Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2996(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0214/2019

Předložené texty :

B8-0214/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0311

Přijaté texty
PDF 135kWORD 42k
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Azylový, migrační a integrační fond
P8_TA-PROV(2019)0311B8-0214/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2018)08466),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES(1), a zejména na čl. 16 odst. 2 a čl. 26 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v článku 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci se navrhuje rozšířit přílohu II nařízení (EU) č. 515/2014 o zvláštní akci, v níž jde o „zřízení, rozvoj a provoz adekvátních přijímacích, ubytovacích a zajišťovacích zařízení a příslušných služeb ve prospěch žadatelů o mezinárodní ochranu nebo státních příslušníků třetích zemí, kteří se zdržují v některém členském státě a nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a/nebo pobyt v členském státě“;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci navrhuje do této nové zvláštní akce zahrnout i koncepci „kontrolovaných středisek“, a tak členským státům zajistit finanční prostředky na zřizování, rozvoj a provoz takovýchto středisek;

C.  vzhledem k tomu, že koncepce „kontrolovaných středisek“ je kontroverzní a sporná z hlediska zákonnosti, neboť tuto koncepci unijní právo nezná a ani nebyla schválena spolunormotvůrci;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament zastává názor, že by tato střediska neměla být financována, dokud jejich koncepce nebude řádně definována v náležitém legislativním nástroji (přijatém spolunormotvůrci), který přesně vymezí její právní základ, povahu, účel a cíl;

1.  vyslovuje námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění