Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0290(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0259/2018

Předložené texty :

A8-0259/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0308

Přijaté texty
PDF 260kWORD 72k
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy ***I
P8_TA-PROV(2019)0308A8-0259/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0648),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0391/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. dubna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. července 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0259/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Negativní dopad dopravy na znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů, nehody, hluk a dopravní přetížení stále představuje problém pro ekonomiku, zdraví a životní podmínky evropských občanů. Přestože je silniční doprava hlavním faktorem, který přispívá k těmto negativním důsledkům, očekává se, že silniční nákladní doprava [uvnitř Unie?] vzroste do roku 2050 o 60 procent.
(1)  Obecným cílem této směrnice je zavést multimodální dopravní síť, která účinněji využívá zdroje, a snížit negativní dopad dopravy na znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů, nehody, hluk a dopravní přetížení.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Snížení negativního dopadu přepravních činností zůstává jedním z hlavních cílů dopravní politiky Unie. Směrnice Rady 92/106/EHS21, která stanoví opatření na podporu rozvoje kombinované dopravy, je na úrovni Unie jediným právním nástrojem, který přímo pobízí k přesunu od silniční nákladní dopravy ke způsobům dopravy s nižšími emisemi, jako je vnitrozemská vodní doprava, námořní doprava a železniční doprava.
(2)  Snížení negativního dopadu přepravních činností zůstává jedním z hlavních cílů dopravní politiky Unie. Směrnice Rady 92/106/EHS21, která stanoví opatření na podporu rozvoje kombinované dopravy, je na úrovni Unie jediným právním nástrojem, který přímo pobízí k přesunu od silniční nákladní dopravy ke způsobům dopravy s nižšími emisemi, jako je vnitrozemská vodní doprava, námořní doprava a železniční doprava. Mají-li se dále omezit negativní účinky silniční nákladní dopravy, je třeba podporovat výzkum v oblasti osvědčených postupů a jejich sdílení mezi členskými státy vedoucí k lepšímu plánování trasy, optimalizaci sítě, zlepšení efektivity vytížení a možností zpoplatňování externích nákladů.
_________________
_________________
21 Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38).
21 Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38).
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Dosažení cíle, jímž je přesunutí 30 % silniční nákladní dopravy na vzdálenost větší než 300 km do jiných druhů dopravy, jako je železniční nebo vodní doprava, do roku 2030 a více než 50 % do roku 2050, aby se optimalizovala výkonnost multimodálních logistických řetězců, včetně většího využívání energeticky účinnějších druhů dopravy, je pomalejší, než bylo očekáváno, a podle současných prognóz nebude tento cíl splněn.
(3)  Dosažení cíle, jímž je přesunutí 30 % silniční nákladní dopravy na vzdálenost větší než 300 km do jiných druhů dopravy, jako je železniční nebo vodní doprava, do roku 2030 a více než 50 % do roku 2050, je třeba uskutečnit zvýšením efektivity a zlepšením infrastruktury v odvětví železniční a vodní dopravy.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Směrnice 92/106/EHS přispěla k vypracování politiky Unie v oblasti kombinované dopravy a pomohla odklonit značnou část nákladní dopravy ze silnic. Nedostatky v provádění uvedené směrnice, zejména nejednoznačné formulace a neaktuální ustanovení i omezený rozsah jejích podpůrných opatření, její dopad výrazně snížily.
(4)  Směrnice 92/106/EHS přispěla k vypracování politiky Unie v oblasti kombinované dopravy a pomohla odklonit značnou část nákladní dopravy ze silnic. Nedostatky v provádění uvedené směrnice, zejména nejednoznačné formulace a neaktuální ustanovení, omezený rozsah jejích podpůrných opatření a také byrokratické a protekcionistické překážky uvnitř odvětví železnic, její dopad výrazně snížily.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Tato směrnice by měla otevřít cestu pro účinné služby intermodální a multimodální nákladní dopravy a vytvořit rovné podmínky pro různé druhy dopravy.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Směrnici 92/106/EHS je třeba zjednodušit a její provádění zlepšit pomocí revize ekonomických pobídek ke kombinované dopravě s cílem povzbudit odklon zboží ze silniční dopravy k druhům dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, bezpečnější, energeticky účinnější a které způsobují méně dopravního přetížení.
(5)  Směrnici 92/106/EHS je třeba zjednodušit a její provádění zlepšit pomocí revize ekonomických pobídek ke kombinované dopravě s cílem zlepšit konkurenceschopnost železniční a vodní dopravy ve srovnání se silniční dopravou.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Objem vnitrostátních intermodálních operací tvoří 19,3 % celkové intermodální dopravy v Unii. Vzhledem k omezenému rozsahu definice kombinované dopravy nemohou tyto přepravní operace v současnosti využívat podpůrná opatření podle směrnice 92/106/EHS. Negativní vliv vnitrostátních silničních přepravních operací, a zejména emise skleníkových plynů a dopravní přetížení, však mají dopad i mimo státní hranice. Proto je třeba působnost směrnice 92/106/EHS rozšířit na vnitrostátní (v rámci členského státu) přepravní operace v rámci kombinované dopravy, aby se podpořil další rozvoj kombinované dopravy v Unii a tedy i zintenzivnil přechod od silniční dopravy k dopravě po železnici, vnitrozemských vodních cestách a po moři na krátké vzdálenosti.
(6)  Objem vnitrostátních intermodálních operací tvoří 19,3 % celkové intermodální dopravy v Unii. Vzhledem k omezenému rozsahu definice kombinované dopravy nemohou tyto přepravní operace v současnosti využívat podpůrná opatření podle směrnice 92/106/EHS. Negativní vliv vnitrostátních silničních přepravních operací, a zejména emise skleníkových plynů a dopravní přetížení, však mají dopad i mimo státní hranice. Proto je třeba působnost směrnice 92/106/EHS rozšířit na vnitrostátní (v rámci členského státu) přepravní operace v rámci kombinované dopravy, aby se podpořil další rozvoj kombinované dopravy v Unii a tedy i zintenzivnil přechod od silniční dopravy k dopravě po železnici, vnitrozemských vodních cestách a po moři na krátké vzdálenosti. Výjimka z pravidel pro kabotáž však zůstává omezena pouze na mezinárodní přepravní operace v rámci kombinované dopravy mezi členskými státy. Členské státy budou povinny provádět účinné kontroly, aby zajistily dodržování těchto pravidel a podpořily harmonizaci pracovních a sociálních podmínek mezi různými způsoby dopravy a jednotlivými členskými státy.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   S cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu by se na silniční úseky kombinované přepravní operace mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/20091a a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/20091b, pokud jsou součástí mezinárodní přepravní operace nebo vnitrostátní přepravní operace. Je rovněž nezbytné zajistit sociální ochranu řidičů, kteří vykonávají činnost v jiném členském státě. Ustanovení o vysílání řidičů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES1c a o prosazování těchto ustanovení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU1d by se měla vztahovat na dopravce působící na silničních úsecích kombinovaných přepravních operací. Silniční úseky by měly být považovány za nedílnou součást jediné kombinované přepravní operace. Zejména pravidla o mezinárodních přepravních operacích podle těchto směrnic by se měla vztahovat na silniční úseky, které jsou součástí mezinárodní kombinované přepravní operace. Kromě toho by v případě kabotáže měla pravidla pro kabotáž stanovená v nařízení 1072/2009 vztahovat na silniční úseky, které jsou součástí vnitrostátní kombinované přepravní operace.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).
1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).
1c Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 1).
1d Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11).
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Je nutno ujasnit, že jeřábem manipulovatelné přívěsy a návěsy mohou mít celkovou hmotnost ve výši 44 tun, pokud jsou nákladové jednotky určeny podle mezinárodních norem ISO6346 a EN13044.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Zastaralé používání razítek jako dokladu o tom, že proběhla kombinovaná přepravní operace, brání účinnému vymáhání či ověřování způsobilosti k opatřením stanoveným ve směrnici 92/106/EHS. Měly by být upřesněny doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že probíhá kombinovaná přepravní operace, jakož i prostředky, s jejichž pomocí se to prokazuje. Mělo by být podporováno používání a přenos elektronických přepravních informací, což by zjednodušilo poskytování relevantních důkazů a jejich zpracování příslušnými orgány. Používaná forma by měla být spolehlivá a autentická. Regulační rámec a iniciativy zjednodušující správní postupy a digitalizaci aspektů přepravy by měly zohledňovat vývoj na úrovni Unie.
(11)  Zastaralé používání razítek jako dokladu o tom, že proběhla kombinovaná přepravní operace, brání účinnému vymáhání či ověřování způsobilosti k opatřením stanoveným ve směrnici 92/106/EHS. Měly by být upřesněny doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že probíhá kombinovaná přepravní operace, jakož i prostředky, s jejichž pomocí se to prokazuje. Mělo by být podporováno používání a přenos elektronických přepravních informací, což by zjednodušilo poskytování relevantních důkazů a jejich zpracování příslušnými orgány, s cílem postupně ukončit používání papírových dokumentů. Používaná forma by měla být spolehlivá a autentická. Regulační rámec a iniciativy zjednodušující správní postupy a digitalizaci aspektů přepravy by měly zohledňovat vývoj na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   Aby se zvýšila konkurenceschopnost kombinované dopravy a její atraktivita pro provozovatele dopravy, zejména pro mikropodniky a malé a střední podniky, je třeba co nejvíce omezit administrativní zátěž, jež by mohla být spojena s realizací kombinované přepravní operace v porovnání s unimodální přepravní operací.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Rozsah stávajících opatření ekonomické podpory stanovený ve směrnici 92/106/EHS je velmi omezený a zahrnuje jen daňová opatření (a to refundaci nebo snížení daní), jež se týkají pouze kombinovaných železničních/silničních přepravních operací. Tato opatření by se měla rozšířit i na kombinované přepravní operace zahrnující vnitrozemské vodní cesty a námořní dopravu. Rovněž by měly být podporovány i jiné relevantní druhy opatření, jako je podpora investic do infrastruktury nebo různé druhy ekonomické podpory.
(12)  Rozsah stávajících opatření ekonomické podpory stanovený ve směrnici 92/106/EHS je velmi omezený a zahrnuje jen daňová opatření (a to refundaci nebo snížení daní), jež se týkají pouze kombinovaných železničních/silničních přepravních operací. Tato opatření by se měla rozšířit i na kombinované přepravní operace zahrnující vnitrozemské vodní cesty a námořní dopravu. Rovněž by měly být podporovány i jiné relevantní druhy opatření, jako je podpora investic do infrastruktury a do digitálních technologií nebo různé druhy ekonomické podpory. Pokud jde o digitální technologie, mělo by být stanoveno přechodné období pro dematerializaci dokumentů, které potvrzují, že došlo ke kombinované přepravě. Během tohoto období by měly být nástroje kontrolních orgánů technologicky vylepšeny. Členské státy by měly upřednostňovat investice do překládkových terminálů s cílem snížit dopravní přetížení na silnicích, zmenšit izolovanost průmyslových oblastí, kde tato infrastruktura chybí, a zlepšit přístupnost a fyzické i digitální připojení zařízení pro manipulaci s nákladem.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Hlavní úzké místo infrastruktury, které brzdí odklon od silniční nákladní dopravy k jiným druhům dopravy, je na úrovni překládkových terminálů. Stávající rozložení a dosah překládkových terminálů v Unii, alespoň u hlavní sítě TEN-T a globální sítě, je nedostatečné, přesto dosahuje kapacita současných překládkových terminálů svého limitu a bude se muset rozvíjet, aby zvládla celkový růst nákladní přepravy. Investování do kapacity překládkových terminálů může snížit celkové náklady na překládku a generovat tak odvozený přechod k jiným druhům dopravy, jak se ukázalo v některých členských státech. Členské státy by proto měly v koordinaci se sousedními členskými státy a s Komisí zajistit, aby se stavělo více překládkových terminálů pro kombinovanou dopravu a aby měli podnikatelé v dopravě k dispozici větší překládkovou kapacitu. Motivovalo by to k používání alternativ nákladní dopravy a zvýšilo přechod k jiným druhům dopravy, takže by kombinované přepravní operace byly konkurenčnější než silniční přeprava samotná. Minimálně by vedle stávající hlavní sítě TEN-T a globálních sítí mělo vzniknout větší pokrytí a kapacita překládkových terminálů. V průměru by měl být alespoň jeden vhodný překládkový terminál pro kombinovanou dopravu ne dále než 150 km od každého přepravního místa v Unii.
(13)  Hlavní úzké místo infrastruktury, které brzdí odklon od silniční nákladní dopravy k jiným druhům dopravy, je na úrovni překládkových terminálů a je ještě zhoršeno chybějícím soudržným provedením sítě TEN-T. Stávající rozložení a dosah překládkových terminálů v Unii, alespoň u hlavní sítě TEN-T a globální sítě, je nedostatečné, přesto dosahuje kapacita současných překládkových terminálů svého limitu a bude se muset rozvíjet, aby zvládla celkový růst nákladní přepravy. Investování do kapacity překládkových terminálů může snížit celkové náklady na překládku a generovat tak odvozený přechod k jiným druhům dopravy, jak se ukázalo v některých členských státech. Členské státy by proto měly v koordinaci se sousedními členskými státy a s Komisí zajistit, aby byly stávající překládkové terminály v případě potřeby rozšířeny a aby se stavělo více překládkových terminálů pro kombinovanou dopravu a aby měli podnikatelé v dopravě k dispozici větší překládkovou kapacitu, nebo aby v oblastech, kde je to potřeba, byla zřízena místa překládky. Motivovalo by to k používání alternativ nákladní dopravy a zvýšilo přechod k jiným druhům dopravy, takže by kombinované přepravní operace byly konkurenčnější než silniční přeprava samotná. Minimálně by vedle stávající hlavní sítě TEN-T a globálních sítí mělo vzniknout větší pokrytí a kapacita překládkových terminálů. V průměru by měl být alespoň jeden vhodný překládkový terminál pro kombinovanou dopravu ne dále než 150 km od každého přepravního místa v Unii. Kombinovaná doprava by měla využívat příjmy z poplatků za externí náklady podle článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES1a.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 42).
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)   Členské státy by měly upřednostnit investice do překládkových terminálů, což by umožnilo zredukovat místa s omezenou propustností a oblasti dopravního přetížení, zejména v blízkosti městských a příměstských oblastí, s cílem usnadnit překonání přírodních překážek, jako jsou horské oblasti, zlepšit přeshraniční propojení, snížit emise látek znečišťujících ovzduší a zlepšit přístup do průmyslových oblastí, v nichž tato infrastruktura chybí.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Členské státy by měly vedle stávajících opatření zavést i další ekonomická podpůrná opatření, zacílená na různé úseky kombinované přepravní operace, aby se snížila silniční nákladní doprava a povzbudilo používání jiných druhů dopravy, jako je železniční doprava, vnitrozemské vodní cesty a námořní doprava, čímž by se snížilo znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů, dopravní nehody, hluk a dopravní přetížení. Tato opatření mohou zahrnovat snížení některých daní nebo přepravních poplatků, dotace na intermodální nákladové jednotky skutečně přepravované v kombinovaných přepravních operacích nebo částečnou refundaci nákladů na překládku.
(14)  Členské státy by měly vedle stávajících opatření zavést i další ekonomická podpůrná opatření, zacílená na různé úseky kombinované přepravní operace, aby se snížila silniční nákladní doprava a povzbudilo používání jiných druhů dopravy, jako je železniční doprava, vnitrozemské vodní cesty a námořní doprava, čímž by se snížilo znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů, dopravní nehody, hluk a dopravní přetížení, jakož i opatření zaměřená na podporu a provedení digitalizace odvětví a jednotného evropského trhu. Tato opatření mohou, kromě jiných opatření, zahrnovat snížení některých daní nebo přepravních poplatků, dotace na intermodální nákladové jednotky skutečně přepravované v kombinovaných přepravních operacích nebo částečnou refundaci nákladů na překládku. Tato opatření by mohla zahrnovat podporu integrace propojených systémů a automatizace provozu, jakož i investice do digitální logistiky, inovačních informačních a komunikačních technologií pro nákladní dopravu a inteligentních dopravních systémů s cílem usnadnit tok informací. Tato opatření by mohla rovněž zahrnovat posilování environmentální výkonnosti, účinnosti a udržitelnosti kombinované dopravy podporováním používání čistých vozidel nebo vozidel s nízkou úrovní emisí a alternativních paliv, využíváním energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů během celého řetězce kombinované dopravy a omezováním různých škodlivých aspektů dopravy, včetně hluku.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Členské státy by při dosahování cílů této směrnice měly být i nadále podporovány jednotlivými fondy a programy Unie pro financování výzkumu.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)
(14b)  Investice do logistiky představují další významnou páku pro zvýšení konkurenceschopnosti kombinované dopravy. Systematičtější využívání digitálních řešení, jako jsou informační a komunikační technologie nebo inteligentní propojené systémy, by umožnilo usnadnit výměnu údajů, zlepšit účinnost překládek a snížit náklady na ně a zkrátit dobu jejich trvání.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 c (nový)
(14c)  K větší konkurenceschopnosti kombinované dopravy by rovněž přispěly investice do odborné přípravy pracovníků v logistickém řetězci, zejména těch, kteří pracují v překládkových terminálech.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Opatření na podporu kombinovaných přepravních operací by měla být prováděna v souladu s pravidly pro státní podporu stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU).
