Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019 - Strasburgu 
Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) ***I
 Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***I
 Tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn ***I
 Regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikawgħal ċertu xandir online tat-televiżjoni u tar-radju ***I
 L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) ***I
 'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport ***I
 It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli ***I
 Estimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
 Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela
 Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja
 Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu "Dieselgate"
 Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi

Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) ***I
PDF 121kWORD 50k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))
P8_TA(2019)0319A8-0261/2016

Dan it-test għadu qed jiġi pproċessat għall-pubblikazzjoni fil-lingwa tiegħek. Il-verżjoni PDF jew Word hi diġà disponibbli billi tikklikkja fuq l-ikona n-naħa tal-lemin fuq.


Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***I
PDF 412kWORD 123k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))
P8_TA-PROV(2019)0320A8-0288/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0753),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0019/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mill-Kamra tad-Deputati Ċeka, mill-Parlament Irlandiż, mill-Kunsill Federali Awstrijak u mill-Kamra tal-Kummerċ tar-Renju Unit, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta' Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-16 ta' Mejju 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali(3),

–  wara li kkunsidra l-ittra tat-18 ta' Mejju 2018 indirizzata lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel skont l-Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0288/2018),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(4), filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emendi 161, 187, 206 u 213
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Id-Direttiva 98/83/KE stabbiliet il-qafas legali biex is-saħħa tal-bniedem titħares mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif u tajjeb. Jenħtieġ li din id-Direttiva tfittex li tikseb l-istess għan. Għalhekk, hu meħtieġ li jiġu stabbiliti, fil-livell tal-Unjoni , rekwiżiti minimi li magħhom għandu jikkonforma l-ilma maħsub għal dak l-għan. L-Istati Membri jenħtieġ jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ilma għall-konsum mill-bniedem ma jkunx fih mikroorganiżmi u parassiti u sustanzi li, f'ċerti każijiet, jikkostitwixxu periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, u li l-ilma għall-konsum mill-bniedem jissodisfa dawk ir-rekwiżiti minimi.
(2)  Id-Direttiva 98/83/KE stabbiliet il-qafas legali biex is-saħħa tal-bniedem titħares mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif u tajjeb. Jenħtieġ li din id-Direttiva tfittex li tilħaq l-istess għan u jenħtieġ li tipprovdi aċċess universali għal ilma bħal dan għal kulħadd fl-Unjoni. Għalhekk, hu meħtieġ li jiġu stabbiliti, fil-livell tal-Unjoni , rekwiżiti minimi li magħhom għandu jikkonforma l-ilma maħsub għal dak l-għan. L-Istati Membri jenħtieġ jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex jiżguraw li l-ilma għall-konsum mill-bniedem ma jkunx fih mikroorganiżmi u parassiti u sustanzi li, f'ċerti każijiet, jikkostitwixxu periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, u li l-ilma għall-konsum mill-bniedem jissodisfa dawk ir-rekwiżiti minimi.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)
(2a)   B'konformità mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "L-għeluq taċ-ċirku - Pjan ta' azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari", din id-Direttiva jenħtieġ li tirsisti biex tinkoraġġixxi l-użu effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi tal-ilma, biex b'hekk jintlaħqu l-għanijiet tal-ekonomija ċirkolari.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)
(2b)   Id-Dritt tal-Bniedem għall-Ilma tax-Xorb u s-Sanità ġie rikonoxxut bħala dritt tal-bniedem mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) fit-28 ta' Lulju 2010 u għaldaqstant, l-aċċess għal ilma tajjeb għax-xorb nadif jenħtieġ li ma jkunx ristrett minħabba n-nuqqas ta' affordabbiltà min-naħa tal-utent aħħari.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 2c (ġdida)
(2c)   Il-koerenza bejn id-Direttiva 2009/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u din id-Direttiva hija neċessarja.
_________________
1a Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 2d (ġdida)
(2d)   Ir-rekwiżiti stipulati f'din id-Direttiva jenħtieġ li jirriflettu s-sitwazzjoni u l-kundizzjonijiet nazzjonali tal-fornituri tal-ilma fl-Istati Membri.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Hu meħtieġ li l-ilmijiet naturali minerali u ilmijiet li huma prodotti mediċinali jiġu esklużi mill- kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, peress li dawn l-ilmijiet huma diġà koperti mid-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill68 u mid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill69. Madankollu, id-Direttiva 2009/54/KE tittratta kemm ilmijiet minerali naturali kif ukoll ilma tan-nixxiegħa, u l-kategorija tal-aħħar biss tenħtieġ tkun eżentata mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2009/54/KE, ilma tan-nixxiegħa jenħtieġ ikun konformi mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Fil-każ ta' ilma għall-konsum mill-bniedem li jitqiegħed fi fliexken jew kontenituri maħsuba għall-bejgħ, jew li jintuża fil-manifattura, il-preparazzjoni jew it-trattament ta' ikel, l-ilma jenħtieġ jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-punt tal-konformità (jiġifieri l-vit), u jenħtieġ li mbagħad jitqies bħala ikel, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill70.
(3)  Hu meħtieġ li l-ilmijiet naturali minerali u ilmijiet li huma prodotti mediċinali jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, peress li dawn l-ilmijiet huma diġà koperti mid-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill68 u mid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill69. Madankollu, id-Direttiva 2009/54/KE tittratta kemm ilmijiet minerali naturali kif ukoll ilma tan-nixxiegħa, u l-kategorija tal-aħħar biss tenħtieġ tkun eżentata mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2009/54/KE, ilma tan-nixxiegħa jenħtieġ ikun konformi mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Madankollu, dan l-obbligu jenħtieġ li ma jkunx estiż għall-parametri mikrobijoloġiċi stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I ta' din id-Direttiva. Fil-każ ta' ilma għall-konsum mill-bniedem ipprovdut mill-provvista pubblika tal-ilma jew minn bjar privati, li jitqiegħed fi fliexken jew kontenituri maħsuba għall-bejgħ, jew li jintuża fil-manifattura, il-preparazzjoni jew it-trattament kummerċjali ta' ikel, l-ilma jenħtieġ li, bħala kwistjoni ta' prinċipju, ikompli jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-punt tal-konformità, u jenħtieġ li mbagħad jitqies bħala ikel, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill70. Meta jiġu ssodisfati r-rekwiżiti applikabbli tas-sikurezza tal-ikel, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom is-setgħa li jawtorizzaw l-użu mill-ġdid tal-ilma fl-industriji tal-ipproċessar tal-ikel.
_________________
_________________
68 Id-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta' ilmijiet minerali naturali (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45).
68 Id-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta' ilmijiet minerali naturali (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45).
69 Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).
69 Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).
70 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).
70 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Wara l-konklużjoni ta' inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej dwar id-dritt għall-ilma (Right2Water)71, tnediet konsultazzjoni pubblika mifruxa fl-Unjoni kollha u saret Evalwazzjoni tal-Idoneità u l-Prestazzjoni (REFIT) tar-Regolamentazzjoni tad-Direttiva 98/83/KE72. Mill-eżerċizzju, deher evidenti li ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE kellhom jiġu aġġornati. Ġew identifikati erba' oqsma fejn kien hemm lok għal titjib, jiġifieri l-lista tal-valuri parametriċi bbażati fuq il-kwalità, id-dipendenza limitata fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju, id-dispożizzjonijiet mhux preċiżi dwar l-informazzjoni għall-konsumatur, u d-differenzi bejn is-sistemi ta' approvazzjoni għall-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Barra minn hekk, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej dwar id-dritt għall-ilma identifikat bħala problema distinta l-fatt li parti tal-popolazzjoni, speċjalment il-gruppi emarġinati, ma għandhiex aċċess għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, li huwa wkoll impenn bħala parti mill-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6 tal-Aġenda 2030 tan-NU. Kwistjoni oħra li ġiet identifikata tikkonċerna n-nuqqas ġenerali ta' għarfien dwar it-tnixxija tal-ilma, li hija kkawżata minn nuqqas ta' investiment fil-manutenzjoni u t-tiġdid tal-infrastruttura tal-ilma, kif issemma wkoll fir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-infrastruttura tal-ilma73.
(4)  Wara l-konklużjoni ta' inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej dwar id-dritt għall-ilma (Right2Water)71 li talbet lill-Unjoni żżid l-isforzi tagħha biex jinkiseb aċċess universali għall-ilma, tnediet konsultazzjoni pubblika mifruxa fl-Unjoni kollha u saret Evalwazzjoni tal-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) tad-Direttiva 98/83/KE72. Mill-eżerċizzju, deher evidenti li ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE kellhom jiġu aġġornati. Ġew identifikati erba' oqsma fejn kien hemm lok għal titjib, jiġifieri l-lista tal-valuri parametriċi bbażati fuq il-kwalità, id-dipendenza limitata fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju, id-dispożizzjonijiet mhux preċiżi dwar l-informazzjoni għall-konsumatur, u d-differenzi bejn is-sistemi ta' approvazzjoni għall-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u l-implikazzjonijiet li dan għandu fuq is-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej dwar id-dritt għall-ilma identifikat bħala problema distinta l-fatt li parti tal-popolazzjoni, li tinkludi l-gruppi emarġinati u vulnerabbli, ma għandhiex aċċess jew għandha aċċess limitat għal ilma affordabbli maħsub għall-konsum mill-bniedem, li huwa wkoll impenn meħud bħala parti mill-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6 tal-Aġenda 2030 tan-NU. F'dan il-kuntest, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa d-dritt ta' aċċess għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kulħadd fl-Unjoni. Kwistjoni oħra li ġiet identifikata tikkonċerna n-nuqqas ġenerali ta' għarfien dwar it-tnixxija tal-ilma, li hija kkawżata kemm minn nuqqas ta' investiment fil-manutenzjoni u t-tiġdid tal-infrastruttura tal-ilma, kif issemma wkoll fir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-infrastruttura tal-ilma73, kif ukoll minn għarfien xi drabi mhux suffiċjenti tas-sistemi tal-ilma.
_________________
_________________
71 COM(2014)0177
71 COM(2014)0177
72 SWD(2016)0428
72 SWD(2016)0428
73 Ir-Rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri SR 12/2017: "Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb: titjib fil-kwalità tal-ilma u fl-aċċess għalih fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija, iżda l-ħtiġijiet ta' investiment għadhom sostanzjali".
73 Ir-Rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri SR 12/2017: "Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb: titjib fil-kwalità tal-ilma u fl-aċċess għalih fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija, iżda l-ħtiġijiet ta' investiment għadhom sostanzjali".
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)   Sabiex jissodisfaw l-għanijiet ambizzjużi stabbiliti taħt l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 6 tan-Nazzjonijiet Uniti, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati jimplimentaw pjanijiet ta' azzjoni biex jiżguraw aċċess universali u ekwu għal ilma tax-xorb sikur u affordabbli għal kulħadd sal-2030.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)
(4b)   Il-Parlament Ewropew adotta, fit-8 ta' Settembru 2015, riżoluzzjoni dwar is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water".
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   L-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għandu rwol fundamentali fl-isforzi kontinwi tal-Unjoni favur it-tisħiħ tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent kontra sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali. Ir-regolamentazzjoni tas-sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali f'din id-Direttiva tikkostitwixxi pass promettenti bi qbil mal-istrateġija aġġornata tal-Unjoni dwar is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, li l-Kummissjoni għandha l-obbligu li twassal mingħajr dewmien ulterjuri.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Meta l-għarfien xjentifiku ma jkunx suffiċjenti biex jiġi ddeterminat ir-riskju jew in-nuqqas ta' riskju f'termini ta' saħħa tal-bniedem jew il-valur permess ta' sustanza preżenti fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, jenħtieġ li tali sustanza titqiegħed f'lista ta' sorveljanza, abbażi tal-prinċipju ta' prekawzjoni, sakemm ikun hemm dejta xjentifika aktar ċara. Għaldaqstant, l-Istati Membri jenħtieġ li jimmonitorjaw dawn il-parametri emerġenti b'mod separat.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)
(6b)   Il-parametri indikaturi ma għandhom l-ebda impatt dirett fuq is-saħħa pubblika. Madankollu, dawn huma importanti bħala mezz biex jiġi ddeterminat il-funzjonament tal-faċilitajiet ta' produzzjoni u ta' distribuzzjoni tal-ilma u biex tiġi evalwata l-kwalità tal-ilma. Dawn jistgħu jgħinu biex jiġu identifikati n-nuqqasijiet fit-trattament tal-ilma u għandhom rwol importanti wkoll fit-tisħiħ u ż-żamma tal-fiduċja tal-konsumatur fil-kwalità tal-ilma. Għalhekk, jenħtieġ li dawn ikunu mmonitorjati mill-Istati Membri.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  Biex iħarsu s-saħħa tal-bniedem fit-territorji tagħhom, meta jkun hemm bżonn, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jistabbilixxu valuri għal parametri addizzjonali mhux inklużi fl-Anness I .
(7)  Biex jimplimentaw b'mod sħiħ il-prinċipju ta' prekawzjoni u jħarsu s-saħħa tal-bniedem fit-territorji tagħhom, meta jkun hemm bżonn, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jistabbilixxu valuri għal parametri addizzjonali mhux inklużi fl-Anness I.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  L-ippjanar tas-sikurezza u elementi bbażati fuq ir-riskju għall-prevenzjoni ġew ikkunsidrati biss sa ċertu punt fid-Direttiva 98/83/KE. L-ewwel elementi ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju diġà kienu ġew introdotti fl-2015 bid-Direttiva (UE) 2015/1787, li emendat id-Direttiva 98/83/KE biex l-Istati Membri jitħallew jidderogaw mill-programmi ta' monitoraġġ li stabbilixxew, sakemm jitwettqu valutazzjonijiet tar-riskju kredibbli, li jistgħu jkunu bbażati fuq il-Linji Gwida tad-WHO għall-ilma tax-xorb76. Dawn il-Linji Gwida, li jistabbilixxu l-hekk imsejjaħ approċċ tal-"Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma", flimkien mal-istandard EN 15975-2 dwar is-sigurtà tal-provvista tal-ilma tax-xorb, huma prinċipji rikonoxxuti f'livell internazzjoni li fuqhom huma bbażati l-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-monitoraġġ u l-analiżi ta' parametri fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Dawn jenħtieġ jinżammu f'din id-Direttiva. Biex jiġi żgurat li dawn il-prinċipji ma jkunux limitati għal aspetti ta' monitoraġġ, biex il-ħin u r-riżorsi jiġu ffukati fuq ir-riskji li huma importanti u fuq miżuri kosteffettivi applikati fis-sors, u biex jiġi evitat li jsiru analiżijiet u sforzi b'rabta ma' kwistjonijiet li mhumiex rilevanti, huwa xieraq li jiġi stabbilit approċċ komplut ibbażat fuq ir-riskju, tul il-katina tal-provvista kollha, mill-punt li minnu jittella' l-ilma, sad-distribuzzjoni u sal-vit. Dak l-approċċ jenħtieġ jikkonsisti minn tliet komponenti: l-ewwel, valutazzjoni tal-perikli assoċjati maż-żona ta' astrazzjoni li għandha ssir mill-Istat Membru, f'konformità mal-Linji Gwida u mal-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma tad-WHO ("valutazzjoni tal-perikli")77; it-tieni, il-possibbiltà li l-fornitur tal-ilma jadatta l-monitoraġġ għar-riskji ewlenin ("valutazzjoni tar-riskju tal-provvista"); u t-tielet, valutazzjoni tar-riskji possibbli li jistgħu jirriżultaw mis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika (eż. il-Legionella jew iċ-ċomb) li għandha ssir mill-Istat Membru ("valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika"). Dawk il-valutazzjonijiet jenħtieġ jiġu rieżaminati b'mod regolari, inter alia, b'rispons għal theddidiet minn avvenimenti estremi tat-temp relatati mal-klima, għal bidliet magħrufa tal-attività tal-bniedem fiż-żona ta' astrazzjoni jew b'rispons għal inċidenti relatati mas-sorsi. L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jiżgura skambju kontinwu ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri tal-ilma.
(8)  L-ippjanar tas-sikurezza u elementi bbażati fuq ir-riskju għall-prevenzjoni ġew ikkunsidrati biss sa ċertu punt fid-Direttiva 98/83/KE. L-ewwel elementi ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju diġà kienu ġew introdotti fl-2015 bid-Direttiva (UE) 2015/1787, li emendat id-Direttiva 98/83/KE biex l-Istati Membri jitħallew jidderogaw mill-programmi ta' monitoraġġ li stabbilixxew, sakemm jitwettqu valutazzjonijiet tar-riskju kredibbli, li jistgħu jkunu bbażati fuq il-Linji Gwida tad-WHO għall-ilma tax-xorb76. Dawn il-Linji Gwida, li jistabbilixxu l-hekk imsejjaħ approċċ tal-"Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma", flimkien mal-istandard EN 15975-2 dwar is-sigurtà tal-provvista tal-ilma tax-xorb, huma prinċipji rikonoxxuti f'livell internazzjoni li fuqhom huma bbażati l-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-monitoraġġ u l-analiżi ta' parametri fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Dawn jenħtieġ jinżammu f'din id-Direttiva. Biex jiġi żgurat li dawn il-prinċipji ma jkunux limitati għal aspetti ta' monitoraġġ, biex il-ħin u r-riżorsi jiġu ffukati fuq ir-riskji li huma importanti u fuq miżuri kosteffettivi applikati fis-sors, u biex jiġi evitat li jsiru analiżijiet u sforzi b'rabta ma' kwistjonijiet li mhumiex rilevanti, huwa xieraq li jiġi stabbilit approċċ komplut ibbażat fuq ir-riskju, tul il-katina tal-provvista kollha, mill-punt li minnu jittella' l-ilma, sad-distribuzzjoni u sal-vit. Dak l-approċċ jenħtieġ li jkun ibbażat fuq l-għarfien miksub u l-azzjonijiet imwettqa skont id-Direttiva 2000/60/KE u jenħtieġ li jikkunsidra b'mod aktar effettiv l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq ir-riżorsi tal-ilma. Approċċ ibbażat fuq ir-riskju jenħtieġ li jikkonsisti fi tliet komponenti: l-ewwel, valutazzjoni tal-perikli assoċjati maż-żona ta' astrazzjoni li għandha ssir mill-Istat Membru, f'konformità mal-Linji Gwida u mal-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma tad-WHO ("valutazzjoni tal-perikli")77; it-tieni, il-possibbiltà li l-fornitur tal-ilma jadatta l-monitoraġġ għar-riskji ewlenin ("valutazzjoni tar-riskju tal-provvista"); u t-tielet, valutazzjoni min-naħa tal-Istat Membru tar-riskji possibbli li jistgħu jirriżultaw mis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika (eż. il-Legionella jew iċ-ċomb), b'attenzjoni speċjali fir-rigward tal-postijiet ta' prijorità ("valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika"). Dawk il-valutazzjonijiet jenħtieġ li jiġu rieżaminati b'mod regolari, inter alia, b'rispons għal theddidiet minn avvenimenti estremi tat-temp relatati mal-klima, għal bidliet magħrufa tal-attività tal-bniedem fiż-żona ta' astrazzjoni jew b'rispons għal inċidenti relatati mas-sorsi. L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jiżgura skambju kontinwu ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-fornituri tal-ilma u partijiet ikkonċernati oħrajn, inklużi dawk responsabbli mis-sorsi ta' tniġġis jew ir-riskju ta' tniġġis. Bħala eċċezzjoni, l-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jenħtieġ li tkun adattata għar-restrizzjonijiet speċifiċi tas-settur tal-bastimenti marittimi li jwettqu desalinizzazzjoni tal-ilma u jġorru l-passiġġieri. Il-bastimenti marittimi li jtajru l-bandiera Ewropea jikkonformaw mal-qafas regolatorju internazzjonali meta jbaħħru f'ilmijiet internazzjonali. Barra minn hekk, hemm restrizzjonijiet partikolari għat-trasport u l-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem tax-xorb abbord u dan ifisser li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jenħtieġ li jiġu adattati skont dan.
_________________
_________________
76 Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 (Il-Linji Gwida tad-WHO għall-ilma tax-xorb, ir-Raba' Edizzjoni, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2011) http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
76 Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 (Il-Linji Gwida tad-WHO għall-ilma tax-xorb, ir-Raba' Edizzjoni, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2011) http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
77 Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, World Health Organisation, 2009 (Il-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma: ġestjoni tar-riskju pass pass għall-fornituri tal-ilma tax-xorb, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2009) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
77 Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, World Health Organisation, 2009 (Il-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma: ġestjoni tar-riskju pass pass għall-fornituri tal-ilma tax-xorb, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2009) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)
(8a)   L-użu ineffettiv tar-riżorsi tal-ilma, b'mod partikolari t-tnixxijiet fl-infrastruttura tal-provvista tal-ilma, iwassal għal sfruttament żejjed tar-riżorsi skarsi tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Dan ixekkel bil-qawwi lill-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi stabbiliti skont id-Direttiva 2000/60/KE.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  Il-valutazzjoni tal-perikli jenħtieġ tkun immirata lejn it-tnaqqis tal-livell ta' trattament meħtieġ għall-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, pereżempju billi jitnaqqsu l-pressjonijiet li jikkawżaw it-tniġġis tal-korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Għal dak l-għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jidentifikaw il-perikli u s-sorsi possibbli ta' tniġġis tal-ilma assoċjati ma' dawk il-korpi tal-ilma u li dawn jimmonitorjaw is-sustanzi niġġiesa li jidentifikaw bħala rilevanti, pereżempju minħabba l-perikli identifikati (eż. il-mikroplastiċi, in-nitrati, il-pestiċidi jew il-prodotti mediċinali identifikati skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill78), minħabba l-preżenza naturali tagħhom fiż-żona tal-astrazzjoni (pereżempju l-arseniku), jew minħabba informazzjoni mingħand il-fornituri tal-ilma (eż. żieda f'daqqa ta' parametru speċifiku f'ilma mhux ittrattat). Dawk il-parametri jenħtieġ jintużaw bħala markaturi li permezz tagħhom tixkatta azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti biex titnaqqas il-pressjoni fuq il-korpi tal-ilma, bħal pereżempju miżuri ta' prevenzjoni jew ta' mitigazzjoni (inkluż riċerka biex, fejn meħtieġ, jiġu mifhuma l-impatti fuq is-saħħa), biex dawk il-korpi tal-ilma jiġu protetti u jiġi indirizzat is-sors tat-tniġġis, f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma u mal-partijiet ikkonċernati.
(9)  Il-valutazzjoni tal-perikli jenħtieġ li tieħu approċċ olistiku għall-valutazzjoni tar-riskju, abbażi tal-għan espliċitu li jitnaqqas il-livell ta' trattament meħtieġ għall-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, pereżempju billi jitnaqqsu l-pressjonijiet li jikkawżaw it-tniġġis, jew riskji ta' tniġġis, tal-korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Għal dak l-għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jidentifikaw ir-riskji u s-sorsi possibbli ta' tniġġis tal-ilma assoċjati ma' dawk il-korpi tal-ilma u li dawn jimmonitorjaw is-sustanzi niġġiesa li jidentifikaw bħala rilevanti, pereżempju minħabba r-riskji identifikati (eż. il-mikroplastiċi, in-nitrati, il-pestiċidi jew il-prodotti mediċinali identifikati skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill78), minħabba l-preżenza naturali tagħhom fiż-żona tal-astrazzjoni (pereżempju l-arseniku), jew minħabba informazzjoni mingħand il-fornituri tal-ilma (eż. żieda f'daqqa ta' parametru speċifiku f'ilma mhux ittrattat). B'konformità mad-Direttiva 2000/60/KE, dawk il-parametri jenħtieġ li jintużaw bħala markaturi li permezz tagħhom tixkatta azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti biex titnaqqas il-pressjoni fuq il-korpi tal-ilma, bħal pereżempju miżuri ta' prevenzjoni jew ta' mitigazzjoni (inkluż riċerka biex, fejn meħtieġ, jiġu mifhuma l-impatti fuq is-saħħa), biex dawk il-korpi tal-ilma jiġu protetti u jiġi indirizzat is-sors jew ir-riskju tat-tniġġis, f'kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi dawk responsabbli minn sustanzi niġġiesa jew sorsi ta' sustanzi niġġiesa potenzjali. Meta permezz tal-valutazzjoni tal-perikli, Stat Membru jidentifika li parametru ma jkunx preżenti f'żona tal-astrazzjoni partikolari, pereżempju minħabba li dik is-sustanza qatt ma tinstab fl-ilma ta' taħt l-art jew fl-ilma tal-wiċċ), l-Istat Membru jenħtieġ li jinforma lill-fornituri tal-ilma rilevanti u jenħtieġ li jkun jista' jippermettilhom inaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ għal dak il-parametru, jew ineħħu dak il-parametru mil-lista ta' parametri li għandhom jiġu mmonitorjati, mingħajr ma titwettaq valutazzjoni tar-riskju tal-provvista.
_________________
_________________
78 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
78 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Fil-punt li fih l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem isir disponibbli għall-utent xieraq, għandu jkun hemm konformità mal-valuri parametriċi użati biex tiġi evalwata l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem . Madankollu, il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem tista' tkun influwenzata mis-sistema ta' distribuzzjoni domestika. Id-WHO tinnota li, mill-patoġeni kollha li jinġarru mill-ilma, il-Legionella tikkawża l-ogħla piż sanitarju fl-Unjoni. Din tiġi trażmessa permezz tan-nifs minn sistemi tal-ilma sħun, pereżempju waqt li dak li jkun ikun qed jieħu doċċa. Għalhekk, hija marbuta b'mod ċar mas-sistema ta' distribuzzjoni domestika. Billi l-impożizzjoni ta' obbligu unilaterali biex il-postijiet pubbliċi u privati kollha jiġu mmonitorjati għal dan il-patoġenu twassal għal spejjeż mhux raġonevoli u għoljin wisq, valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika hija għalhekk iktar adattata biex tindirizza din il-kwistjoni. Barra minn hekk, anki r-riskji potenzjali li jistgħu jirriżultaw minn prodotti u minn materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jenħtieġ jiġu kkunsidrati fil-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika. Għalhekk, il-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika jenħtieġ tinkludi, inter alia, l-iffokar tal-monitoraġġ fuq postijiet ta' prijorità, il-valutazzjoni tar-riskji li jirriżultaw mis-sistema ta' distribuzzjoni domestika u mill-prodotti u l-materjali relatati, u l-verifika tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem abbażi tad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni tagħhom f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill79. L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 31 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill80 għandha tiġi pprovduta flimkien mad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni. Abbażi ta' din il-valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw, inter alia, li l-miżuri xierqa ta' kontroll u ta' ġestjoni (eż. f'każ ta' tifqigħat) huma fis-seħħ, f'konformità mal-gwida tad-WHO81, u li l-migrazzjoni minn prodotti għall-bini ma tkunx ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem. Madankollu, mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 305/2011, fejn dawn il-miżuri jimplikaw limiti għall-moviment ħieles ta' prodotti u materjali fl-Unjoni, dawn il-limiti għandhom ikunu debitament ġustifikati u strettament proporzjonati, filwaqt li ma għandhomx jikkostitwixxu mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri.
(11)  Fil-punt li fih l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem isir disponibbli għall-utent xieraq, għandu jkun hemm konformità mal-valuri parametriċi użati biex tiġi evalwata l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem . Madankollu, il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem tista' tkun influwenzata mis-sistema ta' distribuzzjoni domestika. Id-WHO tinnota li, mill-patoġeni kollha li jinġarru mill-ilma, il-Legionella tikkawża l-ogħla piż sanitarju fl-Unjoni, b'mod partikolari l-Legionella pneumophila li tikkawża l-parti l-kbira tal-mard tal-Legionella fl-Unjoni. Din tiġi trażmessa permezz tan-nifs minn sistemi tal-ilma sħun, pereżempju waqt li dak li jkun ikun qed jieħu doċċa. Għalhekk, hija marbuta b'mod ċar mas-sistema ta' distribuzzjoni domestika. Billi l-impożizzjoni ta' obbligu unilaterali biex il-postijiet pubbliċi u privati kollha jiġu mmonitorjati għal dan il-patoġenu twassal għal spejjeż mhux raġonevoli u għoljin wisq u tmur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà, valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika hija għalhekk iktar adattata biex tindirizza din il-kwistjoni, b'attenzjoni speċjali fir-rigward tal-postijiet ta' prijorità. Barra minn hekk, anki r-riskji potenzjali li jistgħu jirriżultaw minn prodotti u minn materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jenħtieġ jiġu kkunsidrati fil-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika. Għalhekk, il-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika jenħtieġ tinkludi, inter alia, l-iffokar tal-monitoraġġ fuq postijiet ta' prijorità, il-valutazzjoni tar-riskji li jirriżultaw mis-sistema ta' distribuzzjoni domestika u mill-prodotti u l-materjali relatati li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 31 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill80 għandha tiġi pprovduta flimkien mad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni. Abbażi ta' din il-valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw, inter alia, li l-miżuri xierqa ta' kontroll u ta' ġestjoni (eż. f'każ ta' tifqigħat) huma fis-seħħ, f'konformità mal-gwida tad-WHO81, u li l-migrazzjoni minn sustanzi u materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsumm mill-bniedem ma tkunx ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem.
_________________
_________________
79 Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5).
80 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).
80 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).
81 "Legionella and the prevention of Legionellosis", World Health Organisation, 2007 ("Il-Legionella u l-prevenzjoni tal-Leġjonellożi", l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2007), http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
81 "Legionella and the prevention of Legionellosis", World Health Organisation, 2007 ("Il-Legionella u l-prevenzjoni tal-Leġjonellożi", l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2007), http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità tat-trattament, it-tagħmir u l-materjali ma rnexxilhomx jindirizzaw l-ostakoli għas-suq intern fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni libera ta' prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. L-approvazzjonijiet tal-prodotti fil-livell nazzjonali għadhom fis-seħħ, iżda l-Istati Membri għandhom rekwiżiti differenti. B'riżultat ta' dan, il-manifatturi jsibuha diffiċli biex jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom fl-Unjoni kollha. It-tneħħija ta' ostakoli tekniċi tista' tinkiseb b'mod effettiv biss billi jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati għall-prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011. Dak ir-Regolament jippermetti li jiġu żviluppati standards Ewropej li jarmonizzaw il-metodi ta' valutazzjoni għall-prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u li jiġu stabbiliti livelli ta' limitu u klassijiet b'rabta mal-livell ta' prestazzjoni ta' karatteristika essenzjali. Għal dak l-għan, fil-Programm ta' Ħidma għall-istandardizzazzjoni tal-201782 ġiet inkluża talba ta' standardizzazzjoni li teħtieġ, b'mod speċifiku, ħidma ta' standardizzazzjoni b'rabta mal-iġjene u s-sikurezza għall-prodotti u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, u sal-2018 se jinħareġ istandard. Il-pubblikazzjoni ta' dan l-istandard armonizzat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea se jiżgura li jkun hemm proċess razzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet għat-tqegħid fis-suq u għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li jkunu sikuri. B'konsegwenza ta' dan, id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jenħtieġ jitħassru, għandhom jiġu sostitwiti b'mod parzjali minn dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika u għandhom jiġu kkumplimentati minn standards armonizzati rilevanti skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011.
(12)  Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità tat-trattament, it-tagħmir u l-materjali ma rnexxilhomx jindirizzaw l-ostakoli għas-suq intern fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni libera ta' prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jew jipprovdu protezzjoni suffiċjenti fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem. L-approvazzjonijiet tal-prodotti fil-livell nazzjonali għadhom fis-seħħ, iżda l-Istati Membri għandhom rekwiżiti differenti. B'riżultat ta' dan, il-manifatturi jsibuha diffiċli biex jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom fl-Unjoni kollha. Dik is-sitwazzjoni hija dovuta għall-fatt li ma hemm l-ebda standards minimi Ewropej ta' iġjene għall-prodotti u l-materjali kollha f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u dan huwa essenzjali biex jiġi żgurat bis-sħiħ ir-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri. It-tneħħija tal-ostakoli tekniċi u l-konformità tal-prodotti u l-materjali kollha li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fil-livell tal-Unjoni, għalhekk, jistgħu jinkisbu b'mod effettiv biss billi jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi ta' kwalità fil-livell tal-Unjoni. B'konsegwenza ta' dan, dawn id-dispożizzjonijiet jenħtieġ li jissaħħu permezz ta' proċedura ta' armonizzazzjoni ta' tali prodotti u materjali. Dik il-ħidma jenħtieġ li tibbaża fuq l-esperjenza u l-progress miksuba minn għadd ta' Stati Membri li għal diversi snin ilhom jaħdmu, fi sforz miftiehem, biex joħolqu konverġenza regolatorja.
_________________
82 SWD(2016)0185.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  Jenħtieġ li kull Stat Membru jiżgura li jiġu stabbiliti programmi li bihom jara li l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Il-biċċa l-kbira mill-monitoraġġ li jsir għall-finijiet ta' din id-Direttiva jitwettaq mill-fornituri tal-ilma. Jenħtieġ li tingħata ċerta flessibbiltà lill-fornituri tal-ilma fir-rigward tal-parametri li jimmonitorjaw għall-finijiet tal-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista. Jekk parametru ma jiġix rilevat, il-fornituri tal-ilma jenħtieġ ikunu jistgħu jnaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ, jew jieqfu għalkollox milli jimmonitorjaw dak il-parametru. Il-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista tenħtieġ tiġi applikata għall-biċċa l-kbira tal-parametri. Madankollu, lista ewlenija ta' parametri tenħtieġ dejjem tiġi mmonitorjata b'ċerta frekwenza minima. Din id-Direttiva tistabbilixxi prinċipalment dispożizzjonijiet dwar il-frekwenza tal-monitoraġġ għal finijiet ta' kontrolli tal-konformità, u dispożizzjonijiet limitati biss dwar il-monitoraġġ għal finijiet operattivi. Jista' jkun hemm bżonn ta' monitoraġġ addizzjonali għal finijiet operattivi biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tat-trattament tal-ilma, skont id-diskrezzjoni tal-fornituri tal-ilma. F'dan ir-rigward, il-fornituri tal-ilma jistgħu jirreferu għal-Linji Gwida u għall-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma tad-WHO
(13)  Jenħtieġ li kull Stat Membru jiżgura li jiġu stabbiliti programmi li bihom jara li l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Il-biċċa l-kbira mill-monitoraġġ li jsir għall-finijiet ta' din id-Direttiva jitwettaq mill-fornituri tal-ilma, iżda, meta jkun neċessarju, l-Istati Membri jenħtieġ li jiċċaraw taħt liema awtoritajiet kompetenti jaqgħu l-obbligi li jirriżultaw mit-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ li tingħata ċerta flessibbiltà lill-fornituri tal-ilma fir-rigward tal-parametri li jimmonitorjaw għall-finijiet tal-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista. Jekk parametru ma jiġix rilevat, il-fornituri tal-ilma jenħtieġ li jkunu jistgħu jnaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ, jew jieqfu għalkollox milli jimmonitorjaw dak il-parametru. Il-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista jenħtieġ li tiġi applikata għall-biċċa l-kbira tal-parametri. Madankollu, lista ewlenija ta' parametri jenħtieġ li dejjem tiġi mmonitorjata b'ċerta frekwenza minima. Din id-Direttiva tistabbilixxi prinċipalment dispożizzjonijiet dwar il-frekwenza tal-monitoraġġ għal finijiet ta' kontrolli tal-konformità, u dispożizzjonijiet limitati biss dwar il-monitoraġġ għal finijiet operattivi. Jista' jkun hemm bżonn ta' monitoraġġ addizzjonali għal finijiet operattivi biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tat-trattament tal-ilma, skont id-diskrezzjoni tal-fornituri tal-ilma. F'dan ir-rigward, il-fornituri tal-ilma jistgħu jirreferu għal-Linji Gwida u għall-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma tad-WHO
Emenda 188
Proposta għal direttiva
Premessa 14
(14)  L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jenħtieġ jiġi applikat b'mod gradwali mill-fornituri kollha tal-ilma, inkluż mill-fornituri tal-ilma ż-żgħar, peress li l-evalwazzjoni tad-Direttiva 98/83/KE wasslet biex ġew identifikati nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tad-Direttiva minn dawk il-fornituri, li xi drabi kienu kkawżati mill-ispejjeż li jinvolvi t-twettiq ta' operazzjonijiet ta' monitoraġġ mhux meħtieġa. Meta jiġi applikat l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, it-tħassib dwar is-sigurtà jenħtieġ li jitqiesu.
(14)  L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jenħtieġ jiġi applikat b'mod gradwali mill-fornituri kollha tal-ilma, inkluż mill-fornituri tal-ilma żgħar ħafna, żgħar u medji, peress li l-evalwazzjoni tad-Direttiva 98/83/KE wasslet biex ġew identifikati nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tad-Direttiva minn dawk il-fornituri, li xi drabi kienu kkawżati mill-ispejjeż li jinvolvi t-twettiq ta' operazzjonijiet ta' monitoraġġ mhux meħtieġa, filwaqt li jippermetti l-possibbiltà ta' derogi għal fornituri żgħar ħafna. Meta jiġi applikat l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, it-tħassib dwar is-sigurtà u t-tħassib relatat mal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" jenħtieġ li jitqiesu. Fir-rigward tal-fornituri tal-ilma ż-żgħar, jenħtieġ li l-awtorità kompetenti tappoġġa l-attivitajiet ta' sorveljanza billi tipprovdi appoġġ espert.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)
(14a)   Sabiex tiġi pprovduta l-iktar protezzjoni b'saħħitha għas-saħħa pubblika, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw distribuzzjoni ċara u bilanċjata tar-responsabbiltajiet għall-applikazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju f'konformità mal-qafas istituzzjonali u legali nazzjonali tagħhom.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  F'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-istandards imposti minn din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istat Membru konċernat jinvestiga minnufih il-kawża u jiżgura li, kemm jista' jkun malajr, tittieħed l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex titranġa l-kwalità tal-ilma. F'każijiet fejn il-provvista tal-ilma tikkostitwixxi periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, il-provvista ta' dak l-ilma għandha tiġi pprojbita, jew l-użu ta' dak l-ilma għandu jiġi ristrett. Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi ċċarat li nuqqas li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti minimi għall-valuri relatati mal-parametri mikrobijoloġiċi u kimiċi jenħtieġ jiġi kkunsidrat b'mod awtomatiku mill-Istati Membri bħala periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem. F'każijiet fejn tkun meħtieġa azzjoni korrettiva biex titranġa l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, skont l-Artikolu 191(2) tat-Trattat, għandha tingħata prijorità lill-azzjoni li ssewwi l-kawża tal-problema.
(15)  F'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-istandards imposti minn din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istat Membru konċernat jinvestiga minnufih il-kawża u jiżgura li, kemm jista' jkun malajr, tittieħed l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex titranġa l-kwalità tal-ilma. F'każijiet fejn il-provvista tal-ilma tikkostitwixxi periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, il-provvista ta' dak l-ilma jenħtieġ li tiġi pprojbita, jew l-użu ta' dak l-ilma jenħtieġ li jiġi ristrett, u ċ-ċittadini li jistgħu jkunu affettwati jenħtieġ li jkunu informati debitament. Barra minn hekk, fil-każ ta' nuqqas li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti minimi għall-valuri relatati mal-parametri mikrobijoloġiċi u kimiċi, l-Istati Membri jenħtieġ li jiddeterminaw jekk il-qbiż tal-valuri jikkostitwix riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu, b'mod partikolari, sa liema punt ir-rekwiżiti minimi ma jkunux ġew issodisfati u t-tip ta' parametru kkonċernat. F'każijiet fejn tkun meħtieġa azzjoni korrettiva biex titranġa l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, skont l-Artikolu 191(2) tat-Trattat, jenħtieġ li tingħata prijorità lill-azzjoni li ssewwi l-kawża tal-problema.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)
(15a)   Huwa importanti li l-ilma kkontaminat ma jitħalliex ikun ta' periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem. Għalhekk jenħtieġ li l-provvista ta' dan l-ilma tiġi mwaqqfa jew li l-użu tiegħu jiġi ristrett.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jibqgħux ikunu awtorizzati jagħtu derogi minn din id-Direttiva. Inizjalment, kienu ntużaw derogi biex l-Istati Membri jingħataw sa disa' snin biex isolvu nuqqas ta' konformità ma' valur parametriku. Din il-proċedura kienet ta' piż kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-Kummissjoni. Barra minn hekk, f'ċertu każijiet, din wasslet għal dewmien fl-azzjonijiet korrettivi meħuda, billi l-possibbiltà għal deroga ġiet ikkunsidrata bħala perjodu tranżitorju. Għalhekk, jenħtieġ li d-dispożizzjoni dwar id-derogi titħassar. Għal raġunijiet ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, meta l-valuri parametriċi jinqabżu, id-dispożizzjonijiet relatati ma' azzjonijiet korrettivi jenħtieġ japplikaw immedjatament mingħajr il-possibbiltà li tingħata deroga mill-valur parametriku. Id-derogi mogħtija mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/83/KE li jkunu għadhom applikabbli fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva jenħtieġ, madankollu, jibqgħu japplikaw sa tmiem id-deroga, iżda m'għandhomx jiġġeddu.
(16)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu awtorizzati jagħtu derogi minn din id-Direttiva. Inizjalment, kienu ntużaw derogi biex l-Istati Membri jingħataw sa disa' snin biex isolvu nuqqas ta' konformità ma' valur parametriku. Din il-proċedura wriet li kienet utli għall-Istati Membri, fid-dawl tal-livell ta' ambizzjoni tad-Direttiva. Madankollu, jenħtieġ li jiġi nnutat li f'ċerti każijiet, din il-proċedura wasslet għal dewmien fl-azzjonijiet korrettivi meħuda, billi l-possibbiltà għal deroga xi drabi ġiet ikkunsidrata bħala perjodu tranżitorju. Fid-dawl tal-fatt li, l-ewwel nett, il-parametri tal-kwalità previsti f'din id-Direttiva jridu jiġu msaħħa u, it-tieni, li qed tiżdied l-identifikazzjoni tas-sustanzi niġġiesa emerġenti, li jirrikjedi żieda fl-azzjonijiet ta' evalwazzjoni, monitoraġġ u ġestjoni, jenħtieġ li, minkejja dan, xorta tinżamm proċedura ta' deroga adattata għal dawk iċ-ċirkostanzi, dment li tali derogi ma jikkostitwux riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u dment li l-provvista tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fiż-żona kkonċernata ma tkun tista' tiġi mantnuta bl-ebda mezz raġonevoli ieħor. Għalhekk, jenħtieġ li d-dispożizzjoni fid-Direttiva 98/83/KE dwar id-derogi tiġi emendata sabiex tiġi żgurata konformità aktar mgħaġġla u aktar effettiva min-naħa tal-Istati Membri mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Id-derogi mogħtija mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/83/KE li jkunu għadhom applikabbli fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva jenħtieġ li jibqgħu japplikaw b'konformità mal-arranġamenti stipulati fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ meta ngħatat id-deroga.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Fit-tweġiba tagħha għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej "Right2Water" fl-201483, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal provvista minima tal-ilma, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO. Barra minn hekk, impenjat ruħha li tkompli "ttejjeb l-aċċess għal ilma tax-xorb sikur […] għall-popolazzjoni kollha permezz ta' politiki ambjentali"84. Dan huwa konformi mal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6 tan-NU u mal-mira assoċjata li "jinkiseb aċċess universali u ġust għal ilma tax-xorb sikur u affordabbli għal kulħadd". Il-kunċett ta' aċċess ġust ikopri firxa wiesgħa ta' aspetti bħalma huma d-disponibbiltà (pereżempju minħabba raġunijiet ġeografiċi, in-nuqqas ta' infrastruttura jew is-sitwazzjoni speċifika ta' ċerti partijiet tal-popolazzjonijiet), il-kwalità, l-aċċettabbiltà, jew l-affordabbiltà finanzjarja. Dwar l-affordabbiltà tal-ilma, huwa importanti li jitfakkar li fl-istabbiliment tat-tariffi tal-ilma skont il-prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż stipulat fid-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw il-varjazzjoni fil-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-popolazzjoni u b'hekk jistgħu jadottaw tariffi soċjali jew jieħdu miżuri jissalvagwardjaw lill-popolazzjonijiet li jinsabu fi żvantaġġ soċjoekonomiku. B'mod partikolari, din id-Direttiva tittratta l-aspetti ta' aċċess għall-ilma li huma relatati mal-kwalità u mad-disponibbiltà. Sabiex jiġu indirizzati dawk l-aspetti bħala parti mir-risposta għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u biex ikun hemm kontribut għall-implimentazzjoni tal-Prinċipju 20 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali85 li tiddikjara "kulħadd għandu d-dritt li jkollu aċċess għal servizzi essenzjali ta' kwalità tajba, inkluż l-ilma", jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom jindirizzaw il-kwistjoni tal-aċċess għall-ilma fil-livell nazzjonali filwaqt li jgawdu minn marġni ta' diskrezzjoni rigward it-tip eżatt ta' miżuri li għandhom jiġu implimentati. Dan jista' jsir permezz ta' azzjonijiet immirati, inter alia, lejn it-titjib tal-aċċess għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kulħadd, pereżempju permezz ta' funtani liberament aċċessibbli fl-ibliet, u permezz tal-promozzjoni tal-użu ta' dan l-aċċess billi jiġi mħeġġeġ l-għoti, mingħajr ħlas, ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fil-binjiet pubbliċi u fir-ristoranti.
(17)  Fit-tweġiba tagħha għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej "Right2Water" fl-201483, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal provvista minima tal-ilma, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO. Barra minn hekk, impenjat ruħha li tkompli "ttejjeb l-aċċess għal ilma tax-xorb sikur […] għall-popolazzjoni kollha permezz ta' politiki ambjentali"84. Dan huwa konformi mal-Artikoli 1 u 2 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa konformi wkoll mal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6 tan-NU u mal-mira assoċjata li "jinkiseb aċċess universali u ġust għal ilma tax-xorb sikur u affordabbli għal kulħadd". Il-kunċett ta' aċċess ġust ikopri firxa wiesgħa ta' aspetti bħalma huma d-disponibbiltà (pereżempju minħabba raġunijiet ġeografiċi, in-nuqqas ta' infrastruttura jew is-sitwazzjoni speċifika ta' ċerti partijiet tal-popolazzjonijiet), il-kwalità, l-aċċettabbiltà, jew l-affordabbiltà finanzjarja. Dwar l-affordabbiltà tal-ilma, huwa importanti li jitfakkar li, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2000/60/KE, jekk ikunu qed jistabbilixxu tariffi tal-ilma skont il-prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż stipulat f'dik id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw il-varjazzjoni fil-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-popolazzjoni u b'hekk jistgħu jadottaw tariffi soċjali jew jieħdu miżuri biex jissalvagwardjaw lill-popolazzjonijiet li jinsabu fi żvantaġġ soċjoekonomiku. B'mod partikolari, din id-Direttiva tittratta l-aspetti ta' aċċess għall-ilma li huma relatati mal-kwalità u mad-disponibbiltà. Sabiex jiġu indirizzati dawk l-aspetti bħala parti mir-risposta għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u biex ikun hemm kontribut għall-implimentazzjoni tal-Prinċipju 20 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali85 li tiddikjara "kulħadd għandu d-dritt li jkollu aċċess għal servizzi essenzjali ta' kwalità tajba, inkluż l-ilma", jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jindirizzaw il-kwistjoni tal-aċċess affordabbli għall-ilma fil-livell nazzjonali filwaqt li jgawdu minn ċerta marġni ta' diskrezzjoni rigward it-tip eżatt ta' miżuri li għandhom jiġu implimentati. Dan jista' jsir permezz ta' azzjonijiet immirati, inter alia, lejn it-titjib tal-aċċess għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kulħadd, pereżempju billi r-rekwiżiti tal-kwalità tal-ilma ma jsirux aktar stretti b'mod mhux ġustifikat għal raġunijiet ta' saħħa pubblika, li jżid il-prezz tal-ilma għaċ-ċittadini, billi jitqiegħdu funtani liberament aċċessibbli fl-ibliet, u permezz tal-promozzjoni tal-użu ta' dan l-aċċess billi jiġi mħeġġeġ l-għoti, mingħajr ħlas, ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fil-binjiet pubbliċi, ir-ristoranti, iċ-ċentri kummerċjali u rikreattivi, kif ukoll żoni ta' tranżitu u dawk b'influss pedonali qawwi bħall-istazzjonijiet tal-ferroviji jew l-ajruporti. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu liberi jiddeterminaw l-aħjar taħlita ta' tali strumenti fir-rigward taċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi tagħhom.
_________________
_________________
83 COM(2014)0177.
83 COM(2014)0177.
84 COM(2014)0177, p. 12.
84 COM(2014)0177, p. 12.
85 Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2017/C 428/09) tas-17 ta' Novembru 2017 (ĠU C 428, 13.12.2017, p. 10).
85 Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2017/C 428/09) tas-17 ta' Novembru 2017 (ĠU C 428, 13.12.2017, p. 10).
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar "is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ‘Right2Water'"86, talab li "l-Istati Membri jenħtieġ jagħtu attenzjoni speċjali lill-bżonnijiet tal-gruppi vulnerabbli fis-soċjetà"87. Is-sitwazzjoni speċifika tal-kulturi ta' minoranza bħar-Rom, is-Sinti, it-Travellers, il-Kalé, il-Gens du voyage, eċċ., kemm jekk huma sedentarji kif ukoll jekk le – b'mod partikolari b'rabta man-nuqqas ta' aċċess tagħhom għall-ilma tax-xorb – ġiet rikonoxxuta wkoll fir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom88 u fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri effettivi għall-integrazzjoni tar-Rom fl-Istati Membri89. Fid-dawl ta' dak il-kuntest ġenerali, huwa xieraq li l-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lil gruppi vulnerabbli u emarġinati billi jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat li dawk il-gruppi jkollhom aċċess għall-ilma. Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jiddefinixxu dawn il-gruppi, dawn jenħtieġ mill-inqas jinkludu refuġjati, komunitajiet nomadiċi, persuni mingħajr dar u kulturi ta' minoranza bħar-Rom, is-Sinti, it-Travellers, il-Kalé, il-Gens du voyage, eċċ., kemm jekk huma sedentarji kif ukoll jekk le. Dawn il-miżuri mmirati lejn l-iżgurar tal-aċċess, li jitħallew f'idejn l-Istati Membri, jistgħu pereżempju jinkludu l-għoti ta' sistemi alternattivi ta' provvista (mezzi ta' trattament individwali), il-provvista ta' ilma permezz ta' tankijiet (trakkijiet u ċisterni) u l-iżgurar tal-preżenza tal-infrastruttura meħtieġa għall-kampijiet.
(18)  Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar "is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ‘Right2Water'"86, talab li "l-Istati Membri jenħtieġ jagħtu attenzjoni speċjali lill-bżonnijiet tal-gruppi vulnerabbli fis-soċjetà"87. Is-sitwazzjoni speċifika tal-kulturi ta' minoranza bħar-Rom u t-Travellers, kemm jekk huma sedentarji kif ukoll jekk le – b'mod partikolari b'rabta man-nuqqas ta' aċċess tagħhom għall-ilma tax-xorb – ġiet rikonoxxuta wkoll fir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom88 u fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri effettivi għall-integrazzjoni tar-Rom fl-Istati Membri89. Fid-dawl ta' dak il-kuntest ġenerali, huwa xieraq li l-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lil gruppi vulnerabbli u emarġinati billi jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat li dawk il-gruppi jkollhom aċċess għall-ilma. B'kont meħud tal-prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż stabbilit fid-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri jenħtieġ li jtejbu l-aċċess għall-ilma għall-gruppi vulnerabbli u emarġinati mingħajr ma jipperikolaw il-provvista ta' ilma ta' kwalità għolja bi prezz affordabbli għal kulħadd. Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jiddefinixxu dawn il-gruppi, dawn jenħtieġ li mill-inqas jinkludu refuġjati, komunitajiet nomadiċi, persuni mingħajr dar u kulturi ta' minoranza bħar-Rom u t-Travellers, kemm jekk huma sedentarji kif ukoll jekk le. Dawn il-miżuri mmirati lejn l-iżgurar tal-aċċess, li jitħallew f'idejn l-Istati Membri, jistgħu pereżempju jinkludu l-għoti ta' sistemi alternattivi ta' provvista (mezzi ta' trattament individwali), il-provvista ta' ilma permezz ta' tankijiet (trakkijiet u ċisterni) u l-iżgurar tal-preżenza tal-infrastruttura meħtieġa għall-kampijiet. Meta l-awtoritajiet pubbliċi lokali jsiru responsabbli għal dawk l-obbligi, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li dawn ikollhom riżorsi finanzjarji u kapaċitajiet tekniċi u materjali suffiċjenti, u jenħtieġ li jappoġġawhom b'konformità ma' dan, billi, pereżempju, jipprovdu appoġġ espert. B'mod partikolari, id-distribuzzjoni tal-ilma lill-gruppi vulnerabbli u emarġinati jenħtieġ li ma toħloqx spejjeż sproporzjonati għall-awtoritajiet pubbliċi lokali.
_________________
_________________
86 P8_TA(2015)0294
86 P8_TA(2015)0294
87 P8_TA(2015)0294, paragrafu 62.
87 P8_TA(2015)0294, paragrafu 62.
88 COM(2014)0209.
88 COM(2014)0209.
89 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2013/C 378/01) tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri, (ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1).
89 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2013/C 378/01) tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri, (ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1).
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 19
(19)  Is-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"90 jeħtieġ li l-pubbliku jkollu aċċess għal tagħrif ambjentali ċar f'livell nazzjonali. Id-Direttiva 98/83/KE ipprevediet biss aċċess passiv għall-informazzjoni, li jfisser li l-Istati Membri kellhom jiżguraw biss li l-informazzjoni kienet disponibbli. Għalhekk, dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jinbidlu biex jiġi żgurat li jkun hemm aċċess faċli għal informazzjoni aġġornata, pereżempju fuq sit web li l-ħolqa tiegħu titqassam b'mod attiv. L-informazzjoni aġġornata m'għandhiex tinkludi biss ir-riżultati tal-programmi ta' monitoraġġ, iżda wkoll informazzjoni addizzjonali li tista' tkun utli għall-pubbliku, bħal informazzjoni dwar l-indikaturi (il-ħadid, l-ebusija, il-minerali, eċċ.), li ta' spiss tinfluwenza l-perċezzjoni tal-konsumaturi rigward l-ilma tal-vit. Għal dak l-għan, il-parametri indikaturi tad-Direttiva 98/83/KE li ma pprovdewx informazzjoni relatata mas-saħħa għandhom jinbidlu b'informazzjoni fuq l-internet dwar dawn il-parametri. Għall-fornituri tal-ilma kbar ħafna, fuq l-internet għandu jkun hemm disponibbli wkoll informazzjoni addizzjonali dwar, inter alia, l-effiċjenza enerġetika, il-ġestjoni, il-governanza, l-istruttura tal-ispejjeż u t-trattament applikat. Huwa preżunt li għarfien aħjar għall-konsumaturi u trasparenza mtejba se jikkontribwixxu biex tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini fl-ilma fornut lilhom. Dan, min-naħa tiegħu, huwa mistenni li jwassal għal żieda fl-użu tal-ilma tal-vit, biex b'hekk jingħata kontribut biex jitnaqqsu l-iskart tal-plastik u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, u għal impatt pożittiv fuq il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fuq l-ambjent b'mod ġenerali.
(19)  Is-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"90 jeħtieġ li l-pubbliku jkollu aċċess għal tagħrif ambjentali ċar f'livell nazzjonali. Id-Direttiva 98/83/KE ipprevediet biss aċċess passiv għall-informazzjoni, li jfisser li l-Istati Membri kellhom jiżguraw biss li l-informazzjoni kienet disponibbli. Għalhekk, dawk id-dispożizzjonijiet jenħtieġ li jiġu sostitwiti biex jiġi żgurat li jkun hemm informazzjoni aġġornata li tkun komprensibbli u rilevanti għall-konsumaturi u faċilment aċċessibbli, pereżempju fi ktejjeb, sit web jew applikazzjoni intelliġenti. L-informazzjoni aġġornata jenħtieġ li mhux biss tinkludi r-riżultati tal-programmi ta' monitoraġġ, iżda wkoll informazzjoni addizzjonali li tista' tkun utli għall-pubbliku, bħall-eżitu tal-azzjonijiet meħuda għall-monitoraġġ tal-fornituri tal-ilma fir-rigward tal-parametri tal-kwalità tal-ilma u informazzjoni dwar il-parametri indikaturi elenkati fil-Parti Ba tal-Anness I. Għall-fornituri tal-ilma kbar ħafna, fuq l-internet għandu jkun hemm disponibbli wkoll informazzjoni addizzjonali dwar, inter alia, il-ġestjoni, l-istruttura tariffarja u t-trattament applikat. L-iskop tal-għarfien aħjar tal-konsumaturi dwar informazzjoni rilevanti u t-trasparenza mtejba jenħtieġ li jkun li tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini fl-ilma fornut lilhom, kif ukoll fis-servizzi tal-ilma, u dan jenħtieġ li jwassal għal żieda fl-użu tal-ilma tal-vit bħala ilma tax-xorb, li mbagħad jista' jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-iskart tal-plastik u tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, u għal impatt pożittiv fuq il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fuq l-ambjent b'mod ġenerali.
_________________
_________________
90 Id-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171).
90 Id-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171).
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  Għall-istess raġunijiet, u sabiex il-konsumaturi jsiru aktar konxji dwar l-implikazzjonijiet tal-konsum tal-ilma, huma għandhom jirċievu wkoll informazzjoni (pereżempju, fil-fattura tagħhom jew permezz ta' applikazzjonijiet intelliġenti) dwar il-volum ikkunsmat, dwar l-istruttura tal-ispejjeż tat-tariffi imposti mill-fornitur tal-ilma, inklużi l-ispejjeż varjabbli u dawk fissi, kif ukoll dwar il-prezz għal kull litru ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex b'hekk ikun jista' jsir tqabbil mal-prezz tal-ilma fi fliexken.
(20)  Għall-istess raġunijiet, u sabiex il-konsumaturi jsiru aktar konxji dwar l-implikazzjonijiet tal-konsum tal-ilma, huma jenħtieġ li jirċievu wkoll informazzjoni b'mod faċilment aċċessibbli, pereżempju fil-fattura tagħhom jew permezz ta' applikazzjonijiet intelliġenti dwar il-volum ikkunsmat fis-sena, dwar il-bidliet fil-konsum, tqabbil mal-konsum medju ta' unità domestika, meta tali informazzjoni tkun disponibbli għall-fornitur tal-ilma, dwar l-istruttura tat-tariffa imposta mill-fornitur tal-ilma, inkluża d-distribuzzjoni tal-partijiet varjabbli u dawk fissi tagħha, kif ukoll dwar il-prezz għal kull litru ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex b'hekk ikun jista' jsir tqabbil mal-prezz tal-ilma fi fliexken.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 21
(21)  Il-prinċipji li għandhom jiġu kkunsidrati fl-iffissar tat-tariffi tal-ilma, jiġifieri l-irkupru tal-ispejjeż tas-servizzi tal-ilma u l-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, huma stabbiliti fid-Direttiva 2000/60/KE. Madankollu, is-sostenibbiltà finanzjarja tal-provvista tas-servizzi tal-ilma mhux dejjem tiġi żgurata, u xi kultant dan iwassal għal nuqqas ta' investiment fil-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-ilma. Permezz tat-titjib tat-tekniki ta' monitoraġġ, ir-rati ta' tnixxija – prinċipalment minħabba dan in-nuqqas ta' investiment – saru dejjem aktar evidenti, u t-tnaqqis tat-telf tal-ilma għandu jiġi imħeġġeġ fil-livell tal-Unjoni biex tittejjeb l-effiċjenza tal-infrastruttura tal-ilma. F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, jenħtieġ li din il-kwistjoni tiġi indirizzata billi jiżdiedu t-trasparenza u l-informazzjoni għall-konsumaturi rigward ir-rati ta' tnixxija u l-effiċjenza enerġetika.
(21)  Il-prinċipji fundamentali li għandhom jiġu kkunsidrati fl-iffissar tat-tariffi tal-ilma, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2000/60/KE, jiġifieri l-irkupru tal-ispejjeż tas-servizzi tal-ilma u l-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, huma stabbiliti f'dik id-Direttiva. Madankollu, is-sostenibbiltà finanzjarja tal-provvista tas-servizzi tal-ilma mhux dejjem tiġi żgurata, u xi kultant dan iwassal għal nuqqas ta' investiment fil-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-ilma. Permezz tat-titjib tat-tekniki ta' monitoraġġ, il-livelli ta' tnixxija – prinċipalment minħabba dan in-nuqqas ta' investiment – saru dejjem aktar evidenti, u t-tnaqqis tat-telf tal-ilma jenħtieġ li jiġi mħeġġeġ fil-livell tal-Unjoni biex tittejjeb l-effiċjenza tal-infrastruttura tal-ilma. F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, sabiex ikun hemm sensibilizzazzjoni dwar din il-kwistjoni, l-informazzjoni relatata magħha jenħtieġ li tiġi kondiviża b'mod aktar trasparenti mal-konsumaturi.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 25
(25)  Skont il-paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta' din id-Direttiva fċertu perjodu ta' żmien li jibda mid-data stipulata għat-traspożizzjoni tagħha. Dik l-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq esperjenza miksuba u fuq dejta miġbura matul l-implimentazzjoni tad-Direttiva, fuq dejta xjentifika, analitika, epidemjoloġika rilevanti u fuq kwalunkwe rakkomandazzjonijiet disponibbli tad-WHO.
(25)  Skont il-paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta' din id-Direttiva fċertu perjodu ta' żmien li jibda mid-data stipulata għat-traspożizzjoni tagħha. Dik l-evalwazzjoni jenħtieġ li tkun ibbażata fuq esperjenza miksuba u fuq dejta miġbura matul l-implimentazzjoni tad-Direttiva, fuq kwalunkwe rakkomandazzjoni disponibbli tad-WHO, u fuq dejta xjentifika, analitika u epidemjoloġika rilevanti.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Premessa 28
(28)  Sabiex din id-Direttiva tiġi adattata għall-progress xjentifiku u tekniku jew sabiex jiġu speċifikati rekwiżiti ta' monitoraġġ għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-perikli u tal-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni biex din temenda l-Annessi I sa IV ta' din id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. Barra minn hekk, minħabba l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom96, is-setgħa mogħtija stipulata fin-Nota 10 tal-Parti C tal-Anness I tad-Direttiva 98/83/KE sabiex jiġu stabbiliti l-frekwenzi tal-monitoraġġ u l-metodi ta' monitoraġġ għal sustanzi radjuattivi ma għadhiex tapplika, u għalhekk għandha titħassar. Is-setgħa mogħtija stipulata fit-tieni paragrafu tal-parti A tal-Anness III tad-Direttiva 98/83/KE rigward l-emendi tad-Direttiva m'għadhiex meħtieġa, u għalhekk għandha titħassar.
(28)  Sabiex din id-Direttiva tiġi adattata għall-progress xjentifiku u tekniku jew sabiex jiġu speċifikati rekwiżiti ta' monitoraġġ għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-perikli u tal-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni biex din temenda l-Annessi I sa IV ta' din id-Direttiva, u tieħu l-miżuri meħtieġa skont il-bidliet stipulati taħt l-Artikolu 10. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. Barra minn hekk, minħabba l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom96, is-setgħa mogħtija stipulata fin-Nota 10 tal-Parti C tal-Anness I tad-Direttiva 98/83/KE sabiex jiġu stabbiliti l-frekwenzi tal-monitoraġġ u l-metodi ta' monitoraġġ għal sustanzi radjuattivi ma għadhiex tapplika, u għalhekk jenħtieġ li titħassar. Is-setgħa mogħtija stipulata fit-tieni paragrafu tal-parti A tal-Anness III tad-Direttiva 98/83/KE rigward l-emendi tad-Direttiva m'għadhiex meħtieġa, u għalhekk jenħtieġ li titħassar.
_________________
_________________
96 Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom tat-22 ta' Ottubru 2013 li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 296, 7.11.2013, p. 12).
96 Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom tat-22 ta' Ottubru 2013 li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 296, 7.11.2013, p. 12).
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Din id-Direttiva hi dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
1.  Din id-Direttiva hi dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kulħadd fl-Unjoni.
Emendai 163, 189, 207 u 215
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2
2.  L-għan ta' din id-Direttiva għandu jkun dak li s-saħħa tal-bniedem tiġi mħarsa mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif u tajjeb.
2.  L-għan ta' din id-Direttiva għandu jkun dak li s-saħħa tal-bniedem tiġi mħarsa mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif u tajjeb, u li jiġi provdut aċċess universali għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
1.  "ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem" tfisser l-ilma kollu, fl-istat oriġinali tiegħu jew wara trattament, maħsub għax-xorb, tisjir, tħejjija jew produzzjoni tal-ikel u għanijiet oħra domestiċi kemm f'postijiet pubbliċi kif ukoll f'postijiet privati , irrispettivament minn minn fejn ġej u minn jekk huwiex provvist minn network ta' distribuzzjoni, provvist minn tank, jew, għal ilma tan-nixxiegħa, imqiegħed ġo fliexken .
1.  "ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem" tfisser l-ilma kollu, fl-istat oriġinali tiegħu jew wara trattament, maħsub għax-xorb, tisjir, tħejjija jew produzzjoni tal-ikel, jew għal finijiet oħra relatati mal-ikel, jew għal għanijiet domestiċi oħra kemm f'postijiet pubbliċi kif ukoll f'postijiet privati, inklużi n-negozji tal-ikel, irrispettivament minn minn fejn ġej u minn jekk huwiex provvist minn network ta' distribuzzjoni, provvist minn ċisterna, jew imqiegħed ġo fliexken jew kontenituri.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
2.  "sistema ta' distribuzzjoni domestika" tfisser is-sistema ta' pajpijiet, fittings u appliances oħra li huma stallati bejn il-viti li huma normalment użati għall-konsum mill-bniedem kemm f'postijiet pubbliċi kif ukoll f'postijiet privati u r-retikolat ta' distribuzzjoni imma biss jekk dawn ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà ta' min jipprovdi l-ilma, skont il-liġi nazzjonali relevanti.
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
3.  "fornitur tal-ilma" tfisser entità li bħala medja tforni mill-inqas 10 m3 ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem kuljum.
3.  "fornitur tal-ilma" tfisser entità ġuridika li bħala medja tforni mill-inqas 10 m3 ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem kuljum.
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
3a.  "fornitur tal-ilma żgħir ħafna" tfisser fornitur tal-ilma li jforni inqas minn 50 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi inqas minn 250 persuna.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
4.  "fornitur tal-ilma żgħir" tfisser fornitur tal-ilma li jforni inqas minn 500 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi inqas minn 5 000 persuna.
4.  "fornitur tal-ilma żgħir" tfisser fornitur tal-ilma li jforni inqas minn 500 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi inqas minn 2 500 persuna.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
4a.  "fornitur tal-ilma medju" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 500 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 2 500 persuna.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5
5.  "fornitur tal-ilma kbir" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 500 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 5 000 persuna.
5.  "fornitur tal-ilma kbir" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 5 000 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 25 000 persuna.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6
6.  "fornitur tal-ilma kbir ħafna" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 5 000 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 50 000 persuna.
6.  "fornitur tal-ilma kbir ħafna" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 20 000 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 100 000 persuna.
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
7.  "postijiet ta' prijorità" tfisser binjiet kbar b'ħafna utenti li potenzjalment jistgħu jkunu esposti għal riskji relatati mal-ilma, bħal sptarijiet, istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa, binjiet b'faċilità ta' akkomodazzjoni, istituzzjonijiet penali u żoni għall-ikkampjar, kif identifikati mill-Istati Membri.
7.  "postijiet ta' prijorità" tfisser binjiet kbar li ma jkunux unitajiet domestiċi, b'ħafna persuni, b'mod partikolari persuni vulnerabbli, li potenzjalment jistgħu jkunu esposti għal riskji relatati mal-ilma, bħal sptarijiet, istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa, djar tal-anzjani, skejjel, universitajiet u faċiltajiet oħra tal-edukazzjoni, crèches u skejjel primarji, faċilitajiet sportivi, rikreattivi, tad-divertiment u ta' eżibizzjoni, binjiet b'faċilità ta' akkomodazzjoni, istituzzjonijiet penali u żoni għall-ikkampjar, kif identifikati mill-Istati Membri.
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)
8a.   "negozju tal-ikel" tfisser negozju tal-ikel kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Għall-ilma li jintuża fin-negozji tal-ikel għall-manifattura, l-ipproċessar, il-preservazzjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti jew sustanzi maħsuba għall-konsum mill-bniedem, għandhom japplikaw biss l-Artikoli 4, 5, 6 u 11 ta' din id-Direttiva. Minkejja dan, l-ebda wieħed mill-Artikoli ta' din id-Direttiva ma għandu japplika meta operatur ta' negozju tal-ikel ikun jista' juri b'mod li jkun sodisfaċenti għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li l-kwalità tal-ilma li juża ma jaffettwax l-iġjene tal-prodotti jew is-sustanzi li jirriżultaw mill-attivitajiet tiegħu u li tali prodotti u sustanzi jikkonformaw mar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
________________
1a Ir-Regolament (KE)  Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1).
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  Produttur tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li jitqiegħed fi fliexken jew kontenituri m'għandux jitqies bħala fornitur tal-ilma.
Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem imqiegħed fi fliexken jew kontenituri sakemm dawn ma jkunux koperti mill-obbligi skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1c (ġdid)
1c.  Il-bastimenti marittimi li jwettqu desalinizzazzjoni tal-ilma u jġorru l-passiġġieri u jaġixxu bħala fornituri tal-ilma għandhom ikunu soġġetti biss għall-Artikoli 1 sa 7 u 9 sa 12 ta' din id-Direttiva u l-Annessi tagħha.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c
(c)  l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri kollha meħtieġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 5 sa 12 ta' din id-Direttiva.
(c)  l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri kollha meħtieġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti:
(i)   fl-Artikoli 4 sa 12 ta' din id-Direttiva għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fornut lill-konsumaturi finali minn netwerk ta' distribuzzjoni jew minn ċisterna;
(ii)  fl-Artikoli 4, 5 u 6 u l-Artikolu 11(4) ta' din id-Direttiva għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li jitqiegħed fi flixken jew f'kontenituri f'negozju tal-ikel;
(iii)  fl-Artikoli 4, 5, 6 u 11 ta' din id-Direttiva, għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem prodott u użat f'negozju tal-ikel għall-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel.
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda biex tiġi implimentata din id-Direttiva fl-ebda ċirkostanzi ma jippermettu, direttament jew indirettament, xi tnaqqis tal-kwalità preżenti tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u lanqas xi żieda fit-tniġġis ta' ilmijiet użati għall-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem .
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda biex tiġi implimentata din id-Direttiva jaderixxu b'mod sħiħ mal-prinċipju ta' prekawzjoni u fl-ebda ċirkostanzi ma jippermettu, direttament jew indirettament, xi tnaqqis tal-kwalità preżenti tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u lanqas xi żieda fit-tniġġis ta' ilmijiet użati għall-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem .
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni tal-livelli ta' tnixxija tal-ilma fit-territorju tagħhom u tal-potenzjal ta' titjib fit-tnaqqis ta' tnixxija tal-ilma fis-settur tal-ilma tax-xorb. Dik il-valutazzjoni għandha tieħu kont tal-aspetti ekonomiċi, tekniċi, ambjentali u ta' saħħa pubblika rilevanti. L-Istati Membri għandhom jadottaw miri nazzjonali biex inaqqsu l-livelli ta' tnixxija tal-fornituri tal-ilma fit-territorju tagħhom sal-31 ta' Diċembru 2030. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu inċentivi sinifikanti sabiex jiżguraw li l-fornituri tal-ilma fit-territorju tagħhom jissodisfaw dawn ir-rati.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2b (ġdid)
2b.  Jekk awtorità kompetenti inkarigata mill-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem tgħaddi lil fornitur tal-ilma l-ġestjoni tal-attivitajiet kollha ta' produzzjoni jew ta' distribuzzjoni tal-ilma, jew ta' parti minnhom, il-kuntratt bejn l-awtorità kompetenti u l-fornitur tal-ilma għandu jispeċifika r-responsabbiltajiet ta' kull parti skont din id-Direttiva.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu valuri applikabbli għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għall-parametri stipulati fl-Anness I, li m'għandhomx ikunu inqas stretti mill-valuri stipulati fl-istess Anness.
1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu valuri applikabbli għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għall-parametri stipulati fl-Anness I.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Il-valuri stabbiliti skont il-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu inqas stretti minn dawk stipulati fil-Partijiet A, B u Ba tal-Anness I. F'dak li jirrigwarda l-parametri stipulati fil-Parti Ba tal-Anness I, il-valuri għandhom ikunu stabbiliti biss għal finijiet ta' monitoraġġ u bil-għan li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 12.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-aġenti tat-trattament, il-materjali u l-proċeduri ta' diżinfezzjoni użati għal finijiet ta' diżinfezzjoni fis-sistemi tal-provvista tal-ilma ma jaffettwawx ħażin il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Kwalunkwe kontaminazzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem bl-użu ta' tali aġenti, materjali u proċeduri għandha tiġi minimizzata mingħajr, madankollu, ma tiġi kompromessa l-effettività tad-diżinfezzjoni.
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - parti introduttorja
Il-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 għall-parametri mniżżla fl-Anness I, partijiet A u B, għandhom jiġu mħarsa:
Il-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 għall-parametri mniżżla fl-Anness I, partijiet A, B u C, għandhom jiġu mħarsa:
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c
(c)  fil-każ ta' ilma tan-nixxiegħa, fil-punt li fih l-ilma huwa mqiegħed fi fliexken.
(c)  fil-każ ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem imqiegħed fi fliexken jew f'kontenituri, fil-punt fejn l-ilma jitqiegħed fil-fliexken jew fil-kontenituri.
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  fil-każ ta' ilma użat f'negozju tal-ikel meta l-ilma jiġi fornut minn fornitur tal-ilma, fil-punt ta' twassil fin-negozju tal-ikel.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Fil-każ ta' ilma kopert mill-punt (a) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jitqiesu li jkunu ssodisfaw l-obbligi tagħhom skont dan l-Artikolu meta jkun jista' jiġi stabbilit li nuqqas ta' konformità mal-parametri previsti fl-Artikolu 5 ikun ikkawżat minn sistema ta' distribuzzjoni privata jew mill-manutenzjoni tagħha, ħlief fir-rigward ta' postijiet ta' prijorità.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a
(a)  valutazzjoni tal-perikli ta' korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, f'konformità mal-Artikolu 8;
(a)  valutazzjoni tal-perikli ta' korpi tal-ilma jew ta' partijiet ta' korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, imwettqa mill-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 8;
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b
(b)  valutazzjoni tar-riskju tal-provvista mwettqa mill-fornituri tal-ilma għall-finijiet tal-monitoraġġ tal-kwalità tal-ilma li jfornu, f'konformità mal-Artikolu 9 u mal-Parti C tal-Anness II;
(b)  valutazzjoni tar-riskju tal-provvista mwettqa mill-fornituri tal-ilma f'kull sistema tal-provvista tal-ilma għall-finijiet ta' salvagwardja u monitoraġġ tal-kwalità tal-ilma li jfornu, f'konformità mal-Artikolu 9 u mal-Parti C tal-Anness II;
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri jistgħu jadattaw l-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, mingħajr ma jikkompromettu l-objettiv ta' din id-Direttiva rigward il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u s-saħħa tal-konsumaturi, meta jkun hemm limitazzjonijiet partikolari minħabba ċirkostanzi ġeografiċi bħalma huma l-periferiċità jew l-aċċessibbiltà taż-żona tal-provvista tal-ilma.
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw distribuzzjoni ċara u xierqa tar-responsabbiltajiet bejn il-partijiet ikkonċernati, skont id-definizzjoni tal-Istati Membri, għall-applikazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju fir-rigward tal-korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u s-sistemi ta' distribuzzjoni domestika. Tali distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet għandha titfassal skont il-qafas istituzzjonali u legali tagħhom.
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
2.  Il-valutazzjonijiet tal-perikli għandhom jitwettqu sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti kull 3 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.
2.  Il-valutazzjonijiet tal-perikli għandhom jitwettqu sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti kull 3 snin, b'kont meħud tar-rekwiżit, previst fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2000/60/KE, li l-Istati Membri jidentifikaw il-korpi tal-ilma, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3
3.  Il-fornituri tal-ilma kbar ħafna u l-fornituri tal-ilma kbar għandhom iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], filwaqt li l-fornituri tal-ilma ż-żgħar għandhom iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju sa [6 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari mhux itwal minn 6 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.
3.  Il-fornituri tal-ilma għandhom iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista sa [6 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari mhux itwal minn 6 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Skont l-Artikoli 8 u 9 ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi neċessarji fil-qafas tal-programmi ta' miżuri u tal-pjanijiet ta' mmaniġġjar tal-baċin tax-xmara previsti rispettivament fl-Artikolu 11 u l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2000/60/KE.
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4
4.   Il-valutazzjonijiet tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika għandhom jitwettqu sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti kull 3 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.
4.   Il-valutazzjonijiet tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika fil-postijiet imsemmija fl-Artikolu 10(1) għandhom jitwettqu sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti kull 3 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – titolu
Valutazzjoni tal-perikli ta' korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem
Valutazzjoni, monitoraġġ u ġestjoni tal-perikli ta' korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 - paragrafu 1 - parti introduttorja
1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tal-perikli li tkopri l-korpi tal-ilma li jintużaw għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li bħala medja jipprovdu aktar minn 10 m3 kuljum. Il-valutazzjoni tal-perikli għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:
1.  Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2000/60/KE, b'mod partikolari l-Artikoli 4 u 8, l-Istati Membri, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tagħhom responsabbli mill-ilma, għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tal-perikli li tkopri l-korpi tal-ilma li jintużaw għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li bħala medja jipprovdu aktar minn 10 m3 kuljum. Il-valutazzjoni tal-perikli għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-identifikazzjoni tal-punti kollha ta' astrazzjoni, kif ukoll ir-referenzi ġeografiċi tagħhom, fil-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli;
(a)  l-identifikazzjoni tal-punti kollha ta' astrazzjoni, kif ukoll ir-referenzi ġeografiċi tagħhom, fil-korpi jew partijiet mill-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli; Peress li d-dejta msemmija f'dan il-punt tista' tkun sensittiva, b'mod partikolari fil-kuntest tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali dejta tiġi protetta u kkomunikata biss lill-awtoritajiet rilevanti;
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b
(b)  l-immappjar ta' żoni ta' salvagwardja, meta dawk iż-żoni jkunu ġew stabbiliti skont l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE, u ż-żoni protetti msemmija fl-Artikolu 6 ta' dik id-Direttiva;
(b)  l-immappjar ta' żoni ta' salvagwardja, meta dawk iż-żoni jkunu ġew stabbiliti skont l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE;
Emenda 216
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c
(c)  l-identifikazzjoni tal-perikli u tas-sorsi possibbli ta' tniġġis li jaffettwaw il-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli. Għal dak l-għan, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mir-rieżami tal-impatt tal-attività tal-bniedem imwettaq skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/60/KE u mill-informazzjoni dwar pressjonijiet sinifikanti miġbura skont il-punt 1.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva;
(c)  l-identifikazzjoni tal-perikli u tas-sorsi possibbli ta' tniġġis li jaffettwaw il-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli. Tali riċerka u identifikazzjoni tas-sorsi tat-tniġġis għandhom jiġu aġġornati b'mod regolari sabiex jiġu identifikati sustanzi ġodda li jaffettwaw il-mikroplastiċi, b'mod partikolari l-PFAS. Għal dak l-għan, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mir-rieżami tal-impatt tal-attività tal-bniedem imwettaq skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/60/KE u mill-informazzjoni dwar pressjonijiet sinifikanti miġbura skont il-punt 1.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva;
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja
(d)  il-monitoraġġ b'mod regolari tal-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli għas-sustanzi niġġiesa magħżula mil-listi li ġejjin:
(d)  il-monitoraġġ b'mod regolari tal-korpi jew ta' partijiet minn korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli għas-sustanzi niġġiesa li huma rilevanti għall-provvista tal-ilma u li huma magħżula mil-listi li ġejjin:
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d – punt iv
(iv)  sustanzi niġġiesa oħra rilevanti, bħal pereżempju mikroplastiċi, jew sustanzi niġġiesa speċifiċi tal-baċiri tax-xmajjar stabbiliti mill-Istati Membri abbażi tar-rieżami tal-impatt tal-attività tal-bniedem imwettaq skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/60/KE u skont l-informazzjoni dwar pressjonijiet sinifikanti miġbura skont il-punt 1.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva;
(iv)  il-parametri għal finijiet ta' monitoraġġ biss elenkati fil-Parti Ca tal-Anness I, jew sustanzi niġġiesa oħra rilevanti, bħal pereżempju mikroplastiċi, dment li jkun hemm fis-seħħ metodoloġija għall-kejl tal-mikroplastiċi kif speċifikat fl-Artikolu 11(5b), jew sustanzi niġġiesa speċifiċi tal-baċiri tax-xmajjar stabbiliti mill-Istati Membri abbażi tar-rieżami tal-impatt tal-attività tal-bniedem imwettaq skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/60/KE u skont l-informazzjoni dwar pressjonijiet sinifikanti miġbura skont il-punt 1.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva;
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Il-fornituri tal-ilma żgħar ħafna jistgħu jiġu eżentati mir-rekwiżiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu, dment li l-awtorità kompetenti jkollha għarfien dokumentat minn qabel u aġġornat tal-parametri rilevanti msemmija f'dawk il-punti. Din l-eżenzjoni għandha tiġi rieżaminata mill-awtorità kompetenti mill-inqas kull tliet snin u aġġornata fejn meħtieġ.
Emenda 217
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
Għall-fini tal-monitoraġġ b'mod regolari, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-monitoraġġ imwettaq skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.
Għall-fini tal-monitoraġġ b'mod regolari, kif ukoll għall-fini li jiġu identifikati sustanzi ġodda perikolużi permezz ta' investigazzjonijiet ġodda, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-kapaċità ta' monitoraġġ u ta' investigazzjoni mwettqa, skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.
Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-fornituri tal-ilma li jkunu qed jużaw il-korp tal-ilma kopert mill-valutazzjoni tal-perikli dwar ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(d) u, fuq il-bażi ta' dawn ir-riżultati ta' monitoraġġ, jistgħu:
imħassar
(a)   jeħtieġu li l-fornituri tal-ilma jwettqu monitoraġġ jew trattament addizzjonali ta' ċerti parametri;
(b)   jippermettu lill-fornituri jnaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ ta' ċerti parametri, mingħajr ma jkunu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-provvista, sakemm ma jkunux parametri ewlenin skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Parti B tal-Anness II, u sakemm ma jkun hemm l-ebda fattur li jista' jiġi antiċipat b'mod raġonevoli li x'aktarx li jista' jikkawża deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ilma.
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4
4.  F'każijiet fejn fornitur tal-ilma jkun jista' jnaqqas il-frekwenza tal-monitoraġġ kif imsemmi fil-paragrafu 2(b), l-Istati Membri għandhom ikomplu jimmonitorjaw, b'mod regolari, dawk il-parametri fil-korp tal-ilma kopert mill-valutazzjoni tal-perikli.
imħassar
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
Fuq il-bażi tal-informazzjoni kkompilata skont il-paragrafi 1 u 2 u miġbura skont id-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri li ġejjin f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn, jew jiżguraw li dawk il-miżuri jittieħdu mill-fornituri tal-ilma:
Fuq il-bażi tal-informazzjoni kkompilata skont il-paragrafi 1 u 2 u miġbura skont id-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri li ġejjin f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn:
Emenda 178
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a
(a)  miżuri ta' prevenzjoni sabiex jitnaqqas il-livell ta' trattament u biex tiġi salvagwardjata l-kwalità tal-ilma, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 11(3)(d) tad-Direttiva 2000/60/KE;
imħassar
Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  jiżguraw li dawk li jniġġsu, f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, jieħdu miżuri ta' prevenzjoni biex inaqqsu jew jevitaw il-livell ta' trattament meħtieġ u biex jissalvagwardjaw il-kwalità tal-ilma, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 11(3)(d) tad-Direttiva 2000/60/KE kif ukoll miżuri addizzjonali meqjusa bħala meħtieġa abbażi tal-monitoraġġ imwettaq skont il-punt (d) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;
Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  miżuri ta' mitigazzjoni, li huma meqjusa bħala meħtieġa fuq il-bażi tal-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(d), sabiex jiġi identifikat u indirizzat is-sors tat-tniġġis.
(b)  miżuri ta' mitigazzjoni, li huma meqjusa bħala meħtieġa fuq il-bażi tal-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(d), sabiex jiġi identifikat u indirizzat is-sors tat-tniġġis u jiġi evitat kwalunkwe trattament addizzjonali, meta l-miżuri ta' prevenzjoni jitqiesu li mhumiex vijabbli jew effettivi biżżejjed biex jindirizzaw is-sors tat-tniġġis b'tempestività.
Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  meta l-miżuri stabbiliti fil-punti (aa) u (b) ma jiġux meqjusa bħala suffiċjenti biex jipprovdu protezzjoni adegwata għas-saħħa tal-bniedem, jeħtieġu li l-fornituri tal-ilma jwettqu monitoraġġ addizzjonali ta' ċerti parametri fil-punt ta' astrazzjoni jew trattament, jekk ikun strettament meħtieġ għall-prevenzjoni tar-riskji tas-saħħa.
Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-fornituri tal-ilma li jkunu qed jużaw il-korp jew partijiet mill-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli dwar ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont il-punt (d) tal-paragrafu 1 u jistgħu, abbażi ta' dawk ir-riżultati ta' monitoraġġ, u tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafi 1 u 2 u skont id-Direttiva 2000/60/KE:
(a)  jippermettu lill-fornituri tal-ilma jnaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ ta' ċerti parametri, jew in-numru ta' parametri mmonitorjati, mingħajr ma jkunu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-provvista, dment li l-parametri kkonċernati ma jkunux parametri ewlenin skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Parti B tal-Anness II, u dment ma jkun hemm l-ebda fattur li jista' jiġi antiċipat b'mod raġonevoli li x'aktarx jikkawża deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ilma.
(b)  meta fornitur tal-ilma jitħalla jnaqqas il-frekwenza tal-monitoraġġ kif imsemmi fil-paragrafu (a), għandhom ikomplu jimmonitorjaw, b'mod regolari, dawk il-parametri fil-korp tal-ilma kopert mill-valutazzjoni tal-perikli.
Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – titolu
Valutazzjoni tar-riskju tal-provvista
Valutazzjoni, monitoraġġ u ġestjoni tar-riskju tal-provvista
Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-provvista li tipprevedi l-possibbiltà li tiġi aġġustata l-frekwenza tal-monitoraġġ għall-parametri individwali elenkati fil-Partijiet A u B tal-Anness I li mhumiex parametri ewlenin skont il-parti B tal-Anness II, skont l-okkorrenza tagħhom fl-ilma mhux ittrattat.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-provvista b'konformità mal-Parti C tal-Anness II, li tipprevedi l-possibbiltà li tiġi aġġustata l-frekwenza tal-monitoraġġ għall-parametri individwali elenkati fil-Partijiet A, B u Ba tal-Anness I li mhumiex parametri ewlenin skont il-parti B tal-Anness II, skont l-okkorrenza tagħhom fl-ilma mhux ittrattat.
Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Għal dawk il-parametri, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jistgħu jiddevjaw mill-frekwenzi tal-kampjunar stipulati fil-Parti B tal-Anness II, f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-Parti C tal-Anness II.
Għal dawk il-parametri, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jistgħu jiddevjaw mill-frekwenzi tal-kampjunar stipulati fil-Parti B tal-Anness II, f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-Parti C tal-Anness II, u abbażi tal-okkorrenza tagħhom fl-ilma mhux ittrattat u l-mekkaniżmu ta' trattament.
Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
Għal dak l-għan, il-fornituri tal-ilma għandhom ikunu meħtieġa jqisu r-riżultati tal-valutazzjoni tal-perikli mwettqa skont l-Artikolu 8 ta' din id-Direttiva u r-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont l-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60/KE.
Għal dak l-għan, il-fornituri tal-ilma għandhom iqisu r-riżultati tal-valutazzjoni tal-perikli mwettqa skont l-Artikolu 8 ta' din id-Direttiva u r-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont l-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60/KE.
Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-fornituri tal-ilma żgħar ħafna mill-paragrafu 1, dment li l-awtorità kompetenti jkollha għarfien dokumentat minn qabel u aġġornat tal-parametri rilevanti u tqis li ma jkun hemm l-ebda riskju għas-saħħa tal-bniedem b'riżultat ta' tali eżenzjonijiet, u mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-awtorità skont l-Artikolu 4.
L-eżenzjoni għandha tiġi rieżaminata mill-awtorità kompetenti kull tliet snin jew meta jiġi identifikat kwalunkwe periklu ġdid ta' tniġġis fil-baċir idrografiku, u aġġornata fejn meħtieġ.
Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  Il-valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista għandhom jiġu approvati mill-awtoritajiet kompetenti.
2.  Il-valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-fornituri tal-ilma li għandhom jiżguraw li jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għal dan il-għan, il-fornituri tal-ilma jistgħu jitolbu l-appoġġ tal-awtoritajiet kompetenti.
L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-awtoritajiet kompetenti japprovaw jew jimmonitorjaw il-valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista tal-fornituri tal-ilma.
Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Abbażi tar-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista mwettqa skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jistabbilixxu pjan tas-sikurezza tal-ilma adattat għar-riskji identifikati u proporzjonat għad-daqs tal-fornitur tal-ilma. Pereżempju, dak il-pjan tas-sikurezza tal-ilma jista' jirrigwarda l-użu ta' materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma, il-prodotti ta' trattament tal-ilma, ir-riskji possibbli li jirriżultaw minn pajpijiet li jnixxu, jew miżuri ta' adattament għall-isfidi attwali u dawk futuri, bħat-tibdil fil-klima, u għandu jiġi definit f'aktar dettall mill-Istati Membri.
Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – titolu
Valutazzjoni tar-Riskju tad-Distribuzzjoni Domestika
Valutazzjoni, monitoraġġ u ġestjoni tar-Riskju tad-Distribuzzjoni Domestika
Emenda 94
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 - paragrafu 1 - parti introduttorja
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika, li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika fil-postijiet ta' prijorità, li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:
Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a
(a)  valutazzjoni tar-riskji potenzjali assoċjati mas-sistemi ta' distribuzzjoni domestika, u mal-prodotti u l-materjali relatati, fejn jiġi indikat jekk dawn jaffettwawx il-kwalità tal-ilma fil-punt fejn joħroġ mill-viti li normalment jintużaw għall-konsum mill-bniedem, b'mod partikolari fejn l-ilma jiġi fornut lill-pubbliku f'postijiet ta' prijorità;
(a)  valutazzjoni tar-riskji potenzjali assoċjati mas-sistemi ta' distribuzzjoni domestika, u mal-prodotti u l-materjali relatati, fejn jiġi indikat jekk dawn jaffettwawx il-kwalità tal-ilma fil-punt fejn joħroġ mill-viti li normalment jintuża għall-konsum mill-bniedem;
Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 1
(b)  monitoraġġ regolari tal-parametri elenkati fil-Parti C tal-Anness I, f'postijiet fejn il-periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem huwa meqjusa bħala tal-ogħla livell. Il-parametri rilevanti u l-postijiet għall-monitoraġġ għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-valutazzjoni mwettqa skont il-punt (a).
(b)  monitoraġġ regolari tal-parametri elenkati fil-Parti C tal-Anness I, f'postijiet ta' prijorità fejn ikunu ġew identifikati riskji speċifiċi għa-kwalità tal-ilma matul il-valutazzjoni mwettqa skont il-punt (a).
Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2
Rigward il-monitoraġġ regolari msemmi fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu strateġija ta' monitoraġġ li tiffoka fuq il-postijiet ta' prijorità;
Rigward il-monitoraġġ regolari l-Istati Membri għandhom jiżguraw l-aċċess għall-installazzjonijiet fil-postijiet ta' prijorità għall-finijiet ta' teħid ta' kampjuni u jistgħu jistabbilixxu strateġija ta' monitoraġġ, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-Legionella pneumophila;
Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c
(c)  verifika rigward jekk il-prestazzjoni ta' prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem hijiex xierqa b'rabta mal-karatteristiċi essenzjali relatati mar-rekwiżit bażiku għax-xogħlijiet tal-bini speċifikat fil-punt 3(e) tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 305/2011.
(c)  verifika rigward jekk il-prestazzjoni ta' prodotti u materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem hijiex xierqa b'rabta mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.
Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  verifika rigward jekk il-materjali użati humiex adatti li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u jekk ir-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 11 humiex issodisfati.
Emenda 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2
2.  Meta l-Istati Membri jikkunsidraw, abbażi tal-evalwazzjoni mwettqa skont il-paragrafu 1(a), li hemm riskju għas-saħħa tal-bniedem li tirriżulta mis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika jew mill-prodotti u l-materjali relatati, jew meta l-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(b) juri li l-valuri parametriċi stabbiliti fil-Parti C tal-Anness I ma jkunux ġew issodisfati, l-Istati Membri għandhom:
2.  Meta l-Istati Membri jikkunsidraw, abbażi tal-evalwazzjoni mwettqa skont il-paragrafu 1(a), li hemm riskju għas-saħħa tal-bniedem li tirriżulta mis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika f'postijiet ta' prijorità jew mill-prodotti u l-materjali relatati, jew meta l-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(b) juri li l-valuri parametriċi stabbiliti fil-Parti C tal-Anness I ma jkunux ġew issodisfati, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa sabiex jiġi eliminat jew jitnaqqas ir-riskju ta' nonkonformità mal-valuri parametriċi stabbiliti fil-Parti C tal-Anness I.
(a)  jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġi eliminat jew jitnaqqas ir-riskju ta' nuqqas ta' konformità mal-valuri parametriċi stipulati fil-Parti C tal-Anness I;
(b)  jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-migrazzjoni ta' sustanzi jew ta' sustanzi kimiċi minn prodotti għall-bini użati fit-tħejjija jew fid-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ma tkunx ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem, la direttament u lanqas indirettament;
(c)  jieħdu miżuri oħra, bħal metodi xierqa ta' kondizzjonament, f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma, biex jitbiddlu n-natura jew il-karatteristiċi tal-ilma qabel ma dan jiġi fornut sabiex jitnaqqas jew jiġi eliminat ir-riskju ta' nuqqas ta' konformità mal-valuri parametriċi wara l-provvista;
(d)  jinfurmaw b'mod debitu u jgħarrfu lill-konsumaturi dwar il-kundizzjonijiet tal-konsum u l-użu tal-ilma, u dwar azzjoni possibbli biex jiġi evitat li r-riskju jerġa' jseħħ;
(e)  jorganizzaw taħriġ għall-plamers u għal professjonisti oħra involuti fis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika u fl-installazzjoni ta' prodotti għall-bini;
(f)  b'rabta mal-Legionella, jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ miżuri effettivi ta' kontroll u ġestjoni sabiex jiġu pprevjenuti u indirizzati okkorrenzi possibbli ta' tifqigħat ta' mard.
Emenda 101
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Sabiex jitnaqqsu r-riskji assoċjati mad-distribuzzjoni domestika fis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika kollha, l-Istati Membri għandhom:
(a)  iħeġġu lis-sidien tal-postijiet pubbliċi u privati jwettqu valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika;
(b)  jinfurmaw lill-konsumaturi u lis-sidien tal-postijiet pubbliċi u privati dwar il-miżuri li għandhom l-għan li jeliminaw jew inaqqsu r-riskju tan-nuqqas ta' konformità mal-istandards tal-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem minħabba s-sistema ta' distribuzzjoni domestika;
(c)  jinfurmaw b'mod debitu u jgħarrfu lill-konsumaturi dwar il-kundizzjonijiet tal-konsum u l-użu tal-ilma, u dwar azzjoni possibbli biex jiġi evitat li r-riskju jerġa' jseħħ;
(d)  jippromwovu taħriġ għall-plamers u għal professjonisti oħra involuti fis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika u fl-installazzjoni ta' materjali u prodotti għall-bini f'kuntatt mal-ilma; u
(e)  f'dak li jirrigwarda l-Legionella, b'mod partikolari l-Legionella pneumophila, għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ miżuri ta' kontroll u ġestjoni effettivi u proporzjonati għar-riskju sabiex jiġu evitati u indirizzati okkorrenzi possibbli ta' tifqigħat tal-marda.
Emenda 102
Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)
Artikolu 10a
Rekwiżiti minimi tal-iġjene għall-prodotti, is-sustanzi u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem
1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li s-sustanzi u l-materjali użati għall-manifattura tal-prodotti ġodda kollha li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, li jitqiegħdu fis-suq u jintużaw għall-astrazzjoni, it-trattament jew id-distribuzzjoni, jew l-impuritajiet assoċjati ma' tali sustanzi:
(a)  ma jnaqqsux direttament jew indirettament il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem kif previst f'din id-Direttiva;
(b)  ma jaffettwawx ir-riħa jew it-togħma tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;
(c)  ma jkunux preżenti fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem f'konċentrazzjoni ogħla mil-livell meħtieġ biex jintlaħaq l-iskop li għalih ikunu qed jintużaw; u
(d)  ma jiffavorixxux l-iżvilupp mikrobijoloġiku.
2.   Għall-finijiet li tiġi żgurata l-applikazzjoni armonizzata tal-paragrafu 1, sa ... [tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 19 sabiex tissupplementa din id-Direttiva billi tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi tal-iġjene u l-lista ta' sustanzi użati għall-produzzjoni tal-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u jkunu approvati fl-Unjoni, inklużi limiti speċifiċi ta' migrazzjoni u kundizzjonijiet speċjali tal-użu kull fejn ikun applikabbli. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u taġġorna b'mod regolari l-lista f'konformità mal-aħħar żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi.
3.  Sabiex jappoġġa lill-Kummissjoni fl-adozzjoni u l-emendar tal-atti delegati skont il-paragrafu 2, għandu jitwaqqaf kumitat permanenti li jkun magħmul minn rappreżentati maħtura mill-Istati Membri li jistgħu jitolbu l-għajnuna ta' esperti jew konsulenti.
4.  Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li huma koperti minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, bħar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, għandhom jikkonformaw mal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.
______________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5).
Emenda 103
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jsiru kontrolli regolari tal-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex jaraw li l-ilma disponibbli għall-konsumaturi jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u partikolarment il-valuri parametriċi dikjarati skont l-Artikolu 5. Għandhom jittieħdu kampjuni rappreżentattivi tal-kwalità tal-ilma kkunsmat matul is-sena. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li, fejn id-diżinfettazzjoni hi parti mill-preparazzjoni jew distribuzzjoni tal-ilma maħsub għal-konsum mill-bniedem, l-effiċjenza tad-diżinfettazzjoni hi verifikata, u li kwalunkwe tniġġis minn sustanzi prodotti mill-istess diżinfettazzjoni jinżamm baxx kemm jista' jkun mingħajr ma jikkomprometti d-disinfettazzjoni.
1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jsiru kontrolli regolari tal-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex jaraw li dan jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u partikolarment il-valuri parametriċi dikjarati skont l-Artikolu 5. Għandhom jittieħdu kampjuni rappreżentattivi tal-kwalità tal-ilma kkunsmat matul is-sena. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li, fejn id-diżinfettazzjoni hi parti mill-preparazzjoni jew distribuzzjoni tal-ilma maħsub għal-konsum mill-bniedem, l-effiċjenza tad-diżinfettazzjoni hi verifikata, u li kwalunkwe tniġġis minn sustanzi prodotti mill-istess diżinfettazzjoni jinżamm baxx kemm jista' jkun mingħajr ma jikkomprometti d-disinfettazzjoni.
Emenda 104
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni r-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq b'konformità mal-monitoraġġ tal-parametri elenkati fil-Parti Ca tal-Anness I sa ... [tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], u minn hemm 'il quddiem darba fis-sena.
Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 sabiex temenda din id-Direttiva billi taġġorna s-sustanzi inklużi fil-lista ta' sorveljanza stipulata fil-Parti Ca tal-Anness I. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li żżid sustanzi meta jkun hemm riskju li tali sustanzi jkunu preżenti fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u jkunu ta' riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, iżda li l-għarfien xjentifiku dwarhom ma jkunx wera riskju għas-saħħa tal-bniedem. Biex tagħmel dan il-Kummissjoni għandha tibbaża ruħha, b'mod partikolari, fuq ir-riċerka xjentifika tad-WHO. Iż-żieda ta' kwalunkwe sustanza ġdida għandha tkun debitament ġustifikata skont l-Artikolu 1 ta' din id-Direttiva.
Emenda 105
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5b (ġdid)
5b.  Sa ... [sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 sabiex tissupplementa din id-Direttiva billi tadotta metodoloġija għall-kejl tal-mikroplastiċi elenkati fil-lista ta' sorveljanza stabbilita fil-Parti Ca tal-Anness I.
Emenda 106
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull kaz li fih ma jintlaħqux il-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 ikun investigat mill-ewwel ħalli tiġi identifikata l-kawża.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull każ li fih ma jintlaħqux il-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 fil-punt ta' konformità msemmi fl-Artikolu 6, ikun investigat mill-ewwel ħalli tiġi identifikata l-kawża.
Emenda 107
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
F'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-valuri parametriċi stipulati fil-Parti C tal-Anness I, l-azzjoni korrettiva għandha tinkludi l-miżuri stipulati fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 10(2).
F'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-valuri parametriċi stipulati fil-Parti C tal-Anness I, l-azzjoni korrettiva għandha tinkludi l-miżuri stipulati fl-Artikolu 10(2a).
Emenda 108
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
L-Istati Membri għandhom, b'mod awtomatiku, iqisu kwalunkwe nuqqas b'rabta mal-issodisfar tar-rekwiżiti minimi għall-valuri parametriċi stabbiliti fil-Partijiet A u B tal-Anness I bħala periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem.
L-Istati Membri għandhom, b'mod awtomatiku, iqisu kwalunkwe nuqqas b'rabta mal-issodisfar tar-rekwiżiti minimi għall-valuri parametriċi stabbiliti fil-Partijiet A u B tal-Anness I bħala periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, ħlief jekk l-awtoritajiet kompetenti jqisu li n-nonkonformità mal-valur parametriku jkun wieħed trivjali.
Emenda 109
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 - paragrafu 4 - parti introduttorja
4.  Fil-każijiet deskritti fil-paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri għandhom, kemm jista' jkun malajr, jieħdu l-miżuri kollha li ġejjin:
4.  Fil-każijiet deskritti fil-paragrafi 2 u 3, meta n-nonkonformità mal-valuri parametriċi titqies bħala periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, l-Istati Membri għandhom, kemm jista' jkun malajr, jieħdu l-miżuri kollha li ġejjin:
Emenda 110
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)
Il-miżuri msemmija fil-punti (a), (b) u (c) għandhom jittieħdu f'kooperazzjoni mal-fornitur tal-ilma kkonċernat.
Emenda 111
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5
5.  L-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħra relevanti għandhom jiddeċiedu x'azzjoni għandha tittieħed skont il-paragrafu 3, waqt li jżommu quddiem għajnejhom ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem li jinħolqu mit-twaqqif jew restrizzjoni fl-użu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
5.  Meta jiġi stabbilit in-nuqqas ta' konformità fil-punt tal-konformità, l-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħra relevanti għandhom jiddeċiedu x'azzjoni għandha tittieħed skont il-paragrafu 3, waqt li jżommu quddiem għajnejhom ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem li jinħolqu mit-twaqqif jew restrizzjoni fl-użu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
Emenda 112
Proposta għal direttiva
Artikolu 12a (ġdid)
Artikolu 12a
Derogi
1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu derogi mill-valuri parametriċi stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I, jew skont l-Artikolu 5(2), sa valur massimu li jiddeterminawh huma stess, dment li tali derogi ma jikkostitwixxux periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u dment li l-provvista tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fiż-żona kkonċernata ma tkunx tista' tinżamm b'mezzi raġonevoli oħra. Tali derogi għandhom ikunu limitati għall-każijiet li ġejjin:
(a)  żona ta' provvista tal-ilma ġdida;
(b)  sors ġdid ta' tniġġis identifikat f'żona tal-provvista tal-ilma jew parametri li jkunu għadhom kemm ġew imfittxija jew identifikati.
Id-derogi għandhom ikunu limitati għall-iqsar żmien possibbli u ma għandhomx ikunu itwal minn tliet snin, u meta dan iż-żmien joqrob lejn tmiemu, l-Istati Membri għandhom iwettqu rieżami biex jiġi ddeterminat jekk sarx progress suffiċjenti.
F'ċirkostanzi eċċezzjonali, Stat Membru jista' jagħti t-tieni deroga fir-rigward tal-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu. Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li jagħti t-tieni deroga, dan għandu jikkomunika r-rieżami, flimkien mar-raġunijiet li wassluh għad-deċiżjoni dwar it-tieni deroga, lill-Kummissjoni. Din it-tieni deroga m'għandhiex tkun itwal minn tliet snin.
2.  Kwalunkwe deroga mogħtija skont il-paragrafu 1 għandha tispeċifika dan li ġej:
(a)  ir-raġunijiet għad-deroga;
(b)  il-parametru kkonċernat, ir-riżultati rilevanti ta' kontrolli li jkunu saru, u l-valur massimu permissibbli skont id-deroga;
(c)  iż-żona ġeografika, il-kwantità ta' ilma pprovdut kuljum, il-popolazzjoni kkonċernata u jekk tkunx se tiġi affettwata xi impriża rilevanti li tipproduċi l-ikel;
(d)  skema xierqa ta' monitoraġġ, b'żieda fil-frekwenza ta' monitoraġġ fejn meħtieġ;
(e)  pjan fil-qosor tal-azzjoni korrettiva meħtieġa, inkluża skeda tax-xogħol u stima tal-ispejjeż u dispożizzjonijet għal reviżjoni; u
(f)  it-tul taż-żmien meħtieġ tad-deroga.
3.  Jekk l-awtoritajiet kompetenti jħossu li n-nuqqas ta' konformità mal-valur parametriku jkun wieħed trivjali, u jekk azzjoni korrettiva meħuda skont l-Artikolu 12(2) tkun biżżejjed biex tirrimedja l-problema fi żmien massimu ta' tletin jum, ir-rekwiżiti tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jistgħu ma jiġux speċifikari fid-deroga.
F'dak il-każ, l-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħra rilevanti għandhom jistabbilixxu biss fid-deroga l-valur massimu permissibli għall-parametru kkonċernat u ż-żmien allokat għar-rimedju tal-problema.
4.  Wieħed ma għandux aktar jirrikorri għall-paragrafu 3 jekk ikun ġie nnutat nuqqas ta' konformità ma' valur parametriku wieħed għal provvista partikolari ta' ilma li tkun seħħet f'aktar minn 30 jum fit-12-il xahar ta' qabel.
5.  Kull Stat Membru li jkun irrikorra għad-derogi previsti f'dan l-Artikolu għandu jiżgura li l-popolazzjoni affettwata minn din id-deroga tkun informata fil-pront u kif xieraq dwar id-deroga u dwar il-kundizzjonijiet li jirregolawha. Barra minn hekk, l-Istat Membru għandu, fejn meħtieġ, jiżgura li jingħata parir lil gruppi partikolari tal-popolazzjoni li għalihom id-deroga tista' tippreżenta riskju speċjali.
Dawn l-obbligi msemmija fl-ewwel subparagrafu m'għandhomx japplikaw fiċ-ċirkostanzi deskritti fil-paragrafu 3 sakemm l-awtoritajiet kompetenti ma jiddeċidux mod ieħor.
6.  Ħlief għal derogi mogħtija skont il-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn bi kwalunkwe deroga li tirrigwarda provvista tal-ilma individwali b'medja ta' aktar minn 1000 m3 kuljum jew li sservi aktar minn 5 000 persuna, inkluż it-tagħrif speċifikat fil-paragrafu 2.
7.  Dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li jiġi offrut għall-bejgħ fi fliexken jew kontenituri.
Emendi 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197, 220
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1
1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex itejbu l-aċċess ta' kulħadd għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u biex jippromwovu l-użu tiegħu fit-territorju tagħhom. Dan għandu jinkludi l-miżuri kollha li ġejjin:
1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/60/KE u għall-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, l-Istati Membri għandhom, filwaqt li jqisu l-perspettivi u ċ-ċirkostanzi lokali u reġjonali għad-distribuzzjoni tal-ilma, jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex itejbu l-aċċess universali għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u biex jippromwovu l-użu tiegħu fit-territorju tagħhom.
(a)  l-identifikazzjoni ta' persuni mingħajr aċċess għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u r-raġunijiet għan-nuqqas ta' aċċess (pereżempju minħabba appartenenza għal gruppi vulnerabbli u emarġinati), l-evalwazzjoni tal-possibbiltajiet għat-titjib tal-aċċess għal dawk in-nies u li dawn jiġu infurmati dwar il-possibiltajiet li jiġu konnessi ma' netwerk ta' distribuzzjoni, jew dwar mezzi alternattivi biex ikollhom aċċess għal ilma ta' dan it-tip;
(a)  l-identifikazzjoni tal-persuni mingħajr aċċess, jew b'aċċess limitat, għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, inklużi l-gruppi vulnerabbli u emarġinati, u r-raġunijiet għan-nuqqas ta' aċċess, il-valutazzjoni tal-possibbiltajiet u t-teħid ta' azzjonijiet għat-titjib tal-aċċess għal dawk in-nies u li dawn jiġu infurmati dwar il-possibbiltajiet li jiġu konnessi man-netwerk ta' distribuzzjoni, jew dwar mezzi alternattivi biex ikollhom aċċess għal ilma ta' dan it-tip;
(aa)   l-iżgurar tal-provvista pubblika tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;
(b)   l-installazzjoni u ż-żamma fuq barra u fuq ġewwa ta' tagħmir għal aċċess ħieles għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fi spazji pubbliċi;
(b)  l-installazzjoni u ż-żamma fuq barra u fuq ġewwa ta' tagħmir, inklużi punti ta' riforniment, għal aċċess ħieles għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fl-ispazji pubbliċi, b'mod partikolari fiż-żoni li minnhom jgħaddu ħafna nies; fejn ikun teknikament fattibbli, dan għandu jsir b'mod li jkun proporzjonat mal-ħtieġa ta' tali miżuri u b'kont meħud tal-kundizzjonijiet lokali speċifiċi, bħall-klima u l-ġeografija;
(c)  il-promozzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem permezz ta' dawn li ġejjin:
(c)  il-promozzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem permezz ta' dawn li ġejjin:
(i)  it-tnedija ta' kampanji biex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-kwalità ta' dan l-ilma;
(i)  il-varar ta' kampanji biex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-kwalità tajba tal-ilma tal-vit u biex titqajjem kuxjenza dwar l-eqreb punt ta' riforniment maħsub apposta;
(ia)  it-tnedija ta' kampanji biex il-pubbliku ġenerali jitħeġġeġ iġorr fliexken tal-ilma li jistgħu jerġgħu jintużaw u tnedija ta' inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni dwar il-punti ta' riforniment;
(ii)  it-tħeġġiġ tal-forniment ta' dan l-ilma f'amministrazzjonijiet u f'binjiet pubbliċi;
(ii)  l-iżgurar tal-forniment bla ħlas ta' dan l-ilma f'amministrazzjonijiet u f'binjiet pubbliċi, kif ukoll l-iskoraġġiment tal-użu tal-ilma f'kontenituri jew fi fliexken tal-plastik li jintużaw darba biss f'tali amministrazzjonijiet u binjiet;
(iii)  it-tħeġġiġ tal-għoti b'xejn ta' ilma ta' dan it-tip f'ristoranti, f'kantins u f'servizzi ta' catering.
(iii)  it-tħeġġiġ tal-għoti ta' ilma ta' dan it-tip b'xejn jew b'tariffa baxxa għas-servizz, għall-klijenti f'ristoranti, f'kantins u f'servizzi ta' catering.
Emenda 114
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 1(a), l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw l-aċċess minn gruppi vulnerabbli u emarġinati għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
Fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 1(a), l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri li jqisu meħtieġa u xierqa biex jiżguraw l-aċċess minn gruppi vulnerabbli u emarġinati għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
Emendi 173, 199 u 209
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   Meta l-obbligi skont dan l-Artikolu jkunu jinkombu fuq l-awtoritajiet pubbliċi lokali skont id-dritt nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn l-awtoritajiet ikollhom il-mezzi u r-riżorsi biex jiżguraw l-aċċess għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u li kwalunkwe miżura f'dak ir-rigward tkun proporzjonata mal-kapaċitajiet u d-daqs tan-netwerk ta' distribuzzjoni kkonċernat.
Emendi 174, 200 u 210
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)
2b.   B'kunsiderazzjoni tad-data miġbura skont id-dispożizzjonijiet stipulati fil-punt (a) tal-Artikolu15(1), il-Kummissjoni għandha tikkollabora mal-Istati Membri u mal-Bank Ewropew tal-Investiment biex tappoġġa lil dawk il-muniċipalitajiet fl-Unjoni li m'għandhomx il-kapital meħtieġ, sabiex dawn ikunu jistgħu jaċċessaw għajnuna teknika, finanzjament tal-Unjoni disponibbli u self fuq terminu twil b'rata tal-imgħax preferenzjarja, b'mod partikolari bl-għan li tinżamm u tiġġedded l-infrastruttura tal-ilma sabiex jiġi żgurat il-forniment ta' ilma ta' kwalità għolja, u biex is-servizzi tal-ilma u tas-sanità jiġu estiżi għall-gruppi tal-popolazzjoni vulnerabbli u marġinalizzati.
Emenda 116
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fuq l-internet ikun hemm disponibbli, għall-persuni kollha li lilhom jiġi pprovdut l-ilma, informazzjoni xierqa u aġġornata dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, f'konformità mal-Anness IV.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fuq l-internet, jew b'mezzi oħra faċili għall-utent, ikun hemm disponibbli, għall-persuni kollha li lilhom jiġi pprovdut l-ilma, informazzjoni xierqa, aġġornata u aċċessibbli dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, f’konformità mal-Anness IV, u f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta.
Emenda 117
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni kollha li lilhom jiġi pprovdut l-ilma jirċievu, b'mod regolari u tal-anqas darba f'sena, fl-aktar forma xierqa (pereżempju fil-fattura tagħhom jew permezz ta' applikazzjonijiet intelliġenti) u mingħajr ma jkollhom għalfejn jitolbuha, l-informazzjoni li ġejja:
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni kollha li lilhom jiġi pprovdut l-ilma jirċievu, b'mod regolari u tal-anqas darba f'sena, fl-aktar forma xierqa u faċilment aċċessibbli (pereżempju fil-fattura tagħhom jew permezz ta' applikazzjonijiet intelliġenti) skont kif jiġi ddeterminat mill-awtoritajiet kompetenti, l-informazzjoni li ġejja:
Emenda 118
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – parti introduttorja
(a)  informazzjoni dwar l-istruttura tal-ispejjeż tat-tariffa għal kull metru kubu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, inklużi l-ispejjeż fissi u dawk varjabbli, li tippreżenta tal-inqas l-ispejjeż relatati mal-elementi li ġejjin:
(a)  liema spejjeż jiġu rkuprati permezz ta' sistema tariffarja, informazzjoni dwar it-tariffa imposta għal kull metru kubu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, inkluża d-distribuzzjoni tal-ispejjeż fissi u dawk varjabbli;
Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt i
(i)  il-miżuri meħuda mill-fornituri tal-ilma għall-valutazzjoni tal-perikli skont l-Artikolu 8(5);
imħassar
Emenda 120
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt ii
(ii)  it-trattament u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;
imħassar
Emenda 121
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt iii
(iii)  il-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi;
imħassar
Emenda 122
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt iv
(iv)  il-miżuri meħuda skont l-Artikolu 13, f'każ li l-fornituri tal-ilma jkunu ħadu miżuri ta' dak it-tip;
imħassar
Emenda 123
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  informazzjoni dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, inklużi l-parametri indikaturi;
Emenda 124
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  il-prezz għal kull litru u metru kubu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fornut;
(b)  meta l-ispejjeż jiġu rkuprati permezz ta' sistema tariffarja, il-prezz tal-provvista ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kull metru kubu, u l-prezz fatturat għal kull litru; meta l-ispejjeż ma jiġux irkuprati permezz ta' sistema tariffarja, l-ispejjeż annwali totali mġarrba mis-sistema tal-ilma biex tiġi żgurata l-konformità ma' din id-Direttiva, akkumpanjati minn informazzjoni kuntestwali u rilevanti dwar kif l-ilma maħsub għall-konum mill-bniedem ikun qed jiġi pprovdut liż-żona;
Emenda 125
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)   it-trattament u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;
Emenda 126
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c
(c)  il-volum ikkunsmat mill-unità domestika, mill-inqas kull sena jew għal kull perjodu tal-kont, flimkien max-xejriet ta' konsum annwali;
(c)  il-volum ikkunsmat mill-unità domestika, mill-inqas kull sena jew għal kull perjodu tal-kont, flimkien max-xejriet annwali ta' konsum tal-unitajiet domestiċi, jekk dan ikun teknikament fattibbli u biss jew din l-informazzjoni tkun disponibbli għall-fornitur tal-ilma;
Emenda 127
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d
(d)  tqabbil tal-konsum annwali ta' ilma mill-unità domestika, b'konsum medju għal unità domestika tal-istess kategorija;
(d)  tqabbil tal-konsum annwali ta' ilma mill-unità domestika, b'konsum medju għal unità domestika, meta applikabbli skont il-punt (c);
Emenda 128
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont l-ewwel subparagrafu, kif ukoll il-modalitajiet għall-preżentazzjoni tagħha. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 20(2).
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu diviżjoni ċara tar-responsabbiltajiet fir-rigward tal-għoti tal-informazzjoni skont l-ewwel subparagrafu bejn il-fornituri tal-ilma, il-partijiet ikkonċernati u l-korpi lokali kompetenti. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 li jissupplementaw din id-Direttiva billi jispeċifikaw il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont l-ewwel subparagrafu, kif ukoll il-modalitajiet għall-preżentazzjoni tagħha.
Emenda 129
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d
(d)  jistabbilixxu, u jaġġornaw kull sena minn hemm 'il quddiem, sett ta' dejta li jkun fih informazzjoni dwar inċidenti relatati mal-ilma tax-xorb li kkawżaw periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, irrispettivament minn jekk ikunx seħħ jew le xi nuqqas fl-ilħiq tal-valuri parametriċi, li jkun dam għal aktar minn 10 ijiem konsekuttivi u li jkun affettwa mill-inqas 1 000 persuna, inklużi l-kawżi ta' dawk l-inċidenti u l-azzjonijiet korrettivi meħuda skont l-Artikolu 12.
(d)  jistabbilixxu, u jaġġornaw kull sena minn hemm 'il quddiem, sett ta' dejta li jkun fih informazzjoni dwar inċidenti relatati mal-ilma tax-xorb li kkawżaw riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, irrispettivament minn jekk ikunx seħħ jew le xi nuqqas fl-ilħiq tal-valuri parametriċi, li jkun dam għal aktar minn 10 ijiem konsekuttivi u li jkun affettwa mill-inqas 1 000 persuna, inklużi l-kawżi ta' dawk l-inċidenti u l-azzjonijiet korrettivi meħuda skont l-Artikolu 12.
Emenda 130
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
4.  Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont il-paragrafi 1 u 3, inklużi rekwiżiti dettaljati dwar l-indikaturi, il-mapep li joffru ħarsa ġenerali u li jkopru l-Unjoni kollha u r-rapporti ġenerali tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 3, kif ukoll il-modalitajiet għall-preżentazzjoni ta' din l-informazzjoni.
4.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 li jissupplementaw din id-Direttiva billi jispeċifikaw il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont il-paragrafi 1 u 3, inklużi rekwiżiti dettaljati dwar l-indikaturi, il-mapep li joffru ħarsa ġenerali u li jkopru l-Unjoni kollha u r-rapporti ġenerali tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 3, kif ukoll il-modalitajiet għall-preżentazzjoni ta' din l-informazzjoni.
Emenda 131
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 20(2).
imħassar
Emenda 132
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b
(b)  id-dispożizzjonijiet relatati mal-aċċess għall-ilma stabbiliti fl-Artikolu 13;
(b)  id-dispożizzjonijiet relatati mal-aċċess għall-ilma stabbiliti fl-Artikolu 13 u s-sehem tal-popolazzjoni mingħajr aċċess għall-ilma;
Emenda 133
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c
(c)  id-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-pubbliku skont l-Artikolu 14 u l-Anness IV.
(c)  id-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-pubbliku skont l-Artikolu 14 u l-Anness IV, inkluża ħarsa ġenerali fil-livell tal-Unjoni tal-informazzjoni elenkata fil-punt 7 tal-Anness IV, li tkun faċli għall-utent.
Emenda 134
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard minn ... [ħames snin mill-iskadenza finali għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] — u aktar tard meta jkun xieraq — tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-theddida potenzjali li l-mikroplastiċi, il-prodotti medċinali u, jekk ikun meħtieġ, sustanzi niġġiesa oħra emerġenti jippreżentaw għas-sorsi tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem kif ukoll dwar ir-riskji potenzjali għas-saħħa relatati. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li li tadotta, jekk ikun meħtieġ, atti delegati skont l-Artikolu 19 sabiex tissupplementa din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-livelli massimi għall-mikroplastiċi, il-prodotti mediċinali u sustanzi niġġiesa oħra emerġenti fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
Emenda 135
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   Sa ... [ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid jekk l-Artikolu 10a wassalx għal livell suffiċjenti ta' armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' iġjene fir-rigward tal-materjali u l-prodotti li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u, jekk ikun meħtieġ, tieħu aktar miżuri ulterjuri xierqa.
Emenda 136
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2
2.  Id-derogi mogħtija mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/83/KE li jkunu għadhom japplikaw sa [l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] għandhom jibqgħu applikabbli sa tmiem id-durata tagħhom. Dawn ma jistax jiġġeddu aktar.
2.  Id-derogi mogħtija mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/83/KE li jkunu għadhom japplikaw sa [l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] għandhom jibqgħu applikabbli sa tmiem id-durata tagħhom.
Emenda 179
Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Parametru

Valur parametriku

Unità

Spori tal-Clostridium perfringens

0

Numru/100 ml

Batterji Koliformi

0

Numru/100 ml

Enterokokki

0

Numru/100 ml

Escherichia coli (E.coli)

0

Numru/100 ml

L-għadd tal-kolonji Eterotrofiċi (HPC) 22°

L-ebda bidla mhux normali

 

Kolifaġi somatiċi

0

Numru/100 ml

Turbidità

< 1

UTN

Emenda

Parametru

Valur parametriku

Parametru

Spori tal-Clostridium perfringens

0

Numru/100 ml

Enterokokki

0

Numru/100 ml

Escherichia coli (E.coli)

0

Numru/100 ml

Kolifaġi somatiċi

0

Numru/100 ml

Nota

Il-parametri stabbiliti f'din il-Parti ma għandhomx japplikaw għall-ilmijiet minerali u min-nixxigħat b'konformità mad-Direttiva 2009/54/KE.

Emendi 138 u 180
Proposta għal direttiva
Anness I – parti B – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Parametri kimiċi

Parametru

Valur parametriku

Unità

Noti

Akrilammid

0,10

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

Antimonju

5,0

μg/l

 

Arseniku

10

μg/l

 

Benżen

1,0

μg/l

 

Benżo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradijol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,01

μg/l

 

Boron

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Kadmju

5,0

μg/l

 

Klorat

0,25

mg/l

 

Klorit

0,25

mg/l

 

Kromju

25

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għall-kromju sa dik id-data hu ta' 50 μg/l.

Ram

2,0

mg/l

 

Ċjanur

50

μg/l

 

1,2-dikloroetan

3,0

μg/l

 

Epikloroidrin

0,10

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

Fluworur

1,5

mg/l

 

Aċidi Aloaċetiċi (HAAs)

80

μg/l

L-għadd totali tad-disa' sustanzi rappreżentattivi li ġejjin: aċidu monokloroaċetiku, dikloroaċetiku, u trikloroaċetiku, aċidu monoaċetiku u aċidu dibromoaċetiku, aċidu bromodikloroaċetiku, aċidu dibromokloroaċetiku u aċidu tribromoaċetiku.

Ċomb

5

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għaċ-ċomb sa dik id-data hu ta' 10 μg/l.

Merkurju

1,0

μg/l

 

Mikroċistina-LR

10

μg/l

 

Nikil

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjoni [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, fejn il-parenteżi kwadri jfissru l-konċentrazzjonijiet f'mg/l għan-nitrat (NO3) u n-nitrit (NO2), tiġi mħarsa, u li jkun hemm konformità mal-valur ta 0,10 mg/l għan-nitriti f'ilma li jkun ġie trattat.

Nitrit

0.50

mg/l

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjoni [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, fejn il-parenteżi kwadri jfissru l-konċentrazzjonijiet f'mg/l għan-nitrat (NO3) u n-nitrit (NO2), tiġi mħarsa, u li jkun hemm konformità mal-valur ta 0,10 mg/l għan-nitriti f'ilma li jkun ġie trattat.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pestiċidi

0,10

μg/l

"Pestiċidi" tfisser:

 

 

 

insettiċidi organiċi,

 

 

 

erbiċidi organiċi,

 

 

 

fungiċidi organiċi,

 

 

 

nematoċidi organiċi,

 

 

 

akariċidi organiċi,

 

 

 

algiċidi organiċi,

 

 

 

rodentiċidi organiċi,

 

 

 

slimiċidi organiċi,

 

 

 

prodotti relatati (inter alia, regolaturi tat-tkabbir) u l-metaboliti relevanti tagħhom kif definiti fl-Artikolu 3(32) tar-Regolament (KE) Nru 1107/20091.

 

 

 

Il-valur parametriku japplika għal kull pestiċida individwali.

 

 

 

Fil-kaz tal-aldrin, tad-dieldrin, tal-ettakloru u tal-epossidu tal-ettakloru, il-valur parametriku huwa ta' 0,030 μg/l.

Pestiċidi — Total

0,50

μg/l

"Pestiċidi — Total" tfisser l-għadd totali tal-pestiċidi individwali kollha, kif definiti fir-ringiela preċedenti, misjuba u kwantifikati fil-proċedura ta' monitoraġġ.

PFAS

0,10

μg/l

"PFAS" tfisser kull sustanza per- u polifluworoalkilata individwali (formula kimika: CnF2n+1−R).

PFASs - Total

0,50

μg/l

"PFAS Totali" tfisser l-għadd totali tas-sustanzi per- u polifluworoalkilati individwali (formula kimika: CnF2n+1−R).

Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

0,10

μg/l

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-komposti kimiċi speċifikati li ġejjin: benżo(b)fluworanten, benżo(k)fluworanten, benżo(ghi)perilen, u indeno(1,2,3-cd)piren.

Selenju

10

μg/l

 

Tetrakloroeten u trikloroeten

10

μg/l

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-parametri speċifikati

Triħalometani — Total

100

μg/l

Fejn hu possibbli, mingħajr ma tkun kompromessa d-diżinfezzjoni, l-Istati Membri għandhom jippruvaw jilħqu valur aktar baxx.

 

 

 

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-komposti kimiċi speċifikati li ġejjin: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.

Uranju

30

μg/l

 

Klorur tal-vinil

0,50

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

__________________

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309 24.11.2009, p. 1).

Emenda

Parametri kimiċi

Parametru

Valur parametriku

Unit

Noti

Akrilammid

0,10

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

Antimonju

5,0

μg/l

 

Arseniku

10

μg/l

 

Benżen

1,0

μg/l

 

Benżo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradijol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,1

μg/l

 

Boron

1,5

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Kadmju

5,0

μg/l

 

Klorat

0,25

mg/l

 

Klorit

0,25

mg/l

 

Kromju

25

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għall-kromju sa dik id-data hu ta' 50 μg/l.

Ram

2,0

mg/l

 

Ċjanur

50

μg/l

 

1,2-dikloroetan

3,0

μg/l

 

Epikloroidrin

0,10

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

Fluworur

1,5

mg/l

 

Aċidi Aloaċetiċi (HAAs)

80

μg/l

L-għadd totali tad-disa' sustanzi rappreżentattivi li ġejjin: aċidu monokloroaċetiku, dikloroaċetiku, u trikloroaċetiku, aċidu monoaċetiku u aċidu dibromoaċetiku, aċidu bromodikloroaċetiku, aċidu dibromokloroaċetiku u aċidu tribromoaċetiku.

Ċomb

5

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għaċ-ċomb sa dik id-data hu ta' 10 μg/l.

Merkurju

1,0

μg/l

 

Mikroċistina-LR

10

μg/l

 

Nikil

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjoni [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, fejn il-parenteżi kwadri jfissru l-konċentrazzjonijiet f'mg/l għan-nitrat (NO3) u n-nitrit (NO2), tiġi mħarsa, u li jkun hemm konformità mal-valur ta 0,10 mg/l għan-nitriti f'ilma li jkun ġie trattat.

Nitrit

0.50

mg/l

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjoni [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, fejn il-parenteżi kwadri jfissru l-konċentrazzjonijiet f'mg/l għan-nitrat (NO3) u n-nitrit (NO2), tiġi mħarsa, u li jkun hemm konformità mal-valur ta 0,10 mg/l għan-nitriti f'ilma li jkun ġie trattat.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pestiċidi

0,10

μg/l

"Pestiċidi" tfisser:

 

 

 

insettiċidi organiċi,

 

 

 

erbiċidi organiċi,

 

 

 

fungiċidi organiċi,

 

 

 

nematoċidi organiċi,

 

 

 

akariċidi organiċi,

 

 

 

algiċidi organiċi,

 

 

 

rodentiċidi organiċi,

 

 

 

slimiċidi organiċi,

 

 

 

prodotti relatati (inter alia, regolaturi tat-tkabbir) u l-metaboliti relevanti tagħhom kif definiti fl-Artikolu 3(32) tar-Regolament (KE) Nru 1107/20091.

 

 

 

Il-valur parametriku japplika għal kull pestiċida individwali.

 

 

 

Fil-kaz tal-aldrin, tad-dieldrin, tal-ettakloru u tal-epossidu tal-ettakloru, il-valur parametriku huwa ta' 0,030 μg/l.

Pestiċidi — Total

0,50

μg/l

"Pestiċidi — Total" tfisser l-għadd totali tal-pestiċidi individwali kollha, kif definiti fir-ringiela preċedenti, misjuba u kwantifikati fil-proċedura ta' monitoraġġ.

PFAS

0,10

μg/l

"PFAS" tfisser kull sustanza per- u polifluworoalkilata individwali (formula kimika: CnF2n+1−R).

Il-formula għandha tintroduċi wkoll divrenzjar bejn PFASs ta' "katina twila" u PFASs ta' "katina qasira". Din id-Direttiva għandha tapplika biss għal PFASs ta' "katina twila".

Dan il-valur parametriku għal sustanzi PFAS individwali għandu japplika biss għal dawk is-sustanzi PFAS, li x'aktarx ikunu preżenti u li huma ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem, skont il-valutazzjoni tal-perikli msemmija fl-Artikolu 8 ta' din id-Direttiva.

PFASs - Totali

0,50

μg/l

"PFAS Totali" tfisser l-għadd totali tas-sustanzi per- u polifluworoalkilati individwali (formula kimika: CnF2n+1−R).

Dan il-valur parametriku għal PFASs Totali għandu japplika biss għal dawk is-sustanzi PFAS, li x'aktarx ikunu preżenti u li huma ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem, skont il-valutazzjoni tal-perikli msemmija fl-Artikolu 8 ta' din id-Direttiva.

Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

0,10

μg/l

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-komposti kimiċi speċifikati li ġejjin: benżo(b)fluworanten, benżo(k)fluworanten, benżo(ghi)perilen, u indeno(1,2,3-cd)piren.

Selenju

10

μg/l

 

Tetrakloroeten u trikloroeten

10

μg/l

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-parametri speċifikati

Triħalometani — Total

100

μg/l

Fejn hu possibbli, mingħajr ma tkun kompromessa d-diżinfezzjoni, l-Istati Membri għandhom jippruvaw jilħqu valur aktar baxx.

 

 

 

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-komposti kimiċi speċifikati li ġejjin: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.

Uranju

30

μg/l

 

Klorur tal-vinil

0,50

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

__________________

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309 24.11.2009, p. 1).

Emenda 139
Proposta għal direttiva
Anness I – parti Ba (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Parametri indikaturi

Parametru

Valur parametriku

Unità

Noti

Aluminju

200

μg/l

 

Ammonju

0,50

mg/l

 

Klorur

250

mg/l

Nota 1

Kulur

Aċċettabbli għall-konsumaturi u l-ebda bidla mhux normali

 

 

Konduttività

2 500

μS cm-1 f'20°C

Nota 1

Konċentrazzjoni ta' joni tal-idroġenu

≥ 6,5 u ≤ 9,5

unitajiet pH

Noti 1 u 3

Ħadid

200

μg/l

 

Manganiż

50

μg/l

 

Riħa

Aċċettabbli għall-konsumaturi u l-ebda bidla mhux normali

 

 

Sulfati

250

mg/l

Nota 1

Sodju

200

mg/l

 

Togħma

Aċċettabbli għall-konsumaturi u l-ebda bidla mhux normali

 

 

Kontenut ta' kolonji f'temperatura ta' 22°C

L-ebda bidla mhux normali

 

 

Batterji Koliformi

0

Numru/100 ml

 

Karbonju organiku totali (TOC)

L-ebda bidla mhux normali

 

 

Turbidità

Aċċettabbli għall-konsumaturi u l-ebda bidla mhux normali

 

 

Nota 1:

L-ilma ma jridx ikun qawwi.

Nota 2:

Dan il-parametru għandu jitkejjel biss jekk l-ilma jkun ġej minn ilma tal-wiċċ jew jekk ikun affettwat minnu. F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' dan il-valur parametriku, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinvestiga l-provvista biex jiżgura li ma hemm ebda periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem minħabba l-preżenza ta' mikroorganiżmi patoġeniċi, pereżempju l-cryptosporidium.

Nota 3:

Fil-każ tal-ilma bla gass fil-fliexken jew fil-kontenituri, il-valur minimu jista' jitnaqqas għal 4,5 unitajiet ta' pH.

Fil-każ tal-ilma fil-fliexken jew f'kontenituri li huwa arrikkit b'mod naturali jew artifiċjali bid-diossidu tal-karbonju, il-valur minimu jista' jkun aktar baxx.

Emenda 140
Proposta għal direttiva
Anness I – Parti C

Test propost mill-Kummissjoni

Parametri rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika

Parametru

Valur parametriku

Unità

Noti

Legionella

< 1 000

Numru/l

F'każ li ma jintlaħaqx il-valur parametriku <1 000/l għal-Legionella, għandu jerġa' jsir teħid ta' kampjuni għal-Legionella pneumophila. Jekk ma jkunx hemm preżenti l-Legionella pneumophila, il-valur parametriku għal-Legionella jkun <10 000/l.

Ċomb

5

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn ... [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għaċ-ċomb sa dik id-data hu ta' 10 μg/l.

Emenda

Parametri rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika

Parametru

Valur parametriku

Unità

Noti

Legionella pneumophila

< 1 000

Numru/l

 

Legionella

< 10 000

Numru/l

Jekk ma jkunx hemm preżenti l-Legionella pneumophila, li l-valur parametriku tagħha huwa < 1 000/l, il-valur parametriku għal-Legionella għandu jkun <10 000/l.

Ċomb

5

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn ... [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għaċ-ċomb sa dik id-data għandu jkun 10 μg/l.

Emenda 141
Proposta għal direttiva
Anness I – parti Ca (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Parametri emerġenti li qegħdin jiġu mmonitorjati

Mikroplastiċi

Il-monitoraġġ għandu jitwettaq skont il-metodoloġija għall-kejl tal-mikroplastiċi stabbilita fl-att delegat imsemmi fl-Artikolu 11(5b)

Emenda 142
Proposta għal direttiva
Anness III – parti B – punt 1 – paragrafu 1
Escherichia coli (E. coli), spori tal-Clostridium perfringens u kolifaġi somatiċi huma meqjusa bħala "parametri ewlenin" u jistgħu ma jkunux soġġetti għal valutazzjoni tar-riskju tal-provvista skont il-Parti C tal-Anness. Dawn għandhom dejjem ikunu mmonitorjati skont il-frekwenzi stabbiliti fit-Tabella 1 tal-punt 2.
Escherichia coli (E. coli) u enterokokki huma meqjusa bħala "parametri ewlenin" u jistgħu ma jkunux soġġetti għal valutazzjoni tar-riskju tal-provvista skont il-Parti C ta' dan l-Anness. Dawn għandhom dejjem ikunu mmonitorjati skont il-frekwenzi stabbiliti fit-Tabella 1 tal-punt 2.
Emenda 186
Proposta għal direttiva
Anness III – Parti B – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Il-frekwenza tal-kampjunar

Il-parametri kollha stabbiliti skont l-Artikolu 5 għandhom jiġu mmonitorjati tal-anqas skont il-frekwenzi stipulati fit-Tabella li ġejja, sakemm ma tiġix determinata frekwenza ta' kampjunar differenti fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-provvista mwettqa skont l-Artikolu 9 u l-Parti C ta' dan l-Anness:

Tabella 1

Il-frekwenza minima tal-kampjunar u l-analiżi għall-monitoraġġ tal-konformità

Volum (m3) ta' ilma mqassam jew prodott kull ġurnata f'żona ta' forniment

Għadd minimu ta' kampjuni kull

sena

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50b

365

365

a: Il-kampjuni kollha għandhom jittieħdu f'ħinijiet meta r-riskju li l-patoġeni enteriċi jgħaddu fl-ilma trattat ikun għoli.

b: f'ħinijiet meta r-riskju li l-patoġeni enteriċi jgħaddu fl-ilma trattat ikun għoli għandhom jittieħdu mill-inqas 10 kampjuni.

Nota 1: Żona ta' forniment hija żona ġeografika identifikata li tforni ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem minn sors wieħed jew aktar u li l-kwalità tal-ilma tagħha tista' titqies li hi bejn wieħed u ieħor l-istess.

Nota 2: Il-volumi huma kkalkulati bħala medji għal sena kalendarja. Jista' jintuża l-għadd ta' abitanti f'żona ta' forniment minflok il-volum ta' ilma biex tiġi ddeterminata l-frekwenza minima, meta wieħed jassumi l-konsum ta' ilma bħala 200 l/(ġurnata*capita).

Nota 3: L-Istati Membri li ddeċidew li jeżentaw fornimenti individwali skont l-Artikolu 3(2)(b) ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw dawn il-frekwenzi biss għaż-żoni ta' forniment li jqassmu bejn 10 u 100 m 3 kuljum.

Emenda

Il-frekwenza tal-kampjunar

Il-parametri kollha stabbiliti skont l-Artikolu 5 għandhom jiġu mmonitorjati tal-anqas skont il-frekwenzi stipulati fit-Tabella li ġejja, sakemm ma tiġix determinata frekwenza ta' kampjunar differenti fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju tal-provvista mwettqa skont l-Artikolu 9 u l-Parti C ta' dan l-Anness:

Tabella 1

Il-frekwenza minima tal-kampjunar u l-analiżi għall-monitoraġġ tal-konformità

Volum ta' ilma mqassam jew prodott kull ġurnata f'żona ta' provvista

(Ara n-Noti 1 u 2) m3

Parametru ta' Grupp A (parametru mikrobijoloġiku) –

għadd ta' kampjuni kull sena

(Ara n-Nota 3)

Parametru ta' Grupp B (parametru kimiku) –

għadd ta' kampjuni kull sena

 

≤ 100

> 0

(Ara n-Nota 4)

> 0

(Ara n-Nota 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10000

4

+3

Għal kull 1000m3 kuljum, u parti minnu mill-volum totali

1

+1

Għal kull 1000m3 kuljum, u parti minnu mill-volum totali

> 10000

 

≤ 100000

3

+ 1

Għal kull 10000m3 kuljum, u

parti minnu mill-volum totali

> 100000

 

12

+ 1

Għal kull 25000 m3 kuljum, u parti minnu mill-volum totali

Nota 1: Żona ta' forniment hija żona ġeografika identifikata li tforni ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem minn sors wieħed jew aktar u li l-kwalità tal-ilma tagħha tista' titqies li hi bejn wieħed u ieħor l-istess.

Nota 2: Il-volumi huma kkalkulati bħala medji għal sena kalendarja. Jista' jintuża l-għadd ta' abitanti f'żona ta' forniment minflok il-volum ta' ilma biex tiġi ddeterminata l-frekwenza minima, meta wieħed jassumi l-konsum ta' ilma bħala 200 l/(ġurnata*capita).

Nota 3: Il-frekwenza indikata hija kkalkulata kif ġej: pereżempju 4300 m 3 /kuljum = 16-il kampjun (erba' għall-ewwel 1000 m3 /kuljum + 12 għat-3300m3 /kuljum addizzjonali).

Nota 4: L-Istati Membri li ddeċidew li jeżentaw fornimenti individwali skont l-Artikolu 3(2)(b) ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw dawn il-frekwenzi biss għaż-żoni ta' forniment li jqassmu bejn 10 u 100m 3 kuljum.

