Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο 
Πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I
 Γενικό καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) *
 Προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης *
 Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας ***I
 Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) ***I
 Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων ***I
 Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP) ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής ***I
 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I
 Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I
 Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ ***I
 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία ***I
 Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές ***I
 Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I
 Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I
 Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
 Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
 Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 (MON-87751-7)
 Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (DEZA a.s.)
 Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου
 Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)

Πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I
PDF 145kWORD 53k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))
P8_TA-PROV(2019)0295A8-0085/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0055),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0041/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0085/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για λόγους κατεπείγοντος δικαιολογείται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

P8_TC1-COD(2019)0027


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) θεσπίζει τους κοινούς και γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

(2)  Ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019(5) τροποποίησε το συνολικό ποσό των πόρων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων («ΠΑΝ»), αυξάνοντας τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ για το 2019 κατά 116,7 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές και αυξάνοντας το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού στα 4 527 882 072 EUR σε τρέχουσες τιμές.

(3)  Για το 2019, οι πρόσθετοι πόροι των 99 573 877 EUR σε τιμές 2011 χρηματοδοτούνται από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, εντός του περιθωρίου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020.

(4)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικά μέτρα τα οποία να διευκολύνουν την υλοποίηση της ΠΑΝ, λόγω του προχωρημένου σταδίου της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

(5)  Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της τροποποίησης των προγραμμάτων που στηρίζουν την ΠΑΝ ώστε να περιληφθούν οι πρόσθετοι πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ πριν από τα τέλη του 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 91, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 330 081 919 243 EUR σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που παρατίθεται στο παράρτημα VI, εκ των οποίων 325 938 694 233 EUR είναι το συνολικό ποσό πόρων που διατίθενται για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και 4 143 225 010 EUR αντιπροσωπεύουν ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την ΠΑΝ. Για τους σκοπούς του προγραμματισμού και τη συνακόλουθη ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ποσό των πόρων για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 2 % ετησίως.».

"

2)  Στο άρθρο 92, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Οι πόροι για την ΠΑΝ ανέρχονται σε 4 143 225 010 EUR από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την ΠΑΝ, εκ των οποίων 99 573 877 EUR αποτελούν τους πρόσθετους πόρους για το 2019. Οι εν λόγω πόροι συμπληρώνονται από τις στοχοθετημένες επενδύσεις του ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού ΕΚΤ.

Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από τους πρόσθετους πόρους για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ για το 2019, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, μπορούν να ζητήσουν τη μεταφορά στο ΕΚΤ μέχρι και του 50 % των πρόσθετων πόρων για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ, για τη συγκρότηση των αντίστοιχων στοχοθετημένων επενδύσεων του ΕΚΤ, όπως απαιτείται από το άρθρο 22 του κανονισμού ΕΚΤ. Η μεταφορά αυτή γίνεται στις ανάλογες κατηγορίες περιφερειών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες περιφερειών που είναι επιλέξιμες για την αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ. Τα κράτη μέλη ζητούν την εν λόγω μεταφορά στο πλαίσιο της αίτησής τους για τροποποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Οι πόροι που έχουν διατεθεί σε περασμένα έτη δεν μπορούν να μεταφερθούν.

Το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται σε οποιουσδήποτε πρόσθετους πόρους για το ειδικό κονδύλιο της ΠΑΝ οι οποίοι αυξάνουν τους πόρους πάνω από 4 043 651 133 EUR.».

"

3)  Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 ΕΩΣ 2020

Προσαρμοσμένη ετήσια μορφή των πιστώσεων (συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος συμπληρωματικής πληρωμής υπέρ της ΠΑΝ)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, τιμές 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

 

2018

2019

2020

Σύνολο

EUR, τιμές 2011

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243.

».

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2)Γνώμη της 22ας Μαρτίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(5)ΕΕ L 67 της 7.3.2019, σ. 1.


Γενικό καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) *
PDF 121kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0296A8-0117/2019

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0346),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0381/2018),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2019 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0117/2019),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης *
PDF 124kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0297A8-0112/2019

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0825),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0034/2019),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0112/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας ***I
PDF 936kWORD 261k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))
P8_TA-PROV(2019)0298A8-0173/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0460),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, τα άρθρα 209 και 212 και το άρθρο 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0275/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0173/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