(15)  Opatření na podporu kombinovaných přepravních operací by měla být prováděna v souladu s pravidly pro státní podporu stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU). Státní podpora usnadňuje rozvoj hospodářských činností, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, a je užitečným nástrojem napomáhajícím uskutečnění významných projektů společného evropského zájmu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. V takových případech by proto měla Komise zvážit osvobození členských států od povinnosti informovat Komisi podle čl. 108 odst. 3 SFEU.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Podpůrná opatření by měla být podle potřeby koordinována mezi členskými státy a Komisí.
(16)  Aby se zabránilo případnému překrývání investic mezi členskými státy v bezprostřední blízkosti, měla by být podpůrná opatření mezi členskými státy a Komisí podle potřeby koordinována na základě úzké spolupráce příslušných orgánů členských států.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Podpůrná opatření by měla být také pravidelně kontrolována členskými státy, aby byla zajištěna jejich účelnost a efektivnost.
(17)  Podpůrná opatření by měla být také pravidelně kontrolována členskými státy, aby byla zajištěna jejich účelnost a efektivnost, a měl by být posouzen jejich celkový dopad na evropské odvětví dopravy, jak je uvedeno v Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu. Nápravná opatření by měla být přijímána podle potřeby. Komise by měla na základě informací poskytnutých členskými státy provést posouzení různých opatření přijatých v členských státech a jejich účinnosti a podporovat sdílení osvědčených postupů.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)  Absence srovnatelných a spolehlivých statistik je v současnosti překážkou pro hodnocení kombinované dopravy v Unii a pro přijetí opatření umožňujících využití jejího potenciálu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  Aby členské státy mohly zvládnout vývoj dopravy v Unii, a zejména trh kombinované dopravy, měly by shromažďovat relevantní údaje a informace a pravidelně je předávat Komisi a Komise by měla každé čtyři roky předkládat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování této směrnice.
(19)  Aby členské státy mohly zvládnout vývoj dopravy v Unii, a zejména trh kombinované dopravy, měly by shromažďovat relevantní údaje a informace a pravidelně je předávat Komisi a Komise by měla každé čtyři roky předkládat zprávu Evropskému parlamentu, Radě a příslušným orgánům členských států o uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)  Komise by měla být odpovědná za řádné provádění této směrnice a za dosažení cíle v oblasti rozvoje kombinované dopravy v celé EU pro roky 2030 a 2050. Za tímto účelem by měla pravidelně hodnotit pokrok ve zvyšování podílu kombinované dopravy v každém členském státě na základě informací, které jí jednotlivé členské státy poskytnou, a v případě nutnosti by měla předložit návrh na změnu stávající směrnice s cílem dosáhnout tohoto celounijního cíle.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
(22)  Protože cíle této směrnice, totiž dále podporovat odklon od silniční dopravy k druhům dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a snižovat tak negativní externality systému dopravy v Unii, nemohou dostatečně splnit členské státy, ale vzhledem k primárně přeshraniční povaze nákladní kombinované dopravy a propojené infrastruktuře a vzhledem k problémům, jež má řešit tato směrnice, by mohly být lépe dosaženy na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice to, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.
(22)  Protože cíle této směrnice, totiž učinit kombinovanou dopravu konkurenceschopnou ve vztahu k silniční dopravě, nemohou dostatečně splnit členské státy, ale vzhledem k primárně přeshraniční povaze nákladní kombinované dopravy a propojené infrastruktuře a vzhledem k problémům, jež má řešit tato směrnice, by mohly být lépe dosaženy na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice to, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 92/106/EES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a
a)  na přípojném vozidle nebo návěsu, s hnacím vozidlem nebo bez něj, na výměnné nástavbě nebo v kontejneru označeném v souladu s identifikačním režimem stanoveným podle mezinárodních norem ISO6346 a EN13044, kde je nákladová jednotka překládána mezi různými druhy dopravy; nebo
a)  na přípojném vozidle nebo návěsu, s hnacím vozidlem nebo bez něj, na výměnné nástavbě nebo v kontejneru označeném v souladu s identifikačním režimem stanoveným podle mezinárodních norem ISO6346 a EN13044, včetně jeřábem manipulovatelných návěsů s maximální povolenou celkovou hmotností 44 tun, kde je intermodální nákladová jednotka bez doprovodu překládána mezi různými druhy dopravy (kombinovaná přepravní operace bez doprovodu); nebo
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 92/106/EES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b
b)  silničním vozidlem, které je v nesilničním úseku cesty vezeno po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo námořní dopravou.
b)  silničním vozidlem, které je v nesilničním úseku cesty doprovázeno řidičem a vezeno po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo námořní dopravou v doprovodu řidiče (přepravní operace s doprovodem).
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 92/106/EES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Odchylně od těchto předpisů se však písm. a) tohoto odstavce do [Úř. věst. vložte prosím datum pět let od data po vstupu této směrnice v platnost] vztahuje i na přívěsy a návěsy nemanipulovatelné jeřábem v kombinované přepravní operaci bez doprovodu, které nejsou označené v souladu s identifikačním režimem stanoveným podle mezinárodních norem ISO6346 a EN13044.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 92/106/EES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2
Pro účely kombinovaných přepravních operací se neberou v úvahu nesilniční úseky využívající vnitrozemskou vodní cestu nebo námořní dopravu, pro něž neexistuje žádná rovnocenná alternativa silniční dopravy nebo které jsou při komerčně životaschopné přepravní operaci nevyhnutelné.
Pro účely kombinovaných přepravních operací se neberou v úvahu nesilniční úseky využívající vnitrozemskou vodní cestu nebo námořní dopravu, pro něž neexistuje žádná rovnocenná nebo hospodářsky rentabilní alternativa silniční dopravy.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 92/106/EES
Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 1
Žádný silniční úsek uvedený v odstavci 2 nesmí na území Unie překročit nejdelší z těchto vzdáleností:
Žádný silniční úsek uvedený v odstavci 2 nesmí na území Unie překročit vzdálenost 150 km.
a)  150 km vzdušnou čarou;
b)  20 % vzdálenosti vzdušnou čarou mezi místem nakládky u počátečního úseku a místem vykládky u konečného úseku, pokud činí více než vzdálenost uvedená v písmeni a).
