Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2603(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0216/2019

Texte depuse :

B8-0216/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0313

Texte adoptate
PDF 176kWORD 57k
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7)
P8_TA-PROV(2019)0313B8-0216/2019

Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D060916/01 – 2019/2603(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D060916/01),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

–  având în vedere votul din data de 7 martie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, când nu s-a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 20 iunie 2018 și publicat la 2 august 2018(3),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 26 septembrie 2014, Monsanto Europe SA/NV a înaintat, în numele societății Monsanto din Statele Unite, o cerere, în concordanță cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, pentru introducerea pe piață de produse alimentare, de ingrediente alimentare și de furaje care conțin, sunt compuse sau produse din soia modificată genetic MON 87751 (denumită în continuare „cererea”), cerere adresată autorității naționale competente din Țările de Jos, și întrucât această cerere viza, de asemenea, introducerea pe piață de produse care conțin sau sunt compuse din soia modificată genetic MON 87751 pentru alte utilizări decât ca produse alimentare și și hrana furajeră, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 20 iunie 2018, EFSA a adoptat un aviz favorabil cu privire la autorizare(5);

C.  întrucât soia modificată genetic MON 87751 a fost dezvoltată pentru a conferi rezistență împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor și exprimă proteinele Bt 1A.105 și Cry2Ab2 în acest scop;

Toxine Bt

D.  întrucât studiile arată că toxinele Bt pot avea proprietăți ajutătoare care întăresc proprietățile alergenice ale altor produse alimentare; întrucât boabele de soia produc ele însele alergeni vegetali și există riscul specific ca proteina Bt să îmbunătățească răspunsul sistemului imunitar la acești compuși în etapa de consum;

E.  întrucât un membru al Grupului EFSA pentru organismele modificate genetic (Grupul EFSA pentru OMG), a afirmat anterior că, deși efectele neintenționate nu au fost niciodată identificate în nicio cerere în care sunt exprimate proteinele Bt, acestea „nu pot fi observate de către studiile toxicologice recomandate în prezent și efectuate pentru evaluarea siguranței plantelor modificate genetic în cadrul EFSA deoarece nu includ testele corespunzătoare în acest scop”(6);

F.  întrucât, în ceea ce privește autorizația actuală, chiar și Grupul EFSA pentru OMG recunoaște că există cunoștințe și dovezi experimentale limitate privind potențialul proteinelor nou exprimate de a acționa ca ajutători(7);

G.  întrucât studiile subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare și a unor studii pe termen lung privind proprietățile de ajutători ale toxinelor Bt; întrucât, deși există încă semne de întrebare cu privire la rolul toxinelor Bt și la proprietățile de ajutător ale acestora, plantele modificate genetic care le conțin nu ar trebui să fie autorizate la import pentru a fi utilizate ca produse alimentare și furaje;

Studii de toxicitate și studii de hrănire pe o perioadă de 90 de zile

H.  întrucât au fost efectuate două studii de toxicitate cu doză repetată pe o perioadă de 28 de zile cu șoareci, una cu proteina Cry1A.105 și una cu proteina Cry2Ab2;

I.  întrucât studiile de toxicitate au fost efectuate cu proteine izolate, adică nu cu proteinele în combinație care proveneau din bacterii și, prin urmare, nu sunt identice cu cele produse în plantă; întrucât acest lucru înseamnă că studiile nu au imitat expunerea în condiții practice;

J.  întrucât cele două studii de toxicitate nu au respectat pe deplin cerințele OCDE în acest domeniu, în sensul că examinările de coagulare s-au bazat pe un număr relativ mic de eșantioane și nu au fost desfășurate seturi de teste funcționale observaționale și ale activității locomotorii; întrucât este esențial ca toate aceste cerințe să fie îndeplinite în cadrul procedurii de autorizare;

K.  întrucât mai multe diferențe semnificative din punct de vedere statistic între grupul de control și cel de testare au fost identificate în studiul de hrănire de 90 de zile care, potrivit observațiilor formulate de o autoritate competentă a unui stat membru, ar fi trebuit să fie examinat în continuare(8);

L.  întrucât studiul de hrănire pe 90 de zile cu șobolani a cuprins următoarele puncte slabe: studiul nu a utilizat două doze diferite ale materialului de testat în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 503/2013(9) al Comisiei și niciunul dintre materialele de testare nu a fost analizat în vederea unei posibile contaminări cu alte organisme modificate genetic (OMG-uri);

M.  întrucât, deși EFSA identifică laptele de soia ca fiind principalul contribuitor la alimentația umană cu cea mai mare expunere cronică(10), făina de soia degresată și prăjită a fost utilizată ca substanță de testat în studiul alimentar; întrucât nivelurile de exprimare ale proteinelor Bt în făina de soia nu au fost măsurate, ceea ce înseamnă că nu este posibil să se stabilească o legătură între rezultatele studiului și nivelurile specifice ale toxinei Bt;