</
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Γενικός στόχος του προγράμματος «Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») θα πρέπει να είναι η προάσπιση και η προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, και στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(1)  Γενικός στόχος του προγράμματος «Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») θα πρέπει να είναι η παροχή του οικονομικού πλαισίου που θα στηρίξει την προάσπιση και προώθηση των αξιών, των αρχών και των θεμελιωδών συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, και στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, δηλαδή τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ισότητα και την αλληλεγγύη, καθώς και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, περιλαμβανομένων των πολιτικών της Ένωσης που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των στόχων που περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Η ενωσιακή δράση θα πρέπει να ευνοεί την τήρηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στο πεδίο του πολιτισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση και, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εξάλειψη της φτώχειας. Η πολιτική της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία συμβάλλει επίσης στους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των αναπτυσσομένων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(4)  Ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») είναι η μείωση και, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εξάλειψη της φτώχειας. Η πολιτική της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία συμβάλλει επίσης στους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των αναπτυσσομένων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) ΣΕΕ, και για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΣΕΕ.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η Ένωση εξασφαλίζει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής όπως απαιτείται από το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα είναι καθοριστικό στοιχείο της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη («Θεματολόγιο 2030») το οποίο εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 201545. Η διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ενσωματώθηκε στην ατζέντα 2030, απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις όλων των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα — σε εθνικό επίπεδο, εντός της Ένωσης, σε άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο.
(5)  Η Ένωση εξασφαλίζει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής όπως απαιτείται από το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα είναι καθοριστικό στοιχείο της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη («Θεματολόγιο 2030») το οποίο εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 201545. Η διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ενσωματώθηκε στην ατζέντα 2030, απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις όλων των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα — σε εθνικό επίπεδο, εντός της Ένωσης, σε άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών για την αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται.
__________________
__________________
45 «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 (A/RES/70/1).
45 «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 (A/RES/70/1).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης είναι η επιδίωξη μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες, με την πολυμερή προσέγγιση ως βασική της αρχή και τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. Το θεματολόγιο του 2030, μαζί με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή57 και το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα58 συνιστούν την απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις παγκόσμιες προκλήσεις και τάσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ατζέντα του 2030, στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), είναι ένα πλαίσιο μετασχηματισμού για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι διεθνής στο πεδίο εφαρμογής της και παρέχει ένα ολοκληρωμένο κοινό πλαίσιο για δράση που εφαρμόζεται στην Ένωση, στα κράτη μέλη και στους εταίρους της. Εξισορροπεί τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζει τις σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ στόχων και επιδιώξεων. H ατζέντα του 2030 θέτει ως στόχο να μεριμνά για όλους τους ανθρώπους. H υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 θα συντονίζεται στενά μαζί με τις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και στις ολοκληρωμένες δράσεις που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς στόχους με σύνοικο τρόπο.
(7)  Το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης είναι η επιδίωξη μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες και αξίες, με την πολυμερή προσέγγιση ως βασική της αρχή και τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. Το θεματολόγιο του 2030, μαζί με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή57 (η «συμφωνία του Παρισιού») και το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα58 συνιστούν την απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις παγκόσμιες προκλήσεις και τάσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ατζέντα του 2030, στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), είναι ένα πλαίσιο μετασχηματισμού για την εξάλειψη της φτώχειας, την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και την προώθηση ειρηνικών και δίκαιων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, που ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή και εργάζεται για την προστασία των ωκεανών και των δασών. Είναι διεθνής στο πεδίο εφαρμογής της και παρέχει ένα ολοκληρωμένο κοινό πλαίσιο για δράση που εφαρμόζεται στην Ένωση, στα κράτη μέλη και στους εταίρους της. Εξισορροπεί τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζει τις σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ στόχων και επιδιώξεων. H ατζέντα του 2030 θέτει ως στόχο να μεριμνά για όλους τους ανθρώπους και επιδιώκει να βοηθήσει πρωτίστως εκείνους που υστερούν περισσότερο. H υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 θα συντονίζεται στενά μαζί με τις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διαπνέονται από τις αρχές και τους στόχους που περιλαμβάνονται στην ατζέντα του 2030, στη συμφωνία του Παρισιού και στο πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα και να συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων αυτών και στις ολοκληρωμένες δράσεις που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς στόχους με σύνοικο τρόπο, χωρίς να υπονομεύουν άλλους στόχους.
__________________
__________________
57 Υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016.
57 Υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016.
58 «Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης», η οποία εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 (A/RES/69/313).
58 «Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης», η οποία εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 (A/RES/69/313).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καθοδηγείται από τις πέντε προτεραιότητες που θεσπίζονται στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (η «συνολική στρατηγική»)59, η οποία παρουσιάστηκε στις 19 Ιουνίου 2016 και η οποία εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης και το πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη εξωτερική δέσμευση σε σύμπραξη με άλλους εταίρους, για την προαγωγή των αξιών και των συμφερόντων της . Η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, να προωθήσει τον διάλογο πολιτικής και τις συλλογικές αποκρίσεις στις προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας. Η δράση της θα πρέπει να στηρίζει τα συμφέροντα και τις αξίες της Ένωσης σε όλες τις πτυχές της, μεταξύ των οποίων η διατήρηση της ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων, η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, η καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και η συνδρομή σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, με τη στήριξη της εμπορικής πολιτικής, της οικονομικής διπλωματίας και της οικονομικής συνεργασίας, την προώθηση ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών και την προαγωγή της διεθνούς διάστασης των πολιτικών της Ένωσης. Για την προώθηση των συμφερόντων της, η Ένωση θα πρέπει να τηρεί και να προωθεί τις αρχές του σεβασμού των υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, του κράτους δικαίου, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
(8)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στις πέντε προτεραιότητες που θεσπίζονται στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (η «συνολική στρατηγική»)59, η οποία παρουσιάστηκε στις 19 Ιουνίου 2016 και η οποία εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης και το πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη εξωτερική δέσμευση σε σύμπραξη με άλλους εταίρους, για την προαγωγή των αξιών και των συμφερόντων της. Η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, να προωθήσει τον διάλογο πολιτικής και τις συλλογικές αποκρίσεις στις προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας. Η δράση της θα πρέπει να στηρίζει τα θεμελιώδη συμφέροντα, τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης σε όλες τις πτυχές της, μεταξύ των οποίων η προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας η διατήρηση της ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων, η διαμεσολάβηση και η ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις, με τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα στάδια, η εξασφάλιση της πυρηνικής διασφάλισης, η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της βίαιης εκτόπισης και η συνδρομή σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, η επιδίωξη των συνθηκών για τη δημιουργία ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για την προστασία των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση ποιοτικής παιδείας για όλους, η υποστήριξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και βασισμένης σε κανόνες και αξίες εμπορικής πολιτικής, ως εργαλείου για την ανάπτυξη και για να βελτιωθούν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, της οικονομικής και πολιτιστικής διπλωματίας και της οικονομικής συνεργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως σε περιοχές συγκρούσεων, την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την προαγωγή της διεθνούς διάστασης των πολιτικών της Ένωσης. Για την προώθηση των θεμελιωδών συμφερόντων, αρχών και αξιών της, η Ένωση θα πρέπει να τηρεί και να προωθεί τις αρχές του σεβασμού των υψηλών κοινωνικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, του κράτους δικαίου, του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων με σεβασμό προς το ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
__________________
__________________
59 «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη. Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας». Ιούνιος 2016.
59 «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη. Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας». Ιούνιος 2016.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη («η κοινή αντίληψη»)60, που υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 2017 παρέχει το πλαίσιο για μια κοινή προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργασία από την Ένωση και τα κράτη μέλη της για την εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 και του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα. Η εξάλειψη της φτώχειας, η αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, η μέριμνα για όλους τους ανθρώπους και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας.
(9)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να βασίζεται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη («η κοινή αντίληψη»)60, που υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 2017, η οποία παρέχει το πλαίσιο για μια κοινή προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργασία από την Ένωση και τα κράτη μέλη της για την εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 και του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα. Η εξάλειψη της φτώχειας, η αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, η μέριμνα για όλους τους ανθρώπους, η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας πρέπει να διέπουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
__________________
60 «Η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη ‘Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας’», κοινή δήλωση από τη συνάντηση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 8 Ιουνίου 2017.
60 «Η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη ‘Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας’», κοινή δήλωση από τη συνάντηση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 8 Ιουνίου 2017.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Εκτός από την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα, τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, που αποτελούν το πρωταρχικό πλαίσιο πολιτικής, τα ακόλουθα έγγραφα και οι μελλοντικές αναθεωρήσεις τους θα πρέπει επίσης να διέπουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού:
–  το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·
–  οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
–  η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις και η σφαιρική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, του 2013·
–  η σφαιρική προσέγγιση για την εφαρμογή από την ΕΕ των αποφάσεων αριθ. 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·
–  το πρόγραμμα της Ένωσης για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων·
–  τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2011 για την πρόληψη των συγκρούσεων·
–  η γενική ιδέα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης και διαλόγου της ΕΕ·
–  το πανενωσιακό στρατηγικό πλαίσιο για τη στήριξη της μεταρρύθμισης στον τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ)·
–  η στρατηγική της ΕΕ κατά των παράνομων πυροβόλων όπλων, φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) και των πυρομαχικών τους·
–  η γενική ιδέα της ΕΕ για τη στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης (ΑΑΕ)·
–  τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, επίσης της 19ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την ασφάλεια και την ανάπτυξη·
–  η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 30ής Νοεμβρίου 2005, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·
–  οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·
–  οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
–  το νέο αστικό θεματολόγιο του ΟΗΕ·
–  η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·
–  η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες·
–  η Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών·
–  τα αποτελέσματα της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD)·
–  ο χάρτης πορείας της UNCTAD για τη βιώσιμη εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (Απρίλιος 2015)·
–  οι κατευθυντήριες αρχές για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που κατάρτισε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
–  το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες·
–  το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, που εγκρίθηκε στο Μαρακές στις 10 Δεκεμβρίου 2018·
–  η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική και το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (2015-2030) που εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 201561, θα πρέπει να αναγνωριστεί η ανάγκη μετάβασης από την αντιμετώπιση και συγκράτηση των κρίσεων προς μια περισσότερο διαρθρωτική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση που αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις ευαίσθητες καταστάσεις, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τις παρατεταμένες κρίσεις. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και να υιοθετηθούν συλλογικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, την πρόληψη, τον μετριασμό και την ετοιμότητα και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να ενισχυθούν η ταχεία αντίδραση και η βιώσιμη ανάκαμψη. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σύνδεσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης μέσω δράσεων ταχείας αντίδρασης.
(11)  Σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική και το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (2015-2030) που εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 201561, θα πρέπει να αναγνωριστεί η ανάγκη μετάβασης από την αντιμετώπιση και συγκράτηση των κρίσεων προς μια περισσότερο διαρθρωτική, προληπτική μακροπρόθεσμη προσέγγιση που αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις ευαίσθητες καταστάσεις, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τις παρατεταμένες κρίσεις. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και να υιοθετηθούν συλλογικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, την πρόληψη, τον μετριασμό και την ετοιμότητα και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να ενισχυθούν η ταχεία αντίδραση και η βιώσιμη ανάκαμψη. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σύνδεσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης, ιδίως μέσω δράσεων ταχείας αντίδρασης και μέσω σχετικών γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων, και παράλληλα να εξασφαλίζει την κατάλληλη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και συνοχή, συνέπεια και συμπληρωματικότητα με την ανθρωπιστική βοήθεια και πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, χωρίς να εμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
__________________
__________________
61 «Πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών», που εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου 2015 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 3 Ιουνίου 2015 (A/RES/69/283).
61 «Πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών», που εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου 2015 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 3 Ιουνίου 2015 (A/RES/69/283).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, όπως εγκρίθηκε στο Μπουσάν το 2011 και ανανεώθηκε στο φόρουμ υψηλού επιπέδου του Ναϊρόμπι το 2016 και υπενθυμίζεται στη Συναίνεση, η αναπτυξιακή συνεργασία της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόσει τις αποτελεσματικές αρχές της ανάπτυξης, δηλαδή την κυριότητα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, εστίαση στα αποτελέσματα, συμπράξεις ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και διαφάνεια και λογοδοσία.
(12)  Σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, όπως εγκρίθηκε στο Μπουσάν το 2011 και ανανεώθηκε στο φόρουμ υψηλού επιπέδου του Ναϊρόμπι το 2016 και υπενθυμίζεται στη Συναίνεση, η Ένωση, στο πλαίσιο της επίσημης αναπτυξιακής της βοήθειας, σε όλους τους μηχανισμούς βοήθειας, θα πρέπει να εφαρμόσει τις αποτελεσματικές αρχές της ανάπτυξης, δηλαδή την κυριότητα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, εστίαση στα αποτελέσματα, συμπράξεις ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και αμοιβαία διαφάνεια και λογοδοσία, επιπλέον των αρχών της ευθυγράμμισης και της εναρμόνισης.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Δυνάμει των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην ενισχυμένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων με εστίαση στα αποτελέσματα, να καλύπτει τις αποδόσεις, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο στις χώρες εταίρους που επωφελούνται από την εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης. Ειδικότερα, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή αντίληψη, οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να συνεισφέρουν το 20 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος κανονισμού στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης, καθώς και στου τομείς της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών.
(13)  Δυνάμει των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην ενισχυμένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων με εστίαση στα αποτελέσματα, να καλύπτει τις αποδόσεις, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο στις χώρες εταίρους που επωφελούνται από την εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης. Ειδικότερα, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή αντίληψη, οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 20 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος κανονισμού στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης, με έμφαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η διατροφή, το νερό, η αποχέτευση και η υγιεινή και η κοινωνική προστασία, ιδίως των πιο περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών ως οριζόντιο ζήτημα.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Όποτε είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης θα πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται με βάση προκαθορισμένους, διαφανείς, ειδικούς ανά χώρα και μετρήσιμους δείκτες, προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας εταίρου.
(14)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της λογοδοσίας και η διαφάνεια του προϋπολογισμού της Ένωσης , η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει σαφείς μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιολόγησης της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Τα αποτελέσματα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης θα πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται με βάση προκαθορισμένους, διαφανείς, ειδικούς ανά χώρα και μετρήσιμους δείκτες, προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του μηχανισμού και με βάση το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας εταίρου. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις ενέργειές της και να επανεξετάζει την πρόοδο, καθιστώντας τα αποτελέσματα διαθέσιμα στο κοινό, ιδίως με τη μορφή ετήσιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στον συλλογικό στόχο της Ένωσης για την παροχή 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια εντός του χρονικού πλαισίου του θεματολογίου 2030. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 92% της χρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλει στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να πληρούν τα κριτήρια για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, όπως ορίζονται από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομική Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στον συλλογικό στόχο της Ένωσης για την παροχή 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια εντός του χρονικού πλαισίου του θεματολογίου 2030. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να βασίζεται σε έναν σαφή χάρτη πορείας, ώστε η Ένωση και τα κράτη μέλη της να θέτουν προθεσμίες και τρόπους για την υλοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον το 95% της χρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλει στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να πληρούν τα κριτήρια για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, όπως ορίζονται από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομική Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Για να εξασφαλιστεί η παροχή πόρων εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες («ΛΑΧ») και στις χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση αστάθειας και σύγκρουσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στον συλλογικό στόχο της επίτευξης του 0,20 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εντός του χρονικού πλαισίου του θεματολογίου του 2030.
(16)  Για να εξασφαλιστεί η παροχή πόρων εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες («ΛΑΧ») και στις χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση αστάθειας και σύγκρουσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στον συλλογικό στόχο της επίτευξης του 0,20 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εντός του χρονικού πλαισίου του θεματολογίου του 2030. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να βασίζεται σε έναν σαφή χάρτη πορείας, ώστε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν προθεσμίες και τρόπους για την υλοποίησή της.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις στο δεύτερο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το φύλο, τουλάχιστον το 85% των γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να έχει την ισότητα των φύλων ως κύριο ή σημαντικό στόχο, όπως ορίζεται από την ΕΑΒ του ΟΟΣΑ. Μια υποχρεωτική επισκόπηση των δαπανών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών θα έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και στους νέους ως συνεισφέροντες στην υλοποίηση της ατζέντας του 2030. Η εξωτερική δράση της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και την ενδυνάμωσή τους και να συμβάλει στην εκπλήρωση των δυνατοτήτων τους ως βασικών παραγόντων της αλλαγής επενδύοντας στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)
(16γ)   Οι κάτοικοι των χωρών της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας είναι κυρίως έφηβοι και νέοι. Κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίζει για τη δημογραφική της πολιτική. Ωστόσο, η δημογραφική δυναμική πρέπει να προσεγγίζεται κατά τρόπο σφαιρικό ώστε να εξασφαλίζονται στις σημερινές και μελλοντικές γενιές τα μέσα πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους με βιώσιμο τρόπο.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη επικέντρωσης σε στρατηγικές προτεραιότητες, τόσο από γεωγραφική άποψη – Ευρωπαϊκή Γειτονία και Αφρική, καθώς και χώρες που είναι ευάλωτες και έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, όσο και θεματική – ασφάλεια, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα.
(17)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη επικέντρωσης σε στρατηγικές προτεραιότητες, τόσο από γεωγραφική άποψη – Ευρωπαϊκή Γειτονία και Αφρική, καθώς και χώρες που είναι ευάλωτες και έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, ειδικότερα οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, όσο και θεματική – βιώσιμη ανάπτυξη, εξάλειψη της φτώχειας, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, ασφάλεια, ασφαλής, οργανωμένη και νόμιμη μετανάστευση, μείωση των ανισοτήτων, ισότητα των φύλων, αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή και απειλές για την παγκόσμια δημόσια υγεία.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία κρατικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας στον τομέα της παγκόσμιας δημόσιας υγείας, με την αντιμετώπιση των απειλών για την παγκόσμια δημόσια υγεία, την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, την πρόληψη και την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων, και τη συμβολή στην εξασφάλιση οικονομικά προσιτών φαρμάκων και εμβολίων για όλους.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, όπως αναθεωρήθηκε το 2015, και την εφαρμογή των πλαισίων περιφερειακής συνεργασίας, όπως η διασυνοριακή συνεργασία και οι εξωτερικές πτυχές των σχετικών μακροοικονομικών-περιφερειακών στρατηγικών και πολιτικών και των στρατηγικών και πολιτικών για τις θαλάσσιες λεκάνες. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες προσφέρουν πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και μεταξύ τους, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας, της συνιδιοκτησίας και της ευθύνης.
(18)  Θα πρέπει να διατηρηθεί η ειδική σχέση που αναπτύχθηκε με τις γειτονικές της Ένωσης χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΕΕ, και να ενισχυθεί με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών και των κοινωνιών στη γειτονία της Ένωσης, σύμφωνα με τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής. Θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, όπως αναθεωρήθηκε το 2015, και την εφαρμογή των πλαισίων περιφερειακής συνεργασίας, όπως η διασυνοριακή συνεργασία και οι εξωτερικές πτυχές των σχετικών μακροοικονομικών-περιφερειακών στρατηγικών και πολιτικών και των στρατηγικών και πολιτικών για τις θαλάσσιες λεκάνες στην ανατολική και νότια γειτονία, καθώς και η περιφερειακή συνεργασία στη Βόρεια Διάσταση και στον Εύξεινο Πόντο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες προσφέρουν συμπληρωματικά πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και μεταξύ τους, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας, της συνιδιοκτησίας και της ευθύνης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, όπως αναθεωρήθηκε το 201562, στοχεύει στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της, η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· την οικονομική ανάπτυξη· την ασφάλεια· τη μετανάστευση και την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής μετατόπισης. Η διαφοροποίηση και η ενισχυμένη αμοιβαία κυριότητα αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, αναγνωρίζοντας διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης, και αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά τη φύση και το επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της με την Ένωση.
(19)  Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας62 στοχεύει στην εμβάθυνση της δημοκρατίας, στην προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τον σεβασμό του κράτους δικαίου, στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ιδίως μέσω της προώθησης πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, ως κύριες πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της, η εφαρμογή της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας μέσω του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επικεντρώνεται στους εξής τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, όπου περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η εκπαίδευση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα· την ασφάλεια· τη μετανάστευση και την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης, καθώς και της στήριξης πληθυσμών, χωρών και περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένη μεταναστευτική πίεση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης της Ένωσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τις γειτονικές χώρες. Η διαφοροποίηση και η ενισχυμένη αμοιβαία κυριότητα αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, αναγνωρίζοντας διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης, και αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά τη φύση και το επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της με την Ένωση. Η προσέγγιση με βάση την επίδοση είναι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Σε περίπτωση σοβαρής ή διαρκούς υποβάθμισης της δημοκρατίας σε μία από τις χώρες εταίρους, θα πρέπει να αναστέλλεται η στήριξη. Η χρηματοδότηση της γειτονίας αποτελεί βασικό μοχλό για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η παράτυπη μετανάστευση και η αλλαγή του κλίματος, καθώς και για τη διάδοση της ευημερίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και της καλύτερης διακυβέρνησης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η προβολή της ενωσιακής συνδρομής στην περιοχή της γειτονίας.
__________________
62 Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», 18 Νοεμβρίου 2015.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίξει την εφαρμογή μιας εκσυγχρονισμένης συμφωνίας σύνδεσης με τις χώρες της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και να επιτρέψει στην ΕΕ και στους εταίρους της ΑΚΕ να αναπτύξουν περαιτέρω ισχυρές συμμαχίες σε καίριες παγκόσμιες προκλήσεις. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίξει τη συνέχιση της καθιερωμένης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης σύμφωνα με την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ και να βασιστεί στη μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΑΚΕ μετά το 2020, μεταξύ άλλων μέσω μιας προσέγγισης σε κλίμακα ηπείρου προς την Αφρική.
(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίξει την εφαρμογή μιας εκσυγχρονισμένης συμφωνίας σύνδεσης με τις χώρες της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και να επιτρέψει στην ΕΕ και στους εταίρους της ΑΚΕ να αναπτύξουν περαιτέρω ισχυρές συμμαχίες σε καίριες και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στηρίξει τη συνέχιση της καθιερωμένης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης σύμφωνα με την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης της Αφρικής και της Ένωσης για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και τη χειραφέτηση των νέων της Ευρώπης και της Αφρικής, και να βασιστεί στη μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΑΚΕ μετά το 2020, μεταξύ άλλων μέσω μιας προσέγγισης σε κλίμακα ηπείρου προς την Αφρική και μιας αμοιβαία επωφελούς και ισότιμης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)   Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να συμβάλει στις εμπορικές πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, όπως η συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τον κασσίτερο, το ταντάλιο και τον χρυσό, η διαδικασία Κίμπερλι, το Σύμφωνο Βιωσιμότητας, η παρακολούθηση των δεσμεύσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός ΣΓΠ), η συνεργασία δυνάμει των πρωτοβουλιών επιβολής της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT) και βοήθειας για το εμπόριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ της ενωσιακής εμπορικής πολιτικής και των αναπτυξιακών στόχων και δράσεων.
_________________
Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον αντίκτυπο της εξωτερικής δράσης της. Τούτο θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας III63, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας64, της απόφασης για τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη65, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ66, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και του άρτι προταθέντος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη67 ο οποίος χρηματοδοτείται εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Τούτο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των συνδυασμένων παρεμβάσεων για την επίτευξη κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει τον συνδυασμό της χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα.
(21)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον αντίκτυπο της εξωτερικής δράσης της. Τούτο θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συνοχής, της συνέπειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας III63, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας64, της απόφασης για τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη65, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ66, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και του άρτι προταθέντος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη67 ο οποίος χρηματοδοτείται εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και μέσω της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων καθώς και των πολιτικών και των προγραμμάτων των κρατών μελών της ΕΕ. Τούτο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των συνδυασμένων παρεμβάσεων για την επίτευξη κοινού στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει τον συνδυασμό της χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα.
__________________
__________________
63 COM(2018)0465 final Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III).
63 COM(2018)0465 final Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III).
64 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1).
64 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1).
65 COM(2018)0461 final Απόφαση για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ»).
65 COM(2018)0461 final Απόφαση για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ»).
66 COM(2018)0462 final Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ.
66 COM(2018)0462 final Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ.
67 C(2018)3800 final Πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Συμβούλιο για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη.
67 C(2018)3800 final Πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Συμβούλιο για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Η χρηματοδότηση από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης του Erasmus, σύμφωνα με τον κανονισμό για το Erasmus68.
(22)  Η χρηματοδότηση από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης των προγραμμάτων Erasmus και Δημιουργική Ευρώπη, σύμφωνα με τον κανονισμό για τα προγράμματα Erasmus68 και Δημουργική Ευρώπη68α.
_________________
_________________
68 COM(2018)0367final Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.
68 COM(2018)0367 final Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.
68α COM(2018)0366 final Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)   Η διεθνής διάσταση του προγράμματος Erasmus Plus θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας για άτομα και οργανώσεις από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου –μέσω της στήριξης της δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών επαφών–, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας και κινητικότητας με αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)
(22β)  Εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό η εκπαίδευση και ο πολιτισμός να εξετάζονται σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τη στρατηγική της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση μιας χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης, στην προώθηση των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους, στην προώθηση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων και στην αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μέσω ειδικών και στοχευμένων δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για να έχουν σαφή αντίκτυπο στον ρόλο της Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η κύρια προσέγγιση για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι μέσω γεωγραφικών προγραμμάτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της βοήθειας της Ένωσης και να έλθει η δράση της Ένωσης εγγύτερα στις χώρες εταίρους και τους πληθυσμούς. Αυτή η γενική προσέγγιση θα πρέπει να συμπληρώνεται από θεματικά προγράμματα και από δράσεις ταχείας αντίδρασης, όπου αυτό είναι σκόπιμο.
(23)  Η κύρια προσέγγιση για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι μέσω γεωγραφικών προγραμμάτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της βοήθειας της Ένωσης και να έλθει η δράση της Ένωσης εγγύτερα στις χώρες εταίρους και τους πληθυσμούς, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα θεματικές προτεραιότητες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία των πολιτών και τη βιωσιμότητα. Οι στόχοι στο πλαίσιο των γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια και συνοχή μεταξύ τους και να συμπληρώνονται από θεματικά προγράμματα και από δράσεις ταχείας αντίδρασης, όπου αυτό είναι σκόπιμο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα γεωγραφικά προγράμματα, στα θεματικά προγράμματα και στα προγράμματα ταχείας απόκρισης. Προκειμένου να συνεκτιμώνται οι ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό της στρατηγικής της Ένωσης, των τομέων προτεραιότητας, των λεπτομερών στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των συγκεκριμένων δεικτών επιδόσεων και του ειδικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για κάθε πρόγραμμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1a. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
________________
ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Σύμφωνα με τη Συναίνεση, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να ενισχύσουν τον κοινό προγραμματισμό για την αύξηση του συλλογικού αντικτύπου τους, και να ενώσουν τους πόρους και τις δυνατότητές τους. Ο κοινός προγραμματισμός θα πρέπει να βασίζεται στη δέσμευση, την οικειοποίηση και την ανάληψη ιδίας ευθύνης των χωρών εταίρων. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να επιδιώξουν την υποστήριξη των χωρών εταίρων μέσω της κοινής υλοποίησης, όποτε ενδείκνυται.
(24)  Σύμφωνα με τη Συναίνεση, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να ενισχύσουν τον κοινό προγραμματισμό για την αύξηση του συλλογικού αντικτύπου τους, και να ενώσουν τους πόρους και τις δυνατότητές τους. Ο κοινός προγραμματισμός θα πρέπει να βασίζεται στη δέσμευση, την οικειοποίηση και την ανάληψη ιδίας ευθύνης των χωρών εταίρων. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να επιδιώξουν την υποστήριξη των χωρών εταίρων μέσω της κοινής εφαρμογής, όποτε ενδείκνυται. Η κοινή εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμμετοχική και ανοιχτή σε όλους τους εταίρους της Ένωσης που συμφωνούν και μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα κοινό όραμα, μεταξύ άλλων και σε οργανισμούς των κρατών μελών και στους φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησής τους, στις τοπικές αρχές, στον ιδιωτικό τομέα, στην κοινωνία των πολιτών και στον ακαδημαϊκό χώρο.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
(24α)  Σε περίπτωση σοβαρής ή διαρκούς υποβάθμισης της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε μία από τις χώρες εταίρους, η στήριξη μπορεί να αναστέλλεται, μερικώς ή πλήρως, μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)
(24β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεπιβεβαιώσει την πυρηνική ασφάλεια ως σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας που διευκρινίζεται στον κανονισμό (EINS). Συνεπώς, σε περίπτωση που κάποια χώρα εταίρος επανειλημμένα δεν τηρεί τα βασικά πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, όπως τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων στο πλαίσιο του ΔΟΑΕ, των συμβάσεων του Espoo και του Aarhus και των επακόλουθων τροποποιήσεών τους, τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, τις δεσμεύσεις για την εφαρμογή των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων και σχετικών μέτρων, καθώς και τους στόχους συνεργασίας που ορίζονται στον κανονισμό (EINS), η παροχή βοήθειας δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την ενδιαφερόμενη χώρα θα πρέπει να επανεξετάζεται και μπορεί να ανασταλεί πλήρως ή εν μέρει.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Ενώ η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η συνδρομή που παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο των θεματικών προγραμμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχει ειδικό συμπληρωματικό και προσθετικό ρόλο λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της και της ανεξαρτησίας της δράσης της, η οποία δεν συνδέεται με τη συναίνεση των κυβερνήσεων και των δημόσιων αρχών των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών.
(25)  Ενώ η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και η προστασία των παιδιών, των μειονοτήτων, των προσώπων με αναπηρία, των ΛΟΑΔΜ, αλλά και η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, θα πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη και να ενσωματώνονται καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η συνδρομή που παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο των θεματικών προγραμμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές θα πρέπει να έχει ειδικό συμπληρωματικό και προσθετικό ρόλο λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της και της ανεξαρτησίας της δράσης της, η οποία δεν συνδέεται με τη συναίνεση των κυβερνήσεων και των δημόσιων αρχών των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Ένωση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε χώρες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις οποίες τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, και στις οποίες η έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών είναι ιδιαίτερα έντονη και συστηματική, καθώς και σε καταστάσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών. Η συνδρομή της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αφήνει περιθώρια για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για τη συνεργασία και την εταιρική σχέση με αυτήν, σχετικά με ζητήματα που αφορούν ευαίσθητα θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και να παρέχει ευελιξία και την απαιτούμενη ικανότητα αντίδρασης, ώστε να καθίσταται δυνατή η απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, στις ανάγκες των δικαιούχων ή σε περιόδους κρίσης και, όταν είναι αναγκαίο, για τη συμβολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η προώθηση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και η παροχή μέσων δράσης στην τοπική κοινωνία των πολιτών και σε άλλους σχετικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό τη συμβολή στο έργο που επιτελείται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να λαμβάνουν μικρές επιδοτήσεις με γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιο ευαίσθητες καταστάσεις, τις κρίσεις και τις εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 21 της ΣΕΕ και το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών και θα πρέπει να επιδιώκει την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, σύμφωνα με το δεύτερο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον στόχο 5 του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
(25β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξετάζει και να ενσωματώνει την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη στήριξη οργανώσεων που εργάζονται για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (ποιοτική και προσβάσιμη πληροφόρηση, εκπαίδευση και υπηρεσίες) και την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων λόγω φύλου, καθώς και την αναγνώριση και αντιμετώπιση των στενών δεσμών μεταξύ των θεμάτων της ειρήνης, της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων. Το έργο αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές και συμβάσεις και να προωθεί την εφαρμογή τους.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα φορέων με διαφορετικούς ρόλους και εντολές μεταξύ των οποίων όλες οι μη κρατικές, μη κερδοσκοπικές, μη κομματικές και μη βίαιες δομές, μέσω των οποίων οι πολίτες οργανώνονται για να επιδιώξουν κοινούς στόχους και ιδανικά, πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά ή οικονομικά. Πρόκειται για οργανώσεις που λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αφορούν τις πόλεις και την ύπαιθρο, είναι επίσημες και ανεπίσημες.
(26)  Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα φορέων με πολλαπλούς ρόλους και εντολές μεταξύ των οποίων όλες οι μη κρατικές, μη κερδοσκοπικές και μη βίαιες δομές, μέσω των οποίων οι πολίτες οργανώνονται για να επιδιώξουν κοινούς στόχους και πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά ή οικονομικά ιδανικά, ή για να ζητήσουν τη λογοδοσία των Αρχών. Πρόκειται για οργανώσεις που λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αφορούν τις πόλεις και την ύπαιθρο, είναι επίσημες και ανεπίσημες. Άλλοι φορείς ή παράγοντες που δεν εξαιρεί ρητά ο παρών κανονισμός πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούνται όταν είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)  Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και των τοπικών αρχών (ΟΤΑ) στη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υλοποίηση των ΣΒΑ, μεταξύ άλλων στα πεδία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, και ως παρόχων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών σε πληθυσμούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τους πολλαπλούς ρόλους που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές αρχές, οι δε τοπικές αρχές ως φορείς προώθησης μιας εδαφικής προσέγγισης στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αποκέντρωσης, της συμμετοχής, της εποπτείας και της λογοδοσίας. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προωθήσουν έναν λειτουργικό χώρο και ένα πρόσφορο περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών και να ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξή τους για την οικοδόμηση των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, προκειμένου να ενισχύσουν τη φωνή τους στη διαδικασία της βιώσιμης ανάπτυξης και να προαγάγουν τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό διάλογο, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων διευκόλυνσης της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
(26β)   Η Ένωση πρέπει να στηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και προωθεί τη μεγαλύτερη στρατηγική συμμετοχή τους σε όλα τα εξωτερικά μέσα και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών προγραμμάτων και των δράσεων ταχείας επέμβασης του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2012 «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων».
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Ο παρών κανονισμός, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να συμβάλει, αφενός, στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις πολιτικές της Ένωσης και, αφετέρου, στην επίτευξη του γενικού στόχου διάθεσης του 25% των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να συνεισφέρουν το 25% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του στους κλιματικούς στόχους. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και η συνολική συνεισφορά στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αποτελεί μέρος των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.
(28)  Ο παρών κανονισμός, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της απώλειας βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να συμβάλει, αφενός, στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον στις πολιτικές της Ένωσης και, αφετέρου, στην επίτευξη του γενικού στόχου των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των κλιματικών στόχων και των υποστηρικτικών ενεργειών με σαφή και προσδιορίσιμα παράλληλα οφέλη σε όλους τους τομείς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να συνεισφέρουν το 45% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του στους κλιματικούς στόχους, την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία, τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της απερήμωσης, εκ των οποίων το 30% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου θα πρέπει να προορίζεται για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και η συνολική συνεισφορά στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αποτελεί μέρος των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Η ενωσιακή δράση στον τομέα αυτόν θα πρέπει να ευνοεί την τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού και των συμβάσεων του Ρίο και να μη συμβάλλει στην περιβαλλοντική υποβάθμιση ή να προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον ή το κλίμα. Οι δράσεις και τα μέτρα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του στόχου για το κλίμα και το περιβάλλον δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις φτωχές, ιδιαίτερα ευάλωτες χώρες, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση μεταξύ του κλίματος, της ειρήνης και της ασφάλειας, της χειραφέτησης των γυναικών και της καταπολέμησης της φτώχειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προώθηση της βιώσιμης και ασφαλούς εκμετάλλευσης ορυχείων, της διαχείρισης των δασών και της γεωργίας.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με τις χώρες εταίρους σχετικά με τη μετανάστευση, να αξιοποιηθούν τα οφέλη της ορθά διαχειριζόμενης και νόμιμης μετανάστευσης και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παράτυπη μετανάστευση. Η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης, στη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και στην καταβολή προσπαθειών για την επιστροφή, την επανεισδοχή και την επανένταξη, κατά περίπτωση, με βάση την αμοιβαία λογοδοσία και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική συνεργασία των τρίτων χωρών με την Ένωση στον τομέα αυτόν θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των γενικών αρχών του παρόντος κανονισμού. Είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζει τις χώρες εταίρους στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει σε μια συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και εφαρμόζοντας την αναγκαία μόχλευση.
(29)  Η συνεργασία με τις χώρες εταίρους σχετικά με τη μετανάστευση μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία οφέλη από εύτακτη, ασφαλή και υπεύθυνη μετανάστευση και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης. Η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης και ασύλου, πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της βίαιης εκτόπισης, τη συνεργασία με τη διασπορά, στη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και τη συνέχιση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και στην καταβολή προσπαθειών για την ασφαλή, αξιοπρεπή και βιώσιμη επιστροφή, την επανεισδοχή και την επανένταξη, κατά περίπτωση, με τρόπο ευαίσθητο στις συγκρούσεις, με βάση την αμοιβαία λογοδοσία και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Η συνοχή μεταξύ των πολιτικών για τη μετανάστευση και την αναπτυξιακή συνεργασία είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζει τις χώρες εταίρους για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, την προώθηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, καθώς και τη συμβολή στην ομαλή, ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση της μετανάστευσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει σε μια συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και τον θετικό αντίκτυπο της μετανάστευσης και της κινητικότητας στην ανάπτυξη.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που αφορούν τη μετανάστευση, σε συμπληρωματικότητα με τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Για να συμβάλει στον σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη απρόβλεπτων καταστάσεων, το 10% του χρηματοδοτικού του κονδυλίου αναμένεται να διατεθεί για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής μετατόπισης και για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης και της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσφύγων και των δικαιωμάτων των μεταναστών στο πλαίσιο των στόχων του παρόντος κανονισμού.
(30)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που αφορούν τη μετανάστευση, σε συμπληρωματικότητα με τη μεταναστευτική και την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Για να συμβάλει στον σκοπό αυτό, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά της μετανάστευσης στην ανάπτυξη, και με την επιφύλαξη νέων αναδυόμενων προκλήσεων ή νέων αναγκών, το 10% του χρηματοδοτικού του κονδυλίου αναμένεται να διατεθεί για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης και για τη στήριξη της ενισχυμένης δέσμευσης για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, εύτακτης, ομαλής και υπεύθυνης μετανάστευσης και της υλοποίησης μιας προγραμματισμένης και ορθά διαχειριζόμενης μεταναστευτικής πολιτικής και διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσφύγων και των δικαιωμάτων των μεταναστών στη βάση του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου στο πλαίσιο των στόχων του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου «διαρροής εγκεφάλων» και στη στήριξη των αναγκών των εκτοπισμένων ατόμων και των κοινοτήτων υποδοχής, ιδίως μέσω της παροχής πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και ευκαιρίες διαβίωσης.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)   Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν αποδεδειγμένα παράγοντες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των πολιτών ακόμη και στις φτωχότερες χώρες, ιδίως με τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας, καθώς και με την αύξηση της παραγωγικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η συνδεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα τόσο μεταξύ των περιφερειών όσο και στο εσωτερικό τους, καθώς υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ χωρών με υψηλά και χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να ενσωματώσει περισσότερο την ψηφιοποίηση στις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)
(30β)  Η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, τόνιζε τη σημασία της προαγωγής ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς τόσο στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ 16) όσο και για την επίτευξη άλλων αποτελεσμάτων αναπτυξιακής πολιτικής. Ο ΣΒΑ 16.α ζητεί συγκεκριμένα «Ενίσχυση των οικείων εθνικών θεσμών, μεταξύ άλλων μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος».
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 γ (νέα)
(30γ)  Στο ανακοινωθέν της 19ης Φεβρουαρίου 2016 της υψηλού επιπέδου συνεδρίασης, η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επικαιροποίησε τις οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας. Η χρηματοδότηση των δράσεων του παρόντος κανονισμού αποτελεί επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια όταν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στις εν λόγω οδηγίες ή σε τυχόν επόμενες οδηγίες υποβολής εκθέσεων στις οποίες μπορέσει να συμφωνήσει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 δ (νέα)
(30δ)  Η οικοδόμηση ικανοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι στόχοι του κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλες δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας. Η στήριξη των φορέων του τομέα ασφάλειας σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, του στρατού, στο πλαίσιο της πρόληψης ενόπλων συγκρούσεων, της διαχείρισης κρίσεων ή της σταθεροποίησης, είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την εξάλειψη της φτώχειας και την ανάπτυξη. Η χρηστή διακυβέρνηση, ο αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος, καθώς και η μη στρατιωτική εποπτεία του συστήματος ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, καθώς επίσης η συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου συνιστούν ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός κράτους που λειτουργεί εύρυθμα από κάθε άποψη και θα πρέπει να προωθούνται μέσω ευρύτερης στήριξης προς τρίτες χώρες όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 ε (νέα)
(30ε)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής, που ζητήθηκε να διενεργηθεί τον Ιούνιο του 2020, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας και πολυσυμμετοχικής δημόσιας διαβούλευσης, κατά την οποία θα εκτιμηθεί η συνοχή ανάμεσα στην οικοδόμηση ικανοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας για την ανάπτυξη, στο πλαίσιο της συνάρτησης ασφάλειας-ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της, αφενός, και στη συνολική στρατηγική και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 στ (νέα)
(30στ) Η Ένωση θα πρέπει επίσης να προωθεί μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τις συγκρούσεις και τη διάσταση του φύλου σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, με στόχο την αποφυγή του αρνητικού και τη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου·
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(32)  Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και το συγκεκριμένο πλαίσιο του εταίρου, καθώς και τη συνάφεια, τη βιωσιμότητα και την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας, να συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ο δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) ως ιδρύματος εντεταλμένου σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη στήριξη της δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, θα πρέπει να ενισχυθεί και να αυξηθεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Το EED θα πρέπει να διαθέτει τη διοικητική ευελιξία και τις οικονομικές δυνατότητες να εκταμιεύει ειδικές επιδοτήσεις προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Γειτονία που υποστηρίζουν την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελεύθερων εκλογών και του κράτους δικαίου.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Plus («ΕΤΒΑ+»), βασιζόμενο στον επιτυχημένο προκάτοχό του, το ΕΤΒΑ70, θα πρέπει να συνιστά μια ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη προμήθειας χρηματοδοτικής ικανότητας με τη μορφή επιχορηγήσεων, δημοσιονομικών εγγυήσεων και χρηματοδοτικών μέσων παγκοσμίως. Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να στηρίζει το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο και να συνδυάζει δραστηριότητες μεικτής χρηματοδότησης και δημοσιονομικές εγγυήσεις που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν κρατικούς κινδύνους που συνδέονται με δραστηριότητες δανεισμού, οι οποίες προγενέστερα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεδομένου του ρόλου της δυνάμει των Συνθηκών και της εμπειρίας της κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην υποστήριξη των ενωσιακών πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να παραμείνει ο φυσικός εταίρος για την Επιτροπή για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο της δέσμευσης εξωτερικής δράσης.
(33)  Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Plus («ΕΤΒΑ+»), βασιζόμενο στον προκάτοχό του, το ΕΤΒΑ70, θα πρέπει να συνιστά μια ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη προμήθειας χρηματοδοτικής ικανότητας με τη μορφή επιχορηγήσεων, δημοσιονομικών εγγυήσεων και χρηματοδοτικών μέσων παγκοσμίως. Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να στηρίζει το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο και να συνδυάζει δραστηριότητες μεικτής χρηματοδότησης και δημοσιονομικές εγγυήσεις που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν κρατικούς κινδύνους που συνδέονται με δραστηριότητες δανεισμού, οι οποίες προγενέστερα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεδομένου του ρόλου της δυνάμει των Συνθηκών και της εμπειρίας της κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην υποστήριξη των ενωσιακών πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να παραμείνει ο φυσικός εταίρος για την Επιτροπή για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο της δέσμευσης εξωτερικής δράσης. Άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (ΠΤΑ) ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες της ΕΕ διαθέτουν επίσης ικανότητες και κεφάλαια που μπορούν να προσδώσουν σημαντική αξία στον αντίκτυπο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και, κατά συνέπεια, η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+ θα πρέπει επίσης να προωθείται ενεργά με τον παρόντα κανονισμό.
__________________
__________________
70 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.
70 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου συμβολής στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τις οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις χώρες οι οποίες διαπιστώνεται ότι πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.
(34)  Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου συμβολής στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, την πρόληψη των συγκρούσεων και την προώθηση ειρηνικών και δίκαιων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική πρόοδο, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω μετριασμού και προσαρμογής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίαςσε συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα της ΔΟΕ και τις οικονομικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους και τα ευάλωτα άτομα. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παροχή χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας, μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών, μεταξύ των άλλων και για τα παιδιά σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και καταστάσεις αναγκαστικής εκτόπισης. Θα πρέπει επίσης να στοχεύει στη στήριξη του σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, της εκβιομηχάνισης, των κοινωνικοοικονομικών τομέων, των συνεταιρισμών, των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, καθώς και στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απουσία των οποίων συχνά αποτελεί τη βαθύτερη αιτία της παράτυπης μετανάστευσης και της βίαιης εκτόπισης, σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις χώρες οι οποίες διαπιστώνεται ότι πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί επίσης στη βελτίωση της παροχής βασικών δημόσιων υπηρεσιών, στην επισιτιστική ασφάλεια και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ταχέως διογκούμενων αστικών πληθυσμών, μεταξύ άλλων μέσω επαρκούς, ασφαλούς και οικονομικά προσιτής στέγασης. Το EΤΒΑ+ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις κερδοσκοπικές/μη κερδοσκοπικές εταιρικές σχέσεις ως μέσο προσανατολισμού των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Η στρατηγική συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και αντιπροσωπειών της Ένωσης στις χώρες εταίρους θα πρέπει επίσης να προωθηθεί σε όλα τα στάδια του κύκλου των έργων, ώστε να διευκολυνθεί η εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κοινοτήτων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι επενδύσεις θα πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση των συγκρούσεων, να επικεντρώνονται στα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων, της ευπάθειας και της αστάθειας, ώστε να μεγιστοποιείται το δυναμικό για την επίτευξη της ειρήνης και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι επιδείνωσης των συγκρούσεων.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς και των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και στην κινητοποίηση κεφαλαίων («crowd-in») του ιδιωτικού τομέα. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συνεργασία της Ένωσης με τις χώρες εταίρους μέσω του ΕΤΒΑ + θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και να έχει συμπληρωματικά αποτελέσματα στον τομέα της ανάπτυξης, χωρίς να στρεβλώνει την αγορά, και θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική, με βάση την αμοιβαία λογοδοσία και τον επιμερισμό του κινδύνου και του κόστους. Επιπλέον, το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να λειτουργεί ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιους ή ιδιώτες επενδυτές, και θα παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις.
(35)  Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς και των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και στην κινητοποίηση κεφαλαίων («crowd-in») του ιδιωτικού τομέα, ώστε να βελτιστοποιηθεί η συνεισφορά της ιδιωτικής χρηματοδότησης στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συνεργασία της Ένωσης με τις χώρες εταίρους μέσω του ΕΤΒΑ + θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και να έχει συμπληρωματικά αποτελέσματα στον τομέα της ανάπτυξης, με πλήρη σεβασμό για το περιβάλλον και για τα δικαιώματα και τα μέσα βιοπορισμού των τοπικών κοινοτήτων, χωρίς να στρεβλώνει την τοπική αγορά και χωρίς να βρίσκεται σε αθέμιτο ανταγωνισμό με τοπικούς οικονομικούς παράγοντες Θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική, με βάση την αμοιβαία λογοδοσία και τον επιμερισμό του κινδύνου και του κόστους. Επιπλέον, με βάση επαρκή κριτήρια λογοδοσίας και διαφάνειας, το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να λειτουργεί ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιους ή ιδιώτες επενδυτές, και θα παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)
(35α)  Η εγγύηση της ΕΕ για τις πράξεις κρατικών επενδύσεων στον δημόσιο τομέα αποτελεί μέρος του ΕΤΒΑ +. Αυτή η εγγύηση της ΕΕ δεν επεκτείνεται σε κρατικές επενδυτικές πράξεις που αφορούν τη χορήγηση δανείων στον ιδιωτικό τομέα ή τη χορήγηση δανείων σε υποκρατικές οντότητες (ή προς όφελος αυτών) οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υποκρατική χρηματοδότηση χωρίς κρατικές εγγυήσεις. Προκειμένου να ενισχυθεί ο σχεδιασμός της δυναμικότητας της ΕΤΕπ, ένα ελάχιστο εγγυημένο μέγεθος των εν λόγω κρατικών επενδυτικών πράξεων διατίθεται στην ΕΤΕπ.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του Συμβουλίου71. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να στηρίζονται από πιστώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς και πιστώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... (ΜΠΒ III) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια- EINS), που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού EINS, αντίστοιχα. Όταν χρηματοδοτούνται δραστηριότητες μέσω του ΕΤΒΑ+, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των οποίων ο λόγος κόστους-οφέλους συμβάλλει στη βιωσιμότητα της επένδυσης. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, όπως ενδείκνυται και σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλύτερης ρύθμισης. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη της κυβέρνησης.
(36)  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του Συμβουλίου71. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να στηρίζονται από πιστώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς και πιστώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... (ΜΠΒ III) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια- EINS), που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού EINS, αντίστοιχα. Όταν χρηματοδοτούνται δραστηριότητες μέσω του ΕΤΒΑ+, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις δραστηριότητες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και των οποίων ο λόγος κόστους-οφέλους συμβάλλει στη βιωσιμότητα της επένδυσης και που παρέχουν τις μεγαλύτερες εγγυήσεις για βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε όλη τη διάρκεια της τοπικής οικειοποίησης. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα μέσα βιοπορισμού των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και του αντικτύπου στις ανισότητες και στον εντοπισμό τρόπων αντιμετώπισής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλύτερης ρύθμισης και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ελεύθερης και εκ των προτέρων συναίνεσης των επηρεαζόμενων κοινοτήτων στο πλαίσιο επενδύσεων που αφορούν τη γη. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων για τη μέτρηση του αναπτυξιακού αντικτύπου των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+.
__________________
__________________
71 Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 6.4.1977, σ. 9).
71 Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 6.4.1977, σ. 9).
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Για να προβλεφθεί η ευελιξία, να αυξηθεί η ελκυστικότητα του ιδιωτικού τομέα και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων, θα πρέπει να παρασχεθεί παρέκκλιση όσον αφορά τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς από τους κανόνες που αφορούν τις μεθόδους εφαρμογής του ενωσιακού προϋπολογισμού, όπως ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι εν λόγω επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς οι οποίοι δεν είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο μιας χώρας εταίρου.
(37)  Για να προβλεφθεί η ευελιξία, να αυξηθεί η ελκυστικότητα του ιδιωτικού τομέα, να προαχθεί ο δίκαιος ανταγωνισμός και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων, θα πρέπει να παρασχεθεί παρέκκλιση όσον αφορά τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς από τους κανόνες που αφορούν τις μεθόδους εφαρμογής του ενωσιακού προϋπολογισμού, όπως ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι εν λόγω επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς οι οποίοι δεν είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο μιας χώρας εταίρου.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Οι εξωτερικές δράσεις υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον που απαιτεί συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τους ωκεανούς, και τη μεταναστευτική κρίση και τις βαθύτερες αιτίες της. Η συμφιλίωση της αρχής της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες σημαίνει συνεπώς την προσαρμογή της δημοσιονομικής εφαρμογής των προγραμμάτων. Για να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, με βάση την επιτυχή εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ένα ποσό θα πρέπει να αφεθεί αδιάθετο ως αναδυόμενες προκλήσεις και να αποτελέσει αποθεματικό προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να κινητοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.
(39)  Οι εξωτερικές δράσεις εφαρμόζονται συχνά σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον που απαιτεί συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες των εταίρων της Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τους ωκεανούς και τη μεταναστευτική κρίση, περιλαμβανομένων των βαθύτερων αιτιών της, όπως η φτώχεια και η ανισότητα, καθώς και στον αντίκτυπο, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, του αυξημένου αριθμού των εκτοπισμένων. Η συμφιλίωση της αρχής της προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες σημαίνει συνεπώς την προσαρμογή της δημοσιονομικής εφαρμογής των προγραμμάτων. Για να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα προγράμματα και τα έγγραφα προγραμματισμού, με βάση την επιτυχή εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ένα προκαθορισμένο ποσό θα πρέπει να αφεθεί αδιάθετο ως αναδυόμενες προκλήσεις και να αποτελέσει αποθεματικό προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να κινητοποιείται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Προκειμένου να ενισχυθεί η κυριότητα των χωρών εταίρων επί των αναπτυξιακών διαδικασιών τους και η βιωσιμότητα της εξωτερικής βοήθειας, η Ένωση θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ευνοεί τη χρήση των ίδιων φορέων των χωρών εταίρων και την αξιοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών των χωρών εταίρων για όλες τις πτυχές του κύκλου του προγράμματος συνεργασίας.
(42)  Προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική κυριότητα των χωρών εταίρων επί των αναπτυξιακών διαδικασιών τους και η βιωσιμότητα της εξωτερικής βοήθειας, η Ένωση θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ευνοεί τη χρήση των ίδιων φορέων, των ίδιων πόρων και της ίδιας εμπειρογνωμοσύνης των χωρών εταίρων και την αξιοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών των χωρών εταίρων για όλες τις πτυχές του κύκλου του προγράμματος συνεργασίας, και παράλληλα να διασφαλίζει τους τοπικούς πόρους και την τοπική εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και την πλήρη συμμετοχή των τοπικών κυβερνητικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να παρέχει προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση από την Ένωση στους δημόσιους υπαλλήλους των τοπικών αρχών και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την επιλεξιμότητα και την αποδοτικότητα των έργων τους. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να διεξάγονται στις ενδιαφερόμενες χώρες, διαθέσιμα στη γλώσσα της χώρας και να συμπληρώνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως που έχουν ήδη θεσπιστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί στοχευμένη κατάρτιση ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε χώρας.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
(44α)  Προκειμένου να συμβάλει στη διεθνή καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδότηση μέσω του παρόντος κανονισμού στο σύνολό της πρέπει να παρέχεται με απόλυτη διαφάνεια. Επιπλέον, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν θα πρέπει να στηρίζουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται για παράνομους σκοπούς ούτε να συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας ή σε φορολογικό παράδεισο. Οι ομόλογοι φορείς επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα φοροαποφυγής ή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
διαγράφεται
__________________
77 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους συντελεστές προβλέψεων που καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3, τους τομείς συνεργασίας και παρέμβασης που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τους τομείς προτεραιότητας των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+ που απαριθμούνται στο παράρτημα V, τη διακυβέρνηση του ΕΤΒΑ+ στο παράρτημα VI, να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες του παραρτήματος VII, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και να συμπληρώνει τον παρόντα μηχανισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
(46)  Προκειμένου να συμπληρωθούν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό της στρατηγικής της Ένωσης, των τομέων προτεραιότητας, των λεπτομερών στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των συγκεκριμένων δεικτών επιδόσεων, και του ειδικού χρηματοδοτικού κονδυλίου και του τρόπου συνεργασίας για κάθε γεωγραφικό και θεματικό πρόγραμμα, καθώς και για σχέδια δράσης και μέτρα που δεν βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού με στόχο τη θέσπιση επιχειρησιακού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ανάγκες που δεν καλύπτονται από προγράμματα ή έγγραφα προγραμματισμού, τη λήψη αποφάσεων για την αναστολή της συνδρομής, τη θέσπιση πλαισίου προσέγγισης βάσει επιδόσεων, τη θέσπιση συντελεστών προβλέψεων, τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των δράσεων σε χώρες και εδάφη που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τους τομείς συνεργασίας και παρέμβασης που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τους τομείς προτεραιότητας των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+ και τις επενδυτικές θυρίδες που απαριθμούνται στο παράρτημα V, καθώς και τους δείκτες που απαριθμούνται στο παράρτημα VII.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201678, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, και να αποφεύγεται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές, όπου ενδείκνυται, μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος επιτόπου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή από την Επιτροπή των κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(47)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201678, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, και να αποφεύγεται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος επιτόπου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή από την Επιτροπή των κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και με σχετικούς ενδιαφερομένους όπως η κοινωνία των πολιτών και οι εμπειρογνώμονες, καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
__________________
78 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
78 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Οι παραπομπές σε μέσα της Ένωσης στο άρθρο 9 της απόφασης 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου79, που αντικαθίστανται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, η δε Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον ρόλο της ΕΥΕΔ όπως προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση.
(48)  Λόγω της ευρύτητας της φύσης και του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των αρχών, των στόχων και των δαπανών στο πλαίσιο τόσο του παρόντος κανονισμού όσο και άλλων εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) .../... (EINS), ή μέσων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις εξωτερικές πολιτικές, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) .../... (ΜΠΒ ΙΙΙ), θα πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια διευθύνουσα ομάδα απαρτιζόμενη από εκπροσώπους όλων των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, υπό την προεδρία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) ή εκπροσώπου της εν λόγω υπηρεσίας, που θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση, τον συντονισμό και τη διαχείριση των πολιτικών, των προγραμμάτων, των στόχων και των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Η ΑΕ/ΥΕ πρέπει να εξασφαλίζει τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Για όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ταχείας αντίδρασης και των έκτακτων μέτρων βοήθειας, και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής του μέσου, η Ύπατη Εκπρόσωπος και η ΕΥΕΔ θα πρέπει να συνεργάζονται με τα σχετικά μέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, με βάση τη φύση και τους στόχους της προβλεπόμενης δράσης και επωφελούμενοι από την εμπειρογνωμοσύνη τους. Όλες οι προτάσεις αποφάσεων θα πρέπει να εκπονούνται μέσω των διαδικασιών της Επιτροπής και θα υποβάλλονται στην Επιτροπή προς έκδοση.
__________________
79 Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
(48α)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, κατά περίπτωση, να είναι συμπληρωματική προς τα μέτρα που θεσπίζονται από την Ένωση για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας στο πλαίσιο του Κεφαλαίου Δύο του Τίτλου V της ΣΕΕ και προς τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο του Πέμπτου Μέρους της ΣΛΕΕ, και να συνάδει με αυτά.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Οι προβλεπόμενες δράσεις, όπως εκτίθενται κατωτέρω, θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης,
διαγράφεται
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)
(49α)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στις φάσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέσων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο πολιτικός έλεγχος και ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία της χρηματοδότησης της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να καθιερωθεί ενισχυμένος διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να ασκεί πολιτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με συστηματικό και ομαλό τρόπο, και να ενισχύει κατ’ αυτόν τον τρόπο τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη νομιμότητα.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
(6α)  «οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών»: όλες οι μη κρατικές, μη κερδοσκοπικές και μη βίαιες δομές μέσω των οποίων οργανώνονται άνθρωποι για την επιδίωξη κοινών πολιτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών, θρησκευτικών ή περιβαλλοντικών στόχων και ιδανικών, ή για τον έλεγχο των αρχών, οι οποίες λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αστικές και αγροτικές, καθώς και επίσημες και ανεπίσημες οργανώσεις· στο πλαίσιο του θεματικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η «κοινωνία των πολιτών» καλύπτει άτομα ή ομάδες που υφίστανται ανεξάρτητα από το κράτος και των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
(6β)  «τοπικές αρχές»: κλάδοι της κυβέρνησης ή των δημόσιων αρχών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε υποεθνικό επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο δήμου, κοινότητας, διαμερίσματος, νομού, επαρχίας ή περιφέρειας).
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
(8)  «συνεισφέρων»: κράτος μέλος, διεθνές χρηματοδοτικός οργανισμός ή δημόσιος φορέας κράτους μέλους, δημόσιος οργανισμός ή άλλη οντότητα που συνεισφέρει με μετρητά ή εγγυήσεις στο κοινό ταμείο προβλέψεων.
(8)  «συνεισφέρων»: κράτος μέλος, διεθνές χρηματοδοτικός οργανισμός ή δημόσιος φορέας κράτους μέλους, δημόσιος οργανισμός ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που συνεισφέρει με μετρητά ή εγγυήσεις στο κοινό ταμείο προβλέψεων.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
(8α)  «προσθετικότητα» η αρχή που διασφαλίζει, αφενός, ότι η εγγύηση εξωτερικής δράσης συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν χωρίς αυτήν, ή οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων πιο φιλόδοξων και ευρύτερων σε σχέση με όσα θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς αυτήν και, αφετέρου, την προσέλκυση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς ή των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας, της βιωσιμότητας, του αντίκτυπου και της κλίμακας μιας επένδυσης. Η αρχή διασφαλίζει επίσης ότι οι επενδύσεις και χρηματοδοτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης δεν υποκαθιστούν τη στήριξη εκ μέρους ενός κράτους μέλους, την ιδιωτική χρηματοδότηση ή άλλη ενωσιακή ή διεθνή χρηματοδοτική παρέμβαση, και αποφεύγουν τον παραγκωνισμό άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων. Τα έργα που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που υποστηρίζονται από τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς στο πλαίσιο των κανονικών επενδυτικών πολιτικών τους χωρίς την εγγύηση εξωτερικής δράσης.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 β (νέο)
(8β)  «εκβιομηχανισμένες χώρες»: τρίτες χώρες πλην των αναπτυσσόμενων χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αποδεκτών επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας («ΕΑΒ») της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ («ΟΟΣΑ-ΕΑΒ»).
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 γ (νέο)
(8γ)  «φτώχεια»: όλες οι συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι, αδιαφόρως φύλου, είναι ενδεείς και θεωρούνται μη ικανοί στις διάφορες κοινωνίες και τοπικά περιβάλλοντα. Οι βασικές διαστάσεις της φτώχειας επηρεάζουν τις οικονομικές, ανθρώπινες, πολιτικές, κοινωνικοπολιτισμικές ικανότητες, καθώς και την ικανότητα προστασίας.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 δ (νέο)
(8δ)   «ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσταση του φύλου»: ενέργειες που έχουν στόχο να κατανοηθούν και να ληφθούν υπόψη κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που υπεισέρχονται στον αποκλεισμό και τις διακρίσεις λόγω φύλου σε όλες τις σφαίρες του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 ε (νέο)
(8ε)   «συνεκτίμηση του παράγοντα σύγκρουση»: ενέργειες που αποσκοπούν στο να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι κάθε πρωτοβουλία που υλοποιείται σε περιβάλλον που πλήττεται από σύγκρουση θα αλληλεπιδρά με την εν λόγω σύγκρουση και ότι αυτή η αλληλεπίδραση θα έχει συνέπειες που μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Η συνεκτίμηση του παράγοντα σύγκρουση σημαίνει επίσης τη διασφάλιση ότι οι δράσεις της ΕΕ (πολιτικές, πολιτικής, εξωτερικής συνδρομής) θα αποφεύγουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο και θα μεγιστοποιούν τον θετικό αντίκτυπο στη δυναμική της σύγκρουσης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόληψη των συγκρούσεων, τη δομική σταθερότητα και την οικοδόμηση της ειρήνης.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)
Όταν γίνεται λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες·
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα)
Στο πλαίσιο του άρθρου 15, στις «χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται οι χώρες του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Ο γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διαφυλάξει και να προαγάγει τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης παγκοσμίως για την επίτευξη των στόχων και των αρχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.  Ο γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προσδιορίσει το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στην Ένωση να διαφυλάξει και να προαγάγει τις αξίες, τις αρχές και τα συμφέροντά της παγκοσμίως, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους και τις αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στα άρθρα 11 και 208 ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  η συμβολή στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων και των στόχων που έχει συμφωνήσει η Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ατζέντα του 2030, τους ΣΒΑ και τη συμφωνία του Παρισιού·
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  η ανάπτυξη ειδικής ενισχυμένης σχέσης με τις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της Ένωσης, βασιζόμενη στη συνεργασία, την ειρήνη και την ασφάλεια, στην αμοιβαία λογοδοσία, και στην κοινή δέσμευση στις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα·
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α γ (νέο)
αγ)  η επιδίωξη της μείωσης και μακροπρόθεσμα της εξάλειψης της φτώχειας, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες («ΛΑΧ»)· η δημιουργία των συνθηκών για βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  σε παγκόσμιο επίπεδο, η εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης και η αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης και της κινητικότητας·
β)  σε παγκόσμιο επίπεδο, η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, η προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων και η προώθηση δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, η προώθηση της πολυμέρειας, της διεθνούς δικαιοσύνης και της λογοδοσίας και η αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων, περιλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και των αναγκών και των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και των σχέσεων καλής γειτονίας·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  η προστασία, προβολή και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής ισότητας, ακόμα και στις πλέον δύσκολες συνθήκες και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  Η ταχεία ανταπόκριση σε: καταστάσεις κρίσης, αστάθειας και σύγκρουσης· προκλήσεις που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη σύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης· ανάγκες και προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής.
γ)  Η ταχεία ανταπόκριση σε: καταστάσεις κρίσης, αστάθειας και σύγκρουσης· προκλήσεις που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη σύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Τουλάχιστον το 92% των δαπανών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πληρούν τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
3.  Τουλάχιστον το 95% των δαπανών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πληρούν τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην επίτευξη του συλλογικού στόχου του 0,2% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης με τη μορφή επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας εντός του χρονικού πλαισίου της ατζέντας του 2030.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τουλάχιστον το 20% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος κανονισμού, σε όλα τα προγράμματα, γεωγραφικά και θεματικά, ετησίως και κατά τη διάρκεια των δράσεων, κατευθύνονται στην κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, ούτως ώστε να υποστηρίζεται και να ενισχύεται η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η διατροφή και η κοινωνική προστασία, ιδίως στα πλέον περιθωριοποιημένα άτομα και με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Τουλάχιστον το 85% των γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια βάσει του παρόντος κανονισμού αφορά δράσεις με κύριο ή σημαντικό στόχο την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, όπως ορίζεται από την ΟΟΣΑ-ΕΑΒ. Σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών θα έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εκτελείται μέσω:
1.  Η χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται μέσω:
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα γεωγραφικά προγράμματα μπορεί να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες, εκτός των υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων μελών της ΕΕ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... 80. (ΜΠΒ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη όπως ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου…/… (ΕΕ).
Τα γεωγραφικά προγράμματα μπορεί να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες, εκτός των υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων μελών της ΕΕ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... 80. (ΜΠΒ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη όπως ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου…/… (ΕΕ). Μπορούν να καταρτιστούν επίσης γεωγραφικά προγράμματα με ηπειρωτικό ή διαπεριφερειακό πεδίο εφαρμογής, και ιδίως ένα παναφρικανικό πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τις χώρες της Αφρικής που υπάγονται στα στοιχεία α) και β) και ένα πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που υπάγονται στα στοιχεία β), γ) και δ).
__________________
__________________
80 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (EE L).
80 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (EE L).
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
β)  Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  Ανάγκες και προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Τα θεματικά προγράμματα μπορεί να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες, καθώς και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, όπως ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου…/… (ΕΕ).
Τα θεματικά προγράμματα μπορεί να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες. Οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη έχουν πλήρη πρόσβαση στα θεματικά προγράμματα, όπως ορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου…/… (ΕΕ). Η πραγματική τους συμμετοχή διασφαλίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις ειδικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  συνεισφέρουν στη σταθερότητα και την πρόληψη των συγκρούσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναδυόμενης κρίσης, κρίσης και μετά την κρίση·
α)  συνεισφέρουν στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την πρόληψη των συγκρούσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναδυόμενης κρίσης, κρίσης και μετά την κρίση·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας κρατών, κοινωνιών, κοινοτήτων και μεμονωμένων ατόμων και στη σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης·
β)  συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας κρατών, κοινωνιών, περιλαμβανομένων των τοπικών αρχών, κοινοτήτων και μεμονωμένων ατόμων και στη σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.
διαγράφεται
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται πρωτίστως μέσω των γεωγραφικών προγραμμάτων.
Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υλοποιούνται πρωτίστως μέσω των γεωγραφικών προγραμμάτων.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω θεματικών προγραμμάτων είναι συμπληρωματικές των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των γεωγραφικών προγραμμάτων και στηρίζουν παγκόσμιες και διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες για την επίτευξη διεθνώς συμφωνημένων στόχων, ιδίως των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με την προστασία των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών ή την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Δράσεις μέσω των θεματικών προγραμμάτων μπορούν επίσης να αναληφθούν όταν δεν υπάρχει γεωγραφικό πρόγραμμα, ή όταν αυτό έχει ανασταλεί, ή εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τη δράση με την ενδιαφερόμενη χώρα εταίρο, ή όταν η δράση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς με τα γεωγραφικά προγράμματα.
Οι δράσεις που εφαρμόζονται μέσω θεματικών προγραμμάτων είναι συμπληρωματικές των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των γεωγραφικών προγραμμάτων και στηρίζουν παγκόσμιες και διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη διεθνώς συμφωνημένων στόχων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α α), καθώς και την προστασία των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών ή την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Δράσεις μέσω των θεματικών προγραμμάτων μπορούν επίσης να αναληφθούν ανεξάρτητα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει γεωγραφικό πρόγραμμα, ή όταν αυτό έχει ανασταλεί, ή εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τη δράση με την ενδιαφερόμενη χώρα εταίρο, ή όταν η δράση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς με τα γεωγραφικά προγράμματα.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Οι δράσεις ταχείας απόκρισης είναι συμπληρωματικές στα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζονται και τίθενται σε εφαρμογή ώστε να καθίσταται, κατά περίπτωση, δυνατή η συνέχισή τους στο πλαίσιο γεωγραφικών ή θεματικών προγραμμάτων.
Οι δράσεις ταχείας αντίδρασης είναι συμπληρωματικές προς τα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα , καθώς και σε δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20 Ιουνίου 1996 [κανονισμός για την ανθρωπιστική βοήθεια]. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ώστε να καθίσταται, κατά περίπτωση, δυνατή η συνέχισή τους στο πλαίσιο γεωγραφικών ή θεματικών προγραμμάτων.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διασφαλιστούν η συνέπεια, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και με άλλες σχετικές πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, καθώς και η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής.
1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διασφαλιστούν η συνέπεια, η συνοχή, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, περιλαμβανομένων και άλλων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης και ιδίως του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΜΠΒ III], καθώς και μέτρα που έχουν εγκριθεί δυνάμει του κεφαλαίου 2 του τίτλου V της ΣΕΕ και του πέμπτου μέρους της ΣΛΕΕ, και με άλλες σχετικές πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης, καθώς και η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η Ένωση και τα κράτη μέλη συντονίζουν τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξης που εφαρμόζουν με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υλοποίησής τους και την πρόληψη της αλληλεπικάλυψης της χρηματοδότησης.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ συνεκτιμούν δεόντως τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 2021–2027, ανέρχεται σε 89 200 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 2021–2027, ανέρχεται σε 82 451 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 (93 154 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [100%].
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)  68 000 εκατομμύρια EUR για γεωγραφικά προγράμματα:
α)  63 687 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (71 954 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [77,24%] για γεωγραφικά προγράμματα:
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1
–  Γειτονία τουλάχιστον 22 000 εκατομμύρια EUR,
–  Γειτονία τουλάχιστον 20 572 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (23 243 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [24,95%],
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2
–  Υποσαχάρια Αφρική τουλάχιστον 32 000 EUR,
–  Υποσαχάρια Αφρική τουλάχιστον 30 723 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (34 711 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [37,26%],
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3
–  Χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού 10 000 εκατομμύρια EUR,
–  Χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού 8 851 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (10 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [10,73%], περιλαμβανομένων τουλάχιστον 620 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (700 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειρηνικό,
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 4
–  Βόρεια και Νότια Αμερική και Καραϊβική 4 000 εκατομμύρια EUR,
–  Βόρεια και Νότια Αμερική και Καραϊβική 3 540 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (4 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [4,29%], περιλαμβανομένων τουλάχιστον 1 062 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (1 200 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) για την Καραϊβική,
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
β)  7 000 εκατομμύρια EUR για θεματικά προγράμματα:
β)  9 471 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (10 700 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [11,49 %] για θεματικά προγράμματα:
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 1
–  Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία 1 500 εκατομμύρια EUR,
–  Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία τουλάχιστον 1 770 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 (2 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [2,15 %], με έως το 25 % του προγράμματος να διατίθεται για τη χρηματοδότηση των αποστολών της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών,
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 2
–  Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 1 500 εκατομμύρια EUR,
–  Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και τοπικές αρχές (ΟΤΑ) 2 390 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 (2 700 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [2,90%], εκ των οποίων 1 947 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (2 200 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [2,36%] για τις ΟΚΠ και 443 εκατομμύρια EUR σε τομές του 2018 (500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [0,54%] για τους ΟΤΑ,
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 3
–  Σταθερότητα και ειρήνη 1 000 εκατομμύρια EUR,
–  Σταθερότητα και ειρήνη 885 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (1 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [1,07%],
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 4
–  Παγκόσμιες προκλήσεις, 3 000 εκατομμύρια EUR,
–  Παγκόσμιες προκλήσεις 3 983 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (4 500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [4,83%],
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 4 α (νέα)
–  Ανάγκες και προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής 443 εκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018 (500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [0,54%],
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  4 000 εκατομμύρια EUR για δράσεις ταχείας αντίδρασης.
γ)  3 098 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (3 500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [3,76%] για δράσεις ταχείας αντίδρασης.
–  Σταθερότητα και πρόληψη των συγκρούσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναδυόμενης κρίσης, κρίσης και μετά την κρίση 1 770 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (2 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [2,15%],
–  Ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων και σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής δράσης 1 328 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (1 500 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [1,61%],
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Το αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων ύψους 10 200 εκατομμύρια EUR αυξάνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 15.
3.  Το αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων ύψους 6 196 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 (7 000 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές) [7,51%] αυξάνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 15.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Οι πράξεις του άρθρου 9 χρηματοδοτούνται μέχρι του ποσού των 270 εκατομμύρια EUR.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, από τη στιγμή που οι προτεραιότητες έχουν συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των θεσμικών οργάνων.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι πολυμερείς συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που καθιερώνουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι διακηρύξεις των συνόδων κορυφής ή τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με τις χώρες εταίρους, τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι εμπορικές συμφωνίες και άλλες συμφωνίες που καθιερώνουν νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, οι συστάσεις και οι πράξεις που εγκρίνουν οι φορείς οι οποίοι συγκροτούνται δυνάμει των εν λόγω συμφωνιών, καθώς και οι σχετικές πολυμερείς συμφωνίες, οι νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι διακηρύξεις των συνόδων κορυφής και άλλες διεθνείς διακηρύξεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με τις χώρες εταίρους, τα ψηφίσματα και οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και οι συμβάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επιζητεί την προώθηση, ανάπτυξη και παγίωση των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών βάσει των οποίων ιδρύθηκε, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους και τις περιφέρειες εταίρους.
1.  Η Επιτροπή επιζητεί την προώθηση, ανάπτυξη και παγίωση, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους και τις περιφέρειες εταίρους, μέσω της δράσης στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα διεθνή φόρα και μέσω της συνεργασίας της με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές αρχές και ιδιωτικούς φορείς, των αρχών βάσει των οποίων ιδρύθηκε, ήτοι της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης και του σεβασμού των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Η χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με τις εν λόγω αρχές, καθώς και με τις δεσμεύσεις της Ένωσης βάσει του διεθνούς δικαίου.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 21 ΣΕΕ, η συνεισφορά της Ένωσης στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, καθώς και στην προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, βασίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Εφαρμόζεται μια προσέγγιση βασιζόμενη στα δικαιώματα η οποία περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αστικά και πολιτικά ή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, προκειμένου να ενσωματώσει τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποστηρίξει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με εστίαση στις φτωχότερες και περισσότερο ευάλωτες ομάδες, και προκειμένου να υποστηρίζει τις χώρες εταίρους κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός προάγει την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών.
2.  Εφαρμόζεται μια προσέγγιση βασιζόμενη στα δικαιώματα η οποία περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αστικά και πολιτικά ή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, προκειμένου να ενσωματώσει τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποστηρίξει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, με εστίαση στις περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, των γυναικών, των παιδιών και των νέων, των ηλικιωμένων, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των ΛΟΑΔΜ και των ατόμων με αναπηρίες, στα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και στην κοινωνική ένταξη, και προκειμένου να υποστηρίζει τις χώρες εταίρους κατά την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο παρών κανονισμός προάγει την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των γυναικών, των παιδιών και των νέων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η Ένωση προωθεί την πολυμερή βασιζόμενη σε κανόνες προσέγγιση στα παγκόσμια αγαθά και τις προκλήσεις και συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους χορηγούς από αυτήν την άποψη.
Η Ένωση προωθεί την πολυμερή βασιζόμενη σε κανόνες και αξίες προσέγγιση στα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις και συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των οργανισμών, ταμείων και προγραμμάτων του ΟΗΕ, και άλλους χορηγούς από αυτήν την άποψη.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Η Ένωση υποστηρίζει τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και άλλους χορηγούς.
Η Ένωση υποστηρίζει τη συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και άλλους χορηγούς.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4
Στις σχέσεις με τις χώρες εταίρους λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις τους στην εφαρμογή δεσμεύσεων, διεθνών συμφωνιών και συμβατικών σχέσεων με την Ένωση.
Στις σχέσεις με τις χώρες εταίρους λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις τους στην εφαρμογή δεσμεύσεων, διεθνών συμφωνιών, και ιδιαίτερα της Συμφωνίας του Παρισιού, και συμβατικών σχέσεων με την Ένωση, ιδίως όσον αφορά συμφωνίες σύνδεσης, συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας καθώς και εμπορικές συμφωνίες.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών εταίρων, αφετέρου, βασίζεται και προωθεί τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας, κατά περίπτωση, ήτοι: την κυριότητα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις χώρες εταίρους, με έμφαση στα αποτελέσματα, τις αναπτυξιακές εταιρικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και τη διαφάνεια και την αμοιβαία λογοδοσία. Η Ένωση προωθεί την αποδοτική και αποτελεσματική κινητοποίηση και χρήση των πόρων.
Η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών εταίρων, αφετέρου, βασίζεται και προωθεί τις αρχές της ολόπλευρης αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας, ήτοι: την κυριότητα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις χώρες εταίρους, με έμφαση στα αποτελέσματα, τις αναπτυξιακές εταιρικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και τη διαφάνεια και την αμοιβαία λογοδοσία και την ευθυγράμμιση προς τις προτεραιότητες των χωρών εταίρων. Η Ένωση προωθεί την αποδοτική και αποτελεσματική κινητοποίηση και χρήση των πόρων.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης χωρίς αποκλεισμούς, κατά περίπτωση, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η γνώμη των ενδιαφερόμενων φορέων των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, και να τους παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τις συναφείς διαδικασίες παρακολούθησης των προγραμμάτων.
Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης χωρίς αποκλεισμούς, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η γνώμη των ενδιαφερόμενων φορέων των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, και να τους παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τις συναφείς διαδικασίες παρακολούθησης των προγραμμάτων.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Σύμφωνα με την αρχή της ανάληψης ιδίας ευθύνης η Επιτροπή ευνοεί, κατά περίπτωση, τη χρήση των συστημάτων των χωρών εταίρων για την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Σύμφωνα με την αρχή της ανάληψης ιδίας ευθύνης η Επιτροπή ευνοεί, κατά περίπτωση, τη χρήση των συστημάτων των χωρών εταίρων για την εφαρμογή των προγραμμάτων.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Τα προγράμματα και οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα των φύλων και εξετάζουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και πληρούν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο. Τα εν λόγω προγράμματα και δράσεις βασίζονται σε ανάλυση των κινδύνων και των τρωτών σημείων, ενσωματώνουν μια προσέγγιση ανθεκτικότητας και λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της σύγκρουσης. Καθοδηγούνται από την αρχή της μέριμνας για όλους τους ανθρώπους.
6.  Τα προγράμματα και οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 11 ΣΛΕΕ, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ετοιμότητα απέναντι σε αυτές, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών, των παιδιών και των νέων, τη μη εφαρμογή διακρίσεων, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και την ψηφιοποίηση, και εξετάζουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και πληρούν πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό τρόπο. Τα εν λόγω προγράμματα και δράσεις βασίζονται σε ανάλυση των ικανοτήτων, των κινδύνων και των τρωτών σημείων, ενσωματώνουν μια προσέγγιση ανθεκτικότητας με επίκεντρο τους ανθρώπους και την κοινότητα και λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της σύγκρουσης. Καθοδηγούνται από τις αρχές της μέριμνας για όλους τους ανθρώπους και της «μη πρόκλησης ζημίας».
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7
7.  Θα πρέπει να επιδιωχθεί από κοινού με τους εταίρους μια περισσότερο συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης, η δε αποτελεσματικότητά της πρέπει να αξιολογείται τακτικά.
7.  Με την επιφύλαξη των λοιπών στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί από κοινού με τους εταίρους μια περισσότερο συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης, η δε αποτελεσματικότητά της πρέπει να αξιολογείται τακτικά, χωρίς να εξαρτάται η χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες από τη συνεργασία στη διαχείριση της μετανάστευσης, και να γίνονται πλήρως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κάθε ατόμου να εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του.
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη, και ιδίως για την οικοδόμηση ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων, ώστε να στηρίζονται η ανάπτυξη και η ασφάλεια για την ανάπτυξη, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εφαρμόζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ανθρωπιστικού δικαίου. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει χάρτες πορείας από κοινού με τους δικαιούχους εταίρους για τη βελτίωση της θεσμικής και λειτουργικής συμμόρφωσης των στρατιωτικών φορέων με τα πρότυπα διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά, αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω πράξεων για κάθε σχετικό στόχο σύμφωνα με το άρθρο 31, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τις εν λόγω πράξεις, η Επιτροπή εφαρμόζει προσέγγιση που συνεκτιμά τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρής και συστηματικής εκ των προτέρων ανάλυσης συγκρούσεων, που περιλαμβάνει πλήρως μια ανάλυση από τη σκοπιά του φύλου, επιπλέον των διατάξεων για τη διαχείριση κινδύνων δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 8 στοιχείο β). Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση επιχειρησιακού πλαισίου, στη βάση των ισχυόντων προσανατολισμών, ώστε να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και ιδίως όσον αφορά την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, και τον σεβασμό των διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως του τεκμηρίου της αθωότητας, του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και των δικαιωμάτων της υπεράσπισης.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανταλλάσσει τακτικά απόψεις μαζί του.
8.  Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει μαζί του ουσιαστικούς διαλόγους για θέματα πολιτικής, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α (νέα)
8α.  Η Επιτροπή διεξάγει τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β (νέα)
8β.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων μιας αξιολόγησης και μέτρων μετριασμού, για κάθε σχετικό στόχο του κανονισμού.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 γ (νέα)
8γ.  Ολόκληρος ο μηχανισμός βασίζεται στη διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποβολή στοιχείων και την ελεγκτική διαδικασία. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύστημα ελέγχου που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων και σχετικά με το εάν οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ενωσιακή χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της προμήθειας όπλων ή πυρομαχικών ούτε για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας.
1.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της προμήθειας όπλων ή πυρομαχικών ούτε για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός, υπηρεσία ή τεχνολογία που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους μεταφοράς, όπως ορίζεται στην κοινή θέση 944/2008/ΚΕΠΠΑ, στον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και οποιασδήποτε ισχύοντα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός της ΕΕ για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη θανατική ποινή και βασανιστήρια], ο παρών κανονισμός δεν χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της προμήθειας οποιουδήποτε τύπου εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια, κακομεταχείριση ή άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Προκειμένου να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία απαιτεί την επίτευξη σταθερών και ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η ενωσιακή βοήθεια που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας ή για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων σε χώρες εταίρους, υπό τις εξαιρετικές περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4, με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ασφάλειας για την ανάπτυξη.
2.  Προκειμένου να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία απαιτεί την επίτευξη σταθερών και ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η ενωσιακή βοήθεια που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας ή για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων σε χώρες εταίρους, υπό τις εξαιρετικές περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4, με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ασφάλειας για την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  εφόσον υπάρχει συναίνεση μεταξύ της ενδιαφερόμενης χώρας εταίρου και της Ένωσης ότι οι στρατιωτικοί φορείς έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση, τη δημιουργία ή την αποκατάσταση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης και σε επισφαλείς ή αποσταθεροποιημένες συγκυρίες και καταστάσεις.
β)  εφόσον υπάρχει συναίνεση μεταξύ της ενδιαφερόμενης χώρας εταίρου και της Ένωσης ότι οι στρατιωτικοί φορείς έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση, τη δημιουργία ή την αποκατάσταση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ότι οι εν λόγω στρατιωτικοί φορείς δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή δεν αποτελούν απειλή για τη λειτουργία των κρατικών θεσμών, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης και σε επισφαλείς ή αποσταθεροποιημένες συγκυρίες και καταστάσεις.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6
6.  Κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση μέτρων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή προάγει την ιδία ευθύνη της χώρας εταίρου. Επίσης, αναπτύσσει τα απαραίτητα στοιχεία και τις ορθές πρακτικές που απαιτούνται για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητας, καθώς και για την προαγωγή του κράτους δικαίου και των καθιερωμένων αρχών του διεθνούς δικαίου.
6.  Κατά τη σχεδίαση και την εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή προάγει την ιδία ευθύνη της χώρας εταίρου. Επίσης, αναπτύσσει τα απαραίτητα στοιχεία και τις ορθές πρακτικές που απαιτούνται για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της λογοδοσίας, καθώς και για την προαγωγή του κράτους δικαίου και των καθιερωμένων αρχών του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα εν λόγω μέτρα δημιουργούν άμεσα οφέλη για τον πληθυσμό στον τομέα της ανθρώπινης ασφάλειας, εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, που περιλαμβάνει ισχυρά στοιχεία δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής εποπτείας και λογοδοσίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, και εντάσσεται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές ειρήνης και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων. Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης ότι οι δράσεις που στοχεύουν στη μεταρρύθμιση των στρατιωτικών δυνάμεων συμβάλλουν στο να καταστούν πιο διαφανείς, αυξάνουν την υπευθυνότητά τους και ενισχύουν τον σεβασμό τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσοι που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Όσον αφορά τα μέτρα που έχουν στόχο την παροχή εξοπλισμού σε στρατιωτικές δυνάμεις εταίρους, η Επιτροπή προσδιορίζει τον τύπο εξοπλισμού που θα παρέχεται στο πλαίσιο κάθε μέτρου. Η Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 8 β (νέα) προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο εν λόγω εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται μόνο από τους προβλεπόμενους δικαιούχους.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7
7.  Η Επιτροπή καθορίζει κατάλληλες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων, παρακολούθησης και αξιολόγησης για τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
7.  Η Επιτροπή αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 32, και ιδίως όσον αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση, να διενεργεί αξιολογήσεις από κοινού με τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και στην κατανομή των πόρων, και ενισχύουν περαιτέρω τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος II
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Πεδίο εφαρμογής των γεωγραφικών προγραμμάτων
1.  Οι δραστηριότητες συνεργασίας της Ένωσης βάσει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο.
2.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3, τα γεωγραφικά προγράμματα καταρτίζονται με βάση τα ακόλουθα πεδία συνεργασίας:
α)  χρηστή διακυβέρνηση, δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες και κοινωνία των πολιτών·
β)  εξάλειψη της φτώχειας, καταπολέμηση των ανισοτήτων και ανθρώπινη ανάπτυξη·
γ)  μετανάστευση και κινητικότητα·
δ)  περιβάλλον και κλιματική αλλαγή·
ε)  βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και αξιοπρεπής απασχόληση·
στ)  ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη·
ζ)  εταιρική σχέση.
3.  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα πεδία συνεργασίας της παραγράφου 2 δίνονται στο παράρτημα II.
(το νέο αυτό άρθρο θα προστεθεί πριν από το άρθρο 10 στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙ)
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)
Άρθρο 9β
Πεδίο εφαρμογής των θεματικών προγραμμάτων
1.  Τα θεματικά προγράμματα καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς παρέμβασης:
α)  Ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες και δημοκρατία:
–  προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου απειλούνται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων ικανοποιώντας τις επιτακτικές ανάγκες προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ευέλικτο και ολοκληρωμένο τρόπο·
–  προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινωνιών στις οποίες επικρατούν η συμμετοχή των πολιτών, η μη εφαρμογή διακρίσεων, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η λογοδοσία·
–  εδραίωση και υποστήριξη της δημοκρατίας, αντιμετώπιση όλων των πτυχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δημοκρατικού πλουραλισμού, της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης οργανώσεων πολιτών για παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών και των περιφερειακών δικτύων τους σε ολόκληρο τον κόσμο, της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών και της υποστήριξης αξιόπιστων, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανών εκλογικών διαδικασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του πλήρους εκλογικού κύκλου, ιδίως μέσω των αποστολών της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών (ΑΠΕ της ΕΕ)·
–  προώθηση αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών πλαισίων, και ενδυνάμωση των τοπικών παραγόντων για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·
–  ενίσχυση των νέων διαπεριφερειακών συνεργειών και της δικτύωσης των τοπικών κοινωνιών των πολιτών καθώς και της δικτύωσης της κοινωνίας των πολιτών με άλλους σχετικούς φορείς και μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να δημιουργηθεί θετική δυναμική.
β)  Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές:
–  στήριξη, στις χώρες εταίρους, μια κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής, ενδυναμωμένης και ανεξάρτητης·
–  προώθηση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μεταξύ τους·
–  στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών αρχών και αξιοποίηση του δυναμικού τους με σκοπό την προώθηση μιας εδαφικής προσέγγισης στην ανάπτυξη·
–  αύξηση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της συμμετοχής των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·
–  στήριξη της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να συμμετέχουν στην παροχή συμβουλών σε θέματα δημόσιας πολιτικής και στον διάλογο με κυβερνήσεις και διεθνή θεσμικά όργανα·
–  στήριξη της κοινωνίας των πολιτών για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των πολιτών, μεταξύ άλλων σχετικά με πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τηρούν τις αρχές του δίκαιου εμπορίου, ώστε να ενθαρρύνονται να υιοθετούν πιο βιώσιμη συμπεριφορά.
γ)  Σταθερότητα και ειρήνη
–  βοήθεια για την πρόληψη συγκρούσεων, την ειρήνευση και την ετοιμότητα προς αντιμετώπιση κρίσεων·
–  βοήθεια για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, διαπεριφερειακών και αναδυόμενων απειλών.
δ)  Παγκόσμιες προκλήσεις
–  υγεία,
–  εκπαίδευση,
–  ισότητα των φύλων,
–  παιδιά και νέοι,
–  μετανάστευση και αναγκαστικές εκτοπίσεις,
–  αξιοπρεπής εργασία, κοινωνική προστασία και ανισότητα,
–  πολιτισμός,
–  διασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
–  βιώσιμη ενέργεια,
–  βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα,
–  τρόφιμα και διατροφή,
–  προώθηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης και διαφανούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών,
–  πρόσβαση σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή.
ε)  Ανάγκες και προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής
–  στήριξη για τις διμερείς, περιφερειακές και διαπεριφερειακές στρατηγικές συνεργασίας της Ένωσης, με την προώθηση του διαλόγου για θέματα πολιτικής και την ανάπτυξη συλλογικών προσεγγίσεων και απαντήσεων στις προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας·
–  παροχή στήριξης για την εμπορική πολιτική της Ένωσης·
–  συμβολή στην υλοποίηση της διεθνούς διάστασης των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης, και προώθηση της ευρείας κατανόησης και της προβολής της Ένωσης και του ρόλου της στην παγκόσμια σκηνή.
2.  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τομείς συνεργασίας της παραγράφου 3 ορίζονται στο παράρτημα III.
(το νέο αυτό άρθρο θα προστεθεί πριν από το άρθρο 10 στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙ)
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τα έγγραφα προγραμματισμού παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των χωρών ή περιφερειών εταίρων, το οποίο θα συνάδει με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
α)  τα έγγραφα προγραμματισμού παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των χωρών ή περιφερειών εταίρων, το οποίο θα συνάδει με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, με βάση την ενωσιακή στρατηγική προς μια χώρα ή περιφέρεια εταίρο ή τις ενωσιακές θεματικές στρατηγικές·
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  η Ένωση διαβουλεύεται και με άλλους χορηγούς και φορείς συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, κατά περίπτωση·
γ)  η Ένωση ενθαρρύνει, σε πρώιμο στάδιο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού, έναν τακτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με άλλους ενωσιακούς και μη ενωσιακούς χορηγούς και φορείς, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, καθώς και ιδιωτικών και πολιτικών ιδρυμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο όσον αφορά το αποτέλεσμα των εν λόγω διαβουλεύσεων.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  τα θεματικά προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) παρέχουν συνδρομή ανεξάρτητα από τη συναίνεση των κυβερνήσεων και άλλων δημόσιων αρχών των οικείων τρίτων χώρων. Αυτά τα θεματικά προγράμματα υποστηρίζουν κυρίως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
δ)  τα θεματικά προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές, καθώς και για τη σταθερότητα και την ειρήνη, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) παρέχουν συνδρομή ανεξάρτητα από τη συναίνεση των κυβερνήσεων και άλλων δημόσιων αρχών των οικείων τρίτων χώρων. Τα θεματικά προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και για τα θεματικά προγράμματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, στηρίζουν κυρίως την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων υπό πίεση.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος
Αρχές προγραμματισμού για τα γεωγραφικά προγράμματα
Αρχές προγραμματισμού
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Κατά τον προγραμματισμό βάσει του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η χρηστή διακυβέρνηση και η δημοκρατία στις χώρες εταίρους.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 α (νέα)
-1α. Η κατάρτιση, η εφαρμογή και η επανεξέταση όλων των εγγράφων προγραμματισμού στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου συμμορφώνονται προς τις αρχές της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 β (νέα)
-1β. Τα γεωγραφικά και τα θεματικά προγράμματα είναι συμπληρωματικά και συνεκτικά μεταξύ τους, και παράγουν προστιθέμενη αξία.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, οι δράσεις βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε διάλογο μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και τοπικών αρχών, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών και τοπικών κοινοβουλίων και άλλων ενδιαφερομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάληψη ιδίας ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία και να ενθαρρυνθεί η στήριξη εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών·
α)  με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, οι δράσεις βασίζονται σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των κρατών μελών, και των ενδιαφερόμενων χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των περιφερειακών, εθνικών και τοπικών κοινοβουλίων, κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική κυριότητα όσον αφορά τη διαδικασία και να ενθαρρυνθεί η στήριξη εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών·
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κατά περίπτωση, η περίοδος προγραμματισμού συγχρονίζεται με τους κύκλους στρατηγικής των χωρών εταίρων·
β)  ει δυνατόν, η περίοδος προγραμματισμού συγχρονίζεται με τους κύκλους στρατηγικής των χωρών εταίρων·
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Ο προγραμματισμός των γεωγραφικών προγραμμάτων παρέχει ειδικό, προσαρμοσμένο πλαίσιο συνεργασίας βάσει:
2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο προγραμματισμός των γεωγραφικών προγραμμάτων παρέχει ειδικό, προσαρμοσμένο πλαίσιο συνεργασίας βάσει:
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  των αναγκών των εταίρων, οι οποίες καθορίζονται βάσει ειδικών κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τον πληθυσμό, τη φτώχεια, την ανισότητα, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την οικονομική και περιβαλλοντική αστάθεια και την κρατική και κοινωνική ανθεκτικότητα·
α)  των αναγκών των εταίρων, οι οποίες καθορίζονται βάσει ειδικών κριτηρίων και διεξοδικών αναλύσεων που λαμβάνουν υπόψη τον πληθυσμό, τη φτώχεια, την ανισότητα, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας, της ισότητας των φύλων και του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, την οικονομική και περιβαλλοντική αστάθεια και την κρατική και κοινωνική ανθεκτικότητα·
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  των ικανοτήτων των εταίρων να δημιουργούν και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους και να είναι σε θέση να τους απορροφήσουν·
β)  των ικανοτήτων των εταίρων να κινητοποιούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους εγχώριους πόρους για τη στήριξη των εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων τους και να είναι σε θέση να τους απορροφήσουν·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  των δεσμεύσεων και των επιδόσεων των εταίρων, που προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων όπως η πολιτική μεταρρύθμιση και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·
γ)  των δεσμεύσεων των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με την Ένωση, και των προσπαθειών τους, που προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων όπως η πολιτική μεταρρύθμιση, η πρόοδος όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η αποτελεσματική χρήση της βοήθειας·
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  των ικανοτήτων και της δέσμευσης των εταίρων να προωθούν τα κοινά συμφέροντα και αξίες, και να υποστηρίζουν τους κοινούς στόχους και τις πολυμερείς συμμαχίες, καθώς και της προώθησης των ενωσιακών προτεραιοτήτων.
ε)  των ικανοτήτων και της δέσμευσης των εταίρων να προωθούν κοινές αξίες, αρχές και θεμελιώδη συμφέροντα και να υποστηρίζουν τους κοινούς στόχους και τις πολυμερείς συμμαχίες, καθώς και της προώθησης των ενωσιακών προτεραιοτήτων.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Η συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες εστιάζεται στην προώθηση των ενωσιακών και των αμοιβαίων συμφερόντων.
4.  Η συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες εστιάζεται στην προώθηση των ενωσιακών και των αμοιβαίων συμφερόντων, καθώς και των κοινών θεμελιωδών συμφερόντων και αξιών, στους συμφωνημένους κοινούς στόχους και στην πολυμέρεια. Η συνεργασία αυτή βασίζεται, κατά περίπτωση, σε διάλογο μεταξύ της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και των κρατών μελών, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
5.  Τα έγγραφα προγραμματισμού για τα γεωγραφικά προγράμματα βασίζονται στα αποτελέσματα και λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, διεθνώς συμφωνημένους στόχους και δείκτες, ιδίως εκείνους που καθορίζονται για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στα πλαίσια αποτελεσμάτων σε επίπεδο χώρας, ώστε να αξιολογούν και να κοινοποιούν τη συμβολή της Ένωσης στα αποτελέσματα, στο επίπεδο των εκροών, των επακόλουθων και του αντικτύπου.
5.  Τα έγγραφα προγραμματισμού είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα, όπου αυτό είναι δυνατό, και περιλαμβάνουν σαφείς στόχους για τη μέτρηση της προόδου και του αντικτύπου της ενωσιακής βοήθειας. Οι δείκτες μπορούν να βασίζονται, κατά περίπτωση, σε διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, ιδίως εκείνα που καθορίζονται για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στα πλαίσια αποτελεσμάτων σε επίπεδο χώρας.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6
6.  Κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού για χώρες και περιοχές σε κατάσταση κρίσης, κατάσταση που έπεται της κρίσης ή σε ευάλωτη και επισφαλή κατάσταση, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές ανάγκες και περιστάσεις των εν λόγω χωρών ή περιφερειών.
6.  Κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού για χώρες και περιοχές σε κατάσταση κρίσης, κατάσταση που έπεται της κρίσης ή σε ευάλωτη και επισφαλή κατάσταση, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές ανάγκες και περιστάσεις των εν λόγω χωρών ή περιφερειών, καθώς και τα τρωτά σημεία, οι κίνδυνοι και οι ικανότητες, ώστε να αυξάνεται η ανθεκτικότητα. Στις διαδικασίες αυτές δίνεται επίσης προσοχή στην πρόληψη συγκρούσεων, στην οικοδόμηση του κράτους και της ειρήνης, στη συμφιλίωση μετά από συγκρούσεις, στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, καθώς και στον ρόλο των γυναικών και στα δικαιώματα των παιδιών. Εφαρμόζεται προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρωποκεντρική.
Όταν ορισμένες χώρες ή περιφέρειες εταίροι εμπλέκονται άμεσα ή επηρεάζονται από κατάσταση κρίσης, κατάσταση που έπεται της κρίσης ή επισφαλή κατάσταση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη φάση της ανάπτυξης.
Όταν ορισμένες χώρες ή περιφέρειες εταίροι εμπλέκονται άμεσα ή επηρεάζονται από κατάσταση κρίσης, κατάσταση που έπεται της κρίσης ή επισφαλή κατάσταση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόληψη της βίας και η μετάβαση από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη φάση της ανάπτυξης.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7
7.  Ο παρών κανονισμός συνεισφέρει στις δράσεις που θεσπίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../...(Erasmus). Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καταρτίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για περίοδο επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/... (ΜΠΒ III). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../...(Erasmus) εφαρμόζεται στη χρήση αυτών των κεφαλαίων.
7.  Ο παρών κανονισμός συνεισφέρει, μέσω των προγραμμάτων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, στις δράσεις που θεσπίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../...(Erasmus). Προτείνεται να οριστεί ενδεικτικό ελάχιστο ποσό 2 000 000 000 EUR από τα γεωγραφικά προγράμματα σε δράσεις για την κινητικότητα, την συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο με τις αρχές, τους θεσμούς και τους οργανισμούς των χωρών εταίρων. Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καταρτίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για περίοδο επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/... (ΜΠΒ III). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../...(Erasmus) εφαρμόζεται στη χρήση αυτών των κεφαλαίων και παράλληλα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... (ΜΠΒ III).
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.   Ο παρών κανονισμός συνεισφέρει στις δράσεις που θεσπίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... (Δημιουργική Ευρώπη). Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καταρτίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για περίοδο επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... (ΜΠΒ III). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... (Δημιουργική Ευρώπη) διέπει τη χρήση αυτών των κονδυλίων.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση πλαισίων για τα πολυετή προγράμματα κάθε συγκεκριμένης χώρας και ομάδας χωρών. Οι εν λόγω διατάξεις πλαισίου:
α)  προσδιορίζουν τους τομείς προτεραιότητας μεταξύ εκείνων που ορίζονται στα άρθρα 9α και 15β·
β)  καθορίζουν τους ειδικούς λεπτομερείς και μετρήσιμους στόχους κάθε προγράμματος·
γ)  ορίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με μετρήσιμους στόχους, και σαφείς και ειδικούς δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους·
δ)  ορίζουν το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, συνολικά και ανά τομέα προτεραιότητας·
ε)  θεσπίζουν τρόπους συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών στην εγγύηση εξωτερικής δράσης.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διενεργείται για τα γεωγραφικά προγράμματα μέσω πολυετών κρατικών και πολυκρατικών ενδεικτικών προγραμμάτων.
διαγράφεται
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας που επιλέγονται για χρηματοδότηση από την Ένωση, τους ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σαφείς και συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων και τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια, τόσο συνολικά όσο και ανά τομέα προτεραιότητας.
διαγράφεται
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα βασίζονται σε:
3.  Τα πολυετή προγράμματα βασίζονται σε:
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)
-α) έκθεση που περιλαμβάνει ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 των αναγκών, των ικανοτήτων, των δεσμεύσεων και των επιδόσεων των χωρών εταίρων ή των οικείων χωρών, και τον δυνητικό αντίκτυπο της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  εθνική ή περιφερειακή στρατηγική με τη μορφή αναπτυξιακού σχεδίου ή παρόμοιου εγγράφου, το οποίο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή ως βάση για το αντίστοιχο πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα, κατά την έγκριση του τελευταίου εγγράφου·
α)  εθνική ή περιφερειακή στρατηγική με τη μορφή αναπτυξιακού σχεδίου ή παρόμοιου εγγράφου, στη βάση ουσιαστικών διαβουλεύσεων με τον τοπικό πληθυσμό και την κοινωνία των πολιτών, το οποίο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή ως βάση για το αντίστοιχο πολυετές πρόγραμμα, κατά την έγκριση του τελευταίου εγγράφου·
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  έγγραφο πλαίσιο που καθορίζει την πολιτική της Ένωσης έναντι του ενδιαφερόμενου εταίρου ή εταίρων, συμπεριλαμβανομένου κοινού εγγράφου μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών·
β)  έγγραφο που καθορίζει την πολιτική της Ένωσης έναντι του ενδιαφερόμενου εταίρου ή εταίρων, συμπεριλαμβανομένου κοινού εγγράφου μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών·
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της συλλογικής συνεργασίας της Ένωσης, όπου είναι δυνατόν, κοινό έγγραφο προγραμματισμού αντικαθιστά τα έγγραφα προγραμματισμού της Ένωσης και των κρατών μελών. Ένα κοινό έγγραφο προγραμματισμού μπορεί να αντικαταστήσει το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδει με τα άρθρα 10 και 11, περιέχει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και καθορίζει τον καταμερισμό εργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών.
4.  Για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της συλλογικής συνεργασίας της Ένωσης, όπου είναι δυνατόν, κοινό έγγραφο προγραμματισμού αντικαθιστά τα έγγραφα προγραμματισμού της Ένωσης και των κρατών μελών. Ένα κοινό έγγραφο προγραμματισμού μπορεί να αντικαταστήσει το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνεται με πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 και ότι συνάδει με τα άρθρα 10 και 11, περιέχει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και καθορίζει τον καταμερισμό εργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα πολυετή προγράμματα μπορούν να προβλέπουν μέρος των κονδυλίων που δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού ποσού, το οποίο δεν διατίθεται σε τομέα προτεραιότητας ή σε χώρα εταίρο ή σε ομάδα χωρών. Τα εν λόγω κονδύλια δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση πλαισίων ανά θεματικό πολυετές πρόγραμμα. Οι εν λόγω διατάξεις πλαισίου:
α)  προσδιορίζουν τους τομείς προτεραιότητας μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 9β·
β)  καθορίζουν τους ειδικούς λεπτομερείς και μετρήσιμους στόχους κάθε προγράμματος·
γ)  ορίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με μετρήσιμους στόχους, και σαφείς και ειδικούς δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους·
δ)  ορίζουν το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, συνολικά και ανά τομέα προτεραιότητας·
ε)  θεσπίζουν τρόπους συνεργασίας.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διενεργείται για τα θεματικά προγράμματα μέσω πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων.
διαγράφεται
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για θεματικά προγράμματα καθορίζουν την ενωσιακή στρατηγική, τις προτεραιότητες που επιλέγονται για χρηματοδότηση από την Ένωση, τους ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης, καθώς και τη διεθνή κατάσταση και τις δραστηριότητες των κυρίων εταίρων για το υπό εξέταση θέμα.
διαγράφεται
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για θεματικά προγράμματα καθορίζουν επίσης την ενδεικτική χρηματοδότηση, συνολικά, ανά τομέα συνεργασίας και ανά τομέα προτεραιότητας. Η ενδεικτική χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται υπό μορφή φάσματος.
διαγράφεται
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
Οι διατάξεις πλαισίου που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 βασίζονται σε έκθεση η οποία περιλαμβάνει ανάλυση της διεθνούς κατάστασης και των δραστηριοτήτων των κύριων εταίρων όσον αφορά το οικείο θέμα, και υποδεικνύει τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Τα πολυετή προγράμματα μπορούν να προβλέπουν μέρος των κονδυλίων που δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού ποσού, το οποίο δεν διατίθεται σε τομέα προτεραιότητας ή σε χώρα εταίρο ή σε ομάδα χωρών. Τα εν λόγω κονδύλια δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος
Έγκριση και τροποποίηση των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων
Έγκριση και τροποποίηση των πολυετών προγραμμάτων
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης στις επανεξετάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, που έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική τροποποίηση του περιεχομένου του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος.
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίων σχετικά με τα πολυετή προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 34. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης στις επανεξετάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Κατά την έκδοση των κοινών εγγράφων πολυετούς προγραμματισμού που αναφέρονται στο άρθρο 12, η απόφαση της Επιτροπής εφαρμόζεται μόνο στη συνεισφορά της Ένωσης στο κοινό έγγραφο πολυετούς προγραμματισμού.
2.  Κατά την έκδοση των κοινών εγγράφων πολυετούς προγραμματισμού που αναφέρονται στο άρθρο 12, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εφαρμόζεται μόνο στη συνεισφορά της Ένωσης στο κοινό έγγραφο πολυετούς προγραμματισμού.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για τα γεωγραφικά προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν όποτε κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση, ιδίως όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7 ή όταν έπονται κατάστασης κρίσης ή κατάστασης μετά την κρίση.
3.  Τα πολυετή γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα λήγουν στις 30 Ιουνίου 2025 το αργότερο. Η Επιτροπή εγκρίνει νέα πολυετή προγράμματα έως την 30ή Ιουνίου 2025, με βάση τα αποτελέσματα, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 32.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
4.  Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για τα θεματικά προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν όποτε είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση, ιδίως όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7.
4.  Τα πολυετή προγράμματα μπορούν να τροποποιούνται όποτε είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή, ιδίως όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7. Τα πολυετή προγράμματα τροποποιούνται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κινητοποίηση του αποθεματικού αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων απαιτεί αλλαγή των διατάξεων πλαισίου του σχετικού προγράμματος.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
5.  Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος, όπως οι κρίσεις ή οι άμεσες απειλές στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος κανονισμού μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 4.
5.  Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος, όπως οι κρίσεις ή οι άμεσες απειλές στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τα πολυετή προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος που αναφέρεται στο άρθρο 34α.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων:
1.  Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 χρησιμοποιείται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, με προτεραιότητα σε χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και σε πλήρη συμπληρωματικότητα και συνέπεια με τις πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού:
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  για να εξασφαλίζει τη δέουσα απόκριση της Ένωσης στην περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων·
α)  για να εξασφαλίζει τη δέουσα απόκριση της Ένωσης στην περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών που δεν καλύπτονται από τα προγράμματα και τα έγγραφα προγραμματισμού·
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  για να αντιμετωπίσει τις νέες ανάγκες ή τις αναδυόμενες προκλήσεις, όπως εκείνες στα σύνορα της Ένωσης ή των όμορων περιοχών που συνδέονται με καταστάσεις κρίσης και καταστάσεις μετά την κρίση ή μεταναστευτικές πιέσεις·
β)  για να αντιμετωπίσει τις νέες ανάγκες ή τις αναδυόμενες προκλήσεις, όπως εκείνες στα σύνορα της Ένωσης ή των όμορων περιοχών ή εκείνες σε τρίτες χώρες που συνδέονται με καταστάσεις κρίσης, είτε φυσικής είτε ανθρωπογενούς, και καταστάσεις μετά την κρίση ή με μεταναστευτικά φαινόμενα, και ιδίως με τη βίαιη εκτόπιση πληθυσμών·
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  για να προωθούνται νέες ενωσιακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες ή προτεραιότητες.
γ)  για να προωθούνται νέες διεθνείς πρωτοβουλίες ή προτεραιότητες ή να ανταποκρίνονται σε αυτές.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Άρθρο 15α
Αναστολή της βοήθειας
1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την αναστολή της βοήθειας σε συμφωνίες με χώρες και περιοχές εταίρους, όταν μια χώρα εταίρος συστηματικά δεν τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ή τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 34 να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παραρτήματος VIIα με την προσθήκη μιας χώρας εταίρου στον κατάλογο των χωρών εταίρων για τις οποίες η ενωσιακή βοήθεια αναστέλλεται εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση μερικής αναστολής, υποδεικνύονται τα προγράμματα για τα οποία ισχύει η αναστολή.
2.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι που αιτιολογούν την αναστολή της βοήθειας, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για την τροποποίηση του παραρτήματος VIIα με σκοπό την επαναφορά της βοήθειας της Ένωσης.
3.  Σε περιπτώσεις μερικής αναστολής, η βοήθεια της Ένωσης χρησιμοποιείται πρωταρχικά για την ενίσχυση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κρατικών φορέων σε σχέση με μέτρα που αποβλέπουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην υποστήριξη των διαδικασιών εκδημοκρατισμού και διαλόγου στις χώρες εταίρους.
4.  Στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 β (νέο)
Άρθρο 15β
Ειδικοί στόχοι για την περιοχή της γειτονίας
1.  Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, η στήριξη της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην περιοχή της γειτονίας έχει ως στόχο:
α)  την ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας και της κυριότητας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας από την Ένωση και τις χώρες εταίρους της·
β)  τη στήριξη της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης ή άλλων υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών, καθώς και από κοινού συμφωνηθέντων θεματολογίων σύνδεσης και προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ή ισοδύναμων εγγράφων·
γ)  την ενίσχυση και την εδραίωση της δημοκρατίας, της οικοδόμησης του κράτους, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την προώθηση ενός πιο αποτελεσματικού τρόπου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί σε αμοιβαία μορφή·
δ)  τη σταθεροποίηση της γειτονίας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας·
ε)  την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Ένωσης για τη Μεσόγειο και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας·
στ)  την προώθηση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, των σχέσεων καλής γειτονίας και άλλων μέτρων που συμβάλλουν στην ασφάλεια, σε όλες τις μορφές της, και στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων συγκρούσεων, την υποστήριξη των πληττόμενων πληθυσμών και την ανασυγκρότηση και στον σεβασμό της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου·
ζ)  την προώθηση ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες μεταξύ της Ένωσης και των χωρών-εταίρων, μεταξύ άλλων μέσω αναβαθμισμένης κινητικότητας και διαπροσωπικών επαφών, ιδίως όσον αφορά τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και αθλητικές δραστηριότητες·
η)  την εντατικοποίηση της συνεργασίας όσον αφορά τόσο τη νόμιμη όσο και την παράτυπη μετανάστευση·
θ)  την επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και ενίσχυση της τομεακής και διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικής προσέγγισης και κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα, και βελτιωμένης πρόσβασης στην αγορά, μεταξύ άλλων μέσω προωθημένων και περιεκτικών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και την οικοδόμηση θεσμών και την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων·
ι)  τη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, που διασφαλίζει οφέλη για όλους, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την απασχολησιμότητα, ιδίως για τους νέους·
ια)  τη συμβολή στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού, ενισχύοντας τη συνεργασία σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας και προάγοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και τους στόχους ενεργειακής απόδοσης·
ιβ)  την ενθάρρυνση της κατάρτισης θεματικών πλαισίων με τις χώρες που είναι όμορες των χωρών εταίρων της γειτονίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις όπως, για παράδειγμα, η μετανάστευση, η ενέργεια, η ασφάλεια και η υγεία.
(Το νέο αυτό άρθρο θα προστεθεί πριν από το άρθρο 16 του κεφαλαίου ΙΙ στον τίτλο ΙΙ)
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τη δέσμευση και την πρόοδο της χώρας εταίρου στην επίτευξη των κοινώς συμφωνημένων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων μεταρρύθμισης·
β)  τη δέσμευση και την πρόοδο της χώρας εταίρου στην επίτευξη των κοινώς συμφωνημένων πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων μεταρρύθμισης·
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  τη δέσμευση και την πρόοδο της χώρας εταίρου για την εδραίωση ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας·
γ)  τη δέσμευση και την πρόοδο της χώρας εταίρου για την εδραίωση ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς·
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γ α)  δέσμευση υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης·
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η στήριξη της Ένωσης προς τις χώρες εταίρους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι εφαρμόζεται σύμφωνα με την αρχή της συγχρηματοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Ενδεικτικά το 10% του κονδυλίου χρηματοδότησης το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) προς συμπλήρωση των χρηματικών χορηγήσεων ανά χώρα βάσει του άρθρου 12, θα πρέπει να κατανεμηθεί στις χώρες εταίρους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με σκοπό την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει επιδόσεων. Η κατανομή των κονδυλίων βάσει επιδόσεων πρέπει να αποφασίζεται με βάση την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη συνεργασία για τη μετανάστευση, την οικονομική διακυβέρνηση και τις μεταρρυθμίσεις. Η πρόοδος των χωρών εταίρων θα αξιολογείται ετησίως.
1.  Τουλάχιστον το 10% του κονδυλίου χρηματοδότησης το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση, προς συμπλήρωση των χρηματικών χορηγήσεων ανά χώρα βάσει του άρθρου 12, κατανέμεται στις χώρες εταίρους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με σκοπό την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει επιδόσεων. Η κατανομή των κονδυλίων βάσει επιδόσεων αποφασίζεται με βάση την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη συνεργασία για ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση, την οικονομική διακυβέρνηση και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν. Η πρόοδος των χωρών εταίρων αξιολογείται ετησίως, με δραστήρια συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα μέσω εκθέσεων προόδου χώρας οι οποίες περιλαμβάνουν τάσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η εφαρμογή της προσέγγισης βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υπόκειται σε τακτικές ανταλλαγές απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Η προσέγγιση με γνώμονα τις επιδόσεις δεν ισχύει για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, τις διαπροσωπικές επαφές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές αρχές, τη στήριξη της βελτίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μέτρα στήριξης που σχετίζονται με κρίσεις. Σε περίπτωση σοβαρής ή χρονίζουσας υποβάθμισης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η στήριξη των εν λόγω δράσεων ενδέχεται να αυξηθεί.
2.  Η προσέγγιση με γνώμονα τις επιδόσεις δεν ισχύει για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, τις διαπροσωπικές επαφές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές αρχές, τη στήριξη της βελτίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μέτρα στήριξης που σχετίζονται με κρίσεις. Σε περίπτωση σοβαρής ή χρονίζουσας υποβάθμισης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η στήριξη των εν λόγω δράσεων θα αυξάνεται, όπου είναι σκόπιμο.
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ επανεξετάζουν τη στήριξη βάσει επιδόσεων σε περίπτωση σοβαρής ή διαρκούς υποβάθμισης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του κράτους δικαίου.
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση του μεθοδολογικού πλαισίου της προσέγγισης βάσει επιδόσεων.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Η διασυνοριακή συνεργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, καλύπτει τη συνεργασία στα παρακείμενα χερσαία σύνορα, τη διεθνική συνεργασία επί μεγαλυτέρων διεθνικών εδαφών, τη θαλάσσια συνεργασία πέριξ θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τη διαπεριφερειακή συνεργασία.
1.  Η διασυνοριακή συνεργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, καλύπτει τη συνεργασία στα παρακείμενα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, τη διεθνική συνεργασία επί μεγαλυτέρων διεθνικών εδαφών, τη θαλάσσια συνεργασία πέριξ θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Η διασυνοριακή συνεργασία επιδιώκει να συνάδει με τους στόχους των υφιστάμενων και των μελλοντικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙΙ – κεφάλαιο ΙΙΙ – τίτλος
Σχέδια δράσης, μέτρα και μέθοδοι εφαρμογής
Εκτέλεση
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, μέτρων στήριξης ή εκτάκτων μέτρων βοήθειας. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα προσδιορίζουν για κάθε δράση τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις κύριες δραστηριότητες, τις μεθόδους υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και τυχόν συνδεόμενες δαπάνες στήριξης.
1.  Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, μέτρων στήριξης ή εκτάκτων μέτρων βοήθειας. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα προσδιορίζουν για κάθε δράση τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις κύριες δραστηριότητες, τις μεθόδους εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και τυχόν συνδεόμενες δαπάνες στήριξης.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών και περιστάσεων, και όταν η χρηματοδότηση δεν είναι εφικτή από περισσότερο κατάλληλες πηγές, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ειδικά μέτρα που δεν προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού.
Σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών και περιστάσεων, και όταν η χρηματοδότηση δεν είναι εφικτή από περισσότερο κατάλληλες πηγές, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ειδικά μέτρα που δεν βασίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού.
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.  Τα ετήσια και πολυετή σχέδια δράσης και τα μεμονωμένα μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εφαρμοστούν οι δράσεις ταχείας αντίδρασης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) και στοιχείο γ).
3.  Τα ετήσια και πολυετή σχέδια δράσης και τα μεμονωμένα μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εκτελεστούν οι δράσεις ταχείας αντίδρασης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β).
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Τα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία μπορεί να παραταθεί δύο φορές κατά έξι επιπλέον μήνες το πολύ, έως 30 μήνες κατά ανώτατο όριο, σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων στην εφαρμογή τους, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνεται το ποσό για τη χρηματοδότησή τους.
διαγράφεται
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Σε περιπτώσεις παρατεταμένων κρίσεων και συγκρούσεων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει δεύτερο έκτακτο μέτρο βοήθειας, με διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις περαιτέρω μέτρα μπορούν να εγκριθούν όταν είναι σημαντικό να συνεχιστεί η ενωσιακή δράση και αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με άλλα μέσα.
διαγράφεται
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4 μπορούν να έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία μπορεί να παραταθεί δύο φορές κατά έξι επιπλέον μήνες το πολύ, έως 30 μήνες κατά ανώτατο όριο, σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων στην εκτέλεσή τους, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνεται το ποσό για τη χρηματοδότησή τους.
Σε περιπτώσεις παρατεταμένων κρίσεων και συγκρούσεων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει δεύτερο έκτακτο μέτρο βοήθειας, με διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις περαιτέρω μέτρα μπορούν να εγκριθούν όταν είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ενωσιακή δράση βάσει της παρούσας παραγράφου και αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με άλλα μέσα.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει δαπάνες στήριξης για την εφαρμογή του μηχανισμού και για την επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτείας, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εν λόγω εφαρμογή, καθώς και δαπάνες της έδρας και των αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για το πρόγραμμα, καθώς και για τη διαχείριση δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας και των εσωτερικών συστημάτων πληροφορικής.
1.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει δαπάνες στήριξης για την εκτέλεση του μηχανισμού και για την επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, εποπτείας, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εν λόγω εκτέλεση, καθώς και δαπάνες της έδρας και των αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για το πρόγραμμα, καθώς και για τη διαχείριση δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας και των εσωτερικών συστημάτων πληροφορικής.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
1.  Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.
1.  Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα θεσπίζονται μέσω απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 διαδικασία δεν απαιτείται για:
διαγράφεται
α)  σχέδια δράσης, επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR·
β)  ειδικά μέτρα καθώς και σχέδια δράσης και μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή δράσεων ταχείας αντίδρασης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια EUR·
γ)  τις τεχνικές τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τους στόχους του σχετικού σχεδίου δράσης ή του μέτρου, όπως:
i)  αλλαγή του τρόπου υλοποίησης·
ii)  ανακατανομές ποσών μεταξύ ενεργειών του ιδίου σχεδίου δράσης·
iii)  αυξήσεις ή μειώσεις του προϋπολογισμού των σχεδίων δράσης, και των επιμέρους μέτρων κατά ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 20 % του αρχικού προϋπολογισμού και ποσό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR·
Σε περίπτωση πολυετών σχεδίων δράσης και μέτρων, τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) σημείο iii) εφαρμόζονται σε ετήσια βάση.
Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εκτός των έκτακτων μέτρων βοήθειας και των τεχνικών τροποποιήσεων, κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη μέσω της αρμόδιας επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους.
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Πριν από την έκδοση ή την παράταση έκτακτων μέτρων βοήθειας το κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια EUR, η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τον χαρακτήρα και τους στόχους των εν λόγω μέτρων, καθώς και τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά. Η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο προτού να προβεί σε σημαντικές επί της ουσίας τροποποιήσεις ήδη εγκριθέντων έκτακτων μέτρων βοήθειας. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σχετική προσέγγιση πολιτικής του Συμβουλίου τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, χάριν της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σχετική προσέγγιση πολιτικής του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, χάριν της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έκτακτων μέτρων βοήθειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών ποσών, και επιπλέον ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προβαίνει σε επί της ουσίας τροποποιήσεις ή παρατάσεις της βοήθειας.
Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον σχεδιασμό των μέτρων δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών ποσών, και επιπλέον ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προβαίνει σε επί της ουσίας τροποποιήσεις ή παρατάσεις της βοήθειας. Το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση ή τη σημαντική τροποποίηση μέτρου, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από αυτήν, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπου περιγράφεται ο χαρακτήρας και το σκεπτικό του εγκριθέντος μέτρου, η διάρκεια, ο προϋπολογισμός και το πλαίσιό του, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικότητάς του προς άλλα εν εξελίξει και προγραμματισμένα μέτρα βοήθειας ης Ένωσης. Για έκτακτα μέτρα βοήθειας, η Επιτροπή αναφέρει επίσης κατά πόσον, σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει τη συνέχεια της πολιτικής που εκτελείται με την έκτακτη βοήθεια με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα βοήθειας βάσει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Πριν από την έγκριση σχεδίων δράσης και μέτρων που δεν βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 3 και 4, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 34 προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με τον καθορισμό των ειδικών στόχων που πρέπει να επιδιωχθούν, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, των κύριων δραστηριοτήτων και των ενδεικτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων των εν λόγω σχεδίων δράσης και μέτρων.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4
4.  Στην περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων επιτακτικών λόγων επείγουσας ανάγκης, λ.χ. κρίσεων που περιλαμβάνουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, άμεσων απειλών κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει σχέδια δράσης και μέτρα ή τροποποιήσεις υφιστάμενων σχεδίων δράσης και μέτρων, ως άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 4.
διαγράφεται
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Σε επίπεδο δράσεων διενεργείται κατάλληλος περιβαλλοντικός έλεγχος, μεταξύ άλλων και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2011/92/ΕΕ82 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου83, ο οποίος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες υποδομές.
Σε επίπεδο δράσεων διενεργείται κατάλληλος έλεγχος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου82 και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου83, ο οποίος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες υποδομές.
__________________
__________________
82 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (κωδικοποίηση ) (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.)
82 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (κωδικοποίηση ) (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.)
83 Οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40).
83 Οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40).
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Επιπλέον, θα εκτελούνται εκ των προτέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινωνία και στην εργασία, καθώς και αναλύσεις των συγκρούσεων και εκτιμήσεις των κινδύνων.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Κατά περίπτωση, κατά την εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Εξασφαλίζεται δε η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και η πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματά των εν λόγω εκτιμήσεων.
Κατά περίπτωση, κατά την εκτέλεση τομεακών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και κοινωνικές και στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Εξασφαλίζεται δε η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις εν λόγω εκτιμήσεις και η πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματά των εν λόγω εκτιμήσεων.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)
Άρθρο 21α
Προγράμματα βοήθειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η Επιτροπή πραγματοποιεί διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο εφαρμόζει δικά του προγράμματα βοήθειας, όπως ανάπτυξη ικανοτήτων και παρακολούθηση εκλογών.
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ
γ)  συνεισφορών στις δαπάνες που απαιτούνται για τη σύσταση και διαχείριση εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·
γ)  συνεισφορών στις δαπάνες που απαιτούνται για τη σύσταση και διαχείριση εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της ευρείας συμμετοχής με τη σύσταση ανεξάρτητης ΟΚΠ τρίτου μέρους για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που συγκροτούνται·
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – τίτλος
Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι εκτέλεσης
Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι εφαρμογής
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Όταν συνεργάζεται με ενδιαφερόμενα μέρη των χωρών εταίρων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών τους και του γενικού πλαισίου, κατά τον καθορισμό των τρόπων χρηματοδότησης, του είδους της συνεισφοράς, των ρυθμίσεων ανάθεσης και των διοικητικών διατάξεων για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων, με σκοπό να προσεγγίσει και να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τέτοιων ενδιαφερόμενων μερών. Ενθαρρύνονται ειδικοί τρόποι εφαρμογής σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό, όπως συμφωνίες εταιρικής σχέσης, χορηγήσεις άδειας οικονομικής υποστήριξης σε τρίτα μέρη, άμεση ανάθεση ή προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με περιορισμένη επιλεξιμότητα ή εφάπαξ πόσα, μοναδιαίες δαπάνες και χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, καθώς και μη συνδεδεμένη με δαπάνες χρηματοδότηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Όταν συνεργάζεται με ενδιαφερόμενα μέρη των χωρών εταίρων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών τους και του γενικού πλαισίου, κατά τον καθορισμό των τρόπων χρηματοδότησης, του είδους της συνεισφοράς, των ρυθμίσεων ανάθεσης και των διοικητικών διατάξεων για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων, με σκοπό να προσεγγίσει και να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τέτοιων ενδιαφερόμενων μερών. Η εν λόγω εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, και ιδίως της τοπικής κοινωνίας των πολιτών. Ενθαρρύνονται ειδικοί τρόποι εφαρμογής σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό, όπως συμφωνίες εταιρικής σχέσης, χορηγήσεις άδειας οικονομικής υποστήριξης σε τρίτα μέρη, άμεση ανάθεση ή προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με περιορισμένη επιλεξιμότητα ή εφάπαξ πόσα, μοναδιαίες δαπάνες και χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, καθώς και μη συνδεδεμένη με δαπάνες χρηματοδότηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω διάφοροι τρόποι διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την καινοτομία. Προωθείται η συνεργασία μεταξύ τοπικών και διεθνών ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες της τοπικής κοινωνίας των πολιτών ενόψει της επίτευξης της πλήρους συμμετοχής της στα προγράμματα ανάπτυξης.
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  επιχορηγήσεις χαμηλής αξίας προς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη χρηματοδότηση επειγουσών δράσεων προστασίας, ενδεχομένως χωρίς να απαιτείται συγχρηματοδότηση∙
α)  επιχορηγήσεις χαμηλής αξίας προς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προς μηχανισμούς προστασίας υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, για τη χρηματοδότηση επειγουσών δράσεων προστασίας, ενδεχομένως χωρίς να απαιτείται συγχρηματοδότηση, καθώς και προς διαμεσολαβητές και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν σε διάλογο για κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις, επίλυση συγκρούσεων, συμφιλίωση και εδραίωση της ειρήνης·
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  επιχορηγήσεις, κατά περίπτωση, χωρίς την ανάγκη συγχρηματοδότησης, για τη χρηματοδότηση δράσεων σε λίαν αντίξοες συνθήκες όπου η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αντενδείκνυται συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, η ανθρώπινη ασφάλεια διατρέχει μεγάλο κίνδυνο ή οι οργανώσεις και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δρουν υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Οι επιχορηγήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το 1 000 000 EUR και έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία δύναται να παραταθεί κατά 12 μήνες σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων κατά την υλοποίησή τους·
β)  επιχορηγήσεις, κατά περίπτωση, χωρίς την ανάγκη συγχρηματοδότησης, για τη χρηματοδότηση δράσεων σε λίαν αντίξοες συνθήκες όπου η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αντενδείκνυται συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, απειλές κατά δημοκρατικών θεσμών, κλιμάκωση κρίσεων, ένοπλες συγκρούσεις, η ανθρώπινη ασφάλεια διατρέχει μεγάλο κίνδυνο ή οι οργανώσεις και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαμεσολαβητές και άλλοι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε διάλογο για κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις, συμφιλίωση και εδραίωση της ειρήνης δρουν υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Οι επιχορηγήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το 1 000 000 EUR και έχουν διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία δύναται να παραταθεί κατά 12 μήνες σε περίπτωση αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων κατά την εφαρμογή τους∙
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  επιχορηγήσεις προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και το Παγκόσμιο Δίκτυο, και το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, το οποίο χορηγεί ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, και στο συνδεδεμένο με αυτό δίκτυο πανεπιστημίων που χορηγεί μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και υποτροφίες σε σπουδαστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες.
γ)  επιχορηγήσεις προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και το Παγκόσμιο Δίκτυο, και το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, το οποίο χορηγεί ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, και στο συνδεδεμένο με αυτό δίκτυο πανεπιστημίων που χορηγεί μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και υποτροφίες σε σπουδαστές, ερευνητές, καθηγητές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες·
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   μικρών έργων όπως περιγράφονται στο άρθρο 23α (νέο)
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η δημοσιονομική στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων εκτέλεσης μεταρρυθμίσεων του τομέα, βασίζεται στην ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα, στην αμοιβαία λογοδοσία και τις κοινές δεσμεύσεις σε οικουμενικές αξίες, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των χωρών εταίρων. Περιλαμβάνει ενισχυμένο διάλογο πολιτικής, ανάπτυξη ικανοτήτων και βελτιωμένη διακυβέρνηση και συμπληρώνει τις προσπάθειες των εταίρων να εισπράττουν περισσότερα και να ξοδεύουν καλύτερα, για να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση και την εξάλειψη της φτώχειας.
Η δημοσιονομική στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων εκτέλεσης μεταρρυθμίσεων του τομέα, βασίζεται στην ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα, στην αμοιβαία λογοδοσία και τις κοινές δεσμεύσεις σε οικουμενικές αξίες, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη και το κράτος δικαίου, και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των χωρών εταίρων. Περιλαμβάνει ενισχυμένο διάλογο πολιτικής, ανάπτυξη ικανοτήτων και βελτιωμένη διακυβέρνηση και συμπληρώνει τις προσπάθειες των εταίρων να εισπράττουν περισσότερα και να ξοδεύουν καλύτερα, για να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που είναι επωφελής για όλους, την αξιοπρεπή απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τη μείωση των ανισοτήτων και την εξάλειψη της φτώχειας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών οικονομιών και των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Κάθε απόφαση για παροχή στήριξης από τον προϋπολογισμό βασίζεται στις πολιτικές στήριξης από τον προϋπολογισμό που έχουν συμφωνηθεί από την Ένωση, ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων επιλεξιμότητας και μια προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και των οφελών.
Κάθε απόφαση για παροχή στήριξης από τον προϋπολογισμό βασίζεται στις πολιτικές στήριξης από τον προϋπολογισμό που έχουν συμφωνηθεί από την Ένωση, ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων επιλεξιμότητας και μια προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και των οφελών. Ένας από τους κύριους και καθοριστικούς παράγοντες για την εν λόγω απόφαση είναι η αξιολόγηση της δέσμευσης, των επιδόσεων και της προόδου των χωρών εταίρων όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Κατά την παροχή στήριξης από τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 236 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή καθορίζει σαφώς και παρακολουθεί τα κριτήρια για τους όρους δημοσιονομικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της προόδου των μεταρρυθμίσεων και της διαφάνειας, και στηρίζει την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των εθνικών ικανοτήτων ελέγχου και της αυξημένης διαφάνειας και πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες.
Κατά την παροχή στήριξης από τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 236 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή καθορίζει σαφώς και παρακολουθεί τα κριτήρια για τους όρους δημοσιονομικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της προόδου των μεταρρυθμίσεων και της διαφάνειας, και στηρίζει την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των εθνικών ικανοτήτων ελέγχου, της συμμετοχής των ΟΚΠ στην παρακολούθηση και της αυξημένης διαφάνειας και πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες, καθώς και την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων δημόσιων προμηθειών που υποστηρίζουν την τοπική οικονομική ανάπτυξη και τις τοπικές επιχειρήσεις.
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7
7.  Οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί μπορούν να ομαδοποιούνται σε διευκολύνσεις για σκοπούς εφαρμογής και υποβολής εκθέσεων
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.   Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες δραστηριότητες σε συνεργασία με οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι εγκατεστημένες σε ζώνες δικαιοδοσίας που ορίζονται στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Ένωσης ως μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες ή οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή οι οποίες δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών.
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)
Άρθρο 23α
Ταμεία μικρών έργων
1.  Η χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να παρέχεται σε ταμεία μικρών έργων, με στόχο την επιλογή και υλοποίηση έργων περιορισμένου δημοσιονομικού όγκου.
2.  Οι δικαιούχοι ενός ταμείου μικρών έργων είναι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
3.  Οι τελικοί αποδέκτες σε ένα ταμείο μικρών έργων λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μέσω του δικαιούχου και υλοποιούν τα μικρά έργα στο πλαίσιο του εν λόγω ταμείου μικρών έργων («μικρό έργο»).
4.  Όταν η δημόσια συνεισφορά σε ένα μικρό έργο δεν υπερβαίνει τα 50 000 EUR, λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίου κόστους ή εφάπαξ ποσού ή περιλαμβάνει κατ’ αποκοπήν συντελεστές.
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  κράτη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στην περίπτωση συμβάσεων που υλοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα ή σε φτωχή υπερχρεωμένη χώρα, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο δικαιούχων δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας.
στ)  κράτη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στην περίπτωση συμβάσεων που εφαρμόζονται σε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα ή σε φτωχή υπερχρεωμένη χώρα, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο δικαιούχων δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας.
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5
5.  Για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από κοινού με μία οντότητα, ή υλοποιούνται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης με οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία (ii) έως (viii) του δημοσιονομικού κανονισμού, εφαρμόζονται επίσης οι κανόνες επιλεξιμότητας των εν λόγω οντοτήτων.
5.  Για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από κοινού με μία οντότητα, ή εφαρμόζονται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης με οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία (ii) έως (viii) του δημοσιονομικού κανονισμού, εφαρμόζονται επίσης οι κανόνες επιλεξιμότητας των εν λόγω οντοτήτων.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 9
9.  Η επιλεξιμότητα του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται ως προς την ιθαγένεια, τον τόπο εγκατάστασης ή τη φύση των αιτούντων, όπου απαιτούνται τέτοιοι περιορισμοί από τη συγκεκριμένη φύση και τους στόχους της δράσης και, εφόσον είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εφαρμογή της.
9.  Η επιλεξιμότητα του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται ως προς την ιθαγένεια, τον τόπο εγκατάστασης ή τη φύση των αιτούντων, όπου απαιτούνται τέτοιοι περιορισμοί από τη συγκεκριμένη φύση και τους στόχους της δράσης και, εφόσον είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Οι περιορισμοί ιθαγένειας δεν ισχύουν για τις διεθνείς οργανώσεις.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 11
11.  Για να ενισχυθούν οι τοπικές ικανότητες, αγορές και αγοραστικές δραστηριότητες, δίνεται προτεραιότητα σε τοπικούς και περιφερειακούς αναδόχους όταν ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει την ανάθεση βάσει μίας μόνο προσφοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αναδόχων προωθείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.
11.  Για να ενισχυθούν οι τοπικές ικανότητες, αγορές και αγοραστικές δραστηριότητες, δίνεται προτεραιότητα σε τοπικούς και περιφερειακούς αναδόχους, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο ιστορικό επιδόσεών τους σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ή δίκαιου εμπορίου, όταν ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει την ανάθεση βάσει μίας μόνο προσφοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αναδόχων προωθείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται κριτήρια βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 12 α (νέα)
12α.   Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας δεν υποστηρίζει δράσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 21, προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον ή το κλίμα. Οι πιστώσεις είναι απολύτως συμβατές με τη συμφωνία του Παρισιού και, συνολικά, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για εξωτερικές δράσεις συμβάλλει στους μακροπρόθεσμους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, ο μηχανισμός δεν υποστηρίζει:
α)  δράσεις ασυμβίβαστες με τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές των δικαιούχων χωρών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού·
β)  επενδύσεις σε ανάντη, ενδιάμεσα και κατάντη ορυκτά καύσιμα.
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις μεταφερόμενες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες για τις αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις συμπεριλαμβανομένων των ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης Plus (ΕΤΒΑ+) και την εγγύηση εξωτερικής δράσης.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης Plus (ΕΤΒΑ+) και η εγγύηση εξωτερικής δράσης χρηματοδοτούνται μέσω των χρηματοδοτικών κονδυλίων για γεωγραφικά προγράμματα, που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν αποβαίνει εις βάρος άλλων ενεργειών που υποστηρίζονται από γεωγραφικά προγράμματα.
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει χρηματοδοτική ικανότητα με βάση τις μεθόδους εκτέλεσης που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), στ) και ζ), είναι η στήριξη των επενδύσεων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τις οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε χώρες που διαπιστώνεται ότι πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.
Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει χρηματοδοτική ικανότητα υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, είναι η στήριξη των επενδύσεων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, προσφορά καινοτόμων προϊόντων και συγκέντρωση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την εκβιομηχάνιση και την προσφορά ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, με στόχο την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τον περιορισμό της αλλαγής αυτής, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας σε συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα της ΔΟΕ, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μεταξύ των οποίων οι γυναίκες και οι νέοι, τις οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, λαμβανομένου υπόψη του δυναμικού τους για τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνθηκών διαβίωσης, η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, καθώς και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των βίαιων εκτοπίσεων και η συμβολή στη βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. Το 45% της χρηματοδότησης διατίθεται σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της απερήμωσης, εκ των οποίων το 30% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου προορίζεται για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Ιδιαίτερη προσοχή και συμπληρωματική στήριξη για την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων, την οικονομική διακυβέρνηση και την τεχνική βοήθεια πρέπει να δοθεί σε χώρες που διαπιστώνεται ότι πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης χρησιμοποιείται επιπλέον της επένδυσης του κράτους σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί κρατική ευθύνη.
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3
3.  Στο πλαίσιο της εγγύησης εξωτερικής δράσης, η Ένωση μπορεί να εγγυηθεί πράξεις, που θα υπογραφούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ύψους έως και 60 000 000 000 EUR.
3.  Στο πλαίσιο της εγγύησης εξωτερικής δράσης, η Ένωση μπορεί να εγγυηθεί πράξεις, που θα υπογραφούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ύψους έως και 60 000 000 000 EUR. Το εν λόγω ανώτατο όριο επανεξετάζεται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 32.
Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
4.  O συντελεστής προβλέψεων κυμαίνεται μεταξύ του 9% και του 50% σε συνάρτηση με το είδος των ενεργειών.
4.  O συντελεστής προβλέψεων κυμαίνεται μεταξύ του 9% και του 50% σε συνάρτηση με το είδος των ενεργειών. Μέγιστο ποσό 10 δισεκατομμυρίων EUR θα τροφοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού ή μέσω μεταφοράς κονδυλίων από τον προϋπολογισμό. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να τροποποιεί αυτό το ανώτατο ποσό, εάν κριθεί απαραίτητο.
Τροπολογία 237
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Οι συντελεστές προβλέψεων επανεξετάζονται κάθε τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που ορίζεται στο άρθρο 40. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους εν λόγω συντελεστές.
Οι συντελεστές προβλέψεων επανεξετάζονται κάθε δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που ορίζεται στο άρθρο 40. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους εν λόγω συντελεστές και τα αντίστοιχα ποσά.
Τροπολογία 238
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6
6.  Το ΕΤΒΑ+ και η εγγύηση εξωτερικής δράσης δύνανται να στηρίζουν τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις χώρες εταίρους στις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Η πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό των οικείων γεωγραφικών προγραμμάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) και μεταφέρεται στο κοινό ταμείο προβλέψεων. Το ΕΤΒΑ+ και η εγγύηση εξωτερικής δράσης μπορεί επίσης να στηρίζουν πράξεις σε δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού ΜΠΒ III. Η χρηματοδότηση για αυτές τις πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+ και για την πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού ΜΠΒ. Η πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης για τη χορήγηση δανείων σε τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού EINS χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του κανονισμού EINS.
6.  Το ΕΤΒΑ+ και η εγγύηση εξωτερικής δράσης δύνανται να στηρίζουν τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις χώρες εταίρους στις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Η πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό των οικείων γεωγραφικών προγραμμάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) και μεταφέρεται στο κοινό ταμείο προβλέψεων. Η γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+ αντικατοπτρίζει επίσης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τη σχετική βαρύτητα των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τις διάφορες περιφέρειες, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α). Το ΕΤΒΑ+ και η εγγύηση εξωτερικής δράσης μπορεί επίσης να στηρίζουν πράξεις σε δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού ΜΠΒ III. Η χρηματοδότηση για αυτές τις πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+ και για την πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού ΜΠΒ. Η πρόβλεψη της εγγύησης εξωτερικής δράσης για τη χορήγηση δανείων σε τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού EINS χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του κανονισμού EINS.
Τροπολογία 239
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)
Άρθρο 26α
Στόχοι για το ΕΤΒΑ+
1.  Οι δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+ που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης εξωτερικής δράσης συνεισφέρουν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
α)  παροχή χρηματοδότησης και στήριξης στην ανάπτυξη του ιδιωτικού και του συνεταιριστικού τομέα και του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, για τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας και, κατά περίπτωση, στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού ΕΕ.../... [ΜΠΒ III]·
β)  αντιμετώπιση των περιορισμών στις ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως μέσω της διασφάλισης της νομικής ασφάλειας των επενδύσεων·
γ)  μόχλευση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις·
δ)  ενίσχυση των κοινωνικοοικονομικών κλάδων και τομέων και των συναφών δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και της βιώσιμης συνδεσιμότητας και της βιώσιμης παραγωγής, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον·
ε)  συμβολή στη δράση για το κλίμα και την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος·
στ)  συμβολή, με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης μετανάστευσης και της βίαιης εκτόπισης, και συμβολή στην ασφαλή, εύτακτη και ομαλή μετανάστευση και κινητικότητα.
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης εξωτερικής δράσης συνάδουν και ευθυγραμμίζονται με τις ενωσιακές πολιτικές, καθώς και με τις στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών εταίρων. Υποστηρίζουν ειδικότερα τους στόχους, τις γενικές αρχές και το πλαίσιο πολιτικής του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα οικεία ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού, με τη δέουσα προσοχή στους τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στο παράρτημα V.
1.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης εξωτερικής δράσης συνάδουν και ευθυγραμμίζονται με τις ενωσιακές πολιτικές, Ιδίως με την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική γειτονίας της Ένωσης, καθώς και με τις στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών εταίρων, και αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της τοπικής αγοράς ή μη ικανοποιητικές επενδυτικές πράξεις, χωρίς να ανταγωνίζονται αθέμιτα με τοπικούς οικονομικούς παράγοντες. Υποστηρίζουν ειδικότερα τους στόχους, τις γενικές αρχές και το πλαίσιο πολιτικής του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα οικεία ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού, με τη δέουσα προσοχή στους τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 26α και περιγράφονται περαιτέρω στο παράρτημα V.
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η χορήγηση της εγγύησης εξωτερικής δράσης υπόκειται στη σύναψη της σχετικής συμφωνίας εγγυήσεων του ΕΤΒΑ μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του επιλέξιμου ομόλογου φορέα.
Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 209 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) του δημοσιονομικού κανονισμού και οι οποίες:
2.  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της αγοράς ή μη ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται επίσης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 209 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του δημοσιονομικού κανονισμού και οι οποίες:
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α α (νέο)
-αα) παρέχουν χρηματοοικονομική και αναπτυξιακή προσθετικότητα·
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α β (νέο)
-αβ) υποβάλλονται σε δημοσίως διαθέσιμη συμμετοχική εκ των προτέρων εκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσδιορίζοντας και αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους στους εν λόγω τομείς και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ελεύθερης και εκ των προτέρων συναίνεσης των επηρεαζόμενων κοινοτήτων σε επενδύσεις σχετικές με τη γη·
Τροπολογία 245
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  είναι βιώσιμες από τεχνικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης.
γ)  είναι βιώσιμες από τεχνική, περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική άποψη.
Τροπολογία 246
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  στοχεύουν κλάδους και ζητήματα όπου εντοπίζονται σαφείς αδυναμίες της αγοράς ή θεσμικές ανεπάρκειες που εμποδίζουν τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα·
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  είναι διαρθρωμένες κατά τρόπο που συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς και στην κινητοποίηση πόρων του ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη επενδυτικών κενών·
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  εστιάζουν σε έργα που ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι ιδιώτες δανειστές σε αποκλειστικά εμπορική βάση·
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ δ (νέο)
γδ)  δεν στρεβλώνουν τις αγορές στις χώρες και περιοχές εταίρους·
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ ε (νέο)
γε)  μεγιστοποιούν, όπου είναι δυνατόν, την κινητοποίηση κεφαλαίων του τοπικού ιδιωτικού τομέα·
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ στ (νέο)
γστ)  τηρούν τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας όπως διατυπώθηκαν στη Σύμπραξη του Μπουσάν για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία και επιβεβαιώθηκαν στο Ναϊρόμπι τον Δεκέμβριο του 2016, συμπεριλαμβανομένων της κυριότητας, της ευθυγράμμισης, της εστίασης στα αποτελέσματα, της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας, καθώς και τον στόχο της αποσύνδεσης της βοήθειας·
Τροπολογία 252
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ ζ (νέο)
γζ)  είναι σχεδιασμένες ώστε να πληρούν τα κριτήρια για την ΕΑΒ που θέσπισε η ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, εκτός από πράξεις σε εκβιομηχανισμένες χώρες που δεν είναι επιλέξιμες για ΕΑΒ·
Τροπολογία 253
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ η (νέο)
γη)  εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των διεθνώς συμφωνημένων κατευθυντήριων γραμμών, αρχών και συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών για υπεύθυνες επενδύσεις, των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, των αρχών του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για υπεύθυνες επενδύσεις στα συστήματα γεωργίας και τροφίμων και των συμβάσεων και προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, των αρχών του Μάαστριχτ για τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις των κρατών στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, καθώς και των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του FAO για την υπεύθυνη διακυβέρνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας·
Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4
4.  Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς για τους σκοπούς της εγγύησης εξωτερικής δράσης είναι εκείνοι που ορίζονται στο άρθρο 208 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τρίτες χώρες που συνεισφέρουν στην εγγύηση εξωτερικής δράσης, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που έχει συνεισφέρει στην εγγύηση εξωτερικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 28, και οι οποίοι παρέχουν επαρκή διασφάλιση της χρηματοοικονομικής τους ικανότητας είναι επιλέξιμοι για τους σκοπούς της εγγύησης.
4.  Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς για τους σκοπούς της εγγύησης εξωτερικής δράσης είναι εκείνοι που ορίζονται στο άρθρο 208 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τρίτες χώρες που συνεισφέρουν στην εγγύηση εξωτερικής δράσης, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού και της γνώμης του στρατηγικού συμβουλίου. Επιπλέον, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που έχει συνεισφέρει στην εγγύηση εξωτερικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 28, και οι οποίοι παρέχουν επαρκή διασφάλιση της χρηματοοικονομικής τους ικανότητας είναι επιλέξιμοι για τους σκοπούς της εγγύησης.
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μεταξύ άλλων:
α)  συμμετέχει, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στη διαχείριση κινδύνου του ΕΤΒΑ+, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη αποφυγής ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων·
β)  υλοποιεί αποκλειστικά μέρος της επενδυτικής θυρίδας που καλύπτει τον κρατικό δανεισμό και θα πρέπει να τροφοδοτείται με τουλάχιστον 1 000 000 000 EUR από τα χρηματοδοτικά κονδύλια των γεωγραφικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα κεφάλαια 1 και 3 του παρόντος τίτλου·
γ)  είναι επιλέξιμος ομόλογος φορέας υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο άλλων επενδυτικών θυρίδων.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους όρους του άρθρου 62 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Στην περίπτωση φορέων που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που έχει συνεισφέρει στην εγγύηση εξωτερικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού, προτιμώνται οι φορείς εκείνοι που κοινοποιούν πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης.
Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους όρους του άρθρου 62 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Στην περίπτωση φορέων που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που έχει συνεισφέρει στην εγγύηση εξωτερικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού, προτιμώνται οι φορείς εκείνοι που κοινοποιούν πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και φορολογικά κριτήρια και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση για όλους τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς και μεριμνά για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων κατά την περίοδο υλοποίησης του ΕΤΒΑ+. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί κάθε σχετική πληροφορία από τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς σχετικά με τις δράσεις τους εκτός του ΕΤΒΑ+.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση και ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για όλους τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς και μεριμνά για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων κατά την περίοδο εφαρμογής του ΕΤΒΑ+. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί κάθε σχετική πληροφορία από τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς σχετικά με τις δράσεις τους εκτός του ΕΤΒΑ+.
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί επιλέξιμους ομόλογους φορείς, ΟΚΠ και τοπικές κοινότητες σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   τις αρχές των δίκαιων και ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7
7.  Η Επιτροπή συγκροτεί επενδυτικές θυρίδες προκειμένου να καλύπτονται μέχρις ενός καθορισμένου ποσού από την εγγύηση εξωτερικής δράσης περιφέρειες, συγκεκριμένες χώρες εταίροι ή αμφότερες, συγκεκριμένοι τομείς, συγκεκριμένα έργα ή συγκεκριμένες κατηγορίες τελικών δικαιούχων ή αμφότερα, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο που το επενδυτικό κονδύλιο συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και τις λεπτομερείς χρηματοδοτικές τους προτεραιότητες. Όλα τα αιτήματα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των επενδυτικών σκελών υποβάλλονται στην Επιτροπή.
διαγράφεται
Η επιλογή των επενδυτικών σκελών αιτιολογείται δεόντως από ανάλυση των ανεπαρκειών της αγοράς ή των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών. Η ανάλυση αυτή διενεργείται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με δυνητικά επιλέξιμους ομόλογους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μπορεί να παρέχουν τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στο πλαίσιο επενδυτικής θυρίδας ή μεμονωμένου έργου η διαχείριση του οποίου γίνεται από επιλέξιμο ομόλογο φορέα. Τα μέσα μπορεί να παρέχονται προς όφελος των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων χωρών που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις ή χωρών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις, προς όφελος των οργανισμών αυτών των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων εθνικών και ιδιωτικών τοπικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών τους, και προς όφελος οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα των εν λόγω χωρών εταίρων.
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, αξιοποιώντας, κατά περίπτωση, τα υφιστάμενα συστήματα μέτρησης αποτελεσμάτων των επιλέξιμων ομόλογων φορέων. Η Επιτροπή δημοσιεύει το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της για κάθε επενδυτικό σκέλος σε ετήσια βάση.
8.  Η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα δεικτών που θα κατευθύνουν την επιλογή των έργων. Οι εταίροι υλοποίησης συμπληρώνουν τον πίνακα δεικτών για όλες τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+. Η Επιτροπή αξιολογεί όλες τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την εγγύηση σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που απαριθμούνται στο άρθρο 27 και χρησιμοποιεί τον πίνακα δεικτών για να διενεργήσει ανεξάρτητο έλεγχο ποιότητας σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και την αξιολόγηση που πραγματοποίησαν οι εταίροι υλοποίησης σε επίπεδο έργου. Εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή ζητεί από τους εταίρους υλοποίησης να παρέχουν διευκρινίσεις και να προβαίνουν σε τροποποιήσεις. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων για όλα τα έργα, μετά την έγκριση της χρήσης της εγγύησης από την Επιτροπή και τους εταίρους υλοποίησης, και το αποτέλεσμα όλων των εργαλείων εγγυήσεων και των μεμονωμένων έργων στο πλαίσιο της αξιολόγησής της για κάθε επενδυτικό σκέλος σε ετήσια βάση.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 9
9.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 προκειμένου να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους τομείς προτεραιότητας στο παράρτημα V και τη διακυβέρνηση του ΕΤΒΑ+ στο παράρτημα VI.
9.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 προκειμένου να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους τομείς προτεραιότητας και τις επενδυτικές θυρίδες που υποδεικνύονται στο παράρτημα V. Όταν συμπληρώνει ή τροποποιεί επενδυτικές θυρίδες για συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες χώρες εταίρους ή και τα δύο, για συγκεκριμένους τομείς, ή για συγκεκριμένα έργα, ειδικές κατηγορίες τελικών δικαιούχων ή και τα δύο, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τον παρόντα κανονισμό, για να καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης έως ένα ορισμένο ποσό, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συμβουλές που παρέχονται από το στρατηγικό συμβούλιο και διαβουλεύεται με τα επιχειρησιακά συμβούλια.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο που οι επενδυτικές θυρίδες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 26α και του παρόντος άρθρου και με τις λεπτομερείς χρηματοδοτικές τους προτεραιότητες. Όλα τα αιτήματα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των επενδυτικών θυρίδων υποβάλλονται στην Επιτροπή.
Η επιλογή των επενδυτικών θυρίδων αιτιολογείται δεόντως από ανάλυση των ανεπαρκειών της αγοράς ή των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών. Η ανάλυση αυτή διενεργείται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με δυνητικά επιλέξιμους ομόλογους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μπορεί να παρέχουν τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στο πλαίσιο επενδυτικής θυρίδας ή μεμονωμένου έργου η διαχείριση του οποίου γίνεται από επιλέξιμο ομόλογο φορέα. Τα μέσα μπορεί να παρέχονται προς όφελος των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων χωρών που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις ή χωρών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις, προς όφελος των οργανισμών αυτών των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων εθνικών και ιδιωτικών τοπικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών τους, και προς όφελος οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα των εν λόγω χωρών εταίρων. Σε χώρες που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, και σε άλλες χώρες όπου κάτι τέτοιο δικαιολογείται, μπορεί να παρέχεται στήριξη σε επενδύσεις του δημόσιου τομέα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)
Άρθρο 27α
Διακυβέρνηση και διάρθρωση του ΕΤΒΑ+
1.  Το ΕΤΒΑ+ αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες δημιουργούνται με βάση τις μεθόδους εργασίας, τις διαδικασίες και τις δομές των υφιστάμενων ενωσιακών μηχανισμών συνδυασμού μέσων εξωτερικής δράσης, που μπορεί να συνδυάζουν τις οικείες πράξεις συνδυασμού μέσων και τις ενέργειες της εγγύησης της εξωτερικής δράσης στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+.
2.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση του ΕΤΒΑ + και την εγγύηση εξωτερικής δράσης. Πέραν αυτού, η Επιτροπή δεν επιδιώκει να διεξάγει γενικές τραπεζικές εργασίες. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων διαφάνειας και οικονομικής λογοδοσίας.
3.  Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ΕΤΒΑ+, η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές από στρατηγικό συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση πράξεων που αφορούν την πολιτική διεύρυνσης της Ένωσης και χρηματοδοτούνται μέσω του [ΜΠΒ ΙΙΙ], οπότε η Επιτροπή λαμβάνει συμβουλές από στρατηγικό συμβούλιο του πλαισίου επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF). Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με όλους τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς, όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση της εγγύησης εξωτερικής δράσης. Για τον σκοπό αυτό, συγκροτείται μια τεχνική ομάδα εργασίας, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και επιλέξιμους ομόλογους φορείς, με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου και του σχετικού κόστους.
4.  Το στρατηγικό συμβούλιο συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις προτεραιότητες των επενδύσεων που πραγματοποιούνται βάσει της εγγύησης εξωτερικής δράσης στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ+, και συμβάλλει στην ευθυγράμμισή τους με τις κατευθυντήριες αρχές και τους στόχους της εξωτερικής δράσης, της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής γειτονίας της Ένωσης, καθώς και με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3, και με τον σκοπό του ΕΤΒΑ+, όπως ορίζεται στο άρθρο 26. Παρέχει επίσης στήριξη στην Επιτροπή για τον καθορισμό των γενικών επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης με στόχο τη στήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+, καθώς και την παρακολούθηση μιας κατάλληλης και διαφοροποιημένης γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης για τις επενδυτικές θυρίδες, και παράλληλα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες που αναγνωρίζεται ότι πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες («ΛΑΧ») και τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.
5.  Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ των τριών πυλώνων του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου και άλλων προσπαθειών της Ένωσης σχετικών με τη μετανάστευση και για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030, καθώς και με άλλα προγράμματα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, άλλα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και καταπιστευματικά ταμεία.
6.  Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, όλων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθεστώς παρατηρητή. Οι συνεισφέροντες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς, οι χώρες εταίροι, οι σχετικοί περιφερειακοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, κατά περίπτωση, να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή. Προτού γίνει δεκτός οποιοσδήποτε νέος παρατηρητής ζητείται η γνώμη του στρατηγικού συμβουλίου. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.
7.  Το στρατηγικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και, εφόσον είναι δυνατόν, εκδίδει τις γνώμες του με συναίνεση. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να οργανώνονται έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος του προέδρου ή ενός τρίτου των μελών του. Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση, εφαρμόζονται τα δικαιώματα ψήφου, όπως συμφωνείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του στρατηγικού συμβουλίου και καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του. Τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου λαμβάνουν δεόντως υπόψη την πηγή χρηματοδότησης. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει το πλαίσιο όσον αφορά τον ρόλο των παρατηρητών. Τα πρακτικά και οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων του στρατηγικού συμβουλίου, αφού εγκριθούν, δημοσιεύονται.
8.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο στρατηγικό συμβούλιο ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του ΕΤΒΑ+. Το στρατηγικό συμβούλιο του WBIF αναφέρεται στην πρόοδο που επιτελείται όσον αφορά την εφαρμογή του μέσου εγγύησης για την περιοχή διεύρυνσης, για τη συμπλήρωση της έκθεσης. Το στρατηγικό συμβούλιο διοργανώνει τακτικά διαβούλευση με τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς όσον αφορά τον στρατηγικό προσανατολισμό και την εφαρμογή του ΕΤΒΑ+.
9.  Η ύπαρξη των δύο στρατηγικών συμβουλίων δεν επηρεάζει την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου, ενοποιημένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του ΕΤΒΑ+.
10.  Κατά τη φάση εφαρμογής του ΕΤΒΑ+, το στρατηγικό συμβούλιο εγκρίνει και δημοσιεύει, το συντομότερο δυνατόν, κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του ΕΤΒΑ+ με τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 26α και 27.
11.  Στη στρατηγική καθοδήγησή του, το στρατηγικό συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις σχετικές αποφάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου.
12.  Τα επιχειρησιακά συμβούλια των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών στηρίζουν την Επιτροπή σε επίπεδο εφαρμογής, κατά τον καθορισμό των περιφερειακών και τομεακών επενδυτικών στόχων και των περιφερειακών, τομεακών και θεματικών επενδυτικών θυρίδων, και διατυπώνουν απόψεις όσον αφορά τις συνδυαστικές πράξεις και τη χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης που καλύπτει τις δραστηριότητες του ΕΤΒΑ+.
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Η συνεισφορά τρίτων χωρών εκτός των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και άλλων τρίτων μερών γίνεται σε μετρητά και υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.
Η συνεισφορά τρίτων χωρών εκτός των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και άλλων τρίτων μερών γίνεται σε μετρητά και υπόκειται στη γνώμη του στρατηγικού συμβουλίου και στην έγκριση της Επιτροπής.
Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5
Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, οι συνεισφορές τους μπορεί να διατίθενται για τη δρομολόγηση δράσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, χώρες, τομείς ή σε υφιστάμενα επενδυτικά σκέλη.
διαγράφεται
Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Κάθε συνεισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη καταπτώσεων εγγυήσεων ανεξαρτήτως του ειδικού σκοπού για τον οποίο εγγράφεται στον προϋπολογισμό.
Κάθε συνεισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη καταπτώσεων εγγυήσεων.
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – τίτλος
Εφαρμογή των συμφωνιών εγγύησης εξωτερικής δράσης
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή, εκ μέρους της Ένωσης, συνομολογεί συμφωνίες εγγύησης εξωτερικής δράσης με τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς που επιλέγονται δυνάμει του άρθρου 27. Συμφωνίες μπορούν να συνάπτονται με κοινοπραξίες αποτελούμενες από δύο ή περισσότερους επιλέξιμους ομόλογους φορείς.
1.  Η Επιτροπή, εκ μέρους της Ένωσης, συνομολογεί συμφωνίες εγγύησης εξωτερικής δράσης με τους επιλέξιμους ομόλογους φορείς που επιλέγονται δυνάμει του άρθρου 27. Οι εν λόγω συμφωνίες είναι άνευ όρων, αμετάκλητες, σε πρώτη ζήτηση και υπέρ επιλεγμένων ομόλογων φορέων. Συμφωνίες μπορούν να συνάπτονται με κοινοπραξίες αποτελούμενες από δύο ή περισσότερους επιλέξιμους ομόλογους φορείς.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Όλες οι συμφωνίες εγγυήσεων εξωτερικής δράσης τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
Όλες οι συμφωνίες εγγυήσεων εξωτερικής δράσης τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  αναφορά των στόχων και του σκοπού του παρόντος κανονισμού, εκτίμηση αναγκών και υπόδειξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς·
γ)  αναφορά των στόχων και του σκοπού του παρόντος κανονισμού, εκτίμηση αναγκών και υπόδειξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, λαμβανομένης υπόψη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ανάγκης εξασφάλισης υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, μεταξύ άλλων, ιδίως, μέσω της τήρησης των διεθνώς συμφωνημένων κατευθυντήριων γραμμών, αρχών και νομικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο γ η)·
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  αποζημίωση της εγγύησης, η οποία πρέπει να εκπροσωπεί το επίπεδο κινδύνου και η δυνατότητα να είναι η αποζημίωση μερικώς επιδοτούμενη προκειμένου να δοθούν ευνοϊκοί όροι σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·
δ)  αποζημίωση της εγγύησης, η οποία πρέπει να εκπροσωπεί το επίπεδο κινδύνου και η δυνατότητα να είναι η αποζημίωση μερικώς επιδοτούμενη προκειμένου να δοθούν ευνοϊκοί όροι σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως χώρες που πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, ΛΑΧ και υπερχρεωμένες χώρες·
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ
ζ)  υποχρεώσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης·
ζ)  διαφανείς υποχρεώσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης·
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο η
η)  σαφείς και προσιτές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών για τρίτα μέρη που ενδέχεται να επηρεάζονται από την υλοποίηση έργων που καλύπτονται από την εγγύηση της εξωτερικής δράσης.
η)  σαφείς και προσιτές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών για τρίτα μέρη που ενδέχεται να επηρεάζονται από την εφαρμογή έργων που καλύπτονται από την εγγύηση της εξωτερικής δράσης.
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η Επιτροπή, όταν συνάπτει συμφωνίες εγγύησης εξωτερικής δράσης με επιλέξιμους ομόλογους φορείς, λαμβάνει δεόντως υπόψη:
α)  τις συμβουλές και οδηγίες των στρατηγικών και περιφερειακών επιχειρησιακών συμβουλίων·
β)  τους στόχους της επενδυτικής θυρίδας·
γ)  την εμπειρία και την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα και ικανότητα διαχείρισης κινδύνου του επιλέξιμου ομόλογου φορέα·
δ)  το ποσό των ιδίων πόρων, καθώς και τη συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, που προτίθεται να κινητοποιήσει ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας για την επενδυτική θυρίδα.
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7
7.  Οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.
7.  Οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινωνία, στην εργασία και στο περιβάλλον και άλλα κριτήρια επιλογής που απαριθμούνται στο άρθρο 27.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα, τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, την οικονομική βοήθεια σύμφωνα με τα άρθρα 241 και 250 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς παρέχουν ετησίως τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να επιτρέπουν στην Επιτροπή να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.
8.  Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα, τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, την οικονομική βοήθεια σύμφωνα με τα άρθρα 241 και 250 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς παρέχουν ετησίως τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να επιτρέπουν στην Επιτροπή να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει την ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 31 παράγραφος 6 α).
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8 α (νέα)
8α.  Η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς ειδοποιούν άμεσα την OLAF όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, υπάρχουν βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η Επιτροπή ή οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς παρέχουν στην OLAF όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια πλήρους και διεξοδικής έρευνας.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)
Άρθρο 29α
Μηχανισμός καταγγελιών και προσφυγών
Ενόψει πιθανών καταγγελιών τρίτων μερών σε χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων και ατόμων που επηρεάζονται από έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΒΑ+ και την Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης, η Επιτροπή και οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους άμεσες παραπομπές στους μηχανισμούς καταγγελιών των οικείων ομόλογων φορέων που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημιουργεί επίσης έναν κεντρικό μηχανισμό καταγγελιών για όλα τα έργα σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού που παρέχει τη δυνατότητα να δέχεται άμεσα καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες αυτές ενόψει της μελλοντικής συνεργασίας με τους εν λόγω ομόλογους φορείς.
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 β (νέο)
Άρθρο 29β
Εξαιρούμενες δραστηριότητες και μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας
1.  Η εγγύηση εξωτερικής δράσης δεν στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:
α)  συνδέονται με τον στρατιωτικό τομέα ή τον τομέα της κρατικής ασφάλειας,
β)  υποστηρίζουν την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, εκτός από τα δάνεια που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό EINS, και τα ορυκτά καύσιμα, ενώ επίσης προωθούν περαιτέρω τον εγκλωβισμό στη χρήση άνθρακα από τις οικονομίες και τις κοινωνίες.
γ)  έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό εξωτερικό κόστος, όπως εκείνες που συνεπάγονται υποβάθμιση προστατευόμενων περιοχών, ζωτικών οικοτόπων και τοποθεσιών κληρονομιάς για τις οποίες δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης.
δ)  έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες εταίρους, όπως τη στέρηση του δικαιώματος των κοινοτήτων να έχουν πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και να τους ελέγχουν, όπως τη γη, συμβάλλουν στην αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών ή συνεπάγονται καταναγκαστική εργασία ή παιδική εργασία.
2.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα και, ως εκ τούτου, δεν υποστηρίζουν έργα δυνάμει του παρόντος κανονισμού τα οποία συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Επιπλέον, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες δραστηριότητες σε συνεργασία με οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι εγκατεστημένες σε ζώνες δικαιοδοσίας, απαριθμούμενες στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες ή οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή οι οποίες δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την αρχή αυτή μόνο αν το έργο εκτελείται υλικώς σε μία από τις εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας, και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η σχετική δραστηριότητα εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Όταν συνάπτουν συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς μεταφέρουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις σχετικές συμφωνίες και ζητούν από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωσή τους.
3.  Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές του ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς εξαρτούν τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και δημοσιεύουν στοιχεία ανά χώρα σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Η επίτευξη των στόχων του κανονισμού αυτού μετράται μέσω κατάλληλου, διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, με διασφάλιση της ορθής συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και με ενίσχυση της συμμετοχής όλων των εταίρων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, στην εφαρμογή των προγραμμάτων.
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
1.  Οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 προσδιορίζονται στο παράρτημα VII, σύμφωνα με τους δείκτες των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τιμές των δεικτών την 1η Ιανουαρίου 2021 θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων.
1.  Οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 προσδιορίζονται στο παράρτημα VII, σύμφωνα με τους δείκτες των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τιμές των δεικτών την 1η Ιανουαρίου 2021 θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων.
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τις δράσεις της και εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καλύπτοντας τις αποδόσεις και τα αποτελέσματα.
Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τις δράσεις της και εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καλύπτοντας τις αποδόσεις και τα αποτελέσματα.
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η πρόοδος όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να παρακολουθείται στη βάση σαφών, διαφανών και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μετρήσιμων δεικτών. Οι δείκτες πρέπει να τηρούνται σε περιορισμένο αριθμό για να διευκολύνεται η έγκαιρη υποβολή εκθέσεων.
Η πρόοδος όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα παρακολουθείται στη βάση σαφών, διαφανών και μετρήσιμων δεικτών που καθορίζονται στο παράρτημα VII και στο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 9, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι δείκτες πρέπει να τηρούνται σε περιορισμένο αριθμό για να διευκολύνεται η έγκαιρη υποβολή εκθέσεων και πρέπει να αναλύονται, τουλάχιστον, κατά φύλο και ηλικία.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Τα πλαίσια κοινών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται εντός των εγγράφων κοινού προγραμματισμού που εκπληρώνουν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 παρέχουν τη βάση για την κοινή παρακολούθηση από την Ένωση και τα κράτη μέλη της υλοποίησης της συλλογικής τους στήριξης σε μια χώρα εταίρο.
Τα πλαίσια κοινών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται εντός των εγγράφων κοινού προγραμματισμού που εκπληρώνουν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 παρέχουν τη βάση για την κοινή παρακολούθηση από την Ένωση και τα κράτη μέλη της εφαρμογής της συλλογικής τους στήριξης σε μια χώρα εταίρο.
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κεφαλαίων.
Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εφαρμογή του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κεφαλαίων.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που συντελείται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Από το 2022 και μετά, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την επίτευξη των στόχων καθενός από τους κανονισμούς με τη βοήθεια δεικτών, για τη μέτρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας του κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που συντελείται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Από το 2022 και μετά, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού με τη βοήθεια δεικτών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όσων παρατίθενται στο παράρτημα VII, καθώς και σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, για τη μέτρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας του κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5
5.  Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων και την εκτέλεση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων πληρωμών κατανεμημένων ανά χώρα, περιφέρεια και τομέα συνεργασίας. Η έκθεση αξιολογεί τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης της Ένωσης μέσω της χρήσης όσο το δυνατόν ευρύτερων ειδικών και μετρήσιμων δεικτών για το ρόλο της στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Όταν πρόκειται για συνεργασία για την ανάπτυξη, στην έκθεση αξιολογείται επίσης, εάν είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, η τήρηση των αρχών της αποτελεσματικότητας μεταξύ άλλων για καινοτόμους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς.
5.  Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, τη συμμετοχή και τον βαθμό συνεργασίας των σχετικών εταίρων και την εφαρμογή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων πληρωμών κατανεμημένων ανά χώρα, περιφέρεια και τομέα συνεργασίας. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και όσον αφορά την ενσωμάτωση οριζόντιων ζητημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6. Η έκθεση αξιολογεί τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης της Ένωσης μέσω της χρήσης ειδικών και μετρήσιμων δεικτών για το ρόλο της στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Όταν πρόκειται για συνεργασία για την ανάπτυξη, στην έκθεση αξιολογείται επίσης η τήρηση των αρχών της αποτελεσματικότητας μεταξύ άλλων για καινοτόμους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς.
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6
6.  Η ετήσια έκθεση που εκπονείται το 2021 περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες από τις ετήσιες εκθέσεις για την περίοδο 2014-2020 για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εξωτερικές πηγές για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά χώρα, χρήση χρηματοδοτικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Η αναφερόμενη στο άρθρο 13 έκθεση αποτυπώνει τα κύρια διδάγματα και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις των εξωτερικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη.
6.  Η ετήσια έκθεση που εκπονείται το 2021 περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες από τις ετήσιες εκθέσεις για την περίοδο 2014-2020 για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εξωτερικές πηγές για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά χώρα, χρήση χρηματοδοτικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Η αναφερόμενη στο άρθρο 13 έκθεση αποτυπώνει τα κύρια διδάγματα και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις των εξωτερικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη. Περιλαμβάνει αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας του προσωπικού στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ για την επίτευξη όλων των στόχων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Η Επιτροπή υποβάλλει, ως μέρος της ετήσιας έκθεσης, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης και σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΒΑ+, τη διαχείρισή του και την πραγματική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων. Το μέρος αυτό της ετήσιας έκθεσης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το εν λόγω μέρος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α)  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που συμβάλλουν στον σκοπό και τους στόχους του ΕΤΒΑ+ όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
β)  αξιολόγηση των τρεχουσών χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια, και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης του κινδύνου και του αντίκτυπού τους στη χρηματοπιστωτική και οικονομική σταθερότητα των εταίρων·
γ)  αξιολόγηση της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης και στην ικανότητα παροχής ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, την εξάλειψη της φτώχειας και την μείωση των ανισοτήτων· η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει τεκμηριωμένη κατά φύλο ανάλυση των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων και διαχωρισμένα κατά φύλο δεδομένα, όπου είναι δυνατόν, και ανάλυση του είδους του υποστηριζόμενου ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων·
δ)  αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης εξωτερικής δράσης και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που καθιερώνονται για κάθε πρόταση που υποβάλλεται·
ε)  αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης και το ΕΤΒΑ+·
στ)  το ποσό της χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων κάθε επιλέξιμου ομολόγου φορέα σε συγκεντρωτική βάση·
ζ)  αξιολόγηση της προσθετικότητας και της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομόλογων φορέων και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες·