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 92/106/EES
Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 3
Limit vzdálenosti u silničního úseku může být překročen u kombinovaných silničních/železničních přepravních operací, pokud je to povoleno členským státem nebo členskými státy, na jejichž území silniční úsek probíhá, aby mohl být dosažen geograficky nejbližší dopravní terminál, který má potřebné provozní překládkové možnosti pro naložení či vyložení z hlediska překládkového vybavení, kapacity terminálu a vhodných služeb železniční nákladní přepravy.
Překročení limitu vzdálenosti stanoveného v tomto odstavci u silničního úseku u kombinovaných silničních/železničních přepravních operací povolí členský stát nebo členské státy, na jejichž území silniční úsek probíhá, je-li to nutné, aby mohl být dosažen geograficky nejbližší dopravní terminál nebo bod překládky, který má potřebné provozní překládkové možnosti pro naložení či vyložení z hlediska překládkového vybavení, kapacity terminálu, provozní doby terminálu a vhodných služeb železniční nákladní přepravy, neexistuje-li překládkový terminál nebo místo překládky splňující všechny tyto podmínky v limitu vzdálenosti. Takové překročení by mělo být řádně odůvodněno v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. ea). Členské státy mohou snížit 150km délku silničního úseku až o 50 % v případě kombinovaných silničních/železničních přepravních operací na přesně vymezené části svého území z důvodů zohledňujících životní prostředí za předpokladu, že se v daném limitu vzdálenosti nachází vhodný terminál.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 92/106/EES
Čl. 1 – odst. 4
4.  Má se za to, že kombinovaná přepravní operace probíhá v Unii, pokud tato operace nebo její část probíhající v Unii splňuje požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3.
4.  Má se za to, že kombinovaná přepravní operace probíhá v Unii, pokud tato operace nebo její část probíhající v Unii splňuje požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3. Pro účely této směrnice se silniční úsek nebo nesilniční úsek či jejich část, které se uskutečňují mimo území Unie, nepovažují za součást kombinované přepravní operace.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby byla silniční doprava považována za součást kombinované přepravní operace podle této směrnice pouze v případě, že přepravce může předložit jednoznačné doklady prokazující, že tato silniční doprava představuje silniční úsek kombinované přepravní operace, včetně přepravy prázdných nákladových jednotek před přepravou zboží a po ní.
1.  Členské státy zajistí, aby byla silniční doprava považována za součást kombinované přepravní operace podle této směrnice pouze v případě, že přepravce může předložit informace poskytující jednoznačné doklady prokazující, že tato silniční doprava představuje silniční úsek kombinované přepravní operace, a pokud jsou tyto informace řádně předány dopravci uskutečňujícímu přepravní operaci před začátkem operace.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 - návětí
2.  Doklady podle odstavce 1 musí o každé kombinované přepravní operaci obsahovat tyto údaje:
2.  Aby byly informace uvedené v odstavci 1 považovány za jasné doklady, musí být předloženy nebo předány ve formátu uvedeném v odstavci 5 a musí o každé kombinované přepravní operaci obsahovat tyto údaje:
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  liší-li se od přepravce, název/jméno, adresa, kontaktní údaje a podpis podnikatele v dopravě odpovědného za trasu kombinované přepravní operace;
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  pokud tato vzdálenost přesahuje limity uvedené v čl. 1 odst. 3, odůvodnění v souladu s kritérii stanovenými v posledním pododstavci uvedeného odstavce;
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f
f)  popis trasy kombinované přepravní operace s podpisem přepravce zahrnující alespoň tyto údaje o každém úseku operace v rámci Unie, a to pro každý druh dopravy, který tvoří nesilniční úsek:
f)  popis trasy kombinované přepravní operace s podpisem provozovatele odpovědného za plánování, kdy podpis může být i elektronický, zahrnující alespoň tyto údaje o každém úseku operace v rámci Unie, a to pro každý druh dopravy, který tvoří nesilniční úsek:
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f – písm. ii
–  ii) název/jméno, adresa a kontaktní údaje přepravce;
–  ii) název/jméno, adresa a kontaktní údaje přepravce (přepravců);
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h – písm. i
–   i) místo překládky na nesilniční úsek;
vypouští se
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h – písm. ii
–  ii) vzdálenost počátečního silničního úseku vzdušnou čarou mezi místem nakládky a prvním překládkovým terminálem;
–  ii) vzdálenost počátečního silničního úseku mezi místem nakládky a prvním dopravním terminálem nebo překládkovým terminálním bodem;
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h – písm. iii
–  iii) pokud je počáteční silniční úsek dokončen, podpis přepravce potvrzující, že byla provedena přepravní operace na silničním úseku;
–  iii) pokud je počáteční silniční úsek dokončen, podpis dopravce potvrzující, že byla provedena přepravní operace na silničním úseku;
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i – písm. ii
–  ii) vzdálenost konečného silničního úseku vzdušnou čarou mezi místem překládky a místem, kde kombinovaná přepravní operace v Unii končí);
–  ii) vzdálenost konečného silničního úseku mezi místem překládky a místem, kde kombinovaná přepravní operace v Unii končí;
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. j – písm. ii
–  ii) pokud je k dispozici, podpis nebo razítko příslušných železničních nebo přístavních orgánů v příslušných terminálech (železniční stanice nebo přístav) zapojených do operace na nesilničním úseku potvrzující, že byla dokončena příslušná část nesilničního úseku.
–  ii) pokud je k dispozici, podpis nebo razítko příslušného železničního orgánu nebo odpovědného subjektu v příslušných terminálech (železniční stanice nebo přístav) zapojených do operace na nesilničním úseku potvrzující, že byla dokončena příslušná část nesilničního úseku.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. j a (nové)
ja)  pokud dojde k překročení limitu vzdálenosti silničního úseku v souladu s čl. 1 odst. 3 třetím pododstavcem, odůvodnění.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 4
4.  Doklady podle odstavce 1 musí být předloženy nebo zaslány na žádost oprávněného kontrolního pracovníka členského státu, kde je prováděna kontrola. V případě silniční kontroly se předloží v průběhu této kontroly. Musí být v úředním jazyce daného členského státu nebo v angličtině. Během silniční kontroly musí být řidiči umožněno kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který ho může podpořit při prokazování podle odstavce 2.
4.  Doklady podle odstavce 1 musí být předloženy nebo zaslány na žádost oprávněného kontrolního pracovníka členského státu, kde je prováděna kontrola, a to ve formátu podle odstavce 5. V případě silniční kontroly se předloží v průběhu této kontroly, a to nejpozději do 45 minut. Nejsou-li v době silniční kontroly k dispozici, podpisy uvedené v odst. 2 písm. h) bodu iii) a písm. j) se předloží nebo předají do 5 pracovních dnů ode dne kontroly příslušnému orgánu dotčeného členského státu. Doklady musí být v úředním jazyce daného členského státu nebo v angličtině. Během silniční kontroly musí být řidiči umožněno kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který ho může podpořit při poskytování informací podle odstavce 2.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1
Prokazování může být provedeno pomocí přepravního dokladu, který splňuje požadavky stanovené v článku 6 nařízení Rady č. 11, nebo pomocí jiných existujících přepravních dokladů, jako je přepravní doklad podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) nebo přepravní doklad podle Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM).
Prokazování může být provedeno pomocí přepravního dokladu, jako jsou nákladní listy podle platných mezinárodních či vnitrostátních úmluv o přepravě, dokud Komise prováděcím aktem nestanoví standardizovaný formulář.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2
Tento doklad může být předložen nebo zaslán elektronicky v upravitelném strukturovaném formátu, který může být použit přímo pro uložení a počítačové zpracování, včetně doplnění elektronického nákladního listu podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR) pro silniční část.
Tento doklad může být předložen nebo zaslán elektronicky v upravitelném strukturovaném formátu, který může být použit přímo pro uložení a počítačové zpracování, včetně doplnění elektronického nákladního listu podle platné mezinárodní či vnitrostátní úmluvy o přepravě. Od orgánů členských států se požaduje, aby přijímaly elektronické informace týkající se dokladů. Při výměně informací mezi orgány a dopravci prostřednictvím elektronických nástrojů se tyto výměny a uchovávání těchto informací provádějí pomocí metod elektronického zpracování dat.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)
Členské státy postupně dematerializují doklady a zavedou přechodné období trvající až do úplného upuštění od využívání tištěných dokladů.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 92/106/EES
Čl. 3 – odst. 6
6.  Pro účely silničních kontrol se povoluje nesrovnalost přepravní operace s předloženým dokladem, a to v údajích o trase podle odst. 2 písm. g), pokud je řádně odůvodněna v případě výjimečných okolností mimo kontrolu přepravce (přepravců), které vyvolaly změny v kombinované přepravní operaci. Za tímto účelem musí být řidiči umožněno kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který může poskytnout další odůvodnění této nesrovnalosti mezi předloženým dokladem a skutečnou operací.
6.  Pro účely silničních kontrol se povoluje nesrovnalost přepravní operace s předloženým dokladem, a to v údajích o trase podle odst. 2 písm. f), h) a i), pokud je řádně odůvodněna v případě výjimečných okolností mimo kontrolu dopravce (dopravců), které vyvolaly změny v kombinované přepravní operaci. Za tímto účelem musí být řidiči umožněno kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který může poskytnout další odůvodnění této nesrovnalosti mezi předloženým dokladem a skutečnou operací.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1
1.  Členské státy předloží Komisi poprvé do [xx/xx/xxxx – 18 měsíců od provedení této směrnice] a poté každé dva roky zprávu obsahující tyto informace o kombinovaných přepravních operacích podle této směrnice na svém území:
1.  Členské státy předloží Komisi poprvé do [xx/xx/xxxx – 12 měsíců od provedení této směrnice] a poté každé dva roky zprávu obsahující tyto informace o kombinovaných přepravních operacích podle této směrnice na svém území:
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a)  spojení vnitrostátní a přeshraniční dopravní sítě používaná při kombinovaných přepravních operacích;
a)  koridory vnitrostátní a přeshraniční dopravní sítě používané při kombinovaných přepravních operacích;
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
b)  objem kombinovaných přepravních operací v jednotkách TEU (jednotky odpovídající kontejneru o délce 20 stop) a v tunokilometrech podle typu přepravy (železniční, silniční/vnitrozemská vodní cesta atd.) a podle geografického pokrytí (vnitrostátní a v rámci Unie);
b)  celkový a roční objem kombinovaných přepravních operací v jednotkách TEU (jednotky odpovídající kontejneru o délce 20 stop) a v tunokilometrech podle typu přepravy (silniční úsek / nesilniční úsek, tj. železniční, vnitrozemská vodní cesta a námořní trasy) a podle geografického pokrytí (vnitrostátní a v rámci Unie);
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
c)  počet a geografické pokrytí terminálů obsluhujících kombinované přepravní operace a počet překládek za rok na těchto terminálech;
c)  počet překládek prostřednictvím bimodálních technologií a zeměpisné pokrytí těchto bodů překládky a také počet, lokalita a geografické pokrytí terminálů obsluhujících kombinované přepravní operace s rozčleněním podle druhu operace na terminál (silniční úsek / nesilniční úsek, tj. po železnici, vnitrozemských vodních cestách, námořních trasách), počet překládek za rok a posouzení kapacity využívané v terminálech;
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  vývoj podílu kombinované dopravy a jednotlivých druhů dopravy na jejich území;
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
d)  přehled všech používaných i předpokládaných vnitrostátních podpůrných opatření, včetně jejich čerpání a posouzení dopadů.
