Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2654(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0221/2019

Ingivna texter :

B8-0221/2019

Debatter :

Omröstningar :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0317

Antagna texter
PDF 160kWORD 51k
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Vissa användningar av kromtrioxid
P8_TA-PROV(2019)0317B8-0221/2019

Europaparlamentets resolution av den 27 mars 2019 om kommissionens utkast till genomförandebeslut om beviljande av tillstånd för viss användning av kromtrioxid enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH m. fl.) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens utkast till genomförandebeslut om beviljande av tillstånd för viss användning av kromtrioxid enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH m. fl.) (D060095/03),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(1) (Reach‑förordningen), och särskilt artikel 64.8,

–  med beaktande av yttrandena från riskbedömningskommittén (RAC) och kommittén för socioekonomisk analys (SEAC),(2) i enlighet med artikel 64.5 andra stycket i förordning (EG) nr 1907/2006,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(3),

–  med beaktande av tribunalens dom av den 7 mars 2019 i mål T-837/16(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kromtrioxid lades till på förteckningen över kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med Reach-förordningen år 2010(5) på grund av dess klassificering som cancerframkallande (kategori 1A) och mutagent (kategori 1B).

B.  Kromtrioxid inkluderades i bilaga XIV till Reach-förordningen år 2013(6) på grund av denna klassificering, de stora mängder som för närvarande används, det stora antalet anläggningar där det används i unionen och risken att arbetstagare utsätts för betydande exponering(7), med slutdatum den 21 september 2017.

C.  Företag som var villiga att fortsätta att använda kromtrioxid var skyldiga att lämna in en tillståndsansökan senast den 21 mars 2016.

D.  Lanxess och sex andra företag (nedan kallade de sökande) bildade ett konsortium med ett medlemsantal på fler än 150 företag, men vars exakta medlemsantal är okänt, som lämnade in en gemensam ansökan(8).

E.  Efter att de gemensamt lämnat in en ansökan innan tidsfristen löpte ut den 21 mars 2016 gavs de sökande och deras nedströmsanvändare tillstånd att fortsätta att använda kromtrioxid i väntan på beslutet om godkännande genom tillämpning av artikel 58 i Reach-förordningen, med avseende på de användningar som ansökan avser.

F.  Kommissionen mottog RAC:s och SEAC:s yttranden i september 2016. Kommissionens fördröjande av avfattande av beslutet ledde i praktiken till att den fortsatta användningen av kromtrioxid tolererades i ett och ett halvt år efter slutdatumet.

G.  Reach-förordningens främsta målsättning, i ljuset av skäl 16 i denna, och såsom detta begrepp tolkats av Europeiska unionens domstol(9), är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön.

H.  I enlighet med artikel 55 och mot bakgrund av skäl 12 i Reach-förordningen, är en viktig målsättning med tillstånden att ämnen som inger stora betänkligheter ersätts med mindre farliga ämnen eller tekniker.

I.  RAC bekräftade att det inte är möjligt att fastställa en härledd nolleffektnivå för de cancerframkallande egenskaperna hos kromtrioxid. Ämnet betraktas därför som ett ämne utan gränsvärde i den mening som avses i artikel 60.3 a i Reach-förordningen. Detta innebär att en teoretisk ”säker exponeringsnivå” för detta ämne inte kan fastställas och användas som ett riktmärke för att bedöma om risken vid användning av ämnet kontrolleras på ett adekvat sätt.

J.  RAC har uppskattat att beviljandet av ett sådant tillstånd varje år skulle leda till 50 statistiska fall av cancer med dödlig utgång.

K.  I artikel 60.4 i Reach-förordningen föreskrivs att ett tillstånd att använda ett ämne vars risker inte kontrolleras tillräckligt endast får beviljas om det kan påvisas att de socioekonomiska fördelarna uppväger hälso- eller miljöriskerna i samband med ämnets användning och om det saknas lämpliga alternativa ämnen eller tekniker.

L.  Ansökan avser användning av 20 000 ton kromtrioxid varje år.

M.  Ansökan avser ett väldigt stort antal nedströmsanvändare (fler än 4 000 anläggningar) som är aktiva i industrisektorer för allt från kosmetika till rymdfart, från livsmedelsförpackningar till fordonsindustrin, och från sanitet till byggnation, med ett rekordhögt antal arbetstagare som exponeras (över 100 000 arbetstagare).

N.  Ansökan berör formellt sett sex användningar. Dessa användningsbeskrivningar är dock så generiska att de leder till ett väldigt brett tillämpningsområde, eller rentav ett extremt brett tillämpningsområde(10). Detta ogiltigförklarar såväl den socioekonomiska bedömningen samt bedömningen av lämpliga alternativ.