η)  λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της Εγγύησης Εξωτερικής Δράσης, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές καθώς και τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο·
θ)  οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες των επιλέξιμων ομόλογων φορέων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή·
ι)  αξιολόγηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την Εγγύηση Εξωτερικής Δράσης και των δράσεων στο πλαίσιο του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του ΕΕΣ βάσει των οικείων υφιστάμενων εκθέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, καθώς και σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τις πολιτικές που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των τοπικών χρηματοπιστωτικών αγορών·
ια)  αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης με τις διεθνώς συμφωνημένες αρχές για την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα·
ιβ)  αξιολόγηση της αμοιβής για τις εγγυήσεις·
ιγ)  αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις εξαιρούμενες δραστηριότητες και τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας .
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7
7.  Βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων του ενδεικτικού προγραμματισμού πραγματοποιείται ετήσια εκτίμηση των συνολικών δαπανών που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο των μηχανισμών υπόκειται σε σύστημα ετήσιας παρακολούθησης το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ («δείκτες του Ρίο»), χωρίς να αποκλείεται η αξιοποίηση ακριβέστερων μεθοδολογιών εφόσον υπάρχουν, εντάσσεται στην υπάρχουσα μεθοδολογία για τη διαχείριση των επιδόσεων των προγραμμάτων της Ένωσης, με σκοπό την ποσοτικοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο των σχεδίων δράσεων και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 19, και καταγράφεται στις αξιολογήσεις και την ετήσια έκθεση.
7.  Βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων του ενδεικτικού προγραμματισμού πραγματοποιείται ετήσια εκτίμηση των συνολικών δαπανών που σχετίζονται με τους στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο των μηχανισμών υπόκειται σε σύστημα ετήσιας παρακολούθησης το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ και περιλαμβάνει τους «δείκτες του Ρίο», χωρίς να αποκλείεται η αξιοποίηση ακριβέστερων μεθοδολογιών εφόσον υπάρχουν, εντάσσεται στην υπάρχουσα μεθοδολογία για τη διαχείριση των επιδόσεων των προγραμμάτων της Ένωσης, με σκοπό την ποσοτικοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, την ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια, στο επίπεδο των σχεδίων δράσεων και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 19, και καταγράφεται στις αξιολογήσεις και την ετήσια έκθεση. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εκτίμηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέρος της ετήσιας έκθεσης.
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 8
8.  H Επιτροπή κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία μέσω αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων.
8.  H Επιτροπή κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία μέσω αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων, περιλαμβανομένων και εκείνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και χρησιμοποιώντας το πλαίσιο για ένα κοινό πρότυπο που αναπτύχθηκε από την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας.
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 9
9.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του παρόντος κανονισμού ως προς την επίτευξη των στόχων του, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 34, για την τροποποίηση του άρθρου 3 του παραρτήματος VII για την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών εφόσον κριθεί αναγκαία και για να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με διατάξεις σχετικές με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
9.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του παρόντος κανονισμού ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34, για την τροποποίηση του παραρτήματος VII για την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών εφόσον κριθεί αναγκαία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 32, και για να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με διατάξεις σχετικές με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης που μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετους δείκτες επιδόσεων οι οποίοι θα έχουν εφαρμογή σε κάθε έναν από τους ειδικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος
Αξιολόγηση
Ενδιάμεση επανεξέταση και αξιολόγηση
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Ενδιάμεση αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του, το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού.
Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η ενδιάμεση αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και εξετάζει τη συμβολή της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, μέσω δεικτών που μετρούν τα αποτελέσματα τα οποία παραδόθηκαν, καθώς και τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που αφορούν τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ +) και του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις.
Τροπολογία 295
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση αυτή. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ διοργανώνουν διαβούλευση με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της εκπροσώπησης των πλέον περιθωριοποιημένων ατόμων.
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφόσον οι κατάλληλες αξιολογήσεις βασίζονται, κατά περίπτωση, στις αρχές της ορθής πρακτικής της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με στόχο να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, και να διατυπωθούν συστάσεις που θα αποσκοπούν στη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών.
Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των δράσεών της ανά τομέα παρέμβασης, καθώς και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού, μέσω εξωτερικών αξιολογήσεων. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις. Εφόσον οι εφαρμοστέες αξιολογήσεις βασίζονται, κατά περίπτωση, στις αρχές της ορθής πρακτικής της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με στόχο να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, και να διατυπωθούν συστάσεις που θα αποσκοπούν στη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Η ενδιάμεση αξιολόγηση αξιολογεί τις επιδόσεις της Ένωσης σε σχέση με τους στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 297
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του κανονισμού, και το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει τη συμβολή της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που μετρούν τα αποτελέσματα που παραδόθηκαν, καθώς και τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που αφορούν τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού.
Η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης εξετάζει επίσης την αποδοτικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη λειτουργία της απλουστευμένης και εξορθολογισμένης εξωτερικής δομής της χρηματοδότησης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή, καθώς και τη συνεχιζόμενη συνάφεια των στόχων του παρόντος κανονισμού, τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ των χρηματοδοτούμενων δράσεων, τη συμβολή των μέτρων στη συνεκτική εξωτερική δράση της Ένωσης, και τον βαθμό ενημέρωσης του κοινού των δικαιούχων χωρών για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση, και περιλαμβάνει τα πορίσματα των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4.
Τροπολογία 298
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η τελική έκθεση αξιολόγησης εξετάζει επίσης την αποτελεσματικότητα, την προστιθέμενη αξία, το πεδίο εφαρμογής της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή και τη συνεχιζόμενη συνάφεια των στόχων του παρόντος κανονισμού.
διαγράφεται
Τροπολογία 299
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Η τελική έκθεση αξιολόγησης πραγματοποιείται με τον συγκεκριμένο σκοπό να βελτιωθεί η υλοποίηση της ενωσιακής βοήθειας. Ενημερώνει τις αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την κατάργηση των μορφών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού.
Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης πραγματοποιείται με τον συγκεκριμένο σκοπό να βελτιωθεί η εφαρμογή της ενωσιακής βοήθειας. Ενημερώνει τις αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την κατάργηση των μορφών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού.
Τροπολογία 300
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
Η τελική έκθεση αξιολόγησης επίσης περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες από τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά δικαιούχο χώρα, χρήση χρηματοοικονομικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές.
Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης επίσης περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες από τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις για κάθε χρηματοδότηση που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά δικαιούχο χώρα, χρήση χρηματοοικονομικών μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές, καθώς και κατά γεωγραφικό και θεματικό πρόγραμμα και δράση ταχείας αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που κινητοποιήθηκαν από το αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων.
Τροπολογία 301
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5
Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων μαζί με τις παρατηρήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη μέσω της αρμόδιας επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35. Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών μπορούν να συζητηθούν συγκεκριμένες αξιολογήσεις στην εν λόγω επιτροπή. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων.
Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων μαζί με τις παρατηρήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων.
Τροπολογία 302
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6
Η Επιτροπή μεριμνά, σε κατάλληλο βαθμό, ώστε να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία αξιολόγησης της χρηματοδότησης της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δύναται, εάν είναι σκόπιμο, να επιδιώκει τη διενέργεια κοινών αξιολογήσεων με τα κράτη μέλη και τους αναπτυξιακούς εταίρους με στενή συμμετοχή των χωρών εταίρων.
Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και οι δικαιούχοι, περιλαμβανομένων των ΟΚΠ, στη διαδικασία αξιολόγησης της χρηματοδότησης της Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δύναται, εάν είναι σκόπιμο, να επιδιώκει τη διενέργεια κοινών αξιολογήσεων με τα κράτη μέλη και τους αναπτυξιακούς εταίρους με στενή συμμετοχή των χωρών εταίρων.
Τροπολογία 303
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης, στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις που ορίζουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 304
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Αφού ολοκληρωθεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και το αργότερο εντός τριών ετών από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του κανονισμού υπό τους ίδιους όρους με αυτούς της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
Τροπολογία 305
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και όταν η δράση που πρόκειται να εφαρμοσθεί είναι παγκόσμιου, διαπεριφερειακού ή περιφερειακού χαρακτήρα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, στο πλαίσιο των σχετικών πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο των σχετικών σχεδίων δράσης ή μέτρων για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δράσεων προς χώρες και εδάφη που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 4, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ένωσης ή να προωθηθεί η περιφερειακή ή διαπεριφερειακή συνεργασία.
1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και όταν η δράση που πρόκειται να εφαρμοσθεί είναι παγκόσμιου, διαπεριφερειακού ή περιφερειακού χαρακτήρα, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσθέτοντας χώρες και εδάφη σε αυτά που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 για τους σκοπούς των εν λόγω δράσεων.
Τροπολογία 306
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για να συνδράμει τις χώρες και τις περιφέρειες εταίρους στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις γειτονικές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την απόφαση ΥΧΕ του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός μπορεί να συμβάλει, όπου ενδείκνυται και βάσει της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας όσον αφορά το επίπεδο χρηματοδότησης από την απόφαση ΥΧΕ ή/και τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (κανονισμός ΕΕΣ)., σε δράσεις που υλοποιούνται από χώρα εταίρο ή περιφέρεια ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, από χώρα, έδαφος ή άλλη οντότητα δυνάμει της απόφασης ΥΧΕ ή από εξόχως απόκεντρη περιφέρεια της Ένωσης στο πλαίσιο κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων ή προγραμμάτων ή μέτρων διαπεριφερειακής συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΕΣ.
διαγράφεται
Τροπολογία 307
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο)
Άρθρο 33α
Συνεργασία μεταξύ χωρών και περιφερειών εταίρων με τις γείτονες άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και με υπερπόντιες χώρες και εδάφη
1.  Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για να συνδράμει τις χώρες και τις περιφέρειες εταίρους στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις γειτονικές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την απόφαση ΥΧΕ του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός μπορεί να συμβάλει, όπου ενδείκνυται και βάσει της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας όσον αφορά το επίπεδο χρηματοδότησης από την απόφαση ΥΧΕ ή/και τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (κανονισμός ΕΕΣ)., σε δράσεις που εφαρμόζονταιαπό χώρα εταίρο ή περιφέρεια ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, από χώρα, έδαφος ή άλλη οντότητα δυνάμει της απόφασης ΥΧΕ ή από εξόχως απόκεντρη περιφέρεια της Ένωσης στο πλαίσιο κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων ή προγραμμάτων ή μέτρων διαπεριφερειακής συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΕΣ.
2.  Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών ενός προγράμματος ή μέτρου. Για την τεχνική συνδρομή το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 100 %.
Τροπολογία 308
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 26 παράγραφος 3, στο άρθρο 27 παράγραφος 9 και στο άρθρο 31 παράγραφος 9 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 8 παράγραφος 7α, στο άρθρο 8 παράγραφος 8β, στο άρθρο 14 παράγραφος 1, στο άρθρο 15α, στο άρθρο 17 παράγραφος 4, στο άρθρο 21 παράγραφος 3α, στο άρθρο 26 παράγραφος 4, στο άρθρο 27 παράγραφος 9 στο άρθρο 31 παράγραφος 7 και στο άρθρο 33 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η επιτροπή θεσπίζει τις εν λόγω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 7 α, το άρθρο 8 παράγραφος 8β, το άρθρο 17 παράγραφος 4 και το άρθρο 31 παράγραφος 9 εγκρίνονται έως... [6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 26 παράγραφος 3, στο άρθρο 27 παράγραφος 9 και στο άρθρο 31 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 8 παράγραφος 7α, στο άρθρο 8 παράγραφος 8β, στο άρθρο 14 παράγραφος 1, στο άρθρο 15a, στο άρθρο 17 παράγραφος 4, στο άρθρο 21 παράγραφος 3α, στο άρθρο 26 παράγραφος 4, στο άρθρο 27 παράγραφος 9, στο άρθρο 31 παράγραφος 9 και στο άρθρο 33 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6, το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 27 παράγραφος 9 και το άρθρο 31 παράγραφος 9 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 7α, το άρθρο 8 παράγραφος 8β, το άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 15a, το άρθρο 17 παράγραφος 4, το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 26 παράγραφος 4, το άρθρο 27 παράγραφος 9, το άρθρο 31 παράγραφος 9 και το άρθρο 33 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 311
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 α (νέο)
Άρθρο 34α
Διαδικασία επείγοντος
1.  Όταν, σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών ή άμεσων απειλών για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η κοινοποίηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος.
3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 34 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 312
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 β (νέο)
Άρθρο 34β
Δημοκρατική λογοδοσία
1.  Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και η ταχύτητα της έγκρισης πράξεων και μέτρων από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εμφανισθούν ενώπιόν του για να συζητήσουν τους στρατηγικούς προσανατολισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προγραμματισμό βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο εν λόγω διάλογος ενισχύει επίσης τη συνολική συνοχή όλων των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5. Ο διάλογος αυτός μπορεί να διεξάγεται πριν από την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και του σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού από την Επιτροπή. Ο συγκεκριμένος διάλογος μπορεί επίσης να διεξάγεται ad hoc ενόψει σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της ΕΥΕΔ.
2.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα τα σχετικά έγγραφα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τον διάλογο. Σε ό,τι αφορά τον διάλογο σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ παρέχουν ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλα τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που έχουν εγκριθεί ή προγραμματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 21, πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία ανά χώρα, περιφέρεια και θεματικό τομέα, καθώς και τη χρήση δράσεων ταχείας αντίδρασης, τις αναδυόμενες προκλήσεις και προτεραιότητες, καθώς και την εγγύηση για τις εξωτερικές δράσεις.
3.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τη θέση που εκφράζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση που η Επιτροπή ή η ΕΥΕΔ δεν λάβει υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχουν δέουσα αιτιολόγηση.
4.  Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ, ιδίως μέσω της διευθύνουσας ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 38, είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως σχετικά με τα εν εξελίξει μέτρα, τις ενέργειες και τα αποτελέσματα.
Τροπολογία 313
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35
Άρθρο 35
διαγράφεται
Επιτροπή
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Όπου υπάρχει παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.  Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.
4.  Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.
5.  Η εγκεκριμένη απόφαση παραμένει σε ισχύ κατά τη διάρκεια του εγκεκριμένου ή τροποποιημένου εγγράφου, προγράμματος δράσης ή μέτρου.
6.  Ένας παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής για τα θέματα που αφορούν την ΕΤΕπ.
Τροπολογία 314
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – τίτλος
Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα
Διαφάνεια, επικοινωνία και δημοσιοποίηση των πληροφοριών
Τροπολογία 315
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των δικαιούχων προς τις εν λόγω απαιτήσεις.
Τροπολογία 316
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν τον παρόντα κανονισμό, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που οι εν λόγω προτεραιότητες είναι άμεσα συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
2.  Η Επιτροπή εφαρμόζει ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν τον παρόντα κανονισμό, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που οι εν λόγω προτεραιότητες είναι άμεσα συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 317
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας και της δημόσιας διπλωματίας για την κοινοποίηση των αξιών της Ένωσης και της προστιθέμενης αξίας της Ένωσης.
Τροπολογία 318
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Η Επιτροπή δημιουργεί ένα ενιαίο ολοκληρωμένο δημόσιο κεντρικό ηλεκτρονικό αποθετήριο όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αναγκών των εταίρων στη διαδικασία κατανομής των πόρων και εξασφαλίζει την τακτική του ενημέρωση, με εξαίρεση τις δράσεις που θεωρείται ότι δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας ή τοπικές πολιτικές ευαισθησίες σύμφωνα με το άρθρο 37.
Τροπολογία 319
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Το αποθετήριο περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων σε μεμονωμένο επίπεδο και σε επίπεδο έργου, και τα βασικά στοιχεία όλων των συμφωνιών εγγύησης ΕΤΒΑ+, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη νομική ταυτότητα των επιλέξιμων ομόλογων φορέων, τα αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη και τις διαδικασίες καταγγελιών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
Τροπολογία 320
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 δ (νέα)
2δ.  Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς ΕΤΒΑ + δημοσιοποιούν ενεργά και συστηματικά στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων και των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται σε επίπεδο έργου. Κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών λαμβάνεται πάντα υπόψη η προστασία εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν επίσης την ενωσιακή υποστήριξη σε όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύουν σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση εξωτερικής δράσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 321
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38
διαγράφεται
Ρήτρα ΕΥΕΔ
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ.
Τροπολογία 322
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)
Άρθρο 38α
Διακυβέρνηση
Οριζόντια διευθύνουσα ομάδα που απαρτίζεται από τις συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ και πρόεδρος της οποίας είναι ο ΑΠ/ΥΕ ή εκπρόσωπος της οικείας υπηρεσίας είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και τη διαχείριση του παρόντος μηχανισμού καθ’ όλη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια, αποδοτικότητα, διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας για το σύνολο της εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Ο ΑΕ/ΥΕ εξασφαλίζει τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Για όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ταχείας αντίδρασης και των έκτακτων μέτρων βοήθειας, και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής του μέσου, η Ύπατη Εκπρόσωπος και η ΕΥΕΔ συνεργάζονται με τα σχετικά μέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, με βάση τη φύση και τους στόχους της προβλεπόμενης δράσης και επωφελούμενοι από την εμπειρογνωμοσύνη τους. Όλες οι προτάσεις αποφάσεων εκπονούνται μέσω των διαδικασιών της Επιτροπής και υποβάλλονται στην Επιτροπή προς έγκριση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως στις φάσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέσων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο πολιτικός έλεγχος και ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία της χρηματοδότησης της Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης.
Τροπολογία 323
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 17
Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος τομέα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και σε άλλα συναφή πολυκρατικά προγράμματα.
Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος τομέα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και σε άλλα συναφή πολυκρατικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά τις ανταλλαγές σπουδαστών.
Τροπολογία 325
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο α
α)  Ενίσχυση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών, της διακυβέρνησης και επιτήρησης, καθώς και διαφανείς και αξιόπιστες εκλογικές διαδικασίες·
α)  Ενίσχυση της δημοκρατίας και των συμμετοχικών δημοκρατικών διαδικασιών, της διακυβέρνησης και επιτήρησης, καθώς και ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, κράτος δικαίου και διαφανείς, ειρηνικές και αξιόπιστες εκλογικές διαδικασίες·
Τροπολογία 326
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  Ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·
β)  Ενίσχυση της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως διακηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και της εκπλήρωσης των σχετικών διεθνών πράξεων, στήριξη και προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβολή στην εφαρμογή παγκόσμιων και περιφερειακών συμφώνων και πλαισίων, αύξηση των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή και την παρακολούθησή τους, και τοποθέτηση των θεμελίων για τη δημιουργία νομικού πλαισίου προστασίας των ατόμων που εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής·
Τροπολογία 327
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  Προώθηση, αφενός, της καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλες της τις μορφές, και, αφετέρου, της αρχής της ισότητας, ιδίως της έμφυλης ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·
γ)  Προώθηση, αφενός, της καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλες της τις μορφές, και, αφετέρου, της αρχής της ισότητας ιδίως της έμφυλης ισότητας, των δικαιωμάτων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών, και των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των αυτοχθόνων πληθυσμών·
Τροπολογία 328
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο δ
δ)  Υποστήριξη μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου της στις διαδικασίες μεταρρύθμισης και δημοκρατικών μετασχηματισμών, και προώθηση ενός ευνοϊκού χώρου για την κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων·
δ)  Υποστήριξη μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών, ενίσχυση του ρόλου της στις πολιτικές μεταβάσεις, στις διαδικασίες μεταρρύθμισης και δημοκρατικών μετασχηματισμών, και προώθηση ενός ευνοϊκού χώρου για την κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή και στον έλεγχο της λήψης των αποφάσεων·
Τροπολογία 329
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο στ
στ)  Ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων σε πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, επισιτιστικές, δημογραφικές και κοινωνικές πιέσεις και κλυδωνισμούς·
στ)  Ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων ώστε να προετοιμαστούν για την αντίσταση, την προσαρμογή και τη γρήγορη ανάκαμψη από τους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς κλυδωνισμούς, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και τις συγκρούσεις, τις κρίσεις στον τομέα της υγείας και σε αυτόν της επισιτιστικής ασφάλειας·
Τροπολογία 330
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  Ενίσχυση της ανάπτυξης των δημοκρατικών δημόσιων θεσμών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου, αποτελεσματικού, αποδοτικού και υπεύθυνου δικαστικού συστήματος, της προαγωγής του κράτους δικαίου και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους·
ζ)  Ενίσχυση της ανάπτυξης των δημοκρατικών δημόσιων θεσμών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου, αποτελεσματικού, αποδοτικού και υπεύθυνου δικαστικού συστήματος, της προαγωγής του κράτους δικαίου, της διεθνούς δικαιοσύνης, της λογοδοσίας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους·
Τροπολογία 331
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο η
η)  Στήριξη των διαδικασιών μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω προσεγγίσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με άξονα τον πολίτη, ενίσχυση των νομικών πλαισίων και της θεσμικής συγκρότησης, των εθνικών στατιστικών συστημάτων, των ικανοτήτων, της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, και συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς·
η)  Στήριξη των διαδικασιών μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω προσεγγίσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με άξονα τον πολίτη, ενίσχυση των νομικών πλαισίων και της θεσμικής συγκρότησης, των εθνικών στατιστικών συστημάτων, των ικανοτήτων, της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, και συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·
Τροπολογία 332
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο ι
ι)  Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημόσιων θεσμών, ενίσχυση της διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων και των δημόσιων οικονομικών, ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών·
ι)  Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημόσιων θεσμών, ενίσχυση της διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης κριτηρίων (περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών) και στόχων βιωσιμότητας, και των δημόσιων οικονομικών, ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών·
Τροπολογία 333
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 3 – σημείο 1 – στοιχείο ια α (νέο)
ιαα)   προαγωγή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
Τροπολογία 334
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο α
α)  Εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις διαστάσεις της, αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων και μέριμνα για όλους τους ανθρώπους·
α)  Εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις διαστάσεις της, αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, μέριμνα για όλους τους ανθρώπους και παροχή βοήθειας πρωτίστως σε εκείνους που υστερούν περισσότερο, με προτεραιότητα στις επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες για την υγεία, τη διατροφή, την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία·
Τροπολογία 335
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο β
β)  Ενίσχυση των προσπαθειών για την υιοθέτηση πολιτικών και την πραγματοποίηση κατάλληλων επενδύσεων για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των νέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην κοινωνική και την οικονομική ζωή και στα κοινά, και να διασφαλιστεί η πλήρης συνεισφορά τους στη χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη·
β)  Ενίσχυση των προσπαθειών για την υιοθέτηση πολιτικών και την πραγματοποίηση κατάλληλων επενδύσεων για την προώθηση, την προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών, των νέων και των παιδιών, καθώς και των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να διευκολυνθεί η ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνική και την οικονομική ζωή και στα κοινά, και να διασφαλιστεί η πλήρης συνεισφορά τους στη χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη·
Τροπολογία 336
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο γ
γ)  Προώθηση της προστασίας και τήρηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, και πρόληψη της σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας σε όλες τις εκφάνσεις της·
γ)  Προώθηση της προστασίας και τήρηση των δικαιωμάτων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας καθώς και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, και πρόληψη της σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας σε όλες τις εκφάνσεις της και προστασία ενάντια σε αυτές· συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της πρόσβασης όλων στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση και εκπαίδευση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στην ολοκληρωμένη σεξουαλικής αγωγής· προώθηση της συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία για νέα και βελτιωμένα εργαλεία για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, ιδίως σε περιβάλλοντα με ανεπαρκείς πόρους·
Τροπολογία 337
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο δ
δ)  Παροχή ιδιαίτερης προσοχής σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική, ευάλωτη και περιθωριοποιημένη θέση, μεταξύ άλλων, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα για τα παιδιά·
δ)  Παροχή ιδιαίτερης προσοχής σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική, ευάλωτη και περιθωριοποιημένη θέση, μεταξύ άλλων, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα για τα παιδιά με και χωρίς αναπηρίες·
Τροπολογία 338
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ε
ε)  Προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη στήριξη των κοινοτήτων, ιδίως των φτωχότερων, με τη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές ανάγκες και υπηρεσίες·
ε)  Προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη στήριξη των κοινοτήτων, ιδίως των φτωχότερων και των πιο δυσπρόσιτων, με τη βελτίωση της καθολικής πρόσβασης σε βασικές ανάγκες και υπηρεσίες, ιδίως υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, πληροφοριών και προμηθειών, εκπαίδευσης, διατροφής και κοινωνικής προστασίας·
Τροπολογία 339
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο στ
στ)  Υποστήριξη της παροχής ασφαλούς και γόνιμου/κατάλληλου περιβάλλοντος για τα παιδιά, ως στοιχείο καθοριστικής σημασίας για να προωθηθεί η δημιουργία μιας υγιούς νεολαίας ικανής να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της·
στ)  Παροχή στα παιδιά, ιδιαίτερα τα πιο περιθωριοποιημένα, του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος στη ζωή, επενδύοντας στην ανάπτυξη των παιδιών και εξασφαλίζοντας ότι τα παιδιά που αντιμετωπίζουν φτώχεια ή ανισότητα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγεία, η διατροφή, η εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία· υποστήριξη της παροχής ασφαλούς και γόνιμου/κατάλληλου περιβάλλοντος για τα παιδιά, ως στοιχείο καθοριστικής σημασίας για να προωθηθεί η δημιουργία μιας υγιούς νεολαίας ικανής να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της, και ειδική εστίαση στις ανάγκες των κοριτσιών·
Τροπολογία 340
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ζ
ζ)  Στήριξη της οικουμενικής πρόσβασης σε επαρκή, προσιτά, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα, ιδίως για όσους βρίσκονται σε πιο ευάλωτες καταστάσεις, και ενίσχυση της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, ιδίως σε χώρες με παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες κρίσεις·
ζ)  Στήριξη της οικουμενικής πρόσβασης σε επαρκή, προσιτά, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα, ιδίως για όσους βρίσκονται σε πιο ευάλωτες καταστάσεις, μεταξύ άλλων παιδιών κάτω της ηλικίας των πέντε ετών, εφήβων, τόσο κοριτσιών όσο και αγοριών, και γυναικών, ιδίως κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, και ενίσχυση της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, ιδίως σε χώρες με παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες κρίσεις· προώθηση πολυτομεακών προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της διατροφής στη γεωργία·
Τροπολογία 341
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο η
η)  Στήριξη της οικουμενικής πρόσβασης σε ασφαλές και επαρκές πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή, και βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων·
η)  Στήριξη της οικουμενικής πρόσβασης σε ασφαλές και επαρκές πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή, και βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων ως καθοριστικών παραγόντων της υγείας, της εκπαίδευσης, της διατροφής, της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και της ισότητας των φύλων·
Τροπολογία 342
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο θ
θ)  Επίτευξη καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, με ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της οικοδόμησης ισχυρών, ποιοτικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας, και ενίσχυση της ικανότητας έγκαιρης προειδοποίησης, μείωσης των κινδύνων, διαχείρισης και ανάκαμψης·
θ)  Επίτευξη καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, με ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων και υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και με τη στήριξη της οικοδόμησης χωρίς αποκλεισμούς, ισχυρών, ποιοτικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας που είναι προσβάσιμα σε όλους, και ενίσχυση της ικανότητας έγκαιρης προειδοποίησης, μείωσης των κινδύνων, διαχείρισης και ανάκαμψης· συμπλήρωση της δράσης μέσω του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών κατά της υγείας, την ανάπτυξη ασφαλών, αποτελεσματικών και προσιτών εμβολίων και θεραπειών κατά των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων ασθενειών, καθώς και τη βελτίωση των αντιδράσεων στις προκλήσεις που αφορούν την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των μεταδοτικών νοσημάτων, της μικροβιακής αντοχής, των αναδυόμενων ασθενειών και των επιδημιών·
Τροπολογία 343
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ι α (νέο)
ια)  Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων και των κοινοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των επενδύσεων σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου καταστροφών (ΜΚΚ) και σε έργα ετοιμότητας με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων·
Τροπολογία 344
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ι β (νέο)
ιβ)  Υποστήριξη των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και διοικήσεων να δημιουργήσουν τις απαιτούμενες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων, και χρήση των τελευταίων τεχνολογικών και διοικητικών εξελίξεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκυρη καταγραφή και επισήμανση όλων των μητρώων πολιτών (από τη γέννηση έως τον θάνατο) και τα επισήμως αναγνωρισμένα διπλά έγγραφα να δημοσιεύονται όταν είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες υπάρχουν επίσημα και μπορούν να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματά τους·
Τροπολογία 345
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ια
ια)  Προώθηση βιώσιμης χωρίς αποκλεισμούς αστικής ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της αστικής ανισότητας, με έμφαση σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
ια)  Προώθηση βιώσιμης χωρίς αποκλεισμούς αστικής ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της αστικής ανισότητας, με έμφαση σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και υιοθέτηση μιας ευαίσθητης ως προς το φύλο προσέγγισης·
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ιβ
ιβ)  Στήριξη των τοπικών αρχών για τη βελτίωση της παροχής -σε επίπεδο πόλης- βασικών υπηρεσιών και ισότιμης πρόσβασης στην επισιτιστική ασφάλεια, σε προσβάσιμη, αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση, καθώς και της ποιότητας ζωής, ιδίως για όσους ζουν σε αυθαίρετους καταυλισμούς και παραγκουπόλεις.
διαγράφεται
Τροπολογία 347
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ιγ
ιγ)  Προαγωγή τυπικής, άτυπης και μη τυπικής χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης, και μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης·
ιγ)  Προαγωγή της επίτευξης διεθνώς συμφωνημένων στόχων στην εκπαίδευση με ιδιαίτερη επικέντρωση στα δημόσια δωρεάν εκπαιδευτικά συστήματα, μέσω τυπικής, άτυπης και μη τυπικής χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης, και προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης, και μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης·
Τροπολογία 348
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)
ιγα)  Υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδρόμων για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια της Ένωσης φοιτητές που προέρχονται από χώρες σε κατάσταση πολέμου·
Τροπολογία 349
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ιδ
ιδ)  Στήριξη δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη μαθησιακή κινητικότητα προς, από ή μεταξύ των χωρών εταίρων, καθώς και τη συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο με θεσμικά όργανα, οργανισμούς, εκτελεστικούς φορείς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης των εν λόγω χωρών·
ιδ)  Στήριξη δράσεων για τη μαθησιακή κινητικότητα, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την πολιτιστική συνεργασία προς, από ή μεταξύ των χωρών εταίρων, καθώς και τη συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο με θεσμικά όργανα, οργανισμούς, εκτελεστικούς φορείς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης των εν λόγω χωρών·
Τροπολογία 350
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος α – σημείο 2 – στοιχείο ιδ α (νέο)
ιδα)   Προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με τη φτώχεια και επηρεάζουν δυσανάλογα τις χώρες εταίρους και τους παραμελημένους τομείς έρευνας και καινοτομίας, με περιορισμένες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, και των ανοικτών δεδομένων και της προαγωγής της κοινωνικής καινοτομίας·
Τροπολογία 351
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ιε
ιε)  Προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, και των ανοικτών δεδομένων και της καινοτομίας·
ιε)  Προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, των ανοικτών δεδομένων, των μαζικών δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης, και της καινοτομίας, σε συντονισμό με το πρόγραμμα πλαίσιο της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων·
Τροπολογία 352
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ιζ
ιζ)  Προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας σε όλες τις μορφές της, και διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων της δημιουργίας για βιώσιμη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·
ιζ)  Προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας σε όλες τις μορφές της, και διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας για βιώσιμη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·
Τροπολογία 353
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ιζ α (νέο)
ιζα)  Υποστήριξη δράσεων και προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού για να υπάρξει συνεισφορά στη χειραφέτηση γυναικών, νέων, μεμονωμένων ατόμων και κοινοτήτων, καθώς και για τους στόχους της ατζέντας 2030 που αφορούν τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης·
Τροπολογία 354
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Μετανάστευση και κινητικότητα
3.  Μετανάστευση, κινητικότητα και αναγκαστικός εκτοπισμός
Τροπολογία 355
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
-α) Υποστήριξη αποτελεσματικών μεταναστευτικών πολιτικών με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων προστασίας, για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, ομαλής και νόμιμης μετανάστευσης·
Τροπολογία 356
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο α
α)  Ενίσχυση της συνεργασίας για τη μετανάστευση και την κινητικότητα με γνώμονα μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση, που να καλύπτει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών και ρυθμίσεων της Ένωσης, καθώς και εταιρικών σχέσεων κινητικότητας·
α)  Συμβολή στην ενίσχυση της διμερούς, περιφερειακής, επίσης μεταξύ Νότου-Νότου, και των διεθνούςσυνεργασίας για τη μετανάστευση και την κινητικότητα με γνώμονα μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση, που να καλύπτει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, και σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο και τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
Τροπολογία 357
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  Παροχή συνδρομής για την εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών και ρυθμίσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών σχέσεων κινητικότητας, και τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων διαδρόμων, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση συμφωνιών διευκόλυνσης των θεωρήσεων και επανεγκατάστασης και βάσει αμοιβαίας λογοδοσίας και πλήρους σεβασμού των ανθρωπιστικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
Τροπολογία 358
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο β
β)  Υποστήριξη της βιώσιμης επανένταξης των επαναπατριζόμενων μεταναστών·
β)  Υποστήριξη της βιώσιμης και επιτυχούς κοινωνικοοικονομικής επανένταξης των επαναπατριζόμενων μεταναστών·
Τροπολογία 359
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)  Αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, με την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων·
δ)  Μείωση των τρωτών σημείων στη μετανάστευση, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, και ενίσχυση της διακρατικής αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο·
Τροπολογία 360
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο γ
ε)  Ενίσχυση των επιστημονικών, τεχνικών, ανθρώπινων και θεσμικών ικανοτήτων για τη διαχείριση της μετανάστευσης·
ε)  Ενίσχυση των επιστημονικών, τεχνικών, ανθρώπινων και θεσμικών ικανοτήτων για τη διαχείριση της μετανάστευσης, περιλαμβανομένης της συλλογής και χρήσης ακριβών και αναλυτικών δεδομένων ως βάσης για τεκμηριωμένες πολιτικές, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής, εύτακτη και υπεύθυνη μετανάστευση.
Τροπολογία 361
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο στ
στ)  Υποστήριξη αποτελεσματικών πολιτικών για τη μετανάστευση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα·
διαγράφεται
Τροπολογία 362
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο ζ
ζ)  Προώθηση συνθηκών που διευκολύνουν τη νόμιμη μετανάστευση και την καλά οργανωμένη κινητικότητα, τις διαπροσωπικές επαφές, μεγιστοποιώντας τον αναπτυξιακό αντίκτυπο της μετανάστευσης·
ζ)  Προώθηση συνθηκών που διευκολύνουν τη νόμιμη μετανάστευση και την καλά οργανωμένη κινητικότητα, καθώς και τις διαπροσωπικές επαφές, επίσης μέσω της παροχής ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης·
Τροπολογία 363
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  Μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αντίκτυπου της μετανάστευσης και βελτίωση της κοινής κατανόησης της σχέσης μετανάστευσης-ανάπτυξης·
Τροπολογία 364
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο η
η)  Διασφάλιση της προστασίας των μεταναστών και των βίαια εκτοπισθέντων ατόμων·