d)  přehled všech používaných i předpokládaných vnitrostátních podpůrných opatření, včetně jejich čerpání a posouzení dopadů na využití kombinované dopravy a jejího vlivu na sociální a environmentální udržitelnost, nedostatečnou kapacitu, přetížení, bezpečnost a účinnost;
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  počet a zeměpisná lokalita operací, které překračují limit vzdálenosti silničního úseku uvedený v čl. 1 odst. 3.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d b (nové)
db)  výchozí a konečná místa toků silniční nákladní dopravy na úrovni NUTS 3 transevropské dopravní sítě (TEN-T) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013*;
_________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise zveřejní údaje předávané členskými státy v podobě umožňující srovnání mezi členskými státy.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 3
3.  Na základě analýzy vnitrostátních zpráv vypracuje Komise poprvé do [xx/xx/xxxx – 9 měsíců od uplynutí lhůty pro předložení zpráv členských států] a poté každé dva roky a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o:
3.  Na základě analýzy vnitrostátních zpráv a statistických údajů vypracovaných na základě indikací a metodik společných pro celou Unii vypracuje Komise poprvé do [xx/xx/xxxx – 9 měsíců od uplynutí lhůty pro předložení zpráv členských států] a poté každé dva roky a předloží Evropskému parlamentu, Radě a příslušným orgánům členských států zprávu o:
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a
a)  ekonomickém rozvoji kombinované přepravy, zejména z hlediska vývoje environmentálního profilu různých druhů přepravy;
a)  ekonomickém rozvoji kombinované přepravy na úrovni členských států a Unie, zejména z hlediska vývoje environmentálního profilu různých druhů přepravy;
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 3 – písm. c
c)  účelnosti a efektivnosti podpůrných opatření podle článku 6;
c)  účelnosti a efektivnosti podpůrných opatření podle článku 6, přičemž upřesní opatření, jež považuje za nejúčinnější s ohledem na původní účel této směrnice a osvědčené postupy v členských státech;
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 3 – písm. c a (nové)
ca)  vývoji podílu kombinované dopravy v každém členském státu a na úrovni Unie s ohledem na dosažení dopravních cílů Unie pro roky 2030 a 2050;
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 92/106/EES
Čl. 5 – odst. 3 – písm. d
d)  případných dalších opatřeních, včetně revize definice kombinované přepravy podle článku 1 a úpravy seznamu opatření podle článku 6.
d)  případných dalších opatřeních, včetně revize definice kombinované přepravy podle článku 1, zlepšení shromažďování údajů a zveřejňování těchto údajů na úrovni Unie a úpravy seznamu opatření podle článku 6, včetně možných změn pravidel pro státní podporu.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 1 - pododst. 1
4a)  V čl. 6 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby daně uvedené v odstavci 3, které se vztahují na silniční vozidla (nákladní automobily, tahače, přívěsy nebo návěsy) použitá v kombinované dopravě, byly sníženy o standardní částku nebo nahrazeny standardní částkou nebo v poměru k délce cesty, kterou tato vozidla vykonají po železnici, a to v mezích a za podmínek a pravidel, které stanoví po konzultaci s Komisí.
"1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby daně uvedené v odstavci 3, které se vztahují na silniční vozidla (nákladní automobily, tahače, přívěsy, návěsy, kontejner vnitrozemské vodní dopravy nebo multimodální nákladové jednotky) použitá v kombinované dopravě, byly sníženy o standardní částku nebo nahrazeny standardní částkou nebo v poměru k délce cesty, kterou tato vozidla vykonají po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě, a to v mezích a za podmínek a pravidel, které stanoví po konzultaci s Komisí.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
4b)  V čl. 6 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
Snížení nebo náhrady uvedené v prvním pododstavci poskytuje členský stát, v němž jsou uvedená vozidla registrována, na základě cesty vykonané po železnici na území tohoto členského státu.
Snížení nebo náhrady uvedené v prvním pododstavci poskytuje členský stát, v němž jsou uvedená vozidla registrována, na základě cesty vykonané po železnici nebo vodní cestě na území tohoto členského státu.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 c (nový)
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3
4c)  V čl. 6 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
Členské státy však mohou poskytnout tato snížení nebo náhrady na základě cest po železnici vykonaných částečně nebo úplně mimo území členského státu, v němž jsou tato vozidla registrována.
Členské státy však mohou poskytnout tato snížení nebo náhrady na základě cest po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě vykonaných částečně nebo úplně mimo území členského státu, v němž jsou tato vozidla registrována.
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí
4.  Pokud je to nutné pro dosažení cíle uvedeného v odstavci 8, přijmou členské státy nezbytná opatření na podporu investic do překládkových terminálů, pokud jde o:
4.  Pokud je to nutné pro dosažení cíle uvedeného v odstavci 8, přijmou členské státy nezbytná opatření na podporu investic do dopravních terminálů a překládkových bodů, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
a)  výstavbu nebo v případě potřeby rozšíření těchto překládkových terminálů pro kombinovanou přepravu;
a)  v oblastech, kde nejsou k dispozici žádná vhodná zařízení v limitu vzdálenosti uvedeném v čl. 1 odst. 3, výstavbu dopravních terminálů nebo zřízení překládkových bodů pro kombinovanou přepravu, ledaže nejsou taková zařízení potřebná, protože nemají hospodářský význam nebo z důvodů souvisejících s geografickými či přírodními prvky dané oblasti;
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
aa)  v oblastech, kde je třeba rozšířit kapacitu terminálů, rozšíření stávajících terminálů nebo zřízení dodatečných překládkových bodů a – na základě vyhodnocení hospodářského dopadů ukazující, že by trh nebyl negativně ovlivněn a že jsou nové terminály nezbytné, a za předpokladu, že byly zohledněny environmentální otázky – výstavbu nových terminálů pro kombinovanou přepravu;
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b
b)  zvýšení provozní efektivnosti stávajících terminálů.
b)  zvýšení provozní efektivnosti stávajících terminálů, mj. zajištěním přístupu k těmto terminálům.
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
Opatření na podporu kombinované přepravy se považují za slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 SFEU a jsou vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU za předpokladu, že nepředstavují více než 35 % celkových provozních nákladů.
