Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0332(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0288/2018

Predkladané texty :

A8-0288/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/03/2019 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Prijaté texty
PDF 397kWORD 117k
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I
P8_TA-PROV(2019)0320A8-0288/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0753),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0019/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou snemovňou, írskym Parlamentom, rakúskou Spolkovou radou a Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 2018(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(3),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 18. mája 2018 adresovaný Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0288/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(4), pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúce návrhy 161, 187, 206 a 213
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Smernicou 98/83/ES sa stanovuje právny rámec na ochranu ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty. Táto smernica by mala sledovať ten istý cieľ. V záujme jeho dosiahnutia treba na úrovni Únie určiť minimálne požiadavky , ktoré musí spĺňať voda určená na tento účel. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby voda určená na ľudskú spotrebu neobsahovala žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v niektorých prípadoch predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie, a aby spĺňala uvedené minimálne požiadavky.
(2)  Smernicou 98/83/ES sa stanovuje právny rámec na ochranu ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty. Táto smernica by mala sledovať ten istý cieľ a mala by zabezpečovať všeobecný prístup k takejto vode pre všetkých v Únii. V záujme jeho dosiahnutia treba na úrovni Únie určiť minimálne požiadavky, ktoré musí spĺňať voda určená na tento účel. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby voda určená na ľudskú spotrebu neobsahovala žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v niektorých prípadoch predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie, a aby spĺňala uvedené minimálne požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   V súlade s oznámením Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 2. decembra 2015 s názvom „Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ by sa táto smernica mala snažiť povzbudzovať k efektívnemu využívaniu vodných zdrojov a ich udržateľnosti, a tak splniť ciele obehového hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)   Právo ľudí na vodu a sanitáciu (HRWS) bolo uznané 28. júla 2010 Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov (OSN) ako ľudské právo, a preto by prístup k čistej pitnej vode nemal byť obmedzený z dôvodu nedostupnosti pre konečného užívateľa.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)   Je potrebná súdržnosť medzi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES1a a touto smernicou.
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 d (nové)
(2d)   Požiadavky uvedené v tejto smernici by mali odrážať vnútroštátnu situáciu a podmienky dodávateľov vody v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice treba vylúčiť prírodné minerálne a liečivé vody, pretože na tieto vody sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES68 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES69. Smernica 2009/54/ES sa však zaoberá prírodnými minerálnymi vodami aj pramenitými vodami a z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by sa mali vyňať len prírodné minerálne vody. V súlade s článkom 9 ods. 4 tretím pododsekom smernice 2009/54/ES by pramenité vody mali spĺňať ustanovenia tejto smernice. V prípade vody určenej na ľudskú spotrebu plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj alebo používaných pri výrobe, príprave alebo spracovaní potravín by voda mala spĺňať ustanovenia tejto smernice až po miesto zhody (t. j. vodovodný kohútik) a následne by sa mala považovať za potravinu v súlade s článkom 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 7170.
(3)  Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice treba vylúčiť prírodné minerálne a liečivé vody, pretože na tieto vody sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES68 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES69. Smernica 2009/54/ES sa však zaoberá prírodnými minerálnymi vodami aj pramenitými vodami a z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by sa mali vyňať len prírodné minerálne vody. V súlade s článkom 9 ods. 4 tretím pododsekom smernice 2009/54/ES by pramenité vody mali spĺňať ustanovenia tejto smernice. Táto povinnosť by sa však nemala rozšíriť na mikrobiologické parametre uvedené v časti A prílohy I k tejto smernici. V prípade vody určenej na ľudskú spotrebu, z verejného zásobovania vodou alebo zo súkromných studní, plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj alebo používaných pri komerčnej výrobe, príprave alebo spracovaní potravín by voda mala v zásade naďalej spĺňať ustanovenia tejto smernice až po miesto zhody a následne by sa mala považovať za potravinu v súlade s článkom 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/200270. Ak sú splnené príslušné požiadavky na bezpečnosť potravín, príslušné orgány v členských štátoch by mali mať právomoc povoliť opätovné použitie vody v odvetviach spracovania potravín.
_________________
_________________
68 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45).
68 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45).
69 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
69 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
70 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
70 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Na základe záverov európskej iniciatívy občanov o práve na vodu (Right2Water)71 sa začala celoúnijná verejná konzultácia a v rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) sa vykonalo hodnotenie smernice 98/83/ES72. Z uvedených činností vyplynulo, že niektoré ustanovenia smernice 98/83/ES treba aktualizovať. Zistilo sa, že v štyroch oblastiach existuje priestor na zlepšenie, konkrétne ide o zoznam parametrických hodnôt na základe kvality, obmedzené používanie prístupu založeného na riziku, nepresné ustanovenia o informáciách pre spotrebiteľov a rozdiely v systémoch schvaľovania materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. Európska iniciatíva občanov o práve na vodu okrem toho zistila, že ďalším výrazným problémom je skutočnosť, že časť obyvateľstva, najmä marginalizované skupiny, nemá prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu, čo sa tiež rieši ako záväzok v rámci cieľa č. 6 týkajúceho sa udržateľného rozvoja v programe OSN do roku 2030. Posledným identifikovaným problémom je celkovo chýbajúce povedomie o únikoch vody spôsobených nedostatočnými investíciami do údržby a obnovy vodárenskej infraštruktúry, ako sa tiež uvádza v osobitnej správe Dvora audítorov o vodárenskej infraštruktúre73.
(4)  Na základe záverov európskej iniciatívy občanov o práve na vodu (Right2Water)71, v rámci ktorej sa od Únie požadovalo, aby zintenzívnila svoje úsilie o dosiahnutie všeobecného prístupu k vode, sa začala celoúnijná verejná konzultácia a v rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) sa vykonalo hodnotenie smernice 98/83/ES72. Z uvedených činností vyplynulo, že niektoré ustanovenia smernice 98/83/ES treba aktualizovať. Zistilo sa, že v štyroch oblastiach existuje priestor na zlepšenie, konkrétne ide o zoznam parametrických hodnôt na základe kvality, obmedzené používanie prístupu založeného na posúdení rizika, nepresné ustanovenia o informáciách pre spotrebiteľov a rozdiely v systémoch schvaľovania materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, a dôsledky tejto skutočnosti pre ľudské zdravie. Európska iniciatíva občanov o práve na vodu okrem toho zistila, že ďalším výrazným problémom je skutočnosť, že časť obyvateľstva, spomedzi zraniteľných a marginalizovaných skupín, má obmedzený alebo žiadny prístup k cenovo dostupnej vode určenej na ľudskú spotrebu, čo je tiež záväzkom v rámci cieľa č. 6 týkajúceho sa udržateľného rozvoja v programe OSN do roku 2030. V tejto súvislosti Európsky parlament uznal právo prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu pre všetkých v Únii. Posledným identifikovaným problémom je celkovo chýbajúce povedomie o únikoch vody spôsobených nedostatočnými investíciami do údržby a obnovy vodárenskej infraštruktúry, ako sa tiež uvádza v osobitnej správe Dvora audítorov o vodárenskej infraštruktúre73, ako aj často nedostatočnými poznatkami o vodovodných systémoch.
_________________
_________________
71 COM(2014)0177.
71 COM(2014)0177.
72 SWD(2016)0428.
72 SWD(2016)0428.
73 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov SR 12/2017: „Vykonávanie smernice o pitnej vode: zvýšenie kvality vody a zlepšenie prístupu k nej v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, investičné potreby však stále zostávajú značné“.
73 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov SR 12/2017: „Vykonávanie smernice o pitnej vode: zvýšenie kvality vody a zlepšenie prístupu k nej v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, investičné potreby však stále zostávajú značné“.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   S cieľom splniť ambiciózne ciele stanovené v rámci cieľa Organizácie Spojených národov č. 6 týkajúceho sa udržateľného rozvoja by členské štáty mali byť povinné zaviesť akčné plány na zabezpečenie všeobecného a spravodlivého prístupu k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých do roku 2030.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)   Európsky parlament prijal uznesenie z 8. septembra 2015 k ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Voda určená na ľudskú spotrebu zohráva dôležitú úlohu v pokračujúcom úsilí Únie o posilnenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred endokrinnými disruptormi. Regulácia endokrinných disruptorov v tejto smernici predstavuje sľubný krok v súlade s aktualizovanou stratégiou Únie v oblasti endokrinných disruptorov, ktorú je Komisia povinná bezodkladne predložiť.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Ak vedecké poznatky nie sú dostatočné na určenie toho, či existuje alebo neexistuje riziko pre zdravie ľudí prostredníctvom určitej látky prítomnej vo vode určenej na ľudskú spotrebu, alebo na určenie prípustnej hodnoty prítomnosti takejto látky, mala by sa umiestniť do zoznamu sledovaných látok na základe zásady predbežnej opatrnosti, kým nebudú existovať presnejšie vedecké údaje. Členské štáty by preto mali tieto nové parametre monitorovať osobitne.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Indikačné parametre nemajú priamy vplyv na verejné zdravie. Sú však dôležité ako prostriedok na určenie toho, ako fungujú zariadenia na výrobu a distribúciu vody, a na hodnotenie kvality vody. Môžu pomôcť odhaliť nedostatky pri úprave vody a tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní a udržiavaní dôvery odberateľov v kvalitu vody. Preto by ich mali členské štáty mali monitorovať.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby určili hodnoty doplňujúcich parametrov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I, ak je potrebné chrániť ľudské zdravie na ich územiach.
(7)  Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby určili hodnoty doplňujúcich parametrov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I, ak je to potrebné na úplné vykonanie zásady predbežnej opatrnosti a ak je potrebné chrániť ľudské zdravie na ich územiach.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Preventívne plánovanie zdravotnej bezpečnosti a prvky založené na riziku sa v smernici 98/83/ES brali do úvahy len v obmedzenej miere. Prvé prvky prístupu založeného na riziku sa zaviedli už v roku 2015 v smernici (EÚ) 2015/1787, ktorou sa zmenila smernica 98/83/ES, s cieľom povoliť členským štátom výnimku z programov monitorovania, ktoré vypracovali, pokiaľ vykonajú dôveryhodné posúdenia rizika, ktoré môžu byť založené na usmerneniach WHO týkajúcich sa kvality pitnej vody76. Tieto usmernenia, v ktorých sa stanovuje prístup nazývaný „plán bezpečnosti pitnej vody“, sú spolu s normou EN 15975-2 týkajúcou sa bezpečnosti zásobovania pitnou vodou medzinárodne uznávanými zásadami, na ktorých sa zakladá výroba, distribúcia, monitorovanie a analýza parametrov vody určenej na ľudskú spotrebu. Mali by sa prevziať aj do tejto smernice. Je vhodné zaviesť úplný prístup založený na riziku, a to naprieč celým zásobovacím reťazcom, od oblasti odberu po distribúciu až k vodovodnému kohútiku, aby sa zabezpečilo, že sa tieto zásady neobmedzia len na aspekty monitorovania, aby sa čas a zdroje sústredili na dôležité riziká a na nákladovo efektívne opatrenia prijaté na úrovni zdroja zásobovania a aby sa predišlo analýzam a úsiliu v irelevantných otázkach. Tento prístup by mal pozostávať z troch zložiek: po prvé, členský štát vyhodnotí riziká súvisiace s oblasťou odberu („posúdenie nebezpečnosti“) v súlade s usmerneniami WHO a príručkou k plánom bezpečnosti pitnej vody (Water Safety Plan Manual)77; po druhé, dodávatelia vody majú možnosť prispôsobiť monitorovanie hlavným rizikám („posúdenie rizika pri zásobovaní vodou“) a po tretie, členský štát posúdi možné riziká súvisiace s domovými rozvodnými systémami (napr. Legionella alebo olovo) („posúdenie rizika domových rozvodov“). Tieto posúdenia by sa mali pravidelne preskúmať, okrem iného v reakcii na ohrozenia vyplývajúce z extrémnych výkyvov počasia súvisiacich so zmenou klímy, na zmeny činnosti človeka v oblasti odberu alebo v reakcii na incidenty súvisiace so zdrojom. Prístupom založeným na riziku sa zabezpečuje nepretržitá výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a dodávateľmi vody.
(8)  Preventívne plánovanie zdravotnej bezpečnosti a prvky založené na posúdení rizika sa v smernici 98/83/ES brali do úvahy len v obmedzenej miere. Prvé prvky prístupu založeného na posúdení rizika sa zaviedli už v roku 2015 v smernici (EÚ) 2015/1787, ktorou sa zmenila smernica 98/83/ES, s cieľom povoliť členským štátom výnimku z programov monitorovania, ktoré vypracovali, pokiaľ vykonajú dôveryhodné posúdenia rizika, ktoré môžu byť založené na usmerneniach WHO týkajúcich sa kvality pitnej vody76. Tieto usmernenia, v ktorých sa stanovuje prístup nazývaný „plán bezpečnosti pitnej vody“, sú spolu s normou EN 15975-2 týkajúcou sa bezpečnosti zásobovania pitnou vodou medzinárodne uznávanými zásadami, na ktorých sa zakladá výroba, distribúcia, monitorovanie a analýza parametrov vody určenej na ľudskú spotrebu. Mali by sa prevziať aj do tejto smernice. Je vhodné zaviesť úplný prístup založený na posúdení rizika, a to naprieč celým zásobovacím reťazcom, od oblasti odberu po distribúciu až k vodovodnému kohútiku, aby sa zabezpečilo, že sa tieto zásady neobmedzia len na aspekty monitorovania, aby sa čas a zdroje sústredili na dôležité riziká a na nákladovo efektívne opatrenia prijaté na úrovni zdroja zásobovania a aby sa predišlo analýzam a úsiliu v irelevantných otázkach. Tento prístup by mal byť založený na získaných vedomostiach a činnostiach vykonávaných podľa smernice 2000/60/ES a mal by účinnejšie zohľadňovať vplyv zmeny klímy na vodné zdroje. Prístup založený na posúdení rizika by mal pozostávať z troch zložiek: po prvé, členský štát vyhodnotí nebezpečnosť súvisiacu s oblasťou odberu („posúdenie nebezpečnosti“) v súlade s usmerneniami WHO a príručkou k plánom bezpečnosti pitnej vody (Water Safety Plan Manual)77; po druhé, dodávatelia vody majú možnosť prispôsobiť monitorovanie hlavným rizikám („posúdenie rizika pri zásobovaní vodou“) a po tretie, členský štát posúdi možné riziká súvisiace s domovými rozvodnými systémami (napr. Legionella alebo olovo) s osobitným zameraním na prioritné priestory („posúdenie rizika domových rozvodov“). Tieto posúdenia by sa mali pravidelne preskúmať, okrem iného v reakcii na ohrozenia vyplývajúce z extrémnych výkyvov počasia súvisiacich so zmenou klímy, na zmeny činnosti človeka v oblasti odberu alebo v reakcii na incidenty súvisiace so zdrojom. Prístupom založeným na posúdení rizika sa zabezpečuje nepretržitá výmena informácií medzi príslušnými orgánmi, dodávateľmi vody a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane tých, ktorí sú zodpovední za zdroje znečistenia alebo riziko znečistenia. Výnimkou je, že vykonávanie prístupu založeného na posúdení rizika by sa malo prispôsobiť osobitným obmedzeniam námorných plavidiel, ktoré odsoľujú vodu a prepravujú cestujúcich. Námorné plavidlá plávajúce pod európskou vlajkou pri plavbe v medzinárodných vodách dodržiavajú medzinárodný regulačný rámec. Okrem toho sa na dopravu a výrobu pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu na palube vzťahujú osobitné obmedzenia, čo znamená, že ustanovenia tejto smernice by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.
_________________
_________________
76 Usmernenia pre kvalitu pitnej vody (Guidelines for drinking water quality), štvrté vydanie, Svetová zdravotnícka organizácia, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
76 Usmernenia pre kvalitu pitnej vody (Guidelines for drinking water quality), štvrté vydanie, Svetová zdravotnícka organizácia, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
77 Príručka k plánom bezpečnosti pitnej vody: krok za krokom v riadení rizika pre dodávateľov pitnej vody (Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers), Svetová zdravotnícka organizácia, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
