Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2606(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0219/2019

Předložené texty :

B8-0219/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0316

Přijaté texty
PDF 167kWORD 52k
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
P8_TA-PROV(2019)0316B8-0219/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(1) (dále jen „nařízení REACH“), a zejména na čl. 64 odst. 8 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC)(2) v souladu se třetím pododstavcem čl. 64 odst. 5 nařízení (ES) č. 1907/2006,

–  s ohledem na nařízení Komise (EU) 2018/2005 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP)(3),

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(5),

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu Evropské unie ve věci T-837/16(6),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že DEHP byl v roce 2008 přidán na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy, z něhož jsou vybírány látky, které mají být začleněny do přílohy XIV nařízení REACH(7), protože byl klasifikován jako toxický pro reprodukci;

B.  vzhledem k tomu, že DEHP byl v roce 2011 kvůli této klasifikaci, svému hojnému používání a vysokému objemu výroby v Unii(8) začleněn do přílohy XIV nařízení REACH(9) a datum zániku bylo stanoveno na 21. února 2015;

C.  vzhledem k tomu, že společnosti, které chtěly i nadále používat DEHP, musely do srpna 2013 předložit žádost o povolení; vzhledem k tomu, že Grupa Azoty předložila žádost před uplynutím lhůty a získala povolení i nadále používat DEHP do vydání rozhodnutí o povolení podle článku 58 nařízení REACH;

D.  vzhledem k tomu, že Komise v lednu 2015 obdržela stanoviska výborů RAC a SEAC; vzhledem k tomu, že prodlení Komise s vypracováním rozhodnutí de facto mělo za následek tolerování pokračování používání DEHP více než čtyři roky po datu zániku;

E.  vzhledem k tomu, že DEHP byl v roce 2014 určen jako látka s vlastnostmi endokrinního disruptoru pro zvířata a lidi; vzhledem k tomu, že v roce 2014(10) byl v tomto smyslu aktualizován seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV s ohledem na životní prostředí a v roce 2017(11) s ohledem na lidské zdraví;

F.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2018/2005 omezilo používání DEHP a jiných ftalátů v mnoha předmětech na základě nepřijatelného rizika pro lidské zdraví; vzhledem k tomu, že výbor RAC v souvislosti s tímto omezením zdůraznil skutečnost, že „z posouzení nejistoty vyplývá, že nebezpečí, a tudíž rizika uvedených čtyř ftalátů mohou být podceňována“(12);

G.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2018/2005 omezilo používání DEHP a jiných ftalátů v mnoha předmětech, ačkoliv pro některá použití stanovilo výjimku; vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise má proto kromě vývozu přípravků obsahujících DEHP zvláštní význam pro tato použití, která mají výjimku;

H.  vzhledem k tomu, že by však tato použití mohla představovat nepřijatelné riziko pro životní prostředí, zejména kvůli vlastnostem DEHP coby endokrinního disruptoru;

I.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem nařízení REACH je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí s ohledem na 16. bod odůvodnění, jak vyložil Soudní dvůr Evropské unie(13);

J.  vzhledem k tomu, že podle článku 55 a 12. bodu odůvodnění nařízení REACH nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy vhodnými alternativními látkami či technologiemi je ústředním cílem povolování;

K.  vzhledem k tomu, že čl. 62 odst. 4 písm. d) nařízení REACH ukládá žadateli povinnost předložit zprávu o chemické bezpečnosti v souladu s přílohou I;

L.  vzhledem k tomu, že v této věci bylo ve stanovisku výboru RAC zjištěno několik významných nedostatků, pokud jde o informace poskytované žadatelem(14);

M.  vzhledem k tomu, že výbor RAC a Komise dospěly k závěru, že žadatel neprokázal, že rizika jsou dostatečně kontrolována ve smyslu čl. 60 odst. 2; vzhledem k tomu, že výbor RAC rovněž dospěl k závěru, že v rozporu s čl. 60 odst. 10 nebyla rizika omezena na nejnižší technicky a prakticky možnou úroveň;

N.  vzhledem k tomu, že v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se uznává „omezené množství předložených informací o expozici na pracovišti“(15), ale místo aby bylo povolení v souladu s čl. 60 odst. 7 zamítnuto, ukládá se žadateli povinnost předložit chybějící údaje ve zprávě o přezkumu 18 měsíců po přijetí uvedeného rozhodnutí(16);

O.  vzhledem k tomu, že zpráva o přezkumu uvedená v článku 61 není zamýšlena tak, aby dávala společnostem více času na zaplnění mezer v informacích, které měly poskytnout na začátku procesu, ale má zajistit, že informace poskytnuté na začátku procesu jsou stále aktuální i po uplynutí stanoveného období, včetně zejména toho, zda nejsou nově k dispozici alternativy;

P.  vzhledem k tomu, že Tribunál jasně uvedl, že podmínky povolení uložené podle čl. 60 odst. 8 a 9 z právního hlediska nemohou mít za cíl zhojení případných nedostatků nebo mezer, pokud jde o informace předložené žadatelem o povolení(17);

Q.  vzhledem k tomu, že čl. 60 odst. 4 stanoví povinnost prokázat, že socioekonomické přínosy plynoucí z použití látky převažují nad riziky pro lidské zdraví nebo životní prostředí a že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky;

R.  vzhledem k tomu, že stanovisko výboru SEAC zdůraznilo zásadní nedostatky v socioekonomické analýze předložené žadatelem, což je i zohledněno v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise(18);

S.  vzhledem k tomu, že žadatel musí v souladu s článkem 55 a čl. 60 odst. 4 doložit, že neexistují žádné vhodné alternativy pro použití, pro která podal žádost;

T.  vzhledem k tomu, že v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se uznává, že použití č. 2 nebylo dostatečně konkrétní(19); vzhledem k tomu, že výbor SEAC zjistil závažné nedostatky v žádosti, pokud jde o dostupnost alternativ(20)(21);

U.  vzhledem k tomu, že nelze považovat za oprávněné odůvodnění to, že žadatel s ohledem na neschopnost předložit dostatečné informace o vhodnosti alternativ pro použití uvedená v žádosti odkazuje na svůj status výrobce látky;

V.  vzhledem k tomu, že kvůli předložení nedostatečných údajů jeden člen výboru SEAC oficiálně nesouhlasil se závěrem výboru SEAC o nedostatku vhodných alternativ(22);

W.  vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 60 odst. 5 nelze vykládat v tom smyslu, že vhodnost alternativ z hlediska žadatele je jedinečným a rozhodujícím faktorem; vzhledem k tomu, že čl. 60 odst. 5 nestanoví vyčerpávající seznam informací, které je třeba při analýze alternativ zohlednit; vzhledem k tomu, že čl. 60 odst. 4 písm. c) též vyžaduje, aby byly zohledněny informace od přispěvatelů z řad třetích osob; vzhledem k tomu, že informace poskytnuté ve veřejné konzultaci odhalily již v té době dostupné alternativy pro uvedená použití(23);

X.  vzhledem k tomu, že Tribunál připomněl Komisi, že chce-li v souladu s právními předpisy udělit povolení podle čl. 60 odst. 4, musí ověřit dostatečné množství podstatných a spolehlivých informací umožňujících učinit závěr, že alternativa skutečně chyběla pro všechna použití uvedená v žádosti nebo že v tomto ohledu nejistota přetrvávající ještě ke dni přijetí povolení mohla být považována za zanedbatelnou(24);

Y.  vzhledem k tomu, že v prováděcím rozhodnutí Komise se jako důvod opožděného přijetí uvádí zohlednění „nově dostupných informací z procesu omezování“(25); vzhledem k tomu, že je proto překvapivé, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise nevzal v úvahu dostupnost alternativ, která je jasně zdokumentována v dané dokumentaci(26); vzhledem k tomu, že alternativy uvedené v návrhu na omezení jsou také relevantní pro použití uvedená v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise(27);

Z.  vzhledem k tomu, že žadatel sám uvedl, že nyní upouští od používání orthoftalátů, včetně DEHP(28);

AA.  vzhledem k tomu, že Komise nezohlednila skutečnost, že DEHP byl oficiálně uznán za endokrinní disruptor, který ovlivňuje lidské zdraví a životní prostředí; vzhledem k tomu, že Komise měla tuto informaci zohlednit v souvislosti se socioekonomickým posouzením podle čl. 60 odst. 4, protože jinak dojde k podcenění přínosů zamítnutí povolení;

AB.  vzhledem k tomu, že povolení navržené Komisí je tudíž v rozporu s čl. 60 odst. 4 a čl. 60 odst. 7 nařízení REACH;

AC.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise by odměňoval zaostávající subjekty a nepříznivě ovlivnil společnosti, které investovaly do alternativ(29);

AD.  vzhledem k tomu, že v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se uvádí, že „Komise vzala na vědomí“ usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015; vzhledem k tomu, že současný návrh prováděcího rozhodnutí Komise rovněž vykazuje řadu strukturálních nedostatků při provádění kapitoly o povolování v nařízení REACH, na které Parlament upozornil v uvedeném usnesení(30);

AE.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 13. září 2018 o uplatňování balíčku opatření v oblasti oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů(31) zopakoval, že „ přechod na oběhové hospodářství vyžaduje důsledné uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady a pokud možno postupné ukončení používání látek vzbuzujících obavy, zejména pokud existují nebo budou vyvinuty bezpečnější alternativy“;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1907/2006;

2.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí a předložila výboru nový návrh, který zamítne žádost o povolení;

3.  vyzývá Komisi, aby urychleně zakázala všechny ostatní způsoby používání DEHP, a to zejména s ohledem na skutečnost, že jsou dostupné bezpečnější alternativy k měkčenému PVC a DEHP;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Stanoviska výboru RAC a SEAC k použití č. 1 – https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7; a 2 – https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7.
(3) Úř. věst. L 322, 18.12.2018, s. 14.
(4) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 96.
(6) Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, dostupný na adrese: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=cs&jge=&td=;ALL&jur=C,T,F&num=T-837%2F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&language=cs&avg=&cid=2535071.
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(9) Nařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) (Úř. věst. L 44, 18.2.2011, s. 2).
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) „Z posouzení nejistoty vyplývá, že nebezpečí, a tudíž rizika uvedených čtyř ftalátů mohou být podceňována. Úrovně DNEL pro DEHP a BBP mohou být nižší než ty, které jsou v současnosti odvozovány. Řada experimentálních a epidemiologických studií svědčí o možných dopadech na imunitní a metabolický systém a neurologický vývoj. V některých studiích se uvádí, že toxicita pro reprodukci nemusí být nejcitlivější sledovaná vlastnost a že vybrané úrovně DNEL nemusí dostatečně chránit před těmito jinými dopady. Kromě toho Výbor členských států (MSC) potvrdil, že tyto čtyři ftaláty jsou endokrinní disruptory mající vliv na lidské zdraví a Komise zvažuje, zda je neoznačí za látky vzbuzující stejné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení REACH. To vyvolává další nejistoty ohledně rizika těchto látek.“ Viz https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, s. 9.
(13) Věc C-558/07, S.P.C.M. SA aj. v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, bod 45, ECLI:EU:C:2009:430.
(14) „Výbor RAC dospěl k hodnocení, že údaje o expozici předložené ve zprávě o chemické bezpečnosti nejsou reprezentativní pro extenzivní rozsah použití. Proto výbor nemůže provést řádně podložené hodnocení expozice. Následující hodnocení vychází pouze z neúplného penza údajů, a je tudíž jen málo významné pro následující posuzování rizika“ – viz stanovisko výboru RAC o použití č. 2, s. 10.
(15) Návrh rozhodnutí, 17. bod odůvodnění.
(16) Návrh rozhodnutí, 17. bod odůvodnění.
(17) Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, věc T-837/16, body 82–83, ECLI:EU:T:2019:144.
(18) „kvantitativní posouzení dopadu dalšího používání na lidské zdraví nebylo možné kvůli omezenému množství dostupných informací“ – návrh rozhodnutí, 5. bod odůvodnění.
(19) Návrh rozhodnutí, 18. bod odůvodnění.
(20) „závěr o vhodnosti a dostupnosti alternativ uvedených v žádosti... není dostatečně odůvodněn“ – Stanovisko výboru SEAC o použití č. 2, s. 18.
(21) „posouzení alternativ se nezabývá konkrétně různými situacemi v rámci velmi široké působnosti této žádosti, a proto není prokázáno, že alternativy nejsou technicky možné“ – Stanovisko výboru SEAC o použití č. 2, s. 19.
(22) Viz menšinové stanovisko: https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9.
(23) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0003-02, viz zejména řádek 56.
(24) Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, věc T-837/16, bod 86, ECLI:EU:T:2019:144.
(25) Návrh rozhodnutí, 3. bod odůvodnění.
(26) „Technicky proveditelné alternativy s nižším rizikem jsou v současnosti dostupné za podobné ceny pro všechna použití v oblasti působnosti tohoto návrhu“ – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66
(27) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, s. 69 – viz „žádosti“ v tabulce uvádějící venkovní použití.
(28) http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(29) Viz například https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298.
(30) Viz především body odůvodnění N, O, P a R tohoto usnesení.
(31) Přijaté texty, P8_TA(2018)0353.

Poslední aktualizace: 29. března 2019Právní upozornění