O.  Enligt artikel 62.4 d i Reach-förordningen ska de sökande lämna in en kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med bilaga I. Denna ska omfatta en exponeringsbedömning(11).

P.  RAC noterade en stor skillnad mellan den inlämnade ansökans räckvidd och den information som lämnas däri(12).

Q.  RAC konstaterade stora brister i den information som de sökande lämnat avseende exponeringsscenarier för arbetstagare(13).

R.  De sökandes underlåtenhet att tillhandahålla erforderlig information avseende exponeringsscenarier för arbetstagare erkändes i kommissionens utkast till genomförandebeslut(14).

S.  I stället för att anse att ansökan inte är överensstämmande i enlighet med artikel 60.7 i Reach-förordningen krävs i kommissionens utkast till genomförandebeslut helt enkelt bara att de sökande tillhandahåller de saknade uppgifterna i deras översynsrapport, åratal efter att detta utkast till beslut antagits(15).

T.  Översynsrapporten, i enlighet med artikel 61 i Reach-förordningen, är inte avsedd att ge företag ytterligare tid att fylla luckor i den information som skulle ha lämnats i förväg (eftersom sådan information är viktig för beslutsfattandet), utan är avsedd att säkerställa att den information som ursprungligen lämnats i ansökan fortfarande är aktuell.

U.  Tribunalen angav tydligt att villkoren för ett tillstånd, i den mening som avses i artikel 60.8 och 60.9 i Reach-förordningen, inte kan syfta till att avhjälpa de eventuella underlåtandena eller luckorna i ansökan om tillstånd(16).

V.  I SEAC:s yttrande betonades vidare betydande osäkerhet i analysen av alternativ som de sökande presenterade, vilket även återspeglades i kommissionens utkast till genomförandebeslut(17).

W.  Mot bakgrund av artikel 55 och artikel 60.4 i Reach-förordningen måste en sökande styrka att det inte finns några lämpliga alternativa ämnen eller tekniker för de användningar som ansökan avser.

X.  Lämpliga alternativ har visat sig finnas tillgängliga för många av de tillämpningar som omfattas av de användningar som ska ges tillstånd(18).

Y.  Tribunalen påminde kommissionen om att för att lagligen bevilja ett tillstånd i enlighet med artikel 60.4 i Reach-förordningen måste den kontrollera ett tillräckligt antal väsentliga och verifierbara uppgifter i syfte att antingen dra slutsatsen att inga lämpliga alternativ finns tillgängliga för någon av de användningar som ansökan omfattar eller att, vid datumet för antagandet av tillståndet, den återstående osäkerheten kring avsaknaden av tillgängliga alternativ enbart är försumbar(19).

Z.  I det här fallet var osäkerheterna kring analysen av alternativen långtifrån försumbara(20).

AA.  Faktumet att de användningar som de sökande beslutade att ansöka för är väldig breda kan inte lagligen motivera en ofullständig analys av alternativen.

AB.  I artikel 62 i Reach-förordningen föreskrivs ingen informationsdispens för företag som gemensamt ansöker som ett konsortium.

AC.  Det tillstånd som kommissionen föreslår strider därför mot artiklarna 60.7 och 60.4 i Reach-förordningen.

AD.  Vidare har ett antal nedströmsanvändare, som omfattas av kommissionens utkast till genomförandebeslut, redan ansökt separat om tillstånd. RAC och SEAC har redan utfärdat sina yttranden om några av dessa ansökningar. Vissa tillstånd för nedströmsanvändare har redan beviljats.

AE.  Det kan dock finnas vissa särskilda ansökningar bland de väldigt breda användningarna i de sökandes gemensamma ansökan för vilka nedströmsanvändarna inte lämnade en separat begäran om tillstånd, men för vilka villkoren i artikel 60.4 i Reach-förordningen kan uppfyllas.

AF.  Sådana ansökningar kan avse viktiga områden.

AG.  Det skulle därför, i undantagsfall, vara lämpligt att ge de nedströmsanvändare som ännu inte lämnat en särskilt ansökan en chans att lämna in en separat ansökan inom en kort tidsfrist.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut och att lägga fram ett nytt utkast.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma huruvida några tillstånd kan beviljas i full överensstämmelse med Reach-förordningen för särskilda väldefinierade användningar som omfattas av den ansökan som de sökande lämnat in.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i undantagsfall ge nedströmsanvändare vilkas användning omfattas av de sökandes ansökan, men för vilka ingen separat ansökan om tillstånd ännu har lämnats in och för vilka relevanta uppgifter saknas, möjligheten att lämna in de uppgifter som saknas inom en kort tidsfrist.