Emenda 144
Proposta għal direttiva
Anness II – parti D – punt 2a (ġdid)
2a.  il-kampjuni tal-Legionella f'sistemi ta' distribuzzjoni domestika għandhom jittieħdu f'punti ta' riskju għall-proliferazzjoni tal-Legionella pneumophila u/jew għall-esponiment għaliha. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu linji gwida għal metodi ta' teħid ta' kampjuni għal-Legionella;
Emenda 145
Proposta għal direttiva
Anness IIa (ġdid)
Rekwiżiti minimi ta' iġjene għal sustanzi u materjali għall-manifattura ta' prodotti ġodda li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem:
(a)  lista ta' sustanzi approvati għall-użu fil-manifattura ta' materjali, inkluż iżda mhux limitat għal materjali organiċi, l-elastomeri, silikoni, metalli, siment, reżini ta' skambju joniku, materjali komposti u prodotti derivati.
(b)  rekwiżiti speċifiċi għall-użu ta' sustanzi f'materjali u prodotti derivati minnhom.
(c)  restrizzjonijiet speċifiċi fuq il-migrazzjoni ta' ċerti sustanzi fl-ilma tax-xorb.
(d)  regoli ta' iġjene rigward proprjetajiet oħra li huma obbligatorji biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti.
(e)  regoli bażiċi biex tiġi vverifikata l-konformità mal-punti (a) sa (d).
(f)  regoli li jikkonċernaw il-kampjunar u l-metodi ta' analiżi biex tiġi eżaminata l-konformità mal-punti (a) sa (d).
Emendi 177 u 224
Proposta għal direttiva
Anness III – parti B – punt 1 – tabella 1 - ringiela 28

Test propost mill-Kummissjoni

PFASs

50

 

Emenda

PFASs

20

 

Emenda 146
Proposta għal direttiva
Anness IV – Titolu
INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI PPROVDUTA ONLINE LILL-PUBBLIKU
INFORMAZZJONI LILL-PUBBLIKU
Emenda 147
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – parti introduttorja
L-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli online għall-konsumaturi, u għandha tkun personalizzata u faċli biex dak li jkun jaċċessaha u jifhimha:
L-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli online għall-konsumaturi jew b'modi ugwali personalizzati u faċli biex dak li jkun jaċċessaha u jifhimha:
Emenda 148
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 1
(1)  l-identifikazzjoni tal-fornitur tal-ilma rilevanti;
(1)  l-identifikazzjoni tal-fornitur tal-ilma rilevanti, iż-żona u l-għadd ta' persuni fornuti, u l-metodu ta' produzzjoni tal-ilma;
Emenda 149
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja
(2)  l-aktar riżultati reċenti tal-monitoraġġ għall-parametri elenkati fil-Parti A u fil-Parti B tal-Anness I, inklużi l-frekwenza u l-post fejn jinsabu l-punti tal-kampjunar, li huma rilevanti għall-qasam ta' interess għall-persuna li tkun qed tingħata l-provvista, flimkien mal-valur parametriku stabbilit skont l-Artikolu 5. Ir-riżultati tal-monitoraġġ ma għandhomx jirreferu għal perjodu li jkun qabeż:
(2)  rieżami tal-aktar riżultati reċenti tal-monitoraġġ għal kull fornitur tal-ilma, għall-parametri elenkati fil-Partijiet A, B u Ba tal-Anness I, inkluża l-frekwenza rilevanti għall-qasam ta' interess għall-persuna li tkun qed tingħata l-provvista, flimkien mal-valur parametriku stabbilit skont l-Artikolu 5. Ir-riżultati tal-monitoraġġ ma għandhomx jirreferu għal perjodu li jkun qabeż:
Emenda 202
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
(b)  żmien sitt xhur, għall-fornituri tal-ilma kbar;
(b)  żmien sitt xhur, għall-fornituri tal-ilma medji u kbar;
Emenda 203
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
(c)  żmien sena għall-fornituri tal-ilma żgħar;
(c)  żmien sena għall-fornituri tal-ilma żgħar ħafna u żgħar;
Emenda 150
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 3
(3)  f'każ li jinqabżu l-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5, informazzjoni dwar il-periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u l-pariri assoċjati dwar is-saħħa u l-konsum, jew iperlink li jipprovdi aċċess għal tali informazzjoni;
(3)  f'każ ta' periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem skont kif ikun determinat mill-awtoritajiet kompetenti wara li jinqabżu l-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5, informazzjoni dwar il-periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u l-pariri assoċjati dwar is-saħħa u l-konsum, jew iperlink li jipprovdi aċċess għal tali informazzjoni;
Emenda 151
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 4
(4)  sommarju tal-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista rilevanti;
imħassar
Emenda 152
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 5
(5)  informazzjoni dwar il-parametri indikaturi u l-valuri parametriċi assoċjati li ġejjin:
(5)  informazzjoni dwar il-parametri indikaturi elenkati fil-Parti Ba u l-valuri parametriċi assoċjati;
(a)  Kulur;
(b)  pH (Konċentrazzjoni tal-joni tal-idroġenu);
(c)  Konduttività;
(d)  Ħadid;
(e)  Manganiż;
(f)  Riħa;
(g)  Togħma;
(h)  Ebusija;
(i)  Minerali, anjoni/katjoni dissolti fl-ilma:
—  Borat BO3-
—  Karbonat CO32-
—  Klorur Cl-
—  Fluworur F-
—  Karbonat tal-idroġenu HCO3-
—  Nitrat NO3-
—  Nitrat NO2-
—  Fosfat PO43-
—  Silikat SiO2
—  Sulfat SO42-
—  Sulfur S2-
—  Aluminju Al
—  Ammonju NH4+
—  Kalċju Ca
—  Manjeżju Mg
—  Potassju K
—  Sodju Na
Dawk il-valuri parametriċi u komposti kimiċi u mikroelementi mhux ionizzati oħrajn jistgħu jintwerew b'valur ta' referenza u/jew spjegazzjoni;
Emenda 153
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 6
(6)  pariri lill-konsumaturi, inkluż dwar kif jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-ilma;
(6)  pariri lill-konsumaturi, inkluż dwar kif jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-ilma meta jkun xieraq u kif jużaw l-ilma b'mod responsabbli skont il-kundizzjonijiet lokali;
Emenda 154
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 7
(7)  għall-fornituri tal-ilma kbar ħafna, informazzjoni annwali dwar:
(7)  għall-fornituri tal-ilma kbar u kbar ħafna, informazzjoni annwali dwar:
Emenda 155
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt a
(a)  il-prestazzjoni ġenerali tas-sistema tal-ilma f'termini ta' effiċjenza, inklużi r-rati ta' tnixxija u l-effiċjenza enerġetika għal kull metru kubu ta' ilma fornut;
(a)  il-prestazzjoni ġenerali tas-sistema tal-ilma f'termini ta' effiċjenza, inklużi l-livelli ta' tnixxija skont kif determinati mill-Istati Membri;
Emenda 156
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
(b)  informazzjoni dwar il-ġestjoni u l-governanza tal-fornitur tal-ilma, inkluża l-kompożizzjoni tal-bord tad-diretturi;
(b)  informazzjoni dwar il-mudell u l-istruttura ta' sjieda tal-provvista tal-ilma mill-fornitur tal-ilma;
Emenda 157
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
(d)  informazzjoni dwar l-istruttura tal-ispejjeż tat-tariffa għal kull metru kubu ta' ilma, inklużi l-ispejjeż fissi u dawk varjabbli, li tippreżenta tal-inqas l-ispejjeż relatati mal-użu ta' enerġija għal kull metru kubu ta' ilma fornut, il-miżuri meħuda mill-fornituri tal-ilma għall-valutazzjoni tal-perikli skont l-Artikolu 8(4), it-trattament u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, il-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi, u l-ispejjeż relatati mal-miżuri għall-finijiet tal-Artikolu 13, fejn il-fornituri tal-ilma jkunu ħadu miżuri ta' dan it-tip;
(d)  meta l-ispejjeż jiġu rkuprati permezz ta' sistema tariffarja, informazzjoni dwar l-istruttura tat-tariffi għal kull metru kubu ta' ilma, inklużi l-ispejjeż fissi u dawk varjabbli kif ukoll l-ispejjeż relatati mal-miżuri meħuda mill-fornituri tal-ilma għall-valutazzjoni tal-perikli skont l-Artikolu 8(4), it-trattament u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u l-ispejjeż relatati mal-miżuri għall-finijiet tal-Artikolu 13, fejn il-fornituri tal-ilma jkunu ħadu miżuri ta' dan it-tip
Emenda 158
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt e
(e)  l-ammont tal-investimenti meqjusa bħala meħtieġa mill-fornitur biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà finanzjarja tas-servizzi tal-forniment tal-ilma (inklużi l-manutenzjoni ta' l-infrastruttura) u l-ammont tal-investiment li ġie effettivament riċevut jew irkuprat;
(e)  l-ammont tal-investimenti magħmula, dawk għaddejjin u dawk ippjanati, kif ukoll il-pjan ta' finanzjament;
Emenda 159
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt g
(g)  sommarju u statistika dwar l-ilmenti mill-konsumaturi, u dwar il-puntwalità u l-adegwatezza tar-risponsi għall-problemi;
(g)  sommarju u statistika dwar l-ilmenti mill-konsumaturi, u kif dawn jiġu solvuti;
Emenda 160
Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1 – punt 8
(8)  aċċess, fuq talba, għal dejta storika b'rabta mal-informazzjoni msemmija fil-punti (2) u (3), li tmur lura għal perjodu ta' sa għaxar snin.
(8)  aċċess, fuq talba, għal dejta storika b'rabta mal-informazzjoni msemmija fil-punti (2) u (3), li tmur lura għal perjodu ta' sa għaxar snin, u mhux iktar kmieni mit-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva.

(1) ĠU C 367, 10.10.2018, p. 107.
(2) ĠU C 361, 5.10.2018, p. 46.
(3) ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
(4) Din il-pożizzjoni tikkorrispondi għall-emendi adottati fit-23 ta’ Ottubru 2018 (Testi adottati, P8_TA(2018)0397).


Tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn ***I
PDF 441kWORD 124k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))
P8_TA-PROV(2019)0321A8-0269/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0723),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 53 u 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0475/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa minn Dáil Éireann u Seanad Éireann,, fil-qafas tal-protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tisħaq li l-abbozz ta' att leġiżlattiv mhuwiex konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-29 ta’ Marzu 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-12 ta’ Lulju 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-19 ta’ Diċembru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0269/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-28 ta’ Marzu 2019 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv, dwar il-ħelsien mid-dejn u l-iskwalifiki, u dwar miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn, u li temenda d-Direttiva(EU) 2017/1132 ▌(Direttiva dwar ir-ristrutturar l-insolvenza)

P8_TC1-COD(2016)0359


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 53 u 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(4),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(5),

Billi:

(1)  L-objettiv ta' din id-Direttiva huwa li tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u t-tneħħija tal-ostakli għall-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali, bħall-moviment liberu tal-kapital u l-libertà ta' stabbiliment, li jirriżultaw minn differenzi bejn il-liġijiet u l-proċeduri nazzjonali li jikkonċernaw ir-ristrutturar preventiv, l-insolvenza, il-ħelsien mid-dejn, u l-iskwalifiki. Mingħajr ma taffettwa d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-ħaddiema, din id-Direttiva timmira li tneħħi dawn l-ostakli billi tiżgura li: l-intrapriżi u l-imprendituri vijabbli li jkunu f'diffikultajiet finanzjarji jkollhom aċċess għal oqfsa nazzjonali ta' ristrutturar preventiv effettivi li jippermettulhom jibqgħu joperaw; l-imprendituri onesti li jkunu insolventi jew li jkollhom dejn eċċessiv ikunu jistgħu jibbenefikaw minn ħelsien sħiħ mid-dejn wara li jkun għadda perjodu ta' żmien raġonevoli, biex b’hekk jingħataw it-tieni opportunità; u li l-effettività tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn tiġi mtejba, b'mod partikolari bil-għan li titnaqqas id-durata tagħhom.

(2)  Jenħtieġ li r-ristrutturar jippermetti lid-debituri f'diffikultajiet finanzjarji jkomplu n-negozju tagħhom, kompletament jew parzjalment, billi jbiddlu l-kompożizzjoni, il-kondizzjonijiet jew l-istruttura tal-assi tagħhom u tal-obbligazzjonijiet tagħhom jew kwalunkwe parti tal-istruttura tal-kapital tagħhom - inkluż permezz tal-bejgħ tal-assi jew ta' partijiet tan-negozju jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, in-negozju kollu kemm hu, kif ukoll billi jwettqu bidliet operazzjonali. Dment li ma jkunx speċifikament previst mod ieħor mil-liġi nazzjonali, jenħtieġ li l-bidliet operazzjonali, bħat-terminazzjoni jew l-emendar ta' kuntratti jew il-bejgħ jew disponiment ieħor tal-assi, ikunu konformi mar-rekwiżiti ġenerali li huma previsti mil-liġi nazzjonali għal tali miżuri, b'mod partikolari r-regoli tal-liġi ċivili u dawk tal-liġi tax-xogħol. Jenħtieġ li kwalunkwe konverżjoni ta' dejn f'ekwità jkun konformi wkoll mas-salvagwardji previsti fil-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-oqfsa ta' ristrutturar preventiv, fuq kollox, jippermettu lid-debituri jirristrutturaw b'mod effettiv fi stadju bikri u jevitaw l-insolvenza, biex b'dan il-mod tiġi limitata l-likwidazzjoni mhux neċessarja ta' intrapriżi vijabbli. Jenħtieġ li dawk l-oqfsa jgħinu biex jimpedixxu t-telf ta' impjiegi u t-telf ta' għarfien espert u ħiliet, u jimmassimizzaw il-valur totali għall-kredituri - meta mqabbel ma' dak li jirċievu fl-eventwalità tal-likwidazzjoni tal-assi tal-intrapriża jew fl-eventwalità tal-aħjar xenarju alternattiv fin-nuqqas ta' pjan, kif ukoll għas-sidien u għall-ekonomija b'mod ġenerali ▌.

(3)  Jenħtieġ li l-oqfsa ta' ristrutturar preventiv jevitaw ukoll l-akkumulazzjoni ta' self improduttiv. Id-disponibbiltà ta' oqfsa ta' ristrutturar preventiv effettivi tiżgura li tittieħed azzjoni qabel ma l-intrapriżi jsiru inadempjenti fir-rigward tas-self tagħhom, u b'hekk tgħin biex jitnaqqas ir-riskju li s-self isir improduttiv f'reċessjonijiet ċikliċi u timmitiga l-impatt negattiv fuq is-settur finanzjarju. Perċentwali sinifikanti ta' negozji u impjiegi jistgħu jiġu salvati li kieku jkun hemm oqfsa preventivi fl-Istati Membri kollha fejn jinsabu l-istabbilimenti, l-assi jew il-kredituri tan-negozji. Fl-oqfsa tar-ristrutturar jenħtieġ li jiġu protetti b'mod ibbilanċjat id-drittijiet tal-partijiet kollha involuti, inkluż il-ħaddiema. Fl-istess ħin, in-negozji mhux vijabbli bl-ebda prospett ta' sopravivenza jenħtieġ li jiġu llikwidati malajr kemm jista' jkun. Meta debitur f'diffikultajiet finanzjarji ma jkunx ekonomikament vijabbli jew ma jistax faċilment jerġa' jsir ekonomikament vijabbli, l-isforzi tar-ristrutturar jistgħu jirriżultaw fl-aċċelerazzjoni u l-akkumulazzjoni ta' telf għad-detriment tal-kredituri, il-ħaddiema u partijiet ikkonċernati oħra kif ukoll tal-ekonomija inġenerali.

(4)  Hemm differenzi bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-firxa tal-proċeduri disponibbli għad-debituri li jiffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji sabiex jirristrutturaw in-negozju tagħhom. Xi Stati Membri għandhom firxa limitata ta' proċeduri li jippermettu ir-ristrutturar tan-negozji biss fi stadju relattivament avvanzat, fil-kuntest ta' proċeduri ta' insolvenza. Fi Stati Membri oħra, ir-ristrutturar huwa possibbli fi stadju iktar bikri iżda l-proċeduri disponibbli mhumiex effettivi daqs kemm jistgħu jkunu jew huma formali ħafna, u b'mod partikolari għar-raġuni li jillimitaw l-użu ta' arranġamenti extraġudizzjarji. Is-soluzzjonijiet preventivi huma xejra dejjem tikber tad-dritt tal-insolvenza. Ix-xejra tiffavorixxi approċċi li, b'differenza mill-approċċ tradizzjonali għal-likwidazzjoni ta' negozju f'diffikultajiet finanzjarji, għandhom l-għan li jġibuh lura għal stat finanzjarju tajjeb jew, tal-inqas, isalvaw l-unitajiet tiegħu li jkunu għadhom ekonomikament vijabbli. Dak l-approċċ, minbarra li joffri benefiċċji oħra għall-ekonomija, ħafna drabi jgħin biex jinżammu l-impjiegi jew jitnaqqas it-telf ta' impjiegi. Barra minn hekk, il-grad ta' involviment tal-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jew il-persuni maħtura tagħhom ivarja minn l-ebda involviment jew involviment minimu f'xi Stati Membri għal involviment sħiħ f'oħrajn. Bl-istess mod, ir-regoli nazzjonali li jagħtu t-tieni opportunità lill-imprendituri, b'mod partikolari billi dawn jingħataw ħelsien mid-djun li jkunu ġarrbu fl-eżerċizzju tal-attivitajiet tan-negozju tagħhom, ivarjaw bejn l-Istati Membri fir-rigward tat-tul tal-perjodu tal-ħelsien mid-dejn u l-kondizzjonijiet li taħthom jista' jingħata dan il-ħelsien.

(5)  F'ħafna Stati Membri imprendituri li jkunu insolventi, għalkemm onesti, idumu iktar minn tliet snin biex jinħelsu mid-djun tagħhom u jagħmlu bidu ġdid. Oqfsa ineffiċjenti ta' ħelsien mid-dejn u skwalifika jwasslu biex l-imprendituri jkollhom jirrilokaw f'ġurisdizzjonijiet oħra sabiex jibbenefikaw minn bidu ġdid f'perjodu ta' żmien raġonevoli, bi spiża addizzjonali konsiderevoli kemm għall-kredituri tagħhom kif ukoll għall-imprendituri nfushom. Ordnijiet ta' skwalifika fit-tul li spiss jakkumpanjaw proċedura li twassal għall-ħelsien mid-dejn joħolqu ostakli għal-libertà li tibda u teżerċita attività imprenditorjali indipendenti.

(6)  It-tul ta' żmien eċċessiv tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn f'diversi Stati Membri huwa fattur importanti li jikkawża rati baxxi ta' rkupru u jiskoraġġixxi lill-investituri milli joperaw negozju fil-ġurisdizzjonijiet fejn il-proċedimenti jirriskjaw li jdumu ħafna u jkunu għaljin iżżejjed.

(7)  Id-differenzi bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn iwasslu għal spejjeż addizzjonali għall-investituri fl-evalwazzjoni tar-riskju ta’ debituri li jsibu ruħhom f'diffikultajiet finanzjarji fi Stat Membru wieħed jew aktar jew tal-investiment f'negozji vijabbli f'diffikultajiet finanzjarji, kif ukoll tal-ispejjeż addizzjonali tar-ristrutturar ta' intrapriżi li jkollhom stabbilimenti, kredituri jew assi fi Stati Membri oħra. Dan huwa partikularment il-każ fir-ristrutturar ta' gruppi internazzjonali ta' kumpanniji. Investituri jsemmu l-inċertezza dwar regoli ta' insolvenza jew ir-riskju ta' proċeduri twal jew kumplessi ta' insolvenza fi Stat Membru ieħor bħala waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex ma jinvestux jew ma jibdewx relazzjoni kummerċjali ma' kontroparti barra mill-Istat Membru fejn ikunu bbażati. Dik l-inċertezza għandha effett dissważiv li jostakola l-libertà tal-istabbiliment tal-intrapriżi u l-promozzjoni tal-intraprenditorija u timmina l-funzjonament tajjeb tas-suq intern. L-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju ("SMEs") b'mod partikolari ma għandhomx, fil-biċċa l-kbira, ir-riżorsi meħtieġa biex jivvalutaw ir-riskji relatati mal-attivitajiet transfruntiera.

(8)  Id-differenzi fost l-Istati Membri fil-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn iwasslu għal kondizzjonijiet mhux ugwali għall-aċċess għall-kreditu u għal rati ta' rkupru mhux ugwali fl-Istati Membri. Għalhekk, livell ogħla ta' armonizzazzjoni fil-qasam tar-ristrutturar, l-insolvenza, il-ħelsien mid-dejn u l-iskwalifiki huwa indispensabbli għal suq intern li jaħdem tajjeb, b'mod ġenerali, u għal Unjoni tas-Swieq Kapitali li taħdem, b'mod partikolari, kif ukoll għar-reżiljenza tal-ekonomiji Ewropej, inkluż għall-preservazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi.

(9)  L-ispejjeż addizzjonali tal-valutazzjoni tar-riskju u tal-infurzar transfruntier ta' pretensjonijiet għall-kredituri ta' imprendituri b'dejn eċċessiv li jirrilokaw lejn Stat Membru ieħor sabiex jiksbu l-ħelsien mid-dejn f'perjodu ta' żmien ħafna iqsar jenħtieġ ukoll li jitnaqqsu. L-ispejjeż addizzjonali għall-imprendituri li ġejjin mill-ħtieġa li jirrilokaw fi Stat Membru ieħor sabiex jibbenefikaw mill-ħelsien mid-dejn ser ikollhom jitnaqqsu wkoll. Barra minn hekk, l-ostakli li jirriżultaw minn ordnijiet ta' skwalifika fit-tul marbuta mal-insolvenza jew id-dejn eċċessiv ta' imprenditur jrażżnu l-imprenditorija.

(10)  Kwalunkwe operazzjoni ta' ristrutturar, b'mod partikolari jekk tkun waħda ta' daqs kbir li tiġġenera impatt sinifikanti, jenħtieġ li tkun ibbażata fuq djalogu mal-partijiet ikkonċernati. Jenħtieġ li dak id-djalogu jkopri l-għażla tal-miżuri meqjusa b'rabta mal-objettivi tal-operazzjoni ta' ristrutturar, kif ukoll għażliet alternattivi, u jenħtieġ li jkun hemm involviment xieraq tar-rappreżentanti tal-impjegati kif previst fil-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali.

(11)  L-ostakli għall-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali mhumiex limitati biss għal sitwazzjonijiet transfruntieri. suq intern dejjem iktar interkonness, fejn il-prodotti, is-servizzi, il-kapital u l-ħaddiema jiċċirkolaw b'mod ħieles, u li għandu dimensjoni diġitali dejjem iktar b'saħħitha ifisser li ftit intrapriżi huma purament nazzjonali jekk l-elementi rilevanti kollha huma kkunsidrati, bħall-klijentela, l-ambitu tal-attivitajiet, il-bażi tal-investituri u kapitali tagħhom. Anki insolvenzi purament nazzjonali jista' jkollhom impatt fuq il-funzjonament tas-suq intern permezz ta' dak imsejjaħ effett domino tal-insolvenzi, fejn insolvenza ta' debitur tista' tikkawża iktar insolvenzi fil-katina tal-provvista.

(12)  Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6) jittratta kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni, rikonoxximent u infurzar, il-liġi applikabbli u l-kooperazzjoni fi proċedimenti transfruntiera tal-insolvenza kif ukoll l-interkonnessjoni tar-reġistri tal-insolvenza. L-ambitu tagħha jkopri l-proċeduri preventivi li jippromwovu s-salvataġġ ta' debituri li jkunu ekonomikament vijabbli kif ukoll il-proċeduri ta' ħelsien mid-dejn għall-imprendituri u persuni fiżiċi oħra. Madankollu, dak ir-Regolament ma jindirizzax id-disparitajiet bejn il-liġijiet nazzjonali li jirregolaw dawk il-proċeduri. Barra minn hekk, strument limitat biss għal insolvenzi transfruntiera ma jsolvix l-ostakli kollha għall-moviment liberu, u lanqas ma jkun fattibbli għall-investituri jiddeterminaw minn qabel in-natura transfruntiera jew domestika tad-diffikultajiet finanzjarji potenzjali tad-debitur fil-futur. Għalhekk jenħtieġ li wieħed imur lil hinn minn kwistjonijiet ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u li jiġu stabbiliti standards minimi sostantivi għal proċeduri ta' ristrutturar preventiv, kif ukoll għal proċeduri li jwasslu għal ħelsien mid-dejn għall-imprendituri.

(13)  Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għall-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/848 iżda jkollha l-għan li tkun kompletament kompatibbli ma' dak ir-Regolament u li tikkomplementah, billi tirrikjedi lill-Istati Membri jistabbilixxu proċeduri ta' ristrutturar preventiv li jkunu konformi ma' ċerti prinċipji minimi ta' effettività. Ma tibdilx l-approċċ meħud f'dak ir-Regolament li jippermetti lill-Istati Membri jżommu jew jintroduċu proċeduri li ma jissodisfawx il-kondizzjoni ta' pubbliċità għan-notifika skont l-Anness A għal dak ir-Regolament. Għalkemm din id-Direttiva ma tirrikjedix li l-proċeduri fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha għal notifika skont dak l-Anness, hija għandha l-għan li tiffaċilita r-rikonoxximent transfruntier ta' dawk il-proċeduri u r-rikonoxximent u l-eżegwibbiltà ta' sentenzi.

(14)  Il-vantaġġ tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/848 huwa li jipprevedi salvagwardji kontra r-rikollokament abbużiv taċ-ċentru tal-interessi ewlenin tad-debitur matul il-proċedimenti ta' insolvenza transfruntiera. Jenħtieġ li ċerti restrizzjonijiet japplikaw ukoll għal proċeduri mhux koperti minn dak ir-Regolament.

(15)  Huwa meħtieġ li jitbaxxew l-ispejjeż tar-ristrutturar kemm għad-debituri kif ukoll għall-kredituri. Għalhekk, id-differenzi bejn l-Istati Membri li jfixklu r-ristrutturar bikri tad-debituri vijabbli f'diffikultajiet finanzjarji u l-possibbiltà ta' ħelsien mid-dejn għal imprendituri onesti jenħtieġ li jitnaqqsu. It-tnaqqis ta' tali differenzi jġib iktar trasparenza, ċertezza legali u prevedibbiltà fl-Unjoni kollha. Jenħtieġ li jimmassimizza l-benefiċċji għat-tipi kollha tal-kredituri u l-investituri u jħeġġeġ l-investiment transfruntier. Jenħtieġ ukoll li koerenza ikbar ta' proċeduri ta' ristrutturar u ta' insolvenza tiffaċilita r-ristrutturar ta' gruppi ta' kumpanniji irrispettivament minn fejn il-membri tal-grupp jinsabu fl-Unjoni.

(16)  It-tneħħija tal-ostakli għal ristrutturar preventiv effettiv ta' debituri vijabbli f'diffikultajiet finanzjarji tikkontribwixxi biex tnaqqas it-telf ta' impjiegi u t-telf ta' valur għall-kredituri fil-katina tal-provvista, iżżomm l-għarfien espert u l-ħiliet u għalhekk tkun ta' benefiċċju għall-ekonomija inġenerali. L-iffaċilitar ta' ħelsien mid-dejn għall-imprendituri jgħin biex tiġi evitata l-esklużjoni tagħhom mis-suq tax-xogħol u jippermettilhom jibdew mill-ġdid l-attivitajiet imprenditorjali, b'tagħlimiet meħuda mill-esperjenza tal-passat. Barra minn hekk, it-tnaqqis fit-tul tal-proċeduri ta' ristrutturar jirriżulta f'rati ogħla ta' rkupru għall-kredituri minħabba li ż-żmien normalment jirriżulta biss f'aktar telf ta' valur tad-debitur jew in-negozju tad-debitur. Finalment, proċeduri effiċjenti ta' ristrutturar preventiv, insolvenza u ħelsien mid-dejn jippermettu valutazzjoni aħjar tar-riskji involuti f'deċiżjonijiet ta' għoti u teħid b'self u jiffaċilitaw l-aġġustament għal debituri insolventi jew fi stat ta' dejn eċċessiv, b'minimizzazzjoni tal-ispejjeż ekonomiċi u soċjali involuti fil-proċess tat-tnaqqis tad-dejn tagħhom. Jenħtieġ li din id-Direttiva tippermetti flessibbiltà tal-Istati Membri biex jkunu jistgħu japplikaw prinċipji komuni filwaqt li jirrispettaw is-sistemi legali nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jżommu jew jintroduċu oqfsa ta' ristrutturar preventiv fis-sistemi legali tagħhom li ma jkunux dawk previsti f'din id-Direttiva.

(17)  L-intrapriżi, u b'mod partikolari l-SMEs, li jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha tal-Unjoni, jenħtieġ li jibbenefikaw minn approċċ aktar koerenti fil-livell tal-Unjoni. Huwa aktar probabbli l-SMEs jiġu llikwidati milli jiġu ristrutturati, peress li jkollhom iġarrbu spejjeż li huma akbar b'mod sproporzjonat minn dawk li jiffaċċjaw intrapriżi akbar. L-SMEs, b'mod partikolari meta jkunu jinsabu f'diffikultà finanzjarja, spiss ma jkollhomx ir-riżorsi meħtieġa biex ilaħħqu ma' spejjeż għoljin tar-ristrutturar u biex japprofittaw minn proċeduri ta' ristrutturar aktar effiċjenti li huma disponibbli biss f'xi Stati Membri. Sabiex tali debituri jiġu megħjuna jirristrutturaw bi spejjeż baxxi, jenħtieġ li jiġu żviluppati fuq livell nazzjonali listi ta' kontroll komprensivi għall-pjanijiet ta' ristrutturar, adattati għall-ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet tal-SMEs, u li dawn il-listi jkunu disponibbli online. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiddaħħlu fis-seħħ għodod ta' twissija bikrija sabiex jingħata avviż lid-debituri dwar l-urġenza li tittieħed azzjoni, b'kont meħud tar-riżorsi limitati tal-SMEs biex jikkuntrattaw esperti.

(18)  Meta jiddefinixxu l-SMEs, l-Istati Membri jenħtieġ li jqisu kif dovut id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7) jew ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 rigward id-definizzjoni tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju(8).

(19)  Huwa xieraq li d-debituri li huma impriża tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni kif definit fil-punti (1) u (4) tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9), l-istituzzjonijiet ta' kreditu kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10), ditti tal-investiment u intrapriżi tal-investiment kollettivi kif definiti fil-punti (2) u (7) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, kontropartijiet ċentrali kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11), jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, depożitorji ċentrali tat-titoli kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) u istituzzjonijiet u entitajiet finanzjarji oħra elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13). Tali debituri huma soġġetti għal arranġamenti speċjali u l-awtoritajiet superviżorji u ta' riżoluzzjoni nazzjonali għandhom setgħat sostanzjali ta' intervent fil-konfront tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeskludu entitajiet finanzjarji oħra li jipprovdu servizzi finanzjarji li huma soġġetti għal arranġamenti u setgħat ta' intervent komparabbli.

(20)  Għal konsiderazzjonijiet simili, huwa wkoll xieraq li jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva il-korpi pubbliċi skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw l-aċċess għal oqfsa ta' ristrutturar preventiv għal persuni ġuridiċi, peress li d-diffikultajiet finanzjarji ta' imprendituri jistgħu jiġu indirizzati b'mod effiċjenti mhux biss permezz ta' proċeduri ta' ristrutturar preventiv iżda wkoll permezz ta' proċeduri li jwasslu għal ħelsien mid-dejn jew permezz ta' ristrutturar informali abbażi ta' ftehimiet kuntrattwali. Stati Membri b'sistemi legali differenti, fejn l-istess tip ta' entità għandha status legali differenti f'dawk is-sistemi legali, jenħtieġ li jkunu jistgħu japplikaw sistema uniformi waħda għal tali entitajiet. Qafas ta' ristrutturar preventiv stabbilit bis-saħħa ta' din id-Direttiva jenħtieġ li ma jaffettwax pretensjonijiet u intitolamenti kontra debitur li jirriżultaw minn sistemi ta' pensjonijiet okkupazzjonali jekk dawk il-pretensjonijiet u l-intitolamenti akkumulaw matul perjodu qabel ir-ristrutturar.

(21)  Id-dejn eċċessiv tal-konsumaturi huwa kwistjoni ta' tħassib ekonomiku u soċjali kbira u huwa relatat mill-qrib mat-tnaqqis tad-dejn eċċessiv. Barra minn hekk, spiss ma jkunx possibbli li ssir distinzjoni ċara bejn id-djun imġarrba minn imprendituri fl-eżerċizzju tal-attivitajiet tan-negozju, tas-sengħa jew tal-professjoni tagħhom u dawk imġarrba barra dawk l-attivitajiet. L-imprendituri ma jibbenefikawx b'mod effettiv mit-tieni opportunità jekk huma kellhom jgħaddu minn proċeduri separati, b'kondizzjonijiet ta' aċċess u perjodi ta' ħelsien mid-dejn differenti, sabiex jeħilsu mid-djun tan-negozju tagħhom u djun oħra mġarrba barra mill-attivitajiet kummerċjali tagħhom. Għal dawk ir-raġunijiet, għalkemm din id-Direttiva ma tinkludix regoli vinkolanti dwar id-dejn eċċessiv tal-konsumatur, ikun kunsiljabbli li l-Istati Membri japplikaw ukoll lill-konsumaturi, mal-ewwel opportunità, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li jikkonċernaw il-ħelsien mid-dejn.

(22)  Iktar ma debitur ikun jista' jindividwa kmieni d-diffikultajiet finanzjarji tiegħu u jkun jista' jieħu azzjoni xierqa, iktar tkun għolja l-probabbiltà li tiġi evitata insolvenza imminenti jew, fil-każ ta' negozju li l-vijabbiltà tiegħu tkun kompromessa b'mod permanenti, iktar ikun ordnat u effiċjenti l-proċess tal-likwidazzjoni. Għalhekk jenħtieġ li jkun hemm informazzjoni ċara, aġġornata, konċiża u faċli għall-utent dwar il-proċeduri ta' ristrutturar preventiv disponibbli kif ukoll jitqiegħed fis-seħħ mekkaniżmu ta' twissija bikrija wieħed jew aktar sabiex id-debituri li jibdew jesperjenzaw diffikultajiet finanzjarji jiġu inċentivati jieħdu azzjoni bikrija. Għodod ta' twissija bikrija li jieħdu l-forma ta' mekkaniżmi ta' twissija li jindikaw meta d-debitur ma jkunx għamel ċerti tipi ta' ħlasijiet jistgħu jiġu attivati minn, pereżempju, in-nuqqas ta' ħlas ta' taxxi jew ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Tali għodod jistgħu jiġu żviluppati mill-Istati Membri jew inkella mis-settur privat, dment li l-objettiv jintlaħaq. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu l-informazzjoni dwar l-għodod ta' twissija bikrija disponibbli online, pereżempju fuq sit web apposta jew paġna web. Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jadattaw l-għodod ta' twissija bikrija skont id-daqs tal-intrapriża u li jkunu jistgħu jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-għodod ta’ twissija bikrija għal intrapriżi u gruppi ta' daqs kbir, li jieħdu kont tal-karatteristiċi partikolari tagħhom. Jenħtieġ li din id-Direttiva ma żżommx l-Istati Membri responsabbli għal danni potenzjali mġarrba minħabba l-applikazzjoni ta' proċeduri ta' ristrutturar li jiġu attivati b'tali għodod ta' twissija bikrija.

(23)  Fi sforz biex jiżdied l-appoġġ tal-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li r-rappreżentanti tal-impjegati jingħataw aċċess għal informazzjoni rilevanti u aġġornata dwar id-disponibbiltà ta' għodod ta' twissija bikrija u jenħtieġ ukoll li jkun possibbli għalihom li jipprovdu appoġġ għal rappreżentanti tal-impjegati meta jivvalutaw is-sitwazzjoni ekonomika tad-debitur.

(24)  Jenħtieġ li jkun disponibbli qafas ta' ristrutturar għad-debituri, inkluż entitajiet ġuridiċi u, fejn dan ikun previst mil-liġi nazzjonali, persuni fiżiċi u gruppi ta' kumpanniji, sabiex jippermettilhom jindirizzaw id-diffikultajiet finanzjarji tagħhom fi stadju bikri, jekk ikun jidher probabbli li l-insolvenza tagħhom tista' tiġi evitata u l-vijabbiltà tan-negozju tagħhom tista' tiġi assigurata. Jenħtieġ li qafas ta' ristrutturar ikun disponibbli qabel ma debitur isir insolventi skont il-liġi nazzjonali, jiġifieri qabel ma d-debitur jissodisfa l-kondizzjonijiet skont il-liġi nazzjonali biex jidħol fi proċedimenti ta' insolvenza kollettiva li normalment tinvolvi ċessjoni totali tad-debitur kif ukoll il-ħatra ta' likwidatur. Sabiex jiġi evitat li l-oqfsa tar-ristrutturar jintużaw ħażin, jenħtieġ li d-diffikultajiet finanzjarji tad-debitur jindikaw probabbiltà ta' insolvenza u l-pjan ta' ristrutturar jenħtieġ li jkun kapaċi li jipprevjeni l-insolvenza tad-debitur u li jiżgura l-vijabbiltà tan-negozju.

(25)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw jekk il-pretensjonijiet li jkunu dovuti jew li jinħolqu wara l-preżentazzjoni ta' applikazzjoni għall-ftuħ ta' proċedura ta' ristrutturar preventiv jew wara li l-proċedura tkun infetħet humiex inklużi fil-miżuri ta' ristrutturar preventiv jew fis-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali. Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk is-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali għandhiex effett fuq l-interess dovut fuq il-pretensjonijiet.

(26)  Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jintroduċu test ta' vijabbiltà bħala kondizzjoni ta' aċċess għall-proċedura ta' ristrutturar preventiv prevista f'din id-Direttiva. Jenħtieġ li tali test jitwettaq mingħajr detriment għall-assi tad-debitur, li jista' jieħu l-forma, fost affarijiet oħrajn, tal-għoti ta' sospensjoni interim jew tat-twettiq mingħajr dewmien żejjed tat-test. Madankollu, in-nuqqas ta' detriment jenħtieġ li ma jeskludix lill-Istati Membri milli jeħtieġu lid-debituri jagħtu prova tal-vijabbiltà tagħhom bi spejjeż għalihom.

(27)  Il-fatt li l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-aċċess għal qafas ta' ristrutturar fir-rigward ta' debituri li jkunu ġew ikkundannati għal ksur serju ta' obbligi ta' kontabbiltà jew ta' żamma ta' kotba jenħtieġ li ma jipprevjenix lill-Istati Membri milli wkoll jillimitaw l-aċċess tad-debituri għall-oqfsa ta' ristrutturar preventiv meta l-kotba u r-reġistri tagħhom ma jkunux kompluti jew ikunu defiċjenti sal-punt li jagħmilha impossibbli li tiġi aċċertata l-qagħda tan-negozju u dik finanzjarja tad-debitur.

(28)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jestendu l-kamp ta' applikazzjoni ta' oqfsa ta' ristrutturar preventiv previsti minn din id-Direttiva għal sitwazzjonijiet li fihom id-debituri jiffaċċaw diffikultajiet mhux finanzjarji, dment li dawn id-diffikultajiet joħolqu theddid reali u serju għall-kapaċità attwali jew futura ta' debitur li jħallas id-dejn tiegħu meta jkun dovut. Il-perjodu ta' żmien rilevanti għad-determinazzjoni ta' tali theddida tista' tkun estiża għal perjodu ta' diversi xhur, u anki iktar, sabiex jittieħed kont ta' każijiet fejn id-debitur jiffaċċa diffikultajiet mhux finanzjarji li jheddu l-istat tan-negozju tiegħu bħala negozju avvjat u, fil-perjodu medju, il-likwidità tiegħu. Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, meta d-debitur ikun tilef kuntratt li huwa ferm importanti għalih.

(29)  Sabiex jippromwovu l-effiċjenza u jnaqqsu d-dewmien u l-ispejjeż, jenħtieġ li l-oqfsa nazzjonali ta' ristrutturar preventiv jinkludu proċeduri flessibbli . Fejn din id-Direttiva tiġi implimentata permezz ta’ aktar minn proċedura waħda f' qafas ta' ristrutturar, jenħtieġ li d-debitur ikollu aċċess għad-drittijiet u s-salvagwardji kollha previsti minn din id-Direttiva bil-għan li jikseb ristrutturar effettiv. Ħlief fl-eventwalità ta' involviment obbligatorju ta' awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi kif previst skont din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw l-involviment ta' tali awtoritajiet għal sitwazzjonijiet fejn ikun meħtieġ u proporzjonat, filwaqt li jqisu, fost affarijiet oħrajn, l-għan li jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet u l-interessi tad-debituri u ta' partijiet affettwati kif ukoll l-għan li jitnaqqas id-dewmien kif ukoll l-ispejjeż tal-proċeduri. Fejn il-kredituri jew ir-rappreżentanti tal-impjegati jkunu jistgħu jibdew proċedura ta' ristrutturar skont il-liġi nazzjonali u fejn id-debitur ikun SME, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu l-qbil tad-debitur, bħala prekondizzjoni għall-bidu tal-proċedura, u jenħtieġ ukoll li jkunu jistgħu jestendu dak ir-rekwiżit għad-debituri li jkunu intrapriżi kbar.

(30)  Sabiex jiġu evitati spejjeż żejda ▌, biex tiġi riflessa n-natura bikrija tar-ristrutturar preventiv u biex d-debituri jiġu inkuraġġiti biex japplikaw għar-ristrutturar preventiv fi stadju bikri tad-diffikultajiet finanzjarji tagħhom, jenħtieġ li fil-prinċipju huma jitħallew jikkontrollaw l-assi tagħhom u l-operazzjoni ta' kuljum tan-negozju tagħhom. Il-ħatra ta' prattikant fil-qasam tar-ristrutturar, biex jissorvelja l-attività ta’ debitur jew biex jassumi kontroll b'mod parzjali tal-operazzjonijiet ta' kuljum ta' debitur, jenħtieġ li ma tkunx obbligatorja f'kull każ, iżda ssir fuq il-bażi ta' każ b'każ skont iċ-ċirkostanzi tal-każ jew skont il-bżonnijiet speċifiċi tad-debitur. Madankollu, jenħtieġ li l l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw li l-ħatra ta' prattikant fil-qasam tar-ristrutturar dejjem hija meħtieġa f'ċerti ċirkostanzi, bħal fejn: id-debitur jibbenefika minn sospensjoni ġenerali ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali; ikun meħtieġ li l-pjan ta' ristrutturar ikun ikkonfermat permezz ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti; il-pjan ta' ristrutturar jinkludi miżuri li jaffettwaw id-drittijiet tal-ħaddiema; jew id-debitur jew il-maniġment tiegħu jkunu aġixxew b'mod kriminali, frodulenti, jew detrimentali fir-relazzjonijiet tan-negozju.

(31)  Sabiex il-partijiet jiġu assistiti fin-negozjar u l-abbozzar ta' pjan ta' ristrutturar, l-Istati Membri għandhom jipprevedu l-ħatra obbligatorja ta' prattikant fil-qasam tar- ristrutturar fejn: awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tagħti lid-debitur sospensjoni ġenerali ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, dment li f'tali każ ikun meħtieġ prattikant biex jissalvagwardja l-interessi tal-partijiet; ikun meħtieġ li l-pjan ta' ristrutturar jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva permezz ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti; din kienet mitluba mid-debitur; jew din tkun mitluba minn maġġoranza tal-kredituri, dment li l-kredituri jkopru l-ispejjeż u t-tariffi tal-prattikant.

(32)  Jenħtieġ li debitur ikun jista' jibbenefika minn sospensjoni temporanja ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, kemm jekk tkun mogħtija minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew bl-applikazzjoni tal-liġi, sabiex ikun jista' jkompli jopera jew mill-inqas jippreserva l-valur tal-patrimonju tiegħu matul in-negozjati . Fejn ikun hekk previst mil-liġi nazzjonali, jenħtieġ li jkun ukoll possibbli li s-sospensjoni tapplika għall-benefiċċju tal-fornituri ta' garanzija terzi, inkluż garanti u fornituri ta' kollateral. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jirrifjutaw li jagħtu sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali fejn tali sospensjoni ma tkunx neċessarja jew fejn ma tkunx tissodisfa l-objettiv li tappoġġa n-negozjati. Raġunijiet għal rifjut jistgħu jinkludu nuqqas ta' appoġġ mill-maġġoranzi meħtieġa ta' kredituri jew, fejn ikun previst mil-liġi nazzjonali, l-inkapaċità attwali tad-debitur li jħallas id-dejn meta jkun dovut.

(33)  Sabiex jiġu ffaċilitati u aċċellerati l-proċedimenti, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu, fuq bażi konfutabbli, preżunzjonijiet dwar l-eżistenza ta' raġunijiet għal rifjut tas-sospensjoni, fejn, pereżempju, id-debitur juri imġiba li tkun tipika ta' debitur li mhux kapaċi jħallas id-dejn hekk kif ikun dovut - bħal inadempjenza sostanzjali vis-à-vis l-ħaddiema jew l-aġenziji tat-taxxa jew tas-sigurtà soċjali - jew fejn ikun twettaq reat finanzjarju mid-debitur jew mill-maniġment attwali ta' intrapriża, li jagħti x'jifhem li l-maġġoranza tal-kredituri ma jappoġġawx il-bidu tan-negozjati.

(34)  Sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tista' tkun ġenerali, fis-sens li taffettwa l-kredituri kollha, jew inkella tista' tapplika biss għal xi kredituri individwali jew kategoriji ta' kredituri. Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jeskludu ċerti pretensjonijiet jew kategoriji ta' pretensjonijiet mill-kamp ta' applikazzjoni tas-sospensjoni, f'ċirkostanzi definiti sew, bħal pretensjonijiet li jkunu garantiti b'assi u li t-tneħħija tagħhom ma tkunx tikkomprometti r-ristrutturar tan-negozju jew pretensjonijiet ta' kredituri li fir-rigward tagħhom is-sospensjoni tkun tikkawża preġudizzju inġust, bħal permezz ta' telf mhux ikkumpensat jew deprezzament ta' kollateral.

(35)  Sabiex tipprovdi għal bilanċ ġust bejn id-drittijiet tad-debitur u ta' dawk il-kredituri, jenħtieġ li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tkun tapplika għal perjodu massimu ta' mhux iktar minn erba' xhur. Ir-ristrutturar kumpless, madanakollu, jista' jeħtieġ iktar żmien. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li, f'dawn il-każijiet, ▌ ikunu jistgħu jingħataw estensjonijiet tal-perjodu inizjali tas-sospensjoni mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ▌. Jekk awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ma tiħux deċiżjoni dwar l-estensjoni tas-sospensjoni qabel ma tiskadi, jenħtieġ li s-sospensjoni tieqaf milli jkollha effett fuq l-iskadenza tal-perjodu tas-sospensjoni . Fl-interess taċ-ċertezza legali, jenħtieġ li l-perjodu totali tal-waqfa xorta jkun limitat għal 12-il xahar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu sospensjoni indefinita fejn id-debitur isir insolventi skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk sospensjoni interim qasira li tkun pendenti sakemm tittieħed deċiżjoni mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva dwar l-aċċess għall-qafas ta' ristrutturar preventiv tkunx soġġetta għal-limiti ta' żmien skont din id-Direttiva.

(36)  Sabiex jiġi żgurat li kredituri ma jsofrux dannu bla bżonn, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jneħħu s-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali jekk din ma tibqax tissodisfa l-objettiv li tappoġġa n-negozjati, pereżempju jekk isir evidenti li l-maġġoranza ta' kredituri meħtieġa ma tappoġġax il-kontinwazzjoni tan-negozjati. Jenħtieġ li s-sospensjoni titneħħa wkoll jekk din tkun tippreġudika inġustament lill-kredituri meta l-Istati Membri jipprevedu tali possibbiltà,. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw il-possibbiltà li jneħħu s-sospensjoni għal sitwazzjonijiet fejn il-kredituri ma kellhomx l-opportunità li jinstemgħu qabel ma tkun ġiet fis-seħħ jew qabel ma tkun ġiet estiża. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu wkoll perjodu minimu li matulu s-sospensjoni ma tistax titneħħa. Meta jistabbilixxu jekk hemmx preġudizzju inġust lill-kredituri, l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkunsidraw jekk is-sospensjoni tippreservax il-valur totali tal-patrimonju, u jekk id-debitur jaġixxix in mala fede jew bl-intenzjoni li jikkawża preġudizzju jew jekk b'mod ġenerali jaġixxix kontra l-aspettattivi ġenerali tal-korp ġenerali tal-kredituri.

(37)  Din id-Direttiva ma tkoprix dispożizzjonijiet dwar il-kumpens jew garanziji għal kredituri li l-valur tal-kollateral tagħhom x'aktarx jonqos matul is-sospensjoni. Kreditur wieħed jew klassi ta' kredituri jkunu preġudikati inġustament mis-sospensjoni jekk, pereżempju, l-pretensjonijiet tagħhom isiru agħar sostanzjalment b'riżultat tas-sospensjoni milli kieku l-waqfa ma kinitx tapplika, jew jekk il-kreditur ikun tqiegħed fi żvantaġġ iktar minn kredituri oħra f'pożizzjoni simili. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li, kull fejn jiġi stabbilit preġudizzju inġust fir-rigward ta' kreditur wieħed jew iktar jew klassi waħda jew iktar ta' kredituri, is-sospensjoni tista' titneħħa fir-rigward ta' dawk il-kredituri jew klassijiet ta' kredituri jew fir-rigward tal-kredituri kollha. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu min huwa intitolat jitlob li s-sospensjoni titneħħa.

(38)  Jenħtieġ li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tirriżulta wkoll fis-sospensjoni tal-obbligu ta' debitur li japplika għall-ftuħ ta' proċedura ta' insolvenza li tista' tirriżulta fil-likwidazzjoni tad-debitur, jew għall-ftuħ ta' dik proċedura fuq it-talba tal-kreditur. Tali proċeduri ta' insolvenza jenħtieġ li, minbarra dawk limitati bil-liġi li jkollhom bħala l-uniku eżitu possibbli l-likwidazzjoni tad-debitur, ikunu jinkludu wkoll proċeduri li jistgħu jwasslu għal ristrutturar tad-debitur. Is-sospensjoni tal-ftuħ ta' proċedura ta' insolvenza fuq it-talba ta' kredituri jenħtieġ li tapplika mhux biss fejn l-Istati Membri jipprevedu sospensjoni ġenerali ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali li tkopri lill-kredituri kollha, iżda wkoll fejn l-Istati Membri jipprevedu l-għażla ta' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali li tkopri għadd limitat ta' kredituri biss. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li l-proċedimenti ta' insolvenza jistgħu jinfetħu fuq it-talba ta' awtoritajiet pubbliċi li mhumiex jaġixxu fil-kapaċità ta' kreditur, imma fl-interess ġenerali, bħal pereżempju prosekutur pubbliku.

(39)  Jenħtieġ li din id-Direttiva ma timpedixxix lid-debituri milli jħallsu, fl-eżerċizzju tal-attivitajiet normali tan-negozju, pretensjonijiet ta' kredituri mhux affettwati, u pretensjonijiet tal-kredituri affettwati li jinqalgħu matul il-perjodu tas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali. Biex jiġi żgurat li l-kredituri bi pretensjonijiet li kienu jeżistu qabel il-ftuħ ta' proċedura ta' ristrutturar jew sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ma jagħmlux pressjoni fuq id-debitur biex iħallas dawk il-pretensjonijiet li altrimenti jiġu ridotti permezz tal-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturar, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu s-sospensjoni tal-obbligu tad-debitur fir-rigward tal-ħlas ta' dawk il-pretensjonijiet.

(40)  Jekk debitur jidħol fi proċedura ta' insolvenza, xi fornituri jista' jkollhom drittijiet kuntrattwali, previsti fi klawżoli hekk imsejħa ipso facto, li jintitolawhom itemmu l-kuntratt ta' provvista unikament minħabba l-insolvenza, anke jekk id-debitur ikun debitament issodisfa l-obbligi tagħhom. Il-klawżoli ipso facto jistgħu wkoll jiġu attivati meta debitur japplika għal miżuri ta' ristrutturar preventiv. Jekk tali klawżoli jkunu invokati jekk id-debitur ikun sempliċement qed jinnegozja pjan ta' ristrutturar jew jitlob sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali jew jkunu invokati b'konnessjoni ma' kwalunkwe avveniment relatat mas-sospensjoni, it-terminazzjoni bikrija jista' jkollha impatt negattiv fuq in-negozju tad-debitur u s-suċċess tas-salvataġġ tan-negozju. Għalhekk, f'tali każijiet, ikun neċessarju li jiġi previst li l-kredituri ▌ ma jitħallewx jinvokaw klawżoli ipso facto li jagħmlu referenza għal negozjati dwar pjan ta' ristrutturar jew s-sospensjoni jew kwalunkwe avveniment simili marbut mas-sospensjoni.

(41)  It-terminazzjoni bikrija tista’ tipperikola il-kapaċità ta’ negozju li ikompli jopera matul in-negozjati ta' ristrutturar, speċjalment fejn jidħlu kuntratti għal provvisti essenzjali bħal gass, elettriku, ilma, telekomunikazzjoni u servizzi ta' ħlas bil-kard. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu li l-kredituri li għalihom tapplika s-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, u li l-pretensjonijiet tagħhom inħolqu qabel il-waqfa u ma tħallsux minn debitur, ma jitħallewx iżommu l-prestazzjoni ta' kuntratti eżekutorji essenzjali, jitterminawhom, jaċċellerawhom jew, b'xi mod ieħor, jimmodifikawhom matul il-perjodu tas-sospensjoni, dment li d-debitur ikompli jirrispetta l-obbligi tiegħu skont dawn il-kuntratti li jsiru dovuti matul is-sospensjoni. Il-kuntratti eżekutorji huma, pereżempju, ftehimiet ta' kiri u liċenzji, kuntratti ta' provvista fit-tul u ftehimiet ta' franchising. (42) Jenħtieġ li din id-Direttiva tistabbilixxi standards minimi dwar il-kontenut ta' pjan ta' ristrutturar. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrikjedu spjegazzjonijiet addizzjonali fil-pjan ta' ristrutturar, li jikkonċernaw pereżempju l-kriterji li ntużaw għar-raggruppament tal-kredituri, li jistgħu jkunu rilevanti f'każijiet fejn id-dejn ikun garantit biss parzjalment. L-Istati Membri m'għandhomx ikunu obbligati jitolbu opinjoni esperta dwar il-valur tal-assi li jeħtieġ jiġi indikat fil-pjan.

(43)  Jenħtieġ li l-kredituri li jkunu affettwati minn pjan ta' ristrutturar, inkluż il-ħaddiema, u fejn permess skont il-liġi nazzjonali it-titolari tal-ekwità, jkollhom dritt li jivvotaw dwar l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu eċċezzjonijiet limitati għal din ir-regola. Il-partijiet mhux affettwati mill-pjan ta' ristrutturar jenħtieġ li ma jkollhom ebda dritt għal vot fir-rigward tal-pjan, u lanqas jenħtieġ li l-appoġġ tagħhom ma jkunx meħtieġ għall-approvazzjoni ta' kwalunkwe pjan. Jenħtieġ li l-kunċett ta' "partijiet affettwati" jinkludi biss ħaddiema fil-kapaċità tagħhom bħala kredituri. Għalhekk, jekk l-Istati Membri jiddeċiedu li jeżentaw il-pretensjonijiet tal-ħaddiema mill-qafas tar-ristrutturar preventiv, jenħtieġ li l-ħaddiema ma jiġux ikkunsidrati bħala partijiet affettwati. Il-vot dwar l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar jista' jieħu l-forma ta' proċess ta' votazzjoni formali jew ta' konsultazzjoni u ftehim mal-maġġoranza meħtieġa tal-partijiet affettwati. Madankollu, jekk il-vot jieħu l-forma ta' ftehim bil-maġġoranza meħtieġa, il-partijiet affettwati li ma kinux involuti fil-ftehim xorta jistgħu jiġu offruti l-opportunità li jissieħbu fil-pjan ta' ristrutturar.

(44)  Biex ikun żgurat li d-drittijiet li huma sostanzjalment simili jiġu ttrattati b'mod ekwu u li l-pjanijiet ta' ristrutturar ikunu jistgħu jiġu adottati mingħajr ma jippreġudikaw inġustament id-drittijiet tal-partijiet affettwati, jenħtieġ li l-partijiet affettwati jiġu ttrattati fi klassijiet separati li jikkorrispondu mal-kriterji ta' formazzjoni tal-klassijiet skont il-liġi nazzjonali. Il-formazzjoni ta' klassijiet tfisser ir-raggruppament tal-partijiet affettwati għall-iskopijiet tal-adozzjoni ta' pjan b'tali mod li jiġu riflessi d-drittijiet tagħhom u s-senjorità tal-pretensjonijiet u l-interessi tagħhom. Bħala minimu, jenħtieġ li l-kredituri garantiti u dawk mhux garantiti dejjem jiġu ttrattati fi klassijiet separati. Jenħtieġ, madankollu, li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrikjedu li jiġu ffurmati iktar minn żewġ klassijiet ta' kredituri, inkluż klassijiet differenti għal kredituri garantiti u dawk mhux garantiti u klassijiet ta' kredituri bi pretensjonijiet subordinati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jittrattaw tipi ta' kredituri li ma jkollhomx biżżejjed komunalità ta' interessi, bħall-awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali fi klassijiet separati. Jenħtieġ li jkun possibbli li l-Istati Membri jipprevedu li l-pretensjonijiet garantiti jistgħu jinqasmu f'partijiet garantiti u mhux garantiti fuq il-bażi ta' valutazzjoni tal-kollateral. Jenħtieġ ukoll li jkun possibbli li l-Istati Membri jistipulaw regoli speċifiċi li jappoġġjaw il-formazzjoni tal-klassijiet jekk kredituri mhux diversifikati jew inkella speċjalment vulnerabbli, bħalma huma impjegati jew fornituri żgħar, jistgħu jibbenefikaw minn din il-formazzjoni tal-klassijiet.

(45)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li d-debituri li huma SMEs jistgħu, minħabba l-istruttura relattivament sempliċi tal-kapital tagħhom, jiġu eżentati mill-obbligu li l-partijiet affettwati jiġu ttrattati fi klassijiet separati. F'każijiet fejn l-SMEs ikunu għażlu li joħolqu klassi ta' vot waħda biss u dik il-klassi tivvota kontra l-pjan, jenħtieġ li jkun possibbli li d-debituri jippreżentaw pjan ieħor, b'mod allinjat mal-prinċipji ġenerali ta' din id-Direttiva,.

(46)  Jenħtieġ li l-l-Istati Membri, f'kull każ, jiżguraw li jingħata t-trattament xieraq fil-liġi nazzjonali tagħhom lil kwistjonijiet ta' importanza partikolari għal skopijiet ta' formazzjoni tal-klassijiet, bħal pretensjonijiet minn partijiet konnessi, u li l-liġi nazzjonali tagħhom tinkludi regoli li jittrattaw pretensjonijiet kontinġenti u pretensjonijiet ikkontestati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirregolaw kif il-pretensjonijiet ikkontestati għandhom jiġu ttrattati għall-iskopijiet tal-allokazzjoni tad-drittijiet tal-vot. Jenħtieġ li l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva teżamina l-formazzjoni tal-klassijiet, inkluż l-għażla ta' kredituri affettwati mill-pjan, meta pjan ta' ristrutturar jintbagħat għal konferma. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jistipulaw li tali awtorità tista' teżamina wkoll il-formazzjoni tal-klassijiet fi stadju iktar bikri jekk il-proponent tal-pjan ikollu jfittex validazzjoni jew gwida minn qabel.

(47)  Jenħtieġ li l-maġġoranzi neċessarji jiġu stabbiliti bil-liġi nazzjonali sabiex jiġi żgurat li minoranza ta' partijiet affettwati f'kull klassi ma tkunx tista' tostakola l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar li ma jippreġudikax inġustament id-drittijiet u l-interessi tagħhom. Mingħajr regola ta' maġġoranza li torbot lill-kredituri garantiti li ma jaqblux, ir-ristrutturar bikri ma jkunx possibbli f'ħafna każijiet, pereżempju fejn ikun hemm bżonn ta' ristrutturar finanzjarju iżda n-negozju jkun vijabbli altrimenti. Sabiex jiġi żgurat li l-partijiet ikollhom vuċi fl-adozzjoni ta' pjanijiet ta' ristrutturar proporzjonali mal-ishma li jkollhom fin-negozju, jenħtieġ li l-maġġoranza meħtieġa tkun ibbażata fuq l-ammont tat-pretensjonijiet tal-kredituri jew l-interessi tat-titolari tal-ekwità f'xi klassi partikolari. Jenħtieġ li, barra minn dan, l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrikjedu maġġoranza fl-għadd ta' partijiet affettwati f'kull klassi. Jenħtieġ li, l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu regoli rigward il-partijiet affettwati bid-dritt tal-vot li ma jeżerċitawx dak id-dritt tagħhom b'mod korrett jew li ma jkunux irrappreżentati, bħal regoli li jippermettu li jittieħed kont ta’ dawk il-partijiet affettwati tagħhom meta jiġi stabbilit il-limitu ta' parteċipazzjoni jew tiġi kkalkulata maġġoranza. Jenħtieġ ukoll li, l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu limitu ta' parteċipazzjoni għall-vot.

(48)  Il-konferma ta' pjan ta' ristrutturar minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva hija meħtieġa biex tiżgura li t-tnaqqis tad-drittijiet tal-kredituri jew l-interessi tat-titolari tal-ekwità hija proporzjonali mal-benefiċċji ta' ristrutturar u li l-kredituri jkollhom aċċess għal rimedju effettiv. Il-konferma hija partikolarment neċessarja fejn: ikun hemm partijiet affettwati li ma jaqblux; il-pjan ta' ristrutturar ikun fih dispożizzjonijiet dwar finanzjament ġdid; jew il-pjan jinvolvi telf ta' aktar minn 25 % tal-forza tax-xogħol. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li konferma minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun meħtieġa wkoll f'każijiet oħra. Jenħtieġ li konferma ta' pjan li jinvolvi t-telf ta' iktar minn 25 % tal-forza tax-xogħol tkun neċessarja biss fejn il-liġi nazzjonali tippermetti oqfsa ta' ristrutturar preventiv li jipprevedu miżuri li jkollhom effett dirett fuq kuntratti ta' impjieg.

(49)  L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun tista' tirrifjuta pjan meta jkun ġie stabbilit li dan inaqqas id-drittijiet tal-kredituri li ma jaqblux jew tat-titolari tal-ekwità jew għal livell li jkun anqas minn dak li jistennew li jirċievu b'mod raġonevoli fil-każ li ssir likwidazzjoni tan-negozju tad-debitur, sewwa jekk likwidazzjoni tal-partijiet separati tan-negozju jew inkella bejgħ bħala negozju avvjat ▌, skont iċ-ċirkostanzi partikolari ta' kull debitur, jew għal livell anqas minn dak li jistgħu jistennew b'mod raġonevoli fil-każ tal-aħjar xenarju alternattiv ejn il-pjan ta' ristrutturar ma jkunx ikkonfermat. Madankollu, meta l-pjan ikun ikkonfermat permezz ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti, jenħtieġ li ssir referenza għall-mekkaniżmu ta' protezzjoni użat f'xenarju bħal dan. Meta l-Istati Membri jagħżlu li jwettqu valutazzjoni tad-debitur bħala negozju avvjat, jenħtieġ li l-valur bħala negozju avvjat jieħu kont tan-negozju tad-debitur fuq perjodu itwal, u mhux il-valur tal-likwidazzjoni. Il-valur ta' negozju avvjat, bħala regola, huwa ogħla ▌ mill-valur ta' likwidazzjoni għaliex hu bbażat fuq il-preżunzjoni li n-negozju jkompli bl-attività tiegħu b'minimu ta' tfixkil, għandu l-fiduċja tal-kredituri finanzjarji, l-azzjonisti u l-klijenti, ikompli jiġġenera dħul u jillimita l-impatt fuq il-ħaddiema.

(50)  Filwaqt li l-konformità mat-test tal-aħjar interess tal-kredituri jenħtieġ li tiġi eżaminata minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biss jekk il-pjan ta' ristrutturar kkontestata għal dik ir-raġuni, sabiex jiġi evitat li ssir valutazzjoni għal kull każ, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li kondizzjonijiet oħra għall-konferma jistgħu jiġu eżaminati ex officio. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jżidu kondizzjonijiet oħra li jeħtieġ li jiġu rrispettati sabiex jiġi kkonfermat pjan ta' ristrutturar, bħal jekk it-titolari tal-ekwità humiex protetti b'mod adegwat. L-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jenħtieġ li jkunu jistgħu jirrifjutaw li jikkonfermaw pjanijiet ta' ristrutturar li ma għandhom l-ebda prospettiva raġonevoli li jipprevjenu l-insolvenza tad-debitur jew li jiżguraw il-vijabbiltà tan-negozju. Madankollu, jenħtieġ li ll-Istati Membri ma jkunux obbligati jiżguraw li valutazzjoni bħal din issir ex officio.

(51)  Jenħtieġ li n-notifika lill-partijiet affettwati kollha tkun waħda mill-kondizzjonijiet għall-konferma ta' pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddefinixxu l-forma tan-notifika, jidentifikaw il-ħin meta din għandha ssir, kif ukoll jistabbilixxu dispożizzjonijiet għat-trattament ta' pretensjonijiet mhux magħrufa fir-rigward tan-notifika. Jenħtieġ ukoll li jkunu jistgħu jipprevedu li l-partijiet mhux affettwati jiġu infurmati dwar il-pjan ta' ristrutturar.

(52)  L-issodisfar tat-test tal-aħjar interess tal-kredituri jenħtieġ li jiġi kkunsidrat li jfisser li l-ebda kreditur li ma jaqbilx ma jkun f'sitwazzjoni agħar taħt il-pjan ta' ristrutturar milli kif ikun jew fil-każ ta' likwidazzjoni, sewwa jekk ▌ likwidazzjoni tal-partijiet separati tan-negozju jew inkella bejgħ tan-negozju bħala negozju avvjat, jew fil-każ tal-aħjar xenarju alternattiv jekk il-pjan ta' ristrutturar ma jiġix ikkonfermat. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu waħda minn dawk iż-żewġ limiti meta jimplimentaw it-test tal-aħjar interess tal-kredituri fil-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li dan it-test jiġi applikat f'kull każ jekk pjan ikollu jiġi kkonfermat sabiex ikun vinkolanti għall-kredituri li ma jaqblux jew, skont kif ikun il-każ, klassijiet ta' kredituri li ma jaqblux. Bħala konsegwenza tat-test tal-aħjar interess tal-kredituri, fejn il-kredituri istituzzjonali pubbliċi jkollhom status privileġġat taħt il-liġi nazzjonali, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-pjan ma jistax jimponi kanċellazzjoni totali jew parzjali tal-pretensjonijiet ta' dawk il-kredituri.

(53)  Għalkemm jenħtieġ li pjan ta' ristrutturar dejjem jiġi adottat jekk il-maġġoranza meħtieġa f'kull klassi affettwata tappoġġa l-pjan, jenħtieġ li xorta jkun possibbli li pjan ta' ristrutturar li mhuwiex appoġġat mill-maġġoranza meħtieġa f'kull klassi affettwata jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, fuq il-proposta ta' debitur jew bil-qbil tad-debitur. Fil-każ ta' persuna ġuridika, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk, għall-fini tal-adozzjoni jew konferma ta' pjan ta' ristrutturar, id-debitur għandux jitqies bħala l-bord ta' ġestjoni tal-persuna ġuridika, jew inkella ċerta maġġoranza ta' azzjonisti jew titolari tal-ekwità. Sabiex il-pjan jiġi kkonfermat fil-każ ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti, jenħtieġ li dan jkun appoġġat minn maġġoranza ta' klassijiet ta' vot tal-partijiet affettwat. Jenħtieġ li tal-anqas waħda minn dawk il-klassijiet tkun klassi ta' kredituri garantiti jew tkun superjuri għall-klassi ta' kredituri ordinarji mhux garantiti.

(54)  Jenħtieġ li jkun possibbli li, fejn maġġoranza ta' klassijiet ta' vot ma tappoġġax il-pjan ta' ristrutturar, il-pjan jista' xorta waħda jiġi kkonfermat jekk ikun appoġġat minn tal-inqas klassi waħda ta' kredituri affettwati jew indeboliti li, fuq valutazzjoni tad-debitur bħala negozju avvjat, tirċievi ħlas jew iżżomm xi interessi, jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, jista' raġonevolment jiġi preżunt li tirċievi ħlas jew iżżomm xi interessi, jekk il-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet ta' likwidazzjoni tiġi applikata skont il-liġi nazzjonali. F'tali każ, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jżidu l-għadd ta' klassijiet meħtieġa għall-approvazzjoni tal-pjan, mingħajr ma neċessarjament jirrikjedu li dawk il-klassijiet kollha jkollhom, fuq valutazzjoni tad-debitur bħala negozju avvjat, jirċievu ħlas jew iżommu xi interessi skont il-liġi nazzjonali. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jirrikjedux il-kunsens tal-klassijiet kollha. Għaldaqstant, fejn ikun hemm biss żewġ klassijiet ta' kredituri, il-kunsens ta' tal-inqas klassi waħda huwa meqjus li huwa biżżejjed, jekk il-kondizzjonijiet l-oħra għal applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti jkunu sodisfatti. L-indeboliment ta' kredituri għandu jinftiehem li jfisser li jkun hemm tnaqqis fil-valur tal-pretensjonijiet tagħhom.

(55)  Fil-każ ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-klassijiet ta' kredituri affettwati li ma jaqblux ma jkunux ippreġudikati inġustament taħt il-pjan propost u jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu biżżejjed protezzjoni għal dawn il-klassijiet li ma jaqblux. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipproteġu klassi ta' kredituri affettwati li ma jaqblux billi jiżguraw li dawn ikunu trattati tal-inqas b'mod mhux inqas favorevoli minn kwalunkwe klassi oħra tal-istess grad u b'mod iktar favorevoli minn kwalunkwe klassi li jkollha grad inferjuri. Alternattivament, l-Istati Membri jistgħu jipproteġu klassi ta' kredituri affettwati li ma jaqblux billi jiżguraw li tali klassi titħallas totalment jekk klassi ta' grad inferjuri tirċievi xi distribuzzjoni jew iżżomm xi interess taħt il-pjan ta' ristrutturar (ir-"regola ta' prijorità assoluta"). Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom diskrezzjoni meta jimplimentaw il-kunċett ta' "ħlas totali", inkluż fir-rigward taż-żmien għall-ħlas, dment li l-pretensjoni prinċipali u, fil-każ ta' kredituri garantiti, il-valur tal-kollateral ikunu protetti. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar l-għażla tal-mezzi ekwivalenti li bihom il-pretensjoni oriġinali tista' tiġi sodisfatta totalment.

(56)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jidderogaw mir-regoli ta' prijorità assoluta, pereżempju fejn ikun ikkunsidrat ġust li t-titolari tal-ekwità jżommu ċerti interessi skont il-pjan minkejja l-fatt li klassi superjuri tkun obbligata taċċetta tnaqqis fil-pretensjonijiet tagħha, jew li fornituri ewlenin koperti mid-dispożizzjoni dwar is-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali jitħallsu qabel klassijiet superjuri ta' kredituri. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu liema mill-mekkaniżmi ta' protezzjoni msemmija hawn fuq iridu jistabbilixxu.

