Seznam 
Přijaté texty
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk 
Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
 Obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění) *
 Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) *
 Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I
 Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I
 Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran ***I
 Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky ***I
 Trhy finančních nástrojů: poskytovatelé služeb skupinového financování ***I
 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I
 Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I
 Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I
 Hnojivé výrobky EU ***I
 Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I
 Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy ***I
 Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I
 Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I
 Azylový, migrační a integrační fond
 Nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost
 Geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)
 Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × NK603 (DASØ15Ø7- 1 × MON-ØØ6Ø3-6)
 Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)
 Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Určitá použití oxidu chromového
  Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky

Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
PDF 154kWORD 48k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))
P8_TA-PROV(2019)0295A8-0085/2019

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0055),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0041/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. března 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0085/2019),

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

P8_TC1-COD(2019)0027


EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013(4) stanoví společná a obecná pravidla použitelná pro evropské strukturální a investiční fondy.

(2)  Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019(5) změnil celkovou částku zdrojů pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) tak, že navýšil prostředky na závazky na zvláštní příděl pro YEI v roce 2019 o 116,7 milionu EUR v běžných cenách, a celkovou částku prostředků na závazky na zvláštní příděl pro YEI na celé programové období tak navýšil na 4 527 882 072 EUR v běžných cenách.

(3)  Pro rok 2019 jsou dodatečné zdroje ve výši 99 573 877 EUR v cenách roku 2011 financovány z celkového rozpětí pro závazky v rámci rozpětí víceletého finančního rámce na období 2014–2020.

(4)  Vzhledem k pokročilé fázi provádění operačních programů na programové období 2014–2020 je vhodné stanovit zvláštní opatření pro usnadnění provádění YEI.

(5)  S ohledem na naléhavou potřebu změnit programy na podporu YEI tak, aby zahrnovaly dodatečné zdroje na zvláštní příděl pro YEI před koncem roku 2019, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)  Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

1)  v článku 91 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2014–2020, činí 330 081 919 243 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze VI, z nichž 325 938 694 233 EUR představuje celkové finanční zdroje přidělené na EFRR, ESF a Fond soudržnosti a 4 143 225 010 představuje zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro účely programování a následného zahrnutí do rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost indexuje sazbou 2 % ročně.“;

"

2)  v článku 92 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„5. Zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí 4 143 225 010 EUR ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, z nichž 99 573 877 EUR představuje dodatečné zdroje pro rok 2019. Tyto prostředky se doplní o cílenou investici z ESF v souladu s článkem 22 nařízení o ESF.

Členské státy, které využívají dodatečných zdrojů na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí pro rok 2019, jak je uvedeno v prvním pododstavci, mohou požádat o převod až 50 % dodatečných zdrojů na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí na ESF tak, aby tvořily odpovídající cílenou investici z ESF, jak požaduje článek 22 nařízení o ESF. Takový převod se provede pro jednotlivé kategorie regionů, které odpovídají kategorizaci regionů způsobilých pro navýšení zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Členské státy požádají o převod v žádosti o změnu programu v souladu s čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení. Prostředky přidělené v minulých letech nelze převádět.

Druhý pododstavec tohoto odstavce se použije na veškeré dodatečné zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, které navyšují zdroje nad částku 4 043 651 133 EUR.“;

"

(3)  příloha VI se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VI

ROČNÍ ROZPIS PROSTŘEDKŮ NA ZÁVAZKY PRO ROKY 2014 AŽ 2020

Nastavený roční profil (včetně zvýšení prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, v cenách roku 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

 

2018

2019

2020

Celkem

EUR, v cenách roku 2011

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243“

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2)Stanovisko ze dne 22. března 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5)Úř. věst. L 67, 7.3.2019, s. 1.


Obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění) *
PDF 133kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava  spotřebních daní (přepracované znění) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0296A8-0117/2019

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0346),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0381/2018),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 22. února 2019 zaslaný Hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0117/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) *
PDF 132kWORD 43k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU, pokud jde o produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0297A8-0112/2019

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0825),

–  s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0034/2019),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0112/2019),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům


Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I
PDF 767kWORD 217k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))
P8_TA-PROV(2019)0298A8-0173/2019

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0460),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 209, 212 odst. 2 a čl. 322 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0275/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 13. prosince 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. prosince 2018(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj, jakož i stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0173/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Obecným cílem programu „nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo být prosazování a podpora hodnot a zájmů Unie na celém světě v zájmu plnění cílů a zásad vnější činnosti Unie stanovených v čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii.
(1)  Obecným cílem programu „nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo být vytvoření finančního rámce na podporu prosazování hodnot, zásad a základních zájmů Unie na celém světě v souladu s cíli a zásadami vnější činnosti Unie stanovenými v čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  V souladu s článkem 21 Smlouvy o Evropské unii spočívá uplatňování tohoto nařízení na zásadách vnější činnosti Unie, tedy na zásadách demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva. Cílem tohoto nařízení je přispět k dosažení cílů vnější činnosti Unie, včetně politik Unie týkajících se lidských práv a cílů nastíněných ve strategickém rámci a v akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii. Akce Unie by měly podporovat dodržování Všeobecné deklarace lidských práv.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)   V souladu s článkem 167 Smlouvy o fungování Evropské unie by měly Unie a členské státy podporovat spolupráci v oblasti kultury se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi. Toto nařízení by mělo přispět k plnění cílů stanovených v uvedeném článku.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Primárním cílem rozvojové politiky Unie, jak je stanoveno v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie, je snížení a výhledově i vymýcení chudoby. Rozvojová politika Unie rovněž přispívá k cílům vnější činnosti Unie, zejména k těm, které se týkají podpory udržitelného rozvoje v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích s hlavním cílem vymýcení chudoby, jak stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) Smlouvy o EU.
(4)  Primárním cílem rozvojové politiky Unie, jak je stanoveno v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), je snížení a výhledově i vymýcení chudoby. Rozvojová politika Unie rovněž přispívá k cílům vnější činnosti Unie, zejména k těm, které se týkají podpory udržitelného rozvoje v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích s hlavním cílem vymýcení chudoby, jak stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) SEU, a zachování trvalého míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti, stanoví čl. 21 odst. 2 písm. c) SEU.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Unie zajistí soudržnost politik ve prospěch rozvoje v souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie. Unie by měla zohledňovat cíle rozvojové spolupráce v politikách, které by mohly mít vliv na rozvojové země, což bude zásadním prvkem strategie pro dosažení cílů udržitelného rozvoje stanovených v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 (dále jen „Agenda 2030“), přijaté Organizací spojených národů v září 201545. K zajištění soudržnosti politik v oblasti udržitelného rozvoje zakotvených v Agendě 2030 je zapotřebí zohlednit dopad všech politik týkajících se této oblasti, a to na všech úrovních – na úrovni jednotlivých zemí, v rámci EU, v jiných zemích i na globální úrovni.
(5)  Unie zajistí soudržnost politik ve prospěch rozvoje v souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie. Unie by měla zohledňovat cíle rozvojové spolupráce v politikách, které by mohly mít vliv na rozvojové země, což bude zásadním prvkem strategie pro dosažení cílů udržitelného rozvoje stanovených v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 (dále jen „Agenda 2030“), přijaté Organizací spojených národů v září 201545. K zajištění soudržnosti politik v oblasti udržitelného rozvoje zakotvených v Agendě 2030 je zapotřebí zohlednit dopad všech politik týkajících se této oblasti, a to na všech úrovních – na úrovni jednotlivých zemí, v rámci EU, v jiných zemích i na globální úrovni. Politiky Unie a členských států v oblasti rozvojové spolupráce by se měly navzájem doplňovat a posilovat.
__________________
__________________
45 „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, přijatá na summitu OSN o udržitelném rozvoji dne 25. září 2015 (A/RES/70/1).
45 „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, přijatá na summitu OSN o udržitelném rozvoji dne 25. září 2015 (A/RES/70/1).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Globálním kontextem pro činnost je usilování o globální systém založený na pravidlech, jehož klíčovou zásadou je multilateralismus a ústředním aktérem Organizace spojených národů. Agenda 2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně klimatu57 a akčním programem z Addis Abeby58 je reakcí mezinárodního společenství na globální výzvy a trendy týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že základem Agendy 2030 jsou cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 transformativním rámcem pro vymýcení chudoby dosažení udržitelného rozvoje na celém světě. Má univerzální platnost a poskytuje komplexní společný rámec pro činnost vztahující se na Unii, její členské státy a její partnery. Agenda se vyváženě zaměřuje na ekonomický, sociální a environmentální rozměr udržitelného rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl opomenut. Provádění Agendy 2030 bude důkladně koordinováno s jinými příslušnými mezinárodními závazky Unie. U akcí prováděných podle tohoto nařízení by měla být věnována zvláštní pozornost vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného rozvoje a integrovanými akcemi, které mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak více cílů soudržným způsobem.
(7)  Globálním kontextem pro činnost je usilování o globální systém založený na pravidlech a hodnotách, jehož klíčovou zásadou je multilateralismus a ústředním aktérem Organizace spojených národů. Agenda 2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně klimatu57(dále jen „Pařížská dohoda“) a akčním programem z Addis Abeby58 je reakcí mezinárodního společenství na globální výzvy a trendy týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že základem Agendy 2030 jsou cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 transformativním rámcem pro vymýcení chudoby, dosažení udržitelného rozvoje na celém světě a podporu mírumilovných, spravedlivých a inkluzivních společností a pro zmírňování klimatické změny a úsilí o zachování oceánů a lesů. Má univerzální platnost a poskytuje komplexní společný rámec pro činnost vztahující se na Unii, její členské státy a její partnery. Agenda se vyváženě zaměřuje na ekonomický, sociální, kulturní, vzdělávací a environmentální rozměr udržitelného rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl opomenut, a snaží se dosáhnout v první řadě na ty nejopomíjenější. Provádění Agendy 2030 bude důkladně koordinováno s jinými příslušnými mezinárodními závazky Unie. Akce prováděné podle tohoto nařízení by měly být vedeny zásadami a cíli vymezenými v Agendě 2030, Pařížské dohodě a akčním programu z Addis Abeby a měly by přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje, přičemž by měla být věnována zvláštní pozornost vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného rozvoje a integrovanými akcemi, které mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak více cílů soudržným způsobem, aniž by bylo oslabeno dosahování jiných cílů.
__________________
__________________
57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 2016.
57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 2016.
58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 a potvrzený Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 27. července 2015 (A/RES/69/313).
58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 a potvrzený Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 27. července 2015 (A/RES/69/313).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Provádění tohoto nařízení by se mělo řídit pěti prioritami stanovenými v globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie (dále jen „globální strategie“)59, předložené dne 19. června 2016, která představuje společnou vizi a rámec Unie pro jednotnou a odpovědnou vnější angažovanost ve spolupráci s dalšími partnery za účelem prosazování jejích hodnot a zájmů. Unie by měla posilovat partnerství, podporovat politický dialog a kolektivní reakci na problémy globálního významu. Její činnost by měla podpořit zájmy a hodnoty Unie ve všech aspektech, včetně zachovávání míru, předcházení konfliktům, posilování mezinárodní bezpečnosti, odstraňování základních příčin nelegální migrace a pomoci obyvatelstvu, zemím a regionům, které čelí přírodním nebo člověkem způsobeným katastrofám, podpory obchodní politiky, hospodářské diplomacie a hospodářské spolupráce, prosazování digitálních řešení a technologií a podpory mezinárodního rozměru politik Unie. Při prosazování svých zájmů by Unie měla dodržovat a podporovat zásady uznávání vysokých sociálních a environmentálních norem, právního státu, mezinárodního práva a lidských práv.
(8)  Uplatňování tohoto nařízení by mělo spočívat na pěti prioritách stanovených v globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie (dále jen „globální strategie“)59, předložené dne 19. června 2016, která představuje společnou vizi a rámec Unie pro jednotnou a odpovědnou vnější angažovanost ve spolupráci s dalšími partnery za účelem prosazování jejích hodnot a zájmů. Unie by měla posilovat partnerství, podporovat politický dialog a kolektivní reakci na problémy globálního významu. Její činnost by měla podpořit základní zájmy, zásady a hodnoty Unie ve všech aspektech, včetně podpory demokracie a lidských práv, úsilí o vymýcení chudoby, zachovávání míru, předcházení konfliktům, zprostředkování míru a postkonfliktní rekonstrukce, přičemž by měla zapojovat ženy do všech jejich fází, zajištění jaderné bezpečnosti, posilování mezinárodní bezpečnosti, řešení základních příčin nelegální migrace a násilného vysídlování obyvatelstva a pomoci obyvatelstvu, zemím a regionům, které čelí přírodním nebo člověkem způsobeným katastrofám, a umožnit tak vznik podmínek pro vytvoření mezinárodního právního rámce na ochranu osob vysídlených v důsledku změny klimatu, včetně podpory kvalitního, inkluzivního vzdělávání, spravedlivé a udržitelné obchodní politiky založené na pravidlech a hodnotách jako nástroje rozvoje a zlepšování právního státu a lidských práv, hospodářské a kulturní diplomacie a hospodářské spolupráce, prosazování inovací, digitálních řešení a technologií, ochrany kulturního dědictví zejména v oblastech konfliktu, řešení globálních hrozeb pro veřejné zdraví a podpory mezinárodního rozměru politik Unie. Při prosazování svých klíčových zájmů, zásad a hodnot by Unie měla dodržovat a podporovat zásady uznávání vysokých sociálních, pracovních a environmentálních norem, a to i s ohledem na změnu klimatu, a zásady uznávání právního státu, mezinárodního práva, včetně humanitárního a mezinárodního práva v oblasti lidských práv.
__________________
__________________
59 „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa. Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“, červen 2016.
59 „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa. „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa. Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“, červen 2016.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Nový Evropský konsensus o rozvoji (dále jen „konsensus“)60, podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje rámec pro společný přístup k rozvojové spolupráci Unie a jejích členských států za účelem provádění Agendy 2030 a akčního programu z Addis Abeby. Základem politiky rozvojové spolupráce je řešení diskriminace a nerovností, cíl nikoho neopomíjet a posílení odolnosti.
(9)  Uplatňování tohoto nařízení by mělo rovněž spočívat na Evropském konsensu o rozvoji (dále jen „konsensus“)60, podepsaném dne 7. června 2017, který poskytuje rámec pro společný přístup k rozvojové spolupráci Unie a jejích členských států za účelem provádění Agendy 2030 a akčního programu z Addis Abeby. Také by mělo být založeno na řešení diskriminace a nerovností, úsilí nikoho neopomíjet, ochraně životního prostředí, boji proti změně klimatu a posilování odolnosti.
__________________
__________________
60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji ‚Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Evropské komise, 8. června 2017.
60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji ‚Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Evropské komise, 8. června 2017.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Kromě Agendy OSN 2030, Pařížské dohody o změně klimatu, akčního programu z Addis Abeby, globální strategie EU, Evropského konsensu o rozvoji a evropské politiky sousedství, které představují základní politický rámec, by se mělo uplatňování tohoto nařízení řídit rovněž následujícími dokumenty a jejich budoucími revizemi:
–  strategický rámec EU a akční plán EU pro lidská práva a demokracii;
–  obecné zásady EU týkající se lidských práv;
–  integrovaný přístup k vnější činnosti vymezený v globální strategii a komplexní přístup EU k vnějším konfliktům a krizím z roku 2013;
–  komplexní přístup k provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a 1820 o ženách, míru a bezpečnosti v EU;
–  program Unie pro předcházení násilným konfliktům;
–  závěry Rady ze dne 20. června 2011 o předcházení konfliktům;
–  koncepce pro posílení schopností EU v oblasti mediace a dialogu;
–  celounijní strategický rámec na podporu reformy bezpečnostního sektoru;
–  strategie EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně;
–  koncepce EU na podporu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění (DDR);
–  závěry Rady ze dne 19. listopadu 2007 o reakci EU na nestabilní situace a závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě rovněž ze dne 19. listopadu 2007 o bezpečnosti a rozvoji;
–  prohlášení Evropské rady ze dne 25. března 2004 o boji proti terorismu, strategie Evropské unie pro boj proti terorismu ze dne 30. listopadu 2005 a závěry Rady ze dne 23. května 2011 o posílení vazeb mezi vnitřními a vnějšími aspekty boje proti terorismu;
–  pokyny OECD pro nadnárodní podniky;
–  hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv;
–  nová městská agenda;
–  Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením;
–  Úmluva o právním postavení uprchlíků;
–  Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen;
–  výsledky Pekingské akční platformy a akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji;
–  plán UNCTAD týkající se udržitelné restrukturalizace státního dluhu (duben 2015);
–  hlavní zásady Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva týkající se vnějšího dluhu a lidských práv;
–  globální pakt o uprchlících;
–  globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci přijatý v Marrákeši dne 10. prosince 2018;
–  Úmluva Organizace spojených národů o právech dítěte.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  V souladu s globální strategií a sendajským rámcem pro snižování rizika katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. března 201561, je třeba uznat nutnost přechodu od řešení krizí a zamezení jejich šíření ke strukturálnějšímu, dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem způsobené katastrofy a vleklé krize. Je zapotřebí klást větší důraz na snižování rizik, jejich předcházení a zmírňování a připravenost na ně, a uplatňovat přitom kolektivní přístupy; další úsilí je třeba k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy. Toto nařízení by tudíž mělo přispět k posílení odolnosti a propojení humanitární pomoci a rozvojové činnosti prostřednictvím akcí rychlé odezvy.
(11)  V souladu s globální strategií a sendajským rámcem pro snižování rizika katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. března 201561, je třeba uznat nutnost přechodu od řešení krizí a zamezení jejich šíření ke strukturálnějšímu, preventivnímu dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem způsobené katastrofy a vleklé krize. Je zapotřebí klást větší důraz na snižování rizik, jejich předcházení a zmírňování a připravenost na ně, a uplatňovat přitom kolektivní přístupy; další úsilí je třeba k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy. Toto nařízení by tudíž mělo přispět k posílení odolnosti a propojení humanitární pomoci a rozvojové činnosti především prostřednictvím akcí rychlé odezvy a příslušných zeměpisných a tematických programů a současně zajistit odpovídající předvídatelnost, transparentnost a odpovědnost, stejně jako soudržnost, konzistentnost a doplňkovost s humanitární pomocí a úplné dodržování mezinárodního humanitárního práva, aniž by byla blokována humanitární pomoc poskytovaná v souladu se zásadami lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti v případě mimořádných situací a situací následujících po jejich překonání.
__________________
__________________
61 „Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 a potvrzený Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 3. června 2015 (A/RES/69/283).
61 „Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 a potvrzený Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 3. června 2015 (A/RES/69/283).
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  V souladu s mezinárodními závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, obnoveny na fóru na vysoké úrovni v Nairobi v roce 2016 a připomenuty v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, zejména odpovědnost rozvojových zemí za priority rozvoje, zaměření na výsledky, inkluzivní rozvojová partnerství a také transparentnost a odpovědnost.
(12)  V souladu s mezinárodními závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, obnoveny na fóru na vysoké úrovni v Nairobi v roce 2016 a připomenuty v konsensu, by Unie měla v rámci své oficiální rozvojové pomoci prostřednictvím všech jejích forem uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, zejména odpovědnost rozvojových zemí za priority rozvoje, zaměření na výsledky, inkluzivní rozvojová partnerství a také vzájemnou transparentnost a odpovědnost, jakož i zásady sjednocování a harmonizace.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Podle cílů udržitelného rozvoje by toto nařízení mělo přispět k intenzivnějšímu monitorování a podávání zpráv s důrazem na výsledky, včetně výstupů, výsledků a dopadů v partnerských zemích přijímajících vnější finanční pomoc Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, zejména se očekává, že akce v rámci tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální rozvojové pomoci financované v rámci tohoto nařízení na sociální začleňování a lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen.
(13)  Podle cílů udržitelného rozvoje by toto nařízení mělo přispět k intenzivnějšímu monitorování a podávání zpráv s důrazem na výsledky, včetně výstupů, výsledků a dopadů v partnerských zemích přijímajících vnější finanční pomoc Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, nejméně 20 % oficiální rozvojové pomoci financované v rámci tohoto nařízení by mělo přispívat na sociální začleňování a lidský rozvoj, se zaměřením na základní sociální služby, jako je zdravotnictví, vzdělávání, výživa, voda, hygiena a sociální ochrana, zejména ve prospěch nejokrajovějších skupin, přičemž je nutné zohledňovat rovnost žen a mužů, posilování postavení žen a práva dětí jako horizontální otázky.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Bude-li to možné a vhodné, měly by být výsledky vnější činnosti Unie monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a které by, pokud možno, měly být založeny na rámci pro výsledky partnerské země.
(14)  Aby se skutečně zlepšila odpovědnost a transparentnost Unie při plnění rozpočtu, měla by Komise vytvořit jasné mechanismy pro sledování a hodnocení s cílem zajistit účinné posuzování pokroku při dosahování cílů tohoto nařízení. Výsledky vnější činnosti Unie by měly být monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a které by měly být založeny na rámci pro výsledky partnerské země. Komise by měla pravidelně sledovat své činnosti a přezkoumávat pokrok a zveřejňovat výsledky, zejména v podobě výroční zprávy pro Evropský parlament a Radu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Toto nařízení by mělo přispět ke kolektivnímu cíli EU, a sice poskytnout v časovém rámci Agendy 2030 0,7 % hrubého národního důchodu jako oficiální rozvojovou pomoc. V tomto ohledu by nejméně 92 % finančních prostředků v rámci tohoto nařízení mělo přispět k akcím navrženým tak, aby splňovaly kritéria oficiální rozvojové pomoci stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
(15)  Toto nařízení by mělo přispět ke kolektivnímu cíli EU, a sice poskytnout v časovém rámci Agendy 2030 0,7 % hrubého národního důchodu jako oficiální rozvojovou pomoc. Tento závazek by měl vycházet z jasného plánu postupu pro Unii a její členské státy, v němž budou stanoveny lhůty a způsoby jeho dosažení. V tomto ohledu by nejméně 95 % finančních prostředků v rámci tohoto nařízení mělo přispět k akcím navrženým tak, aby splňovaly kritéria oficiální rozvojové pomoci stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Aby se zajistilo, že zdroje směřují tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, zejména do nejméně rozvinutých zemí, nestabilních zemí a zemí zasažených konfliktem, mělo by toto nařízení přispívat ke kolektivnímu cíli, kterým je dosažení 0,20 % hrubého národního důchodu Unie pro nejméně rozvinuté země v časovém rámci Agendy 2030.
(16)  Aby se zajistilo, že zdroje směřují tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, zejména do nejméně rozvinutých zemí, nestabilních zemí a zemí zasažených konfliktem, mělo by toto nařízení přispívat ke kolektivnímu cíli, kterým je dosažení 0,20 % hrubého národního důchodu Unie pro nejméně rozvinuté země v časovém rámci Agendy 2030. Tento závazek by měl vycházet z jasného plánu postupu pro EU a její členské státy, v němž budou stanoveny lhůty a způsoby jeho dosažení.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  V souladu se stávajícími závazky vymezenými v akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů II by alespoň 85 % zeměpisných a tematických programů financovaných z oficiální rozvojové pomoci mělo mít jako hlavní nebo významný cíl rovnost žen a mužů, jak stanovil Výbor pro rozvojovou pomoc OECD. Povinný přezkum výdajů by měl zajistit, aby významná část těchto programů měla jako jeden z hlavních cílů rovnost žen a mužů a práva a posilování postavení žen a dívek.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)
(16b)  Toto nařízení by mělo věnovat zvláštní pozornost dětem a mládeži jako přispěvatelům k realizaci Agendy 2030. Vnější činnost Unie podle tohoto nařízení by měla věnovat zvláštní pozornost jejich potřebám a posílení jejich postavení a prostřednictvím investic do lidského rozvoje a sociálního začleňování přispívat k uplatnění jejich potenciálu jako klíčových aktérů změn.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)
(16c)   Obyvatelstvo zemí subsaharské Afriky tvoří převážně dospívající a mladí lidé. O populační politice by měla rozhodovat příslušná země. Populační dynamika by však měla být řešena komplexním způsobem, aby bylo zajištěno, že současné a budoucí generace budou moci udržitelným způsobem dosáhnout svého plného potenciálu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Toto nařízení by mělo odrážet potřebu zaměřit se na strategické priority jak z hlediska zeměpisného – evropské sousedství a Afrika, jakož i země, které jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí pomoci, tak z hlediska tematického – bezpečnost, migrace, změna klimatu a lidská práva.
(17)  Toto nařízení by mělo odrážet potřebu zaměřit se na strategické priority jak z hlediska zeměpisného – evropské sousedství a Afrika, jakož i země, které jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí pomoci, zejména nejméně rozvinuté země, tak z hlediska tematického – udržitelný rozvoj, vymýcení chudoby, demokracie a lidská práva, právní stát, řádná správa, bezpečnost, bezpečná, řádná a legální migrace, snižování nerovnosti, rovnost žen a mužů, zabránění zhoršování životního prostředí a zmírňování změny klimatu a globální hrozby pro veřejné zdraví.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Toto nařízení by mělo přispět k vytvoření odolnosti státu a společnosti v oblasti globálního veřejného zdraví prostřednictvím řešení globálních hrozeb pro veřejné zdraví, posílení zdravotních systémů, zajištění všeobecné zdravotní péče, předcházení vzniku přenosných nemocí a boje proti nim a pomoci při zajišťování dostupných léků a očkovacích látek pro všechny.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Toto nařízení by mělo podporovat provádění evropské politiky sousedství přezkoumané v roce 2015 a provádění regionálních rámců spolupráce, jako je přeshraniční spolupráce a vnější aspekty příslušných makroregionálních strategií a politik a strategií a politik pro přímořskou oblast. Tyto iniciativy představují politické rámce pro prohlubování vztahů s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi na základě zásady vzájemné odpovědnosti, sdílené odpovědnosti a dodržování závazků.
(18)  Zvláštní vztah, který se vytvořil se sousedními zeměmi Unie v souladu s článkem 8 Smlouvy o EU, by měl být prostřednictvím uplatňování tohoto nařízení zachován a posílen. Toto nařízení by mělo přispět ke zvýšení odolnosti států a společností v sousedství Unie v návaznosti na angažovanost v globální strategii. Nařízení by mělo podporovat provádění evropské politiky sousedství přezkoumané v roce 2015 a provádění regionálních rámců spolupráce, jako je přeshraniční spolupráce a vnější aspekty příslušných makroregionálních strategií a politik a strategií a politik pro přímořskou oblast ve východním a jižním sousedství, včetně severního rozměru a regionální spolupráce v oblasti Černého moře. Tyto iniciativy představují doplňkové politické rámce pro prohlubování vztahů s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi na základě zásady vzájemné odpovědnosti, sdílené odpovědnosti a dodržování závazků.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Cílem evropské politiky sousedství přezkoumané v roce 201562 je stabilizace sousedních zemí a zvýšení odolnosti, zejména posílením hospodářského rozvoje, jako hlavních priorit Unie. Revidovaná evropská politika sousedství se v zájmu dosažení svých cílů soustředila na čtyři prioritní oblasti: řádná správa věcí veřejných, demokracie, právní stát a lidská práva, se zvláštním zaměřením na další zapojení občanské společnosti; hospodářský rozvoj; bezpečnost; migrace a mobilita, včetně řešení základních příčin nelegální migrace a nuceného vysídlení. Diferenciace a větší vzájemná odpovědnost jsou základními znaky evropské politiky sousedství, která uznává různé úrovně angažovanosti a odráží zájmy každé země týkající se povahy a zaměření jejího partnerství s Unií.
(19)  Cílem evropské politiky sousedství je prohlubování demokracie, prosazování lidských práv a dodržování zásad právního státu, stabilizace sousedních zemí a zvýšení odolnosti, zejména posílením politických, hospodářských a sociálních reforem, jako hlavních priorit Unie. Provádění revidované evropské politiky sousedství prostřednictvím tohoto nařízení by se v zájmu dosažení svých cílů mělo soustředit na následující prioritní oblasti: řádná správa věcí veřejných, demokracie, právní stát a lidská práva, se zvláštním zaměřením na další zapojení občanské společnosti; socioekonomický rozvoj, včetně boje proti nezaměstnanosti mladých lidí, a vzdělávání a udržitelnost životního prostředí; bezpečnost; migrace a mobilita, včetně řešení základních příčin nelegální migrace a nuceného vysídlení a podpory populací, zemí a regionů, které čelí zvýšenému migračnímu tlaku. Toto nařízení by mělo podporovat provádění dohod o přidružení k Unii a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu se zeměmi v sousedství. Diferenciace a větší vzájemná odpovědnost jsou základními znaky evropské politiky sousedství, která uznává různé úrovně angažovanosti a odráží zájmy každé země týkající se povahy a zaměření jejího partnerství s Unií. Přístup založený na výkonnosti je jedním z klíčových zásad evropské politiky sousedství. Pokud v některé z partnerských zemí dojde k vážnému nebo trvalému zhoršení demokracie, podpora by měla být pozastavena. Financování sousedství je klíčovým přínosem pro řešení společných výzev, jako je nelegální migrace a změna klimatu, jakož i pro šíření prosperity, bezpečnosti a stability prostřednictvím hospodářského rozvoje a lepšího řízení a správy. Je třeba zlepšit viditelnost pomoci Unie v oblasti politiky sousedství.
__________________
__________________
62 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Přezkum evropské politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 2015.
62 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Přezkum evropské politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 2015.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Toto nařízení by mělo podporovat provádění modernizované dohody o přidružení se zeměmi skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) a umožnit EU a jejím partnerům ze zemí AKT, aby vytvořily další pevná spojenectví pro klíčové globální výzvy. Toto nařízení by mělo zejména podpořit pokračování zavedené spolupráce mezi EU a Africkou unií v souladu se společnou strategií EU-Afrika a vycházet z budoucí dohody mezi EU a zeměmi AKT po roce 2020, mimo jiné prostřednictvím kontinentálního přístupu k Africe.
(20)  Toto nařízení by mělo podporovat provádění modernizované dohody o přidružení se zeměmi skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) a umožnit EU a jejím partnerům ze zemí AKT, aby vytvořily další pevná spojenectví pro klíčové společné globální výzvy. Toto nařízení by mělo zejména podpořit pokračování zavedené spolupráce mezi EU a Africkou unií v souladu se společnou strategií EU-Afrika, včetně odhodlání Afriky i Unie prosazovat práva dětí a posilovat postavení mladých lidí v Evropě a Africe, a vycházet z budoucí dohody mezi EU a zeměmi AKT po roce 2020, mimo jiné prostřednictvím kontinentálního přístupu k Africe a vzájemně prospěšné, rovnocenné partnerství mezi EU a Afrikou.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)   Nařízení by mělo přispět rovněž k obchodním aspektům vnějších vztahů Unie, jakými je spolupráce s třetími zeměmi v oblasti povinností náležité péče v dodavatelském řetězci týkajících se dodávek cínu, tantalu a zlata, kimberleyský proces, pakt udržitelnosti, provádění závazků na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/20121a (nařízení o systému GSP), spolupráce v rámci iniciativ týkajících se prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT), a program pomoci na podporu obchodu (Aid for Trade) s cílem zajistit na úrovni Unie soudržnost a vzájemnou podporu mezi obchodní politikou Unie a rozvojovými cíli a akcemi.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Unie by měla usilovat o co nejúčinnější využití dostupných zdrojů k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi nástroji financování vnější činnosti Unie, zejména nástroje předvstupní pomoci III63, nástroje humanitární pomoci64, rozhodnutí o zámořských zemích a územích65, evropského nástroje pro jadernou bezpečnost jako doplňku nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu66, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a nově navrženého evropského mírového nástroje67, který je financován mimo rozpočet Unie, jakož i vytvořením synergií s dalšími politikami a programy Unie. To případně zahrnuje soudržnost a doplňkovost s makrofinanční pomocí. Aby se maximalizoval dopad kombinovaných intervencí za účelem dosažení společného cíle, mělo by být možné na základě tohoto nařízení kombinovat financování s jinými programy Unie, pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat stejné náklady.
(21)  Unie by měla usilovat o co nejúčinnější využití dostupných zdrojů k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zajištěním soudržnosti, konsistence a doplňkovosti mezi nástroji financování vnější činnosti Unie, zejména nástroje předvstupní pomoci III63, nástroje humanitární pomoci64, rozhodnutí o zámořských zemích a územích65, evropského nástroje pro jadernou bezpečnost jako doplňku nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu66, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a nově navrženého evropského mírového nástroje67, který je financován mimo rozpočet Unie, jakož i vytvořením synergií s dalšími politikami a programy Unie, včetně svěřenských fondů a politik a programů členských států EU. To případně zahrnuje soudržnost a doplňkovost s makrofinanční pomocí. Aby se maximalizoval dopad kombinovaných intervencí za účelem dosažení společného cíle, mělo by být možné na základě tohoto nařízení kombinovat financování s jinými programy Unie, pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat stejné náklady.
__________________
__________________
63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje předvstupní pomoci (NPP III).
63COM (2018) 465 final. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje předvstupní pomoci (NPP III).
64 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).
64 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).
65 COM(2018) 461 final. Návrh rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé(„rozhodnutí o přidružení zámoří“).
65 COM(2018) 461 final. Návrh rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé(„rozhodnutí o přidružení zámoří“).
66 COM(2018) 462 final. Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě smlouvy o Euratomu.
66 COM(2018) 462 final. Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě smlouvy o Euratomu.
67 C(2018) 3800 final. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje evropský mírový nástroj, předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
67 C(2018) 3800 final. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje evropský mírový nástroj, předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Finanční prostředky z tohoto nařízení by měly být použity k financování akcí v rámci mezinárodního rozměru programu Erasmus, jejichž provádění by mělo probíhat podle nařízení o programu Erasmus68.
(22)  Finanční prostředky z tohoto nařízení by měly být použity k financování akcí v rámci mezinárodního rozměru programů Erasmus a Kreativní Evropa, jejichž provádění by mělo probíhat podle nařízení o programu Erasmus68 a nařízení o programu Kreativní Evropa68a.
_________________
_________________
68 COM (2018) 367 final. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013.
68 COM(2018)367 final. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013.
68a COM(2018) final Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)   Měl by být posílen mezinárodní rozměr programu Erasmus+, jehož cílem je rozšířit příležitosti pro mobilitu a spolupráci jednotlivců a organizací z méně rozvinutých zemí světa a současně podporovat budování kapacit ve třetích zemích, rozvoj dovedností, mezilidské kontakty a nabízet více příležitostí pro spolupráci a mobilitu ve vztahu k rozvinutým a rozvíjejícím se zemím.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)
(22b)  S ohledem na to, že je důležité zabývat se vzděláváním a kulturou v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a strategií EU pro mezinárodní kulturní vztahy, mělo by toto nařízení přispět k zajištění inkluzivního a spravedlivého kvalitního vzdělávání, podpoře příležitostí k celoživotnímu vzdělávání pro všechny, pěstování mezinárodních kulturních vztahů a uznání úlohy kultury při podpoře evropských hodnot prostřednictvím vyhrazených a cílených akcí, které budou mít zřetelný dopad na úlohu EU na světové scéně.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Hlavní přístup k akcím financovaných v rámci tohoto nařízení by měl být založen na zeměpisných programech, aby se maximalizoval dopad pomoci Unie a aby se činnost Unie přiblížila partnerským zemím a jejich obyvatelům. Tento obecný přístup by měly doplňovat tematické programy a případně akce rychlé odezvy.
(23)  Hlavní přístup k akcím financovaných v rámci tohoto nařízení by měl být založen na zeměpisných programech, aby se maximalizoval dopad pomoci Unie, aby se činnost Unie přiblížila partnerským zemím a jejich obyvatelům a současně aby byly podpořeny tematické priority, jako jsou lidská práva, občanská společnost a udržitelnost. Cíle v rámci zeměpisných a tematických programů by měly být v souladu a vzájemně soudržné a měly by je doplňovat tematické programy a případně akce rychlé odezvy. Měla by být zajištěna účinná doplňkovost mezi zeměpisnými a tematickými programy a akcemi a programy a akcemi rychlé reakce. Aby mohla být zohledněna specifičnost každého programu, měla by být Komisi svěřena pravomoc k přijímání aktů v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie k doplnění ustanovení tohoto nařízení tím, že stanoví strategie, prioritní oblasti, podrobné cíle, očekávané výsledky, specifické ukazatele výkonnosti a konkrétní finanční příděly Unie pro každý program. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
________________
1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  V souladu s konsensem by Unie a její členské státy měly zintenzivnit společné programování v oblasti rozvojové spolupráce s cílem zvýšit kolektivní dopad tím, že spojí své zdroje a kapacity. Společné programování by mělo být založeno na angažovanosti, zapojení a odpovědnosti partnerských zemí. Ve všech vhodných případech by se Unie a její členské státy měly snažit podporovat partnerské země prostřednictvím společného provádění.
(24)  V souladu s konsensem by Unie a její členské státy měly zintenzivnit společné programování v oblasti rozvojové spolupráce s cílem zvýšit kolektivní dopad tím, že spojí své zdroje a kapacity. Společné programování by mělo být založeno na angažovanosti, zapojení a odpovědnosti partnerských zemí. Ve všech vhodných případech by se Unie a její členské státy měly snažit podporovat partnerské země prostřednictvím společného uplatňování. Společné uplatňování by mělo podporovat začlenění a bude otevřené všem partnerům Unie, kteří souhlasí se společnou vizí a mohou k ní přispět, včetně agentur členských států a jejich institucí pro financování rozvoje, soukromého sektoru, občanské společnosti a akademické obce.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)  V případě závažného nebo trvalého zhoršení demokracie, lidských práv a právního státu v některé z partnerských zemí uvedených v příloze I může být aktem v přenesené pravomoci podpora částečně nebo plně pozastavena. Komise by měla rozhodovat při náležitém zohlednění příslušných usnesení Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 b (nový)
(24b)  Toto nařízení by mělo znovu potvrdit jadernou bezpečnost jako důležitou součást vnější činnosti Unie a usnadnit cíle spolupráce uvedené v nařízení (EINS). V případě, kdy partnerská země trvale nedodržuje základní jaderné bezpečnostní standardy, jako jsou ustanovení příslušných mezinárodních úmluv v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), úmluvy z Espoo a Aarhuské úmluvy a jejich následných změn, Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a dodatkových protokolů k ní, dále závazky týkající se provádění zátěžových testů a související opatření a cíle spolupráce stanovené v nařízení o EINS, by proto měla být pomoc pro dotyčnou zemi podle tohoto nařízení přezkoumána a mohla by být úplně nebo částečně pozastavena.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Zatímco demokracie a lidská práva včetně rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen by měly být zohledňovány po celou dobu provádění tohoto nařízení, pomoc Unie v rámci tematických programů pro lidská práva a demokracii a organizace občanské společnosti by měla mít zvláštní doplňující a dodatečnou úlohu, která vyplývá z její globální povahy a z nezávislosti akcí na souhlasu vlád a orgánů veřejné moci dotčených třetích zemí.
(25)  Zatímco demokracie, lidská práva a základní svobody, včetně ochrany dětí, menšin, osob se zdravotním postižením a LGBTI, stejně jako rovnost žen a mužů a posilování postavení žen a dívek by měly být konzistentně zohledňovány a začleňovány po celou dobu uplatňování tohoto nařízení, pomoc Unie v rámci tematických programů pro lidská práva a demokracii a organizace občanské společnosti – místní orgány by měla mít zvláštní doplňující a dodatečnou úlohu, která vyplývá z její globální povahy a z nezávislosti akcí na souhlasu vlád a orgánů veřejné moci dotčených třetích zemí. Přitom by Unie měla věnovat zvláštní pozornost zemím a naléhavým situacím, ve kterých jsou lidská práva a základní svobody nejvíce ohroženy a jejich nedodržování je obzvláště výrazné a systematické, a situacím, kde je ohrožen prostor pro občanskou společnost. Pomoc Unie podle tohoto nařízení by měla být navržena tak, aby umožňovala podporu občanské společnosti a spolupráci a partnerství s občanskou společností v citlivých otázkách a otázkách demokracie založené na lidských právech, která by poskytovala pružnost a nezbytnou schopnost reakce umožňující reagovat na měnící se podmínky, potřeby příjemců či období krize, a je-li to nutné, přispívat k budování kapacit občanské společnosti. V takových případech by mělo být politickou prioritou prosazování dodržování mezinárodního práva a poskytnutí prostředků pro činnost místní občanské společnosti a dalším příslušným subjektům působícím v oblasti lidských práv, a přispět tak k jejich práci, kterou vykonávají za velmi obtížných podmínek. Toto nařízení by mělo rovněž umožnit organizacím občanské společnosti v případě nutnosti rychle a efektivně získat menší granty, a to zejména v nejobtížnějších situacích, jako jsou nestabilita, krize a vnitrospolečenské napětí.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)  V souladu s články 2, 3 a 21 SEU a článkem 8 SFEU by se provádění tohoto nařízení mělo řídit zásadami rovnosti žen a mužů, posilování postavení žen a dívek a mělo by se snažit chránit a prosazovat práva žen v souladu s akčním plánem pro rovnost žen a mužů II, se závěry Rady o míru a bezpečnosti žen ze dne 10. prosince 2018, s Istanbulskou úmluvou Rady Evropy a s cílem č. 5 Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)
(25b)  Toto nařízení by se mělo zabývat podporou práv žen a rovností žen a mužů v celosvětovém měřítku, a to i podporou organizací, které se zabývají podporou sexuálního a reprodukčního zdraví a práv (přístup ke kvalitním a dostupným informacím, vzdělávání a služby), a bojovat proti genderově-podmíněnému násilí a diskriminaci, jakož i uznávat a řešit úzké vazby mezi otázkami míru, bezpečnosti, rozvoje a rovnosti žen a mužů. Tato činnost by měla být v souladu s uplatňováním příslušných mezinárodních a evropských zásad a úmluv a podporovat je.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Organizace občanské společnosti by měly zahrnovat celou řadu aktérů s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje všechny nestátní neziskové subjekty, které jsou nestranné a nenásilné, a jejichž prostřednictvím se občané sdružují, aby sledovali společné cíle a ideály, ať již politické, kulturní, sociální nebo hospodářské. Působí na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují formální a neformální organizace ve městech i na venkově.
(26)  Organizace občanské společnosti by měly zahrnovat celou řadu aktérů s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje všechny nestátní neziskové subjekty, které jsou nenásilné, a jejichž prostřednictvím se občané sdružují, aby sledovali společné cíle a ideály, ať již politické, kulturní, náboženské, environmentální, sociální nebo hospodářské, či aby volali úřady ke zodpovědnosti. Působí na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují formální a neformální organizace ve městech i na venkově. Jiné orgány nebo aktéři, kteří nejsou tímto nařízením výslovně vyloučeni, mohou být financováni, je-li to nezbytné pro dosažení cílů tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)  V souladu s konsensem o rozvoji by měly Unie a její členské státy podporovat účast organizací občanské společnosti a místních orgánů, jestliže přispívají k udržitelnému rozvoji a k provádění cílů udržitelného rozvoje, např. v oblasti demokracie, právního státu, základních svobod a lidských práv, sociální spravedlnosti, a také proto, že poskytují základní sociální služby obyvatelům, kteří to nejvíce potřebují. Měly by ocenit množství úloh, které organizace občanské společnosti a místní orgány plní; místní orgány jsou těmi, kdo prosazují územní přístup v rámci rozvoje, včetně postupů decentralizace, účasti, dohledu a odpovědnosti. Unie a její členské státy by měly usilovat o operační prostor a příznivé prostředí pro občanské společnosti a dále posílit svou podporu schopnosti organizací občanské společnosti a místních orgánů budovat kapacity s cílem posílit jejich vliv v procesu udržitelného rozvoje a podpořit politický, sociální a hospodářský dialog, mimo jiné prostřednictvím programů nástrojů pro občanskou společnost.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)
(26b)   Unie podporuje organizace občanské společnosti a jejich větší strategické zapojení do všech vnějších nástrojů a programů, včetně zeměpisných programů a akcí rychlé odezvy dle tohoto nařízení, v souladu se závěry Rady ze dne 15. října 2012 „Kořeny demokracie a udržitelný rozvoj: spolupráce Evropské unie s občanskou společností v oblasti vnějších vztahů“.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN by mělo toto nařízení přispět k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že akce podle tohoto nařízení přispějí 25 % svého celkového finančního krytí k cílům v oblasti klimatu. Relevantní akce budou identifikovány během provádění tohoto nařízení a celkový příspěvek na základě tohoto nařízení by měl být součástí příslušných hodnocení a postupů přezkumu.
(28)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu, ochrany životního prostředí a boje proti ztrátě biologické rozmanitosti v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody, Úmluvy o biologické rozmanitosti a cílů udržitelného rozvoje OSN by mělo toto nařízení přispět k začlenění opatření v oblasti klimatu a životního prostředí do politik Unie a k dosažení celkového cíle výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu a podporovat akce se zřetelným, identifikovatelným přínosem pro několik odvětví současně. Očekává se, že opatření tohoto nařízení přispějí 45 % svého celkového finančního krytí na cíle v oblasti klimatu, řízení a ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti a boje proti desertifikaci, z nichž by 30 % celkového finančního krytí mělo být věnováno na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Relevantní akce budou identifikovány během uplatňování tohoto nařízení a celkový příspěvek na základě tohoto nařízení by měl být součástí příslušných hodnocení a postupů přezkumu. Akce Unie v této oblasti by měly podporovat dodržování Pařížské dohody a úmluv z Ria a neměly by přispívat ke zhoršování životního prostředí ani poškozovat životní prostředí či klima. Akce a opatření přispívající k dosažení cíle týkajícího se klimatu by měly klást zvláštní důraz na podporu pro přizpůsobování se změně klimatu ve vysoce ohrožených zemích a měly by brát v úvahu vztah mezi klimatem, mírem a bezpečností, posílením postavení žen a bojem proti chudobě. Toto nařízení by mělo přispívat k udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji a prosazovat udržitelnou a bezpečnou těžbu, lesní hospodářství a zemědělství.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Je nezbytné posílit spolupráci v oblasti migrace s partnerskými zeměmi a využít výhod řádně řízené legální migrace a účinně řešit nelegální migraci. Taková spolupráce by měla přispět k zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, řešení základních příčin nelegální migrace, posílení správy hranic a k úsilí v boji proti nelegální migraci, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů a případně k činnostem v oblasti navracení, zpětného přebírání a opětovného začlenění, a to na základě vzájemné odpovědnosti a plného dodržování humanitárních závazků a závazků v oblasti lidských práv. Účinná spolupráce třetích zemí s Unií v této oblasti by tedy měla být nedílnou součástí obecných zásad tohoto nařízení. Zvýšení soudržnosti mezi migrační politikou a politikami rozvojové spolupráce je důležité k zajištění toho, aby rozvojová pomoc pomáhala partnerským zemím řídit migraci efektivněji. Toto nařízení by mělo přispívat ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a strukturovanějšímu přístupu, maximalizovat synergie a uplatňovat potřebné aktivační prvky.
(29)  Spolupráce v oblasti migrace s partnerskými zeměmi může vést k vzájemnému prospěchu z řádné, bezpečné a odpovědné migrace a k účinnému řešení nelegální migrace a nuceného vysídlování. Taková spolupráce by měla přispět k usnadnění bezpečné a legální migrace a azylu, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, řešení základních příčin nelegální migrace a násilného vysídlování, zapojení diaspor, posílení správy hranic a k úsilí o řešení nelegální migrace, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů a případně k činnostem v oblasti bezpečného, důstojného a udržitelného navracení, zpětného přebírání a opětovného začlenění způsobem vnímavým vůči konfliktům, a to na základě vzájemné odpovědnosti a plného dodržování humanitárních závazků a závazků v oblasti lidských práv v souladu s mezinárodním a unijním právem. Soudržnost mezi politikami v oblasti migrace a rozvojové spolupráce je důležitá pro zajištění toho, aby rozvojová pomoc podporovala partnerské země v boji proti chudobě a nerovnosti, podpoře práv a svobod a aby přispívala k řádnému, bezpečnému a odpovědnému řízení migrace. Toto nařízení by mělo přispívat ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a strukturovanějšímu přístupu, maximalizovat synergie a pozitivní dopad migrace a mobility na rozvoj.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Toto nařízení by mělo Unii umožnit reagovat na výzvy, potřeby a příležitosti týkající se migrace a doplňovat migrační politiku EU. Za tímto účelem, a aniž jsou dotčeny nepředvídané okolnosti, by mělo být 10 % finančního krytí přiděleno na řešení základních příčin nelegální migrace a násilného vysídlování a na podporu správy a řízení migrace, včetně ochrany práv uprchlíků a migrantů v rámci cílů tohoto nařízení.
(30)  Toto nařízení by mělo Unii umožnit reagovat na výzvy, potřeby a příležitosti týkající se migrace a doplňovat migrační politiku EU a politiku rozvoje. Za tímto účelem, s cílem maximalizovat příspěvek migrace k rozvoji a bez ohledu na nově se objevující výzvy nebo nové potřeby by mělo být nejvýše 10 % finančního krytí přiděleno na řešení základních příčin nelegální migrace a násilného vysídlování a na podporu posílené angažovanosti za účelem usnadnění bezpečné, řádné, legální a odpovědné migrace a provádění plánovaných a náležitě řízených migračních politik a správy migrace, včetně ochrany práv uprchlíků a migrantů na základě mezinárodního a unijního práva v rámci cílů tohoto nařízení. Toto nařízení by mělo rovněž přispět k řešení problému odlivu mozků a pomoci podpořit potřeby vysídlených osob a hostitelských komunit, zejména poskytováním přístupu k základním službám a možnostem obživy.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)   Informační a komunikační technologie (IKT) a služby jsou prokázanými faktory umožňujícími udržitelný rozvoj a inkluzivní růst. Mohou být klíčem ke zlepšení života občanů i v nejchudších zemích, zejména posílením postavení žen a dívek, zlepšením demokratické správy a transparentnosti a posílením produktivity a vytváření pracovních míst. Možnost připojení a finanční dostupnost přesto zůstávají problémem jak mezi jednotlivými regiony, tak v jejich rámci, neboť existují velké rozdíly mezi zeměmi s vysokým a nižším příjmem a mezi městy a venkovskými oblastmi. Toto nařízení by proto mělo Unii pomoci dále začleňovat digitalizaci do rozvojových politik Unie.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)
(30b)  V Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030, přijaté rezolucí Valného shromáždění OSN dne 25. září 2015, je vyzdvižen význam prosazování mírumilovných a inkluzivních společností jako cíle udržitelného rozvoje (cíl udržitelného rozvoje č. 16) i jako prostředku k dosažení jiných výsledků v oblasti rozvojové politiky. Cíl udržitelného rozvoje č. 16 výslovně požaduje, aby byly posilněny příslušné vnitrostátní instituce, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, při budování kapacit na všech úrovních s cílem předcházet násilí a bojovat proti terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových zemích.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 c (nový)
(30c)  Na zasedání na vysoké úrovni ze dne 19. února 2016 Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj aktualizoval směrnice pro podávání zpráv o oficiální rozvojové pomoci v oblasti míru a bezpečnosti. Financování činností prováděných v souladu s tímto nařízením se považuje za oficiální rozvojovou pomoc, pokud splňuje kritéria stanovená v uvedených směrnicích pro podávání zpráv či v jakýchkoli následujících směrnicích pro podávání zpráv, na kterých se Výbor pro rozvojovou pomoc může dohodnout.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 d (nový)
(30d)  Budování kapacit na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje by mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy cíle nařízení nelze splnit jinými činnostmi v oblasti rozvojové spolupráce. Podpora subjektů bezpečnostního sektoru v třetích zemích, včetně podpory vojenských subjektů za výjimečných okolností za účelem předcházení konfliktům, řešení krizí či stabilizace má zásadní význam pro zajištění vhodných podmínek pro vymýcení chudoby a rozvoj. Řádná správa věcí veřejných a účinná demokratická kontrola a civilní dohled nad bezpečnostním systémem, včetně vojenských složek, jakož i dodržování lidských práv a zásad právního státu jsou nezbytnými předpoklady dobře fungujícího státu za jakýchkoli okolností a měly by být prosazovány prostřednictvím podpory rozsáhlejší reformy bezpečnostního sektoru poskytované třetím zemím.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 e (nový)
(30e)  Toto nařízení by mělo vycházet ze závěrů hodnocení Komise, které by mělo být provedeno v červnu 2020, včetně rozsáhlých veřejných konzultací se zapojením mnoha zúčastněných stran, a mělo by posoudit soudržnost budování kapacit na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje v rámci propojení mezi bezpečností a rozvojem financovaného Unií a jejími členskými státy prostřednictvím globální strategie a cílů udržitelného rozvoje OSN.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 f (nový)
(30f)  Unie by měla ve všech opatřeních a programech v rámci tohoto nařízení rovněž prosazovat vnímavost vůči konfliktům a vnímavost k otázce rovnosti žen a mužů s cílem zabránit negativním dopadům a maximalizovat dopady pozitivní.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  Formy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika nesouladu. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
(32)  Formy financování a způsoby uplatňování podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě potřeb partnerů, jejich preferencí a specifického kontextu, jejich relevance, udržitelnosti a schopnosti dodržovat zásady účinnosti rozvoje, dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika nesouladu. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10461a (dále jen „finanční nařízení“). Podle tohoto nařízení by měla být posílena a podpořena úloha Evropské nadace pro demokracii jakožto nadace pověřené prostřednictvím evropských orgánů podporou demokracie, občanské společnosti a lidských práv po celém světě. Evropská nadace pro demokracii by měla získat flexibilitu z hlediska administrativy a z finančního hlediska by měla mít možnost vyplácet cílené granty subjektům občanské společnosti v rámci evropského sousedství, které se zasazují o provádění evropské politiky sousedství, zejména pokud jde o rozvoj demokracie, lidských práv, svobodných voleb a právního státu.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Nový Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (dále jen „EFSD+“) založený na jeho předchůdci, EFSD70, by měl tvořit integrovaný finanční balíček, který poskytuje finanční kapacitu ve formě grantů, rozpočtových záruk a finančních nástrojů po celém světě. EFDS+ by měl podporovat plán vnějších investic a spojovat operace kombinování zdrojů a rozpočtových záruk kryté zárukou pro vnější činnost, včetně těch, které kryjí rizika vlády spojená s úvěrovými operacemi dříve prováděnými podle vnějšího úvěrového mandátu Evropské investiční banky. Evropská investiční banka s ohledem na její úlohu podle smluv a její zkušenosti za poslední desetiletí v podpoře politik Unie by měla zůstat přirozeným partnerem Komise pro provádění operací v rámci záruky pro vnější činnost.
(33)  Nový Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (dále jen „EFSD+“) založený na jeho předchůdci, EFSD70, by měl tvořit integrovaný finanční balíček, který poskytuje finanční kapacitu ve formě grantů, rozpočtových záruk a finančních nástrojů po celém světě. EFDS+ by měl podporovat plán vnějších investic a spojovat operace kombinování zdrojů a rozpočtových záruk kryté zárukou pro vnější činnost, včetně těch, které kryjí rizika vlády spojená s úvěrovými operacemi dříve prováděnými podle vnějšího úvěrového mandátu Evropské investiční banky. Evropská investiční banka s ohledem na její úlohu podle smluv a její zkušenosti za poslední desetiletí v podpoře politik Unie by měla zůstat přirozeným partnerem Komise pro uplatňování operací v rámci záruky pro vnější činnost. Další mezinárodní rozvojové banky či národní rozvojové banky EU mají rovněž dovednosti a kapitál, jež mohou významným způsobem přispět k dopadu na rozvojovou politiku EU, a jejich účast v EFSD+ by proto rovněž měla být prostřednictvím tohoto nařízení rozhodně podporována.
__________________
__________________
70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 ze dne 26. září 2017 o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního fondu EFSD.
70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 ze dne 26. září 2017 o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního fondu EFSD.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)  V souladu s příslušnými orientačními programovými dokumenty by cílem EFSD+ měla být podpora investic jako prostředku, který přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím udržitelného a inkluzivního hospodářského a sociálního rozvoje, a podpora socioekonomické odolnosti v partnerských zemích se zvláštním zaměřením na vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní růst, vytváření důstojných pracovních míst, hospodářské příležitosti, dovednosti a podnikání, socioekonomická odvětví, mikropodniky a malé a střední podniky, jakož i řešení konkrétních socioekonomických základních příčin nelegální migrace. Zvláštní pozornost by měla být věnována zemím, které byly označeny jako nestabilní země nebo země zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země.
