукт за наторяване и не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, животните или растенията, върху безопасността или околната среда при разумно предвидими условия на съхранение или употреба на смесения продукт за наторяване.

3.  Производителят на смесения продукт за наторяване оценява неговото съответствие с изискванията, посочени в точки 1 и 2 от настоящата ПФК, гарантира, че смесеният продукт съответства на изискванията за етикетиране, посочени в приложение III, и поема отговорност съгласно член 16, параграф 4 от настоящия регламент за съответствието на смесения продукт за наторяване с изискванията на настоящия регламент, като:

а)   съставя ЕС декларация за съответствие за смесения продукт за наторяване в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент, и

б)   притежава ЕС декларация за съответствие за всеки съставен ЕС продукт за наторяване.

4.  Икономическите оператори, които предоставят на пазара смесени продукти за наторяване, спазват посочените по-долу разпоредби на настоящия регламент по отношение на ЕС декларацията за съответствие на всеки съставен ЕС продукт за наторяване, както и на самия смесен продукт за наторяване:

а)   член 6, параграф 3 (задължение на производителя да съхранява ЕС декларацията за съответствие);

б)   член 7, параграф 2, буква а) (задължение на упълномощения представител да съхранява ЕС декларацията за съответствие);

в)   член 8, параграф 8 (задължение на вносителя да съхранява копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Категории съставни материали (КСМ)

ЕС продуктът за наторяване се състои само от съставни материали, които отговарят на изискванията на една или повече КСМ, посочени в настоящото приложение.

Съставните материали, и входящите материали, от които те са получени, не съдържат нито едно от веществата, за които са посочени пределно допустими стойности в приложение I в количества, които могат да застрашат съответствието на ЕС продукта за наторяване с н приложимите изисквания от посоченото приложение.

Част I

Наименования на КСМ

КСМ 1: Вещества и смеси от първични материали

КСМ 2: Растения, части от растения и екстракти от растения

КСМ 3: Компост

КСМ 4: Ферментационен продукт от свежи земеделски култури

КСМ 5: Ферментационен продукт, различен от ферментационен продукт от свежи земеделски култури

КСМ 6: Странични продукти от хранително-вкусовата промишленост

КСМ 7: Микроорганизми

КСМ 8: Полимери на хранителни елементи

КСМ 9: Полимери, различни от полимерите на хранителни елементи

КСМ 10: Производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009

КСМ 11: Странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО

Част II

Изисквания по отношение на КСМ

В настоящата част се определят съставните материали, които единствено могат да влизат в състава на ЕС продуктите за наторяване.

КСМ 1: Вещества и смеси от първични материали

1.  ЕС продуктът за наторяване може да съдържа вещества и смеси, с изключение на:(38)

а)  отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО,

б)  вещества или смеси, които са престанали да бъдат отпадъци в една или повече държави членки по силата на националните мерки, транспониращи член 6 от Директива 2008/98/ЕО,

в)  вещества, получени от прекурсори, които са престанали да бъдат отпадъци в една или повече държави членки по силата на националните мерки, транспониращи член 6 от Директива 2008/98/ЕО, или смеси, съдържащи такива вещества,

г)  странични продукти по смисъла на Директива 2008/98/ЕО,

д)  странични животински продукти или производни продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009,

е)  полимери ,

ж)  компост, или

з)  ферментационен продукт.

2.  Всички вещества в самостоятелен вид или в смес, включени в състава на ЕС продукт за наторяване, са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006(39) с досие, което съдържа

а)  информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

б)  доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично не попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или в точки 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент.

3.  Когато веществото или едно от веществата в сместа е предназначено да подобри дългосрочната наличност в ЕС продукта за наторяване на микроелементи за растенията, това вещество е хелатен агент или комплексообразуващ агент, и се прилагат следните правила:

а)  Хелатният агент е органично вещество, състоящо се от молекула, която:

i)  има два или повече центъра, които отдават електронни двойки на централен преходен метален катион — цинков (Zn), меден (Cu), железен (Fe), манганов (Mn), магнезиев (Mg), калциев (Ca) или кобалтов (Co), и

ii)  е достатъчно голяма, за да образува структура с пет- или шестчленен пръстен.

ЕС продуктът за наторяване остава стабилен в стандартен разтвор на Хогланд при рН 7 и 8 в продължение най-малко на 3 дни.

б)  Комплексообразуващият агент е органично вещество, което образува плоска или пространствена структура с един ди- или тривалентен преходен метален катион — цинков (Zn), меден (Cu), железен (Fe), манганов (Mn) или кобалтов (Co).

ЕС продуктът за наторяване остава стабилен във воден разтвор при рН 6 и 7 в продължение най-малко на 1 ден.