(57)  Filwaqt li jenħtieġ li l-interessi leġittimi tal-azzjonisti jew tat-titolari tal-ekwità oħrajn ikunu protetti, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li dawn ma jistgħux jipprevjenu b'mod mhux raġonevoli l-adozzjoni ta' pjanijiet ta' ristrutturar li jġibu lid-debitur lura għall-vijabbiltà. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw mezzi differenti biex jilħqu dak l-għan, pereżempju billi ma jagħtux lit-titolari tal-ekwità d-dritt tal-vot fuq pjan ta' ristrutturar u billi ma jippermettux li l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar tkun ▌tiddependi mill-qbil tat-titolari tal-ekwità li, abbażi ta' valutazzjoni tal-intrapriża, ma jirċievu l-ebda ħlas jew kumpens ieħor jekk tkun ġiet applikata l-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet ta' likwidazzjoni. ▌Madankollu, jekk it-titolari tal-ekwità jkollhom id-dritt li jivvotaw fuq pjan ta' ristrutturar, jenħtieġ li awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun tista' tikkonferma l-pjan billi tapplika r-regoli dwar l-applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti minkejja n-nuqqas ta' qbil ta' klassi waħda jew iktar ta' titolari tal-ekwità. Jenħtieġ li l-Istati Membri li jeskludu t-titolari tal-ekwità mill-votazzjoni ma jkunux rikjesti li japplikaw ir-regola ta' prijorità assoluta fir-relazzjoni bejn il-kredituri u t-titolari tal-ekwità. Mod possibbli ieħor biex jiġi żgurat li t-titolari tal-ekwità ma jimpedixxux b'mod mhux raġonevoli l-adozzjoni ta' pjanijiet ta' ristrutturar jista' jkun billi jiġi żgurat li l-miżuri ta' ristrutturar li jaffettwaw direttament id-drittijiet tat-titolari tal-ekwità u li jeħtieġu l-approvazzjoni minn laqgħa ġenerali tal-azzjonisti taħt il-liġi tal-kumpanniji, ma jkunux soġġetti għal rekwiżiti ta' maġġoranza għolja b'mod mhux raġonevoli u li t-titolari tal-ekwità ma jkollhom l-ebda kompetenza fir-rigward tal-miżuri ta' ristrutturar li ma jaffettwawx id-drittijiet tagħhom direttament.

(58)  Jistgħu jkunu meħtieġa diversi klassijiet ta' titolari tal-ekwità jekk ikunu jeżistu klassijiet differenti ta' ishma bi drittijiet differenti. It-titolari tal-ekwità ta' SMEs li mhumiex sempliċi investituri, iżda li huma s-sidien tal-intrapriża u jikkontribwixxu għall-intrapriża b'modi oħra, bħall-għarfien espert maniġerjali, jista' ma jkollhomx inċentiv biex jirristrutturaw taħt kondizzjonijiet bħal dawn. Għal din ir-raġuni, jenħtieġ li l-applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti tibqa' fakultattiva għad-debituri li huma SMEs.

(59)  Jenħtieġ li l-pjan ta' ristrutturar, għall-finijiet tal-implimentazzjoni tiegħu, jippermetti li t-titolari tal-ekwità tal-SMEs jipprovdu assistenza mhux monetarja għar-ristrutturar billi jużaw, pereżempju, l-esperjenza, ir-reputazzjoni jew il-kuntatti kummerċjali tagħhom.

(60)  Matul il-proċeduri ta' ristrutturar preventiv, jenħtieġ li l-ħaddiema jgawdu protezzjoni sħiħa tal-liġi tax-xogħol. B'mod partikolari, jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-ħaddiema garantiti mid-Direttivi tal-Kunsill 98/59/KE(14) u 2001/23/KE(15), u d-Direttivi 2002/14/KE(16) 2008/94/KE(17) u 2009/38/KE(18) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. L-obbligi rigward l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati skont il-liġi nazzjonali li tittrasponi dawk id-Direttivi jibqgħu kompletament intatti. Dan jinkludi obbligi li jiġu informati u kkonsultati r-rappreżentanti tal-impjegati rigward id-deċiżjoni li jkun hemm azzjoni għal qafas ta' ristrutturar preventiv skont id-Direttiva 2002/14/KE. (61) Jenħtieġ li l-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom jingħataw informazzjoni rigward il-pjan ta' ristrutturar propost sa fejn previst fil-liġi tal-Unjoni sabiex ikunu jistgħu jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tad-diversi xenarji. Barra minn hekk, l-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom jenħtieġ li jkunu involuti sa fejn ikun meħtieġ biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' konsultazzjoni stipulati fil-liġi tal-Unjoni. Minħabba l-ħtieġa li jkun żgurat livell xieraq ta' protezzjoni tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu obbligati jeżentaw il-pretensjonijiet pendenti ▌ tal-ħaddiema minn kull sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk dawk il-pretensjonijiet jitfaċċawx qabel jew wara li tkun ingħatat is-sospensjoni. Jenħtieġ li sospensjoni tal-infurzar ta’ pretensjonijiet pendenti tkun tista' ssir biss għall-ammonti u għall-perjodu li għalih il-ħlas ta' tali pretensjonijiet huwa garantit b'mod effettiv f'livell simili b'mezzi oħra skont il-liġi nazzjonali ▌. Fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi limitazzjonijiet fuq ir-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet ta' garanzija, kemm fir-rigward tat-tul tal-garanzija jew l-ammont imħallas lill-ħaddiema, jenħtieġ li l-ħaddiema jkunu jistgħu jinfurzaw kwalunkwe nuqqas fil-pretensjonijiet tagħhom fil-konfront ta' min iħaddem anki matul il-perjodu tas-sospensjoni. Alternattivament, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeskludu pretensjonijiet tal-ħaddiema mill-kamp ta' applikazzjoni tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv u jipprevedu l-protezzjoni tagħhom skont il-liġi nazzjonali.

(62)  Jekk pjan ta' ristrutturar jinvolvi t-trasferiment ta' parti minn intrapriża jew negozju, id-drittijiet tal-ħaddiema li jirriżultaw minn kuntratt ta' impjieg jew minn relazzjoni tax-xogħol, b'mod partikolari d-dritt għall-paga, jenħtieġ li jiġu salvagwardjati b'mod konformi mal-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 2001/23/KE, mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi li japplikaw f'każ ta' proċeduri ta' insolvenza skont l-Artikolu 5 ta' din id-Direttiva u b'mod partikolari l-possibilitajiet previsti fl-Artikolu 5(2) ta' dik id-Direttiva. Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' informazzjoni u konsultazzjoni, li huma garantiti mid-Direttiva 2002/14/KE, inkluż dwar deċiżjonijiet li x'aktarx iwasslu għal tibdil sostanzjali fl-organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet kuntrattwali bil-ħsieb li jintlaħaq qbil dwar deċiżjonijiet bħal dawn. Barra minn hekk, taħt din id-Direttiva, il-ħaddiema li jkollhom il-pretensjonijiet tagħhom affettwati minn pjan ta' ristrutturar jenħtieġ li għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw fuq il-pjan. Għall-finijiet tal-vot dwar il-pjan ta' ristrutturar, jenħtieġ li l-Istat Membru jkunu jistgħu jiddeċiedu li jqiegħdu l-ħaddiema fi klassi differenti minn kategoriji oħra ta' kredituri.

(63)  L-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jenħtieġ li jiddeċiedu biss dwar il-valutazzjoni ta' negozju - f'każ ta' likwidazzjoni jew inkella fil-każ tal-aħjar xenarju alternattiv jekk il-pjan ta' ristrutturar ma jkunx ġie kkonfermat - jekk parti affettwata li ma taqbilx tikkontesta l-pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li dan ma jimpedixxix lill-Istati Membri milli jwettqu valutazzjonijiet f'kuntest ieħor skont il-liġi nazzjonali. Madankollu, jenħtieġ li jkun possibbli li tali deċiżjoni tikkonsisti wkoll f'approvazzjoni ta' valutazzjoni minn espert jew ta' valutazzjoni ippreżentata mid-debitur jew parti oħra fi stadju aktar bikri tal-proċess. Meta tittieħed deċiżjoni li ssir valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu regoli speċjali, separati mid-dritt proċedurali ċivili ġenerali, għal valutazzjoni f'każijiet ta' ristrutturar, bil-għan li jiġi żgurat li titwettaq b'mod effiċjenti. Jenħtieġ li f'din id-Direttiva ma jkun hemm xejn li jaffettwa r-regoli dwar l-oneru tal-provi skont il-liġi nazzjonali fil-każ ta' valutazzjoni.

(64)  Jenħtieġ li l-effetti vinkolanti ta' pjan ta' ristrutturar jkunu limitati għall-partijiet affettwati li kienu involuti fl-adozzjoni tal-pjan. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw xi jfisser li kreditur ikun involut, inkluż fil-każ ta' kredituri mhux magħrufa jew kredituri ta' pretensjonijiet futuri. Pereżempju, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu kif jittrattaw il-kredituri li jkunu ġew innotifikati b'mod korrett iżda li ma jkunux ipparteċipaw fil-proċeduri.

(65)  Jenħtieġ li l-partijiet affettwati interessati jkunu jistgħu jappellaw deċiżjoni dwar il-konferma ta' pjan ta' ristrutturar maħruġ minn awtorità amministrattiva. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jintroduċu l-opzjoni li jsir appell fir-rigward ta' deċiżjoni dwar il-konferma ta' pjan ta' ristrutturar maħruġ minn awtorità ġudizzjarja. Madankollu, sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-pjan, sabiex titnaqqas l-inċertezza u jiġi evitat dewmien mhux ġustifikabbli, jenħtieġ li l-appelli, bħala regola, ma jkollhomx effetti sospensivi u għaldaqstant ma jipprekludux l-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw u jillimitaw ir-raġunijiet għal appell. Meta d-deċiżjoni dwar il-konferma tal-pjan tiġi appellata, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jippermettu lill-awtorità ġudizzjarja toħroġ deċiżjoni preliminarja jew sommarja li tipproteġi l-eżekuzzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjan kontra l-konsegwenzi ta’ konferma ta' appell pendenti. Meta jintlaqa' appell, jenħtieġ li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jikkunsidraw, bħala alternattiva għall-annullament tal-pjan, emenda tal-pjan, fejn l-Istati Membri jipprevedu din il-possibbiltà, kif ukoll konferma tal-pjan mingħajr emendi. Jenħtieġ li jkun possibbli li -emendi għall-pjan jiġu proposti jew jiġu votati mill-partijiet, fuq inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba tal-awtorità ġudizzjarja. L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprevedu kumpens għal telf monetarju għall-parti li jkun intlaqa' l-appell tagħha. Jenħtieġ li l-liġi nazzjonali tkun tista' tittratta sospensjoni potenzjali ġdida jew estensjoni tas-sospensjoni fil-każ li l-awtorità ġudizzjarja tiddeċiedi li l-appell għandu effett sospensiv.

(66)  Is-suċċess ta' pjan ta' ristrutturar spiss jiddependi fuq jekk ▌ l-assistenza finanzjarja tiġix estiża lid-debitur sabiex tappoġġa, l-ewwelnett, l-operat tan-negozju waqt in-negozjati ta' ristrutturar u, t-tieni, l-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturar wara l-konferma tiegħu. Jenħtieġ li assistenza finanzjarja tinftiehem f'sens wiesa', inkluż l-għoti ta' flus jew garanziji ta' partijiet terzi u l-provvista ta' stokk, inventarju, materja prima u utilitajiet, pereżempju permezz tal-għoti ta' perjodu ta' ħlas lura itwal lid-debitur. jenħtieġ għalhekk li finanzjament interim u ġdid ikunu eżenti minn azzjonijiet revokatorji li jfittxu li jiddikjaraw finanzjament bħal dan null, annullabbli jew ineżegwibbli bħala att ta' detriment għall-korp ġenerali ta' kredituri fil-kuntest ta' proċeduri ta' insolvenza sussegwenti.

(67)  Il-liġijiet nazzjonali ta' insolvenza li jipprevedu azzjonijiet revokatorji ta' finanzjament interim u ġdid jew li jipprevedu li s-selliefa ġodda jistgħu jeħlu sanzjonijiet ċivili, amministrattivi jew kriminali talli jestendu kreditu lil debituri f'diffikultajiet finanzjarji jistgħu jipperikolaw id-disponibbiltà tal-finanzjament meħtieġ għan-negozjar u l-implimentazzjoni ta' suċċess ta' pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għal raġunijiet oħra biex finanzjament ġdid jew interim jiġi ddikjarat bħala null, annullabbli jew ineżegwibbli, jew biex tiġi attivata responsabbiltà ċivili, kriminali jew amministrattiva għall-fornituri ta' finanzjament bħal dan, kif stipulat fil-liġi nazzjonali. Raġunijiet oħra bħal dawn jistgħu jinkludu, fost affarijiet oħrajn, frodi, mala fede, ċertu tip ta' relazzjoni bejn il-partijiet li tista' tkun assoċjata ma' kunflitt ta' interess, kif inhuwa l-każ għal tranżazzjonijiet bejn partijiet relatati jew bejn azzjonisti u l-kumpannija, u tranżazzjonijiet fejn parti tkun irċeviet valur jew kollateral mingħajr ma tkun intitolata għalih fil-mument tat-tranżazzjoni jew bil-mod kif twettqet.

(68)  Meta finanzjament interim ikun estiż, il-partijiet ma jkunux jafu jekk il-pjan ta' ristrutturar ikunx eventwalment ikkonfermat jew le. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux rikjesti jillimitaw il-protezzjoni ta' finanzjament interim għal każijiet meta l-pjan ikun adottat mill-kredituri jew ikkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ▌. Biex jiġu evitati abbużi potenzjali, jenħtieġ li jiġi protett biss dak il-finanzjament li huwa raġonevolment u immedjatament neċessarju għall-operazzjoni kontinwa jew is-sopravivenza tan-negozju tad-debitur jew il-preservazzjoni jew it-titjib ta' dak il-valur ta' dak in-negozju sakemm jiġi kkonfermat dak il-pjan. Barra minn hekk, jenħtieġ li din id-Direttiva ma tipprevjenix lill-Istati Membri milli jintroduċu mekkaniżmu ta' kontroll ex ante għall-finanzjament interim. Jenħtieġ li -Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw il-protezzjoni għal finanzjament ġdid għal każijiet fejn il-pjan ikun ikkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva u l-protezzjoni għal finanzjament interim għal każijiet fejn ikun soġġett għal kontroll ex ante. Mekkaniżmu ta' kontroll ex ante għal finanzjament interim jew tranżazzjonijiet oħra jista' jitwettaq minn prattikant fil-qasam tar-ristrutturar minn kumitat tal-kreditur jew minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva. Il-protezzjoni minn azzjonijiet revokatorji u l-protezzjoni minn responsabbiltà personali huma garanziji minimi li jenħtieġ li jingħataw lill-finanzjament interim u finanzjament ġdid. Madankollu, it-tħeġġiġ ta' selliefa ġodda biex jieħdu r-riskju mtejjeb ta' investiment f'debitur vijabbli jistgħu jkunu meħtieġa inċentivi addizzjonali bħal, pereżempju, li dan il-finanzjament jingħata prijorità mill-inqas fuq pretensjonijiet mhux garantiti fi proċeduri sussegwenti ta' insolvenza.

(69)  Sabiex tiġi promossa kultura li tinkoraġġixxi ristrutturar preventiv kmieni, ikun tajjeb li t-tranżazzjonijiet li huma raġonevoli u meħtieġa immedjatament għan-negozjar jew l-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar jingħataw ukoll protezzjoni mill-azzjonijiet revokatorji fi proċeduri sussegwenti ta' insolvenza. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu, meta jiddeterminaw kemm huma raġonevoli u n-neċessità immedjata tal-ispejjeż u t-tariffi, pereżempju, li jikkunsidraw projezzjonijiet u stimi ppreżentati lill-partijiet affettwati, kumitat tal-kreditur, prattikant fil-qasam tar-ristrutturar jew l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva nnifisha. Għal dan il-għan, Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jitolbu lid-debituri biex jipprevedu u jaġġornaw l-istimi rilevanti. Jenħtieġ li protezzjoni bħal din issaħħaħ iċ-ċertezza fir-rigward ta' tranżazzjonijiet ma' negozji li huma magħrufin li huma f'diffikultajiet finanzjarji u tneħħi l-biża' tal-kredituri u l-investituri li t-tranżazzjonijiet kollha bħal dawn jistgħu jkunu ddikjarati nulli f'każ li r-ristrutturar ma jirnexxix. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu mument qabel il-ftuħ ta' proċedura ta' ristrutturar preventiva u qabel l-għoti ta' sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali, li minnu t-tariffi u l-spejjeż tan-negozjar, l-adozzjoni, il-konferma jew it-tfittxija ta' parir professjonali għall-pjan ta' ristrutturar jibdew jibbenefikaw mill-protezzjoni kontra l-azzjonijiet revokatorji. Fil-każ ta' ħlasijiet u żborżi oħra u l-protezzjoni tal-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema, punt tat-tluq bħal dan jista' jkun ukoll l-għoti ta' sospensjoni jew il-ftuħ ta' proċedura ta' ristrutturar preventiv.

(70)  Sabiex ikompli jiġi promoss ir-ristrutturar preventiv, huwa importanti li jiġi żgurat li d-diretturi ma jiġux dissważi milli jeżerċitaw ġudizzju tan-negozju raġonevoli jew jieħdu riskji kummerċjali raġonevoli, partikolarment meta dan itejjeb il-probabbiltà tar-ristrutturar ta' intrapriżi potenzjalment vijabbli. Fejn il-kumpannija tesperjenza diffikultajiet finanzjarji, jenħtieġ li d-diretturi jieħdu passi biex jimminimizzaw it-telf u biex jevitaw l-insolvenza, bħal: ifittxu ▌ parir professjonali, inkluż dwar ir-ristrutturar u l-insolvenza, pereżempju billi jagħmlu użu minn għodod ta' twissija bikrija fejn applikabbli; jipproteġu l-assi tal-kumpannija sabiex jiġi mmassimizzat il-valur u jiġi evitat it-telf ta' assi ewlenin; jikkunsidraw l-istruttura u l-funzjonijiet tan-negozju sabiex tiġi eżaminata l-vijabbiltà u jitnaqqas l-infiq; joqgħod lura milli jimpenjaw il-kumpannija f'tipi ta' tranżazzjonijiet li jistgħu jkunu soġġetti għal azzjoni revokatorja sakemm ma jkunx hemm ġustifikazzjoni xierqa tan-negozju; it-tkomplija tal-kummerċ f'ċirkostanzi jekk ikun xieraq li jsir hekk sabiex jiġi mmassimizzat il-valur bħala negozju avvjat; it-twettiq ta' negozjati ma' kredituri u d-dħul fi proċeduri ta' ristrutturar preventiv.

(71)  Jekk id-debitur ikun viċin l-insolvenza, huwa importanti wkoll li jiġu protetti l-interessi leġittimi tal-kredituri minn deċiżjonijiet ta' ġestjoni li jista' jkollhom impatt fuq il-kostituzzjoni tal-patrimonju tad-debitur, b'mod partikolari jekk dawn id-deċiżjonijiet jista' jkollhom l-effett li jkomplu jnaqqsu l-valur tal-patrimonju disponibbli għal sforzi ta' ristrutturar jew għal distribuzzjoni lill-kredituri. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġi żgurat li, f'dawn iċ-ċirkostanzi, id-diretturi jevitaw kwalunkwe azzjonijiet intenzjonati jew negliġenti ħafna li jirriżultaw fi gwadann personali għad-detriment tal-partijiet interessati, u jevitaw li jaċċettaw tranżazzjonijiet li jkunu inferjuri mill-valur tas-suq, jew jieħdu azzjonijiet li jwasslu għal preferenza inġusta mogħtija lil parti interessata jew aktar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jimplimentaw din id-dispożizzjonijiet rispettivi ta' din id-Direttiva billi jiżguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi, meta jivvalutaw jekk direttur għandux jinżamm responsabbli għal ksur ta' dmir ta' diliġenza, jieħdu inkonsiderazzjoni r-regoli dwar id-dmirijiet tad-diretturi stipulati f'din id-Direttiva. Din id-Direttiva ma għandhiex l-intenzjoni li tistabbilixxi xi ġerarkija bejn id-diversi partijiet li l-interessi tagħhom jenħtieġ li jingħataw kunsiderazzjoni debita. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar l-istabbiliment ta' tali ġerarkija. Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali tal-Istati Membri dwar proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet f'kumpannija.

(72)  Imprendituri li jeżerċitaw kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni indipendenti, għal rashom jistgħu jiffaċċaw ir-riskju li jsiru insolventi. Id-differenzi bejn l-Istati Membri f'termini ta' opportunitajiet għal bidu ġdid jistgħu jinċentivaw imprendituri b'dejn eċċessiv jew insolventi biex jirrilokaw lejn Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti sabiex jibbenefikaw minn perjodi iqsar tal-ħelsien mid-dejn jew kondizzjonijiet iktar attraenti għall-ħelsien mid-dejn, li jwasslu għal inċertezza legali addizzjonali u spejjeż għall-kredituri meta jirkupraw il-pretensjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, l-effetti tal-insolvenza, b'mod partikolari l-istigma soċjali, il-konsegwenzi legali, bħall-iskwalifika tal-imprendituri milli jibdew u jwettqu attività imprenditorjali u l-inkapaċità kontinwata li jħallsu lura d-djun jikkostitwixxu diżinċentivi importanti għall-imprendituri li jixtiequ jibdew negozju jew jingħataw it-tieni opportunità, anki jekk l-evidenza turi li l-imprendituri li saru insolventi għandhom aktar ċans li jirnexxu d-darba li jmiss.

(73)  Jenħtieġ għalhekk li jittieħdu passi biex jitnaqqsu l-effetti negattivi tad-djun eċċessivi jew l-insolvenza fuq l-imprendituri, b'mod partikolari billi jiġi permess ħelsien sħiħ mid-dejn wara ċertu perjodu ta' żmien u billi jiġi limitat it-tul tal-ordnijiet ta' skwalifika maħruġa b'konnessjoni mad-djun eċċessivi jew l-insolvenza ta’debitur. Jenħtieġ li l-kunċett ta' "insolvenza" jiġi ddefinit permezz tal-liġi nazzjonali u jista' jieħu l-forma ta' dejn eċċessiv. Il-kunċett ta' "imprenditur" fis-sens ta' din id-Direttiva jenħtieġ li ma jkollu ebda effett fuq il-pożizzjoni tal-maniġers jew diretturi ta' kumpannija, li jenħtieġ li tiġi ttrattata f'konformità mal-liġi nazzjonali. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddeċiedu kif jiksbu aċċess għall-ħelsien mid-dejn, inkluż il-possibbiltà ta' rekwiżit li d-debitur jitlob ħelsien mid-dejn.

(74)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu l-possibbiltà li jaġġustaw l-obbligi tal-ħlas lura ta' imprendituri insolventi meta jkun hemm bidla sinifikanti fis-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom, minkejja jekk dan ikun fis-sens ta' titjib jew ta' deterjorazzjoni. Jenħtieġ li din id-Direttiva ma tirrikjedix li pjan ta' ħlas lura jiġi appoġġat minn maġġoranza ta' kredituri. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li m'hemm xejn li jwaqqaf lill-imprendituri milli jibdew attività ġdida fl-istess qasam jew f'qasam differenti matul l-implimentazzjoni tal-pjan ta' ħlas lura.

(75)  Jenħtieġ li l-ħelsien mid-dejn ikun disponibbli fil-proċeduri li jinkludu pjan ta' ħlas lura, realizzazzjoni tal-assi, jew taħlita tat-tnejn. Fl-implimentazzjoni ta' dawk ir-regoli, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu liberament bejn dawk l-alternattivi. Jekk tkun disponibbli aktar minn proċedura waħda li twassal għall-ħelsien mid-dejn skont il-liġi nazzjonali, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li tal-anqas waħda minn dawk il-proċeduri tagħti lil imprendituri insolventi l-opportunità li jkollhom ħelsien sħiħ mid-dejn fi ħdan perjodu ta' ma jkunx aktar minn tliet snin. Fil-każ ta' proċeduri li jikkombinaw realizzazzjoni tal-assi u pjan ta' ħlas lura, il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn għandu jibda mhux aktar tard mid-data li l-pjan ta' ħlas lura huwa kkonfermat minn qorti jew jibda jiġi implimentat, pereżempju mill-ewwel ħlas skont il-pjan, iżda jista' jibda wkoll aktar kmieni, bħal meta tittieħed deċiżjoni biex tinfetaħ il-proċedura.

(76)  Fi proċeduri li ma jinkludux pjan ta' ħlas lura, jenħtieġ li l-perjodu tal-ħelsien mid-dejn jibda mhux aktar tard mid-data meta deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura tittieħed minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, jew id-data tal-istabbiliment tal-patrimonju tal-insolvenza. Għall-finijiet tal-kalkolu tad-durata tal-perjodu tal-ħelsien mid-dejn skont din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li l-kunċett ta' 'ftuħ tal-proċedura' ma jinkludix miżuri preliminari, bħal miżuri ta' preservazzjoni jew il-ħatra ta' prattikant preliminari fl-insolvenza, sakemm dawn il-miżuri ma jippermettux li jiġu realizzati l-assi, inkluż it-tneħħija u d-distribuzzjoni ta' assi lill-kredituri. L-istabbiliment tal-patrimonju tal-insolvenza ma għandux jinvolvi neċessarjament deċiżjoni jew konferma formali minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, meta tali deċiżjoni ma tkunx meħtieġa skont il-liġi nazzjonali, u jista' jikkonsisti mill-preżentazzjoni tal-inventarju ta' assi u obbligazzjonijiet.

(77)  Meta l-perkors proċedurali li jwassal għal ħelsien mid-dejn jinvolvi r-realizzazzjoni tal-assi ta’ imprenditur, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jiġux preklużi milli jipprevedu li t-talba għall-ħelsien mid-dejn tiġi ttrattata separatament mir-realizzazzjoni tal-assi, dment li tali talba tikkostitwixxi parti integrali tal-perkors proċedurali li jwassal għall-ħelsien mid-dejn skont din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar ir-regoli rigward l-oneru tal-provi sabiex jopera l-ħelsien mid-dejn, li jfisser li jenħtieġ li jkun possibbli li l-imprendituri jintalbu bil-liġi li jagħti prova li qed jirrispettaw l-obbligi tagħhom.

(78)  Il-ħelsien sħiħ mid-dejn jew it-tmiem tal-iskwalifiki wara perjodu ▌ta' mhux aktar minn tliet snin mhuwiex xieraq fiċ-ċirkostanzi kollha, u għalhekk jista' jkun hemm il-ħtieġa li jiġu stabbiliti derogi minn din ir-regola, li huma debitament ġustifikati minħabba raġunijiet stipulati fil-liġi nazzjonali. Pereżempju, jenħtieġ li tali derogi jiġu introdotti f'każijiet fejn id-debitur ikun diżonest jew ikun aġixxa in mala fede. Fejn l-imprendituri ma jibbenefikawx minn preżunzjoni ta' onestà u bona fide skont il-liġi nazzjonali, l-oneru ta' prova rigward l-onestà u l-bona fide tagħhom ma għandux jagħmilha wisq diffiċli jew oneruż għalihom biex jidħlu fil-proċedura.

(79)  Biex jiġi stabbilit jekk imprenditur kienx diżonest, l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jistgħu jqisu ċirkostanzi bħal: in-natura u l-firxa tad-dejn; iż-żmien meta d-dejn iġġarrab; l-isforzi tal-imprenditur biex iħallas id-djun u jikkonforma mal-obbligi legali, inklużi r-rekwiżiti tal-liċenzjar pubbliku u l-ħtieġa ta' kontabbiltà korretta; azzjonijiet min-naħa tal-imprenditur biex jiffrustra r-rikors mill-kredituri; it-twettiq tad-dmirijiet fil-probabbiltà ta' insolvenza, li jaqgħu fuq l-imprendituri li huma diretturi ta' kumpannija; u l-konformità mal-liġijiet tal-Unjoni u dawk nazzjonali li jirrigwardaw il-kompetizzjoni u x-xogħol. Jenħtieġ ukoll li jkun possibbli li jiġu introdotti derogi fejn l-imprenditur ma jkunx ikkonforma ma' ċerti obbligi legali, inkluż obbligi biex jiġu mmassimizzati r-redditi lill-kredituri li jistgħu jieħdu l-għamla ta' obbligu ġenerali biex jiġi ġġenerat dħul jew assi. Barra dan, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu introdotti derogi speċifiċi meta jkun meħtieġ li jiġi ggarantit il-bilanċ bejn id-drittijiet tad-debitur u d-drittijiet ta' kreditur wieħed jew aktar, bħal meta l-kreditur ikun persuna fiżika li teħtieġ iktar protezzjoni mid-debitur.

(80)  Deroga tista' wkoll tkun iġġustifikata fejn l-ispejjeż tal-proċedura li twassal għall-ħelsien mid-dejn, inkluż it-tariffi tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi u l-prattikanti , ma jkunux koperti. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jipprevedu li l-benefiċċji ta' dak il-ħelsien mid-dejn jistgħu jiġu revokati fejn, pereżempju, is-sitwazzjoni finanzjarja tad-debitur titjieb b'mod sinifikanti minħabba ċirkostanzi mhux mistennija, bħar-rebħ ta' lotterija, jew billi jiġi fil-pussess ta' wirt jew donazzjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux preklużi milli jipprevedu derogi addizzjonali f'ċirkostanzi definiti tajjeb u meta jkunu debitament ġustifikati.

(81)  Fejn hemm raġuni debitament ġustifikata skont il-liġi nazzjonali, jista' jkun xieraq li tiġi limitata l-possibbiltà ta' ħelsien mid-dejn għal ċerti kategoriji ta' dejn. Jenħtieġ li jkun possibbli li l-Istati Membri jeskludu djun garantiti milli jkunu eliġibbli għall-ħelsien mid-dejn biss sal-valur tal-kollateral kif determinat mil-liġi nazzjonali, filwaqt li l-bqija tad-dejn jenħtieġ li jiġi ttrattat bħala dejn mhux garantit. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeskludu kategoriji speċifiċi oħra ta' dejn meta jkun debitament ġustifikat.

(82)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji jkunu jistgħu jivverifikaw, ex officio jew fuq talba ta' persuna b'interess leġittimu, jekk l-imprendituri jkunux issodisfaw il-kondizzjonijiet għall-kisba ta' ħelsien sħiħ mid-dejn.

(83)  Jekk permess jew liċenzja ta' imprenditur biex jeżerċita ċerta sengħa, negozju, kummerċ jew professjoni tkun ġiet irrifjutata jew revokata bħala riżultat ta' ordni ta' skwalifika, jenħtieġ li din id-Direttiva ma tipprevjenix lill-Istati Membri milli jitolbu lill-imprenditur biex jippreżenta applikazzjoni biex jikseb permess jew liċenzja ġdida wara li tkun skadiet l-iskwalifika. Meta awtorità ta' Stat Membru tadotta deċiżjoni li tikkonċerna attività speċifikament issorveljata, jenħtieġ li jkun possibbli li hija tista' tqis ukoll, anke wara l-iskadenza tal-perjodu tal-iskwalifika, il-fatt li l-imprenditur insolventi ikun kiseb ħelsien mid-dejn f'konformità ma' din id-Direttiva.

(84)  Djun personali u professjonali li ma jistgħux jiġu sseparati b'mod raġonevoli, pereżempju meta assi jintuża fl-eżerċizzju tal-attivitajiet professjonali tal-imprenditur kif ukoll barra dik l-attività, għandhom jiġu ttrattati fi proċedura unika. Fejn l-Istati Membri jipprevedu li dawn id-djun huma soġġetti għal proċeduri ta' insolvenza differenti, tkun meħtieġa koordinazzjoni ta' dawk il-proċeduri. Din id-Direttiva jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu li jittrattaw id-djun kollha ta' imprenditur fi proċedura unika. L-Istati Membri li fihom l-imprendituri jistgħu jkomplu n-negozju tagħhom fuq responsabbiltà tagħhom stess waqt proċedimenti ta' insolvenza jenħtieġ li ma jkunux preklużi milli jipprevedu li imprendituri bħal dawn jistgħu jsiru soġġetti għal proċedimenti ta' insolvenza ġodda, fejn negozju bħal dan li jkompli għaddej isir insolventi.

(85)  Huwa meħtieġ li tinżamm u tittejjeb it-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-proċeduri fl-għoti ta' eżiti li huma favorevoli għall-preservazzjoni ta' negozji u biex l-imprendituri jkun jista' jkollhom it-tieni opportunità jew li jippermettu l-likwidazzjoni effiċjenti ta' intrapriżi mhux vijabbli. Huwa meħtieġ ukoll li jitnaqqas it-tul eċċessiv tal-proċeduri ta' insolvenza f'ħafna Stati Membri, li jirriżulta f'inċertezza legali għall-kredituri u l-investituri u rati ta' rkupru baxxi. Fl-aħħar nett, minħabba l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni msaħħa bejn il-qrati u l-prattikanti f'każijiet transfruntieri, stabbiliti skont ir-Regolament (UE) 2015/848, il-professjonaliżmu tal-atturi involuti kollha għandu jittella' f'livelli għoljin b'mod komparabbli fl-Unjoni kollha. Sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-membri tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi li jittrattaw proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar preventiv, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn jiġu mħarrġa b'mod adatt u jkollhom l-għarfien espert neċessarju għar-responsabbiltajiet tagħhom. Tali -taħriġ u għarfien espert jista' jinkiseb ukoll waqt l-eżerċizzju tad-dmirijiet bħala membru ta' awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew, qabel il-ħatra għal tali dmirijiet, waqt l-eżerċizzju ta' dmirijiet rilevanti oħra.

(86)  Jenħtieġ li t-tali taħriġ u għarfien espert jagħmel possibbli li jittieħdu deċiżjonijiet b'impatt ekonomiku u soċjali potenzjalment sinifikanti b'mod effiċjenti, u jenħtieġ li dan ma jiġix interpretat fis-sens li membri ta' awtorità ġudizzjarja ikollhom jittrattaw esklużivament il-kwistjonijiet ta' ristrutturar, insolvenza u ħelsien mid-dejn. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn ikunu jistgħu jiġu mwettqa b'mod effiċjenti u mgħaġġel. Il-ħolqien ta' qrati jew awli speċjalizzati jew il-ħatra ta' mħallfin speċjalizzati f'konformità mal-liġi nazzjonali, kif ukoll il-konċentrazzjoni tal-ġurisdizzjoni f'għadd limitat ta' awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jistgħu jkunu modi ▌effiċjenti biex jintlaħqu l-objettivi taċ-ċertezza legali u tal-effettività tal-proċeduri. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati li jesiġu li proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn jingħataw prijorità fuq proċeduri oħra.

(87)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw ukoll li ▌prattikanti fil-qasam tar-ristrutturar, tal-insolvenza, u tal-ħelsien mid-dejn li jinħatru minn awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi ("prattikanti") ikunu: mħarrġin kif xieraq; maħtura b'mod trasparenti b'konsiderazzjoni dovuta għall-ħtieġa li jiġu żgurati proċeduri effiċjenti; ssorveljati meta jwettqu l-kompiti tagħhom; u jwettqu l-kompiti tagħhom b'integrità. Huwa importanti li l-prattikanti jaderixxu mal-istandards għal tali kompiti, bħall-kopertura minn assigurazzjoni għar-responsabbiltà professjonali. Taħriġ adatt, kwalifiki u għarfien espert għall-prattikanti jistgħu jinkisbu wkoll matul il-prattika tal-professjoni tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati jipprovdu t-taħriġ meħtieġ huma stess, iżda dan jista' jiġi pprovdut, pereżempju, minn assoċjazzjonijiet professjonali jew korpi oħra. Jenħtieġ li l-prattikanti tal-insolvenza kif definiti fir-Regolament (UE) 2015/848 jiġu inklużi fl-ambitu ta' din id-Direttiva.

(88)  Jenħtieġ li din id-Direttiva ma tipprevjenix l-Istati Membri milli jipprevedu li l-prattikanti jintgħażlu minn debitur, mill-kredituri jew minn kumitat tal-kredituri minn lista jew grupp li huwa approvat minn qabel minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva. Fl-għażla ta’ prattikant, id-debitur, il-kredituri jew il-kumitat tal-kredituri jenħtieġ li jingħataw marġni ta' apprezzament fir-rigward tal-għarfien espert jew esperjenza tal-prattikant in ġenerali u x'jitlob il-każ partikolari. Debituri li huma persuni fiżiċi jenħtieġ li jiġu eżentati minn dan id-dmir għalkollox. F'każijiet b'elementi transfruntieri, jenħtieġ li l-ħatra tal-prattikant tqis, fost affarijiet oħrajn, il-kapaċità tal-prattikant li jikkonforma mal-obbligu, skont ir-Regolament (UE) 2015/848, li jikkomunika u jikkoopera ma' prattikanti barranin fl-insolvenza u awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi minn Stati Membri oħra, kif ukoll ir-riżorsi umani u amministrattivi tagħhom, biex jittrattaw każijiet potenzjalment kumplessi. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jiġux preklużi milli jipprevedu li prattikant jintgħażel b'metodi oħra, bħal għażla aleatorja bi programm ta' software, dment li jiġi żgurat, fl-użu ta’ dawk il-metodi, li tingħata konsiderazzjoni dovuta lill-esperjenza u l-għarfien espert tal-prattikant. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar il-mezzi ta' oġġezzjoni għall-għażla jew il-ħatra ta' prattikant jew għat-talba tas-sostituzzjoni tal-prattikant, pereżempju permezz ta' kumitat tal-kredituri.

(89)  Jenħtieġ li l-prattikanti jkunu soġġetti għal mekkaniżmi ta' sorveljanza u regolatorji li għandhom jinkludu miżuri effettivi ▌rigward ir-responsabbiltà tal-prattikanti li naqsu mid-dmirijiet tagħhom, bħal: tnaqqis tat-tariffa tal-prattikant; l-esklużjoni mil-lista jew grupp ta' prattikanti li jistgħu jinħatru f'każijiet ta' insolvenza,; u, fejn xieraq, sanzjonijiet dixxiplinari, amministrattivi jew kriminali. Jenħtieġ li tali mekkaniżmi ta' sorveljanza u regolatorji jkunu mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet skont il-liġi nazzjonali dwar ir-responsabbiltà ċivili għad-danni għal ksur ta' obbligi kuntrattwali jew mhux kuntrattwali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-informazzjoni dwar l-awtoritajiet jew il-korpi li jeżerċitaw sorveljanza fuq prattikanti tkun disponibbli għall-pubbliku. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati jistabbilixxu awtoritajiet jew korpi speċifiċi. Pereżempju, sempliċi referenza għall-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jenħtieġ li tkun biżżejjed bħala informazzjoni. Jenħtieġ li jkun possibbli, fil-prinċipju, li jintlaħqu tali standards mingħajr il-ħtieġa li jinħolqu professjonijiet jew kwalifiki ġodda skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jestendu dawn id-dispożizzjonijiet dwar it-taħriġ u s-superviżjoni tal-prattikanti għal prattikanti oħra li mhumiex koperti b'din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati jipprevedu li tilwim dwar ir-remunerazzjoni tal-prattikanti jingħata prijorità fuq proċeduri oħra.

(90)  Sabiex ikomplu jnaqqsu t-tul tal-proċeduri, tiġi ffaċilitata parteċipazzjoni aħjar tal-kredituri fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn u biex jiżguraw kondizzjonijiet simili fost il-kredituri irrispettivament minn fejn ikunu jinsabu fl-Unjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu dispożizzjonijiet li jippermettu lil debituri, kredituri, prattikanti u awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi jużaw mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi▌. Għalhekk, jenħtieġ li jkun possibbli li l-passi proċedurali bħall-preżentazzjoni ta' pretensjonijiet mill-kredituri, in-notifika tal-kredituri jew il-preżentazzjoni ta' kontestazzjonijiet u appelli jistgħu jitwettqu b'mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi. Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li notifiki ta' kreditur jistgħu biss jitwettqu elettronikament jekk il-kreditur ikkonċernat ikun ta l-kunsens qabel għall-komunikazzjoni elettronika.

(91)  Jenħtieġ li l-partijiet tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn ma jkunux obbligati li jużaw mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi jekk tali użu ma jkunx obbligatorju skont il-liġi nazzjonali, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu sistema elettronika obbligatorja ta' ffajljar u notifika ta' dokumenti fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu l-mezzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi Eżempji ta’ tali mezzi jistgħu jinkludu sistema mibnija apposta għat-trasmissjoni elettronika ta' tali dokumenti jew l-użu tal-posta elettronika, mingħajr ma l-Istati Membri jiġu preklużi milli jkunu jistgħu jistabbilixxu elementi li jiżguraw is-sigurtà tat-trasmissjonijiet elettroniċi, bħall-firma elettronika, jew servizzi ta' fiduċja, bħal servizzi elettroniċi ta' konsenja reġistrati, f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19).

(92)  Huwa importanti li tinġabar data affidabbli u komparabbli dwar il-prestazzjoni ta' proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn sabiex jiġu sorveljati l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġbru u jaggregaw id-data li tkun granulari biżżejjed biex tkun tista' ssir valutazzjoni preċiża ta' kif id-Direttiva tiffunzjona fil-prattika u jenħtieġ li jikkomunikaw dik id-data lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-formola ta' komunikazzjoni għat-trasmissjoni ta' tali data lill-Kummissjoni li jenħtieġ li tiġi stabbilita mill-Kummissjoni kif ikkwotata minn Kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(20). Jenħtieġ li l-formola tipprovdi lista qasira tal-eżiti ewlenin tal-proċeduri li huma komuni għall-Istati Membri kollha. Pereżempju, fil-każ ta' proċedura ta' ristrutturar, dawk l-eżiti ewlenin jistgħu jkunu dan li ġej: il-pjan jiġi kkonfermat minn qorti; il-pjanijiet ma jiġux ikkonfermati minn qorti; il-proċeduri ta' ristrutturar li jiġu kkonvertiti fi proċeduri ta' likwidazzjoni jew jingħalqu minħabba l-ftuħ ta' proċeduri ta' likwidazzjoni qabel il-pjan ma ġie kkonfermat minn qorti. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux rikjesti jipprovdu tqassim skont it-tip tal-eżiti fir-rigward tal-proċeduri li jintemmu qabel ma tkun ittieħdet kwalunkwe miżura rilevanti, iżda minflok jistgħu jipprovdu numru komuni għall-proċeduri kollha li huma ddikjarati inammissibbli, rifjutati jew irtirati qabel jinfetħu.

(93)  Jenħtieġ li l-formola ta' komunikazzjoni tipprovdi lista ta' għażliet li jista' jittieħed kont tagħhom mill-Istati Membri fid-determinazzjoni tad-daqs ta’ debitur, b'referenza għal element wieħed jew aktar tad-definizzjoni SMEs u intrapriżi kbar komuni għall-Istati Membri kollha. Jenħtieġ li l-lista tinkludi l-opzjoni li jiġi determinat id-daqs ta’ debitur abbażi tal-għadd ta' ħaddiema biss. Jenħtieġ li l-formola: tiddefinixxi l-elementi tal-ispiża medja u r-rati ta' rkupru medji li għalihom l-Istati Membri jistgħu jiġbru d-data volontarjament; tipprovdi gwida dwar l-elementi li jistgħu jittieħdu inkonsiderazzjoni meta l-Istati Membri jagħmlu użu ta' teknika tat-teħid tal-kampjuni, pereżempju dwar id-daqsijiet tal-kampjuni sabiex tiġi żgurata r-rappreżentattività f'termini ta' distribuzzjoni ġeografika, id-daqs tad-debituri u l-industrija; u tinkludi opportunità għall-Istati Membri biex jipprovdu kwalunkwe informazzjoni addizzjonali disponibbli, pereżempju fuq l-ammont totali tal-assi u l-obbligazzjonijiet tad-debituri.

(94)  L-istabbiltà tas-swieq finanzjarji tiddependi ħafna fuq arranġamenti ta' kollateral finanzjarju, b'mod partikolari, meta tiġi pprovduta garanzija kollaterali b'konnessjoni mal-parteċipazzjoni f'sistemi deżinjati jew f'operazzjonijiet tal-bank ċentrali u jekk il-marġnijiet jiġu pprovduti lil kontropartijiet ċentrali. Billi l-valur tal-istrumenti finanzjarji mogħtija bħala garanzija kollaterali jista' jkun volatili ħafna, huwa kruċjali li jinkiseb il-valur tagħhom malajr qabel jonqos. Għaldaqstant, ▌id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 98/26/KE(21), u 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(22) u tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jenħtieġ li japplikaw minkejja d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeżentaw arranġamenti ta' netting, inkluż dawk ta' saldu abbażi tal-valur nett, mill-effetti tas-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali anke f'ċirkostanzi fejn ma jkunux koperti bid-Direttivi 98/26/KE, 2002/47/KE u r-Regolament (UE) Nru 648/2012, jekk arranġamenti bħal dawn ikunu infurzabbli skont il-liġijiet tal-Istat Membru rilevanti anke jekk jinfetħu proċedimenti tal-insolvenza.

Dan jista' jkun il-każ għal għadd sinifikanti ta' ftehimiet prinċipali użati b'mod wiesa' fis-swieq finanzjarji, tal-enerġija u tal-prodotti bażiċi kemm minn kontropartijiet mhux finanzjarji kif ukoll dawk finanzjarji. Tali arranġamenti jnaqqsu r-riskji sistemiċi speċjalment fi swieq derivattivi. Għaldaqstant, tali arranġamenti jistgħu jkunu eżentati mir-restrizzjonijiet li l-liġijiet tal-insolvenza jimponu fuq kuntratti eżekutorji. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jeżentaw mill-effetti tas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali arranġamenti statutorji ta' saldu, inkluż arranġamenti ta' saldu abbażi tal-valur nett, li joperaw meta jinfetħu proċedimenti tal-insolvenza. Madankollu, jenħtieġ li l-ammont li jirriżulta mill-operazzjoni ta' arranġamenti ta' saldu, inkluż arranġamenti ta' saldu abbażi tal-valur nett ikun soġġett għas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali.

(95)  Jenħtieġ li l-Istati Membri li huma partijiet għall-Konvenzjoni dwar l-Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli, iffirmat f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001, u l-Protokoll tagħha, jkunu jistgħu jibqgħu jissodisfaw l-obbligi internazzjonali eżistenti tagħhom. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva rigward l-oqfsa ta' ristrutturar preventiv jenħtieġ li japplikaw mad-derogi neċessarji biex tiġi żgurata applikazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' dik l-Konvenzjoni dwar l-Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli u l-Protokolli tagħha.

(96)  Jenħtieġ li l-effettività tal-proċess tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturar ma jiġux pperikolati mil-liġi tal-kumpaniji. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jidderogaw mir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(23) li jikkonċernaw l-obbligi biex tissejjaħ laqgħa ġenerali u biex jiġu offruti fuq bażi ta' prelazzjoni l-ishma lill-azzjonisti eżistenti, sal-limitu u għall-perjodu neċessarju sabiex jiġi żgurat li l-azzjonisti ma jfixklux l-isforzi ta' ristrutturar billi jabbużaw id-drittijiet tagħhom skont dik id-Direttiva. Pereżempju, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu jidderogaw mill-obbligu li tissejjaħ laqgħa ġenerali tal-azzjonisti jew mill-perjodi ta# żmien normali, għal każijiet fejn għandha tittieħed azzjoni urġenti mill-maniġment biex jiġu salvagwardjati l-assi tal-kumpannija, pereżempju billi tintalab sospensjoni mill-azzjonijiet tal-infurzar individwali, u meta jkun hemm telf serju u f'daqqa tal-kapital sottoskritt u probabbiltà ta' insolvenza. Derogi mil-liġi tal-kumpaniji tista' wkoll tkun meħtieġa meta l-pjan ta' ristrutturar jipprevedi l-ħruġ ta' ishma ġodda li jistgħu jiġu offruti bi prijorità lill-kredituri bħala konverżjoni ta' dejn f'ekwità , jew għat-tnaqqis tal-ammont ta' kapital sottoskritt fil-każ li jsir trasferiment ta' partijiet tal-intrapriża. Jenħtieġ li tali derogi jkunu limitati fiż-żmien sal-miżura li l-Istati Membri jqisu tali derogi neċessarji għat-twaqqif ta' qafas ta' ristrutturar preventiv. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati li jidderogaw mil-liġi tal-kumpaniji, totalment jew parzjalment, jew għal perjodu ta' żmien indefinit jew limitat, jekk jiżguraw li r-rekwiżiti tal-liġi nazzjonali tagħhom dwar il-kumpaniji ma jipperikolawx l-effettività tal-proċess ta' ristrutturar jew jekk l-Istati Membri jkollhom fis-seħħ strumenti oħra daqstant ieħor effettivi li jiżguraw li l-azzjonisti ma jipprevjenux b'mod mhux raġonevoli l-adozzjoni jew l-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar li jerġa' jikseb il-vijabbiltà tan-negozju. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu importanza partikolari lill-effettività tad-dispożizzjonijiet relatati ma' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali u l-konferma tal-pjan ta' ristrutturar li jenħtieġ li ma jiġux kompromessi bla bżonn minn sejħiet għal laqgħat ġenerali tal-azzjonisti jew ir-riżultati tagħhom. ▌

Għalhekk jenħtieġ li d-Direttiva (UE) 2017/1132 tiġi emendata skont dan. Jenħtieġ li l-Istati Membri jgawdu minn marġini ta' apprezzament fil-valutazzjoni ta' liema derogi huma meħtieġa fil-kuntest tal-liġi nazzjonali dwar il-kumpaniji sabiex din id-Direttiva tkun implimentata b'mod effettiv, u jenħtieġ li jkunu jistgħu jipprevedu wkoll eżenzjonijiet simili mid-Direttiva (UE) 2017/1132 fil-każ ta' proċedimenti ta' insolvenza mhux koperti minn din id-Direttiva iżda li jippermettu t-teħid ta' miżuri ta' ristrutturar.

(97)  Fir-rigward tal-istabbiliment u ta' bidliet sussegwenti fil-forma ta' komunikazzjoni tad-data, jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li teżerċita dawn is-setgħat b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(98)  Jenħtieġ li jsir studju mill-Kummissjoni sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa li jitressqu proposti leġislattivi biex tiġi indirizzata l-insolvenza ta' persuni li ma jeżerċitawx attività kummerċjali, negozju, sengħa jew professjoni, li, bħala konsumaturi, ma jkunux jistgħu, in bona fide, temporanjament jew b'mod permanenti, iħallsu d-djun meta jkunu dovuti. Jenħtieġ li tali studju jinvestiga jekk l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi bażiċi ikollux jiġi salvagwardat għal dawk il-persuni, sabiex jiġi żgurat li jgawdu minn kundizzjonijiet ta' għajxien deċenti.

(99)  F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni(24), l-Istati Membri impenjaw irwieħhom li jehmżu, f'każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom ma' dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' Direttiva u l-partijiet korrispondenti ta' strumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Rigward din id-Direttiva, il-leġislatur jidhirlu li t-trażmissjoni ta' dawn id-dokumenti hija ġustifikata.

(100)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba li d-differenzi bejn l-oqfsa ta' ristrutturar u ta' insolvenza nazzjonali jkomplu joħolqu ostakli għall-moviment liberu tal-kapital u l-libertà ta' stabbiliment, iżda jistgħu pjuttost jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet ▌.

(101)  Fis7 ta' Ġunju, il-Bank Ċentrali Ewropew ta opinjoni(25),

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar:

(a)  oqfsa ta' ristrutturar preventiv disponibbli għad-debituri f'diffikultajiet finanzjara meta jkun hemm il-probabbiltà ta' insolvenza, bil-ħsieb li tiġi evitata l-insolvenza u tiġi żgurata l-vijabbiltà tad-debitur;

(b)  proċeduri li jwasslu għall-ħelsien mid-dejn imġarrab imprendituri insolventi; u ▌

(c)  miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-▌proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn.

2.  Din id-Direttiva ma tapplikax għal proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu li jikkonċernaw debituri li huma:

(a)  impriżi tal-assigurazzjoni jew impriżi tar-riassigurazzjoni kif definiti fil-punti (1) u (4) tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE;

(b)  istituzzjonijiet ta' kreditu kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(c)  impriżi ta' investiment jew impriżi ta' investiment kollettiv kif definiti fil-punti (2) u (7) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(d)  partijiet kontroparti ċentrali kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(e)  depożitorji ċentrali tat-titoli kif definit fil-punt (1) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014;

(f)  istituzzjonijiet finanzjarji u entitajiet oħra elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE;

(g)  korpi pubbliċi skont il-liġi nazzjonali; u

(h)  persuni fiżiċi li mhumiex imprendituri.

3.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-ambitu ta' din id-Direttiva l-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 li jikkonċernaw debituri li huma entitajiet finanzjarji, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 2, li jipprovdu servizzi finanzjarji li huma soġġetti għal arranġamenti speċjali li skonthom l-awtoritajiet superviżorji u ta' riżoluzzjoni nazzjonali għandhom setgħat sostanzjali ta' intervent komparabbli ma' dawk stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali fir-rigward tal-entitajiet finanzjarji msemmija fil-paragrafu 2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw dawk l-arranġamenti speċjali lill-Kummissjoni.

4.  L-Istati Membri jistgħu jestendu l-applikazzjoni tal-proċeduri msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 lil persuni fiżiċi insolventi li mhumiex imprendituri.

L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu l-applikazzjoni tal-punt (a) tal-paragrafu 1 għall-persuni ġuridiċi.

5.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-pretensjonijiet li ġejjin ikunu esklużi mill-oqfsa ta' ristrutturar preventiv imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 jew ma jkunux affettwati minnhom:

(a)  pretensjonijiet eżistenti u futuri ta' ħaddiema eżistenti jew preċedenti;

(b)  pretensjonijiet ta' manteniment li jirriżultaw minn relazzjonijiet tal-familja, ta' filjazzjoni, ta' żwieġ jew ta' affinità; jew

(c)  pretensjonijiet li jirriżultaw minn responsabbiltà għad-danni tad-debitur.

6.  L-istati Membri għandhom jiżguraw li oqfsa ta' ristrutturar preventiv ma jkollhomx impatti fuq intitolamenti dovuti tal-pensjoni okkupazzjonali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.  Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, ▌ japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "ristrutturar" tfisser miżuri li għandhom l-għan li jirristrutturaw in-negozju tad-debitur li jinkludu tibdil tal-kompożizzjoni, il-kondizzjonijiet ▌ jew l-istruttura ta' assi u obbligazzjonijiet tad-debitur jew kwalunkwe parti oħra tal-istruttura tal-kapital tad-debitur, bħall-bejgħ ta' assi jew partijiet tan-negozju u, fejn previst skont il-liġi nazzjonali, il-bejgħ tan-negozju bħala negozju avvjat, kif ukoll kwalunkwe bidla operazzjonali neċessarja, jew taħlita ta' dawk l-elementi;

(2)  "partijiet affettwati" tfisser kredituri, inkluż, fejn applikabbli skont il-liġi nazzjonali, ħaddiema, jew klassijiet ta' kredituri u, fejn applikabbli skont il-liġi nazzjonali, it-titolari tal-ekwità, li l-pretensjonijiet jew l-interessi tagħhom rispettivament huma affettwati direttament minn pjan ta' ristrutturar;

(3)  "titolari ta" ekwità' tfisser persuna li għandha interess proprjetarju f’debitur jew in-negozju ta’ debitur, inkluż azzjonista sal-miżura li dik il-persuna mhijiex kreditur;

(4)  "sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali" tfisser sospensjoni temporanja, mogħtija minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew applikata permezz tal-operazjoni tal-liġi, tad-dritt ta' kreditur li jinforza pretensjoni kontra debitur u, meta hekk previst mil-liġi nazzjonali, kontra fornitur ta' garanzija ta' parti terza, fil-kuntest ta' proċedura ġudizzjarja, amministrattiva jew proċedura oħra, jew id-dritt li l-assi jew in-negozju tad-debitur jiġu sekwestrati jew realizzati mill-qorti;

(5)  "kuntratt eżekutorju" tfisser kuntratt bejn debitur u kreditur wieħed jew iktar li taħtu l-partijiet għad għandhom obbligi ta' prestazzjoni fil-ħin li tingħata jew tiġi applikata s-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali;

(6)  "test tal-aħjar interess tal-kredituri" tfisser test li jiġi ssodisfat jekk l-ebda kreditur li ma jaqbilx ma jkun f'sitwazzjoni agħar taħt pjan ta' ristrutturar milli tali kreditur kien ikun kieku kellha tkun applikata l-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet ta' likwidazzjoni skont il-liġi nazzjonali, kemm fil-każ ta' likwidazzjoni, li tista' tkun likwidazzjoni ta' setturi tan-negozju jew bejgħ bħala negozju avvjat; jew inkella fil-każ tal-aħjar tax-xenarju alternattiv fin-nuqqas tal-konferma tal-pjan ta' ristrutturar;

(7)  "finanzjament ġdid" tfisser kwalunkwe assistenza finanzjarja ġdida ipprovduta minn kreditur eżistenti jew ġdid sabiex jiġi implimentat il-pjan ta' ristrutturar u li jkun inkluż f'dak il-pjan ta' ristrutturar ▌;

(8)  "finanzjament interim" tfisser kwalunkwe assistenza finanzjarja ġdida, pprovduta minn kreditur eżistenti jew ġdid, li tinkludi, bħala minimu, assistenza finanzjarja waqt is-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, u li hija raġonevoli u meħtieġa immedjatament għan-negozju tad-debitur biex ikompli jopera ▌, jew sabiex jippreserva jew itejjeb il-valur ta' dak in-negozju ▌;

(9)  "▌imprenditur" tfisser persuna fiżika li teżerċita kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni ▌;

(10)  "ħelsien sħiħ mid-dejn" tfisser li jkun prekluż l-infurzar kontra imprendituri tad-djun pendenti li jistgħu jinħelsu minnhom, jew li jiġu kanċellati d-djun pendenti li jistgħu jinħelsu minnhom bħala tali, bħala parti minn proċedura li tista' tinkludi realizzazzjoni tal-assi ▌jew pjan ta' ▌ ħlas lura, jew it-tnejn;

(11)  "pjan ta' ħlas lura" tfisser programm ta' ħlasijiet ta' ammonti speċifikati f'dati speċifikati minn imprenditur insolventi lill-kredituri, jew trasferiment perjodiku lill-kredituri ta' ċerta parti tal-introjtu disponibbli tal-imprenditur waqt il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn;

(12)  "prattikant fil-qasam tar-ristrutturar" tfisser kull persuna jew korp maħtura minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva li twettaq, b'mod partikolari, wieħed jew iktar mill-kompiti li ġejjin:

(a)  assistenza lid-debitur jew lill-kredituri fl-abbozzar jew fin-negozjar ta' pjan ta' ristrutturar;

(b)  sorveljanza tal-attività tad-debitur waqt in-negozjati fuq pjan ta' ristrutturar u jirrapportaw lil awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva;

(c)  kontroll parzjali fuq l-assi jew l-affarijiet tad-debitur matul in-negozjati.

2.  Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kunċetti li ġejjin għandhom jinftiehmu kif definiti fil-liġi nazzjonali:

(a)  insolvenza;

(b)  probabbiltà ta' insolvenza;

(c)  intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju ("SMEs").

Artikolu 3

Twissija bikrija u aċċess għall-informazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-debituri ▌ għandhom aċċess għal għodda ċara u trasparenti waħda jew aktar tat-twissija bikrija li tista' ssib ċirkostanzi li jistgħu jwasslu għal probabbiltà ta' insolvenza u li tista' tindika lilhom il-ħtieġa li jaġixxu mingħajr dewmien.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jużaw teknoloġiji tal-IT aġġornati għan-notifiki u għall-komunikazzjoni.

2.  Għodod ta' twissija bikrija jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

(a)  mekkaniżmi ta' allert meta d-debitur ma jkunx għamel ċerti tipi ta' ħlasijiet;

(b)  servizzi ta' konsulenza pprovduti minn organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati.

(c)  inċentivi skont il-liġi nazzjonali għal partijiet terzi b'informazzjoni rilevanti dwar id-debitur, bħal kontabilisti, awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali biex jindikaw żvilupp negattiv lid-debitur.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-debituri u r-rappreżentanti tal-impjegati jkollhom aċċess għal informazzjoni ▌ rilevanti u aġġornata dwar id-disponibbiltà tal-għodod ta' twissija bikrija kif ukoll tal-proċeduri u l-miżuri li jikkonċernaw ir-ristrutturar u l-ħelsien mid-dejn.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar l-aċċess għal għodod ta' twissija bikrija tkun pubblikament disponibbli online u li dik l-informazzjoni tkun faċilment aċċessibbli u ppreżentata b'mod faċli għall-utenti.

5.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu appoġġ lil rappreżentanti tal-impjegati għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tad-debitur.

TITOLU II

OQFSA TA' RISTRUTTURAR PREVENTIV

KAPITOLU 1

Disponibbiltà tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv

Artikolu 4

Disponibbiltà tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn hemm probabbiltà ta' insolvenza, id-debituri ▌jkollhom aċċess għal qafas ta' ristrutturar preventiv li jippermettilhom jirristrutturaw, bil-ħsieb li tiġi evitata l-insolvenza u li tiġi żgurata il-vijabbiltà tagħhom mingħajr preġudizzju għal soluzzjonijiet oħra biex tiġi evitata l-insolvenza, u b'hekk jiġu protetti l-impjiegi u tinżamm l-attività ta' negozju.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li d-debituri li ġew ikkundannati għal ksur serju ta' obbligi ta' kontabbiltà jew żamma tal-kotba skont il-liġi nazzjonali jkunu jistgħu jaċċessaw qafas ta' ristrutturar preventiv biss wara li dawk id-debituri jkunu ħadu miżuri adegwati biex jirrimedjaw il-kwistjonijiet li wasslu għas-sentenza, bil-ħsieb li l-kredituri jingħataw l-informazzjoni meħtieġa biex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni matul in-negozjati ta' ristrutturar.

3.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu test ta' vijabbiltà skont il-liġi nazzjonali, dment li tali test ikollu l-għan li jeskludi d-debituri li ma jkollhomx prospett ta' vijabbiltà u li dan jista' jitwettaq mingħajr ma jkun ta' detriment għall-assi tad-debituri.

4.  L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-għadd ta' drabi f'ċertu perjodu li debitur jista' jaċċedi qafas ta' ristrutturar preventiv kif previst skont din id-Direttiva.

5.  Il-qafas ta' ristrutturar preventiv previst skont din id-Direttiva jista' jikkonsisti minn proċedura, miżura jew dispożizzjoni waħda jew aktar, li wħud minnhom jistgħu jsiru barra l-qorti, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe oqfsa ta' ristrutturar oħra skont il-liġi nazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali qafas ta' ristrutturar jagħti lid-debituri u l-partijiet affettwati d-drittijiet u s-salvagwardji previsti f'dan it-Titolu b'mod koerenti.

6.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu dispożizzjonijiet li jillimitaw l-involviment ta' awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva f'qafsa ta' ristrutturar preventiv għal fejn ikun meħtieġ u proporzjonat filwaqt li jiġi żgurat li d-drittijiet ta' kwalunkwe parti affettwata u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti jkunu mħarsa.

7.  Oqfsa ta' ristrutturar preventiv previsti skont din id-Direttiva għandhom ikunu disponibbli fuq applikazzjoni mid-debituri.

8.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu wkoll li oqfsa ta' ristrutturar preventiv previsti skont din id-Direttiva jkunu disponibbli fuq talba tal-kredituri u r-rappreżentanti tal-impjegati, soġġett għall-qbil tad-debitur. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw dak ir-rekwiżit biex jinkiseb il-qbil tad-debitur għall-każijiet fejn id-debituri huma SMEs.

KAPITOLU 2

Faċilitazzjoni tan-negozjati dwar pjanijiet ta' ristrutturar preventiv

Artikolu 5

Debitur fil-pussess

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-debituri li jaċċessaw proċeduri ta' ristrutturar preventiv jibqgħu totalment, jew mill-inqas parzjalment, fil-kontroll tal-assi u l-operat ta' kuljum tan-negozju tagħhom.

2.  Fejn neċessarju, il-ħatra minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ta' prattikant fil-qasam tar-ristrutturar għandha tkun deċiża fuq bażi ta' każ b'każ, ħlief f'ċerti ċirkostanzi fejn l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu l-ħatra mandatorja ta' tali prattikant f'kull każ.

3.  L-Istati Membri għandhom jipprevdu l-ħatra ta' prattikant fil-qasam tar-ristrutturar, biex jassisti lid-debitur u l-kredituri jinnegozjaw u jabbozzaw il-pjan, tal-inqas fil-każijiet li ġejjin:

(a)  meta ▌ sospensjoni ġenerali ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, skont l-Artikolu 6(3), tingħata minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, u l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tiddeċiedi li tali prattikant huwa meħtieġ biex iħares l-interess tal-partijiet;

(b)  meta jkun meħtieġ li l-pjan ta' ristrutturar jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva permezz ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti, skont l-Artikolu 11; jew

(c)  fejn tkun mitluba mid-debitur jew minn maġġoranza tal-kredituri, dment li, fil-każ ta' dawn tal-aħħar, l-ispiża tal-prattikant tiġġarrab mill-kredituri.

Artikolu 6

Sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-debituri ▌ ikunu jistgħu jibbenefikaw minn sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ▌biex jappoġġaw in-negozjati ta' pjan ta' ristrutturar f'qafas ta' ristrutturar preventiv.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jirrifjutaw li jagħtu sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali fejn tali sospensjoni ma tkunx neċessarja jew fejn ma tkunx tilħaq l-objettiv stabbilit fl-ewwel subparagrafu.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 u 5, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tkun tista' tkopri kull tip ta' pretensjoni, inkluż pretensjonijiet iggarantiti u pretensjonijiet preferenzjali.

3.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tista' tkun ġenerali, fis-sens li tkopri l-kredituri kollha, jew tista' tkun limitata, fis-sens li tkopri kreditur jew kategorija ta' kredituri individwali waħda jew iktar.

Fejn sospensjoni tkun limitata, is-sospensjoni għandha tapplika biss għall-kredituri li jkunu ġew infurmati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, dwar in-negozjati kif imsemmija fil-paragrafu 1 dwar il-pjan ta' ristrutturar jew dwar is-sospensjoni,.

4.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu ċerti pretensjonijiet jew kategoriji ta' pretensjonijiet mill-ambitu tas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, f'ċirkostanzi definiti sew, fejn tali esklużjoni tkun ġustifikata kif xieraq u fejn:

(a)  mhuwiex probabbli li l-infurzar jipperikola r-ristrutturar tan-negozju; jew

(b)  is-sospensjoni tippreġudika inġustament lill-kredituri ta' dawk il-pretensjonijiet.

5.  l-paragrafu 2 m'għandux japplika għall-pretensjonijiet tal-ħaddiema.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, L-Istati Membri jistgħu japplikaw il-paragrafu 2 għal pretensjonijiet tal-ħaddiema jekk, u sal-punt li, l-Istati Membri jiżguraw ▌li l-ħlas ta' tali pretensjonijiet jiġi ggarantit f'oqfsa ta' ristrutturar preventiv f'livell simili ta' protezzjoni ▌.

6.  Id-durata inizjali ta’sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali għandha tkun limitata għal perjodu massimu ta' mhux iktar minn erba' xhur.

7.  Minkejja l-paragrafu 6, l-Istati Membri jistgħu ▌jippermettu lill-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jestendu d-durata ▌ta' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali jew jagħtu sospensjoni ġdida ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, fuq it-talba tad-debitur jew ta' kreditur jew, fejn applikabbli, prattikant fil-qasam tar-ristrutturar. Tali estensjoni jew perjodu ġdid ta' sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali għandu jingħata biss jekk ċirkostanzi definiti sew juru li tali estensjoni jew sospensjoni ġdida tkun debitament ġustifikata, bħal meta:

(a)  ikun sar progress rilevanti fin-negozjati dwar il-pjan ta' ristrutturar; ▌

(b)  il-kontinwazzjoni tas-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali ma tippreġudikax b'mod inġust id-drittijiet jew l-interessi ta' kwalunkwe parti affettwata; jew

(c)  il-proċedimenti ta' insolvenza li jistgħu jirriżultaw fil-likwidazzjoni tad-debitur skont il-liġi nazzjonali ma jkunux għadhom infetħu fir-rigward tad-debitur.

8.  Id-durata totali tas-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali, inkluż l-estensjonijiet u t-tiġdid, ma għandhiex tkun ta' aktar minn 12-il xahar.

Fejn l-Istati Membri jkunu għażlu li jimplimentaw din id-Direttiva permezz ta' proċedura jew miżura waħda jew aktar li ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet għal notifika skont l-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848, id-durata totali tas-sospensjoni skont tali proċeduri għandha tkun limitata għal mhux aktar minn erba' xhur jekk iċ-ċentru tal-interessi prinċipali tad-debitur ikun ġie ttrasferit minn Stat Membru ieħor fi żmien tliet xhur qabel ma ssir talba għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' ristrutturar preventiv.

9.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jneħħu sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali ▌ fil-każijiet li ġejjin:

(a)  is-sospensjoni ma tibqax tissodisfa l-għan li tappoġġa n-negozjati dwar il-pjan ta' ristrutturar, pereżempju jekk isir ċar li proporzjon ta' kredituri li skont il-liġi nazzjonali jistgħu jipprevjenu l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar ma jappoġġax il-kontinwazzjoni tan-negozjati; ▌

(b)  fuq talba tad-debitur jew il-prattikant fil-qasam tar-ristrutturar ▌;

(c)  fejn ikun previst fil-liġi nazzjonali, kreditur wieħed jew aktar jew klassi ta' kredituri waħda jew aktar huma, jew ikunu, inġustament ippreġudikati minn sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali; jew

(d)  fejn ikun previst fil-liġi nazzjonali, jekk is-sospensjoni twassal għall-insolvenza ta' kreditur.

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw is-setgħa, skont l-ewwel subparagrafu, li titneħħa s-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali għal sitwazzjonijiet fejn il-kredituri ma kinux kellhom l-opportunità li jinstemgħu qabel ma tkun ġiet fis-seħħ is-sospensjoni jew qabel ma tkun ingħatat estensjoni tal-perjodu minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva.

10.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu perjodu minimu, li ma jeċċedix il-perijodu msemmi fil-paragrafu 6, li matulu sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ma tistax titneħħa.

Artikolu 7

Konsegwenzi tas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali

1.  Fejn obbligu fuq debitur, previst skont il-liġi nazzjonali, li jitlob il-ftuħ ta' proċedimenti ▌ta' insolvenza li jistgħu jirriżultaw fil-likwidazzjoni tad-debitur, jidher matul ▌sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali, dak l-obbligu għandu jiġi sospiż għad-durata ta' dik is-sospensjoni.