77 Príručka k plánom bezpečnosti pitnej vody: krok za krokom v riadení rizika pre dodávateľov pitnej vody (Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers), Svetová zdravotnícka organizácia, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Neúčinné využívanie vodných zdrojov, najmä úniky v rámci infraštruktúry na zásobovanie vodou, vedie k nadmernému využívaniu obmedzených zdrojov vody určenej na ľudskú spotrebu. To vážne bráni členským štátom dosiahnuť ciele stanovené v smernici 2000/60/ES.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Posúdenie nebezpečnosti by sa malo zameriavať na zníženie požadovanej úrovne úpravy pri produkcii vody určenej na ľudskú spotrebu, napríklad znížením tlakov spôsobujúcich znečistenie vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu. Na tento účel by členské štáty mali identifikovať nebezpečenstvá a zdroje možného znečistenia spojené s týmito vodnými útvarmi a monitorovať znečisťujúce látky, ktoré identifikujú ako relevantné, napríklad na základe zistených nebezpečenstiev (napr. mikroplasty, dusičnany, pesticídy alebo lieky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES78), z dôvodu ich prirodzenej prítomnosti v oblasti odberu vody (napr. arzén) alebo na základe informácií od dodávateľov vody (napr. náhle zvýšenie určitého parametra v surovej vode). Tieto parametre by sa mali použiť ako markery, vďaka ktorým príslušné orgány prijmú opatrenia na zníženie tlaku na vodné útvary, napríklad preventívne alebo zmierňujúce opatrenia (v prípade potreby vrátane výskumu na pochopenie vplyvov na zdravie), na ochranu týchto vodných útvarov a na riešenie zdrojov znečistenia v spolupráci s dodávateľmi vody a zúčastnenými stranami.
(9)  Pri posúdení nebezpečnosti by sa mal uplatňovať holistický prístup k posúdeniu rizík, ktorý je založený na výslovnom cieli znížiť požadovanú úroveň úpravy pri produkcii vody určenej na ľudskú spotrebu, napríklad znížením tlakov spôsobujúcich znečistenie alebo riziko znečistenia vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu. Na tento účel by členské štáty mali identifikovať nebezpečnosť a zdroje možného znečistenia spojené s týmito vodnými útvarmi a monitorovať znečisťujúce látky, ktoré identifikujú ako relevantné, napríklad na základe zistenej nebezpečnosti (napr. mikroplasty, dusičnany, pesticídy alebo lieky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES78), z dôvodu ich prirodzenej prítomnosti v oblasti odberu vody (napr. arzén) alebo na základe informácií od dodávateľov vody (napr. náhle zvýšenie určitého parametra v surovej vode). V súlade so smernicou 2000/60/ES by sa tieto parametre mali použiť ako markery, vďaka ktorým príslušné orgány prijmú opatrenia na zníženie tlaku na vodné útvary, napríklad preventívne alebo zmierňujúce opatrenia (v prípade potreby vrátane výskumu na pochopenie vplyvov na zdravie), na ochranu týchto vodných útvarov a na riešenie zdrojov znečistenia alebo rizika znečistenia v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami vrátane tých, ktorí sú zodpovední za znečisťujúce látky alebo možné zdroje znečisťujúcich látok. Ak členský štát prostredníctvom posúdenia nebezpečnosti zistí, že parameter nie je prítomný v danej oblasti odberu vody, napríklad preto, že sa táto látka nikdy nevyskytuje v podzemných alebo povrchových vodách, mal by informovať príslušných dodávateľov vody a mal by mať možnosť povoliť zníženie frekvencie monitorovania tohto parametra alebo odstrániť tento parameter zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú monitorovať, bez vykonania posúdenia rizika pri zásobovaní vodou.
_________________
_________________
78 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
78 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Parametrické hodnoty použité na posúdenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu musia byť dodržané v mieste, kde je voda určená na ľudskú spotrebu sprístupnená príslušnému používateľovi. Kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu však môže ovplyvniť domový rozvodný systém. Podľa poznatkov WHO spôsobuje Legionella v Únii najväčšie zdravotné zaťaženie spomedzi všetkých patogénov prenášaných vodou. Prenáša sa vdýchnutím z rozvodov teplej vody, napríklad pri sprchovaní. Je teda evidentne naviazaná na domový rozvodný systém. Zavedenie jednostrannej povinnosti monitorovať tento patogén vo všetkých súkromných a verejných priestoroch by viedlo k neprimerane vysokým nákladom, a preto je na riešenie tohto problému vhodnejšie posúdenie rizika domových rozvodov. Okrem toho by sa pri posúdení rizika domových rozvodov mali vziať do úvahy aj možné riziká vyplývajúce z produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. Súčasťou posúdenia rizika domových rozvodov by teda okrem iného malo byť monitorovanie prioritných priestorov, posúdenie rizika domových rozvodných systémov a súvisiacich produktov a materiálov, ako aj overovanie parametrov stavebných výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu na základe ich vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/201179. Spolu s vyhlásením o parametroch treba dodať aj informácie uvedené v článkoch 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200680. Členské štáty by na základe tohto posúdenia mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili okrem iného zavedenie náležitých kontrolných a riadiacich opatrení (napr. v prípade výskytu ohnísk choroby) v súlade s usmerneniami WHO81 a aby migrácia zo stavebných výrobkov neohrozovala ľudské zdravie. Avšak bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 305/2011, platí, že ak majú tieto opatrenia za následok obmedzenie voľného pohybu produktov a materiálov v Únii, musia byť tieto obmedzenia riadne odôvodnené a striktne proporcionálne a nesmú spôsobovať svojvoľnú diskrimináciu či skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.
(11)  Parametrické hodnoty použité na posúdenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu musia byť dodržané v mieste, kde je voda určená na ľudskú spotrebu sprístupnená príslušnému používateľovi. Kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu však môže ovplyvniť domový rozvodný systém. Podľa poznatkov WHO spôsobuje Legionella v Únii najväčšie zdravotné zaťaženie spomedzi všetkých patogénov prenášaných vodou, najmä baktéria Legionella pneumophila, ktorá je zodpovedná za väčšinu prípadov legionelózy v Únii. Prenáša sa vdýchnutím z rozvodov teplej vody, napríklad pri sprchovaní. Je teda evidentne naviazaná na domový rozvodný systém. Zavedenie jednostrannej povinnosti monitorovať tento patogén vo všetkých súkromných a verejných priestoroch by viedlo k neprimerane vysokým nákladom a bolo by to v rozpore so zásadou subsidiarity, a preto je na riešenie tohto problému vhodnejšie posúdenie rizika vnútorných rozvodov s osobitným dôrazom na prioritné priestory. Okrem toho by sa pri posúdení rizika domových rozvodov mali vziať do úvahy aj možné riziká vyplývajúce z produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. Súčasťou posúdenia rizika domových rozvodov by teda okrem iného malo byť monitorovanie prioritných priestorov, posúdenie rizika domových rozvodných systémov a súvisiacich produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. Spolu s vyhlásením o parametroch treba dodať aj informácie uvedené v článkoch 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200680. Členské štáty by na základe tohto posúdenia mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili okrem iného zavedenie náležitých kontrolných a riadiacich opatrení (napr. v prípade výskytu ohnísk choroby) v súlade s usmerneniami WHO81 a aby migrácia z látok a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, neohrozovala ľudské zdravie.
_________________
_________________
79 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).
80 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
80 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
81 „Legionella a prevencia legionelózy“ ("Legionella and the prevention of Legionellosis"), Svetová zdravotnícka organizácia, 2007 http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
81 „Legionella a prevencia legionelózy“ („Legionella and the prevention of Legionellosis“), Svetová zdravotnícka organizácia, 2007 http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Ustanoveniami smernice 98/83/ES o zabezpečení kvality úpravy, vybavenia a materiálov sa nepodarilo vyriešiť prekážky na vnútornom trhu, pokiaľ ide o voľný pohyb stavebných výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. V platnosti sú stále vnútroštátne schválenia výrobkov, pričom požiadavky sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Pre výrobcov je preto ťažké a nákladné obchodovať so svojimi výrobkami v celej Únii. Odstránenie technických prekážok sa dá účinne dosiahnuť len stanovením harmonizovaných technických špecifikácií pre stavebné výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011. Uvedené nariadenie umožňuje vypracovanie európskych noriem na harmonizáciu metód posúdenia stavebných výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, ako aj prahových úrovní a tried, ktoré sa majú stanoviť pre úroveň parametra podstatnej vlastnosti. Na tento účel bola do normalizačného pracovného programu na rok 201782 zaradená osobitná požiadavka na normalizáciu v oblasti hygieny a bezpečnosti produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011. Norma má byť vydaná do roku 2018. Uverejnenie tejto harmonizovanej normy v Úradnom vestníku Európskej únie zabezpečí racionálne prijímanie rozhodnutí, aby sa na trhu umiestnili alebo sprístupnili bezpečné stavebné výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. V dôsledku toho by sa ustanovenia o vybavení a materiáli, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, mali vypustiť, čiastočne nahradiť ustanoveniami týkajúcimi sa posúdenia rizika domových rozvodov a doplniť príslušnými harmonizovanými normami podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
(12)  Ustanoveniami smernice 98/83/ES o zabezpečení kvality úpravy, vybavenia a materiálov sa nepodarilo vyriešiť prekážky na vnútornom trhu, pokiaľ ide o voľný pohyb stavebných výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, ani poskytnúť dostatočnú ochranu s ohľadom na ľudské zdravie. V platnosti sú stále vnútroštátne schválenia výrobkov, pričom požiadavky sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Pre výrobcov je preto ťažké a nákladné obchodovať so svojimi výrobkami v celej Únii. Táto situácia vznikla v dôsledku neexistencie európskych minimálnych noriem v oblasti hygieny pre všetky produkty a materiály v kontakte s vodou určenou na ľudskú spotrebu, čo je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa v plnej miere dosiahlo vzájomné uznávanie medzi členskými štátmi. Odstránenie technických prekážok a súlad všetkých produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, sa dá teda na úrovni Únie účinne dosiahnuť len stanovením minimálnych požiadaviek na kvalitu na úrovni Únie. V dôsledku toho by sa tieto ustanovenia mali posilniť prostredníctvom postupu harmonizácie takýchto produktov a materiálov. Tieto práce by mali čerpať zo skúseností a výsledkov viacerých členských štátov, ktoré už niekoľko rokov v rámci spoločného úsilia pracujú na zbližovaní v oblasti regulácie.
_________________
82 SWD(2016)0185.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Každý členský štát by mal zabezpečiť, aby boli vytvorené programy monitorovania s cieľom kontrolovať, či voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky tejto smernice. Monitorovanie na účely tejto smernice väčšinou vykonávajú dodávatelia vody. Dodávateľom vody by sa mala udeliť väčšia flexibilita, pokiaľ ide o parametre, ktoré monitorujú na účely posúdenia rizika pri zásobovaní vodou. Ak sa určitý parameter nezistí, dodávatelia vody by mali mať možnosť znížiť frekvenciu monitorovania alebo monitorovanie daného parametra úplne zastaviť. Posúdenie rizika pri zásobovaní vodou by sa malo uplatňovať na väčšinu parametrov. Základný zoznam parametrov by sa však mal stále monitorovať s istou minimálnou frekvenciou. Táto smernica v zásade obsahuje ustanovenia o frekvencii monitorovania na účely kontrol súladu a iba obmedzené ustanovenia o monitorovaní na prevádzkové účely. Na zabezpečenie správneho fungovania úpravy vody môže byť nevyhnutné dodatočné monitorovanie na prevádzkové účely, ktoré sa ponecháva na voľné uváženie dodávateľov vody. Z tohto hľadiska sa dodávatelia vody môžu odvolať na usmernenia WHO a príručku k plánom bezpečnosti pitnej vody.
(13)  Každý členský štát by mal zabezpečiť, aby boli vytvorené programy monitorovania s cieľom kontrolovať, či voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky tejto smernice. Monitorovanie na účely tejto smernice väčšinou vykonávajú dodávatelia vody, ale v prípade potreby by členské štáty mali objasniť, ktoré príslušné orgány zodpovedajú za povinnosti vyplývajúce z transpozície tejto smernice. Dodávateľom vody by sa mala udeliť väčšia flexibilita, pokiaľ ide o parametre, ktoré monitorujú na účely posúdenia rizika pri zásobovaní vodou. Ak sa určitý parameter nezistí, dodávatelia vody by mali mať možnosť znížiť frekvenciu monitorovania alebo monitorovanie daného parametra úplne zastaviť. Posúdenie rizika pri zásobovaní vodou by sa malo uplatňovať na väčšinu parametrov. Základný zoznam parametrov by sa však mal stále monitorovať s istou minimálnou frekvenciou. Táto smernica v zásade obsahuje ustanovenia o frekvencii monitorovania na účely kontrol súladu a iba obmedzené ustanovenia o monitorovaní na prevádzkové účely. Na zabezpečenie správneho fungovania úpravy vody môže byť nevyhnutné dodatočné monitorovanie na prevádzkové účely, ktoré sa ponecháva na voľné uváženie dodávateľov vody. Z tohto hľadiska sa dodávatelia vody môžu odvolať na usmernenia WHO a príručku k plánom bezpečnosti pitnej vody.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Prístup založený na riziku by postupne mali uplatňovať všetci dodávatelia vody vrátane malých dodávateľov vody, keďže hodnotenie smernice 98/83/ES ukázalo, že v jej vykonávaní týmito dodávateľmi sú nedostatky, niekedy z dôvodu nákladov na uskutočňovanie nepotrebného monitorovania. Pri uplatňovaní prístupu založeného na riziku by sa mali zohľadniť bezpečnostné otázky.
(14)  Prístup založený na riziku by mali uplatňovať všetci dodávatelia vody vrátane veľmi malých, malých a stredných dodávateľov vody, keďže hodnotenie smernice 98/83/ES ukázalo, že v jej vykonávaní týmito dodávateľmi sú nedostatky, niekedy z dôvodu nákladov na uskutočňovanie nepotrebného monitorovania, pričom pre veľmi malých dodávateľov je možné uplatniť výnimku. Pri uplatňovaní prístupu založeného na riziku by sa mali zohľadniť bezpečnostné otázky a otázky týkajúce sa uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“. U menších dodávateľov vody by príslušné orgány mali monitorovanie podporovať poskytovaním odbornej podpory.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   S cieľom dosiahnuť najpevnejšiu ochranu verejného zdravia by členské štáty mali zabezpečiť jasné a vyvážené rozdelenie zodpovedností za uplatňovanie prístupu založeného na posúdení rizika v súlade s ich vnútroštátnym inštitucionálnym a právnym rámcom.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  V prípade nezhody s normami uloženými touto smernicou príslušný členský štát musí okamžite preskúmať príčinu a zabezpečiť, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenie nevyhnutné pre na obnovu kvality vody. V prípade, že dodávka vody predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, mala by sa dodávka takejto vody zakázať alebo by sa malo obmedziť jej používanie. Okrem toho je dôležité objasniť, že nesplnenie minimálnych požiadaviek na hodnoty týkajúce sa mikrobiologických a chemických parametrov by mali členské štáty automaticky považovať za potenciálnu hrozbu pre ľudské zdravie. V prípade, že na obnovu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu je potrebné nápravné opatrenie, v súlade s článkom 191 ods. 2 zmluvy, malo by sa uprednostniť opatrenie, ktorým sa odstráni problém pri zdroji.
(15)  V prípade nezhody s normami uloženými touto smernicou by príslušný členský štát mal okamžite preskúmať príčinu a zabezpečiť, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenie nevyhnutné na obnovu kvality vody. V prípade, že dodávka vody predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, mala by sa dodávka takejto vody zakázať alebo by sa malo obmedziť jej používanie a mali by riadne informovať občania, ktorých by sa nebezpečenstvo mohlo týkať. Okrem toho by pri nesplnení minimálnych požiadaviek na hodnoty týkajúce sa mikrobiologických a chemických parametrov mali členské štáty určiť, či prekročenie hodnôt predstavuje potenciálne riziko pre ľudské zdravie. Na tento účel by členské štáty mali brať do úvahy najmä úroveň prekročenia minimálnych požiadaviek, ako aj druh príslušného parametra. V prípade, že na obnovu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu je potrebné nápravné opatrenie, v súlade s článkom 191 ods. 2 zmluvy, malo by sa uprednostniť opatrenie, ktorým sa odstráni problém pri zdroji.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)   Je dôležité zabrániť tomu, aby kontaminovaná voda predstavovala potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Dodávka takejto vody by sa preto mala zakázať alebo by sa jej používanie malo obmedziť.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Členské štáty by už nemali byť oprávnené udeliť výnimky z tejto smernice. Pôvodne bolo úlohou výnimiek umožniť členským štátom až deväťročné obdobie na vyriešenie nesúladu s parametrickou hodnotou. Ukázalo sa, že členské štáty i Komisiu tento postup zaťažuje. V niektorých prípadoch dokonca viedol k oneskoreniam pri prijímaní nápravných opatrení, pretože možnosť výnimky sa považovala za prechodné obdobie. Preto by sa ustanovenie o výnimkách malo vypustiť. Pri prekročení parametrických hodnôt by sa ustanovenia o nápravných opatreniach mali z dôvodu ochrany ľudského zdravia uplatňovať okamžite bez možnosti udelenia výnimky z parametrickej hodnoty. Výnimky udelené členskými štátmi podľa článku 9 smernice 98/83/ES, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné, by sa mali naďalej uplatňovať až do skončenia danej výnimky, no nemali by sa predlžovať.
