Index 
Aangenomen teksten
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg 
Middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ***I
 Algemene regeling inzake accijns *
 Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen *
 Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I
 Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I
 Kader voor herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen ***I
 Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) ***I
 Markten voor financiële instrumenten: aanbieders van crowdfundingdiensten ***I
 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I
 Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I
 Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I
 EU-bemestingsproducten***I
 Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I
 Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten ***I
 Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I
 Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I
 Fonds voor asiel, migratie en integratie
 Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid
 Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7)
 Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.)
 Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
 Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ***I
PDF 144kWORD 52k
Resolutie
Geconsolideerde tekst
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))
P8_TA-PROV(2019)0295A8-0085/2019

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2019)0055),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0041/2019),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 maart 2019(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0085/2019),

A.  overwegende dat het om redenen van urgentie gerechtvaardigd is om tot stemming over te gaan vóór het verstrijken van de in artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bedoelde termijn van acht weken;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

P8_TC1-COD(2019)0027


HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 177,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad(4) voorziet in de gemeenschappelijke en algemene regels die van toepassing zijn op de Europese structuur- en investeringsfondsen.

(2)  In de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019(5) is het totaalbedrag van middelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative – YEI) gewijzigd door een verhoging van de vastleggingskredieten voor de specifieke toewijzing voor het YEI in 2019 met van 116,7 miljoen EUR in lopende prijzen en door een verhoging van het totaalbedrag van vastleggingskredieten voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor de volledige programmeringsperiode uitkomt tot 4 527 882 072 EUR in lopende prijzen.

(3)  Voor 2019 worden de extra middelen van 99 573 877 EUR in prijzen van 2011 gefinancierd uit de overkoepelende marge voor vastleggingen binnen de marge van het meerjarig financieel kader 2014-2020.

(4)  Het is passend te voorzien in specifieke maatregelen om de uitvoering van het YEI te vergemakkelijken gezien de gevorderde uitvoering van de operationele programma’s voor programmeringsperiode 2014-2020.

(5)  Aangezien de programma's die het YEI ondersteunen hoogdringend moeten worden aangepast om rekening te houden met de extra middelen voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor het einde van 2019 moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(6)  Verordening (EU) nr. 1303/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)  artikel 91, lid 1, wordt vervangen door:"

"1. De middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang die voor de periode 2014 - 2020 voor vastlegging in de begroting beschikbaar zijn, bedragen 330 081 919 243 EUR in prijzen van 2011, jaarlijks verdeeld zoals weergegeven in bijlage VI, waarvan 325 938 694 233 EUR de globale toewijzing voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds vormt en 4 143 225 010 EUR een specifieke toewijzing voor het YEI. Ten behoeve van de programmering en vervolgens de opneming in de begroting van de Unie worden de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang geïndexeerd met 2 % per jaar.";

"

2)  artikel 92, lid 5, wordt vervangen door:"

"5. De middelen voor het YEI bedragen 4 143 225 010 EUR van de specifieke toewijzing voor het YEI; 99 573 877 EUR daarvan zijn extra middelen voor 2019. Deze middelen worden aangevuld met gerichte investeringen van het ESF overeenkomstig artikel 22 van de ESF-Verordening.

De lidstaten die in aanmerking komen voor extra middelen voor de specifieke toewijzing voor het YEI voor 2019 als bedoeld in de eerste alinea, mogen verzoeken tot 50 % van de extra middelen voor de specifieke toewijzing voor het YEI over te dragen naar het ESF om de overeenkomstige doelgerichte investeringen van het ESF te vormen zoals voorgeschreven in artikel 22 van de ESF-verordening. Een dergelijke overdracht wordt gedaan naar de respectieve regiocategorieën die overeenkomen met de indeling van de regio's die in aanmerking komen voor de verhoging van de specifieke toewijzing voor het YEI. De lidstaten verzoeken om overdracht in het verzoek tot wijziging van het programma overeenkomstig artikel 30, lid 1, van deze verordening. Aan vorige jaren toegewezen bedragen mogen niet worden overgedragen.

De tweede alinea van dit lid is van toepassing op alle extra middelen voor een specifieke toewijzing voor het YEI waardoor de middelen 4 043 651 133 EUR overschrijden.";

"

3)  bijlage VI wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

BIJLAGE

"BIJLAGE VI

JAARLIJKSE VERDELING VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN VOOR DE JAREN 2014 TOT EN MET 2020

Aangepast jaarlijks profiel (met inbegrip van het YEI)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, prijzen van 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

 

2018

2019

2020

Totaal

EUR, prijzen van 2011

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

"

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.
(2)Advies van 22 maart 2019 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).
(3) Standpunt van het Europees Parlement van 27 maart 2019.
(4)Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).
(5)PB L 67 van 7.3.2019, blz. 1.


Algemene regeling inzake accijns *
PDF 125kWORD 48k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0296A8-0117/2019

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0346),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0381/2018),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(1),

–  gezien de brief van 22 februari 2019 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 104 en 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0117/2019),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen *
PDF 127kWORD 47k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0297A8-0112/2019

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0825),

—  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0034/2019),

—  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

—  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0112/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.


Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I
PDF 702kWORD 216k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))
P8_TA-PROV(2019)0298A8-0173/2019

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0460),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 209, artikel 212, en artikel 322, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0275/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 13 december 2018(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 2018(2),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 6 december 2018(3),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de gezamenlijke vergaderingen van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking, alsook de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie internationale handel, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-0173/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
(1)  Het algemene doel van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (hierna "het instrument" genoemd) is het wereldwijd hooghouden en uitdragen van de waarden en belangen van de Unie met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen en beginselen van het externe optreden van de Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
(1)  Het algemene doel van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (hierna "het instrument" genoemd) is het verschaffen van een financieel kader dat het wereldwijd hooghouden en uitdragen van de waarden, beginselen en fundamentele belangen van de Unie ondersteunt overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van het externe optreden van de Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)  Overeenkomstig artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dient de toepassing van deze verordening te berusten op de beginselen van het externe optreden van de Unie, te weten de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid en de beginselen van gelijkheid en solidariteit, en de naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht. Met deze verordening wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen in het kader van het externe optreden van de Unie, met inbegrip van het beleid van de Unie inzake mensenrechten en het strategisch kader en actieplan van de EU inzake mensenrechten en democratie. Het optreden van de Unie moet gericht zijn op naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)   In overeenstemming met artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienen de Unie en de lidstaten de samenwerking met derde landen en de bevoegde internationale organisaties op het gebied van cultuur te bevorderen. Deze verordening moet helpen de in dat artikel opgenomen doelstellingen te verwezenlijken.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Hoofddoel van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, zoals bepaald in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is de armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen. Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, met name het stimuleren van de duurzame economische, sociale en milieuontwikkeling van ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de uitbanning van de armoede, zoals bepaald in artikel 21, lid 2, onder d), van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
(4)  Hoofddoel van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, zoals bepaald in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("VWEU"), is de armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen. Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, met name het stimuleren van de duurzame economische, sociale en milieuontwikkeling van ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de uitbanning van de armoede, zoals bepaald in artikel 21, lid 2, onder d), VEU, en de handhaving van langdurige vrede, voorkoming van conflicten en versterking van de internationale veiligheid, zoals bepaald in artikel 21, lid 2, onder c), VEU.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  De Unie garandeert een coherent beleid inzake ontwikkeling zoals vereist in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Unie moet rekening houden met de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking in ander beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden, een cruciale factor in de strategie inzake de doelstellingen die zijn vastgesteld in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (hierna "Agenda 2030" genoemd), die in september 2015 door de Verenigde Naties is aangenomen45. Om de in de Agenda 2030 verankerde beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling te waarborgen, moet op alle niveaus - nationaal, binnen de EU, in andere landen en mondiaal - rekening worden gehouden met de effecten van beleidsmaatregelen op duurzame ontwikkeling.
(5)  De Unie garandeert een samenhangend beleid inzake ontwikkeling zoals vereist in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Unie moet rekening houden met de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking in ander beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden, een cruciale factor in de strategie inzake de doelstellingen die zijn vastgesteld in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (hierna "Agenda 2030" genoemd), die in september 2015 door de Verenigde Naties is aangenomen45. Om de in de Agenda 2030 verankerde beleidssamenhang voor duurzame ontwikkeling te waarborgen, moet op alle niveaus - nationaal, binnen de EU, in andere landen en mondiaal - rekening worden gehouden met de effecten van beleidsmaatregelen op duurzame ontwikkeling. Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten moeten elkaar aanvullen en versterken.
__________________
__________________
45 "Onze wereld transformeren: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling", goedgekeurd op de VN-top inzake duurzame ontwikkeling op 25 september 2015 (A/RES/70/1).
45 "Onze wereld transformeren: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling", goedgekeurd op de VN-top inzake duurzame ontwikkeling op 25 september 2015 (A/RES/70/1).
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  De globale context voor optreden is het streven naar een op regels gebaseerde wereldorde, met multilateralisme als basisbeginsel en de Verenigde Naties als kern. De Agenda 2030 vormt samen met de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering57 en de actieagenda van Addis Abeba58 het antwoord van de internationale gemeenschap op mondiale uitdagingen en trends op het gebied van duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen de kern vormen, is een transformerend politiek kader voor wereldwijde armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030 is universeel van toepassing en biedt een uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel de EU, haar lidstaten, als haar partners. Doel is het vinden van een evenwicht tussen de economische, de sociale en de milieudimensie van duurzame ontwikkeling en het onderkennen van de essentiële onderlinge verbanden tussen doelstellingen en streefcijfers. De Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. De uitvoering van de Agenda 2030 zal nauw worden gecoördineerd met de andere internationale verplichtingen van de Unie. Bij de maatregelen die in het kader van deze verordening worden uitgevoerd, zal bijzondere aandacht worden besteed aan de onderlinge verbanden tussen de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en aan geïntegreerde maatregelen die wederzijdse voordelen kunnen opleveren en waarmee meerdere doelstellingen op coherente wijze kunnen worden verwezenlijkt.
(7)  De globale context voor optreden is het streven naar een op regels en waarden gebaseerde wereldorde, met multilateralisme als basisbeginsel en de Verenigde Naties als kern. De Agenda 2030 vormt samen met de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering57 ("de overeenkomst van Parijs") en de actieagenda van Addis Abeba58 het antwoord van de internationale gemeenschap op mondiale uitdagingen en trends op het gebied van duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, waarvan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen de kern vormen, is een transformerend politiek kader voor wereldwijde armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, en bevordering van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen, waarbij tegelijkertijd de klimaatverandering wordt bestreden en wordt bijgedragen aan de instandhouding van oceanen en bossen. De Agenda 2030 is universeel van toepassing en biedt een uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel de EU, haar lidstaten, als haar partners. Doel is het vinden van een evenwicht tussen de economische, de sociale, de culturele, de onderwijs- en de milieudimensie van duurzame ontwikkeling en het onderkennen van de essentiële onderlinge verbanden tussen doelstellingen en streefcijfers. De Agenda 2030 streeft ernaar dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten en streeft ernaar degenen die het verst achterop liggen, het eerst te bereiken. De uitvoering van de Agenda 2030 zal nauw worden gecoördineerd met de andere internationale verplichtingen van de Unie. Bij de acties die in het kader van deze verordening worden uitgevoerd, zullen de in de Agenda 2030, de overeenkomst van Parijs en de actieagenda van Addis Abeba opgenomen beginselen en doelstellingen gevolgd moeten worden en zal een bijdrage moeten worden geleverd aan de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de onderlinge verbanden tussen deze doelstellingen en aan geïntegreerde acties die wederzijdse voordelen kunnen opleveren en waarmee meerdere doelstellingen op coherente wijze kunnen worden verwezenlijkt, zonder dat andere doelstellingen worden ondergraven.
__________________
__________________
57 Ondertekend in New York op 22 april 2016.
57 Ondertekend in New York op 22 april 2016.
58 De actieagenda van Addis Abeba over de derde internationale conferentie over de financiering van ontwikkeling, goedgekeurd op 16 juni 2015 en aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 27 juli 2015 (A/RES/69/313).
58 De actieagenda van Addis Abeba over de derde internationale conferentie over de financiering van ontwikkeling, goedgekeurd op 16 juni 2015 en aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 27 juli 2015 (A/RES/69/313).
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  De uitvoering van deze verordening moet uitgaan van de vijf prioriteiten die zijn vastgelegd in de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie (hierna "de integrale strategie" genoemd)59, die op 19 juni 2016 werd gepresenteerd en die de visie van de Unie weerspiegelt en het kader biedt voor een eensgezind en verantwoordelijk extern optreden, in samenwerking met anderen, ter bevordering van haar waarden en belangen. De Unie moet partnerschappen versterken, de politieke dialoog bevorderen en gezamenlijke antwoorden bieden op uitdagingen van mondiaal belang. Het optreden van de Unie moet alle aspecten van de belangen en de waarden van de Unie ondersteunen, met inbegrip van handhaving van de vrede, voorkoming van conflicten, versterking van de internationale veiligheid, bestrijding van de dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en het bijstaan van bevolkingen, landen en regio's die te kampen hebben met door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, het ondersteunen van handelsbeleid, economische diplomatie en economische samenwerking, de bevordering van digitale oplossingen en technologieën en de bevordering van de internationale dimensie van het beleid van de Unie. Bij het bevorderen van haar belangen moet de Unie voldoen aan de beginselen van eerbiediging van strenge sociale en milieunormen, de rechtsstaat, het internationaal recht en de mensenrechten, en deze bevorderen.
(8)  De toepassing van deze verordening moet zijn gebaseerd op de vijf prioriteiten die zijn vastgelegd in de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie (hierna "de integrale strategie" genoemd)59, die op 19 juni 2016 werd gepresenteerd en die de visie van de Unie weerspiegelt en het kader biedt voor een eensgezind en verantwoordelijk extern optreden, in samenwerking met anderen, ter bevordering van haar waarden en belangen. De Unie moet partnerschappen versterken, de politieke dialoog bevorderen en gezamenlijke antwoorden bieden op uitdagingen van mondiaal belang. Het optreden van de Unie moet alle aspecten van de fundamentele belangen, beginselen en waarden van de Unie ondersteunen, met inbegrip van bevordering van de democratie en de mensenrechten, het leveren van een bijdrage aan de uitbanning van armoede, handhaving van de vrede, voorkoming van conflicten, bemiddeling en wederopbouw na conflicten waarbij in alle fasen aandacht wordt besteed aan de belangen van vrouwen, waarborging van de nucleaire veiligheid, versterking van de internationale veiligheid, aanpak van de dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding en het bijstaan van bevolkingen, landen en regio's die te kampen hebben met door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, het creëren van voorwaarden voor de totstandbrenging van een internationaal juridisch kader ter bescherming van personen die als gevolg van de klimaatverandering ontheemd zijn geraakt, bevordering van inclusief kwaliteitsonderwijs, ondersteuning van een eerlijk, duurzaam en op regels en waarden gebaseerd handelsbeleid als instrument voor ontwikkeling en voor het verbeteren van de rechtsstaat en de mensenrechten, economische en culturele diplomatie en economische samenwerking, bevordering van innovatie, digitale oplossingen en technologieën, bescherming van cultureel erfgoed, met name in conflictgebieden, aanpak van mondiale bedreigingen voor de volksgezondheid, en bevordering van de internationale dimensie van het beleid van de Unie. Bij het bevorderen van haar fundamentele belangen, beginselen en waarden moet de Unie voldoen aan de beginselen van eerbiediging van strenge sociale, arbeids- en milieunormen, onder meer met betrekking tot de klimaatverandering, alsook van de rechtsstaat en het internationaal recht, met inbegrip van het humanitair recht en het internationaal recht inzake de mensenrechten, en deze bevorderen.
__________________
__________________
59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: Een sterker Europa. Een integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie", juni 2016.
59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: Een sterker Europa. Een integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie", juni 2016.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)  De nieuwe Europese consensus over ontwikkeling (hierna "de consensus" genoemd)60, die op 7 juni 2017 is ondertekend, voorziet in een kader voor een gemeenschappelijke benadering van ontwikkelingssamenwerking door de Unie en haar lidstaten voor de uitvoering van de Agenda 2030 en de actieagenda van Addis Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan van discriminatie en ongelijkheid, niemand aan zijn lot overlaten en de weerbaarheid vergroten staan centraal in het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.
(9)  De toepassing van deze verordening moet tevens gebaseerd zijn op de Europese consensus over ontwikkeling (hierna "de consensus" genoemd)60, die op 7 juni 2017 is ondertekend en voorziet in een kader voor een gemeenschappelijke benadering van ontwikkelingssamenwerking door de Unie en haar lidstaten voor de uitvoering van de Agenda 2030 en de actieagenda van Addis Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan van discriminatie en ongelijkheid, niemand aan zijn lot overlaten, beschermen van het milieu en bestrijden van de klimaatverandering, en vergroten van de weerbaarheid moeten ten grondslag liggen aan de toepassing van deze verordening.
__________________
__________________
60 "De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling: onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst", Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Europese Commissie, 8 juni 2017.
60 "De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling: onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst", Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Europese Commissie, 8 juni 2017.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  Naast de VN-Agenda 2030, de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, de actieagenda van Addis Abeba, de integrale EU-strategie, de Europese consensus inzake ontwikkeling en het Europees nabuurschapsbeleid, die het primaire beleidskader vormen, moeten de volgende documenten en toekomstige herzieningen daarvan gevolgd worden bij de toepassing van deze verordening:
–  het strategisch kader en actieplan van de EU voor mensenrechten en democratie,
–  de EU-richtsnoeren inzake de mensenrechten,
–  de geïntegreerde benadering van de EU tot externe conflicten en crises en de alomvattende EU-aanpak van externe conflicten en crisissituaties van 2013,
–  de alomvattende aanpak voor de uitvoering door de EU van de resoluties 1325 en 1820 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over vrouwen, vrede en veiligheid,
–  het EU-programma voor de preventie van gewelddadige conflicten,
–  de conclusies van de Raad van 20 juni 2011 inzake conflictpreventie,
–  het Concept inzake versterking van de bemiddelings- en dialoogcapaciteit van de EU,
–  het EU-brede strategische kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector (SSR),
–  de EU-strategie tegen illegale vuurwapens, handvuurwapens en lichte wapens (SALW), en munitie daarvoor,
–  het EU-concept voor steun voor ontwapening, demobilisatie en re-integratie (DDR),
–  de conclusies van de Raad van 19 november 2007 inzake een antwoord van de EU op onstabiele situaties, en de conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake veiligheid en ontwikkeling, tevens van 19 november 2007,
–  de verklaring van de Europese Raad van 25 maart 2004 inzake de bestrijding van terrorisme, de terrorismebestrijdingsstrategie van de Europese Unie van 30 november 2005, en de conclusies van de Raad van 23 mei 2011 inzake een sterkere koppeling tussen de interne en externe aspecten van terrorismebestrijding,
–  de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen,
–  de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten,
–  de nieuwe stedelijke agenda van de VN,
–  het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap,
–  het Vluchtelingenverdrag,
–  het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen,
–  de resultaten van het actieprogramma van Peking en het actieprogramma van de internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling (ICPD),
–  het stappenplan van de UNCTAD over de duurzame herschikking van staatsschulden (april 2015),
–  de richtsnoeren inzake buitenlandse schulden en mensenrechten van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens,
–  het mondiale pact inzake vluchtelingen,
–  het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie, dat op 10 december 2018 in Marrakesh is goedgekeurd,
–  het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  In overeenstemming met de integrale strategie en het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering (2015-2030), dat op 18 maart 2015 is aangenomen61, moet worden erkend dat het noodzakelijk is over te schakelen van crisisrespons en -beheersing naar een structurelere langetermijnbenadering waarmee situaties van kwetsbaarheid, door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, en langdurige crises doeltreffender kunnen worden aangepakt. Een grotere inzet en een collectieve aanpak zijn vereist voor risicobeperking, preventie, mitigatie en paraatheid; en er zijn nog meer inspanningen nodig om snelle respons en duurzaam herstel te bevorderen. Deze verordening moet derhalve bijdragen tot de versterking van de weerbaarheid en de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingshulp, via acties voor snelle respons.
(11)  In overeenstemming met de integrale strategie en het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering (2015-2030), dat op 18 maart 2015 is aangenomen61, moet worden erkend dat het noodzakelijk is over te schakelen van crisisrespons en -beheersing naar een structurelere, preventieve langetermijnbenadering waarmee situaties van kwetsbaarheid, door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, en langdurige crises doeltreffender kunnen worden aangepakt. Een grotere inzet en een collectieve aanpak zijn vereist voor risicobeperking, preventie, mitigatie en paraatheid; en er zijn nog meer inspanningen nodig om snelle respons en duurzaam herstel te bevorderen. Deze verordening moet derhalve bijdragen tot de versterking van de weerbaarheid en de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingshulp, met name via acties voor snelle respons en relevante geografische en thematische programma's, waarbij wordt voorzien in passende voorspelbaarheid, transparantie en verantwoordingsplicht, evenals samenhang, consistentie en complementariteit met humanitaire hulp, met volledige inachtneming van het internationaal humanitair recht en zonder de verstrekking van humanitaire hulp te belemmeren overeenkomstig de beginselen van humaniteit, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid in en na noodsituaties.
__________________
__________________
61 Kader van Sendai voor rampenrisicovermindering, goedgekeurd op 18 maart 2015 en aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).
61 Kader van Sendai voor rampenrisicovermindering, goedgekeurd op 18 maart 2015 en aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 3 juni 2015 (A/RES/69/283).
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  In overeenstemming met de internationale verbintenissen van de Unie inzake de doeltreffendheid van ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan in 2011 en bevestigd tijdens het forum op hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in herinnering zijn gebracht in de consensus, moet het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie de beginselen inzake doeltreffendheid van ontwikkelingshulp toepassen, te weten eigen verantwoordelijkheid van ontwikkelingslanden voor de ontwikkelingsprioriteiten, resultaatgerichtheid, inclusieve ontwikkelingspartnerschappen, alsmede transparantie en verantwoordingsplicht.
(12)  In overeenstemming met de internationale verbintenissen van de Unie inzake de doeltreffendheid van ontwikkeling, zoals goedgekeurd in Busan in 2011 en bevestigd tijdens het forum op hoog niveau van Nairobi in 2016, en die in herinnering zijn gebracht in de consensus, moet de Unie in het kader van haar officiële ontwikkelingshulp en bij alle vormen van steunverlening de beginselen inzake doeltreffendheid van ontwikkelingshulp toepassen, te weten eigen verantwoordelijkheid van ontwikkelingslanden voor de ontwikkelingsprioriteiten, resultaatgerichtheid, inclusieve ontwikkelingspartnerschappen, alsmede wederzijdse transparantie en verantwoordingsplicht, in aanvulling op de beginselen van aanpassing en harmonisatie.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
(13)  Overeenkomstig de duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet deze verordening bijdragen aan versterkt toezicht en rapportage, met de nadruk op resultaten, in termen van outputs, uitkomsten en effecten in de partnerlanden die externe financiële bijstand van de Unie krijgen. Zoals overeengekomen in de consensus zal 20 % van de officiële ontwikkelingshulp in het kader van deze verordening worden besteed aan sociale integratie en menselijke ontwikkeling, waaronder gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen.
(13)  Overeenkomstig de duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet deze verordening bijdragen aan versterkt toezicht en rapportage, met de nadruk op resultaten, in termen van outputs, uitkomsten en effecten in de partnerlanden die externe financiële bijstand van de Unie krijgen. Zoals overeengekomen in de consensus moet ten minste 20 % van de officiële ontwikkelingshulp in het kader van deze verordening worden besteed aan sociale integratie en menselijke ontwikkeling, met speciale aandacht voor sociale basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, voeding, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en sociale bescherming, met name ten behoeve van de meest gemarginaliseerde personen, rekening houdend met gendergelijkheid, de versterking van de positie van vrouwen en kinderrechten als horizontale kwesties.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
(14)  Indien mogelijk en relevant, moeten de resultaten van het externe optreden van de Unie worden gemonitord en geëvalueerd op basis van vooraf gedefinieerde, transparante, landenspecifieke en meetbare indicatoren die zijn afgestemd op de kenmerken en doelstellingen van het instrument, bij voorkeur op basis van het resultatenkader van het partnerland.
(14)  Om te zorgen voor betere daadwerkelijke verantwoordingsplicht en transparantie van de begroting van de Unie, moet de Commissie duidelijke toezichts- en evaluatiemechanismen opzetten om een doeltreffende beoordeling van de voortgang op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening te waarborgen. De resultaten van het externe optreden van de Unie moeten worden gemonitord en geëvalueerd op basis van vooraf gedefinieerde, transparante, landenspecifieke en meetbare indicatoren die zijn afgestemd op de kenmerken en doelstellingen van het instrument, op basis van het resultatenkader van het partnerland. De Commissie moet haar acties geregeld aan toezicht onderwerpen en regelmatig de vorderingen evalueren en de resultaten daarvan openbaar maken, met name in de vorm van een jaarlijks verslag aan het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
(15)  Deze verordening moet bijdragen tot de collectieve doelstelling van de Unie om 0,7 % van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) gedurende de looptijd van de Agenda 2030. In dit verband moet ten minste 92 % van de financiering in het kader van deze verordening bijdragen aan acties die voldoen aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO.
(15)  Deze verordening moet bijdragen tot de collectieve doelstelling van de Unie om 0,7 % van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) gedurende de looptijd van de Agenda 2030. Die toezegging moet worden gebaseerd op een duidelijk stappenplan voor de Unie en haar lidstaten waarin uiterste termijnen en modaliteiten voor de verwezenlijking van de doelstelling zijn opgenomen. In dit verband moet ten minste 95 % van de financiering in het kader van deze verordening bijdragen aan acties die voldoen aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
(16)  Om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar worden gesteld daar waar zij het meest nodig zijn, met name voor de minst ontwikkelde landen en de landen die in een kwetsbare situatie en conflicten verkeren, zou deze verordening een bijdrage moeten leveren tot de collectieve doelstelling om 0,2 % van het bruto nationaal inkomen van de Unie te reserveren voor de minst ontwikkelde landen gedurende de looptijd van de Agenda 2030.
(16)  Om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar worden gesteld daar waar zij het meest nodig zijn, met name voor de minst ontwikkelde landen en de landen die in een kwetsbare situatie en conflicten verkeren, zou deze verordening een bijdrage moeten leveren tot de collectieve doelstelling om 0,2 % van het bruto nationaal inkomen van de Unie te reserveren voor de minst ontwikkelde landen gedurende de looptijd van de Agenda 2030. Deze toezegging moet worden gebaseerd op een duidelijk stappenplan voor de EU en haar lidstaten waarin uiterste termijnen en modaliteiten voor de verwezenlijking van de doelstelling zijn opgenomen.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)
(16 bis)  Conform de bestaande toezeggingen in het EU-genderactieplan II moet ten minste 85 % van de via officiële ontwikkelingshulp gefinancierde geografische en thematische programma's gendergelijkheid als hoofddoelstelling of belangrijke doelstelling hebben, zoals vastgesteld in de OESO-DAC. Een verplichte evaluatie van de uitgaven moet ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van deze programma’s gendergelijkheid en de rechten en versterking van de positie van vrouwen en meisjes als hoofddoelstelling hebben.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)
(16 ter)  In deze verordening moet bijzondere aandacht worden besteed aan de rol van kinderen en jongeren in verband met de verwezenlijking van Agenda 2030. Bij het extern optreden van de Unie in het kader van deze verordening moet speciale aandacht uitgaan naar de behoeften en de versterking van de positie van deze groep en zal een bijdrage worden geleverd aan de verwezenlijking van hun potentieel als belangrijke aanjagers van verandering door te investeren in menselijke ontwikkeling en sociale inclusie.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 16 quater (nieuw)
(16 quater)   De bevolking van de landen van Afrika ten zuiden van de Sahara bestaat voornamelijk uit adolescenten en jongeren. Elk land moet zelf beslissen over zijn bevolkingsbeleid. De bevolkingsdynamiek moet echter op een alomvattende manier worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige generaties hun volledige potentieel op een duurzame manier kunnen verwezenlijken.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
(17)  Deze verordening moet de noodzaak weerspiegelen om op strategische prioriteiten te focussen, zowel geografisch (het Europese nabuurschap en Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die steun het meest nodig hebben) als thematisch (veiligheid, migratie, klimaatverandering en mensenrechten).
(17)  Deze verordening moet de noodzaak weerspiegelen om op strategische prioriteiten te focussen, zowel geografisch (het Europese nabuurschap en Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die steun het meest nodig hebben, met name de minst ontwikkelde landen) als thematisch (duurzame ontwikkeling, de uitbanning van armoede, democratie en mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur, veiligheid, veilige, ordelijke en reguliere migratie, het terugdringen van ongelijkheid, gendergelijkheid, de aanpak van de aantasting van het milieu en klimaatverandering en mondiale bedreigingen voor de volksgezondheid).
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)
(17 bis)  Deze verordening dient een bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van de staten en gemeenschappen op het gebied van mondiale volksgezondheid door het aanpakken van mondiale bedreigingen voor de volksgezondheid, het versterken van de gezondheidsstelsels, de totstandbrenging van universele gezondheidszorg, het voorkomen en bestrijden van overdraagbare ziekten, en het waarborgen van toegang tot betaalbare geneesmiddelen en vaccins voor iedereen.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
(18)  Deze verordening dient ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europees nabuurschapsbeleid, als herzien in 2015, en de uitvoering van regionale samenwerkingskaders, zoals grensoverschrijdende samenwerking en de externe aspecten van relevante macroregionale en zeegebiedstrategieën en daaraan gerelateerd beleid. Deze initiatieven bieden politieke kaders voor de verdieping van de betrekkingen met en tussen de partnerlanden, op basis van wederzijdse verantwoordingsplicht, gedeelde betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
(18)  De bijzondere betrekkingen met de buurlanden van de Unie overeenkomstig artikel 8, VEU moeten worden gehandhaafd en verbeterd door middel van de toepassing van deze verordening. Deze verordening moet de weerbaarheid van de staten en gemeenschappen in het nabuurschap van de Unie helpen versterken overeenkomstig de in de integrale strategie aangegane verbintenissen. De verordening dient ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europees nabuurschapsbeleid, als herzien in 2015, en de uitvoering van regionale samenwerkingskaders, zoals grensoverschrijdende samenwerking en de externe aspecten van relevante macroregionale en zeegebiedstrategieën en daaraan gerelateerd beleid in het oostelijk en zuidelijk nabuurschap, met inbegrip van de noordelijke dimensie en de regionale samenwerking in het Zwarte Zeegebied. Deze initiatieven bieden aanvullende politieke kaders voor de verdieping van de betrekkingen met en tussen de partnerlanden, op basis van wederzijdse verantwoordingsplicht, gedeelde betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
(19)  Het Europees nabuurschapsbeleid, als herzien in 201562, beoogt de stabilisering van de buurlanden en de versterking van de weerbaarheid, met name door het stimuleren van economische ontwikkeling, als de belangrijkste politieke prioriteiten van de Unie. Om zijn doel te verwezenlijken, is het herziene Europese nabuurschapsbeleid toegespitst op vier prioritaire gebieden: goed bestuur, democratie, de rechtsstaat en mensenrechten, met bijzondere nadruk op vergroting van de participatie van het maatschappelijk middenveld; economische ontwikkeling; veiligheid; migratie en mobiliteit, met inbegrip van het aanpakken van de dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding. Differentiatie en meer wederzijdse eigen verantwoordelijkheid zijn de hoeksteen van het Europese nabuurschapsbeleid, waarmee verschillende niveaus van betrokkenheid worden erkend en rekening wordt gehouden met de belangen van elk land met betrekking tot de aard en het bereik van zijn partnerschap met de Unie.
(19)  Het Europees nabuurschapsbeleid beoogt de verdieping van de democratie, de bevordering van de mensenrechten en de eerbiediging van de rechtsstaat, de stabilisering van de buurlanden en de versterking van de weerbaarheid, met name door het bevorderen van politieke, economische en sociale hervormingen, als de belangrijkste politieke prioriteiten van de Unie. Om zijn doel te verwezenlijken, moet de tenuitvoerlegging van het herziene Europese nabuurschapsbeleid via deze verordening toegespitst zijn op de volgende prioritaire gebieden: goed bestuur, democratie, de rechtsstaat en mensenrechten, met bijzondere nadruk op vergroting van de participatie van het maatschappelijk middenveld; sociaal-economische ontwikkeling, met inbegrip van de bestrijding van jeugdwerkloosheid, alsook onderwijs en milieuduurzaamheid; veiligheid; migratie en mobiliteit, met inbegrip van het aanpakken van de dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding en het ondersteunen van bevolkingen, landen en regio's die worden geconfronteerd met een hogere migratiedruk. Deze verordening moet de uitvoering van de associatieovereenkomsten van de Unie en diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten met nabuurschapslanden ondersteunen. Differentiatie en meer wederzijdse eigen verantwoordelijkheid zijn de hoeksteen van het Europese nabuurschapsbeleid, waarmee verschillende niveaus van betrokkenheid worden erkend en rekening wordt gehouden met de belangen van elk land met betrekking tot de aard en het bereik van zijn partnerschap met de Unie. De op prestaties gebaseerde aanpak is een van de belangrijkste pijlers van het Europees nabuurschapsbeleid. In het geval van een ernstige of aanhoudende uitholling van de democratie in een van de partnerlanden, moet de steun worden opgeschort. Steun voor het nabuurschap is van cruciaal belang voor het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen, zoals irreguliere migratie en klimaatverandering, evenals voor het verspreiden van welvaart, veiligheid en stabiliteit door middel van economische ontwikkeling en beter bestuur. De zichtbaarheid van de bijstand van de Unie ten behoeve van de nabuurschapsregio moet worden vergroot.
__________________
__________________
62 Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid, 18 november 2015.
62 Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid, 18 november 2015.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
(20)  Deze verordening dient de uitvoering te ondersteunen van een gemoderniseerde associatieovereenkomst met de landen van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de EU en de ACS-partners in staat te stellen verder sterke allianties te ontwikkelen inzake grote mondiale uitdagingen. Deze verordening moet met name steun bieden voor de voortzetting van de samenwerking tussen de EU en de Afrikaanse Unie in overeenstemming met de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU en voortbouwen op de toekomstige overeenkomst tussen de EU en de ACS na 2020, onder meer door een continentale aanpak ten aanzien van Afrika.
(20)  Deze verordening dient de uitvoering te ondersteunen van een gemoderniseerde associatieovereenkomst met de landen van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de EU en de ACS-partners in staat te stellen verder sterke allianties te ontwikkelen inzake grote en gedeelde mondiale uitdagingen. Deze verordening moet met name steun bieden voor de voortzetting van de samenwerking tussen de EU en de Afrikaanse Unie in overeenstemming met de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU, inclusief de toezegging van Afrika en de Unie om kinderrechten te bevorderen en de positie van de Europese en Afrikaanse jeugd te versterken, en voortbouwen op de toekomstige overeenkomst tussen de EU en de ACS na 2020, onder meer door een continentale aanpak ten aanzien van Afrika en een voor beide partijen gunstig, gelijkwaardig partnerschap tussen de EU en Afrika.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)
(20 bis)   Deze verordening moet tevens bijdragen tot de handelsgerelateerde aspecten van de externe betrekkingen van de Unie, zoals samenwerking met derde landen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van tin, tantaal en goud, het Kimberleyproces, het Duurzaamheidspact, de tenuitvoerlegging van de verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad1 bis (SAP-verordening), samenwerking in het kader van de wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Flegt) en "hulp voor handel"-initiatieven om te zorgen voor consistentie en wederzijdse ondersteuning tussen het handelsbeleid en de ontwikkelingsdoelstellingen en ‑acties van de Unie.
_________________
1 bis Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
(21)  De Unie moet ervoor zorgen dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt, zodat haar externe optreden optimaal effect sorteert. Dit moet worden bereikt door middel van samenhang en complementariteit tussen de externe financieringsinstrumenten van de Unie, met name het instrument voor pretoetredingssteun III63, het instrument voor humanitaire hulp64, het besluit betreffende de landen en gebieden overzee65, het Europees instrument voor nucleaire veiligheid ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag66, het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de nieuwe Europese vredesfaciliteit67, die buiten de EU-begroting valt, alsook door synergieën met andere beleidslijnen en programma's van de Unie. Dit omvat in voorkomend geval ook de samenhang en complementariteit met de macrofinanciële bijstand. Met het oog op een maximale impact van de gecombineerde interventies ten behoeve van een gemeenschappelijke doelstelling moet deze verordening voorzien in de mogelijkheid om financiering te combineren met andere programma's van de Unie, mits de bijdragen niet dezelfde kosten dekken.
(21)  De Unie moet ervoor zorgen dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt, zodat haar externe optreden optimaal effect sorteert. Dit moet worden bereikt door middel van samenhang, consistentie en complementariteit tussen de externe financieringsinstrumenten van de Unie, met name het instrument voor pretoetredingssteun III63, het instrument voor humanitaire hulp64, het besluit betreffende de landen en gebieden overzee65, het Europees instrument voor nucleaire veiligheid ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag66, het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de nieuwe Europese vredesfaciliteit67, die buiten de EU-begroting valt, alsook door synergieën met andere beleidslijnen en programma's van de Unie, met inbegrip van trustfondsen en beleid en programma's van de EU-lidstaten. Dit omvat in voorkomend geval ook de samenhang en complementariteit met de macrofinanciële bijstand. Met het oog op een maximale impact van de gecombineerde interventies ten behoeve van een gemeenschappelijke doelstelling moet deze verordening voorzien in de mogelijkheid om financiering te combineren met andere programma's van de Unie, mits de bijdragen niet dezelfde kosten dekken.
__________________
__________________
63 COM(2018)0465, voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
63 COM(2018)0465, voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
64 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).
64 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1).
65 COM(2018)0461, voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie, enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken, anderzijds (LGO‑besluit).
65 COM(2018)0461, voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie, enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken, anderzijds (LGO‑besluit).
66 COM(2018)0462, voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag.
66 COM(2018)0462, voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag.
67 C(2018)03800, voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan de Raad voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit.
67 C(2018)03800, voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan de Raad voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 22
(22)  De financiering in het kader van deze verordening moet worden gebruikt voor acties in het kader van de internationale dimensie van Erasmus, die moeten worden uitgevoerd volgens de Erasmusverordening68.
(22)  De financiering in het kader van deze verordening moet worden gebruikt voor acties in het kader van de internationale dimensie van Erasmus en Creatief Europa, die moeten worden uitgevoerd volgens de Erasmusverordening68 en de verordening tot vaststelling van het programma Creatief Europa68 bis.
_________________
_________________
68 COM(2018) 067, voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013.
68 COM(2018)0367, voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013.
68 bis COM(2018) final, voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)
(22 bis)   De internationale dimensie van het Erasmus+-programma moet worden versterkt, teneinde de mogelijkheden voor mobiliteit en samenwerking te verbeteren voor personen en organisaties uit minder ontwikkelde landen in de wereld, om zo de capaciteitsopbouw in derde landen, de ontwikkeling van vaardigheden, en de uitwisseling tussen personen te ondersteunen, terwijl tegelijkertijd een groot aantal mogelijkheden moet worden geboden voor samenwerking en mobiliteit met ontwikkelde en opkomende landen.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)
(22 ter)  Aangezien het van groot belang is om in overeenstemming met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en met de EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen aandacht te besteden aan onderwijs en cultuur, dient deze verordening ertoe bij te dragen inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs te waarborgen, de mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen te bevorderen, de internationale culturele betrekkingen aan te halen en de rol van cultuur bij de bevordering van Europese waarden te erkennen door middel van specifieke, gerichte acties die een duidelijk effect moeten hebben op de rol van de Unie op het wereldtoneel.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 23
(23)  De voornaamste aanpak voor in het kader van deze verordening gefinancierde maatregelen moeten de geografische programma's zijn, om zo het effect van de bijstand en het optreden van de Unie dichter bij de partnerlanden en de bevolking te brengen. Deze algemene aanpak moet worden aangevuld met thematische programma's en acties voor snelle respons, indien van toepassing.
(23)  De voornaamste aanpak voor in het kader van deze verordening gefinancierde acties moeten de geografische programma's zijn, om zo het effect van de bijstand en het optreden van de Unie dichter bij de partnerlanden en de bevolking te brengen en tegelijkertijd thematische prioriteiten, zoals mensenrechten, het maatschappelijk middenveld en duurzaamheid, te ondersteunen. De doelstellingen in het kader van de geografische en thematische programma's moeten onderling samenhangend en consistent zijn en worden aangevuld met thematische programma's en acties voor snelle respons, indien van toepassing. Er dient te worden voorzien in doeltreffende complementariteit tussen de geografische en thematische programma's en de programma's en acties voor snelle respons. Teneinde terdege rekening te houden met de kenmerken van elk programma moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aan de Commissie worden gedelegeerd ter aanvulling van de bepalingen van deze verordening in de vorm van de uiteenzetting van de strategie van de Unie, de prioritaire gebieden, de gedetailleerde doelstellingen, de verwachte resultaten, de specifieke prestatie-indicatoren en de specifieke financiële toewijzing voor elk programma. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 20161 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van gedelegeerde handelingen.
________________
1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
(24)  Overeenkomstig de consensus dienen de Unie en haar lidstaten de gezamenlijke programmering te vergroten door hun middelen en capaciteiten te bundelen en zo een groter gezamenlijk effect te sorteren. De gezamenlijke programmering moet voortbouwen op de inzet, de inspraak en de eigen inbreng van de partnerlanden. De EU en haar lidstaten moeten er in voorkomend geval naar streven om steun aan de partnerlanden te bieden door middel van een gezamenlijke tenuitvoerlegging.
(24)  Overeenkomstig de consensus dienen de Unie en haar lidstaten de gezamenlijke programmering te vergroten door hun middelen en capaciteiten te bundelen en zo een groter gezamenlijk effect te sorteren. De gezamenlijke programmering moet voortbouwen op de inzet, de inspraak en de eigen inbreng van de partnerlanden. De EU en haar lidstaten moeten er in voorkomend geval naar streven om steun aan de partnerlanden te bieden door middel van een gezamenlijke toepassing. De gezamenlijke toepassing moet inclusief zijn en openstaan voor alle Uniepartners die instemmen met en kunnen bijdragen aan een gezamenlijke visie, dus ook voor instanties en ontwikkelingsfinancieringsinstellingen van de lidstaten, de lokale overheden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)
(24 bis)  In het geval van een ernstige of aanhoudende uitholling van de democratie, mensenrechten en rechtsstaat in een van de partnerlanden kan de steun gedeeltelijk of geheel worden opgeschort door middel van een gedelegeerde handeling. De Commissie moet bij haar besluitvorming naar behoren rekening houden met de relevante resoluties van het Europees Parlement.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Overweging 24 ter (nieuw)
(24 ter)  Deze verordening moet wederom benadrukken dat nucleaire veiligheid een belangrijk onderdeel vormt van het externe optreden van de Unie en de verwezenlijking vergemakkelijken van de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking die worden gespecificeerd in de EINS-verordening. Daarom moet, als een partnerland het voortdurend nalaat de elementaire normen voor nucleaire veiligheid na te leven, zoals de bepalingen van de relevante internationale verdragen in het kader van het IAEA, de verdragen van Espoo en Aarhus en de latere amendementen hierop, het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens en de aanvullende protocollen hierbij, de toezeggingen met betrekking tot de uitvoering van stresstests en verwante maatregelen en de doelstellingen voor samenwerking die worden gespecificeerd in de Verordening tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, de hulp uit hoofde van deze verordening voor het land in kwestie worden heroverwogen en mogelijk zelfs gedeeltelijk of geheel worden opgeschort.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Overweging 25
(25)  Hoewel de democratie en de mensenrechten, met inbegrip van gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen, in de hele tenuitvoerlegging van deze verordening geïntegreerd moeten worden, moet de steun van de Unie in het kader van de thematische programma's voor de mensenrechten en de democratie en het maatschappelijk middenveld een specifieke aanvullende rol spelen vanwege het mondiale karakter ervan en het feit dat deze steun niet afhankelijk is van de toestemming van regeringen of overheidsorganen van de betrokken derde landen.
(25)  Hoewel de democratie, de mensenrechten en fundamentele vrijheden, met inbegrip van de bescherming van kinderen, minderheden, personen met een handicap en LGBTI-personen, alsook gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen en meisjes consequent in de hele toepassing van deze verordening geïntegreerd moeten worden en vaste onderdelen moeten worden, moet de steun van de Unie in het kader van de thematische programma's voor de mensenrechten en de democratie en maatschappelijke organisaties en lokale overheden een specifieke aanvullende rol spelen vanwege het mondiale karakter ervan en het feit dat deze steun niet afhankelijk is van de toestemming van regeringen of overheidsorganen van de betrokken derde landen. Hierbij moet de Unie bijzondere aandacht besteden aan landen en noodsituaties waar de mensenrechten en fundamentele vrijheden het meest worden bedreigd en waar de schending van deze rechten en vrijheden het meest flagrant en systematisch is, en aan situaties waarin de ruimte voor het maatschappelijk middenveld op het spel staat. De bijstand van de Unie in het kader van deze verordening moet zodanig worden vormgegeven dat de weg wordt vrijgemaakt voor steun aan en samenwerking en partnerschappen met het maatschappelijk middenveld inzake gevoelige vraagstukken met betrekking tot mensenrechten en democratie, waarbij de flexibiliteit en het vereiste reactievermogen tot stand worden gebracht om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, de behoeften van begunstigden, of perioden van crisis, en waarbij zo nodig een bijdrage wordt geleverd aan de capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld. In dergelijke gevallen moeten de politieke prioriteiten gericht zijn op het bevorderen van de eerbiediging van het internationaal recht, en op het voorzien van het lokale maatschappelijk middenveld en andere relevante belanghebbenden die zich bezighouden met mensenrechten met de nodige actiemiddelen ter bevordering van activiteiten die in uiterst lastige omstandigheden worden uitgevoerd. Deze verordening moet maatschappelijke organisaties ook de mogelijkheid bieden snel en efficiënt kleine subsidies te ontvangen als dat nodig is, met name in bijzonder lastige situaties, bijvoorbeeld in kwetsbare of crisissituaties en bij spanningen tussen gemeenschappen.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)
(25 bis)  Overeenkomstig de artikelen 2, 3 en 21 VEU en artikel 8 VWEU moet de uitvoering van deze verordening uitgaan van de beginselen van gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen en meisjes, en gericht zijn op de bescherming en bevordering van de rechten van vrouwen in overeenstemming met het genderactieplan II, de conclusies van de Raad over vrouwen, vrede en veiligheid van 10 december 2018, het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa en doelstelling 5 van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)
(25 ter)  Deze verordening heeft ten doel de bevordering van de rechten van vrouwen en gendergelijkheid in de wereld aan te pakken en te mainstreamen, onder meer door steun te verlenen aan organisaties die zich inzetten voor de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (toegang tot hoogwaardige en toegankelijke informatie, onderwijs en diensten) en die strijden tegen gendergerelateerd geweld en discriminatie, en door de nauwe verbondenheid van vrede, veiligheid, ontwikkeling en gendergelijkheid te erkennen en aan de orde te stellen. Dit werk moet in overeenstemming zijn met de relevante internationale en Europese beginselen en verdragen en de uitvoering daarvan bevorderen.
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Overweging 26
(26)  Het maatschappelijk middenveld moet een breed spectrum van actoren omvatten met diverse rollen en mandaten, waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn betrokken die geen winstoogmerk hebben, die onpartijdig en geweldloos zijn, en waardoor mensen gedeelde doelstellingen en idealen proberen na te streven, hetzij van politieke, culturele, sociale of economische aard. Deze organisaties zijn werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau en omvatten stedelijke en rurale, formele en informele organisaties.
(26)  Maatschappelijke organisaties moeten een breed spectrum van actoren omvatten met diverse rollen en mandaten, waarbij alle niet-overheidsstructuren zijn betrokken die geen winstoogmerk hebben en geweldloos zijn, en waardoor mensen gedeelde doelstellingen en idealen proberen na te streven, hetzij van politieke, culturele, sociale, religieuze, ecologische of economische aard, of autoriteiten ter verantwoording roepen. Deze organisaties zijn werkzaam op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau en omvatten stedelijke en rurale, formele en informele organisaties. Andere instanties of actoren die niet specifiek zijn uitgesloten uit hoofde van deze verordening moeten kunnen worden gefinancierd wanneer dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doelstellingen van deze verordening.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)
(26 bis)  Overeenkomstig de consensus inzake ontwikkeling moeten de Unie en haar lidstaten de bijdrage stimuleren die maatschappelijke organisaties en lokale overheden leveren aan duurzame ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, onder meer op het gebied van democratie, de rechtsstaat, fundamentele vrijheden en mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, en in hun rol als verstrekkers van sociale basisvoorzieningen aan bevolkingen die deze het meest nodig hebben. Zij dienen de diverse rollen van maatschappelijke organisaties en lokale overheden te erkennen, waarbij lokale overheden als pleitbezorgers van een territoriale aanpak van ontwikkeling optreden, onder meer met betrekking tot decentralisatieprocessen, participatie, toezicht en verantwoordingsplicht. De Unie en haar lidstaten moeten meer manoeuvreerruimte en een gunstig klimaat voor maatschappelijke organisaties bevorderen en hun steun voor de capaciteitsopbouw van maatschappelijke organisaties en lokale overheden verder versterken, zodat deze meer zeggenschap hebben in het proces van duurzame ontwikkeling en de politieke, sociale en economische dialoog kunnen uitdiepen, met inbegrip van programma's gericht op voorzieningen voor het maatschappelijk middenveld.
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)
(26 ter)   De Unie ondersteunt maatschappelijke organisaties en stimuleert een grotere strategische betrokkenheid van deze organisaties in alle externe instrumenten en programma's, met inbegrip van geografische programma's en acties voor snelle respons in het kader van deze verordening, in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 15 oktober 2012 over de basis van democratie en duurzame ontwikkeling: het maatschappelijke engagement van Europa in de externe betrekkingen.
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Overweging 28
(28)  Deze verordening weerspiegelt het belang van de strijd tegen klimaatverandering, in overeenstemming met de door de Unie aangegane verbintenissen om de overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren, en moet ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt geïntegreerd en dat het streefcijfer van 25 % van de begrotingsuitgaven van de Unie voor de ondersteuning van klimaatdoelstellingen wordt gehaald. Naar verwachting zal 25 % van de totale financiële middelen in het kader van deze verordening bijdragen tot klimaatdoelstellingen. De relevante acties zullen worden vastgesteld tijdens de tenuitvoerlegging van deze verordening, en de totale bijdrage van deze verordening moeten het voorwerp zijn van relevante evaluaties en toetsingen.
(28)  Deze verordening weerspiegelt het belang van de strijd tegen klimaatverandering, de bescherming van het milieu en de bestrijding van het verlies aan biodiversiteit, in overeenstemming met de door de Unie aangegane verbintenissen om de overeenkomst van Parijs, het Verdrag inzake biologische diversiteit en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren, en moet ertoe bijdragen dat klimaat- en milieuactie in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt geïntegreerd en dat het algemene streefdoel van de begrotingsuitgaven van de Unie voor de ondersteuning van klimaatdoelstellingen wordt gehaald, en acties ondersteunen met duidelijke en aanwijsbare voordelen in meerdere sectoren. Naar verwachting zal 45 % van de totale financiële middelen in het kader van deze verordening bijdragen tot klimaatdoelstellingen, milieubeheer en -bescherming, biodiversiteit en het tegengaan van woestijnvorming, terwijl 30 % van de totale financiële middelen moet worden besteed aan mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering. De relevante acties zullen worden vastgesteld tijdens de toepassing van deze verordening, en de totale bijdrage van deze verordening moet het voorwerp zijn van relevante evaluaties en toetsingen. Het optreden van de Unie in dat opzicht moet gericht zijn op de naleving van de overeenkomst van Parijs en de verdragen van Rio en niet bijdragen tot aantasting van het milieu of schade toebrengen aan het milieu of het klimaat. Bij acties en maatregelen die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling met betrekking tot het klimaat moet bijzondere nadruk worden gelegd op steun voor aanpassing aan klimaatverandering in arme, zeer kwetsbare landen en rekening worden gehouden met het verband tussen klimaat, vrede en veiligheid, de versterking van de positie van vrouwen en de bestrijding van armoede. Deze verordening moet bijdragen tot een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en duurzame en veilige mijnbouw, bosbeheer en landbouw bevorderen.
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Overweging 29
(29)  Verder is het van essentieel belang dat de samenwerking met de partnerlanden op het gebied van migratie verder wordt geïntensiveerd, zodat de vruchten van een goed beheerde en reguliere migratie kunnen worden geplukt en irreguliere migratie doeltreffend kan worden aangepakt. Deze samenwerking dient bij te dragen aan het waarborgen van de toegang tot internationale bescherming, alsmede het aanpakken van de dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie, door beter grensbeheer en grotere inspanningen in de strijd tegen irreguliere migratie, mensenhandel en migrantensmokkel, en samenwerking inzake terugkeer, overname en re-integratie, in voorkomend geval, op basis van wederzijdse verantwoordingsplicht en volledige inachtneming van de humanitaire en mensenrechtenverplichtingen. Derhalve moet doeltreffende samenwerking van derde landen met de Unie op dit gebied een integraal onderdeel vormen van de algemene beginselen van deze verordening. Een grotere coherentie tussen het migratie- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is van belang om ervoor te zorgen dat ontwikkelingshulp de partnerlanden bijstaat om migratie doeltreffender te beheren. Deze verordening moet bijdragen tot een gecoördineerde, geïntegreerde en gestructureerde benadering van migratie, en daarbij maximaal synergieën en het noodzakelijke hefboomeffect creëren.
(29)  Samenwerking met de partnerlanden op het gebied van migratie kan leiden tot wederzijdse voordelen van ordelijke, veilige en verantwoorde migratie en tot een doeltreffende aanpak van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding. Deze samenwerking dient bij te dragen aan het bevorderen van veilige en legale trajecten voor migratie en asiel, het waarborgen van de toegang tot internationale bescherming, het aanpakken van de dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding, het aangaan van een dialoog met diasporagemeenschappen, het verbeteren van het grensbeheer en het leveren van inspanningen voor de aanpak van irreguliere migratie, mensenhandel en migrantensmokkel, alsmede het werken aan veilige, waardige en duurzame terugkeer, overname en re-integratie, in voorkomend geval, op conflictbewuste wijze, op basis van wederzijdse verantwoordingsplicht en met volledige inachtneming van de humanitaire en mensenrechtenverplichtingen uit hoofde van het internationaal recht en het Unierecht. Samenhang tussen het migratie- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is van belang om ervoor te zorgen dat ontwikkelingshulp de partnerlanden bijstaat om armoede en ongelijkheid te bestrijden, rechten en vrijheden te bevorderen en bij te dragen tot een ordelijk, veilig en verantwoord migratiebeheer. Deze verordening moet bijdragen tot een gecoördineerde, geïntegreerde en gestructureerde benadering van migratie, en daarbij maximale synergieën en positieve effecten van migratie en mobiliteit op ontwikkeling creëren.
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Overweging 30
(30)  Deze verordening moet de Unie in staat stellen om te reageren op de uitdagingen, behoeften en kansen die verband houden met migratie, in complementariteit met het migratiebeleid van de Unie. Om daartoe bij te dragen, en onverminderd onvoorziene omstandigheden, zal 10 % van de financiële middelen worden besteed aan de dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding en de ondersteuning van migratiebeheer en bestuur, met inbegrip van de bescherming van de rechten van migranten en vluchtelingen overeenkomstig de doelstellingen van deze verordening.
(30)  Deze verordening moet de Unie in staat stellen om te reageren op de uitdagingen, behoeften en kansen die verband houden met migratie, in complementariteit met het migratie- en asielbeleid van de Unie. Om daartoe bij te dragen, teneinde de bijdrage van migratie aan ontwikkeling te maximaliseren, en onverminderd nieuwe opkomende uitdagingen of nieuwe behoeften, zal ten hoogste 10 % van de financiële middelen worden besteed aan de dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding en de ondersteuning van een grotere betrokkenheid bij het bevorderen van veilige, ordelijke, reguliere en verantwoorde migratie en de uitvoering van gepland en goed beheerd migratiebeleid en -beheer, met inbegrip van de bescherming van de rechten van migranten en vluchtelingen op basis van het internationaal recht en het Unierecht overeenkomstig de doelstellingen van deze verordening. Deze verordening moet ook bijdragen aan de aanpak van de braindrain en tegemoetkomen aan de behoeften van ontheemden en gastgemeenschappen, met name door het bieden van toegang tot basisdiensten en bestaansmogelijkheden.
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)
(30 bis)   Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en -diensten vormen een bewezen drijvende kracht achter duurzame ontwikkeling en inclusieve groei. Ze kunnen, zelfs in de armste landen, cruciaal zijn voor het verbeteren van de levensstandaard van burgers, met name door de positie van vrouwen en meisjes te versterken, democratisch bestuur en transparantie te bevorderen en de productiviteit en werkgelegenheid te stimuleren. Connectiviteit en betaalbaarheid blijven echter een probleem, zowel tussen als binnen bepaalde regio's, aangezien er grote verschillen bestaan tussen landen met hogere en lagere inkomens en tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Deze verordening moet de Unie daarom helpen de digitalisering verder te integreren in het ontwikkelingsbeleid van de Unie.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 ter (nieuw)
(30 ter)  In de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die op 25 september 2015 bij resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd vastgesteld, wordt het belang benadrukt van het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen, zowel als duurzameontwikkelingsdoelstelling op zich (SDG 16) als voor de verwezenlijking van andere doelen van het ontwikkelingsbeleid. SDG 16.a roept specifiek op tot versterking van alle bevoegde nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor de opbouw van capaciteit op alle niveaus, met name in ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en criminaliteit te bestrijden.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 quater (nieuw)
(30 quater)  De Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling heeft in het communiqué van de vergadering op hoog niveau van 19 februari 2016 de richtsnoeren voor de verslaglegging over officiële ontwikkelingshulp met betrekking tot vrede en veiligheid bijgewerkt. De financiering van de overeenkomstig deze verordening ondernomen acties geldt als officiële ontwikkelingshulp indien is voldaan aan de criteria van bovengenoemde of later door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand overeengekomen richtsnoeren voor verslaglegging.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 quinquies (nieuw)
(30 quinquies)  De capaciteitsopbouw ter ondersteuning van ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling moet uitsluitend in uitzonderlijke gevallen worden ingezet wanneer de doelstellingen van de verordening niet door middel van andere activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kunnen worden verwezenlijkt. Steun voor de veiligheidssector, in uitzonderlijke omstandigheden ook voor de krijgsmacht, in derde landen waar conflictpreventie, crisisbeheer of stabilisatie moet plaatsvinden, is essentieel om passende voorwaarden te scheppen voor de uitbanning van armoede en voor ontwikkeling. Goed bestuur, doeltreffende democratische controle en civiel toezicht op het veiligheidssysteem, ook op de krijgsmacht, alsmede naleving van de mensenrechten en de rechtsstaat, zijn te allen tijde essentieel voor een goed functionerende staat, en moeten worden bevorderd in het kader van bredere ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in derde landen.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 sexies (nieuw)
(30 sexies)  Deze verordening moet voortbouwen op de conclusies van de voor juni 2020 aangevraagde evaluatie door de Commissie, die onder meer bestaat uit een brede en openbare raadpleging met verschillende belanghebbenden ter beoordeling van de samenhang tussen de door de Unie en haar lidstaten gefinancierde capaciteitsopbouw ter ondersteuning van ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling in het kader van de verwevenheid tussen veiligheid en ontwikkeling enerzijds, en de integrale strategie en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties anderzijds.
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 septies (nieuw)
(30 septies)  De Unie moet een conflictbewuste en genderbewuste benadering bevorderen in alle acties en programma's die onder deze verordening vallen, met als doel negatieve effecten te vermijden en de positieve effecten te maximaliseren.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
(32)  De financieringsvormen en uitvoeringswijzen voor deze verordening moeten worden gekozen op basis van hun vermogen om de specifieke doelstellingen van de acties te verwezenlijken en resultaten te boeken, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de kosten van controles, de administratieve belasting en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, financiering op basis van een vast percentage en eenheidskosten worden overwogen, alsmede niet aan kosten gekoppelde financiering als bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.
(32)  De financieringsvormen en toepassingswijzen voor deze verordening moeten worden gekozen op basis van de behoeften en voorkeuren van de partner en de specifieke context, hun relevantie en duurzaamheid en hun vermogen om aan de beginselen van doeltreffendheid van ontwikkeling te voldoen en de specifieke doelstellingen van de acties te verwezenlijken en resultaten te boeken, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de kosten van controles, de administratieve belasting en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, financiering op basis van een vast percentage en eenheidskosten worden overwogen, alsmede niet aan kosten gekoppelde financiering als bedoeld in artikel 125, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) 2018/10461 bis van het Europees Parlement en de Raad ("het Financieel Reglement"). De rol van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) als stichting voor de mondiale ondersteuning van democratie, het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten die wordt aangestuurd via de Europese instellingen, moet in het kader van deze verordening worden versterkt en uitgebreid. Het EFD moet de administratieve flexibiliteit en financiële mogelijkheden krijgen om gerichte subsidies te verstrekken aan maatschappelijke actoren in de Europese buurlanden die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van het Europees nabuurschapsbeleid, met name wanneer het gaat om de ontwikkeling van democratie, mensenrechten, vrije verkiezingen en de rechtsstaat.
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Overweging 33
(33)  Het nieuwe Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling+ (EFDO+), dat voortbouwt op de succesvolle voorganger ervan, het EFDO70, moet een geïntegreerd financieringspakket verstrekken dat capaciteit voor wereldwijde financiering biedt in de vorm van subsidies, garanties en financieringsinstrumenten. Het EFDO+ moet het plan voor externe investeringen ondersteunen en een combinatie bieden van blendingfinanciering en begrotingsgaranties die worden gedekt door de garantie voor extern optreden, inclusief die voor soevereine risico's in verband met leningen die eerder werden uitgevoerd in het kader van het externe leningsmandaat van de Europese Investeringsbank. Gezien haar rol op grond van de Verdragen en haar decennialange ervaring met de ondersteuning van het beleid van de Unie moet de Europese Investeringsbank voor de Commissie een natuurlijke partner blijven voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de garantie voor extern optreden.
(33)  Het nieuwe Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling+ (EFDO+), dat voortbouwt op de voorganger ervan, het EFDO70, moet een geïntegreerd financieringspakket verstrekken dat capaciteit voor wereldwijde financiering biedt in de vorm van subsidies, garanties en financieringsinstrumenten. Het EFDO+ moet het plan voor externe investeringen ondersteunen en een combinatie bieden van blendingfinanciering en begrotingsgaranties die worden gedekt door de garantie voor extern optreden, inclusief die voor soevereine risico's in verband met leningen die eerder werden uitgevoerd in het kader van het externe leningsmandaat van de Europese Investeringsbank. Gezien haar rol op grond van de Verdragen en haar decennialange ervaring met de ondersteuning van het beleid van de Unie moet de Europese Investeringsbank voor de Commissie een natuurlijke partner blijven voor de toepassing van activiteiten in het kader van de garantie voor extern optreden. Ook andere multilaterale ontwikkelingsbanken of nationale ontwikkelingsbanken van de EU beschikken over vaardigheden en kapitaal die een aanzienlijke toegevoegde waarde kunnen creëren ten aanzien van de effecten van het ontwikkelingsbeleid van de Unie, en deze verordening moet er dan ook in hoge mate op gericht zijn hun deelname aan het EFDO+ te bevorderen.
__________________
__________________
70 Verordening (EU) 2017/1601 van het Europees Parlement en de Raad van 26 september 2017 tot instelling van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds.
70 Verordening (EU) 2017/1601 van het Europees Parlement en de Raad van 26 september 2017 tot instelling van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Overweging 34
(34)  Het EFDO+ is bedoeld voor de ondersteuning van investeringen die bijdragen tot de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, door de bevordering van duurzame en inclusieve economische en sociale ontwikkeling en van de sociaal-economische veerkracht van partnerlanden, met bijzondere aandacht voor de uitbanning van armoede, duurzame en inclusieve groei, waardig werk, economische kansen, vaardigheden en ondernemerschap, sociaal-economische sectoren en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, alsook specifieke sociaal-economische dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie, in overeenstemming met de desbetreffende indicatieve programmeringsdocumenten. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar landen die in een situatie van kwetsbaarheid of conflict verkeren, de minst ontwikkelde landen en arme landen met een zware schuldenlast.
(34)  Het EFDO+ is bedoeld voor de ondersteuning van investeringen die bijdragen tot de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, door de bevordering van duurzame en inclusieve economische, culturele en sociale ontwikkeling en van de sociaal-economische veerkracht van partnerlanden, met bijzondere aandacht voor de uitbanning van armoede, conflictpreventie en de bevordering van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen, duurzame en inclusieve economische vooruitgang, de bestrijding van klimaatverandering – door middel van mitigatie en aanpassing – en van milieuvervuiling, het stimuleren van waardig werk met inachtneming van de relevante IAO-normen en economische kansen, in het bijzonder voor vrouwen, jongeren en kwetsbare personen. De nadruk moet worden gelegd op het bieden van inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden en ondernemerschap door het versterken van onderwijs- en culturele structuren, onder meer voor kinderen in humanitaire noodsituaties en situaties van gedwongen ontheemding. Het moet ook gericht zijn op het ondersteunen van een stabiel investeringsklimaat, industrialisering, sociaal-economische sectoren, coöperaties, sociale ondernemingen, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, alsook op het versterken van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten, aangezien tekortkomingen op dit gebied vaak de specifieke sociaal-economische dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding zijn, in overeenstemming met de desbetreffende indicatieve programmeringsdocumenten. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar landen die in een situatie van kwetsbaarheid of conflict verkeren, de minst ontwikkelde landen en arme landen met een zware schuldenlast. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan een betere verstrekking van essentiële openbare basisdiensten, voedselzekerheid en een betere levenskwaliteit van de snel groeiende stedelijke bevolking, onder meer middels adequate, veilige en betaalbare huisvesting. Het EFDO+ moet partnerschappen van profit- en non-profitorganisaties aanmoedigen als een middel waarmee investeringen uit de particuliere sector kunnen worden verschoven naar duurzame ontwikkeling en de uitbanning van armoede. De strategische betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en van de delegaties van de Unie in partnerlanden moet ook in alle fasen van de projectcyclus worden bevorderd om maatwerkoplossingen te helpen vinden voor het bevorderen van de sociaal-economische ontwikkeling van gemeenschappen, het scheppen van werkgelegenheid en nieuwe zakelijke mogelijkheden. Investeringen moeten worden gebaseerd op conflictanalyses, met name gericht zijn op de onderliggende oorzaken van conflicten, kwetsbaarheid en instabiliteit, het potentieel voor de bevordering van vrede maximaliseren en het risico dat conflicten verergeren tot een minimum beperkten.
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Overweging 35
(35)  Het EFDO+ moet voor maximale extra financiering zorgen, marktfalen en suboptimale investeringssituaties aanpakken, innoverende producten leveren en middelen aantrekken uit de particuliere sector. De betrokkenheid van de particuliere sector bij de samenwerking van de Unie met de partnerlanden door middel van het EFDO+ moet resulteren in meetbare en aanvullende ontwikkelingseffecten zonder verstoring van de markt, moet kostenefficiënt zijn en stoelen op wederzijdse verantwoordingsplicht en het delen van risico's en kosten. Het EFDO+ moet fungeren als één loket voor financieringsvoorstellen van financiële instellingen en publieke of private investeerders, dat een breed gamma van financiële ondersteuning ter beschikking stelt voor in aanmerking komende investeringen.
(35)  Het EFDO+ moet voor maximale extra financiering zorgen, marktfalen en suboptimale investeringssituaties aanpakken, innoverende producten leveren en middelen aantrekken uit de particuliere sector teneinde bijdragen in de vorm van particuliere financiering ten behoeve van plaatselijke duurzame ontwikkeling te optimaliseren. De betrokkenheid van de particuliere sector bij de samenwerking van de Unie met de partnerlanden door middel van het EFDO+ moet resulteren in meetbare en aanvullende ontwikkelingseffecten, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de bescherming van het milieu, de rechten van plaatselijke gemeenschappen en bestaanszekerheid, zonder verstoring van de lokale markt en zonder oneerlijke concurrentie met lokale economische actoren. Dit moet kostenefficiënt zijn en stoelen op wederzijdse verantwoordingsplicht en het delen van risico's en kosten. Het EFDO+ moet, met inachtneming van de beginselen van verantwoordingsplicht en transparantie, fungeren als één loket voor financieringsvoorstellen van financiële instellingen en publieke of private investeerders, dat een breed gamma van financiële ondersteuning ter beschikking stelt voor in aanmerking komende investeringen.
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)
(35 bis)  Een EU-garantie voor overheidsinvesteringen in de publieke sector moet deel uitmaken van het EFSD+. Die EU-garantie mag niet worden uitgebreid tot overheidsinvesteringen die bestaan in het doorlenen aan de particuliere sector of het verstrekken van leningen aan of ten behoeve van subnationale entiteiten die toegang hebben tot subnationale financiering zonder overheidsgaranties. Om de capaciteitsplanning van de EIB te vergemakkelijken, wordt een gegarandeerd minimumvolume aan dergelijke overheidsinvesteringen aan de EIB toegewezen.
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Overweging 36
(36)  Een garantie voor extern optreden moet worden opgezet op basis van de bestaande EFDO-garantie en het Garantiefonds voor extern optreden. De garantie voor extern optreden moet de EFDO+-operaties ondersteunen die worden gedekt door begrotingsgaranties, macrofinanciële bijstand en leningen aan derde landen op grond van Besluit 77/270/Euratom van de Raad71. Deze operaties moeten worden ondersteund door toewijzingen in het kader van deze verordening, samen met toewijzingen in het kader van Verordening (EU) .../... (IPA III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die ook de voorzieningen en verplichtingen moeten dekken die voortkomen uit macrofinanciële bijstand en leningen aan derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de EINS-verordening. Bij de financiering van EFDO+-operaties moeten bij voorrang projecten worden gefinancierd die veel werkgelegenheid opleveren en een kosten-batenverhouding hebben die de duurzaamheid van de investeringen vergroot. De door de garantie voor extern optreden gesteunde acties moeten gepaard gaan met een grondige ex-antebeoordeling van de ecologische, financiële en sociale aspecten, als passend en in overeenstemming met de vereisten inzake betere regelgeving. De garantie voor extern optreden moet niet worden gebruikt om essentiële overheidsdiensten te verlenen; dit blijft een verantwoordelijkheid van de overheid.
(36)  Een garantie voor extern optreden moet worden opgezet op basis van de bestaande EFDO-garantie en het Garantiefonds voor extern optreden. De garantie voor extern optreden moet de EFDO+-verrichtingen ondersteunen die worden gedekt door begrotingsgaranties, macrofinanciële bijstand en leningen aan derde landen op grond van Besluit 77/270/Euratom van de Raad71. Deze verrichtingen moeten worden ondersteund door toewijzingen in het kader van deze verordening, samen met toewijzingen in het kader van Verordening (EU) .../... (IPA III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die ook de voorzieningen en verplichtingen moeten dekken die voortkomen uit macrofinanciële bijstand en leningen aan derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de EINS-verordening. Bij de financiering van EFDO+-verrichtingen moeten bij voorrang projecten worden gefinancierd die veel waardige werkgelegenheid en bestaanszekerheid opleveren en een kosten-batenverhouding hebben die de duurzaamheid van de investeringen vergroot en de hoogst mogelijke garantie van duurzaamheid en ontwikkelingseffecten voor de lange termijn waarborgen op basis van eigen verantwoordelijkheid op lokaal niveau. De door de garantie voor extern optreden gesteunde verrichtingen moeten gepaard gaan met een grondige ex-ante-beoordeling van de ecologische, financiële en sociale aspecten, waaronder de effecten op de mensenrechten en de bestaanszekerheid van de betrokken gemeenschappen, de effecten op ongelijkheden, en het in kaart brengen van manieren om deze ongelijkheden aan te pakken, in overeenstemming met de vereisten inzake betere regelgeving, rekening houdend met het beginsel van vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming van de betrokken gemeenschappen met betrekking tot grondgerelateerde investeringen. De garantie voor extern optreden moet niet worden gebruikt om essentiële overheidsdiensten te verlenen; dit blijft een verantwoordelijkheid van de overheid. Tevens dienen ex-post-beoordelingen te worden uitgevoerd om de ontwikkelingseffecten van de EFDO+-verrichtingen te meten.
__________________
__________________
71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 29 maart 1977 waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 9).
71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 29 maart 1977 waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 9).
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Overweging 37
(37)  Om te voorzien in flexibiliteit, de aantrekkelijkheid voor de particuliere sector te vergroten en het effect van de investeringen te maximaliseren, moet een afwijking van de regels betreffende de wijzen van uitvoering van de begroting van de Unie, zoals vastgelegd in het Financieel Reglement, worden toegestaan in verband met de in aanmerking komende tegenpartijen. Deze in aanmerking komende tegenpartijen kunnen ook instanties zijn die niet zijn belast met de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap en kunnen ook privaatrechtelijke organen van een partnerland zijn.
(37)  Om te voorzien in flexibiliteit, de aantrekkelijkheid voor de particuliere sector te vergroten, eerlijke mededinging te bevorderen en het effect van de investeringen te maximaliseren, moet een afwijking van de regels betreffende de wijzen van uitvoering van de begroting van de Unie, zoals vastgelegd in het Financieel Reglement, worden toegestaan in verband met de in aanmerking komende tegenpartijen. Deze in aanmerking komende tegenpartijen kunnen ook instanties zijn die niet zijn belast met de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap en kunnen ook privaatrechtelijke organen van een partnerland zijn.
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Overweging 39
(39)  Externe acties worden vaak uitgevoerd in een uiterst explosieve context die snelle en voortdurende aanpassing vereist aan de veranderende behoeften van de Uniepartners en de mondiale uitdagingen op het gebied van de mensenrechten, democratie en goed bestuur, veiligheid en stabiliteit, klimaatverandering en milieu, oceanen, en de migratiecrisis en de dieperliggende oorzaken daarvan. Om het beginsel van voorspelbaarheid te verzoenen met de noodzaak om snel te reageren op nieuwe behoeften moet de financiële uitvoering van de programma's kunnen worden aangepast. Om het vermogen van de EU te vergroten om te reageren op onvoorziene behoeften, voortbouwend op het succes van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), moet een niet-toegewezen bedrag worden gereserveerd als buffer voor nieuwe problemen en prioriteiten. Dit bedrag moet beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de in deze verordening vastgestelde procedures.
(39)  Externe acties worden vaak toegepast in een uiterst explosieve context die snelle en voortdurende aanpassing vereist aan de veranderende behoeften van de Uniepartners en de mondiale uitdagingen op het gebied van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, democratie en goed bestuur, veiligheid en stabiliteit, klimaatverandering en milieu, oceanen, en migratie, met inbegrip van de dieperliggende oorzaken daarvan zoals armoede en ongelijkheid, en het effect – met name op ontwikkelingslanden – van het toenemende aantal ontheemde personen. Om het beginsel van voorspelbaarheid te verzoenen met de noodzaak om snel te reageren op nieuwe behoeften moet de financiële toepassing van de programma's kunnen worden aangepast. Om het vermogen van de EU te vergroten om te reageren op behoeften die niet door de programma's en programmeringsdocumenten worden gedekt, voortbouwend op het succes van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), moet een van tevoren bepaald, niet-toegewezen bedrag worden gereserveerd als buffer voor nieuwe problemen en prioriteiten. Dit bedrag moet in naar behoren gemotiveerde gevallen beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de in deze verordening vastgestelde procedures.
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Overweging 42
(42)  Om de eigen verantwoordelijkheid van de partnerlanden voor hun ontwikkelingsprocessen te vergroten en de houdbaarheid van externe hulp te verbeteren dient de Unie, waar relevant, de voorkeur te geven aan de eigen instellingen, systemen en procedures van de partnerlanden voor alle aspecten van de projectcyclus voor samenwerking.
(42)  Om de eigen democratische verantwoordelijkheid van de partnerlanden voor hun ontwikkelingsprocessen te vergroten en de houdbaarheid van externe hulp te verbeteren dient de Unie, waar relevant, de voorkeur te geven aan de eigen instellingen, hulpbronnen, kennis, systemen en procedures van de partnerlanden voor alle aspecten van de projectcyclus voor samenwerking, waarbij de inzet van lokale hulpbronnen en kennis, alsook de volledige betrokkenheid, van lokale overheden en het maatschappelijk middenveld, worden gewaarborgd. De Unie moet ook opleidingsprogramma's aanbieden aan ambtenaren van lokale overheden en maatschappelijke organisaties over het indienen van aanvragen van Uniefinanciering, om hen te helpen ervoor te zorgen dat hun projecten beter aan de voorwaarden voldoen en efficiënter zijn. Deze programma's moeten worden uitgevoerd in het desbetreffende land, beschikbaar zijn in de taal van dat land en een aanvulling vormen op eventuele bestaande onderwijsprogramma's op afstand, en zo gerichte opleidingen aanbieden die aansluiten op de behoeften van het land in kwestie.
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)
(44 bis)  Teneinde bij te dragen aan de internationale bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking, fraude, corruptie en witwassen van geld, moet alle financiering via deze verordening op volledig transparante wijze worden verleend. Verder mogen de in aanmerking komende tegenpartijen noch activiteiten met illegale doeleinden ondersteunen, noch deelnemen aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel van een vehikel dat in een niet-coöperatief rechtsgebied of een belastingparadijs is gevestigd. De tegenpartijen moeten zich ook onthouden van ieder gebruik van regelingen voor belastingontwijking of agressieve belastingplanning.
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Overweging 45
(45)  Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van de desbetreffende bepalingen van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad77.
Schrappen
__________________
77 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Overweging 46
(46)  Met het oog op de aanvulling of wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd ten aanzien van de voorzieningspercentages die zijn vastgelegd in artikel 26, lid 3, de samenwerkings- en actiegebieden die zijn opgenomen in de bijlagen II, III en IV, de prioritaire gebieden van de EFDO+-acties die zijn opgenomen in bijlage V, het beheer van het EFDO+ als beschreven in bijlage VI, de herziening of aanvulling van de indicatoren in bijlage VII, voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, en de aanvulling van deze verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een toezichts- en evaluatiekader.
(46)  Met het oog op de aanvulling van niet-essentiële onderdelen van deze verordening moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie worden gedelegeerd ten aanzien van het uiteenzetten van de strategie van de Unie, de prioritaire gebieden, de gedetailleerde doelstellingen, de verwachte resultaten, de specifieke prestatie-indicatoren en de specifieke financiële toewijzing en samenwerkingsvormen voor elk geografisch en thematisch programma, evenals voor actieplannen of maatregelen die geen deel uitmaken van de programmeringsdocumenten en een operationeel kader voor mensenrechten beogen, het in het leven roepen van een operationeel kader voor risicobeheer, het nemen van beslissingen ten aanzien van behoeften die niet door de programma's of programmeringsdocumenten worden gedekt, het nemen van beslissingen ten aanzien van het opschorten van steun, het inrichten van een prestatiegebaseerd kader, het vaststellen van de voorzieningspercentages, het vaststellen van een monitoring- en evaluatiekader, en het uitbreiden van het toepassingsgebied van de acties tot landen en gebieden die niet onder deze verordening vallen. Met het oog op de wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie worden gedelegeerd ten aanzien van de samenwerkings- en actiegebieden die zijn opgenomen in de bijlagen II, III en IV, de prioritaire gebieden van de EFDO+-verrichtingen en de investeringsvensters die zijn opgenomen in bijlage V, evenals de indicatoren in bijlage VII.
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Overweging 47
(47)  Overeenkomstig de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201678 moet dit programma worden geëvalueerd aan de hand van informatie die wordt verzameld op basis van specifieke voorschriften inzake toezicht, waarbij echter overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Waar passend kunnen in die voorschriften ook meetbare indicatoren worden opgenomen op basis waarvan de effecten van het programma op het terrein worden geëvalueerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van gedelegeerde handelingen.
(47)  Overeenkomstig de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201678 moet dit programma worden geëvalueerd aan de hand van informatie die wordt verzameld op basis van specifieke voorschriften inzake toezicht, waarbij echter overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, moeten worden vermeden. In die voorschriften moeten ook meetbare indicatoren worden opgenomen op basis waarvan de effecten van het programma op het terrein worden geëvalueerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer van relevante belanghebbenden en deskundigen, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van gedelegeerde handelingen.
__________________
__________________
78 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1-14.
78 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Overweging 48
(48)  De verwijzingen naar instrumenten van de Unie in artikel 9 van Besluit 2010/427/EU van de Raad79, die bij deze verordening worden vervangen, moeten worden gelezen als verwijzingen naar deze verordening en de Commissie moet garanderen dat deze verordening wordt uitgevoerd overeenkomstig de rol van de EDEO zoals bepaald in het genoemde besluit.
(48)  Gezien de brede aard en het ruime toepassingsgebied van deze verordening en teneinde samenhang te waarborgen tussen de beginselen, doelstellingen en uitgaven in het kader van deze verordening en van andere externe financieringsinstrumenten, zoals Verordening (EU) .../... (EINS), of instrumenten die onlosmakelijk verbonden zijn met extern beleid, zoals Verordening (EU) .../... (IPA III), moet een horizontale stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken diensten van de Commissie en EDEO en onder voorzitterschap van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) of een vertegenwoordiger van die dienst, verantwoordelijk zijn voor de aansturing, de coördinatie en het beheer van het beleid, de programma's, de doelstellingen en de acties in het kader van deze verordening om consistentie, efficiëntie, transparantie en verantwoording te garanderen in de externe financiering van de Unie. De VV/HV dient te zorgen voor de algemene politieke coördinatie van het externe optreden van de Unie. Voor alle acties, met inbegrip van acties voor snelle respons en buitengewone steunmaatregelen, en gedurende de volledige cyclus van programmering, planning en toepassing van het instrument, moeten de hoge vertegenwoordiger en de EDEO samenwerken met alle relevante leden en diensten van de Commissie, vastgesteld op basis van de aard en doelstellingen van de geplande actie, waarbij wordt voortgebouwd op hun deskundigheid. Alle voorstellen moeten volgens de Commissieprocedures worden voorbereid en ter fine van besluit aan de Commissie worden voorgelegd.
__________________
79 Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30).
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)
(48 bis)  De toepassing van deze verordening dient, in voorkomend geval, complementair te zijn aan en in overeenstemming te zijn met de door de Unie vastgestelde maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in het kader van hoofdstuk II van titel V, VEU, en de maatregelen die zijn vastgesteld in het kader van het vijfde deel van het VWEU.
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Overweging 49
(49)  Bij de hieronder vastgestelde beoogde maatregelen moeten de door beperkende maatregelen van de Unie vastgestelde voorwaarden en procedures nauwgezet in acht worden genomen,
Schrappen
Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Overweging 49 bis (nieuw)
(49 bis)  Het Europees Parlement dient volledig betrokken te zijn bij de ontwerp-, programmerings-, toezichts- en evaluatiefase van de instrumenten opdat de politieke en democratisch controle, alsook de verantwoordingsplicht ten aanzien van de financiering door de Unie op het gebied van het externe optreden, zijn gewaarborgd. Er dient een betere dialoog tussen de instellingen tot stand te worden gebracht teneinde te waarborgen dat het Europees Parlement op structurele en soepele wijze politieke controle kan uitoefenen gedurende de toepassing van deze verordening, als gevolg waarvan zowel de efficiëntie als de legitimiteit wordt versterkt.
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
(6 bis)  "maatschappelijke organisaties": alle niet-overheidsstructuren die geen winstoogmerk hebben en geweldloos zijn, waardoor mensen gedeelde doelstellingen en idealen proberen na te streven, hetzij van politieke, culturele, sociale, economische, religieuze of ecologische aard, of autoriteiten ter verantwoording roepen, en die werkzaam zijn op lokaal, nationaal, regionaal of internationaal niveau en stedelijke en rurale, alsook formele en informele organisaties kunnen omvatten; in het kader van het thematische programma inzake mensenrechten en democratie omvat het "maatschappelijk middenveld" personen of groepen die los van de staat staan en zich voor de bevordering van de mensenrechten en democratie inzetten, met inbegrip van mensenrechtenactivisten, zoals bepaald in de VN‑Verklaring inzake het recht en de verantwoordelijkheid van individuele personen, groepen en organen van de samenleving om algemeen erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen en te beschermen;
Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)
(6 ter)  "lokale overheden": overheden of overheidsorganen die op subnationaal niveau actief zijn (bijvoorbeeld op gemeentelijk, gemeenschaps-, districts-, provinciaal of regionaal niveau);
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8
(8)  "contribuant": een lidstaat, een internationale financiële instelling of een overheidsinstantie van een lidstaat, een overheidsagentschap of andere entiteiten die met contanten of garanties bijdragen aan het gemeenschappelijke voorzieningsfonds.
(8)  "contribuant": een lidstaat, een internationale financiële instelling of een overheidsinstantie van een lidstaat, een overheidsagentschap of andere publieke of private entiteiten die met contanten of garanties bijdragen aan het gemeenschappelijke voorzieningsfonds;
Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)
(8 bis)  "additionaliteit": het beginsel volgens welk de garantie voor extern optreden moet bijdragen tot duurzame ontwikkeling door verrichtingen die zonder deze garantie niet hadden kunnen worden verwezenlijkt of die positieve resultaten opleveren die uitstijgen boven hetgeen zonder die garantie zou zijn verwezenlijkt, alsook het aantrekken van financiering uit de particuliere sector en het verhelpen van marktfalen of suboptimale investeringssituaties, alsook het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, impact of schaal van een investering. Het beginsel zorgt er ook voor dat investerings- en financieringsverrichtingen die door de garantie voor extern optreden worden gedekt, niet in de plaats komen van de steun van een lidstaat, particuliere financiering of andere financiële steun van de Unie of internationale financiële steun, en vermijden dat andere openbare of particuliere investeringen worden verdrongen. Projecten die door de garantie voor extern optreden worden ondersteund, hebben in de regel een hoger risicoprofiel dan het portfolio van investeringen dat door in aanmerking komende tegenpartijen wordt ondersteund in het kader van hun normale investeringsbeleid zonder de garantie voor extern optreden;
Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 ter (nieuw)
(8 ter)  "geïndustrialiseerde landen": andere derde landen dan ontwikkelingslanden, zoals vermeld in de lijst van ontvangers van officiële ontwikkelingsbijstand (ODA) van de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO (OESO-DAC);
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 quater (nieuw)
(8 quater)  "armoede": alle omstandigheden waarin mensen achtergesteld zijn en binnen de samenleving en de lokale context als kansarm worden beschouwd; de kernaspecten van armoede houden verband met economische, persoonlijke, politieke en sociaal-culturele mogelijkheden, alsmede de mogelijkheid om zich te beschermen;
Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 quinquies (nieuw)
(8 quinquies)   "genderbewustzijn": handelen teneinde de maatschappelijke en culturele factoren te begrijpen en in acht te nemen die een rol spelen bij op geslacht gebaseerde uitsluiting en discriminatie op alle terreinen van het openbare en het privéleven;
Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 sexies (nieuw)
(8 sexies)   "conflictbewustzijn": handelen in de wetenschap dat alle initiatieven die worden uitgevoerd in door conflicten getroffen omgevingen, een wisselwerking met dat conflict zullen hebben en dat een dergelijke wisselwerking positieve of negatieve consequenties kan hebben; conflictbewustzijn betekent ook dat bij acties van de Unie (politieke acties of acties met betrekking tot beleid of externe hulp) negatieve effecten op de dynamiek van conflicten zo veel mogelijk worden voorkomen en positieve effecten zo veel mogelijk wordt geoptimaliseerd, zodat kan worden bijgedragen aan conflictpreventie, structurele stabiliteit en vredesopbouw.
Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Verwijzingen naar mensenrechten hebben tevens betrekking op de fundamentele vrijheden.
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 ter (nieuw)
In de context van artikel 15 kunnen de "meest behoeftige landen" ook de in bijlage I opgenomen landen omvatten.
Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
1.  Het algemene doel van deze verordening is het wereldwijd hooghouden en uitdragen van de waarden en belangen van de Unie met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen en beginselen van het externe optreden van de Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
1.  Het algemene doel van deze verordening is het vaststellen van het financieel kader dat de Unie in staat stelt haar waarden, beginselen en fundamentele belangen wereldwijd hoog te houden en uit te dragen, in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het externe optreden van de Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, evenals in de artikelen 11 en 208 VWEU.
Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)
(a bis)  bijdragen tot de verwezenlijking van de internationale verbintenissen en doelstellingen waar de Unie zich toe heeft verbonden, met name de Agenda 2030, de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de overeenkomst van Parijs;
Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)
(a ter)  opbouwen van bijzondere en betere betrekkingen met de landen in het zuidelijk en oostelijk nabuurschap van de Unie op basis van samenwerking, vrede en veiligheid, wederzijdse verantwoordingsplicht en gemeenschappelijke verbintenissen tot de universele waarden van democratie, de rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, sociaal-economische integratie, milieubescherming en klimaatactie;
Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a quater (nieuw)
(a quater)  nastreven van de terugdringing en, op de lange termijn, uitbanning van armoede, met name in de minst ontwikkelde landen (MOL's); duurzame sociale en economische ontwikkeling mogelijk maken;
Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b
(b)  op mondiaal niveau, consolideren en ondersteunen van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten, ondersteunen van het maatschappelijk middenveld, bevorderen van stabiliteit en vrede en aanpakken van andere wereldwijde uitdagingen, waaronder migratie en mobiliteit;
(b)  op mondiaal niveau, ondersteunen van maatschappelijke organisaties en lokale overheden, bevorderen van stabiliteit en vrede, voorkomen van conflicten en bevorderen van rechtvaardige en inclusieve samenlevingen, versterken van multilateralisme, internationale rechtvaardigheid en verantwoording, en aanpakken van andere wereldwijde en regionale uitdagingen, waaronder klimaatverandering en aantasting van het milieu alsook behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid zoals beschreven in bijlage III, met inbegrip van de bevordering van vertrouwenscheppende maatregelen en goede relaties met naburige landen;
Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  beschermen, bevorderen en versterken van de mensenrechten, de democratie, de rechtsstaat en gender- en sociale gelijkheid, ook in bijzonder lastige omstandigheden en noodsituaties, in samenwerking met het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van mensenrechtenactivisten over de hele wereld;
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c
(c)  snel kunnen inspelen op: situaties van crisis, instabiliteit en conflicten; problemen op het gebied van weerbaarheid en de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingsmaatregelen; en de behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid.
(c)  snel kunnen inspelen op: situaties van crisis, instabiliteit en conflicten; problemen op het gebied van weerbaarheid en de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingsactie.
Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3
3.  Ten minste 92 % van de financiering in het kader van deze verordening voldoet aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO.
3.  Ten minste 95 % van de financiering in het kader van deze verordening voldoet aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp zoals bepaald door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO. Deze verordening draagt bij tot de collectieve doelstelling om 0,2 % van het bruto nationaal inkomen van de Unie te besteden ten behoeve van de minst ontwikkelde landen en 0,7 % van het bruto nationaal inkomen van de Unie te besteden als officiële ontwikkelingshulp gedurende de looptijd van de Agenda 2030.
Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Ten minste 20 % van de uit hoofde van deze verordening gefinancierde officiële ontwikkelingshulp in alle programma's, zowel geografische als thematische, wordt jaarlijks en voor de duur van de acties gereserveerd voor sociale inclusie en menselijke ontwikkeling, teneinde de verstrekking van sociale basisdiensten, zoals gezondheidszorg, onderwijs, voeding en sociale bescherming, te ondersteunen en te versterken, met name ten behoeve van de meest gemarginaliseerde personen en met een nadruk op vrouwen en kinderen.
Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 3 ter (nieuw)
3 ter.  Ten minste 85 % van de uit hoofde van deze verordening via officiële ontwikkelingshulp gefinancierde programma's, zowel geografische als thematische, heeft gendergelijkheid en de rechten en de versterking van de positie van vrouwen en meisjes als hoofd- of belangrijke doelstelling, zoals uiteengezet in de OESO-DAC. Een aanzienlijk deel van deze programma’s heeft gendergelijkheid en de rechten en versterking van de positie van vrouwen en meisjes als hoofddoelstelling.
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule
1.  De steun van de Unie in het kader van deze verordening wordt uitgevoerd door middel van:
1.  De steun van de Unie in het kader van deze verordening wordt toegepast door middel van:
Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2
Geografische programma's kunnen betrekking hebben op alle derde landen, behalve kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten zoals gedefinieerd in Verordening (EU) …/…80 (IPA) en landen en gebieden overzee zoals gedefinieerd in Besluit (EU) .../... van de Raad.
Geografische programma's kunnen betrekking hebben op alle derde landen, behalve kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten zoals gedefinieerd in Verordening (EU) …/…80 (IPA) en landen en gebieden overzee zoals gedefinieerd in Besluit (EU) .../... van de Raad. Er kunnen ook geografische programma's met een continentaal of transregionaal toepassingsgebied tot stand worden gebracht, meer in het bijzonder een pan-Afrikaans programma waaronder de Afrikaanse landen onder de punten a) en b) vallen, alsook een programma waarin de onder de punten b), c) en d) vermelde landen van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan zijn opgenomen.
__________________
__________________
80 Verordening [...] van het Europees Parlement en de Raad betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (PB L ...).
80 Verordening [...] van het Europees Parlement en de Raad betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (PB L ...).
Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter b
(b)  maatschappelijk middenveld;
(b)  maatschappelijke organisaties en lokale overheden;
Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid.
Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2
Thematische programma's kunnen betrekking hebben op alle derde landen, alsmede de landen en gebieden overzee zoals gedefinieerd in Besluit (EU) .../... van de Raad.
Thematische programma's kunnen betrekking hebben op alle derde landen. De landen en gebieden overzee hebben volledige toegang tot de thematische programma's overeenkomstig Besluit (EU) .../... van de Raad. Hun daadwerkelijke deelname wordt gewaarborgd, rekening houdend met hun specifieke kenmerken en de specifieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.
Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter a
(a)  bij te dragen tot stabiliteit en conflictpreventie in noodsituaties, bij dreigende crisis, tijdens een crisis en na een crisis;
(a)  bij te dragen tot vrede, stabiliteit en conflictpreventie in noodsituaties, bij dreigende crisis, tijdens een crisis en na een crisis;
Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter b
(b)  bij te dragen tot de versterking van de weerbaarheid van staten, samenlevingen, gemeenschappen en individuele personen en tot de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingsmaatregelen;
(b)  bij te dragen tot de versterking van de weerbaarheid van staten, met inbegrip van lokale overheden, samenlevingen, gemeenschappen en individuele personen en tot de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingsactie;
Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – letter c
(c)  de behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid aan te pakken.
Schrappen
Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1
Maatregelen in het kader van deze verordening worden hoofdzakelijk uitgevoerd via geografische programma's.
Acties in het kader van deze verordening worden hoofdzakelijk toegepast via geografische programma's.
Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2
De via thematische programma's uitgevoerde maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen die worden gefinancierd op grond van de geografische programma's en bieden steun aan wereldwijde en regio-overschrijdende initiatieven voor het bereiken van internationaal overeengekomen doelstellingen, in het bijzonder de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de bescherming van mondiale collectieve goederen of de aanpak van mondiale uitdagingen. Maatregelen kunnen ook worden uitgevoerd via thematische programma's indien er geen geografisch programma bestaat of indien dit is opgeschort of indien er geen overeenkomst met betrekking tot de maatregel is gesloten met het betrokken partnerland, of wanneer de maatregel niet adequaat kan worden uitgevoerd door middel van geografische programma's.
De via thematische programma's toegepaste acties vormen een aanvulling op de acties die worden gefinancierd op grond van de geografische programma's en bieden steun aan wereldwijde en regio-overschrijdende initiatieven die gericht zijn op het bereiken van internationaal overeengekomen doelstellingen als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a bis), alsook mondiale collectieve goederen of de aanpak van mondiale uitdagingen. Acties kunnen ook onafhankelijk worden uitgevoerd via thematische programma's, ook indien er geen geografisch programma bestaat of indien dit is opgeschort of indien er geen overeenkomst met betrekking tot de actie is gesloten met het betrokken partnerland, of wanneer de actie niet adequaat kan worden uitgevoerd door middel van geografische programma's.
Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 3
Acties voor snelle respons vormen een aanvulling op de geografische en thematische programma's. Deze acties worden zodanig opgezet en uitgevoerd dat zij, in voorkomend geval, in het kader van geografische of thematische programma's kunnen worden voortgezet.
Acties voor snelle respons vormen een aanvulling op de geografische en thematische programma's en op acties die worden gefinancierd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 [verordening humanitaire hulp]. Die acties worden zodanig opgezet en toegepast dat zij, in voorkomend geval, in het kader van geografische of thematische programma's kunnen worden voortgezet.
Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1
1.  Bij de uitvoering van deze verordening worden consistentie, synergieën en complementariteit met andere gebieden van het externe optreden van de Unie en met andere relevante beleidslijnen en programma's van de Unie gewaarborgd, evenals de beleidscoherentie voor ontwikkeling.
1.  Bij de toepassing van deze verordening worden consistentie, samenhang, synergieën en complementariteit met alle gebieden van het externe optreden van de Unie gewaarborgd, met inbegrip van andere externe financieringsinstrumenten, in het bijzonder Verordening (EU) .../... [IPA III-verordening], alsook de in het kader van hoofdstuk II van titel V, VEU, en het vijfde deel van het VWEU, vastgestelde maatregelen, en met andere relevante beleidslijnen en programma's van de Unie, evenals de beleidssamenhang voor ontwikkeling. De Unie houdt bij de toepassing van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking.
Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.   De Unie en de lidstaten coördineren hun respectieve steunprogramma's teneinde de uitvoering daarvan doeltreffender en doelmatiger te maken en overlapping bij de financiering te voorkomen.
Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)
1 ter.  Bij de toepassing van deze verordening houden de Commissie en de EDEO rekening met de standpunten van het Europees Parlement.
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
1.  De financiële middelen voor de uitvoering van deze verordening voor de periode 2021-2027 bedragen 89 200 000 EUR in lopende prijzen.
1.  De financiële middelen voor de toepassing van deze verordening voor de periode 20212027 bedragen 82 451 miljoen EUR in prijzen van 2018 (93 154 miljoen EUR in lopende prijzen) [100 %].
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule
(a)  68 000 miljoen EUR voor geografische programma's:
(a)  63 687 miljoen EUR in prijzen van 2018 (71 954 miljoen EUR in lopende prijzen) [77,24 %] voor geografische programma's:
Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – streepje 1
–  nabuurschapsbeleid: ten minste 22 000 miljoen EUR;
–  nabuurschapsbeleid: ten minste 20 572 miljoen EUR in prijzen van 2018 (23 243 miljoen EUR in lopende prijzen) [24,95 %];
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – streepje 2
–  Afrika ten zuiden van de Sahara: ten minste 32 000 miljoen EUR;
–  Afrika ten zuiden van de Sahara: ten minste 30 723 miljoen EUR in prijzen van 2018 (34 711 miljoen EUR in lopende prijzen) [37,26 %];
Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – streepje 3
–  Azië en Stille Oceaan: 10 000 miljoen EUR;
–  Azië en Stille Oceaan: 8 851 miljoen EUR in prijzen van 2018 (10 000 miljoen EUR in lopende prijzen) [10,73 %], waarvan ten minste 620 miljoen EUR in prijzen van 2018 (700 miljoen EUR in lopende prijzen) voor de Stille Oceaan;
Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a – streepje 4
–  Amerika en Caribisch Gebied: 4 000 miljoen EUR;
–  Amerika en Caribisch gebied: 3 540 miljoen EUR in prijzen van 2018 (4 000 miljoen EUR in lopende prijzen) [4,29 %], waarvan 1 062 miljoen EUR in prijzen van 2018 (1 200 miljoen EUR in lopende prijzen) voor het Caribisch gebied;
Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – inleidende formule
(b)  7 000 miljoen EUR voor thematische programma's:
(b)  9 471 miljoen EUR in prijzen van 2018 (10 700 miljoen EUR in lopende prijzen) [11,49 %] voor thematische programma's:
Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 1
–  mensenrechten en democratie: 1 500 miljoen EUR;
–  mensenrechten en democratie: ten minste 1 770 miljoen EUR in prijzen van 2018 (2 000 miljoen EUR in lopende prijzen) [2,15 %], waarbij maximaal 25 % van het programma wordt besteed aan de financiering van EU-verkiezingswaarnemingsmissies;
Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 2
–  maatschappelijk middenveld: 1 500 miljoen EUR;
–  maatschappelijke organisaties en lokale overheden: 2 390 miljoen EUR in prijzen van 2018 (2 700 miljoen EUR in lopende prijzen) [2,90 %], waarvan 1 947 miljoen EUR in prijzen van 2018 (2 200 miljoen EUR in lopende prijzen) [2,36 %] voor maatschappelijke organisaties en 443 miljoen EUR in prijzen van 2018 (500 miljoen EUR in lopende prijzen) [0,54 %] voor lokale overheden;
Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 3
–  stabiliteit en vrede: 1 000 miljoen EUR;
–  stabiliteit en vrede: 885 miljoen EUR in prijzen van 2018 (1 000 miljoen EUR in lopende prijzen) [1,07 %];
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 4
–  mondiale uitdagingen: 3 000 miljoen EUR;
–  mondiale uitdagingen: 3 983 miljoen EUR in prijzen van 2018 (4 500 miljoen EUR in lopende prijzen) [4,83 %];
Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b – streepje 4 bis (nieuw)
–  behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid: 443 miljoen EUR in prijzen van 2018 (500 miljoen EUR in lopende prijzen) [0,54 %];
Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c
(c)  4 000 miljoen EUR voor acties voor snelle respons.
(c)  3 098 miljoen EUR in prijzen van 2018 (3 500 miljoen EUR in lopende prijzen) [3,76 %] voor acties voor snelle respons:
–  stabiliteit en conflictpreventie in noodsituaties, dreigende crisis-, crisis- en postcrisissituaties: 1 770 miljoen EUR in prijzen van 2018 (2 000 miljoen EUR in lopende prijzen) [2,15 %];
–  vergroting van de weerbaarheid van staten, samenlevingen, gemeenschappen en personen en de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingsactie: 1 328 miljoen EUR in prijzen van 2018 (1 500 miljoen EUR in lopende prijzen) [1,61 %].
Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
3.  De in lid 2 genoemde bedragen worden overeenkomstig artikel 15 aangevuld met de buffer voor nieuwe uitdagingen en prioriteiten van 10 200 miljoen EUR.
3.  De in lid 2 genoemde bedragen worden overeenkomstig artikel 15 aangevuld met de buffer voor nieuwe uitdagingen en prioriteiten van 6 196 miljoen EUR in prijzen van 2018 (7 000 miljoen EUR in lopende prijzen) [7,51 %].
Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  De in artikel 9 bedoelde acties worden gefinancierd tot een bedrag van 270 miljoen EUR.
Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)
4 ter.  De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader toegestaan tijdens de begrotingsprocedure, nadat de instellingen overeenstemming hebben bereikt over de prioriteiten.
Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1
De associatieovereenkomsten, partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten, multilaterale overeenkomsten en andere overeenkomsten die een juridisch bindende relatie met de partnerlanden vaststellen, alsmede conclusies van de Europese Raad, conclusies van de Raad en verklaringen van topontmoetingen of conclusies van bijeenkomsten op hoog niveau met partnerlanden, de desbetreffende resoluties van het Europees Parlement, mededelingen van de Commissie of de gezamenlijke mededelingen van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, vormen het algemene beleidskader voor de uitvoering van deze verordening.
De associatieovereenkomsten, partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten, handelsovereenkomsten en andere overeenkomsten die een juridisch bindende relatie met de partnerlanden vaststellen, de aanbevelingen en handelingen die zijn vastgesteld door de krachtens deze overeenkomsten opgerichte organen, alsmede relevante multilaterale overeenkomsten, wetgevingshandelingen van de Unie, conclusies van de Europese Raad, conclusies van de Raad, verklaringen van topontmoetingen en andere internationale verklaringen en conclusies van bijeenkomsten op hoog niveau met partnerlanden, de resoluties en standpunten van het Europees Parlement, mededelingen van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de verdragen en resoluties van de Verenigde Naties, vormen het algemene beleidskader voor de toepassing van deze verordening.
Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid
1.  De Unie bevordert, ontwikkelt en bestendigt de beginselen waarop zij is gegrondvest, namelijk de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, door middel van dialoog en samenwerking met de partnerlanden en -regio's.
1.  De Unie bevordert, ontwikkelt en bestendigt door middel van dialoog en samenwerking met de partnerlanden en -regio's, door haar optreden in de Verenigde Naties en andere internationale fora en door samenwerking met het maatschappelijk middenveld, lokale autoriteiten en particuliere spelers de beginselen waarop zij is gegrondvest, namelijk de democratie, de rechtsstaat, goed bestuur, en de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht. De financiering uit hoofde van deze verordening is in overeenstemming met deze beginselen en met de verplichtingen van de Unie krachtens het internationaal recht.
Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1bis (nieuw)
1 bis.  Overeenkomstig de artikelen 2 en 21 VEU is de bijdrage van de Unie tot de democratie en de rechtsstaat en de bevordering en bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het internationaal recht inzake mensenrechten en het internationaal humanitair recht.
Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2
2.  Een op rechten gebaseerde aanpak die alle mensenrechten - zowel burgerrechten als politieke of economische, sociale en culturele rechten - omvat, wordt toegepast om de beginselen van de mensenrechten te integreren in de uitvoering, de rechthebbenden bij het doen gelden van hun rechten te ondersteunen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan armere en meer kwetsbare groepen, en de partnerlanden bij te staan bij het nakomen van hun internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. Deze verordening bevordert gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen.
2.  Een op rechten gebaseerde aanpak die alle mensenrechten - zowel burgerrechten als politieke of economische, sociale en culturele rechten - omvat, wordt toegepast om de beginselen van de mensenrechten te integreren in de uitvoering, de rechthebbenden bij het doen gelden van hun rechten te ondersteunen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan gemarginaliseerde en meer kwetsbare groepen, waaronder minderheden, vrouwen, kinderen en jongeren, ouderen, inheemse volkeren, LGBTI's en mensen met een handicap, en de partnerlanden bij te staan bij het nakomen van hun internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. Deze verordening bevordert gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen, jongeren en kinderen, inclusief met betrekking tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2
De Unie bevordert een multilaterale, op regels gebaseerde benadering van mondiale collectieve goederen en uitdagingen en werkt hiertoe samen met de lidstaten, partnerlanden, internationale organisaties en andere donoren.
De Unie bevordert een multilaterale, op regels en waarden gebaseerde benadering van mondiale publieke goederen en uitdagingen en werkt hiertoe samen met de lidstaten, partnerlanden, internationale organisaties, met inbegrip van internationale financiële instellingen en VN‑agentschappen, ‑fondsen en ‑programma's, en andere donoren.
Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 3
De Unie bevordert de samenwerking met internationale organisaties en andere donoren.
De Unie bevordert de samenwerking met internationale en regionale organisaties en andere donoren.
Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 4
Voorts wordt in de betrekkingen met de partnerlanden rekening gehouden met hun resultaten bij de uitvoering van hun verbintenissen, internationale overeenkomsten en contractuele betrekkingen met de Unie.
Voorts wordt in de betrekkingen met de partnerlanden rekening gehouden met hun resultaten bij de uitvoering van hun verbintenissen, internationale overeenkomsten, in het bijzonder de Overeenkomst van Parijs, en contractuele betrekkingen met de Unie, in het bijzonder associatieovereenkomsten, partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten en handelsovereenkomsten.
Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1
De samenwerking tussen de Unie en de lidstaten, enerzijds, en de partnerlanden, anderzijds, wordt gebaseerd op en bevordert de beginselen van doeltreffendheid van ontwikkeling, waar van toepassing, zoals eigen verantwoordelijkheid van partnerlanden voor de ontwikkelingsprioriteiten, resultaatgerichtheid, inclusieve partnerschappen, transparantie en wederzijdse verantwoordingsplicht. De Unie bevordert doeltreffende en efficiënte mobilisering en benutting van middelen.
De samenwerking tussen de Unie en de lidstaten, enerzijds, en de partnerlanden, anderzijds, wordt gebaseerd op en bevordert de beginselen van doeltreffendheid van ontwikkeling, ongeacht de samenwerkingsvorm, zoals eigen verantwoordelijkheid van partnerlanden voor de ontwikkelingsprioriteiten, resultaatgerichtheid, inclusieve partnerschappen, transparantie en wederzijdse verantwoordingsplicht, alsmede aanpassing aan de prioriteiten van de partnerlanden. De Unie bevordert doeltreffende en efficiënte mobilisering en benutting van middelen.
Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2
In overeenstemming met het beginsel van inclusief partnerschap zorgt de Commissie er in voorkomend geval voor dat de relevante belanghebbenden van de partnerlanden, met inbegrip van maatschappelijke organisaties en lokale overheden, terdege worden geraadpleegd en op tijd toegang hebben tot relevante informatie, zodat zij een zinvolle rol kunnen spelen bij de opzet, uitvoering en daarmee verband houdende monitoring van programma's.
In overeenstemming met het beginsel van inclusief partnerschap zorgt de Commissie er voor dat de relevante belanghebbenden van de partnerlanden, met inbegrip van maatschappelijke organisaties en lokale overheden, terdege worden geraadpleegd en op tijd toegang hebben tot relevante informatie, zodat zij een zinvolle rol kunnen spelen bij de opzet, toepassing en daarmee verband houdende monitoring van programma's.
Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 3
In overeenstemming met het beginsel van eigen inbreng geeft de Commissie, waar passend, de voorkeur aan systemen van de partnerlanden voor de uitvoering van programma's.
In overeenstemming met het beginsel van eigen inbreng geeft de Commissie, waar passend, de voorkeur aan systemen van de partnerlanden voor de toepassing van programma's.
Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6
6.  In programma's en acties in het kader van deze verordening worden klimaatverandering, milieubescherming en gendergelijkheid als horizontale thema's geïntegreerd en wordt rekening gehouden met de onderlinge verbanden tussen de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, ter bevordering van geïntegreerde maatregelen die wederzijdse voordelen kunnen opleveren en waarmee meerdere doelstellingen op coherente wijze kunnen worden verwezenlijkt. Deze programma's en acties worden gebaseerd op een analyse van risico's en zwakke punten en in de opzet worden weerbaarheid en conflictbewustzijn geïntegreerd. Het leidende beginsel is dat niemand aan zijn lot mag worden overlaten.
6.  In programma's en acties in het kader van deze verordening worden klimaatverandering, milieubescherming overeenkomstig artikel 11 VWEU, rampenrisicovermindering en -paraatheid, menselijke ontwikkeling, conflictpreventie en vredesopbouw, gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen, jongeren en kinderen, non-discriminatie, onderwijs en cultuur, en digitalisering als horizontale thema's geïntegreerd en wordt rekening gehouden met de onderlinge verbanden tussen de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, ter bevordering van geïntegreerde maatregelen die wederzijdse voordelen kunnen opleveren en waarmee meerdere doelstellingen op coherente wijze kunnen worden verwezenlijkt. Deze programma's en acties worden gebaseerd op een analyse van capaciteiten, risico's en zwakke punten en in de opzet worden weerbaarheid en conflictbewustzijn geïntegreerd op basis van een mens- en gemeenschapsgerichte benadering. Het leidende beginsel is dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten en dat geen schade mag worden berokkend.
Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7
7.  Met de partners wordt een meer gecoördineerde, omvattende en gestructureerde aanpak van migratie ontwikkeld, waarvan de doeltreffendheid regelmatig wordt geëvalueerd.
7.  Onverminderd de andere doelstellingen van het externe optreden van de Unie wordt met de partners een meer gecoördineerde, omvattende en gestructureerde aanpak van migratie ontwikkeld, waarvan de doeltreffendheid regelmatig wordt geëvalueerd, zonder aan de toewijzing van ontwikkelingshulp aan derde landen de voorwaarde te verbinden van samenwerking op het gebied van migratiebeheer, en met volledige eerbiediging van de mensenrechten, inclusief het recht van elk individu om zijn of haar land van herkomst te verlaten.
Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7 bis (nieuw)
7 bis.  De Commissie ziet erop toe dat de in het kader van deze verordening vastgestelde acties met betrekking tot veiligheid, stabiliteit en vrede, met name ten aanzien van de capaciteitsopbouw van militaire actoren ter ondersteuning van ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling, de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad, alsook cyberveiligheid, worden uitgevoerd in overeenstemming met het internationaal recht, met inbegrip van het internationaal recht inzake mensenrechten en het internationaal humanitair recht. De Commissie kan samen met de begunstigde partners stappenplannen ontwikkelen om de institutionele en operationele naleving van normen inzake transparantie en mensenrechten door militaire actoren te verbeteren. De Commissie houdt nauwlettend toezicht op, evalueert en brengt verslag uit over de uitvoering van deze acties voor elke doelstelling overeenkomstig artikel 31 teneinde de naleving van de mensenrechtenverplichtingen te waarborgen. Voor deze acties hanteert de Commissie een conflictgevoelige benadering, inclusief een rigoureuze en systematische ex-anteconflictanalyse, met volledige integratie van genderanalyse, naast de bepalingen inzake risicobeheer in artikel 8, lid 8, onder b). In overeenstemming met artikel 34 stelt de Commissie een gedelegeerde handeling vast ter aanvulling van deze verordening door een operationeel kader in te richten op basis van de bestaande richtsnoeren, om te waarborgen dat bij de ontwikkeling en toepassing van de in dit artikel bedoelde maatregelen rekening wordt gehouden met de mensenrechten, met name op het vlak van de voorkoming van foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling en van de eerbiediging van een deugdelijke procesvoering, zoals het vermoeden van onschuld, het recht op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging.
Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8
8.  De Commissie verstrekt informatie aan en overlegt regelmatig met het Europees Parlement.
8.  De Commissie verstrekt regelmatig informatie aan en voert regelmatig zinvolle beleidsdialogen met het Europees Parlement, op eigen initiatief en op verzoek van het Parlement.
Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8 bis (nieuw)
8 bis.  De Commissie wisselt regelmatig informatie uit met het maatschappelijk middenveld en de lokale overheden.
Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8 ter (nieuw)
8 ter.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 34 een gedelegeerde handeling vast om deze verordening aan te vullen door de vaststelling van een passend kader voor risicobeheer, met inbegrip van een beoordeling en risicobeperkende maatregelen voor elke doelstelling van de verordening.
Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8 quater (nieuw)
8 quater.  Transparantie en verantwoording, met een sterke nadruk op verslaglegging en controle, vormen de grondslag voor het gehele instrument. Dit omvat een transparant controlesysteem, inclusief verstrekking van informatie over de ontvangers van middelen en de tijdige uitvoering van betalingen.
Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
1.  Krachtens artikel 41, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie mag de financiële bijstand van de Unie op grond van deze verordening niet worden gebruikt ter financiering van de aanschaf van wapens of munitie of van operaties die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. Om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen zijn stabiele, vreedzame en inclusieve samenlevingen vereist;
1.  De financiële bijstand van de Unie op grond van deze verordening mag niet worden gebruikt ter financiering van de aanschaf van wapens of munitie of van operaties die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. Alle apparatuur, diensten of technologie die in het kader van deze verordening worden geleverd, worden onderworpen aan strenge controles op overdracht overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB, de verordening producten voor tweeërlei gebruik en alle andere toepasselijke beperkende maatregelen van de Unie. Overeenkomstig Verordening (EU) .../... [EU-verordening inzake de handel in goederen die gebruikt kunnen worden voor de doodstraf en foltering] mag deze verordening niet worden gebruikt om de levering te financieren van materiaal dat gebruikt kan worden voor foltering, mishandeling of andere schendingen van de mensenrechten.
Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
2.  Om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen zijn stabiele, vreedzame en inclusieve samenlevingen vereist; daarom kan de bijstand van de Unie in het kader van deze verordening in de in lid 4 beschreven uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt in de context van een bredere hervorming van de veiligheidssector of voor capaciteitsopbouw van militaire actoren in partnerlanden, om ontwikkelingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en de nodige veiligheid daarvoor te creëren.
2.  Om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen zijn stabiele, vreedzame en inclusieve samenlevingen vereist; daarom kan de bijstand van de Unie in het kader van deze verordening in de in lid 4 beschreven uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt in de context van een bredere hervorming van de veiligheidssector of voor capaciteitsopbouw van militaire actoren in partnerlanden, om ontwikkelingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en de nodige veiligheid daarvoor te creëren overeenkomstig de overkoepelende doelstelling van duurzame ontwikkeling.
Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Artikel 9– lid 4 – letter b
(b)  wanneer er tussen het betrokken partnerland en de Unie een consensus is dat militaire actoren van cruciaal belang zijn voor het behouden, scheppen of herstellen van de voorwaarden die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld in crises en in contexten en situaties die worden gekenmerkt door fragiliteit of destabilisering.
(b)  wanneer er tussen het betrokken partnerland en de Unie een consensus is dat militaire actoren van cruciaal belang zijn voor het behouden, scheppen of herstellen van de voorwaarden die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld in crises en in contexten en situaties die worden gekenmerkt door fragiliteit of destabilisering, en die militaire actoren niet betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten of een bedreiging vormen voor het functioneren van overheidsinstellingen.
Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6
6.  Bij het opzetten en uitvoeren van maatregelen in het kader van dit artikel bevordert de Commissie de zeggenschap van het partnerland. De Commissie ontwikkelt ook de noodzakelijke elementen en goede praktijken voor duurzaamheid op middellange en lange termijn en bevordert de rechtsstaat en de gevestigde beginselen van internationaal recht.
6.  Bij het opzetten en toepassen van maatregelen in het kader van dit artikel bevordert de Commissie de zeggenschap van het partnerland. De Commissie ontwikkelt ook de noodzakelijke elementen en goede praktijken voor duurzaamheid en aflegging van verantwoording op middellange en lange termijn en bevordert de rechtsstaat en de gevestigde beginselen van internationaal recht. De Commissie zorgt ervoor dat deze maatregelen directe voordelen op het gebied van menselijke veiligheid opleveren voor de bevolking, geïntegreerd zijn in een breder beleid voor de hervorming van de veiligheidssector met krachtige democratische en parlementaire toezichts- en verantwoordingselementen, onder meer in de vorm van een betere dienstverlening op het gebied van beveiliging, en dat zij aansluiten bij vredes- en ontwikkelingsstrategieën voor de lange termijn die zijn ontworpen om de onderliggende oorzaken van het conflict aan te pakken. De Commissie ziet er verder op toe dat acties die gericht zijn op het hervormen van strijdkrachten, ertoe bijdragen dat deze transparanter zijn, meer verantwoording afleggen en beter de mensenrechten eerbiedigen van de personen die onder hun gezag vallen. Voor maatregelen die gericht zijn op het leveren van materiaal aan de strijdkrachten van partnerlanden licht de Commissie per maatregel toe welk soort materiaal zal worden geleverd. De Commissie past de bepalingen van artikel 8, lid 8 ter (nieuw), toe om ervoor te zorgen dat dit materiaal alleen door de beoogde begunstigden zal worden gebruikt.
Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7
7.  De Commissie draagt zorg voor passende risicobeoordelings-, toezichts- en evaluatieprocedures met betrekking tot de maatregelen in het kader van dit artikel.
7.  De Commissie voert in het kader van de evaluatie als bedoeld in artikel 32, en meer in het bijzonder met het oog op een tussentijdse evaluatie, gezamenlijke evaluaties met de lidstaten uit. De resultaten worden meegenomen in het ontwerp van de programma's en de toewijzing van middelen, en maken het externe optreden van de Unie nog samenhangender en meer complementair.
Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Titel II
TENUITVOERLEGGING VAN DEZE VERORDENING
TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING
Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)
Artikel 9 bis
Toepassingsgebied van de geografische programma's
1.  De samenwerkingsactiviteiten van de Unie uit hoofde van dit artikel worden door middel van lokale, nationale, regionale, transregionale en continentale activiteiten uitgevoerd.
2.  Ter verwezenlijking van de in artikel 3 vastgestelde doelstellingen worden de geografische programma's opgesteld voor de volgende samenwerkingsgebieden:
(a)  goed bestuur, democratie, de rechtsstaat, mensenrechten, fundamentele vrijheden en het maatschappelijk middenveld;
(b)  uitbanning van armoede, terugdringing van ongelijkheid en menselijke ontwikkeling;
(c)  migratie en mobiliteit;
(d)  milieu en klimaatverandering;
(e)  inclusieve en duurzame economische groei en waardig werk;
(f)  veiligheid, stabiliteit en vrede;
(g)  partnerschap.
3.  Nadere gegevens over de in lid 2 bedoelde samenwerkingsgebieden zijn opgenomen in bijlage II.
(Dit nieuwe artikel moet worden ingevoegd vóór artikel 10, in titel II, hoofdstuk I.)
Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 ter (nieuw)
Artikel 9 ter
Toepassingsgebied van de thematische programma's
1.  De thematische programma's bestrijken de volgende actiegebieden:
(a)  mensenrechten, fundamentele vrijheden en democratie:
–  beschermen en bevorderen van de mensenrechten en mensenrechtenactivisten in landen en noodsituaties waar de mensenrechten en fundamentele vrijheden het meest worden bedreigd, onder meer door op flexibele en alomvattende wijze in dringende behoeften aan bescherming van mensenrechtenactivisten te voorzien,
–  eerbiedigen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden voor allen, bijdragen aan de totstandbrenging van samenlevingen waarin participatie, non-discriminatie, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en verantwoordingsplicht prevaleren,
–  consolideren en ondersteunen van de democratie, met aandacht voor alle aspecten van democratisch bestuur, waaronder het versterken van het democratisch pluralisme en de participatie van burgers, inclusief door de ondersteuning van burgerorganisaties voor verkiezingswaarneming en hun regionale netwerken wereldwijd, het creëren van een gunstig klimaat voor het maatschappelijk middenveld en het ondersteunen van een geloofwaardig, inclusief en transparant electoraal proces gedurende de gehele verkiezingscyclus, met name door middel van de EU-verkiezingswaarnemingsmissies (EU EOM's),
–  bevorderen van effectief multilateralisme en strategische partnerschappen om bij te dragen aan de versterking van de capaciteit van internationale, regionale en nationale kaders en om lokale actoren meer slagkracht te bezorgen om de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat te bevorderen en te beschermen,
–  bevorderen van nieuwe regio-overschrijdende synergieën en netwerkactiviteiten tussen organisaties van het lokale maatschappelijk middenveld en tussen het maatschappelijk middenveld en andere organen en -instanties op het gebied van de mensenrechten, om de uitwisseling van beste praktijken inzake mensenrechten en democratie te maximaliseren en een positieve dynamiek tot stand te brengen;
(b)  maatschappelijke organisaties en lokale overheden:
–  ondersteunen van een inclusief, participerend, slagkrachtig en onafhankelijk maatschappelijk middenveld in de partnerlanden,
–  bevorderen van de dialoog met en tussen maatschappelijke organisaties,
–  steun verlenen aan de capaciteitsopbouw van lokale overheden en hun deskundigheid inzetten om een territoriale aanpak voor ontwikkeling te bevorderen,
–  verhogen van de bewustwording, kennis en betrokkenheid van de burgers van de Unie ten aanzien van de in artikel 3 van deze verordening genoemde doelstellingen,
–  ondersteunen van de deelname van het maatschappelijk middenveld aan belangenbehartiging bij de totstandkoming van openbaar beleid en aan overleg met overheden en internationale instellingen,
–  ondersteunen van maatschappelijke organisaties bij de bewustmaking van consumenten en burgers met betrekking tot milieuvriendelijke en op eerlijke handel gebaseerde productie en consumptie, om hen te stimuleren duurzamer keuzes te maken;
(c)  stabiliteit en vrede:
–  bijstand voor conflictpreventie, vredesopbouw en crisisparaatheid,
–  bijstand voor het aanpakken van mondiale en transregionale dreigingen en opkomende dreigingen;
(d)  mondiale uitdagingen:
–  gezondheid,
–  onderwijs,
–  gendergelijkheid,
–  kinderen en jongeren,
–  migratie en gedwongen ontheemding,
–  waardig werk, sociale bescherming en ongelijkheid,
–  cultuur,
–  waarborgen van een gezond milieu en aanpak van de klimaatverandering,
–  duurzame energie,
–  duurzame en inclusieve groei, waardig werk en betrokkenheid van de particuliere sector,
–  voedselvoorziening,
–  bevordering van inclusieve samenlevingen, goed economisch bestuur en een transparant beheer van overheidsmiddelen,
–  toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne;
(e)  behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid:
–  ondersteunen van de bilaterale, regionale en interregionale samenwerkingsstrategieën van de Unie, bevorderen van beleidsdialogen en ontwikkelen van collectieve benaderingen van en antwoorden op uitdagingen van mondiaal belang,
–  ondersteunen van het handelsbeleid van de Unie,
–  bijdragen tot de uitvoering van de internationale dimensie van het interne beleid van de Unie en bevorderen van het algemene inzicht in en de algemene zichtbaarheid van de Unie en haar rol op het wereldtoneel;
2.  Nadere gegevens over de in lid 3 bedoelde samenwerkingsgebieden zijn opgenomen in bijlage III.
(Dit nieuwe artikel moet worden ingevoegd vóór artikel 10, in titel II, hoofdstuk I.)
Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a
(a)  programmeringsdocumenten bieden een samenhangend kader voor de samenwerking tussen de Unie en de betrokken partnerlanden of partnerregio's, in overeenstemming met het overkoepelende doel en toepassingsgebied, en met de doelstellingen en beginselen die in deze verordening zijn uiteengezet;
(a)  programmeringsdocumenten bieden een samenhangend kader voor de samenwerking tussen de Unie en de betrokken partnerlanden of partnerregio's, in overeenstemming met het overkoepelende doel en toepassingsgebied, en met de doelstellingen en beginselen die in deze verordening zijn uiteengezet, op basis van de strategie van de Unie voor een partnerland of ‑regio of op basis van de thematische strategieën van de Unie;
Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c
(c)  de Unie raadpleegt ook andere donoren en actoren, waaronder vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en lokale autoriteiten, indien relevant;
(c)  de Unie stimuleert in een vroeg stadium en gedurende het hele programmeringsproces een regelmatige, tussen de diverse belanghebbenden gevoerde, inclusieve dialoog met andere donoren en actoren, zowel van binnen als van buiten de Unie, waaronder vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en lokale autoriteiten, en particuliere en politieke stichtingen. Het Europees Parlement wordt in kennis worden gesteld van de resultaten van deze raadplegingen.
Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d
(d)  thematische programma's inzake mensenrechten, democratie en het maatschappelijk middenveld als bedoeld in artikel 4, lid 3, onder a), en b), zijn niet afhankelijk van de toestemming van de regeringen en andere overheidsorganen van de betrokken derde landen. Met deze thematische programma's wordt voornamelijk steun verleend voor het maatschappelijk middenveld.
(d)  thematische programma's inzake mensenrechten, democratie, het maatschappelijk middenveld en lokale overheden, en stabiliteit en vrede als bedoeld in artikel 4, lid 3, onder a), b) en c), zijn niet afhankelijk van de toestemming van de regeringen en andere overheidsorganen van de betrokken derde landen. Met de thematische programma's inzake mensenrechten, democratie, het maatschappelijk middenveld en lokale overheden wordt voornamelijk steun verleend voor het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van mensenrechtenactivisten en journalisten die onder druk staan.
Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel
Programmeringsbeginselen voor geografische programma's
Programmeringsbeginselen
Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid -1 (nieuw)
-1.  Bij de programmering in het kader van deze verordening wordt terdege rekening gehouden met de mensenrechten, fundamentele vrijheden, goed bestuur en democratie in de partnerlanden.
Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid -1 bis (nieuw)
-1 bis. De voorbereiding, toepassing en evaluatie van alle programmeringsdocumenten uit hoofde van dit artikel is in overeenstemming met de beginselen inzake beleidscoherentie voor ontwikkeling en de beginselen inzake de doeltreffendheid van hulp.
Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid -1 ter (nieuw)
-1 ter. De geografische en thematische programma's vullen elkaar aan en zijn met elkaar in overeenstemming en zij leveren toegevoegde waarde op.
Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a
(a)  onverminderd lid 4 worden acties zoveel mogelijk gebaseerd op een dialoog tussen de Unie, de lidstaten en de betrokken partnerlanden, met inbegrip van nationale en lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, nationale en lokale parlementen en andere belanghebbenden, om de betrokkenheid bij het proces te vergroten en om steun voor nationale en regionale strategieën aan te moedigen;
(a)  onverminderd lid 4 worden acties gebaseerd op een inclusieve dialoog tussen de instellingen van de Unie, de lidstaten en de betrokken partnerlanden, met inbegrip van nationale, lokale en regionale autoriteiten, organisaties van het maatschappelijk middenveld, regionale, nationale en lokale parlementen, gemeenschappen en andere belanghebbenden, om de democratische betrokkenheid bij het proces te vergroten en om steun voor nationale en regionale strategieën aan te moedigen;
Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Artikel 11– lid 1 – letter b
(b)  indien van toepassing, wordt de programmeringsperiode afgestemd op de strategische cycli van de partnerlanden;
(b)  waar mogelijk wordt de programmeringsperiode afgestemd op de strategische cycli van de partnerlanden;
Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule
2.  De programmering van de geografische programma's biedt een specifiek kader op maat voor samenwerking op basis van:
2.  Onverminderd lid 1 biedt de programmering van de geografische programma's een specifiek kader op maat voor samenwerking op basis van:
Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter a
(a)  de behoeften van de partners, vastgesteld op basis van specifieke criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de bevolking, armoede, ongelijkheid, menselijke ontwikkeling, economische en ecologische kwetsbaarheid en weerbaarheid van de staat en de maatschappij;
(a)  de behoeften van de partners, vastgesteld op basis van specifieke criteria en een grondige analyse, waarbij rekening wordt gehouden met de bevolking, armoede, ongelijkheid, menselijke ontwikkeling, de situatie op het gebied van mensenrechten, fundamentele vrijheden, democratie en gendergelijkheid, ruimte voor maatschappelijke organisaties, economische en ecologische kwetsbaarheid en weerbaarheid van de staat en de maatschappij.
Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Artikel 11– lid 2 – letter b
(b)  de capaciteit van de partners om financiële middelen te mobiliseren en te gebruiken en hun absorptievermogen;
(b)  de capaciteit van de partners om binnenlandse middelen aan te trekken en doeltreffend in te zetten ter ondersteuning van nationale ontwikkelingsdoelstellingen, alsook hun absorptievermogen;
Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter c
(c)  de verbintenissen van de partners en hun prestaties, vastgesteld op basis van criteria zoals politieke hervorming en economische en sociale ontwikkeling;
(c)  de verbintenissen van de partners, met inbegrip van de verbintenissen die gezamenlijk met de Unie zijn aangegaan, en hun inspanningen, vastgesteld op basis van criteria zoals politieke hervorming, vooruitgang op het gebied van de rechtsstaat, goed bestuur, mensenrechten en de bestrijding van corruptie, economische en sociale ontwikkeling, ecologische duurzaamheid en het doeltreffende gebruik van hulp;
Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter e
(e)  de capaciteit en de inzet van de partners voor de bevordering van gemeenschappelijke belangen en waarden, en voor de ondersteuning van gemeenschappelijke doelstellingen en multilaterale allianties, alsmede de bevordering van EU-prioriteiten.
(e)  de capaciteit en de inzet van de partners voor de bevordering van gemeenschappelijke waarden, beginselen en fundamentele belangen, en voor de ondersteuning van gemeenschappelijke doelstellingen en multilaterale allianties, alsmede de bevordering van EU-prioriteiten.
Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4
4.  De samenwerking met geïndustrialiseerde landen moet zich richten op het bevorderen van de belangen van de Unie en wederzijdse belangen.
4.  De samenwerking met geïndustrialiseerde landen moet zich richten op het bevorderen van de belangen van de Unie en wederzijdse belangen, en van gezamenlijke fundamentele belangen en waarden, gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen en multilaterale betrekkingen. Deze samenwerking is in voorkomend geval gebaseerd op een dialoog tussen de Unie, met inbegrip van het Europees Parlement, en de lidstaten, met betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.
Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5
5.  De programmeringsdocumenten voor geografische programma's zijn resultaatgericht en houden in voorkomend geval rekening met internationaal overeengekomen streefdoelen en indicatoren, in het bijzonder de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, alsook kaders op nationaal niveau, voor het beoordelen en rapporteren van de Unie-bijdrage aan de resultaten op het niveau van de outputs, resultaten en impact.
5.  De programmeringsdocumenten zijn resultaatgericht en bevatten indien mogelijk duidelijke streefdoelen en indicatoren om de voortgang en effecten van de bijstand van de Unie te meten. De indicatoren kunnen in voorkomend geval gebaseerd zijn op internationaal overeengekomen normen, in het bijzonder de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, alsook kaders op nationaal niveau.
Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6
6.  Bij het opstellen van de programmeringsdocumenten voor landen en regio's in crisis-, postcrisis-, fragiele en kwetsbare situaties wordt terdege rekening gehouden met de speciale behoeften en omstandigheden van de betrokken landen of regio's.
6.  Bij het opstellen van de programmeringsdocumenten voor landen en regio's in crisis-, postcrisis-, fragiele en kwetsbare situaties wordt terdege rekening gehouden met de speciale behoeften en omstandigheden van de betrokken landen of regio's, alsook met hun kwetsbaarheden, risico's en capaciteiten met het oog op het vergroten van hun weerbaarheid. Tevens dient aandacht te worden besteed aan conflictpreventie, staats- en vredesopbouw, verzoening en wederopbouw na een conflict en rampenparaatheid, alsmede aan de rol van vrouwen en de rechten van kinderen in deze processen. Er wordt een op de mensenrechten gebaseerde en op mensen gerichte aanpak toegepast.
Ten aanzien van partnerlanden of -regio's die rechtstreeks betrokken zijn bij of de gevolgen ondervinden van een crisis-, postcrisis- of kwetsbare situatie, wordt bijzondere nadruk gelegd op versterking van de coördinatie tussen alle relevante actoren teneinde de overgang van noodsituatie naar ontwikkelingsfase te faciliteren.
Ten aanzien van partnerlanden of -regio's die rechtstreeks betrokken zijn bij of de gevolgen ondervinden van een crisis-, postcrisis- of kwetsbare situatie, wordt bijzondere nadruk gelegd op versterking van de coördinatie tussen alle relevante actoren teneinde het voorkomen van geweld en de overgang van noodsituatie naar ontwikkelingsfase te faciliteren.
Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7
7.  Deze verordening draagt bij aan acties in het kader van Verordening (EU) …/... (Erasmus). Op basis van deze verordening wordt een enkelvoudig programmeringsdocument opgesteld voor een periode van zeven jaar, waarbij ook middelen uit Verordening (EU) …/... (IPA III) worden betrokken. Op het gebruik van deze middelen is Verordening (EU) …/... (Erasmus) van toepassing.
7.  Deze verordening draagt op basis van de uit hoofde van artikel 4, lid 2, van deze verordening ingestelde programma's bij aan acties in het kader van Verordening (EU) …/... (Erasmus). Er moet een indicatief bedrag van 2 000 miljoen EUR uit de geografische programma's worden toegewezen aan acties die gericht zijn op mobiliteit, samenwerking en politieke dialoog met autoriteiten, instellingen en organisaties in de partnerlanden. Op basis van deze verordening wordt een enkelvoudig programmeringsdocument opgesteld voor een periode van zeven jaar, waarbij ook middelen uit Verordening (EU) …/... (IPA III) worden betrokken. Op het gebruik van deze middelen is Verordening (EU) …/... (Erasmus) van toepassing, waarbij de naleving van Verordening (EU) .../... (IPA III) wordt gewaarborgd.
Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)
7 bis.   Deze verordening draagt bij aan acties in het kader van Verordening (EU) …/... (Creatief Europa). Op basis van deze verordening wordt een enkelvoudig programmeringsdocument opgesteld voor een periode van zeven jaar, waarbij ook middelen uit Verordening (EU) …/... (IPA III) worden betrokken. Op het gebruik van deze middelen is Verordening (EU) .../... (Creatief Europa) van toepassing.
Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid -1 (nieuw)
-1.  De Commissie is bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen in overeenstemming met artikel 34 ter aanvulling van niet-essentiële onderdelen van deze verordening door kaders vast te stellen voor ieder specifiek meerjarig landenprogramma en meerlandenprogramma. Met die kaderbepalingen worden:
(a)  de prioritaire gebieden als bedoeld in de artikelen 9 bis en 15 ter nader bepaald;
(b)  de specifieke gedetailleerde en meetbare doelstellingen van elk programma vastgelegd;
(c)  de verwachte resultaten vastgesteld, met meetbare streefdoelen en duidelijke en specifieke prestatie-indicatoren, gekoppeld aan de doelstellingen;
(d)  de indicatieve financiële toewijzing vastgesteld, zowel in haar geheel als per prioriteitsgebied;
(e)  de samenwerkingsvormen vastgelegd, met inbegrip van de bijdragen aan de garantie voor extern optreden.
Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
1.  Deze verordening wordt voor geografische programma's ten uitvoer gelegd door middel van meerjarige indicatieve landenprogramma's en meerlandenprogramma's.
Schrappen
Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
2.  In meerjarige indicatieve programma's worden de prioritaire terreinen beschreven die voor financiering van de Unie in aanmerking komen, alsmede de specifieke doelstellingen, de verwachte resultaten, duidelijke en specifieke prestatie-indicatoren en de indicatieve financiële toewijzing, zowel in totaal als per prioritair terrein.
Schrappen
Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule
3.  De meerjarige indicatieve programma's worden opgesteld op basis van:
3.  De meerjarige programma's worden opgesteld op basis van:
Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter -a (nieuw)
(-a)  een verslag met een analyse overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de behoeften, capaciteiten, verbintenissen en prestaties van het partnerland of de partnerlanden in kwestie en de mogelijke effecten van financiering door de Unie, evenals een of meer van de onderstaande aspecten:
Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a
(a)  een nationale of regionale ontwikkelingsstrategie in de vorm van een ontwikkelingsplan of een soortgelijk document dat door de Commissie is aanvaard als basis voor het daarmee overeenstemmende meerjarig indicatief programma op het moment dat laatstgenoemd document wordt vastgesteld;
(a)  een nationale of regionale ontwikkelingsstrategie in de vorm van een ontwikkelingsplan of een soortgelijk document dat gebaseerd is op een zinvolle raadpleging van de lokale bevolking en het maatschappelijk middenveld en dat door de Commissie is aanvaard als basis voor het daarmee overeenstemmende meerjarig programma op het moment dat laatstgenoemd document wordt vastgesteld;
Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Artikel 12– lid 3 – letter b
(b)  een kaderdocument, waarin het beleid van de Unie ten aanzien van de betrokken partner of partners is neergelegd, met inbegrip van een gezamenlijk document tussen de Unie en de lidstaten;
(b)  een document waarin het beleid van de Unie ten aanzien van de betrokken partner of partners is neergelegd, met inbegrip van een gezamenlijk document tussen de Unie en de lidstaten;
Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
4.  Om het effect van collectieve samenwerking van de Unie te vergroten, worden de programmeringsdocumenten van de Unie en de lidstaten zoveel mogelijk vervangen door een gezamenlijk programmeringsdocument. Het meerjarige indicatieve programma van de Unie kan worden vervangen door een gezamenlijk programmeringsdocument op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11, de in lid 2 van dit artikel vermeld elementen bevat, en dat hierin de taakverdeling tussen de Unie en de lidstaten wordt vastgesteld.
4.  Om het effect van collectieve samenwerking van de Unie te vergroten, worden de programmeringsdocumenten van de Unie en de lidstaten zoveel mogelijk vervangen door een gezamenlijk programmeringsdocument. Het meerjarige programma van de Unie kan worden vervangen door een gezamenlijk programmeringsdocument op voorwaarde dat dit overeenkomstig een uit hoofde van artikel 14 vastgestelde handeling is goedgekeurd en in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11, de in lid 2 van dit artikel vermelde elementen bevat, en dat hierin de taakverdeling tussen de Unie en de lidstaten wordt vastgesteld.
Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  In de meerjarige programma's kan ten hoogste 5 % van het totaalbedrag worden gereserveerd voor middelen die niet worden toegewezen aan een prioriteitsgebied, een partnerland of een groep partnerlanden. Deze middelen worden toegewezen overeenkomstig artikel 21.
Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid -1 (nieuw)
-1.  De Commissie is bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen in overeenstemming met artikel 34 ter aanvulling van niet-essentiële onderdelen van deze verordening door kaders vast te stellen voor ieder specifiek meerjarig thematisch programma. Met die kaderbepalingen worden:
(a)  de prioritaire gebieden als bedoeld in artikel 9 ter nader bepaald;
(b)  de specifieke gedetailleerde en meetbare doelstellingen van elk programma vastgelegd;
(c)  de verwachte resultaten vastgesteld, met meetbare streefdoelen en duidelijke en specifieke prestatie-indicatoren, gekoppeld aan de doelstellingen;
(d)  de indicatieve financiële toewijzing vastgesteld, zowel in haar geheel als per prioriteitsgebied;
(e)  de samenwerkingsvormen vastgelegd.
Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
1.  Deze verordening wordt voor thematische programma's ten uitvoer gelegd door middel van meerjarige indicatieve programma's.
Schrappen
Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1
In meerjarige indicatieve programma's voor thematische programma's wordt de strategie van de Unie beschreven, alsmede de prioritaire terreinen die voor financiering door de Unie in aanmerking komen, de specifieke doelstellingen, de verwachte resultaten, duidelijke en specifieke prestatie-indicatoren, de internationale situatie en de activiteiten van de belangrijkste partners voor het betrokken thema.
Schrappen
Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3
De meerjarige indicatieve programma's voor thematische programma's vermelden de indicatieve financiële toewijzing, zowel in totaal, per samenwerkingsgebied als per prioriteit. Eventueel kan de indicatieve financiële toewijzing worden opgegeven in de vorm van een minimum- en een maximumbedrag.
Schrappen
Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)
De in de artikelen 12 en 13 bedoelde kaderbepalingen zijn gebaseerd op een verslag waarin een analyse is opgenomen van de internationale situatie en de activiteiten van de belangrijkste partners met betrekking tot het betrokken thema en waarin de van het programma verwachte resultaten worden opgegeven.
Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.   In de meerjarige programma's kan ten hoogste 5 % van het totaalbedrag worden gereserveerd voor middelen die niet worden toegewezen aan een prioriteitsgebied, een partnerland of een groep partnerlanden. Deze middelen worden toegewezen overeenkomstig artikel 21.
Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – titel
Vaststelling en wijziging van meerjarige indicatieve programma's
Vaststelling en wijziging van meerjarige programma's
Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
1.  De in de artikelen 12 en 13 bedoelde meerjarige indicatieve programma's worden door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. Deze procedure is tevens van toepassing op de in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel bedoelde herzieningen die tot een significante inhoudelijke wijziging van het meerjarige indicatieve programma leiden.
1.  De Commissie is bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen in overeenstemming met artikel 34 ter aanvulling van niet-essentiële onderdelen van deze verordening door kaders vast te stellen voor de in de artikelen 12 en 13 bedoelde meerjarige programma's. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 34 bedoelde procedure. Deze procedure is tevens van toepassing op de in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel bedoelde herzieningen.
Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
2.  Bij de vaststelling van gezamenlijke meerjarige programmeringsdocumenten als bedoeld in artikel 12, is het besluit van de Commissie alleen van toepassing op de bijdrage van de Unie aan het gezamenlijke meerjarige programmeringsdocument.
2.  Bij de vaststelling van gezamenlijke meerjarige programmeringsdocumenten als bedoeld in artikel 12, is de gedelegeerde handeling alleen van toepassing op de bijdrage van de Unie aan het gezamenlijke meerjarige programmeringsdocument.
Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3
3.  De meerjarige indicatieve programma's voor geografische programma's kunnen zo nodig worden herzien met het oog op een doeltreffende tenuitvoerlegging, met name bij materiële veranderingen in het in artikel 7 bedoelde beleidskader of in een crisis- of een postcrisissituatie.
3.  De meerjarige geografische en thematische programma's lopen uiterlijk op 30 juni 2025 af. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 2025 nieuwe meerjarige programma's vast op basis van de resultaten, bevindingen en conclusies van de in artikel 32 bedoelde tussentijdse evaluatie.
Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4
4.  De meerjarige indicatieve programma's voor thematische programma's kunnen zo nodig worden herzien met het oog op een doeltreffende tenuitvoerlegging, met name bij materiële veranderingen in het in artikel 7 bedoelde beleidskader.
4.  De meerjarige programma's kunnen zo nodig worden gewijzigd met het oog op een doeltreffende toepassing, met name bij materiële veranderingen in het in artikel 7 bedoelde beleidskader. De meerjarenprogramma's worden gewijzigd in gevallen waar het gebruik van de buffer voor nieuwe uitdagingen en prioriteiten een wijziging van de kaderbepalingen van het betrokken programma nodig maakt.
Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5
5.  Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie, zoals bij crises of onmiddellijke bedreigingen voor de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten of de fundamentele vrijheden, kan de Commissie de meerjarige indicatieve programma's als bedoeld in de artikelen 12 en 13 herzien door handelingen vast te stellen overeenkomstig de urgentieprocedure als bedoeld in artikel 35, lid 4.
5.  Om naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie, zoals bij crises of onmiddellijke bedreigingen voor de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten of de fundamentele vrijheden, kan de Commissie de meerjarige programma's als bedoeld in de artikelen 12 en 13 herzien door gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig de urgentieprocedure als bedoeld in artikel 34 bis.
Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule
1.  Het in artikel 6, lid 3, genoemde bedrag wordt onder meer gebruikt:
1.  Het in artikel 6, lid 3, genoemde bedrag wordt gebruikt in naar behoren gemotiveerde gevallen en in volledige complementariteit en samenhang met de in het kader van deze verordening vastgestelde handelingen, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest behoeftige landen:
Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a
(a)  om te zorgen voor een passende respons van de Unie bij onvoorziene omstandigheden;
(a)  om te zorgen voor een passende respons van de Unie bij onvoorziene behoeften die niet door de programma's en programmeringsdocumenten worden gedekt;
Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b
(b)  om in te spelen op nieuwe behoeften of uitdagingen, bijvoorbeeld aan de buitengrenzen van de Unie of haar buurlanden in verband met crisis- en postcrisissituaties, of migratiedruk;
(b)  om in te spelen op nieuwe behoeften of uitdagingen, bijvoorbeeld aan de buitengrenzen van de Unie of haar buurlanden of aan de grenzen van derde landen in verband met door de natuur of door de mens veroorzaakte crisis- en postcrisissituaties, of migratieverschijnselen, met name gedwongen ontheemding;
Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c
(c)  om nieuwe door de Unie geleide of internationale initiatieven of prioriteiten te bevorderen.
(c)  om nieuwe internationale initiatieven of prioriteiten te bevorderen of hierop te reageren.
Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)
Artikel 15 bis
Opschorting van steun
1.  Onverminderd de bepalingen inzake de opschorting van steun in overeenkomsten met partnerlanden en -regio's, is de Commissie, indien een partnerland aanhoudend verzuimt de beginselen van democratie, de rechtsstaat, goed bestuur, de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, of de nucleaire veiligheidsnormen in acht te nemen, overeenkomstig artikel 34 bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage VII bis om een partnerland toe te voegen aan de lijst met partnerlanden waarvoor de bijstand van de Unie geheel of gedeeltelijk is opgeschort. In het geval van een gedeeltelijke opschorting wordt opgegeven voor welke programma's de opschorting geldt.
2.  Wanneer de Commissie van mening is dat de redenen voor opschorting van de steun niet langer van toepassing zijn, is zij bevoegd om overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage VII bis te wijzigen teneinde de steun van de Unie opnieuw in te stellen.
3.  In geval van gedeeltelijke opschorting wordt de steun van de Unie in de eerste plaats gebruikt om maatschappelijke organisaties en niet-overheidsactoren te steunen voor maatregelen die zijn gericht op de bevordering van mensenrechten en fundamentele vrijheden, en op de ondersteuning van democratiserings- en dialoogprocessen in partnerlanden
4.  De Commissie houdt bij haar besluitvorming naar behoren rekening met de relevante resoluties van het Europees Parlement.
Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 ter (nieuw)
Artikel 15 ter
Specifieke doelstellingen voor de nabuurschapsregio
1.  Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 is de in het kader van deze verordening verleende steun van de Unie voor de nabuurschapsregio bestemd voor de volgende doelstellingen:
(a)  zorgen voor meer politieke samenwerking en eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het Europese nabuurschapsbeleid door de Unie en de partnerlanden;
(b)  ondersteunen van de tenuitvoerlegging van associatieovereenkomsten, of andere bestaande en toekomstige overeenkomsten, en gezamenlijk overeengekomen associatieagenda's en partnerschapsprioriteiten of gelijkwaardige documenten;
(c)  versterken en consolideren van de democratie, staatsopbouw, goed bestuur, de rechtsstaat en de mensenrechten, en het bevorderen van een doeltreffender manier om hervormingen ten uitvoer te leggen op basis van wederzijds overeengekomen modellen;
(d)  stabiliseren van het nabuurschap op politiek, economisch en veiligheidsgebied;
(e)  versterken van de regionale samenwerking, met name in het kader van het Oostelijk Partnerschap en de Unie voor het Middellandse Zeegebied, en van de samenwerking in het Europese nabuurschapsgebied als geheel, alsmede van de grensoverschrijdende samenwerking;
(f)  stimuleren van vertrouwenscheppende maatregelen, goede relaties met naburige landen en andere maatregelen die bijdragen tot veiligheid in al haar vormen en tot de preventie en schikking van conflicten, met inbegrip van conflicten die al lang aanslepen, steun voor getroffen bevolkingsgroepen en wederopbouw, en eerbiediging van het multilateralisme en het internationaal recht;
(g)  bevorderen van een intensiever partnerschap tussen de samenlevingen van de Unie en de partnerlanden, onder meer via een verbetering van de mobiliteit en van de persoonlijke contacten, met name in verband met culturele, onderwijs-, beroepsmatige en sportactiviteiten;
(h)  intensiveren van de samenwerking met betrekking tot zowel reguliere als irreguliere migratie;
(i)  verwezenlijken van geleidelijke integratie in de interne markt van de Unie en meer samenwerking binnen en tussen sectoren, onder andere door aanpassing aan de wet- en regelgeving van de Unie en andere relevante internationale normen, en betere markttoegang, onder meer door diepe en brede vrijhandelsruimten en daarmee verband houdende maatregelen voor institutionele opbouw en investeringen;
(j)  ondersteunen van duurzame, inclusieve en voor de samenleving bevorderlijke economische en sociale ontwikkeling voor iedereen door werkgelegenheid te scheppen en de inzetbaarheid te bevorderen, met name voor jongeren;
(k)  bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs door de samenwerking op het gebied van de continuïteit van de energievoorziening te intensiveren en door de doelstellingen inzake hernieuwbare energiebronnen, duurzame energie en energie-efficiëntie te bevorderen;
(l)  stimuleren van de totstandbrenging van thematische kaders met buurlanden van partnerlanden uit het nabuurschap om gemeenschappelijke uitdagingen zoals migratie, energie, veiligheid en gezondheid aan te pakken.
(Dit nieuwe artikel moet worden ingevoegd vóór artikel 16, in titel II, hoofdstuk II.)
Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter b
(b)  de verbintenis tot en de vorderingen met wederzijds overeengekomen politieke, economische en sociale hervormingsdoelstellingen;
(b)  de verbintenis tot en de vorderingen met wederzijds overeengekomen politieke, economische, ecologische en sociale hervormingsdoelstellingen;
Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c
(c)  de verbintenis tot en de vorderingen met de opbouw van een diepgewortelde en duurzame democratie;
(c)  de verbintenis tot en de vorderingen met de opbouw van een diepgewortelde en duurzame democratie, met inbegrip van de bevordering van de mensenrechten, goed bestuur, de handhaving van de rechtsstaat en de bestrijding van corruptie;
Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  gehechtheid aan multilateralisme;
Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Steun van de Unie aan de in bijlage I vermelde partnerlanden wordt toegepast overeenkomstig het beginsel van medefinanciering als bedoeld in artikel 190 van het Financieel Reglement.
Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
1.  10 % van de in artikel 4, lid 2, onder a), genoemde financiële middelen ter aanvulling van de financiële toewijzingen per land, als bedoeld in artikel 12, wordt indicatief toegewezen aan de partnerlanden opgesomd in bijlage I met het oog op de uitvoering van de prestatiegebaseerde benadering. De toewijzingen op basis van prestaties worden vastgesteld op basis van hun vooruitgang in de richting van democratie, mensenrechten, rechtsstatelijkheid, samenwerking inzake migratie, economische governance en hervormingen. De vorderingen van de partnerlanden worden jaarlijks beoordeeld.
1.  Minstens 10 % van de in artikel 6, lid 2, onder a), eerste streepje, genoemde financiële middelen ter aanvulling van de financiële toewijzingen per land, als bedoeld in artikel 12, wordt toegewezen aan de partnerlanden opgesomd in bijlage I met het oog op de toepassing van de prestatiegebaseerde benadering. De toewijzingen op basis van prestaties worden vastgesteld op basis van hun vooruitgang in de richting van democratie, mensenrechten, rechtsstatelijkheid, goed bestuur, samenwerking inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie, economische governance en te tenuitvoerlegging van overeengekomen hervormingen. De vorderingen van de partnerlanden worden jaarlijks beoordeeld met de actieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, in het bijzonder door middel van voortgangsverslagen per land waarin trends ten opzichte van de voorgaande jaren worden opgenomen.
Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Over de toepassing van de op prestaties gebaseerde benadering uit hoofde van deze verordening wordt in het Europees Parlement en in de Raad regelmatig van gedachten gewisseld.
Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2
2.  De op prestaties gebaseerde aanpak is niet van toepassing op steun voor het maatschappelijk middenveld en contacten tussen mensen, daaronder begrepen samenwerking tussen lokale autoriteiten, noch op steun ter verbetering van de mensenrechten of op crisisgerelateerde steunmaatregelen. In geval van ernstige of blijvende achteruitgang van de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat kan de steun voor dergelijke acties worden verhoogd.
2.  De op prestaties gebaseerde aanpak is niet van toepassing op steun voor het maatschappelijk middenveld en contacten tussen mensen, daaronder begrepen samenwerking tussen lokale autoriteiten, noch op steun ter verbetering van de mensenrechten of op crisisgerelateerde steunmaatregelen. In geval van ernstige of blijvende achteruitgang van de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat wordt de steun voor dergelijke acties in voorkomend geval verhoogd.
Amendement 193
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De Commissie en de EDEO evalueren de op prestaties gebaseerde steun in geval van ernstige of blijvende achteruitgang van de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat.
Amendement 194
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 ter (nieuw)
2 ter.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 34 een gedelegeerde handeling vast teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van het methodologische kader voor de prestatiegebaseerde benadering.
Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1
1.  Grensoverschrijdende samenwerking, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 3, heeft betrekking op samenwerking inzake aangrenzende landgrenzen, transnationale samenwerking binnen grotere transnationale gebieden, maritieme samenwerking rond zeegebieden, alsook interregionale samenwerking.
1.  Grensoverschrijdende samenwerking, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 3, heeft betrekking op samenwerking inzake aangrenzende land- en zeegrenzen, transnationale samenwerking binnen grotere transnationale gebieden, maritieme samenwerking rond zeegebieden, alsook interregionale samenwerking. Bij grensoverschrijdende samenwerking wordt gestreefd naar coherentie met de doelstellingen van bestaande en toekomstige macroregionale strategieën en regionale integratieprocessen.
Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Titel II – Hoofdstuk III – titel
Actieplannen, maatregelen en uitvoeringsmethoden
Uitvoering
Amendement 197
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1
1.  De Commissie keurt jaarlijkse of meerjarige actieplannen of maatregelen goed. Deze maatregelen kunnen de vorm aannemen van afzonderlijke maatregelen, bijzondere maatregelen, ondersteunende maatregelen of buitengewone steunmaatregelen. In de actieplannen en maatregelen worden voor elke actie de nagestreefde doelstellingen, de verwachte resultaten en hoofdactiviteiten, de uitvoeringsmethoden, de begroting en eventuele bijbehorende ondersteunende uitgaven vermeld.
1.  De Commissie keurt jaarlijkse of meerjarige actieplannen of maatregelen goed. Deze maatregelen kunnen de vorm aannemen van afzonderlijke maatregelen, bijzondere maatregelen, ondersteunende maatregelen of buitengewone steunmaatregelen. In de actieplannen en maatregelen worden voor elke actie de nagestreefde doelstellingen, de verwachte resultaten en hoofdactiviteiten, de toepassingsmethoden, de begroting en eventuele bijbehorende ondersteunende uitgaven vermeld.
Amendement 198
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – alinea 3
In geval van onvoorziene behoeften of omstandigheden, en wanneer financiering uit passender bronnen niet mogelijk is, kan de Commissie bijzondere maatregelen vaststellen waarin niet is voorzien in de programmeringsdocumenten.
In geval van onvoorziene behoeften of omstandigheden, en wanneer financiering uit passender bronnen niet mogelijk is, kan de Commissie bijzondere maatregelen vaststellen die niet gebaseerd zijn op de programmeringsdocumenten.
Amendement 199
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3
3.  Jaarlijkse of meerjarige actieplannen en afzonderlijke maatregelen kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van acties voor snelle respons als bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b), en c).
3.  Jaarlijkse of meerjarige actieplannen en afzonderlijke maatregelen kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van acties voor snelle respons als bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b).
Amendement 200
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 2
Een dergelijke buitengewone steunmaatregel kan een duur van maximaal 18 maanden hebben, die maximaal twee maal kan worden verlengd met een periode van in totaal maximaal zes maanden, tot een maximale duur van 30 maanden, wanneer de tenuitvoerlegging ervan stuit op objectieve, onvoorziene hindernissen, mits het aan de maatregel verbonden financiële bedrag niet hoger wordt.
Schrappen
Amendement 201
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – alinea 3
In geval van langdurige crises of conflicten kan de Commissie een tweede buitengewone steunmaatregel vaststellen voor de duur van maximaal 18 maanden. In naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen er verdere maatregelen worden genomen indien de continuïteit van het optreden van de Unie van essentieel belang is en niet door andere middelen kan worden verzekerd.
Schrappen
Amendement 202
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  Uit hoofde van artikel 19, leden 3 en 4, genomen maatregelen kunnen een duur van maximaal 18 maanden hebben, die tweemaal kan worden verlengd met een bijkomende periode van maximaal zes maanden, tot een totale maximale duur van 30 maanden, wanneer de tenuitvoerlegging ervan stuit op objectieve, onvoorziene hindernissen, mits het aan de maatregel verbonden financiële bedrag niet hoger wordt.
In geval van langdurige crises of conflicten kan de Commissie een tweede buitengewone steunmaatregel vaststellen voor de duur van maximaal 18 maanden. In naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen bijkomende maatregelen genomen worden indien de continuïteit van het in dit lid bedoelde optreden van de Unie van essentieel belang is en dit niet door andere middelen kan worden gegarandeerd.
Amendement 203
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1
1.  De Uniefinanciering kan dienen ter dekking van uitgaven voor de uitvoering van het instrument en voor de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, waaronder administratieve ondersteuning in verband met activiteiten op het gebied van voorbereiding, follow-up, toezicht, controle, audit en evaluatie die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de uitvoering, alsmede van uitgaven bij de centrale diensten en bij de delegaties van de Unie voor de administratieve ondersteuning die nodig is voor het programma en voor het beheer van in het kader van deze verordening gefinancierde maatregelen, met inbegrip van informatie- en communicatiemaatregelen en bedrijfsinformatietechnologiesystemen.
1.  De Uniefinanciering kan dienen ter dekking van uitgaven voor de tenuitvoerlegging van het instrument en voor de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, waaronder administratieve ondersteuning in verband met activiteiten op het gebied van voorbereiding, follow-up, toezicht, controle, audit en evaluatie die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging, alsmede van uitgaven bij de centrale diensten en bij de delegaties van de Unie voor de administratieve ondersteuning die nodig is voor het programma en voor het beheer van in het kader van deze verordening gefinancierde maatregelen, met inbegrip van informatie- en communicatiemaatregelen en bedrijfsinformatietechnologiesystemen.
Amendement 204
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1
1.  Actieplannen en maatregelen worden door middel van uitvoeringshandelingen vastgesteld overeenkomstig de in artikel 35, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
1.  Actieplannen en maatregelen worden door middel van een besluit van de Commissie vastgesteld overeenkomstig het Financieel Reglement.
Amendement 205
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2
2.  De in lid 1 bedoelde procedure is niet vereist voor:
Schrappen
(a)  actieplannen, individuele maatregelen en ondersteunende maatregelen waarvoor de EU-financiering ten hoogste 10 miljoen EUR bedraagt;
(b)  bijzondere maatregelen, alsook actieplannen en maatregelen voor snelle respons waarvoor de EU-financiering ten hoogste 20 miljoen EUR bedraagt;
(c)  technische wijzigingen, mits deze wijzigingen de doelstellingen van het betrokken actieplan of de betrokken maatregel niet substantieel aantasten, zoals:
i)  wijziging van de uitvoeringsmethode;
ii)  herschikking van middelen tussen acties die in een actieplan zijn opgenomen;
iii)  verhoging of verlaging van het budget van de actieplannen en maatregelen met ten hoogste 20 % van het oorspronkelijke bedrag, met een maximum van 10 miljoen EUR;
Voor van meerjarige actieplannen en maatregelen gelden de in lid 2, onder a), onder b), en onder c), punt iii), genoemde drempels op jaarbasis.
De in het kader van dit lid vastgestelde actieplannen en maatregelen worden binnen één maand na de vaststelling ervan aan het Europees Parlement en de lidstaten meegedeeld via het in artikel 35 bedoelde relevante comité, behalve waar het buitengewone steunmaatregelen en technische wijzigingen betreft.
Amendement 206
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1
Alvorens een buitengewone steunmaatregel ten belope van maximaal 20 miljoen EUR vast te stellen of te verlengen, brengt de Commissie de Raad op de hoogte van aard en doel van die maatregel en het voorziene bedrag. De Commissie stelt de Raad eveneens op de hoogte voordat zij aanzienlijke materiële wijzigingen aanbrengt in reeds vastgestelde buitengewone steunmaatregelen. Omwille van de samenhang van het externe optreden van de Unie houdt de Commissie bij de planning en de uitvoering van deze maatregelen rekening met de beleidsbenadering van de Raad op dit gebied.
Omwille van de samenhang van het externe optreden van de Unie houdt de Commissie bij de planning en de toepassing van deze maatregelen rekening met de beleidsbenadering van de Raad en het Europees Parlement op dit gebied.
Amendement 207
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2
De Commissie brengt het Europees Parlement naar behoren en tijdig op de hoogte van de planning en uitvoering van buitengewone steunmaatregelen in het kader van dit artikel, met inbegrip van de beoogde financiële bedragen, en informeert het Europees Parlement eveneens indien zij substantiële wijzigingen of verlengingen ten aanzien van die bijstand doorvoert.
De Commissie brengt het Europees Parlement onmiddellijk op de hoogte van de planning van maatregelen in het kader van dit artikel, met inbegrip van de beoogde financiële bedragen, en informeert het Europees Parlement eveneens indien zij substantiële wijzigingen of verlengingen ten aanzien van die bijstand doorvoert. Zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen een maand na de goedkeuring of substantiële wijziging van een maatregel, brengt de Commissie verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, waarbij zij een overzicht verschaft van de aard en de beweegredenen voor de getroffen maatregel, alsmede de duur, de begroting en de context ervan, met inbegrip van het aanvullende karakter ervan ten opzichte van andere, lopende en geplande steun, van de Unie. Voor buitengewone steunmaatregelen geeft de Commissie bovendien aan of, in welke mate en hoe zij de continuïteit van het via de buitengewone steun uitgevoerde beleid zal garanderen aan de hand van instrumenten op de middellange en lange termijn in het kader van deze verordening.
Amendement 208
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Alvorens actieplannen en maatregelen vast te stellen die niet gebaseerd zijn op programmeringsdocumenten overeenkomstig artikel 19, lid 2, met uitzondering van de gevallen vermeld in artikel 19, leden 3 en 4, stelt de Commissie een gedelegeerde handeling vast overeenkomstig artikel 34 om deze verordening aan te vullen door de specifieke te verwezenlijken doelstellingen te bepalen, de verwachte resultaten, de te gebruiken instrumenten, de belangrijkste activiteiten en de indicatieve financiële toewijzing voor deze actieplannen en maatregelen.
Amendement 209
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4
4.  In geval van naar behoren gemotiveerde dwingende redenen van urgentie, zoals crises, met inbegrip van door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, onmiddellijke bedreigingen voor de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten of de fundamentele vrijheden, kan de Commissie actieplannen en maatregelen of wijzigingen van de bestaande actieplannen en maatregelen vaststellen, in de vorm van onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen overeenkomstig de in artikel 35, lid 4, bedoelde procedure.
Schrappen
Amendement 210
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1
Op actieniveau vindt een passend milieuonderzoek plaats, onder meer wat betreft het effect op klimaatverandering en biodiversiteit, overeenkomstig de toepasselijke wetgevingshandelingen van de Unie met inbegrip van Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad82 en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad83, waar nodig met inbegrip van een milieueffectbeoordeling voor milieugevoelige acties, in het bijzonder voor belangrijke nieuwe infrastructuur.
Op actieniveau vindt een passend onderzoek inzake mensenrechten, sociale aspecten en milieu plaats, onder meer wat betreft het effect op klimaatverandering en biodiversiteit, overeenkomstig de toepasselijke wetgevingshandelingen van de Unie met inbegrip van Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad82 en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad83, waar nodig met inbegrip van een milieueffectbeoordeling voor milieugevoelige acties, in het bijzonder voor belangrijke nieuwe infrastructuur.
__________________
__________________
82 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1).
82 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1).
83 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40).
83 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40).
Amendement 211
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)
Daarnaast worden ex-antebeoordelingen uitgevoerd van het effect op de mensenrechten, gender, de maatschappij en de arbeidsmarkt, alsmede een conflictanalyse en een risicobeoordeling.
Amendement 212
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2
Waar zulks relevant is, wordt bij de uitvoering van sectorale programma's gebruik gemaakt van strategische milieueffectbeoordelingen. Er wordt op toegezien dat de belanghebbenden bij de milieubeoordelingen worden betrokken en dat het publiek toegang krijgt tot de resultaten van die beoordeling.
Waar zulks relevant is, wordt bij de uitvoering van sectorale programma's gebruik gemaakt van beoordelingen inzake mensenrechten- en sociale aspecten, alsook strategische milieueffectbeoordelingen. Er wordt op toegezien dat de belanghebbenden bij deze beoordelingen worden betrokken en dat het publiek toegang krijgt tot de resultaten van die beoordeling.
Amendement 213
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)
Artikel 21 bis
Steunprogramma's van het Europees Parlement
De Commissie voert een dialoog met het Europees Parlement en houdt rekening met de opvattingen van het Europees Parlement over de gebieden waarop laatstgenoemde over eigen steunprogramma's beschikt, zoals capaciteitsopbouw en verkiezingswaarneming.
Amendement 214
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 7 – letter c
(c)  bijdragen aan de kosten die noodzakelijk zijn voor het opzetten en beheren van een publiek-privaat partnerschap;
(c)  bijdragen aan de kosten die noodzakelijk zijn voor het opzetten en beheren van een publiek-privaat partnerschap, waaronder steun voor een ruime deelname door het opzetten van een onafhankelijke derde maatschappelijke organisatie om het opzetten van publiek-privaat partnerschappen te beoordelen en op te volgen;
Amendement 215
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – titel
Vormen van EU-financiering en uitvoeringsmethoden
Vormen van financiering door de Unie en toepassingsmethoden
Amendement 216
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2
2.  Wanneer de Commissie met belanghebbenden van partnerlanden werkt, houdt zij bij het bepalen van nadere regelingen voor de financiering rekening met hun specifieke kenmerken zoals hun behoeften en de context, het type bijdrage, de toekenningsmodaliteiten en de administratieve bepalingen voor het beheer van subsidies, om een zo breed mogelijk spectrum van belanghebbenden te bereiken en hen zo goed mogelijk te helpen. Specifieke oplossingen worden gestimuleerd overeenkomstig het Financieel Reglement, zoals partnerschapsovereenkomsten, toestemming voor financiële steun aan derden, rechtstreekse gunning of een beperkte doelgroep bestemde oproepen tot het indienen van voorstellen, of vaste bedragen, eenheidskosten en financiering op basis van een vast percentage, alsmede financiering die niet gekoppeld is aan kosten zoals bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.
2.  Wanneer de Commissie met belanghebbenden van partnerlanden werkt, houdt zij bij het bepalen van nadere regelingen voor de financiering rekening met hun specifieke kenmerken zoals hun behoeften en de context, het type bijdrage, de toekenningsmodaliteiten en de administratieve bepalingen voor het beheer van subsidies, om een zo breed mogelijk spectrum van belanghebbenden te bereiken en hen zo goed mogelijk te helpen. Bij die beoordeling wordt rekening gehouden met de voorwaarden voor een zinvolle deelname en betrokkenheid van alle belanghebbenden, met name het lokale maatschappelijk middenveld. Specifieke oplossingen worden gestimuleerd overeenkomstig het Financieel Reglement, zoals partnerschapsovereenkomsten, toestemming voor financiële steun aan derden, rechtstreekse gunning of een beperkte doelgroep bestemde oproepen tot het indienen van voorstellen, of vaste bedragen, eenheidskosten en financiering op basis van een vast percentage, alsmede financiering die niet gekoppeld is aan kosten zoals bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement. Deze verschillende oplossingen waarborgen transparantie, traceerbaarheid en innovatie. De samenwerking tussen lokale en internationale ngo's wordt gestimuleerd om de capaciteiten van het plaatselijke maatschappelijk middenveld te verbeteren met het oog op zijn volledige deelname aan ontwikkelingsprogramma's.
Amendement 217
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 – letter a
(a)  geringe subsidies aan mensenrechtenactivisten ter financiering van dringende beschermende maatregelen, in voorkomend geval zonder dat medefinanciering nodig is;
(a)  geringe subsidies aan mensenrechtenactivisten en aan mechanismen ter bescherming van bedreigde mensenrechtenactivisten, ter financiering van dringende beschermende maatregelen, in voorkomend geval zonder dat medefinanciering nodig is, alsook voor bemiddelaars en andere maatschappelijke spelers die betrokken zijn bij dialoog, de oplossing van conflicten, verzoening en vredesopbouw in verband met crisissen en gewapende conflicten;
Amendement 218
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – alinea 1 – letter b
(b)  subsidies, in voorkomend geval zonder dat medefinanciering nodig is, ter financiering van acties in de moeilijkste omstandigheden waarin de publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen niet passend is, met inbegrip van situaties waarin de fundamentele vrijheden ernstig in het gedrang zijn, de veiligheid van mensen gevaar loopt, of waarin mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenactivisten in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken. Dergelijke subsidies bedragen ten hoogste 1 000 000 EUR en hebben een looptijd van ten hoogste 18 maanden, die met 12 maanden kan worden verlengd wanneer de tenuitvoerlegging stuit op objectieve en onvoorziene hindernissen;
(b)  subsidies, in voorkomend geval zonder dat medefinanciering nodig is, ter financiering van acties in de moeilijkste omstandigheden waarin de publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen niet passend is, met inbegrip van situaties waarin de fundamentele vrijheden ernstig in het gedrang zijn, democratische instellingen worden bedreigd, crisissen en gewapende conflicten escaleren, de veiligheid van mensen gevaar loopt, of waarin mensenrechtenorganisaties, mensenrechtenactivisten, bemiddelaars en andere maatschappelijke spelers die betrokken zijn bij dialoog, verzoening en vredesopbouw in verband met crisissen en gewapende conflicten, in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken. Dergelijke subsidies bedragen ten hoogste 1 000 000 EUR en hebben een looptijd van ten hoogste 18 maanden, die met 12 maanden kan worden verlengd wanneer de toepassing stuit op objectieve en onvoorziene hindernissen;
Amendement 219
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 – letter c
(c)  subsidies aan het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, alsook aan de Global Campus, aan het Europees Interuniversitair Centrum voor mensenrechten en democratisering, dat een Europese masteropleiding in mensenrechten en democratisering aanbiedt, en het daaraan gerelateerde netwerk van universiteiten die postacademische diploma's op het gebied van mensenrechten uitreiken, met inbegrip van beurzen voor studenten en mensenrechtenactivisten uit derde landen.
(c)  subsidies aan het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, alsook aan de Global Campus, aan het Europees Interuniversitair Centrum voor mensenrechten en democratisering, dat een Europese masteropleiding in mensenrechten en democratisering aanbiedt, en het daaraan gerelateerde netwerk van universiteiten die postacademische diploma's op het gebied van mensenrechten uitreiken, met inbegrip van beurzen voor studenten, onderzoekers, docenten en mensenrechtenactivisten uit derde landen.
Amendement 220
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
(c bis)   kleinschalige projecten als beschreven in artikel 23 bis.
Amendement 221
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 2
Begrotingssteun als bedoeld in punt c) van lid 1, onder meer door prestatiecontracten voor sectorale hervorming, wordt gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van een land, op wederzijdse verantwoordingsplicht en gemeenschappelijke verbintenissen tot universele waarden, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat en is gericht op versterking van de partnerschappen tussen de Unie en de partnerlanden. Begrotingssteun omvat een versterkte beleidsdialoog, capaciteitsontwikkeling en beter bestuur, in aanvulling op de inspanningen van de partners om meer inkomsten te innen en middelen beter te besteden ter ondersteuning van duurzame en inclusieve economische groei en werkgelegenheid, alsook de uitbanning van armoede.
Begrotingssteun als bedoeld in punt c) van lid 1, onder meer door prestatiecontracten voor sectorale hervorming, wordt gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van een land, op wederzijdse verantwoordingsplicht en gemeenschappelijke verbintenissen tot universele waarden, democratie, mensenrechten, gendergelijkheid, sociale inclusie, menselijke ontwikkeling en de rechtsstaat, en is gericht op versterking van de partnerschappen tussen de Unie en de partnerlanden. Begrotingssteun omvat een versterkte beleidsdialoog, capaciteitsontwikkeling en beter bestuur, in aanvulling op de inspanningen van de partners om meer inkomsten te innen en middelen beter te besteden en ter ondersteuning van een duurzame en inclusieve sociaal-economische ontwikkeling die ten goede komt aan iedereen, het scheppen van behoorlijke banen, met bijzondere aandacht voor jongeren, het verkleinen van ongelijkheid en de uitbanning van armoede, dit alles met inachtneming van de plaatselijke economie, het milieu en sociale rechten.
Amendement 222
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 3
Elk besluit om begrotingssteun te verstrekken, is gebaseerd op door de Unie overeengekomen begrotingssteunmaatregelen, een duidelijke reeks subsidiabiliteitscriteria en een zorgvuldige beoordeling van de risico's en voordelen.
Elk besluit om begrotingssteun te verstrekken, is gebaseerd op door de Unie overeengekomen begrotingssteunmaatregelen, een duidelijke reeks subsidiabiliteitscriteria en een zorgvuldige beoordeling van de risico's en voordelen. Een van de belangrijkste bepalende elementen van dit besluit is een beoordeling van het engagement, de prestaties en de vorderingen van de partnerlanden met betrekking tot de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat.
Amendement 223
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2
Wanneer begrotingssteun wordt verleend overeenkomstig artikel 236 van het Financieel Reglement bepaalt en monitort de Commissie duidelijke criteria met betrekking tot de voorwaarden voor de begrotingssteun, inclusief vorderingen op het gebied van hervormingen en transparantie, en ondersteunt zij de ontwikkeling van parlementaire controle, nationale auditcapaciteit en verbeterde transparantie van en publieke toegang tot informatie.
Wanneer begrotingssteun wordt verleend overeenkomstig artikel 236 van het Financieel Reglement bepaalt en monitort de Commissie duidelijke criteria met betrekking tot de voorwaarden voor de begrotingssteun, inclusief vorderingen op het gebied van hervormingen en transparantie, en ondersteunt zij de ontwikkeling van parlementaire controle, nationale auditcapaciteit, deelname van maatschappelijke organisaties aan toezicht, en verbeterde transparantie van en publieke toegang tot informatie, alsook ontwikkeling van sterke systemen voor overheidsopdrachten die de ontwikkeling van de plaatselijke economie en plaatselijke bedrijven ondersteunen.
Amendement 224
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7
7.  Die financieringsinstrumenten mogen worden samengevoegd in faciliteiten ten behoeve van uitvoering en rapportage.
7.  Die financieringsinstrumenten mogen worden samengevoegd in faciliteiten ten behoeve van toepassing en rapportage.
Amendement 225
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7 bis (nieuw)
7 bis.   De Commissie en de EDEO gaan geen nieuwe acties aan en verlengen geen bestaande acties met entiteiten die geregistreerd of gevestigd zijn in rechtsgebieden die in het kader van het desbetreffende Uniebeleid als niet-coöperatieve rechtsgebieden gelden of die krachtens artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad als derde landen met een hoog risico zijn aangemerkt, of die in de praktijk niet voldoen aan op Unie- of internationaal niveau overeengekomen fiscale normen inzake transparantie en informatie-uitwisseling.
Amendement 226
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)
Artikel 23 bis
Fondsen voor kleinschalige projecten
1.  Financiering uit hoofde van deze verordening kan worden verstrekt aan fondsen voor kleinschalige projecten, met het oog op de selectie en uitvoering van projecten met een beperkt financieel volume.
2.  De begunstigden van een fonds voor kleinschalige projecten zijn maatschappelijke organisaties.
3.  De eindontvangers binnen een fonds voor kleinschalige projecten ontvangen steun in het kader van deze verordening, via de begunstigde, en voeren de kleinschalige projecten binnen dat fonds uit ("kleinschalig project").
4.  Indien de overheidsbijdrage aan een kleinschalig project maximaal 50 000 EUR bedraagt, wordt zij uitbetaald in de vorm van eenheidskosten of vaste bedragen of omvat zij vaste percentages.
Amendement 227
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter f
(f)  landen die lid zijn van de OESO, ten aanzien van opdrachten die worden uitgevoerd in een van de minst ontwikkelde landen of een arm land met een zware schuldenlast, zoals vermeld in de lijst van ontvangers van officiële ontwikkelingsbijstand.
(f)  landen die lid zijn van de OESO, ten aanzien van opdrachten die worden toegepast in een van de minst ontwikkelde landen of een arm land met een zware schuldenlast, zoals vermeld in de lijst van ontvangers van officiële ontwikkelingsbijstand.
Amendement 228
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5
5.  Voor acties die gezamenlijk worden medegefinancierd door een entiteit, of uitgevoerd in direct of indirect beheer met entiteiten als bedoeld in artikel 62, lid 1, onder c), ii), tot en met viii), van het Financieel Reglement, zijn de subsidiabiliteitsvoorschriften van deze entiteiten eveneens van toepassing.
5.  Voor acties die gezamenlijk worden medegefinancierd door een entiteit, of toegepast in direct of indirect beheer met entiteiten als bedoeld in artikel 62, lid 1, onder c), ii), tot en met viii), van het Financieel Reglement, zijn de subsidiabiliteitsvoorschriften van deze entiteiten eveneens van toepassing.
Amendement 229
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 9
9.  De subsidiabiliteitsvoorschriften van dit artikel kunnen worden beperkt op het gebied van nationaliteit, geografische locatie of aard van de aanvrager, indien deze beperkingen vereist zijn vanwege de specifieke aard en de doelstellingen van de actie en voor zover zij noodzakelijk zijn voor een doeltreffende uitvoering.
9.  De subsidiabiliteitsvoorschriften van dit artikel kunnen worden beperkt op het gebied van nationaliteit, geografische locatie of aard van de aanvrager, indien deze beperkingen vereist zijn vanwege de specifieke aard en de doelstellingen van de actie en voor zover zij noodzakelijk zijn voor een doeltreffende toepassing. Beperkingen op het gebied van nationaliteit zijn niet van toepassing op internationale organisaties.
Amendement 230
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 11
11.  Om de lokale capaciteit en lokale markten en aankopen te bevorderen, wordt voorrang gegeven aan lokale en regionale contractanten indien het Financieel Reglement voorziet in gunning op basis van één offerte. In alle andere gevallen wordt deelname van lokale en regionale contractanten bevorderd in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van die verordening.
11.  Om de lokale capaciteit en lokale markten en aankopen te bevorderen, wordt voorrang gegeven aan lokale en regionale contractanten, waarbij aandacht wordt besteed aan hun eerdere prestaties op het gebied van ecologische duurzaamheid of eerlijke handel, indien het Financieel Reglement voorziet in gunning op basis van één offerte. In alle andere gevallen wordt deelname van lokale en regionale contractanten bevorderd in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van die verordening. In alle gevallen worden duurzaamheids- en zorgvuldigheidscriteria toegepast
Amendement 231
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 12 bis (nieuw)
12 bis.   Het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ondersteunt geen acties die volgens het milieuonderzoek vermeld in artikel 21 het milieu of het klimaat schaden. De toewijzingen zijn volledig verenigbaar met de Overeenkomst van Parijs en Europese financiering die aan extern optreden wordt besteed, draagt in het algemeen bij aan de langetermijndoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Met name verleent het instrument name geen steun aan:
(a)  acties die niet verenigbaar zijn met de nationaal vastgestelde bijdragen van de Overeenkomst van Parijs van ontvangende landen;
(b)  investeringen in fossiele brandstoffen, ongeacht of deze zich upstream, midstream of downstream situeren.
Amendement 232
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2
De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad in kennis van overgedragen vastleggingskredieten overeenkomstig artikel 12, lid 6, van het Financieel Reglement.
De Commissie verstrekt het Europees Parlement en de Raad informatie over kredieten die automatisch zijn overgedragen, met inbegrip van de bedragen in kwestie, overeenkomstig artikel 12, lid 6, van het Financieel Reglement.
Amendement 233
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1
Het in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde bedrag dient ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling+ (EFDO+) en de garantie voor extern optreden.
Het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling+ (EFDO+) en de garantie voor extern optreden worden gefinancierd met de in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde bedragen voor geografische programma's, waarbij ervoor wordt gezorgd dat deze financiering niet ten koste gaat van andere acties die in het kader van geografische programma's worden ondersteund.
Amendement 234
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2
Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd financieringspakket tot verstrekking van financiële capaciteit op basis van de uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), is de ondersteuning van investeringen en betere toegang tot financiering, met het oog op de bevordering van duurzame en inclusieve economische en sociale ontwikkeling en van de sociaal-economische veerkracht van partnerlanden, met bijzondere aandacht voor de uitbanning van armoede, duurzame en inclusieve groei, het scheppen van waardig werk, economische kansen, vaardigheden en ondernemerschap, sociaal-economische sectoren en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, alsook de aanpak van specifieke sociaal-economische dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie, in overeenstemming met de desbetreffende indicatieve programmeringsdocumenten. Bijzondere aandacht gaat uit naar landen die in een situatie van kwetsbaarheid of conflict verkeren, de minst ontwikkelde landen en arme landen met een zware schuldenlast.
Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd financieringspakket tot verstrekking van financiële capaciteit in de vorm van subsidies, garanties en andere financiële instrumenten als bedoeld in artikel 23, lid 1, is de ondersteuning van investeringen en betere toegang tot financiering, waarbij de additionaliteit wordt gemaximaliseerd, innoverende producten worden gecreëerd en middelen uit de particuliere sector worden aangetrokken, met het oog op de bevordering van duurzame en inclusieve economische, ecologische en sociale ontwikkeling, industrialisering en een stabiel investeringsklimaat en op de bevordering van de sociaal-economische en ecologische veerkracht van partnerlanden, met bijzondere aandacht voor de uitbanning van armoede, duurzame en inclusieve groei, aanpassing aan en mitigatie van de klimaatverandering, milieubescherming en -beheer, het scheppen van waardig werk overeenkomstig de desbetreffende IAO-normen, met name voor kwetsbare groepen, onder meer vrouwen en jongeren, economische kansen, vaardigheden en ondernemerschap, sociaal-economische sectoren, met bijzondere aandacht voor sociale ondernemingen en coöperatieven vanwege hun potentieel inzake het terugdringen van armoede en ongelijkheid en het bevorderen van mensenrechten en bestaanszekerheid, de ondersteuning van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, alsook de aanpak van specifieke sociaal-economische dieperliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding en het leveren van een bijdrage aan de duurzame re-integratie van teruggekeerde migranten in hun land van herkomst, in overeenstemming met de desbetreffende indicatieve programmeringsdocumenten. 45 % van de middelen wordt toegewezen aan investeringen die bijdragen tot klimaatdoelstellingen, milieubeheer en -bescherming, biodiversiteit en het tegengaan van woestijnvorming, waarbij 30 % van de totale financiële middelen moet worden besteed aan mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering. Bijzondere aandacht en aanvullende steun voor institutionele capaciteitsopbouw, economisch bestuur en technische bijstand gaan uit naar landen die in een situatie van kwetsbaarheid of conflict verkeren, de minst ontwikkelde landen en arme landen met een zware schuldenlast. De garantie voor extern optreden wordt gebruikt in aanvulling op investeringen van de overheid in essentiële openbare diensten, die een regeringsverantwoordelijkheid blijven.
Amendement 235
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3
3.  In het kader van de garantie voor extern optreden kan de Unie operaties waarborgen die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2027 zijn ondertekend, voor een bedrag van ten hoogste 60 000 000 000 EUR.
3.  In het kader van de garantie voor extern optreden kan de Unie operaties waarborgen die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2027 zijn ondertekend, voor een bedrag van ten hoogste 60 000 000 000 EUR. Dit maximum wordt opnieuw beoordeeld aan de hand van de uit hoofde van artikel 32 opgestelde tussentijdse evaluatie.
Amendement 236
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 1
4.  Het voorzieningspercentage ligt tussen 9 % en 50 % naargelang van de soort operatie.
4.  Het voorzieningspercentage ligt tussen 9 % en 50 % naargelang van de soort operatie. Een bedrag van maximaal 10 miljard EUR wordt uit de begroting van de Unie beschikbaar gesteld via een specifiek begrotingsonderdeel in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure of door een begrotingsoverschrijving. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen om dit maximumbedrag zo nodig te wijzigen.
Amendement 237
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 3
De voorzieningspercentages worden om de drie jaar herzien met ingang van de datum van toepassing van deze verordening zoals vastgelegd in artikel 40. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze percentages aan te vullen of te wijzigen.
De voorzieningspercentages worden om de twee jaar herzien met ingang van de datum van toepassing van deze verordening zoals vastgelegd in artikel 40. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze percentages en de bedragen in kwestie aan te vullen of te wijzigen.
Amendement 238
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6
6.  Het EFDO+ en de garantie voor extern optreden kunnen dienen ter ondersteuning van financierings- en investeringsoperaties in partnerlanden in de in artikel 4, lid 2, genoemde geografische gebieden. De voorziening van de garantie voor extern optreden wordt gefinancierd uit de begroting van de betrokken geografische programma's die zijn ingesteld bij artikel 6, lid 2, onder a), en wordt overgedragen naar het gemeenschappelijke voorzieningsfonds. Het EFDO+ en de garantie voor extern optreden kunnen ook dienen ter ondersteuning van operaties in de in bijlage I bij de IPA III-verordening vermelde begunstigde landen. De financiering voor deze activiteiten in het kader van het EFDO+ en voor de voorziening van de garantie voor extern optreden worden gefinancierd uit de IPA-verordening. De voorziening van de garantie voor extern optreden voor leningen aan derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de EINS-verordening wordt gefinancierd uit de EINS-verordening.
6.  Het EFDO+ en de garantie voor extern optreden kunnen dienen ter ondersteuning van financierings- en investeringsoperaties in partnerlanden in de in artikel 4, lid 2, genoemde geografische gebieden. De voorziening van de garantie voor extern optreden wordt gefinancierd uit de begroting van de betrokken geografische programma's die zijn ingesteld bij artikel 6, lid 2, onder a), en wordt overgedragen naar het gemeenschappelijke voorzieningsfonds. De geografische verdeling van de EFDO+-operaties geeft daarnaast zoveel mogelijk het relatieve gewicht van de financiële toewijzingen voor de verschillende regio's weer zoals bepaald in artikel 6, lid 2, onder a). Het EFDO+ en de garantie voor extern optreden kunnen ook dienen ter ondersteuning van operaties in de in bijlage I bij de IPA III-verordening vermelde begunstigde landen. De financiering voor deze activiteiten in het kader van het EFDO+ en voor de voorziening van de garantie voor extern optreden worden gefinancierd uit de IPA-verordening. De voorziening van de garantie voor extern optreden voor leningen aan derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de EINS-verordening wordt gefinancierd uit de EINS-verordening.
Amendement 239
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)
Artikel 26 bis
Doelstellingen voor het EFDO+
1.  De EFDO+-acties die in aanmerking komen voor steun via de garantie voor extern optreden, dragen bij tot de volgende prioritaire gebieden:
(a)  het verstrekken van financiering en ondersteuning voor de ontwikkeling van de particuliere sector, de coöperatieve sector en de sector van sociale ondernemingen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in de economische, sociale en milieudimensie daarvan, met bijzondere nadruk op de uitbanning van armoede, en, in voorkomend geval, het Europees nabuurschapsbeleid en de in artikel 3 van Verordening EU .../... [IPA III] genoemde doelstellingen;
(b)  het aanpakken van knelpunten met betrekking tot particuliere investeringen, met name door de rechtszekerheid voor investeringen te waarborgen;
(c)  het aantrekken van financiering uit de particuliere sector, met een bijzondere nadruk op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;
(d)  het versterken van sociaal-economische sectoren en domeinen en de daarmee verband houdende publieke en private infrastructuur en duurzame connectiviteit en productie, met het oog op de bevordering van een inclusieve en duurzame sociaal-economische ontwikkeling met respect voor de mensenrechten en het milieu;
(e)  het bijdragen aan klimaatactie en milieubescherming en -beheer;
(f)  het bijdragen, door duurzame ontwikkeling te bevorderen, aan het aanpakken van specifieke dieperliggende oorzaken van migratie, met inbegrip van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding, alsook aan veilige, ordelijke en reguliere migratie en mobiliteit.
Amendement 240
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1
1.  De financierings- en investeringsverrichtingen die in aanmerking komen voor steun via de garantie voor extern optreden, zijn consistent met en afgestemd op het beleid van de Unie en op de strategie en het beleid van de partnerlanden. Zij ondersteunen met name de doelstellingen, algemene beginselen en het beleidskader van deze verordening en de desbetreffende indicatieve programmeringsdocumenten, met inachtneming van de prioritaire gebieden die zijn vastgesteld in bijlage V.
1.  De financierings- en investeringsverrichtingen die in aanmerking komen voor steun via de garantie voor extern optreden, zijn consistent met en afgestemd op het beleid van de Unie, met name haar ontwikkelingsbeleid en het Europees nabuurschapsbeleid, en op de strategie en het beleid van de partnerlanden en pakken lokaal marktfalen of suboptimale investeringsverrichtingen aan, zonder oneerlijke concurrentie met lokale economische actoren. Zij ondersteunen met name de doelstellingen, algemene beginselen en het beleidskader van deze verordening en de desbetreffende indicatieve programmeringsdocumenten, met inachtneming van de prioritaire gebieden die zijn vastgesteld in artikel 26 bis en nader beschreven in bijlage V.
Amendement 241
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  De garantie voor extern optreden wordt slechts toegekend als de desbetreffende EFDO-garantieovereenkomsten zijn gesloten tussen de Commissie namens de Unie en de in aanmerking komende tegenpartij.
Amendement 242
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – inleidende formule
2.  De garantie voor extern optreden ondersteunt financierings- en investeringsverrichtingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 209, lid 2, onder a), tot en met c), van het Financieel Reglement en die:
2.  De garantie voor extern optreden ondersteunt financierings- en investeringsverrichtingen die marktfalen of suboptimale investeringssituaties aanpakken. De verrichtingen voldoen ook aan de voorwaarden van artikel 209, lid 2, onder a), tot en met d), van het Financieel Reglement en:
Amendement 243
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter -a bis (nieuw)
(-a bis) leveren financiële en ontwikkelingsadditionaliteit op;
Amendement 244
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter -a ter (nieuw)
(-a ter) zijn het voorwerp van een openbaar beschikbare participerende voorafgaande beoordeling van het effect op de mensenrechten, de maatschappij, de arbeidsmarkt en het milieu, om de risico's op die gebieden in kaart te brengen en aan te pakken, rekening houdend met het beginsel van vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming van de betrokken gemeenschappen met betrekking tot grondgerelateerde investeringen;
Amendement 245
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c
(c)  technisch haalbaar zijn en op ecologisch en maatschappelijk vlak duurzaam zijn.
(c)  zijn technisch haalbaar en op ecologisch en sociaal-economisch vlak duurzaam.
Amendement 246
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  zijn gericht op sectoren en kwesties waar zich duidelijke tekortkomingen van de markt of de instellingen voordoen die financiering uit de particuliere sector belemmeren;
Amendement 247
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c ter (nieuw)
(c ter)  zijn ingericht op een wijze die bijdraagt aan het katalyseren van de marktontwikkeling en het aantrekken van middelen uit de particuliere sector om lacunes in de investeringen op te vullen;
Amendement 248
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c quater (nieuw)
(c quater)  zijn gericht op projecten die hogere risico's met zich meebrengen dan particuliere leninggevers uitsluitend op commerciële basis bereid zijn aan te gaan;
Amendement 249
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c quinquies (nieuw)
(c quinquies)  verstoren de markten in partnerlanden en -regio's niet.
Amendement 250
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c sexies (nieuw)
(c sexies)  trekken waar mogelijk een maximale hoeveelheid kapitaal aan uit de lokale particuliere sector;
Amendement 251
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c septies (nieuw)
(c septies)  nemen de beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in acht zoals uiteengezet in het Partnerschap van Busan voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking en nogmaals bevestigd in Nairobi in 2016, met inbegrip van eigen inbreng, afstemming, resultaatgerichtheid, transparantie en wederzijdse verantwoordingsplicht, alsook de doelstelling om hulp te ontkoppelen;
Amendement 252
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c octies (nieuw)
(c octies)  zijn opgezet om te voldoen aan de door de OESO-DAC vastgestelde criteria voor ODA, met inachtneming van de bijzonderheden van ontwikkeling in de particuliere sector, met uitzondering van verrichtingen in geïndustrialiseerde landen die niet voor ODA in aanmerking komen;
Amendement 253
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c nonies (nieuw)
(c nonies)  worden toegepast met volledige inachtneming van het internationaal recht inzake mensenrechten, alsook internationaal overeengekomen richtsnoeren, beginselen en verdragen, waaronder de VN‑beginselen inzake verantwoord investeren, de VN‑richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de beginselen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN voor verantwoord investeren in landbouw en voedselsystemen, en de verdragen en normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, de beginselen van Maastricht inzake de extraterritoriale verplichtingen van staten op het gebied van economische, sociale en culturele rechten en de vrijwillige richtsnoeren van de FAO inzake het verantwoord beheer van land, visserij en bossen in het kader van de nationale voedselzekerheid;
Amendement 254
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4
4.  De tegenpartijen die in aanmerking komen voor de garantie voor extern optreden, worden vastgesteld bij artikel 208, lid 4, van het Financieel Reglement, met inbegrip van derde landen die bijdragen aan de garantie voor extern optreden, afhankelijk van de toestemming van de Commissie overeenkomstig artikel 28 van deze verordening. Daarnaast, en in afwijking van artikel 62, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement, komen privaatrechtelijke organen van een lidstaat of een derde land die hebben bijgedragen aan de garantie voor extern optreden overeenkomstig artikel 28, en die toereikende zekerheid bieden omtrent hun financiële capaciteit, in aanmerking voor de garantie.
4.  De tegenpartijen die in aanmerking komen voor de garantie voor extern optreden, worden vastgesteld bij artikel 208, lid 4, van het Financieel Reglement, met inbegrip van derde landen die bijdragen aan de garantie voor extern optreden, afhankelijk van de toestemming van de Commissie overeenkomstig artikel 28 van deze verordening en het advies van de strategische raad. Daarnaast, en in afwijking van artikel 62, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement, komen privaatrechtelijke organen van een lidstaat of een derde land die hebben bijgedragen aan de garantie voor extern optreden overeenkomstig artikel 28, en die toereikende zekerheid bieden omtrent hun financiële capaciteit, in aanmerking voor de garantie.
Amendement 255
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  De Europese Investeringsbankgroep (EIB-groep) verricht onder andere de volgende taken:
(a)  zij neemt samen met andere Europese financiële instellingen deel aan het risicobeheer van het EFSD+, rekening houdend met het feit dat mogelijke belangenconflicten moeten worden voorkomen;
(b)  zij voert uitsluitend een deel van een investeringsvenster uit dat betrekking heeft op overheidsleningen waarvoor ten minste 1 miljard EUR uit de financiële middelen van de geografische programma's wordt uitgetrokken overeenkomstig de procedures van de hoofdstukken 1 en 3 van deze titel;
(c)  zij komt in aanmerking als tegenpartij voor de uitvoering van activiteiten in het kader van andere investeringsvensters.
Amendement 256
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5 – alinea 1
In aanmerking komende tegenpartijen voldoen aan de in artikel 62, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement bedoelde regels en voorwaarden. Voor organen die onder het privaatrecht van een lidstaat of een derde land vallen, die hebben bijgedragen aan de garantie voor extern optreden overeenkomstig artikel 28, wordt de voorkeur gegeven aan organen die informatie bekendmaken over ecologische en sociale criteria en ondernemingsbestuur.
In aanmerking komende tegenpartijen voldoen aan de in artikel 62, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement bedoelde regels en voorwaarden. Voor organen die onder het privaatrecht van een lidstaat of een derde land vallen, die hebben bijgedragen aan de garantie voor extern optreden overeenkomstig artikel 28, wordt de voorkeur gegeven aan organen die informatie bekendmaken over ecologische, sociale en fiscale criteria en ondernemingsbestuur.
Amendement 257
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5 – alinea 3
De Commissie ziet erop toe dat alle in aanmerking komende tegenpartijen eerlijk worden behandeld en dat belangenconflicten worden vermeden gedurende de gehele uitvoeringstermijn van het EFDO+. Om de complementariteit te waarborgen, kan de Commissie van in aanmerking komende tegenpartijen alle relevante informatie verlangen over andere dan hun EFDO+-verrichtingen.
De Commissie ziet erop toe dat alle in aanmerking komende tegenpartijen eerlijk worden behandeld, dat ze gelijke toegang tot financiering hebben en dat belangenconflicten worden vermeden gedurende de gehele toepassingstermijn van het EFDO+. Om de complementariteit te waarborgen, kan de Commissie van in aanmerking komende tegenpartijen alle relevante informatie verlangen over andere dan hun EFDO+-verrichtingen.
Amendement 258
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in aanmerking komende tegenpartijen, maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen uitnodigen voor een gedachtewisseling over de financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen.
Amendement 259
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 6 – letter d bis (nieuw)
(d bis)   de beginselen van eerlijke en open aanbestedingsprocedures.
Amendement 260
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 7
7.  De Commissie stelt investeringsvensters in voor regio's, specifieke partnerlanden, of beide, voor specifieke sectoren, of voor specifieke projecten of specifieke categorieën eindbegunstigden, of beide, die worden gefinancierd in het kader van deze verordening en worden gedekt door de garantie voor extern optreden, tot een bepaald bedrag. De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad in kennis over de wijze waarop de investeringsvensters worden afgestemd op dit artikel en de gedetailleerde financieringsprioriteiten. Alle verzoeken voor financiële steun in het kader van investeringsvensters worden bij de Commissie ingediend.
Schrappen
De vaststelling van investeringsvensters wordt terdege onderbouwd met een analyse van het marktfalen of de suboptimale investeringssituaties. Die analyse wordt uitgevoerd door de Commissie in samenwerking met de potentieel in aanmerking komende tegenpartijen en belanghebbende partijen.
In aanmerking komende tegenpartijen kunnen de in lid 3 vermelde instrumenten verstrekken in het kader van een investeringsvenster of een individueel project dat door een in aanmerking komende tegenpartij wordt beheerd. De instrumenten kunnen worden verstrekt ten voordele van partnerlanden, met inbegrip van landen die in een situatie van kwetsbaarheid of conflict verkeren of landen die problemen ondervinden bij de wederopbouw en het herstel na een conflict, ten voordele van de instellingen van die partnerlanden, met inbegrip van hun publieke nationale en particuliere lokale banken en financiële instellingen, alsook ten voordele van entiteiten uit de particuliere sector van die partnerlanden.
Amendement 261
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 8
8.  De Commissie toetst de door de garantie voor extern optreden ondersteunde verrichtingen aan de in de leden 2 en 3 uiteengezette subsidiabiliteitscriteria, waarbij zij indien mogelijk uitgaat van de bestaande resultaatmetingssystemen van in aanmerking komende tegenpartijen. De Commissie maakt het resultaat van haar beoordeling voor elk investeringsvenster jaarlijks bekend.
8.  De Commissie toetst de door de garantie voor extern optreden ondersteunde verrichtingen aan de in de leden 2 en 3 uiteengezette subsidiabiliteitscriteria. De Commissie stelt een scorebord van indicatoren op als leidraad voor de selectie van projecten. De uitvoerende partners vullen het scorebord in voor alle EFDO+-verrichtingen. De Commissie beoordeelt alle door de garantie ondersteunde verrichtingen aan de hand van de in artikel 27 vermelde subsidiabiliteitscriteria en gebruikt het scorebord om een onafhankelijke kwaliteitscontrole uit te voeren van de zorgvuldigheid en de door de uitvoerende partners op projectniveau gemaakte beoordeling. Indien nodig vraagt de Commissie de uitvoerende partners om verduidelijking en wijzigingen. De Commissie maakt jaarlijks het scorebord voor alle projecten bekend na goedkeuring met het oog op het gebruik van de garantie door de Commissie en de uitvoerende partners, alsook het resultaat van alle garantie-instrumenten en individuele projecten in het kader van haar beoordeling voor elk investeringsvenster.
Amendement 262
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 9
9.  De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling of wijziging van de prioritaire gebieden in bijlage V en het goede beheer van het EFDO+ in bijlage VI.
9.  De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling of wijziging van de prioritaire gebieden en investeringsvensters als vermeld in bijlage V. Bij het aanvullen of wijzigen van investeringsvensters voor specifieke regio's, specifieke partnerlanden, of beide, voor specifieke sectoren, of voor specifieke projecten of specifieke categorieën eindbegunstigden, of beide, die worden gefinancierd in het kader van deze verordening en tot een bepaald bedrag worden gedekt door de garantie voor extern optreden, houdt de Commissie terdege rekening met het door de strategische raad verstrekte advies en raadpleegt zij de operationele raden.
De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad in kennis van de wijze waarop de investeringsvensters worden afgestemd op de in artikel 26 bis en dit artikel vermelde vereisten en de gedetailleerde financieringsprioriteiten. Alle verzoeken om financiële steun in het kader van investeringsvensters worden bij de Commissie ingediend.
De vaststelling van investeringsvensters wordt terdege onderbouwd met een analyse van het marktfalen of de suboptimale investeringssituaties. Die analyse wordt uitgevoerd door de Commissie in samenwerking met de potentieel in aanmerking komende tegenpartijen en belanghebbende partijen.
In aanmerking komende tegenpartijen kunnen de in lid 3 vermelde instrumenten verstrekken in het kader van een investeringsvenster of een individueel project dat door een in aanmerking komende tegenpartij wordt beheerd. De instrumenten kunnen worden verstrekt ten voordele van partnerlanden, met inbegrip van landen die in een situatie van kwetsbaarheid of conflict verkeren of landen die problemen ondervinden bij de wederopbouw en het herstel na een conflict, ten voordele van de instellingen van die partnerlanden, met inbegrip van hun openbare nationale en particuliere lokale banken en financiële instellingen, alsook ten voordele van entiteiten uit de particuliere sector van die partnerlanden. In landen die in een situatie van kwetsbaarheid of conflict verkeren, en in andere landen indien gerechtvaardigd, kan steun worden verleend aan investeringen in de overheidssector die relevante gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de particuliere sector.
Amendement 263
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 bis (nieuw)
Artikel 27 bis
Beheer en structuur van het EFDO+
1.  Het EFDO+ wordt samengesteld uit regionale investeringsplatformen die worden opgezet op basis van de werkmethoden, procedures en structuren van de bestaande externe blendingfaciliteiten van de Unie, die kunnen worden gecombineerd met garanties voor het extern optreden in het kader van EFDO+.
2.  De Commissie is verantwoordelijk voor het algemene beheer van het EFDO+ en de garantie voor extern optreden. De Commissie streeft er niet naar om daarnaast algemene bankverrichtingen uit te voeren. De Commissie stelt het Europees Parlement regelmatig op de hoogte, teneinde de hoogste normen inzake transparantie en financiële verantwoordingsplicht te waarborgen.
3.  Bij het beheer van het EFDO+ wordt de Commissie geadviseerd door een strategische raad, behalve in het geval van maatregelen met betrekking tot het uitbreidingsbeleid van de Unie die worden gefinancierd door [IPA III], waarvoor de Commissie advies ontvangt van een strategische raad die onder het investeringskader voor de Westelijke Balkan (WBIF) valt. Bij het operationele beheer van de garantie voor extern optreden werkt de Commissie ook nauw samen met alle in aanmerking komende tegenpartijen. Daartoe wordt een technische werkgroep opgericht, die wordt samengesteld uit deskundigen van de Commissie en de in aanmerking komende tegenpartijen, om het risico en de daarmee samenhangende prijsstelling te beoordelen.
4.  De strategische raad adviseert de Commissie over de strategische oriëntaties en prioriteiten van de onder het EFDO+ vallende investeringen van de garantie voor extern optreden, en draagt bij tot de afstemming daarvan op de richtsnoeren en doelstellingen van het externe optreden, het ontwikkelingsbeleid en het nabuurschapsbeleid van de Unie, alsmede op de doelstellingen van artikel 3 en de doelstellingen van het EFDO+ als uiteengezet in artikel 26. De raad verleent tevens steun aan de Commissie bij de vaststelling van de algemene investeringsdoelen wat betreft het gebruik van de garantie voor extern optreden voor steun aan EFDO+-verrichtingen en houdt toezicht op een passende en gediversifieerde geografische en thematische dekking van investeringsvensters, met bijzondere aandacht voor landen die zijn aangemerkt als landen in een situatie van kwetsbaarheid of conflict, minst ontwikkelde landen (MOL's) of arme landen met een hoge schuldenlast.
5.  De strategische raad ondersteunt ook de algehele coördinatie, complementariteit en samenhang tussen de regionale investeringsplatformen, tussen de drie pijlers van het Europees investeringsplan, tussen het Europees investeringsplan en de andere inspanningen van de Unie inzake migratie en de uitvoering van de Agenda 2030, alsook met andere programma's die in deze verordening zijn vastgesteld, andere financieringsinstrumenten van de Unie en trustfondsen.
6.  De strategische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger, alle lidstaten en de Europese Investeringsbank. Het Europees Parlement heeft de status van waarnemer. Aan contribuanten, in aanmerking komende tegenpartijen, partnerlanden, betrokken regionale organisaties en andere belanghebbenden kan in voorkomend geval de status van waarnemer worden verleend. De strategische raad wordt voorafgaand aan de opneming van nieuwe waarnemers geraadpleegd. De strategische raad wordt gezamenlijk voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger.
7.  De strategische raad komt minstens tweemaal per jaar bijeen en neemt, indien mogelijk, adviezen bij consensus aan. Te allen tijde kunnen extra bijeenkomsten worden georganiseerd door de voorzitter of op verzoek van een derde van de leden van de raad. Indien geen consensus kan worden bereikt, worden de stemrechten toegepast zoals bepaald tijdens de eerste bijeenkomst van de strategische raad en vastgelegd in zijn reglement van orde. Deze stemrechten houden terdege rekening met de financieringsbron. In het reglement van orde wordt het kader voor de rol van waarnemers omschreven. De notulen en de agenda's van de vergaderingen van de strategische raad worden na de vaststelling ervan openbaar gemaakt.
8.  De Commissie brengt jaarlijks een voortgangsverslag over de toepassing van het EFDO+ uit aan de strategische raad. De strategische raad van het WBIF brengt verslag uit over de vooruitgang die is geboekt met de toepassing van het garantie-instrument voor de uitbreidingsregio, ter aanvulling van dat verslag. De strategische raad organiseert regelmatig overleg met de betrokken belanghebbenden over de strategische oriëntatie en de toepassing van het EFDO+.
9.  Het feit dat er twee strategische raden bestaan, doet geen afbreuk aan de noodzaak om over één kader voor risicobeheer van het EFDO+ te beschikken.
10.  Tijdens de toepassingstermijn van het EFDO+ stelt de strategische raad zo snel mogelijk richtsnoeren vast, die worden gepubliceerd en waarin wordt uiteengezet hoe zal worden gewaarborgd dat EFDO+-verrichtingen in overeenstemming zijn met de doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria van de artikelen 26 bis en 27.
11.  De strategische raad houdt bij het opstellen van zijn strategische richtsnoeren terdege rekening met de desbetreffende resoluties van het Europees Parlement en besluiten en conclusies van de Raad.
12.  De operationele raden van de regionale investeringsplatformen ondersteunen de Commissie op toepassingsniveau bij het vaststellen van regionale en sectorale investeringsdoelstellingen en regionale, sectorale en thematische investeringsvensters, en formuleren adviezen over blendingfinanciering en het gebruik van de garantie voor extern optreden ter dekking van EFDO+-verrichtingen.
Amendement 264
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3
Bijdragen van andere derde landen dan de partijen bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte en andere derden geschieden in de vorm van contanten, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie.
Bijdragen van andere derde landen dan de partijen bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte en andere derden geschieden in de vorm van contanten, onder voorbehoud van het advies van de strategische raad en goedkeuring door de Commissie.
Amendement 265
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – alinea 5
Op verzoek van de lidstaten kunnen hun bijdragen specifiek worden bestemd voor de opzet van projecten in specifieke regio's, landen, sectoren of bestaande investeringsvensters.
Schrappen
Amendement 266
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 3
Elke bijdrage kan worden gebruikt om garanties te honoreren, ongeacht de bestemming van de middelen.
Elke bijdrage kan worden gebruikt om garanties te honoreren.
Amendement 267
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – titel
Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten met betrekking tot de garantie voor extern optreden
Toepassing van de overeenkomsten met betrekking tot de garantie voor extern optreden
Amendement 268
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1
1.  De Commissie sluit namens de Unie overeenkomsten met betrekking tot de garantie voor extern optreden met de geselecteerde in aanmerking komende tegenpartijen overeenkomstig artikel 27. De overeenkomsten mogen worden gesloten met een consortium van twee of meer in aanmerking komende tegenpartijen.
1.  De Commissie sluit namens de Unie overeenkomsten met betrekking tot de garantie voor extern optreden met de geselecteerde in aanmerking komende tegenpartijen overeenkomstig artikel 27. Die overeenkomsten zijn een onvoorwaardelijke en onherroepelijke afroepgarantie ten gunste van de geselecteerde tegenpartijen. De overeenkomsten mogen worden gesloten met een consortium van twee of meer in aanmerking komende tegenpartijen.
Amendement 269
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2
Alle overeenkomsten met betrekking tot de garantie voor extern optreden worden op verzoek aan het Europees Parlement en aan de Raad ter beschikking gesteld, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie.
Alle overeenkomsten met betrekking tot de garantie voor extern optreden worden aan het Europees Parlement en aan de Raad ter beschikking gesteld, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie.
Amendement 270
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – letter c
(c)  een vermelding van de doelstellingen en het oogmerk van deze verordening, een inventarisatie van de behoeften en een indicatie van de verwachte resultaten, rekening houdend met het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord ondernemerschap;
(c)  een vermelding van de doelstellingen en het oogmerk van deze verordening, een inventarisatie van de behoeften en een indicatie van de verwachte resultaten, rekening houdend met het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de noodzaak om verantwoord ondernemerschap te waarborgen, onder meer en met name door naleving van de in artikel 27, lid 2, onder c nonies), bedoelde internationaal overeengekomen richtsnoeren, beginselen en rechtsinstrumenten;
Amendement 271
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – letter d
(d)  de vergoeding van de garantie, die rekening moet houden met het risiconiveau, en met de mogelijkheid dat de vergoeding gedeeltelijk kan worden gesubsidieerd om, in naar behoren gemotiveerde gevallen, soepelere voorwaarden toe te kennen;
(d)  de vergoeding van de garantie, die rekening moet houden met het risiconiveau, en met de mogelijkheid dat de vergoeding gedeeltelijk kan worden gesubsidieerd om, in naar behoren gemotiveerde gevallen, soepelere voorwaarden toe te kennen, met name in landen die in een situatie van kwetsbaarheid of conflict verkeren, MOL's en landen met een hoge schuldenlast;
Amendement 272
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – letter g
(g)  verplichtingen inzake toezicht, rapportage en evaluatie;
(g)  verplichtingen inzake transparant toezicht en transparante rapportage en evaluatie;
Amendement 273
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – letter h
(h)  duidelijke en toegankelijke klachtenprocedures voor derde partijen die nadelige gevolgen zouden kunnen ondervinden van de uitvoering van met de garantie voor extern optreden ondersteunde projecten.
(h)  duidelijke en toegankelijke klachtenprocedures voor derde partijen die nadelige gevolgen zouden kunnen ondervinden van de toepassing van met de garantie voor extern optreden ondersteunde projecten.
Amendement 274
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  Bij het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de garantie voor extern optreden met in aanmerking komende tegenpartijen houdt de Commissie terdege rekening met:
(a)  het advies en de richtsnoeren van de strategische en regionale operationele raden;
(b)  de doelstellingen van het investeringsvenster;
(c)  de ervaring en de operationele, financiële en risicobeheerscapaciteit van de in aanmerking komende tegenpartij;
(d)  het bedrag aan eigen middelen en aan medefinanciering van de particuliere sector dat de in aanmerking komende tegenpartij ter beschikking kan stellen voor het investeringsvenster.
Amendement 275
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 7
7.  De in aanmerking komende tegenpartijen verstrekken de Commissie op verzoek alle aanvullende informatie die noodzakelijk is opdat de Commissie de krachtens deze verordening op haar rustende verplichtingen kan vervullen.
7.  De in aanmerking komende tegenpartijen verstrekken de Commissie op verzoek alle aanvullende informatie die noodzakelijk is opdat de Commissie de krachtens deze verordening op haar rustende verplichtingen kan vervullen, in het bijzonder met betrekking tot de uitvoering van aanbevelingen van de ex-ante-effectbeoordeling inzake mensenrechten, maatschappij, arbeid en milieu en overige selectiecriteria die zijn opgenomen in artikel 27.
Amendement 276
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 8
8.  De Commissie brengt verslag uit over de financieringsinstrumenten, de begrotingsgaranties, de financiële bijstand, overeenkomstig de artikelen 241 en 250 van het Financieel Reglement. Daartoe verstrekken de in aanmerking komende tegenpartijen jaarlijks de nodige informatie om de Commissie in staat te stellen te voldoen aan de rapportageverplichtingen.
8.  De Commissie brengt verslag uit over de financieringsinstrumenten, de begrotingsgaranties, de financiële bijstand, overeenkomstig de artikelen 241 en 250 van het Financieel Reglement. Daartoe verstrekken de in aanmerking komende tegenpartijen jaarlijks de nodige informatie om de Commissie in staat te stellen te voldoen aan de rapportageverplichtingen. Daarnaast dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag in als omschreven in artikel 31, lid 6 bis.
Amendement 277
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 8 bis (nieuw)
8 a.  De Commissie of de in aanmerking komende tegenpartijen brengen OLAF onmiddellijk op de hoogte wanneer er op enig moment bij de voorbereiding, uitvoering of afsluiting van onder deze verordening vallende financierings- en investeringsverrichtingen redenen zijn om te vermoeden dat er sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of enige andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie kunnen worden geschaad. De Commissie of de in aanmerking komende tegenpartijen verstrekken OLAF alle informatie die noodzakelijk is om een volledig en grondig onderzoek uit te voeren.
Amendement 278
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)
Artikel 29 bis
Klachten- en verhaalmechanisme
In verband met mogelijke klachten van derden in partnerlanden, met inbegrip van gemeenschappen en personen die nadeel ondervinden van door het EFDO+ en de garantie voor extern optreden ondersteunde projecten, plaatsen de Commissie en de delegaties van de Europese Unie op hun website rechtstreekse verwijzingen naar de klachtenregelingen van de betrokken tegenpartijen die overeenkomsten hebben gesloten met de Commissie. De Commissie stelt tevens een gecentraliseerd EU-klachtenmechanisme in voor alle projecten in het kader van hoofdstuk IV van deze verordening om het mogelijk te maken rechtstreeks klachten te ontvangen in verband met de behandeling van klachten door in aanmerking komende tegenpartijen. De Commissie houdt rekening met deze informatie in het licht van toekomstige samenwerking met die tegenpartijen.
Amendement 279
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 ter (nieuw)
Artikel 29 ter
Uitgesloten activiteiten en niet-coöperatieve rechtsgebieden
1.  Met de garantie voor extern optreden worden geen financierings- en investeringsverrichtingen ondersteund die:
(a)  verband houden met de militaire sector of de sector staatsveiligheid;
(b)  de ontwikkeling ondersteunen van kernenergie – met uitzondering van leningen die overeenkomstig de EINS-verordening worden verstrekt – en fossiele brandstoffen, en de koolstofafhankelijkheid van economieën en samenlevingen in de hand werken;
(c)  aanzienlijke externe milieukosten met zich meebrengen, zoals verrichtingen die resulteren in de aantasting van beschermde gebieden, kritieke habitats en erfgoedlocaties waarvoor geen plan voor duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer is uitgevoerd;
(d)  mensenrechtenschendingen in partnerlanden tot gevolg hebben (bijvoorbeeld door gemeenschappen hun recht op toegang tot en controle over natuurlijke hulpbronnen zoals land te ontzeggen), bijdragen tot de gedwongen ontheemding van bevolkingen, of dwangarbeid of kinderarbeid met zich meebrengen.
2.  Bij hun financierings- en investeringsverrichtingen voldoen de in aanmerking komende tegenpartijen aan het toepasselijke Unierecht en aan internationaal overeengekomen en Unierechtelijke normen, en verlenen zij derhalve geen steun overeenkomstig deze verordening aan projecten die bijdragen aan witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingontwijking, belastingfraude en belastingontduiking. Daarnaast gaan de in aanmerking komende tegenpartijen geen nieuwe verrichtingen aan en verlengen zij geen bestaande verrichtingen met entiteiten die opgericht of gevestigd zijn in rechtsgebieden die in het kader van het desbetreffende beleid van de Unie op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voorkomen of die krachtens artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad als derde landen met een hoog risico zijn aangemerkt of die in de praktijk niet voldoen aan op Unie- of internationaal niveau overeengekomen fiscale normen inzake transparantie en informatie-uitwisseling. De in aanmerking komende tegenpartijen mogen alleen van dit beginsel afwijken indien het project fysiek wordt uitgevoerd in een van die rechtsgebieden en er geen enkele aanwijzing bestaat dat de betrokken verrichting onder een van de categorieën van de eerste alinea van dit lid valt. Bij het sluiten van overeenkomsten met financiële tussenpersonen nemen de in aanmerking komende tegenpartijen de voorschriften van dit artikel op in de betrokken overeenkomsten en verlangen zij van de financiële tussenpersonen dat zij verslag uitbrengen over de naleving ervan.
3.  Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen geeft de in aanmerking komende tegenpartij toepassing aan de Unierechtelijke beginselen en normen inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en met name Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2015/849. De in aanmerking komende tegenpartijen stellen zowel de rechtstreekse financiering als de financiering via tussenpersonen uit hoofde van deze verordening afhankelijk van de openbaarmaking van informatie over de uiteindelijk begunstigden overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 en maken de gegevens van de verslaggeving per land openbaar overeenkomstig artikel 89, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 280
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid -1 (nieuw)
-1.  De verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening wordt gemeten aan de hand van een geschikt, transparant en aan verantwoording onderworpen toezichts-, verslagleggings- en evaluatiesysteem. Hierbij wordt gezorgd voor een passende betrokkenheid van het Europees Parlement en de Raad en voor een grotere deelname van alle Uniepartners, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, aan de toepassing van de programma's.
Amendement 281
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1
1.  Indicatoren om verslag uit te brengen in het kader van deze verordening over de vorderingen bij de verwezenlijking van de in artikel 3 vermelde specifieke doelstellingen zijn vastgesteld in bijlage VII, in overeenstemming met de indicatoren voor de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Aan de hand van de waarden van de indicatoren op 1 januari 2021 wordt beoordeeld in welke mate de doelstellingen zijn bereikt.
1.  Indicatoren om verslag uit te brengen in het kader van deze verordening over de vorderingen bij de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, vermelde specifieke doelstellingen zijn vastgesteld in bijlage VII, in overeenstemming met de indicatoren voor de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Aan de hand van de waarden van de indicatoren op 1 januari 2021 wordt beoordeeld in welke mate de doelstellingen zijn bereikt.
Amendement 282
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1
De Commissie onderwerpt haar acties geregeld aan toezicht en evalueert regelmatig de vorderingen op weg naar het bereiken van de verwachte resultaten, in termen van opbrengsten en uitkomsten.
De Commissie onderwerpt haar acties geregeld aan toezicht en evalueert regelmatig de vorderingen op weg naar het bereiken van de verwachte streefdoelen als vastgelegd in artikel 3, en de verwachte resultaten, in termen van opbrengsten en uitkomsten.
Amendement 283
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2
De vooruitgang met betrekking tot de verwachte resultaten moet worden gevolgd op basis van duidelijke, transparante en meetbare indicatoren, in voorkomend geval. Het aantal indicatoren wordt beperkt gehouden om tijdige rapportage te vergemakkelijken.
De vooruitgang met betrekking tot de verwachte resultaten wordt gevolgd op basis van duidelijke, transparante en meetbare indicatoren als vastgesteld in bijlage VII en in het kader voor toezicht en evaluatie als vastgesteld krachtens lid 9, alsook in overeenstemming met de bepalingen betreffende de uitvoering van de begroting van de Unie. Het aantal indicatoren wordt beperkt gehouden om tijdige rapportage te vergemakkelijken en de indicatoren worden minimaal uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.
Amendement 284
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1
Gezamenlijke resultatenkaders die zijn opgenomen in gezamenlijke programmeringsdocumenten die voldoen aan de criteria van artikel 12, lid 4, vormen de basis voor het gezamenlijke toezicht door de Unie en de lidstaten van de uitvoering van hun gezamenlijke steun aan een partnerland.
Gezamenlijke resultatenkaders die zijn opgenomen in gezamenlijke programmeringsdocumenten die voldoen aan de criteria van artikel 12, lid 4, vormen de basis voor het gezamenlijke toezicht door de Unie en de lidstaten van de toepassing van hun gezamenlijke steun aan een partnerland.
Amendement 285
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 – alinea 2
Het prestatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor het monitoren van de uitvoering en de resultaten van het programma op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld. Te dien einde worden evenredige rapportagevereisten opgelegd aan de ontvangers van middelen van de Unie.
Het prestatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor het monitoren van de toepassing en de resultaten van het programma op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld. Te dien einde worden evenredige rapportagevereisten opgelegd aan de ontvangers van middelen van de Unie.
Amendement 286
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4
4.  De Commissie onderzoekt de vooruitgang bij de uitvoering van deze verordening. Vanaf 2022 brengt de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad jaarlijks verslag uit over de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, op basis van indicatoren die de behaalde resultaten en de doeltreffendheid van de verordening meten. Dat verslag wordt tevens voorgelegd aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
4.  De Commissie onderzoekt de vooruitgang bij de toepassing van deze verordening. Vanaf 2022 brengt de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad jaarlijks verslag uit over de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, op basis van indicatoren – waaronder, maar niet beperkt tot, de in bijlage VII vastgestelde indicatoren en in overeenstemming met de uitvoering van de begroting van de Unie – die de behaalde resultaten en de doeltreffendheid van de verordening meten. Dat verslag wordt tevens voorgelegd aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
Amendement 287
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5
5.  Het jaarverslag bevat gegevens over het voorafgaande jaar inzake de gefinancierde maatregelen, de resultaten van het toezicht en de evaluatie, de betrokkenheid van de relevante partners en de uitvoering van de vastleggings- en de betalingskredieten, uitgesplitst per land, regio en samenwerkingssector. Het verslag bevat een beoordeling van de resultaten van de financiering van de Unie, voor zover mogelijk aan de hand van specifieke en meetbare indicatoren, en van de rol die de financiering heeft gespeeld bij het bereiken van de doelstellingen van deze verordening. Voor ontwikkelingssamenwerking wordt in het verslag ook, waar mogelijk en passend, beoordeeld in hoeverre de beginselen van doeltreffendheid van de hulp in acht zijn genomen, ook voor innovatieve financieringsinstrumenten.
5.  Het jaarverslag bevat gegevens over het voorafgaande jaar inzake de gefinancierde maatregelen, de resultaten van het toezicht en de evaluatie, de betrokkenheid en het niveau van samenwerking van de relevante partners en de toepassing van de vastleggings- en de betalingskredieten, uitgesplitst per land, regio en samenwerkingssector. Het verslag omvat een beoordeling van de geboekte vooruitgang wat betreft de verwachte resultaten en de integratie van horizontale thema's als vermeld in artikel 8, lid 6. Het verslag bevat een beoordeling van de resultaten van de financiering van de Unie aan de hand van specifieke en meetbare indicatoren, en van de rol die de financiering heeft gespeeld bij het bereiken van de doelstellingen van deze verordening. Voor ontwikkelingssamenwerking wordt in het verslag ook beoordeeld in hoeverre de beginselen van doeltreffendheid van de hulp in acht zijn genomen, ook voor innovatieve financieringsinstrumenten.
Amendement 288
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6
6.  Het in 2021 op te stellen verslag brengt informatie samen uit de jaarverslagen betreffende de periode van 2014 tot 2020 over alle financieringsmiddelen die onder de in artikel 40, lid 2, genoemde verordeningen vallen, waaronder externe bestemmingsontvangsten en bijdragen aan trustfondsen, uitgesplitst per begunstigd land, gebruik van financieringsinstrumenten, vastleggingen en betalingen. In het verslag worden de voornaamste geleerde lessen vermeld alsook de follow-up van de aanbevelingen uit de externe evaluaties die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd.
6.  Het in 2021 op te stellen verslag brengt informatie samen uit de jaarverslagen betreffende de periode van 2014 tot 2020 over alle financieringsmiddelen die onder de in artikel 39, lid 2, genoemde verordeningen vallen, waaronder externe bestemmingsontvangsten en bijdragen aan trustfondsen, uitgesplitst per begunstigd land, gebruik van financieringsinstrumenten, vastleggingen en betalingen. In het verslag worden de voornaamste geleerde lessen vermeld alsook de follow-up van de aanbevelingen uit de externe evaluaties die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd. Het bevat tevens een beoordeling om na te gaan of de personeelscapaciteit op het niveau van de centrale diensten en de delegaties van de Unie toereikend is om alle doelstellingen die onder deze verordening vallen te verwezenlijken.
Amendement 289
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 bis (nieuw)
6 bis.  De Commissie brengt in het kader van het jaarverslag uitvoerig verslag uit over de financierings- en investeringsverrichtingen die worden gedekt door de garantie voor extern optreden, over de werking van het EFDO+, het beheer ervan en de daadwerkelijke bijdrage van het fonds aan de doelstellingen daarvan. Dit onderdeel van het jaarverslag gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer. Het omvat de volgende elementen:
(a)  een beoordeling van de resultaten die bijdragen aan de verwezenlijking van het doel en de doelstellingen van het EFDO+ als vastgesteld in deze verordening;
(b)  een beoordeling van de lopende door de garantie voor extern optreden gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op sector-, land- en regionaal niveau en van de overeenstemming ervan met deze verordening, met inbegrip van de risicomaatregelen en de invloed daarvan op de financiële en economische stabiliteit van de partners;
(c)  een beoordeling van de additionaliteit en de toegevoegde waarde, het aantrekken van middelen van de particuliere sector, de geraamde en feitelijke output en de resultaten en gevolgen van de door de garantie voor extern optreden gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op geaggregeerde basis, met inbegrip van het effect op het scheppen van fatsoenlijke banen en het vermogen om te voorzien in leefbare lonen, de uitbanning van armoede en het terugdringen van ongelijkheid; die beoordeling omvat een genderanalyse van de gedekte verrichtingen, op basis van bewijsmateriaal en, indien mogelijk, naar geslacht uitgesplitste gegevens, en een analyse van de soorten spelers uit de particuliere sector die worden ondersteund, waaronder coöperaties en sociale ondernemingen;
(d)  een beoordeling om na te gaan of de voorschriften betreffende het gebruik van de garantie voor extern optreden zijn nageleefd en of de voor elk ingediend voorstel vastgestelde essentiële prestatie-indicatoren zijn gehaald;
(e)  een beoordeling van het hefboomeffect dat is gecreëerd door middel van de door de garantie voor extern optreden en het EFDO+ gedekte verrichtingen;
(f)  het financiële bedrag dat de begunstigden hebben ontvangen en een beoordeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van elke in aanmerking komende tegenpartij op geaggregeerde basis;
(g)  een beoordeling van de additionaliteit en toegevoegde waarde van de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen en van de aan die verrichtingen verbonden geaggregeerde risico's;
(h)  gedetailleerde informatie over het beroep dat is gedaan op de garantie voor extern optreden, over verliezen, opbrengsten, teruggevorderde bedragen en andere ontvangen betalingen, alsmede de algehele risicoblootstelling;
(i)  de financiële verslagen betreffende de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen die onder deze verordening vallen, gecontroleerd door een onafhankelijke externe controleur;
(j)  een beoordeling van de synergieën en complementariteit tussen door de garantie voor extern optreden gedekte verrichtingen en de tweede en derde pijler van het plan voor externe investeringen (EIP), op basis van relevante bestaande verslagen, met bijzondere aandacht voor de geboekte vooruitgang op het gebied van goed bestuur, met inbegrip van de bestrijding van corruptie en illegale geldstromen, eerbiediging van de mensenrechten, de rechtsstaat en genderresponsief beleid, alsook een beoordeling van de mate waarin ondernemerschap, het plaatselijk ondernemingsklimaat en de plaatselijke financiële markten worden gestimuleerd;
(k)  een beoordeling waarin wordt nagegaan of de garanties voor extern optreden in overeenstemming zijn met de internationaal overeengekomen beginselen inzake doeltreffende ontwikkelingshulp;
(l)  een beoordeling van de vergoeding van de garanties;
(m)  een beoordeling van de tenuitvoerlegging van de bepalingen betreffende uitgesloten activiteiten en niet-coöperatieve rechtsgebieden.
Amendement 290
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 7
7.  Op basis van de goedgekeurde indicatieve programmeringsdocumenten wordt een jaarlijkse raming opgesteld van de totale uitgaven voor klimaatactie en biodiversiteit. De financiering die in het kader van deze verordening wordt toegewezen, wordt, zonder uitsluiting van het gebruik van nauwkeuriger methodieken indien deze beschikbaar zijn, onderworpen aan een jaarlijks traceringssysteem op basis van de methode van de OESO ("Rio markers"), dat geïntegreerd wordt in de bestaande methode voor het prestatiebeheer van de Unieprogramma's, om de het jaarverslag opgenomen uitgaven voor klimaatactie en biodiversiteit te kwantificeren met betrekking tot de in artikel 19 bedoelde actieplannen en maatregelen en in evaluaties.
7.  Op basis van de goedgekeurde indicatieve programmeringsdocumenten wordt een jaarlijkse raming opgesteld van de totale uitgaven voor de in deze verordening vastgestelde streefdoelen. De financiering die in het kader van deze verordening wordt toegewezen, wordt, zonder uitsluiting van het gebruik van nauwkeuriger methodieken indien deze beschikbaar zijn, onderworpen aan een jaarlijks traceringssysteem op basis van de methode van de OESO, waaronder "Rio markers", dat geïntegreerd wordt in de bestaande methode voor het prestatiebeheer van de Unieprogramma's, om de in evaluaties en in het jaarverslag opgenomen uitgaven voor klimaatactie, biodiversiteit en milieu, menselijke ontwikkeling en sociale inclusie, gendergelijkheid en officiële ontwikkelingshulp te kwantificeren op het niveau van de in artikel 19 bedoelde actieplannen en maatregelen. De Commissie doet de raming als onderdeel van het jaarverslag toekomen aan het Europees Parlement.
Amendement 291
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 8
8.  De Commissie stelt informatie betreffende de ontwikkelingssamenwerking volgens erkende internationale normen beschikbaar.
8.  De Commissie stelt informatie beschikbaar betreffende ontwikkelingssamenwerking volgens erkende internationale normen, waaronder die van de Internationale Arbeidsorganisatie en door gebruik te maken van het kader voor een gemeenschappelijke norm dat door het Internationale Initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp is ontwikkeld.
Amendement 292
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 9
9.  Om een doeltreffende beoordeling van de voortgang op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening te waarborgen, wordt de Commissie gemachtigd om overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage VII te wijzigen, teneinde de indicatoren indien nodig te herzien of aan te vullen en teneinde deze verordening aan te vullen met bepalingen inzake de vaststelling van een toezichts- en evaluatiekader.
9.  Om een doeltreffende beoordeling van de voortgang op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening te waarborgen, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast om bijlage VII te wijzigen, teneinde de indicatoren indien nodig te herzien of aan te vullen, onder meer in het kader van de tussentijdse herziening overeenkomstig artikel 32, en teneinde deze verordening aan te vullen met bepalingen inzake de vaststelling van een toezichts- en evaluatiekader, mogelijk door de invoering van aanvullende prestatie-indicatoren voor elk van de specifieke doelstellingen van deze verordening.
Amendement 293
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – titel
Evaluatie
Tussentijdse herziening en evaluatie
Amendement 294
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1
Er wordt een tussentijdse evaluatie van de verordening uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van de verordening beschikbaar is, maar uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het instrument is begonnen.
Uiterlijk op 30 juni 2024 dient de Commissie een tussentijds evaluatieverslag in over de toepassing van deze verordening. Dit tussentijdse evaluatieverslag bestrijkt de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 en onderzoekt hoe de Unie bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, aan de hand van indicatoren waarmee de behaalde resultaten worden gemeten, alsook de eventuele bevindingen en conclusies betreffende het effect van deze verordening, met inbegrip van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling+ en de garantie voor extern optreden.
Amendement 295
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Het Europees Parlement kan een bijdrage leveren aan deze evaluatie. De Commissie en de EDEO organiseren een raadpleging van de belangrijkste belanghebbenden en begunstigden, met inbegrip van maatschappelijke organisaties. In het bijzonder zorgen de Commissie en de EDEO ervoor dat de meest gemarginaliseerde personen en groepen worden vertegenwoordigd.
Amendement 296
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2
De evaluaties maken waar passend gebruik van de beginselen van goede praktijken van de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO, om na te gaan of de doelstellingen zijn verwezenlijkt en om aanbevelingen te kunnen opstellen met het oog op de verbetering van toekomstige acties.
Door middel van externe evaluaties beoordeelt de Commissie tevens de effecten en de doeltreffendheid van haar acties per actiegebied, alsook de doeltreffendheid van de programmering. De Commissie en de EDEO houden rekening met voorstellen en standpunten van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot onafhankelijke externe evaluaties. De evaluaties maken waar van toepassing gebruik van de beginselen van goede praktijken van de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO, om na te gaan of de doelstellingen zijn verwezenlijkt en om aanbevelingen te kunnen opstellen met het oog op de verbetering van toekomstige acties. In de tussentijdse evaluatie wordt beoordeeld hoe de Unie heeft gepresteerd met betrekking tot de streefdoelen van deze verordening.
Amendement 297
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 1
Aan het einde van de uitvoering van de verordening, maar uiterlijk vier jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van de verordening uit. Deze evaluatie beoordeelt hoe de Unie bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, rekening houdend met de indicatoren voor het meten van de resultaten en eventuele bevindingen en conclusies inzake het effect van deze verordening.
In het tussentijds evaluatieverslag wordt tevens aandacht besteed aan efficiëntie, de toegevoegde waarde, de werking van de vereenvoudigde en gestroomlijnde financieringsstructuur, interne en externe samenhang, de blijvende relevantie van de doelstellingen van deze verordening, de complementariteit en synergieën tussen de gefinancierde acties, de bijdrage van de maatregelen aan een samenhangend extern optreden van de Unie, en in voorkomend geval de mate waarin de bevolking van de ontvangende landen zich bewust is van de financiële steun van de Unie, en in het verslag worden de bevindingen van de in artikel 31, lid 4, bedoelde verslagen opgenomen.
Amendement 298
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 2
In het definitieve evaluatieverslag wordt ook aandacht besteed aan de efficiëntie, de toegevoegde waarde, de mogelijkheden voor vereenvoudiging, de interne en externe samenhang en de blijvende relevantie van de doelstellingen van deze verordening.
Schrappen
Amendement 299
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 3
Het specifieke doel van het definitieve evaluatieverslag is het verbeteren van de uitvoering van de financiering van de Unie. Het bevat informatie betreffende besluiten voor het verlengen, wijzigen of opschorten van de soorten acties die in het kader van de verordening worden uitgevoerd.
Het specifieke doel van het tussentijdse evaluatieverslag is het verbeteren van de toepassing van de financiering van de Unie. Het bevat informatie betreffende besluiten voor het verlengen, wijzigen of opschorten van de soorten acties die in het kader van de verordening worden uitgevoerd.
Amendement 300
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 4
Het verslag brengt ook informatie samen uit de relevante jaarverslagen over alle middelen die onder deze verordening vallen, waaronder externe bestemmingsontvangsten en bijdragen aan trustfondsen, uitgesplitst in uitgaven per begunstigd land, gebruik van financieringsinstrumenten, vastleggingen en betalingen.
Het tussentijds evaluatieverslag brengt ook informatie samen uit de relevante jaarverslagen over alle middelen die onder deze verordening vallen, waaronder externe bestemmingsontvangsten en bijdragen aan trustfondsen, uitgesplitst in uitgaven per begunstigd land, gebruik van financieringsinstrumenten, vastleggingen en betalingen, alsook per geografisch en thematisch programma en per actie voor snelle respons, met inbegrip van financiering die is vrijgemaakt uit de buffer voor nieuwe uitdagingen en prioriteiten.
Amendement 301
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 5
De Commissie zendt de conclusies van de evaluaties, vergezeld van haar opmerkingen, via het in artikel 35 bedoelde desbetreffende comité toe aan het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten. Specifieke evaluaties kunnen op verzoek van de lidstaten in dat comité worden besproken. De resultaten daarvan worden gebruikt bij de opzet van programma's en de toewijzing van middelen.
De Commissie zendt de conclusies van de evaluaties, vergezeld van haar opmerkingen, toe aan het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten. De resultaten daarvan worden gebruikt bij de opzet van programma's en de toewijzing van middelen.
Amendement 302
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 6
De Commissie betrekt alle relevante belanghebbenden op passende wijze bij de evaluatie van de financiering van de Unie waarin deze verordening voorziet en kan, in voorkomend geval, ernaar streven om gezamenlijke evaluaties met de lidstaten en de ontwikkelingspartners te verrichten, met nauwe betrokkenheid van de partnerlanden.
De Commissie betrekt alle relevante belanghebbenden en begunstigden, met inbegrip van maatschappelijke organisaties, bij de evaluatie van de financiering van de Unie waarin deze verordening voorziet en kan, in voorkomend geval, ernaar streven om gezamenlijke evaluaties met de lidstaten en de ontwikkelingspartners te verrichten, met nauwe betrokkenheid van de partnerlanden.
Amendement 303
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)
2 a.  De Commissie dient het in lid 2 bedoeld tussentijds evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Het verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van wetgevingsvoorstellen waarin noodzakelijke wijzigingen van deze verordening worden uiteengezet.
Amendement 304
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 ter (nieuw)
2 ter.  Aan het einde van de toepassingsperiode van deze verordening en uiterlijk drie jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van de verordening uit onder dezelfde voorwaarden als die van toepassing zijn op de in lid 2 van dit artikel bedoelde tussentijdse evaluatie.
Amendement 305
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1
1.  In naar behoren gemotiveerde gevallen en wanneer de uit te voeren actie mondiaal, transregionaal of regionaal van aard is, kan de Commissie binnen de relevante meerjarige indicatieve programma's of binnen de relevante actieplannen of maatregelen besluiten tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de acties tot landen en gebieden die niet onder deze verordening vallen overeenkomstig artikel 4, met het oog op de samenhang en de doeltreffendheid van de financiering van de Unie of om regionale of regio-overschrijdende samenwerking te bevorderen.
1.  In naar behoren gemotiveerde gevallen en wanneer de toe te passen actie mondiaal, transregionaal of regionaal van aard is, is de Commissie met het oog op die acties bevoegd om overeenkomstig artikel 34 een gedelegeerde handeling vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door landen en gebieden toe te voegen aan de lijst van landen en gebieden die overeenkomstig artikel 4 onder deze verordening vallen.
Amendement 306
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2
2.  De Commissie kan een specifieke financiële toewijzing opnemen om partnerlanden en -regio's te helpen hun samenwerking te versterken met aan de Unie grenzende ultraperifere regio's en met landen en gebieden overzee die onder het LGO-besluit vallen. Te dien einde kan deze verordening, in voorkomend geval en op basis van wederkerigheid en evenredigheid met betrekking tot de hoogte van de financiering uit het LGO-besluit en/of de toekomstige ETS-verordening, bijdragen aan maatregelen die worden uitgevoerd door een partnerland en -regio of enige andere entiteit in het kader van deze verordening, door een land, gebied of een andere entiteit in het kader van het LGO-besluit of door een ultraperifere regio van de Unie in het kader van gemeenschappelijke operationele programma's, of aan programma's voor interregionale samenwerking of maatregelen die zijn vastgesteld en ten uitvoer worden gelegd in het kader van de ETS-verordening.
Schrappen
Amendement 307
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)
Artikel 33 bis
Samenwerking van partnerlanden en -regio's met aan de Unie grenzende ultraperifere regio's en met landen en gebieden overzee
1.  De Commissie kan een specifieke financiële toewijzing opnemen om partnerlanden en -regio's te helpen hun samenwerking te versterken met aan de Unie grenzende ultraperifere regio's en met landen en gebieden overzee die onder het LGO-besluit van de Raad vallen. Te dien einde kan deze verordening, in voorkomend geval en op basis van wederkerigheid en evenredigheid met betrekking tot de hoogte van de financiering uit het LGO-besluit en/of de toekomstige ETS-verordening, bijdragen aan maatregelen die worden toegepast door een partnerland en -regio of enige andere entiteit in het kader van deze verordening, door een land, gebied of een andere entiteit in het kader van het LGO-besluit of door een ultraperifere regio van de Unie in het kader van gemeenschappelijke operationele programma's, of aan programma's voor interregionale samenwerking of maatregelen die zijn vastgesteld en worden toegepast in het kader van de ETS-verordening.
2.  Het medefinancieringspercentage van de Unie mag niet meer bedragen dan 90 % van de subsidiabele uitgaven van een programma of maatregel. Voor technische bijstand bedraagt het medefinancieringspercentage 100 %.
Amendement 308
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 6, artikel 26, lid 3, artikel 27, lid 9, en artikel 31, lid 9, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor de looptijd van deze verordening.
2.  De in artikel 4, lid 6, artikel 8, lid 7 bis, artikel 8, lid 8 ter, artikel 14, lid 1, artikel 15 bis, artikel 17, lid 4, artikel 21, lid 3 bis, artikel 26, lid 4, artikel 27, lid 9, artikel 31, lid 9, en artikel 33, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor de looptijd van deze verordening. De Commissie stelt die gedelegeerde handelingen zo snel mogelijk vast. De in artikel 8, lid 7 bis, artikel 8, lid 8 ter, artikel 17, lid 4, en artikel 31, lid 9, bedoelde gedelegeerde handelingen worden echter uiterlijk op ... [zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] vastgesteld.
Amendement 309
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3
3.  Het Europees Parlement of de Raad kunnen de in artikel 4, lid 6, artikel 26, lid 3, artikel 27, lid 9, en artikel 31, lid 9, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kunnen de in artikel 4, lid 6, artikel 8, lid 7 bis, artikel 8, lid 8 ter, artikel 14, lid 1, artikel 15 bis, artikel 17, lid 4, artikel 21, lid 3 bis, artikel 26, lid 4, artikel 27, lid 9, artikel 31, lid 9, en artikel 33, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Amendement 310
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 4, lid 6, artikel 26, lid 3, artikel 27, lid 9, en artikel 31, lid 9, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 4, lid 6, artikel 8, lid 7 bis, artikel 8, lid 8 ter, artikel 14, lid 1, artikel 15 bis, artikel 17, lid 4, artikel 21, lid 3 bis, artikel 26, lid 4, artikel 27, lid 9, artikel 31, lid 9, en artikel 33, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
Amendement 311
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 bis (nieuw)
Artikel 34 bis
Spoedprocedure
1.  Indien dit in geval van door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen of onmiddellijke bedreigingen voor de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten of de fundamentele vrijheden om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de Commissie bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen en is de in de leden 2 en 3 van dit artikel neergelegde procedure van toepassing.
2.  Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 3. In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de spoedprocedure.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 34, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt.
Amendement 312
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 ter (nieuw)
Artikel 34 ter
Democratische verantwoordingsplicht
1.  Teneinde de dialoog tussen de instellingen van de Unie en met name het Europees Parlement, de Commissie en de EDEO te bevorderen, een grotere transparantie en verantwoordingsplicht te waarborgen en de doelmatigheid van de vaststelling door de Commissie van handelingen en maatregelen te verzekeren, kan het Europees Parlement de Commissie en de EDEO verzoeken voor het Parlement te verschijnen om de strategische oriëntatie en richtsnoeren met betrekking tot de programmering in het kader van deze verordening te bespreken. Die dialoog komt tevens de algehele samenhang van alle externe financieringsinstrumenten ten goede, in overeenstemming met artikel 5. Die dialoog kan plaatsvinden voorafgaand aan de vaststelling van gedelegeerde handelingen en van de jaarlijkse ontwerpbegroting door de Commissie. Die dialoog kan in het licht van belangrijke politieke ontwikkelingen en op verzoek van het Europees Parlement, de Europese Commissie of de EDEO ook op ad-hocbasis plaatsvinden.
2.  De Commissie en de EDEO dienen bij het Europees Parlement ten minste één maand voorafgaand aan de dialoog alle ter zake doende documenten in. Voor de dialoog met betrekking tot de jaarlijkse begroting verstrekken de Commissie en de EDEO geconsolideerde informatie over alle overeenkomstig artikel 21 vastgestelde of geplande actieplannen en maatregelen, informatie inzake samenwerking per land, regio en thematisch gebied en het gebruik van acties voor snelle respons, de buffer voor nieuwe uitdagingen en prioriteiten en de garantie voor extern optreden.
3.  De Commissie en de EDEO houden zoveel mogelijk rekening met het standpunt van het Europees Parlement. Indien de Commissie of de EDEO geen rekening houdt met het standpunt van het Europees Parlement, wordt hiervoor een degelijke motivering verstrekt.
4.  De Commissie en de EDEO zijn er met name via de in artikel 38 quater bedoelde stuurgroep voor verantwoordelijk om het Europees Parlement op de hoogte te houden van de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van deze verordening, in het bijzonder over lopende maatregelen en acties alsook resultaten.
Amendement 313
Voorstel voor een verordening
Artikel 35
Artikel 35
Schrappen
Comité
1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
3.  In gevallen waarin het advies van het comité via een schriftelijke procedure dient te worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, de voorzitter van het comité daartoe besluit of een eenvoudige meerderheid van de leden van het comité daarom verzoekt.
4.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 daarvan, van toepassing.
5.  Het vastgestelde besluit blijft van toepassing gedurende de geldigheidsduur van het vastgestelde of gewijzigde document, actieprogramma of maatregel.
6.  Een waarnemer van de Europese Investeringsbank neemt deel aan de werkzaamheden van het comité voor wat betreft kwesties die betrekking hebben op de Europese Investeringsbank.
Amendement 314
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – titel
Informatie, communicatie en publiciteit
Transparantie, communicatie en openbaarmaking van informatie
Amendement 315
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1
1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.
1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren. De Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze voorschriften door de ontvangers.
Amendement 316
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2
2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot deze verordening, de acties en de resultaten ervan. De aan deze verordening toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij direct verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.
2.  De Commissie past informatie- en communicatieacties toe met betrekking tot deze verordening, de acties en de resultaten ervan. De aan deze verordening toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij direct verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.
Amendement 317
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De Commissie treft maatregelen ter versterking van strategische communicatie en publieksdiplomatie met het oog op het uitdragen van de waarden en de toegevoegde waarde van de Unie.
Amendement 318
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 ter (nieuw)
2 ter.  De Commissie richt één alomvattend openbaar centraal elektronisch register in met alle in het kader van deze verordening gefinancierde acties, met inbegrip van de criteria die worden gehanteerd voor het vaststellen van de behoeften van de partners met betrekking tot de toewijzing van middelen, en werkt dit register regelmatig bij, met uitzondering van de acties waarvan wordt gedacht dat ze aanleiding geven tot veiligheidskwesties of lokale politieke gevoeligheden overeenkomstig artikel 37.
Amendement 319
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 quater (nieuw)
2 quater.  Het register omvat tevens informatie over alle financierings- en investeringsverrichtingen, met inbegrip van verrichtingen op individueel en projectniveau, en de essentiële onderdelen van alle EFDO+-garantieovereenkomsten, met inbegrip van informatie over de juridische identiteit van in aanmerking komende tegenpartijen, verwachte ontwikkelingsvoordelen en klachtenprocedures, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie.
Amendement 320
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 quinquies (nieuw)
2 quinquies.  In overeenstemming met hun transparantiebeleid en de voorschriften van de Unie inzake gegevensbescherming en de toegang tot documenten en informatie, maken de in aanmerking komende tegenpartijen van het EFDO+ op hun websites proactief en systematisch informatie bekend over alle financierings- en investeringsverrichtingen die door de garantie voor extern optreden worden gedekt, en in het bijzonder over de wijze waarop die verrichtingen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen en vereisten van deze verordening. Die informatie wordt uitgesplitst op projectniveau. Bij deze informatieverstrekking wordt altijd rekening gehouden met de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie. In aanmerking komende tegenpartijen vermelden ook de steun van de Unie in alle informatie die zij bekendmaken over de financierings- en investeringsverrichtingen die overeenkomstig deze verordening door de garantie voor extern optreden worden gedekt.
Amendement 321
Voorstel voor een verordening
Artikel 38
Artikel 38
Schrappen
EDEO-clausule
Deze verordening is van toepassing overeenkomstig Besluit 2010/427/EU.
Amendement 322
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 bis (nieuw)
Artikel 38 bis
Beheer
Een horizontale stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken diensten van de Commissie en EDEO en onder voorzitterschap van de VV/HV of een vertegenwoordiger van die dienst, is verantwoordelijk voor het aansturen, coördineren en beheren van dit instrument gedurende de gehele beheercyclus, met het oog op het waarborgen van samenhang, efficiëntie, transparantie en verantwoordingsplicht in verband met alle externe financiering van de Unie. De VV/HV zorgt voor de algemene politieke coördinatie van het externe optreden van de Unie. Voor alle acties, met inbegrip van acties voor snelle respons en buitengewone steunmaatregelen, en gedurende de volledige cyclus van programmering, planning en toepassing van het instrument, werken de hoge vertegenwoordiger en de EDEO samen met alle relevante leden en diensten van de Commissie, vastgesteld op basis van de aard en doelstellingen van de geplande actie, waarbij wordt voortgebouwd op hun deskundigheid. Alle voorstellen worden volgens de Commissieprocedures voorbereid en worden ter fine van besluit aan de Commissie voorgelegd.
Het Europees Parlement wordt ten volle betrokken bij de opzet, programmering, monitoring en evaluatie van de instrumenten om politieke en democratische controle en verantwoordingsplicht in verband met Uniefinanciering op het gebied van het externe optreden te waarborgen.
Amendement 323
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 2
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2021.
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027.
Amendement 324
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 17
Steun van de Unie voor deze gebieden kan ook worden gebruikt om de Russische Federatie in staat te stellen deel te nemen aan programma's voor grensoverschrijdende samenwerking en andere relevante meerlandenprogramma's.
Steun van de Unie voor deze gebieden kan ook worden gebruikt om de Russische Federatie in staat te stellen deel te nemen aan programma's voor grensoverschrijdende samenwerking en andere relevante meerlandenprogramma's, met inbegrip van samenwerking op onderwijsgebied, met name in de vorm van studentenuitwisselingen.
Amendement 325
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter a
(a)  Versterking van de democratie en democratische processen, goed bestuur en toezicht, met inbegrip van transparante en geloofwaardige verkiezingsprocessen;
(a)  Versterking van de democratie en inclusieve democratische processen, goed bestuur en toezicht, met inbegrip van een onafhankelijke rechterlijke macht, de rechtsstaat en transparante, vreedzame en geloofwaardige verkiezingsprocessen;
Amendement 326
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter b
(b)  versterking van de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden;
(b)  versterking van de bevordering en bescherming van de mensenrechten als vastgesteld in de Universele Verklaring van de rechten van de mens, en de uitvoering van de bijbehorende internationale instrumenten, ondersteuning en bescherming van mensenrechtenverdedigers, bijdragen aan de uitvoering van mondiale en regionale pacten en kaders, uitbreiding van het vermogen van het maatschappelijk middenveld om deze uit te voeren en te controleren, en het leggen van de basis voor de totstandkoming van een juridisch kader voor de bescherming van personen die ontheemd zijn geraakt als gevolg van de klimaatverandering;
Amendement 327
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter c
(c)  bevordering van de strijd tegen alle vormen van discriminatie, en van het beginsel van gelijkheid, meer speciaal gendergelijkheid en de rechten van personen die tot een minderheid behoren;
(c)  bevordering van de strijd tegen alle vormen van discriminatie, en van het beginsel van gelijkheid, in het bijzonder gendergelijkheid, de rechten en empowerment van vrouwen en meisjes, en de rechten van kinderen en jongeren, personen met een handicap, personen die tot een minderheid behoren, LGBTI's en inheemse volkeren;
Amendement 328
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter d
(d)  steun aan een bloeiend maatschappelijk middenveld en zijn rol in hervormingsprocessen en democratische veranderingen, en bevordering van een faciliterende ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming;
(d)  steun aan een bloeiend maatschappelijk middenveld, versterking van zijn rol in politieke transities, hervormingsprocessen en democratische veranderingen, en bevordering van een faciliterende ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de betrokkenheid van burgers bij het politieke leven en bij de controle van de besluitvorming;
Amendement 329
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter f
(f)  vergroting van de weerbaarheid van staten, samenlevingen, gemeenschappen en personen om te weerstaan aan politieke, economische, ecologische, nutritionele, demografische en maatschappelijke spanningen en schokken;
(f)  vergroting van de weerbaarheid van staten, samenlevingen, gemeenschappen en personen, zodat zij klaar zijn om te weerstaan en zich aan te passen aan, en snel te herstellen van ecologische en economische schokken, door de natuur en de mens veroorzaakte rampen, conflicten en gezondheids- en voedselzekerheidscrises;
Amendement 330
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter g
(g)  versterking van de ontwikkeling van democratische overheidsinstellingen op nationaal en subnationaal niveau, met inbegrip van een onafhankelijk, doeltreffend, efficiënt en verantwoordingsplichtig gerechtelijk apparaat, de bevordering van de rechtsstaat en toegang tot justitie voor iedereen;
(g)  versterking van de ontwikkeling van democratische overheidsinstellingen op internationaal, nationaal en subnationaal niveau, met inbegrip van een onafhankelijk, doeltreffend, efficiënt en verantwoordingsplichtig gerechtelijk apparaat, de bevordering van de rechtsstaat, internationale justitie, verantwoordingsplicht en toegang tot justitie voor iedereen;
Amendement 331
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter h
(h)  ondersteuning van de hervormingsprocessen van het openbaar bestuur, met inbegrip van op de burger gerichte e-overheid, versterking van juridische kaders en instellingen, nationale statistische stelsels, capaciteiten, goed beheer van de overheidsfinanciën, en bijdrage aan de bestrijding van corruptie;
(h)  ondersteuning van de hervormingsprocessen van het openbaar bestuur, met inbegrip van op de burger gerichte e-overheid, versterking van juridische kaders en instellingen, nationale statistische stelsels, capaciteiten, goed beheer van de overheidsfinanciën, en bijdrage aan de bestrijding van corruptie, belastingontwijking, belastingontduiking en agressieve belastingplanning;
Amendement 332
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter j
(j)  vergroting van de transparantie en de verantwoordingsplicht van overheidsinstellingen, versterking van het beheer van de overheidsfinanciën en overheidsopdrachten, ontwikkeling van de e-overheid en versterking van de dienstverlening;
(j)  vergroting van de transparantie en de verantwoordingsplicht van overheidsinstellingen, versterking van het beheer van de overheidsfinanciën en overheidsopdrachten, onder meer door de ontwikkeling van (ecologische, sociale en economische) duurzaamheidscriteria en -streefcijfers aan te moedigen, ontwikkeling van de e-overheid en versterking van de dienstverlening;
Amendement 333
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter k bis (nieuw)
(k bis)   bevordering van de parlementaire democratie
Amendement 334
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter a
(a)  Uitbanning van armoede in al haar dimensies, aanpakken van discriminatie en ongelijkheid en niemand aan zijn lot overlaten;
(a)  Uitbanning van armoede in al haar dimensies, aanpakken van discriminatie en ongelijkheid, niemand aan zijn lot overlaten, en de meest achtergestelden eerst bereiken door prioriteit toe te kennen aan investeringen in overheidsdiensten op het gebied van gezondheid, voeding, onderwijs en sociale bescherming;
Amendement 335
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter b
(b)  opvoering van inspanningen voor de vaststelling van beleid en gepaste investeringen die nodig zijn om vrouwen- en jongerenrechten te bevorderen, alsmede hun participatie in het sociale, maatschappelijke en economische leven, en om te garanderen dat zij ten volle kunnen bijdragen aan inclusieve groei en duurzame ontwikkeling;
(b)  opvoering van inspanningen voor de vaststelling van beleid en gepaste investeringen die nodig zijn om de rechten van vrouwen, jongeren en kinderen en van personen met een handicap te bevorderen, te beschermen en na te leven, om hun participatie in en zinvolle deelname aan het sociale, maatschappelijke en economische leven te vergemakkelijken, en om te garanderen dat zij ten volle kunnen bijdragen aan inclusieve groei en duurzame ontwikkeling;
Amendement 336
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter c
(c)  bevordering van de bescherming en naleving van de rechten van vrouwen en meisjes, waaronder economische, arbeids- en sociale rechten, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en het voorkomen van seksueel en alle vormen van gendergerelateerd geweld;
(c)  bevordering van de bescherming en naleving van de rechten van vrouwen en meisjes en hun empowerment, waaronder economische, arbeids- en sociale rechten, landrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en het voorkomen van en bieden van bescherming tegen seksueel en alle vormen van gendergerelateerd geweld; dit houdt onder meer de bevordering in van toegang voor iedereen tot uitgebreide informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en seksuele voorlichting, alsook de bevordering van samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie voor nieuwe en betere instrumenten voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg, waaronder gezinsplanning, voornamelijk waar beperkte middelen beschikbaar zijn;
Amendement 337
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter d
(d)  bijzondere aandacht voor jongeren die zich in een achterstandsituatie bevinden, kwetsbare en gemarginaliseerde personen, onder meer kinderen, ouderen, personen met een beperking, LGBTI en inheemse volkeren; dit omvat het bevorderen van de overgang van institutionele naar gemeenschapszorg voor kinderen;
(d)  bijzondere aandacht voor jongeren die zich in een achterstandsituatie bevinden, kwetsbare en gemarginaliseerde personen, onder meer kinderen, ouderen, personen met een beperking, LGBTI en inheemse volkeren; dit omvat het bevorderen van de overgang van institutionele naar gemeenschapszorg voor kinderen met en zonder een handicap;
Amendement 338
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter e
(e)  bevordering van een geïntegreerde aanpak ter ondersteuning van gemeenschappen, met name de armste, door de toegang tot elementaire behoeften en diensten te verbeteren;
(e)  bevordering van een geïntegreerde aanpak ter ondersteuning van gemeenschappen, met name de armste en moeilijkst te bereiken, door de universele toegang tot elementaire behoeften en diensten te verbeteren, met name op het gebied van gezondheid – met inbegrip van diensten, informatie en beschikbaarheid van materiaal op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid – onderwijs, voeding en sociale bescherming;
Amendement 339
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter f
(f)  ondersteuning van het creëren van een veilige en vruchtbare omgeving voor kinderen als belangrijk stimulerend element voor een gezonde jonge bevolking die in staat is haar volledige potentieel waar te maken;
(f)  kinderen, vooral de meest gemarginaliseerde, de best mogelijke start in het leven geven door in de ontwikkeling van jonge kinderen te investeren en ervoor te zorgen dat kinderen die in een situatie van armoede of ongelijkheid leven toegang hebben tot basisdiensten, onder meer op het gebied van gezondheid, voeding, onderwijs en sociale bescherming; ondersteuning van het creëren van een veilige en vruchtbare omgeving voor kinderen als belangrijk stimulerend element voor een gezonde jonge bevolking die in staat is haar volledige potentieel waar te maken, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de behoeften van meisjes;
Amendement 340
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter g
(g)  ondersteuning van de universele toegang tot voldoende, betaalbaar, veilig en voedzaam voedsel, met name voor de meest kwetsbaren, en verbetering van de voedselzekerheid en de voeding, met name in landen die langdurige of steeds terugkerende crisissen doormaken;
(g)  ondersteuning van de universele toegang tot voldoende, betaalbaar, veilig en voedzaam voedsel, met name voor de meest kwetsbaren, waaronder kinderen jonger dan vijf jaar, adolescenten, zowel meisjes als jongens, en vrouwen, met name tijdens de zwangerschap en de borstvoeding, en verbetering van de voedselzekerheid en de voeding, met name in landen die langdurige of steeds terugkerende crisissen doormaken; bevordering van multisectorale voedingssensitieve benaderingen voor de landbouw
Amendement 341
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter h
(h)  ondersteuning van de universele toegang tot veilig en voldoende drinkwater, riolering en hygiëne, en duurzaam en geïntegreerd waterbeheer;
(h)  ondersteuning van de universele toegang tot veilig en voldoende drinkwater, riolering en hygiëne, en duurzaam en geïntegreerd waterbeheer als belangrijke bepalende factoren in verband met gezondheid, onderwijs, voeding, klimaatveerkracht en gendergelijkheid;
Amendement 342
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter i
(i)  totstandbrenging van universele gezondheidszorg, met gelijke toegang tot goede en betaalbare gezondheidsdiensten, onder meer door ondersteuning van de opbouw van sterke, hoogwaardige en veerkrachtige gezondheidszorgsystemen, en versterking van de capaciteit voor vroegtijdige waarschuwing, risicobeperking, herstel en beheer;
(i)  totstandbrenging van universele gezondheidszorg, met gelijke toegang tot goede en betaalbare gezondheidsdiensten, onder meer diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, en door ondersteuning van de opbouw van inclusieve, sterke, hoogwaardige en veerkrachtige gezondheidszorgsystemen die voor iedereen toegankelijk zijn, en versterking van de capaciteit voor vroegtijdige waarschuwing, risicobeperking, herstel en beheer; aanvullende acties op basis van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Unie, om mondiale bedreigingen voor de gezondheid aan te pakken, veilige, efficiënte en betaalbare vaccins en behandelingen tegen armoedegerelateerde en verwaarloosde ziekten te ontwikkelen, en een betere respons te bieden op uitdagingen op gezondheidsgebied, zoals overdraagbare ziekten, antimicrobiële resistentie en opkomende ziekten en epidemieën;
Amendement 343
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter j bis (nieuw)
(j bis)  vergroting van de veerkracht van personen en gemeenschappen, onder meer via grotere investeringen in vanuit de gemeenschap geleide projecten op het gebied van rampenrisicovermindering en -paraatheid;
Amendement 344
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter j ter (nieuw)
(j ter)  ondersteuning van nationale, regionale en lokale regeringen en overheidsdiensten om de benodigde infrastructuur op te zetten, zoals fysieke, technologische en personele middelen en door gebruik te maken van de meest recente technologische en administratieve ontwikkelingen, om ervoor te zorgen dat alle aangiften bij de burgerlijke stand (van geboorte tot dood) nauwkeurig worden geregistreerd en dat officieel erkende kopieën wanneer nodig worden gepubliceerd, teneinde te garanderen dat alle burgers officieel bestaan en hun grondrechten kunnen uitoefenen;
Amendement 345
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter k
(k)  bevordering van inclusieve duurzame stadsontwikkeling om de ongelijkheid in stedelijke gebieden aan te pakken, met het accent op de meest behoeftigen;
(k)  bevordering van inclusieve duurzame stadsontwikkeling om de ongelijkheid in stedelijke gebieden aan te pakken, met het accent op de meest behoeftigen en aan de hand van een genderbewuste benadering;
Amendement 346
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter l
(l)  ondersteuning van lokale overheden bij de verbetering van basisdiensten op stedelijk niveau, van gelijke toegang tot voedsel en tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting, en van de levenskwaliteit, met name voor degenen die in informele nederzettingen en sloppenwijken wonen;
Schrappen
Amendement 347
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter m
(m)  bevordering van inclusief en billijk kwaliteitsvol formeel, informeel en niet-formeel onderwijs voor iedereen, op alle niveaus, met inbegrip van technische en beroepsopleiding, onder meer in nood- en crisissituaties, alsook door gebruik te maken van digitale technologieën voor de verbetering van onderwijs en leren;
(m)  bevordering van de verwezenlijking van internationaal overeengekomen doelstellingen op het gebied van onderwijs, met bijzondere aandacht voor gratis openbare onderwijsstelsels, door middel van inclusief en billijk kwaliteitsvol formeel, informeel en niet-formeel onderwijs en de bevordering van mogelijkheden voor een leven lang leren voor iedereen, op alle niveaus, met inbegrip van de ontwikkeling van jonge kinderen, technische en beroepsopleiding, onder meer in nood- en crisissituaties, alsook door gebruik te maken van digitale technologieën voor de verbetering van onderwijs en leren;
Amendement 348
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter m bis (nieuw)
(m bis)  ondersteuning van onderwijscorridors om ervoor te zorgen dat studenten uit landen in oorlog aan universiteiten in de Unie kunnen studeren;
Amendement 349
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter n
(n)  ondersteuning van capaciteitsopbouw, van leermobiliteit naar, van of tussen partnerlanden, alsmede van samenwerking en beleidsdialoog met instellingen, organisaties, plaatselijke uitvoerende instanties en autoriteiten uit die landen;
(n)  ondersteuning van leermobiliteit, capaciteitsopbouw en culturele samenwerking naar, van of tussen partnerlanden, alsmede van samenwerking en beleidsdialoog met instellingen, organisaties, plaatselijke uitvoerende instanties en autoriteiten uit die landen;
Amendement 350
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter n bis (nieuw)
(n bis)   bevordering van capaciteitsopbouw en samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en onderzoek, met name om aan armoede gerelateerde maatschappelijke uitdagingen die partnerlanden onevenredig hard treffen en verwaarloosde onderzoeks- en innovatiegebieden met beperkte investeringen uit de particuliere sector aan te pakken, alsook open gegevens en bevordering van sociale innovatie;
Amendement 351
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter o
(o)  bevordering van de samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie, onderzoek en innovatie en open gegevens;
(o)  bevordering van capaciteitsopbouw en samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en onderzoek, open gegevens, big data, artificiële intelligentie en innovatie, in samenhang met het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Unie, om het fenomeen van braindrain tegen te gaan;
Amendement 352
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter q
(q)  bevordering van de interculturele dialoog en alle vormen van culturele diversiteit, bescherming en bevordering van cultureel erfgoed, ontsluiting van het potentieel van de creatieve sector voor duurzame, sociale en economische ontwikkeling;
(q)  bevordering van de interculturele dialoog en alle vormen van culturele diversiteit, bescherming en bevordering van cultureel erfgoed, ontsluiting van het potentieel van de culturele en creatieve sector voor duurzame, sociale en economische ontwikkeling;
Amendement 353
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter q bis (nieuw)
(q bis)  ondersteuning van acties en bevordering van samenwerking op het gebied van sport om bij te dragen aan de empowerment van vrouwen, jongeren, personen en gemeenschappen, alsook aan de doelstellingen met betrekking tot gezondheid, onderwijs en sociale inclusie van de Agenda 2030;
Amendement 354
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 2 – punt 3 – titel
3.  Migratie en mobiliteit
3.  Migratie, mobiliteit en gedwongen ontheemding
Amendement 355
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter -a (nieuw)
(-a)  Ondersteuning van doeltreffend en op mensenrechten gebaseerd migratiebeleid op alle niveaus, met inbegrip van beschermingsprogramma's, om veilige, ordelijke en reguliere migratie te faciliteren;
Amendement 356
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter a
(a)  Versterking van partnerschappen op het gebied van migratie en mobiliteit op basis van een geïntegreerde en evenwichtige aanpak van alle aspecten van migratie, met inbegrip van bijstand bij de uitvoering van bilaterale of regionale overeenkomsten en regelingen van de Unie, inclusief mobiliteitspartnerschappen;
(a)  bijdragen tot de versterking van bilaterale partnerschappen, regionale partnerschappen, met inbegrip van Zuid-Zuid-samenwerking, en internationale partnerschappen op het gebied van migratie en mobiliteit op basis van een geïntegreerde en evenwichtige aanpak van alle aspecten van migratie, in overeenstemming met het internationaal recht, het recht van de Unie en verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten;
Amendement 357
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter a bis (nieuw)
(a bis)  bijstand bieden bij de uitvoering van bilaterale of regionale overeenkomsten en regelingen van de Unie met derde landen, met inbegrip van mobiliteitspartnerschappen en de totstandbrenging van veilige en legale migratiemogelijkheden, onder meer door de ontwikkeling van overeenkomsten inzake visumversoepeling en hervestiging en op basis van wederzijdse verantwoordingsplicht en volledige eerbiediging van humanitaire verplichtingen en verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten;
Amendement 358
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter b
(b)  ondersteuning van duurzame re-integratie van teruggekeerde migranten;
(b)  ondersteuning van duurzame en succesvolle sociaal-economische re-integratie van teruggekeerde migranten;
Amendement 359
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter d
(d)  bestrijding van irreguliere migratie, mensenhandel, migrantensmokkel, intensivering van de samenwerking op het gebied van geïntegreerd grensbeheer;
(d)  de zwakke plekken op het gebied van migratie aanpakken, onder meer door aandacht te besteden aan irreguliere migratie en een sterkere transnationale respons te bieden op mensenhandel en migrantensmokkel, in overeenstemming met het internationale recht en het recht van de Unie;
Amendement 360
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter e
(e)  versterking van de wetenschappelijke, technische, menselijke en institutionele capaciteit op het gebied van migratiebeheer;
(e)  versterking van de wetenschappelijke, technische, menselijke en institutionele capaciteit op het gebied van migratiebeheer, met inbegrip van de verzameling en het gebruik van nauwkeurige en uitgesplitste gegevens die als basis fungeren voor goed onderbouwd beleid, met het oog op de bevordering van veilige, ordelijke en verantwoordelijke migratie;
Amendement 361
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter f
(f)  ondersteuning van effectief en op mensenrechten gebaseerd migratiebeleid, met inbegrip van beschermingsprogramma's;
Schrappen
Amendement 362
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter g
(g)  bevordering van de voorwaarden voor reguliere migratie en goed beheerde mobiliteit en intermenselijke contacten, maximalisering van het ontwikkelingseffect van migratie;
(g)  bevordering van de voorwaarden voor reguliere migratie en goed beheerde mobiliteit en intermenselijke contacten, onder meer door het verstrekken van nauwkeurige en tijdige informatie in alle stadia van migratie;
Amendement 363
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter g bis (nieuw)
(g bis)  maximalisering van het ontwikkelingseffect van migratie en een beter gemeenschappelijk inzicht in de verwevenheid tussen migratie en ontwikkeling tot stand brengen;
Amendement 364
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter h
(h)  bescherming van migranten en gedwongen ontheemde personen;
(h)  bescherming van migranten en gedwongen ontheemde personen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en aan de hand van een op rechten gebaseerde benadering, waarbij in de gemengde migratiestromen de erkenning en bepaling van de status van personen die internationale bescherming nodig hebben, worden gegarandeerd;
Amendement 365
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter i
(i)  steun voor op ontwikkeling gebaseerde oplossingen voor het ondersteunen van gedwongen ontheemden en hun gastgemeenschappen;
(i)  steun voor op ontwikkeling gebaseerde oplossingen voor het ondersteunen van gedwongen ontheemden en hun gastgemeenschappen, onder meer door toegang tot onderwijs en waardig werk, bevordering van de waardigheid, veerkracht en zelfredzaamheid van ontheemde personen, en hun inclusie in het economische en sociale leven van de gastlanden;
Amendement 366
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter j
(j)  aanmoediging van de betrokkenheid van de diaspora bij de landen van oorsprong;
(j)  aanmoediging van de betrokkenheid van de diaspora bij de landen van oorsprong, om ten volle bij te dragen aan duurzame ontwikkeling;
Amendement 367
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – letter k bis (nieuw)
(k bis)  bijdragen aan het vermogen van migranten en samenlevingen om hun volledige inclusie en sociale cohesie te verwezenlijken.
Amendement 368
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 3 – alinea 1 bis (nieuw)
De samenwerking op dit gebied wordt beheerd in samenhang met het [Fonds voor asiel en migratie], met volledige inachtneming van het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling.
Amendement 369
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter b
(b)  bijdragen aan de inspanningen van de partners om hun verbintenissen inzake klimaatverandering voort te zetten in overeenstemming met de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, met inbegrip van de uitvoering van de nationaal vastgestelde bijdrage (NDC) en mitigatie, en aanpassing van de actieplannen, met inbegrip van synergieën tussen aanpassing en mitigatie;
(b)  ondersteuning van de aanpassing aan de klimaatverandering, met speciale nadruk op bijzonder kwetsbare staten en bevolkingen die onvoldoende middelen hebben om de nodige maatregelen te treffen; bijdragen aan de inspanningen van de partners om hun verbintenissen inzake klimaatverandering voort te zetten in overeenstemming met de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, met inbegrip van de uitvoering van de nationaal vastgestelde bijdrage (NDC) en mitigatie, en aanpassing van de actieplannen, met inbegrip van synergieën tussen aanpassing en mitigatie, alsook hun verbintenissen in het kader van andere multilaterale milieuovereenkomsten, zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit en het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming;
Amendement 370
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter d
(d)  versterking van de samenwerking op het gebied van duurzame energie; bevordering en vergroting van de samenwerking op het gebied van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
(d)  bevordering van de toegang tot duurzame energie in ontwikkelingslanden, met het oog op het inlossen van de belofte van de Unie uit 2012 om deze toegang in 2030 mogelijk te maken voor nog eens 500 miljoen mensen, waarbij voorrang wordt gegeven aan oplossingen op basis van kleinschalige en middelgrote elektriciteitsnetwerken en niet aan het net gekoppelde systemen met een hoge milieu- en ontwikkelingswaarde; versterking van de samenwerking op het gebied van duurzame energie; bevordering en vergroting van de samenwerking op het gebied van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen; bevordering van toegang tot betrouwbare, veilige, betaalbare, schone en duurzame energiediensten, in het bijzonder lokale en gedecentraliseerde oplossingen om te waarborgen dat mensen die in armoede of verafgelegen gebieden leven toegang tot energie hebben;
Amendement 371
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  het opbouwen van capaciteit om de doelstellingen inzake milieuduurzaamheid en klimaatverandering en het streven naar groene groei te integreren in de nationale en lokale ontwikkelingsstrategieën, met inbegrip van de bevordering van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten;
Amendement 372
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter d ter (nieuw)
(d ter)  bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, passende zorgvuldigheid in toeleveringsketens en de consequente toepassing van de "voorzorgsbenadering" en het beginsel "de vervuiler betaalt";
Amendement 373
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter d quater (nieuw)
(d quater)   bevordering van ecologisch duurzame landbouwpraktijken, met inbegrip van agro-ecologie, waarvan is bewezen dat ze op de lange termijn bijdragen aan de bescherming van ecosystemen en biodiversiteit en de ecologische en sociale veerkracht tegen klimaatverandering vergroten;
Amendement 374
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter f
(f)  versterking van de betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij de aanpak van klimaatverandering, het behoud van ecosystemen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen; bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling en veerkracht in stedelijke gebieden;
(f)  versterking van de betrokkenheid van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren bij de aanpak van klimaatverandering, de bestrijding van biodiversiteitsverlies en criminaliteit in verband met wilde dieren en planten, het behoud van ecosystemen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen, onder meer door een beter beheer van grondbezit en waterbronnen; bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling en veerkracht in stedelijke gebieden;
Amendement 375
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  een einde stellen aan de handel in conflictmineralen en het misbruik van mijnwerkers, en ondersteuning van de ontwikkeling van lokale gemeenschappen overeenkomstig Verordening (EU) 2017/821 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen en bijbehorende maatregelen, alsook het opstellen van een dergelijke benadering voor mineralen die momenteel nog niet onder de verordening vallen;
Amendement 376
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter f ter (nieuw)
(f ter)   bevordering van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO), om mensen in staat te stellen de samenleving te veranderen en een duurzame toekomst op te bouwen;
Amendement 377
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter g
(g)  bevordering van het behoud, het duurzame beheer, gebruik en herstel van natuurlijke hulpbronnen, gezonde ecosystemen, het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit, en de bescherming van flora en fauna;
(g)  bevordering van het behoud, het duurzame beheer, gebruik en herstel van natuurlijke hulpbronnen, gezonde ecosystemen, het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit, en de bescherming van flora en fauna, met inbegrip van de strijd tegen stropen en de illegale handel in wilde dieren en planten;
Amendement 378
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter g bis (nieuw)
(g bis)  tegengaan van biodiversiteitsverlies door Unie- en internationale initiatieven uit te voeren, in het bijzonder door de bevordering van het behoud, het duurzame gebruik en het beheer van terrestrische en mariene ecosystemen en de bijbehorende biodiversiteit;
Amendement 379
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter h
(h)  bevordering van geïntegreerd en duurzaam beheer van waterbronnen en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterbeheer;
(h)  bevordering van geïntegreerd en duurzaam beheer van waterbronnen en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterbeheer overeenkomstig het internationale recht;
Amendement 380
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter i
(i)  bevordering van het behoud en de uitbreiding van koolstofreservoirs door middel van duurzaam beheer van bodemgebruik, verandering in bodemgebruik, en bosbouw en het tegengaan van de afbraak van het milieu, woestijnvorming en bodemaantasting;
(i)  bevordering van het behoud en de uitbreiding van koolstofreservoirs door middel van duurzaam beheer van bodemgebruik, verandering in bodemgebruik, en bosbouw en het tegengaan van de afbraak van het milieu, woestijnvorming, bodemaantasting, bosdegradatie en droogte;
Amendement 381
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter j
(j)  beperking van de ontbossing en de bevordering van de wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) ter bestrijding van illegale houtkap en de handel in illegaal gekapt hout en producten daarvan;
(j)  beperking van de ontbossing en de bevordering van de wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Flegt) ter bestrijding van illegale houtkap en de handel in illegaal gekapt hout en producten daarvan; ondersteuning van beter bestuur en capaciteitsopbouw voor het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen; ondersteuning van de onderhandeling en uitvoering van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten;
Amendement 382
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter k
(k)  ondersteuning van oceaangovernance, waaronder bescherming, herstel en behoud van alle soorten kust- en mariene gebieden, met inbegrip van de ecosystemen, de bestrijding van zwerfvuil op zee, de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) en bescherming van de maritieme biodiversiteit;
(k)  ondersteuning van oceaangovernance, waaronder bescherming, herstel en behoud van alle soorten kust- en mariene gebieden, met inbegrip van de ecosystemen, de bestrijding van zwerfvuil op zee, de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) en bescherming van de maritieme biodiversiteit, in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Unclos);
Amendement 383
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter l
(l)  versterking van de weerbaarheid en van regionale ramprisicobeperking, in combinatie met beleidsmaatregelen en acties op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering;
(l)  versterking van regionale rampenrisicobeperking, ‑paraatheid en -weerbaarheid aan de hand van een op de gemeenschap en de mens gebaseerde benadering, in combinatie met beleidsmaatregelen en acties op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering;
Amendement 384
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter m
(m)  bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzame consumptie en productie, met inbegrip van de bestrijding van vervuiling en een goed beheer van chemische stoffen en afval;
(m)  bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzame consumptie en productie (in de volledige toeleveringsketen), onder meer door beperking van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen die conflicten financieren en ondersteuning van de naleving door belanghebbenden van initiatieven zoals de Kimberleyprocescertificering; bestrijding van vervuiling en een goed beheer van chemische stoffen en afval;
Amendement 385
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter n
(n)  ondersteuning van inspanningen met het oog op duurzame economische diversifiëring, concurrentievermogen en handel, ontwikkeling van de particuliere sector met bijzondere nadruk op koolstofarme klimaatbestendige groene groei, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en coöperaties, met gebruikmaking van bestaande handelsovereenkomsten met de EU.
(n)  ondersteuning van inspanningen met het oog op duurzame economische diversifiëring, concurrentievermogen, toeleveringsketens waarin de waarde wordt gedeeld en eerlijke handel, ontwikkeling van de particuliere sector met bijzondere nadruk op koolstofarme klimaatbestendige groene groei, micro-, sociale, kleine en middelgrote ondernemingen en coöperaties, met gebruikmaking van de ontwikkelingsvoordelen van bestaande handelsovereenkomsten met de EU;
Amendement 386
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter n bis (nieuw)
(n bis)  verwezenlijking van internationale verbintenissen met betrekking tot het behoud van biodiversiteit in verdragen zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS) en andere verdragen die verband houden met biodiversiteit;
Amendement 387
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter n ter (nieuw)
(n ter)   betere integratie en opneming van doelstellingen inzake klimaatverandering en milieu in de ontwikkelingssamenwerking van de Unie, door middel van steun voor methodologisch en onderzoekswerk over, in en door ontwikkelingslanden, met inbegrip van monitoring-, rapportage- en controlemechanismen, het in kaart brengen, beoordelen en waarderen van ecosystemen, verbetering van de milieudeskundigheid en bevordering van innovatieve acties en beleidssamenhang;
Amendement 388
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter n quater (nieuw)
(n quater)   tegengaan van mondiale en regio-overschrijdende gevolgen van de klimaatverandering die een potentieel destabiliserend effect hebben op ontwikkeling, vrede en veiligheid.
Amendement 389
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter a
(a)  Ondersteuning van het ondernemerschap, waardig werk en inzetbaarheid door de ontwikkeling van vaardigheden en kwalificaties, met inbegrip van onderwijs, verbetering van arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden en het creëren van mogelijkheden voor met name jongeren;
(a)  Ondersteuning van het ondernemerschap, onder meer via microfinanciering, van waardig werk en inzetbaarheid door de ontwikkeling van vaardigheden en kwalificaties, met inbegrip van onderwijs, verbetering van de volledige toepassing van de arbeidsvoorwaarden van de IAO, met inbegrip van sociale dialoog en de strijd tegen kinderarbeid, en van werkomstandigheden in een gezonde omgeving, leefbare lonen en het creëren van mogelijkheden voor met name jongeren;
Amendement 390
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter b
(b)  ondersteuning van nationale ontwikkelingstrajecten die positieve sociale resultaten en effecten maximaliseren en bevordering van progressieve belastingheffing en een herverdelend overheidsbeleid;
(b)  ondersteuning van nationale ontwikkelingstrajecten die positieve sociale resultaten en effecten maximaliseren, bevordering van doeltreffende en duurzame belastingheffing en een herverdelend overheidsbeleid, en het opzetten en versterken van duurzame stelsels inzake sociale bescherming en sociale zekerheid; ondersteuning van inspanningen op nationaal en internationaal niveau om belastingontduiking en belastingparadijzen te bestrijden;
Amendement 391
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter c
(c)  verbetering van het bedrijfs- en investeringsklimaat, scheppen van een gunstig regelgevingsklimaat voor economische ontwikkeling en ondersteuning van bedrijven, met name micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, in hun expansie en het scheppen van banen;
(c)  verbetering van het verantwoord bedrijfs- en investeringsklimaat, scheppen van een gunstig regelgevingsklimaat voor economische ontwikkeling en ondersteuning van bedrijven, met name micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, coöperaties en sociale ondernemingen, in hun expansie en het scheppen van banen, ondersteuning van de ontwikkeling van een solidaire economie en stimulering van de verantwoordingsplicht van de particuliere sector;
Amendement 392
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  bevordering van regelingen voor verantwoordingsplicht van bedrijven en verhaalmechanismen met betrekking tot schendingen van de mensenrechten die verband houden met activiteiten in de particuliere sector; ondersteuning van inspanningen op lokaal, regionaal en mondiaal niveau om naleving door bedrijven van mensenrechtennormen en ontwikkelingen op regelgevingsgebied te waarborgen, met inbegrip van verplichte zorgvuldigheid en een internationaal bindend instrument inzake bedrijfsleven en mensenrechten op wereldwijd niveau;
Amendement 393
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter d
(d)  versterking van de sociale en milieuduurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord ondernemerschap in de hele waardeketen;
(d)  versterking van de sociale en milieuduurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord ondernemerschap in de hele waardeketen, waarbij wordt gezorgd voor waardeverdeling, eerlijke prijzen en eerlijke handelsvoorwaarden;
Amendement 394
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter e
(e)  grotere doeltreffendheid van de overheidsuitgaven en bevordering van een meer strategisch gebruik van overheidsfinanciering, onder meer via het combineren van verschillende instrumenten om extra publieke en private investeringen aan te trekken;
(e)  grotere doeltreffendheid en duurzaamheid van de overheidsuitgaven, onder meer via de bevordering van duurzame overheidsopdrachten; en bevordering van een meer strategisch gebruik van overheidsfinanciering, onder meer via het combineren van verschillende instrumenten om extra openbare en particuliere investeringen aan te trekken;
Amendement 395
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter g
(g)  bevordering van de interne economische, sociale en territoriale cohesie, waardoor sterkere banden tussen stedelijke en landelijke gebieden ontstaan en bevordering van de ontwikkeling van de toeristische sector als hefboom voor duurzame ontwikkeling;
(g)  bevordering van de interne economische, sociale en territoriale cohesie, waardoor sterkere banden tussen stedelijke en landelijke gebieden ontstaan en bevordering van de ontwikkeling van zowel de creatieve sector als de cultureel-toeristische sector als hefboom voor duurzame ontwikkeling;
Amendement 396
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter h
(h)  stimulering en diversifiëring van waardeketens voor landbouwproducten en levensmiddelen, bevordering van economische diversifiëring, toegevoegde waarde, regionale integratie, concurrentievermogen en handel, versterking van duurzame, koolstofarme en klimaatveranderingsbestendige innovaties;
(h)  stimulering en diversifiëring van duurzame en inclusieve waardeketens voor landbouwproducten en levensmiddelen, bevordering van voedselzekerheid en economische diversifiëring, toegevoegde waarde, regionale integratie, concurrentievermogen en eerlijke handel, versterking van duurzame, koolstofarme en klimaatveranderingsbestendige innovaties;
Amendement 397
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter h bis (nieuw)
(h bis)   de nadruk leggen op milieu-efficiënte intensivering van de landbouw voor kleine boeren, meer bepaald vrouwen, door steunverlening aan doeltreffende en duurzame nationale beleidsmaatregelen, strategieën en wettelijke kaders, en aan eerlijke en betaalbare toegang tot hulpbronnen, inclusief grond, water (micro-)kredieten en andere landbouwbasisproducten;
Amendement 398
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter h ter (nieuw)
(h ter)   actieve steun voor een grotere participatie van de maatschappelijke organisaties en van landbouwersorganisaties aan de beleidsvorming en de onderzoeksprogramma's en grotere betrokkenheid van deze groepen bij de uitvoering en evaluatie van regeringsprogramma's;
Amendement 399
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter j
(j)  bevordering van universele toegang tot duurzame energie, van een koolstofarme, klimaatbestendige circulaire economie die efficiënt omgaat met hulpbronnen in overeenstemming met de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering;
(j)  bevordering van universele toegang tot veilige, betaalbare en duurzame energie, en van een koolstofarme, klimaatbestendige circulaire economie die efficiënt omgaat met hulpbronnen in overeenstemming met de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering;
Amendement 400
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter l
(l)  bevordering van betaalbare, inclusieve en betrouwbare digitale connectiviteit en versterking van de digitale economie;
(l)  bevordering van betaalbare, inclusieve, betrouwbare en veilige digitale connectiviteit en versterking van de digitale economie; bevordering van digitale geletterdheid en vaardigheden; bevordering van digitaal ondernemerschap en het scheppen van digitale banen; bevordering van het gebruik van digitale technologieën als stimulans voor duurzame ontwikkeling; het aanpakken van cyberveiligheid, privacy van gegevens en andere regelgevingskwesties in verband met digitalisering;
Amendement 401
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter m
(m)  ontwikkeling en versterking van markten en sectoren op een manier die een inclusieve en duurzame groei stimuleert;
(m)  ontwikkeling en versterking van markten en sectoren op een manier die een inclusieve en duurzame groei en eerlijke handel stimuleert;
Amendement 402
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter n
(n)  ondersteuning van de agenda voor regionale integratie en van optimaal handelsbeleid, en ondersteuning van de consolidatie en de tenuitvoerlegging van handelsakkoorden tussen de EU en haar partners;
(n)  ondersteuning van de agenda voor regionale integratie en van optimaal handelsbeleid die inclusieve en duurzame ontwikkeling bevorderen, en ondersteuning van de consolidatie en de tenuitvoerlegging van eerlijke handelsakkoorden tussen de Unie en haar partners, met inbegrip van alomvattende en asymmetrische overeenkomsten met partners in de ontwikkelingslanden; bevordering en versterking van multilateralisme, duurzame economische samenwerking, alsook de regels van de Wereldhandelsorganisatie;
Amendement 403
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter o
(o)  bevordering van de samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie, onderzoek en innovatie en open gegevens;
(o)  bevordering van de samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie, onderzoek, digitalisering, open gegevens, big data, artificiële intelligentie en innovatie, met inbegrip van de ontwikkeling van wetenschapsdiplomatie;
Amendement 404
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter p
(p)  bevordering van de interculturele dialoog en alle vormen van culturele diversiteit, en bescherming en bevordering van cultureel erfgoed;
(p)  bevordering van de interculturele dialoog en alle vormen van culturele diversiteit, ontwikkeling van lokale ambachten en van hedendaagse kunst en culturele uitingen, en bescherming en bevordering van cultureel erfgoed;
Amendement 405
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter r
(r)  verbetering van de toegang tot waardig werk en het creëren van meer inclusieve en goed functionerende arbeidsmarkten en werkgelegenheidsbeleid gericht op waardig werk voor iedereen, met name voor jongeren;
(r)  verbetering van de toegang tot waardig werk voor iedereen, binnen een gezonde omgeving, en het creëren van meer inclusieve en goed functionerende arbeidsmarkten en werkgelegenheidsbeleid gericht op waardig werk, eerbiediging van de mensenrechten en de arbeidsrechten, met inbegrip van leefbare lonen voor iedereen, met name voor vrouwen en jongeren;
Amendement 406
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter r bis (nieuw)
(r bis)   ervoor zorgen dat de toegang tot winningsindustrieën eerlijk en duurzaam is en niet bijdraagt aan conflicten of corruptie;
Amendement 407
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter s
(s)  bevordering van eerlijke, duurzame en niet-verstoorde toegang tot winningsindustrieën.
(s)  bevordering van eerlijke, duurzame en niet-verstoorde toegang tot winningsindustrieën; het waarborgen van meer transparantie, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid aan de zijde van de investeerder, alsook het stimuleren van de verantwoordingsplicht van de particuliere sector; toepassing van begeleidende maatregelen bij Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden,
Amendement 408
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – titel
6.  Veiligheid, stabiliteit en vrede
6.  Vrede, veiligheid en stabiliteit
Amendement 409
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter a
(a)  Bijdragen aan vrede en stabiliteit door staten, samenlevingen, gemeenschappen en mensen beter bestand te maken tegen politieke, economische, ecologische, demografische en maatschappelijke spanningen en schokken;
(a)  Bijdragen aan vrede, het voorkomen van conflicten en zodoende bijdragen aan stabiliteit door staten, samenlevingen, gemeenschappen en mensen beter bestand te maken tegen politieke, economische, ecologische, demografische en maatschappelijke spanningen en schokken, onder meer door de ondersteuning van veerkrachtbeoordelingen om het inheemse vermogen binnen samenlevingen te identificeren dat hen in staat stelt deze druk en schokken te weerstaan, zich eraan aan te passen en er snel van te herstellen;
Amendement 410
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter a bis (nieuw)
(a bis)  bevordering van een cultuur van geweldloosheid, onder andere door het ondersteunen van formele en informele educatie omtrent vrede;
Amendement 411
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter b
(b)  ondersteuning van conflictpreventie, vroegtijdige waarschuwing en vredesopbouw door middel van bemiddeling, crisisbeheersing, en stabilisering;
(b)  ondersteuning van conflictpreventie, vroegtijdige waarschuwing en vredesopbouw door middel van bemiddeling, crisisbeheersing, stabilisering en wederopbouw na een conflict, met inbegrip van een sterkere rol voor vrouwen in alle stadia van het proces; bevordering, facilitering en opbouw van het vermogen om vertrouwen te scheppen, bemiddeling, dialoog en verzoening, goede relaties met naburige landen, en andere maatregelen die bijdragen tot de preventie en schikking van conflicten, met bijzondere aandacht voor opkomende spanningen binnen de samenleving, alsmede verzoenende maatregelen tussen segmenten van de samenleving en slepende conflicten en crises;
Amendement 412
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  ondersteuning van de rehabilitatie en herintegratie van slachtoffers van gewapende conflicten, alsmede ontwapening, demobilisatie en herintegratie van voormalige strijders en hun gezinnen in de burgermaatschappij, met inbegrip van de specifieke behoeften van vrouwen;
Amendement 413
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter b ter (nieuw)
(b ter)  versterking van de rol van vrouwen en jongeren in vredesopbouw en conflictpreventie, en hun inclusie, betekenisvolle civiele en politieke deelname en sociale erkenning; ondersteuning van de tenuitvoerlegging van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad, met name in situaties en landen met een wankele vrede waar zich een conflict afspeelt of heeft afgespeeld;
Amendement 414
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter c
(c)  ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector waarmee burgers en de overheid geleidelijk meer doeltreffende en aan verantwoordingsplicht gekoppelde veiligheid wordt geboden voor duurzame ontwikkeling;
(c)  ondersteuning van de hervorming van de conflictbewuste veiligheidssector waarmee burgers en de overheid geleidelijk meer doeltreffende, democratische en aan verantwoordingsplicht gekoppelde veiligheid wordt geboden voor duurzame ontwikkeling en vrede;
Amendement 415
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter d
(d)  ondersteuning van capaciteitsopbouw van militaire actoren voor ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling (capacity building for security and development - CBSD);
(d)  ondersteuning van capaciteitsopbouw van militaire actoren voor ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling;
Amendement 416
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter d bis (nieuw)
(d bis)   ondersteuning van regionale en internationale ontwapeningsinitiatieven en van exportcontroleregelingen en -mechanismen voor wapens;
Amendement 417
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter e
(e)  ondersteuning van regionale en internationale initiatieven die bijdragen tot de veiligheid, stabiliteit en vrede;
(e)  ondersteuning van lokale, regionale en internationale initiatieven die bijdragen tot de veiligheid, stabiliteit en vrede, evenals koppeling van de verschillende initiatieven;
Amendement 418
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter f
(f)  preventie en bestrijding van radicalisering die leidt tot gewelddadig extremisme en terrorisme;
(f)  preventie en bestrijding van radicalisering die leidt tot gewelddadig extremisme en terrorisme, door middel van contextspecifieke, conflict- en genderbewuste en op de mens gerichte programma's en acties;
Amendement 419
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  het aanpakken van de sociaal-economische gevolgen voor de burgerbevolking van antipersoonsmijnen, niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie of ontplofbare oorlogsresten, met inbegrip van de behoeften van vrouwen;
Amendement 420
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter f ter (nieuw)
(f ter)  het aanpakken van de sociale gevolgen van de herstructurering van de strijdkrachten, met inbegrip van de behoeften van vrouwen;
Amendement 421
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter f quater (nieuw)
(f quater)  ondersteuning van lokale, nationale, regionale en internationale ad-hoctribunalen, alsook van waarheids- en verzoeningscommissies en -mechanismen;
Amendement 422
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter h
(h)  bevordering van grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het duurzame beheer van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen;
(h)  bevordering van grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het duurzame beheer van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met het internationaal recht en het recht van de Unie;
Amendement 423
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter i
(i)  samenwerking met derde landen voor het vreedzame gebruik van kernenergie, meer bepaald door capaciteitsopbouw en het opzetten van infrastructuur in derde landen op het gebied van gezondheid, landbouw en voedselveiligheid; alsook steun aan sociale acties om de gevolgen aan te pakken van nucleaire ongevallen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, en streven naar verbetering van hun levensomstandigheden; bevordering van kennisbeheer, opleiding en onderwijs op nucleair gebied;
(i)  samenwerking met derde landen voor het vreedzame gebruik van kernenergie, meer bepaald door capaciteitsopbouw en het opzetten van infrastructuur in derde landen op het gebied van gezondheid, landbouw en voedselveiligheid; alsook steun aan sociale acties om de gevolgen aan te pakken van nucleaire ongevallen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, en streven naar verbetering van hun levensomstandigheden; bevordering van kennisbeheer, opleiding en onderwijs op nucleair gebied. Dergelijke activiteiten worden ontwikkeld in samenhang met de activiteiten in het kader van het Europees instrument voor nucleaire veiligheid dat is ingesteld bij Verordening EU .../... [EINV-verordening];
Amendement 424
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter j
(j)  verbetering van de maritieme veiligheid om te zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde oceanen;
(j)  verbetering van de maritieme veiligheid en beveiliging om te zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde oceanen;
Amendement 425
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 7 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  ondersteuning en versterking van de samenwerking van partnerlanden en -regio's met aan de Unie grenzende ultraperifere regio's en met landen en gebieden overzee die vallen onder Besluit [...] van de Raad van [...] betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie;
Amendement 426
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 7 – letter d
(d)  bevordering van een gunstig klimaat voor maatschappelijke organisaties, met inbegrip van stichtingen, verbetering van hun zinvolle en gestructureerde deelname aan het binnenlands beleid en hun capaciteit om hun rol als onafhankelijke actoren op het gebied van ontwikkeling en goed bestuur te vervullen; versterking van nieuwe vormen van partnerschap met maatschappelijke organisaties, bevordering van een inhoudelijke en gestructureerde dialoog met de Unie en doeltreffende gebruikmaking van landenspecifieke routekaarten voor samenwerking van de EU met het maatschappelijk middenveld;
(d)  bevordering van een gunstig klimaat voor maatschappelijke organisaties, met inbegrip van stichtingen, verbetering van hun deelname aan het binnenlands beleid en hun capaciteit om hun rol als onafhankelijke actoren op het gebied van ontwikkeling en goed bestuur te vervullen; versterking van nieuwe vormen van partnerschap met maatschappelijke organisaties, bevordering van een inhoudelijke en gestructureerde dialoog met de Unie en doeltreffende gebruikmaking en uitvoering van landenspecifieke routekaarten voor samenwerking van de Unie met het maatschappelijk middenveld;
Amendement 427
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 7 – letter f
(f)  doeltreffender inspanningen ten behoeve van burgers in derde landen, onder meer door ten volle gebruik te maken van economische, culturele en publieksdiplomatie;
(f)  doeltreffender inspanningen ten behoeve van burgers en mensenrechtenactivisten in derde landen, onder meer door ten volle gebruik te maken van economische, culturele, sportieve en publieksdiplomatie;
Amendement 428
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel B
B Specifiek voor de nabuurschapsregio
Schrappen
(a)  Bevordering van meer politieke samenwerking;
(b)  ondersteuning van de tenuitvoerlegging van associatieovereenkomsten, of andere bestaande en toekomstige overeenkomsten, en gezamenlijk overeengekomen associatieagenda's en partnerschapsprioriteiten of gelijkwaardige documenten;
(c)  bevordering van een versterkt partnerschap met samenlevingen tussen de Unie en de partnerlanden, inclusief via persoonlijke contacten;
(d)  versterking van de regionale samenwerking, met name in het kader van het Oostelijk Partnerschap, de Unie voor het Middellandse-Zeegebied, en op het niveau van het hele Europese nabuurschapsgebied, alsmede van grensoverschrijdende samenwerking;
(e)  geleidelijke integratie in de interne markt van de Unie en meer samenwerking binnen en tussen sectoren, onder andere door aanpassing aan de wet- en regelgeving van de Unie en andere relevante internationale normen, en betere markttoegang, onder meer door diepe en brede vrijhandelsruimten en daarmee verband houdende institutionele opbouw en investeringen.
Amendement 429
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – bolletje 1
—  Bijdragen aan de bevordering van de fundamentele waarden van de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht;
Schrappen
Amendement 430
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – bolletje 2
—  samenwerking en partnerschap met het maatschappelijk middenveld inzake vraagstukken met betrekking tot mensenrechten en democratie, ook in gevoelige en urgente situaties; ontwikkeling van een coherente en alomvattende strategie op alle niveaus om de onderstaande doelstellingen te verwezenlijken;
Schrappen
Amendement 431
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – bolletje 3
—  eerbiediging van de fundamentele vrijheden voor allen, bijdragen aan samenlevingen waarin participatie, non-discriminatie, tolerantie, gerechtigheid en verantwoordingsplicht, solidariteit en gelijkheid prevaleren; toezicht op, bevordering en versterking van de eerbiediging en naleving van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden voor allen, in overeenstemming met de beginselen van universaliteit, ondeelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid van de mensenrechten; het toepassingsgebied van het programma omvat burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten; aanpak van problemen op het gebied van de mensenrechten door maatschappelijke organisaties te versterken, en mensenrechtenactivisten te beschermen en hun positie te versterken, ook gezien de krimpende ruimte voor hun activiteiten;
Schrappen
Amendement 432
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – bolletje 4
—  ontwikkeling, bevordering en bescherming van de democratie, waarbij alle aspecten van democratisch bestuur worden aangepakt, met inbegrip van de versterking van het democratisch pluralisme, de versterking van burgerparticipatie, en steun voor geloofwaardige, inclusieve en transparante verkiezingen; versterking van de democratie door het in stand houden van de belangrijkste pijlers van democratische stelsels, waaronder de rechtsstaat, democratische normen en waarden, onafhankelijke media, verantwoordelijke en inclusieve instellingen, met inbegrip van politieke partijen en parlementen, en de strijd tegen corruptie; verkiezingswaarneming speelt een integrale rol bij de bredere steun voor de democratische processen; in dit verband blijven de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU een belangrijke component van het programma, alsmede de follow-up van aanbevelingen van de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU;
Schrappen
Amendement 433
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – bolletje 5
—  bevordering van effectief multilateralisme en strategisch partnerschap, als bijdrage aan de versterking van de capaciteit van internationale, regionale en nationale kaders ter bevordering en bescherming van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat; versterking van strategische partnerschappen, waarbij met name aandacht moet worden besteed aan het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR), het Internationaal Strafhof (ICC) en de relevante regionale en nationale mensenrechteninstanties; voorts bevordering van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van de mensenrechten en de democratie, onder meer door de Global Campus voor mensenrechten en democratie.
Schrappen
Amendement 434
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – alinea 1 bis (nieuw)
In het kader van dit programma verleent de Unie in samenwerking met het maatschappelijk middenveld bijstand voor het aanpakken van mondiale, regionale, nationale en lokale kwesties op het gebied van mensenrechten en de democratie, ten aanzien van de volgende strategische actiegebieden:
1 bis.  Beschermen en bevorderen van de mensenrechten en het beschermen van mensenrechtenactivisten in landen en noodsituaties waar de mensenrechten en fundamentele vrijheden het meest worden bedreigd, onder meer door op flexibele en veelomvattende wijze op dringende behoeften aan bescherming van mensenrechtenactivisten te reageren.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan mensenrechten en democratische kwesties die niet door middel van geografische of andere thematische programma's kunnen worden aangepakt vanwege de gevoelige of spoedeisende aard ervan. In dergelijke gevallen wordt prioriteit gegeven aan de bevordering van de eerbiediging van het desbetreffende internationaal recht en het verstrekken aan het maatschappelijk middenveld van concrete steun en actiemiddelen voor activiteiten die in uiterst lastige omstandigheden worden uitgevoerd. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan het versterken van een specifiek beschermingsmechanisme voor mensenrechtenactivisten;
1 ter.  Eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden voor allen, bijdragen aan samenlevingen waarin participatie, non-discriminatie, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, internationaal recht en verantwoordingsplicht prevaleren;
De bijstand van de Unie kan worden ingezet voor de meest gevoelige politieke kwesties, zoals de doodstraf, foltering, restricties ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting, discriminatie van kwetsbare groepen en bescherming en bevordering van de rechten van het kind (bijv. kinderarbeid, kinderhandel, kinderprostitutie en kindsoldaten), en speelt vanwege de door de samenwerkingsmodaliteiten geboden mogelijkheid tot onafhankelijk optreden en flexibiliteit in op opkomende en complexe uitdagingen, bijvoorbeeld de bescherming van personen die zijn ontheemd als gevolg van de klimaatverandering.
1 quater.  Consolidering en ondersteuning van de democratie, aandacht voor alle aspecten van democratisch bestuur, waaronder versterking van democratisch pluralisme, vergroting van de burgerparticipatie, schepping van een gunstig klimaat voor het maatschappelijk middenveld en ondersteuning van geloofwaardige, inclusieve en transparante verkiezingsprocessen, met name via EU-verkiezingswaarnemingsmissies.
Versterking van de democratie door het in stand houden van de belangrijkste pijlers van democratische stelsels, waaronder de rechtsstaat, democratische normen en waarden, onafhankelijke media, verantwoordelijke en inclusieve instellingen, met inbegrip van politieke partijen en parlementen, een veiligheidssector die verantwoording moet afleggen, en de bestrijding van corruptie. Prioriteit moet worden gegeven aan het leveren van tastbare steun en actiemiddelen aan politieke actoren die hun activiteiten onder zeer moeilijke omstandigheden uitvoeren. Verkiezingswaarneming speelt een integrale rol bij de bredere steun voor de democratische processen. In dit verband blijft de verkiezingswaarneming van de EU een belangrijke component van het programma, evenals de follow-up van de aanbevelingen van EU-verkiezingswaarnemingsmissies. Een ander belangrijk punt is de ondersteuning van organisaties voor verkiezingswaarneming door burgers en van hun regionale netwerken over de hele wereld.
De capaciteit en zichtbaarheid van organisaties voor verkiezingswaarneming door burgers in de Europese oostelijke en zuidelijke nabuurschap en van de respectieve regionale platformorganisaties wordt versterkt, met name door de bevordering van een duurzaam programma voor peer-learning voor onafhankelijke, onpartijdige verkiezingswaarnemingsorganisaties van burgers. De Unie streeft ernaar de capaciteiten van verkiezingswaarnemingsorganisaties van binnenlandse burgers te verbeteren en kiezerseducatie, mediageletterdheid, programma's voor de monitoring van de uitvoering van aanbevelingen van nationale en internationale verkiezingswaarnemingsmissies te bieden, en verdedigt de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het instituut van verkiezing en verkiezingswaarneming.
1 quinquies.  Bevorderen van effectief multilateralisme en strategische partnerschappen om bij te dragen aan de versterking van de capaciteit van internationale, regionale en nationale kaders en om lokale actoren de gelegenheid te bieden om de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat te bevorderen en te beschermen.
Gezien het essentiële belang van de onafhankelijkheid en doeltreffendheid van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR), het Internationaal Strafhof (ICC) en de relevante regionale mensenrechteninstanties, richten partnerschappen voor mensenrechten zich op het versterken van de nationale en internationale mensenrechtenarchitectuur, met inbegrip van ondersteuning van het multilateralisme. De steun voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van de mensenrechten en de democratie evenals de bevordering van de academische vrijheid worden voortgezet, onder meer door de steun aan de Global Campus voor mensenrechten en democratie.
1 sexies.  Bevorderen van nieuwe regio-overschrijdende synergieën en netwerkactiviteiten tussen organisaties van het lokale maatschappelijk middenveld onderling, en tussen het maatschappelijk middenveld en andere relevante mensenrechtenorganen en -instanties om zo de uitwisseling van goede praktijken inzake mensenrechten en democratie te maximaliseren en een positieve dynamiek tot stand te brengen.
De nadruk moet worden gelegd op de bescherming en bevordering van het universaliteitsbeginsel, waarbij goede praktijken inzake alle mensenrechten – onverschillig of het gaat om burgerlijke en politieke, economische, of sociale en culturele rechten – en fundamentele vrijheden worden geïdentificeerd en gedeeld, onder andere bij het aanpakken van grote uitdagingen, waaronder duurzame veiligheid, de strijd tegen terrorisme, irreguliere migratie en krimpende ruimte voor ngo's. Dit vergt een verhoogde inspanning om een breed scala van mensenrechtengerelateerde belanghebbenden (bijv. de lokale burgermaatschappij en mensenrechtenactivisten, advocaten, de academische wereld, nationale instellingen voor mensenrechten en vrouwenrechten, vakbonden) uit verschillende landen en continenten bijeen te brengen die samen een positief verhaal over de mensenrechten kunnen brengen met een vermenigvuldigend effect.
1 septies.  De Unie bevordert verder, in haar betrekkingen met derde landen op grond van het instrument, internationale inspanningen die gericht zijn op een multilaterale overeenkomst om de handel in goederen die worden gebruikt voor foltering en de doodstraf te verbieden.
Amendement 435
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – titel
2.  ACTIEGEBIEDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
2.  ACTIEGEBIEDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN LOKALE OVERHEDEN
Amendement 436
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 1 – titel
1.  Speelruimte voor een inclusief, participerend, sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld in de partnerlanden