2.  Sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali f'konformità mal-Artikolu 6 għandha tissospendi, għad-durata tas-sospensjoni, il-ftuħ, fuq it-talba ta' kreditur wieħed jew aktar, ta' proċedimenti ta' insolvenza li jistgħu jirriżultaw fil-likwidazzjoni tad-debitur.

3.  L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-paragrafi 1 u 2 f'sitwazzjonijiet fejn debitur ma jkunx jista' jħallas id-djun tiegħu meta jkunu dovuti ▌. F'tali każijiet, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ▌ awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tista' tiddeċiedi li ▌iżżomm il-benefiċċju tas-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali, jekk, b'kont meħud taċ-ċirkostanzi tal-każ, il-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza li jistgħu jirriżultaw fil-likwidazzjoni tad-debitur ma tkunx fl-interess ġenerali tal-kredituri.

4.  L-Istati Membri għandhom jipprevedu regoli li jipprevjenu lill-kredituri, li għalihom tapplika s-sospensjoni, milli jissospendu l-eżekuzzjoni jew itemmu, jaċċelleraw jew jimmodifikaw, b'xi mod ieħor, kuntratti eżekutorji essenzjali għad-detriment tad-debitur, għal djun li kienu jeżistu qabel is-sospensjoni, unikament minħabba l-fatt li dawn ma kinux tħallsu mid-debitur. Kuntratti eżekutorji essenzjali għandhom jiġu interpretati fis-sens ta' kuntratti eżekutorji li huma neċessarji għall-kontinwazzjoni tal-operati ta' kuljum tan-negozju, inkluż kuntratti li jikkonċernaw provvisti, li s-sospensjoni tagħhom twassal għall-waqfien tal-attivitajiet tad-debitur,

L-ewwel subparagrafu ma għandux jipprekludi lill-Istati Membri milli jikkonferixxu lil dawn il-kredituri salvagwardji xierqa bil-ħsieb li jiġi evitat li jkun ikkawżat preġudizzju inġust lil tali kredituri bħala riżultat ta' dak is-subparagrafu.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li dan il-paragrafu japplika wkoll għal kuntratti eżekutorji nonessenzjali.

5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri ma jitħallewx jissospendu l-prestazzjoni jew itemmu, jaċċelleraw jew, b'xi mod ieħor, jimmodifikaw kuntratti eżekutorji għad-detriment tad-debitur permezz ta' klawżola kuntrattwali li tistipula miżuri bħal dawn, unikament minħabba ▌:

(a)  talba għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' ristrutturar preventiv;

(b)  talba għal sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali;

(c)  il-ftuħ ta' proċedimenti ta' ristrutturar preventiv; jew

(d)  l-għoti ta' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali bħala tali.

6.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ma tapplikax għal arranġamenti ta' saldu abbażi tal-valur nett, inkluż arranġamenti ta' saldu abbażi tal-valur net, tas-swieq finanzjarji, is-swieq tal-enerġija u s-swieq tal-prodotti bażiċi, lanqas f'ċirkostanzi fejn ma japplikax l-Artikolu 31(1), jekk arranġamenti bħal dawn ikunu infurzabbli skont il-liġi nazzjonali tal-insolvenza. Is-sospensjoni għandha, madankollu, tapplika għall-infurzar minn kreditur ta' pretensjoni kontra debitur li tirriżulta mill-operat ta' arranġament ta' netting.

l-ewwel subparagrafu 1 ma għandux japplika għal kuntratti għall-provvista ta' prodotti, servizzi jew enerġija neċessarji għall-operat tan-negozju tad-debitur, għajr jekk tali kuntratti jkunu fl-għamla ta' pożizzjoni nnegozjata f'xi borża jew suq ieħor, b'tali mod li tkun tista' tiġi sostitwita fi kwalunkwe ħin bil-valur attwali tas-suq.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskadenza ta' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ▌mingħajr l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar ma twassalx, fiha nnifisha, għall-ftuħ ta' proċedura ta' insolvenza li tista' tirriżulta fil-likwidazzjoni tad-debitur, sakemm ma jiġux sodisfatti l-kondizzjonijiet l-oħra għal ftuħ bħal dan stabbiliti bil-liġi nazzjonali.

KAPITOLU 3

Pjanijiet ta' ristrutturar

Artikolu 8

Il-kontenut tal-pjanijiet ta' ristrutturar

1.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li pjanijiet ta' ristrutturar sottomessi għall-adozzjoni f'konformità mal-Artikolu 9, jew għall-konferma minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva f'konformità mal-Artikolu 10, ikun fihom mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)  l-identità tad-debitur ▌;

(b)  l-assi u l-obbligazzjonijiet tad-debitur fil-mument tas-sottomissjoni tal-pjan ta' ristrutturar, inkluż valur għall-assi, deskrizzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tad-debitur u l-pożizzjoni tal-ħaddiema, u deskrizzjoni tal-kawżi u d-daqs tad-diffikultajiet ▌tad-debitur;

(c)  ▌ il-partijiet affettwati, kemm jekk imsemmija b'mod individwali jew jekk deskritti ▌b'kategoriji ta' dejn f'konformità mal-liġi nazzjonali, kif ukoll il-pretensjonijiet jew l-interessi tagħhom koperti mill-pjan ta' ristrutturar;

(d)  fejn applikabbli, il-klassijiet li fihom ikunu ġew raggruppati l-partijiet affettwati għall-finijiet tal-adozzjoni tal-pjan ta' ristrutturar, u l-valuri rispettivi tal-pretensjonijiet u l-interessi f'kull klassi;

(e)  fejn applikabbli, il-partijiet, kemm jekk imsemmija b'mod individwali jew jekk deskritti ▌b'kategoriji ta' dejn f'konformità mal-liġi nazzjonali, li ma jkunux affettwati mill-pjan ta' ristrutturar, flimkien ma' deskrizzjoni tar-raġunijiet għaliex huwa ▌propost li ma jaffettwawhomx;

(f)  fejn applikabbli, l-identità tal-prattikant fil-qasam tar-ristrutturar;

(g)  it-termini tal-pjan ta' ristrutturar, inkluż, b'mod partikolari:

(i)  kwalunkwe miżura ta' ristrutturar proposta kif imsemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 2(1);

(ii)  fejn applikabbli, id-durata proposta ta' kwalunkwe miżura ta' ristrutturar proposta;

(iii)  l-arranġamenti fir-rigward tal-informazzjoni u konsultazzjoni tar-rappreżentanti tal-impjegati f'konformità mal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali;

(iv)  fejn applikabbli, il-konsegwenzi ġenerali fir-rigward tal-impjiegi bħal sensji, arranġamenti ta' xogħol b'ħinijiet iqsar jew simili;

(v)  il-flussi finanzjarji stmati tad-debitur, jekk previst mil-liġi nazzjonali; u

(vi)  kull finanzjament ġdid antiċipat bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar u r-raġunijiet għalfejn il-finanzjament ġdid huwa neċessarju biex dak il-pjan jiġi implimentat;

(h)  dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tispjega għaliex il-pjan ta' ristrutturar għandu prospett raġonevoli li jimpedixxi l-insolvenza tad-debitur u li jiżgura l-vijabbiltà tan-negozju, inkluż il-prekondizzjonijiet neċessarji għas-suċċess tal-pjan. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li dik id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet issir jew tiġi vvalidata minn espert estern jew inkella mill-prattikant fil-qasam tar-ristrutturar jekk ikun inħatar tali prattikant.

2.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli online lista ta' kontroll komprensiva għall-pjanijiet ta' ristrutturar, adattata għall-ħtiġijiet tal-SMEs. Il-lista ta' kontroll għandha tinkludi linji gwida prattiċi dwar kif il-pjan ta' ristrutturar għandu jkun abbozzat skont il-liġi nazzjonali.

Il-lista ta' kontroll għandha tkun disponibbli fil-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jagħmlu disponibbli l-lista ta' kontroll f'mill-inqas lingwa waħda oħra, b'mod partikolari lingwa użata fil-kummerċ internazzjonali. ▌

Artikolu 9

Adozzjoni tal-pjanijiet ta' ristrutturar

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, irrispettivament minn min japplika għal proċedura ta' ristrutturar preventiv f'konformità mal-Artikolu 4, id-debituri jkollhom id-dritt li jissottomettu pjanijiet ta' ristrutturar għall-adozzjoni mill-partijiet affettwati.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu wkoll li l-kredituri u l-prattikanti fil-qasam tar-ristrutturar ikollhom id-dritt li jissottomettu pjanijiet ta' ristrutturar, u jipprevedu taħt liema l-kondizzjonijiet jistgħu jagħmlu dan.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ▌il-partijiet affettwati jkollhom dritt li jivvotaw fuq l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar.

Il-partijiet li mhumiex affettwati mill-pjan ta' ristrutturar ma għandux ikollhom drittijiet tal-vot fl-adozzjoni ta' dak il-pjan.

3.  Minkejja l-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu jeskludu mid-dritt tal-vot dawn li ġejjin:

(a)  titolari tal-ekwità;

(b)  kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom jaqgħu f'gradazzjoni aktar baxxa mill-pretensjonijiet tal-kredituri ordinarji mhux garantiti fil-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet ta' likwidazzjoni; jew

(c)  kwalunkwe parti relatata tad-debitur jew tan-negozju tad-debitur, b'kunflitt ta' interess skont il-liġi nazzjonali.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet affettwati jiġu ttrattati f'klassijiet separati, li jirriflettu komunalità ta' interessi suffiċjenti abbażi ta' kriterji verifikabbli, f'konformità mal-liġi nazzjonali. Bħala minimu, il-kredituri ta' pretensjonijiet garantiti u dawk mhux garantiti għandhom jiġu ttrattati f'klassijiet separati għall-finijiet tal-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu wkoll li l-pretensjonijiet tal-ħaddiema jiġu ttrattati fi klassi separata għalihom.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li d-debituri li jkunu SMEs jistgħu jagħżlu li ma jittrattawx il-partijiet affettwati fi klassijiet separati.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-formazzjoni tal-klassi bil-ħsieb partikolari tal-protezzjoni ta' kredituri vulnerabbli bħalma huma l-fornituri żgħar.

5.  Id-drittijiet tal-vot u l-formazzjoni tal-klassijiet għandhom jiġu eżaminati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva meta tiġi sottomessa talba ▌għall-konferma tal-pjan ta' ristrutturar.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biex id-drittijiet tal-vot u l-formazzjoni tal-klassijiet ikunu eżaminati u kkonfermati fi stadju aktar bikri minn dak imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

6.  Pjan ta' ristrutturar għandu ▌ jiġi adottat minn partijiet affettwati, dment li tinkiseb maġġoranza fl-ammont ta' pretensjonijiet jew interessi tagħhom f'kull ▌klassi. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li tinkiseb maġġoranza fl-għadd ta' partijiet affettwati f'kull klassi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-maġġoranzi meħtieġa ▌għall-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar ▌. Dawk il-maġġoranzi ma ▌ għandhomx ikunu aktar minn 75 % tal-ammont ta' pretensjonijiet u interessi f'kull klassi jew, fejn applikabbli, tal-għadd ta' partijiet affettwati f'kull klassi.

7.  Minkejja l-paragrafi 2 sa 6, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li vot formali dwar l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar jista' jiġi sostitwit bi qbil mal-maġġoranza meħtieġa ▌.

Artikolu 10

Konferma tal-pjanijiet ta' ristrutturar

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li mill-anqas il-pjanijiet ta' ristrutturar li ġejjin ikunu vinkolanti fuq il-partijiet biss jekk jiġu kkonfermati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva:

(a)  pjanijiet ta' ristrutturar li jaffettwaw il-pretensjonijiet jew l-interessi tal-partijiet affettwati li ma jaqblux;

(b)  pjanijiet ta' ristrutturar li jipprevedu finanzjament ġdid;

(c)  pjanijiet ta' ristrutturar li jinvolvu t-telf ta' aktar minn 25 % tal-forza tax-xogħol, jekk tali telf ikun permess taħt il-liġi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet li taħthom pjan ta' ristrutturar jista' jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jiġu speċifikati b'mod ċar fil-liġijiet tal-Istati Membri u jinkludu mill-inqas dan li ġej:

(a)  il-pjan ta' ristrutturar ikun ġie adottat skont l-Artikolu 9 ▌;

(b)  kredituri b'biżżejjed komunalità ta' interessi fl-istess klassi jiġu trattati b'mod ugwali, u, b'mod li jkun proporzjonat mal-pretensjoni tagħhom;

(c)  in-notifika tal-pjan ta' ristrutturar mogħtija f'konformità mal-liġi nazzjonali lill-▌partijiet affettwati kollha;

(d)  fejn ikun hemm kredituri li ma jaqblux, il-pjan ta' ristrutturar jissodisfa t-test tal-aħjar interess tal-kredituri;

(e)  fejn applikabbli, kwalunkwe finanzjament ġdid ikun neċessarju biex jiġi implimentat il-pjan ta' ristrutturar u ma jippreġudikax b'mod inġust l-interessi tal-kredituri.

Il-konformità mal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tiġi eżaminata minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biss jekk il-pjan ta' ristrutturar ikun ikkontestat għal dik ir-raġuni.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jirrifjutaw li jikkonfermaw pjan ta' ristrutturar meta dak il-pjan ma jkollux prospettiva raġonevoli li jipprevjeni l-insolvenza tad-debitur jew li jiżgura l-vijabbiltà tan-negozju.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun meħtieġa tikkonferma pjan ta' ristrutturar sabiex isir vinkolanti, tittieħed id-deċiżjoni b'mod effiċjenti bil-ħsieb ta' trattament rapidu tal-kwistjoni.

Artikolu 11

Applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li pjan ta' ristrutturar li ma jkunx approvat mill-partijiet affettwati, kif previst fl-Artikolu 9(6), f'kull klassi ta' vot, ikun jista' jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fuq il-proposta ta' debitur jew ▌bi qbil mad-debitur, u jsir vinkolanti fuq ▌il-klassijiet ta' vot li ma jaqblux, fejn il-pjan ta' ristrutturar ▌ ▌jissodisfa mill-anqas il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)  ikun konformi mal Artikolu 10(2) u (3);

(b)  ikun ġie approvat minn:

(i)  maġġoranza tal-klassijiet ta' vot tal-partijiet affettwati, dment li mill-anqas waħda minn dawk il-klassijiet tkun klassi ta' kredituri garantiti jew tkun superjuri għall-klassi ta' kredituri ordinarji mhux garantiti; jew, fin-nuqqas ta' dan,

(ii)  tal-inqas waħda mill-klassijiet ta' vot tal-partijiet affettwati jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, tal-partijiet kompromessi, li ma tkunx klassi ta' titolari tal-ekwità jew kwalunkwe klassi oħra li, fuq valutazzjoni tad-debitur bħala negozju avvjat, ma tirċievi l-ebda ħlas jew ma żżomm l-ebda interess, jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, tista' tkun raġonevolment preżunta li ma tirċievi l-ebda ħlas jew li ma żżomm l-ebda interess, jekk il-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet tal-likwidazzjoni kellha tiġi applikata skont il-liġi nazzjonali;

(c)  jiżgura li klassijiet ta' vot li ma jaqblux ta' kredituri affettwati jiġu ttrattati mill-anqas b'mod li mhux inqas favorevoli minn kwalunkwe klassi oħra tal-istess grad u b'mod iktar favorevoli minn kwalunkwe klassi ta' grad inferjuri; u

(d)  l-ebda klassi ta' partijiet affettwati ma tista', skont il-pjan ta' ristrutturar, tirċievi jew iżżomm aktar mill-ammont sħiħ tal-pretensjonijiet jew interessi tagħha.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jillimitaw ir-rekwiżit li jinkiseb il-qbil tad-debitur għal każijiet fejn id-debituri jkunu SMEs.

L-Istati Membri jistgħu jżidu l-għadd minimu tal-klassijiet ta' partijiet affettwati jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, partijiet kompromessi meħtieġa li japprovaw il-pjan kif stabbilit fil-punt (b)(ii) tal-ewwel subparagrafu.

2.  B'deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-pretensjonijiet ta' kredituri affettwati fi klassi ta' vot li ma taqbilx jiġu ssodisfati totalment bl-istess mezzi jew b'mezzi ekwivalenti fejn klassi ta' grad inferjuri tirċievi kwalunkwe ħlas jew iżżomm kwalunkwe interess skont il-pjan ta' ristrutturar.

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet li jidderogaw mill-ewwel subparagrafu fejn ikunu neċessarji biex jinkisbu l-għanijiet tal-pjan ta' ristrutturar u fejn il-pjan ta' ristrutturar ma jippreġudikax b'mod inġust id-drittijiet jew l-interessi ta' kwalunkwe parti affettwata.

Artikolu 12

Titolari tal-ekwità

1.  Fejn l-Istati Membri jeskludu t-titolari tal-ekwità mill-applikazzjoni tal-Artikoli 9 sa 11, huma għandhom jiżguraw b'mezzi oħra li dawk it-titolari tal-ekwità ma jkunux jistgħu, b'mod mhux raġonevoli, jipprevjenu jew joħolqu ostakli għall-adozzjoni u l-konferma ta' pjan ta' ristrutturar.

2.  L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw li t-titolari tal-ekwità ma jkunux jistgħu li b'mod mhux raġonevoli jipprevjenu jew joħolqu ostakli għall-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar.

3.  L-Istati Membri jistgħu jadattaw xi jfisser it-terminu "b'mod mhux raġonevoli jipprevjenu jew joħolqu ostakli" f'dan l-Artikolu biex jieħdu kont, fost l-oħrajn: jekk id-debitur huwiex SME jew intrapriża kbira; il-miżuri ta' ristrutturar proposti li jaffettwaw id-drittijiet tat-titolari tal-ekwità; it-tip ta' titolari tal-ekwità; jekk id-debitur huwiex persuna ġuridika jew fiżika; jew jekk is-sħab f'kumpannija jkollhomx responsabbiltà limitata jew mhux limitata.

Artikolu 13

Ħaddiema

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet kollettivi u individwali tal-ħaddiema, skont il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali dwar ix-xogħol, , bħal dawn li ġejjin, mhumiex affettwati mill-qafas ta' ristrutturar preventiv, bħal:

(a)  id-dritt għal negozjar kollettiv u għal azzjoni industrijali; u

(b)  id-dritt għal informazzjoni u konsultazzjoni f'konformità mad-Direttiva 2002/14/KE u d-Direttiva 2009/38/KE, b'mod partikolari:

(i)  informazzjoni lir-rappreżentanti tal-impjegati dwar l-iżvilupp reċenti u probabbli tal-attivitajiet u s-sitwazzjoni ekonomika tal-intrapriża jew tal-istabbiliment, li tippermettilhom jikkomunikaw lid-debitur it-tħassib tagħhom dwar is-sitwazzjoni tan-negozju u fir-rigward tal-ħtieġa li jiġu kkunsidrati mekkaniżmi ta' ristrutturar;

(ii)  informazzjoni lir-rappreżentanti tal-impjegati dwar kwalunkwe proċedura ta' ristrutturar preventiv li jista' jkollha impatt fuq l-impjiegi, bħall-kapaċità tal-ħaddiema li jirkupraw il-pagi tagħhom u kwalunkwe ħlas futur, inkluż pensjonijiet okkupazzjonali;

(iii)  informazzjoni lir-rappreżentanti tal-ħaddiema u konsultazzjoni magħhom dwar pjanijiet ta' ristrutturar qabel ma jkunu sottomessi għall-adozzjoni f'konformità mal-Artikolu 9, jew għall-konferma minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva f'konformità mal-Artikolu 10;

(c)  id-drittijiet iggarantiti mid-Direttivi 98/59/KE, 2001/23/KE u 2008/94/KE.

2.  Fejn il-pjan ta' ristrutturar jinkludi miżuri li jwasslu għal bidliet fl-organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet kuntrattwali mal-ħaddiema, dawk il-miżuri għandhom jiġu approvati minn dawk il-ħaddiema jekk il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi jipprevedu tali approvazzjoni f'tali każijiet.

Artikolu 14

Valutazzjoni mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva

1.  L-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva għandha tieħu deċiżjoni dwar il-valutazzjoni tan-negozju tad-debitur biss fejn pjan ta' ristrutturar ikun ikkontestat minn parti affettwata li ma taqbilx abbażi ta' waħda mir-raġunijiet li ġejjiin:

(a)  nuqqas allegat li jkun issodisfat it-test tal-aħjar interess tal-kredituri skont il-punt (6) tal-Artikolu 2(1); jew

(b)  ksur allegat tal-kondizzjonijiet għal applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti skont il-punt (ii) tal-Artikolu 11(1)(b).

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet, għall-fini tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar valutazzjoni f'konformità mal-paragrafu 1, ġudizzjarji jew amministrattivi jistgħu jaħtru jew jisimgħu esperti adegwatament kwalifikati.

3.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li parti affettwata li ma taqbilx tkun tista' tressaq kontestazzjoni quddiem l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva mitluba li tikkonferma l-pjan ta' ristrutturar ▌.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li tali kontestazzjoni tkun tista' titressaq fil-kuntest ta' appell kontra deċiżjoni dwar il-konferma ta' pjan ta' ristrutturar.

Artikolu 15

Effetti tal-pjanijiet ta' ristrutturar

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pjanijiet ta' ristrutturar li huma kkonfermati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jkunu vinkolanti fuq il-partijiet affettwati kollha msemmija jew deskritti f'konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 8(1).

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kredituri li mhumiex involuti fl-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar skont il-liġi nazzjonali ma jkunux ▌ affettwati mill-pjan.

Artikolu 16

Appelli

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe appell previst skont il-liġi nazzjonali kontra deċiżjoni li tikkonferma jew li tirrifjuta pjan ta' ristrutturar meħuda minn awtorità ġudizzjarja jinġieb quddiem awtorità ġudizzjarja ogħla ▌.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li appell kontra deċiżjoni li tikkonferma jew li tirrifjuta pjan ta' ristrutturar meħuda minn awtorità amministrattiva jitressaq quddiem awtorità ġudizzjarja.

2.  L-appelli għandhom jiġu riżoluti b'mod effiċjenti bil-ħsieb ta' trattament rapidu.

3.  Appell kontra deċiżjoni li tikkonferma pjan ta' ristrutturar ma għandu jkollu l-ebda effett sospensiv fuq l-eżekuzzjoni ta' dak il-pjan.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet ġudizzjarji jkunu jistgħu jissospendu l-eżekuzzjoni tal-pjan ta' ristrutturar jew partijiet minnu fejn neċessarju u xieraq biex ikunu ssalvagwardjati l-interessi ta' parti.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta appell skont il-paragrafu 3 jiġi kkonfermat, l-awtorità ġudizzjarja tista' jew:

(a)  tannulla l-pjan ta' ristrutturar; jew inkella

(b)  tikkonferma l-pjan ta’ ristrutturar, b'emendi, fejn dan ikun previst skont il-liġi nazzjonali, jew inkella mingħajr emendi.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li, fejn pjan ikun ikkonfermat skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, jingħata kumpens lil kwalunkwe parti li tkun ġarrbet telf monetarju u li l-appell tagħha jintlaqa'.

KAPITOLU 4

Protezzjoni għal finanzjament ġdid, finanzjament interim u tranżazzjonijiet oħra relatati mar-ristrutturar

Artikolu 17

Protezzjoni għal finanzjament ġdid u finanzjament interim

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li finanzjament ġdid u finanzjament interim jiġu ▌ protetti kif xieraq. Bħala minimu, fil-każ ta' kwalunkwe insolvenza sussegwenti tad-debitur;

(a)  finanzjament ġdid u interim ma għandux jiġi ddikjarat null u bla effett, annullabbli jew ineżegwibbli, u

(b)  il-konċedenti ta' tali finanzjament ma għandhomx iġarrbu responsabbiltà ċivili, amministrattiva jew kriminali,

għar-raġuni li tali finanzjament huwa ta' detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet addizzjonali oħra stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-paragrafu 1 għandu japplika biss għal finanzjament ġdid jekk il-pjanta' ristrutturar ikun ġie kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva u għal finanzjament interim li kien soġġett għal kontroll ex ante.

3.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1 finanzjament interim li jingħata wara li d-debitur ikun sar inkapaċi li jħallas id-djun tiegħu meta jkunu dovuti.

4.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-konċedenti ta' finanzjament ġdid jew interim ikunu intitolati għad-dritt li jirċievu ħlas bi prijorità fil-kuntest ta' proċeduri ta' insolvenza sussegwenti b'rabta ma' kredituri oħrajn li kien ikollhom, mod ieħor, pretensjonijiet superjuri jew ugwali ▌.

Artikolu 18

Protezzjoni għal tranżazzjonijiet oħra relatati mar-ristrutturar

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-każ ta' kwalunkwe insolvenza sussegwenti ta’ debitur, tranżazzjonijiet li huma raġonevoli u immedjatament neċessarji għan-negozjar ta' pjan ta' ristrutturar ▌ma jiġux iddikjarati nulli, annullabbli jew ineżegwibbli għar-raġuni li tali tranżazzjonijiet huma ta' detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri sakemm ma jkunux hemm raġunijiet addizzjonali oħra stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-paragrafu 1 japplika biss fejn il-pjan ikun ikkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew fejn tali tranżazzjonijiet ikunu soġġetti għal kontroll ex ante.

3.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1 tranżazzjonijiet li jitwettqu wara li d-debitur ikun sar inkapaċi li jħallas id-djun tiegħu meta jkunu dovuti.

4.  It-tranżazzjonijiet ▌ imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, bħala minimu:

(a)  il-ħlas ta' tariffi u spejjeż ▌ tan-negozjar, l-adozzjoni jew il-konferma ta' ▌ pjan ta' ristrutturar;

(b)  il-ħlas ta' tariffi ▌u spejjeż sabiex jintalab parir professjonali b'rabta mill-qrib mar-ristrutturar ▌;

(c)  il-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema għal xogħol li diġà sar mingħajr preġudizzju għal protezzjoni oħra prevista fil-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali;

(d)  kwalunkwe ħlas u żborż ▌magħmul fl-eżerċizzju tal-attivitajiet normali tan-negozju ħlief dawk imsemmija fil-punti (a) sa (c).

5.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-każ ta' kwalunkwe insolvenza sussegwenti tad-debitur, tranżazzjonijiet li huma raġonevoli u immedjatament neċessarja għall-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar, u li jitwettqu f'konformità mal-pjan ta' ristrutturar ikkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ▌ma jiġux iddikjarati nulli, annullabbli jew ineżegwibbli għar-raġuni li tali tranżazzjonijiet huma ta' detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri sakemm ma jkunux hemm raġunijiet addizzjonali oħra stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

KAPITOLU 5

Dmirijiet tad-diretturi

Artikolu 19

Dmirijiet tad-diretturi fejn ikun hemm probabbiltà ta' insolvenza

L-Istati Membri għandhom ▌ jiżguraw li, fejn ikun hemm probabbiltà ta' insolvenza, id-diretturi jieħdu kont debitu, bħala minimu, ta' dan li ġej:

(a)  l-interessi tal-kredituri ▌, titolari ta' ekwità u partijiet kkonċernati oħra;

(b)  il-ħtieġa li jittieħdu ▌ passi biex tiġi evitata l-insolvenza; u

(c)  il-ħtieġa li jiġi evitat għemil deliberat jew gravament negliġenti li jhedded il-vijabbiltà tan-negozju.

TITOLU III

ĦELSIEN MID-DEJN U SKWALIFIKI

Artikolu 20

Aċċess għall-ħelsien mid-dejn

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li imprendituri insolventi jkollhom aċċess għal mill-inqas proċedura waħda li tista' twassal għal ħelsien sħiħ mid-dejn f'konformità ma' din id-Direttiva.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li jkun twaqqaf il-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni li magħha jkunu relatati d-djun ta’ imprenditur insolventi.

2.  L-Istati Membri li fihom il-ħelsien sħiħ mid-dejn ikun soġġett għall-kondizzjoni li d-dejn jitħallas parzjalment mill-imprenditur għandhom jiżguraw li l-obbligu ta' ħlas lura relatat ikun ibbażat fuq is-sitwazzjoni individwali tal-imprenditur u, b'mod partikolari, huwa ▌proporzjonat għad-dħul u l-assi li jistgħu jiġu sekwestrati jew dawk disponibbli tal-imprenditur waqt il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn u jqis l-interess ekwitabbli tal-kredituri.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-imprendituri li nħelsu mid-djun tagħhom jistgħu jibbenefikaw minn oqfsa nazzjonali eżistenti li jipprevedu appoġġ intraprenditorjali għall-imprendituri, inkluż l-aċċess għal informazzjoni rilevanti u aġġornata dwar tali oqfsa.

Artikolu 21

Perjodu tal-ħelsien mid-dejn

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu ▌li ladarba jgħaddi, l-imprendituri insolventi jistgħu jinħelsu b'mod sħiħ mid-dejn tagħhom ma jkunx aktar minn tliet snin mid-data ta':

(a)  f'każ ta' proċedura li tinkludi pjan ta' ħlas lura, id-deċiżjoni minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva li tikkonferma l-pjan jew il-bidu tal-implimentazzjoni tal-pjan; jew

(b)  fil-każ ta' kwalunkwe proċedura oħra, id-deċiżjoni mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biex tinfetaħ il-proċedura, jew l-istabbiliment tal-patrimonju tal-insolvenza tal-imprenditur.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li imprendituri insolventi li kkonformaw mal-obbligi tagħhom, meta tali obbligi jeżistu skont il-liġi nazzjonali, jinħelsu mid-dejn tagħhom malli jiskadi l-perjodu tal-ħelsien mid-dejn ▌ mingħajr il-ħtieġa li ▌japplikaw għand awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biex tiftaħ proċedura addizzjonali għal dawk imsemmija fil-paragrafu 1.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet li jippermettu lill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tivverifika jekk l-imprendituri jkunux issodisfaw l-obbligi biex jiksbu l-ħelsien mid-dejn.

3.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li ħelsien sħiħ mid-dejn ma jimpedixxix il-kontinwazzjoni ta' proċedura ta' insolvenza li tinvolvi r-realizzazzjoni u t-tqassim tal-assi ta’ imprenditur li ffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza ta’ dak l-imprenditur fid-data tal-iskadenza tal-perjodu tal-ħelsien mid-dejn.

Artikolu 22

Perjodu tal-iskwalifika

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta imprenditur insolventi jinħeles mid-djun f'konformità ma' din id-Direttiva, kull skwalifika milli jibda jew iwettaq kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni għall-unika raġuni li l-imprenditur huwa insolventi, ma għandhiex tibqa' fis-seħħ, u dan mhux aktar tard minn tmiem il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, malli jiskadi l-perjodu tal-ħelsien mid-dejn, l-iskwalifiki msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma jibqgħux effettivi mingħajr il-ħtieġa ta' ▌applikazzjoni għand awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biex tiftaħ proċedura addizzjonali għal dawk imsemmija fl-Artikolu 21(1).

Artikolu 23

Derogi

1.  B'deroga mill-Artikoli 20 sa 22, l-Istati Membri għandhom iżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet li jċaħħdu jew li jirrestrinġu l-aċċess għall-ħelsien mid-dejn, li jirrevokaw il-benefiċċju ta' tali ħelsien mid-dejn jew li jipprevedu perjodi itwal għall-ksib ta' ħelsien sħiħ mid-dejn jew perjodi tal-iskwalifika itwal fejn l-imprenditur insolventi ikun aġixxa b'mod diżonest jew in mala fede, skont il-liġi nazzjonali, fil-konfront tal-kredituri jew ta' partijiet ikkonċernati oħra meta ddejjen, matul il-proċedura ta' insolvenza jew waqt il-ħlas tad-dejn, mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar l-oneru tal-prova.

2.  B'deroga mill-Artikoli 20 sa 22, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet li jċaħħdu jew li jirrestrinġu l-aċċess għall-ħelsien mid-dejn, li jirrevokaw il-benefiċċju tal-ħelsien mid-dejn jew li jipprevedu perjodi itwal għall-kisba ta' ħelsien sħiħ mid-dejn jew perjodi tal-iskwalifika itwal f'ċerti ċirkostanzi definiti sew u fejn tali derogi huma debitament iġġustifikati, bħal fejn:

(a)  l-imprenditur insolventi ikun kiser b'mod sostanzjali obbligi skont pjan ta' ħlas lura jew ▌xi obbligu legali ieħor li għandu l-għan li jissalvagwardja l-interessi tal-kredituri, inkluż l-obbligu biex jiġu mmassimizzati r-redditi lill-kredituri;

(b)  l-imprenditur insolventi jkun naqas milli jikkonforma mal-obbligi ta' informazzjoni jew kooperazzjoni skont il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali;

(c)  ikun hemm applikazzjonijiet abbużivi għal ħelsien mid-dejn;

(d)  ikun hemm applikazzjoni oħra għal ħelsien mid-dejn fi ħdan ċertu perjodu ta' żmien wara li l-imprenditur insolventi ġie mogħti ħelsien sħiħ mid-dejn jew ġie rifjutat ħelsien sħiħ mid-dejn minħabba ksur serju tal-obbligi ta' informazzjoni jew kooperazzjoni;

(e)  l-ispiża tal-proċedura li twassal għall-ħelsien mid-dejn ma tkunx koperta; jew

(f)  deroga tkun neċessarja biex tiggarantixxi l-bilanċ bejn id-drittijiet tad-debitur u d-drittijiet ta' kreditur wieħed jew aktar.

3.  B'deroga mill-Artikolu 21, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu perjodi itwal tal-ħelsien mid-dejn f'każijiet fejn ▌:

(a)  il-miżuri protettivi jiġu approvati jew ordnati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva sabiex tiġi ssalvagwardjata r-residenza ewlenija tal-imprenditur insolventi u, fejn applikabbli, tal-familja tal-imprenditur, jew l-assi essenzjali għall-kontinwazzjoni tal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tal-imprenditur; jew

(b)  ir-residenza ewlenija tal-imprenditur insolventi u, fejn applikabbli, tal-familja tal-imprenditur, mhijiex irrealizzata.

4.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu kategoriji speċifiċi ta' dejn, ▌ mill-ħelsien mid-dejn, jew jirrestrinġu l-aċċess għall-ħelsien mid-dejn jew jistabbilixxu perjodu itwal tal-ħelsien mid-dejn jekk tali esklużjonijiet, restrizzjonijiet jew perjodi itwal huma debitament iġġustifikati, bħal fil-każ ta':

(a)  dejn garantit;

(b)  dejn li jirriżulta minn jew b'rabta ma' pieni kriminali;

(c)  dejn li jirriżulta minn responsabbiltà għad-danni;

(d)  dejn rigward obbligi ta' manteniment li jirriżultaw minn relazzjonijiet tal-familja, ta' filjazzjoni, ta' żwieġ jew ta' affinità;

(e)  dejn imġarrab mill-applikazzjoni għal jew il-ftuħ ta' proċedura li twassal għal ħelsien mid-dejn; u

(f)  dejn li jirriżulta mill-obbligu li titħallas l-ispiża tal-proċedura li twassal għal ħelsien mid-dejn.

5.  B'deroga mill-Artikolu 22, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu perjodi tal-iskwalifika itwal jew indefiniti meta l-imprenditur insolventi jkun membru ta' professjoni:

(a)  li għalija japplikaw regoli etiċi speċifiċi; jew regoli speċifiċi dwar ir-reputazzjoni jew l-għarfien espert, u l-imprenditur ikun kiser dawk ir-regoli; jew

(b)  fil-qasam tal-ġestjoni tal-proprjetà ta' persuni oħrajn.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll fejn imprenditur insolventi jitlob aċċess għal professjoni kif imsemmi fil-punt (a) jew (b) ta' dak is-subparagrafu.

6.  Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar skwalifiki ▌ordnati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 22.

Artikolu 24

Konsolidazzjoni tal-proċedimenti rigward djun professjonali u personali

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta imprendituri insolventi jkollhom djun professjonali li jkunu ġarrbu fl-eżerċizzju tal-attivitajiet tal-kummerċ, tan-negozju, tas-sengħa jew tal-professjoni tagħhom, kif ukoll djun personali mġarrbin barra dawk l-attivitajiet, li ma jistgħux jiġu raġonevolment isseparati, tali djun, jekk jistgħu jinħelsu, għandhom jiġu ttrattati fi proċedura unika bil-fini li jinkiseb ħelsien sħiħ mid-dejn.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li, fejn id-djun professjonali u d-djun personali jistgħu jiġu sseparati, dawk id-djun għandhom jiġu ttrattati, għall-fini li jinkiseb ħelsien sħiħ mid-dejn, jew fi proċeduri separati iżda kkoordinati inkella fl-istess proċedura.

TITOLU IV

MIŻURI BIEX TIŻDIED L-EFFIĊJENZA TAL-PROĊEDURI LI JIKKONĊERNAW IR-RISTRUTTURAR, L-INSOLVENZA U L-ĦELSIEN MID-DEJN

Artikolu 25

Awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi

▌Mingħajr preġudizzju għall-indipendenza ġudizzjarja u għal kwalunkwe differenza fl-organizzazzjoni tal-ġudikatura fl-Unjoni, ▌l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ▌:

(a)  il-membri tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi li jittrattaw proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn jirċievu taħriġ adatt u jkollhom l-għarfien espert neċessarju għar-responsabbiltajiet tagħhom; u

(b)  proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn jiġu ttrattati b'mod effiċjenti, bil-ħsieb ta' trattament rapidu tal-proċeduri.

Artikolu 26

Prattikanti fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)  prattikanti maħtura minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn ("il-prattikanti") jirċievu taħriġ adatt u jkollhom l-għarfien espert neċessarju għar-responsabbiltajiet tagħhom;

(b)  il-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà, kif ukoll il-proċess għall-ħatra, it-tneħħija u r-riżenja tal-prattikanti jkunu ċari, trasparenti u ġusti;

(c)  fil-ħatra ta' prattikant għal każ partikolari, inkluż każijiet b'elementi transfruntieri, tingħata l-konsiderazzjoni dovuta għall-esperjenza u l-għarfien espert tal-prattikant, u għall-karatteristiċi speċifiċi tal-każ; u

(d)  sabiex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess, id-debituri u l-kredituri għandhom l-opportunità li joġġezzjonaw għall-għażla jew il-ħatra ta' prattikant jew inkella li jitolbu s-sostituzzjoni tal-prattikant.

2.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri bil-ħsieb li tittejjeb il-kwalità tat-taħriġ fl-Unjoni kollha, inkluż permezz tal-iskambju tal-esperjenzi u għodod ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet.

Artikolu 27

Superviżjoni u remunerazzjoni ta' prattikanti ▌

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ mekkaniżmi ta' sorveljanza u regolatorji xierqa sabiex jiżguraw li x-xogħol tal-prattikanti jiġi ssorveljat b'mod effettiv, bil-ħsieb li jiġi żgurat li s-servizzi tagħhom jingħataw b'mod effettiv u kompetenti, u, fir-rigward tal-partijiet involuti, huma pprovduti b'mod imparzjali u indipendenti. Dawk il-mekkaniżmi għandhom jinkludu wkoll miżuri effettivi għar-responsabbiltà ta' prattikanti li jkunu naqsu milli jaqdu dmirijiethom.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar l-awtoritajiet jew il-korpi li jeżerċitaw sorveljanza fuq il-prattikanti, tkun disponibbli għall-pubbliku.

3.  L-Istati Membri jistgħu jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta mill-prattikanti u l-adeżjoni magħhom.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-remunerazzjoni ta' prattikanti hija rregolata minn regoli li huma konsistenti mal-objettiv ta' riżoluzzjoni effiċjenti tal-proċeduri ▌.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li proċeduri adegwati huma stabbiliti biex jirriżolvu kull tilwima dwar ir-remunerazzjoni ▌.

Artikolu 28

Użu ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn, il-partijiet għall-proċedura, il-prattikant u l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun tista' twettaq b'mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi, inkluż f'sitwazzjonijiet transfruntieri, tal-anqas l-azzjonijiet li ġejjin:

(a)  il-preżentazzjoni ta' pretensjonijiet;

(b)  is-sottomissjoni ta' pjanijiet ta' ristrutturar jew ta' ħlas lura ▌;

(c)  in-notifiki lill-kredituri;

(d)  il-preżentazzjoni ta' kontestazzjonijiet u appelli.

TITOLU V

MONITORAĠĠ TA' PROĊEDURI LI JIKKONĊERNAW IR-RISTRUTTURAR, L-INSOLVENZA U L-ĦELSIEN MID-DEJN

Artikolu 29

Ġbir tad-data

1.  ▌L-Istati Membri għandhom jiġbru u jaggregaw, fuq bażi annwali, fil-livell nazzjonali, data dwar ▌ proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn, maqsuma skont kull tip ta' proċedura, u li jkopru mill-inqas l-elementi li ġejjin:

(a)  l-għadd ta' proċeduri li saret applikazzjoni għalihom jew infetħu, meta tali ftuħ ikun previst fil-liġi nazzjonali, u tal-proċeduri li huma pendenti jew li ngħalqu;

(b)  it-tul ta' żmien medju ta' proċeduri mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni, jew mill-ftuħ tagħhom, meta tali ftuħ huwa previst fil-liġi nazzjonali, sal-għeluq tagħhom;

(c)  l-għadd ta' proċeduri barra dawk meħtieġa skont il-punt (d), maqsuma skont it-tipi ta' eżitu;

(d)  l-għadd ta' applikazzjonijiet għal proċeduri ta' ristrutturar li ġew iddikjarati bħala mhux ammissibbli, ġew miċħuda jew ġew irtirati qabel ma nfetħu.

2.  L-Istati Membri għandhom jiġbru u jaggregaw, fuq bażi annwali, fil-livell nazzjonali, id-data dwar l-għadd ta' debituri li kienu soġġetti għal proċeduri ta' ristrutturar jew proċeduri ta' insolvenza u li, fi ħdan it-tliet snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni jew il-ftuħ ta' tali proċeduri, fejn tali ftuħ huwa previst fil-liġi nazzjonali, kellhom pjan ta' ristrutturar ikkonfermat skont proċedura preċedenti ta' ristrutturar li timplimenta t-Titolu II.

3.  L-Istati Membri jistgħu jiġbru u jaggregaw, fuq bażi annwali, fil-livell nazzjonali, data dwar:

(a)  l-ispiża medja ta' kull tip ta' proċedura;

(b)  ir-rati ta' rkupru medji għal kredituri garantiti u mhux iggarantiti u, fejn applikabbli, tipi oħra ta' kredituri separatament ▌;

(c)  l-għadd ta' imprendituri li, wara li jkunu għaddew minn proċedura skont il-punt (b) tal-Artikolu 1(1), jiftħu negozju ġdid;

(d)  l-għadd ta' telf ta' impjiegi marbuta mal-proċeduri ta' ristrutturar u ta' insolvenza.

4.  L-Istati Membri għandhom jaqsmu d-data msemmija fil punti (a) sa (c) tal- paragrafu 1 u fejn applikabbli u disponibbli, id-data msemmija fil-paragrafu 3 skont:

(a)  id-daqs tad-debituri li mhumiex persuni fiżiċi;

(b)  jekk id-debituri soġġetti għal proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar jew l-insolvenza humiex persuni fiżiċi jew ġuridiċi; u

(c)  ▌jekk il-proċeduri li jwasslu għal ħelsien mid-dejn jikkonċernawx biss l-imprendituri jew il-persuni fiżiċi kollha.

5.  L-Istati Membri jistgħu jiġbru u jaggregaw id-data msemmija fil-paragrafi 1 sa 4 permezz ta' teknika ta' kampjun li tiżgura li l-kampjuni jkunu rappreżentattivi f'termini ta' daqs u diversità.

6.  L-Istati Membri għandhom jiġbru u jaggregaw id-data msemmija fil-paragrafi 1, 2, 4 u, fejn applikabbli, il-paragrafu 3, għal snin kalendarji sħaħ li jispiċċaw fil-31 ta' Diċembru ta' kull sena, li jibdew ▌ bl-ewwel sena kalendarja wara d-data tal-applikazzjoni ta' atti tal-implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 7. Dik id-data għandha tiġi kkomunikata annwalment lill-Kummissjoni, abbażi ta' formola ta' komunikazzjoni tad-data standard, sal-31 ta' Diċembru tas-sena kalendarja wara s-sena li tkun inġabret id-data għaliha.

7.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-formola ta' komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 30(2).

8.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha d-data kkomunikata f'konformità mal-paragrafu 6 b'mod aċċessibbli u faċli għall-utent.

Artikolu 30

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

TITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 31

Relazzjoni ma' atti u strumenti internazzjonali oħrajn

1.  L-atti li ġejjin għandhom japplikaw minkejja din id-Direttiva:

(a)  Id-Direttiva 98/26/KE;

(b)  Id-Direttiva 2002/47/KE; u

(c)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

2.   Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' salvagwardja ta' fondi għall-istituzzjonijiet ta' ħlas stipulati skont id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(26) u dawk għall-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi stipulati skont id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(27).

3.  Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli u l-Protokoll tagħha dwar kwistjonijiet speċifiċi għal tagħmir tal-inġenji tal-ajru, iffirmati f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001, li għalihom xi Stati Membri huma parti fid-data tal-adozzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 32

Emenda tad-Direttiva (UE) 2017/1132

Fl-Artikolu 84 tad-Direttiva (UE) 2017/1132, jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"4. L-Istati Membri għandhom jidderogaw mill-Artikolu 58(1), l-Artikolu 68, l-Artikoli 72, 73, u 74, il-punt (b) tal-Artikolu 79(1), l-Artikolu 80(1) u l-Artikolu 81 sal-punt li u għaż-żmien li tali derogi jkunu meħtieġa għall-istabbiliment tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv previst fid-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ▌*.

L-ewwel subparagrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-ugwaljanza tat-trattament tal-azzjonisti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ▌ta' ristrutturar preventiv, dwar il-ħelsien mid-dejn u l-iskwalifiki u dwar miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva dwar l-insolvenza). (ĠU …).".

"

Artikolu 33

Klawżola ta' rieżami

Mhux iktar tard minn ,,, [seba' snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni u l-impatt ta' din id-Direttiva, inkluż dwar l-applikazzjoni tal-formazzjoni tal-klassijiet u r-regoli ta' votazzjoni fir-rigward ta' kredituri vulnerabbli, bħall-ħaddiema. Abbażi ta' dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tissottometti, jekk ikun xieraq, proposta leġislattiva, filwaqt li tqis miżuri addizzjonali biex jiġi kkonsolidat u armonizzat il-qafas legali dwar ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn.

Artikolu 34

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa ... [sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu f'konformità ma' din id-Direttiva, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet neċessarji għall-konformità mal-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 28, li għandhom jiġu adottati u ppubblikati sa... [ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] u d-dispożizzjonijiet neċessarji għall-konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 28, li għandhom jiġu adottati u ppubblikati sa ... [seba' snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Huma għandhom jikkomunikaw ▌ minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu f'konformità ma' din id-Direttiva minn ... [sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet neċessarji għall-konformità mal-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 28, li għandhom japplikaw minn ... [ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] u tad-dispożizzjonijiet neċessarji għall-konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 28, li għandhom japplikaw minn ... [seba' snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri li jiltaqgħu ma' diffikultajiet partikolari fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn estensjoni ta' massimu ta' sena tal-perjodu ta' implimentazzjoni previst fil-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li jużaw din il-opzjoni li jestendu l-perjodu ta' implimentazzjoni sa ... [18-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

3.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 35

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 36

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 209, 30.6.2017, p. 21.
(2) ĠU C 342, 12.10.2017, p. 43.
(3)ĠU C ▌209, 30.6.2017, p. ▌21.
(4)ĠU C 342, 12.10.2017, p. 43.
(5)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta’ Marzu 2019.
(6)Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar proċedimenti ta' insolvenza (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 19).
(7)Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).
(8)Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward id-definizzjoni tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
(9)Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).
(10)Ir-Regolament (UE) 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).
(11)Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).
(12)Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).
(13)Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).
(14)Id-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar redundancies kollettivi (ĠU L 225, 12.08.1998, p. 16).
(15)Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew negozji (ĠU L 82, 22.03.2001, p. 16).
(16)Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29).
(17)Id-Direttiva 2008/94/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 dwar il-protezzjoni tal-impjegati fil-każ tal-insolvenza ta' min iħaddimhom )ĠU L 283, 28.10.2008, p. 36).
(18)Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-intrapriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi tal-intrapriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni tal-impjegati (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).
(19)Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE, ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).
(20) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(21)Id-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 1998 dwar finalità ta' settlement fis-sistemi ta' settlement ta' pagamenti u titoli (ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45).
(22)Id-Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2002 dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali (ĠU L 168/43, 27.6.2002, p.43).
(23)Direttiva (EU) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji. (ĠU L 169, 30.06.2017, p. 46).
(24)ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
(25)ĠU C 236, 21.7.2017, p. 2.
(26)Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35).
(27) Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).


Regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikawgħal ċertu xandir online tat-televiżjoni u tar-radju ***I
PDF 254kWORD 72k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))
P8_TA-PROV(2019)0322A8-0378/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0594),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0384/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 53(1) u l-Artikolu 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta' Jannar 2017(1),– wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-18 ta' Jannar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0378/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-28 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/83/KEE

P8_TC1-COD(2016)0284


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 53(1) u l-Artikolu 62 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Bħala kontribut għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, hemm bżonn li jitwessa' t-tixrid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra għall-benefiċċju tal-utenti madwar l-Unjoni, billi jeħfief il-liċenzjar tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati għal xogħlijiet u materjal protett ieħor li jkunu f'xandiriet ta' ċerti tipi ta' programmi tat-televiżjoni u r-radju. Il-programmi tat-televiżjoni u tar-radju huma mezzi importanti li jippromwovu d-diversità kulturali u lingwistika, il-koeżjoni soċjali u li jżidu l-aċċess għall-informazzjoni.

(2)  L-iżvilupp tat-teknoloġiji diġitali u l-internet biddlu d-distribuzzjoni tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju u l-aċċess għalihom. Kulma jmur l-utenti qed jistennew dejjem aktar li jkollhom aċċess għall-programmi tat-televiżjoni u tar-radju kemm diretti kif ukoll on-demand, permezz ta' mezzi tradizzjonali, bħas-satellita jew il-kejbil, u anki b'servizzi online. Għaldaqstant, minbarra x-xandiriet tagħhom stess tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju, kulma jmur l-organizzazzjonijiet tax-xandir qed joffru dejjem aktar servizzi online anċillari għal tali xandiriet, bħalma huma s-servizzi tax-xandir simultanju u s-servizzi tar-ripetizzjoni. L-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni, li jiġbru l-programmi tat-televiżjoni u tar-radju f'pakketti u jipprovduhom lill-utenti b’mod simultanju mal-ewwel trażmissjoni ta’ dawk ix-xandiriet, mingħajr bidla u mingħajr tqassir, jużaw diversi tekniki ta' ritrażmissjoni, bħall-kejbil, is-satellita, it-terrestri diġitali, u netwerks taċ-ċirkwit mobbli jew magħluqin ibbażati fuq l-IPs, kif ukoll l-internet miftuħ. Barra minn hekk, l-operaturi li jiddistribwixxu l-programmi tat-televiżjoni u tar-radju lill-utenti għandhom modi differenti biex jiksbu sinjali li jwasslu l-programmi ta' organizzazzjonijiet tax-xandir, inkluż permezz ta' injezzjoni diretta. Kulma jmur qed tiżdied id-domanda għal aċċess, min-naħa tal-utenti, għal xandiriet tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li ma joriġinawx biss fl-Istat Membru tagħhom iżda anki fi Stati Membri oħra. Dawn l-utenti jinkludu membri tal-minoranzi lingwistiċi tal-Unjoni, kif ukollpersuni li jgħixu fi Stat Membru ieħor li mhux l-Istat Membru tal-oriġini tagħhom.

(3)  ▌L-organizzazzjonijiet tax-xandir jittrażmettu kuljum ħafna sigħat ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju. Dawk il-programmi jkun fihom varjetà ta' kontenut, bħal xogħol awdjoviżiv, mużikali, letterarju jew grafiku, protett skont il-liġi tal-Unjoni bid-drittijiet tal-awtur jew bi drittijiet relatati jew bit-tnejn. Dan joħloq proċess kumpless biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet mingħand għadd kbir ta' detenturi tad-drittijiet għal kategoriji varji ta' xogħlijiet u ta' materjal protett ieħor. Ħafna drabi l-ikklerjar tad-drittijiet tkun meħtieġa fi żmien qasir, b'mod partikolari meta jkunu qed jitħejjew l-aħbarijiet jew programmi tal-programmi ta’ ġrajjiet kurrenti. Sabiex is-servizzi tagħhom jagħmluhom disponibbli lil hinn mill-fruntieri, l-organizzazzjonijiet tax-xandir ikollhom bżonn id-drittijiet meħtieġa għal xogħlijiet u materjal protett ieħor għal kull territorju rilevanti u dan iżid aktar il-kumplessità tal-awtorizzazzjoni ta’ tali drittijiet.

(4)  L-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni, li tipikament joffru bosta programmi magħmula minn diversi xogħlijiet u materjal protett ieħor, u jkollhom żmien qasir ħafna biex jiksbu l-liċenzji meħtieġa u, għalhekk, ikollhom iġorru piż sinifikanti tal-awtorizzazzjoni tad-drittijiet. L-awturi, il-produtturi u detenturi oħrajn tad-drittijiet jirriskjaw ukoll li x-xogħlijiet tagħhom u materjal protett ieħor tagħhom jiġu użati mingħajr l-awtorizzazzjoni tagħhom jew ħlas xieraq lilhom. Tali remunerazzjoni għar-ritrażmissjoni tax-xogħlijiet tagħhom u ta' materjal protett ieħor hija importanti biex jiġi żgurat li jkun hemm offerta ta' kontenut varjat, li tkun ukoll fl-interess tal-konsumaturi.

(5)  Id-drittijiet fejn jidħlu x-xogħlijiet u materjal protett ieħor huma armonizzati, fost l-oħrajn, bid-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) u d-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5), li jipprevedu livell għoli ta' protezzjoni għad-detenturi tad-drittijiet.

(6)  Id-Direttiva 93/83/KEE(6) tiffaċilita x-xandir transfruntier bis-satellita u r-ritrażmissjoni bil-kejbil tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju minn Stati Membri oħra. Madankollu, id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva dwar it-trażmissjonijiet tal-organizzazzjonijiet tax-xandir huma limitati għat-trażmissjonijiet bis-satellita u għalhekk ma japplikawx għas-servizzi online anċillari għax-xandiriet. Barra minn hekk, filwaqt li d-dispożizzjonijiet dwar trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju minn Stati Membri oħra huma limitati għat-trażmissjonijiet mill-ġdid simultanji, mhux mibdulin u mhux imqassrin bil-kejbil jew b'sistemi microwave u ma jkoprux trażmissjonijiet mill-ġdid permezz ta' teknoloġiji oħra.

(7)  Għaldaqstant, il-forniment transfruntier tas-servizzi online li huma anċillari għax-xandiriet, u t-trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra, jenħtieġ li jeħfiefu billi jiġi adattat il-qafas ġuridiku dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għal dawn l-attivitajiet. Dak l-adattament jenħtieġ li jsir billi jittieħed kont tal-finanzjament u l-produzzjoni ta' kontenut kreattiv, u b'mod partikolari, tax-xogħlijiet awdjoviżivi.

(8)  Din id-Direttiva għandha tkopri s-servizzi online anċillari li joffru l-organizzazzjonijiet tax-xandir li għandhom rabta ċara u subordinata max-xandiriet tal-organizzazzjoni tax-xandir. Dawk is-servizzi jinkludu s-servizzi li jagħtu aċċess għall-programmi tat-televiżjoni u tar-radju b'mod strettament lineari, b’mod simultanju għax-xandir, u s-servizzi li jagħtu aċċess, fi żmien definit wara x-xandira, għall-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li jkunu diġà xxandru mill-organizzazzjoni tax-xandir, l-hekk imsejħa “servizzi tar-ripetizzjoni”. Barra minn hekk, is-servizzi online anċillari koperti minn din id-Direttiva jinkludu s-servizzi li jagħtu aċċess għal materjal li jarrekkixxi jew inkella jespandi l-programmi tat-televiżjoni u tar-radju mxandramill-organizzazzjoni tax-xandir, fosthom bi previżjoni, estensjoni, supplimentar jew reviżjoni tal-kontenut tal-programm rilevanti. Din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għal servizzi online anċillari li huma pprovduti lill-utenti minn organizzazzjonijiet tax-xandir flimkien mas-servizz tax-xandir. Jenħtieġ lia tapplika wkoll għal servizzi online anċillari li, filwaqt li jkollhom relazzjoni ċara u subordinata max-xandira, ikunu jistgħu jiġu aċċessati mill-utenti b'mod separat mis-servizz tax-xandir mingħajr ma jkun hemm prekundizzjoni għall-utent li jkollu jikseb aċċess għal dak is-servizz tax-xandir, pereżempju permezz ta' abbonament. Dan ma jaffetwax il-libertà tal-organizzazzjonijiet tax-xandir li joffru dawn is-servizzi online anċillari bla ħlas jew permezz tal-ħlas. L-għoti tal-aċċess għal xogħol individwali jew materjal protett ieħor li jkun inkorporat fi programm tat-televiżjoni jew tar-radju, jew għal xogħlijiet jew materjal protett ieħor li ma jkunu relatati ma' ebda xandira ta' programmi mill-organizzazzjoni tax-xandir, bħalma huma s-servizzi li jagħtu aċċess għal xogħlijiet mużikali jew awdjoviżivi individwali, albums tal-mużika jew vidjos, pereżempju servizzi ta' video-on-demand, jenħtieġ li ma jaqax fl-ambitu tas-servizzi koperti minn din id-Direttiva.

(9)  Sabiex teħfief l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet għall-forniment tas-servizzi online anċillari bejn il-fruntieri, hemm bżonn jiġi previst it-twaqqif tal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini fir-rigward tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għall-atti li jseħħu waqt il-forniment tas-servizzi online anċillari, l-aċċess għalihom jew l-użu tagħhom. Dak il-prinċipju jenħtieġ li jkopri l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet kollha li huma meħtieġa biex l-organizzazzjoni tax-xandir tkun tista' tikkomunika mal-pubbliku jew tagħmel disponibbli għall-pubbliku l-programmi tagħha meta tipprovdi servizzi online anċillari, inkluż l-awtorizzazzjoni ta' kwalunkwe dritt tal-awtur u drittijiet relatati fix-xogħlijiet jew materjal protett ieħor użati fil-programmi, pereżempju d-drittijiet fil-fonogrammi jew il-prestazzjonijiet. Dak il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li japplika esklussivament għar-relazzjoni bejn id-detenturi tad-drittijiet (jew l-entitajiet li jirrappreżentawhom, bħalma huma l-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv) u l-organizzazzjonijiet tax-xandir, u jenħtieġ li japplika biss għall-fini tal-forniment tas-servizzi online anċillari, tal-aċċess għalihom jew tal-użu tagħhom. Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li ma japplikax għal xi komunikazzjoni sussegwenti lill-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, jew għal kwalunkwe tqegħid sussegwenti għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ta’ xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, b'tali mod li l-membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jaċċessawh minn post u f'ħin magħżul individwalment minnhom, jew għal kwalunkwe riproduzzjoni sussegwenti ta’ xogħlijiet jew materjal protett ieħor li jkunu jinsabu fis-servizz online anċillari.

(10)  Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-mekkaniżmi tal-finanzjament u tal-liċenzjar għal ċerti xogħlijiet awdjoviżivi, li ta' spiss ikunu bbażati fuq liċenzjar territorjali esklużiv, huwa xieraq, fir-rigward tal-programmi tat-televiżjoni, li jiġi limitat il-kamp ta' applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini stabbilit f'din id-Direttiva għal ċerti tipi ta' programmi. Dawk it-tipi ta’ programmi jenħtieġ li jinkludu programmi tal-aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti kif ukoll produzzjonijiet proprji ta' organizzazzjoni tax-xandir li jkunu ffinanzjati esklussivament minnha, inkluż fejn il-fondi għall-finanzjament użati mill-organizzazzjoni tax-xandir għall-produzzjonijiet tagħha jiġu minn fondi pubbliċi. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-produzzjonijiet proprji tal-organizzazzjonijiet tax-xandir jenħtieġ li jinftiehmu li jkopru produzzjonijiet imwettqa minn organizzazzjoni tax-xandir bl-użu tar-riżorsi proprji, iżda jeskludu produzzjonijiet ikkummissjonati mill-organizzazzjoni tax-xandir lil produtturi li jkunu indipendenti mill-organizzazzjoni tax-xandir u l-koproduzzjonijiet. Għall-istess raġunijiet, il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li ma japplikax għax-xandir bit-televiżjoni ta' avvenimenti sportivi skont din id-Direttiva. Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li japplika biss meta l-programmi jintużaw mill-organizzazzjoni tax-xandir fis-servizzi online anċillari tagħha stess. Jenħtieġ li ma japplikax għal-liċenzjar tal-produzzjonijiet proprji ta' organizzazzjoni tax-xandir lil partijiet terzi, inkluż lil organizzazzjonijiet oħra tax-xandir. Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li ma jaffettwax il-libertà tad-detenturi tad-drittijiet u lill-organizzazzjonijiet tax-xandir biex jaqblu, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, dwar il-limitazzjonijiet, inklużi l-limitazzjonijiet territorjali, għall-isfruttament tad-drittijiet tagħhom.

(11)  Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini stabbilit f'din id-Direttiva jenħtieġ li ma jirriżultax fl-ebda obbligu għall-organizzazzjonijiet tax-xandir li jikkomunikaw jew jagħmlu disponibbli lill-pubbliku programmi fis-servizzi online anċillari tagħhom, jew li jipprovdu tali servizzi online anċillari fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru tal-istabbiliment ewlieni tagħhom.

(12)  Billi l-forniment tas-servizzi online anċillari, l-aċċess għalihom jew l-użu tagħhom taħt din-id-Direttiva, jitqiesu li jseħħu biss fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir għandha l-istabbiliment ewlieni tagħha, filwaqt li de facto s-servizzi online anċillari jistgħu jiġu pprovduti bejn il-fruntieri lil Stati Membri oħra, huwa neċessarju li jkun żgurat li fl-iffissar tal-ammont tal-ħlas li għandu jingħata għad-drittijiet inkwistjoni, il-partijiet ▌iqisu l-aspetti kollha tas-servizz online anċillari bħall-karatteristiċi tas-servizz, inkluż it-tul ta' żmien tad-disponibbiltà online tal-programmi inklużi fis-servizz, l-udjenza, inkluż l-udjenza fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir ikollha l-istabbiliment ewlieni tagħha u fi Stati Membri oħra fejn jiġi aċċessat u użat is-servizz online anċillari, kif ukoll jiġu pprovduti l-verżjonijiet tal-lingwa. Madankollu jenħtieġ li jibqa' possibbli li jintużaw metodi speċifiċi għall-kalkolu tal-ammont tal-ħlas għad-drittijiet soġġetti għall-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini, bħal metodi ibbażati fuq id-dħul tal-organizzazzjoni tax-xandir iġġenerat mis-servizz online, li huma użati, b’mod partikolari, mill-organizzazzjonijiet tax-xandir tar-radju.

(13)  Abbażi tal-prinċipju tal-libertà kuntrattwali, se jibqa' jkun possibbli lijiġi limitat l-isfruttament tad-drittijiet milquta mill-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini stabbilit f'din id-Direttiva, diment li tali limitazzjoni tkun konformi mal-liġi tal-Unjoni.

(14)  L-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni jistgħu jużaw teknoloġiji differenti meta dawn jittrażmettu mill-ġdid b'mod simultanju, b'mod mhux mibdul u b'mod mhux imqassar, biex tasal għand il-pubbliku trażmissjoni inizjali minn Stat Membru ieħor tal-programmi tat-televiżjoni jew tar-radju ▌. Is-sinjali li jwasslu l-programmi jistgħu jinkisbu minn operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni mingħand organizzazzjonijiet tax-xandir, li huma stess jittrażmettu dawk is-sinjali lill-pubbliku, b'modi differenti, pereżempju billi jinqabdu s-sinjali trażmessi mill-organizzazzjonijiet tax-xandir jew jirċievu s-sinjali direttament minnhom permezz tal-proċess tekniku ta' injezzjoni diretta. Is-servizzi ta’ tali operaturi jistgħu jiġu offruti bis-satellita, bit-terrestri diġitali, b'netwerks taċ-ċirkwit mobbli jew magħluqin ibbażati fuq l-IPs, u b'netwerks simili jew permezz ta' servizzi tal-aċċess għall-internet, kif iddefinit fir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7). L-operaturi ta’ servizzi ta’ trażmissjoni mill-ġdid li jużaw tali teknoloġiji għat-trażmissjonijiet mill-ġdid tagħhom jenħtieġ għalhekk li jkunu koperti minn din id-Direttiva u jibbenefikaw mill-mekkaniżmu li jintroduċi l-immaniġġjar kollettiv obbligatorju tad-drittijiet. Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm salvagwardji suffiċjenti kontra l-użu mhux awtorizzat ta' xogħlijiet u materjal protett ieħor, li huwa partikolarment importanti fil-każ ta' servizzi bi ħlas, is-servizzi ta' ritrażmissjoni li jiġu offruti permezz ta' servizzi ta' aċċess għall-internet jenħtieġ li jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva biss meta dawk is-servizzi ta' ritrażmissjoni jiġu previsti f'ambjent fejn utenti awtorizzati biss ikunu jistgħu jaċċessaw it-trażmissjonijiet mill-ġdid, u l-livell ta' sigurtà tal-kontenut ikun komparabbli għal-livell ta' sigurtà għal kontenut trażmess fuq netwerks immaniġġjati, bħal kejbil jew netwerks taċ-ċirkwit magħluqin ibbażati fuq l-IPs, li fihom il-kontenut li huwa trażmess mill-ġdid ikun kriptat. Dawk ir-rekwiżiti jenħtieġ li jkunu fattibbli u adegwati.

(15)  Sabiex jittrażmettu mill-ġdid it-trażmissjonijiet inizjali tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju, l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni għandhom jiksbu awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-dritt esklużiv tal-komunikazzjoni lill-pubbliku ta’ xogħlijiet jew materjal protett ieħor. Sabiex tingħata ċ-ċertezza legali lill-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ▌u sabiex jingħelbu d-disparitajiet fil-liġi nazzjonali rigward dawn is-servizzi ta' ritrażmissjoni, jenħtieġ li japplikaw regoli simili għal dawk li japplikaw għar-ritrażmissjoni bil-kejbil kif definit fid-Direttiva 93/83/KEE. Ir-regoli taħt dik id-Direttiva li jinkludu l-obbligu li jiġi eżerċitat id-dritt li tingħata jew tiġi rrifjutata awtorizzazzjoni lil xi operatur ta' servizz ta' ritrażmissjoni permezz ta' organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv. Taħt dawk ir-regoli, id-dritt ta' għoti jew ċaħda ta' awtorizzazzjoni bħala tali jibqa' intatt, u huwa biss l-eżerċizzju ta' dak id-dritt li huwa sa ċertu punt irregolat. Id-detenturi tad-drittijiet jenħtieġ li jirċievu remunerazzjoni xierqa għar-ritrażmissjoni tax-xogħlijiet tagħhom u ta' materjal protett ieħor. Meta jiġu ddeterminati termini ta' liċenzjar raġonevoli, inkluża t-tariffa tal-liċenzja, għal ritrażmissjoni f'konformità mad-Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8), jenħtieġ li, fost l-oħrajn, jiġi kkunsidrat il-valur ekonomiku tal-użu tad-drittijiet innegozjati, inkluż il-valur allokat għall-mezzi ta' ritrażmissjoni. Dan jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju kollettiv tad-dritt tal-ħlas ta' remunerazzjoni unika u ekwa għall-artisti u l-produtturi ta' fonogrammi għall-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' fonogrammi kummerċjali kif previst fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2006/115/KE u d-Direttiva 2014/26/UE, b'mod partikolari għad-dispożizzjonijiet tagħhali għandhomx'jaqsmu mad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet fejn tidħol l-għażla ta' organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv.

(16)  Din id-Direttiva jenħtieġ li tippermetti li jiġu konklużi ftehimiet bejn organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv u operaturi ta' servizzi ta' ritrażmissjoni, għad-drittijiet li huma soġġetti għal immaniġġjar kollettiv obbligatorju skont din id-Direttiva, li jiġu estiżi biex japplikaw għad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet li mhumiex rappreżentati minn dik l-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv, mingħajr ma dawk id-detenturi tad-drittijiet ikunu permessi jeskludu x-xogħlijiet tagħhom jew materjal ieħor mill-applikazzjoni ta' dak il-mekkaniżmu. F'każijiet fejn ikun hemm aktar minn organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv waħda li timmaniġġja d-drittijiet tal-kategorija rilevanti għat-territorju tagħha, jenħtieġ li jkun għall-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ifittex awtorizzazzjoni tad-drittijiet għal ritrażmissjoni, biex jiddetermina liema organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv għandhom id-dritt li jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni għal ritrażmissjoni.

(17)  Kull dritt miżmum mill-organizzazzjonijiet tax-xandir stess fejn jidħlu x-xandiriet tagħhom, inkluż id-drittijiet fil-kontenut tal-programmi, jenħtieġ li ma jiġix suġġett għall-immaniġġjar kollettiv obbligatorju tad-drittijiet applikabbli għat-trażmissjonijiet mill-ġdid. Ġeneralment l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni u l-organizzazzjonijiet tax-xandir ikollhom relazzjonijiet kummerċjali kontinwi tant li l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ikunu jafu l-identità tal-organizzazzjonijiet tax-xandir. Għaldaqstant, huwa relattivament sempliċi għal dawk l-operaturi li jawtorizzaw id-drittijiet mal-organizzazzjonijiet tax-xandir. B'hekk, biex jiksbu l-liċenzji meħtieġa mingħand l-organizzazzjonijiet tax-xandir, l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ma jġorrux l-istess piż daqs meta jkunu jfittxu li jiksbu liċenzji mingħand id-detenturi tad-drittijiet tax-xogħlijiet u ta' materjal protett ieħor li jkunu inklużi fil-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li jittrażmettu mill-ġdid. Għalhekk il-proċess tal-liċenzjar ma jeħtieġx simplifikazzjoni fejn jidħlu d-drittijiet miżmuma mill-organizzazzjonijiet tax-xandir. Madankollu, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li fejn l-organizzazzjonijiet tax-xandir u l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni jidħlu f'negozjati, dawn jinnegozjaw in bona fide fir-rigward tal-liċenzjar tad-drittijiet għat-trażmissjonijiet mill-ġdid koperti minn din id-Direttiva. Id-Direttiva 2014/26/UE tipprevedi regoli simili applikabbli għall-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv.