(34)  V souladu s příslušnými orientačními programovými dokumenty by cílem EFSD+ měla být podpora investic jako prostředku, který přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím udržitelného a inkluzivního hospodářského, kulturního a sociálního rozvoje, a podpora socioekonomické odolnosti v partnerských zemích se zvláštním zaměřením na vymýcení chudoby, předcházení konfliktům a podporu mírumilovných, spravedlivých a inkluzivních společností, udržitelný a inkluzivní hospodářský pokrok, boj proti změně klimatu prostřednictvím zmírňování a přizpůsobení a zhoršování životního prostředí, vytváření důstojných pracovních míst v souladu s příslušnými normami MOP a hospodářských příležitostí, zejména pro ženy, mladé lidi a znevýhodněné osoby. Důraz by měl být kladen na poskytování inkluzivního a spravedlivého kvalitního vzdělávání a na rozvoj dovedností a podnikání posílením vzdělávacích a kulturních struktur, mimo jiné pro děti v naléhavých humanitárních situacích a v situacích nuceného vysídlení. Cílem by rovněž měla být podpora stabilního investičního prostředí, industrializace, sociálně ekonomických odvětví, družstev, sociálních podniků, mikropodniků a malých a středních podniků, jakož i posílení demokracie, pokud jde o zásady právního státu a lidská práva, jejichž nedodržování často představuje konkrétní socioekonomické příčiny nelegální migrace a nuceného vysídlování, v souladu s příslušnými orientačními programovými dokumenty. Zvláštní pozornost by měla být věnována zemím, které byly označeny jako nestabilní země nebo země zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země. Zvláštní pozornost by měla být věnována také zlepšení poskytování nejdůležitějších základních veřejných služeb, zabezpečení potravin a zlepšení kvality života rychle rostoucího počtu obyvatel ve městech, a to i prostřednictvím odpovídajícího, bezpečného a cenově dostupného bydlení. EFSD+ by měl podporovat zisková/nezisková partnerství jako prostředek k nasměrování investic soukromého sektoru do udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby. Ve všech fázích projektového cyklu by mělo být podporováno také strategické zapojení organizací občanské společnosti a delegací Unie v partnerských zemích, s cílem pomoci nalézt individualizovaná řešení na podporu socioekonomického rozvoje komunit, vytváření pracovních míst a nových obchodních příležitostí. Investice by se měly opírat o analýzu konfliktů, zaměřit se na základní příčiny konfliktů, křehkost a nestabilitu pomocí maximalizace potenciálu pro podporu míru a minimalizace rizik zhoršení konfliktů.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  EFSD+ by měl maximalizovat adicionalitu financování, řešit selhání trhu a nepříznivé investiční situace, přinášet inovativní produkty a umožnit příliv finančních prostředků ze soukromého sektoru. Zapojení soukromého sektoru do unijní spolupráce s partnerskými zeměmi prostřednictvím EFSD+ by mělo přinášet měřitelné a dodatečné dopady na rozvoj, aniž by došlo k narušení trhu, a mělo by být nákladově efektivní a založeno na vzájemné odpovědnosti a na sdílení rizik a nákladů. EFSD+ by měl fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ pro přijímání návrhů na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a poskytování širokého spektra finanční podpory pro způsobilé investice.
(35)  EFSD+ by měl maximalizovat adicionalitu financování, řešit selhání trhu a nepříznivé investiční situace, přinášet inovativní produkty a umožnit příliv finančních prostředků ze soukromého sektoru způsobem, který povede k optimalizaci přínosu soukromého financování pro místní udržitelný rozvoj. Zapojení soukromého sektoru do unijní spolupráce s partnerskými zeměmi prostřednictvím EFSD+ by mělo přinášet měřitelné a dodatečné dopady na rozvoj při plném respektování životního prostředí a práv místních společenství a živobytí, aniž by docházelo k narušení místního trhu a nekalé hospodářské soutěži s místními hospodářskými subjekty. Mělo by být nákladově efektivní a založeno na vzájemné odpovědnosti a na sdílení rizik a nákladů. EFSD+ by měl na základě odpovídajících kritérií odpovědnosti a průhlednosti fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ pro přijímání návrhů na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a poskytování širokého spektra finanční podpory pro způsobilé investice.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)  Součástí EFSD+ je záruka EU pro operace suverénních fondů. Záruka EU nesmí překročit výši operací suverénního fondu, který zahrnuje půjčky soukromému sektoru nebo půjčky ve prospěch státem řízených subjektů, které mohou využívat financování bez státních záruk. Aby bylo možné pomoci EIB při plánování kapacit, přidělí se EIB minimální zaručený objem těchto operací v oblasti státních investic.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
(36)  Záruka pro vnější činnost by měla být zřízena na základě stávající záruky EFSD a Záručního fondu pro vnější vztahy. Záruka pro vnější činnost by měla podporovat operace EFSD+ kryté rozpočtovými zárukami, makrofinanční pomoc a úvěry poskytované třetím zemím na základě rozhodnutí Rady 77/270/Euratom71. Tyto operace by měly být podporovány z prostředků v rámci tohoto nařízení, jakož i z prostředků v rámci nařízení (EU) č…/... (NPP III) a nařízení (EU) č…/... (EINS), jež by se měly vztahovat rovněž na tvorbu rezerv a závazků vyplývajících z úvěrů v rámci makrofinanční pomoci a úvěrů třetím zemím uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení o evropském nástroji pro jadernou bezpečnost. Při financování operací EFSD+ by měly být upřednostněny operace, které mají velký dopad na vytváření pracovních míst a jejichž poměr nákladů a přínosů přispívá k udržitelnosti investic. Operace podporované zárukou pro vnější činnost by měly být případně doprovázeny důkladným předběžným hodnocením environmentálních, finančních a sociálních aspektů v souladu s požadavky na zlepšování právní úpravy. Záruka pro vnější činnost by neměla sloužit k poskytování základních veřejných služeb, kteréžto je i nadále odpovědností vlády.
(36)  Záruka pro vnější činnost by měla být zřízena na základě stávající záruky EFSD a Záručního fondu pro vnější vztahy. Záruka pro vnější činnost by měla podporovat operace EFSD+ kryté rozpočtovými zárukami, makrofinanční pomoc a úvěry poskytované třetím zemím na základě rozhodnutí Rady 77/270/Euratom. Tyto operace by měly být podporovány z prostředků v rámci tohoto nařízení, jakož i z prostředků v rámci nařízení (EU) č…/... (NPP III) a nařízení (EU) č…/... (EINS), jež by se měly vztahovat rovněž na tvorbu rezerv a závazků vyplývajících z úvěrů v rámci makrofinanční pomoci a úvěrů třetím zemím uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení o evropském nástroji pro jadernou bezpečnost. Při financování operací EFSD+ by měly být upřednostněny operace, které mají velký dopad na vytváření kvalitních pracovních míst a na živobytí a jejichž poměr nákladů a přínosů přispívá k udržitelnosti investic a které poskytují nejvyšší záruky udržitelnosti a dlouhodobého dopadu na rozvoj v celém rozsahu místní odpovědnosti. Operace podporované zárukou pro vnější činnost by měly být doprovázeny důkladným předběžným hodnocením environmentálních, finančních a sociálních aspektů, včetně dopadu na lidská práva a živobytí dotčených společenství a dopadu na nerovnosti a určení způsobů řešení těchto nerovností v souladu s požadavky na zlepšování právní úpravy a při náležitém zohlednění zásady svobodného a předchozího informovaného souhlasu dotčených společenství v souvislosti s investicemi souvisejícími s půdou. Záruka pro vnější činnost by neměla sloužit k poskytování základních veřejných služeb, kteréžto je i nadále odpovědností vlády. Měla by se rovněž provádět následná posouzení dopadu, která budou měřit dopady operací EFSD+ na rozvoj.
__________________
__________________
71 Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze dne 29. března 1977, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren (Úř. věst. L 88, 6.4.1977, s. 9).
71 Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze dne 29. března 1977, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren (Úř. věst. L 88, 6.4.1977, s. 9).
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  Aby se umožnila flexibilita, zvýšila přitažlivost pro soukromý sektor a maximalizoval dopad investic, měla by se s ohledem na způsobilé protistrany stanovit odchylka od pravidel pro způsoby plnění rozpočtu Unie stanovených ve finančním nařízení. Tyto způsobilé protistrany by rovněž mohly být subjekty, které nejsou pověřeny uskutečňováním partnerství veřejného a soukromého sektoru, a mohly by jimi být rovněž soukromoprávní subjekty v partnerské zemi.
(37)  Aby se umožnila flexibilita, zvýšila přitažlivost pro soukromý sektor, podporovala spravedlivá hospodářská soutěž a maximalizoval dopad investic, měla by se s ohledem na způsobilé protistrany stanovit odchylka od pravidel pro způsoby plnění rozpočtu Unie stanovených ve finančním nařízení. Tyto způsobilé protistrany by rovněž mohly být subjekty, které nejsou pověřeny uskutečňováním partnerství veřejného a soukromého sektoru, a mohly by jimi být rovněž soukromoprávní subjekty v partnerské zemi.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  Vnější činnosti jsou často prováděny ve vysoce nestálém prostředí, což vyžaduje průběžně a rychlé přizpůsobení měnícím se potřebám partnerů EU a globálním výzvám v oblasti lidských práv, demokracie a řádné správy věcí veřejných, bezpečnosti a stability, změny klimatu a životního prostředí, oceánů a migrační krize a jejích základních příčin. Sladění zásady předvídatelnosti s nutností rychle reagovat na nové potřeby ve svém důsledku znamená přizpůsobení finančního provádění programů. Aby se zvýšila schopnost EU reagovat na nepředvídané potřeby a na základě úspěšných zkušeností Evropského rozvojového fondu (ERF), měla by určitá částka zůstat nepřidělena jako rezerva pro nově se objevující výzvy a priority. Měla by být uvolněna v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení.
(39)  Vnější činnosti jsou často prováděny ve vysoce nestálém prostředí, což vyžaduje průběžně a rychlé přizpůsobení měnícím se potřebám partnerů EU a globálním výzvám v oblasti lidských práv a základních svobod, demokracie a řádné správy věcí veřejných, bezpečnosti a stability, změny klimatu a životního prostředí, oceánů a migrace, včetně jejich základních příčin, jako je chudoba či nerovnost, a dopadu rostoucího počtu vysídlených osob na celém světě, zejména na rozvojové země. Sladění zásady předvídatelnosti s nutností rychle reagovat na nové potřeby ve svém důsledku znamená přizpůsobení finančního uplatňování programů. Aby se zvýšila schopnost EU reagovat na potřeby, které nejsou zahrnuty v programech a programových dokumentech, a na základě úspěšných zkušeností Evropského rozvojového fondu (ERF), měla by určitá částka zůstat nepřidělena jako rezerva pro nově se objevující výzvy a priority. Měla by být uvolněna v řádně odůvodněných případech v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
(42)  Aby se posílila odpovědnost partnerských zemí za jejich rozvojové procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla by Unie v příslušných případech upřednostňovat využívání vlastních institucí, systémů a postupů partnerských zemí, a to u všech aspektů projektového cyklu spolupráce.
(42)  Aby se posílila demokratická odpovědnost partnerských zemí za jejich rozvojové procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla by Unie v příslušných případech upřednostňovat využívání zdrojů a know-how vlastních institucí, systémů a postupů partnerských zemí, a to u všech aspektů projektového cyklu spolupráce při současném zajištění místních zdrojů a know-how a plného zapojení místních orgánů veřejné správy a občanské společnosti. Unie by měla také zajistit proškolení v otázce postupu podávání žádostí o finanční prostředky Unie pro úředníky místních orgánů a organizace občanské společnosti s cílem pomoci jim zvýšit způsobilost a účinnost jejich projektů. Tyto programy by se měly provádět v dotyčných zemích a měly by být k dispozici v jazyce země s cílem doplnit všechny již zavedené programy dálkového odborné přípravy, aby bylo možné zajistit cílenou odbornou přípravu reagující na potřeby dané země.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)
(44a)  S cílem přispět k mezinárodnímu boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům, podvodům, korupci a praní peněz by veškeré financování prostřednictvím tohoto nařízení mělo být prováděno naprosto transparentním způsobem. Dále by zainteresované partnerské strany neměly podporovat žádné činnosti sloužící protiprávním účelům, ani se podílet na žádné finanční nebo investiční operaci prostřednictvím subjektu umístěného v nespolupracující jurisdikci nebo v daňovém ráji. Partnerské strany by se též měly zdržet jakéhokoli vyhýbání se daňové povinnosti nebo používání systémů agresivního daňového plánování.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
(45)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení příslušných ustanovení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201177.
vypouští se
__________________
77 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46
(46)  Za účelem doplnění nebo změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o míry tvorby rezerv uvedené v čl. 26 odst. 3, oblasti spolupráce a intervence uvedené v přílohách II, III a IV; prioritní oblasti operací EFSD+ uvedené v příloze V, správu EFSD+ v příloze VI, s cílem přezkoumat nebo doplnit ukazatele v příloze VII, je-li to považováno za nezbytné, a za účelem doplnění tohoto nařízení o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení.
(46)  Za účelem doplnění jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o stanovení strategie, prioritních oblastí, podrobných cílů, očekávaných výsledků, specifických ukazatelů výkonnosti a konkrétních finančních přídělů a způsobů spolupráce pro každý zeměpisný a tematický program, stejně jako pro akční plány a opatření, které nevycházejí z programových dokumentů a jimiž se stanoví operační rámec pro lidská práva, stanoví rámec pro řízení rizik, rozhoduje o potřebách, které nejsou zahrnuty v programech a programových dokumentech, rozhoduje o pozastavení pomoci, stanoví rámec přístupu založeného na výkonnosti, stanoví míry tvorby rezerv, stanoví rámec pro monitorování a hodnocení a rozšiřuje způsobilost akcí i na země a území, na které se toto nařízení nevztahuje. Za účelem změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU oblasti spolupráce a intervence uvedené v přílohách II, III a IV; prioritní oblasti operací EFSD+ a investiční okna uvedená v příloze V, stejně jako ukazatele uvedené v příloze VII.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
(47)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201678 je třeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků, zároveň však zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení toho, jaké má program účinky v praxi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
(47)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201678 je třeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků, zároveň však zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky by měly zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení toho, jaké má program účinky v praxi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i s příslušnými zúčastněnými stranami, jako např. s občanskou společností a odborníky, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
__________________
__________________
78 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
78 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1–14).
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48
(48)  Odkazy na nástroje Unie v článku 9 rozhodnutí Rady 2010/427/EU79, které se nahrazují tímto nařízením, by se měly považovat za odkazy na toto nařízení a Komise by měla zajistit, aby bylo toto nařízení prováděnosouladu s úlohou ESVČ, jak je stanovenouvedeném rozhodnutí.
(48)  Vzhledem k širokému rozsahu působnosti a povaze tohoto nařízení a za účelem zajištění soudržnosti zásad, cílů a výdajů podle tohoto nařízení i jiných nástrojů financování vnější činnosti, jako je nařízení EU ... /... (EINS), nebo nástrojů, které jsou neoddělitelně spjaty s vnější politikou, jako je nařízení (EU) ... /... (IPA III), by měla být za vedení, koordinaci a řízení politik, programů, cílů a činností podle tohoto nařízení za účelem zajištění souladu, účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti financování vnější činnosti EU odpovědná horizontální řídicí skupina tvořená zástupci všech příslušných oddělení Komise a ESVČ, které by předsedal místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku nebo zástupce jeho úřadu. Celkovou politickou koordinaci vnější činnosti Unie by měl zajišťovat místopředseda Komise / vysoký představitel. V případě všech akcí, včetně akcí rychlé odezvy a mimořádných opatření pomoci, a taképrůběhu celého plánování programů a plánování a uplatňování nástrojů by měl vysoký představitel a ESVČ spolupracovat s příslušnými členy a útvary Komise, jak byly stanoveny na základě povahy a cílů předpokládaných akcí, přičemž vycházejí z jejich odborných znalostí. Veškeré návrhy rozhodnutí by měly být vypracovávány v souladu s postupy Komise a předloženy Komisi k přijetí.
__________________
79 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)
(48a)  Uplatňování tohoto nařízení by mělo případně doplňovat opatření přijatá Unií při plnění cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky v rámci hlavy V druhé kapitoly Smlouvy o EU a opatření přijatá v rámci uvedeném v páté části Smlouvy o fungování EU a být s nimi v souladu.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49
(49)  Níže uvedené zamýšlené akce by měly striktně dodržovat podmínky a postupy stanovené omezujícími opatřeními Unie,
vypouští se
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)
(49a)  Evropský parlament by měl být plně zapojen do fází navrhování, programování, monitorování a hodnocení těchto nástrojů a zaručit tak politickou a demokratickou kontrolu a odpovědnost za financování Unie v oblasti vnější činnosti. Je třeba posílit dialog mezi orgány a tím zajistit, že Evropský parlament bude moci při uplatňování tohoto nařízení vykonávat systematickou a bezproblémovou politickou kontrolu, a tím zvyšovat jeho účinnost i legitimitu.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
(6a)  „organizacemi občanské společnosti“ se rozumí všechny nestátní neziskové a nenásilné struktury, jejichž prostřednictvím lidé organizují společné cíle a ideály, ať už politické, kulturní, sociální, hospodářské, náboženské, environmentální, nebo volají k odpovědnosti veřejné orgány, jež působí na místní, státní, regionální nebo mezinárodní úrovni, které mohou zahrnovat městské a venkovské, jakož i formální a neformální organizace; v kontextu tematického programu o lidských právech a demokracii zahrnují „občanské společnosti“ všechny typy jednotlivců nebo skupin, které jsou nezávislé na státu a jejichž činnosti napomáhají prosazování lidských práv a demokracie, včetně obránců lidských práv ve smyslu definice Deklarace OSN o právu a povinnosti jednotlivců;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 b (nový)
(6b)  „místními orgány“ se rozumí pobočky vládních nebo veřejných orgánů, které působí na nižší než vnitrostátní úrovni (např. na úrovni obce, komunity, okresu, kraje, provincie nebo regionu);
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
(8)  „přispěvatelem“ se rozumí členský stát, mezinárodní finanční instituce nebo veřejnoprávní instituce členského státu, veřejný orgán nebo jiné subjekty přispívající v hotovosti nebo ve formě záruk do společného rezervního fondu.
(8)  „přispěvatelem“ se rozumí členský stát, mezinárodní finanční instituce nebo veřejnoprávní instituce členského státu, veřejný orgán nebo jiné veřejné nebo soukromé subjekty přispívající v hotovosti nebo ve formě záruk do společného rezervního fondu.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
(8a)  „adicionalitou“ se rozumí zásada, jež zajišťuje, že podpora prostřednictvím záruky pro vnější činnost přispívá k udržitelnému rozvoji prostřednictvím operací, které by bez záruky pro vnější činnost nebylo možné provést nebo které dosahují pozitivních výsledků nad rámec těch, jichž by mohlo být dosaženo bez této záruky, a rovněž zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru a řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, stejně jako zlepšení kvality, udržitelnosti, dopadu nebo rozsahu investice. Tato zásada rovněž zajišťuje, že investiční a finanční operace v rámci záruky pro vnější činnost nenahrazují podporu členského státu, soukromé financování či jiné unijní či mezinárodní finanční zásahy a nevedou k vytlačení jiných veřejných či soukromých investic. Projekty podporované prostřednictvím záruky pro vnější činnost mají zpravidla vyšší rizikový profil ve srovnání s portfoliem investic, které mají podporu způsobilých partnerských stran v rámci jejich běžné investiční politiky bez zapojení záruky pro vnější činnost.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 b (nový)
(8b)  „průmyslovými zeměmi“ se rozumí třetí země jiné než rozvojové země, které jsou uvedeny na seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci Výboru pro rozvojovou pomoc OECD;
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 c (nový)
(8c)  „chudobou“ se rozumí všechny situace, kdy lidé nacházejí ve špatných životních podmínkách a je na ně nahlíženo jako na osoby, jež jsou v různých společnostech a místních souvislostech diskvalifikováni; hlavní aspekty chudoby zahrnují ekonomické, lidské, politické, sociálně kulturní a ochranné podmínky.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 d (nový)
(8d)   „vnímavostí k otázce rovnosti žen a mužů“ se rozumí jednání s cílem porozumět a brát v úvahu společenské a kulturní faktory spojené s vyloučením a diskriminací na základě pohlaví ve všech sférách veřejného a soukromého života;
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 e (nový)
(8e)   „vnímavostí vůči konfliktům“ se rozumí jednání s vědomím, že každá iniciativa v prostředí postiženém konfliktem bude tímto konfliktem ovlivněna a že toto vzájemné působení bude mít důsledky, které mohou mít pozitivní i negativní účinky; vnímavostí vůči konfliktům se rozumí také zajištění toho, aby se akce Unie (politické, týkající se politik, vnější pomoc) co nejvíce vyhnuly negativnímu dopadu a maximalizovaly pozitivní dopad na dynamiku konfliktu a tím přispěly k předcházení konfliktům, strukturální stabilitě a budování míru.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)
odkazy na lidská práva je třeba chápat tak, že zahrnují i základní svobody;
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 b (nový)
V souvislosti s článkem 15 mohou „nejpotřebnější země“ zahrnovat také země uvedené v příloze I.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Obecným cílem tohoto nařízení je prosazovat a podporovat hodnoty a zájmy Unie na celém světě za účelem plnění cílů a zásad vnější činnosti Unie stanovených v čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii.
1.  Obecným cílem tohoto nařízení je stanovit finanční rámec umožňující Unii prosazovat a podporovat své hodnoty, zásady a základní zájmy na celém světě, v souladu s cíli a zásadami vnější činnosti Unie stanovenými v čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii, stejně jako v článcích 11 a 208 SFEU.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
aa)  přispívat k naplňování mezinárodních závazků a cílů, k nimž se Unie zavázala, zejména cílů Agendy 2030, cílů udržitelného rozvoje a cílů Pařížské dohody;
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)
ab)  rozvíjet zvláštní posílené vztahy se zeměmi východního a jižního sousedství Unie založené na spolupráci, míru a bezpečnosti, vzájemné odpovědnosti a sdílené oddanosti všeobecně platným hodnotám demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a sociálně-ekonomické integrace, ochraně životního prostředí a opatřeních v oblasti klimatu;
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a c (nové)
ac)  usilovat o snižování a výhledově i vymýcení chudoby, především v nejméně rozvinutých zemích; umožňovat udržitelný sociální a hospodářský rozvoj;
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  na globální úrovni upevňovat a podporovat demokracii, právní stát a lidská práva, podporovat organizace občanské společnosti, stabilitu a mír a řešit další globální výzvy včetně migrace a mobility;
b)  na globální úrovni podporovat organizace občanské společnosti a místní orgány, stabilitu a mír, předcházet konfliktům a prosazovat spravedlivou a inkluzivní společnost, prosazovat multilateralismus, mezinárodní spravedlnost a odpovědnost a řešit další globální a regionální výzvy včetně změny klimatu a degradace životního prostředí, stejně jako potřeby a priority v oblasti zahraniční politiky, jak jsou stanoveny v příloze III, včetně podpory budování důvěry a dobrých sousedských vztahů;
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)  chránit, podporovat a prosazovat lidská práva, demokracii, právní stát, jakož i genderovou a sociální rovnost, a to i v těch nejtěžších podmínkách a v naléhavých situacích v partnerství s občanskou společností, včetně obránců lidských práv na celém světě;
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  rychle reagovat na: krizové situace, nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a propojení humanitární pomoci a rozvojové činnosti a potřeby a priority v oblasti zahraniční politiky.
c)  rychle reagovat na: krizové situace, nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a propojení humanitární pomoci a rozvojové činnosti.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Nejméně 92 % výdajů v rámci tohoto nařízení musí splňovat kritéria oficiální rozvojové pomoci stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
3.  Nejméně 95% výdajů v rámci tohoto nařízení musí splňovat kritéria oficiální rozvojové pomoci stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Toto nařízení přispěje k dosažení kolektivního cíle, tj. poskytnout 0,2% hrubého národního důchodu Unie nejméně rozvinutým zemím a 0,7% hrubého národního důchodu Unie jako oficiální rozvojovou pomoc v časovém rámci Agendy 2030.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
3a.  Nejméně 20 % oficiální rozvojové pomoci financované podle tohoto nařízení musí být ve všech programech, geografických i tematických, každoročně a po celou dobu trvání jejich činnosti účelové vázáno na sociální začleňování a lidský rozvoj, aby bylo možné podpořit a rozšířit poskytování základních sociálních služeb, jako je zdravotnictví, vzdělávání, výživa a sociální ochrana, zejména nejvíce marginalizovaným skupinám, s důrazem na ženy a děti.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)
3b.  Hlavním nebo významným cílem nejméně 85 % zeměpisných a tematických programů financovaných z oficiální rozvojové pomoci podle tohoto nařízení musí být rovnost žen a mužů, práva žen a dívek a posilování jejich postavení, jak je definuje Výbor pro rozvojovou pomoc OECD (DAC OECD). Podstatná část těchto programů musí mít navíc jako jeden z hlavních cílů rovnost mezi muži a ženami a práva a upevňování postavení žen a dívek.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí
1.  Financování z prostředků Unie podle tohoto nařízení se provádí prostřednictvím:
1.  Financování z prostředků Unie podle tohoto nařízení se uplatňuje prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
Zeměpisné programy se mohou vztahovat na všechny třetí země kromě kandidátů a potenciálních kandidátů, jak je definováno v nařízení (EU) …/….80 (NPP), a na zámořské země a území, jak je definováno v rozhodnutí Rady …/… (EU).
Zeměpisné programy se mohou vztahovat na všechny třetí země kromě kandidátů a potenciálních kandidátů, jak je definováno v nařízení (EU) …/…80. (NPP), a na zámořské země a území, jak je definováno v rozhodnutí Rady …/… (EU). Mohou být zřízeny zeměpisné programy kontinentální nebo nadregionální působnosti, zejména panafrický program, který by zahrnoval africké země podle písmen a) a b), a program, který by zahrnoval africké, karibské a tichomořské země podle písmen b), c) a d).
__________________
__________________
80 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L).
80 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L).
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  organizace občanské společnosti;
b)  organizace občanské společnosti a místní orgány:
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
da)  Potřeby a priority zahraniční politiky
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2
Tematické programy se mohou vztahovat na všechny třetí země a zámořské země a území, jak je definováno v rozhodnutí Rady …/… (EU).
Tematické programy se mohou vztahovat na všechny třetí země. Zámořské země a území mají plný přístup k tematickým programům, jak je stanoveno v rozhodnutí Rady … / … (EU). Musí být zajištěna jejich účinná účast s přihlédnutím k jejich specifikům a výzvám, kterým musí čelit.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
a)  přispět ke stabilitě a předcházení konfliktům v naléhavých situacích, za vznikajících krizí, v krizových situacích a v situacích po ukončení krize;
a)  přispět k míru, stabilitě a předcházení konfliktům v naléhavých situacích, za vznikajících krizí, v krizových situacích a v situacích po ukončení krize;
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b
b)  přispět k posílení odolnosti států, společností, komunit a jednotlivců a k propojení humanitární pomoci a rozvojové činnosti;
b)  přispět k posílení odolnosti států včetně místních orgánů, společností, komunit a jednotlivců a k propojení humanitární pomoci a rozvojové činnosti;
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c
c)  řešit potřeby a priority v oblasti zahraniční politiky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1
Akce podle tohoto nařízení se provádějí především prostřednictvím zeměpisných programů.
Akce podle tohoto nařízení se uplatňují především prostřednictvím zeměpisných programů.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2
Akce realizované prostřednictvím tematických programů jsou doplňkové k opatřením financovaným podle zeměpisných programů a podporují globální a transregionální iniciativy zaměřené na dosažení mezinárodně dohodnutých cílů, zejména cílů udržitelného rozvoje, ochranu globálních veřejných statků nebo řešení globálních výzev. Akce lze rovněž provádět v případě, že neexistuje žádný zeměpisný program, nebo byl-li pozastaven, nebo neexistuje dohoda o akci s dotčenou partnerskou zemí, nebo když akci nelze náležitě řešit zeměpisnými programy.
Akce uplatňované prostřednictvím tematických programů jsou doplňkové k opatřením financovaným podle zeměpisných programů a podporují globální a transregionální iniciativy zaměřené na dosažení mezinárodně dohodnutých cílů, jak jsou uvedeny ve čl. 3 odst. 2 písm. aa), i globálních veřejných statků nebo řešení globálních výzev. Akce lze rovněž provádět nezávisle, a to i v případě, že neexistuje žádný zeměpisný program, nebo byl-li pozastaven, nebo neexistuje dohoda o akci s dotčenou partnerskou zemí, nebo když akci nelze náležitě řešit zeměpisnými programy.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 3
Akce rychlé odezvy doplňují zeměpisné a tematické programy. Tyto akce musí být koncipovány a prováděny tak, aby v příslušných případech umožňovaly kontinuitu zeměpisných nebo tematických programů.
Akce rychlé odezvy doplňují zeměpisné a tematické programy. jakož i akce financované prostřednictvím nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 [nařízení o humanitární pomoci]. Tyto akce musí být koncipovány a uplatňovány tak, aby v příslušných případech umožňovaly kontinuitu zeměpisných nebo tematických programů.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Při provádění tohoto nařízení musí být zajištěn soulad, synergie a doplňkovost s jinými oblastmi vnější činnosti Unie a s ostatními příslušnými politikami a programy Unie, spolu se soudržností politik ve prospěch rozvoje.
1.  Při uplatňování tohoto nařízení musí být zajištěn soulad, soudržnost, synergie a doplňkovost se všemi oblastmi vnější činnosti Unie včetně dalších nástrojů financování vnější činnosti, zejména nařízením (EU) .../... [nařízení o NPP III], jakož i s opatřeními přijatými podle hlavy V druhé kapitoly Smlouvy o EU a podle páté části Smlouvy o fungování EU a s ostatními příslušnými politikami a programy Unie, spolu se soudržností politik ve prospěch rozvoje. Při uplatňování politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země, Unie přihlíží k cílům rozvojové spolupráce.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
1a.   Unie a členské státy koordinují své programy podpory s cílem zvýšit účinnost a účelnost jejich provádění a zabránit překrývání financování.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)
1b.  Při uplatňování tohoto nařízení Komise a ESVČ řádně zohledňují postoje Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
1.  Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období 2021–2027 činí 89 200 milionů EUR v běžných cenách.
1.  Finanční krytí pro uplatňování tohoto nařízení na období 2021–2027 činí 82 451 milionů EUR v cenách roku 2018 (93 154 milionů EUR v běžných cenách) [100 %]..
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – návětí
a)  68 000 milionů EUR na zeměpisné programy:
a)  63 687 milionů EUR v cenách roku 2018 (71 954 milionů EUR v běžných cenách) [77,24 %] na zeměpisné programy:
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1
–  sousedství nejméně 22 000 milionů EUR,
–  sousedství nejméně 20 572 milionů EUR v cenách roku 2018 (23 243 milionů EUR v běžných cenách) [24,95 %],
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2
–  subsaharská Afrika nejméně 32 000 milionů EUR,
–  subsaharská Afrika nejméně 30 723  milionů EUR v cenách roku 2018 (34 711 milionů EUR v běžných cenách) [37,26 %],
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – odrážka 3
–  Asie a Tichomoří 10 000 milionů EUR,
–  Asie a Tichomoří 8 851 milionů EUR v cenách roku 2018 (10 000 milionů EUR v běžných cenách) [10,73 %], včetně nejméně 620 milionů EUR v cenách roku 2018 (700 milionů EUR v běžných cenách) pro Tichomoří,
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – odrážka 4
–  Amerika a Karibik 4 000 miliony EUR;
–  Amerika a Karibik 3 540 milionů EUR v cenách roku 2018 (4 000 milionů EUR v běžných cenách) [4,29 %], včetně nejméně 1 062 milionů EUR v cenách roku 2018 (1 200 milionů EUR v běžných cenách) pro Karibik,
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – návětí
b)  7 000 milionů EUR na tematické programy:
b)  9 471 milionů EUR v cenách roku 2018 (10 700 milionů EUR v běžných cenách) [11,49 %] na tematické programy:
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 1
–  lidská práva a demokracie 1 500 milionů EUR,
–  lidská práva a demokracie nejméně 770 milionů EUR v cenách roku 2018 (2 000 milionů EUR v běžných cenách) [2,15 %], přičemž až 25 % programu bude věnováno na financování volebních pozorovatelských misí EU,
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 2
–  organizace občanské společnosti 1 500 milionů EUR,
–  organizace občanské společnosti a místní orgány 2 390 milionů EUR v cenách roku 2018 (2 700 milionů EUR v běžných cenách) [2,90 %], z čehož 1 947 milionů EUR v cenách roku 2018 (2 200 milionů EUR v běžných cenách) [2,36 %] na organizace občanské společnosti a 443 milionů EUR v cenách roku 2018 (500 milionů EUR v běžných cenách) [0,54 %] na místní orgány,
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 3
–  stabilita a mír 1 000 milionů EUR,
–  stabilita a mír 885 milionů EUR v cenách roku 2018 (1 000 milionů EUR v běžných cenách) [1,07 %],
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 4
–  globální výzvy 3 000 milionů EUR;
–  globální výzvy 3 983 milionů EUR v cenách roku 2018 (4 500 milionů EUR v běžných cenách) [4,83 %],
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 4 a (nová)
–  potřeby a priority zahraniční politiky 443 milionů EUR v cenách roku 2018 (500 milionů EUR v běžných cenách) [0,54 %],
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c
c)  4 000 milionů EUR na akce rychlé odezvy.
c)  3 098 milionů EUR v cenách roku 2018 (3 500 milionů EUR v běžných cenách) [3,76 %] na akce rychlé odezvy:
–  stabilita a předcházení konfliktům v naléhavých situacích, za vznikajících krizí, v krizových situacích a v situacích po ukončení krize, 1 770 milionů EUR v cenách z roku 2018 (2 000 milionů EUR v běžných cenách) [2,15 %],
–  zvýšení odolnosti států, společností, komunit a jednotlivců a propojení humanitární pomoci a rozvojové činnosti, 1 328 milionů EUR v cenách z roku 2018 (1 500 milionů EUR v běžných cenách) [1,61 %],
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Rezerva pro nově se objevující výzvy a priority ve výši 10 200 milionů EUR navyšuje částky uvedené v odstavci 2 v souladu s článkem 15.
3.  Rezerva pro nově se objevující výzvy a priority ve výši 6 196 milionů EUR v cenách roku 2018 (7 000 milionů EUR v běžných cenách) navyšuje částky uvedené v odstavci 2 v souladu s článkem 15.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)
4a.  Akce podle článku 9 jsou financovány až do výše 270 milionů EUR.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)
4b.  Roční přidělené prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce během rozpočtového procesu poté, co se orgány dohodou na prioritách.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
Zastřešující rámec politiky pro provádění tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, vícestranné dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah s partnerskými zeměmi, jakož i závěry Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek nebo závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, příslušná usnesení Evropského parlamentu, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Zastřešující rámec politiky pro uplatňování tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, obchodní dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah s partnerskými zeměmi, doporučení a akty přijaté v orgánech zřízených těmito dohodami, jakož i příslušné vícestranné dohody, legislativní akty Unie, závěry Evropské rady, závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek a další mezinárodní prohlášení a závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, příslušná usnesení a postoje Evropského parlamentu, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a rezoluce a úmluvy OSN.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Unie se snaží podporovat, rozvíjet a upevňovat zásady demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod, na nichž je založena, a to prostřednictvím dialogu a spolupráce s partnerskými zeměmi a regiony.
1.  Unie se snaží prostřednictvím působení v Organizaci spojených národů a na dalších mezinárodních fórech a prostřednictvím spolupráce s organizacemi občanské společnosti, orgány místní správy a soukromými aktéry podporovat, rozvíjet a upevňovat zásady, na nichž je založena, tedy zásady demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva, a to prostřednictvím dialogu a spolupráce s partnerskými zeměmi a regiony. Financování podle tohoto nařízení musí být v souladu s těmito zásadami, jakož i se závazky Unie podle mezinárodního práva.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
1a.  V souladu s články 2 a 21 Smlouvy o EU vychází příspěvek Unie k demokracii a právnímu státu a k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod ze Všeobecné deklarace lidských práv, mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Uplatňuje se přístup založený na právech, který zahrnuje všechna lidská práva, ať už se jedná o práva občanská, politická, ekonomická, sociální či kulturní, s cílem začlenit zásady v oblasti lidských práv, podpořit držitele práv při vymáhání jejich nároků, se zaměřením na chudší a zranitelnější skupiny a napomoci partnerským zemím při provádění jejich mezinárodních závazků v oblasti lidských práv. Toto nařízení prosazuje rovnost žen a mužů a posílení postavení žen.
2.  Uplatňuje se přístup založený na právech, který zahrnuje všechna lidská práva, ať už se jedná o práva občanská, politická, ekonomická, sociální či kulturní, s cílem začlenit zásady v oblasti lidských práv, podpořit držitele práv při vymáhání jejich nároků, se zaměřením na marginalizované a zranitelné skupiny, včetně menšin, žen, dětí a mládeže, starších osob, původních obyvatel, osob LGBTI a osob se zdravotním postižením, na základní pracovní práva a sociální začleňování, a napomoci partnerským zemím při provádění jejich mezinárodních závazků v oblasti lidských práv. Toto nařízení prosazuje rovnost žen a mužů a posílení postavení žen, mladých osob a dětí, a to i sexuální a reprodukční zdraví a práva.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2
Unie prosazuje mnohostranný přístup ke globálním statkům a výzvám založený na pravidlech a v tomto ohledu spolupracuje s členskými státy, partnerskými zeměmi, mezinárodními organizacemi a jinými dárci.
Unie prosazuje mnohostranný přístup ke globálním veřejným statkům a výzvám založený na pravidlech a hodnotách a v tomto ohledu spolupracuje s členskými státy, partnerskými zeměmi, mezinárodními organizacemi, včetně mezinárodních finančních institucí a agentur, fondů a programů OSN, a jinými dárci.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3
Unie podporuje spolupráci s mezinárodními organizacemi a jinými dárci.
Unie podporuje spolupráci s mezinárodními a regionálními organizacemi a jinými dárci.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 4
Ve vztazích s partnerskými zeměmi jsou zohledňovány jejich výsledky při provádění závazků, mezinárodních dohod a naplňování smluvních vztahů s Unií.
Ve vztazích s partnerskými zeměmi jsou zohledňovány jejich výsledky při provádění závazků, mezinárodních dohod, zejména Pařížské dohody, a naplňování smluvních vztahů s Unií, zejména dohod o přidružení, dohod o partnerství a spolupráci a obchodních dohod.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1
Spolupráce mezi Unií a členskými státy na jedné straně a partnerskými zeměmi na druhé straně je založena na zásadách účinnosti rozvoje a tyto zásady případně prosazuje, a sice: odpovědnost partnerských zemí za priority rozvoje, zaměření na výsledky, inkluzivní rozvojová partnerství, transparentnost a vzájemná odpovědnost. Unie podporuje účinnou a efektivní mobilizaci zdrojů a jejich využívání.
Spolupráce mezi Unií a členskými státy na jedné straně a partnerskými zeměmi na druhé straně je založena na zásadách účinnosti rozvoje a tyto zásady prosazuje v rámci všech druhů, a sice: na odpovědnosti partnerských zemí za priority rozvoje, na zaměření na výsledky, na inkluzivních rozvojových partnerstvích, na transparentnosti a vzájemné odpovědnosti a na souladu s prioritami partnerských zemí. Unie podporuje účinnou a efektivní mobilizaci zdrojů a jejich využívání.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2
V souladu se zásadou inkluzivního partnerství Komise v příslušných případech zajistí, aby se uskutečnily náležité konzultace příslušných zúčastněných stran partnerských zemí, včetně organizací občanské společnosti a místních orgánů, a aby měly včasný přístup k odpovídajícím informacím, které jim umožní hrát smysluplnou úlohu během procesů navrhování, provádění a souvisejícího monitorování programů.
V souladu se zásadou inkluzivního partnerství Komise zajistí, aby se uskutečnily náležité konzultace příslušných zúčastněných stran partnerských zemí, včetně organizací občanské společnosti a místních orgánů, a aby měly včasný přístup k odpovídajícím informacím, které jim umožní hrát smysluplnou úlohu během procesů navrhování, uplatňování a souvisejícího monitorování programů.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 3
V souladu se zásadou odpovědnosti Komise ve vhodných případech upřednostní, aby pro provádění programů byly použity systémy partnerských zemí.
V souladu se zásadou odpovědnosti Komise ve vhodných případech upřednostní, aby pro uplatňování programů byly použity systémy partnerských zemí.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6
6.  Programy a akce podle tohoto nařízení zohledňují hledisko změny klimatu, ochrany životního prostředí a rovnosti žen a mužů a v příslušném případě se zaměřují na vzájemné vazby mezi cíli udržitelného rozvoje za účelem podpory integrovaných akcí, které mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak soudržně více cílů. Tyto programy a akce jsou založeny na analýze rizik a zranitelnosti, začleňují přístup založený na zvyšování odolnosti a zohledňují možné konflikty. Řídí se zásadou, že nikdo nemá být opomenut.
6.  Programy a akce podle tohoto nařízení zohledňují hledisko změny klimatu, ochrany životního prostředí v souladu s článkem 11 SFEU, snižování rizika katastrof a připravenosti, lidského rozvoje, předcházení konfliktům a budování míru, a rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen, dětí a mládeže, nediskriminace, vzdělání a kultury, jakož i digitalizace a v příslušném případě se zaměřují na vzájemné vazby mezi cíli udržitelného rozvoje za účelem podpory integrovaných akcí, které mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak soudržně více cílů. Tyto programy a akce jsou založeny na analýze kapacit, rizik a zranitelnosti, začleňují přístup založený na zvyšování odolnosti jednotlivých osob a celé komunity a zohledňují možné konflikty. Řídí se zásadou, že nikdo nemá být opomenut, a zásadou „neškodit“.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7
7.  Spolu s partnery je nutné usilovat o koordinovanější, ucelenější a strukturovanější přístup k migraci, jehož účinnost musí být pravidelně vyhodnocována.
7.  Aniž jsou dotčeny další cíle vnější činnosti Unie, je nutné spolu s partnery usilovat o koordinovanější, ucelenější a strukturovanější přístup k migraci, jehož účinnost musí být pravidelně vyhodnocována a který nepodmiňuje přidělování rozvojové pomoci třetím zemím spoluprací v oblasti řízení migrace a zahrnuje dodržování lidských práv včetně práva každého jednotlivce opustit svou zemi původu.
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7 a (nový)
7a.  Komise zajistí, aby uplatňování akcí přijatých na základě tohoto nařízení v oblasti bezpečnosti, stability a míru, zejména pokud jde o budování kapacit vojenských aktérů na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje, o boj proti terorismu a organizované trestné činnosti a o kybernetickou bezpečnost, probíhalo v souladu s mezinárodním právem, včetně mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Komise může společně s partnery, kteří jsou příjemci pomoci, vypracovat plány s cílem zlepšit institucionální a operační soulad vojenských aktérů se standardy v oblasti transparentnosti a lidských práv. Komise pečlivě monitoruje a hodnotí uplatňování těchto akcí pro každý příslušný cíl podle článku 31 a podává o něm zprávu, aby zajistila soulad v oblasti lidských práv. U těchto akcí bude Komise kromě ustanovení o řízení rizik podle čl. 8 odst. 8 písm. b) uplatňovat přístup založený na vnímavosti vůči konfliktům včetně důsledné a systematické předběžné analýzy konfliktů, která bude plně začleňovat genderovou analýzu. Komise přijme v souladu s článkem 34 akt v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje toto nařízení, v němž stanoví operační rámec na základě stávajících pokynů s cílem zajistit zohledňování lidských práv při navrhování a uplatňování opatření uvedených v tomto článku, zejména pokud jde o předcházení mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení a dodržování požadavků na řádné soudní řízení včetně presumpce neviny, práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu.
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8
8.  Komise informuje Evropský parlament a pravidelně si s ním vyměňuje názory.
8.  Komise pravidelně informuje Evropský parlament a vede s ním smysluplné politické dialogy, a to z vlastního podnětu i na žádost Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 a (nový)
8a.  Komise pořádá pravidelnou výměnu informací s občanskou společností a s místními orgány.
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 b (nový)
8b.  Komise přijme v souladu s článkem 34 akt v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje toto nařízení, a to vytvořením vhodného rámce pro řízení rizik, který zahrnuje posuzování a zmírňující opatření pro každý příslušný cíl tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 c (nový)
8c.  Základem celého nástroje je transparentnost a odpovědnost s rozhodným zaměřením na podávání zpráv a kontrolu. Jeho součástí je transparentní kontrolní systém včetně podávání informací o příjemcích finančních prostředků a o tom, zda byly platby provedeny včas.
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  V souladu s čl. 41 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii nesmí být finanční prostředky Unie poskytované podle tohoto nařízení použity k financování nákupu zbraní nebo střeliva ani k operacím souvisejícím s vojenstvím či obranou.
1.  Finanční prostředky Unie poskytované podle tohoto nařízení nesmí být použity k financování nákupu zbraní nebo střeliva ani k operacím souvisejícím s vojenstvím či obranou. Veškerá zařízení, služby nebo technologie dodávané v rámci tohoto nařízení podléhají přísným kontrolám převodů, jak jsou uvedeny ve společném postoji 944/2008/SZBP, nařízení o dvojím užití a veškerých platných restriktivních opatření EU. V souladu s nařízením (EU) .../... [ nařízení EU o produktech používaných pro trest smrti a mučení] se toto nařízení nepoužije na financování dodávek jakéhokoli druhu zařízení, které může být použito pro mučení, týrání nebo jiné porušování lidských práv.
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  S cílem přispět k udržitelnému rozvoji, který vyžaduje vytvoření stabilních, mírumilovných a inkluzivních společností, lze pomoc Unie poskytovanou podle tohoto nařízení za výjimečných okolností stanovených v odstavci 4 použít v souvislosti s širší reformou bezpečnostního sektoru nebo k budování kapacit vojenských aktérů v partnerských zemích za účelem provádění rozvojových činností a činností souvisejících s bezpečností v zájmu rozvoje.
2.  S cílem přispět k udržitelnému rozvoji, který vyžaduje vytvoření stabilních, mírumilovných a inkluzivních společností, lze pomoc Unie poskytovanou podle tohoto nařízení za výjimečných okolností stanovených v odstavci 4 použít v souvislosti s širší reformou bezpečnostního sektoru nebo k budování kapacit vojenských aktérů v partnerských zemích za účelem provádění rozvojových činností a činností souvisejících s bezpečností v zájmu rozvoje, a to v souladu se zastřešujícím cílem dosažení udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b
b)  pokud mezi dotčenou partnerskou zemí a Unií panuje shoda v tom, že vojenské aktéry mají klíčový význam pro zachování, nastolení nebo opětovné nastolení podmínek nezbytných pro udržitelný rozvoj, mimo jiné v kontextu a situacích krizí, nestability nebo destabilizace.
b)  pokud mezi dotčenou partnerskou zemí a Unií panuje shoda v tom, že vojenští aktéři mají klíčový význam pro zachování, nastolení nebo opětovné nastolení podmínek nezbytných pro udržitelný rozvoj a že tito vojenští aktéři nejsou zapojeni do porušování lidských práv ani nepředstavují hrozbu pro fungování státních institucí, mimo jiné v kontextu a situacích krizí, nestability nebo destabilizace.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6
6.  Při navrhování a provádění opatření podle tohoto článku Komise podporuje vlastní odpovědnost partnerské země. Vytvoří také nezbytné předpoklady a rozvíjí osvědčené postupy nezbytné pro zajištění udržitelnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a prosazuje právní stát a zavedené zásady mezinárodního práva.
6.  Při navrhování a uplatňování opatření podle tohoto článku Komise podporuje vlastní odpovědnost partnerské země. Vytvoří také nezbytné předpoklady a rozvíjí osvědčené postupy nezbytné pro zajištění udržitelnosti a odpovědnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a prosazuje právní stát a zavedené zásady mezinárodního práva. Komise zajistí, aby tato opatření vytvářela přímé přínosy v oblasti lidské bezpečnosti pro obyvatelstvo, byla začleněna do širší politiky reformy bezpečnostního sektoru, která bude zahrnovat silné prvky demokracie,  parlamentního dohledu a odpovědnosti, a to i pokud jde o lepšího poskytování bezpečnostních služeb, a byla v souladu s dlouhodobými strategiemi pro mír a rozvoj, jež jsou koncipovány k řešení hlavních příčin konfliktů. Komise rovněž zajistí, aby akce zaměřené na reformu vojenských sil přispívaly k jejich větší transparentnosti, odpovědnosti a dodržování lidských práv všech, kdo spadají do jejich jurisdikce. Pokud jde o opatření, jejichž cílem je poskytování zařízení partnerským vojenským silám, vymezí Komise druh zařízení, která budou poskytována v rámci každého opatření. Komise použije ustanovení uvedená v čl. 8 odst. 8 písm. b) (nové) s cílem zajistit, že tato zařízení budou používat pouze jejich zamýšlení příjemci.
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7
7.  Komise zavede vhodné postupy pro posouzení rizik, monitorování a hodnocení opatření podle tohoto článku.
7.  Komise provádí v rámci hodnocení podle článku 32, a zejména pokud jde o hodnocení v polovině období, společná hodnocení s členskými státy. Jejich výsledky se využijí jako zpětná vazba pro sestavování programů a přidělování zdrojů a k dalšímu posílení soudržnosti a doplňkovosti vnější činnosti Unie.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Název II
PROVÁDĚNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ
UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
Článek 9a
Oblast působnosti zeměpisných programů
1.  Spolupráce Unie podle tohoto článku se uplatňuje v rámci činností místní, vnitrostátní, regionální, nadregionální a kontinentální povahy.
2.  V zájmu dosažení cílů stanovených v článku 3 se zeměpisné programy vypracovávají na základě těchto oblastí spolupráce:
a)  řádná správa věcí veřejných, demokracie, právní stát, lidská práva, základní svobody a občanská společnost;
b)  vymýcení chudoby, boj proti nerovnostem a lidský rozvoj;
c)  migrace a mobilita;
d)  životní prostředí a změna klimatu;
e)  inkluzivní a udržitelný hospodářský růst a důstojné pracovní podmínky;
f)  bezpečnost, stabilita a mír;
g)  partnerství.
3.  Další podrobnosti o výše uvedených oblastech spolupráce uvedených v odstavci 2 jsou stanoveny v příloze II.
(Tento nový článek se vloží před článek 10 v hlavě II, kapitole I.)
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Článek 9 b (nový)
Článek 9b
Oblast působnosti tematických programů
1.  Tematické programy se týkají následujících oblastí intervence:
a)  Lidská práva, základní svobody a demokracie:
–  ochrana a prosazování lidských práv a obránců lidských práv v zemích a naléhavých situacích, kde jsou lidská práva a základní svobody nejvíce ohroženy, mimo jiné prostřednictvím pružného a komplexního řešení naléhavých potřeb ochrany obránců lidských práv,
–  dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny, napomáhání vytváření společností, v nichž převládá účast, zákaz diskriminace, rovnost, sociální spravedlnost a odpovědnost.
–  upevňování a podpora demokracie týkající se všech aspektů demokratické správy věcí veřejných, včetně upevňování demokratického pluralismu, rozšiřování účasti občanů, mimo jiné prostřednictvím podpory občanských organizací pro pozorování voleb a jejich regionálních sítí na celém světě, vytváření příznivého prostředí pro občanskou společnost, a podpora důvěryhodných, inkluzivních a transparentních volebních procesů v průběhu celého volebního cyklu, zejména prostřednictvím volebních pozorovatelských misí EU.
–  prosazování účinného multilateralismu a strategického partnerství, přispívání k posílení kapacit mezinárodních, regionálních a vnitrostátních rámců a posilování postavení místních aktérů prostřednictvím podpory a ochrany lidských práv, demokracie a právního státu,
–  podpora nových meziregionálních součinností a vytváření sítí mezi místními občanskými společnostmi a mezi občanskou společností a dalšími příslušnými orgány a mechanismy na ochranu lidských práv s cílem maximalizovat sdílení osvědčených postupů v oblasti lidských práv a demokracie a vytvořit pozitivní dynamiku;
b)  Organizace občanské společnosti a místní orgány:
–  podpora inkluzivní, participativní, posílené a nezávislé občanské společnosti v partnerských zemích,
–  podpora dialogu s organizacemi občanské společnosti a mezi nimi,
–  podpora budování kapacit místních orgánů a mobilizace jejich odborných znalostí s cílem podpořit územní přístup k rozvoji,
–  zvyšování povědomí, znalostí a angažovanosti občanů Unie v souvislosti s cíli uvedenými v článku 3 tohoto nařízení,
–  podpora zapojení občanské společnosti do veřejné obhajoby politiky a do dialogu s vládami a mezinárodními institucemi,
–  podpora občanské společnosti při zvyšování vnímavosti spotřebitelů a občanů a při zvyšování jejich povědomí, pokud jde o výrobu a spotřebu šetrnou pro životní prostředí a spravedlivý obchod, a při jejich podněcování k přijetí udržitelnějšího chování;
c)  Stabilita a mír
–  pomoc určená pro předcházení konfliktům, budování míru a připravenost na krize,
–  pomoc při řešení globálních a nadregionálních hrozeb a vznikajících hrozeb;
d)  Globální výzvy
–  zdraví,
–  vzdělávání,
–  rovnost žen a mužů,
–  děti a mládež,
–  migrace a násilné vysídlování,
–  důstojná práce, sociální ochrana a nerovnost,
–  kultura,
–  zajištění zdravého životního prostředí a boj proti změně klimatu,
–  udržitelná energetika,
–  udržitelný a inkluzivní růst, důstojná pracovní místa a zapojení soukromého sektoru,
–  potraviny a výživa,
–  podpora inkluzivních společností, dobrá správa ekonomických záležitostí a transparentní řízení veřejných financí;
–  přístup k bezpečné vodě, hygienickým zařízením a hygieně,
e)  potřeby a priority zahraniční politiky
–  poskytování podpory strategiím pro dvoustrannou, regionální a meziregionální spolupráci Unie prosazováním politického dialogu a rozvíjením kolektivního přístupu a reakce na problémy globálního významu,
–  poskytování podpory pro obchodní politiku Unie,
–  přinos k provádění mezinárodního rozměru vnitřních politik Unie a prosazování všeobecného chápání a viditelnosti Unie a její úlohy na mezinárodní scéně.
2.  Další podrobnosti o výše uvedených oblastech spolupráce uvedených v odstavci 3 jsou stanoveny v příloze III.
(Tento nový článek se vloží před článek 10 v hlavě II, kapitole I.)
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a
a)  programové dokumenty poskytují soudržný rámec pro spolupráci mezi Unií a partnerskými zeměmi či regiony v souladu s celkovým cílem a oblastí působnosti a s cíli a zásadami stanovenými v tomto nařízení;
a)  programové dokumenty poskytují soudržný rámec pro spolupráci mezi Unií a partnerskými zeměmi či regiony v souladu s celkovým cílem a oblastí působnosti a s cíli a zásadami stanovenými v tomto nařízení a na základě strategie Unie vůči partnerské zemi nebo regionu nebo na základě tematických strategií Unie;
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c
c)  Unie konzultuje také další dárce a aktéry, případně včetně zástupců občanské společnosti a místních orgánů;
c)  Unie v rané fázi a v průběhu celého procesu plánování podporuje pravidelný a inkluzivní dialog se zapojením mnoha zúčastněných stran s dalšími dárci a aktéry z Unie i mimo ni, včetně zástupců občanské společnosti a místních orgánů a soukromých a politických nadací. O výsledku těchto konzultací je informován Evropský parlament.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d
d)  tematické programy v oblasti lidských práv, demokracie a občanské společnosti uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. a) a b) poskytují pomoc nezávisle na souhlasu vlád a jiných orgánů veřejné správy dotčených třetích zemí. Tyto tematické programy podporují zejména organizace občanské společnosti.
