Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2606(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0219/2019

Predkladané texty :

B8-0219/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0316

Prijaté texty
PDF 166kWORD 53k
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
P8_TA-PROV(2019)0316B8-0219/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje povolenie na určité používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje povolenie na určité používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(1) (ďalej len „nariadenie REACH“), a najmä na jeho článok 64 ods. 8,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre hodnotenie rizík (RAC) a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC)(2) podľa článku 64 ods. 5 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1907/2006,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2005 zo 17. decembra 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP)(3),

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (ďalej len „DEHP“) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(5),

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-837/16(6),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže DEHP bol v roku 2008 bol pridaný do kandidátskeho zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa nariadenia REACH(7) z dôvodu jeho klasifikácie ako látky poškodzujúcej reprodukciu;

B.  keďže DEHP bol v roku 2011 zaradený do prílohy XIV nariadenia REACH(8) v dôsledku tejto klasifikácie, jeho rozšíreného používania a vysokého objemu výroby v Únii(9) s dátumom zákazu 21. februára 2015;

C.  keďže spoločnosti, ktoré chcú naďalej používať DEHP, museli do augusta 2013 predložiť žiadosť o autorizáciu; keďže Grupa Azoty, ktorá svoju žiadosť predložila pred týmto termínom, mohla pokračovať v používaní DEHP až do rozhodnutia o autorizácii stanoveného v článku 58 nariadenia REACH;

D.  keďže Komisii boli doručené stanoviská výborov RAC a SEAC v januári 2015; keďže oneskorenie Komisie pri navrhovaní rozhodnutia de facto viedlo k tomu, že používanie DEHP sa po dátume zákazu tolerovalo viac ako štyri roky;

E.  keďže v roku 2014 sa zistilo, že DEHP má vlastnosti, ktoré narúšajú endokrinný systém zvierat a ľudí; keďže kandidátsky zoznam bol v roku 2014 náležite aktualizovaný(10) so zreteľom na životné prostredie, a v roku 2017(11) so zreteľom na ľudské zdravie;

F.  keďže nariadením (EÚ) 2018/2005 sa obmedzovalo používanie DEHP a iných ftalátov v mnohých výrobkoch na základe neprijateľného rizika pre ľudské zdravie; keďže výbor RAC v súvislosti s týmto obmedzením zdôraznil skutočnosť, že „z posúdenia neistoty vyplýva, že nebezpečenstvá a tým aj riziká vyplývajúce z týchto štyroch ftalátov sa môžu podceňovať“(12);

G.  keďže nariadením (EÚ) 2018/2005 sa obmedzovalo používanie DEHP a iných ftalátov vo väčšine výrobkov, pričom sa vyňali určité žiadosti; keďže okrem vývozu prípravkov s obsahom DEHP má preto návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie osobitný význam pre tieto vyňaté žiadosti;

H.  keďže takéto žiadosti by však mohli predstavovať neprijateľné riziko pre životné prostredie, najmä z toho dôvodu, že DEHP má vlastnosti, ktoré narúšajú endokrinný systém;

I.  keďže prvoradým cieľom nariadenia REACH je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia vzhľadom na jeho odôvodnenie 16, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie(13);

J.  keďže podľa článku 55 a odôvodnenia 12 nariadenia REACH je hlavným cieľom autorizácie nahradenie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy vhodnými alternatívnymi látkami alebo technológiami;

K.  keďže podľa článku 62 ods. 4 písm. d) nariadenia REACH je žiadateľ povinný poskytnúť správu o chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou I;

L.  keďže v tomto prípade boli v stanovisku výboru RAC zistené závažné nedostatky v informáciách, ktoré poskytol žiadateľ(14);

M.  keďže výbor RAC a Komisia dospeli k záveru, že žiadateľ nepreukázal, že riziko bolo primerane kontrolované podľa článku 60 ods. 2; keďže výbor RAC tiež dospel k záveru, že na rozdiel od článku 60 ods. 10 sa riziko neznížilo na takú nízku úroveň, aká je technicky a prakticky možná;

N.  keďže v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa uznávajú „obmedzené informácie o expozícii na pracovisku“(15), ale namiesto toho, aby zamietol autorizáciu v súlade s článkom 60 ods. 7 vyžaduje, aby žiadateľ poskytol chýbajúce údaje vo svojej správe o preskúmaní 18 mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia(16);

O.  keďže úlohou správy o preskúmaní stanovenej v článku 61 nie je poskytnúť spoločnostiam viac času na vyplnenie medzier v informáciách, ktoré mali byť poskytnuté na začiatku, ale zabezpečiť, aby informácie, ktoré boli pôvodne poskytnuté v žiadosti, boli po stanovenom období stále aktuálne, a to najmä pokiaľ ide o dostupnosť nových alternatív;

P.  keďže Všeobecný súd jasne uviedol, že podmienky na udelenie autorizácie v zmysle článku 60 ods. 8 a 9 nemôžu byť zákonne použité na nápravu prípadných nedostatkov alebo chýbajúcich informácií poskytnutých žiadateľom o autorizáciu(17);

Q.  keďže v článku 60 ods. 4 sa stanovuje povinnosť preukázať, že sociálno-ekonomické prínosy používania látky prevažujú nad rizikom pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, a že nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívne látky;

R.  keďže v stanovisku výboru SEAC boli zdôraznené závažné nedostatky v sociálno-ekonomickej analýze, ktorú predložil žiadateľ, čo sa prejavilo aj v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie(18);

S.  keďže vzhľadom na článok 55 a článok 60 ods. 4 musí žiadateľ preukázať, že neexistujú žiadne vhodné alternatívy pre použitia, na ktoré podal prihlášku;

T.  keďže v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa uznáva, že použitie 2 nebolo dostatočne konkrétne(19); keďže výbor SEAC zistil závažné nedostatky v uplatňovaní, pokiaľ ide o dostupnosť alternatív(20)(21);

U.  keďže nie je legitímnym dôvodom, aby sa žiadateľ spoliehal na svoje postavenie výrobcu látky a neposkytol dostatočné informácie o vhodnosti alternatív pre použitie uvedené v žiadosti;

V.  keďže z dôvodu nedostatočných údajov, ktoré boli poskytnuté, člen výboru SEAC oficiálne nesúhlasil so záverom výboru SEAC o nedostatku vhodných alternatív(22);

W.  keďže článok 60 ods. 5 nemožno vykladať v tom zmysle, že vhodnosť alternatív z hľadiska žiadateľa je jedinečným a rozhodujúcim faktorom; keďže článok 60 ods. 5 neobsahuje úplný zoznam informácií, ktoré sa majú zohľadniť pri analýze alternatív; keďže v článku 60 ods. 4 písm. c) sa tiež vyžaduje, aby sa zohľadnili informácie z príspevkov tretích strán; keďže informácie poskytnuté v rámci verejnej konzultácie už v tom čase odhalili dostupnosť alternatív na uvedené použitia(23);

X.  keďže Všeobecný súd pripomenul Komisii, že na legálne udelenie autorizácie podľa článku 60 ods. 4 musí overiť dostatočné množstvo podstatných a overiteľných informácií s cieľom dospieť k záveru, že buď nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy pre ktorékoľvek z použití uvedených v žiadosti, alebo že zostávajúce neistoty týkajúce sa nedostatku dostupných alternatív k dátumu prijatia autorizácie sú zanedbateľné(24);

Y.  keďže návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie uvádza ako dôvod pre oneskorenie jeho prijatia zohľadnenie „nových dostupných informácií z procesu obmedzenia“(25); keďže je preto prekvapujúce, že v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa nezohľadnila dostupnosť alternatív, ktoré sú jasne zdokumentované v dokumentácii o obmedzení(26); keďže alternatívy uvedené v návrhu na obmedzenie sú relevantné aj pre použitia uvedené v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie(27);

Z.  keďže samotný žiadateľ oznámil, že sa teraz odklonil od používania ortoftalátov vrátane DEHP(28);

AA.  keďže Komisia napokon nezohľadnila skutočnosť, že DEHP bol oficiálne uznaný ako endokrinný disruptor ovplyvňujúci ľudské zdravie a životné prostredie; keďže Komisia mala túto informáciu zohľadniť v kontexte sociálno-ekonomického posúdenia podľa článku 60 ods. 4, pretože výhody odmietnutia autorizácie sú inak podhodnotené;

AB.  keďže autorizácia navrhovaná Komisiou je teda v rozpore s článkom 60 ods. 4 a článkom 60 ods. 7 nariadenia REACH;

AC.  keďže návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie by odmeňoval oneskorencov a negatívne ovplyvňoval spoločnosti, ktoré investovali do alternatív(29);

AD.  keďže v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa uvádza, že „Komisia vzala na vedomie“ uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015; keďže mnohé štrukturálne nedostatky pri vykonávaní kapitoly o autorizácii v nariadení REACH, ktoré Európsky parlament zdôraznil v tomto uznesení, tiež poškodzujú súčasný návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie(30);

