Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2996(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0214/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0214/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0311

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 124kWORD 49k
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
P8_TA-PROV(2019)0311B8-0214/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018)08466),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 26 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής προτείνει την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ώστε να προστεθεί ειδική δράση σχετικά με «τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής, στέγασης και κράτησης και των αντίστοιχων υπηρεσιών για αιτούντες διεθνή προστασία ή υπηκόους τρίτων χωρών παρόντες σε κράτος μέλος, οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή/και παραμονής»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής προτείνει να συμπεριληφθεί η έννοια των «ελεγχόμενων κέντρων» σε αυτή τη νέα ειδική δράση και κατ’ αυτόν τον τρόπο να χορηγείται στα κράτη μέλη χρηματοδότηση για τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία τέτοιων «ελεγχόμενων κέντρων»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των «ελεγχόμενων κέντρων» είναι μια αμφιλεγόμενη έννοια αμφιβόλου νομιμότητας, που δεν υπάρχει στο δίκαιο της Ένωσης και δεν έχει εγκριθεί από τους συννομοθέτες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η έννοια αυτή δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί, εκτός εάν και μέχρις ότου προσδιοριστεί ορθά σε ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο από τους συννομοθέτες νομοθετικό μέσο, στο οποίο θα ορίζονται λεπτομερώς η νομική βάση, η φύση, ο σκοπός και ο στόχος της έννοιας αυτής·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου