Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2996(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0214/2019

Texte depuse :

B8-0214/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0311

Texte adoptate
PDF 123kWORD 48k
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Fondul pentru azil, migrație și integrare
P8_TA-PROV(2019)0311B8-0214/2019

Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 decembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)08466),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului(1), în special articolul 16 alineatul (2) și articolul 26 alineatul (5),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât regulamentul delegat al Comisiei propune, la articolul 1, modificarea anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 prin includerea unei acțiuni specifice cu privire la „înființarea, dezvoltarea și exploatarea unor centre adecvate de primire și cazare și de detenție, precum și a serviciilor corespunzătoare, pentru solicitanții de protecție internațională sau resortisanții țărilor terțe care se află pe teritoriul unui stat membru și care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile de intrare și/sau de ședere”;

B.  întrucât regulamentul delegat al Comisiei propune includerea noțiunii de „centre controlate” în această nouă acțiune specifică și, astfel, acordarea de finanțare statelor membre pentru înființarea, dezvoltarea și funcționarea unor astfel de „centre controlate”;

C.  întrucât noțiunea de „centre controlate” este controversată și are o legalitate îndoielnică, neexistând în legislația Uniunii și nefiind aprobată de colegiuitori;

D.  întrucât Parlamentul consideră că nu ar trebui acordată finanțare în virtutea acestei noțiuni decât dacă și din momentul în care aceasta este definită în mod corespunzător într-un instrument legislativ adecvat — adoptat de colegiuitori — în care se detaliază temeiul juridic, natura, scopul și obiectivul acestei noțiuni,

1.  formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 150, 20.5.2014, p. 168.

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică