Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2606(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0219/2019

Внесени текстове :

B8-0219/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0316

Приети текстове
PDF 183kWORD 59k
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
P8_TA-PROV(2019)0316B8-0219/2019

Резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно частичното издаване на разрешение за определени видове употреба на бис(2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно частичното издаване на разрешение за определени видове употреба на бис(2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(1) („Регламент REACH“), и по-специално член 64, параграф 8 от него,

—  като взе предвид становищата на Комитета за оценка на риска (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА)(2) съгласно член 64, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/2005 на Комисията от 17 декември 2018 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бис(2-етилхексил) фталат (DEHP), дибутиловия фталат (DBP), бензилбутиловия фталат (BBP) и диизобутиловия фталат (DIBP)(3),

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на бис(2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид решението на Общия съд на Европейския съюз по дело T-837/16(6),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че DEHP беше добавен към списъка на кандидат-веществата, пораждащи сериозно безпокойство съгласно Регламента REACH през 2008 г.(7), поради класифицирането му като вещество, токсично за репродукцията;

Б.  като има предвид, че DEHP беше включен в приложение XIV към Регламента REACH през 2011 г.(8) поради това класифициране, широкото му използване и високия му производствен обем в Съюза(9), с дата на забрана 21 февруари 2015 г.;

В.  като има предвид, че дружествата, които желаят да продължат да използват DEHP, трябваше да подадат искане за разрешение до август 2013 г.; като има предвид, че на дружеството Grupa Azoty, подало такова искане преди този краен срок, е било разрешено да продължи да използва DEHP, докато се изчаква разрешителното, посочено в член 58 от Регламента REACH;

Г.  като има предвид, че през януари 2015 г. Комисията получи становищата на КОР и КСИА; като има предвид, че забавянето на Комисията при изготвянето на решението на практика доведе до толериране на продължаващата употреба на DEHP в продължение на над четири години след датата на забрана;

Д.  като има предвид, че през 2014 г. беше установено, че DEHP има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система при животните и хората; като има предвид, че списъкът с кандидат-вещества беше съответно актуализиран през 2014 г.(10) по отношение на околната среда, а през 2017 г.(11) – по отношение на човешкото здраве;

Е.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2018/2005 ограничава употребата на DEHP и други фталати в много изделия поради неприемливия риск за човешкото здраве; като има предвид, че в контекста на това ограничение КОР подчерта факта, че „оценката за неопределеност предполага, че опасностите и следователно рисковете от употребата на четирите фталата може би са подценени“(12);

Ж.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2018/2005 ограничава употребата на DEHP и други фталати в повечето изделия, но освобождава от тази забрана определени приложения; като има предвид, че освен износа на препарати, съдържащи DEHP, проектът на решение за изпълнение на Комисията е от особено значение и за тези разрешени изключения;

З.  като има предвид обаче, че подобни приложения биха могли да представляват неприемлив риск за околната среда, по-специално поради свойствата на DEHP, нарушаващи функциите на ендокринната система;

И.  като има предвид, че основната цел на Регламента REACH е да се осигури високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда в светлината на съображение 16 от него, съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз(13);

Й.  като има предвид, че съгласно член 55 и съображение 12 от Регламента REACH замяната на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, с подходящи алтернативни вещества или технологии е основна цел на разрешенията;

К.  като има предвид, че в член 62, параграф 4, буква г) от Регламента REACH от заявителя се изисква да представи доклад за безопасност на химичното вещество в съответствие с приложение I;

Л.  като има предвид, че съгласно становището на КОР в този случай в информацията, предоставена от заявителя, са установени сериозни недостатъци(14);

М.  като има предвид, че КОР и Комисията стигнаха до заключението, че заявителят не е успял да докаже, че рискът се контролира адекватно съгласно член 60, параграф 2; като има предвид, че КОР също така е стигнал до заключението, че в разрез с изискванията в член 60, параграф 10 рискът не е сведен до най-ниското възможно техническо и практическо равнище;

Н.  като има предвид, че в проекта на решение за изпълнение на Комисията се признава „ограничената информация, предоставена по отношение на експозицията на работното място“(15), но вместо да се отхвърли искането за разрешение съгласно член 60, параграф 7, от заявителя се изисква да предостави липсващите данни в доклада си за преглед 18 месеца след приемането на решението(16);

О.  като има предвид, че докладът за преглед, предвиден в член 61, няма за цел да даде на дружествата допълнително време, за да запълнят пропуските в информацията, която са били длъжни да предоставят първоначално, а цели да гарантира, че информацията, предоставена първоначално в искането за разрешение, все още е актуална след определен период, включително по-специално по отношение на това дали не са били открити нови алтернативи;

П.  като има предвид, че Общият съд ясно посочи, че условията за получаване на разрешение по смисъла на член 60, параграфи 8 и 9 не могат да бъдат законно използвани за отстраняване на евентуални пропуски или липси в информацията, предоставена от заявителя на искане за разрешение(17);

Р.  като има предвид, че в член 60, параграф 4 се предвижда задължението да се докаже, че социално-икономическите ползи от употребата на веществото надхвърлят риска за здравето на човека или за околната среда и че няма подходящи алтернативни вещества;

С.  като има предвид, че в становището на КСИА се посочват значителни недостатъци в социално-икономическия анализ, представен от заявителя, което е отразено и в проекта на решение за изпълнение на Комисията(18);

Т.  като има предвид, че в контекста на член 55 и член 60, параграф 4 заявителят трябва да докаже, че не съществуват подходящи алтернативи на употребите, за които е подал искане за разрешение;

У.  като има предвид, че в проекта на решение за изпълнение на Комисията се признава, че употреба 2 не е достатъчно конкретна(19); като има предвид, че КСИА установи сериозни недостатъци в искането за разрешение по отношение на наличието на алтернативи(20),(21);

Ф.  като има предвид, че позоваването от страна на заявителя на статута му на производител на веществото не представлява законно основание за това той да не предостави достатъчно информация относно наличието на подходящи алтернативи на употребите, обхванати в искането за разрешение;

Х.  като има предвид, че поради недостатъчните предоставени данни един от членовете на КСИА официално се разграничи от заключението на КСИА относно липсата на подходящи алтернативи(22);

Ц.  като има предвид, че член 60, параграф 5 не може да се тълкува в смисъл, че пригодността на алтернативите от гледна точка на заявителя е единственият и определящ фактор; като има предвид, че в член 60, параграф 5 не се посочва изчерпателен списък на информацията, която трябва да се вземе предвид при анализа на алтернативите; като има предвид, че в член 60, параграф 4, буква в) се изисква също така да се вземе предвид информацията, предоставена от трети страни; като има предвид, че информацията, предоставена в рамките на обществената консултация, посочи наличието на алтернативи за обхванатите употреби още към онзи момент(23);

Ч.  като има предвид, че Общият съд припомни на Комисията, че за да се издаде законосъобразно разрешение съгласно член 60, параграф 4, тя трябва да провери достатъчно количество съществена и проверима информация, за да стигне до заключението, че за никоя от включените в искането за разрешение употреби няма налични подходящи алтернативи или че оставащите неясноти относно липсата на налични алтернативи към датата на приемане на разрешението са незначителни(24);

Ш.  като има предвид, че в проекта на решение за изпълнение на Комисията като причина за забавяне на неговото приемане се посочва вземането предвид на „новата налична информация от процеса на ограничаване“(25); като има предвид, че поради това е изненадващо, че в проекта на решение за изпълнение на Комисията не се отчита наличието на алтернативи, които са ясно документирани в досието за ограничаване(26); като има предвид, че алтернативите, посочени в предложението за ограничаване, са също от значение и за употребите, обхванати от проекта на решение за изпълнение на Комисията(27);

Щ.  като има предвид, че самият заявител е обявил, че вече не използва ортофталати, включително DEHP(28);

АА.  като има предвид, накрая, че Комисията не е взела предвид факта, че DEHP е официално признат за вещество, което нарушава функциите на ендокринната система и оказва въздействие върху човешкото здраве и околната среда; като има предвид, че тази информация е трябвало да бъде взета предвид от Комисията в контекста на социално-икономическата оценка съгласно член 60, параграф 4, тъй като в противен случай се подценяват ползите от отказ на разрешение;

АБ.  като има предвид, че следователно разрешението, предложено от Комисията, е в нарушение на член 60, параграфи 4 и 7 от Регламента REACH;

АВ.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията би довел до ползи за изоставащите и до вреди за дружествата, които са инвестирали в алтернативи(29);

АГ.  като има предвид, че в проекта на решение за изпълнение на Комисията се посочва, че „Комисията се e запознала“ с резолюцията на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г.; като има предвид, че много от структурните недостатъци в прилагането на главата относно разрешенията от Регламента REACH, посочени от Парламента в посочената резолюция, са недостатък и на настоящия проект на решение за изпълнение на Комисията(30);

АД.  като има предвид, че в своята резолюция от на 13 септември 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците(31) Европейският парламент отново подчертава, че „преминаването към кръгова икономика изисква стриктно прилагане на йерархията на отпадъците и постепенното извеждане от употреба на веществата, пораждащи безпокойство, когато това е възможно, по-специално когато съществуват или ще бъдат разработени по-безопасни алтернативи“;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията надхвърля изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006;

2.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение и да внесе нов проект за отхвърляне на заявлението за разрешение;

3.  призовава Комисията бързо да прекрати използването на DEHP във всички оставащи приложения, още повече с оглед на факта, че има налични по-безопасни алтернативи на мекия PVC и на DEHP;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) Становища на КОР и КСИА относно употребата 1 – https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7; и 2 – https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7
(3) OВ L 322, 18.12.2018 г, стр. 14.
(4) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(5) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 96.
(6) Решение на Общия съд от 7 март 2019 г., Швеция/Комисия, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, достъпно на адрес: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=bg&avg=&cid=6174186
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) Регламент (ЕС) № 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 г. за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) ( ОВ L 44, 18.2.2011 г., стр. 2).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) „Оценката за неопределеност предполага, че опасностите и следователно рисковете от употребата на четирите фталата може би са подценени. Получените недействащи дози за DEHP и BBP може да са по-ниски, отколкото се смята до момента. Редица експериментални и епидемиологични изследвания посочват евентуални въздействия върху имунната система, метаболитната системи и неврологичното развитие. Според някои от тези изследвания е възможно токсичността за репродукцията да не е най-чувствителната крайна точка на веществото, а избраните DNEL да не са недостатъчни по отношение на защитата срещу тези допълнителни въздействия. Освен това Комитетът на държавите членки (КДЧ) потвърди, че тези четири фталата са вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система на човека, и че Комисията обмисля да ги определи като вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство по смисъла на член 57, буква е) от REACH. Това поражда допълнителна несигурност по отношение на риска от тези вещества.“ Вж. https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, стр. 9.
(13) Дело C-558/07, S.P.C.M. SA и други ср/у Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:2009, точка 430.
(14) „Според оценката на КОР данните за експозицията, представени в доклада за безопасност на химичното вещество, не са представителни за широкия обхват на искането за разрешение. Поради това КОР не може да изготви обоснована оценка на експозицията. Приложените по-долу оценки се основават само на непълна база данни и поради това не са достатъчно значими за следната оценка на риска“ – вж. становището на КОР относно употреба 2, стр. 10.
(15) Проект на Решение, § 17.
(16) Проект на Решение, § 17.
(17) Решение на Общия съд от 7 март 2019 г., Швеция срещу Комисия, дело T-837/16, §82 – 83, ECLI:EU:T:2019:144.
(18) „не беше възможно да се направи количествена оценка на въздействието на продължителната употреба върху човешкото здраве поради ограничената налична информация“ – проект на разрешение, § 5.
(19) Проект на Решение, §18.
(20) „заключението на заявителя по отношение на пригодността и наличността на алтернативи... не е достатъчно обосновано“ - становище на КСИА относно употреба 2, стр. 18.
(21) „оценката на алтернативите не разглежда конкретно различните ситуации, включени в много широкия обхват на настоящото искане за разрешение, и поради това не доказва, че алтернативите не са технически осъществими“ – становище на КСИА относно употреба 2, стр. 19.
(22) Мнение на малцинството: https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9
(23) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0003-02, вж. по-специално ред 56.
(24) Решение на Общия съд от 7 март 2019 г., Швеция срещу Комисия, дело T-837/16, §86, ECLI:EU:T:2019:144.
(25) Проект на решение, §3.
(26) „Понастоящем са налични технически осъществими алтернативи с по-нисък риск и на сходни цени за всички видове употреба, обхванати от настоящото предложение“ – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66
(27) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, p. 69 – вж. в таблицата „приложения“, включващи също външна употреба.
(28) http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(29) Вж. например https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298
(30) Вж. по-специално съображения Н, O, П и С от посочената резолюция.
(31) Приети текстове, P8_TA(2018)0353.

Последно осъвременяване: 29 март 2019 г.Правна информация