(16)  Členské štáty by mali byť oprávnené udeliť výnimky z tejto smernice. Pôvodne bolo úlohou výnimiek umožniť členským štátom až deväťročné obdobie na vyriešenie nesúladu s parametrickou hodnotou. Ukázalo sa, že tento postup je užitočný pre členské štáty vzhľadom na úroveň ambícií tejto smernice. Treba však konštatovať, že v niektorých prípadoch tento postup viedol k oneskoreniam pri prijímaní nápravných opatrení, pretože možnosť výnimky sa občas považovala za prechodné obdobie. Vzhľadom na sprísňovanie parametrov kvality navrhovaných v tejto smernici na jednej strane a zrýchľujúce sa odhaľovanie nových znečisťujúcich látok, ktoré si vyžadujú náročnejšie opatrenia na hodnotenie, monitorovanie a riadenie na strane druhej, je však naďalej potrebné zachovať postup udeľovania výnimiek prispôsobený na tieto skutočnosti za predpokladu, že nepredstavujú možné riziko pre ľudské zdravie, a ak dodávku vody určenej na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti nemožno inak zachovať inými primeranými prostriedkami. Preto s cieľom zabezpečiť rýchlejšie a účinnejšie dodržiavanie požiadaviek tejto smernice členskými štátmi by sa malo zmeniť ustanovenie smernice 98/83/ES o výnimkách. Výnimky udelené členskými štátmi podľa článku 9 smernice 98/83/ES, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné, by sa mali naďalej uplatňovať podľa podmienok uvedených v ustanoveniach platných v čase udelenia výnimky.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Komisia v odpovedi na európsku iniciatívu občanov o práve na vodu „Right2Water“ v roku 201483 vyzvala členské štáty, aby všetkým občanom zabezpečili prístup k minimálnej dodávke vody v súlade s odporúčaniami WHO. Zaviazala sa tiež, že bude „prostredníctvom politík životného prostredia“ pokračovať v „zlepšovaní prístupu k bezpečnej pitnej vode […] pre všetkých obyvateľov“84. Je to v súlade s cieľom OSN č. 6 týkajúcim sa udržateľného rozvoja a s ním súvisiacim zámerom „zabezpečiť všeobecný a spravodlivý prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých“. Pojem spravodlivého prístupu sa vzťahuje na širokú škálu aspektov, ako sú dostupnosť (napríklad z geografických dôvodov, z dôvodov chýbajúcej infraštruktúry alebo osobitnej situácie niektorých častí obyvateľstva), kvalita, prijateľnosť alebo cenová dostupnosť. Pokiaľ ide o cenovú dostupnosť vody, treba pripomenúť, že pri stanovovaní sadzieb za vodu v súlade so zásadou úhrady nákladov stanovenou v smernici 2000/60/ES môžu členské štáty prihliadať na rozdiely v ekonomických a sociálnych rozdieloch obyvateľstva, a teda schváliť sociálne sadzby alebo prijať opatrenia na ochranu obyvateľstva znevýhodneného zo sociálno-ekonomického hľadiska. Táto smernica sa zaoberá najmä aspektmi prístupu k vode súvisiacimi s kvalitou a dostupnosťou. S cieľom riešiť tieto aspekty v rámci reakcie na európsku iniciatívu občanov a prispieť k plneniu zásady 20 Európskeho piliera sociálnych práv85, ktorou je, že „každý má právo na prístup ku kvalitným základným službám vrátane dodávky vody“, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby sa problematikou prístupu k vode zaoberali na vnútroštátnej úrovni a mali pritom istú mieru voľného uváženia, pokiaľ ide o presný druh opatrení, ktoré sa majú vykonať. Možno to uskutočniť pomocou akcií zameraných okrem iného na zlepšenie prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu pre všetkých, napríklad prístupom zdarma k pitným fontánkam v mestách, ako aj propagovaním používania takejto vody tým, že sa bude podporovať jej dodávanie zdarma do verejných budov a reštaurácií.
(17)  Komisia v odpovedi na európsku iniciatívu občanov o práve na vodu „Right2Water“ v roku 201483 vyzvala členské štáty, aby všetkým občanom zabezpečili prístup k minimálnej dodávke vody v súlade s odporúčaniami WHO. Zaviazala sa tiež, že bude „prostredníctvom politík životného prostredia“ pokračovať v „zlepšovaní prístupu k bezpečnej pitnej vode […] pre všetkých obyvateľov“84. Je to v súlade s článkami 1 a 2 Charty základných práv Európskej únie. Je to aj v súlade s cieľom OSN č. 6 týkajúcim sa udržateľného rozvoja a s ním súvisiacim zámerom „zabezpečiť všeobecný a spravodlivý prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých“. Pojem spravodlivého prístupu sa vzťahuje na širokú škálu aspektov, ako sú dostupnosť (napríklad z geografických dôvodov, z dôvodov chýbajúcej infraštruktúry alebo osobitnej situácie niektorých častí obyvateľstva), kvalita, prijateľnosť alebo cenová dostupnosť. Pokiaľ ide o cenovú dostupnosť vody, treba pripomenúť, že, bez toho, aby tým bol dotknutý článok 9 ods. 4 smernice 2000/60/ES, pri stanovovaní sadzieb za vodu v súlade so zásadou úhrady nákladov stanovenou v uvedenej smernici môžu členské štáty prihliadať na rozdiely v ekonomických a sociálnych rozdieloch obyvateľstva, a teda schváliť sociálne sadzby alebo prijať opatrenia na ochranu obyvateľstva znevýhodneného zo sociálno-ekonomického hľadiska. Táto smernica sa zaoberá najmä aspektmi prístupu k vode súvisiacimi s kvalitou a dostupnosťou. S cieľom riešiť tieto aspekty v rámci reakcie na európsku iniciatívu občanov a prispieť k plneniu zásady 20 Európskeho piliera sociálnych práv85, ktorou je, že „každý má právo na prístup ku kvalitným základným službám vrátane dodávky vody“, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby sa problematikou cenovo dostupného prístupu k vode zaoberali na vnútroštátnej úrovni a mali pritom istú mieru voľného uváženia, pokiaľ ide o presný druh opatrení, ktoré sa majú vykonať. Možno to uskutočniť pomocou akcií zameraných okrem iného na zlepšenie prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu pre všetkých, napríklad vyhýbaním sa neodôvodnenému sprísneniu požiadaviek na kvalitu vody z hľadiska verejného zdravia, ktoré by zvýšilo cenu vody pre občanov, prístupom zdarma k pitným fontánkam v mestách, ako aj propagovaním používania vody určenej na ľudskú spotrebu tým, že sa bude podporovať jej dodávanie zdarma do verejných budov, reštaurácií, nákupných a rekreačných centier, ako aj do tranzitných zón a na miesta s veľkou koncentráciou ľudí, ako sú železničné stanice alebo letiská. Členské štáty by mali mať možnosť určiť správnu kombináciu takýchto nástrojov vzhľadom na ich špecifickú vnútroštátnu situáciu.
_________________
_________________
83 COM(2014)0177.
83 COM(2014)0177.
84 COM(2014)0177, s. 12.
84 COM(2014)0177, s. 12.
85 Vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv (2017/C 428/09) zo 17. novembra 2017 (Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10).
85 Vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv (2017/C 428/09) zo 17. novembra 2017 (Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10).
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  Európsky parlament vo svojom uznesení k „ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water86“ konštatuje, „že členské štáty by mali osobitnú pozornosť venovať potrebám zraniteľných skupín spoločnosti“87. Osobitná situácia menšinových kultúr, ako sú Rómovia, Sinti, Travelleri, Kalé, Gens du voyage atď., či už ide o usadené skupiny alebo nie, najmä fakt, že nemajú prístup k pitnej vode, sa uznáva aj v správe Komisie o realizácii rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov88 a v odporúčaní Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch89. Vzhľadom na tento všeobecný kontext je vhodné, aby členské štáty venovali osobitnú pozornosť zraniteľným a marginalizovaným skupinám a prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto skupiny mali prístup k vode. Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov definovať tieto skupiny, by medzi ne mali patriť aspoň utečenci, kočovné komunity, bezdomovci a menšinové kultúry, ako sú Rómovia, Sinti, Travelleri, Kalé, Gens du voyage atď., či už ide o usadené skupiny alebo nie. K takýmto opatreniam, ktoré sa ponechávajú na zhodnotenie členským štátom, môže patriť napríklad poskytovanie alternatívnych spôsobov dodávky (individuálne úpravovne vody), poskytovanie vody v cisternách (nákladné a cisternové vozidlá) a zabezpečenie potrebnej infraštruktúry pre tábory.
(18)  Európsky parlament vo svojom uznesení k „ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water86“ konštatuje, „že členské štáty by mali osobitnú pozornosť venovať potrebám zraniteľných skupín spoločnosti“87. Osobitná situácia menšinových kultúr, ako sú Rómovia a Travelleri, či už ide o usadené skupiny alebo nie, najmä fakt, že nemajú prístup k pitnej vode, sa uznáva aj v správe Komisie o realizácii rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov88 a v odporúčaní Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch89. Vzhľadom na tento všeobecný kontext je vhodné, aby členské štáty venovali osobitnú pozornosť zraniteľným a marginalizovaným skupinám a prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto skupiny mali prístup k vode. So zreteľom na zásadu úhrady nákladov uvedenú v smernici 2000/60/ES by členské štáty mali zlepšiť prístup zraniteľných a marginalizovaných skupín k vode bez ohrozenia dodávok všeobecne cenovo dostupnej kvalitnej vody. Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov definovať tieto skupiny, by medzi ne mali patriť aspoň utečenci, kočovné komunity, bezdomovci a menšinové kultúry, ako sú Rómovia a Travelleri, či už ide o usadené skupiny alebo nie. K takýmto opatreniam, ktoré sa ponechávajú na zhodnotenie členským štátom, môže patriť napríklad poskytovanie alternatívnych spôsobov dodávky (individuálne úpravovne vody), poskytovanie vody v cisternách (nákladné a cisternové vozidlá) a zabezpečenie potrebnej infraštruktúry pre tábory. Ak sú miestne verejné orgány zodpovedné za plnenie týchto povinností, členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali dostatočné finančné zdroje a technické a materiálne kapacity, a mali by ich zodpovedajúcim spôsobom podporiť, napríklad poskytovaním odbornej podpory. Pre miestne verejné orgány by nemala byť neprimerane nákladná najmä distribúcia vody pre zraniteľné a marginalizované skupiny.
_________________
_________________
86 P8_TA(2015)0294.
86 P8_TA(2015)0294.
87 P8_TA(2015)0294, odsek 62.
87 P8_TA(2015)0294, odsek 62.
88 COM(2014)0209.
88 COM(2014)0209.
89 Odporúčanie Rady (2013/C 378/01) z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1).
89 Odporúčanie Rady (2013/C 378/01) z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
(19)  V 7. environmentálnom akčnom programe do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“90 sa požaduje, aby verejnosť mala na vnútroštátnej úrovni prístup k jasným informáciám o životnom prostredí. V smernici 98/83/ES sa stanovuje len pasívny prístup k informáciám, čo znamená, že stačilo, aby členské štáty zabezpečili dostupnosť týchto informácií. Takéto ustanovenia by sa preto mali nahradiť, aby sa zabezpečilo, že aktualizované informácie budú ľahko dostupné napríklad na webovej stránke a odkaz na ňu by sa mal aktívne šíriť. Aktualizované informácie by mali obsahovať nielen výsledky programov monitorovania, ale aj dodatočné informácie, ktoré môžu byť pre verejnosť užitočné, napríklad informácie o ukazovateľoch (železo, tvrdosť, minerály atď.), ktoré majú často vplyv na to, ako odberatelia vnímajú vodu z vodovodu. Na tento účel by sa preto indikačné parametre zo smernice 98/83/ES, ktoré neposkytovali informácie týkajúce sa zdravia, mali nahradiť online informáciami o týchto parametroch. V prípade veľmi veľkých dodávateľov vody by mali byť dostupné online aj dodatočné informácie týkajúce sa okrem iného energetickej efektívnosti, riadenia, správy, štruktúry nákladov a uplatnenej úpravy. Predpokladá sa, že lepšia informovanosť odberateľov a väčšia transparentnosť prispejú k zvýšeniu dôvery občanov k vode, ktorá sa im dodáva. To by malo zasa viesť k zvýšenému používaniu vody z vodovodu a tým aj menšej tvorbe plastového odpadu a emisií skleníkových plynov, a mať pozitívny vplyv na zmiernenie zmeny klímy a životné prostredie ako celok.
(19)  V 7. environmentálnom akčnom programe do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“90 sa požaduje, aby verejnosť mala na vnútroštátnej úrovni prístup k jasným informáciám o životnom prostredí. V smernici 98/83/ES sa stanovuje len pasívny prístup k informáciám, čo znamená, že stačilo, aby členské štáty zabezpečili dostupnosť týchto informácií. Tieto ustanovenia by sa preto mali nahradiť s cieľom zabezpečiť, aby aktualizované informácie, ktoré sú zrozumiteľné a relevantné pre odberateľov, boli ľahko dostupné, napríklad v brožúre, na webovej stránke alebo prostredníctvom inteligentnej aplikácie. Aktualizované informácie by mali obsahovať nielen výsledky programov monitorovania, ale aj dodatočné informácie, ktoré môžu byť pre verejnosť užitočné, napríklad výsledok opatrení prijatých na monitorovanie dodávateľov vody, pokiaľ ide o parametre kvality vody a informácie o indikačných parametroch uvedených v časti Ba prílohy I. V prípade veľmi veľkých dodávateľov vody by mali byť dostupné online aj dodatočné informácie týkajúce sa okrem iného správy, štruktúry sadzieb a uplatnenej úpravy. Účelom lepšej informovanosti odberateľov o relevantných informáciách a väčšej transparentnosti by malo byť zvýšenie dôvery občanov k vode, ktorá sa im dodáva, ako aj k vodárenským službám, a malo by to viesť k zvýšenému používaniu vody z vodovodu ako pitnej vody, čo by mohlo prispieť k nižšiemu používaniu plastov a k menšej tvorbe plastového odpadu a emisií skleníkových plynov, a mať pozitívny vplyv na zmiernenie zmeny klímy a životné prostredie ako celok.
_________________
_________________
90 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).
90 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Z tých istých dôvodov a s cieľom zvýšiť povedomie o dôsledkoch spotreby vody by odberatelia mali dostať (napríklad na faktúre alebo pomocou inteligentných aplikácií) aj informácie o objeme spotrebovanej vody, o štruktúre nákladov, o ktoré sa opierajú sadzby, ktoré účtuje dodávateľ vody, vrátane variabilných a fixných nákladov, ako aj o cene za liter vody určenej na ľudskú spotrebu, čím sa umožní porovnanie s cenami vody vo fľašiach.
(20)  Z tých istých dôvodov a s cieľom zvýšiť povedomie o dôsledkoch spotreby vody by odberatelia mali dostať ľahko prístupnou formou (napríklad na faktúre alebo prostredníctvom inteligentnej aplikácie) aj informácie o objeme spotrebovanej vody za rok, zmenách v spotrebe, porovnanie s priemernou spotrebou domácností, ak má dodávateľ vody takéto informácie k dispozícii, o štruktúre sadzieb, ktoré účtuje dodávateľ vody, vrátane distribúcie ich variabilných a fixných častí, ako aj o cene za liter vody určenej na ľudskú spotrebu, čím sa umožní porovnanie s cenami vody vo fľašiach.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 21
(21)  Zásady, ktoré sa majú brať do úvahy pri stanovovaní sadzieb za vodu, najmä úhrada nákladov za vodárenské služby a zásada „znečisťovateľ platí“, sa stanovujú v smernici 2000/60/ES. Finančná udržateľnosť poskytovania vodárenských služieb však nie je vždy zaručená a niekedy sa prejaví nedostatočným investovaním do údržby vodárenskej infraštruktúry. Miera únikov vody, najmä v dôsledku takýchto nedostatočných investícií, je vďaka zlepšeniu monitorovacích techník čoraz zjavnejšia, preto by sa na úrovni Únie malo podporovať znižovanie strát vody na zlepšenie efektívnosti vodárenskej infraštruktúry. V súlade so zásadou subsidiarity by sa tento problém by sa mal riešiť väčšou transparentnosťou a lepšou informovanosťou odberateľov o miere únikov vody a energetickej efektívnosti.
(21)  Základné zásady, ktoré sa majú brať do úvahy pri stanovovaní sadzieb za vodu, bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 4 smernice 2000/60/ES, najmä úhrada nákladov za vodárenské služby a zásada „znečisťovateľ platí“, sa stanovujú v uvedenej smernici. Finančná udržateľnosť poskytovania vodárenských služieb však nie je vždy zaručená a niekedy sa prejaví nedostatočným investovaním do údržby vodárenskej infraštruktúry. Miery únikov vody, najmä v dôsledku takýchto nedostatočných investícií, vďaka zlepšeniu monitorovacích techník čoraz zjavnejšie, preto by sa na úrovni Únie malo podporovať znižovanie strát vody na zlepšenie efektívnosti vodárenskej infraštruktúry. V súlade so zásadou subsidiarity a s cieľom zvýšiť povedomie o tomto probléme by sa mali informácie, ktoré sa ho týkajú, transparentnejšie zdieľať s odberateľmi.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 25
(25)  Podľa bodu 22 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva by Komisia mala smernicu vyhodnotiť v rámci určitého obdobia po dátume stanovenom na jej transpozíciu. Toto hodnotenie by malo vychádzať zo skúseností a údajov získaných a zozbieraných počas vykonávania smernice, z relevantných vedeckých, analytických, epidemiologických údajov, ako aj zo všetkých dostupných odporúčaní WHO.
(25)  Podľa bodu 22 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva by Komisia mala smernicu vyhodnotiť v rámci určitého obdobia po dátume stanovenom na jej transpozíciu. Toto hodnotenie by malo vychádzať zo skúseností a údajov získaných a zozbieraných počas vykonávania smernice, zo všetkých dostupných odporúčaní WHO, ako aj z relevantných vedeckých, analytických a epidemiologických údajov.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 28
(28)  S cieľom prispôsobiť túto smernicu vedeckému a technickému pokroku alebo špecifikovať požiadavky na monitorovanie na účely posúdenia nebezpečnosti a posúdenia rizika domových rozvodov by sa mala na Komisiu v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc zmeniť prílohy I až IV k tejto smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Najmä s cieľom zabezpečiť rovnakú účasť pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom členských štátov, a ich odborníci majú systematický prístup na stretnutia odborných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Okrem toho splnomocnenie stanovené v časti C poznámke 10 prílohy I k smernici 98/83/ES na stanovenie frekvencií a metód monitorovania rádioaktívnych látok sa z dôvodu prijatia smernice Rady 2013/51/Euratom96 stalo bezpredmetným, a preto by sa malo vypustiť. Splnomocnenie stanovené v druhom pododseku časti A prílohy III k smernici 98/83/ES týkajúce sa zmien smernice už nie je potrebné a malo by sa vypustiť.
(28)  S cieľom prispôsobiť túto smernicu vedeckému a technickému pokroku alebo špecifikovať požiadavky na monitorovanie na účely posúdenia nebezpečnosti a posúdenia rizika domových rozvodov by sa mala na Komisiu v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc prijímať akty, pokiaľ ide o zmenu prílohy I až IV k tejto smernici a prijať opatrenia potrebné v rámci zmien stanovených v článku 10a. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Najmä s cieľom zabezpečiť rovnakú účasť pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom členských štátov, a ich odborníci majú systematický prístup na stretnutia odborných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Okrem toho splnomocnenie stanovené v časti C poznámke 10 prílohy I k smernici 98/83/ES na stanovenie frekvencií a metód monitorovania rádioaktívnych látok sa z dôvodu prijatia smernice Rady 2013/51/Euratom96 stalo bezpredmetným, a preto by sa malo vypustiť. Splnomocnenie stanovené v druhom pododseku časti A prílohy III k smernici 98/83/ES týkajúce sa zmien smernice už nie je potrebné a malo by sa vypustiť.
_________________
_________________
96 Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7.11.2013, s. 12).
96 Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7.11.2013, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
1.  Táto smernica sa vzťahuje na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu.
1.  Táto smernica sa vzťahuje na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu pre všetkých v Únii.
Pozmeňujúce návrhy 163, 189, 207 a 215
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
2.  Cieľom tejto smernice je ochrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty.
2.  Cieľom tejto smernice je ochrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty a zabezpečovať všeobecný prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
1.  „voda určená na ľudskú spotrebu“ je všetka voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá je určená na pitie, varenie, prípravu či výrobu potravín alebo iné domáce účely vo verejných aj súkromných priestoroch, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, dodaná z cisterny alebo, v prípade pramenitých vôd, vo fľašiach.
1.  „voda určená na ľudskú spotrebu“ je všetka voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá je určená na pitie, varenie, prípravu či výrobu potravín alebo iné potravinárske účely alebo iné domáce účely vo verejných aj súkromných priestoroch vrátane potravinárskych podnikov, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, dodaná z cisterny alebo vo fľašiach či nádobách.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
2.  „domový rozvodný systém“ sú potrubia, armatúry a zariadenia nainštalované medzi vodovodnými kohútikmi bežne slúžiacimi na ľudskú spotrebu, vo verejných aj súkromných priestoroch, a rozvodná sieť, no iba v prípadoch, keď dodávateľ vody nie je za ne zodpovedný z titulu funkcie dodávateľa vody podľa platného vnútroštátneho práva.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
3.  „dodávateľ vody“ je subjekt, ktorý denne dodáva v priemere aspoň 10 m3 vody určenej na ľudskú spotrebu;
3.  „dodávateľ vody“ je právnická osoba, ktorá denne dodáva v priemere aspoň 10 m3 vody určenej na ľudskú spotrebu;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
3a.  „veľmi malý dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva menej ako 50 m3 alebo zásobuje vodou menej ako 250 osôb.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
4.  „malý dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva menej ako 500 m3 vody alebo zásobuje vodou menej ako 5 000 osôb;
4.  „malý dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva menej ako 500 m3 vody alebo zásobuje vodou menej ako 2 500 osôb;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
4a.  „stredne veľký dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva aspoň 500 m3 vody alebo zásobuje vodou aspoň 2 500 osôb;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
5.  „veľký dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva aspoň 500 m3 vody alebo zásobuje vodou aspoň 5 000 osôb;
5.  „veľký dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva aspoň 5 000 m3 vody alebo zásobuje vodou aspoň 25 000 osôb;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
6.  „veľmi veľký dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva aspoň 5 000 m3 vody alebo zásobuje vodou aspoň 50 000 osôb;
6.  „veľmi veľký dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva aspoň 20 000 m3 vody alebo zásobuje vodou aspoň 100 000 osôb;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
7.  „prioritné priestory“ sú veľké priestory s veľkým množstvom používateľov, ktorí sú potenciálne vystavení rizikám spojeným s vodou, ako napríklad nemocnice, zdravotnícke zariadenia, ubytovacie zariadenia, nápravné zariadenia a kempingy tak, ako ich vymedzujú členské štáty;
7.  „prioritné priestory“ sú veľké iné ako domáce priestory s veľkým množstvom ľudí, najmä zraniteľných osôb, ktorí sú potenciálne vystavení rizikám spojeným s vodou, ako napríklad nemocnice, zdravotnícke zariadenia, domovy dôchodcov, školy, univerzity a iné vzdelávacie zariadenia, jasle a škôlky, športové, rekreačné, oddychové a výstavné zariadenia, budovy s ubytovacími zariadeniami, nápravné zariadenia a kempingy tak, ako ich vymedzujú členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
8a.   „potravinársky podnik“ je potravinársky podnik v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 2 nariadenia (ES) č. 178/2002.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
1a.  Pokiaľ ide o vodu používanú v potravinárskom podniku pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, uplatňujú sa iba články 4, 5, 6 a 11 tejto smernice. Neuplatňuje sa však žiadny z článkov tejto smernice, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže k spokojnosti príslušných vnútroštátnych orgánov preukázať, že kvalita vody, ktorú používa, neovplyvňuje nezávadnosť produktov alebo látok vyplývajúcich z jeho činností, a že takéto produkty alebo látky sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/20041a.
________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 b (nový)
1b.  Výrobca vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá sa plní do fliaš alebo nádob, sa nepovažuje za dodávateľa vody.
Ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú na vodu určenú na ľudskú spotrebu plnenú do fliaš alebo nádob, pokiaľ sa na ňu nevzťahujú povinnosti podľa iných právnych predpisov Únie.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 c (nový)
1c.   Na námorné plavidlá, ktoré odsoľujú vodu, prepravujú cestujúcich a pôsobia ako dodávatelia vody, sa vzťahujú len články 1 až 7 a 9 až 12 tejto smernice a jej prílohy.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
c)  členské štáty prijali všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia s cieľom spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 5 až 12 tejto smernice.
c)  členské štáty prijali všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia s cieľom spĺňať požiadavky stanovené:
i)   v článkoch 4 až 12 tejto smernice, pokiaľ ide o vodu určenú na ľudskú spotrebu dodávanú konečným odberateľom z rozvodnej siete alebo z cisterien;
ii)  v článkoch 4, 5 a 6 a v článku 11 ods. 4 tejto smernice, pokiaľ ide o vodu určenú na ľudskú spotrebu plnenú do fliaš alebo nádob v potravinárskom podniku;
iii)  v článkoch 4, 5, 6 a 11 tejto smernice, pokiaľ ide o vodu určenú na ľudskú spotrebu vyrobenú a používanú v potravinárskom podniku na výrobu, spracovanie a distribúciu potravín.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté s cieľom vykonávania tejto smernice za žiadnych okolností neviedli, priamo alebo nepriamo, k zhoršeniu súčasnej kvality vody určenej na ľudskú spotrebu alebo k zvýšeniu kontaminácie vôd používaných na výrobu vody určenej na ľudskú spotrebu .
2.  Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté s cieľom vykonávania tejto smernice plne dodržiavali zásadu predbežnej opatrnosti a za žiadnych okolností neviedli, priamo alebo nepriamo, k zhoršeniu súčasnej kvality vody určenej na ľudskú spotrebu alebo k zvýšeniu kontaminácie vôd používaných na výrobu vody určenej na ľudskú spotrebu.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány vykonali posúdenie mier únikov vody na svojich územiach a potenciálu zlepšenia znižovania únikov vody v sektore pitnej vody. V tomto posúdení sa zohľadňujú relevantné aspekty týkajúce sa verejného zdravia, životného prostredia a hospodárstva. Členské štáty prijmú do 31. decembra 2022 vnútroštátne ciele na zníženie mier únikov u dodávateľov vody na ich území do 31. decembra 2030. Členské štáty môžu poskytnúť zmysluplné stimuly na zabezpečenie toho, aby dodávatelia vody na svojom území dodržali tieto vnútroštátne ciele.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 b (nový)
2b.  Ak príslušný orgán zodpovedný za výrobu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu odovzdá správu všetkých činností výroby vody alebo dodávok vody alebo ich časť dodávateľovi vody, v zmluve medzi príslušným orgánom a dodávateľom vody sa stanovia zodpovednosti každej zo strán vyplývajúce z tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
1.  Členské štáty určia pre parametre v prílohe I platné pre vodu určenú na ľudskú spotrebu hodnoty, ktoré nesmú byť menej prísne ako hodnoty uvedené v danej prílohe.
1.  Členské štáty určia hodnoty vzťahujúce sa na vodu určenú na ľudskú spotrebu pre parametre v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 a (nový)
1a.  Hodnoty stanovené podľa odseku 1 nesmú byť menej prísne ako tie, ktoré sú stanovené v častiach A, B a Ba prílohy I. Pokiaľ ide o parametre uvedené v časti Ba prílohy I, hodnoty sa stanovujú iba na monitorovacie účely a na zabezpečenie splnenia požiadaviek stanovených v článku 12.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby látky na zlepšenie vlastností, materiály a dezinfekčné postupy používané v systémoch zásobovania vodou na dezinfekčné účely neovplyvňovali nepriaznivo kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Akákoľvek kontaminácia vody určenej na ľudskú spotrebu spôsobená používaním takýchto látok, materiálov a postupov musí byť minimalizovaná, avšak bez toho, aby sa zhoršila účinnosť dezinfekcie.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
Hodnoty parametrov určené v súlade s článkom 5 pre parametre uvedené v častiach A a B prílohy I musia byť dodržané:
Hodnoty parametrov určené v súlade s článkom 5 pre parametre uvedené v častiach A, B a C prílohy I musia byť dodržané:
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  v prípade pramenitých vôd v mieste, kde sa voda plní do fliaš.
c)  v prípade vody určenej na ľudskú spotrebu plnenej do fliaš alebo do nádob v mieste, kde sa voda plní do fliaš alebo do nádob;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  v prípade vody používanej v potravinárskom podniku, ak vodu dodáva dodávateľ vody, v mieste dodávky v potravinárskom podniku.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
1a.  V prípade vody, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 písm. a), sa má za to, že členské štáty splnili svoje povinnosti podľa tohto článku, ak možno preukázať, že nedodržanie parametrov stanovených v súlade s článkom 5 je spôsobené súkromným rozvodným systémom alebo jeho údržbou s výnimkou, pokiaľ ide o prioritné priestory.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
a)  v prípade vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu sa uskutoční posúdenie nebezpečnosti v súlade s článkom 8;
a)  v prípade vodných útvarov alebo častí vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu sa uskutoční posúdenie nebezpečnosti, ktoré vykonajú členské štáty v súlade s článkom 8;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
b)  v prípade vody dodávanej dodávateľom uskutoční dodávateľ vody posúdenie rizika pri zásobovaní vodou na účely monitorovania kvality ním dodávanej vody v súlade s článkom 9 a časťou C prílohy II;
b)  v prípade vody dodávanej dodávateľom uskutoční dodávateľ vody v každom systéme zásobovania vodou posúdenie rizika pri zásobovaní vodou na účely zabezpečenia a monitorovania kvality ním dodávanej vody v súlade s článkom 9 a časťou C prílohy II;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty môžu prispôsobiť uplatňovanie prístupu založeného na posúdení rizika bez ohrozenia cieľa tejto smernice, pokiaľ ide o kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu, a zdravie odberateľov, ak existujú určité obmedzenia spôsobené geografickými okolnosťami, ako je vzdialenosť alebo dostupnosť oblasti zásobovanej vodou.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 b (nový)
1b.  Členské štáty zabezpečia jasné a primerané rozdelenie zodpovedností medzi zainteresované strany, podľa vymedzenia členských štátov, pre uplatňovanie prístupu založeného na posúdení rizika, pokiaľ ide o vodné útvary používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu a domové rozvodné systémy. Takéto rozdelenie zodpovednosti je prispôsobené ich inštitucionálnemu a právnemu rámcu.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2
2.  Posúdenie nebezpečnosti sa uskutoční najneskôr [3 roky po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenie sa preskúma sa každé 3 roky a v prípade potreby sa aktualizuje.
2.  Posúdenie nebezpečnosti sa vykoná do [3 rokov po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenie sa preskúma každé tri roky pri zohľadnení požiadavky stanovenej v článku 7 smernice 2000/60/ES pre členské štáty, aby určili vodné útvary a v prípade potreby ich aktualizovali.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3
3.  Veľmi veľkí dodávatelia vody a veľkí dodávatelia vody vykonajú posúdenie rizika pri zásobovaní vodou najneskôr [3 roky po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice] a malí dodávatelia vody najneskôr [6 rokov po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenie sa preskúma pravidelne aspoň raz za 6 rokov a v prípade potreby sa aktualizuje.
3.  Dodávatelia vody vykonajú posúdenia rizika pri zásobovaní vodou do [6 rokov po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenia sa preskúmavajú v pravidelných intervaloch najviac 6 rokov a v prípade potreby sa aktualizujú.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 a (nový)
3a.  Podľa článkov 8 a 9 tejto smernice prijmú členské štáty potrebné nápravné opatrenia v rámci programov opatrení a plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia stanovených v článku 11, resp. v článku 13 smernice 2000/60/ES.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4
4.   Posúdenie rizika domových rozvodov sa uskutoční najneskôr [3 roky po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenie sa preskúma sa každé 3 roky a v prípade potreby sa aktualizuje.
4.   Posúdenia rizika vnútorných rozvodov v priestoroch uvedených v článku 10 ods. 1 sa vykonajú do [3 rokov po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenia sa preskúmavajú každé 3 roky a v prípade potreby sa aktualizujú.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 8 – nadpis
Posúdenie nebezpečnosti v prípade vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu
Posúdenie, monitorovanie a riadenie nebezpečnosti v prípade vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 6 a 7 smernice 2000/60/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa uskutočnilo posúdenie nebezpečnosti vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré poskytujú v priemere viac ako 10 m3 vody za deň. Posúdenie nebezpečnosti obsahuje:
1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/60/ES, najmä jej články 4 až 8, členské štáty spolu s príslušnými vodohospodárskymi orgánmi zabezpečia, aby sa uskutočnilo posúdenie nebezpečnosti vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré poskytujú v priemere viac ako 10 m3 vody za deň. Posúdenie nebezpečnosti obsahuje:
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a
a)  identifikáciu a georeferenčné údaje všetkých miest odberu z vodných útvarov, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti;
a)  identifikáciu a georeferenčné údaje všetkých miest odberu z vodných útvarov alebo ich častí, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti. Vzhľadom na to, že údaje uvedené v tomto písmene sú potenciálne citlivé, najmä pokiaľ ide o ochranu verejného zdravia, členské štáty zabezpečia, aby takéto údaje boli chránené a oznamované len príslušným orgánom;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b
b)  zmapovanie ochranných pásiem v prípade, že dané pásma boli zriadené na základe článku 7 ods. 3 smernice 2000/60/ES, a chránených oblastí uvedených v článku 6 danej smernice;
b)  zmapovanie ochranných pásiem v prípade, že dané pásma boli zriadené na základe článku 7 ods. 3 smernice 2000/60/ES;
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c
c)  identifikáciu nebezpečenstva a potenciálnych zdrojov kontaminácie v prípade vodných útvarov, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti. Na tento účel môžu členské štáty použiť posúdenie vplyvov ľudskej činnosti uskutočnené podľa článku 5 smernice 2000/60/ES a informácie o významných vplyvoch zhromaždené podľa bodu 1.4 prílohy II k danej smernici;
c)  identifikáciu nebezpečenstva a potenciálnych zdrojov kontaminácie v prípade vodných útvarov, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti. Takýto výskum a identifikácia zdrojov znečistenia sa pravidelne aktualizujú s cieľom odhaliť nové látky, ktoré ovplyvňujú mikroplasty, najmä PFAS. Na tento účel môžu členské štáty použiť posúdenie vplyvov ľudskej činnosti uskutočnené podľa článku 5 smernice 2000/60/ES a informácie o významných vplyvoch zhromaždené podľa bodu 1.4 prílohy II k danej smernici;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť
d)  pravidelné monitorovanie vodných útvarov, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti, z hľadiska prítomnosti relevantných znečisťujúcich látok vybraných z týchto zoznamov:
d)  pravidelné monitorovanie vodných útvarov alebo ich častí, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti, z hľadiska prítomnosti znečisťujúcich látok, ktoré sú relevantné pre zásobovanie vodou a ktoré sú vybrané z týchto zoznamov:
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d – bod iv
iv)  iné relevantné znečisťujúce látky, napríklad mikroplasty, alebo špecifické znečisťujúce látky povodia, ktoré členské štáty stanovili na základe posúdenia vplyvov ľudskej činnosti uskutočneného podľa článku 5 smernice 2000/60/ES, a informácie o významných vplyvoch zhromaždené podľa bodu 1.4 prílohy II k danej smernici.
iv)  parametre na účely monitorovania len v časti Ca prílohy I alebo iné relevantné znečisťujúce látky, napríklad mikroplasty, za predpokladu, že je zavedená metodika merania mikroplastov podľa článku 11 ods. 5b, alebo špecifické znečisťujúce látky povodia, ktoré členské štáty stanovili na základe posúdenia vplyvov ľudskej činnosti uskutočneného podľa článku 5 smernice 2000/60/ES, a informácie o významných vplyvoch zhromaždené podľa bodu 1.4 prílohy II k danej smernici.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Veľmi malí dodávatelia vody môžu byť vyňatí z požiadaviek uvedených v písmenách a), b) a c) tohto odseku za predpokladu, že príslušný orgán disponuje predchádzajúcimi a aktuálnymi zdokumentovanými vedomosťami o príslušných parametroch uvedených v uvedených písmenách. Príslušný orgán preskúma toto vyňatie aspoň každé tri roky a v prípade potreby ho aktualizuje.
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3
Pravidelné monitorovanie môžu členské štáty uskutočňovať aj na základe iných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa monitorovania.