1.  Inclusieve, participerende, sterke en onafhankelijke maatschappelijke organisaties en lokale overheden in de partnerlanden
Amendement 437
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 1 – letter a
(a)  Creëren van een gunstig klimaat voor de participatie van burgers en voor acties van maatschappelijke organisaties, met inbegrip van stichtingen;
(a)  Creëren van een gunstig klimaat voor de participatie van burgers en voor acties van maatschappelijke organisaties, onder meer door het ondersteunen van actieve deelname van het maatschappelijk middenveld aan de beleidsdialoog, door middel van stichtingen;
Amendement 438
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 1 – letter b
(b)  versterking van de capaciteit van maatschappelijke organisaties, met inbegrip van stichtingen, om op te treden als actoren van ontwikkeling en goed bestuur;
(b)  ondersteuning en versterking van de capaciteit van maatschappelijke organisaties, met inbegrip van stichtingen, om op te treden als actoren van ontwikkeling en goed bestuur;
Amendement 439
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 1 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  capaciteitsopbouw, coördinatie en institutionele versterking voor maatschappelijke organisaties en lokale overheden – met inbegrip van zuidelijke netwerken van maatschappelijke organisaties en lokale overheden en overkoepelende organisaties – om te fungeren als drijvende kracht binnen hun organisaties en tussen verschillende soorten belanghebbenden die actief zijn in het publieke debat over ontwikkeling, om met regeringen een dialoog over overheidsbeleid aan te gaan en effectief deel te nemen aan het ontwikkelingsproces.
Amendement 440
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 2 – titel
2.  Dialoog met en tussen maatschappelijke organisaties over het ontwikkelingsbeleid
2.  Dialoog met en tussen maatschappelijke organisaties
Amendement 441
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 2 – letter a
(a)  Bevordering van andere fora voor inclusieve multistakeholderdialoog, met inbegrip van interactie tussen burgers, maatschappelijke organisaties, lokale autoriteiten, lidstaten, partnerlanden en andere belangrijke actoren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
(a)  Bevordering van fora voor inclusieve multistakeholderdialoog en de institutionele versterking van het maatschappelijk middenveld en netwerken van lokale autoriteiten, met inbegrip van interactie en afstemming tussen burgers, maatschappelijke organisaties, lokale autoriteiten, lidstaten, partnerlanden en andere belangrijke actoren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
Amendement 442
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 3 – letter b
(b)  mobiliseren van publieke steun in de Unie en (potentiële) kandidaat-lidstaten voor strategieën voor duurzame en inclusieve ontwikkeling in de partnerlanden.
(b)  mobiliseren van publieke steun in de Unie en (potentiële) kandidaat-lidstaten voor de terugdringing van armoede en voor strategieën voor duurzame en inclusieve ontwikkeling in de partnerlanden.
Amendement 443
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
(b bis)   bewustmaking van duurzame consumptie en productie, van toeleveringsketens en van de invloed van de koopkracht van de burgers van de Unie bij het mogelijk maken van duurzame ontwikkeling.
Amendement 444
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 3 bis (nieuw)
3 bis.  Verstrekking van sociale basisdiensten aan bevolkingsgroepen in nood
Interventies in partnerlanden ter ondersteuning van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door het verstrekken van sociale basisdiensten zoals gezondheidszorg, voeding, onderwijs, sociale bescherming en toegang tot veilig water, riolering en hygiëne, via het maatschappelijk middenveld en lokale overheden.
Amendement 445
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – punt 3 ter (nieuw)
3 ter.  Versterking van de rol van plaatselijke overheden als actoren van ontwikkeling
(a)  Vergroting van de capaciteit van netwerken, platformen en allianties van lokale autoriteiten van de Unie en ontwikkelingslanden, zodat een substantiële en permanente beleidsdialoog en effectieve participatie op het gebied van ontwikkeling gegarandeerd is en democratisch bestuur gestimuleerd wordt, met name door de territoriale aanpak van lokale ontwikkeling;
(b)  meer interactie met burgers van de Unie over ontwikkelingsvraagstukken (bewustmaking, het delen van kennis, betrokkenheid, met inbegrip van het toepassen van duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten), met name met betrekking tot de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, ook in de Unie, de kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaat-lidstaten;
(c)  vergroten van de zeggenschap over en de opname van steun door middel van opleidingsprogramma's ter plaatse voor lokale ambtenaren betreffende de aanvraagprocedures voor EU-financiering.
Amendement 446
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – titel
3.  ACTIEGEBIEDEN VOOR STABILITEIT EN VREDE
3.  ACTIEGEBIEDEN VOOR VREDESOPBOUW, CONFLICTPREVENTIE EN STABILITEIT
Amendement 447
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – inleidende formule
De Unie verleent technische en financiële bijstand voor steun aan maatregelen gericht op het opbouwen en versterken van de capaciteit van de partners voor het voorkomen van conflicten, het opbouwen van vrede en het aanpakken van pre- en postcrisissituaties, in nauwe samenwerking met de Verenigde Naties en andere internationale, regionale en subregionale organisaties, statelijke actoren en het maatschappelijk middenveld, voornamelijk met betrekking tot hun inspanningen op de volgende gebieden, met inbegrip van specifieke aandacht voor de deelname van vrouwen:
De Unie verleent technische en financiële bijstand voor steun aan maatregelen gericht op het opbouwen en versterken van de capaciteit van de Unie en haar partners voor het voorkomen van conflicten, het opbouwen van vrede en het aanpakken van pre- en postcrisissituaties, in nauwe samenwerking met de Verenigde Naties en andere internationale, regionale en subregionale organisaties, statelijke actoren en het maatschappelijk middenveld, voornamelijk met betrekking tot hun inspanningen op de volgende gebieden, met inbegrip van specifieke aandacht voor gendergelijkheid, empowerment van vrouwen en deelname van jongeren:
Amendement 448
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter a
(a)  vroegtijdige waarschuwing en conflictbewuste risicoanalyse; vertrouwenwekkende maatregelen, bemiddeling, dialoog en verzoening;
(a)  vroegtijdige waarschuwing en conflictbewuste risicoanalyse in de beleidsvorming en de beleidsuitvoering;
Amendement 449
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)
(a bis)  facilitering en opbouw van capaciteit bij het opbouwen van vertrouwen, bemiddeling, dialoog en verzoeningsmaatregelen, met bijzondere aandacht voor opkomende spanningen binnen de samenleving, met name preventie van genocide en misdaden tegen de menselijkheid;
Amendement 450
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)
(a ter)  versterking van capaciteiten voor de deelname aan en de inzet bij civiele stabilisatiemissies; versterking van de capaciteiten van de Unie, het maatschappelijk middenveld en de EU-partners voor de deelname aan en de inzet van civiele vredesmissies en vredesopbouwmissies; de uitwisseling van informatie en goede praktijken inzake vredesopbouw, conflictanalyse, vroegtijdige waarschuwing of training en dienstverlening;
Amendement 451
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter b
(b)  herstel na een conflict of een ramp;
(b)  ondersteuning van herstel na een conflict, onder meer door aandacht te besteden aan het vraagstuk van vermiste personen in post-conflictsituaties, en met ondersteuning van de implementatie van relevante multilaterale overeenkomsten die landmijnen en ontplofbare oorlogsresten aanpakken, evenals herstel na een ramp, waarbij rekening wordt gehouden met de politieke en veiligheidssituatie;
Amendement 452
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter c
(c)  ondersteuning van vredesopbouw en staatsopbouw;
(c)  ondersteuning van vredesopbouw en staatsopbouw, met inbegrip van lokale en internationale maatschappelijke organisaties, staten en internationale organisaties, en de ontwikkeling van structurele dialogen onderling op verschillende niveaus, tussen het lokale maatschappelijk middenveld en de partnerlanden, en met de Unie;
Amendement 453
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  stopzetting van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ter financiering van conflicten en ondersteuning van de naleving door belanghebbenden van initiatieven zoals de Kimberleyprocescertificering, met inbegrip van initiatieven in verband met Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden1 bis, in het bijzonder wat betreft de uitvoering van efficiënt nationaal toezicht op de productie van en de handel in natuurlijke hulpbronnen;
__________________
1 bis PB L 130 van 19.5.2017, blz. 1.
Amendement 454
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter e
(e)  capaciteitsopbouw voor veiligheid en ontwikkeling (CBSD).
(e)  capaciteitsopbouw van militaire actoren ter ondersteuning van ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling.
Amendement 455
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)
(e bis)  ondersteuning van acties ter bevordering van gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen, met name via de tenuitvoerlegging van de resoluties 1325 en 2250 van de VN-Veiligheidsraad, alsook van de deelname van vrouwen en jongeren aan en hun vertegenwoordiging in formele en informele vredesprocessen;
Amendement 456
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)
(e ter)  ondersteuning van acties ter bevordering van een cultuur van geweldloosheid, onder andere door formele, informele en niet-formele vredeseducatie;
Amendement 457
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter e quater (nieuw)
(e quater)  ondersteuning van acties ter versterking van de veerkracht van staten, samenlevingen, gemeenschappen en individuen, waaronder veerkrachtbeoordelingen om het inheemse vermogen binnen samenlevingen te identificeren dat hen in staat stelt druk en schokken te weerstaan, zich eraan aan te passen en er snel van te herstellen;
Amendement 458
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter e quinquies (nieuw)
(e quinquies)   steun voor internationale strafhoven en nationale ad-hoctribunalen, waarheids- en verzoeningscommissies, overgangsrechtspraak en andere mechanismen voor de juridische afdoening van mensenrechtenklachten en voor de vaststelling en toekenning van eigendomsrechten, ingesteld volgens internationale normen op het gebied van de mensenrechten en de rechtsstaat;
Amendement 459
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 – letter e sexies (nieuw)
(e sexies)   ondersteuning van maatregelen ter bestrijding van illegaal gebruik van en toegang tot vuurwapens, handvuurwapens en lichte wapens;
Amendement 460
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Maatregelen op dit gebied:
(a)  omvatten de overdracht van knowhow, de uitwisseling van informatie en goede praktijken, de beoordeling van risico's of bedreigingen, onderzoek en analyse, systemen voor vroegtijdige waarschuwing, opleiding en dienstverlening;
(b)  dragen bij aan de verdere ontwikkeling van een gestructureerde dialoog over vredesopbouwvraagstukken;
(c)  kunnen technische en financiële bijstand voor de toepassing van maatregelen ter ondersteuning van vredesopbouw en staatsopbouw omvatten.
Amendement 461
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 2 – alinea 1 – inleidende formule
De Unie verleent technische en financiële bijstand ter ondersteuning van de inspanningen van de partners en acties van de Unie voor het aanpakken van mondiale en transregionale dreigingen en opkomende dreigingen, voornamelijk op de volgende gebieden:
De Unie verleent technische en financiële bijstand ter ondersteuning van de inspanningen van de partners en acties van de Unie voor het aanpakken van mondiale en transregionale dreigingen en opkomende dreigingen op de volgende gebieden:
Amendement 462
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 2 – alinea 1 – letter a
(a)  bedreigingen voor de rechtsstaat en de openbare orde, voor de beveiliging en de veiligheid van personen, waaronder terrorisme, gewelddadig extremisme, georganiseerde misdaad, cybercriminaliteit, hybride bedreigingen, illegale smokkel, handel en doorvoer;
(a)  bedreigingen voor de rechtsstaat en de openbare orde, voor de beveiliging en de veiligheid van personen, waaronder terrorisme, gewelddadig extremisme, georganiseerde misdaad, cybercriminaliteit, hybride bedreigingen, illegale smokkel, handel en doorvoer, met name door het versterken van de capaciteit van de rechtshandhavings-, justitiële en civiele autoriteiten die zijn betrokken bij de bestrijding van terrorisme, georganiseerde misdaad, met inbegrip van cybercriminaliteit, en alle vormen van illegale handel, en bij de daadwerkelijke controle van illegale handel en doorvoer.
Er wordt prioriteit verleend aan transregionale samenwerking waarbij twee of meer derde landen betrokken zijn die duidelijk de politieke wil hebben getoond om de problemen die zich voordoen, aan te pakken.
De maatregelen leggen specifiek de nadruk op goed bestuur en zijn in overeenstemming met het internationaal recht. Op het gebied van terrorismebestrijding kan ook worden samengewerkt met individuele landen en regio's, of internationale, regionale en subregionale organisaties.
Op het gebied van bijstand aan autoriteiten die betrokken zijn bij de strijd tegen het terrorisme, wordt prioriteit verleend aan ondersteunende maatregelen voor de ontwikkeling en de versterking van de wetgeving tegen het terrorisme, voor de toepassing en de uitoefening van het financieel recht, het douanerecht en het immigratierecht, voor de ontwikkeling van procedures voor rechtshandhaving die in overeenstemming zijn met de hoogste internationale normen en het internationaal recht naleven, voor de versterking van mechanismen voor democratische controle en institutioneel toezicht en voor het voorkomen van gewelddadig radicalisme.
Op het gebied van bijstand inzake het drugsprobleem wordt de nodige aandacht besteed aan internationale samenwerking gericht op de bevordering van de beste praktijken op het gebied van terugdringing van de vraag en van de productie en de vermindering van de schade.
Amendement 463
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 2 – alinea 1 – letter b
(b)  bedreigingen voor openbare ruimten, kritieke infrastructuur, cyberveiligheid, de volksgezondheid of het milieu, bedreigingen van de maritieme veiligheid, en dreigingen die voortvloeien uit de klimaatverandering;
(b)  bedreigingen voor openbare ruimten, kritieke infrastructuur, met inbegrip van internationaal vervoer, waaronder passagiers- en vrachtvervoer, energieactiviteiten en energiedistributie, cyberveiligheid, de volksgezondheid, met inbegrip van plotseling opkomende epidemieën met mogelijke transnationale effecten, of de stabiliteit van het milieu, bedreigingen van de maritieme veiligheid, en mondiale en transregionale dreigingen die voortvloeien uit de klimaatverandering en een potentieel destabiliserend effect kunnen hebben op vrede en veiligheid;
Amendement 464
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 2 – alinea 1 – letter c
(c)  mitigatie van risico's, hetzij opzettelijk, hetzij door ongevallen of door de natuur veroorzaakt, in verband met chemische, biologische, radiologische en nucleaire materialen of stoffen, en risico's voor gerelateerde installaties of terreinen;
(c)  mitigatie van risico's, hetzij opzettelijk, hetzij door ongevallen of door de natuur veroorzaakt, in verband met chemische, biologische, radiologische en nucleaire materialen of stoffen, en risico's voor gerelateerde installaties of terreinen, met name met betrekking tot de volgende gebieden:
(1)  de ondersteuning en bevordering van civiele onderzoeksactiviteiten als alternatief voor defensiegerelateerd onderzoek;
(2)  de verbetering van de veiligheid in civiele voorzieningen waar gevoelige chemische, biologische, radiologische of nucleaire materialen of stoffen worden opgeslagen of aangewend in het kader van civiele onderzoeksprogramma's;
(3)  de ondersteuning, in het kader van het samenwerkingsbeleid van de Unie en de doelstellingen daarvan, van civiele voorzieningen en de verrichting van relevante civiele studies die nodig zijn voor de ontmanteling, sanering of omvorming van aan wapens gerelateerde voorzieningen en locaties als besloten is dat deze niet langer deel uitmaken van een defensieprogramma;
(4)  de versterking van de capaciteit van de bevoegde civiele autoriteiten die zich bezighouden met de ontwikkeling en het handhaven van doeltreffende controles op de illegale handel in chemische, biologische, radiologische en nucleaire materialen of stoffen (met inbegrip van de uitrusting voor de productie of levering ervan);
(5)  de ontwikkeling van het juridisch kader en de institutionele capaciteit voor het instellen en handhaven van effectieve exportcontroles, met name op goederen voor tweeërlei gebruik, met inbegrip van regionale samenwerkingsmaatregelen, en voor de uitvoering van de bepalingen van het Wapenhandelsverdrag en de bevordering van de naleving ervan;
(6)  de ontwikkeling van doeltreffende civiele rampenparaatheid, rampenplannen, crisisrespons en capaciteit voor saneringsmaatregelen.
Dergelijke activiteiten worden ontwikkeld in samenhang met de activiteiten in het kader van het Europees instrument voor nucleaire veiligheid dat is ingesteld bij Verordening EU .../... [EINV-verordening];
Amendement 465
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 – punt 2 – alinea 1 – letter d
(d)  capaciteitsopbouw voor veiligheid en ontwikkeling (CBSD).
(d)  capaciteitsopbouw van militaire actoren ter ondersteuning van ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling.
Amendement 466
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 1 – letter a
(a)  Ontwikkeling van de essentiële elementen voor een doeltreffend en omvattend stelsel van gezondheidszorg die het best kunnen worden aangepakt op supranationaal niveau om te zorgen voor billijke toegang tot gezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;
(a)  Ontwikkeling van de essentiële elementen voor een doeltreffend en omvattend stelsel van gezondheidszorg die het best kunnen worden aangepakt op supranationaal niveau om te zorgen voor billijke, betaalbare, inclusieve en universele toegang tot de openbare gezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;
Amendement 467
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 1 – letter a bis (nieuw)
(a bis)  bevorderen, verschaffen en uitbreiden van essentiële diensten en psychologische bijstand voor slachtoffers van geweld, met name vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van verkrachting;
Amendement 468
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 1 – letter c
(c)  bevordering van de mondiale volksgezondheid door onderzoek naar en controle op overdraagbare ziekten, door kennis te vertalen in producten en beleidsmaatregelen, ter bestrijding van de veranderende ziektelast (niet-overdraagbare ziekten, alle vormen van ondervoeding en milieurisicofactoren); vorming van mondiale markten ter verbetering van de toegang tot essentiële medische dienstverlening en gezondheidszorg, met name voor seksuele en reproductieve gezondheid.
(c)  bevordering van de mondiale volksgezondheid door onderzoek naar overdraagbare ziekten, met inbegrip van armoedegerelateerde en verwaarloosde ziekten, en de controle hierop, door deze ziekten en namaakgeneesmiddelen te bestrijden, door kennis te vertalen in veilige, toegankelijke en betaalbare producten en beleidsmaatregelen voor het aanpakken van immunisatie, het brede spectrum van de aanhoudende last van infecties, opkomende en opnieuw opkomende ziekten en epidemieën en antimicrobiële resistentie, en ook van niet-overdraagbare ziekten, alle vormen van ondervoeding en milieurisicofactoren, en vorming van mondiale markten ter verbetering van de toegang tot essentiële medische dienstverlening en gezondheidszorg, met name voor seksuele en reproductieve gezondheid.
Amendement 469
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 1 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  Ondersteuning van initiatieven om de toegang tot veilige, efficiënte en betaalbare geneesmiddelen, waaronder generische geneesmiddelen, diagnostiek en aanverwante gezondheidstechnologieën, op te schalen, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare hulpmiddelen om de prijs van levensreddende geneesmiddelen en diagnostica te verlagen.
Amendement 470
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 1 – letter c ter (nieuw)
(c ter)  bevordering van een goede gezondheid en het bestrijden van overdraagbare ziekten door het versterken van de gezondheidsstelsels en het verwezenlijken van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, onder meer door meer aandacht te besteden aan preventie en het aanpakken van ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen;
Amendement 471
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 2 – letter a
(a)  Bevordering van gezamenlijke mondiale inspanningen voor inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs en opleiding op alle niveaus, ook in nood- en crisissituaties;
(a)  Bevordering van het verwezenlijken van internationaal overeengekomen doelstellingen op het gebied van onderwijs en bestrijding van onderwijsarmoede door middel van gezamenlijke mondiale inspanningen voor inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs en opleiding op alle niveaus, voor alle leeftijden, ook bij zeer jonge kinderen en in nood- en crisissituaties, en met specifieke prioriteit voor het versterken van gratis openbare onderwijsstelsels;
Amendement 472
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 2 – letter b
(b)  versterking van kennis, vaardigheden en waarden door middel van partnerschappen en allianties voor actief burgerschap en productieve, inclusieve en weerbare samenlevingen;
(b)  versterking van kennis, onderzoek en innovatie, vaardigheden en waarden door middel van partnerschappen en allianties voor actief burgerschap en productieve, goed opgeleide, democratische, inclusieve en weerbare samenlevingen;
Amendement 473
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 2 – letter c
(c)  ondersteuning van mondiale maatregelen voor het terugdringen van alle vormen van ongelijkheid, zoals de kloof tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen, om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen aan het economische en sociale leven.
(c)  ondersteuning van mondiale maatregelen voor het terugdringen van alle vormen van discriminatie en ongelijkheid, zoals de kloof tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen, om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen aan het economische, politieke, sociale en culturele leven.
Amendement 474
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 2 – letter c bis (nieuw)
(c bis)   ondersteuning van inspanningen van maatschappelijke actoren en verbetering van hun goede praktijken, teneinde binnen kwetsbare omgevingen met zwakke overheidsstructuren te zorgen voor inclusief onderwijs van hoge kwaliteit.
Amendement 475
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 2 – letter c ter (nieuw)
(c ter)  ondersteuning van acties en bevordering van samenwerking op het gebied van sport om aan de empowerment van vrouwen en jongeren, individuen en gemeenschappen bij te dragen, alsook aan de doelstellingen met betrekking tot gezondheid, onderwijs en sociale inclusie van de Agenda 2030.
Amendement 476
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 3 – titel
3.  Vrouwen en kinderen
3.  Vrouwen
Amendement 477
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 3 – letter a
(a)  Ondersteuning en sturing van mondiale inspanningen, partnerschappen en allianties om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes; dit omvat tevens fysieke, psychologische, seksuele, economische en andere vormen van geweld en discriminatie met inbegrip van uitsluiting waarmee vrouwen te kampen hebben in de verschillende gebieden van hun privé- en openbare leven;
(a)  Sturing en ondersteuning van lokale, nationale en regionale initiatieven en mondiale inspanningen, partnerschappen en allianties voor de rechten van vrouwen, zoals beschreven in het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het facultatieve protocol daarbij, om een einde te maken aan alle vormen van geweld, schadelijke praktijken en discriminatie tegen vrouwen en meisjes; dit omvat tevens fysieke, psychologische, seksuele, economische, politieke en andere vormen van geweld en discriminatie met inbegrip van uitsluiting waarmee vrouwen te kampen hebben in de verschillende gebieden van hun privé- en openbare leven;
Amendement 478
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 3 – letter a bis (nieuw)
(a bis)  aanpakken van de onderliggende oorzaken van genderongelijkheden ter ondersteuning van conflictpreventie en vredesopbouw; bevorderen van de versterking van de positie van vrouwen, met inbegrip van de rol van de vrouw als ontwikkelingsactor en vredestichter; versterking van de macht, de stem en de deelname van vrouwen en meisjes in het sociale, economische, politieke en burgerlijke leven;
Amendement 479
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 3 – letter a ter (nieuw)
(a ter)  bevordering van de bescherming en naleving van de rechten van vrouwen en meisjes, waaronder economische, arbeids-, sociale en politieke rechten, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, onder meer door middel van gezondheidsdiensten, voorlichting en voorzieningen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid;
Amendement 480
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 3 – letter b
(b)  bevordering van nieuwe initiatieven om te bouwen aan sterkere systemen voor kinderbescherming in derde landen, teneinde ervoor te zorgen dat kinderen op alle gebieden beschermd worden tegen geweld, misbruik en verwaarlozing, onder meer door het bevorderen van de overgang van institutionele naar gemeenschapszorg voor kinderen;
Schrappen
Amendement 481
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 3 bis (nieuw)
3 bis.  Kinderen en jongeren
(a)  Bevordering van nieuwe initiatieven om te bouwen aan sterkere systemen voor kinderbescherming in derde landen, teneinde ervoor te zorgen dat kinderen hun leven optimaal kunnen beginnen en op alle gebieden beschermd worden tegen geweld, misbruik en verwaarlozing, onder meer door het bevorderen van de overgang van institutionele naar gemeenschapszorg voor kinderen;
(b)  bevordering van de toegang tot sociale basisvoorzieningen voor kinderen en jongeren, met inbegrip van de meest gemarginaliseerde groepen, met bijzondere aandacht voor gezondheid, voeding, onderwijs, ontwikkeling van zeer jonge kinderen en sociale bescherming, alsook met inbegrip van diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, informatie en aanbod, specifiek op jongeren gerichte diensten en uitgebreide seksuele voorlichting, voeding, onderwijs en sociale bescherming;
(c)  bevordering van de toegang voor jongeren tot vaardigheden, fatsoenlijke en hoogwaardige banen door middel van onderwijs, technische en beroepsopleidingen, en toegang tot digitale technologieën; ondersteuning van jong ondernemerschap en bevordering van nieuwe, duurzame banen met waardige arbeidsomstandigheden;
(d)  bevordering van initiatieven die de positie van jongeren en kinderen versterken, en ondersteuning van beleid en acties voor het waarborgen van hun inclusie, betekenisvolle deelname aan civiele en politieke aangelegenheden en sociale erkenning, ter erkenning van hun werkelijke potentieel als katalysatoren van positieve veranderingen op gebieden als vrede, veiligheid, duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, milieubescherming en armoedebestrijding.
Amendement 482
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 4 – titel
4.  Migratie en gedwongen ontheemding
4.  Migratie, mobiliteit en gedwongen ontheemding
Amendement 483
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 4 – letter a
(a)  Ervoor zorgen dat de EU voorop blijft lopen bij de invulling van de wereldwijde agenda inzake migratie en het beheer van gedwongen ontheemding in al haar dimensies;
(a)  Ervoor zorgen dat de EU voorop blijft lopen bij de invulling van de wereldwijde agenda inzake migratie en het beheer van gedwongen ontheemding in al haar dimensies teneinde veilige, ordelijke en reguliere migratie te vergemakkelijken;
Amendement 484
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 4 – letter b
(b)  sturen en begeleiden van mondiale en regio-overschrijdende beleidsdialogen, met inbegrip van uitwisseling en samenwerking op het gebied van migratie en gedwongen ontheemding;
(b)  sturen en begeleiden van mondiale en regio-overschrijdende beleidsdialogen, met inbegrip van Zuid-Zuid-migratie en uitwisseling en samenwerking op het gebied van migratie en gedwongen ontheemding;
Amendement 485
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 4 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  De samenwerking op dit gebied verloopt volgens een op de mensenrechten gebaseerde aanpak en wordt beheerd in samenhang met het [Fonds voor asiel en migratie], met volledige inachtneming van het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling.
Amendement 486
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 5 – letter b
(b)  bijdragen aan de wereldwijde agenda inzake waardig werk, met name in mondiale waardeketens, en bevordering van kennis over doeltreffende werkgelegenheidsmaatregelen die inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang leren;
(b)  bijdragen aan de wereldwijde agenda inzake waardig werk voor iedereen in een gezonde omgeving en op basis van de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, met inbegrip van de sociale dialoog, leefbare lonen en de strijd tegen kinderarbeid, met name door mondiale waardeketens duurzaam en verantwoord te maken op basis van horizontale zorgvuldigheidsverplichtingen, en bevordering van kennis over doeltreffende werkgelegenheidsmaatregelen die inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang leren;
Amendement 487
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 5 – letter b bis (nieuw)
(b bis)   ondersteuning van mondiale initiatieven op het gebied van bedrijfsleven en mensenrechten, met inbegrip van bedrijfsverantwoordelijkheid voor schendingen van rechten en toegang tot rechtsmiddelen;
Amendement 488
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 5 – letter c
(c)  ondersteuning van mondiale initiatieven inzake universele sociale bescherming die de beginselen van efficiëntie, duurzaamheid en billijkheid respecteren; met inbegrip van steun om ongelijkheid aan te pakken en de sociale samenhang te waarborgen;
(c)  ondersteuning van mondiale initiatieven inzake universele sociale bescherming die de beginselen van efficiëntie, duurzaamheid en billijkheid respecteren, met inbegrip van steun om ongelijkheid aan te pakken en de sociale samenhang te waarborgen, met name door het inrichten en versterken van duurzame stelsels voor sociale bescherming en sociale zekerheid, fiscale hervorming, het versterken van de belastingstelsels en de strijd tegen fraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning;
Amendement 489
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter a
(a)  Bevordering van initiatieven op het gebied van culturele diversiteit en interculturele dialoog voor vreedzame betrekkingen tussen gemeenschappen;
(a)  Bevordering van initiatieven op het gebied van culturele diversiteit en interculturele en interreligieuze dialoog voor vreedzame betrekkingen tussen gemeenschappen;
Amendement 490
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b
(b)  ondersteuning van cultuur als motor voor duurzame sociale en economische ontwikkeling en versterking van de samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed.
(b)  ondersteuning van cultuur en creatieve en artistieke uiting als motor voor duurzame sociale en economische ontwikkeling, en versterking van de samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed en hedendaagse kunst en andere culturele uitingen, alsook van het behoud ervan;
Amendement 491
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  ontwikkeling van lokale ambachten als middel om het lokale culturele erfgoed te behouden.
Amendement 492
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b ter (nieuw)
(b ter)  versterking van de samenwerking inzake bescherming, behoud en opwaardering van het cultureel erfgoed, met inbegrip van het behoud van bijzonder kwetsbaar cultureel erfgoed, met name van minderheden en geïsoleerde gemeenschappen en inheemse volkeren;
Amendement 493
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b quater (nieuw)
(b quater)   ondersteuning van initiatieven voor de terugkeer van cultuurgoederen naar hun land van herkomst of hun restitutie in geval van onwettige toe-eigening.
Amendement 494
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b quinquies (nieuw)
(b quinquies)  ondersteuning van culturele samenwerking met de Unie, onder meer via uitwisselingen, partnerschappen en andere initiatieven, en erkenning van het professionalisme van auteurs, kunstenaars en culturele en creatieve actoren;
Amendement 495
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b sexies (nieuw)
(b sexies)  ondersteuning van samenwerking en partnerschappen tussen sportorganisaties;
Amendement 496
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel B – punt 1 – letter b
(b)  bijdragen tot de externe dimensie van het milieubeleid en het beleid inzake klimaatverandering van de Unie;
(b)  bijdragen tot de externe dimensie van het milieubeleid en het beleid inzake klimaatverandering van de Unie met volledige inachtneming van het beginsel inzake beleidscoherentie voor ontwikkeling;
Amendement 497
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel B – punt 1 – letter c
(c)  integratie van milieu, klimaatverandering en rampenrisicovermindering in het beleid, de plannen en investeringen, onder meer door betere kennis en informatie;
(c)  integratie van milieu, klimaatverandering en rampenrisicovermindering in het beleid, de plannen en investeringen, onder meer door betere kennis en informatie, met inbegrip van programma's of maatregelen voor interregionale samenwerking die zijn vastgesteld tussen partnerlanden en -regio's enerzijds en de naburige ultraperifere regio's en landen en gebieden overzee die onder het LGO-besluit vallen anderzijds;
Amendement 498
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel B – punt 1 – letter d
(d)  toepassing van internationale en EU-initiatieven ter bevordering van aanpassing aan en mitigatie van de klimaatverandering en van een klimaatbestendige koolstofarme ontwikkeling, onder meer via de uitvoering van de nationaal vastgestelde bijdragen (NDC's) en emissiearme, klimaatbestendige strategieën; bevordering van rampenrisicovermindering, aanpak van de aantasting van het milieu en biodiversiteitsverlies, bevordering van het behoud en het duurzame gebruik en beheer van terrestrische en mariene ecosystemen en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van land, water, oceanen, visserij en bossen; aanpak van ontbossing, bodemdegradatie, illegale houtkap en illegale handel in wilde dieren en planten; bestrijding van verontreiniging en waarborgen van een gezond milieu, aanpakken van nieuwe klimaat- en milieuvraagstukken, ter bevordering van hulpbronnenefficiëntie, duurzame consumptie en productie en goed beheer van chemische stoffen en afval en de ondersteuning van de overgang naar een emissiearme, klimaatbestendige groene en circulaire economie.
(d)  toepassing van internationale en EU-initiatieven ter bevordering van aanpassing aan en mitigatie van de klimaatverandering en van een klimaatbestendige koolstofarme ontwikkeling, onder meer via de uitvoering van de nationaal vastgestelde bijdragen (NDC's) en emissiearme, klimaatbestendige strategieën; bevordering van rampenrisicovermindering, aanpak van de aantasting van het milieu en biodiversiteitsverlies, het behoud en het duurzame gebruik en beheer van terrestrische en mariene ecosystemen en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van land, water, oceanen, visserij en bossen; aanpak van ontbossing, woestijnvorming, bodemdegradatie, illegale houtkap en illegale handel in wilde dieren en planten; bestrijding van verontreiniging en waarborgen van een gezond milieu, aanpakken van nieuwe klimaat- en milieuvraagstukken, ter bevordering van hulpbronnenefficiëntie, duurzame consumptie en productie, geïntegreerd waterbeheer en goed beheer van chemische stoffen en afval en de ondersteuning van de overgang naar een emissiearme, klimaatbestendige groene en circulaire economie;
Amendement 499
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel B – punt 1 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  bevordering van ecologisch duurzame landbouwpraktijken, met inbegrip van agro-ecologie, teneinde de ecosystemen en biodiversiteit te beschermen en de ecologische en sociale veerkracht ten aanzien van klimaatverandering te bevorderen, met speciale aandacht voor het ondersteunen van kleine boeren, werknemers en ambachtslieden.
Amendement 500
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel B – punt 1 – letter d ter (nieuw)
(d ter)  implementatie van internationale initiatieven en initiatieven van de Unie om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken door de instandhouding, het duurzame gebruik en het beheer van terrestrische en mariene ecosystemen en de daarmee samenhangende biodiversiteit te bevorderen.
Amendement 501
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel B – punt 2 – letter a
(a)  Ondersteuning van mondiale inspanningen, verbintenissen, partnerschappen en allianties, met inbegrip van duurzame energietransitie;
(a)  Ondersteuning van mondiale inspanningen, verbintenissen, partnerschappen en allianties, met name van duurzame energietransitie;
Amendement 502
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel B – punt 2 – letter a bis (nieuw)
(a bis)  bevordering van energiezekerheid voor de partnerlanden en lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld door diversificatie van bronnen en trajecten, waarbij rekening wordt gehouden met problemen inzake prijsvolatiliteit en mogelijke emissiereducties, en door verbetering van de markten en aanmoediging van onderlinge verbindingen en de handel op het vlak van energie en met name elektriciteit;
Amendement 503
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel B – punt 2 – letter b
(b)  aanmoediging van partnerregeringen om een energiebeleid vast te stellen en markthervormingen door te voeren waarmee een gunstig klimaat tot stand wordt gebracht voor investeringen in betere toegang tot betaalbare, moderne, betrouwbare en duurzame energiediensten, met een sterke nadruk op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie;
(b)  aanmoediging van partnerregeringen om een energiebeleid vast te stellen en markthervormingen door te voeren waarmee een gunstig klimaat tot stand wordt gebracht voor inclusieve groei en investeringen in betere toegang tot klimaatvriendelijke, betaalbare, moderne, betrouwbare en duurzame energiediensten, waarbij voorrang wordt gegeven aan hernieuwbare energie en energie-efficiëntie;
Amendement 504
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 1 – letter a
(a)  Bevordering van duurzame particuliere investeringen door middel van innovatieve financieringsmechanismen en risicodeling;
(a)  Bevordering van duurzame particuliere investeringen door middel van innovatieve financieringsmechanismen, onder meer voor landen met een lager ontwikkelingsniveau en kwetsbare staten die anders dergelijke investeringen niet zouden aantrekken en waarvoor additionaliteit kan worden aangetoond;
Amendement 505
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 1 – letter b
(b)  verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat, versterking van de publiek-private dialoog en op het opbouwen van capaciteiten van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;
(b)  ontwikkeling van een sociaal en ecologisch verantwoorde lokale particuliere sector, verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat, versterking van de publiek-private dialoog en het opbouwen van de capaciteiten, het concurrentievermogen en de veerkracht van lokale micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, evenals coöperaties en sociale ondernemingen, alsmede de integratie van deze ondernemingen in de lokale, regionale en mondiale economie;
Amendement 506
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 1 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  bevordering van financiële inclusie door de toegang tot en het effectief gebruik van financiële diensten te stimuleren, zoals microkredieten, microsparen, microverzekeringen en betalingsoverdracht, voor micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en huishoudens, met name voor kansarme en kwetsbare groepen;
Amendement 507
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 1 – letter c
(c)  ondersteuning van het handelsbeleid van de Unie en handelsovereenkomsten en de uitvoering daarvan; verbetering van de toegang tot de markten van partnerlanden en bevordering van de handel, investeringen en zakelijke kansen voor bedrijven uit de Unie, waarbij tegelijk belemmeringen voor markttoegang en investeringen worden weggenomen;
(c)  ondersteuning van de uitvoering van het handelsbeleid van de Unie en van handelsovereenkomsten die duurzame ontwikkeling beogen; verbetering van de toegang tot de markten van partnerlanden en bevordering van eerlijke handel, verantwoorde en toerekenbare investeringen en zakelijke kansen voor bedrijven uit de Unie, waarbij tegelijk belemmeringen voor markttoegang en investeringen worden weggenomen en er zowel wordt gestreefd naar betere toegang tot klimaatvriendelijke technologieën en intellectuele eigendom en wordt gezorgd voor het delen van waarden en voor de eerbiediging van de mensenrechten in de toeleveringsketens, met volledige inachtneming van de beleidscoherentie voor ontwikkeling waar het ontwikkelingslanden betreft;
Amendement 508
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 2 – letter a
(a)  Ondersteuning en beïnvloeding van internationale strategieën, organisaties, mechanismen en actoren die betrokken zijn bij de uitrol van belangrijke mondiale beleidskwesties en kaders rond voedsel- en voedingszekerheid;
(a)  Ondersteuning en beïnvloeding van internationale strategieën, organisaties, mechanismen en actoren die betrokken zijn bij de uitrol van belangrijke mondiale beleidskwesties en kaders rond duurzame voedsel- en voedingszekerheid en bijdragen aan de verantwoording over internationale verbintenissen inzake voedselzekerheid, voeding en duurzame landbouw, met inbegrip van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs;
Amendement 509
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 2 – letter b
(b)  verbetering van mondiale collectieve goederen die een einde moeten maken aan honger en ondervoeding; instrumenten zoals het wereldwijde netwerk inzake voedselzekerheidscrises versterken de capaciteit om adequaat te reageren op voedsel- en voedingscrises in de context van de koppeling van humanitaire hulp, ontwikkeling en vrede (vandaar steun voor de mobilisering van middelen uit de derde pijler);
(b)  zorgen voor eerlijke toegang tot voedsel, onder meer door te helpen de financieringstekorten voor voeding weg te werken; verbetering van mondiale collectieve goederen die een einde moeten maken aan honger en ondervoeding; instrumenten zoals het wereldwijde netwerk inzake voedselzekerheidscrises versterken de capaciteit om adequaat te reageren op voedsel- en voedingscrises in de context van de koppeling van humanitaire hulp, ontwikkeling en vrede (vandaar steun voor de mobilisering van middelen uit de derde pijler);
Amendement 510
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 2 – letter b bis (nieuw)
(b bis)   bevordering van een gecoördineerde, versnelde, sectoroverstijgende inspanning om de capaciteit voor gediversifieerde lokale en regionale voedselproductie te verhogen, te zorgen voor voedselzekerheid en voeding, alsook toegang tot drinkwater, en de veerkracht van de meest kwetsbaren te vergroten, met name in landen die langdurige of steeds terugkerende crises doormaken;
Amendement 511
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 2 – letter c
(c)  bevestiging op mondiaal niveau van de centrale rol van duurzame landbouw en visserij en aquacultuur voor meer voedselzekerheid, armoedebestrijding, werkgelegenheid, mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering, herstelvermogen en gezonde ecosystemen;
(c)  bevestiging op mondiaal niveau van de centrale rol van duurzame landbouw en visserij en aquacultuur, met inbegrip van kleinschalige landbouw, veehouderij en nomadische veeteelt, voor meer voedselzekerheid, armoedebestrijding, werkgelegenheid, rechtvaardige en duurzame toegang tot en rechtvaardig en duurzaam beheer van middelen, met inbegrip van land en landrechten, water, (micro)kredieten, vrij beschikbaar zaaigoed en andere landbouwinputs, mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering, herstelvermogen en gezonde ecosystemen;
Amendement 512
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 2 – letter d
(d)  innovatie door internationaal onderzoek en versterking van algemene kennis en deskundigheid, met name in verband met de mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering, agrobiodiversiteit, mondiale en alomvattende waardeketens, voedselveiligheid, verantwoorde investeringen, goed beheer van de exploitatie van de bodem en natuurlijke hulpbronnen.
(d)  innovatie door internationaal onderzoek en versterking van algemene kennis en deskundigheid, bevordering en versterking van lokale en autonome aanpassingsstrategieën, met name in verband met de mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering, agrobiodiversiteit, mondiale en alomvattende waardeketens, eerlijke handel, voedselveiligheid, verantwoorde investeringen, goed beheer van de exploitatie van de bodem en natuurlijke hulpbronnen.
Amendement 513
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel C – punt 2 – letter d bis (nieuw)
(d bis)   actieve steun voor een grotere participatie van de maatschappelijke organisaties en van landbouwersorganisaties aan de beleidsvorming en de onderzoeksprogramma's en grotere betrokkenheid van deze groepen bij de uitvoering en evaluatie van regeringsprogramma's;
Amendement 514
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel D – punt 2
2.  Bevordering van inclusieve samenlevingen, goed economisch bestuur, met inbegrip van eerlijke en inclusieve mobilisering van binnenlandse inkomsten, transparant beheer van de overheidsfinanciën en effectieve en inclusieve overheidsuitgaven.
2.  Bevordering van inclusieve samenlevingen, goed economisch bestuur, met inbegrip van eerlijke en inclusieve mobilisering van binnenlandse inkomsten en de bestrijding van belastingontwijking, transparant beheer van de overheidsfinanciën en effectieve en inclusieve overheidsuitgaven.
Amendement 515
Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 bis (nieuw)
4 bis.  ACTIEGEBIEDEN VOOR BEHOEFTEN EN PRIORITEITEN OP HET GEBIED VAN HET BUITENLANDS BELEID
Acties ter ondersteuning van de doelstellingen van artikel 4, lid 3, onder d bis), worden opgezet voor steun aan het buitenlands beleid van de Unie, in verband met politieke, ontwikkelings-, economische en veiligheidsvraagstukken. Die acties stellen de Unie in staat om op te treden indien er sprake is van een belang van buitenlands beleid of een kans om de doelstellingen ervan te bereiken, en die moeilijk op een andere manier kunnen worden bewerkstelligd. Het kan daarbij gaan om:
(a)  steun voor de bilaterale, regionale en interregionale samenwerking en strategieën van de Unie, bevordering van beleidsdialogen en ontwikkeling van collectieve benaderingen van en antwoorden op uitdagingen van mondiaal belang, zoals migratie, ontwikkeling, klimaatverandering en veiligheidskwesties, met name op de volgende gebieden:
–  ondersteuning van de uitvoering van partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten, actieplannen en soortgelijke bilaterale instrumenten;
–  verdieping van de politieke en economische dialoog met derde landen die zeer belangrijk zijn op het wereldtoneel, met name in het buitenlands beleid;
–  ondersteuning van de contacten met relevante derde landen met betrekking tot bilaterale en mondiale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang;
–  bevordering van een adequate follow-up of gecoördineerde tenuitvoerlegging van de bereikte conclusies en aangegane verplichtingen in de betreffende internationale fora;
(b)  ondersteunen van het handelsbeleid van de Unie:
–  ondersteuning van het handelsbeleid van de Unie en de onderhandeling, tenuitvoerlegging en naleving van handelsovereenkomsten, met volledige inachtneming van het beginsel inzake beleidscoherentie voor ontwikkeling waar het ontwikkelingslanden betreft, en volledig in overeenstemming met het nastreven van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen;
–  ondersteuning van de verbetering van de toegang tot de markten van partnerlanden en meer kansen voor bedrijven uit de Unie, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, om handel te drijven, te investeren en zaken te doen, waarbij door middel van economische diplomatie en samenwerking op zakelijk en regelgevingsgebied tegelijk belemmeringen voor de markttoegang, investeringen en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten worden weggenomen, waarbij zo nodig aanpassingen worden doorgevoerd ten aanzien van partners in de ontwikkelingslanden;
(c)  bijdragen tot de uitvoering van de internationale dimensie van het interne beleid van de Unie:
–  bijdragen tot de uitvoering van de internationale dimensie van het interne beleid van de Unie, onder meer inzake milieu, klimaatverandering, energie, wetenschap en onderwijs, en samenwerking op het gebied van het beheer en het bestuur van de oceanen;
–  bevorderen van interne beleidsmaatregelen van de Unie ten aanzien van belangrijke partnerlanden en ondersteunen van convergentie op regelgevingsgebied in dit opzicht;
(d)  bevorderen van groter inzicht in en grotere zichtbaarheid van de Unie en van haar rol op het wereldtoneel:
–  bevordering van groter inzicht in en grotere zichtbaarheid van de Unie en van haar rol op het wereldtoneel door middel van strategische communicatie, publieksdiplomatie, contacten tussen burgers, culturele diplomatie, samenwerking op onderwijskundig en universitair gebied, en door pr-activiteiten om de waarden en belangen van de Unie te bevorderen;
–  vergroting van de mobiliteit van studenten en universiteitspersoneel, met het oog op het creëren van partnerschappen ter verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs en gezamenlijke graden die academische erkenning bieden ("Erasmus+-programma").
Die maatregelen geven uitvoering aan innovatief beleid of innovatieve initiatieven die aansluiten op de huidige of opkomende behoeften, mogelijkheden en prioriteiten op korte en middellange termijn, met inbegrip van de mogelijkheid om maatregelen in het kader van de geografische en thematische programma's op te zetten. Zij zijn gericht op het verdiepen van de betrekkingen van de Unie en op dialoog en de opbouw van partnerschappen en allianties met de belangrijkste landen van strategisch belang, met name opkomende economieën en middeninkomenslanden die een steeds belangrijkere rol spelen in de wereldpolitiek, op het vlak van het mondiale bestuur, het buitenlands beleid, de internationale economie en in multilaterale fora.
Amendement 516
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – titel
1.  Acties die bijdragen tot stabiliteit en conflictpreventie in noodsituaties, bij dreigende crisis, tijdens een crisis en na een crisis
1.  Acties die bijdragen tot vrede, stabiliteit en conflictpreventie in noodsituaties, bij dreigende crisis, tijdens een crisis en na een crisis
Amendement 517
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – alinea 1 – letter a
(a)  een noodsituatie, crisis, dreigende crisis, of natuurrampen;
(a)  een noodsituatie, crisis, dreigende crisis, of natuurrampen, indien van invloed op de stabiliteit, vrede en veiligheid;
Amendement 518
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – alinea 1 – letter b
(b)  een situatie die een gevaar betekent voor de democratie, de rechtsstaat en de openbare orde, de bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, of de beveiliging en de veiligheid van personen, in het bijzonder personen die blootstaan aan gendergerelateerd geweld in onstabiele situaties;
(b)  een situatie die een gevaar betekent voor de vrede, de democratie, de rechtsstaat en de openbare orde, de bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, of de beveiliging en de veiligheid van personen, in het bijzonder personen die blootstaan aan gendergerelateerd geweld in onstabiele situaties;
Amendement 519
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 bis (nieuw)
1 bis.  De in punt 1 bedoelde technische en financiële bijstand kan de volgende terreinen bestrijken:
(a)  steun, door middel van technische en logistieke bijstand, voor de inspanningen van internationale, regionale en lokale organisaties, statelijke actoren en actoren uit het maatschappelijk middenveld ter bevordering van vertrouwenscheppende maatregelen, bemiddeling, dialoog en verzoening, overgangsjustitie en empowerment van vrouwen en kinderen, met name met betrekking tot spanningen binnen de samenleving en aanslepende conflicten;
(b)  steun voor de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, in het bijzonder met betrekking tot vrouwen, vrede, veiligheid en jongeren, met name in fragiele landen of landen die zich in een conflict- of postconflictsituatie bevinden;
(c)  steun voor het tot stand komen en doen functioneren van interim-regeringen met een mandaat overeenkomstig het internationaal recht;
(d)  steun voor de ontwikkeling van democratische en pluralistische staatsinstellingen, waaronder maatregelen om de rol van vrouwen in zulke instellingen te versterken, alsmede voor doelmatig burgerlijk bestuur en burgerlijk toezicht op het veiligheidsapparaat, en maatregelen ter versterking van de capaciteit van de rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten die zijn betrokken bij de bestrijding van terrorisme, georganiseerde misdaad en alle vormen van illegale handel;
(e)  steun voor internationale strafhoven en nationale ad-hoctribunalen, waarheids- en verzoeningscommissies, overgangsrechtspraak en andere mechanismen voor de juridische afdoening van mensenrechtenklachten en voor de vaststelling en toekenning van eigendomsrechten, ingesteld volgens internationale normen op het gebied van de mensenrechten en de rechtsstaat;
(f)  steun voor de versterking van de capaciteit van staten waar aanzienlijke druk bestaat om bepaalde kerntaken snel op te bouwen, te behouden of te herstellen, met het oog op de fundamentele sociale en politieke samenhang;
(g)  steun voor de maatregelen die nodig zijn om een begin te maken met het herstel en de wederopbouw van belangrijke infrastructuur, huisvesting, openbare gebouwen, economische goederen en fundamentele productiefaciliteiten, alsmede andere maatregelen voor het weer op gang brengen van de economische activiteit, het scheppen van werkgelegenheid en de verwezenlijking van de minimumvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor duurzame maatschappelijke ontwikkeling;
(h)  steun voor civiele maatregelen in verband met de demobilisatie en herintegratie van voormalige strijders en hun gezin in de burgermaatschappij en, indien passend, hun repatriëring, alsmede maatregelen om het probleem van kindsoldaten en vrouwelijke strijders aan te pakken;
(i)  steun voor maatregelen om de maatschappelijke gevolgen van herstructurering van de strijdkrachten op te vangen;
(j)  steun voor maatregelen om, binnen het bestek van het samenwerkingsbeleid van de Unie en de doelstellingen daarvan, de sociaaleconomische gevolgen voor de burgerbevolking van antipersoonsmijnen, niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie of ontplofbare oorlogsresten, aan te pakken. Tot de op grond van deze verordening gefinancierde activiteiten kunnen onder meer voorlichting over risico's, mijndetectie en -opruiming en, in samenhang daarmee, vernietiging van voorraden behoren;
(k)  steun voor maatregelen voor het tegengaan, binnen het bestek van het samenwerkingsbeleid van de Unie en de doelstellingen daarvan, van het illegaal bezit en gebruik van vuurwapens, handvuurwapens en lichte wapens;
(l)  steun voor maatregelen om ervoor te zorgen dat er adequaat wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van vrouwen en kinderen in crisis- en conflictsituaties, waaronder het voorkomen dat zij worden blootgesteld aan gendergerelateerd geweld;
(m)  steun voor de revalidatie en herintegratie van de slachtoffers van gewapende geschillen, waaronder ook maatregelen om in de specifieke behoeften van vrouwen en kinderen te voorzien;
(n)  steun voor maatregelen om de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, democratische beginselen en de rechtsstaat en van de daarmee verbonden internationale instrumenten te bevorderen en te handhaven;
(o)  steun voor sociaaleconomische maatregelen ter bevordering van een eerlijke toegang tot en een transparant beheer van natuurlijke rijkdommen in een situatie van crisis of dreigende crisis, met inbegrip van vredesopbouw;
(p)  steun voor maatregelen ter ondervanging van de mogelijke gevolgen van plotselinge bevolkingsstromen die van belang zijn voor de politieke en veiligheidssituatie, waaronder ook maatregelen om in de behoeften van de gastgemeenschappen te voorzien in een situatie van crisis of dreigende crisis, met inbegrip van vredesopbouw;
(q)  steun voor maatregelen om de ontwikkeling en de organisatie van het maatschappelijke middenveld en zijn participatie in het politieke proces te bevorderen, waaronder maatregelen ter versterking van de rol van vrouwen in dergelijke processen en ter bevordering van onafhankelijke pluralistische, professionele media;
(r)  capaciteitsopbouw van militaire actoren ter ondersteuning van ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling.
Amendement 520
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 1
Acties voor snelle respons als bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b), worden opgezet om de weerbaarheid doeltreffend te versterken en humanitaire steun te koppelen aan ontwikkelingsmaatregelen, als dat niet snel via geografische en thematische programma's kan worden bewerkstelligd.
Acties voor snelle respons als bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b), worden opgezet om de weerbaarheid doeltreffend te versterken en humanitaire steun te koppelen aan ontwikkelingsmaatregelen, als dat niet snel via geografische en thematische programma's kan worden bewerkstelligd, met waarborging van de samenhang, consistentie en complementariteit met de humanitaire steun als bepaald in artikel 5.
Amendement 521
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 2 – letter a
(a)  versterking van de weerbaarheid, door individuen, gemeenschappen, instellingen en landen te helpen zich beter voor te bereiden op, bestand te zijn tegen, zich aan te passen aan en snel te herstellen van politieke, economische en maatschappelijke spanningen en schokken, door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, conflicten en mondiale gevaren; inclusief door de versterking van de capaciteit van een staat - met name waar aanzienlijke druk bestaat om bepaalde kerntaken snel op te bouwen, te behouden of te herstellen, met het oog op de fundamentele sociale en politieke samenhang van samenlevingen, gemeenschappen en individuen, om kansen en risico's op een vreedzame en stabiele wijze te beheren en om bestaansmiddelen die onder grote druk staan, op te bouwen, te behouden of te herstellen;
(a)  versterking van de weerbaarheid, door individuen, gemeenschappen, instellingen en landen te helpen zich beter voor te bereiden op, bestand te zijn tegen, zich aan te passen aan en snel te herstellen van politieke, economische en maatschappelijke spanningen en schokken, door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, conflicten en mondiale gevaren; inclusief door de versterking van de capaciteit van samenlevingen, gemeenschappen en individuen om kansen en risico's op een vreedzame, conflictbewuste en stabiele wijze te beheren en om bestaansmiddelen die onder grote druk staan, op te bouwen, te behouden of te herstellen, en door het ondersteunen van individuen, gemeenschappen en samenlevingen om hun bestaande inheemse capaciteiten te identificeren en te versterken om weerstand te bieden aan, zich aan te passen aan en snel te herstellen van deze druk en schokken, waaronder ook degene die kunnen leiden tot een escalatie van geweld;
Amendement 522
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 2 – letter c
(c)  tenuitvoerlegging van kortetermijnmaatregelen voor herstel en wederopbouw om de slachtoffers van door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, conflicten en mondiale gevaren in staat te stellen te profiteren van een minimum aan sociaal-economische integratie en zo snel mogelijk de voorwaarden te scheppen voor hervatting van de ontwikkeling overeenkomstig de doelstellingen voor de lange termijn die door de betrokken landen en regio's zijn vastgesteld; dit omvat het aanpakken van de dringende en onmiddellijke behoeften die zijn ontstaan door de ontheemding van personen (vluchtelingen, ontheemden en repatrianten) als gevolg van door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen; en
(c)  tenuitvoerlegging van kortetermijnmaatregelen voor herstel en wederopbouw om de slachtoffers van door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen, conflicten en mondiale gevaren in staat te stellen te profiteren van een minimum aan sociaal-economische integratie en zo snel mogelijk de voorwaarden te scheppen voor hervatting van de ontwikkeling overeenkomstig de doelstellingen voor de lange termijn die door de betrokken landen en regio's zijn vastgesteld; dit omvat het aanpakken van de dringende en onmiddellijke behoeften die zijn ontstaan door de gedwongen ontheemding van personen als gevolg van door de natuur of door de mens veroorzaakte rampen; en
Amendement 523
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 – alinea 2 – letter d
(d)  hulp bieden aan de staat of regio bij het opzetten van mechanismen voor rampenpreventie en rampenparaatheid, met inbegrip van systemen voor voorspelling en vroegtijdige waarschuwing, teneinde de gevolgen van dergelijke rampen te beperken.
(d)  hulp bieden aan de staat, regio, lokale overheden of relevante niet-gouvernementele organisaties bij het opzetten van mechanismen voor rampenpreventie en rampenparaatheid, met inbegrip van systemen voor voorspelling en vroegtijdige waarschuwing, teneinde de gevolgen van dergelijke rampen te beperken.
Amendement 524
Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3
3.  Acties betreffende behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid
Schrappen
Acties voor snelle respons ter ondersteuning van de doelstellingen van artikel 4, lid 4, onder c), worden opgezet voor steun aan het buitenlands beleid van de Unie, in verband met politieke, economische en veiligheidsvraagstukken. Deze acties stellen de Unie in staat om op te treden indien er sprake is van een dringend of dwingend belang van buitenlands beleid of een kans om de doelstellingen ervan te bereiken, en waarvoor een snelle respons is vereist die moeilijk op een andere manier kan worden bewerkstelligd.
Deze acties kunnen het volgende omvatten:
(a)  steun voor de bilaterale, regionale en interregionale samenwerking en strategieën van de Unie, bevordering van beleidsdialogen en ontwikkeling van collectieve benaderingen van en antwoorden op uitdagingen van mondiaal belang, zoals migratie en veiligheid, en het benutten van mogelijkheden op dit gebied;
(b)  steun voor het handelsbeleid en de handelsovereenkomsten van de Unie en de uitvoering daarvan; verbetering van de toegang tot de markten van partnerlanden en meer kansen voor bedrijven uit de Unie, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, om handel te drijven, te investeren en zaken te doen, waarbij door middel van economische diplomatie en samenwerking op zakelijk en regelgevingsgebied tegelijk belemmeringen voor de markttoegang en investeringen worden weggenomen;
(c)  bijdragen tot de uitvoering van de internationale dimensie van het interne beleid van de Unie, onder meer inzake milieu, klimaatverandering, energie, en samenwerking op het gebied van het beheer en het bestuur van de oceanen;
(d)  bevordering van groter inzicht in en grotere zichtbaarheid van de Unie en van haar rol op het wereldtoneel door middel van strategische communicatie, publieksdiplomatie, contacten tussen burgers, culturele diplomatie, samenwerking op onderwijskundig en universitair gebied, en door pr-activiteiten om de waarden en belangen van de Unie te bevorderen.
Deze maatregelen geven uitvoering aan innovatief beleid of innovatieve initiatieven die aansluiten op de huidige of opkomende behoeften, mogelijkheden en prioriteiten op korte en middellange termijn, met inbegrip van de mogelijkheid om maatregelen in het kader van de geografische en thematische programma's op te zetten. Zij zijn gericht op het verdiepen van de betrekkingen van de Unie en op dialoog en de opbouw van partnerschappen en allianties met de belangrijkste landen van strategisch belang, met name opkomende economieën en middeninkomenslanden die een steeds belangrijkere rol spelen in de wereldpolitiek, op het vlak van het mondiale bestuur, het buitenlands beleid, de internationale economie en in multilaterale fora.
Amendement 525
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – alinea 1 – inleidende formule
De EFDO+-acties die in aanmerking komen voor steun via de garantie voor extern optreden, zijn met name gericht op de volgende prioritaire gebieden:
De EFDO+-acties die in aanmerking komen voor steun via de garantie voor extern optreden, dragen bij tot de verwezenlijking van de volgende prioritaire gebieden:
Amendement 526
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – alinea 1 – letter a
(a)  financiering en ondersteuning van de ontwikkeling van de particuliere en coöperatieve sector in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 209, lid 2, van het [Financieel Reglement], met een speciale focus op plaatselijke ondernemingen en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, de bevordering van waardig werk, en ter stimulering van bijdragen van Europese bedrijven aan het EFDO+;
(a)  financiering en ondersteuning van de ontwikkeling van de particuliere, sociale-ondernemings- en coöperatieve sector in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 209, lid 2, van het [Financieel Reglement], teneinde bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in de economische, sociale en milieudimensie ervan en aan de uitvoering van de Agenda 2030 en de Overeenkomst van Parijs en, in voorkomend geval, het Europees nabuurschapsbeleid en de doelstellingen van artikel 3 van Verordening EU .../... [IPA III], de uitbanning van armoede, het bevorderen van vaardigheden en ondernemerschap, gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en jongeren, terwijl de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten worden nagestreefd en versterkt, met een speciale focus op plaatselijke bedrijven, sociale ondernemingen en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, de bevordering van waardig werk in overeenstemming met de desbetreffende IAO-normen, leefbare lonen en economische kansen, en ter stimulering van bijdragen van Europese bedrijven aan het EFDO+;
Amendement 527
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – alinea 1 – letter e
(e)  bijdragen aan klimaatactie en milieubescherming en -beheer;
(e)  bijdragen aan klimaatactie en milieubescherming en -beheer en zo voordelen voor klimaat én milieu tot stand brengen, door 45 % van de financiële middelen toe te wijzen aan investeringen die bijdragen tot klimaatdoelstellingen, milieubeheer en -bescherming, biodiversiteit en het tegengaan van woestijnvorming, en waarbij 30 % van de totale financiële middelen moet worden besteed aan mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering.
Amendement 528
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – alinea 1 – letter f
(f)  bevordering van duurzame ontwikkeling, bijdragen tot het aanpakken van specifieke grondoorzaken van irreguliere migratie, alsmede vergroting van de weerbaarheid van doorreis- en gastgemeenschappen en bijdragen tot de duurzame re-integratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, waarbij naar behoren aandacht wordt besteed aan het versterken van de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten.
(f)  bevordering van duurzame ontwikkeling, bijdragen tot het aanpakken van armoede en ongelijkheid als oorzaken van migratie, met inbegrip van irreguliere migratie en gedwongen verplaatsing van de bevolking, en bevordering van veilige, ordelijke en reguliere migratie, door vergroting van de weerbaarheid van doorreis- en gastgemeenschappen en bijdragen tot de duurzame re-integratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, waarbij naar behoren aandacht wordt besteed aan het versterken van de rechtsstaat, goed bestuur, gendergelijkheid, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten.
Amendement 529
Voorstel voor een verordening
Bijlage V – alinea 1 bis (nieuw)
De volgende investeringsvensters worden tot stand gebracht:
—  duurzame energie en duurzame connectiviteit;
—  financiering van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;
—  duurzame landbouw, plattelandsondernemers, met inbegrip van zelfvoorzienende en kleine landbouwbedrijven en nomadische veeteelt, en milieuvriendelijke agro-industrie;
—  duurzame steden;
—  digitalisering met het oog op duurzame ontwikkeling.
—  menselijke ontwikkeling
Amendement 530
Voorstel voor een verordening
Bijlage VI
[...]
Schrappen
Amendement 531
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 5
(5)  Aantal kinderen dat primair en/of secundair onderwijs volgt met EU-steun
(5)  Aantal kinderen dat primair en/of secundair onderwijs heeft afgerond en basisvaardigheden op het gebied van lezen en wiskunde heeft opgedaan met steun van de Unie
Amendement 532
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 9
(9)  Politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld
(9)  Politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld, gebaseerd op een basisevaluatie
Amendement 533
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – alinea 2
Alle indicatoren worden waar mogelijk uitgesplitst naar geslacht.
Indicator (4) wordt uitgesplitst naar geslacht, en indicatoren (2), (3) en 5) worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.
Amendement 534
Voorstel voor een verordening
Bijlage VII bis (nieuw)
Bijlage VII bis
Partnerlanden waarvoor de bijstand van de Unie is opgeschort.
[Op te stellen door de Commissie overeenkomstig artikel 15 bis]