Observațiile autorităților competente din statele membre

N.  întrucât autoritățile statelor membre au prezentat numeroase observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni(11), inclusiv, printre altele, că există în continuare încă multe întrebări nerezolvate privind siguranța și posibila toxicitate a soiei modificate genetic, că efectele combinate ale ambelor proteine nu au fost analizate, că ar trebui să se aibă în vedere informații suplimentare înainte ca evaluarea riscurilor să poată fi finalizată, că planul de monitorizare a mediului nu îndeplinește obiectivele stabilite în anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului(12) și că acesta ar trebui modificat înainte de a fi aprobat, și că nu există niciun motiv să se presupună că consumul de proteine Cry este sigur și nu reprezintă niciun pericol pentru oameni, animale și mediu;

O.  întrucât Uniunea este parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică, care impune părților la aceasta responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicțiile lor nu cauzează daune mediului în alte state(13); întrucât decizia de a autoriza sau nu porumbul MG se încadrează în jurisdicția Uniunii;

P.  întrucât, în conformitate cu solicitarea unui stat membru, datele existente privind impactul cultivării soiei modificate genetic MON 87751 asupra țărilor producătoare și exportatoare ar trebui luate în considerare în cerere; întrucât același stat membru recomandă un studiu pentru a evalua modul în care importul anumitor produse influențează alegerea culturilor în Europa și, prin urmare, biodiversitatea care rezultă din astfel de alegeri ale agro-sistemului(14);

Q.  întrucât autorități competente din mai multe state membre au criticat lipsa de soliditate a planului de monitorizare ulterior punerii pe piață;

Lipsa de legitimitate democratică

R.  întrucât votul din 7 martie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 nu a emis niciun aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost susținută de o majoritate calificată;

S.  întrucât, în mai multe rânduri(15), Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, a adoptat decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o obișnuință în procesul decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât președintele Juncker și-a exprimat, de asemenea, regretul față de această practică pe care o consideră nedemocratică(16);

T.  întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură(17) propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere,

U.  întrucât în considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia ar trebui să acționeze astfel încât să evite să se opună unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce privește adecvarea unui act de punere în aplicare, în special cu privire la probleme sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului,

V.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede că produsele alimentare sau hrana pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale de reînnoire a autorizației, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este conform cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(18), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  își reiterează angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011; invită Consiliul să continue de urgență lucrările referitoare la această propunere a Comisiei;

5.  invită Comisia să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a OMG până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

6.  invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a OMG în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în vederea cultivării sau a utilizării alimentare sau furajere;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Aviz științific privind evaluarea soiei modificate genetic MON 87751 pentru utilizările ca produse alimentare și furaje, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-NL-2014–121). Jurnalul EFSA 2018; 16(8):5346, pp. 32 doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.
(4)—————————————————————————————————— - Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 19).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 17).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, p. 15).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre aceste evenimente (JO C 86, 6.3.2018, p. 108).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 76).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (JO C 215, 19.6.2018, p. 80).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 70).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 73).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (JO C 215, 19.6.2018, p. 83).Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 298, 23.8.2018, p. 34).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 307, 30.8.2018, p. 71).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 307, 30.8.2018, p. 67).Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 337, 20.9.2018, p. 54).Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 55).Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 60).Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 122).Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 127).Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 133).Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0051).Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052).Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0197).Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0221).Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0222).Rezoluția din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2018)0416).Rezoluția din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507× MON 88017 × 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de transformare MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0417).Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de modificare a deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE în ceea ce privește reînnoirea autorizației de introducere pe piață a furajelor care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2019)0057).Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2019)0058).Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2019)0059).Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB614 x LLCotton25 x MON 15985, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2019)0060).Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 4114 (DP-ØØ4114-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2019)0196).Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0197].Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și din subcombinații Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0198].
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
(6) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 p. 34
(7) Răspunsul EFSA la observațiile statelor membre, p. 109, anexa G: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(8) Anexa G, observațiile statelor membre, p. 27-33, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(9) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 503/2013 al Comisiei din 3 aprilie 2013 privind cererile de autorizare a alimentelor și furajelor modificate genetic în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 și (CE) nr. 1981/2006 ale Comisiei (JO L 157, 8.6.2013, p. 1).
(10) Avizul EFSA, p. 22, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
(11) A se vedea anexa G, observațiile statelor membre, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(12) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(13) Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică,, 1992, Articolul 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(14) Anexa G, observațiile statelor membre, p. 67-68, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(15) A se vedea, de exemplu, expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor și în expunerea de motive a propunerii legislative prezentate la 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(16) De exemplu, în declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(17) JO C 355, 20.10.2017, p. 165.
(18) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Ultima actualizare: 1 aprilie 2019Notă juridică