Na účely pravidelného monitorovania, ako aj na účely odhalenia nových škodlivých látok pomocou nových vyšetrovacích postupov, môžu členské štáty používať monitorovacie postupy a určenú vyšetrovaciu kapacitu v súlade s ostatnými právnymi predpismi Únie.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
3.  Členské štáty informujú dodávateľov vody používajúcich vodný útvar, na ktorý sa vzťahuje posúdenie, o výsledkoch monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) a na základe týchto výsledkov monitorovania môžu:
vypúšťa sa
a)   požiadať dodávateľov vody o uskutočnenie ďalšieho monitorovania alebo o úpravu niektorých parametrov;
b)   povoliť dodávateľom vody znížiť frekvenciu monitorovania niektorých parametrov bez toho, aby boli povinní uskutočniť posúdenie rizika pri zásobovaní vodou, pokiaľ nejde o hlavné parametre v zmysle časti B bodu 1 prílohy II a pokiaľ je nepravdepodobné, že by faktor, ktorý možno dôvodne očakávať, spôsobil zhoršenie kvality vody.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4
4.  V prípadoch, keď sa dodávateľovi vody povolí znížiť frekvenciu monitorovania v zmysle odseku 2 písm. b), členské štáty dané parametre naďalej pravidelnej monitorujú vo vodnom útvare, na ktorý sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť
Na základe informácií zhromaždených podľa odsekov 1 a 2 a podľa smernice 2000/60/ES členské štáty prijmú v spolupráci s dodávateľmi vody a inými zainteresovanými subjektmi tieto opatrenia alebo zabezpečia, aby tieto opatrenia prijali dodávatelia vody:
Na základe informácií zhromaždených podľa odsekov 1 a 2 a podľa smernice 2000/60/ES členské štáty prijmú v spolupráci s dodávateľmi vody a inými zainteresovanými subjektmi tieto opatrenia:
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a
a)  preventívne opatrenia na zníženie potrebnej miery úpravy a zabezpečenie kvality vody vrátane opatrení uvedených v článku 11 ods. 3 písm. d) smernice 2000/60/ES;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  zabezpečia, aby znečisťovatelia v spolupráci s dodávateľmi vody a inými príslušnými zainteresovanými stranami prijali preventívne opatrenia na zníženie potrebnej miery úpravy alebo na jej zamedzenie a na zabezpečenie kvality vody vrátane opatrení uvedených v článku 11 ods. 3 písm. d) smernice 2000/60/ES, ako aj dodatočných opatrení, ktoré sa považujú za nevyhnutné na základe monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) tohto článku;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b
b)  zmierňujúce opatrenia, ktoré sa na základe monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) považujú za potrebné na identifikáciu a odstránenie zdroja kontaminácie.
b)  zmierňujúce opatrenia, ktoré sa na základe monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) považujú za potrebné na identifikáciu a odstránenie zdroja kontaminácie a zamedzenie akejkoľvek dodatočnej úprave, keď sa preventívne opatrenia považujú za neuskutočniteľné alebo nedostatočne účinné na včasné odstránenie zdroja znečistenia.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  ak sa opatrenia stanovené v písmenách aa) a b) nepovažujú za dostatočné na poskytovanie primeranej ochrany pre ľudské zdravie, vyžadujú od dodávateľov vody, aby vykonali ďalšie monitorovanie určitých parametrov v mieste odberu alebo úpravy, ak je to nevyhnutne potrebné na predchádzanie zdravotným rizikám.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5 a (nový)
5a.  Členské štáty informujú dodávateľov vody používajúcich vodný útvar alebo jeho časti, na ktorý sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti, o výsledkoch monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) a na základe týchto výsledkov monitorovania a informácií získaných podľa odsekov 1 a 2 a získaných podľa smernice 2000/60/ES môžu:
a)  umožniť dodávateľom vody znížiť frekvenciu monitorovania určitých parametrov alebo počet parametrov, ktoré sa monitorujú, bez toho, aby od nich vyžadovali uskutočniť posúdenie rizika pri zásobovaní vodou, za predpokladu, že dotknuté parametre nie sú hlavnými parametrami v zmysle časti B bodu 1 prílohy II, a za predpokladu, že je nepravdepodobné, že by faktor, ktorý možno dôvodne očakávať, spôsobil zhoršenie kvality vody;
b)  ak sa dodávateľovi vody umožní znížiť frekvenciu monitorovania v zmysle podľa písmena a), naďalej pravidelne monitorovať tieto parametre vo vodnom útvare, na ktorý sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 9 – nadpis
Posúdenie rizika pri zásobovaní vodou
Posúdenie, monitorovanie a riadenie rizika pri zásobovaní vodou
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia vody uskutočnili posúdenie rizika pri zásobovaní vodou, pričom im dajú možnosť upraviť frekvenciu monitorovania parametrov uvedených v častiach A a B prílohy I, ktoré nie sú hlavnými parametrami podľa časti B prílohy II, na základe ich výskytu v surovej vode.
Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia vody uskutočnili posúdenie rizika pri zásobovaní vodou v súlade s časťou C prílohy II, pričom im dajú možnosť upraviť frekvenciu monitorovania parametrov uvedených v častiach A, B a Ba prílohy I, ktoré nie sú hlavnými parametrami podľa časti B prílohy II, na základe ich výskytu v surovej vode.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2
V prípade daných parametrov členské štáty zabezpečia, aby sa dodávatelia vody mohli odchýliť od frekvencií odberu vzoriek stanovených v časti B prílohy II v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti C prílohy II.
V prípade daných parametrov členské štáty zabezpečia, aby sa dodávatelia vody mohli odchýliť od frekvencií odberu vzoriek stanovených v časti B prílohy II v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti C prílohy II a v závislosti od ich výskytu v surovej vode a mechanizmu úpravy.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 3
Na tento účel sú dodávatelia vody povinní zohľadniť výsledky posúdenia nebezpečnosti uskutočneného podľa článku 8 tejto smernice a výsledky monitorovania uskutočneného podľa článku 7 ods. 1 a článku 8 smernice 2000/60/ES.
Na tento účel sú dodávatelia vody zohľadňujú výsledky posúdenia nebezpečnosti uskutočneného podľa článku 8 tejto smernice a výsledky monitorovania uskutočneného podľa článku 7 ods. 1 a článku 8 smernice 2000/60/ES.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty môžu vyňať veľmi malých dodávateľov vody z odseku 1 za predpokladu, že príslušný orgán disponuje predchádzajúcimi a aktuálnymi zdokumentovanými vedomosťami o príslušných parametroch a usudzuje, že v dôsledku takéhoto vyňatia neexistuje žiadne riziko pre ľudské zdravie, a bez toho aby boli dotknuté povinnosti orgánu podľa článku 4.
Príslušný orgán preskúmava toto vyňatie každé tri roky, alebo ak sa v oblasti odberu zistí akékoľvek nové nebezpečenstvo znečistenia, a v prípade potreby ho aktualizuje.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2
2.  Posúdenia rizika pri zásobovaní vodou schvaľujú príslušné orgány.
2.  Posúdenia rizika pri zásobovaní vodou patria do zodpovednosti dodávateľov vody, ktorí zabezpečia ich súlad s touto smernicou. Na tento účel môžu dodávatelia vody požiadať o podporu príslušných orgánov.
Členské štáty môžu od príslušných orgánov požadovať, aby schválili alebo monitorovali posúdenia dodávateľov vody týkajúce sa rizika pri zásobovaní vodou.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 a (nový)
2a.  Na základe výsledkov posúdenia rizika pri zásobovaní vodou vykonaného podľa odseku 1 členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia vody vypracovali plán bezpečnosti vody prispôsobený identifikovaným rizikám a úmerný veľkosti dodávateľa vody. Tento plán bezpečnosti vody sa môže týkať napríklad materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, produktov na úpravu vody, možných rizík pochádzajúcich z presakujúcich potrubí alebo opatrení na prispôsobenie sa súčasným a budúcim výzvam, ako je zmena klímy, a bližšie ho určia členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 10 – nadpis
Posúdenie rizika domových rozvodov
Posúdenie, monitorovanie a riadenie rizika domových rozvodov
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa uskutočnilo posúdenie rizika domových rozvodov, ktoré pozostáva z týchto krokov:
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prioritných priestoroch uskutočnilo posúdenie rizika domových rozvodov, ktoré pozostáva z týchto krokov:
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a
a)  posúdenie potenciálnych rizík domových rozvodných systémov a súvisiacich produktov a materiálov, ako aj zisťovanie ich vplyvu na kvalitu vody v mieste, kde vyteká z vodovodných kohútikov bežne slúžiacich na ľudskú spotrebu, najmä v prípadoch, keď ide o vodu dodávanú pre verejnosť v prioritných priestoroch;
a)  posúdenie potenciálnych rizík domových rozvodných systémov a súvisiacich produktov a materiálov, ako aj zisťovanie ich vplyvu na kvalitu vody v mieste, kde vyteká z vodovodných kohútikov a je bežne používaná na ľudskú spotrebu;
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 1
b)  pravidelné monitorovanie parametrov uvedených v časti C prílohy I v priestoroch, v ktorých sa možná hrozba pre ľudské zdravie považuje za najvyššiu. Relevantné parametre a priestory, ktoré sa majú monitorovať, sa vyberú na základe posúdenia uskutočneného podľa písmena a).
b)  pravidelné monitorovanie parametrov uvedených v časti C prílohy I v prioritných priestoroch, v ktorých sa počas posúdenia uskutočneného podľa písmena a) zistili osobitné riziká pre kvalitu vody.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2
Na účely pravidelného monitorovania uvedeného v prvom pododseku môžu členské štáty stanoviť stratégiu monitorovania zameranú na prioritné priestory;
Pokiaľ ide o pravidelné monitorovanie, členské štáty zabezpečia prístup k zariadeniam v prioritných priestoroch na účely odberu vzorky a môžu stanoviť stratégiu monitorovania, najmä pokiaľ ide o baktérie Legionella pneumophila;
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c
c)  overenie adekvátnosti parametrov stavebných výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, z hľadiska základných charakteristík spojených so základnými požiadavkami na stavby špecifikovanými v bode 3 písm. e) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011.
c)  overenie adekvátnosti parametrov produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, z hľadiska ochrany ľudského zdravia.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  overenie toho, či sú použité materiály vhodné na kontakt s vodou určenou na ľudskú spotrebu a či sú splnené požiadavky stanovené v článku 11.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2
2.  V prípade, že členské štáty dôjdu na základe posúdenia uskutočneného podľa odseku 1 písm. a) k záveru, že v súvislosti s domovým rozvodným systémom alebo súvisiacimi výrobkami a produktmi existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí, alebo v prípade, že z monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. b) vyplýva nesúlad s parametrickými hodnotami stanovenými v časti C prílohy I, členské štáty:
2.  V prípade, že členské štáty dôjdu na základe posúdenia uskutočneného podľa odseku 1 písm. a) k záveru, že v súvislosti s domovým rozvodným systémom prioritných priestorov alebo súvisiacimi výrobkami a materiálmi existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí, alebo v prípade, že z monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. b) vyplýva nesúlad s parametrickými hodnotami stanovenými v časti C prílohy I, členské štáty zabezpečia, aby boli prijaté primerané opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika nedodržiavania parametrických hodnôt stanovených v časti C prílohy I.
a)  prijmú primerané opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika nesúladu s parametrickými hodnotami stanovenými v časti C prílohy I;
b)  prijmú všetky primerané opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby migrácia látok alebo chemických látok zo stavebných výrobkov používaných pri príprave alebo distribúcii vody určenej na ľudskú potrebu nepredstavovala priamu ani nepriamu hrozbu pre ľudské zdravie;
c)  prijmú iné opatrenia v spolupráci s dodávateľmi vody, napríklad vhodné spracovateľské techniky, ktorými sa zabezpečí zmena typu alebo vlastností vody pred jej dodávkou, aby sa odstránilo alebo znížilo riziko, že voda nebude po dodávke spĺňať parametrické hodnoty;
d)  náležite informujú a poučia spotrebiteľov o podmienkach spotreby a používania vody a možných opatreniach, ktorými sa zamedzí opätovný výskyt rizika;
e)  organizujú odbornú prípravu inštalatérov a iných pracovníkov, ktorí majú na starosti domové rozvodné systémy a inštaláciu stavebných výrobkov;
f)  v prípade baktérie Legionella zabezpečia zavedenie účinných kontrolných a riadiacich opatrení na prevenciu a odstránenie možných ohnísk choroby.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 a (nový)
2a.  S cieľom znížiť riziká spojené s domovým rozvodom vo všetkých domových rozvodných systémoch členské štáty:
a)  povzbudzujú vlastníkov verejných a súkromných priestorov k vykonaniu posúdenia rizika domových rozvodov;
b)  informujú spotrebiteľov a vlastníkov verejných a súkromných priestorov o opatreniach zameraných na odstránenie alebo zníženie rizika nesúladu s normami kvality vody určenej na ľudskú spotrebu súvisiaceho s domovým rozvodným systémom;
c)  náležite informujú a poučia spotrebiteľov o podmienkach spotreby a používania vody a možných opatreniach, ktorými sa zamedzí opätovný výskyt rizika;
d)  podporujú odbornú prípravu inštalatérov a iných odborníkov, ktorí pracujú v oblasti domových rozvodných systémov a inštalácie produktov a materiálov, ktoré sú v kontakte s vodou; a
e)  v prípade baktérie Legionella, najmä baktérií Legionella pneumophila, zabezpečia zavedenie účinných kontrolných a riadiacich opatrení úmerných voči riziku na prevenciu a odstránenie možných ohnísk choroby.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh smernice
Článok 10 a (nový)
Článok 10a
Minimálne požiadavky v oblasti hygieny na produkty, látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu
1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby látky a materiály používané na výrobu všetkých nových produktov prichádzajúcich do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, ktoré sa umiestňujú na trh a používajú na odber, úpravu alebo distribúciu, alebo nečistoty spojené s takýmito látkami:
a)  priamo či nepriamo neznižovali ochranu ľudského zdravia v zmysle tejto smernice;
b)  nemali vplyv na vôňu alebo chuť vody určenej na ľudskú spotrebu;
c)  neboli prítomné vo vode určenej na ľudskú spotrebu pri koncentrácii vyššej, než je úroveň nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa používajú; a
d)  nepodporovali mikrobiálny rast.
2.   Na účely zabezpečenia harmonizovaného uplatňovania odseku 1 Komisia do ... [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením minimálnych požiadaviek v oblasti hygieny a zoznamu látok používaných na výrobu materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, a schválených v Únii, a v prípade potreby vrátane špecifických migračných limitov a osobitných podmienok používania. Komisia pravidelne preskúmava a aktualizuje tento zoznam v súlade s najnovším vedeckým a technologickým vývojom.
3.  S cieľom podporiť Komisiu pri prijímaní a zmene delegovaných aktov podľa odseku 2 sa zriadi stály výbor zložený zo zástupcov vymenovaných členskými štátmi, ktorí môžu požiadať o pomoc odborníkov alebo poradcov.
4.  Materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, na ktoré sa vzťahujú iné právne predpisy Únie, ako napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/20111a, sú v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku.
______________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1
1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie pravidelného monitorovania kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorých cieľom je zistiť, či voda dostupná spotrebiteľom spĺňa požiadavky tejto smernice, a najmä parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5. Vzorky sa musia odoberať tak, aby reprezentovali kvalitu vody spotrebovanej počas celého roka. Okrem toho členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly účinnosti použitého dezinfekčného spracovania v prípade, že dezinfekcia je súčasťou prípravy alebo distribúcie vody určenej na ľudskú spotrebu, a zachovanie čo najnižšej úrovne kontaminácie spôsobenej vedľajšími produktmi dezinfekcie bez zhoršenia kvality dezinfekcie.
1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie pravidelného monitorovania kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorých cieľom je zistiť, či spĺňa požiadavky tejto smernice, a najmä parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5. Vzorky sa musia odoberať tak, aby reprezentovali kvalitu vody spotrebovanej počas celého roka. Okrem toho členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly účinnosti použitého dezinfekčného spracovania v prípade, že dezinfekcia je súčasťou prípravy alebo distribúcie vody určenej na ľudskú spotrebu, a zachovanie čo najnižšej úrovne kontaminácie spôsobenej vedľajšími produktmi dezinfekcie bez zhoršenia kvality dezinfekcie.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5 a (nový)
5a.  Členské štáty oznámia Komisii výsledky monitorovania uskutočneného v súlade s monitorovaním parametrov uvedených v časti Ca prílohy I do ... [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a následne raz do roka.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom zmeniť túto smernicu aktualizáciou látok, ktoré sú zahrnuté do zoznamu sledovaných látok, uvedených v časti Ca prílohy I. Komisia môže rozhodnúť o pridaní látok, ak existuje riziko prítomnosti takýchto látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu a ktoré predstavujú potenciálne riziko pre ľudské zdravie, ale pre ktoré sa prostredníctvom vedeckých poznatkov nepreukázalo riziko pre ľudské zdravie. Na tento účel sa Komisia opiera najmä o vedecký výskum WHO. Pridanie akejkoľvek novej látky sa musí riadne odôvodniť podľa článku 1 tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5 b (nový)
5b.  Do ... [jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť túto smernicu prijatím metodiky merania mikroplastov uvedených na zozname sledovaných látok podľa časti Ca prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky prípady nesplnenia parametrických hodnôt určených v súlade s článkom 5 boli s cieľom zistiť príčinu okamžite preskúmané.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky prípady nesplnenia parametrických hodnôt určených v súlade s článkom 5 v mieste zhody podľa článku 6 boli s cieľom zistiť príčinu okamžite preskúmané.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2
V prípade nedodržania parametrických hodnôt určených v časti C prílohy I sú súčasťou nápravných opatrení opatrenia stanovené v článku 10 ods. 2 písm. a) až f).
V prípade nedodržania parametrických hodnôt určených v časti C prílohy I sú súčasťou nápravných opatrení opatrenia stanovené v článku 10 ods. 2a.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2
Každý prípad nedodržiavania minimálnych požiadaviek na parametrické hodnoty stanovené v častiach A a B prílohy I členské štáty automaticky považujú za možnú hrozbu pre ľudské zdravie.
Členské štáty posúdia nedodržiavanie minimálnych požiadaviek na parametrické hodnoty stanovené v častiach A a B prílohy I ako možnú hrozbu pre ľudské zdravie s výnimkou prípadu, ak príslušné orgány považujú nesúlad s parametrickou hodnotou za bezvýznamný.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4 – úvodná časť
4.  V prípadoch opísaných v odsekoch 2 a 3 členské štáty urýchlene prijmú všetky tieto opatrenia:
4.  V prípadoch opísaných v odsekoch 2 a 3, ak sa nesúlad s parametrickými hodnotami považuje za možnú hrozbu pre ľudské zdravie, členské štáty čo najskôr prijmú všetky tieto opatrenia:
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Opatrenia uvedené v písmenách a), b) a c) sa prijímajú v spolupráci s dotknutým dodávateľom vody.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5
5.  Príslušné orgány alebo iné relevantné orgány rozhodnú, aké opatrenia v zmysle odseku 3 sa musia prijať, berúc do úvahy riziká pre ľudské zdravie, ktoré by mohlo spôsobiť prerušenie zásobovania alebo obmedzenie užívania vody určenej na ľudskú spotrebu.
5.  Ak v mieste zhody bol konštatovaný nesúlad, príslušné orgány alebo iné relevantné orgány rozhodnú, aké opatrenia v zmysle odseku 3 sa musia prijať, berúc do úvahy riziká pre ľudské zdravie, ktoré by mohlo spôsobiť prerušenie zásobovania alebo obmedzenie užívania vody určenej na ľudskú spotrebu.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh smernice
Článok -12a (nový)
Článok 12a
Výnimky
1.  Členské štáty môžu poskytnúť výnimky z parametrických hodnôt stanovených v časti B prílohy I alebo stanovených v súlade s článkom 5 ods. 2 až po maximálnu hodnotu, ktorú určia, ak takéto výnimky nepredstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie a ak dodávku vody určenej na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti nemožno inak zachovať inými primeranými prostriedkami. Takéto výnimky sa obmedzujú na tieto prípady:
a)  nová oblasť zásobovaná vodou;
b)  nový zdroj znečistenia zistený v oblasti zásobovanej vodou alebo novo nájdené alebo zistené parametre.
Platnosť výnimiek sa obmedzí na čo najkratšie obdobie, ktoré nesmie presiahnuť obdobie troch rokov, a ku koncu tohto obdobia členské štáty uskutočnia preskúmanie s cieľom zistiť, či sa dosiahol dostatočný pokrok.
Za výnimočných okolností môže členský štát poskytnúť druhú výnimku, pokiaľ ide o písmená a) a b) prvého pododseku. Ak má členský štát v úmysle udeliť takúto druhú výnimku, oznámi toto preskúmanie Komisii spolu s dôvodmi svojho rozhodnutia o druhej výnimke. Takáto druhá výnimka nesmie prekročiť obdobie troch rokov.
2.  Akákoľvek výnimka udelená v súlade s odsekom 1 obsahuje tieto informácie:
a)  dôvody výnimky;
b)  príslušný parameter, výsledky predchádzajúceho relevantného monitorovania a maximálnu povolenú hodnotu v rámci výnimky;
c)  geografickú oblasť, množstvo vody dodanej každý deň, počet príslušného obyvateľstva a informáciu, či sa výnimka dotkne nejakého dôležitého potravinárskeho podniku alebo nie;
d)  vhodný monitorovací program, v prípade potreby s vyššou frekvenciou monitorovacích činností;
e)  zhrnutie plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác a odhadu nákladov a ustanovení pre revíziu; a
f)  požadované trvanie výnimky.
3.  Ak príslušné orgány rozhodnú, že nesúlad s parametrickou hodnotou je bezvýznamný, a ak opatrenie prijaté v súlade s článkom 12 ods. 2 stačí na vyriešenie problému do 30 dní, informácie stanovené v odseku 2 tohto článku sa nemusia vo výnimke uvádzať.
V tom prípade príslušné orgány alebo iné relevantné orgány určia vo výnimke iba maximálnu povolenú hodnotu pre príslušný parameter a lehotu poskytnutú na vyriešenie problému.
4.  Odsek 3 už nemožno použiť, pokiaľ parametrická hodnota u jednej určitej dodávky vody nebola v priebehu uplynulých 12 mesiacov dodržaná celkovo viac ako 30 dní.
5.  Každý členský štát, ktorý použije výnimky uvedené v tomto článku, zabezpečí, aby obyvateľstvo dotknuté touto výnimkou bolo okamžite informované vhodným spôsobom o tejto výnimke, ako i o jej podmienkach. Okrem toho členský štát v prípade potreby zabezpečí vydanie pokynov pre osobitné skupiny obyvateľstva, pre ktoré by výnimka mohla predstavovať osobitné riziko.
Povinnosti uvedené v prvom pododseku neplatia za podmienok opísaných v odseku 3, ak príslušné orgány nerozhodnú inak.
6.  Okrem výnimiek udelených v súlade s odsekom 3 členský štát informuje do dvoch mesiacov Komisiu o každej výnimke týkajúcej sa individuálnej dodávky vody prevyšujúcej v priemere 1 000 m3 za deň alebo slúžiacej viac ako 5 000 osobám vrátane informácií uvedených v odseku 2.
7.  Tento článok sa nevzťahuje na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá sa ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách.
Pozmeňujúce návrhy 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 a 220
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 smernice 2000/60/ES, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby každému zabezpečili lepší prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu a propagovali jej používanie na svojom území. Ide okrem iného o všetky tieto opatrenia:
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 smernice 2000/60/ES a zásady subsidiarity a proporcionality, členské štáty so zreteľom na miestne a regionálne vyhliadky a okolnosti pre distribúciu vody prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zlepšili všeobecný prístup pre všetkých k vode určenej na ľudskú spotrebu a propagovali jej používanie na svojom území.
a)  identifikácia osôb bez prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu a príčin chýbajúceho prístupu (napríklad príslušnosť osôb k zraniteľnej a marginalizovanej skupine), posúdenie možností zlepšenia prístupu pre tieto osoby a ich informovanie o možnostiach pripojenia na rozvodnú sieť alebo alternatívnych prostriedkoch prístupu k takejto vode;
a)  identifikácia osôb bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k vode určenej na ľudskú spotrebu, vrátane zraniteľných a marginalizovaných skupín, a príčin chýbajúceho prístupu, posúdenie možností zlepšenia prístupu pre tieto osoby a uskutočnenie opatrení v tomto smere, ako aj informovanie týchto osôb o možnostiach pripojenia na rozvodnú sieť alebo alternatívnych prostriedkoch prístupu k takejto vode;
aa)   zabezpečenie verejných dodávok vody určenej na ľudskú spotrebu;
b)   inštalácia a údržba zariadení vo vonkajších a vnútorných priestoroch na účely voľného prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu na verejných priestranstvách;
b)  inštalácia a údržba zariadení vo vonkajších a vnútorných priestoroch, vrátane doplňovacích miest, na účely voľného prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu na verejných priestranstvách, najmä na frekventovaných miestach; ak je to technicky možné, tieto zariadenia sa nainštalujú spôsobom, ktorý zodpovedá potrebnosti takýchto opatrení, pričom sa zohľadnia osobitné miestne podmienky, ako je podnebie a zemepisné charakteristiky;
c)  propagácia vody určenej na ľudskú spotrebu týmito prostriedkami:
c)  propagácia vody určenej na ľudskú spotrebu týmito prostriedkami:
i)  kampane na informovanie občanov o kvalite takejto vody;
i)  spustenie kampaní na informovanie občanov o vysokej kvalite vody z vodovodu a o najbližšom určenom doplňovacom mieste;
ia)  kampane na povzbudenie širokej verejnosti k noseniu fliaš na vodu na opakované použitie a iniciatívy na zvýšenie informovanosti o umiestnení doplňovacích miest;
ii)  podpora zásobovania touto vodou v administratívnych a verejných budovách;
ii)  zabezpečenie bezplatného zásobovania touto vodou v administratívnych a vo verejných budovách, ako aj odrádzanie od používania vody v jednorazových plastových fľašiach alebo nádobách v takýchto administratívnych a verejných budovách;
iii)  podpora bezplatného poskytovania takejto vody v reštauráciách, jedálňach a stravovacích službách.
iii)  podpora poskytovania takejto vody zákazníkom v reštauráciách, jedálňach a stravovacích službách bezplatne alebo za nízky poplatok za službu.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1
Na základe informácií zhromaždených na základe odseku 1 písm. a) členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu pre zraniteľné a marginalizované skupiny.
Na základe informácií zhromaždených na základe odseku 1 písm. a) členské štáty prijmú opatrenia, ktoré považujú za potrebné a primerané na zabezpečenie prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu pre zraniteľné a marginalizované skupiny.
Pozmeňujúce návrhy 173, 199 a 209
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 a (nový)
2a.   Ak podľa vnútroštátneho práva vyplývajú z tohto článku pre miestne verejné orgány povinnosti, členské štáty zabezpečia, aby takéto orgány mali prostriedky a zdroje na zabezpečenie prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu a aby všetky opatrenia v tomto ohľade boli primerané kapacitám a veľkosti príslušnej distribučnej siete.
Pozmeňujúce návrhy 174, 200 a 210
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 b (nový)
2b.   Komisia s ohľadom na údaje získané podľa ustanovení uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) spolupracuje s členskými štátmi a Európskou investičnou bankou na podpore obcí v Únii, ktoré nemajú dostatočný kapitál, ktorý by im umožnil prístup k technickej pomoci, dostupnému financovaniu Únie a dlhodobým pôžičkám s preferenčnou úrokovou sadzbou najmä na účely zachovania a obnovy vodohospodárskej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť poskytovanie vody vysokej kvality a rozšíriť služby v oblasti vody a sanitácie na zraniteľné a marginalizované skupiny obyvateľstva.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli všetkým spotrebiteľom online prístupné adekvátne a aktuálne informácie o vode určenej na ľudskú spotrebu v súlade s prílohou IV.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli všetkým spotrebiteľom online alebo inými používateľsky ústretovými spôsobmi dodané adekvátne, aktuálne a prístupné informácie o vode určenej na ľudskú spotrebu v súlade s prílohou IV pri dodržiavaní príslušných predpisov o ochrane údajov.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
Členské štáty zabezpečia, aby všetci spotrebitelia dostávali pravidelne a aspoň raz za rok najvhodnejšou možnou formou (napríklad na faktúre alebo prostredníctvom inteligentnej aplikácie) tieto informácie bez toho, aby museli o ne žiadať:
Členské štáty zabezpečia, aby všetci spotrebitelia dostávali pravidelne a aspoň raz za rok najvhodnejšou možnou a ľahko prístupnou formou (napríklad na faktúre alebo prostredníctvom inteligentnej aplikácie), ktorú určia príslušné orgány, tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a – úvodná časť
a)  informácie o nákladovej štruktúre sadzieb za kubický meter vody určenej na ľudskú spotrebu vrátane fixných a variabilných nákladov, kde sa uvedú aspoň náklady na:
a)  ak sa náklady uhrádzajú prostredníctvom systému sadzieb, informácie o sadzbách účtovaných za kubický meter vody určenej na ľudskú spotrebu vrátane rozloženia fixných a variabilných nákladov;
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a – bod i
i)  opatrenia, ktoré prijali dodávatelia vody na účely posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 ods. 5;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  úpravu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a – bod iii
iii)  zber a čistenie odpadovej vody;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a – bod iv
iv)  opatrenia prijaté na základe článku 13 v prípadoch, že dodávatelia vody prijali takéto opatrenia;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  informácie o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu vrátane indikačných parametrov;
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  cena dodávanej vody určenej na ľudskú spotrebu na liter a kubický meter;
b)  ak sa náklady uhrádzajú prostredníctvom systému sadzieb, cena dodávky vody určenej na ľudskú spotrebu za kubický meter a cena fakturovaná za liter; ak sa náklady neuhrádzajú prostredníctvom systému sadzieb, celkové ročné náklady, ktoré znáša vodárenský systém na zabezpečenie súladu s touto smernicou, spolu s kontextovými a relevantnými informáciami o tom, ako sa dodáva voda určená na ľudskú spotrebu v danej oblasti;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   úprava a distribúcia vody určenej na ľudskú spotrebu;
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  objem spotreby domácnosti, a to aspoň raz za rok alebo raz za zúčtovacie obdobie, spolu s ročnými trendmi spotreby;
c)  objem spotreby domácnosti, a to aspoň raz za rok alebo raz za zúčtovacie obdobie, spolu s ročnými trendmi spotreby domácností, ak je to technicky uskutočniteľné a len ak sú tieto informácie dostupné dodávateľovi vody;
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d
d)  porovnanie ročnej spotreby vody domácnosti s priemernou spotrebou na domácnosť v rovnakej kategórii;
d)  porovnanie ročnej spotreby vody domácnosti s priemernou spotrebou na domácnosť, ak je to uplatniteľné v súlade s písmenom c);
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa špecifikuje formát informácií, ktoré sa majú poskytovať na základe prvého pododseku, a spôsob, akým sa majú predkladať. Tieto vykonávacie akty sa prijmú s súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 20 ods. 2.
Členské štáty v súvislosti s poskytovaním informácií podľa prvého pododseku stanovia jasné rozdelenie zodpovednosti medzi dodávateľov vody, zainteresované strany a príslušné miestne orgány. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19, ktorými sa dopĺňa táto smernica určením formátu informácií, ktoré sa majú poskytovať podľa prvého pododseku, a spôsobu, akým sa majú predkladať.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d
d)  vytvoriť a následne každoročne aktualizovať súbor údajov obsahujúci informácie o každej udalosti týkajúcej sa pitnej vody bez ohľadu na to, či došlo k prekročeniu parametrických hodnôt, pokiaľ táto udalosť spôsobila možnú hrozbu pre ľudské zdravie, trvala dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich dní a bolo postihnutých aspoň 1 000 osôb, s uvedením príčin tejto udalosti a nápravných opatreniach prijatých podľa článku 12.
d)  vytvoriť a následne každoročne aktualizovať súbor údajov obsahujúci informácie o každej udalosti týkajúcej sa pitnej vody bez ohľadu na to, či došlo k prekročeniu parametrických hodnôt, pokiaľ táto udalosť spôsobila možné riziko pre ľudské zdravie, trvala dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich dní a bolo postihnutých aspoň 1 000 osôb, s uvedením príčin tejto udalosti a nápravných opatrení prijatých podľa článku 12.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1
4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa špecifikuje formát informácií, ktoré sa majú poskytovať na základe odsekov 1 a 3, a spôsob, akým sa majú predkladať; okrem iného majú tieto akty obsahovať podrobné požiadavky na ukazovatele, prehľadové mapy za celú a prehľadové správy členských štátov podľa odseku 3.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19, ktorým sa dopĺňa táto smernica určením formátu informácií, ktoré sa majú poskytovať podľa odsekov 1 a 3, a spôsobu, akým sa majú predkladať; okrem iného majú tieto akty obsahovať podrobné požiadavky na ukazovatele, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov podľa odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 2
Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 20 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – písmeno b
b)  ustanovenia týkajúce sa prístupu k vode podľa článku 13;
b)  ustanovenia týkajúce sa prístupu k vode podľa článku 13 a podiel obyvateľstva bez prístupu k vode;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – písmeno c
c)  ustanovenia týkajúce sa informácií, ktoré sa majú sprístupniť verejnosti, podľa článku 14 a prílohy IV.
c)  ustanovenia týkajúce sa informácií, ktoré sa majú sprístupniť verejnosti, podľa článku 14 a prílohy IV vrátane používateľsky ústretového prehľadu informácií uvedených v bode 7 prílohy IV na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 a (nový)
2a.   Komisia najneskôr do ... [piatich rokov po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice] – a potom vždy, keď to je vhodné – predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možnom ohrození zdrojov vody určenej na ľudskú spotrebu mikroplastmi, liekmi a prípadne ďalšími novo sa vyskytujúcimi znečisťujúcimi látkami a o súvisiacich potenciálnych zdravotných rizikách. Komisia je splnomocnená v prípade potreby prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením maximálnych hodnôt pre mikroplasty, lieky a ďalšie novo sa vyskytujúce znečisťujúce látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 a (nový)
2a.   Do ... [piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] Komisia preskúma, či článok 10a viedol k dostatočnej úrovni harmonizácie hygienických požiadaviek na materiály a produkty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, a v prípade potreby prijme ďalšie vhodné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2
2.  Výnimky udelené členskými štátmi podľa článku 9 smernice 98/83/ES, ktoré sú platné do [konečný termín na transpozíciu tejto smerníc] ostávajú v platnosti do konca ich trvania. Ich platnosť nemožno predĺžiť.
2.  Výnimky udelené členskými štátmi podľa článku 9 smernice 98/83/ES, ktoré sú naďalej platné do [konečný termín na transpozíciu tejto smernice], ostávajú v platnosti do konca ich trvania.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh smernice
Príloha I – časť A – tabuľka

Text predložený Komisiou

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Spóry Clostridium perfringens

0

počet/100 ml

Koliformné baktérie

0

počet/100 ml

Enterococci

0

počet/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

počet/100 ml

Počet heterotrofných mikroorganizmov (HPC) 22 °C

Bez abnormálnych zmien

 

Somatické kolifágy

0

počet/100 ml

Zákal

< 1

NTU

Pozmeňujúci návrh

Parameter

Parametrická hodnota

Parameter

Spóry Clostridium perfringens

0

počet/100 ml

Enterococci

0

počet/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

počet/100 ml

Somatické kolifágy

0

počet/100 ml

Poznámka

Parametre stanovené v tejto časti sa nevzťahujú na pramenité a minerálne vody v súlade so smernicou 2009/54/ES.

Pozmeňujúce návrhy 138 a 180
Návrh smernice
Príloha I – časť B – tabuľka

Text predložený Komisiou

Chemické parametre

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Poznámky

Akrylamid

0,10

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

Antimón

5,0

μg/l

 

Arzén

10

μg/l

 

Benzén

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyrén

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,01

μg/l

 

Bór

1,0

mg/l

 

Brómomičnany

10

μg/l

 

Kadmium

5,0

μg/l

 

Chlorát

0,25

mg/l

 

Chlorit

0,25

mg/l

 

Chróm

25

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre chróm 50 μg/l.

Meď

2,0

mg/l

 

Kyanid

50

μg/l

 

1,2-dichlóretán

3,0

μg/l

 

Epichlórhydrín

0,10

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Halooctové kyseliny (HAA)

80

μg/l

Súčet týchto deviatich reprezentatívnych látok: kyselina chlóroctová, dichlóroctová a trichlóroctová, kyselina brómoctová a dibrómoctová, kyselina brómchlóroctová, kyselina brómdichlóroctová, kyselina dibrómchlóroctová a kyselina tribrómoctová.

Olovo

5

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre olovo 10 μg/l.

Ortuť

1,0

μg/l

 

Mikrocystín-LR

10

μg/l

 

Nikel

20

μg/l

 

Dusičnan

50

mg/l

Členské štáty musia zabezpečiť, aby podmienka [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 ≤ 1, pričom hranaté zátvorky označujú koncentrácie v mg/l pre dusičnan (NO3) a dusitan (NO2), bola splnená a aby bola splnená hodnota 0,10 mg/l pre dusitany na výstupe z úpravovní vody.

Dusitan

0,50

mg/l

Členské štáty musia zabezpečiť, aby podmienka [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 ≤ 1, pričom hranaté zátvorky označujú koncentrácie v mg/l pre dusičnan (NO3) a dusitan (NO2), bola splnená a aby bola splnená hodnota 0,10 mg/l pre dusitany na výstupe z úpravovní vody.

Nonylfenol

0,3

μg/l

 

Pesticídy

0,10

μg/l

„Pesticídy“ znamenajú:

 

 

 

organické insekticídy

 

 

 

organické herbicídy

 

 

 

organické fungicídy

 

 

 

organické nematocídy

 

 

 

organické akaricídy

 

 

 

organické algicídy

 

 

 

organické rodenticídy

 

 

 

organické slimicídy

 

 

 

súvisiace produkty (okrem iného regulátory rastu) a ich relevantné metabolity, ako sa vymedzujú v článku 3 ods. 32 nariadenia (ES) č. 1107/20091.

 

 

 

Parametrická hodnota sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd.

 

 

 

V prípade aldrínu, dieldrínu, heptachlóru a heptachlóepoxidu je parametrická hodnota 0,030 μg/l.

Pesticídy – spolu

0,50

μg/l

„Pesticídy – spolu“ znamená súčet všetkých jednotlivých pesticídov vymedzených v predchádzajúcom riadku, zistených a kvantifikovaných monitorovaním.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ znamená každú jednotlivú perfluóralkylovanú a polyfluóralkylovanú látku (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

PFAS – spolu

0,50

μg/l

„PFAS spolu“ znamená súčet perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

Polycyklické aromatické uhľovodíky

0,10

μg/l

Súčet koncentrácií týchto špecifikovaných zlúčenín: benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(ghi)perylén a indeno(1,2,3-cd)pyrén.

Selén

10

μg/l

 

Tetrachlóretén a trichlóretén

10

μg/l

Súčet koncentrácií špecifikovaných parametrov

Trihalometány – spolu

100

μg/l

Ak je to možné, členské štáty sa musia snažiť o dosiahnutie nižšej hodnoty, a to bez zhoršenia kvality dezinfekcie.

 

 

 

Súčet koncentrácií týchto špecifikovaných zlúčenín: chloroform, bromoform, dibromochlórmetán, bromodichlórometán.

Urán

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

__________________

1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh

Chemické parametre

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Poznámky

Akrylamid

0,10

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

Antimón

5,0

μg/l

 

Arzén

10

μg/l

 

Benzén

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyrén

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,1

μg/l

 

Bór

1,5

mg/l

 

Brómomičnany

10

μg/l

 

Kadmium

5,0

μg/l

 

Chlorát

0,25

mg/l

 

Chlorit

0,25

mg/l

 

Chróm

25

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre chróm 50 μg/l.

Meď

2,0

mg/l

 

Kyanid

50

μg/l

 

1,2-dichlóretán

3,0

μg/l

 

Epichlórhydrín

0,10

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Kyseliny halogénoctové (HAA)

80

μg/l

Súčet týchto deviatich reprezentatívnych látok: kyselina chlóroctová, dichlóroctová a trichlóroctová, kyselina brómoctová a dibrómoctová, kyselina brómchlóroctová, kyselina brómdichlóroctová, kyselina dibrómchlóroctová a kyselina tribrómoctová.

Olovo

5

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre olovo 10 μg/l.

Ortuť

1,0

μg/l

 

Mikrocystín LR

10

μg/l

 

Nikel

20

μg/l

 

Dusičnan

50

mg/l

Členské štáty musia zabezpečiť, aby podmienka [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 ≤ 1, pričom hranaté zátvorky označujú koncentrácie v mg/l pre dusičnan (NO3) a dusitan (NO2), bola splnená a aby bola splnená hodnota 0,10 mg/l pre dusitany na výstupe z úpravovní vody.

Dusitan

0.50

mg/l

Členské štáty musia zabezpečiť, aby podmienka [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 ≤ 1, pričom hranaté zátvorky označujú koncentrácie v mg/l pre dusičnan (NO3) a dusitan (NO2), bola splnená a aby bola splnená hodnota 0,10 mg/l pre dusitany na výstupe z úpravovní vody.

Nonylfenol

0,3

μg/l

 

Pesticídy

0,10

μg/l

„Pesticídy“ znamenajú:

 

 

 

organické insekticídy

 

 

 

organické herbicídy

 

 

 

organické fungicídy

 

 

 

organické nematocídy

 

 

 

organické akaricídy

 

 

 

organické algicídy

 

 

 

organické rodenticídy

 

 

 

organické slimicídy

 

 

 

súvisiace produkty (okrem iného regulátory rastu) a ich relevantné metabolity, ako sa vymedzujú v článku 3 ods. 32 nariadenia (ES) č. 1107/20091.

 

 

 

Parametrická hodnota sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd.

 

 

 

V prípade aldrínu, dieldrínu, heptachlóru a heptachlóepoxidu je parametrická hodnota 0,030 μg/l.

Pesticídy – spolu

0,50

μg/l

„Pesticídy – spolu“ znamená súčet všetkých jednotlivých pesticídov vymedzených v predchádzajúcom riadku, zistených a kvantifikovaných monitorovaním.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ znamená každú jednotlivú perfluóralkylovanú a polyfluóralkylovanú látku (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

Týmto vzorcom sa tiež zavádza rozlíšenie medzi PFAS s dlhým reťazcom a PFAS s krátkym reťazcom. Táto smernica sa vzťahuje iba na PFAS s „dlhým reťazcom“.

Táto parametrická hodnota pre jednotlivé látky PFAS sa vzťahuje len na tie látky PFAS, ktoré sú pravdepodobne prítomné a ktoré sú podľa posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 tejto smernice nebezpečné pre ľudské zdravie.

PFAS – spolu

0,50

μg/l

„PFAS spolu“ znamená súčet perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

Táto parametrická hodnota pre PFAS spolu sa vzťahuje len na tie látky PFAS, ktoré sú pravdepodobne prítomné a ktoré sú podľa posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 tejto smernice nebezpečné pre ľudské zdravie.

Polycyklické aromatické uhľovodíky

0,10

μg/l

Súčet koncentrácií týchto špecifikovaných zlúčenín: benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(ghi)perylén a indeno(1,2,3-cd)pyrén.