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2
Členské státy provádění těchto opatření koordinují se sousedními členskými státy a s Komisí a zajistí, aby bylo přednostně zajištěno vyvážené a dostatečné geografické rozložení vhodných zařízení v Unii, a zejména na hlavní síti TEN-T a globálních sítích, které umožní, aby žádná lokalita v Unii nebyla od takového terminálu ve větší vzdálenosti než 150 km.
Členské státy provádění těchto opatření koordinují se sousedními členskými státy a s Komisí a zajistí, aby bylo přednostně zajištěno vyvážené a dostatečné geografické rozložení vhodných zařízení v Unii, a zejména na hlavní síti TEN-T a globálních sítích, které umožní, aby žádná lokalita v Unii nebyla od takového terminálu ve větší vzdálenosti než je limit uvedený v čl. 1 odst. 3 písm. a). Při přijímání opatření uvedených v tomto odstavci členské státy náležitě zohlední potřebu:
a)  snížit dopravní přetížení, zejména v blízkosti městských a příměstských oblastí nebo v oblastech s přírodními omezeními;
b)  zlepšit přeshraniční spojení;
c)  zmírnit izolovanost oblastí s nedostatečnou infrastrukturou při zohlednění zvláštních potřeb a omezení okrajových a nejvzdálenějších regionů;
d)  zlepšit dostupnost a propojení, zejména pokud jde o přístupovou infrastrukturu k překládkovým terminálům; a
e)  urychlit přechod k digitalizaci; a
f)  snížit dopad nákladní dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, například prostřednictvím podpory účinnosti vozidel, používání alternativních a méně znečišťujících paliv, využívání energie z obnovitelných zdrojů, a to i v terminálech, nebo účinnějšího využívání dopravních sítí prostřednictvím zavedení informačních a komunikačních technologií.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 4
Členské státy mohou určit další podmínky způsobilosti pro podporu.
Členské státy mohou určit další podmínky způsobilosti pro podporu. Oznámí tyto podmínky zainteresovaným stranám.
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1
Členské státy mohou přijmout další opatření, aby zlepšily konkurenceschopnost kombinovaných přepravních operací v porovnání s rovnocennými alternativními přepravními operacemi po silnici.
Členské státy přijmou do 31. prosince 2021 další opatření hospodářské a legislativní povahy, aby zlepšily konkurenceschopnost kombinovaných přepravních operací v porovnání s rovnocennými alternativními přepravními operacemi po silnici, zejména za účelem snížení času nezbytného pro překládku a nákladů s ní spojených.
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)
V zájmu snížení času a nákladů spojených s kombinovanými přepravními operacemi musí opatření uvedená v prvním pododstavci zahrnovat jednu nebo více z následujících pobídek:
a)  osvobození dopravců od poplatků za externí náklady a/nebo poplatků za přetížení uvedených v článku 2 směrnice 1999/62/ES, zejména v případě vozidel poháněných alternativními palivy, jak je uvedeno v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU1a;
b)  proplacení poplatků za využívání určité infrastruktury podnikům, které provádějí operace v rámci kombinované dopravy;
c)  vynětí dopravců z omezení vyplývajících z vnitrostátních zákazů provozu.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2 b (nový)
Členské státy při přijímání dodatečných opatření náležitě zohlední potřebu urychlit přechod k digitalizaci odvětví kombinované dopravy a zejména:
a)  podpoří integraci propojených systémů a automatizaci operací;
b)  zlepší investice do digitální logistiky, informačních a komunikačních technologií a inteligentních dopravních systémů; a
c)  postupně ukončí používání papírových dokumentů v budoucnu.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)
5 a.   Tato dodatečná opatření motivují k využívání nesilničních úseků dopravy. Členské státy zahrnou opatření pro posílení konkurenceschopnosti vodní dopravy, například finanční pobídky pro využívání cest po moři na krátké vzdálenosti nebo vnitrozemských vodních cest, nebo pro vytvoření nových krátkých spojení po moři.
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 92/106/EES
Čl. 6 – odst. 8
8.  Členské státy zajistí, aby byla podpůrná opatření pro kombinované přepravní operace zaměřena na snížení objemu silniční nákladní dopravy a povzbuzení používání jiných druhů dopravy, jako je železniční doprava, vnitrozemské vodní cesty a námořní doprava, aby se tak snížilo znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů, dopravní nehody, hluk a dopravní přetížení.;
8.  Členské státy zajistí, aby byla podpůrná opatření pro kombinované přepravní operace zaměřena na snížení objemu silniční nákladní dopravy a povzbuzení používání jiných druhů dopravy, jako je železniční doprava, vnitrozemské vodní cesty a námořní doprava či vozidla s nízkými emisemi, nebo používání alternativních paliv s nižšími emisemi, jako jsou biopaliva, elektřina z obnovitelných zdrojů, zemní plyn nebo vodíkové palivové články, aby se tak snížilo znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů, dopravní nehody, hluk a dopravní přetížení.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 92/106/EES
Čl. 9a – odst. 3
3.  Členské státy zveřejní snadno přístupným způsobem a zdarma relevantní informace o opatřeních přijatých podle článku 6, jakož i další relevantní informace pro účely uplatňování této směrnice.
3.  Členské státy zveřejní snadno přístupným způsobem a zdarma na internetu relevantní informace o opatřeních přijatých podle článku 6, jakož i další relevantní informace pro účely uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 92/106/EES
Čl. 9a – odst. 4
4.  Komise zveřejní a v případě potřeby aktualizuje seznam příslušných orgánů podle odstavce 1, jakož i seznam opatření podle článku 6.;
4.  Komise na internetu zveřejní a v případě potřeby aktualizuje seznam příslušných orgánů podle odstavce 1, jakož i seznam opatření podle článku 6.;
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 92/106/EES
Čl. 10a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2 je Komisi svěřena na dobu neurčitou od [data vstupu této (pozměňující) směrnice v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [data vstupu této (pozměňující) směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomocí nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

(1) Úř. věst. C 262, 25.7.2018, s. 52.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Poslední aktualizace: 29. března 2019Právní upozornění