d)  tematické programy v oblasti lidských práv, demokracie, organizací občanské společnosti a místních orgánů a stability a míru uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. a), b) a c) poskytují pomoc nezávisle na souhlasu vlád a jiných orgánů veřejné správy dotčených třetích zemí. Tematické programy v oblasti lidských práv, demokracie, organizací občanské společnosti a místních orgánů podporují zejména občanskou společnost včetně obránců lidských práv a novinářů pod tlakem.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 11 – název
Programové zásady pro zeměpisné programy
Programové zásady
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. -1 (nový)
-1.  Při plánování podle tohoto nařízení se řádně zohledňují lidská práva, základní svobody, řádná správa věcí veřejných a demokracie v partnerských zemích.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. -1 a (nový)
-1a.  Při přípravě, uplatňování a přezkumu veškerých programových dokumentů podle tohoto článku se uplatňuje zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a zásada účinnosti pomoci.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. -1 b (nový)
-1b.  Zeměpisné a tematické programy se navzájem doplňují a jsou navzájem soudržné a vytvářejí přidanou hodnotu.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a
a)  aniž je dotčen odstavec 4, jsou akce v nejvyšším možném rozsahu založeny na dialogu mezi Unií, členskými státy a dotčenými partnerskými zeměmi, včetně vnitrostátních a místních orgánů, do něhož jsou zapojeny občanská společnost, vnitrostátní a místní parlamenty a další zúčastněné strany, aby byla zvýšena vlastní odpovědnost za tento proces a stimulována podpora vnitrostátních a regionálních strategií;
a)  aniž je dotčen odstavec 4, jsou akce založeny na inkluzivním dialogu mezi orgány Unie, členskými státy a dotčenými partnerskými zeměmi, včetně vnitrostátních, místních a regionálních orgánů, do něhož jsou zapojeny organizace občanské společnosti, regionální, vnitrostátní a místní parlamenty, společenství a další zúčastněné strany, aby byla zvýšena demokratická odpovědnost za tento proces a stimulována podpora vnitrostátních a regionálních strategií;
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b
b)  je-li to možné, programové období je z časového hlediska sladěno se strategickými cykly partnerských zemí;
b)  kdykoli je to možné, programové období je z časového hlediska sladěno se strategickými cykly partnerských zemí;
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí
2.  Programování pro zeměpisné programy poskytuje zvláštní, přizpůsobený rámec pro spolupráci, který vychází z:
2.  Aniž je dotčen odstavec 1, plánování pro zeměpisné programy poskytuje zvláštní, přizpůsobený rámec pro spolupráci, který vychází z:
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a
a)  potřeb partnerů určených na základě zvláštních kritérií s přihlédnutím k počtu obyvatel, chudobě, nerovnosti, lidskému rozvoji, hospodářské a environmentální zranitelnosti a odolnosti státu a společnosti;
a)  potřeb partnerů určených na základě zvláštních kritérií a podrobné analýzy s přihlédnutím k počtu obyvatel, chudobě, nerovnosti, lidskému rozvoji, stavu lidských práv, základních svobod, demokracie a rovnosti žen a mužů, občanského prostoru, hospodářské a environmentální zranitelnosti a odolnosti státu a společnosti;
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b
b)  schopností partnerů vytvářet finanční zdroje a mít k nim přístup a jejich absorpčních kapacit;
b)  schopností partnerů mobilizace a účinného využívání domácích zdrojů k podpoře vnitrostátních priorit rozvoje a jejich absorpčních kapacit;
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c
c)  závazků partnerů a jejich plnění posuzovaného na základě kritérií, jako je politická reforma a hospodářský a sociální rozvoj;
c)  závazků partnerů, včetně závazků, které byly společně dohodnuty s Unií, a úsilí posuzovaného na základě kritérií, jako je politická reforma, pokrok v oblasti právního státu, řádné správy věcí veřejných, lidských práv a boje proti korupci, hospodářský a sociální rozvoj, environmentální udržitelnost a účinné využívání pomoci;
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. e
e)  schopnosti a závazku partnera prosazovat společné zájmy a hodnoty a podporovat společné cíle a mnohostranné aliance a také pokrok v prioritách Unie.
e)  schopnosti a závazku partnera prosazovat společné hodnoty, zásady a základní zájmy a podporovat společné cíle a mnohostranné aliance a také pokrok v prioritách Unie.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4
4.  Spolupráce s průmyslovými zeměmi se zaměřuje na podporu zájmů Unie a společných zájmů.
4.  Spolupráce s průmyslovými zeměmi se zaměřuje na podporu zájmů Unie a společných zájmů, stejně jako na sdílené základní zájmy a hodnoty, společně dohodnuté cíle a multilateralismus. Taková spolupráce se případně zakládá na dialogu mezi Unií, včetně Evropského parlamentu, a členskými státy, do něhož je zapojena občanská společnost.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5
5.  Programové dokumenty pro zeměpisné programy musí být založeny na výsledcích a případně zohledňovat mezinárodně dohodnuté cíle a ukazatele stanovené zejména pro cíle udržitelného rozvoje, jakož i rámce výsledků na úrovni zemí, aby bylo možné posuzovat a oznamovat příspěvek Unie k výsledkům na úrovni výstupů, výsledků a dopadu.
5.  Programové dokumenty jsou zaměřené na výsledky a pokud možno obsahují jednoznačné cíle a ukazatele pro měření pokroku a dopadu pomoci Unie. Ukazatele mohou být případně založeny na mezinárodně dohodnutých standardech stanovených zejména pro cíle udržitelného rozvoje, jakož i rámce výsledků na úrovni zemí.
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6
6.  Při přípravě programových dokumentů pro země a regiony v krizových situacích, v období po krizi a v nestabilních a zranitelných situacích je nutno řádně zohlednit zvláštní potřeby a okolnosti dotčených zemí nebo regionů.
6.  Při přípravě programových dokumentů pro země a regiony v krizových situacích, v období po krizi a v nestabilních a zranitelných situacích je nutno řádně zohlednit zvláštní potřeby a okolnosti dotčených zemí nebo regionů, jakož i zranitelnost, rizika a kapacity s cílem zvýšit odolnost. Pozornost by měla být věnována předcházení konfliktům, budování státu a míru, usmíření po ukončení konfliktu a obnově země, připravenosti na katastrofy a rovněž úloze žen a právům dětí v těchto procesech. Použije se přístup založený na lidských právech a zaměřený na lidi.
V případech, kdy jsou partnerské země nebo regiony přímo účastny krize, situace po krizi nebo nestabilní situace nebo kdy jsou těmito situacemi postiženy, se klade zvláštní důraz na zlepšení koordinace mezi všemi příslušnými aktéry, aby se napomohlo přechodu z mimořádné situace do fáze rozvoje.
V případech, kdy jsou partnerské země nebo regiony přímo účastny krize, situace po krizi nebo nestabilní situace nebo kdy jsou těmito situacemi postiženy, se klade zvláštní důraz na zlepšení koordinace mezi všemi příslušnými aktéry, aby se napomohlo předcházení násilí a přechodu z mimořádné situace do fáze rozvoje.
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7
7.  Toto nařízení přispívá k akcím stanoveným v nařízení (EU) č…/... (Erasmus). Na základě tohoto nařízení se vypracuje jednotný programový dokument na období sedmi let zahrnující finanční prostředky z nařízení (EU) č. …/… (NPP III). Na použití těchto finančních prostředků se vztahuje nařízení (EU) …/… (Erasmus).
7.  Toto nařízení přispívá z programů zřízených podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení k akcím stanoveným v nařízení (EU) č…/ (Erasmus). Na akce věnované mobilitě, spolupráci a politickému dialogu s orgány, institucemi a organizacemi partnerských zemí by měla být vyčleněna orientační částka 2 000 milionů EUR ze zeměpisných programů. Na základě tohoto nařízení se vypracuje jednotný programový dokument na období sedmi let zahrnující finanční prostředky z nařízení (EU) č. …/… (NPP III). Na použití těchto finančních prostředků se vztahuje nařízení (EU) …/… (Erasmus), při zajištění souladu s nařízením (EU) č. …/… (NPP III).
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)
7a.   Toto nařízení přispívá k akcím stanoveným v nařízení (EU) č…/... (Kreativní Evropa). Na základě tohoto nařízení se vypracuje jednotný programový dokument na období sedmi let zahrnující finanční prostředky z nařízení (EU) č. …/… (NPP III). Nařízení (EU) č. …/… (Kreativní Evropa) se vztahuje na použití těchto finančních prostředků.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. -1 (nový)
-1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 za účelem doplnění jiných než podstatných prvků tohoto nařízení stanovením rámců pro víceletý program pro každou konkrétní zemi a pro více zemí. Tato rámcová ustanovení:
a)  stanoví výčet prioritních oblastí z oblastí, které jsou vymezeny v článcích 9a a 15b;
b)  stanoví konkrétní podrobné a měřitelné cíle každého programu;
c)  stanoví očekávané výsledky s měřitelnými cíli a jednoznačnými a specifickými ukazateli výkonnosti souvisejícími s danými cíli;
d)  stanoví orientační příděly finančních prostředků, jak celkové, tak i pro jednotlivé prioritní oblasti;
e)  stanoví způsoby spolupráce, včetně příspěvků k záruce pro vnější činnost.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  V případě zeměpisných programů se toto nařízení provádí prostřednictvím víceletých orientačních programů pro zemi a pro více zemí.
vypouští se
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Víceleté orientační programy stanoví zvolené prioritní oblasti pro financování z prostředků Unie, specifické cíle, očekávané výsledky, jasné a konkrétní ukazatele výkonnosti a orientační finanční příděly, a to jak celkové, tak i pro jednotlivé prioritní oblasti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – návětí
3.  Víceleté orientační programy jsou založeny na:
3.  Víceleté programy jsou založeny na:
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. -a (nové)
-a)  zprávě, která obsahuje analýzu potřeb, schopností, závazků a výkonnosti dotčené partnerské země nebo zemí a možný dopad financování z Unie ve smyslu čl. 11 odst. 2, stejně jako některou nebo některé z následujících možností:
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a
a)  vnitrostátní nebo regionální strategii ve formě rozvojového plánu nebo podobného dokumentu schváleného Komisí jako základ pro příslušný víceletý orientační program v době přijímání uvedeného dokumentu;
a)  vnitrostátní nebo regionální strategii ve formě rozvojového plánu nebo podobného dokumentu založeného na smysluplné konzultaci místního obyvatelstva a občanské společnosti a schváleného Komisí jako základ pro příslušný víceletý program v době přijímání uvedeného dokumentu;
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b
b)  rámcovém dokumentu, který stanoví politiku Unie ve vztahu k dotčenému partnerovi nebo partnerům, včetně společného dokumentu mezi Unií a členskými státy;
b)  dokumentu, který stanoví politiku Unie ve vztahu k dotčenému partnerovi nebo partnerům, včetně společného dokumentu mezi Unií a členskými státy;
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
4.  Aby se pokud možno zvýšil dopad kolektivní spolupráce Unie, společný programový dokument nahrazuje programové dokumenty Unie a členských států. Víceletý orientační program Unie může být nahrazen společným programovým dokumentem, pokud je v souladu s články 10 a 11, obsahuje prvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku a stanoví dělbu práce mezi Unií a členskými státy.
4.  Aby se pokud možno zvýšil dopad kolektivní spolupráce Unie, společný programový dokument nahrazuje programové dokumenty Unie a členských států. Víceletý program Unie může být nahrazen společným programovým dokumentem, pokud je schválen v aktu přijatém podle článku 14 a v souladu s články 10 a 11, obsahuje prvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku a stanoví dělbu práce mezi Unií a členskými státy.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)
4a.  Víceleté programy mohou stanovit částku finančních prostředků, která nepřesahuje 5 % celkové částky a není přidělena na žádnou prioritní oblast ani žádné partnerské zemi nebo skupině zemí. Tyto prostředky se přidělí na závazky v souladu s článkem 21.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. -1 (nový)
-1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 za účelem doplnění jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, kterými se stanoví rámce pro každý konkrétní tematický víceletý program. Tato rámcová ustanovení:
a)  stanoví výčet prioritních oblastí z oblastí, které jsou vymezeny v článku 9b;
b)  stanoví konkrétní podrobné a měřitelné cíle každého programu;
c)  stanoví očekávané výsledky s měřitelnými cíli a jednoznačnými a specifickými ukazateli výkonnosti souvisejícími s danými cíli;
d)  stanoví orientační příděly finančních prostředků, jak celkové, tak i pro jednotlivé prioritní oblasti.
e)  stanoví způsoby spolupráce.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  V případě tematických programů se toto nařízení provádí prostřednictvím víceletých orientačních programů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1
Ve víceletých orientačních programech se v případě tematických programů stanoví pro příslušná témata strategie Unie, priority zvolené pro financování ze strany Unie, specifické cíle, očekávané výsledky, jasné a konkrétní ukazatele výkonnosti a mezinárodní situace a činnosti hlavních partnerů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3
Ve víceletých orientačních programech se pro tematické programy stanoví orientační finanční příděl, a to celkový, podle oblastí spolupráce a podle priorit. Tento orientační finanční příděl může být uveden ve formě rozmezí.
vypouští se
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)
Rámcová ustanovení uvedená v článcích 12 a 13 vycházejí ze zprávy obsahující analýzu mezinárodní situace a činnosti hlavních partnerů pro dané téma a uvádějí očekávané výsledky programu.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
2a.   Víceleté programy mohou stanovit částku finančních prostředků, která nepřesahuje 5 % celkové částky a není přidělena na žádnou prioritní oblast ani žádné partnerské zemi nebo skupině zemí. Tyto prostředky se přidělí na závazky v souladu s článkem 21.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 14 – název
Přijímání a změny víceletých orientačních programů
Přijímání a změny víceletých programů
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
1.  Komise přijímá víceleté orientační programy uvedené v článcích 12 a 13 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 35 odst. 2. Tento postup se vztahuje rovněž na přezkumy uvedené v odstavcích 3, 4 a 5 tohoto článku, v jejichž důsledku dochází k podstatné změně obsahu víceletého orientačního programu.
1.  Komisi je v souladu s článkem 34 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění jiných než podstatných prvků tohoto nařízení tak, že se stanoví rámce pro víceleté programy uvedené v článcích 12 a 13 prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijímají postupem uvedeným v článku 34. Tento postup se vztahuje rovněž na přezkumy uvedené v odstavcích 3, 4 a 5 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
2.  Když se přijímají společné víceleté programové dokumenty uvedené v článku 12, rozhodnutí Komise se vztahuje pouze na příspěvek Unie ke společnému víceletému programovému dokumentu.
2.  Když se přijímají společné víceleté programové dokumenty uvedené v článku 12, akt v přenesené pravomoci se vztahuje pouze na příspěvek Unie ke společnému víceletému programovému dokumentu.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
3.  Víceleté orientační programy pro zeměpisné programy mohou být přezkoumány, je-li to zapotřebí v zájmu účinného provádění, zejména když dojde k podstatným změnám v rámci politiky uvedeném v článku 7 nebo v návaznosti na krizi či v situaci po ukončení krize.
3.  Víceleté zeměpisné a tematické programy skončí nejpozději ke dni 30. června 2025. Komise přijme do 30. června 2025 nové víceleté programy na základě výsledků, zjištění a závěrů hodnocení v polovině období uvedeného v článku 32.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4
4.  Víceleté orientační programy pro tematické programy mohou být přezkoumány, je-li to zapotřebí v zájmu účinného provádění, zejména když dojde k podstatným změnám v rámci politiky uvedeném v článku 7.
4.  Víceleté programy mohou být pozměněny, je-li to zapotřebí v zájmu účinného uplatňování, zejména když dojde k podstatným změnám v rámci politiky uvedeném v článku 7. Víceleté programy se pozmění v případech, kdy mobilizace rezerv pro nově se objevující výzvy a priority vyžaduje změnu rámcových ustanovení příslušného programu.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5
5.  V případě náležitě opodstatněných závažných a naléhavých důvodů, jako jsou krize nebo bezprostřední ohrožení demokracie, právního státu, lidských práv nebo základních svobod, může Komise víceleté orientační programy uvedené v článcích 12 a 13 tohoto nařízení změnit prostřednictvím prováděcích aktů přijatých postupem pro naléhavé případy uvedeným v čl. 35 odst. 4.
5.  V případě náležitě opodstatněných závažných a naléhavých důvodů, jako jsou krize nebo bezprostřední ohrožení demokracie, právního státu, lidských práv nebo základních svobod, může Komise víceleté programy uvedené v článcích 12 a 13 změnit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých postupem pro naléhavé případy uvedeným v článku 34a.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí
1.  Částka uvedená v čl. 6 odst. 3 se použije mimo jiné:
1.  Částka uvedená v čl. 6 odst. 3 se použije v řádně odůvodněných případech, přičemž budou upřednostněny nejvíce potřebné země, a v plné doplňkovosti a souladu s akty přijatými podle tohoto nařízení:
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a
a)  k zajištění odpovídající reakce Unie v případě nepředvídaných okolností;
a)  k zajištění odpovídající reakce Unie v případě nepředvídaných potřeb, které nejsou zahrnuty v programech a programových dokumentech;
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b
b)  k řešení nových potřeb nebo nově se objevujících výzev, jako jsou výzvy na hranicích Unie nebo na hranicích jejích sousedů související s krizovými situacemi a situacemi po ukončení krize nebo migračním tlakem;
b)  k řešení nových potřeb nebo nově se objevujících výzev, jako jsou výzvy na hranicích Unie nebo na hranicích jejích sousedů či ve třetích zemích související s krizovými situacemi, přírodními či způsobenými člověkem, a situacemi po ukončení krize nebo fenoménem migrace, zejména nuceným vysídlováním;
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c
c)  k prosazování nových mezinárodních iniciativ nebo priorit pod vedením Unie.
c)  k prosazování nových mezinárodních iniciativ nebo priorit nebo reakci na ně.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)
Článek 15a
Pozastavení pomoci
1.  Aniž jsou dotčena ustanovení o pozastavení pomoci poskytované na základě dohod s partnerskými zeměmi a regiony, pokud partnerská země trvale porušuje zásady demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných nebo nedodržuje lidská práva, základní svobody či normy v oblasti jaderné bezpečnosti, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34, kterými se mění příloha VIIa tím, že doplní danou partnerskou zemi na seznam partnerských zemí, u nichž je pomoc Unie pozastavena nebo částečně pozastavena. V případě částečného pozastavení pomoci budou uvedeny programy, kterých se pozastavení týká.
2.  Shledá-li Komise, že důvody pro pozastavení pomoci již pominuly, je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34, kterými se mění příloha VII-a za účelem obnovení pomoci Unie.
3.  V případě částečného pozastavení se pomoc Unie využívá především na podporu organizací občanské společnosti a nestátních subjektů ve vztahu k opatřením zaměřeným na podporu lidských práv a základních svobod a na podporu demokratizace a procesů vedení dialogu v partnerských zemích.
4.  Komise při svém rozhodování náležitě zohledňuje příslušná usnesení Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Článek 15 b (nový)
Článek 15b
Specifické cíle týkající se oblasti politiky sousedství
1.  V souladu s články 3 a 4 je cílem podpory Unie podle tohoto nařízení v oblasti sousedství:
a)  posílení politické spolupráce a vlastní odpovědnosti evropské politiky sousedství ze strany Unie a jejích partnerských zemí;
b)  podpora provádění dohod o přidružení nebo jiných stávajících a budoucích dohod a společně dohodnutých programů pro přidružení a priorit partnerství nebo rovnocenných dokumentů;
c)  posílení a upevnění demokracie, budování státu, řádné správy věcí veřejných, právního státu a lidských práv, stejně jako podpora účinnějšího způsobu provádění reforem dohodnutých ve vzájemných formátech;
d)  stabilizaci sousedství z politického, hospodářského a bezpečnostního hlediska;
e)  posílení regionální spolupráce, zejména v rámci Východního partnerství, Unie pro Středomoří a celého evropského sousedství, a přeshraniční spolupráce;
f)  prosazování opatření na budování důvěry, dobrých sousedských vztahů a dalších opatření přispívajících k bezpečnosti ve všech formách, předcházení a řešení konfliktů včetně dlouhotrvajících konfliktů, podpora postiženého obyvatelstva a rekonstrukce a respektování mnohostrannosti a mezinárodního práva;
g)  prosazování posíleného partnerství se společnostmi mezi Unií a partnerskými zeměmi, mimo jiné prostřednictvím posílené mobility a mezilidských kontaktů, zejména v souvislosti s kulturními, vzdělávacími, profesními a sportovními aktivitami;
h)  zintenzivnění spolupráce v oblasti legální i nelegální migrace;
i)  dosažení postupné integrace do vnitřního trhu Unie a posílené odvětvové a meziodvětvové spolupráce, mimo jiné prostřednictvím sbližování a sjednocování právních a správních předpisů s předpisy Unie a dalšími příslušnými mezinárodními standardy, mimo jiné prostřednictvím prohloubených a komplexních zón volného obchodu, souvisejícího budování institucí a investic;
j)  podpora udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje zaměřeného na začlenění a přínosného pro všechny, který umožňuje tvorbu pracovních míst a zaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi;
k)  podpora provádění Pařížské dohody formou posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti dodávek energií a prosazování obnovitelné energie, udržitelné energetiky a cílů energetické účinnosti;
l)  podpora zavádění tematických rámců se zeměmi sousedícími s partnerskými zeměmi sousedství s cílem čelit společným výzvám, jako je například migrace, energie, bezpečnost a zdraví.
(Tento nový článek se vloží před článek 16 v hlavě II kapitole II)
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b
b)  závazek naplňovat společně dohodnuté cíle v oblasti politických, hospodářských a sociálních reforem a pokrok při jejich provádění;
b)  závazek naplňovat společně dohodnuté cíle v oblasti politických, hospodářských, environmentálních a sociálních reforem a pokrok při jejich provádění;
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c
c)  závazek vybudovat pevnou a udržitelnou demokracii a pokrok v tomto procesu;
c)  závazek vybudovat pevnou a udržitelnou demokracii a pokrok v tomto procesu, včetně podpory lidských práv, řádné správy věcí veřejných a prosazování právního státu a boje proti korupci;
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)  závazek k multilateralismu;
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)
3a.  Podpora Unie partnerským zemím uvedeným v příloze I se uplatňuje v souladu se zásadou spolufinancování stanovenou v článku 190 finančního nařízení.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Orientačně 10 % finančního krytí stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a), které má doplnit finanční příděly pro jednotlivé země uvedené v článku 12, se přidělí partnerským zemím v seznamu v příloze I za účelem uplatnění přístupu založeného na výkonnosti. O přidělení prostředků na základě výkonnosti se rozhoduje na základě jejich pokroku na cestě k demokracii, lidským právům, právnímu státu, spolupráci v oblasti migrace, správě ekonomických záležitostí a reformám. Pokrok partnerských zemí se posuzuje ročně.
1.  Alespoň 10 % finančního krytí stanoveného v čl. 6 odst. 2 písm. a) první odrážka, které má doplnit finanční příděly pro jednotlivé země uvedené v článku 12, se přidělí partnerským zemím v seznamu v příloze I za účelem uplatnění přístupu založeného na výkonnosti. O přidělení prostředků na základě výkonnosti se rozhoduje na základě jejich pokroku na cestě k demokracii, lidským právům, právnímu státu, řádné správě věcí veřejných, spolupráci v oblasti bezpečné, řízené a legální migrace, správě ekonomických záležitostí a provádění dohodnutých reforem. Pokrok partnerských zemí se posuzuje ročně za aktivní účasti občanské společnosti, konkrétně prostřednictvím zpráv o pokroku jednotlivých zemí, které informují i o vývoji v porovnání s předchozími roky.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)
1a.  Uplatňování přístupu založeného na výkonnosti podle tohoto nařízení je předmětem pravidelné výměny názorů v Evropském parlamentu a v Radě.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
2.  Přístup založený na výkonnosti se nevztahuje na podporu občanské společnosti, mezilidských kontaktů včetně spolupráce mezi místními orgány, podporu zlepšení situace v oblasti lidských práv nebo podpůrná opatření v souvislosti s krizí. Podporu těchto akcí lze v případě závažného nebo přetrvávajícího zhoršování stavu demokracie nebo právního státu zvýšit.
2.  Přístup založený na výkonnosti se nevztahuje na podporu občanské společnosti, mezilidských kontaktů včetně spolupráce mezi místními orgány, podporu zlepšení situace v oblasti lidských práv nebo podpůrná opatření v souvislosti s krizí. Podporu těchto akcí je třeba v případě závažného nebo přetrvávajícího zhoršování stavu demokracie nebo právního státu případně zvýšit.
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise a ESVČ v případě závažného nebo trvalého zhoršení demokracie, lidských práv nebo právního státu provedou přezkum podpory na základě výkonnosti.
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 b (nový)
2b.  Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 za účelem doplnění tohoto nařízení, kterým se stanoví metodický rámec přístupu založeného na výkonnosti.
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Přeshraniční spolupráce, jak je definována v čl. 2 odst. 3, se vztahuje na spolupráci v přilehlých pozemních pohraničních regionech na větších nadnárodních územích, námořní spolupráci v okolí přímořských oblastí, jakož i na meziregionální spolupráci.
1.  Přeshraniční spolupráce, jak je definována v čl. 2 odst. 3, se vztahuje na spolupráci v přilehlých pozemních a námořních pohraničních regionech na větších nadnárodních územích, námořní spolupráci v okolí přímořských oblastí, jakož i na meziregionální spolupráci. Přeshraniční spolupráce usiluje o soudržnost s cíli stávajících a budoucích makroregionálních strategií a procesů regionální integrace.
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Hlava II – kapitola III – název
Akční plány, opatření a způsoby provádění
Provádění
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1
1.  Komise přijme roční nebo víceleté akční plány nebo opatření. Opatření mohou mít formu jednotlivých opatření, zvláštních opatření, podpůrných opatření nebo mimořádných opatření pomoci. Akční plány a opatření stanoví pro každou akci sledované cíle, očekávané výsledky a hlavní činnosti, způsoby provádění, rozpočet a výdaje na podporu.
1.  Komise přijme roční nebo víceleté akční plány nebo opatření. Opatření mohou mít formu jednotlivých opatření, zvláštních opatření, podpůrných opatření nebo mimořádných opatření pomoci. Akční plány a opatření stanoví pro každou akci sledované cíle, očekávané výsledky a hlavní činnosti, způsoby uplatňování, rozpočet a výdaje na podporu.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 3
Vyskytnou-li se nepředvídané potřeby nebo okolnosti a financování není možné z vhodnějších zdrojů, může Komise přijmout zvláštní opatření, která nejsou stanovena v programových dokumentech.
Vyskytnou-li se nepředvídané potřeby nebo okolnosti a financování není možné z vhodnějších zdrojů, může Komise přijmout zvláštní opatření, která nejsou založena na programových dokumentech.
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3
3.  Roční nebo víceleté akční plány a jednotlivá opatření lze použít k provádění akcí rychlé odezvy uvedených v čl. 4 odst. 4 písm. b) a c).
3.  Roční nebo víceleté akční plány a jednotlivá opatření lze použít k provádění akcí rychlé odezvy uvedených v čl. 4 odst. 4 písm. b).
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 2
Mimořádné opatření pomoci může trvat až 18 měsíců a v případě objektivních a neočekávaných překážek bránících jeho provedení může být dvakrát prodlouženo o další období až šesti měsíců, nejvýše na celkovou dobu 30 měsíců, jestliže nedojde ke zvýšení finanční částky určené pro dané opatření.
vypouští se
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 3
V případě vleklých krizí a konfliktů může Komise přijmout druhé mimořádné opatření pomoci trvající až 18 měsíců. V řádně odůvodněných případech, a pokud má kontinuita činnosti Unie zásadní význam a nemůže být zajištěna jinými prostředky, mohou být přijata další opatření.
vypouští se
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)
4a.  Opatření přijatá podle čl. 19 odst. 3 a 4 mohou trvat až 18 měsíců a v případě objektivních a nepředvídatelných překážek bránících jeho plnění může být dvakrát prodlouženo o další období až šesti měsíců, nejvýše na celkovou dobu 30 měsíců, jestliže nedojde ke zvýšení finanční částky určené pro dané opatření.
V případě vleklých krizí a konfliktů může Komise přijmout druhé mimořádné opatření pomoci trvající až 18 měsíců. V řádně odůvodněných případech, a pokud má kontinuita činnosti Unie podle tohoto odstavce zásadní význam a nemůže být zajištěna jinými prostředky, mohou být přijata další opatření.
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1
1.  Financování z prostředků Unie může pokrývat podpůrné výdaje na provádění nástroje a na dosažení jeho cílů, včetně administrativní podpory spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, kontrolními, auditními a hodnoticími činnostmi nezbytnými pro provádění, jakož i výdaje v ústředí a v delegacích Unie na administrativní podporu potřebnou pro program a k řízení operací financovaných v rámci tohoto nařízení, včetně informačních a komunikačních činností a systémů informačních technologií na úrovni organizace.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
1.  Akční plány a opatření se přijímají prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem podle čl. 35 odst. 2.
1.  Akční plány a opatření se přijímají prostřednictvím rozhodnutí Komise v souladu s finančním nařízením.
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
2.  Postup uvedený v odstavci 1 se nevyžaduje v případě:
vypouští se
a)  akčních plánů, jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 milionů EUR;
b)  zvláštních opatření, jakož i akčních plánů a opatření přijatých za účelem provedení akcí rychlé odezvy, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 20 milionů EUR;
c)  technických změn, pokud tyto změny nemají podstatný vliv na cíle dotčeného akčního plánu nebo opatření, jako jsou:
(i)  změna způsobu provádění;
(ii)  přerozdělení prostředků mezi různé akce obsažené v akčním plánu;
(iii)  zvýšení či snížení rozpočtu akčních plánů a opatření nejvýše o 20 % původního rozpočtu, přičemž jejich rozpočet nepřekročí 10 milionů EUR.
V případě víceletých akčních plánů a opatření se finanční limity uvedené v odst. 2 písm. a), b) a c) bodě iii) uplatňují každoročně.
Akční plány a opatření přijaté podle tohoto odstavce, s výjimkou mimořádných opatření pomoci a technických změn, se sdělují Evropskému parlamentu a členským státům prostřednictvím příslušného výboru uvedeného v článku 35 ve lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí.
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1
Před přijetím nebo prodloužením mimořádných opatření pomoci nepřekračujících 20 milionů EUR informuje Komise Radu o jejich povaze a cílech a předpokládaných finančních částkách. Komise informuje Radu dříve, než přistoupí k zásadním změnám mimořádných opatření pomoci, která již byla přijata. V zájmu soudržnosti vnější činnosti Unie zohlední Komise přístup přijatý Radou v rámci příslušné politiky, a to při plánování a následném provádění těchto opatření.
V zájmu soudržnosti vnější činnosti Unie zohlední Komise přístup přijatý Radou a Evropským parlamentem v rámci příslušné politiky, a to při plánování a následném uplatňování těchto opatření.
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2
Komise včas řádně informuje Evropský parlament o plánování a provádění mimořádných opatření pomoci podle tohoto článku, mimo jiné o plánovaných finančních částkách, a rovněž informuje Evropský parlament o zásadních změnách nebo prodlouženích této pomoci.
Komise bezodkladně informuje Evropský parlament o plánování opatření podle tohoto článku, mimo jiné o plánovaných finančních částkách, a rovněž informuje Evropský parlament o zásadních změnách nebo prodlouženích této pomoci. Co nejdříve po přijetí opatření či po jeho podstatné změně a v každém případě do jednoho měsíce Komise informuje Evropský parlament a Radu a předloží jim přehled o povaze opatření, jeho trvání, rozpočtu a souvislostech a o důvodech pro jeho přijetí a rovněž o doplňkovosti dalších opatření k probíhající a plánované pomoci Unie. U mimořádných opatření pomoci Komise rovněž uvede, zda, v jakém rozsahu a jak bude zajišťovat kontinuitu politiky prováděné prostřednictvím mimořádné pomoci prostřednictvím střednědobé a dlouhodobé pomoci podle tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)
3a.  Před přijetím akčních plánů a opatření, které nevycházejí z programových dokumentů podle čl. 19 odst. 2, vyjma případů uvedených v čl. 19 odst. 3 a 4, přijme Komise v souladu s článkem 34 akt v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením specifických cílů, které mají být dosaženy, očekávaných výsledků, použitých nástrojů, hlavních činností a orientačního přídělu finančních prostředků těchto akčních plánů a opatření.
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4
4.  V případě náležitě opodstatněných závažných a naléhavých důvodů, jako jsou krize, včetně přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, bezprostředního ohrožení demokracie, právního státu, lidských práv nebo základních svobod, může Komise přijmout akční plány a opatření nebo změny existujících akčních plánů a opatření jako okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 35 odst. 4.
vypouští se
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 1
Na úrovni akce se v souladu s platnými legislativními akty Unie, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU82 a směrnice Rady 85/337/EHS83, provede náležité prověření z hlediska životního prostředí, včetně dopadů na změnu klimatu a biologickou rozmanitost, které u akcí citlivých z hlediska životního prostředí, zejména v případě významné nové infrastruktury, tam, kde je to vyžadováno, zahrnuje posouzení vlivu na životní prostředí.
Na úrovni akce se v souladu s platnými legislativními akty Unie, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU82 a směrnice Rady 85/337/EHS83, provede náležité prověření z hlediska lidských práv, ze sociálního hlediska a z hlediska životního prostředí, včetně dopadů na změnu klimatu a biologickou rozmanitost, které u akcí citlivých z hlediska životního prostředí, zejména v případě významné nové infrastruktury, tam, kde je to vyžadováno, zahrnuje posouzení vlivu na životní prostředí.
__________________
__________________
82 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).
82 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).
83 Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 0040–0048).
83 Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 0040–0048).
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)
Dodatečně budou provedena předběžná posouzení dopadů na lidská práva, problematiku genderu a na sociální sféru a pracovní sféru spolu s analýzou konfliktů a posouzením rizik.
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2
Tam, kde je to vhodné, se při provádění odvětvových programů použije strategické posuzování vlivů na životní prostředí. Zajistí se zapojení zainteresovaných stran do posuzování vlivů na životní prostředí a přístup veřejnosti k výsledkům tohoto posuzování.
Tam, kde je to vhodné, se při plnění odvětvových programů použije strategické posuzování vlivů na lidská práva, sociálních vlivů a vlivů na životní prostředí. Zajistí se zapojení zainteresovaných stran do tohoto posuzování a přístup veřejnosti k jeho výsledkům.
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)
Článek 21a
Programy pomoci Evropského parlamentu
Komise vede s Evropským parlamentem dialog a přihlíží k jeho názorům v oblastech, v nichž Evropský parlament realizuje své vlastní programy pomoci (např. v oblasti budování kapacit či pozorování voleb).
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 7 – písm. c
c)  příspěvků na nezbytné náklady na zřízení a spravování partnerství veřejného a soukromého sektoru;
c)  příspěvků na nezbytné náklady na zřízení a spravování partnerství veřejného a soukromého sektoru, včetně podpory široké účasti zřízením nezávislého orgánu organizace občanské společnosti jakožto třetí strany, který by posuzoval a monitoroval nastavení partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 23 – název
Formy financování z prostředků EU a způsoby provádění
Formy financování z prostředků Unie a způsoby uplatňování
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2
2.  Při stanovování způsobů financování, druhu příspěvku, způsobů udělování a správních ustanovení pro správu grantů zohlední Komise v rámci spolupráce se zúčastněnými stranami partnerských zemí jejich zvláštní rysy, včetně potřeb a příslušného kontextu, s cílem oslovit co nejširší škálu těchto zúčastněných stran a reagovat na jejich potřeby. V souladu s finančním nařízením jsou podporovány zvláštní způsoby, jako jsou dohody o partnerství, schválení finanční podpory pro třetí strany, přímé udělování nebo výzvy k podávání návrhů s omezenou způsobilostí či jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální financování a také financování nesouvisející s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
2.  Při stanovování způsobů financování, druhu příspěvku, způsobů udělování a správních ustanovení pro správu grantů zohlední Komise v rámci spolupráce se zúčastněnými stranami partnerských zemí jejich zvláštní rysy, včetně potřeb a příslušného kontextu, s cílem oslovit co nejširší škálu těchto zúčastněných stran a reagovat na jejich potřeby. Toto posouzení přihlíží k podmínkám pro smysluplnou účast a zapojení všech zúčastněných stran, zejména místních organizací občanské společnosti. V souladu s finančním nařízením jsou podporovány zvláštní způsoby, jako jsou dohody o partnerství, schválení finanční podpory pro třetí strany, přímé udělování nebo výzvy k podávání návrhů s omezenou způsobilostí či jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální financování a také financování nesouvisející s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. Tyto různé způsoby zajistí transparentnost, sledovatelnost a inovace. Musí být podporována spolupráce mezi místními a mezinárodními nevládními organizacemi s cílem posílit kapacity místní občanské společnosti, aby se dosáhlo její plné účasti na rozvojových programech.
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  grantů nízké hodnoty pro obránce lidských práv k financování naléhavých činností zaměřených na ochranu, případně bez potřeby spolufinancování;
a)  grantů nízké hodnoty pro obránce lidských práv a mechanismů ochrany ohrožených obhájců lidských práv k financování naléhavých činností zaměřených na ochranu, případně bez potřeby spolufinancování, stejně jako pro mediátory a aktéry občanské společnosti účastnící se dialogu týkajícího se krizí a ozbrojených konfliktů, usmíření a budování míru;
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  grantů, případně bez potřeby spolufinancování, na financování akcí v nejobtížnějších podmínkách, pokud by zveřejnění výzvy k podávání návrhů bylo nevhodné, včetně situací, které se vyznačují značným deficitem základních svobod, ve kterých je nejvíce ohrožena bezpečnost lidí, nebo ve kterých organizace na ochranu lidských práv a obránci lidských práv působí v nejsložitějších podmínkách. Hodnota těchto grantů nepřesáhne 1 000 000 EUR a doba jejich trvání je až 18 měsíců, přičemž může být prodloužena o dalších 12 měsíců v případě objektivních a nečekaných překážek při jejich provádění;
b)  grantů, případně bez potřeby spolufinancování, na financování akcí v nejobtížnějších podmínkách, pokud by zveřejnění výzvy k podávání návrhů bylo nevhodné, včetně situací, které se vyznačují značným deficitem základních svobod, ohrožením demokratických institucí, eskalací krize, ozbrojenými konflikty, ve kterých je nejvíce ohrožena bezpečnost lidí, nebo ve kterých organizace na ochranu lidských práv a obránci lidských práv, mediátoři a další aktéři občanské společnosti účastnící se dialogu týkajícího se krizí a ozbrojených konfliktů, usmíření a budování míru působí v nejsložitějších podmínkách. Hodnota těchto grantů nepřesáhne 1 000 000 EUR a doba jejich trvání je až 18 měsíců, přičemž může být prodloužena o dalších 12 měsíců v případě objektivních a nečekaných překážek při jejich uplatňování;
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
c)  grantů pro Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a také pro Globální kampus, Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a demokratizaci, jež nabízí evropský magisterský studijní program v oblasti lidských práv a demokratizace, a jeho síť partnerských univerzit umožňujících získání postgraduálního vzdělání v oblasti lidských práv, včetně stipendií pro studenty a obránce lidských práv ze třetích zemí.
c)  grantů pro Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a také pro Globální kampus, Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a demokratizaci, jež nabízí evropský magisterský studijní program v oblasti lidských práv a demokratizace, a jeho síť partnerských univerzit umožňujících získání postgraduálního vzdělání v oblasti lidských práv, včetně stipendií pro studenty, výzkumné pracovníky, vyučující a obránce lidských práv ze třetích zemí.
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
ca)   malých projektů, jak jsou popsány v článku 23a (nový).
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2
Rozpočtová podpora uvedená v odst. 1 písm. c), mimo jiné prostřednictvím smluv o provádění odvětvových reforem, je založena na odpovědnosti země, vzájemné odpovědnosti a sdílené oddanosti všeobecně platným hodnotám, demokracii, lidským právům a právnímu státu, a jejím cílem je posílit partnerství mezi Unií a partnerskými zeměmi. Zahrnuje posílený politický dialog, rozvoj kapacit a zlepšenou správu, které doplňují úsilí partnerů shromáždit více prostředků a lépe je vynakládat za účelem podpory udržitelného a inkluzivního hospodářského růstu, tvorbu pracovních míst a vymýcení chudoby.
Rozpočtová podpora uvedená v odst. 1 písm. c), mimo jiné prostřednictvím smluv o provádění odvětvových reforem, je založena na odpovědnosti země, vzájemné odpovědnosti a sdílené oddanosti všeobecně platným hodnotám, demokracii, lidským právům, rovnosti žen a mužů, sociálnímu začleňování, lidskému rozvoji a právnímu státu, a jejím cílem je posílit partnerství mezi Unií a partnerskými zeměmi. Zahrnuje posílený politický dialog, rozvoj kapacit a zlepšenou správu doplňující úsilí partnerů o shromáždění více prostředků a o to, aby je lépe vynakládali s cílem podpořit udržitelný a inkluzivní společensko-ekonomický rozvoj s přínosem pro všechny a tvorbu důstojných pracovních míst, a to se zvláštním důrazem na mladé lidi, omezování nerovností a vymýcení chudoby, přičemž je nutné patřičně zohledňovat místní hospodářství a environmentální a sociální práva.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 3
Jakékoli rozhodnutí o poskytnutí rozpočtové podpory musí vycházet z politik rozpočtové podpory dohodnutých Unií, souboru jasných kritérií způsobilosti a důkladného posouzení rizik a přínosů.
Jakékoli rozhodnutí o poskytnutí rozpočtové podpory musí vycházet z politik rozpočtové podpory dohodnutých Unií, souboru jasných kritérií způsobilosti a důkladného posouzení rizik a přínosů. Jedním z hlavních určujících faktorů pro takové rozhodnutí je posouzení závazků, výsledků a pokroku partnerských zemí, pokud jde o demokracii, lidská práva a právní stát.
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2
Při poskytování rozpočtové podpory v souladu s článkem 236 finančního nařízení Komise jasně stanoví a monitoruje kritéria pro podmíněnost rozpočtové podpory, včetně pokroku v reformách a transparentnosti, a podporuje rozvoj parlamentní kontroly, vnitrostátních kapacit pro provádění auditu a zvýšenou transparentnost a přístup veřejnosti k informacím.
Při poskytování rozpočtové podpory v souladu s článkem 236 finančního nařízení Komise jasně stanoví a monitoruje kritéria pro podmíněnost rozpočtové podpory, včetně pokroku v reformách a transparentnosti, a podporuje rozvoj parlamentní kontroly, vnitrostátních kapacit pro provádění auditu, účast organizací občanské společnosti na monitorování, zvýšenou transparentnost a přístup veřejnosti k informacím a rozvoj důkladných systémů zadávání veřejných zakázek, které podporují místní hospodářský rozvoj a místní podniky.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7
7.  Pro účely provádění a podávání zpráv mohou být tyto finanční nástroje seskupeny do tzv. facilit.
7.  Pro účely uplatňování a podávání zpráv mohou být tyto finanční nástroje seskupeny do tzv. facilit.
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7 a (nový)
7a.   Komise a ESVČ nezahájí ani neobnoví operace se subjekty registrovanými nebo usazenými v jurisdikcích, jež jsou v rámci příslušné politiky Unie označeny jakožto nespolupracující nebo jsou podle čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 považovány za vysoce rizikové třetí země či se reálně neřídí unijními nebo mezinárodně dohodnutými daňovými standardy týkajícími se transparentnosti a výměny informací.
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)
Článek 23a
Fondy pro malé projekty
1.  Financování může být podle tohoto nařízení poskytnuto fondům pro malé projekty za účelem výběru a realizace projektů s omezeným finančním objemem.
2.  Příjemcem financí z fondu pro malé projekty jsou organizace občanské společnosti.
3.  Koneční příjemci v rámci fondu pro malé projekty jsou podporováni na základě tohoto nařízení prostřednictvím příjemce a provádějí malé projekty v rámci tohoto fondu pro malé projekty („malý projekt“).
4.  Pokud veřejný příspěvek na malý projekt nepřesáhne 50 000 EUR, bude mít podobu jednotkových nákladů či jednorázových částek nebo bude zahrnovat paušální sazby.
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. f
f)  členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v případě smluv prováděných v některé z nejméně rozvinutých zemí nebo silně zadlužených chudých zemí, jak jsou uvedeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci.
f)  členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v případě smluv uplatňovaných v některé z nejméně rozvinutých zemí nebo silně zadlužených chudých zemí, jak jsou uvedeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci.
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5
5.  U akcí, které spolufinancuje subjekt nebo které jsou prováděny v rámci přímého řízení nebo v rámci nepřímého řízení společně se subjekty uvedenými v čl. 62 odst. 1 písm. c) bodech ii) až viii) finančního nařízení, se použijí rovněž pravidla určující způsobilost daných subjektů.
5.  U akcí, které spolufinancuje subjekt nebo které jsou uplatňovány v rámci přímého řízení nebo v rámci nepřímého řízení společně se subjekty uvedenými v čl. 62 odst. 1 písm. c) bodech ii) až viii) finančního nařízení, se použijí rovněž pravidla určující způsobilost daných subjektů.
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 9
9.  Pravidla způsobilosti podle tohoto článku mohou být omezena s ohledem na státní příslušnost, zeměpisnou polohu nebo povahu žadatelů, jestliže taková omezení vyžaduje zvláštní povaha a cíle akce a jsou-li nezbytná pro její účinné provádění.
9.  Pravidla způsobilosti podle tohoto článku mohou být omezena s ohledem na státní příslušnost, zeměpisnou polohu nebo povahu žadatelů, jestliže taková omezení vyžaduje zvláštní povaha a cíle akce a jsou-li nezbytná pro její účinné uplatňování. Omezení s ohledem na státní příslušnost se nevztahují na mezinárodní organizace.
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 11
11.  V zájmu podpory místních kapacit, trhů a nákupů jsou upřednostňováni místní a regionální dodavatelé v případě, že finanční nařízení umožňuje zadání zakázky na základě jediné nabídky. Ve všech ostatních případech musí být účast místních a regionálních dodavatelů podporována v souladu s příslušnými ustanoveními uvedeného nařízení.
11.  V zájmu podpory místních kapacit, trhů a nákupů jsou upřednostňováni místní a regionální dodavatelé v případě, že finanční nařízení umožňuje zadání zakázky na základě jediné nabídky, přičemž je třeba věnovat pozornost jejich výsledkům v oblasti udržitelnosti životního prostředí a spravedlivého obchodu. Ve všech ostatních případech musí být účast místních a regionálních dodavatelů podporována v souladu s příslušnými ustanoveními uvedeného nařízení. Ve všech případech se použijí kritéria udržitelnosti a náležité péče.
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 12 a (nový)
12a.   Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci nepodporuje akce, které v souladu s prověřením z hlediska životního prostředí uvedeným v článku 21 poškozují životní prostředí nebo klima. Příděly finančních prostředků musí být plně v souladu s Pařížskou dohodou a celkově musí evropské financování věnované na vnější činnost přispívat k dlouhodobým cílům této dohody; Nástroj nepodporuje zejména:
a)  akce neslučitelné s vnitrostátně stanovenými příspěvky přijímajících zemí podle Pařížské dohody;
b)  investice do počáteční, střední a koncové fáze využívání fosilních paliv.
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2
Komise informuje Evropský parlament a Radu o přenesených prostředcích na závazky v souladu s čl. 12 odst. 6 finančního nařízení.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o automaticky přenesených prostředcích, včetně příslušných částek, v souladu s čl. 12 odst. 6 finančního nařízení.
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1
Z finančního krytí uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. a) se financuje Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+) a záruka pro vnější činnost.
Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+) a záruka pro vnější činnost se financují z finančního krytí pro zeměpisné programy uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. a), přičemž je nutné zajistit, aby toto financování nebylo k tíži dalších akcí podporovaných prostřednictvím zeměpisných programů.
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2
V souladu s příslušnými orientačními programovými dokumenty je účelem EFSD+ jakožto integrovaného finančního balíčku, který zabezpečuje finanční kapacitu podle způsobů provádění stanovených v čl. 23 odst. 1 písm. a), e), f) a g), podpora investic a zlepšení přístupu k financování, aby se posílil udržitelný a inkluzivní hospodářský a sociální rozvoj a prosazovala socioekonomická odolnost v partnerských zemích se zvláštním zaměřením na vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní růst, vytváření důstojných pracovních míst, hospodářské příležitosti, dovednosti a podnikání, socioekonomická odvětví, mikropodniky a malé a střední podniky, jakož i řešení konkrétních socioekonomických základních příčin nelegální migrace. Zvláštní pozornost je věnována zemím, které byly označeny jako nestabilní země nebo země zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země.
V souladu s příslušnými orientačními programovými dokumenty je účelem EFSD+ jakožto integrovaného finančního balíčku, který zabezpečuje finanční kapacitu ve formě grantů, záruk a dalších finančních nástrojů uvedených v čl. 23 odst. 1, je podporovat investice a zlepšit přístup k financování a současně maximalizovat doplňkovost, přinášet inovativní produkty a shromažďovat finanční prostředky ze soukromého sektoru, aby se posílil udržitelný a inkluzivní hospodářský, environmentální a sociální rozvoj, industrializace a stabilní investiční prostředí s cílem prosazovat socioekonomickou a environmentální odolnost v partnerských zemích se zvláštním zaměřením na vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní růst, přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování, ochranu životního prostředí a environmentálního řízení, vytváření důstojných pracovních míst v souladu s příslušnými normami MOP, zejména ve prospěch zranitelných skupin, včetně žen a mladých lidí, hospodářské příležitosti, dovednosti a podnikání, socioekonomická odvětví, a to se zaměřením na sociální podniky a družstva s ohledem na jejich potenciál omezit chudobu a nerovnosti, posilovat lidská práva a zajišťovat živobytí za podpory mikropodniků a malých a středních podniků, jakož i řešením konkrétních socioekonomických základních příčin nelegální migrace a násilného vysídlování a také přispíváním k udržitelnému opětovnému začleňování migrantů navrátivších se do svých zemí původu. 45 % finančních prostředků musí být vyhrazeno na investice přispívající k naplňování cílů v oblasti klimatu, environmentálního řízení a ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti a boje proti desertifikaci, z nichž bude 30 % celkového finančního krytí přiděleno na zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně. Zvláštní pozornost a dodatečná podpora budování institucionální kapacity, správa ekonomických záležitostí a odborná pomoc je věnována zemím, které byly označeny jako nestabilní země nebo země zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země. Záruka pro vnější činnost se použije navíc k investicím vlád do základních veřejných služeb, což spadá i nadále mezi jejich povinnosti.
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3
3.  V rámci záruky pro vnější činnost může Unie ručit za operace podepsané mezi 1. lednem 2021 do 31. prosincem 2027 až do výše 60 000 000 000 EUR.
3.  V rámci záruky pro vnější činnost může Unie ručit za operace podepsané mezi 1. lednem 2021 do 31. prosincem 2027 až do výše 60 000 000 000 EUR. Tento strop bude přezkoumán v rámci zprávy o hodnocení v polovině období podle článku 32.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4 – pododstavec 1
4.  Míra tvorby rezerv se pohybuje v rozmezí od 9 % do 50 % v závislosti na typu operací.
4.  Míra tvorby rezerv se pohybuje v rozmezí od 9 % do 50 % v závislosti na typu operací. Nejvýše 10 miliard EUR se poskytne z rozpočtu Unie prostřednictvím zvláštní rozpočtové položky v rámci ročního rozpočtového procesu nebo prostřednictvím převodu rozpočtových prostředků. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 s cílem tuto maximální částku v případě potřeby změnit.
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4 – pododstavec 3
Míry tvorby rezerv se přezkoumávají každé tři roky od data použitelnosti tohoto nařízení stanoveného v článku 40. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 za účelem změny těchto měr.
Míry tvorby rezerv se přezkoumávají každé dva roky počínaje datem použitelnosti tohoto nařízení stanoveného v článku 40. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 za účelem změny těchto měr a úpravy dotčených finančních částek.
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6
6.  EFSD+ a záruka pro vnější činnost může podpořit finanční a investiční operace v partnerských zemích v zeměpisných oblastech uvedených v čl. 4 odst. 2. Tvorba rezerv na záruku pro vnější činnost je financována z rozpočtu příslušných zeměpisných programů stanovených v čl. 6 odst. 2 písm. a) a tyto rezervy se převedou do společného rezervního fondu. Z EFSD+ a záruky pro vnější činnost mohou být rovněž podporovány operace v zemích, které jsou příjemci podpory, uvedených v příloze I nařízení o NPP III. Prostředky pro tyto operace podle EFSD+ a pro tvorbu rezerv na záruku pro vnější činnost jsou poskytovány z nařízení o NPP. Tvorba rezerv na záruku pro vnější činnost na úvěry pro třetí země uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení o EINS je financována z nařízení o evropském nástroji pro jadernou bezpečnost.
6.  EFSD+ a záruka pro vnější činnost může podpořit finanční a investiční operace v partnerských zemích v zeměpisných oblastech uvedených v čl. 4 odst. 2. Tvorba rezerv na záruku pro vnější činnost je financována z rozpočtu příslušných zeměpisných programů stanovených v čl. 6 odst. 2 písm. a) a tyto rezervy se převedou do společného rezervního fondu. Zeměpisné rozložení operací EFSD+ rovněž odráží v nejvyšší možné míře i relativní váhu přídělu finančních prostředků pro jednotlivé regiony, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. a). Z EFSD+ a záruky pro vnější činnost mohou být rovněž podporovány operace v zemích, které jsou příjemci podpory, uvedených v příloze I nařízení o NPP III. Prostředky pro tyto operace podle EFSD+ a pro tvorbu rezerv na záruku pro vnější činnost jsou poskytovány z nařízení o NPP. Tvorba rezerv na záruku pro vnější činnost na úvěry pro třetí země uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení o EINS je financována z nařízení o evropském nástroji pro jadernou bezpečnost.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)
Článek 26a
Cíle EFSD+
1.  Operace EFSD+ způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky pro vnější činnost přispívají k těmto prioritním oblastem:
a)  poskytování finančních prostředků a podpory na rozvoj podnikání v rámci soukromého, družstevního a sociálního sektoru s cílem přispět k udržitelnému rozvoji v hospodářském, sociálním a ekologickém rozměru se zvláštním důrazem na vymýcení chudoby a případně k realizaci evropské politiky sousedství a cílů stanovených v článku 3 nařízení EU…/… [nařízení o NPP III];
b)  odstraňování překážek soukromých investic, zejména zajištěním právní jistoty investic;
c)  uvolnění finančních prostředků soukromého sektoru se zvláštním zaměřením na mikropodniky a malé a střední podniky;
d)  posílení sociálně-ekonomických odvětví a oblastí, související veřejné a soukromé infrastruktury a udržitelného propojení a udržitelné výroby s cílem podpořit inkluzivní a udržitelný sociálně-ekonomický rozvoj, který respektuje lidská práva a životní prostředí;
e)  přispívání k opatřením v oblasti změn klimatu, ochrany životního prostředí a environmentálního řízení;
f)  přispívání k řešení specifických základních příčin migrace, včetně nelegální migrace a nuceného vysídlení, a přispívání k bezpečné, řádné a legální migraci a mobilitě, a to prostřednictvím udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
1.  Finanční a investiční operace způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky pro vnější činnost musí být v souladu s politikami Unie, jakož i se strategiemi a politikami partnerských zemí. Podporují zejména cíle, obecné zásady a rámec politiky tohoto nařízení a příslušné orientační programové dokumenty s náležitým zohledněním prioritních oblastí stanovených v příloze V.