Selén

10

μg/l

 

Tetrachlóretén a trichlóretén

10

μg/l

Súčet koncentrácií špecifikovaných parametrov

Trihalometány – spolu

100

μg/l

Ak je to možné, členské štáty sa musia snažiť o dosiahnutie nižšej hodnoty, a to bez zhoršenia kvality dezinfekcie.

 

 

 

Súčet koncentrácií týchto špecifikovaných zlúčenín: chloroform, bromoform, dibromochlórmetán, bromodichlórometán.

Urán

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

__________________

1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 139
Návrh smernice
Príloha I – časť B a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Indikačné parametre

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Poznámky

Hliník

200

μg/l

 

Amoniak

0,50

mg/l

 

Chlorid

250

mg/l

Poznámka 1

Farba

Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien

 

 

Vodivosť

2 500

μs cm-1 pri teplote 20 °C

Poznámka 1

Koncentrácia iónov vodíka

≥ 6,5 a ≤ 9,5

jednotky pH

Poznámky 1 a 3

Železo

200

μg/l

 

Mangán

50

μg/l

 

Zápach

Prijateľný pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien

 

 

Sírany

250

mg/l

Poznámka 1

Sodík

200

mg/l

 

Chuť

Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien

 

 

Počet kolónií pri teplote 22 °C

Bez abnormálnych zmien

 

 

Koliformné baktérie

0

počet/100 ml

 

Celkový obsah organického uhlíka (TOC)

Bez abnormálnych zmien

 

 

Zákal

Prijateľný pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien

 

 

Poznámka 1:

Voda by nemala byť agresívna.

Poznámka 2:

Tento parameter netreba merať, ak voda nepochádza z povrchovej vody alebo ňou nie je ovplyvnená. V prípade nezhody s touto parametrickou hodnotou príslušný členský štát musí preskúmať dodávku s cieľom uistiť sa, či nepredstavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie spôsobenú prítomnosťou patogénnych mikroorganizmov, napr. cryptosporidia.

Poznámka 3:

V prípade destilovanej vody plnenej do fliaš alebo nádob sa môže minimálna hodnota znížiť na 4,5 jednotky pH.

V prípade vody plnenej do fliaš alebo nádob, ktorá obsahuje prírodný oxid uhličitý alebo ku ktorej bol oxid uhličitý pridaný, môže byť minimálna hodnota nižšia.

Pozmeňujúci návrh 140
Návrh smernice
Príloha I – časť C

Text predložený Komisiou

Parametre posúdenia rizika domových rozvodov

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Poznámky

Legionella

< 1 000

počet/l

Ak parametrická hodnota <1 000/l pre Legionella nie je splnená, musí sa opätovne odobrať vzorka Legionella pneumophila. Ak Legionella pneumophila nie je prítomná, parametická hodnota pre Legionella je <10 000/l.

Olovo

5

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do ... [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre olovo 10 μg/l.

Pozmeňujúci návrh

Parametre posúdenia rizika domových rozvodov

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Poznámky

Legionella pneumophila

< 1 000

počet/l

 

Legionella

< 10 000

počet/l

Ak Legionella pneumophila, ktorej parametrická hodnota je < 1 000/l, nie je prítomná, parametrická hodnota pre Legionella je < 10 000/l.

Olovo

5

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do ... [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre olovo 10 μg/l.

Pozmeňujúci návrh 141
Návrh smernice
Príloha I – časť C a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nové parametre podliehajúce monitorovaniu

Mikroplasty

Monitorovanie sa vykonáva v súlade s metodikou merania mikroplastov stanovenou v delegovanom akte podľa článku 11 ods. 5b.

Pozmeňujúci návrh 142
Návrh smernice
Príloha II – časť B – bod 1 – odsek 1
Spóry Escherichia coli (E. coli), Clostridium perfringens a somatické kolifágy sa považujú za „hlavné parametre“ a v súlade s časťou C tejto prílohy nesmú byť predmetom posúdenia rizika pri zásobovaní vodou. Vždy sa musia monitorovať na základe frekvencií stanovených v bode 2 tabuľky 1.
Spóry Escherichia coli (E. Coli) a enterococci sa považujú za „hlavné parametre“ a v súlade s časťou C tejto prílohy nesmú byť predmetom posúdenia rizika pri zásobovaní vodou. Vždy sa musia monitorovať na základe frekvencií stanovených v bode 2 tabuľky 1.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh smernice
Príloha II – časť B – bod 2

Text predložený Komisiou

Frekvencie odberu vzoriek

Všetky parametre stanovené v súlade s článkom 5 sa musia monitorovať aspoň podľa frekvencií stanovených v nasledujúcej tabuľke, pokiaľ sa na základe posúdenia rizika pri zásobovaní vodou vykonaného v súlade s článkom 9 a časťou C tejto prílohy neurčí iná frekvencia odberu vzoriek.

Tabuľka 1

Minimálna frekvencia odberu vzoriek a analýz na monitorovanie súladu

Objem vody (m3) distribuovanej alebo vyrábanej každý deň v rámci zásobovanej oblasti

Minimálny počet vzoriek za

rok

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50b

365

365

a: Všetky vzorky sa musia odobrať v čase, keď je vysoké riziko, že črevné patogény úpravu vody prežijú.

b: Najmenej desať vzoriek sa musí odobrať v čase, keď je riziko rozšírenia črevných patogénov po úprave vody vysoké.

Poznámka 1: Zásobovaná oblasť je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádza z jedného alebo niekoľkých zdrojov a kde kvalitu vody možno považovať za približne rovnakú.

Poznámka 2: Objemy sú vypočítané ako priemery za kalendárny rok. Pri určovaní minimálnej frekvencie sa môže namiesto množstva vody použiť počet obyvateľov v zásobovanej oblasti, pričom sa vychádza zo spotreby vody 200 l/(deň/hlavu).

Poznámka 3: Členské štáty, ktoré sa rozhodli udeliť v zmysle článku 3 ods. 2 písm. b) tejto smernice výnimku pre individuálne zdroje, uplatnia tieto frekvencie len na oblasti zásobované vodou v objeme od 10 do 100 m3 za deň.

Pozmeňujúci návrh

Frekvencie odberu vzoriek

Všetky parametre stanovené v súlade s článkom 5 sa musia monitorovať aspoň podľa frekvencií stanovených v nasledujúcej tabuľke, pokiaľ sa na základe posúdenia rizika pri zásobovaní vodou vykonaného v súlade s článkom 9 a časťou C tejto prílohy neurčí iná frekvencia odberu vzoriek.

Tabuľka 1

Minimálna frekvencia odberu vzoriek a analýz na monitorovanie súladu

Objem vody distribuovanej alebo vyrábanej každý deň v rámci oblasti dodávky

(pozri poznámky 1 a 2) m3

Parameter skupiny A (mikrobiologický parameter) –

počet vzoriek za rok

(pozri poznámku 3)

Parameter skupiny B (chemický parameter) –

počet vzoriek za rok

 

≤ 100

> 0

(pozri poznámku 4)

> 0

(pozri poznámku 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+3

na každých 1 000 m3/d a z toho časť vo vzťahu k celkovému objemu

1

+1

na každých 1 000 m3/d a z toho časť vo vzťahu k celkovému objemu

> 10 000

 

≤ 100 000

3

+ 1

na každých 10 000 m³/deň a

z toho časť vo vzťahu k celkovému objemu

> 100 000

 

12

+ 1

na každých 25 000 m3/deň a z toho časť vo vzťahu k celkovému objemu

Poznámka 1: Zásobovaná oblasť je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádza z jedného alebo niekoľkých zdrojov a kde kvalitu vody možno považovať za približne rovnakú.

Poznámka 2: Objemy sú vypočítané ako priemery za kalendárny rok. Pri určovaní minimálnej frekvencie sa môže namiesto množstva vody použiť počet obyvateľov v zásobovanej oblasti, pričom sa vychádza zo spotreby vody 200 l/(deň/hlavu).

Poznámka 3: Uvedená frekvencia sa vypočíta takto: napr. 4 300 m3/deň = 16 vzoriek (štyri na prvých 1 000 m3/deň + 12 na ďalších 3 300 m3/deň).

Poznámka 4: Členské štáty, ktoré sa rozhodli udeliť v zmysle článku 3 ods. 2 písm. b) tejto smernice výnimku pre individuálne zdroje, uplatnia tieto frekvencie len na oblasti zásobované vodou v objeme od 10 do 100 m3 za deň.

Pozmeňujúci návrh 144
Návrh smernice
Príloha II – časť D – bod 2 a (nový)
2a.  Vzorky pre baktérie Legionella v domových rozvodných systémoch sa odoberajú v miestach rizika šírenia baktérie Legionella pneumophila a/alebo vystavenia sa týmto baktériám. Členské štáty vypracujú usmernenia pre metódy odberu vzoriek pre baktérie Legionella;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh smernice
Príloha II a (nová)
Minimálne požiadavky v oblasti hygieny na látky a materiály používané na výrobu nových výrobkov prichádzajúcich do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu:
a)  zoznam látok schválených na používanie pri výrobe materiálov vrátane okrem iného organických materiálov, elastomérov, silikónov, kovov, cementu, ionomeničových živíc a kompozitných materiálov, ako aj z nich vyrobených výrobkov;
b)  osobitné požiadavky na používanie látok v materiáloch a z nich vyrobených výrobkov;
c)  osobitné obmedzenia pre migráciu určitých látok do vody určenej na ľudskú spotrebu;
d)  hygienické pravidlá týkajúce sa iných vlastností požadovaných na dosiahnutie súladu;
e)  základné pravidlá na overenie súladu s písmenami a) až d);
f)  pravidlá týkajúce sa odberu vzoriek a metód analýzy na overenie súladu s písmenami a) až d).
Pozmeňujúce návrhy 177 a 224
Návrh smernice
Príloha III – časť B – bod 1 – tabuľka 1 – riadok 28

Text predložený Komisiou

Polyfluórované a perfluórované alkylované látky (PFAS)

50

 

Pozmeňujúci návrh

Polyfluórované a perfluórované alkylované látky (PFAS)

20

 

Pozmeňujúci návrh 146
Návrh smernice
Príloha IV – nadpis
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ ONLINE
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – úvodná časť
Nasledujúce informácie sa musia spotrebiteľom sprístupniť online tak, aby boli ľahko použiteľné a zodpovedali ich potrebám:
Nasledujúce informácie spotrebiteľom prístupné online alebo rovnocenným používateľsky ústretovým a prispôsobeným spôsobom:
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 1
(1)  identifikácia príslušného dodávateľa vody
(1)  identifikácia príslušného dodávateľa vody, oblasť a počet ľudí zásobovaných vodou a metóda výroby vody;
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť
(2)  najaktuálnejšie výsledky monitorovania parametrov uvedených v častiach A a B prílohy I vrátane frekvencie a miesta odberu vzoriek podľa záujmovej oblasti odberateľa, ako aj parametrická hodnota stanovená v súlade s článkom 5. Výsledky monitorovania nesmú byť staršie ako:
(2)  preskúmanie najaktuálnejších výsledkov monitorovania na dodávateľa vody v prípade parametrov uvedených v častiach A, B a Ba prílohy I vrátane frekvencie podľa záujmovej oblasti odberateľa spolu s parametrickou hodnotou stanovenou v súlade s článkom 5.Výsledky monitorovania nesmú byť staršie ako:
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
b)  šesť mesiacov v prípade veľkých dodávateľov vody;
b)  šesť mesiacov v prípade stredných a veľkých dodávateľov vody;
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
c)  jeden rok v prípade malých dodávateľov vody;
c)  jeden rok v prípade veľmi malých a malých dodávateľov vody;
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 3
(3)  pri prekročení parametrickej hodnoty stanovenej v súlade s článkom 5 informácie o možnej hrozbe pre ľudské zdravie spolu so súvisiacimi odporúčaniami týkajúcimi sa zdravia a konzumácie alebo hypertextový odkaz na takéto informácie;
(3)  v prípade možnej hrozby pre ľudské zdravie, ktorú určia príslušné orgány, po prekročení parametrických hodnôt stanovených v súlade s článkom 5 informácie o možnej hrozbe pre ľudské zdravie spolu so súvisiacimi odporúčaniami týkajúcimi sa zdravia a konzumácie alebo hypertextový odkaz na takéto informácie;
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 4
(4)  súhrn príslušného hodnotenia rizika pri zásobovaní vodou;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 5
(5)  informácie o týchto indikačných parametroch a súvisiacich parametrických hodnotách:
(5)  informácie o indikačných parametroch uvedených v časti C prílohy I a súvisiacich parametrických hodnotách;
a)  farba;
b)  pH (koncentrácia iónov vodíka);
c)  vodivosť;
d)  železo;
e)  mangán;
f)  pach;
g)  chuť;
h)  tvrdosť;
i)  minerály, anióny/katióny rozpustené vo vode:
—  boritan BO3-
—  uhličitan CO32-
—  chlorid Cl-
—  fluorid F-
—  hydrogénuhličitan HCO3-
—  dusičnan NO3-
—  dusitan NO2-
—  fosfát PO43-
—  kremičitan SiO2
—  síran SO42-
—  sulfid S2-
—  hliník Al
—  amoniak NH4+
—  vápnik Ca
—  horčík Mg
—  draslík K
—  sodík Na
Tieto parametrické hodnoty a iné neionizované zlúčeniny a stopové prvky sa môžu uvádzať s referenčnou hodnotou a/alebo vysvetlivkou;
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 6
(6)  odporúčania spotrebiteľom týkajúce sa okrem iného zníženia spotreby vody;
(6)  odporúčania spotrebiteľom týkajúce sa okrem iného zníženia spotreby vody, ak je to vhodné, a zodpovedného používania vody podľa miestnych podmienok;
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 7
(7)  v prípade veľmi veľkých dodávateľov vody výročné informácie o:
(7)  v prípade veľkých a veľmi veľkých dodávateľov vody výročné informácie o:
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
a)  celkovej výkonnosti vodovodného systému z hľadiska účinnosti vrátane miery únikov a spotreby energie na kubický meter dodávanej vody;
a)  celkovej výkonnosti vodovodného systému z hľadiska účinnosti vrátane mier únikov, ktoré určia členské štáty;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
b)  informácie o riadení a správe dodávateľa vody vrátane zloženia jeho vedúcich orgánov;
b)  informácie o riadiacom modeli a vlastníckej štruktúre dodávok vody dodávateľom vody;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 7 – písmeno d
d)  informácie o nákladovej štruktúre taríf účtovaných spotrebiteľom na kubický meter vody vrátane fixných a variabilných nákladov predstavujúcich prinajmenšom náklady na spotrebu energie na kubický meter dodanej vody, opatrenia dodávateľov vody na posúdenie nebezpečenstva podľa článku 8 ods. 4, úprava a distribúcia vody určenej na ľudskú spotrebu, zber a čistenie odpadových vôd, ako aj náklady na opatrenia na účely článku 13, ak dodávatelia vody takéto opatrenia prijali;
d)  ak sú náklady uhrádzané prostredníctvom systému sadzieb, informácie o štruktúre sadzieb za kubický meter vody vrátane fixných a variabilných nákladov, ako aj nákladov týkajúcich sa opatrení dodávateľov vody na účely posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 ods. 4, na úpravu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu, a nákladov týkajúcich sa opatrení na účely článku 13, ak dodávatelia vody takéto opatrenia prijali;
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 7 – písmeno e
e)  suma investícií, ktoré dodávateľ považuje za potrebné na zabezpečenie finančnej udržateľnosti poskytovania vodárenských služieb (vrátane údržby infraštruktúry) a suma skutočne získaných alebo navrátených investícií;
e)  suma realizovaných, prebiehajúcich a plánovaných investícií, ako aj plán financovania;
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 7 – písmeno g
g)  súhrn a štatistika sťažností spotrebiteľov, ako aj včasnosti a adekvátnosti odpovedí na problémy;
g)  súhrn a štatistika sťažností spotrebiteľov, ako aj spôsob ich vyriešenia;
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh smernice
Príloha IV – odsek 1 – bod 8
(8)  na požiadanie prístup k historickým údajom pre informáciu podľa bodov 2 a 3, a to spätne desať rokov.
(8)  na požiadanie prístup k historickým údajom pre informáciu podľa bodov 2 a 3, a to spätne desať rokov, nie však pred dátumom transpozície tejto smernice.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 107.
(2) Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 46.
(3) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
(4) Táto pozícia zodpovedá pozmeňujúcim návrhom prijatým 23. októbra 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0397).

Posledná úprava: 1. apríla 2019Právne oznámenie