Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0359(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0269/2018

Testi mressqa :

A8-0269/2018

Dibattiti :

PV 27/03/2019 - 25
CRE 27/03/2019 - 25

Votazzjonijiet :

PV 28/03/2019 - 8.3

Testi adottati :

P8_TA(2019)0321

Testi adottati
PDF 441kWORD 124k
Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn ***I
P8_TA-PROV(2019)0321A8-0269/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0723),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 53 u 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0475/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa minn Dáil Éireann u Seanad Éireann,, fil-qafas tal-protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tisħaq li l-abbozz ta' att leġiżlattiv mhuwiex konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-29 ta’ Marzu 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-12 ta’ Lulju 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-19 ta’ Diċembru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0269/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 209, 30.6.2017, p. 21.
(2) ĠU C 342, 12.10.2017, p. 43.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-28 ta’ Marzu 2019 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv, dwar il-ħelsien mid-dejn u l-iskwalifiki, u dwar miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn, u li temenda d-Direttiva(EU) 2017/1132 ▌(Direttiva dwar ir-ristrutturar l-insolvenza)
P8_TC1-COD(2016)0359

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 53 u 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  L-objettiv ta' din id-Direttiva huwa li tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u t-tneħħija tal-ostakli għall-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali, bħall-moviment liberu tal-kapital u l-libertà ta' stabbiliment, li jirriżultaw minn differenzi bejn il-liġijiet u l-proċeduri nazzjonali li jikkonċernaw ir-ristrutturar preventiv, l-insolvenza, il-ħelsien mid-dejn, u l-iskwalifiki. Mingħajr ma taffettwa d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-ħaddiema, din id-Direttiva timmira li tneħħi dawn l-ostakli billi tiżgura li: l-intrapriżi u l-imprendituri vijabbli li jkunu f'diffikultajiet finanzjarji jkollhom aċċess għal oqfsa nazzjonali ta' ristrutturar preventiv effettivi li jippermettulhom jibqgħu joperaw; l-imprendituri onesti li jkunu insolventi jew li jkollhom dejn eċċessiv ikunu jistgħu jibbenefikaw minn ħelsien sħiħ mid-dejn wara li jkun għadda perjodu ta' żmien raġonevoli, biex b’hekk jingħataw it-tieni opportunità; u li l-effettività tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn tiġi mtejba, b'mod partikolari bil-għan li titnaqqas id-durata tagħhom.

(2)  Jenħtieġ li r-ristrutturar jippermetti lid-debituri f'diffikultajiet finanzjarji jkomplu n-negozju tagħhom, kompletament jew parzjalment, billi jbiddlu l-kompożizzjoni, il-kondizzjonijiet jew l-istruttura tal-assi tagħhom u tal-obbligazzjonijiet tagħhom jew kwalunkwe parti tal-istruttura tal-kapital tagħhom - inkluż permezz tal-bejgħ tal-assi jew ta' partijiet tan-negozju jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, in-negozju kollu kemm hu, kif ukoll billi jwettqu bidliet operazzjonali. Dment li ma jkunx speċifikament previst mod ieħor mil-liġi nazzjonali, jenħtieġ li l-bidliet operazzjonali, bħat-terminazzjoni jew l-emendar ta' kuntratti jew il-bejgħ jew disponiment ieħor tal-assi, ikunu konformi mar-rekwiżiti ġenerali li huma previsti mil-liġi nazzjonali għal tali miżuri, b'mod partikolari r-regoli tal-liġi ċivili u dawk tal-liġi tax-xogħol. Jenħtieġ li kwalunkwe konverżjoni ta' dejn f'ekwità jkun konformi wkoll mas-salvagwardji previsti fil-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-oqfsa ta' ristrutturar preventiv, fuq kollox, jippermettu lid-debituri jirristrutturaw b'mod effettiv fi stadju bikri u jevitaw l-insolvenza, biex b'dan il-mod tiġi limitata l-likwidazzjoni mhux neċessarja ta' intrapriżi vijabbli. Jenħtieġ li dawk l-oqfsa jgħinu biex jimpedixxu t-telf ta' impjiegi u t-telf ta' għarfien espert u ħiliet, u jimmassimizzaw il-valur totali għall-kredituri - meta mqabbel ma' dak li jirċievu fl-eventwalità tal-likwidazzjoni tal-assi tal-intrapriża jew fl-eventwalità tal-aħjar xenarju alternattiv fin-nuqqas ta' pjan, kif ukoll għas-sidien u għall-ekonomija b'mod ġenerali ▌.

(3)  Jenħtieġ li l-oqfsa ta' ristrutturar preventiv jevitaw ukoll l-akkumulazzjoni ta' self improduttiv. Id-disponibbiltà ta' oqfsa ta' ristrutturar preventiv effettivi tiżgura li tittieħed azzjoni qabel ma l-intrapriżi jsiru inadempjenti fir-rigward tas-self tagħhom, u b'hekk tgħin biex jitnaqqas ir-riskju li s-self isir improduttiv f'reċessjonijiet ċikliċi u timmitiga l-impatt negattiv fuq is-settur finanzjarju. Perċentwali sinifikanti ta' negozji u impjiegi jistgħu jiġu salvati li kieku jkun hemm oqfsa preventivi fl-Istati Membri kollha fejn jinsabu l-istabbilimenti, l-assi jew il-kredituri tan-negozji. Fl-oqfsa tar-ristrutturar jenħtieġ li jiġu protetti b'mod ibbilanċjat id-drittijiet tal-partijiet kollha involuti, inkluż il-ħaddiema. Fl-istess ħin, in-negozji mhux vijabbli bl-ebda prospett ta' sopravivenza jenħtieġ li jiġu llikwidati malajr kemm jista' jkun. Meta debitur f'diffikultajiet finanzjarji ma jkunx ekonomikament vijabbli jew ma jistax faċilment jerġa' jsir ekonomikament vijabbli, l-isforzi tar-ristrutturar jistgħu jirriżultaw fl-aċċelerazzjoni u l-akkumulazzjoni ta' telf għad-detriment tal-kredituri, il-ħaddiema u partijiet ikkonċernati oħra kif ukoll tal-ekonomija inġenerali.

(4)  Hemm differenzi bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-firxa tal-proċeduri disponibbli għad-debituri li jiffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji sabiex jirristrutturaw in-negozju tagħhom. Xi Stati Membri għandhom firxa limitata ta' proċeduri li jippermettu ir-ristrutturar tan-negozji biss fi stadju relattivament avvanzat, fil-kuntest ta' proċeduri ta' insolvenza. Fi Stati Membri oħra, ir-ristrutturar huwa possibbli fi stadju iktar bikri iżda l-proċeduri disponibbli mhumiex effettivi daqs kemm jistgħu jkunu jew huma formali ħafna, u b'mod partikolari għar-raġuni li jillimitaw l-użu ta' arranġamenti extraġudizzjarji. Is-soluzzjonijiet preventivi huma xejra dejjem tikber tad-dritt tal-insolvenza. Ix-xejra tiffavorixxi approċċi li, b'differenza mill-approċċ tradizzjonali għal-likwidazzjoni ta' negozju f'diffikultajiet finanzjarji, għandhom l-għan li jġibuh lura għal stat finanzjarju tajjeb jew, tal-inqas, isalvaw l-unitajiet tiegħu li jkunu għadhom ekonomikament vijabbli. Dak l-approċċ, minbarra li joffri benefiċċji oħra għall-ekonomija, ħafna drabi jgħin biex jinżammu l-impjiegi jew jitnaqqas it-telf ta' impjiegi. Barra minn hekk, il-grad ta' involviment tal-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jew il-persuni maħtura tagħhom ivarja minn l-ebda involviment jew involviment minimu f'xi Stati Membri għal involviment sħiħ f'oħrajn. Bl-istess mod, ir-regoli nazzjonali li jagħtu t-tieni opportunità lill-imprendituri, b'mod partikolari billi dawn jingħataw ħelsien mid-djun li jkunu ġarrbu fl-eżerċizzju tal-attivitajiet tan-negozju tagħhom, ivarjaw bejn l-Istati Membri fir-rigward tat-tul tal-perjodu tal-ħelsien mid-dejn u l-kondizzjonijiet li taħthom jista' jingħata dan il-ħelsien.

(5)  F'ħafna Stati Membri imprendituri li jkunu insolventi, għalkemm onesti, idumu iktar minn tliet snin biex jinħelsu mid-djun tagħhom u jagħmlu bidu ġdid. Oqfsa ineffiċjenti ta' ħelsien mid-dejn u skwalifika jwasslu biex l-imprendituri jkollhom jirrilokaw f'ġurisdizzjonijiet oħra sabiex jibbenefikaw minn bidu ġdid f'perjodu ta' żmien raġonevoli, bi spiża addizzjonali konsiderevoli kemm għall-kredituri tagħhom kif ukoll għall-imprendituri nfushom. Ordnijiet ta' skwalifika fit-tul li spiss jakkumpanjaw proċedura li twassal għall-ħelsien mid-dejn joħolqu ostakli għal-libertà li tibda u teżerċita attività imprenditorjali indipendenti.

(6)  It-tul ta' żmien eċċessiv tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn f'diversi Stati Membri huwa fattur importanti li jikkawża rati baxxi ta' rkupru u jiskoraġġixxi lill-investituri milli joperaw negozju fil-ġurisdizzjonijiet fejn il-proċedimenti jirriskjaw li jdumu ħafna u jkunu għaljin iżżejjed.

(7)  Id-differenzi bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn iwasslu għal spejjeż addizzjonali għall-investituri fl-evalwazzjoni tar-riskju ta’ debituri li jsibu ruħhom f'diffikultajiet finanzjarji fi Stat Membru wieħed jew aktar jew tal-investiment f'negozji vijabbli f'diffikultajiet finanzjarji, kif ukoll tal-ispejjeż addizzjonali tar-ristrutturar ta' intrapriżi li jkollhom stabbilimenti, kredituri jew assi fi Stati Membri oħra. Dan huwa partikularment il-każ fir-ristrutturar ta' gruppi internazzjonali ta' kumpanniji. Investituri jsemmu l-inċertezza dwar regoli ta' insolvenza jew ir-riskju ta' proċeduri twal jew kumplessi ta' insolvenza fi Stat Membru ieħor bħala waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex ma jinvestux jew ma jibdewx relazzjoni kummerċjali ma' kontroparti barra mill-Istat Membru fejn ikunu bbażati. Dik l-inċertezza għandha effett dissważiv li jostakola l-libertà tal-istabbiliment tal-intrapriżi u l-promozzjoni tal-intraprenditorija u timmina l-funzjonament tajjeb tas-suq intern. L-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju ("SMEs") b'mod partikolari ma għandhomx, fil-biċċa l-kbira, ir-riżorsi meħtieġa biex jivvalutaw ir-riskji relatati mal-attivitajiet transfruntiera.

(8)  Id-differenzi fost l-Istati Membri fil-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn iwasslu għal kondizzjonijiet mhux ugwali għall-aċċess għall-kreditu u għal rati ta' rkupru mhux ugwali fl-Istati Membri. Għalhekk, livell ogħla ta' armonizzazzjoni fil-qasam tar-ristrutturar, l-insolvenza, il-ħelsien mid-dejn u l-iskwalifiki huwa indispensabbli għal suq intern li jaħdem tajjeb, b'mod ġenerali, u għal Unjoni tas-Swieq Kapitali li taħdem, b'mod partikolari, kif ukoll għar-reżiljenza tal-ekonomiji Ewropej, inkluż għall-preservazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi.

(9)  L-ispejjeż addizzjonali tal-valutazzjoni tar-riskju u tal-infurzar transfruntier ta' pretensjonijiet għall-kredituri ta' imprendituri b'dejn eċċessiv li jirrilokaw lejn Stat Membru ieħor sabiex jiksbu l-ħelsien mid-dejn f'perjodu ta' żmien ħafna iqsar jenħtieġ ukoll li jitnaqqsu. L-ispejjeż addizzjonali għall-imprendituri li ġejjin mill-ħtieġa li jirrilokaw fi Stat Membru ieħor sabiex jibbenefikaw mill-ħelsien mid-dejn ser ikollhom jitnaqqsu wkoll. Barra minn hekk, l-ostakli li jirriżultaw minn ordnijiet ta' skwalifika fit-tul marbuta mal-insolvenza jew id-dejn eċċessiv ta' imprenditur jrażżnu l-imprenditorija.

(10)  Kwalunkwe operazzjoni ta' ristrutturar, b'mod partikolari jekk tkun waħda ta' daqs kbir li tiġġenera impatt sinifikanti, jenħtieġ li tkun ibbażata fuq djalogu mal-partijiet ikkonċernati. Jenħtieġ li dak id-djalogu jkopri l-għażla tal-miżuri meqjusa b'rabta mal-objettivi tal-operazzjoni ta' ristrutturar, kif ukoll għażliet alternattivi, u jenħtieġ li jkun hemm involviment xieraq tar-rappreżentanti tal-impjegati kif previst fil-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali.

(11)  L-ostakli għall-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali mhumiex limitati biss għal sitwazzjonijiet transfruntieri. suq intern dejjem iktar interkonness, fejn il-prodotti, is-servizzi, il-kapital u l-ħaddiema jiċċirkolaw b'mod ħieles, u li għandu dimensjoni diġitali dejjem iktar b'saħħitha ifisser li ftit intrapriżi huma purament nazzjonali jekk l-elementi rilevanti kollha huma kkunsidrati, bħall-klijentela, l-ambitu tal-attivitajiet, il-bażi tal-investituri u kapitali tagħhom. Anki insolvenzi purament nazzjonali jista' jkollhom impatt fuq il-funzjonament tas-suq intern permezz ta' dak imsejjaħ effett domino tal-insolvenzi, fejn insolvenza ta' debitur tista' tikkawża iktar insolvenzi fil-katina tal-provvista.

(12)  Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) jittratta kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni, rikonoxximent u infurzar, il-liġi applikabbli u l-kooperazzjoni fi proċedimenti transfruntiera tal-insolvenza kif ukoll l-interkonnessjoni tar-reġistri tal-insolvenza. L-ambitu tagħha jkopri l-proċeduri preventivi li jippromwovu s-salvataġġ ta' debituri li jkunu ekonomikament vijabbli kif ukoll il-proċeduri ta' ħelsien mid-dejn għall-imprendituri u persuni fiżiċi oħra. Madankollu, dak ir-Regolament ma jindirizzax id-disparitajiet bejn il-liġijiet nazzjonali li jirregolaw dawk il-proċeduri. Barra minn hekk, strument limitat biss għal insolvenzi transfruntiera ma jsolvix l-ostakli kollha għall-moviment liberu, u lanqas ma jkun fattibbli għall-investituri jiddeterminaw minn qabel in-natura transfruntiera jew domestika tad-diffikultajiet finanzjarji potenzjali tad-debitur fil-futur. Għalhekk jenħtieġ li wieħed imur lil hinn minn kwistjonijiet ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u li jiġu stabbiliti standards minimi sostantivi għal proċeduri ta' ristrutturar preventiv, kif ukoll għal proċeduri li jwasslu għal ħelsien mid-dejn għall-imprendituri.

(13)  Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għall-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/848 iżda jkollha l-għan li tkun kompletament kompatibbli ma' dak ir-Regolament u li tikkomplementah, billi tirrikjedi lill-Istati Membri jistabbilixxu proċeduri ta' ristrutturar preventiv li jkunu konformi ma' ċerti prinċipji minimi ta' effettività. Ma tibdilx l-approċċ meħud f'dak ir-Regolament li jippermetti lill-Istati Membri jżommu jew jintroduċu proċeduri li ma jissodisfawx il-kondizzjoni ta' pubbliċità għan-notifika skont l-Anness A għal dak ir-Regolament. Għalkemm din id-Direttiva ma tirrikjedix li l-proċeduri fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha jissodisfaw il-kondizzjonijiet kollha għal notifika skont dak l-Anness, hija għandha l-għan li tiffaċilita r-rikonoxximent transfruntier ta' dawk il-proċeduri u r-rikonoxximent u l-eżegwibbiltà ta' sentenzi.

(14)  Il-vantaġġ tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/848 huwa li jipprevedi salvagwardji kontra r-rikollokament abbużiv taċ-ċentru tal-interessi ewlenin tad-debitur matul il-proċedimenti ta' insolvenza transfruntiera. Jenħtieġ li ċerti restrizzjonijiet japplikaw ukoll għal proċeduri mhux koperti minn dak ir-Regolament.

(15)  Huwa meħtieġ li jitbaxxew l-ispejjeż tar-ristrutturar kemm għad-debituri kif ukoll għall-kredituri. Għalhekk, id-differenzi bejn l-Istati Membri li jfixklu r-ristrutturar bikri tad-debituri vijabbli f'diffikultajiet finanzjarji u l-possibbiltà ta' ħelsien mid-dejn għal imprendituri onesti jenħtieġ li jitnaqqsu. It-tnaqqis ta' tali differenzi jġib iktar trasparenza, ċertezza legali u prevedibbiltà fl-Unjoni kollha. Jenħtieġ li jimmassimizza l-benefiċċji għat-tipi kollha tal-kredituri u l-investituri u jħeġġeġ l-investiment transfruntier. Jenħtieġ ukoll li koerenza ikbar ta' proċeduri ta' ristrutturar u ta' insolvenza tiffaċilita r-ristrutturar ta' gruppi ta' kumpanniji irrispettivament minn fejn il-membri tal-grupp jinsabu fl-Unjoni.

(16)  It-tneħħija tal-ostakli għal ristrutturar preventiv effettiv ta' debituri vijabbli f'diffikultajiet finanzjarji tikkontribwixxi biex tnaqqas it-telf ta' impjiegi u t-telf ta' valur għall-kredituri fil-katina tal-provvista, iżżomm l-għarfien espert u l-ħiliet u għalhekk tkun ta' benefiċċju għall-ekonomija inġenerali. L-iffaċilitar ta' ħelsien mid-dejn għall-imprendituri jgħin biex tiġi evitata l-esklużjoni tagħhom mis-suq tax-xogħol u jippermettilhom jibdew mill-ġdid l-attivitajiet imprenditorjali, b'tagħlimiet meħuda mill-esperjenza tal-passat. Barra minn hekk, it-tnaqqis fit-tul tal-proċeduri ta' ristrutturar jirriżulta f'rati ogħla ta' rkupru għall-kredituri minħabba li ż-żmien normalment jirriżulta biss f'aktar telf ta' valur tad-debitur jew in-negozju tad-debitur. Finalment, proċeduri effiċjenti ta' ristrutturar preventiv, insolvenza u ħelsien mid-dejn jippermettu valutazzjoni aħjar tar-riskji involuti f'deċiżjonijiet ta' għoti u teħid b'self u jiffaċilitaw l-aġġustament għal debituri insolventi jew fi stat ta' dejn eċċessiv, b'minimizzazzjoni tal-ispejjeż ekonomiċi u soċjali involuti fil-proċess tat-tnaqqis tad-dejn tagħhom. Jenħtieġ li din id-Direttiva tippermetti flessibbiltà tal-Istati Membri biex jkunu jistgħu japplikaw prinċipji komuni filwaqt li jirrispettaw is-sistemi legali nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jżommu jew jintroduċu oqfsa ta' ristrutturar preventiv fis-sistemi legali tagħhom li ma jkunux dawk previsti f'din id-Direttiva.

(17)  L-intrapriżi, u b'mod partikolari l-SMEs, li jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha tal-Unjoni, jenħtieġ li jibbenefikaw minn approċċ aktar koerenti fil-livell tal-Unjoni. Huwa aktar probabbli l-SMEs jiġu llikwidati milli jiġu ristrutturati, peress li jkollhom iġarrbu spejjeż li huma akbar b'mod sproporzjonat minn dawk li jiffaċċjaw intrapriżi akbar. L-SMEs, b'mod partikolari meta jkunu jinsabu f'diffikultà finanzjarja, spiss ma jkollhomx ir-riżorsi meħtieġa biex ilaħħqu ma' spejjeż għoljin tar-ristrutturar u biex japprofittaw minn proċeduri ta' ristrutturar aktar effiċjenti li huma disponibbli biss f'xi Stati Membri. Sabiex tali debituri jiġu megħjuna jirristrutturaw bi spejjeż baxxi, jenħtieġ li jiġu żviluppati fuq livell nazzjonali listi ta' kontroll komprensivi għall-pjanijiet ta' ristrutturar, adattati għall-ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet tal-SMEs, u li dawn il-listi jkunu disponibbli online. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiddaħħlu fis-seħħ għodod ta' twissija bikrija sabiex jingħata avviż lid-debituri dwar l-urġenza li tittieħed azzjoni, b'kont meħud tar-riżorsi limitati tal-SMEs biex jikkuntrattaw esperti.

(18)  Meta jiddefinixxu l-SMEs, l-Istati Membri jenħtieġ li jqisu kif dovut id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) jew ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 rigward id-definizzjoni tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju(6).

(19)  Huwa xieraq li d-debituri li huma impriża tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni kif definit fil-punti (1) u (4) tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), l-istituzzjonijiet ta' kreditu kif definiti fil-punt 1 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8), ditti tal-investiment u intrapriżi tal-investiment kollettivi kif definiti fil-punti (2) u (7) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, kontropartijiet ċentrali kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9), jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, depożitorji ċentrali tat-titoli kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) u istituzzjonijiet u entitajiet finanzjarji oħra elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11). Tali debituri huma soġġetti għal arranġamenti speċjali u l-awtoritajiet superviżorji u ta' riżoluzzjoni nazzjonali għandhom setgħat sostanzjali ta' intervent fil-konfront tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeskludu entitajiet finanzjarji oħra li jipprovdu servizzi finanzjarji li huma soġġetti għal arranġamenti u setgħat ta' intervent komparabbli.

(20)  Għal konsiderazzjonijiet simili, huwa wkoll xieraq li jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva il-korpi pubbliċi skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw l-aċċess għal oqfsa ta' ristrutturar preventiv għal persuni ġuridiċi, peress li d-diffikultajiet finanzjarji ta' imprendituri jistgħu jiġu indirizzati b'mod effiċjenti mhux biss permezz ta' proċeduri ta' ristrutturar preventiv iżda wkoll permezz ta' proċeduri li jwasslu għal ħelsien mid-dejn jew permezz ta' ristrutturar informali abbażi ta' ftehimiet kuntrattwali. Stati Membri b'sistemi legali differenti, fejn l-istess tip ta' entità għandha status legali differenti f'dawk is-sistemi legali, jenħtieġ li jkunu jistgħu japplikaw sistema uniformi waħda għal tali entitajiet. Qafas ta' ristrutturar preventiv stabbilit bis-saħħa ta' din id-Direttiva jenħtieġ li ma jaffettwax pretensjonijiet u intitolamenti kontra debitur li jirriżultaw minn sistemi ta' pensjonijiet okkupazzjonali jekk dawk il-pretensjonijiet u l-intitolamenti akkumulaw matul perjodu qabel ir-ristrutturar.

(21)  Id-dejn eċċessiv tal-konsumaturi huwa kwistjoni ta' tħassib ekonomiku u soċjali kbira u huwa relatat mill-qrib mat-tnaqqis tad-dejn eċċessiv. Barra minn hekk, spiss ma jkunx possibbli li ssir distinzjoni ċara bejn id-djun imġarrba minn imprendituri fl-eżerċizzju tal-attivitajiet tan-negozju, tas-sengħa jew tal-professjoni tagħhom u dawk imġarrba barra dawk l-attivitajiet. L-imprendituri ma jibbenefikawx b'mod effettiv mit-tieni opportunità jekk huma kellhom jgħaddu minn proċeduri separati, b'kondizzjonijiet ta' aċċess u perjodi ta' ħelsien mid-dejn differenti, sabiex jeħilsu mid-djun tan-negozju tagħhom u djun oħra mġarrba barra mill-attivitajiet kummerċjali tagħhom. Għal dawk ir-raġunijiet, għalkemm din id-Direttiva ma tinkludix regoli vinkolanti dwar id-dejn eċċessiv tal-konsumatur, ikun kunsiljabbli li l-Istati Membri japplikaw ukoll lill-konsumaturi, mal-ewwel opportunità, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li jikkonċernaw il-ħelsien mid-dejn.

(22)  Iktar ma debitur ikun jista' jindividwa kmieni d-diffikultajiet finanzjarji tiegħu u jkun jista' jieħu azzjoni xierqa, iktar tkun għolja l-probabbiltà li tiġi evitata insolvenza imminenti jew, fil-każ ta' negozju li l-vijabbiltà tiegħu tkun kompromessa b'mod permanenti, iktar ikun ordnat u effiċjenti l-proċess tal-likwidazzjoni. Għalhekk jenħtieġ li jkun hemm informazzjoni ċara, aġġornata, konċiża u faċli għall-utent dwar il-proċeduri ta' ristrutturar preventiv disponibbli kif ukoll jitqiegħed fis-seħħ mekkaniżmu ta' twissija bikrija wieħed jew aktar sabiex id-debituri li jibdew jesperjenzaw diffikultajiet finanzjarji jiġu inċentivati jieħdu azzjoni bikrija. Għodod ta' twissija bikrija li jieħdu l-forma ta' mekkaniżmi ta' twissija li jindikaw meta d-debitur ma jkunx għamel ċerti tipi ta' ħlasijiet jistgħu jiġu attivati minn, pereżempju, in-nuqqas ta' ħlas ta' taxxi jew ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Tali għodod jistgħu jiġu żviluppati mill-Istati Membri jew inkella mis-settur privat, dment li l-objettiv jintlaħaq. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu l-informazzjoni dwar l-għodod ta' twissija bikrija disponibbli online, pereżempju fuq sit web apposta jew paġna web. Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jadattaw l-għodod ta' twissija bikrija skont id-daqs tal-intrapriża u li jkunu jistgħu jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-għodod ta’ twissija bikrija għal intrapriżi u gruppi ta' daqs kbir, li jieħdu kont tal-karatteristiċi partikolari tagħhom. Jenħtieġ li din id-Direttiva ma żżommx l-Istati Membri responsabbli għal danni potenzjali mġarrba minħabba l-applikazzjoni ta' proċeduri ta' ristrutturar li jiġu attivati b'tali għodod ta' twissija bikrija.

(23)  Fi sforz biex jiżdied l-appoġġ tal-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li r-rappreżentanti tal-impjegati jingħataw aċċess għal informazzjoni rilevanti u aġġornata dwar id-disponibbiltà ta' għodod ta' twissija bikrija u jenħtieġ ukoll li jkun possibbli għalihom li jipprovdu appoġġ għal rappreżentanti tal-impjegati meta jivvalutaw is-sitwazzjoni ekonomika tad-debitur.

(24)  Jenħtieġ li jkun disponibbli qafas ta' ristrutturar għad-debituri, inkluż entitajiet ġuridiċi u, fejn dan ikun previst mil-liġi nazzjonali, persuni fiżiċi u gruppi ta' kumpanniji, sabiex jippermettilhom jindirizzaw id-diffikultajiet finanzjarji tagħhom fi stadju bikri, jekk ikun jidher probabbli li l-insolvenza tagħhom tista' tiġi evitata u l-vijabbiltà tan-negozju tagħhom tista' tiġi assigurata. Jenħtieġ li qafas ta' ristrutturar ikun disponibbli qabel ma debitur isir insolventi skont il-liġi nazzjonali, jiġifieri qabel ma d-debitur jissodisfa l-kondizzjonijiet skont il-liġi nazzjonali biex jidħol fi proċedimenti ta' insolvenza kollettiva li normalment tinvolvi ċessjoni totali tad-debitur kif ukoll il-ħatra ta' likwidatur. Sabiex jiġi evitat li l-oqfsa tar-ristrutturar jintużaw ħażin, jenħtieġ li d-diffikultajiet finanzjarji tad-debitur jindikaw probabbiltà ta' insolvenza u l-pjan ta' ristrutturar jenħtieġ li jkun kapaċi li jipprevjeni l-insolvenza tad-debitur u li jiżgura l-vijabbiltà tan-negozju.

(25)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw jekk il-pretensjonijiet li jkunu dovuti jew li jinħolqu wara l-preżentazzjoni ta' applikazzjoni għall-ftuħ ta' proċedura ta' ristrutturar preventiv jew wara li l-proċedura tkun infetħet humiex inklużi fil-miżuri ta' ristrutturar preventiv jew fis-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali. Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk is-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali għandhiex effett fuq l-interess dovut fuq il-pretensjonijiet.

(26)  Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jintroduċu test ta' vijabbiltà bħala kondizzjoni ta' aċċess għall-proċedura ta' ristrutturar preventiv prevista f'din id-Direttiva. Jenħtieġ li tali test jitwettaq mingħajr detriment għall-assi tad-debitur, li jista' jieħu l-forma, fost affarijiet oħrajn, tal-għoti ta' sospensjoni interim jew tat-twettiq mingħajr dewmien żejjed tat-test. Madankollu, in-nuqqas ta' detriment jenħtieġ li ma jeskludix lill-Istati Membri milli jeħtieġu lid-debituri jagħtu prova tal-vijabbiltà tagħhom bi spejjeż għalihom.

(27)  Il-fatt li l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-aċċess għal qafas ta' ristrutturar fir-rigward ta' debituri li jkunu ġew ikkundannati għal ksur serju ta' obbligi ta' kontabbiltà jew ta' żamma ta' kotba jenħtieġ li ma jipprevjenix lill-Istati Membri milli wkoll jillimitaw l-aċċess tad-debituri għall-oqfsa ta' ristrutturar preventiv meta l-kotba u r-reġistri tagħhom ma jkunux kompluti jew ikunu defiċjenti sal-punt li jagħmilha impossibbli li tiġi aċċertata l-qagħda tan-negozju u dik finanzjarja tad-debitur.

(28)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jestendu l-kamp ta' applikazzjoni ta' oqfsa ta' ristrutturar preventiv previsti minn din id-Direttiva għal sitwazzjonijiet li fihom id-debituri jiffaċċaw diffikultajiet mhux finanzjarji, dment li dawn id-diffikultajiet joħolqu theddid reali u serju għall-kapaċità attwali jew futura ta' debitur li jħallas id-dejn tiegħu meta jkun dovut. Il-perjodu ta' żmien rilevanti għad-determinazzjoni ta' tali theddida tista' tkun estiża għal perjodu ta' diversi xhur, u anki iktar, sabiex jittieħed kont ta' każijiet fejn id-debitur jiffaċċa diffikultajiet mhux finanzjarji li jheddu l-istat tan-negozju tiegħu bħala negozju avvjat u, fil-perjodu medju, il-likwidità tiegħu. Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, meta d-debitur ikun tilef kuntratt li huwa ferm importanti għalih.

(29)  Sabiex jippromwovu l-effiċjenza u jnaqqsu d-dewmien u l-ispejjeż, jenħtieġ li l-oqfsa nazzjonali ta' ristrutturar preventiv jinkludu proċeduri flessibbli . Fejn din id-Direttiva tiġi implimentata permezz ta’ aktar minn proċedura waħda f' qafas ta' ristrutturar, jenħtieġ li d-debitur ikollu aċċess għad-drittijiet u s-salvagwardji kollha previsti minn din id-Direttiva bil-għan li jikseb ristrutturar effettiv. Ħlief fl-eventwalità ta' involviment obbligatorju ta' awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi kif previst skont din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw l-involviment ta' tali awtoritajiet għal sitwazzjonijiet fejn ikun meħtieġ u proporzjonat, filwaqt li jqisu, fost affarijiet oħrajn, l-għan li jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet u l-interessi tad-debituri u ta' partijiet affettwati kif ukoll l-għan li jitnaqqas id-dewmien kif ukoll l-ispejjeż tal-proċeduri. Fejn il-kredituri jew ir-rappreżentanti tal-impjegati jkunu jistgħu jibdew proċedura ta' ristrutturar skont il-liġi nazzjonali u fejn id-debitur ikun SME, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu l-qbil tad-debitur, bħala prekondizzjoni għall-bidu tal-proċedura, u jenħtieġ ukoll li jkunu jistgħu jestendu dak ir-rekwiżit għad-debituri li jkunu intrapriżi kbar.

(30)  Sabiex jiġu evitati spejjeż żejda ▌, biex tiġi riflessa n-natura bikrija tar-ristrutturar preventiv u biex d-debituri jiġu inkuraġġiti biex japplikaw għar-ristrutturar preventiv fi stadju bikri tad-diffikultajiet finanzjarji tagħhom, jenħtieġ li fil-prinċipju huma jitħallew jikkontrollaw l-assi tagħhom u l-operazzjoni ta' kuljum tan-negozju tagħhom. Il-ħatra ta' prattikant fil-qasam tar-ristrutturar, biex jissorvelja l-attività ta’ debitur jew biex jassumi kontroll b'mod parzjali tal-operazzjonijiet ta' kuljum ta' debitur, jenħtieġ li ma tkunx obbligatorja f'kull każ, iżda ssir fuq il-bażi ta' każ b'każ skont iċ-ċirkostanzi tal-każ jew skont il-bżonnijiet speċifiċi tad-debitur. Madankollu, jenħtieġ li l l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw li l-ħatra ta' prattikant fil-qasam tar-ristrutturar dejjem hija meħtieġa f'ċerti ċirkostanzi, bħal fejn: id-debitur jibbenefika minn sospensjoni ġenerali ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali; ikun meħtieġ li l-pjan ta' ristrutturar ikun ikkonfermat permezz ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti; il-pjan ta' ristrutturar jinkludi miżuri li jaffettwaw id-drittijiet tal-ħaddiema; jew id-debitur jew il-maniġment tiegħu jkunu aġixxew b'mod kriminali, frodulenti, jew detrimentali fir-relazzjonijiet tan-negozju.

(31)  Sabiex il-partijiet jiġu assistiti fin-negozjar u l-abbozzar ta' pjan ta' ristrutturar, l-Istati Membri għandhom jipprevedu l-ħatra obbligatorja ta' prattikant fil-qasam tar- ristrutturar fejn: awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tagħti lid-debitur sospensjoni ġenerali ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, dment li f'tali każ ikun meħtieġ prattikant biex jissalvagwardja l-interessi tal-partijiet; ikun meħtieġ li l-pjan ta' ristrutturar jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva permezz ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti; din kienet mitluba mid-debitur; jew din tkun mitluba minn maġġoranza tal-kredituri, dment li l-kredituri jkopru l-ispejjeż u t-tariffi tal-prattikant.

(32)  Jenħtieġ li debitur ikun jista' jibbenefika minn sospensjoni temporanja ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, kemm jekk tkun mogħtija minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew bl-applikazzjoni tal-liġi, sabiex ikun jista' jkompli jopera jew mill-inqas jippreserva l-valur tal-patrimonju tiegħu matul in-negozjati . Fejn ikun hekk previst mil-liġi nazzjonali, jenħtieġ li jkun ukoll possibbli li s-sospensjoni tapplika għall-benefiċċju tal-fornituri ta' garanzija terzi, inkluż garanti u fornituri ta' kollateral. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jirrifjutaw li jagħtu sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali fejn tali sospensjoni ma tkunx neċessarja jew fejn ma tkunx tissodisfa l-objettiv li tappoġġa n-negozjati. Raġunijiet għal rifjut jistgħu jinkludu nuqqas ta' appoġġ mill-maġġoranzi meħtieġa ta' kredituri jew, fejn ikun previst mil-liġi nazzjonali, l-inkapaċità attwali tad-debitur li jħallas id-dejn meta jkun dovut.

(33)  Sabiex jiġu ffaċilitati u aċċellerati l-proċedimenti, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu, fuq bażi konfutabbli, preżunzjonijiet dwar l-eżistenza ta' raġunijiet għal rifjut tas-sospensjoni, fejn, pereżempju, id-debitur juri imġiba li tkun tipika ta' debitur li mhux kapaċi jħallas id-dejn hekk kif ikun dovut - bħal inadempjenza sostanzjali vis-à-vis l-ħaddiema jew l-aġenziji tat-taxxa jew tas-sigurtà soċjali - jew fejn ikun twettaq reat finanzjarju mid-debitur jew mill-maniġment attwali ta' intrapriża, li jagħti x'jifhem li l-maġġoranza tal-kredituri ma jappoġġawx il-bidu tan-negozjati.

(34)  Sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tista' tkun ġenerali, fis-sens li taffettwa l-kredituri kollha, jew inkella tista' tapplika biss għal xi kredituri individwali jew kategoriji ta' kredituri. Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jeskludu ċerti pretensjonijiet jew kategoriji ta' pretensjonijiet mill-kamp ta' applikazzjoni tas-sospensjoni, f'ċirkostanzi definiti sew, bħal pretensjonijiet li jkunu garantiti b'assi u li t-tneħħija tagħhom ma tkunx tikkomprometti r-ristrutturar tan-negozju jew pretensjonijiet ta' kredituri li fir-rigward tagħhom is-sospensjoni tkun tikkawża preġudizzju inġust, bħal permezz ta' telf mhux ikkumpensat jew deprezzament ta' kollateral.

(35)  Sabiex tipprovdi għal bilanċ ġust bejn id-drittijiet tad-debitur u ta' dawk il-kredituri, jenħtieġ li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tkun tapplika għal perjodu massimu ta' mhux iktar minn erba' xhur. Ir-ristrutturar kumpless, madanakollu, jista' jeħtieġ iktar żmien. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li, f'dawn il-każijiet, ▌ ikunu jistgħu jingħataw estensjonijiet tal-perjodu inizjali tas-sospensjoni mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ▌. Jekk awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ma tiħux deċiżjoni dwar l-estensjoni tas-sospensjoni qabel ma tiskadi, jenħtieġ li s-sospensjoni tieqaf milli jkollha effett fuq l-iskadenza tal-perjodu tas-sospensjoni . Fl-interess taċ-ċertezza legali, jenħtieġ li l-perjodu totali tal-waqfa xorta jkun limitat għal 12-il xahar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu sospensjoni indefinita fejn id-debitur isir insolventi skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk sospensjoni interim qasira li tkun pendenti sakemm tittieħed deċiżjoni mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva dwar l-aċċess għall-qafas ta' ristrutturar preventiv tkunx soġġetta għal-limiti ta' żmien skont din id-Direttiva.

(36)  Sabiex jiġi żgurat li kredituri ma jsofrux dannu bla bżonn, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jneħħu s-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali jekk din ma tibqax tissodisfa l-objettiv li tappoġġa n-negozjati, pereżempju jekk isir evidenti li l-maġġoranza ta' kredituri meħtieġa ma tappoġġax il-kontinwazzjoni tan-negozjati. Jenħtieġ li s-sospensjoni titneħħa wkoll jekk din tkun tippreġudika inġustament lill-kredituri meta l-Istati Membri jipprevedu tali possibbiltà,. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw il-possibbiltà li jneħħu s-sospensjoni għal sitwazzjonijiet fejn il-kredituri ma kellhomx l-opportunità li jinstemgħu qabel ma tkun ġiet fis-seħħ jew qabel ma tkun ġiet estiża. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu wkoll perjodu minimu li matulu s-sospensjoni ma tistax titneħħa. Meta jistabbilixxu jekk hemmx preġudizzju inġust lill-kredituri, l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkunsidraw jekk is-sospensjoni tippreservax il-valur totali tal-patrimonju, u jekk id-debitur jaġixxix in mala fede jew bl-intenzjoni li jikkawża preġudizzju jew jekk b'mod ġenerali jaġixxix kontra l-aspettattivi ġenerali tal-korp ġenerali tal-kredituri.

(37)  Din id-Direttiva ma tkoprix dispożizzjonijiet dwar il-kumpens jew garanziji għal kredituri li l-valur tal-kollateral tagħhom x'aktarx jonqos matul is-sospensjoni. Kreditur wieħed jew klassi ta' kredituri jkunu preġudikati inġustament mis-sospensjoni jekk, pereżempju, l-pretensjonijiet tagħhom isiru agħar sostanzjalment b'riżultat tas-sospensjoni milli kieku l-waqfa ma kinitx tapplika, jew jekk il-kreditur ikun tqiegħed fi żvantaġġ iktar minn kredituri oħra f'pożizzjoni simili. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li, kull fejn jiġi stabbilit preġudizzju inġust fir-rigward ta' kreditur wieħed jew iktar jew klassi waħda jew iktar ta' kredituri, is-sospensjoni tista' titneħħa fir-rigward ta' dawk il-kredituri jew klassijiet ta' kredituri jew fir-rigward tal-kredituri kollha. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu min huwa intitolat jitlob li s-sospensjoni titneħħa.

(38)  Jenħtieġ li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tirriżulta wkoll fis-sospensjoni tal-obbligu ta' debitur li japplika għall-ftuħ ta' proċedura ta' insolvenza li tista' tirriżulta fil-likwidazzjoni tad-debitur, jew għall-ftuħ ta' dik proċedura fuq it-talba tal-kreditur. Tali proċeduri ta' insolvenza jenħtieġ li, minbarra dawk limitati bil-liġi li jkollhom bħala l-uniku eżitu possibbli l-likwidazzjoni tad-debitur, ikunu jinkludu wkoll proċeduri li jistgħu jwasslu għal ristrutturar tad-debitur. Is-sospensjoni tal-ftuħ ta' proċedura ta' insolvenza fuq it-talba ta' kredituri jenħtieġ li tapplika mhux biss fejn l-Istati Membri jipprevedu sospensjoni ġenerali ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali li tkopri lill-kredituri kollha, iżda wkoll fejn l-Istati Membri jipprevedu l-għażla ta' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali li tkopri għadd limitat ta' kredituri biss. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li l-proċedimenti ta' insolvenza jistgħu jinfetħu fuq it-talba ta' awtoritajiet pubbliċi li mhumiex jaġixxu fil-kapaċità ta' kreditur, imma fl-interess ġenerali, bħal pereżempju prosekutur pubbliku.

(39)  Jenħtieġ li din id-Direttiva ma timpedixxix lid-debituri milli jħallsu, fl-eżerċizzju tal-attivitajiet normali tan-negozju, pretensjonijiet ta' kredituri mhux affettwati, u pretensjonijiet tal-kredituri affettwati li jinqalgħu matul il-perjodu tas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali. Biex jiġi żgurat li l-kredituri bi pretensjonijiet li kienu jeżistu qabel il-ftuħ ta' proċedura ta' ristrutturar jew sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ma jagħmlux pressjoni fuq id-debitur biex iħallas dawk il-pretensjonijiet li altrimenti jiġu ridotti permezz tal-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturar, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu s-sospensjoni tal-obbligu tad-debitur fir-rigward tal-ħlas ta' dawk il-pretensjonijiet.

(40)  Jekk debitur jidħol fi proċedura ta' insolvenza, xi fornituri jista' jkollhom drittijiet kuntrattwali, previsti fi klawżoli hekk imsejħa ipso facto, li jintitolawhom itemmu l-kuntratt ta' provvista unikament minħabba l-insolvenza, anke jekk id-debitur ikun debitament issodisfa l-obbligi tagħhom. Il-klawżoli ipso facto jistgħu wkoll jiġu attivati meta debitur japplika għal miżuri ta' ristrutturar preventiv. Jekk tali klawżoli jkunu invokati jekk id-debitur ikun sempliċement qed jinnegozja pjan ta' ristrutturar jew jitlob sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali jew jkunu invokati b'konnessjoni ma' kwalunkwe avveniment relatat mas-sospensjoni, it-terminazzjoni bikrija jista' jkollha impatt negattiv fuq in-negozju tad-debitur u s-suċċess tas-salvataġġ tan-negozju. Għalhekk, f'tali każijiet, ikun neċessarju li jiġi previst li l-kredituri ▌ ma jitħallewx jinvokaw klawżoli ipso facto li jagħmlu referenza għal negozjati dwar pjan ta' ristrutturar jew s-sospensjoni jew kwalunkwe avveniment simili marbut mas-sospensjoni.

(41)  It-terminazzjoni bikrija tista’ tipperikola il-kapaċità ta’ negozju li ikompli jopera matul in-negozjati ta' ristrutturar, speċjalment fejn jidħlu kuntratti għal provvisti essenzjali bħal gass, elettriku, ilma, telekomunikazzjoni u servizzi ta' ħlas bil-kard. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu li l-kredituri li għalihom tapplika s-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, u li l-pretensjonijiet tagħhom inħolqu qabel il-waqfa u ma tħallsux minn debitur, ma jitħallewx iżommu l-prestazzjoni ta' kuntratti eżekutorji essenzjali, jitterminawhom, jaċċellerawhom jew, b'xi mod ieħor, jimmodifikawhom matul il-perjodu tas-sospensjoni, dment li d-debitur ikompli jirrispetta l-obbligi tiegħu skont dawn il-kuntratti li jsiru dovuti matul is-sospensjoni. Il-kuntratti eżekutorji huma, pereżempju, ftehimiet ta' kiri u liċenzji, kuntratti ta' provvista fit-tul u ftehimiet ta' franchising. (42) Jenħtieġ li din id-Direttiva tistabbilixxi standards minimi dwar il-kontenut ta' pjan ta' ristrutturar. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrikjedu spjegazzjonijiet addizzjonali fil-pjan ta' ristrutturar, li jikkonċernaw pereżempju l-kriterji li ntużaw għar-raggruppament tal-kredituri, li jistgħu jkunu rilevanti f'każijiet fejn id-dejn ikun garantit biss parzjalment. L-Istati Membri m'għandhomx ikunu obbligati jitolbu opinjoni esperta dwar il-valur tal-assi li jeħtieġ jiġi indikat fil-pjan.

(43)  Jenħtieġ li l-kredituri li jkunu affettwati minn pjan ta' ristrutturar, inkluż il-ħaddiema, u fejn permess skont il-liġi nazzjonali it-titolari tal-ekwità, jkollhom dritt li jivvotaw dwar l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu eċċezzjonijiet limitati għal din ir-regola. Il-partijiet mhux affettwati mill-pjan ta' ristrutturar jenħtieġ li ma jkollhom ebda dritt għal vot fir-rigward tal-pjan, u lanqas jenħtieġ li l-appoġġ tagħhom ma jkunx meħtieġ għall-approvazzjoni ta' kwalunkwe pjan. Jenħtieġ li l-kunċett ta' "partijiet affettwati" jinkludi biss ħaddiema fil-kapaċità tagħhom bħala kredituri. Għalhekk, jekk l-Istati Membri jiddeċiedu li jeżentaw il-pretensjonijiet tal-ħaddiema mill-qafas tar-ristrutturar preventiv, jenħtieġ li l-ħaddiema ma jiġux ikkunsidrati bħala partijiet affettwati. Il-vot dwar l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar jista' jieħu l-forma ta' proċess ta' votazzjoni formali jew ta' konsultazzjoni u ftehim mal-maġġoranza meħtieġa tal-partijiet affettwati. Madankollu, jekk il-vot jieħu l-forma ta' ftehim bil-maġġoranza meħtieġa, il-partijiet affettwati li ma kinux involuti fil-ftehim xorta jistgħu jiġu offruti l-opportunità li jissieħbu fil-pjan ta' ristrutturar.

(44)  Biex ikun żgurat li d-drittijiet li huma sostanzjalment simili jiġu ttrattati b'mod ekwu u li l-pjanijiet ta' ristrutturar ikunu jistgħu jiġu adottati mingħajr ma jippreġudikaw inġustament id-drittijiet tal-partijiet affettwati, jenħtieġ li l-partijiet affettwati jiġu ttrattati fi klassijiet separati li jikkorrispondu mal-kriterji ta' formazzjoni tal-klassijiet skont il-liġi nazzjonali. Il-formazzjoni ta' klassijiet tfisser ir-raggruppament tal-partijiet affettwati għall-iskopijiet tal-adozzjoni ta' pjan b'tali mod li jiġu riflessi d-drittijiet tagħhom u s-senjorità tal-pretensjonijiet u l-interessi tagħhom. Bħala minimu, jenħtieġ li l-kredituri garantiti u dawk mhux garantiti dejjem jiġu ttrattati fi klassijiet separati. Jenħtieġ, madankollu, li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrikjedu li jiġu ffurmati iktar minn żewġ klassijiet ta' kredituri, inkluż klassijiet differenti għal kredituri garantiti u dawk mhux garantiti u klassijiet ta' kredituri bi pretensjonijiet subordinati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jittrattaw tipi ta' kredituri li ma jkollhomx biżżejjed komunalità ta' interessi, bħall-awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali fi klassijiet separati. Jenħtieġ li jkun possibbli li l-Istati Membri jipprevedu li l-pretensjonijiet garantiti jistgħu jinqasmu f'partijiet garantiti u mhux garantiti fuq il-bażi ta' valutazzjoni tal-kollateral. Jenħtieġ ukoll li jkun possibbli li l-Istati Membri jistipulaw regoli speċifiċi li jappoġġjaw il-formazzjoni tal-klassijiet jekk kredituri mhux diversifikati jew inkella speċjalment vulnerabbli, bħalma huma impjegati jew fornituri żgħar, jistgħu jibbenefikaw minn din il-formazzjoni tal-klassijiet.

(45)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li d-debituri li huma SMEs jistgħu, minħabba l-istruttura relattivament sempliċi tal-kapital tagħhom, jiġu eżentati mill-obbligu li l-partijiet affettwati jiġu ttrattati fi klassijiet separati. F'każijiet fejn l-SMEs ikunu għażlu li joħolqu klassi ta' vot waħda biss u dik il-klassi tivvota kontra l-pjan, jenħtieġ li jkun possibbli li d-debituri jippreżentaw pjan ieħor, b'mod allinjat mal-prinċipji ġenerali ta' din id-Direttiva,.

(46)  Jenħtieġ li l-l-Istati Membri, f'kull każ, jiżguraw li jingħata t-trattament xieraq fil-liġi nazzjonali tagħhom lil kwistjonijiet ta' importanza partikolari għal skopijiet ta' formazzjoni tal-klassijiet, bħal pretensjonijiet minn partijiet konnessi, u li l-liġi nazzjonali tagħhom tinkludi regoli li jittrattaw pretensjonijiet kontinġenti u pretensjonijiet ikkontestati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirregolaw kif il-pretensjonijiet ikkontestati għandhom jiġu ttrattati għall-iskopijiet tal-allokazzjoni tad-drittijiet tal-vot. Jenħtieġ li l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva teżamina l-formazzjoni tal-klassijiet, inkluż l-għażla ta' kredituri affettwati mill-pjan, meta pjan ta' ristrutturar jintbagħat għal konferma. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jistipulaw li tali awtorità tista' teżamina wkoll il-formazzjoni tal-klassijiet fi stadju iktar bikri jekk il-proponent tal-pjan ikollu jfittex validazzjoni jew gwida minn qabel.

(47)  Jenħtieġ li l-maġġoranzi neċessarji jiġu stabbiliti bil-liġi nazzjonali sabiex jiġi żgurat li minoranza ta' partijiet affettwati f'kull klassi ma tkunx tista' tostakola l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar li ma jippreġudikax inġustament id-drittijiet u l-interessi tagħhom. Mingħajr regola ta' maġġoranza li torbot lill-kredituri garantiti li ma jaqblux, ir-ristrutturar bikri ma jkunx possibbli f'ħafna każijiet, pereżempju fejn ikun hemm bżonn ta' ristrutturar finanzjarju iżda n-negozju jkun vijabbli altrimenti. Sabiex jiġi żgurat li l-partijiet ikollhom vuċi fl-adozzjoni ta' pjanijiet ta' ristrutturar proporzjonali mal-ishma li jkollhom fin-negozju, jenħtieġ li l-maġġoranza meħtieġa tkun ibbażata fuq l-ammont tat-pretensjonijiet tal-kredituri jew l-interessi tat-titolari tal-ekwità f'xi klassi partikolari. Jenħtieġ li, barra minn dan, l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrikjedu maġġoranza fl-għadd ta' partijiet affettwati f'kull klassi. Jenħtieġ li, l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu regoli rigward il-partijiet affettwati bid-dritt tal-vot li ma jeżerċitawx dak id-dritt tagħhom b'mod korrett jew li ma jkunux irrappreżentati, bħal regoli li jippermettu li jittieħed kont ta’ dawk il-partijiet affettwati tagħhom meta jiġi stabbilit il-limitu ta' parteċipazzjoni jew tiġi kkalkulata maġġoranza. Jenħtieġ ukoll li, l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu limitu ta' parteċipazzjoni għall-vot.

(48)  Il-konferma ta' pjan ta' ristrutturar minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva hija meħtieġa biex tiżgura li t-tnaqqis tad-drittijiet tal-kredituri jew l-interessi tat-titolari tal-ekwità hija proporzjonali mal-benefiċċji ta' ristrutturar u li l-kredituri jkollhom aċċess għal rimedju effettiv. Il-konferma hija partikolarment neċessarja fejn: ikun hemm partijiet affettwati li ma jaqblux; il-pjan ta' ristrutturar ikun fih dispożizzjonijiet dwar finanzjament ġdid; jew il-pjan jinvolvi telf ta' aktar minn 25 % tal-forza tax-xogħol. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li konferma minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun meħtieġa wkoll f'każijiet oħra. Jenħtieġ li konferma ta' pjan li jinvolvi t-telf ta' iktar minn 25 % tal-forza tax-xogħol tkun neċessarja biss fejn il-liġi nazzjonali tippermetti oqfsa ta' ristrutturar preventiv li jipprevedu miżuri li jkollhom effett dirett fuq kuntratti ta' impjieg.

(49)  L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun tista' tirrifjuta pjan meta jkun ġie stabbilit li dan inaqqas id-drittijiet tal-kredituri li ma jaqblux jew tat-titolari tal-ekwità jew għal livell li jkun anqas minn dak li jistennew li jirċievu b'mod raġonevoli fil-każ li ssir likwidazzjoni tan-negozju tad-debitur, sewwa jekk likwidazzjoni tal-partijiet separati tan-negozju jew inkella bejgħ bħala negozju avvjat ▌, skont iċ-ċirkostanzi partikolari ta' kull debitur, jew għal livell anqas minn dak li jistgħu jistennew b'mod raġonevoli fil-każ tal-aħjar xenarju alternattiv ejn il-pjan ta' ristrutturar ma jkunx ikkonfermat. Madankollu, meta l-pjan ikun ikkonfermat permezz ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti, jenħtieġ li ssir referenza għall-mekkaniżmu ta' protezzjoni użat f'xenarju bħal dan. Meta l-Istati Membri jagħżlu li jwettqu valutazzjoni tad-debitur bħala negozju avvjat, jenħtieġ li l-valur bħala negozju avvjat jieħu kont tan-negozju tad-debitur fuq perjodu itwal, u mhux il-valur tal-likwidazzjoni. Il-valur ta' negozju avvjat, bħala regola, huwa ogħla ▌ mill-valur ta' likwidazzjoni għaliex hu bbażat fuq il-preżunzjoni li n-negozju jkompli bl-attività tiegħu b'minimu ta' tfixkil, għandu l-fiduċja tal-kredituri finanzjarji, l-azzjonisti u l-klijenti, ikompli jiġġenera dħul u jillimita l-impatt fuq il-ħaddiema.

(50)  Filwaqt li l-konformità mat-test tal-aħjar interess tal-kredituri jenħtieġ li tiġi eżaminata minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biss jekk il-pjan ta' ristrutturar kkontestata għal dik ir-raġuni, sabiex jiġi evitat li ssir valutazzjoni għal kull każ, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li kondizzjonijiet oħra għall-konferma jistgħu jiġu eżaminati ex officio. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jżidu kondizzjonijiet oħra li jeħtieġ li jiġu rrispettati sabiex jiġi kkonfermat pjan ta' ristrutturar, bħal jekk it-titolari tal-ekwità humiex protetti b'mod adegwat. L-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jenħtieġ li jkunu jistgħu jirrifjutaw li jikkonfermaw pjanijiet ta' ristrutturar li ma għandhom l-ebda prospettiva raġonevoli li jipprevjenu l-insolvenza tad-debitur jew li jiżguraw il-vijabbiltà tan-negozju. Madankollu, jenħtieġ li ll-Istati Membri ma jkunux obbligati jiżguraw li valutazzjoni bħal din issir ex officio.

(51)  Jenħtieġ li n-notifika lill-partijiet affettwati kollha tkun waħda mill-kondizzjonijiet għall-konferma ta' pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddefinixxu l-forma tan-notifika, jidentifikaw il-ħin meta din għandha ssir, kif ukoll jistabbilixxu dispożizzjonijiet għat-trattament ta' pretensjonijiet mhux magħrufa fir-rigward tan-notifika. Jenħtieġ ukoll li jkunu jistgħu jipprevedu li l-partijiet mhux affettwati jiġu infurmati dwar il-pjan ta' ristrutturar.

(52)  L-issodisfar tat-test tal-aħjar interess tal-kredituri jenħtieġ li jiġi kkunsidrat li jfisser li l-ebda kreditur li ma jaqbilx ma jkun f'sitwazzjoni agħar taħt il-pjan ta' ristrutturar milli kif ikun jew fil-każ ta' likwidazzjoni, sewwa jekk ▌ likwidazzjoni tal-partijiet separati tan-negozju jew inkella bejgħ tan-negozju bħala negozju avvjat, jew fil-każ tal-aħjar xenarju alternattiv jekk il-pjan ta' ristrutturar ma jiġix ikkonfermat. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu waħda minn dawk iż-żewġ limiti meta jimplimentaw it-test tal-aħjar interess tal-kredituri fil-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li dan it-test jiġi applikat f'kull każ jekk pjan ikollu jiġi kkonfermat sabiex ikun vinkolanti għall-kredituri li ma jaqblux jew, skont kif ikun il-każ, klassijiet ta' kredituri li ma jaqblux. Bħala konsegwenza tat-test tal-aħjar interess tal-kredituri, fejn il-kredituri istituzzjonali pubbliċi jkollhom status privileġġat taħt il-liġi nazzjonali, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-pjan ma jistax jimponi kanċellazzjoni totali jew parzjali tal-pretensjonijiet ta' dawk il-kredituri.

(53)  Għalkemm jenħtieġ li pjan ta' ristrutturar dejjem jiġi adottat jekk il-maġġoranza meħtieġa f'kull klassi affettwata tappoġġa l-pjan, jenħtieġ li xorta jkun possibbli li pjan ta' ristrutturar li mhuwiex appoġġat mill-maġġoranza meħtieġa f'kull klassi affettwata jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, fuq il-proposta ta' debitur jew bil-qbil tad-debitur. Fil-każ ta' persuna ġuridika, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk, għall-fini tal-adozzjoni jew konferma ta' pjan ta' ristrutturar, id-debitur għandux jitqies bħala l-bord ta' ġestjoni tal-persuna ġuridika, jew inkella ċerta maġġoranza ta' azzjonisti jew titolari tal-ekwità. Sabiex il-pjan jiġi kkonfermat fil-każ ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti, jenħtieġ li dan jkun appoġġat minn maġġoranza ta' klassijiet ta' vot tal-partijiet affettwat. Jenħtieġ li tal-anqas waħda minn dawk il-klassijiet tkun klassi ta' kredituri garantiti jew tkun superjuri għall-klassi ta' kredituri ordinarji mhux garantiti.

(54)  Jenħtieġ li jkun possibbli li, fejn maġġoranza ta' klassijiet ta' vot ma tappoġġax il-pjan ta' ristrutturar, il-pjan jista' xorta waħda jiġi kkonfermat jekk ikun appoġġat minn tal-inqas klassi waħda ta' kredituri affettwati jew indeboliti li, fuq valutazzjoni tad-debitur bħala negozju avvjat, tirċievi ħlas jew iżżomm xi interessi, jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, jista' raġonevolment jiġi preżunt li tirċievi ħlas jew iżżomm xi interessi, jekk il-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet ta' likwidazzjoni tiġi applikata skont il-liġi nazzjonali. F'tali każ, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jżidu l-għadd ta' klassijiet meħtieġa għall-approvazzjoni tal-pjan, mingħajr ma neċessarjament jirrikjedu li dawk il-klassijiet kollha jkollhom, fuq valutazzjoni tad-debitur bħala negozju avvjat, jirċievu ħlas jew iżommu xi interessi skont il-liġi nazzjonali. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jirrikjedux il-kunsens tal-klassijiet kollha. Għaldaqstant, fejn ikun hemm biss żewġ klassijiet ta' kredituri, il-kunsens ta' tal-inqas klassi waħda huwa meqjus li huwa biżżejjed, jekk il-kondizzjonijiet l-oħra għal applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti jkunu sodisfatti. L-indeboliment ta' kredituri għandu jinftiehem li jfisser li jkun hemm tnaqqis fil-valur tal-pretensjonijiet tagħhom.

(55)  Fil-każ ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-klassijiet ta' kredituri affettwati li ma jaqblux ma jkunux ippreġudikati inġustament taħt il-pjan propost u jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu biżżejjed protezzjoni għal dawn il-klassijiet li ma jaqblux. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipproteġu klassi ta' kredituri affettwati li ma jaqblux billi jiżguraw li dawn ikunu trattati tal-inqas b'mod mhux inqas favorevoli minn kwalunkwe klassi oħra tal-istess grad u b'mod iktar favorevoli minn kwalunkwe klassi li jkollha grad inferjuri. Alternattivament, l-Istati Membri jistgħu jipproteġu klassi ta' kredituri affettwati li ma jaqblux billi jiżguraw li tali klassi titħallas totalment jekk klassi ta' grad inferjuri tirċievi xi distribuzzjoni jew iżżomm xi interess taħt il-pjan ta' ristrutturar (ir-"regola ta' prijorità assoluta"). Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom diskrezzjoni meta jimplimentaw il-kunċett ta' "ħlas totali", inkluż fir-rigward taż-żmien għall-ħlas, dment li l-pretensjoni prinċipali u, fil-każ ta' kredituri garantiti, il-valur tal-kollateral ikunu protetti. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar l-għażla tal-mezzi ekwivalenti li bihom il-pretensjoni oriġinali tista' tiġi sodisfatta totalment.

(56)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jidderogaw mir-regoli ta' prijorità assoluta, pereżempju fejn ikun ikkunsidrat ġust li t-titolari tal-ekwità jżommu ċerti interessi skont il-pjan minkejja l-fatt li klassi superjuri tkun obbligata taċċetta tnaqqis fil-pretensjonijiet tagħha, jew li fornituri ewlenin koperti mid-dispożizzjoni dwar is-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali jitħallsu qabel klassijiet superjuri ta' kredituri. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu liema mill-mekkaniżmi ta' protezzjoni msemmija hawn fuq iridu jistabbilixxu.

(57)  Filwaqt li jenħtieġ li l-interessi leġittimi tal-azzjonisti jew tat-titolari tal-ekwità oħrajn ikunu protetti, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li dawn ma jistgħux jipprevjenu b'mod mhux raġonevoli l-adozzjoni ta' pjanijiet ta' ristrutturar li jġibu lid-debitur lura għall-vijabbiltà. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw mezzi differenti biex jilħqu dak l-għan, pereżempju billi ma jagħtux lit-titolari tal-ekwità d-dritt tal-vot fuq pjan ta' ristrutturar u billi ma jippermettux li l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar tkun ▌tiddependi mill-qbil tat-titolari tal-ekwità li, abbażi ta' valutazzjoni tal-intrapriża, ma jirċievu l-ebda ħlas jew kumpens ieħor jekk tkun ġiet applikata l-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet ta' likwidazzjoni. ▌Madankollu, jekk it-titolari tal-ekwità jkollhom id-dritt li jivvotaw fuq pjan ta' ristrutturar, jenħtieġ li awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun tista' tikkonferma l-pjan billi tapplika r-regoli dwar l-applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti minkejja n-nuqqas ta' qbil ta' klassi waħda jew iktar ta' titolari tal-ekwità. Jenħtieġ li l-Istati Membri li jeskludu t-titolari tal-ekwità mill-votazzjoni ma jkunux rikjesti li japplikaw ir-regola ta' prijorità assoluta fir-relazzjoni bejn il-kredituri u t-titolari tal-ekwità. Mod possibbli ieħor biex jiġi żgurat li t-titolari tal-ekwità ma jimpedixxux b'mod mhux raġonevoli l-adozzjoni ta' pjanijiet ta' ristrutturar jista' jkun billi jiġi żgurat li l-miżuri ta' ristrutturar li jaffettwaw direttament id-drittijiet tat-titolari tal-ekwità u li jeħtieġu l-approvazzjoni minn laqgħa ġenerali tal-azzjonisti taħt il-liġi tal-kumpanniji, ma jkunux soġġetti għal rekwiżiti ta' maġġoranza għolja b'mod mhux raġonevoli u li t-titolari tal-ekwità ma jkollhom l-ebda kompetenza fir-rigward tal-miżuri ta' ristrutturar li ma jaffettwawx id-drittijiet tagħhom direttament.

(58)  Jistgħu jkunu meħtieġa diversi klassijiet ta' titolari tal-ekwità jekk ikunu jeżistu klassijiet differenti ta' ishma bi drittijiet differenti. It-titolari tal-ekwità ta' SMEs li mhumiex sempliċi investituri, iżda li huma s-sidien tal-intrapriża u jikkontribwixxu għall-intrapriża b'modi oħra, bħall-għarfien espert maniġerjali, jista' ma jkollhomx inċentiv biex jirristrutturaw taħt kondizzjonijiet bħal dawn. Għal din ir-raġuni, jenħtieġ li l-applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti tibqa' fakultattiva għad-debituri li huma SMEs.

(59)  Jenħtieġ li l-pjan ta' ristrutturar, għall-finijiet tal-implimentazzjoni tiegħu, jippermetti li t-titolari tal-ekwità tal-SMEs jipprovdu assistenza mhux monetarja għar-ristrutturar billi jużaw, pereżempju, l-esperjenza, ir-reputazzjoni jew il-kuntatti kummerċjali tagħhom.

(60)  Matul il-proċeduri ta' ristrutturar preventiv, jenħtieġ li l-ħaddiema jgawdu protezzjoni sħiħa tal-liġi tax-xogħol. B'mod partikolari, jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-ħaddiema garantiti mid-Direttivi tal-Kunsill 98/59/KE(12) u 2001/23/KE(13), u d-Direttivi 2002/14/KE(14) 2008/94/KE(15) u 2009/38/KE(16) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. L-obbligi rigward l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati skont il-liġi nazzjonali li tittrasponi dawk id-Direttivi jibqgħu kompletament intatti. Dan jinkludi obbligi li jiġu informati u kkonsultati r-rappreżentanti tal-impjegati rigward id-deċiżjoni li jkun hemm azzjoni għal qafas ta' ristrutturar preventiv skont id-Direttiva 2002/14/KE. (61) Jenħtieġ li l-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom jingħataw informazzjoni rigward il-pjan ta' ristrutturar propost sa fejn previst fil-liġi tal-Unjoni sabiex ikunu jistgħu jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tad-diversi xenarji. Barra minn hekk, l-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom jenħtieġ li jkunu involuti sa fejn ikun meħtieġ biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' konsultazzjoni stipulati fil-liġi tal-Unjoni. Minħabba l-ħtieġa li jkun żgurat livell xieraq ta' protezzjoni tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu obbligati jeżentaw il-pretensjonijiet pendenti ▌ tal-ħaddiema minn kull sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk dawk il-pretensjonijiet jitfaċċawx qabel jew wara li tkun ingħatat is-sospensjoni. Jenħtieġ li sospensjoni tal-infurzar ta’ pretensjonijiet pendenti tkun tista' ssir biss għall-ammonti u għall-perjodu li għalih il-ħlas ta' tali pretensjonijiet huwa garantit b'mod effettiv f'livell simili b'mezzi oħra skont il-liġi nazzjonali ▌. Fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi limitazzjonijiet fuq ir-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet ta' garanzija, kemm fir-rigward tat-tul tal-garanzija jew l-ammont imħallas lill-ħaddiema, jenħtieġ li l-ħaddiema jkunu jistgħu jinfurzaw kwalunkwe nuqqas fil-pretensjonijiet tagħhom fil-konfront ta' min iħaddem anki matul il-perjodu tas-sospensjoni. Alternattivament, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeskludu pretensjonijiet tal-ħaddiema mill-kamp ta' applikazzjoni tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv u jipprevedu l-protezzjoni tagħhom skont il-liġi nazzjonali.

(62)  Jekk pjan ta' ristrutturar jinvolvi t-trasferiment ta' parti minn intrapriża jew negozju, id-drittijiet tal-ħaddiema li jirriżultaw minn kuntratt ta' impjieg jew minn relazzjoni tax-xogħol, b'mod partikolari d-dritt għall-paga, jenħtieġ li jiġu salvagwardjati b'mod konformi mal-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 2001/23/KE, mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi li japplikaw f'każ ta' proċeduri ta' insolvenza skont l-Artikolu 5 ta' din id-Direttiva u b'mod partikolari l-possibilitajiet previsti fl-Artikolu 5(2) ta' dik id-Direttiva. Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' informazzjoni u konsultazzjoni, li huma garantiti mid-Direttiva 2002/14/KE, inkluż dwar deċiżjonijiet li x'aktarx iwasslu għal tibdil sostanzjali fl-organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet kuntrattwali bil-ħsieb li jintlaħaq qbil dwar deċiżjonijiet bħal dawn. Barra minn hekk, taħt din id-Direttiva, il-ħaddiema li jkollhom il-pretensjonijiet tagħhom affettwati minn pjan ta' ristrutturar jenħtieġ li għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw fuq il-pjan. Għall-finijiet tal-vot dwar il-pjan ta' ristrutturar, jenħtieġ li l-Istat Membru jkunu jistgħu jiddeċiedu li jqiegħdu l-ħaddiema fi klassi differenti minn kategoriji oħra ta' kredituri.

(63)  L-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jenħtieġ li jiddeċiedu biss dwar il-valutazzjoni ta' negozju - f'każ ta' likwidazzjoni jew inkella fil-każ tal-aħjar xenarju alternattiv jekk il-pjan ta' ristrutturar ma jkunx ġie kkonfermat - jekk parti affettwata li ma taqbilx tikkontesta l-pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li dan ma jimpedixxix lill-Istati Membri milli jwettqu valutazzjonijiet f'kuntest ieħor skont il-liġi nazzjonali. Madankollu, jenħtieġ li jkun possibbli li tali deċiżjoni tikkonsisti wkoll f'approvazzjoni ta' valutazzjoni minn espert jew ta' valutazzjoni ippreżentata mid-debitur jew parti oħra fi stadju aktar bikri tal-proċess. Meta tittieħed deċiżjoni li ssir valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu regoli speċjali, separati mid-dritt proċedurali ċivili ġenerali, għal valutazzjoni f'każijiet ta' ristrutturar, bil-għan li jiġi żgurat li titwettaq b'mod effiċjenti. Jenħtieġ li f'din id-Direttiva ma jkun hemm xejn li jaffettwa r-regoli dwar l-oneru tal-provi skont il-liġi nazzjonali fil-każ ta' valutazzjoni.

(64)  Jenħtieġ li l-effetti vinkolanti ta' pjan ta' ristrutturar jkunu limitati għall-partijiet affettwati li kienu involuti fl-adozzjoni tal-pjan. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw xi jfisser li kreditur ikun involut, inkluż fil-każ ta' kredituri mhux magħrufa jew kredituri ta' pretensjonijiet futuri. Pereżempju, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu kif jittrattaw il-kredituri li jkunu ġew innotifikati b'mod korrett iżda li ma jkunux ipparteċipaw fil-proċeduri.

(65)  Jenħtieġ li l-partijiet affettwati interessati jkunu jistgħu jappellaw deċiżjoni dwar il-konferma ta' pjan ta' ristrutturar maħruġ minn awtorità amministrattiva. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jintroduċu l-opzjoni li jsir appell fir-rigward ta' deċiżjoni dwar il-konferma ta' pjan ta' ristrutturar maħruġ minn awtorità ġudizzjarja. Madankollu, sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-pjan, sabiex titnaqqas l-inċertezza u jiġi evitat dewmien mhux ġustifikabbli, jenħtieġ li l-appelli, bħala regola, ma jkollhomx effetti sospensivi u għaldaqstant ma jipprekludux l-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw u jillimitaw ir-raġunijiet għal appell. Meta d-deċiżjoni dwar il-konferma tal-pjan tiġi appellata, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jippermettu lill-awtorità ġudizzjarja toħroġ deċiżjoni preliminarja jew sommarja li tipproteġi l-eżekuzzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjan kontra l-konsegwenzi ta’ konferma ta' appell pendenti. Meta jintlaqa' appell, jenħtieġ li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jikkunsidraw, bħala alternattiva għall-annullament tal-pjan, emenda tal-pjan, fejn l-Istati Membri jipprevedu din il-possibbiltà, kif ukoll konferma tal-pjan mingħajr emendi. Jenħtieġ li jkun possibbli li -emendi għall-pjan jiġu proposti jew jiġu votati mill-partijiet, fuq inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba tal-awtorità ġudizzjarja. L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprevedu kumpens għal telf monetarju għall-parti li jkun intlaqa' l-appell tagħha. Jenħtieġ li l-liġi nazzjonali tkun tista' tittratta sospensjoni potenzjali ġdida jew estensjoni tas-sospensjoni fil-każ li l-awtorità ġudizzjarja tiddeċiedi li l-appell għandu effett sospensiv.

(66)  Is-suċċess ta' pjan ta' ristrutturar spiss jiddependi fuq jekk ▌ l-assistenza finanzjarja tiġix estiża lid-debitur sabiex tappoġġa, l-ewwelnett, l-operat tan-negozju waqt in-negozjati ta' ristrutturar u, t-tieni, l-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturar wara l-konferma tiegħu. Jenħtieġ li assistenza finanzjarja tinftiehem f'sens wiesa', inkluż l-għoti ta' flus jew garanziji ta' partijiet terzi u l-provvista ta' stokk, inventarju, materja prima u utilitajiet, pereżempju permezz tal-għoti ta' perjodu ta' ħlas lura itwal lid-debitur. jenħtieġ għalhekk li finanzjament interim u ġdid ikunu eżenti minn azzjonijiet revokatorji li jfittxu li jiddikjaraw finanzjament bħal dan null, annullabbli jew ineżegwibbli bħala att ta' detriment għall-korp ġenerali ta' kredituri fil-kuntest ta' proċeduri ta' insolvenza sussegwenti.

(67)  Il-liġijiet nazzjonali ta' insolvenza li jipprevedu azzjonijiet revokatorji ta' finanzjament interim u ġdid jew li jipprevedu li s-selliefa ġodda jistgħu jeħlu sanzjonijiet ċivili, amministrattivi jew kriminali talli jestendu kreditu lil debituri f'diffikultajiet finanzjarji jistgħu jipperikolaw id-disponibbiltà tal-finanzjament meħtieġ għan-negozjar u l-implimentazzjoni ta' suċċess ta' pjan ta' ristrutturar. Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għal raġunijiet oħra biex finanzjament ġdid jew interim jiġi ddikjarat bħala null, annullabbli jew ineżegwibbli, jew biex tiġi attivata responsabbiltà ċivili, kriminali jew amministrattiva għall-fornituri ta' finanzjament bħal dan, kif stipulat fil-liġi nazzjonali. Raġunijiet oħra bħal dawn jistgħu jinkludu, fost affarijiet oħrajn, frodi, mala fede, ċertu tip ta' relazzjoni bejn il-partijiet li tista' tkun assoċjata ma' kunflitt ta' interess, kif inhuwa l-każ għal tranżazzjonijiet bejn partijiet relatati jew bejn azzjonisti u l-kumpannija, u tranżazzjonijiet fejn parti tkun irċeviet valur jew kollateral mingħajr ma tkun intitolata għalih fil-mument tat-tranżazzjoni jew bil-mod kif twettqet.

(68)  Meta finanzjament interim ikun estiż, il-partijiet ma jkunux jafu jekk il-pjan ta' ristrutturar ikunx eventwalment ikkonfermat jew le. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux rikjesti jillimitaw il-protezzjoni ta' finanzjament interim għal każijiet meta l-pjan ikun adottat mill-kredituri jew ikkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ▌. Biex jiġu evitati abbużi potenzjali, jenħtieġ li jiġi protett biss dak il-finanzjament li huwa raġonevolment u immedjatament neċessarju għall-operazzjoni kontinwa jew is-sopravivenza tan-negozju tad-debitur jew il-preservazzjoni jew it-titjib ta' dak il-valur ta' dak in-negozju sakemm jiġi kkonfermat dak il-pjan. Barra minn hekk, jenħtieġ li din id-Direttiva ma tipprevjenix lill-Istati Membri milli jintroduċu mekkaniżmu ta' kontroll ex ante għall-finanzjament interim. Jenħtieġ li -Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw il-protezzjoni għal finanzjament ġdid għal każijiet fejn il-pjan ikun ikkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva u l-protezzjoni għal finanzjament interim għal każijiet fejn ikun soġġett għal kontroll ex ante. Mekkaniżmu ta' kontroll ex ante għal finanzjament interim jew tranżazzjonijiet oħra jista' jitwettaq minn prattikant fil-qasam tar-ristrutturar minn kumitat tal-kreditur jew minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva. Il-protezzjoni minn azzjonijiet revokatorji u l-protezzjoni minn responsabbiltà personali huma garanziji minimi li jenħtieġ li jingħataw lill-finanzjament interim u finanzjament ġdid. Madankollu, it-tħeġġiġ ta' selliefa ġodda biex jieħdu r-riskju mtejjeb ta' investiment f'debitur vijabbli jistgħu jkunu meħtieġa inċentivi addizzjonali bħal, pereżempju, li dan il-finanzjament jingħata prijorità mill-inqas fuq pretensjonijiet mhux garantiti fi proċeduri sussegwenti ta' insolvenza.

(69)  Sabiex tiġi promossa kultura li tinkoraġġixxi ristrutturar preventiv kmieni, ikun tajjeb li t-tranżazzjonijiet li huma raġonevoli u meħtieġa immedjatament għan-negozjar jew l-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar jingħataw ukoll protezzjoni mill-azzjonijiet revokatorji fi proċeduri sussegwenti ta' insolvenza. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu, meta jiddeterminaw kemm huma raġonevoli u n-neċessità immedjata tal-ispejjeż u t-tariffi, pereżempju, li jikkunsidraw projezzjonijiet u stimi ppreżentati lill-partijiet affettwati, kumitat tal-kreditur, prattikant fil-qasam tar-ristrutturar jew l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva nnifisha. Għal dan il-għan, Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jitolbu lid-debituri biex jipprevedu u jaġġornaw l-istimi rilevanti. Jenħtieġ li protezzjoni bħal din issaħħaħ iċ-ċertezza fir-rigward ta' tranżazzjonijiet ma' negozji li huma magħrufin li huma f'diffikultajiet finanzjarji u tneħħi l-biża' tal-kredituri u l-investituri li t-tranżazzjonijiet kollha bħal dawn jistgħu jkunu ddikjarati nulli f'każ li r-ristrutturar ma jirnexxix. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu mument qabel il-ftuħ ta' proċedura ta' ristrutturar preventiva u qabel l-għoti ta' sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali, li minnu t-tariffi u l-spejjeż tan-negozjar, l-adozzjoni, il-konferma jew it-tfittxija ta' parir professjonali għall-pjan ta' ristrutturar jibdew jibbenefikaw mill-protezzjoni kontra l-azzjonijiet revokatorji. Fil-każ ta' ħlasijiet u żborżi oħra u l-protezzjoni tal-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema, punt tat-tluq bħal dan jista' jkun ukoll l-għoti ta' sospensjoni jew il-ftuħ ta' proċedura ta' ristrutturar preventiv.

(70)  Sabiex ikompli jiġi promoss ir-ristrutturar preventiv, huwa importanti li jiġi żgurat li d-diretturi ma jiġux dissważi milli jeżerċitaw ġudizzju tan-negozju raġonevoli jew jieħdu riskji kummerċjali raġonevoli, partikolarment meta dan itejjeb il-probabbiltà tar-ristrutturar ta' intrapriżi potenzjalment vijabbli. Fejn il-kumpannija tesperjenza diffikultajiet finanzjarji, jenħtieġ li d-diretturi jieħdu passi biex jimminimizzaw it-telf u biex jevitaw l-insolvenza, bħal: ifittxu ▌ parir professjonali, inkluż dwar ir-ristrutturar u l-insolvenza, pereżempju billi jagħmlu użu minn għodod ta' twissija bikrija fejn applikabbli; jipproteġu l-assi tal-kumpannija sabiex jiġi mmassimizzat il-valur u jiġi evitat it-telf ta' assi ewlenin; jikkunsidraw l-istruttura u l-funzjonijiet tan-negozju sabiex tiġi eżaminata l-vijabbiltà u jitnaqqas l-infiq; joqgħod lura milli jimpenjaw il-kumpannija f'tipi ta' tranżazzjonijiet li jistgħu jkunu soġġetti għal azzjoni revokatorja sakemm ma jkunx hemm ġustifikazzjoni xierqa tan-negozju; it-tkomplija tal-kummerċ f'ċirkostanzi jekk ikun xieraq li jsir hekk sabiex jiġi mmassimizzat il-valur bħala negozju avvjat; it-twettiq ta' negozjati ma' kredituri u d-dħul fi proċeduri ta' ristrutturar preventiv.

(71)  Jekk id-debitur ikun viċin l-insolvenza, huwa importanti wkoll li jiġu protetti l-interessi leġittimi tal-kredituri minn deċiżjonijiet ta' ġestjoni li jista' jkollhom impatt fuq il-kostituzzjoni tal-patrimonju tad-debitur, b'mod partikolari jekk dawn id-deċiżjonijiet jista' jkollhom l-effett li jkomplu jnaqqsu l-valur tal-patrimonju disponibbli għal sforzi ta' ristrutturar jew għal distribuzzjoni lill-kredituri. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġi żgurat li, f'dawn iċ-ċirkostanzi, id-diretturi jevitaw kwalunkwe azzjonijiet intenzjonati jew negliġenti ħafna li jirriżultaw fi gwadann personali għad-detriment tal-partijiet interessati, u jevitaw li jaċċettaw tranżazzjonijiet li jkunu inferjuri mill-valur tas-suq, jew jieħdu azzjonijiet li jwasslu għal preferenza inġusta mogħtija lil parti interessata jew aktar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jimplimentaw din id-dispożizzjonijiet rispettivi ta' din id-Direttiva billi jiżguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi, meta jivvalutaw jekk direttur għandux jinżamm responsabbli għal ksur ta' dmir ta' diliġenza, jieħdu inkonsiderazzjoni r-regoli dwar id-dmirijiet tad-diretturi stipulati f'din id-Direttiva. Din id-Direttiva ma għandhiex l-intenzjoni li tistabbilixxi xi ġerarkija bejn id-diversi partijiet li l-interessi tagħhom jenħtieġ li jingħataw kunsiderazzjoni debita. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar l-istabbiliment ta' tali ġerarkija. Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali tal-Istati Membri dwar proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet f'kumpannija.

(72)  Imprendituri li jeżerċitaw kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni indipendenti, għal rashom jistgħu jiffaċċaw ir-riskju li jsiru insolventi. Id-differenzi bejn l-Istati Membri f'termini ta' opportunitajiet għal bidu ġdid jistgħu jinċentivaw imprendituri b'dejn eċċessiv jew insolventi biex jirrilokaw lejn Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti sabiex jibbenefikaw minn perjodi iqsar tal-ħelsien mid-dejn jew kondizzjonijiet iktar attraenti għall-ħelsien mid-dejn, li jwasslu għal inċertezza legali addizzjonali u spejjeż għall-kredituri meta jirkupraw il-pretensjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, l-effetti tal-insolvenza, b'mod partikolari l-istigma soċjali, il-konsegwenzi legali, bħall-iskwalifika tal-imprendituri milli jibdew u jwettqu attività imprenditorjali u l-inkapaċità kontinwata li jħallsu lura d-djun jikkostitwixxu diżinċentivi importanti għall-imprendituri li jixtiequ jibdew negozju jew jingħataw it-tieni opportunità, anki jekk l-evidenza turi li l-imprendituri li saru insolventi għandhom aktar ċans li jirnexxu d-darba li jmiss.

(73)  Jenħtieġ għalhekk li jittieħdu passi biex jitnaqqsu l-effetti negattivi tad-djun eċċessivi jew l-insolvenza fuq l-imprendituri, b'mod partikolari billi jiġi permess ħelsien sħiħ mid-dejn wara ċertu perjodu ta' żmien u billi jiġi limitat it-tul tal-ordnijiet ta' skwalifika maħruġa b'konnessjoni mad-djun eċċessivi jew l-insolvenza ta’debitur. Jenħtieġ li l-kunċett ta' "insolvenza" jiġi ddefinit permezz tal-liġi nazzjonali u jista' jieħu l-forma ta' dejn eċċessiv. Il-kunċett ta' "imprenditur" fis-sens ta' din id-Direttiva jenħtieġ li ma jkollu ebda effett fuq il-pożizzjoni tal-maniġers jew diretturi ta' kumpannija, li jenħtieġ li tiġi ttrattata f'konformità mal-liġi nazzjonali. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddeċiedu kif jiksbu aċċess għall-ħelsien mid-dejn, inkluż il-possibbiltà ta' rekwiżit li d-debitur jitlob ħelsien mid-dejn.

(74)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu l-possibbiltà li jaġġustaw l-obbligi tal-ħlas lura ta' imprendituri insolventi meta jkun hemm bidla sinifikanti fis-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom, minkejja jekk dan ikun fis-sens ta' titjib jew ta' deterjorazzjoni. Jenħtieġ li din id-Direttiva ma tirrikjedix li pjan ta' ħlas lura jiġi appoġġat minn maġġoranza ta' kredituri. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li m'hemm xejn li jwaqqaf lill-imprendituri milli jibdew attività ġdida fl-istess qasam jew f'qasam differenti matul l-implimentazzjoni tal-pjan ta' ħlas lura.

(75)  Jenħtieġ li l-ħelsien mid-dejn ikun disponibbli fil-proċeduri li jinkludu pjan ta' ħlas lura, realizzazzjoni tal-assi, jew taħlita tat-tnejn. Fl-implimentazzjoni ta' dawk ir-regoli, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu liberament bejn dawk l-alternattivi. Jekk tkun disponibbli aktar minn proċedura waħda li twassal għall-ħelsien mid-dejn skont il-liġi nazzjonali, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li tal-anqas waħda minn dawk il-proċeduri tagħti lil imprendituri insolventi l-opportunità li jkollhom ħelsien sħiħ mid-dejn fi ħdan perjodu ta' ma jkunx aktar minn tliet snin. Fil-każ ta' proċeduri li jikkombinaw realizzazzjoni tal-assi u pjan ta' ħlas lura, il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn għandu jibda mhux aktar tard mid-data li l-pjan ta' ħlas lura huwa kkonfermat minn qorti jew jibda jiġi implimentat, pereżempju mill-ewwel ħlas skont il-pjan, iżda jista' jibda wkoll aktar kmieni, bħal meta tittieħed deċiżjoni biex tinfetaħ il-proċedura.

(76)  Fi proċeduri li ma jinkludux pjan ta' ħlas lura, jenħtieġ li l-perjodu tal-ħelsien mid-dejn jibda mhux aktar tard mid-data meta deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura tittieħed minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, jew id-data tal-istabbiliment tal-patrimonju tal-insolvenza. Għall-finijiet tal-kalkolu tad-durata tal-perjodu tal-ħelsien mid-dejn skont din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li l-kunċett ta' 'ftuħ tal-proċedura' ma jinkludix miżuri preliminari, bħal miżuri ta' preservazzjoni jew il-ħatra ta' prattikant preliminari fl-insolvenza, sakemm dawn il-miżuri ma jippermettux li jiġu realizzati l-assi, inkluż it-tneħħija u d-distribuzzjoni ta' assi lill-kredituri. L-istabbiliment tal-patrimonju tal-insolvenza ma għandux jinvolvi neċessarjament deċiżjoni jew konferma formali minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, meta tali deċiżjoni ma tkunx meħtieġa skont il-liġi nazzjonali, u jista' jikkonsisti mill-preżentazzjoni tal-inventarju ta' assi u obbligazzjonijiet.

(77)  Meta l-perkors proċedurali li jwassal għal ħelsien mid-dejn jinvolvi r-realizzazzjoni tal-assi ta’ imprenditur, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jiġux preklużi milli jipprevedu li t-talba għall-ħelsien mid-dejn tiġi ttrattata separatament mir-realizzazzjoni tal-assi, dment li tali talba tikkostitwixxi parti integrali tal-perkors proċedurali li jwassal għall-ħelsien mid-dejn skont din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar ir-regoli rigward l-oneru tal-provi sabiex jopera l-ħelsien mid-dejn, li jfisser li jenħtieġ li jkun possibbli li l-imprendituri jintalbu bil-liġi li jagħti prova li qed jirrispettaw l-obbligi tagħhom.

(78)  Il-ħelsien sħiħ mid-dejn jew it-tmiem tal-iskwalifiki wara perjodu ▌ta' mhux aktar minn tliet snin mhuwiex xieraq fiċ-ċirkostanzi kollha, u għalhekk jista' jkun hemm il-ħtieġa li jiġu stabbiliti derogi minn din ir-regola, li huma debitament ġustifikati minħabba raġunijiet stipulati fil-liġi nazzjonali. Pereżempju, jenħtieġ li tali derogi jiġu introdotti f'każijiet fejn id-debitur ikun diżonest jew ikun aġixxa in mala fede. Fejn l-imprendituri ma jibbenefikawx minn preżunzjoni ta' onestà u bona fide skont il-liġi nazzjonali, l-oneru ta' prova rigward l-onestà u l-bona fide tagħhom ma għandux jagħmilha wisq diffiċli jew oneruż għalihom biex jidħlu fil-proċedura.

(79)  Biex jiġi stabbilit jekk imprenditur kienx diżonest, l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jistgħu jqisu ċirkostanzi bħal: in-natura u l-firxa tad-dejn; iż-żmien meta d-dejn iġġarrab; l-isforzi tal-imprenditur biex iħallas id-djun u jikkonforma mal-obbligi legali, inklużi r-rekwiżiti tal-liċenzjar pubbliku u l-ħtieġa ta' kontabbiltà korretta; azzjonijiet min-naħa tal-imprenditur biex jiffrustra r-rikors mill-kredituri; it-twettiq tad-dmirijiet fil-probabbiltà ta' insolvenza, li jaqgħu fuq l-imprendituri li huma diretturi ta' kumpannija; u l-konformità mal-liġijiet tal-Unjoni u dawk nazzjonali li jirrigwardaw il-kompetizzjoni u x-xogħol. Jenħtieġ ukoll li jkun possibbli li jiġu introdotti derogi fejn l-imprenditur ma jkunx ikkonforma ma' ċerti obbligi legali, inkluż obbligi biex jiġu mmassimizzati r-redditi lill-kredituri li jistgħu jieħdu l-għamla ta' obbligu ġenerali biex jiġi ġġenerat dħul jew assi. Barra dan, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu introdotti derogi speċifiċi meta jkun meħtieġ li jiġi ggarantit il-bilanċ bejn id-drittijiet tad-debitur u d-drittijiet ta' kreditur wieħed jew aktar, bħal meta l-kreditur ikun persuna fiżika li teħtieġ iktar protezzjoni mid-debitur.

(80)  Deroga tista' wkoll tkun iġġustifikata fejn l-ispejjeż tal-proċedura li twassal għall-ħelsien mid-dejn, inkluż it-tariffi tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi u l-prattikanti , ma jkunux koperti. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jipprevedu li l-benefiċċji ta' dak il-ħelsien mid-dejn jistgħu jiġu revokati fejn, pereżempju, is-sitwazzjoni finanzjarja tad-debitur titjieb b'mod sinifikanti minħabba ċirkostanzi mhux mistennija, bħar-rebħ ta' lotterija, jew billi jiġi fil-pussess ta' wirt jew donazzjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux preklużi milli jipprevedu derogi addizzjonali f'ċirkostanzi definiti tajjeb u meta jkunu debitament ġustifikati.

(81)  Fejn hemm raġuni debitament ġustifikata skont il-liġi nazzjonali, jista' jkun xieraq li tiġi limitata l-possibbiltà ta' ħelsien mid-dejn għal ċerti kategoriji ta' dejn. Jenħtieġ li jkun possibbli li l-Istati Membri jeskludu djun garantiti milli jkunu eliġibbli għall-ħelsien mid-dejn biss sal-valur tal-kollateral kif determinat mil-liġi nazzjonali, filwaqt li l-bqija tad-dejn jenħtieġ li jiġi ttrattat bħala dejn mhux garantit. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeskludu kategoriji speċifiċi oħra ta' dejn meta jkun debitament ġustifikat.

(82)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji jkunu jistgħu jivverifikaw, ex officio jew fuq talba ta' persuna b'interess leġittimu, jekk l-imprendituri jkunux issodisfaw il-kondizzjonijiet għall-kisba ta' ħelsien sħiħ mid-dejn.

(83)  Jekk permess jew liċenzja ta' imprenditur biex jeżerċita ċerta sengħa, negozju, kummerċ jew professjoni tkun ġiet irrifjutata jew revokata bħala riżultat ta' ordni ta' skwalifika, jenħtieġ li din id-Direttiva ma tipprevjenix lill-Istati Membri milli jitolbu lill-imprenditur biex jippreżenta applikazzjoni biex jikseb permess jew liċenzja ġdida wara li tkun skadiet l-iskwalifika. Meta awtorità ta' Stat Membru tadotta deċiżjoni li tikkonċerna attività speċifikament issorveljata, jenħtieġ li jkun possibbli li hija tista' tqis ukoll, anke wara l-iskadenza tal-perjodu tal-iskwalifika, il-fatt li l-imprenditur insolventi ikun kiseb ħelsien mid-dejn f'konformità ma' din id-Direttiva.

(84)  Djun personali u professjonali li ma jistgħux jiġu sseparati b'mod raġonevoli, pereżempju meta assi jintuża fl-eżerċizzju tal-attivitajiet professjonali tal-imprenditur kif ukoll barra dik l-attività, għandhom jiġu ttrattati fi proċedura unika. Fejn l-Istati Membri jipprevedu li dawn id-djun huma soġġetti għal proċeduri ta' insolvenza differenti, tkun meħtieġa koordinazzjoni ta' dawk il-proċeduri. Din id-Direttiva jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu li jittrattaw id-djun kollha ta' imprenditur fi proċedura unika. L-Istati Membri li fihom l-imprendituri jistgħu jkomplu n-negozju tagħhom fuq responsabbiltà tagħhom stess waqt proċedimenti ta' insolvenza jenħtieġ li ma jkunux preklużi milli jipprevedu li imprendituri bħal dawn jistgħu jsiru soġġetti għal proċedimenti ta' insolvenza ġodda, fejn negozju bħal dan li jkompli għaddej isir insolventi.

(85)  Huwa meħtieġ li tinżamm u tittejjeb it-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-proċeduri fl-għoti ta' eżiti li huma favorevoli għall-preservazzjoni ta' negozji u biex l-imprendituri jkun jista' jkollhom it-tieni opportunità jew li jippermettu l-likwidazzjoni effiċjenti ta' intrapriżi mhux vijabbli. Huwa meħtieġ ukoll li jitnaqqas it-tul eċċessiv tal-proċeduri ta' insolvenza f'ħafna Stati Membri, li jirriżulta f'inċertezza legali għall-kredituri u l-investituri u rati ta' rkupru baxxi. Fl-aħħar nett, minħabba l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni msaħħa bejn il-qrati u l-prattikanti f'każijiet transfruntieri, stabbiliti skont ir-Regolament (UE) 2015/848, il-professjonaliżmu tal-atturi involuti kollha għandu jittella' f'livelli għoljin b'mod komparabbli fl-Unjoni kollha. Sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-membri tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi li jittrattaw proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar preventiv, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn jiġu mħarrġa b'mod adatt u jkollhom l-għarfien espert neċessarju għar-responsabbiltajiet tagħhom. Tali -taħriġ u għarfien espert jista' jinkiseb ukoll waqt l-eżerċizzju tad-dmirijiet bħala membru ta' awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew, qabel il-ħatra għal tali dmirijiet, waqt l-eżerċizzju ta' dmirijiet rilevanti oħra.

(86)  Jenħtieġ li t-tali taħriġ u għarfien espert jagħmel possibbli li jittieħdu deċiżjonijiet b'impatt ekonomiku u soċjali potenzjalment sinifikanti b'mod effiċjenti, u jenħtieġ li dan ma jiġix interpretat fis-sens li membri ta' awtorità ġudizzjarja ikollhom jittrattaw esklużivament il-kwistjonijiet ta' ristrutturar, insolvenza u ħelsien mid-dejn. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn ikunu jistgħu jiġu mwettqa b'mod effiċjenti u mgħaġġel. Il-ħolqien ta' qrati jew awli speċjalizzati jew il-ħatra ta' mħallfin speċjalizzati f'konformità mal-liġi nazzjonali, kif ukoll il-konċentrazzjoni tal-ġurisdizzjoni f'għadd limitat ta' awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jistgħu jkunu modi ▌effiċjenti biex jintlaħqu l-objettivi taċ-ċertezza legali u tal-effettività tal-proċeduri. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati li jesiġu li proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn jingħataw prijorità fuq proċeduri oħra.

(87)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw ukoll li ▌prattikanti fil-qasam tar-ristrutturar, tal-insolvenza, u tal-ħelsien mid-dejn li jinħatru minn awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi ("prattikanti") ikunu: mħarrġin kif xieraq; maħtura b'mod trasparenti b'konsiderazzjoni dovuta għall-ħtieġa li jiġu żgurati proċeduri effiċjenti; ssorveljati meta jwettqu l-kompiti tagħhom; u jwettqu l-kompiti tagħhom b'integrità. Huwa importanti li l-prattikanti jaderixxu mal-istandards għal tali kompiti, bħall-kopertura minn assigurazzjoni għar-responsabbiltà professjonali. Taħriġ adatt, kwalifiki u għarfien espert għall-prattikanti jistgħu jinkisbu wkoll matul il-prattika tal-professjoni tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati jipprovdu t-taħriġ meħtieġ huma stess, iżda dan jista' jiġi pprovdut, pereżempju, minn assoċjazzjonijiet professjonali jew korpi oħra. Jenħtieġ li l-prattikanti tal-insolvenza kif definiti fir-Regolament (UE) 2015/848 jiġu inklużi fl-ambitu ta' din id-Direttiva.

(88)  Jenħtieġ li din id-Direttiva ma tipprevjenix l-Istati Membri milli jipprevedu li l-prattikanti jintgħażlu minn debitur, mill-kredituri jew minn kumitat tal-kredituri minn lista jew grupp li huwa approvat minn qabel minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva. Fl-għażla ta’ prattikant, id-debitur, il-kredituri jew il-kumitat tal-kredituri jenħtieġ li jingħataw marġni ta' apprezzament fir-rigward tal-għarfien espert jew esperjenza tal-prattikant in ġenerali u x'jitlob il-każ partikolari. Debituri li huma persuni fiżiċi jenħtieġ li jiġu eżentati minn dan id-dmir għalkollox. F'każijiet b'elementi transfruntieri, jenħtieġ li l-ħatra tal-prattikant tqis, fost affarijiet oħrajn, il-kapaċità tal-prattikant li jikkonforma mal-obbligu, skont ir-Regolament (UE) 2015/848, li jikkomunika u jikkoopera ma' prattikanti barranin fl-insolvenza u awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi minn Stati Membri oħra, kif ukoll ir-riżorsi umani u amministrattivi tagħhom, biex jittrattaw każijiet potenzjalment kumplessi. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jiġux preklużi milli jipprevedu li prattikant jintgħażel b'metodi oħra, bħal għażla aleatorja bi programm ta' software, dment li jiġi żgurat, fl-użu ta’ dawk il-metodi, li tingħata konsiderazzjoni dovuta lill-esperjenza u l-għarfien espert tal-prattikant. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar il-mezzi ta' oġġezzjoni għall-għażla jew il-ħatra ta' prattikant jew għat-talba tas-sostituzzjoni tal-prattikant, pereżempju permezz ta' kumitat tal-kredituri.

(89)  Jenħtieġ li l-prattikanti jkunu soġġetti għal mekkaniżmi ta' sorveljanza u regolatorji li għandhom jinkludu miżuri effettivi ▌rigward ir-responsabbiltà tal-prattikanti li naqsu mid-dmirijiet tagħhom, bħal: tnaqqis tat-tariffa tal-prattikant; l-esklużjoni mil-lista jew grupp ta' prattikanti li jistgħu jinħatru f'każijiet ta' insolvenza,; u, fejn xieraq, sanzjonijiet dixxiplinari, amministrattivi jew kriminali. Jenħtieġ li tali mekkaniżmi ta' sorveljanza u regolatorji jkunu mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet skont il-liġi nazzjonali dwar ir-responsabbiltà ċivili għad-danni għal ksur ta' obbligi kuntrattwali jew mhux kuntrattwali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-informazzjoni dwar l-awtoritajiet jew il-korpi li jeżerċitaw sorveljanza fuq prattikanti tkun disponibbli għall-pubbliku. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati jistabbilixxu awtoritajiet jew korpi speċifiċi. Pereżempju, sempliċi referenza għall-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jenħtieġ li tkun biżżejjed bħala informazzjoni. Jenħtieġ li jkun possibbli, fil-prinċipju, li jintlaħqu tali standards mingħajr il-ħtieġa li jinħolqu professjonijiet jew kwalifiki ġodda skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jestendu dawn id-dispożizzjonijiet dwar it-taħriġ u s-superviżjoni tal-prattikanti għal prattikanti oħra li mhumiex koperti b'din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati jipprevedu li tilwim dwar ir-remunerazzjoni tal-prattikanti jingħata prijorità fuq proċeduri oħra.

(90)  Sabiex ikomplu jnaqqsu t-tul tal-proċeduri, tiġi ffaċilitata parteċipazzjoni aħjar tal-kredituri fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn u biex jiżguraw kondizzjonijiet simili fost il-kredituri irrispettivament minn fejn ikunu jinsabu fl-Unjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu dispożizzjonijiet li jippermettu lil debituri, kredituri, prattikanti u awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi jużaw mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi▌. Għalhekk, jenħtieġ li jkun possibbli li l-passi proċedurali bħall-preżentazzjoni ta' pretensjonijiet mill-kredituri, in-notifika tal-kredituri jew il-preżentazzjoni ta' kontestazzjonijiet u appelli jistgħu jitwettqu b'mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi. Jenħtieġ li l -Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu li notifiki ta' kreditur jistgħu biss jitwettqu elettronikament jekk il-kreditur ikkonċernat ikun ta l-kunsens qabel għall-komunikazzjoni elettronika.

(91)  Jenħtieġ li l-partijiet tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn ma jkunux obbligati li jużaw mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi jekk tali użu ma jkunx obbligatorju skont il-liġi nazzjonali, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu sistema elettronika obbligatorja ta' ffajljar u notifika ta' dokumenti fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħżlu l-mezzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi Eżempji ta’ tali mezzi jistgħu jinkludu sistema mibnija apposta għat-trasmissjoni elettronika ta' tali dokumenti jew l-użu tal-posta elettronika, mingħajr ma l-Istati Membri jiġu preklużi milli jkunu jistgħu jistabbilixxu elementi li jiżguraw is-sigurtà tat-trasmissjonijiet elettroniċi, bħall-firma elettronika, jew servizzi ta' fiduċja, bħal servizzi elettroniċi ta' konsenja reġistrati, f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17).

(92)  Huwa importanti li tinġabar data affidabbli u komparabbli dwar il-prestazzjoni ta' proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn sabiex jiġu sorveljati l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġbru u jaggregaw id-data li tkun granulari biżżejjed biex tkun tista' ssir valutazzjoni preċiża ta' kif id-Direttiva tiffunzjona fil-prattika u jenħtieġ li jikkomunikaw dik id-data lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-formola ta' komunikazzjoni għat-trasmissjoni ta' tali data lill-Kummissjoni li jenħtieġ li tiġi stabbilita mill-Kummissjoni kif ikkwotata minn Kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(18). Jenħtieġ li l-formola tipprovdi lista qasira tal-eżiti ewlenin tal-proċeduri li huma komuni għall-Istati Membri kollha. Pereżempju, fil-każ ta' proċedura ta' ristrutturar, dawk l-eżiti ewlenin jistgħu jkunu dan li ġej: il-pjan jiġi kkonfermat minn qorti; il-pjanijiet ma jiġux ikkonfermati minn qorti; il-proċeduri ta' ristrutturar li jiġu kkonvertiti fi proċeduri ta' likwidazzjoni jew jingħalqu minħabba l-ftuħ ta' proċeduri ta' likwidazzjoni qabel il-pjan ma ġie kkonfermat minn qorti. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux rikjesti jipprovdu tqassim skont it-tip tal-eżiti fir-rigward tal-proċeduri li jintemmu qabel ma tkun ittieħdet kwalunkwe miżura rilevanti, iżda minflok jistgħu jipprovdu numru komuni għall-proċeduri kollha li huma ddikjarati inammissibbli, rifjutati jew irtirati qabel jinfetħu.

(93)  Jenħtieġ li l-formola ta' komunikazzjoni tipprovdi lista ta' għażliet li jista' jittieħed kont tagħhom mill-Istati Membri fid-determinazzjoni tad-daqs ta’ debitur, b'referenza għal element wieħed jew aktar tad-definizzjoni SMEs u intrapriżi kbar komuni għall-Istati Membri kollha. Jenħtieġ li l-lista tinkludi l-opzjoni li jiġi determinat id-daqs ta’ debitur abbażi tal-għadd ta' ħaddiema biss. Jenħtieġ li l-formola: tiddefinixxi l-elementi tal-ispiża medja u r-rati ta' rkupru medji li għalihom l-Istati Membri jistgħu jiġbru d-data volontarjament; tipprovdi gwida dwar l-elementi li jistgħu jittieħdu inkonsiderazzjoni meta l-Istati Membri jagħmlu użu ta' teknika tat-teħid tal-kampjuni, pereżempju dwar id-daqsijiet tal-kampjuni sabiex tiġi żgurata r-rappreżentattività f'termini ta' distribuzzjoni ġeografika, id-daqs tad-debituri u l-industrija; u tinkludi opportunità għall-Istati Membri biex jipprovdu kwalunkwe informazzjoni addizzjonali disponibbli, pereżempju fuq l-ammont totali tal-assi u l-obbligazzjonijiet tad-debituri.

(94)  L-istabbiltà tas-swieq finanzjarji tiddependi ħafna fuq arranġamenti ta' kollateral finanzjarju, b'mod partikolari, meta tiġi pprovduta garanzija kollaterali b'konnessjoni mal-parteċipazzjoni f'sistemi deżinjati jew f'operazzjonijiet tal-bank ċentrali u jekk il-marġnijiet jiġu pprovduti lil kontropartijiet ċentrali. Billi l-valur tal-istrumenti finanzjarji mogħtija bħala garanzija kollaterali jista' jkun volatili ħafna, huwa kruċjali li jinkiseb il-valur tagħhom malajr qabel jonqos. Għaldaqstant, ▌id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 98/26/KE(19), u 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(20) u tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jenħtieġ li japplikaw minkejja d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeżentaw arranġamenti ta' netting, inkluż dawk ta' saldu abbażi tal-valur nett, mill-effetti tas-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali anke f'ċirkostanzi fejn ma jkunux koperti bid-Direttivi 98/26/KE, 2002/47/KE u r-Regolament (UE) Nru 648/2012, jekk arranġamenti bħal dawn ikunu infurzabbli skont il-liġijiet tal-Istat Membru rilevanti anke jekk jinfetħu proċedimenti tal-insolvenza.

Dan jista' jkun il-każ għal għadd sinifikanti ta' ftehimiet prinċipali użati b'mod wiesa' fis-swieq finanzjarji, tal-enerġija u tal-prodotti bażiċi kemm minn kontropartijiet mhux finanzjarji kif ukoll dawk finanzjarji. Tali arranġamenti jnaqqsu r-riskji sistemiċi speċjalment fi swieq derivattivi. Għaldaqstant, tali arranġamenti jistgħu jkunu eżentati mir-restrizzjonijiet li l-liġijiet tal-insolvenza jimponu fuq kuntratti eżekutorji. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jeżentaw mill-effetti tas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali arranġamenti statutorji ta' saldu, inkluż arranġamenti ta' saldu abbażi tal-valur nett, li joperaw meta jinfetħu proċedimenti tal-insolvenza. Madankollu, jenħtieġ li l-ammont li jirriżulta mill-operazzjoni ta' arranġamenti ta' saldu, inkluż arranġamenti ta' saldu abbażi tal-valur nett ikun soġġett għas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali.

(95)  Jenħtieġ li l-Istati Membri li huma partijiet għall-Konvenzjoni dwar l-Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli, iffirmat f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001, u l-Protokoll tagħha, jkunu jistgħu jibqgħu jissodisfaw l-obbligi internazzjonali eżistenti tagħhom. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva rigward l-oqfsa ta' ristrutturar preventiv jenħtieġ li japplikaw mad-derogi neċessarji biex tiġi żgurata applikazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' dik l-Konvenzjoni dwar l-Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli u l-Protokolli tagħha.

(96)  Jenħtieġ li l-effettività tal-proċess tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturar ma jiġux pperikolati mil-liġi tal-kumpaniji. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jidderogaw mir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(21) li jikkonċernaw l-obbligi biex tissejjaħ laqgħa ġenerali u biex jiġu offruti fuq bażi ta' prelazzjoni l-ishma lill-azzjonisti eżistenti, sal-limitu u għall-perjodu neċessarju sabiex jiġi żgurat li l-azzjonisti ma jfixklux l-isforzi ta' ristrutturar billi jabbużaw id-drittijiet tagħhom skont dik id-Direttiva. Pereżempju, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu jidderogaw mill-obbligu li tissejjaħ laqgħa ġenerali tal-azzjonisti jew mill-perjodi ta# żmien normali, għal każijiet fejn għandha tittieħed azzjoni urġenti mill-maniġment biex jiġu salvagwardjati l-assi tal-kumpannija, pereżempju billi tintalab sospensjoni mill-azzjonijiet tal-infurzar individwali, u meta jkun hemm telf serju u f'daqqa tal-kapital sottoskritt u probabbiltà ta' insolvenza. Derogi mil-liġi tal-kumpaniji tista' wkoll tkun meħtieġa meta l-pjan ta' ristrutturar jipprevedi l-ħruġ ta' ishma ġodda li jistgħu jiġu offruti bi prijorità lill-kredituri bħala konverżjoni ta' dejn f'ekwità , jew għat-tnaqqis tal-ammont ta' kapital sottoskritt fil-każ li jsir trasferiment ta' partijiet tal-intrapriża. Jenħtieġ li tali derogi jkunu limitati fiż-żmien sal-miżura li l-Istati Membri jqisu tali derogi neċessarji għat-twaqqif ta' qafas ta' ristrutturar preventiv. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jkunux obbligati li jidderogaw mil-liġi tal-kumpaniji, totalment jew parzjalment, jew għal perjodu ta' żmien indefinit jew limitat, jekk jiżguraw li r-rekwiżiti tal-liġi nazzjonali tagħhom dwar il-kumpaniji ma jipperikolawx l-effettività tal-proċess ta' ristrutturar jew jekk l-Istati Membri jkollhom fis-seħħ strumenti oħra daqstant ieħor effettivi li jiżguraw li l-azzjonisti ma jipprevjenux b'mod mhux raġonevoli l-adozzjoni jew l-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar li jerġa' jikseb il-vijabbiltà tan-negozju. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu importanza partikolari lill-effettività tad-dispożizzjonijiet relatati ma' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali u l-konferma tal-pjan ta' ristrutturar li jenħtieġ li ma jiġux kompromessi bla bżonn minn sejħiet għal laqgħat ġenerali tal-azzjonisti jew ir-riżultati tagħhom. ▌

Għalhekk jenħtieġ li d-Direttiva (UE) 2017/1132 tiġi emendata skont dan. Jenħtieġ li l-Istati Membri jgawdu minn marġini ta' apprezzament fil-valutazzjoni ta' liema derogi huma meħtieġa fil-kuntest tal-liġi nazzjonali dwar il-kumpaniji sabiex din id-Direttiva tkun implimentata b'mod effettiv, u jenħtieġ li jkunu jistgħu jipprevedu wkoll eżenzjonijiet simili mid-Direttiva (UE) 2017/1132 fil-każ ta' proċedimenti ta' insolvenza mhux koperti minn din id-Direttiva iżda li jippermettu t-teħid ta' miżuri ta' ristrutturar.

(97)  Fir-rigward tal-istabbiliment u ta' bidliet sussegwenti fil-forma ta' komunikazzjoni tad-data, jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li teżerċita dawn is-setgħat b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(98)  Jenħtieġ li jsir studju mill-Kummissjoni sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa li jitressqu proposti leġislattivi biex tiġi indirizzata l-insolvenza ta' persuni li ma jeżerċitawx attività kummerċjali, negozju, sengħa jew professjoni, li, bħala konsumaturi, ma jkunux jistgħu, in bona fide, temporanjament jew b'mod permanenti, iħallsu d-djun meta jkunu dovuti. Jenħtieġ li tali studju jinvestiga jekk l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi bażiċi ikollux jiġi salvagwardat għal dawk il-persuni, sabiex jiġi żgurat li jgawdu minn kundizzjonijiet ta' għajxien deċenti.

(99)  F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni(22), l-Istati Membri impenjaw irwieħhom li jehmżu, f'każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom ma' dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' Direttiva u l-partijiet korrispondenti ta' strumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Rigward din id-Direttiva, il-leġislatur jidhirlu li t-trażmissjoni ta' dawn id-dokumenti hija ġustifikata.

(100)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba li d-differenzi bejn l-oqfsa ta' ristrutturar u ta' insolvenza nazzjonali jkomplu joħolqu ostakli għall-moviment liberu tal-kapital u l-libertà ta' stabbiliment, iżda jistgħu pjuttost jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet ▌.

(101)  Fis7 ta' Ġunju, il-Bank Ċentrali Ewropew ta opinjoni(23),

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar:

(a)  oqfsa ta' ristrutturar preventiv disponibbli għad-debituri f'diffikultajiet finanzjara meta jkun hemm il-probabbiltà ta' insolvenza, bil-ħsieb li tiġi evitata l-insolvenza u tiġi żgurata l-vijabbiltà tad-debitur;

(b)  proċeduri li jwasslu għall-ħelsien mid-dejn imġarrab imprendituri insolventi; u ▌

(c)  miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-▌proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn.

2.  Din id-Direttiva ma tapplikax għal proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu li jikkonċernaw debituri li huma:

(a)  impriżi tal-assigurazzjoni jew impriżi tar-riassigurazzjoni kif definiti fil-punti (1) u (4) tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/138/KE;

(b)  istituzzjonijiet ta' kreditu kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(c)  impriżi ta' investiment jew impriżi ta' investiment kollettiv kif definiti fil-punti (2) u (7) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(d)  partijiet kontroparti ċentrali kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(e)  depożitorji ċentrali tat-titoli kif definit fil-punt (1) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014;

(f)  istituzzjonijiet finanzjarji u entitajiet oħra elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/59/UE;

(g)  korpi pubbliċi skont il-liġi nazzjonali; u

(h)  persuni fiżiċi li mhumiex imprendituri.

3.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-ambitu ta' din id-Direttiva l-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 li jikkonċernaw debituri li huma entitajiet finanzjarji, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 2, li jipprovdu servizzi finanzjarji li huma soġġetti għal arranġamenti speċjali li skonthom l-awtoritajiet superviżorji u ta' riżoluzzjoni nazzjonali għandhom setgħat sostanzjali ta' intervent komparabbli ma' dawk stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali fir-rigward tal-entitajiet finanzjarji msemmija fil-paragrafu 2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw dawk l-arranġamenti speċjali lill-Kummissjoni.

4.  L-Istati Membri jistgħu jestendu l-applikazzjoni tal-proċeduri msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 lil persuni fiżiċi insolventi li mhumiex imprendituri.

L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu l-applikazzjoni tal-punt (a) tal-paragrafu 1 għall-persuni ġuridiċi.

5.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-pretensjonijiet li ġejjin ikunu esklużi mill-oqfsa ta' ristrutturar preventiv imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 jew ma jkunux affettwati minnhom:

(a)  pretensjonijiet eżistenti u futuri ta' ħaddiema eżistenti jew preċedenti;

(b)  pretensjonijiet ta' manteniment li jirriżultaw minn relazzjonijiet tal-familja, ta' filjazzjoni, ta' żwieġ jew ta' affinità; jew

(c)  pretensjonijiet li jirriżultaw minn responsabbiltà għad-danni tad-debitur.

6.  L-istati Membri għandhom jiżguraw li oqfsa ta' ristrutturar preventiv ma jkollhomx impatti fuq intitolamenti dovuti tal-pensjoni okkupazzjonali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.  Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, ▌ japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "ristrutturar" tfisser miżuri li għandhom l-għan li jirristrutturaw in-negozju tad-debitur li jinkludu tibdil tal-kompożizzjoni, il-kondizzjonijiet ▌ jew l-istruttura ta' assi u obbligazzjonijiet tad-debitur jew kwalunkwe parti oħra tal-istruttura tal-kapital tad-debitur, bħall-bejgħ ta' assi jew partijiet tan-negozju u, fejn previst skont il-liġi nazzjonali, il-bejgħ tan-negozju bħala negozju avvjat, kif ukoll kwalunkwe bidla operazzjonali neċessarja, jew taħlita ta' dawk l-elementi;

(2)  "partijiet affettwati" tfisser kredituri, inkluż, fejn applikabbli skont il-liġi nazzjonali, ħaddiema, jew klassijiet ta' kredituri u, fejn applikabbli skont il-liġi nazzjonali, it-titolari tal-ekwità, li l-pretensjonijiet jew l-interessi tagħhom rispettivament huma affettwati direttament minn pjan ta' ristrutturar;

(3)  "titolari ta" ekwità' tfisser persuna li għandha interess proprjetarju f’debitur jew in-negozju ta’ debitur, inkluż azzjonista sal-miżura li dik il-persuna mhijiex kreditur;

(4)  "sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali" tfisser sospensjoni temporanja, mogħtija minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew applikata permezz tal-operazjoni tal-liġi, tad-dritt ta' kreditur li jinforza pretensjoni kontra debitur u, meta hekk previst mil-liġi nazzjonali, kontra fornitur ta' garanzija ta' parti terza, fil-kuntest ta' proċedura ġudizzjarja, amministrattiva jew proċedura oħra, jew id-dritt li l-assi jew in-negozju tad-debitur jiġu sekwestrati jew realizzati mill-qorti;

(5)  "kuntratt eżekutorju" tfisser kuntratt bejn debitur u kreditur wieħed jew iktar li taħtu l-partijiet għad għandhom obbligi ta' prestazzjoni fil-ħin li tingħata jew tiġi applikata s-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali;

(6)  "test tal-aħjar interess tal-kredituri" tfisser test li jiġi ssodisfat jekk l-ebda kreditur li ma jaqbilx ma jkun f'sitwazzjoni agħar taħt pjan ta' ristrutturar milli tali kreditur kien ikun kieku kellha tkun applikata l-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet ta' likwidazzjoni skont il-liġi nazzjonali, kemm fil-każ ta' likwidazzjoni, li tista' tkun likwidazzjoni ta' setturi tan-negozju jew bejgħ bħala negozju avvjat; jew inkella fil-każ tal-aħjar tax-xenarju alternattiv fin-nuqqas tal-konferma tal-pjan ta' ristrutturar;

(7)  "finanzjament ġdid" tfisser kwalunkwe assistenza finanzjarja ġdida ipprovduta minn kreditur eżistenti jew ġdid sabiex jiġi implimentat il-pjan ta' ristrutturar u li jkun inkluż f'dak il-pjan ta' ristrutturar ▌;

(8)  "finanzjament interim" tfisser kwalunkwe assistenza finanzjarja ġdida, pprovduta minn kreditur eżistenti jew ġdid, li tinkludi, bħala minimu, assistenza finanzjarja waqt is-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, u li hija raġonevoli u meħtieġa immedjatament għan-negozju tad-debitur biex ikompli jopera ▌, jew sabiex jippreserva jew itejjeb il-valur ta' dak in-negozju ▌;

(9)  "▌imprenditur" tfisser persuna fiżika li teżerċita kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni ▌;

(10)  "ħelsien sħiħ mid-dejn" tfisser li jkun prekluż l-infurzar kontra imprendituri tad-djun pendenti li jistgħu jinħelsu minnhom, jew li jiġu kanċellati d-djun pendenti li jistgħu jinħelsu minnhom bħala tali, bħala parti minn proċedura li tista' tinkludi realizzazzjoni tal-assi ▌jew pjan ta' ▌ ħlas lura, jew it-tnejn;

(11)  "pjan ta' ħlas lura" tfisser programm ta' ħlasijiet ta' ammonti speċifikati f'dati speċifikati minn imprenditur insolventi lill-kredituri, jew trasferiment perjodiku lill-kredituri ta' ċerta parti tal-introjtu disponibbli tal-imprenditur waqt il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn;

(12)  "prattikant fil-qasam tar-ristrutturar" tfisser kull persuna jew korp maħtura minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva li twettaq, b'mod partikolari, wieħed jew iktar mill-kompiti li ġejjin:

(a)  assistenza lid-debitur jew lill-kredituri fl-abbozzar jew fin-negozjar ta' pjan ta' ristrutturar;

(b)  sorveljanza tal-attività tad-debitur waqt in-negozjati fuq pjan ta' ristrutturar u jirrapportaw lil awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva;

(c)  kontroll parzjali fuq l-assi jew l-affarijiet tad-debitur matul in-negozjati.

2.  Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kunċetti li ġejjin għandhom jinftiehmu kif definiti fil-liġi nazzjonali:

(a)  insolvenza;

(b)  probabbiltà ta' insolvenza;

(c)  intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju ("SMEs").

Artikolu 3

Twissija bikrija u aċċess għall-informazzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-debituri ▌ għandhom aċċess għal għodda ċara u trasparenti waħda jew aktar tat-twissija bikrija li tista' ssib ċirkostanzi li jistgħu jwasslu għal probabbiltà ta' insolvenza u li tista' tindika lilhom il-ħtieġa li jaġixxu mingħajr dewmien.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jużaw teknoloġiji tal-IT aġġornati għan-notifiki u għall-komunikazzjoni.

2.  Għodod ta' twissija bikrija jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

(a)  mekkaniżmi ta' allert meta d-debitur ma jkunx għamel ċerti tipi ta' ħlasijiet;

(b)  servizzi ta' konsulenza pprovduti minn organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati.

(c)  inċentivi skont il-liġi nazzjonali għal partijiet terzi b'informazzjoni rilevanti dwar id-debitur, bħal kontabilisti, awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali biex jindikaw żvilupp negattiv lid-debitur.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-debituri u r-rappreżentanti tal-impjegati jkollhom aċċess għal informazzjoni ▌ rilevanti u aġġornata dwar id-disponibbiltà tal-għodod ta' twissija bikrija kif ukoll tal-proċeduri u l-miżuri li jikkonċernaw ir-ristrutturar u l-ħelsien mid-dejn.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar l-aċċess għal għodod ta' twissija bikrija tkun pubblikament disponibbli online u li dik l-informazzjoni tkun faċilment aċċessibbli u ppreżentata b'mod faċli għall-utenti.

5.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu appoġġ lil rappreżentanti tal-impjegati għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tad-debitur.

TITOLU II

OQFSA TA' RISTRUTTURAR PREVENTIV

KAPITOLU 1

Disponibbiltà tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv

Artikolu 4

Disponibbiltà tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn hemm probabbiltà ta' insolvenza, id-debituri ▌jkollhom aċċess għal qafas ta' ristrutturar preventiv li jippermettilhom jirristrutturaw, bil-ħsieb li tiġi evitata l-insolvenza u li tiġi żgurata il-vijabbiltà tagħhom mingħajr preġudizzju għal soluzzjonijiet oħra biex tiġi evitata l-insolvenza, u b'hekk jiġu protetti l-impjiegi u tinżamm l-attività ta' negozju.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li d-debituri li ġew ikkundannati għal ksur serju ta' obbligi ta' kontabbiltà jew żamma tal-kotba skont il-liġi nazzjonali jkunu jistgħu jaċċessaw qafas ta' ristrutturar preventiv biss wara li dawk id-debituri jkunu ħadu miżuri adegwati biex jirrimedjaw il-kwistjonijiet li wasslu għas-sentenza, bil-ħsieb li l-kredituri jingħataw l-informazzjoni meħtieġa biex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni matul in-negozjati ta' ristrutturar.

3.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu test ta' vijabbiltà skont il-liġi nazzjonali, dment li tali test ikollu l-għan li jeskludi d-debituri li ma jkollhomx prospett ta' vijabbiltà u li dan jista' jitwettaq mingħajr ma jkun ta' detriment għall-assi tad-debituri.

4.  L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-għadd ta' drabi f'ċertu perjodu li debitur jista' jaċċedi qafas ta' ristrutturar preventiv kif previst skont din id-Direttiva.

5.  Il-qafas ta' ristrutturar preventiv previst skont din id-Direttiva jista' jikkonsisti minn proċedura, miżura jew dispożizzjoni waħda jew aktar, li wħud minnhom jistgħu jsiru barra l-qorti, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe oqfsa ta' ristrutturar oħra skont il-liġi nazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali qafas ta' ristrutturar jagħti lid-debituri u l-partijiet affettwati d-drittijiet u s-salvagwardji previsti f'dan it-Titolu b'mod koerenti.

6.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu dispożizzjonijiet li jillimitaw l-involviment ta' awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva f'qafsa ta' ristrutturar preventiv għal fejn ikun meħtieġ u proporzjonat filwaqt li jiġi żgurat li d-drittijiet ta' kwalunkwe parti affettwata u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti jkunu mħarsa.

7.  Oqfsa ta' ristrutturar preventiv previsti skont din id-Direttiva għandhom ikunu disponibbli fuq applikazzjoni mid-debituri.

8.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu wkoll li oqfsa ta' ristrutturar preventiv previsti skont din id-Direttiva jkunu disponibbli fuq talba tal-kredituri u r-rappreżentanti tal-impjegati, soġġett għall-qbil tad-debitur. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw dak ir-rekwiżit biex jinkiseb il-qbil tad-debitur għall-każijiet fejn id-debituri huma SMEs.

KAPITOLU 2

Faċilitazzjoni tan-negozjati dwar pjanijiet ta' ristrutturar preventiv

Artikolu 5

Debitur fil-pussess

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-debituri li jaċċessaw proċeduri ta' ristrutturar preventiv jibqgħu totalment, jew mill-inqas parzjalment, fil-kontroll tal-assi u l-operat ta' kuljum tan-negozju tagħhom.

2.  Fejn neċessarju, il-ħatra minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ta' prattikant fil-qasam tar-ristrutturar għandha tkun deċiża fuq bażi ta' każ b'każ, ħlief f'ċerti ċirkostanzi fejn l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu l-ħatra mandatorja ta' tali prattikant f'kull każ.

3.  L-Istati Membri għandhom jipprevdu l-ħatra ta' prattikant fil-qasam tar-ristrutturar, biex jassisti lid-debitur u l-kredituri jinnegozjaw u jabbozzaw il-pjan, tal-inqas fil-każijiet li ġejjin:

(a)  meta ▌ sospensjoni ġenerali ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, skont l-Artikolu 6(3), tingħata minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, u l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tiddeċiedi li tali prattikant huwa meħtieġ biex iħares l-interess tal-partijiet;

(b)  meta jkun meħtieġ li l-pjan ta' ristrutturar jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva permezz ta' applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti, skont l-Artikolu 11; jew

(c)  fejn tkun mitluba mid-debitur jew minn maġġoranza tal-kredituri, dment li, fil-każ ta' dawn tal-aħħar, l-ispiża tal-prattikant tiġġarrab mill-kredituri.

Artikolu 6

Sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-debituri ▌ ikunu jistgħu jibbenefikaw minn sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ▌biex jappoġġaw in-negozjati ta' pjan ta' ristrutturar f'qafas ta' ristrutturar preventiv.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jirrifjutaw li jagħtu sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali fejn tali sospensjoni ma tkunx neċessarja jew fejn ma tkunx tilħaq l-objettiv stabbilit fl-ewwel subparagrafu.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 u 5, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tkun tista' tkopri kull tip ta' pretensjoni, inkluż pretensjonijiet iggarantiti u pretensjonijiet preferenzjali.

3.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali tista' tkun ġenerali, fis-sens li tkopri l-kredituri kollha, jew tista' tkun limitata, fis-sens li tkopri kreditur jew kategorija ta' kredituri individwali waħda jew iktar.

Fejn sospensjoni tkun limitata, is-sospensjoni għandha tapplika biss għall-kredituri li jkunu ġew infurmati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, dwar in-negozjati kif imsemmija fil-paragrafu 1 dwar il-pjan ta' ristrutturar jew dwar is-sospensjoni,.

4.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu ċerti pretensjonijiet jew kategoriji ta' pretensjonijiet mill-ambitu tas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, f'ċirkostanzi definiti sew, fejn tali esklużjoni tkun ġustifikata kif xieraq u fejn:

(a)  mhuwiex probabbli li l-infurzar jipperikola r-ristrutturar tan-negozju; jew

(b)  is-sospensjoni tippreġudika inġustament lill-kredituri ta' dawk il-pretensjonijiet.

5.  l-paragrafu 2 m'għandux japplika għall-pretensjonijiet tal-ħaddiema.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, L-Istati Membri jistgħu japplikaw il-paragrafu 2 għal pretensjonijiet tal-ħaddiema jekk, u sal-punt li, l-Istati Membri jiżguraw ▌li l-ħlas ta' tali pretensjonijiet jiġi ggarantit f'oqfsa ta' ristrutturar preventiv f'livell simili ta' protezzjoni ▌.

6.  Id-durata inizjali ta’sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali għandha tkun limitata għal perjodu massimu ta' mhux iktar minn erba' xhur.

7.  Minkejja l-paragrafu 6, l-Istati Membri jistgħu ▌jippermettu lill-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jestendu d-durata ▌ta' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali jew jagħtu sospensjoni ġdida ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali, fuq it-talba tad-debitur jew ta' kreditur jew, fejn applikabbli, prattikant fil-qasam tar-ristrutturar. Tali estensjoni jew perjodu ġdid ta' sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali għandu jingħata biss jekk ċirkostanzi definiti sew juru li tali estensjoni jew sospensjoni ġdida tkun debitament ġustifikata, bħal meta:

(a)  ikun sar progress rilevanti fin-negozjati dwar il-pjan ta' ristrutturar; ▌

(b)  il-kontinwazzjoni tas-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali ma tippreġudikax b'mod inġust id-drittijiet jew l-interessi ta' kwalunkwe parti affettwata; jew

(c)  il-proċedimenti ta' insolvenza li jistgħu jirriżultaw fil-likwidazzjoni tad-debitur skont il-liġi nazzjonali ma jkunux għadhom infetħu fir-rigward tad-debitur.

8.  Id-durata totali tas-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali, inkluż l-estensjonijiet u t-tiġdid, ma għandhiex tkun ta' aktar minn 12-il xahar.

Fejn l-Istati Membri jkunu għażlu li jimplimentaw din id-Direttiva permezz ta' proċedura jew miżura waħda jew aktar li ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet għal notifika skont l-Anness A għar-Regolament (UE) 2015/848, id-durata totali tas-sospensjoni skont tali proċeduri għandha tkun limitata għal mhux aktar minn erba' xhur jekk iċ-ċentru tal-interessi prinċipali tad-debitur ikun ġie ttrasferit minn Stat Membru ieħor fi żmien tliet xhur qabel ma ssir talba għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' ristrutturar preventiv.

9.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jneħħu sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali ▌ fil-każijiet li ġejjin:

(a)  is-sospensjoni ma tibqax tissodisfa l-għan li tappoġġa n-negozjati dwar il-pjan ta' ristrutturar, pereżempju jekk isir ċar li proporzjon ta' kredituri li skont il-liġi nazzjonali jistgħu jipprevjenu l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar ma jappoġġax il-kontinwazzjoni tan-negozjati; ▌

(b)  fuq talba tad-debitur jew il-prattikant fil-qasam tar-ristrutturar ▌;

(c)  fejn ikun previst fil-liġi nazzjonali, kreditur wieħed jew aktar jew klassi ta' kredituri waħda jew aktar huma, jew ikunu, inġustament ippreġudikati minn sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali; jew

(d)  fejn ikun previst fil-liġi nazzjonali, jekk is-sospensjoni twassal għall-insolvenza ta' kreditur.

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw is-setgħa, skont l-ewwel subparagrafu, li titneħħa s-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali għal sitwazzjonijiet fejn il-kredituri ma kinux kellhom l-opportunità li jinstemgħu qabel ma tkun ġiet fis-seħħ is-sospensjoni jew qabel ma tkun ingħatat estensjoni tal-perjodu minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva.

10.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu perjodu minimu, li ma jeċċedix il-perijodu msemmi fil-paragrafu 6, li matulu sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ma tistax titneħħa.

Artikolu 7

Konsegwenzi tas-sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali

1.  Fejn obbligu fuq debitur, previst skont il-liġi nazzjonali, li jitlob il-ftuħ ta' proċedimenti ▌ta' insolvenza li jistgħu jirriżultaw fil-likwidazzjoni tad-debitur, jidher matul ▌sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali, dak l-obbligu għandu jiġi sospiż għad-durata ta' dik is-sospensjoni.

2.  Sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali f'konformità mal-Artikolu 6 għandha tissospendi, għad-durata tas-sospensjoni, il-ftuħ, fuq it-talba ta' kreditur wieħed jew aktar, ta' proċedimenti ta' insolvenza li jistgħu jirriżultaw fil-likwidazzjoni tad-debitur.

3.  L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-paragrafi 1 u 2 f'sitwazzjonijiet fejn debitur ma jkunx jista' jħallas id-djun tiegħu meta jkunu dovuti ▌. F'tali każijiet, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ▌ awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tista' tiddeċiedi li ▌iżżomm il-benefiċċju tas-sospensjoni tal-azzjonijiet ta' infurzar individwali, jekk, b'kont meħud taċ-ċirkostanzi tal-każ, il-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza li jistgħu jirriżultaw fil-likwidazzjoni tad-debitur ma tkunx fl-interess ġenerali tal-kredituri.

4.  L-Istati Membri għandhom jipprevedu regoli li jipprevjenu lill-kredituri, li għalihom tapplika s-sospensjoni, milli jissospendu l-eżekuzzjoni jew itemmu, jaċċelleraw jew jimmodifikaw, b'xi mod ieħor, kuntratti eżekutorji essenzjali għad-detriment tad-debitur, għal djun li kienu jeżistu qabel is-sospensjoni, unikament minħabba l-fatt li dawn ma kinux tħallsu mid-debitur. Kuntratti eżekutorji essenzjali għandhom jiġu interpretati fis-sens ta' kuntratti eżekutorji li huma neċessarji għall-kontinwazzjoni tal-operati ta' kuljum tan-negozju, inkluż kuntratti li jikkonċernaw provvisti, li s-sospensjoni tagħhom twassal għall-waqfien tal-attivitajiet tad-debitur,

L-ewwel subparagrafu ma għandux jipprekludi lill-Istati Membri milli jikkonferixxu lil dawn il-kredituri salvagwardji xierqa bil-ħsieb li jiġi evitat li jkun ikkawżat preġudizzju inġust lil tali kredituri bħala riżultat ta' dak is-subparagrafu.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li dan il-paragrafu japplika wkoll għal kuntratti eżekutorji nonessenzjali.

5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri ma jitħallewx jissospendu l-prestazzjoni jew itemmu, jaċċelleraw jew, b'xi mod ieħor, jimmodifikaw kuntratti eżekutorji għad-detriment tad-debitur permezz ta' klawżola kuntrattwali li tistipula miżuri bħal dawn, unikament minħabba ▌:

(a)  talba għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' ristrutturar preventiv;

(b)  talba għal sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali;

(c)  il-ftuħ ta' proċedimenti ta' ristrutturar preventiv; jew

(d)  l-għoti ta' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali bħala tali.

6.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ma tapplikax għal arranġamenti ta' saldu abbażi tal-valur nett, inkluż arranġamenti ta' saldu abbażi tal-valur net, tas-swieq finanzjarji, is-swieq tal-enerġija u s-swieq tal-prodotti bażiċi, lanqas f'ċirkostanzi fejn ma japplikax l-Artikolu 31(1), jekk arranġamenti bħal dawn ikunu infurzabbli skont il-liġi nazzjonali tal-insolvenza. Is-sospensjoni għandha, madankollu, tapplika għall-infurzar minn kreditur ta' pretensjoni kontra debitur li tirriżulta mill-operat ta' arranġament ta' netting.

l-ewwel subparagrafu 1 ma għandux japplika għal kuntratti għall-provvista ta' prodotti, servizzi jew enerġija neċessarji għall-operat tan-negozju tad-debitur, għajr jekk tali kuntratti jkunu fl-għamla ta' pożizzjoni nnegozjata f'xi borża jew suq ieħor, b'tali mod li tkun tista' tiġi sostitwita fi kwalunkwe ħin bil-valur attwali tas-suq.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskadenza ta' sospensjoni ta' azzjonijiet ta' infurzar individwali ▌mingħajr l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar ma twassalx, fiha nnifisha, għall-ftuħ ta' proċedura ta' insolvenza li tista' tirriżulta fil-likwidazzjoni tad-debitur, sakemm ma jiġux sodisfatti l-kondizzjonijiet l-oħra għal ftuħ bħal dan stabbiliti bil-liġi nazzjonali.