η)  Διασφάλιση της προστασίας των μεταναστών και των βίαια εκτοπισθέντων ατόμων, ιδιαίτερη επικέντρωση στις ευάλωτες ομάδες και εφαρμογή μιας προσέγγισης βασιζόμενης στα δικαιώματα και διασφάλιση της αναγνώρισης και του προσδιορισμού του καθεστώτος των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας μεταξύ των μεικτών μεταναστευτικών ροών·
Τροπολογία 365
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο θ
θ)  Υποστήριξη λύσεων βασισμένων στην ανάπτυξη για τα βιαίως εκτοπισμένα άτομα και τις κοινότητες υποδοχής τους·
θ)  Υποστήριξη λύσεων βασισμένων στην ανάπτυξη για τα βιαίως εκτοπισμένα άτομα και τις κοινότητες υποδοχής τους, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, για την προώθηση της αξιοπρέπειας, της ανθεκτικότητας και της αυτάρκειας των εκτοπισθέντων ατόμων και για την ένταξή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών υποδοχής·
Τροπολογία 366
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο ι
ι)  Υποστήριξη της συμμετοχής της διασποράς στις χώρες καταγωγής·
ι)  Υποστήριξη της συμμετοχής της διασποράς στις χώρες καταγωγής, ώστε να υπάρξει πλήρης συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη·
Τροπολογία 367
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο ια α (νέο)
ιαα)  Συμβολή στην παροχή της δυνατότητας στους μετανάστες και τις κοινωνίες να συνειδητοποιήσουν την πλήρη ένταξη και την κοινωνική τους συνοχή·
Τροπολογία 368
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η διαχείριση της συνεργασίας στον τομέα αυτό θα είναι σύμφωνη με το [Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης], με πλήρη σεβασμό της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής.
Τροπολογία 369
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο β
β)  Συμβολή στην προσπάθεια των εταίρων να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς (NDC) και σχεδίων δράσης μετριασμού και προσαρμογής που περιλαμβάνουν συνέργειες μεταξύ προσαρμογής και μετριασμού·
β)  Υποστήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στα ιδιαίτερα ευάλωτα κράτη και στους πληθυσμούς που δεν διαθέτουν πόρους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων· συμβολή στην προσπάθεια των εταίρων να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς (NDC) και σχεδίων δράσης μετριασμού και προσαρμογής που περιλαμβάνουν συνέργειες μεταξύ προσαρμογής και μετριασμού, καθώς και τις δεσμεύσεις τους βάσει άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης·
Τροπολογία 370
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο δ
δ)  Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
δ)  Προώθηση της πρόσβασης σε βιώσιμη ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την τήρηση της δέσμευσης που ανέλαβε η Ένωση το 2012 για την παροχή τέτοιας πρόσβασης σε 500 εκατομμύρια επιπλέον άτομα έως το 2030, δίνοντας προτεραιότητα σε λύσεις υψηλής περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής αξίας μικρής κλίμακας, μικρού δικτύου και εκτός δικτύου. Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· προώθηση της πρόσβασης σε αξιόπιστες, ασφαλείς, οικονομικά προσιτές, καθαρές και βιώσιμες ενεργειακές υπηρεσίες, ιδίως σε τοπικές και αποκεντρωμένες λύσεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση στην ενέργεια σε άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και σε απομακρυσμένες περιοχές·
Τροπολογία 371
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενσωμάτωση των στόχων της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής και την επιδίωξη της πράσινης ανάπτυξης στις εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης κριτηρίων βιωσιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις·
Τροπολογία 372
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της δέουσας επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού και της συνεπούς εφαρμογής της «προληπτικής προσέγγισης» και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·
Τροπολογία 373
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο δ γ (νέο)
δγ)   Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της αγροοικολογίας, που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και, μακροπρόθεσμα, στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή·
Τροπολογία 374
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο στ
στ)  Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας στις αστικές περιοχές·
στ)  Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας και των εγκλημάτων εις βάρος άγριων ειδών, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διαχείρισης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των υδάτινων πόρων. Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας στις αστικές περιοχές·
Τροπολογία 375
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Τερματισμός του εμπορίου ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων καθώς και της κακομεταχείρισης των μεταλλωρύχων και υποστήριξη της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα συνοδευτικά μέτρα, καθώς και εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στα ορυκτά που δεν καλύπτονται ακόμη.
Τροπολογία 376
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)   Προαγωγή της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) με σκοπό την ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να έχουν τη δυνατότητα μετασχηματισμού της κοινωνίας και οικοδόμησης ενός βιώσιμου μέλλοντος·
Τροπολογία 377
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ζ
ζ)  Προώθηση της διατήρησης, της βιώσιμης διαχείρισης και χρήσης, και της αποκατάστασης των φυσικών πόρων, των υγιών οικοσυστημάτων και για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, και προστασία των άγριων ειδών·
ζ)  Προώθηση της διατήρησης, της βιώσιμης διαχείρισης και χρήσης, και της αποκατάστασης των φυσικών πόρων, των υγιών οικοσυστημάτων και για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, και προστασία των άγριων ειδών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων·
Τροπολογία 378
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  Αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας, εφαρμογή διεθνών και ενωσιακών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή της, ιδίως μέσω της προώθησης της διατήρησης, της βιώσιμης χρήσης και της διαχείρισης των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της συναφούς βιοποικιλότητας·
Τροπολογία 379
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο η
η)  Προώθηση ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των υδάτων·
η)  Προώθηση ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των υδάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·
Τροπολογία 380
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο θ
θ)  Προώθηση της διατήρησης και της ενίσχυσης των αποθεμάτων άνθρακα μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της χρήσης γης, της αλλαγής της χρήσης γης και της δασοκομίας και καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της απερήμωσης και της υποβάθμισης των εδαφών·
θ)  Προώθηση της διατήρησης και της ενίσχυσης των αποθεμάτων άνθρακα μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της χρήσης γης, της αλλαγής της χρήσης γης και της δασοκομίας και καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της απερήμωσης και της υποβάθμισης των εδαφών και των δασών, καθώς και της ξηρασίας·
Τροπολογία 381
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ι
ι)  Περιορισμός της αποψίλωσης των δασών και προώθηση του σχεδίου δράσης για την «επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο» (FLEGT), και καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, του εμπορίου παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας·
ι)  Περιορισμός της αποψίλωσης των δασών και προώθηση του σχεδίου δράσης για την «επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο» (FLEGT), και καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, του εμπορίου παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας· υποστήριξη της καλύτερης διακυβέρνησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων· στήριξη της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης·
Τροπολογία 382
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ια
ια)  Υποστήριξη της ωκεάνιας διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας και αποκατάστασης, της διατήρησης των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, της καταπολέμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων, της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, καθώς και της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·
ια)  Υποστήριξη της ωκεάνιας διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας και αποκατάστασης, της διατήρησης των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών σε όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, της καταπολέμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων, της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, καθώς και της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·
Τροπολογία 383
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ιβ
ιβ)  Ενίσχυση της περιφερειακής μείωσης του κινδύνου καταστροφών (ΜΚΚ) και της ανθεκτικότητας, σε συνέργεια με πολιτικές και δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
ιβ)  Ενίσχυση της περιφερειακής μείωσης του κινδύνου καταστροφών (ΜΚΚ), της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας μέσω ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και προσέγγισης σε επίπεδο κοινότητας, σε συνέργεια με πολιτικές και δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
Τροπολογία 384
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ιγ
ιγ)  Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης της ρύπανσης και της υγιούς διαχείρισης των χημικών ουσιών και των αποβλήτων·
ιγ)  Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής (και μέσω ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού), μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης της χρήσης φυσικών πόρων που χρηματοδοτεί τις συγκρούσεις και της στήριξης της συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων μερών με πρωτοβουλίες όπως το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ· αντιμετώπιση της ρύπανσης και υγιής διαχείριση των χημικών ουσιών και των αποβλήτων·
Τροπολογία 385
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ιδ
ιδ)  Στήριξη των προσπαθειών για βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής διαφοροποίησης, της ανταγωνιστικότητας και του εμπορίου, ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και των συνεταιρισμών, με αξιοποίηση των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών με την ΕΕ.
ιδ)  Στήριξη των προσπαθειών για βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής διαφοροποίησης, της ανταγωνιστικότητας, των αλυσίδων εφοδιασμού με επιμερισμό της αξίας και του δίκαιου εμπορίου, ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και των συνεταιρισμών, με αξιοποίηση των αναπτυξιακών ωφελειών των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών με την ΕΕ.
Τροπολογία 386
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ιδ α (νέο)
ιδα)  Τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, οι οποίες προβλέπονται σε συνθήκες όπως η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD), η Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η Σύμβαση για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών άγριας πανίδας (CMS) και άλλες συνθήκες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα·
Τροπολογία 387
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ιδ β (νέο)
ιδβ)   Μεγαλύτερη ενσωμάτωση και εξορθολογισμός των στόχων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης, μέσω στήριξης εργασιών μεθοδολογίας και έρευνας σε και από τις αναπτυσσόμενες χώρες που περιλαμβάνουν μηχανισμούς παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης, χαρτογράφηση οικοσυστημάτων, εκτίμηση και αποτίμηση, βελτίωση της περιβαλλοντικής εμπειρογνωμοσύνης και προώθηση καινοτόμων δράσεων και της συνοχής της πολιτικής·
Τροπολογία 388
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο ιδ γ (νέο)
ιδγ)   Αντιμετώπιση των παγκόσμιων και διαπεριφερειακών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με δυνητικά αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την ειρήνη και την ασφάλεια.
Τροπολογία 389
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο α
α)  Στήριξη της επιχειρηματικότητας, της αξιοπρεπούς απασχόλησης και της απασχολησιμότητας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της βελτίωσης των εργασιακών προτύπων και των συνθηκών εργασίας, και της δημιουργίας ευκαιριών κυρίως για τους νέους·
α)  Στήριξη της επιχειρηματικότητας, επίσης μέσω της μικροχρηματοδότησης, της αξιοπρεπούς απασχόλησης και της απασχολησιμότητας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της βελτίωσης της πλήρους εφαρμογής των εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ και συμπεριλαμβανομένων του κοινωνικού διαλόγου και της καταπολέμησης της παιδικής εργασίας, των συνθηκών εργασίας σε υγιές περιβάλλον, των ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης και της δημιουργίας ευκαιριών κυρίως για τους νέους·
Τροπολογία 390
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο β
β)  Στήριξη εθνικών αναπτυξιακών οδών που μεγιστοποιούν τα θετικά κοινωνικά αποτελέσματα και επακόλουθα και προώθηση της προοδευτικής φορολογίας και των αναδιανεμητικών δημόσιων πολιτικών·
β)  Στήριξη εθνικών αναπτυξιακών οδών που μεγιστοποιούν τα θετικά κοινωνικά αποτελέσματα και επακόλουθα, προώθηση αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών φορολογίας και αναδιανεμητικών δημόσιων πολιτικών, καθώς και δημιουργία και ενίσχυση βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· στήριξη προσπαθειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων·
Τροπολογία 391
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο γ
γ)  Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, με τη δημιουργία ευνοϊκού κανονιστικού περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όσον αφορά την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·
γ)  Βελτίωση του υπεύθυνου επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, με τη δημιουργία ευνοϊκού κανονιστικού περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων, όσον αφορά την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και τη στήριξη της ανάπτυξης οικονομίας αλληλεγγύης, και την ενίσχυση της λογοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα·
Τροπολογία 392
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  Προώθηση της εταιρικής λογοδοσίας και των μηχανισμών προσφυγής για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα· στήριξη προσπαθειών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για τη διασφάλιση της εταιρικής συμμόρφωσης προς τα πρότυπα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εξελίξεις σε κανονιστικό επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια και έναν διεθνή μηχανισμό ανάληψης δεσμεύσεων σχετικά με τα επιχειρηματικά και ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο·
Τροπολογία 393
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο δ
δ)  Ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε όλη την αλυσίδα αξίας·
δ)  Ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε όλη την αλυσίδα αξίας, διασφαλίζοντας τον επιμερισμό της αξίας, δίκαιες τιμές και δίκαιες συνθήκες συναλλαγών·
Τροπολογία 394
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ε
ε)  Αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών και προώθηση περισσότερο στρατηγικής χρήσης των δημόσιων οικονομικών, μεταξύ άλλων μέσω συνδυαστικών μέσων για την προσέλκυση πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων·
ε)  Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των δημόσιων δαπανών, μέσω, μεταξύ άλλων, της προώθησης βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων· και προώθηση περισσότερο στρατηγικής χρήσης των δημόσιων οικονομικών, μεταξύ άλλων μέσω συνδυαστικών μέσων για την προσέλκυση πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων·
Τροπολογία 395
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ζ
ζ)  Προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, με τη σφυρηλάτηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, και διευκόλυνση της ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη·
ζ)  Προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, με τη σφυρηλάτηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, και διευκόλυνση της ανάπτυξης τόσο των δημιουργικών κλάδων όσο και του τομέα του πολιτιστικού τουρισμού ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη·
Τροπολογία 396
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο η
η)  Ενίσχυση και διαφοροποίηση των γεωργικών και των τροφικών αξιακών αλυσίδων, προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης, της προστιθέμενης αξίας, της ολοκλήρωσης, της ανταγωνιστικότητας και του εμπορίου σε περιφερειακό επίπεδο, και ενίσχυση βιώσιμων καινοτομιών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·
η)  Ενίσχυση και διαφοροποίηση των βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς γεωργικών και των τροφικών αξιακών αλυσίδων, προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της οικονομικής διαφοροποίησης, της προστιθέμενης αξίας, της ολοκλήρωσης, της ανταγωνιστικότητας και του δίκαιου εμπορίου σε περιφερειακό επίπεδο, και ενίσχυση βιώσιμων καινοτομιών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·
Τροπολογία 397
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)   Εστίαση στην οικολογικά αποδοτική εντατικοποίηση της γεωργίας για μικροκαλλιεργητές, και ιδίως για τις γυναίκες, μέσω της παροχής υποστήριξης για αποτελεσματικές και βιώσιμες εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και νομικά πλαίσια, καθώς και για ισότιμη και βιώσιμη πρόσβαση σε πόρους, συμπεριλαμβανομένης της γης, του νερού, των (μικρο)πιστώσεων και άλλων γεωργικών πόρων·
Τροπολογία 398
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο η β (νέο)
ηβ)   Ενεργός στήριξη της μεγαλύτερης συμμετοχής οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και γεωργικών οργανώσεων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών και στα ερευνητικά προγράμματα, και αύξηση της συμμετοχής τους στην υλοποίηση και αξιολόγηση των κυβερνητικών προγραμμάτων·
Τροπολογία 399
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ι
ι)  Προαγωγή της καθολικής πρόσβασης στη βιώσιμη ενέργεια με την προώθηση μιας αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων κυκλικής οικονομίας, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·
ι)  Προαγωγή της καθολικής πρόσβασης στην ασφαλή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια με την προώθηση μιας αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων κυκλικής οικονομίας, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·
Τροπολογία 400
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ιβ
ιβ)  Προώθηση οικονομικά προσιτής, αξιόπιστης και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας·
ιβ)  Προώθηση οικονομικά προσιτής, αξιόπιστης, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας· προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων· ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· προώθηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών ως μέσο διευκόλυνσης της βιώσιμης ανάπτυξης· αντιμετώπιση της κυβερνοασφάλειας, του απορρήτου των δεδομένων και άλλων κανονιστικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση·
Τροπολογία 401
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ιγ
ιγ)  Ανάπτυξη και ενίσχυση των αγορών και τομέων κατά τρόπο που ενισχύει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·
ιγ)  Ανάπτυξη και ενίσχυση των αγορών και τομέων κατά τρόπο που ενισχύει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και το δίκαιο εμπόριο·
Τροπολογία 402
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ιδ
ιδ)  Στήριξη του προγράμματος περιφερειακής ολοκλήρωσης και των βέλτιστων εμπορικών πολιτικών, και στήριξη για την παγίωση και την εκτέλεση των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της·
ιδ)  Στήριξη του προγράμματος περιφερειακής ολοκλήρωσης και των βέλτιστων εμπορικών πολιτικών για τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και στήριξη για την παγίωση και την εκτέλεση των συμφωνιών δίκαιου εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων ολιστικών και ασύμμετρων συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους· προώθηση και ενίσχυση της πολυμέρειας, της βιώσιμης οικονομικής συνεργασίας, καθώς και των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·
Τροπολογία 403
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ιε
ιε)  Προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, και των ανοικτών δεδομένων και της καινοτομίας·
ιε)  Προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, της ψηφιοποίησης, των ανοικτών δεδομένων, των μαζικών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της επιστημονικής διπλωματίας·
Τροπολογία 404
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ιστ
ιστ)  Προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας, σε όλες τις μορφές της, και διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
ιστ)  Προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας, σε όλες τις μορφές της, ανάπτυξη της τοπικής βιοτεχνίας και των σύγχρονων τεχνών και πολιτιστικών εκφράσεων, και διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
Τροπολογία 405
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ιη
ιη)  Βελτίωση της πρόσβασης σε αξιοπρεπή εργασία και δημιουργία περισσότερο εύρυθμων αγορών εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς, καθώς και πολιτικών απασχόλησης που αποβλέπουν στη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για όλους τους πολίτες, ιδίως τους νέους·
ιη)  Βελτίωση της πρόσβασης σε αξιοπρεπή εργασία για όλους σε ένα υγιές περιβάλλον, και δημιουργία περισσότερο εύρυθμων αγορών εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς, καθώς και πολιτικών απασχόλησης που αποβλέπουν στη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας, στον σεβασμό των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών διαβίωσης για όλους τους πολίτες, ιδίως τις γυναίκες και τους νέους·
Τροπολογία 406
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ιη α (νέο)
ιηα)   Εξασφάλιση ότι η πρόσβαση σε εξορυκτικούς τομείς είναι δίκαιη και βιώσιμη και δεν συμβάλλει σε συγκρούσεις ή διαφθορά·
Τροπολογία 407
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο ιθ
ιθ)  Προώθηση δίκαιης, βιώσιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε εξορυκτικούς τομείς.
ιθ)  Προώθηση δίκαιης, βιώσιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε εξορυκτικούς τομείς· εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, δέουσας επιμέλειας και ευθύνης των επενδυτών, με παράλληλη προώθηση της λογοδοσίας του ιδιωτικού τομέα· εφαρμογή μέτρων πλαισίωσης του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
Τροπολογία 408
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος
6.  Ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη
6.  Ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα
Τροπολογία 409
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο α
α)  Συμβολή στην ειρήνη και τη σταθερότητα μέσω της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων στις πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και κοινωνικές πιέσεις και κλυδωνισμούς·
α)  Συμβολή στην ειρήνη, την πρόληψη των συγκρούσεων και, ως εκ τούτου, στη σταθερότητα μέσω της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας των κρατών, των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ατόμων στις πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και κοινωνικές πιέσεις και κλυδωνισμούς, μέσω μεταξύ άλλων της στήριξης εκτιμήσεων ανθεκτικότητας που είναι σχεδιασμένες για τον εντοπισμό των ενδογενών ικανοτήτων των κοινωνιών να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτές τις πιέσεις και τους κλυδωνισμούς·
Τροπολογία 410
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο α α (νέο)
α α)  Προώθηση ενός πνεύματος μη βίας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης για την ειρήνη·
Τροπολογία 411
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο β
β)  Στήριξη της πρόληψης των συγκρούσεων, της έγκαιρης προειδοποίησης και της οικοδόμησης της ειρήνης μέσω της διαμεσολάβησης, της διαχείρισης των κρίσεων και της σταθεροποίησης·
β)  Στήριξη της πρόληψης των συγκρούσεων, της έγκαιρης προειδοποίησης και της οικοδόμησης της ειρήνης μέσω της διαμεσολάβησης, της διαχείρισης των κρίσεων και της σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης έπειτα από συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου του ενισχυμένου ρόλου των γυναικών σε όλα αυτά τα στάδια· προώθηση, διευκόλυνση και ανάπτυξη ικανοτήτων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη διαμεσολάβηση, τον διάλογο και τη συμφιλίωση, τις σχέσεις καλής γειτονίας και άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες διακοινοτικές εντάσεις, καθώς και στα μέτρα συμφιλίωσης μεταξύ ομάδων της κοινωνίας και τις παρατεταμένες συγκρούσεις και κρίσεις·
Τροπολογία 412
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  Στήριξη της αποκατάστασης και της επανένταξης θυμάτων ένοπλων συγκρούσεων, καθώς και του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης πρώην μαχητών και των οικογενειών τους στην κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των γυναικών·
Τροπολογία 413
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  Βελτίωση του ρόλου των γυναικών και των νέων στην οικοδόμηση της ειρήνης και την πρόληψη των συγκρούσεων, και της συμμετοχής τους, της ουσιώδους συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών και την πολιτική και της κοινωνικής αναγνώρισής τους· στήριξη της εφαρμογής του ψηφίσματος UNSCR 1325, ιδίως σε καταστάσεις και χώρες που χαρακτηρίζονται από αστάθεια, που πλήττονται από συγκρούσεις και που εξέρχονται από συγκρούσεις·
Τροπολογία 414
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο γ
γ)  Στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας που σταδιακά εξασφαλίζει στα άτομα και το κράτος πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη ασφάλεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη·
γ)  Στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της σύγκρουσης και σταδιακά εξασφαλίζει στα άτομα και το κράτος πιο αποτελεσματική, δημοκρατική και αξιόπιστη ασφάλεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ειρήνη·
Τροπολογία 415
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο δ
δ)  Στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων των στρατιωτικών φορέων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 416
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   στήριξη περιφερειακών και διεθνών πρωτοβουλιών αφοπλισμού, καθώς και συστημάτων και μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών όπλων·
Τροπολογία 417
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο ε
ε)  Στήριξη περιφερειακών και διεθνών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη·
ε)  Στήριξη τοπικών, περιφερειακών και διεθνών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη, καθώς και σύνδεση των διαφόρων αυτών πρωτοβουλιών·
Τροπολογία 418
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο στ
στ)  Πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία·
στ)  Πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία μέσω ειδικών προγραμμάτων και δράσεων προσαρμοσμένων σε ειδικά πλαίσια, ευαίσθητων στα ζητήματα του φύλου και ανθρωποκεντρικών·
Τροπολογία 419
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  Αντιμετώπιση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου που έχουν στον άμαχο πληθυσμό οι νάρκες κατά προσωπικού, μη εκραγέντες μηχανισμοί ή εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των γυναικών·
Τροπολογία 420
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων ή αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των γυναικών·
Τροπολογία 421
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο στ γ (νέο)
στγ)  Στήριξη ειδικών τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δικαστηρίων, επιτροπών και μηχανισμών εξακρίβωσης της αλήθειας και συμφιλίωσης·
Τροπολογία 422
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο η
η)  Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων·
η)  Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο·
Τροπολογία 423
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο θ
θ)  Συνεργασία με τρίτες χώρες για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ιδίως μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και της ανάπτυξης υποδομών σε τρίτες χώρες στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και της ασφάλειας των τροφίμων· καθώς και υποστήριξη κοινωνικών δράσεων που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες για τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού που εκτίθενται σε ατυχήματα με διαρροή ραδιενέργειας και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους· προώθηση της διαχείρισης των γνώσεων, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης σε πυρηνικούς τομείς·
θ)  Συνεργασία με τρίτες χώρες για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ιδίως μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και της ανάπτυξης υποδομών σε τρίτες χώρες στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και της ασφάλειας των τροφίμων· καθώς και υποστήριξη κοινωνικών δράσεων που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες για τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού που εκτίθενται σε ατυχήματα με διαρροή ραδιενέργειας και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους· προώθηση της διαχείρισης των γνώσεων, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης σε πυρηνικούς τομείς. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [Κανονισμός EINS]·
Τροπολογία 424
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο ι
ι)  Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας για τη βιώσιμη διαχείριση ασφαλών και καθαρών ωκεανών·
ι)  Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας για τη βιώσιμη διαχείριση ασφαλών και καθαρών ωκεανών·
Τροπολογία 425
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  Στήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών και περιφερειών εταίρων με τις γείτονες άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που διέπονται από την απόφαση [...] της [...] του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση·
Τροπολογία 426
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 7 – στοιχείο δ
δ)  Προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων, με την ενίσχυση της ουσιαστικής και διαρθρωμένης συμμετοχής τους στις εσωτερικές πολιτικές και της ικανότητάς τους να ασκούν τον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι φορείς ανάπτυξης και διακυβέρνησης· και ενίσχυση νέων τρόπων σύμπραξης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας τον ουσιαστικό και διαρθρωμένο διάλογο με την Ένωση, καθώς και την αποτελεσματική χρήση των εθνικών χαρτών πορείας για τη συνεργασία της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών·
δ)  Προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων, με την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις εσωτερικές πολιτικές και της ικανότητάς τους να ασκούν τον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι φορείς ανάπτυξης και διακυβέρνησης· και ενίσχυση νέων τρόπων σύμπραξης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας τον ουσιαστικό και διαρθρωμένο διάλογο με την Ένωση, καθώς και την αποτελεσματική χρήση και εφαρμογή των εθνικών χαρτών πορείας για τη συνεργασία της Ένωσης με την κοινωνία των πολιτών·
Τροπολογία 427
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 7 – στοιχείο στ
στ)  Ανάπτυξη πιο αποτελεσματικού διαλόγου με τους πολίτες σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με την πλήρη αξιοποίηση της οικονομικής, πολιτιστικής και δημόσιας διπλωματίας·
στ)  Ανάπτυξη πιο αποτελεσματικού διαλόγου με τους πολίτες και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με την πλήρη αξιοποίηση της οικονομικής, πολιτιστικής, αθλητικής και δημόσιας διπλωματίας·
Τροπολογία 428
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Β
Β.  Ειδικά για τον χώρο γειτονίας
διαγράφεται
α)  Προώθηση ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας·
β)  Στήριξη της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης ή άλλων υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών, καθώς και από κοινού συμφωνηθέντων θεματολογίων σύνδεσης και προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ή ισοδύναμων εγγράφων·
γ)  Προώθηση ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες μεταξύ της Ένωσης και των χωρών-εταίρων, μεταξύ άλλων μέσω των διαπροσωπικών επαφών·
δ)  Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Ένωσης για τη Μεσόγειο και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας·
ε)  Επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και ενίσχυση της τομεακής και διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικής προσέγγισης και κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα, και βελτιωμένης πρόσβασης στην αγορά, μεταξύ άλλων μέσω προωθημένων και περιεκτικών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και την οικοδόμηση θεσμών και την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων.
Τροπολογία 429
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – περίπτωση 1
—  Συμβολή στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ισότητας και της αλληλεγγύης, και του σεβασμού των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.
διαγράφεται
Τροπολογία 430
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – περίπτωση 2
—  Διευκόλυνση της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης με την κοινωνία των πολιτών επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, σε ευαίσθητες και επείγουσες καταστάσεις. Για την επίτευξη των κατωτέρω στόχων πρέπει να αναπτυχθεί μια συνεκτική και ολιστική στρατηγική σε όλα τα επίπεδα.
διαγράφεται
Τροπολογία 431
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – περίπτωση 3
—  Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινωνιών στις οποίες επικρατούν η συμμετοχή των πολιτών, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη και η λογοδοσία, η αλληλεγγύη και η ισότητα. Ο σεβασμός και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους πρέπει να παρακολουθούνται, να προωθούνται και να ενισχύονται σύμφωνα με τις αρχές της οικουμενικότητας, του αδιαιρέτου και της αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Οι προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν, με παράλληλη ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και προστασία και ενδυνάμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίσης σε σχέση με τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης τους.
διαγράφεται
Τροπολογία 432
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – περίπτωση 4
—  Ανάπτυξη, ενίσχυση και προστασία της δημοκρατίας, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των πτυχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης του δημοκρατικού πλουραλισμού, της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών, και της υποστήριξης αξιόπιστων, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανών εκλογικών διαδικασιών. Η δημοκρατία θα πρέπει να ενισχυθεί με σεβασμό στους βασικούς πυλώνες των δημοκρατικών συστημάτων, όπως το κράτος δικαίου, τα δημοκρατικά πρότυπα και αξίες, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, οι υπεύθυνοι και χωρίς αποκλεισμούς θεσμοί συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων και κοινοβουλίων, και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Η παρακολούθηση των εκλογών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη υποστήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρατήρηση εκλογών από την ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος, καθώς και της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ.
διαγράφεται
Τροπολογία 433
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – περίπτωση 5
—  Προώθηση αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης και στρατηγικής εταιρικής σχέσης, συμβολή στην ενίσχυση των ικανοτήτων των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών πλαισίων για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις πρέπει να ενισχυθούν, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και στους σχετικούς περιφερειακούς και εθνικούς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, το πρόγραμμα προωθεί την εκπαίδευση και την έρευνα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.
διαγράφεται
Τροπολογία 434
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η Ένωση παρέχει βοήθεια για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, περιφερειακών, εθνικών και τοπικών θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, εντός των ακόλουθων στρατηγικών τομέων παρέμβασης:
1α.  Προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ευέλικτο και ολοκληρωμένο τρόπο.
Δίνεται έμφαση στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με γεωγραφικά ή άλλα θεματικά προγράμματα λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα τους ή λόγω του χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν. Στις περιπτώσεις αυτές, προτεραιότητα είναι η προώθηση του σεβασμού του συναφούς διεθνούς δικαίου και η παροχή απτής στήριξης και μέσων δράσης στην τοπική κοινωνία των πολιτών υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επίσης στην ενίσχυση ενός ειδικού μηχανισμού προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1β.  Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινωνιών στις οποίες επικρατούν η συμμετοχή των πολιτών, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η διεθνής δικαιοσύνη και η λογοδοσία.
Η συνδρομή της Ένωσης έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει τα πιο ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα, όπως η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, η ελευθερία της έκφρασης σε περιοριστικά πλαίσια, οι διακρίσεις εις βάρος ευάλωτων ομάδων, καθώς και η προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού (π.χ. Παιδική εργασία, διακίνηση παιδιών, παιδική πορνεία και παιδιά-στρατιώτες) και ανταποκρίνεται σε αναδυόμενες και περίπλοκες προκλήσεις, όπως η προστασία των εκτοπισθέντων λόγω της κλιματικής αλλαγής, χάρη στην ανεξαρτησία της δράσης της και στη μεγάλη ευελιξία της όσον αφορά τους τρόπους συνεργασίας.
1γ.  Εδραίωση και υποστήριξη της δημοκρατίας, αντιμετώπιση όλων των πτυχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δημοκρατικού πλουραλισμού, της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών, της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών και της υποστήριξης αξιόπιστων, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανών εκλογικών διαδικασιών, ιδίως μέσω των ΑΠΕ της ΕΕ.
Η δημοκρατία θα πρέπει να ενισχυθεί με σεβασμό στους βασικούς πυλώνες των δημοκρατικών συστημάτων, όπως το κράτος δικαίου, τα δημοκρατικά πρότυπα και οι αξίες, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, οι υπεύθυνοι και χωρίς αποκλεισμούς θεσμοί, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλίων, καθώς και ένας υπεύθυνος τομέας ασφάλειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Προτεραιότητα είναι η παροχή απτής στήριξης και μέσων δράσης στους πολιτικούς παράγοντες που ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό πολύ δυσχερείς συνθήκες. Η παρακολούθηση των εκλογών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη υποστήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρατήρηση εκλογών από την ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος, καθώς και της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις των αποστολών της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών. Ένας άλλος στόχος θα είναι η υποστήριξη των οργανώσεων εκλογικών παρατηρητών των πολιτών και των περιφερειακών τους δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ικανότητα και η διαφάνεια των οργανώσεων πολιτών για την παρακολούθηση των εκλογών στην Ευρωπαϊκή Γειτονία προς την Ανατολή και προς τον Νότο και των αντίστοιχων οργανώσεων περιφερειακών πλατφορμών θα ενισχυθούν, ιδίως με την προώθηση ενός βιώσιμου προγράμματος διομότιμης μάθησης για ανεξάρτητες, μη κομματικές οργανώσεις πολιτών για την παρακολούθηση εκλογών. Η Ένωση επιδιώκει να βελτιώσει τις ικανότητες των εγχώριων οργανώσεων πολιτών για την παρακολούθηση εκλογών, να παράσχει εκπαίδευση στους ψηφοφόρους, γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, προγράμματα παρακολούθησης της υλοποίησης των συστάσεων εθνικών και διεθνών αποστολών παρακολούθησης εκλογών, και υπερασπίζεται την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στους θεσμικούς φορείς διεξαγωγής και παρακολούθησης εκλογών.
1δ.  Προώθηση αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης και στρατηγικής εταιρικής σχέσης, συμβολή στην ενίσχυση των ικανοτήτων των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών πλαισίων για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Είναι ουσιώδεις οι εταιρικές σχέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση της εθνικής και διεθνούς αρχιτεκτονικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της πολυμερούς προσέγγισης, καθώς η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και των σχετικών περιφερειακών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υποστήριξη για την εκπαίδευση και την έρευνα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, θα συνεχιστεί, μεταξύ άλλων μέσω υποστήριξης του Παγκόσμιου Δικτύου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία.
1ε.  Ενίσχυση των νέων διαπεριφερειακών συνεργειών και της δικτύωσης μεταξύ της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών φορέων και μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να δημιουργηθεί θετική δυναμική.
Έμφαση δίδεται στην προστασία και την προώθηση της αρχής της καθολικότητας, μέσω του εντοπισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε αυτά είναι ατομικά και πολιτικά, είτε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, καθώς και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων κατά την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως η βιώσιμη ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράτυπης μετανάστευσης και της συρρίκνωσης του πεδίου δράσης των ΜΚΟ. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τη συγκέντρωση ενός ευρέος φάσματος εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (π.χ. τοπική κοινωνία των πολιτών, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, εθνικούς θεσμικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, συνδικάτα) από διάφορες χώρες και ηπείρους που μπορούν μαζί να δημιουργήσουν θετικά αφηγήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
1στ.  Η Ένωση προάγει περαιτέρω στις σχέσεις με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του μηχανισμού, διεθνείς προσπάθειες προς μια πολυμερή συμφωνία για την απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και τη θανατική ποινή.
Τροπολογία 435
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
2.  ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Τροπολογία 436
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικό, ενδυναμωμένο και ανεξάρτητο πεδίο δράσης για την κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους
1.  Χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχική, ενδυναμωμένη και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών και τοπικές αρχές στις χώρες εταίρους
Τροπολογία 437
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
α)  Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συμμετοχή των πολιτών και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και μέσω ιδρυμάτων·
α)  Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συμμετοχή των πολιτών και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και με την υποστήριξη της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο μέσω ιδρυμάτων·
Τροπολογία 438
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  Ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων, να ενεργούν ταυτόχρονα ως φορείς ανάπτυξης και διακυβέρνησης·
β)  Στήριξη και ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων, να ενεργούν ταυτόχρονα ως φορείς ανάπτυξης και διακυβέρνησης·
Τροπολογία 439
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  Ανάπτυξη ικανοτήτων, συντονισμός και θεσμική ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών – συμπεριλαμβανομένων των δικτύων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών και των κεντρικών οργανώσεων, ώστε να συμμετέχουν στο πλαίσιο των οργανώσεών τους και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο διάλογο για την ανάπτυξη, καθώς και να διεξάγουν διάλογο με τις κυβερνήσεις σχετικά με τη δημόσια πολιτική και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Τροπολογία 440
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Διάλογος με και μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την αναπτυξιακή πολιτική
2.  Διάλογος με και μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
Τροπολογία 441
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – σημείο 2 – στοιχείο α
α)  Προώθηση άλλων συμμετοχικών πολυμερών φόρουμ διαλόγου, καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών, των κρατών μελών, των χωρών-εταίρων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα ανάπτυξης·
α)  Προώθηση συμμετοχικών πολυμερών φόρουμ διαλόγου και θεσμική ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των δικτύων τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης και του συντονισμού μεταξύ των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών, των κρατών μελών, των χωρών-εταίρων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα ανάπτυξης·
Τροπολογία 442
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – σημείο 3 – στοιχείο β
β)  Κινητοποίηση της κοινής γνώμης στην Ένωση, τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες για βιώσιμες και πολυσυμμετοχικές αναπτυξιακές στρατηγικές στις χώρες εταίρους.
β)  Κινητοποίηση της κοινής γνώμης στην Ένωση, τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες για τη μείωση της φτώχειας, καθώς και βιώσιμες και πολυσυμμετοχικές αναπτυξιακές στρατηγικές στις χώρες εταίρους.