8)  Ir-regoli previsti f'din id-Direttiva li jikkonċernaw id-drittijiet f'ritrażmissjoni eżerċitati mill-organizzazzjonijiet tax-xandir fir-rigward tat-trażmissjonijiet mill-ġdid tagħhom stess jenħtieġ li ma jillimitawx l-għażla tad-detenturi tad-drittijiet li jittrasferixxu d-drittijiet tagħhom lil organizzazzjoni tax-xandir jew lil organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv u b'hekk jippermettulhom li jkollhom sehem dirett fir-remunerazzjoni mħallsa mill-operatur ta' servizz ta' ritrażmissjoni.

(19)  L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu japplikaw ir-regoli dwar ir-ritrażmissjoni stabbiliti f'din id-Direttiva u fid-Direttiva 93/83/KEE għal sitwazzjonijiet fejn kemm it-trażmissjoni inizjali kif ukoll ir-ritrażmissjoni isiru fit-territorju tagħhom.

(20)  Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm ċertezza legali u jinżamm livell għoli ta' protezzjoni għad-detenturi tad-drittijiet, huwa xieraq li jiġi previst li meta l-organizzazzjonijiet tax-xandir jittrażmettu s-sinjali li jwasslu l-programm tagħhom permezz ta' injezzjoni diretta lil distributuri tas-sinjali biss mingħajr ma jittrażmettu direttament il-programmi tagħhom lill-pubbliku, u d-distributuri tas-sinjali jibagħtu dawk is-sinjali li jwasslu l-programm tagħhom lill-utenti tagħhom biex ikunu jistgħu jaraw jew jisimgħu l-programmi, jitqies li jkun seħħ att uniku wieħed biss ta' komunikazzjoni lill-pubbliku, fejn kemm l-organizzazzjonijiet tax-xandir kif ukoll id-distributuri tas-sinjali jipparteċipaw mal-kontribuzzjonijiet rispettivi tagħhom. L-organizzazzjonijiet tax-xandir u d-distributuri tas-sinjali jenħtieġ għalhekk li jiksbu awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet għall-kontribuzzjoni speċifika tagħhom għall-att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku. Il-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjoni tax-xandir u distributur tas-sinjali fl-att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku jenħtieġ li ma twassalx għal responsabbiltà konġunta min-naħa tal-organizzazzjoni tax-xandir u d-distributur tas-sinjal għal dak l-att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku. L-Istati Membri jenħtieġ li jibqgħu liberi li jipprovdu fil-livell nazzjonali modalitajiet għall-kisba ta' awtorizzazzjoni għal tali att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku, inkluż il-ħlasijiet rilevanti li għandhom isiru lid-detenturi tad-drittijiet ikkonċernati, b'kont meħud tal-isfruttament rispettiv tax-xogħlijiet u ta' materjal protett ieħor, mill-organizzazzjoni tax-xandir u d-distributur tas-sinjali, relatati mal-att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku. Id-distributuri tas-sinjali jiffaċċjaw, b'mod simili għall-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni, piż sinifikanti għall-awtorizzazzjoni tad-drittijiet, ħlief fir-rigward tad-drittijiet miżmuma mill-organizzazzjonijiet tax-xandir. L--Istati Membri jenħtieġ għalhekk li jkunu jistgħu jipprevedu li d-distributuri tas-sinjali jibbenefikaw minn mekkaniżmu ta' mmaniġġjar kollettiv obbligatorju tad-drittijiet għat-trażmissjonijiet tagħhom bl-istess mod u sal-istess punt bħall-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni għat-trażmissjonijiet mill-ġdid koperti mid-Direttiva 93/83/KEE u din id-Direttiva. F'każijiet fejn id-distributuri tas-sinjali sempliċiment jipprovdu “mezzi tekniċi” lill-organizzazzjonijiet tax-xandir, skont it-tifsira tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, sabiex jiżguraw li x-xandira titwassal jew itejbu r-riċeviment tax-xandira, id-distributuri tas-sinjali jenħtieġ li ma jitqisux li jkunu qed jipparteċipaw f'att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku.

(21)  Meta l-organizzazzjonijiet tax-xandir jittrażmettu s-sinjali li jwasslu l-programm tagħhom direttament lill-pubbliku, u b'hekk iwettqu att inizjali ta' trażmissjoni, u b'mod simultanju wkoll jitrażmettu dawk is-sinjali lil organizzazzjonijiet oħra permezz tal-proċess tekniku ta' injezzjoni diretta, pereżempju biex tiġi żgurata l-kwalità tas-sinjali għall-finijiet ta' ritrażmissjoni, it-trażmissjonijiet minn dawk l-organizzazzjonijiet l-oħra jikkostitwixxu att separat ta' komunikazzjoni lill-pubbliku minn dak imwettaq mill-organizzazzjoni tax-xandir. F'dawk is-sitwazzjonijiet jenħtieġ li japplikaw ir-regoli dwar it-trażmissjonijiet mill-ġdid stabbiliti f'din id-Direttiva u fid-Direttiva 93/83/KEE, kif emendata minn din id-Direttiva.

(22)  Sabiex jiġu żgurati l-immaniġġjar kollettiv effiċjenti tad-drittijiet u d-distribuzzjoni preċiża tad-dħul miġbur taħt il-mekkaniżmu ta' mmaniġġjar kollettiv obbligatorju introdott minn din id-Direttiva, huwa importanti li l-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv iżommu rekords xierqa ta' sħubija, liċenzji u l-użu ta' xogħlijiet u materjal protett ieħor, skont l-obbligi ta' trasparenza stipulati fid-Direttiva 2014/26/UE.

(23)  Sabiex tkun evitata ċirkomvenzjoni tal-applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini permezz tal-estensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-ftehimiet eżistenti dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għall-forniment tas-servizzi anċillari online kif ukoll għall-aċċess għal jew għall-użu ta’ dak is-servizz, huwa meħtieġ li l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jiġi applikat ukoll għall-ftehimiet eżistenti iżda b'perjodu tranżitorju. Matul dak il-perjodu transitorju, il-prinċipju jenħtieġ li ma japplikax għal dawk il-ftehimiet eżistenti, sabiex b’hekk jingħata l-ħin biex jiġu adattati, fejn huwa neċessarju, skont din id-Direttiva. Huwa wkoll neċessarju li jiġi previst perjodu tranżitorju sabiex l-organizzazzjonijiet tax-xandir, id-distributuri tas-sinjali u d-detenturi tad-drittijiet jitħallew jadattaw ir-regoli ġodda dwar l-isfruttar ta' xogħlijiet u materjal protett ieħor permezz ta' injezzjoni diretta stabbiliti fid-dispożizzjonijiet f’din id-Direttiva dwar it-trażmissjoni ta’ programmi permezz ta’ injezzjoni diretta.

(24)   F'konformità mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar, jenħtieġ li jsir rieżami ta' din id-Direttiva, inklużi d-dispożizzjonijiet tagħha dwar l-injezzjoni diretta, wara li Direttiva tkun ilha fis-seħħ għal ċertu perjodu ta' żmien, ▌biex jiġu vvalutati, inter alia, il-benefiċċji tagħha għall-konsumaturi tal-Unjoni, l-impatt tagħha fuq l-industriji kreattivi fl-Unjoni u fuq il-livell ta' investiment fil-kontenut il-ġdid, u b'hekk ukoll il-benefiċċji rigward diversità kulturali mtejba fl-Unjoni.

(25)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt li din id-Direttiva tista’twassal għal indħil fl-eżerċizzju tad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet sal-punt li jitwettaq l-immaniġġjar kollettiv obbligatorju għall-eżerċizzju tad-dritt tal-komunikazzjoni lill-pubbliku fir-rigward ta' ritrażmissjoni, huwa neċessarju li l-applikazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv obbligatorju tiġi preskritta b'mod immirat u tkun limitata għal servizzi speċifiċi ▌.

(26)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, b'mod partikolari li tippromwovi l-forniment transfruntier tas-servizzi online anċillari għal ċerti tipi ta' programmi u li tħaffef it-trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jista’ minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-għanijiet. Rigward il-forniment transfruntier ta' ċerti servizzi online anċillari tax-xandara, din id-Direttiva ma tobbligax lill-organizzazzjonijiet tax-xandir jipprovdu tali servizzi b'mod transfruntier. Din id-Direttiva lanqas ma tobbliga lill-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni biex fis-servizzi tagħhom jinkludu programmi tat-televiżjoni jew tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra. Din id-Direttiva tikkonċerna biss l-eżerċizzju ta' ċerti drittijiet ta' ritrażmissjoni sakemm ikun meħtieġ għas-simplifikazzjoni tal-liċenzjar tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati għal tali servizzi, u rigward il-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra.

(27)  Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti spjegattivi(9), l-Istati Membri ntrabtu li, f'każijiet iġġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom b'dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leġiżlatur jidhirlu li t-trażmissjoni ta' tali dokumenti hija ġustifikata,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli, li għandhom l-għan li jtejbu l-aċċess transfruntier għal numru akbar ta’ programmi tat-televiżjoni u tar-radju, billi jiffaċilitaw l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet għall-forniment ta' servizzi online li huma anċillari għax-xandiriet ta' ċerti tipi ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju, u għar-ritrażmissjoni tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju. Jistabbilixxi wkoll regoli għat-trażmissjoni ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju permezz tal-proċess ta' injezzjoni diretta.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "servizz online anċillari" tfisser servizz online li jikkonsisti fil-forniment lill-pubbliku, minn organizzazzjoni tax-xandir jew bil-kontroll u bir-responsabbiltà tagħha, ta' programmi tat-televiżjoni jew tar-radju b'mod simultanju max-xandira tal-organizzazzjoni tax-xandir jew wara perjodu ta' żmien definit mix-xandira tagħhom, kif ukoll ta' kull materjal ▌li jkun anċillari għal tali xandira;

(2)  "ritrażmissjoni" tfisser ir-ritrażmissjoni simultanja, mhux mibdula u mhux imqassra, minbarra r-ritrażmissjoni bil-kejbil kif definit fid-Direttiva 93/83/KEE ▌, bil-ħsieb li l-pubbliku jirċievi trażmissjoni inizjali minn Stat Membru ieħor ▌ta' programmi tat-televiżjoni jew tar-radju maħsuba biex jaslu għand il-pubbliku, fejn tali trażmissjoni inizjali ssir bil-fili jew fl-ajru, inkluż dik bis-satellita, iżda mhux bit-trażmissjoni online, sakemm:

(a)  ir-ritrażmissjoni titwettaq minn parti oħra għajr l-organizzazzjoni tax-xandir li tkun għamlet it-trażmissjoni inizjali jew li taħt il-kontroll u r-responsabbiltà tagħha tkun saret tali trażmissjoni inizjali, irrilevanti mill-mod li bih il-parti li twettaq ir-ritrażmissjoni tkun akkwistat is-sinjali li jwasslu l-programm mill-organizzazzjoni tax-xandir għal raġunijiet ta' ritrażmissjoni, u

(b)  meta r-ritrażmissjoni tkun fuq servizz tal-aċċess għall-internet kif definit fil-punt (2) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2015/2120, din titwettaq f'ambjent immaniġġjat;

(3c)  "ambjent immaniġġjat" tfisser ambjent fejn operatur ta' servizz ta' ritrażmissjoni jipprovdi ritrażmissjoni sikura lill-utenti awtorizzati;

(4)  "injezzjoni diretta" tfisser proċess tekniku li permezz tiegħu organizzazzjoni tax-xandir tittrażmetti s-sinjali li jwasslu l-programmi tagħha lil organizzazzjonijiet li ma jkunux organizzazzjonijiet tax-xandir b'tali mod li s-sinjali li jwasslu l-programmi ma jkunux aċċessibbli għall-pubbliku waqt dik it-trażmissjoni.

KAPITOLU II

SERVIZZI ONLINE ANĊILLARI TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TAX-XANDIR

Artikolu 3

L-applikazzjoni tal-prinċipju tal-"pajjiż tal-oriġini" għas-servizzi online anċillari

1.  L-atti tal-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, u tad-disponibbiltà lill-pubbliku ta’ xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, b'tali mod li l-membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jaċċessawhom minn post u f'ħin magħżul individwalment minnhom, li jseħħu waqt il-forniment lill-pubbliku:

(a)  programmi tar-radju, u

(b)  programmi tat-televiżjoni li huma:

(i)  programmi ta’ aħbarijiet u ġrajjiet kurrenti, jew

(ii)  produzzjonijiet proprji tal-organizzazzjoni tax-xandir iffinanzjati b'mod sħiħ,

fil-każ ta' servizz online anċillari minn organizzazzjoni tax-xandir jew taħt il-kontroll u r-responsabbiltà tagħha, kif ukoll fil-każ tal-atti tar-riproduzzjoni ta’ tali xogħlijiet jew materjal protett ieħor li huma meħtieġa għall-forniment ta' tali servizz online, l-aċċess għalih jew l-użu tiegħu għall-istess programmi, għandhom jitqiesu, għall-finijiet tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għal dawk l-atti, li qed iseħħu biss fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir għandha l-istabbiliment ewlieni tagħha.

Il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal xandiriet ta' avvenimenti u xogħlijiet sportivi u materjal protett ieħor inkluż fihom.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fl-iffissar tal-ammont tal-ħlas li għandu jingħata għad-drittijiet li għalihom japplika l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini kif stabbilit fil-paragrafu 1, il-partijiet ▌jikkunsidraw l-aspetti kollha tas-servizz online anċillari, bħal ▌karatteristiċi tas-servizz, inkluż it-tul ta' żmien tad-disponibbiltà online tal-programmi pprovduti f'dak is-servizz, l-udjenza, u l-verżjonijiet lingwistiċi pprovduti.

L-ewwel subparagrafu m'għandux jipprekludi il-kalkolu tal-ammont tal-ħlasijiet, fuq il-bażi tad-dħul tal-organizzazzjoni tax-xandir.

3.  Il-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini stipulat fil-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal-libertà kuntrattwali tad-detenturi tad-drittijiet u tal-organizzazzjonijiet tax-xandir biex jaqblu, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, li jillimitaw l-isfruttament ta' dawk id-drittijiet, inklużi dawk stabbiliti fid-Direttiva 2001/29/KE.

KAPITOLU III

RITRAŻMISSJONI TAL-PROGRAMMI TAT-TELEVIŻJONI U TAR-RADJU

Artikolu 4

L-eżerċizzju tad-drittijiet fir-ritrażmissjoni mid-detenturi tad-drittijiet għajr l-organizzazzjonijiet tax-xandir

1.  Atti ta' ritrażmissjoni ta' programmi għandhom jiġu awtorizzati mid-detenturi tad-dritt esklussiv ta' komunikazzjoni lill-pubbliku.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-detenturi jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom biex jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni għal ritrażmissjoni biss permezz ta' organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv.

2.  Meta detentur tad-drittijiet ma jkunx ittrasferixxa l-immaniġġjar tad-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 lil organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv, l-organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv li timmaniġġja d-drittijiet tal-istess kategorija fit-territorju tal-Istat Membru li għalih l-operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ikun qed jipprova jikseb awtorizzazzjoni tad-drittijiet għal ritrażmissjoni, għandha titqies li għandha d-dritt li tagħti jew tirrifjuta l-awtorizzazzjoni għal ritrażmissjoni għal dak id-detentur tad-drittijiet.

Madankollu, fejn aktar minn organizzazzjoni waħda tal-immaniġġjar kollettiv tkun qed timmaniġġja d-drittijiet ta' dik il-kategorija fit-territorju ta' dak l-Istat Membru, ▌għandu jitħalla f'idejn l-Istat Membru li għat-territorju tiegħu l-operatur ta' servizz ta' ritrażmissjoni ikun qed jipprova jikseb awtorizzazzjoni tad-drittijiet għal ritrażmissjoni, biex jiddeċiedi liema organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv ikollhom id-dritt li jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni għal ritrażmissjoni.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li detentur tad-drittijiet ikollu l-istess drittijiet u obbligi li joħorġu minn ftehim bejn operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni u organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv li jaġixxu skont il-paragrafu 2 jew 3, daqs id-detenturi tad-drittijiet li jkunu taw il-mandat lil dik l-organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li dak id-detentur tad-drittijiet ikun jista' jinvoka dawk id-drittijiet f'perjodu taż-żmien, stabbilit mill-Istat Membru konċernat, li ma jkunx iqsar minn tliet snin mid-data ta' ritrażmissjoni li tinkludi x-xogħol tiegħu jew tagħha jew materjal protett ieħor.

Artikolu 5

L-eżerċizzju tad-drittijiet fir-ritrażmissjoni mill-organizzazzjonijiet tax-xandir

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Artikolu 4 ma japplikax għad-drittijiet fir-ritrażmissjoni eżerċitati minn organizzazzjoni tax-xandir għar-rigward ta' trażmissjoni tagħha stess, irrispettivament minn jekk id-drittijiet inkwistjoni jkunux tagħha jew ikunux ġew ittrasferiti lilha mingħand detenturi oħrajn tad-drittijiet tal-awtur jew ta' drittijiet relatati.

2.  L-Istati Membri għandhom jipprevedu li, fejn organizzazzjonijiet tax-xandir u l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni jidħlu f'negozjati rigward l-awtorizzazzjoni għar-ritrażmissjoni skont din id-Direttiva, dawk in-negozjati jsiru b'rieda tajba.

Artikolu 6

Medjazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun possibbli li tintalab l-assistenza ta' medjatur wieħed jew aktar kif previst fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 93/83/KEE wkoll meta ma jkun ġie konkluż l-ebda ftehim bejn l-organizzazzjoni ta'mmaniġġjar kollettiv u l-operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni, jew bejn l-operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni u l-organizzazzjoni tax-xandir rigward awtorizzazzjoni għar-ritrażmissjoni ta' xandiriet.

Artikolu 7

Trażmissjonijiet mill-ġdid ta' trażmissjoni inizjali li toriġina fl-istess Stat Membru

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li r-regolif’dan il-Kapitolu u fil-Kapitolu III tad-Direttiva 93/83/KEE japplikaw għal sitwazzjonijiet fejn kemm it-trażmissjoni inizjali kif ukoll ir-ritrażmissjoni isiru fit-territorju tagħhom.

KAPITOLU IV

TRAŻMISSJONI TA' PROGRAMMI PERMEZZ TA' INJEZZJONI DIRETTA

Artikolu 8

Trażmissjoni ta' programmi permezz ta' injezzjoni diretta

1.  Meta organizzazzjoni tax-xandir tittrażmetti b'injezzjoni diretta s-sinjali li jwasslu l-programmi tagħha lil distributur tas-sinjali, mingħajr ma l-organizzazzjoni tax-xandir innifisha tittrażmetti simultanjament dawk is-sinjali li jwasslu l-programmi direttament lill-pubbliku, u d-distributur tas-sinjali jittrażmetti dawk is-sinjali li jwasslu l-programm lill-pubbliku, l-organizzazzjoni tax-xandir u d-distributur tas-sinjali għandhom jitqiesu li qed jipparteċipaw f'att ta' komunikazzjoni uniku lill-pubbliku li għalih għandhom jiksbu l-awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu modalitajiet għall-kisba ta' awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-Artikoli 4, 5 u 6 ta' din id-Direttiva japplikaw mutatis mutandis għall-eżerċizzju mid-detenturi tad-drittijiet tad-dritt biex tingħata jew tiġi rrifjutata l-awtorizzazzjoni għal distributuri tas-sinjali għal trażmissjoni msemmija fil-paragrafu 1, imwettqa minn wieħed mill-mezzi tekniċi msemmija fl-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 93/83/KEE jew il-punt (2) tal-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 9

Emendi għad-Direttiva 93/83/KEE

Fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 93/83/KEE, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"3. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "ritrasmissjoni bil-cable" tfisser ir-ritrasmissjoni simultanja, mhux mibdula u mhux imqassra permezz ta' sistema tal-cable jew microwave għar-reception mill-pubbliku ta' trasmissjoni inizjali minn Stat Membru ieħor, bil-fili jew fl-arja, inkluż bis-satellita, tal-programmi tat-televiżjoni jew tar-radju maħsuba għal reception mill-pubbliku, irrispettivament mill-mod kif l-operatur ta' servizz ta' ritrasmissjoni bil-cable jikseb is-sinjali li jwasslu l-programmi mill-organizzazzjoni tax-xandir għal finijiet ta' ritrasmissjoni."

"

Artikolu 10

Rieżami

1.  Sa... [6 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami ta' din id-Direttiva u tippreżenta rapport fuq is-sejbiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat u jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq is-sit web tal-Kummissjoni.

2.  Għat-tħejjija tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jipprovdu fil-ħin l-informazzjoni rilevanti u meħtieġa lill-Kummissjoni.

Artikolu 11

Dispożizzjoni tranżitorja

Il-ftehimiet dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għall-atti tal-komunikazzjoni lill-pubbliku ta’ xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, u d-disponibbiltà lill-pubbliku ta’ xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, b'tali mod li l-membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jaċċessawhom minn post u f'ħin magħżul individwalment minnhom, li jseħħu waqt il-forniment ta' servizz online anċillari kif ukoll għall-atti tar-riproduzzjoni li huma meħtieġa għall-forniment ta' tali servizz online, l-aċċess għalih jew l-użu tiegħu li jkunu fis-seħħ fi ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] għandhom ikunu soġġetti għall-Artikolu 3 minn [4 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], jekk dawn ikunu jiskadu wara dik id-data.

L-awtorizzazzjonijiet miksuba għall-atti tal-komunikazzjoni lill-pubbliku li jaqgħu taħt l-Artikolu 8 u li huma fis-seħħ fi ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], għandhom ikunu soġġetti għall-Artikolu 8 minn [6 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] jekk jiskadu wara dik id-data.

Artikolu 12

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Għandhom immedjatament jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

(2)  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 125, 21.4.2017, p. 27
(2)ĠU C 125, 21.4.2017, p. 27.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta’ Marzu 2019.
(4)Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10).
(5)Id-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar dritt ta' kiri u dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-proprjetà intellettwali (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 28).
(6)Id-Direttiva tal-Kunsill 93/83/KEE tas-27 ta' Settembru 1993 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti regoli dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati ma' drittijiet tal-awtur applikabbli għal xandir bis-satellita u ritrażmissjoni bil-cable (ĠU L 248, 6.10.1993, p. 15).
(7) Ir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 310, 26.11.2015, p. 1).
(8)Id-Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn fis-suq intern (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 72).
(9) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) ***I
PDF 337kWORD 100k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0366),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 167(5) u 173(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0237/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l - opinjoni tal - Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta’ Frar 2019,(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0156/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Il-kultura, il-patrimonju kulturali u d-diversità kulturali huma ta' valur kbir għas-soċjetà Ewropea mil-lat kulturali, ambjentali, soċjali u ekonomiku, u jenħtieġ li jiġu promossi u appoġġati. Id-dikjarazzjoni ta' Ruma tal-25 ta' Marzu 2017 u l-Kunsill Ewropew f'Diċembru 2017 iddikjaraw li l-edukazzjoni u l-kultura huma kruċjali biex jinbnew soċjetajiet li jiffavorixxu l-inklużività u l-koeżjoni ta' kulħadd, u biex tiġi appoġġata l-kompetittività Ewropea.
(1)  Il-kultura, l-arti, il-wirt kulturali u d-diversità kulturali huma ta' valur kbir għas-soċjetà Ewropea mil-lat kulturali, edukattiv, demokratiku, ambjentali, soċjali, tad-drittijiet tal-bniedem u ekonomiku, u jenħtieġ li jiġu promossi u appoġġati. Id-dikjarazzjoni ta' Ruma tal-25 ta' Marzu 2017 u l-Kunsill Ewropew f'Diċembru 2017 iddikjaraw li l-edukazzjoni u l-kultura huma kruċjali biex jinbnew soċjetajiet li jiffavorixxu l-inklużività u l-koeżjoni ta' kulħadd, u biex tiġi appoġġata l-kompetittività Ewropea.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Skont l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), "l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi". Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Dawn il-valuri huma affermati mill-ġdid u huma stabbiliti b'mod ċar fid-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji mnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li għandha l-istess valur legali bħat-Trattati, kif imsemmi fl-Artikolu 6 tat-TUE.
(2)  Skont l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), "l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi". Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Dawn il-valuri huma affermati mill-ġdid u huma stabbiliti b'mod ċar fid-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji mnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta), li għandha l-istess valur legali bħat-Trattati, kif imsemmi fl-Artikolu 6 tat-TUE. B'mod partikolari, il-libertà ta' espressjoni u tal-informazzjoni hija minquxa fl-Artikolu 11 tal-Karta u l-libertà tal-arti u x-xjenza hija minquxa fl-Artikolu 13 tal-Karta.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura15 tkompli tistabbilixxi l-għanijiet tal-Unjoni għas-setturi kulturali u kreattivi. Għandha l-għan li tisfrutta s-setgħa tal-kultura u tad-diversità kulturali għall-koeżjoni soċjali u l-benessri fis-soċjetà, u li trawwem id-dimensjoni transfruntiera tas-setturi kulturali u kreattivi u tappoġġa l-kapaċità tagħhom li jikbru, filwaqt li tħeġġeġ il-kreattività bbażata fuq il-kultura fl-edukazzjoni u l-innovazzjoni. Il-Komunikazzjoni tittratta wkoll l-impjiegi, it-tkabbir u t-tisħiħ tar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali. Il-programm Ewropa Kreattiva, flimkien ma' programmi oħra tal-Unjoni, jenħtieġ li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' din l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura. Dan huwa wkoll b'konformità mal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-2005 dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali, li daħlet fis-seħħ fit-18 ta' Marzu 2007, u li l-Unjoni hija parti għaliha.
(4)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura15 tkompli tistabbilixxi l-għanijiet tal-Unjoni għas-setturi kulturali u kreattivi. Għandha l-għan li tisfrutta s-setgħa tal-kultura u tad-diversità kulturali għall-koeżjoni soċjali u l-benessri fis-soċjetà, u li trawwem id-dimensjoni transfruntiera tas-setturi kulturali u kreattivi u tappoġġa l-kapaċità tagħhom li jikbru, filwaqt li tħeġġeġ il-kreattività bbażata fuq il-kultura fl-edukazzjoni u l-innovazzjoni. Il-Komunikazzjoni tittratta wkoll l-impjiegi, it-tkabbir u t-tisħiħ tar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali. Il-programm Ewropa Kreattiva, flimkien ma' programmi oħra tal-Unjoni, jenħtieġ li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' din l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura, filwaqt li jqis il-fatt li jitqies li l-valur intrinsiku tal-kultura u tal-espressjoni artistika jenħtieġ li dejjem jiġi ppreservat u promoss u li l-kreazzjoni artisitika tinsab fil-qalba tal-proġetti ta' kooperazzjoni. L-appoġġ lill-implimentazzjoni ta' din l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura ġdida huwa wkoll b'konformità mal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-2005 dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali, li daħlet fis-seħħ fit-18 ta' Marzu 2007, u li l-Unjoni hija parti għaliha.
__________________
__________________
15 COM(2018)0267.
15 COM(2018)0267.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Il-politiki tal-Unjoni se jikkomplementaw lill-intervent mill-Istati Membri fil-qasam kulturali u kreattiv u jżidu l-valur tiegħu. Jenħtieġ li l-impatt tal-politiki tal-Unjoni jiġi vvalutat fuq bażi regolari, filwaqt li jitqiesu indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi bħall-benefiċċji għaċ-ċittadini, il-parteċipazzjoni attiva tagħhom, il-benefiċċji għall-ekonomija tal-Unjoni f'termini ta' tkabbir u impjiegi u r-riperkussjonijiet f'setturi oħra tal-ekonomija, u l-ħiliet u l-kompetenzi tal-persuni li jaħdmu fis-setturi kulturali u kreattivi.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  Is-salvagwardja u t-titjib tal-wirt kulturali Ewropew huma għanijiet ta' dan il-Programm. Dawn l-objettivi ġew rikonoxxuti wkoll bħala inerenti għad-dritt għall-għarfien tal-wirt kulturali u l-parteċipazzjoni fih, stabbilit fil-Konvenzjoni Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Valur tal-Wirt Kulturali għas-Soċjetà (il-Konvenzjoni ta' Faro), li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2011. Dik il-Konvenzjoni tissottolinja r-rwol tal-wirt kulturali fil-kostruzzjoni ta' soċjetà paċifika u demokratika, u fil-proċessi ta' żvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tad-diversità kulturali.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Il-promozzjoni tad-diversità kulturali Ewropea tiddependi mill-eżistenza ta' setturi kulturali u kreattivi ta' suċċess li jkunu reżiljenti, u li jkunu kapaċi joħolqu, jipproduċu u jqassmu x-xogħlijiet tagħhom lil udjenza Ewropea kbira u diversifikata. Dan ikabbar il-potenzjal kummerċjali tagħhom u jikkontribwixxi lejn tkabbir sostenibbli u lejn il-ħolqien tal-impjiegi. Barra minn hekk, il-promozzjoni tal-kreattività tagħti spinta lill-kompetittività u lill-innovazzjoni fil-ktajjen tal-valur industrijali. Minkejja l-progress li sar dan l-aħħar, is-suq kulturali u kreattiv Ewropew għadu frammentat fil-livell nazzjonali u lingwistiku. Dan ixekkel lis-setturi kulturali u kreattivi minħabba li ma jippermettilhomx jibbenefikaw bis-sħiħ mis-suq uniku Ewropew u, b'mod partikolari, mis-suq uniku diġitali.
(5)  Il-promozzjoni tad-diversità kulturali Ewropea u tal-għarfien tal-għeruq komuni hija bbażata fuq il-libertà ta' espressjoni artistika, il-kapaċità u l-kompetenzi tal-artisti u tal-operaturi kulturali, l-eżistenza ta' setturi kulturali u kreattivi ta' suċċess li jkunu reżiljenti fid-dominju pubbliku u privat u l-kapaċità tagħhom li joħolqu, jinnovaw u jipproduċu xogħlijiet tagħhom u jqassmuhom lil udjenza Ewropea kbira u diversifikata. Din b'hekk tkabbar il-potenzjal kummerċjali tagħhom, iżżid l-aċċess għall-kontenut kreattiv, ir-riċerka artisitika u l-kreattività u l-promozzjoni tagħhom u tikkontribwixxi għal tkabbir sostenibbli u ħolqien tal-impjiegi. Barra minn hekk, il-promozzjoni tal-kreattività u l-għarfien ġdid jagħtu spinta lill-kompetittività u lill-innovazzjoni fil-ktajjen tal-valur industrijali. Jenħtieġ li jiġi adottat approċċ usa' għall-edukazzjoni artistika u kulturali u r-riċerka artistika, li jiżviluppa minn approċċ STEM (Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija, Matematika) għal approċċ STEAM (Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija, Arti, Matematika). Minkejja l-progress li sar dan l-aħħar fir-rigward tal-assistenza għat-traduzzjoni u s-sottotitolar, is-suq kulturali u kreattiv Ewropew għadu frammentat fil-livell nazzjonali u lingwistiku. Filwaqt li tiġi rispettata l-ispeċifiċità ta' kull suq, jista' jsir sforz akbar sabiex is-setturi kulturali u kreattivi jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mis-suq uniku Ewropew u u mis-suq uniku diġitali, b'mod partikolari inkluż billi titqies il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  It-tranżizzjoni diġitali tirrappreżenta bidla fil-paradigma u hija waħda mill-akbar sfidi għas-setturi kulturali u kreattivi. L-innovazzjoni diġitali bidlet id-drawwiet, ir-relazzjonijiet u l-mudelli ta' produzzjoni u konsum kemm fil-livell personali kif ukoll f'dak soċjali, u jenħtieġ li tagħti spinta lill-espressjoni kulturali u kreattiva u n-narrattiva kulturali u kreattiva, filwaqt li tirrispetta l-valur speċifiku tas-setturi kulturali u kreattivi fi ħdan fl-ambjent diġitali.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Il-Programm jenħtieġ li jqis in-natura doppja tas-setturi kulturali u kreattivi filwaqt li jirrikonoxxi, minn naħa waħda, il-valur intrinsiku u artistiku tal-kultura u, min-naħa l-oħra, il-valur ekonomiku ta' dawk is-setturi, inkluż il-kontribut aktar wiesa' tagħhom għat-tkabbir u l-kompetittività, u għall-kreattività u l-innovazzjoni. Dan jeħtieġ setturi kulturali u kreattivi Ewropej qawwija, b'mod partikolari industrija awdjoviżiva Ewropea vivaċi, li l-kapaċità tagħha li tilħaq udjenzi kbar u l-importanza ekonomika tagħha, inkluż għal setturi kreattivi oħra u għat-turiżmu kulturali, ikunu ġew ikkunsidrati. Madankollu, il-kompetizzjoni globali tas-swieq awdjoviżivi ġiet intensifikata iktar bħala riżultat tat-tfixkil diġitali li qed ikopli jikber maż-żmien, eż. bidliet fil-produzzjoni u l-konsum tal-midja, u l-pożizzjoni ta' importanza dejjem akbar tal-pjattaformi globali fid-distribuzzjoni tal-kontenut. Għalhekk, għandu jingħata aktar appoġġ lill-industrija Ewropea.
(6)  Il-Programm jenħtieġ li jqis in-natura doppja tas-setturi kulturali u kreattivi filwaqt li jirrikonoxxi, minn naħa waħda, il-valur intrinsiku u artistiku tal-kultura u, min-naħa l-oħra, il-valur ekonomiku ta' dawk is-setturi, inkluż il-kontribut aktar wiesa' tagħhom għat-tkabbir u l-kompetittività, il-kreattività, l-innovazzjoni, id-djalogu interkulturali, il-koeżjoni soċjali u l-ġenerazzjoni tal-għarfien. Dan jeħtieġ setturi kulturali u kreattivi Ewropej b'saħħithom, kemm fl-oqsma għall-qligħ kif ukoll mingħajr qligħ, b'mod partikolari industrija awdjoviżiva Ewropea vivaċi, li l-kapaċità tagħha li tilħaq udjenzi kbar fil-livell lokali, nazzjonali u tal-Unjoni u l-importanza ekonomika tagħha, inkluż għal setturi kreattivi oħra u għat-turiżmu kulturali u għall-iżvilupp reġjonali, lokali u urban ġew ikkunsidrati. Madankollu, il-kompetizzjoni globali tas-swieq awdjoviżivi ġiet intensifikata iktar bħala riżultat tat-tfixkil diġitali li qed ikopli jikber maż-żmien, eż. bidliet fil-produzzjoni u l-konsum tal-midja, u l-pożizzjoni ta' importanza dejjem akbar tal-pjattaformi globali fid-distribuzzjoni tal-kontenut. Għalhekk, għandu jingħata aktar appoġġ lill-industrija Ewropea.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Iċ-ċittadinanza Ewropea attiva, il-valuri komuni, il-kreattività u l-innovazzjoni jeħtieġu bażi soda li fuqha jkunu jistgħu jiżviluppaw. Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-edukazzjoni ċinematografika u awdjoviżiva, b'mod partikolari fost il-minorenni u ż-żgħażagħ.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Sabiex ikun effettiv, il-Programm jenħtieġ li jikkunsidra n-natura tas-setturi differenti, il-gruppi differenti fil-mira tagħhom u l-ħtiġijiet partikolari tagħhom permezz ta' approċċi mfassla apposta fi ħdan fergħa ddedikata lis-settur awdjoviżiv, fergħa ddedikata lis-setturi kulturali u kreattivi l-oħra, kif ukoll fergħa transsettorjali.
(7)  Sabiex ikun effettiv, il-Programm jenħtieġ li jikkunsidra n-natura u l-isfidi speċifiċi tas-setturi differenti, il-gruppi differenti fil-mira tagħhom u l-ħtiġijiet partikolari tagħhom permezz ta' approċċi mfassla apposta fi ħdan fergħa ddedikata lis-settur awdjoviżiv, fergħa ddedikata lis-setturi kulturali u kreattivi l-oħra, kif ukoll fergħa transsettorjali. Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi l-istess appoġġ lis-setturi kulturali u kreattivi permezz ta' skemi orizzontali li jkunu mmirati lejn il-ħtiġijiet komuni. Billi jibni fuq proġetti pilota, il-Programm jenħtieġ ukoll li jimplimenta l-azzjonijiet settorjali elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Il-mużika, fil-forom u fl-espressjonijiet kollha tagħha, u speċjalment il-mużika kontemporanja u l-mużika live, hija komponent essenzjali tal-wirt kulturali, artistiku u ekonomiku tal-Unjoni. Din hija element ta' koeżjoni soċjali, integrazzjoni multikulturali u soċjalizzazzjoni taż-żgħażagħ, u sservi bħala strument ewlieni biex titjieb il-kultura, inkluż it-turiżmu kulturali. Is-settur tal-mużika għalhekk jenħtieġ li jiffoka b'mod partikolari fuq l-azzjonijiet speċifiċi segwiti bħala parti mill-fergħa KULTURA skont dan ir-Regolament f'termini ta' distribuzzjoni finanzjarja u azzjonijiet immirati. Jenħtieġ li t-talbiet u l-istrumenti mfassla apposta jgħinu biex tingħata spinta lill-kompetittività tas-settur tal-mużika u jindirizzaw xi sfidi speċifiċi li dan jiffaċċja.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)
(7b)  Huwa meħtieġ li l-appoġġ tal-Unjoni jissaħħaħ fil-qasam tar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali. Jenħtieġ li l-Programm ifittex li jikkontribwixxi għat-tielet objettiv strateġiku tal-Aġenda Ewropea l-Ġdida għall-Kultura billi juża d-djalogu kulturali u interkulturali bħala magni għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku sostenibbli. Fl-Unjoni u madwar id-dinja, il-bliet qed jixprunaw politiki kulturali ġodda. Għadd kbir ta' komunitajiet kreattivi inġabru f'ċentri, inkubaturi u spazji ddedikati madwar id-dinja. Jenħtieġ li l-Unjoni tkun strumentali biex tgħaqqad flimkien dawk il-komunitajiet mill-Unjoni u mill-pajjiżi terzi u trawwem kollaborazzjoni multidixxiplinarja fil-ħiliet artistiċi, kreattivi u diġitali.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Il-fergħa transsettorjali għandha l-għan li tisfrutta l-potenzjal ta' kollaborazzjoni fost setturi kulturali u kreattivi differenti. Approċċ trażversali konġunt iwassal għal benefiċċji f'termini ta' trasferiment tal-għarfien u ta' effiċjenza amministrattiva.
(8)  Il-fergħa transsettorjali għandha l-għan li tindirizza l-isfidi komuni li jħabbtu wiċċhom magħhom is-setturi kulturali u kreattivi differenti, u tisfrutta l-potenzjal ta' kollaborazzjoni fosthom. Approċċ trażversali konġunt iwassal għal benefiċċji f'termini ta' trasferiment tal-għarfien u ta' effiċjenza amministrattiva.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  Hemm bżonn ta' intervent mill-Unjoni fis-settur awdjoviżiv, maħsub biex jakkumpanja l-politiki tal-Unjoni dwar is-Suq Uniku Diġitali. Dan jikkonċerna b'mod partikolari l-modernizzazzjoni tal-qafas tad-drittijiet tal-awtur u r-Regolament propost dwar trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir16, kif ukoll il-proposta biex tiġi emendata d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità tal-atturi tas-settur awdjoviżiv Ewropew biex jiffinanzjaw, jippproduċu u jiddisseminaw xogħlijiet li jistgħu jkunu viżibbli b'mod suffiċjenti fuq it-tipi differenti ta' midja ta' komunikazzjoni disponibbli (eż. it-TV, iċ-ċinema jew il-Video On Demand) u li l-udjenzi jsibuhom attraenti f'suq akbar u aktar kompetittiv kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha. L-appoġġ jenħtieġ li jiġi miżjud sabiex jindirizza l-iżviluppi li seħħew dan l-aħħar fis-suq u, b'mod partikolari, il-pożizzjoni iktar b'saħħitha tal-pjattaformi globali ta' distribuzzjoni meta mqabbla ma' xandara nazzjonali li tradizzjonalment jinvestu fil-produzzjoni ta' xogħlijiet Ewropej.
(9)  Hemm bżonn ta' intervent mill-Unjoni fis-settur awdjoviżiv, maħsub biex jakkumpanja l-politiki tal-Unjoni dwar is-Suq Uniku Diġitali. Dan jikkonċerna b'mod partikolari l-modernizzazzjoni tal-qafas tad-drittijiet tal-awtur u r-Regolament propost dwar trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir16, u d-Direttiva 2018/1808 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17. Għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità tal-atturi tas-settur awdjoviżiv Ewropew biex joħolqu, jiffinanzjaw, jipproduċu u jiddisseminaw xogħlijiet ta' diversi formati fuq it-tipi differenti ta' midja ta' komunikazzjoni disponibbli (eż. it-TV, iċ-ċinema jew il-Video On Demand) u li l-udjenzi jsibuhom attraenti f'suq akbar u aktar kompetittiv kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha. L-appoġġ jenħtieġ li jiġi miżjud sabiex jindirizza l-iżviluppi li seħħew dan l-aħħar fis-suq u, b'mod partikolari, il-pożizzjoni iktar b'saħħitha tal-pjattaformi globali ta' distribuzzjoni meta mqabbla ma' xandara nazzjonali li tradizzjonalment jinvestu fil-produzzjoni ta' xogħlijiet Ewropej.
__________________
__________________
16 COM(2016)0594
16 COM(2016)0594
17 COM/2016/0287
17 Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbidlu, ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69)
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  L-azzjonijiet speċjali mfassla bħala parti mill-Programm Ewropa Kreattiva, bħaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, il-Jiem tal-Patrimonju Ewropew, il-premjijiet Ewropej fl-oqsma tal-mużika kontemporanja, il-pop u r-rock, il-letteratura, il-patrimonju u l-arkitettura u l-Kapitali Ewropej tal-Kultura ġibdu l-attenzjoni ta' miljuni ta' ċittadini Ewropej, urew il-benefiċċji soċjali u ekonomiċi tal-politiki kulturali Ewropea u, għaldaqstant, jenħtieġ li jibqgħu jsiru u, kull meta jkun possibbli, għandhom jitwessgħu.
(10)  L-azzjonijiet speċjali mfassla bħala parti mill-Programm Ewropa Kreattiva, bħaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, il-Jiem tal-Patrimonju Ewropew, il-premjijiet Ewropej fl-oqsma tal-mużika kontemporanja, il-pop u r-rock, il-letteratura, il-wirt u l-arkitettura u l-Kapitali Ewropej tal-Kultura ġibdu l-attenzjoni ta' miljuni ta' ċittadini Ewropej, urew il-benefiċċji soċjali u ekonomiċi tal-politiki kulturali Ewropea u, għaldaqstant, jenħtieġ li jibqgħu jsiru u, kull meta jkun possibbli, għandhom jitwessgħu. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-attivitajiet tan-netwerking tas-siti taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  Il-Programm Ewropa Kreattiva taħt ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 xpruna l-ħolqien ta' proġetti innovattivi u ta' suċċess li ġġeneraw prattiki tajbin f'termini tal-kooperazzjoni transnazzjonali Ewropea fis-setturi kreattivi u kulturali. Bħala riżultat, dan żied id-diversità kulturali Ewropea għall-udjenzi, u ingrana l-benefiċċji soċjali u ekonomiċi tal-politiki kulturali Ewropej. Sabiex ikunu aktar effiċjenti, jenħtieġ li dawn l-istejjer ta' suċċess jiġu enfasizzati u, kull fejn ikun possibbli, jitwessgħu.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)
(10b)  Il-livelli kollha ta' atturi fis-setturi kulturali u kreattivi jenħtieġ li jkunu involuti b'mod attiv fl-ilħuq tal-għanijiet tal-Programm u fl-iżvilupp ulterjuri tiegħu. Minħabba li l-esperjenza tal-involviment formali tal-partijiet ikkonċernati fil-mudell tal-governanza parteċipattiva tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, stabbilita permezz tad-Deċiżjoni (UE) 2017/864 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, deher li kienet effiċjenti għall-integrazzjoni sistematika kultura, huwa ssuġġerit li dan il-mudell jiġi applikat għall-Programm ukoll. Dan il-mudell ta' governanza parteċipattiva jenħtieġ li jinkludi approċċ trasversali bl-għan li jinħolqu sinerġiji bejn id-diversi programmi u inizjattivi tal-Unjoni fil-qasam tal-kultura u l-kreattività.
___________________
1a Deċiżjoni (UE) 2017/864 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta Mejju 2017 dwar Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (2018), (ĠU L 131, 20.5.2017, p. 1).
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 10c (ġdida)
(10c)  Jenħtieġ li tiġi inkluża azzjoni transsettorjali emblematika li jkollha l-għan li tippreżenta d-diversità kreattiva u kulturali Ewropea lill-Istati Membri u lill-pajjiżi terzi bħala parti mill-azzjonijiet speċjali li jaqgħu taħt il-Programm. L-azzjoni jenħtieġ li tenfasizza l-eċċellenza tal-kreattivià Ewropea bbażata fuq il-kultura biex tiskatta l-innovazzjoni transsettorjali fl-ekonomija usa', billi tagħti premju speċjali.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Il-kultura hija essenzjali għat-tisħiħ ta' komunitajiet inklużivi u koeżivi. Fil-kuntest tal-pressjoni migratorja, il-kultura għandha rwol importanti fl-integrazzjoni tal-migranti billi tgħinhom iħossuhom parti mis-soċjetajiet li jospitawhom, filwaqt li tgħin ukoll fl-iżvilupp ta' relazzjonijiet tajba bejn il-migranti u komunitajiet ġodda.
(11)  Il-kultura hija essenzjali għat-tisħiħ ta' komunitajiet inklużivi, koeżivi u riflettivi , biex it-territorji jingħataw ħajja ġdida u biex tiġi promossa l-inklużjoni soċjali għal persuni bi sfond żvantaġġat. Fil-kuntest tal-kwistjonijiet migratorji u l-isfidi b'rabta mal-integrazzjoni, il-kultura għandha rwol fundamentali fil-ħolqien ta' spazji inklużivi għal djalogu interkulturali u fl-integrazzjoni tal-migranti u r-rifuġjati, billi tgħinhom iħossuhom parti mis-soċjetajiet li jospitawhom, u fl-iżvilupp ta' relazzjonijiet tajba bejn il-migranti u komunitajiet ġodda.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
(11a)  Il-kultura tipprovdi u trawwem is-sostenibilità ekonomika, soċjali u ambjentali. Għalhekk jenħtieġ li tkun fil-qalba tal-istrateġiji ta' żvilupp politiku. Il-kontribut tal-kultura għall-benessri tas-soċjetà kollha jenħtieġ li jiġi enfasizzat. Skont id-"Dikjarazzjoni ta' Davos" tat-22 ta' Jannar 2018 bit-titlu "Lejn Baukultur ta' kwalità għolja għall-Ewropa", jenħtieġ li jittieħdu passi biex jiġi promoss approċċ integrat ġdid għat-tfassil tal-ambjent mibni ta' kwalità għolja, li jkun integrat fil-kultura, isaħħaħ il-koeżjoni soċjali, jiżgura ambjent sostenibbli u jikkontribwixxi għas-saħħa u l-benessri tal-popolazzjoni kollha. Jenħtieġ li dak l-approċċ ma jpoġġix enfasi fuq iż-żoni urbani biss, iżda jenħtieġ li jiffoka primarjament fuq l-interkonnettività ta' żoni periferiċi, remoti u rurali. Il-kunċett ta' Baukultur jinkorpora l-fatturi kollha li jħallu impatt dirett fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u tal-komunitajiet, u għalhekk irawwem l-inklużività, il-koeżjoni u s-sostenibilità b'mod konkret ħafna.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)
(11b)  Hija prijorità li l-kultura, inklużi oġġetti u servizzi kulturali u awdjoviżivi, isiru iktar aċċessibbli għal persuni b'diżabilità bħala strumenti biex jitrawwem is-sodisfazzjon personali u l-parteċipazzjoni attiva sħaħ tagħhom, u b'hekk tikkontribwixxi biex ikun hemm soċjetà verament inklużiva ibbażata fuq is-solidarjetà. Jenħtieġ għalhekk li l-Programm jippromwovi u jżid il-parteċipazzjoni kulturali fl-Unjoni kollha, b'mod partikolari fir-rigward ta' persuni b'diżabilità u minn sfondi żvantaġġati, kif ukoll dawk li jgħixu f'żoni rurali u remoti.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Il-libertà artistika hija l-qalba ta' setturi kulturali u kreattivi vivaċi, u dan jgħodd ukoll għas-settur tal-mezzi ta' informazzjoni. Il-programm jenħtieġ li jippromwovi kollegamenti u kollaborazzjoni bejn is-settur awdjoviżiv u s-settur tal-pubblikazzjoni sabiex jiġi promoss ambjent medjatiku pluralistiku.
(12)  Il-libertà tal-espressjoni artistika u kulturali, il-libertà ta' espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja jinsabu fil-qalba ta' setturi kulturali u kreattivi vivaċi, u tas-settur settur tal-mezzi ta' informazzjoni. Il-Programm jenħtieġ li jippromwovi kollegamenti u kollaborazzjoni bejn is-settur awdjoviżiv u s-settur tal-pubblikazzjoni bl-għan li jippromwovi ambjent medjatiku pluralistiku u indipendenti bi qbil mad-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi appoġġ għall-professjonisti ġodda tal-midja u jtejjeb l-iżvilupp tal-ħsieb kritiku fost iċ-ċittadini permezz tal-promozzjoni tal-litteriżmu medjatiku, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ.
__________________
1a Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) (ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1).
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  Il-mobilità tal-artisti u tal-ħaddiema kulturali, fir-rigward tal-iżvilupp tal-ħiliet, it-tagħlim, is-sensibilizzazzjoni interkulturali, il-kokreazzjoni, il-koproduzzjoni, iċ-ċirkolazzjoni u d-disseminazzjoni ta' xogħlijiet artistiċi, il-parteċipazzjoni f'avvenimenti internazzjonali, bħal fieri, festivals eċċ., hija prerekwiżit ewlieni għal setturi kulturali u kreattivi aktar marbuta flimkien, aktar b'saħħithom u aktar sostenibbli fl-Unjoni. Din il-mobilità sikwit tiġi mxekkla min-nuqqas ta' status legali, diffikultajiet biex jinkisbu l-viżi u t-tul ta' żmien tal-permessi, ir-riskju ta' tassazzjoni doppja u kundizzjonijiet tas-sigurtà soċjali prekarji u instabbli.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  B'konformità mal-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Programm, fl-attivitajiet kollha tiegħu, jenħtieġ li jappoġġa l-integrazzjoni bejn is-sessi u l-integrazzjoni tal-għanijiet ta' nondiskriminazzjoni u, fejn applikabbli, jenħtieġ li jiddefinixxi kriterji xierqa ta' bilanċ bejn is-sessi.
(13)  B'konformità mal-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Programm, fl-attivitajiet kollha tiegħu, jenħtieġ li jappoġġa l-integrazzjoni bejn is-sessi u l-integrazzjoni tal-għanijiet ta' nondiskriminazzjoni u, fejn applikabbli, jenħtieġ li jiddefinixxi kriterji xierqa ta' bilanċ bejn is-sessi u diversità. Il-Programm jenħtieġ li jfittex li jiżgura li l-parteċipazzjoni fil-Programm u l-proġetti mwettqa taħt il-Programm tilħaq u tirrifletti d-diversità tas-soċjetà Ewropea. L-attivitajiet imwettqa taħt il-Programm jenħtieġ li jiġu mmonitorjati u rrapportati sabiex tiġi aċċertata l-prestazzjoni tal-Programm f'dak ir-rigward u biex dawk li jfasslu l-politika jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati aħjar fir-rigward ta' programmi futuri.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  In-nisa huma preżenti ħafna fil-qasam artistiku u kulturali fl-Unjoni bħala awturi, professjonisti, għalliema, u bħala udjenza b'aċċess dejjem ikbar tal-pubbliku kulturali. Madankollu, kif evidenzjat minn riċerka u studji bħall-"European Women´s Audiovisual Network" (in-Netwerk Ewropew Awdjoviżiv tan-Nisa) għad-diretturi tal-films u mill-proġett We Must fil-qasam tal-mużika, jeżistu inugwaljanzi fil-pagi bejn is-sessi u huwa inqas probabbli li n-nisa jwettqu xogħlijiethom u jokkupaw karigi ta' teħid tad-deċiżjonijiet f'istituzzjonijiet kulturali, artistiċi u kreattivi. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu promossi t-talenti femminili u li jiġu ċċirkolati x-xogħlijiet tagħhom sabiex jiġu appoġġati l-karrieri artistiċi tan-nisa.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  F'konformità mal-konklużjonijiet li nstiltu wara s-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018, il-Programm jenħtieġ li jtejjeb il-kooperazzjoni u l-kapaċità ta' promozzjoni tas-settur permezz ta' appoġġ għal attivitajiet relatati mal-legat tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018 u filwaqt li jqisu. B'rabta ma' dan, jenħtieġ li tingħata attenzjoni lid-dikjarazzjoni tal-Kunsill tal-Ministri tal-Kultura li saret f'Novembru 2018 u d-dikjarazzjonijiet magħmula fl-avveniment ta' għeluq tal-Kunsill, fis-7 ta' Diċembru 2018. Il-Programm jenħtieġ li jikkontrobwixxi għall-preservazzjoni sostenibbli fit-tul tal-wirt kulturali Ewropew permezz ta' azzjonijiet ta' appoġġ għall-artiġjani u għan-nies li jkunu mħarrġa fis-snajja' tradizzjonali relatati mar-restawr tal-wirt kulturali.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  B'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn approċċ integrat għall-Ewropa lejn il-wirt kulturali" tat-22 ta' Lulju 201419, il-politiki u l-istrumenti rilevanti jenħtieġ li joħorġu l-valur fuq terminu ta' żmien twil u tas-sostenibbiltà tal-wirt kulturali tal-Ewropa, u jiżviluppaw approċċ aktar integrat lejn il-preżervazzjoni u l-valorizzazzjoni tiegħu.
(15)  B'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn approċċ integrat għall-Ewropa lejn il-wirt kulturali" tat-22 ta' Lulju 2014, il-politiki u l-istrumenti rilevanti jenħtieġ li joħorġu l-valur fuq terminu ta' żmien twil u tas-sostenibbiltà tal-wirt kulturali tal-passat, tal-preżenti, tanġibbli, intanġibbli u diġitali tal-Ewropa, u jiżviluppaw approċċ aktar integrat lejn il-preżervazzjoni, il-konservazzjoni, l-użu mill-ġdid adattiv, it-tixrid, il-valorizzazzjoni u l-appoġġ billi jappoġġaw kondiviżjoni ta' kwalità u kkoordinata tal-għarfien professjonali u l-iżvilupp ta' standards ta' kwalità komuni għas-settur u mobilità għall-professjonisti tas-settur. Il-wirt kulturali jifforma parti integrali mill-koeżjoni Ewropea u jappoġġa r-rabta bejn it-tradizzjoni u l-innovazzjoni. Il-preservazzjoni tal-wirt kulturali u l-appoġġ għas-sengħa tal-artisti u tal-persuni li joħolqu xogħlijiet artistiċi jenħtieġ li jkunu prijorità tal-Programm.
__________________
__________________
19 COM/2014/0477
19 COM/2014/0477
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  Il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-impenn u l-involviment taċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-kultura u s-soċjetà, għall-promozzjoni tal-edukazzjoni kulturali u biex l-għarfien u l-wirt kulturali jsiru aċċessibbli pubblikament. Jenħtieġ ukoll li l-Programm irawwem il-kwalità u l-innovazzjoni fil-ħolqien u l-konservazzjoni inkluż permezz ta' sinerġiji fost il-kultura, l-arti, ix-xjenza, ir-riċerka u t-teknoloġija.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
(16a)  F'konformità mar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2016 dwar politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi, l-appoġġ għas-setturi kulturali u kreattivi jenħtieġ li jkun kwistjoni trasversali. Il-proġetti jenħtieġ li jiġu integrati matul il-Programm kollu sabiex jiġu appoġġati mudelli ta' negozju u ħiliet ġodda, savoir-faire tradizzjonali kif ukoll il-bidla ta' soluzzjonijiet kreattivi u interdixxiplinari f'valur ekonomiku u soċjali. Barra minn hekk, is-sinerġiji potenzjali li jeżistu bejn il-politiki tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu sfruttati bis-sħiħ, sabiex jintuża b'mod effettiv il-finanzjament disponibbli bħala parti mill-programmi tal-Unjoni - bħal Orizzont Ewropa, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, Erasmus+, EaSI u InvestEU.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-ftehim ŻEE, li jipprevedi l-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Pajjiżi terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-drittijiet meħtieġa għall-aċċess, kif ukoll l-aċċess, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod komprensiv.
(18)  Pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-ftehim ŻEE, li jipprevedi l-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Pajjiżi terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-drittijiet meħtieġa għall-aċċess, kif ukoll l-aċċess, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod komprensiv. Il-kontribuzzjonijiet ta' pajjiżi terzi għall-Programm jenħtieġ li jiġu rapportati fuq bażi annwali lill-awtorità baġitarja.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Sa mill-ħolqien tagħha, l-Akkademja Ewropea tal-Films żviluppat kompetenza unika u tinsab f'pożizzjoni unika biex toħloq komunità pan-Ewropea ta' persuni li joħolqu l-films u professjonisti tal-films, bl-għan li l-films Ewropej jiġu promossi u disseminati lil hinn mill-fruntieri nazzjonali tagħhom biex tiżi żviluppata udjenza verament Ewropea. Għalhekk, jenħtieġ li tkun eliġibbli għal appoġġ dirett mill-Unjoni.
(22)  Sa mill-ħolqien tagħha, l-Akkademja Ewropea tal-Films, permezz tal-għarfien speċjali u l-pożizzjoni unika tagħha, ikkontribwiet għall-iżvilupp ta' komunità pan-Ewropea ta' persuni li joħolqu l-films u professjonisti tal-films, billi ippromwoviet il-films Ewropej lil hinn mill-fruntieri nazzjonali tagħhom u rawmet l-emerġenza ta' udjenza internazzjonali ta' kull età. Għalhekk, jenħtieġ li b'mod eċċezzjonali tkun eliġibbli għal appoġġ dirett mill-Unjoni, fil-kuntest tal-kooperazzjoni tagħha mal-Parlament Ewropew fl-organizzazzjoni tal-Premju Ċinematografiku LUX. Madankollu, l-appoġġ dirett jenħtieġ li jkun marbut mal-negozjar ta' ftehim dwar il-kooperazzjoni, b'missjonijiet u objettivi speċifiċi, bejn iż-żewġ partijiet, u jenħtieġ li jkun biss possibbli li jingħata appoġġ dirett ladarba dak il-ftehim ikun ġie konkluż. Dan ma jipprekludix lill-Akkademja Ewropea tal-Films milli tapplika għal finanzjament għal inizjattivi u proġetti oħra taħt il-fergħat differenti tal-Programm.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  Sa mill-ħolqien tagħha, l-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea żviluppat kompetenza unika fil-promozzjoni tad-djalogu interkulturali, tar-rispett reċiproku u tal-fehim permezz tal-kultura. L-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea hija partikolari minħabba li hija orkestra Ewropea li tmur lil hinn mill-konfini kulturali, u hija magħmula minn mużiċisti żgħażagħ li jintgħażlu skont kriterji eżiġenti ta' kwalità permezz ta' proċess annwali rigoruż ta' udjenza bi prova li jsir fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, jenħtieġ li tkun eliġibbli għal appoġġ dirett mill-Unjoni.
(23)  Sa mill-ħolqien tagħha, l-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea żviluppat għarfien uniku fil-promozzjoni ta' wirt mużikali Ewropew għani, aċċess għall-mużika u djalogu interkulturali, u rispett u fehim reċiproċi permezz tal-kultura, kif ukoll fit-tisħiħ tal-professjonaliżmu tal-mużiċisti żgħażagħ, billi pprovdiethom bil-ħiliet meħtieġa għal karriera fis-settur kulturali u kreattiv. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, inklużi l-Presidenti suċċessivi tal-Kummissjoni u tal-Parlament Ewropew, irrikonoxxew il-kontribut tal-Orkestra tal-Unjoni Ewropea. L-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea hija partikolari minħabba li hija orkestra Ewropea li tmur lil hinn mill-konfini kulturali, u hija magħmula minn mużiċisti żgħażagħ li jintgħażlu skont kriterji eżiġenti ta' kwalità permezz ta' proċess annwali rigoruż u trasparenti ta' udjenza bi prova li jsir fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, jenħtieġ li b'mod eċċezzjonali tkun eliġibbli għal appoġġ dirett mill-Unjoni abbażi ta' missjonijiet u objettivi speċifiċi li jenħtieġ li jiġu stabbiliti u evalwati regolarment mill-Kummissjoni. Sabiex tiżgura dak l-appoġġ, l-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li żżid il-viżibilità tagħha, tagħmel kull sforz sabiex tikseb rappreżentazzjoni aktar ibbilanċjata tal-mużiċisti mill-Istati Membri kollha fi ħdan l-orkestra u tiddiversifika d-dħul tagħha billi tfittex b'mod attiv appoġġ finanzjarju minn sorsi oħra mill-finanzjament tal-Unjoni.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  L-appoġġ finanzjarju jenħtieġ li jintuża sabiex nuqqasijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment mhux ottimali jiġu indirizzati b'mod proporzjonat, filwaqt li l-azzjonijiet jenħtieġ li ma jiddupplikawx jew ma jeskludux il-finanzjament privat, jew ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq intern. L-azzjonijiet jenħtieġ li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar.
(26)  L-appoġġ finanzjarju jenħtieġ li jintuża sabiex nuqqasijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment mhux ottimali jiġu indirizzati b'mod proporzjonat, filwaqt li l-azzjonijiet jenħtieġ li ma jiddupplikawx jew ma jeskludux il-finanzjament privat, jew ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq intern. L-azzjonijiet jenħtieġ li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar u li jkunu xierqa għall-proġetti speċifiċi li jkunu qed jappoġġaw. Il-Programm jenħtieġ li ma jikkunsidrax biss il-valur ekonomiku tal-proġetti, iżda wkoll id-dimensjoni kulturali u kreattiva tagħhom u l-ispeċifiċità tas-setturi kkonċernati.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)
(26a)  Il-finanzjament mill-programmi stabbiliti bir-Regolament …/…[Strument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali1a u r-Regolament …/… [IPA III]1b jenħtieġ li jintuża wkoll biex jiġu ffinanzjati azzjonijiet taħt id-dimensjoni internazzjonali tal-Programm. Dawk l-azzjonijiet jenħtieġ li jiġu implimentati bi qbil ma' dan ir-Regolament.
__________________
1a 2018/0243 (COD).
1b 2018/0247 (COD).
Emenda 35
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Waħda mill-akbar sfidi għas-setturi kulturali u kreattivi hija l-aċċess għal finanzjament li jippermetti li l-attivitajiet li jwettqu jkabbru, iżommu jew iżidu l-kompetittività, jew jinternazzjonalizzaw l-attivitajiet tagħhom. L-għanijiet ta' politika ta' dan il-Programm jenħtieġ ukoll li jiġu indirizzati permezz ta' strumenti finanzjarji u garanzija baġitarja bħala parti mit-tieqa ta' politika/twieqi ta' politika tal-Fond InvestEU.
(27)  Is-setturi kulturali u kreattivi huma setturi innovattivi, reżiljenti u li qed jikbru fl-ekonomija Ewropea, li jiġġeneraw valur ekonomiku u kulturali mill-proprjetà intellettwali u mill-kreattività individwali. Madankollu, in-natura frammentata u intanġibbli tal-assi tagħhom tillimita l-aċċess tagħhom għall-finanzjament privat. Waħda mill-akbar sfidi għas-setturi kulturali u kreattivi hija li jiżdied l-aċċess tagħhom għall-finanzi, li huwa essenzjali biex jikbru, iżommu jew iżidu l-kompetittività tagħhom fil-livell internazzjonali. L-għanijiet ta' politika ta' dan il-Programm jenħtieġ ukoll li jiġu indirizzati permezz ta' strumenti finanzjarji u garanzija baġitarja, speċjalment għall-SMEs, bħala parti mit-tieqa ta' politika/twieqi ta' politika tal-Fond InvestEU b'konformità mal-prattiki żviluppati fil-qafas tal-Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1295/2013.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  Filwaqt li jitqies l-għarfien espert tekniku meħtieġ biex issir valutazzjoni tal-proposti li huma parti minn azzjonijiet speċifiċi tal-Programm, jenħtieġ li jkun previst li, fejn rilevanti, il-kumitati ta' evalwazzjoni jistgħu jkunu magħmula minn esperti esterni.
(28)  L-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza fl-implimentazzjoni tal-Proġett jenħtieġ li jikkostitwixxu l-kriterji ewlenin ta' evalwazzjoni għall-għażla tal-proġett ikkonċernat. Filwaqt li jitqies l-għarfien espert tekniku meħtieġ biex issir valutazzjoni tal-proposti li huma parti minn azzjonijiet speċifiċi tal-Programm, jenħtieġ li jkun previst li, fejn rilevanti, il-kumitati ta' valutazzjoni jistgħu jkunu magħmula minn esperti esterni li jenħtieġ li jkollhom sfond professjonali u ta' ġestjoni b'rabta mal-qasam ta' applikazzjoni li jkun qed jiġi vvalutat. Fejn rilevanti, jenħtieġ li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata l-koerenza ġenerali mal-objettivi ta' inklużjoni tal-udjenzi u d-diversità.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 29
(29)  Il-Programm jenħtieġ li jinkludi sistema realistika u maniġġabbli ta' indikaturi tal-prestazzjoni li takkumpanja l-azzjonijiet tiegħu u timmonitorja l-prestazzjoni tiegħu fuq bażi kontinwa. Dan il-monitoraġġ, kif ukoll l-azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm u mal-azzjonijiet tiegħu jenħtieġ li jibnu fuq it-tliet fergħat tal-programm.
(29)  Il-Programm jenħtieġ li jinkludi sistema realistika u maniġġabbli ta' indikaturi tal-prestazzjoni kwantitattivi u kwalitattivi li takkumpanja l-azzjonijiet tiegħu u timmonitorja l-prestazzjoni tiegħu fuq bażi kontinwa, filwaqt li jitqies il-valur intrinsiku tal-arti u s-setturi kulturali u kreattivi. Tali indikaturi tal-prestazzjoni jenħtieġ li jiġu żviluppati mal-partijiet interessati. Dan il-monitoraġġ, kif ukoll l-azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm u mal-azzjonijiet tiegħu jenħtieġ li jibnu fuq it-tliet fergħat tal-programm. Il-fergħat jenħtieġ li jqisu indikatur kwantitattiv u kwalitattiv wieħed jew aktar. Dawk l-indikaturi jenħtieġ li jkunu vvalutati skont dan ir-Regolament.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)
(29a)  Meta titqies il-kumplessità u d-diffikultà biex tinġabar, tiġi analizzata u adattata d-data u biex jitkejjel l-impatt tal-politiki kulturali u jiġu ddefiniti l-indikaturi, jenħtieġ li l-Kummissjoni ssaħħaħ il-kooperazzjoni fi ħdan is-servizzi tagħha, bħaċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u l-EUROSTAT, bl-għan li tiġbor u tanalizza data statistika xierqa. Il-Kummissjoni jenħtieġ li taġixxi f'kooperazzjoni ma' ċentri ta' eċċellenza fl-Unjoni, istituti nazzjonali tal-istatistika u organizzazzjonijiet rilevanti għas-setturi kulturali u kreattivi fl-Ewropa u f'kollaborazzjoni mal-Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u l-Unesco.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 32
(32)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' ammonti f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju.
(32)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-kapaċità tal-operatur tal-proġett li jikseb l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħti r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu d-daqs tal-operatur u tal-proġett, il-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' ammonti f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)
(33a)  Sabiex jiġu ottimizzati s-sinerġiji bejn il-fondi tal-Unjoni u l-istrumenti ġestiti direttament, jenħtieġ li jiġi ffaċilitat l-għoti ta' appoġġ għal operazzjonijiet li diġà rċevew ċertifikazzjoni ta' Siġill ta' Eċċellenza.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 34
(34)  Skont l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE28, persuni u entitatijiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji extra-Ewropej huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut.
(34)  Skont l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE28, persuni u entitatijiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji extra-Ewropej huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut. Ir-restrizzjonijiet imposti mir-remotezza ta' dawk il-pajjiżi jew territorji jenħtieġ li titqies meta jiġi implimentat il-Programm, u l-parteċipazzjoni effettiva tagħhom fil-Programm jenħtieġ li tiġi mmonitorjata u evalwata regolarment.
__________________
__________________
28 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea ) (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
28 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea ) (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)
(34a)  Skont l-Artikolu 349 tat-TFUE, jenħtieġ li jittieħdu miżuri sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-azzjonijiet kollha. Jenħtieġ li jitrawmu l-iskambji tal-mobilità għall-artisti u x-xogħlijiet tagħhom, u l-kooperazzjoni bejn il-persuni u l-organizzazzjonijiet minn dawn ir-reġjuni u l-ġirien tagħhom u pajjiżi terzi. Għalhekk, se jkun possibbli li l-persuni jibbenefikaw bl-istess mod mill-vantaġġi kompetittivi li l-industriji kulturali u kreattivi jistgħu joffru, b'mod partikolari t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Tali miżuri jenħtieġ li jiġu mmonitorjati u evalwati regolarment.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Premessa 36
(36)  Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni mingħajr xkiel tal-Programm, il-kostijiet imġarrba mill-benefiċjarju qabel tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-għotja, b'mod partikolari l-kostijiet relatati mad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, jistgħu jiġu kkunsidrati bħala eliġibbli, sakemm dawn ikunu marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li jkunu qed jingħataw appoġġ.
(36)  Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-appoġġ finanzjarju previst skont il-Programm u jiġu koperti d-diskrepanzi tal-likwidità dejjem jiżdiedu li qed jiġu esperjenzati mill-benefiċjarji, il-kostijiet imġarrba mill-benefiċjarju qabel tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-għotja, b'mod partikolari l-kostijiet relatati mad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati bħala eliġibbli, sakemm dawn ikunu marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li jkunu qed jingħataw appoġġ.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Premessa 38
(38)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata setgħat ta' implimentazzjoni biex tadotta l-programmi ta' ħidma. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Hemm bżonn li jiġi żgurat l-għeluq b'mod korrett tal-Programm predeċessur, b'mod partikolari fir-rigward tal-kontinwazzjoni tal-arranġamenti pluriennali għall-ġestjoni tiegħu, bħall-finanzjament ta' assistenza teknika u amministrattiva. Mill-[1 ta' Jannar 2021], l-assistenza teknika u amministrattiva jenħtieġ li tiżgura, jekk ikun meħtieġ, il-ġestjoni tal-azzjonijiet li għadhom ma ġewx iffinalizzati bħala parti mill-programm predeċessur sal-[31 ta' Diċembru 2020].
(38)  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-adozzjoni ta' programmi ta' ħidma. Hemm bżonn li jiġi żgurat l-għeluq b'mod korrett tal-Programm predeċessur, b'mod partikolari fir-rigward tal-kontinwazzjoni tal-arranġamenti pluriennali għall-ġestjoni tiegħu, bħall-finanzjament ta' assistenza teknika u amministrattiva. Mill-[1 ta' Jannar 2021], l-assistenza teknika u amministrattiva jenħtieġ li tiżgura, jekk ikun meħtieġ, il-ġestjoni tal-azzjonijiet li għadhom ma ġewx iffinalizzati bħala parti mill-programm predeċessur sal-[31 ta' Diċembru 2020].
___________________________
Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
Emenda 45
Proposta għal regolament
Premessa 38a (ġdida)
(38a)  Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li ma jkun hemm l-ebda piż burokratiku mhux meħtieġ għall-applikanti la matul l-istadju ta' applikazzjoni u lanqas matul l-istadju tal-ipproċessar tal-applikazzjonijiet.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Premessa 38b
(38b)  Jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lil proġetti fuq skala żgħira u l-valur miżjud tagħhom, meta jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-setturi kulturali u kreattivi.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma bbażati fuq valuri kulturali u/jew espressjonijiet artistiċi u espressjonijiet kreattivi oħra individwali jew kollettivi. L-attivitajiet jistgħu jinkludu l-iżvilupp, il-ħolqien, il-produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-preżervazzjoni ta' prodotti u servizzi li jinkorporaw espressjonijiet kulturali, artistiċi jew espressjonijiet kreattivi oħra, kif ukoll il-funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni jew il-ġestjoni. Se jkollhom potenzjal li jiġġeneraw l-innovazzjoni u l-impjiegi, b'mod partikolari mill-proprjetà intellettwali. Is-setturi jinkludu l-arkitettura, l-arkivji, il-libreriji u l-mużewijiet, is-snajja' artistiċi, l-awdjoviżiv (inkluż il-film, it-televiżjoni, il-logħob tal-vidjo u l-multimedia), il-wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli, id-disinn (inkluż id-disinn tal-moda), il-festivals, il-mużika, il-letteratura, l-arti tal-ispettaklu, il-kotba u l-pubblikazzjoni, ir-radju u l-arti viżiva;
(2)  "setturi kulturali u kreattivi" tfisser is-setturi kollha li l-attivitajiet tagħhom huma bbażati fuq valuri kulturali u/jew espressjonijiet artistiċi u espressjonijiet, u prattiki kreattivi oħra individwali jew kollettivi, indipendentement min jekk l-attivitajiet humiex orjentati lejn is-suq jew le. L-attivitajiet jistgħu jinkludu l-iżvilupp, il-ħolqien, il-produzzjoni, id-disseminazzjoni u l-preżervazzjoni ta' prattiki, prodotti u servizzi li jinkorporaw espressjonijiet kulturali, artistiċi jew espressjonijiet kreattivi oħra, kif ukoll il-funzjonijiet relatati bħall-edukazzjoni jew il-ġestjoni. Ħafna minn dawn għandhom potenzjal li jiġġeneraw l-innovazzjoni u l-impjiegi, b'mod partikolari mill-proprjetà intellettwali. Is-setturi jinkludu l-arkitettura, l-arkivji, il-libreriji u l-mużewijiet, is-snajja' artistiċi, l-awdjoviżiv (inkluż il-film, it-televiżjoni, il-logħob tal-vidjo u l-multimedia), il-wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli, il-mużika, il-letteratura, l-arti tal-ispettaklu, il-kotba u l-pubblikazzjoni, ir-radju, l-arti viżiva, il-festivals, u d-disinn, inkluż id-disinn tal-moda;
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)
(-a)  il-kontribut għar-rikonoxximent u l-promozzjoni tal-valur intrinsiku tal-kultura, u s-salvagwardja u l-promozzjoni tal-kwalità tal-kultura u l-kreattività Ewropej bħala dimensjoni distintiva tal-iżvilupp personali, l-edukazzjoni, il-koeżjoni soċjali, il-libertà ta' espressjoni u tal-opinjoni, u tal-arti, it-tisħiħ u ż-żieda tad-demokrazija, il-ħsieb kritiku, is-sens ta' appartenenza u ċittadinanza u bħala sorsijiet għal midja pluralistika u ambjent kulturali;
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
(a)  il-promozzjoni tal-kooperazzjoni Ewropea b'rabta mad-diversità kulturali u lingwistika u mal-wirt kulturali u lingwistiku;
(a)  il-promozzjoni tal-kooperazzjoni Ewropea b'rabta mad-diversità kulturali, artistika u lingwistika, inkluż permezz tat-tisħiħ tar-rwol tal-artisti u tal-operaturi kulturali, tal-kwalità tal-produzzjoni kulturali u artistika Ewropea, u tal-wirt kulturali komuni tanġibbli u intanġibbli Ewropew;
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b
(b)  żieda fil-kompetittività tas-setturi kulturali u kreattivi, b'mod partikolari f'dik tas-settur awdjoviżiv.
(b)  trawwim tal-kompetittività tas-setturi kulturali u kreattivi kollha u żieda tal-piż ekonomiku tagħhom, b'mod partikolari s-settur awdjoviżiv, permezz tal-ħolqien ta' impjiegi u ż-żieda fl-innovazzjoni u l-kreattività ta' dawk is-setturi.
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a
(a)  it-tisħiħ tad-dimensjoni ekonomika, soċjali u esterna tal-kooperazzjoni fil-livell Ewropew biex jiġu żviluppati u promossi d-diversità kulturali Ewropea u l-wirt kulturali tal-Ewropa, filwaqt li tissaħħaħ il-kompetittività tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej u jittejbu r-relazzjonijiet kulturali internazzjonali;
(a)  it-tisħiħ tad-dimensjoni artistika, kulturali, soċjali u esterna tal-kooperazzjoni fil-livell Ewropew biex jiġu żviluppati u promossi d-diversità kulturali Ewropea u l-wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli tal-Ewropa, filwaqt li tissaħħaħ il-kompetittività u l-innovazzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej u jittejbu r-relazzjonijiet kulturali internazzjonali;
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
(aa)  il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi, inkluż is-settur awdjoviżiv, l-appoġġ lill-artisti, l-operaturi, lin-nies tas-sengħa u l-involviment tal-udjenza b'enfasi partikolari fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-gruppi sottorappreżentati;
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b
(b)  il-promozzjoni tal-kompetittività u tal-iskalabbiltà tal-industrija awdjoviżiva Ewropea;
(b)  il-promozzjoni tal-kompetittività, l-innovazzjoni, u l-iskalabbiltà tas-settur awdjoviżiv Ewropew, b'mod partikolari tal-SMEs, il-kumpaniji indipendenti tal-produzzjoni u l-organizzazzjonijiet fis-setturi kulturali u kreattivi u l-promozzjoni tal-kwalità tal-attivitajiet tas-settur awdjoviżiv Ewropew b'mod sostenibbli bil-mira ta' approċċ settorjali u ġeografiku bbilanċjat;
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c
(c)  il-promozzjoni ta' kooperazzjoni politika u ta' azzjonijiet innovattivi li jappoġġaw il-fergħat kollha tal-programm, inkluż il-promozzjoni kemm ta' ambjent medjatiku diversifikat u pluralistiku, kif ukoll tal-litteriżmu medjatiku u tal-inklużjoni soċjali.
(c)  il-promozzjoni ta' kooperazzjoni politika u ta' azzjonijiet innovattivi, inklużi mudelli ġodda ta' negozju u ġestjoni u soluzzjonijiet kreattivi, li jappoġġaw il-fergħat kollha tal-Programm u s-setturi kulturali u kreattivi kollha, inkluża s-salvagwardja tal-libertà ta' espressjoni artistika u l-promozzjoni ta' ambjenti kulturali u tal-midja diversi, indipendenti u pluralistiċi, litteriżmu medjatiku, ħiliet diġitali, edukazzjoni kulturali u artistika, ugwaljanza bejn is-sessi, ċittadinanza attiva, djalogu interkulturali, reżiljenza u inklużjoni soċjali, b'mod partikolari ta' persuni b'diżabilità, inkluż permezz ta' aċċessibilità akbar għall-beni u s-servizzi kulturali;
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
(ca)  il-promozzjoni tal-mobilità tal-artisti u tal-operaturi tas-setturi kulturali u kreattivi u ċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet tagħhom;
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt cb (ġdid)
(cb)  il-provvista lis-setturi kulturali u kreattivi b'data, analiżi u b'sett adegwat ta' indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi u l-iżvilupp ta' sistema koerenti ta' evalwazzjonijiet u ta' valutazzjonijiet tal-impatt, inklużi dawk b'dimensjoni transsettorjali.
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt c
(c)  il-fergħa "TRANSSETTORJALI" tkopri l-attivitajiet kollha fis-setturi kulturali u kreattivi.
(c)  il-fergħa "TRANSSETTORJALI" tkopri l-attivitajiet kollha fis-setturi kulturali u kreattivi, inkluż is-settur tal-mezzi ta' informazzjoni.
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)
Artikolu 3a
Valur miżjud Ewropew
Ir-rikonoxximent tal-valur intrinsiku u ekonomiku tal-kultura u l-kreattività u r-rispett tal-kwalità u l-pluralità tal-valuri u l-politiki tal-Unjoni.
Il-Programm għandu jappoġġa biss dawk l-azzjonijiet u l-attivitajiet li joħolqu valur miżjud Ewropew potenzjali u li jikkontribwixxu għall-ksib tal-għanijiet ġenerali kif imsemmi fl-Artikolu 3.
Il-valur miżjud Ewropew tal-azzjonijiet u l-attivitajiet tal-Programm għandu jiġi żgurat partikolarment permezz ta':
(a)  il-karattru transnazzjonali tal-azzjonijiet u l-attivitajiet li jikkomplementaw programmi u politiki reġjonali, nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni oħra, u l-impatt ta' tali azzjonijiet u attivitajiet fuq l-aċċess taċ-ċittadini għall-kultura u l-involviment attiv taċ-ċittadini, l-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali u d-djalogu interkulturali;
(b)  l-iżvilupp u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni transnazzjonali u internazzjonali bejn l-atturi kulturali u kreattivi, inklużi l-artisti, il-professjonisti awdjoviżivi, l-organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi u l-SMEs u l-operaturi awdjoviżivi, li jkunu ffokati biex jistimolaw tweġibiet aktar komprensivi, rapidi, effettivi u fit-tul għall-isfidi globali, b'mod partikolari għall-bidla diġitali;
(c)  l-ekonomiji ta' skala u t-tkabbir u l-impjiegi li jrawwem l-appoġġ mill-Unjoni, li joħloq effett ta' ingranaġġ għal fondi addizzjonali;
(d)  l-iżgurar ta' kundizzjonijiet aktar ekwi fis-setturi kulturali u kreattivi billi jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta' pajjiżi differenti, inklużi pajjiżi jew reġjuni b'sitwazzjoni ġeografika jew lingwistika partikolari, bħar-reġjuni ultraperiferiċi rikonoxxuti fl-Artikolu 349 tat-TFUE u l-pajjiżi jew it-territorji extra-Ewropej li jaqgħu taħt l-awtorità ta' Stat Membru elenkati fl-Anness II tat-TFUE;
(e)  il-promozzjoni ta' narrattiva dwar l-għeruq komuni u d-diversità Ewropea.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)
(-a)  il-promozzjoni tal-espressjoni u l-ħolqien artistiku;
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)
(-aa)  it-trawwim tat-talenti, il-kompetenza u l-ħiliet u l-istimolar tal-kollaborazzjoni u l-innovazzjoni permezz tal-katina sħiħa tas-setturi kulturali u kreattivi, inkluż il-wirt;
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a
(a)  it-tisħiħ tad-dimensjoni transfruntiera u taċ-ċirkolazzjoni ta' operaturi u xogħlijiet kulturali u kreattivi Ewropej;
(a)  it-tisħiħ tad-dimensjoni transfruntiera, iċ-ċirkolazzjoni u l-viżibilità ta' operaturi kulturali u kreattivi Ewropej u u tax-xogħlijiet tagħhom, inkluż permezz ta' programmi ta' residenza, tours, avvenimenti, sessjonijiet ta' ħidma, wirjiet u festivals, kif ukoll iffaċilitar tal-iskambju tal-aħjar prattiki u tisħiħ tal-kapaċitajiet professjonali;
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b
(b)  iż-żieda tal-parteċipazzjoni kulturali fl-Ewropa kollha;
(b)  iż-żieda fl-aċċess kulturali, il-parteċipazzjoni u s-sensibilizzazzjoni, u l-involviment tal-udjenza madwar l-Ewropa, speċjalment fir-rigward ta' persuni b'diżabilità jew persuni minn sfondi żvantaġġati;
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c
(c)  il-promozzjoni tar-reżiljenza u l-inklużjoni soċjali permezz tal-kultura u tal-wirt kulturali;
(c)  il-promozzjoni tar-reżiljenza soċjetali u t-tisħiħ tal-inklużjoni soċjali, id-djalogu interkulturali u demokratiku u l-iskambju kulturali permezz tal-arti, il-kultura u l-wirt kulturali;
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
(d)  it-tisħiħ tal-kapaċità tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bl-għan li dawn jirnexxu, u biex jinħolqu l-impjiegi u t-tkabbir;
(d)  it-tisħiħ tal-kapaċità tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bl-għan li dawn jirnexxu u jinnovaw, li joħolqu xogħlijiet artistiċi, li jiġġeneraw u jiżviluppaw kompetenzi ewlenin, għarfien, ħiliet, prattiki artistiċi ġodda u impjiegi sostenibbli u tkabbir u li jikkontribwixxu għall-iżvilupp lokali u reġjonali;
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  li titrawwem il-kapaċità professjonali ta' persuni fis-setturi kulturali u kreattivi, billi tingħatalhom is-setgħa permezz ta' miżuri xierqa;
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e
(e)  it-tisħiħ tal-identità u tal-valuri Ewropej permezz tal-kuxjenza kulturali, l-edukazzjoni artistika u l-kreattività bbażata fuq il-kultura fl-edukazzjoni;
(e)  it-tisħiħ tal-identità Ewropea, iċ-ċittadinanza attiva u s-sens ta' komunità u l-valuri demokratiċi permezz tal-kuxjenza kulturali, il-wirt kulturali, l-espressjoni, il-ħsieb kritiku, l-espressjoni artistika, il-viżibilità u r-rikonoxximent tal-persuni li joħolqu xogħlijiet artistiċi, l-arti, l-edukazzjoni u l-kreattività bbażata fuq il-kultura fl-edukazzjoni formali, mhux formali u informali tul il-ħajja;
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f
(f)  il-promozzjoni tal-bini ta' kapaċità tas-setturi kulturali u kreattivi internazzjonali sabiex ikunu attivi fil-livell internazzjonali;
(f)  il-promozzjoni tal-bini ta' kapaċità tas-setturi kulturali u kreattivi internazzjonali, inklużi l-organizzazzjonijiet ta' bażi u mikro, sabiex ikunu attivi fil-livell internazzjonali;
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g
(g)  l-għoti ta' kontribut lejn l-istrateġija globali tal-Unjoni għar-relazzjonijiet internazzjonali permezz tad-diplomazija kulturali.
(g)  l-għoti ta' kontribut lejn l-istrateġija globali tal-Unjoni għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali billi jimmira li jiżgura l-impatt fit-tul tal-istrateġija permezz ta' approċċ bejn il-persuni li tinvolvi lin-netwerks kulturali, is-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet lokali.
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
Bħala parti mill-azzjonijiet speċifiċi segwiti bħala parti mill-fergħa KULTURA, is-settur tal-mużika se jkun fokus partikolari f'termini tad-distribuzzjoni finanzjarja u tal-azzjonijiet immirati. It-talbiet u l-istrumenti mfassla apposta se jgħinu jagħtu spinta lill-kompetittività tas-settur tal-mużika u jindirizzaw xi sfidi speċifiċi li dan jiffaċċja.
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
(a)  it-trawwim tat-talenti u tal-ħiliet u l-istimolar tal-kollaborazzjoni u tal-innovazzjoni fil-ħolqien u l-produzzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej;
(a)  it-trawwim tat-talenti, tal-kompetenzi, tal-ħiliet u tal-użu ta' teknoloġiji diġitali u l-istimolar tal-kollaborazzjoni, tal-mobbiltà u tal-innovazzjoni fil-ħolqien u l-produzzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, inkluż bejn il-fruntieri;
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b
(b)  it-tisħiħ tad-distribuzzjoni fiċ-ċinemas u online u l-provvista ta' aċċess usa' bejn il-fruntieri għal xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, inkluż permezz ta' mudelli ta' negozju innovattivi u permezz tal-użu ta' teknoloġiji ġodda;
(b)  it-titjib taċ-ċirkolazzjoni transnazzjonali u internazzjonali u tad-distribuzzjoni online u offline, b'mod partikolari d-distribuzzjoni fiċ-ċinemas, ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej fl-ambjent diġitali l-ġdid;
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  l-għoti ta' aċċess usa' għax-xogħlijiet awdjoviżivi tal-Unjoni għall-udjenzi internazzjonali, b'mod partikolari permezz tal-promozzjoni, l-avvenimenti, l-attivitajiet u l-festivals tal-litteriżmu fil-qasam tal-films;
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)
(bb)  it-tisħiħ tal-wirt awdjoviżiv u l-faċilitazzjoni tal-aċċess għal, u l-appoġġ u l-promozzjoni ta', arkivji u libreriji awdjoviżivi bħala sorsi ta' memorja, edukazzjoni, użu mill-ġdid u negozju ġdid, anke permezz tal-aħħar teknoloġiji diġitali;
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c
(c)  il-promozzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u l-għoti ta' appoġġ lill-iżvilupp tal-udjenzi kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha.
(c)  il-promozzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u l-appoġġ tal-involviment tal-udjenzi ta' kull età, b'mod partikolari l-udjenzi żgħażagħ u l-persuni b'diżabilità, għall-użu proattiv u legali ta' xogħlijiet awdjoviżivi fl-Ewropa u lil hinn minnha u għall-kondiviżjoni tal-kontenut iġġenerat mill-utent, anke bil-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar il-films u l-edukazzjoni awdjoviżiva.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
Dawn il-prijoritajiet għandhom jiġu indirizzati permezz ta' appoġġ għall-ħolqien, il-promozzjoni, l-aċċess, u d-disseminazzjoni ta' xogħlijiet Ewropej b'potenzjal li jilħqu udjenzi kbar kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha, u b'hekk għandhom iwasslu għal adattament għal żviluppi ġodda tas-suq u jakkumpanjaw id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva.
Dawn il-prijoritajiet għandhom jiġu indirizzati permezz ta' appoġġ għall-ħolqien, il-promozzjoni, l-aċċess, u d-disseminazzjoni ta' xogħlijiet Ewropej, it-tixrid tal-valuri u tal-identità komuni Ewropej, bil-potenzjal li jilħqu udjenzi ta' kull età kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha, u b'hekk għandhom iwasslu għal adattament għal żviluppi ġodda tas-suq u jakkumpanjaw id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-għoti ta' appoġġ għall-kooperazzjoni politika transnazzjonali u transsettorjali, inkluż fir-rigward tar-rwol tal-kultura fl-inklużjoni soċjali, u l-promozzjoni tal-għarfien tal-programm, kif ukoll l-għoti ta' appoġġ għat-trasferibbiltà tar-riżultati;
(a)  l-għoti ta' appoġġ għall-kooperazzjoni politika transnazzjonali u transsettorjali, inkluż fir-rigward tal-promozzjoni tar-rwol tal-kultura fl-inklużjoni soċjali, b'mod partikolari fir-rigward tal-persuni b'diżabilità u tat-tisħiħ tad-demokrazija u l-promozzjoni tal-għarfien tal-programm, kif ukoll l-għoti ta' appoġġ għat-trasferibbiltà tar-riżultati sabiex tiżdied il-viżibbiltà tal-Programm;
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b
(b)  il-promozzjoni ta' approċċi innovattivi għall-ħolqien, l-aċċess, id-distribuzzjoni u l-promozzjoni tal-kontenut fost setturi kulturali u kreattivi differenti;
(b)  il-promozzjoni ta' approċċi innovattivi għall-ħolqien tal-kontenut artistiku u għar-riċerka, l-aċċess, id-distribuzzjoni u l-promozzjoni artistiċi filwaqt li titqies il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, fis-setturi kulturali u kreattivi, li jkopru kemm id-dimensjoni tas-suq kif ukoll dik mhux tas-suq;
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c
(c)  il-promozzjoni ta' attivitajiet trażversali li jkopru bosta setturi bl-għan li jsir aġġustament għall-bidliet strutturali li jiffaċċja s-settur tal-media, inkluż it-tisħiħ ta' ambjent medjatiku ħieles, diversifikat u pluralistiku, tal-ġurnaliżmu ta' kwalità u tal-litteriżmu medjatiku;
(c)  il-promozzjoni ta' attivitajiet trażversali li jkopru bosta setturi bl-għan li jsir aġġustament għall-bidliet strutturali u teknoloġiċi li jiffaċċja s-settur tal-media, inkluż it-tisħiħ ta' ambjent medjatiku, artistiku u kulturali ħieles, diversifikat u pluralistiku, l-etika professjonali fil-ġurnaliżmu, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ bl-għajnuna għall-adattament għal għodod u formats medjatiċi ġodda u għall-ġlieda kontra t-tixrid tad-diżinformazzjoni;
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d
(d)  it-twaqqif u l-għoti ta' appoġġ lil Desks tal-Programm għal għanijiet ta' promozzjoni tal-Programm fil-pajjiż tagħhom, u biex iħeġġu l-kooperazzjoni transfruntiera fis-setturi kulturali u kreattivi.
(d)  it-twaqqif u l-appoġġ tal-involviment attiv ta' Desks tal-Programm fil-pajjiżi parteċipanti, il-promozzjoni tal-Programm fil-pajjiżi tagħhom, b'mod ġust u bilanċjat, anke permezz ta' attivitajiet ta' netwerks fil-post, u l-appoġġ tal-applikanti b'rabta tal-Programm u l-għoti ta' informazzjoni bażika dwar opportunitajiet ta' appoġġ rilevanti oħra disponibbli taħt programmi ffinanzjati mill-Unjoni u t-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni transfruntiera u tal-iskambju tal-aħjar prattiki fis-setturi kulturali u kreattivi.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun ta' EUR 1 850 000 000, f'termini ta' prezzijiet attwali.
Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun ta' EUR 2 806 000 000, f'termini ta' prezzijiet kostanti.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 1
–  sa EUR 609 000 000 għall-għan imsemmi fl-Artikolu 3(2)(a) (il-fergħa KULTURA);
–  mhux inqas minn 33 % għall-għan imsemmi fl-Artikolu 3(2)(a) (il-fergħa KULTURA);
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 2
–  sa EUR 1 081 000 000 għall-għan imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) (il-fergħa MEDIA);
–  mhux inqas minn 58 % għall-għan imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) (il-fergħa MEDIA);
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 3
–  sa EUR 160 000 000 għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(2)(c) (il-fergħa TRANSSETTORJALI).
–  sa 9 % għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(2)(c) (il-fergħa TRANSSETTORJALI) li jiżguraw allokazzjoni finanzjarja lil kull Desk nazzjonali "Ewropea Kreattiva" mill-inqas fl-istess livell bħall-allokazzjoni finanzjarja prevista fir-Regolament (KE) Nru 1295/2013.
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3
3.  Apparti l-pakkett finanzjarju kif indikat fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-Programm, jistgħu jiġu magħmula disponibbli kontribuzzjonijiet finanzjarji addizzjonali mill-istrumenti ta' finanzjament esterni [l-Istrument tal-Viċinat, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni Internazzjonali, l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)], bħala appoġġ għal azzjonijiet implimentati u ġestiti skont dan ir-Regolament. Din il-kontribuzzjoni għandha tiġi ffinanzjata skont ir-Regolamenti li jistabbilixxu dawk l-istrumenti.
3.  Apparti l-pakkett finanzjarju kif indikat fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-Programm, jistgħu jiġu magħmula disponibbli kontribuzzjonijiet finanzjarji addizzjonali mill-istrumenti ta' finanzjament esterni [l-Istrument tal-Viċinat, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni Internazzjonali, l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)], bħala appoġġ għal azzjonijiet implimentati u ġestiti skont dan ir-Regolament. Din il-kontribuzzjoni għandha tiġi ffinanzjata skont ir-Regolamenti li jistabbilixxu dawk l-istrumenti u għandha tiġi rapportata kull sena lill-awtorità baġitarja, flimkien mal-kontribuzzjonijiet ta' pajjiżi terzi għall-programm.
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Pajjiżi terzi jistgħu jipparteċipaw fl-istrutturi ta' governanza tal-Programmi u fil-forums tal-partijiet ikkonċernati bil-għan tal-faċilitazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni.
Emenda 151
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 fil-fergħa MEDIA u fil-fergħa TRANSSETTORJALI għandha tkun soġġetta għas-sodisfar tal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2010/13/UE.
2.  Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi msemmija fil-punti minn (a) sa (d) tal-paragrafu 1 fil-fergħa MEDIA u fil-fergħa TRANSSETTORJALI għandha tkun soġġetta għas-sodisfar tal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2010/13/UE.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Il-ftehimiet mal-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm taħt dan ir-Regolament għandhom jiġu ffaċilitati permezz ta' proċeduri li jkunu aktar rapidi minn dawk taħt ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013. Il-ftehimiet ma' pajjiżi ġodda għandhom jiġu promossi b'mod proattiv.
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
1.  L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għal organizzazzjonijiet internazzjonali li huma attivi fl-oqsma koperti mill-Programm b'konformità mar-Regolament Finanzjarju.
1.  L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għal organizzazzjonijiet internazzjonali li huma attivi fl-oqsma koperti mill-Programm, bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-Ewropa, permezz ta' kollaborazzjoni aktar strutturata mar-Rotot Kulturali u mal-Euroimages, l-Osservatorju tal-EUIPO, l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali u l-OECD, abbażi ta' kontributi konġunti, għall-ilħuq tal-għanijiet tal-Programm u b'konformità mar-Regolament Finanzjarju.
Emenda 152
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  L-Unjoni għandha tkun membru tal-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew tul il-Programm. Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-Osservatorju għandha tikkontribwixxi lejn l-ilħuq tal-prijoritajiet tal-fergħa MEDIA. Il-Kummissjoni għandha tirrappreżenta lill-Unjoni fit-trattamenti tagħha mal-Osservatorju. Il-fergħa MEDIA għandha tappoġġa l-ħlas tat-tariffa ta' kontribuzzjoni għas-sħubija tal-Unjoni fl-Osservatorju biex jitrawmu l-ġbir u l-analiżi tad-data fis-settur awdjoviżiv.
2.  L-Unjoni għandha tkun membru tal-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew tul il-Programm. Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-Osservatorju għandha tikkontribwixxi lejn l-ilħuq tal-prijoritajiet tal-fergħa MEDIA. Il-Kummissjoni għandha tirrappreżenta lill-Unjoni fit-trattamenti tagħha mal-Osservatorju. Il-fergħa MEDIA għandha tappoġġa l-ħlas tat-tariffa ta' kontribuzzjoni għas-sħubija tal-Unjoni fl-Osservatorju u l-ġbir u l-analiżi tad-data fis-settur awdjoviżiv.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)
Artikolu 9a
Ġbir tad-data dwar is-setturi kulturali u kreattivi
Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ il-kooperazzjoni fis-servizzi tagħha, bħaċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u l-Eurostat, bil-għan li tiġbor data statistika xierqa u tanalizza l-impatt tal-politiki kulturali. Għal dak il-kompitu, il-Kummissjoni għandha taġixxi f'kooperazzjoni maċ-ċentri ta' eċċellenza fl-Ewropa u mal-istituti nazzjonali tal-istatistika u għandha taġixxi f'kollaborazzjoni mal-Kunsill tal-Ewropa, mal-OECD u mal-UNESCO. B'hekk għandha tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-għanijiet tal-fergħa KULTURA u ssegwi mill-qrib l-iżviluppi tal-politika kulturali, anke billi tinkludi lill-partijiet ikkonċernati fi stadju aktar bikri fir-riflessjoni u fl-adattament tal-indikaturi komuni għal setturi differenti jew indikaturi speċifiċi għal kull dominju ta' attivitajiet. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment dwar dawk l-attivitajiet lill-Parlament Ewropew.
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3
3.  L-operazzjonijiet ta' taħlit skont dan il-Programm għandhom jiġu implimentati b'konformità mar-[regolament InvestUE] u t-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju.
3.  L-operazzjonijiet ta' taħlit skont il-Programm għandhom jiġu implimentati b'konformità mat-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju u l-proċeduri stabbiliti fir-[Regolament InvestEU]. Il-faċilità ta' garanzija dedikata maħluqa taħt Ewropa Kreattiva għandha titkompla taħt ir-[Regolament InvestUE] u għandha tqis il-prattiki ta' implimentazzjoni żviluppati fil-qafas tal-Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1295/2013.
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4
4.  Kontribuzzjonijiet għal mekkaniżmu ta' assigurazzjoni reċiproka jistgħu jkopru r-riskju assoċjat mal-irkupru ta' fondi dovuti minn riċevituri, u skont ir-Regolament Finanzjarju għandhom jitqiesu bħala garanzija suffiċjenti. Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stipulati fl-[Artikolu X tar-]Regolament XXX [is-suċċessur tar-Regolament dwar il-Fond ta' Garanzija].
4.  Kontribuzzjonijiet għal mekkaniżmu ta' assigurazzjoni reċiproka jistgħu jkopru r-riskju assoċjat mal-irkupru ta' fondi dovuti minn riċevituri, u skont ir-Regolament Finanzjarju għandhom jitqiesu bħala garanzija suffiċjenti. Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stipulati fl-[Artikolu X tar-]Regolament XXX [is-suċċessur tar-Regolament dwar il-Fond ta' Garanzija], mibnija fuq, u li jqisu, il-prattiki ta' implimentazzjoni diġà żviluppati.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Sabiex tiġi promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-Programm, il-programmi stabbiliti bir-Regolament …/…[Strument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali] u r-Regolament …/… [IPAIII] għandhom jikkontribwixxu finanzjarjament għall-azzjonijiet stabbiliti taħt dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament għandu japplika għall-użu ta' dawk il-programmi, filwaqt li tiġi żgurata l-konformità mar-Regolamenti li jirregolawhom rispettivament.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit.
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta' ħidma annwali msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju. L-adozzjoni tal-programmi ta' ħidma għandha tkun preċeduta b'konsultazzjonijiet mad-diversi partijiet ikkonċernati sabiex ikun żgurat li l-azzjonijiet ippjanati jappoġġaw lis-setturi differenti involuti bl-aħjar mod possibbli. Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit, li m'għandhomx jieħdu preċedenza fuq il-finanzjament dirett fil-forma ta' sussidji.
L-objettivi ġenerali u speċifiċi u l-prijoritajiet u l-azzjonijiet ta' politika korrispondenti tal-Programm, kif ukoll il-baġit allokat għal kull azzjoni, għandhom jiġu speċifikati fid-dettall fil-programmi ta' ħidma annwali. Il-programm ta' ħidma annwali għandu jkun fih ukoll skeda ta' żmien indikattiva ta' implimentazzjoni.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
2.  Il-programm ta' ħidma għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni.
2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 19 sabiex tissupplementa dan ir-Regolament billi tistabbilixxi programmi ta' ħidma annwali.
Ġustifikazzjoni
Sabiex ikun ċar li l-programm ta' ħidma annwali huwa importanti għall-istabbiliment tal-prijoritajiet baġitarji attwali.
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Is-sejħiet għal proposti jistgħu jqisu l-ħtieġa li jiġi żgurat appoġġ xieraq għal proġetti fuq skala żgħira taħt il-fergħa KULTURA permezz ta' miżuri li jistgħu jinkludu rati ogħla ta' kofinanzjament.
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  L-għotjiet għandhom jingħataw b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi li ġejjin ta' kull proġett:
(a)  il-kwalità tal-proġett;
(b)  l-effett;
(c)  il-kwalità u l-effiċjenza fl-implimentazzjoni tiegħu.
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2
2.  Il-kumitat ta' evalwazzjoni jista' jkun magħmul minn esperti esterni.
2.  Il-kumitat ta' evalwazzjoni jista' jkun magħmul minn esperti esterni. Għandu jiltaqa' fil-preżenza fiżika tal-membri tiegħu jew b'mod remot.
L-esperti għandu jkollhom sfond professjonali relatat mal-qasam ivvalutat. Il-kumitat ta' evalwazzjoni jista' jitlob l-opinjoni ta' esperti mill-pajjiż tal-applikazzjoni.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3
3.  B'deroga mill-Artikolu [130(2)] tar-Regolament Finanzjarju, u f'każijiet debitament ġustifikati, il-kostijiet imġarrba mill-benefiċjarju qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-għotja jistgħu jitqiesu eliġibbli, sakemm ikunu marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet u l-attivitajiet appoġġati.
3.  B'deroga mill-Artikolu [130(2)] tar-Regolament Finanzjarju, u f'każijiet debitament ġustifikati, il-kostijiet imġarrba mill-benefiċjarju qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-għotja għandhom jitqiesu eliġibbli, sakemm ikunu marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet u l-attivitajiet appoġġati.
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – parti introduttorja
5.  L-entitajiet li ġejjin jistgħu jingħataw għotjiet mingħajr sejħa għal proposti:
5.  L-entitajiet li ġejjin jistgħu eċċezzjonalment jingħataw għotjiet mingħajr sejħa għal proposti, abbażi ta' missjonijiet u objettivi speċifiċi li għandhom jiġu definiti mill-Kummissjoni u vvalutati regolarment bi qbil mal-objettivi tal-Programm:
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – punt a
(a)  L-Akkademja Ewropea tal-Films;
(a)  L-Akkademja Ewropea tal-Films fil-qafas ta' kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew dwar il-Premju Ċinematografiku LUX, wara ftehim ta' kooperazzjoni nnegozjat u ffirmat mill-partijiet u b'kollaborazzjoni maċ-Ċinemas Ewropej; sakemm jiġi konkluż ftehim ta' kooperazzjoni, il-fondi previsti għandhom jitqiegħdu f'riżerva;
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – punt b
(b)  L-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea.
(b)  L-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea għall-attivitajiet tagħha, inkluża l-għażla regolari ta', u t-taħriġ għal, mużiċisti żgħażagħ mill-Istati Membri kollha permezz ta' programmi ta' residenza li joffru mobbiltà u l-opportunità li jdoqqu f'festivals u f'tours fl-Unjoni u fil-livell internazzjonali u li jikkontribwixxu għaċ-ċirkolazzjoni tal-kultura Ewropea bejn il-fruntieri u għall-internazzjonalizzazzjoni tal-karrieri ta' mużiċisti żgħażagħ, bil-għan ta' bilanċ ġeografiku tal-parteċipanti; l-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea għandha tiddiversifika kontinwament id-dħul tagħha billi tfittex b'mod attiv appoġġ finanzjarju minn sorsi ġodda, filwaqt li tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq fondi tal-Unjoni; l-attivitajiet tal-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu konformi mal-għanijiet u l-prijoritajiet tal-Programm u tal-fergħa KULTURA, b'mod partikolari l-involviment tal-udjenzi.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tiżgura l-konsistenza u l-kumplimentarjetà globali tal-Programm mal-politiki u l-programmi rilevanti, b'mod partikolari dawk li jirrigwardaw il-bilanċ bejn is-sessi, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u s-solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-industrija u l-intrapriżi, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, l-ambjent u l-azzjoni klimatika, il-koeżjoni, il-politika reġjonali u urbana, l-għajnuna mill-Istat u l-kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali.
Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, għandha tiżgura l-konsistenza u l-komplementarjetà globali tal-Programm mal-politiki u l-programmi rilevanti, b'mod partikolari dawk li jirrigwardaw il-bilanċ bejn is-sessi, l-edukazzjoni, b'mod partikolari l-edukazzjoni diġitali u l-litteriżmu medjatiku, iż-żgħażagħ u s-solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, b'mod partikolari għall-gruppi emarġinati u għall-minoranzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni soċjali, l-industrija u l-intrapriżi, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, l-ambjent u l-azzjoni klimatika, il-koeżjoni, il-politika reġjonali u urbana, it-turiżmu sostenibbli, l-għajnuna mill-Istat, il-mobbiltà u l-kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali, anke biex tippromwovi l-użu effikaċi tal-fondi pubbliċi.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, meta l-proċeduri stabbiliti fil-[Programm InvestEU] jiġu applikati għall-finijiet tal-Programm, iqisu l-prattiki żviluppati fil-qafas tal-Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1295/2013.
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b
(b)  tikkonforma mar-rekwiżiti minimi dwar il-kwalità ta' dik is-sejħa għal proposti;
(b)  tikkonforma mar-rekwiżiti dwar il-kwalità għolja ta' dik is-sejħa għal proposti;
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Proposti li ngħataw Siġill ta' Eċċellenza jistgħu jirċievu fondi direttament minn programmi oħra u minn fondi taħt ir-Regolament [ir-Regolament CPR COM(2018)0375] b'konformità mal-Artikolu 67(5) tiegħu, dment li tali proposti jkunu konsistenti mal-objettivi tal-Programm. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-kriterji tal-għażla u tal-għoti għall-proġetti li għandhom jingħataw is-Siġill ta' Eċċellenza jkunu koerenti, ċari u trasparenti għall-benefiċjarji potenzjali.
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)
Artikolu 16a
Il-Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi taħt InvestEU
1.  L-appoġġ finanzjarju permezz tal-Programm InvestEU l-ġdid għandu jibni fuq l-objettivi u l-kriterji tal-Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi filwaqt li jqis l-ispeċifiċità tas-settur.
2.  Il-Programm InvestEU għandu jipprovdi:
(a)  lill-SMEs u lill-organizzazzjonijiet mikro, żgħar u ta' daqs medju fis-setturi kulturali u kreattivi b'aċċess għall-fondi;
(b)  garanziji lill-intermedjarji finanzjarji parteċipanti minn kwalunkwe pajjiż li jipparteċipa fil-Faċilità ta' Garanzija;
(c)  lill-intermedjarji finanzjarji parteċipanti b'għarfien espert addizzjonali għall-valutazzjoni tar-riskji assoċjati mal-SMEs u l-organizzazzjonijiet mikro, żgħar u ta' daqs medju u ma' proġetti kulturali u kreattivi;
(d)  il-volum tal-finanzjament b'dejn li jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-SMEs u tal-organizzazzjonijiet mikro, żgħar u ta' daqs medju;
(e)  l-SMEs u l-organizzazzjonijiet mikro, żgħar u medji madwar ir-reġjuni u s-setturi bil-kapaċità li jibnu portafoll diversifikat ta' self u li jipproponu pjan ta' kummerċjalizzazzjoni u promozzjoni;
(f)  il-forom ta' self li ġejjin: investiment f'assi tanġibbli u intanġibbli bl-esklużjoni ta' kollateral personali; trasferiment tan-negozju; kapital operatorju, bħal self interim, gap financing, fluss ta' flus u linji ta' kreditu.
Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Il-fergħat għandu jkollhom sett komuni ta' indikaturi kwalitattivi. Kull fergħa għandu jkollha sett iddedikat ta' indikaturi.
Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2
2.  Biex tiġi żgurata valutazzjoni effettiva tal-progress tal-programm lejn il-kisba tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 19 sabiex tiżviluppa d-dispożizzjonijiet għal qafas ta' monitoraġġ u evalwazzjoni, inklużi emendi għall-Anness II bl-għan li l-indikaturi jiġi rieżaminati jew supplimentati fejn meħtieġ għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.
2.  Biex tiġi żgurata valutazzjoni effettiva tal-progress tal-programm lejn l-ilħuq tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 19 sabiex tiżviluppa d-dispożizzjonijiet għal qafas ta' monitoraġġ u evalwazzjoni, inklużi emendi għall-Anness II bl-għan li l-indikaturi jiġi rieżaminati jew supplementati. Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat dwar l-indikaturi sal-31 ta' Diċembru 2022.
Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Iċ-ċifri disponibbli dwar l-ammont ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament li kienu jkunu meħtieġa għall-finanzjament tal-proġetti mogħtija s-Siġill ta' Eċċellenza għandhom jiġu kkomunikati kull sena liż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja, tal-inqas tliet xhur qabel id-data tal-pubblikazzjoni tal-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom dwar il-baġit tal-Unjoni għas-sena ta' wara, skont il-kalendarju stabbilit bi ftehim komuni għall-proċedura baġitarja annwali.
Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.
2.  Ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Programm għandu jsir sat-30 ta' Ġunju 2024.
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta r-rapport tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta' Diċembru 2024.
Il-Kummissjoni, fejn meħtieġ u abbażi tar-rieżami ta' nofs it-terminu, għandha tressaq proposta leġiżlattiva għar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament.
Ġustifikazzjoni
Biex ikun previst rieżami ta' nofs it-terminu xieraq u f'waqtu.
Emenda 109
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3
3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn sentejn wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni.
3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn sentejn wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titressaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni.
Emenda 110
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1
1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż lill-midja u lill-pubbliku.
1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż lill-media u lill-pubbliku, b'mod partikolari l-isem tal-Programm u, fil-każ ta' azzjonijiet iffinanzjati permezz tal-fergħa MEDIA, il-logo MEDIA. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa logo KULTURA li għandu jintuża għal azzjonijiet iffinanzjati taħt il-fergħa KULTURA.
Emenda 111
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
(a)  Proġetti ta' kooperazzjoni;
(a)  Proġetti ta' kooperazzjoni transnazzjonali b'distinzjoni ċara bejn proġetti fuq skala żgħira, medja u kbira u b'attenzjoni speċjali għal organizzazzjonijiet kulturali mikro u żgħar;
Emenda 112
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d
(d)  Mobbiltà tal-artisti u tal-operaturi tas-setturi kulturali u kreattivi;
(d)  Mobbiltà tal-artisti , tal-artiġjani u tal-operaturi tas-setturi kulturali u kreattivi fl-attività transnazzjonali tagħhom, inkluż li jkopru kostijiet relatati mal-attività artistika, iċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet artistiċi u kulturali;
Emenda 113
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e
(e)  Appoġġ għal organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi biex joperaw fil-livell internazzjonali;
(e)  Appoġġ għal organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi biex joperaw fil-livell internazzjonali u biex jiżviluppaw it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tagħhom;
Emenda 114
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  Appoġġ għas-settur tal-mużika: promozzjoni tad-diversità, tal-kreattività u tal-innovazzjoni fis-settur tal-mużika, b'mod partikolari d-distribuzzjoni tar-repertorju mużikali fl-Ewropa u lil hinn minnha, azzjonijiet ta' taħriġ u l-iżvilupp tal-udjenzi għar-repertorju Ewropew, kif ukoll appoġġ għall-ġbir u l-analiżi tad-data;
(a)  Appoġġ għas-settur tal-mużika: promozzjoni tad-diversità, tal-kreattività u tal-innovazzjoni fis-settur tal-mużika, b'mod partikolari s-settur tal-mużika live, anke permezz tan-netwerking, id-distribuzzjoni u l-promozzjoni ta' xogħlijiet u ta' repertorju mużikali Ewropej diversifikati fl-Ewropa u lil hinn minnha, it-taħriġ, il-parteċipazzjoni fil-mużika u l-aċċess għall-mużika, l-iżvilupp tal-udjenzi, il-viżibbiltà u r-rikonoxximent ta' dawk li joħolqu xogħlijiet artistiċi, tal-promoturi u tal-artisti, b'mod partikolari dawk żgħażagħ u emerġenti, kif ukoll appoġġ għall-ġbir u l-analiżi tad-data;
Emenda 115
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
(b)  Appoġġ għas-settur tal-kotba u tal-pubblikazzjoni: azzjonijiet immirati għall-promozzjoni tad-diversità, tal-kreattività u tal-innovazzjoni, b'mod partikolari t-traduzzjoni u l-promozzjoni tal-letteratura Ewropea fost il-fruntieri fl-Ewropa u lil hinn minnha, taħriġ u skambji għall-professjonisti fis-settur, l-awturi u t-tradutturi kif ukoll proġetti transnazzjonali għall-kollaborazzjoni, l-innovazzjoni u l-iżvilupp fis-settur;
(b)  Appoġġ għas-settur tal-kotba u tal-pubblikazzjoni: azzjonijiet immirati għall-promozzjoni tad-diversità, tal-kreattività, tal-innovazzjoni, b'mod partikolari t-traduzzjoni, l-adattament f'formats aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità, il-promozzjoni tal-letteratura Ewropea bejn il-fruntieri fl-Ewropa u lil hinn minnha, anke permezz tal-libreriji, it-taħriġ u l-iskambji għall-professjonisti fis-settur, l-awturi u t-tradutturi kif ukoll proġetti transnazzjonali għall-kollaborazzjoni, l-innovazzjoni u l-iżvilupp fis-settur;
Emenda 116
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c
(c)  Appoġġ għas-setturi tal-arkitettura u tal-wirt kulturali: azzjonijiet immirati għall-mobbiltà tal-operaturi, il-bini tal-kapaċità, l-iżvilupp tal-udjenzi u l-internazzjonalizzazzjoni tas-setturi tal-wirt kulturali u tal-arkitettura, il-promozzjoni ta' Baukultur, l-appoġġ għas-salvagwardja, għall-konservazzjoni u għat-titjib tal-wirt kulturali tanġibbli u intanġibbli u tal-valuri tiegħu permezz ta' attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, ta' netwerking u ta' tagħlim bejn il-pari;
(c)  Appoġġ għas-setturi tal-wirt kulturali u għall-arkitettura: azzjonijiet immirati għall-mobbiltà tal-operaturi, ir-riċerka, l-istabbiliment ta' standards ta' kwalità għolja, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, il-kondiviżjoni tal-għarfien u l-ħiliet professjonali għall-artiġjani, l-involviment tal-udjenzi, l-appoġġ għas-salvagwardja, il-konservazzjoni, ir-riġenerazzjoni tal-ispazji tal-ħajja, l-użu mill-ġdid adattiv, il-promozzjoni tal-Baukultur, is-sostenibbiltà, id-disseminazzjoni, it-titjib u l-internazzjonalizzazzjoni tal-wirt kulturali u tal-valuri tiegħu permezz ta' attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, ta' netwerking, ta' tagħlim bejn il-pari;
Emenda 117
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d
(d)  Appoġġ għal setturi oħra: azzjonijiet immirati favur l-iżvilupp tal-aspetti kreattivi tas-setturi tad-disinn u tal-moda u tat-turiżmu kulturali, kif ukoll il-promozzjoni u r-rappreżentanza tagħhom barra l-Unjoni Ewropea.
(d)  Appoġġ għal setturi oħra: azzjonijiet ta' promozzjoni mmirati favur l-iżvilupp tal-aspetti kreattivi ta' setturi oħra, inklużi s-setturi tad-disinn u tal-moda u turiżmu kulturali sostenibbli, kif ukoll il-promozzjoni u r-rappreżentanza tagħhom barra l-Unjoni Ewropea.
Emenda 118
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
Appoġġ għas-setturi kulturali u kreattivi kollha fl-oqsma ta' ħtieġa komuni, billi azzjoni settorjali tista' tiġi żviluppata kif ikun xieraq fil-każijiet fejn l-ispeċifiċitajiet ta' subsettur jiġġustifikaw approċċ immirat. Għandu jittieħed approċċ orizzontali għall-proġetti transnazzjonali għall-kollaborazzjoni, għall-mobbiltà u għall-internazzjonalizzazzjoni, inkluż permezz ta' programmi ta' residenza, tours, avvenimenti, live performances, wirjiet u festivals, kif ukoll għall-promozzjoni tad-diversità, il-kreattività u l-innovazzjoni, it-taħriġ u l-iskambji għal professjonisti tas-settur, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, in-netwerking, il-ħiliet, l-iżvilupp tal-udjenzi u l-ġbir u l-analiżi tad-data. L-azzjonijiet settorjali għandhom jibbenefikaw minn baġits li jkunu proporzjonati għas-setturi identifikati bħala prijoritajiet. L-azzjonijiet settorjali għandhom jgħinu biex jiġu indirizzati l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw is-setturi ta' prijorità differenti identifikati f'dan l-Anness, billi jibnu fuq il-proġetti pilota eżistenti u fuq azzjonijiet preparatorji.
Emenda 119
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – parti introduttorja
Azzjonijiet speċjali bl-għan li d-diversità u l-wirt kulturali Ewropej isiru viżibbli u tanġibbli, u biex jitrawwem id-djalogu interkulturali:
Azzjonijiet speċjali bl-għan li l-identità Ewropea u d-diversità u l-wirt kulturali tagħha jsiru viżibbli u tanġibbli, u biex jitrawwem id-djalogu interkulturali:
Emenda 120
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt b
(b)  Iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jiżgura appoġġ finanzjarju għad-Deċiżjoni Nru 1194/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill34;
(b)  Iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew jiżgura appoġġ finanzjarju għad-Deċiżjoni Nru 1194/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill34 u n-netwerk tas-siti taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew;
__________________
__________________
34 Id-Deċiżjoni Nru 1194/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tas-16 ta' Novembru 2011 li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (ĠU L 303, 22.11.2011, p. 1).
34 Id-Deċiżjoni Nru 1194/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tas-16 ta' Novembru 2011 li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (ĠU L 303, 22.11.2011, p. 1).
Emenda 121
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt c
(c)  Il-premjijiet kulturali tal-UE;
(c)  Il-premjijiet kulturali tal-UE, inkluż il-Premju Teatrali Ewropew;
Emenda 122
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt da (ġdid)
(da)  azzjonijiet favur produzzjonijiet interdixxiplinari relatati mal-Ewropa u mal-valuri tagħha;
Emenda 123
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Il-prijoritajiet tal-fergħa MEDIA tal-Programm imsemmija fl-Artikolu 5 għandhom iqisu d-differenzi bejn il-pajjiżi rigward il-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-aċċess għall-kontenut awdjoviżiv, kif ukoll id-daqs u l-ispeċifiċitajiet tas-swieq rispettivi u għandhom jiġu segwiti, fost l-oħrajn, permezz ta' dawn li ġejjin:
Il-prijoritajiet tal-fergħa MEDIA tal-Programm imsemmija fl-Artikolu 5 għandhom iqisu r-rekwiżiti tad-Direttiva 2010/13/UE u d-differenzi bejn il-pajjiżi rigward il-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-aċċess għall-kontenut awdjoviżiv, kif ukoll id-daqs u l-ispeċifiċitajiet tas-swieq rispettivi u għandhom jiġu segwiti, fost l-oħrajn, permezz ta' dawn li ġejjin:
Emenda 124
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt a
(a)  L-iżvilupp ta' xogħlijiet awdjoviżivi;
(a)  L-iżvilupp ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, b'mod partikolari films u xogħlijiet tat-televiżjoni bħal films ta' finzjoni, films qosra, dokumentarji, films tat-tfal u films animati, u xogħlijiet interattivi bħal video games u multimedia ta' kwalità u narrattivi, li jkollhom potenzjal akbar ta' ċirkolazzjoni transfruntiera u magħmula minn kumpaniji Ewropej ta' produzzjoni indipendenti;
Emenda 125
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt b
(b)  Il-produzzjoni ta' kontenut televiżiv u xenarji ta' sensiliet innovattivi;
(b)  Il-produzzjoni ta' kontenut televiżiv u xenarji ta' sensiliet innovattivi u ta' kwalità għall-etajiet kollha, bl-appoġġ tal-kumpaniji Ewropej ta' produzzjoni indipendenti;
Emenda 126
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  Appoġġ għal inizjattivi dedikati għall-ħolqien u għall-promozzjoni ta' xogħlijiet relatati mal-istorja tal-integrazzjoni Ewropea u mal-istejjer Ewropej.
Emenda 127
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt c
(c)  Għodod ta' reklamar u ta' kummerċjalizzazzjoni, inkluż dawk online u bl-użu tal-analiżi tad-data biex ix-xogħlijiet Ewropej tiżdidilhom il-prominenza, il-viżibbiltà, l-aċċess transfruntiera, u jilħqu udjenzi akbar;
(c)  Għodod ta' promozzjoni, ta' reklamar u ta' kummerċjalizzazzjoni, inkluż dawk online u bl-użu tal-analiżi tad-data biex ix-xogħlijiet Ewropej tiżdidilhom il-prominenza, il-viżibbiltà, l-aċċess transfruntier, u jilħqu udjenzi akbar;
Emenda 128
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt d
(d)  Appoġġ għall-bejgħ u ċ-ċirkolazzjoni internazzjonali ta' xogħlijiet Ewropej mhux nazzjonali fuq il-pjattaformi kollha, inkluż permezz ta' strateġiji ta' distribuzzjoni koordinati li jkopru diversi pajjiżi;
(d)  Appoġġ għall-bejgħ u ċ-ċirkolazzjoni internazzjonali ta' xogħlijiet Ewropej mhux nazzjonali fuq il-pjattaformi kollha, kemm għall-produzzjonijiet żgħar kif ukoll għal dawk kbar, inkluż permezz ta' strateġiji ta' distribuzzjoni koordinati li jkopru diversi pajjiżi u s-sottotitolar, id-doppjaġġ u d-deskrizzjoni awdjo;
Emenda 129
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  Azzjonijiet li jkollhom l-għan li jappoġġaw lill-pajjiżi ta' kapaċità baxxa biex itejbu n-nuqqasijiet rispettivi identifikati tagħhom;
Emenda 130
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt e
(e)  Appoġġ għall-iskambji minn negozju għal negozju u attivitajiet ta' netwerking biex il-koproduzzjonijiet Ewropej u internazzjonali jiġu faċilitati;
(e)  Appoġġ għall-iskambji minn negozju għal negozju u attivitajiet ta' netwerking biex il-koproduzzjonijiet Ewropej u internazzjonali u ċ-ċirkolazzjoni ta' xogħlijiet Ewropej jiġu faċilitati;
Emenda 131
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)
(ea)  Appoġġ għan-netwerks Ewropej tal-persuni li joħolqu xogħlijiet artistiċi awdjoviżivi minn pajjiżi differenti li jkollhom l-għan li jrawmu t-talenti kreattivi fis-settur awdjoviżiv;
Emenda 132
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)
(eb)  Miżuri speċifiċi biex jikkontribwixxu għat-trattament ġust tat-talent kreattiv fis-settur awdjoviżiv;
Emenda 133
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt g
(g)  Inizjattivi li jippromwovu l-iżvilupp tal-udjenzi u l-edukazzjoni dwar il-films, li jindirizzaw b'mod partikolari lill-udjenzi żgħażagħ;
(g)  Inizjattivi li jippromwovu l-iżvilupp u l-involviment tal-udjenzi, b'mod partikolari fiċ-ċinema, u l-edukazzjoni ċinematografika u awdjoviżiva, li jindirizzaw b'mod partikolari lill-udjenzi żgħażagħ;
Emenda 134
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt h
(h)  Attivitajiet ta' taħriġ u ta' mentoraġġ biex tittejjeb il-kapaċità tal-operaturi awdjoviżivi li jadattaw għal żviluppi ġodda tas-suq u għat-teknoloġiji diġitali;
(h)  Attivitajiet ta' taħriġ u ta' mentoraġġ biex tittejjeb il-kapaċità tal-operaturi awdjoviżivi, inklużi l-artiġjani u n-nies tas-sengħa, biex jadattaw għal żviluppi ġodda tas-suq u għat-teknoloġiji diġitali;
Emenda 135
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt i
(i)  Netwerk ta' operaturi ta' servizzi Video on Demand (VOD), li juru proporzjon sinifikanti ta' films Ewropej mhux nazzjonali;
(i)  Netwerk wieħed jew aktar ta' operaturi ta' servizzi Video on Demand (VOD), li juru proporzjon sinifikanti ta' films Ewropej mhux nazzjonali;
Emenda 136
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt j
(j)  Netwerk(s) ta' festivals Ewropej li juru proporzjon sinifikanti ta' films Ewropej mhux nazzjonali;
(j)  Festivals Ewropej u netwerks ta' festivals Ewropej li juru u li jippromwovu varjetà ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, bi proporzjon sinifikanti ta' films Ewropej mhux nazzjonali;
Emenda 137
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt k
(k)  Netwerk ta' operaturi taċ-ċinema Ewropej li juru proporzjon sinifikanti ta' films Ewropej mhux nazzjonali;
(k)  Netwerk ta' operaturi taċ-ċinema Ewropej li juru proporzjon sinifikanti ta' films Ewropej mhux nazzjonali, li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-rwol tas-swali taċ-ċinema fil-katina tal-valur u li jenfasizza l-wiri pubbliku tal-films bħala esperjenza soċjali;
Emenda 138
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt l
(l)  Miżuri speċifiċi li jikkontribwixxu għal parteċipazzjoni aktar bilanċjata bejn is-sessi fis-settur awdjoviżiv;
(l)  Miżuri speċifiċi, inklużi attivitajiet ta' mentoraġġ u ta' netwerking, li jikkontribwixxu għal parteċipazzjoni aktar bilanċjata bejn is-sessi fis-settur awdjoviżiv;
Emenda 139
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt na (ġdid)
(na)  Appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni ta' kontenut kulturali televiżiv online u offline u aċċess għalih b'diversi lingwi, inkluż permezz ta' sottotitoli, għall-promozzjoni tar-rikkezza u d-diversità tal-wirt kulturali Ewropew, il-kreazzjonijiet kontemporanji u l-lingwi.
Emenda 140
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
(a)  L-iżvilupp tal-politika, l-iskambju transnazzjonali tal-esperjenzi u tal-għarfien, l-attivitajiet ta' tagħlim bejn il-pari u n-netwerking fost l-organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi u dawk li jfasslu l-politika, ta' natura transsettorjali;
(a)  L-iżvilupp tal-politika, l-iskambju transnazzjonali tal-esperjenzi u tal-għarfien, l-attivitajiet ta' tagħlim bejn il-pari, inkluż il-mentoraġġ tal-pari għal parteċipanti ġodda fil-Programm, is-sensibilizzazzjoni u n-netwerking fost l-organizzazzjonijiet kulturali u kreattivi u dawk li jfasslu l-politika ta' natura transsettorjali, anke permezz ta' djalogu strutturali permanenti mal-partijiet ikkonċernati, u ma' Forum ta' Setturi Kulturali u Kreattivi għat-tisħiħ tad-djalogu u l-orjentazzjoni tal-politiki settorjali;
Emenda 141
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  Inkoraġġiment biex jinħolqu forom ġodda fit-tlaqqigħ bejn setturi kulturali u kreattivi differenti, pereżempju bl-użu ta' teknoloġiji innovattivi;
(a)  Inkoraġġiment biex jinħolqu forom ġodda fit-tlaqqigħ bejn setturi kulturali u kreattivi differenti, u ma' operaturi ta' setturi oħra, pereżempju bl-użu ta', u l-mentoraġġ fl-użu ta', teknoloġiji innovattivi f'organizzazzjonijiet kulturali u kollaborazzjoni permezz ta' hubs diġitali;
Emenda 142
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)  Azzjonijiet favur produzzjonijiet interdixxiplinari relatati mal-Ewropa u mal-valuri tagħha;
Emenda 143
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt a
(a)  Il-promozzjoni tal-programm f'livell nazzjonali u l-forniment ta' informazzjoni dwar id-diversi tipi ta' appoġġ finanzjarju disponibbli skont il-politika tal-Unjoni;
(a)  Il-promozzjoni tal-programm f'livell nazzjonali u l-forniment ta' informazzjoni rilevanti dwar id-diversi tipi ta' appoġġ finanzjarju disponibbli skont il-politika tal-Unjoni u dwar il-kriterji, il-proċedura u r-riżultati tal-evalwazzjoni;
Emenda 144
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt b
(b)  It-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni transfruntiera bejn il-professjonisti, l-istituzzjonijiet, il-pjattaformi u n-netwerks fl-oqsma ta' politika u fis-setturi koperti mill-programm u bejniethom;
(b)  L-appoġġ għal benefiċjarji potenzjali fil-proċess ta' applikazzjoni, it-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni transfruntiera u tal-iskambju tal-aħjar prattiki bejn il-professjonisti, l-istituzzjonijiet, il-pjattaformi u n-netwerks fl-oqsma ta' politika u fis-setturi koperti mill-programm u bejniethom;
Emenda 145
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt c
(c)  L-appoġġ għall-Kummissjoni biex tiżgura komunikazzjoni u disseminazzjoni xierqa tar-riżultati tal-programm liċ-ċittadini.
(c)  L-appoġġ għall-Kummissjoni biex tiżgura komunikazzjoni u disseminazzjoni xierqa tar-riżultati tal-programm liċ-ċittadini u lill-operaturi kemm minn isfel għal fuq u minn fuq għal isfel.
Emenda 146
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt a
(a)  L-indirizzar tal-bidliet strutturali li qed jiffaċċja s-settur tal-media, permezz tal-promozzjoni u l-monitoraġġ ta' ambjent medjatiku diversifikat u pluralistiku;
(a)  L-indirizzar tal-bidliet strutturali u teknoloġiċi li qed jiffaċċja s-settur tal-media tal-aħbarijiet, permezz tal-promozzjoni ta' ambjent medjatiku indipendenti u pluralistiku u bl-appoġġ ta' monitoraġġ indipendenti għall-valutazzjoni tar-riskji u tal-isfidi għall-pluraliżmu u għal-libertà tal-media;
Emenda 147
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b
(b)  L-appoġġ għal standards għoljin tal-produzzjoni tal-media billi jitrawmu l-kooperazzjoni, il-ġurnaliżmu ta' kollaborazzjoni transfruntiera, u l-kontenut ta' kwalità;
(b)  L-appoġġ għal standards għoljin tal-produzzjoni tal-media billi jitrawmu l-kooperazzjoni, il-ħiliet diġitali, il-ġurnaliżmu ta' kollaborazzjoni transfruntiera, u l-kontenut ta' kwalità u mudelli ekonomiċi tal-media sostenibbli biex tiġi żgurata l-etika professjonali fil-ġurnaliżmu;
Emenda 148
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt c
(c)  Il-promozzjoni tal-litteriżmu medjatiku sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiżviluppaw fehim kritiku tal-media.
(c)  Il-promozzjoni tal-litteriżmu medjatiku sabiex iċ-ċittadini, b'mod partikolari ż-żgħażagħ, ikunu jistgħu jiżviluppaw fehim kritiku tal-media u l-appoġġ tal-ħolqien ta' pjattaforma tal-Unjoni għall-kondiviżjoni ta' prattiki u politiki tal-litteriżmu medjatiku fost l-Istati Membri kollha, anke permezz ta' netwerks universitarji ta' radju u media li jittrattaw l-Ewropa u jipprovdu lill-professjonisti tal-media tal-aħbarijiet bi programmi ta' taħriġ sabiex jagħrfu u jindirizzaw id-diżinformazzjoni.
Emenda 149
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt ca (ġdid)
(ca)  It-tħeġġiġ u s-salvagwardja tad-djalogu politiku u tas-soċjetà ċivili dwar theddid għal-libertà tal-media u l-pluraliżmu tal-media fl-Ewropa;
Emenda 150
Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu -1 (ġdid)
-1.  INDIKATURI KOMUNI KWALITATTIVI U KWANTITATTIVI TAL-IMPATT TAL-PROGRAMM
(1)  Il-benefiċċju għaċ-ċittadini u għall-komunitajiet;
(2)  Il-benefiċċju għat-tisħiħ tad-diversità kulturali u tal-wirt kulturali Ewropej;
(3)  Il-benefiċċju għall-ekonomija u l-impjiegi tal-Unjoni, b'mod partikolari s-setturi kulturali u kreattivi u l-SMEs;
(4)  L-integrazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, inklużi r-relazzjonijiet kulturali internazzjonali;
(5)  Il-valur miżjud Ewropew tal-proġetti;
(6)  Il-kwalità tas-sħubijiet u tal-proġetti kulturali;
(7)  L-għadd ta' persuni li jaċċessaw xogħlijiet kulturali u kreattivi Ewropej appoġġati mill-Programm;
(8)  L-għadd ta' postijiet tax-xogħol marbuta mal-proġetti ffinanzjati;
(9)  Il-bilanċ bejn is-sessi, meta meħtieġ, il-mobbiltà u l-awtonomizzazzjoni tal-operaturi fis-setturi kulturali u kreattivi.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport ***I
PDF 465kWORD 124k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))
P8_TA(2019)0324A8-0111/2019

Dan it-test għadu qed jiġi pproċessat għall-pubblikazzjoni fil-lingwa tiegħek. Il-verżjoni PDF jew Word hi diġà disponibbli billi tikklikkja fuq l-ikona n-naħa tal-lemin fuq.


It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli ***I
PDF 331kWORD 96k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))
P8_TA-PROV(2019)0325A8-0175/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2018)0353),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C8‑0207/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-5 ta’ Diċembru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0175/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 80
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  F'Marzu 2018, il-Kummissjoni ppubblikat il-Pjan ta' Azzjoni tagħha "Niffinanzjaw it-Tkabbir Sostenibbli" (Financing Sustainable Growth)25 fejn waqqfet strateġija ambizzjuża u komprensiva dwar il-finanzjament sostenibbli. Wieħed mill-għanijiet stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni huwa li tingħata direzzjoni ġdida lill-flussi tal-kapital lejn investiment sostenibbli sabiex jinkiseb tkabbir sostenibbli u inklussiv. It-twaqqif ta' sistema unika ta' klassifikazzjoni għall-attivitajiet sostenibbli hija l-azzjoni l-aktar importanti u urġenti prevista mill-Pjan ta' Azzjoni. Il-Pjan ta' Azzjoni jirrikonoxxi li l-bidla tal-flussi tal-kapital lejn attivitajiet iktar sostenibbli trid tkun appoġġjata minn fehim kondiviż ta' xi jfisser "sostenibbli". Bħala l-ewwel pass, jenħtieġ li l-investituri jiġu infurmati dwar l-investimenti li jiffinanzjaw attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli bi gwida ċara dwar l-attivitajiet li jitqiesu li jikkontribwixxu għall-għanijiet ambjentali. Fi stadju ulterjuri tista' tiġi żviluppata gwida oħra dwar l-attivitajiet li jikkontribwixxu għal għanijiet sostenibbli oħra, inkluż għanijiet soċjali.
(6)  F'Marzu 2018, il-Kummissjoni ppubblikat il-Pjan ta' Azzjoni tagħha "Niffinanzjaw it-Tkabbir Sostenibbli" (Financing Sustainable Growth)25 fejn waqqfet strateġija ambizzjuża u komprensiva dwar il-finanzjament sostenibbli. Wieħed mill-għanijiet stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni huwa li tingħata direzzjoni ġdida lill-flussi tal-kapital lejn investiment sostenibbli sabiex jinkiseb tkabbir sostenibbli u inklussiv. It-twaqqif ta' sistema unika ta' klassifikazzjoni u ta' indikaturi għall-identifikazzjoni tal-livell ta' sostenibbiltà tal-attivitajiet huma l-azzjoni l-aktar importanti u urġenti prevista mill-Pjan ta' Azzjoni. Il-Pjan ta' Azzjoni jirrikonoxxi li l-bidla tal-flussi tal-kapital lejn attivitajiet iktar sostenibbli trid tkun appoġġata minn fehim kondiviż u olistiku tal-impatt ta' attivitajiet ekonomiċi u investimenti fuq is-sostenibbiltà ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi. Bħala l-ewwel pass, gwida ċara dwar attivitajiet li jikkwalifikaw bħala li jikkontribwixxu għall-għanijiet ambjentali jenħtieġ li jgħinu biex jinfurmaw lill-investituri dwar l-investimenti li jiffinanzjaw attivitajiet ekonomiċi skont il-livell ta' sostenibbiltà tagħhom. Bir-rikonoxximent tal-Għanijiet tas-Sostenibbiltà tan-NU u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa tal-20 ta' Ġunju 2017, jenħtieġ ukoll li tiġi żviluppata gwida oħra dwar l-attivitajiet li jikkontribwixxu għal għanijiet sostenibbli oħra, inkluż għanijiet soċjali u ta' governanza, li b'hekk tiġi implimentata b'mod sħiħ, koerenti, komprensiv, integrat u effettiv l-Aġenda 2030.
_________________
_________________
25 COM(2018) 97 final.
25 COM(2018) 97 final.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Filwaqt li tirrikonoxxi l-urġenza li tindirizza t-tibdil fil-klima, enfasi limitata fuq l-esponiment għall-karbonju jista' jkollha riperkussjonijiet negattivi billi tidderieġi l-flussi tal-investiment lejn miri li jġorru riskji ambjentali oħrajn. Għalhekk, jeħtieġ li jiġu stabbiliti salvagwardji adegwati biex jiżguraw li l-attivitajiet ekonomiċi ma jagħmlux ħsara lil għanijiet ambjentali oħra, bħall-bijodiversità u l-effiċjenza tal-enerġija. L-investituri jeħtieġu informazzjoni komparabbli u olistika fir-rigward tar-riskji ambjentali u l-impatt tagħhom, sabiex jivvalutaw il-portafolli tagħhom lil hinn mill-esponiment għall-karbonju.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  Minħabba l-urġenza f'diversi oqsma interkonnessi ta' degradazzjoni ambjentali u konsum żejjed ta' riżorsi, hemm bżonn li jittieħed approċċ sistemiku għal tendenzi negattivi li qed jikbru b'mod esponenzjali, bħat-telfien tal-bijodiversità, il-konsum żejjed globali tar-riżorsi, id-dehra ta' theddid ġdid inklużi kimiċi perikolużi u t-taħlitiet tagħhom, l-iskarsezza nutrizzjonali, it-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tal-ożonu, l-aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tnaqqis tal-ilma ħelu, u t-tibdil fis-sistema tal-art. Għalhekk, huwa meħtieġ li l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu jħarsu 'l quddiem u huma kbar biżżejjed għall-isfidi li ġejjin. L-iskala ta' dawk l-isfidi tirrikjedi approċċ olistiku u ambizzjuż u l-applikazzjoni ta' prinċipju strett ta' prekawzjoni.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Ir-Rapport Fuq Inizjattiva Proprja tal-Parlament Ewropew dwar il-Finanzi Sostenibbli tad-29 ta' Mejju 2018 jistabbilixxi l-elementi essenzjali tal-indikaturi tas-sostenibbiltà u tat-tassonomija, bħala inċentiv għall-investiment sostenibbli. Jenħtieġ li tiġi żgurata konsistenza bejn il-leġiżlazzjoni rilevanti.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  L-iskala tal-isfida tinvolvi sistema finanzjarja sħiħa li titmexxa b'mod gradwali biex tappoġġja l-ekonomija biex din tiffunzjona fuq bażi sostenibbli. Għal dak il-għan, jeħtieġ li l-finanzi sostenibbli jiddaħħlu fil-proċess ġenerali, u jeħtieġ li jitqies l-impatt tas-sostenibbiltà fir-rigward tal-prodotti u s-servizzi finanzjarji.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  L-offerta ta' prodotti finanzjarji li jfittxu għanijiet ambjentalment sostenibbli hija mod effettiv ta' kif l-investiment privat imur f'attivitajiet sostenibbli. Ir-rekwiżiti nazzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti finanzjarji u bonds korporattivi bħala investimenti sostenibbli, b'mod partikolari rekwiżiti li jippermetti lill-atturi rilevanti tas-suq li jużaw tikketta nazzjonali, għandhom l-għan li jtejbu l-fiduċja tal-investitur, biex joħolqu l-viżibbiltà u jindirizzaw it-tħassib dwar "greenwashing". Il-greenwashing hija prattika fejn jinkiseb vantaġġ kompetittiv inġust permezz tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott finanzjarju bħala favur l-ambjent, meta fil-fatt ma jkunux jissodisfa l-istandards ambjentali minimi. Bħalissa xi ftit Stati Membri għandhom skemi ta' tikkettar. Huma jibnu fuq tassonomiji differenti li jikklassifikaw l-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli. Fid-dawl tal-impenji politiċi taħt il-Ftehim ta' Pariġi u fuq livell Ewropew, x'aktarx li aktar u aktar Stati Membri se jintroduċu skemi ta' tikkettar jew rekwiżiti oħra fuq l-atturi tas-suq b'rabta mal-prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi ppreżentati bħala ambjentalment sostenibbli. B'hekk, l-Istati Membri jkunu qegħdin jużaw it-tassonomiji nazzjonali tagħhom biex jiddeterminaw liema investimenti jikkwalifikaw bħala sostenibbli. Jekk dawn ir-rekwiżiti nazzjonali huma bbażati fuq kriterji differenti biex jiġi determinat liema attivitajiet ekonomiċi jikkwalifikaw bħala ambjentalment sostenibbli, l-investituri ma jkollhomx interess jinvestu mal-fruntieri, minħabba d-diffikultajiet fi tqabbil tal-opportunitajiet differenti ta' investiment. Barra minn hekk, l-operaturi ekonomiċi li jixtiequ jattiraw l-investiment minn madwar l-Unjoni jkollhom jissodisfaw kriterji differenti f'diversi Stati Membri sabiex l-attivitajiet tagħhom jikkwalifikaw bħala ambjentalment sostenibbli għall-finijiet tat-tikketti differenti. In-nuqqas ta' kriterji komuni b'hekk iżidu l-ispejjeż u joħolqu diżinċentiv sinifikanti għall-operaturi ekonomiċi, li jirriżulta f'impediment għall-aċċess transfruntier tas-swieq kapitali għall-investmenti sostenibbli. L-ostakli għall-aċċess għas-swieq kapitali transfruntiera sabiex jinġabru fondi għall-proġetti sostenibbli huma mistennija li jkompli jikbru. Il-kriterji biex jiġi determinat jekk attività ekonomika hix ambjentalment sostenibbli għalhekk jenħtieġ li jiġu armonizzati fuq livell Ewropew, sabiex jitneħħew l-ostakli għall-funzjonament tas-suq intern u jiġi evitat li jerġgħu jitfaċċaw 'il quddiem. B'din l-armonizzazzjoni l-operaturi ekonomiċi jsibuha aktar faċli biex jiġbru fondi għall-attivitajiet ambjentali tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri, għaliex l-attivitajiet ekonomiċi tagħhom jistgħu jitqabblu ma' kriterji uniformi sabiex jintgħażlu bħala assi sottostanti għall-investimenti ambjentalment sostenibbli. B'hekk isir aktar faċli biex jiġi attirat l-investiment bejn il-fruntieri fl-Unjoni.
(9)  L-offerta ta' prodotti finanzjarji li jfittxu għanijiet ambjentalment sostenibbli hija mod effettiv ta' kif jiġi gradwalment imċaqlaq l-investiment privat minn attivitajiet b'impatt ambjentali negattiv u lejn attivitajiet aktar sostenibbli. Ir-rekwiżiti nazzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti finanzjarji, servizzi u bonds korporattivi bħala investimenti sostenibbli, kif definit f'dan ir-Regolament, b'mod partikolari rekwiżiti li jippermetti lill-atturi rilevanti tas-suq li jużaw tikketta nazzjonali, għandhom l-għan li jtejbu l-fiduċja tal-investitur u s-sensibilizzazzjoni tar-riskji, biex joħolqu l-viżibbiltà u jindirizzaw it-tħassib dwar "greenwashing". Il-greenwashing hija prattika fejn jinkiseb vantaġġ kompetittiv inġust permezz tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott finanzjarju bħala favur l-ambjent, meta fil-fatt ma jkunux jissodisfa l-istandards ambjentali minimi. Bħalissa xi ftit Stati Membri għandhom skemi ta' tikkettar. Huma jibnu fuq tassonomiji differenti li jikklassifikaw l-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli. Fid-dawl tal-impenji politiċi taħt il-Ftehim ta' Pariġi u fuq livell Ewropew, x'aktarx li aktar u aktar Stati Membri se jintroduċu skemi ta' tikkettar jew rekwiżiti oħra fuq l-atturi tas-suq b'rabta mal-prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi ppreżentati bħala ambjentalment sostenibbli. B'hekk, l-Istati Membri jkunu qegħdin jużaw it-tassonomiji nazzjonali tagħhom biex jiddeterminaw liema investimenti jikkwalifikaw bħala sostenibbli. Jekk dawn ir-rekwiżiti nazzjonali huma bbażati fuq kriterji u indikaturi differenti biex jiġi determinat liema attivitajiet ekonomiċi jikkwalifikaw bħala ambjentalment sostenibbli, l-investituri ma jkollhomx interess jinvestu mal-fruntieri, minħabba d-diffikultajiet fi tqabbil tal-opportunitajiet differenti ta' investiment. Barra minn hekk, l-operaturi ekonomiċi li jixtiequ jattiraw l-investiment minn madwar l-Unjoni jkollhom jissodisfaw kriterji differenti f'diversi Stati Membri sabiex l-attivitajiet tagħhom jikkwalifikaw bħala ambjentalment sostenibbli għall-finijiet tat-tikketti differenti. In-nuqqas ta' kriterji u indikaturi komuni se jidderieġi l-investimenti b'mod ambjentalment ineffettiv, u f'xi każijiet kontroproduttiv, u jwassal għal miri ambjentali u ta' sostenibbiltà mhux issodisfati. Dak in-nuqqas b'hekk iżid l-ispejjeż u joħloq diżinċentiv sinifikanti għall-operaturi ekonomiċi, li jirriżulta f'impediment għall-aċċess transfruntier tas-swieq kapitali għall-investmenti sostenibbli. L-ostakli għall-aċċess għas-swieq kapitali transfruntiera sabiex jinġabru fondi għall-proġetti sostenibbli huma mistennija li jkompli jikbru. Il-kriterji u l-indikaturi biex jiġi determinat il-grad ta' sostenibbiltà ta' attività ekonomika jenħtieġ li jiġu armonizzati gradwalment fuq livell Ewropew, sabiex jitneħħew l-ostakli għall-funzjonament tas-suq intern u jiġi evitat li jerġgħu jitfaċċaw 'il quddiem. B'din l-armonizzazzjoni tal-informazzjoni, tal-metriċi u tal-kriterji, l-operaturi ekonomiċi jsibuha aktar faċli biex jiġbru fondi għall-attivitajiet ambjentalment sostenibbli tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri, għaliex l-attivitajiet ekonomiċi tagħhom jistgħu jitqabblu ma' kriterji u indikaturi uniformi sabiex jintgħażlu bħala assi sottostanti għall-investimenti ambjentalment sostenibbli. B'hekk isir aktar faċli biex jiġi attirat l-investiment bejn il-fruntieri fl-Unjoni.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
(9a)   Sabiex l-Unjoni tilħaq l-impenji ambjentali u klimatiċi tagħha, jeħtieġ li jiġu mobilizzati l-investimenti privati. Biex jintlaħaq, dan jirrikjedi ppjanar fit-tul kif ukoll stabbiltà u prevedibbiltà regolatorja għall-investituri. Għalhekk, sabiex jiġi żgurat qafas ta' politika koerenti għall-investimenti sostenibbli, huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jibnu fuq il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Barra minn hekk, jekk il-parteċipanti tas-suq ma jagħtux spjegazzjoni lill-investituri ta' kif l-attivitajiet li jinvestu fihom jikkontribwixxu lejn għanijiet ambjentali, jew jekk jużawx kunċetti differenti fl-ispjegazzjoni tagħhom ta' x'inhi attività ekonomika "sostenibbli", l-investituri jsibu piż sproporzjonat biex jivverifikaw u jqabblu dawn il-prodotti finanzjarji differenti. Instab li dan l-aspett ma jħajjarx lill-investituri biex jinvestu fi prodotti finanzjarji ekoloġiċi. Barra minn hekk, in-nuqqas ta' fiduċja fl-investituri għandu effetti negattivi importanti fuq is-suq għall-investiment sostenibbli. Intwera wkoll li regoli nazzjonali jew inizjattivi bbażati fuq is-suq li jkunu ttieħdu biex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni ġewwa l-fruntieri nazzjonali jwasslu għal frammentazzjoni tas-suq intern. Jekk il-parteċipanti tas-suq finanzjarju jiżvelaw kif il-prodotti finanzjarji li qegħdin isostnu huma favur l-ambjent jissodisfaw l-għanijiet ambjentali, u għal dan l-iżvelar jużaw kriterji komuni mal-Unjoni dwar fiex tikkonsisti attività ekonomika ambjentalment sostenibbli, din tgħin lill-investituri jqabblu l-opportunitajiet ta' investiment favur l-ambjent mal-fruntieri. L-investituri jinvestu fi prodotti finanzjarji ekoloġiċi b'aktar fiduċija madwar l-Unjoni, li jtejjeb il-funzjonament tas-suq intern.
(10)  Barra minn hekk, jekk il-parteċipanti tas-suq ma jiżvelawx kif l-attivitajiet li jinvestu fihom jikkontribwixxu b'mod negattiv jew pożittiv lejn għanijiet ambjentali, jew jekk jużawx metriċi u kriterji għad-determinazzjoni tal-impatt fl-ispjegazzjoni tagħhom tal-grad tas-sostenibbiltà ambjentali ta' attività ekonomika, l-investituri jsibu piż sproporzjonat biex jivverifikaw u jqabblu l-prodotti finanzjarji differenti. Instab li dan l-aspett ma jħajjarx lill-investituri biex jinvestu fi prodotti finanzjarji sostenibbli. Barra minn hekk, in-nuqqas ta' fiduċja fl-investituri għandu effetti negattivi importanti fuq is-suq għall-investiment sostenibbli. Intwera wkoll li regoli nazzjonali jew inizjattivi bbażati fuq is-suq li jkunu ttieħdu biex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni ġewwa l-fruntieri nazzjonali jwasslu għal frammentazzjoni tas-suq intern. Jekk il-parteċipanti tas-suq finanzjarju jiżvelaw kif il-prodotti finanzjarji li qegħdin isostnu huma favur l-ambjent jissodisfaw l-għanijiet ambjentali, u għal dan l-iżvelar jużaw kriterji komuni mal-Unjoni dwar fiex tikkonsisti attività ekonomika ambjentalment sostenibbli, din tgħin lill-investituri jqabblu l-impatt ambjentali tal-opportunitajiet ta' investiment mal-fruntieri u se tinċentivizza d-destinatarji ta' investiment biex jagħmlu l-mudelli ta' negozju tagħhom aktar sostenibbli. L-investituri jinvestu fi prodotti finanzjarji ekoloġiċi b'aktar fiduċija madwar l-Unjoni, li jtejjeb il-funzjonament tas-suq intern.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  Sabiex jitwassal impatt fuq is-sostenibbiltà usa' u ambjentalment sinifikanti, biex jitnaqqas il-piż amministrattiv mhux meħtieġ fuq il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-partijiet ikkonċernati u biex jiġi ffaċilitat it-tkabbir tas-swieq finanzjarji Ewropej li jiffinanzjaw attivitajiet ekonomiċi sostenibbli, it-tassonomija jenħtieġ li tkun ibbażata fuq indikaturi u kriterji armonizzati, komparabbli u uniformi, inklużi tal-inqas l-indikaturi ta' ekonomija ċirkolari. Dawk l-indikaturi jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-metodoloġija unifikata tal-valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja u li jiġu applikati fl-inizjattivi regolatorji tal-Unjoni. Jenħtieġ li jkunu l-bażi għall-valutazzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi u l-investimenti fir-riskju u l-impatt fuq l-ambjent. Kwalunkwe sovrappożizzjoni fir-regolament li ma tkunx konformi mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar u ma tkunx applikata b'mod proporzjonat trid tiġi evitata bl-għan li tinħoloq terminoloġija konsistenti u qafas regolatorju ċar. Kwalunkwe piż mhux meħtieġ kemm tal-awtoritajiet, kif ukoll tal-istituzzjonijiet finanzjarji jenħtieġ li jiġi evitat ukoll. Fl-istess perspettiva, il-kamp ta' applikazzjoni u l-użu ta' kriterji ta' skrinjar tekniċi kif ukoll ir-rabta ma' inizjattivi oħrajn jenħtieġ li jiġu definiti b'mod ċar qabel ma t-tassonomija u l-kriterji li jappartjenu għaliha jidħlu fis-seħħ. L-istabbiliment ta' kriterji armonizzati għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli jenħtieġ li jqis il-kompetenza tal-Istati Membri f'oqsma differenti tal-politika. Jenħtieġ li r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament japplikaw b'mod proporzjonat għal istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi kif definit skont dan ir-Regolament.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)
(10b)  L-indikaturi jenħtieġ li jkunu armonizzati abbażi tal-impenji eżistenti, bħalma hija l-ħidma tal-Kummissjoni, l-Aġenzija Ambjentali Ewropea u l-OECD, fost oħrajn, u jenħtieġ li jidentifikaw l-impatt ambjentali f'termini tas-CO2 u emissjonijiet oħra, il-bijodiversità, il-produzzjoni tal-iskart, l-użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli, il-materji primi, l-ilma, u l-użu tal-art dirett u indirett, kif stabbilit fil-qafas tal-monitoraġġ tal-Kummissjoni dwar l-ekonomija ċirkolari (COM/2018/29 final), il-pjan ta' azzjoni tal-UE għall-Ekonomija Ċirkulari (COM/2015/0614 final) u fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-effiċjenza tar-riżorsi: lejn ekonomija ċirkolari (2014/2208(INI)). Barra minn hekk, l-indikaturi jenħtieġ li jitfasslu wkoll filwaqt li jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Esperti dwar l-Appoġġ għall-Finanzjament tal-Ekonomija Ċirkolari tal-Kummissjoni Ewropea. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa kif tintegra x-xogħol ta' dan il-grupp ta' esperti mat-TEG. Jenħtieġ li l-indikaturi jqisu l-istandards sostenibbli rikonoxxuti fuq livell internazzjonali.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Biex jindirizzaw l-ostakoli eżistenti fil-funzjonament tas-suq intern u biex jevitaw it-tfaċċar ta' dawn l-ostakoli fil-futur, l-Istati Membri jenħtieġ li jintalbu jużaw kunċett komuni ta' investiment ambjentalment sostenibbli meta jistabbilixxu rekwiżiti għal atturi tas-suq għall-finijiet ta' tikkettar ta' prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi ppreżentati bħala ambjentalment sostenibbli fuq livell nazzjonali. Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-maniġers tal-fondi u l-investituri istituzzjonali li jgħidu li qegħdin isegwu għanijiet ambjentali jużaw l-istess kunċett ta' investiment ambjentalment sostenibbli meta' jiżvelaw kif se jilħqu dawk l-għanijiet.
(11)  Biex jindirizzaw l-ostakoli eżistenti fil-funzjonament tas-suq intern u biex jevitaw it-tfaċċar ta' dawn l-ostakoli fil-futur, l-Istati Membri u l-Unjoni jenħtieġ li jintalbu jużaw kunċett komuni rigward il-grad ta' sostenibbiltà ambjentali ta' investiment meta jistabbilixxu rekwiżiti għal atturi tas-suq għall-finijiet ta' tikkettar ta' prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi ppreżentati bħala ambjentalment sostenibbli fuq livell nazzjonali. Għall-istess raġunijiet, jenħtieġ li l-maniġers tal-fondi u l-investituri istituzzjonali li jgħidu li qegħdin isegwu għanijiet ambjentali jużaw l-istess kunċett ta' investiment ambjentalment sostenibbli u l-istess indikaturi, metriċi u kriterji biex jikkalkulaw l-impatt ambjentali meta' jiżvelaw kif se jilħqu dawk l-għanijiet.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  It-twaqqif ta' kriterji għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli jistgħu jħeġġu lill-kumpaniji biex jiżvelaw fuq is-siti webtagħhom, fuq bażi volontarja, informazzjoni dwar l-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli li jwettqu. Din l-informazzjoni tgħin mhux biss lill-atturi rilevanti fis-swieq finanzjarji biex jidentifikaw malajr liema kumpaniji jwettqu attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, iżda se tiffaċilitalhom ukoll il-ġbir ta' fondi għall-attivitajiet ambjentali tagħhom.
(12)  L-informazzjoni dwar l-impatt ambjentali tal-attivitajiet se tgħin lill-atturi rilevanti fis-swieq finanzjarji biex jidentifikaw u jiddeterminaw faċilment il-grad ta' sostenibbiltà ambjentali tal-attivitajiet ekonomiċi mwettqa mill-kumpaniji, iżda se tiffaċilitalhom ukoll il-ġbir ta' fondi.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Jenħtieġ li klassifikazzjoni tal-Unjoni ta' attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli tippermetti l-iżvilupp ta' politiki futuri tal-Unjoni, inklużi standards mal-Unjoni kollha għal prodotti finanzjarji ambjentalment sostenibbli u eventwalment it-twaqqif ta' tikketti li formalment jirrikonoxxu l-konformità ma' dawk l-istandards madwar l-Unjoni. Rekwiżiti legali uniformi sabiex l-investimenti jitqiesu bħala investimenti ambjentalment sostenibbli, ibbażati fuq kriterji uniformi għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, huma meħtieġa bħala referenza għal leġiżlazzjoni futura tal-Unjoni li għandha l-għan li tippermetti dawk l-investimenti.
(13)  Jenħtieġ li indikaturi madwar l-Unjoni rilevanti għad-determinazzjoni tal-impatt ambjentali tal-attivitajiet ekonomiċi jippermettu l-iżvilupp ta' politiki u strateġiji futuri tal-Unjoni, inklużi standards mal-Unjoni kollha għal prodotti finanzjarji ambjentalment sostenibbli u eventwalment it-twaqqif ta' tikketti li formalment jirrikonoxxu l-konformità ma' dawk l-istandards madwar l-Unjoni, kif ukoll li jkunu l-bażi għal miżuri oħra ekonomiċi, regolatorji u prudenzjali. Rekwiżiti legali uniformi sabiex jitqies il-grad ta' sostenibbiltà ambjentali tal-investimenti, ibbażati fuq kriterji uniformi għad-determinazzjoni tas-sostenibbiltà ambjentali tal-attivitajiet ekonomiċi u indikaturi komuni għal valutazzjoni tal-impatti ambjentali fuq l-investimenti, huma meħtieġa bħala referenza għal leġiżlazzjoni futura tal-Unjoni li għandha l-għan li tiffaċilita l-bidla minn investimenti b'impatt ambjentali negattiv għal investimenti b'impatt pożittiv.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Fil-kuntest tal-kisba tal-SDGs fl-Unjoni, l-għażla tal-politiki bħal l-ħolqien ta' Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, intwerew li huma effettivi għaliex jagħtu sehemhom fit-twassil ta' investiment privat flimkien man-nefqa pubblika lejn investimenti sostenibbli. Ir-Regolament (UE) Nru 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jispeċifika mira għall-investiment fl-ambjent ta' 40 % għal proġetti ta' infrastruttura u ta' innovazzjoni taħt il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. Il-kriterji komuni għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet ekonomiċi jistgħu jservu ta' pedament għal inizjattivi futuri simili tal-Unjoni li jappoġġjaw l-investiment li għandu għanijiet marbuta mal-klima jew għanijiet ambjentali oħra.
(14)  Fil-kuntest tal-kisba tal-SDGs fl-Unjoni, l-għażliet tal-politiki bħall-ħolqien ta' Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, jistgħu jkunu effettivi għaliex jagħtu sehemhom fil-mobilizzazzjoni u fit-twassil ta' investiment privat flimkien man-nefqa pubblika lejn investimenti sostenibbli. Ir-Regolament (UE) Nru 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27 jispeċifika mira għall-investiment orizzontali fl-ambjent ta' 40 % għal proġetti ta' infrastruttura u ta' innovazzjoni taħt il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. Il-kriterji komuni għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet ekonomiċi u indikaturi komuni għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali jistgħu jservu ta' pedament għal inizjattivi futuri simili tal-Unjoni li jimmobilizzaw l-investiment li għandu għanijiet marbuta mal-klima jew għanijiet ambjentali oħra.
__________________
__________________
27 Ir-Regolament (UE) 2017/2396 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dak il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti (ĠU L 345 , 27.12.2017 p. 34).
27 Ir-Regolament (UE) 2017/2396 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dak il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti (ĠU L 345 , 27.12.2017 p. 34).
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq kif ukoll ħsara lill-interessi tal-konsumaturi minħabba ideat differenti dwar l-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, jenħtieġ li r-rekwiżiti nazzjonali li jenħtieġ li l-atturi tas-suq jissodisfaw meta jixtiequ jbigħu prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi bħala ambjentalment sostenibbli jibnu fuq il-kriterji uniformi għall-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli. Dawk l-atturi tas-suq jinkludu l-parteċipanti tas-suq finanzjarju li joffru prodotti finanzjarji "ekoloġiċi" u kumpaniji mhux finanzjarji li joħorġu bonds korporattivi "ħodor".
(15)  Sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq kif ukoll ħsara lill-interessi tal-konsumaturi minħabba ideat differenti rigward il-grad tas-sostenibbiltà ambjentali tal-attivitajiet ekonomiċi, jenħtieġ li r-rekwiżiti nazzjonali li jenħtieġ li l-atturi tas-suq jissodisfaw meta jixtiequ jbigħu prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi kif definit f'dan ir-Regolament bħala ambjentalment sostenibbli jibnu fuq il-kriterji uniformi għall-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli. Dawk l-atturi tas-suq jinkludu l-parteċipanti tas-suq finanzjarju li joffru prodotti jew servizzi finanzjarji sostenibbli u kumpaniji mhux finanzjarji li joħorġu bonds korporattivi sostenibbli.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Sabiex l-obbligu ta' żvelar ma jiġix evitat, jenħtieġ li dak l-obbligu japplika wkoll meta l-prodotti finanzjarji jiġu ppreżentati bħallikieku għandhom karatteristiċi simili bħal investimenti ambjentalment sostenibbli, inkluż dawk li l-mira tagħhom hija l-protezzjoni tal-ambjent b'mod wiesa'. Jenħtieġ li l-parteċipanti tas-suq finanzjarju ma jkollhomx għalfejn jiġu mitluba jinvestu biss f'attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli skont il-kriterji ta' skrinjar tekniċi previsti f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li jiġu mħeġġa jinfurmaw lill-Kummissjoni jekk jikkunsidraw li attività ekonomika li ma tissodisfax il-kriterji ta' skrinjar tekniċi, jew attività li għaliha għad mhemmx kriterji, jenħtieġ li titqies ambjentalment sostenibbli, biex jgħinu lill-Kummissjoni tevalwa jekk ikunx xieraq tikkumplimenta jew taġġorna l-kriterji ta' skrinjar tekniċi.
(17)  Sabiex l-obbligu ta' żvelar ma jiġix evitat, jenħtieġ li dak l-obbligu japplika wkoll għall-prodotti finanzjarji kollha li jiġu ppreżentati bħallikieku għandhom karatteristiċi simili bħal investimenti ambjentalment sostenibbli, inkluż dawk li l-mira tagħhom hija l-protezzjoni tal-ambjent b'mod wiesa'. Jenħtieġ li l-parteċipanti tas-suq finanzjarju ma jkollhomx għalfejn jiġu mitluba jinvestu biss f'attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli skont il-kriterji ta' skrinjar tekniċi previsti f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-parteċipanti tas-swieq finanzjarji u atturi oħra jiġu mħeġġa jinfurmaw lill-Kummissjoni jekk jikkunsidraw li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi rilevanti għall-attivitajiet li huma jiffinanzjaw għadhom ma ġewx stabbiliti u li għalhekk il-prodotti finanzjarji tagħhom jenħtieġ li jitqiesu ambjentalment sostenibbli, biex jgħinu lill-Kummissjoni tevalwa jekk ikunx xieraq tikkumplimenta jew taġġorna l-kriterji ta' skrinjar tekniċi.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Sabiex jiġi determinat jekk attività ekonomika hix ambjentalment sostenibbli, jenħtieġ li titwaqqaf lista eżawrjenti ta' għanijiet ambjentali.
(18)  Sabiex jiġi determinat il-grad ta' sostenibbiltà ambjentali ta' attività ekonomika, jenħtieġ li titwaqqaf lista eżawrjenti ta' għanijiet ambjentali bbażata fuq indikaturi li jkejlu l-impatt ambjentali, b'kunsiderazzjoni tal-impatt tagħha fuq il-katina kollha tal-valur industrijali u li tiżgura koerenza mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni bħall-pakkett dwar l-Enerġija Nadifa.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  Għal kull għan ambjentali, jenħtieġ li jiġu stabbili kriterji uniformi biex attivitajiet ekonomiċi jitqiesu li qegħdin jagħtu kontribut sostanzjali għal dak il-għan. Jenħtieġ li element wieħed tal-kriterji uniformi jkun li tiġi evitata ħsara sinifikanti lil xi wieħed mill-għanijiet ambjentali previsti f'dan ir-Regolament. Dan sabiex jiġi evitat li ċerti investimenti jitqiesu ambjentalment sostenibbli minkejja li l-attivitajiet ekonomiċi li jgawdu minn dawk l-investimenti jikkawżaw ħsara lill-ambjent li taqbeż il-kontribut tagħhom għal għan ambjentali. Jenħtieġ li l-kundizzjonijiet għal kontribut sostanzjali u biex ma tiġix ikkawżata ħsara sinifikanti jippermettu lill-investimenti f'attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli biex jagħtu kontribut reali lill-għanijiet ambjentali.
(20)  Għal kull għan ambjentali, jenħtieġ li jiġu stabbili kriterji uniformi bbażati fuq informazzjoni pprovduta permezz ta' indikaturi armonizzati biex attivitajiet ekonomiċi jitqiesu li qegħdin jagħtu kontribut sostanzjali għal dak il-għan. Jenħtieġ li element wieħed tal-kriterji uniformi jkun li tiġi evitata ħsara sinifikanti lil xi wieħed mill-għanijiet ambjentali previsti f'dan ir-Regolament. Dan sabiex jiġi evitat li ċerti investimenti jitqiesu ambjentalment sostenibbli minkejja li l-attivitajiet ekonomiċi li jgawdu minn dawk l-investimenti jikkawżaw ħsara lill-ambjent li taqbeż il-kontribut tagħhom għal għan ambjentali. Jenħtieġ li l-kundizzjonijiet għal kontribut sostanzjali u biex ma tiġix ikkawżata ħsara sinifikanti jippermettu lill-investimenti f'attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli biex jagħtu kontribut reali lill-għanijiet ambjentali.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Kont tenut tad-dettalji tekniċi speċifiċi meħtieġa biex jiġi evalwat l-impatt ambjentali ta' attività ekonomika u n-natura tinbidel malajr ta' kemm ix-xjenza u t-teknoloġija, jenħtieġ li l-kriterji tal-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli jiġu adattati regolarment għal dak it-tibdil. Biex il-kriterji jkunu aġġornati, ibbażati fuq evidenza xjentifika u l-informazzjoni minn esperti kif ukoll minn partijiet ikkonċernati rilevanti, jenħtieġ li l-kundizzjonijiet għal kontribut sostanzjali u ħsara sinifikanti jiġu speċifikati b'aktar granularità għal attivitajiet ekonomiċi differenti u jenħtieġ li jkunu aġġornati regolarment. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi kriterji ta' skrinjar tekniċi granulari u kalibrati, għall-attivitajiet ekonomiċi differenti, abbażi tal-input tekniku ta' Pjattaforma dwar il-Finanzi Sostenibbli b'diversi partijiet ikkonċernati.
(22)  Kont tenut tad-dettalji tekniċi speċifiċi meħtieġa biex jiġi evalwat l-impatt ambjentali ta' attività ekonomika u n-natura tinbidel malajr ta' kemm ix-xjenza u t-teknoloġija, jenħtieġ li l-kriterji rilevanti għad-determinazzjoni tal-livell tas-sostenibbiltà ambjentali tal-attivitajiet ekonomiċi jiġu adattati regolarment għal dak it-tibdil. Biex il-kriterji u l-indikaturi jkunu aġġornati, ibbażati fuq evidenza xjentifika u l-informazzjoni minn esperti kif ukoll minn partijiet ikkonċernati rilevanti, jenħtieġ li l-kundizzjonijiet għal kontribut sostanzjali u ħsara sinifikanti jiġu speċifikati b'aktar granularità għal attivitajiet ekonomiċi differenti u jenħtieġ li jkunu aġġornati regolarment. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi kriterji ta' skrinjar tekniċi granulari u kalibrati u sett ta' indikaturi armonizzati, għall-attivitajiet ekonomiċi differenti, abbażi tal-input tekniku ta' Pjattaforma dwar il-Finanzi Sostenibbli b'diversi partijiet ikkonċernati.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  Ċerti attivitajiet ekonomiċi għandhom impatt negattiv fuq l-ambjent, u kontribut sostanzjali lil wieħed jew aktar għanijiet ambjentali jista' jinkiseb jekk jitnaqqas dak l-impatt negattiv. Għal dawk l-attivitajiet ekonomiċi, huwa xieraq li jiġu stabbiliti kriterji ta' skrinjar tekniċi li jeħtieġu titjib sostanzjali fil-prestazzjoni ambjentali meta mqabbla ma', fost affarijiet oħra, il-medja tal-industrija. Jenħtieġ li dawk il-kriterji jikkunsidraw ukoll l-impatt fit-tul ta' attività ekonomika speċifika.
(23)  Ċerti attivitajiet ekonomiċi għandhom impatt negattiv fuq l-ambjent, u kontribut sostanzjali lil wieħed jew aktar għanijiet ambjentali jista' jinkiseb jekk jitnaqqas dak l-impatt negattiv. Għal dawk l-attivitajiet ekonomiċi, huwa xieraq li jiġu stabbiliti kriterji ta' skrinjar tekniċi li jeħtieġu titjib sostanzjali fil-prestazzjoni ambjentali meta mqabbla ma', fost affarijiet oħra, il-medja tal-industrija sabiex jiġi kkunsidrat jekk l-attività tistax tagħti kontribut sostanzjali lil għan ambjentali wieħed jew aktar. Jenħtieġ li dawk il-kriterji jikkunsidraw ukoll l-impatt fit-tul (jiġifieri aktar minn 3 snin) ta' attività ekonomika speċifika b'mod partikolari l-benefiċċji ambjentali tal-prodotti u tas-servizzi u l-kontribut tal-prodotti intermedjarji, u b'hekk jipprovdu valutazzjoni tal-impatt tal-fażijiet kollha tal-manifattura u l-użu permezz tal-katina tal-valur u ċ-ċiklu tal-ħajja.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 24
(24)  Jenħtieġ li attività ekonomija ma titqies ambjentalment sostenibbli jekk tikkawża aktar ħsara lill-ambjent mill-benefiċċji li tagħti. Jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi jidentifikaw ir-rekwiżiti minimi meħtieġa sabiex tiġi evitata ħsara sinifikanti lil għanijiet oħra. Meta tistabbilixxi u taġġorna l-kriterji ta' skrinjar tekniċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li dawk il-kriterji jkunu bbażati fuq l-evidenza xjentifika disponibbli u jiġu aġġornati regolarment. Meta l-evalwazzjoni xjentifika ma tippermettix l-identifikazzjoni tar-riskju b'ċertezza adegwata, jenħtieġ li japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni, skont l-Artikolu 191 TFUE.
(24)  Jenħtieġ li attività ekonomija ma titqies ambjentalment sostenibbli jekk ma toħloqx benefiċċju nett lill-ambjent. Jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi jidentifikaw ir-rekwiżiti minimi meħtieġa sabiex tiġi evitata ħsara sinifikanti lil għanijiet oħra. Meta tistabbilixxi u taġġorna l-kriterji ta' skrinjar tekniċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li dawk il-kriterji jkunu raġonevoli, proporzjonati u bbażati fuq l-evidenza xjentifika disponibbli u tikkunsidra l-katina tal-valur kollha u ċ-ċiklu tal-ħajja tat-teknoloġiji. Hi jenħtieġ li tiżgura wkoll li jiġu aġġornati regolarment. Meta l-evalwazzjoni xjentifika ma tippermettix l-identifikazzjoni tar-riskju b'ċertezza adegwata, jenħtieġ li japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni, skont l-Artikolu 191 tat-TFUE.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Meta tistabbilixxi u taġġorna l-kriterji ta' skrinjar tekniċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra l-liġi tal-Unjoni rilevanti, kif ukoll l-istrumenti mhux leġiżlattivi tal-Unjoni diġà fis-seħħ, inkluż ir-Regolament (UE) 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill37, l-Iskema ta' Ġestjoni u Verifika Ambjentali tal-UE,38 il-Kriterji dwar l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku tal-UE39 u x-xogħol li għadu għaddej fuq ir-regoli dwar l-Impronta Ambjentali tal-Prodotti u dwar l-Impronta Ambjentali tal-Organizzazzjonijiet40. Sabiex jiġu evitati inkonsistenzi mhux neċessarji bil-klassifikazzjonijiet tal-attivitajiet ekonomiċi li diġà jeżistu għal għanijiet oħra, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra wkoll il-klassifikazzjonijiet tal-istatistika marbuta mas-Settur tal-Prodotti u s-Servizzi Ambjentali, prinċipalment il-Klassifikazzjoni tal-Attivitajiet u n-Nefqa għall-Protezzjoni Ambjentali (CEPA) u l-Klassifikazzjoni tal-Attivitajiet ta' Ġestjoni tar-Riżorsi (CreMA)41.
(25)  Meta tistabbilixxi u taġġorna l-kriterji ta' skrinjar tekniċi u sett ta' indikaturi armonizzati, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra l-liġi tal-Unjoni rilevanti, kif ukoll l-istrumenti mhux leġiżlattivi tal-Unjoni diġà fis-seħħ, inkluż ir-Regolament (UE) 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill37, l-Iskema ta' Ġestjoni u Verifika Ambjentali tal-UE,38 il-Kriterji dwar l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku tal-UE39, il-Pjattaforma tal-Ekonomija Ċirkolari tal-Kummissjoni, il-Pjattaforma Ewropea dwar il-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja, ix-xogħol li għadu għaddej fuq ir-regoli dwar l-Impronta Ambjentali tal-Prodotti u dwar l-Impronta Ambjentali tal-Organizzazzjonijiet40. Sabiex jiġu evitati inkonsistenzi mhux neċessarji bil-klassifikazzjonijiet tal-attivitajiet ekonomiċi li diġà jeżistu għal għanijiet oħra, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra wkoll il-klassifikazzjonijiet tal-istatistika marbuta mas-Settur tal-Prodotti u s-Servizzi Ambjentali, prinċipalment il-Klassifikazzjoni tal-Attivitajiet u n-Nefqa għall-Protezzjoni Ambjentali (CEPA) u l-Klassifikazzjoni tal-Attivitajiet ta' Ġestjoni tar-Riżorsi (CreMA)41.
__________________
__________________
37 Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar skema ta' Ekotikketta tal-UE (ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1).
37 Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar skema ta' Ekotikketta tal-UE (ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1).
38 Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, pp. 1–45).
38 Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, pp. 1–45).
39 Il-Kommunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Akkwist pubbliku għal ambjent aħjar {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM/2008/0400 final.
39 Il-Kommunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Akkwist pubbliku għal ambjent aħjar {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM/2008/0400 final.
40 2013/179/UE: Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 124, 4.5.2013, p. 1-210.)
40 2013/179/UE: Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2013 dwar l-użu ta' metodi komuni għall-kejl u l-komunikazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti u ta' organizzazzjonijiet (ĠU 124, 4.5.2013, p. 1-210.)
41 L-Annessi 4 u 5 tar-Regolament (UE) Nru 538/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2011 dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (ĠU L 158, 27.05.2014).
41 L-Annessi 4 u 5 tar-Regolament (UE) Nru 538/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2011 dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (ĠU L 158, 27.05.2014).
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  Meta tistabbilixxi u taġġorna l-kriterji ta' skrinjar tekniċi jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis ukoll l-ispeċifiċitajiet tas-settur tal-infrastruttura kif ukoll l-esternalitajiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi fi ħdan analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji. F'dak ir-rigward, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra x-xogħol tal-organizzazzjonijiet internazzjonali, bħal l-OECD, il-leġiżlazzjoni u l-istandards rilevanti tal-Unjoni, inkluż id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill42, id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill43, id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill44, id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill45, id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill46 u l-metodoloġija attwali. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi jippromwovu l-oqfsa xierqa ta' governanza li jintegraw il-fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza, kif imsemmija fil-Prinċipji li huma appoġġati min-Nazzjonijiet Uniti għall-Investiment Responsabbli47, f'kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja ta' proġett.
(26)  Meta tistabbilixxi u taġġorna l-kriterji ta' skrinjar tekniċi u indikaturi armonizzati jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis ukoll l-ispeċifiċitajiet tas-setturi differenti tal-infrastruttura kif ukoll l-esternalitajiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi fi ħdan analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji. F'dak ir-rigward, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra x-xogħol tal-organizzazzjonijiet internazzjonali, bħal l-OECD, il-leġiżlazzjoni u l-istandards rilevanti tal-Unjoni, inkluż id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill42, id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill43, id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill44, id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill45, id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill46 u l-metodoloġija attwali. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi u l-indikaturi jippromwovu l-oqfsa xierqa ta' governanza li jintegraw il-fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza, kif imsemmija fil-Prinċipji li huma appoġġati min-Nazzjonijiet Uniti għall-Investiment Responsabbli47, f'kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja ta' proġett.
__________________
__________________
42 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30).
42 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30).
43 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1).
43 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1).
44 Id-Direttiva 2014/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).
44 Id-Direttiva 2014/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).
45 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).
45 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).
46 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243).
46 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243).
47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.
47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)
(26a)  Fid-definizzjoni tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis ukoll il-miżuri tranżizzjonali lejn attivitajiet li jappoġġjaw it-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar sostenibbli u b'livell baxx ta' karbonju. Għal kumpaniji li attwalment huma involuti f'attivitajiet ekonomiċi li huma ta' ħsara kbira għall-ambjent jenħtieġ li jkun hemm inċentivi biex issir tranżizzjoni rapida lejn status ambjentalment sostenibbli, jew tal-inqas ambjentalment mhux problematiku. Il-kriterji tekniċi ta' skrinjar jenħtieġ li jinkoraġġixxu proċessi ta' tranżizzjoni bħal dawn fejn ikunu qed iseħħu. Jekk il-biċċa l-kbira tal-impriżi li jwettqu attività dannuża partikolari jkunu involuti b'mod ċar f'tali tranżizzjoni, il-kriterji ta' skrinjar jistgħu jikkunsidraw dan. L-eżistenza ta' sforzi tat-tranżizzjoni serji jistgħu jintwerew, fost affarijiet oħra, permezz ta' sforzi sostnuti tar-riċerka u żvilupp, proġetti kbar ta' nfiq tal-kapital tal-investiment f'teknoloġiji ġodda u aktar ambjentalment sostenibbli, jew pjanijiet tat-tranżizzjoni konkreti għall-inqas fl-istadji bikrija tal-implimentazzjoni.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Biex jevitaw li jfixklu l-kompetizzjoni meta jiġbru l-fondi għall-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi jiżguraw li l-attivitajiet ekonomiċi kollha f'settur speċifiku jistgħu jikkwalifikaw bħala ambjentalment sostenibbli u jiġu trattati indaqs jekk jikkontribwixxu lejn wieħed jew aktar mill-għanijiet ambjentali stabbiliti f'dan ir-Regolament. Il-kapaċità potenzjali ta' kontribuzzjoni lejn dawk l-għanijiet ambjentali tista' madankollu tvarja fis-setturi, li jenħtieġ li jiġi rifless f'dawk il-kriterji. Madankollu, f'kull settur, jenħtieġ li dawk il-kriterji ma jagħtux vantaġġ inġust lil ċerti attivitajiet ekonomiċi biss jekk attivitajiet oħra jikkontribwixxu lejn l-għanijiet ambjentali bl-istess mod bħal dawk tal-ewwel.
(27)  Biex iħeġġu l-innovazzjoni ambjentalment sostenibbli u biex jevitaw li jfixklu l-kompetizzjoni meta jiġbru l-fondi għall-attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi jiżguraw li l-attivitajiet ekonomiċi kollha f'makrosetturi (jiġifieri s-setturi NACE bħall-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd, il-manifattura, il-provvista tal-elettriku, tal-gass, tal-fwar u tal-arja kundizzjonata, il-bini, it-trasport u s-servizzi ta' ħażna) jistgħu jikkwalifikaw bħala ambjentalment sostenibbli u jiġu trattati indaqs jekk jikkontribwixxu lejn wieħed jew aktar mill-għanijiet ambjentali stabbiliti f'dan ir-Regolament, filwaqt li ma jagħmlux ħsara sinifikanti lil kwalunkwe għan ambjentali ieħor fl-Artikoli 3 u 12. Il-kapaċità potenzjali ta' kontribuzzjoni lejn dawk l-għanijiet ambjentali tista' madankollu tvarja fis-setturi, li jenħtieġ li jiġi rifless f'dawk il-kriterji ta' skrinjar. Madankollu, f'kull settur ekonomiku makrosettorjali, jenħtieġ li dawk il-kriterji ma jagħtux vantaġġ inġust lil ċerti attivitajiet ekonomiċi biss jekk attivitajiet oħra jikkontribwixxu lejn l-għanijiet ambjentali bl-istess mod bħal dawk tal-ewwel, filwaqt li ma jagħmlux ħsara sinifikanti lil kwalunkwe għan ambjentali ieħor imsemmi fl-Artikoli 3 u 12.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)
(27a)  L-attivitajiet ambjentalment sostenibbli huma r-riżultat ta' teknoloġiji u prodotti żviluppati tul il-katina tal-valur kollha. Għal din ir-raġuni, jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi jqisu r-rwol tal-katina tal-valur sħiħa, mill-ipproċessar tal-materji primi sal-prodott finali u l-fażi tal-iskart tiegħu, fit-twettiq finali tal-attivitajiet ambjentalment sostenibbli.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 27b (ġdida)
(27b)   Biex jevitaw li jfixklu l-katini tal-valur li jiffunzjonaw sew, jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar tekniċi jqisu li l-attivitajiet ambjentalment sostenibbli jistgħu jsiru permezz ta' teknoloġiji u prodotti żviluppati minn diversi atturi ekonomiċi.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  Meta tistabbilixxi l-kriterji ta' skrinjar tekniċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa jekk l-adozzjoni ta' dawk il-kriterji għall-attivitajiet ambjentalment sostenibbli tagħtix lok għal assi mhux irkuprabbli jew tipproduċi inċentivi inkonsistenti, u jekk ikollhiex impatt negattiv fuq il-likwidità fis-swieq finanzjarji.
(28)  Meta tistabbilixxi l-kriterji ta' skrinjar tekniċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa r-riskji potenzjali tat-tranżizzjoni, jekk il-pass tal-adozzjoni ta' dawk il-kriterji għall-attivitajiet ambjentalment sostenibbli tagħtix lok għal assi mhux irkuprabbli jew tipproduċi inċentivi inkonsistenti.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 30
(30)  Sabiex tiżgura li l-investimenti jmorru għand attivitajiet ekonomiċi li jkollhom l-akbar impatt pożittiv fuq l-għanijiet ambjentali, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lit-twaqqif ta' kriterji ta' skrinjar tekniċi għall-attivitajiet ekonomiċi li għandhom il-potenzjal li jagħtu l-akbar kontribut lill-għanijiet ambjentali.
(30)  Sabiex tiżgura li l-investimenti jmorru għand attivitajiet ekonomiċi li jkollhom l-akbar impatt pożittiv fuq l-għanijiet ambjentali, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lit-twaqqif ta' kriterji ta' skrinjar tekniċi għall-attivitajiet ekonomiċi li għandhom il-potenzjal li jagħtu l-akbar kontribut lill-għanijiet ambjentali. Jenħtieġ li l-kriterji ta' skrinjar iqisu l-eżiti tal-proġetti biex jiġu ffaċilitati l-identifikazzjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda kif ukoll biex titqies l-iskalabbiltà ta' dawn it-teknoloġiji.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji ta' skrinjar tekniċi xierqa għas-settur tat-trasport, inkluż għal assi mobbli, li jenħtieġ li jqisu l-fatt li s-settur tat-trasport, inkluż it-trasport marittimu internazzjonali, jikkontribwixxi mas-26 % tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra totali fl-Unjoni. Kif muri fil-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Finanzi għal Tkabbir Sostenibbli46, is-settur tat-trasport jirrapreżenta madwar 30 % tal-ħtiġijiet addizzjonali annwali ta' investiment għall-iżvilupp sostenibbli fl-Unjoni, inkluż biż-żieda tal-elettriku jew it-tranżizzjoni lejn metodi aktar nodfa ta' trasport bil-promozzjoni ta' bidla modali u ġestjoni tat-traffiku.
(31)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji ta' skrinjar tekniċi xierqa għas-settur tat-trasport, inkluż għal assi mobbli, li jenħtieġ li jqisu ċ-ċiklu tal-ħajja kollu tat-teknoloġiji u s-settur tat-trasport, inkluż it-trasport marittimu internazzjonali, jikkontribwixxi mas-26 % tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra totali fl-Unjoni. Kif muri fil-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Finanzi għal Tkabbir Sostenibbli46, is-settur tat-trasport jirrapreżenta madwar 30 % tal-ħtiġijiet addizzjonali annwali ta' investiment għall-iżvilupp sostenibbli fl-Unjoni, inkluż biż-żieda tal-elettriku jew it-tranżizzjoni lejn metodi aktar nodfa ta' trasport bil-promozzjoni ta' bidla modali u ġestjoni tat-traffiku.
__________________
__________________
48 COM(2018) 97 final.
48 COM(2018) 97 final.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 32
(32)  Huwa ta' importanza partikolari li meta tkun qed tipprepara t-tfassil tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa skont ir-rekwiżiti ta' Regolamentazzjoni Aħjar. Jenħtieġ li l-proċess għall-iżvilupp u l-aġġornament tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi jinvolvi wkoll lill-partijiet ikkonċernati u jibbaża ruħu fuq il-pariri ta' esperti b'għarfien u esperjenza ppruvata fl-oqsma rilevanti. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni twaqqaf Pjattaforma dwar il-finanzjament sostenibbli. Jenħtieġ li din il-Pjattaforma tkun iffurmata minn esperti li jirrapreżentaw kemm lis-settur privat kif ukoll lis-settur pubbliku. Jenħtieġ li r-rappreżentanti tas-settur pubbliku jinkludu esperti mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u mill-Bank Ewropew għall-Investiment. Jenħtieġ li l-esperti tas-settur privat jinkludu rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inkluż l-attur tas-swieq finanzjarji, l-universitajiet, l-istituti tar-riċerki, l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet. Jenħtieġ li l-Pjattaforma tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar l-iżvilupp, l-analiżi u r-reviżjoni tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi, kif ukoll l-impatt potenzjali tagħhom fuq il-valutazzjoni ta' dawk l-assi li sal-adozzjoni tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi kienu kkunsidrati bħala assi "ekoloġiċi" skont il-prattiki tas-suq attwali. Jenħtieġ li l-Pjattaforma tagħti pariri lill-Kummissjoni wkoll dwar jekk il-kriterji ta' skrinjar tekniċi humiex adegwati għal użu ulterjuri fl-inizjattivi ta' politika futuri tal-Unjoni li għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-investiment sostenibbli.
(32)  Huwa ta' importanza partikolari li meta tkun qed tipprepara t-tfassil tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa skont ir-rekwiżiti ta' Regolamentazzjoni Aħjar. Jenħtieġ li l-proċess għall-iżvilupp u l-aġġornament tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi u l-indikaturi armonizzati jinvolvi wkoll lill-partijiet ikkonċernati u jibbaża ruħu fuq l-evidenza xjentifika, l-impatt soċjoekonomiku, l-aħjar prattika u x-xogħol eżistenti u l-entitajiet, b'mod partikolari l-Kummissjoni Ewropea u l-Pjattaforma għall-Ekonomija Ċirkolari, u l-pariri ta' esperti b'għarfien u esperjenza globali ppruvata fl-oqsma rilevanti. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni twaqqaf Pjattaforma dwar il-finanzjament sostenibbli. Jenħtieġ li din il-Pjattaforma tkun iffurmata minn firxa wiesgħa ta' esperti li jirrapreżentaw kemm lis-settur privat kif ukoll lis-settur pubbliku biex jiġi żgurat li l-ispeċifiċitajiet kollha tas-setturi rilevanti jitqiesu b'mod dovut. Jenħtieġ li r-rappreżentanti tas-settur pubbliku jinkludu esperti mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u mill-aġenziji nazzjonali għall-protezzjoni tal-ambjent, mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, mill-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju, u mill-Bank Ewropew għall-Investiment. Jenħtieġ li l-esperti tas-settur privat jinkludu rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inkluż l-attur tas-swieq finanzjarji u tas-swieq mhux finanzjarji, ir-rappreżentanti tal-ekonomija reali li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta' industriji, l-universitajiet, l-istituti tar-riċerki, l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet. Meta jkun neċessarju, jenħtieġ li l-Pjattaforma tkun tista' titlob pariri mingħand dawk li mhumiex membri. Jenħtieġ li l-Pjattaforma tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar l-iżvilupp, l-analiżi u r-reviżjoni tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi u indikaturi armonizzati, kif ukoll l-impatt potenzjali tagħhom fuq il-valutazzjoni ta' dawk l-assi li sal-adozzjoni tal-kriterji ta' skrinjar tekniċi kienu kkunsidrati bħala sostenibbli skont il-prattiki tas-suq attwali. Jenħtieġ li l-Pjattaforma tagħti pariri lill-Kummissjoni wkoll dwar jekk il-kriterji ta' skrinjar tekniċi u l-indikaturi humiex adegwati għal użu ulterjuri fl-inizjattivi ta' politika futuri tal-Unjoni li għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-investiment sostenibbli. Jenħtieġ li l-Pjattaforma tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar l-iżvilupp ta' standards kontabilistiċi ta' sostenibbiltà u standards ta' rappurtar integrat għall-korporattivi u għall-parteċipanti tas-suq finanzjarju, inkluż permezz tar-reviżjoni tad-Direttiva 2013/34/UE.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 33
(33)  Sabiex tkun tista' tispeċifika r-rekwiżiti previsti f'dan ir-Regolament, u b'mod partikolari sabiex tistabbilixxi u taġġorna kriterji ta' skrinjar tekniċi granulari u kalibrati għal attivitajiet ekonomiċi differenti dwar x'jikkostitwixxi kontribuzzjoni sostanzjali u ħsara sinifikanti għall-għanijiet ambjentali, is-setgħa biex jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni meħtieġa biex ikun hemm konformità mal-obbligu ta' żvelar previst fl-Artikolu 4(3) u l-kriterji ta' skrinjar tekniċi msemmija fl-Artikolu 6(2), l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(2), l-Artikolu 9(2), l-Artikolu 10(2) u l-Artikolu 11(2). Huwa ta' importanza partikolari li waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa anke fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex tiżgura parteċipazzjoni indaqs fil-preparazzjoni tal-atti delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin mal-esperti tal-Istati Membri, u jenħtieġ li l-esperti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li huma involuti fil-preparazzjoni tal-atti delegati.
(33)  Sabiex tkun tista' tispeċifika r-rekwiżiti previsti f'dan ir-Regolament, u b'mod partikolari sabiex tistabbilixxi u taġġorna indikaturi u kriterji ta' skrinjar tekniċi granulari u kalibrati għal attivitajiet ekonomiċi differenti dwar x'jikkostitwixxi kontribuzzjoni sostanzjali u ħsara sinifikanti għall-għanijiet ambjentali, is-setgħa biex jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni meħtieġa biex ikun hemm konformità mal-obbligu ta' żvelar previst fl-Artikolu 4(3) u l-kriterji ta' skrinjar tekniċi msemmija fl-Artikolu 6(2), l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(2), l-Artikolu 9(2), l-Artikolu 10(2) u l-Artikolu 11(2). Huwa ta' importanza partikolari li waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi xierqa anke fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex tiżgura parteċipazzjoni indaqs fil-preparazzjoni tal-atti delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin mal-esperti tal-Istati Membri, u jenħtieġ li l-esperti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li huma involuti fil-preparazzjoni tal-atti delegati.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 35
(35)  Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi rieżaminat regolarment sabiex jivvaluta l-progress fuq l-iżvilupp ta' kriterji tekniċi ta' skrinjar għal attivitajiet ambjentalment sostenibbli, l-użu tad-definizzjoni ta' investiment ambjentalment sostenibbli, u jekk il-konformità mal-obbligi tirrikjedix l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' verifika. Jenħtieġ li r-rieżami jinkludi wkoll valutazzjoni ta' jekk il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jenħtieġx li jiġi estiż biex ikopri objettivi ta' sostenibbiltà soċjali.
(35)  Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi rieżaminat regolarment u mill-inqas wara sentejn sabiex jivvaluta l-progress fuq l-iżvilupp ta' kriterji tekniċi ta' skrinjar u indikaturi armonizzati għal attivitajiet ambjentalment sostenibbli u ambjentalment dannużi, l-użu tad-definizzjoni ta' investiment ambjentalment sostenibbli jew investimenti li jkollhom impatt ambjentali negattiv, u jekk il-konformità mal-obbligi tirrikjedix l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' verifika ulterjuri. Jenħtieġ li r-rieżami jinkludi wkoll valutazzjoni tad-dispożizzjonijiet meħtieġa biex jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament biex ikopri objettivi ta' sostenibbiltà soċjali. Sal-31 ta' Marzu 2020, jenħtieġ li, fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni tippubblika proposti leġiżlattivi ulterjuri dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' verifika tal-konformità.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 36
(36)  Billi l-Istati Membri ma jistgħux jilħqu biżżejjed l-objettivi ta' dan ir-Regolament, iżda jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-UE, minħabba l-ħtieġa li jiġu introdotti kriterji uniformi fil-livell tal-Unjoni għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-objettivi,
(36)  Billi l-Istati Membri ma jistgħux jilħqu biżżejjed l-objettivi ta' dan ir-Regolament, iżda jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-UE, minħabba l-ħtieġa li jiġu introdotti kriterji u indikaturi uniformi fil-livell tal-Unjoni għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-objettivi,
Emendi 35, 55, 59, 87 u 96
Proposta għal regolament
Artikolu 1
Artikolu 1
Artikolu 1
Suġġett u kamp ta' applikazzjoni
Suġġett u kamp ta' applikazzjoni
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kriterji biex jiġi determinat jekk attività ekonomika hijiex ambjentalment sostenibbli għall-finijiet ta' stabbiliment tal-livell ta' sostenibbiltà ambjentali ta' investiment.
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kriterji biex jiġi determinat il-grad ta' impatt ambjentali u s-sostenibbiltà ta' attività ekonomika għall-finijiet ta' stabbiliment tal-livell ta' sostenibbiltà ambjentali ta' investiment.
2.  Dan ir-Regolament japplika għal dawn li ġejjin:
2.  Dan ir-Regolament japplika għal dawn li ġejjin:
(a)  miżuri adottati mill-Istati Membri jew mill-Unjoni li jistabbilixxu kwalunkwe rekwiżit dwar atturi fis-suq fir-rigward ta' prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi li huma kummerċjalizzati bħala ambjentalment sostenibbli.
(a)  miżuri adottati mill-Istati Membri jew mill-Unjoni li jistabbilixxu kwalunkwe rekwiżit dwar parteċipanti fis-swieq finanzjarji fir-rigward ta' prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi li huma kummerċjalizzati fi ħdan l-Unjoni bħala ambjentalment sostenibbli.
(b)  parteċipanti fis-swieq finanzjarji li joffru prodotti finanzjarji bħala investimenti ambjentalment sostenibbli jew bħala investimenti b'karatteristiċi simili.
(b)  parteċipanti fis-swieq finanzjarji fi ħdan l-Unjoni li joffru lill-klijenti tal-UE prodotti finanzjarji bħala investimenti ambjentalment sostenibbli jew bħala investimenti b'karatteristiċi simili, u
(ba)   parteċipanti fis-swieq finanzjarji li joffru prodotti finanzjarji oħra ħlief fejn:
i.  jipprovdu spjegazzjonijiet, appoġġati minn evidenza raġonevoli li tkun sodisfaċenti għall-awtoritajiet kompetenti rilevanti, li l-attivitajiet ekonomiċi ffinanzjati mill-prodotti finanzjarji tagħhom ma jkollhomx xi impatt sinifikanti fuq is-sostenibbiltà skont il-kriterji tekniċi ta' skrinjar imsemmija fl-Artikoli 3 u 3a, f'liema każ id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II u III m'għandhomx japplikaw. Din l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta fil-prospett tagħhom, jew
ii.  il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jiddikjaraw fil-prospett tagħhom li l-prodott finanzjarju inkwistjoni ma jsegwix għanijiet ta' sostenibbiltà u li l-prodott huwa f'riskju miżjud li jappoġġa attivitajiet ekonomiċi li mhumiex ikkunsidrati bħala sostenibbli skont dan ir-regolament.
2a.  Il-kriterji msemmija fl-Artikolu 1(1) għandhom jiġu applikati b'mod proporzjonat, billi jiġi evitat piż amministrattiv eċċessiv, u billi jitqiesu n-natura, il-livell u l-kumplessità tal-parteċipant fis-swieq finanzjarji u l-istituzzjonijiet ta' kreditu permezz ta' dispożizzjonijiet simplifikati għal entitajiet żgħar u mhux kumplessi f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(2)(d).
2b.  Il-kriterji msemmija fl-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu jistgħu jintużaw għall-għan imsemmi f'dak il-paragrafu mill-impriżi mhux koperti mill-Artikolu 1(2) jew fir-rigward ta' strumenti finanzjarji oħra minbarra dawk definiti fl-Artikolu 2 fuq bażi volontarja,
2c.  Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat għall-fini li tiġi speċifikata l-informazzjoni li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti għall-fini tal-punt (a) tal-paragrafu 2.
Emendi 36, 88 u 89
Proposta għal regolament
Artikolu 2
Artikolu 2
Artikolu 2
Definizzjonijiet
Definizzjonijiet
1.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
1.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
(a)   "investiment ambjentalment sostenibbli" tfisser investiment li jiffinanzja attività ekonomika waħda jew aktar li jikkwalifikaw taħt dan ir-Regolament bħala ambjentalment sostenibbli;
(a)  "investiment ambjentalment sostenibbli" tfisser investiment li jiffinanzja attività ekonomika waħda jew aktar li jikkwalifikaw taħt dan ir-Regolament bħala ambjentalment sostenibbli;
(b)  "parteċipanti fis-swieq finanzjarji" tfisser parteċipanti fis-swieq finanzjarji kif definit fl-Artikoli 2(a) ta' [proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar żvelar relatat ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li temenda d-Direttiva (UE) 2016/2341];
(b)  "parteċipanti fis-swieq finanzjarji" tfisser kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin, kif definit fl-Artikoli 2(a) ta' [proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar żvelar relatat ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li temenda d-Direttiva (UE) 2016/2341];
(i)  istituzzjoni ta' kreditu kif definit fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 definit skont [PO daħħal ir-referenza għall-Artikolu rilevanti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013];
(ba)   "emittent" tfisser emittent elenkat kif definit fil-punt (h) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u l-punt(h) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b;
(c)  "prodotti finanzjarji" tfisser prodotti finanzjarji kif definit fl-Artikoli 2(j) ta' [proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar żvelar relatat ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li temenda d-Direttiva (UE) 2016/2341];
(c)  "prodotti finanzjarji" tfisser portafoll ta' ġestjoni, AIF, IBIP, prodott tal-pensjoni, skema tal-pensjoni jew UCITS, bond korporattiv, kif definit fl-Artikoli 2(j) ta' [proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar żvelar relatat ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li temenda d-Direttiva (UE) 2016/2341], kif ukoll il-ħruġ imsemmi fid-Direttiva 2003/71/KE u r-Regolament (UE) 2017/1129;
(ca)  "indikaturi ambjentali" tfisser, bħala minimu, il-kejl tal-konsum tar-riżorsi, bħall-materji primi, l-enerġija, l-enerġija rinnovabbli, l-ilma, l-impatt fuq servizzi tal-ekosistema, l-emissjonijiet inkluż is-CO2, l-impatt fuq il-bijodiversità u l-użu tal-art u l-produzzjoni tal-iskart, abbażi tal-evidenza xjentifika, il-metodoloġija tal-Kummissjoni dwar il-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja u kif stipulat fil-qafas ta' monitoraġġ tal-Kummissjoni dwar l-ekonomija ċirkolari (COM/2018/29 final);
(cb)  "awtorità kompetenti nazzjonali rilevanti" tfisser l-awtorità, jew l-awtoritajiet, kompetenti jew superviżorji fl-Istati Membri kif speċifikat fl-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010, li fil-kamp ta' applikazzjoni tagħhom ikopru l-kategorija tal-parteċipant fis-swieq finanzjarji soġġett għar-rekwiżit tal-iżvelar imsemmi fl-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament;
(cc)  "ASE rilevanti" tfisser l-Awtorità Superviżorja Ewropea, jew l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, speċifikati fl-atti tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u/jew tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, li fil-kamp ta' applikazzjoni tagħhom ikopru l-kategorija tal-parteċipant fis-swieq finanzjarji soġġett għar-rekwiżit tal-iżvelar imsemmi fl-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament;
(d)  "mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima" tfisser il-proċess biex titrażżan iż-żieda tat-temperatura medja globali biex tinżamm ferm inqas minn 2 °C iktar mil-livelli preindustrijali u biex iż-żieda tat-temperatura tiġi limitata għal 1.5 °C iktar mil-livelli preindustrijali;
(d)  "mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima" tfisser il-proċessi, inklużi miżuri tranżizzjonali, meħtieġa biex titrażżan iż-żieda tat-temperatura medja globali biex tinżamm ferm inqas minn 2 °C u l-insegwiment ta' sforzi biex tiġi limitata għal 1,5 °C iktar mil-livelli preindustrijali, kif stabbilit fil-Ftehim ta' Pariġi;
(e)  "adattament għat-tibdil fil-klima" tfisser il-proċess ta' aġġustament għal klima attwali u mistennija u l-effetti tagħha;
(e)  "adattament għat-tibdil fil-klima" tfisser il-proċess ta' aġġustament għat-tibdil fil-klima attwali u mistennija u l-effetti tagħha;
(f)  "gass serra" tfisser gass serra elenkat fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill49;
(f)  "gass serra" tfisser gass serra elenkat fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill49;
(g)  "ekonomija ċirkolari" tfisser li jinżamm il-valur tal-prodotti, tal-materjali u tar-riżorsi fl-ekonomija għall-itwal żmien possibbli, u jitnaqqas l-iskart, inkluż permezz tal-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill50;
(g)  "ekonomija ċirkolari" tfisser li jinżamm il-valur u l-użu tal-prodotti, tal-materjali u tar-riżorsi l-oħrajn kollha fl-ekonomija fl-ogħla livell tagħhom għall-itwal żmien possibbli, u b'hekk jitnaqqas l-impatt ambjentali u jitnaqqas l-iskart, inkluż permezz tal-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill50 u jiġi minimizzat l-użu ta' riżorsi abbażi tal-indikaturi tal-ekonomija ċirkolari kif stabbilit fil-qafas ta' monitoraġġ dwar il-progress lejn ekonomija ċirkolari, li jkopri stadji differenti ta' produzzjoni, konsum, ġestjoni tal-iskart;
(h)  "tniġġis" tfisser:
(h)  "tniġġis" tfisser:
(i)  l-introduzzjoni diretta jew indiretta, bħala riżultat ta' attività tal-bniedem, ta' sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana, ħsejjes jew inkwinanti oħra fl-arja, fil-baħar jew fl-art li jistgħu jkunu ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew għall-kwalità tal-ambjent, li tista' tirriżulta fi ħsara għal proprjetà materjali, jew tista' tgħarraq jew tfixkel il-faċilitajiet u l-użi oħra leġittimi tal-ambjent;
(i)  l-introduzzjoni diretta jew indiretta, bħala riżultat ta' attività tal-bniedem, ta' sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana, ħsejjes, dwal jew inkwinanti oħra fl-arja, fil-baħar jew fl-art li jistgħu jkunu ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew għall-kwalità tal-ambjent, li tista' tirriżulta fi ħsara għal proprjetà materjali, jew tista' tgħarraq jew tfixkel il-faċilitajiet u l-użi oħra leġittimi tal-ambjent;
(ii)  fil-kuntest tal-ambjent marin, it-tniġġis kif definit fl-Artikolu 3(8) tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill51;
(ii)  fil-kuntest tal-ambjent marin, it-tniġġis kif definit fl-Artikolu 3(8) tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill51;
(iia)   fil-kuntest tal-ambjent tal-ilma, it-tniġġis kif definit fl-Artikolu 2(33) tad-Direttiva 2006/60/KE;
(i)  "ekosistema b'saħħitha" tfisser ekosistema li tinsab f'kundizzjoni fiżika, kimika u bijoloġika tajba jew ta' kwalità fiżika, kimika u bijoloġika;
(i)  "ekosistema b'saħħitha" tfisser ekosistema li tinsab f'kundizzjoni fiżika, kimika u bijoloġika tajba jew ta' kwalità fiżika, kimika u bijoloġika u li għandha kapaċità ta' riproduzzjoni awtonoma jew ta' restawr awtonomu għall-ekwilibriju u li tippreserva l-bijodiversità;
(j)  "effiċjenza enerġetika" tfisser l-użu aktar effiċjenti fl-istadji kollha tal-katina tal-enerġija mill-produzzjoni sal-konsum finali;
(j)  "effiċjenza enerġetika" tfisser l-użu aktar effiċjenti fl-istadji kollha tal-katina tal-enerġija mill-produzzjoni sal-konsum finali;
(k)  "status ambjentali tajjeb" tfisser status ambjentali tajjeb kif definit fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2008/56/KE;
(k)  "status ambjentali tajjeb" tfisser status ambjentali tajjeb kif definit fl-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2008/56/KE;
(l)  "ilmijiet marini" tfisser ilmijiet marini kif definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2008/56/KE;
(l)  "ilmijiet marini" tfisser ilmijiet marini kif definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2008/56/KE;
(m)  "ilma tal-wiċċ", "ilma intern", "ilmijiet temporanji" u "ilma tal-kosta" għandu jkollhom l-istess tifsira bħal fil-punti (1), (3), (6) u (7) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/60/KE52;
(m)  "ilma tal-wiċċ", "ilma intern", "ilmijiet temporanji" u "ilma tal-kosta" għandu jkollhom l-istess tifsira bħal fil-punti (1), (3), (6) u (7) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/60/KE52;
(n)  "ġestjoni sostenibbli tal-foresti" tfisser l-użu tal-foresti u tal-art tal-foresti b'mod u b'rata tali li jippermettulhom iżommu l-bijodiversità, il-produttività, il-kapaċità ta' riġenerazzjoni, il-vitalità u l-potenzjal tagħhom li jissodisfaw, attwalment u fil-futur, il-funzjonijiet ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali rilevanti, f'livell lokali, nazzjonali u dinji, mingħajr ma jikkawżaw dannu lil ekosistemi oħrajn.
(n)  "ġestjoni sostenibbli tal-foresti" tfisser l-użu tal-foresti u tal-art tal-foresti skont il-leġiżlazzjoni applikabbli.
__________________
__________________
49 Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013 p. 13).
1a Id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64).
1b Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12).
49 Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013 p. 13).
50 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
50 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
51 Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19-40).
51 Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19-40).
52 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
52 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 3
Artikolu 3
Artikolu 3
Kriterji għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli
Kriterji għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli
Għall-finijiet tal-istabbiliment tal-livell ta' sostenibbiltà ambjentali ta' investiment, attività ekonomika għandha tkun ambjentalment sostenibbli meta dik l-attività tikkonforma ma' dawn il-kriterji:
Għall-finijiet tal-istabbiliment tal-livell ta' sostenibbiltà ambjentali ta' investiment, attività ekonomika għandha tkun ambjentalment sostenibbli meta dik l-attività tikkonforma ma' dawn il-kriterji:
(a)  l-attività ekonomika tikkontribwixxi sostanzjalment għal wieħed mill-objettivi ambjentali jew aktar stabbiliti fl-Artikolu 5 skont l-Artikoli 6 sa 11;
(a)  l-attività ekonomika tikkontribwixxi sostanzjalment għal wieħed mill-objettivi ambjentali jew aktar stabbiliti fl-Artikolu 5 skont l-Artikoli 6 sa 11;
(b)  l-attività ekonomika ma tagħmel ħsara sinifikanti għal ebda objettiv ambjentali stabbilit fl-Artikolu 5 skont l-Artikolu 12;
(b)  l-attività ekonomika ma tagħmel ħsara sinifikanti għal ebda objettiv ambjentali stabbilit fl-Artikolu 5 skont l-Artikolu 12;
(c)  l-attività ekonomika titwettaq f'konformità mas-salvagwardji minimi stabbiliti fl-Artikolu 13;
(c)  l-attività ekonomika titwettaq f'konformità mas-salvagwardji minimi stabbiliti fl-Artikolu 13;
(d)  l-attività ekonomika tikkonforma mal-kriterji tekniċi ta' skrinjar, meta l-Kummissjoni tkun speċifikathom skont l-Artikoli 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2) u 11(2).
(d)  l-attività ekonomika tikkonforma mal-kriterji tekniċi ta' skrinjar, meta l-Kummissjoni tkun speċifikathom abbażi tal-kejl armonizzat tal-impatt tas-sostenibbiltà fil-livelli tal-kumpanija jew tal-pjan li japparjtenu għall-attività ekonomika u skont l-Artikoli 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2) u 11(2).
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)
Artikolu 3a
Kriterji għal attivitajiet ekonomiċi b'impatt ambjentali negattiv sinifikanti
Sal-31 ta' Diċembru 2021, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni tal-impatt dwar il-konsegwenzi tar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament biex tespandi l-qafas għal investimenti sostenibbli b'qafas li jintuża biex jiddefinixxi kriterji għal meta u kif attività ekonomika għandha impatt negattiv sinifikanti fuq is-sostenibbiltà.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 4
Artikolu 4
Artikolu 4
Użu tal-kriterji għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli
Applikazzjoni tal-kriterji u konformità magħhom biex jiġi ddeterminat il-grad ta' sostenibbiltà ambjentali tal-attivitajiet ekonomiċi
1.  L-Istati Membri għandhom japplikaw il-kriterji biex jiġu determinati attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli stabbiliti fl-Artikolu 3 għall-finijiet ta' kwalunkwe