KAPITOLU 3

Pjanijiet ta' ristrutturar

Artikolu 8

Il-kontenut tal-pjanijiet ta' ristrutturar

1.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li pjanijiet ta' ristrutturar sottomessi għall-adozzjoni f'konformità mal-Artikolu 9, jew għall-konferma minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva f'konformità mal-Artikolu 10, ikun fihom mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)  l-identità tad-debitur ▌;

(b)  l-assi u l-obbligazzjonijiet tad-debitur fil-mument tas-sottomissjoni tal-pjan ta' ristrutturar, inkluż valur għall-assi, deskrizzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tad-debitur u l-pożizzjoni tal-ħaddiema, u deskrizzjoni tal-kawżi u d-daqs tad-diffikultajiet ▌tad-debitur;

(c)  ▌ il-partijiet affettwati, kemm jekk imsemmija b'mod individwali jew jekk deskritti ▌b'kategoriji ta' dejn f'konformità mal-liġi nazzjonali, kif ukoll il-pretensjonijiet jew l-interessi tagħhom koperti mill-pjan ta' ristrutturar;

(d)  fejn applikabbli, il-klassijiet li fihom ikunu ġew raggruppati l-partijiet affettwati għall-finijiet tal-adozzjoni tal-pjan ta' ristrutturar, u l-valuri rispettivi tal-pretensjonijiet u l-interessi f'kull klassi;

(e)  fejn applikabbli, il-partijiet, kemm jekk imsemmija b'mod individwali jew jekk deskritti ▌b'kategoriji ta' dejn f'konformità mal-liġi nazzjonali, li ma jkunux affettwati mill-pjan ta' ristrutturar, flimkien ma' deskrizzjoni tar-raġunijiet għaliex huwa ▌propost li ma jaffettwawhomx;

(f)  fejn applikabbli, l-identità tal-prattikant fil-qasam tar-ristrutturar;

(g)  it-termini tal-pjan ta' ristrutturar, inkluż, b'mod partikolari:

(i)  kwalunkwe miżura ta' ristrutturar proposta kif imsemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 2(1);

(ii)  fejn applikabbli, id-durata proposta ta' kwalunkwe miżura ta' ristrutturar proposta;

(iii)  l-arranġamenti fir-rigward tal-informazzjoni u konsultazzjoni tar-rappreżentanti tal-impjegati f'konformità mal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali;

(iv)  fejn applikabbli, il-konsegwenzi ġenerali fir-rigward tal-impjiegi bħal sensji, arranġamenti ta' xogħol b'ħinijiet iqsar jew simili;

(v)  il-flussi finanzjarji stmati tad-debitur, jekk previst mil-liġi nazzjonali; u

(vi)  kull finanzjament ġdid antiċipat bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar u r-raġunijiet għalfejn il-finanzjament ġdid huwa neċessarju biex dak il-pjan jiġi implimentat;

(h)  dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tispjega għaliex il-pjan ta' ristrutturar għandu prospett raġonevoli li jimpedixxi l-insolvenza tad-debitur u li jiżgura l-vijabbiltà tan-negozju, inkluż il-prekondizzjonijiet neċessarji għas-suċċess tal-pjan. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li dik id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet issir jew tiġi vvalidata minn espert estern jew inkella mill-prattikant fil-qasam tar-ristrutturar jekk ikun inħatar tali prattikant.

2.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli online lista ta' kontroll komprensiva għall-pjanijiet ta' ristrutturar, adattata għall-ħtiġijiet tal-SMEs. Il-lista ta' kontroll għandha tinkludi linji gwida prattiċi dwar kif il-pjan ta' ristrutturar għandu jkun abbozzat skont il-liġi nazzjonali.

Il-lista ta' kontroll għandha tkun disponibbli fil-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jagħmlu disponibbli l-lista ta' kontroll f'mill-inqas lingwa waħda oħra, b'mod partikolari lingwa użata fil-kummerċ internazzjonali. ▌

Artikolu 9

Adozzjoni tal-pjanijiet ta' ristrutturar

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, irrispettivament minn min japplika għal proċedura ta' ristrutturar preventiv f'konformità mal-Artikolu 4, id-debituri jkollhom id-dritt li jissottomettu pjanijiet ta' ristrutturar għall-adozzjoni mill-partijiet affettwati.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu wkoll li l-kredituri u l-prattikanti fil-qasam tar-ristrutturar ikollhom id-dritt li jissottomettu pjanijiet ta' ristrutturar, u jipprevedu taħt liema l-kondizzjonijiet jistgħu jagħmlu dan.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ▌il-partijiet affettwati jkollhom dritt li jivvotaw fuq l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar.

Il-partijiet li mhumiex affettwati mill-pjan ta' ristrutturar ma għandux ikollhom drittijiet tal-vot fl-adozzjoni ta' dak il-pjan.

3.  Minkejja l-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu jeskludu mid-dritt tal-vot dawn li ġejjin:

(a)  titolari tal-ekwità;

(b)  kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom jaqgħu f'gradazzjoni aktar baxxa mill-pretensjonijiet tal-kredituri ordinarji mhux garantiti fil-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet ta' likwidazzjoni; jew

(c)  kwalunkwe parti relatata tad-debitur jew tan-negozju tad-debitur, b'kunflitt ta' interess skont il-liġi nazzjonali.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet affettwati jiġu ttrattati f'klassijiet separati, li jirriflettu komunalità ta' interessi suffiċjenti abbażi ta' kriterji verifikabbli, f'konformità mal-liġi nazzjonali. Bħala minimu, il-kredituri ta' pretensjonijiet garantiti u dawk mhux garantiti għandhom jiġu ttrattati f'klassijiet separati għall-finijiet tal-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu wkoll li l-pretensjonijiet tal-ħaddiema jiġu ttrattati fi klassi separata għalihom.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li d-debituri li jkunu SMEs jistgħu jagħżlu li ma jittrattawx il-partijiet affettwati fi klassijiet separati.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-formazzjoni tal-klassi bil-ħsieb partikolari tal-protezzjoni ta' kredituri vulnerabbli bħalma huma l-fornituri żgħar.

5.  Id-drittijiet tal-vot u l-formazzjoni tal-klassijiet għandhom jiġu eżaminati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva meta tiġi sottomessa talba ▌għall-konferma tal-pjan ta' ristrutturar.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biex id-drittijiet tal-vot u l-formazzjoni tal-klassijiet ikunu eżaminati u kkonfermati fi stadju aktar bikri minn dak imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

6.  Pjan ta' ristrutturar għandu ▌ jiġi adottat minn partijiet affettwati, dment li tinkiseb maġġoranza fl-ammont ta' pretensjonijiet jew interessi tagħhom f'kull ▌klassi. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li tinkiseb maġġoranza fl-għadd ta' partijiet affettwati f'kull klassi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-maġġoranzi meħtieġa ▌għall-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar ▌. Dawk il-maġġoranzi ma ▌ għandhomx ikunu aktar minn 75 % tal-ammont ta' pretensjonijiet u interessi f'kull klassi jew, fejn applikabbli, tal-għadd ta' partijiet affettwati f'kull klassi.

7.  Minkejja l-paragrafi 2 sa 6, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li vot formali dwar l-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar jista' jiġi sostitwit bi qbil mal-maġġoranza meħtieġa ▌.

Artikolu 10

Konferma tal-pjanijiet ta' ristrutturar

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li mill-anqas il-pjanijiet ta' ristrutturar li ġejjin ikunu vinkolanti fuq il-partijiet biss jekk jiġu kkonfermati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva:

(a)  pjanijiet ta' ristrutturar li jaffettwaw il-pretensjonijiet jew l-interessi tal-partijiet affettwati li ma jaqblux;

(b)  pjanijiet ta' ristrutturar li jipprevedu finanzjament ġdid;

(c)  pjanijiet ta' ristrutturar li jinvolvu t-telf ta' aktar minn 25 % tal-forza tax-xogħol, jekk tali telf ikun permess taħt il-liġi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet li taħthom pjan ta' ristrutturar jista' jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jiġu speċifikati b'mod ċar fil-liġijiet tal-Istati Membri u jinkludu mill-inqas dan li ġej:

(a)  il-pjan ta' ristrutturar ikun ġie adottat skont l-Artikolu 9 ▌;

(b)  kredituri b'biżżejjed komunalità ta' interessi fl-istess klassi jiġu trattati b'mod ugwali, u, b'mod li jkun proporzjonat mal-pretensjoni tagħhom;

(c)  in-notifika tal-pjan ta' ristrutturar mogħtija f'konformità mal-liġi nazzjonali lill-▌partijiet affettwati kollha;

(d)  fejn ikun hemm kredituri li ma jaqblux, il-pjan ta' ristrutturar jissodisfa t-test tal-aħjar interess tal-kredituri;

(e)  fejn applikabbli, kwalunkwe finanzjament ġdid ikun neċessarju biex jiġi implimentat il-pjan ta' ristrutturar u ma jippreġudikax b'mod inġust l-interessi tal-kredituri.

Il-konformità mal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tiġi eżaminata minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biss jekk il-pjan ta' ristrutturar ikun ikkontestat għal dik ir-raġuni.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi jkunu jistgħu jirrifjutaw li jikkonfermaw pjan ta' ristrutturar meta dak il-pjan ma jkollux prospettiva raġonevoli li jipprevjeni l-insolvenza tad-debitur jew li jiżgura l-vijabbiltà tan-negozju.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun meħtieġa tikkonferma pjan ta' ristrutturar sabiex isir vinkolanti, tittieħed id-deċiżjoni b'mod effiċjenti bil-ħsieb ta' trattament rapidu tal-kwistjoni.

Artikolu 11

Applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li pjan ta' ristrutturar li ma jkunx approvat mill-partijiet affettwati, kif previst fl-Artikolu 9(6), f'kull klassi ta' vot, ikun jista' jiġi kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fuq il-proposta ta' debitur jew ▌bi qbil mad-debitur, u jsir vinkolanti fuq ▌il-klassijiet ta' vot li ma jaqblux, fejn il-pjan ta' ristrutturar ▌ ▌jissodisfa mill-anqas il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)  ikun konformi mal Artikolu 10(2) u (3);

(b)  ikun ġie approvat minn:

(i)  maġġoranza tal-klassijiet ta' vot tal-partijiet affettwati, dment li mill-anqas waħda minn dawk il-klassijiet tkun klassi ta' kredituri garantiti jew tkun superjuri għall-klassi ta' kredituri ordinarji mhux garantiti; jew, fin-nuqqas ta' dan,

(ii)  tal-inqas waħda mill-klassijiet ta' vot tal-partijiet affettwati jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, tal-partijiet kompromessi, li ma tkunx klassi ta' titolari tal-ekwità jew kwalunkwe klassi oħra li, fuq valutazzjoni tad-debitur bħala negozju avvjat, ma tirċievi l-ebda ħlas jew ma żżomm l-ebda interess, jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, tista' tkun raġonevolment preżunta li ma tirċievi l-ebda ħlas jew li ma żżomm l-ebda interess, jekk il-gradazzjoni normali tal-prijoritajiet tal-likwidazzjoni kellha tiġi applikata skont il-liġi nazzjonali;

(c)  jiżgura li klassijiet ta' vot li ma jaqblux ta' kredituri affettwati jiġu ttrattati mill-anqas b'mod li mhux inqas favorevoli minn kwalunkwe klassi oħra tal-istess grad u b'mod iktar favorevoli minn kwalunkwe klassi ta' grad inferjuri; u

(d)  l-ebda klassi ta' partijiet affettwati ma tista', skont il-pjan ta' ristrutturar, tirċievi jew iżżomm aktar mill-ammont sħiħ tal-pretensjonijiet jew interessi tagħha.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jillimitaw ir-rekwiżit li jinkiseb il-qbil tad-debitur għal każijiet fejn id-debituri jkunu SMEs.

L-Istati Membri jistgħu jżidu l-għadd minimu tal-klassijiet ta' partijiet affettwati jew, fejn ikun hekk previst skont il-liġi nazzjonali, partijiet kompromessi meħtieġa li japprovaw il-pjan kif stabbilit fil-punt (b)(ii) tal-ewwel subparagrafu.

2.  B'deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-pretensjonijiet ta' kredituri affettwati fi klassi ta' vot li ma taqbilx jiġu ssodisfati totalment bl-istess mezzi jew b'mezzi ekwivalenti fejn klassi ta' grad inferjuri tirċievi kwalunkwe ħlas jew iżżomm kwalunkwe interess skont il-pjan ta' ristrutturar.

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet li jidderogaw mill-ewwel subparagrafu fejn ikunu neċessarji biex jinkisbu l-għanijiet tal-pjan ta' ristrutturar u fejn il-pjan ta' ristrutturar ma jippreġudikax b'mod inġust id-drittijiet jew l-interessi ta' kwalunkwe parti affettwata.

Artikolu 12

Titolari tal-ekwità

1.  Fejn l-Istati Membri jeskludu t-titolari tal-ekwità mill-applikazzjoni tal-Artikoli 9 sa 11, huma għandhom jiżguraw b'mezzi oħra li dawk it-titolari tal-ekwità ma jkunux jistgħu, b'mod mhux raġonevoli, jipprevjenu jew joħolqu ostakli għall-adozzjoni u l-konferma ta' pjan ta' ristrutturar.

2.  L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw li t-titolari tal-ekwità ma jkunux jistgħu li b'mod mhux raġonevoli jipprevjenu jew joħolqu ostakli għall-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar.

3.  L-Istati Membri jistgħu jadattaw xi jfisser it-terminu "b'mod mhux raġonevoli jipprevjenu jew joħolqu ostakli" f'dan l-Artikolu biex jieħdu kont, fost l-oħrajn: jekk id-debitur huwiex SME jew intrapriża kbira; il-miżuri ta' ristrutturar proposti li jaffettwaw id-drittijiet tat-titolari tal-ekwità; it-tip ta' titolari tal-ekwità; jekk id-debitur huwiex persuna ġuridika jew fiżika; jew jekk is-sħab f'kumpannija jkollhomx responsabbiltà limitata jew mhux limitata.

Artikolu 13

Ħaddiema

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet kollettivi u individwali tal-ħaddiema, skont il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali dwar ix-xogħol, , bħal dawn li ġejjin, mhumiex affettwati mill-qafas ta' ristrutturar preventiv, bħal:

(a)  id-dritt għal negozjar kollettiv u għal azzjoni industrijali; u

(b)  id-dritt għal informazzjoni u konsultazzjoni f'konformità mad-Direttiva 2002/14/KE u d-Direttiva 2009/38/KE, b'mod partikolari:

(i)  informazzjoni lir-rappreżentanti tal-impjegati dwar l-iżvilupp reċenti u probabbli tal-attivitajiet u s-sitwazzjoni ekonomika tal-intrapriża jew tal-istabbiliment, li tippermettilhom jikkomunikaw lid-debitur it-tħassib tagħhom dwar is-sitwazzjoni tan-negozju u fir-rigward tal-ħtieġa li jiġu kkunsidrati mekkaniżmi ta' ristrutturar;

(ii)  informazzjoni lir-rappreżentanti tal-impjegati dwar kwalunkwe proċedura ta' ristrutturar preventiv li jista' jkollha impatt fuq l-impjiegi, bħall-kapaċità tal-ħaddiema li jirkupraw il-pagi tagħhom u kwalunkwe ħlas futur, inkluż pensjonijiet okkupazzjonali;

(iii)  informazzjoni lir-rappreżentanti tal-ħaddiema u konsultazzjoni magħhom dwar pjanijiet ta' ristrutturar qabel ma jkunu sottomessi għall-adozzjoni f'konformità mal-Artikolu 9, jew għall-konferma minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva f'konformità mal-Artikolu 10;

(c)  id-drittijiet iggarantiti mid-Direttivi 98/59/KE, 2001/23/KE u 2008/94/KE.

2.  Fejn il-pjan ta' ristrutturar jinkludi miżuri li jwasslu għal bidliet fl-organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet kuntrattwali mal-ħaddiema, dawk il-miżuri għandhom jiġu approvati minn dawk il-ħaddiema jekk il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi jipprevedu tali approvazzjoni f'tali każijiet.

Artikolu 14

Valutazzjoni mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva

1.  L-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva għandha tieħu deċiżjoni dwar il-valutazzjoni tan-negozju tad-debitur biss fejn pjan ta' ristrutturar ikun ikkontestat minn parti affettwata li ma taqbilx abbażi ta' waħda mir-raġunijiet li ġejjiin:

(a)  nuqqas allegat li jkun issodisfat it-test tal-aħjar interess tal-kredituri skont il-punt (6) tal-Artikolu 2(1); jew

(b)  ksur allegat tal-kondizzjonijiet għal applikazzjoni furzata fuq klassijiet differenti skont il-punt (ii) tal-Artikolu 11(1)(b).

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet, għall-fini tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar valutazzjoni f'konformità mal-paragrafu 1, ġudizzjarji jew amministrattivi jistgħu jaħtru jew jisimgħu esperti adegwatament kwalifikati.

3.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li parti affettwata li ma taqbilx tkun tista' tressaq kontestazzjoni quddiem l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva mitluba li tikkonferma l-pjan ta' ristrutturar ▌.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li tali kontestazzjoni tkun tista' titressaq fil-kuntest ta' appell kontra deċiżjoni dwar il-konferma ta' pjan ta' ristrutturar.

Artikolu 15

Effetti tal-pjanijiet ta' ristrutturar

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pjanijiet ta' ristrutturar li huma kkonfermati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jkunu vinkolanti fuq il-partijiet affettwati kollha msemmija jew deskritti f'konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 8(1).

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kredituri li mhumiex involuti fl-adozzjoni ta' pjan ta' ristrutturar skont il-liġi nazzjonali ma jkunux ▌ affettwati mill-pjan.

Artikolu 16

Appelli

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe appell previst skont il-liġi nazzjonali kontra deċiżjoni li tikkonferma jew li tirrifjuta pjan ta' ristrutturar meħuda minn awtorità ġudizzjarja jinġieb quddiem awtorità ġudizzjarja ogħla ▌.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li appell kontra deċiżjoni li tikkonferma jew li tirrifjuta pjan ta' ristrutturar meħuda minn awtorità amministrattiva jitressaq quddiem awtorità ġudizzjarja.

2.  L-appelli għandhom jiġu riżoluti b'mod effiċjenti bil-ħsieb ta' trattament rapidu.

3.  Appell kontra deċiżjoni li tikkonferma pjan ta' ristrutturar ma għandu jkollu l-ebda effett sospensiv fuq l-eżekuzzjoni ta' dak il-pjan.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-awtoritajiet ġudizzjarji jkunu jistgħu jissospendu l-eżekuzzjoni tal-pjan ta' ristrutturar jew partijiet minnu fejn neċessarju u xieraq biex ikunu ssalvagwardjati l-interessi ta' parti.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta appell skont il-paragrafu 3 jiġi kkonfermat, l-awtorità ġudizzjarja tista' jew:

(a)  tannulla l-pjan ta' ristrutturar; jew inkella

(b)  tikkonferma l-pjan ta’ ristrutturar, b'emendi, fejn dan ikun previst skont il-liġi nazzjonali, jew inkella mingħajr emendi.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li, fejn pjan ikun ikkonfermat skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, jingħata kumpens lil kwalunkwe parti li tkun ġarrbet telf monetarju u li l-appell tagħha jintlaqa'.

KAPITOLU 4

Protezzjoni għal finanzjament ġdid, finanzjament interim u tranżazzjonijiet oħra relatati mar-ristrutturar

Artikolu 17

Protezzjoni għal finanzjament ġdid u finanzjament interim

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li finanzjament ġdid u finanzjament interim jiġu ▌ protetti kif xieraq. Bħala minimu, fil-każ ta' kwalunkwe insolvenza sussegwenti tad-debitur;

(a)  finanzjament ġdid u interim ma għandux jiġi ddikjarat null u bla effett, annullabbli jew ineżegwibbli, u

(b)  il-konċedenti ta' tali finanzjament ma għandhomx iġarrbu responsabbiltà ċivili, amministrattiva jew kriminali,

għar-raġuni li tali finanzjament huwa ta' detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet addizzjonali oħra stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-paragrafu 1 għandu japplika biss għal finanzjament ġdid jekk il-pjanta' ristrutturar ikun ġie kkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva u għal finanzjament interim li kien soġġett għal kontroll ex ante.

3.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1 finanzjament interim li jingħata wara li d-debitur ikun sar inkapaċi li jħallas id-djun tiegħu meta jkunu dovuti.

4.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-konċedenti ta' finanzjament ġdid jew interim ikunu intitolati għad-dritt li jirċievu ħlas bi prijorità fil-kuntest ta' proċeduri ta' insolvenza sussegwenti b'rabta ma' kredituri oħrajn li kien ikollhom, mod ieħor, pretensjonijiet superjuri jew ugwali ▌.

Artikolu 18

Protezzjoni għal tranżazzjonijiet oħra relatati mar-ristrutturar

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-każ ta' kwalunkwe insolvenza sussegwenti ta’ debitur, tranżazzjonijiet li huma raġonevoli u immedjatament neċessarji għan-negozjar ta' pjan ta' ristrutturar ▌ma jiġux iddikjarati nulli, annullabbli jew ineżegwibbli għar-raġuni li tali tranżazzjonijiet huma ta' detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri sakemm ma jkunux hemm raġunijiet addizzjonali oħra stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-paragrafu 1 japplika biss fejn il-pjan ikun ikkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva jew fejn tali tranżazzjonijiet ikunu soġġetti għal kontroll ex ante.

3.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1 tranżazzjonijiet li jitwettqu wara li d-debitur ikun sar inkapaċi li jħallas id-djun tiegħu meta jkunu dovuti.

4.  It-tranżazzjonijiet ▌ imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, bħala minimu:

(a)  il-ħlas ta' tariffi u spejjeż ▌ tan-negozjar, l-adozzjoni jew il-konferma ta' ▌ pjan ta' ristrutturar;

(b)  il-ħlas ta' tariffi ▌u spejjeż sabiex jintalab parir professjonali b'rabta mill-qrib mar-ristrutturar ▌;

(c)  il-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema għal xogħol li diġà sar mingħajr preġudizzju għal protezzjoni oħra prevista fil-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali;

(d)  kwalunkwe ħlas u żborż ▌magħmul fl-eżerċizzju tal-attivitajiet normali tan-negozju ħlief dawk imsemmija fil-punti (a) sa (c).