AE.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 13. septembra 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade(31) opätovne zdôraznil, že „prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje prísne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva a pokiaľ možno postupné vyraďovanie látok vzbudzujúcich obavy, a to najmä ak existujú alebo budú vyvinuté bezpečnejšie alternatívy“;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia a aby predložila nový návrh na zamietnutie žiadosti o autorizáciu;

3.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene ukončila používanie DEHP v rámci všetkých nevyriešených žiadostí, najmä vzhľadom na skutočnosť, že sú dostupné bezpečnejšie alternatívy k mäkkému PVC a k DEHP;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Stanoviská výborov RAC a SEAC o používaní 1 – https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7; a 2 – https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7
(3) Ú. v. EÚ L 322, 18.12.2018, s. 14.
(4) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 96.
(6) Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, k dispozícii na http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sk&avg=&cid=5297205.
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2011 zo 17. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), (Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2011, s. 2).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) „Z posúdenia neistoty vyplýva, že nebezpečenstvá a tým aj riziká vyplývajúce z týchto štyroch ftalátov sa môžu podceňovať. Hladiny DNEL pre ftaláty DEHP a BBP môžu byť nižšie, ako v súčasnosti odvodené hladiny. Mnohé experimentálne a epidemiologické štúdie naznačili možné účinky na imunitný systém, metabolický systém a neurologický vývoj. Niektoré z týchto štúdií naznačujú, že reprodukčná toxicita nemusí byť najcitlivejším koncovým bodom a že vybrané hladiny DNEL nemusia dostatočne chrániť pred týmito ďalšími účinkami. Výbor členských štátov navyše potvrdil, že tieto štyri ftaláty sú endokrinnými disruptormi súvisiacimi s ľudským zdravím a Komisia zvažuje ich identifikáciu ako látky vzbudzujúce rovnaké obavy podľa článku 57 písm. f) nariadenia REACH. To vyvoláva ďalšie neistoty v súvislosti s rizikom týchto látok.“Pozri https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, s. 9.
(13) Vec C-558/07, S.P.C.M. SA a ďalší/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ods. 45, ECLI:EU:C:2009:430.
(14) „Výbor RAC vyhodnocuje, že údaje o expozícii uvedené v správe o chemickej bezpečnosti nie sú reprezentatívne pre rozsiahly rozsah žiadosti. Z tohto dôvodu nie je možné, aby výbor RAC vychádzal z odôvodneného posúdenia expozície. Nasledujúce hodnotenia sú založené iba na nedostatočnej databáze a majú malý význam pre nasledujúce posúdenie rizika – pozri stanovisko výboru RAC k používaniu 2, s. 10.
(15) Návrh rozhodnutia, ods. 17.
(16) Návrh rozhodnutia, ods. 17.
(17) Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, vec T-837/16, ods. 82 – 83, ECLI:EU:T:2019:144.
(18) „kvantitatívne posúdenie vplyvu pokračujúceho používania na ľudské zdravie nebolo možné z dôvodu obmedzených dostupných informácií“ – návrh rozhodnutia, ods. 5.
(19) Návrh rozhodnutia, ods. 18.
(20) „záver žiadateľa o vhodnosti a dostupnosti alternatív … nie je dostatočne odôvodnený“ – stanovisko výboru SEAC o používaní 2, s. 18.
(21) „posúdenie alternatív sa osobitne nezaoberá rôznymi situáciami, na ktoré sa vzťahuje veľmi široký rozsah pôsobnosti tejto žiadosti a preto nepreukazuje, že alternatívy nie sú technicky realizovateľné“ – stanovisko výboru SEAC o používaní 2, s. 19.
(22) Pozri stanovisko menšiny: https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9
(23) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0003-02, pozri najmä riadok 56.
(24) Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, vec T-837/16, ods. 86, ECLI:EU:T:2019:144.
(25) Návrh rozhodnutia, ods. 3.
(26) „Technicky realizovateľné alternatívy s nižším rizikom sú v súčasnosti dostupné za podobné ceny pre všetky použitia v rozsahu pôsobnosti tohto návrhu“ – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66.
(27) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, s. 69 – pozri „žiadosti“ v tabuľke zahŕňajúcej aj vonkajšie použitia
(28) http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(29) Pozri napríklad https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298.
(30) Pozri najmä odôvodnenia N, O, P a R tohto uznesenia.
(31) Prijaté texty, P8_TA(2018)0353.

Posledná úprava: 29. marca 2019Právne oznámenie