Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2604(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0217/2019

Predkladané texty :

B8-0217/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0314

Prijaté texty
PDF 169kWORD 55k
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Geneticky modifikovaná kukurica 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6)
P8_TA-PROV(2019)0314B8-0217/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D060917/01 – 2019/2604(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D060917/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 7. marca 2019 a ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) 20. júna 2018 a uverejnené 25. júla 2018(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozhodnutím Komisie 2007/703/ES(5) sa povoľuje uvádzať na trh potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × NK603, sú z nej zložené alebo vyrobené; keďže rozsah uvedeného povolenia sa vzťahuje aj na umiestňovanie na trh iných produktov, ako sú potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × NK603 alebo sú z nej zložené, na účely rovnakého používania ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou pestovania;

B.  keďže 20. októbra 2016 spoločnosť Pioneer Overseas Corporation v mene spoločností Pioneer Hi-Bred International, Inc. a spoločnosť Dow AgroSciences Europe v mene spoločnosti Dow AgroSciences LLC spoločne predložili Komisii v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o obnovenie tohto povolenia;

C.  keďže 25. júla 2018 vydal úrad EFSA kladné stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003;

D.  keďže v stanovisku úradu EFSA sa uvádza, že v rámci rešerše literatúry žiadateľov sa našlo 120 publikácií, z ktorých po uplatnení kritérií oprávnenosti a zaradenia, ktoré a priori vymedzili žiadatelia, bola podľa žiadateľov relevantná len jedna publikácia, a to stanovisko vedeckej pracovnej skupiny úradu EFSA pre geneticky modifikované organizmy (vedecká pracovná skupina EFSA pre GMO);

E.  keďže úrad EFSA napriek tomu, že sa domnieval, že rešerše literatúry žiadateľov by sa v budúcnosti mali zlepšiť, nevykonal vlastnú systematickú rešerš literatúry, ale jednoducho posúdil rešerš literatúry, ktorú uskutočnili žiadatelia, a na základe nej dospel k záveru, že nebola identifikovaná žiadna nová publikácia, ktorá by vyvolala obavy o bezpečnosť;

F.  keďže podobne aj v prípade iných posudzovaných prvkov, ako sú napríklad bioinformatické údaje, monitorovanie po umiestnení na trh, ako aj celkové posúdenie, úrad EFSA sa jednoducho spolieha na informácie, ktoré poskytli žiadatelia, a následne tak preberá ich posúdenie;

G.  keďže úrad EFSA prijal svoje stanovisko na základe predpokladu, že postupnosť DNA dvoch transformačných procesov v geneticky modifikovanej kukurici NK603 × MON 810 je totožná s postupnosťou pôvodne posudzovaných transformačných procesov; keďže sa zdá, že táto hypotéza nebola založená na údajoch ani na dôkazoch, ktoré poskytli žiadatelia, ale skôr len na ich poskytnutom vyhlásení;

H.  keďže úrad EFSA uznáva, že výročné správy o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh, ktoré navrhujú žiadatelia, pozostávajú najmä zo všeobecného dohľadu nad dovážaným geneticky modifikovaným rastlinným materiálom; keďže úrad EFSA sa domnieva, že je potrebná ďalšia diskusia so žiadateľmi a manažérmi rizík o praktickom vykonávaní správ o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh, napr. pokiaľ ide o skutočné údaje zozbierané o expozícii a/alebo o nepriaznivých účinkoch, tak ako sa vykonávajú v rámci existujúcich systémov monitorovania;

I.  keďže geneticky modifikovaná kukurica 1507 × NK603 exprimuje gén cry1F, ktorý zvyšuje ochranu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera, gén pat, ktorý zvyšuje odolnosť proti herbicídom na báze glufosinátu amónneho, a gén cp4 epsps, ktorý zvyšuje odolnosť proti herbicídom na báze glyfozátu;

J.  keďže geneticky modifikované rastliny Bt exprimujú počas celého svojho života insekticídny toxín v každej bunke, a to aj v častiach konzumovaných ľuďmi a zvieratami; keďže z experimentov s kŕmením zvierat vyplýva, že geneticky modifikované rastliny Bt môžu mať toxické účinky(6); keďže sa ukázalo, že toxín Bt v geneticky modifikovaných rastlinách sa výrazne líši od prirodzene sa vyskytujúceho toxínu Bt(7); keďže pretrvávajú obavy, ktoré sa týkajú možného vývoja odolnosti proti proteínom Cry u cieľových škodcov radu Lepidoptera, čo môže viesť k zmene postupov ochrany proti škodcom v krajinách, v ktorých sa pestuje;

K.  keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú kritériá vylúčenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(8); keďže platnosť povolenia glufozinátu vypršala 31. júla 2018(9);

L.  keďže pretrvávajú otázky v súvislosti s karcinogenitou glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná jeho klasifikácia; keďže naopak, Medzinárodná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny klasifikovala v roku 2015 glyfozát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka(10);

M.  keďže používanie doplnkových herbicídov, v tomto prípade glyfozátu a glufosinátu, je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných proti herbicídom, a preto možno očakávať, že rezíduá z postrekov budú v zbere vždy prítomné a sú jeho nevyhnutnými zložkami;

N.  keďže treba očakávať, že geneticky modifikovaná kukurica bude vystavená vyšším a tiež opakovaným dávkam glyfozátu a glufosinátu, čo povedie nielen k vyššiemu zaťaženiu rezíduami pri žatve, ale môže mať vplyv aj na zloženie geneticky modifikovanej kukurice a jej agronomické charakteristiky;

O.  keďže informácie o hladinách rezíduí herbicídov a ich metabolitov sú nevyhnutné pre dôkladné posúdenie rizík, pokiaľ ide o geneticky modifikované rastliny odolné proti herbicídom; keďže rezíduá z postreku herbicídmi nepatria do pôsobnosti vedeckej pracovnej skupiny EFSA pre GMO; keďže neboli hodnotené vplyvy postrekovania geneticky modifikovanej kukurice herbicídmi ani kumulatívny účinok postreku glyfozátom a glufosinátom;

P.  keďže Únia je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o biologickej diverzite, v súlade s ktorým musia zmluvné strany zabezpečiť, aby činnosti v rámci ich jurisdikcie nespôsobovali škody na životnom prostredí iných štátov(11); keďže rozhodnutie o tom, či povoliť geneticky modifikovanú kukuricu, patrí do jurisdikcie Únie;

Q.  keďže pripomienky predložené členskými štátmi počas trojmesačného konzultačného obdobia sa okrem iného týkajú: nedodržiavania usmernení úradu EFSA, pokiaľ ide o správy o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh, viaceré nedostatky v týchto správach vrátane skutočnosti, že bol ignorovaný výskyt rastliny Euchlaena mexicana ako divorastúcej príbuznej rastliny kukurice v Európe a že chýbajú informácie týkajúce sa pôsobenia toxínov Bt v životnom prostredí; obáv týkajúcich sa spoľahlivosti údajov na potvrdenie záveru posúdenia rizika; nedostatočne navrhnutého plánu monitorovania; nedostatočnej rešerše literatúry, ktorá viedla k vynechaniu dôležitých štúdií, ako aj k nesprávnemu vyhláseniu identifikovanej literatúry za irelevantnú; a neschopnosti poskytnúť akékoľvek údaje na preukázanie sekvenčnej totožnosti aktuálnej odrody kukurice obsahujúcej transformačnú zmenu 1507 x NK603 s pôvodne hodnotenou transformačnou zmenou(12);

R.  keďže na základe hlasovania Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 7. marca 2019, nebolo vydané žiadne stanovisko, čo znamená, že za povolenie nebola kvalifikovaná väčšina;

S.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach(13) vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijala rozhodnutia o povolení bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax odsúdil ako nedemokratickú aj predseda Juncker(14);

T.  keďže Európsky parlament zamietol 28. októbra 2015 v prvom čítaní(15) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

U.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 by Komisia mala konať v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

V.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa uvádza, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo životné prostredie a že Komisia pri príprave svojho rozhodnutia o obnovení povolenia zohľadní všetky relevantné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(16) poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok napredovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila vo svojej práci v súvislosti s týmto návrhom Komisie;

5.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“), kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

6.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na použitie v oblasti potravín a krmív;

7.  vyzýva Komisiu, aby dodržala svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o biologickej diverzite a najmä aby nepovolila dovoz žiadnej geneticky modifikovanej rastliny určenej na použitie v oblasti potravín alebo krmív, u ktorej bola vytvorená odolnosť proti herbicídu, ktorý nie je povolený na použitie v Únii;

8.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné proti herbicídom bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov s doplnkovými herbicídmi a ich komerčnými zmesami, ktoré sa používajú v krajinách, kde sa rastliny pestujú;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecká skupina EFSA pre GMO, 2018. Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice 1507 × NK603 na účely obnovenia povolenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-RX-008). Vestník EFSA (EFSA Journal) 2018;16(7): 5347.
(4)–––––––––––––––––––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).Uznesenie zo 6. Októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh potraviny a krmivá vyrobené z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 (KM-ØØØH71-4) (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).Uznesenie z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ, pokiaľ ide o obnovenie povolenia na uvedenie na trh krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Prijaté texty, P8_TA(2019)0057).Uznesenie z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0058).Uznesenie z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0059).Uznesenie z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0060).Uznesenie z 13. marca 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 4114 (DP-ØØ4114-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0196).Uznesenie z 13. marca 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87411 (MON-87411-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0197).Uznesenie o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a čiastkové kombinácie Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0198).
(5) Rozhodnutie Komisie 2007/703/ES z 24. októbra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2007, s. 47).
(6) Pozri napríklad El-Shamei , Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa , E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Histopatologické zmeny v niektorých orgánoch u potkaních samcov kŕmených geneticky modifikovanou kukuricou) (Ajeeb YG)). Journal of American Science 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Székács, A., Darvas, B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Komparatívne aspekty používania toxínu Cry proti hmyzu). In: Ishaaya, I., Palli, S.R., Horowitz, A.R., eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests ( Použitie moderných technológií proti škodlivému hmyzu). Dordrecht, Holandsko: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(9) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(10) Monografie IARC, zväzok 112: Some organophosphate insecticides and herbicides (Niektoré organofosfátové insekticídy a herbicídy), 20. marca 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).
(11) Článok 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03.
(12) Pozri register otázok EFSA, príloha G k otázke č. EFSA-Q-2018-00509, k dispozícii online na adrese: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/.
(13) Pozri napríklad dôvodovú správu k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na ich území, a dôvodovú správu k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011.
(14) Pozri napríklad úvodné vyhlásenie na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnuté do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo správu o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(15) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(16) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Posledná úprava: 1. apríla 2019Právne oznámenie