(1) PB C 45 van 4.2.2019, blz. 1.
(2) PB C 110 van 22.3.2019, blz. 163.
(3) PB C 86 van 7.3.2019, blz. 295.


Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I
PDF 312kWORD 101k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))
P8_TA-PROV(2019)0299A8-0174/2019

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0465),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0274/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 2018(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 6 december 2018(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de Commissie internationale handel, de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0174/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  Het instrument voor pretoetredingssteun heeft aanzienlijk andere doelstellingen dan het externe optreden van de Unie in het algemeen, aangezien dit instrument erop gericht is de in bijlage I genoemde begunstigden voor te bereiden op het toekomstige lidmaatschap van de Unie en het toetredingsproces te ondersteunen. Het is daarom van essentieel belang dat er een specifiek instrument bestaat ter ondersteuning van de uitbreiding, met dien verstande dat dit een aanvulling dient te vormen op de algemene doelstellingen van het externe optreden van de Unie, en met name die van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI).
(2)  Het instrument voor pretoetredingssteun heeft als doelstelling om de in bijlage I genoemde begunstigden ("begunstigden") voor te bereiden op het toekomstige lidmaatschap van de Unie en het toetredingsproces te ondersteunen, overeenkomstig de algemene doelstellingen van het externe optreden van de Unie, inclusief de eerbiediging van de grondrechten en -beginselen alsmede de bescherming en bevordering van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat zoals vastgelegd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Hoewel de specifieke aard van het toetredingsproces een specifiek instrument vereist ter ondersteuning van de uitbreiding, moeten de doelstellingen en de werking van dit instrument in overeenstemming zijn met en een aanvulling vormen op de algemene doelstellingen van het externe optreden van de Unie, en met name die van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI).
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  In artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) wordt bepaald dat elke Europese staat die de waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de rechten van de mens, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, eerbiedigt en zich ertoe verbindt deze waarden uit te dragen, kan verzoeken lid te worden van de Unie. Een Europese staat die het lidmaatschap van de Unie heeft aangevraagd, kan alleen lid worden als vaststaat dat hij voldoet aan de lidmaatschapscriteria die de Europese Raad van Kopenhagen in juni 1993 heeft vastgesteld (de "criteria van Kopenhagen"), en op voorwaarde dat de Unie het vermogen heeft om het nieuwe lid op te nemen. De criteria van Kopenhagen hebben betrekking op stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden, het bestaan van een functionerende markteconomie, de capaciteit om de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie het hoofd te kunnen bieden, garanderen en op het vermogen om niet alleen de rechten maar ook de plichten die uit de verdragen voortvloeien, op zich te nemen, zoals het nastreven van de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie.
(3)  In artikel 49 VEU wordt bepaald dat elke Europese staat die de waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de rechten van de mens, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, eerbiedigt en zich ertoe verbindt deze waarden uit te dragen, kan verzoeken lid te worden van de Unie. Dit zijn de gemeenschappelijke waarden van lidstaten in een samenleving die wordt gekenmerkt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Het uitbreidingsproces is gebaseerd op vaste criteria en eerlijke en consistente voorwaarden. Elke begunstigde wordt op de eigen verdiensten beoordeeld. Door de balans van de vorderingen op te maken en tekortkomingen te identificeren, worden de in bijlage I vermelde begunstigden aangespoord tot en begeleid bij de noodzakelijke ingrijpende hervormingen. Om het uitbreidingsperspectief tot een realiteit te maken, blijft de solide gehechtheid aan het beginsel van "eerst de basis"15 van essentieel belang. Vooruitgang in de richting van toetreding hangt af van de vraag of elke verzoeker de waarden van de Unie eerbiedigt en van zijn vermogen om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om zijn systemen op het vlak van beleid, instellingen, wetgeving, administratie en economie af te stemmen op de regels, de normen, het beleid en de praktijken van de Unie.
(4)  Het uitbreidingsproces is gebaseerd op vaste criteria en eerlijke en consistente voorwaarden. Elke begunstigde wordt op de eigen verdiensten beoordeeld. Door de balans van de vorderingen op te maken en tekortkomingen te identificeren, worden de in bijlage I vermelde begunstigden aangespoord tot en begeleid bij de noodzakelijke ingrijpende hervormingen. Om het uitbreidingsperspectief tot een realiteit te maken, blijft de solide gehechtheid aan het beginsel van "eerst de basis"15 van essentieel belang. Goede nabuurschapsbetrekkingen en regionale samenwerking gestoeld op de definitieve, inclusieve en bindende afhandeling van bilaterale geschillen zijn wezenlijke onderdelen van het uitbreidingsproces die tevens uiterst belangrijk zijn voor de veiligheid en de stabiliteit van de Unie in haar geheel. Vooruitgang in de richting van toetreding hangt af van de vraag of elke verzoeker de waarden van de Unie eerbiedigt en van zijn vermogen om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om zijn systemen op het vlak van beleid, instellingen, wetgeving, samenleving, administratie en economie af te stemmen op de regels, de normen, het beleid en de praktijken van de Unie. In het onderhandelingskader zijn vereisten opgenomen waartegen de vooruitgang in de toetredingsonderhandelingen met elke kandidaat-lidstaat wordt afgemeten.
_________________
_________________
15 De "eerst de basis"-benadering koppelt de rechtsstaat en de grondrechten aan de twee andere cruciale elementen van het toetredingsproces: economische governance – sterkere nadruk op economische ontwikkeling en verbetering van het concurrentievermogen – en versterking van de democratische instellingen en hervorming van het openbaar bestuur. Elk van de drie basiselementen is van cruciaal belang voor de hervormingsprocessen in de kandidaten en potentiële kandidaten en is gericht op een belangrijk zorgpunt van de burgers.
15 De "eerst de basis"-benadering koppelt de rechtsstaat en de grondrechten aan de twee andere cruciale elementen van het toetredingsproces: economische governance – sterkere nadruk op economische ontwikkeling en verbetering van het concurrentievermogen – en versterking van de democratische instellingen en hervorming van het openbaar bestuur. Elk van de drie basiselementen is van cruciaal belang voor de hervormingsprocessen in de kandidaten en potentiële kandidaten en is gericht op een belangrijk zorgpunt van de burgers.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  Een Europese staat die het lidmaatschap van de Unie heeft aangevraagd, kan alleen lid worden van de Unie als vaststaat dat hij volledig voldoet aan de toetredingscriteria die de Europese Raad van Kopenhagen in juni 1993 heeft vastgesteld (de "criteria van Kopenhagen") en op voorwaarde dat de Unie het vermogen heeft het nieuwe lid op te nemen. Die criteria hebben betrekking op stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden, het bestaan van een functionerende markteconomie, evenals de capaciteit om de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie het hoofd te kunnen bieden, garanderen, en het vermogen om niet alleen de rechten maar ook de plichten die uit de Verdragen voortvloeien, aan te nemen, zoals het nastreven van de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  Het uitbreidingsbeleid van de EU is een investering in vrede, veiligheid en stabiliteit in Europa. Dit beleid leidt tot grotere economische en handelsmogelijkheden, tot wederzijds voordeel van de EU en de kandidaten voor het lidmaatschap van de Unie. Het vooruitzicht van het lidmaatschap van de Unie is een krachtige motor voor veranderingsprocessen en leidt tot democratische, politieke, economische en maatschappelijke veranderingen.
(5)  Het uitbreidingsbeleid maakt integraal deel uit van het externe optreden van de Unie en draagt bij tot vrede, veiligheid, welvaart en stabiliteit, zowel binnen als buiten de grenzen van de Unie. Dit beleid leidt tot grotere economische en handelsmogelijkheden, tot wederzijds voordeel van de EU en de kandidaten voor het lidmaatschap van de Unie, terwijl het beginsel van geleidelijke integratie wordt geëerbiedigd om te zorgen voor een soepele overgang bij de begunstigden. Het vooruitzicht van het lidmaatschap van de Unie is een krachtige motor voor veranderingsprocessen en leidt tot democratische, politieke, economische en maatschappelijke veranderingen.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Steun dient tevens te worden verleend uit hoofde van de overeenkomsten die de Unie heeft gesloten met de in bijlage I vermelde begunstigden. De steun moet er voornamelijk op toegespitst zijn de in bijlage I vermelde begunstigden te helpen hun democratische instellingen en de rechtsstaat te versterken, hun justitiële stelsel en openbaar bestuur te hervormen, de grondrechten te eerbiedigen en gendergelijkheid, verdraagzaamheid, sociale inclusie en non-discriminatie te bevorderen. Bij de bijstand moeten ook de belangrijkste beginselen en rechten, zoals vastgesteld in het kader van de Europese pijler van sociale rechten17, worden ondersteund. De bijstand moet de inspanningen blijven ondersteunen die de begunstigden leveren om de regionale, macroregionale en grensoverschrijdende samenwerking alsmede de territoriale ontwikkeling te bevorderen, onder andere door uitvoering van de macroregionale strategieën van de Unie. Ook hun economische en sociale ontwikkeling en hun economische governance moeten worden gestimuleerd, waarbij moet worden gestreefd naar een agenda voor slimme, duurzame en inclusieve groei, onder meer door uitvoering van beleid inzake regionale ontwikkeling, landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid, sociaal en werkgelegenheidsbeleid en de ontwikkeling van de digitale economie en de digitale samenleving, ook in overeenstemming met het vlaggenschipinitiatief Digitale Agenda voor de Westelijke Balkan.
(7)  Steun dient tevens te worden verleend uit hoofde van de internationale overeenkomsten die de Unie heeft gesloten, onder andere met de begunstigden. De steun moet er voornamelijk op toegespitst zijn de begunstigden te helpen hun democratische instellingen en de rechtsstaat te versterken, hun justitiële stelsel en openbaar bestuur te hervormen, de grondrechten te eerbiedigen, waaronder die van minderheden, en gendergelijkheid, verdraagzaamheid, sociale inclusie, de eerbiediging van internationale arbeidsnormen inzake de rechten van werknemers en non-discriminatie van kwetsbare groepen, met inbegrip van kinderen en mensen met een handicap, te bevorderen. Bij de bijstand moet ook de inachtneming door de begunstigden van de belangrijkste beginselen en rechten zoals vastgesteld in het kader van de Europese pijler van sociale rechten17, evenals van de sociale markteconomie en de convergentie naar het sociale acquis, worden ondersteund. De bijstand moet de inspanningen blijven ondersteunen die de begunstigden leveren om de regionale, macroregionale en grensoverschrijdende samenwerking alsmede de territoriale ontwikkeling te bevorderen, onder andere door uitvoering van de macroregionale strategieën van de Unie, met als doel om goed nabuurschap te ontwikkelen en verzoening te bevorderen. De bijstand moet ook sectorale regionale samenwerkingsstructuren bevorderen en hun economische en sociale ontwikkeling en hun economische governance stimuleren, de economische integratie met de interne markt van de Unie bevorderen, met inbegrip van douanesamenwerking, en bijdragen tot open en eerlijke handel, waarbij moet worden gestreefd naar een agenda voor slimme, duurzame en inclusieve groei, onder meer door uitvoering van beleid inzake regionale ontwikkeling, beleid inzake cohesie en inclusie, landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid, sociaal en werkgelegenheidsbeleid en de ontwikkeling van de digitale economie en de digitale samenleving, ook in overeenstemming met het vlaggenschipinitiatief Digitale Agenda voor de Westelijke Balkan.
_________________
_________________
17 De Europese pijler van sociale rechten is door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 17 november 2017 plechtig afgekondigd tijdens de sociale top van Göteborg voor eerlijke banen en groei.
17 De Europese pijler van sociale rechten is door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 17 november 2017 plechtig afgekondigd tijdens de sociale top van Göteborg voor eerlijke banen en groei.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)   Rekening houdend met het transformerende karakter van het hervormingsproces tijdens het uitbreidingsproces in de kandidaat-lidstaten, moet de Unie haar inspanningen opvoeren om prioriteiten te stellen op belangrijke gebieden voor financiering van de Unie, zoals institutionele en veiligheidsopbouw, en haar steun versterken aan kandidaat-lidstaten bij de uitvoering van projecten met het oog op bescherming van die kandidaat-lidstaten tegen invloeden van buiten de EU.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)
(7 ter)   De inspanningen van de Unie om de vooruitgang van de hervormingen in de kandidaat-lidstaten via IPA-financiering te ondersteunen, moeten goed worden gecommuniceerd in de kandidaat-lidstaten en in de lidstaten. De Unie moet wat dat betreft de communicatie- en campagne-inspanningen verbeteren om de IPA-financiering, als het belangrijkste EU-instrument voor vrede en stabiliteit in de uitbreidingszone, zichtbaar te maken. 
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 quater (nieuw)
(7 quater)   Het belang van de facilitering en uitvoering van de begroting wordt erkend met betrekking tot de opbouw van instellingen, wat in ruil daarvoor zal helpen in het licht van mogelijke veiligheidskwesties, en mogelijke toekomstige illegale migratiestromen naar de lidstaten zal voorkomen.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)  Betere strategische en operationele samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de Unie en de in bijlage I vermelde begunstigden is van cruciaal belang voor een doeltreffende aanpak van dreigingen op het gebied van veiligheid en terrorisme.
(9)  Betere strategische en operationele samenwerking op het gebied van veiligheid en hervorming van de defensiesector tussen de Unie en de in bijlage I vermelde begunstigden is van cruciaal belang voor een doeltreffende aanpak van dreigingen op het gebied van veiligheid, georganiseerde criminaliteit en terrorisme.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  Acties in het kader van het door deze verordening ingestelde instrument, moeten ook bijdragen aan de ondersteuning van de begunstigden bij de geleidelijke aanpassing aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), en de tenuitvoerlegging van beperkende maatregelen en het bredere externe beleid van de Unie in internationale instellingen en multilaterale fora. De Commissie moet de begunstigden aanmoedigen om deel te nemen aan een op regels en waarden gebaseerde wereldorde en aan de bevordering van het multilateralisme en de verdere versterking van het internationale handelssysteem, met inbegrip van WTO-hervormingen.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  Het is essentieel dat de samenwerking inzake migratie, met inbegrip van grensbeheer, sterker wordt bevorderd, de toegang tot internationale bescherming wordt gewaarborgd, relevante informatie wordt uitgewisseld, de voordelen van migratie voor de ontwikkeling worden versterkt, legale migratie en arbeidsmigratie worden vergemakkelijkt, het grenstoezicht wordt verbeterd en de inspanningen in de strijd tegen irreguliere migratie, mensenhandel en migrantensmokkel worden voortgezet.
(10)  Samenwerking inzake migratie, met inbegrip van grensbeheer en -toezicht, waarborging van toegang tot internationale bescherming, uitwisseling van relevante informatie, versterking van de voordelen van migratie voor de ontwikkeling, facilitering van legale migratie en arbeidsmigratie, verbetering van het grenstoezicht en inspanningen ter voorkoming en ontmoediging van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding, en ter bestrijding van mensenhandel en -smokkel, is een belangrijk aspect van de samenwerking tussen de Unie en de begunstigden.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  Het versterken van de rechtsstaat, waaronder de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, en goed bestuur, met inbegrip van hervorming van het openbaar bestuur, blijven voor de meeste in bijlage I vermelde begunstigden belangrijke uitdagingen die van wezenlijk belang zijn om nader tot de Unie te kunnen komen en later volledig de verplichtingen van het lidmaatschap van de Unie te kunnen vervullen. Gezien het langetermijnkarakter van de hervormingen die op die gebieden moeten worden doorgevoerd en de noodzaak om een staat van dienst op te bouwen, moet de financiële steun uit hoofde van deze verordening zo spoedig mogelijk worden ingezet voor de vereisten waaraan de in bijlage I vermelde begunstigden moeten voldoen.
(11)  Het versterken van de rechtsstaat, met inbegrip van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de bestrijding van corruptie, witwassen en georganiseerde criminaliteit, en goed bestuur, met inbegrip van hervorming van het openbaar bestuur, het ondersteunen van mensenrechtenverdedigers, voortdurende aanpassing op het gebied van transparantie, openbare aanbestedingen, mededinging, staatssteun, intellectueel eigendom en buitenlandse investeringen, blijven belangrijke uitdagingen die voor de begunstigden van wezenlijk belang zijn om nader tot de Unie te kunnen komen en zich voor te bereiden op de volledige vervulling van de verplichtingen van het lidmaatschap van de Unie. Gezien het langetermijnkarakter van de hervormingen die op die gebieden moeten worden doorgevoerd en de noodzaak om een staat van dienst op te bouwen, moet de financiële steun uit hoofde van deze verordening worden geprogrammeerd om deze kwesties zo spoedig mogelijk aan te pakken.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  Volgens het beginsel van de participatieve democratie moet de Commissie voor alle in bijlage I vermelde begunstigden aanmoedigen dat parlementair toezicht wordt uitgeoefend op de steun die die begunstigden ontvangen.
(12)  De parlementaire dimensie blijft een fundamenteel element van het toetredingsproces. Volgens het beginsel van de participatieve democratie moet de Commissie derhalve voor alle begunstigden de versterking van de parlementaire capaciteiten, het parlementaire toezicht, democratische procedures en eerlijke vertegenwoordiging, bevorderen.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
(13)  De in bijlage I vermelde begunstigden moeten beter voorbereid zijn op wereldwijde uitdagingen zoals duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, en zich aansluiten bij de inspanningen van de Unie om die problemen aan te pakken. Gelet op het belang van de strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de verplichting die de Unie is aangegaan om de overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) uit te voeren, moet dit programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie in het beleid van de Unie en de verwezenlijking van het algemene streven dat 25 % van de uitgaven op de EU-begroting de klimaatdoelstellingen moet ondersteunen. Bij de acties in het kader van dit programma zal naar verwachting 16 % van het totale budget van het programma bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De relevante acties zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma, en de totale bijdrage via dit programma zal worden geëvalueerd en getoetst.
(13)  De begunstigden moeten beter voorbereid zijn op wereldwijde uitdagingen zoals duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, en zich aansluiten bij de inspanningen van de Unie om die problemen aan te pakken. Gelet op het belang van de strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de verplichting die de Unie is aangegaan om de overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) uit te voeren, moet dit programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie in het beleid van de Unie en de verwezenlijking van het algemene streven dat 25 % van de uitgaven op de EU-begroting de klimaatdoelstellingen moet ondersteunen. Bij de acties in het kader van dit programma moet ernaar worden gestreefd dat ten minste 16 % van het totale budget van het programma bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, met als doel dat klimaatgerelateerde uitgaven uiterlijk in 2027 30 % van de MFK-uitgaven bereiken. Prioriteit moet worden verleend aan milieuprojecten ter bestrijding van grensoverschrijdende vervuiling. De relevante acties zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma, en de totale bijdrage via dit programma zal worden geëvalueerd en getoetst.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
(16)  De Commissie en de lidstaten moeten zorgen voor naleving, samenhang en complementariteit van hun steun, met name door regelmatig overleg te plegen en frequent informatie uit te wisselen in de verschillende fasen van de steuncyclus. De noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om de coördinatie en de complementariteit te verbeteren, onder meer door regelmatig overleg met andere donoren. De rol van maatschappelijke organisaties moet worden versterkt, zowel in het kader van programma’s die via overheidsinstanties worden uitgevoerd, als wanneer die organisaties direct begunstigde zijn van steun van de Unie.
(16)  De Commissie en de lidstaten moeten zorgen voor naleving, samenhang, consistentie en complementariteit van externe financieringssteun, met name door regelmatig overleg te plegen en frequent informatie uit te wisselen in de verschillende fasen van de steuncyclus. De noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om de coördinatie en de complementariteit te verbeteren, onder meer door regelmatig overleg met andere donoren. Verschillende onafhankelijke maatschappelijke organisaties en verschillende typen en niveaus van lokale overheden moeten een betekenisvolle rol in het proces spelen. In overeenstemming met het beginsel van inclusief partnerschap moeten maatschappelijke organisaties deel uitmaken van zowel de opzet, uitvoering, monitoring als evaluatie van de programma's die via overheidsinstanties worden uitgevoerd en directe begunstigden zijn van steun van de Unie.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
(17)  De prioritering van acties om de doelstellingen te bereiken op de betrokken beleidsterreinen die uit hoofde van deze verordening zullen worden ondersteund, moet door de Commissie worden vastgesteld in een programmeringskader voor de duur van het meerjarig financieel kader van de Unie voor de periode van 2021 tot 2027, in partnerschap met de in bijlage I vermelde begunstigden, op basis van de uitbreidingsagenda en hun specifieke behoeften en in overeenstemming met de in deze verordening omschreven algemene en specifieke doelstellingen, met inachtneming van de nationale strategieën ter zake. Het programmeringskader moet bepalen op welke gebieden bijstand moet worden verleend, met een indicatieve toewijzing per steungebied, inclusief een schatting van de klimaatgerelateerde uitgaven.
(17)  Voor elke begunstigde moeten specifieke en meetbare doelstellingen op de betrokken beleidsterreinen worden vastgesteld, gevolgd door prioriteiten voor actie om deze doelstellingen te bereiken in een programmeringskader dat door de Commissie middels gedelegeerde handelingen wordt vastgesteld. Het programmeringskader moet worden opgesteld in partnerschap met de begunstigden, op basis van de uitbreidingsagenda en hun specifieke behoeften en in overeenstemming met de in deze verordening omschreven algemene en specifieke doelstellingen en de beginselen van het externe optreden van de Unie, met inachtneming van de nationale strategieën en resoluties van het Europees Parlement ter zake. Dit partnerschap moet, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteiten en maatschappelijke organisaties omvatten. De Commissie moet samenwerking tussen de relevante belanghebbenden en de coördinatie van donoren stimuleren. Het programmeringskader moet worden herzien na de tussentijdse evaluatie. Het programmeringskader moet bepalen op welke gebieden bijstand moet worden verleend, met een indicatieve toewijzing per steungebied, inclusief een schatting van de klimaatgerelateerde uitgaven.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
(18)  Het is in het belang van de Unie dat de in bijlage I vermelde begunstigden worden ondersteund bij hun inspanningen om hervormingen door te voeren met het oog op het lidmaatschap van de Unie. Het beheer van de steun moet sterk resultaatgericht zijn en begunstigden stimuleren die hun blijk geven van hun hervormingsbereidheid door de pretoetredingssteun efficiënt uit te voeren en vorderingen te maken bij het vervullen van de lidmaatschapscriteria.
(18)  Het is in het algemeen belang van de Unie en de begunstigden dat de begunstigden worden ondersteund bij hun inspanningen om hervormingen in hun beleids-, wettelijke en economische systemen door te voeren met het oog op het lidmaatschap van de Unie. Het beheer van de steun moet sterk resultaatgericht zijn en aanzienlijke prikkels bieden voor een doeltreffender en efficiënter gebruik van de middelen voor begunstigden die blijk geven van hun hervormingsbereidheid door de pretoetredingssteun efficiënt uit te voeren en vorderingen te maken bij het vervullen van de lidmaatschapscriteria. De steun moet worden toegewezen overeenkomstig het beginsel van een eerlijke verdeling en er moeten duidelijke gevolgen verbonden worden aan gevallen waarin de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de vrijheid, de democratie, de gelijkheid, de rechtsstaat en de mensenrechten, ernstig achteruit gaat of niet voldoende vooruit gaat.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
(18 bis)   De Commissie moet duidelijke monitoring- en evaluatiemechanismen opzetten om ervoor te zorgen dat de doelstellingen en acties met betrekking tot verschillende begunstigden relevant en haalbaar blijven en om de voortgang regelmatig te meten. Daartoe dient elke doelstelling vergezeld te gaan van een of meer prestatie-indicatoren, waarmee de aanneming van hervormingen door de begunstigden en de concrete uitvoering ervan kan worden beoordeeld.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
(19)  De overgang van direct beheer van de pretoetredingsfondsen door de Commissie naar indirect beheer door de in bijlage I vermelde begunstigden moet geleidelijk verlopen en overeenstemmen met de capaciteit van elk van deze begunstigden. De steun moet gebruik blijven maken van de structuren en instrumenten die hun waarde in het pretoetredingsproces al bewezen hebben.
(19)  De overgang van direct beheer van de pretoetredingsfondsen door de Commissie naar indirect beheer door de begunstigden moet geleidelijk verlopen en overeenstemmen met de capaciteit van elk van deze begunstigden. Die overgang moet worden teruggedraaid of opgeschort op specifieke beleids- of programmagebieden indien begunstigden de bijbehorende verplichtingen niet naleven of de middelen van de Unie niet beheren overeenkomstig de vastgestelde regels, beginselen en doelstellingen. Bij een dergelijke beslissing moet voldoende rekening worden gehouden met mogelijke negatieve economische en sociale gevolgen. De steun moet gebruik blijven maken van de structuren en instrumenten die hun waarde in het pretoetredingsproces al bewezen hebben.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
(20)  De Unie moet ervoor zorgen dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt, zodat haar externe optreden optimaal effect sorteert. Dat moet worden bereikt door middel van samenhang en complementariteit tussen de externe financieringsinstrumenten van de Unie, en door synergieën met andere beleidslijnen en programma’s van de Unie. Dit omvat in voorkomend geval ook de samenhang en complementariteit met de macrofinanciële bijstand.
(20)  De Unie moet ervoor zorgen dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt, zodat haar externe optreden optimaal effect sorteert. Om overlap met andere externe financieringsinstrumenten te voorkomen, moet dit doel worden bereikt door middel van samenhang, consistentie en complementariteit tussen de externe financieringsinstrumenten van de Unie, en door synergieën met andere beleidslijnen en programma's van de Unie. Dit omvat in voorkomend geval ook de samenhang en complementariteit met de macrofinanciële bijstand.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)
(21 bis)   Onverminderd de begrotingsprocedure en de bepalingen inzake de opschorting van steun in internationale overeenkomsten met begunstigden, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van bijlage I bij deze verordening teneinde de bijstand van de Unie geheel of gedeeltelijk op te schorten. Deze bevoegdheid moet worden gebruikt in gevallen waarin consequent wordt getornd aan een of meerdere criteria van Kopenhagen of wanneer een begunstigde de beginselen van democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden niet eerbiedigt of de verbintenissen schendt die zijn aangegaan in de desbetreffende overeenkomsten met de Unie. Wanneer de Commissie van oordeel is dat de redenen die de opschorting van de steun rechtvaardigen, niet langer van toepassing zijn, moet zij de bevoegdheid krijgen om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I om de steun van de Unie opnieuw in te stellen.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
(24)  De financieringsvormen en uitvoeringswijzen voor deze verordening moeten worden gekozen op basis van hun vermogen om de specifieke doelstellingen van de acties te verwezenlijken en resultaten te boeken, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de kosten van controles, de administratieve belasting en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, financiering volgens een vast percentage en eenheidskosten worden overwogen, alsmede niet aan de kosten gekoppelde financiering als bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 25
(25)  De Unie moet voor de uitvoering van de externe acties gemeenschappelijke regels blijven toepassen. De regels en procedures voor de uitvoering van de instrumenten van de Unie voor het financieren van het externe optreden worden vastgelegd in Verordening (EU) [NDICI] van het Europees Parlement en de Raad. Er moeten nadere bepalingen worden vastgesteld betreffende de aanpak van specifieke situaties, met name in het geval van grensoverschrijdende samenwerking en betreffende het beleidsgebied landbouw en plattelandsontwikkeling.
(25)  De Unie moet voor de uitvoering van de externe acties gemeenschappelijke regels blijven toepassen. De regels en procedures voor de toepassing van de instrumenten van de Unie voor het financieren van het externe optreden worden vastgelegd in Verordening (EU) [NDICI] van het Europees Parlement en de Raad. Er moeten nadere bepalingen worden vastgesteld betreffende de aanpak van specifieke situaties, met name in het geval van grensoverschrijdende samenwerking en betreffende het beleidsgebied landbouw en plattelandsontwikkeling.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 26
(26)  Externe acties worden vaak uitgevoerd in een zeer instabiele context die een snelle en voortdurende aanpassing vereist aan de veranderende behoeften van de Uniepartners en de mondiale uitdagingen op het gebied van mensenrechten, democratie en behoorlijk bestuur, veiligheid en stabiliteit, klimaatverandering en milieu en irreguliere migratie en de dieperliggende oorzaken ervan. Om het beginsel van voorspelbaarheid te verzoenen met de noodzaak om snel te reageren op nieuwe behoeften moet de financiële uitvoering van de programma’s worden aangepast. Om de Unie beter in staat te stellen te reageren op onvoorziene behoeften, moet deze verordening, met inachtneming van het beginsel dat de begroting van de Unie jaarlijks wordt vastgesteld, de mogelijkheid openlaten om de door het Financieel Reglement reeds voor andere beleidsgebieden toegestane flexibiliteit toe te passen, namelijk overdracht en hervastlegging van vastgelegde middelen, zodat gezorgd wordt voor efficiënte benutting van de middelen van de Unie, zowel voor de burgers van de Unie als voor de in bijlage I vermelde begunstigden, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de middelen van de Unie die beschikbaar zijn voor het externe optreden van de Unie.
(26)  Externe acties worden vaak uitgevoerd in een zeer instabiele context die een snelle en voortdurende aanpassing vereist aan de veranderende behoeften van de Uniepartners en de mondiale uitdagingen op het gebied van mensenrechten, democratie en behoorlijk bestuur, veiligheid, defensie en stabiliteit, klimaatverandering en milieu, economisch protectionisme, irreguliere migratie en gedwongen ontheemding en de dieperliggende oorzaken ervan. Om het beginsel van voorspelbaarheid te verzoenen met de noodzaak om snel te reageren op nieuwe behoeften moet de financiële uitvoering van de programma’s worden aangepast. Om de Unie beter in staat te stellen te reageren op onvoorziene behoeften, moet deze verordening, met inachtneming van het beginsel dat de begroting van de Unie jaarlijks wordt vastgesteld, de mogelijkheid openlaten om de door het Financieel Reglement reeds voor andere beleidsgebieden toegestane flexibiliteit toe te passen, namelijk overdracht en hervastlegging van vastgelegde middelen met inachtneming van de doelstellingen die in deze verordening zijn vastgelegd, zodat gezorgd wordt voor efficiënte benutting van de middelen van de Unie, zowel voor de burgers van de Unie als voor de in bijlage I vermelde begunstigden, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de middelen van de Unie die beschikbaar zijn voor het externe optreden van de Unie. Aanvullende vormen van flexibiliteit moeten worden toegestaan zoals herschikking van middelen tussen prioriteiten, de fasering van projecten en aanbesteding van contracten.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)
(29 bis)   Grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's zijn de meest zichtbare programma's van het instrument voor pretoetredingssteun en programma's die de burgers goed kennen. Deze programma's kunnen dan ook de zichtbaarheid van door de Unie gefinancierde projecten in de kandidaat-lidstaten aanzienlijk verbeteren;
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)
(31 bis)   Alle financieringstoewijzingen uit hoofde van deze verordening moeten op transparante, doeltreffende, verantwoordelijke, gedepolitiseerde en niet-discriminerende wijze worden uitgevoerd, onder andere door middel van een billijke verdeling die de behoeften van de regio's en lokale gemeenschappen weerspiegelt. De Commissie, de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ("VV/HV"), en in het bijzonder de delegaties van de Unie moeten nauwlettend in de gaten houden dat aan deze criteria wordt voldaan en dat de beginselen van transparantie, verantwoordingsplicht en non-discriminatie in acht worden genomen bij de toewijzing van de middelen.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 31 ter (nieuw)
(31 ter)   De Commissie, de VV/HV en in het bijzonder de delegaties van de Unie en de begunstigden moeten de zichtbaarheid van de pretoetredingssteun van de Unie vergroten om de toegevoegde waarde van de steun van de Unie kenbaar te maken. De ontvangers van EU-financiering moeten de oorsprong van de financiering van de Unie erkennen en ervoor zorgen dat deze goed zichtbaar is. IPA moet bijdragen aan de financiering van communicatieacties voor de promotie van de resultaten van de steun van de Unie bij meerdere doelgroepen onder de begunstigden.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 33
(33)   Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, in het bijzonder wat betreft de specifieke voorwaarden en structuren voor indirect beheer met de in bijlage I vermelde begunstigden en de uitvoering van de steun voor plattelandsontwikkeling, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig [Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad24]. Bij het vaststellen van de eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening moet rekening worden gehouden met de lessen die zijn getrokken uit het beheer en de uitvoering van in het verleden verleende pretoetredingssteun. Die eenvormige voorwaarden moeten worden gewijzigd indien ontwikkelingen dat vergen.
Schrappen
_________________
25 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Overweging 34
(34)   Het bij die verordening ingestelde comité moet bevoegd zijn voor rechtshandelingen en vastleggingen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1085/200625 en Verordening (EU) nr. 231/2014 en voor de uitvoering van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad26.
Schrappen
_________________
26 Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82).
27 Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad van 27 februari 2006 tot instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw (PB L 65 van 7.3.2006, blz. 5).
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)
(34 bis)   Het Europees Parlement moet ten volle worden betrokken bij de opzet, programmering, monitoring en evaluatie van de instrumenten om politieke en democratische controle en verantwoording van de Unie-financiering op het gebied van het externe optreden te waarborgen. Er dient een betere dialoog tussen de instellingen tot stand te worden gebracht teneinde te waarborgen dat het Europees Parlement op structurele en soepele wijze politieke controle kan uitoefenen gedurende de toepassing van deze verordening, als gevolg waarvan zowel de efficiëntie als de legitimiteit wordt versterkt.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
(1 bis)  "Het beginsel van de eerlijke verdeling van steun": aanvulling van de op prestaties gebaseerde benadering met een corrigerend toewijzingsmechanisme in gevallen waarin de aan de begunstigde verstrekte steun in vergelijking met andere begunstigden anders onevenredig laag of hoog zou zijn, rekening houdend met de behoeften van de betrokken bevolking en de relatieve vooruitgang bij hervormingen die verband houden met de opening van toetredingsonderhandelingen of de vooruitgang bij deze onderhandelingen;
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
1.  De algemene doelstelling van IPA III is het verlenen van steun aan de in bijlage I vermelde begunstigden ten behoeve van de vaststelling en tenuitvoerlegging van de politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen die voor die begunstigden noodzakelijk zijn om te voldoen aan de waarden van de Unie en zich, met het oog op het lidmaatschap van de Unie, geleidelijk aan te passen aan de regels, de normen, het beleid en de praktijken van de Unie en aldus bij te dragen tot hun stabiliteit, veiligheid en welvaart.
1.  De algemene doelstelling van IPA III is het verlenen van steun aan de begunstigden ten behoeve van de vaststelling en tenuitvoerlegging van de politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen die voor die begunstigden noodzakelijk zijn om te voldoen aan de waarden en het acquis van de Unie en zich, met het oog op het lidmaatschap van de Unie, geleidelijk aan te passen aan de regels, de normen, het beleid en de praktijken van de Unie en aldus bij te dragen tot vrede, stabiliteit, veiligheid en welvaart, evenals tot de strategische belangen van de Unie.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a
a)  versterking van de rechtsstaat, de democratie, de eerbiediging van de mensenrechten, de grondrechten en het internationaal recht, het maatschappelijk middenveld en de veiligheid, alsmede verbetering van het migratiebeheer, met inbegrip van grensbeheer;
a)  versterking van de rechtsstaat, de democratie, de eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van minderheden en kinderen, gendergelijkheid, de grondrechten en het internationaal recht, het maatschappelijk middenveld, de academische vrijheid, vrede en veiligheid, de eerbiediging van culturele diversiteit, non-discriminatie en tolerantie;
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a bis (nieuw)
a bis)   bestrijding van gedwongen ontheemding en irreguliere migratie, waarbij ervoor wordt gezorgd dat migratie op veilige, ordelijke en reguliere manier plaatsvindt en toegang tot internationale bescherming wordt gewaarborgd;
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b
b)  versterking van de effectiviteit van het openbaar bestuur en ondersteuning van structurele hervormingen en goed bestuur op alle niveaus;
b)  versterking van de effectiviteit van het openbaar bestuur en ondersteuning van transparantie, structurele hervormingen, rechterlijke onafhankelijkheid, corruptiebestrijding en goed bestuur op alle niveaus, onder andere op het gebied van openbare aanbestedingen, staatssteun, mededinging, buitenlandse investeringen en intellectuele eigendom;
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c
c)  aanpassing van de regels, de normen, het beleid en de praktijken van de in bijlage I vermelde begunstigden aan die van de Unie en versterking van verzoeningsprocessen en goede nabuurschapsbetrekkingen, alsook persoonlijke contacten en communicatie;
c)  aanpassing van de regels, de normen, het beleid en de praktijken van de begunstigden aan die van de Unie, onder andere op het gebied van het GBVB, versterking van de op regels gebaseerde multilaterale internationale orde, evenals van interne en externe verzoeningsprocessen en goede nabuurschapsbetrekkingen, alsook vredesopbouw en conflictpreventie, onder andere door vertrouwensopbouw en bemiddeling, inclusief en geïntegreerd onderwijs, persoonlijke contacten, mediavrijheid en communicatie;
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d
d)  versterking van de economische en sociale ontwikkeling, onder meer door verbetering van de connectiviteit en stimulering van regionale ontwikkeling, landbouw en plattelandsontwikkeling, sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid, versterking van de milieubescherming, verbetering van de bestendigheid tegen klimaatverandering, versnelling van de overgang naar een koolstofarme economie en ontwikkeling van de digitale economie en samenleving;
d)  versterking van de economische, sociale en territoriale ontwikkeling en cohesie, onder meer door verbetering van de connectiviteit en stimulering van regionale ontwikkeling, landbouw en plattelandsontwikkeling, sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid, vermindering van armoede en regionale onevenwichtigheden, bevordering van sociale bescherming en inclusie door versterking van de regionale samenwerkingsstructuren op staatsniveau, van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en van het vermogen van gemeenschapsgebaseerde initiatieven, ondersteuning van investeringen in plattelandsgebieden en verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat;
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
d bis)  versterking van de milieubescherming, verbetering van de bestendigheid tegen klimaatverandering, versnelling van de overgang naar een koolstofarme economie en ontwikkeling van de digitale economie en samenleving, waardoor er nieuwe banen worden geschapen, in het bijzonder voor jongeren;
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter e
e)  ondersteuning van territoriale en grensoverschrijdende samenwerking.
e)  ondersteuning van territoriale en grensoverschrijdende samenwerking, mede over de zeegrenzen heen, en versterking van handels- en economische betrekkingen door de volledige tenuitvoerlegging van bestaande overeenkomsten met de Unie, waarbij regionale ongelijkheden worden verminderd.
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
1.  De beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van IPA III in de periode 20212027 bedragen 14 500 000 000 EUR in lopende prijzen.
1.  De beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van IPA III in de periode 2021-2027 bedragen 13 009 976 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (14 663 401 000 EUR in lopende prijzen).
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
2.  Het in lid 1 genoemde bedrag kan worden gebruikt voor technische en administratieve bijstand ten behoeve van de uitvoering van het programma, zoals voorbereidende activiteiten en activiteiten op het gebied van monitoring, controle, audit en evaluatie, ook met betrekking tot informatietechnologiesystemen, en alle activiteiten die verband houden met de voorbereiding van het vervolgprogramma voor pretoetredingssteun in overeenstemming met artikel 20 van [de NDICI-verordening].
2.  Een vastgesteld percentage van het in lid 1 genoemde bedrag wordt gebruikt voor technische en administratieve bijstand ten behoeve van de uitvoering van het programma, dat voorbereidende activiteiten en activiteiten op het gebied van monitoring, controle, audit en evaluatie omvat, evenals steun voor institutionele versterking en vergroting van de bestuurlijke capaciteit, ook met betrekking tot informatietechnologiesystemen, en alle activiteiten die verband houden met de voorbereiding van het vervolgprogramma voor pretoetredingssteun.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1
1.  Bij de uitvoering van deze verordening wordt gezorgd voor samenhang, synergieën en complementariteit met andere gebieden van het externe optreden van de Unie en met andere relevante beleidslijnen en programma’s van de Unie, evenals voor beleidscoherentie op het gebied van ontwikkeling.
1.  Bij de toepassing van deze verordening wordt gezorgd voor samenhang, synergieën en complementariteit met andere gebieden van het externe optreden van de Unie en met andere relevante beleidslijnen en programma's van de Unie, evenals voor beleidscoherentie op het gebied van ontwikkeling.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
2.  [De NDICI-verordening] is van toepassing op in het kader van deze verordening uitgevoerde activiteiten wanneer daarnaar in deze verordening wordt verwezen.
2.  Verordening (EU) .../...[De NDICI-verordening] is van toepassing op in het kader van deze verordening uitgevoerde activiteiten wanneer daarnaar in deze verordening wordt verwezen.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4
4.  De bijstand in het kader van IPA III kan worden verstrekt voor acties van het type waarin is voorzien in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds30, het Europees Sociaal Fonds Plus31 en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling32.
4.  De bijstand in het kader van IPA III kan worden verstrekt voor acties van het type waarin is voorzien in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds30, het Europees Sociaal Fonds Plus31, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling32 en het Fonds voor justitie, rechten en waarden, op nationaal niveau, alsmede in grensoverschrijdende, transnationale, interregionale of macroregionale context.
__________________
__________________
30 COM(2018)0372 : Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
30 COM(2018)0372 : Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
31 COM(2018)0382 : Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+).
31 COM(2018)0382 : Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+).
32 COM(2018)0392 : Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad.
32 COM(2018)0392 : Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.   De Commissie kent een percentage IPA III-middelen toe om de in bijlage I vermelde begunstigden voor te bereiden op de deelname aan de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), met name aan het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5
5.  Het [EFRO]32 draagt bij aan programma’s en maatregelen die voor grensoverschrijdende samenwerking ("CBC") tussen de in bijlage I vermelde begunstigden en lidstaten zijn vastgesteld. Die programma’s en maatregelen worden door de Commissie vastgesteld volgens artikel 16. Het bedrag van de bijdrage uit hoofde van IPA-CBC wordt bepaald overeenkomstig artikel 10, lid 3, van [de ETS-verordening]. IPA-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking worden beheerd overeenkomstig [de ETS-verordening].
5.  Het [EFRO]32 draagt bij aan programma's en maatregelen die voor grensoverschrijdende samenwerking ("CBC") tussen de begunstigden en een of meerdere lidstaten zijn vastgesteld. Die programma’s en maatregelen worden door de Commissie vastgesteld volgens artikel 16. Het bedrag van de bijdrage uit hoofde van IPA-CBC wordt bepaald overeenkomstig artikel 10, lid 3, van [de ETS-verordening], met een maximumdrempel voor een IPA III-bijdrage die op 85 % is vastgesteld. IPA-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking worden beheerd overeenkomstig [de ETS-verordening].
________________________
_____________________
32 COM(2018)0372 : Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
32 COM(2018)0372 : Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8
8.  Om de coherentie en de effectiviteit van de financiering van de Unie te waarborgen en regionale samenwerking te bevorderen, kan de Commissie in naar behoren gemotiveerde gevallen besluiten dat niet in bijlage I vermelde landen, gebieden en regio’s toch in aanmerking komen voor actieprogramma’s en maatregelen als bedoeld in artikel 8, lid 1, wanneer het uit te voeren programma of de uit te voeren maatregel een mondiaal, regionaal of grensoverschrijdend karakter heeft.
8.  Om de coherentie en de effectiviteit van de financiering van de Unie te waarborgen en regionale samenwerking te bevorderen, kan de Commissie in naar behoren gemotiveerde gevallen besluiten dat niet in bijlage I vermelde landen, gebieden en regio's toch in aanmerking komen voor actieprogramma's en maatregelen als bedoeld in artikel 8, lid 1, wanneer het toe te passen programma of de toe te passen maatregel een mondiaal, regionaal of grensoverschrijdend karakter heeft.
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
1.  Het beleidskader voor de uitbreiding dat de Europese Raad en de Raad hebben vastgesteld, de overeenkomsten die juridisch bindende betrekkingen met de in bijlage I vermelde begunstigden tot stand brengen, alsmede de desbetreffende resoluties van het Europees Parlement en mededelingen van de Commissie dan wel gezamenlijke mededelingen van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, vormen het algemene beleidskader voor de tenuitvoerlegging van deze verordening. De Commissie zorgt voor samenhang tussen de steun en het uitbreidingsbeleidskader.
1.  Het beleidskader voor de uitbreiding dat de Europese Raad en de Raad hebben vastgesteld, de overeenkomsten die juridisch bindende betrekkingen met de begunstigden tot stand brengen, alsmede de desbetreffende resoluties van het Europees Parlement en mededelingen van de Commissie dan wel gezamenlijke mededelingen van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, vormen het alomvattende beleidskader voor de toepassing van deze verordening. De Commissie zorgt voor samenhang tussen de steun en het algemene uitbreidingsbeleidskader.
De VV/HV en de Commissie zorgen voor de coördinatie tussen het externe optreden van de Unie en het uitbreidingsbeleid in het kader van de beleidsdoelstellingen van artikel 3.
De Commissie coördineert de programmering in het kader van deze verordening met passende betrokkenheid van de EDEO.
Het uitbreidingsbeleidskader vormt de basis op grond waarvan de steun wordt verleend.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
2.  Klimaatverandering, milieubescherming en gendergelijkheid worden geïntegreerd in de programma’s en acties uit hoofde van deze verordening, waarbij in voorkomend geval tevens de onderlinge verbanden tussen de duurzameontwikkelingsdoelstellingen33 aan de orde komen, zulks ter bevordering van geïntegreerde maatregelen die wederzijdse voordelen kunnen opleveren en waarmee meerdere doelstellingen op coherente wijze kunnen worden verwezenlijkt.
2.  Klimaatverandering, milieubescherming, mensenrechten, het voorkomen en oplossen van conflicten, migratie en gedwongen ontheemding, veiligheid, sociale en regionale cohesie, armoedebestrijding en gendergelijkheid worden geïntegreerd in de programma's en acties uit hoofde van deze verordening, waarbij in voorkomend geval tevens de onderlinge verbanden tussen de duurzameontwikkelingsdoelstellingen34 aan de orde komen, zulks ter bevordering van geïntegreerde maatregelen die wederzijdse voordelen kunnen opleveren en waarmee meerdere doelstellingen op coherente wijze kunnen worden verwezenlijkt. Hierbij zal gestreefd worden naar een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van ten minste 16 % van het totale budget.
__________________
____________________
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
3.  De Commissie en de lidstaten werken samen om coherentie te waarborgen en streven ernaar overlapping te vermijden tussen de steun uit hoofde van IPA III en andere steun van de Unie, de lidstaten en de Europese Investeringsbank, overeenkomstig de beginselen die zijn vastgelegd voor de versterking van de operationele coördinatie op het gebied van externe bijstand, en met het oog op harmonisering van beleid en procedures, in het bijzonder de internationale beginselen inzake de effectiviteit van ontwikkeling35. De coördinatie omvat regelmatig overleg, frequente uitwisseling van informatie in de diverse fasen van de steuncyclus, en bijeenkomsten met alle betrokkenen ter bespreking van de coördinatie van de bijstand, en vormt een belangrijk onderdeel van de programmeringsprocedures van de Unie en de lidstaten.
3.  De Commissie en de lidstaten werken samen om coherentie te waarborgen en streven ernaar overlapping te vermijden tussen de steun uit hoofde van IPA III en andere steun van de Unie, de lidstaten en de Europese Investeringsbank, overeenkomstig de beginselen die zijn vastgelegd voor de versterking van de operationele coördinatie op het gebied van externe bijstand, en met het oog op harmonisering van beleid en procedures, in het bijzonder de internationale beginselen inzake de effectiviteit van ontwikkeling35. De coördinatie omvat regelmatig overleg, frequente uitwisseling van informatie in de diverse fasen van de steuncyclus, en bijeenkomsten met alle betrokkenen ter bespreking van de coördinatie van de bijstand, en vormt een belangrijk onderdeel van de programmeringsprocedures van de Unie en de lidstaten. De steun heeft als doel om aansluiting op de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te waarborgen, evenals doeltreffende en doelmatige besteding van de middelen, regelingen met het oog op het partnerschapsbeginsel en een geïntegreerde aanpak van territoriale ontwikkeling.
_________________
_________________
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  De Commissie handelt in partnerschap met de begunstigden. Bij het partnerschap worden, in voorkomend geval, de bevoegde nationale en lokale overheden, evenals maatschappelijke organisaties betrokken, zodat deze een betekenisvolle rol kunnen spelen bij de opzet, uitvoering en monitoring.
De Commissie moedigt samenwerking tussen de relevante belanghebbenden aan. IPA III-steun versterkt de capaciteit van maatschappelijke organisaties, onder meer waar passend in de rol van directe begunstigden van steun;
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III – titel
UITVOERING
PROGRAMMERINGSKADER EN UITVOERING
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
1.  De bijstand in het kader van IPA III is gebaseerd op een IPA-programmeringskader voor de verwezenlijking van de in artikel 3 bedoelde specifieke doelstellingen. Het IPA-programmeringskader wordt door de Commissie vastgesteld voor de duur van het meerjarig financieel kader van de Unie.
1.  Deze verordening wordt aangevuld door een IPA-programmeringskader waarin verdere bepalingen worden vastgesteld over hoe de in artikel 3 bedoelde specifieke doelstellingen worden nagestreefd. Het IPA-programmeringskader wordt door de Commissie vastgesteld door middel van gedelegeerde handelingen, in overeenstemming met lid 3 van dit artikel.
De Commissie dient de relevante programmeringsdocumenten tijdig vóór het begin van de programmeringsperiode bij het Europees Parlement in. In deze documenten zijn de indicatieve toewijzingen per thematisch kader vermeld en, indien beschikbaar, per land/regio, met de verwachte resultaten en de keuze van de steunregelingen.
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  De jaarlijkse toewijzingen worden door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader voor de periode van 2021 tot en met 2027.
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1
Het IPA-programmeringskader houdt de nodige rekening met de desbetreffende nationale strategieën en het desbetreffende sectorale beleid.
Het IPA-programmeringskader houdt de nodige rekening met de desbetreffende resoluties en standpunten van het Europees Parlement, met nationale strategieën en het desbetreffende sectorale beleid.
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3
3.  Het werkprogramma wordt door de Commissie vastgesteld door middel van een uitvoeringshandeling, onverminderd het bepaalde in lid 4. Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld volgens de in artikel 16 bedoelde onderzoeksprocedure.
3.  De Commissie stelt het IPA-programmeringskader vast, inclusief de regelingen om het principe van eerlijke verdeling toe te passen, door middel van gedelegeerde handelingen, overeenkomstig artikel 14, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Het IPA-programmeringskader loopt uiterlijk op 30 juni 2025 af. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 2025 een nieuw IPA-programmeringskader vast, op basis van de tussentijdse evaluatie in samenhang met de andere externe financieringsinstrumenten en rekening houdend met relevante resoluties van het Europees Parlement. De Commissie kan, indien nodig, de effectieve uitvoering van het IPA-programmeringskader herzien, met name wanneer het beleidskader, als bedoeld in artikel 6, substantieel wordt gewijzigd, waarbij tevens rekening wordt gehouden met relevante resoluties van het Europees Parlement.
Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5
5.  Het IPA-programmeringskader omvat indicatoren voor het beoordelen van de vorderingen met betrekking tot de verwezenlijking van de daarin opgenomen doelstellingen.
5.  Het IPA-programmeringskader is gebaseerd op duidelijke en verifieerbare prestatie-indicatoren, die in bijlage IV zijn opgenomen, voor het beoordelen van de vorderingen met betrekking tot de verwezenlijking van de daarin opgenomen doelstellingen, onder meer vorderingen en resultaten op het gebied van:
a)  democratie, de rechtsstaat en een onafhankelijk en efficiënt rechtsstelsel;
b)  mensenrechten en fundamentele vrijheden, waaronder de rechten van personen die tot minderheden en kwetsbare groepen behoren;
c)  gendergelijkheid en vrouwenrechten;
d)  de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit;
e)  verzoening, vredesopbouw en goede nabuurschapsbetrekkingen;
f)  mediavrijheid;
g)  het aanpakken van de klimaatverandering in overeenstemming met de verplichtingen van de Overeenkomst van Parijs.
De Commissie vermeldt de voortgang ten aanzien van deze indicatoren in haar jaarverslagen.
Over de op prestaties gebaseerde benadering uit hoofde van deze verordening wordt in het Europees Parlement en in de Raad regelmatig van gedachten gewisseld.
Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
Artikel 7 bis
Tussentijdse herziening en evaluatie
1.  De Commissie stelt een nieuw IPA-programmeringskader vast op basis van de tussentijdse evaluatie. Uiterlijk op 30 juni 2024 dient de Commissie een tussentijds evaluatieverslag in over de toepassing van deze verordening. Dit tussentijdse evaluatieverslag bestrijkt de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 en bevat een beoordeling van de bijdrage van de Unie tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, aan de hand van indicatoren voor het meten van de behaalde resultaten en eventuele bevindingen en conclusies inzake het effect van deze verordening.
Het Europees Parlement kan een bijdrage leveren aan deze evaluatie. De Commissie en de EDEO organiseren een raadpleging van de belangrijkste belanghebbenden en begunstigden, met inbegrip van maatschappelijke organisaties. In het bijzonder zorgen de Commissie en de EDEO ervoor dat de meest gemarginaliseerde personen en groepen worden vertegenwoordigd.
Door middel van externe evaluaties beoordeelt de Commissie tevens de effecten en de doeltreffendheid van haar acties per actiegebied, alsook de doeltreffendheid van de programmering. De Commissie en de EDEO houden rekening met voorstellen en standpunten van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot onafhankelijke externe evaluaties. In de tussentijdse evaluatie wordt beoordeeld hoe de Unie heeft gepresteerd met betrekking tot de streefdoelen van deze verordening.
2.  In het tussentijds evaluatieverslag wordt tevens aandacht besteed aan efficiëntie, de toegevoegde waarde, de werking van de vereenvoudigde en gestroomlijnde financieringsstructuur, interne en externe samenhang, de blijvende relevantie van de doelstellingen van deze verordening, de complementariteit en synergieën tussen de gefinancierde acties, de bijdrage van de maatregelen aan een samenhangend extern optreden van de Unie, en in voorkomend geval de mate waarin de bevolking van de ontvangende landen zich bewust is van de financiële steun van de Unie.
3.  Het specifieke doel van het tussentijdse evaluatieverslag is het verbeteren van de toepassing van de financiering van de Unie. Het bevat informatie betreffende besluiten voor het verlengen, wijzigen of opschorten van de soorten acties die in het kader van deze verordening worden uitgevoerd.
4.  Het tussentijds evaluatieverslag brengt ook informatie samen uit de relevante jaarverslagen over alle middelen die onder deze verordening vallen, waaronder externe bestemmingsontvangsten en bijdragen aan trustfondsen, uitgesplitst in uitgaven per begunstigd land, gebruik van financieringsinstrumenten, vastleggingen en betalingen. 
5.  De Commissie zendt de conclusies van de evaluaties, vergezeld van haar opmerkingen, toe aan het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten. De resultaten daarvan worden gebruikt bij de opzet van programma's en de toewijzing van middelen.
6.  De Commissie betrekt alle relevante belanghebbenden en begunstigden, met inbegrip van maatschappelijke organisaties, bij de evaluatie van de financiering van de Unie waarin deze verordening voorziet en kan, in voorkomend geval, ernaar streven om gezamenlijke evaluaties met de lidstaten te verrichten, met nauwe betrokkenheid van de begunstigden.
7.  De Commissie dient het in dit artikel bedoelde tussentijdse evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad, in voorkomend geval vergezeld van wetgevingsvoorstellen waarin noodzakelijke wijzigingen van deze verordening zijn opgenomen.
8.  Aan het einde van de toepassingsperiode van deze verordening, en uiterlijk drie jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van de verordening uit onder dezelfde voorwaarden als die van toepassing zijn op de in dit artikel bedoelde tussentijdse evaluatie.
Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)
Artikel 7 ter
Opschorting van steun
 1. Wanneer een begunstigde het beginsel van democratie, de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, mensenrechten en fundamentele vrijheden of nucleaire veiligheidsnormen niet eerbiedigt of de verbintenissen in de desbetreffende met de Unie gesloten overeenkomsten niet nakomt of consequent tornt aan een of meerdere criteria van Kopenhagen, is de Commissie overeenkomstig artikel 14 bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde bijlage I bij deze verordening te wijzigen om de steun van de Unie op te schorten of gedeeltelijk op te schorten. In geval van een gedeeltelijke opschorting wordt aangegeven voor welke programma's de opschorting geldt. 
2.  Wanneer de Commissie tot de bevinding komt dat de redenen voor opschorting van de steun niet langer van toepassing zijn, is zij bevoegd om overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde bijlage I te wijzigen om de steun van de Unie opnieuw in te stellen. 
3.  In geval van gedeeltelijke opschorting wordt de steun van de Unie in de eerste plaats gebruikt om maatschappelijke organisaties en niet-overheidsactoren te steunen voor maatregelen die zijn gericht op de bevordering van mensenrechten en fundamentele vrijheden, en op de ondersteuning van democratiserings- en dialoogprocessen in partnerlanden. 
4.  De Commissie houdt bij haar besluitvorming naar behoren rekening met de relevante resoluties van het Europees Parlement. 
Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)
Artikel 7 quater
Bestuur
Een horizontale stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken diensten van de Commissie en de EDEO en onder voorzitterschap van de VV/HV of een vertegenwoordiger van die dienst, is verantwoordelijk voor het aansturen, coördineren en beheren van dit instrument gedurende de gehele beheercyclus, met het oog op het waarborgen van samenhang, efficiëntie, transparantie en verantwoordingsplicht in verband met alle externe financiering van de Unie. De VV/HV zorgt voor de algemene politieke coördinatie van het externe optreden van de Unie. Gedurende de volledige cyclus van programmering, planning en toepassing van het instrument werken de VV/HV en de EDEO samen met alle relevante leden en diensten van de Commissie, vastgesteld op basis van de aard en doelstellingen van de geplande actie, waarbij wordt voortgebouwd op hun deskundigheid. De VV/HV, de EDEO en de Commissie bereiden alle voorstellen voor besluiten voor volgens de Commissieprocedures en leggen deze ter aanneming voor. 
Het Europees Parlement wordt ten volle betrokken bij de opzet, programmering, monitoring en evaluatie van de externe financieringsinstrumenten om politieke en democratische controle en verantwoordingsplicht in verband met Uniefinanciering op het gebied van het externe optreden te waarborgen.
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel
Uitvoeringsmaatregelen en -methoden
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
1.  De bijstand in het kader van IPA III wordt uitgevoerd in direct beheer of in indirect beheer, overeenkomstig het Financieel Reglement, door middel van jaarlijkse of meerjarige actieprogramma's en maatregelen als bedoeld in titel II, hoofdstuk III van [de NDICI verordening]. Titel II, hoofdstuk III, van [de NDICI-verordening] is van toepassing op deze verordening, met uitzondering van artikel 24, lid 1 [in aanmerking komende personen en entiteiten].
1.  De bijstand in het kader van IPA III wordt uitgevoerd in direct beheer of in indirect beheer, overeenkomstig het Financieel Reglement, door middel van jaarlijkse of meerjarige actieprogramma's en maatregelen als bedoeld in hoofdstuk III bis.
Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Indirect beheer kan worden teruggedraaid als de begunstigde de toegekende middelen niet kan of wil beheren overeenkomstig de uit hoofde van deze verordening vastgestelde regels, beginselen en doelstellingen. Wanneer een begunstigde de beginselen van de democratie en de rechtsstaat niet naleeft, de mensenrechten en fundamentele vrijheden niet eerbiedigt of zich niet houdt aan de in de relevante overeenkomsten met de Unie aangegane verbintenissen, kan de Commissie op specifieke beleidsterreinen of -programma's omschakelen van indirect beheer met die begunstigde naar indirect beheer door een of meer toevertrouwde entiteiten die geen begunstigde zijn, of naar direct beheer.
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)
1 ter.  De Commissie voert een dialoog met het Europees Parlement en houdt rekening met de opvattingen van het Europees Parlement over de gebieden waarop laatstgenoemde over eigen steunprogramma's beschikt, zoals capaciteitsopbouw en verkiezingswaarneming.
Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De Commissie betrekt het Europees Parlement volledig bij kwesties die verband houden met de planning en uitvoering van maatregelen uit hoofde van dit artikel, met inbegrip van alle beoogde substantiële wijzigingen of toewijzingen.
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)
2 ter.  De algemene of sectorale begrotingssteun wordt alleen uitbetaald indien er een bevredigende vooruitgang is geboekt bij het nastreven van de doelstellingen die met een begunstigde zijn overeengekomen.
De Commissie past de voorwaarden en criteria voor begrotingssteun toe, zoals die zijn uiteengezet in artikel 23, lid 4, van Verordening (EU) .../...[NDICI-verordening]. Zij neemt maatregelen om Uniefinanciering middels begrotingssteun te verminderen of op te schorten in gevallen van systemische onregelmatigheden in de beheer- en controlesystemen of als er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt bij het bereiken van de met de begunstigde overeengekomen doelstellingen.
Het opnieuw instellen van steun door de Commissie na de in dit artikel bedoelde opschorting gaat gepaard met gerichte steun aan nationale controle-instanties.
Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III bis (nieuw) – titel
Hoofdstuk III bis
Uitvoering
Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)
Artikel 8 bis
Actieplannen en -maatregelen
1.  De Commissie keurt jaarlijkse of meerjarige actieplannen of -maatregelen goed. Deze maatregelen kunnen de vorm aannemen van afzonderlijke maatregelen, bijzondere maatregelen, ondersteunende maatregelen of buitengewone steunmaatregelen. In de actieplannen en -maatregelen worden voor elke actie de nagestreefde doelstellingen, de verwachte resultaten en hoofdactiviteiten, de toepassingsmethoden, de begroting en eventuele bijbehorende ondersteunende uitgaven vermeld.
2.  De actieplannen zijn gebaseerd op programmeringsdocumenten, met uitzondering van de gevallen bedoeld in de leden 3 en 4.
Indien nodig kan een actie, vóór of na de vaststelling van actieplannen, als afzonderlijke maatregel worden vastgesteld. Afzonderlijke maatregelen zijn gebaseerd op programmeringsdocumenten, met uitzondering van de in lid 3 bedoelde gevallen en in andere naar behoren gemotiveerde gevallen.
In geval van onvoorziene behoeften of omstandigheden, en wanneer financiering uit passender bronnen niet mogelijk is, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 34 van Verordening ... [NDICI-verordening] gedelegeerde handelingen vast te stellen met bijzondere maatregelen die niet zijn gebaseerd op de programmeringsdocumenten.
3.  De jaarlijkse of meerjarige actieplannen en -maatregelen kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van snelleresponsacties, conform artikel 4, lid 4, onder b), van Verordening ... [NDICI-verordening].
4.  De Commissie kan buitengewone steunmaatregelen nemen voor snelleresponsacties, conform artikel 4, lid 4, onder a), van Verordening ... [NDICI-verordening].
5.  Uit hoofde van artikel 19, leden 3 en 4, genomen maatregelen kunnen een duur van maximaal 18 maanden hebben, die twee keer met een periode van maximaal zes maanden kan worden verlengd tot een maximale duur van 30 maanden, wanneer de tenuitvoerlegging ervan stuit op objectieve, onvoorziene hindernissen en mits het aan de maatregel verbonden financiële bedrag niet hoger wordt.
In geval van langdurige crises of conflicten kan de Commissie een tweede buitengewone steunmaatregel vaststellen voor een duur van maximaal 18 maanden. In naar behoren gemotiveerde gevallen, wanneer de continuïteit van het in dit lid bedoelde optreden van de Unie van essentieel belang is en niet door andere middelen kan worden verzekerd, kunnen er verdere maatregelen worden genomen.
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 ter (nieuw)
Artikel 8 ter
Steunmaatregelen
1.  De Uniefinanciering kan dienen ter dekking van uitgaven voor de tenuitvoerlegging van het instrument en voor de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, waaronder administratieve ondersteuning in verband met activiteiten op het gebied van voorbereiding, follow-up, toezicht, controle, audit en evaluatie die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging, alsmede van uitgaven bij de centrale diensten en bij de delegaties van de Unie voor de administratieve ondersteuning die nodig is voor het programma en voor het beheer van in het kader van deze verordening gefinancierde verrichtingen, onder meer met betrekking tot IT en bedrijfsinformatietechnologiesystemen.
2.  Wanneer ondersteunende uitgaven niet zijn opgenomen in de actieplannen of -maatregelen als bedoeld in artikel 8 quater, stelt de Commissie waar toepasselijk ondersteunende maatregelen vast. De financiering door de Unie in het kader van ondersteunende maatregelen kan betrekking hebben op:
a)  studies, bijeenkomsten, activiteiten op het gebied van informatie, voorlichting, opleiding, voorbereiding en uitwisseling van geleerde lessen en beste praktijken, publicatie en andere uitgaven voor administratieve of technische bijstand die voor de programmering en het beheer van de acties vereist zijn, met inbegrip van bezoldigde externe deskundigen;
b)  activiteiten inzake onderzoek en innovatie en studies over relevante vraagstukken alsook verspreiding van de resultaten daarvan;
c)  uitgaven voor informatie- en communicatieactiviteiten, onder meer de ontwikkeling van communicatiestrategieën en pr-activiteiten, en het zichtbaar maken van de politieke prioriteiten van de Unie.
Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 quater (nieuw)
Artikel 8 quater
 Vaststelling van actieplannen en maatregelen 
1.  De Commissie stelt actieplannen en maatregelen vast door middel van een besluit van de Commissie in overeenstemming met het Financieel Reglement.
2.  Met het oog op de samenhang van het externe optreden van de Unie houdt de Commissie bij de planning en de toepassing van deze actieplannen en maatregelen rekening met de relevante beleidsbenadering van de Raad en het Europees Parlement. 
De Commissie brengt het Europees Parlement onmiddellijk op de hoogte van de planning van actieplannen en maatregelen in het kader van dit artikel, met inbegrip van de beoogde financiële bedragen, en informeert het Europees Parlement eveneens indien zij overgaat tot substantiële wijzigingen of verlengingen van die bijstand. Zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen een maand na de goedkeuring of substantiële wijziging van een maatregel, brengt de Commissie verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, waarbij zij een overzicht verschaft van de aard en de beweegredenen voor de getroffen maatregel, alsmede de duur, de begroting en de context ervan, met inbegrip van het aanvullende karakter ervan ten opzichte van andere, lopende en geplande steun van de Unie. Voor buitengewone steunmaatregelen geeft de Commissie bovendien aan of, in welke mate en hoe zij de continuïteit van het via de buitengewone steun uitgevoerde beleid zal garanderen aan de hand van instrumenten op de middellange en lange termijn in het kader van deze verordening. 
3.  Alvorens actieplannen en maatregelen vast te stellen die niet gebaseerd zijn op programmeringsdocumenten overeenkomstig artikel 8 bis, lid 2, behalve in de gevallen vermeld in artikel 8 bis, leden 3 en 4, stelt de Commissie een gedelegeerde handeling vast overeenkomstig artikel 14 om deze verordening aan te vullen door de specifieke te verwezenlijken doelstellingen te bepalen, de verwachte resultaten, de te gebruiken instrumenten, de belangrijkste activiteiten en de indicatieve financiële toewijzing voor deze actieplannen en maatregelen. 
4.  Op actieniveau vindt een passend onderzoek inzake mensenrechten, sociale aspecten en milieu plaats, waaronder onderzoek naar het effect op klimaatverandering en biodiversiteit, overeenkomstig de toepasselijke wetgevingshandelingen van de Unie, met inbegrip van Richtlijn 2011/92/EU1 bis van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 85/337/EEG1 ter van de Raad, en waar toepasselijk ook een milieueffectbeoordeling voor milieugevoelige acties, in het bijzonder voor belangrijke nieuwe infrastructuur. 
Daarnaast worden ex-antebeoordelingen uitgevoerd van het effect op de mensenrechten, gender, de maatschappij en de arbeidsmarkt, alsmede een conflictanalyse en een risicobeoordeling.
Waar dit relevant is, wordt bij de uitvoering van sectorale programma's gebruik gemaakt van beoordelingen inzake mensenrechten en sociale aspecten en van strategische milieubeoordelingen. De Commissie ziet erop toe dat de belanghebbenden bij deze beoordelingen worden betrokken en dat het publiek toegang krijgt tot de resultaten van die beoordelingen.
 __________________ 
1 bis Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (codificatie) (PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1).
1 ter Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40).
Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 quinquies (nieuw)
Artikel 8 quinquies
Methoden van samenwerking
1.  Financiering in het kader van dit instrument wordt uitgevoerd door de Commissie, zoals bepaald in het Financieel Reglement, hetzij rechtstreeks door de Commissie zelf, de delegaties van de Unie en door uitvoerende agentschappen, of onrechtstreeks door een van de entiteiten die worden genoemd in artikel 62, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement.
2.  Financiering in het kader van dit instrument mag ook worden verstrekt in de vorm van bijdragen aan internationale, regionale of nationale fondsen, zoals die welke zijn ingesteld of worden beheerd door de EIB, de lidstaten, partnerlanden en -regio's of door internationale organisaties of andere donoren.
3.  De entiteiten die worden genoemd in artikel 62, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement en in artikel 29, lid 1, van Verordening ... [NDICI-verordening] vervullen jaarlijks hun verslagleggingsverplichtingen in het kader van artikel 155 van het Financieel Reglement. De verslagleggingsvereisten voor elk van die entiteiten worden vastgesteld in de partnerschapskaderovereenkomst, de bijdrage-overeenkomst, de overeenkomst inzake begrotingsgaranties of de financieringsovereenkomst.
4.  In het kader van dit instrument gefinancierde acties kunnen worden uitgevoerd door middel van parallelle of gemeenschappelijke medefinanciering.
5.  Bij parallelle medefinanciering wordt een actie in meerdere, duidelijk te onderscheiden componenten opgedeeld, die elk worden gefinancierd door de verschillende partners die de medefinanciering verstrekken, en wel zo dat de eindbestemming van de financiering altijd traceerbaar is.
6.  Bij gemeenschappelijke medefinanciering worden de totale kosten van het project of programma verdeeld tussen de partners die de medefinanciering verstrekken en worden de geldmiddelen gemeenschappelijk ingebracht, en wel zo dat het niet mogelijk is de financieringsbron van een specifieke activiteit in het kader van de actie na te gaan.
7.  De samenwerking tussen de Unie en haar partners kan onder andere de volgende vormen aannemen:
a)  driehoeksregelingen waarbij de Unie haar financiële bijstand aan een partnerland of -regio coördineert met derde landen;
b)  maatregelen voor administratieve samenwerking zoals twinning tussen overheidsinstellingen, lokale overheden, nationale overheidsorganen en privaatrechtelijke entiteiten met een openbaredienstverleningstaak van de lidstaten en van de partnerlanden en -regio's, alsmede samenwerkingsmaatregelen waarbij door de lidstaten en hun regionale en lokale autoriteiten uitgezonden deskundigen uit de overheidssector worden betrokken;
c)  bijdragen aan de kosten die noodzakelijk zijn voor het opzetten en beheren van een publiek-privaat partnerschap, waaronder steun voor de ruime deelname door een onafhankelijke derde maatschappelijke organisatie op te zetten die het opzetten van publiek-privaat partnerschappen beoordeelt en opvolgt;
d)  steunprogramma's voor het sectoraal beleid waarbij de Unie steun verleent aan het sectorale programma van een partnerland;
e)  bijdragen aan de kosten van deelname van de landen aan de programma's van de Unie en acties die worden uitgevoerd door agentschappen en organen van de Unie, alsook door organen of personen belast met de uitvoering van specifieke acties in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid uit hoofde van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie;
f)  rentesubsidies.
Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 sexies (nieuw)
Artikel 8 sexies
Vormen van Uniefinanciering en toepassingsmethoden
1.  De financiering van de Unie kan worden verstrekt door middel van de financieringsvormen waarin het Financieel Reglement voorziet, met name:
a)  subsidies;
b)  overheidsopdrachten voor diensten, leveringen of werkzaamheden;
c)  begrotingssteun;
d)  bijdragen aan door de Commissie opgezette trustfondsen, overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement;
e)  financiële instrumenten;
f)  begrotingsgaranties;
g)  blending;
h)  schuldverlichting in het kader van een internationaal overeengekomen programma voor schuldverlichting;
i)  financiële bijstand;
j)  bezoldigde externe deskundigen.
2.  Wanneer de Commissie met belanghebbenden van partnerlanden werkt, houdt zij bij het bepalen van nadere regelingen voor de financiering, het type bijdrage, de toekenningsmodaliteiten en de administratieve bepalingen voor het beheer van subsidies rekening met hun specifieke kenmerken zoals hun behoeften en de relevante context, met als doel een zo breed mogelijk spectrum van belanghebbenden te bereiken en hen zo goed mogelijk te helpen. Bij die beoordeling wordt rekening gehouden met de voorwaarden voor een zinvolle deelname en betrokkenheid van alle belanghebbenden, met name het lokale maatschappelijk middenveld. Overeenkomstig het Financieel Reglement worden specifieke oplossingen gestimuleerd, zoals partnerschapsovereenkomsten, toestemming voor financiële steun aan derden, rechtstreekse gunning of voor een beperkte doelgroep bestemde oproepen tot het indienen van voorstellen, of nog vaste bedragen, eenheidskosten, financiering op basis van een vast percentage en financiering die niet gekoppeld is aan kosten zoals bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement. Deze verschillende modaliteiten waarborgen transparantie, traceerbaarheid en innovatie. De samenwerking tussen lokale en internationale ngo's moet worden gestimuleerd opdat de capaciteiten van het plaatselijke maatschappelijk middenveld worden verbeterd met het oog op zijn volledige deelname aan ontwikkelingsprogramma's.
3.  Naast de gevallen als bedoeld in artikel 195 van het Financieel Reglement, mag onderhandse gunning worden gebruikt voor:
a)  kleine subsidiebedragen voor mensenrechtenactivisten en voor mechanismen ter bescherming van bedreigde mensenrechtenactivisten, voor de financiering van dringende beschermingsacties, in voorkomend geval zonder dat medefinanciering nodig is, alsook voor bemiddelaars en andere maatschappelijke spelers die betrokken zijn bij dialoog, verzoening en vredesopbouw in crisissen en gewapende conflicten;
b)  subsidies, in voorkomend geval zonder dat medefinanciering nodig is, ter financiering van acties in de moeilijkste omstandigheden waarin de publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen niet passend is, met inbegrip van situaties waarin de fundamentele vrijheden ernstig in het gedrang zijn, democratische instellingen worden bedreigd, crisissen en gewapende conflicten escaleren, de veiligheid van mensen gevaar loopt, of waarin mensenrechtenorganisaties, mensenrechtenactivisten, bemiddelaars en andere maatschappelijke spelers die betrokken zijn bij dialoog, verzoening en vredesopbouw in crisissen en gewapende conflicten in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken. Dergelijke subsidies bedragen ten hoogste 1 000 000 EUR en hebben een looptijd van ten hoogste 18 maanden, die met 12 maanden kan worden verlengd wanneer het gebruik ervan op objectieve en onvoorziene hindernissen stuit;
c)  subsidies aan het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, alsook aan de Global Campus, aan het Europees Interuniversitair Centrum voor mensenrechten en democratisering, dat een Europese masteropleiding in mensenrechten en democratisering aanbiedt, en het daaraan gerelateerde netwerk van universiteiten die postacademische diploma's op het gebied van mensenrechten uitreiken, met inbegrip van beurzen voor studenten, onderzoekers, docenten en mensenrechtenactivisten uit derde landen.
d)  Kleine projecten zoals beschreven in artikel 23 bis van Verordening ... [NDICI-verordening].
Begrotingssteun als bedoeld in punt c) van lid 1, onder meer door prestatiecontracten voor sectorale hervorming, wordt gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van een land, op wederzijdse verantwoordingsplicht en gemeenschappelijke verbintenissen tot universele waarden, democratie, mensenrechten, gendergelijkheid, sociale inclusie, menselijke ontwikkeling en de rechtsstaat, en is gericht op versterking van de partnerschappen tussen de Unie en de partnerlanden. Deze steun wordt onder meer ingezet voor versterkte beleidsdialoog, capaciteitsontwikkeling en beter bestuur, in aanvulling op de inspanningen van de partners om meer inkomsten te innen en middelen beter te besteden en ter ondersteuning van een duurzame en inclusieve sociaal-economische ontwikkeling die iedereen ten gunste komt, het scheppen van fatsoenlijke banen, waarbij bijzondere aandacht moet uitgaan naar jongeren, het verkleinen van ongelijkheid en de uitbanning van armoede; dit alles met inachtneming van de plaatselijke economie, het milieu en sociale rechten.
Elk besluit om begrotingssteun te verstrekken, is gebaseerd op door de Unie overeengekomen begrotingssteunmaatregelen, een duidelijke reeks subsidiabiliteitscriteria en een zorgvuldige beoordeling van de risico's en voordelen. Een van de belangrijkste bepalende elementen van dat besluit is een beoordeling van het engagement, de prestaties en de vorderingen van de partnerlanden met betrekking tot democratie, mensenrechten en de rechtsstaat.
4.  Begrotingssteun wordt gedifferentieerd op basis van de politieke, economische en sociale context van het partnerland, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare situaties.
Wanneer begrotingssteun wordt verleend overeenkomstig artikel 236 van het Financieel Reglement bepaalt en monitort de Commissie duidelijke criteria met betrekking tot de voorwaarden voor de begrotingssteun, inclusief vorderingen op het gebied van hervormingen en transparantie, en ondersteunt zij de ontwikkeling van parlementaire controle, nationale auditcapaciteit, deelname van maatschappelijke organisaties aan toezicht, en verbeterde transparantie van en publieke toegang tot informatie, alsook ontwikkeling van sterke systemen voor overheidsopdrachten die de ontwikkeling van de plaatselijke economie en plaatselijke bedrijven ondersteunen.
5.  De uitbetaling van begrotingssteun geschiedt op basis van indicatoren waaruit blijkt dat voldoende vooruitgang wordt geboekt bij het verwezenlijken van de doelstellingen die zijn overeengekomen met het partnerland.
6.  Financieringsinstrumenten in het kader van deze verordening kunnen de vorm aannemen van leningen, garanties, eigen vermogen of quasi-eigenvermogen, investeringen of participaties, en risicodelingsinstrumenten, waar mogelijk en in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in artikel 209, lid 1, van het Financieel Reglement onder leiding van de EIB, een multilaterale Europese financiële instelling, zoals de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, of een bilaterale Europese financiële instelling, bijvoorbeeld bilaterale ontwikkelingsbanken, eventueel te combineren met bijkomende andere vormen van financiële steun, zowel van de lidstaten en derde partijen.
Bijdragen aan financieringsinstrumenten van de Unie in het kader van deze verordening kunnen worden ingediend door de lidstaten, alsook door elke entiteit als bedoeld in artikel 62, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement.
7.  Die financieringsinstrumenten mogen ten behoeve van toepassing en rapportage worden samengevoegd in faciliteiten.
8.  De Commissie en de EDEO gaan geen nieuwe acties aan en verlengen geen bestaande acties met entiteiten die geregistreerd of gevestigd zijn in rechtsgebieden die in het kader van het desbetreffende Uniebeleid als niet-coöperatieve rechtsgebieden gelden of die krachtens artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad als derde landen met een hoog risico zijn aangemerkt, of die in de praktijk niet voldoen aan op Unie- of internationaal niveau overeengekomen fiscale normen inzake transparantie en informatie-uitwisseling.
9.  De bijstand van de Unie leidt niet tot de instelling van specifieke belastingen, rechten of heffingen noch tot de inning daarvan.
10.  Belastingen, rechten en heffingen die worden opgelegd door de partnerlanden, kunnen in aanmerking komen voor financiering in het kader van deze verordening.
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 septies (nieuw)
Artikel 8 septies
Overdrachten, jaarlijkse tranches, vastleggingskredieten, terugbetalingen en door financieringsinstrumenten gegenereerde inkomsten
1.  In aanvulling op artikel 12, lid 2, van het Financieel Reglement worden ongebruikte vastleggings- en betalingskredieten in het kader van deze verordening automatisch overgedragen en mogen zij worden vastgelegd tot 31 december van het volgende begrotingsjaar. Het overgedragen bedrag wordt in het volgende begrotingsjaar als eerste gebruikt.
De Commissie verstrekt het Europees Parlement en de Raad informatie, met inbegrip van de bedragen in kwestie, over kredieten die automatisch zijn overgedragen overeenkomstig artikel 12, lid 6, van het Financieel Reglement.
2.  Naast de voorschriften van artikel 15 van het Financieel Reglement over de wederopvoering van kredieten, worden vastleggingskredieten die overeenkomen met het bedrag van vrijmakingen die zijn verricht wegens gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van een actie in het kader van deze verordening, wederopgevoerd ten voordele van het oorspronkelijke begrotingsonderdeel.
Verwijzingen naar artikel 15 van het Financieel Reglement in artikel 12, lid 1, onder b), van de verordening tot vaststelling van het meerjarig financieel kader worden opgevat als een verwijzing naar dit lid voor de toepassing van deze verordening.
3.  Vastleggingen in de begroting voor acties waarvan de tenuitvoerlegging zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekt, kunnen over verschillende jaren in jaarlijkse tranches worden opgedeeld, in overeenstemming met artikel 112, lid 2, van het Financieel Reglement.
Artikel 114, lid 2, derde alinea, van het Financieel Reglement is niet van toepassing op deze meerjarige acties. De Commissie haalt ambtshalve elke tranche van een vastleggingskrediet door die op 31 december van het vijfde jaar volgend op dat van de vastlegging niet is gebruikt voor voorfinanciering of tussentijdse betalingen of waarvoor geen gecertificeerde uitgavenstaat of enig betalingsverzoek werd ingediend.
Lid 2 van dit artikel is eveneens van toepassing op de jaarlijkse tranches.
4.  In afwijking van artikel 209, lid 3, van het Financieel Reglement worden inkomsten en terugbetalingen die worden gegenereerd door een financieringsinstrument, toegewezen aan het begrotingsonderdeel als interne bestemmingsontvangsten, na aftrek van beheerskosten en vergoedingen. De Commissie verricht om de vijf jaar een evaluatie van de bijdrage die de bestaande financieringsinstrumenten hebben geleverd tot de doelstellingen van de Unie, alsmede van de doeltreffendheid van