Index 
Texte adoptate
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg 
Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I
 Regimul general al accizelor *
 Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare *
 Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I
 Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I
 Cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale ***I
 Piețele instrumentelor financiare: furnizorii de servicii de finanțare participativă ***I
 Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I
 Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I
 Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I
 Produsele fertilizante UE ***I
 Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I
 Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre ***I
 Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I
 Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I
 Fondul pentru azil, migrație și integrare
 Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize
 Soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7)
 Porumbul modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (DEZA a.s.)
 Anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Anumite utilizări ale trioxidului de crom
 Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA)

Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I
PDF 143kWORD 53k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))
P8_TA-PROV(2019)0295A8-0085/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0055),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0041/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 martie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0085/2019),

A.  întrucât din motive de urgență se justifică efectuarea votului înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

P8_TC1-COD(2019)0027


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(4) stabilește normele comune și generale aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene.

(2)  Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019(5) a modificat cuantumul total al resurselor pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor („Youth Employment Initiative” – YEI) prin majorarea creditelor de angajament destinate alocării specifice pentru YEI în 2019 cu 116,7 milioane EUR în prețuri curente, majorând suma totală a creditelor de angajament destinate alocării specifice pentru YEI pentru întreaga perioadă de programare la 4 527 882 072 EUR în prețuri curente.

(3)  Pentru 2019, resursele suplimentare de 99 573 877 EUR la prețurile din 2011 sunt finanțate din marja globală pentru angajamente în limitele impuse de cadrul financiar multianual 2014-2020.

(4)  Este oportun să se prevadă măsuri specifice de facilitare a punerii în aplicare a YEI, dat fiind stadiul avansat de punere în aplicare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020.

(5)  Dată fiind urgența modificării programelor de sprijin pentru YEI pentru a include resursele suplimentare destinate alocării specifice pentru YEI înainte de sfârșitul anului 2019, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

1.  la articolul 91, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială disponibile pentru angajamentul bugetar corespunzător perioadei 2014 - 2020 sunt în valoare de 330 081 919 243 EUR la prețurile din 2011, în conformitate cu repartizarea anuală stabilită în anexa VI, din care 325 938 694 233 EUR reprezintă resursele globale alocate pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune și 4 143 225 010 EUR reprezintă o alocare specifică pentru YEI. În scopul programării și includerii ulterioare în bugetul Uniunii, cuantumul resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială se indexează cu 2 % pe an.”

"

2.  la articolul 92, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Resursele pentru YEI se ridică la 4 143 225 010 EUR din alocarea specifică pentru YEI, din care 99 573 877 EUR constituie resurse suplimentare pentru 2019. Aceste resurse sunt completate de un sprijin specific din FSE, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul FSE.

Statele membre care beneficiază de resurse suplimentare destinate alocării specifice pentru YEI pentru 2019 menționate la primul paragraf, pot solicita transferul a până la 50 % din resursele suplimentare destinate alocării specifice pentru YEI către FSE, pentru a constitui suma specifică corespunzătoare a FSE, astfel cum se prevede la articolul 22 din Regulamentul FSE. Acest transfer se efectuează către diferitele categorii de regiuni în funcție de clasificarea regiunilor eligibile pentru majorarea alocării specifice pentru YEI. Statele membre solicită transferul în cererea de modificare a programelor în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din prezentul regulament. Resursele alocate pentru exercițiile anterioare nu pot fi transferate.

Al doilea paragraf de la prezentul articol se aplică tuturor resurselor suplimentare destinate alocării specifice pentru YEI care majorează resursele peste valoarea de 4 043 651 133 EUR.”;

"

3.  anexa VI se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

„ANEXA VI

REPARTIZAREA ANUALĂ A CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU PERIOADA 2014-2020

Profil anual ajustat (inclusiv suplimentare pentru YEI)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, prețuri din 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

 

2018

2019

2020

Total

EUR, prețuri din 2011

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2)Avizul din 22 martie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019.
(4)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(5)JO L 67, 7.3.2019, p. 1.


Regimul general al accizelor *
PDF 121kWORD 49k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0296A8-0117/2019

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0346),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0381/2018),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–  având în vedere scrisoarea din 22 februarie 2019 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0117/2019),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  aprobă propunerea Comisiei, astfel cum a fost adaptată, pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare *
PDF 126kWORD 47k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0297A8-0112/2019

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0825),

—  având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0034/2019),

—  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

—  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0112/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I
PDF 785kWORD 220k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))
P8_TA-PROV(2019)0298A8-0173/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0460),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 209, 212 și articolul 322 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0275/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții Europene de Conturi din 13 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru dezvoltare, desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru dezvoltare, precum și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0173/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Obiectivul general al programului „Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională” (denumit în continuare „Instrumentul”) ar trebui să fie susținerea și promovarea valorilor și intereselor Uniunii în întreaga lume, pentru a urmări realizarea obiectivelor și principiilor acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
(1)  Obiectivul general al programului „Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională” (denumit în continuare „Instrumentul”) ar trebui să fie acela de a asigura cadrul financiar pentru a sprijini susținerea și promovarea valorilor, principiilor și intereselor fundamentale ale Uniunii în întreaga lume, în conformitate cu obiectivele și principiile acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  În conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aplicarea prezentului regulament trebuie să fie ghidată de principiile acțiunii externe a UE, și anume democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, egalitatea și solidaritatea și respectarea principiilor prevăzute de Carta Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional. Prezentul regulament urmărește să contribuie la realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, inclusiv a politicilor Uniunii privind drepturile omului, și a obiectivelor prezentate în Cadrul strategic al UE și în Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația. Acțiunea Uniunii ar trebui să favorizeze aderarea la Declarația universală a drepturilor omului.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)   În conformitate cu articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea și statele membre ar trebui să încurajeze cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care au competențe în domeniul culturii. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivele stabilite în articolul respectiv.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Obiectivul principal al politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivele acțiunii externe a Uniunii, în special promovarea dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
(4)  Obiectivul principal al politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”), este reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivele acțiunii externe a Uniunii, în special promovarea dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) litera (d) din TUE, și de a menține pacea de durată, de a preveni conflictele și de a consolida securitatea internațională, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) litera (c) din TUE.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Uniunea asigură coerența politicilor din domeniul dezvoltării în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Uniunea ar trebui să țină seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în politicile care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare, acesta urmând să fie un element crucial al strategiei care vizează îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (denumită în continuare „Agenda 2030”) adoptată de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 201545. Pentru a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut în Agenda 2030, este necesar să fie luat în considerare impactul tuturor politicilor asupra dezvoltării durabile, la toate nivelurile - la nivel național, la nivelul Uniunii, în alte țări și la nivel mondial.
(5)  Uniunea asigură coerența politicilor în favoarea dezvoltării în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Uniunea ar trebui să țină seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în politicile care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare, acesta urmând să fie un element crucial al strategiei care vizează îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (denumită în continuare „Agenda 2030”) adoptată de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 201545. Pentru a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut în Agenda 2030, este necesar să fie luat în considerare impactul tuturor politicilor asupra dezvoltării durabile, la toate nivelurile - la nivel național, la nivelul Uniunii, în alte țări și la nivel mondial. Politicile de cooperare în favoarea dezvoltării ale Uniunii și ale statelor membre ar trebui să se completeze și să se consolideze reciproc.
__________________
__________________
45 Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, adoptată la Summitul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă la 25 septembrie 2015 (A/RES/70/1).
45 „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, adoptată la Summitul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă la 25 septembrie 2015 (A/RES/70/1).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Contextul global de acțiune este încercarea de a realiza o ordine globală bazată pe norme, al cărei principiu fundamental să fie multilateralismul și în centrul căreia să se afle Organizația Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice57 și Agenda pentru acțiune de la Addis Abeba58, reprezintă răspunsul comunității internaționale la provocările și tendințele globale în materie de dezvoltare durabilă. Agenda 2030, care are în centrul ei obiectivele de dezvoltare durabilă, constituie un cadru transformator pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile la nivel mondial. Agenda 2030 are aplicabilitate universală, oferind un cadru comun de acțiune cuprinzător care se aplică Uniunii, statelor sale membre și partenerilor săi. Aceasta asigură un echilibru între dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile, recunoscând corelațiile esențiale dintre obiectivele și țintele sale. Agenda 2030 are obiectivul de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Punerea în aplicare a Agendei 2030 se va face în strânsă coordonare cu celelalte angajamente internaționale relevante ale Uniunii. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să acorde o atenție deosebită corelațiilor dintre diversele obiective de dezvoltare durabilă și acțiunilor integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini mai multe obiective în mod coerent.
(7)  Contextul global de acțiune este încercarea de a realiza o ordine globală bazată pe norme și pe valori, al cărei principiu fundamental să fie multilateralismul și în centrul căreia să se afle Organizația Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice57 (denumit în continuare „Acordul de la Paris”) și Agenda pentru acțiune de la Addis Abeba58, reprezintă răspunsul comunității internaționale la provocările și tendințele globale în materie de dezvoltare durabilă. Agenda 2030, care are în centrul ei obiectivele de dezvoltare durabilă, constituie un cadru transformator pentru eradicarea sărăciei, realizarea dezvoltării durabile la nivel mondial și promovarea unor societăți pașnice, juste și favorabile incluziunii, combătând totodată schimbările climatice și depunând eforturi pentru a conserva oceanele și pădurile. Agenda 2030 are aplicabilitate universală, oferind un cadru comun de acțiune cuprinzător care se aplică Uniunii, statelor sale membre și partenerilor săi. Aceasta asigură un echilibru între dimensiunile economice, sociale, culturale, educaționale și de mediu ale dezvoltării durabile, recunoscând corelațiile esențiale dintre obiectivele și țintele sale. Agenda 2030 are obiectivul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și urmărește să ajungă în primul rând la cei mai afectați. Punerea în aplicare a Agendei 2030 se va face în strânsă coordonare cu celelalte angajamente internaționale relevante ale Uniunii. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie ghidate de principiile și obiectivele prevăzute de Agenda 2030, de Acordul de la Paris și de Agenda de acțiune de la Addis Abeba și ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, acordând o atenție deosebită corelațiilor dintre acestea și acțiunilor integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini mai multe obiective în mod coerent, fără a submina alte obiective.
__________________
__________________
57 Semnat la New York la 22 aprilie 2016.
57 Semnat la New York la 22 aprilie 2016.
58 „Agenda de acțiune de la Addis Abeba din cadrul celei de a treia Conferințe internaționale privind finanțarea pentru dezvoltare”, adoptată la 16 iunie 2015 și aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 27 iulie 2015 (A/RES/69/313).
58 „Agenda de acțiune de la Addis Abeba din cadrul celei de a treia Conferințe internaționale privind finanțarea pentru dezvoltare”, adoptată la 16 iunie 2015 și aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 27 iulie 2015 (A/RES/69/313).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie ghidată de cele cinci priorități stabilite în Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii (denumită în continuare „Strategia globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, care reprezintă viziunea Uniunii și constituie cadrul pentru o acțiune externă unită și responsabilă, desfășurată în parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar trebui să consolideze parteneriatele, precum și să promoveze dialogul politic și răspunsurile colective la provocările de interes global. Acțiunile întreprinse de Uniune ar trebui să sprijine interesele și valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv menținerea păcii, prevenirea conflictelor, consolidarea securității internaționale, combaterea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și acordarea de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om, susținerea politicii comerciale, diplomația economică și cooperarea economică, promovarea soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum și întărirea dimensiunii internaționale a politicilor Uniunii. Atunci când își apără interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să promoveze principiile de respectare a unor standarde sociale și de mediu ridicate, a statului de drept, a dreptului internațional și a drepturilor omului.
(8)  Aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie bazată pe cele cinci priorități stabilite în Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii (denumită în continuare „Strategia globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, care reprezintă viziunea Uniunii și constituie cadrul pentru o acțiune externă unită și responsabilă, desfășurată în parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar trebui să consolideze parteneriatele, precum și să promoveze dialogul politic și răspunsurile colective la provocările de interes global. Acțiunile întreprinse de Uniune ar trebui să sprijine interesele, valorile și principiile sale fundamentale în toate aspectele lor, inclusiv promovarea democrației și a drepturilor omului, contribuția la eradicarea sărăciei, menținerea păcii, prevenirea conflictelor, medierea și reconstrucția postconflict incluzând femeile în toate etapele, asigurarea securității nucleare, consolidarea securității internaționale, abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate și acordarea de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om, crearea condițiilor de elaborare a unui cadru juridic internațional pentru protejarea persoanelor strămutate din cauza schimbărilor climatice, încurajarea unei educații de calitate și favorabile incluziunii, susținerea unei politici comerciale echitabile, durabile și bazate pe norme și valori, ca instrument de dezvoltare și de îmbunătățire a statului de drept și a drepturilor omului, diplomația economică și culturală și cooperarea economică, promovarea inovării, a soluțiilor și a tehnologiilor digitale, protejarea patrimoniului cultural, mai ales în zonele de conflict, abordarea amenințărilor la adresa sănătății publice globale, precum și întărirea dimensiunii internaționale a politicilor Uniunii. Atunci când își apără interesele, principiile și valorile fundamentale, Uniunea ar trebui să aplice și să promoveze principiile de respectare a unor standarde sociale, de muncă și de mediu ridicate, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice, a statului de drept, a dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional al drepturilor omului.
__________________
__________________
59 „Viziune comună, acțiuni comune: O Europă mai puternică. O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, iunie 2016.
59 „Viziune comună, acțiuni comune: O Europă mai puternică. O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, iunie 2016.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Noul Consens european privind dezvoltarea (denumit în continuare „Consensul”)60, semnat la 7 iunie 2017, oferă cadrul pentru o abordare comună a politicii de cooperare pentru dezvoltare din partea Uniunii și a statelor sale membre pentru a pune în aplicare Agenda 2030 și Agenda de acțiune de la Addis Abeba. Eradicarea sărăciei, combaterea discriminării și a inegalităților, principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și consolidarea rezilienței se află în centrul politicii de cooperare pentru dezvoltare.
(9)  Aplicarea prezentului regulament ar trebui să aibă la bază și Consensul european privind dezvoltarea (denumit în continuare „Consensul”)60, semnat la 7 iunie 2017, care oferă cadrul pentru o abordare comună a politicii de cooperare pentru dezvoltare din partea Uniunii și a statelor sale membre pentru a pune în aplicare Agenda 2030 și Agenda de acțiune de la Addis Abeba. Eradicarea sărăciei, combaterea discriminării și a inegalităților, principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă, protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice, precum și consolidarea rezilienței ar trebui să stea la baza aplicării prezentului regulament.
__________________
__________________
60 Noul Consens european privind dezvoltarea - „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”, Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, 8 iunie 2017.
60 Noul Consens european privind dezvoltarea - „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”, Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, 8 iunie 2017.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Pe lângă Agenda 2030 a ONU, Acordul de la Paris privind schimbările climatice, Agenda de acțiune de la Addis Abeba, Strategia globală a UE, Consensul european privind dezvoltarea și politica europeană de vecinătate, care constituie principalul cadru de politică, și următoarele documente și viitoarele revizuiri ale acestora ar trebui să ghideze aplicarea prezentului regulament:
–  Cadrul strategic al UE și planul de acțiune privind drepturile omului și democrația;
–  orientările UE privind drepturile omului;
–  abordarea integrată a UE în materie de conflicte și crize externe abordarea cuprinzătoare a UE din 2013 în materie de conflicte și crize externe;
–  abordarea cuprinzătoare a punerii în aplicare de către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea;
–  Programul Uniunii pentru prevenirea conflictelor violente;
–  concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 privind prevenirea conflictelor;
–  Conceptul privind consolidarea capacităților UE în domeniul medierii și al dialogului;
–  cadrul strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate (RSS);
–  strategia UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor ilicite (SALW) și a muniției aferente;
–  Conceptul UE de sprijinire a dezarmării, demobilizării și reintegrării (DDR);
–  concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2007 privind un răspuns al UE la situațiile de fragilitate și concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind securitatea și dezvoltarea, adoptate, de asemenea, la 19 noiembrie 2007;
–  declarația Consiliului European din 25 martie 2004 privind combaterea terorismului, Strategia Uniunii Europene de combatere a terorismului, adoptată la 30 noiembrie 2005, și concluziile Consiliului din 23 mai 2011 privind consolidarea legăturilor dintre aspectele interne și cele externe ale combaterii terorismului;
–  orientările OCDE privind întreprinderile multinaționale;
–  principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;
–  Noua agendă urbană a ONU;
–  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;
–  Convenția privind statutul refugiaților;
–  Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;
–  rezultatele Platformei de acțiune de la Beijing și ale Programului de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD);
–  Foaia de parcurs a UNCTAD privind reeșalonarea sustenabilă a datoriilor suverane (aprilie 2015);
–  principiile directoare privind datoria externă și drepturile omului formulate de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
–  Pactul mondial privind refugiații;
–  Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine, adoptat la Marrakech la 10 decembrie 2018;
–  Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  În conformitate cu Strategia globală și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030, astfel cum a fost adoptat la 18 martie 201561, ar trebui să se recunoască necesitatea de a trece de la o abordare axată pe răspunsul în situații de criză și pe menținerea crizei sub control la o abordare mai structurală, pe termen lung, care să ofere soluții mai eficace pentru situațiile de fragilitate, pentru dezastrele naturale și cele provocate de om și pentru crizele prelungite. Este necesar să se acorde o mai mare importanță reducerii, prevenirii și atenuării riscurilor, precum și gradului de pregătire pentru riscuri, să se adopte abordări colective în această privință și să se intensifice eforturile pentru a îmbunătăți răspunsul rapid și pentru a permite o redresare durabilă. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței și la asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare prin intermediul acțiunilor de răspuns rapid.
(11)  În conformitate cu Strategia globală și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030, astfel cum a fost adoptat la 18 martie 201561, ar trebui să se recunoască necesitatea de a trece de la o abordare axată pe răspunsul în situații de criză și pe menținerea crizei sub control la o abordare mai structurală, preventivă, pe termen lung, care să ofere soluții mai eficace pentru situațiile de fragilitate, pentru dezastrele naturale și cele provocate de om și pentru crizele prelungite. Este necesar să se acorde o mai mare importanță reducerii, prevenirii și atenuării riscurilor, precum și gradului de pregătire pentru riscuri, să se adopte abordări colective în această privință și să se intensifice eforturile pentru a îmbunătăți răspunsul rapid și pentru a permite o redresare durabilă. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței și la asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare, în special prin intermediul acțiunilor de răspuns rapid, precum și al unor programe geografice și tematice relevante, asigurând în același timp un nivel adecvat de previzibilitate, transparență și răspundere, precum și coerența, consecvența și complementaritatea cu dreptul internațional umanitar și conformitatea deplină cu dreptul internațional umanitar, fără a împiedica acordarea de ajutor umanitar, în conformitate cu principiile umanității, neutralității, imparțialității și independenței în situații de urgență și ulterior situațiilor de urgență.
__________________
__________________
61 „Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre”, adoptat la 18 martie 2015 și aprobat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 3 iunie 2015 (A/RES/69/283).
61 „Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre”, adoptat la 18 martie 2015 și aprobat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 3 iunie 2015 (A/RES/69/283).
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  În conformitate cu angajamentele internaționale ale Uniunii privind eficacitatea dezvoltării, astfel cum au fost adoptate la Busan în 2011, reînnoite în cadrul Forumului la nivel înalt de la Nairobi din 2016 și reamintite în Consens, cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii ar trebui să aplice principiile eficacității dezvoltării, și anume însușirea priorităților de dezvoltare de către țările în curs de dezvoltare, concentrarea pe rezultate, parteneriatele incluzive pentru dezvoltare, precum și transparența și asumarea răspunderii.
(12)  În conformitate cu angajamentele internaționale ale Uniunii privind eficacitatea dezvoltării, astfel cum au fost adoptate la Busan în 2011, reînnoite în cadrul Forumului la nivel înalt de la Nairobi din 2016 și reamintite în Consens, Uniunea ar trebui să aplice, în contextul asistenței sale oficiale pentru dezvoltare și în toate tipurile de asistență, principiile eficacității dezvoltării, și anume însușirea priorităților de dezvoltare de către țările în curs de dezvoltare, concentrarea pe rezultate, parteneriatele incluzive pentru dezvoltare, precum și transparența și asumarea răspunderii de ambele părți, pe lângă principiile alinierii și armonizării.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea monitorizării și raportării, punând accentul pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, efectele și impactul în țările partenere care beneficiază de asistență financiară externă din partea Uniunii. În special, astfel cum s-a convenit în Consens, se preconizează că acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament vor contribui pentru ca un procent de 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare finanțată în temeiul prezentului regulament să fie alocat incluziunii sociale și dezvoltării umane, inclusiv egalității de gen și capacitării femeilor.
(13)  În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea monitorizării și raportării, punând accentul pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, efectele și impactul în țările partenere care beneficiază de asistență financiară externă din partea Uniunii. În special, astfel cum s-a convenit în Consens, acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie pentru ca un procent de cel puțin 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare finanțată în temeiul prezentului regulament să fie alocat incluziunii sociale și dezvoltării umane, acordând o atenție deosebită serviciilor sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația, alimentația, apa, salubrizarea și igiena și protecția socială, în special pentru persoanele cele mai marginalizate, ținând seama de egalitatea de gen, de capacitarea femeilor și de drepturile copiilor, ca aspecte orizontale.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Ori de câte ori este posibil și adecvat, rezultatele acțiunii externe a Uniunii ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere.
(14)  Pentru a crește responsabilizarea și transparența efectivă în ceea ce privește bugetul Uniunii , Comisia ar trebui să înființeze mecanisme clare de monitorizare și evaluare, astfel încât să asigure evaluarea eficace a progreselor înregistrate în direcția realizării obiectivelor prezentului regulament. Rezultatele acțiunii externe a Uniunii ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere. Comisia ar trebui să monitorizeze cu regularitate acțiunile sale și să analizeze progresele înregistrate, punând rezultatele la dispoziția cetățenilor, în special sub forma unui raport anual prezentat Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul colectiv al Uniunii de a furniza 0,7 % din venitul național brut ca asistență oficială pentru dezvoltare în perioada la care se referă Agenda 2030. În această privință, un procent de cel puțin 92 % din finanțarea prevăzută în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la acțiuni care sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
(15)  Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul colectiv al Uniunii de a furniza 0,7 % din venitul național brut ca asistență oficială pentru dezvoltare în perioada la care se referă Agenda 2030. Acest angajament ar trebui să se bazeze pe o foaie de parcurs clară, pentru ca UE și statele sale membre să stabilească termene și modalități de îndeplinire a acestuia. În această privință, un procent de cel puțin 95 % din finanțarea prevăzută în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la acțiuni care sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Pentru a asigura faptul că resursele ajung acolo unde nevoile sunt cele mai mari, în special la țările cel mai puțin dezvoltate și țările în situații de fragilitate și conflict, prezentul regulament ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului colectiv de a consacra 0,20 % din venitul național brut al Uniunii țărilor cel mai puțin dezvoltate în perioada la care se referă Agenda 2030.
(16)  Pentru a asigura faptul că resursele ajung acolo unde nevoile sunt cele mai mari, în special la țările cel mai puțin dezvoltate și țările în situații de fragilitate și conflict, prezentul regulament ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului colectiv de a consacra 0,20 % din venitul național brut al Uniunii țărilor cel mai puțin dezvoltate în perioada la care se referă Agenda 2030. Acest angajament ar trebui să se bazeze pe o foaie de parcurs clară, pentru ca UE și statele sale membre să stabilească termene și modalități de îndeplinire a acestuia.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  În conformitate cu angajamentele existente în Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen II, cel puțin 85 % din programele geografice și tematice finanțate din AOD ar trebui să aibă drept obiectiv principal sau semnificativ egalitatea de gen, așa cum este definită de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE. Analiza obligatorie a cheltuielilor ar trebui să asigure faptul că o parte semnificativă a acestor programe au ca obiectiv principal egalitatea de gen și drepturile și capacitarea femeilor și fetelor.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)
(16b)  Prezentul regulament ar trebui să acorde o atenție deosebită copiilor și tinerilor, aceștia contribuind la realizarea Agendei 2030. Acțiunea externă a Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să acorde o atenție deosebită nevoilor și capacitării acestora și va contribui la valorificarea potențialului lor ca agenți de bază ai schimbării, prin investiții în dezvoltarea umană și în incluziunea socială.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 16 c (nou)
(16c)   Locuitorii țărilor din Africa Subsahariană sunt, în principal, adolescenți și tineri. Fiecare țară ar trebui să decidă cu privire la politica sa demografică, Totuși, dinamica demografiei trebuie abordată în mod global, pentru a asigura generațiilor actuale și viitoare mijloacele prin care își vor putea atinge întregul potențial într-un mod durabil.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Prezentul regulament ar trebui să reflecte necesitatea de a se concentra asupra priorităților strategice, atât din punct de vedere geografic (vecinătatea UE și Africa, precum și țările fragile și care au cel mai mult nevoie de ajutor), cât și din punct de vedere tematic (securitatea, migrația, schimbările climatice și drepturile omului).
(17)  Prezentul regulament ar trebui să reflecte necesitatea de a se concentra asupra priorităților strategice, atât din punct de vedere geografic (vecinătatea UE și Africa, precum și țările fragile și care au cel mai mult nevoie de ajutor, în special țările cel mai puțin dezvoltate), cât și din punct de vedere tematic (dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei, democrația și drepturile omului, statul de drept, buna guvernare, securitatea, migrația legală, desfășurată în condiții de siguranță și de ordine, reducerea inegalităților, egalitatea de gen, combaterea degradării mediului și a schimbărilor climatice și amenințările la adresa sănătății publice de la nivel mondial).
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  Prezentul regulament ar trebui să contribuie la crearea rezilienței statelor și a societăților în domeniul sănătății publice globale prin abordarea amenințărilor la adresa sănătății publice la nivel mondial, consolidarea sistemelor de sănătate, realizarea acoperirii universale cu servicii de sănătate, prevenirea și combaterea bolilor transmisibile și contribuirea la asigurarea accesibilității medicamentelor și vaccinurilor pentru toți.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Prezentul regulament ar trebui să susțină punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate, astfel cum a fost revizuită în 2015, și punerea în aplicare a cadrelor de cooperare regională, cum ar fi cooperarea transfrontalieră și aspectele externe ale strategiilor și politicilor macroregionale și referitoare la bazinele maritime relevante. Aceste inițiative oferă cadre politice pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.
(18)  În conformitate cu articolul 8 din TUE, relația specială dezvoltată cu țările din vecinătatea Uniunii ar trebui să fie menținută și consolidată prin aplicarea prezentului regulament. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței statelor și a societăților din vecinătatea Uniunii, ca urmare a angajamentului luat în cadrul Strategiei globale. Acesta ar trebui să susțină punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate, astfel cum a fost revizuită în 2015, și punerea în aplicare a cadrelor de cooperare regională, cum ar fi cooperarea transfrontalieră și aspectele externe ale strategiilor și politicilor macroregionale și referitoare la bazinele maritime relevante din vecinătatea estică și sudică, inclusiv Dimensiunea nordică și cooperarea regională de la Marea Neagră. Aceste inițiative oferă cadre politice suplimentare pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Politica europeană de vecinătate, astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și consolidarea rezilienței acestora, în special prin stimularea dezvoltării economice, printre principalele priorități politice ale Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, politica europeană de vecinătate revizuită s-a axat pe patru domenii prioritare: buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului, cu un accent deosebit pe sporirea sprijinului acordat societății civile; dezvoltarea economică; securitatea; migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate a populației. Politica europeană de vecinătate se caracterizează prin diferențiere și printr-o asumare reciprocă sporită a responsabilității; în cadrul acestei politici sunt recunoscute diferite niveluri de angajare și sunt luate în considerare interesele fiecărei țări cu privire la natura parteneriatului său cu Uniunea și la elementele pe care trebuie să se concentreze acest parteneriat.
(19)  Politica europeană de vecinătate înscrie consolidarea democrației, promovarea drepturilor omului, susținerea statului de drept, stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și consolidarea rezilienței acestora, în special prin încurajarea reformelor politice, economice și sociale, printre principalele priorități politice ale Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate revizuite prin intermediul prezentului regulament ar trebui să se axeze pe patru domenii prioritare: buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului, cu un accent deosebit pe sporirea sprijinului acordat societății civile; dezvoltarea socioeconomică, inclusiv combaterea șomajului în rândul tinerilor, precum și educația și durabilitatea mediului; securitatea; migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate a populației, și acordarea de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu o intensificare a presiunii migrației. Prezentul regulament ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acordurilor de asociere ale Uniunii și a acordurilor de liber schimb aprofundat și cuprinzător încheiate cu țări din vecinătate. Politica europeană de vecinătate se caracterizează prin diferențiere și printr-o asumare reciprocă sporită a responsabilității; în cadrul acestei politici sunt recunoscute diferite niveluri de angajare și sunt luate în considerare interesele fiecărei țări cu privire la natura parteneriatului său cu Uniunea și la elementele pe care trebuie să se concentreze acest parteneriat. Abordarea bazată pe performanță constituie unul dintre principiile fundamentale ale politicii europene de vecinătate. În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației în una dintre țările partenere, sprijinul ar trebui să fie suspendat. Finanțarea vecinătății este o pârghie esențială pentru abordarea provocărilor comune, cum ar fi migrația neregulamentară și schimbările climatice, precum și pentru răspândirea prosperității, a securității și a stabilității prin dezvoltare economică și o mai bună guvernanță. Ar trebui ca asistența acordată de Uniune în vecinătatea sa să fie mai vizibilă.
__________________
__________________
62 Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Revizuirea politicii europene de vecinătate”, 18 noiembrie 2015.
62 Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Revizuirea politicii europene de vecinătate”, 18 noiembrie 2015.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Prezentul regulament ar trebui să susțină punerea în aplicare a unui acord de asociere modernizat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și să permită UE și partenerilor ACP să dezvolte în continuare alianțe puternice cu privire la provocările globale majore. Mai precis, prezentul regulament ar trebui să sprijine continuarea cooperării instituite între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, în conformitate cu Strategia comună Africa-UE, și să se sprijine pe viitorul acord UEACP pentru perioada de după 2020, inclusiv prin intermediul unei abordări continentale în ceea ce privește Africa.
(20)  Prezentul regulament ar trebui să susțină punerea în aplicare a unui acord de asociere modernizat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și să permită UE și partenerilor ACP să dezvolte în continuare alianțe puternice cu privire la provocările globale majore comune. Mai precis, prezentul regulament ar trebui să sprijine continuarea cooperării instituite între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, în conformitate cu Strategia comună Africa-UE, inclusiv angajamentul Africii și al Uniunii de a promova drepturile copiilor și capacitarea tineretului european și african, și să se sprijine pe viitorul acord UE-ACP pentru perioada de după 2020, inclusiv prin intermediul unei abordări continentale în ceea ce privește Africa și al unui parteneriat între egali reciproc avantajos între UE și Africa.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)
(20a)   Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să contribuie la aspectele comerciale ale relațiilor externe ale Uniunii, cum ar fi cooperarea cu țările terțe în ceea ce privește obligația de diligență în cadrul lanțului de aprovizionare cu staniu, tantal și aur, Procesul Kimberley, Pactul privind durabilitatea, punerea în aplicare a angajamentelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a, (Regulamentul privind SPG), cooperarea în cadrul asigurării respectării legislației, guvernanței și schimburilor comerciale în domeniul forestier (FLEGT) și al inițiativelor privind ajutorul pentru comerț, pentru a asigura coerența și sprijinul reciproc între politica comercială a Uniunii și obiectivele și politicile de dezvoltare;
_________________
1a Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012, p. 1).
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Pentru a realiza acest lucru, ar trebui să se asigure coerența între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii și complementaritatea acestora, fiind vizate, în special, Instrumentul de asistență pentru preaderare III63, Instrumentul pentru ajutor umanitar64, Decizia privind țările și teritoriile de peste mări65, Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom66, politica externă și de securitate comună și Instrumentul european pentru pace67, nou propus, care este finanțat în afara bugetului Uniunii, și ar trebui să fie create sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară, acolo unde este cazul. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.
(21)  Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Pentru a realiza acest lucru, ar trebui să se asigure coerența între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și consecvența și complementaritatea acestora, fiind vizate, în special, Instrumentul de asistență pentru preaderare III63, Instrumentul pentru ajutor umanitar64, Decizia privind țările și teritoriile de peste mări65, Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom66, politica externă și de securitate comună și Instrumentul european pentru pace67, nou propus, care este finanțat în afara bugetului Uniunii, și ar trebui să fie create sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii, inclusiv fondurile fiduciare și alte politici și programe ale statelor membre ale UE. Aceasta include coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară, acolo unde este cazul. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.
__________________
__________________
63 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018) 465].
63 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018) 465].
64 Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 1).
64 Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 1).
65 Propunere de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) [COM(2018) 461 final].
65 Propunere de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) [COM(2018) 461 final].
66 Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui Instrument european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom [COM(2018) 462 final].
66 Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui Instrument european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom [COM(2018) 462 final].
67 Propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate adresată Consiliului privind o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [C(2018) 3800 final].
67 Propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate adresată Consiliului privind o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [C(2018) 3800 final].
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Finanțarea în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie utilizată pentru acțiunile care se înscriu în dimensiunea internațională a programului Erasmus, a căror punere în aplicare ar trebui să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul privind Erasmus68.
(22)  Finanțarea în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie utilizată pentru acțiunile care se înscriu în dimensiunea internațională a programului Erasmus și a programului Europa creativă, a căror punere în aplicare ar trebui să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul privind Erasmus68 și cu Regulamentul privind Europa creativă68a.
_________________
_________________
68 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [COM(2018) 367 final].
68 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 [COM(2018) 366 final]
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)   Dimensiunea internațională a Programului Erasmus Plus ar trebui să fie consolidată, cu scopul de a crește oportunitățile de mobilitate și cooperare ale persoanelor și organizațiilor din țările mai puțin dezvoltate ale lumii – sprijinind construirea de capacități în țările terțe, dezvoltarea aptitudinilor, schimburile interpersonale, oferind totodată mai multe ocazii de cooperare și mobilitate cu țările dezvoltate și emergente.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)
(22b)  Având în vedere relevanța abordării educației și culturii în concordanță cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu strategia UE pentru relațiile culturale internaționale, prezentul regulament ar trebui să contribuie la asigurarea unei educații de calitate favorabile incluziunii și echitabile, să promoveze șanse de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți, să încurajeze relațiile culturale internaționale și să recunoască rolul culturii în promovarea valorilor europene prin acțiuni specifice menite să aibă prin acțiuni specifice menite să aibă un impact clar asupra rolului jucat de UE pe scena mondială.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament ar trebui să se desfășoare în principal prin intermediul programelor geografice, pentru a maximiza impactul asistenței Uniunii și pentru a apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de țările partenere și de populațiile acestora. Această abordare generală ar trebui să fie completată cu programe tematice și cu acțiuni de răspuns rapid, dacă este cazul.
(23)  Acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament ar trebui să se desfășoare în principal prin intermediul programelor geografice, pentru a maximiza impactul asistenței Uniunii și pentru a apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de țările partenere și de populațiile acestora, sprijinind totodată prioritățile tematice precum drepturile omului, societatea civilă și durabilitatea. Obiectivele din cadrul programelor geografice și tematice ar trebui să fie consecvente și coerente între ele și ar trebui să fie completate cu programe tematice și cu acțiuni de răspuns rapid, dacă este cazul. Ar trebui să se garanteze o complementaritate efectivă între programele geografice și tematice acțiunile și de răspuns rapid. Pentru a se ține seama de particularitățile fiecărui program, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării dispozițiilor prezentului regulament prin stabilirea strategiei Uniunii, a domeniilor prioritare, a obiectivelor detaliate, a rezultatelor preconizate, a indicatorilor de performanță specifici și a alocării financiare specifice pentru fiecare program. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
________________
1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Conform Consensului, Uniunea și statele sale membre ar trebui să consolideze programarea în comun pentru a-și spori impactul colectiv, prin punerea în comun a resurselor și a capacităților lor. Programarea în comun ar trebui să se bazeze pe faptul că țările partenere se angajează în acest proces, și-l însușesc și își asumă responsabilitatea. Uniunea și statele sale membre ar trebui să încerce să ofere sprijin țărilor partenere prin intermediul unei puneri în aplicare în comun ori de câte ori este cazul.
(24)  Conform Consensului, Uniunea și statele sale membre ar trebui să consolideze programarea în comun pentru a-și spori impactul colectiv, prin punerea în comun a resurselor și a capacităților lor. Programarea în comun ar trebui să se bazeze pe faptul că țările partenere se angajează în acest proces, și-l însușesc și își asumă responsabilitatea. Uniunea și statele sale membre ar trebui să încerce să ofere sprijin țărilor partenere prin intermediul unei aplicări în comun ori de câte ori este cazul. Aplicarea în comun ar trebui să fie favorabilă incluziunii și deschisă tuturor partenerilor Uniunii care sunt de acord și pot contribui la o viziune comună, inclusiv agențiilor statelor membre și instituțiilor lor financiare care acordă finanțare pentru dezvoltare, autorităților locale, sectorului privat, societății civile și mediului academic.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a drepturilor omului și a statului de drept într-una dintre țările partenere, se poate suspenda, total sau parțial, sprijinul, prin intermediul unui act delegat. În procesul său decizional, Comisia ar trebui să țină seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 24 b (nou)
(24b)  Prezentul regulament ar trebui să reconfirme securitatea nucleară ca o parte importantă a acțiunii externe a Uniunii și să faciliteze obiectivele de cooperare specificate în Regulamentul privind IESN. Prin urmare, în cazul în care o țară parteneră încalcă sistematic standardele elementare de securitate nucleară, cum ar fi prevederile convențiilor internaționale relevante din cadrul AIEA, ale Convenției Espoo și ale Convenției de la Aarhus și modificările ulterioare la acestea, Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare și protocoalele adiționale la acesta, angajamentele de punere în aplicare a testelor de rezistență și a măsurilor conexe și obiectivele de cooperare specificate în Regulamentul privind IESN, ar trebui să se reexamineze asistența acordată țării în cauză în temeiul prezentului regulament, ea putând fi suspendată sau parțial suspendată.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  În timp ce democrația și drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen și capacitarea femeilor, ar trebui să fie luate în considerare în cursul punerii în aplicare a prezentului regulament, asistența acordată de Uniune în cadrul programelor tematice pentru drepturile omului și democrație și pentru organizațiile societății civile ar trebui să joace un rol complementar și suplimentar specific, în virtutea naturii sale globale și a faptului că această asistență nu este dependentă de acordul guvernelor și autorităților publice din țările terțe vizate.
(25)  În timp ce democrația, drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv protecția copiilor, a minorităților, a persoanelor cu handicap și a persoanelor LGTBI, precum și egalitatea de gen, capacitarea femeilor și fetelor ar trebui să fie luate în considerare și integrate în mod coerent în cursul aplicării prezentului regulament, asistența acordată de Uniune în cadrul programelor tematice pentru drepturile omului și democrație și pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale ar trebui să joace un rol complementar și suplimentar specific, în virtutea naturii sale globale și a faptului că această asistență nu este dependentă de acordul guvernelor și autorităților publice din țările terțe vizate. În acest context, Uniunea ar trebui să acorde o atenție deosebită țărilor și cazurilor urgente în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt sub amenințare maximă și în care încălcarea acestor drepturi și libertăți este foarte pronunțată și sistematică, precum și situațiilor în care este în joc libertatea societății civile. Asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie stabilită astfel încât să permită sprijinirea, cooperarea și parteneriatul cu societatea civilă în chestiuni sensibile, în chestiuni referitoare la democrație și la drepturile omului, oferind flexibilitatea și reactivitatea necesare pentru a răspunde împrejurărilor în schimbare, nevoilor beneficiarilor sau perioadelor de criză și, atunci când este necesar, contribuind la consolidarea capacităților societății civile. În astfel de cazuri, prioritățile politice ar trebui să fie de a promova respectarea dreptului internațional și de a furniza mijloace de acțiune pentru societatea civilă locală și pentru alte părți interesate relevante în domeniul drepturilor omului, cu scopul de a contribui la activitatea desfășurată în împrejurări foarte dificile. Prezentul regulament ar trebui să ofere, de asemenea, organizațiilor societății civile posibilitatea de a primi mici granturi într-o manieră rapidă și eficientă, atunci când este necesar, în special în situațiile cele mai dificile, cum ar fi situațiile de fragilitate, de criză și de tensiuni intercomunitare.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)
(25a)  În conformitate cu articolele 2, 3 și 21 din TUE și cu articolul 8 din TFUE, punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie ghidată de principiile egalității de gen și emancipării femeilor și fetelor și ar trebui să urmărească protejarea și promovarea drepturilor femeilor, în conformitate cu Planul de acțiune pentru egalitatea de gen II, cu concluziile Consiliului din 10 decembrie 2018 privind femeile, pacea și securitatea, cu Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei și cu obiectivul nr. 5 al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 25 b (nou)
(25b)  Prezentul regulament ar trebui să abordeze și să integreze promovarea drepturilor femeilor și a egalității de gen la nivel global, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor al căror obiect de activitate este sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (accesul la informații, educație și servicii de bună calitate și accesibile) și prin combaterea violenței și a discriminării de gen, precum și prin recunoașterea și abordarea legăturilor strânse care există între chestiunile păcii, securității și dezvoltării și egalitatea de gen. Această activitate ar trebui să fie coerentă cu principiile și convențiile internaționale și europene relevante și să încurajeze punerea în aplicare a acestora.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Organizațiile societății civile ar trebui să cuprindă o gamă largă de actori cu roluri și mandate diferite, printre care se numără toate structurile nestatale, non-profit, nepartizane și non-violente, în cadrul cărora oamenii se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă acestea sunt politice, culturale, sociale sau economice. Acționând de la nivel local până la nivel național, regional și internațional, acestea cuprind organizații urbane și rurale, formale și informale.
(26)  Organizațiile societății civile ar trebui să cuprindă o gamă largă de actori cu roluri și mandate multiple, printre care se numără toate structurile nestatale, non-profit și non-violente, în cadrul cărora oamenii se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă acestea sunt politice, culturale, sociale, religioase, de mediu, economice sau constă în tragerea la răspundere a autorităților. Acționând de la nivel local până la nivel național, regional și internațional, acestea cuprind organizații urbane și rurale, formale și informale. Alte organisme sau alți actori care nu sunt excluși în mod expres prin prezentul regulament ar trebui să poată primi finanțare în cazurile în care aceasta este necesară pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)
(26a)  În conformitate cu Consensul privind dezvoltarea, Uniunea și statele sale membre ar trebui să încurajeze organizațiile societății civile și autoritățile locale să contribuie la dezvoltarea durabilă și la punerea în aplicare a ODD-urilor, printre altele, în sectoarele democrației, statului de drept, libertăților fundamentale și drepturilor omului, justiției sociale, precum și ca furnizori de servicii sociale de bază pentru populațiile care au cel mai mult nevoie de ajutor. Acestea ar trebui să recunoască rolurile multiple jucate de organizațiile societății civile și autoritățile locale, cele din urmă promovând o abordare teritorială a dezvoltării, inclusiv procesele de descentralizare, participarea, supravegherea și răspunderea. Uniunea și statele sale membre ar trebui să promoveze un spațiu de manevră al organizațiilor societății civile și un mediu propice acestora, să ofere și mai mult sprijin pentru consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și ale autorităților locale în vederea întăririi poziției acestora în procesul de dezvoltare durabilă și să promoveze dialogul politic, social și economic, inclusiv prin programe de facilități pentru societatea civilă.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 26 b (nou)
(26b)   Uniunea ar trebui să sprijine organizațiile societății civile și să promoveze o mai mare implicare strategică a acestora în toate instrumentele și programele externe, inclusiv în programele geografice și în acțiunile de răspuns rapid prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu concluziile Consiliului din 15 octombrie 2012 intitulate „Rădăcinile democrației și ale dezvoltării durabile: angajamentul Europei față de societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe”.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele legate de climă. Se așteaptă ca acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament să contribuie cu 25 % din pachetul financiar global aferent regulamentului la atingerea obiectivelor legate de climă. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul punerii în aplicare a prezentului regulament, iar contribuția totală adusă de prezentul regulament ar trebui să facă parte din evaluările și din procesele de revizuire relevante.
(28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, a protejării mediului și a combaterii declinului biodiversității, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și Convenția privind diversitatea biologică și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și de mediu în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale a cheltuielilor din bugetul Uniunii pentru a sprijini obiectivele legate de climă și să sprijine acțiunile care aduc beneficii conexe clare și identificabile în toate sectoarele. Se așteaptă ca acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament să contribuie cu 45 % din pachetul financiar global aferent regulamentului la atingerea obiectivelor legate de climă, la managementul și protecția mediului, la biodiversitate și la combaterea deșertificării, din care un procent de 30 % din pachetul financiar global ar trebui să se aloce atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul aplicării prezentului regulament, iar contribuția totală adusă de prezentul regulament ar trebui să facă parte din evaluările și din procesele de revizuire relevante. Acțiunea Uniunii în acest domeniu ar trebui să favorizeze aderarea la Acordul de la Paris și la convențiile de la Rio și să nu contribuie la degradarea mediului sau să dăuneze mediului ori climei. Acțiunile și măsurile care contribuie la îndeplinirea obiectivului privind clima pun un accent deosebit pe sprijinul acordat pentru adaptarea la schimbările climatice în țările sărace și foarte vulnerabile și iau în considerare legătura dintre climă, pace și securitate, capacitarea femeilor și combaterea sărăciei. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la gestionarea durabilă a resurselor naturale și să promoveze mineritul, gestionarea pădurilor și agricultura durabile și practicate în condiții de siguranță.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Este esențial să se continue intensificarea cooperării cu țările partenere în ceea ce privește migrația, pentru a beneficia de avantajele pe care le prezintă migrația legală și bine gestionată și pentru a aborda în mod eficace migrația neregulamentară. Această cooperare ar trebui să contribuie la asigurarea accesului la protecție internațională, la abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare, la îmbunătățirea gestionării frontierelor și la continuarea eforturilor de combatere a migrației neregulamentare, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, precum și la activitățile desfășurate în domeniile returnării, readmisiei și reintegrării, acolo unde este cazul, pe baza răspunderii reciproce și a respectării depline a obligațiilor umanitare și a celor legate de drepturile omului. Prin urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe cu Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie parte integrantă din principiile generale prevăzute de prezentul regulament. O mai mare coerență între politicile privind migrația și politicile de cooperare pentru dezvoltare este importantă pentru a asigura faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține țările partenere în eforturile lor de gestionare a migrației într-un mod mai eficace. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la o abordare coordonată, holistică și structurată a migrației, valorificând la maximum sinergiile și aplicând efectul de levier necesar.
(29)  Cooperarea cu țările partenere în ceea ce privește migrația poate duce la obținerea unor avantaje reciproce ale migrației responsabile, desfășurate în condiții de ordine și siguranță și la abordarea în mod eficace a migrației neregulamentare și a strămutării forțate. Această cooperare ar trebui să contribuie la facilitarea unor modalități sigure și legale de migrație și de obținere a azilului, la asigurarea accesului la protecție internațională, la abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, la colaborarea cu comunitățile din diaspora, la îmbunătățirea gestionării frontierelor și la continuarea eforturilor de abordare a migrației neregulamentare, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, precum și la activitățile desfășurate în domeniile returnării, readmisiei și reintegrării sustenabile, în condiții de siguranță și cu demnitate, acolo unde este cazul, într-un mod care să prevină conflictele, pe baza răspunderii reciproce și cu respectarea deplină a obligațiilor umanitare și a celor legate de drepturile omului prevăzute de dreptul internațional și de dreptul Uniunii. Coerența între politicile privind migrația și politicile de cooperare pentru dezvoltare este importantă pentru a asigura faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține țările partenere în eforturile lor de combatere a sărăciei și a inegalităților, de promovare a drepturilor și libertăților și de a contribui la o gestionare responsabilă, în condiții de ordine și siguranță a migrației. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la o abordare coordonată, holistică și structurată a migrației, valorificând la maximum sinergiile și impactul pozitiv al migrației și mobilității asupra dezvoltării.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Prezentul regulament ar trebui să îi permită Uniunii să răspundă provocărilor, necesităților și oportunităților legate de migrație, în complementaritate cu politica Uniunii privind migrația. În acest scop și fără a aduce atingere împrejurărilor neprevăzute, se preconizează că 10 % din pachetul financiar aferent acestuia ar urma să fie alocat pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate și pentru a sprijini gestionarea și guvernanța migrației, inclusiv pentru protecția drepturilor refugiaților și migranților în cadrul obiectivelor prezentului regulament.
(30)  Prezentul regulament ar trebui să îi permită Uniunii să răspundă provocărilor, necesităților și oportunităților legate de migrație, în complementaritate cu politicile Uniunii privind migrația și dezvoltarea. În acest scop, pentru a crește cât mai mult contribuția migrației la dezvoltare și fără a aduce atingere provocărilor emergente noi sau nevoilor noi, se preconizează că maximum 10 % din pachetul financiar aferent prezentului regulament ar urma să fie alocat pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate și pentru a sprijini angajamentul consolidat de a facilita migrația regulamentară și responsabilă, desfășurată în condiții de siguranță și ordine, precum și punerea în aplicare a politicilor și a guvernanței planificate și bine gestionate în domeniul migrației, inclusiv pentru protecția drepturilor refugiaților și migranților pe baza dreptului internațional și a dreptului Uniunii în cadrul obiectivelor prezentului regulament. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să abordeze fenomenul exodului creierelor și să ajute la satisfacerea nevoilor persoanelor strămutate și ale comunităților-gazdă, în special prin asigurarea accesului la servicii de bază și la mijloace de subzistență.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)
(30a)   Este un fapt demonstrat că tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și serviciile aferente sunt factori care favorizează dezvoltarea durabilă și creșterea favorabilă incluziunii. Acestea pot fi esențiale pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor, chiar și în țările cele mai sărace, în special prin capacitarea femeilor și a fetelor, prin consolidarea guvernanței democratice și a transparenței și prin stimularea productivității și a creării de locuri de muncă. Cu toate acestea, conectivitatea și accesibilitatea rămân o problemă atât între regiuni, cât și în interiorul acestora, deoarece există variații mari între țările cu venituri mari și cele cu venituri mici și între orașe și zonele rurale. Prezentul regulament ar trebui, așadar, să ajute Uniunea să continue integrarea digitalizării în politicile de dezvoltare ale acesteia.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 30 b (nou)
(30b)  Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată printr-o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, a subliniat importanța promovării unor societăți pacifiste și favorabile incluziunii atât ca obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD 16), cât și în vederea atingerii altor rezultate în domeniul politicii de dezvoltare. ODD 16 solicită în mod explicit „[c]onsolidarea instituțiilor naționale relevante, inclusiv prin intermediul cooperării internaționale, pentru consolidarea capacităților la toate nivelurile, în special în țările în curs de dezvoltare, în scopul prevenirii violenței și combaterii terorismului și a criminalității”.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 30 c (nou)
(30c)  În comunicatul privind reuniunea la nivel înalt din 19 februarie 2016, Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a actualizat directivele de raportare privind asistența oficială pentru dezvoltare în domeniul păcii și securității. Finanțarea acțiunilor întreprinse în conformitate cu prezentul regulament constituie asistență oficială pentru dezvoltare atunci când îndeplinește criteriile stabilite în respectivele directive de raportare sau în orice directivă de raportare ulterioară asupra căreia Comitetul de asistență pentru dezvoltare poate să convină.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 30 d (nou)
(30d)  Consolidarea capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare ar trebui să fie utilizată numai în cazuri excepționale, în care obiectivele regulamentului nu pot fi realizate prin alte activități de cooperare pentru dezvoltare. Sprijinirea actorilor din sectorul de securitate din țările terțe, inclusiv, în circumstanțe excepționale, a forțelor armate, în contextul prevenirii conflictelor, al gestionării sau stabilizării situațiilor de criză, este esențială pentru a asigura condiții adecvate pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare. O bună guvernanță, un control democratic și o supraveghere civilă eficace ale sistemului de securitate, inclusiv ale forțelor armate, precum și respectarea drepturilor omului și a principiilor statului de drept sunt atribute esențiale ale unui stat funcțional în orice context și ar trebui să fie promovate printr-o sprijinire mai amplă a reformei sectorului de securitate din țările terțe.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 30 e (nou)
(30e)  Prezentul regulament ar trebui să țină cont de concluziile evaluării Comisiei, solicitate pentru iunie 2020, care include o consultare publică amplă la care participă mai multe părți interesate, în care se va analiza coerența consolidării capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare în cadrul legăturii dintre securitate și dezvoltare, finanțate de Uniune și de statele sale membre în contextul Strategiei globale și al obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 30 f (nou)
(30f)  De asemenea, Uniunea ar trebui să promoveze o abordare adecvată în caz de conflict și care să țină seama de dimensiunea de gen în toate acțiunile și programele prevăzute de prezentul regulament, pentru a evita negative și a crește la maximum efectele pozitive.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de capacitatea lor de a îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
(32)  Tipurile de finanțare și metodele de aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de nevoile, preferințele și contextul specific ale partenerilor, de relevanța, durabilitatea și capacitatea lor de a respecta principiile eficacității dezvoltării, de a îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/10461a al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Rolul jucat de Fondul European pentru Democrație (FED), de fundație mandatată prin intermediul instituțiilor europene pentru susținerea democrației, a societății civile și a drepturilor omului la nivel mondial, ar trebui consolidat și lărgit în temeiul prezentului regulament. FED ar trebui să beneficieze de flexibilitatea administrativă și de posibilitățile financiare de a acorda granturi specifice actorilor societății civile din vecinătatea Uniunii care susțin punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate, în special în ceea ce privește dezvoltarea democrației, drepturile omului, alegerile libere și statul de drept.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Noul Fond european pentru dezvoltare durabilă Plus (denumit în continuare „FEDD+”)70, care se bazează pe succesul predecesorului său, FEDD, ar trebui să constituie un dispozitiv financiar integrat care să furnizeze, la nivel mondial, capacități de finanțare sub formă de granturi, garanții bugetare și instrumente financiare. FEDD+ ar trebui să sprijine Planul de investiții externe și să combine operațiunile de finanțare mixtă cu operațiuni de garantare bugetară acoperite de garanția pentru acțiunea externă, inclusiv cele care acoperă riscuri suverane legate de operațiunile de împrumut, desfășurate anterior în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții. Având în vedere rolul său conferit de tratate și experiența acumulată în ultimele decenii în sprijinirea politicilor Uniunii, Banca Europeană de Investiții ar trebui să rămână un partener natural pentru Comisie în ceea ce privește executarea operațiunilor în cadrul garanției pentru acțiunea externă.
(33)  Noul Fond european pentru dezvoltare durabilă Plus (denumit în continuare „FEDD+”)70, care se bazează pe succesul predecesorului său, FEDD, ar trebui să constituie un dispozitiv financiar integrat care să furnizeze, la nivel mondial, capacități de finanțare sub formă de granturi, garanții bugetare și instrumente financiare. FEDD+ ar trebui să sprijine Planul de investiții externe și să combine operațiunile de finanțare mixtă cu operațiuni de garantare bugetară acoperite de garanția pentru acțiunea externă, inclusiv cele care acoperă riscuri suverane legate de operațiunile de împrumut, desfășurate anterior în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții. Având în vedere rolul său conferit de tratate și experiența acumulată în ultimele decenii în sprijinirea politicilor Uniunii, Banca Europeană de Investiții ar trebui să rămână un partener natural pentru Comisie în ceea ce privește realizarea operațiunilor în cadrul garanției pentru acțiunea externă. Alte bănci multilaterale de dezvoltare sau bănci de dezvoltare națională ale UE dețin, de asemenea, competențe și capital care pot conferi o valoare adăugată semnificativă impactului politicii de dezvoltare a Uniunii și, prin urmare, participarea lor în cadrul FEDD+ ar trebui să fie promovată în mare măsură prin prezentul regulament.