4.  Europaparlamentet uppmanar RAC och SEAC att snabbt bedöma dessa kompletterade ansökningar, inbegripet en ordentlig kontroll av att dessa ansökningar inbegriper all den nödvändiga information som specificeras i artikel 62 i Reach-förordningen.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fatta snabba beslut med avseende på de ansökningar som till fullo överensstämmer med Reach-förordningen.

6.  Europaparlamentet uppmanar RAC och SEAC att inte längre godta ansökningar som inte innehåller den information som ska lämnas i enlighet med artikel 62 i Reach‑förordningen.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Användning 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80 Användning 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a Användning 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e Användning 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8 Användning 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e Användning 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Tribunalens dom av den 7 mars 2019, Sverige mot kommissionen, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144. http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sv&avg=&cid=2535071
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Kommissionens förordning (EU) nr 348/2013 av den 17 april 2013 om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 108, 18.4.2013, s. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8)  http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Domstolens dom av den 7 juli 2009, S.P.C.M. SA m.fl. mot Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punkt 45.
(10) Se RAC:s/SEAC:s yttrande om användning 2, s. 25, eller om användning 5, s. 61.
(11) Reach-förordningen, bilaga I, avsnitt 5.1
(12) RAC noterar skillnaden i varje användning som ansökan avser ... mellan a) det totala antalet anläggningar som den sökande ... anser kan omfattas av denna tillämpning (upp till 1 590 anläggningar i enlighet med den samhällsekonomiska analysen [för användning 2], b) antalet CTAC-medlemmar (150+) och c) de uppmätta exponeringsdata som lämnats (från 6 till 23 anläggningar för användningarna 1–5).
(13) Den största osäkerheten härrör från avsaknaden av en tydlig koppling mellan driftförhållandena, riskhanteringsåtgärder och exponeringsvärden för särskilda uppgifter och anläggningar, vilket på ett försvarligt sätt kan representera ansökan. RAC anser detta vara en stor svaghet i ansökan (RAC:s yttrande för användning 2, s. 12).
(14) RAC drog slutsatsen att det finns betydande osäkerhet kring arbetstagares exponering på grund av begränsad tillgång till uppmätta exponeringsdata. Kommittén drog vidare slutsatsen att en utbredd avsaknad av bakgrundsinformation har gjort det svårt att etablera en koppling mellan driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder som beskrivs i ansökan och de påstådda exponeringsnivåerna för särskilda uppgifter och anläggningar, vilket därigenom hindrar RAC från att göra en ytterligare utvärdering. Denna osäkerhet rör tillförlitligheten och representativiteten hos exponeringsdatan, och hur denna relaterar till de särskilda riskhanteringsåtgärder som vidtagits (utkast till beslut §7).
(15) Utkast till beslut §25 och artikel 8.
(16) Tribunalens dom av den 7 mars 2019, Sverige mot kommissionen, ECLI:EU:T:2019:144, punkterna 82 och 83.
(17) På grund av det väldigt breda tillämpningsområdet för de avsedda användningarna kunde SEAC inte utesluta möjlig osäkerhet med avseende på den tekniska genomförbarheten hos alternativ för ett begränsat antal särskilda tillämpningar som omfattas av beskrivningen av de användningar som ansökan avser – utkast till beslut, §14.
(18) Alternativ med anknytning till användningarna 2–5 ”PVD CROMATIPIC”-plasmabeläggning, se https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94 EHLA-process, se https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185 ”Triple Hard”, se https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96 ”Hexigone Inhibitors”, se https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95 ”SUPERCHROME PVD”-BELÄGGNING, se https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10 ”Oerlikon Balzers ePD”, se https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69
(19) Tribunalens dom av den 7 mars 2019, Sverige mot kommissionen, ECLI:EU:T:2019:144, punkt 86.
(20) Enligt den sökande omfattar ansökan ändå inte tillämpningar där det redan är möjligt med en ersättning. Den sökande specificerar dock inte sådana tillämpningar eller de tillhörande tekniska kraven. SEAC anser att den sökandes strategi för att lösa detta problem inte är helt lämplig, och betonar behovet av att den sökande på ett mer konkret sätt styrker att en ersättning redan skett där så faktiskt redan är genomförbart. Detta hade kunnat åstadkommas genom att genomföra en mer precis och användningsspecifik bedömning av alternativen – SEAC:s yttrande för användning 2, s. 25.

Senaste uppdatering: 29 mars 2019Rättsligt meddelande