4.  Когато веществото или едно от веществата в сместа е предназначено да подобри схемата на освобождаване на хранителните елементи на ЕС продукта за наторяване чрез забавяне или спиране на активността на определени групи микроорганизми или ензими, това вещество е инхибитор на нитрификация, инхибитор на денитрификация или инхибитор на уреаза и се прилагат следните правила:

а)  Инхибиторът на нитрификация инхибира биологичното окисляване на амонячния азот (NH3-N) до нитритен азот (NO2-), с което се забавя образуването на нитратен азот (NO3-).

Скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) се измерва чрез:

i)  периода на полуотделяне на амонячния азот (NH3-N) или

ii)  получаването на сумата от нитритния (NO2-) и нитратния (NO3-) азот като функция от времето.

В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на нитрификация, почвената проба, съдържаща инхибитор на нитрификация, показва 20% намаление на скоростта на оксидация на амонячния азот (NH3-N) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

Най-малко 50% от общото съдържание на азот (N) в ЕС продукта за наторяване се състои от азотните форми амониев йон (NH4+) и урея (CH4N2O).

б)  Инхибиторът на денитрификация инхибира образуването на диазотен оксид (N2O), като забавя или блокира превръщането на нитратен азот (NO3-) в азот (N2), без да оказва въздействие на процеса на нитрификация, описан в ПФК 5(A).

В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на денитрификация, инвитро изпитването, съдържащо инхибитор на денитрификация, показва 20% намаление на скоростта на освобождаване на диазотен оксид (N2O) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

в)  Инхибиторът на уреаза инхибира хидролитичното действие на ензима уреаза върху уреята (CH4N2O), най-вече с цел намаляване на изпаряването на амоняка. В сравнение с контролна проба, в която не е бил добавен инхибитор на уреаза, инвитро изпитването, съдържащо инхибитор на уреаза, показва 20% намаление на скоростта на хидролизата на уреята (CH4N2O) въз основа на анализ, извършен 14 дни след прилагането при равнище на сигурност от 95%.

Най-малко 50% от общото съдържание на азот (N) в ЕС продукта за наторяване се състои от азотната форма урея (CH4N2O).

КСМ 2: Растения, части от растения и екстракти от растения

ЕС продуктът за наторяване може да съдържа растения, части от растения или екстракти от растения, които не са претърпели друга обработка, освен рязане, смилане, раздробяване, пресяване, отсяване, центрофугиране, пресоване, изсушаване, замразяване, лиофилизиране или екстракция с вода или свръхкритична екстракция на CO2.

За целите на настоящата точка, „растения“ включват гъби и водорасли, с изключение на синьо-зелените водорасли (цианобактерии).

КСМ 3: Компост

1.  ЕС продуктът за наторяване може да съдържа компост, получен от аеробно компостиране на един или повече от следните входящи материали:

а)  биоотпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО с произход от разделно събиране на биоотпадъци „при източника“;

б)  производни продукти, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които крайната точка в производствената верига е определена в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от същия регламент;

в)  живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за отстраняване на водата или които са извлечени по всякакъв начин от въздуха, с изключение на:

—   органичната фракция на смесени градски битови отпадъци, разделени чрез механична, физикохимична, биологична и/или ръчна обработка,

—   утайки от отпадъчни води, промишлени и драгажни утайки, и

—   странични животински продукти или производни продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които не е определена крайната точка в производствената верига в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от същия регламент;

г)  добавки за компостиране, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на компостиране, при условие че:

i)   добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006(40) с досие, което съдържа:

—  информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

—  доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1907/2006или в точка 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент, и

ii)   общата концентрация на всички добавки не надвишава 5% от общото тегло на входящия материал, или

д)  всеки материал, изброен в букви а), б) или в), който:

i)   е бил предварително компостиран или анаеробно разграден, и

ii)   съдържа не повече от 6 mg/kg сухо вещество полициклични ароматни въглеводороди (PAH16)(41).

2.  Компостирането се извършва в предприятие:

а)  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящите материали, различни от посочените в точка 1, и

б)   където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.  Аеробното компостиране се състои от контролирано разграждане на биоразградимите материали, което е предимно аеробно и при което в резултат на биологичното отделяне на топлина е възможно достигането на температури, подходящи за термофилните бактерии. Всички части от всяка партида редовно и изцяло се размесват и разбъркват или са подложени на подсилена вентилация с цел да се гарантира правилното обеззаразяване и хомогенността на материала. По време на процеса на компостиране всички части от всяка партида попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

—  70°C или повече за най-малко 3 дни,

—   65°C или повече за най-малко 5 дни,

—   60°C или повече за най-малко 7 дни, или

—   55°C или повече за най-малко 14 дни.