__________________
__________________
70 Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 septembrie 2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD.
70 Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 septembrie 2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Scopul FEDD+ ar trebui să fie sprijinirea investițiilor ca mijloc de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin favorizarea dezvoltării economice și sociale durabile și favorabile incluziunii și prin promovarea rezilienței socioeconomice a țărilor partenere, cu un accent deosebit pe eradicarea sărăciei, pe creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri de muncă decente, pe oportunitățile economice, pe aptitudini și spirit antreprenorial, pe sectoarele socioeconomice, pe microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, precum și prin abordarea anumitor cauze socioeconomice profunde ale migrației neregulamentare, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante. Ar trebui să se acordă o atenție deosebită țărilor considerate fragile sau confruntate cu situații de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate.
(34)  Scopul FEDD+ ar trebui să fie sprijinirea investițiilor ca mijloc de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin favorizarea dezvoltării economice, culturale și sociale durabile și favorabile incluziunii și prin promovarea rezilienței socioeconomice a țărilor partenere, cu un accent deosebit pe eradicarea sărăciei, pe prevenirea conflictelor și pe promovarea unor societăți pacifiste, juste și favorabile incluziunii, pe progresul economic durabil și favorabil incluziunii, pe combaterea schimbărilor climatice prin atenuare și adaptare, pe combaterea degradării mediului, pe crearea de locuri de muncă decente, în conformitate cu standardele relevante ale OIM și pe oportunitățile economice, în special pe cele destinate femeilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile. Ar trebui să se pună accentul pe asigurarea unei educații de calitate, echitabile și favorabile incluziunii, precum și pe dezvoltarea aptitudinilor și a spiritului antreprenorial prin consolidarea structurilor educaționale și culturale, inclusiv pentru copiii aflați în situații de urgență umanitară și de strămutare forțată. FEDD+ ar trebui, de asemenea, să urmărească să sprijine un mediu de investiții stabil, industrializarea, cooperativele, întreprinderile sociale, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, precum și să consolideze democrația, statul de drept și drepturile omului, a căror lipsă constituie adeseori cauzele socioeconomice specifice ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante Ar trebui să se acorde o atenție deosebită țărilor considerate fragile sau confruntate cu situații de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate. Ar trebui să se concentreze eforturile în mod deosebit pentru a se îmbunătăți furnizarea de servicii publice esențiale de bază, securitatea alimentară și calitatea vieții populațiilor urbane aflate în creștere rapidă, inclusiv prin asigurarea unor locuințe adecvate, sigure și accesibile. FEDD+ ar trebui să încurajeze parteneriatele profit/non-profit, ca mijloc de a orienta investițiile sectorului privat către dezvoltarea durabilă și eradicarea sărăciei. Implicarea strategică a organizațiilor societății civile și a delegațiilor Uniunii în țările partenere ar trebui, de asemenea, să fie promovată în toate etapele ciclului de viață al proiectului, pentru a contribui la găsirea unor soluții personalizate pentru promovarea dezvoltării economice și sociale a comunităților, crearea de locuri de muncă și noi oportunități de afaceri. Investițiile ar trebui să se bazeze pe analiza conflictelor, să se concentreze asupra cauzelor profunde ale conflictelor, fragilității și instabilității, maximizând potențialul de încurajare a păcii și minimizând riscurile de agravare a conflictelor.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  FEDD+ ar trebui să valorifice pe deplin adiționalitatea fondurilor, să abordeze disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim, să furnizeze produse inovatoare și să atragă fonduri din sectorul privat. Implicarea sectorului privat în activitatea de cooperare a Uniunii cu țările partenere prin intermediul FEDD+ ar trebui să aibă un impact măsurabil și adițional asupra dezvoltării, fără a denatura piața și ar trebui să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor și să fie bazată pe răspunderea reciprocă și pe împărțirea costurilor și a riscurilor. FEDD+ ar trebui să funcționeze ca „ghișeu unic”, primind propuneri de finanțare de la instituțiile financiare și investitorii din sectorul public sau privat și oferind o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile.
(35)  FEDD+ ar trebui să valorifice pe deplin adiționalitatea fondurilor, să abordeze disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim, să furnizeze produse inovatoare și să atragă fonduri din sectorul privat, pentru a optimiza contribuția finanțării private la dezvoltarea locală durabilă. Implicarea sectorului privat în activitatea de cooperare a Uniunii cu țările partenere prin intermediul FEDD+ ar trebui să aibă un impact măsurabil și adițional asupra dezvoltării, cu respectarea deplină a mediului și a drepturilor și mijloacelor de subzistență ale comunităților locale, fără a denatura piața locală și fără a concura în mod inechitabil cu actorii economici locali. Aceasta ar trebui să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor și să fie bazată pe răspunderea reciprocă și pe împărțirea costurilor și a riscurilor. FEDD+, având la bază criterii adecvate de răspundere și transparență, ar trebui să funcționeze ca „ghișeu unic”, primind propuneri de finanțare de la instituțiile financiare și investitorii din sectorul public sau privat și oferind o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)
(35a)  O garanție a UE pentru operațiunile de investiții suverane în sectorul public face parte din FEDD+. Garanția respectivă a UE nu acoperă operațiunile de investiții suverane care implică creditarea din fonduri atrase a sectorului privat sau acordarea de împrumuturi către entitățile subsuverane care pot accesa finanțare subsuverană fără garanții suverane sau în beneficiul acestor entități. Pentru a sprijini planificarea capacității de către BEI, un volum minim garantat de astfel de operațiuni de investiții suverane este alocat BEI.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Considerentul 36
(36)  Ar trebui să fie instituită o garanție pentru acțiunea externă pe baza actualei garanții FEDD și a Fondului de garantare pentru acțiuni externe. Garanția pentru acțiunea externă ar trebui să sprijine operațiunile FEDD+ acoperite de garanții bugetare, asistența macrofinanciară și împrumuturile acordate țărilor terțe în baza Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite prin credite alocate în temeiul prezentului regulament, precum și în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și al Regulamentului (UE) nr. .../... (Regulamentul privind instrumentul european pentru securitate nucleară - IESN), care ar trebui să acopere, de asemenea, provizionarea și datoriile rezultate din împrumuturile de asistență macrofinanciară și, respectiv, din împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN. În momentul finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să se acorde prioritate acelor operațiuni care au un impact puternic asupra creării de locuri de muncă și ale căror raporturi între costuri și beneficii consolidează sustenabilitatea investițiilor. Operațiunile sprijinite cu ajutorul garanției pentru acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor de mediu, financiare și sociale, după caz și în conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare. Garanția pentru acțiunea externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a furniza servicii publice esențiale, acestea fiind în continuare o responsabilitate a autorităților publice.
(36)  Ar trebui să fie instituită o garanție pentru acțiunea externă pe baza actualei garanții FEDD și a Fondului de garantare pentru acțiuni externe. Garanția pentru acțiunea externă ar trebui să sprijine operațiunile FEDD+ acoperite de garanții bugetare, asistența macrofinanciară și împrumuturile acordate țărilor terțe în baza Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite prin credite alocate în temeiul prezentului regulament, precum și în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și al Regulamentului (UE) nr. .../... (Regulamentul privind instrumentul european pentru securitate nucleară - IESN), care ar trebui să acopere, de asemenea, provizionarea și datoriile rezultate din împrumuturile de asistență macrofinanciară și, respectiv, din împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN. În momentul finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să se acorde prioritate acelor operațiuni care au un impact puternic asupra creării de locuri de muncă și asupra mijloacelor de subzistență și ale căror raporturi între costuri și beneficii consolidează sustenabilitatea investițiilor și care oferă cele mai bune garanții în ceea ce privește sustenabilitatea și impactul pe termen lung asupra dezvoltării prin asumarea răspunderii la nivel local. Operațiunile sprijinite cu ajutorul garanției pentru acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor de mediu, financiare și sociale, inclusiv a impactului asupra drepturilor omului și asupra mijloacelor de subzistență ale comunităților afectate și impactul asupra inegalităților, precum și de identificarea modalităților de abordare a inegalităților respective în conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare și ținând seama în mod corespunzător de principiul consimțământului în cunoștință de cauză liber și prealabil al comunităților afectate de investițiile legate de terenuri. Garanția pentru acțiunea externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a furniza servicii publice esențiale, acestea fiind în continuare o responsabilitate a autorităților publice. Ar trebui să se realizeze și evaluări ex post ale impactului, pentru a măsura impactul operațiunilor FEDD+ asupra dezvoltării.
__________________
__________________
71 Decizia 77/270/EURATOM a Consiliului din 29 martie 1977 de mandatare a Comisiei să acorde împrumuturi Euratom pentru a contribui la finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 6.4.1977, p. 9).
71 Decizia 77/270/EURATOM a Consiliului din 29 martie 1977 de mandatare a Comisiei să acorde împrumuturi Euratom pentru a contribui la finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 6.4.1977, p. 9).
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  Pentru a asigura o mai mare flexibilitate, pentru a spori atractivitatea pentru sectorul privat și pentru a maximiza impactul investițiilor, ar trebui să se prevadă, în ceea ce privește contrapărțile eligibile, o derogare de la normele privind metodele de execuție a bugetului Uniunii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul financiar. De asemenea, aceste contrapărți eligibile ar putea fi atât organisme care nu sunt însărcinate cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat, cât și organisme de drept privat dintr-o țară parteneră.
(37)  Pentru a asigura o mai mare flexibilitate, pentru a spori atractivitatea pentru sectorul privat, pentru a promova concurența echitabilă și pentru a maximiza impactul investițiilor, ar trebui să se prevadă, în ceea ce privește contrapărțile eligibile, o derogare de la normele privind metodele de execuție a bugetului Uniunii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul financiar. De asemenea, aceste contrapărți eligibile ar putea fi atât organisme care nu sunt însărcinate cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat, cât și organisme de drept privat dintr-o țară parteneră.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care impune adaptarea permanentă și rapidă la necesitățile în continuă schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale care afectează drepturile omului, democrația și buna guvernanță, securitatea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul, oceanele, precum și criza migrației și cauzele profunde ale acesteia. Concilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile nevoi presupune așadar o adaptare a execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea UE de a reacționa la nevoi neprevăzute, pe baza experienței încununate de succes a Fondului european de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită sumă să fie lăsată nealocată astfel încât să poată constitui o rezervă pentru provocările și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui să fie mobilizată în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul regulament.
(39)  Acțiunile externe sunt adesea aplicate într-un mediu foarte volatil, care impune adaptarea permanentă și rapidă la necesitățile în continuă schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale care afectează drepturile omului și libertățile fundamentale, democrația și buna guvernanță, securitatea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul, oceanele, precum și migrația și cauzele profunde ale acesteia, impactul numărului tot mai mare de persoane strămutate, în special în țările în curs de dezvoltare. Concilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile nevoi presupune așadar o adaptare a execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea UE de a reacționa la nevoi neacoperite de programe și de documentele de programare, pe baza experienței încununate de succes a Fondului european de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită sumă definită în prealabil să fie lăsată nealocată astfel încât să poată constitui o rezervă pentru provocările și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui să fie mobilizată în cazuri justificate în mod corespunzător în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul regulament.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  În scopul de a consolida atât însușirea de către țările partenere a propriilor procese de dezvoltare, cât și sustenabilitatea ajutorului extern, Uniunea ar trebui, după caz, să favorizeze recurgerea la instituțiile, la sistemele și la procedurile proprii ale țărilor partenere pentru toate aspectele legate de ciclul de viață al proiectului de cooperare.
(42)  În scopul de a consolida atât însușirea democratică de către țările partenere a propriilor procese de dezvoltare, cât și sustenabilitatea ajutorului extern, Uniunea ar trebui, după caz, să favorizeze recurgerea la instituțiile, resursele, la cunoștințele de specialitate și la sistemele și la procedurile proprii ale țărilor partenere pentru toate aspectele legate de ciclul de viață al proiectului de cooperare, asigurând totodată resursele și cunoștințele de specialitate la nivel local și implicarea deplină a guvernelor locale și a societății civile. De asemenea, UE ar trebui să ofere funcționarilor publici ai autorităților locale și organizațiilor societății civile programe de formare privind modul de solicitare a finanțării Uniunii, pentru a-i ajuta să își mărească eligibilitatea și eficiența proiectelor. Aceste programe ar trebui să se desfășoare în țările în cauză, să fie disponibile în limba țării și să completeze eventualele programe de învățământ la distanță deja stabilite, pentru a asigura o pregătire specifică, adaptată nevoilor țării respective.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)
(44a)  Pentru a contribui la eforturile internaționale de combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a fraudei, a corupției și a spălării de bani, toate finanțările acordate în temeiul prezentului regulament ar trebui acordate într-un mod complet transparent. În plus, contrapărțile eligibile nu ar trebui să sprijine nicio activitate realizată în scopuri ilegale și nici să participe la vreo operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui instrument situat într-o jurisdicție necooperantă sau într-un paradis fiscal. Contrapărțile ar trebui să se abțină, de asemenea, de la orice formă de evitarea a obligațiilor fiscale și de la folosirea oricărei scheme de planificare fiscală agresivă.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Considerentul 45
(45)  Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor relevante din prezentul regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului77.
eliminat
__________________
77 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Considerentul 46
(46)  În vederea completării sau a modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește ratele de provizionare prevăzute la articolul 26 alineatul (3), domeniile de cooperare și de intervenție enumerate în anexele II, III și IV, domeniile prioritare ale operațiunilor FEDD+ enumerate în anexa V, guvernanța FEDD+ menționată în anexa VI, posibilitatea de a revizui sau de a completa indicatorii menționați în anexa VII, atunci când se consideră necesar, și posibilitatea de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.
(46)  În vederea completării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea strategiei Uniunii, a domeniilor prioritare, a obiectivelor detaliate, a rezultatelor preconizate, a indicatorilor specifici de performanță și a alocării financiare specifice și a modalităților de cooperare specifice pentru fiecare program geografic și tematic, precum și pentru planurile de acțiune și măsurile care nu au la bază documentele de programare de stabilire a cadrului operațional privind drepturile omului, de stabilire a cadrului de gestionare a riscurilor, de hotărâre cu privire la nevoile neacoperite de programe sau documente de programare, de hotărâre cu privire la suspendarea asistenței, de stabilire a cadrului privind abordarea bazată pe performanță, de stabilire a ratelor de provizionare, de stabilire a cadrului de monitorizare și evaluare și de extindere a sferei de aplicare a acțiunilor la țările și teritoriile neacoperite prin prezentul regulament. În vederea modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește domeniile de cooperare și de intervenție enumerate în anexele II, III și IV, domeniile prioritare ale operațiunilor FEDD+ și componentele de investiții enumerate în anexa V, precum și indicatorii enumerați în anexa VII.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Considerentul 47
(47)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare78, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor colectate cu ajutorul cerințelor de monitorizare specifice, evitând, totodată, reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special pentru statele membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, care servesc drept bază pentru evaluarea pe teren a efectelor programului. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
(47)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare78, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor colectate cu ajutorul cerințelor de monitorizare specifice, evitând, totodată, reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special pentru statele membre. Aceste cerințe ar trebui să includă indicatori cuantificabili care servesc drept bază pentru evaluarea pe teren a efectelor programului. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv cu părțile interesate relevante, cum ar fi societatea civilă și experții, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
__________________
__________________
78 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, 13 aprilie 2016, JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.
78 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, 13 aprilie 2016, JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Considerentul 48
(48)  Trimiterile la instrumentele Uniunii menționate la articolul 9 din Decizia 2010/427/UE a Consiliului79, care sunt înlocuite prin prezentul regulament, ar trebui să fie interpretate ca trimiteri la prezentul regulament, iar Comisia ar trebui să se asigure că prezentul regulament este pus în aplicare în conformitate cu rolul SEAE, astfel cum este prevăzut în decizia respectivă.
(48)  Datorită caracterului general și domeniului de aplicare larg al prezentului regulament și pentru a asigura coerența între principii, obiective și cheltuieli atât în temeiul prezentului regulament, cât și în cadrul altor instrumente de finanțare externă, cum ar fi Regulamentul (UE) .../... (Regulamentul privind Instrumentul european pentru securitate nucleară - IESN), sau al unor instrumente legate în mod intrinsec de politicile externe, cum ar fi Regulamentul (UE) .../... (IPA III), un grup de coordonare orizontală, compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și SEAE și prezidat de către vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) sau de un reprezentant al biroului în cauză ar trebui să fie responsabil pentru coordonarea, organizarea și gestionarea politicilor, programelor, obiectivelor și acțiunilor în temeiul prezentului regulament pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și responsabilitatea în contextul finanțării externe a UE. VP/ÎR ar trebui să asigure coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pentru toate acțiunile, inclusiv acțiunile de răspuns rapid și măsurile excepționale de asistență și pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, Înaltul Reprezentant și SEAE ar trebui să colaboreze cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. Toate propunerile de decizii ar trebui să fie pregătite pe baza procedurilor Comisiei și să fie înaintate Comisiei în vederea adoptării.
__________________
79 Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)
(48a)  După caz, aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie coerentă cu măsurile adoptate de Uniune în vederea realizării obiectivelor politicii externe și de securitate comune în cadrul capitolului 2 de la Titlul V din TUE și cu măsurile adoptate în cadrul celei de a cincea părți din TFUE și ar trebui să le completeze.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Considerentul 49
(49)  Acțiunile avute în vedere, astfel cum sunt prevăzute mai jos, ar trebui să respecte cu strictețe condițiile și procedurile stabilite de măsurile restrictive ale Uniunii,
eliminat
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)
(49a)  Parlamentul European ar trebui să fie implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, ca și supravegherea și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. Ar trebui să se stabilească un dialog consolidat între instituții, pentru a se asigura faptul că Parlamentul European poate exercita controlul politic în timpul aplicării prezentului regulament într-un mod sistematic și adecvat, îmbunătățind astfel atât eficiența, cât și legitimitatea.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
(6a)  „organizații ale societății civile” înseamnă toate structurile nestatale, nonprofit și non-violente prin care persoanele se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă sunt de natură politică, culturală, socială, economică, religioasă sau urmăresc mediul sau tragerea la răspundere a autorităților, care funcționează la nivel local, național, regional sau internațional și care pot include organizații urbane și rurale, precum și organizații formale și informale; în contextul programului tematic privind drepturile omului și democrația, „societate civilă” include persoane sau grupuri care sunt independente de stat și ale căror activități ajută la promovarea drepturilor omului și a democrației, inclusiv apărători ai drepturilor omului, astfel cum aceștia sunt definiți în Declarația ONU privind dreptul și responsabilitatea persoanelor;
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)
(6b)  „autorități locale” înseamnă o autoritate sau administrație publică care își desfășoară activitatea la nivel subnațional (de ex., la nivel municipal, la nivel de comunitate sau la nivel districtual, județean, provincial sau regional);
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
(8)  „contribuitor” înseamnă un stat membru, o instituție financiară internațională sau o instituție publică dintr-un stat membru, o agenție publică sau alte entități care contribuie cu numerar sau cu garanții la fondul comun de provizionare.
(8)  „contribuitor” înseamnă un stat membru, o instituție financiară internațională sau o instituție publică dintr-un stat membru, o agenție publică sau alte entități publice sau private care contribuie cu numerar sau cu garanții la fondul comun de provizionare.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
(8a)  „adiționalitate” înseamnă principiul care asigură faptul că garanția pentru acțiunea externă contribuie la dezvoltarea durabilă prin operațiuni care nu s-ar fi putut realiza fără ea sau care duc la obținerea de rezultate pozitive dincolo de ceea ce s-ar fi putut realiza în lipsa sa, precum și atragerea finanțării din partea sectorului privat și abordarea disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim, ca și îmbunătățirea calității, a sustenabilității, a impactului sau a amplorii unei investiții. Acest principiu asigură, de asemenea, faptul că operațiunile de investiții și finanțare acoperite de garanția pentru acțiunea externă nu înlocuiesc sprijinul unui stat membru, finanțarea privată sau altă intervenție financiară internațională sau din partea Uniunii și evită excluderea altor investiții publice sau private. Proiectele sprijinite de garanția pentru acțiunea externă au, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de contrapărțile eligibile în conformitate cu politicile lor obișnuite de investiții fără garanția pentru acțiunea externă.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)
(8b)  „țări industrializate” înseamnă țări terțe, altele decât cele în curs de dezvoltare, incluse în lista Comitetului de asistență pentru dezvoltare al OCDE (denumit în continuare „OCDE-CAD”) cu destinatarii asistenței oficiale pentru dezvoltare (denumită în continuare „AOD”).
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 c (nou)
(8c)  „sărăcie” înseamnă toate circumstanțele în care persoanele se află într-o situație de lipsă și în care sunt percepute ca fiind în incapacitate în diferite societăți și contexte locale; dimensiunile esențiale ale sărăciei includ capacitatea economică, umană, politică, socioculturală și de protecție.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 d (nou)
(8d)   „luarea în considerare a dimensiunii de gen” înseamnă a acționa în scopul înțelegerii și luării în considerare a factorilor societali și culturali implicați în excluderea și discriminarea pe criterii de gen în toate domeniile vieții publice și private;
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 e (nou)
(8e)   „adecvare la conflict” înseamnă o abordare care caută să înțeleagă faptul că orice inițiativă desfășurată într-un mediu afectat de conflicte va interacționa cu respectivul conflict și că o astfel de interacțiune va avea consecințe pozitive sau negative; adecvarea la conflict înseamnă, de asemenea, a garanta că acțiunile Uniunii (politică, politici, asistență externă) evită, pe cât posibil, să aibă un impact negativ și maximizează impactul pozitiv asupra dinamicii conflictelor, contribuind astfel la prevenirea acestora, la stabilitatea structurală și la construirea păcii.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)
Atunci când se face trimitere la drepturile omului, se înțelege că acestea includ libertățile fundamentale.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 b (nou)
În contextul articolul 15, „țările care au cea mai mare nevoie de sprijin” pot include și țările enumerate în anexa I.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Obiectivul general al prezentului regulament este de a susține și de a promova valorile și interesele Uniunii în întreaga lume, pentru a urmări realizarea obiectivelor și principiilor acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
1.  Obiectivul general al prezentului regulament este de a stabili cadrul financiar care să-i permită Uniunii să își susțină și să își promoveze valorile, principiile și interesele fundamentale în întreaga lume, în conformitate cu obiectivele și principiile acțiunii externe a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și la articolele 11 și 208 din TFUE.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  contribuirea la realizarea angajamentelor și obiectivelor internaționale cu care Uniunea a fost de acord, în special a Agendei 2030, a ODD-urilor și a Acordului de la Paris;
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)
(ab)  dezvoltarea unei relații speciale consolidate cu țările din vecinătatea estică și sudică a Uniunii, bazată pe cooperare, pace și securitate, răspundere reciprocă și un angajament comun în ceea ce privește valorile universale ale democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului, integrarea socioeconomică, protecția mediului și acțiunile climatice;
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ac (nouă)
(ac)  urmărirea reducerii și, pe termen lung, a eradicării sărăciei, în special în țările cel mai puțin dezvoltate; permiterea unei dezvoltări sociale și economice durabile;
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  la nivel mondial, consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului, susținerea organizațiilor societății civile, contribuirea la stabilitate și pace și abordarea altor provocări globale precum migrația și mobilitatea;
(b)  la nivel mondial, susținerea organizațiilor societății civile și a autorităților locale, contribuirea la stabilitate și pace, prevenirea conflictelor și promovarea societăților echitabile și favorabile incluziunii, promovarea multilateralismului, a responsabilității și justiției internaționale și abordarea altor provocări globale și regionale, inclusiv a schimbărilor climatice și a degradării mediului, precum și a nevoilor și priorităților legate de politica externă, astfel cum se prevede în anexa III, inclusiv promovarea și consolidarea încrederii și a relațiilor de bună vecinătate;
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  protejarea, promovarea și dezvoltarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, ca și a egalității de gen și a egalității sociale, inclusiv în cele mai dificile împrejurări și situații de urgență, în parteneriat cu societatea civilă, inclusiv cu apărătorii drepturilor omului din întreaga lume;
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  asigurarea unui răspuns rapid în următoarele cazuri: situații de criză, de instabilitate și de conflict; probleme de reziliență și asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare și răspunsul la nevoile și prioritățile politicii externe.
(c)  asigurarea unui răspuns rapid în următoarele cazuri: situații de criză, de instabilitate și de conflict; probleme de reziliență și asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
3.  Un procent de cel puțin 92 % din cheltuielile prevăzute în temeiul prezentului regulament îndeplinește criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
3.  Un procent de cel puțin 95% din cheltuielile prevăzute în temeiul prezentului regulament îndeplinește criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Prezentul regulament contribuie la atingerea obiectivului colectiv de a aloca 0,2% din venitul național brut al Uniunii țărilor cel mai puțin dezvoltate și 0,70 % din venitul național brut al Uniunii sub formă de asistență oficială pentru dezvoltare în perioada pe care o acoperă Agenda 2030.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Un procent de cel puțin 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare finanțată în temeiul prezentului regulament, în toate programele, cele geografice și cele tematice, anual și pe întreaga durată a acțiunilor sale, se dedică incluziunii sociale și dezvoltării umane, pentru a sprijini și a consolida furnizarea de servicii sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația, nutriția și protecția socială, în special pentru cele mai marginalizate persoane, acordând o atenție deosebită femeilor și copiilor.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)
3b.  Un procent de cel puțin 85 % din programele finanțate prin asistența oficială pentru dezvoltare, atât geografice, cât și tematice, în temeiul prezentului regulament, au ca obiectiv principal sau semnificativ egalitatea de gen și drepturile și capacitarea femeilor și fetelor, astfel cum definește OCDE-CAD. O parte semnificativă din aceste programe au ca obiectiv principal egalitatea de gen și drepturile și capacitarea femeilor și fetelor.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Finanțarea furnizată de Uniune în temeiul prezentului regulament este executată prin intermediul:
1.  Finanțarea furnizată de Uniune în temeiul prezentului regulament este aplicată prin intermediul:
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2
Programele geografice se pot referi la toate țările terțe, cu excepția țărilor candidate și potențial candidate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. .../…80 (IPA), precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului.
Programele geografice se pot referi la toate țările terțe, cu excepția țărilor candidate și potențial candidate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. .../…80 (IPA), precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului. Pot fi instituite și programe geografice cu acoperire continentală sau transregională, în special un program panafrican care să se aplice țărilor din Africa în temeiul literelor (a) și (b) și un program care să se aplice țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, în temeiul literelor (b), (c) și (d).
__________________
__________________
80 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L ).
80 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L ).
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b)  organizațiile societății civile;
(b)  organizațiile societății civile și autoritățile locale;
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)  nevoile și prioritățile politicii externe.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2
Programele tematice se pot referi la toate țările terțe, precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului.
Programele tematice se pot referi la toate țările terțe. Țările și teritoriile de peste mări au acces deplin la programele tematice, astfel cum se prevede în Decizia .../... (UE) a Consiliului. Se asigură participarea lor efectivă, ținând seama de particularitățile lor și de provocările specifice cu care se confruntă.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  a contribui la stabilitate și la prevenirea conflictelor în situații de urgență, de criză emergentă, de criză și post-criză;
(a)  a contribui la pace, la stabilitate și la prevenirea conflictelor în situații de urgență, de criză emergentă, de criză și post-criză;
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b
(b)  a contribui la consolidarea rezilienței statelor, societăților, comunităților și persoanelor și la crearea unei legături între ajutorul umanitar și acțiunea pentru dezvoltare;
(b)  a contribui la consolidarea rezilienței statelor, inclusiv a autorităților locale, a societăților, comunităților și persoanelor și la crearea unei legături între ajutorul umanitar și acțiunea pentru dezvoltare;
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c
(c)  a aborda nevoile și prioritățile politicii externe.
eliminat
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1
Acțiunile în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare, în principal, prin intermediul programelor geografice.
Acțiunile în temeiul prezentului regulament sunt aplicate, în principal, prin intermediul programelor geografice.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2
Acțiunile puse în aplicare prin intermediul programelor tematice sunt complementare acțiunilor finanțate în temeiul programelor geografice și sprijină inițiativele mondiale și transregionale vizând îndeplinirea obiectivelor convenite pe plan internațional, în special obiectivele de dezvoltare durabilă, protejarea bunurilor publice globale sau găsirea de soluții pentru provocările globale. Acțiunile puse în aplicare prin intermediul programelor tematice pot fi întreprinse, de asemenea, în cazul în care nu există niciun program geografic sau în cazul în care acesta a fost suspendat ori în cazul în care nu există niciun acord privind acțiunea respectivă cu țara parteneră respectivă sau în cazul în care acțiunea nu poate fi abordată în mod adecvat prin programele geografice.
Acțiunile aplicate prin intermediul programelor tematice sunt complementare acțiunilor finanțate în temeiul programelor geografice și sprijină inițiativele mondiale și transregionale care vizează îndeplinirea obiectivelor convenite pe plan internațional, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) litera (aa), precum și bunurile publice globale sau găsirea de soluții pentru provocările globale. Acțiunile puse în aplicare prin intermediul programelor tematice pot fi întreprinse, de asemenea, în mod independent, inclusiv în cazul în care nu există niciun program geografic sau în cazul în care acesta a fost suspendat ori în cazul în care nu există niciun acord privind acțiunea respectivă cu țara parteneră respectivă sau în cazul în care acțiunea nu poate fi abordată în mod adecvat prin programele geografice.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3
Acțiunile de răspuns rapid sunt complementare programelor geografice și tematice. Aceste acțiuni sunt concepute și puse în aplicare astfel încât să permită, acolo unde este cazul, continuitatea lor în cadrul programelor geografice sau tematice.
Acțiunile de răspuns rapid sunt complementare programelor geografice și tematice, precum și acțiunilor finanțate prin Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 [Regulamentul privind ajutorul umanitar]. Aceste acțiuni sunt concepute și aplicate astfel încât să permită, acolo unde este cazul, continuitatea lor în cadrul programelor geografice sau tematice.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură atât consecvența, sinergia și complementaritatea cu alte domenii ale acțiunii externe a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, cât și coerența politicilor din domeniul dezvoltării.
1.  În aplicarea prezentului regulament, se asigură atât consecvența, coerența, sinergia și complementaritatea cu toate domeniile acțiunii externe a Uniunii, inclusiv cu alte instrumente de finanțare externă, în special cu Regulamentul (UE).../... [Regulamentul IPA III], precum și cu măsurile adoptate în temeiul capitolului 2 de la Titlul V din TUE și al părții a cincea din TFUE, și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, cât și coerența politicilor din domeniul dezvoltării. Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în cadrul politicilor pe care le aplică și care pot afecta țările în curs de dezvoltare.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Uniunea și statele membre își coordonează programele de sprijin cu scopul de a spori eficacitatea și eficiența executării lor și de a preveni suprapunerea finanțărilor.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 b (nou)
1b.  La aplicarea prezentului regulament, Comisia și SEAE țin seama în mod corespunzător de pozițiile Parlamentului European.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 89 200 de milioane EUR în prețuri curente.
1.  Pachetul financiar pentru aplicarea prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 82 451 de milioane EUR în prețuri din 2018 (93 154 de milioane EUR în prețuri curente) [100 %].
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă
(a)  suma de 68 000 de milioane EUR pentru programele geografice:
(a)  suma de 63 687 de milioane EUR în prețuri din 2018 (71 954 de milioane EUR în prețuri curente) [77,24 %] pentru programele geografice:
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1
–  cel puțin 22 000 de milioane EUR pentru vecinătatea UE,
–  cel puțin 20 572 de milioane EUR în prețuri din 2018 (23 243 de milioane EUR în prețuri curente) [24,95 %] pentru vecinătatea UE,
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2
–  cel puțin 32 000 de milioane EUR pentru Africa Subsahariană,
–  cel puțin 30 723 de milioane EUR în prețuri din 2018 (34 711 milioane EUR în prețuri curente) [37,26 %] pentru Africa Subsahariană,
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3
–  10 000 de milioane EUR pentru Asia și Pacific,
–  8 851 de milioane EUR în prețuri din 2018 (10 000 de milioane EUR în prețuri curente) [10,73 %] pentru Asia și Pacific, inclusiv cel puțin 620 de milioane EUR în prețuri din 2018 (700 de milioane EUR în prețuri curente) pentru Pacific,
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 4
–  4 000 de milioane EUR pentru America și zona Caraibilor;
–  3 540 de milioane EUR în prețuri din 2018 (4 000 de milioane EUR în prețuri curente) [4,29 %] pentru America și zona Caraibilor, inclusiv cel puțin 1 062 de milioane EUR în prețuri din 2018 (1 200 de milioane EUR în prețuri curente) pentru zona Caraibilor,
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă
(b)  suma de 7 000 de milioane EUR pentru programele tematice:
(b)  suma de 9 471 de milioane EUR în prețuri din 2018 (10 700 de milioane EUR în prețuri curente) [11,49 %] pentru programele tematice:
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 1
–  1 500 de milioane EUR pentru drepturile omului și democrație,
–  cel puțin 770 de milioane EUR în prețuri din 2018 (2 000 de milioane EUR în prețuri curente) [2,15 %] pentru drepturile omului și democrație, până la 25 % din program urmând să fie alocat finanțării misiunilor Uniunii de observare a alegerilor,
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 2
–  1 500 de milioane EUR pentru organizațiile societății civile,
–  2 290 de milioane EUR în prețuri din 2018 (2 700 de milioane EUR în prețuri curente) [2,90 %] pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale, din care 1 947 de milioane EUR în prețuri din 2018 (2 200 de milioane EUR în prețuri curente) [2,36 %] pentru organizațiile societății civile și 443 de milioane EUR în prețuri din 2018 (500 de milioane EUR în prețuri curente) [0,54 %] pentru autoritățile locale,
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3
–  1 000 de milioane EUR pentru stabilitate și pace,
–  885 de milioane EUR în prețuri din 2018 (1 000 de milioane EUR în prețuri curente) [1,07 %] pentru stabilitate și pace,
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 4
–  3 000 de milioane EUR pentru provocările globale,
–  3 983 de milioane EUR în prețuri din 2018 (4 500 de milioane EUR în prețuri curente) [4,83 %] pentru provocările globale,
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 4 a (nou)
–  443 de milioane EUR în prețuri din 2018 (500 de milioane EUR în prețuri curente) [0,54%] pentru nevoile și prioritățile legate de politica externă,
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c
(c)  4 000 de milioane EUR pentru acțiunile de răspuns rapid.
(c)  3 098 de milioane EUR în prețuri din 2018 (3 500 de milioane EUR în prețuri curente) [3,76 %] pentru acțiunile de răspuns rapid:
–  1 770 de milioane EUR în prețuri din 2018 (2 000 de milioane EUR în prețuri curente) [2,15%] pentru stabilitate și prevenirea conflictelor în situații de urgență, de criză emergentă, de criză și post-criză,
–  1 328 de milioane EUR în prețuri din 2018 (1 500 de milioane EUR în prețuri curente) [1,61%] pentru consolidarea rezilienței statelor, societăților, comunităților și persoanelor fizice și pentru asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente, în valoare de 10 200 de milioane EUR, majorează sumele menționate la alineatul (2) în conformitate cu articolul 15.
3.  Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente, în valoare de 6 196 de milioane EUR în prețuri din 2018 (7 000 de milioane EUR în prețuri curente) [7,51 %], majorează sumele menționate la alineatul (2) în conformitate cu articolul 15.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Acțiunilor prevăzute la articolul 9 li se alocă o finanțare de până la 270 de milioane EUR.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 b (nou)
4b.  Creditele anuale sunt autorizate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele cadrului financiar multianual în cadrul procedurii bugetare, după ce instituțiile convin asupra priorităților.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1
Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile multilaterale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, precum și concluziile Consiliului European și concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor sau concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei sau comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.
Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile comerciale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, recomandările și actele adoptate în cadrul organismelor înființate prin acele acorduri, precum și acordurile multilaterale relevante, actele legislative ale Uniunii, concluziile Consiliului European, concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor și alte declarații internaționale și concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, rezoluțiile și pozițiile Parlamentului European, comunicările Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și convențiile și rezoluțiile Națiunilor Unite constituie cadrul general de politică pentru aplicarea prezentului regulament.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.  Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere.
1.  Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere, prin acțiuni în cadrul ONU sau al altor forumuri internaționale și prin cooperare cu organizațiile societății civile, autoritățile locale și actori din domeniul privat, principiile care stau la baza acesteia, și anume, democrația, statul de drept, buna guvernanță, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor prevăzute în Carta Organizației Națiunilor Unite și în dreptul internațional. Finanțarea în temeiul prezentului regulament respectă atât aceste principii, cât și angajamentele Uniunii în temeiul dreptului internațional.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
1a.  În conformitate cu articolele 2 și 21 din TUE, contribuția Uniunii la democrație și la statul de drept, precum și la promovarea și protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale derivă din Declarația universală a drepturilor omului, din dreptul internațional al drepturilor omului și din dreptul internațional umanitar.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Se aplică o abordare bazată pe drepturi, care înglobează toate drepturile omului, fie ele civile și politice sau economice, sociale și culturale, scopul fiind de a integra principiile drepturilor omului, de a sprijini titularii de drepturi atunci când și le revendică, punând accentul pe grupurile mai sărace și mai vulnerabile, și de a sprijini țările partenere în punerea în aplicare a obligațiilor lor internaționale în domeniul drepturilor omului. Prezentul regulament promovează egalitatea de gen și capacitarea femeilor.
2.  Se aplică o abordare bazată pe drepturi, care înglobează toate drepturile omului, fie ele civile și politice sau economice, sociale și culturale, scopul fiind de a integra principiile drepturilor omului, de a sprijini titularii de drepturi atunci când și le revendică, punând accentul pe grupurile marginalizate și vulnerabile, inclusiv minoritățile, femeile, copiii și tinerii, persoanele în vârstă, populația indigenă, persoanele LGBTI și persoanele cu handicap, precum și pe drepturile esențiale ale lucrătorilor și pe incluziunea socială și de a sprijini țările partenere în punerea în aplicare a obligațiilor lor internaționale în domeniul drepturilor omului. Prezentul regulament promovează egalitatea de gen și capacitarea femeilor, tinerilor și copiilor, inclusiv în ceea ce privește sănătatea și drepturile sexuale și reproductive.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2
În ceea ce privește bunurile și provocările globale, Uniunea promovează o abordare multilaterală și bazată pe norme și cooperează cu statele membre, cu țările partenere, cu organizațiile internaționale și cu alți donatori în această privință.
În ceea ce privește bunurile publice și provocările globale, Uniunea promovează o abordare multilaterală și bazată pe norme și pe valori și cooperează cu statele membre, cu țările partenere, cu organizațiile internaționale, inclusiv cu instituțiile financiare internaționale și cu agențiile, fondurile și programele ONU, precum și cu alți donatori în această privință.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3
Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale și cu alți donatori.
Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale și regionale și cu alți donatori.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 4
În relațiile cu țările partenere, se ține seama de rezultatele obținute de acestea în punerea în aplicare a angajamentelor, a acordurilor internaționale și a relațiilor contractuale cu Uniunea.
În relațiile cu țările partenere, se ține seama de rezultatele obținute de acestea în punerea în aplicare a angajamentelor, a acordurilor internaționale, în special a Acordului de la Paris și a relațiilor contractuale cu Uniunea, mai ales a acordurilor de asociere, a acordurilor de parteneriat și cooperare, precum și a acordurilor comerciale.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1
Cooperarea dintre Uniune și statele membre, pe de o parte, și țările partenere, pe de altă parte, promovează și se bazează pe principiile eficacității dezvoltării, acolo unde este cazul, și anume: însușirea priorităților de dezvoltare de către țările partenere, concentrarea pe rezultate, parteneriatele pentru dezvoltare favorabile incluziunii, transparența și răspunderea reciprocă. Uniunea promovează o mobilizare și o utilizare eficace și eficientă a resurselor.
Cooperarea dintre Uniune și statele membre, pe de o parte, și țările partenere, pe de altă parte, promovează și se bazează pe principiile eficacității dezvoltării, prin toate modalitățile, și anume: însușirea priorităților de dezvoltare de către țările partenere, concentrarea pe rezultate, parteneriatele pentru dezvoltare favorabile incluziunii, transparența și răspunderea reciprocă, precum și alinierea la prioritățile țărilor partenere. Uniunea promovează o mobilizare și o utilizare eficace și eficientă a resurselor.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2
În conformitate cu principiul de parteneriat incluziv, Comisia se asigură, acolo unde este necesar, că părțile interesate relevante din țările partenere, inclusiv organizațiile societății civile și autoritățile locale, sunt consultate în mod adecvat și au acces în timp util la informațiile relevante care să le permită să joace un rol semnificativ în procesele de elaborare, de punere în aplicare și de monitorizare conexă a programelor.
În conformitate cu principiul de parteneriat incluziv, Comisia se asigură că părțile interesate relevante din țările partenere, inclusiv organizațiile societății civile și autoritățile locale, sunt consultate în mod adecvat și au acces în timp util la informațiile relevante care să le permită să joace un rol semnificativ în procesele de elaborare, de aplicare și de monitorizare conexă a programelor.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 3
În conformitate cu principiul asumării responsabilității, Comisia privilegiază, acolo unde este cazul, utilizarea sistemele țărilor partenere pentru punerea în aplicare a programelor.
În conformitate cu principiul asumării responsabilității, Comisia privilegiază, acolo unde este cazul, utilizarea sistemelor țărilor partenere pentru aplicarea programelor.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6
6.  Programele și acțiunile în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului și egalitatea de gen și țin cont de legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. Aceste programe și acțiuni se bazează pe o analiză a riscurilor și vulnerabilităților, integrează abordarea privind reziliența și țin seama de conflicte. Acestea sunt ghidate de principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă.
6.  Programele și acțiunile în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului, în conformitate cu articolul 11 din TFUE, reducerea riscurilor de dezastre și pregătirea pentru acestea, dezvoltarea umană, prevenirea conflictelor și construirea păcii, egalitatea de gen și capacitarea femeilor, copiilor și tinerilor, nediscriminarea, educația și cultura, precum și digitalizarea și țin cont de legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. Aceste programe și acțiuni se bazează pe o analiză a capacităților, riscurilor și vulnerabilităților, integrează abordarea privind reziliența axată pe oameni și pe comunitate și țin seama de conflicte. Ele sunt ghidate de principiile de a nu lăsa pe nimeni în urmă și „de a nu face rău”.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7
7.  Se urmărește o abordare mai coordonată, holistică și mai structurată cu privire la migrație cu partenerii, iar eficacitatea acesteia este evaluată cu regularitate.
7.  Fără a aduce atingere celorlalte obiective ale acțiunii externe a Uniunii, se urmărește o abordare mai coordonată, holistică și mai structurată cu privire la migrație cu partenerii, iar eficacitatea acesteia este evaluată cu regularitate, fără a condiționa alocarea ajutorului pentru dezvoltare către țări terțe de cooperarea în domeniul gestionării migrației și cu respectarea deplină a drepturilor omului, inclusiv a dreptului fiecărei persoane de a-și părăsi țara de origine.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Comisia se asigură că acțiunile adoptate în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește securitatea, stabilitatea și pacea, în special cu privire la consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare, la combaterea terorismului și a crimei organizate și la securitatea cibernetică, sunt întreprinse în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu dreptul internațional al drepturilor omului și cu dreptul umanitar. Comisia poate elabora foi de parcurs împreună cu partenerii beneficiari pentru a îmbunătăți conformitatea instituțională și operațională a actorilor militari cu standardele din domeniul transparenței și al drepturilor omului. Comisia monitorizează, evaluează și raportează cu atenție cu privire la aplicarea acestor acțiuni pentru fiecare obiectiv relevant în temeiul articolului 31 în vederea asigurării conformității cu obligațiile din domeniul drepturilor omului. Pentru aceste acțiuni, Comisia adoptă o abordare care ține seama de conflicte, inclusiv o analiză ex ante riguroasă și sistematică a conflictelor, care să integreze pe deplin analiza de gen, pe lângă dispozițiile privind gestionarea riscurilor în temeiul articolului 8 alineatul (8) litera (b). Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 34, de completare a prezentului regulament prin stabilirea unui cadru operațional, pe baza orientărilor existente, pentru a se asigura că drepturile omului sunt luate în considerare la elaborarea și aplicarea măsurilor menționate la prezentul articol, în special în ceea ce privește prevenirea torturii și a altor tratamente crude, inumane sau degradante, precum și respectarea garanțiilor procedurale, incluzând prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8
8.  Comisia informează Parlamentul European și realizează schimburi periodice de opinii cu acesta.
8.  Comisia informează regulat Parlamentul European și poartă dialoguri semnificative cu acesta în mod regulat cu privire la politici, atât din proprie inițiativă, cât și la cererea Parlamentului European .
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 a (nou)
8a.  Comisia realizează schimburi regulate de informații cu societatea civilă și cu autoritățile locale.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 b (nou)
8b.  Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 34, de completare a prezentului regulament prin stabilirea unui cadru adecvat de gestionare a riscurilor, care include măsuri de evaluare și atenuare pentru fiecare obiectiv relevant al regulamentului.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 c (nou)
8c.  Transparența și răspunderea, cu un accent puternic pe raportare și control, stau la baza întregului instrument. Aceasta cuprinde un sistem de control transparent, inclusiv raportarea informațiilor privind destinatarii fondurilor și cu privire la realizarea plăților la timp sau nu.
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.  În conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, finanțarea din partea Uniunii acordată în temeiul prezentului regulament nu este utilizată pentru a finanța achiziționarea de arme sau de muniții sau operațiunile care au implicații militare ori în materie de apărare.
1.  Finanțarea din partea Uniunii acordată în temeiul prezentului regulament nu este utilizată pentru a finanța achiziționarea de arme sau de muniții sau operațiunile care au implicații militare ori în materie de apărare. Echipamentele, serviciile sau tehnologiile furnizate în temeiul prezentului regulament fac obiectul unor controale stricte de transfer astfel cum se prevede în Poziția comună 944/2008/PESC, Regulamentul privind dubla utilizare și orice măsuri restrictive ale Uniunii în vigoare. În conformitate cu Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul UE privind bunurile utilizate pentru pedeapsa capitală și tortură], prezentul regulament nu este utilizat pentru a finanța furnizarea de echipamente, oricare ar fi acestea, care pot fi utilizate pentru tortură, rele tratamente sau pentru alte încălcări ale drepturilor omului.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, care necesită crearea unor societăți stabile, pașnice și favorabile incluziunii, asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament poate fi utilizată în contextul unei reforme mai ample a sectorului de securitate sau pentru a dezvolta capacitatea actorilor militari din țările partenere în circumstanțele excepționale prevăzute la alineatul (4), pentru a realiza activități de dezvoltare și activități de securitate pentru dezvoltare.
2.  Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, care necesită crearea unor societăți stabile, pașnice și favorabile incluziunii, asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament poate fi utilizată în contextul unei reforme mai ample a sectorului de securitate sau pentru a dezvolta capacitatea actorilor militari din țările partenere în circumstanțele excepționale prevăzute la alineatul (4), pentru a realiza activități de dezvoltare și activități de securitate pentru dezvoltare, în conformitate cu obiectivul global de realizare a dezvoltării durabile.
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b
(b)  în cazul în care există un consens între țara parteneră în cauză și Uniune asupra faptului că actorii militari sunt esențiali pentru menținerea, instituirea sau reinstituirea condițiilor esențiale pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv în situații de criză și în contexte și situații de fragilitate sau destabilizare.
(b)  în cazul în care există un consens între țara parteneră în cauză și Uniune asupra faptului că actorii militari sunt esențiali pentru menținerea, instituirea sau reinstituirea condițiilor esențiale pentru dezvoltarea durabilă și că actorii militari respectivi nu sunt implicați în încălcări ale drepturilor omului și nici nu reprezintă o amenințare pentru funcționarea instituțiilor statului, inclusiv în situații de criză și în contexte și situații de fragilitate sau destabilizare.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6
6.  La conceperea și punerea în aplicare a măsurilor în temeiul prezentului articol, Comisia promovează asumarea responsabilității de către țara parteneră. Comisia elaborează, de asemenea, elementele și bunele practici necesare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen mediu și lung și promovează statul de drept și principiile consacrate de drept internațional.
6.  La conceperea și aplicarea măsurilor în temeiul prezentului articol, Comisia promovează asumarea responsabilității de către țara parteneră. Comisia elaborează, de asemenea, elementele și bunele practici necesare pentru a asigura sustenabilitatea și tragerea la răspundere pe termen mediu și lung și promovează statul de drept și principiile consacrate de drept internațional. Comisia se asigură că măsurile respective generează beneficii directe pentru populație în materie de securitate a persoanelor, sunt integrate într-o politică mai amplă de reformă a sectorului de securitate, care să cuprindă elemente solide de control democratic și parlamentar și elemente în materie de responsabilitate, inclusiv în ceea ce privește îmbunătățirea furnizării de servicii de securitate, și că se integrează armonios în strategii pe termen lung în materie de pace și de dezvoltare, menite să abordeze cauzele profunde ale conflictelor. Comisia se asigură, de asemenea, că acțiunile care vizează reformarea forțelor militare contribuie la creșterea transparenței lor, la responsabilizarea lor într-o măsură și mai mare și la respectarea de către acestea a drepturilor omului de care beneficiază persoanele care se află sub jurisdicția lor. În cazul măsurilor care vizează furnizarea de echipamente forțelor militare partenere, Comisia specifică tipul de echipament care urmează a fi furnizat în contextul fiecărei măsuri. Comisia aplică dispozițiile specificate la articolul 8 alineatul (8b) (nou) pentru a se asigura că echipamentele respective vor fi utilizate numai de către beneficiarii vizați.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7
7.  Comisia instituie procedurile adecvate de evaluare a riscurilor, de monitorizare și de evaluare pentru măsurile adoptate în temeiul prezentului articol.
7.  Comisia realizează, în cadrul evaluării prevăzute la articolul 32 și, în special, în ceea ce privește evaluarea la jumătatea perioadei, evaluări comune cu statele membre. Rezultatele sunt folosite ca date pentru elaborarea programelor și alocarea resurselor și pentru a consolida în continuare coerența și complementaritatea acțiunii externe a Uniunii.
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Titlul II
PUNEREA ÎN APLICARE A PREZENTULUI REGULAMENT
APLICAREA PREZENTULUI REGULAMENT
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a
Domeniul de aplicare a programelor geografice
1.  Activitățile de cooperare ale Uniunii desfășurate în temeiul prezentului articol sunt aplicate pentru activități cu caracter național, regional, transregional sau continental.
2.  În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, programele geografice sunt elaborate pe baza următoarelor domenii de intervenție:
(a)  buna guvernanță, democrația, statul de drept, drepturile omului, libertățile fundamentale și societatea civilă;
(b)  eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și dezvoltarea umană;
(c)  migrația și mobilitatea;
(d)  mediul și schimbările climatice;
(e)  creșterea economică favorabilă incluziunii și durabilă și locuri de muncă decente;
(f)  securitate, stabilitate și pace;
(g)  parteneriat;
3.  Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare menționate la alineatul (2) sunt prezentate în anexa II.
(Acest articol nou ar urma să fie introdus înaintea articolului 10 de la capitolul I titlul II.)
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 9 b (nou)
Articolul 9b
Domeniul de aplicare al programelor tematice
1.  Programele tematice acoperă următoarele domenii de intervenție:
(a)  Drepturile omului, libertățile fundamentale și democrația:
–  protejarea și promovarea drepturilor omului și a apărătorilor drepturilor omului aflați în situații de urgență și în țări în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt cel mai amenințate, inclusiv prin abordarea nevoilor urgente de protecție a apărătorilor drepturilor omului într-un mod flexibil și cuprinzător;
–  protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuirea la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, egalitatea, justiția socială și asumarea răspunderii;
–  consolidarea și sprijinirea democrației, prin abordarea tuturor aspectelor legate de guvernanța democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, stimularea participării cetățenilor, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor de cetățeni de observare a alegerilor și a rețelelor lor regionale din întreaga lume, crearea unui mediu favorabil societății civile și sprijinirea unor procese electorale credibile, incluzive și transparente pe durata întregului ciclu electoral, în special prin misiunile UE de observare a alegerilor (UE-MOA);
–  promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatelor strategice care contribuie la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale și la capacitarea actorilor locali în vederea promovării și protejării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;
–  încurajarea unor noi sinergii transregionale și crearea unor rețele între societățile civile locale și între societatea civilă și alte organisme și mecanisme relevante în materie de drepturile omului, pentru a se pune în comun cel mai mare număr posibil de bune practici privind drepturile omului și democrația și pentru a crea o dinamică pozitivă.
(b)  Organizațiile societății civile și autoritățile locale:
–  susținerea unei societăți civile favorabile incluziunii, participative, dotate cu mijloacele necesare și independente în țările partenere;
–  promovarea dialogului cu organizațiile societății civile și între acestea;
–  sprijinirea consolidării capacităților autorităților locale și mobilizarea competențelor acestora pentru a promova o abordare teritorială a dezvoltării;
–  creșterea gradului de sensibilizare, a nivelului de cunoștințe și a angajamentului cetățenilor Uniunii cu privire la obiectivele menționate la articolul 3 din prezentul regulament;
–  sprijinirea societății civile pentru a participa la promovarea politicilor publice și la dialogul cu guvernele și instituțiile internaționale;
–  sprijinirea societății civile pentru a sensibiliza clienții și cetățenii și pentru a le îmbunătăți cunoștințele cu privire la producția și consumul de produse ecologice și echitabile și pentru a-i încuraja să adopte un comportament mai sustenabil;
(c)  Stabilitate și pace:
–  asistența acordată pentru prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și pregătirea pentru situații de criză;
–  asistența acordată pentru abordarea amenințărilor mondiale și transregionale și a riscurilor emergente.
(d)  Provocări la nivel mondial
–  sănătatea;
–  educația;
–  egalitatea de gen;
–  copiii și tinerii;
–  migrația și strămutarea forțată;
–  munca decentă, protecția socială și inegalitatea;
–  cultura;
–  asigurarea unui mediu sănătos și combaterea schimbărilor climatice;
–  energia durabilă;
–  creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă decente și implicarea sectorului privat;
–  alimentația și nutriția;
–  promovarea societăților favorabile incluziunii, a bunei guvernanțe economice și a gestionării transparente a finanțelor publice;
–  accesul la apă sigură, salubrizare și igienă,
(e)  Nevoile și prioritățile politicii externe:
–  sprijinirea strategiilor de cooperare bilaterală, regională și interregională ale Uniunii, promovarea dialogului politic și elaborarea de abordări și răspunsuri colective la provocările de interes global;
–  sprijinirea politicii comerciale a Uniunii;
–  contribuția la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale Uniunii și promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională;
2.  Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare menționate la alineatul (3) sunt prezentate în anexa III.
(Acest articol nou ar urma să fie introdus înaintea articolului 10 de la capitolul I titlul II.)
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a
(a)  documentele de programare asigură un cadru coerent pentru cooperarea dintre Uniune și țările sau regiunile partenere, care respectă scopul general și domeniul de aplicare, obiectivele și principiile stabilite în prezentul regulament;
(a)  documentele de programare asigură un cadru coerent pentru cooperarea dintre Uniune și țările sau regiunile partenere, care respectă scopul general și domeniul de aplicare, obiectivele și principiile stabilite în prezentul regulament și care au la bază strategia Uniunii față de o țară sau regiune parteneră sau strategiile tematice ale Uniunii;
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c
(c)  Uniunea se consultă și cu alți donatori și actori, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile și cu autoritățile locale, acolo unde este cazul;
(c)  Uniunea, într-o etapă incipientă și de-a lungul întregului proces de programare, încurajează un dialog regulat, incluziv și multipartit cu alți donatori și actori din Uniune și din afara acesteia, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile și cu autoritățile locale, precum și cu fundații private și politice. Parlamentul European este informat cu privire la rezultatul consultărilor respective.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d
(d)  programele tematice privind drepturile omului și democrația, precum și societatea civilă, menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a) și (b), furnizează asistență independent de consimțământul guvernelor și al altor autorități publice din țările terțe vizate. Aceste programe tematice sprijină în principal organizațiile societății civile.
(d)  programele tematice privind drepturile omului și democrația, organizațiile societății civile și autoritățile locale, precum și stabilitatea și pacea menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a), (b) și (c), furnizează asistență independent de consimțământul guvernelor și al altor autorități publice din țările terțe vizate. programele tematice privind drepturile omului și democrația, ca și cele privind organizațiile societății civile și autoritățile locale sprijină în principal societatea civilă, inclusiv apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii aflați sub presiune.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu
Principii de programare pentru programele geografice
Principii de programare
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul -1 (nou)
-1.  Programarea în temeiul prezentului regulament se realizează cu respectarea corespunzătoare a drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a bunei guvernanțe și a democrației în țările partenere.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul -1 a (nou)
-1a.  Pregătirea, aplicarea și revizuirea tuturor documentelor de programare în temeiul prezentului articol sunt conforme cu principiile coerenței politicilor în favoarea dezvoltării și cu cele de eficacitate a asistenței pentru dezvoltare.
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul -1 b (nou)
-1b.  Programele geografice și tematice sunt complementare și coerente unele cu celelalte și creează valoare adăugată.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a
(a)  fără a aduce atingere alineatului (4), acțiunile se bazează, în măsura posibilului, pe un dialog între Uniune, statele membre și țările partenere vizate, inclusiv autoritățile naționale și locale, cu implicarea societății civile, a parlamentelor naționale și locale și a altor părți interesate, scopul urmărit fiind obținerea unui grad mai ridicat de însușire a procesului și încurajarea sprijinului pentru strategiile naționale și regionale;
(a)  fără a aduce atingere alineatului (4), acțiunile se bazează pe un dialog favorabil incluziunii între instituțiile Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere vizate, inclusiv autoritățile naționale, locale și regionale, cu implicarea organizațiilor societății civile, a parlamentelor regionale, naționale și locale, a comunităților și a altor părți interesate, scopul urmărit fiind obținerea unui grad mai ridicat de însușire democratică a procesului și încurajarea sprijinului pentru strategiile naționale și regionale;
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b
(b)  dacă este cazul, perioada de programare este sincronizată cu ciclurile strategice ale țărilor partenere;
(b)  ori de câte ori este posibil, perioada de programare este sincronizată cu ciclurile strategice ale țărilor partenere;
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Programarea aferentă programelor geografice stabilește un cadru de cooperare specific și adaptat, bazat pe:
2.  Fără a aduce atingere alineatului (1), programarea aferentă programelor geografice stabilește un cadru de cooperare specific și adaptat, bazat pe:
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a
(a)  nevoile partenerilor, stabilite pe baza unor criterii specifice, luând în considerare populația, sărăcia, inegalitatea, dezvoltarea umană, vulnerabilitatea economică și de mediu și reziliența statelor și a societăților; (u)
(a)  nevoile partenerilor, stabilite pe baza unor criterii specifice și a unei analize aprofundate, luând în considerare populația, sărăcia, inegalitatea, dezvoltarea umană, situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a egalității de gen, spațiul civic, vulnerabilitatea economică și de mediu și reziliența statelor și a societăților;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b
(b)  capacitățile partenerilor de a genera și de a accesa resurse financiare și capacitățile lor de absorbție; (v)
(b)  capacitățile partenerilor de a mobiliza și de a utiliza în mod eficient resursele interne pentru a sprijini prioritățile naționale de dezvoltare și capacitățile lor de absorbție;
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c
(c)  angajamentele și rezultatele obținute de parteneri, stabilite pe baza unor criterii precum reforma politică și dezvoltarea economică și socială;
(c)  angajamentele partenerilor, inclusiv cele convenite de comun acord cu Uniunea, și eforturile acestora stabilite pe baza unor criterii precum reforma politică, progresele înregistrate în ceea ce privește statul de drept, buna guvernanță, drepturile omului și combaterea corupției, dezvoltarea economică și socială, durabilitatea mediului și utilizarea eficientă a ajutoarelor;
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera e
(e)  capacitatea și angajamentul partenerului de a promova interesele și valorile comune și de a sprijini obiectivele comune, alianțele multilaterale și progresul în punerea în practică a priorităților Uniunii.
(e)  capacitatea și angajamentul partenerului de a promova valorile, principiile și interesele fundamentale și de a sprijini obiectivele comune, alianțele multilaterale și progresul în punerea în practică a priorităților Uniunii.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4
4.  Cooperarea cu țările industrializate se concentrează pe promovarea intereselor Uniunii și a intereselor comune.
4.  Cooperarea cu țările industrializate se concentrează pe promovarea intereselor Uniunii și a intereselor comune, precum și a intereselor și valorilor comune fundamentale, a obiectivelor stabilite în comun și a multilateralismului. Dacă este cazul, această cooperare este bazată pe un dialog între Uniune, inclusiv Parlamentul European, și statele membre, cu implicarea societății civile.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5
5.  Documentele de programare aferente programelor geografice se bazează pe rezultate și iau în considerare, dacă este cazul, atât obiectivele și indicatorii asupra cărora s-a convenit la nivel internațional, în special cei stabiliți pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, cât și cadrele de rezultate la nivel de țară, pentru a evalua și a comunica contribuția Uniunii la rezultatele obținute, la nivel de realizări, efecte și impact.
5.  Documentele de programare sunt orientate spre rezultate și includ, oricând este posibil, obiective și indicatori clari pentru a măsura progresele și impactul asistenței acordate de Uniune. Indicatorii se pot baza, dacă este cazul, pe standarde asupra cărora s-a convenit la nivel internațional, în special cei stabiliți pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, cât și cadrele de rezultate la nivel de țară.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6
6.  La întocmirea documentelor de programare pentru țările și regiunile aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate și vulnerabilitate, se iau în considerare în mod corespunzător nevoile și circumstanțele speciale ale țărilor sau regiunilor în cauză.
6.  La întocmirea documentelor de programare pentru țările și regiunile aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate și vulnerabilitate, se iau în considerare în mod corespunzător nevoile și circumstanțele speciale ale țărilor sau regiunilor în cauză, precum și vulnerabilitățile, riscurile și capacitățile pentru a crește reziliența. De asemenea, se acordă atenție prevenirii conflictelor, consolidării păcii, reconcilierii și reconstrucției postconflict, pregătirii în caz de dezastre, precum și rolului femeilor și drepturilor copiilor în aceste procese. Se aplică o abordare bazată pe drepturile omului și centrată pe oameni.
În cazul în care țările sau regiunile partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de o astfel de situație, se pune un accent deosebit pe intensificarea coordonării dintre toți actorii relevanți, pentru a facilita tranziția de la o situație de urgență la faza de dezvoltare.
În cazul în care țările sau regiunile partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de o astfel de situație, se pune un accent deosebit pe intensificarea coordonării dintre toți actorii relevanți, pentru a ajuta la prevenirea violenței și a facilita tranziția de la o situație de urgență la faza de dezvoltare.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7
7.  Prezentul regulament contribuie la acțiunile instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (Erasmus). Pe baza prezentului regulament se elaborează un document de programare unic pentru o perioadă de șapte ani, incluzând fondurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III). Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică Regulamentul (UE) nr. .../... (Erasmus).
7.  Prezentul regulament contribuie, prin programele stabilite în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, la acțiunile instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (Erasmus). O sumă orientativă de 2 000 000 000 EUR din programele geografice ar trebui alocată acțiunilor dedicate mobilității, cooperării și dialogului politic cu autoritățile, instituțiile și organizațiile țărilor partenere. Pe baza prezentului regulament se elaborează un document de programare unic pentru o perioadă de șapte ani, incluzând fondurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III). Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică Regulamentul (UE) nr. .../... (Erasmus), asigurându-se în același timp conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III).
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)
7a.   Prezentul regulament contribuie la acțiunile instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (Europa creativă). Pe baza prezentului regulament se elaborează un document de programare unic pentru o perioadă de șapte ani, incluzând fondurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III). Regulamentul (UE) nr. .../... (Europa creativă) se aplică utilizării acestor fonduri.
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul -1 (nou)
-1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament prin instituirea unor cadre pentru fiecare program multianual la nivel de țară și multinațional specific. Aceste dispoziții-cadru:
(a)  specifică domeniile prioritare dintre cele definite la articolele 9a și 15b;
(b)  stabilesc obiectivele detaliate specifice și măsurabile ale fiecărui program;
(c)  stabilesc rezultate preconizate, cu obiective măsurabile și cu indicatori de performanță clari și specifici legați de obiective;
(d)  stabilesc alocarea financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar;
(e)  stabilesc modalități de cooperare, inclusiv contribuții la garanția pentru acțiunea externă.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  În cazul programelor geografice, punerea în aplicare a prezentului regulament se efectuează prin intermediul programelor indicative multianuale la nivel de țară și multinaționale.
eliminat
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari și specifici și alocările financiare indicative, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar.
eliminat
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Programele indicative multianuale se bazează pe:
3.  Programele multianuale se bazează pe:
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera -a (nouă)
(-a)  un raport care conține o analiză, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), a nevoilor, a capacităților, a angajamentelor și a performanței țării sau țărilor partenere în cauză și potențialul impact al finanțării din partea Uniunii, precum și unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a
(a)  o strategie națională sau regională sub forma unui plan de dezvoltare sau a unui document similar, acceptată de Comisie ca bază pentru programul indicativ multianual corespunzător, la data adoptării acestuia din urmă;
(a)  o strategie națională sau regională sub forma unui plan de dezvoltare sau a unui document similar, bazată pe o consultare de substanță a populației locale și a societății civile și acceptată de Comisie ca bază pentru programul multianual corespunzător, la data adoptării acestuia din urmă;
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b
(b)  un document-cadru de stabilire a politicii Uniunii față de partenerul sau partenerii în cauză, inclusiv un document comun stabilit între Uniune și statele membre;
(b)  un document de stabilire a politicii Uniunii față de partenerul sau partenerii în cauză, inclusiv un document comun stabilit între Uniune și statele membre;
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
4.  Pentru a spori impactul cooperării colective a Uniunii, un document comun de programare înlocuiește, în cazurile în care este posibil, documentele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. Un document comun de programare poate înlocui programul indicativ multianual al Uniunii, cu condiția să respecte dispozițiile articolelor 10 și 11, să conțină elementele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol și să stabilească o diviziune a muncii între Uniune și statele membre.
4.  Pentru a spori impactul cooperării colective a Uniunii, un document comun de programare înlocuiește, în cazurile în care este posibil, documentele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. Un document comun de programare poate înlocui programul multianual al Uniunii, cu condiția să fie aprobat într-un act adoptat în conformitate cu articolul 14 și să respecte dispozițiile articolelor 10 și 11, să conțină elementele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol și să stabilească o diviziune a muncii între Uniune și statele membre.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Programele multianuale pot prevedea un volum de fonduri, care să nu depășească 5 % din cuantumul total și care să nu fie alocat unui domeniu prioritar sau unei țări partenere ori unui grup de țări partenere. Fondurile respective sunt angajate în conformitate cu articolul 21.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul -1 (nou)
-1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament prin instituirea unor cadre pentru fiecare program tematic multianual specific. Aceste dispoziții-cadru:
(a)  specifică domeniile prioritare dintre cele definite la articolul 9b;
(b)  stabilesc obiectivele detaliate specifice și măsurabile ale fiecărui program;
(c)  stabilesc rezultate preconizate, cu obiective măsurabile și cu indicatori de performanță clari și specifici legați de obiective;
(d)  stabilesc alocarea financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar;
(e)  stabilesc modalități de cooperare.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.  În cazul programelor tematice, punerea în aplicare a prezentului regulament se efectuează prin intermediul programelor indicative multianuale.
eliminat
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1
Programele indicative multianuale aferente programelor tematice stabilesc strategia Uniunii, prioritățile selectate în vederea acordării de finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari și specifici, precum și situația internațională și activitățile partenerilor principali în legătură cu tematica vizată.
eliminat
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3
Programele indicative multianuale aferente programelor tematice precizează alocarea financiară indicativă, la nivel global, pentru fiecare domeniu de cooperare și pentru fiecare prioritate. Alocarea financiară indicativă poate fi prezentată sub formă de interval.
eliminat
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)
Dispozițiile-cadru menționate la articolele 12 și 13 se bazează pe un raport care conține o analiză a situației internaționale și a activităților partenerilor principali în legătură cu tematica vizată și care indică rezultatele preconizate ale programului.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Programele multianuale pot prevedea un volum de fonduri, care să nu depășească 5 % din cuantumul total și care să nu fie alocat unui domeniu prioritar sau unei țări partenere ori unui grup de țări partenere. Fondurile respective sunt angajate în conformitate cu articolul 21.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu
Adoptarea și modificarea programelor indicative multianuale
Adoptarea și modificarea programelor multianuale
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
1.  Comisia adoptă programele indicative multianuale menționate la articolele 12 și 13 prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2). Procedura se aplică, de asemenea, în cazul revizuirilor menționate la alineatele (3), (4) și (5) ale prezentului articol, care au efectul de a modifica în mod semnificativ conținutul programului indicativ multianual.
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament instituind cadre pentru programele multianuale menționate la articolele 12 și 13 prin intermediul unor acte delegate. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34. Procedura se aplică, de asemenea, în cazul revizuirilor menționate la alineatele (3), (4) și (5) ale prezentului articol.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
2.  La adoptarea documentelor comune de programare multianuală menționate la articolul 12, decizia Comisiei se aplică numai contribuției Uniunii la documentul comun de programare multianuală.
2.  La adoptarea documentelor comune de programare multianuală menționate la articolul 12, actul delegat se aplică numai contribuției Uniunii la documentul comun de programare multianuală.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
3.  Programele indicative multianuale aferente programelor geografice pot fi revizuite, atunci când este necesar, pentru a se asigura punerea în aplicare eficace, în special în cazul în care au fost efectuate modificări substanțiale ale cadrului de politici menționat la articolul 7 sau în urma unei situații de criză sau post-criză.
3.  Programele multianuale geografice și tematice expiră cel târziu la 30 iunie 2025. Comisia adoptă noi programe multianuale până la 30 iunie 2025, pe baza rezultatelor, a constatărilor și a concluziilor evaluării la jumătatea perioadei menționate la articolul 32.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4
4.  Programele indicative multianuale aferente programelor tematice pot fi revizuite, atunci când este necesar, pentru a se asigura punerea în aplicare eficace, în special în cazul în care au fost efectuate modificări substanțiale ale cadrului de politici menționat la articolul 7.
4.  Programele multianuale pot fi modificate, atunci când este necesar pentru a se asigura aplicarea lor eficace, în special în cazul în care au fost efectuate modificări substanțiale ale cadrului de politici menționat la articolul 7. Programele multianuale se modifică în cazurile în care mobilizarea rezervei pentru provocările și prioritățile emergente necesită modificarea dispozițiilor-cadru ale programului relevant.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5
5.  Din motive de extremă urgență temeinic justificate, cum ar fi crizele sau amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate modifica programele indicative multianuale menționate la articolele 12 și 13 din prezentul regulament, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 35 alineatul (4).
5.  Din motive de extremă urgență temeinic justificate, cum ar fi crizele sau amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate modifica programele multianuale menționate la articolele 12 și 13 prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 34a.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Suma menționată la articolul 6 alineatul (3) este utilizată, printre altele, pentru:
1.  Suma menționată la articolul 6 alineatul (3) este utilizată în cazuri justificate, acordând prioritate țărilor care au cea mai mare nevoie de sprijin și în deplină complementaritate și coerență cu actele adoptate în temeiul prezentului regulament:
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a
(a)  a asigura un răspuns adecvat al Uniunii în cazul unor circumstanțe neprevăzute;
(a)  a asigura un răspuns adecvat al Uniunii în cazul unor nevoi neprevăzute, neacoperite de programe și de documentele de programare;
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b
(b)  a aborda nevoi noi sau provocări emergente, precum cele de la frontierele Uniunii sau ale vecinilor săi, legate de situații de criză și post-criză sau de presiunea migrației;
(b)  a aborda nevoi noi sau provocări emergente, precum cele de la frontierele Uniunii sau ale vecinilor săi sau cele din țările terțe, legate de situații de criză, naturale ori provocate de om, și de post-criză sau de fenomenul migrației, în special strămutarea forțată;
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c
(c)  a promova noi inițiative sau priorități internaționale sau conduse de Uniune.
(c)  a promova sau a răspunde unor noi inițiative sau priorități internaționale.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)
Articolul 15a
Suspendarea asistenței
1.  Fără a aduce atingere dispozițiilor privind suspendarea ajutorului în acordurile cu țările și regiunile partenere, în cazul în care o țară parteneră nu respectă în mod sistematic principiile democrației, statul de drept, buna guvernanță, drepturile omului și libertățile fundamentale sau standardele privind siguranța nucleară, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 34, să adopte acte delegate de modificare a anexei VIIa prin adăugarea unei țări partenere pe lista de țări partenere pentru care asistența acordată de Uniune este suspendată sau parțial suspendată. În cazul unei suspendări parțiale, se indică programele pentru care se aplică suspendarea.
2.  În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, aceasta este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica anexa VIIa în vederea reintroducerii asistenței acordate de Uniune.
3.  În cazul suspendării parțiale, asistența Uniunii este utilizată în special pentru a sprijini organizațiile societății civile și actorii nestatali în acțiuni care vizează promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și sprijinirea democratizării și dialogului în țările partenere.
4.  În cursul procesului său decizional, Comisia ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 15 b (nou)
Articolul 15b
Obiective specifice pentru zona de vecinătate
1.  În conformitate cu articolele 3 și 4, sprijinul acordat de Uniune conform prezentului regulament în zona de vecinătate are ca obiective:
(a)  consolidarea cooperării politice și a asumării responsabilității privind politica europeană de vecinătate de către Uniune și țările sale partenere;
(b)  sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente și viitoare, precum și a agendelor de asociere și a priorităților parteneriatelor sau a documentelor echivalente convenite de comun acord;
(c)  consolidarea și aprofundarea democrației, a construcției statale, a bunei guvernanțe, a statului de drept și a drepturilor omului, precum și promovarea unui mod mai eficace de a pune în aplicare reformele convenite în formate reciproce;
(d)  stabilizarea zonei de vecinătate din punct de vedere politic, economic și în materie de securitate;
(e)  consolidarea cooperării regionale, în special în cadrul Parteneriatului estic și al Uniunii pentru Mediterana, și a colaborării între țările din vecinătatea europeană, precum și a cooperării transfrontaliere;
(f)  promovarea consolidării încrederii, a relațiilor de bună vecinătate și a altor măsuri menite să contribuie la securitate în toate formele acesteia și la prevenirea și soluționarea conflictelor, inclusiv a conflictelor prelungite, și la sprijinirea populațiilor afectate și a reconstrucției, precum și la respectarea multilateralismului și a dreptului internațional;
(g)  promovarea unui parteneriat consolidat cu societățile între Uniune și țările partenere, inclusiv printr-o mobilitate îmbunătățită și prin contacte interpersonale, în special în ceea ce privește activitățile culturale, educaționale, profesionale și sportive.
(h)  intensificarea cooperării, atât cu privire la migrația legală, cât și la cea neregulamentară;
(i)  realizarea unei integrări progresive în piața internă a Uniunii și consolidarea cooperării sectoriale și intersectoriale, în special prin armonizarea legislativă și convergența reglementărilor cu standardele Uniunii și alte standarde internaționale relevante și asigurarea unui acces îmbunătățit la piețe, inclusiv prin intermediul instituirii unor zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, al consolidării instituțiilor și al investițiilor conexe;
(j)  sprijinirea dezvoltării economice și sociale durabile, favorabile incluziunii și avantajoase pentru toți prin favorizarea creării de locuri de muncă și a capacității de inserție profesională, în special pentru tineri;
(k)  contribuirea la punerea în aplicare a Acordului de la Paris prin consolidarea cooperării în domeniul securității energetice și prin promovarea energiilor din surse regenerabile, a energiei durabile și a obiectivelor legate de eficiența energetică;
(l)  încurajarea creării unor cadre tematice cu țările care se învecinează cu țările partenere din vecinătate pentru a face față unor provocări comune cum ar fi, de exemplu, migrația, energia, securitatea și sănătatea.
(Acest articol nou ar urma să fie introdus înaintea articolului 16 de la capitolul II titlul II.)
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b
(b)  angajamentul țării partenere față de obiectivele de reformă politică, economică și socială convenite de comun acord și progresele înregistrate în punerea lor în aplicare;
(b)  angajamentul țării partenere față de obiectivele de reformă politică, economică, de mediu și socială convenite de comun acord și progresele înregistrate în punerea lor în aplicare;
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera c
(c)  angajamentul țării partenere față de construirea unei democrații solide și durabile și progresele înregistrate în acest proces;
(c)  angajamentul țării partenere față de construirea unei democrații solide și durabile și progresele înregistrate în acest proces, inclusiv promovarea drepturilor omului, buna guvernanță, apărarea statului de drept și combaterea corupției;
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  un angajament în favoarea multilateralismului;
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Sprijinul acordat de Uniune țărilor partenere enumerate în anexa I se aplică în conformitate cu principiul cofinanțării prevăzut la articolul 190 din Regulamentul financiar.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
1.  Cu titlu indicativ, aproximativ 10 % din pachetul financiar prevăzut la articolul 4 alineatul (2) litera (a) pentru a completa alocările financiare naționale menționate la articolul 12 se alocă pentru țările partenere enumerate în anexa I, în vederea punerii în aplicare a abordării bazate pe performanță. Alocările bazate pe performanță sunt stabilite în funcție de progresele înregistrate de țările partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului, statul de drept, cooperarea privind migrația, guvernanța economică și reformele. Progresele țărilor partenere sunt evaluate anual.
1.  Cel puțin 10 % din pachetul financiar prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (a) prima liniuță pentru a completa alocările financiare naționale menționate la articolul 12 se alocă pentru țările partenere enumerate în anexa I, pentru a aplica abordarea bazată pe performanță. Alocările bazate pe performanță sunt stabilite în funcție de progresele înregistrate de țările partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului, statul de drept, buna guvernanță, cooperarea privind migrația legală, desfășurată în condiții de siguranță și de ordine, guvernanța economică și punerea în aplicare a reformelor convenite. Progresele țărilor partenere sunt evaluate anual, cu implicarea activă a societății civile, în special prin rapoarte de țară privind progresele înregistrate, care includ tendințele în comparație cu anii anteriori.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Aplicarea abordării bazate pe performanță în temeiul prezentului regulament face obiectul unor schimburi de opinii regulate în Parlamentul European și în Consiliu.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
2.  Abordarea bazată pe performanță nu se aplică sprijinului acordat societății civile, contactelor interpersonale, printre care se numără și cooperarea dintre autoritățile locale, sprijinului acordat pentru îmbunătățirea respectării drepturilor omului și nici măsurilor de sprijin în context de criză. În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a respectării drepturilor omului sau a statului de drept, sprijinul pentru aceste acțiuni poate fi majorat.
2.  Abordarea bazată pe performanță nu se aplică sprijinului acordat societății civile, contactelor interpersonale, printre care se numără și cooperarea dintre autoritățile locale, sprijinului acordat pentru îmbunătățirea respectării drepturilor omului și nici măsurilor de sprijin în context de criză. În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a respectării drepturilor omului sau a statului de drept, sprijinul pentru aceste acțiuni este majorat, dacă este cazul.
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia și SEAE revizuiesc sprijinul bazat pe performanță în cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a drepturilor omului sau a statului de drept.
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament, stabilind cadrul metodologic al abordării bazate pe performanță.
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
1.  Cooperarea transfrontalieră, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (3), se referă la cooperarea la frontierele terestre limitrofe, cooperarea transnațională în teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, cooperarea maritimă în jurul bazinelor maritime, precum și cooperarea interregională.
1.  Cooperarea transfrontalieră, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (3), se referă la cooperarea la frontierele terestre și maritime limitrofe, cooperarea transnațională în teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, cooperarea maritimă în jurul bazinelor maritime, precum și cooperarea interregională. Cooperarea transfrontalieră urmărește să fie coerentă cu obiectivele strategiilor macroregionale existente și viitoare și cu procesele de integrare regională.
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Titlul II – capitolul III – titlu
Planuri de acțiune, măsuri și metode de punere în aplicare
Executare
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
1.  Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de punere în aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.
1.  Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3
În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia poate adopta măsuri speciale care nu sunt prevăzute în documentele de programare.
În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, prin care sunt prevăzute măsuri speciale care nu sunt bazate pe documentele de programare.
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3
3.  Planurile de acțiune anuale sau multianuale și măsurile individuale pot fi utilizate pentru punerea în aplicare a acțiunilor de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c).
3.  Planurile de acțiune anuale sau multianuale și măsurile individuale pot fi utilizate pentru executarea acțiunilor de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b).
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2
O măsură excepțională de asistență poate avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea punerii sale în aplicare, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.
eliminat
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 3
În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace.
eliminat
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Măsurile adoptate conform articolului 19 alineatele (3) și (4) pot avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea executării, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.
În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii conform prezentului alineat este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
1.  Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile de sprijin pentru punerea în aplicare a instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această punere în aplicare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv acțiunile de informare și de comunicare și sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.
1.  Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile de sprijin pentru executarea instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această executare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv acțiunile de informare și de comunicare și sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
1.  Planurile de acțiune și măsurile sunt adoptate prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate la rândul lor în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2).
1.  Planurile de acțiune și măsurile sunt adoptate printr-o decizie a Comisiei în conformitate cu Regulamentul financiar.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
2.  Procedura menționată la alineatul (1) nu este necesară pentru:
eliminat
(a)  planurile de acțiune, măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;
(b)  măsurile speciale, precum și planurile de acțiune și măsurile adoptate în vederea punerii în aplicare a acțiunilor de răspuns rapid, pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 20 de milioane EUR;
(c)  modificările de ordin tehnic, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze în mod substanțial obiectivele planului de acțiune sau ale măsurii în cauză, cum ar fi:
(i)  schimbarea metodei de punere în aplicare;
(ii)  realocarea fondurilor între acțiunile cuprinse în același plan de acțiune;
(iii)  majorări sau reduceri ale bugetului planurilor de acțiune și măsurilor cu un procent care nu depășește 20 % din bugetul inițial și suma de 10 milioane EUR.
În cazul planurilor de acțiune și măsurilor multianuale, pragurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) și litera (c) punctul (iii) se aplică pe o bază anuală.
Planurile de acțiunile și măsurile adoptate în temeiul prezentului alineat, în afară de măsurile excepționale de asistență, precum și modificările de ordin tehnic sunt comunicate Parlamentului European și statelor membre prin intermediul comitetului relevant menționat la articolul 35, în termen de o lună de la adoptare.
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1
Înainte de a adopta sau de a prelungi măsuri excepționale de asistență a căror valoare nu depășește 20 de milioane EUR, Comisia informează Consiliul cu privire la natura și obiectivele acestora și cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere. Comisia informează Consiliul înainte de a proceda la orice modificare importantă de fond a măsurilor excepționale de asistență deja adoptate. Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului atât la planificarea, cât și la punerea în aplicare ulterioară a acestor măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii.
Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului și a Parlamentului European atât la planificarea, cât și la aplicarea ulterioară a acestor măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii.
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2
Comisia informează Parlamentul European în mod corespunzător și la timp cu privire la planificarea și punerea în aplicare a măsurilor excepționale de asistență în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează de asemenea Parlamentul European atunci când modifică sau prelungește în mod substanțial respectiva asistență.
Comisia informează imediat Parlamentul European cu privire la planificarea măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează, de asemenea, Parlamentul European atunci când modifică sau prelungește în mod substanțial respectiva asistență. Cât mai curând posibil după adoptarea sau modificarea substanțială a unei măsuri și, în orice caz, în termen de o lună de la adoptarea acesteia, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și oferă o prezentare generală privind natura și motivația măsurii adoptate, durata sa, bugetul alocat și contextul, inclusiv complementaritatea respectivei măsuri în raport cu altă asistență în curs de desfășurare și planificată a Uniunii. Pentru măsuri excepționale de asistență, Comisia indică, de asemenea, dacă, în ce măsură și modul în care va asigura continuitatea politicii puse în aplicare prin asistența excepțională cu ajutorul asistenței pe termen mediu și lung în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Înainte de a adopta planuri de acțiune și măsuri care nu se bazează pe documentele de programare conform articolului 19 alineatul (2), cu excepția situațiilor menționate la articolul 19 alineatele (3) și (4), Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea obiectivelor specifice care trebuie urmărite, a rezultatelor preconizate, a instrumentelor care trebuie utilizate, a activităților principale și a alocărilor financiare indicative ale acestor planuri de acțiune și măsuri.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4
4.  În cazul în care există motive de extremă urgență temeinic justificate, cum ar fi crizele, inclusiv dezastrele naturale sau cele provocate de om, și amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate adopta planuri de acțiune și măsuri sau modificări ale planurilor de acțiune existente și ale măsurilor existente, sub formă de acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (4).
eliminat
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1
La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, printre care Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; această analiză cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură.
La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză a drepturilor omului, socială și de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, printre care Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; această analiză cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură.
__________________
__________________
82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).
83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)
De asemenea, se efectuează evaluări ex-ante ale impactului social, asupra drepturilor omului, asupra genului și asupra muncii, precum și o analiză a conflictelor și o evaluare a riscurilor.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2
Pentru punerea în aplicare a programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări strategice de mediu. Se asigură participarea părților interesate la evaluările de mediu și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări.
Pentru executarea programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări ale drepturile omului, sociale și strategice de mediu. Se asigură participarea părților interesate la aceste evaluări și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)
Articolul 21 a
Programele de asistență ale Parlamentului European
Comisia poartă un dialog cu Parlamentul European și ia în considerare opiniile Parlamentului European cu privire la domenii în care acesta din urmă derulează propriile sale programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților și observarea alegerilor.
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7 – litera c
(c)  contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat;
(c)  contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat, inclusiv pentru sprijinirea participării pe scară largă prin crearea unui organism terț independent din partea organizațiilor societății civile (OSC), care să evalueze și să monitorizeze înființările de parteneriate public-privat;
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu
Forme de finanțare din partea UE și metode de execuție
Forme de finanțare din partea Uniunii și metode de aplicare
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
2.  Atunci când colaborează cu părți interesate din țări partenere, Comisia ține seama de particularitățile acestora, inclusiv de nevoile lor și de contextul relevant, în momentul definirii modalităților de finanțare, a tipului de contribuție, a modalităților de atribuire și a dispozițiilor administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă cât mai extinsă posibil de părți interesate și pentru a le răspunde în mod optim. Se încurajează modalitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul financiar, cum ar fi acordurile de parteneriat, autorizarea sprijinului financiar pentru terți, atribuirea directă sau cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare, precum și finanțările care nu sunt legate de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
2.  Atunci când colaborează cu părți interesate din țări partenere, Comisia ține seama de particularitățile acestora, inclusiv de nevoile lor și de contextul relevant, în momentul definirii modalităților de finanțare, a tipului de contribuție, a modalităților de atribuire și a dispozițiilor administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă cât mai extinsă posibil de părți interesate și pentru a le răspunde în mod optim. Această evaluare ia în considerare condițiile pentru participarea și implicarea semnificativă a tuturor părților interesate, în special a societății civile locale. Se încurajează modalitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul financiar, cum ar fi acordurile de parteneriat, autorizarea sprijinului financiar pentru terți, atribuirea directă sau cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare, precum și finanțările care nu sunt legate de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Aceste modalități diferite asigură transparența, trasabilitatea și inovarea. Va fi încurajată cooperarea dintre ONG-urile locale și internaționale, astfel încât capacitățile societății civile locale să fie consolidate în vederea participării depline la programele de dezvoltare.
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  granturile de mică valoare destinate apărătorilor drepturilor omului pentru a finanța acțiuni urgente de protecție, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea;
(a)  granturile de mică valoare destinate apărătorilor drepturilor omului și mecanismelor de protecție a apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, pentru a finanța acțiuni urgente de protecție, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea, precum și cele destinate mediatorilor și altor actori ai societății civile implicați în situații de criză și în dialoguri pe marginea conflictelor armate, în soluționarea conflictelor, în reconciliere și în consolidarea păcii;
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b)  granturile, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea, care vizează finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai dificile, în care publicarea unei cereri de propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile în care există o lipsă acută de libertăți fundamentale, în care siguranța persoanelor este supusă celor mai puternice amenințări sau în care organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului își desfășoară activitatea în cele mai grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de maximum 18 luni, care poate fi prelungită cu încă 12 luni în cazul în care punerea în aplicare a acestor granturi se confruntă cu obstacole obiective și neprevăzute;
(b)  granturile, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea, care vizează finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai dificile, în care publicarea unei cereri de propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile în care există o lipsă acută de libertăți fundamentale, amenințări la adresa instituțiilor democratice, accentuări ale crizelor, conflicte armate, în care siguranța persoanelor este supusă celor mai puternice amenințări sau în care organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului, mediatorii și alți actori ai societății civile implicați în dialoguri pe marginea crizelor și a conflictelor armate, în acțiuni de reconciliere și de consolidare a păcii își desfășoară activitatea în cele mai grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de maximum 18 luni, care poate fi prelungită cu încă 12 luni în cazul în care aplicarea acestor granturi se confruntă cu obstacole obiective și neprevăzute;
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c
(c)  granturile acordate Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Global Campus, Centrului European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare, care propune un master european în domeniul drepturilor omului și democratizării, precum și rețelei de universități asociate acestui centru care propun diplome postuniversitare în domeniul drepturilor omului, inclusiv bursele pentru studenți și pentru apărători ai drepturilor omului din țări terțe.
(c)  granturile acordate Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Global Campus, Centrului European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare, care propune un master european în domeniul drepturilor omului și democratizării, precum și rețelei de universități asociate acestui centru care propun diplome postuniversitare în domeniul drepturilor omului, inclusiv bursele pentru studenți, pentru cercetători, pentru profesori și pentru apărători ai drepturilor omului din țări terțe.
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca)   micile proiecte descrise la articolul 23a (nou)
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2
Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) litera (c), inclusiv cel realizat prin contractele de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, se bazează pe asumarea responsabilității la nivel național, pe răspunderea reciprocă și pe angajamentele comune față de valorile universale, democrație, drepturile omului și statul de drept, și vizează consolidarea parteneriatelor dintre Uniune și țările partenere. Acesta include consolidarea dialogului politic, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea guvernanței, completând eforturile partenerilor de a crește veniturile colectate și de a eficientiza cheltuielile pentru a sprijini creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, precum și crearea de locuri de muncă și eradicarea sărăciei.
Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) litera (c), inclusiv cel realizat prin contractele de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, se bazează pe asumarea responsabilității la nivel național, pe răspunderea reciprocă și pe angajamentele comune față de valorile universale, democrație, drepturile omului, egalitatea de gen, incluziunea socială, dezvoltarea umană și statul de drept și vizează consolidarea parteneriatelor dintre Uniune și țările partenere. Acesta include consolidarea dialogului politic, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea guvernanței, completând eforturile partenerilor de a crește veniturile colectate și de a eficientiza cheltuielile pentru a sprijini dezvoltarea socioeconomică durabilă și favorabilă incluziunii, care să aducă beneficii tuturor, precum și crearea de locuri de muncă decente, acordând o atenție deosebită tinerilor, reducerea inegalităților și eradicarea sărăciei, ținându-se seama în mod adecvat de economiile locale, drepturile de mediu și sociale.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3
Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor.
Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor. Unul dintre principalii factori determinanți referitori la o astfel de decizie îl constituie evaluarea angajamentului, a istoricului și a progreselor țărilor partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept.
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2
Atunci când acordă sprijin bugetar în conformitate cu articolul 236 din Regulamentul financiar, Comisia definește în mod clar și monitorizează criteriile pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, inclusiv progresele în ceea ce privește reformele și transparența, și sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților naționale de audit, precum și sporirea transparenței și a accesului publicului la informații.
Atunci când acordă sprijin bugetar în conformitate cu articolul 236 din Regulamentul financiar, Comisia definește în mod clar și monitorizează criteriile pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, inclusiv progresele în ceea ce privește reformele și transparența, și sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților naționale de audit, participarea organizațiilor societății civile la monitorizare, precum și sporirea transparenței și a accesului publicului la informații și dezvoltarea unor sisteme puternice de achiziții publice în sprijinul dezvoltării economice locale și al întreprinderilor locale.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7
7.  Instrumentele financiare respective pot fi grupate în facilități în scopul punerii în aplicare și al raportării.
7.  Instrumentele financiare respective pot fi grupate în facilități în scopul aplicării și al raportării.
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7 a (nou)
7a.   Comisia și SEAE nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile definite în cadrul politicii relevante a Uniunii ca fiind jurisdicții necooperante, care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc, în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații.
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)
Articolul 23a
Fondurile pentru proiecte mici
1.  În temeiul prezentului regulament, finanțarea poate fi acordată proiectelor mici destinate selectării și punerii în aplicare a proiectelor cu un volum financiar limitat.
2.  Beneficiarii unui fond pentru proiecte mici sunt reprezentați de organizațiile societății civile.
3.  Destinatarii finali din cadrul unui fond pentru proiecte mici primesc sprijin în temeiul prezentului regulament, prin intermediul beneficiarului și pun în aplicare proiectele mici în cadrul respectivului fond pentru proiecte mici („proiect mic”).
4.  În cazul în care contribuția publică la un proiect mic nu depășește 50 000 de euro, aceasta ia forma costurilor unitare sau a sumelor forfetare sau include rate forfetare.
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera f
(f)  țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în cazul contractelor puse în aplicare într-una dintre țările cel mai puțin dezvoltate sau dintre țările sărace puternic îndatorate care figurează în lista destinatarilor asistenței oficiale pentru dezvoltare.
(f)  țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în cazul contractelor aplicate într-una dintre țările cel mai puțin dezvoltate sau dintre țările sărace puternic îndatorate care figurează în lista destinatarilor asistenței oficiale pentru dezvoltare.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5
5.  Pentru acțiunile cofinanțate în comun de către o entitate sau puse în aplicare în gestiune directă sau indirectă cu entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii)-(viii) din Regulamentul financiar, se aplică și normele de eligibilitate ale entităților respective.
5.  Pentru acțiunile cofinanțate în comun de către o entitate sau aplicate în gestiune directă sau indirectă cu entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii)-(viii) din Regulamentul financiar, se aplică și normele de eligibilitate ale entităților respective.
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 9
9.  Normele privind eligibilitatea prevăzute în prezentul articol pot fi restricționate în ceea ce privește naționalitatea, localizarea geografică sau natura solicitanților, atunci când astfel de restricții sunt impuse de caracterul specific și obiectivele acțiunii și când sunt necesare pentru punerea în aplicare efectivă a acțiunii.
9.  Normele privind eligibilitatea prevăzute în prezentul articol pot fi restricționate în ceea ce privește naționalitatea, localizarea geografică sau natura solicitanților, atunci când astfel de restricții sunt impuse de caracterul specific și obiectivele acțiunii și când sunt necesare pentru aplicarea efectivă a acțiunii. Restricțiile legate de naționalitate nu se aplică organizațiilor internaționale.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 11
11.  Pentru a promova capacitățile, piețele și achizițiile locale, se acordă prioritate contractanților locali și regionali, în cazul în care Regulamentul financiar prevede atribuirea pe baza unei singure oferte. În toate celelalte cazuri, participarea contractanților locali și regionali este promovată în conformitate cu dispozițiile relevante din regulamentul menționat.
11.  Pentru a promova capacitățile, piețele și achizițiile locale, se acordă prioritate contractanților locali și regionali, acordând în același timp atenție experienței acestora în ceea ce privește durabilitatea mediului sau comerțul echitabil, în cazul în care Regulamentul financiar prevede atribuirea pe baza unei singure oferte. În toate celelalte cazuri, participarea contractanților locali și regionali este promovată în conformitate cu dispozițiile relevante din regulamentul menționat. În toate cazurile, se aplică criteriile de durabilitate și de diligență.
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 12 a (nou)
12a.   Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională nu sprijină acțiuni care, potrivit analizei de mediu menționate la articolul 21, sunt nocive pentru mediul înconjurător sau pentru climă. Alocările sunt complet compatibile cu Acordul de la Paris și, în general, finanțarea europeană dedicată acțiunii externe contribuie la obiectivele pe termen lung ale Acordului de la Paris. În special, instrumentul nu sprijină:
(a)  acțiunile incompatibile cu contribuțiile stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris ale țărilor beneficiare;
(b)  investițiile în combustibili fosili în amonte, de la actori intermediari și din aval.
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2
Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la creditele de angajament reportate în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar.
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații privind creditele care au fost reportate automat, inclusiv sumele în cauză, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar.
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1
Pachetul financiar menționat la articolul (6) alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru acțiunea externă.
Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru acțiunea externă sunt finanțate prin pachetele financiare pentru programele geografice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a), garantând în același timp că această finanțare nu se face în detrimentul altor acțiuni sprijinite prin programele geografice.
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2
Scopul FEDD+, ca pachet financiar integrat care furnizează capacitate financiară pe baza metodelor de execuție stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele (a), (e), (f) și (g), este de a sprijini investițiile și de a extinde accesul la finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare economică și socială durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a promova reziliența socioeconomică a țărilor partenere, punând accentul în mod deosebit pe eradicarea sărăciei, pe creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri de muncă decente, pe oportunitățile economice, pe aptitudini și spirit antreprenorial, pe sectoarele socioeconomice, pe microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru a aborda cauzele socioeconomice specifice profunde ale migrației neregulamentare, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante. Se acordă o atenție deosebită țărilor despre care se consideră că se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate.
Scopul FEDD+, ca pachet financiar integrat care furnizează capacitate financiară sub formă de granturi, garanții și alte instrumente financiare astfel cum sunt prevăzute la articolul 23 alineatul (1), este de a sprijini investițiile și de a extinde accesul la finanțare, maximizând în același timp adiționalitatea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din partea sectorului privat, pentru a favoriza o dezvoltare economică, a mediului și socială durabilă, industrializarea și un mediu stabil de investiții, pentru a promova reziliența socioeconomică și a mediului a țărilor partenere, punând accentul în mod deosebit pe eradicarea sărăciei, pe creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, pe adaptarea la schimbările climatice și pe atenuarea acestora, pe managementul și protecția mediului, pe crearea de locuri de muncă decente în conformitate cu standardele relevante ale OIM, în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv femei și tineri, pe oportunitățile economice, pe aptitudini și spirit antreprenorial, pe sectoarele socioeconomice, punând accentul pe întreprinderile și cooperativele sociale, având în vedere potențialul acestora de a reduce sărăcia, inegalitățile și de a promova drepturile omului și mijloacele de subzistență, sprijinind microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, precum și abordând cauzele socioeconomice specifice profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, și contribuind la reintegrarea viabilă a migranților returnați în țările lor de origine, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante. 45 % din finanțare se alocă investițiilor care contribuie la obiectivele în materie de climă, managementului și protecției mediului, biodiversității și combaterii deșertificării, din care 30 % din pachetul financiar global se alocă atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea. Se acordă o atenție deosebită și sprijin suplimentar pentru consolidarea capacității instituționale, guvernanță economică și asistență tehnică țărilor despre care se consideră că se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate. Garanția pentru acțiunea externă se va folosi pe lângă investițiile guvernului în serviciile publice de bază, care rămân, în continuare, o responsabilitate a guvernului.
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3
3.  În temeiul garanției pentru acțiunea externă, Uniunea poate garanta operațiuni semnate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027, până la o sumă maximă de 60 000 000 000 EUR.
3.  În temeiul garanției pentru acțiunea externă, Uniunea poate garanta operațiuni semnate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027, până la o sumă maximă de 60 000 000 000 EUR. Acest plafon este revizuit în contextul raportului de evaluare la jumătatea perioadei conform articolului 32.
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 1
4.  Rata de provizionare este cuprinsă între 9 % și 50 %, în funcție de tipul de operațiune.
4.  Rata de provizionare este cuprinsă între 9 % și 50 %, în funcție de tipul de operațiune. O sumă de maximum 10 miliarde EUR este provizionată de la bugetul Uniunii printr-o linie bugetară specifică din cadrul procedurii bugetare anuale sau printr-un transfer bugetar. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica această sumă maximă dacă va fi necesar.
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 3
Rata de provizionare se revizuiește o dată la trei ani începând cu data aplicării prezentului regulament prevăzută la articolul 40. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa sau a modifica aceste rate.
Rata de provizionare se revizuiește o dată la doi ani începând cu data aplicării prezentului regulament prevăzută la articolul 40. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa sau a modifica aceste rate și sumele în cauză.
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6
6.  FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot sprijini operațiuni de finanțare și de investiții în țările partenere din regiunile geografice menționate la articolul 4 alineatul (2). Provizionarea garanției pentru acțiunea externă este finanțată din bugetul programelor geografice relevante stabilit la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și se transferă în fondul comun de provizionare. FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot, de asemenea, să sprijine operațiuni în țările beneficiare enumerate în anexa I la Regulamentul IPA III. Finanțarea pentru aceste operațiuni în temeiul FEDD+ și pentru provizionarea garanției pentru acțiunea externă este efectuată în temeiul Regulamentului IPA. Provizionarea garanției pentru acțiunea externă pentru împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN se finanțează din regulamentul respectiv.
6.  FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot sprijini operațiuni de finanțare și de investiții în țările partenere din regiunile geografice menționate la articolul 4 alineatul (2). Provizionarea garanției pentru acțiunea externă este finanțată din bugetul programelor geografice relevante stabilit la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și se transferă în fondul comun de provizionare. Repartizarea geografică a operațiunilor FEDD+ reflectă, de asemenea, în cea mai mare măsură posibilă, ponderea relativă a alocărilor financiare pentru diferitele regiuni, astfel cum se prezintă la articolul 6 alineatul (2) litera (a). FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot, de asemenea, să sprijine operațiuni în țările beneficiare enumerate în anexa I la Regulamentul IPA III. Finanțarea pentru aceste operațiuni în temeiul FEDD+ și pentru provizionarea garanției pentru acțiunea externă este efectuată în temeiul Regulamentului IPA. Provizionarea garanției pentru acțiunea externă pentru împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN se finanțează din regulamentul respectiv.
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)
Articolul 26 a
Obiective pentru FEDD+
1.  Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă contribuie la următoarele domenii prioritare:
(a)  finanțarea și susținerea dezvoltării sectorului privat și a celui cooperatist, precum și ale celui al întreprinderilor sociale, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economică, socială și de mediu, cu un accent special pe eradicarea sărăciei și, dacă este cazul, la politica europeană de vecinătate și la obiectivele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. .../... [IPA III];
(b)  abordarea blocajelor cu care se confruntă investițiile private, în special prin asigurarea securității juridice a investițiilor;
(c)  mobilizarea finanțării din partea sectorului privat, cu un accent special pe microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii;
(d)  consolidarea sectoarelor și a domeniilor socioeconomice, precum și a infrastructurii publice și private aferente, a conectivității și a producției durabile, în scopul promovării unei dezvoltări socioeconomice incluzive și durabile, care să respecte drepturile omului și mediul înconjurător;
(e)  contribuția la politicile climatice și la protecția și gestionarea mediului;
(f)  contribuția, prin promovarea dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor specifice profunde ale migrației, inclusiv ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, și contribuția la o migrație și la o mobilitate legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine.
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1
1.  Operațiunile de finanțare și de investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă sunt coerente și conforme cu politicile Uniunii, precum și cu strategiile și politicile țărilor partenere. Acestea sprijină, în special, obiectivele, principiile generale și cadrul de politică al prezentului regulament și documentele indicative de programare relevante, ținând seama în mod corespunzător de domeniile prioritare prevăzute în anexa V.
1.  Operațiunile de finanțare și de investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă sunt coerente și conforme cu politicile Uniunii, în special cu politica sa de dezvoltare și politica europeană de vecinătate, precum și cu strategiile și politicile țărilor partenere și abordează disfuncționalitățile pieței locale sau operațiunile de investiții sub nivelul optim și fără a concura în mod inechitabil cu actorii economici locali. Acestea sprijină, în special, obiectivele, principiile generale și cadrul de politică al prezentului regulament și documentele indicative de programare relevante, ținând seama în mod corespunzător de domeniile prioritare prevăzute la articolul 26a și descrise în detaliu în anexa V.
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Acordarea garanției pentru acțiunea externă are loc sub rezerva încheierii respectivelor acorduri de garantare FEDD între Comisie, care acționează în numele Uniunii, și contrapartea eligibilă.
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Garanția pentru acțiunea externă sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care respectă condițiile stabilite la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(c) din Regulamentul financiar și care:
2.  Garanția pentru acțiunea externă sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care vizează remedierea disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. De asemenea, operațiunile respectă condițiile stabilite la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(d) din Regulamentul financiar și care:
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera -aa (nouă)
(-aa)   acordă adiționalitate financiară și de dezvoltare;
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera -ab (nouă)
(-ab)   fac obiectul unei evaluări ex ante participative și disponibile publicului a impactului asupra drepturilor omului, a impactului social, a impactului asupra forței de muncă și asupra mediului, care să identifice și să abordeze riscurile din aceste domenii, ținând seama în mod corespunzător de principiul consimțământului liber și prealabil al comunităților afectate de investițiile legate de terenuri;
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera c
(c)  sunt viabile pe plan tehnic și sunt sustenabile, atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere social.
(c)  sunt viabile pe plan tehnic și sunt sustenabile, atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere socioeconomic.
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  vizează sectoare și probleme în care există disfuncționalități clare ale pieței sau instituționale, care restricționează finanțarea din partea sectorului privat;
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera cb (nouă)
(cb)  sunt structurate într-un mod care contribuie la catalizarea dezvoltării pieței și la mobilizarea resurselor din sectorul privat către decalajele în materie de investiții;
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera cc (nouă)
(cc)  pun accentul pe proiecte care implică riscuri mai mari decât sunt pregătiți creditorii privați sa își asume numai pe bază comercială;
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera cd (nouă)
(cd)  nu denaturează piețele din țările și regiunile partenere.
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera ce (nouă)
(ce)  maximizează, dacă este posibil, mobilizarea capitalului din sectorul privat local;
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera cf (nouă)
(cf)  respectă principiile eficacității dezvoltării, astfel cum au fost prevăzute în Parteneriatul de la Busan privind eficacitatea cooperării pentru dezvoltare și reafirmate la Nairobi în 2016, inclusiv asumarea răspunderii, alinierea, accentul pe rezultate, transparența și răspunderea reciprocă, precum și obiectivul de necondiționare a ajutorului;
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera cg (nouă)
(cg)  sunt concepute să îndeplinească criteriile pentru AOD stabilite de OCDE-CAD, ținând seama de particularitățile dezvoltării sectorului privat, cu excepția operațiunilor din țările industrializate care nu sunt eligibile pentru AOD;
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera ch (nouă)
(ch)  sunt aplicate cu respectarea deplină a dreptului internațional al drepturilor omului, precum și a orientărilor, principiilor și convențiilor convenite la nivel internațional, inclusiv a principiilor pentru investiții responsabile, a principiilor directoare ale ONU pentru afaceri și drepturile omului, a orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale, a principiilor privind investițiile responsabile în agricultură și sisteme alimentare ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și a standardelor și convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, a Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, a Principiilor de la Maastricht privind obligațiile extrateritoriale ale statelor din domeniul drepturilor economice, sociale și culturale și a orientărilor voluntare ale FAO privind guvernanța responsabilă a proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a pădurilor în contextul securității alimentare naționale;
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4
4.  Contrapărțile eligibile pentru a beneficia de garanția pentru acțiunea externă sunt cele menționate la articolul 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar, inclusiv cele din țările terțe care contribuie la garanția pentru acțiunea externă, sub rezerva aprobării de către Comisie în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament. În plus, prin derogare de la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar, organismele de drept privat care sunt dintr-un stat membru sau o țară terță ce a contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 și care furnizează o asigurare adecvată a capacității lor financiare sunt eligibile pentru a beneficia de garanția respectivă.
4.  Contrapărțile eligibile pentru a beneficia de garanția pentru acțiunea externă sunt cele menționate la articolul 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar, inclusiv cele din țările terțe care contribuie la garanția pentru acțiunea externă, sub rezerva aprobării de către Comisie în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament și cu avizul consiliului strategic. În plus, prin derogare de la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar, organismele de drept privat care sunt dintr-un stat membru sau o țară terță ce a contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 și care furnizează o asigurare adecvată a capacității lor financiare sunt eligibile pentru a beneficia de garanția respectivă.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Grupul Băncii Europene de Investiții, inter alia:
a)  participă, împreună cu alte instituții financiare europene, la gestionarea riscurilor FEDD+, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea de a evita un posibil conflict de interese;
b)  pune în aplicare, în mod exclusiv, o parte a unei componente de investiții care acoperă acordarea de împrumuturi suverane, urmând să beneficieze de cel puțin 1 000 000 000 EUR din pachetele financiare ale programelor geografice, în conformitate cu procedurile prevăzute în capitolele 1 și 3 de la prezentul titlu;
c)  este o contraparte eligibilă pentru activitățile de punere în aplicare în cadrul altor componente de investiții.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 1
Contrapărțile eligibile respectă normele și condițiile prevăzute la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar. În cazul organismelor de drept privat dintr-un stat membru sau o țară terță care au contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament, se preferă acele organisme care publică informații legate de criteriile de mediu, sociale și de guvernanță corporativă.
Contrapărțile eligibile respectă normele și condițiile prevăzute la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar. În cazul organismelor de drept privat dintr-un stat membru sau o țară terță care au contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament, se preferă acele organisme care publică informații legate de criteriile de mediu, sociale, fiscale și de guvernanță corporativă.
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 3
Comisia asigură un tratament echitabil pentru toate contrapărțile eligibile și evitarea conflictelor de interese pe parcursul perioadei de punere în aplicare a FEDD+. Pentru a asigura complementaritatea, Comisia poate solicita orice informație relevantă de la contrapărțile eligibile cu privire la operațiunile lor care nu fac obiectul FEDD+.
Comisia asigură un tratament echitabil și acces egal la finanțare pentru toate contrapărțile eligibile și evitarea conflictelor de interese pe parcursul perioadei de aplicare a FEDD+. Pentru a asigura complementaritatea, Comisia poate solicita orice informație relevantă de la contrapărțile eligibile cu privire la operațiunile lor care nu fac obiectul FEDD+.
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Parlamentul European sau Consiliul pot invita contrapărțile eligibile, organizațiile societății civile și comunitățile locale la un schimb de opinii în legătură cu operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament.
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 6 – litera da (nouă)
(da)   principiile unor proceduri de achiziție corecte și deschise.
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 7
7.  Comisia instituie componente de investiții pentru regiuni, pentru țări partenere specifice sau pentru ambele, pentru sectoare specifice, pentru proiecte specifice sau categorii specifice de beneficiari finali sau pentru ambele, aceste componente urmând să fie finanțate prin prezentul regulament și să intre sub incidența garanției pentru acțiunea externă până la o sumă fixată. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care componentele de investiții respectă prezentul articol și cu privire la prioritățile detaliate ale acestora în materie de finanțare. Toate cererile de sprijin financiar în cadrul componentelor de investiții se adresează Comisiei.
eliminat
Alegerea componentelor de investiții este justificată în mod corespunzător cu ajutorul unei analize a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. Această analiză se efectuează de către Comisie în cooperare cu contrapărțile potențial eligibile și cu părțile interesate.
Contrapărțile eligibile pot furniza instrumentele menționate la alineatul (3) în cadrul unei componente de investiții sau al unui proiect individual de investiții administrat de o contraparte eligibilă. Instrumentele pot fi furnizate în beneficiul țărilor partenere, inclusiv al țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict sau al țărilor cu dificultăți de reconstrucție și de redresare post-conflict, în beneficiul instituțiilor acestor țări partenere, inclusiv al băncilor și instituțiilor financiare publice naționale și al băncilor și instituțiilor financiare locale private, precum și în beneficiul entităților din sectorul privat al acestor țări partenere.
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 8
8.  Comisia evaluează operațiunile care beneficiază de sprijinul garanției pentru acțiunea externă pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite la alineatele (2) și (3), recurgând, unde este posibil, la sistemele existente ale contrapărților eligibile de măsurare a rezultatelor. Comisia publică în fiecare an rezultatul evaluării sale pentru fiecare componentă de investiții.
8.  Comisia evaluează operațiunile care beneficiază de sprijinul garanției pentru acțiunea externă pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite la alineatele (2) și (3). Comisia elaborează un tabel comparativ al indicatorilor pentru a îndruma selecția proiectelor. Partenerii de execuție completează tabelul comparativ pentru toate operațiunile din cadrul FEDD+. Comisia evaluează toate operațiunile sprijinite de garanție raportat la criteriile de eligibilitate enumerate la articolul 27 și utilizează tabelul comparativ pentru a efectua o verificare independentă a calității privind obligația de diligență și evaluarea realizată de partenerii de execuție la nivelul proiectului. Dacă este necesar, Comisia solicită clarificări și modificări din partea partenerilor de execuție. Comisia publică anual tabelul comparativ pentru toate proiectele după aprobarea utilizării garanției de către Comisie și partenerii de execuție, precum și rezultatul tuturor instrumentelor de garantare și al proiectelor individuale aflate în evaluare, pentru fiecare componentă de investiții.
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 9
9.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a completa sau a modifica domeniile prioritare menționate în anexa V și guvernanța FEDD+ menționată în anexa VI.
9.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a completa sau a modifica domeniile prioritare și componentele de investiții indicate în anexa V. Atunci când suplimentează sau modifică componentele de investiții pentru anumite regiuni, pentru anumite țări partenere sau pentru ambele, pentru anumite sectoare, pentru anumite proiecte sau anumite categorii de beneficiari finali sau pentru ambele, aceste componente urmând să fie finanțate în temeiul prezentului regulament și să intre sub incidența garanției pentru acțiunea externă până la o sumă fixată, Comisia ține cont în mod corespunzător de avizul oferit de consiliul strategic și consultă consiliile operaționale.
Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care componentele de investiții respectă cerințele prevăzute la articolul 26a și la prezentul articol și cu privire la prioritățile detaliate ale acestora în materie de finanțare. Toate cererile de sprijin financiar din cadrul componentelor de investiții se prezintă Comisiei.
Alegerea componentelor de investiții este justificată în mod corespunzător cu ajutorul unei analize a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. Această analiză se efectuează de către Comisie în cooperare cu contrapărțile potențial eligibile și cu părțile interesate.
Contrapărțile eligibile pot furniza instrumentele menționate la alineatul (3) în cadrul unei componente de investiții sau al unui proiect individual de investiții administrat de o contraparte eligibilă. Instrumentele pot fi furnizate în beneficiul țărilor partenere, inclusiv al țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict sau al țărilor cu dificultăți de reconstrucție și de redresare post-conflict, în beneficiul instituțiilor acestor țări partenere, inclusiv al băncilor și instituțiilor financiare publice naționale și al băncilor și instituțiilor financiare locale private, precum și în beneficiul entităților din sectorul privat al acestor țări partenere. În țările care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, precum și în alte țări, atunci când acest lucru este justificat, se poate acorda sprijin pentru investițiile din sectorul public care au efecte relevante asupra dezvoltării sectorului privat.
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Articolul 27 a (nou)
Articolul 27 a
Guvernanța și structura FEDD+
1.  FEDD+ este compus din platforme regionale de investiții instituite pe baza metodelor de lucru, procedurilor și structurilor mecanismelor existente de finanțare mixtă externă ale Uniunii, care pot combina operațiunile lor de finanțare mixtă cu operațiunile care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+.
2.  Comisia este responsabilă de gestionarea globală a FEDD+ și a garanției pentru acțiunea externă. În afară de aceasta, Comisia nu urmărește să efectueze operațiuni bancare generale. Comisia informează periodic Parlamentul European, pentru a asigura cele mai înalte standarde de transparență și responsabilitate financiară.
3.  În gestionarea FEDD+, Comisiei îi este oferită consultanță de către un consiliu strategic, cu excepția operațiunilor care acoperă politica de extindere a Uniunii și care sunt finanțate prin [IPA III], pentru care Comisiei îi este oferită consultanță de către un consiliu strategic al Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV). De asemenea, Comisia lucrează în strânsă cooperare cu toate contrapărțile eligibile în ceea ce privește gestionarea operațională a garanției pentru acțiunea externă. În acest scop, se instituie un grup tehnic de lucru, alcătuit din experți ai Comisiei și contrapărți eligibile, pentru a evalua riscul și prețurile aferente.
4.  Consiliul strategic oferă consultanță Comisiei cu privire la orientările strategice și la prioritățile investițiilor care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+ și contribuie la alinierea lor atât cu principiile directoare și obiectivele acțiunii externe a Uniunii, ale politicii de dezvoltare a Uniunii și ale politicii europene de vecinătate, cât și cu obiectivele prevăzute la articolul 3 și cu scopul FEDD+, astfel cum este stabilit la articolul 26. Acesta susține, de asemenea, Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor de investiții globale în ceea ce privește utilizarea garanției pentru acțiunea externă pentru a sprijini operațiunile FEDD+ și monitorizează existența unei acoperiri geografice și tematice adecvate și diversificate a componentelor de investiții, acordând totodată o atenție specială țărilor identificate ca fiind afectate de situații de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate.
5.  Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea, complementaritatea și coerența de ansamblu dintre platformele regionale de investiții, dintre cei trei piloni ai Planului european de investiții, dintre Planul european de investiții și celelalte eforturi ale Uniunii în ceea ce privește migrația și punerea în aplicare a Agendei 2030, precum și cu alte programe stabilite în prezentul regulament, alte instrumente de finanțare ale Uniunii și fonduri fiduciare.
6.  Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului Reprezentant, ai tuturor statelor membre și ai Băncii Europene de Investiții. Parlamentul European are statutul de observator. Contribuitorilor, contrapărților eligibile, țărilor partenere, organizațiilor regionale relevante și altor părți interesate li se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este consultat înainte de includerea oricărui nou observator. Consiliul strategic este prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant.
7.  Consiliul strategic se întrunește de cel puțin două ori pe an și, atunci când este posibil, adoptă avize prin consens. Pot fi organizate reuniuni suplimentare în orice moment de către președinte sau la cererea unei treimi dintre membrii săi. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, drepturile de vot se aplică astfel cum au fost convenite în prima reuniune a consiliului strategic și prevăzute în regulamentul său de procedură. Drepturile de vot țin seama în mod corespunzător de sursa de finanțare. Regulamentul de procedură stabilește cadrul privind rolul observatorilor. Procesele verbale și ordinile de zi ale reuniunilor consiliului strategic sunt făcute publice, după adoptarea lor.
8.  Comisia prezintă consiliului strategic un raport anual cu privire la progresele realizate în ceea ce privește aplicarea FEDD+. Consiliul strategic al Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV) prezintă, în completarea respectivului raport, progresele realizate cu privire la aplicarea instrumentului de garantare în regiunea vizată de politica de extindere. Consiliul strategic organizează cu regularitate consultări cu părțile interesate relevante cu privire la orientarea strategică și aplicarea FEDD+.
9.  Existența a două consilii strategice nu are influență asupra necesității de a dispune de un singur cadru unificat de gestionare a riscurilor FEDD+.
10.  În perioada de aplicare a FEDD+, consiliul strategic adoptă și publică cât mai rapid orientări care stabilesc modul în care este asigurată conformitatea operațiunilor FEDD+ cu obiectivele și criteriile de eligibilitate prevăzute la articolele 26a și 27.
11.  În orientările sale strategice, consiliul strategic ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, precum și de deciziile și concluziile relevante ale Consiliului.
12.  Consiliile operaționale ale platformelor regionale de investiții sprijină Comisia, la nivelul aplicării, în stabilirea obiectivelor de investiții regionale și sectoriale și a componentelor de investiții regionale, sectoriale și tematice și formulează avize privind operațiunile de finanțare mixtă și privind utilizarea garanției pentru acțiunea externă care acoperă operațiunile FEDD+.
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3
Contribuțiile din partea țărilor terțe, altele decât părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, și din partea altor părți terțe se realizează sub formă de numerar și fac obiectul aprobării de către Comisie.
Contribuțiile din partea țărilor terțe, altele decât părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, și din partea altor părți terțe se realizează sub formă de numerar și fac obiectul avizului consiliului strategic și al aprobării de către Comisie.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 5
La solicitarea statelor membre, contribuțiile acestora pot fi alocate pentru inițierea de acțiuni în anumite regiuni, țări sau sectoare ori în anumite componente de investiții existente.
eliminat
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 3
Orice contribuție poate fi utilizată pentru a acoperi activarea garanției, indiferent de destinația contribuției.
Orice contribuție poate fi utilizată pentru a acoperi activarea garanției.
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Articolul 29 – titlu
Punerea în aplicare a acordurilor de garanție pentru acțiunea externă
Aplicarea acordurilor de garanție pentru acțiunea externă
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
1.  Comisia încheie, în numele Uniunii, acorduri de garanție pentru acțiunea externă cu contrapărțile eligibile selectate în temeiul articolului 27. Acordurile pot fi încheiate cu un consorțiu de două sau mai multe contrapărți eligibile.
1.  Comisia încheie, în numele Uniunii, acorduri de garanție pentru acțiunea externă cu contrapărțile eligibile selectate în temeiul articolului 27. Aceste acorduri sunt necondiționate, irevocabile, la prima cerere și în favoarea contrapărților selectate. Acordurile pot fi încheiate cu un consorțiu de două sau mai multe contrapărți eligibile.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2
Toate acordurile de garanție pentru acțiunea externă sunt puse, la cerere, la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, ținându-se seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial.
Toate acordurile de garanție pentru acțiunea externă sunt puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, ținându-se seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera c
(c)  o mențiune cu privire la obiectivele și scopul prezentului regulament, o evaluare a nevoilor și indicarea rezultatelor preconizate, luând în considerare promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor și comportament responsabil în afaceri;
(c)  o mențiune cu privire la obiectivele și scopul prezentului regulament, o evaluare a nevoilor și indicarea rezultatelor preconizate, luând în considerare promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor și necesitatea asigurării unui comportament responsabil în afaceri, inclusiv, în special, prin respectarea orientărilor, principiilor și instrumentelor juridice convenite la nivel internațional, menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (ch);
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera d
(d)  remunerarea garanției, care trebuie să reflecte nivelul de risc, precum și posibilitatea ca remunerarea să fie parțial subvenționată, pentru a acorda condiții mai puțin restrictive în cazuri justificate în mod corespunzător;
(d)  remunerarea garanției, care trebuie să reflecte nivelul de risc, precum și posibilitatea ca remunerarea să fie parțial subvenționată, pentru a acorda condiții mai puțin restrictive în cazuri justificate în mod corespunzător și, în special, țările fragile sau care se confruntă cu situații de conflict, țările cel mai puțin dezvoltate și țările puternic îndatorate;
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera g
(g)  obligațiile de monitorizare, raportare și evaluare;
(g)  obligațiile de monitorizare, raportare și evaluare transparente;
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – litera h
(h)  proceduri clare și accesibile de depunere a plângerilor pentru părțile terțe care ar putea fi afectate de implementarea proiectelor sprijinite prin garanția pentru acțiunea externă.
(h)  proceduri clare și accesibile de depunere a plângerilor pentru părțile terțe care ar putea fi afectate de aplicarea proiectelor sprijinite prin garanția pentru acțiunea externă.
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)
5a.  La încheierea de acorduri de garanție pentru acțiunea externă cu contrapărți eligibile, Comisia ține seama în mod corespunzător de:
(a)  consilierea și îndrumările din partea consiliilor strategice și operaționale regionale;
(b)  obiectivele componentei de investiții;
(c)  experiența și capacitatea operațională, financiară și de gestionare a riscurilor a contrapărții eligibile;
(d)  valoarea resurselor proprii, precum și a cofinanțării din sectorul privat, pe care contrapartea eligibilă este pregătită să le mobilizeze pentru componenta de investiții.
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 7
7.  Contrapărțile eligibile furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de prezentul regulament.
7.  Contrapărțile eligibile furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de prezentul regulament, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluării ex ante a impactului social și asupra drepturilor omului, asupra forței de muncă și asupra mediului, precum și a altor criterii de selecție prevăzute la articolul 27.
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8
8.  Comisia prezintă un raport privind instrumentele financiare, garanțiile bugetare și asistența financiară în conformitate cu articolele 241 și 250 din Regulamentul financiar. În acest scop, contrapărțile eligibile furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să respecte obligațiile de raportare.
8.  Comisia prezintă un raport privind instrumentele financiare, garanțiile bugetare și asistența financiară în conformitate cu articolele 241 și 250 din Regulamentul financiar. În acest scop, contrapărțile eligibile furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să respecte obligațiile de raportare. În plus, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (6a).
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8 a (nou)
8a.  Comisia sau contrapărțile eligibile trimit imediat o notificare către OLAF atunci când, în orice stadiu al pregătirii, al executării sau al încheierii operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, există motive să suspecteze o fraudă, acte de corupție, spălare de bani sau orice alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii. Comisia sau contrapărțile eligibile furnizează OLAF toate informațiile necesare pentru a-i permite să desfășoare o anchetă completă și riguroasă.
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)
Articolul 29 a
Mecanismul de soluționare a reclamațiilor și de despăgubire
Având în vedere posibilele reclamații ale părților terțe din țările partenere, inclusiv ale comunităților și ale persoanelor fizice afectate de proiectele sprijinite prin FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă, Comisia și delegațiile Uniunii Europene publică pe site-urile lor trimiteri directe la mecanismele de soluționare a plângerilor de care dispun contrapărțile relevante care au încheiat acorduri cu Comisia. Comisia instituie, de asemenea, un mecanism centralizat de soluționare a reclamațiilor pentru toate proiectele în temeiul capitolului IV din prezentul regulament pentru a oferi posibilitatea de a primi direct plângeri legate de tratarea reclamațiilor de către contrapărțile eligibile. Comisia ia în considerare informațiile respective în perspectiva unei viitoare cooperări cu contrapărțile respective.
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Articolul 29 b (nou)
Articolul 29 b
Activități excluse și jurisdicții necooperante
1.  Garanția pentru acțiunea externă nu sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care:
(a)  sunt legate de sectorul militar sau de securitate.
(b)  sprijină dezvoltarea energiei nucleare, cu excepția împrumuturilor acordate în conformitate cu Regulamentul privind IESN, și a combustibililor fosili și promovează o mai mare dependență de carbon a economiilor și a societăților.
(c)  au costuri externe de mediu semnificative, cum ar fi cele care implică degradarea zonelor protejate, a habitatelor vulnerabile și a siturilor de patrimoniu pentru care nu este pus în aplicare niciun plan de dezvoltare durabilă și de gestionare.
(d)  conduc la încălcarea drepturilor omului în țările partenere, cum ar fi privarea comunităților de dreptul de acces și control asupra resurselor naturale, precum terenurile, contribuie la strămutarea forțată a populațiilor sau implică munca forțată ori munca copiilor.
2.  În operațiunile lor de finanțare și de investiții, contrapărțile eligibile respectă dreptul aplicabil al Uniunii și standardele convenite la nivelul Uniunii și la nivel internațional și, prin urmare, nu sprijină proiecte în temeiul prezentului regulament care contribuie la spălarea banilor, finanțarea terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, frauda fiscală și evaziunea fiscală. În plus, contrapărțile eligibile nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile enumerate în cadrul politicii relevante a Uniunii privind jurisdicțiile necooperante sau care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații. Contrapărțile eligibile pot deroga de la acest principiu numai în cazul în care proiectul este implementat fizic într-una dintre aceste jurisdicții și nu există niciun indiciu că operațiunea în cauză se încadrează în oricare dintre categoriile enumerate la prezentul alineat primul paragraf. Atunci când încheie acorduri cu intermediarii financiari, contrapărțile eligibile transpun cerințele prevăzute la prezentul articol în acordurile relevante și le solicită intermediarilor financiari să raporteze cu privire la respectarea acestor cerințe.
3.  În cadrul operațiunilor sale de finanțare și de investiții, contrapartea eligibilă aplică principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în special în Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și în Directiva (UE) 2015/849. Contrapărțile eligibile condiționează atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari în temeiul prezentului regulament de divulgarea informațiilor privind beneficiarii reali în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 și publică datele de raportare pentru fiecare țară în parte în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul -1 (nou)
-1.  Realizarea obiectivelor prezentului regulament se măsoară printr-un sistem de monitorizare, raportare și evaluare adecvat, transparent și responsabil, care să asigure implicarea adecvată a Parlamentului European și a Consiliului și să consolideze participarea tuturor partenerilor Uniunii, inclusiv a societății civile, la aplicarea programelor.
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1
1.  În anexa VII sunt prevăzuți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate în cadrul prezentului regulament în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3, în conformitate cu indicatorii referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă. Valorile indicatorilor la 1 ianuarie 2021 sunt utilizate ca bază pentru evaluarea măsurii în care obiectivele au fost atinse.
1.  În anexa VII sunt prevăzuți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate în cadrul prezentului regulament în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 alineatul (2), în conformitate cu indicatorii referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă. Valorile indicatorilor la 1 ianuarie 2021 sunt utilizate ca bază pentru evaluarea măsurii în care obiectivele au fost atinse.
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1
În mod regulat, Comisia își monitorizează acțiunile și evaluează progresele înregistrate în direcția obținerii rezultatelor preconizate, referindu-se la realizări și efecte.
În mod regulat, Comisia își monitorizează acțiunile și evaluează progresele înregistrate în direcția realizării obiectivelor stabilite la articolul 3, precum și a obținerii rezultatelor preconizate, referindu-se la realizări și efecte.
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2
Progresele înregistrate în ceea ce privește rezultatele preconizate ar trebui să fie monitorizate pe baza unor indicatori clari, transparenți și, după caz, măsurabili. Numărul indicatorilor trebuie să fie limitat pentru a facilita raportarea în timp util.
Progresele înregistrate în ceea ce privește rezultatele preconizate sunt monitorizate pe baza unor indicatori clari, transparenți și măsurabili stabiliți în anexa VII și în cadrul de monitorizare și evaluare adoptat în temeiul alineatului (9), precum și în conformitate cu dispozițiile privind execuția bugetară a Uniunii. Numărul indicatorilor trebuie să fie limitat pentru a facilita raportarea în timp util și, cel puțin, aceștia sunt defalcați în funcție de gen și de vârstă.
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1
Cadrele comune de rezultate incluse în documentele comune de programare care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 12 alineatul (4) servesc drept bază pentru monitorizarea comună de către Uniune și statele sale membre a punerii în aplicare a sprijinului colectiv acordat unei țări partenere.
Cadrele comune de rezultate incluse în documentele comune de programare care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 12 alineatul (4) servesc drept bază pentru monitorizarea comună de către Uniune și statele sale membre a aplicării sprijinului colectiv acordat unei țări partenere.
Amendamentul 285
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 2
Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea implementării programului și a rezultatelor acestuia sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale.
Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea aplicării programului și a rezultatelor acestuia sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale.
Amendamentul 286
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4
4.  Comisia examinează progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentului regulament. Începând din 2022, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind realizarea obiectivelor prezentului regulament, stabilit cu ajutorul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și eficiența regulamentului. Raportul respectiv este transmis, de asemenea, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
4.  Comisia examinează progresele înregistrate în aplicarea prezentului regulament. Începând din 2022, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind realizarea obiectivelor prezentului regulament, stabilit cu ajutorul unor indicatori, inclusiv, dar fără a se limita la cei stabiliți în anexa VII, precum și execuția bugetară a Uniunii, care măsoară rezultatele obținute și eficiența regulamentului. Raportul respectiv este transmis, de asemenea, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
Amendamentul 287
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5
5.  Raportul anual cuprinde informații, pentru anul precedent, cu privire la măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor de monitorizare și de evaluare, implicarea partenerilor relevanți, precum și la punerea în aplicare a angajamentelor bugetare și executarea creditelor de plată, defalcate pe țări, regiuni și sectoare de cooperare. Acesta evaluează rezultatele finanțării acordate de Uniune recurgând, pe cât posibil, la indicatori specifici și măsurabili privind contribuția finanțării la realizarea obiectivelor prezentului regulament. În cazul cooperării pentru dezvoltare, raportul evaluează, de asemenea, dacă acest lucru este posibil și relevant, respectarea principiilor eficacității dezvoltării, inclusiv pentru instrumentele financiare inovatoare.
5.  Raportul anual cuprinde informații, pentru anul precedent, cu privire la măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor de monitorizare și de evaluare, implicarea și nivelul de cooperare ale partenerilor relevanți, precum și la aplicarea angajamentelor bugetare și executarea creditelor de plată, defalcate pe țări, regiuni și sectoare de cooperare. Raportul include o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește rezultatele preconizate și integrarea aspectelor transversale menționate la articolul 8 alineatul (6). Acesta evaluează rezultatele finanțării acordate de Uniune recurgând la indicatori specifici și măsurabili privind contribuția finanțării la realizarea obiectivelor prezentului regulament. În cazul cooperării pentru dezvoltare, raportul evaluează, de asemenea, respectarea principiilor eficacității dezvoltării, inclusiv pentru instrumentele financiare inovatoare.
Amendamentul 288
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6
6.  Raportul anual elaborat în 2021 va cuprinde informații consolidate din rapoartele anuale privind perioada 2014-2020 cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența regulamentelor menționate la articolul 40 alineatul (2), incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți. Raportul reflectă principalele învățăminte desprinse și acțiunile întreprinse pentru a da curs recomandărilor formulate după exercițiile de evaluare externă realizate în anii anteriori.
6.  Raportul anual elaborat în 2021 va cuprinde informații consolidate din rapoartele anuale privind perioada 2014-2020 cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența regulamentelor menționate la articolul 39 alineatul (2), incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți. Raportul reflectă principalele învățăminte desprinse și acțiunile întreprinse pentru a da curs recomandărilor formulate după exercițiile de evaluare externă realizate în anii anteriori. Acesta include o evaluare a nivelului capacității personalului de la sediul central și de la nivelul delegațiilor Uniunii în vederea atingerii tuturor obiectivelor prevăzute de prezentul regulament.
Amendamentul 289
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6 a (nou)
6a.  Comisia prezintă, ca parte din raportul anual, informații detaliate privind operațiunile de finanțare și investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă și privind funcționarea FEDD+, gestionarea acestuia și contribuția sa efectivă la obiectivele sale. Această parte din raportul anual este însoțită de un aviz al Curții de Conturi. Raportul cuprinde următoarele elemente:
(a)  o evaluare a rezultatelor care contribuie la scopul și obiectivele FEDD+ prevăzute în prezentul regulament;
(b)  o evaluare a operațiunilor actuale de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă la nivel de sector, de țară și de regiune, precum și a conformității acestora cu prezentul regulament, inclusiv a măsurilor privind riscurile și a impactului lor asupra stabilității financiare și economice a partenerilor;
(c)  o evaluare privind adiționalitatea și valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, randamentul estimat și cel efectiv, precum și rezultatele și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții care sunt acoperite de garanția pentru acțiunea externă, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă decente și a capacității de a asigura un venit de subzistență, a eradicării sărăciei și a reducerii inegalităților; această evaluare include o analiză în funcție de gen a operațiunilor acoperite, pe bază de dovezi și de date defalcate în funcție de gen, atunci când este posibil, precum și o analiză a tipului sectorului privat sprijinit, inclusiv a cooperativelor și a întreprinderilor sociale;
(d)  o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției pentru acțiunea externă, precum și a realizării principalilor indicatori de performanță stabiliți pentru fiecare propunere prezentată;
(e)  o evaluare a efectului de levier obținut prin operațiunile acoperite de garanția pentru acțiunea externă și FEDD+;
(f)  suma transferată beneficiarilor și o evaluare, pe bază agregată, a operațiunilor de finanțare și de investiții, pentru fiecare contraparte eligibilă;
(g)  o evaluare a adiționalității și a valorii adăugate ale operațiunilor de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile, precum și a riscului agregat aferent acestor operațiuni;
(h)  informații detaliate privind cererile de activare a garanției pentru acțiunea externă, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate, precum și expunerea globală la risc;
(i)  rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent;
(j)  o evaluare a sinergiilor și complementarității dintre operațiunile acoperite de garanția pentru acțiunea externă și cel de al doilea și al treilea pilon al PIE, pe baza rapoartelor relevante existente, în special în ceea ce privește progresele înregistrate în legătură cu buna guvernanță, inclusiv în lupta împotriva corupției și a fluxurilor financiare ilicite, cu respectarea drepturilor omului, cu statul de drept și politicile care țin seama de egalitatea de gen, precum și cu stimularea spiritului antreprenorial, a mediului de afaceri local și a piețelor financiare locale;
(k)  o evaluare a respectării de către operațiunile aferente garanției pentru acțiunea externă a principiilor eficacității dezvoltării convenite la nivel internațional;
(l)  o evaluare a remunerării garanțiilor;
(m)  o evaluare a punerii în aplicare a dispozițiilor privind activitățile excluse și jurisdicțiile necooperante.
Amendamentul 290
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7
7.  O estimare anuală a cheltuielilor totale legate de politicile climatice și de biodiversitate este realizată pe baza documentelor indicative de programare adoptate. Fondurile alocate în temeiul prezentului regulament fac obiectul unui sistem anual de monitorizare care este bazat pe metodologia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („markerii Rio”), fără a exclude utilizarea unor metodologii mai precise în cazul în care acestea sunt disponibile, și care este integrat în metodologia existentă de gestionare a performanțelor programelor Uniunii, pentru a cuantifica cheltuielile legate de politicile climatice și de biodiversitate la nivelul planurilor de acțiune și al măsurilor menționate la articolul 19, cheltuieli care sunt înregistrate în evaluări și în raportul anual.
7.  O estimare anuală a cheltuielilor totale legate de obiectivele prevăzute de prezentul regulament este realizată pe baza documentelor indicative de programare adoptate. Fondurile alocate în temeiul prezentului regulament fac obiectul unui sistem anual de monitorizare care este bazat pe metodologia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv „markerii Rio”, fără a exclude utilizarea unor metodologii mai precise în cazul în care acestea sunt disponibile, și care este integrat în metodologia existentă de gestionare a performanțelor programelor Uniunii, pentru a cuantifica cheltuielile legate de politicile climatice, de biodiversitate și de mediu, de dezvoltarea umană și incluziunea socială, de egalitatea de gen și asistență oficială pentru dezvoltare la nivelul planurilor de acțiune și al măsurilor menționate la articolul 19, cheltuieli care sunt înregistrate în evaluări și în raportul anual. Comisia transmite Parlamentului European estimarea ca parte din raportul anual.
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 8
8.  Comisia pune la dispoziție informații referitoare la cooperarea pentru dezvoltare conform standardelor internaționale recunoscute.
8.  Comisia pune la dispoziție informații referitoare la cooperarea pentru dezvoltare conform standardelor internaționale recunoscute, inclusiv cele ale Organizației Internaționale a Muncii, și utilizând cadrul unui standard comun dezvoltat de Inițiativa internațională privind transparența ajutoarelor.
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 9
9.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor prezentului regulament în direcția realizării obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica anexa VII în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, atunci când este necesar, precum și pentru a adăuga în prezentul regulament dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.
9.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor prezentului regulament în direcția realizării obiectivelor sale, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica anexa VII în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, atunci când este necesar, inclusiv în contextul evaluării la jumătatea perioadei în conformitate cu articolul 32, precum și pentru a adăuga în prezentul regulament dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare, care poate include indicatori suplimentari de performanță aplicabili fiecăruia din obiectivele specifice ale prezentului regulament.
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu
Evaluare
Revizuirea și evaluarea la jumătatea perioadei
Amendamentul 294
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1
O evaluare intermediară a prezentului regulament se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a instrumentului.
Cel târziu până la 30 iunie 2024, Comisia prezintă un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind aplicarea prezentului regulament. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023 și examinează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, prin intermediul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și al oricăror constatări și concluzii privind impactul prezentului regulament, inclusiv al Fondului european pentru dezvoltare durabilă Plus și al garanției pentru acțiunea externă.
Amendamentul 295
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Parlamentul European poate furniza informații pentru această evaluare. Comisia și SEAE organizează o consultare cu principalele părți interesate și cu beneficiarii, inclusiv cu organizațiile societății civile. Comisia și SEAE se asigură în mod special că sunt reprezentate persoanele cele mai marginalizate.
Amendamentul 296
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2
Dacă este posibil, în evaluări se utilizează principiile de bune practici ale Comitetului de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, scopul urmărit fiind de a stabili dacă obiectivele au fost atinse și de a formula recomandări în vederea îmbunătățirii acțiunilor viitoare.
Comisia evaluează, de asemenea, impactul și eficacitatea acțiunilor sale pentru fiecare domeniu de intervenție și eficacitatea programării, prin evaluări externe. Comisia și SEAE iau în considerare propunerile și punctele de vedere ale Parlamentului European și ale Consiliului privind evaluările externe independente. Dacă este cazul, în evaluări se utilizează principiile de bune practici ale Comitetului de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, scopul urmărit fiind de a stabili dacă obiectivele au fost atinse și de a formula recomandări în vederea îmbunătățirii acțiunilor viitoare. Evaluarea la jumătatea perioadei evaluează modul în care Uniunea și-a atins obiectivele stabilite de prezentul regulament.
Amendamentul 297
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1
La finalul punerii în aplicare a regulamentului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului. Această evaluare analizează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, pe baza unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și a tuturor constatărilor și concluziilor privind impactul prezentului regulament.
Raportul de evaluare la jumătatea perioadei se referă, de asemenea, la eficiența, la valoarea adăugată, la funcționarea arhitecturii simplificate și raționalizate de finanțare externă, la coerența internă și externă și la relevanța continuă a obiectivelor prezentului regulament, la complementaritatea și sinergiile dintre acțiunile finanțate, la contribuția măsurilor la o acțiune externă coerentă a Uniunii și la măsura în care publicul din țările beneficiare sunt informați cu privire la sprijinul financiar din partea Uniunii, dacă este cazul, și include constatările rapoartelor menționate la articolul 31 alineatul (4).
Amendamentul 298
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2
Raportul final de evaluare se referă, de asemenea, la eficiența, valoarea adăugată, posibilitățile de simplificare, coerența internă și externă, precum și menținerea relevanței obiectivelor prezentului regulament.
eliminat
Amendamentul 299
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 3
Raportul final de evaluare este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți punerea în aplicare a finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.
Raportul de evaluare la jumătatea perioadei este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți aplicarea finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 300
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 4
Raportul final de evaluare conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți.
Raportul de evaluare la jumătatea perioadei conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți, precum și de programul geografic și tematic și acțiunile de răspuns rapid, inclusiv fondurile mobilizate din rezerva pentru provocările și prioritățile emergente.
Amendamentul 301
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 5
Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre, prin intermediul comitetului relevant menționat la articolul 35. Anumite evaluări pot fi examinate în cadrul respectivului comitet la solicitarea statelor membre. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor.
Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor.
Amendamentul 302
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 6
În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică, într-o măsură adecvată, toate părțile interesate relevante și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre și cu partenerii din domeniul dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările partenere.
În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică toate părțile interesate și beneficiarii relevanți, inclusiv organizațiile societății civile, și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre și cu partenerii din domeniul dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările partenere.
Amendamentul 303
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul de evaluare la jumătatea perioadei menționat la alineatul (2). Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care prevăd modificările necesare ale prezentului regulament.
Amendamentul 304
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 b (nou)
2b.  La finalul perioadei de aplicare a prezentului regulament, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului în aceleași condiții ca evaluarea la jumătatea perioadei, menționată la alineatul (2) din prezentul articol.
Amendamentul 305
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1
1.  În cazuri justificate în mod corespunzător și în cazul în care acțiunea care urmează a fi pusă în aplicare are un caracter mondial, transregional sau regional, Comisia poate hotărî, în cadrul programelor indicative multianuale relevante sau în cadrul planurilor de acțiune sau măsurilor relevante, să extindă domeniul de aplicare al acțiunilor la țările și teritoriile care nu fac obiectul prezentului regulament în temeiul articolului 4, în scopul de a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a încuraja cooperarea regională sau transregională.
1.  În cazuri justificate în mod corespunzător și în cazul în care acțiunea care urmează a fi aplicată are un caracter mondial, transregional sau regional, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament adăugând țările și teritoriile la cele care fac obiectul prezentului regulament în temeiul articolului 4 în scopul acțiunilor respective.
Amendamentul 306
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2
2.  Comisia poate include o alocare financiară specifică pentru a sprijini țările și regiunile partenere în ceea ce privește consolidarea cooperării lor cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM a Consiliului. În acest scop, prezentul regulament poate contribui, după caz și pe baza principiilor reciprocității și proporționalității în ceea ce privește nivelul finanțării în temeiul Deciziei privind TTPM și/sau al Regulamentului privind CTE, la acțiunile puse în aplicare de o țară sau o regiune parteneră sau de orice altă entitate în temeiul prezentului regulament, de o țară, un teritoriu sau orice altă entitate în temeiul Deciziei privind TTPM sau de o regiune ultraperiferică a Uniunii în cadrul programelor operaționale comune ori la programele sau măsurile de cooperare interregională stabilite și puse în aplicare în temeiul Regulamentului privind CTE.
eliminat
Amendamentul 307
Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou)
Articolul 33 a
Cooperarea dintre țările și regiunile partenere și regiunile ultraperiferice învecinate Uniunii și cu țările și teritoriile de peste mări
1.  Comisia poate include o alocare financiară specifică pentru a sprijini țările și regiunile partenere în ceea ce privește consolidarea cooperării lor cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM a Consiliului. În acest scop, prezentul regulament poate contribui, după caz și pe baza principiilor reciprocității și proporționalității în ceea ce privește nivelul finanțării în temeiul Deciziei privind TTPM și/sau al Regulamentului privind CTE, la acțiunile aplicate de o țară sau o regiune parteneră sau de orice altă entitate în temeiul prezentului regulament, de o țară, un teritoriu sau orice altă entitate în temeiul Deciziei privind TTPM sau de o regiune ultraperiferică a Uniunii în cadrul programelor operaționale comune ori la programele sau măsurile de cooperare interregională stabilite și aplicate în temeiul Regulamentului privind CTE.
2.  Rata de cofinanțare din partea Uniunii nu poate depăși 90 % din cheltuielile eligibile ale programului sau măsurii. Pentru asistența tehnică, rata de cofinanțare este de 100 %.
Amendamentul 308
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul 26 alineatul (3), articolul 27 alineatul (9) și articolul 31 alineatul (9) se conferă Comisiei pe perioada de valabilitate a prezentului regulament.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul 8 alineatul (7a), articolul 8 alineatul (8b), articolul 14 alineatul (1), articolul 15a, articolul 17 alineatul (4), articolul 21 alineatul (3a), articolul 26 alineatul (4), articolul 27 alineatul (9), articolul 31 alineatul (9) și articolul 33 alineatul (1) se conferă Comisiei pe perioada de valabilitate a prezentului regulament. Comisia adoptă aceste acte delegate cât mai curând. Actele delegate menționate la articolul 8 alineatul (7a), articolul 8 alineatul (8b), articolul 17 alineatul (4) și articolul 31 alineatul (9) sunt adoptate însă până la... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].
Amendamentul 309
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul 26 alineatul (3), articolul 27 alineatul (9) și la articolul 31 alineatul (9) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul 8 alineatul (7a), articolul 8 alineatul (8b), articolul 14 alineatul (1), articolul 15a, articolul 17 alineatul (4), articolul 21 alineatul (3a), articolul 26 alineatul (4), articolul 27 alineatul (9), articolul 31 alineatul (9) și articolul 33 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 310
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (6), al articolului 26 alineatul (3), al articolului 27 alineatul (9) și al articolului 31 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (6), al articolului 8 alineatul (7a), al articolului 8 alineatul (8b), al articolului 14 alineatul (1), al articolului 15a, al articolului 17 alineatul (4), al articolului 21 alineatul (3a), al articolului 26 alineatul (4), al articolului 27 alineatul (9), al articolului 31 alineatul (9) și al articolului 33 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 311
Propunere de regulament
Articolul 34 a (nou)
Articolul 34 a
Procedura de urgență
1.  În cazul unor catastrofe naturale sau provocate de om ori în cazul unor amenințări imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate și se aplică procedura prevăzută la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.
2.  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (3). Notificarea unui act delegat Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
3.  Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 34 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecții.
Amendamentul 312
Propunere de regulament
Articolul 34 b (nou)
Articolul 34b
Răspunderea democratică
1.  În vederea consolidării dialogului dintre instituțiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Comisie și SEAE, și pentru a asigura o mai mare transparență și asumare a răspunderii, precum și promptitudinea în adoptarea actelor și a măsurilor de către Comisie, Parlamentul European poate invita Comisia și SEAE să se prezinte în fața sa pentru a discuta orientările strategice pentru programare conform prezentului regulament. Acest dialog promovează, de asemenea, coerența globală a tuturor instrumentelor de finanțare externă în conformitate cu articolul 5. Acest dialog poate avea loc înainte de adoptarea actelor delegate și a proiectului de buget anual de către Comisie. De asemenea, acest dialog poate avea loc ad-hoc, în cazul unor evoluții politice importante, la cererea Parlamentului European, a Comisiei Europene sau a SEAE.
2.  Comisia și SEAE prezintă Parlamentului European toate documentele relevante în această privință cu cel puțin o lună înainte ca dialogul să aibă loc. Pentru dialogul legat de bugetul anual, Comisia și SEAE comunică informații consolidate cu privire la toate planurile de acțiune și măsurile adoptate sau planificate în conformitate cu articolul 21, informații privind cooperarea pentru fiecare țară, regiune sau domeniu tematic și informații privind utilizarea acțiunilor de răspuns rapid, rezerva pentru provocările și prioritățile emergente și Garanția pentru acțiunea externă.
3.  Comisia și SEAE iau în considerare în cea mai mare măsură posibilă poziția exprimată de Parlamentul European. În cazul în care nu țin seama de pozițiile Parlamentului European, Comisia sau SEAE prezintă o justificare corespunzătoare.
4.  Comisia și SEAE, în special prin intermediul grupului de coordonare prevăzut la articolul 38, au responsabilitatea de a informa Parlamentul European cu privire la stadiul aplicării prezentului regulament, în special cu privire la măsurile, acțiunile și rezultatele în curs.
Amendamentul 313
Propunere de regulament
Articolul 35
Articolul 35
eliminat
Comitetul
1.  Comisia este asistată de Comitetul pentru vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Acest comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
3.  În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, procedura se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de trimitere a avizului, acest lucru este hotărât de președintele comitetului sau solicitat de o majoritate simplă a membrilor comitetului.
4.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din regulamentul respectiv.
5.  Decizia adoptată rămâne în vigoare pe întreaga durată a documentului, a programului de acțiune sau a măsurii adoptate sau modificate.
6.  La lucrările comitetului cu privire la aspectele legate de Banca Europeană de Investiții participă un observator din partea băncii.
Amendamentul 314
Propunere de regulament
Articolul 36 – titlu
Informare, comunicare și publicitate
Transparență, comunicare și difuzarea de informații către public
Amendamentul 315
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cadrul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cadrul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. Comisia are responsabilitatea de a monitoriza respectarea cerințelor de vizibilitate de către destinatari.
Amendamentul 316
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2
2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind prezentul regulament, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități sunt legate în mod direct de obiectivele menționate la articolul 3.
2.  Comisia întreprinde acțiuni de informare și comunicare privind prezentul regulament, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități sunt legate în mod direct de obiectivele menționate la articolul 3.
Amendamentul 317
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia adoptă măsuri pentru consolidarea comunicării strategice și a diplomației publice pentru comunicarea valorilor Uniunii și a valorii adăugate a Uniunii.
Amendamentul 318
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Comisia creează un registru electronic unic, public, cuprinzător, în care sunt centralizate toate acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament, care include criteriile utilizate pentru a stabili necesitățile partenerilor în procesul de alocare a resurselor, și asigură actualizarea periodică a acestuia, cu excepția acțiunilor considerate că ar genera probleme legate de securitate sau sensibilități politice locale în conformitate cu articolul 37.
Amendamentul 319
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 c (nou)
2c.  Registrul include, de asemenea, toate operațiunile de finanțare și de investiții, inclusiv la nivel individual și de proiect, și elementele esențiale ale tuturor acordurilor de garantare FEDD+, inclusiv informații privind identitatea juridică a contrapărților eligibile, beneficiile preconizate în materie de dezvoltare și procedurile de depunere a plângerilor, ținând seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial.
Amendamentul 320
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 d (nou)
2d.  În conformitate cu politicile lor privind transparența și cu normele Uniunii privind protecția datelor și accesul la documente și informații, contrapărțile FEDD+ pun în mod proactiv și sistematic la dispoziția publicului pe site-urile lor web informații legate de toate operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă, în special cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea obiectivelor și cerințelor din prezentul regulament. Aceste informații sunt defalcate la nivel de proiect. Aceste informații iau întotdeauna în considerare protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial. Contrapărțile eligibile aduc, de asemenea, în atenția publicului sprijinul Uniunii în toate informațiile pe care le publică cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă, în conformitate cu prezentul regulament.
Amendamentul 321
Propunere de regulament
Articolul 38
Articolul 38
eliminat
Clauza SEAE
Prezentul regulament se aplică în conformitate cu Decizia 2010/427/UE.
Amendamentul 322
Propunere de regulament
Articolul 38 a (nou)
Articolul 38a
Guvernanța
Un grup de coordonare orizontală compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și ale SEAE și prezidat de ÎR/VP sau de un reprezentant al acelui oficiu este responsabil de conducerea, coordonarea și gestionarea prezentului instrument pe parcursul ciclului de gestionare, pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și asumarea răspunderii pentru toate finanțările externe ale Uniunii. VP/ÎR asigură coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pentru toate acțiunile, inclusiv acțiunile de răspuns rapid și măsurile excepționale de asistență și pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, Înaltul Reprezentant și SEAE colaborează cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. Toate propunerile de decizii sunt pregătite conform procedurilor Comisiei și sunt înaintate Comisiei în vederea adoptării.
Parlamentul European este implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, controlul democratic și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe.
Amendamentul 323
Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 2
Se aplică de la 1 ianuarie 2021.
Se aplică de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027.
Amendamentul 324
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 17
Sprijinul acordat de Uniune în acest domeniu poate fi folosit, de asemenea, pentru a permite Federației Ruse să participe la programele de cooperare transfrontalieră și la alte programe multinaționale relevante.
Sprijinul acordat de Uniune în acest domeniu poate fi folosit, de asemenea, pentru a permite Federației Ruse să participe la programele de cooperare transfrontalieră și la alte programe multinaționale relevante, inclusiv la cooperarea în materie de educație, în special la schimburile de studenți.
Amendamentul 325
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera a
(a)  Consolidarea democrației și a proceselor democratice, a guvernanței și a supravegherii, inclusiv a proceselor electorale credibile și transparente;
(a)  Consolidarea democrației și a proceselor democratice incluzive, a guvernanței și a supravegherii, inclusiv a independenței sistemelor judiciare, a statului de drept și a unor procese electorale transparente, pașnice și credibile;
Amendamentul 326
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera b
(b)  Consolidarea protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
(b)  Consolidarea promovării și protecției drepturilor omului consacrate în Declarația universală a drepturilor omului și a respectării instrumentelor internaționale din domeniu, susținerea și protejarea apărătorilor drepturilor omului, contribuția la aplicarea pactelor și a cadrelor globale și regionale, creșterea capacității societății civile în ceea ce privește implementarea și monitorizarea lor și punerea bazelor pentru crearea unui cadru juridic pentru protecția persoanelor strămutate din cauza schimbărilor climatice;
Amendamentul 327
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c
(c)  Promovarea combaterii tuturor formelor de discriminare și susținerea principiului egalității, în special egalitatea de gen și drepturile persoanelor care aparțin minorităților;
(c)  Promovarea combaterii tuturor formelor de discriminare și susținerea principiului egalității, în special egalitatea de gen, drepturile și capacitarea femeilor și a fetelor, precum și drepturile copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor care aparțin minorităților, persoanelor LGBTI și ale populațiilor indigene;
Amendamentul 328
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera d
(d)  Sprijinirea unei societăți civile prospere și a rolului acesteia în procesele de reformă și în transformările democratice, precum și promovarea unui mediu favorabil pentru implicarea societății civile și a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor politice;
(d)  Sprijinirea unei societăți civile prospere și consolidarea rolului acesteia în tranzițiile politice, în procesele de reformă și în transformările democratice, precum și promovarea unui mediu favorabil pentru implicarea societății civile și a cetățenilor în viața politică și în monitorizarea procesului decizional;
Amendamentul 329
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera f
(f)  Consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor la presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, alimentare, demografice și societale;
(f)  Consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor în vederea pregătirii acestora pentru a rezista, a se adapta și a-și reveni rapid în caz de șocuri de mediu și economice, de dezastre naturale sau provocate de om și de conflicte, crize în domeniul sănătății și în situații care afectează securitatea alimentară;
Amendamentul 330
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera g
(g)  Consolidarea dezvoltării unor instituții publice democratice la nivel național și subnațional, inclusiv a unui sistem judiciar independent, eficace, eficient și responsabil, promovarea statului de drept și a accesului la justiție pentru toți;
(g)  Consolidarea dezvoltării unor instituții publice democratice la nivel internațional, național și subnațional, inclusiv a unui sistem judiciar independent, eficace, eficient și responsabil, promovarea statului de drept, a justiției internaționale, a responsabilității și a accesului la justiție pentru toți;
Amendamentul 331
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera h
(h)  Sprijinirea proceselor de reformă a administrației publice, inclusiv prin utilizarea abordărilor de guvernare electronică axate pe cetățeni; consolidarea cadrelor juridice și instituționale, a sistemelor naționale de statistică, a capacităților și a bunei gestionări a finanțelor publice, precum și contribuția la combaterea corupției;
(h)  Sprijinirea proceselor de reformă a administrației publice, inclusiv prin utilizarea abordărilor de guvernare electronică axate pe cetățeni; consolidarea cadrelor juridice și instituționale, a sistemelor naționale de statistică, a capacităților și a bunei gestionări a finanțelor publice, precum și contribuția la combaterea corupției, a evitării obligațiilor fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive;
Amendamentul 332
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera j
(j)  Creșterea transparenței instituțiilor publice și a obligației acestora de a-și asuma răspunderea, consolidarea achizițiilor publice și a gestionării finanțelor publice, dezvoltarea guvernării electronice și ameliorarea furnizării de servicii;
(j)  Creșterea transparenței instituțiilor publice și a obligației acestora de a-și asuma răspunderea, consolidarea achizițiilor publice și a gestionării finanțelor publice, inclusiv prin încurajarea dezvoltării de criterii și obiective de durabilitate (ecologică, socială și economică), dezvoltarea guvernării electronice și ameliorarea furnizării de servicii;
Amendamentul 333
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera ka (nouă)
(ka)   Promovarea democrației parlamentare
Amendamentul 334
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera a
(a)  Eradicarea sărăciei în toate aspectele sale, combaterea discriminării și a inegalităților și aplicarea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă;
(a)  Eradicarea sărăciei în toate aspectele sale, combaterea discriminării și a inegalităților, nelăsând pe nimeni în urmă; realizarea în primul rând a ultimului obiectiv, acordând prioritate investițiilor în serviciile publice de sănătate, nutriție, educație și protecție socială;
Amendamentul 335
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera b
(b)  Intensificarea eforturilor pentru adoptarea unor politici și realizarea unor investiții corespunzătoare care să promoveze drepturile femeilor și tinerilor, să faciliteze implicarea lor în viața socială, civică și economică și să asigure contribuția lor deplină la creșterea economică favorabilă incluziunii și la dezvoltarea durabilă;
(b)  Intensificarea eforturilor pentru adoptarea unor politici și realizarea unor investiții corespunzătoare care să promoveze, să protejeze și să respecte drepturile femeilor, ale tinerilor, ale copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, să faciliteze implicarea și participarea lor substanțială în viața socială, civică și economică și să asigure contribuția lor deplină la o creștere economică incluzivă și la dezvoltarea durabilă;
Amendamentul 336
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera c
(c)  Promovarea protejării și exercitării drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv drepturile economice, drepturile în materie de muncă și drepturile sociale și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, precum și prevenirea violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen în toate formele sale;
(c)  Promovarea protejării și exercitării drepturilor și a capacitării femeilor și fetelor, inclusiv drepturile economice, drepturile lucrătorilor, drepturile sociale, drepturile funciare și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, precum și prevenirea și protejarea lor împotriva violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen în toate formele sale; aceasta include promovarea accesului tuturor la informații cuprinzătoare privind sănătatea sexuală și reproductivă și la o educație sexuală cuprinzătoare; promovarea cooperării în materie de cercetare și inovare pentru instrumente noi și îmbunătățite, destinate asistenței medicale în materie de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv planificare familială, în special în zonele cu resurse reduse;
Amendamentul 337
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera d
(d)  Acordarea unei atenții deosebite persoanelor dezavantajate, vulnerabile și marginalizate, printre care se numără copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele LGBTI și popoarele indigene. Acest lucru include promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității;
(d)  Acordarea unei atenții deosebite persoanelor dezavantajate, vulnerabile și marginalizate, printre care se numără copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele LGBTI și popoarele indigene. Acest lucru include promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor cu și fără dizabilități la îngrijirea acestora în cadrul comunității;
Amendamentul 338
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera e
(e)  Promovarea unei abordări integrate pentru sprijinirea comunităților, în special a celor mai sărace comunități, în vederea îmbunătățirii accesului la nevoi și servicii de bază;
(e)  Promovarea unei abordări integrate pentru sprijinirea comunităților, în special a celor mai sărace și mai izolate, prin îmbunătățirea accesului universal la necesități și servicii de bază, în special la sănătate, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, la informații și la bunuri de bază, la educație, alimentație și protecție socială;
Amendamentul 339
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera f
(f)  Sprijinirea garantării unui mediu sigur și încurajator pentru copii, care reprezintă un element important pentru promovarea unei populații tinere sănătoase și capabile să își valorifice pe deplin potențialul;
(f)  Asigurarea unui început în viață optim pentru copii, în special pentru cei mai marginalizați, investind în dezvoltarea copiilor preșcolari, și garantarea accesului la servicii de bază precum sănătatea, hrana, educația și protecția socială pentru copiii afectați de sărăcie sau de inegalități; sprijinirea garantării unui mediu sigur și încurajator pentru copii, care reprezintă un element important pentru promovarea unei populații tinere sănătoase și capabile să își valorifice pe deplin potențialul, acordând o atenție deosebită nevoilor fetelor;
Amendamentul 340
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera g
(g)  Sprijinirea accesului universal la alimente suficiente, accesibile ca preț, sigure și hrănitoare, mai ales pentru persoanele aflate în cele mai vulnerabile situații, și consolidarea securității alimentare și a nutriției, în special în țările care se confruntă cu crize prelungite sau recurente;
(g)  Sprijinirea accesului universal la alimente suficiente, accesibile ca preț, sigure și hrănitoare, mai ales pentru persoanele aflate în cele mai vulnerabile situații, printre care copiii sub cinci ani, adolescentele și adolescenții și femeile, mai ales în perioada de sarcină și de alăptare, și consolidarea securității alimentare și a nutriției, în special în țările care se confruntă cu crize prelungite sau recurente; promovarea unor abordări multisectoriale în agricultură, care să țină seama de problema nutriției;
Amendamentul 341
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera h
(h)  Sprijinirea accesului universal la apă potabilă sigură și suficientă, la salubrizare și igienă, precum și gestionarea durabilă și integrată a resurselor de apă;
(h)  Sprijinirea accesului universal la apă potabilă sigură și suficientă, la salubrizare și igienă, precum și gestionarea durabilă și integrată a resurselor de apă, ca elemente determinante ale sănătății, educației, nutriției, rezilienței la schimbările climatice și egalității de gen;
Amendamentul 342
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera i
(i)  Realizarea acoperirii universale cu de sănătate, cu acces echitabil la servicii de sănătate de calitate și accesibile ca preț, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării unor sisteme de sănătate puternice, de calitate și reziliente, precum și consolidarea capacității de alertă timpurie, de reducere a riscurilor, de gestionare și de recuperare;
(i)  Realizarea acoperirii universale cu sisteme de asigurări de sănătate, cu acces echitabil la servicii de sănătate de calitate și accesibile ca preț, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, prin sprijinirea dezvoltării unor sisteme de sănătate incluzive, puternice, de calitate și reziliente, accesibile tuturor, precum și consolidarea capacității de alertă timpurie, de reducere a riscurilor, de gestionare și de recuperare; acțiuni suplimentare prin intermediul programului-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii, care vizează combaterea amenințărilor la adresa sănătății la nivel mondial, dezvoltarea unor vaccinuri și tratamente sigure, eficiente și accesibile împotriva bolilor neglijate și legate de sărăcie și îmbunătățirea reacției la provocările legate de sănătate, printre care se numără bolile transmisibile, rezistența la antimicrobiene și bolile emergente și epidemiile;
Amendamentul 343
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera ja (nouă)
(ja)  Consolidarea rezilienței persoanelor și a comunităților, inclusiv prin creșterea investițiilor în proiecte de pregătire și de reducere a riscurilor de dezastre (RRD), plasate sub responsabilitatea comunităților;
Amendamentul 344
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera jb (nouă)
(jb)  Susținerea guvernelor și a administrațiilor naționale, regionale și locale în vederea creării infrastructurii necesare, cum ar fi, printre altele, resursele fizice, tehnologice și umane, utilizând cele mai recente evoluții tehnologice și administrative pentru a permite înregistrarea corectă a tuturor actelor de stare civilă (de la naștere până la deces) și publicarea de duplicate recunoscute oficial, atunci când este necesar, pentru a garanta că toți cetățenii există în mod oficial și că își pot exercita drepturile fundamentale;
Amendamentul 345
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera k
(k)  Promovarea dezvoltării urbane durabile și favorabile incluziunii pentru abordarea inegalităților urbane, punând accentul pe persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin;
(k)  Promovarea dezvoltării urbane durabile și favorabile incluziunii pentru abordarea inegalităților urbane, punând accentul pe persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin și adoptând o abordare care ia în considerare dimensiunea de gen;
Amendamentul 346
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera l
(l)  Sprijinirea autorităților locale pentru a îmbunătăți, la nivelul orașelor, furnizarea serviciilor de bază, accesul echitabil la securitatea alimentară și la locuințe accesibile, decente și la prețuri abordabile, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în special în cazul persoanelor care locuiesc în așezări improvizate și în bidonviluri;
eliminat
Amendamentul 347
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera m
(m)  Promovarea unei educații formale, informale și nonformale de calitate, incluzive și echitabile pentru toți, la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește formarea tehnică și profesională și inclusiv în situații de urgență și de criză, prin utilizarea tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea procesului de învățare și predare;
(m)  Promovarea realizării obiectivelor convenite la nivel internațional în materie de educație, cu accent deosebit pe sistemele de educație publică gratuită, prin intermediul unei educații formale, informale și nonformale de calitate, incluzive și echitabile, promovarea unor oportunități de educație permanentă pentru toți, la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea copiilor mici, formarea tehnică și profesională și inclusiv în situații de urgență și de criză, prin utilizarea tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea procesului de învățare și predare;
Amendamentul 348
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera ma (nouă)
(ma)  Susținerea unor coridoare educaționale pentru ca studenții din țări aflate în stare de război să aibă posibilitatea de a studia la universități din Uniune;
Amendamentul 349
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera n
(n)  Sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacităților și a mobilității de studiu către, dinspre sau între țările partenere, precum și a cooperării și a dialogului politic cu instituțiile, organizațiile și autoritățile și organismele locale de punere în aplicare din țările respective;
(n)  Sprijinirea acțiunilor de mobilitate de studiu, consolidare a capacităților și cooperare culturală către, dinspre sau între țările partenere, precum și a cooperării și a dialogului politic cu instituțiile, organizațiile și autoritățile și organismele locale de punere în aplicare din țările respective;
Amendamentul 350
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera na (nouă)
(na)   Promovarea consolidării capacității și a cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, abordând în special provocările societale legate de sărăcie care afectează în mod disproporționat țările partenere și zonele neglijate în materie de cercetare și dezvoltare cu investiții limitate din partea sectorului privat, precum și datele deschise și stimularea inovării sociale;
Amendamentul 351
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera o
(o)  Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, precum și a datelor deschise și a inovării;
(o)  Promovarea consolidării capacității și a cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, datelor deschise, inteligenței artificiale și inovării, în coordonare cu Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii, pentru a combate fenomenul exodului creierelor;
Amendamentul 352
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera q
(q)  Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural și valorificarea potențialului industriilor creative pentru o dezvoltare durabilă, socială și economică;
(q)  Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural și valorificarea potențialului sectoarelor culturale și creative pentru o dezvoltare durabilă, socială și economică;
Amendamentul 353
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera qa (nouă)
(qa)  Susținerea acțiunilor și promovarea cooperării în domeniul sportului pentru a contribui la capacitarea femeilor și a tinerilor, a persoanelor și a comunităților, precum și la obiectivele de sănătate, educație și incluziune socială ale Agendei 2030;
Amendamentul 354
Propunere de regulament
Anexa II – partea 2 – punctul 3 – partea introductivă
3.  Migrația și mobilitatea
3.  Migrația, mobilitatea și strămutarea forțată
Amendamentul 355
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera -a (nouă)
(-a)  Susținerea unor politici de migrație eficiente și bazate pe drepturile omului, la toate nivelurile, inclusiv a programelor de protecție, pentru facilitarea migrației legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine;
Amendamentul 356
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera a
(a)  Consolidarea parteneriatelor în materie de migrație și mobilitate pe baza unei abordări integrate și echilibrate, care să acopere toate aspectele legate de migrație, inclusiv acordarea de asistență pentru punerea în aplicare a acordurilor și înțelegerilor bilaterale sau regionale, inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate;
(a)  Contribuția la consolidarea parteneriatelor bilaterale, regionale, inclusiv a parteneriatelor sud-sud și a celor internaționale în materie de migrație și mobilitate pe baza unei abordări integrate și echilibrate, care să acopere toate aspectele legate de migrație, și în conformitate cu dreptul internațional, cu dreptul Uniunii și cu obligațiile privind drepturile omului;
Amendamentul 357
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera aa (nouă)
(aa)  Acordarea de asistență pentru aplicarea acordurilor și a înțelegerilor bilaterale sau regionale ale Uniunii cu țările terțe, inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate, precum și crearea unor căi sigure și legale, inclusiv prin facilitarea acordării vizelor și acorduri de relocare, pe baza asumării reciproce a responsabilității și a respectării depline a obligațiilor privind drepturile umanitare și drepturile omului;
Amendamentul 358
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera b
(b)  Sprijinirea reintegrării durabile a migranților care se întorc;
(b)  Sprijinirea reintegrării socioeconomice durabile și cu succes a migranților care se întorc;
Amendamentul 359
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d
(d)  Combaterea migrației nereglementate, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți și intensificarea cooperării privind gestionarea integrată a frontierelor;
(d)  Reducerea vulnerabilităților în contextul migrației, inclusiv prin contracararea migrației clandestine, și consolidarea reacției transnaționale la traficul de persoane și contrabanda cu migranți, în conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii;
Amendamentul 360
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera e
(e)  Consolidarea capacității științifice, tehnice, umane și instituționale pentru gestionarea migrației;
(e)  Consolidarea capacității științifice, tehnice, umane și instituționale pentru gestionarea migrației, inclusiv colectarea și utilizarea unor date corecte și defalcate ca bază pentru politici bazate pe dovezi, pentru a facilita migrația sigură, ordonată și responsabilă;
Amendamentul 361
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera f
(f)  Sprijinirea unor politici privind migrația eficace și bazate pe drepturile omului, inclusiv a programelor de protecție;
eliminat
Amendamentul 362
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera g
(g)  Promovarea condițiilor pentru facilitarea migrației legale și a mobilității bine gestionate, a contactelor interpersonale, a maximizării impactului migrației asupra dezvoltării;
(g)  Promovarea condițiilor pentru facilitarea migrației legale și a mobilității bine gestionate și a contactelor interpersonale, inclusiv prin furnizarea de informații exacte și în timp util în toate etapele migrației;
Amendamentul 363
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera ga (nouă)
(ga)  Maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării și îmbunătățirea înțelegerii comune a legăturii dintre migrație și dezvoltare;
Amendamentul 364
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera h
(h)  Asigurarea protecției migranților și a persoanelor strămutate forțat;
(h)  Asigurarea protecției migranților și a persoanelor strămutate forțat, acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile, aplicând o abordare bazată pe drepturi și asigurând recunoașterea și stabilirea statutului persoanelor care au nevoie de protecție internațională în cadrul fluxurilor de migrație mixte;
Amendamentul 365
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera i
(i)  Sprijinirea unor soluții bazate pe dezvoltare în cazul persoanelor strămutate forțat și a comunităților lor gazdă;
(i)  Sprijinirea unor soluții bazate pe dezvoltare în cazul persoanelor strămutate forțat și a comunităților lor gazdă, inclusiv prin accesul la educație și locuri de muncă decente, pentru a promova demnitatea, reziliența și încrederea persoanelor strămutate în forțele proprii, precum și includerea lor în viața economică și socială a țărilor gazdă;
Amendamentul 366
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera j
(j)  Susținerea implicării diasporei în țările de origine;
(j)  Susținerea implicării diasporei în țările de origine, pentru a contribui pe deplin la dezvoltarea durabilă;
Amendamentul 367
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera ka (nouă)
(ka)  Contribuția la capacitarea migranților și a societăților în vederea realizării integrării lor depline și a coeziunii sociale.
Amendamentul 368
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – paragraful 1 a (nou)
Cooperarea în acest domeniu va fi condusă în concordanță cu [Fondul pentru azil și migrație], cu respectarea deplină a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării.
Amendamentul 369
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera b
(b)  Contribuția la eforturile partenerilor de a-și îndeplini angajamentele asumate în domeniul schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuției stabilite la nivel național (CSN) și a planurilor de acțiuni pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv a sinergiilor dintre adaptare și atenuare;
(b)  Susținerea adaptării la schimbările climatice, acordând o atenție deosebită statelor și populațiilor deosebit de vulnerabile, care nu dispun de resurse pentru a adopta măsurile necesare; contribuția la eforturile partenerilor de a-și îndeplini angajamentele asumate în domeniul schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuției stabilite la nivel național (CSN) și a planurilor de acțiuni pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv a sinergiilor dintre adaptare și atenuare, precum și de a-și îndeplini angajamentele ce rezultă din alte acorduri de mediu multilaterale, precum Convenția privind diversitatea biologică și Convenția Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării;
Amendamentul 370
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera d
(d)  Consolidarea cooperării în domeniul energiei durabile; promovarea și intensificarea cooperării în ceea ce privește eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie;
(d)  Promovarea accesului la energie durabilă în țările în curs de dezvoltare, astfel încât Uniunea să își respecte angajamentul pe care și l-a asumat în 2012, de a oferi un astfel de acces pentru încă 500 de milioane de persoane până în 2030, acordând prioritate soluțiilor la scară mică, în afara rețelelor sau în minirețele, care prezintă o valoare ridicată pentru mediu și dezvoltare. Consolidarea cooperării în domeniul energiei durabile; promovarea și intensificarea cooperării în ceea ce privește eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie; promovarea accesului la servicii energetice fiabile, sigure, accesibile, curate și durabile, în special a soluțiilor locale și descentralizate care asigură accesul la energie pentru persoanele care trăiesc în condiții de sărăcie și în regiuni îndepărtate;
Amendamentul 371
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera da (nouă)
(da)  Consolidarea capacităților de integrare a durabilității mediului și a obiectivelor legate de schimbările climatice, precum și urmărirea creșterii economice ecologice în strategiile de dezvoltare naționale și locale, inclusiv sprijinirea criteriilor de durabilitate în achizițiile publice;
Amendamentul 372
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera db (nouă)
(db)  Promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor, a procesului de diligență în lanțurile de aprovizionare și aplicarea coerentă a „abordării precaute” și a principiului „poluatorul plătește”;
Amendamentul 373
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera dc (nouă)
(dc)   Promovarea practicilor agricole durabile din punctul de vedere al mediului, inclusiv a agroecologiei, care contribuie în mod dovedit la protecția ecosistemelor și a biodiversității și care sporesc reziliența socială și de mediu la schimbările climatice pe termen lung;
Amendamentul 374
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera f
(f)  Consolidarea implicării comunităților locale în combaterea schimbărilor climatice, în conservarea ecosistemelor și în gestionarea resurselor naturale; promovarea dezvoltării urbane durabile și a rezilienței în zonele urbane;
(f)  Consolidarea implicării comunităților locale și a popoarelor indigene în combaterea schimbărilor climatice, în lupta împotriva pierderii biodiversității și a infracțiunilor împotriva speciilor sălbatice, în conservarea ecosistemelor și în gestionarea resurselor naturale, inclusiv prin îmbunătățirea drepturilor de proprietate funciară și a gestionării resurselor acvatice; promovarea dezvoltării urbane durabile și a rezilienței în zonele urbane;
Amendamentul 375
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera fa (nouă)
(fa)  Încetarea comerțului cu minereuri din zone de conflict și a abuzurilor asupra minerilor și susținerea dezvoltării comunităților locale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/821 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare și a măsurilor aferente, precum și extinderea acestei abordări la minereurile care nu sunt încă vizate în prezent;
Amendamentul 376
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera fb (nouă)
(fb)   Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă pentru a capacita oamenii să transforme societatea și să construiască un viitor durabil.
Amendamentul 377
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera g
(g)  Promovarea conservării, a gestionării și utilizării durabile și a refacerii resurselor naturale, ecosisteme sănătoase și stoparea pierderii biodiversității, precum și protecția speciilor sălbatice de faună și floră;
(g)  Promovarea conservării, a gestionării și utilizării durabile și a refacerii resurselor naturale, ecosisteme sănătoase și stoparea pierderii biodiversității, precum și protecția speciilor sălbatice de faună și floră, inclusiv combaterea braconajului și a traficului de specii sălbatice;
Amendamentul 378
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera ga (nouă)
(ga)  Contracararea pierderii biodiversității, realizarea unor inițiative internaționale și la nivelul Uniunii în acest sens, în special prin promovarea conservării, a utilizării durabile și a gestionării ecosistemelor terestre și maritime și a biodiversității asociate.
Amendamentul 379
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera h
(h)  Promovarea gestionării durabile și integrate a resurselor de apă și a cooperării transfrontaliere în domeniul apei;
(h)  Promovarea gestionării durabile și integrate a resurselor de apă și a cooperării transfrontaliere în domeniul apei, în conformitate cu dreptul internațional;
Amendamentul 380
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera i
(i)  Promovarea conservării și a ameliorării stocurilor de carbon prin gestionarea durabilă a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii, precum și combaterea degradării mediului, a deșertificării și a degradării terenurilor;
(i)  Promovarea conservării și a ameliorării stocurilor de carbon prin gestionarea durabilă a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii, precum și combaterea degradării mediului, a deșertificării și a degradării terenurilor și pădurilor, inclusiv combaterea secetei;
Amendamentul 381
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera j
(j)  Limitarea despăduririlor și promovarea aplicării reglementărilor forestiere, a guvernării și a schimburilor comerciale (FLEGT) și combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului ilegal cu lemne și produse din lemn;
(j)  Limitarea despăduririlor și promovarea aplicării reglementărilor forestiere, a guvernării și a schimburilor comerciale (FLEGT) și combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului ilegal cu lemne și produse din lemn. Susținerea unei mai bune guvernanțe și consolidarea capacității pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale; sprijinirea negocierii și a punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat voluntar;
Amendamentul 382
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera k
(k)  Sprijinirea guvernanței oceanelor, inclusiv protecția, refacerea și conservarea zonelor costiere și marine în toate formele lor, inclusiv a ecosistemelor, lupta împotriva deșeurilor marine, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuit INN) și protecția biodiversității marine;
(k)  Sprijinirea guvernanței oceanelor, inclusiv protecția, refacerea și conservarea zonelor costiere și marine în toate formele lor, inclusiv a ecosistemelor, lupta împotriva deșeurilor marine, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuit INN) și protecția biodiversității marine, în conformitate cu Convenția ONU asupra dreptului mării (UNCLOS);
Amendamentul 383
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera l
(l)  Consolidarea reducerii riscului de dezastre (RRD) și a rezilienței la nivel regional, în sinergie cu politicile și acțiunile de adaptare la schimbările climatice;
(l)  Consolidarea reducerii riscului de dezastre (RRD), a gradului de pregătire și a rezilienței la nivel regional, prin adoptarea unei abordări axate pe oameni și plasate în responsabilitatea comunității, în sinergie cu politicile și acțiunile de adaptare la schimbările climatice;
Amendamentul 384
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera m
(m)  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și a consumului și producției durabile, inclusiv combaterea poluării și gestionarea corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor;
(m)  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și a consumului și producției durabile (în întregul lanț de aprovizionare), inclusiv prin limitarea utilizării resurselor naturale prin care sunt finanțate conflictele și prin susținerea respectării de către părțile interesate a inițiativelor precum sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley; combaterea poluării și gestionarea corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor;
Amendamentul 385
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera n
(n)  Sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a diversificării economice durabil, a competitivității durabile și a comerțului durabil și dezvoltarea sectorului privat, punând accentul în special pe creșterea verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, pe microîntreprinderi, IMM-uri și cooperative, prin valorificarea acordurilor comerciale existente cu UE.
(n)  Sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a diversificării economice durabile, a competitivității durabile, a lanțurilor de aprovizionare durabile pentru repartizarea valorii și a comerțului echitabil durabil și dezvoltarea sectorului privat, punând accentul în special pe creșterea verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, pe microîntreprinderi, întreprinderi sociale, IMM-uri și cooperative, prin valorificarea avantajelor pentru dezvoltare ale acordurilor comerciale existente cu UE;
Amendamentul 386
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera na (nouă)
(na)  Respectarea angajamentelor internaționale privind conservarea biodiversității din tratate precum Convenția privind diversitatea biologică (CBD), Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice și alte tratate legate de biodiversitate.
Amendamentul 387
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera nb (nouă)
(nb)   o integrare mai bună a obiectivelor legate de schimbările climatice și de mediu, precum și o aplicare pe scară mai largă a acestora, în cadrul cooperării pentru dezvoltare la nivelul Uniunii, prin sprijinirea activității metodologice și de cercetare cu privire la țările în curs de dezvoltare, desfășurate în acestea și de către acestea, inclusiv mecanisme de monitorizare, raportare și verificare, cartografierea, evaluarea și expertizarea ecosistemelor, îmbunătățirea expertizei de mediu și promovarea de acțiuni inovatoare și a coerenței politicilor;
Amendamentul 388
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – litera nc (nouă)
(nc)   contracararea efectelor globale și transregionale ale schimbărilor climatice care pot avea un impact destabilizator asupra păcii și securității.
Amendamentul 389
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera a
(a)  Sprijinirea antreprenoriatului, a locurilor de muncă decente și a capacității de inserție profesională prin dezvoltarea de competențe și abilități, inclusiv prin educație, prin îmbunătățirea standardelor de muncă și a condițiilor de muncă și prin crearea de oportunități, în special pentru tineri;
(a)  Sprijinirea antreprenoriatului, inclusiv prin microfinanțare, a locurilor de muncă decente și a capacității de inserție profesională prin dezvoltarea de competențe și abilități, inclusiv prin educație, prin îmbunătățirea aplicării depline a standardelor de muncă ale OIM, inclusiv prin dialogul social și combaterea muncii copiilor, a condițiilor de muncă într-un mediu sănătos, cu salarii suficiente, și prin crearea de oportunități, în special pentru tineri;
Amendamentul 390
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera b
(b)  Sprijinirea căilor naționale de dezvoltare care maximizează rezultatele și efectele sociale pozitive și promovarea impozitării progresive și a politicilor publice redistributive;
(b)  Sprijinirea căilor naționale de dezvoltare care maximizează rezultatele și efectele sociale pozitive, promovarea impozitării eficiente și durabile și a politicilor publice redistributive, precum și înființarea și consolidarea sistemelor durabile de protecție socială și a sistemelor de asigurări sociale; sprijinirea eforturilor la nivel național și internațional pentru combaterea evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale;
Amendamentul 391
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera c
(c)  Îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții, crearea unui mediu de reglementare propice pentru dezvoltarea economică și sprijinirea întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, astfel încât să își extindă activitățile și să creeze locuri de muncă;
(c)  Îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții responsabil, crearea unui mediu de reglementare propice pentru dezvoltarea economică și sprijinirea întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a cooperativelor și a întreprinderilor sociale, astfel încât să își extindă activitățile și să creeze locuri de muncă, sprijinirea dezvoltării economiei solidare și stimularea asumării responsabilității de către sectorul privat;
Amendamentul 392
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera ca (nouă)
(ca)  Promovarea asumării responsabilității de către întreprinderi și a mecanismelor de despăgubire pentru încălcări ale drepturilor omului legate de activități ale sectorului privat; susținerea eforturilor la nivel local, regional și global pentru a asigura respectarea standardelor privind drepturile omului de către întreprinderi și a evoluțiilor în materie de reglementare, inclusiv privind obligația de diligență și un instrument internațional obligatoriu privind afacerile și drepturile omului la nivel global;
Amendamentul 393
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera d
(d)  Consolidarea sustenabilității sociale și de mediu, a responsabilității sociale a întreprinderilor și a comportamentului responsabil în afaceri de-a lungul întregilor lanțuri valorice;
(d)  Consolidarea sustenabilității sociale și de mediu, a responsabilității sociale a întreprinderilor și a comportamentului responsabil în afaceri de-a lungul întregilor lanțuri valorice, asigurând repartizarea valorii, prețuri echitabile și condiții comerciale echitabile;
Amendamentul 394
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera e
(e)  Sporirea eficacității cheltuielilor publice și promovarea utilizării într-un mod mai strategic a finanțelor publice, inclusiv prin instrumente de finanțare mixtă, pentru a atrage investiții publice și private suplimentare;
(e)  Creșterea eficacității și a durabilității cheltuielilor publice, inclusiv prin promovarea achizițiilor publice durabile; promovarea utilizării într-un mod mai strategic a finanțelor publice, inclusiv prin instrumente de finanțare mixtă, pentru a atrage investiții publice și private suplimentare;
Amendamentul 395
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera g
(g)  Promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale interne, crearea unor legături mai strânse între zonele urbane și cele rurale și facilitarea dezvoltării sectorului turismului ca levier pentru dezvoltarea durabilă;
(g)  Promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale interne, crearea unor legături mai strânse între zonele urbane și cele rurale și facilitarea dezvoltării atât a industriilor creative, cât și a sectorului turismului cultural ca levier pentru dezvoltarea durabilă;
Amendamentul 396
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera h
(h)  Stimularea și diversificarea lanțurilor valorice din sectorul agricol și alimentar, promovarea diversificării economice, a generării de valoare adăugată, a integrării regionale, a competitivității și a comerțului, precum și consolidarea inovațiilor durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliente la schimbările climatice;
(h)  Stimularea și diversificarea lanțurilor valorice sustenabile și incluzive din sectorul agricol și alimentar, promovarea securității alimentare și a diversificării economice, a generării de valoare adăugată, a integrării regionale, a competitivității și a comerțului echitabil, precum și consolidarea inovațiilor durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliente la schimbările climatice;
Amendamentul 397
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera ha (nouă)
(ha)   Concentrarea asupra unei intensificări a agriculturii ecologic eficiente pentru micii fermieri, în special femei, susținând politici, strategii și cadre juridice naționale eficace și durabile, precum și pentru un acces echitabil și durabil la resurse, inclusiv la terenuri, apă, (micro)credite și alți factori de producție agricolă;
Amendamentul 398
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera hb (nouă)
(hb)   Susținerea activă a unei participări mai mari a societății civile și a organizațiilor de fermieri la elaborarea politicilor și la programele de cercetare, precum și intensificarea implicării acestora în realizarea și evaluarea programelor guvernamentale.
Amendamentul 399
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera j
(j)  Facilitarea accesului universal la energie durabilă și promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice, circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice;
(j)  Facilitarea accesului universal la energie sigură, la prețuri accesibile și durabilă și promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice, circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice;
Amendamentul 400
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera l
(l)  Promovarea conectivității digitale incluzive, accesibile ca preț și fiabile și consolidarea economiei digitale;
(l)  Promovarea conectivității digitale incluzive, accesibile ca preț, sigure și fiabile și consolidarea economiei digitale; promovarea cunoștințelor de bază și a competențelor digitale; favorizarea antreprenoriatului digital și a creării de locuri de muncă; promovarea utilizării tehnologiilor digitale ca motor al dezvoltării durabile; abordarea securității cibernetice, a protecției datelor și a altor probleme de reglementare legate de digitalizare;
Amendamentul 401
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera m
(m)  Dezvoltarea și consolidarea piețelor și sectoarelor într-un mod care să stimuleze creșterea durabilă și favorabilă incluziunii;
(m)  Dezvoltarea și consolidarea piețelor și sectoarelor într-un mod care să stimuleze creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, precum și comerțul echitabil;
Amendamentul 402
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera n
(n)  Sprijinirea agendei de integrare regională și a politicilor comerciale optime, precum și sprijinirea consolidării și punerii în aplicare a acordurilor comerciale dintre UE și partenerii săi;
(n)  Sprijinirea agendei de integrare regională și a politicilor comerciale optime, care favorizează o dezvoltare incluzivă și durabilă, precum și susținerea consolidării și aplicări unor acorduri comerciale echitabile dintre Uniune și partenerii săi, inclusiv a unor acorduri holistice și asimetrice cu partenerii din țările în curs de dezvoltare; promovarea și consolidarea multilateralismului, a cooperării economice durabile, precum și a normelor Organizației Mondiale a Comerțului;
Amendamentul 403
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera o
(o)  Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, precum și a datelor deschise și a inovării;
(o)  Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei, cercetării, digitalizării, datelor deschise, volumelor mari de date, inteligenței artificiale și inovării, inclusiv a dezvoltării diplomației științifice;
Amendamentul 404
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera p
(p)  Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural;
(p)  Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, dezvoltarea artizanatului local, a artei contemporane și a expresiilor culturale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural;
Amendamentul 405
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera r
(r)  Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente și crearea unor piețe ale muncii și ale unor politici de ocupare a forței de muncă mai favorabile incluziunii și mai funcționale, axate pe munca decentă pentru toți, în special pentru tineri;
(r)  Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente pentru toți într-un mediu sănătos și crearea unor piețe ale muncii și ale unor politici de ocupare a forței de muncă mai incluzive și mai funcționale, axate pe munca decentă, respectarea drepturilor omului și a drepturilor lucrătorilor, inclusiv venituri de subzistență pentru toți, în special pentru femei și tineri.
Amendamentul 406
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera ra (nouă)
(ra)   Asigurarea unui acces echitabil și sustenabil la sectorul industriilor extractive, care să nu contribuie la conflicte sau corupție;
Amendamentul 407
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 5 – litera s
(s)  Promovarea accesului echitabil, durabil și fără denaturări la sectorul industriilor extractive.
(s)  Promovarea accesului echitabil, durabil și fără denaturări la sectorul industriilor extractive; asigurarea unui grad mai mare de transparență, diligență și responsabilitate a investitorilor, promovând totodată responsabilitatea sectorului privat. luarea unor măsuri legate de Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat.
Amendamentul 408
Propunere de regulament
Anexa II – partea 2 – punctul 6 – partea introductivă
6.  Securitate, stabilitate și pace
6.  Pace, securitate și stabilitate
Amendamentul 409
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera a
(a)  Contribuția la asigurarea păcii și stabilității prin consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor la presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, demografice și societale;
(a)  Contribuția la asigurarea păcii, prevenirea conflictelor și, astfel, la stabilitate, prin consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor la presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, demografice și societale, inclusiv prin susținerea unor evaluări ale rezilienței, care să identifice capacitățile locale ale societăților de a rezista, a se adapta și a își reveni rapid în urma acestor presiuni și șocuri;
Amendamentul 410
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera aa (nouă)
(aa)  Promovarea unei culturi a non-violenței, inclusiv prin susținerea educației formale și informale cu privire la pace.
Amendamentul 411
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera b
(b)  Sprijinirea prevenirii conflictelor, alerta timpurie și consolidarea păcii cu ajutorul medierii, gestionării crizelor și stabilizării;
(b)  Sprijinirea prevenirii conflictelor, alerta timpurie și consolidarea păcii cu ajutorul medierii, gestionării crizelor și stabilizării și reconstrucția postconflict, inclusiv creșterea rolului femeilor în toate aceste etape; promovarea, facilitarea și consolidarea capacităților în ceea ce privește creșterea încrederii, medierea, dialogul și reconcilierea, relațiile de bună vecinătate și alte măsuri care să contribuie la prevenirea și soluționarea conflictelor, acordând o atenție specială tensiunilor intercomunitare emergente, precum și măsurilor de conciliere între segmente ale societății și conflictelor și crizelor prelungite;
Amendamentul 412
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera ba (nouă)
(ba)  Susținerea reabilitării și a reintegrării victimelor conflictelor armate, precum și a dezarmării, demobilizării și reintegrării foștilor combatanți și a familiilor lor în societatea civilă, ținând seama de nevoile specifice ale femeilor;
Amendamentul 413
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera bb (nouă)
(bb)  Creșterea rolului femeilor și al tineretului în consolidarea păcii și în prevenirea conflictelor, precum și includerea lor, o participare politică și civilă semnificativă și recunoașterea lor socială; susținerea aplicării RCSONU 1325, în special în țări și situații fragile, în situații de conflict și de post-conflict;
Amendamentul 414
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera c
(c)  Sprijinirea reformei sectorului de securitate care vizează să ofere treptat persoanelor și statului sisteme de securitate mai eficace și responsabile pentru dezvoltarea durabilă;
(c)  Sprijinirea unei reforme a sectorului de securitate care să țină seama de conflicte și care să ofere treptat persoanelor și statului sisteme de securitate mai eficace, democratice și responsabile pentru dezvoltarea durabilă și pace;
Amendamentul 415
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera d
(d)  Sprijinirea consolidării capacităților actorilor militari ca sprijin pentru dezvoltare și securitate pentru dezvoltare (CBSD);
(d)  Sprijinirea consolidării capacităților actorilor militari ca sprijin pentru dezvoltare și securitate pentru dezvoltare;
Amendamentul 416
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera da (nouă)
(da)   Susținerea inițiativelor regionale și internaționale de dezarmare și a regimurilor și mecanismelor de control al exporturilor de arme;
Amendamentul 417
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera e
(e)  Sprijinirea inițiativelor regionale și internaționale care contribuie la securitate, stabilitate și pace;
(e)  Sprijinirea inițiativelor locale, regionale și internaționale care contribuie la securitate, stabilitate și pace, precum și realizarea unei legături între acestea;
Amendamentul 418
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera f
(f)  Prevenirea și combaterea radicalizării care duce la extremism violent și la terorism;
(f)  Prevenirea și combaterea radicalizării care duce la extremism violent și la terorism prin intermediul unor programe și acțiuni specifice contextului, care să țină seama de dimensiunea conflictuală și de cea de gen și să fie centrate pe oameni;
Amendamentul 419
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera fa (nouă)
(fa)  Abordarea impactului socioeconomic asupra populației civile al minelor antipersonal, al muniției neexplodate și al resturilor explozive, ținând seama de nevoile femeilor;
Amendamentul 420
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera fb (nouă)
(fb)  Abordarea efectelor sociale ale restructurării forțelor armate, inclusiv a nevoilor femeilor;
Amendamentul 421
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera fc (nouă)
(fc)  Susținerea tribunalelor ad-hoc locale, naționale, regionale și internaționale, precum și a comisiilor și mecanismelor pentru „adevăr și reconciliere”;
Amendamentul 422
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera h
(h)  Promovarea cooperării transfrontaliere în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale comune;
(h)  Promovarea cooperării transfrontaliere în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale comune, în conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii;
Amendamentul 423
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera i
(i)  Cooperarea cu țările terțe în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, în special prin consolidarea capacităților și prin dezvoltarea infrastructurii în țările terțe în domeniile sănătății, agriculturii și siguranței alimentare; sprijinirea acțiunilor sociale care vizează abordarea consecințelor asupra celor mai vulnerabile segmente ale populației expuse la eventuale accidente radiologice și îmbunătățirea condițiilor lor de viață; promovarea gestionării cunoștințelor, a formării și a educației în domeniile nucleare;
(i)  Cooperarea cu țările terțe în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, în special prin consolidarea capacităților și prin dezvoltarea infrastructurii în țările terțe în domeniile sănătății, agriculturii și siguranței alimentare; sprijinirea acțiunilor sociale care vizează abordarea consecințelor asupra celor mai vulnerabile segmente ale populației expuse la eventuale accidente radiologice și îmbunătățirea condițiilor lor de viață; promovarea gestionării cunoștințelor, a formării și a educației în domeniile nucleare. Aceste activități se desfășoară împreună cu cele din cadrul Instrumentului european pentru securitate nucleară, instituit prin Regulamentul UE .../... [Regulamentul privind IESN];
Amendamentul 424
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 6 – litera j
(j)  Consolidarea securității maritime pentru a se asigura siguranța, securitatea, curățenia și gestionarea durabilă a oceanelor;
(j)  Consolidarea securității și siguranței maritime pentru a se asigura siguranța, securitatea, curățenia și gestionarea durabilă a oceanelor;
Amendamentul 425
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 7 – litera ca (nouă)
(ca)  Susținerea și consolidarea cooperării țărilor și regiunilor partenere cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei [...] a Consiliului din [...] privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană;
Amendamentul 426
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 7 – litera d
(d)  Promovarea unui mediu favorabil pentru organizațiile societății civile, inclusiv fundațiile, sporirea participării constructive și structurate a acestora la politicile interne și consolidarea capacității lor de a-și îndeplini rolul de actori independenți în materie de dezvoltare și de guvernanță; consolidarea unor noi modalități de a stabili parteneriate cu organizațiile societății civile, promovarea unui dialog structurat și de fond cu Uniunea și utilizarea eficace a foilor de parcurs pe țări pentru colaborarea UE cu societatea civilă;
(d)  Promovarea unui mediu favorabil pentru organizațiile societății civile, inclusiv fundațiile, sporirea participării acestora la politicile interne și consolidarea capacității lor de a-și îndeplini rolul de actori independenți în materie de dezvoltare și de guvernanță; consolidarea unor noi modalități de a stabili parteneriate cu organizațiile societății civile, promovarea unui dialog structurat și de fond cu Uniunea și utilizarea și punerea în aplicare eficace a foilor de parcurs pe țări pentru colaborarea Uniunii cu societatea civilă;
Amendamentul 427
Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 7 – litera f
(f)  Contactul mai eficace cu cetățenii din țările terțe, inclusiv prin valorificarea pe deplin a diplomației economice, culturale și publice;
(f)  Contactul mai eficace cu cetățenii și cu apărătorii drepturilor omului din țările terțe, inclusiv prin valorificarea pe deplin a diplomației economice, culturale, sportive și publice;
Amendamentul 428
Propunere de regulament
Anexa II – partea B
B Specific pentru zona de vecinătate a UE
eliminat
(a)  Promovarea unei cooperări politice consolidate;
(b)  Sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente și viitoare, precum și a agendelor de asociere și a priorităților parteneriatului convenite de comun acord sau a documentelor echivalente;
(c)  Promovarea unui parteneriat consolidat cu societățile între Uniune și țările partenere, inclusiv prin intermediul contactelor interpersonale;
(d)  Consolidarea cooperării regionale, în special în cadrul Parteneriatului estic și al Uniunii pentru Mediterana, și între țările din vecinătatea europeană, precum și a cooperării transfrontaliere;
(e)  Realizarea unei integrări progresive în piața internă a Uniunii și consolidarea cooperării sectoriale și intersectoriale, inclusiv prin armonizarea legislativă și convergența reglementărilor cu standardele Uniunii și alte standarde internaționale relevante și printr-un acces îmbunătățit la piață, inclusiv prin intermediul zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, al măsurilor conexe de consolidare a instituțiilor și al investițiilor.
Amendamentul 429
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 1
—  Contribuția la promovarea valorilor fundamentale ale democrației, statului de drept, universalității și indivizibilității drepturilor omului, a respectului pentru demnitatea umană, a principiilor nediscriminării, egalității și solidarității, precum și contribuția la respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.
eliminat
Amendamentul 430
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 2
—  Favorizarea cooperării și a parteneriatului cu societatea civilă în legătură cu aspecte referitoare la drepturile omului și democrație, inclusiv în situații sensibile și urgente. Se elaborează o strategie globală și coerentă la toate nivelurile în vederea realizării obiectivelor de mai jos.
eliminat
Amendamentul 431
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 3
—  Protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuția la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, toleranța, justiția și asumarea răspunderii, solidaritatea și egalitatea. Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți va fi monitorizată, promovată și consolidată în conformitate cu principiile universalității, indivizibilității și interdependenței drepturilor omului. Domeniul de aplicare al programului include drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale. Problemele legate de drepturile omului vor fi abordate în același timp cu impulsionarea societății civile și cu protecția și capacitarea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește marja lor de acțiune din ce în ce mai redusă.
eliminat
Amendamentul 432
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 4
—  Dezvoltarea, îmbunătățirea și protejarea democrației, printr-o abordare cuprinzătoare care să vizeze toate aspectele legate de guvernanța democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, stimularea participării cetățenilor și sprijinirea proceselor electorale credibile, incluzive și transparente. Democrația va fi consolidată prin respectarea principalilor piloni ai sistemelor democratice, printre care se numără statul de drept, normele și valorile democratice, mass-media independentă, instituții - inclusiv partide politice și parlamente - responsabile și incluzive și lupta anti-corupție. Observarea alegerilor joacă un rol hotărâtor în cadrul sprijinului mai larg pentru procesele democratice. În acest context, misiunile UE de observare a alegerilor vor fi în continuare o componentă majoră a programului, alături de acțiunile întreprinse în urma recomandărilor misiunilor UE de observare a alegerilor;
eliminat
Amendamentul 433
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 5
—  Promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatului strategic și contribuția la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale de a promova și proteja drepturile omului, democrația și statul de drept. Parteneriatele strategice vor fi stimulate, acordându-se o atenție deosebită Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), Curții Penale Internaționale (CPI) și mecanismelor regionale și naționale relevante de protejare a drepturilor omului. În plus, programul va promova educația și cercetarea pe tema drepturilor omului și a democrației, inclusiv prin intermediul Campusului global pentru drepturile omului și democrație (Global Campus for Human Rights and Democracy).
eliminat
Amendamentul 434
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – paragraful 1 a (nou)
În cadrul acestui program, Uniunea acordă asistență în vederea abordării chestiunilor globale, regionale, naționale și locale referitoare la drepturile omului și la democratizare, în parteneriat cu societatea civilă în următoarele domenii strategice de intervenție:
1a.  Protejarea și promovarea drepturilor omului și ale apărătorilor drepturilor omului în situațiile de urgență și în țările în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt cele mai expuse riscului, inclusiv prin abordarea nevoilor urgente de protecție a apărătorilor drepturilor omului într-o manieră flexibilă și cuprinzătoare.
Se pune accentul pe aspecte referitoare la drepturile omului și la democrație, care nu pot fi abordate prin programe geografice sau prin alte programe tematice, din cauza caracterului lor sensibil sau a naturii urgente. În astfel de cazuri, se acordă prioritate promovării respectării dreptului internațional relevant și oferirii de sprijin și mijloace concrete de acțiune societății civile locale, care acționează în condiții foarte dificile. O atenție specială se acordă, de asemenea, consolidării unui mecanism specific de protecție a apărătorilor drepturilor omului.
1b.  Susținerea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuția la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, egalitatea, justiția socială și asumarea răspunderii.
Asistența din partea Uniunii trebuie să aibă capacitatea de a trata aspectele cele mai sensibile de politică, cum ar fi pedeapsa cu moartea, tortura, libertatea de exprimare în contexte restrictive, discriminarea grupurilor vulnerabile, precum și protecția și promovarea drepturilor copiilor (în privința muncii copiilor, a traficului cu copii, a prostituției infantile sau a copiilor soldați), și răspunde provocărilor emergente complexe, cum ar fi protecția persoanelor strămutate ca urmare a schimbărilor climatice, prin libertatea sa de acțiune și flexibilitatea ridicată în ceea ce privește modalitățile de cooperare.
1c.  Consolidarea și susținerea democrației, tratând toate aspectele legate de guvernanța democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, creșterea participării cetățenilor, crearea unui mediu favorabil societății civile și susținerea unor procese electorale credibile, în special prin misiunile UE de observare a alegerilor.
Democrația trebuie consolidată prin respectarea principalilor piloni ai sistemelor democratice, printre care statul de drept, normele și valorile democratice, independența media, instituții - inclusiv partide politice și parlamente - responsabile și incluzive, un sector de securitate responsabil și lupta anti-corupție. Trebuie acordată prioritate oferirii unui sprijin și a unor mijloace de acțiune concrete actorilor politici care își desfășoară activitatea în condiții foarte dificile. Observarea alegerilor joacă un rol hotărâtor în cadrul sprijinului mai larg pentru procesele democratice. În acest context, misiunile UE de observare a alegerilor sunt în continuare o componentă majoră a programului, alături de acțiunile întreprinse în urma recomandărilor misiunilor UE de observare a alegerilor. O altă axă majoră este susținerea organizațiilor cetățenilor de observare a alegerilor și a rețelelor lor regionale din întreaga lume.
Capacitatea și vizibilitatea organizațiilor cetățenești de observare a alegerilor din vecinătatea europeană estică și sudică și a organizațiilor platformelor regionale respective trebuie consolidate, în special prin introducerea unui program de învățare reciprocă viabil pentru organizațiile cetățenești independente și nepartizane de observare a alegerilor. Uniunea trebuie să îmbunătățească capacitățile organizațiilor cetățenești interne de observare a alegerilor, să ofere instruire pentru alegători, cunoștințe de bază în domeniul media, programe pentru monitorizarea aplicării recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor interne și internaționale, și trebuie să apere credibilitatea și încrederea în institutele electorale și de observare a alegerilor.
1d.  Promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatelor strategice care contribuie la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale și la capacitarea actorilor locali în vederea promovării și protejării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept.
Parteneriate pentru drepturile omului, care să se axeze pe consolidarea arhitecturii naționale și internaționale a drepturilor omului, inclusiv pe sprijinul acordat multilateralismului, întrucât independența și eficacitatea Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), a Curții Penale Internaționale (CPI) și a mecanismelor regionale relevante de protejare a drepturilor omului sunt esențiale. Susținerea educației și a cercetării pe tema drepturilor omului și a democrației, precum și promovarea libertății academice sunt continuate, inclusiv prin sprijinul acordat Campusului global pentru drepturile omului și democrație.
1e.  Promovarea unor noi sinergii transregionale și colaborarea în rețea în cadrul societății civile locale și între societatea civilă și alte organe și mecanisme relevante de protecție a drepturilor omului, astfel încât să se maximizeze partajarea de bune practici în domeniul drepturilor omului și democrației și să se creeze dinamici pozitive.
Trebuie pus accentul pe protejarea și promovarea principiului universalității, prin identificarea și partajarea celor mai bune practici privind drepturile omului, fie civile și politice sau economice, sociale și culturale, și pe libertățile fundamentale, printre altele, atunci când sunt abordate provocările majore, inclusiv securitatea durabilă, lupta împotriva terorismului, migrația și marja de manevră tot mai restrânsă pentru ONG-uri. Acestea vor necesita un efort consolidat de reunire a unor părți interesate diferite din domeniul drepturilor omului (de exemplu, societatea civilă locală și militanți pentru drepturile omului, avocați, mediul academic, instituții naționale pentru drepturile omului și ale femeilor, sindicate) din diferite țări și de pe diferite continente, care pot crea împreună un discurs pozitiv privind drepturile omului, cu un efect de multiplicare.
1f.  În relațiile sale cu țările terțe în cadrul instrumentului, Uniunea promovează în continuare eforturile depuse la nivel internațional pentru încheierea unui acord multilateral vizând interzicerea comerțului cu bunuri utilizate în scopul torturii și al aplicării pedepsei capitale.
Amendamentul 435
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – partea introductivă
2.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE
2.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE ȘI AUTORITĂȚILE LOCALE
Amendamentul 436
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1 – partea introductivă
1.  Un spațiu civic incluziv, participativ, dotat cu mijloacele necesare și independent pentru societatea civilă în țările partenere
1.  Un spațiu civic incluziv, participativ, dotat cu mijloacele necesare și independent pentru societatea civilă și autoritățile locale din țările partenere
Amendamentul 437
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1 – litera a
(a)  Crearea unui mediu favorabil participării cetățenilor și acțiunii societății civile, inclusiv prin intermediul fundațiilor;
(a)  Crearea unui mediu favorabil participării cetățenilor și acțiunii societății civile, inclusiv prin sprijinirea participării active a societății civile în cadrul dialogului politic prin intermediul fundațiilor;
Amendamentul 438
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1 – litera b
(b)  Dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile, inclusiv a fundațiilor, de a acționa atât ca actori ai dezvoltării, cât și ca actori ai guvernanței;
(b)  Susținerea și dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile, inclusiv a fundațiilor, de a acționa atât ca actori ai dezvoltării, cât și ca actori ai guvernanței;
Amendamentul 439
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  Consolidarea capacităților, coordonarea și consolidarea instituțională a OSC și a autorităților locale - inclusiv a rețelelor sudice ale OSC și ale autorităților locale și ale organizațiilor-umbrelă, pentru angajarea în cadrul organizațiilor lor și între diferitele tipuri de actori care activează în dezbaterea publică privind dezvoltarea, precum și pentru dialogul cu guvernele cu privire la politicile publice și pentru a participa efectiv la procesul de dezvoltare.
Amendamentul 440
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2 – partea introductivă
2.  Dialogul cu organizațiile societății civile și între aceste organizații cu privire la politica de dezvoltare
2.  Dialogul cu organizațiile societății civile și între aceste organizații
Amendamentul 441
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2 – litera a
(a)  Promovarea altor foruri de dialog incluzive și multipartite, inclusiv interacțiunea dintre cetățeni, organizațiile societății civile, autoritățile locale, statele membre, țările partenere și alte părți interesate cheie din domeniul dezvoltării;
(a)  Promovarea forurilor de dialog incluzive și multipartite și consolidarea instituțională a rețelelor societății civile și ale autorității locale, inclusiv interacțiunea și coordonarea dintre cetățeni, organizațiile societății civile, autoritățile locale, statele membre, țările partenere și alte părți interesate cheie din domeniul dezvoltării;
Amendamentul 442
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 – litera b
(b)  Mobilizarea sprijinului public în Uniune, țările candidate și candidații potențiali pentru strategii de dezvoltare durabile și incluzive în țările partenere.
(b)  Mobilizarea sprijinului public în Uniune, țările candidate și candidații potențiali pentru reducerea sărăciei și strategii de dezvoltare durabile și incluzive în țările partenere.
Amendamentul 443
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 – litera ba (nouă)
(ba)   Sensibilizarea cu privire la consumul și producția durabilă, la lanțurile de aprovizionare și la efectele puterii de cumpărare a cetățenilor Uniunii în stimularea dezvoltării durabile.
Amendamentul 444
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 a (nou)
3a.  Prestarea unor servicii sociale de bază în beneficiul populațiilor care au nevoie de astfel de servicii
Intervenții în țările partenere, de sprijinire a grupurilor vulnerabile și marginalizate prin furnizarea de servicii sociale de bază, cum ar fi sănătatea, inclusiv alimentația, educația, protecția socială și accesul la apă sigură, la salubrizare și igienă, furnizate prin intermediul organizațiilor societății civile și al autorităților locale.
Amendamentul 445
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 b (nou)
3b.  Consolidarea rolului autorităților locale ca actori ai dezvoltării prin:
(a)  consolidarea capacității rețelelor, platformelor și alianțelor autorităților locale din Uniune și din țările în curs de dezvoltare pentru a asigura un dialog politic substanțial și continuu și participarea efectivă în domeniul dezvoltării și pentru a promova guvernanța democratică, în special prin abordarea teritorială a dezvoltării locale;
(b)  Consolidarea interacțiunii cu cetățenii Uniuni pe teme legate de dezvoltare (campanii de sensibilizare, schimb de cunoștințe, implicare, inclusiv prin adoptarea criteriilor privind durabilitatea în achizițiile publice), în special în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv în Uniune, în țările candidate și în țările potențial candidate;
(c)  creșterea aproprierii și absorbției ajutorului prin programe de formare în interiorul țării pentru funcționarii publici ai autorităților locale cu privire la modul de solicitare a finanțării UE.
Amendamentul 446
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – partea introductivă
3.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU STABILITATE ȘI PACE
3.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU EDIFICAREA PĂCII, PREVENIREA CONFLICTELOR ȘI STABILITATE
Amendamentul 447
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
Uniunea va furniza asistență tehnică și financiară care are ca obiect sprijinul pentru măsurile care vizează dezvoltarea și consolidarea capacității partenerilor de a preveni conflictele, de a consolida pacea și de a aborda situațiile precriză și postcriză, în strânsă coordonare cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale, regionale și subregionale, precum și cu actorii statali și ai societății civile, în ceea ce privește eforturile depuse de aceștia în special în următoarele domenii, acordând totodată o atenție specială participării femeilor:
Uniunea va furniza asistență tehnică și financiară care are ca obiect sprijinul pentru măsurile care vizează dezvoltarea și consolidarea capacității Uniunii și partenerilor săi de a preveni conflictele, de a consolida pacea și de a aborda situațiile precriză și postcriză, în strânsă coordonare cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale, regionale și subregionale, precum și cu actorii statali și ai societății civile, în ceea ce privește eforturile depuse de aceștia în special în următoarele domenii, acordând totodată o atenție specială egalității de gen, capacitării femeilor și participării tinerilor:
Amendamentul 448
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  alerta timpurie și analiza riscurilor de conflict; măsuri de instaurare a unui climat de încredere, mediere, dialog și reconciliere;
(a)  alerta timpurie și analiza riscurilor de conflict în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor;
Amendamentul 449
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  facilitarea și consolidarea capacităților de instaurare a unui climat de încredere, măsuri de mediere, dialog și reconciliere, acordând o atenție specială tensiunilor intercomunitare care apar și prevenirii genocidului și a crimelor împotriva umanității;
Amendamentul 450
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)
(ab)  întărirea capacităților de participare și desfășurare în misiunile civile de stabilizare; consolidarea capacităților Uniunii, societății civile și ale partenerilor Uniunii de participare la misiunile civile de menținere și edificare a păcii și de desfășurare a acestora; schimbul de informații și de bune practici privind edificarea păcii, analiza conflictelor, alertarea timpurie sau activitățile de formare și furnizarea de servicii;
Amendamentul 451
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  redresarea postconflict și postdezastru;
(b)  sprijinirea redresării postconflict, inclusiv tratarea problemei persoanelor dispărute în situații postconflict, inclusiv sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor multilaterale relevante privind minele și resturile explozive de război, precum și redresarea postdezastru, cu relevanță pentru situația politică și de securitate;
Amendamentul 452
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  acțiuni de sprijinire a consolidării păcii și a construcției statale;
(c)  sprijinirea acțiunilor de consolidare a păcii și a construcției statale, inclusiv a organizațiilor locale și internaționale ale societății civile, a statelor și organizațiilor internaționale; și derularea de dialoguri structurale între aceștia, la diferite niveluri, între societatea civilă locală și țările partenere, precum și cu Uniunea;
Amendamentul 453
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)  reducerea utilizării resurselor naturale pentru a finanța conflicte și sprijinirea conformării de către părțile interesate la inițiative precum sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley, inclusiv a celor legate de Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat1a în special în ceea ce privește aplicarea unor controale interne eficiente asupra producției de resurse naturale și a schimburilor comerciale cu acestea;
__________________
1a JO L 130, 19.5.2017, p. 1
Amendamentul 454
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera e
(e)  consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD).
(e)  consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare.
Amendamentul 455
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)
(ea)  sprijinirea acțiunilor de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor, în special prin punerea în aplicare a Rezoluțiilor 1325 și 2250 ale Consiliului de Securitate al ONU, precum și prin participarea femeilor și a tinerilor la procesele de pace formale și informale și prin reprezentarea lor în acestea;
Amendamentul 456
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)
(eb)  acțiuni de promovare a unei culturi a non-violenței, inclusiv a educației formale, informale și nonformale pentru pace;
Amendamentul 457
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ec (nouă)
(ec)  acțiuni de sprijin pentru creșterea rezilienței statelor, societăților, comunităților și persoanelor, inclusiv evaluări ale rezilienței destinate identificării capacităților endogene din cadrul societăților, care să le permită acestora să reziste la presiuni și șocuri, să se adapteze la acestea și să își revină rapid în urma lor;
Amendamentul 458
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ed (nouă)
(ed)   sprijinirea tribunalelor penale internaționale și tribunalelor naționale ad hoc, comisiilor pentru adevăr și reconciliere, justiției de tranziție și altor mecanisme de soluționare juridică a plângerilor în materie de drepturi ale omului și privind revendicarea și adjudecarea drepturilor de proprietate, stabilite în conformitate cu standardele internaționale din domeniul drepturilor omului și al statului de drept;
Amendamentul 459
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ee (nouă)
(ee)   sprijinirea măsurilor de combatere a utilizării ilegale a armelor de foc, a armelor de calibru mic și armamentului ușor și a accesului la acestea;
Amendamentul 460
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 a (nou)
Măsurile în acest domeniu:
(a)  includ transferul de cunoștințe, schimbul de informații și de bune practici, evaluarea riscurilor sau a amenințărilor, cercetarea și analiza, sistemele de alertă timpurie, activitățile de formare și furnizarea de servicii;
(b)  contribuie la continuarea dezvoltării unui dialog structural privind chestiunile legate de consolidarea păcii;
(c)  pot să includă asistență tehnică și financiară pentru aplicarea acțiunilor de consolidare a păcii și de sprijin pentru construcția statală.
Amendamentul 461
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Uniunea furnizează asistență tehnică și financiară pentru a sprijini eforturile partenerilor și acțiunile Uniunii de răspuns la amenințările mondiale și transregionale și la amenințările emergente, în principal în următoarele domenii:
Uniunea furnizează asistență tehnică și financiară pentru a sprijini eforturile partenerilor și acțiunile Uniunii de răspuns la amenințările mondiale și transregionale și la amenințările emergente, în următoarele domenii:
Amendamentul 462
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  amenințările la adresa ordinii publice, a securității și a siguranței persoanelor, printre care se numără terorismul, extremismul violent, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, amenințările hibride, precum și traficul, comerțul și tranzitul ilicit;
(a)  amenințările la adresa ordinii publice, a securității și a siguranței persoanelor, printre care se numără terorismul, extremismul violent, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, amenințările hibride, precum și traficul, comerțul și tranzitul ilicit, în special consolidarea capacității autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare implicate în combaterea terorismului, a criminalității organizate, inclusiv a criminalității informatice și a tuturor formelor de trafic ilicit, precum și în controlul efectiv al comerțului și tranzitului ilegal.
Se acordă prioritate cooperării transregionale care implică două sau mai multe țări terțe care au demonstrat o voință politică clară de a rezolva problemele care apar.
Măsurile pun un accent deosebit pe buna guvernare și sunt conforme cu dreptul internațional. Cooperarea privind combaterea terorismului poate fi realizată, de asemenea, împreună cu anumite țări, regiuni sau organizații internaționale, regionale și subregionale.
În ceea ce privește asistența pentru autoritățile implicate în combaterea terorismului, se acordă prioritate măsurilor de sprijin privind elaborarea și întărirea legislației în materie de combatere a terorismului, punerea în aplicare și practica dreptului financiar, a dreptului vamal și a legislației în domeniul imigrației, elaborarea unor proceduri de aplicare a legii aliniate la cele mai înalte standarde internaționale și care sunt în conformitate cu dreptul internațional, consolidarea mecanismelor de control democratic și de supraveghere instituțională și prevenirea radicalismului violent.
În ceea ce privește asistența legată de problema drogurilor, se acordă atenția cuvenită cooperării internaționale care vizează promovarea bunelor practici privind reducerea cererii, a producției și a daunelor provocate.
Amendamentul 463
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  amenințările la adresa spațiilor publice, a infrastructurii critice, a securității cibernetice, a sănătății publice sau a stabilității mediului, amenințările la adresa securității maritime, precum și amenințările cauzate de efectele schimbărilor climatice;
(b)  amenințările la adresa spațiilor publice, a infrastructurii critice, inclusiv a transportului internațional, care include traficul de persoane și de mărfuri, operațiunile energetice și distribuția de energie, a securității cibernetice, a sănătății publice, printre care se numără epidemiile bruște cu impact potențial la nivel transnațional, a stabilității mediului, amenințările la adresa securității maritime, precum și amenințările globale și transregionale cauzate de efectele schimbărilor climatice care au un efect destabilizator asupra păcii și securității;
Amendamentul 464
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  atenuarea riscurilor, indiferent dacă sunt provocate intenționat sau accidental ori dacă sunt de origine naturală, legate de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari, precum și a riscurilor legate de instalații sau unități conexe;
(c)  atenuarea riscurilor, indiferent dacă sunt provocate intenționat sau accidental ori dacă sunt de origine naturală, legate de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari, precum și a riscurilor legate de instalații sau unități conexe, în special în următoarele domenii:
(1)  sprijinirea și promovarea activităților de cercetare civilă ca alternativă la activitățile de cercetare în materie de apărare;
(2)  îmbunătățirea practicilor în materie de siguranță legate de facilitățile civile în care sunt depozitate sau tratate materiale sau agenți sensibili chimici, biologici, radiologici și nucleari în cadrul unor programe de cercetare civilă;
(3)  sprijinirea, în cadrul politicilor de cooperare ale Uniunii și a obiectivelor acestora, a înființării unei infrastructuri civile și elaborarea studiilor civile relevante necesare demontării, reabilitării sau conversiei instalațiilor și siturilor din domeniul armamentului atunci când se declară că acestea nu mai fac parte dintr-un program de apărare;
(4)  consolidarea capacității autorităților civile competente implicate în dezvoltarea și aplicarea unui control efectiv al traficului de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici sau nucleari (inclusiv al echipamentului care servește la producerea sau livrarea acestora);
(5)  dezvoltarea cadrului juridic și a capacităților instituționale pentru instituirea și aplicarea unor controale eficace la export, în special asupra bunurilor cu dublă utilizare, inclusiv măsuri de cooperare regională și în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului privind comerțul cu arme și promovarea aderării la acesta;
(6)  dezvoltarea unui nivel de pregătire eficace pentru dezastre civile, planificare în caz de urgențe , reacție în caz de criză și capacități de aplicare a unor măsuri de curățare.
Aceste activități se desfășoară împreună cu cele din cadrul Instrumentului european pentru securitate nucleară, instituit prin Regulamentul UE .../... [Regulamentul privind Instrumentul european pentru securitate nucleară].
Amendamentul 465
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera d
(d)  consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD).
(d)  consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare.
Amendamentul 466
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera a
(a)  Dezvoltarea elementelor esențiale ale unui sistem de sănătate eficace și cuprinzător, pentru care abordarea optimă este la nivel supranațional, astfel încât să se ofere accesul echitabil la servicii de sănătate și să se asigure sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;
(a)  Dezvoltarea elementelor esențiale ale unui sistem de sănătate eficace și cuprinzător, pentru care abordarea optimă este la nivel supranațional, astfel încât să se ofere accesul echitabil, la prețuri accesibile, favorabil incluziunii și universal la servicii de sănătate publice și să se asigure sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente
Amendamentul 467
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  Promovarea, asigurarea și extinderea serviciilor de bază și a serviciilor de consiliere psihologică destinate victimelor violenței, în special femeilor și copiilor victime ale violului;
Amendamentul 468
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera c
(c)  Abordarea securității sanitare globale prin cercetare și control în domeniul bolilor transmisibile, transpunerea cunoștințelor în produse și politici care abordează evoluțiile în ceea ce privește povara bolii (boli netransmisibile, toate formele de malnutriție și factorii de risc legați de mediu) și conturarea unor piețe globale pentru a îmbunătăți accesul la produse de sănătate și servicii de asistență medicală esențiale, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă.
(c)  Abordarea securității sanitare globale prin cercetare în domeniul bolilor transmisibile -inclusiv în domeniul bolilor neglijate și legate de sărăcie - și control, prin combaterea acestor boli și a medicamentelor false, transpunerea cunoștințelor în produse sigure, accesibile și ieftine care vizează imunizarea, spectrul extins al poverii persistente reprezentate de infecții, boli și epidemii noi sau care reapar și rezistența la antibiotice (boli netransmisibile, toate formele de malnutriție și factorii de risc legați de mediu) și conturarea unor piețe globale pentru a îmbunătăți accesul la produse de sănătate și servicii de asistență medicală esențiale, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă.
Amendamentul 469
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  Sprijinirea inițiativelor de amplificare a accesului la medicamente sigure, eficiente și la prețuri accesibile (inclusiv la medicamente generice), diagnosticare și tehnologii de sănătate conexe, și utilizarea tuturor instrumentelor disponibile pentru a reduce prețul medicamentelor vitale și diagnosticării.
Amendamentul 470
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera cb (nouă)
(cb)  Promovarea unei stări bune de sănătate și combaterea bolilor transmisibile prin consolidarea sistemelor de sănătate și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite prevenirii și combaterii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;
Amendamentul 471
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera a
(a)  Promovarea eforturilor globale comune pentru asigurarea unei educații și a unei formări de calitate incluzive și echitabile la toate nivelurile, inclusiv în situații de urgență și de criză;
(a)  Promovarea realizării obiectivelor asupra cărora s-a căzut de acord la nivel internațional în materie de educație și combaterea sărăciei educaționale prin eforturi globale comune pentru asigurarea unei educații și a unei formări de calitate incluzive și echitabile la toate nivelurile, pentru toate vârstele, inclusiv a educației timpurii, în situații de urgență și de criză și acordând prioritate îmbunătățirii sistemelor educaționale publice gratuite;
Amendamentul 472
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera b
(b)  Consolidarea cunoștințelor, a competențelor și a valorilor prin intermediul parteneriatelor și alianțelor care vizează cetățenia activă și societăți productive, incluzive și reziliente;
(b)  Consolidarea cunoștințelor, a cercetării și inovării, a competențelor și a valorilor prin intermediul parteneriatelor și alianțelor care vizează cetățenia activă și societăți productive, educate, democratice, incluzive și reziliente;
Amendamentul 473
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera c
(c)  Sprijinirea acțiunilor globale care urmăresc reducerea tuturor dimensiunilor inegalității, cum ar fi decalajele dintre fete/femei și băieți/bărbați, pentru a garanta că toată lumea are șanse egale de a participa la viața economică și socială.
(c)  Sprijinirea acțiunilor globale care urmăresc reducerea tuturor dimensiunilor discriminării și inegalității, cum ar fi decalajele dintre fete/femei și băieți/bărbați, pentru a garanta că toată lumea are șanse egale de a participa la viața economică, politică, socială și culturală.
Amendamentul 474
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera ca (nouă)
(ca)   Sprijinirea eforturilor și îmbunătățirea bunelor practici puse în aplicare de actorii societății civile, pentru a garanta o educație incluzivă de calitate în medii fragile în care structurile de guvernanță sunt slabe.
Amendamentul 475
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera cb (nouă)
(cb)  Sprijinirea acțiunilor și promovarea cooperării în domeniul sportului pentru a contribui la capacitarea femeilor și a tinerilor, a persoanelor și a comunităților, precum și la obiectivele de sănătate, educație și incluziune socială ale Agendei 2030;
Amendamentul 476
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – partea introductivă
3.  Femeile și copiii
3.  Femeile
Amendamentul 477
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera a
(a)  Conducerea și sprijinirea eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la nivel global care vizează eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor; aceasta include violența fizică, psihologică, sexuală, economică și de ale tipuri și discriminarea pe baza acestor criterii, inclusiv excluderea cu care se confruntă femeile în diferitele domenii ale vieții lor private și publice;
(a)  Conducerea și sprijinirea inițiativelor locale naționale și regionale și a eforturilor, parteneriatelor și alianțelor pentru drepturile femeilor, așa cum sunt acestea prevăzute în Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și în Protocolul opțional la aceasta care vizează eliminarea tuturor formelor de violență, a practicilor nocive și a tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și a fetelor; aceasta include violența fizică, psihologică, sexuală, economică, politică și de ale tipuri și discriminarea pe baza acestor criterii, inclusiv excluderea cu care se confruntă femeile în diferitele domenii ale vieții lor private și publice;
Amendamentul 478
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera aa (nouă)
(aa)  Tratarea cauzelor profunde ale inegalităților de gen, ca mijloc de sprijinire a prevenirii conflictelor și a edificării păcii; promovarea capacitării femeilor, inclusiv a rolurilor acestora în calitate de actori implicați în dezvoltare și de promotori ai păcii; sprijinirea capacității de acțiune a femeilor și fetelor, a exprimării lor în societate și a participării lor la viața socială, economică, politică și civică;
Amendamentul 479
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera ab (nouă)
(ab)  Promovarea protejării și exercitării drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv a drepturilor economice, profesionale, sociale și politice, precum și a drepturilor la sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la servicii, educație și produse pentru sănătatea sexuală și reproductivă.
Amendamentul 480
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera b
(b)  Promovarea de noi inițiative pentru consolidarea sistemelor de protecție a copilului din țările terțe, care să asigure faptul că copiii sunt protejați împotriva violenței, abuzurilor și neglijenței în toate domeniile, inclusiv prin promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității.
eliminat
Amendamentul 481
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 a (nou)
3a.  Copii și tineret
(a)  Promovarea de noi inițiative pentru îmbunătățirea sistemelor de protecție a copilului din țările terțe, care să garanteze faptul că copiii beneficiază de cel mai bun început în viață și sunt protejați împotriva violenței, abuzurilor și neglijenței în toate domeniile, inclusiv prin promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității.
(b)  Promovarea accesului la servicii sociale de bază pentru copii și tineri, inclusiv pentru cei mai marginalizați, cu accent pe sănătate, nutriție, educație, dezvoltare și protecție socială a copiilor preșcolari, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, informare și aprovizionare, servicii dedicate tinerilor și educație sexuală completă, nutriție, educație și protecție socială;
(c)  Promovarea accesului tinerilor la competențe, locuri de muncă decente și de calitate prin intermediul educației, formării profesionale și tehnice, precum și a accesului la tehnologiile digitale; sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor și promovarea creării de locuri de muncă durabile cu condiții de muncă decente;
(d)  Promovarea inițiativelor care emancipează tinerii și copiii și care susțin politicile și acțiunile menite să garanteze includerea acestora, participarea politică și civilă semnificativă și recunoașterea socială, recunoscând potențialul lor de agenți pozitivi ai schimbării în domenii precum pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, protecția mediului și reducerea sărăciei.
Amendamentul 482
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 4 – partea introductivă
4.  Migrație și strămutare forțată
4.  Migrație, mobilitate și strămutare forțată
Amendamentul 483
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 4 – litera a
(a)  Menținerea rolului de lider al UE în definirea agendei globale privind guvernanța migrației și a strămutării forțate în toate dimensiunile sale;
(a)  Menținerea rolului de lider al UE în definirea agendei globale privind guvernanța migrației și a strămutării forțate în toate dimensiunile sale pentru a facilita migrația legală, desfășurată în condiții de siguranță și legal;
Amendamentul 484
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 4 – litera b
(b)  Orientarea și susținerea dialogurilor globale și transregionale în materie de politici, inclusiv schimburile de experiență și cooperarea în domeniul migrației și strămutării forțate;
(b)  Orientarea și susținerea dialogurilor globale și transregionale în materie de politici, inclusiv în ceea ce privește migrația sud-sud și schimburile de experiență și cooperarea în domeniul migrației și strămutării forțate;
Amendamentul 485
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 4 – litera da (nouă)
(da)  Cooperarea în acest domeniu adoptă o abordare bazată pe drepturile omului și este condusă în concordanță cu [Fondul pentru azil și migrație], cu respectarea deplină a demnității umane, a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării.
Amendamentul 486
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 5 – litera b
(b)  Contribuția la agenda globală privind munca decentă, în special în lanțurile valorice globale, și îmbunătățirea cunoștințelor privind politicile eficace de ocupare a forței de muncă, care răspund nevoilor pieței forței de muncă, inclusiv educația și formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții;
(b)  Contribuția la agenda globală privind munca decentă pentru toți, într-un mediu sănătos, pe baza standardelor de muncă fundamentale ale OIM, inclusiv prin intermediul dialogului social, a salariilor și prin combaterea muncii copiilor, în special prin transformarea lanțurile valorice globale în entități mai sustenabile și responsabile, bazate pe obligații orizontale de diligență necesară și îmbunătățirea cunoștințelor privind politicile eficace de ocupare a forței de muncă, care răspund nevoilor pieței forței de muncă, inclusiv educația și formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții;
Amendamentul 487
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 5 – litera ba (nouă)
(ba)   Sprijinirea inițiativelor globale privind afacerile și drepturile omului, inclusiv asumarea responsabilității de către întreprinderi pentru încălcări ale drepturilor omului și accesul la căi de atac;
Amendamentul 488
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 5 – litera c
(c)  Sprijinirea inițiativelor globale privind protecția socială universală care respectă principiile eficienței, sustenabilității și echității, inclusiv sprijinul pentru combaterea inegalităților și asigurarea coeziunii sociale;
(c)  Sprijinirea inițiativelor globale privind protecția socială universală care respectă principiile eficienței, sustenabilității și echității, inclusiv sprijinul pentru combaterea inegalităților și asigurarea coeziunii sociale, în special prin instituirea și consolidarea sistemelor sustenabile de protecție socială, a sistemelor de asigurări sociale și printr-o reformă fiscală, consolidând capacitatea sistemelor fiscale și combaterea fraudei, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive;
Amendamentul 489
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera a
(a)  Promovarea inițiativelor care vizează diversitatea culturală și dialogul intercultural pentru relații intercomunitare pașnice;
(a)  Promovarea inițiativelor care vizează diversitatea culturală și dialogul intercultural și interconfesional pentru relații intercomunitare pașnice;
Amendamentul 490
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera b
(b)  Susținerea culturii ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile și consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural.
(b)  Susținerea culturii și a exprimării creative și artistice ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile și consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural și conservarea acestuia, arta contemporană și alte forme de exprimare culturală;
Amendamentul 491
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera ba (nouă)
(ba)  Dezvoltarea artizanatului local ca mijloc de conservare a patrimoniului cultural local.
Amendamentul 492
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera bb (nouă)
(bb)  Întărirea cooperării privind protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv conservarea patrimoniului cultural deosebit de vulnerabil, în special cel al comunităților minoritare și izolate și al populațiilor indigene;
Amendamentul 493
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera bc (nouă)
(bc)   Sprijinirea inițiativelor pentru înapoierea proprietății culturale în țara de origine sau pentru restituirea acesteia în cazul obținerii ilegale.
Amendamentul 494
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera bd (nouă)
(bd)  Sprijinirea cooperării culturale cu Uniunea, inclusiv prin schimburi, parteneriate și alte inițiative, precum și prin recunoașterea profesionalismului autorilor, artiștilor și operatorilor din sectoarele culturale și creative;
Amendamentul 495
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera be (nouă)
(be)  Sprijinirea cooperării și parteneriatelor între organizațiile sportive;
Amendamentul 496
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera b
(b)  Contribuția la proiecția externă a politicilor Uniunii privind mediul și schimbările climatice;
(b)  Contribuția la proiecția externă a politicilor Uniunii privind mediul și schimbările climatice cu respectarea deplină a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării;
Amendamentul 497
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera c
(c)  Integrarea în politici, planuri și investiții a obiectivelor privind mediul, schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre, inclusiv prin îmbunătățirea cunoștințelor și a informării;
(c)  Integrarea în politici, planuri și investiții a obiectivelor privind mediul, schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre, în special prin îmbunătățirea cunoștințelor și a informării, inclusiv în programele sau în măsurile de cooperare interregională stabilite între țările și regiunile partenere, pe de o parte, și regiunile ultraperiferice învecinate și țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM, pe de alta;
Amendamentul 498
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera d
(d)  Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și a inițiativelor UE menite să promoveze atât adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, cât și dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuțiilor stabilite la nivel național (CSN) și a strategiilor pentru asigurarea emisiilor reduse și a rezilienței la schimbările climatice, promovarea reducerii riscului de dezastre, abordarea degradării mediului și stoparea pierderii biodiversității, promovarea conservării și a utilizării și gestionării durabile a ecosistemelor terestre și marine, precum și a resurselor naturale regenerabile - inclusiv solul, apa, oceanele, pescuitul și pădurile -, combaterea despăduririi, a degradării solurilor, a exploatării forestiere ilegale și a traficul cu specii sălbatice de faună și floră, combaterea poluării și asigurarea unui mediu sănătos, abordarea problemelor emergente în domeniul climei și al mediului, promovarea utilizării eficiente a resurselor, a consumului și producției durabile și a gestionării corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor și sprijinirea tranziției către economii circulare, verzi, reziliente la schimbările climatice și cu emisii scăzute.
(d)  Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și a inițiativelor UE menite să promoveze atât adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, cât și dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuțiilor stabilite la nivel național (CSN) și a strategiilor pentru asigurarea emisiilor reduse și a rezilienței la schimbările climatice, promovarea reducerii riscului de dezastre, abordarea degradării mediului și stoparea pierderii biodiversității, conservarea și utilizarea și gestionarea durabilă a ecosistemelor terestre și marine, precum și a resurselor naturale regenerabile - inclusiv solul, apa, oceanele, pescuitul și pădurile -, combaterea despăduririi, a deșertificării, a degradării solurilor, a exploatării forestiere ilegale și a traficul cu specii sălbatice de faună și floră, combaterea poluării și asigurarea unui mediu sănătos, abordarea problemelor emergente în domeniul climei și al mediului, promovarea utilizării eficiente a resurselor, a consumului și producției durabile, a gestionării integrate a resurselor de apă și a gestionării corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor și sprijinirea tranziției către economii circulare, verzi, reziliente la schimbările climatice și cu emisii scăzute;
Amendamentul 499
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera da (nouă)
(da)  Promovarea de practici agricole sustenabile din punct de vedere ecologic, inclusiv a agro-ecologiei, pentru a proteja ecosistemele și biodiversitatea și pentru a crește reziliența socială și a mediului la schimbările climatice, punând accentul în special pe sprijinirea micilor fermieri, a lucrătorilor și a meșteșugarilor.
Amendamentul 500
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera db (nouă)
(db)  Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și ale Uniunii pentru a lua măsuri în privința declinului biodiversității, a promova conservarea, utilizarea durabilă și gestionarea ecosistemelor terestre și marine și a biodiversității asociate.
Amendamentul 501
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 2 – litera a
(a)  Sprijinirea eforturilor, angajamentelor, parteneriatelor și alianțelor la nivel mondial, inclusiv a tranziției către energia durabilă;
(a)  Sprijinirea eforturilor, angajamentelor, parteneriatelor și alianțelor la nivel mondial, în special a tranziției către energia durabilă;
Amendamentul 502
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 2 – litera aa (nouă)
(aa)  Promovarea securității energetice pentru țările partenere și comunitățile locale, de exemplu prin diversificarea surselor și a căilor de aprovizionare, ținând cont de problemele legate de volatilitatea prețurilor, de posibilitățile de reducere a emisiilor, prin îmbunătățirea piețelor și favorizarea comerțului și a interconexiunilor în domeniul energiei, în special în cel al energiei electrice;
Amendamentul 503
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 2 – litera b
(b)  Încurajarea guvernelor partenere să reformeze politicile și piețele din sectorul energiei, astfel încât să creeze un mediu propice pentru investiții care să sporească accesul la servicii energetice accesibile ca preț, moderne, fiabile și durabile, punând accentul în special pe energia regenerabilă și pe eficiența energetică;
(b)  Încurajarea guvernelor partenere să reformeze politicile și piețele din sectorul energiei, astfel încât să creeze un mediu propice pentru creștere favorabilă incluziunii și investiții care să sporească accesul la servicii energetice favorabile climei, accesibile ca preț, moderne, fiabile și durabile, acordând prioritate energiei regenerabile și eficienței energetice;
Amendamentul 504
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 1 – litera a
(a)  Promovarea investițiilor private durabile prin mecanisme inovatoare de finanțare și de partajare a riscurilor;
(a)  Promovarea investițiilor private durabile prin mecanisme inovatoare de finanțare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate și statele fragile care nu ar atrage altfel aceste investiții și acolo unde adiționalitatea poate fi dovedită;
Amendamentul 505
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 1 – litera b
(b)  Îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului de investiții, sprijinirea unui dialog mai strâns între sectorul public și cel privat și consolidarea capacităților microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii;
(b)  Dezvoltarea unui sector privat local responsabil din punct de vedere social și ecologic, îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului de investiții, sprijinirea unui dialog mai strâns între sectorul public și cel privat și consolidarea capacităților, a competitivității și a rezilienței microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii locale, precum și a cooperativelor și întreprinderilor sociale și integrarea lor în economia locală, regională și globală;
Amendamentul 506
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  Promovarea incluziunii financiare prin favorizarea accesului microîntreprinderilor, al IMM-urilor și al gospodăriilor, în special al grupurilor defavorizate și vulnerabile, la utilizarea eficientă a serviciilor financiare de tip microcredite și economii, microasigurări și transfer de plăți;
Amendamentul 507
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 1 – litera c
(c)  Sprijinirea politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale și punerea în aplicare a acestora; îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului, a investițiilor și a oportunităților de afaceri pentru societățile din Uniune, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor;
(c)  Sprijinirea implementării politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale care vizează dezvoltarea durabilă; îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului echitabil, a investițiilor și a oportunităților de afaceri responsabile pentru societățile din Uniune, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor, precum și având ca obiectiv ușurarea accesului la tehnologii și la proprietate intelectuală ecologice, asigurând totodată repartizarea valorii și obligația de diligență privind drepturile omului în cadrul lanțurilor de aprovizionare și cu respectarea deplină a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării în cazul în care țările în curs de dezvoltare sunt vizate;
Amendamentul 508
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera a
(a)  Sprijinirea și influențarea strategiilor, organizațiilor, mecanismelor și actorilor internaționali care abordează chestiuni și cadre de politică globale majore în ceea ce privește securitatea alimentară și nutrițională;
(a)  Sprijinirea și influențarea strategiilor, organizațiilor, mecanismelor și actorilor internaționali care abordează chestiuni și cadre de politică globale majore în ceea ce privește securitatea alimentară și nutrițională sustenabilă și contribuția la responsabilitatea în ceea ce privește angajamentele internaționale privind securitatea alimentară, nutriția și agricultura durabilă, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris;
Amendamentul 509
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera b
(b)  Îmbunătățirea bunurilor publice globale care au drept scop eradicarea foametei și malnutriției; instrumente precum Rețeaua globală pentru prevenirea crizelor alimentare (Global Network on Food Crises) sporesc capacitatea de a răspunde în mod adecvat crizelor alimentare și nutriționale în contextul legăturii dintre ajutorul umanitar, dezvoltare și pace (ajutând astfel la mobilizarea resurselor din cadrul pilonului 3);
(b)  Asigurarea accesului echitabil la alimente, inclusiv prin acordarea de ajutor în vederea abordării deficitului de finanțare pentru nutriție; Îmbunătățirea bunurilor publice globale care au drept scop eradicarea foametei și malnutriției; instrumente precum Rețeaua globală pentru prevenirea crizelor alimentare (Global Network on Food Crises) sporesc capacitatea de a răspunde în mod adecvat crizelor alimentare și nutriționale în contextul legăturii dintre ajutorul umanitar, dezvoltare și pace (ajutând astfel la mobilizarea resurselor din cadrul pilonului 3);
Amendamentul 510
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera ba (nouă)
(ba)   Intensificarea eforturilor coordonate, accelerate și transsectoriale pentru a crește capacitatea de diversificare a producției alimentare locale și regionale, pentru a asigura securitatea alimentară și nutrițională și accesul la apă potabilă, precum și pentru a spori rezistența celor mai vulnerabili, în special în țările care se confruntă cu crize prelungite sau repetate;
Amendamentul 511
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera c
(c)  Reafirmarea la nivel global a rolului central pe care îl joacă agricultura, pescuitul și acvacultura durabile pentru sporirea securității alimentare, eradicarea sărăciei, crearea de locuri de muncă, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, reziliență și sănătatea ecosistemelor;
(c)  Reafirmarea la nivel global a rolului central pe care îl joacă agricultura, pescuitul și acvacultura durabile, inclusiv agricultura practicată de micii fermieri, creșterea animalelor și păstoritul pentru sporirea securității alimentare, eradicarea sărăciei, crearea de locuri de muncă, accesul echitabil și durabil la resurse și gestionarea resurselor, inclusiv la terenuri și drepturi asupra terenurilor, drepturi de acces la apă, la (micro)credite, la semințe din surse deschise și la alți factori de producție agricolă, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, reziliență și sănătatea ecosistemelor;
Amendamentul 512
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera d
(d)  Crearea de inovații prin intermediul cercetării internaționale și consolidarea la nivel mondial a cunoștințelor și a expertizei, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, agrobiodiversitatea, lanțurile valorice globale și incluzive, siguranța alimentară, investițiile responsabile, guvernanța proprietății funciare și a resurselor naturale.
(d)  Crearea de inovații prin intermediul cercetării internaționale și consolidarea la nivel mondial a cunoștințelor și a expertizei, promovarea și consolidarea strategiilor locale și autonome de adaptare, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, agrobiodiversitatea, lanțurile valorice globale și incluzive, comerțul echitabil, siguranța alimentară, investițiile responsabile, guvernanța proprietății funciare și a resurselor naturale.
Amendamentul 513
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera da (nouă)
(da)   Sprijinirea activă a unei participări mai mari a societății civile și a organizațiilor de fermieri la elaborarea de politici și la programele de cercetare, precum și intensificarea implicării acestora în punerea în aplicare și în evaluarea programelor guvernamentale.
Amendamentul 514
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea D – subpunctul 2
2.  Promovarea societăților favorabile incluziunii, a bunei guvernanțe economice, inclusiv a mobilizării veniturilor naționale într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, a gestionării transparente a finanțelor publice și a cheltuielilor publice eficace și favorabile incluziunii.
2.  Promovarea societăților favorabile incluziunii, a bunei guvernanțe economice, inclusiv a mobilizării veniturilor naționale într-un mod echitabil și favorabil incluziunii și a combaterii evitării obligațiilor fiscale, a gestionării transparente a finanțelor publice și a cheltuielilor publice eficace și favorabile incluziunii.
Amendamentul 515
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 a (nou)
4a.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU NECESITĂȚILE ȘI PRIORITĂȚILE POLITICII EXTERNE
Acțiunile de susținere a obiectivelor stabilite la articolul 4 alineatul 3 litera (da) sprijină politica externă a Uniunii în toate aspectele politice, de dezvoltare, economice și de securitate. Aceste acțiuni îi permit Uniunii să acționeze atunci când există un interes în materie de politică externă sau o ocazie de a-și atinge obiectivele care sunt dificil de abordat prin alte mijloace. Acestea pot acoperi următoarele aspecte:
(a)  sprijinirea strategiilor de cooperare bilaterală, regională și interregională ale Uniunii, prin promovarea dialogului politic și prin elaborarea de abordări și răspunsuri colective la provocările de interes global, inclusiv migrația, dezvoltarea, schimbările climatice și problemele de securitate, în special în următoarele domenii:
–  sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat și de cooperare, a planurilor de acțiune și a altor instrumente bilaterale similare;
–  aprofundarea dialogului politic și economic cu țările terțe care prezintă o relevanță deosebită pe scena internațională, inclusiv în cadrul politicii externe;
–  sprijinirea angajării alături de țările terțe relevante în legătură cu aspecte bilaterale și globale de interes comun;
–  promovarea unei monitorizări adecvate sau a unei puneri în aplicare coordonate a concluziilor la care s-a ajuns și a angajamentelor asumate în forumurile internaționale relevante;
(b)  sprijinirea politicii comerciale a Uniunii:
–  sprijinirea politicii comerciale a Uniunii și negocierea, punerea în aplicare și executarea acordurilor comerciale, cu respectarea deplină a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, în cazul țărilor în curs de dezvoltare, și alinierea deplină la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;
–  acordarea de sprijin pentru îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului, a investițiilor și a oportunităților de afaceri pentru societățile din Uniune, în special pentru IMM-uri, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin intermediul diplomației economice și al cooperării în domeniul afacerilor și al reglementării, cu adaptările necesare în ceea ce privește partenerii din țările în curs de dezvoltare;
(c)  contribuții la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale Uniunii:
–  contribuții la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale UE, cum ar fi, printre altele, cele din domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al energiei, al științei și educației, precum și cooperarea în materie de gestionare și guvernanță a oceanelor;
–  promovarea politicilor interne ale Uniunii cu principalele țări partenere și sprijinirea convergenței de reglementare în acest sens;
(d)  promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională:
–  promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională prin intermediul comunicării strategice, al diplomației publice, al contactelor interpersonale, al diplomației culturale și al cooperării în domeniul educației și în domeniul universitar, precum și prin activități de informare menite să promoveze valorile și interesele Uniunii;
–  îmbunătățirea mobilității studenților și a personalului academic, care să conducă la crearea de parteneriate având drept obiectiv îmbunătățirea calității învățământului universitar și la crearea de diplome comune care să permită recunoașterea academică în domeniu („programul Erasmus+”).
Acțiunile menționate aplică politici sau inițiative inovatoare, care corespund nevoilor, oportunităților și priorităților actuale pe termen scurt spre mediu sau evoluției acestora, având totodată potențialul de a orienta viitoarele acțiuni din cadrul programelor geografice sau tematice. Acestea se concentrează pe aprofundarea relațiilor și a dialogului Uniunii și pe dezvoltarea de parteneriate și alianțe cu principalele țări de interes strategic, în special cu economiile emergente și țările cu venituri medii care joacă un rol din ce în ce mai important în afacerile internaționale, guvernanța globală, politica externă, economia internațională și forurile multilaterale.
Amendamentul 516
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – partea introductivă
1.  Acțiuni care contribuie la asigurarea stabilității și prevenirea conflictelor în situații de urgență, criză emergentă, criză și postcriză
1.  Acțiuni care contribuie la pace, asigurarea stabilității și prevenirea conflictelor în situații de urgență, criză emergentă, criză și postcriză
Amendamentul 517
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  o situație de urgență, criză, criză emergentă sau dezastru natural;
(a)  o situație de urgență, criză, criză emergentă sau dezastru natural, după caz, pentru asigurarea stabilității, a păcii și a securității;
Amendamentul 518
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  o situație care constituie o amenințare la adresa democrației, a ordinii publice, a protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a securității și a siguranței persoanelor, în special a celor expuse violenței pe criterii de gen în situații de instabilitate;
(b)  o situație care constituie o amenințare la adresa păcii, democrației, a ordinii publice, a protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a securității și a siguranței persoanelor, în special a celor expuse violenței pe criterii de gen în situații de instabilitate;
Amendamentul 519
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1 a (nou)
1a.  Asistența tehnică și financiară menționată la alineatul (1) poate acoperi următoarele aspecte:
(a)  sprijinirea, prin furnizarea de asistență tehnică și logistică, a eforturilor întreprinse de organizațiile internaționale, regionale și locale și de actorii statali și ai societății civile în promovarea instaurării unui climat de încredere, a medierii, a dialogului și a reconcilierii, a justiției de tranziție, a emancipării femeilor și a tinerilor, în special în contexte comunitare tensionate și în conflicte prelungite;
(b)  sprijinirea punerii în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea și tineretul, în special în țările care se află în situații fragile, de conflict sau de postconflict;
(c)  sprijinirea creării și funcționării administrațiilor interimare mandatate în conformitate cu dreptul internațional;
(d)  sprijinirea dezvoltării unor instituții publice democratice și pluraliste, inclusiv a măsurilor de consolidare a rolului femeilor în astfel de instituții, a unei administrații civile eficace și a controlului civil al sistemului de securitate, precum și a măsurilor de consolidare a capacității autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare implicate în combaterea terorismului, a criminalității organizate și a tuturor formelor de trafic ilicit;
(e)  sprijinirea tribunalelor penale internaționale și tribunalelor naționale ad-hoc, comisiilor pentru adevăr și reconciliere, justiției de tranziție și altor mecanisme de soluționare juridică a plângerilor în materie de drepturi ale omului și privind revendicarea și adjudecarea drepturilor de proprietate, stabilite în conformitate cu standardele internaționale din domeniul drepturilor omului și al statului de drept;
(f)  sprijinirea întăririi capacității statului - într-un context caracterizat de presiuni puternice - de a dezvolta rapid, a menține sau a restabili principalele funcții ale statului, precum și coeziunea socială și politică de bază;
(g)  sprijinirea luării măsurilor necesare pentru inițierea reabilitării și a reconstrucției de infrastructuri, locuințe, imobile publice și bunuri economice cruciale și a capacității de producție esențială, precum și a altor măsuri care vizează reluarea activității economice, crearea de locuri de muncă și crearea condițiilor minime necesare pentru o dezvoltare socială durabilă;
(h)  sprijinirea luării măsurilor de natură civilă legate de demobilizarea și de reintegrarea foștilor combatanți și a familiilor acestora în societatea civilă și, după caz, legate de repatrierea acestora, precum și a măsurilor care vizează soluționarea situației copiilor soldați și a femeilor combatante;
(i)  sprijinirea luării de măsuri care vizează atenuarea efectelor sociale ale restructurării forțelor armate;
(j)  sprijinirea de măsuri care, în cadrul politicilor Uniunii în materie de cooperare și al obiectivelor acestora, vizează impactul socioeconomic asupra populației civile al minelor antipersonal, al munițiilor neexplodate sau al materialelor explozive rămase în urma războaielor. Activitățile finanțate în temeiul prezentului regulament pot viza, printre altele, educația cu privire la riscuri, detectarea minelor și deminarea, precum și, în legătură cu cele menționate anterior, distrugerea stocurilor;
(k)  sprijinirea luării de măsuri de combatere, în cadrul politicilor Uniunii în materie de cooperare și al obiectivelor acestora, a utilizării ilicite a armelor ușoare, a armelor de calibru mic, a armamentului ușor și a accesului la acestea;
(l)  sprijinirea luării de măsuri care garantează că se răspunde în mod corespunzător nevoilor specifice ale femeilor și copiilor în situații de criză și de conflict, inclusiv în ceea ce privește expunerea acestora la violență bazată pe sex;
(m)  sprijinirea reabilitării și reintegrării victimelor conflictelor armate, inclusiv măsuri care vizează abordarea nevoilor specifice ale femeilor și copiilor;
(n)  sprijinirea luării de măsuri care vizează promovarea și apărarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept, precum și instrumentele internaționale aferente;
(o)  sprijinirea luării de măsuri socioeconomice care vizează promovarea unui acces echitabil la resurse naturale și a unei gestionări transparente a acestora într-o situație de criză sau de criză emergentă, inclusiv edificarea păcii;
(p)  sprijinirea luării de măsuri care vizează impactul potențial al mișcărilor bruște de populație, cu relevanță pentru situația politică și de securitate, inclusiv de măsuri care răspund nevoilor comunităților-gazdă într-o situație de criză sau de criză emergentă, inclusiv de consolidare a păcii;
(q)  sprijinirea luării de măsuri de promovare a dezvoltării și a organizării societății civile și a participării acesteia la procesul politic, inclusiv de măsuri care vizează consolidarea rolului femeilor în astfel de procese și de măsuri de promovare a unei mass-media independente, pluraliste și profesioniste;
(r)  întărirea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare.
Amendamentul 520
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 1
Acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sunt concepute astfel încât să consolideze în mod eficace reziliența și să facă legătura între ajutorul umanitar și acțiunile din domeniul dezvoltării, care nu pot fi soluționate rapid prin programe geografice și tematice.
Acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sunt concepute astfel încât să consolideze în mod eficace reziliența și să facă legătura între ajutorul umanitar și acțiunile din domeniul dezvoltării, care nu pot fi soluționate rapid prin programe geografice și tematice, precum și să asigure coerența, consecvența și complementaritatea cu ajutorul umanitar, așa cum se prevede la articolul 5.
Amendamentul 521
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 2 – litera a
(a)  consolidarea rezilienței prin sprijinirea persoanelor, comunităților, instituțiilor și țărilor să se pregătească mai bine, să rezistă, să se adapteze și să își revină rapid în situații de presiuni și șocuri politice, economice și societale, dezastre naturale sau provocate de om, conflicte și amenințări globale, inclusiv prin consolidarea capacității statului - într-un context caracterizat de presiuni puternice - de a dezvolta rapid, a menține sau a restabili principalele funcții ale statului, precum și coeziunea socială și politică de bază și coeziunea societăților, comunităților și cetățenilor, astfel încât riscurile și oportunitățile să fie gestionate într-o manieră pașnică și stabilă, iar mijloacele de subzistență să fie create, menținute sau restabilite în situații de presiuni majore;
(a)  consolidarea rezilienței prin sprijinirea persoanelor, comunităților, instituțiilor și țărilor să se pregătească mai bine, să rezistă, să se adapteze și să își revină rapid în situații de presiuni și șocuri politice, economice și societale, dezastre naturale sau provocate de om, conflicte și amenințări globale; inclusiv prin consolidarea capacității societăților, comunităților și cetățenilor, astfel încât riscurile și oportunitățile să fie gestionate într-o manieră pașnică și stabilă, sensibilă la posibilitatea unui conflict, iar mijloacele de subzistență să fie create, menținute sau restabilite în situații de presiuni majore, și prin sprijinirea persoanelor, a comunităților și a societăților să identifice și să-și consolideze capacitățile existente de a rezista, de a se adapta și de a se redresa rapid în urma acestor presiuni și șocuri, inclusiv a celor care ar putea conduce la o escaladare a violenței;
Amendamentul 522
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 2 – litera c
(c)  desfășurarea unor activități de reabilitare și reconstrucție pe termen scurt care să le permită victimelor dezastrelor naturale sau provocate de om, ale conflictelor și ale amenințărilor globale să beneficieze de un minim de integrare socioeconomică și să creeze, cât mai repede posibil, condițiile necesare pentru reluarea dezvoltării pe baza obiectivelor pe termen lung stabilite de țările și regiunile în cauză; acest demers include și abordarea nevoilor urgente și imediate care rezultă din strămutarea persoanelor (refugiați, persoane strămutate și persoane returnate) în urma unor dezastre naturale sau provocate de om; și
(c)  desfășurarea unor activități de reabilitare și reconstrucție pe termen scurt care să le permită victimelor dezastrelor naturale sau provocate de om, ale conflictelor și ale amenințărilor globale să beneficieze de un minim de integrare socioeconomică și să creeze, cât mai repede posibil, condițiile necesare pentru reluarea dezvoltării pe baza obiectivelor pe termen lung stabilite de țările și regiunile în cauză; acest demers include și abordarea nevoilor urgente și imediate care rezultă din strămutarea forțată a persoanelor în urma unor dezastre naturale sau provocate de om; și
Amendamentul 523
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 – paragraful 2 – litera d
(d)  oferirea de asistență statului sau regiunii în cauză pentru instituirea unor mecanisme pe termen scurt de prevenire și de pregătire în caz de dezastre, inclusiv a unor sisteme de previziune și alertă timpurie, în vederea reducerii consecințelor dezastrelor.
(d)  oferirea de asistență statului, regiunii în cauză, autorităților locale sau organizațiilor neguvernamentale relevante pentru instituirea unor mecanisme pe termen scurt de prevenire și de pregătire în caz de dezastre, inclusiv a unor sisteme de previziune și alertă timpurie, în vederea reducerii consecințelor dezastrelor.
Amendamentul 524
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3
3.  Acțiuni care vizează nevoile și prioritățile de politică externă
eliminat
Acțiunile de răspuns rapid de susținere a obiectivelor stabilite la articolul 4 alineatul (4) litera (c) sprijină politica externă a Uniunii în toate aspectele politice, economice și de securitate. Aceste acțiuni îi permit Uniunii să acționeze atunci când există un interes urgent sau imperativ în materie de politică externă sau o fereastră de oportunitate pentru a-și atinge obiectivele care necesită o reacție rapidă și sunt dificil de abordat prin alte mijloace.
Aceste acțiuni pot viza următoarele:
(a)  sprijinirea strategiilor Uniunii de cooperare bilaterală, regională și interregională, promovarea dialogului în materie de politici și dezvoltarea unor abordări și răspunsuri colective la provocările globale, inclusiv aspectele legate de migrație și de securitate, precum și valorificarea ferestrelor de oportunitate în acest sens;
(b)  sprijinirea politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale și punerea în aplicare a acestora; acordarea de sprijin pentru îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului, a investițiilor și a oportunităților de afaceri pentru societățile din Uniune, în special pentru IMM-uri, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor prin intermediul diplomației economice și al cooperării în domeniul afacerilor și al reglementării;
(c)  contribuția la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale UE, cum ar fi, printre altele, cele din domeniul mediului, schimbărilor climatice și energiei, precum și cooperarea în materie de gestionare și guvernanță a oceanelor;
(d)  promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională prin intermediul comunicării strategice, al diplomației publice, al contactelor interpersonale, al diplomației culturale și al cooperării în domeniul educației și în domeniul universitar, precum și prin activități de informare menite să promoveze valorile și interesele Uniunii.
Aceste acțiuni vor pune în aplicare politici sau inițiative inovatoare, care corespund nevoilor, oportunităților și priorităților actuale pe termen scurt spre mediu sau evoluției acestora, având totodată potențialul de a orienta viitoarele acțiuni din cadrul programelor geografice sau tematice. Acestea se vor concentra pe aprofundarea relațiilor și a dialogului Uniunii și pe dezvoltarea de parteneriate și alianțe cu principalele țări de interes strategic, în special cu economiile emergente și țările cu venituri medii care joacă un rol din ce în ce mai important în afacerile internaționale, guvernanța globală, politica externă, economia internațională și forurile multilaterale.
Amendamentul 525
Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – partea introductivă
Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă vizează în special următoarele domenii prioritare:
Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă contribuie la următoarele domenii prioritare:
Amendamentul 526
Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – litera a
(a)  oferirea de finanțare și sprijin pentru dezvoltarea sectorului privat și celui cooperatist în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) din [Regulamentul de finanțare], punând accentul în special pe întreprinderile locale, pe microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, pe promovarea creării de locuri de muncă decente și pe încurajarea contribuției întreprinderilor europene la realizarea obiectivelor FEDD+;
(a)  oferirea de finanțare și sprijin pentru dezvoltarea sectorului privat, a sectorului întreprinderilor sociale și a celui cooperatist în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) din [Regulamentul de finanțare], pentru a contribui la dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economice, sociale și ecologice și la realizarea Agendei 2030, a Acordului de la Paris și, dacă este cazul, a politicii europene de vecinătate și a obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) .../... [IPA III], eradicarea sărăciei, promovarea competențelor și a spiritului antreprenorial, a egalității de gen și a emancipării femeilor și a tinerilor, urmărind și consolidând statul de drept, buna guvernare și drepturile omului, punând accentul în special pe întreprinderile locale și sociale, pe microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, pe promovarea creării de locuri de muncă decente în conformitate cu standardele OIM relevante, pe salarii decente și pe șanse economice și pe încurajarea contribuției întreprinderilor europene la realizarea obiectivelor FEDD+
Amendamentul 527
Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – litera e
(e)  contribuția la politicile climatice și la protecția și gestionarea mediului;
(e)  contribuția la politicile climatice și la protecția și gestionarea mediului, cu producerea de beneficii conexe în ceea ce privește clima și mediul, cu alocarea a 45 % din finanțare investițiilor care contribuie la obiectivele climatice, gestionării și protecției mediului, biodiversității și combaterii deșertificării, 30 % din pachetul financiar global urmând a fi alocat atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea;
Amendamentul 528
Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – litera f
(f)  contribuția, prin promovarea dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor profunde specifice ale migrației neregulamentare, consolidarea rezilienței comunităților-gazdă și de tranzit și contribuția la reintegrarea durabilă a migranților care se întorc în țările lor de origine, acordând atenția cuvenită consolidării statului de drept, a bunei guvernanțe și a drepturilor omului.
(f)  contribuția, prin promovarea dezvoltării durabile, la abordarea problemei sărăciei și inegalității ca factori cauzali ai migrației, inclusiv ai migrației neregulamentare și strămutărilor forțate și contribuția la o migrație sigură, legală și reglementată, prin consolidarea rezilienței comunităților-gazdă și de tranzit și contribuția la reintegrarea durabilă a migranților care se întorc în țările lor de origine, acordând atenția cuvenită consolidării statului de drept, a bunei guvernanțe, a egalității de gen, a justiției sociale și a drepturilor omului.
Amendamentul 529
Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 a (nou)
Se creează următoarele componente de investiții:
—  energie durabilă și conectivitate durabilă;
—  finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);
—  agricultură durabilă, antreprenori din mediul rural, inclusiv agricultura de subzistență și agricultura practicată de micii fermieri, păstori și agroindustrie ecologică;
—  orașe durabile;
—  digitalizare pentru o dezvoltare durabilă.
—  dezvoltare umană
Amendamentul 530
Propunere de regulament
Anexa VI
[...]
eliminat
Amendamentul 531
Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 5
(5)  Numărul elevilor înscriși în învățământul primar și/sau secundar și în programe de formare cu sprijinul UE
(5)  Numărul elevilor care au absolvit învățământul primar și/sau secundar și au dobândit competențe minime în ceea ce privește citirea și matematica, precum și programe de formare cu sprijinul Uniunii
Amendamentul 532
Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 9
(9)  Indicatorul stabilității politice și al absenței violenței
(9)  Indicatorul stabilității politice și al absenței violenței, stabilit pe baza unei evaluări de referință
Amendamentul 533
Propunere de regulament
Anexa VII – paragraful 2
Toți indicatorii vor fi defalcați pe sexe ori de câte ori este relevant.
Indicatorul (4) va fi defalcat pe sexe, iar indicatorii (2), (3) și (5) vor fi defalcați pe sexe și în funcție de vârstă.
Amendamentul 534
Propunere de regulament
Anexa VII a (nouă)
Anexa VIIa
Țările partenere pentru care asistența Uniunii este suspendată.
[Se stabilește de Comisie în conformitate cu articolul 15a.]

(1) JO C 45, 4.2.2019, p. 1.
(2) JO C 110, 22.3.2019, p. 163..
(3) JO C 86, 7.3.2019, p. 295.


Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I
PDF 336kWORD 119k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))
P8_TA-PROV(2019)0299A8-0174/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0465),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0274/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0174/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Obiectivele unui instrument pentru preaderare sunt substanțial diferite față de obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii, deoarece acest instrument urmărește să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare. Prin urmare, este esențial să existe un instrument specific care să sprijine procesul de extindere, asigurând, în același timp, complementaritatea sa cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).
(2)  Obiectivul unui instrument pentru preaderare este să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I (denumiți în continuare „beneficiari” ) pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare, conform obiectivelor generale ale acțiunii externe a Uniunii, inclusiv respectarea drepturilor și principiilor fundamentale, precum și protecția și promovarea drepturilor omului, democrației și statului de drept, potrivit dispozițiilor de la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Deși natura distinctă a procesului de aderare justifică existența unui instrument specific care să sprijine procesul de extindere, obiectivele și funcționarea acestui instrument ar trebui să fie consecvente și complementare cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice stat european care respectă valorile - demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Un stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru doar după ce se confirmă că întrunește criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra noul membru. Aceste criterii se referă la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și la capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, dar și a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv prin aderarea la țelurile uniunii politice, economice și monetare.
(3)  Articolul 49 din TUE prevede că orice stat european care respectă valorile - demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Procesul de extindere se bazează pe criterii consacrate și pe condiții echitabile și riguroase. Fiecare beneficiar este evaluat pe baza propriilor merite. Prin evaluarea progreselor realizate și identificarea deficiențelor se oferă beneficiarilor enumerați în anexa I stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare necesare. Pentru ca dorința de aderare să devină realitate, rămâne esențial un angajament ferm față de principiul „abordării cu prioritate a elementelor fundamentale”15. Progresul în direcția aderării depinde de respectul fiecărui solicitant pentru valorile Uniunii și de capacitatea sa de a realiza reformele necesare pentru alinierea sistemelor sale politice, instituționale, juridice, administrative și economice la normele, standardele, politicile și practicile din Uniune.
(4)  Procesul de extindere se bazează pe criterii consacrate și pe condiții echitabile și riguroase. Fiecare beneficiar este evaluat pe baza propriilor merite. Prin evaluarea progreselor realizate și identificarea deficiențelor se oferă beneficiarilor enumerați în anexa I stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare necesare. Pentru ca dorința de aderare să devină realitate, rămâne esențial un angajament ferm față de principiul „abordării cu prioritate a elementelor fundamentale”15. Bunele relații de vecinătate și cooperarea regională bazată pe soluționarea definitivă, incluzivă și obligatorie a disputelor bilaterale reprezintă elemente esențiale ale procesului de extindere și sunt cruciale pentru securitatea și stabilitatea Uniunii în ansamblul său. Progresul în direcția aderării depinde de respectul fiecărui solicitant pentru valorile Uniunii și de capacitatea sa de a realiza reformele necesare pentru alinierea sistemelor sale politice, instituționale, juridice, administrative și economice la normele, standardele, politicile și practicile din Uniune. Cadrul de negociere stabilește cerințe în raport cu care este evaluat progresul înregistrat în negocierile de aderare cu fiecare țară candidată.
_________________
_________________
15 „Abordarea cu prioritate a elementelor fundamentale” leagă statul de drept și drepturile fundamentale de celelalte două domenii esențiale ale procesului de aderare: guvernanța economică – un accent sporit pe dezvoltarea economică și îmbunătățirea competitivității – și consolidarea instituțiilor democratice și a reformei administrației publice. Fiecare dintre cele trei elemente fundamentale are o importanță crucială pentru procesele de reformă ale țărilor candidate și ale candidaților potențiali și răspunde unor preocupări majore ale cetățenilor.
15 „Abordarea cu prioritate a elementelor fundamentale” leagă statul de drept și drepturile fundamentale de celelalte două domenii esențiale ale procesului de aderare: guvernanța economică – un accent sporit pe dezvoltarea economică și îmbunătățirea competitivității – și consolidarea instituțiilor democratice și a reformei administrației publice. Fiecare dintre cele trei elemente fundamentale are o importanță crucială pentru procesele de reformă ale țărilor candidate și ale candidaților potențiali și răspunde unor preocupări majore ale cetățenilor.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Orice stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru al Uniunii doar după ce se confirmă că întrunește pe deplin criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra noul membru. Criteriile de la Copenhaga se referă la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și la capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, dar și a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv urmărirea țelurile uniunii politice, economice și monetare.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Politica de extindere a Uniunii constituie o investiție în pacea, securitatea și stabilitatea Europei. Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.
(5)  Politica de extindere a Uniunii constituie o parte integrantă a acțiunii externe a Uniunii, contribuind la pacea, securitatea, prosperitatea și stabilitatea atât din interiorul, cât și din exteriorul frontierelor Uniunii. Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii, respectând în același timp principiul integrării treptate, pentru a asigura o transformare fără probleme a beneficiarilor. Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile încheiate de Uniune cu beneficiarii enumerați în anexa I. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor enumerați în anexa I pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială și nediscriminarea. Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, principiile și drepturile esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale.17 Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. De asemenea, asistența ar trebui să promoveze dezvoltarea economică și socială și gestionarea economică a acestor beneficiari, elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă includerii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.
(7)  Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile internaționale încheiate de Uniune, inclusiv cu beneficiarii. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale, inclusiv pe cele ale minorităților, și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială, respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și nediscriminarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a copiilor și a persoanelor cu handicap. Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, respectarea de către beneficiari a principiilor și drepturilor esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale17, precum și realizarea unei economii sociale de piață și convergența către acquis-ul social. Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii, în scopul dezvoltării unor bune relații de vecinătate și al consolidării reconcilierii. De asemenea, asistența ar trebui să promoveze structurile regionale de cooperare structurală și să consolideze dezvoltarea economică și socială și gestionarea economică a acestor beneficiari, să sprijine integrarea economică cu piața unică a Uniunii, inclusiv cooperarea în domeniul vamal, și să promoveze comerțul deschis și echitabil, elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă includerii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, de coeziune și incluziune, a politicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest.
_________________
_________________
17 Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.
17 Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)   Având în vedere natura transformatoare a procesului de reformă în țările candidate în timpul procesului de extindere, Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de prioritizare a domeniilor-cheie pentru finanțarea din partea Uniunii, cum ar fi consolidarea instituțiilor și a securității, și să acorde un sprijin sporit țărilor candidate pentru punerea în aplicare a proiectelor, în vederea protejării țărilor candidate împotriva influențelor din afara UE.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)   Eforturile Uniunii de a sprijini progresul reformelor în țările candidate prin finanțare în cadrul IPA ar trebui să fie comunicate în mod eficace în țările candidate, precum și în statele membre. În acest sens, Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de comunicare și campaniile, pentru a asigura vizibilitatea finanțării acordate în cadrul IPA, ca instrument principal al UE de asigurare a păcii și a stabilității în regiunea vizată de extindere. 
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 7 c (nou)
(7c)   Se recunoaște importanța facilitării și a execuției bugetului în ceea ce privește consolidarea instituțiilor, care, în schimb, va contribui la anticiparea posibilelor probleme de securitate și va preveni posibilele viitoare fluxuri de migrație neregulamentară către statele membre.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Consolidarea cooperării strategice și operaționale privind securitatea dintre UE și beneficiarii enumerați în lista din anexa 1 este esențială pentru abordarea în mod eficace și eficient a amenințărilor la adresa securității și ale terorismului.
(9)  Consolidarea cooperării strategice și operaționale privind securitatea și reforma sectorului apărării dintre UE și beneficiarii enumerați în lista din anexa I este esențială pentru abordarea în mod eficace și eficient a amenințărilor la adresa securității, ale criminalității organizate și ale terorismului.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Acțiunile în cadrul instrumentului instituit prin prezentul regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la sprijinirea beneficiarilor în alinierea lor treptată la politica externă și de securitate comună (PESC) și la aplicarea unor măsuri restrictive, precum și la sprijinirea politicii externe mai extinse a Uniunii, în instituțiile internaționale și în forurile multilaterale. Comisia ar trebui să încurajeze beneficiarii să susțină o ordine mondială bazată pe reguli și valori și să coopereze pentru promovarea multilateralismului și a consolidării în continuare a sistemului comercial internațional, inclusiv a reformelor OMC.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Este esențial să se intensifice în continuare cooperarea în materie de migrație, inclusiv în ceea ce privește gestionarea frontierelor, asigurarea accesului la protecție internațională, schimbul de informații relevante, consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare ale migrației, facilitarea migrației legale și a migrației forței de muncă, îmbunătățirea controalelor la frontieră și continuarea eforturilor noastre în lupta împotriva migrației neregulamentare, a traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de migranți.
(10)  Cooperarea în materie de migrație, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și controlul frontierelor, asigurarea accesului la protecție internațională, schimbul de informații relevante, consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare ale migrației, facilitarea migrației legale și a migrației forței de muncă, îmbunătățirea controalelor la frontieră și eforturile de prevenire și descurajare a migrației neregulamentare și a strămutărilor forțate, precum și de combatere a traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de persoane, constituie un aspect important al cooperării dintre Uniune și beneficiari.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Consolidarea statului de drept, inclusiv combaterea corupției și a criminalității organizate, și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, rămân provocări-cheie pentru majoritatea beneficiarilor enumerați în anexa I și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și pentru asumarea ulterioară deplină de către aceștia a obligațiilor care le revin în calitate de membri. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să abordeze cerințele care le incumbă beneficiarilor enumerați în anexa I cât mai curând posibil.
(11)  Consolidarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar, combaterea corupției, a spălării de bani și a criminalității organizate, și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, sprijinirea apărătorilor drepturilor omului, alinierea continuă în materie de transparență, achiziții publice, concurență, ajutoare de stat, proprietate intelectuală și investiții străine rămân provocări-cheie și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și să se pregătească pentru asumarea ulterioară deplină a obligațiilor care le revin în calitate de membri. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie programată să abordeze aceste chestiuni cât mai curând posibil.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  În conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să încurajeze supravegherea parlamentară în fiecare din țările beneficiare enumerate în anexa I.
(12)  Dimensiunea parlamentară rămâne fundamentală în procesul de aderare. Prin urmare, în conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să promoveze întărirea capacităților parlamentare, supravegherea parlamentară, procedurile democratice și reprezentarea echitabilă în fiecare dintre țările beneficiare.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Beneficiarii enumerați în anexa I trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să asigure alocarea a 16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire.
(13)  Beneficiarii trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să vizeze să contribuie la alocarea a cel puțin 16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice, încercând să atingă obiectivul conform căruia cheltuielile legate de climă ar trebui să ajungă la 30 % din cheltuielile din CFM până în 2027. Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor de mediu care vizează poluarea transfrontalieră. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și execuției programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)   Comisia și statele membre ar trebui să asigure conformitatea, coerența și complementaritatea asistenței pe care o oferă, în special prin consultări periodice și schimburi frecvente de informații pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență. Ar trebui adoptate, de asemenea, măsurile necesare pentru a asigura o mai bună coordonare și complementaritate cu alți donatori, inclusiv prin intermediul unor consultări periodice. Rolul societății civile ar trebui consolidat, atât prin programe puse în aplicare prin intermediul organismelor guvernamentale, cât și în calitate de beneficiar direct al asistenței din partea Uniunii.
(16)   Comisia și statele membre ar trebui să asigure conformitatea, coerența, consecvența și complementaritatea asistenței financiare externe, în special prin consultări periodice și schimburi frecvente de informații pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență. Ar trebui adoptate, de asemenea, măsurile necesare pentru a asigura o mai bună coordonare și complementaritate cu alți donatori, inclusiv prin intermediul unor consultări periodice. Diverse organizații independente ale societății civile și autorități locale de diferite tipuri și de la diferite niveluri ar trebui să joace un rol semnificativ în acest proces. În conformitate cu principiul parteneriatului favorabil incluziunii, organizațiile societății civile ar trebui să participe atât la elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor executate prin intermediul organismelor guvernamentale, cât și să fie beneficiari direcți ai asistenței din partea Uniunii.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Prioritățile de acțiune pentru realizarea obiectivelor din domeniile de politică relevante pentru care se va acorda asistență în temeiul prezentului regulament ar trebui definite printr-un cadru de programare stabilit de Comisie pentru durata cadrului financiar multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027, în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante. Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă.
(17)  Obiectivele specifice și cuantificabile din domeniile de politică relevante ar trebui definite pentru fiecare beneficiar și urmate de priorități de acțiune pentru îndeplinirea acestor obiective printr-un cadru de programare stabilit de Comisie prin intermediul unor acte delegate. Cadrul de programare ar trebui să fie stabilit în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și cu principiile acțiunii externe a Uniunii, luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante, precum și rezoluțiile aplicabile ale Parlamentului European. Aceste parteneriate ar trebui să includă, după caz, autorități competente, precum și organizații ale societății civile. Comisia ar trebui să încurajeze cooperarea între părțile interesate relevante și coordonarea donatorilor. Cadrul de programare ar trebui reexaminat în urma evaluării la jumătatea perioadei. Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Este în interesul Uniunii să ofere asistență beneficiarilor enumerați în anexa I în cadrul eforturilor de reformare ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în așa fel încât să se pună un accent puternic pe rezultate și să se acorde stimulente pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare.
(18)  Este în interesul comun al Uniunii și al beneficiarilor să sprijine eforturile de reformare ale sistemelor politice, juridice și economice ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în conformitate cu o abordare bazată pe performanță și cu stimulente semnificative pentru o utilizare mai eficace și mai eficientă a fondurilor pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare. Asistența ar trebui alocată în conformitate cu „principiul împărțirii echitabile” și prevăzându-se consecințe clare în caz de deteriorare gravă sau de lipsă a progreselor în ceea ce privește respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)   Comisia ar trebui să instituie mecanisme de monitorizare și evaluare clare pentru a se asigura că obiectivele și acțiunile în ceea ce privește diferiții beneficiari rămân aplicabile și fezabile, precum și pentru a măsura în mod regulat progresele realizate. În acest scop, fiecare obiectiv ar trebui să fie însoțit de unu sau mai mulți indicatori de performanță, care să evalueze adoptarea de către beneficiari a reformelor și punerea lor concretă în aplicare.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie la gestiunea indirectă de către beneficiarii enumerați în anexa I ar trebui să fie progresivă și să țină cont de capacitățile fiecăruia dintre respectivii beneficiari. Asistența ar trebui să utilizeze în continuare structurile și instrumentele care și-au dovedit valoarea în procesul de preaderare.
(19)  Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie la gestiunea indirectă de către beneficiari ar trebui să fie progresivă și să țină cont de capacitățile fiecăruia dintre respectivii beneficiari. Această tranziție ar trebui să fie inversată sau suspendată în domenii de politică sau de programe specifice, în eventualitatea în care beneficiarii nu își îndeplinesc obligațiile aplicabile sau nu administrează fondurile Uniunii conform normelor, principiilor și obiectivelor stabilite. O astfel de decizie ar trebui să țină seama în mod corespunzător de eventualele consecințe economice și sociale negative. Asistența ar trebui să utilizeze în continuare structurile și instrumentele care și-au dovedit valoarea în procesul de preaderare.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut prin asigurarea coerenței și a complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include, atunci când este cazul, coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară.
(20)  Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut, pentru a se evita suprapunerea cu alte instrumente de finanțare externă existente, prin asigurarea coerenței, a consecvenței și a complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include, atunci când este cazul, coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)   Fără a aduce atingere procedurii bugetare și dispozițiilor privind suspendarea ajutorului stabilite în acorduri internaționale cu beneficiarii, prerogativa de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în privința modificării anexei I la prezentul regulament pentru a suspenda sau a suspenda parțial asistența din partea Uniunii. Această prerogativă ar trebui utilizată în cazurile în care se înregistrează regrese constante în ceea ce privește unul sau mai multe dintre criteriile de la Copenhaga sau atunci când un beneficiar nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale sau încalcă angajamentele asumate în acordurile aplicabile încheiate cu Uniunea. În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, ar trebui să i se confere prerogativa de a adopta acte delegate de modificare a anexei I pentru a reintroduce asistența din partea Uniunii.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Uniunea ar trebui să continue să aplice norme comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor externe. Normele și procedurile pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [IVCDCI] al Parlamentului European și al Consiliului. Ar trebui stabilite dispoziții detaliate suplimentare pentru abordarea situațiilor specifice, în special pentru cooperarea transfrontalieră și domeniul de politică agricultură și dezvoltare rurală.
(25)  Uniunea ar trebui să continue să aplice norme comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor externe. Normele și procedurile pentru aplicarea instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [IVCDCI] al Parlamentului European și al Consiliului. Ar trebui stabilite dispoziții detaliate suplimentare pentru abordarea situațiilor specifice, în special pentru cooperarea transfrontalieră și domeniul de politică agricultură și dezvoltare rurală.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care necesită o adaptare continuă și rapidă la necesitățile în schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale, cum ar fi drepturile omului, democrația și buna guvernanță, securitatea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul și migrația neregulamentară și cauzele profunde ale acesteia. Reconcilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile necesități presupune, în consecință, adaptarea execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea Uniunii de a răspunde unor necesități neprevăzute, respectându-se, în același timp, principiul întocmirii anuale a bugetului Uniunii, prezentul regulament ar trebui să mențină posibilitatea de a aplica mecanismele de flexibilitate deja permise de Regulamentul financiar pentru alte politici, și anume reportări și reangajări ale fondurilor angajate, pentru a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor UE atât pentru cetățenii UE, cât și pentru beneficiarii enumerați în anexa I, maximizând astfel fondurile UE disponibile pentru intervențiile din cadrul acțiunilor externe ale UE.
(26)  Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care necesită o adaptare continuă și rapidă la necesitățile în schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale, cum ar fi drepturile omului, democrația și buna guvernanță, securitatea, apărarea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul, protecționismul economic, migrația neregulamentară și strămutările forțate și cauzele profunde ale acestora. Reconcilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile necesități presupune, în consecință, adaptarea execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea Uniunii de a răspunde unor necesități neprevăzute, respectându-se, în același timp, principiul întocmirii anuale a bugetului Uniunii, prezentul regulament ar trebui să mențină posibilitatea de a aplica mecanismele de flexibilitate deja permise de Regulamentul financiar pentru alte politici, și anume reportări și reangajări ale fondurilor angajate, respectând totodată scopurile și obiectivele prevăzute în prezentul regulament, pentru a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor UE atât pentru cetățenii UE, cât și pentru beneficiarii enumerați în anexa I, maximizând astfel fondurile UE disponibile pentru intervențiile din cadrul acțiunilor externe ale UE. Ar trebui să se permită forme suplimentare de flexibilitate, cum ar fi realocarea priorităților, eșalonarea proiectelor și supracontractarea.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
(29a)   Programele de cooperare transfrontalieră sunt cele mai vizibile programe ale Instrumentului de asistență pentru preaderare și sunt, de asemenea, bine cunoscute de către cetățeni. Programele de cooperare transfrontalieră ar putea, prin urmare, să îmbunătățească semnificativ vizibilitatea proiectelor finanțate de Uniune în țările candidate.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)
(31a)   Toate alocările de fonduri în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie efectuate în mod transparent, eficace, responsabil, depolitizat și nediscriminatoriu, inclusiv prin intermediul unei distribuții echitabile care să reflecte nevoile regiunilor și ale municipalităților locale. Comisia, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („VP/ÎR”) și, în special, delegațiile Uniunii ar trebui să monitorizeze îndeaproape respectarea acestor criterii și respectarea principiilor transparenței, responsabilității și nediscriminării la alocarea fondurilor.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 31 b (nou)
(31b)   Comisia, ÎR/VP și, în special, delegațiile Uniunii și beneficiarii ar trebui să sporească vizibilitatea asistenței de preaderare a Uniunii pentru a comunica valoarea adăugată a sprijinului acordat de Uniune. Beneficiarii fondurilor Uniunii ar trebui să recunoască originea finanțării din partea Uniunii și să asigure o vizibilitate adecvată a acesteia. IPA ar trebui să contribuie la finanțarea acțiunilor de comunicare pentru promovarea rezultatelor asistenței acordate de Uniune mai multor categorii de public din cadrul țărilor beneficiare.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)   În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special cu privire la condițiile și structurile specifice pentru gestiunea indirectă cu beneficiarii enumerați în anexa I și punerea în aplicare a asistenței pentru dezvoltare rurală, ar trebui să fie conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu [Regulamentul (UE) nr. 182/201125 al Parlamentului European și al Consiliului]. La stabilirea condițiilor uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se țină seama de învățămintele desprinse din gestionarea și punerea în aplicare a asistenței pentru preaderare anterioare. Aceste condiții uniforme ar trebui modificate în cazul în care evoluțiile impun acest lucru.
eliminat
_________________
25 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)   Comitetul instituit în temeiul prezentului regulament ar trebui să aibă competențe în ceea ce privește actele juridice și angajamentele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr.1085/200626 și a Regulamentului (UE) nr. 231/2014, precum și în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului27.
eliminat
_________________
26 Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 210, 31.7.2006, p. 82).
27 Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului din 27 februarie 2006 privind crearea unui instrument de sprijin financiar în scopul de a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turce și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție (JO L 65, 7.3.2006, p. 5).
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)
(34a)   Parlamentul European ar trebui să fie implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, ca și supravegherea și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. Ar trebui să se stabilească un dialog consolidat între instituții, pentru a se asigura faptul că Parlamentul European poate exercita controlul politic în timpul aplicării prezentului regulament într-un mod sistematic și adecvat, îmbunătățind astfel atât eficiența, cât și legitimitatea.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
(1a)  „Principiul împărțirii echitabile a asistenței” înseamnă completarea abordării bazate pe performanță cu un mecanism de repartizare corectiv, în cazurile în care asistența acordată beneficiarului ar fi altfel disproporționat de scăzută sau ridicată în comparație cu ceilalți beneficiari, luând în considerare nevoile populației afectate și progresele relative în materie de reforme legate de deschiderea negocierilor de aderare sau de progresele înregistrate de acestea;
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Obiectivul general al IPA III este de a sprijini țările beneficiare enumerate în anexa I în vederea adoptării și implementării reformelor politice, instituționale, juridice, administrative, sociale și economice necesare pentru ca respectivii beneficiari să respecte valorile Uniunii și să se alinieze treptat la normele, standardele, politicile și practicile Uniunii în vederea aderării la aceasta, contribuind astfel la stabilitatea, securitatea și prosperitatea lor.
1.  Obiectivul general al IPA III este de a sprijini țările beneficiare în vederea adoptării și implementării reformelor politice, instituționale, juridice, administrative, sociale și economice necesare pentru ca respectivii beneficiari să respecte valorile și acquis-ul Uniunii și să se alinieze treptat la normele, standardele, politicile și practicile Uniunii în vederea aderării la aceasta, contribuind astfel la pacea, stabilitatea, securitatea și prosperitatea lor, precum și la interesele strategice ale Uniunii.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
(a)  consolidarea statului de drept, a democrației, a respectării drepturilor omului, drepturilor fundamentale și legislației internaționale, a societății civile și a securității, precum și îmbunătățirea gestionării migrației, inclusiv a frontierelor;
(a)  consolidarea statului de drept, a democrației, a respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților și ale copiilor, a egalității de gen, drepturilor fundamentale și legislației internaționale, a societății civile, a libertății economice, a păcii și a securității, respectarea diversității culturale, nediscriminarea și toleranța;
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2– litera aa (nouă)
(aa)   abordarea strămutărilor forțate și a migrației neregulamentare, asigurând că migrația se desfășoară într-o manieră sigură, ordonată și regulamentară și garantând accesul la protecția internațională;
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b
(b)  sporirea eficacității administrației publice și sprijinirea reformelor structurale și a bunei guvernanțe la toate nivelurile;
(b)  sporirea eficacității administrației publice și sprijinirea transparenței, reformelor structurale, independenței sistemului judiciar, combaterii corupției și sprijinirea bunei guvernanțe la toate nivelurile, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, al ajutoarelor de stat, al concurenței, al investițiilor străine și al proprietății intelectuale;
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
(c)  adaptarea normelor, standardelor, politicilor și practicilor beneficiarilor enumerați în anexa I astfel încât acestea să fie aliniate celor ale Uniunii și consolidarea reconcilierii și a bunelor relații de vecinătate, precum și a contactelor interpersonale și a comunicării;
(c)  adaptarea normelor, standardelor, politicilor și practicilor beneficiarilor astfel încât acestea să fie aliniate celor ale Uniunii, inclusiv PESC, consolidarea ordinii internaționale multilaterale bazate pe norme și consolidarea reconcilierii interne și externe și a bunelor relații de vecinătate, precum și consolidarea păcii și prevenirea conflictelor, inclusiv prin întărirea încrederii și prin mediere, a educației incluzive și integrate și a contactelor interpersonale, a libertății mass-mediei și a comunicării;
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d
(d)  consolidarea dezvoltării economice și sociale, inclusiv printr-o mai mare conectivitate și prin dezvoltare regională, agricultură și dezvoltare rurală, precum și prin politici sociale și de ocupare a forței de muncă, consolidarea protecției mediului, creșterea rezistenței la schimbările climatice, accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea economiei și a societății digitale;
(d)  consolidarea dezvoltării economice, sociale și teritoriale și a coeziunii, inclusiv printr-o mai mare conectivitate și prin dezvoltare regională, agricultură și dezvoltare rurală, precum și prin politici sociale și de ocupare a forței de muncă, reducerea sărăciei și a dezechilibrelor regionale, promovarea protecției sociale și a incluziunii prin consolidarea structurilor de cooperare regională de la nivel statal, a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), a capacităților inițiativelor de la nivelul comunităților, sprijinirea investițiilor în zonele rurale și îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da)  consolidarea protecției mediului, creșterea rezistenței la schimbările climatice, accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea economiei și societății digitale, creând astfel oportunități de încadrare în muncă, în special pentru tineri;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e
(e)  sprijinirea cooperării teritoriale și transfrontaliere.
(e)  sprijinirea cooperării teritoriale și transfrontaliere, inclusiv pe mare, și consolidarea relațiilor comerciale și economice prin transpunerea deplină în practică a acordurilor existente cu Uniunea, reducând dezechilibrele regionale.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului IPA III în perioada 2021-2027 este de 14 500 000 000 EUR, în prețuri curente.
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului IPA III în perioada 2021-2027 este de 13 009 976 000 EUR la prețurile din 2018 (14 663 401 000 EUR în prețuri curente).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistența tehnică și administrativă necesară punerii în aplicare a programului, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme tehnologice de informații ale instituțiilor și orice activitate legată de pregătirea programului de asistență pentru preaderare următor, în conformitate cu articolul 20 din [Regulamentul privind IVCDCI].
2.  Un procent stabilit din suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru asistența tehnică și administrativă necesară executării programului, care include, de asemenea, activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, sprijinul pentru consolidarea instituțională și a capacității administrative, inclusiv pentru sisteme tehnologice de informații ale instituțiilor și orice activitate legată de pregătirea programului de asistență pentru preaderare următor.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  În punerea în aplicare a prezentului regulament se asigură coerența, sinergiile și complementaritățile cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, precum și coerența politicilor de dezvoltare.
1.  În aplicarea prezentului regulament se asigură coerența, sinergiile și complementaritățile cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, precum și coerența politicilor de dezvoltare.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  [Regulamentul IVCDCI] se aplică activităților puse în aplicare în temeiul prezentului regulament în cazul în cazul menționării în prezentul regulament.
2.  Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul IVCDCI] se aplică activităților executate în temeiul prezentului regulament în cazul în cazul menționării în prezentul regulament.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
4.  Asistența acordată în cadrul IPA III poate fi furnizată tipului de acțiuni prevăzute în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune30, al Fondului Social European Plus31 și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală32.
4.  Asistența acordată în cadrul IPA III poate fi furnizată tipului de acțiuni prevăzute în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune30, al Fondului Social European Plus31, al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală32, precum și al Fondului pentru justiție, drepturi și valori, atât la nivel național, cât și într-un context transfrontalier, transnațional, interregional sau macroregional.
__________________
__________________
30 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
30 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
31 COM(2018) 382 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European Plus (FSE+).
31 COM(2018) 382 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European Plus (FSE+).
32 COM(2018) 392 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
32 COM(2018) 392 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Comisia alocă un procent din resursele din cadrul IPA III pentru pregătirea beneficiarilor enumerați în anexa I în vederea participării la fondurile structurale și de investiții europene (ESI), în special la Fondul social european (FSE).
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5
5.  [FEDR]32 contribuie la programele sau măsurile instituite pentru cooperarea transfrontalieră dintre beneficiarii enumerați în anexa I și statele membre. Aceste programe și măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu articolul 16. Cuantumul contribuției de la IPA-CTF este stabilit în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul privind CTE]. Programele de cooperare transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în conformitate cu [Regulamentul privind CTE].
5.  [FEDR]32 contribuie la programele sau măsurile instituite pentru cooperarea transfrontalieră dintre beneficiari și unul sau mai multe dintre statele membre. Aceste programe și măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu articolul 16. Cuantumul contribuției de la IPA-CTF este stabilit în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din [Regulamentul privind CTE], cu un prag maxim pentru o contribuție din IPA III stabilit la 85 %. Programele de cooperare transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în conformitate cu [Regulamentul privind CTE].
________________________
_____________________
32 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
32 COM(2018) 372 final Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8
8.  În situații justificate în mod corespunzător și pentru a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a dezvolta cooperarea regională, Comisia poate decide să extindă eligibilitatea programelor de acțiuni și a măsurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) la alte țări, teritorii și regiuni decât cele menționate în anexa I, în cazul în care programul sau măsura care urmează a fi pusă în aplicare este de natură globală, regională sau transfrontalieră.
8.  În situații justificate în mod corespunzător și pentru a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a dezvolta cooperarea regională, Comisia poate decide să extindă eligibilitatea programelor de acțiuni și a măsurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) la alte țări, teritorii și regiuni decât cele menționate în anexa I, în cazul în care programul sau măsura care urmează a fi aplicată este de natură globală, regională sau transfrontalieră.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
1.  Cadrul politicii de extindere definit de Consiliul European și de Consiliu, acordurile care instituie o relație obligatorie din punct de vedere juridic cu beneficiarii enumerați în anexa I, precum și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei și comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Comisia asigură coerența dintre asistență și cadrul politicii de extindere.
1.  Cadrul politicii de extindere definit de Consiliul European și de Consiliu, acordurile care instituie o relație obligatorie din punct de vedere juridic cu beneficiarii, precum și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei și comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul cuprinzător de politică pentru aplicarea prezentului regulament. Comisia asigură coerența dintre asistență și cadrul general al politicii de extindere.
ÎR/VP și Comisia asigură coordonarea dintre acțiunea externă a Uniunii și politica de extindere în cadrul obiectivelor de politică prevăzute la articolul 3.
Comisia coordonează programarea realizată în conformitate cu prezentul regulament cu implicarea corespunzătoare a SEAE.
Cadrul politicii de extindere constituie baza acordării asistenței.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Programele și acțiunile desfășurate în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului și egalitatea de gen și, dacă este cazul, abordează legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă33, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera co-beneficii și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent.
2.  Programele și acțiunile desfășurate în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului, drepturile omului, prevenirea și soluționarea conflictelor, migrația și strămutarea forțată, securitatea, coeziunea socială și regională, reducerea sărăciei și egalitatea de gen și, dacă este cazul, abordează legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă34, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera co-beneficii și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. Acestea urmăresc să contribuie cu cel puțin 16 % din pachetul financiar global la atingerea obiectivelor legate de climă.
__________________
____________________
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Comisia și statele membre cooperează în vederea asigurării coerenței și fac eforturi pentru a evita suprapunerile dintre asistența acordată în cadrul IPA III și alte tipuri de asistență acordată de Uniune, de statele membre și de Banca Europeană de Investiții, în conformitate cu principiile stabilite pentru consolidarea coordonării operaționale din domeniul asistenței externe și pentru armonizarea politicilor și a procedurilor, în special a principiilor internaționale privind eficacitatea dezvoltării35. Coordonarea presupune consultări periodice și schimburi frecvente de informații în timpul diferitelor etape ale ciclului de asistență, precum și reuniuni deschise tuturor părților, având drept scop coordonarea asistenței, și reprezintă o etapă esențială în procesele de programare ale Uniunii și ale statelor membre.
3.  Comisia și statele membre cooperează în vederea asigurării coerenței și evită suprapunerile dintre asistența acordată în cadrul IPA III și alte tipuri de asistență acordată de Uniune, de statele membre și de Banca Europeană de Investiții, în conformitate cu principiile stabilite pentru consolidarea coordonării operaționale din domeniul asistenței externe și pentru armonizarea politicilor și a procedurilor, în special a principiilor internaționale privind eficacitatea dezvoltării35. Coordonarea presupune consultări periodice și schimburi frecvente de informații în timpul diferitelor etape ale ciclului de asistență, precum și reuniuni deschise tuturor părților, având drept scop coordonarea asistenței, și reprezintă o etapă esențială în procesele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. Asistența urmărește să asigure alinierea cu strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, executarea eficientă și eficace a fondurilor, dispoziții pentru principiul parteneriatului și o abordare integrată a dezvoltării teritoriale.
_________________
_________________
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Comisia acționează în parteneriat cu beneficiarii. Acest parteneriat include, după caz, autorități naționale și locale competente, precum și organizații ale societății civile, permițându-le să joace un rol semnificativ în etapele de elaborare, punere în aplicare și monitorizare.
Comisia încurajează coordonarea între părțile interesate relevante. Asistența acordată prin intermediul IPA III consolidează capacitățile organizațiilor societății civile, inclusiv, după caz, în situația în care acestea sunt beneficiari direcți ai asistenței;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Capitolul 3 – titlu
PUNEREA ÎN APLICARE
CADRUL DE PROGRAMARE ȘI EXECUTAREA
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
1.  Asistența acordată în cadrul IPA III se bazează pe un cadru de programare al IPA pentru îndeplinirea obiectivelor specifice menționate la articolul 3. Cadrul de programare al IPA este stabilit de Comisie pe durata cadrului financiar multianual al Uniunii.
1.  Prezentul regulament este completat de un cadru de programare al IPA care conține prevederi suplimentare cu privire la modul în care se urmărește îndeplinirea obiectivelor specifice menționate la articolul 3. Cadrul de programare al IPA este stabilit de Comisie pe durata cadrului financiar multianual al Uniunii prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol.
Comisia prezintă Parlamentului European documentele de programare relevante în timp util, înainte de începerea perioadei de programare. Aceste documente menționează alocările indicative prevăzute pentru fiecare fereastră tematică și, în cazul în care sunt disponibile, pentru fiecare țară/regiune, prevăzând rezultatele preconizate și alegerea modalităților de asistență.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele alocate anual în limitele cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1
Cadrul de programare al IPA ține seama în mod corespunzător de strategiile naționale și politicile sectoriale relevante.
Cadrul de programare al IPA ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile și pozițiile Parlamentului European și de strategiile naționale și politicile sectoriale relevante.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
3.  Fără a se aduce atingere alineatului (4), cadrul de programare al IPA este adoptat de Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare a comitetului menționat la articolul 16.
3.  Fără a se aduce atingere alineatului (4) al prezentului articol, Comisia adoptă cadrul de programare al IPA, inclusiv dispozițiile privind aplicarea „principiului împărțirii echitabile”, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 14. Cadrul de programare al IPA expiră până la data de 30 iunie 2025 cel târziu. Comisia adoptă un nou cadru de programare al IPA până la 30 iunie 2025, pe baza evaluării la jumătatea perioadei, care ține seama de celelalte instrumente de finanțare externă, și luând în considerare rezoluțiile relevante ale Parlamentului European. Comisia poate revizui de asemenea, dacă este necesar, punerea în aplicare eficace a cadrului de programare al IPA, în special în cazul unor modificări substanțiale ale cadrului de politică menționat la articolul 6 și ținând seama de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
5.  Cadrul de programare al IPA include indicatori pentru evaluarea progreselor în raport cu atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestuia.
5.  Cadrul de programare al IPA se bazează pe indicatorii de performanță clari și verificabili prevăzuți în anexa IV pentru evaluarea progreselor în raport cu atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestuia, precum, printre altele, progresele și rezultatele din următoarele domenii:
(a)  democrația, statul de drept și un sistem juridic independent și eficient;
(b)  drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților și grupurilor vulnerabile;
(c)  egalitatea de gen și drepturile femeilor;
(d)  combaterea corupției și a criminalității organizate;
(e)  reconcilierea, consolidarea păcii, relațiile de bună vecinătate;
(f)  libertatea mijloacelor de informare în masă;
(g)  combaterea schimbărilor climatice, în conformitate cu obligațiile stabilite în Acordul de la Paris.
Progresele măsurate în raport cu acești indicatori sunt incluse de Comisie în rapoartele sale anuale.
Abordarea bazată pe performanță aplicată în temeiul prezentului regulament face obiectul unor schimburi de opinii periodice în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
Articolul 7a
Reexaminarea și evaluarea la jumătatea perioadei
1.  Comisia adoptă un nou cadru de programare al IPA pe baza evaluării la jumătatea perioadei. Cel târziu până la 30 iunie 2024, Comisia prezintă un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind aplicarea prezentului regulament. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023 și examinează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, prin intermediul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și al oricăror constatări și concluzii privind impactul prezentului regulament.
Parlamentul European poate furniza informații pentru această evaluare. Comisia și SEAE organizează o consultare cu principalele părți interesate și cu beneficiarii, inclusiv cu organizațiile societății civile. Comisia și SEAE se asigură în mod special că sunt reprezentate persoanele cele mai marginalizate.
Comisia evaluează, de asemenea, impactul și eficacitatea acțiunilor sale pentru fiecare domeniu de intervenție și eficacitatea programării, prin evaluări externe. Comisia și SEAE iau în considerare propunerile și punctele de vedere ale Parlamentului European și ale Consiliului privind evaluările externe independente. Evaluarea la jumătatea perioadei evaluează modul în care Uniunea și-a atins obiectivele stabilite de prezentul regulament.
2.  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei se referă, de asemenea, la eficiența, la valoarea adăugată, la funcționarea arhitecturii simplificate și raționalizate de finanțare externă, la coerența internă și externă și la relevanța continuă a obiectivelor prezentului regulament, la complementaritatea și sinergiile dintre acțiunile finanțate, la contribuția măsurilor la o acțiune externă coerentă a Uniunii și la măsura în care publicul din țările beneficiare sunt informați cu privire la sprijinul financiar din partea Uniunii, dacă este cazul.
3.  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți aplicarea finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.
4.  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, inclusiv la veniturile alocate externe și la contribuțiile la fondurile fiduciare, realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți. 
5.  Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor.
6.  În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică toate părțile interesate relevante, inclusiv organizații ale societății civile, și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre, în strânsă colaborare cu beneficiarii.
7.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul de evaluare la jumătatea perioadei menționat în prezentul articol însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care prevăd modificările necesare ale prezentului regulament.
8.  La finalul perioadei de aplicare a prezentului regulament, dar cel târziu la trei ani după sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului în aceleași condiții ca evaluarea la jumătatea perioadei menționată în prezentul articol.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)
Articolul 7b
Suspendarea asistenței
1.  În cazul în care un beneficiar nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, ale bunei guvernări, ale respectării drepturile omului și libertăților fundamentale sau standardele de securitate nucleară, ori încalcă angajamentele asumate în acordurile aplicabile încheiate cu Uniunea sau înregistrează un regres constant în ceea ce privește unul sau mai multe dintre criteriile de la Copenhaga, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 14, să adopte acte delegate de modificare a anexei I la prezentul regulament pentru a suspenda total sau parțial asistența Uniunii. În cazul unei suspendări parțiale, se indică programele pentru care se aplică suspendarea. 
2.  În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, aceasta este împuternicită să adopte un act delegat, în conformitate cu articolul 14, de modificare a anexei I pentru a reintroduce asistența din partea Uniunii. 
3.  În cazul suspendării parțiale, asistența Uniunii este utilizată în special pentru a sprijini organizațiile societății civile și actorii nestatali în acțiuni care vizează promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și sprijinirea democratizării și dialogului în țările partenere. 
4.  În cursul procesului său decizional, Comisia ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile aplicabile ale Parlamentului European. 
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 7 c (nou)
Articolul 7c
Guvernanță
Un grup de coordonare orizontală compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și ale SEAE și prezidat de VP/ÎR sau de un reprezentant al oficiului respectiv este responsabil de gestionarea, coordonarea și administrarea prezentului instrument pe parcursul ciclului de gestionare, pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și asumarea răspunderii pentru toate finanțările externe ale Uniunii. VP/ÎR asigură coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, VP/ÎR și SEAE colaborează cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. VP/ÎR, SEAE și Comisia elaborează toate propunerile de decizii în conformitate cu procedurile Comisiei și le prezintă spre adoptare. 
Parlamentul European este implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor de finanțare externă, pentru a garanta controlul politic, controlul democratic și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu
Măsuri și metode de punere în aplicare
Măsuri și metode de executare
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.  Asistența acordată în cadrul IPA III este pusă în aplicare prin gestiune directă sau prin gestiune indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin planuri de acțiune și măsuri anuale sau multianuale, astfel cum se precizează la Titlul II capitolul III din [Regulamentul privind IVCDCI]. Titlul II capitolul III din [Regulamentul privind IVCDCI] se aplică prezentului regulament, cu excepția articolului 24 alineatul (1) [persoane și entități eligibile].
1.  Asistența acordată în cadrul IPA III este executată prin gestiune directă sau prin gestiune indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin planuri de acțiune și măsuri anuale sau multianuale, astfel cum se precizează la capitolul III a.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Gestiunea indirectă poate fi revocată dacă beneficiarul nu sunt capabil sau nu este dispus să administreze fondurile care îi sunt acordate în conformitate cu normele, principiile și obiectivele prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care beneficiarul nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale sau încalcă angajamentele asumate în acordurile relevante încheiate cu Uniunea, Comisia poate reveni, în anumite domenii de politică sau programe specifice, de la regimul de gestiune indirectă aplicat beneficiarului respectiv la gestiunea indirectă de către una sau mai multe entități abilitate, altele decât beneficiarul, sau la gestiunea directă.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Comisia poartă un dialog cu Parlamentul European și ia în considerare opiniile Parlamentului European cu privire la domenii în care acesta din urmă derulează propriile sale programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților și observarea alegerilor.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la aspectele legate de planificarea și punerea în aplicare a măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv orice modificări sau alocări substanțiale avute în vedere.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Plata sprijinului bugetar general sau sectorial depinde de realizarea unor progrese satisfăcătoare în vederea atingerii obiectivelor convenite cu beneficiarul.
Comisia aplică criteriile de condiționalitate privind sprijinul bugetar prevăzute la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind IVCDCI]. Comisia ia măsuri pentru a reduce sau a suspenda finanțarea din partea Uniunii prin sprijin bugetar în cazuri de nereguli sistemice în sistemele de gestiune și control sau de progrese nesatisfăcătoare realizate în vederea atingerii obiectivelor convenite cu beneficiarul.
Reintroducerea asistenței de către Comisie după suspendarea menționată în prezentul articol este însoțită de o asistență specifică acordată autorităților naționale de audit.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Capitolul III a (nou) – titlu
Capitolul IIIa
Executarea
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)
Articolul 8a
Planuri de acțiune și măsuri
1.  Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.
2.  Planurile de acțiune se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (3) și (4).
Atunci când este necesar, o acțiune poate fi adoptată sub formă de măsură individuală înainte sau după adoptarea planurilor de acțiune. Măsurile individuale se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatul (3) și a altor cazuri justificate în mod corespunzător.
În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul ...[Regulamentul privind IVCDCI] , prin care sunt prevăzute măsuri speciale care nu sunt bazate pe documentele de programare.
3.  Planurile de acțiune și măsurile individuale anuale sau multianuale pot fi utilizate pentru a executa acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul ... [Regulamentul privind IVCDCI].
4.  Comisia poate adopta măsuri excepționale de asistență pentru acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul ... [Regulamentul privind IVCDCI].
5.  Măsurile adoptate conform articolului 19 alineatele (3) și (4) pot avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea executării, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.
În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii conform prezentului alineat este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 8 b (nou)
Articolul 8b
Măsuri de sprijin
1.  Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile pentru sprijinirea executării instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această executare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor de informare și de comunicare și a sistemelor corporative de tehnologie a informațiilor.
2.  În cazul în care cheltuielile de sprijin nu sunt incluse în planurile de acțiune sau în măsurile menționate la articolul 8c, Comisia adoptă, dacă este cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din partea Uniunii în cadrul măsurilor de sprijin poate acoperi:
(a)  studii, reuniuni, activități de informare, de sensibilizare, de formare și de pregătire, activități de schimb de experiență și de bune practici, activități de publicare, precum și orice alte cheltuieli de asistență administrativă sau tehnică necesare pentru programarea și gestionarea acțiunilor, inclusiv experții externi remunerați;
(b)  activități de cercetare și inovare, precum și studii pe teme relevante și difuzarea acestora;
(c)  cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii și vizibilitatea acestor priorități.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 8 c (nou)
Articolul 8c
Adoptarea planurilor de acțiune și a măsurilor 
1.  Comisia adoptă planuri de acțiune și măsuri prin intermediul unei decizii a Comisiei, în conformitate cu Regulamentul financiar.
2.  Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului și a Parlamentului European atât la planificarea, cât și la aplicarea ulterioară a acestor planuri de acțiune și măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii. 
Comisia informează fără întârziere Parlamentul European cu privire la planificarea planurilor de acțiune și a măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează, de asemenea, Parlamentul European atunci când modifică sau prelungește în mod substanțial respectiva asistență. Cât mai curând posibil după adoptarea sau modificarea substanțială a unei măsuri și, în orice caz, în termen de o lună de la adoptarea acesteia, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și oferă o prezentare generală privind natura și motivația măsurii adoptate, durata sa, bugetul alocat și contextul, inclusiv complementaritatea respectivei măsuri în raport cu altă asistență în curs de desfășurare și planificată a Uniunii. Pentru măsuri excepționale de asistență, Comisia indică, de asemenea, dacă, în ce măsură și modul în care va asigura continuitatea politicii puse în aplicare prin asistența excepțională cu ajutorul asistenței pe termen mediu și lung în temeiul prezentului regulament. 
3.  Înainte de a adopta planuri de acțiune și măsuri care nu se bazează pe documentele de programare conform articolului 8a alineatul (2), cu excepția situațiilor menționate la articolul 8a alineatele (3) și (4), Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 14 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea obiectivelor specifice care trebuie urmărite, a rezultatelor preconizate, a instrumentelor care trebuie utilizate, a activităților principale și a alocărilor financiare indicative ale acestor planuri de acțiune și măsuri. 
4.  La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză a drepturilor omului, sociale și de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, inclusiv cu Directiva 2011/92/UE1a a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 85/337/CEE1b a Consiliului, care cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură. 
De asemenea, se efectuează evaluări ex ante ale impactului social, asupra drepturilor omului, asupra genului și asupra muncii, precum și o analiză a conflictelor și o evaluare a riscurilor. 
Pentru executarea programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări sociale, privind drepturile omului și evaluări strategice de mediu. Comisia asigură implicarea părților interesate în aceste evaluări și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări. 
 __________________ 
1a Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1). 
1b Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40). 40). 
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 8 d (nou)
Articolul 8d
Metode de cooperare
1.  Finanțarea în temeiul prezentului instrument este pusă în aplicare de către Comisie, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar, fie în mod direct de către Comisie, delegațiile Uniunii și agențiile executive, fie indirect, prin intermediul oricăreia dintre entitățile enumerate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.
2.  Finanțarea în temeiul prezentului instrument poate fi, de asemenea, furnizată prin contribuții la fonduri internaționale, regionale sau naționale, precum cele instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de țări și regiuni partenere ori de organizații internaționale sau de alți donatori.
3.  Entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar și la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul ... [Regulamentul IVCDCI] își îndeplinesc anual obligațiile de raportare în temeiul articolului 155 din Regulamentul financiar. Cerințele de raportare pentru oricare dintre aceste entități sunt stabilite în acordul-cadru de parteneriat, acordul de contribuție, acordul privind garanțiile bugetare sau acordul de finanțare.
4.  Acțiunile finanțate în temeiul instrumentului pot fi puse în aplicare prin cofinanțări paralele sau cofinanțări comune.
5.  În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune se împarte în mai multe componente clar identificabile care sunt finanțate, fiecare în parte, de diferiți parteneri ce asigură cofinanțarea, astfel încât destinația finală a finanțării să poată fi întotdeauna identificată.
6.  În cazul unei cofinanțări comune, costul total al acțiunii se repartizează între partenerii care asigură cofinanțarea, iar resursele sunt puse în comun, astfel încât nu mai este posibil să se identifice sursa finanțării unei activități date întreprinse în cadrul acțiunii.
7.  Cooperarea dintre Uniune și partenerii săi poate lua, printre altele, următoarele forme:
(a)  acorduri trilaterale prin care Uniunea coordonează, împreună cu țările terțe, finanțarea asistenței pe care o acordă unei țări sau unei regiuni partenere;
(b)  măsuri de cooperare administrativă, precum programele de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate sarcini de serviciu public ale unui stat membru și cele ale unei țări sau regiuni partenere, precum și măsuri de cooperare la care participă experți din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora;
(c)  contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat, inclusiv pentru sprijinirea participării pe scară largă, prin crearea unui organism terț independent din partea organizațiilor societății civile (OSC), care să evalueze și să monitorizeze înființările de parteneriate public-privat;
(d)  programe de sprijin pentru politicile sectoriale, prin care Uniunea oferă asistență pentru programul sectorial al unei țări partenere;
(e)  contribuții la costurile participării țărilor la programele și acțiunile Uniunii puse în aplicare de către agenții și organisme ale Uniunii, precum și de către organisme sau persoane cărora li se încredințează punerea în aplicare a unor acțiuni specifice în cadrul politicii externe și de securitate comune, în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană;
(f)  subvenții la rata dobânzii.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 8 e (nou)
Articolul 8e
Forme de finanțare din partea Uniunii și metode de aplicare
1.  Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată prin intermediul tipurilor de finanțare prevăzute în Regulamentul financiar, în special prin:
(a)  granturi;
(b)  contracte de achiziții publice pentru servicii, bunuri sau lucrări;