1.  Finanční a investiční operace způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky pro vnější činnost musí být v souladu s politikami Unie, zejména s její rozvojovou politikou a evropskou politikou sousedství, jakož i se strategiemi a politikami partnerských zemí, a nabízet řešení selhání místních trhů nebo neoptimálních investičních operací, aniž by docházelo k nekalé hospodářské soutěži s místními hospodářskými subjekty. Podporují zejména cíle, obecné zásady a rámec politiky tohoto nařízení a příslušné orientační programové dokumenty s náležitým zohledněním prioritních oblastí stanovených v článku 26a a podrobněji popsaných v příloze V.
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)
1a.  Poskytnutí záruky vnější činnosti je podmíněno uzavřením příslušných dohod o záruce EFSD mezi Komisí jménem Unie a způsobilou protistranou.
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – návětí
2.  Záruka pro vnější činnost podporuje finanční a investiční operace, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 209 odst. 2 písm. a) až c) finančního nařízení a které:
2.  Záruka pro vnější činnost podporuje finanční a investiční operace, které řeší selhání trhu či neoptimální investiční situace. Operace jsou rovněž v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 209 odst. 2 písm. a) až d) finančního nařízení a které:
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. -a a (nové)
-aa)   poskytují finanční a rozvojovou adicionalitu;
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. -a b (nové)
-ab)   se podrobují veřejně dostupnému předběžnému participativnímu hodnocení v oblasti lidských práv, vlivu na sociální a pracovní oblast a na životní prostředí, přičemž je nutné identifikovat a řešit rizika v těchto oblastech a náležitě zohledňovat zásadu svobodného a předchozího informovaného souhlasu dotčených společenství v oblasti investic souvisejících s půdou;
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c
c)  jsou technicky proveditelné a jsou udržitelné z environmentálního a sociálního hlediska;
c)  jsou technicky proveditelné a jsou udržitelné z environmentálního a sociálně-ekonomického hlediska;
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)  se zaměřují na sektory a problémy, kde dochází k jednoznačným selháním trhu či institucionálním selháním, které brání financování ze soukromého sektoru;
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c b (nové)
cb)  jsou strukturovány způsobem, který přispívá k urychlení rozvoje trhu a k mobilizaci zdrojů soukromého sektoru v oblasti investičních mezer;
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c c (nové)
cc)  se zaměřují na projekty s vyššími riziky, než jaká jsou soukromí věřitelé ochotni přijímat pouze na komerčním základě;
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c d (nové)
cd)  nenarušují trhy v partnerských zemích a regionech;
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c e (nové)
ce)  pokud možno maximalizují mobilizaci kapitálu místního soukromého sektoru;
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c f (nové)
cf)  řídí se jednak zásadami účinnosti rozvoje stanovenými v Pusanském partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci a znovu potvrzenými v roce 2016 v Nairobi, včetně vlastní odpovědnosti, sladění, důrazu na výsledky, transparentnosti a vzájemné odpovědnosti, a jednak cílem uvolňování pomoci;
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c g (nové)
cg)  jsou navrženy tak, aby s přihlédnutím ke specifickým rysům rozvoje soukromého sektoru splňovaly kritéria oficiální rozvojové pomoci stanovená výborem OECD-DAC, s výjimkou operací v průmyslových zemích, které pro tuto pomoc nejsou způsobilé;
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c h (nové)
ch)  jsou prováděny v plném souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv, mezinárodně sjednanými pokyny, zásadami a úmluvami, mimo jiné i se zásadami odpovědného investování, zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv, pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, zásadami Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) týkajícími se odpovědného investování v rámci zemědělských a potravinových systémů a úmluvami a zásadami Mezinárodní organizace práce, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Maastrichtskými principy týkajícími se extrateritoriálních závazků států v oblasti hospodářských, sociálních a kulturních práv a dobrovolnými pokyny FAO pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu v kontextu vnitrostátního zajišťování potravin;
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4
4.  S podmínkou souhlasu Komise v souladu s článkem 28 tohoto nařízení jsou způsobilými protistranami pro účely záruky pro vnější činnost protistrany uvedené v čl. 208 odst. 4 finančního nařízení, včetně protistran ze třetích zemí přispívajících na záruku pro vnější činnost. Kromě toho a odchylně od čl. 62 odst. 2 písm. c) finančního nařízení jsou pro účely záruky pro vnější činnost způsobilé soukromoprávní subjekty členského státu nebo třetí země, které přispěly na tuto záruku v souladu s článkem 28 a které poskytují přiměřenou jistotu o finanční kapacitě.
4.  S podmínkou souhlasu Komise v souladu s článkem 28 tohoto nařízení a stanoviska strategické rady jsou způsobilými protistranami pro účely záruky pro vnější činnost protistrany uvedené v čl. 208 odst. 4 finančního nařízení, včetně protistran ze třetích zemí přispívajících na záruku pro vnější činnost. Kromě toho a odchylně od čl. 62 odst. 2 písm. c) finančního nařízení jsou pro účely záruky pro vnější činnost způsobilé soukromoprávní subjekty členského státu nebo třetí země, které přispěly na tuto záruku v souladu s článkem 28 a které poskytují přiměřenou jistotu o finanční kapacitě.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4 a (nový)
4a.  Skupina Evropské investiční banky mimo jiné vykonává tyto činnosti:
a)  společně s ostatními evropskými finančními institucemi se podílí na řízení rizik EFSD+ s ohledem na nutnost zamezit možnému střetů zájmů;
b)  výlučně provádí část investičního okna týkající se půjček státům, na niž je určena částka nejméně 1 000 000 000 EUR z finančního krytí zeměpisných programů v souladu s postupy stanovenými v kapitolách 1 a 3 této hlavy;
c)  je způsobilou protistranou u prováděcích činností v rámci jiných investičních oken.
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 1
Způsobilé protistrany musí vyhovět pravidlům a podmínkám stanoveným v čl. 62 odst. 2 písm. c) finančního nařízení. V případě soukromoprávních subjektů členského státu nebo třetí země, které přispívaly na záruku pro vnější činnost v souladu s článkem 28 tohoto nařízení, se dává přednost těm, které poskytnou informace o environmentálních a sociálních kritériích, jakož i o kritériích týkajících se správy a řízení společností.
Způsobilé protistrany musí vyhovět pravidlům a podmínkám stanoveným v čl. 62 odst. 2 písm. c) finančního nařízení. V případě soukromoprávních subjektů členského státu nebo třetí země, které přispívaly na záruku pro vnější činnost v souladu s článkem 28 tohoto nařízení, se dává přednost těm, které poskytnou informace o environmentálních, sociálních a daňových kritériích, jakož i o kritériích týkajících se správy a řízení společností.
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 3
Komise zajistí spravedlivé zacházení se všemi způsobilými protistranami a také to, aby v žádném období provádění fondu EFSD+ nedocházelo ke střetu zájmů. Aby byla zajištěna doplňkovost, může si Komise od způsobilých protistran vyžádat veškeré důležité informace o jejich operacích probíhajících mimo EFSD+.
Komise zajistí spravedlivé zacházení se všemi způsobilými protistranami, rovný přístup k financování a také to, aby v žádném období uplatňování fondu EFSD+ nedocházelo ke střetu zájmů. Aby byla zajištěna doplňkovost, může si Komise od způsobilých protistran vyžádat veškeré důležité informace o jejich operacích probíhajících mimo EFSD+.
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5 a (nový)
5a.  Evropský parlament nebo Rada mohou vyzvat způsobilé protistrany, organizace občanské společnosti a místní komunity k tomu, aby se zúčastnily výměny názorů na finanční a investiční operace podle tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. d a (nové)
da)   zásady spravedlivých a otevřených zadávacích řízení.
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7
7.  Komise vytvoří investiční okna pro regiony, konkrétní partnerské země nebo pro oboje, pro konkrétní odvětví nebo pro konkrétní projekty, konkrétní kategorie konečných příjemců nebo pro oboje, jež mají být financována tímto nařízením a pokryta zárukou pro vnější činnost až do stanovené výše. Komise informuje Evropský parlament a Radu o tom, nakolik jsou investiční okna v souladu s tímto článkem, a o jejich podrobných finančních prioritách. Veškeré žádosti o finanční podporu v rámci investičních oken se podávají Komisi.
vypouští se
Volba investičních oken musí být řádně odůvodněna analýzou selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací. Tuto analýzu provede Komise ve spolupráci s potenciálně způsobilými protistranami a zúčastněnými stranami.
Způsobilé protistrany mohou poskytnout nástroje uvedené v odstavci 3 v rámci investičního okna nebo individuálního projektu spravovaného způsobilou protistranou. Nástroje mohou být poskytnuty ve prospěch partnerských zemí, včetně nestabilních zemí nebo zemí zasažených konfliktem nebo zemí, jež čelí problémům při rekonstrukci a obnově po skončení konfliktu, ve prospěch orgánů těchto partnerských zemí, včetně jejich veřejných národních i soukromých místních bank a finančních institucí, jakož i ve prospěch subjektů soukromého sektoru těchto partnerských zemí.
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 8
8.  Komise porovná operace podporované prostřednictvím záruky pro vnější činnost s kritérii způsobilosti uvedenými v odstavci 2 a 3 a bude se přitom pokud možno opírat o stávající systémy pro měření výsledků, které mají způsobilé protistrany zavedeny. Komise každoročně zveřejňuje výsledky svého hodnocení každého investičního okna.
8.  Komise porovná operace podporované prostřednictvím záruky pro vnější činnost s kritérii způsobilosti uvedenými v odstavci 2 a 3. Komise vytvoří srovnávací tabulku ukazatelů pro vedení výběru projektů. Provádějící partneři tuto tabulku vyplní u všech operací v rámci EFSD+. Komise vyhodnotí všechny operace podporované zárukou podle kritérii způsobilosti uvedených v článku 27 a použije srovnávací tabulku k provedení nezávislé kontroly kvality v oblasti náležité péče a posouzení vypracovaného provádějícími partnery na úrovni projektu. V případě potřeby Komise požádá o objasnění a změnu prováděcích partnerů. Komise každoročně zveřejňuje srovnávací tabulku pro všechny projekty po schválení použití záruky Komisí a provádějícími partnery a výsledky všech záručních nástrojů a jednotlivých projektů v rámci svého hodnocení každého investičního okna.
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 9
9.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34, pokud jde o doplnění nebo změnu prioritních oblastí uvedených v příloze V a správu EFSD+ v příloze VI.
9.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34, pokud jde o doplnění nebo změnu prioritních oblastí a investičních oken uvedených v příloze V. Při doplňování či úpravě investičních oken pro konkrétní regiony, partnerské země či obojí, specifické sektory či projekty, zvláštní kategorie konečných příjemců nebo pro oboje, jež mají být financována na základě tohoto nařízení a pokryta zárukou pro vnější činnost až do stanovené výše, Komise patřičně zohlední poradenství poskytované ze strany strategické rady a vede konzultace s provozními radami.
Komise informuje Evropský parlament a Radu o tom, nakolik jsou investiční okna v souladu s požadavky stanovenými v článku 26a a s tímto článkem, a o jejich podrobných finančních prioritách. Veškeré žádosti o finanční podporu v rámci investičních oken se podávají Komisi.
Volba investičních oken musí být řádně odůvodněna analýzou selhání trhu nebo neoptimálních investičních situací. Tuto analýzu provede Komise ve spolupráci s potenciálně způsobilými protistranami a zúčastněnými stranami.
Způsobilé protistrany mohou poskytnout nástroje uvedené v odstavci 3 v rámci investičního okna nebo individuálního projektu spravovaného způsobilou protistranou. Nástroje mohou být poskytnuty ve prospěch partnerských zemí, včetně nestabilních zemí nebo zemí zasažených konfliktem nebo zemí, jež čelí problémům při rekonstrukci a obnově po skončení konfliktu, ve prospěch orgánů těchto partnerských zemí, mimo jiné i jejich veřejných národních i soukromých místních bank a finančních institucí, jakož i ve prospěch subjektů soukromého sektoru těchto partnerských zemí. V nestabilních zemích nebo zemích zasažených konfliktem a v odůvodněných případech také v dalších zemích lze podpořit investice veřejného sektoru, které mají příslušné účinky na rozvoj soukromého sektoru.
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Článek 27 a (nový)
Článek 27a
Řízení a struktura EFSD+
1.  EFSD+ je tvořen regionálními investičními platformami zřizovanými na základě pracovních metod, postupů a struktur stávajících unijních nástrojů vnějšího kombinovaného financování, které mohou spojovat své operace kombinování zdrojů s operacemi v rámci záruky pro vnější činnost podle EFSD+.
2.  Komise je odpovědná za celkové řízení EFSD+ a záruku pro vnější činnost. Kromě toho Komise neusiluje o provádění obecných bankovních operací. Komise pravidelně informuje Evropský parlament, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň transparentnosti a finanční odpovědnosti.
3.  Při řízení EFSD+ poskytuje Komisi poradenství strategická rada, s výjimkou operací zahrnujících politiku rozšíření Unie a financovaných na základě [nařízení o NPP III], kdy Komisi poskytuje poradenství strategická rada investičního rámce pro západní Balkán. Komise při provozním řízení záruky pro vnější činnost rovněž úzce spolupracuje se všemi způsobilými partnerskými stranami. Za tímto účelem se zřídí technická pracovní skupina složená z odborníků z Komise a způsobilých partnerských stran s cílem posuzovat rizika a související tvorbu cen.
4.  Strategická rada poskytuje poradenství Komisi ohledně strategického směřování a priorit pro investice se zárukou pro vnější činnost podle EFSD+ a přispívá k jejich sladění s hlavními zásadami a cíli vnější činnosti Unie, s unijní rozvojovou politikou, evropskou politikou sousedství, jakož i s cíli vymezenými v článku 3 a účelem EFSD+ stanoveným v článku 26. Strategická rada také podporuje Komisi při stanovování celkových investičních cílů, pokud jde o využívání záruky pro vnější činnost na podporu operací EFSD+, a sleduje zeměpisně i tematicky vhodné a rozmanité pokrytí investičních oken, přičemž věnuje zvláštní pozornost zemím, které byly označeny za nestabilní či zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země.
5.  Strategická rada také podporuje celkovou koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi regionálními investičními platformami, mezi třemi pilíři evropského investičního plánu, mezi evropským investičním plánem a ostatními snahami Unie v oblasti migrace a provádění Agendy 2030, jakož i ve vztahu k dalším programům stanoveným v tomto nařízení, dalším nástrojům financování Unie a svěřenským fondům.
6.  Strategická rada sestává ze zástupců Komise a vysokého představitele, všech členských států a Evropské investiční banky. Evropský parlament má status pozorovatele. Přispěvatelům, způsobilým protistranám, partnerským zemím, relevantním regionálním organizacím a dalším zúčastněným stranám může být případně udělen status pozorovatele. Strategická rada musí být před začleněním jakéhokoli nového pozorovatele konzultována. Strategické radě společně předsedá Komise a vysoký představitel.
7.  Strategická rada se schází alespoň dvakrát ročně a přijímá stanoviska, pokud možno na základě konsenzu. Další zasedání mohou být uspořádána předsedajícím kdykoliv nebo na žádost jedné třetiny členů. Není-li možné dosáhnout konsenzu, použijí se hlasovací práva dohodnutá během prvního zasedání strategické rady a stanovená v jejím jednacím řádu. Tato hlasovací práva zohlední zdroj financování. Jednací řád stanoví rámec týkající se úlohy pozorovatelů. Zápisy ze zasedání a programy zasedání strategické rady se po jejich přijetí zveřejňují.
8.  Komise podává strategické radě každý rok zprávu o dosaženém pokroku při uplatňování EFSD+. Strategická rada investičního rámce pro západní Balkán tyto zprávy doplní informacemi o pokroku dosaženém při uplatňování záručního nástroje pro region zemí v procesu rozšíření. Strategická rada pravidelně pořádá konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami ohledně strategického směřování a uplatňování EFSD+.
9.  Existence dvou strategických rad nemá vliv na nutnost mít k dispozici jediný jednotný rámec pro řízení rizik pro EFSD+.
10.  Během období uplatňování EFSD+ strategická rada co nejdříve přijme a zveřejní pokyny, v nichž stanoví, jak má být zajištěn soulad operací EFSD+ s cíli a kritérii způsobilosti uvedenými v článcích 26a a 27.
11.  Strategická rada ve svých strategických pokynech řádně zohlední příslušná usnesení Evropského parlamentu a rozhodnutí a závěry Rady.
12.  Provozní rady regionálních investičních platforem jsou nápomocny Komisi na úrovni uplatňování při definování regionálních a odvětvových investičních cílů a regionálních, odvětvových a tematických investičních oken a vypracovávají stanoviska týkající se operací kombinování zdrojů a používání záruky pro vnější činnost, která pokrývá operace EFSD+.
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3
Příspěvek třetích zemí jiných než smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru a jiných třetích stran je poskytován v hotovosti a podléhá schválení Komisí.
Příspěvek třetích zemí jiných než smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru a jiných třetích stran je poskytován v hotovosti a podléhá stanovisku strategické rady a schválení Komisí.
Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 5
Na žádost členských států mohou být jejich příspěvky vyčleněny na zahájení akcí v konkrétních regionech, zemích, odvětvích nebo v rámci stávajících investičních oken.
vypouští se
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 3
Na pokrytí čerpání záruky lze bez ohledu na jeho vyčlenění použít jakýkoli příspěvek.
Na pokrytí čerpání záruky lze použít jakýkoli příspěvek.
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Čl. 29 – název
Provádění dohod o záruce pro vnější činnost
Uplatňování dohod o záruce pro vnější činnost
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
1.  Komise jménem Unie uzavře dohody o záruce pro vnější činnost se způsobilými protistranami vybranými v souladu s článkem 27. Dohody mohou být uzavřeny s konsorciem dvou nebo více způsobilých protistran.
1.  Komise jménem Unie uzavře dohody o záruce pro vnější činnost se způsobilými protistranami vybranými v souladu s článkem 27. Tyto dohody jsou bezpodmínečné, neodvolatelné, vynutitelné na první žádost a ve prospěch vybraných partnerských stran. Dohody mohou být uzavřeny s konsorciem dvou nebo více způsobilých protistran.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2
Veškeré dohody o záruce pro vnější činnost se na vyžádání zpřístupní Evropskému parlamentu a Radě s přihlédnutím k ochraně důvěrných a obchodně citlivých informací.
Veškeré dohody o záruce pro vnější činnost se zpřístupní Evropskému parlamentu a Radě s přihlédnutím k ochraně důvěrných a obchodně citlivých informací.
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – písm. c
c)  zmínku o cílech a účelu tohoto nařízení, posouzení potřeb a uvedení očekávaných výsledků, s přihlédnutím k podpoře sociální odpovědnosti podniků a odpovědného podnikání;
c)  zmínku o cílech a účelu tohoto nařízení, posouzení potřeb a uvedení očekávaných výsledků, s přihlédnutím k podpoře sociální odpovědnosti podniků a nutnosti zajistit odpovědné podnikání, především i dodržování mezinárodně dohodnutých pokynů, zásad a právních nástrojů uvedených v čl. 27 odst. 2 písm. ch);
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – písm. d
d)  protiplnění za záruku, které má odrážet míru rizika, a možnosti, aby protiplnění bylo v odůvodněných případech v zájmu poskytnutí výhodnějších podmínek částečně dotováno;
d)  protiplnění za záruku, které má odrážet míru rizika, a možnosti, aby protiplnění bylo v odůvodněných případech v zájmu poskytnutí výhodnějších podmínek částečně dotováno, a to zejména v případě nestabilních zemí nebo zemí zasažených konfliktem, nejméně rozvinutých zemí a vysoce zadlužených zemí;
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – písm. g
g)  povinnosti monitorování, podávání zpráv a hodnocení;
g)  povinnosti transparentního monitorování, podávání zpráv a hodnocení;
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – písm. h
h)  jasný a přístupný postup pro podávání stížností třetími stranami, které by mohly být dotčeny uplatňováním projektů podporovaných prostřednictvím záruky pro vnější činnost.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 a (nový)
5a.  Komise při uzavírání dohod o záruce pro vnější činnost se způsobilými protistranami náležitě zohlední:
a)  poradenství a doporučení strategické rady a regionálních provozních rad;
b)  cíle investičního okna;
c)  zkušenosti a provozní a finanční schopnosti způsobilé protistrany a její schopnost řízení rizik;
d)  výši vlastních zdrojů a spolufinancování ze strany soukromého sektoru, které je způsobilá protistrana připravena mobilizovat pro investiční okno.
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 7
7.  Způsobilé protistrany na vyžádání poskytnou Komisi veškeré další informace nezbytné k plnění povinností Komise v souvislosti s tímto nařízením.
7.  Způsobilé protistrany poskytnou Komisi veškeré další informace nezbytné k plnění povinností Komise v souvislosti s tímto nařízením, zejména pokud jde o provádění doporučení z předběžného posouzení dopadu na lidská práva, na sociální a pracovní oblast a na životní prostředí a další kvalifikační kritéria uvedená v článku 27.
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 8
8.  Komise podává zprávu o finančních nástrojích, rozpočtových zárukách, finanční pomoci v souladu s články 241 a 250 finančního nařízení. Za tímto účelem způsobilé protistrany poskytnou každý rok Komisi informace nezbytné k plnění povinností Komise v souvislosti s tímto nařízením.
8.  Komise podává zprávu o finančních nástrojích, rozpočtových zárukách, finanční pomoci v souladu s články 241 a 250 finančního nařízení. Za tímto účelem způsobilé protistrany poskytnou každý rok Komisi informace nezbytné k plnění povinností Komise v souvislosti s tímto nařízením. Kromě toho předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu, jak je stanoveno v čl. 31 odst. 6a.
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 8 a (nový)
8a.  Komise nebo způsobilé protistrany neprodleně informují úřad OLAF, pokud v jakékoli fázi přípravy, provádění nebo ukončování finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, vyvstane důvod se domnívat, že došlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání, které může ohrozit finanční zájmy Unie. Komise nebo způsobilé protistrany poskytnou úřadu OLAF veškeré nezbytné informace, které mu umožní provést úplné a důkladné vyšetření těchto případů.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)
Článek 29a
Mechanismus podávání stížností a poskytování náhrad
Vzhledem k možným stížnostem ze strany třetích stran v partnerských zemích, včetně komunit a jednotlivců, kteří jsou dotčeni projekty podporovanými prostřednictvím záruky EFSD+ a záruky pro vnější činnost, zveřejní delegace Komise a delegace Evropské unie na svých webových stránkách přímý odkaz na mechanismy podávání stížností příslušných protistran, které uzavřely dohodu s Komisí. Komise také zřídí centralizovaný unijní mechanismus pro stížnosti ve vztahu ke všem projektům podle kapitoly IV tohoto nařízení s cílem poskytnout možnost přímého přijímání stížností týkajících se řešení stížností způsobilými protistranami. Komise tyto informace zohlední s ohledem na budoucí spolupráci s těmito protistranami.
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Článek 29 b (nový)
Článek 29b
Vyloučené činnosti a nespolupracující jurisdikce
1.  Na základě záruky pro vnější činnost nelze podporovat finanční a investiční operace, které:
a)  jsou spojeny s vojenským sektorem nebo sektorem státní bezpečnosti;
b)  podporují rozvoj jaderné energie, s výjimkou půjček poskytovaných v souladu s nařízením o evropském nástroji pro jadernou bezpečnost, a fosilních paliv a které podporují setrvání ekonomik a společností v závislosti na uhlí;
c)  jsou spojeny s významným environmentálními externími náklady, jako např. náklady, které zahrnují zhoršování stavu chráněných území, nejdůležitějších stanovišť a míst, pro které není prováděn žádný plán udržitelného rozvoje a řízení;
d)  vedou k porušování lidských práv v partnerských zemích, jako je upírání práv komunitám na přístup k přírodním zdrojům, např. k půdě, a jejich kontrolu, přispívají k násilnému vysídlování nebo k nucené práci nebo dětské práci.
2.  Způsobilé protistrany v rámci svých finančních a investičních operací dodržují příslušné unijní právní předpisy a přijaté mezinárodní a unijní normy, a proto nesmějí na základě tohoto nařízení podporovat žádné projekty, které přispívají k praní peněz, financování terorismu, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým podvodům nebo daňovým únikům. Kromě toho způsobilé protistrany nezahájí ani neobnoví operace se subjekty registrovanými nebo usazenými v jurisdikcích zařazených na seznamu vypracovaném v rámci příslušné politiky Unie týkající se nespolupracujících jurisdikcí nebo v jurisdikcích, které jsou podle čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 považovány za vysoce rizikové třetí země či které se skutečně neřídí unijními nebo mezinárodně dohodnutými daňovými standardy týkajícími se transparentnosti a výměny informací. Způsobilé protistrany se mohou od této zásady odchýlit pouze tehdy, pokud se projekt fyzicky realizuje v jedné z těchto jurisdikcí a neexistují žádné náznaky, že příslušná operace spadá pod některou z kategorií uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce. Při uzavírání dohod s finančními zprostředkovateli zanesou způsobilé protistrany do příslušných dohod požadavky podle tohoto článku a budou po finančních zprostředkovatelích požadovat jejich dodržování.
3.  Při svých finančních a investičních operacích uplatňují způsobilé protistrany zásady a normy stanovené unijními právními předpisy o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (2) a směrnicí (EU) 2015/849. Způsobilé protistrany podmíní přímé i zprostředkované financování podle tohoto nařízení zveřejněním informací o skutečném vlastnictví v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 a zveřejní v souladu s čl. 89 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU údaje o jednotlivých zemích.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. -1 (nový)
-1.  Dosažení cílů tohoto nařízení se posuzuje prostřednictvím odpovídajícího, transparentního a odpovědného systému monitorování, podávání zpráv a hodnocení, který zajišťuje řádné zapojení Evropského parlamentu a Rady, stejně jako posílení účasti všech partnerů Unie, včetně občanské společnosti, na uplatňování programů.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1
1.  Ukazatele pro podávání zpráv o pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci tohoto nařízení při plnění specifických cílů uvedených v článku 3, jsou stanoveny v příloze VII v souladu s ukazateli cílů udržitelného rozvoje. Jako základ pro posouzení toho, do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů, se použijí hodnoty ukazatelů k 1. lednu 2021.
1.  Ukazatele pro podávání zpráv o pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci tohoto nařízení při plnění specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 2, jsou stanoveny v příloze VII v souladu s ukazateli cílů udržitelného rozvoje. Jako základ pro posouzení toho, do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů, se použijí hodnoty ukazatelů k 1. lednu 2021.
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1
Komise pravidelně monitoruje své akce a posuzuje pokrok v plnění očekávaných výsledků, včetně výstupů a výsledků.
Komise pravidelně monitoruje své akce a posuzuje pokrok v plnění cílů stanovených v článku 3, stejně jako očekávaných výsledků, včetně výstupů a výsledků.
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2
Pokrok s ohledem na očekávané výsledky by měl být monitorován na základě jasných, transparentních a případně měřitelných ukazatelů. Používá se omezený počet ukazatelů, aby se usnadnilo včasné podávání zpráv.
Pokrok s ohledem na očekávané výsledky je monitorován na základě jasných, transparentních a případně měřitelných ukazatelů stanovených v příloze VII a v rámci pro monitorování a hodnocení přijatém podle odstavce 9, stejně jako v souladu s pravidly plnění rozpočtu Unie. Používá se omezený počet ukazatelů, aby se usnadnilo včasné podávání zpráv, a ukazatele jsou přinejmenším členěné podle pohlaví a věku.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1
Společné rámce pro výsledky zahrnuté do společných programových dokumentů, které splňují kritéria stanovená v čl. 12 odst. 4, poskytují základ pro společné monitorování realizace kolektivní podpory pro partnerskou zemi, které provádí Unie a členské státy.
Společné rámce pro výsledky zahrnuté do společných programových dokumentů, které splňují kritéria stanovená v čl. 12 odst. 4, poskytují základ pro společné monitorování realizace kolektivní podpory pro partnerskou zemi, které uplatňují Unie a členské státy.
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 2
Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie uloží přiměřené požadavky na vykazování.
Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování uplatňování programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie uloží přiměřené požadavky na vykazování.
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4
4.  Komise posoudí pokrok dosažený při provádění tohoto nařízení. Počínaje rokem 2022 předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o plnění cílů tohoto nařízení prostřednictvím ukazatelů, jimiž se měří dosažené výsledky a účinnost nařízení. Tato zpráva se předkládá rovněž Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
4.  Komise posoudí pokrok dosažený při uplatňování tohoto nařízení. Počínaje rokem 2022 předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o plnění cílů tohoto nařízení prostřednictvím ukazatelů, včetně ukazatelů, které jsou stanoveny v příloze VII, stejně jako ukazatelů plnění rozpočtu Unie, jimiž se měří dosažené výsledky a účinnost nařízení. Tato zpráva se předkládá rovněž Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5
5.  Tato výroční zpráva obsahuje informace týkající se předchozího roku, pokud jde o financovaná opatření, o výsledky monitorování a hodnocení, o zapojení příslušných partnerů a provádění rozpočtových závazků a prostředků na platby rozčleněné podle jednotlivých zemí, regionů a odvětví spolupráce. Posoudí se v ní výsledky financování z prostředků Unie, pokud možno za použití konkrétních a měřitelných ukazatelů jeho úlohy při dosahování cílů tohoto nařízení. U rozvojové spolupráce posoudí zpráva, je-li to možné a relevantní, i dodržování zásad účinnosti rozvoje, a to i u inovativních finančních nástrojů.
5.  Tato výroční zpráva obsahuje informace týkající se předchozího roku, pokud jde o financovaná opatření, o výsledky monitorování a hodnocení, o zapojení a úroveň spolupráce příslušných partnerů a uplatňování rozpočtových závazků a prostředků na platby rozčleněné podle jednotlivých zemí, regionů a odvětví spolupráce. Zpráva musí obsahovat hodnocení pokroku při dosahování očekávaných výsledků a pokroku v oblasti začleňování průřezových témat, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 6. Posoudí se v ní výsledky financování z prostředků Unie za použití konkrétních a měřitelných ukazatelů jeho úlohy při dosahování cílů tohoto nařízení. U rozvojové spolupráce posoudí zpráva i dodržování zásad účinnosti rozvoje, a to i u inovativních finančních nástrojů.
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6
6.  Výroční zpráva vypracovaná v roce 2021 musí obsahovat souhrnné informace z výročních zpráv týkajících se období 2014–2020 o veškerém financování podle nařízení uvedených v čl. 40 odst. 2, včetně vnějších účelově vázaných příjmů a příspěvků do svěřenských fondů, včetně rozčlenění výdajů podle zemí, využití finančních nástrojů, závazků a plateb. Uvedená zpráva odráží hlavní získané poznatky a reakce na doporučení z externích hodnocení provedených v předchozích letech.
6.  Výroční zpráva vypracovaná v roce 2021 musí obsahovat souhrnné informace z výročních zpráv týkajících se období 2014–2020 o veškerém financování podle nařízení uvedených v čl. 39 odst. 2, včetně vnějších účelově vázaných příjmů a příspěvků do svěřenských fondů, včetně rozčlenění výdajů podle zemí, využití finančních nástrojů, závazků a plateb. Uvedená zpráva odráží hlavní získané poznatky a reakce na doporučení z externích hodnocení provedených v předchozích letech. Zahrnuje posouzení úrovně kapacity zaměstnanců v ústředí a na úrovni delegací Unie za účelem plnění všech cílů, na něž se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6 a (nový)
6a.  Komise jako součást výroční zprávy podává podrobné informace o finančních a investičních operacích krytých zárukou pro vnější činnost a o fungování EFSD+, jeho řízení a účinném příspěvku k plnění jeho cílů. K této části výroční zprávy se přikládá stanovisko Účetního dvora. To mimo jiné zahrnuje:
a)  posouzení výsledků přispívajících k dosažení účelu a cílů EFSD+ podle tohoto nařízení;
b)  posouzení stávajících finančních a investičních operací, které jsou kryté zárukou pro vnější činnost, na úrovni odvětví, země a regionu a jejich souladu s tímto nařízením, včetně rizikových opatření a jejich dopadu na finanční a ekonomickou stabilitu partnerů;
c)  posouzení doplňkovosti a přidané hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého sektoru, odhadovaných a skutečných výstupů a výsledků a dopadu finančních a investičních operací krytých zárukou pro vnější činnost na souhrnném základě, včetně dopadu na tvorbu důstojných pracovních míst a schopnost zajistit životní minimum, odstraňování chudoby a snižování nerovnosti; toto hodnocení zahrnuje pokud možno genderovou analýzu krytých operací na základě faktů a údajů rozčleněných podle pohlaví a analýzu typu podporovaného soukromého odvětví, včetně družstev a sociálních podniků;
d)  posouzení dodržování požadavků týkajících se využití záruky pro vnější činnost a dosažení hodnot klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených pro každý předložený návrh;
e)  posouzení pákového efektu dosaženého operacemi krytými zárukou pro vnější činnost a EFSD+;
f)  finanční částku, která byla převedena příjemcům, a posouzení finančních a investičních operací každé způsobilé protistrany na souhrnném základě;
g)  posouzení doplňkovosti a přidané hodnoty finančních a investičních operací způsobilých protistran a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;
h)  podrobné informace o čerpání záruky pro vnější činnost, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržených platbách a rovněž o celkové rizikové expozici;
i)  finanční zprávy o finančních a investičních operacích způsobilých protistran, na něž se vztahuje toto nařízení, auditované nezávislým externím auditorem;
j)  posouzení synergického působení a doplňkovosti mezi operacemi krytými zárukou pro vnější činnost a druhým a třetím pilířem EIP, a to na základě příslušných stávajících zpráv a se zvláštním ohledem na pokrok dosažený v oblasti řádné správy věcí veřejných, včetně boje proti korupci a nezákonným finančním tokům, v oblasti dodržování lidských práv a zásad právního státu a zohledňování rovnosti žen a mužů v jednotlivých oblastech politiky, a také s ohledem na podporu podnikání, místní podnikatelské prostředí a místní finanční trhy;
k)  posouzení souladu operací v rámci záruky pro vnější činnost s mezinárodně přijatými zásadami účinnosti rozvoje;
l)  posouzení protiplnění za záruky;
m)  posouzení provádění ustanovení týkajících se vyloučených činností a nespolupracujících jurisdikcí.
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 7
7.  Odhad celkových ročních výdajů na opatření v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti se provede na základě přijatých orientačních programových dokumentů. Finanční prostředky přidělené podle tohoto nařízení jsou předmětem každoročního systému sledování založeného na metodice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj („ukazatele z Ria“), aniž by bylo vyloučeno použití přesnějších metodik, jsou-li dostupné; tento systém je začleněn do stávající metodiky řízení výkonnosti programů Unie, aby bylo možné vyčíslit výdaje vztahující se k opatřením v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti na úrovni akčních plánů a opatření uvedených v článku 19 a zaznamenaných do hodnocení a výročních zpráv.
7.  Odhad celkových ročních výdajů na dosahování cílů vytyčených tímto nařízením se provede na základě přijatých orientačních programových dokumentů. Finanční prostředky přidělené podle tohoto nařízení jsou předmětem každoročního systému sledování založeného na metodice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, včetně „ukazatelů z Ria“, aniž by bylo vyloučeno použití přesnějších metodik, jsou-li dostupné; tento systém je začleněn do stávající metodiky řízení výkonnosti programů Unie, aby bylo možné vyčíslit výdaje vztahující se k opatřením v oblasti změny klimatu, biologické rozmanitosti a životního prostředí, lidského rozvoje a sociálního začleňování, rovnosti pohlaví a oficiální rozvojové pomoci na úrovni akčních plánů a opatření uvedených v článku 19 a zaznamenaných do hodnocení a výročních zpráv. Komise předá tento odhad jako součást výroční zprávy Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 8
8.  Komise zveřejní informace o rozvojové spolupráci na základě uznávaných mezinárodních norem.
8.  Komise zveřejní informace o rozvojové spolupráci na základě uznávaných mezinárodních norem, včetně norem Mezinárodní organizace práce, a za použití rámce pro společný standard vytvořený Mezinárodní iniciativou na podporu transparentnosti.
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 9
9.  Aby bylo možné zajistit účinné posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci tohoto nařízení při plnění jeho cílů, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 za účelem změny přílohy VII s cílem přezkoumat nebo doplnit ukazatele, je-li to považováno za nezbytné, a za účelem doplnění tohoto nařízení o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení.
9.  Aby bylo možné zajistit účinné posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci tohoto nařízení při plnění jeho cílů, Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 za účelem změny přílohy VII s cílem přezkoumat nebo doplnit ukazatele, je-li to považováno za nezbytné, mimo jiné v souvislosti s přezkumem v polovině období podle článku 32, a to za účelem doplnění tohoto nařízení o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení, což může zahrnovat dodatečné ukazatele výkonnosti platné pro každý specifický cíl tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Čl. 32 – název
Hodnocení
Hodnocení a přezkum v polovině období
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1
Průběžné hodnocení tohoto nařízení se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění nástroje.
Nejpozději do 30. června 2024 předloží Komise zprávu o hodnocení uplatňování tohoto nařízení v polovině období. Tato zpráva o hodnocení v polovině období se vztahuje na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 a posoudí příspěvek Unie k dosažení cílů tohoto nařízení na základě ukazatelů, kterými se měří dosažené výsledky, a všechna zjištění a závěry týkající se dopadu tohoto nařízení, mimo jiné i EFSD+ a záruky pro vnější činnost.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Evropský parlament může přispět vstupem do tohoto hodnocení. Komise a ESVČ uspořádají konzultaci s hlavními zúčastněnými stranami a příjemci, včetně organizací občanské společnosti. Komise a ESVČ věnují zvláštní pozornost tomu, aby zajistily zastoupení nejvíce upozaděných subjektů.
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2
Hodnocení se případně zakládají na zásadách osvědčených postupů Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a jejich účelem je stanovit, zda byly splněny specifické cíle, a navrhnout doporučení pro zlepšení budoucích akcí.
Komise rovněž vyhodnotí dopad a účinnost svých akcí na oblast intervence a účinnost programování prostřednictvím externích hodnocení. Komise a ESVČ náležitě zohlední návrhy a stanoviska Evropského parlamentu a Rady týkající se nezávislých externích hodnocení. Hodnocení se případně zakládají na zásadách osvědčených postupů Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a jejich účelem je stanovit, zda byly splněny specifické cíle, a navrhnout doporučení pro zlepšení budoucích akcí. Průběžné hodnocení posoudí, jak Unie plnila cíle vytyčené tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1
Na konci provádění nařízení, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení nařízení. Toto hodnocení posoudí příspěvek Unie k dosažení cílů tohoto nařízení s přihlédnutím k ukazatelům, kterými se měří dosažené výsledky, a ke všem zjištěním a závěrům týkajícím se dopadu tohoto nařízení.
Zpráva o hodnocení v polovině období se rovněž zabývá účinností, přidanou hodnotou, fungováním zjednodušené a zefektivněné struktury vnějšího financování, vnitřní a vnější soudržností a trvalým významem cílů tohoto nařízení, doplňkovostí a synergickými vazbami mezi financovanými akcemi, příspěvkem opatření k ucelené vnější činnosti Unie a popřípadě i mírou, v jaké si je veřejnost v přijímajících zemích vědoma finanční podpory ze strany Unie, a zahrnuje zjištění ze zpráv uvedených v čl. 31 odst. 4.
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2
Zpráva o závěrečném hodnocení se zabývá rovněž efektivností, přidanou hodnotou, rozsahem zjednodušení, vnitřní a vnější soudržností a trvající relevantností cílů tohoto nařízení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 3
Konkrétním účelem zprávy o závěrečném hodnocení je zdokonalit provádění financování z prostředků Unie. Obsahuje informace týkající se rozhodnutí o obnovení, úpravě či pozastavení druhů akcí prováděných v rámci nařízení.
Konkrétním účelem zprávy o hodnocení v polovině období je zdokonalit způsob financování z prostředků Unie. Obsahuje informace týkající se rozhodnutí o obnovení, úpravě či pozastavení druhů akcí prováděných v rámci nařízení.
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 4
Zpráva o závěrečném hodnocení rovněž obsahuje souhrnné informace z příslušných výročních zpráv o veškerém financování, které se řídí tímto nařízením, včetně vnějších účelově vázaných příjmů a příspěvků do svěřenských fondů, včetně rozčlenění výdajů podle přijímajících zemí, využití finančních nástrojů, závazků a plateb.
Zpráva o hodnocení v polovině období rovněž obsahuje souhrnné informace z příslušných výročních zpráv o veškerém financování, které se řídí tímto nařízením, včetně vnějších účelově vázaných příjmů a příspěvků do svěřenských fondů, včetně rozčlenění výdajů podle přijímajících zemí, využití finančních nástrojů, závazků a plateb, jakož i o zeměpisných a tematických programech a akcích rychlé reakce a také finančních prostředcích uvolněných z rezerv určených pro výzvy a priority.
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 5
Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě a členským státům prostřednictvím příslušného výboru uvedeného v článku 35. Konkrétní hodnocení mohou být na žádost členských států projednána v uvedeném výboru. Výsledky se zohlední při sestavování programů a přidělování zdrojů.
Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě a členským státům. Výsledky se zohlední při sestavování programů a přidělování zdrojů.
Pozměňovací návrh 302
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 6
Komise zapojí ve vhodném rozsahu všechny příslušné zúčastněné strany do procesu hodnocení financování z prostředků Unie podle tohoto nařízení a může tam, kde je to vhodné, usilovat o provedení společných hodnocení s členskými státy s úzkým zapojením partnerských zemí.
Komise zapojí všechny příslušné zúčastněné strany a příjemce, včetně organizací občanské společnosti, do procesu hodnocení financování z prostředků Unie podle tohoto nařízení a může tam, kde je to vhodné, usilovat o provedení společných hodnocení s členskými státy s úzkým zapojením partnerských zemí.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise zprávu o hodnocení v polovině období uvedenou v odstavci 2 předloží Evropskému parlamentu a Radě. Ke zprávě budou případně přiloženy legislativní návrhy uvádějící nezbytné změny tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 b (nový)
2b.  Po uplynutí lhůty pro uplatňování tohoto nařízení, avšak nejpozději do tří let po skončení období uvedeného v článku 1, provede Komise závěrečné hodnocení nařízení za týchž podmínek jako hodnocení v polovině období uvedené v odstavci 2 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
1.  V řádně odůvodněných případech, a pokud akce, která má být provedena, je celosvětové, regionální, transregionální nebo přeshraniční povahy, může Komise v rámci příslušných víceletých orientačních programů nebo příslušných akčních plánů či opatření rozhodnout rozšířit způsobilost akcí i na země a území, na které se toto nařízení podle článku 4 nevztahuje, aby se zajistila soudržnost a účinnost financování z prostředků Unie nebo podpořila regionální a transregionální spolupráce.
1.  V řádně odůvodněných případech, a pokud akce, která má být uplatňována, je celosvětové, regionální, transregionální nebo přeshraniční povahy, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 za účelem doplnění tohoto nařízení přidáním zemí a území do výčtu zemí a území, na které se vztahuje toto nařízení podle článku 4, pro účely těchto akcí.
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2
2.  Komise může začlenit zvláštní finanční příděl za účelem pomoci partnerským zemím a regionům při posilování jejich spolupráce se sousedními nejvzdálenějšími regiony Unie a se zámořskými zeměmi a územími, na něž se vztahuje rozhodnutí Rady rozhodnutí o ZZÚ. Toto nařízení může za tímto účelem a na základě reciprocity a proporcionality, pokud jde o výši financování z rozhodnutí o ZZÚ a/nebo nařízení o EÚS, případně přispět k akcím prováděným partnerskou zemí nebo regionem nebo jiným subjektem podle tohoto nařízení, zemí, územím nebo jiným subjektem podle rozhodnutí o ZZÚ, nebo nejvzdálenějším regionem Unie v rámci společných operačních programů či opatření stanovených a prováděných podle nařízení o EÚS.
vypouští se
Pozměňovací návrh 307
Návrh nařízení
Článek 33 a (nový)
Článek 33a
Spolupráce partnerských zemí a regionů se sousedními nejvzdálenějšími regiony Unie a se zámořskými zeměmi a územími
1.  Komise může začlenit zvláštní finanční příděl za účelem poskytnutí pomoci partnerským zemím a regionům při upevňování jejich spolupráce se sousedními nejvzdálenějšími regiony Unie a se zámořskými zeměmi a územími, na něž se vztahuje rozhodnutí Rady o zámořských zemích a územích. Toto nařízení může za tímto účelem na základě reciprocity a proporcionality, pokud jde o výši financování z rozhodnutí o zámořských zemích a územích nebo nařízení o EÚS, případně přispět k akcím uskutečňovaným partnerskou zemí nebo regionem nebo jiným subjektem podle tohoto nařízení, zemí, územím nebo jiným subjektem podle rozhodnutí o zámořských zemích a územích nebo nejvzdálenějším regionem Unie v rámci společných operačních programů či na programy v rámci meziregionální spolupráce nebo na opatření stanovená a uplatňovaná podle nařízení o EÚS.
2.  Míra spolufinancování  prostředků Unie nepřesáhne 90 % způsobilých výdajů programu nebo opatření. Pokud jde o technickou pomoc, činí míra spolufinancování 100 %.
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 6, čl. 26 odst. 3, čl. 27 odst. 9 a čl. 31 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu platnosti tohoto nařízení.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 6, čl. 8 odst. 7a, čl. 8 odst. 8b, čl. 14 odst. 1, článku 15a, čl. 17 odst. 4, čl. 21 odst. 3a, čl. 26 odst. 4, čl. 27 odst. 9, čl. 31 odst. 9 a čl. 33 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu platnosti tohoto nařízení. Komise přijme tyto akty v přenesené pravomoci co nejdříve. Akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 7a, čl. 8 odst. 8b, čl. 17 odst. 4 a čl. 31 odst. 9 se však přijmou do … [6 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 6, čl. 26 odst. 3, čl. 27 odst. 9 a čl. 31 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 6, čl. 8 odst. 7a, čl. 8 odst. 8b, čl. 14 odst. 1, článek 15a, čl. 17 odst. 4, čl. 21 odst. 3a, čl. 26 odst. 4, čl. 27 odst. 9, čl. 31 odst. 9 a čl. 33 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm uvedeno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 6, čl. 26 odst. 3, čl. 27 odst. 9 a čl. 31 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 6, čl. 8 odst. 7a, čl. 8 odst. 8b, čl. 14 odst. 1, článek 15a, čl. 17 odst. 4, čl. 21 odst. 3a, čl. 26 odst. 4, čl. 27 odst. 9, čl. 31 odst. 9 a čl. 33 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Článek 34 a (nový)
Článek 34a
Postup pro naléhavé případy
1.  Pokud to ze závažných a naléhavých důvodů vyžadují okolnosti přírodních nebo člověkem způsobených katastrof či bezprostředního ohrožení demokracie, právního státu, lidských práv nebo základních svobod, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, přičemž se uplatní postup stanovený v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.
2.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 3. V oznámení o aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v č. 34 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Článek 34 b (nový)
Článek 34b
Demokratická kontrola
1.  Za účelem rozšíření dialogu mezi orgány Unie, zejména mezi Evropským parlamentem, Komisí a ESVČ, a za účelem zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti, stejně jako účelnosti při přijímání aktů a opatření ze strany Komise, může Evropský parlament vyzvat Komisi a ESVČ, aby předstoupily před Parlament za účelem projednání strategických směrů a pokynů pro plánování programů podle tohoto nařízení. Tento dialog přispívá také k celkové provázanosti všech nástrojů financování vnější činnosti v souladu s článkem 5. Může proběhnout před přijetím aktů v přenesené pravomoci a před přijetím návrhu ročního rozpočtu Komisí. Tento dialog může na žádost Evropského parlamentu nebo Evropské komise probíhat v souvislosti s významným politickým vývojem i účelově.
2.  Komise a ESVČ předloží Evropskému parlamentu veškeré příslušné dokumenty v tomto ohledu nejméně jeden měsíc před zahájením dialogu. Pro dialog týkající se ročního rozpočtu poskytne Komise a ESVČ konsolidované informace o všech akčních plánech a opatřeních přijatých nebo plánovaných v souladu s článkem 21, informace o spolupráci rozlišené podle jednotlivých zemí, regionů a tematických oblastí a o využívání akcí rychlé reakce, rezervy pro nově se objevující výzvy a priority a záruky pro vnější činnost.
3.  Komise a ESVČ zohlední v nejvyšší míře postoj vyjádřený Evropským parlamentem. V případě, že Komise nebo ESVČ nezohlední postoje Evropského parlamentu, poskytne řádné odůvodnění.
4.  Za informování Evropského parlamentu o stavu uplatňování tohoto nařízení, zejména o probíhajících opatřeních, akcích a výsledcích odpovídá Komise a ESVČ, a to zejména prostřednictvím řídící skupiny uvedené v článku 38.
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Článek 35
Článek 35
vypouští se
Výbor
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.
4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
5.  Přijaté rozhodnutí zůstává v platnosti po dobu trvání přijatého nebo pozměněného dokumentu, akčního programu nebo opatření.
6.  Jednání výboru se u otázek týkajících se Evropské investiční banky účastní její pozorovatel.
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Čl. 36 – název
Informace, komunikace a publicita
Transparentnost, komunikace a zveřejňování informací
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1
1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků, zejména při propagaci akcí a jejich výsledků tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.
1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků, zejména při propagaci akcí a jejich výsledků tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti. Za plnění této povinnosti příjemci odpovídá Komise.
Pozměňovací návrh 316
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2
2.  Komise provádí k tomuto nařízení a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na toto nařízení rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.
2.  Komise uplatňuje k tomuto nařízení a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na toto nařízení rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, mají-li přímou souvislosti s cíli uvedenými v článku 3.
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise přijme opatření k zintenzivnění strategické komunikace a veřejné diplomacie pro účely informování o hodnotách Unie a přínosu Unie.
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 b (nový)
2b.  Komise zřídí jediný komplexní veřejný centrální elektronický registr všech akcí financovaných v rámci tohoto nařízení, včetně kritérií používaných ke stanovení potřeb partnerů při přidělování zdrojů, a zajistí jeho pravidelnou aktualizaci s výjimkou akcí, u nichž existují obavy z důvodů bezpečnosti nebo místních politicky citlivých záležitostí ve smyslu článku 37.
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 c (nový)
2c.  Rejstřík obsahuje také informace o veškerých finančních a investičních operacích, a to na individuální i projektové úrovni, a základní body všech dohod o záruce EFSD+, včetně informací o právní identitě způsobilých protistran, očekávaných přínosech z hlediska rozvoje a postupech při podávání stížností, a to s přihlédnutím k ochraně důvěrných a citlivých obchodních informací.
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 d (nový)
2d.  Protistrany, které mají v souladu se svou politikou transparentnosti a s pravidly Unie pro ochranu údajů a přístup k dokumentům a informacím nárok na záruku EFSD+, proaktivně a systematicky zveřejňují na svých internetových stránkách informace o všech svých finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka pro vnější činnost, týkající se zejména toho, jakým způsobem přispívají tyto operace k dosažení cílů a požadavků tohoto nařízení. Tyto informace jsou rozčleněny podle jednotlivých projektů. Při zveřejňování těchto informací se vždy přihlíží k ochraně důvěrných a citlivých obchodních informací. V rámci všech informací o finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka pro vnější činnost, zveřejňují způsobilé protistrany v souladu s tímto nařízením rovněž údaje o podpoře Unie.
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Článek 38
Článek 38
vypouští se
Doložka o ESVČ
Toto nařízení se použije v souladu s rozhodnutím 2010/427/EU.
Pozměňovací návrh 322
Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)
Článek 38a
Správa
Za řízení, koordinaci a správu tohoto nástroje v rámci daného cyklu řízení odpovídá horizontální řídicí skupina složená ze všech příslušných oddělení Komise a ESVČ, které předsedá místopředseda Komise / vysoký představitel nebo představitel tohoto úřadu, s cílem zajistit ucelenost, účinnost, transparentnost a odpovědnost veškerého vnějšího financování EU. Celkovou politickou koordinaci vnější činnosti Unie zajišťuje místopředseda Komise / vysoký představitel. V případě všech akcí, včetně akcí rychlé odezvy a mimořádných opatření pomoci, a také v průběhu celého plánování programů a plánování a uplatňování nástrojů musí vysoký představitel a ESVČ spolupracovat s příslušnými členy a útvary Komise, jak byly stanoveny na základě povahy a cílů předpokládaných akcí, přičemž vycházejí z jejich odborných znalostí. Veškeré návrhy rozhodnutí se vypracovávají v souladu s postupy Komise a předkládají Komisi k přijetí.
Evropský parlament je plně zapojen do fáze navrhování, plánování, monitorování a hodnocení těchto nástrojů a zaručuje tak politickou a demokratickou kontrolu a odpovědnost za financování Unie v oblasti vnější činnosti.
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2
Použije se od 1. ledna 2021.
Použije se ode dne 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 17
Podpora Unie v rámci této oblasti se může rovněž používat k tomu, aby se Ruské federaci umožnila účast v programech přeshraniční spolupráce a jiných příslušných programech pro více zemí.
Podpora Unie v rámci této oblasti se může rovněž používat k tomu, aby se Ruské federaci umožnila účast v programech přeshraniční spolupráce a jiných příslušných programech pro více zemí, včetně spolupráce v oblasti vzdělávání, zejména výměny studentů.
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. a
a)  posílení demokracie a demokratických procesů, správy věcí veřejných a dohledu, včetně transparentních a důvěryhodných volebních procesů;
a)  upevnění demokracie a inkluzivních demokratických procesů, správy věcí veřejných a dohledu, včetně nezávislého soudnictví, zásad právního státu transparentních, mírumilovných a důvěryhodných volebních procesů;
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. b
b)  posílení a ochrana lidských práv a základních svobod;
b)  větší prosazování a podpora lidských práv, jak jsou uvedeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a uplatňování souvisejících mezinárodních nástrojů, podpora a ochrana obránců lidských práv, přispívání k uplatňování globálních a regionálních paktů a rámců, rozšiřování schopnosti občanské společnosti k jejich provádění a monitorování a příprava základů pro vypracování právního rámce na ochranu osob vysídlených z důvodu změny klimatu;
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. c
c)  podpora boje proti diskriminaci ve všech jejích formách a zásady rovnosti, zejména rovnosti žen a mužů a práv příslušníků menšin;
c)  podpora boje proti diskriminaci ve všech jejích formách, zásady rovnosti, zejména rovnosti žen a mužů, a práv a posílení postavení žen a dívek a práv dětí, mladých lidí, osob se zdravotním postižením a příslušníků menšin, osob LGBTI a domorodého obyvatelstva;
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. d
d)  podpora prosperující občanské společnosti a její úlohy v reformních procesech a demokratických transformacích a prosazování příznivého prostředí pro zapojení občanské společnosti a občanů do politického rozhodování;
d)  podpora prosperující občanské společnosti a posílení její úlohy při politických změnách, v reformních procesech a demokratických transformacích a prosazování příznivého prostředí pro zapojení občanské společnosti a občanů do politického života a kontroly rozhodování;
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. f
f)  budování odolnosti států, společností, komunit a jednotlivců vůči politickým, hospodářským, environmentálním, demografickým a společenským tlakům a otřesům a tlakům a otřesům v souvislosti s potravinami;
f)  budování odolnosti států, společností, komunit a jednotlivců, aby byli schopni odolávat environmentálním a hospodářským otřesům, přírodním a člověkem způsobeným katastrofám a konfliktům, zdravotním krizím a otřesům v oblasti zajišťování potravin, přizpůsobit se jim a rychle se z nich zotavit;
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. g
g)  posílení rozvoje demokratických veřejných institucí na celostátní a nižší úrovni, včetně nezávislého, efektivního, účinného a odpovědného soudního systému, podpora právního státu a přístup ke spravedlnosti pro všechny;