4.  Компостът съдържа:

а)  не повече от 6 mg/kg сухо вещество PAH16(42);

б)  не повече от 3 g/kg сухо вещество макроскопични онечиствания с размери над 2 mm във всяка от следните форми: стъкло, метал или пластмаса; и

в)  не повече от 5 g/kg сухо вещество от сумата на макроскопичните онечиствания, посочени в буква б).

▌ Считано от... [седем години след датата на влизането в сила на настоящия регламент] наличието на пластмаса с размери над 2 mm в пределно допустимата стойност, посочена в буква б), е не повече от 2,5 g/kg сухо вещество ▌. До... [десет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] граничната стойност от 2,5 g/kg сухо вещество за пластмаса с размери над 2 mm се преразглежда с цел да се вземе предвид напредъкът, постигнат по отношение на разделното събиране на биоотпадъците.

5.  Компостът отговаря поне на един от следните критерии за стабилност:

а)  скорост на поглъщане на кислород:

—   определение: показател за степента, в която биоразградимата органична материя е разградена за определен период от време. Този метод не е подходящ за материал, чието съдържание на частици с размер > 10 mm надхвърля 20%,

—   критерий: максимум 25 mmol O2/kg органична материя/h; или

б)  коефициент на самозатопляне:

—   определение: максималната температура, достигната от компост при стандартизирани условия като показател за състоянието на неговата аеробна биологична активност,

—   критерий: най-малко Rottegrad III.

КСМ 4: Ферментационен продукт от свежи земеделски култури

1.  ЕС продуктът за наторяване може да съдържа ферментационен продуктполучен чрез анаеробно разграждане на един или повече от следните входящи материали:

а)  растения или части от растения, отглеждани за производство на биогаз. За целите на настоящата точка, „растения“ включва водорасли, с изключение на синьо-зелените водорасли (цианобактерии);

б)  добавки за разграждане, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на разграждане, при условие че:

i)   добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006(43) с досие, което съдържа:

—  информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

—  доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидени в приложение IV към Регламент (EО) № 1907/2006 или в точка 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент, и

ii)   общата концентрация на всички добавки не надвишава 5% от общото тегло на входящия материал, или

в)  всеки материал, посочен в буква а) ▌, който преди това е бил подложен на разграждане.

2.  Анаеробното разграждане се извършва в предприятие:

а)  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящите материали, различни от посочените в точка 1, и

б)   където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.  Анаеробното разграждане се състои от контролирано разграждане на биоразградими материали, което е предимно анаеробно, при температура, подходяща за мезофилни или термофилни бактерии. Всички части от всяка партида редовно и изцяло се размесват и разбъркват с цел да се гарантира правилното обеззаразяване и хомогенността на материала. По време на процеса на разграждане всички части от всяка партида попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

а)  термофилно анаеробно разграждане при 55°C за най-малко 24 часа, последвано от време за задържане на течността най-малко 20 дни;

б)  термофилно анаеробно разграждане при 55°C при процес на обработка, който включва пастьоризация, както е описано в глава I, раздел 1, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията(44);

в)  термофилно анаеробно разграждане при 55°C, последвано от компостиране при:

—  70°C или повече за най-малко 3 дни,

—  65°C или повече за най-малко 5 дни,

—  60°C или повече за най-малко 7 дни, или

—  55°C или повече за най-малко 14 дни;

г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40°C при процес на обработка, който включва ▌ пастьоризация, както е описано в глава I, раздел 1, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011; или

д)  мезофилно анаеробно разграждане при 37 – 40°C, последвано от компостиране при:

—  70°C или повече за най-малко 3 дни,

—  65°C или повече за най-малко 5 дни,

—  60°C или повече за най-малко 7 дни, или

—  55°C или повече за най-малко 14 дни.

4.  Както твърдата, така и течната част от ферментационния продукт отговаря най-малко на един от следните критерии за стабилност:

а)  скорост на поглъщане на кислород:

—  определение: показател за степента, в която биоразградимата органична материя е разградена за определен период от време. Този метод не е подходящ за материал, чието съдържание на частици с размер > 10 mm надхвърля 20%;

—  критерий: максимум 25 mmol O2/kg органична материя/h; или

б)  потенциал за остатъчен биогаз:

—  определение: показател за газ, отделен от ферментационния продукт за период от 28 дни, измерен по отношение на летливите твърди вещества, съдържащи се в пробата. Изпитването се повтаря три пъти, и средната стойност се използва за доказване на съответствието с критерия. Летливите твърди вещества са тези твърди вещества в проба от материала, които се елиминират при запалване на сухите твърди вещества при 550°C.

—  критерий: максимум 0,25 l биогаз/g летливи твърди вещества.

