Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2654(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0221/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0221/2019

Viták :

Szavazatok :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0317

Elfogadott szövegek
PDF 174kWORD 53k
2019. március 27., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A króm-trioxid egyes felhasználási módjai
P8_TA-PROV(2019)0317B8-0221/2019

Az Európai Parlament 2019. március 27-i állásfoglalása az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a króm-trioxid egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély megadásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Lanxess Deutschland GmbH és mások) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a króm-trioxid egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély megadásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (Lanxess Deutschland GmbH és mások) (D060095/03),

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: a REACH-rendelet) és különösen annak 64. cikke (8) bekezdésére,

–  tekintettel a kockázatértékelési bizottság (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzési bizottság (SEAC) véleményére(2) az 1907/2006/EK rendelet 64. cikke (5) bekezdése második albekezdésének megfelelően,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 13. cikkére(3),

–  tekintettel a Törvényszék T-837/16. sz. esetben hozott, 2019. március 7-i ítéletére(4),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel a króm-trioxidot 2010-ban felvették a REACH-rendelet szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára(5), mivel rákkeltő (1A. kategória) és mutagén (1B. kategória) anyagként van besorolva;

B.  mivel a króm-trioxid a szóban forgó besorolás, az anyag jelenlegi nagy mennyiségű felhasználása, uniós felhasználási helyszíneinek magas száma, és a munkavállalók jelentős kitettségi kockázata miatt(6) 2013-ban bekerült a REACH-rendelet XIV. mellékletébe(7) 2017. szeptember 21-i lejárati dátummal;

C.  mivel a króm-trioxidot továbbra is igénybe venni kívánó vállalatoknak 2016. március 21-ig engedély iránti kérelmet kellett benyújtaniuk;

D.  mivel a Lanxess és hat másik vállalat (a továbbiakban: kérelmezők) több mint 150 cégből álló konzorciumot hoztak létre, amelynek ugyanakkor pontos tagsága ismeretlen, közös kérelem benyújtása céljából(8);

E.  mivel a kérelmezők és a továbbfelhasználók közös kérelmet nyújtottak be a 2016. március 21-i határidő előtt, továbbra is használhatják a króm-trioxidot, amíg a kérelmezett felhasználási módok tekintetében meg nem születik a REACH rendelet 58. cikke értelmében hozandó engedélyezési határozat;

F.  mivel a Bizottság 2016. szeptemberben megkapta a RAC és a SEAC bizottságok véleményét; mivel a Bizottság a határozat megszövegezésével kapcsolatos késlekedése ténylegesen ahhoz vezetett, hogy a króm-trioxid használatát másfél évvel a lejárati idő után is eltűrik;

G.  mivel a REACH-rendelet elsődleges célja – az Európai Unió Bírósága által értelmezett(9) (16) preambulumbekezdés fényében — az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása;

H.  mivel az 55. cikk és a REACH-rendelet (12) preambulumbekezdése értelmében az engedélyezés egyik központi célja, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagokat biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy technológiákkal helyettesítsék;

I.  mivel a RAC megerősítette, hogy a króm-trioxid rákkeltő tulajdonságai tekintetében nem lehet meghatározni a származtatott hatásmentes szintet, és ezért a króm-trioxid a REACH-rendelet 60. cikke (3) bekezdésének a) pontja szempontjából küszöbérték nélküli anyagnak minősül; mivel ez azt jelenti, hogy erre az anyagra vonatkozóan nem határozható meg a biztonságos szintű kitettség, és nem alkalmazható referenciaértékként ilyen küszöbérték annak megállapítására, hogy megfelelően ellenőrzik-e az anyag használatának kockázatát;

J.  mivel a RAC úgy becsülte, hogy egy ilyen engedély megadása évente 50 végzetes rákos megbetegedéshez vezetne;

K.  mivel a REACH-rendelet 60. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy olyan anyag használatára, amelynek kockázatait nem ellenőrzik megfelelően, csak akkor adható ki engedély, ha igazolják, hogy az anyag felhasználásából származó társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, mint annak az emberi egészséget vagy a környezetet érintő kockázatai, és amennyiben nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák;

L.  mivel a kérelem évi 20 000 tonna króm-trioxid felhasználására vonatkozik;

M.  mivel a kérelem a továbbfelhasználók (több mint 4 000 helyszín) igen nagy számára vonatkozik, akik a kozmetikai termékektől a repüléstechnikáig, az élelmiszer-csomagolástól a gépjárművekig, valamint az egészségügytől az építőiparig terjedő ipari ágazatokban tevékenykednek, és minden eddiginél nagyobb számú (több mint 100 000) munkavállalójuk van kitéve a szóban forgó anyagnak;

N.  mivel a kérelem hivatalosan hat „felhasználásra” vonatkozik; mivel ezek a felhasználási leírások ugyanakkor annyira általánosak, hogy igen széles, sőt akár „rendkívül széles” alkalmazási kört eredményeznek(10); mivel ez érvényteleníti mind a társadalmi-gazdasági értékelést, mind pedig a megfelelő alternatívák értékelését;

O.  mivel a REACH-rendelet 62. cikke (4) bekezdésének d) pontja előírja a kérelmezők számára, hogy az I. mellékletnek megfelelően kémiai biztonsági jelentést nyújtsanak be; mivel ennek tartalmaznia kell egy expozíciós értékelést is(11);

P.  mivel a RAC komoly eltérést állapított meg a benyújtott kérelem hatálya és a kérelemben szerepeltetett információk között(12);

Q.  mivel a RAC komoly hiányosságokat tárt fel a kérelmezők által a munkavállalói expozíciós forgatókönyvekről benyújtott információk tekintetében(13);

R.  mivel a Bizottság végrehajtási határozattervezete elismerte, hogy a munkavállalói expozíciós forgatókönyvek kapcsán a kérelmezők elmulasztották rendelkezésre bocsátani a szükséges információkat(14);

S.  mivel a Bizottság végrehajtási határozattervezete ahelyett, hogy a kérelmet a REACH-rendelet 60. cikkének (7) bekezdése értelmében nem megfelelőnek tekintené, csupán azt írja elő, hogy a kérelmezők – évekkel a szóban forgó határozattervezet elfogadását követően – felülvizsgálati jelentésükben pótolják a hiányzó adatokat(15);

T.  mivel a felülvizsgálati jelentés – a REACH-rendelet 61. cikkének megfelelően – nem azt a célt szolgálja, hogy a vállalatoknak több időt biztosítsanak az előzetesen benyújtandó információkkal kapcsolatos hiánypótlásra (tekintve, hogy ezek az információk alapvető fontosságúak a döntéshozatal szempontjából), hanem azt hivatott biztosítani, hogy a kérelemben eredetileg szerepeltetett információk továbbra is naprakészek legyenek;

U.  mivel a Törvényszék egyértelműen kimondta, hogy a REACH-rendelet 60. cikkének (8) és (9) bekezdése szerint előírt engedélyezési feltételek nem szolgálhatnak az engedélyezési kérelem esetleges hibáinak vagy hiányosságainak orvoslására(16);

V.  mivel a SEAC véleménye emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az alternatívák kérelmező által benyújtott elemzése jelentős bizonytalanságokat tartalmaz, amelyeket a Bizottság végrehajtási határozattervezete is megjelenít(17);

W.  mivel a REACH-rendelet 55. cikke és a 60. cikkének (4) bekezdése alapján a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az általa kérelmezett felhasználások tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok és technológiák;

X.  mivel bebizonyosodott, hogy az engedélyezésre előterjesztett felhasználások körébe tartozó alkalmazások közül számos esetében rendelkezésre állnak megfelelő alternatívák(18);

Y.  mivel a Törvényszék emlékeztette(19) a Bizottságot arra, hogy az engedélynek a REACH-rendelet 60. cikkének (4) bekezdése szerinti jogszerű megadásához kellő mennyiségű lényeges és megbízható információt kell ellenőriznie annak megállapítása érdekében, hogy a kérelemben szereplő egyetlen felhasználás esetében sem állnak rendelkezésre megfelelő alternatívák, vagy hogy a rendelkezésre álló alternatívák hiánya kapcsán az engedély elfogadásának időpontjában továbbra is fennálló bizonytalanságok csak elhanyagolható mértékűek;

Z.  mivel ebben az esetben az alternatívák elemzése kapcsán olyan bizonytalanságok álltak fenn, amelyek távolról sem voltak elhanyagolhatónak tekinthetők(20);

AA.  mivel az a tény, hogy a kérelmezők által engedélyeztetni kívánt „felhasználások” igen széles kört fednek le, nem szolgálhat jogos indokként az alternatívák elemzésének hiányosságára;

AB.  mivel a tájékoztatás kapcsán a REACH-rendelet 62. cikke nem rendelkezik mentességről azon vállalatok tekintetében, amelyek konzorciumként közös kérelmet nyújtanak be;

AC.  mivel a Bizottság által javasolt engedélyezés következésképpen sérti a REACH-rendelet 60. cikkének (7) és (4) bekezdését;

AD.  mivel ezenkívül számos, a bizottsági végrehajtási határozat tervezetével érintett továbbfelhasználó már benyújtott külön engedélykérelmet; mivel a RAC és a SEAC e kérelmek némelyikéről már véleményt nyilvánított; mivel a továbbfelhasználók esetében már sor került néhány engedély megadására;

AE.  mivel a kérelmezők közös kérelmében szereplő igen széles körű felhasználások között viszont szerepelhetnek olyan konkrét alkalmazások, amelyek tekintetében a továbbfelhasználók nem nyújtottak be külön engedélykérelmet, de amelyek esetében a REACH-rendelet 60. cikkének (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülhetnek;

AF.  mivel ezen alkalmazások használata akár fontos területeket is érinthetnek;

AG.  mivel ezért kivételesen helyénvaló lehetővé tenni azon továbbfelhasználók számára, amelyek még nem nyújtottak be egyedi kérelmet, hogy rövid határidőn belül előterjesszék külön kérelmüket;

1.  felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét és nyújtson be új tervezetet;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy értékelje körültekintően, hogy a kérelmezők által benyújtott kérelemben szereplő egyes, jól meghatározott felhasználások esetében megadhatók-e – a REACH-rendeletben foglaltak teljes körű betartása mellett – az engedélyek;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy kivételesen tegye lehetővé azon továbbfelhasználók számára, amelyek felhasználása a kérelmezők által benyújtott kérelem hatálya alá tartozik, de amely felhasználás tekintetében még nem nyújtottak be külön engedélykérelmet, és amely vonatkozásában nem állnak rendelkezésre releváns adatok, hogy a hiányzó adatokat rövid határidőn belül előterjeszthessék;

4.  felhívja a RAC-t és a SEAC-t, hogy mielőbb végezzék el az említett kérelmek értkelését, és ennek keretében többek között azt is ellenőrizzék, hogy a szóban forgó, ezt követően kiegészített kérelmek tartalmazzák-e valamennyi szükséges, a REACH-rendelet 62. cikkében meghatározott információt;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy a REACH-rendeletben foglaltakkal teljes összhangban mielőbb hozzon határozatot az említett kérelmekről;