g)  posílení rozvoje demokratických veřejných institucí na mezinárodní, celostátní a nižší úrovni, včetně nezávislého, efektivního, účinného a odpovědného soudního systému, podpora právního státu, mezinárodní spravedlnost, odpovědnost a přístup ke spravedlnosti pro všechny;
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. h
h)  podpora reformních procesů veřejné správy, mimo jiné prostřednictvím využívání elektronické veřejné správy zaměřené na občany, posílení právních rámců a institucionálního uspořádání, národních statistických systémů, kapacit, řádného řízení veřejných financí a přispívání k boji proti korupci;
h)  podpora reformních procesů veřejné správy, mimo jiné prostřednictvím využívání elektronické veřejné správy zaměřené na občany, posílení právních rámců a institucionálního uspořádání, národních statistických systémů, kapacit, řádného řízení veřejných financí a přispívání k boji proti korupci, vyhýbání se daňové povinnosti, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování;
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. j
j)  zvýšení transparentnosti a odpovědnosti veřejných institucí, posílení zadávání veřejných zakázek a správy veřejných financí, rozvoj elektronické veřejné správy a zlepšení poskytování služeb;
j)  zvýšení transparentnosti a odpovědnosti veřejných institucí, posílení zadávání veřejných zakázek, včetně podpory rozvoje kritérií a cílů udržitelnosti (environmentálních, sociálních a ekonomických) a správy veřejných financí, rozvoj elektronické veřejné správy a zlepšení poskytování služeb;
Pozměňovací návrh 333
Návrh nařízení
Příloha II – part A – bod 1 – písm. k a (nové)
ka)   podpora parlamentní demokracie
Pozměňovací návrh 334
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. a
a)  vymýcení chudoby ve všech jejích aspektech, řešení diskriminace a nerovností a cíl nikoho neopomíjet;
a)  vymýcení chudoby ve všech jejích aspektech, řešení diskriminace a nerovností, cíl nikoho neopomíjet a v první řadě oslovení těch nejopomíjenějších upřednostněním investic do veřejných služeb v oblasti zdravotní péče, výživy, vzdělávání a sociální ochrany;
Pozměňovací návrh 335
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. b
b)  zvýšení úsilí o přijetí politik a odpovídající investice na podporu práv žen a mladých lidí s cílem usnadnit jejich zapojení do společenského, občanského a hospodářského života a zajistit jejich plný příspěvek k inkluzivnímu růstu a udržitelnému rozvoji;
b)  zvýšení úsilí o přijetí politikyodpovídajících investic na podporu, ochranu a plnění práv žen, mladých lidí, dětí a osob se zdravotním postižením s cílem usnadnit jejich zapojení do společenského, občanského a hospodářského života a smysluplnou účast a zajistit jejich plný příspěvek k inkluzivnímu růstu a udržitelnému rozvoji;
Pozměňovací návrh 336
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. c
c)  podpora ochrany a naplňování práv žen a dívek, včetně hospodářských, pracovních a sociálních práv a sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, a předcházení sexuálnímu a genderovému násilí ve všech formách;
c)  podpora ochrany a naplňování práv a posílení postavení žen a dívek, včetně hospodářských, pracovních a sociálních práv, práva k půdě a sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, a předcházení sexuálnímu a genderovému násilí ve všech formách a ochrana žen a dívek před tímto násilím; to zahrnuje podporu přístupu všech ke komplexním informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví a ke komplexnímu sexuálnímu vzdělávání; podpora spolupráce v oblasti výzkumu a inovací týkajících se nových a vylepšených nástrojů zajišťujících sexuální a reprodukční zdravotní péči, včetně plánování rodiny, zejména v prostředí s omezenými finančními prostředky;
Pozměňovací návrh 337
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. d
d)  věnování zvláštní pozornosti těm, kteří jsou znevýhodnění, ohrožení a na okraji společnosti, mimo jiné dětem, starším osobám, osobám se zdravotním postižením, osobám LGBTI a domorodým národům. To zahrnuje podporu přechodu od institucionální ke komunitní péči o děti;
d)  věnování zvláštní pozornosti těm, kteří jsou znevýhodněni, ohroženi a na okraji společnosti, mimo jiné dětem, starším osobám, osobám se zdravotním postižením, osobám LGBTI a domorodým národům; to zahrnuje podporu přechodu od institucionální ke komunitní péči o děti se zdravotním postižením i bez něj;
Pozměňovací návrh 338
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. e
e)  napomáhání prosazování integrovaného přístupu k podpoře komunit, především těch nejchudších, zajištěním lepší dostupnosti základních potřeb a služeb;
e)  napomáhání prosazování integrovaného přístupu k podpoře komunit, především těch nejchudších, které se nejhůře oslovují, na základě lepší všeobecné dostupnosti základních potřeb a služeb, zejména v oblasti zdraví, včetně služeb, informací a potřeb týkajících se sexuálního a reprodukčního zdraví, a dostupnosti vzdělávání, výživy a sociální ochrany;
Pozměňovací návrh 339
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. f
f)  podpora zajištění bezpečného a podnětného prostředí coby důležitého prvku na podporu zdravé mladé populace, která je schopna dosáhnout svého plného potenciálu;
f)  umožnit dětem, zejména těm nejvíce marginalizovaným, co nejlepší start do života pomocí investic do rozvoje v raném dětství a zajistit, aby děti postižené chudobou nebo nerovností měly přístup k základním službám, jako je zdravotní péče, výživa, vzdělávání a sociální ochrana; podpora zajištění bezpečného a podnětného prostředí coby důležitého prvku na podporu zdravé mladé populace, která by byla schopna dosáhnout svého plného potenciálu, se zvláštním přihlédnutím k potřebám dívek;
Pozměňovací návrh 340
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. g
g)  podpora všeobecného přístupu k dostatečnému množství cenově dostupných, bezpečných a výživných potravin, a to zejména pro osoby, které jsou nejvíce ohroženy, a zajištění potravinového zabezpečení především v zemích, které se potýkají s vleklými nebo opakujícími se krizemi;
g)  podpora všeobecného přístupu k dostatečnému množství cenově dostupných, bezpečných a výživných potravin, a to zejména pro osoby, které jsou nejvíce ohroženy, mimo jiné děti do pěti let, dospívající dívky a chlapci a také ženy, zejména během těhotenství a kojení, a zajištění potravinového zabezpečení a výživy především v zemích, které se potýkají s vleklými nebo opakujícími se krizemi; podpora víceodvětvového přístupu k zemědělství zaměřeného na výživu;
Pozměňovací návrh 341
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. h
h)  podpora všeobecného přístupu k nezávadné pitné vodě v dostatečném množství, sanitárním a hygienickým zařízením a udržitelným a integrovaným systémům hospodaření s vodou;
h)  podpora všeobecného přístupu k nezávadné pitné vodě v dostatečném množství, sanitárním a hygienickým zařízením a udržitelným a integrovaným systémům hospodaření s vodou jako určujícím faktorům zdravotní péče, vzdělávání, výživy, odolnosti vůči změně klimatu a rovnosti žen a mužů;
Pozměňovací návrh 342
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. i
i)  zajištění všeobecné zdravotní péče s rovným přístupem ke kvalitním a cenově přístupným zdravotním službám, kromě jiného i podporou budování silných, kvalitních a odolných systémů zdravotní péče a zvýšení kapacity pro včasné varování, snížení rizik, řízení a obnovu;
i)  zajištění všeobecné zdravotní péče s rovným přístupem ke kvalitním a cenově přístupným zdravotním službám, včetně služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, mj. podporou budování inkluzivních, silných, kvalitních a odolných systémů zdravotní péče dostupných pro všechny a zvýšení kapacity pro včasné varování, snížení rizik, řízení a obnovu; doplňování opatření prostřednictvím rámcového programu Unie pro výzkum a inovace, aby bylo možné řešit celosvětové hrozby pro zdraví, vyvinout bezpečné, účinné a cenově dostupné očkovací látky a léčebné metody pro nemoci související s chudobou a opomíjené nemoci a zlepšit reakci na zdravotní výzvy, včetně přenosných onemocnění, antimikrobiální rezistence a nových onemocnění a epidemií;
Pozměňovací návrh 343
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. j a (nové)
ja)  posílení odolnosti lidí a komunit, mimo jiné prostřednictvím vyšších investic do projektů snižování rizika katastrof a projektů připravenosti na úrovni komunit;
Pozměňovací návrh 344
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. j b (nové)
jb)  podpora celostátních, regionálních a místních vlád a správních orgánů s cílem zajistit požadovanou infrastrukturu, mimo jiné fyzické, technické a lidské zdroje, s využitím nejnovějšího technického vývoje ve správní oblasti, aby bylo možné řádně provádět veškerou registraci občanů (od narození do smrti) a v případě potřeby zveřejňovat oficiálně uznávané duplicitní dokumenty, aby se zajistilo, že všichni občané oficiálně existují a mají přístup ke svým základním právům;
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. k
k)  prosazování inkluzivního udržitelného rozvoje měst s cílem řešit nerovnosti, které jsou s městským prostředím spojené, s tím, že se pozornost zaměří na ty nejpotřebnější;
k)  prosazování inkluzivního udržitelného rozvoje měst s cílem řešit nerovnosti, které jsou s městským prostředím spojené, s tím, že se pozornost zaměří na ty nejpotřebnější, a používání přístupu zohledňujícího rovnost žen a mužů;
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. l
l)  podpora místních orgánů v zájmu lepšího poskytování základních služeb na úrovni měst a rovného přístupu k potravinovému zabezpečení a dostupnému a důstojnému bydlení za přiměřenou cenu a zlepšení kvality života zejména pro osoby žijící v neoficiálních osadách a slumech;
vypouští se
Pozměňovací návrh 347
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. m
m)  prosazování inkluzivního a rovného kvalitního formálního, informálního a neformálního vzdělávání pro všechny na všech úrovních, včetně technického a odborného vzdělávání, mimo jiné i v mimořádných a krizových situacích s využitím digitálních technologií s cílem zlepšit vzdělávání, výuku a učení;
m)  prosazování dosažení mezinárodně dohodnutých cílů v oblasti vzdělávání se zvláštním zaměřením na bezplatné systémy veřejného vzdělávání prostřednictvím inkluzivního a rovného kvalitního formálního, informálního a neformálního vzdělávání a propagováním celoživotního vzdělávání pro všechny na všech úrovních, včetně rozvoje v raném dětském věku, technického a odborného vzdělávání, mimo jiné v mimořádných a krizových situacích, s využitím digitálních technologií s cílem zlepšit vzdělávání, výuku a učení;
Pozměňovací návrh 348
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. m a (nové)
ma)  podpora vzdělávacích koridorů s cílem přijímat na univerzity v Unii studenty ze zemí zasažených válečnými konflikty;
Pozměňovací návrh 349
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. n
n)  podpora akcí na budování kapacit, mobility ve vzdělávání do partnerských zemí, z partnerských zemí nebo mezi partnerskými zeměmi a spolupráce a politického dialogu s institucemi, organizacemi, místními prováděcími subjekty a orgány z těchto zemí;
n)  podpora akcí v oblasti mobility ve vzdělávání, budování kapacit a kulturní spolupráce směrem do partnerských zemí, z partnerských zemí nebo mezi Unií a partnerskými zeměmi a dále podpora spolupráce a politického dialogu s institucemi, organizacemi, místními prováděcími subjekty a orgány těchto zemích;
Pozměňovací návrh 350
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. n a (nové)
na)   podpora budování kapacit a spolupráce v oblasti vědy, techniky a výzkumu, zejména při řešení společenských problémů souvisejících s chudobou, které se nepřiměřeně dotýkají partnerských zemí, a v případě opomíjených oblastí výzkumu a inovací s omezenými investicemi ze soukromého sektoru, a v oblasti veřejně přístupných dat, a podpora sociálních inovací;
Pozměňovací návrh 351
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. o
o)  podpora spolupráce v oblastech vědy, technologie a výzkumu a veřejně přístupných dat a inovací;
o)  podpora posílení kapacit a spolupráce v oblastech vědy, techniky a výzkumu a veřejně přístupných dat, dat velkého objemu, umělé inteligence a inovací v koordinaci s rámcovým programem Unie pro výzkum a inovace s cílem bojovat především proti odlivu mozků;
Pozměňovací návrh 352
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. q
q)  podpora mezikulturního dialogu a kulturní rozmanitosti ve všech formách, zachování a podpora kulturního dědictví a uvolnění potenciálu tvůrčího odvětví ve prospěch udržitelného, sociálního a hospodářského rozvoje;
q)  podpora mezikulturního dialogu a kulturní rozmanitosti ve všech formách, zachování a podpora kulturního dědictví a využití potenciálu kulturního a tvůrčího odvětví ve prospěch udržitelného, sociálního a hospodářského rozvoje;
Pozměňovací návrh 353
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. q a (nové)
qa)  podpora akcí a spolupráce v oblasti sportu s cílem přispět k posílení postavení žen a mladých lidí, jednotlivců i komunit a také cílů agendy 2030 v oblasti zdraví, vzdělávání a sociálního začlenění;
Pozměňovací návrh 354
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – návětí
3.  Migrace a mobilita
3.  Migrace, mobilita a násilné vysídlení
Pozměňovací návrh 355
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. -a (nové)
-a)  podpora účinné migrační politiky založené na lidských právech na všech úrovních, včetně programů ochrany, s cílem usnadnit bezpečnou, řádnou a legální migraci;
Pozměňovací návrh 356
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. a
a)  posílení partnerství v oblasti migrace a mobility na základě integrovaného a vyváženého přístupu, zahrnující všechny aspekty migrace včetně pomoci při provádění unijních dvoustranných nebo regionálních dohod a ujednání, včetně partnerství v oblasti mobility;
a)  příspěvek k posílení dvoustranných, regionálních a mezinárodních partnerství v oblasti migrace a mobility, mimo jiné partnerství „jih-jih“, na základě integrovaného a vyváženého přístupu, zahrnující všechny aspekty migrace, a to v souladu s mezinárodním a unijním právem a povinnostmi v oblasti lidských práv;
Pozměňovací návrh 357
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. a a (nové)
aa)  poskytování pomoci při uplatňování dvoustranných nebo regionálních dohod a ujednání Unie se třetími zeměmi, včetně partnerství v oblasti mobility, a vytvoření bezpečných a zákonných možností na základě vzájemné odpovědnosti a dodržování veškerých humanitárních závazků a závazků v oblasti lidských práv, mj. prostřednictvím vypracovávání dohod o zjednodušení vízového režimu a přesídlení;
Pozměňovací návrh 358
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. b
b)  podpora udržitelného opětovného začlenění vracejících se migrantů;
b)  podpora udržitelného a úspěšného sociálně-ekonomického opětovného začlenění vracejících se migrantů;
Pozměňovací návrh 359
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. d
d)  boj proti nelegální migraci, obchodování s lidmi, převaděčství migrantů, posílení spolupráce v oblasti integrované správy hranic;
d)  omezení zranitelnosti při migraci, mj. tím, že se pozornost věnuje nelegální migraci, a zjištění větší mezinárodní reakce na obchodování s lidmi převaděčství migrantů v souladu s mezinárodním a unijním právem;
Pozměňovací návrh 360
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. e
e)  posílení vědeckých, technických, lidských a institucionálních kapacit v oblasti řízení migrace;
e)  posílení vědeckých, technických, lidských a institucionálních kapacit v oblasti řízení migrace, mj. shromažďování a používání přesných a rozčleněných údajů, jež tvoří základ pro politiku založenou na důkazech, s cílem usnadnit bezpečnou, řádnou a odpovědnou migraci;
Pozměňovací návrh 361
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. f
f)  prosazování účinných a na lidských právech založených migračních politik, včetně programů ochrany;
vypouští se
Pozměňovací návrh 362
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. g
g)  podpora podmínek pro usnadnění legální migrace a řádně řízené mobility, mezilidských kontaktů a maximalizace dopadu migrace na rozvoj;
g)  podpora podmínek pro usnadnění legální migrace a řádně řízené mobility a mezilidských kontaktů, mimo jiné poskytováním přesných a včasných informací ve všech fázích migrace;
Pozměňovací návrh 363
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. g a (nové)
ga)  maximalizace dopadů migrace na rozvoj a zlepšení obecného chápání spojení mezi migrací a rozvojem;
Pozměňovací návrh 364
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. h
h)  zajištění ochrany migrantů a nuceně vysídlených osob;
h)  zajištění ochrany migrantů a nuceně vysídlených osob zejména s přihlédnutím k ohroženým skupinám, k zajištění přístupu založeného na právech a uznávání a určení statusu osob, které potřebují mezinárodní ochranu, mezi smíšeným migračními vlnami;
Pozměňovací návrh 365
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. i
i)  podpora řešení založených na rozvoji pro nuceně vysídlené osoby a jejich hostitelské komunity;
i)  podpora řešení založených na rozvoji pro nuceně vysídlené osoby a jejich hostitelské komunity, včetně přístupu ke vzdělání a důstojných pracovních míst, na podporu důstojnosti, odolnosti a soběstačnosti vysídlených osob, a podpora jejich začlenění do hospodářského a společenského života hostitelských zemí;
Pozměňovací návrh 366
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. j
j)  podpora zapojení diaspory v zemích původu;
j)  podpora zapojení diaspory v zemích původu, aby plně přispívala k udržitelnému rozvoji;
Pozměňovací návrh 367
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. k a (nové)
ka)  příspěvek k zajištění silnějšího postavení migrantů a společností s cílem dosáhnout jejich plného začlenění a sociální soudržnosti.
Pozměňovací návrh 368
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – pododstavec 1 a (nový)
Spolupráce v této oblasti bude řízena v souladu s [azylovým a migračním fondem] při plném dodržování zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.
Pozměňovací návrh 369
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. b
b)  přispívání k úsilí partnerů o plnění jejich závazků v oblasti změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu, včetně plnění vnitrostátně stanoveného příspěvku (NDC) a akčních plánů pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně, včetně součinnosti mezi přizpůsobováním a zmírňováním;
b)  podpora přizpůsobení se změně klimatu se zvláštním důrazem na zvláště zranitelné státy a obyvatelstvo, které nemají dostatečné prostředky k přijetí nezbytných opatření; přispívání k úsilí partnerů o plnění jejich závazků v oblasti změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu, včetně plnění vnitrostátně stanoveného příspěvku (NDC) a akčních plánů pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně, včetně součinnosti mezi přizpůsobováním a zmírňováním, a o plnění závazků plynoucích z dalších mnohostranných dohod o životním prostředí, jako je Úmluva o biologické rozmanitosti a Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci;
Pozměňovací návrh 370
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. d
d)  posílení spolupráce v oblasti udržitelné energie; podpora a zvýšení spolupráce v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie;
d)  podpora přístupu k udržitelné energii v rozvojových zemích s cílem dodržet závazek Unie z roku 2012 poskytnout tento přístup do roku 2030 dalším 500 milionům lidí, a to způsobem, který by upřednostňoval malokapacitní řešení, malé elektrické sítě a řešení, která nejsou vázaná na rozvodné sítě a která mají vysokou úroveň, pokud jde o ochranu životního prostředí a zajištění rozvoje; prohloubení spolupráce v oblasti udržitelné energie; podpora a rozšíření spolupráce v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie; podpora přístupu ke spolehlivým, bezpečným, cenově dostupným, čistým a udržitelným službám v oblasti energetiky, zejména k místním a decentralizovaným řešením, která by zajistila přístup k energii osobám žijícím v chudobě a ve vzdálených regionech;
Pozměňovací návrh 371
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. d a (nové)
da)  budování kapacit pro začleňování cílů v oblasti udržitelnosti životního prostředí a změny klimatu a usilování o začlenění zeleného růstu do vnitrostátních a místních rozvojových strategií, včetně podpory kritérií udržitelnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek;
Pozměňovací návrh 372
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. d b (nové)
db)  podpora společenské odpovědnosti podniků, náležitá péče v dodavatelských řetězcích a systematické uplatňování „přístupu předběžné opatrnosti“ a zásady „znečišťovatel platí“;
Pozměňovací návrh 373
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. d c (nové)
dc)   podpora ekologicky udržitelných zemědělských postupů včetně agroekologie, u nichž se prokázalo, že přispívají k ochraně ekosystémů a biologické rozmanitosti a dlouhodobě zvyšují environmentální a sociální odolnost vůči změně klimatu;
Pozměňovací návrh 374
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. f
f)  posílení zapojení místních komunit do reakce na změnu klimatu, zachování ekosystémů a řízení přírodních zdrojů; podpora udržitelného městského rozvoje a odolnosti v městských oblastech;
f)  zajištění širšího zapojení místních komunit a domorodých národů do reakce na změnu klimatu, boj proti ztrátě biologické rozmanitosti a trestné činnosti poškozující volně žijící druhy, zachování ekosystémů a hospodaření s přírodními zdroji, mj. na základě lepšího hospodaření s půdou a dokonalejší správy vodních zdrojů; podpora udržitelného městského rozvoje a odolnosti v městských oblastech;
Pozměňovací návrh 375
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. f a (nové)
fa)  zastavení obchodu s nerostnými surovinami pocházejícími z oblastí konfliktů a zneužívání horníků a podpora rozvoje místních komunit v souladu s nařízením (EU) 2017/821, kterým se stanovují povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci, a doprovodných opatření a dále zajištění tohoto přístupu v případě nerostných surovin, na které se  toto nařízení dosud nevztahuje;
Pozměňovací návrh 376
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. f b (nové)
fb)   podpora konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, aby měli lidé možnost transformovat společnost a budovat udržitelnou budoucnost;
Pozměňovací návrh 377
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. g
g)  podpora zachování, udržitelného řízení, využívání a obnovy přírodních zdrojů, zdravých ekosystémů a zastavení ztráty biologické rozmanitosti a podpora ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů;
g)  podpora zachování, udržitelného řízení, využívání a obnovy přírodních zdrojů, zdravých ekosystémů a zastavení ztráty biologické rozmanitosti a podpora ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů, včetně boje proti pytláctví a obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy;
Pozměňovací návrh 378
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. g a (nové)
ga)  boj proti ztrátě biologické rozmanitosti, uplatňování mezinárodních a unijních iniciativ k jejich řešení, zejména prosazováním zachování, udržitelného využívání a řízení suchozemských a mořských ekosystémů a související biologické rozmanitosti;
Pozměňovací návrh 379
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. h
h)  podpora integrovaného a udržitelného vodního hospodářství a přeshraniční spolupráce v oblasti vody;
h)  podpora integrovaného a udržitelného vodního hospodářství a přeshraniční spolupráce v oblasti vody v souladu s mezinárodním právem;
Pozměňovací návrh 380
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. i
i)  podpora zachování a zvýšení zásob uhlíku prostřednictvím udržitelného obhospodařování, pokud jde o využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví, a boj proti zhoršování životního prostředí, desertifikaci a znehodnocování půdy;
i)  podpora zachování a zvýšení zásob uhlíku prostřednictvím udržitelného obhospodařování, pokud jde o využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví, a boj proti zhoršování životního prostředí, desertifikaci a znehodnocování půdy a lesů a proti suchu;
Pozměňovací návrh 381
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. j
j)  omezení odlesňování, podpora prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT) a boj proti nezákonné těžbě dřeva, obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z tohoto dřeva;
j)  omezení odlesňování, podpora prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT) a boj proti nezákonné těžbě dřeva, obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z tohoto dřeva; podpora lepší správy a budování kapacit pro udržitelné hospodaření s přírodními zdroji; podpora vyjednávání dobrovolných dohod o partnerství a jejich plnění;
Pozměňovací návrh 382
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. k
k)  podpora správy oceánů, včetně ochrany a zachování a obnovy pobřežních a mořských oblastí ve všech jejich formách, včetně ekosystémů, boje proti odpadkům v moři, boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN) a ochrany mořské biologické rozmanitosti;
k)  podpora správy oceánů, včetně ochrany, zachování a obnovy pobřežních a mořských oblastí ve všech jejich formách, včetně ekosystémů, boje proti odpadkům v moři, boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN) a ochrany mořské biologické rozmanitosti v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu;
Pozměňovací návrh 383
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. l
l)  posilování snižování rizika katastrof a odolnosti na regionální úrovni, v součinnosti s politikami a opatřeními v oblasti přizpůsobování se změně klimatu;
l)  zajištění většího omezení rizika katastrof, připravenosti a odolnosti prostřednictvím komunitního přístupu zaměřeného na lidi, v součinnosti s politikou a opatřeními v oblasti přizpůsobování se změně klimatu;
Pozměňovací návrh 384
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. m
m)  podpora účinného využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby, včetně boje proti znečištění a řádného nakládání s chemickými látkami a odpadem;
m)  podpora účinného využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (v celém dodavatelském řetězci), mj. na základě omezeného používání přírodních zdrojů, které jsou využívány k financování konfliktů, a podporou zúčastněných subjektů při dodržování iniciativ, jako je systém certifikace kimberleyského procesu; boj proti znečištění a řádné nakládání s chemickými látkami a odpadem;
Pozměňovací návrh 385
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. n
n)  podpora úsilí o zlepšení udržitelné hospodářské diverzifikace, konkurenceschopnosti a obchodu, rozvoje soukromého sektoru se zvláštním důrazem na nízkouhlíkový a vůči změnám klimatu odolný zelený růst, mikropodniků, malých a středních podniků a družstev s využitím výhod existujících obchodních dohod s EU.
n)  podpora úsilí o zlepšení udržitelné hospodářské diverzifikace, konkurenceschopnosti, dodavatelských řetězců se sdílenými hodnotami a spravedlivého obchodu, rozvoje soukromého sektoru se zvláštním důrazem na nízkouhlíkový a vůči změnám klimatu odolný zelený růst, mikropodniků, sociálních podnikůmalých a středních podniků a družstev s využitím výhod existujících obchodních dohod s EU, pokud jde o zajištění rozvoje;
Pozměňovací návrh 386
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. n a (nové)
na)  plnění mezinárodních závazků týkajících se zachování biologické rozmanitosti uvedených ve smlouvách, jako je Úmluva o biologické rozmanitosti, Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) a dalších smluv o biologické rozmanitosti;
Pozměňovací návrh 387
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. n b (nové)
nb)   zajištění větší integrace a začlenění cílů v oblasti změny klimatu a ochrany životního prostředí do rozvojové spolupráce Unie prostřednictvím podpory metodické a výzkumné práce o rozvojových zemích, kterou by ve vlastní zemi prováděly rozvojové země, včetně mechanismů monitorování, podávání zpráv a ověřování, mapování ekosystémů, posuzování a oceňování, rozšiřování odborných znalostí v oblasti životního prostředí a podpora inovačních opatření a ucelené politiky;
Pozměňovací návrh 388
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. n c (nové)
nc)   řešení globálních a nadregionálních účinků změny klimatu, které by mohly mít destabilizující dopad na rozvoj, mír a bezpečnost.
Pozměňovací návrh 389
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. a
a)  podpora podnikání, důstojných pracovních míst a zaměstnatelnosti prostřednictvím rozvoje dovedností a schopností, včetně vzdělávání, zlepšení pracovních norem a pracovních podmínek a vytváření příležitostí zejména pro mladé lidi;
a)  podpora podnikání, mimo jiné prostřednictvím mikrofinancování, důstojných pracovních míst a zaměstnatelnosti prostřednictvím rozvoje dovedností a schopností, včetně vzdělávání, zlepšení úplného uplatňování pracovních norem MOP, včetně sociálního dialogu a boje proti dětské práci, pracovních podmínek ve zdravém prostředí, mzdy, která by zajišťovala živobytí, a vytváření příležitostí zejména pro mladé lidi;
Pozměňovací návrh 390
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. b
b)  podpora vnitrostátních cest rozvoje, jež maximalizují pozitivní sociální výsledky a dopady, a prosazování progresivního zdanění a veřejných politik přerozdělování;
b)  podpora vnitrostátních cest rozvoje, jež maximalizují pozitivní sociální výsledky a dopady, prosazování účinného a únosného zdanění a veřejné politiky přerozdělování, a vytváření a rozšiřování udržitelných systémů sociální ochrany a systémů sociálního pojištění; podpora úsilí na vnitrostátní a mezinárodní úrovni v boji proti daňovým únikům a daňovým rájům;
Pozměňovací návrh 391
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. c
c)  zlepšení podnikatelského a investičního prostředí, vytvoření příznivého regulačního prostředí pro hospodářský rozvoj a podpora společností, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, při rozšiřování jejich podnikatelských aktivit a vytváření pracovních míst;
c)  zlepšení odpovědného podnikatelského a investičního prostředí, vytvoření příznivého regulačního prostředí pro hospodářský rozvoj a podpora společností, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, družstev a sociálních podniků, při rozšiřování jejich podnikatelských aktivit a vytváření důstojných pracovních míst, podpora rozvoje solidární ekonomiky a zvýšení odpovědnosti soukromého sektoru;
Pozměňovací návrh 392
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. c a (nové)
ca)  podpora mechanismů podnikové odpovědnosti a poskytování náhrad za porušování lidských práv v souvislosti s činností soukromého sektoru; podpora úsilí na místní, regionální a globální úrovni, aby bylo zajištěno dodržování norem v oblasti lidských práv ze strany podniků a regulační vývoj, mj. pokud jde o povinnou náležitou péči a mezinárodní závazný nástroj pro podnikání a lidská práva na celosvětové úrovni;
Pozměňovací návrh 393
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. d
d)  posílení sociální a environmentální udržitelnosti, sociální odpovědnosti podniků a odpovědného podnikání v průběhu celého hodnotového řetězce;
d)  posílení sociální a environmentální udržitelnosti, sociální odpovědnosti podniků a odpovědného podnikání v průběhu celého hodnotového řetězce, zajištění sdílení hodnot, spravedlivých cen a spravedlivých obchodních podmínek;
Pozměňovací návrh 394
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. e
e)  zvýšení účinnosti veřejných výdajů a prosazování strategičtějšího využívání veřejných financí včetně kombinovaného financování s cílem zapojit další veřejné a soukromé investice;
e)  zvýšení účinnosti a udržitelnosti veřejných výdajů, mj. na základě podpory udržitelného zadávání veřejných zakázek, a prosazování strategičtějšího využívání veřejných financí včetně kombinovaného financování s cílem zapojit další veřejné a soukromé investice;
Pozměňovací návrh 395
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. g
g)  podpora vnitřní hospodářské, sociální a územní soudržnosti, budování pevnějších vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi a usnadnění rozvoje cestovního ruchu jakožto stimulujícího faktoru udržitelného rozvoje;
g)  podpora vnitřní hospodářské, sociální a územní soudržnosti, budování pevnějších vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi a usnadnění rozvoje jak tvůrčího odvětví, tak i cestovního ruchu orientovaného na kulturu jakožto faktoru stimulujícího udržitelný rozvoj;
Pozměňovací návrh 396
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. h
h)  podpora a diverzifikace zemědělských a potravinových hodnotových řetězců, podpora hospodářské diverzifikace, přidané hodnoty, regionální integrace, konkurenceschopnosti a obchodu a posílení udržitelných nízkouhlíkových inovací odolných vůči změně klimatu;
h)  podpora a diverzifikace udržitelných a inkluzivních zemědělských a potravinových hodnotových řetězců, podpora zabezpečení potravin a hospodářské diverzifikace, přidané hodnoty, regionální integrace, konkurenceschopnosti a spravedlivého obchodu a posílení udržitelných nízkouhlíkových inovací odolných vůči změně klimatu;
Pozměňovací návrh 397
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. h a (nové)
ha)   zaměření na ekologicky účinnou zemědělskou intenzifikaci v případě drobných zemědělců, a zejména žen, podporou účinné a udržitelné vnitrostátní politiky, strategií a právních rámců za účelem spravedlivého a udržitelného přístupu ke zdrojům, včetně půdy, vody, (mikro)úvěrů a dalších zemědělských vstupů;
Pozměňovací návrh 398
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. h b (nové)
hb)   aktivní podpora většího zapojení občanské společnosti a organizací zemědělců do programů tvorby politiky a výzkumu a zajištění jejich většího zapojení do provádění a hodnocení vládních programů;
Pozměňovací návrh 399
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. j
j)  podpora všeobecného přístupu k udržitelné energii, prosazování nízkouhlíkového oběhového hospodářství odolného vůči změně klimatu a účinně využívajícího zdroje, v souladu s Pařížskou dohodou a změně klimatu;
j)  podpora všeobecného přístupu k bezpečné, cenově dostupné a udržitelné energii, prosazování nízkouhlíkového oběhového hospodářství odolného vůči změně klimatu a účinně využívajícího zdroje, v souladu s Pařížskou dohodou a změně klimatu;
Pozměňovací návrh 400
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. l
l)  prosazování cenově dostupné, inkluzivní a spolehlivé digitální konektivity a posílení digitálního hospodářství;
l)  prosazování cenově dostupné, inkluzivní, spolehlivé a bezpečné digitální konektivity a posílení digitálního hospodářství; prosazování digitální gramotnosti a dovedností; podpora digitálního podnikání a digitální tvorby pracovních míst; podpora používání digitálních technologií jako prostředku zajišťujícího udržitelný rozvoj; řešení kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a další regulační problematiky spojené s digitalizací;
Pozměňovací návrh 401
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. m
m)  rozvoj a posílení trhů a odvětví tak, aby napomáhaly inkluzivnímu a udržitelnému růstu;
m)  rozvoj a posílení trhů a odvětví, tak aby napomáhaly inkluzivnímu a udržitelnému růstu, a spravedlivého obchodu;
Pozměňovací návrh 402
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. n
n)  podpora agendy regionální integrace, optimálních obchodních politik a podpora konsolidace a provádění obchodních dohod mezi EU a jejími partnery;
n)  podpora agendy regionální integrace a optimální obchodní politiky s cílem podpořit inkluzivní udržitelný rozvoj a podpora konsolidace a provádění spravedlivých obchodních dohod mezi Unií a jejími partnery, včetně ucelených a asymetrických dohod s partnery z rozvojových zemí; podpora a rozšiřování multilateralismu, udržitelné hospodářské spolupráce a pravidel Světové obchodní organizace;
Pozměňovací návrh 403
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. o
o)  podpora spolupráce v oblastech vědy, technologie a výzkumuveřejně přístupných dat a inovací;
o)  podpora spolupráce v oblasti vědy, techniky a výzkumu, digitalizace, veřejně přístupných dat, dat velkého obejmu, umělé inteligence a inovací, včetně rozvoje vědecké diplomacie;
Pozměňovací návrh 404
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. p
p)  podpora mezikulturního dialogu a kulturní rozmanitosti ve všech jejích formách a ochrana a podpora kulturního dědictví;
p)  podpora mezikulturního dialogu a kulturní rozmanitosti ve všech jejích formách, rozvoj místní řemeslné výroby, současného umění a kulturního projevu a ochrana a podpora kulturního dědictví;
Pozměňovací návrh 405
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. r
r)  zlepšení přístupu k důstojné práci a vytváření inkluzivnějších a dobře fungujících trhů práce a politik zaměstnanosti zaměřených na zajištění důstojné práce pro všechny, zejména pro mladé lidi;
r)  zlepšení přístupu k důstojné práci ve zdravém prostředí pro všechny a vytváření inkluzivnějších a dobře fungujících trhů práce a politiky zaměstnanosti zaměřené na zajištění důstojné práce, dodržování lidských práv a pracovních práv, včetně mzdy, která by zajišťovala živobytí, pro všechny, zejména pro ženy a mladé lidi;
Pozměňovací návrh 406
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. r a (nové)
ra)   zajištění takového přístupu k těžebnímu odvětví, který by byl spravedlivý a udržitelný, aniž by přispíval ke konfliktům nebo korupci;
Pozměňovací návrh 407
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. s
s)  podpora spravedlivého, udržitelného a nenarušeného přístupu k těžebnímu odvětví.
s)  podpora spravedlivého, udržitelného a nenarušeného přístupu k těžebnímu odvětví; zajištění větší transparentnosti, náležité péče a odpovědnosti investorů při prosazování odpovědnosti soukromého sektoru; uplatňování opatření s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanovují povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí.
Pozměňovací návrh 408
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – návětí
6.  Bezpečnost, stabilita a mír
6.  Mír, bezpečnost a stabilita
Pozměňovací návrh 409
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. a
a)  přispívání k míru a stabilitě budováním odolnosti států, společností, komunit a jednotlivců vůči politickým, hospodářským, environmentálním, demografickým a společenským tlakům a otřesům;
a)  přispívání k míru a předcházení konfliktům, a tím ke stabilitě budováním odolnosti států, společností, komunit a jednotlivců vůči politickým, hospodářským, environmentálním, demografickým a společenským tlakům a otřesům, mj. podporou posuzování jejich odolnosti, s cílem zjistit, jak vysokou vlastní kapacitu mají společnosti, která by jim umožnila těmto tlakům a otřesům odolat, přizpůsobit se jim a rychle se zotavit;
Pozměňovací návrh 410
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. a a (nové)
aa)  prosazování kultury nenásilí, mj. na základě podpory formální a neformální výchovy k míru;
Pozměňovací návrh 411
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. b
b)  podpora prevence konfliktů, včasného varování a budování míru pomocí zprostředkování, řešení krizí a stabilizace;
b)  podpora prevence konfliktů, včasného varování a budování míru pomocí zprostředkování, řešení krizí a stabilizace a rekonstrukce území po konfliktech, včetně zajištění větší úlohy žen ve všech těchto fázích; podpora a snadnější budování kapacit v oblasti důvěry, mediace, dialogu a usmíření, dobré sousedské vztahy a další opatření přispívající k předcházení konfliktům a jejich řešení, se zvláštním zřetelem na vznikající napětí mezi komunitami a na opatření zaměřená na usmíření mezi jednotlivými částmi společnosti a při dlouhotrvajících konfliktech a krizích;
Pozměňovací návrh 412
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. b a (nové)
ba)  podpora rehabilitace a opětovného začlenění obětí ozbrojených konfliktů do společnosti a dále podpora odzbrojení, demobilizace a opětovného začleňování bývalých bojovníků a jejich rodin do občanské společnosti, zejména s ohledem na specifické potřeby žen;
Pozměňovací návrh 413
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. b b (nové)
bb)  posílení úlohy žen a mládeže při budování míru a předcházení konfliktům a podpora jejich většího začlenění do společnosti, smysluplné občanské a politické účasti a sociálního uznání; podpora uplatňování rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325, zejména v nestabilních zemích, v zemích, kde probíhá konflikt, a v situacích a zemích po skončení konfliktu;
Pozměňovací návrh 414
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. c
c)  podpora reformy bezpečnostního sektoru, která postupně poskytuje jednotlivcům a státu účinnějšíodpovědnější zajištění bezpečnosti pro udržitelný rozvoj;
c)  podpora reformy bezpečnostního sektoru s ohledem na konflikty, která by postupně poskytovala jednotlivcům a státu účinnější, demokratičtější a odpovědnější zajištění bezpečnosti pro udržitelný rozvoj a mír;
Pozměňovací návrh 415
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. d
d)  napomáhání budování kapacit vojenských aktérů na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje (CBSD);
d)  napomáhání budování kapacit vojenských aktérů na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje;
Pozměňovací návrh 416
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. d a (nové)
da)   podpora regionálních a mezinárodních iniciativ v oblasti odzbrojování a režimů a mechanismů kontroly vývozu zbraní;
Pozměňovací návrh 417
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. e
e)  podpora regionálních a mezinárodních iniciativ, které přispívají k bezpečnosti, stabilitě a míru;
e)  podpora místních, regionálních a mezinárodních iniciativ, které přispívají k bezpečnosti, stabilitě a míru, a propojování těchto různých iniciativ;
Pozměňovací návrh 418
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. f
f)  prevence radikalizace, která vede k násilnému extremismu a terorismu, a boj proti ní;
f)  prevence radikalizace, která vede k násilnému extremismu a terorismu, a boj proti ní prostřednictvím kontextově specifických programů a akcí, které by přihlížely ke konfliktům a k genderovému hledisku a byly by zaměřeny na lidi;
Pozměňovací návrh 419
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. f a (nové)
fa)  řešení problematiky socioekonomického dopadu protipěchotních min, nevybuchlé munice nebo zbytků výbušnin z války na civilní obyvatelstvo, včetně potřeb žen;
Pozměňovací návrh 420
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. f b (nové)
fb)  řešení sociálního dopadu či restrukturalizace ozbrojených sil, včetně potřeb žen;
Pozměňovací návrh 421
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. f c (nové)
fc)  podpora účelově zřízených místních, regionálních, celostátních a mezinárodních tribunálů, komisí a mechanismů pro zjišťování pravdy a pro usmíření;
Pozměňovací návrh 422
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. h
h)  podpora přeshraniční spolupráce týkající se udržitelného řízení sdílených přírodních zdrojů;
h)  podpora přeshraniční spolupráce týkající se udržitelného řízení sdílených přírodních zdrojů v souladu s mezinárodním a unijním právem;
Pozměňovací návrh 423
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. i
i)  spolupráce se třetími zeměmi v oblasti mírového využívání jaderné energie, zejména prostřednictvím budování kapacit a rozvoje infrastruktury ve třetích zemích v oblastech zdraví, zemědělství a bezpečnosti potravin; a dále podpora sociálních opatření zaměřených na řešení důsledků pro nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, které by případně byly vystaveny radiační havárii, a na zlepšení jejich životních podmínek; podpora správy znalostí, odborné přípravy a vzdělávání v jaderné oblasti;
i)  spolupráce se třetími zeměmi v oblasti mírového využívání jaderné energie, zejména prostřednictvím budování kapacit a rozvoje infrastruktury ve třetích zemích v oblastech zdraví, zemědělství a bezpečnosti potravin, a dále podpora sociálních opatření zaměřených na řešení důsledků pro nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, které by případně byly vystaveny radiační havárii, a na zlepšení jejich životních podmínek; podpora managementu znalostí, odborné přípravy a vzdělávání v jaderné oblasti. Tato činnost se vyvíjí společně s činností v rámci evropského nástroje pro jadernou bezpečnost zřízeného prostřednictvím nařízení EU …/… [nařízení o evropském nástroji pro jadernou bezpečnost];
Pozměňovací návrh 424
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. j
j)  zvýšení námořní bezpečnosti se zřetelem na bezpečné, chráněné, čisté a udržitelně spravované oceány;
j)  zvýšení námořní bezpečnosti a ochrany se zřetelem na bezpečné, chráněné, čisté a udržitelně spravované oceány;
Pozměňovací návrh 425
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 7 – písm. c a (nové)
ca)  podpora a prohloubení spolupráce partnerských zemí a regionů se sousedními nejvzdálenějšími regiony Unie a se zámořskými zeměmi a územími, na něž se vztahuje rozhodnutí Rady o [...] ze dne [...] o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii;
Pozměňovací návrh 426
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 7 – písm. d
d)  prosazování příznivějšího prostředí pro organizace občanské společnosti, včetně nadací, podpora jejich smysluplné a strukturované účasti na domácích politikách a jejich schopnosti plnit úlohu nezávislých aktérů v oblasti rozvoje a správy věcí veřejných; posílení nových způsobů partnerství s organizacemi občanské společnosti, prosazování věcného a strukturovaného dialogu s Unií a účinného využívání plánů EU pro zapojení občanské společnosti;
d)  prosazování příznivějšího prostředí pro organizace občanské společnosti, včetně nadací, podpora jejich účasti na domácí politice a jejich schopnosti plnit úlohu nezávislých aktérů v oblasti rozvoje a správy věcí veřejných; rozšiřování nových způsobů partnerství s organizacemi občanské společnosti, prosazování věcného a strukturovaného dialogu s Unií a účinného využívání a provádění plánů Unie pro zapojení občanské společnosti;
Pozměňovací návrh 427
Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 7 – písm. f
f)  účinnější spolupráce s občany ve třetích zemích, včetně plného využití hospodářské, kulturní a veřejné diplomacie; g)
f)  účinnější spolupráce s občany a obránci lidských práv ve třetích zemích, včetně plného využití hospodářské, kulturní, sportovní a veřejné diplomacie;
Pozměňovací návrh 428
Návrh nařízení
Příloha II – část B
B Specifické pro oblast sousedství
vypouští se
a)  prosazování posílené politické spolupráce;
b)  podpora provádění dohod o přidružení nebo jiných stávajících a budoucích dohod a společně dohodnutých programů pro přidružení a priorit partnerství nebo rovnocenných dokumentů;
c)  prosazování posíleného partnerství se společnostmi mezi Unií a partnerskými zeměmi, mimo jiné prostřednictvím mezilidských kontaktů;
d)  posílení regionální spolupráce, zejména v rámci Východního partnerství, Unie pro Středomoří a celého evropského sousedství, a přeshraniční spolupráce;
e)  dosažení postupné integrace do vnitřního trhu Unie a posílené odvětvové a meziodvětvové spolupráce, mimo jiné prostřednictvím sbližování a sjednocování právních a správních předpisů s předpisy Unie a dalšími příslušnými mezinárodními standardy, mimo jiné prostřednictvím prohloubených a komplexních zón volného obchodu, souvisejícího budování institucí a investic.
Pozměňovací návrh 429
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – odrážka 1
–  Přispívání k prosazování základních hodnot demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv, úcty k lidské důstojnosti, zásadám nediskriminace, rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva.
vypouští se
Pozměňovací návrh 430
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – odrážka 2
–  Umožnění spolupráce a partnerství s občanskou společností v otázkách lidských práv a demokracie, mimo jiné v citlivých a naléhavých situacích. Za účelem dosažení níže uvedených cílů je na všech úrovních rozvíjena jednotná a ucelená strategie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 431
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – odrážka 3
–  Dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny, napomáhání vytváření společností, v nichž převládá účast, nediskriminace, tolerance, spravedlnost a odpovědnost, solidarita a rovnost. Respektování a dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny je monitorováno, prosazováno a posilováno v souladu se zásadami univerzálnosti, nedělitelnosti a vzájemné závislosti lidských práv. Oblast působnosti programu zahrnuje občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva. Při řešení problémů v oblasti lidských práv je třeba stimulovat občanskou společnost a chránit a posilovat postavení ochránců lidských práv, a to i ve vztahu ke zmenšujícímu se prostoru pro jejich činnost.
vypouští se
Pozměňovací návrh 432
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – odrážka 4
–  Rozvoj, posílení a ochrana demokracie, komplexní řešení všech aspektů demokratické správy, včetně posílení demokratického pluralismu, účasti občanů a podpory důvěryhodných a transparentních volebních procesů. Demokracie je posilována dodržováním hlavních pilířů demokratických systémů, včetně právního státu, demokratických norem a hodnot, nezávislých sdělovacích prostředků, odpovědných a inkluzivních institucí, včetně politických stran a parlamentů, a boje proti korupci. Volební pozorovatelské mise se plně podílejí na širší podpoře demokratických procesů. V této souvislosti zůstávají pozorovatelské mise EU, jakož i opatření navazující na doporučení těchto misí hlavní složkou programu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 433
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – odrážka 5
–  Prosazování účinného multilateralismu a strategického partnerství, přispívání k posílení kapacit mezinárodních, regionálních a vnitrostátních rámců prostřednictvím podpory a ochrany lidských práv, demokracie a právního státu. Jsou rozvíjena strategická partnerství, přičemž je zvláštní pozornost věnována Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva, Mezinárodnímu trestnímu soudu (MTS) a příslušným regionálním a vnitrostátním mechanismům v oblasti lidských práv. Kromě toho program podporuje vzdělávání a výzkum v oblasti lidských práv a demokracie, prostřednictvím globálního kampusu lidských práv a demokracie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 434
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – odst. 1 a (nový)
V rámci tohoto programu poskytuje Unie v partnerství s občanskou společností pomoc při řešení globálních, celostátních, regionálních a místních problémů s dodržováním lidských práv a demokratizací, a to v těchto strategických oblastech intervence:
1a.  Ochrana obránců lidských práv a ochrana a prosazování lidských práv v zemích a naléhavých situacích, kde jsou lidská práva a základní svobody nejvíce ohroženy, mimo jiné prostřednictvím pružného a komplexního řešení naléhavých potřeb v rámci ochrany obránců lidských práv.
Důraz je kladen na otázky lidských práv a demokracie, které kvůli jejich citlivé povaze nebo naléhavému charakteru nelze řešit pomocí zeměpisných nebo jiných tematických programů. V těchto případech je prioritou podpora dodržování příslušného mezinárodního práva a poskytnutí hmatatelné podpory a prostředků pro činnost místní občanské společnosti, která je vykonávána za velmi obtížných podmínek. Zvláštní pozornost je rovněž věnována rozšíření zvláštního mechanismu ochrany obránců lidských práv.
1b.  Dodržování lidských práv a základních svobod v případě všech, napomáhání vytváření společností, v nichž by převládala účast, zákaz diskriminace, rovnost, sociální spravedlnost, mezinárodní spravedlnost a odpovědnost.
Na základě pomoci Unie je díky nezávislosti akcí a vysoké flexibilitě, pokud jde o způsob spolupráce, možné řešit nejcitlivější politické otázky, jako je trest smrti, mučení, svoboda projevu tam, kde je omezována, diskriminace zranitelných skupin, ochrana a prosazování práv dítěte (např. pokud jde o dětskou práci, obchodování s dětmi, dětskou prostituci a dětské vojáky), a reagovat na vznikající a složité problémy, jako je ochrana osob vysídlených v důsledku změny klimatu.
1c.  Upevňování a podpora demokracie týkající se všech aspektů demokratické správy věcí veřejných, včetně upevňování demokratického pluralismu, rozšiřování účasti občanů, vytváření příznivého prostředí pro občanskou společnost, a podpora důvěryhodných, inkluzivních a transparentních volebních procesů, zejména prostřednictvím volebních pozorovatelských misí EU.
Demokracie je upevňována prostřednictvím dodržování hlavních pilířů demokratických systémů, včetně právního státu, demokratických norem a hodnot, nezávislých sdělovacích prostředků, odpovědných a inkluzivních institucí, včetně politických stran a parlamentů, a také prostřednictvím odpovědných bezpečnostních orgánů a boje proti korupci. Prioritou je poskytování hmatatelné podpory a prostředků pro činnost politických aktérů, kterou vykonávají za velmi obtížných podmínek. Na širší podpoře demokratických procesů se plně podílejí volební pozorovatelské mise. V této souvislosti jsou pozorovatelské mise EU stejně jako opatření přijatá v návaznosti na doporučení těchto misí i nadále hlavní složkou programu. Dále se pomoc Unie zaměřuje na podporu občanských organizací pro pozorování voleb a jejich regionálních sítí po celém světě.
Je nutné rozšířit kapacitu a zajistit větší viditelnost občanských organizací pro pozorování voleb v rámci evropského východního a jižního sousedství a příslušných organizací regionálních platforem, a to prosazováním trvalého programu vzájemného proškolování pro nezávislé, nestranné občanské volební pozorovatelské organizace. Unie se snaží o rozšíření kapacity domácích občanských organizací pro pozorování voleb, zajistí vzdělávání voličů, mediální gramotnost, programy pro sledování toho, jak jsou uplatňována doporučení domácích a mezinárodních volebních pozorovatelských misí, a brání důvěryhodnost a důvěru v instituty voleb a jejich pozorování.
1d.  Prosazování účinného multilateralismu a strategického partnerství, přispívání k rozšíření kapacit mezinárodních, regionálních a celostátních rámců a upevňování postavení místních aktérů prostřednictvím podpory a ochrany lidských práv, demokracie a právního státu.
Je nezbytné vytvořit partnerství pro lidská práva, která by se zaměřovala na upevnění národní a mezinárodní struktury lidských práv, včetně podpory multilateralismu, mj. nezávislosti a účinnosti Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva, Mezinárodního trestního soudu (MTS) a příslušných regionálních mechanismů v oblasti lidských práv. Je nutné zajistit další podporu vzdělávání a výzkumu v oblasti lidských práv a demokracie a prosazování akademických svobod, mimo jiné prostřednictvím globálního kampusu lidských práv a demokracie.
1e.  Podpora nové meziregionální součinnosti a vytváření sítí mezi místní občanskou společností a mezi občanskou společností a dalšími příslušnými orgány a mechanismy na ochranu lidských práv s cílem zajistit co nejširší výměnu osvědčených postupů v oblasti lidských práv a demokracie a vytvořit pozitivní dynamiku.
Důraz bude kladen na ochranu a prosazování zásady univerzálnosti, nacházení a výměnu osvědčených postupů v oblasti všech lidských práv, ať již občanských a politických práv, nebo hospodářských, sociálních a kulturních a základních svobod, mj. při řešení hlavních problémů, včetně zajištění trvalé bezpečnosti, boje proti terorismu, nelegální migrace a zmenšování prostoru pro nevládní organizace. Bude to vyžadovat intenzivnější úsilí, aby se dostala do kontaktu široká škála zúčastněných stran v oblasti lidských práv (např. aktivisté z místní občanské společnosti a z oblasti lidských práv, právníci, akademická obec, národní instituce pro lidská práva a práva žen, odbory) z různých zemí a kontinentů, které by mohly v oblasti lidských práv dosáhnout úspěchu s multiplikačním účinkem.
1f.  Unie dále ve svých vztazích s třetími zeměmi v rámci tohoto nástroje prosazuje mezinárodní úsilí o uzavření mnohostranné dohody o zákazu obchodu se zbožím používaným k mučení a výkonu trestu smrti.
Pozměňovací návrh 435
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – návětí
2.  OBLASTI INTERVENCE TÝKAJÍCÍ SE ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2.  OBLASTI INTERVENCE TÝKAJÍCÍ SE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ
Pozměňovací návrh 436
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 1 – návětí
1.  Inkluzivní, participativní, posílený a nezávislý občanský prostor občanské společnosti v partnerských zemích
1.  Inkluzivní, participativní, posílená a nezávislá občanská společnost a místní orgány v partnerských zemích
Pozměňovací návrh 437
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 1 – písm. a
a)  vytvoření příznivého prostředí pro účast občanů a akce občanské společnosti, mimo jiné prostřednictvím nadací;
a)  vytvoření příznivého prostředí pro účast občanů a akce občanské společnosti, mimo jiné prostřednictvím podpory aktivní účasti občanské společnosti na politickém dialogu prostřednictvím nadací;
Pozměňovací návrh 438
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 1 – písm. b
b)  budování kapacit organizací občanské společnosti, včetně nadací, aby působily jako aktéři rozvoje i správy věcí veřejných;
b)  podpora a budování kapacit organizací občanské společnosti, včetně nadací, aby působily jako aktéři rozvoje i správy věcí veřejných;
Pozměňovací návrh 439
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 1 – písm. c a (nové)
ca)  Budování kapacit, koordinace a institucionální posilování sítí občanské společnosti a místních orgánů – včetně jižních sítí organizací občanské společnosti a místních orgánů a zastřešujících organizací za účelem zapojení se do jejich organizací a mezi různými druhy subjektů činných ve veřejné diskusi o rozvoji, jakož i dialogu s vládami v oblasti veřejné politiky a účinného zapojení do procesu rozvoje.
Pozměňovací návrh 440
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 2 – návětí
2.  Dialog o rozvojové politice s organizacemi občanské společnosti a mezi těmito organizacemi
2.  Dialog s organizacemi občanské společnosti a mezi těmito organizacemi
Pozměňovací návrh 441
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 2 – písm. a
a)  podpora dalších inkluzivních fór pro dialog se zapojením mnoha zúčastněných stran, včetně interakce mezi občany, organizacemi občanské společnosti, místními orgány, členskými státy, partnerskými zeměmi a jinými klíčovými aktéry rozvoje;
a)  podpora inkluzivních fór pro dialog se zapojením mnoha zúčastněných stran a institucionálního posilování sítí občanské společnosti a místních orgánů, včetně interakce a koordinace mezi občany, organizacemi občanské společnosti, místními orgány, členskými státy, partnerskými zeměmi a jinými klíčovými aktéry rozvoje;
Pozměňovací návrh 442
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 3 – písm. b
b)  mobilizování veřejné podpory v Unii, kandidátských zemích a potenciálních kandidátech ve prospěch inkluzivních udržitelných strategií rozvoje v partnerských zemích.
b)  mobilizování veřejné podpory v Unii, kandidátských zemích a potenciálních kandidátech ve prospěch zmírňování chudoby a inkluzivních udržitelných strategií rozvoje v partnerských zemích.
Pozměňovací návrh 443
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 3 – písm. b a (nové)