КСМ 5: Ферментационен продукт, различен от ферментационен продукт от свежи земеделски култури

1.  ЕС продуктът за наторяване може да съдържа ферментационен продукт, получен при анаеробно разграждане на един или повече от следните входящи материали:

а)  биоотпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО с произход от разделно събиране на биоотпадъци „при източника“;

б)  производни продукти, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които крайната точка в производствената верига е определена в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от същия регламент;

в)  живи или мъртви организми или части от тях, непреработени или преработени само по ръчен, механичен или гравитационен начин, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за отстраняване на водата или които са извлечени, с изключение на:

i)  органичната фракция на смесени градски битови отпадъци, разделени чрез механична, физикохимична, биологична и/или ръчна обработка,

ii)  утайки от отпадъчни води, промишлени или драгажни утайки,

iii)  странични животински продукти или производни продукти, попадащи в обхвата на ▌ Регламент (ЕО) № 1069/2009, за които не е определена крайната точка в производствената верига в съответствие с член 5, параграф 2, трета алинея от същия регламент;

г)  добавки за разграждане, които са необходими за подобряване на технологичните или екологичните показатели на процеса на разграждане, при условие че

i)  добавката е регистрирана съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006(45) с досие, което съдържа

—  информацията, предвидена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и

—  доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, обхващащ употребата като продукт за наторяване,

освен ако изрично попада в обхвата на едно от изключенията от задължението за регистрация, предвидено в приложение IV към Регламент (EО) № 1907/2006 или в точка 6, 7, 8 или 9 от приложение V към посочения регламент, и

ii)  общата концентрация на всички добавки не надвишава 5% от общото тегло на входящия материал, или

д)  всеки материал, изброен в букви а), б) или в), който:

i)  е бил предварително компостиран или разграден, и

ii)  съдържа не повече от 6 mg/kg сухо вещество PAH16(46).

2.  Анаеробното разграждане се извършва в предприятие:

а)  в което производствените линии за преработка на входящите материали, посочени в точка 1, са ясно отделени от производствените линии за преработка на входящите материали, различни от посочените в точка 1, и

б)  където са избегнати физическите контакти между входящите и изходящите материали, включително по време на съхранение.

3.  Анаеробното разграждане се изразява в контролирано разлагане на биоразградими материали, което е предимно анаеробно, при температура, подходяща за мезофилни или термофилни бактерии. Всички части от всяка партида редовно и изцяло се размесват и разбъркват с цел да се гарантира правилното обеззаразяване и хомогенността на материала. По време на процеса на разграждане всички части от всяка партида попадат в един от следните профили по отношение на температурата и времето:

а)  термофилно анаеробно разграждане при 55°C за най-малко 24 часа, последвано от време за задържане на течността най-малко 20 дни;

б)  термофилно анаеробно разграждане при 55°C при процес на обработка, който включва ▌пастьоризация, както е описано в глава I, раздел 1, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011;

в)  термофилно анаеробно разграждане при 55°C, последвано от компостиране при

—  70°C или повече за най-малко 3 дни,

—  65°C или повече за най-малко 5 дни,

—  60°C или повече за най-малко 7 дни или

—  55°C или повече за най-малко 14 дни;

г)  мезофилно анаеробно разграждане при 37—40°C при процес на обработка, който включва ▌ пастьоризация, както е описано в глава I, раздел 1, точка 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 142/2011; или

д)  мезофилно анаеробно разграждане при 37 – 40°C, последвано от компостиране при

—  70°C или повече за най-малко 3 дни,

—  65°C или повече за най-малко 5 дни,

—  60°C или повече за най-малко 7 дни или

—  55°C или повече за най-малко 14 дни.

4.  Нито твърдата, нито течната част от ферментационния продукт не съдържа PAH16(47) в количество повече от 6 mg/kg сухо вещество.

5.  Ферментационният продукт съдържа:

а)  не повече от 3 g/kg сухо вещество макроскопични онечиствания с размери над 2 mm в която и да е от следните форми: стъкло, метал или пластмаса; и

б)  не повече от 5 g/kg сухо вещество от сумата на макроскопичните онечиствания, посочени в буква а).

Считано от... [седем години след датата на влизането в сила на настоящия регламент] наличието на пластмаса с размери над 2 mm в рамките на пределно допустимата стойност, посочена в буква а) е не повече от 2,5 g/kg сухо вещество ▌. До... [десет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] граничната стойност от 2,5 g/kg сухо вещество за пластмаса с размери над 2 mm се преразглежда с цел да се вземе предвид напредъкът, постигнат по отношение на разделното събиране на биоотпадъците.

6.  Както твърдата, така и течната част от ферментационния продукт отговаря най-малко на един от следните критерии