5.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-każ ta' kwalunkwe insolvenza sussegwenti tad-debitur, tranżazzjonijiet li huma raġonevoli u immedjatament neċessarja għall-implimentazzjoni ta' pjan ta' ristrutturar, u li jitwettqu f'konformità mal-pjan ta' ristrutturar ikkonfermat minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva ▌ma jiġux iddikjarati nulli, annullabbli jew ineżegwibbli għar-raġuni li tali tranżazzjonijiet huma ta' detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri sakemm ma jkunux hemm raġunijiet addizzjonali oħra stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

KAPITOLU 5

Dmirijiet tad-diretturi

Artikolu 19

Dmirijiet tad-diretturi fejn ikun hemm probabbiltà ta' insolvenza

L-Istati Membri għandhom ▌ jiżguraw li, fejn ikun hemm probabbiltà ta' insolvenza, id-diretturi jieħdu kont debitu, bħala minimu, ta' dan li ġej:

(a)  l-interessi tal-kredituri ▌, titolari ta' ekwità u partijiet kkonċernati oħra;

(b)  il-ħtieġa li jittieħdu ▌ passi biex tiġi evitata l-insolvenza; u

(c)  il-ħtieġa li jiġi evitat għemil deliberat jew gravament negliġenti li jhedded il-vijabbiltà tan-negozju.

TITOLU III

ĦELSIEN MID-DEJN U SKWALIFIKI

Artikolu 20

Aċċess għall-ħelsien mid-dejn

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li imprendituri insolventi jkollhom aċċess għal mill-inqas proċedura waħda li tista' twassal għal ħelsien sħiħ mid-dejn f'konformità ma' din id-Direttiva.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li jkun twaqqaf il-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni li magħha jkunu relatati d-djun ta’ imprenditur insolventi.

2.  L-Istati Membri li fihom il-ħelsien sħiħ mid-dejn ikun soġġett għall-kondizzjoni li d-dejn jitħallas parzjalment mill-imprenditur għandhom jiżguraw li l-obbligu ta' ħlas lura relatat ikun ibbażat fuq is-sitwazzjoni individwali tal-imprenditur u, b'mod partikolari, huwa ▌proporzjonat għad-dħul u l-assi li jistgħu jiġu sekwestrati jew dawk disponibbli tal-imprenditur waqt il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn u jqis l-interess ekwitabbli tal-kredituri.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-imprendituri li nħelsu mid-djun tagħhom jistgħu jibbenefikaw minn oqfsa nazzjonali eżistenti li jipprevedu appoġġ intraprenditorjali għall-imprendituri, inkluż l-aċċess għal informazzjoni rilevanti u aġġornata dwar tali oqfsa.

Artikolu 21

Perjodu tal-ħelsien mid-dejn

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu ▌li ladarba jgħaddi, l-imprendituri insolventi jistgħu jinħelsu b'mod sħiħ mid-dejn tagħhom ma jkunx aktar minn tliet snin mid-data ta':

(a)  f'każ ta' proċedura li tinkludi pjan ta' ħlas lura, id-deċiżjoni minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva li tikkonferma l-pjan jew il-bidu tal-implimentazzjoni tal-pjan; jew

(b)  fil-każ ta' kwalunkwe proċedura oħra, id-deċiżjoni mill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biex tinfetaħ il-proċedura, jew l-istabbiliment tal-patrimonju tal-insolvenza tal-imprenditur.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li imprendituri insolventi li kkonformaw mal-obbligi tagħhom, meta tali obbligi jeżistu skont il-liġi nazzjonali, jinħelsu mid-dejn tagħhom malli jiskadi l-perjodu tal-ħelsien mid-dejn ▌ mingħajr il-ħtieġa li ▌japplikaw għand awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biex tiftaħ proċedura addizzjonali għal dawk imsemmija fil-paragrafu 1.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet li jippermettu lill-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tivverifika jekk l-imprendituri jkunux issodisfaw l-obbligi biex jiksbu l-ħelsien mid-dejn.

3.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li ħelsien sħiħ mid-dejn ma jimpedixxix il-kontinwazzjoni ta' proċedura ta' insolvenza li tinvolvi r-realizzazzjoni u t-tqassim tal-assi ta’ imprenditur li ffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza ta’ dak l-imprenditur fid-data tal-iskadenza tal-perjodu tal-ħelsien mid-dejn.

Artikolu 22

Perjodu tal-iskwalifika

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta imprenditur insolventi jinħeles mid-djun f'konformità ma' din id-Direttiva, kull skwalifika milli jibda jew iwettaq kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni għall-unika raġuni li l-imprenditur huwa insolventi, ma għandhiex tibqa' fis-seħħ, u dan mhux aktar tard minn tmiem il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, malli jiskadi l-perjodu tal-ħelsien mid-dejn, l-iskwalifiki msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma jibqgħux effettivi mingħajr il-ħtieġa ta' ▌applikazzjoni għand awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva biex tiftaħ proċedura addizzjonali għal dawk imsemmija fl-Artikolu 21(1).

Artikolu 23

Derogi

1.  B'deroga mill-Artikoli 20 sa 22, l-Istati Membri għandhom iżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet li jċaħħdu jew li jirrestrinġu l-aċċess għall-ħelsien mid-dejn, li jirrevokaw il-benefiċċju ta' tali ħelsien mid-dejn jew li jipprevedu perjodi itwal għall-ksib ta' ħelsien sħiħ mid-dejn jew perjodi tal-iskwalifika itwal fejn l-imprenditur insolventi ikun aġixxa b'mod diżonest jew in mala fede, skont il-liġi nazzjonali, fil-konfront tal-kredituri jew ta' partijiet ikkonċernati oħra meta ddejjen, matul il-proċedura ta' insolvenza jew waqt il-ħlas tad-dejn, mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar l-oneru tal-prova.

2.  B'deroga mill-Artikoli 20 sa 22, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet li jċaħħdu jew li jirrestrinġu l-aċċess għall-ħelsien mid-dejn, li jirrevokaw il-benefiċċju tal-ħelsien mid-dejn jew li jipprevedu perjodi itwal għall-kisba ta' ħelsien sħiħ mid-dejn jew perjodi tal-iskwalifika itwal f'ċerti ċirkostanzi definiti sew u fejn tali derogi huma debitament iġġustifikati, bħal fejn:

(a)  l-imprenditur insolventi ikun kiser b'mod sostanzjali obbligi skont pjan ta' ħlas lura jew ▌xi obbligu legali ieħor li għandu l-għan li jissalvagwardja l-interessi tal-kredituri, inkluż l-obbligu biex jiġu mmassimizzati r-redditi lill-kredituri;

(b)  l-imprenditur insolventi jkun naqas milli jikkonforma mal-obbligi ta' informazzjoni jew kooperazzjoni skont il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali;

(c)  ikun hemm applikazzjonijiet abbużivi għal ħelsien mid-dejn;

(d)  ikun hemm applikazzjoni oħra għal ħelsien mid-dejn fi ħdan ċertu perjodu ta' żmien wara li l-imprenditur insolventi ġie mogħti ħelsien sħiħ mid-dejn jew ġie rifjutat ħelsien sħiħ mid-dejn minħabba ksur serju tal-obbligi ta' informazzjoni jew kooperazzjoni;

(e)  l-ispiża tal-proċedura li twassal għall-ħelsien mid-dejn ma tkunx koperta; jew

(f)  deroga tkun neċessarja biex tiggarantixxi l-bilanċ bejn id-drittijiet tad-debitur u d-drittijiet ta' kreditur wieħed jew aktar.

3.  B'deroga mill-Artikolu 21, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu perjodi itwal tal-ħelsien mid-dejn f'każijiet fejn ▌:

(a)  il-miżuri protettivi jiġu approvati jew ordnati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva sabiex tiġi ssalvagwardjata r-residenza ewlenija tal-imprenditur insolventi u, fejn applikabbli, tal-familja tal-imprenditur, jew l-assi essenzjali għall-kontinwazzjoni tal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tal-imprenditur; jew

(b)  ir-residenza ewlenija tal-imprenditur insolventi u, fejn applikabbli, tal-familja tal-imprenditur, mhijiex irrealizzata.

4.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu kategoriji speċifiċi ta' dejn, ▌ mill-ħelsien mid-dejn, jew jirrestrinġu l-aċċess għall-ħelsien mid-dejn jew jistabbilixxu perjodu itwal tal-ħelsien mid-dejn jekk tali esklużjonijiet, restrizzjonijiet jew perjodi itwal huma debitament iġġustifikati, bħal fil-każ ta':

(a)  dejn garantit;

(b)  dejn li jirriżulta minn jew b'rabta ma' pieni kriminali;

(c)  dejn li jirriżulta minn responsabbiltà għad-danni;

(d)  dejn rigward obbligi ta' manteniment li jirriżultaw minn relazzjonijiet tal-familja, ta' filjazzjoni, ta' żwieġ jew ta' affinità;

(e)  dejn imġarrab mill-applikazzjoni għal jew il-ftuħ ta' proċedura li twassal għal ħelsien mid-dejn; u

(f)  dejn li jirriżulta mill-obbligu li titħallas l-ispiża tal-proċedura li twassal għal ħelsien mid-dejn.

5.  B'deroga mill-Artikolu 22, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu perjodi tal-iskwalifika itwal jew indefiniti meta l-imprenditur insolventi jkun membru ta' professjoni:

(a)  li għalija japplikaw regoli etiċi speċifiċi; jew regoli speċifiċi dwar ir-reputazzjoni jew l-għarfien espert, u l-imprenditur ikun kiser dawk ir-regoli; jew

(b)  fil-qasam tal-ġestjoni tal-proprjetà ta' persuni oħrajn.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll fejn imprenditur insolventi jitlob aċċess għal professjoni kif imsemmi fil-punt (a) jew (b) ta' dak is-subparagrafu.

6.  Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar skwalifiki ▌ordnati minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 22.

Artikolu 24

Konsolidazzjoni tal-proċedimenti rigward djun professjonali u personali

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta imprendituri insolventi jkollhom djun professjonali li jkunu ġarrbu fl-eżerċizzju tal-attivitajiet tal-kummerċ, tan-negozju, tas-sengħa jew tal-professjoni tagħhom, kif ukoll djun personali mġarrbin barra dawk l-attivitajiet, li ma jistgħux jiġu raġonevolment isseparati, tali djun, jekk jistgħu jinħelsu, għandhom jiġu ttrattati fi proċedura unika bil-fini li jinkiseb ħelsien sħiħ mid-dejn.

2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li, fejn id-djun professjonali u d-djun personali jistgħu jiġu sseparati, dawk id-djun għandhom jiġu ttrattati, għall-fini li jinkiseb ħelsien sħiħ mid-dejn, jew fi proċeduri separati iżda kkoordinati inkella fl-istess proċedura.

TITOLU IV

MIŻURI BIEX TIŻDIED L-EFFIĊJENZA TAL-PROĊEDURI LI JIKKONĊERNAW IR-RISTRUTTURAR, L-INSOLVENZA U L-ĦELSIEN MID-DEJN

Artikolu 25

Awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi

▌Mingħajr preġudizzju għall-indipendenza ġudizzjarja u għal kwalunkwe differenza fl-organizzazzjoni tal-ġudikatura fl-Unjoni, ▌l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ▌:

(a)  il-membri tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi li jittrattaw proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn jirċievu taħriġ adatt u jkollhom l-għarfien espert neċessarju għar-responsabbiltajiet tagħhom; u

(b)  proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn jiġu ttrattati b'mod effiċjenti, bil-ħsieb ta' trattament rapidu tal-proċeduri.

Artikolu 26

Prattikanti fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)  prattikanti maħtura minn awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn ("il-prattikanti") jirċievu taħriġ adatt u jkollhom l-għarfien espert neċessarju għar-responsabbiltajiet tagħhom;

(b)  il-kondizzjonijiet għall-eliġibbiltà, kif ukoll il-proċess għall-ħatra, it-tneħħija u r-riżenja tal-prattikanti jkunu ċari, trasparenti u ġusti;

(c)  fil-ħatra ta' prattikant għal każ partikolari, inkluż każijiet b'elementi transfruntieri, tingħata l-konsiderazzjoni dovuta għall-esperjenza u l-għarfien espert tal-prattikant, u għall-karatteristiċi speċifiċi tal-każ; u

(d)  sabiex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess, id-debituri u l-kredituri għandhom l-opportunità li joġġezzjonaw għall-għażla jew il-ħatra ta' prattikant jew inkella li jitolbu s-sostituzzjoni tal-prattikant.

2.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri bil-ħsieb li tittejjeb il-kwalità tat-taħriġ fl-Unjoni kollha, inkluż permezz tal-iskambju tal-esperjenzi u għodod ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet.

Artikolu 27

Superviżjoni u remunerazzjoni ta' prattikanti ▌

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ mekkaniżmi ta' sorveljanza u regolatorji xierqa sabiex jiżguraw li x-xogħol tal-prattikanti jiġi ssorveljat b'mod effettiv, bil-ħsieb li jiġi żgurat li s-servizzi tagħhom jingħataw b'mod effettiv u kompetenti, u, fir-rigward tal-partijiet involuti, huma pprovduti b'mod imparzjali u indipendenti. Dawk il-mekkaniżmi għandhom jinkludu wkoll miżuri effettivi għar-responsabbiltà ta' prattikanti li jkunu naqsu milli jaqdu dmirijiethom.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar l-awtoritajiet jew il-korpi li jeżerċitaw sorveljanza fuq il-prattikanti, tkun disponibbli għall-pubbliku.

3.  L-Istati Membri jistgħu jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta mill-prattikanti u l-adeżjoni magħhom.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-remunerazzjoni ta' prattikanti hija rregolata minn regoli li huma konsistenti mal-objettiv ta' riżoluzzjoni effiċjenti tal-proċeduri ▌.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li proċeduri adegwati huma stabbiliti biex jirriżolvu kull tilwima dwar ir-remunerazzjoni ▌.

Artikolu 28

Użu ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fi proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn, il-partijiet għall-proċedura, il-prattikant u l-awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tkun tista' twettaq b'mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi, inkluż f'sitwazzjonijiet transfruntieri, tal-anqas l-azzjonijiet li ġejjin:

(a)  il-preżentazzjoni ta' pretensjonijiet;

(b)  is-sottomissjoni ta' pjanijiet ta' ristrutturar jew ta' ħlas lura ▌;

(c)  in-notifiki lill-kredituri;

(d)  il-preżentazzjoni ta' kontestazzjonijiet u appelli.

TITOLU V

MONITORAĠĠ TA' PROĊEDURI LI JIKKONĊERNAW IR-RISTRUTTURAR, L-INSOLVENZA U L-ĦELSIEN MID-DEJN

Artikolu 29

Ġbir tad-data

1.  ▌L-Istati Membri għandhom jiġbru u jaggregaw, fuq bażi annwali, fil-livell nazzjonali, data dwar ▌ proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn, maqsuma skont kull tip ta' proċedura, u li jkopru mill-inqas l-elementi li ġejjin:

(a)  l-għadd ta' proċeduri li saret applikazzjoni għalihom jew infetħu, meta tali ftuħ ikun previst fil-liġi nazzjonali, u tal-proċeduri li huma pendenti jew li ngħalqu;

(b)  it-tul ta' żmien medju ta' proċeduri mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni, jew mill-ftuħ tagħhom, meta tali ftuħ huwa previst fil-liġi nazzjonali, sal-għeluq tagħhom;

(c)  l-għadd ta' proċeduri barra dawk meħtieġa skont il-punt (d), maqsuma skont it-tipi ta' eżitu;

(d)  l-għadd ta' applikazzjonijiet għal proċeduri ta' ristrutturar li ġew iddikjarati bħala mhux ammissibbli, ġew miċħuda jew ġew irtirati qabel ma nfetħu.

2.  L-Istati Membri għandhom jiġbru u jaggregaw, fuq bażi annwali, fil-livell nazzjonali, id-data dwar l-għadd ta' debituri li kienu soġġetti għal proċeduri ta' ristrutturar jew proċeduri ta' insolvenza u li, fi ħdan it-tliet snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni jew il-ftuħ ta' tali proċeduri, fejn tali ftuħ huwa previst fil-liġi nazzjonali, kellhom pjan ta' ristrutturar ikkonfermat skont proċedura preċedenti ta' ristrutturar li timplimenta t-Titolu II.

3.  L-Istati Membri jistgħu jiġbru u jaggregaw, fuq bażi annwali, fil-livell nazzjonali, data dwar:

(a)  l-ispiża medja ta' kull tip ta' proċedura;

(b)  ir-rati ta' rkupru medji għal kredituri garantiti u mhux iggarantiti u, fejn applikabbli, tipi oħra ta' kredituri separatament ▌;

(c)  l-għadd ta' imprendituri li, wara li jkunu għaddew minn proċedura skont il-punt (b) tal-Artikolu 1(1), jiftħu negozju ġdid;

(d)  l-għadd ta' telf ta' impjiegi marbuta mal-proċeduri ta' ristrutturar u ta' insolvenza.

4.  L-Istati Membri għandhom jaqsmu d-data msemmija fil punti (a) sa (c) tal- paragrafu 1 u fejn applikabbli u disponibbli, id-data msemmija fil-paragrafu 3 skont:

(a)  id-daqs tad-debituri li mhumiex persuni fiżiċi;

(b)  jekk id-debituri soġġetti għal proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar jew l-insolvenza humiex persuni fiżiċi jew ġuridiċi; u

(c)  ▌jekk il-proċeduri li jwasslu għal ħelsien mid-dejn jikkonċernawx biss l-imprendituri jew il-persuni fiżiċi kollha.

5.  L-Istati Membri jistgħu jiġbru u jaggregaw id-data msemmija fil-paragrafi 1 sa 4 permezz ta' teknika ta' kampjun li tiżgura li l-kampjuni jkunu rappreżentattivi f'termini ta' daqs u diversità.

6.  L-Istati Membri għandhom jiġbru u jaggregaw id-data msemmija fil-paragrafi 1, 2, 4 u, fejn applikabbli, il-paragrafu 3, għal snin kalendarji sħaħ li jispiċċaw fil-31 ta' Diċembru ta' kull sena, li jibdew ▌ bl-ewwel sena kalendarja wara d-data tal-applikazzjoni ta' atti tal-implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 7. Dik id-data għandha tiġi kkomunikata annwalment lill-Kummissjoni, abbażi ta' formola ta' komunikazzjoni tad-data standard, sal-31 ta' Diċembru tas-sena kalendarja wara s-sena li tkun inġabret id-data għaliha.

7.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-formola ta' komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 30(2).

8.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha d-data kkomunikata f'konformità mal-paragrafu 6 b'mod aċċessibbli u faċli għall-utent.

Artikolu 30

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

TITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 31

Relazzjoni ma' atti u strumenti internazzjonali oħrajn

1.  L-atti li ġejjin għandhom japplikaw minkejja din id-Direttiva:

(a)  Id-Direttiva 98/26/KE;

(b)  Id-Direttiva 2002/47/KE; u

(c)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

2.   Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' salvagwardja ta' fondi għall-istituzzjonijiet ta' ħlas stipulati skont id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(24) u dawk għall-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi stipulati skont id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(25).

3.  Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli u l-Protokoll tagħha dwar kwistjonijiet speċifiċi għal tagħmir tal-inġenji tal-ajru, iffirmati f’Cape Town fis-16 ta’ Novembru 2001, li għalihom xi Stati Membri huma parti fid-data tal-adozzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 32

Emenda tad-Direttiva (UE) 2017/1132

Fl-Artikolu 84 tad-Direttiva (UE) 2017/1132, jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"4. L-Istati Membri għandhom jidderogaw mill-Artikolu 58(1), l-Artikolu 68, l-Artikoli 72, 73, u 74, il-punt (b) tal-Artikolu 79(1), l-Artikolu 80(1) u l-Artikolu 81 sal-punt li u għaż-żmien li tali derogi jkunu meħtieġa għall-istabbiliment tal-oqfsa ta' ristrutturar preventiv previst fid-Direttiva (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ▌*.

L-ewwel subparagrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-ugwaljanza tat-trattament tal-azzjonisti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ▌ta' ristrutturar preventiv, dwar il-ħelsien mid-dejn u l-iskwalifiki u dwar miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva dwar l-insolvenza). (ĠU …).".

"

Artikolu 33

Klawżola ta' rieżami

Mhux iktar tard minn ,,, [seba' snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni u l-impatt ta' din id-Direttiva, inkluż dwar l-applikazzjoni tal-formazzjoni tal-klassijiet u r-regoli ta' votazzjoni fir-rigward ta' kredituri vulnerabbli, bħall-ħaddiema. Abbażi ta' dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tissottometti, jekk ikun xieraq, proposta leġislattiva, filwaqt li tqis miżuri addizzjonali biex jiġi kkonsolidat u armonizzat il-qafas legali dwar ir-ristrutturar, l-insolvenza u l-ħelsien mid-dejn.

Artikolu 34

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa ... [sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu f'konformità ma' din id-Direttiva, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet neċessarji għall-konformità mal-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 28, li għandhom jiġu adottati u ppubblikati sa... [ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] u d-dispożizzjonijiet neċessarji għall-konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 28, li għandhom jiġu adottati u ppubblikati sa ... [seba' snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Huma għandhom jikkomunikaw ▌ minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex ikunu f'konformità ma' din id-Direttiva minn ... [sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet neċessarji għall-konformità mal-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 28, li għandhom japplikaw minn ... [ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] u tad-dispożizzjonijiet neċessarji għall-konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 28, li għandhom japplikaw minn ... [seba' snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri li jiltaqgħu ma' diffikultajiet partikolari fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn estensjoni ta' massimu ta' sena tal-perjodu ta' implimentazzjoni previst fil-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li jużaw din il-opzjoni li jestendu l-perjodu ta' implimentazzjoni sa ... [18-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

3.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 35

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 36

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1)ĠU C ▌209, 30.6.2017, p. ▌21.
(2)ĠU C 342, 12.10.2017, p. 43.
(3)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta’ Marzu 2019.
(4)Ir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar proċedimenti ta' insolvenza (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 19).
(5)Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).
(6)Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward id-definizzjoni tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
(7)Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).
(8)Ir-Regolament (UE) 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).
(9)Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).
(10)Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).
(11)Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).
(12)Id-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar redundancies kollettivi (ĠU L 225, 12.08.1998, p. 16).
(13)Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew negozji (ĠU L 82, 22.03.2001, p. 16).
(14)Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati fil-Komunità Ewropea (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29).
(15)Id-Direttiva 2008/94/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 dwar il-protezzjoni tal-impjegati fil-każ tal-insolvenza ta' min iħaddimhom )ĠU L 283, 28.10.2008, p. 36).
(16)Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-intrapriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi tal-intrapriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni tal-impjegati (ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28).
(17)Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE, ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).
(18) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(19)Id-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 1998 dwar finalità ta' settlement fis-sistemi ta' settlement ta' pagamenti u titoli (ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45).
(20)Id-Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2002 dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali (ĠU L 168/43, 27.6.2002, p.43).
(21)Direttiva (EU) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji. (ĠU L 169, 30.06.2017, p. 46).
(22)ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
(23)ĠU C 236, 21.7.2017, p. 2.
(24)Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35).
(25) Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).

Aġġornata l-aħħar: 1 ta' April 2019Avviż legali