ba)   zvyšování povědomí o udržitelné spotřebě a výrobě, povědomí o dodavatelských řetězcích a vlivu kupní síly občanů Unie na umožnění udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 444
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 3 a (nový)
3a.  Poskytování základních sociálních služeb obyvatelům v nouzi
Intervence v partnerských zemích, které podporují ohrožené skupiny a skupiny na okraji společnosti prostřednictvím poskytování základních sociálních služeb, jako jsou zdravotnické služby – včetně výživy, vzdělávání, sociální ochrany a přístupu k bezpečné vodě a hygieně poskytované prostřednictvím organizací občanské společnosti a místních orgánů.
Pozměňovací návrh 445
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 – bod 3 b (nový)
3b.  Posílení úlohy místních orgánů jako aktérů rozvoje prostřednictvím:
a)  zvyšování způsobilosti sítí, platforem a aliancí místních orgánů v Unii a rozvojových zemích za účelem zajištění věcného a průběžného politického dialogu a účinné účasti v oblasti rozvoje a podpory demokratické správy věcí veřejných, zejména prostřednictvím územního přístupu k místnímu rozvoji;
b)  zvyšování interakce s občany Unie v otázkách rozvoje (zlepšování informovanosti, sdílení znalostí, angažovanost, včetně přijetí kritérií udržitelnosti při zadávání veřejných zakázek), zejména pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, rovněž v Unii, kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích;
c)  zvýšení odpovědnosti a absorpce pomoci prostřednictvím vzdělávacích programů pro pracovníky místních orgánů v oblasti způsobů, jak žádat o finanční prostředky Unie,
Pozměňovací návrh 446
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – návětí
3.  OBLASTI INTERVENCE TÝKAJÍCÍ SE STABILITY A MÍRU
3.  OBLASTI INTERVENCE TÝKAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍ MÍRU, PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM A STABILITY
Pozměňovací návrh 447
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – návětí
Unie poskytuje technickou a finanční pomoc, která zahrnuje podporu opatření, jejichž cílem je budování a posilování kapacit partnerů v oblasti předcházení konfliktům, budování míru a řešení potřeb před krizí a po ní v úzké koordinaci s Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními, regionálními a subregionálními organizacemi a státními aktéry a aktéry občanské společnosti v souvislosti s jejich úsilím zejména v těchto oblastech, a to včetně zvláštní pozornosti věnované zapojení žen:
Unie poskytuje technickou a finanční pomoc, která zahrnuje podporu opatření, jejichž cílem je budování a posilování kapacit Unie a jejích partnerů v oblasti předcházení konfliktům, budování míru a řešení potřeb před krizí a po ní v úzké koordinaci s Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními, regionálními a subregionálními organizacemi a státními aktéry a aktéry občanské společnosti v souvislosti s jejich úsilím zejména v těchto oblastech, a to včetně zvláštní pozornosti věnované zapojení rovnosti žen a mužů, a posilování postavení žen a mladých lidí:
Pozměňovací návrh 448
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. a
a)  včasné varování a analýza rizik citlivých z hlediska konfliktu; budování důvěry, zprostředkování, dialog a opatření týkající se usmíření;
a)  včasné varování a analýza rizik citlivých z hlediska konfliktu při tvorbě a provádění politik;
Pozměňovací návrh 449
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  usnadnění a budování kapacity v rámci budování důvěry, zprostředkování, dialogu a opatření k usmíření se zvláštním přihlédnutím ke vznikajícímu napětí mezi komunitami a zejména k předcházení genocidě a zločinům proti lidskosti;
Pozměňovací návrh 450
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  posilování kapacit pro účast a nasazování v civilních stabilizačních misích; posílení kapacit Unie, občanské společnosti a partnerů Unie pro účast a rozmístění civilních mírových misí a misí na budování míru; výměna informací a osvědčených postupů v oblasti budování míru, analýzy konfliktů, včasného varování nebo školení a poskytování služeb;
Pozměňovací návrh 451
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. b
b)  obnova po skončení konfliktu a po katastrofách;
b)  podpora obnovy po skončení konfliktu, včetně řešení otázky pohřešovaných osob po skončení konfliktu, včetně řešení otázky protipěchotních min a zbytků výbušnin z války prostřednictvím plného provádění příslušných vícestranných dohod, a po katastrofách významných z hlediska politické a bezpečnostní situace;
Pozměňovací návrh 452
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. c
c)  opatření na podporu budování míru a budování státu;
c)  podpora patření na podporu budování míru a budování státu, včetně místních a mezinárodních organizací občanské společnosti, států a mezinárodních organizací; a rozvoj strukturálních dialogů mezi nimi na různých úrovních, mezi místní občanskou společností a partnerskými zeměmi a s Unií;
Pozměňovací návrh 453
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  omezit využívání přírodních zdrojů k financování konfliktů a podporovat dodržování iniciativ, jako je systém certifikace kimberleyského procesu, včetně opatření týkajících se nařízení (EU) 2017/821 Evropské parlament a Rady ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí1a, zejména pokud jde o zavedení účinných vnitřních kontrol výroby a obchodu s přírodními zdroji;
__________________
1a Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1
Pozměňovací návrh 454
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. e
e)  budování kapacity na podporu bezpečnosti a rozvoje.
e)  budování kapacity vojenských aktérů na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje.
Pozměňovací návrh 455
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea)  podpora akcí propagujících rovnost žen a mužů a posilujících postavení žen, zejména prováděním rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a č. 2250, jakož i účast žen a mladých lidí a jejich zastoupení ve formálních a neformálních mírových procesech;
Pozměňovací návrh 456
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. e b (nové)
eb)  podpora opatření na propagování kultury nenásilí, včetně formální a neformální výchovy k míru;
Pozměňovací návrh 457
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. e c (nové)
ec)  podpora opatření posilující odolnost států, společností, společenství a jednotlivců, včetně posouzení odolnosti určeného ke stanovení endogenních kapacit uvnitř společností, které jim umožní odolat, přizpůsobit se a rychle se zotavit z tlaků a otřesů;
Pozměňovací návrh 458
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. e d (nové)
ed)   podpora mezinárodních trestních tribunálů a ad hoc vnitrostátních tribunálů, komisí pro pravdu a usmíření, přechodného soudnictví a dalších mechanismů pro právní řešení nároků v oblasti lidských práv a uplatňování majetkových práv a rozhodování o nich, zřízených v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a právního státu;
Pozměňovací návrh 459
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 – písm. e e (nové)
ee)   podpora opatření pro boj proti nedovolenému použití a přístupu k palným zbraním a ručním palným a lehkým zbraním;
Pozměňovací návrh 460
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – odst. 1 a (nový)
Opatření v této oblasti:
a)  zahrnují předávání know-how, výměnu informací a osvědčených postupů, posuzování, zkoumání a analýzu rizik nebo hrozeb, systémy včasného varování, odbornou přípravu a poskytování služeb;
b)  přispívají k dalšímu rozvoji strukturálního dialogu o otázkách budování míru;
c)  mohou zahrnovat technickou a finanční pomoc při uplatňování podpůrných činností zaměřených na budování míru a státu.
Pozměňovací návrh 461
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 2 – odst. 1 – návětí
Unie poskytuje technickou a finanční pomoc na podporu úsilí partnerů a akcí Unie při řešení globálních a transregionálních hrozeb a nově vznikajících hrozeb, zejména v těchto oblastech:
Unie poskytuje technickou a finanční pomoc na podporu úsilí partnerů a akcí Unie při řešení globálních a transregionálních hrozeb a nově vznikajících hrozeb, v těchto oblastech:
Pozměňovací návrh 462
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 2 – odst. 1 – písm. a
a)  ohrožení veřejného pořádku, ochrany a bezpečnosti osob, včetně terorismu, násilného extremismu, organizovaného zločinu, kybernetické kriminality, hybridních hrozeb, nezákonného obchodování, nelegálního obchodu a převozu;
a)  ohrožení veřejného pořádku, ochrany a bezpečnosti osob, včetně terorismu, násilného extremismu, organizovaného zločinu, kybernetické kriminality, hybridních hrozeb, nezákonného obchodování, nelegálního obchodu a převozu, zejména posílení kapacity donucovacích a justičních orgánů zapojených do boje proti terorismu, organizované trestné činnosti, včetně kybernetické kriminality, a všem formám nezákonného obchodování a do účinné kontroly nelegálního obchodu a převozu.
Prioritou je nadregionální spolupráce se zapojením dvou nebo více třetích zemí, které projevily jednoznačnou politickou vůli vznikající problémy řešit.
Opatření kladou důraz zejména na řádnou správu věcí veřejných a musí být v souladu s mezinárodním právem. Spolupráce v boji proti terorismu může být rovněž uskutečňována s jednotlivými zeměmi, regiony nebo mezinárodními, regionálními a subregionálními organizacemi.
Pokud jde o pomoc orgánům zapojeným do boje proti terorismu, je prioritou podpora opatření, která se týkají vypracovávání a posilování právních předpisů pro boj proti terorismu, provádění a uplatňování právních předpisů ve finanční, celní a imigrační oblasti, vypracovávání donucovacích postupů, které jsou v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními normami a mezinárodním právem, posílení demokratické kontroly a mechanismů institucionálního dohledu a předcházení násilnému radikalismu.
Pokud jde o pomoc v souvislosti s problematikou drog, je třeba věnovat náležitou pozornost mezinárodní spolupráci s cílem šířit osvědčené postupy vedoucí ke snižování poptávky, výroby a napáchaných škod.
Pozměňovací návrh 463
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 2 – odst. 1 – písm. b
b)  ohrožení veřejných prostor, kritické infrastruktury, kybernetické bezpečnosti, hrozby pro veřejné zdraví nebo environmentální stabilitu, hrozby v oblasti námořní bezpečnosti, hrozby související s dopady změny klimatu;
b)  ohrožení veřejných prostor, kritické infrastruktury, včetně mezinárodní dopravy, včetně osobní a nákladní dopravy, energetických operací a distribuce energie, kybernetické bezpečnosti, hrozby pro veřejné zdraví, včetně náhlých epidemií s možným nadnárodním dopadem, nebo environmentální stabilitu, hrozby v oblasti námořní bezpečnosti, globální a nadregionální hrozby související s dopady změny klimatu s potenciálně destabilizujícím dopadem na mír a bezpečnost;
Pozměňovací návrh 464
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 2 – odst. 1 – písm. c
c)  zmírňování rizik, ať již vzniklých záměrně, náhodně nebo z přírodních příčin, spojených s chemickými, biologickými, radiologickými nebo jadernými materiály či látkami, a rizik pro příslušná zařízení nebo místa;
c)  zmírňování rizik, ať již vzniklých záměrně, náhodně nebo z přírodních příčin, spojených s chemickými, biologickými, radiologickými nebo jadernými materiály či látkami, a rizik pro příslušná zařízení nebo místa, zejména v těchto oblastech:
(1)  podpora a prosazování civilních výzkumných činností jako alternativy k obrannému výzkumu;
(2)  zlepšení bezpečnostních postupů týkajících se civilních objektů, v nichž jsou uloženy citlivé chemické, biologické, radiologické nebo jaderné materiály či látky nebo v nichž se s těmito materiály nebo látkami nakládá v rámci civilních výzkumných programů;
(3)  podpora – poskytovaná v rámci politik spolupráce Unie a jejich cílů – vytvoření civilní infrastruktury a příslušných civilních studií nutných k demontáži, dekontaminaci nebo přebudování těch zařízení a lokalit sloužících k výrobě nebo skladování zbraní, které byly prohlášeny za vyňaté z obranného programu;
(4)  posílení kapacity příslušných civilních orgánů zapojených do vytváření a vykonávání účinné kontroly nedovoleného obchodu s chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými materiály nebo látkami (včetně vybavení pro jejich výrobu nebo nosiče);
(5)  rozvíjení právního rámce a institucionálních kapacit pro zavedení a prosazování účinných kontrol vývozu, zejména pro zboží dvojího užití, včetně opatření v oblasti regionální spolupráce, a pokud jde o provádění ustanovení Smlouvy o obchodu se zbraněmi a podpora jejího dodržování;
(6)  vypracování účinných opatření v oblasti civilní připravenosti na katastrofy, plánování pro případ mimořádných situací, reakce na krizi a kapacit pro sanační opatření.
Tyto činnosti se vyvíjejí společně s činnostmi v rámci evropského nástroje pro jadernou bezpečnost zřízeného prostřednictvím nařízení EU …/…[nařízení EINS].
Pozměňovací návrh 465
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 2 – odst. 1 – písm. d
d)  budování kapacity na podporu bezpečnosti a rozvoje.
d)  budování kapacity vojenských aktérů na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje.
Pozměňovací návrh 466
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 1 – písm. a
a)  rozvoj klíčových prvků účinného a komplexního systému zdravotní péče, které lze nejlépe vyřešit na nadnárodní úrovni, s cílem zajistit rovný přístup ke zdravotním službám a sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům;
a)  rozvoj klíčových prvků účinného a komplexního systému zdravotní péče, které lze nejlépe vyřešit na nadnárodní úrovni, s cílem zajistit rovný, cenově dostupný, inkluzivní a univerzální přístup k veřejným zdravotním službám a sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům;
Pozměňovací návrh 467
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 1 – písm. a a (nové)
aa)  podporovat, poskytovat a rozšiřovat základní služby a psychologickou pomoc obětem násilí, zejména ženám a dětem, které jsou oběťmi znásilnění;
Pozměňovací návrh 468
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 1 – písm. c
c)  řešení celosvětové zdravotní bezpečnosti prostřednictvím výzkumu a kontroly přenosných nemocí, promítnutím znalostí do produktů a politik, které řeší měnící se zátěž způsobenou chorobami (nepřenosné nemoci, všechny formy podvýživy a environmentální rizikové faktory) a vytváření celosvětových trhů s cílem zlepšit přístup k důležitým zdravotnickým pomůckám a službám zdravotní péče, zejména pro sexuální a reprodukční zdraví.
c)  řešení celosvětové zdravotní bezpečnosti prostřednictvím výzkumu přenosných nemocí, včetně nemocí souvisejících s chudobou a opomíjených nemocí, a kontroly přenosných nemocí bojem proti nemocem a padělaným lékům, promítnutím znalostí do bezpečných, přístupných a cenově dostupných produktů a politik, které řeší imunizaci, široké spektrum trvalé zátěže způsobené infekčními, nově a opakovaně se objevujícími chorobami a epidemiemi a rezistenci vůči antimikrobiálním látkám (nepřenosné nemoci, všechny formy podvýživy a environmentální rizikové faktory) a vytváření celosvětových trhů s cílem zlepšit přístup k důležitým zdravotnickým pomůckám a službám zdravotní péče, zejména pro sexuální a reprodukční zdraví.
Pozměňovací návrh 469
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 1 – písm. c a (nové)
ca)  podpora iniciativ zaměřených na rozšíření přístupu k bezpečným, účinným a cenově dostupným lékům, včetně generických léčiv, diagnostiky a souvisejících zdravotnických technologií, s využitím všech dostupných nástrojů ke snížení cen život zachraňujících léků a diagnostiky;
Pozměňovací návrh 470
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 1 – písm. c b (nové)
cb)  podpora dobrého zdraví a potírání přenosných nemocí prostřednictvím posílení systémů zdravotní péče a dosažením cílů udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím posíleného zaměření na prevenci a řešení nemocí, jímž lze předcházet očkováním;
Pozměňovací návrh 471
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 2 – písm. a
a)  podpora společného celosvětového úsilí o inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu na všech úrovních, a to i v nouzových a krizových situacích;
a)  podpora dosažení mezinárodně dohodnutých cílů ve vzdělávání prostřednictvím společného celosvětového úsilí o inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu na všech úrovních, pro všechny věkové kategorie, včetně rozvoje v raném dětském věku, a to i v nouzových a krizových situacích, a se zvláštním důrazem na posílení bezplatných systémů veřejného vzdělávání;
Pozměňovací návrh 472
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 2 – písm. b
b)  posílení znalostí, dovedností a hodnot prostřednictvím partnerství a aliancí pro aktivní občanství a produktivní, inkluzivní a odolné společnosti;
b)  posílení znalostí a rozšíření výzkumu a inovací, dovedností a hodnot prostřednictvím partnerství a aliancí pro aktivní občanství a vzdělané, demokratické, inkluzivní a odolné společnosti;
Pozměňovací návrh 473
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 2 – písm. c
c)  podpora celosvětové akce zaměřené na snižování všech aspektů nerovností, například rozdílů mezi dívkami/ženami a chlapci/muži, s cílem zajistit, aby měl každý stejnou možnost podílet se na hospodářském a společenském životě.
c)  podpora celosvětové akce zaměřené na snižování všech aspektů diskriminace a nerovností, například rozdílů mezi dívkami/ženami a chlapci/muži, s cílem zajistit, aby měl každý stejnou možnost podílet se na hospodářském, politickém, společenském a kulturním životě.
Pozměňovací návrh 474
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 2 – písm. c a (nové)
ca)   podpora úsilí a zlepšení osvědčených postupů, které používají subjekty občanské společnosti s cílem zajistit inkluzivní a kvalitní vzdělávání v nestabilních prostředích, kde jsou správní struktury slabé;
Pozměňovací návrh 475
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 2 – písm. c b (nové)
cb)  podpora akcí a podpora spolupráce v oblasti sportu s cílem přispět k posílení postavení žen a mladých lidí, jednotlivců a komunit, jakož i cílů agendy 2030 v oblasti zdraví, vzdělávání a sociálního začlenění;
Pozměňovací návrh 476
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 – návětí
3.  Ženy a děti
3.  Ženy
Pozměňovací návrh 477
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 – písm. a
a)  vedení a podpora celosvětového úsilí, partnerství a aliancí s cílem odstranit všechny formy násilí proti ženám a dívkám; to zahrnuje fyzické, psychologické, sexuální, hospodářské a jiné druhy násilí a diskriminace, včetně vyloučení, jimž jsou ženy vystaveny v různých oblastech svého soukromého a veřejného života;
a)  vedení a podpora místních, vnitrostátních a regionálních iniciativ a celosvětového úsilí, partnerství a aliancí pro práva žen, jak jsou stanovena v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a jejím opčním protokolu, jakož i opatření pro boj a odstranění všech forem, škodlivých postupů a všech forem diskriminace proti ženám a dívkám; to zahrnuje fyzické, psychologické, sexuální, hospodářské, politické a jiné druhy násilí a diskriminace, včetně vyloučení, jimž jsou ženy vystaveny v různých oblastech svého soukromého a veřejného života;
Pozměňovací návrh 478
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 – písm. a a (nové)
aa)  řešení základních příčin genderových rozdílů jakožto prostředku podpory předcházení konfliktům a budování míru; podpora posílení postavení žen, a to i v jejich úloze při rozvoji a budování míru; posílení zastoupení žen a dívek, jejich hlasu a účasti na sociálním, hospodářském, politickém a občanském životě;
Pozměňovací návrh 479
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 – písm. a b (nové)
ab)  podpora ochrany a naplňování práv žen a dívek, včetně hospodářských, pracovních, sociálních a politických práv a sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, a to včetně služeb sexuálního a reprodukčního zdraví, vzdělávání a dodávek;
Pozměňovací návrh 480
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 – písm. b
b)  prosazování nových iniciativ za účelem budování silnějších systémů ochrany dětí ve třetích zemích, zajištění, aby byly děti chráněny ve všech oblastech před násilím, zneužíváním a zanedbáváním, mimo jiné prostřednictvím podpory přechodu od institucionální ke komunitní péči o děti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 481
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 a (nový)
3a.  Děti a mládež
a)  Prosazování nových iniciativ za účelem budování silnějších systémů ochrany dětí, tak aby měly co nejlepší start v životě a aby byly chráněny ve všech oblastech před násilím, zneužíváním a zanedbáváním, mimo jiné prostřednictvím podpory přechodu od institucionální ke komunitní péči o děti;
b)  podpora přístupu k základním sociálním službám pro děti a mládež, včetně dětí a mládeže, kteří jsou nejvíce marginalizováni, se zaměřením na služby v oblasti zdraví, výživy, vzdělávání, předškolního vzdělávání a sociální ochrany, včetně služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, informací a dodávek, služeb vstřícných k mládeži a komplexní sexuální výchovy, výživy, vzdělávání a sociální ochrany;
c)  podpora přístupu mladých lidí k dovednostem, k důstojné práci a kvalitním pracovním místům prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a technického vzdělávání a přístupu k digitálním technologiím; podpora podnikání mladých lidí a podpora vytváření udržitelných pracovních míst s důstojnými pracovními podmínkami;
d)  podpora iniciativ, které posilují mladé lidi a děti a podporují politiky a akce, které zaručují jejich začlenění a smysluplné občanské a politické zapojení a společenské uznání a které uznávají jejich skutečný potenciál jakožto pozitivních aktérů změn v oblastech, jako je mír, bezpečnost, udržitelný rozvoj, změna klimatu, ochrana životního prostředí a zmírnění chudoby.
Pozměňovací návrh 482
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 4 – návětí
4.  Migrace a násilné vysídlení
4.  Migrace, mobilita a násilné vysídlení
Pozměňovací návrh 483
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 4 – písm. a
a)  zajištění trvalého vedoucího postavení EU při vytváření celosvětové agendy v oblasti správy migrace a násilného vysídlení ve všech jejích aspektech;
a)  zajištění trvalého vedoucího postavení EU při vytváření celosvětové agendy v oblasti správy migrace a násilného vysídlení ve všech jejích aspektech s cílem usnadnit bezpečnou, řádnou a legální migraci;
Pozměňovací návrh 484
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 4 – písm. b
b)  vedení a podpora celosvětových a meziregionálních politických dialogů, včetně výměn a spolupráce v oblasti migrace a násilného vysídlení;
b)  vedení a podpora celosvětových a meziregionálních politických dialogů, včetně migrace jih-jih a výměn a spolupráce v oblasti migrace a násilného vysídlení;
Pozměňovací návrh 485
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 4 – písm. d a (nové)
da)  Spolupráce v této oblasti uplatňuje přístup založený na lidských právech a je řízena v souladu s [azylovým a migračním fondem] při plném respektování lidské důstojnosti a dodržování zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.
Pozměňovací návrh 486
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 5 – písm. b
b)  přispívání k celosvětové agendě týkající se důstojné práce, zejména v globálních hodnotových řetězcích, a zvyšování znalostí o účinných politikách zaměstnanosti, které reagují na potřeby trhu práce, včetně odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního učení;
b)  přispívání k celosvětové agendě týkající se důstojné práce pro všechny ve zdravém prostředí v souladu se základními pracovními normami MOP, včetně sociálního dialogu, mezd dostatečných k živobytí a boje proti dětské a nucené práci, zejména zabezpečením udržitelnosti, odpovědnosti v globálních hodnotových řetězcích, na základě horizontálních povinností náležité péče a zvyšování znalostí o účinných politikách zaměstnanosti, které reagují na potřeby trhu práce, odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního učení;
Pozměňovací návrh 487
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 5 – písm. b a (nové)
ba)   podpora globálních iniciativ v oblasti obchodních a lidských práv, včetně odpovědnosti podniků za porušování práv a přístup k nápravě;
Pozměňovací návrh 488
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 5 – písm. c
c)  podpora celosvětových iniciativ v oblasti všeobecné sociální ochrany, které dodržují zásady efektivnosti, udržitelnosti a rovnosti; včetně podpory zaměřené na řešení nerovnosti a zajištění sociální soudržnosti;
c)  podpora celosvětových iniciativ v oblasti všeobecné sociální ochrany, které dodržují zásady efektivnosti, udržitelnosti a rovnosti, včetně podpory zaměřené na řešení nerovnosti a zajištění sociální soudržnosti, zejména pomocí vytváření a posilování udržitelných systémů sociální ochrany, systémů sociálního pojištění a daňové reformy, posilování kapacity daňových systémů a boje proti podvodům, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování;
Pozměňovací návrh 489
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 6 – písm. a
a)  podpora iniciativ v oblasti kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu pro mírumilovné vztahy mezi komunitami;
a)  podpora iniciativ v oblasti kulturní rozmanitosti a mezikulturního a mezináboženského dialogu pro mírumilovné vztahy mezi komunitami;
Pozměňovací návrh 490
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 6 – písm. b
b)  podpora kultury jako hybné síly pro udržitelný sociální a hospodářský rozvoj a posílení spolupráce v oblasti kulturního dědictví.
b)  podpora kultury a tvůrčího a uměleckého vyjádření a jako hybné síly pro udržitelný sociální a hospodářský rozvoj a spolupráce a při zachování kulturního dědictví, současného umění a dalších kulturních projevů;
Pozměňovací návrh 491
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 6 – písm. b a (nové)
ba)  rozvoj místní řemeslné výroby jako prostředku, který umožňuje chránit místní kulturní dědictví;
Pozměňovací návrh 492
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 6 – písm. b b (nové)
bb)  posilování spolupráce při ochraně, zachování a posilování kulturního dědictví, včetně zachování obzvláště zranitelného kulturního dědictví, a to zejména z prostředí menšinových a izolovaných společenství a původního obyvatelstva;
Pozměňovací návrh 493
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 6 – písm. b c (nové)
bc)   podpora iniciativ za navracení kulturních statků do jejich zemí původu nebo jejich restituce v případě nezákonného přisvojení;
Pozměňovací návrh 494
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 6 – písm. b d (nové)
bd)  podpora kulturní spolupráce s Unií, včetně výměn, partnerství a jiných iniciativ a uznávání profesionality autorů, umělců a kulturních a kreativních subjektů;
Pozměňovací návrh 495
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 6 – písm. b e (nové)
be)  podpora spolupráce a partnerství mezi sportovními organizacemi;
Pozměňovací návrh 496
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část B – bod 1 – písm. b
b)  přispění k promítnutí politik Unie týkajících se životního prostředí a změny klimatu do oblasti vnějších vztahů;
b)  přispění k promítnutí politik Unie týkajících se životního prostředí a změny klimatu do oblasti vnějších vztahů s plným respektováním zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje;
Pozměňovací návrh 497
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část B – bod 1 – písm. c
c)  začlenění cílů v oblasti životního prostředí, změny klimatu a snížení rizika katastrof do politik, plánů a investic, mimo jiné prostřednictvím lepších znalostí a informací;
c)  začlenění cílů v oblasti životního prostředí, změny klimatu a snížení rizika katastrof do politik, plánů a investic, mimo jiné prostřednictvím lepších znalostí a informací, a do programů nebo opatření meziregionální spolupráce mezi partnerskými zeměmi a regiony na jedné straně a sousedními nejvzdálenějšími regiony a zámořskými zeměmi a územími, na něž se vztahuje rozhodnutí o zámořských zemích a územích, na straně druhé;
Pozměňovací návrh 498
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část B – bod 1 – písm. d
d)  uskutečňování mezinárodních iniciativ a iniciativ EU zaměřených na podporu přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování a na rozvoj odolný vůči změně klimatu a založený na nízkých emisích, mimo jiné prostřednictvím plnění vnitrostátně stanovených příspěvků (NDC), nízkouhlíkových a vůči změně klimatu odolných strategií, podpora snižování rizika katastrof, řešení zhoršování životního prostředí a zastavení ztráty biologické rozmanitosti, podpora zachování a udržitelného využívání a správy suchozemských a mořských ekosystémů a obnovitelných přírodních zdrojů, včetně půdy, vody, oceánů, rybolovu a lesů, řešení problematiky odlesňování, degradace půdy, nezákonné těžby dřeva a nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, boj proti znečištění a zajištění zdravého životního prostředí, řešení nově se objevujících problémů týkajících se klimatu a životního prostředí, prosazování účinného využívání zdrojů, udržitelné spotřeby a výroby a řádného nakládání s chemickými látkami a odpadem a podpora přechodu na nízkoemisní zelené a oběhové hospodářství odolné vůči změně klimatu.
d)  uskutečňování mezinárodních iniciativ a iniciativ EU zaměřených na podporu přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování a na rozvoj odolný vůči změně klimatu a založený na nízkých emisích, mimo jiné prostřednictvím plnění vnitrostátně stanovených příspěvků (NDC), nízkouhlíkových a vůči změně klimatu odolných strategií, podpora snižování rizika katastrof, řešení zhoršování životního prostředí a zastavení ztráty biologické rozmanitosti, zachování a udržitelného využívání a správy suchozemských a mořských ekosystémů a obnovitelných přírodních zdrojů, včetně půdy, vody, oceánů, rybolovu a lesů, řešení problematiky odlesňování, desertifikace, degradace půdy, nezákonné těžby dřeva a nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, boj proti znečištění a zajištění zdravého životního prostředí, řešení nově se objevujících problémů týkajících se klimatu a životního prostředí, prosazování účinného využívání zdrojů, udržitelné spotřeby a výroby, integrované řízení vodních zdrojů a řádného nakládání s chemickými látkami a odpadem a podpora přechodu na nízkoemisní zelené a oběhové hospodářství odolné vůči změně klimatu;
Pozměňovací návrh 499
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část B – bod 1 – písm. d a (nové)
da)  podpora environmentálně udržitelných zemědělských postupů včetně agroekologie s cílem chránit ekosystémy a biologickou rozmanitost a zlepšit odolnost životního prostředí a společnosti vůči změně klimatu se zvláštním zaměřením na podporu drobných zemědělců, pracovníků a řemeslníků;
Pozměňovací návrh 500
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část B – bod 1 – písm. d b (nové)
db)  provádění mezinárodních iniciativ a iniciativ Unie k řešení ztráty biologické rozmanitosti, podpory zachování, udržitelného využívání a řízení suchozemských a mořských ekosystémů a související biologické rozmanitosti;
Pozměňovací návrh 501
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část B – bod 2 – písm. a
a)  podpora celosvětových úsilí, závazků, partnerství a aliancí, včetně přechodu na udržitelnou energii;
a)  podpora celosvětových úsilí, závazků, partnerství a aliancí, zejména přechodu na udržitelnou energii;
Pozměňovací návrh 502
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část B – bod 2 – písm. a a (nové)
aa)  podpora bezpečnosti dodávek energií pro partnerské země a místní společenství, například prostřednictvím diverzifikace zdrojů a tras, řešení otázek kolísání cen, potenciálu pro snížení emisí, zlepšování trhů a posilování propojení energetických a zejména elektrických sítí a obchodu;
Pozměňovací návrh 503
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část B – bod 2 – písm. b
b)  podpora partnerských vlád, aby přijaly energetickou politiku a reformy trhu s cílem vytvořit příznivé prostředí pro investice zvyšující přístup k energetickým službám, které jsou cenově dostupné, moderní, spolehlivé a udržitelné, se silným zaměřením na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost;
b)  podpora partnerských vlád, aby přijaly energetickou politiku a reformy trhu s cílem vytvořit příznivé prostředí pro inkluzivní růst a investice zvyšující přístup k energetickým službám, které jsou šetrné ke klimatu, cenově dostupné, moderní, spolehlivé a udržitelné, a upřednostňují obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost;
Pozměňovací návrh 504
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 1 – písm. a
a)  prosazování udržitelných soukromých investic prostřednictvím inovativních finančních mechanismů a sdílení rizika;
a)  prosazování udržitelných soukromých investic prostřednictvím inovativních finančních mechanismů, a to i pro nejméně rozvinuté země a nestabilní státy, které by jinak nepřilákaly takové investice a kde lze prokázat adicionalitu;
Pozměňovací návrh 505
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 1 – písm. b
b)  zlepšení podnikatelského prostředí a investičního klimatu, podpora posíleného dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem a budování kapacit mikropodníků a malých a středních podniků;
b)  rozvoj sociálně a ekologicky odpovědného soukromého sektoru, zlepšení podnikatelského prostředí a investičního klimatu, podpora posíleného dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem a budování kapacit, konkurenceschopnosti a odolnosti místních mikropodniků a malých a středních podniků, jakož i družstev a sociálních podniků, a jejich integrace do místního, regionálního a globálního hospodářství;
Pozměňovací návrh 506
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 1 – písm. b a (nové)
ba)  podpora finančního začleňování prostřednictvím snadnějšího přístupu k finančním službám a jejich účinného využívání, jako jsou mikroúvěry a úspory, mikropojištění a platby mikropodniků a malých a středních podniků a domácností, zejména znevýhodněných a zranitelných skupin;
Pozměňovací návrh 507
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 1 – písm. c
c)  podpora obchodní politiky a obchodních dohod Unie a jejich provádění; zlepšování přístupu na trhy partnerských zemí a oživení obchodu, investic a obchodních příležitostí pro podniky z Unie a současně odstranění překážek bránících v přístupu na trh a k investicím;
c)  podpora provádění obchodní politiky a obchodních dohod Unie, které mají za cíl udržitelný rozvoj; zlepšování přístupu na trhy partnerských zemí a oživení spravedlivého obchodu, odpovědných investic a obchodních příležitostí pro podniky z Unie a současně odstranění překážek bránících v přístupu na trh a k investicím, snaha o zjednodušení přístupu k technologiím šetrným vůči klimatu a duševnímu vlastnictví a zároveň zajištění co největšího sdílení hodnot a náležité péče v oblasti dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích a při plném respektování soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, pokud jde o rozvojové země;
Pozměňovací návrh 508
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 2 – písm. a
a)  podpora a ovlivňování mezinárodních strategií, organizací, mechanismů a aktérů, kteří rozvíjejí hlavní otázky a rámce celosvětové politiky týkající se zabezpečování potravin a výživy;
a)  podpora a ovlivňování mezinárodních strategií, organizací, mechanismů a aktérů, kteří rozvíjejí hlavní otázky a rámce celosvětové politiky týkající se udržitelného zabezpečování potravin a výživy a přispívání k odpovědnosti za mezinárodní závazky v oblasti zabezpečování potravin, výživy a udržitelného zemědělství, včetně cílů udržitelného rozvoje a Pařížské dohody;
Pozměňovací návrh 509
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 2 – písm. b
b)  zlepšení globálních veřejných statků s cílem ukončit hlad a podvýživu; nástroje jako globální síť pro potravinové krize zvyšují schopnost náležitě reagovat na krize v oblasti potravin a výživy v kontextu vazeb mezi humanitární oblastí, rozvojem a mírem (a tudíž pomáhají mobilizování zdrojů třetího pilíře);
b)  zajištění spravedlivého přístupu k potravinám, včetně pomoci při řešení mezery v oblasti financování výživy; zlepšení globálních veřejných statků s cílem ukončit hlad a podvýživu; nástroje jako globální síť pro potravinové krize zvyšují schopnost náležitě reagovat na krize v oblasti potravin a výživy v kontextu vazeb mezi humanitární oblastí, rozvojem a mírem (a tudíž pomáhají mobilizování zdrojů třetího pilíře);
Pozměňovací návrh 510
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 2 – písm. b a (nové)
ba)   zlepšení koordinovaného a urychleného postupu napříč odvětvími s cílem zvýšit kapacitu pro místní a regionální produkci potravin, zajistit zabezpečení potravin a výživu a přístup k pitné vodě a posílit odolnost nejzranitelnějších skupin, především v zemích, které se potýkají s vleklými nebo opakujícími se krizemi;
Pozměňovací návrh 511
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 2 – písm. c
c)  na globální úrovni opětovné potvrzení stěžejní úlohy udržitelného zemědělství, rybolovu a akvakultury pro zvýšené zabezpečení potravin, vymýcení chudoby, vytváření pracovních míst, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, odolnost a zdravé ekosystémy;
c)  na globální úrovni opětovné potvrzení stěžejní úlohy udržitelného zemědělství, rybolovu a akvakultury, včetně drobného zemědělství, chovu hospodářských zvířat a pastevectví pro zvýšené zabezpečení potravin, vymýcení chudoby, vytváření pracovních míst, spravedlivý a udržitelný přístup ke zdrojům a hospodaření s nimi, včetně půdy a práv k půdě, vody, (mikro)úvěrů a dalších zemědělských vstupů, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, odolnost a zdravé ekosystém;
Pozměňovací návrh 512
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 2 – písm. d
d)  zajišťování inovací prostřednictvím mezinárodního výzkumu a posílení globálních znalostí a odborných poznatků týkajících se zejména přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování, zemědělské biologické rozmanitosti, globálních a inkluzivních hodnotových řetězců, bezpečnosti potravin, odpovědných investicí, správy půdy přírodních zdrojů.
d)  zajišťování inovací prostřednictvím mezinárodního výzkumu a posílení globálních znalostí a odborných poznatků, podpora a posílení místních a autonomních strategií přizpůsobování, týkajících se zejména přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování, zemědělské biologické rozmanitosti, globálních a inkluzivních hodnotových řetězců, spravedlivého obchodu, bezpečnosti potravin, odpovědných investicí, správy půdy přírodních zdrojů.
Pozměňovací návrh 513
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část C – bod 2 – písm. d a (nové)
da)   aktivní podpora většího zapojení občanské společnosti a organizací zemědělců do programů tvorby politik a výzkumu a zvýšení jejich zapojení do provádění a hodnocení vládních programů;
Pozměňovací návrh 514
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část D – bod 2
2.  Prosazování inkluzivních společností, řádné správy ekonomických záležitostí, včetně spravedlivé a inkluzivní mobilizace domácích příjmů, transparentního řízení veřejných financí a účinného a inkluzivního vynakládání veřejných prostředků.
2.  Prosazování inkluzivních společností, řádné správy ekonomických záležitostí, včetně spravedlivé a inkluzivní mobilizace domácích příjmů a boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem, transparentního řízení veřejných financí a účinného a inkluzivního vynakládání veřejných prostředků.
Pozměňovací návrh 515
Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 a (nový)
4a.  OBLASTI INTERVENCE TÝKAJÍCÍ SE POTŘEB A PRIORIT ZAHRANIČNÍ POLITIKY
Akce na podporu cílů stanovených v bodě 4 odst. 3 písm. da) napomáhají zahraniční politice Unie v politických otázkách, otázkách rozvoje, ekonomických a bezpečnostních otázkách. Tyto akce umožňují Unii jednat v případech zájmu zahraniční politiky či příležitosti k dosažení jejích cílů, které se obtížně řeší jinými prostředky. Mohou zahrnovat:
a)  podporu unijních dvoustranných, regionálních a meziregionálních strategií spolupráce, prosazování politického dialogu a rozvíjení kolektivních přístupů k problémům celosvětového zájmu a reakcí na ně, včetně otázek migrace, rozvoje, změny klimatu a bezpečnosti, zejména v následujících oblastech:
–  podpora provádění dohod o partnerství a spolupráci, akčních plánů a podobných dvoustranných nástrojů,
–  prohloubení politického a hospodářského dialogu s třetími zeměmi, které plní zvláště důležitou úlohu na světové scéně, mimo jiné i v rámci zahraniční politiky,
–  podpora spolupráce s příslušnými třetími zeměmi v dvoustranných a globálních otázkách společného zájmu,
–  podpora přiměřeného dalšího postupu nebo koordinovaného provádění závěrů a závazků přijatých na příslušných mezinárodních fórech,
b)  podpora pro obchodní politiku Unie:
–  podpora obchodní politiky Unie a sjednávání, provádění a vymáhání obchodních dohod při plném respektování soudržnosti politik ve prospěch rozvoje ve vztahu k rozvojovým zemím, a v plném souladu s plněním cílů udržitelného rozvoje,
–  podpora zlepšování přístupu na trhy partnerských zemí a oživení obchodu, investic a obchodních příležitostí pro podniky z Unie, zejména malé a střední podniky, při současném odstranění překážek bránících v přístupu na trh a k investicím a při zajištění ochrany práv duševního vlastnictví prostřednictvím spolupráce v oblasti hospodářské diplomacie, obchodu a regulace s potřebnými úpravami ve vztahu k partnerům z rozvojových zemí.
c)  příspěvky k provádění mezinárodního rozměru vnitřních politik Unie:
–  příspěvky k naplňování mezinárodního rozměru vnitřních politik Unie, mimo jiné např. v oblasti životního prostředí, změny klimatu, energie a spolupráce týkající se řízení a správy oceánů,
–  prosazování vnitřních politik Unie ve vztahu ke klíčovým partnerským zemím a v tomto ohledu podpora sbližování právních předpisů.
d)  prosazování všeobecného chápání a viditelnosti Unie a její úlohy na světové scéně:
–  prosazování všeobecného chápání a viditelnosti Unie a její úlohy na světové scéně prostřednictvím strategické komunikace, veřejné diplomacie, mezilidských kontaktů, kulturní diplomacie, spolupráce ve vzdělávacích a akademických záležitostech a informačních činností k prosazování hodnot a zájmů Unie,
–  zvýšení mobility studentů a akademických pracovníků, které povede k vytvoření partnerství s cílem zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a společných diplomů za účelem akademického uznávání (program Erasmus+).
Těmito akcemi se uplatňují inovační politiky nebo iniciativy, které odpovídají současným nebo vyvíjejícím se krátkodobým až střednědobým potřebám, příležitostem a prioritám, kromě jiného i s potenciálem poskytnout informace pro budoucí akce podle zeměpisných nebo tematických programů. Zaměří se na prohloubení vztahů a dialogu Unie a budování partnerství a aliancí s klíčovými zeměmi strategického zájmu, zejména s rozvíjejícími se ekonomikami a zeměmi se středně vysokými příjmy, které hrají stále důležitější úlohu na světové scéně, v globálním řízení, zahraniční politice, mezinárodní ekonomice a na multilaterálních fórech.
Pozměňovací návrh 516
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – návětí
1.  Akce přispívající ke stabilitě a předcházení konfliktům v mimořádných situacích, za vznikajících krizí, v krizových situacích a v situacích po krizi
1.  Akce přispívající k míru, ke stabilitě a předcházení konfliktům v mimořádných situacích, za vznikajících krizí, v krizových situacích a v situacích po krizi
Pozměňovací návrh 517
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – odst. 1 – písm. a
a)  naléhavá situace, krize, vznikající krize nebo přírodní katastrofy;
a)  naléhavá situace, krize, vznikající krize nebo přírodní katastrofy, pokud je to významné z hlediska stability, míru a bezpečnosti;
Pozměňovací návrh 518
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – odst. 1 – písm. b
b)  situace, která představuje hrozbu pro demokracii, veřejný pořádek, ochranu lidských práv a základních svobod nebo ochranu a bezpečnost osob, zejména těch, které jsou v nestabilních situacích vystaveny násilí páchanému na základě pohlaví;
b)  situace, která představuje hrozbu pro mír, demokracii, veřejný pořádek, ochranu lidských práv a základních svobod nebo ochranu a bezpečnost osob, zejména těch, které jsou v nestabilních situacích vystaveny násilí páchanému na základě pohlaví;
Pozměňovací návrh 519
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 a (nový)
1a.  Technická a finanční pomoc podle odstavce 1 se může vztahovat na:
a)  podporu úsilí mezinárodních, regionálních a místních organizací a aktérů státu a občanské společnosti o podporu budování důvěry, zprostředkování, dialogu a usmíření, přechodného soudnictví, posílení postavení žen a mladých lidí, zejména pokud jde o napětí ve společenství a vleklé konflikty, a to prostřednictvím poskytování technické a logistické pomoci;
b)  podpora provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN se zvláštním zaměřením na ženy, mír a bezpečnost a mládež, mír a bezpečnost, a to zejména v nestabilních, konfliktních a postkonfliktních zemích;
c)  podporu zřízení a fungování prozatímních správ ustavených v souladu s mezinárodním právem;
d)  podporu rozvoje demokratických státních institucí fungujících na principu plurality, včetně opatření na podporu úlohy žen v těchto institucích, podporu účinné civilní správy a civilního dohledu nad bezpečnostním systémem, jakož i opatření k posílení kapacity donucovacích a justičních orgánů zapojených do boje proti terorismu, organizované trestné činnosti a všem formám nezákonného obchodování;
e)  podpora mezinárodních trestních tribunálů a ad hoc vnitrostátních tribunálů, komisí pro pravdu a usmíření, přechodného soudnictví a dalších mechanismů pro právní řešení nároků v oblasti lidských práv a uplatňování majetkových práv a rozhodování o nich, zřízených v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a právního státu;
f)  podporu posílení schopnosti státu v situaci, kdy čelí značným tlakům na rychlé budování, zachování nebo obnovu jeho stěžejních funkcí a základní společenské a politické soudržnosti;
g)  podporu opatření nezbytných k zahájení obnovy a rekonstrukce základní infrastruktury, bydlení, veřejných budov a hospodářského majetku a základní výrobní kapacity a rovněž opatření k obnovení hospodářské činnosti, vytváření pracovních míst a nastolení minimálních podmínek nutných pro udržitelný sociální rozvoj;
h)  podporu civilních opatření týkajících se demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků a jejich rodin do občanské společnosti a v případě potřeby jejich návratu do vlasti a rovněž opatření zaměřených na řešení situace dětských vojáků a bojovnic;
i)  podporu opatření na zmírnění sociálních následků restrukturalizace ozbrojených sil;
j)  podporu opatření, která v rámci politik spolupráce Unie a jejich cílů řeší socioekonomické dopady, jež pro civilní obyvatelstvo vyplývají z přítomnosti protipěchotních min, nevybuchlé munice nebo výbušných zbytků válečné munice. Činnosti financované na základě tohoto nařízení mohou mimo jiné zahrnovat informování o rizicích, odhalování min a odminování a s tím spojenou likvidaci zásob;
k)  podporu opatření, která se v rámci politik spolupráce Unie a jejich cílů přijímají za účelem boje proti nedovolenému používání palných, ručních palných a lehkých zbraní a k zabránění přístupu k nim;
l)  podpora opatření, která zajistí, že budou odpovídajícím způsobem uspokojeny zvláštní potřeby žen a dětí v krizových situacích a konfliktech, včetně předcházení situacím, kdy jsou vystaveny násilí na základě pohlaví;
m)  podporu rehabilitace obětí ozbrojených konfliktů a jejich opětovného začleňování do společnosti, včetně opatření, která řeší zvláštní potřeby žen a dětí;
n)  podporu opatření, jejichž cílem je prosazovat a hájit úctu k lidským právům a základním svobodám, demokracii a právnímu státu a příslušné mezinárodní nástroje;
o)  podporu socioekonomických opatření, která prosazují spravedlivý přístup k přírodním zdrojům v krizové situaci nebo v případě vznikající krize a jejich transparentní řízení, včetně budování míru;
p)  podporu opatření, která řeší možný dopad náhlých přesunů obyvatelstva významných z hlediska politické a bezpečnostní situace, včetně opatření, která řeší potřeby hostitelských komunit v krizové situaci nebo při vznikající krizi, včetně budování míru;
q)  podporu opatření, která podporují rozvoj a organizovanost občanské společnosti a její účast na politickém procesu, včetně opatření, která mají podpořit úlohu žen v těchto procesech, a opatření na podporu nezávislých, pluralitních a profesionálních sdělovacích prostředků;
r)  budování kapacit vojenských aktérů na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje.
Pozměňovací návrh 520
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 1
Akce rychlé odezvy uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. b) jsou určeny k účinnému posílení odolnosti a propojení opatření humanitární pomoci a rozvojové činnosti, jež nelze rychle řešit pomocí zeměpisných a tematických programů.
Akce rychlé odezvy uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. b) jsou určeny k účinnému posílení odolnosti a propojení opatření humanitární pomoci a rozvojové činnosti, jež nelze rychle řešit pomocí zeměpisných a tematických programů a zajištění soudržnosti, konzistentnosti a doplňkovosti s humanitární pomocí ve smyslu článku 5.
Pozměňovací návrh 521
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 2 – písm. a
a)  posílení odolnosti podporou jednotlivců, komunit, institucí a zemí, aby se mohly lépe připravit na politické, hospodářské a společenské tlaky a otřesy, přírodní katastrofy nebo katastrofy zaviněné člověkem, konflikty a globální hrozby a čelit jim, adaptovat se na ně a rychle se z nich zotavit; kromě jiného i posílením schopnosti státu v situaci, kdy čelí značným tlakům na rychlé budování, zachování nebo obnovu jeho stěžejních funkcí a základní společenské a politické soudržnosti, a schopnosti společností, komunit a jednotlivců využívat příležitosti a řídit rizika mírovým a stabilním způsobem a udržovat nebo obnovovat živobytí tváří v tvář opakujícím se tlakům;
a)  posílení odolnosti podporou jednotlivců, komunit, institucí a zemí, aby se mohly lépe připravit na politické, hospodářské a společenské tlaky a otřesy, přírodní katastrofy nebo katastrofy zaviněné člověkem, konflikty a globální hrozby a čelit jim, adaptovat se na ně a rychle se z nich zotavit; kromě jiného i posílením schopnosti společností, komunit a jednotlivců stabilně zvládat příležitosti a rizika a vybudovat, udržovat nebo obnovovat živobytí tváří v tvář významným tlakům, a podporou jednotlivců, společenství a společností, aby určili a posílily své stávající místní kapacity, jak odolat, přizpůsobit se a rychle se zotavit z těchto tlaků a otřesů, včetně těch, které by mohly vést k eskalaci násilí;
Pozměňovací návrh 522
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 2 – písm. c
c)  provádění krátkodobé obnovy a rekonstrukce s cílem umožnit obětem přírodních katastrof nebo katastrof zaviněných člověkem, konfliktů a globálních hrozeb těžit z minimální socioekonomické integrace a co nejdříve vytvořit podmínky pro obnovu rozvoje na základě dlouhodobých cílů stanovených dotčenými zeměmi a regiony; to zahrnuje řešení naléhavých a okamžitých potřeb plynoucích z vysídlení obyvatel (uprchlíci, vysídlené osoby a navrátilci) po přírodních nebo člověkem zaviněných katastrofách a
c)  provádění krátkodobé obnovy a rekonstrukce s cílem umožnit obětem přírodních katastrof nebo katastrof zaviněných člověkem, konfliktů a globálních hrozeb těžit z minimální socioekonomické integrace a co nejdříve vytvořit podmínky pro obnovu rozvoje na základě dlouhodobých cílů stanovených dotčenými zeměmi a regiony; to zahrnuje řešení naléhavých a okamžitých potřeb plynoucích z násilného vysídlení obyvatel po přírodních nebo člověkem zaviněných katastrofách a
Pozměňovací návrh 523
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 2 – písm. d
d)  pomoc příslušnému státu či regionu vybudovat krátkodobé mechanismy pro předcházení katastrofám a připravenosti na ně, včetně systémů pro předpovědi a včasné varování, s cílem zmenšit následky katastrof.
d)  pomoc příslušnému státu, regionu, místním orgánům či příslušným nevládním organizacím vybudovat krátkodobé mechanismy pro předcházení katastrofám a připravenosti na ně, včetně systémů pro předpovědi a včasné varování, s cílem zmenšit následky katastrof.
Pozměňovací návrh 524
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3
3.  Akce, které řeší potřeby a priority zahraniční politiky
vypouští se
Akce rychlé odezvy na podporu cílů stanovených v čl. 4 odst. 4 písm. c) napomáhají zahraniční politice Unie v politických, ekonomických a bezpečnostních záležitostech. Umožňují Unii jednat tam, kde existuje naléhavý nebo mimořádný zájem zahraniční politiky či příležitost k dosažení jejích cílů, které si vyžadují rychlou reakci a obtížně se řeší jinými prostředky.
Tyto akce mohou zahrnovat:
a)  podporu unijních dvoustranných, regionálních a meziregionálních strategií spolupráce, prosazování politického dialogu a rozvíjení kolektivních přístupů k problémům celosvětového zájmu a reakcí na ně, včetně otázek migrace a bezpečnosti, a využití prostoru pro příležitosti v tomto ohledu;
b)  podporu obchodní politiky a obchodních dohod Unie a jejich provádění; a zlepšování přístupu na trhy partnerských zemí a oživení obchodu, investic a obchodních příležitostí pro podniky z Unie, zejména malé a střední podniky, při současném odstranění překážek bránících v přístupu na trh a k investicím prostřednictvím spolupráce v oblasti hospodářské diplomacie, obchodu a regulace.
c)  příspěvky k naplňování mezinárodního rozměru vnitřních politik Unie, mimo jiné např. v oblasti životního prostředí, změny klimatu, energie a spolupráce týkající se řízení a správy oceánů;
d)  prosazování všeobecného chápání a viditelnosti Unie a její úlohy na světové scéně prostřednictvím strategické komunikace, veřejné diplomacie, mezilidských kontaktů, kulturní diplomacie, spolupráce ve vzdělávacích a akademických záležitostech a informačních činností k prosazování hodnot a zájmů Unie.
Těmito akcemi se provádějí inovační politiky nebo iniciativy, které odpovídají současným nebo vyvíjejícím se krátkodobým až střednědobým potřebám, příležitostem a prioritám, kromě jiného i s potenciálem poskytnout informace pro budoucí akce podle zeměpisných nebo tematických programů. Zaměří se na prohloubení vztahů a dialogu Unie a budování partnerství a aliancí s klíčovými zeměmi strategického zájmu, zejména s rozvíjejícími se ekonomikami a zeměmi se středně vysokými příjmy, které hrají stále důležitější úlohu na světové scéně, v globálním řízení, zahraniční politice, mezinárodní ekonomice a na multilaterálních fórech.
Pozměňovací návrh 525
Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 – návětí
Operace EFSD+ způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky pro vnější činnost se zaměřují především na tyto prioritní oblasti:
Operace EFSD+ způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky pro vnější činnost přispívají k těmto prioritním oblastem:
Pozměňovací návrh 526
Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 – písm. a
a)  poskytovat financování a podporu ve prospěch rozvoje soukromého a družstevního sektoru za podmínek stanovených v čl. 209 odst. 2 [finančního nařízení] se zvláštním důrazem na místní společnosti, mikropodniky a malé a střední podniky, podporu vytváření důstojných pracovních míst a podporu zapojení evropských společností při dosahování cílů EFSD+;
a)  poskytovat financování a podporu ve prospěch rozvoje soukromého a družstevního sektoru a sociálních podniků za podmínek stanovených v čl. 209 odst. 2 [finančního nařízení] přispívat k udržitelnému hospodářskému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji a provádění Agendy 2030, Pařížské dohody a ve vhodných případech evropské politiky sousedství a cílů stanovených v článku 3 nařízení EU.../...[IPA III], vymýcení chudoby, podpoře dovedností a podnikání, rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a mladých lidí, s náležitým ohledem na posilování právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, se zvláštním důrazem na místní společnosti, sociální podniky a mikropodniky a malé a střední podniky, podporu vytváření důstojných pracovních míst, v souladu s normami MOP, mzdami dostatečnými k živobytí, hospodářskými příležitostmi a na podporu zapojení evropských společností při dosahování cílů EFSD+;
Pozměňovací návrh 527
Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 – písm. e
e)  přispívat k opatřením v oblasti změn klimatu a ochrany a správy životního prostředí;
e)  přispívat k opatřením v oblasti změn klimatu a ochrany a správy životního prostředí, čímž se vytváří související přínosy pro klima a životní prostředí, a to vyčleněním 45 % finančních prostředků na investice, které přispívají k plnění cílů v oblasti klimatu, ochrany a řízení životního prostředí, biologické rozmanitosti a boje proti desertifikaci, z nichž by 30 % celkového finančního krytí mělo být věnováno na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;
Pozměňovací návrh 528
Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 – písm. f
f)  prostřednictvím podpory udržitelného rozvoje přispívat k řešení konkrétních základních příčin nelegální migrace, jakož i posilovat odolnost tranzitních a hostitelských komunit, a přispívat k udržitelnému znovuzačlenění migrantů vracejících se do svých zemí původu s náležitým ohledem na posilování právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv.
f)   prostřednictvím podpory udržitelného rozvoje přispívat k řešení chudoby a nerovnosti jako příčin migrace, včetně nelegální migrace, a přispívat k bezpečné, řádné a legální migraci prostřednictvím posilování odolnosti tranzitních a hostitelských komunit, a přispívat k udržitelnému znovuzačlenění migrantů vracejících se do svých zemí původu s náležitým ohledem na posilování právního státu, řádné správy věcí veřejných, rovnosti žen a mužů, sociální spravedlnost a dodržování lidských práv.
Pozměňovací návrh 529
Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 a (nový)
Vytvoří se tato investiční okna:
–  udržitelná energetika a udržitelná konektivita
–  financování mikropodniků, malých a středních podniků
–  udržitelné zemědělství, podnikatelé na venkově, včetně živnostenského podnikání a drobného zemědělství, pastevectví a agroprůmysl šetrný k životnímu prostředí;
–  udržitelná města
–  digitalizace pro udržitelný rozvoj
–  lidský rozvoj
Pozměňovací návrh 530
Návrh nařízení
Příloha VI
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 531
Návrh nařízení
Příloha VII – bod 5
(5)  počet žáků zapsaných do základního a/nebo sekundárního vzdělávání s podporou EU
(5)  počet žáků, kteří dokončili základní a/nebo sekundární vzdělávání a získali minimální dovednosti gramotnosti a matematické dovednosti s podporou Unie
Pozměňovací návrh 532
Návrh nařízení
Příloha VII – bod 9
(9)  ukazatel politické stability a neexistence násilí
(9)  ukazatel politické stability a neexistence násilí založené na základním hodnocení
Pozměňovací návrh 533
Návrh nařízení
Příloha VII – odst. 2
Kdykoliv je to možné, musí být všechny ukazatele členěné podle pohlaví.
Ukazatel 4) je členěný podle pohlaví, a ukazatele 2), 3) a 5) jsou členěny podle pohlaví a věku.
Pozměňovací návrh 534
Návrh nařízení
Příloha VII a (nová)
Příloha VII a
Partnerské země, do nichž je pomoc Unie pozastavena.
[Stanoví Komise podle článku 15a.]