6.  felhívja a RAC-t és a SEAC-t, hogy a továbbiakban ne fogadjanak el olyan kérelmeket, amelyekből hiányoznak a REACH-rendelet 62. cikke értelmében benyújtandó információk;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 396., 2006.12.30, 1. o.
(2)2.4.5.6. 1. sz. felhasználás: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80sz. felhasználás: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a Use 3: https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472esz. felhasználás: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8sz. felhasználás: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1esz. felhasználás: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(4) A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=2535071
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(7) A Bizottság 348/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) XIV. mellékletének módosításáról (HL L 108., 2013.4.18., 1. o.).
(8) http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) A Bíróság 2009. július 20-i ítélete, S.P.C.M. SA és társai kontra Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45. pont.
(10) Lásd a RAC/SEAC véleményét az 2. sz. felhasználásról, 25. oldal, vagy az 5. sz. felhasználásról, 61. oldal
(11) REACH, I. melléklet, 5.1. szakasz
(12) „A RAC az egyes kérelmezett felhasználások esetében eltérést állapít meg [...] a) [a 2. sz. felhasználásnál] a kérelmező véleménye szerint […] a szóban forgó kérelem hatálya alá esetlegesen tartozó potenciális helyszínek teljes száma (a társadalmi-gazdasági elemzésben jelzettek szerint legalább 1 590 helyszín), b) a konzorcium taglétszáma (150+), valamint a rendelkezésre bocsátott, mért expozíciós adatok (az 1–5. sz. felhasználás esetében 6–23 helyszín) tekintetében.”
(13) „A legnagyobb bizonytalanság abból adódik, hogy az üzemi feltételek, a kockázatkezelési intézkedések, valamint a konkrét feladatokhoz és helyszínekhez tartozó expozíciós értékek között nincs egyértelmű kapcsolat, amely alapján a kérelmet igazoltnak lehetne tekinteni. A RAC ezt a kérelem lényegi hiányosságának tekinti” (a 2. sz. felhasználásra vonatkozó RAC-vélemény, 12. o.).
(14) „A RAC arra a következtetésre jutott, hogy a munkavállalók expozícióját jelentős bizonytalanságok övezik, aminek hátterében az áll, hogy korlátozott mértékben állnak rendelkezésre mért expozíciós adatok. Megállapítást nyert továbbá az is, hogy mivel jellemző módon nem állnak rendelkezésre háttér-információk, nehéz volt összefüggést találni a kérelemben ismertetett üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések, valamint a konkrét feladatokhoz és helyszínekhez állítólagosan tartozó expozíciós szintek között, ami megakadályozta, hogy a RAC további értékeléseket végezzen. A szóban forgó bizonytalansági tényezők az expozíciós adatok megbízhatóságára és reprezentativitására vonatkoznak, valamint annak kapcsán merültek fel, hogy ezek az adatok miként kapcsolódnak a meglévő konkrét kockázatkezelési intézkedésekhez”, a határozattervezet (7) preambulumbekezdése.
(15) A határozattervezet (25) preambulumbekezdése és 8. cikke.
(16) A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, ECLI:EU:T:2019:144., 82. és 83. pont.
(17) Mivel a tervezett felhasználások igen széles területet fednek le, a SEAC nem zárhatta ki az alternatívák műszaki kivitelezhetőségével összefüggő esetleges bizonytalanságot néhány olyan konkrét alkalmazás esetében, amelyek szerepeltek a kérelmezett felhasználások leírásában”, a határozattervezet (14) preambulumbekezdése.
(18) A 2–5. sz. alkalmazásokhoz kapcsolódó alternatívák: „PVD CROMATIPIC” plazmabevonatolás, lásd: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94 „EHLA-eljárások”, lásd: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185 „Triple Hard”, lásd: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96 „Hexigone inhibitorok”, lásd: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95 „SUPERCHROME PVD” bevonatolás, lásd: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10 „Oerlikon Balzers ePD”, lásd: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69
(19) A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, ECLI:EU:T:2019:144., 86. pont.
(20) „A kérelmező álláspontja szerint a kérelem semmiképp sem terjed ki olyan alkalmazásokra, amelyek immár helyettesíthetők. A kérelmező azonban nem határozza meg pontosan ezen alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó technikai követelményeket. A SEAC meglátása szerint a kérelmező e probléma megoldása kapcsán nem teljesen helyes megközelítést követett, és hangsúlyozza, hogy a kérelmezőnek konkrétabb bizonyítékokkal kell szolgálnia arra vonatkozóan, hogy a helyettesítésre sor került azon esetekben, ahol az már valóban megvalósítható. Ezt az alternatívák pontosabb és felhasználás-specifikus értékelésével lehetett volna elérni”, a 2. sz. felhasználásra vonatkozó SEAC-vélemény, 25. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 29.Jogi nyilatkozat