(1) Úř. věst. C 45, 4.2.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 163.
(3) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 295.


Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I
PDF 341kWORD 116k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))
P8_TA-PROV(2019)0299A8-0174/2019

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0465),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0274/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. prosince 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0174/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Cíle nástroje předvstupního procesu se výrazně liší od obecných cílů vnější činnosti Unie, neboť tento nástroj si klade za cíl připravit příjemce uvedené v příloze I na budoucí členství v Unii a podpořit jejich proces přistoupení. Je proto nezbytné mít speciální nástroj na podporu rozšíření a současně zajistit jeho doplňkovost s obecnými cíli vnější činnosti Unie, zejména s nástrojem pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI).
(2)  Cílem nástroje předvstupního procesu je připravit příjemce uvedené v příloze I (dále jen „příjemci“) na budoucí členství v Unii a podpořit jejich proces přistoupení v souladu s obecnými cíli vnější činnosti Unie, včetně dodržování základních práv a zásad a ochrany a prosazování lidských práv, demokracie a právního státu stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii. Jelikož specifická povaha procesu přistoupení vyžaduje speciální nástroj na podporu rozšíření, měly by být cíle a fungování tohoto nástroje v souladu s obecnými cíli vnější činnosti Unie, zejména s nástrojem pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), a tyto cíle doplňovat.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Článek 49 Smlouvy o Evropské unii (SEU) stanoví, že každý evropský stát, který uznává hodnoty úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii. Evropský stát, který požádal o přistoupení k Unii, se může členem stát pouze tehdy, pokud bylo potvrzeno, že splňuje kritéria členství stanovená na zasedání Evropské rady v Kodani v červnu 1993 (dále jen „kodaňská kritéria“), a za předpokladu, že Unie je schopna integrovat nového člena. Kodaňská kritéria se týkají stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, existence fungujícího tržního hospodářství a schopnosti vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci Unie a schopnosti převzít nejen práva, nýbrž rovněž povinnosti podle Smluv, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie.
(3)  Článek 49 SEU stanoví, že každý evropský stát, který uznává hodnoty úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Proces rozšíření je založen na stanovených kritériích a spravedlivých a přesně vymezených podmínkách. Každý příjemce je posuzován na základě svých vlastních výsledků. Posouzení dosaženého pokroku a určení nedostatků mají fungovat jako pobídka a návod, jak mají příjemci uvedení v příloze I provádět nezbytné dalekosáhlé reformy. Aby se vyhlídka na rozšíření stala skutečností, je i nadále zásadní důsledně dodržovat princip „základní zásady na prvním místě“15. Pokrok na cestě k přistoupení závisí v případě každého žadatele na dodržování hodnot Unie a na jeho schopnosti provést potřebné reformy s cílem přizpůsobit svůj politický, institucionální, právní, správní a hospodářský systém pravidlům, standardům, politikám a postupům v Unii.
(4)  Proces rozšíření je založen na stanovených kritériích a spravedlivých a přesně vymezených podmínkách. Každý příjemce je posuzován na základě svých vlastních výsledků. Posouzení dosaženého pokroku a určení nedostatků mají fungovat jako pobídka a návod, jak mají příjemci uvedení v příloze I provádět nezbytné dalekosáhlé reformy. Aby se vyhlídka na rozšíření stala skutečností, je i nadále zásadní důsledně dodržovat princip „základní zásady na prvním místě“15. Dobré sousedské vztahy a regionální spolupráce založené na definitivním, inkluzivním a závazném řešení dvoustranných sporů jsou zásadními prvky procesu rozšíření a jsou rozhodující pro bezpečnost a stabilitu Unie jako celku. Pokrok na cestě k přistoupení závisí v případě každého žadatele na dodržování hodnot Unie a na jeho schopnosti provést a uplatnit potřebné reformy s cílem přizpůsobit svůj politický, institucionální, právní, sociální, správní a hospodářský systém pravidlům, standardům, politikám a postupům v Unii. Rámec pro jednání stanoví jasné požadavky, podle nichž se hodnotí pokrok každé kandidátské země v přístupových jednáních.
_________________
_________________
15 Přístup „základní zásady na prvním místě“ spojuje právní stát a základní práva s dvěma dalšími klíčovými oblastmi procesu přistoupení: správa ekonomických záležitostí – posílené zaměření na hospodářský rozvoj a lepší konkurenceschopnost – a posílení demokratických institucí a reformy veřejné správy. Každá z těchto tří základních zásad má klíčový význam pro reformní procesy kandidátských zemí a potenciálních kandidátů a reaguje na hlavní obavy občanů.
15 Přístup „základní zásady na prvním místě“ spojuje právní stát a základní práva s dvěma dalšími klíčovými oblastmi procesu přistoupení: správa ekonomických záležitostí – posílené zaměření na hospodářský rozvoj a lepší konkurenceschopnost – a posílení demokratických institucí a reformy veřejné správy. Každá z těchto tří základních zásad má klíčový význam pro reformní procesy kandidátských zemí a potenciálních kandidátů a reaguje na hlavní obavy občanů.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Každý evropský stát, který požádal o přistoupení k Unii, se může stát členským státem Unie pouze tehdy, pokud bylo potvrzeno, že v plném rozsahu splňuje kritéria pro přistoupení stanovená na zasedání Evropské rady v Kodani v červnu 1993 (dále jen „kodaňská kritéria“), a za předpokladu, že Unie je schopna integrovat nového člena. Kodaňská kritéria se týkají stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, existence fungujícího tržního hospodářství a schopnosti vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci Unie a schopnosti převzít nejen práva, nýbrž i povinnosti podle Smluv, včetně plnění cílů politické, hospodářské a měnové unie.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Politika rozšiřování Unie je investicí do míru, bezpečnosti a stability v Evropě. Poskytuje větší hospodářské a obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně prospěšné Unii i zemím, které o členství v Unii usilují. Vyhlídka na členství v Unii má silný transformační účinek, protože přináší pozitivní demokratické, politické, hospodářské a společenské změny.
(5)  Politika rozšiřování je nedílnou součástí vnější činnosti Unie a přispívá k míru, bezpečnosti, prosperitě a stabilitě jak v rámci EU, tak mimo ni. Poskytuje větší hospodářské a obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně prospěšné Unii i zemím, které o členství v Unii usilují, a zároveň dodržuje zásadu postupné integrace, aby se zajistila hladká transformace příjemců. Vyhlídka na členství v Unii má silný transformační účinek, protože přináší pozitivní demokratické, politické, hospodářské a společenské změny.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Pomoc by měla být také poskytována v souladu s dohodami, které Unie uzavřela s příjemci uvedenými v příloze I. Pomoc by se měla zaměřit především na pomáhání příjemcům uvedeným v příloze I posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace. Pomoc by měla rovněž podporovat klíčové zásady a práva vymezené v evropském pilíři sociálních práv17. Pomoc by měla i nadále podporovat jejich úsilí o posílení regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce, jakož i územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Měla by zlepšit rovněž jejich hospodářský a sociální rozvoj a správu ekonomických záležitostí, což je základem agendy inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu, mimo jiné prováděním regionálního rozvoje, rozvoje zemědělství a venkova a sociální politiky a politiky zaměstnanosti a rozvoje digitální ekonomiky a společnosti, a to i v souladu se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro západní Balkán.
(7)  Pomoc by měla být také poskytována v souladu s mezinárodními dohodami, které Unie uzavřela, včetně dohod s příjemci. Pomoc by se měla zaměřit především na pomáhání příjemcům posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva, včetně práv menšin, a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování, dodržování mezinárodních pracovních norem v oblasti práv pracovníků a zákaz diskriminace zranitelných skupin, včetně dětí a osob se zdravotním postižením. Pomoc by měla rovněž podporovat dodržování klíčových zásad a práv vymezených v evropském pilíři sociálních práv17, sociálně tržní hospodářství a sbližování se zásadami sociálního acquis ze strany příjemců. Pomoc by měla i nadále podporovat jejich úsilí o posílení regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce, jakož i územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie s cílem rozvíjet dobré sousedské vztahy a přispět k usmíření. Měla by rovněž podporovat struktury odvětvové regionální spolupráce a zlepšit jejich hospodářský a sociální rozvoj a správu ekonomických záležitostí, podporovat hospodářskou integraci s jednotným trhem Unie včetně celní spolupráce, a prosazovat otevřený a spravedlivý obchod, což je základem agendy inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu, mimo jiné prováděním regionálního rozvoje, soudržnosti a začleňování, rozvoje zemědělství a venkova a sociální politiky a politiky zaměstnanosti a rozvoje digitální ekonomiky a společnosti, a to i v souladu se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro západní Balkán.
_________________
_________________
17 Evropský pilíř sociálních práv slavnostně vyhlásily Evropský parlament, Rada a Komise 17. listopadu 2017 na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu konaném v Göteborgu.
17 Evropský pilíř sociálních práv slavnostně vyhlásily Evropský parlament, Rada a Komise 17. listopadu 2017 na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu konaném v Göteborgu.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   S ohledem na transformační povahu reformního procesu během rozšiřování v kandidátských zemích by Unie měla zvýšit své úsilí při upřednostňování klíčových oblastí pro financování Unie, jako je budování institucí a bezpečnosti, a posílit svou podporu kandidátským zemím při provádění projektů s cílem chránit kandidátské země před vlivy mimo EU.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)   Úsilí Unie o podporu reformního pokroku v kandidátských zemích prostřednictvím financování NPP by mělo být v kandidátských zemích i v členských státech dobře komunikováno. Unie by v tomto ohledu měla posílit komunikaci a kampaně s cílem zajistit viditelnost financování z NPP jakožto hlavního nástroje EU zajišťujícího mír a stabilitu v oblasti, kde k rozšiřování dochází. 
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 c (nový)
(7c)   Uznává se význam napomáhání a provádění rozpočtu, pokud jde o budování institucí, které následně pomůže předejít případným bezpečnostním problémům a možným budoucím nelegálním migračním tokům do členských států.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Posílená strategická a operativní spolupráce mezi Unií a příjemci uvedenými v příloze I v oblasti bezpečnosti je klíčová pro účinné a efektivní řešení bezpečnostních a teroristických hrozeb.
(9)  Posílená strategická a operativní spolupráce mezi Unií a příjemci uvedenými v příloze I v oblasti reformy odvětví bezpečnosti a obrany je klíčová pro účinné a efektivní řešení hrozeb týkajících se bezpečnosti, organizovaného zločinu a terorismu.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Činnosti v rámci nástroje, který se zřizuje tímto nařízením, by měly rovněž přispívat k pomoci příjemcům při postupném dosahování souladu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou (SZBP) a provádění restriktivních opatření a širších vnějších politik Unie v mezinárodních institucích a na vícestranných fórech. Komise by měla podněcovat příjemce, aby dodržovali celosvětový pořádek založený na pravidlech a hodnotách a spolupracovali na podpoře multilateralismu a dalšímu upevňování mezinárodního obchodního systému, včetně reforem WTO.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Je nezbytné dále posílit spolupráci v oblasti migrace, včetně správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení rozvojových přínosů migrace, usnadnění legální a pracovní migrace, posílení ochrany hranic a pokračování našeho úsilí v boji proti nelegální migraci, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů.
(10)  Spolupráce v oblasti migrace, včetně správy a kontroly hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení rozvojových přínosů migrace, usnadnění legální a pracovní migrace, posílení ochrany hranic a úsilí zaměřené na předcházení nelegální migraci a nucenému vysídlení a odrazování od nich a na boj proti obchodování s lidmi a převaděčství osob jsou důležitým aspektem spolupráce mezi Unií a příjemci.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Pro většinu příjemců uvedených v příloze I zůstává klíčovým úkolem posílení právního státu, včetně boje proti korupci a organizované trestné činnosti, a řádná správa věcí veřejných, včetně reformy veřejné správy; tyto aspekty mají zásadní význam, aby se tito příjemci přiblížili Unii a později v plném rozsahu převzali povinnosti vyplývající z členství v Unii. Vzhledem k dlouhodobější povaze reforem prováděných v těchto oblastech a k potřebě dosahovat lepších výsledků by finanční pomoc podle tohoto nařízení měla co nejdříve řešit požadavky kladené na příjemce uvedené v příloze I.
(11)  Klíčovým úkolem zůstává posílení právního státu, včetně nezávislosti soudnictví, boje proti korupci, praní peněz a organizované trestné činnosti, a řádná správa věcí veřejných, včetně reformy veřejné správy, poskytování podpory obhájcům lidských práv, pokračující harmonizace v oblasti transparentnosti, zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže, státní podpory, duševního vlastnictví a zahraničních investic, přičemž tyto aspekty mají zásadní význam, aby se tito příjemci přiblížili Unii a později se připravili převzít v plném rozsahu povinnosti vyplývající z členství v Unii. Vzhledem k dlouhodobější povaze reforem prováděných v těchto oblastech a k potřebě dosahovat lepších výsledků by finanční pomoc podle tohoto nařízení měla být naplánována tak, aby tyto otázky řešila co nejdříve.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Komise by v souladu se zásadou participativní demokracie měla u každého příjemce uvedeného v příloze I podporovat parlamentní dohled.
(12)  Parlamentní rozměr zůstává při procesu přistoupení zásadní. Komise by proto v souladu se zásadou participativní demokracie měla u každého příjemce podporovat posilování parlamentních kapacit, parlamentní dohled, demokratické postupy a spravedlivé zastoupení.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Příjemci uvedení v příloze I musí být lépe připraveni na řešení globálních výzev, jako je udržitelný rozvoj a změna klimatu, a zajistit soulad s úsilím Unie při řešení těchto záležitostí. Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje by měl tento program přispívat k začleňování opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že činnosti v rámci tohoto programu přispějí 16 % celkového finančního krytí programu k cílům v oblasti klimatu. Relevantní činnosti budou identifikovány během přípravy a provádění programu a celkový příspěvek z tohoto programu by měl být součástí příslušných hodnocení a procesu přezkumu.
(13)  Příjemci musí být lépe připraveni na řešení globálních výzev, jako je udržitelný rozvoj a změna klimatu, a zajistit soulad s úsilím Unie při řešení těchto záležitostí. Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje by měl tento program přispívat k začleňování opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Činnosti v rámci tohoto programu by měly přispět alespoň 16 % celkového finančního krytí programu k cílům v oblasti klimatu a usilovat o dosažení cíle, aby výdaje spojené s činnostmi v oblasti klimatu do roku 2027 dosáhly 30 % výdajů v rámci VFR. Upřednostnit by se měly projekty v oblasti životního prostředí určené k řešení přeshraničního znečištění. Relevantní činnosti budou identifikovány během přípravy a provádění programu a celkový příspěvek z tohoto programu by měl být součástí příslušných hodnocení a procesu přezkumu.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Komise a členské státy by měly zajistit soulad, soudržnost a doplňkovost své pomoci, zejména prostřednictvím pravidelných konzultací a častých výměn informací v průběhu různých fází cyklu pomoci. Dále je třeba podniknout kroky nezbytné k zajištění lepší koordinace a doplňkovosti s dalšími dárci, mimo jiné prostřednictvím pravidelných konzultací. Měla by být posílena úloha občanské společnosti jak v programech prováděných vládními orgány, tak i jako přímého příjemce pomoci Unie.
(16)  Komise a členské státy by měly zajistit soulad, soudržnost, jednotnost a doplňkovost pomoci v oblasti financování vnější činnosti, zejména prostřednictvím pravidelných konzultací a častých výměn informací v průběhu různých fází cyklu pomoci. Dále je třeba podniknout kroky nezbytné k zajištění lepší koordinace a doplňkovosti s dalšími dárci, mimo jiné prostřednictvím pravidelných konzultací. Smysluplnou úlohu by v tomto procesu měly hrát různé nezávislé organizace občanské společnosti a různé typy a úrovně místních orgánů. V souladu se zásadou inkluzivního partnerství by organizace občanské společnosti měly být zapojeny do navrhování, provádění, monitorování a hodnocení programů prováděných vládními orgány a zároveň být přímými příjemci pomoci Unie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Priority činnosti zaměřené na dosažení cílů v příslušných oblastech politik, jež budou podporovány na základě tohoto nařízení, by měly být stanoveny v programovém rámci, jenž vypracuje Komise na dobu trvání víceletého finančního rámce Unie na období 2021–2027 za partnerského přispění příjemců uvedených v příloze I na základě agendy rozšíření a jejich specifických potřeb v souladu s obecnými a specifickými cíli vymezenými tímto nařízením a s řádným ohledem na příslušné vnitrostátní strategie. Programový rámec by měl určit oblasti, jež je třeba poskytnutím pomoci podporovat, a orientační příděl podle jednotlivých oblastí podpory, včetně odhadu výdajů souvisejících s oblastí klimatu.
(17)  V programovém rámci, jejž vypracuje Komise ve formě aktu v přenesené pravomoci, by měly být pro každého příjemce stanoveny cíle v příslušných oblastech politik a následně i priority činnosti zaměřené na dosažení těchto cílů. Tento programový rámec by měl být vypracován za partnerského přispění příjemců na základě agendy rozšíření a jejich specifických potřeb v souladu s obecnými a specifickými cíli vymezenými tímto nařízením a zásadami vnější činnosti Unie a s řádným ohledem na příslušné vnitrostátní strategie a související usnesení Evropského parlamentu. Toto partnerství by mělo případně zahrnovat příslušné orgány i organizace občanské společnosti. Komise by měla podporovat spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami a koordinaci dárců. Programový rámec by měl být přezkoumán na základě hodnocení v polovině období. Programový rámec by měl určit oblasti, jež je třeba poskytnutím pomoci podporovat, a orientační příděl podle jednotlivých oblastí podpory, včetně odhadu výdajů souvisejících s oblastí klimatu.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Je v zájmu Unie napomáhat příjemcům uvedeným v příloze I v reformním úsilí zaměřeném na členství v Unii. Pomoc by měla být řízena s důrazným zaměřením na výsledky a pomocí pobídek pro příjemce, kteří účinným prováděním předvstupní pomoci a pokrokem při plnění kritérií pro členství prokáží odhodlání k reformě.
(18)  Je ve společném zájmu Unie a příjemců napomáhat příjemcům v reformním úsilí zaměřeném na politické, právní a hospodářské systémy za účelem členství v Unii. Pomoc by měla být řízena v souladu s přístupem založeném na výkonnosti a pomocí výrazných pobídek pro účinnější a efektivnější využívání finančních prostředků pro příjemce, kteří účinným prováděním předvstupní pomoci a pokrokem při plnění kritérií pro členství prokáží odhodlání k reformě. Pomoc by měla být přidělována v souladu se zásadou „spravedlivého podílu“ a v případech závažného zhoršení nebo nedostatečného pokroku, pokud jde o lidskou důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, by měly být vyvozeny jasné důsledky.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)   Komise by měla vytvořit jasné mechanismy monitorování a hodnocení, které zajistí, aby cíle a činnosti ve vztahu k různým příjemcům byly i nadále relevantní a proveditelné, a budou pravidelně měřit pokrok. Za tímto účelem by měl být každý cíl doplněn o jeden či více ukazatelů výkonnosti, které by vyhodnocovaly, do jaké míry příjemci reformy přijímají a jaké je jejich konkrétní provádění.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Přechod od přímého řízení prostředků předvstupní pomoci ze strany Komise k nepřímému řízení příjemci uvedenými v příloze I by měl být postupný a měl by být v souladu s kapacitami těchto příjemců. Pomoc by měla i nadále využívat struktury a nástroje, které se osvědčily v předvstupním procesu.
(19)  Přechod od přímého řízení prostředků předvstupní pomoci ze strany Komise k nepřímému řízení příjemci by měl být postupný a měl by být v souladu s kapacitami těchto příjemců. Tento přechod by měl být ve specifických oblastech politiky nebo programech pozastaven nebo by mělo být od něj upuštěno v případě, že příjemci nesplní příslušné povinnosti nebo nebudou spravovat finanční prostředky Unie v souladu se stanovenými pravidly, zásadami a cíli. Při takovém rozhodnutí by měly být řádně zohledněny všechny možné negativní hospodářské a sociální důsledky. Pomoc by měla i nadále využívat struktury a nástroje, které se osvědčily v předvstupním procesu.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Unie by měla usilovat o co nejúčinnější využití dostupných zdrojů k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. Toho by mělo být dosahováno soudržností a doplňkovostí nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, jakož i vytvářením synergií s dalšími politikami a programy Unie. To zahrnuje, je-li to relevantní, soudržnost a doplňkovost s makrofinanční pomocí.
(20)  Unie by měla usilovat o co nejúčinnější využití dostupných zdrojů k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. Toho by mělo být dosahováno soudržností, souladem a doplňkovostí nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, jakož i vytvářením synergií s dalšími politikami a programy Unie, aby se předešlo překrývání s jinými stávajícími nástroji financování vnější činnosti. To zahrnuje, je-li to relevantní, soudržnost a doplňkovost s makrofinanční pomocí.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)   Aniž by byl dotčen rozpočtový postup a ustanovení o pozastavení pomoci stanovené v mezinárodních dohodách s příjemci, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy I tohoto nařízení s cílem pozastavit či částečně pozastavit pomoc Unie. Tato pravomoc by se měla využívat v případech, kdy příjemce soustavně neplní jedno nebo více kodaňských kritérií, nedodržuje zásady demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod nebo porušuje závazky vyplývající z příslušných dohod uzavřených s Unií. Shledá-li Komise, že důvody pro pozastavení pomoci již pominuly, měla by mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci na změny přílohy I s cílem obnovit pomoc Unie.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Typy financování a metody provádění na základě tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů činností a přinášet výsledky, přičemž se přihlédne zejména k nákladům na kontroly, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Je potřeba rovněž zvážit použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů a financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
(24)  Typy financování a způsoby provádění na základě tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů činností a přinášet výsledky, přičemž se přihlédne zejména k nákladům na kontroly, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Je potřeba rovněž zvážit použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů a financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Unie by měla nadále uplatňovat společná pravidla pro provádění vnějších činností. Pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [o NDICI]. Další podrobná ustanovení by měla být stanovena pro řešení specifických situací, zejména v oblasti politiky přeshraniční spolupráce, zemědělství a rozvoje venkova.
(25)  Unie by měla nadále uplatňovat společná pravidla pro provádění vnějších činností. Pravidla a postupy pro uplatňování nástrojů Unie pro financování vnější činnosti jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [o NDICI]. Další podrobná ustanovení by měla být stanovena pro řešení specifických situací, zejména v oblasti politiky přeshraniční spolupráce, zemědělství a rozvoje venkova.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Vnější činnosti jsou často prováděny ve vysoce nestálém prostředí, což vyžaduje průběžně a rychlé přizpůsobení měnícím se potřebám partnerů Unie a globálním výzvám, jako jsou lidská práva, demokracie a řádná správa věcí veřejných, bezpečnost a stabilita, změna klimatu a životní prostředínelegální migrace a její základní příčiny. Sladění zásady předvídatelnosti s nutností rychle reagovat na nové potřeby ve svém důsledku znamená přizpůsobení finančního provádění programů. S cílem zvýšit schopnost Unie reagovat na nepředvídané potřeby a současně respektovat zásadu, že rozpočet Unie se sestavuje každoročně, by mělo toto nařízení zachovat možnost uplatňování flexibility, kterou již umožňuje finanční nařízení u jiných politik, konkrétně převody a opětovné přidělení přislíbených finančních prostředků, aby se zajistilo účinné využití prostředků EU jak pro občany EU, tak pro příjemce uvedené v příloze I, a maximalizovaly se tak prostředky EU dostupné pro intervence EU v oblasti vnější činnosti.
(26)  Vnější činnosti jsou často prováděny ve vysoce nestálém prostředí, což vyžaduje průběžně a rychlé přizpůsobení měnícím se potřebám partnerů Unie a globálním výzvám, jako jsou lidská práva, demokracie a řádná správa věcí veřejných, bezpečnost, obrana a stabilita, změna klimatu a životní prostředí, hospodářský protekcionismus, nelegální migrace a nucené vysídlení a jejich základní příčiny. Sladění zásady předvídatelnosti s nutností rychle reagovat na nové potřeby ve svém důsledku znamená přizpůsobení finančního provádění programů. S cílem zvýšit schopnost Unie reagovat na nepředvídané potřeby a současně respektovat zásadu, že rozpočet Unie se sestavuje každoročně, by mělo toto nařízení zachovat možnost uplatňování flexibility, kterou již umožňuje finanční nařízení u jiných politik, konkrétně převody a opětovné přidělení přislíbených finančních prostředků, jsou-li i nadále plněny cíle stanovené v tomto nařízení, aby se zajistilo účinné využití prostředků EU jak pro občany EU, tak pro příjemce uvedené v příloze I, a maximalizovaly se tak prostředky EU dostupné pro intervence EU v oblasti vnější činnosti. Měly by být umožněny i jiné formy flexibility, jako je přerozdělení prostředků v rámci priorit, postupné provádění projektů a nadměrné uzavírání smluv.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
(29a)   Programy přeshraniční spolupráce jsou nejviditelnějšími programy nástroje předvstupní pomoci a občané je dobře znají. Tyto programy přeshraniční spolupráce by tudíž mohly výrazně zlepšit viditelnost projektů financovaných Unie v kandidátských zemích.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)
(31a)   Přidělování finančních prostředků podle tohoto nařízení by mělo probíhat transparentním, účinným, odpovědným, nepolitickým a nediskriminačním způsobem, a to i prostřednictvím spravedlivého rozdělování, které bude odrážet potřeby regionů a obcí. Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise (dále jen „vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise“) a zejména delegace Unie by měly důkladně sledovat dodržování těchto kritérií a zásad transparentnosti, odpovědnosti a nediskriminujícího přístupu při přidělování finančních prostředků.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 b (nový)
(31b)   Komise, vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise a zejména delegace Unie a příjemci by měli posílit viditelnost předvstupní pomoci Unie s cílem informovat o přidané hodnotě podpory Unie. Příjemci finančních prostředků Unie by měli přiznat původ prostředků Unie a zajišťovat jejich řádné zviditelnění. NPP by měl přispět k financování komunikačních činností s cílem propagovat výsledky pomoci Unie u různých cílových skupin v přijímajících zemích.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)   Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení, zejména pokud jde o specifické podmínky a struktury pro nepřímé řízení s příjemci uvedenými v příloze I a o provedení pomoci v oblasti rozvoje venkova, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s [nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201125 ]. Při stanovování jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být zohledněny poznatky získané při řízení a provádění předchozí předvstupní pomoci. Bude-li to vyžadovat vývoj situace, měly by být tyto jednotné podmínky změněny.
vypouští se
_________________
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011. s. 13).
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)   Výbor zřízený tímto nařízením by měl být rovněž příslušný pro právní akty a závazky podle nařízení (ES) č. 1085/200626, podle nařízení (EU) č. 231/2014 a pro provádění článku 3 nařízení Rady (ES) č. 389/200627.
vypouští se
_________________
26 Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82).
27 Nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru a mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu (Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 5).
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)   Evropský parlament by měl být plně zapojen do fází navrhování, programování, monitorování a hodnocení těchto nástrojů a zaručit tak politickou a demokratickou kontrolu a odpovědnost za financování Unie v oblasti vnější činnosti. Je třeba posílit dialog mezi orgány s cílem zajistit, že Evropský parlament bude moci při uplatňování tohoto nařízení vykonávat systematickou a bezproblémovou politickou kontrolu, a tím zvyšovat jeho účinnost i legitimitu.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
(1a)  „zásadou spravedlivého podílu pomoci“ se rozumí doplnění přístupu založeného na výsledcích o nápravný mechanismus přidělování v případech, kdy by přidělená pomoc jinak byla nepřiměřeně nízká nebo vysoká ve srovnání s jinými příjemci, přičemž se zohlední potřeby dotčeného obyvatelstva a relativní pokrok v oblasti reforem souvisejících se zahájením jednání o přistoupení nebo pokrok v těchto jednáních;
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Obecným cílem NPP III je podporovat příjemce uvedené v příloze I při přijímání a provádění politických, institucionálních, právních, správních, sociálních a hospodářských reforem, které jsou zapotřebí k tomu, aby tito příjemci dosáhli souladu s hodnotami Unie a postupného sblížení s pravidly, standardy, politikami a postupy Unie s ohledem na jejich budoucí členství v Unii, a tím přispívat k jejich stabilitě, bezpečnosti a prosperitě.
1.  Obecným cílem NPP III je podporovat příjemce při přijímání a provádění politických, institucionálních, právních, správních, sociálních a hospodářských reforem, které jsou zapotřebí k tomu, aby tito příjemci dosáhli souladu s hodnotami a acquis Unie a postupného sblížení s pravidly, standardy, politikami a postupy Unie s ohledem na jejich budoucí členství v Unii, a tím přispívat k jejich míru, stabilitě, bezpečnosti a prosperitě, jakož i ke strategickým zájmům Unie.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
a)  posilovat právní stát, demokracii, dodržování lidských práv, základních práv a mezinárodního práva, občanskou společnost a bezpečnost a zlepšovat řízení migrace včetně správy hranic;
a)  posilovat právní stát, demokracii, dodržování lidských práv, včetně práv menšin a dětí, rovnost pohlaví, dodržování základních práv a mezinárodního práva, občanskou společnost, akademickou svobodu, mír a bezpečnost, dodržování kulturní rozmanitosti, zákazu diskriminace a tolerance;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)   řešit nucené vysídlení a nelegální migraci a zajistit, aby migrace probíhala bezpečným, řízeným a legálním způsobem a aby byl zajištěn přístup k mezinárodní ochraně;
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
b)  posilovat účinnost veřejné správy a podporovat strukturální reformy a řádnou správu věcí veřejných na všech úrovních;
b)  posilovat účinnost veřejné správy a podporovat transparentnost, strukturální reformy, nezávislost soudnictví, boj proti korupci a řádnou správu věcí veřejných na všech úrovních, a to i v oblasti veřejných zakázek, státní podpory, hospodářské soutěže, zahraničních investic a duševního vlastnictví;
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c
c)  utvářet pravidla, standardy, politiky a postupy příjemců uvedených v příloze I v souladu s pravidly, standardy, politikami a postupy Unieposilovat usmíření a dobré sousedské vztahy, jakož i mezilidské kontakty a komunikaci;
c)  utvářet pravidla, standardy, politiky a postupy příjemců v souladu s pravidly, standardy, politikami a postupy Unie, včetně SZBP, podporovat multilaterální mezinárodní pořádek založený na pravidlech, posilovat vnitřní a vnější usmíření a dobré sousedské vztahy, jakož i budování míru a předcházení konfliktům, mj. budováním důvěry a mediací, otevřeným a integrovaným vzděláváním, mezilidskými kontakty, svobodou sdělovacích prostředků a komunikací;
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d
d)  posilovat hospodářský a sociální rozvoj, mimo jiné prostřednictvím většího propojení a regionálního rozvoje, rozvoje zemědělství a venkova a sociální politiky a politiky zaměstnanosti, posilovat ochranu životního prostředí, zvyšovat odolnost vůči změně klimatu, urychlit přechod na nízkouhlíkové hospodářství a rozvíjet digitální ekonomiku a společnost;
d)  posilovat hospodářský, sociální a územní rozvoj a soudržnost, mimo jiné prostřednictvím většího propojení a regionálního rozvoje, rozvoje zemědělství a venkova a sociální politiky a politiky zaměstnanosti, snižování chudoby a regionálních rozdílů, podpory sociální ochrany a začleňování díky posílení struktur regionální spolupráce na celostátní úrovni, malých a středních podniků (MSP), rozvíjení iniciativ vycházejících ze samotných komunit, podpory investic ve venkovských oblastech a zlepšení podnikatelského a investičního prostředí;
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)  posilovat ochranu životního prostředí, zvyšovat odolnost vůči změně klimatu, urychlit přechod na nízkouhlíkové hospodářství a rozvíjet digitální ekonomiku a společnost, a vytvářet tak pracovní příležitosti, zejména pro mladé lidi;
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e
e)  podporovat územní a přeshraniční spolupráci.
e)  podporovat územní a přeshraniční spolupráci, kromě jiného i napříč mořskými hranicemi, a posílit obchodní a hospodářské vztahy plným prováděním stávajících dohod s Unií a snižováním regionálních rozdílů.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Finanční krytí pro provádění NPP III na období 2021–2027 činí 14 500 000 000 EUR v běžných cenách.
1.  Finanční krytí pro provádění NPP III na období 2021–2027 činí 13 009 976 000 EUR v cenách roku 2018 (14 663 401 000 EUR v běžných cenách).
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace, a jakékoliv činnosti související s přípravou nástupnického programu předvstupní pomoci, v souladu s článkem 20 [nařízení o NDICI].
2.  Stanovený procentní podíl částky uvedené v odstavci 1 se použije na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jež zahrnuje přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, podporu zaměřenou na posilování institucí a budování administrativních kapacit, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace, a jakékoliv činnosti související s přípravou nástupnického programu předvstupní pomoci.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Při provádění tohoto nařízení se zajistí soulad, synergie a doplňkovost s ostatními oblastmi vnější činnosti Unie, s dalšími příslušnými politikami a programy Unie a soudržnost politik ve prospěch rozvoje.
1.  Při uplatňování tohoto nařízení se zajistí soulad, synergie a doplňkovost s ostatními oblastmi vnější činnosti Unie, s dalšími příslušnými politikami a programy Unie a soudržnost politik ve prospěch rozvoje.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Na činnosti prováděné podle tohoto nařízení se vztahuje [nařízení o NDICI], pokud je na něj v tomto nařízení odkazováno.
2.  Na činnosti prováděné podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení (EU) .../... [nařízení o NDICI], pokud je na něj v tomto nařízení odkazováno.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
4.  Pomoc v rámci NPP III může být poskytnuta na typy opatření stanovených v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti30, Evropského sociálního fondu plus31 Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova32.
4.  Pomoc v rámci NPP III může být poskytnuta na typy opatření stanovených v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti30, Evropského sociálního fondu plus31, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova32 a Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty, a to na vnitrostátní úrovni, jakož i v přeshraničním, nadnárodním, meziregionálním nebo makroregionálním kontextu.
__________________
__________________
30 COM(2018)0372 final – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti.
30 COM(2018)0372 final – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti.
31 COM(2018)0382 final – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+).
31 COM(2018)0382 final – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+).
32 COM(2018)0392 final – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
32 COM(2018)0392 final – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)
4a.   Komise vyčlení určitý procentní podíl zdrojů NPP III na přípravu příjemců uvedených v příloze I na účast na evropských strukturálních a investičních fondech (ESIF), zejména na Evropském sociálním fondu (ESF).
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5
5.  [EFRR]32 přispívá na programy nebo opatření zavedené pro účely přeshraniční spolupráce mezi příjemci uvedenými v příloze I a členskými státy. Tyto programy a opatření přijímá Komise v souladu s článkem 16. Výše příspěvku z NPP-přeshraniční spolupráce se určí podle čl. 10 odst. 3 [nařízení o EÚS]. Programy NPP-přeshraniční spolupráce jsou řízeny v souladu s [nařízením o EÚS].
5.  [EFRR]32 přispívá na programy nebo opatření zavedené pro účely přeshraniční spolupráce mezi příjemci a jedním či více členskými státy. Tyto programy a opatření přijímá Komise v souladu s článkem 16. Výše příspěvku z NPP-přeshraniční spolupráce se určí podle čl. 10 odst. 3 [nařízení o EÚS], přičemž maximální výše příspěvku z NPP III se stanovuje na 85 %. Programy NPP-přeshraniční spolupráce jsou řízeny v souladu s [nařízením o EÚS].
________________________
_____________________
32 COM(2018)0372 final – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti.
32 COM(2018)0372 final – návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8
8.  V řádně odůvodněných případech a k zajištění soudržnosti a účinnosti financování Unie nebo na podporu regionální spolupráce může Komise rozhodnout o rozšíření způsobilosti akčních programů a opatření uvedených v čl. 8 odst. 1 na země, území a regiony jiné než uvedené v příloze I, pokud má daný program nebo opatření globální, regionální nebo přeshraniční povahu.
8.  V řádně odůvodněných případech a k zajištění soudržnosti a účinnosti financování Unie nebo na podporu regionální spolupráce může Komise rozhodnout o rozšíření způsobilosti akčních programů a opatření uvedených v čl. 8 odst. 1 na země, území a regiony jiné než uvedené v příloze I, pokud má daný program nebo opatření globální, regionální nebo přeshraniční povahu.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
1.  Celkový rámec politiky pro provádění tohoto nařízení tvoří rámec politiky rozšíření, který vymezí Evropská rada a Rada, dohody, které stanoví právně závazný vztah s příjemci uvedenými v příloze I a příslušná usnesení Evropského parlamentu, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Komise zajistí soudržnost mezi pomocí a rámcem politiky rozšíření.
1.  Celkový rámec politiky pro uplatňování tohoto nařízení tvoří komplexní rámec politiky rozšíření, který vymezí Evropská rada a Rada, dohody, které stanoví právně závazný vztah s příjemci uvedenými v příloze I a příslušná usnesení Evropského parlamentu, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Komise zajistí soudržnost mezi pomocí a s celkovým rámcem politiky rozšíření.
Místopředseda Komise, vysoký představitel  a Komise zajistí politickou koordinaci vnější činnosti Unie a její politiky rozšiřování v rámci politických cílů stanovených v článku 3.
Komise koordinuje plánování programů podle tohoto nařízení, přičemž je řádně zapojena ESVČ.
Pomoc se poskytuje na základě rámce politiky rozšíření.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Programy a opatření podle tohoto nařízení zohledňují hledisko změny klimatu, ochrany životního prostředí a rovnosti žen a mužů a v příslušném případě se zaměřují na vzájemné vazby mezi cíli udržitelného rozvoje33 za účelem podpory integrovaných činností, které mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak soudržně více cílů.
2.  Programy a opatření podle tohoto nařízení zohledňují hledisko změny klimatu, ochrany životního prostředí, lidských práv, předcházení konfliktům a jejich řešení, migrace a nuceného vysídlení, bezpečnosti, sociální a regionální soudržnosti, snižování chudoby a rovnosti žen a mužů a v příslušném případě se zaměřují na vzájemné vazby mezi cíli udržitelného rozvoje34 za účelem podpory integrovaných činností, které mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak soudržně více cílů. Jejich cílem je poskytovat nejméně 16 % celkového finančního krytí programu na cíle v oblasti klimatu.
__________________
____________________
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Komise a členské státy spolupracují při zajišťování soudržnosti a usilují o to, aby se zabránilo zdvojování mezi pomocí poskytovanou v rámci NPP III a jinou pomocí poskytovanou Unií, členskými státy a Evropskou investiční bankou, v souladu se zavedenými zásadami pro posilování operativní koordinace v oblasti vnější pomoci a pro harmonizaci politik a postupů, zejména mezinárodními zásadami týkajícími se účinnosti rozvoje35. Koordinace zahrnuje pravidelné konzultace, časté výměny informací v jednotlivých fázích cyklu pomoci a inkluzivní setkání zaměřená na koordinaci pomoci a představuje klíčový krok v procesech programování Unie a členských států.
3.  Komise a členské státy spolupracují při zajišťování soudržnosti a předcházejí zdvojování mezi pomocí poskytovanou v rámci NPP III a jinou pomocí poskytovanou Unií, členskými státy a Evropskou investiční bankou, v souladu se zavedenými zásadami pro posilování operativní koordinace v oblasti vnější pomoci a pro harmonizaci politik a postupů, zejména mezinárodními zásadami týkajícími se účinnosti rozvoje35 Koordinace zahrnuje pravidelné konzultace, časté výměny informací v jednotlivých fázích cyklu pomoci a inkluzivní setkání zaměřená na koordinaci pomoci a představuje klíčový krok v procesech programování Unie a členských států. Cílem pomoci je zajištění souladu se strategií Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, účinného a efektivního vynakládání finančních prostředků, ujednání týkajících se zásady partnerství a integrovaného přístupu k územnímu rozvoji.
_________________
_________________
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise jedná v partnerství s příjemci. Toto partnerství zahrnuje případně příslušné celostátní a místní orgány a organizace občanské společnosti, kterým umožňuje plnit významnou úlohu ve fázích navrhování, provádění a monitorování.
Komise podporuje koordinaci mezi příslušnými zúčastněnými subjekty. Pomoc z NPP III posiluje kapacity organizací občanské společnosti, které mohou být případně i přímými příjemci pomoci.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Kapitola 3 – název
PROVÁDĚNÍ
PROGRAMOVÝ RÁMEC A PROVÁDĚNÍ
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Pomoc v rámci IPA III je založena na programovém rámci NPP pro dosahování specifických cílů uvedených v článku 3. Programový rámec NPP stanoví Komise na dobu trvání víceletého finančního rámce Unie.
1.  Toto nařízení se doplní o programový rámec NPP, který v dalších ustanoveních určí způsoby pro dosahování specifických cílů uvedených v článku 3. Programový rámec NPP stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.
Komise v řádné lhůtě před začátkem programového období předloží Evropskému parlamentu příslušné programové dokumenty. Tyto dokumenty uvádějí orientační příděly na jednotlivá tematická okna a ve vhodných případech na jednotlivé země/regiony, jakož i očekávané výsledky a zvolená ujednání o pomoci.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
1a.  Evropský parlament a Rada schvalují roční rozpočtové prostředky v mezích víceletého finančního rámce na období 2021–2027.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1
Programový rámec NPP náležitě zohlední příslušné vnitrostátní strategie a odvětvové politiky.
Programový rámec NPP náležitě zohlední příslušná usnesení a postoje Evropského parlamentu a vnitrostátní strategie a odvětvové politiky.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
3.  Aniž je dotčen odstavec 4, programový rámec NPP přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem výboru uvedeného v článku 16.
3.  Aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, přijme Komise programový rámec NPP včetně ujednání pro uplatňování zásady „spravedlivého podílu“ prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14. Platnost programového rámce NPP skončí nejpozději do 30. června 2025. Komise přijme nový programový rámec NPP do 30. června 2025 na základě hodnocení v polovině období konzistentního s ostatními finančními nástroji pro vnější pomoc, přičemž zohlední příslušná usnesení Evropského parlamentu. Komise může případně také provést přezkum účinného provádění programového rámce NPP, zejména pokud došlo k významným změnám rámce politiky uvedeného v článku 6, přičemž musí být zohledněna příslušná usnesení Evropského parlamentu.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst.5
5.  Součástí programového rámce NPP jsou ukazatele pro posuzování pokroku při dosahování cílů, které jsou v něm stanoveny.
5.  Programový rámec NPP se zakládá na jasných a ověřitelných ukazatelích výkonnosti stanovených v příloze IV pro posuzování pokroku při dosahování cílů, které jsou v něm stanoveny, a to mimo jiné pokud jde o pokrok a výsledky v oblasti:
a)  demokracie, právního státu a nezávislého a efektivního soudního systému;
b)  lidských práv a základních svobod, včetně práv příslušníků menšin a zranitelných skupin;
c)  rovnosti pohlaví a práv žen;
d)  boje proti korupci a organizované trestné činnosti;
e)  usmíření, budování míru a dobrých sousedských vztahů;
f)  svobody sdělovacích prostředků;
g)  boje proti změně klimatu v souladu se závazky stanovenými v Pařížské dohodě.
Komise ve svých výročních zprávách uvede, jakého pokroku bylo ve vztahu k těmto ukazatelům dosaženo.
Přístup založený na výkonnosti podle tohoto nařízení je předmětem pravidelné výměny názorů v Evropském parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)
Článek 7a
Hodnocení a přezkum v polovině období
1.  Komise přijme nový programový rámec NPP na základě hodnocení v polovině období. Nejpozději do 30. června 2024 předloží Komise hodnotící zprávu o uplatňování tohoto nařízení v polovině období. Tato zpráva o hodnocení v polovině období se vztahuje na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 a posuzuje příspěvek Unie k dosažení cílů tohoto nařízení na základě ukazatelů, kterými se měří dosažené výsledky, a všech zjištění a závěrů týkajících se dopadu tohoto nařízení.
Evropský parlament může k tomuto hodnocení poskytnout příspěvek. Komise a ESVČ zajistí konzultace s hlavními zúčastněnými stranami a příjemci, včetně organizací občanské společnosti. Komise a ESVČ věnují zvláštní pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že jsou zastoupeny nejvíce marginalizované skupiny.
Komise rovněž vyhodnotí dopad a účinnost svých činností podle oblastí intervence a účinnost programování pomocí externích hodnocení. Komise a ESVČ zohlední návrhy a stanoviska Evropského parlamentu a Rady týkající se nezávislých externích hodnocení. Průběžné hodnocení posuzuje, jak Unie plnila cíle stanovené v tomto nařízení.
2.  Zpráva o hodnocení v polovině období se zabývá rovněž účinností, přidanou hodnotou, fungováním zjednodušené a racionalizované struktury financování vnější činnosti, vnitřní a vnější soudržností a trvalým významem cílů tohoto nařízení, doplňkovostí a součinností mezi financovanými akcemi, příspěvkem opatření k soudržné vnější činnosti Unie a případně tím, do jaké míry je veřejnost v přijímajících zemích o finanční podpoře Unie informována.
3.  Konkrétním účelem zprávy o hodnocení v polovině období je zdokonalit vynakládání finančních prostředků Unie. Bude zdrojem informací při přijímání rozhodnutí o obnovení, úpravě či pozastavení druhů akcí prováděných v rámci tohoto nařízení.
4.  Zpráva o hodnocení v polovině období rovněž obsahuje souhrnné informace z příslušných výročních zpráv o veškerém financování, které se řídí tímto nařízením, včetně vnějších účelově vázaných příjmů a příspěvků do svěřenských fondů, včetně rozčlenění výdajů podle přijímajících zemí, využití finančních nástrojů, závazků a plateb. 
5.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě a členským státům. Výsledky se zohlední při sestavování programů a přidělování zdrojů.
6.  Komise zapojí do procesu hodnocení financování z prostředků Unie podle tohoto nařízení všechny příslušné zúčastněné strany, včetně organizací občanské společnosti, a v případě potřeby může usilovat o vypracování společných hodnocení s členskými státy s úzkým zapojením příjemců.
7.  Komise předloží zprávu o hodnocení v polovině období uvedenou v tomto článku Evropskému parlamentu, Radě případně doprovázenou legislativními návrhy, jimiž se stanoví nezbytné změny tohoto nařízení.
8.  Po uplynutí lhůty uplatňování tohoto nařízení, avšak nejpozději do tří let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení nařízení za stejných podmínek jako hodnocení v polovině období uvedené v tomto článku.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)
Článek 7b
Pozastavení pomoci
1.  Pokud příjemce nedodržuje zásady demokracie, právního státu, řádné správy, lidská práva a základní svobody či jaderné bezpečnostní standardy nebo porušuje závazky přijaté v příslušných dohodách uzavřených s Unií nebo soustavně neplní jedno nebo více kodaňských kritérií, je Komise oprávněna přijmout v souladu s článkem 14 akt v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy I tohoto nařízení s cílem zastavit nebo částečně pozastavit pomoc Unie. V případě částečného pozastavení pomoci budou uvedeny programy, kterých se pozastavení týká. 
2.  Shledá-li Komise, že důvody pro pozastavení pomoci již pominuly, má pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 za účelem změny přílohy I s cílem obnovit pomoc Unie. 
3.  V případě částečného pozastavení se pomoc Unie využívá především na podporu organizací občanské společnosti a nestátních subjektů v souvislosti s opatřeními zaměřenými na podporu lidských práv a základních svobod a na podporu demokratizace a procesů vedení dialogu v partnerských zemích. 
4.  Komise při svém rozhodování náležitě zohledňuje příslušná usnesení Evropského parlamentu. 
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Článek 7 c (nový)
Článek 7c
Správa
Za řízení, koordinaci a správu tohoto nástroje v rámci daného cyklu řízení odpovídá horizontální řídicí skupina, kterou tvoří všechna příslušná oddělení Komise a ESVČ a jíž předsedá místopředseda Komise, vysoký představitel nebo zástupce tohoto úřadu, s cílem zajistit ucelenost, účinnost, transparentnost a odpovědnost veškerého vnějšího financování EU. Celkovou politickou koordinaci vnější činnosti Unie zajišťuje místopředseda Komise, vysoký představitel. V průběhu celého plánování programů a plánování a uplatňování tohoto nástroje místopředseda Komise, vysoký představitel a ESVČ spolupracují s příslušnými členy a útvary Komise, jak byly stanoveny na základě povahy a cílů předpokládaných akcí, přičemž vycházejí z jejich odborných znalostí. Místopředseda Komise, vysoký představitel, ESVČ a Komise připraví veškeré návrhy rozhodnutí v souladu s postupy Komise a předkládají je Komisi k přijetí. 
Evropský parlament je plně zapojen do fáze navrhování, plánování, monitorování a hodnocení těchto nástrojů financování vnější činnosti, aby tak zaručil politickou a demokratickou kontrolu a odpovědnost za financování Unie v oblasti vnější činnosti.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 8 – název
Prováděcí opatření a metody
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Pomoc podle IPA III se provádí v rámci přímého řízení nebo nepřímého řízení v souladu s finančním nařízením prostřednictvím ročních nebo víceletých akčních plánů a opatření uvedených v kapitole III hlavy II [nařízení o NDICI]. Na toto nařízení se vztahuje kapitola III hlavy II [nařízení o NDICI] s výjimkou čl. 24 odst. 1 [způsobilé osoby a subjekty].
1.  Pomoc podle IPA III se provádí v rámci přímého nebo nepřímého řízení v souladu s finančním nařízením prostřednictvím ročních nebo víceletých akčních plánů a opatření uvedených v kapitole IIIa.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
1a.  Nepřímé řízení může být zrušeno, pokud není příjemce schopen nebo ochoten spravovat přidělené fondy v souladu se stanovenými pravidly, zásadami a cíli tohoto nařízení. Pokud příjemce nedodrží zásady demokracie nebo právního státu nebo lidská práva a základní svobody nebo poruší závazky vyplývající z příslušných dohod uzavřených s Unií, může Komise ve specifických oblastech politiky nebo programech přejít v případě takovéhoto příjemce z nepřímého řízení na nepřímé řízení pověřeným subjektem nebo více pověřenými subjekty jinými než příjemce, nebo na přímé řízení.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)
1b.  Komise vede s Evropským parlamentem dialog a přihlíží k názorům Evropského parlamentu v oblastech, v nichž Evropský parlament realizuje své vlastní programy pomoci, např. v oblasti budování kapacit či pozorování voleb.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise v otázkách týkajících se plánování a provádění opatření podle tohoto článku včetně jakýchkoli předpokládaných významných změn či přídělů udržuje Evropský parlament plně zapojený.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)
2b.  Vyplácení obecné či odvětvové rozpočtové podpory je podmíněno uspokojivým pokrokem v dosahování cílů dohodnutých s dotčeným příjemcem.
Komise uplatňuje kritéria pro udělení rozpočtové podpory stanovené v čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) .../... [nařízení o NDICI]. Komise podnikne kroky s cílem snížit nebo pozastavit financování Unie v podobě rozpočtové podpory v případě systémových nesrovnalostí v systémech řízení a kontroly nebo neuspokojivého pokroku při dosahování cílů dohodnutých s příjemcem.
Obnovení pomoci ze strany Komise po pozastavení uvedeném v tomto článku je doprovázeno cílenou pomocí pro vnitrostátní orgány auditu.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Kapitola III a (nová) – název
Kapitola IIIa
Provedení
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)
Článek 8a
Akční plány a opatření
1.  Komise přijme roční nebo víceleté akční plány nebo opatření. Opatření mohou mít formu jednotlivých opatření, zvláštních opatření, podpůrných opatření nebo mimořádných opatření pomoci. Akční plány a opatření stanoví pro každou akci sledované cíle, očekávané výsledky a hlavní činnosti, způsoby uplatňování, rozpočet a výdaje na podporu.
2.  Akční plány jsou založeny na programových dokumentech s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 a 4.
Před přijetím nebo po přijetí akčních plánů může být v případě potřeby přijata určitá akce jako jednotlivé opatření. Jednotlivá opatření jsou založena na programových dokumentech s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 a jiných řádně odůvodněných případů.
Vyskytnou-li se nepředvídané potřeby nebo okolnosti a financování není možné z vhodnějších zdrojů, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34 nařízení ... [ nařízení o NDICI pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci], kterým se stanoví opatření, jež nejsou založena na programových dokumentech.
3.  Roční nebo víceleté akční plány a jednotlivá opatření lze využít k provedení akcí rychlé reakce, na něž odkazuje čl. 4 odst. 4 písm. b) nařízení ...[ nařízení o NDICI].
4.  Komise může přijmout opatření pro mimořádnou pomoc v souvislosti s akcemi rychlé reakce, na něž odkazuje čl. 4 odst. 4 písm. a) nařízení ...[ nařízení o NDICI].
5.  Opatření přijatá podle čl. 19 odst. 3 a 4 mohou trvat až 18 měsíců a v případě objektivních a nepředvídatelných překážek bránících jejich plnění může být dvakrát prodlouženo o další období až šesti měsíců, nejvýše na celkovou dobu 30 měsíců, jestliže nedojde ke zvýšení finanční částky určené pro dané opatření.
V případě vleklých krizí a konfliktů může Komise přijmout druhé mimořádné opatření pomoci trvající až 18 měsíců. V řádně odůvodněných případech, a pokud má kontinuita činnosti Unie podle tohoto odstavce zásadní význam a nemůže být zajištěna jinými prostředky, mohou být přijata další opatření.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Článek 8 b (nový)
Článek 8b
Podpůrná opatření
1.  Financování z prostředků Unie může pokrývat výdaje na podporu uplatňování nástroje a na dosažení jeho cílů, včetně administrativní podpory spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, kontrolními, auditními a hodnoticími činnostmi nezbytnými pro takovéto uplatňování, jakož i výdaje v ústředí a v delegacích Unie na administrativní podporu potřebnou pro program a k řízení operací financovaných v rámci tohoto nařízení, včetně informačních a komunikačních činností a systémů informačních technologií na úrovni organizací.
2.  Nejsou-li podpůrné výdaje zahrnuty do akčních plánů nebo opatření uvedených v článku 8c, Komise přijme v případech, kdy je to třeba, podpůrná opatření. Financování z prostředků Unie v rámci podpůrných opatření může pokrývat:
a)  studie, zasedání, poskytování informací, osvětu, školení, přípravu a výměnu zkušeností a osvědčených postupů, publikační činnost a veškeré další výdaje na správní nebo technickou pomoc nezbytnou pro programování a řízení akcí, včetně placených externích odborníků;
b)  výzkumné a inovační činnosti a studie o příslušných otázkách a jejich šíření;
c)  výdaje spojené se zajišťováním informačních a komunikačních činností, včetně rozvoje komunikačních strategií a sdělování a zviditelňování politických priorit Unie na úrovni organizací.
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Článek 8 c (nový)
Článek 8c
Přijímání akčních plánů a opatření 
1.  Komise přijímá akční plány a opatření na základě rozhodnutí Komise v souladu s finančním nařízením.
2.  V zájmu soudržnosti vnější činnosti Unie zohlední Komise přístup přijatý Radou a Evropským parlamentem v oblasti příslušné politiky při plánování a následném uplatňování takovýchto akčních plánů a opatření. 
Komise bezodkladně informuje Evropský parlament o plánování akčních plánů a opatření podle tohoto článku, mimo jiné o plánovaných finančních částkách, a rovněž informuje Evropský parlament o zásadních změnách nebo prodlouženích této pomoci. Co nejdříve po přijetí opatření pomoci nebo po jeho podstatné změně a v každém případě do jednoho měsíce Komise informuje Evropský parlament a Radu a předloží jim přehled o povaze opatření, jeho trvání, rozpočtu a souvislostech a důvodech pro jeho přijetí a rovněž o doplňkovosti uvedeného opatření k probíhající a plánované reakci Unie. V případě mimořádných opatření pomoci Komise rovněž uvede, zda, do jaké míry a jakým způsobem zajistí kontinuitu politiky prováděné prostřednictvím mimořádné pomoci střednědobou a dlouhodobou pomocí podle tohoto nařízení. 
3.  Před přijetím akčních plánů a opatření, které nevycházejí z programových dokumentů podle čl. 8a odst. 2, vyjma případů uvedených v čl. 8a odst. 3 a 4, přijme Komise v souladu s článkem 14 akt v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením specifických cílů, které mají být dosaženy, očekávaných výsledků, nástrojů, jež mají být využity, hlavních činností a orientačního přídělu finančních prostředků těchto akčních plánů a opatření. 
4.  Na úrovni akcí se v souladu s platnými legislativními akty Unie, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU1a a směrnice Rady 85/337/EHS1b, provede náležité prověření z hlediska lidských práv, ze sociálního hlediska a z hlediska životního prostředí, včetně dopadů na změnu klimatu a biologickou rozmanitost, které u akcí citlivých z hlediska životního prostředí, zejména v případě významné nové infrastruktury, tam, kde je to vyžadováno, zahrnuje posouzení vlivu na životní prostředí. 
Kromě toho se provádí předběžná posuzování dopadů na lidská práva, rovnost žen a mužů, posuzování sociálních a pracovněprávních dopadů, jakož i analýza konfliktů a hodnocení rizik. 
V případě potřeby se při plnění odvětvových programů použije strategické posuzování dopadů na lidská práva, sociálních dopadů a dopadů na životní prostředí. Komise zajistí zapojení zainteresovaných stran do těchto posouzení a přístup veřejnosti k výsledkům tohoto posuzování. 
 __________________ 
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1). 
1b Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40). 
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Článek 8 d (nový)
Článek 8d
Metody spolupráce
1.  Jak je uvedeno ve finančním nařízení, provádí financování podle tohoto nástroje Komise buď přímo sama, prostřednictvím delegací Unie a výkonných agentur, nebo nepřímo prostřednictvím subjektů uvedených v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.
2.  Financování podle tohoto nástroje může být poskytováno také prostřednictvím příspěvků do mezinárodních, regionálních nebo vnitrostátních fondů, jako jsou fondy zřízené nebo spravované EIB, členskými státy, partnerskými zeměmi a regiony nebo mezinárodními organizacemi nebo jinými dárci.
3.  Subjekty uvedené v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení a čl. 29 odst. 1 nařízení ...[nařízení o NDICI] každoročně plní svoji povinnost podávat zprávy podle článku 155 finančního nařízení. Požadavky na podávání zpráv ze strany těchto subjektů jsou stanoveny v rámcové dohodě o partnerství, dohodě o přiznání příspěvku, dohodě o rozpočtových zárukách nebo dohodě o financování.
4.  Akce financované v rámci tohoto nástroje mohou být prováděny souběžným nebo sdíleným spolufinancováním.
5.  V případě souběžného spolufinancování je akce rozdělena do několika zřetelně odlišitelných dílčích složek, z nichž každou financuje jiný partner tohoto spolufinancování takovým způsobem, že konečné použití finančních prostředků lze vždy identifikovat.
6.  V případě sdíleného spolufinancování sdílejí partneři zajišťující spolufinancování celkové náklady na akci a zdroje se slučují takovým způsobem, že již není možné identifikovat zdroj finančních prostředků pro konkrétní činnost provedenou jako součást akce.
7.  Spolupráce mezi Unií a jejími partnery může mít mimo jiné formu:
a)  třístranných dohod, jimiž Unie koordinuje s třetími zeměmi financování své pomoci partnerské zemi nebo regionu;
b)  opatření administrativní spolupráce, jako jsou partnerství mezi veřejnými institucemi, místními orgány, vnitrostátními veřejnými subjekty nebo soukromoprávními subjekty pověřenými výkonem veřejné služby v členském státě a subjekty partnerské země nebo regionu, jakož i opatření spolupráce se zapojením odborníků z veřejného sektoru členských států a jejich regionálních a místních orgánů;
c)  příspěvků na nezbytné náklady na zřízení a spravování partnerství veřejného a soukromého sektoru, včetně podpory široké účasti prostřednictvím zřízení nezávislého subjektu organizace občanské společnosti třetí strany, který by posoudil a monitoroval nastavení partnerství veřejného a soukromého sektoru;
d)  programů na podporu odvětvových politik, kterými Unie poskytuje podporu odvětvovému programu partnerské země;
e)  příspěvků na náklady účasti zemí v programech a akcích Unie prováděných agenturami a orgány Unie a také orgány nebo osobami pověřenými prováděním specifických akcí společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii;
f)  úrokových subvencí.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Článek 8 e (nový)
Článek 8e
Formy financování z prostředků Unie a způsoby uplatňování
1.  Financování z prostředků Unie může být poskytnuto formami financování uvedenými ve finančním nařízení, a zejména formou:
a)  grantů;
b)  smluv o veřejných zakázkách na služby, dodávky nebo práce;
c)  rozpočtové podpory;
d)  příspěvků do svěřenských fondů zřízených Komisí v souladu s článkem 234 finančního nařízení;
e)  finančních nástrojů;
f)  rozpočtových záruk;
g)  kombinování zdrojů;
h)  odpuštění dluhu v rámci mezinárodně schváleného programu na odpuštění dluhu;
i)  finanční pomoci;
j)  placených externích odborníků.
2.  Při stanovování způsobů financování, druhu příspěvku, způsobů udělování a správních ustanovení pro správu grantů zohlední Komise v rámci spolupráce se zúčastněnými stranami partnerských zemí jejich zvláštní rysy, včetně potřeb a příslušného kontextu, s cílem oslovit co nejširší škálu těchto zúčastněných stran a reagovat na jejich potřeby. Toto posouzení přihlíží k podmínkám pro smysluplnou účast a zapojení všech zúčastněných stran, zejména místních organizací občanské společnosti. V souladu s finančním nařízením jsou podporovány zvláštní způsoby, jako jsou dohody o partnerství, schválení finanční podpory pro třetí strany, přímé udělování nebo výzvy k podávání návrhů s omezenou způsobilostí či jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální financování a také financování nesouvisející s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. Tyto různé způsoby zajistí transparentnost, sledovatelnost a inovace. Podporuje se spolupráce mezi místními a mezinárodními nevládními organizacemi s cílem posílit kapacity místní občanské společnosti, aby se zajistila její plná účast na rozvojových programech.
3.  Kromě případů uvedených v článku 195 finančního nařízení lze postup přímého udělování použít v případě:
a)  grantů nízké hodnoty určených pro obránce lidských práv a pro mechanismy na ochranu ohrožených obránců lidských práv, na financování naléhavých ochranných opatření, případně bez potřeby spolufinancování, a pro mediátory a další aktéry z řad občanské společnosti v situaci krize a ozbrojených konfliktů v souvislosti s dialogem, řešením konfliktů, usmířením a budováním míru;
b)  grantů, případně bez potřeby spolufinancování, na financování akcí v nejobtížnějších podmínkách, pokud by zveřejnění výzvy k podávání návrhů bylo nevhodné, včetně situací, které se vyznačují značným deficitem základních svobod, ohrožením demokratických institucí, eskalací krize, ozbrojenými konflikty, ve kterých je nejvíce ohrožena bezpečnost lidí, nebo ve kterých organizace na ochranu lidských práv a obránci lidských práv, mediátoři a další aktéři občanské společnosti, včetně těch, kteří se účastní dialogu týkajícího se krizí a ozbrojených konfliktů, usmíření a budování míru, působí v nejsložitějších podmínkách. Hodnota těchto grantů nepřesáhne 1 000 000 EUR a doba jejich trvání je až 18 měsíců, přičemž může být prodloužena o dalších 12 měsíců v případě objektivních a nečekaných překážek při jejich uplatňování;
c)  grantů pro Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a také pro Globální kampus, Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a demokratizaci, jež nabízí evropský magisterský studijní program v oblasti lidských práv a demokratizace, a jeho síť partnerských univerzit umožňujících získání postgraduálního vzdělání v oblasti lidských práv, včetně stipendií pro studenty, výzkumné pracovníky, učitele a obránce lidských práv ze třetích zemí.
d)  malých projektů popsaných v článku 23a nařízení ...[nařízení o NDICI].
Rozpočtová podpora uvedená v odst. 1 písm. c), mimo jiné prostřednictvím smluv o provádění odvětvových reforem, je založena na odpovědnosti země, vzájemné odpovědnosti a sdílené oddanosti všeobecně platným hodnotám, demokracii, lidským právům, rovnosti žen a mužů, sociálního začleňování, lidského rozvoje a právnímu státu, a jejím cílem je posílit partnerství mezi Unií a partnerskými zeměmi. Zahrnuje posílený politický dialog, budování kapacit a zlepšenou správu doplňující úsilí partnerů zaměřené na to, aby vybírali více prostředků a lépe je vynakládali, s cílem podpořit udržitelný a inkluzivní společensko-hospodářský rozvoj, který je přínosný pro všechny, tvorbu kvalitních pracovních míst, se zvláštní pozorností zaměřenou na mladé lidi, omezování nerovností a vymýcení chudoby, přičemž je nutné patřičně zohledňovat místní hospodářství a životní a sociální práva.
Rozhodnutí o poskytnutí rozpočtové podpory musí vycházet ze strategií rozpočtové podpory schválených Unií, z vymezeného souboru kritérií způsobilosti a z pečlivého posouzení rizik a přínosů. Jedním z hlavních určujících faktorů pro takové rozhodnutí je posouzení závazků, výsledků a pokroku partnerských zemí, pokud jde o demokracii, lidská práva a právní stát.
4.  Rozpočtová podpora je diferencována tak, aby lépe reagovala na politickou, hospodářskou a sociální situaci dané partnerské země, se zohledněním nestabilních situací.
Při poskytování rozpočtové podpory v souladu s článkem 236 finančního nařízení Komise jasně stanoví a monitoruje kritéria pro podmíněnost rozpočtové podpory, včetně pokroku v reformách a transparentnosti, a podporuje rozvoj parlamentní kontroly, vnitrostátních kapacit pro provádění auditu, účast organizací občanské společnosti na monitorování a zvýšenou transparentnost a přístup veřejnosti k informacím a rozvoj důkladných systémů zadávacích řízení, které podporují místní hospodářský rozvoj a místní podniky.
5.  Vyplácení rozpočtové podpory je založeno na ukazatelích, které ukazují uspokojivý pokrok směrem k dosažení cílů dohodnutých s dotčenou partnerskou zemí.
6.  Finanční nástroje podle tohoto nařízení mohou mít formy například úvěrů, záruk, vlastního kapitálu či kvazikapitálu, investic nebo účasti a nástrojů pro sdílení rizik, kdykoli je to možné a v souladu se zásadami stanovenými v čl. 209 odst. 1 finančního nařízení pod vedením EIB, některé mnohostranné evropské finanční instituce, jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj, nebo některé dvoustranné evropské finanční instituce, například dvoustranné rozvojové banky, a jsou případně sdruženy s dalšími formami finanční podpory od členských států i třetích zemí.
Příspěvky pro finanční nástroje Unie podle tohoto nařízení mohou poskytovat členské státy a rovněž každý subjekt uvedený v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.
7.  Pro účely uplatňování a podávání zpráv mohou být tyto finanční nástroje seskupeny do tzv. facilit.
8.  Komise a ESVČ nezahájí ani neobnoví operace se subjekty registrovanými nebo usazenými v jurisdikcích, jež jsou podle příslušné politiky Unie definovány jakožto nespolupracující, nebo v jurisdikcích, které jsou podle čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 považovány za vysoce rizikové třetí země či které se skutečně neřídí unijními nebo mezinárodně dohodnutými daňovými standardy týkajícími se transparentnosti a výměny informací.
9.  Na financování z prostředků Unie se nevztahují zvláštní daně, cla ani poplatky a poskytnutí této pomoci nevede k jejich výběru.
10.  Daně, cla a poplatky ukládané partnerskými zeměmi mohou být způsobilé pro financování podle tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Článek 8 f (nový)
Článek 8f
Přenesené prostředky, roční splátky, prostředky na závazky, zpětné úhrady a příjmy vytvářené finančními nástroji
1.  Kromě ustanovení čl. 12 odst. 2) finančního nařízení se nevyužité prostředky na závazky a na platby podle tohoto nařízení přenášejí automaticky a mohou být přiděleny na závazky do 31. prosince následujícího rozpočtového roku. Přenesené částky se prioritně použijí v následujícím rozpočtovém roce.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o prostředcích, které byly automaticky přeneseny, včetně příslušných částek, v souladu s čl. 12 odst. 6 finančního nařízení.
2.  Pro účely článku 15 finančního nařízení, jenž se týká opětovného poskytnutí prostředků, se prostředky na závazky odpovídající objemu, v jakém bylo přidělení prostředků na závazek zrušeno v důsledku úplného či částečného neuskutečnění akce podle tohoto nařízení, opětovně poskytnou ve prospěch původní rozpočtové položky.
Má se za to, že odkazy na článek 15 finančního nařízení v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, zahrnují odkaz na tento odstavec pro účely tohoto nařízení.
3.  Rozpočtové závazky na akce trvající déle než jeden rozpočtový rok mohou být rozděleny na roční splátky v průběhu několika let v souladu s čl. 112 odst. 2 finančního nařízení.
Třetí pododstavec čl. 114 odst. 2 finančního nařízení se na tyto víceleté akce nevztahuje. Komise automaticky zruší kteroukoli část rozpočtového závazku na akci, která do 31. prosince pátého roku po roce, v němž byl rozpočtový závazek přijat, nebyla použita k předběžnému financování ani k provedení průběžných plateb nebo u níž nebyl předložen certifikovaný výkaz výdajů ani žádost o platbu.
Odstavec 2 tohoto článku se použije rovněž na roční splátky.
4.  Odchylně od čl. 209 odst. 3 finančního nařízení se splátky a příjmy generované finančním nástrojem přiřadí do původní rozpočtové položky jako vnitřní účelově vázané příjmy po odečtení nákladů řízení a poplatků za řízení. Komise jednou za pět let posoudí přínos stávajících finančních nástrojů k naplňování cílů Unie a jejich účinnost.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Pokud jsou programy přeshraniční spolupráce ukončeny v souladu s článkem 12 [nařízení o EÚS], lze podporu z tohoto nařízení na ukončený program, která zůstává k dispozici, použít na financování jakýchkoliv dalších opatření způsobilých podle tohoto nařízení.
4.  Pokud jsou programy přeshraniční spolupráce ukončeny v souladu s článkem 12 [nařízení o EÚS], lze podporu z tohoto nařízení na ukončený program, která zůstává k dispozici, použít na financování jakýchkoliv dalších opatření způsobilých podle tohoto nařízení. Pokud v tomto případě neexistují způsobilá opatření, která by měla být financována v současném roce, je možné přenést prostředky do následujícího roku. 
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Kapitola VI – název
MONITOROVÁNÍHODNOCENÍ
MONITOROVÁNÍ, PODÁVÁNÍ ZPRÁV, HODNOCENÍ A KOMUNIKACE
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Ukazatele pro monitorování provádění NPP III a pokroku dosaženého při plnění specifických cílů stanovených v článku 3 jsou stanoveny v příloze IV tohoto nařízení.
2.  Ukazatele pro monitorování uplatňování NPP III a pokroku dosaženého při plnění specifických cílů stanovených v článku 3 jsou stanoveny v příloze IV tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
4.  Kromě ukazatelů uvedených v příloze IV se ve výsledkovém rámci pomoci z NPP III zohlední zprávy o rozšíření.
4.  Kromě ukazatelů uvedených v příloze IV se ve výsledkovém rámci pomoci z NPP III zohlední zprávy o rozšíření a hodnocení programů hospodářských reforem provedená Komisí.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)
4a.   Komise Evropskému parlamentu a Radě předloží a představí prozatímní a konečné hodnotící zprávy uvedené v článku 32 nařízení (EU) .../... [nařízení o NDICI]. Komise tyto zprávy zveřejní.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5
5.  Kromě článku 129 finančního nařízení o ochraně finančních zájmů Unie musí v rámci nepřímého řízení příjemci uvedení v příloze I neprodleně oznámit Komisi nesrovnalosti, včetně podvodů, které se staly předmětem prvotního odhalení ve správním nebo soudním řízení, a průběžně ji informovat o vývoji správního a právního řízení. Tato oznámení se podávají elektronicky za použití systému pro řízení nesrovnalostí zřízeného Komisí.
5.  Kromě článku 129 finančního nařízení o ochraně finančních zájmů Unie musí v rámci nepřímého řízení příjemci neprodleně oznámit Komisi nesrovnalosti, včetně podvodů, které se staly předmětem prvotního odhalení ve správním nebo soudním řízení, a průběžně ji informovat o vývoji správního a právního řízení. Tato oznámení se podávají elektronicky za použití systému pro řízení nesrovnalostí zřízeného Komisí. Komise v přijímajících zemích podporuje rozvíjení možností parlamentní kontroly a auditu a zvyšování transparentnosti a přístupu veřejnosti k informacím. Komise, vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise a zejména delegace Unie v přijímajících zemích zajistí, aby veškeré přidělování finančních prostředků na základě nepřímého řízení probíhalo transparentním, nepolitickým a nestranným způsobem prostřednictvím spravedlivého rozdělování, které bude odrážet potřeby regionů a obcí.
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 7 odst. 3, článkem 7a, čl. 7b odst. 1 a 2, čl. 8c odst. 3 a s články 13 a 15.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)
Článek 14a
Demokratická odpovědnost
1.   Za účelem posílení dialogu mezi orgány a dalšími subjekty Unie, zejména mezi Evropským parlamentem, Komisí a ESVČ, upevnění celkové soudržnosti všech nástrojů financování vnější činnosti a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti, stejně jako účelnosti při přijímání aktů a opatření ze strany Komise, může Evropský parlament vyzvat Komisi a ESVČ, aby předstoupily před Parlament za účelem projednání strategických směrů a pokynů pro programování podle tohoto nařízení. Tento dialog může probíhat před přijetím aktů v přenesené pravomoci a návrhu ročního rozpočtu ze strany Komise nebo na žádost Evropského parlamentu, Komise nebo ESVČ i „ad hoc“ v souvislosti s významným politickým vývojem.
2.   Pokud se má konat dialog podle odstavce 1, Komise a ESVČ předloží Evropskému parlamentu všechny příslušné dokumenty související s tímto dialogem. Pro dialog týkající se ročního rozpočtu předloží konsolidované informace o všech akčních plánech a opatřeních přijatých nebo plánovaných v souladu s článkem 8c, informace o spolupráci rozlišené podle jednotlivých zemí, oblastí a tematických oblastí a o využívání akcí rychlé reakce a záruky pro vnější činnost.
3.   Komise a ESVČ v nejvyšší míře zohlední postoj vyjádřený Evropským parlamentem. V případě, že Komise nebo ESVČ nezohlední postoje Evropského parlamentu, poskytne řádné odůvodnění.
4.  Komise a ESVČ, a to zejména prostřednictvím řídící skupiny uvedené v článku 7c, odpovídají za informování Evropského parlamentu o stavu uplatňování tohoto nařízení, zejména o probíhajících opatřeních, akcích a výsledcích.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 15 – název
Přijetí dalších prováděcích pravidel
Přijetí dalších pravidel
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
1.  Zvláštní pravidla, jimiž se stanoví jednotné podmínky k provedení tohoto nařízení, zejména pokud jde o struktury, které budou zřízeny při přípravě na přistoupení a pomoc v oblasti rozvoje venkova, se přijmou přezkumným postupem podle článku 16.
1.  Zvláštní pravidla týkající se struktur, které budou zřízeny při přípravě na přistoupení a pomoc v oblasti rozvoje venkova, se přijmou prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Komise přijímá akční plány a opatření na základě rozhodnutí v souladu s finančním nařízením.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Článek 16
Článek 16
vypouští se
Výbor
1.  Komisi je nápomocen výbor („Výbor pro nástroj předvstupní pomoci“). Tento výbor je výborem ve smyslu [nařízení (EU) č. 182/2011].
2.  Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.
3.  Jednání výboru o otázkách týkajících se EIB se účastní její pozorovatel.
4.  Výbor pro NPP III je nápomocen Komisi a je rovněž příslušný pro právní akty a závazky podle nařízení (ES) č. 1085/2006, nařízení č. 231/2014 a pro provádění článku 3 nařízení (ES) č. 389/2006.
5.  Výbor pro NPP III není příslušný pro příspěvek na program Erasmus+ uvedený v čl. 5 odst. 3.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 17 – název
Informace, komunikace a publicita
Informace, komunikace, viditelnost a publicita
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Použijí se články 36 a 37 [nařízení o NDICI].
1.  Komise, vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise a zejména delegace Unie v přijímajících zemích při poskytování finanční pomoci na základě tohoto nařízení přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily viditelnost finanční podpory Unie, včetně sledování souladu příjemců s takovými požadavky. Činnosti financované NPP podléhají požadavkům stanoveným v Příručce pro komunikaci a zviditelnění v rámci vnější činnosti Unie. Komise přijme pro projekty financované Unií pokyny pro každého příjemce ohledně viditelnosti a komunikačních činností.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise přijme opatření k posílení strategické komunikace a veřejné diplomacie za účelem informování o hodnotách Unie a zdůraznění přidané hodnoty podpory Unie.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 b (nový)
1b.  Příjemci finančních prostředků Unie přiznají původ prostředků Unie a zajistí jejich řádnou viditelnost pomocí těchto postupů:
a)  v dokumentech a komunikačních materiálech týkajících se uplatňování finančních prostředků, včetně na oficiální internetové stránce, pokud existuje, uvedou prohlášení, které viditelně zdůrazní podporu Unie; a
b)  podpoří činnosti a jejich výsledky poskytováním ucelených a účinných informací přiměřeně zacílených na různá publika včetně sdělovacích prostředků a veřejnosti.
Komise provádí informační a komunikační činnosti související s tímto nařízením, jakož i s činnostmi, jež jsou v něm stanoveny, a s dosaženými výsledky. Finanční zdroje vyčleněné na toto nařízení rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li přímo s cíli uvedenými v článku 3 a přílohách II a III.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
Použije se ode dne 1. ledna 2021.
Použije se ode dne 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 8
Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Republika Severní Makedonie
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. a
a)  Zavádění orgánů nezbytných pro zajištění právního státu a prosazování jejich řádného fungování od počáteční fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: zavádění nezávislých, odpovědných a účinných systémů soudnictví, včetně transparentního náboru založeného na zásluhách, a podporu systémů justiční spolupráce, hodnocení a povyšování a účinných kárných postupů pro případy pochybení; zajištění tvorby odolných systémů pro ochranu hranic, řízení migračních toků a poskytování azylu osobám v nouzi; vytvoření účinných nástrojů pro předcházení organizované trestné činnosti, obchodu s lidmi, převaděčství migrantů, praní peněz / financování terorismu a korupci a pro boj proti nim; podporu a ochranu lidských práv, práv příslušníků menšin, včetně Romů a osob homosexuální, bisexuální, transsexuální a intersexuální orientace, základních svobod, včetně svobody sdělovacích prostředků a ochrany údajů.
a)  Zavádění orgánů nezbytných pro zajištění právního státu a prosazování jejich řádného fungování od počáteční fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: dělbu moci, zavádění nezávislých, odpovědných a účinných systémů soudnictví, včetně transparentního náboru založeného na zásluhách, a podporu systémů justiční spolupráce, hodnocení a povyšování a účinných kárných postupů pro případy pochybení; zajištění tvorby vhodných systémů pro ochranu hranic, řízení migračních toků a poskytování azylu osobám v nouzi; vytvoření účinných nástrojů pro předcházení organizované trestné činnosti, obchodu s lidmi, převaděčství migrantů, obchodu s drogami, praní peněz / financování terorismu a korupci a pro boj proti nim; podporu a ochranu lidských práv, včetně práv dítěte, genderové rovnosti, práv příslušníků menšin, včetně Romů a osob homosexuální, bisexuální, transsexuální a intersexuální orientace, základních svobod, včetně svobody sdělovacích prostředků a ochrany údajů.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. c
c)  Posilování správy ekonomických záležitostí. Cíle intervencí zahrnují podporu účasti v procesu programu hospodářských reforem a systematickou spolupráci s mezinárodními finančními orgány, pokud jde o základní aspekty hospodářské politiky. Zlepšování schopnosti posilovat makroekonomickou stabilitu a podpora pokroku na cestě k fungujícímu tržnímu hospodářství se schopností vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními silami v rámci Unie.
c)  Posilování správy ekonomických záležitostí. Cíle intervencí zahrnují podporu účasti v procesu programu hospodářských reforem a systematickou spolupráci s mezinárodními finančními orgány, pokud jde o základní aspekty hospodářské politiky a posílení mnohostranných hospodářských institucí. Zlepšování schopnosti posilovat makroekonomickou stabilitu a sociální soudržnost a podpora pokroku na cestě k udržite